Demonoloģija (fiziskā sfēra)

Demonology #1
Datums: 53-0608A | Ilgums: 54 minūtes | Tulkojums: Rīga
Konersvila, Indiānas štats, ASV
E-1 Tagad es... [Pārtraukums lentes ierakstā-Tulk.] Šī ir pirmā reize, kad es to daru kādā no savām sanāksmēm, kopš esmu darba laukā. Tas ir jauns laiks. Brālis Baksters ir prom, un brālis Bosforts ir Indijā vai Āfrikā; un brālis Baksters...es nezinu, kur viņš ir. Viņš kaut kur ir aizbraucis, un pārējie ir projām un aizbraukuši. Un šeit esam tikai mēs ar Billiju, tāpēc mēs vienkārši labi pavadām laiku, pieceļamies, nokaujam un ēdam. Tāpēc mēs it kā jūtam, ka varbūt mēs varētu...ka ar Tā Kunga palīdzību mēs paši varētu rīkot sapulces. Tāpēc es priecājos, ka tas turpināsies mazliet ilgāk, tieši tā iemesla dēļ. Es ticu, ka Tas Kungs mums palīdzēs to izdarīt. Lūk, jūs zināt, ka ir...
Es mīlu savu administrāciju. Man ir brīnišķīgi brāļi, Bosvorts, Baksters, Lindsejs, Mūrs, viņi visi, man tādi ir pieci, barons fon Blumbergs. Viņi ir ļoti jauki vīri. Bet vienkārši ir kaut kas tajā, kad tu sapulcini kopā vīru grupu – vienam ir viena lieta, otram ir cita. Dažreiz tas ir pretēji tam, ko domāju es. Tāpēc es jūtu, ka tagad es vienkārši esmu brīvs. Mēs varam lieliski pavadīt laiku, vienkārši atlocīsim piedurknes un ienirsim, un ēdīsim. Es domāju, ka varam uzrotīt piedurknes un piedzīvot lieliskus brīžus.
Mana pirmā Bībele bija daba. Es mācījos Dievu caur dabu. Un man patīk makšķerēt. Kā man patīk makšķerēt! Un vai tev patīk makšķerēt, dēliņ? Ja tev patīk makšķerēt un tu mīli savu mammu, tad no tevis sanāks labs zēns. Un pat mana atgriešanās to visu nepaņēma no manis prom. Tā nu kādu dienu es biju kalnos un makšķerēju. Lūk, tas vienkārši ir šim mazajam zēnam. Un es makšķerēju tur kalnos... Un, protams, tiem citiem bērniņiem, kas sēž šeit. Un es makšķerēju foreles. Un ak, pavasarī tas ir skaisti! Un tā nu es gāju gar malu, un uzreiz nākamajā dziļajā vietā bija forele, ziniet, lūk, tāda. Un es vienkārši slavēju To Kungu un lieliski pavadīju laiku, kliedzu. Reizēm es noliku malā savu auklu. Es ticu gavilēšanai. Āmen. Protams. Jo es zinu, ka kaut kas mani pārņem, un tas vienkārši kaut ko izdara ar mani.
E-1 Now I…?…[Blank spot on tape—Ed.] This is the first time I’ve ever did it in any of my meetings since I’ve been on the field. This is a new time. Brother Baxter is gone; and—and Brother Bosworth’s in India, or, Africa; and Brother Baxter, I don’t know where he’s at. He’s gone somewhere, and the rest of them’s out and gone. And Billy and I are here alone, so we’re just having a great time: just rise, slaying and eating. So, we—we kind of feel like that maybe we can, with the help of the Lord, we could carry the meeting right on through, ourselves. That’s the reason I’m glad to see it go over a little bit, for that one reason. I believe the Lord will help us do it. [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Now, you know there’s…
I love my management. I have some lovely brethren, Bosworth, Baxter, Lindsay, Moore, all, has got five of them, Baron Von Blomberg. They’re just very fine men. But there’s just something about, when you get a group of men together, one has one thing, one has another. Sometime that’s contrary to what I think myself. So I—I—I feel like I’m just free now. We can just have a big time, just roll up our sleeves, and just dive in and eat. I think about rolling up your sleeves and having a—a big time.
My first Bible was nature. I learned God through nature. And I like to fish. How I love to fish! And you like to fish, sonny boy? If you like to fish, and love your mother, you’re going to make a good boy. And even my conversion didn’t take it all out of me. So one day I was up in the mountains, a fishing away. Now, this is just for the benefit of this little boy. And I was fishing up there in the mountains…And for the other little kiddies, of course, sitting around. And I was fishing trout. And, oh, it’s wonderful in the spring time. I go along like that, and there was a trout just in the next hole, you know, like that. And just praising the Lord and having a big time, shout. Sometimes, drop my line down. I believe in shouting. Amen. I sure do. Cause, I know something gets a hold of me, and it just does something to me.
E-2 Tā nu tajā rītā es uz brīdi biju aizgājis, un, kad es atgriezos, visdīvainākā lieta... Tajā reģionā, Ņūhempšīras štatā, ir daudz lāču. Man tur ir neliela nometne, kur es makšķerēju. Man bija uzcelta neliela telts, tāda neliela telts, kurā es dzīvoju. Un melnais lācis ir visnerātnākā lieta, kāda vien var būt. Tā nu tur bija tikusi iekšā lāču mamma un pāris lācēnu, un viņi bija izpostījuši manu telti!
E-2 So I’d been gone quite a little bit that morning, and when I come back, the strangest thing: There’s a lot of bear in the country up there, in New Hampshire. I have a little camp up there, where I fish at. I had a little old tent sitting up, a little old pup tent I had been living in. And a black bear is the most mischievous thing there is. So, an old mother bear and a couple little cubbies had got in there, and had they made havoc of my tent!
E-3 Nu, mazo meitenīt ar tiem rudajiem matiem, kura sēdi tur aizmugurē, ko, tavuprāt, man būtu vajadzējis darīt ar to lāci? Man būtu vajadzējis sadot viņai pa mizu, vai ne?
E-3 Now, what do you think I ought to have done to that bear, little girl back there with that red hair, back there? I ought to have got after him really, shouldn’t I?
E-4 Un, lūk, ko viņa izdarīja. Viņa tika iekšā, viņa saplēsa manu telti un izmētāja visu apkārt, un apēda visu pārtiku, kas man bija, un viņa vienkārši bija ļoti apmierināta. Bet, kad es uzrados, viņa metās prom. Un viņa sauca savus mazuļus, un viens mazulis metās viņai pakaļ. Bet otrs neskrēja, viņš tur vienkārši sēdēja. Viņš bija šādi pagriezis pret mani muguru, un viņš kaut ko darīja. Un man rokās bija tik vien kā mazs cirvis. Es tur biju izcirtis dažus plūškokus. Nu, viņa aizskrēja, man šķiet, kā līdz tam telefona stabam, un apsēdās. Viņa sauca to lācēnu, bet viņš nepievērsa tam nekādu uzmanību. Viņš vienkārši turpināja tur sēdēt.
E-4 But here’s what she done. She come in, she tore my tent down and she scattered everything out, and eat up all my food I had there, and she was just doing fine. So when I come up, away she went. And she squealed to her cubs, and one little cub run off with her. And the other wouldn’t run; he just sit there. Had his back turned to me, like this, and he was doing something. And I didn’t have nothing in my hand but a little old hand axe. I been chopping around some elders down there. Well, she run off about far as, oh, I guess that telephone pole out there, and she set down. She squealed to this little old bear, and he didn’t pay any attention to it. He just kept sitting there.
E-5 Es nodomāju: “Ko īsti tas draudziņš dara?” Es piegāju nedaudz tuvāk. Es baidījos pieiet pārāk tuvu, baidījos, ka viņa mani saskrāpēs. Tuvumā nebija neviena koka, un es zināju, ka arī viņa var rāpties kokā. Tāpēc es negribēju pieiet viņai pārāk tuvu, jo es pazīstu lāča dabu. Tāpēc es pienācu tikai nedaudz tuvāk. Un vai zināt, kas notika?
E-5 I thought, “What’s that little fellow doing?” I walked up a little closer. I was afraid to get too close, afraid she would scratch me. So—so I—I couldn’t see a tree, and I know she could climb too. So, and I didn’t want to get too close to her, ’cause I know the nature of bear. So, I went just a little bit closer. And you know what happened?
E-6 Lūk, man garšo pankūkas. Cik daudziem no jums, zēni, garšo pankūkas? Ak vai! Ak, es... Arī vecie zēni; es redzu, ka viņi paceļ rokas. Mums visiem garšo pankūkas, bet es tās vienkārši mīlu, un man patīk tās apliet ar medu. Kā jau baptistam, ziniet, tas, kas notur mūs ierindā, ziniet, ir medus. Tātad, un paklausieties, es tās neapslaku, es tās patiešām iegremdēju. Es tās patiešām apleju, tad tās kļūst patiešām labas un smagas. Es tās neapslacinu mazliet šeit un mazliet tur. Es patiešām tās kārtīgi apleju, lai tās būtu pilnībā pārklātas ar medu.
E-6 Now, I like pancakes. How many of you boys like pancakes? Oh, boy! Oh, I…Old boys, too. I seen them put their hands up. We all like pancakes, and I just love them, and I like to pour honey on them. Being a Baptist, you know, that’s what keeps us straightened out, you know, is the honey, you know. So, and listen, I don’t sprinkle them, I really baptize them. I really pour it on where it’s really good and heavy. I don’t just sprinkle a little bit here and there. I really pour it on them, get them all filled up with honey.
E-7 Un toreiz, ziniet, man tur bija spainītis ar medu, vairāk nekā divi litri medus. Un lāčiem ļoti garšo medus. Tā nu tas draudziņš bija tur iekļuvis un noņēmis medus spainīša vāku, un viņš tur šādi sēdēja un, lūk, šādi ar ķepu turēdams to medus spainīti. Viņam bija... Viņš nezināja, kā to ēst, kā ēstu jūs, ziniet, tāpēc viņš vienkārši bāza tur iekšā savu ķepu un aplaizīja to šādā veidā, un laizīja to. Un viņš pagriezās, lai paskatītos uz mani, bet viņa actiņas bija saķepušas, un viss vēders bija pilnībā aplipis ar medu. Viņš tur vienkārši sēdēja, iegremdēdams savu ķepu un laizīdams medu, lūk, šādi, laizīja, kā vien varēja.
E-7 And then, you know, I had a bucket of honey up there, half a gallon bucket of honey. And bears are very fond of honey. So this little fellow had got in there and got the lid off that bucket of honey, and he was sitting there like this, with this little bucket of honey under his arm, like this. He got the…And he didn’t know how to eat it, like you would, you know, so he just sock his little paw down in and lick it like that, and lick it. And he turned around to look to me, and his little old eyes was all matted together, his little belly was just as slick as it could be, with honey. He was just sitting there, ducking his hand down and licking honey, like that, just as hard as he could lick.
E-8 Ak vai, es iedomājos par veco labo laiku Svētā Gara sanāksmēm, kad mēs vienkārši atvērām to spaini, iebāzām rokas tajā traukā un laizījām to. Vienkārši turpinājām, ziniet, vienkārši laizījām.
E-8 Oh, my, I thought about a good old-time Holy Ghost meeting, when we just get the bucket open, stick our hand down in the jar and lick away. Just keep on, you know, just licking away.
E-9 Un vai zināt, kas bija tas smieklīgākais? Pēc tam, kad tas mazais draudziņš bija apēdis, cik vien varēja, viņš nolika spainīti zemē un aizbēga no turienes. Vai zināt, kas notika? Tā lāču māte un otrs lācēns sāka viņu laizīt, lai dabūtu medu.
E-9 And you know what the funny thing was, though? After that little fellow had got as much as he could, he let the bucket down and run off out there. You know what happened? The mother bear and the other little bear got to licking him, so getting the honey off.
E-10 Tāpēc, nu, es ceru, ka mūsu pulcēšanās varbūt būs kaut kas līdzīgs, lai mēs varētu turpināt stāstīt citiem un Dieva godība nonāktu pār mums. Labi.
E-10 So, well, maybe our meeting will be something on that order, I hope, so we can just keep telling others, and the glory of God falling upon us. All right.
E-11 Es priecājos redzot, ka jūs, mazie bērniņi, esat šeit. Man patīk stāstīt jums šādas lietas. Un varbūt rīt pēcpusdienā mums būs vairāk laika, un mēs varēsim parunāt nedaudz vairāk. Bet tagad mēs kaut ko pastāstīsim mātei un tētim.
E-11 I’m glad to see you little children out. I like to tell you something like that. And maybe tomorrow afternoon, we have more time, and—and we can talk a little more. And we’ll talk to dad and mother now about something.
E-12 Mēs parunāsim par Demonoloģiju. Psalmā 103:1-3 mēs lasām šos pantus. Gandrīz katrs kalpotājs un garīdznieks vai Bībeles lasītājs zina tos no galvas.
Teici To Kungu, mana dvēsele, un viss, kas manī, Viņa svēto Vārdu!
Teici To Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis:
Viņš piedod visas tavas netaisnības, Viņš dziedē visas tavas slimības.
E-12 We’re going to talk on Demonology. In Psalms 103:1 to 3, we read these verses. Most every minister and clergyman, or Bible reader, knows them by heart.
Bless the Lord, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.
Bless the Lord, O my soul, and forget not all of his benefits:
Who forgiveth all of thine iniquity; who healeth all of thy diseases;
E-13 Es gribu, lai jūs pamanāt, ka tur ir teikts “visas”. “Viņš piedod visas tavas netaisnības, Viņš dziedina visas tavas slimības.” Un tā, vai mēs varam uz brītiņu noliekt mūsu galvas?
E-13 I want you to notice there, it was an “all.” “Who forgiveth all of thine iniquities, Who heals all of thy diseases.” Now can we bow our head just a moment.
E-14 Un tā, Debesu Tēvs, mēs pateicamies Tev šajā pēcpusdienā, ka mēs esam šeit. Mēs pateicamies Tev par šiem mazajiem bērniņiem, kas sēž šeit; tie ir rītdienas vīrieši un sievietes, ja rītdiena pienāks, ja Jēzus vēl neatnāks. Un tagad, Tēvs, mēs lūdzam, lai Tu svētī mūs tagad, kad mēs runājam par Tavu Vārdu un par mūsu lielo ienaidnieku sātanu. Mēs lūdzam, Dievs, lai Tu ļauj mums šeit izvērst fronti, mehanizētos ieročus, Dieva spēku, kas šodien cīnīsies pret viņu katrā šīs zemes collā, Kungs, un parādīs viņam, ka viņam nav vispār nekādu likumīgu tiesību, ka Kristus uzvarēja viņu mūsu vietā tur Golgātā, kad Viņš nomira, un Viņš atbruņoja pretvaras un atņēma sātanam visu varu, kas tam bija. Un, Dievs, dod mums tagad gudrību un sapratni, lai zinātu un izskaidrotu cilvēkiem, lai viņi zinātu, kā tikt dziedinātiem un sakaut sātanu. Mēs lūdzam Jēzus Vārdā. Āmen.
E-14 Now, Heavenly Father, we thank Thee this afternoon, for being out here. We thank Thee for these little children that’s sitting around, they’re the men of tomorrow, and women, if there is a tomorrow, if Jesus tarries. And now, Father, we pray that—that You’ll bless us now as we’re talking now on Your Word, and about the great enemy we have, Satan. We pray, God, that You’ll let us put a front out, a mechanized unit here, the power of God, that’ll withstand him tonight in every inch of his ground, Lord, and show him that he don’t have no legal rights at all, that Christ defeated him in our stead there at Calvary, when He died, and He spoiled principalities and robbed Satan of every—every power that he had. And, God, give us wisdom and understanding now, to know and to explain to the people how that they might know how to be healed and to defeat Satan. In Jesus’ Name we pray. Amen.
E-15 Tagad mēs dažas minūtes parunāsim par Demonoloģiju. Jūs tik daudz dzirdat par dēmoniem. Lūk, rīt pēcpusdienā mēs droši vien pabeigsim. Jebkurā gadījumā es gribēju šonedēļ par to sludināt divas dienas, tikai...tas ir, runāt par to divas dienas pēcpusdienas dievkalpojumos.
E-15 Now for a few minutes we’re going to speak on Demonology. You hear so much about demons. Now, tomorrow afternoon we’ll probably finish up. I wanted two days of this week, anyhow, to preach on this, just…or two days for afternoon services, to talk on this.
E-16 Tātad, pirmkārt, kas ir dēmons. Jūs dzirdat, ka daudzi cilvēki runā par dēmoniem. Nu, lūk, “dēmons, ļaunais gars”, tas viss ir cēlies no viena vārda, un angļu valodā to sauc par “mocītāju”. Tas tips, kas moka, ir ļaunais gars, ļaunais. Viņš saka... Lūk, šodien lielākajai daļai, daudziem cilvēkiem Bībele ir kaut kāda veca grāmata, ko lasa vecmāmiņa un vectētiņš, vai kaut kas tamlīdzīgs. “Nekā prātīga tur nav, tā ir veciem cilvēkiem un tā tālāk.” Bet tas ir nepareizi. Tā ir domāta ikvienam. Un dēmoni ir mocītāji, kuri mūs moka.
E-16 Now, the first thing, what a demon is. You hear so many people talking about a demon. Well, now, a “demon, devil,” all comes from one word, and in the English it’s called “tormentor.” A fellow that torments is a devil, a evil one. He say…Now, the Bible today is, to most, to many people, is some old back book that grandpa and grandma read, or something like that. “There’s not much to it, it’s for the old folks, and so forth.” But that’s wrong. It’s for everybody. And demons are tormentors that torment us.
E-17 Tātad ir dēmoni, kas ienāk cilvēka dvēselē un tas ir...frazeoloģiski tas būtu...tomēr es teiktu tā: dēmons, kas ienāk dvēselē, ir kaut kas, kas moka to dvēseli.
E-17 Now, there is demons that comes into the soul of man, and that is, in the phraseology, that would be—that would be in the…I’d say this, though, the demon that comes into the soul is something that torments the soul.
E-18 Varbūt daudzas reizes jūs esat redzējuši kādu psihiski slimu cilvēku. Nu, tas var būt pat atgriezies cilvēks, piepildīts ar Svēto Garu, un tomēr pilnīgi psihiski slims. Saprotat? Tā tas ir. Tam nav nekāda sakara ar dvēseli. Tas ir mocītājs, saprotiet, kaut kas, kas viņus moka.
E-18 Many times you can see a person maybe of insanity. Now, they may be yet a converted person, filled with the Holy Spirit, and yet be totally insane. See? That’s right. That has nothing to do with the soul. It’s a tormentor, see, something that torments them.
E-19 Lūk, visas slimības, sākumā mums ir jāsaprot, ka visas slimības ir nākušas no velna. Dievs nav slimību autors. Neviena slimība nenāk no Dieva. Reizēm Dievs atļauj sātanam uzlikt tev slimību kā pātagu, lai atvestu tevi atpakaļ uz Dieva namu, kad tu esi bijis nepaklausīgs. Bet slimības jau no paša sākuma nāk no velna. Vai jūs varat iedomāties cilvēku, kas ticētu, ka Dievs, mūsu Debesu Tēvs, būtu autors tādām lietām kā slimības un nāve? Nu nē, Viņš nav, nekad nav bijis, nekad nebūs. Dievs pieļauj nāvi nepaklausības dēļ. Dievs pieļauj nāvi. Kā teica viens rakstnieks: “Viss, ko nāve var izdarīt ticīgajam, ir tas, ka Dievs to ir iejūdzis ratos, kas mūs ieved Dieva klātbūtnē.” Bet vārds nāve nozīmē “atdalīšana”.
E-19 Now, all sickness, we have to find first that all sickness came from the devil. God is not the author of sickness. No sickness comes from God. God sometimes permits Satan to put sickness on you, as a whip to bring you back to the house of God, when you’ve disobeyed. But sickness, in its beginning, come from the devil. Could you imagine a person would believe that God, our Heavenly Father, would be the author of such a thing as sickness and death? Well, no, He isn’t, never was, never will be. God permits death because of disobedience. God permits death. As one writer said, “All that death can do, God harnessed it to a buggy and it pulls us into the Presence of God, a believer.” But the word death means “separation.”
E-20 Jēzus teica: “Kas dzird Manus Vārdus un tic Tam, kas Mani sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība.” Un Viņš sacīja: “Es esmu augšāmcelšanās, dzīvība; kas Man tic, kaut viņš būtu miris, tomēr viņš dzīvos, un, kas dzīvo un tic Man, nekad nemirs.” Un mēs nesam viens otra ķermeņus uz mūsu kapu nesvētumu. “Bet viņš nekad nemirs.”
E-20 Jesus said, “He that heareth My Words and believeth on Him that sent Me, hath everlasting Life.” And He said, “I am the resurrection, Life, he that believeth in Me, though he were dead, yet shall he live, and whosoever liveth and believeth in Me shall never die.” And we pack the bodies of each other over the saintless of our grave. “But he shall never die.”
E-21 Un tā, ja paskatīsieties, kad Viņš runāja par Lācaru, Viņš teica: “Lācars guļ.”
E-21 Now if you’ll watch when He spoke of Lazarus, He said, “Lazarus sleepeth.”
E-22 Mācekļi, tādi paši cilvēki kā mēs, viņi teica: “Ak, ja viņš guļ, tad ar viņu viss ir kārtībā. Viņš gribēja pateikt, ka viņš atpūšas,” tā domāja viņi.
E-22 The disciples, men like we are, they said, “Oh, if he sleepeth he doeth well. He meant taking a rest,” what they thought.
E-23 Bet Viņš nāca un runāja ar viņiem viņu valodā. Viņš sacīja: “Viņš ir miris,” kā jūs ticat. Bet Viņš teica: “Es eju viņu pamodināt.” Saprotat? Saprotat? Kad tu esi...
E-23 But He come and talked to them in their language. He said, “‘He’s dead,’ what you believe. But,” said, “I go wake him, wake him.” See? See? When you’re…
E-24 Nāve nozīmē “atdalīt”. Lūk, ja kāds no jums, kāds no jūsu ģimenes nomirst vai notiek kaut kas tāds; ja viņš ir atgriezies, viņš nav miris. No cilvēciskā viedokļa raugoties, viņi ir miruši. Bet viņi ir tikai atdalīti no mums, taču viņi ir Dieva klātbūtnē. Viņi nav miruši, un viņi nevar nomirt, viņiem nav iespējams nomirt. Jēzus sacīja: “Kas dzird Manus Vārdus un tic Tam, kas Mani sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāks tiesā, bet ir pārgājis no nāves dzīvībā.” Tātad viņš nevar nomirt. Jebkas, kas ir nemirstīgs, mūžīgs, nevar iet bojā. Tā ir nemirstīga dzīvība. Viņš to ir ieguvis, jo Dievs to viņam ir iedevis. Un nevis par kādiem nopelniem, tas ir ar...tas ir bez nosacījumiem. Dievs viņam to dod.
E-24 Death means “separate.” Now, if one of you should, one of your family die, or something, he is, if it’s converted, they’re not dead. They’re dead in the humanistic standpoint. But they’re just separated from us, but they’re in the Presence of God. They’re not dead, and they can’t die, it’s impossible for them to die. Jesus said, “He that heareth My Words and believeth on Him that sent Me has everlasting Life, and shall not come into judgment, but has passed from death to Life.” So, he can’t die. Anything that’s immortal, Eternal, it can’t perish. It’s imperishable Life. He’s got It because God has give It to him. And not—not meritorially; it’s with… It’s unconditional. God gives It to him.
E-25 Dievs aicina. Neviens nevar atnākt pie Dieva, ja Dievs viņu nepasauc. Jēzus teica: “Neviens nevar nākt pie Manis, ja vien Mans Tēvs viņu nepasauc, viņu nepievelk.” Vai pareizi? Tātad tas ir Dievs visā. Varbūt rīt pēcpusdienā mēs to vēl nedaudz izskatīsim, jo es gribu parādīt to visu par slimību, lai jūs to redzētu.
E-25 God calls. No man can come to God except God called him. Jesus said, “No man can come to Me except My Father calls him, draws him.” That right? So it’s God in all. Maybe tomorrow afternoon we’ll get a little bit more on that, ’cause I want to get this thing of disease, to you, so that you’ll see that.
E-26 Bija laiks, kad mēs bijām dīglis mūsu vecvectēvā. Jūs to zināt. Ārsts to zina. Nu, arī jūs, Bībeles lasītāji, zināt. Jūs zināt, kad tas dzīvības dīglis sākās jūsu vecvectēvā, kļūstot par dīgli, un tas izgāja cauri jūsu vectēvam, tad pie jūsu tēva, tad pie jūsu mātes un kļuva par to, kas tu esi šodien. Tā tas ir. Pat Raksti to māca. Lūk, jums Rakstu vieta, ja jūs to gribat. Manuprāt, ir teikts, ka Levijs maksāja desmito tiesu, vēl būdams Ābrahāma, kas bija viņa vecvectēvs, gurnos. Vai pareizi? Tā ka, redziet, ka dīglis jau bija tur.
E-26 There was a time when we become germitized in our great-grandfather. You know that. Doctor knows that. Well, you do, too, you Bible readers. You know the germ of life started in your great-grandfather, to becoming a germ, and come out through your grandfather, then into your father, then to your mother and where you are now. That’s right. Scripture even teaches that. Here’s the Scripture for you if you want. I believe it said that Levi paid tithes when he was in the loins of Abraham, which was his great-grandfather. That right? So, see, the germ become back there.
E-27 Bet jūsu dvēseles tika izveidotas pirms pasaules radīšanas, kad Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, cilvēka garu; nevis kaut kādu cilvēku pēc Sava tēla, bet cilvēku pēc Sava tēla. Saprotat? Un tad Viņš uztaisīja vīrieti un sievieti, vēl pirms Viņš uztaisīja cilvēku no zemes pīšļiem. Kaut mums būtu iespēja šo pēcpusdien atvēlēt laiku, lai tajā iedziļinātos. Vienkārši ieraudzīt, kā Dievs... Lūk, tas ir starp rindiņām, bet, kad tu to ieraugi, tas jau ir redzams rindiņā. Saprotat? Kā Dievs jau pašā sākumā, ko Viņš toreiz izdarīja un kā Viņš nonāca uz zemes, un kā Viņš uztaisīja cilvēku pēc Sava tēla; un tad Dievs pagriezās un tika izveidots pēc cilvēka tēla, lai izpirktu cilvēku.
E-27 But your souls were made up before the foundation of the world, when God created man in His Own image; spirit of man; not a man in His Own image, but man in His Own image. See? And then He made them male and female, before He ever had a man in the dust of the earth. Wish we had a chance this afternoon, take our time and go back into that. Just see how God…Now, it’s between the line, but, when you see, it comes right up with the line. See? How that God, back in the beginning, what He did there, and how He moved down into the earth and how that He made man in His image; and then God turned around and was made in the image of man, to redeem man.
E-28 Lūk, kad Dievs izveidoja cilvēku pēc Sava tēla, tas bija cilvēks-gars. Bet nebija cilvēka, kas varētu apstrādāt zemi. Tad Viņš radīja cilvēku no zemes pīšļiem. Lūk, hronoloģisti un tā tālāk, un tie cilvēki, kas meklē un atrod vecus kaulus un pārējo, un tic evolūcijai... Es ticu pareizajai evolūcijai. Cilvēks attīstās no cilvēka, bet nevis visi no vienas šūnas. It nekādi, jo putns vienmēr ir bijis putns, kopš Dievs izveidoja putnu, un pērtiķis ir bijis pērtiķis, cilvēks ir bijis cilvēks. Tā tas ir.
E-28 Now, when God made man in His image, he was a spirit man. And then there was no man to till the soil. Then He created man out of the dust of the earth. Now, chronologists, and so forth, and these people that search and get old bones, and so forth, and believe in evolution…I believe in the right kind of evolution. Man evolutes from himself, but not all from one cell. No, sir, because a—a bird has been a bird ever since God made him a bird, and a monkey has been a monkey, a man has been a man. That’s right.
E-29 Kādu dienu es te runāju ar ārstu no Luisvilas. Viņš teica: “Nu, godājamais Branham...” Es stāstīju par iezemiešiem Āfrikā, kā viņi ēd, vienkārši iet uz... Ak, viena no šausmīgākajām lietām, ko jūs būsit redzējuši, ir tas, kā viņi ēd! Vienkārši paceļ kaut ko jau samaitātu, ar tārpiem iekšā, vienkārši nokrata tos, tos tārpus un pārējo. Viņi tam nepievērš uzmanību. Saprotat? Viņi saka... Viņi dzer jebko, viņiem nav nekādas atšķirības. Viņš sacīja: “Bet, godājamais Branham, šie cilvēki nav cilvēki.”
Es teicu: “Ak, nē, viņi ir! Protams, ka viņi ir cilvēki.”
E-29 Now, I was talking to a doctor here a while back, in Louisville. He said, “Why, Rev. Branham!” I was talking about how the natives of Africa, how they eat, just go down by…Oh, some of the awfulest things you’d ever see, how they would eat! Just pick up things that’s contaminated, maggots in it, just shake them around, maggot and all. Don’t make any difference to him. See? They said…Drink anything, don’t make any difference what it is. He said, “But, Rev. Branham, them people are not human.”
I said, “Oh, yes, they are. They sure are human.”
E-30 Es teicu: “No dzīvniekiem vistuvāk cilvēkam ir šimpanze. Un jūs jau četrus tūkstošus gadu mēģināt panākt, lai tas šimpanze kaut ko nomurmina, bet viņš to nespēj,” es teicu, “jo viņš nespēj domāt. Viņam nav, ar ko domāt.” Ak, tu vari iemācīt viņam kaut ko mazu, tādu kā “tr-r” un “nū” zirgam vai uzlikt brilles, vai smēķēt cigāru, vai noturēt balansu uz velosipēda, jāt uz zirga, vai kaut ko tamlīdzīgu; bet tikai kā “tr-r” un “nū” zirgam vai “fū” sunim, vai kaut ko tamlīdzīgu. Es teicu: “Viņš ir dzīvnieks.”
E-30 I said, “The closest thing to a human being, in the beast line, is a chimpanzee. And you’ve tried for four thousand years to get one mutter out of that chimpanzee, and he can’t do it,” I said, “ ’cause he can’t think. He has nothing to think with.” Oh, you can learn him little things like a horse, gee and haw, or put on glasses, or smoke a cigar, or balance hisself on a bicycle, ride a horse, or something like that, but just like gee and haw, to a horse, or to a dog or something like that.” I said, “He’s an animal.”
E-31 “Bet ļaujiet man aizbraukt uz Āfriku pie vismežonīgākās cilts, un tā ir tā nelielā bušmaņu cilts.” Un es teicu: “Varbūt viņa vec-vec-vec-vectēvs nekad nebija redzējis balto cilvēku, pilnīgi neko. Vienīgais, ko viņš zina, viņš pat nezina, kura ir labā un kreisā roka. Vienīgais, ko viņš zina, ir ēst, un viņš ēd visu, kas nonāk viņa rokā, vai tā būtu cilvēka gaļa, vai kas cits, viņam ir pilnīgi vienalga, viņš vienkārši ēd. Bet iedodiet man viņu piecu gadu vecumā, un piecpadsmit gadu vecumā viņš runās labā angļu valodā un iegūs labu izglītību. Kāpēc? Viņam ir dvēsele. Dievs izveidoja viņu par cilvēku, un viņam ir tikpat lielas tiesības dzirdēt Evaņģēliju kaut vienu reizi, kā mēs sludinām cilvēkiem šeit apkārt, pa visu Ameriku, atkal un atkal, un atkal, un pierunājot, pārliecinot un visu pārējo. Lai tik viņš to izdzird vienu reizi, un redzēsiet, kā viņš kliedz un tūlīt skrien pie altāra.” Saprotat? Tieši tā!
E-31 “But you let me go back in Africa, to the wildest tribe they got, and that’s the little tribe of the bushman.” And I said, “Probably his great-great-great-great-grandfather never saw a white man nor nothing. The only thing that he knows, he don’t even know which is right and left hand. The only thing he knows is eat, and he eats what he can get his hands on, if it’s human flesh, anything else, don’t make any difference to him, just so he eats. But let me get him at five years old, and at fifteen years old he’ll speak good English and have a good education. Why? He’s got a soul. God made him a human being, and he’s got just as much right to hear the Gospel, at least once, as we have of preaching around here, all over America, to people, over and over and over, and begging, persuading and everything. Let him hear it one time, and watch him scream and run to the altar real quick.” See? Yes, sir!
E-32 Tieši tas šodien ir manā sirdī, brāli, kad es domāju par Āfriku un tām nabaga melnajām rokām, kas paceļas, sacīdamas: “Brāli Branham, vēlreiz pastāsti par Jēzu!” Dievs, esi žēlīgs! Kaut kas manī kūsā un deg. Tiklīdz man būs pietiekami daudz naudas, arī es braukšu turp. Tieši to es daru ar katru centu, ko iegūstu, ar visu, Dievs zina, izņemot to, kas man ir vajadzīgs ēšanai. Un drēbes man pārsvarā iedod cilvēki. Un tikai to, kas man pašam ir vajadzīgs iztikai, cik nu vien varu; es atdodu to valdības izveidotajam misionāru fondam. Par to naudu es nemaksāju nodokļus. Kad ir savākti trīs vai četri, pieci tūkstoši dolāru, es dodos turp un sludinu Evaņģēliju tiem cilvēkiem, jo zinu, ka tajā dienā man būs par to jāatbild. Un es zināšu, par ko man būs jāatbild.
E-32 That’s what my heart is, brother, today, when I think of Africa, and them poor little black hands raising up, saying, “Brother Branham, one more time about Jesus!” Oh, mercy! There’s something in me digs and burn. Just as quick as I get money enough up, I get over there, too. That’s what I do with every penny I get, everything, God knows, besides just what I can eat. And most people give me my clothes. And just what I can barely live by, myself, just as close as I can, I throw it right into a missionary funds which the government has arranged. I don’t even pay income tax on it. To get up three or four, five thousand dollars, and I take across over there and preach the Gospel to the people that I know at that day I’ll have to answer. And I’ll know what I answer for.
E-33 Ierodoties kādā pilsētā, es mēdzu noturēt lielu sanāksmi, kad tiek savākts daudz naudas, un viņiem ir lielas kampaņas un tūkstošiem dolāru, es tos nodevu Sarkanajam Krustam un tā tālāk. Tagad, nu, nevis, lai viņus kritizētu, bet brauc pa ielu ar četru tūkstošu dolāru vērtu mašīnu, ar briljantu aproču pogām, smēķē cigāru un saņem piecsimt dolāru nedēļā par naudu, ko slimi cilvēki... Nu nē! Nekādā gadījumā! Un turklāt, tiklīdz jūs izbraucat no pilsētas, viņi saka: “Sektanti,” un visu ko tādu, un uzjautrinās un noniecina to reliģiju, kuru mēs pārstāvam. Tieši tā!
E-33 I used to, when I’d go in a city, I’d hold a big meeting back when they had lots of money, and they have great campaigns and thousands of dollars, I’d give it over to Red Cross and so forth. Now, now, not no slam to them, but coming down the street in a four-thousand-dollar car, with a big diamond studs on, smoking a cigar, and five hundred dollars a week on the money that sick peop-…No, sir! No, indeedy! And on these, as soon as you get out of the city, they said, “holy rollers,” and everything like that, and making fun, and downing the religion that we’re standing up for. No, sir!
E-34 Es paņemu to pats un, Dieva kā mana Tiesneša priekšā, es ieguldu to Evaņģēlija darbā ārvalstīs, lai tajā dienā, ko man...kad man būs jāatskaitās par savu pārvaldīšanu, es zinātu, ka tas ir dots pareizi. Pilnīgi pareizi, jo es saprotu, ka tā, kā es izturos pret cilvēkiem, es izturos pret Dievu. Vienkārši mana attieksme pret jums ir mana attieksme pret Kristu. Un tas pats ir ar jūsu attieksmi pret mani, tā tas ir, pret Kristu.
E-34 I take it myself, and before God as my Judge, I put it in the Gospel work yonder, so I know that on that Day that I’ll… when I’ll have to give an account for my stewardship, it’s given correctly. That’s exactly right, ’cause I realize as I treat the people I’m treating God. Just my attitude towards you is my attitude towards Christ. And your attitude towards me is the same thing, that’s right, towards Christ.
E-35 Lūk, redzēt tādus cilvēkus un redzēt, kā cilvēciska būtne tagad ir ar nemirstīgu dvēseli, kas nevar nomirt, nevar iet bojā, nevar darīt neko, kā vien būt mūžīgās dzīvības īpašniekam, ko jums suverēni ir devis Dievs pēc Savas gribas. Un tā, tātad, lūk, es...
E-35 Now, to see a people like that, and see how that a human being, then, with an immortal soul now, that can’t die, can’t perish, can’t do nothing but have everlasting Life, that God sovereignly, in His Own will, gave it to you. And now, then, now I…
E-36 Atļaujiet man to mazliet precizēt jeb kaut ko pateikt. Kāds ies un teiks: “Brālis Branhams ir kalvinists.” Nē, es neesmu. Es esmu kalvinists, kamēr vien kalvinisms ir Bībelē. Bet, kad kalvinisms iziet ārpus Bībeles, tad es esmu arminiānietis, saprotiet? Es ticu svētumam, bet es ticu arī kalvinismam. Bet tie abi, vieni aizgāja vienā galējībā un aizgāja šādā virzienā, un citi aizgāja otrā galējībā un aizgāja tādā virzienā. Ja nebūtu vēstules Efeziešiem, kas atved to atpakaļ un novieto to pareizajā vietā, kur Dievs to ir ielicis, mēs visi būtu sajukumā. Bet viņiem abiem ir sava mācība, un viņi tajā ir pagrimuši, ikviens no viņiem, tie ir svētuma piekritēji un arī kalvinisti, arminiānieši. Lūk, kalvinistiem ir kaut kas patiess. Es ticu, ka kalvinistu mācība...
E-36 Let me correct this just a little bit, or say something. Somebody is going to go away and say, “Brother Branham is a Calvinist.” No, I’m not. I’m a Calvinist as long as Calvinist is in the Bible. But when Calvinist gets out of the Bible, then I’m an Arminian, see. I believe in holiness and I believe in Calvinist, too. But, both of them, one run out on the limb and went this way, and one run out on the limb and went that way. If it wasn’t for the Book of Ephesians, to bring it back and put it in the right place where God did, we’d all be all mixed up. But they both got a doctrine, but they go to seed on it, each one, that’s the holiness and the Calvinists, too, the Arminian. Now, Calvinists have something true. I believe that, that the Calvinistic doctrine…
E-37 Es ticu tam, drošībai. Es ticu, ka draudzei ir mūžīgā drošība. To zina ikviens Bībeles lasītājs, jo Dievs jau pateica, ka viņa tur parādīsies bez vainas. Vai pareizi? Tātad viņa tur būs. Vai pareizi? Draudze ir mūžīgā drošībā. Lūk, vai tu esi draudzē, tāds ir tas nākamais jautājums. Ja tu esi draudzē, viss kārtībā, tu esi drošībā līdz ar draudzi, bet labāk paliec draudzē. Un kā tu tiec iekšā draudzē? Vai ar rokasspiedienu? It nemaz. Kad tavs vārds tiek ierakstīts grāmatiņā? It nemaz. “Ar vienu Garu mēs visi esam kristīti vienā ķermenī.” Un tas ķermenis, kuru Dievs nosodīja Golgātā, bija Jēzus Kristus ķermenis, un mēs tiekam kristīti tajā ķermenī ar vienu Garu. Kamēr vien mēs esam Kristus ķermenī, mums ir mūžīga drošība, nekas nevar mūs atdalīt, nekas nevar mūs aizskart. Ja tu izej ārā, tu izej ārā pēc savas brīvas gribas. Bet, ja tu esi Kristus ķermenī, tad tikpat droši, kā Jēzus augšāmcēlās no mirušajiem, arī tu augšāmcelsies. Dievs to jau ir izdarījis. Viņš...
E-37 I believe this. In security, I believe the Church has Eternal Security. Any reader of the Bible knows that, ’cause God’s already said It would appear yonder without blemish. That right? Then, It’s going to be there. Is that right? The Bi-…The Church is Eternally secured. Now, are you in the Church, is the next thing. If you’re in the Church, all right, you’re secured with the Church, but you better stay in the Church. And how do you get in the Church? By shaking hands? No. Putting your name in the book? No, sir. “By one Spirit we’re all baptized into one Body.” And that Body, God judged at Calvary, was the Body of Jesus Christ, and we’re baptized into that Body by one Spirit. We have Eternal Security as long as we’re in the Body of Christ, nothing can separate us, nothing touch us. If you go out, you go out by your own will. But just as sure, if you’re in the Body of Christ, as sure as Jesus rose from the dead, you’ll rise too. God has already done that. He…
E-38 Tu nevari grēkot. Ak jā, tu... Jūsu acīs es varu izskatīties kā grēcinieks, bet, ja es esmu Kristū, Dievs to neredz, jo viņa grēki izpērk...Viņa asinis izpērk manus grēkus. Saprotat? Es nevaru grēkot. “Kas ir dzimis no Dieva, tas nedara grēku, jo viņš nevar grēkot. Dieva sēkla paliek viņā.” Saprotat? Viņš, viņš grib, ja viņš izdara kļūdu, protams, viņš uzreiz ir gatavs to atzīt. Ja viņš ir īsts kristietis, viņš to darīs. Ja viņš turas pie sava, viņš parāda, ka, pirmkārt, viņam nekā nav. Tā tas ir. Viņam nav nekā, pirmkārt. Bet, ja viņš ir īsts kristietis...
E-38 You can’t sin. Oh, you do…I might be a sinner in your sight, but if I’m in Christ, God don’t see it, because his sins atones…His Blood atones for my sins there. See? I can’t sin. “He that’s born of God does not commit sin, for he cannot sin. The Seed of God remains in him.” See? He, he’s willing to, if he makes a mistake, sure, he’s right then willing to confess it. If he’s a real Christian, he will do it. If he holds it back, he shows he ain’t got nothing, in the first place. That’s right. He hasn’t got nothing, to begin with. But if he’s a real Christian…
E-39 Skatieties; iesējiet zemē kviešu graudu, tas vienmēr būs kviešu grauds. Varbūt tam apkārt saaugs dadži un viss pārējais, bet tas vienmēr būs tāds pats kviesis. Vai pareizi? Un, ja cilvēks patiešām ir dzimis no Dieva Gara, viņš nebūs te iekšā, te ārā, turp un atpakaļ, te pasaulē, te atpakaļ. It nemaz. Nē nē. Tu neesi vienu dienu dadzis, bet nākamajā dienā kviešu grauds. Dieva laukā nekā tāda nav. Tieši tā. Ja tu esi dzimis no Dieva Gara, tu esi kristietis no tā brīža līdz...līdz tu aiziesi, un tad tu esi nemirstīgs, kopā ar Dievu. Tā tas ir, ja tu esi draudzē.
E-39 Right here, you plant a grain of wheat in the ground, it’ll always be a grain of wheat. Cockleburs may be all around it, and everything else, but it’ll be a grain of wheat as long as it stands. That right? And if a man’s really born of the Spirit of God, he isn’t in and out, and back and forth, and out yonder in the world and out here. No, sir. No, no. You’re not a cocklebur one day and a grain of wheat the next day. God don’t have that in the field. Yes, sir. If you’re born of the Spirit of God, you’re a Christian from that time until the…till you go away, and then you’re—you’re immortal, with God. That’s right, if you’re in the Church.
E-40 Un tā, tagad parunāsim par nāves pusi. Lūk, kā gan cilvēks, būdams tādā pozīcijā, tādā stāvoklī, vispār varētu būt slims? Jo jūsu ķermenis vēl nav izpirkts. Jūsu ķermenis nav izpirkts. Nav svarīgi, cik ļoti, cik labs tu esi un cik dievbijīgs un svēts, un cik daudz Svētā Gara, tā ir tikai tava dvēsele. Un tava dvēsele vēl nav pilnībā gatava. Tai ir tikai svētība, Dieva apsolījums, kas ir mūsu glābšanas ķīla. Bet, lūk, ja mums nav nekādas mūsu augšāmcelšanās ķīlas, nekādas dievišķās dziedināšanas, tad man nebūs nekādas pārliecības vai nekā, kas man pierādītu, ka ir augšāmcelšanās.
E-40 Now, now let’s talk about the death side. Now, how could a person on that estate, in that kind of a condition, ever be sick? Because that your body is not yet redeemed. Your body is not redeemed. No matter how much, how good you are, and how saintly, and how holy, and how much Holy Spirit, that’s only your soul. And your soul is not completed yet. It’s just got the Blessing, the promise of God, which is the earnest of our salvation. But now if we have no earnest of our resurrection, no Divine healing, then I’ll have no assurance or nothing to prove to me that there is a resurrection.
E-41 Tieši tāpat kā tad, ja Kristus nedzīvotu manā sirdī, ja man tas būtu jāiegūst kaut kā psiholoģiski, ja man būtu jātic kaut kam tādam, tad es...es būtu nedaudz skeptisks pret to. Un tas ir iemesls, kāpēc tur, Āfrikā, kad viņi atbrauc, lūk, atbrauc misionāri, atvedot tūkstošiem šo iezemiešu, un šie iezemieši nēsā mazus māla elkus un visu pārējo; tas ir tāpēc, ka viņi ir dzirdējuši tikai Bībeles psiholoģisko pusi. Tā tas ir. Un mana paša draudzē ir baptisti, metodisti, prezbiteriāņi, viņi visi bija tajā. Bet, kad viņi ieraudzīja, kā tiek demonstrēts Dieva spēks, tas visu salika pa vietām, tad viņi zināja, ka Dievs ir Dievs.
E-41 Just like if Christ doesn’t live in my heart, if I have to take it from some kind of a—a psychological thing back yonder, have to believe somewhere like that, well, then I—I—I’d be a little skeptic of it. And that’s the reason, over in Africa, when they come, here come missionaries up, bringing thousands of those natives, and they was packing little old mud idols and everything else, is because that they had just heard the psychic side of the Bible. That’s right. And my own church is Baptist, Methodist, Presbyterian, all that went in there. But when they seen the power of God come in demonstration, that settled it, they knowed then that God was God.
E-42 Bet, lūk, no kā sākas tā slimība? Un tā, pirmkārt, pirms tā kļūst par slimību, tas ir gars, tieši tāpat kā tu biji gars, pirms tu kļuvi par cilvēcisku būtni. Nu, es paņemšu kā piemēru brāli Viletu. Brālis Vilets, es... Bija laiks, kad tu un es nebijām nekas. Un tad, pirmkārt, Dievs deva mums dzīvību. Un paņemsim, piemēram, ja es šopēcpusdien paņemu tavu ķermeni, un tu esi veidots no daudzām šūnām, ko saista kopā atomi. Un tā, kādu dienu šie atomi tiks sagrauti, ja Jēzus vēl neatnāks. Tu atgriezīsies atpakaļ. Tie kļūs tieši tādi, kādi tie bija sākumā, atkal atgriezīsies gaisā. Taču, kad tavs gars atgriezīsies, šie atomi atkal apvienosies ar šo garu un izveidos vēl vienu brāli Viletu, tieši tādu kā šo, tikai jaunāku, kad viņš bija savā labākajā formā.
E-42 But, now, what starts this sickness? Now, the first thing, it’s a spirit before it becomes a disease, just the same as you was a spirit before you become a human being. Now I’m going to take Brother Willett here as an example. Brother Willett, I…There was a time when you and I wasn’t nothing. And then the first thing, God gave us a life. And let’s take, say, if I take your body down this afternoon, you’re made up of a bunch of cells, held together with atoms. And now, someday them atoms will be destroyed, if Jesus tarries. You’ll go on back. They’ll be just like they was in the beginning, go back into the air. But when your spirit returns, those atoms will gather together again with this spirit and bring forth another Brother Willett just like that one, only younger, when he was at his best.
E-43 Kad cilvēks sasniedz aptuveni divdesmit piecu gadu vecumu, viņam zem acīm parādās dažas grumbiņas un uzrodas daži sirmi mati. Tā tas būs, jo nāve nāk tev pakaļ. Un kādu dienu tā tevi paņems. Neatkarīgi no tā, kas tu esi, tā tevi paņems. Bet tā pamazām... Tā iedzīs tevi stūrī, un Dievs tevi izvilks no šī stūra, un tevi iedzīs tajā stūrī, nāve tevi gandrīz paņems, un arī šeit, bet pēc kāda brīža viņa tevi dabūs. Bet tad, tas, ko nāve var izdarīt, tā paņem pilnu nodevu, un tad...kad tā izdarīs visu, ko var izdarīt... Kad Dievs iedeva tev šo dzīvi, tu biji savā labākajā formā, kad tev bija apmēram divdesmit trīs gadi; kad tu iznāksi augšāmcelšanā, tu atgriezīsies tieši tāds, kāds tu biji divdesmit trīs, divdesmit piecu gadu vecumā, pirms ienāca nāve. Nāve darīs visu, ko tā var darīt. Tā ieies tur, bet tu atkal būsi tāds, kāds tu biji.
E-43 When a man gets past about twenty-five years old, he finds a few wrinkles under his eyes, and some gray hairs coming in. It’s going to be, ’cause death’s after you. And one of these days it’s going to take you. No matter who you are, it’s going to take you. But it gradually…You’ll get in a corner here, and God will get you out of that corner, and you get in this corner here, death will almost have you, and over here, but after a while it’ll get you. But then, what death can do, it takes its full toll, and then at…when it’s done all that it can do…When God gave you this life, and you was at your best, at about twenty-three, when you come into the resurrection you’ll come back just exactly like you was when you was twenty-three years old, twenty-five, ’fore death set in. Death will have everything that it can do. It set in there, but you’ll come right back the way you were.
E-44 Un tā, ja katru jūsu ķermeņa šūnu...tagad aplūkosim to; jūs izveidojāties kā šūna pēc šūnas, šūna pēc šūnas; un atdaliet tās šeit uz platformas, katru jūsu ķermeņa šūnu, un jūs nonāksiet pie mazmazītiņa dīgļa, kur jūs sākāties; to nevar saskatīt ar dabisko aci. Uz to ir jāskatās caur mikroskopu. Es esmu redzējis to dzīvības dīgli mikroskopā. Tas izskatās kā pavisam niecīgs diedziņš. Un pirmā lieta, kas parādās, ir mugurkaulā, tas ir kā mazs mezgliņš. Tā ir pirmā mazā šūniņa, kas veidojas uz šūnas.
E-44 Now, if each one of your—your cells in your body, let’s take it down now, you come cell after cell, cell after cell, and lay it apart here on the platform, after each cell in your body, you’ll come down to one little tiny germ where you began, can’t be seen with the natural eye. You have to look under scope glasses. I’ve seen the germ of life under a microscope. It looks like a little bitty thread. And the first thing starts is right in the spine, it’s like a little knot. That’s the first little cell accumulates on top of a cell.
E-45 Un tā, ja man būtu jāņem šī viena mazā šūna, no kuras katrs no jums ir radies, viena mazmazītiņa šūniņa, dīglis... Kas ir dīglis? Dīglis ir mazmazītiņa, visniecīgākā šūna. Nu, kas ir pēc tam? Lūk, es esmu sadalījis jūs visniecīgākajos gabaliņos, līdz pat šai mazajai šūniņai, bet es vēl neesmu jūs atradis. Es esmu šeit tikai izkārtojis jūsu šūnas. Nu, tad nākamā lieta, asins šūnas un miesas šūnas, lai kādas tās nebūtu, tās visas ir šeit izliktas, bet tevi es vēl neesmu atradis. Un tā, tagad es esmu nonācis līdz vienam dīglim. Nu, es rūpīgi to izpētīšu. Kur tad tu esi? Tava dzīvība. Un tā dzīvība veido pirmo šūniņu, kas ir dīglis, pēc tam viss ir pēc tā dabas; suns pēc suņa, putns pēc putna, cilvēks pēc cilvēka. Attīstoties šūnām, šūna uz šūnas, šūna uz šūnas, tas nonāk līdz tam, kas esi tu, cilvēciska būtne, šūnu attīstība. Lūk, tā tas bija Dieva noteikts.
E-45 Now, if I had to take that one single little cell that everyone of you come from, one little teeny cell, germ…What is a germ? A germ is a little teeny, the smallest of cell. Well, what’s after that? Now, I’ve took you down from every piece of you, down to this one little cell, and I haven’t found you yet. I just got your cells laid out. Well, then, next thing, blood cells, and flesh cells, and whatever they are, laying them all out here, but I haven’t got you yet. Now, I’m down to one germ now. Well, I’m going to take that little cell apart. Now, where you at? Your life. And the life makes the first cell, which is a germ, then everything after its nature; dog after dog, bird after bird, man after man. Developing cells, cell on cell, cell on cell, comes up to where you are, human being, developing of cells. Now, that was ordained of God to be so.
E-46 Nu, bet kā ir ar vēzi? Nedaudz par to parunāsim. Tātad, Dievs iedeva tev tavu dzīvību. Un, teiksim, te nu tu esi šodien, te esmu es, uz manas rokas nekā nav, bet kādu dienu uz manas rokas var parādīties vēzis. Nu, kā tas vēzis tur nonāk? Paskatīsimies, kas ir vēzis, tā pamatīgi to izpētīsim, izskatīsim to. Lūk, arī tas ir šūnu kopums. Vai jūs to zinājāt? Audzējs, katarakta, jebkura no tām lietām ir šūnas. Tām nav nekādas formas. Dažas no tām ir izstieptas, un dažas izskatās kā zirneklis, un dažas izskatās...ir svītrās, sarkanais vēzis, gluži kā gari, sarkani diegi, kas iet caur... Un vēl ir rozes vēzis, kas parasti parādās uz sievietes krūtīm, tas ir kā pankūkas, kas guļ viena uz otras, un tad tas izplešas. Un tie vienkārši aug visur.
E-46 But, now, what about a cancer? Let’s talk of him a little bit. Now, God gave you your life. And say, here you are today, here I am, there’s—there’s nothing on my hand, but there might be a cancer on my hand sometime. Well, how did that cancer get there? Let’s see what that cancer is, now let’s take him apart, let’s go take him. Now, he’s a bunch of cells, too. Did you know that? Tumor, cataract, any of those things are cells. They don’t have no form. Some of them spreads out, and some look like a spider, and some looks…run streaks, a red cancer, just like long red threads that runs through in the…And then there’s a rose cancer which usually comes on the breast of a woman, it’s like pancakes laying on one another, and then they go spraddling out. And they just grow anywhere.
E-47 Dažreiz audzēji ir ar šķību formu, lūk, šādu, gari, iegareni un visvisādi. Tiem nav formas, jo tie ir no gara, kam nav formas. Bet tā ir šūnu attīstība. Tā ir šūnu kopa, teiksim, ja tev tagad ir audzējs vai vēzis, tā ir šūnu attīstība, kas aug, aug, aug, aug. Tas apēd, izsūc no tevis tavu dzīvību. Tas barojas no asinsrites. Katarakta paņem acs gļotas un aug uz tās, pārklāj to, aizver tavas acis. Daži no tiem atnāk, bet netiek...kā tuberkuloze, kas atnāk vienkārši mazā mikrobā. To izmēram nav nekādas nozīmes. No tāda paša izmēra dīgļa izaug zilonis, izaug augļu ērcīte. Saprotat? Dīgļa izmēram nav nekādas nozīmes.
E-47 Sometimes tumors are lopsided, this way, long, oblong, and everything. They have no form, because they’re after a spirit which has no form. But it’s a developing of cells. It’s a bunch of cells that, say, in you right now is a tumor or a cancer, it’s developing cells, growing, growing, growing. It’s eating, sucking your life from you. It’s living on the bloodstream. Cataracts takes the mucus of the eye and grows right over it, covers hisself over, shut your eyes off. Some of them comes and never gets…like tubercular, that comes just in little small germ. There’s nothing to the size of it. The same size germ makes an elephant, makes a—a chigger. See? Nothing to the size of the germ.
E-48 Daži no tiem iegūst ķermenisku formu, citi nē. Un daži nepāriet šūnās. Daži kļūst par garu, moka dvēseli. Mēs pamēģināsim izskatīt to daļu, es atstāšu to daļu rītdienas pēcpusdienai, ja sanāks, no kurienes atnāk tas dvēseles gars un kā šeit apakšā...
E-48 And some of them takes body form, some never does. And some never goes into cells. Some become spirit, torments the soul. We’ll try to get that part, I’ll leave that part for tomorrow afternoon, if I can, where that soul-spirit comes, and how down under here.
E-49 Un tā, draugi, es nesaku to jums no kaut kādas psiholoģijas. Es esmu ņēmies ar dēmoniem gadiem ilgi, un jūs to zināt. Ja vien jūs zinātu, kas reizēm notiek vakaros pēc dievkalpojumu beigām. Jūs nezināt. Atcerieties, ka tad, kad tu stājies pretī kādam garam, tev labāk ir zināt, par ko tu runā. Nevis vienkārši tur nostāties un patrokšņot, jo tas neko labu nedos. Bet, kad dēmonam patiešām ir tev jāpakļaujas, viņš to atzīs. Nav svarīgi, cik skaļi tu kliedzi, nav svarīgi, cik daudz eļļas tu uzlej. Nozīme ir tam, kas ir šeit iekšā, ko viņš atpazīs – patiesību. Jēzus viņam vienkārši pateica: “Izej ārā.”
E-49 And now, friends, I’m not telling this from some kind of a psychology. I have dealt with demons for years, and you know that. If you only knew the thing, after the services is over at night, what goes on sometime. You don’t know. Remember, when you come against a spirit, you better know what you’re speaking about. Just don’t stand there and carry on, ’cause it ain’t going to do any good. But when actually a demon has to obey you, he’ll recognize it. It ain’t how loud you holler, it ain’t how much oil you put on. It’s what’s back here that he’ll recognize, the Truth. Jesus just said to him, “Come out.”
E-50 Atcerieties, mācekļi bija trokšņojuši un locījušies, un centušies viņu izdzīt, un visu pārējo. Viņi sacīja: “Kāpēc mēs nevarējām Viņu padzīt?”
Sacīja: “Jūsu neticības dēļ.”
E-50 Remember, the disciples had been kicking and twisting, and trying to cast him out, and everything. They said, “Why couldn’t we cast him out?”
Said, “Because, your unbelief.”
E-51 Sacīja: “Izej no viņa.” Tas zēns nokrita un piedzīvoja spēcīgāko lēkmi, kāda viņam jebkad bijusi. Saprotat? Saprotat? Viņi atzīst autoritāti.
E-51 Said, “Come out of him.” The boy fell and had the hardest fit he ever had. See? See? They recognize authority.
E-52 Paskaties uz tiem puišiem, tiem slaistiem, kas redzēja, kā Pāvils izdzina ļaunos garus. Viņi teica: “Mēs varam darīt to pašu,” kāda priestera dēli. Tā ka viņi gāja un sacīja: “Mēs varam izdzīt ļaunos garus.” Apustuļu darbu 19. nodaļa. Viņi aizgāja pie kāda cilvēka, kuram bija epilepsijas lēkmes, un teica: “Mēs pieprasām tev caur Jēzu. Iznāc no viņa...” Tas ļaunais gars sacīja, lūk... “...tā Jēzus Vārdā, kuru sludina Pāvils!”
E-52 Look at those boys down there, those vagabonds who seen Paul casting out devils. They said, “We can do the same thing,” some priest’s sons. So they go down and say, “We can cast out devils.” Acts 19. They went down to a man had epileptic fits, and said, “We adjure you, by Jesus. Come out of him…” The devil said, “Now…” “…in the Name of Jesus, who Paul preaches!”
E-53 Ļaunais gars teica: “Nu, es zinu Jēzu un es zinu Pāvilu, bet kas jūs esat?” Jūs zināt, kas notika. Viņš uzlēca uz tiem cilvēkiem, saplēsa viņiem drēbes, un viņiem pašiem sākās lēkmes, un izskrēja uz ielas.
E-53 The devil said, “Now, I know Jesus and I know Paul, but who are you?” You know what happened. Jumped on the man, tore their clothes, and they had the fits themself, and run out into the street.
E-54 Tie paši dēmoni dzīvo arī šodien, tāpēc ir daudz fanātisma. Tāda ir draudze šovakar. Šodien valstī ir daudz fanātisma, ko sauc par dievišķo dziedināšanu, kura būtu jāaptur. Tieši tas liek negodā to īsteno. Tieši tāpēc jums ir tik smaga cīņa. Mūsdienās ir daudz kas tāds, kas tiek saukts par reliģiju, kas būtu jāaizver. [Pārtraukums lentas ierakstā-Tulk.] Visīstākie kulti! Tieši tāpēc patiesajai Dieva draudzei ir tik grūti ar to jācīnās. Bet mēs esam Amerika, saprotiet, tā tam ir jābūt. Dievs saka, ka kvieši un ložņaugi, un ērkšķi aug kopā. Nemēģiniet tos izraut. Ļaujiet tiem augt kopā, bet pēc viņu augļiem jūs tos pazīsiet. Ja tur nav augļu, nu, tad tur nav dzīvības, tur nav nekā.
E-54 Them same demons live today, so there is a lot of fanaticism. This is the church, this evening. There’s a lot of fanaticism in the land today, called Divine healing, that ought to be shut up. That’s what brings reproach upon the real Cause. That’s why you have such a hard struggle. There’s a lot of stuff called religion, today, that ought to be shut up. [Blank spot on tape—Ed.] Nothing but cults! That’s what makes the true Church of God have such a hard struggle with it. But we’re America, see, that’s the way to be. God says the wheat and creepers and briars growed together. Don’t try to pluck them up. Let them grow together, but by their fruits you know them. There’s no fruits, why, there’s no Life, there’s nothing there.
E-55 Un tā, aplūkosim šo šūnu. Teiksim, piemēram, bieži sarkanais vēzis skar sievietes dzemdi, sieviešu traumas un tā tālāk. Tātad, tagad paskatīsimies uz to, to tipu, kas atrodas savā šūnā, to vēzi. Lūk, vēzis...
E-55 Now, watch this cell. Let’s say, for instance, like lot of time, the red cancer usually hits in the womb of a woman, female bruises and so forth. Now that, let’s take that, that fellow down now, on his cell, this—this cancer. Now a cancer…
E-56 Viss dabiskais attēlo garīgo. Vai jūs to zināt? Viss, kas ir dabiskajā, attēlo garīgo, vienmēr.
E-56 Everything in the natural types the spiritual. Are you aware of that? Everything in the natural types the spiritual, regardless.
E-57 Piemēram, tāpat kā tad, kad mēs piedzimstam Kristus ķermenī, mūsu piedzimšanai ir vajadzīgi trīs elementi. Un tie ir tie trīs elementi, kas iznāca no Kristus dzīvības, kad Viņš nomira. No Viņa ķermeņa iznāca ūdens, Asinis, Gars. Vai pareizi? Trīs elementi, tie trīs elementi, caur kuriem mēs izejam, kad mēs piedzimstam no augšas: taisnošana, svēttapšana, Svētā Gara kristība. Lūk, tas viss var būt vienā darbībā. Bet ir vajadzīgs... Bet tu vari būt taisnots, nebūdams svētdarīts. Tu vari ticēt Kungam Jēzum Kristum, bet joprojām nēsāt sev līdzi savu netīrību. Un tu vari būt pilnīgi attaisnots un dzīvot šķīstu, svētu dzīvi, bet bez Svētā Gara. Redziet, Bībelē, 1. Jāņa 5:7 ir teikts: “Ir trīs, kas liecina debesīs: Tēvs, Dēls un Svētais Gars, un...Tēvs, Vārds un Svētais Gars,” kas ir Dēls, “un šie trīs ir viens. Un ir trīs, kas liecina uz zemes: ūdens, Asinis un Gars, tie ir vienisprātis.” Nevis viens, bet ir vienisprātis. Jums nevar būt Tēva, ja jums nav Dēla; jums nevar būt Dēla, ja jums nav Svētā Gara, jo tie ir nedalāmi, viens. Trīsvienība ir vienā.
E-57 For instance, like this, when—when we’re born in the Body of Christ, there’s three elements it takes to bring our Birth. And that’s the three elements that came out of the life of Christ when He died. There come from His body, water, Blood, Spirit. Is that right? [Congregation says, “Right.”—Ed.] Three elements, that’s the elements we go through when we’re born again: justification, sanctification, baptism of the Holy Spirit. Now, that can all be in one act. But it takes…But you can be in a justified state without being sanctified. You can believe on the Lord Jesus Christ and still carry your filth with you. But you can absolutely live in a both justified and a clean holy life, and without the Holy Ghost. See, the Bible, First John 5:7, said, “There are three that bear record in Heaven, the Father, Son, and Holy Ghost, and…Father, Word, and Holy Ghost,” which was the Son, “and these three are one. And there’s three that bear record in earth, the water, Blood, and Spirit, and they agree in one.” Not one, but agree in one. You can’t have the Father without having the Son; you can’t have the Son without having the Holy Ghost, for they are inseparable, one. The trinity is in a one.
E-58 Es nedzirdu to šeit, bet es bieži dzirdu to pa visu valsti, viena no nopietnākajām lietām pentakostu grupās ir sajukums šajā vienkāršajā jautājumā. Un es esmu vācis viņus kopā uz sarunām un pierādījis viņiem, ka gan vieni, gan otri tic vienai un tai pašai lietai. Viņu starpā ir ticis velns, tas arī viss. Ja šī lielā pentakostu draudze atmestu tās vecās tradīcijas un apvienotos vienā svētītā Dieva draudzē, atnāktu aizraušana. Bet kamēr vien sātans spēj noturēt viņus sašķeltus, tā tas ir. Tāda ir viņa metode to darīt. Bet viņi pilnīgi noteikti tic vienam un tam pašam.
Vieni saka: “Nu, šis ir Tas.”
E-58 I don’t hear it around here, but you hear a lot across the country, one of the greatest things in the Pentecostal groups, is a mixup in that one simple thing. And I’ve had their heads right together and prove to them they both believe the same thing. It’s the devil between them, that’s all. If that great Pentecostal church would u-…throw down them little, old traditions and unite themselves together in one blessed Church of God, the Rapture would come. But as long as Satan can keep them broke up, all right. That’s his way of doing it. And they absolutely believe the same thing.
One say, “Well, this is That.”
E-59 Es teicu: “Nu, ja šis ir Tas, tad Tas ir šis.” Lūk, tā. Tātad tas viss ir viens un tas pats. Un te nu tas ir, tajā Dieva trīsvienīgajā trīsvienībā. Lūk, Dievs savā vienotībā. Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Lūk, mēs nesakām “mūsu dievi”, kā dara pagāni. Tas ir “mūsu Dievs”. Saprotat? Tā ir trīskāršā Dieva Būtne.
E-59 I said, “Well, if this is That, then That’s this.” So there you are. So, it’s all the same thing. But there you are, in that triune trinity of God. Now, now, God in His oneness. God the Father, Son, and Holy Spirit. Now, we don’t say “our gods,” as heathens. It’s “our God.” See? It’s the threefold Being of God.
E-60 Un tā, tagad paskatieties, arī sātans ir trīsvienībā. Un viņa spēki ir trīsvienībā.
E-60 Now notice, now, Satan is in a trinity also. And his powers are in trinity.
E-61 Lūk, bet ievērojiet, ka ūdens, Asinis un Gars rada jaunpiedzimšanu. Vai pareizi? Tagad skatieties. Lūk, kas simbolizē jauno piedzimšanu. Kas simbolizē dabisko dzimšanu, pirms atnāk jaunās piedzimšana, kad... Jūs, mātes, kad piedzimst bērns, kas ir pats pirmais? Ūdens. Pēc tam asinis. Pēc tam, saprotiet, parādās dzīvība, saprotiet, parādās personība. Ūdens, asinis, gars.
E-61 Now, but notice then when the water, Blood and Spirit produces the new Birth. Is that right? Now watch. That’s what represents the new Birth. What represents the natural birth before the new Birth come? When…You mothers, when a baby is born, what’s the first thing? Water. Next, blood. Next, see, that makes the life, see, makes the person. Water, blood, spirit.
E-62 Un tā, vēzis, pievērsīsimies tam mūsu nākamajās...mums vēl ir atlikušas apmēram piecas minūtes, man šķiet, parunāsim par vēzi apmēram piecas minūtes. Kas ir tas tips? Ko viņš pārstāv? Viņš ir maitēdājs. Viņš pārstāv maitu liju, kas ēd to, kas ir nomiris. Un parasti vēzis rodas no sasituma, kad kāda šūna ir saņēmusi triecienu un tā ir bojāta. Un tā mazā šūniņa, kas tur atrodas, kļūst par atkritēju. Ak, tas ir liels vārds baptistam, vai ne? Labi, bet tā kļūst par atkritēju, tā šūna. Es esmu baptists, kurš tic atkrišanai.
E-62 Now, a cancer, let’s deal on him for our next. We got about five minutes left, I guess. About the next five minutes, let’s deal on cancer. What is that fellow? What does he represent? He’s a scavenger. He represents the vulture, eats dead things. And a cancer comes from a bruise, mostly, where a cell has been hit and it—it breaks up. And a little cell in there becomes backslid. Oh, that’s a big word for a Baptist, ain’t it? All right, but it backslides, that cell. I’m a Baptist that believes in backsliding.
E-63 Viendien kādā sanāksmē šeit Arkanzasā kāds pateica, sacīja: “Brāli Branham,” sacīja... Tas bija viens no Nācariešiem. Viņš bija dziedināts. Viņš paņēma savus... Viņš gāja cauri pilsētai, nesot uz pleca savus kruķus. Viņš sacīja: “Vai zini ko?” Sacīja: “Kad es pirmo reizi šeit ierados,” teica, “es...es domāju, ka tu...dzirdēju tevi sludinām, es nodomāju, ka tu esi nācarietis.” Viņš teica: “Tad es ieraudzīju, ka lielākā daļa to cilvēku ir pentakosti, un kāds pateica man, ka tu esi pentakosts. Bet tagad tu saki, ka esi baptists.” Teica: “Es to nesaprotu.”
E-63 Someone said, down here in an Arkansas meeting the other day, said, “Brother Branham,” said…It was a fellow Nazarene. He had been healed. He had his…Go walking right over town, with his crutches on his shoulder. He said, “You know what?” Said, “When I first come here,” said, “I—I thought you…heard you preach, I thought you was a Nazarene.” He said, “Then I seen the most the people are Pentecostal, and somebody told me you were Pentecostal. And now you say you’re a Baptist.” Said, “I don’t get it.”
E-64 Es teicu: “Ak, tas ir vienkārši.” Es teicu: “Es esmu pentakostālais nācariešu baptists.” Tā ka tas ir pareizi. Pareizi. Nē, mēs esam viens Kristū Jēzū, kad Svētais Gars padara mūs par vienu. Tā tas ir.
E-64 I said, “Oh, that’s easy.” I said, “I’m a Pentecostal Nazarene Baptist.” So that’s—that’s right. All right. No, we are one in Christ Jesus, by the Holy Spirit making us one. That’s right.
E-65 Un tā, ievērojiet, šī mazā šūniņa kļūst par atkritēju, kad tā dabū triecienu. Tas sākas maziņš. Citas baktērijas metas uz turieni, lai atdotu tur savu dzīvību. Un tieši tāpēc pušumā parādās strutas. Tie ir mazmazītiņi zaldātiņi, kas cīnās par tavu dzīvību. Viņi metas uz turieni un sit to indi, tos dēmoniskos spēkus, kas cenšas tur uzkrāties, un atdod savu dzīvību. Tieši tas izraisa... Tas ir... Tie ir daudzi miruši zaldātiņi, tās strutas, kas ir tavās asinīs...kas ir pušumā, kas atdod savu dzīvību, lai glābtu tavējo.
E-65 Now, notice, this little cell backslides when it’s bruised. It begins little. Other little germs run forth to give its lives in there. And that’s what pus comes in a sore. That’s teeny little soldiers fighting for your life. They run up there and—and hit that poison, them demon powers that’s try—trying to collect in there, and give their lives. That’s what’s make…That’s…They’re a bunch of little dead soldiers, that pus that’s in your blood…that’s in a—in a sore, that give their life to save yours.
E-66 Un tā, tiklīdz kāda šūniņa tur atgrūžas un tam dēmonam ir sākums, viņš sāk augt, viņš sāk pavairot šūnas. Viņš būvē ķermeni tieši tā, kā jūsu bērni sākas jūsu dzemdē un kā jūs sākāties savā mātē. Šūna uz šūnas, šūna uz šūnas, šūna uz...visvisādi, it visur; tam vienkārši nav nekādas formas, nekā līdzīga cilvēkam, atbilstoši tā dabai. Tas nāk no kāda gara. Tas vienkārši aug it visur, un būvēs šūnu uz šūnas, šūnu uz šūnas.
E-66 Now, once a little cell rejects in there and this demon gets started, he starts growing, he begins to multiply cells. He’s building a body just exactly like your babies begin in your womb, and like you did in your mother. Cell on top of cell, cell on top of cell, cell, any way, any where; just, they have no form of nothing like a human being, after its nature. It’s just out of a spirit. It just grows any way, and will begin cell on top of cell, cell on top of cell.
E-67 Un tā, pirmkārt, tu ieraugi, ka tu sāc kļūt vājš un jūties slikti. Tu dodies pie ārsta, un viņš tevi izmeklē. Varbūt viņš to nevar atrast. Ja viņš to atrod, viņš to varbūt izgriezīs. Ja viņš var to izgriezt pilnībā, labi, viss ir kārtībā. Bet, ja viņš nevar to izgriezt pilnībā, tad...ja tas ir kaklā vai kaut kur, kur to nevar pilnībā izgriezt, tad vismazākā tā daļiņa turpinās attīstīties. Saprotiet, jo tas nav tā, kā tad, ja tev nogrieztu roku un viss nokārtotos, vai jebko citu, vai tev nogrieztu... Es ar to gribu pateikt, ka, ja roka tiktu nogriezta no ķermeņa un atstāta, nu, tā nebūtu dzīvotāja. Bet, saprotiet, tam nav tādas dzīvības formas kā jūsējā. To virza dēmonisks spēks.
E-67 And now, first thing you know, you’ll begin to get weak and feel sick. You go to the doctor and he’ll examine you. Maybe he can’t find it. If he does, maybe he’ll cut it. If he can cut it clear, all right, he’s got it. But if he can’t cut it clear, then if it’s in the throat or somewhere where it can’t be cut clear, one little speck of it will live right on. See, because it has not like you’d cut your hand off and settle it, or anything, or you cut off…What I mean, if you’d cut the main body off, and leave your hand there, why, it wouldn’t live. But—but, see, that has not the form of life like you have. It’s a demon power a moving.
E-68 Un tagad paskatieties, jūs saucat tos...ārsts sauc to par “vēzi”. Dievs sauc to par “velnu”. Paskatieties uz šodienu. Viņi vienkārši sauc to... No kurienes nāk vārds vēzis? Tas nāk no...no latīņu valodas vārda, kas tiek lietots medicīnas terminoloģijā, kas nozīmē “krabis”, krabis, ko jūs redzat jūras krastā, kuram ir visas tās kājas. Lūk, kādā veidā tas to dara, tas izstiepjas, izplešas. Vārds vēzis nozīmē “krabis”. Un tas iekļūst iekšā un vienkārši pieķeras, un visu laiku sūc asinis kā astoņkājis vai kas tamlīdzīgs. Nu, audzējs, katarakta un citas slimības, tās visas nāk no kāda mikroba, un tam mikrobam ir jākļūst par ķermeni. Bet, pirms tas var būt ķermenis, tai ir jābūt dzīvībai. Pirms tas var radīt jeb attīstīties un izveidot vairāk šūnu, tai ir jābūt dzīvībai. Vai pareizi? Un tā, no kurienes atnāca tas vēzis, kas... No kurienes tas atnāca? Pirms kāda laiciņa tas uz tevis nebija, bet tagad varbūt tas uz tevis ir. No kurienes tas atnāca? Tā ir cita dzīvība, kas atšķiras no tavas dzīvības, kas dzīvo tevī. Un tā moka, izsūc tavu dzīvību. Lūk, kāpēc Jēzus nosauca to par “velnu”.
E-68 And now notice, you call them, the doctor calls it, a “cancer.” God calls it a “devil.” Look at today. They just get it…Where did the word cancer come from? It comes from the…from a Latin word which is used in medical terms, meaning a “crab,” a crab that you see along the seashore, has got all them legs. That’s the way that—that it does, it reaches out, spreads out. The word cancer is crab. And it gets in and just keeps taking a hold and sucking blood as it goes, like the octopus or something. Why, a tumor, cataract, and other diseases, every one of them comes from a germ, and that germ has to be a body. And before it can be a body, it has to be a life. Before it can create or—or germitize and make more cells, it has to be a life. That correct? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Now, where did that cancer come from? Who, where did that come from? It wasn’t on you here sometime ago, but now maybe it’s on you. Where did it come from? It’s another life different from your life, living in you. And it’s a tormenting, sapping your life. That’s the reason Jesus called her “a devil.”
E-69 Šodien viņi sauc par epilepsiju...viņi saka “epilepsija”. Nu, epilepsiju Bībelē, Jēzus nosauca to par “velnu”. Kad atnāca tas vīrs ar dēlu, kas krita uz zemes un kam pa muti nāca putas un viss kas tāds, viņš teica: “Viņam ir ļaunais gars, un bieži viņš iemet viņu ugunī, ūdenī.”
E-69 They call epilepsy today, they say, “epilepsy.” Why, epilepsy, in the Bible, Jesus called it “a devil.” When the man come with the boy that fell on the ground, and frothed at the mouth, and everything, he said, “He has a devil, and oft time he throws him in the fire, in the water.”
E-70 Tagad viņi ir nospodrinājuši viņa vārdu un nosaukuši to par epilepsiju, bet viņš ir velns. Jēzus sacīja: “Velns, izej no šī bērna!” Tieši tā. Lūk, parasti epilepsiju izraisa nieru problēmas. Varbūt jūs to izpētīsiet nedaudz vēlāk. Saprotat? No tā rodas epilepsija, no urēmijas.
E-70 Now they polished his name up and called it epilepsy, but he’s a devil. And Jesus said, “Thou devil, come out of the child!” Exactly. Now, epilepsy is usually caused from a kidney trouble. Maybe you get into that a little later. See? It causes an epilepsy, from uremic.
E-71 Lūk, ievērojiet, tajā...tad tur atrodas tā šūna, tas ir ļaunais gars. Viņš veido dzīvību, viņš aug, kļūstot arvien lielāks un lielāks. Viņam ir tikai viens uzdevums, tas ir, atņemt tev dzīvību. Tieši tāpēc velns viņu tur sūtīja – saīsināt tavas dzīves dienas zem septiņdesmit gadiem.
E-71 Now, notice in this, then that cell sits there, it’s a devil. He’s building a life; he’s growing, becoming greater and greater. He’s got one duty to do, that’s, take your life. That’s what devil sent him for, to cut your days short of threescore and ten.
E-72 Lūk, es atzīstu katru ārstu. Tieši tā. Katru medicīnas zinātni, lai Dievs viņus svētī par to, kā viņi palīdz cilvēkiem. Tā tas ir. Ko jūs šodien pasaulē darītu bez tā? Es pateicos Dievam par medicīnas zinātni. Es pateicos Dievam par savu automašīnu. Ja Dievs nebūtu ļāvis zinātniekiem uztaisīt man automašīnu, man atnākt uz šejieni nebūtu viegli. Par elektrisko gaismu un ziepēm, ar kurām es mazgāju rokas, un par zobu pastu, ar kuru es tīru zobus, protams. Es pateicos Viņam par visu, jo visas labās lietas nāk no Dieva.
E-72 Now, I salute every doctor. Yes, sir. Every medical science, God bless them for the help that they’ve done for people. That’s correctly. What would you do in the world today without it? I thank God for medical science. I thank God for my automobile. If God hadn’t let science make me an automobile, I’d have a hard time walking up here. For electric lights, and for soap to wash my hands with, and toothpaste to scrub my teeth with, certainly. I thank Him for everything, because all good things come from God.
E-73 Bet atļaujiet man jums pateikt, ka it nekāda medicīna nekad nav izārstējusi nevienu slimību. Un nav neviena ārsta, ja vien viņš nav kāds šarlatāns...bet īsts ārsts jums pateiks, ka viņi neapgalvo, ka viņi ir dziedinātāji. Tur, Maijo Brāļu slimnīcā, daudzi no jums... Mani tur ir intervējuši divas vai trīs reizes; par pacientiem, kas nāk no turienes, neārstējamiem... Vai jūs lasījāt “Readers Digest” novembra izdevumu? Cik daudzi no jums lasīja novembra numuru, to manu rakstu tur “Readers Digest”? Saprotat? Un viņi tur mani bija uzaicinājuši uz interviju par to mazuli, no kura viņi bija atteikušies. Sacīja: “To nebija iespējams izdarīt.” Bet Svētais Gars mani uzrunāja un pateica, kā tas tiks izdarīts, un tas tika izdarīts. Labi. Lūk, viņi pasauca mani uz turieni. Un tieši virs tām durvīm, kur reiz bija Džimijs un viņi, Maijo, tur ir liels uzraksts, kas saka: “Mēs nesakām, ka esam dziedinātāji. Mēs tikai sakām, ka palīdzam dabai. Ir viens Dziedinātājs, tas ir Dievs.” Viņi ir labākie pasaulē. Lūk, mums ir daži šarlatāni, jā. Tā tas ir. Mums ir arī daži šarlatāni sludinātāji. Labi. Tā ka, tas attiecas uz abām pusēm.
E-73 But let me tell you, there’s not one speck of medicine ever did cure any sickness. And there’s not one doctor, not ’less he’s some quack, but a real doctor will tell you that they do not claim to be healers. Right at Mayo Brothers, many of you…I been interviewed there, two or three times. Of patients that come from there, incurable…You read the Reader’s Digest, the November issue? How many read the November issue, that article of mine in there, on Reader’s Digest? See? And they had me up there, the interview of baby they had give up. Said, “It couldn’t be done.” But the Holy Spirit spoke to me and told me how it would be done, and it was done. All right. Now, they called me up there. And right up over the door where Jimmy and them, Mayo used to be there, there’s a great big sign said, “We do not profess to be healers. We only profess to assist nature. There’s one Healer, that is God.” They’re the best in the world. Now, we have a few quacks, yes. That’s right. We have some quack preachers, too. All right. So, that goes on both sides.
E-74 Ievērojiet, bet, ja kāds cilvēks apgalvo, ka viņš ir dziedinātājs, tad viņš ir tikai pļāpa, jo viņš to izdarīt nevar. Jo Bībele saka: “Es esmu Tas Kungs, kas piedod visus jūsu grēkus un dziedina visas jūsu slimības.”
E-74 Notice, but any man that claims that he’s a healer, he’s a storyteller, ’cause he can’t do it. For the Bible said, “I’m the Lord Who forgives all your sins and heals all your diseases.”
E-75 Es esmu pabijis birojos. Un manā kabinetā ir bijuši daži no labākajiem valstu ārstiem. Jūs nezināt to otru dzīves pusi, draugi, to, kas notiek un ko es publiski nesaku. Cilvēki nāk slepus. Un nemaz nedomājiet, ka pasaulē joprojām nav daudzu Nikodēmu; protams, ka ir, tūkstošiem. Viņi paskatās uz to un atnāk uz sanāksmi. Sēž tur kādā t-kreklā, kaut kā tamlīdzīgi, ar tik slaveniem vārdiem, ka jūs būtu pārsteigti, sēž turpat sanāksmē. Pēc dažām dienām viņi klusiņām atnāk un slepus piezvana, un atsūta kādu uz sarunu. Un uzreiz saka: “Brāli Branham, es ticu, ka tā ir patiesība.” Viņi ir tieši tādi paši cilvēki kā mēs. Protams. Un katrs cilvēks vēlas ieskatīties aiz šī tumšā plīvura, aiz kura viņam kādu dienu būs jāaiziet.
E-75 I’ve been to studies. And in my room, the…some of the best of doctors across the nations has come. You don’t know the back of the life, friend, to know what’s been, and things I don’t tell out in public. Men come secretly. And don’t you think there ain’t a lot of Nicodemuses yet in the world; it sure is, thousands of them. They look on that and come in the meeting. Sit there with a T-shirt on, something another like that, with polished names that you’d be surprised, sit right in the meeting. In a few days slip around and call in by secretly, and send someone in for an interview. And say right now, say, “Brother Branham, I believe That’s the Truth.” They’re human just same as we are. Sure. And every man is desiring to look beyond that dark veil yonder he has to go through someday.
E-76 Bet tie vēži un tās lietas pavisam noteikti ir dēmoni ķermeniskā formā, kas virzās, atņemdami tavu dzīvību.
E-76 But them cancers and these things are absolutely devils enformed in a body of flesh, moving up, taking your life.
E-77 Un tā, ja es darītu kā ārsts, ja es varētu to izgriezt, nolikt uz zemes... Vai arī, līdzīgi kā, teiksim, piemēram, tu būtu vēzis, tu pats, uz šīs zemes. Lūk, bet šeit ir Dievišķā dziedināšana. Ja es gribētu no tevis atbrīvoties tādā veidā, kā to dara ārsts, es vienkārši...man būtu jānokasa tavs ķermenis, vai vēl kaut kādā veidā, līdz tas pilnībā pazustu no zemes virsas. No tā vairs nekā nepaliktu, tieši tāpat, kā ārsts aizvāc no tevis audzēju. Bet ar Dievišķās dziedināšanas veidu, ja tu būtu vēzis, es vienkārši izsauktu no tevis tavu dzīvību un tu aizietu. Tava dzīvība tevi atstātu, bet tavs ķermenis joprojām būtu šeit tieši tāds pats, kāds tas bija.
E-77 Now, if I would do like the doctor, if I could cut it off, lay it on the ground…Or, just like, say, for instance, you was a cancer, yourself, on this earth. Now, here is Divine healing. If I wanted to get rid of you in the way of a doctor’s way, I’d just keep…have to rub your body, or something another, till it just all vanished off the earth. There wouldn’t be no more of it, just like the doctor takes the growth off of you. But in the form of Divine healing, if you was a cancer, I’d just call your life out of you, and you’d go on. Your life would leave you, but your body would be here just the same as it was.
E-78 Un tā, lūk, kad redze un laiks ir Dieva ļaunākie ienaidnieki Dievišķajā dziedināšanā. Es nezinu, vai brālis Baksters kādreiz sapulcē ir pievērsies šīm lietām. Es esmu sēdējis un skaidrojis to viņam un brālim Bosvortam, atkal un atkal. Bet, lūk, kas notiek. Es šaubos, vai daudzi cilvēki to saprot, jo pēc kāda laiciņa tu ieraugi, ka cilvēki nāk atpakaļ, sacīdami: “Es saņēmu dziedināšanu, brāli Branham, uz divām vai trim dienām, bet, lai svētīts ir Dievs, tā no manis aizgāja.” Un es sastopos ar to, un es domāju, ka tas ir tāpēc, ka viņi nepareizi sagatavo sanākušos. Cilvēki nesaprot. Man uz platformas ir uznākuši pilnīgi akli cilvēki, vēži vai katarakta uz acīm, un viņi varēja lasīt šo Bībeli pēc tam, kad par viņiem palūdza, nogāja lejā; pēc trim vai četrām dienām viņi bija tikpat akli kā pašā sākumā. Kas notika? Ikviens zina, ka tad, kad dzīvība ir izgājusi no jebkuras miesas, tā uz kādu laiku saraujas. Vai pareizi?
E-78 Now, there’s where sight and time is God’s worst enemy in Divine healing. I don’t know whether Brother Baxter ever gets to these things in the meeting. I sit down, explained it to him and Brother Bosworth, over and over. But here’s what’s happened. I doubt whether many of the people get it, because, after a while, you begin to find the people coming back, saying, “I had my healing, Brother Branham, for two or three days, but, bless God, it—it left me.” And I find it, and I think it’s because they don’t set the meeting right. The people don’t understand. I’ve had men to come to the platform and be totally blind, cancers, or cataracts over their eyes, and read this Bible after being prayed for, walk down; in three or four days be just as blind as they was in the first place. What happened? Anyone knows that when the life has gone out of any flesh, it shrinks for a while. Is that right?
E-79 Vai kāds no jums šeit kādreiz ir nonāvējis briedi vai govi, vai ko tamlīdzīgu? Protams. Labi. Nosveriet to šovakar, jūs mednieki, kas esat šeit, mani draugi. Tu nošauj briedi un uzmet to uz svariem, pasaki puišiem, cik tas sver. Pavērojiet! No rīta tas būs par dažiem kilogramiem vieglāks, nekā tas bija. Kad cilvēks nomirst, apbedīšanas birojā vispirms izņem mākslīgos zobus vai aci, lai kas tas nebūtu, to izņem; jo tas saraujas, tas tiks izspiests ārā, jo cilvēka ķermenis saraujas. Jebkura cita miesa saraujas. Kad dzīvība iziet no tās šūnas, tā sāk nosēsties, sarauties. Tas notiks apmēram septiņdesmit divas stundas. Un tad tas sāks uztūkt. Teiksim, ja kaut kur tur uz ceļa tiktu nobraukts mazs sunītis. Lai tas paguļ tur saulē apmēram trīs dienas, un paskatieties, kas notiks. Tas suns būs lielāks, nekā tas bija. Tas uztūkst. Vai pareizi?
E-79 Anybody ever, here, kill a deer, or a cow, or anything like that? Sure. All right. You weigh it tonight, you hunters out here, friends of mine. You kill the deer and you throw him on the scale, tell the boys how much he weighs. Watch out! In the morning he’s going to be several pounds lighter than what he was. When a human being dies, the undertaker, the first thing, takes the false teeth or an eye, whatever it is in there, takes it out; because, it shrinks, it’ll push out because the human body shrinks. Every other flesh shrinks. When the life is gone out of the cell, it begins to move down, shrink. It’ll do that for about seventy-two hours. And then it’ll start swelling. Let a little dog get run over, out here on the road. Let him lay there in the sun for about three days, and watch what happened. He’s a bigger dog than he ever was. It swells up. Is that right? [Congregation says, “Amen.”—Ed.]
E-80 Nu, tieši tas pats notiek, kad no slima cilvēka ir izdzīts dēmons. Dažas pirmās dienas: “Ak, es jūtos brīnišķīgi!” Pēc tam sāk teikt: “Es esmu slimāks nekā es...nekā es biju pirms tam. Es esmu pazaudējis savu dziedināšanu.” Tikpat droši kā ticība to aizvāca prom, neticība to atkal atnes atpakaļ. Tāpat kā ticība to nogalina, neticība to augšāmceļ. Jēzus teica: “Kad nešķīstais gars ir izgājis no cilvēka, tas staigā pa sausām vietām un atgriežas atpakaļ kopā ar septiņiem citiem ļaunajiem gariem.” Un, ja tā nama saimnieks nestāv tur, lai aizsargātu tās durvis, tas ienāks iekšā. Un tavas mājas saimnieks ir tava ticība. Saki: “Prom no šejienes!” Tieši tā.
E-80 Well, that’s the same thing takes place when a—a demon is cast out of a sick person. The first few days, “Oh, I feel wonderful.” Then begin to say, “I’m—I’m sicker than I—than I ever was. I’ve lost my healing.” Just as sure as faith took it out, unbelief brings it right back again. As faith kills it, unbelief resurrects it. Jesus said, “When the unclean spirit is gone out of a man, he walks in dry places and he returns back with seven other devils.” And if the good man of the house isn’t standing there to protect that door, he’ll come right on in. And the good man of your house is your faith. Say, “Stay away!” That’s it.
E-81 Bet pavērojiet dziedinātu pacientu, kā tas notiek parasti, ja tas nav izcils brīnums. Jo Dievišķā dziedināšana un brīnums ir divas dažādas lietas. Dievišķā dziedināšana ir viena lieta, bet brīnums ir cita. Bet parastā Dievišķās dziedināšanas gaita, kad tiek izdzīts nešķīstais gars, vēža ļaunais gars, kad tas atstāj cilvēku: “Ak...” Nu, vai arī paņemsim kaut ko labāk redzamu, teiksim, kataraktu. Kas notiek, kad tas cilvēks... Paskatieties uz aklu cilvēku. Es nezinu, vai man šeit tāds ir bijis vai nē, ar kataraktu acīs. Es ļauju viņiem pastāvēt dažas minūtes. Kāpēc? Lai sāktos tā saraušanās. Pasaku viņiem atnākt atpakaļ, lai liecinātu mums. “Ak vai!” Viņi redz brīnišķīgi. “Ak vai! Es vienkārši visu redzu! Jā! Es...” Kas par lietu? Tā dzīvība ir aizgājusi; kataraktas ķermenis sarūk. Nu, tas turpināsies vēl pāris dienas. Saka: “Ak, man kļūst tik labi!”
E-81 But now you watch a patient that’s healed, ordinarily, ’less it’s an outstanding miracle. Which, Divine healing and a miracle is two different things. Divine healing, one thing; a miracle is another thing. But an ordinary run of Divine healing, when the unclean spirit is cast out, a cancer devil, when it leaves the person, “Oh!” Now, or say we’ll take something so you can see more visual, I’ll say, the cataract. What happened when that man…If you’ll notice a blind person. I don’t know whether I’ve ever had any here or not, yet, cataracted eyes. I’ll let them stand for a few minutes. Why? So that shrinkage begins to take place. Tell them to come back, give us a testimony. “Oh, my!” They can see wonderful. “Oh, my! Just, I can see things! Yes! I…” What’s the matter? Life is gone; the body of the cataract is shrinking. Well, it’ll do that way for a couple days. Say, “Oh, I’m getting so well.”
E-82 Bet pēc kāda laika viņiem sāk sāpēt galva, viņi nejūtas tik labi. Nākamajā rītā viņi pieceļas: “Es atkal sāku zaudēt redzi.”
E-82 And after a while, they begin to get a headache, don’t feel so good. Get up the next morning, “I’m losing my sight again.”
E-83 Daži saka: “Ak, tās ir tikai tavas emocijas. Tas sektantu bars bija tev to iestāstījis.” Neticiet tam! Tie ir velnišķīgi meli. Ja tu tam noticēsi, tu atkal kļūsi akls.
Bet, ja tu turpināsi turēties, saki: “Nē, Kungs, es ticu.”
E-83 Some of them said, “Uh-huh, you just worked up. That bunch of holy-rollers got you worked up.” Don’t you believe that! That’s a lie of the devil. If you believe that, you’ll go right back blind again.
But if you’ll just hold on, say, “No. Lord, I believe.”
E-84 Kas notiek tad? Tas ķermenis kādu laiku pietūkst. Tas atkal pārklāj to redzi. Tas vēzis, kas ir ķermenī, piepamps. Tu atkal sajutīsi sāpes un ciešanas. Pēc tam tu jutīsies briesmīgi nevesels, šausmīgi nevesels. Kāpēc? Tas lielais mirušās miesas saaugums guļ tur tevī, miris.
E-84 Then what happens? That body swells for so long. It covers over that sight again. That cancer in the body will swell. You’ll become hurting and aching again. Then you’ll get horribly sick, terribly sick. Why? That big growth of dead flesh in you is laying there, dead.
E-85 Tu dodies atpakaļ pie ārsta, un viņš saka: “Ak, tās ir muļķības. Tur taču ir tas vēzis. Es to redzu.” Protams, ka tas tur ir, bet tas ir miris. Aleluja!
E-85 You go back, the doctor and he say, “Oh, that’s nonsense. There’s the cancer right there. I can see it.” Sure, it’s there, but it’s dead. Hallelujah!
E-86 Lūk, asins plūsmai ir jāattīra ķermenis. Katru reizi, kad sirds pumpē asinis, tās plūst pa visu ķermeni un savāc to infekciju. Protams, tu jutīsies slims. Kā būtu, ja kaut kur tevī būtu gaļas gabals, tik garš kā čūska, vai kaut kas tik liels kā tavs pirksts, atrastos tur iekšā, un tas būtu miris, šāds miris gaļas gabals, kas atrodas tevī un pūst? Nu, protams, tavai asins plūsmai būtu tas jāattīra, pārpumpējot to. Bet tur ir miris ķermenis, tā lietiņa tur atrodas, jo dzīvība no tā ir aizgājusi. Dieva spēks ir to izdzinis, caur ticību. Tas ir dēmons, tam ir jāaiziet.
E-86 Now, the bloodstream has to purify the body. Every time the heart pumps, it throws the blood around the body, and it picks up that infection. Sure, it’ll make you sick. What if you had a chunk of meat hanging in you somewhere, or long as a snake, or something big around as your finger, and hanging in there, and it was dead, that much dead meat hanging in you, and it’s rottening? Well, of course, your bloodstream has to keep that pure, as it pumps through. But there’s a dead body, the thing hanging there, because the life is gone from it. The power of God, through faith, drove it out. He’s a demon; he has to leave.
E-87 Bet lieta ir tāda, ka cilvēki nav apmācīti. Viņi iet prom, padodas. Un tas pats ļaunais gars stāv tur blakus, lai atkal to pārņemtu. Kad Dievs jums kaut ko pasaka uz šīs platformas caur Savu Garu, kad tas ir iedvesmots, neapšaubiet to, citādāk ar tevi notiks kas sliktāks, tā sacīja Viņš. Jo Jēzus teica: “Beigās tā cilvēka stāvoklis bija septiņas reizes sliktāks, nekā tas bija sākumā.” Vai pareizi? Kad nešķīstais gars izgāja no cilvēka, viņš apstaigāja sausas vietas un atgriezās kopā ar septiņiem citiem ļaunajiem gariem. Tāpēc nesāciet šaubīties. Stāviet stingri ar to. Lai tas ir pa īstam, no sirds. Saki: “Nu, nē! Es nekustēšu ne no vietas! Nav svarīgi, cik slikti es jūtos, tam ar to nav nekāda sakara.” Pēc tam, pavisam negaidot, tu tiksi attīrīts. Tad viss būs kārtībā. Saprotiet, tas ir miris. Operācijas gadījumā ārsts to no tevis izņemtu, bet šeit tas pats audzējs ir tevī, un tajā nav dzīvības.
E-87 But, the reason, the people is not instructed. They go away, give up. And that same devil standing right there, to take over again. When God tells you anything on this platform, through His Spirit, when under inspiration, don’t you doubt that, or a worse thing will come upon you, He said. For Jesus said, “The last estate of that man was seven times worse than it was at the first place.” Is that right? When the unclean spirit went out of a man, he walked around in dry places, come back with seven other devils. So, don’t you disbelieve. Stay right with It. Mean it, from your heart. Say, “No, sir! I’ll not be moved! No matter how sick I get, that doesn’t have nothing to do with it.” Then, the first thing you know, you’ll be getting clear up. Everything will be all right then. See, it’s dead. The—the operation that the doctor would have taken from you, that same growth is laying in you, with no life in it.
E-88 Jūs teiksiet: “Brāli Branham, vai dzīvība, kas ir tajā, paņems manu dzīvību?” It nemaz. Tā dzīvība ir nošķirta no tavējās. Es jums tikko parādīju, ka jūs bijāt dzīvība un kļuvāt par būtni, un tā ir dzīvība un kļūst par būtni; un jūs esat no Dieva, bet tas ir no velna. Vai saprotat, ko es gribu pateikt? Demonoloģija. Lūk, tev ir jāredz, kā tā lieta izskatās, kad tu stāvi un skaties uz to.
E-88 You say, “Life in it, Brother Branham, will it take my life?” No, sir. That life is a separate life from yours. I’ve just showed you that you are a life and become a being, and it’s a life and becomes a being; and you’re of God, and it’s of the devil. You see what I mean? Demonology. Now, you ought to see what that thing looks like when you stand and look at it.
E-89 Ak vai, piedodiet, ir jau gandrīz trīs trīsdesmit. Piedodiet. Paskatieties, draugi. Ak, lūk, kas ir vajadzīgs šai pasaulei!
E-89 Oh, my, I’m sorry, it’s almost three-thirty. I’m sorry. Look, friends. Oh, what this world needs!
E-90 Apmēram septiņus gadus es mācu pa visu Ameriku, vadu šos dziedināšanas dievkalpojumus. Man nupat radās labs nodoms atkal doties pa visu valsti, mācot Bībeli un demonoloģiju, lai cilvēki saprastu, ko viņiem darīt. Un tieši tāpēc viņi iet uz šīm sanāksmēm daudzas reizes, un draugs... Ja jūs nesaprotat, cilvēki aiziet, un daudzas reizes...
Lūk, atcerieties to puisi, kurš atnāca un pateica, ka viņam ir Dievišķās dziedināšanas dāvana? Dievišķās dziedināšanas dāvana bija tevī, ja tu tiki dziedināts. Tas ir atkarīgs tieši no tevis. Jebkura dāvana darbojas caur ticību. Un nav svarīgi, cik liela ir mana Dievišķās dziedināšanas dāvana, un es ticu tai no visas sirds, bet tu varētu šeit nostāties, un, ja tev nebūs tādas pašas ticības, tev nebūs no tā nekāda labuma. Es varētu lūgt par tevi stundām, nedēļām un mēnešiem. Tie nav sludinātāji ar Dievišķo dziedināšanu. Tas esi tu, kuram ir Dievišķās dziedināšanas dāvana, kas tic dziedināšanai, jo tas ir caur ticību. Caur ticību! Katra Dieva darbība ir caur ticību.
E-90 I have been about seven years, teaching across America, having these healing services. I just got a good notion to starting back across the country, teaching the Bible, and on demonology, how the people can understand what to do. And that’s the reason, they go to these meetings, lot of times, and, fellow…If you don’t understand, the people come out, and many times…
Now, remember that fellow that come and said he had a gift of Divine healing? The gift of Divine healing was in you if you got healed. It’s you, the one. Any gift operates by faith. And no matter how much gift of Divine healing I got, I believe it with all my heart, but you could stand here and, if you haven’t got the same kind of faith, it don’t do you no good. I could pray for you, for hours and weeks and months. It isn’t the preachers with the Divine healing. It’s you that’s got the gift of Divine healing, that believes in being healed, ’cause it’s by faith. By faith! Every operation of God is by faith.
E-91 Viss Dieva bruņojums ir caur ticību. Mums nav nekā dabiska no šīs pasaules. Kristīgajā draudzē viss ir ticības darbība. Paskatieties uz Dieva bruņojumu: mīlestība, prieks, miers, ilgpacietība, labestība, lēnprātība, maigums, pacietība. Vai pareizi? Viss pārdabiskais, nekas dabisks. Tāpēc mēs neskatāmies uz dabīgām lietām, jo mēs darbojamies pārdabiskajā. Un mēs balstāmies vienīgi uz ticību, uz to, ko Dievs ir nosaucis par patiesību, un mēs skatāmies uz neredzamo. Un mēs saucam to, kā nav, it kā tas būtu; kā Ābrahāms to darīja un saņēma. Āmen! Ābrahāms sauca tās lietas, kuru nebija (kā to darīja Dievs), it kā tās būtu. Būdams simts gadus vecs, viņš nešaubījās par Dieva apsolījumu caur neticību.
E-91 The whole armor of God is by faith. We haven’t got one natural thing of this world. Everything of a—a Christian church is a faith act. Look at the armor of God, love, joy, peace, longsuffering, goodness, meekness, gentleness, patience. Is that right? Everything supernatural, nothing natural. So we don’t look at the things natural, because we’re operating supernatural. And the only way we can base it, is faith, is on what God said was the Truth, and we look at the Unseen. And we call those things which are not, as though they were; like Abraham did, and got it. Amen! Abraham called those things which was not, like God did, as though they were. Being a hundred years old, staggered not at the promise of God through unbelief.
E-92 Es varu to iztēloties, bet jūs? Es redzu, kā Sāra kādu rītu pieceļas. Dievs teica: “Ābrahām!” Teica: “Ābrahām, tev būs mazulis.”
E-92 I could just imagine that, couldn’t you? See Sarah get up one morning. God said, “Abraham!” Said, “Abraham, you’re going to have the baby.”
E-93 Sāra pamostas. Jautā: “Kā tu jūties, Sāra?” Mums šeit ir jaukta auditorija, bet paklausieties.
“Nekas nav mainījies.”
E-93 Sarah got up. Say, “How you feeling, Sarah?” This is a mixed multitude, but listen.
“No different.”
E-94 “Nu, slava Dievam, mums tas būs! Sadabū autiņus, piespraudes un visu pārējo. Sagatavojies!”
Labi, pagāja vēl viens mēnesis. “Sāra, kā tu jūties?”
“Nekas nav mainījies.”
Pagāja gads. “Sāra, kas ar to notiek?”
“Nekas nav mainījies.”
Pagāja desmit gadi. “Nekas nav mainījies.”
Pagāja divdesmit pieci gadi. “Nekas nav mainījies.”
E-94 “Well, glory to God, we’re going to have it! Go get the bird-eye and the pins, and everything. Get ready.”
All right, another month passed. “Sarah, how you feeling?”
“No different.”
Year passed. “Sarah, what about it?”
“No different.”
Ten years passed. “No different.”
Twenty-five years passed. “No different.”
E-95 Tā vietā, lai kļūtu vājāks, Ābrahāms kļuva arvien spēcīgāks. Viņš visu laiku zināja, ka tas būs arvien lielāks brīnums, jo viņš ticēja Dievam un nešaubījās par Dieva apsolījumu caur neticību. Viņš sacīja: “Mums tas būs!” Un kādu rītu Sāras vēders sāka augt, un piedzima mazais Īzaks, jo Ābrahāms ticēja Dievam. Un viņš skatījās uz tām lietām un paļāvās uz tām lietām, kuru nebija, it kā tās būtu.
E-95 Abraham, instead of getting weak, he got stronger and stronger. He knowed it was going to be more of a miracle all the time, ’cause he believed God, and he staggered not at the promise of God through unbelief. He said, “We’re going to have it!” And one morning the womb of Sarah begin to swell, and little Isaac was born, because Abraham believed God. And he looked at the things, and counted those things that was not as though that they were.
E-96 Nevis caur sajūtām, nevis caur redzi. Jūs neejat, vadoties pēc sajūtām vai redzes. Tas notiek caur ticību. Un, kad Dievs kaut ko ir paziņojis, sacījis: “Lai ko arī jūs prasīsiet, kad jūs lūdzat, ticiet, ka jūs to saņemat,” tad turieties pie tā. Tā pateica Dievs, un tā tam ir jābūt! Āmen. Dēmoni!
Ticība Tēvam, ticība Dēlam,
Ticība Svētajam Garam, šie trīs ir Viens.
Dēmoni drebēs un grēcnieki modīsies,
Ticība Jehovam liks nodrebēt visam.
Tā tas ir. Ak vai! Protams, ir. Ticiet Dievam. Skatieties uz Viņu. Nekustiet ne no vietas. Stāviet uz vietas. Tā pateica Dievs!
E-96 Not by feelings, not by sight. You don’t walk by feelings or sight. It’s by faith. And when God has pronounced anything, said, “Whatever things you ask, when you pray, believe you receive it,” then hold onto it. God said so, it’s got to be so! Amen. Demons!
Faith in the Father, faith in the Son,
Faith in the Holy Ghost, three in the One;
Demons will tremble and sinners awake;
Faith in Jehovah will anything shake.
That’s right. Oh, my! Certainly it is. Have faith in God. Look to Him. Don’t you move. Stay right there. God said so!
E-97 Un dēmoni, kas viņi ir? Tās ir garīgas būtnes. Lūk, ārsts saka: “Tev ir vēzis. Tev ir tuberkuloze. Tev ir katarakta. Tev ir pleirīts. Tev ir tas.” Tas ir velns. Tā ir dzīvība, un aiz tās dzīvības ir gars. Cik daudzi saprot un spēj saskatīt, ka vēzis, katarakta ir... Tas ir gars, tajā ir dzīvība. Nu, nekam nevar būt dzīvība bez gara, saprotiet, tāpēc kaut kur tur ir jābūt dzīvībai, lai to vadītu.
E-97 And, demons, what are they? They’re spiritual beings. Now, the—the doctor says, “You got cancer. You got TB. You got cataract. You got pleurisy. You got this.” It’s a devil. It’s a life, and behind that life is a spirit. How many knows and can see that a cancer, cataract, it’s got—it’s got…It’s a spirit, got—got life in it. Well, nothing can have life without spirit, you see, so there has to be a life to operate that, somewhere.
E-98 Pat tur tajā kokā ir dzīvība. Visa pasaules zinātne nespētu uztaisīt vienu zāles lapiņu. Vai jūs to zinājāt? Viņi uztaisa kaut ko pēc izskata līdzīgu, taču viņi nevar atrast dzīvības formulu. Tas ir Dievs. Saprotat? Jēzus sacīja tam kokam: “Esi nolādēts. Tev nav augļu, un tev to nekad nebūs.” Atpakaļceļā viņi gāja tur garām. Tas notika ap pulksten astoņiem no rīta. Viņi gāja atpakaļ ap pulksten vienpadsmitiem, kad viņi gāja pusdienot. Pēteris sacīja: “Paskaties uz to koku, tas ir nokaltis no pašām saknēm.” Kāpēc? Jēzus apsauca to dzīvību, kas bija tajā kokā, kas bija saknēs, un tas viss nomira. Aleluja!
E-98 Even that tree there has life in it. All the science in the world couldn’t make one blade of grass. Did you know that? They make something looks like it, but they can’t find the formula of life. That’s God. See? Jesus said to the tree, “Cursed be you. You don’t have any fruit, and you’ll never have any.” They passed back by there. It was about eight o’clock that morning. Passed back about eleven o’clock, as they was going to dinner. Peter said, “Look at that tree, it’s dead from the roots up.” Why? Jesus rebuked the life that was in that tree, that was in the roots, and the whole thing died. Hallelujah!
E-99 Tas pats Kristus var apsaukt vēzi no pašām saknēm, un tas viss nomirs. Tas koks tur stāvēja tieši tāpat, kā tas bija stāvējis pirms dažām stundām, bet bija redzams, ka lapas sāka nokrist, un tad sāka atdalīties miza. Un... Tas sāka nodeldēties, dienu no dienas un nedēļu pēc nedēļas, un pēc kāda laika no tā koka vairs nebija palicis pilnīgi nekā. Aleluja! Vēzim, audzējam, kataraktai vai jebkam citam – tam visam būs jāaiziet, kad runā Kristus. Viņš izdzen ļaunos garus. Un Viņš teica: “Manā Vārdā tie izdzīs ļaunos garus, runās jaunās mēlēs, pacels čūskas vai dzers nāvējošas lietas, un tas viņiem nekaitēs. Ja viņi uzliks rokas slimajiem, tie kļūs veseli.”
E-99 That same Christ can rebuke a cancer from the roots, and the whole thing will die. That tree was standing there just the same as it was, hours before, but you find the leaves begin to drop off, and then see the bark begin to peel off. And the…Begin to wear away, day after day, and week after week, and after a while there wasn’t even one speck of that tree left. Hallelujah! Cancer, tumor, cataract, or anything else, will have to go when Christ speaks. He cast out devils. And He said, “In My Name they shall cast out devils, speak with new tongues, take up serpents, or drink deadly things, it’ll not harm them. If they lay their hands on the sick, they shall recover.”
E-100 Vai jūs Viņu mīlat? Piedodiet, ka es jūs noturēju šeit šajā pēcpusdienā vienu stundu, sēžot šeit. Vai jūs mīlat To Kungu? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Kas notiks tagad? Ja jūs pieņemat Kristu kā savu dziedinātāju un savā sirdī ticat, ka ar jums kaut kas ir noticis, un ticat, ka esat dziedināti... Vai jūs ticēsiet, ka esat dziedināti? Neļaujiet velnam piespraust jums kaut ko citu. Vienkārši turpiniet.
“Dakter,” tu saki, “Dakter, kā tas izskatās?”
Viņš saka: “Nu, tas joprojām ir tur.”
E-100 You love Him? I’m sorry I kept you an hour here this afternoon, sitting here. You love the Lord? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] What’s going to happen now? If you accept Christ as your healer, and believe in your heart that something has happened to you, and you believe you’re healed, are you going to believe that you’re healed? Don’t let the devil pin nothing else on you. Just keep on.
“Doctor,” say—say, “doctor, how does it look?”
He said, “Why, it’s still there.”
E-101 Savā sirdī tu zini, tu zini, kas ir noticis. Hm! Tad pavisam negaidot viņš saka: “Klau, interesanti, kas ar to lietu notika?”
E-101 In your heart you know, you know what’s happened. Huh! First thing you know, say, “Say, wonder what happened to that thing?”
E-102 Tad tu saki: “Redziet, dakter, es jums pateikšu. Lūk, kas notika, Jēzus Kristus mani dziedināja. Tā tas ir. Jēzus Kristus mani dziedināja!”
E-102 Then say, “Look, doctor, I’m going to tell you. Here’s what happened, Jesus Christ healed me. That’s right. Jesus Christ healed me.”
E-103 Labi, nolieksim uz brīdi mūsu galvas. Brāli Vilet, vai tu varētu uz brītiņu atnākt šurp, brāli?
E-103 All right, let’s bow our heads just a moment. Brother Willett, would you come here just a minute, brother?
E-104 Un tā, debesu Tēvs, mēs esam pateicīgi par Kristus Asinīm. Un varbūt reizēm Tavs kalps, Kungs, neizmanto gudrību, runādams tik ilgi. Bet varbūt es jūtos kā Pāvils, kas kādu vakaru sludināja visu nakti. Kāds mazs zēns izkrita pa logu un nomira. Un šis apustulis, kura dzīvē bija Dieva Vārds, aizgāja un uzgūlās ar savu ķermeni uz tā zēna, viņā ienāca dzīvība, un viņš atkal atdzīvojās.
E-104 Now, Heavenly Father, we’re thankful for the Blood of Christ. And maybe sometimes that Thy servant, Lord, doesn’t use wisdom, by speaking so long. But I maybe feel like Paul, that preached all night one night. A little fellow fell out of the window and got killed. And that apostle, with the Word of God in his life, went and laid his body over the boy, life come in him and he lived again.
E-105 Dārgais Dievs, es saprotu, ka šīs lielās civilizācijas saulriets jau ir sācies, ceļš ir beidzies, dienas vidus ir pagājis, krīt vakara ēnas. Valstības Lielā Gaisma laužas cauri, lai ieņemtu savu vietu šajā dziļajā tumsā, kas nāk pār zemi. Kungs, es saprotu, ka ar katru dienu es kļūstu vecāks. Ļauj man iet, Kungs. Dod man spēku. Palīdzi man visur stāstīt šo vareno patiesību. Palīdzi mums rīt pēcpusdienā, lai mēs saprastu vairāk.
E-105 Dear God, I realize that the sunset of this great civilization is now setting, way past spent, the middle of the day is gone, the evening shadows are falling. Great Light is breaking forth from the Kingdom of God, to take its place of this gross darkness coming on the earth. God, I realize I’m getting older every day. Let me go, Lord. Give me strength. Help me to tell this great Truth everywhere. Help us, tomorrow afternoon, that we’ll understand more.
E-106 Un, dārgais Dievs, svētī šo nelielo auditoriju šo pēcpusdien. Šovakar, kad viņi pulcēsies dziedināšanas dievkalpojumam, lai katrs vīrietis un katra sieviete pienāk viens pie otra un runā, un saka: “Lūk, šeit ir...mēs vairs nešaubāmies. Tagad mēs saprotam, no kurienes tas nāk. Mēs zinām, ka tas ir velns. Un mēs zinām, ka tad, kad viņš aiziet...ka viņam ir jānāk ārā pēc Dieva pavēles. Viņam tas ir jādara. Tā ir pateicis Dievs. Viņam ir jāiet prom.” Pēc tam, lai viņi iziet laimīgi, priecājoties, apliecinot savu dziedināšanu. Nekas, lai nekas vairs nestāv viņiem ceļā; lai vienkārši iet ticēdami.
E-106 And, dear God, bless this little audience this afternoon. Tonight, when they gather in for the healing service, may every man and every woman get to one another and go to talking, and saying, “Now, here is…don’t—don’t have any more doubt. We understand where it comes from now. We know it’s a devil. And we know when he leaves, he has to come at the command of God. He has to. God has done said so. He has to leave.” Then, may they go out, happy, rejoicing, claiming their healing. Nothing, let nothing stand in their way, anymore; just go, believing.
E-107 Un, Dievs, lai šī mazā draudzīte un šīs draudzes, kas sadarbojas, pēc šīs sapulces piedzīvo atmodu, Kungs, kura tiks nesta tālāk, un daudzi simti dvēseļu tiks ievesti Dieva valstībā. Dāvā to, Tēvs. Lai šie vīrieši un sievietes no dažādām valstīm un citām vietām, lai viņi aiznes šo vēstījumu uz savām draudzēm un lai viņiem ir vecmodīga atmoda. Dāvā to, Kungs. Piedod mums tagad mūsu grēkus. Palīdzi mums būt Taviem kalpiem. Jēzus Kristus Vārdā. Āmen.
E-107 And, God, may this little church here, and these cooperating churches, have a revival after this meeting, Lord, that’ll just pack it through, and many hundreds of souls be brought into the Kingdom of God. Grant it, Father. May men and women here, from across the nations and other places, may they take the Message back to their churches, and may they have an old-fashioned revival. Grant it, Lord. Forgive us of our sins now. Help us to be Your servants. In Jesus Christ’s Name. Amen.
E-108 Es gribētu zināt, kamēr jūs šeit sēžat, vai šodien šajā ēkā ir kāds grēcinieks, kurš sacītu: “Brāli Branham, atceries mani lūgšanā?” Vai tu, vai tu pacelsi savu roku? Vai ir kāds grēcinieks? Es ne... Lai Dievs tevi svētī, kundze. Vai ir? Lai Dievs tevi svētī, ser. Tevi un tevi, un tevi, lai Dievs jūs svētī. Es gribētu zināt, vai jūs... Lūk, tas ir jums.
E-108 I wonder, while you sitting here, is there a sinner in the building today, would say, “Brother Branham, remember me in prayer”? Will you, will you raise up your hand? Is there a sinner person? I don’t…God bless you, lady. Is there? God bless you, sir. You, and you, and you, God bless you. I wonder if you…Now, this is to you.
E-109 Redziet, es neticu, ka ir jākāpj lejā auditorijā. Es nekritizēju tos, kas to dara. Es neticu, ka ir jāiet uz auditoriju un jāmēģina kādu atvilkt. Saprotat? “Neviens nevar atnākt, ja Tēvs viņu nepievilks.” Saprotat? Tā tas ir. Jūs vienkārši velkat viņu tur augšā pret viņa gribu. Saprotat? Bet, ja Dievs klauvē pie tavas sirds, tad tu esi visprivileģētākais cilvēks pasaulē. Jūs vienkārši nezināt, cik daudziem cilvēkiem es esmu runājis.
E-109 See, I don’t believe in going back in the audience. I don’t criticize others who do it. I don’t believe in going in the audience and trying to pull someone. See? “No man can come, except the Father Who drawed him.” See? That’s right. You just pull him up there against his will. See? But if God knocks at your heart, you’re the greatest privileged person in the world. You just don’t know how many people I’ve talked to.

Наверх

Up