Svarīgais uzdevums

The Great Commission
Datums: 58-0301B | Ilgums: 1 stunda 14 minūtes | Tulkojums: Rīga
Čatanūga, Tenesijas štats, ASV
E-1 Paldies tev, brāli Veil. Un es gribu pateikt “labrīt” visiem un ikvienam jums šeit. Un tas pavisam noteikti ir liels gods atrasties šeit, šajā Čatanugas arēnā, ar savas kalpošanas daļu, lai palīdzētu jums, brāļi, turpināt to darbu, ko jau ir noteicis mūsu Kungs Jēzus, būvēt uz tā principa. Un mēs priecājamies par šo sanākšanu. Tā pēdējā sanāksme, kad mēs bijām kopā šai vietā, ir ilgi dzīvojusi manā sirdī. Un kopš tiem laikiem lejup pa upi ir aiztecējis daudz ūdens; daudz kas ir izdarīts, daudzas cīņas ir izcīnītas un uzvarētas mūsu Kungam.
E-1 Thank you, Brother Vayle. And I want to say, good morning, to each and every one of you here. And it's certainly a--a grand privilege of being here in this Chattanooga area again to place my a part of my ministry in the help of you brethren to continue the work that's already been established by our Lord Jesus, to build upon this principle. And we're enjoying this meeting. Long has it lived in my heart, the last meeting that we were here together. And much water's went down the river since then; many things has been done; many battles has been fought and won for our Lord.
E-2 Un ir tik brīnišķīgi šajā rītā atrasties pie šī galda kopā ar jums, vīri un sievas, ar jums, Dieva Valstības līdzpilsoņi, tās pašas dārgās ticības brāļi un māsas. Un jūs saprotat, ka es neesmu nekāds runātājs. Man vienkārši patīk sacīt, ko vien varu, Viņa godībai, zinādams to, ka, ja jau man ir balss, es gribu izmantot to, kas man ir, Viņa godībai. Un es gribētu būt tāds runātājs kā brālis Veils un daudzi no jums, ļautiņi; taču Dievs mani tam nav aicinājis. Es tiku aicināts cita veida kalpošanai. Un mēs esam... Es nemaz nemēģinātu ieņemt brāļa Veila vietu vai jūsu vietu. Ieņemt viņa vietu man, droši vien, būtu tikpat grūti, kā viņam ieņemt manējo. Tāpēc mēs vienkārši paliekam savā aicinājumā un darām, ko vien varam, varenajai Dieva Valstībai.
E-2 And this morning it's such a wonderful thing to be here at the table with you men and women, you, fellow citizens of the Kingdom of God, brothers and sisters of like precious faith. And you're aware that I'm not a speaker. I just love to say what I can for His glory, knowing if I have a voice, I want to use what I have got for His glory. And I wish I was a speaker as Brother Vayle, and many of you people; but God never called me for that. I was called for another type of ministry. And we are... I wouldn't try to take Brother Vayle's place or your place. It'd be just as hard for me to take his place, probably, as for him to take my place. So we just abide in our calling and do what we can for the great Kingdom of God.
E-3 Un tā, es priecājos, ka atkal esmu atbraucis uz vecajiem, labajiem dienvidiem. Ziniet, man tajos dienvidu štatos kaut kas patīk. Šajās te zemēs es piedzimu, jūs zināt, tāpēc šeit ir kaut kas īpašs, gluži kā atgriezties mājās. Un, kad es dodos tur uz ziemeļiem, viņi saka: “Ei, puis, tu taču esi no dienvidiem.”
Es domāju, ka protu angliski, līdz es devos uz Angliju. Anglijā man vajadzēja tulku vairāk nekā jebkurā citā vietā, kur es esmu bijis. Katru reizi, kad es sāku runāt, viņi sacīja: “No kuras vietas Teksasā tu esi?” Es vienkārši nevarēju saprast. Taču, kad runāja viņi: “Tur dziļi lejā...” jūs zināt, tā patiešām...
E-3 Now, I'm glad to be back down in the good old south again. You know, there's something about the southern states that I like. I was borned on this soil down here, you know, so there's something about it, like coming back home. And I get way up in the north, they say, "Hey, say, fellow, you must be from the south."
I thought I spoke English until I went to England. I needed an interpreter in England worse than anywhere I ever was at. Every time I'd speak they'd say, "What part of Texas you from?" I just couldn't make out. But when they talked, "Way down here," you know, that real far...
E-4 Reiz Londonā mani iedzina stūrī. Es gāju pa ielu, lai atrastu Vestminsteras abatiju. Es jau ļoti sen neesmu atdarinājis, taču es tūlīt pamēģināšu kaut ko attēlot. Tur bija kāds kungs, viņš stāvēja uz stūra, viņam uz rokas karājās spieķis, tipisks angļu koknejietis. Un es sacīju: “Labdien, ser.” Viņš paskatījās pār savām brillēm, atbildēja man. Un es sacīju: “Vai jūs varētu pateikt, kā nokļūt līdz Vestminsteras abatijai?”
Viņš nedaudz sarauca pieri, pavērās uz mani; viņš sacīja: “Protams, veco zēn,” viņš teica, “tu iet trīs kvartus tā, pagriezies trīs kvartus šitā, tik uz priekšu,” sacīja, “garām nekā.” [Brālis Branhams imitē angļu akcentu, un sanāksme smejas–Tulk.]
E-4 I went to the corner one time in London. I was going down to find the Westminster Abbey. I'm not a mimic by a long ways, but I'm going to try to impersonate something. There was a gentleman standing on the corner with a cane over his arm, a regular English Cockney. And I said, "How do you do, sir?" He, looking over his glasses, spoke to me. And I said, "Could you tell me how to get to the Westminster Abbey?"
Frowned a little bit, looked at me; he said, "Certainly, ole chappie," he said, "you go three blowks this way, you turn three blowks that way, go straight ahead," said, "you cawn't miss it."
E-5 Man šķiet, ka neviens šeit, izņemot brāli Dāvidu Duplesi, šajā rītā to nesaprastu. Ak, es sapratu, ka es angliski neko daudz nezināju. Taču es izbaudīju, ka varēju būt kopā ar cilvēkiem, lai kurš tas nebūtu, jo viņi ir Dieva radības.
Un tā, lai pamēģinātu... Kā jau parasti, kristīgo uzņēmēju brokastīs es parasti nedaudz šiem vīriem sludinu. Un es... Bet, nu, kalpotāju priekšā es to nemēģinātu. Saprotat? Bet es vienkārši gribu izlasīt dažas Rakstu vietas, jo ikvienā sanākšanā mums būtu jālasa Raksti un tā tālāk. Es domāju, ka...
E-5 Brother David duPlessis is about the only one would understand that here, I guess, this morning. Oh, I knew I wasn't a--wasn't very much on the English. But I enjoyed being with men everywhere because they're creatures of God.
And now, to try to, as usually on a Christian Business Men's breakfast, I usually kind of preach a little bit to those fellows. And I... But now, before ministers I wouldn't try that. See? But I just want to read some Scripture. Because every gathering we are supposed to read the Scriptures and so forth. I think that the...
E-6 Un tajās agrīnajās dienās, kad viņi mēdza sanākt kopā, viņi lauza maizi, viņi ēda vakarēdienu katru reizi, kad viņi satikās. Un arī man tas patīk. Protams, mēs to vairs nepraktizējam. Taču man patīk izlasīt kādu Viņa Vārda fragmentu, jo, ja mēs nedabūsim neko vairāk par šo, ar to pietiks. Tajā ir pateikts pēdējais mūsu Kunga rīkojums. Un cilvēka pēdējai gribai vajadzētu būt pietiekamam apstiprinājumam. Un, lūk, ko Viņš pateica Savai draudzei, pēdējie vārdi, pirms Viņš atstāja šo pasauli, ir atrodami Marka 16. nodaļā, sākot no 14. panta.
Bet pēc tam Viņš parādījās tiem vienpadsmit pie galda sēžot un norāja viņu neticību un cietsirdību, ka tie nebija ticējuši tiem, kas pēc Viņa augšāmcelšanās Viņu jau bija redzējuši.
Un Viņš tiem sacīja: Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai.
Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts.
Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi: Manā Vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās,
tie ar rokām pacels čūskas, un, kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli.
Un Tas Kungs, kad Viņš ar tiem bija runājis, ir uzņemts debesīs un sēž pie Dieva labās rokas.
Un tie izgāja un mācīja visās malās, un Tas Kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzejošām zīmēm. Āmen.
E-6 And back in the early days when they used to meet, they broke bread, took the communion every time they met. And I like that too. 'Course, we're out of that practice. But I like to read just a portion of His Word, where that if we don't get nothing else but this, this will be fine. It's found last commission of our Lord. And a man's last will should be the--the one that's sufficient. And here's what He said to His Church, the last words as He left the world, found in Mark the 16th chapter, 14th verse beginning.
After He appeared unto the eleven as they set at meat, and upbraided them of their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen Him after He was risen.
And He said unto them, Go ye into all the world and preach the Gospel to every creature.
He that believeth and is baptized shall be saved;... he that believeth not shall be damned.
And these signs shall follow them that believe; In my name they shall cast out devils; they shall speak with new tongues;
If they... take up serpents; or if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover.
So... after--after the Lord had--had spoken unto them, He was received up into heaven, and set on the right hand of God.
And they went forth, and preached every where, the Lord working with them,... confirming the Word with signs following. Amen.
E-7 Šis ir zināms kā tas “svarīgais uzdevums”. Tie bija pēdējie vārdi, kurus pateica mūsu Kungs. Un pirmajā reizē, kad Viņš sūtīja Savus mācekļus Mateja 10. nodaļā, mēs redzam, ka Viņš deva viņiem uzdevumu iet un dziedināt slimos, šķīstīt spitālīgos, augšāmcelt mirušos, izdzīt ļaunos garus: bez maksas jūs esat dabūjuši, bez maksas dodiet. Un pēdējais Viņa dotais uzdevums bija iet pa visu pasauli, vienkārši turpināt, kā viņi darīja sākumā: dziedināt slimos, un uzlikt rokas slimajiem, un izdzīt ļaunos garus.
Un man tas ir gods, brāļi, stāvēt ar tādiem vīriem kā jūs plecu pie pleca šajā lielajā cīņā.
[Pārtraukums lentas ierakstā–Tulk.]...?...pasaulē, sauktu par kristietību, un ieņemt manu pozīciju jums blakus kā tādam, kurš tic, ka šis uzdevums joprojām ir tikpat būtisks, kā tas bija tajā stundā, kad tas tika iedots. Un šajā lielajā darbalaukā, kurā mēs atrodamies, mēs bieži redzam, ka mēs nākam ar dažādu konfesiju rīkojumu ne...Rakstu stadijām. Dažas no tām... Kristus rīkojums šeit bija iet pa visu pasauli un sludināt Evaņģēliju.
E-7 This is known as the--the great commission. It was the last words that our Lord spoke. And the first time He sent out His disciples in Matthew 10, we find that He gave them a commission to go heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils: as freely as you have received, freely give. And the last commission He give, to go into all the world, just continue as they did at the first: heal the sick, and lay hands on the sick, and cast out devils.
And it's a privilege for me, brethren, to stand with men like you, shoulder-to-shoulder, in this great fight.
[Blank.spot.on.tape--Ed.]... world called Christianity, and take my position by your side as a one who believes that that commission is still just as essential as it was the hour it was given. And in this great field that we're in, we find many times, that we come with the order of different denomination, no, phases of--of the Scripture. Some of them will... Christ's commission here was to go into all the world and preach the Gospel.
E-8 Lūk, Evaņģēlijs nav tikai Vārds, bet arī Svētā Gara spēks un manifestācija. Jo vienīgais veids, kā var izdarīt, lai sekotu šīs zīmes, ir lai Vārds būtu dzīvs. Tādējādi tam ir jābūt Svētajam Garam, kurš iedod Vārdam dzīvību, lai tās lietas notiktu. Jūs, brāļi, tam ticat.
Kad es biju atstājis baptistu draudzi un piebiedrojies maniem pentakostu brāļiem, jo es ieraudzīju, ka viņiem kaut kas bija, viņi tam ticēja. Taču es ieraudzīju, ka ir dažādas konfesijas. Pirmā...pirmā grupa, ko es satiku, bija tā, ko daudzi sauc, kā daudzi no jums, brāļi, kas šorīt esat šeit, varbūt esat no tās pašas konfesijas, “vienotība”. Nu, tieši tāpēc es domāju, ka viņus sauc par pentakostiem. Nu, tad es satiku dažus jaukus cilvēkus.
E-8 Now, the Gospel doesn't only consist of the Word only, but through the power and the manifestation of the Holy Spirit. 'Cause the only way that it could be done, for these signs to follow, would be the Word to take Life. So it would have to be the Holy Spirit that would give Life in the Word to produce these signs. You brethren believe that.
Then after leaving the Baptist church and coming over with my Pentecostal brethren, because I seen that they had something, they believe this. And--but I found different denominations. First, first group I found was what many 'termines as, as many of you brethren, perhaps of the same denomination here this morning, Oneness. Well, that's what I thought they called them Pentecost for. Well then, I met some fine men.
E-9 Nepagāja pārāk ilgs laiks, un es ieraudzīju, ka ir vēl kāda grupa, un viņi saucās par “trīsvienīgajiem”. Pēc tam es atradu vēl vienu grupu, kas saucās “tikai Jēzus”. Pēc tam viņi izveidoja dažādas frakcijas, piemēram, Dieva Asamblejas un Dieva Draudzi, un Pravietojuma Draudzi, tās visas.
Un tā, lūk, ko es jums, brāļi, gribu izskaidrot. Saprotat? Es nekādā veidā neuzdrošinātos sākt kaut ko jaunu. Es ticu, ka jūs, brāļi, un jūsu tēvi tajās agrīnajās dienās, kad pirms četrdesmit gadiem viņi uzsāka ar šo svētību, kad es vēl biju mazulis manas mātes rokās... Jūs nevirzījāties kaut kādā emocionālā prāta uzbudinājumā, jūs virzījāties ar Svētā Gara kristību. Un jūs kaut ko iedibinājāt; jūs ielikāt kādu pamatu. Nedod Dievs, ka es būtu cilvēks, kas mēģinātu būvēt uz kāda cita pamata. Ja Dievs ielika to pamatu, mēs būvējam uz tā pamata, jo es ticu, ka tas ir balstīts Dieva Vārdā.
E-9 It wasn't long after that till I found there was another group. And they were called the Trinitarian. Then I found another group called the Jesus Only. Then they found the different factions like the Assemblies of God, and the Church of God, and the Church in Prophecy, all these.
Now, here's what I want to explain to you brethren. See? I would not dare, in any means, to try to start something new. I believe that you brethren, and your father, back in the early days when they went forth with this blessing forty years ago when I was a baby in my mother's arms... You never went forth under some little emotional mental work-up; you went forth with the baptism of the Holy Ghost. And you founded something; you've laid down a foundation. God forbid that I'd be one man to try to build on any other foundation. If God laid that foundation, we build on that foundation because I believe it's founded in the Word of God.
E-10 Tādējādi, tieši tāds šodien ir tas iemesls, kāpēc es nepiederu tām dažādajām grupām jeb neieņemu nevienu no viņu pusēm. Es neesmu šeit, lai ieņemtu kādas grupas pusi; es esmu šeit tā principa dēļ, par kuru es stāvu. Un tas princips ir Dieva Valstība. Uz šī te principa būvē Dieva Draudze, arī Dieva Asamblejas, un Vienotība, un visvisādas, kā jau šīs grupas izveidojas apkārt starpkonfesionālajiem. Bet tam visam būtu jātiek (un es ticu, ka tas ir) būvētam principiāli uz Kristus. Tieši tāpēc es nenostājos nevienas grupas pusē. Ja kāds teiktu: “Es būšu no Dieva Draudzes.” Tas būtu labi. Es tikpat labi piederētu Dieva Draudzei kā Asamblejām, un es tikpat labi piederētu Asamblejām kā “Vienotībai”, vai lai kas tas arī nebūtu. Man tas nav svarīgi. Taču ir viena liela noliktava, viens liels princips – tas ir Kristus.
E-10 Therefore, that's the reason today that I don't belong to the different groups or take sides with either one. I'm not here to take sides with groups; I'm here for on a principle I'm standing for. And that principle is the Kingdom of God. The Church of God building on this principle of it here, here's Assemblies of God over here, and the Oneness in here, and different ones, how the groups are arranged around the interdenominationals. But it's all, should be, and I believe it is, built principally upon Christ. So that's the reason I don't take sides with the groups. Is to say, "I will be a Church of God." That would be fine. I'd just as soon belong to the Church of God, as the Assemblies. And I'd as soon belong to the Assemblies, as I would the Oneness, or whatever it is. It doesn't matter to me. But there's one great storehouse, one great principle; that's Christ.
E-11 Un tieši tāpēc es stāvu ar jums, brāļi, šādā veidā, lai es varētu stāvēt ar jums plecu pie pleca un palīdzēt nest jums to nastu, un nest šo apkaunojumu kopā ar jums ar prieku manā sirdī, zinot, ka es esmu ieņēmis to pusi, kas, manuprāt, ir pareiza, balstīta Rakstos. Un, kad es ierodos pilsētā, lūk, kāpēc man patīk ierasties kā starpkonfesionālam, lai ikviens ir gaidīts, ikviens cilvēks un ikviens, ko mēs... Lūk, kādā veidā mums tas patīk.
Un, ja kādam cilvēkam ir jāstrādā, ja viņš ir no konfesijas vai neatkarīgs, kamēr vien viņš būvē uz Kristus, es stāvu ar viņu plecu pie pleca. Ja viņš ir metodists vai baptists, es...vai prezbiterietis vai luterānis, lai kas tas nebūtu, es vienalga gribu stāvēt ar viņu plecu pie pleca.
E-11 And that's why I stood with you brethren in this manner, that I could shoulder side-by-side with you, and help you bear the burden, and stand the reproach with you with a joy in my heart to know that I took sides with what I think is right, based upon the Scripture. And when I come to the city, that's the reason I like to come on the interdenominational scale, that everybody's welcome, every person and every--every one, we... That's the way we like it.
And if a man's got to work, if he's--if he's a denomination or independent, as long as he's building on Christ I'm shoulder-to-shoulder with him. If he's a Methodist, or a Baptist, I'll... or a Presbyterian, or a Lutheran, whatever it is, I want to shoulder with him anyhow.
E-12 Un atļaujiet man pateikt jums, brāļi, šo vienu lietiņu, jo es zinu, ka jūs esat no dažādām konfesijām. Manuprāt... Es vēl nekad neesmu šādi runājis nevienai cilvēku grupai, tikai šajā vietā, un tagad tas notiek viscaur valstī. Ja velns var noturēt mūs nošķirtus... Viņš panāk, lai mēs šautu viens uz otru, tādējādi viņam ir atvērts mērķis jebkur, kur viņš grib šaut. Un kāpēc gan viņam šaut, ja mēs šaujam viens uz otru? Saprotat? Tā ka viņš var vienkārši atlaisties un atpūsties.
Bet vai jūs kādreiz... Atļaujiet man jums pateikt... Ja es esmu atradis žēlastību jūsu acīs caur Dievu, tad noticiet manis teiktajam, brāļi. Ja jūs gribat būt svētība un saņemt svētību, kad cilvēks ir izdarījis jums kaut ko sliktu un viņš ir pilnīgi taisnīgi...viņš... Es gribēju pateikt, ja viņš ir izdarījis tev ko sliktu, un tu zini, ka viņš tev to ir izdarījis; viņš ir izdarījis tev ļaunu. Nepiemini to; atnes viņu lūgšanā Dieva priekšā. Un nedari to tā egoistiski, sakot: “Nu, man tas būtu jādara.” Bet stāvi ar plecu pie viņa pleca un stāvi Dieva, mūsu Tēva Klātbūtnē, lai lūgšana notiktu Dieva Klātbūtnē, saki: “Tēvs, tas ir mans brālis, un viņš ir pamatoti...viņš ir pelnījis sodu, jo viņš ir izdarījis man ļaunu. Un es nesaprotu, kāpēc viņš to izdarīja.”
E-12 And may I drop this little thing to you brethren, as I know you're different denominations. I think, I've never talked like this to a group of people, but in this locality here, you... And--and throughout the--the nation it's becoming now. If the Devil can keep us separated, he--he's got us shooting at one another, so he--he--he's got a open target anywhere he wants to shoot. And what's the use of shooting, we're shooting one another? See, see? So he can just set back and relax.
But did you ever... Let me just give you... If I have found grace in your sight through God, you take my word for this, brethren. If you want to be a blessing, and get a blessing, when a man has done you wrong, and he has absolutely justly, he... I mean he has done you wrong and you know that he's done you wrong; he's done you evil. Don't mention that; you take him to prayer before God. And don't take it in a way of just a selfish and say, "Well, I'm supposed to do this." But stand with your shoulder to his shoulder, and stand in the Presence of God our Father, way a prayer should be made in the Presence of God, say, "Father, here's my brother, and he--he is justly; he deserves punishment because he has--he's done me evil. And I don't see why he did it."
E-13 Tad ļauj Dievam runāt uz tevi. Un varbūt tu sapratīsi, kam tas cilvēks ir izgājis cauri, ka velns viņu ir ievilinājis un licis viņam to izdarīt. Kaut arī viņam it nemaz nav taisnība, pirms tu aiziesi no Dieva troņa, tev būs žēl tā cilvēka. Tev būs līdzjūtība pret to brāli. Un, kad tu atkal nonāksi uz zemes, tu dosies pie tā brāļa un paspiedīsi viņam roku, jo tu zini, ko viņš ir piedzīvojis. Tu nevari stāvēt kopā ar kādu mirstīgo Dieva Klātbūtnē un kādu nosodīt, es tam neticu, it nemaz, pat ja viņš ir pilnīgs grēcinieks.
Bet kā tad ar brāli, kas ir pieļāvis kādu kļūdu? Kaut arī es saku, ka viņš maldās, reizēm viņš ir nepatiesi apsūdzēts tad, kad viņš nemaldās. Taču, ja viņam nav taisnība, nu, ja mēs aizvedīsim viņu pie Dieva troņa, nostāsimies tur plecu pie pleca ar mūsu brāli, zinot, ka viņš ir mirstīgais, un varbūt viņa liktenis ir atkarīgs no mūsu attieksmes pret viņu; kad mēs atgriezīsimies no Dieva troņa, mēs sapratīsim, ka mēs visi esam vainīgi un mums visiem ir vajadzīga palīdzība vienam no otra. Un vislabākais veids, kā to darīt, ir lūgt.
E-13 Then let God go to talking to you. And you'll see maybe, what that man's been through. The Devil has twisted him up somewhere and caused him to do that. Though he's absolutely wrong, before you leave the throne of God you'll be feeling sorry for that man. You'll be sympathizing with that brother. And when you get back down to where--earth again, you'll go over to that brother and shake his hand, 'cause you know what he's been through. You can't stand with a mortal in the Presence of God and condemn anybody, I don't believe, no, sir, even if he is a rank sinner.
And what about a brother that has made a mistake? Though I say he's wrong. Sometimes he's accused wrong when he's not wrong. But if he is wrong, well, if we will take him to the throne of God, stand there shoulder-to-shoulder with our brother, knowing he's a mortal, and maybe his destination rests upon our attitude towards him, when we come back from the throne of God, we'll realize that we're everyone guilty, and we all need help one from the other. And the best way to do is pray.
E-14 Lūk, šie svarīgie principi, šī lielā dzīvā Dieva draudze, ja tā nebūtu... Tai nebūtu jāsaka: “Nu, mēs visi piederam pie šīs vai tās organizācijas.” Ja viņi savienotos savās sirdīs, vienprātībā, tad uz šīs pasaules nonāktu tāda atmoda, kāda vēl nekad nav redzēta. Ja tie cilvēki, kuriem ir Vasarsvētku pārdzīvojums, vienkārši savienotos kopā savās sirdīs, lai viņu konfesijas taisās prom, kā vien grib... Kāda gan nozīme ir šīm mazajām domstarpībām un pārējam, tas vienkārši ir velns, kas cenšas noturēt to lielo draudzi pastāvīgā satraukumā. Galu galā Apustuļu darbos 10:35 ir rakstīts, ka Dievs neuzlūko cilvēka vai tautas vaigu, bet Viņš ciena tos, kas kalpo Dievam un dara taisnību. Saprotat? Mēs zinām, ka tā ir taisnība. Dievs ciena cilvēku, kam ir...
E-14 Now, these great principles, the great Church of the living God, if it wouldn't, if... It wouldn't have to say, "Now, we'll all belong to this organization or that one." If they would unite in heart, one accord, there'd be a revival strike this world like it's never seen. If the people who has the Pentecostal experience would just unite in heart together, let their denominations run any way they want to... What difference does these little frictions and so forth, it's just the Devil trying to keep the great Church in a turmoil all the time. After all, in Acts 10:35 it's written that God's no respect of person or nation, but He--He has honor for those who serve God and do righteous. See? We--we know that's true. God respects the person that's got...
E-15 Manuprāt, būtu labi pateikt to šajā rīta kalpošanā, lai parādītu jums, kāda tam ir ietekme. Amerikāņi, jūs, brāļi, esat vissmagākajā darba laukā no visiem. Es esmu bijis Āfrikā, Indijā, ak, praktiski it visur pasaulē. Bet es nekad neesmu redzējis tik smagi izcīnāmu darba lauku kā šeit Amerikā. Tieši šeit misionāri ir vajadzīgi vairāk kā jebkurā citā vietā, ko es esmu redzējis savā dzīvē. Jo ar izglītotu pagānu ir grūtāk strādāt nekā ar neizglītotu pagānu. Pagāns ir neticīgais. Un jums tas ir šādi. Un jums šeit ir kauja... Misionāram varbūt ir daudzas lietas, ar ko viņš satiekas – malārija un amēba, un viss kaut kas tāds. Taču viņam nav darīšana ar tiem dēmoniskajiem gariem, es ar to domāju tos dēmonus, kas ir kulturāli domājošā cilvēkā. Ak, jūs vēl runājat par kaut ko ļoti sarežģītu!
E-15 In the ministry I--I think this morning, that it would be good for me to say this, to show you what an effect it has. The American people, you brethren, are in the hardest field there is anywhere. I've been in Africa, India, through, oh, practically the world over. But I--I have never seen a field so hard to battle as here, America. This needs missionaries worse than anywhere I ever seen in all my life. For an educated heathen is harder to deal with than an uneducated heathen. Heathen is an unbeliever. And you have that. And you've got a battle here... The missionary may have a lot of stuff to contend with, malaria, and ameba, and so forth like that. But he don't have the demon spirits to deal with, I mean those demons that's got into culture-minded men. Oh, you talk about something hard to deal with.
E-16 Nesen es brokastoju kopā ar kalpotāju grupiņu. Un es saku to ar cieņu, brāļi. Es labāk būtu brokastojis kopā ar burvju baru (nu, tas izklausās briesmīgi) nekā ar tiem cilvēkiem. Tie mani būtu uzņēmuši labāk, tur būtu bijis piekrītošāks gars, ja tas būtu bijis burvju bars, daudzas reizes, nekā man bija ar to kalpotāju grupiņu. Tas ir tik briesmīgi; Dievs, atbrīvo mūs no kā tāda.
Mēs esam tik intelektuāli. Viss ir attālinājies no Gara; tas ir Vārds, tas ir Vārds, tas ir Vārds. Dievs, es... Protams, es ticu Vārdam. Taču, ja tas Gars nesaskan ar Vārdu, tad tu kaut ko kaut kur esi saputrojis.
E-16 Recently I had a breakfast with a bunch of ministers. And I say this with respect, brethren. I would've rather had a breakfast with a bunch of witch doctors (Now, that sounds horrible to say.) than these men. I would've had a better reception, I'd have had a more an agreeing spirit with a bunch of witch doctors, many times, than I would with that bunch of ministers. Such a horrible thing, God deliver us from such.
We are so intellectual. Everything is moved away from the Spirit; it's the Word; it's Word; it's Word. God, I... Sure, I believe in the Word. But if the Spirit don't agree with the Word, then you got something mixed up somewhere.
E-17 Paskatieties uz Kainu, viņš bija tikpat reliģisks un tikpat daudz ar Vārdu, kā bija Ābels. Tieši atklāsme bija tas, kur bija atšķirība. Viņi abi pielūdza; viņi abi pienesa upurus. Viņi abi uzcēla altāri. Viņi abi piederēja draudzei. Viņi abi bija patiesi. Viņi abi pielūdza. Tāpēc, ja Dievam ir jārespektē patiesums un fundamentālisms, kāpēc Viņš nerespektēja Kainu? Taču caur atklāsmi Ābels, būdams taisns caur atklāsmi (tajā laikā nebija nekādu Rakstu), Dievs bija atklājis viņam, ka tie nebija augļi, ka ne jau āboli vai apelsīni mūs aizveda prom Ēdenes dārza; tās bija asinis, dzīvība.
E-17 Look at when Cain, he was just as religious as and just as much with the Word as Abel was. It was a revelation that made the difference. They both worshipped; they both brought sacrifices. They both built a altar. They both belonged to church. They both were sincere. They both worshipped. So if God ought to respect sincerity and fundamentalism, why didn't He respect Cain? But through revelation Abel, being just, by revelation, no Scriptures in them days, God had revealed it to him that it wasn't fruit, apples and oranges taken us out of the garden of Eden; it was blood, the life.
E-18 Savā ceļojumā Israēla bērni, viņi nonāca sadursmē ar Moāba bērniem. Moābs, Moāba zeme nebija nekādi bezdievji; viņi ticēja tam pašam Dievam, kuram ticēja Israēls. Un viņi visi bija cieši kopā organizēti, varena tauta. Israēls dzīvoja teltīs, viņiem nebija nekādas valsts. Es tagad to nesaku, lai būtu rupjš; es saku to, lai izteiktu domu. Israēls bija tāds kā starpkonfesionāls, viņiem pagaidām vēl nebija savas zemes. Un tas virzījās uz priekšu.
Viņi paprasīja atļauju iziet cauri viņu brāļu zemei. Un kāda bija atbilde? Atteikums. Un viņi atveda Bileāmu, un viņš uzcēla savu altāri, septiņus altārus. Viņš... Vai ievērojāt, ka viņš uzlika uz tā septiņus šķīstus upurus, vēršus. Un viņš uzlika arī septiņus aunus, kas stāstīja par Kristus atnākšanu. Un tur Israēla nometnē bija tieši tāds pats upuris.
E-18 On their journey, the children of Israel, they come up against the children of Moab. Moab, the land of Moab was not infidelic; they believed in the same God that Israel believed in. And they were all organized together, tightly, great nation. Israel dwelt in tents that had no nation. I don't say this to be rude now; I say it for a point. Israel more like a interdenominational, it had no land of its own, as yet. And it was moving up.
They asked permission to pass through their brother's land. And what did they get? Turned down. And they had Balaam come out and build his altar, seven altars. He... You notice he put seven clean sacrifices on it, bullocks. And he also put seven rams, speaking of Christ's coming. And down in the camp of Israel was just this same sacrifice.
E-19 Tāpēc pašos pamatos Moābs bija tāds pats kā Israēls. Taču tas, ko viņi nespēja ieraudzīt, ir tieši tas, ko pasaule nespēj ieraudzīt šodien. Un to nespēja ieraudzīt arī tas viņu pravietis. Bileāms, protams, domāja, ka svētais Dievs nosodīs tādus cilvēkus kā tie. Taču viņš nespēja ieraudzīt to sisto Klinti, to vara čūsku un Uguns Stabu, zīmes un brīnumus. Dievs vienmēr ir mājojis ar cilvēkiem. Tur, kur bija Dievs, notika zīmes un brīnumi. Tā ir bijis vienmēr.
Tieši tā viņi šodien skatās uz pentakostu draudzi. Ak, viņi visi ir sadalījušies grupās; tur ir tie, tie un arī šitie. Bet kuri tad nav? Parādiet kaut vienu draudzi, kam tā nebūtu? Paskatieties uz mūsu Baptistu draudzi, paskatieties uz konfesijām un atvasēm: brīvajiem baptistiem, nelokāmajiem baptistiem, pirmatnējiem baptistiem, vairāk kā trīsdesmit atsevišķas sekcijas, ne labāk kā pentakostiem. Un viņi tādā pat veidā strīdas un cīnās viens ar otru. Paskatieties uz metodistu draudzi, pat uz katoļu baznīcu, uz jebkuru no viņiem.
E-19 So fundamentally Moab was just as fundamental as Israel was. But the thing that they failed to see is what the world's failing to see today. And their prophet up there failed to see it. Balaam thought, surely, that a holy God would condemn a people like that. But he failed to see that smitten Rock, that brass serpent, and the Pillar of Fire, the signs and wonders. God has always dwelt with people. Where God was, signs and wonders taken place. It's always been.
That's the way they look at the Pentecostal church today. Oh, they're all bunched up; they're this, that, and the other. But who isn't? Tell me one church that isn't. Look at our Baptist church; look at the denominations, and offsprings the Free Baptist, a hard shell Baptist, Primitive Baptist, thirty some odd different sections of them, just as bad as Pentecostal. And they fuss and fight with one another the same way. Look at the Methodist church, even the Catholic church, any of them.
E-20 Taču tas, ko viņi nespēj ieraudzīt... Ļoti bieži viņi metas jums virsū, brāļi, laikrakstu dēļ. Jūs pieļaujat kādu kļūdu...lai tik kāds mūsu brālis pieļauj kādu kļūdu un izdara kaut ko amorālu. Paskatieties, visas valsts laikraksti izplatīs to tik cītīgi, cik vien spēs. Tas ir velns. Taču, ja to izdarīs kāds no tiem pārējiem kalpotājiem, tas tiks noklusināts.
Taču Debesu grāmatās tam nav atšķirības, tā tas ir. Tāpēc es lieku savu plecu pie jums, brāļi, jo tur nometnē skan Ķēniņa skaļais sauciens, šos cilvēkus pavada zīmes un brīnumi. Viņi pieļauj savas kļūdas un viņiem ir daudzi “ismi” un daudz muļķību. Jūs to zināt, brāļi, jūs... Varbūt arī mēs to piedzīvosim. Tā tas ir. Mums ir daudzas lietas, kas ir sākušās no atdarināšanas un tā tālāk, kas nav pareizas, bet tur ir arī kaut kas īsts. Tā tas ir.
E-20 But what they failed to see... They climb onto you brethren a lot of time, because the newspapers. You make a mistake. Let one of our brother make a mistake and do something immorally. Watch; the newspapers across the country will spread it just as hard as they can. That's the Devil. But let one of these other ministers do it, it hushed down.
But on the books of Heaven it's just the same. That's right. The reason I take my shoulders with you brethren, there's a shout of the King in the camp. There's signs and wonders following these people. They make their mistakes, and they get a lot of isms, and a lot of nonsense. You know that brethren, you... We might as well face it. That's right. We got a lot of things that goes on of impersonations and so forth, that isn't right, but there's a real thing there too. That's right.
E-21 Kad atnāca Jēzus, savos pamatprincipos Viņš bija tāds pats kā farizeji. Farizeji nespēja tam noticēt. Un Jēzum bija tāds pats pamats, taču Viņa kalpošanai sekoja zīmes un brīnumi. Kaut arī farizejiem bija Vārds tieši tāpat, kā tas bija Viņam, tas pats Vārds. Taču svarīga ir garīgā atklāsme. Jēzus par to liecināja, kad Viņš nokāpa no kalna, un Viņš sacīja: “Ko cilvēki saka, kas Es, Cilvēka Dēls, esmu?” Kāds sacīja, ka Elīsa, un kāds sacīja, ka kāds pravietis, un tā tālāk. Viņš sacīja: “Bet ko sakāt jūs?”
Un Pēteris sacīja: “Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls.”
Lūk, katoļu baznīca saka, ka tā klints bija Pēteris un ka draudze ir uzbūvēta uz tās klints. Protestantu draudze saka, ka tā ir uz Jēzus, Klints. Nevis lai atšķirtos (lai viņi tic, kam vien vēlas ticēt, kamēr vien tas ir uz Kristus), taču es nepiekrītu nevienam no šiem uzskatiem. Es ticu, ka draudze netika uzcelta uz Pētera, tāpat draudze netika uzcelta uz Kristus, taču tā bija uzcelta uz garīgās atklāsmes, ka Viņš bija Kristus. Saprotat?
E-21 When Jesus came, He was just as fundamental as the Pharisees. The Pharisees couldn't believe it. But Jesus was fundamental. But there was signs and wonders following His ministry. Where the Pharisees had the Word just the same as He had, the same Word. But it's a spiritual revelation. Jesus witnessed to it when He come off the mountain, and He said, "Who does men say I, the Son of man am?" One said Elisha, and one said it was a prophet, and so forth. He said, "But who do you say?"
And Peter said, "Thou art Christ, the Son of the living God."
Now, the Catholic church says that Peter was the rock, and upon this rock the church is built. The Protestant church says it was upon Jesus, the Rock. Not to be different, let them believe what they wish to, as long as it's on Christ, but I--I different from both views. I believe that it was not upon Peter that the Church was built, neither was it upon Christ the Church was built, but it was upon the spiritual revelation that He was the Christ. See, see?
E-22 “Miesa un asinis tev to neatklāja (kāds garīgais seminārs, kāda skola, kāda teoloģija, kāds intelekts), miesa un asinis tev to neatklāja, bet Mans Tēvs debesīs; uz šīs klints Es uzcelšu Manu Draudzi.” Uz garīgās atklāsmes, nevis caur Vārdu, nevis caur konfesiju, nevis caur ticības mācību, nevis caur visu pārējo, bet “uz garīgās atklāsmes, ka Jēzus ir Kristus, Es būvēšu Manu Draudzi.”
Lūk, varbūt tu tici tam savā prātā, bet, kad tu tici tam savā sirdī, tev ir Mūžīgā Dzīvība. Jēzus pateica Jāņa Evaņģēlijā 5:24: “Kas Manus Vārdus dzird un tic Tam, kas Mani ir sūtījis, tam ir Mūžīgā Dzīvība.” Paņemiet vārdu “mūžīgs” un paskatieties, ko tas nozīmē. Paskatieties to grieķiski, jūs ieraudzīsiet, ka tas ir “Zoe”, paša Dieva Dzīvība. Tevī ir nemirstīga Dzīvība, kāpēc? Tu esi noticējis, ka Viņš ir vienīgais iemīļotais Dieva Dēls un pieņēmis Viņu kā savu Glābēju. Nevis intelektuāli, bet caur piedzimšanu, kad Dievs ir atnesis to un atklājis to tev caur garīgu atklāsmi.
E-22 "Flesh and blood has not revealed this to you (some seminary, some school, some theology, some intellectual)... "Flesh and blood has not revealed this to you, but My Father which is in heaven; upon this Rock I'll build My Church," the spiritual revelation, not by Word, not by denomination, not by creed, not by so forth, but upon spiritual revelation that Jesus is the Christ, "I'll build My Church."
Now, you might believe that in your mind, when you believe that in the heart you got Eternal Life. Jesus said in Saint John 5:24: "He that heareth My Word and believeth on Him that sent Me, has Eternal Life." Take that word Eternal and see what it means. Run it back in the Greek; you will find it Zoe, God's own Life. You got Immortal Life in you, because why? You have believed on Him being the only begotten Son of God and accepted Him as your personal Saviour. Not by intellectual, but by a birth, how God has brought it down and revealed it to you by spiritual revelation.
E-23 Ticība nāk no dzirdēšanas. Ticība ir dzirdēšana, kad tu dzirdi to. Taču ticība vēl nav tieši tas. Piemēram, te nu es esmu, es mirstu no bada un es paprasu tev maizes klaipu, un tu iedod man divdesmit piecus centus. Tas ir pirkšanas spēks maizes klaipa nopirkšanai. Nu, es varu priecāties par tiem divdesmit pieciem centiem tikpat daudz, kā es varētu priecāties par maizes klaipu. Un tomēr tas nav maizes klaips. Tas nav maizes klaips. Taču es varu par to priecāties. Es paturēšu tos divdesmit piecus centus, zinādams to. “Paldies, tev, ser, tagad mana dzīvība ir glābta.” Taču maizes man nav. Vai saprotat, ko es gribu pateikt? Saprotat? Tu esi glābts ticībā, taču tieši Kristus atklāsme atnes rezultātus. Vai saprotat, ko es gribu pateikt? Saprotat? Lūk, par ko es runāju.
E-23 Faith cometh by hearing. Faith is hearing, when you hear it. But faith isn't the thing. For instance, I'm here; I'm starving to death, and I ask you for--for a loaf of bread, and you give me twenty-five cents. That's the purchase power of a loaf of bread. Now, I can rejoice just as much with the twenty-five cents as I could with a loaf of bread. But yet, it's not the loaf of bread. It's not the loaf of bread. But I can be happy with it. I'll keep the twenty-five cents, knowing, "Thank you, sir, my life shall now be saved." But I haven't got the bread. You get what I mean? See? By faith you are saved, but it's a revelation of Christ that brings the results. You get what I mean? See? That's what I am speaking of.
E-24 Tieši pēc tā ir izsalkusi pasaule. Un iemesls, kāpēc pārējā pasaule neienāk tajā Vasarsvētku ticībā, kas ir mums, ir mūsu pašu attieksme vienam pret otru. Tā ir patiesība, brāļi. Tas ir mūsu vienaldzības vienam pret otru dēļ. Viņi redz, kā viens runā sliktu par otru, viens runā pret otru, un tas pret to un pret to konfesiju. Viņi no tā baidās.
Es nezinu, kāds ir risinājums. Es esmu to mēģinājis. Kāds grib... Ja to atbalstīs šī grupa, nu, tad visiem pārējiem nebūs ar to nekā kopēja. Jūs varat iztēloties, kādā pozīcijā tas noliek mani. Un es saku: “Nu, ja ļaušu šiem, tad tie otri to nedarīs, tad viņi nesavienosies.” Tāpēc es nodomāju: “Nu ko, es vienkārši došos bez neviena no viņiem. Es vienalga došos.” Tas ir nepareizi. Es ieraudzīju, ka tas ir nepareizi. Jo Indijā man bija tāda pati lieta, kur, man šķiet, bija divtik daudz jaunatgriezto nekā Āfrikā, izdarot vienu aicinājumu pie altāra. Taču tur nebija neviena, kas to atbalstītu, un kur tad viņi devās? Atpakaļ uz Budas tempļiem un tā tālāk. Jums ir jāatzīst tās organizācijas un tās vietas, kur viņiem ir misijas un pārējās lietas, lai atvestu uz turieni savus jaunatgrieztos, un tās draudzes viscaur valstī.
E-24 That's what the world's hungering for. And the reason that the rest of the world isn't coming into the Pentecostal belief as we have it, is because it's our own attitude towards one another. That's truth, brethren. It's because of our indifference to each other. They see one talking against the other one, one against the other one, and this against that, and this denomination. They're scared of it.
I don't know what the solution is. I've tried it. One wants... If this group will sponsor it, well, the rest of them have nothing to do with it. You can imagine what a--what a position it puts me in. And I say, "Well, if I let this one, the other one won't. Then they won't come together." So I thought, "Well, I'll just go without any of them. I'll go anyhow." That's wrong. I found that to be wrong. Because in--in India I had the same thing, where I guess twice the conversions that happened in Africa, at one altar call. But there was no one there to sponsor it, so where did they go? Back to the temples of Buddha and so forth. You've got to recognize these organizations, and these places where they got the missions and so forth, to bring your convert to, and these churches throughout the country.
E-25 Vai redzat, kādā nepatīkamā stāvoklī tas mani noliek, kad es cenšos būt neatkarīgs? Orals Roberts reiz man to pateica. Saprotat? Viņš pieder Vasarsvētku Dieva draudzei, man šķiet, vai arī Vasarsvētku Svētuma Dieva draudzei, kaut kā tā, vienai no tām. Jebkurā gadījumā, saprotiet, viņš pārstāv kādu draudzi, bet es esmu brīvs no draudzes un tomēr ar draudzi. Es esmu ar to draudzi, to īsteno, ar Kristus Ķermeni caur katru konfesiju, cenšoties sapulcināt kopā mūs visus. Es gribēju jums to izskaidrot, lai jūs, brāļi, saprastu.
Un tā, ja tu kaut kur dodies un tev ir jaunatgriezto grupiņa, vienkārši ej un uztaisi sanāksmi, pasaki: “Te nu es esmu.” Cilvēki atnāks. Tā tas ir. “Kur ir kautķermenis, tur sapulcēsies ērgļi.” Bet kā būs, ja viņi kļūst par jaunatgrieztajiem, tad kurš viņus paņems, kurš viņus tur noķers? Kurš tur saglabās, uzturēs to, ko tu jau esi noķēris ar Evaņģēlija tīklu? Kurš uzlasīs tās zivis? Ja tās gulēs tur krastā, tās aizies bojā. Kādam tur ir jābūt, lai to darītu. Tāpēc tu vienkārši... Es nevaru darboties bez jums, brāļi.
E-25 So you see what a predicament it puts me in when I try to stand independent? Oral Roberts told me that one time. See? He belongs to the Pentecostal Church of God, I believe, or Pentecostal Holiness Church of God, something, one of those. Anyhow, see, he's represented with a church, where I stand free from the church, and yet with the Church. I'm with the Church, the real, the Body of Christ through every denomination, trying to pull us together. I wanted to explain that to you so that you brethren would understand.
And now, if you go into a place and have a group of converts, just go and set a meeting up, say, "Here I am." The people will come. That's right. "Where the carcase is, the eagles will be gathered." But what if the--they become converts, then who's going to take them, who's there to catch it? Who's there to conserve that, or reserve that what you have already caught with the Gospel net? Who's going to pick up the fish? If they're laying on the bank, they'll perish. Somebody's got to be there to do that. So you just... I can't work without you, brethren.
E-26 Ak, ja vien viņi varētu būt vienoti sirdīs! Un stāvēt par to pašu principu un vienkārši aizvākt tās nelielās atšķirības. Šodien tieši uz šo pilsētu, uz šo pilsētu varētu atbraukt Billijs Grēms, un viņš sāktu šajā nelielajā dievnamā, piepildīdams to ar, iespējams, aptuveni pusotra, diviem tūkstošiem cilvēku, tikpat ilgā laikā, cik šeit esmu bijis es. Kāpēc? Tāpēc ka viņi sanāk kopā, viņi ir vienprātīgi.
Ja viņi var izdarīt to caur burtu, tad cik daudz vairāk tas būtu jādara mums caur Garu? Saprotat? Ja kāds brālis... Ja Orals Roberts, ja kāds no tiem citiem brāļiem atbrauktu uz šo pilsētu, atbalstīsim to. Tas ir mūsu pienākums – palīdzēt mūsu brāļiem. Saprotat? Tas ir pareizi. Un ko tad tas izdara? Ļaudis to redz.
Ja mēs to nedarām, tad ko tas izdara publikai? Saprotiet, tur... “Paskatieties uz viņiem, lūk, tur viņiem ir tas tips.” Saprotat? Vai saprotat, ko es gribu pateikt? Tieši tas arī notiek.
E-26 Oh, if they could all be one in heart, and for the same principle, and just tear down the little differences... Right here in this city today, Billy Graham can come to this city, and he will start off down at this little tabernacle full of fifteen, twenty thousand, perhaps, or around, within the amount of time that I been here. Why? Because they get themselves together; they're in one accord.
If they can do that by the letter, how much more should we do it by the Spirit? See? If a--if a brother... If Oral Roberts, if some of the other brethren, would come to the city, let's go behind it. It's our duties to stand by our brethren. See? It's right. And then what does that do? It shows to the public.
If we don't, then what does it do to the public? You see, there... "Look at them, here, they got this guy in here." See? See what I mean? That's what takes place.
E-27 Lūk, atmodas iedarbība ir ilgi jūtama, ja... Un tā nāks par labu visai Dieva draudzei. Ja šovakar mums būtu simts jaunatgriezto un uz katru no jūsu draudzēm, brāļi, dotos viens, saprotiet, lai kā tas nebūtu, tas ietekmētu ne tikai jūsu draudzi, jūsu draudzi vai jūsu draudzi, bet tas ietekmē Dieva Valstību caur katru no tām vietām.
Lūk, kur es cenšos celt, šai vietai. Tajā vietā man nav svarīgi, vai viņi grib būt kristīti šādā veidā vai tādā veidā, kā... Kāda tam galu galā ir nozīme? Dievs iedeva jums Svēto Garu ar jūsu īpatnībām; Viņš iedeva man Svēto Garu ar manām īpatnībām. Bet Dievs dod Svēto Garu tiem, kas Viņam pakļaujas. Un tā, kurš pakļāvās Viņam? Saprotat? Lūk, lūdzu. Saprotat?
E-27 Now, the effects of a revival can long be felt if... And it'll-- it'll benefit the Church of God. If--if we had hundred converts tonight, and one went to each one of you brother's churches (See?), whatever it was, that's not just affecting only your church, your church, and your church, but it's affecting the Kingdom of God through each one of these places.
There's where I'm trying to build for, is here. Down here it doesn't matter to me what... If they want to be baptized this a way and that way, how the... What difference does that make anyhow? God give you the Holy Ghost with your peculiarities; He give me the Holy Ghost with my peculiarities. And God gives those the Holy Ghost who obeyed Him. Now, who obeyed Him? See? There you are. See?
E-28 Mēs pievēršam uzmanību tiem sīkumiem un pārējam, un tieši to grib velns. Taču es ticu, mani brāļi, ka tuvojas tā stunda, kad īsteni smaga vajāšana liks mums savienoties; tad mēs būsim viens, draudze savienosies. Es ticu, ka tas viss ir Dieva plānā pēc tam, kad jums ir uzzīmēta šī bilde.
Kad tika būvēts Salamana templis, tas tika izcirsts visvisādās pasaules vietās. Un viens bloks tika izzāģēts tādā veidā, bet cits tika izzāģēts citādā veidā. Taču, kad tie nonāca vienkopus, ikviens bloks ieņēma savu vietu bez āmura skaņas un zāģa sanēšanas. Un tā bija dzīvā Dieva draudze.
E-28 We just draw these little straws and things, and that's just what the Devil wants. But I believe, my brethren, that there is coming an hour that when a real rank persecution will run us together. Then we will be one, the Church will come together. I believe it's all in the making of God, after painting this picture to you.
When--when Solomon's temple was built, it was cut out all over the world. And one block was sawed this way and one that way. But when they come together, every stone went to its place without a sound of a hammer or the buzz of a saw. And it was the Church of the living God.
E-29 Un es ticu, ka caur “Dieva pravietojuma draudzi” un citām lielām draudzēm, Lī koledžu vai lai kas tas arī nebūtu, un caur jums, Asambleju brāļi, caur jums, neatkarīgie brāļi un caur jums, Vienotības brāļi, un caur jums visiem, ka Dievs izcērt akmeņus. Un viendien tas Galvenais Akmens, tas atraidītais Akmens... Kad draudze bija tikusi tik augstu, viņi konstatēja, ka viņiem bija izcirsts...ka viņiem bija kāds dīvains akmens; viņi nespēja atrast nevienu vietu, kur tas iederētos. Taču visbeidzot viņi saprata, ka tas bija tas Galvenais Stūrakmens. Un es domāju, brāļi, ka vienā no šīm dienām mēs sapratīsim, ka tas Galvenais Stūrakmens ir Dieva mīlestība, Kristus mūsu sirdīs, kas sasaistīs mūs visus kopā kā vienu. Tad tā lielā draudze tiks kronēta, un Dievs paņems to godībā.
E-29 And I believe that through the Church of God of Prophecy and the other great church, the Lee College, or whichever it is here, and through you Assembly brethren, through you independent brethren, and through you Oneness brethren, and through all of you, that God's cutting out stones. And someday that Master Stone, that rejected Stone... When the Church got so far up, they found out they'd cut--had a freak stone; they couldn't find no place it'd fit. But they come to find out that was the Chief Cornerstone. And I think, brethren, that one of these days, we're going to realize that Chief Cornerstone is the love of God, Christ, in our hearts, that'll bind every one of us together as one. Then the great Church will be capped over and God will take It to glory.
E-30 Dievkalpojumos... Es varbūt esmu devis jums tikai nelielu ieskatu par dažām notiekošajām lietām, lai jūs varētu ieraudzīt, kur mūsu Kungs Dievs, ganāmpulka lielais Gans, kā Viņš virzās brīnumainos veidos. Es to pateicu no rīta, lai jūs, brāļi, varētu saprast. Ja kāds saka: “Vai brālis Branhams ir no Asamblejām? Vai viņš ir no “Vienotības”? Jā, es esmu no Asamblejām, es esmu no “Vienotības”. Es esmu no “Dieva draudzes”. Es esmu Svētuma Piligrims. Es esmu Nācarietis. Es...es piederu Kristum, kuram piederat jūs visi. Vai jūs saprotat? Un tāpēc es patiešām piederu pie katras no jūsu...pie jums, brāļi. Mēs kopā esam brāļi. Saprotat? Un lūk, tieši tā mēs gribam dzīvot, tieši tā mēs gribam rīkoties. Tas ir...
E-30 In the services I might give you just a little view of some things a happening so that you can see where our Lord God, the great Shepherd of the flock, how He does move in miraculous ways. I said this this morning so that you brethren could understand. If someone says, "Is Brother Branham Assembly? Is he a Oneness?" Yeah, I'm Assembly. I'm a Oneness. I'm a Church of God. I'm a Pilgrim Holiness. I'm a Nazarene. I--I--I--I belong to Christ, which all of you belong to. You see? And so, I--I do belong to each one of your--of you brethren. We're--we're brothers together. See? And now, that's the way we want to live; that's the way we want to act. That's..
E-31 Jūsu ģimenē, jūsu pašu bērni, tur teju vai nav divu tādu, kas piekristu viens otram, bet viņi ir viena un tā pati ģimene, protams, ka ir. Varbūt viņiem atšķiras sejas vaibsti, varbūt viņiem atšķiras ēstgriba, varbūt viņiem viss atšķiras, bet tomēr viņi ir viena ģimene. Un mēs esam Kristus ģimene. Es necenšos pateikt: “Džimmij, es esmu ar tevi. Džon, es esmu pret tevi.” Es saku: “Džimmij un Džon, mēs visi esam viena ģimene.” Vai saprotat, ko es gribu pateikt? Mēs visi strādājam kopā šajā fermā, lai sagādātu ģimenei iztikšanu.
Lūk, tieši tā stāvu es. Ja nu sanāk, ka jums kāds pajautā, jebkurā laikā, vienkārši dariet to zināmu, brāļi. Man ir drausmīgs laiks, drausmīga cīņa, patiešām. Taču man ir cerība, ka viendien atnāks mūsu svētītais Kungs.
Un Kunga bazūne kad skanēs,
Un laika vairāk nebūs vairs.
Un kad ausīs mūžīgais un gaišais rīts;
Un kad Viņa izredzēties (“Dieva Draudze”, Asamblejas un visi...)
Un kad izredzētie sapulcēsies tajās mājās debesīs
Kad to sarakstu tur nolasīs un manu vārdu nosauks.
E-31 In your family, your own children, there's hardly two of them that'll agree with one another, but they are the same family; sure, they are. They might different in features; they might different in appetite; they might different in every way, but yet they're one family. And we're the family of Christ. I'm not trying to say, "Jimmy, I'm with you. John, I'm against you." I'm saying, "Jimmy and John, we're both in the same family." You see what I mean? We're all working together on this farm to make a living for the family.
Now, that's the way I stand. If anybody happened to ask you, any time, you just let that be known, brethren. I'm having an awful time, awful struggle; it sure is. But I've got a hope that someday our blessed Lord will come.
And the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more,
And the morning breaks eternal, bright and fair;
And when His chosen Ones (Church of God, Assemblies, and all...)
When the chosen ones shall gather to their Home beyond the skies,
When the roll's called up yonder, I'll be there.
E-32 Un...un es...es būšu tur kopā ar jums, brāļi, ar vienu sirdi, vienprātībā, lai vairs nekad nebūtu šķirti. Tā ir tā diena, kuras dēļ mēs pūlamies.
Cik daudz laika mums ir? [Kāds saka: “Tik daudz, cik vien vēlies.”–Tulk.] Es vienkārši...Atļaujiet izmantot vēl desmit minūtes. Tikai liecībai. Vai tā būs labi, brāļi, vai jūs pārāk nesteidzaties?
Es gribētu izstāstīt jums kaut ko reiz pārdzīvotu, to, kas notika. Vienkārši esot sanāksmē...man nepatīk stāstīt šīs lietas sanāksmē, jo tas var izklausīties personīgi. Jūs, brāļi, vīri, kas esat šeit, jūs saprotat. Saprotat?
E-32 And--and I--I'll--I'll be there with you brethren, one heart, one accord, never to be apart no more. That's the day we're laboring for.
How much time we got? [Someone answers, "However much you want to take."--Ed.] I just... Let me have this other ten minutes. [A brother says, "You go right ahead."--Ed.] just for a testimony. Is it all right, brethren, you all in too big a hurry? [They confirm for Brother Branham to go ahead--Ed.]
I like to tell you a little experience somewhere, of something happening. Just a long in the meeting, I--I don't not like to make the--tell these things in the meeting, because it might sound personally. You brethren are--are men here; you--you understand. See?
E-33 Ne pārāk sen tai sanāksmē Indijā... Es gribu izstāstīt jums par vīziju nekļūdīgumu. Un... Man nesen bija vīzija par došanos uz Indiju un uz Āfriku. Un Tas Kungs man bija pateicis, Viņš sacīja: “Sākumā dodies uz Āfriku, pēc tam uz Indiju.” Un pēc dažiem jucekļiem un pārējā menedžeris man pateica... Es negribu viņu saukt par menedžeri. Es nekad nesaku, ka brālis Veils ir menedžeris. Mums ir viens menedžeris, tas ir Svētais Gars. Saprotat? Brālis Veils ir mans kolēģis, viņš ir mans brālis. Tā nu sanāk, ka viņš organizē sanāksmes un palīdz man. Un viņš ir manu sanāksmju menedžeris ne vairāk, kā es jūsējo vai jūsu... Tādi paši esat jūs visi pārējie. Mēs vienkārši esam viena liela ģimene un viens liels Ķermenis. Mēs neesam viens virs otra, mēs visi esam vienādi; mēs esam Dieva vienība, kas darbojas kopā.
E-33 The meeting in India not long ago, I want to tell you the infallibility of visions. And in... I'd had a vision recently of going over to India and into Africa. And the Lord had told me; He said, "You go to Africa first, then up to India." And through some mix-ups and so forth, the manager said to me... I don't want to refer as manager. I never say to Brother Vayle, being manager. We've got one manager; that's the Holy Spirit. See? Brother Vayle's my associate; he's my brother. He just happens to be making the arrangements for the meetings and helping me along. And he's no more manager of my meetings than I am of yours or you... The rest of you are the same. We're just all one great big family and one big Body. We're not one above the other one; we're all just the same; we're a unit of God working together.
E-34 Un es pierakstīju to vīziju uzreiz pēc tam, kad es torīt to biju redzējis. Un menedžeris (kā mēs viņu saucam šajā gadījumā) bija visu organizējis, lai dotos uz Indiju. Un viņam Āfrika tā pārāk nepatika. Tāpēc viņš pateica man Čikāgā, viņš sacīja: “Brāli Branham, zini, vienkārši apiesim Āfriku un dosimies uz Indiju.”
Es sacīju: “Tas ir atkarīgs no tevis, brāli; lai kur arī Tas Kungs grib, lai es strādātu, viss kārtībā.”
Tā es jūtos, brāļi, šeit šovakar. Kaut arī mums būtu... Labāk es būtu šeit šajā sanāksmē ar pieciem cilvēkiem, kas būtu atnākuši uz šo sešiem tūkstošiem paredzēto auditoriju, bet būtu Dieva gribā, nekā būtu vietā, kur katru vakaru pieci tūkstoši paliktu ārpusē, bet es būtu ārpus Dieva gribas. Saprotat? Pats galvenais ir darīt Dieva gribu, vai nu tas būtu kas mazs, vai nu tas būtu kas liels, lai kas arī tas nebūtu.
E-34 And I wrote the vision immediately after I'd--I had the vision that morning. And then when the manager, as we call him that for the time being, had made an arrangements to go into India. And he--he didn't kinda like Africa very much. So he said to me in Chicago; he said, "Brother Branham, let's just bypass Africa and go on to India."
I said, "That is up to you, brother; wherever the Lord wants me to labor, all right."
I feel that, brethren, and like in here. Whether we have... I would rather be down here in this meeting with five people attending in that six thousand auditorium, and be in the will of God, than to have the place turning away five thousand every night, and be out of the will of God. See? The main thing is do the will of God, whether it's small, or whether it's great, whatever it is.
E-35 Es tikko kā novadīju atmodu draudzē, kurā bija divdesmit cilvēku, atmodu. Man nav nekādas televīzijas; man nav nekādas programmas, ko ir jāsponsorē vai jebkā cita. Cilvēki vienkārši apmaksā izmaksas, un nekā cita tur nav. Saprotat? Un tāpēc man nevajag neko no tām lietām. Ja es to darītu, tad man būtu saistības.
Vai jūs domājat, ka mūsu dārgais Orals Roberts, kurš ir mans tuvs draugs un īsts Dieva vīrs, vai jūs domājat, ka Orals Roberts varētu atbraukt uz tādu vietu un divas vai trīs dienas novadīt sanāksmes draudzē, kurā ir divdesmit cilvēki, kad viņam dienā ir vajadzīgi septiņi vai astoņi tūkstoši dolāru, lai būtu panākumi? Protams, viņš nevarētu. Viņš to gribētu, taču viņš to nevar. Viņam ir tādas saistības. Nu, man nav tādu smadzeņu, lai darītu to, ko dara viņš, un Dievs to zina, tāpēc Viņš ļauj to darīt Oralam. Viņš vienkārši mani patur šādā veidā, kur es varu... Saprotiet, ja mēs vienkārši...ja mēs vienkārši apjaustu, ka mēs esam ierobežoti tajā, ko mēs varam darīt... Tāpēc man nav vajadzīga nauda, tāpēc tas... Lūk, lūdzu. Saprotat? Es varu doties uz jebkuru vietu, kur Viņš mani sūta.
E-35 I just held a revival in a church that held twenty people, a revival. I don't have any television; I don't have any programs to sponsor or anything. People just pay the expense, and that's all there is to it. See, see? And so I don't want any of those things. If I do, I am obligated.
You think our dear Brother Oral Roberts, which is my bosom friend and a real man of God, do you think that Oral Roberts could come to a place and hold a meeting for two or three days in a church that held twenty people, when it takes about seven or eight thousand dollars a day for him to thrive? Certainly, he couldn't. He would like to, but he can't do it. He's under such an obligation. Now, I haven't got the brains to do what he's doing, and God knows that, so He lets Oral do that. He just keeps me this way where I can... See, i--i--if we just--if we just realize what--what our--are limited what we can do. So then, I don't have to have money, so that's... There you are. See? I can go anywhere He sends me.
E-36 Ja Viņš grib, lai es dodos uz Āfriku un sludinu simts tūkstošiem cilvēku, Viņš sagādās naudu. Jebkurā gadījumā Viņam tas viss ir, tāpēc man tā nav jāprasa, Viņš vienkārši man to iedod. Ja Viņš grib, lai es dotos pie tā vecā svētā uz Timbaktu Greivelšvičtā vai vēl kaut kur, ziniet, un sludinu desmit cilvēkiem, āmen, es vienkārši braukšu un palikšu tur, līdz Viņš pateiks man, ka tas ir beidzies. Tāpēc tāds ir tas veids... Es cenšos dzīvot tādā veidā. Un man nav pilnīgi nekā, nekādu atbalstāmu programmu, nekā. Saprotat?
Lūk, es nesaku... Saprotiet, tā ir mana daļa. Lūk, brālis Orals Roberts, Dievs ir devis viņam darīt kaut ko citu. Un brālis A. A. Alens un daudzi no tiem citiem brāļiem, kuriem ir lielas radio programmas un pārējais, viņiem ir vajadzīga nauda. Es pats palīdzu viņus atbalstīt. Saprotat? Es daru visu, ko vien varu, jo es saprotu, ka tie ir mani brāļi. Es nevarētu ieņemt viņa vietu un es pat tā kā priecājos, ka man tas nav jādara. Saprotat? Jo man nav tādas prāta spējas, lai to visu saprastu, un tāpēc es vienkārši palieku tāds, kāds es esmu. Jūs... Kā mēdza teikt kongresmenis Apšovs: “Tu nevari būt tas, kas tu neesi.” Tas ir pareizi. Un, jo ātrāk mēs to sapratīsim, jo labāk mums būs.
Vienkārši esi tas, kas tu esi. Dievam tu esi vajadzīgs tāds, kādu Viņš tevi ir izveidojis. Un vienkārši paturiet to prātā, un esiet vienkārši... Ja tas ir kājslauķis, esi kājslauķis. Es gribu būt vislabākais kājslauķis, kāds Viņam ir bijis, ja jau man ir jābūt par kājslauķi. Vai lai kas tas arī nebūtu Dieva Namā; lai tik es Viņam kalpoju savā postenī, cik vien labi varu.
E-36 If He wants me to go to Africa and preach to a hundred thousand people, He will produce the money. He's got all of it anyhow, so I don't have to ask for it, so He just gives it to me. If He wants me to go down to--to the old saint of Timbuktu, Gravel Switch, or somewhere, you know, and preach to ten people, amen. I'll just go and stay till He tells me it's over. So that's the way... I--I try to live that way. And I don't not have nothing, no programs to support, nor nothing. See?
Now, I am not saying... See, now that is my part. Now, Brother Oral Roberts, God give him something else to do. And Brother A. A. Allen, and many of those other brethren, who has great radio broadcast and things, they've got to have money. I help support them myself. See? I do all that I can, because I realize that's my brother. I couldn't fwil--fill his place, and I--I'm kind of glad that I don't not have to. See? Because I haven't got the mental powers to work those things out, and so I just stay the way I am. You... As Congressman Upshaw used to say, "You can't be nothing that you hain't." So that's right. And the quicker we realize that, the better off we'll be.
You just be what you are. God wants you the way He made you. And just keep that in mind, and be just what... If it's a doormat, be a doormat. I want to be the best doormat He ever had, if--if I have to be the doormat. Or whatever it is in the House of God, let me serve my office the best that I can for Him.
E-37 Un tā, viņš negribēja, lai es braucu uz Āfriku. Un es sacīju: “Labi, mēs nebrauksim.” Pēc tam, kad es biju atpakaļceļā, es iegāju savā istabā. Un, kad es to izdarīju, tur pie durvīm gaisā karājās Gaisma. Viņš sacīja: “Brauc uz Āfriku, kā Es pateicu.” Pēc pāris minūtēm es pazvanīju brālim un pateicu: “Mēs braucam uz Āfriku.”
Es gaidīju gadu un visbeidzot, es nezinu, kā es to izdarīju, bet uzradās kāds cits variants. Un izrādījās, ka es atkal devos uz Indiju. Kad es ierados Lisabonā, Portugālē, kur man bija jānovada sanāksme un jādodas tālāk, un jānovada dziedināšanas dievkalpojums pašā Vatikāna pilsētas ēnā, Romā... Bet, kamēr es biju Portugālē, man kļuva nelabi, es nezināju kāpēc. Es biju izbraukumā ar gubernatoru, un es ēdu zivi. Un viņi bija pagatavojuši to olīveļļā un, ak, man bija patiešām nelabi. Es mēģināju būt džentelmenis un to apēst, taču patiešām, seja apkārt mutei man bija baltā krāsā; man bija tik nelabi, un tā zivs, un tā bija sacepta olīveļļā. Un tā...un viņš sacīja: “Brāli Branham, tu izskaties nedaudz slims.”
Un es sacīju: “Tieši tā es jūtos.”
E-37 Now, so in Africa, He didn't want to go. And I said, "All right, we won't go." Then, on the road back I went to my room. And when I did, there was a Light hanging there at the door. He said, "You go to Africa like I said." I called brother back in a few minutes and said, "We're going to Africa."
I waited for a year, and finally how I done it I don't know, but another way come up. I found my road on my way back to India. When I--I meet--met Lisbon, Portuguese, where I was to have a meeting there and go on over and had a healing service right in the shadows of the Vatican city in Rome... But while I was in Portuguese, I fell sick; I didn't know why. I was out with the Governor, and I was having some fish. And they cook it in olive oil, and, my, I was really sick. I was trying to be gentleman to eat it, but I tell you, I was white around the mouth; I was so sick, that old fish, and it cooked in olive oil. So and he said, "Brother Branham, you look a bit ill."
And I said, "I feel the same way."
E-38 Un tā, kad es devos uz savu viesnīcas istabu, pēc kāda brītiņa atnāca ārsts. Godīgi, es nemēģinu kritizēt, bet viņam tur bija tik liela tablete kā šī kastīte, kas ir augšā uz šīs lietiņas, un viņš gribēja, lai es to noriju. Es sacīju: “Dakter, es nedotu to savam jājamzirgam.” Es sacīju: “Tā ir tik... Nu, tā taču man iesprūdīs rīklē.” Es vēl nekad dzīvē tādu tableti nebiju redzējis. Un es sacīju: “Vai es varu salauzt to gabalos?”
Viņš sacīja: “Nē, rij to nost.”
Un es sacīju: “Nu, nedaudz uzgaidīšu, līdz pāries tas nelabums.” Es pagaidīju, līdz viņš izgāja ārā un aizmetu to lietu prom. Tāpēc tad... Bet viņš bija jauks cilvēks. Un mēs daudz runājām par Kungu Jēzu, jo viņš bija katolis. Nu, bet mēs runājām par To Kungu.
E-38 And so when I went down to my hotel room, a doctor come up after while. Honest, I--I'm not trying to make remarks, but he had a pill there as big as the box, top of that thing, and wanted me to swallow it. I said, "Doctor, I--I wouldn't give that to my saddle horse." I said, "It's so... Why, you couldn't get it down your throat." I never seen such a pill in my life. And I said, "Can I break it apart?"
He said, "No, swallow it."
And I said, "Well, just a minute till this sickness wears off." I waited till he got out and throwed the thing away. So then, but he was a--a nice man. And--and we talked a lot on the Lord Jesus, him being a Catholic. So, but we talked about the Lord.
E-39 Un tad, kamēr man tonakt bija tik nelabi, Billijs atradās man blakus, un tie pārējie bija mani tur atstājuši. Un es sacīju: “Billij, es nedomāju, ka es izturēšu līdz rītam.” Es biju tik ļoti slims. Es vienkārši vairs nespēju...nespēju elpot. Es biju tik slims, man teju vai nebija elpas, man bija jāelpo ar spēku, un tā pagāja visa nakts.
Un nākamajā rītā es ienācu vannā, lai...vannasistabā, lai iegultos vienā no tām lielajām vannām, dvielis bija divreiz lielāks par šiem galdiem. Un tā es grasījos ielīst vannā. Tur gaisā stāvēja tā Gaisma, un tā sacīja: “Vai tad Es neteicu tev sākumā braukt uz Āfriku?” Tas es metos ar seju pie zemes un sāku raudāt. Tad es sacīju: “Kungs, es...vienkārši ļauj man doties kaut kur un sameklēt mazu būdiņu tur kalnos, un likt lamatas, un medīt, kā es vienmēr esmu gribējis. Es nespēju būt Tavs kalps, man pat nav prāta spēju, lai Tev kalpotu.” Es sacīju: “Es to visu biju aizmirsis.” Un es pierakstīju to, un man tas ir. Es domāju, ka tas bija manā pierakstu blociņā, taču tur tā nebija; taču man tas ir pierakstīts.
E-39 And then, while I was--got so sick that night, Billy stood by me, and the rest of them had left me there. And I said, "Billy, I don't think I can make it till morning." And I was just so sick. I just--just couldn't--I couldn't breathe no more. I was so sick, my breath would not even come hardly, had to force my breath, and that way all night.
And the next morning I started into the bathtub to take a... bathroom to get in one of those big tubs, a towel twice size of these tables. And--and so I was going to take a--a bath. There hung that Light hanging there. And it said, "Didn't I tell you to go to Africa first?" I fell on my face and begin weeping. Then I said, "Lord, I--I just let me go somewhere and get me a little cabin out in the mountains, and trap, and hunt like I've always wanted to. I--I couldn't be Your servant; I--I haven't not even got the--the mental powers to serve You." I said, "I--I forgot all about that." And I wrote it down and got it. I thought I had it in my pocketbook now, but I haven't, but I've got it on paper.
E-40 Nu, es devos tālāk. Viņš pateica man doties tālāk uz Indiju, un es to izdarīju. Un pēc tam, kad es atgriezos domādams (nu jau ir pagājuši četri gadi), ka es nebiju paklausīgs Tam Kungam. Un, kad es...skatīdamies uz to vīziju, kas bija pierakstīta, kuru es esmu izlasījis simtiem reižu. Tā vīzija teica, ka es sākumā došos uz Indiju un tad atpakaļ uz Āfriku. Taču Viņš pateica man sākumā doties uz Āfriku un pēc tam uz Indiju, parādīdams, ka Dievs zināja, ka es Viņu pievilšu, taču Viņa Vārds, ko Viņš pateica, nevar pievilt. Vīzijā faktiski bija teikts, ka es sākumā došos uz Āfriku...tas ir, uz Indiju un pēc tam atpakaļ uz Āfriku. Tieši uz turieni es šobrīd esmu ceļā, uzreiz kā pabeigšu kādas divdesmit vai trīsdesmit sanāksmes, kuras man ir paredzētas līdz jūlijam, un mēs dosimies uz Āfriku. Brālis, mūsu dārgais brālis Dāvids Duplesis jau ir tur un runājas ar brāļiem un tā tālāk, lai sanāktu kopā.
E-40 Well, I went on. He told me to go on up to India, which I did. And then when I come back thinking, for four years now, that I disobeyed the Lord. And when I... Looking on that vision wrote out, which I've read it hundreds of times. The vision said that I would go to India first, and then back to Africa. But He told me to go to Africa first and then to India, showing that God knew that I would fail Him, but His Word, what He said, can't fail. The vision actually reads that I would go to Africa first, or to India first and then back to Africa. That's where I'm on my road to now, just as soon as I can get through with about twenty or thirty meetings I got between now and July, and we go to Africa. Brother, our dear Brother David duPlessis there, has been over, and talking to the brethren and so forth, to get together.
E-41 Man tomēr gribētos pastāstīt par Indiju, to sanāksmi, vienkārši par to, kas notika. Kad mēs devāmies uz turieni, tur nebija nekādas vienotības, visi brāļi bija sadalījušies. Mani atbalstīja viena draudze, un tie visi pārējie neņēma tajā līdzdalību, jo viņiem nepatika tā draudze. Saprotiet, te nu tas ir.
Un Indijā burtiski ir četri simti septiņdesmit miljoni cilvēku. Un kristietība viņiem tur ir visvājākā reliģija, kristietība. Līdz ar katoļiem un pārējiem, mēs esam trešajā vai ceturtajā vietā. Muhamedāņu ir divas vai trīs reizes vairāk par mums. Ieskaitot visu kristietību.
E-41 In India, I'd like to quote the meeting though, just how--what taken place. When we went in there, there was no unity, brethren all separated. One church had sponsored me, and the rest of them wouldn't come in with it 'cause they didn't like that church. See, there you are.
And literally, there's four hundred and seventy million people in India. And Christianity is the weakest religion they got, Christianity. With Catholic and all, we rate about third or fourth place. The Mohammedan is twice or three times our size. That's including all Christianity.
E-42 Un, kad es tur atbraucu... Jo tā viena draudze, viņu princips bija: “Pārdodiet Indiju Indijai; mums nav vajadzīgi misionāri, mums nav vajadzīgi amerikāņi.” Kad es atlidoju uz Bombeju, tur stāvēja metodistu bīskaps un daudzi svarīgi cilvēki. Sacīja: “Branhama kungs, tu esi atbraucis uz Indiju, nebrauc uz šejieni kā misionārs.” Sacīja: “Mēs zinām vairāk par Bībeli nekā jūs, jenkiji, jebkad esat zinājuši.” Lūk, nevis kritizējot, nevis kritizējot, bet tā ir patiesība. Tā ir austrumu Grāmata, tā nav rietumu grāmata; tā ir austrumu Grāmata. Kad tu paskaties uz To kā austrumnieks, tad tu ieraugi jaunu Grāmatu. Tā tas ir.
Sacīja: “Mums bija Bībele jau divus tūkstošus gadus, pirms jūs kļuvāt par valsti.” Tā tas ir. Uz turieni devās svētais Toms. Svētā Toma draudze, es biju tajā, kad mēs bijām tur. Protams, viņiem ir bijusi Bībele teju vai divus tūkstošus gadu pirms mēs kļuvām par valsti. Un mums ir rietumu domāšana, mēģinām salīdzināt to ar austrumu, bet tās ir pilnīgi pretējas viena otrai. Visas tās līdzības un pārējais, kas Bībelē... Ja jūs kādreiz tur pabūsiet un ieraudzīsiet, kā viņi dzīvo, jūs ieraudzīsiet, kā Bībele vienkārši atvērsies jums kā jauna Grāmata. Jo Tā ir austrumu Grāmata, uzrakstīta saskaņā ar austrumu dzīves veidu. Bet mēs esam rietumu cilvēki, kas dzīvo rietumnieciski.
E-42 And when I got there, because this one church, their principle was, "Sell India to India; we need not the missionary; we need not the Americans." When I landed at Bombay, there stood the Methodist bishop and many of the--the great men standing there. Said, "Mr. Branham, you coming to India; don't you come here as a missionary." Said, "We know more about the Bible than you Yankees ever did know." Now no critical, not critical, but that's the truth. This is an oriental Book; it's not a western Book; it's an eastern book. When you get the eastern view of It, you found a new Book. That's right.
Said, "We had the Bible two thousand years before you was a nation." That's right. Saint Thomas went down there. Saint Thomas church, I was at it when we was there. Sure, they've had the Bible two thousand years nearly before we was a nation. And we got a--a western thought, trying to make it compare with an, eastern, which is just contrary one to another. All the parables and things the Bible... If you ever come in there and just find their--the way they live, you can see the Bible just open up a new Book to you. Because It's an eastern Book wrote in an eastern way of living. And we're a western people in a western way of living.
E-43 Ja Tas Kungs gribēs, šonedēļ, kad es sākšu sludināt, es gribu sludināt tēmu: “Kad satiekas austrumi un rietumi.”
Un tā, viņi to nedarīja, jo viņiem nepatika tā cita draudze, jo tā nepiekrita mūsu brāļiem. Lūk, to redzot, es sacīju: “Nu, tas ir pareizi. Pārdosim Ameriku Amerikai.”
Tie indieši sacīja: “Mēs gribam paši savu īpašumu. Mēs negribam, lai metodistiem un baptistiem, un pentakostu ļaudīm tur Amerikā pieder mūsu īpašums. Mēs gribam, lai tas pieder mums pašiem, tepat; ļaujiet mums to paturēt.” Sacīja: “Jūs, brāļi, brauciet pie mums ciemos.” Tas izklausījās labi. Saprotat?
Taču man, atrasties tur šādā veidā, tas nebija labi. Tie misionāri tur daudzus gadus bija svīduši asins sviedrus par tām lietām, par ko viņi stāvēja. Viņi mira no amēbas un no dzeltenā drudža, un no melnā ūdens drudža, un no visa kā cita, lai atnestu Evaņģēliju. Vai tad man būtu jāpagriež mugura kam tādam, ko kāds cilvēks šādi ir iedibinājis Dieva Valstībai? Es esmu viņa brālis. Protams, ka nav. Par viņu īpašumu – kam gan tas tā vai citādi pieder? Dievam, pilnīgi pareizi.
E-43 If the Lord willing, this week when I start preaching, I want to preach, "When the East and West Meets." Now, no they wouldn't do it because they didn't like this other church because it wouldn't agree upon our--our brethren. Now, to look at it, I said, "Well, that's right. Let's sell America to America."
The... These the--the Indian people said, "We want to own our own property. We don't want the Methodists, and Baptists, and Pentecostal people over in America to own our property. We want to own it ourself, right here; let us have it." Said, "You brothers come over and visit us." That sounded all right. See?
But for me to be there like that, it wasn't all right. Those missionaries had sweated blood in there for years for the things that they stood for. They died with ameba, and with yellow fever, and black water fever, and everything else in there, to bring the Gospel. Should I turn my back on a thing that a man has established like that for the Kingdom of God? I'm his brother. Certainly not. About their property, who does it belong to anyhow? God, it's exactly right.
E-44 Taču, tā kā es to izdarīju, viņi tur pateica man, ka viņi nevar sadarboties. Tovakar viņi... Todien pilsētas mērs aizveda mani uz Džainu templi. Un Džains...Džans...es aizmirstu, Džains. Un tā ir tāda jocīga sekta. Viņi vairāk līdzinās katoļiem. Viņi aizveda mani pie sava pāvesta, kas sēdēja uz spilvena. Vienkārši lai parādītu jums tās mocības, kādām viņi iet cauri. Vīrieši un sievietes sēdēja, taisīdami mazas birstītes. Viņi pat skudru nenonāvēs; viņi nevar strādāt, viņiem ir jāizubago viss, ko viņi dabū. Četrsimt miljoni no tiem indiešiem ir gandrīz... Tur, šķiet, ir kādi septiņdesmit miljoni no viņiem, kuri strādā, bet pārējie četrsimt miljoni ir ubagi. Un viņi slauka grīdu jeb zemi, kad viņi iet, lai neuzkāptu kādai skudrai (viņi tic reinkarnācijai), jo tas varētu būt kāds no viņu radiniekiem. Viņi neko nenonāvēs, ne mušu, ne blusu. Kāds cilvēks operēja sev pirkstu un viņš tamdēļ nomira, jo viņš nesterilizēja nazi, ar kuru darbojās, baidoties, ka viņš nonāvēs kādu baktēriju – tas taču varētu būt kāds no viņa senčiem savā atpakaļceļā.
E-44 But in there, for which I did, and they told me that they couldn't cooperate. That night they... That day the mayor of the city took me down to the temple of the Jain. And Jain, Jan, I forget, Jain. And they're a funny sect. They're more on the order Catholic. They taken me in to their pope setting on a pillow. And just show you the tortures they go through. The men and the women set making little mops. They wouldn't kill an ant; they--they can't work; they have to beg everything they get. Four hundred million of those Indians are almost... There's about seventy million of them, I guess, that--that works, and the other, four hundred million is beggars. And they mop the floor as they go, or the ground, to keep from stepping on an ant, because they believe in reincarnation; it might be some of their people. They won't kill nothing, not a fly nor flea. A man operated on his own finger, and he died over it, 'cause he wouldn't not sterilize the knife that he operated on, afraid he would kill a germ; it might be some of his ancestors on the road back.
E-45 Lūk, var redzēt, ka pasaule dzīvo tādā tumsonībā, bet mums ir īstena Labā Vēsts, bet mēs esam vērsuši mūsu ieročus viens pret otru. Vai saprotat, ko es gribu pateikt, brāļi? Mēs strīdamies par to, vai mums ir jābūt no “Dieva Draudzes” vai no Dieva Asamblejām. Es gribu būt Dieva bērns, tieši tā, un Dieva kalps.
Skatieties, pēc tam tajā... Tur sēž tie cilvēki tādā stāvoklī. Viņi nedrīkst...nedrīkst skūties. Viņiem skūties ir grēks, tāpēc viņiem ir jāaudzē bārdas un jāaudzē mati. Un lai... Un, ak, tas, kas viņiem bija jādara, tas bija briesmīgi.
Tur nu sēdēja tas pāvests, kāds nu viņš tur bija. Un es dzirdēju, ka tur ir septiņpadsmit...man šķiet, ka tur bija pārstāvēti kādi septiņi vai astoņi, kad es tur ienācu. Ikviens no viņiem pateica man, cik mazs es esmu, nu, tie džaini pateica, ka viņi sākās pirms vispār pirmā Mozus grāmata sākās. Un ka viņi ir tik ļoti pārāki par kristietību. Un viņiem ir daudz labu argumentu.
Lūk, ko man pateica tas pāvests, viņš sacīja: “Jūsu ļaudis sauc sevi par reliģiskiem? Bet jūs lietojat tur visus jūsu zinātniekus...visus jūsu zinātniekus ne tam, lai kādam palīdzētu, bet lai radītu atombumbas, lai uzspridzinātu viens otru gabalos.” Vai viņam ir taisnība vai nē?
E-45 Now, you can see the world living in ignorance like that, and we with the real Gospel and our guns on one another. See what I mean, brethren? Us fussing, whether I should be a Church of God or Assembly of God, I want to be a child of God. That's it. Now, and a servant of God...
Notice, then in that... These men setting there in that condition. They couldn't--they couldn't shave. It was a sin to shave. So they had to pull their beards out and pull their hair out. And to... And oh, the things they had to do, it was terrible.
There this pope set there, as he was. And I heard there's seventeen, I believe there is seven, or eight different ones represented there, and me coming in. Each one of them told me how little I was. Why, those Jains, they said why, they begin before Genesis ever started. And they were so far superior to Christianity. And they have a lot of good points.
Here's what that pope said to me, he said, "You people call yourself religious? And you use all your scientist--all your scientist over there, not to try to help someone, but to create atomic bombs to blow one another to pieces." Was he right or wrong?
E-46 Saprotiet, katros melos ir daudz patiesības. Tā tas ir. Lūk, ja tie ir īsteni meli, tieši tādi, ko mēs saucam par melnajiem meliem vai arī mazie baltie meliņi... Baltie mazie meliņi ir tie īstie meli. Jūs varat saprast tos lielos, melnos melus, bet tieši tie mazie un baltie ir tie, kuriem ir ļoti... Kā tie, ko velns pateica Ievai. Saprotat? Tik vien kā viena neliela lietiņa ārpus tā īstenā, lūk, ko šodien klausās mūsu draudzes. Viņi saka: “Ak, tev ir taisnība tavos kristības principos, tev ir taisnība šitajā, tev ir taisnība tajā.” Taču tas, ko viņi neļauj jums uzzināt, ir tas, ka tev ir jābūt mīlestībai pret to brāli tur ārā. Vai nu viņam ir vai nav taisnība, stāviet plecu pie pleca ar viņu Dieva Valstībā, Dieva Klātbūtnē.
E-46 See, every lie has got a lot of truth in it. That's right. Now, if it's a real lie, just a right, what we call the black lie, or the little white lie... The little white lie is the real lie. You can see the big black lie, but it's that little white one that has got a whole... Like the one that the Devil told Eve... See? Just one little thing off the cater, that's what the--our churches are listening to today. They're saying, "Oh, you're right in your principle of baptism; you're right in this; and you're right in that." But he fails to let you know you got to have love for that brother out there. Though he's right or wrong, stand shoulders with him, the Kingdom of God, in the Presence of God.
E-47 Un tā, paskatieties, kā Dievs darbojas. Un tie vīri, kuri tur sēdēja, kad viņi visi bija runājuši, es jutos kā...jeb vairāki no viņiem bija runājuši, es jutu, ka es būšu Kristus nodevējs, ja es kaut ko nepateikšu. Un es piecēlos, es sacīju: “Džentelmeņi...” Es nevarēju nosaukt viņus par brāļiem, viņi tādi nebija. Es sacīju: “Kā gan jūs varat pieņemt Asins upuri par jūsu grēkiem un pat blusu nenonāvēt?” Es sacīju: “Kā gan jūs varat to izdarīt?” Es sacīju: “Asinis ir tā pretinde. Tieši asinis izveda mūs no Ēdenes dārza. Asins šūnā ir dzīvība.”
Tā bija dzīvība, izkropļota dzīvība, kas ieveda mūs nāvē. Ir vajadzīga tieši tāda pati asins šūnas satriekšana, lai atvestu mūs atpakaļ dzīvībā. Šī ir izkropļota dzīvība. Un es gribu, lai jūs... Brāļi, nav nozīmes, cik ļoti jūs cenšaties to salāpīt un cik ļoti jūs cenšaties to darīt, un cik tīri jūs cenšaties dzīvot, un cik taisnīgi jūs cenšaties dzīvot, tas nekad nedarbosies. Šī dzīvība jau pašā sākumā bija Dieva nosodīta. Un to nav iespējams salāpīt; tai ir jāmirst un jāpiedzimst no jauna. Ir vajadzīga piedzimšana. Nekāda cita apkārtceļa nav. Saprotat?
E-47 Now, watch this, how God works. And these fellows as they were setting there, and then I felt like, after they'd all spoke, or several of them had spoke, I felt like I'd be a traitor to Christ if I didn't say something. And I stood up; I said, "Gentlemen..." I couldn't call them brethren, they wasn't. I said, "How could you ever accept the Blood sacrifice for your sins and won't kill a flea?" I said, "How could you do it?" I said, "Blood is the antidote. Blood was the one what brought us from the garden of Eden. In the blood cell is life."
It was life, perverted life that brought us to death. It'll take that same blood cell breaking to bring us back to life again. This is a perverted life. And I want you to... Brethren, no matter how well you try to patch up, and how well you try to do this, and how clean you try to live, and how righteous you try to live, it'll never work. This life in the beginning was condemned by God. And it ain't to be patched up; it's to die and to be borned again. It's got to be a birth. There's no other way around it. See?
E-48 Nevis būt labākam, pievienoties draudzei, atstāt savus ieradumus – tu vari to visu darīt, bet joprojām būt bez Mūžīgās Dzīvības. Saprotat? Tu vari pievienoties draudzei; tu vari piederēt kādai konfesijai; tu vari dzīvot tik taisni kā kolonna; tā darīja tie farizeji, bet Jēzus sacīja: “Jūs esat no sava tēva, velna.” Saprotat?
Mēs visu laiku mēģinām to balstīt uz darbiem, uz kaut ko, ko varam izdarīt mēs, ko varam uzbūvēt mēs, kaut kādu... Dievam nav vajadzīgas mūsu celtnes. Dievam ir vajadzīga mūsu dvēsele.
Un toreiz tajā vakarā, kad... Es sacīju: “Lai runā Dievs, Tas, kurš ir Dievs šovakar.” Un uz platformas... Nu, lai jūs... Es to daru, to saku, lai jūs, brāļi, ieraudzītu to paļāvību, kāda jums var būt uz Dievu.
E-48 Not be better, join church, quit your meanness, you can do all of that and still not have Eternal Life. See? You can join church; you can belong to a denomination; you can live just as straight as a die; those Pharisees did, and Jesus said, "You're of your father, the devil." See?
We're trying to put it on works all the time, something we can do, something we can build, some... God don't need our buildings; God needs our soul.
And there in that time, that night when... I said, "Let God speak, the One that's God tonight." And in the platform... Now, that you... I'm doing this, saying this so that you brethren would see the confidence you can have in God.
E-49 Tovakar tajā sanāksmē, kad tas sākās, tur bija radžas uz spilveniem, un tur bija muhamedāņi un budisti, un man bija vajadzīgas vairāk kā divarpus stundas, lai vispār tiktu līdz tam paaugstinājumam, no kurienes es grasījos sludināt. Mērs aprēķināja, ka, ja es paliktu trīs dienas jeb piecas dienas, kā es biju domājis palikt, tur Bombejā sanāktu pieci simti tūkstošu cilvēku no apkārtnes. Viņi būtu dzirdējuši, viņi atnāktu.
Un es nodomāju: “Nu, ja tie sludinātāji negrib sadarboties, tad es likšu viņus mierā.” Taču es pieļāvu kļūdu. Man būtu vajadzējis atgriezties un atnākt atpakaļ, līdz es iegūtu sadarbību. Jo tajā vakarā, kad mēs devāmies uz sanāksmi... Tur nevarēja izsniegt lūgšanu kartiņas, tur tas nav iespējams. Tāpēc mums bija militāristi, lai pievestu viņus pa vienam. Un tad viņi...
E-49 In that meeting that night when they started, there was Rajahs on pillows, and there was the Mohammedans, and the Buddhas, and it taken me better than two and a half hours to even get to the stand where I was going to preach. The mayor estimated that if I stayed the three days, or the five days I was supposed to stay, that it to be five hundred thousand outside people in Bombay. They'd heard; they'd come.
And I thought, "Well, if these preachers don't want to cooperate, let them alone then." But I made a mistake. I should've turned and come back till I got cooperation. Because that night when we went to the meeting... You couldn't give out prayer cards; there's no way of doing it. So we had the militia to kind of bring up one at a time. And then they...
E-50 Tur bija tūkstošiem tūkstošu un tūkstošu tūkstoši to cilvēku; kurš gan būs pirmais lūgšanu rindā? Cilvēki, ar kuriem tu pat parunāt nevari. Taču tad, kad Svētais Gars sāka viņiem atklāt un sāka viņiem stāstīt, es redzēju, kas viņi ir, bet man vajadzēja burtot viņu vārdus, es tos pat izrunāt nespēju. Tā vieta...
Pēc tam es caur Svēto Garu sajutu atnākam, ka tas bija...ka viņi domāja, ka tā ir telepātija. Tāpēc es nodomāju: “Kungs, ja vien Tu dāvāsi žēlastību!” Bija pienākuši kādi trīs vai četri, bija pienācis lepras slimnieks bez rokas, un es ieskāvu viņu savās rokās un sāku viņu mīlēt. Viņš vienkārši skaļi raudāja, redzēdams, ka kādam viņš ir svarīgs. Šai pasaulei ir ļoti vajadzīga mīlestība, brāļi. Nu, ieskaujiet savu brāli savās rokās un redzēsiet, vai kaut kas nepamainīsies. Saprotat? Tā pati mīlestība, kas iedarbojās uz lepras slimnieku, iedarbosies uz tavu brāli, kuram, tavuprāt, nav taisnība. Tā tas ir.
E-50 There's thousands times thousands and thousands of thousands of people, who's going to be the first in the prayer line, people that you can't even talk to? But then when the Holy Spirit begin to reveal to them, and begin to tell them, I'd see who--what there was, spell their name out, I couldn't even pronounce it. The place...
Then I could feel coming in by the Holy Spirit, that it was--they was thinking it was a telepathy. So I thought, "Lord, If You'll just give grace." About three or four had passed, a leper passed, had no arm, and--and I took him in my arms and begin to love him. He just wept when he seen that somebody cared for him. The world's dying for love, brothers. Now, you take your brother in your arms, see if it does not make things a little different. See? That same love that worked on a leper will work on your brother that you think is wrong. That's right, now.
E-51 Un viņš... Es apņēmu viņu ar savām rokām, un viņš raudāja. Un pēc kādas sekundes tur bija akls vīrs. Tur bija bijis cits aklais, kas bija pienācis; viņam tika pateikts, kas viņš bija, no kurienes viņš bija un viss pārējais. Es sacīju: “Tas Kungs Dievs ir tevi dziedinājis, brāli. Pirms daudziem gadiem Viņš nomira par tevi, un tava dziedināšana ir garantēta. Ja tu tagad vienkārši ticēsi, tad ej un esi vesels.” Bija atnākuši un aizgājuši divi vai trīs lepras slimnieki; vienīgais, ko es redzēju, bija tas, kas viņi bija un kas bija... Neko vairāk es nepateicu. Es pateicu tikai to, ko es ieraudzīju, un es beidzu runāt.
Tad pienāca tas viens, tas aklais vīrs. Es pateicu viņam, kas viņš bija, sacīju: “Tu esi ubags. Tev ir divi bērni, tev ir sieva, viņa ir tieva sieviete,” pateicu, kāds bija viņas vārds un viņas uzvārds. Ar to viss bija kārtībā. Bet tad, kad es sāku viņu virzīt tālāk, atnāca vīzija. Lūk, kad runā Tas Kungs. Tas pārējais ir tas, ko dara pats cilvēks. Tieši to jūs redzat uz platformas. To darāt jūs, nevis es. To dara jūsu pašu ticība.
E-51 And he... I took him in my arms, and he--he cried. And about the second after, that was a blind man. There'd been another blind man went through, told him who he was, where he come from, and everything. I said, "The Lord God has healed you, brother. Years ago He died for you and your healing is secured. If you just believe it now, go on and get well." Two or three of the lepers had passed through; only thing I saw was who they were and what was--was... I didn't say no more. That's all I say, is what I can see, and I just quit saying.
Then this one come through come through, a blind man. It told him who he was, said, "You're a beggar. You got two children, you got a wife; she's a thin woman," told what her name was, and her given name. That was all right. And then when I started to pass him on through, a vision broke. Now, that's when the Lord is speaking. The other is what the man was doing himself. That's what you see on the platform. It's you doing it, not me. It's your own faith's a doing it.
E-52 Un tā, kad tā atnāca, es paskatījos un ieraudzīju to cilvēku stāvam man priekšā. Viņš izskatījās nedaudz sirmāks nekā viņš bija tajā brīdī, un viņš varēja redzēt; viņa acis bija atvērtas, un viņš priecājās un runāja ar cilvēkiem. Lūk, kur bija tā atslēga. Tur nu tas bija. Es nodomāju: “Ak, Dievs, te nu tas ir!”
Nav iespējams, brāļi... Mēs esam pakļauti mūžības priekšā, un vienā no šīm dienām mēs kopā stāvēsim Viņa Klātbūtnē. Es ar to domāju aci pret aci ar Viņu. To nekādi nevar izskaidrot. Kad tu zini, ka tas notiks, tur nu tas ir. Es nekad neesmu redzējis, ka tas kaut reizi pieviltu.
Reiz Vaterlo, pēc tam, kad tā kalpotāju grupa bija tik ļoti pret mani un es lūdzos, es nodomāju: “Kungs, te es esmu tādā nepatīkamā stāvoklī, es nezinu, ko darīt,” tur sēdēja simtiem cilvēku, tik auksti, cik vien iespējams, atradās tur. Un pēkšņi es kaut ko izdzirdēju. Man šķita, ka uz jumta nolaižas kaut kāda lidmašīna. Es paskatījos apkārt, uz doktoru Veilu, un viņš skatījās uz ērģelēm, viņš domāja, ka tā sieviete ir izlaidusi no ērģelēm gaisu. Bet tās taču bija elektriskās ērģeles. Un tur nu tas nāca no augšas kā rūkoņa. Un tas nolaidās lejā, mana žakete sāka purināties. Tas aiztraucās pa ēku; cilvēki vienkārši kļuva bāli un krita atmuguriski ar galvām, lūk, šādi atpakaļ. Aiztraucās kā vējš, tikai tas nebija vējš, tā bija skaņa: Svētais Gars virzījās pa ēku, satricinādams...un mums tas ir uz lentas.
E-52 Now, then when that broke, I looked and I seen the man standing before me. He looked a little grayer than what he was there, and he could see; his eyes was open, and he was rejoicing and talking to people. That's the keynote. There it was. I thought, "O God, there it is."
How that there's no way, brethren... We're eternity bound people, and we're going to stand in His Presence together one of these days. I mean face to face with Him. There's no way to explain it. When you know that it's going to happen, there it is. I've never seen it one time ever fail.
The other day, Waterloo, after that bunch of ministers so against me, and I was praying. I thought, "Lord, here I am in a predicament I don't know what to do," hundreds of people setting there just as cold as it could be standing there. And of a sudden I heard something. I thought It was an airplane coming in the roof. I looked around at Doctor Vayle, and he was looking at the organ, he thought the--the woman had reversed the organ air. You come to find out, it was electric organ. And here It was coming from above like a roar. And It come down, my coat begin shaking. It swept out over the building; the people just turned white and fell backward with their heads back like that. A rushing like a wind, only It wasn't a wind, It was a sound: the Holy Spirit moving through the building shake, and we got It on tape.
E-53 Un es nodomāju: “Varenais Svētais Gars vienmēr uzvedās pareizi,” es nodomāju, “es nekad neesmu redzējis Viņu darām to, kas nebūtu Rakstos.” Un, kad es devos mājās, es sāku lūgt: “Kungs, kur gan tas varētu būt, ja jau Svētais Gars šādi rīkojas?” Jāņa Evaņģēlija 12. nodaļā mēs redzam, ka mūsu Kungs lūdzās, un daži no viņiem pateica (kad Tēvs bija Viņam atbildējis), sacīja: “Tas bija pērkons.”
Dievs joprojām ir dzīvs, brāļi. Un mēs meklējam kaut ko, kas ir tur, kaut kādā vietā, kaut mums tas ir tieši tagad. Tas ir tas. Neļaujiet tam paiet jums garām, kā tas ir bijis visos laikos, kā tas notika Jāņa Kristītāja dienās. Viņi nezināja, kas viņš bija. Cilvēki nezina, kas šis Svētais Gars ir. Tas nav kaut kas, kas ir jānoorganizē kādā organizācijā. Es to nekritizēju, brāļi; tas nav kaut kas, par ko strīdēties; tas ir kaut kas, kas ir jāmīl un jāpielūdz. Tas nav tam, lai atdalītu jūs vienu no otra; tas ir tam, lai savienotu vienu ar otru. Mēs izmantojam to kā instrumentu, nevis lai uzlabotu Dieva Valstību, kad mēs padarām sevi atšķirīgu vienu no otra; mums būtu jāsavienojas savā starpā ar to. Tad īstenais Svētais Gars mums to atnesīs, brāļi. Tam vienkārši tā ir jābūt; tā ir Kristus mīlestība priekš mums.
E-53 And I thought, "The great Holy Spirit doesn't misbehave Himself anyway," I thought, "I've never seen Him do nothing but what was in the Scripture." And when I went home, I begin praying, "Lord, where--where would this be if the Holy Spirit acted like that?" In Saint John 12 we see where our Lord was praying and some of them said when the Father spoke back to Him, said, "It thundered."
God still lives, brethren. And we're looking for something a way out yonder, when we got it right now. This is it. Don't let it pass over you like it has through the ages, like it did in the days of John the Baptist. They didn't know who he was. People don't know what this Holy Ghost is. It's not something to organize an organization over. Which I'm not criticizing that, brethren, It's not something to fuss about; It's something to love and to worship. It's not to separate yourselves from one another; It's to bring one another together. We're using It as a tool, not to better the Kingdom of God, when we make ourselves different from each other, we got to make ourselves together with this. Then the real Holy Spirit will bring that to us brethren. It's just got to; It's--It's Christ's own love for us.
E-54 Un paskatieties, tā Indijas sanāksme. Tur bija tas cilvēks. Es ieraudzīju viņu tur stāvam kā zilu ēnu. Un kad tā vīzija mani atstāja, ak, kāda tā bija sajūta, kāda sajūta! Tad es zināju, ka tas noteikti notiks, ka tam ir jānotiek. Tā pateica Dievs.
Tad es varēju runāt; tad es, tā teikt, varēju būt tas boss... Piedodiet šo izteicienu, nevis es, bet Svētais Gars, kurš darbojās, bija tas Boss. Ja šodien Dievs atnāktu un parādītu man vīziju, ka Džordžs Vašingtons tiks augšāmcelts no prezidentu kapsētas, es ielūgtu visu pasauli atnākt un paskatīties, kā tas notiks. Pilnīgi pareizi. Ja Dievs to pateica, tas tā notiks. Kā gan tas var neizdoties? Es esmu četrdesmit astoņus gadus vecs; es esmu redzējis vīzijas, kopš es biju vēl mazs, divus gadus vecs puika, un tas vēl nekad nav pievīlis. Manuprāt, tas ir Dievs.
E-54 And notice, to that--to the Indian meeting. There was the man. I seen him standing there like a blue shadow. And when the vision left me, oh, what a feeling, what a feeling. I--I knew then that it would--had to happen. It's got to happen; God said so.
Then I could take the floor; I could be boss then, as it was (Pardon that expression, not me, but the Holy Spirit working, was the Boss.) If God would come today and show me a vision that George Washington is going to be raised from the presidential graveyard, I'd invite the world to come, watch it done. That's exactly right. It'll happen, if God said so. How can it fail. I'm forty-eight years old; I've seen visions since I was just a little boy of two, and never one time has It failed. To me It's God.
E-55 Ja es nevaru panākt, lai pasaule to ierauga, kāda gan tam ir nozīme, viņi to nav ieraudzījuši nevienā periodā. Taču Dievs ir taisns; Viņš to tik un tā atsūta, lai Viņš... Tad, kad tas viss ir beidzies, viņi saka: “Nu, mēs to nezinājām. Vai patiešām tas notika? Es to nezināju.” Ak jā, tas vienmēr ir bijis šādi. Tas ir šādi šodien, brāļi, ieklausieties. Šī ir tā stunda, šī ir tā diena. Jūs gaidāt kaut ko tur tālu nākotnē, un velns cenšas ielikt kaut ko tur tālu nākotnē, kādreiz; jūs būsiet Tūkstošgadu Valstībā, pirms jūs to zināsiet; jau ir pēdējais laiks.
Tāpēc tad, kad atnāca tā vīzija, kurā tas aklais vīrs redzēja, viņš joprojām tur stāvēja. Es sacīju: “Un tā, šodien jums, džentelmeņi,” mēs atradāmies Džainu templī, “jūs visi sacījāt, ka jūsu sākums ir pirms Pirmās Mozus grāmatas, un cik ierobežots šis Dievs ir, un ka visi Viņa mācekļi darīja to, šito un vēl to,” un tā tālāk. Es sacīju: “Es zinu jūsu domas. Jūs domājat, ka es lasu domas ar telepātiju, jo tas ir viss, ko jūs esat redzējuši. Lūk, tieši tas ir jūsu prātos. Taču,” es sacīju, “šeit ir akls cilvēks.” Un tas cilvēks tikko kā bija liecinājis, ka viņš kļuva akls, to pateica Gars, pirms divdesmit gadiem, skatīdamies uz sauli; viņš pielūdza sauli. Un viņš bija akls; viņa acis bija tik baltas kā mans krekls. Es sacīju: “Viņš ir devis solījumu, ka, ja viņš atgūs savu redzi, viņš kalpos tam Dievam, kas atdos viņam redzi. Viņš grib mainīties.” Un es sacīju: “Jūs, muhamedāņi, kas esat šeit, jūsu ir visvairāk...[Pārtraukums lentas ierakstā–Tulk.] ...atnāciet šurp un atdodiet atpakaļ šim vīram viņa redzi.” Te nu tas ir.
E-55 If I cannot get the world to see it, what difference, they never seen it in any age. But God's just; He sends it anyhow. That He... Then when it's all over, they say, "Well, we didn't know that. Sure enough, did this happen? I didn't know it." Oh yeah, it's always been that way. It's that way today, brethren, you listen. This is the hour; this is the day. You're looking for something out yonder, and the Devil trying to place something off out yonder at some time; you're going to be in the Millennium before you know it; it's at the end time now.
So then when this vision come and the blind man was seeing, then he was still standing there. I said, "Now, to you gentlemen today, that we was in the Jains' temple. "And you all were saying that a--a--you started before Genesis, and how insufficient this God was, and how that all of His disciples did this, that, and the other," so forth. I said, "I know your thoughts. You're thinking that I'm reading telepathy, because this is all you have ever seen is right here. Now, that's what is in your mind." But I said, "Here is a blind man. And the man has just witnessed that he went blind, which the Spirit told him, twenty years ago [Blank.spot.on.tape--Ed.] watching the sun; he worshipped the sun. And he had been blind; his eyes is as white as my shirt." I said, "He has promised to get his sight back again, he will serve the God that gives him his sight. He's willing to change." And I said, "You Mohammedan here, you are the greatest in number, [Blank.spot.on.tape--Ed.]... to come here and give this man back his sight." There you are.
E-56 Es neparko nebūtu to sacījis, brāļi, ja Dievs nebūtu to pateicis pirmais, saprotiet, vīzijā. Es sacīju: “Nu, atnāciet un iedodiet viņam redzi.” Un es sacīju: “Jūs, Budas pielūdzēji, es izaicinu Budas priesteri, lai viņš atnāk un iedod viņam redzi. Vai arī jūs, džaini, pie kuriem mēs šodien bijām templī, es izaicinu jebkuru no jūsu priesteriem, lai viņi atnāk, iedod viņam redzi. Un viņš pielūgs to Dievu, kas iedos viņam redzi.”
Ak, brāļi, tā bija ļoti klusa grupa, protams. Es sacīju: “Ko jūs varētu izdarīt? Jūs varētu pateikt viņam, ka viņš darīja nepareizi, pielūgdams sauli. Viņš pielūdza...” Un es sacīju: “Es uzskatu, ka viņš maldās. Viņš pielūdz radību Radītāja vietā.” Saprotat? Es sacīju: “Es uzskatu, ka viņš ir darījis nepareizi.” Es sacīju: “Ko jūs, muhamedāņi, izdarītu, ja jūs viņu izmainītu? Jūs izmainītu tikai viņa domāšanas veidu. Kā būtu, ja jūs džaini, viņu paņemtu? Jūs izmanītu viņa domāšanas veidu. Kā būtu, ja jūs, budisti, viņu paņemtu? Jūs izmanītu viņa domāšanas veidu.” Tā tas ir, psiholoģija.
E-56 I wouldn't have said that for nothing, brethren, if God hadn't said so first, you see, the vision. I said, "Now, come and give him his sight." And I said, "You Buddha worshippers, I challenge the priest of the Buddha to come, give him his sight. Or you Jains, that we was in the temple today, I challenge any of you priests to come, give him his sight. And he will worship the God that gives him his sight."
Oh, brother, it was a quiet bunch; certainly it was. I said, "What--what could you do? You'd tell him he was wrong in worshipping the sun. He's worship..." And I said, "I believe he's wrong. He's worshipping the creat--creation instead of the Creator." See? I said, "I believe he was wrong." I said, "What would you Mohammedans do if you changed him? You'd only change his way of thinking. What if you Jains took him? You'd change his way of thinking. What if you Buddhas took him? You'd change his way of thinking." That's right: psychology.
E-57 Bet, brāļi. Es gribu jums kaut ko pajautāt; ko tādu priekš viņa varētu izdarīt metodists vairāk nekā baptists? Mums Amerikā ir tas pats; tik vien tas, ka mēs pielūdzam vienu Dievu. Bet visi baptisti grib, lai visi būtu baptisti un grib, lai visi metodisti... Un pentakosti grib padarīt viņus visus par pentakostiem. “Dieva draudze” grib viņus visus pie sevīm. Asamblejas grib viņus visus pie sevīm.
Kas tas ir? Ak, viņiem ir jātiek kristītiem tā vai šitā un šitā, vai arī viņiem ir jārunā noteiktas lietas, vai arī viņiem ir... Kas tas ir? Psiholoģija. Man nepatīk aizskart jūtas, taču, brāli, man ir jābūt godīgam. Varbūt šī ir mūsu pēdējā reize, kad mēs... [Pārtraukums lentas ierakstā–Tulk.] Tā ir patiesība. Un es sacīju: “Tas pats ir mums Amerikā – vienkārši no tās draudzes uz to draudzi. 'Ja “Dieva draudze” neizturēsies pret mani pareizi, es pievienošos Asamblejām. Asamblejas neizturas pret mani pareizi, es iešu uz Vienotajiem.'” Un te nu tas ir. Kas tas ir? Tā pati lieta, kā pagāni, barbari; tā ir patiesība. Noenkurojies taču reiz Kristū, paliec tur, tas ir pareizi.
E-57 But, brethren, I want to ask you something, what more would the Methodist do for him than the Baptist could do? We got the same thing in America; only we got one God we worship. But all the Baptist wants them all to be Meth... Baptists, and wants all the Methodist. And the Pentecostal wants to make them all Pentecostals. Church of God wants them all on their side. The Assemblies wants them all on their side.
What is it? Oh, they got to be baptized, thus, or this, and that, or they got to say certain things, they got... What is it? Psychology. I'm not one to hurt feelings, but, brother, I must be honest. This may be our last time we'll ever... [Blank.spot.on.tape--Ed.]... It's true. And I said, "We got the same thing in America, just from this church to that church. 'If the Church of God don't treat me right, I'll join the Assemblies. Assemblies don't not treat me right, I'll be a Oneness.'" And there you are. What is it? The same thing, like pagans, heathen; it's true. Anchor yourself in Christ once; stay there. that's right.
E-58 Tad es sacīju: “Protams, neviens no jums nevarētu izdarīt viņam vairāk kā otrs, nav nozīmes, kurš tas būtu.” Un es sacīju: “Jūs nevarat atdot viņam redzi, jūs, muhamedāņi, to nevarat arī jūs, džaini, un tāpat nevarat jūs, budisti, vai jebkurš no jums nevar atdot viņam redzi. Un tāpat arī es nevaru iedot viņam redzi. ” Un es sacīju: “Debesu Dievs, kurš augšāmcēla Savu Dēlu Jēzu, kas pēc jūsu domām ir telepātija, ir parādījis man vīziju, ka tas vīrietis saņems savu redzi. Un ja tas ar viņu nenotiks, tad es esmu viltus pravietis.”
“Un tagad, ja viņš to saņems, cik daudzi no jums pacels savas rokas, ka jūs atstāsiet savu pagānisko dievu? Vai redzat, kur stāv jūsu priesteris? Ikviens no viņiem, viņi klusē, nav brīnums, ka viņi klusē. Arī es klusētu, ja debesu Dievs nebūtu man tikko kā kaut ko parādījis.” Es sacīju: “Tūlīt mēs noskaidrosim, vai tas ir pareizi vai nē.”
E-58 And then, when I said, "Certainly, you could do no more for him, one from the other, no matter who it would be." But I said, "You can't give him his sight, you Mohammedans, neither can you Jains, and neither can you Buddhas, or any of you, can give him his sight. And neither can I give him his sight." But I said, "The God of heaven, Who raised up His Son Jesus, that you thinking is telepathy, has showed me a vision that the man will receive his sight. And if he doesn't, I'm a false prophet."
"And now if he does, how many of you will raise your hands that you'll forsake your pagan god. You see where your priest is standing? Every one of them, there's silent people, no wonder they're silent. I'd be silent too, if the God of heaven hadn't showed me something just now." I said, "Now, we'll find out whether it's right or not."
E-59 Visi bija klusi. Es paņēmu nabaga vīru un piespiedu viņu sev pie krūtīm. Es sacīju: “Kungs Dievs, kas esi radījis debesis un zemi, atkal ir atnācis atpakaļ tas, kā tas bija Bībeles laikos. Lai šodien kļūst zināms, ka Tu esi Dievs un Tava draudze uzvarēs jebkurus elles vārtus, tā tas būs. Un daudzi no šiem vīriem, kas sēž šeit, kuri ir pūlējušies šai vietā, domādami, ka šīs lietas attiecas uz citu periodu, lai viņiem kļūst zināms, ka viņu pūliņi nav bijuši velti. Viņi ir sludinājuši, kā vien varēja tajos apstākļos un visā pārējā, to, ko viņi varēja sludināt. Bet tagad uz skatuves esi iznācis Tu...” (Protams, lūgšana netika tulkota.)
E-59 And everybody was quiet. I got the poor old fellow and pulled him to my bosom. I said, "Lord God, Who made the heavens and earth, as it was in the Bible times, it has returned again. Let it be known today that You're God, and Your Church shall prevail against every gate of hell; it shall be. And many of these men setting here who's labored out here, thinking that these things belonged in another age, let them know that their labors are not in vain. They preached the best that they knowed how under the circumstances, and the things they had to preach by. But now Thou has come on the scene..." (They don't interpret the prayer, of course.)
E-60 Un lūgdams Kungu, es biju piespiedis viņu sev pie krūtīm. Kad es šādi viņu atlaidu, viņš laida vaļā bļāvienu, cik skaļi vien varēja; viņš pieskrēja un satvēra Durbanas mēru, un noskūpstīja viņu. Viņa redze bija tikpat laba kā ikvienam no klātesošajiem.
Kas notika pēc tam? Tur nu viņi stāvēja; viņš nometās ceļos, viņš izslēja savas rokas augšup, viņš raudāja; viņu vēroja tūkstoši. Tas vīrs ir liecinājis pat Indijas prezidentam, kas... Tur Deli, šogad oktobrī, ja es vēlos, viņiem tur ir amfiteātris, kur ir vieta miljons cilvēkiem, kopējiem pūliņiem pa visu Indiju.
E-60 And praying to the Lord, I had him leaning against my bosom. When I took him away, like that, he let out a scream with all of his might; he run and grabbed the mayor of Durban and kissed him. His sight was as good as any man that's in here.
Then what happened? There they was standing there; he fell on his knees; he throwed his hands in the air; he wept, thousands watching him. That man has testified even to the President of India, which up at New Delhi, this coming October if I wish, they got a--a amphitheater up there that I could put a million people in for a united effort all over India.
E-61 Tad es sacīju: “Cik daudzi no jums šeit pieņems Jēzu kā savu Glābēju, jūs, muhamedāņi un budisti, un pārējie?” Viņu rokas pacēlās it visur, it visur. Un viņi metās uz priekšu; viņi paņēma...novilka man kurpes, viņi saplēsa manu... Man bija vajadzīga vairāk kā stunda, lai tiktu no turienes ārā, manas drēbes bija sadriskātas, piecas vai sešas rindas nespēja viņus noturēt. Viņi līda starp kājām, visu ko tādu. Indieši ir māņticīgi, viņi grib pieskarties vai izdarīt ko tādu, mēģina tikt klāt. Mātes pat met savus bērnus, lai tie tev pieskartos. Man vajadzēja atstāt pilsētu nākamajā dienā, jo viņi nespēja tos vairs noturēt, nebija kur viņus likt.
E-61 Then I said, "How many of you here will receive Jesus as personal Saviour, you Mohammedans and Buddhas and so forth?" Their hands went up everywhere, everywhere. And they made a rush; they took--pulled my shoes off. They tore my... I was over an hour getting out of it, shredded clothes, five or six lines, could not hold them back. They'd run under their legs and everything. Indians are superstitious; they want to touch you or something like that, a trying to get in. Mother's even throwing their babies to try to get through to touch. I had to leave the city the next day because they couldn't hold them any longer, was no place to put them.
E-62 Jēzus sacīja: “Ejiet, sludiniet Evaņģēliju.” Tā tas ir. Mēs it visur ceļam skolas, organizācijas, izglītību. Nav nekas pret to, ar to viss ir kārtībā, nekas pret to, taču Viņš sacīja: “Sludiniet Evaņģēliju.” Viņš neteica celt baznīcas. Viņš neteica celt organizācijas. Viņš neteica celt skolas. Viņš neteica izveidot garīgos seminārus. Viņš pateica: “Sludiniet Evaņģēliju.” Mēs pagriežamies un darām kaut ko citu. Tieši tāpēc pagāni ir tādā stāvoklī, kādā viņi ir šodien. Tieši tāpēc tas viss ir šādi.
Taču, mani brāļi, Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba Dievs šodien joprojām ir dzīvs. Tā tas ir. Viņš ir tas pats Dievs. Tas atgādina man par vienu lietu, ko es jums izstāstīšu. Tad man būs jādodas, ja vien jums ir pāris minūtes.
E-62 Jesus said, "Go, preach the Gospel." That's right. We built around schools, organization, education. Nothing against it, that's all right, nothing against it, but He said, "Preach the Gospel." He never said, build churches. He never said, build organizations. He never said, build schools. He never said, have seminaries. He said, "Preach the Gospel." We turn around and done something else. That's the reason the heathen's in the shape they are today. That's the reason these things are. But, my brethren, or the God of Abraham, Isaac, and of Jacob, still lives today. That's right. He's the same God.
It reminds me of one little thing I'll tell you. I've got to go then, if you have just--just a couple of minutes.
E-63 Kā jau visi zina, man patīk medības. Tur sēž viens brālis no ziemeļu Britu Kolumbijas... Viendien es iznācu no kalniem, man bija aptuveni tik gara bārda, tā jau sirmoja. Man galvā bija liela, nošļukusi cepure, kombinezons, un es nebiju bijis vannā vairāk kā divas nedēļas, un man bija divdesmit viens zirgs. Un man šķiet, ka es odu sliktāk nekā tie zirgi, biju nemazgājies un netīrs, un nosvīdis. Un es biju bijis lāču medībās tur augšā kalnos. Tas, ko es tur piedzīvoju ar Dievu, būs ar mani, līdz es nomiršu; viens pats.
Es biju vienā nelielā vietā, kur bija veikaliņš, apmēram tāds kā puse no šīs istabas; tomēr tur viņiem bija viss. Tur bija jauna sieviete, apmēram trīsdesmit gadus veca, nekad dzīvē nebija redzējusi pilsētu, nekad dzīvē, tik tālu. Man šķiet, ka pirmais tā īsti asfaltētais ceļš būtu Edmontonā, pie Edmontonas. Tas būtu četrsimt, piecsimt jūdzes tālu. [Kāds runā ar brāli Branhamu–Tulk.] Jā. Tas būtu apmēram divsimt jūdzes, man šķiet. Divsimt jūdzes līdz asfaltētam ceļam. Un tad tu nobrauc no tā, tur ir tāds garš gabals, līdz pat Īstpainai, ziemeļu Britu Kolumbijā.
E-63 As everybody knows, I like to hunt. There's brother setting here from northern British Columbia; one day I come out of the mountains, with whiskers about that long, and they're turning gray. There was big old slouch hat pulled down, overalls, and hadn't had a bath for over two weeks, and--and had twenty-one head of horses. And I guess I smelt worse than the horses did, been not taking a bath, and dirty, and sweating. And I'd been bear hunting up in the mountains. How the experiences that I had with God there will live with me till I die, be alone.
I was in a little place where they had a--a store, just about the size of half of this room; they had everything there though. A young woman there, about thirty years old, had never seen a city in her life, in her life, so far back. I guess the first real hard top road would be Edmonton, about Edmonton. That'd be four, five hundred miles away. [Someone speaks to Brother Branham--Ed.] Yes. Be about two hundred miles, I guess. Two hundred miles to a hard top road. And then you leave that, then you got another one, a long stretch of it, way up at East Pines, northern British Columbia.
E-64 Stāvēdams tur, es mēģināju pavilkt...uz zirgiem un nostiprināt... Tur pienāca kāds vīrs, sacīja: “Sveiks, brāli Branham.” Tas bija viņš, viens fermeris. Tas Kungs iedeva vīziju, aicināja viņu darbā, un tagad viņš tikko kā atbrauca no Kubas un atkal ir ceļā, lai atgrieztos darba laukā.
Es biju tur lejā ziemeļos, un pienāca kāda lēdija, man bija tā bārda un viss pārējais, tā lēdija pienāca un pieskārās man pie muguras, sacīja: “Vai tu neesi brālis Branhams?”
Un es sacīju: “Jā, kundze. Kā tu mani pazīsti?”
Sacīja: “Man ir tava grāmata.”
Es sacīju: “Kā jūs te vispār varat dabūt kādu grāmatu?”
Tas nāk divreiz gadā, pasts uz suņu ragavām. Ak, tajā varenajā laikā viņi atnāks no austrumiem un rietumiem!
E-64 Standing back there, I was trying to pull the...?... on the horses and tighten up the... A man come down through there, said, "Hello, Brother Branham." That was him, a farmer. The Lord gave a vision, called him to the work, and now he's just returning from Cuba and on his road back again now in the field.
I was down, in a way northern place, and a lady walked up, all that beard and stuff, the lady walked up and touched me on the back, said, "Aren't you Brother Branham?"
And I said, "Yes, ma'am. How'd you know me?"
Said, "I got your book."
I said, "How'd you ever get a book back there?"
It come twice a year, mail on a dog sled. Oh, they'll come from the east and the west at that great time.
E-65 Reiz tur tālu kalnos Kolorādo es biju aļņu medībās. Nevis lai nošautu medījumu, bet lai vienkārši pabūtu vienatnē ar Dievu. Lai jums ir tā visa jūsu garā Florida, kuru jūs gribat; tas ir tas, ko ar to ir izdarījis cilvēks. Man patīk tas, kā to ir uztaisījis Dievs, saprotiet, tieši tā, kā tas ir neskartajā dabā.
Es uzkāpu augstu kalnos, augstumā, jo aļņi vēl nebija nonākuši lejā; tur vēl nav pārāk daudz sniega, kas viņus nodzītu lejā. Es atrados vismaz trīsdesmit piecas vai četrdesmit jūdzes no kādas cilvēciskas būtnes, tālu prom starp Berthaudas pāreju un Truša Auss pāreju, tur tālu pie Nemierīgās upes, kur es mēdzu ganīt lopus, kad biju puika.
E-65 Way up in the mountains one time in Colorado, I was hunting elk. Not to kill the game, just to be alone with God. You can have all your feather-edged Florida you want to; that's what man done to it. I like it the way God made it (See?), just in its raw nature.
I climbed way high in the mountains, way high, 'cause the elk had not come down yet; there's not enough snow to run them down. I was at least thirty-five or forty miles from a human being, way back between Berthoud Pass and Rabbit Ear Pass, way back on the Troublesome River where I used to herd cattle when a boy.
E-66 Ir viena viena lietiņa, par kuru es gribu izstāstīt šeit un tagad. Es mēdzu tur doties, kad viņiem bija lopu sadzīšana aplokā pavasarī, kad mēs sadzenam lopus kopā tur Arapaho mežā. Herefordas asociācija gana tai ielejā. Un, ja tu vari izaudzēt tonnu siena un tev ir Tirdzniecības Palātas degzīme, tad tu vari vasarā ganīt govi Arapaho mežā.
Tāpēc mēs tur ganījām. Un mūsu degzīme bija trijkājis. Mums blakus bija tāds liels rombs, rombs, kas piederēja Grimmam. Un jūs visi zināt Grimmu, sacīkšu zirgu vīru, viņam ir...pie viņa visu laiku strādā kādi divdesmit vīri. Un mums bija... Mēs... Mums nebija daudz vīru; mums bija pēdējā applūdusī vieta pie Nemierīgās upes austrumu atzarojuma, tur augšā. Un tad, ziniet, tā upe šādi sadalās un tek no ziemeļu, austrumu un rietumu nogāzes, nu, tur nu mēs ganījām, simtu piecdesmit, divsimt jūdzes, tur visur, mums tur bija ganības.
E-66 I got a little thing I want to say right here about that. I used to go when they had the roundup in the spring when we putting the cattle up on the Arapaho Forest. The Hereford Association grazes the valley. And if you can raise a ton of hay and got a--a brand from the Chamber of Commerce, you can herd a cow on the Arapaho Forest in the summer.
So we herded down there. And our brand was a tripod. A big diamond a--a--dia--a Bar Diamond was next to us, which was Grimes. And all of you know Grimes, the race horse man, he has--he works about twenty men all the time. And we had... We... Ours was a small outfit; we had the last place of irrigation off of east fork of the Troublesome River, way up. So then, you know, the river is divided like this, and comes down from the north, east and west slope, well, then we graze that in there, a hundred and fifty, two hundred miles, through there; we graze it.
E-67 Un viņiem bija sadalošais žogs, kas atdalīja privāto īpašumu no valsts īpašuma. Daudzas reizes es esmu tur sēdējis visu dienu un vērojis viņus, kad viņi veda tur cauri tos lopus. Es sēdēju, pārlicis savu kāju pār segliem, kā jūs visi protat, vērodams. Un tur stāvēja uzraugs, skaitīdams tos lopus, kad tie gāja tur cauri. Viņš tos lopus pārbaudīja.
Brāļi, viņš tik daudz neskatījās uz to degzīmi, bet gan uz to govju šķirni. Tā degzīme varēja ieiet, tam ar to bija kaut kāds sakars; taču svarīgākais bija tās govs asinis. Nebija svarīgi, kāda bija degzīme, ja tā govs nebija tīršķirnes Hereforda, tā nevarēja ieiet tajā mežā.
E-67 So they had a drift fence from the private owned property until the government property. Many time, have I set there of a day, and watch them when they was taking those cattle through. I set with my leg around horn on saddle, as you all know, watching. And the ranger stood there counting those cattle as they went through. He examined those cattle.
Brethren, he did not look so much about the brand; it was the breed of the cattle. The brand could go in; it had something to do with it; but it was the blood of the cow. No matter what brand was on it, if she--if that cow wasn't a thoroughbred hereford, she couldn't go on that forest.
E-68 Un es domāju, ka tieši tā būs Tiesā. Tas nebūs par to, vai tu esi no “Dieva draudzes” vai no Dieva Asamblejām, bet atšķirību noteiks tieši Asins birka. Nav nozīmes, kāda veida degzīmi tu nēsā, ieies tikai tie, kas ir dzimuši no augšas.
Būdams augšā tajos kalnos, es vēroju. Atnāca vētra, un es aizlīdu aiz koka un kādu laiciņu tur stāvēju, kamēr vētra turpinājās. Un ātri vien, kad vētra bija beigusies, es iznācu no koka aizsega. Kādu brītiņu būs vētra, lietus, tad nedaudz pasnigs, un tad izlīdīs saule un to visu nokausēs, un varbūt atkal palīs lietus.
E-68 I think that's the way it'll be at judgment. It'll not be whether you're Church of God or Assembly of God, it'll be the Blood mark that'll tell the difference. No matter what kind of a brand you're wearing, it'll only be those who are borned again will go in.
Up on those mountains I watched. Come up a storm and I got behind a tree and stood there for a little bit while the storm was going on. And all of a sudden, after the storm was over, I come out behind a tree. It'll storm awhile, rain, then it'll snow awhile, and then the sun'll come out and melt it off, and maybe it'll rain again.
E-69 Un, kad es iznācu, man bija kļuvis auksti, kad atrados aiz tā koka, un saule laidās lejup tur rietumos. Un tā lielā acs izlīda, spīdēdama tai virzienā, un pār ielejai, kur mūžzaļie koki bija sasaluši pēc lietus, parādījās varavīksne. Jūs zināt, kā izskatās tas sasalums uz kokiem. Un saule, atstarojoties pret to, bija izveidojusi varavīksni. Un es skatījos uz lietu...
Mana māte, manas mātes māte bija no tā rezervāta, kas atradās tur augšā. Un, kad es atgriezos, tas dzelmes sauciens mani nepameta, es mīlu mežus. Un tā nu es tur stāvēju, un es sāku raudāt. Es nodomāju: “Ak, varenais Jehova...” Kā es sacīju vakardien, ka Viņš vada manus soļus ar Savu skatienu. Tā ka tur Viņš skatījās. Tur es nodomāju: “Jā, saule nomirst rietumos, diena ir beigusies; varavīksne simbolizē derību; mēs esam pēdējā laikā.” Paskaties jebkur, un tu vari ieraudzīt Dievu, ja vien tu nedaudz paskatīsies apkārt. Tu vari ieraudzīt Viņu brālī, kurš tev ne pārāk patīk, ja vien tu vienkārši paskatīsies. Tu vari ieraudzīt Viņu organizācijā, kas tev nepatīk, ja vien tu paskatīsies apkārt. Tas arī viss. Viņš būs tur, tāpēc neraizējies.
E-69 And when I come out, it turned cold, during the time behind this tree, and the sun was going down into the west. And the great eye peeping across this way, and there the rainbow come across the valley where the--the evergreens had froze with the rain. You know how the freeze on the tree. And the sun against it made a--a rainbow. And I looked at that rain...
My mother... My mother's mother come off this reservation up here. And my conversion didn't take the call of the deep out of me; I love the woods. So I stood there and I started crying. I thought, "O great Jehovah," as I said last night, He guides my steps by His eye. So then, there He is looking. There I thought, "Yes, the sun is dying in the west; the day is over; the rainbow represents a covenant; we're at the end time." You look anywhere, and you can see God, if you just look around a little bit. You can see Him in the brother that you don't like so well, if you just look. You can see Him in the organization that you don't like, if you just look around. That's all. He--He will there, so do not worry.
E-70 Un tad es to vēroju un es sāku raudāt. Pēc kāda brītiņa es izdzirdēju vecā pelēkā vilka saucienu kalna galotnē, viņa dzīvesbiedre atbildēja tur lejā, apakšā. Jūs zināt, ka Dāvids sacīja: “Kad dzelme sauc dzelmei...” Dzelme sāk saukt dzelmei. Es izdzirdēju aļņa tēviņa taurēšanu. Vētra bija viņus atdalījusi. Tās lielās brāzmas, krītošie koki, bija sadalījuši baru. Viņi taurēja viens otram, lai atkal sanāktu kopā.
Vilka dzīvesbiedre sauca: “Sanāksim atkal kopā.” Tā acs sauca varavīksnei: “Sanāksim atkal kopā.” Tas Gars sauc draudzei: “Sanāksim atkal kopā. Savienosimies.” Tur bija Dievs.
E-70 And then I watched that and I started weeping. In a few moments I heard the old gray wolf call up on top the mountain, the mate answer down in the bottom. You know David said, "When the deep calls to the deep..." Deep begin calling to the deep. I heard the old bull elk, bugle. The storm separated them. Through the mass of blowing, the timber falling, the herd had got broke up. They were bugling one to another to come back together.
The mate of the wolf was calling, "Let's come back together." The eye was calling to the rainbow, "Let's come back together." The Spirit's calling to the Church, "Let's come back together. Let's unite." God was there.
E-71 Un, kamēr es tur stāvēju pielūgsmē, ak, es skraidīju apkārt un apkārt tam kokam, cik ātri vien spēju, lai vienkārši izpaustu savas jūtas, kliegdams pilnā balsī, purinādams savu roku. Viņi nodomātu, ka es esmu “svētais lēkšotājs”, pavisam noteikti, ja kāds mani būtu ieraudzījis, vai arī, ka varbūt es esmu sajucis prātā, skriedams un skriedams ap to koku. Taču es biju Dieva pielūgsmē. Es redzu Viņu, viss sauc, dzelme sauc no dzelmes, tāpat kā tagad Gars sauc draudzei, sauc Ķermenim: “Sanāksim kopā. Sanāksim kopā. Saule nolaižas. Ir vēlāks, nekā jūs domājat, sanāksim kopā.” [Tiek izteikts pravietojums–Tulk.] Āmen.
Kur runāja Gars? Kad varavīksne...kad saule bija pasaukusi varavīksni, kad vilks bija pasaucis savu dzīvesbiedri, kad alnis bija pasaucis savu dzīvesbiedri. Jēzus sauc Savu dzīvesbiedri, draudzi. Lai Dievs jūs svētī, brāļi. Es esmu šeit plecu pie pleca ar jums pie Dieva troņa, lai palīdzētu jums jebkādā veidā, kā vien varu. Es esmu jūsu brālis.
E-71 And while I was standing there worshipping, oh, I run around and around that tree as hard as I could go, just to give vent to my feeling, screaming to the top of my voice, shaking my hand. They'd thought I was a holy-roller, sure enough, if somebody'd had seen me. But... Or maybe I was insane, running around and around that tree. But I was worshipping God. I see Him, everything's calling, the deep calling from the deep, like the Spirit is now, calling to the Church, calling to the Body, "Let's come together. Let's be together. The sun's setting. It's later than you think, come together." [A prophecy is given--Ed.] Amen?
Where did the Spirit speak? When the rainbow, the sun had called the rainbow, when the wolf called his mate, when the elk called its mate. Jesus is calling His mate, the Church. God bless you, brethren. I'm here shoulder-to-shoulder with you at the throne of God to help you every way that I can. I'm your brother.

Наверх

Up