Pēkšņā, apslēptā draudzes aiziešana

The Sudden, Secret Going Away Of The Church
Datums: 58-1012 | Ilgums: 1 stunda 19 minūtes | Tulkojums: Rīga
Džefersonvila, Indiānas štats, ASV
E-1 Ikviens justos labi no tāda pieteikuma, vai ne? Nu, labi. Uz brītiņu nolieksim mūsu galvas lūgšanai pirms Vārda atvēršanas.
E-1 Should make anyone feel good, shouldn’t it, an introduction like that? All right. Let us bow our heads just for a moment of prayer before we open the Word.
E-2 Kungs, mēs sakām kā viņi tajos senajos laikos: “Es priecājos, kad viņi pateica: 'Ejam uz Tā Kunga namu.'” Un šodien nav labākas vietas, kā atrasties tieši šeit, kopā ar Tā Kunga sapulci, pielūgsmē. Kaut vai tur ārā līst lietus un tur var būt posts un pārējais, taču, kad mēs esam Tavā klātbūtnē, mēs apmierināti smaidām, saprazdami, ka Tu saproti un izdarīsi visu tā, kā tas mums ir vajadzīgs.
E-2 Lord, we say like those of old, “I was happy when they said, ‘Let us go to the House of the Lord.’” We can find no place better to be, today, than to be right here with the congregation of the Lord, in worship. Though it may be raining, outside, and there may be miseries and things, but when we are in Thy Presence, we have this smile of satisfaction, that we know that You understand and are working everything just right for us.
E-3 Mēs gribētu paprasīt īpašas svētības šajā rītā tiem, kuri nespēja ierasties uz šo dievkalpojumu. Daudzi varbūt būtu atnākuši, ja laika apstākļi nebūtu tik slikti. Bet, lai viņi atrod mierinājumu Tava Vārda lasīšanā un klausoties kalpotājus pa radio un programmām, kas ir veidotas tādiem cilvēkiem.
E-3 We would ask special blessing this morning on those who were unable to get to the service. Many, perhaps, would have come if the weather had not been so bad. But may they find consolation in reading Your Word, and listening to ministers on the radio, and programs that are designed for those people.
E-4 Mēs gribam paprasīt, lai Tu īpaši svētī tos, kas atrodas Dievišķajā klātbūtnē, par viņu centieniem šorīt atnākt, lai dzirdētu Dieva Vārdu un kalpotu Viņam ar dziesmām un lūgšanām, un pateicībām.
E-4 We would ask that You would especially bless those who are in Divine Presence, for their effort of coming forth this morning, to hear the Word of the Lord, and to minister to Him in Psalms and in—in prayer, and in thanksgiving.
E-5 Un mēs lūdzam Dievs, lai Tu pieskaries to ķermeņiem, kas ir slimi un ar vajadzību, kuri šobrīd to gaida, kuri ir atbraukuši no tālienes, lai par viņiem palūgtu.
E-5 And we ask, God, that You will touch the bodies of those who are sick and needy, who are waiting just now, has come at long distance to be prayed for.
E-6 Un mēs prasām, lai Tu vienkārši paskaties uz mums un runā uz mums, lai mēs, kuri esam šeit šajā rītā, varētu veikt sava stāvokļa inventarizāciju. “Izmeklē mani,” sacīja viens no praviešiem, “un pārbaudi mani, un paskaties, vai manī nav kā ļauna.” Un tad, Kungs, tās izmeklēšanas laikā, ja Tu atradīsi, ka mūsos ir kas ļauns, tad attīri mūs, Kungs, jo mēs pazemīgi atzīstam savus grēkus un mūsu ļaunās darbības.
E-6 And we ask that You would just look upon us, and speak to us, that we who are here this morning should take inventory of our own situation. “Search me,” said one of the prophets, “and try me, and see if there be any evil in me.” And then, Lord, in the searching, if You find that there is evil in us, purge us, Lord, as we humbly confess our sins and our evil doings.
E-7 Un mēs lūdzam tikai to, lai Tu atceries mūs, kad Tu paskatīsies uz Jēzu, Tavu Dēlu, kurš nomira kā izpirkums par mūsu grēkiem un nekrietnībām. Jo mēs apliecinām, ka mēs ticam, ka tā dēļ Viņš nomira un augšāmcēlās, lai mums šajā rītā tiktu dota brīnišķīga privilēģija to izdarīt. Dāvā to, Kungs.
E-7 And ask only that You remember us as You look at Jesus, Thy Son, Who died to be a propitiation for our sins and our iniquity. As we confess that we believe that He died for this purpose, and rose again, that we’d have the grand privilege of doing this, this morning. Grant it, Lord.
E-8 Un runā uz mums caur Tavu uzrakstīto Vārdu, jo mēs gaidām dzirdēt no Tevis. Mēs lūdzam Jēzus Vārdā. Āmen.
E-8 And speak to us through Thy written Word, as we wait further to hear from You. In the Name of Jesus we pray. Amen.
E-9 Šajā rītā Rakstu lasījumam mēs gribam atšķirt vēstuli Tesaloniķiešiem 5. nodaļu. Un man šorīt ir arī lūgšanu vajadzību saraksts. Mēs palūgsim par to uzreiz pēc sludināšanas. Man šķiet, uz brītiņu... Tiem, kuri atver savas Bībeles, atšķirsim 1. vēstuli Tesaloniķiešiem 5. nodaļu un pavisam nedaudz izlasīsim.
E-9 We wish to turn in the Scriptures this morning for a reading out of the Book of Thessalonians, the 5th chapter. And I have those who has the requests for prayer also, this morning, the list. Which, prayer will be rendered immediately after this preaching service. I believe, for just a moment, to you who are opening up your Bibles, let’s turn to First Thessalonians the 5th chapter, and read just for a few moments.
E-10 [Kāds brālis saka: “Atlaidiet svētdienas skolas klases.”–Tulk.] Piedodiet. Kamēr jūs atverat Bībeli, tas...tie bērni vēl nav atlaisti uz viņu nodarbībām. Ejiet, lūdzu, tagad uz savām nodarbībām, bērniņi un pusaudži, un pārējie. Ejiet vien uz savām nodarbībām.
E-10 [A brother says, “Dismiss Sunday school classes.”—Ed.] I am sorry. While you’re opening your Bible, it is…the children has not been dismissed yet for their various classes. Would you just go right ahead now to your classes, you little children and teen-agers, and so forth. Go right to your classes.
E-11 Bet pagaidām, lūdzu, izlasiet...tas ir, atveriet Bībelēs 1. Tesaloniķiešiem 5. nodaļu.
E-11 And while, if you can now, read, or open your Bibles to First Thessalonians the 5th chapter.
E-12 Un, ja šobrīd šeit atrodas pilnvaroto padomes locekļi, man gribētos satikties ar viņiem diakonu kabinetā uzreiz pēc sanāksmes, lai parunātu par dažām lietām. Bet, ja viņu šeit nav, tad nododiet viņiem, ka es gribētu satikties ar viņiem šovakar pirms sanāksmes diakonu kabinetā.
E-12 And if it’s possible that the trustee board is present at the time, I would like to see them just a few moments after the service, in the deacons’ office, on some business. And if they’re not, someone get them word that I’d like to see them tonight, just before service, in the deacons’ office.
E-13 Un tā, kā tēmu...šajā rītā es gribētu paņemt kā tēmu: Pēkšņā, noslēpumainā draudzes aiziešana.
E-13 Now for a text, I want to take this for a text this morning: The Sudden, Secret Going Away Of The Church.
E-14 Varbūt es...es nosaukšu to vēlreiz, jo steigas dēļ man nebija pārāk daudz laika pārdomāt to, ko es sacīšu. Vakar mēs ilgi bijām prom, un es atgriezos mājās jau ļoti vēlu. Un šorīt es steidzos uz šejieni, un man vienkārši atnāca šī doma. Un varbūt vēlāk es uztveršu kaut ko, kas kādam nāks par labu. Man patīk šī tēma: “Pēkšņā, noslēpumainā draudzes aizraušana.” Un tā, 1. Tesaloniķiešiem 5. nodaļa.
Bet par laiku un stundu, brāļi, man jums nav jāraksta,
jo jūs paši labi zināt, ka Tā Kunga diena nāk tāpat kā zaglis naktī.
Kad sacīs: nu ir miers un drošība, – tad pēkšņi pār viņiem nāks posts, kā dzemdību sāpes pār grūtnieci, un viņi nevarēs izbēgt.
Bet jūs, brāļi, nedzīvojat tumsībā, ka šī diena jūs varētu pārsteigt kā kāds zaglis,
jo jūs visi esat gaismas bērni un dienas bērni: mēs nepiederam ne naktij, ne tumsai.
Tāpēc negulēsim kā pārējie, bet būsim nomodā un skaidrā prātā.
Kas guļ, tas guļ naktī, un, kas piedzeras, tas piedzeras naktī.
E-14 May, let me announce it again, because I haven’t had very much time to premeditate on any comments, but just hurrying. We were out late yesterday, and never got in last night till real late. And rushing down here this morning, but this just come to my mind. And maybe, later, I might catch something that would do someone good. I love this subject, “The sudden, secret catching away of the Church.” And now in First Thessalonians the 5th chapter.
But of the times and of the seasons, brethren, you have no need that I write unto you.
For you yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night.
For when they shall say, Peace and safety; then sudden destructions cometh upon them, as travail upon a woman with child; and they shall not escape.
But ye, brethren, are not in darkness, that that day should overtake you as a thief.
Ye are…the children of light, and the children of the day: we are not of the night, or of darkness.
Therefore let us not sleep, as do others; but let us watch and be sober.
For they that sleep sleep in the night; and they that be drunken are drunken in the night.
E-15 Lūk, es gribu, lai jūs paskatāties otrā lapas pusē, ja jūsu Bībelē tas ir šādi izvietots, uz 1. Tesaloniķiešiem 4. nodaļas 16., 17. un 18. pantiem.
Jo pats Kungs nāks no debesīm, atskanot pavēlei, atskanot erceņģeļa balsij un Dieva bazūnei: tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši.
Pēc tam mēs, dzīvie, kas vēl pāri palikuši, kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā padebešos, pretim Tam Kungam. Tā mēs būsim kopā ar To Kungu vienumēr.
Iepriecinait cits citu ar šiem vārdiem!
E-15 Now I wish you to look just across the page, if it is so geographically arranged in your Bible, to the 16th, 17th and 18th verses of the 4th chapter of First Thessalonians.
For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, and with the voice of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first:
Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord.
Wherefore comfort one another with these words.
E-16 Lai Tas Kungs pieliek Savas svētības Viņa svētā Vārda lasījumam.
E-16 May the Lord add His blessings to the reading of His holy Word.
E-17 Ir diezgan neparasti runāt par tādu tēmu rītā, kad tu esi atnācis kalpot slimajiem. Taču ir kāda nopietnāka slimība nekā fiziskā slimība. Un mums ir daudz svarīgāk būt veseliem tam ievērojamajam notikumam, kas teju teju notiks, pat nekā aizmigt Tai Kungā, tas ir, nomirt, kā mēs to zinām. Labāk ir būt gatavam. Labāk es būtu slims cilvēks, bet gatavs attiecībā uz To Kungu, nekā būtu vesels cilvēks, bet negatavs doties pie Tā Kunga. Taču, lai kā tur arī nebūtu, Dievs grib, lai mēs būtu gan veseli, gan gatavi, dvēselē un ķermenī. “Jo Viņš piedod visus mūsu pārkāpumus un dziedina visas mūsu slimības.” Viņš nomira daudzpusīgam mērķim.
E-17 This is an unusual thing, to speak of a subject like this on a morning that I come down to—to minister to the sick. But there is a greater sickness than physical sickness. And it’s much more essential that we be well, for this great event that’s just fixing to take place, than it would be to be even asleep in the Lord, that is, dead, as we would know it. It’s better to be ready. I would rather be a sick man, ready with the Lord, than to be a well man, not ready to go with the Lord. But however it be, God is so willing that we be both well and ready, soul and body. “For He forgives all of our iniquities, and heals all our diseases.” He died for a compound purpose.
E-18 Un tātad, šodien es aizdomājos par šo tēmu par pēkšņo un slepeno... Man tas patīk. Dievs...
E-18 And then, I thinking today on this subject of, “The sudden, and secret.” I like that. God…
E-19 Šodien, tieši pirms Kunga Jēzus atnākšanas, cilvēki dzīvo tā, it kā Viņš atsūtīs eņģeļu baru uz visiem laikrakstiem un kādu gadu iepriekš izziņos to laikrakstos pa visu pasauli, ka “tādā un tādā datumā ieradīsies Jēzus”. Un raidīs pa radio un translēs pa televīziju un it visur, precīzu Viņa atnākšanas dienu un stundu. Nu, tieši tā šodien dzīvo cilvēki.
E-19 People live today as though, just before the Coming of the Lord Jesus, if He was going to send a host of Angels down to all the newspapers, and, for a year or so, announce it throughout all the world, in the newspaper, that, “On a such-and-such a date, Jesus will arrive.” And to have it broadcast by the radio, and put on the televisions, and everywhere, just the day and just the hour that He was coming. Now that’s the way people live today.
E-20 Taču Dievs Savā Vārdā ir pateicis, ka “tas atnāks kā zaglis naktī”.
E-20 But, God has said in His Word, that, “It would be like a thief in the night, coming.”
E-21 Ja tas būtu šādi, tad cilvēki sacītu to, kā šodien domā pasaule: “Ak, nu, laika vēl ir papilnam! Es... Par to tiks pamatīgi paziņots.” Un... Taču, saprotiet, par to tiek paziņots, taču tā ir slepena paziņošana. Tā ir tikai tiem, kas grib to dzirdēt; tiem, kas vēlas ņemt to vērā, un tiem, kas mīl To Kungu.
E-21 If that would be so, people would say, as the world thinks today, “Oh, well, there is just plenty of time. I’ll…It’ll be well announced.” And, but, you see, it is announced, but it’s a secret announcing. It’s just those who are willing to hear it. Those who are willing to consider it and, too, who loves the Lord.
E-22 Es tagad aizdomājos par Pāvila vārdiem, kad viņš pateica: “Tur mani gaida taisnības vainags, kuru Tas Kungs, taisnais Tiesnesis, iedos man tajā dienā.” Bet tad viņš apstājas. Vai jūs esat to ievērojuši? Un saka: “Ne tikai man, bet visiem tiem, kas mīl Viņa parādīšanos.” Ja mēs mīlam Viņa parādīšanos!
E-22 I think now of what Paul said when he said, “There is a crown of righteousness laid up for me, that the Lord, the righteous Judge will give me at that day.” And then he stopped. Did you notice? And said, “Not only me, but to all them that love His appearing.” If we love His appearing!
E-23 Parasti šodien pasaulē cilvēki uzskata, ka Tā Kunga parādīšanās ir šausmīgs, briesmīgs notikums. Ak, pasaule var aiziet līdz savam... “Nestāsti man par to,” viņi pateiks. Viņi negrib par to zināt. Viņiem tas nerūp, viņus interesē tikai dzīve šodien. Bet tie, kas mīl To Kungu, mīl Viņa parādīšanos.
E-23 Usually in the world today, that people think of the appearing of the Lord as a horrible, dreadful thing. Oh, the world might come to its… “Don’t talk to me about that,” they’ll say. They don’t want to know about those things. They don’t care about them; just for the present day living. But those who love the Lord, love His appearing.
E-24 Kā būtu, ja kāds no tuviniekiem, jūsu, kas esat vecāki, ja jūsu māte vai tēvs, vai bērns, un viņi būtu bijuši prom jau daudzus gadus, bet jūs uzzinātu, ka viņi var parādīties jebkurā brīdī? Nu, viss jūsu nams spīdētu un laistītos! Jūs vienkārši būtu gatavi un vērotu to ceļu, jo, redzot ikvienas nogriezušās automašīnas gaismas, jūs domātu, ka tie ir viņi.
E-24 What if one of your loved one, some of you older people, that your mother was gone on, or your father, or your baby, and they were been away for so many years, and you knowed that they might appear at any time? Why, you’d have the house all cleaned up. You would just be ready and watching down that road, for, every car light that turned in, you’d think it would be them.
E-25 Un tieši tā draudzei būtu jābūt nomodā par Tā Kunga atnākšanu. Pilnīgā kārtībā, pilnīgā gatavībā, pilnībā sakravājusies un gatava doties prom, tikko kā Viņš atnāks, “jo tas būs pēkšņi, vienā acumirklī”. Pamēģiniet izskaitīt, cik daudz laika ir vajadzīgs, lai pamirkšķinātu, un tieši tik ātri notiks draudzes aizraušana.
E-25 Now that’s the way the Church ought to be watching for the Coming of the Lord. All in order, all ready, all packed up and ready to go as soon as He comes, because, “It’ll be in a moment, in a twinkling of an eye.” Just try to time how long it would take your eye to twinkle, that’s just how quick the Rapture of the Church will take place.
E-26 Ziniet, ienaidnieks vienmēr lieto tādus paņēmienus, kādus lieto Tas Kungs. Ziniet, kad viņš ieraudzīja, ka Dievam būs taisnīga draudze un to, ko Viņš grasījās darīt, tad ienaidnieks izmantoja to pašu stratēģiju. Viņam ir draudze, un viņam ir ļoti reliģiski cilvēki. Un viņi patiešām ir gatavībā kā reliģiski cilvēki, jo viņš zina, ka Kristus draudze ir tāda pati.
E-26 You know, the enemy always uses the tactics that the—that the Lord uses. You know, when he seen that God was going to have a righteous Church, and the things that He was going to do, the enemy used that same strategy. He’s got a church, and he’s got a people that’s very religious. And they’re just right on the toe, as—as religious people, because he knows that Christ’s Church is the same way.
E-27 Un šādi viņš rīkojas militārajā sfērā. Es nesen lasīju rakstu par pēkšņo uzbrukumu Perlharborai. Tas uzbrukums nemaz nebija tik nezināms. Viņi jau bija brīdināti, ka japāņi to grasījās darīt. Taču visskumīgākais ir tas, ka viņi ignorēja to brīdinājumu. Viņi bija redzējuši zīmes: japāņu armija pulcējās kopā, un lieli kuģi tika piekrauti ar munīciju, un gaisā bija jūtami draudi. Un viņi precīzi virzījās, lai iebruktu, taču tie to ignorēja.
E-27 And he does it out in military life. I was reading an article sometime ago, on the sudden attack on Pearl Harbor. That wasn’t no exactly any unknown attack. They had already been warned that the Japs were going to do that. But the sad part was, they ignored that warning. They had seen signs, and the Japanese army assembling themselves together, and the big ships being loaded with ammunition, and the threat was in the air. And they were just exactly in line for the invasion, but they ignored it.
E-28 Tieši tas šodien notiek ar draudzi. Draudze virzās uz tiesu, taču viņi ignorē Tā Kunga atnākšanu. Tāpēc Viņu jūs vainot nevarat.
E-28 That’s the way it is today with the church. The church is in line of judgment, but they are ignoring the Coming of the Lord. So that you can’t blame Him.
E-29 Tur bija teikts, ka tad, kad tās ziņas bija it visur izskanējušas, Perlharborā, ka japāņi var uzbrukt jebkurā brīdī un ka viņu lielā flote ir izgājusi jūrā un lēnām, bet stabili tuvojas Perlharborai, viņi par to tikai smējās. Un sacīja: “Ak, blēņas! Jūs te vairojat depresiju. Jūs, nervozētāji. Jums prātā ir tikai nelaimes.”
E-29 They said, when it was noised abroad, around, in Pearl Harbor, that the Japs could attack at any time, and that their big fleet had set out in the waters of the sea and was moving slowly but steadily towards Pearl Harbor, that they only laughed at it. And said, “Ah, nonsense. You gloom-builders. You worry-warts. All you think about is some trouble.”
E-30 Taču vakarā, tieši pirms tā lielā uzbrukuma, kas sākās nākamās dienas rītā, tika sarīkotas varenas dejas jeb liela ballīte pašā Perlharborā. Un, lai kā arī viņi centās pateikt, ka tuvojas japāņi, šis brīdinājums netika pieņemts.
E-30 And on the night, just before the great attack the next morning, there was a great dance, or a big party given in Pearl Harbor itself. And no matter how much they tried to say that the Japs were coming, they still would not take warning.
E-31 Ziniet, vienkārši nedaudz viņus apskatīsim. Atskan īss radio ziņojums, bet kādas avīzes pašā stūrītī ir neliels paziņojums, kā ziņojums par kādu dziedināšanas kampaņu, pavisam neliela ziņa, ka pa jūru tuvojas japāņi, ka tajā virzienā dodas liela flote. “Tās ir blēņas,” saka citi. “Mēs tādiem niekiem neticam. Ko jūs te mēģināt mūs nobiedēt?”
E-31 Let’s just look on them for a few minutes. There’s a little radio bulletin goes out. And a little piece in the corner of the paper, about like a healing campaign would be advertised, just a small place, that the Japs were on their road in the waters of the sea, a great fleet was headed that way. “Nonsense,” says the others. “We don’t believe in no such stuff as that. What are you trying to scare us about?”
E-32 Un turklāt mēs ieraugām, ka, tuvojoties vakaram, es redzu, ka tā vietā, lai gatavotos doties prom no tās pilsētas, nu, visas jaunās meitenes ģērbjas savās jaunajās kleitās un tā tālāk. Viņas taisās uz tiem lielajiem un varenajiem svētkiem, kas tiek gatavoti.
E-32 And then we find, getting close to the night, I can see at the home place, instead of them preparing for to get out of the city, why, the young girls were all putting on their new frocks, and so forth. They were going down to this great big jubilee they were going to have.
E-33 Un tāpat arī armijas virsnieki ir aizņemti, izrakstīdami caurlaides, lai visi zaldāti varētu apmeklēt to ballīti, lielu dzeršanas ballīti. Un rūc un dūc kravas mašīnas, vezdamas labāko alu un vīnu, un pārējo tai ballītei. Bet visu to laiku japāņu flote ir ceļā uz turieni, taču viņi neieklausījās tajā brīdinājumā.
E-33 And, also, the officers of the Army were just busy writing little passes so that the soldiers could all attend this party, big drunken party. And the trucks were roaring and humming, bringing in their best of beer, and their wine and stuff, for this party. And all the time, the Japanese fleet on its road there, and they fail to hear the warning.
E-34 Un, saulei rietot, viņi visi sanāca kopā tajā lielam bāram līdzīgajā vietā. Tur maliņā bārmenis, varbūt tīrīdams leti vai darīdams vēl kaut ko, saka ko tādu kā: “Klau, vai esi dzirdējis tās baumas?”
“Nu, man šķiet, ka nē,” saka viņa sarunas biedrs.
E-34 And as the sun begin to set, and they all gathered in these great tavern of a place. Maybe on the side somewhere, the bartender polishing the bar or something, said something like this, “Say, did you hear the rumor?”
“No, I don’t believe I did,” said the man he spoke to.
E-35 “Nu, saka, ka it kā japāņu flote virzās uz šejieni.” Un tai sarunai pievienojas vēl kāds.
E-35 “Oh, they say something about a Japanese fleet be coming this way.” And then someone else drops in on the conversation.
E-36 Bet pēkšņi tur uzrodas kāda jauna, neprātīga meitene un izstiepj savu kāju uz letes, un saka: “Jūs, sadrūmušie bailuļi, vai tad jūs nezināt, ka mums šeit ir jāizklaidējas, nevis jārunā par karu?”
E-36 And a young, silly girl bounces up there, and sticks her foot up on the bar, said, “You gloomy-headed warts, don’t you know that we’re here for have a good time and not talk about war?”
E-37 Vai tad tieši tā šodien par Tā Kunga atnākšanu nerunā pasaule! “Tu, vecmodīgais dīvaini, atpalikušais cilvēciņ, kas liek tev tā ģērbties un uzvesties, un dzīvot?” Taču mēs gaidām to slepeno, pēkšņo Tā Kunga parādīšanos. Jo gaisā kaut kas ir jūtams, Svētā Gara vēstījums, kas saka mums, ka tā atnākšana ir ļoti tuvu.
E-37 If that isn’t just about the way the world is a saying today about the Coming of the Lord! “You old-fashion fogy, back numbers, what makes you dress and act and do the way you do?” But we’re looking for that secret, sudden appearing of the Lord. For there’s something in the air, a Message of the Holy Spirit, that tells us the Coming is at hand.
E-38 Kad tovakar tā līksmošanās turpinājās, un, ak, droši vien tas bija briesmīgi. Jo bija uzrakstīts, ka tovakar paņēma kādu jaunu meiteni, skaista auguma meiteni, un novilka viņai drēbes un iesēdināja viņu nelielos ratos, un vienā apakšveļā vadāja viņu pa ielu, un tā tālāk; jautrība vienkārši sita augstu vilni. Taču visu to laiku japāņi virzījās uz priekšu, tuvodamies.
E-38 Then when the big shindig went on, and, oh, it must have been a horrible thing that night. For it said that sometime during the night, they took a young lady, a beautiful built young girl, and stripped her clothes from her, and put her in a little wagon with just one underneath garment on, and run her down the street and so forth, just having a big time. And all the time, the Japanese was gaining grounds, coming right on.
E-39 Bet pēc tam nākamajā rītā, kad tie vīri savos posteņos un pie radaru ekrāniem un pārējie, kas visu nakti bija dzīvojušies, dzēruši un skraidījuši apkārt ar tām sievietēm, un tā tālāk, viņi nākamajā rītā bija tik miegaini un savārguši tās ballītes dēļ, ka tika pārsteigti aizmiguši savā darbā.
E-39 And then the next morning, when the men on the post of duty, and the airplane signal watching, and so forth, had been out all night, drunk, and running around with these women and so forth, was so drowsy and up-set the next morning, from the big party, until they were caught asleep on the job.
E-40 Un es baidos, ka kaut kas līdzīgs notiks Tā Kunga atnākšanas laikā. Draudze ir tik ļoti pārņemta un piedzērusies ar šīs pasaules rūpēm, ka Tā Kunga atnākšanas laikā viņi gulēs savā postenī.
E-40 And I’m afraid that it’s going to be likewise at the Coming of the Lord. The church is so took up and drunken with the cares of the world, till they’re going to be asleep at the post of duty, at the Coming of the Lord.
E-41 Bet tad pāri pilsētai sāka lidot aviācija un sāka birt bumbas, un tā pilsēta tika nolīdzināta līdz ar zemi. Kāpēc? Viņi negribēja ieklausīties brīdinājumā. Un to jauno sievieti kopā ar pārējām, kad tie japāņi, brutāli zaldāti, tur ielauzās, viņi izvaroja tās uz ielas un grieza ar nažiem gabalos, pēc tā visa, un tā tālāk. Jo, ja jūs neieklausāties brīdinājumā, tad atliek tikai un vienīgi tiesa.
E-41 And then over the city flew the planes, and the bombs dropped, and they just battered out that city, to the ground. Why? Because they wouldn’t take heed to the warning. And that young lady, along with the rest of them, when those Japanese, brutal soldiers run in there, they ravished them in the street, and cut them to pieces with knives, afterwards, and so forth. For if you won’t heed to warning, there’s only one thing left, that’s judgment.
E-42 Ak, ja kādreiz šī Amerika ir bijusi savā dziļākajā pagrimumā, tad tas ir tieši tagad viņas netikumības, viņas vienaldzības dēļ! Evaņģēlijs tiek sludināts no piekrastes līdz piekrastei, un notiek zīmes un brīnumi. Un ir darīti vareni brīnumi, bet viņi tik turpina savu līksmošanos, piedzeršanos, ignorēšanu, izsmiešanu.
E-42 Oh, if there ever was a time that this America was ever at it’s lowest ebb, right now, of its immorality, of its indifference! The Gospel has been preached from shore to shore. And signs and wonders has been performed. And great miracles has been done, and they continually go on in their revelry, drinking, ignoring, making fun.
E-43 Aiz tām divsimt tūkstoši kancelēm Amerikas protestantu draudzēs, lūk, kas mums ir vajadzīgs šodien – Tā Kunga pravieši, kas nebaidās mest Dieva tiesas zibeņus uz šo grēcīgo cilvēku paaudzi, kurai mēs sludinām. Mums ir vajadzīgi tādi pravieši kā Jesaja, kurš iesaucās un pateica: “Ļaunā paaudze!” Un kā viņš nosodīja to paaudzi un pateica viņiem par gaidāmajām tiesām.
E-43 Out of the two hundred thousand pulpits in America, of Protestant churches, what we need today in those pulpits is prophets of the Lord, who is not afraid to blast out God’s thunderbolts of judgment upon this generation of sinful people that we’re preaching to. We need prophets like Isaiah who cried out and said, “A wicked generation!” And how that he did condemn that generation, and tell them of the oncoming judgments.
E-44 Bet šodien pārāk daudzi mūsu sludinātāji baidās par to runāt. Viņi baidās atklāti liecināt par brīdinājumu, jo dažiem tas nozīmētu zaudēt darbu. Viņiem būtu jāaiziet no savas konfesijas, jāatstāj savas kanceles. Un varbūt viņiem būtu jāaiziet, varbūt jāieņem cita nostāja kādā citā draudzē vai kaut kas tāds. Bet tas vienkārši ir ļoti slikti, ka aiz mūsu kancelēm stāv tādi cilvēki.
E-44 But, today, too many of our ministers are afraid to say those things. They are a scared to give a direct witness of warning, for it would mean some of their jobs. They’d have to leave their denomination, leave their pulpits. And they would have to—to go out, perhaps, maybe, and take another stand at some other church or something. But it’s just too bad that we got those kind of people in our pulpits.
E-45 Mums ir vajadzīgi tādi vīri kā Džons Veslijs no agrīnās reformācijas, kā Mārtiņš Luters. Mums ir vajadzīgi tādi cilvēki kā Pāvils, kas vēlas atdot visu un pilnībā atdoties, pat ja tas maksātu viņiem dzīvību, kā īstenā Jēzus Kristus Evaņģēlija liecinieki.
E-45 We need men like John Wesley, of the early reformation, Martin Luther. We need people like Paul, who is willing to give all, and to surrender theirselves, even if it means separation from this life, as a witness of the true Gospel of Jesus Christ.
E-46 Lieta tāda, ka šodien izglītība un augstas aprindas, un biedrību nedaudz fanātiskās un delikātās lietas, un viņu jūtas – tas ir ieņēmis Svētā Gara vietu draudzē.
E-46 What it is, today, that education and societies and little frenetical, delicate things of societies, and their own feelings, has took the place of the Holy Ghost in the church.
E-47 Lūk, kas mums šodien ir vajadzīgs, lai brēktu uz Ameriku – Dieva sūtīti, Dieva piepildīti vīri ar Svētā Gara spēku, kuri nebaidās kliegt pret nepareizām lietām un brīdināt cilvēkus par gaidāmo tiesu.
E-47 What we need, today, to cry out to America, is God-sent, God-filled men with the Power of the Holy Ghost, who is not afraid to cry out against the thing that’s wrong, and to warn the people of the oncoming judgment.
E-48 Dievs nekādā veidā neļaus šai valstij izvairīties no tiesas. Ja Dievs tā izdarīs, tad Viņam būs jāatjauno Sodoma un Gomora un jāatvainojas, ka Viņš tās nogremdēja tik ļoti ļauno cilvēku dēļ. Dieva acīs mēs neesam nekāds izņēmums. Tas, cik dziļi mēs esam pagrimuši attiecībā uz mūsu politiku, uz mūsu valdību, tas ir sapuvis līdz saknei. Vairs nav atlicis nekāda taisnīguma, tikai Dievā.
E-48 God could by no means ever let this nation escape judgment. If God would do so, He would have to raise up Sodom and Gomorrah, and apologize to them for ever sinking them, when they was such an evil people. We are no—no exception in the sight of God. What we have come today, when it comes to our politics, when it comes to our government, it is rotten, all the way from pillar to post. There is no justice no more, only in God.
E-49 Ak, mēs sakām, ka mēs paļaujamies uz ANO, Apvienotajām Nācijām. Bet vai tad pirms pieciem gadiem no visām ANO valstīm piecdesmit viens procents nebija komunistiskas? Izņemot dzīvā Dieva Vārdu, mums vairāk nav uz ko paļauties. Mēs vairs nevaram paļauties ne uz ko, uz nekādu politiku.
E-49 Oh, we say we rely upon the U.N., the United Nations. And better than five years ago, they were fifty-one percent communist, of the nations in the U.N. There is nothing to rely upon but the Word of the living God. We can’t rely upon nothing now, no politics.
E-50 Pēdējos trīs vai četrus mēnešus es esmu bijis tiesu krustugunīs – viņi cenšas apsūdzēt mani, ka es darīju nepareizi, pārskaitīdams naudu sanāksmēm caur šo dievnamu. Kaut arī mūsu pilnvaroto padome parakstīja to deklarāciju. Un ikviens, kas ir bijis manās sanāksmēs, var pateikt, ka es esmu atklāti sacījis, ka šī savāktā nauda mūsu...manās sanāksmēs tika virzīta caur šo draudzi. Bet tagad viņi saka, ka es laidu to caur draudzi, lai apmānītu valdību, un par to viņi grib man iedot divdesmit gadus Fort Līvenvortā, Kanzasā.
E-50 I have been in trials for the last three or four months, under heavy fire, trying to accuse me of doing something that was wrong, by passing the money through this tabernacle here, for the meetings. Which, our trustee board here signed the declaration. And there’s not a person that’s ever attended my meetings but what I’ve publicly announced that this money was taken up in our…in my meetings, were directed through this church. And now they say, because I placed it through the church, I was trying to defraud the government, and want to give me twenty years in Fort Leavenworth, Kansas, for it.
E-51 Es pateicu: “Kāpēc mūsu tiesu namos ir rakstīts šis vārds 'taisnīgums'? No tā ir tikpat daudz labuma, it kā tā vispār nebūtu.” Sacīju: “Es taču izdarīju visu to, ko man pateica jūsu pašu cilvēki. Bet tagad jūs sakāt, ka viņi vairs neatrodas valdībā. Kā jūs tā varat? Tu nokārto vienu lietu un pierādi to, bet viņi pēc tam izrok kaut ko citu.” Ne tikai tas, viņi ir nepastāvīgi.
E-51 I said, “What is that word wrote over our—our court houses, ‘Justice’? It means no more than it wasn’t even wrote there.” Said, “When everything that your own people told me to do, I have did it. And now you say that they’re not with the government anymore. How can you? You’ll settle one and prove it out, then here they’ll dig up something else.” Not only that, but they’re wishy-washy.
E-52 Lūk, ko es pateicu federālajā tiesā, es sacīju: “Ja komunismā būtu kristietība, tad es būtu komunists.” Taču es nevaru būt, jo tas noliedz kristietību.
E-52 I made this statement in the federal courts. I said, “If communism had Christianity in it, I’d be a communist.” But I can’t be, because it denies Christianity.
E-53 Tāpēc man ir tikai viena roka, pie kuras turēties – tā ir Dieva nemainīgā roka, zinot, ka Viņš respektēs taisnību un godu. Tam būs jāparādās taisnīgumā.
E-53 So I have one hand to hold to, that’s God’s unchanging hand, knowing that He will respect truth and honor. It’ll have to come forth, in justice.
E-54 Taču tas ir tāpēc, lai parādītu, ka vairs nav uz ko paļauties, tikai uz Tā Kunga atnākšanu.
E-54 But to let you know there is not hopes nowhere, only in the Coming of the Lord.
E-55 Ak, lūk, kādā dienā mēs dzīvojam, tik briesmīgā laikā! Kad viss pastāvošais, pat pati draudze, draudzes ļaudis, draudzes konfesijas, viņi ir tik ļoti aizrāvušies ar savām mazajām...savām mazajām atšķirībām, ka pat negrib būt sadraudzībā viens ar otru un nepieņem brīdinājumu, ka Tā Kunga atnākšana ir tuvu.
E-55 Oh, it’s such a day that we’re living, such a—an awful time! When, every physical thing, even to the church itself, the church peoples, the church denominations, they’re so concerned about their little—their little differences, till they won’t even fellowship one with the other, and not taking warning that the Coming of the Lord is at hand.
E-56 Tādi vīri kā Billijs Grēms un Džeks Šulers, un Orals Roberts, un daudzi no tiem lielajiem evaņģēlistiem, un Čārlzs Fulers, kuriem ir ietekme pa visu pasauli, dara visu, ko vien var, lai brīdinātu par Tā Kunga atnākšanu. Un tos mūsu cilvēkus, tos cilvēkus, kuri cenšas darīt pareizi, tos cilvēkus mūsu pašu valdība cenšas saraut gabalos.
E-56 Men such as Billy Graham, and Jack Schiller, and Oral Roberts, and many of the great evangelists, and Charles Fuller, who has an outreach to the whole world, they do everything that they can, to warn the Coming of the Lord. And those own men, those men who try to do right, is the men that our own government tries to tear to pieces.
E-57 Es kādam pateicu: “Mister, divdesmit astoņus savas dzīves gadus es esmu uzlicis uz Dieva altāra, lai censtos darīt to, kas ir pareizs. Un es gribu, lai kāds paskatās man acīs un pasaka, kur es dzīvē esmu kādu apmānījis vai kaut ko nozadzis. Caur Dieva žēlastību es esmu tīrs.”
E-57 I said to someone, “Mister, twenty-eight years of my life, I’ve laid on the altar of God, to try to do right. And I want someone to look at me in the eye, and tell me if I ever beat anyone out of anything, or ever stole anything in my life. By the grace of God, I’m clear.”
E-58 Viņiem tā ir tukša skaņa. “Tik un tā tu esi vainīgs! Un tu esi diktators savā draudzē! Uzsitīsi gaisā knipi, un tava draudze izdarīs to, ko tu pateiksi!”
“Ak,” es pateicu, “cik netaisnīgs var būt cilvēks?”
E-58 That means no more, to that, than a snap of your finger. “You’re guilty, anyhow! And you’re a dictator in your church! You snap your finger and your church does what you tell them to do!”
“Oh,” I said, “how unjust can men be?”
E-59 Viņš sacīja: “Jūs devāt cilvēkiem dāvanas, kad bija nodeguši viņu nami. Te ir jūsu čeki, kur jūs devāt atraitnēm simtiem dolāru un apmaksājāt viņu renti, un darījāt tamlīdzīgas lietas.” Sacīja: “Vai jūs vērsāties pie savas draudzes padomes un stāstījāt viņiem, ka jūs ko tādu darīsiet?”
Es sacīju: “Nē, ser.”
“Kāpēc jūs to nedarījāt?”
E-59 He said, “You gave people gifts when their homes burnt. Here is your checks where you give widows hundreds of dollars, and paid their rent, and done things like that.” Said, “Did you go to your church board and tell them you were going to do such?”
I said, “No, sir.”
“Why didn’t you?”
E-60 Es sacīju: “Tas Kungs pateica man Savā Vārdā: 'Lai jūsu labā...jūsu kreisā roka nezina, ko dara labā.'”
E-60 I said, “The Lord told me, in His Word, ‘Don’t let your right…your left hand know what your right is a doing.’”
E-61 Viņš sacīja: “Tātad, jūs savu gadījumu cenšaties attaisnot pēc Bībeles, bet mēs tiesājam jūs pēc likuma.”
E-61 He said, “Then you’re trying to plead your case by a Bible, and we’re judging you by a law.”
E-62 Es sacīju: “Kāds likums ir augstāks, cilvēku vai Dieva?” Es izvēlēšos Dieva likumu.
E-62 I said, “Which is the highest law, man’s or God’s?” I’ll take God’s law.
E-63 Pirms dažiem, pirms diviem gadiem es biju atvaļinājumā; es biju atpakaļceļā.
E-63 Just a few, two years ago, I had been on my vacation, was on my road back.
E-64 Šeit Indiānā ierobežojums ir sešdesmit piecas jūdzes stundā dienas laikā, un tas ir uz automaģistrālēm, ātrgaitas automaģistrālēm. Bet naktī tas ir sešdesmit jūdzes stundā, pēc saulrieta. Tā tas ir Kanzasā. Tā tas ir Ilinoisā. Tā tas ir Kolorādo. Tā tas ir Aidaho. Tā tas ir Vaiomingā.
E-64 Here in Indiana the speed laws are sixty-five miles an hour in the day time, and that’s on the free highways, the freeways. And it’s sixty miles an hour at night, after the sun goes down. That’s so in Kansas. That’s so in Illinois. That’s so in Colorado. That’s so in Idaho. That’s so in Wyoming.
E-65 Un būdams atceļā, nosēdējis vairākas dienas sniega sastrēgumā sniega vētras dēļ; un es tikko kā biju dabūjis briedi, un es biju atceļā uz mājām, lai atdotu to draugiem. Un man bija jāsteidzas, lai neiekļūtu citā sniega vētrā, kas sekoja man pa pēdām, jo tad es atkal iestrēgtu un gaļa sabojātos.
E-65 And on my road back, after setting in a snowdrift for several days in a blizzard; and I had just gotten an elk, and I was on my road home, to give it to my friends. And I had to hurry to try to beat another blizzard was just behind me, or I’d be set up again, and the meat would ruin.
E-66 Un es biju izbraucis no Vaiomingas un iebraucu Nebraskā. Es biju nobraucis tur kādas trīsdesmit jūdzes dienvidu virzienā. Un pēkšņi es atskatījos un aizmugurē ieraudzīju policijas sarkano gaismu. Un mani nekad dzīvē vēl nebija apturējuši, tāpēc es vienkārši turpināju braukt. Es paskatījos, es braucu sešdesmit jūdzes stundā, līdz tuvākajai pilsētai bija kādas trīsdesmit vai četrdesmit jūdzes. Un es braucu pa automaģistrāli, pa lielu četru joslu automaģistrāli. Un es redzēju, ka es braucu sešdesmit jūdzes stundā. Es atskatījos, un viņš joprojām brauca man aiz muguras. Un es vienkārši vēroju.
E-66 And I had crossed out of Wyoming, and come over into Nebraska. I was about thirty miles up, inside, the road. And all of a sudden, I looked back, and I seen a police’s red light. And I never was arrested in my life. So, I just went on. I looked down, I was doing sixty miles an hour, out on a…thirty or forty miles from any—any kind of a city. And just going down the highway, big four-lane highway. And, I noticed, sixty miles an hour. I looked back, and he continued to stay behind me. And I just watched.
E-67 Un es ieraudzīju, ka sāk mirgot sarkanā gaisma, un nodomāju: “Nu, kāpēc viņš mani neapdzen? Vietas taču pietiek.” Un es turpināju gaidīt. Es nolaidu logu un izdzirdēju sirēnu. Nu, es nodomāju: “Vēl tuvāk malai es braukt nevaru.” Un viņš apdzina un apturēja mani.
E-67 And I seen the red light flicker, and I thought, “Well, why don’t he pass me? He’s got plenty of room.” And I kept waiting. I run my window down, and I heard a siren. Well, I thought, “I’m over as far as I can get.” And he pulled around and stopped me.
E-68 Es izkāpu no mašīnas. Es nodomāju: “Varbūt es neesmu dzirdējis kādu paziņojumu pa radio, varbūt kaut kas ir noticis mājās ar sievu vai ģimeni.” Un es izkāpu no tās mašīnas bez jebkādas vainas apziņas.
Viņš sacīja: “Man šķiet, ka jūs nesaprotat, kāpēc es jūs apstādināju.”
Es sacīju: “Tā tas ir, ser.”
E-68 I got out of the car. I thought, “Maybe there’s some message that I didn’t pick up on the radio, maybe at home, my wife or family.” And I got out of that car, just as innocent as I could be.
He said, “I guess you wonder why I stop you?”
I said, “I do, sir.”
E-69 Un viņš sacīja: “Jūs pārsniedzāt ātrumu.” Sacīja: “Vai jūs zināt, ar kādu ātrumu jūs braucāt?”
Es sacīju: “Tieši tā.” Es sacīju: “Es braucu sešdesmit jūdzes stundā.”
Viņš sacīja: “Tā tas ir, un tas ir pārkāpums.”
Es sacīju: “Vai tad tas nav sešdesmit piecas...?”
E-69 And he said, “You were breaking the speed laws.” Said, “Do you know how fast you were going?”
I said, “Yes, sir.” I said, “I was going sixty miles an hour.”
He said, “That’s right. And that’s against the law.”
I said, “Isn’t it sixty-five in…?”
E-70 “Nē, ser,” sacīja, “šeit ir piecdesmit piecas. Jūs braucāt par piecām jūdzēm ātrāk.”
“Ak,” es sacīju, “piedodiet, es tā negribēju.”
E-70 “No, sir.” Said, “It’s fifty-five here. You were doing five miles over the speed limit.”
“Oh,” I said, “I’m so sorry. I didn’t mean it.”
E-71 Sacīja: “Iedodiet jūsu vadītāja apliecību. Vienkārši parādiet man jūsu apliecību.”
E-71 Said, “Give me your driver’s license. Just show me your license.”
E-72 Un es izvilku to no kabatas. Un tikko kā viņš ieraudzīja to vārdu “kalpotājs”, viņa acis sāka uguņot. Viņš paķēra savu protokolu mapi un sāka rakstīt man sodu par divdesmit četriem dolāriem un piecdesmit centiem.
Es sacīju: “Vai tad jūs grasāties izrakstīt man sodanaudu?”
Sacīja: “Tieši tā! Es uzlieku jums sodu!”
“Nu,” es sacīju, “ser, lai tā būtu. Taču es neredzēju nekādu zīmi.”
E-72 And I took them from my pocket. And just as soon as he seen that word ‘reverend,’ his eyes gleamed with fire. He grabbed out his book and started writing me a ticket for twenty-four dollars and fifty cents.
I said, “Are you going to give me a ticket?”
Said, “You’re right! I’m going to give you a ticket!”
“Well,” I said, “sir, it’s all right. But I didn’t see anything.”
E-73 Viņš sacīja: “Ak, tur ir zīme tieši aiz štata robežas. Jums tā bija jāredz.”
E-73 He said, “Oh, there’s a sign right out side of the state line. You should have seen it.”
E-74 “Nu,” es sacīju, “es nosēdēju četros...četras dienas sniega sanesumā un droši vien to pat neievēroju, ser.”
Bet viņš sacīja: “Labi. Vai jums ir skaidra nauda?”
Es sacīju: “Tikai kādi divpadsmit dolāri.”
E-74 “Well,” I said, “I been setting in a four dri-…snowdrift for four days, and I probably just never saw it, sir.”
And he said, “All right. You got any cash on you?”
I said, “Just about twelve dollars.”
E-75 “Nu,” viņš sacīja, “kamēr nesamaksāsiet, nekur neaizbrauksiet.” Kādos desmitos vai vienpadsmitos vakarā.
E-75 “Well,” he said, “you’re going to stay right here until you pay it.” About ten o’clock at night, or eleven.
E-76 Es sacīju: “Ser...” Es viņam visu izstāstīju, kas un kā, un par gaļu un tā tālāk. Viņam tas neko nenozīmēja. Tāpēc man bija jāparaksta obligācija, ka es aizsūtīšu viņiem naudu.
E-76 I said, “Sir…” I told him all, what was wrong, and the meat and so forth. That didn’t mean a thing to him. So I had to sign a bona-fide statement, that I would send them the money.
E-77 Kad es atbraucu mājās, es uzrakstīju vēstuli tās pilsētiņas tiesnesim, tam miertiesnesim, kuram es biju apņēmies aizsūtīt. Un es izstāstīju viņam, uzrakstīju: “Ser, es esmu izlietojis divdesmit...apmēram divdesmit piecus gadus,” tajā laikā, “es divdesmit sešus gadus kalpoju Tam Kungam, cenšos atvest pie Jēzus Kristus noziedzniekus, lai pasargātu jūsu kā ierēdņa dzīvi, lai sabiedrība kļūtu labāka un tā būtu labāka vieta dzīvei, un ģimenes būtu labvēlīgākas. Šai kalpošanai es esmu veltījis vairāk kā divdesmit gadus. Un es pavisam nedaudz pārsniedzu pie jums ātrumu. Man šķiet, ka jums būtu man tas jāpiedod.” Es sacīju: “Taču jūsu policists vispār tajā neiedziļinājās, kaut arī, iespējams, viņam tieši tā ir jārīkojas un jāpilda savs pienākums. Taču es lūdzu jums kā tiesnesim. Tas nav naudas dēļ, tas ir principa dēļ. Tā ir mana pirmā sodanauda, un man tā būs jāmaksā no tās naudas, ko man caur draudzi iedod cilvēki dzīvošanai.” Es sacīju: “Es būšu pateicīgs, ja jūs būsiet tik laipns un piedosiet to man. Tomēr šeit ir notariāli apstiprināts čeks, lai jūs zinātu, ka es neko nepieprasu.”
E-77 When I got home, I wrote the judge, of the little city, that little squire that I was to send it to. And I told him. I said, “Sir, I put twenty-…about twenty-five years,” at that time, “twenty-six years in the service of the Lord, trying to convert criminals to the Lord Jesus, to try to protect your life as an officer, to try to make better communities, and a better place to live, and decency for our families. I’ve put twenty something years in that service. And I just crossed over your line. I feel that you should forgive me for it.” I said, “But your officer would not even consider, at all. Which, maybe he is supposed to do that, and carry out his duties. But I’m asking you, as a judge. It isn’t the money; it’s the principle. My first fine to ever pay, and this has to come out of money that people give me to live on, through the church.” I said, “If you’ll be so kind as to forgive me for it, I’ll appreciate it. However, here is the check that’s been notarized, that you might know that it’s—it’s all right.”
E-78 Brāli, viņš to vienkārši parakstīja un aukstasinīgi izlietoja. Kāpēc? Kāpēc? Bet pēc tam sapuvušās politikas un reliģisku aizspriedumu dēļ daži tiek cauri sveikā ar slepkavību. Te nu tas ir.
E-78 Brother, he just signed his name across it and took it, cold-bloodily. Why? Why? And then, through rotten politics, and religious prejudice, some of them get by with murder. There it is.
E-79 Dievs nepieļaus, ka Viņa draudze paliktu ilgi, kad notiek kas tāds. Un pasaule ir samaitāta. Un politika ir samaitāta. Un draudze ir samaitāta. Lūk, kas ir vajadzīgs, lai kaut ko ar to izdarītu – dievbijīgiem cilvēkiem ir jāsanāk kopā un jāpiesauc Tā Kunga Vārds. Lūk, kas ir jāizdara Branhama dievnamam. Ak, es...
Es tikko kā paskatījos un ieraudzīju, cik daudz man vēl ir priekšā.
E-79 God won’t let His Church exist very long under such things. And the world is corrupted. And the politics is corrupted. And the church is corrupted. What we need, to do more about it, is God-fearing people to get together and call on the Name of the Lord. That’s what the Branham Tabernacle needs to do. Oh, I would…
Just looking and seeing I had a lot ahead of me.
E-80 Un es aizdomājos, cik daudz šeit varētu pieminēt to, kas notiek ar draudzi, kā viņi ir ļāvuši krist cilvēku tikumībai, kā viņi ļauj viņiem dzīvot un iet uz dejām un rokenrolu, un ģērbties, kā vien iegribas, un visu pārējo, un tā tik turpināt; kompromitējošie sludinātāji.
E-80 And thinking of how much we could stress here, of the way that the church is a going; how they let down upon the morals of the people, how they let them live, and go to dances and to rock-and-rolls, and dress anyway they want to, and—and everything, and still go on just the same, compromising preachers.
E-81 Lūk, kas mums ir vajadzīgs – vecmodīgi, Dieva sūtīti, no Debesīm dzimuši sludināji, kuri pateiks patiesību, neskatoties uz to, ka tā kādu aizskars. Kā Jānis, kurš pateica: “Cirvis ir pielikts pie koka saknes. Un ikviens koks, kas nenes labus augļus, tiks nocirsts un iemests ugunī.” Mums ir vajadzīgi tādi sludinātāji, pravieši, kuri šāda ļaunuma apstākļos, kādos dzīvojam mēs, metīs bumbas un kā munīciju lietos Dieva tiesas, lai visu saraustītu gabalos.
E-81 What we need is old-fashion, God-sent, Heaven-born preachers who will tell the Truth regardless who it hurts. Like John, who said, “The axe is laid to the root of the tree.” “And every tree that not bringeth forth good fruits is hewn down and cast into the fire.” We need preachers, prophets like that, who will bombard, and use the judgments of God for ammunition, to tear up, in this wicked condition that we’re living in.
E-82 No grēka nevar tikt vaļā, paplikšķinot tam uz muguras. No grēka nevar tikt vaļā, izglītojot cilvēkus. Mūsu programmas ir sagrautas un izgāzušās. Ir tikai viens līdzeklis pret grēku, un tas ir, šis līdzeklis ir Kristus. Un nevis Kristus, kas ir apliecināts intelektuāli, bet caur kristību ar Svēto Garu jaunai dzīvei un atdzimšanai. Tas ir vienīgais līdzeklis pret grēku, vienīgais līdzeklis valstij. Vienīgais līdzeklis draudzei. Vienīgais līdzeklis cilvēkiem.
E-82 You can never rid sin by patting it on the back. You can never rid sin by educating people. Our programs has become demolished and have failed. There’s only one remedy for sin, and, that is, Christ is that remedy. And not Christ through intellectual confession, but through the baptism of the Holy Ghost, to a new Life and a regeneration. That’s the only remedy for sin, only remedy for a nation. It’s the only remedy for a church. It’s the only remedy for the people.
E-83 Lūk, nesen... Man šķiet, ka daudzi no jums, kuri ceļojat, esat tur bijuši. Es pats daudzas reizes esmu pavadījis tur nakti, braukdams uz rietumiem. Man ir jādodas uz turieni nākamajā nedēļā atļaujai...ir jāsaņem no valdības atļauja braucienam. Viņi mani tur šeit, lai tad, ja viņi sūtīs pēc manis, viņi varētu atrast mani šeit. Bet man ir jāaizbrauc uz dažām sanāksmēm rietumu piekrastē. Un, ja Tas Kungs gribēs, es braukšu cauri tai pilsētiņai, kas saucas Vestmemfisa, Arkanzasā. Tā ir Memfisas upes otrā krastā, Tenesijas štatā. Un tajā vietā viņi gribēja iztērēt divarpus miljonus dolāru hipodroma celtniecībai, azartspēlēm. Divarpus miljonus dolāru deģenerācijai un samaitāšanai, un dvēseļu sūtīšanai uz elli. Bet pēc tam ķerstīt tādus vīrus kā Billijs Grēms, Orals Roberts, mani un citus, kuri cieš par Kristu, par to, ka ir izlaiduši likumīgu naudu caur draudzi, un tādiem grib dot pa divdesmit gadiem cietumā. Šī pasaule vienmēr ir gribējusi rīkoties šādi.
E-83 Here sometime ago…I guess many of you people who travel has been there. I’ve stayed all night there many time, in my journey out West. Which I have to go next week, a relief, get relief from the government to go. They’re holding me here. Where, if they’d send me away, they could get me right here. And I’ve got to go to a couple of meetings over on the West Coast. And the Lord willing, I shall pass through this little city called West Memphis, Arkansas. It’s just across the river from Memphis, Tennessee. And in this place they wanted to spend two and one-half million dollars for a race court, for gambling. Two and one-half million dollars, to degrade, and to pollute, and to send souls to hell. And then catch men like Billy Graham, Oral Roberts, myself, and those who are suffering for the cause of Christ, to pass legitimate money through a church, and want to give them twenty years in federal prison. It’s always been the will of the world to act like that.
E-84 Es sacīju: “Jūs... Man ir brāļi, kas ir bijuši federālajā cietumā.”
E-84 I said, “You…I have brothers who has been in federal prison.”
E-85 Un viens no pieminētajiem juristiem pajautāja: “Tev ir brāļi federālajā cietumā?”
Es sacīju: “Viņi tur bija.”
Sacīja: “Kas tie bija?”
E-85 And one of the said attorneys said, “You got brothers in the federal prison?”
I said, “I did have.”
Said, “Who were they?”
E-86 Es sacīju: “Viens no tiem bija brālis Jānis Alkatrasā uz Patmas salas. Un vēl bija brālis Pāvils Romas federālajā cietumā. Un brālis Daniēls, arī viņš bija cietumā.”
E-86 I said, “One of them was Brother John, in Alcatraz, on the isle of Patmos. And the other was Brother Paul, in the Roman federal prison. And Brother Daniel, he was also in the prison house.”
E-87 Un brālis Jāzeps, jo viņš bija apvainots par to, ko viņš nebija darījis; viņš bija vairākus gadus kalpojis, cenzdamies būt īstens Potifara kalps, bet viņa sieva viņu apvainoja. Viņš tika notiesāts un ielikts cietumā uz daudziem gadiem, tā ka viņš apauga ar bārdu un matiem, ka viņš nevarēja... Viņš pat bija jānoskuj, lai atvestu viņu faraona priekšā. Protams. Par ko? Vai par kādu nodarījumu? Par Kristu! Protams!
E-87 And Brother Joseph, because that he had been accused of something that he was innocent of, served years, by trying to be a real servant to Potiphar, and his wife accused him. And he was condemned, and laid in prison for years, until his whiskers and hair had growed out, till he didn’t…Even had to shave him, to take him before Pharaoh. Sure. What for, anything wrong? For the cause of Christ! Exactly!
E-88 Bet tad tērē divarpus miljonus dolāru hipodromam, lai samaitātu un nolādētu, un sūtītu dvēseles uz elli. Ir skaidrs, ka Dievs nāks drīz!
E-88 And then spend two and one-half million dollars for a race court, to pollute and damn and send souls to hell. Talking about God coming quickly!
E-89 Taču tie cilvēki no Arkanzasas kaut ko ar to izdarīja. Man šķiet, ka katra draudze no tām deviņām vai desmit dažādām konfesijām tajā rajonā, viņi visi sanāca kopā un pateica: “Tas ir nepareizi. Un mums tas nav vajadzīgs.” Un viņi izveidoja lūgšanu sapulci un izveidoja lūgšanu ķēdi diennakts garumā. Un, kad tiesneši un federālās varas pārstāvji, un viņi visi atnāca uz tiesu nākamajā rītā, lai pieņemtu lēmumu, vai varēs to būvēt, vai nē, viņi tika sagaidīti un viņi zaudēja. Lūgšana maina situāciju. Man ir vienalga, cik ļoti sapuvusi ir šī pasaule, cik ļoti sapuvusi ir mūsu valsts, mūsu tauta, mūsu ļaudis – mūsu lūgšana maina situāciju.
E-89 But the Arkansas people done something about it. Every church, I think, nine or ten different denominations in them community, they all got together and said, “It’s wrong. And we won’t have it.” And they formed a prayer meeting, and they take chains of prayers, day in and out, and night in and out. And when the judges and the federal men, and they all went to the court the next morning, to settle it, whether they could build it or not, they were met, and it was defeated. Prayer changes things. I don’t care how rotten the world is, how rotten our country is, our nation is, our people; our prayer changes things.
E-90 Taču mūs vairs neinteresē lūgšanu sanāksmes. Mums, kā mēs domājam, ir tik daudz citu darīšanu.
E-90 But we’re not interested in prayer meeting no more. We got so many other things we have to do, so we think.
E-91 Un ne tikai tas, ka tika nosodīts tas hipodroms, bet viņi panāca, ka tika pieņemts arī lēmums, ka visā Arkanzasas štatā kas tamlīdzīgs tika aizliegts uz daudziem, daudziem gadiem. Kāpēc? Tāpēc ka cilvēki, kas saucas Viņa Vārdā, sanāca kopā un lūdzās.
E-91 And then, not only that, was that race court condemned, but it also was drawed up that they could not have, in the state of Arkansas, nothing like that anymore for years and years to come. Why? Because the people that are called by His Name assemble themselves together and pray.
E-92 Ak, tieši tas mums ir vajadzīgs šodien – sasaukšana kopā, gatavošanās. Un nebūt atkarīgiem no sludinātāja, bet lai tu kā indivīds Dieva priekšā gatavotos Tā Kunga atnākšanai, lai izbēgtu no visas šīs samaitātības.
E-92 Oh, what we need today is a calling together, a getting ready. And not depending on the preacher, but you, as an individual before God, make yourself ready for the Coming of the Lord, to escape all this corruption.
E-93 Nav svarīgi, kā viņi tevi saukā un ko viņi dara, Dievu tas it nekādi neizmainīs. Dievs vienalga to izdarīs. Viņš ir atkarīgs un gaida uz mums. Ak vai!
E-93 No matter what they call you, and what action they take, that doesn’t change God one bit. God will do it, just the same. He’s depending and waiting on us. Oh, my!
E-94 Daži cilvēki saka: “Nu, es eju uz draudzi svētdienas rītos. Es klausos mūsu mācītāju, viņš ir labs sludinātājs.” Tas ir labi. Es to augsti vērtēju. Amerikā, pasaulē, lai kas tas nebūtu. Taču ir vajadzīgs kas vairāk par labu vēstījumu no kanceles. Ir vajadzīga tava dzīve. Sagatavošanās attiecas uz tevi.
E-94 Some people say, “Well, I go to church on Sunday morning. I listen to our pastor, which is a fine preacher.” That’s good. I appreciate that. And you are the America, the world, whoever it is. But it takes more than a good message from the pulpit. It takes your life. It takes you, to get ready.
E-95 Atklāsmes grāmatas 19. nodaļas 7. pantā Bībelē ir teikts, runājot par Kristus līgavu: “Viņa ir sagatavojusies.” Viņa sagatavojās. Un tev kā šīs līgavas loceklim, tev ir jāsagatavojas.
E-95 In Revelations the 19th chapter, and the 7th verse, the Bible said that, speaking of the Bride of Christ, “She has made Herself ready.” She made Herself ready. And you, as a member of this Bride, you’ve got to make yourself ready.
E-96 Reiz viens kalpotājs norunāja svētrunu. Bet tur bija kāds vīrs, kas bija nācis uz viņa draudzi, nu, jau diezgan ilgi. Un tajā rītā viņš pienāca pie altāra un sacīja: “Mācītāj, tagad es gribu liecināt, ka vakar vakarā es pilnībā atdevos Kungam Jēzum.”
E-96 Sometime ago, a minister was preaching. And—and there was a man who had been attending his church for, oh, quite a lengthy time. And he came that morning up to the altar. And he said, “Pastor, I now wish to give my testimony and my surrender to the Lord Jesus, which I have done last night.”
E-97 Un mācītājs sacīja: “Nu, es ļoti priecājos to dzirdēt, Džon, uzzināt, ka tu visbeidzot esi nolēmis atnākt un atdot sevi Kungam; jo mēs negribējām aizskart tavas jūtas, taču mēs zinājām, ka tu esi bijis ļoti ļauns. Un mēs zinām, ka tu slikti izturies pret savu ģimeni. Tu visu naudu nospēlēji un nodzēri, un dzīvoji briesmīgu dzīvi, bet tava ģimene bija trūkumā. Un šajā rītā mana sirds priecājas, kad saprotu, ka nu tu esi iznācis priekšā un grasies atdot sevi Kungam Jēzum, lai kļūtu citādāks, lai kalpotu Viņam.”
Viņš sacīja: “Es pateicos tev, mācītāj.”
E-97 And the pastor said, “Well, I am sure glad to hear about that, John. To know that you have decided to finally come and give yourself to the Lord, because we don’t want to hurt your feelings, but we know that you have been very wicked. And we know you have mistreated your family. You’ve gambled away your money, and you drank it up, and live a horrible life, and your family went without. And it gives my heart joy, this morning, to know that you have come forward now and going to surrender yourself to the Lord Jesus, to become a different person, to serve Him.”
He said, “Thank you, pastor.”
E-98 Viņš sacīja: “Bet kas tieši... Es gribētu tev kaut ko pajautāt. No kuras manas svētrunas vai no kādas manas tēmas, vai no kādas dziesmas, kas tika dziedāta draudzē, psalma, tu pieņēmi lēmumu to izdarīt?”
E-98 He said, “Then just what…I want to ask you something. What sermon did I preach, or what text did I use, and, or what song was sung in the church, in the hymns, that made you so decide to do this?”
E-99 Un tas cilvēks paskatījās viņam acīs, asaras ritēja pa viņa vaigiem, viņš sacīja: “Mācītāj, tā nebija neviena no tavām svētrunām, kaut arī tās ir ļoti labas. Tas nebija kora dziesmu vai kādas dziedāšanas dēļ, kaut arī tās ir labas.”
E-99 And as the man looked at him, in the face, with the tears running off his cheeks, he said, “Pastor, it was none of your sermons, though, as good as they were. It was none of the choir singing, or the specials, though as good as they were.”
E-100 Tas sacīja: “Tad varbūt izstāstīsi sanāksmei, kāpēc tu pieņēmi šādu lēmumu?”
E-100 He said, “Then would you tell this congregation why you have made this decision?”
E-101 Viņš sacīja: “Es strādāju kopā ar kādu vīru, kas ir kristietis, un es esmu sacījis viņam visu iespējamo. Saukāju viņu par svētuli. Saukāju viņu par reliģisku fanātiķi un ko nu vēl, bet viņu tas it nemaz neaizskāra. Taču viņš dzīvoja tādu dzīvi, ka visbeidzot tas iekaroja vietu manā sirdī, ka es sagribēju būt tāds kā tas cilvēks. Un tieši tāpēc es paprasīju viņam atvest mani pie Kristus. Es sagribēju to Kristu, kuram kalpo viņš.”
E-101 He said, “I work with a man who is a Christian, and I’ve said everything to him. I called him a holy-roller. I called him a religious fanatic and everything, and it didn’t bother him a bit. But he lived such a life till finally, in my heart, all along, he has won a place, that I want to be like that man. And that’s the reason I asked him to lead me to Christ. I wanted the Christ that he serves.”
E-102 Saprotiet, Dievs patiešām darbojas caur draudzes ganu, lai sagatavotu Savu draudzi. Viņš darbojas caur dziesmām, lai sagatavotu Savu draudzi. Un Viņš darbojas caur jums, lai sagatavotu Savu draudzi.
E-102 You see, God does work through the pastor, to get His Church ready. He works through the songs, to get His Church ready. And He works through you, to get His Church ready.
E-103 Ja draudzes ganam kaut kas nesanāks un pastāvīgi neizdosies, tad jūs sameklēsiet sev citu draudzes ganu. Jūs to izdarīsiet ātri. Ja jūsu koris dzied slikti vai arī solo dziesmas nav pārāk labas, jūs pateiksiet diriģentam, tam, kas vada mūziku: “Vairāk viņiem dziedāt neļauj. Es kļūstu nervozs no viņu dziedāšanas.”
E-103 If your pastor would fail, and continually to fail, you’d hunt you another pastor. Quickly you would do that. If your choir didn’t sing right, or your solos wasn’t right, you would say to the director, the one who has the music, “Don’t let them sing no more. They just make me nervous, to sing.”
E-104 Taču kā ir ar tevi kā ar indivīdu? Kā ir ar taviem trūkumiem tavā ikdienas dzīvē? Kā tev ir ar atbilstību Dieva līmenim, tam, ko Dievs saka, ka tev ir jābūt spožai gaismai, kas stāv kalna virsotnē? Neviens nevar paiet garām, nu, paiet tev garām, neuzzinot par Jēzu. Kāda veida dzīvi tu dzīvo, vai vienu no tām, kur ir apvainošana un niknošanās, un vienaldzība? Vai arī tu vari pastāstīt par mieru un mīlestību, ko tu esi atradis Kristū?
“Viņa ir sagatavojusies.”
E-104 But what about you as an individual? How do you fail in your daily living? How do you tally-up with God, what God says for you to be, a shining Light that sets on a hill? No one can pass that way, but around your way, without knowing about Jesus. What type of life do you live, one of those types that’s mean, insulting, and aggravating, indifferent? Or, can you speak of the peace and the love that you have found in Christ?
“She has made Herself ready.”
E-105 Es parādīju jums ļaunumu. Taču nav pietiekami daudz laika, lai izskatītu laika periodus un parādītu, ka katru reizi tas atgādina Bābeli tajā vakarā ar ārdīšanos un dejām, un dzeršanu, un visu ko tamlīdzīgu, un kas tur notika. Un tā ir bijis visos periodos. Ikvienā periodā Dievam ir zibeņus metošie pravieši ar zīmēm un brīnumiem, lai nosodītu to visu visas tās popularitātes vidū un stāvētu vienatnē ar Dievu.
E-105 I’ve shown you the wickedness. And the time would not, would fail me, to go through the ages, and show that each time, like in Babylon on the night of the rioting, and dancing and drinking, and so forth, and what happened. And down through the age it’s been that way. In every age God has had thunderbolt prophets, with signs and wonders, to condemn the thing in the midst of all popularity, and stand alone for God.
E-106 Ne tikai tas. Taču, kā būs, ja es pieminēšu to gadījumu ar Stefanu, kas nebija pravietis vai mācītājs, bet parasts Kristus ķermeņa loceklis. Kā šis parastais puisis stāvēja sinedrija padomes priekšā tajā rītā un runāja tiem, kas viņu apvainoja, un pateica: “Jūs, stūrgalvīgie, ar neapgrieztām sirdīm un ausīm. Jūs vienmēr pretojaties Svētajam Garam, kā darīja jūsu tēvi, tā darāt arī jūs.” Viņš nebija draudzes gans.
E-106 Not only that, but what if I would speak of the time of little Stephens, not a prophet, not a pastor, just a member of the Body of Christ. How that this little fellow stood before the Sanhedrin Council that morning, and spoke out to those who were condemning him, and said, “You stiff-necks, uncircumcised in the heart and ears. You do always resist the Holy Ghost. As your fathers did, so do you.” He wasn’t a pastor.
E-107 Nevajag gaidīt, ka visu darīs draudzes gans. Nevajag visu uzkraut pilnvaroto padomei vai diakoniem. Tev ir jāsagatavo sevi. Tas ir individuāli.
E-107 You can’t expect your pastor to do it all. You can’t expect your trustee board to do it all, or your deacon board. You’ve got to make yourself ready. It’s an individual affair.
E-108 Un atcerieties, Viņa atnākšana ir tik pēkšņa, ka draudze aizies vienā acumirklī. Un, ja mēs it visur redzam grēku un gaidāmo tiesu, un to, kā tuvojas Dieva dusmības karakuģi, kā mēs no tā aizbēgsim? Parādās zīmes. Jēzus tuvojas. Un tiek darīti vareni brīnumi. Visi rādītāji norāda uz Viņa drīzo parādīšanos, un tas notiks vienā acumirklī.
E-108 And, remember, His Coming is so sudden, that the Church will go in a twinkling of an eye. And if we see sin on every hand, and judgment pending, and the battleships of God’s wrath coming, how we escape this? Signs are appearing. Jesus is coming. And great wonders are being done. Every mile post is pointing towards His soon appearing, and it’ll happen in a moment.
E-109 Ko parāda mūsu inventarizācija šajā rītā? Ja mums šorīt būtu jāatskaitās un Kungs Jēzus šajā rītā nolaistos no debesīm, atskanot saucienam un Dieva bazūnei, vai mēs kā draudzes ķermenis būtu gatavi? Vai mēs būtu, katrs personīgi, gatavi pievienoties tiem, kas tiks augšāmcelti no mirušajiem, kuri ir pierādījuši savu gatavību? Nav nozīmes, vai mēs esam gatavi vai neesam, Kungs Jēzus vienalga atnāks noteiktajā laikā. Mums ir jābūt gataviem, un tas mums ir jādara tagad. Nav laika gaidīt. Mums ir jāizmanto laiks un jābūt gataviem.
E-109 How are we standing, this morning, as we take inventory? If we should be spoke to, this morning, and the Lord Jesus should descend from the heavens, this morning, with the Shout and the Trump of God, would we be found ready, as a church body? Would we be found ready, as an individual, to join with those who are raised from the dead, who have proven themselves ready? No matter whether we are ready or not, the Lord Jesus will come just the same, at the appointed time. We must be ready, and we must do it now. It is no time to wait. We must redeem the time and be ready.
E-110 Reiz bija... Tas ir stāsts (pirms pašām beigām), kas mani satrieca, kad es to izdzirdēju pirms daudziem, daudziem gadiem.
E-110 Sometime ago, a story (just before closing) that struck me, as I heard it, many, many years ago.
E-111 Tā Kunga slepenā atnākšana; pēkšņā, noslēpumainā draudzes aiziešana. Esiet nomodā! “Divi būs uz lauka, vienu Es paņemšu, bet otru atstāšu. Divi būs gultā, vienu Es paņemšu, bet otru atstāšu.” Tas parāda, ka Tā Kunga atnākšana nebūs tikai kādā konkrētā vietā, taču tas notiks it visur pasaulē. “Viens strādās uz lauka,” tā ir diena. “Cits gulēs gultā,” tas būs otrā zemes pusē. Aizraušana būs pa visu pasauli un notiks, atskanot saucienam, ercenģeļa balsij un Dieva bazūnes skaņai. Un mirušie Kristū augšāmcelsies. Un viņa tiks aizrauta prom slepus. Ak, man tas patīk! Atnāk tas brīnišķīgais Līgavainis, un līgava sevi sagatavo, gaida to slepeno brīdi, kura precīzo laiku nezina pat viņa. Taču viņa ir gatava un apģērbta, un gaida to.
E-111 This secret Coming of the Lord; sudden, secret going of the Church. Watch! “There’ll be two in the field; I’ll take one and leave one. There’ll be two in the bed; I’ll take one and leave one.” Showing that the Coming of the Lord will not be just at any certain corner, but will be universal. “One will be in the field, working,” daytime. “The other one in a bed, sleeping,” on the other side of the world. It’ll be a universal Rapture, and will come with the Shout, with the Voice of the Archangel, and the Trump of God shall sound. And the dead in Christ shall rise. And She’ll be caught away, secretly. Oh, I love that! The great Bridegroom coming, and the Bride got Herself ready, waiting for that secret moment that She doesn’t even know, Herself. But She is ready, and dressed, and waiting for it.
E-112 Pēc visiem Viņa rādītājiem šajā pasaulē ir redzams, ka tiesa ir sagatavota. Mēs redzam draudzē brīnumus un zīmes, ka notiek varenas lietas. Kādiem cilvēkiem mums ir jābūt? Mums ir jābūt gataviem šajā brīdī, jo mēs nezinām, kad Viņš atnāks. “Esiet arī jūs gatavi, jo jūs nezināt ne minūti, ne stundu, kad atnāks jūsu Kungs.” Esiet gatavi! Jo tad tu vairs nevarēsi sagatavoties, jo Viņš pateica, ka jūs to nevarēsiet.
E-112 We see His sign posts in the world, that she’s ready for judgment. We see signs and wonders in the church, great things taking place. What kind of people should we be? Ready at the moment, for we don’t know when He’s Coming. “Be ye also ready, for you know not what minute or hour your Lord does come.” Be ready! For, you can’t get ready then, for He said you could not.
E-113 Cik daudzi no jums, droši vien visi, ir lasījuši par tām jaunavām? Dažas bija gudras, bet dažas bija negudras. Jaunava nozīmē “tīrību”. Viņas visas bija labi cilvēki. Ikviena no tām bija jaunava, Dieva attīrīts trauks. Taču iegāja tās, kurām bija eļļa viņu lukturos, bet pārējās palika ārpusē. Viņas visas bija jaunavas, ikviena, cilvēki, kuriem nevarēja aizrādīt ko nepareizu. Viņas, ikviena, ticēja Tā Kunga atnākšanai. Viņas bija gatavas iziet, lai satiktu Viņu, taču dažām no viņām izbeidzās eļļa.
E-113 How many of you, all perhaps, have read of the virgins? Some were wise and some were foolish. Virgin means “purity.” They were all good people. Every one of them, virgin, sanctified vessels of God. But those who had Oil in their lamps, went in, and the others was left out. They were all virgins, every one. People that you couldn’t put your finger on, for anything wrong. They, every one, believed in the Coming of the Lord. They were ready to go meet Him, but some of them let their Oil go out.
E-114 Nepieļaujiet, lai tā notiek ar jums. Lai tavā lukturī ir Eļļa. Eļļa ir Gars, Svētais Gars. Lai Tas tev nekad neapsīkst. Kad tu jūti, ka izzūd mīlestība, tavs patiesums pret Kristu un kopējo darbu, ātri ej pie Viņa, kuram ir tas Eļļas avots, un nopērc sev piepildīšanos ar Svēto Garu.
E-114 Don’t let that be your case. Keep Oil in your lamp. Oil is a Spirit, the Holy Spirit. Never let It drain from you. When you feel your love dying away, your sincerity to Christ and to the—the Cause, quickly go to Him Who has the fountain of Oil, and buy for yourself a filling of the Holy Spirit.
E-115 Mūsu valstij ir beigas, tā ir morāli samaitājusies un sabrukusi. Mūsu politiķi ir samaitājušies, un ar tiem ir cauri. Mūsu līderi, ak, Dievs, ko lai mēs darām? Tu vari ielikt tur labu cilvēku, bet viņš paliek par blēdi.
E-115 Our nation gone, morally corrupted and ruined. Our politics, corrupted and gone. Our leaders, O God, what could we do about it? You can put a good man in, and he comes out a crook.
E-116 Ir tikai Viens, ko mēs šobrīd varam atvest, tas ir Kungs Jēzus. Sagatavosimies Viņa atnākšanai.
E-116 There’s only One we can bring now, that’s the Lord Jesus. Let’s make ready for His Coming.
E-117 Noslēgumā es gribu izstāstīt jums vienu nelielu stāstu, kuru es dzirdēju pirms dažiem gadiem. Šī pēkšņā, ātrā draudzes aiziešana!
E-117 I want to tell you a little story that I heard some years ago; in the close. This sudden, quick Rapture of the Church!
E-118 Tagad tu sacīsi: “Nu, notiks tādi un tādi notikumi, un tad es gatavošos.” Gatavojies tagad. Es tikko kā izstāstīju jums par Perlharboru un daudziem gadījumiem, kad viņi atteicās ieklausīties brīdinājumā. Atteicās tajā ieklausīties. Tur atlika tikai Dieva tiesa pār cilvēkiem. Lūk, visi, kas neieies Kristū, nokļūs zem Dieva dusmības un Dievišķās tiesas. Lūdzu, nepieļauj, lai tas notiek ar tevi.
E-118 Now you say, “Certain things will take place, then I’ll make ready.” Make ready now. I’ve just related to you of Pearl Harbor and of many places where they refused to hear the warning. They refused to listen to it. Nothing was left but Divine judgment upon the people. Now, all that will not go in Christ will be under God’s wrath and Divine judgment. Please don’t let that happen to you.
E-119 Nav svarīgi, kāds reiz kļūs Branhama dievnams – lai tas nenotiek ar tevi. Esi Kristus kalps. Nav svarīgi, ko dara draudžu pasaule, esi Kristus kalps. Tas nav atkarīgs no Branhama dievnama un tāpat ne no kādas citas draudzes. Tas atteicas uz tevi kā uz indivīdu, tev ir jābūt gatavam, kad notiks Tā Kunga atnākšana. Tev ir jābūt gatavam. Man ir jābūt gatavam. Es slaucīšu savu kāpņutelpu. Bet tev ir jāslauka savējā. Nelien pie manējās, es nelīdīšu pie tavējās. Tev ir jāsagatavo savas drēbes.
E-119 No matter what the Branham Tabernacle ever turns out to be, don’t you let it be you. You be a servant of Christ. No matter what the church world does, you be a servant of Christ. It’s not up to the Branham Tabernacle, neither is it up to any other church. It’s up to you, as an individual, to be ready at the Coming of the Lord. You must be ready. I must be ready. I’ll sweep my own steps. It’s up to you to sweep your steps. Leave mine alone; me leave yours alone. You’ve got to make your garment ready.
E-120 Reiz bija kāds liels rančo īpašnieks, un viņam piederēja kāds milzīgs rančo tur tālu Kolorādo ziemeļos, netālu no kalniem.
E-120 There was a great rancher, and he owned a mammoth big ranch, way in the northern part of Colorado, near the mountain section.
E-121 Kā jūs visi zināt, es esmu nedaudz strādājis ar lopiem, jājis un tā tālāk. Un viens no maniem saucieniem uz Dievu bija, kad es sēdēju vecos teksasiešu zābakos, uzlicis šauteni uz sedliem, ar pistoli pie jostas, kad es sadzirdēju vēju tajos kokos, un izklausījās, it kā kāda balss teiktu: “Ādam, kur tu esi?”
E-121 As you all know, I done a little ranching in my life, of riding and so forth. One of my calls to God, was setting on a spare of old Texas wheel spurs, with a rifle laying on the saddle and a pistol on my side; when I heard them trees blowing, sound like a Voice said, “Adam, where are you?”
E-122 Un, kad es paskatījos uz zvaigznēm un dzirdēju veco Slimu, vecu kovboju no Teksasas, kurš spēlēja uz ķemmes uzlicis papīra gabalu:
Tur pie krusta, kur mans Glābējs nomira,
Tur šķīstīšanu no grēka ar asarām meklēju.
Tur mana sirds tika ar Viņa Asinīm mazgāta;
Slava Viņa Vārdam.
E-122 As I looked up towards the stars, and they heard the old Slim, an old cowboy from over in Texas, blowing through a comb with a piece of paper.
Down at the cross where my Saviour died,
It was down there for cleansing from sin I cried;
There to my heart was His Blood applied;
Glory to His Name.
E-123 Es pārvilku segu pāri galvai un mēģināju noslēpties, jo uz tiem kalniem no augšas skatījās Dievs.
E-123 I pulled the blanket over my face and tried to hide myself, ’cause God was looking down in those hills.
E-124 Tas notika vienā no tādiem rančo, no kurienes gaļas pārstrādes uzņēmumi iepērk sev lopus; tie tiek iedzīti kalnos, bet teļi pēc piedzimšanas tiek rudenī savākti un iezīmēti, bet vecie lopi tiek pārdoti, vērši un pārējie; un tiek aizvesti...savāc savus lielos lopu ganāmpulkus.
E-124 It was on one of those ranches, where the great packing companies buy their cattle, run them into the mountains, and then bring them out after calves are born, in—in the fall of the year, and brand them, and sell off some of the old herd, and the steers and so forth, and go ahead into the…accumulate their great herds of cattle.
E-125 Un tajā rančo īpašnieks jeb vadītājs, kā mēs tur saucam, galvenais, meistars, viņam bija piecas meitas. Tās visas bija skaistas sievietes, jaunas, neprecētas.
Bet tur bija viena neuzkrītoša meitene, kura bija to meiteņu māsīca; viņas tēvs un māte bija miruši. Un viņu bija aizveduši uz turieni, lai viņa dzīvotu ar savu tēvoci.
E-125 And on this certain ranch, the owner, or the caretaker, what we call there, “the top,” the foreman, he had about five daughters. They were all beautiful women, young, single. And there was a little lady there, which was a cousin to these girls, that her father and mother had both deceased. And she was brought over there to be…to live with her—her uncle.
E-126 Bet tās meitenes, viņas staigāja tajās izpušķotajās kleitās, jūs zināt, un viņas vienkārši izrīkoja to nabadzīti un attiecās pret viņu kā pret kādu dzīvnieku. Viņai bija jādara visi smagie darbi. Viņa mazgāja traukus. Viņa tīrīja. Viņa klāja gultas. Tas viss bija jādara viņai. Bet viņas tikai ņēmās ar savu nagu pulēšanu un manikīru, ar to draņķi uz lūpām, un bija tādas kā konfektītes, ziniet, ar smalkām manierēm.
E-126 And those girls, that they was in those fancy type of frilly frocks, you know, and—and—and they just took this poor little girl and they just treated her like she was some animal. All the hard work poured right on her. She washed the dishes. She cleaned up. She fixed the bunks. She—she had to do it all. And they just stayed around with polished finger nails and manicure, the stuff on their lips, and all fixed up, you know, just prissy.
E-127 Un jo īpaši viņas tādas kļuva, kad viņas uzzināja, ka no Čikāgas atbrauks jaunais, neprecētais gaļas pārstrādes uzņēmuma īpašnieka dēls, kuram piederēja tas rančo. Ak, kā viņas saposās! Ak! Viņas tā ģērbās un tā gatavojās viņa atbraukšanai! Bet vakaros par to vien runāja, kā viņas pavedinās to jauno cilvēku un apprecēsies ar viņu. Kam bija... Tad viņas pašas kļūs par tā rančo īpašniecēm, jo dēls taču ir visa mantinieks. Tāpēc viņas gatavojās.
E-127 And especially did they do this when they heard that from Chicago, the big packing company who owned the outfit, his young, single son was coming to visit the ranch. Oh, did they dike out in good clothes! Ah! And did they dress and make ready for his coming! And each night the conversation would be, they were going to vamp this young man and marry him. Who would…Then they would own the ranch, themselves, for the son would fall heir to all. So they made themselves ready.
E-128 Tā ka jūs redzat, ka ir jāveic sagatavošanās. Jūs gatavojaties, iestājoties draudzē vai ko tamlīdzīgu, tomēr tas nav viss, kas tiek prasīts. Tev ir jābūt Eļļai tavā lukturī. Saprotat? Tik vien kā tavas drēbes, piemēram: “Mēs uzcelsim lielu draudzi. Mēs pievienosimies labākai konfesijai. Mēs...mēs Tam Kungam dabūsim nelielas ērģeles. Mēs uztaisīsim plīša solus,” ne jau to pieprasa Dievs.
E-128 So, you see, there is a ready to be made. You make yourself ready, by joining church or something, that ain’t all that’s required. You got to have Oil in your lamp. See? Just your dressing, say, “We’ll build a big church. We’ll belong to a better denomination. We’ll—we’ll get a little pipe organ, to the Lord. We’ll make plush seats.” That isn’t what God requires. [Brother Branham knocks on the pulpit three times—Ed.]
E-129 Taisnīgumu, lūk, ko pieprasa Dievs, Viņa Dēlā, Jēzū Kristū. Lūk, kādas ir tās drēbes. Jo Bībelē ir teikts: “Viņa bija ģērbta baltā audeklā, tas ir svēto taisnīgums.” Tāpēc viņa...
E-129 Righteousness is what God requires, of His Son, Christ Jesus. That’s the garments. For the Bible said, “The white clothes which she is adorned in, is the righteousness of the saints.” So she…
E-130 Tās meitenes domāja, ka viņas sagatavosies tā jaunā cilvēka atbraukšanai. Protams, tā nabaga māsīca... Tas man atgādināja kādu izstumto. Viņa būtu varējusi iepatikties. Viņa bija skaista sieviete, taču, ak vai...! Viņa bija jauka meitene, taču viņu neviens neņēma vērā, pat ne kā radinieci.
E-130 These girls thought they would make themselves ready for the coming of this young man. Course, that poor little cousin, that reminds me of an off-cast somewhere. You can appreciate her. She was a beautiful woman. But, oh, my! She was a nice little girl, but she was not even considered among them, not as a relative.
E-131 Un aptuveni tā šodien izskatās tā īstenā draudze konfesiju acīs. [Pārtraukums lentas ierakstā–Tulk.] Pat netiek ņemta vērā; kaut kāda nekonfesionālo cilvēku grupa, izstumto bars.
E-131 Now that’s about the true picture of the real Church, today, before the denominations. [Blank spot on tape—Ed.] Not even considered; a bunch of interdenominationals, a bunch of outcasts.
E-132 Tāpēc tā nelaimīgā nabadzīte vienkārši turpināja strādāt. Un kad tas jaunais cilvēks atbrauca...
E-132 So the poor little fellow just went ahead, working. And when the young man arrived…
E-133 Viņi to nezināja, taču viņš bija atbraucis atrast sev sievu. Viņam līdz nelabumam bija apnikušas pilsētas meitenes, kuras zināja to vien kā izskaistināties un, ak, jūs saprotat, staigāt pa bāriem un braukāt ar kadiljakiem, un visu ko tādu. Viņas... Tas viss viņam bija pagalam apnicis. Viņš domāja: “Es aizbraukšu uz rietumiem un atradīšu sev īstu meiteni, kura būs īsta māte maniem bērniem. Un tādu, kas neslaistīsies pa visiem tiem šūšanas pulciņiem un pa visām tām biedrībām, un tā tālāk, bet vienkārši būs īstena māte.” Bet ko viņš tur atbraucis ieraudzīja? Tieši to, ko viņš bija kritizējis Čikāgā.
E-133 They didn’t know it, but he come looking for a wife. He was sick and tired of the city girls who just stayed all dolled up, and, oh, you know, hung around the barrooms, and rode around in the Cadillacs, and the—the different things. They—they were just sick and tired of it. He thought, “I’ll go out West and hunt me a—a real girl that’ll be a real mother to my babies. And somebody who’ll not hang at all the sewing circles and the—and the societies and things, but will just be a real mother.” What did he find when he got there? But the same thing that he had condemned in Chicago.
E-134 Un man ir jautājums, vai Kungs Jēzus nekonstatēs, ka draudze ir vien parasta konfesija, kas tikai saucas par “draudzi”, bez Eļļas lukturos, negatavu aiziešanai? Ak, viņām ir skaistas kleitas. Viņām ir vislielākās baznīcas, vislielākais tas un viss pārējais. Taču Dievam tas nav vajadzīgs. Viņam esi vajadzīgs tu kā indivīds. Viņiem var būt vislabākie draudzes gani, viņiem var būt visbrīnišķīgākās diakonu padomes, taču Viņam esi vajadzīgs tu ar Eļļu. Viņš nāk paņemt prom to Eļļu un Līgavu.
E-134 I wonder if the Lord Jesus will find a church, just a denomination, just by name, “a church,” no Oil in the lamps, not ready to go? Oh, they got fine frocks. They got the biggest churches, the biggest this, and all these things. But God don’t want that. He wants you as an individual. They may have the best pastors, they may have the finest deacon boards, but He wants you with Oil. He’s coming to catch that Oil and Bride away.
E-135 Un, kad viņš, tas puisis, skatījās uz viņām, viņa sirds noskuma. Un tajā vakarā tika rīkoti tādi kā... Tajās dienās, un tas bija sen, tas saucās par “čārlztonu”, kas ir kaut kas ļoti līdzīgs rokenrolam. Un tika organizēta tāda liela ballīte. Daudzi no jums atceras to veco čārzltona deju, kura tika dejota, kad es vēl biju ļoti jauns, kad es biju tur. Lūk, visiem bija jāapģērbjas melnas un baltas krāsas drēbēs, ziniet, lai... Ak, tie saucās par “čārlztoniem” jeb “blekbatomu”, lūk, kā tas tika saukts. Un viņi ģērbās tādās divkrāsainās drēbēs, lai dejotu tās dejas.
E-135 And as he, this boy, looked upon them, he was disheartened. And that night they were having something on the order…In them days, it’s been long ago, they called the “Charleston,” which is just like a rock-and-roll. And they were going to throw one of those big parties. Many of you people remember that old Charleston dance they did, back when I was a kid, when I was out there. And so they were all had their little black and white clothes on, you know, to do the…Oh, it was called “Charlestons,” and “black bottom.” That’s what they were calling. And they had them two-toned clothes, and they were going to do these dances.
E-136 Un tam puisim tas viss bija apnicis. Viņš meklēja īstu meiteni, tāpēc viņš aizlavījās prom no viņu ballītes. Viņš vēroja viņas. Viņš bija atbraucis, lai paskatītos uz viņām.
E-136 And, but, this boy was sick of that stuff. He was hunting for a real girl, so he slipped out of their party. He was watching them. He went in to look at them.
E-137 Tāpat dara arī tas cits Dēls, kuru es pazīstu. Cits Dēls atnāks uz tavu draudzi. Viņš... Dieva Dēls, Viņš atnāks uz turieni. Viņš paskatīsies. Viņš redzēs, ka tu esi labi apģērbts. Viņš sapratīs, ka tu esi labs draudzes loceklis. Taču Viņš meklē kaut ko atšķirīgu no vispārpieņemtajām draudzes normām.
E-137 So is another Son that I know of. Another Son will come to your church. He’ll…Son of God, He’ll come there. He’ll look around. He’ll see you’re fine dressed. He’ll—He’ll know that you’re a good member. But He’s looking for something different from just the regular trend of church.
E-138 Un tā, visu to vērodams, viņš pēc kāda laiciņa patiešām zaudēja cerības. Viņš izgāja ārā.
E-138 So as he looked around, after while, he was so discouraged. He walked out the door.
E-139 Un iedams atpakaļ, mēnesgaismā soļodams uz viesumāju, viņš izdzirdēja tādu kā dungošanu. Un viņš paskatījās apkārt. Un tur iznāca tā meitenīte ar lielu samazgu bļodu, vēlu vakarā, baskājaina, lai izlietu ārā to samazgu ūdeni. Un tikko kā viņš ieraudzīja viņu, kaut kas pateica: “Tā ir viņa. Tā ir tā īstā.” Tāpēc viņš nostājās viņas ceļā. Un, kad viņa... Tajā brīdī, kad viņa nāca atpakaļ gar aploka žogu, ak, tur stāvēja viņš. Un viņa teju vai noģība.
E-139 And going back, walking in the moonlight, towards the bunk house, he heard somebody kind of humming. And he looked around. And here went this little girl with a great big pan of dish water, way in the night, barefooted, to throw the dish water out. And as soon as he saw her, something another said, “That’s her. That’s the one.” So he put hisself in the way. And when she…That’s when she come back along the corral fence, why, he was standing there. And she almost fainted.
E-140 Viņš sacīja: “Sveicināta!” Un viņš sacīja: “Kā tevi sauc?” Un viņa pateica viņam savu vārdu, un viņas uzvārds bija tāds pats kā tā rančo priekšniekam. Viņš sacīja: “Tad es nesaprotu, kā tas... Vai tas ir tavs tēvs?”
E-140 He said, “How do you do?” And he said, “What’s your name?” And she told him her name, and it was the same name of the boss of the ranch. Said, “Then I can’t understand how that this…Is that your father?”
E-141 Sacīja: “Nē. Es esmu tikai māsīca, saprotiet. Mans tēvs un viņš bija brāļi. Man ir tāds pats uzvārds. Taču es... Viņš ir tas priekšnieks.”
E-141 Said, “No. I’m just a cousin, you see. My father and he were brothers. I’ve got the same name. But I…That, that’s the boss.”
E-142 Tu vari saukties draudzes vārdā, tu vari saukties Branhama dievnama vai metodistu, lai kāda arī nebūtu tava draudze, vārdā. Tas nav tas, draugs. Saprotat? Ir vajadzīgs kaut kas cits. Tas ir tavs raksturs. Lūk, uz ko skatās Dievs. Tu vari būt metodists. Tu vari būt baptists. Tu vari būt prezbiterietis. Tas nav tas. Dievs skatās tieši uz raksturu. Nevis vienkārši šis pasaulīgais raksturs, bet Svētā Gara raksturs. “Šīs zīmes ies līdzi tiem, kas tic,” sacīja Jēzus Marka Evaņģēlija 16. nodaļā.
E-142 You might have the name of church, might have the name of Branham Tabernacle, or Methodist, or whatever church you go. That isn’t it, friend. See? It’s something different. It’s your character. That’s what God is a looking at. You might be Methodist. You might be Baptist. You might be Presbyterian. It’s not that. It’s character that God looks at. Not just earthly character, but Holy Spirit character. “These signs shall follow them that believe,” said Jesus, in the 16th chapter of Saint Mark.
E-143 Viņa tik ļoti apmulsa, ka viņš vispār viņu uzrunāja. Un viņa nokāra savu galviņu un ieskrēja mājās.
E-143 She was so gotten that—that he would speak to her, even. And she hung her little head down, and she ran into the house.
E-144 Viņš tur pavadīja kādu nedēļu vai divas, visu un visur vērodams. Un viņš vairāk neko neteica, bet turpināja viņu vērot. Un tajā vakarā pirms aizbraukšanas... Viņam bija jādodas prom nākamajā rītā. Viņiem bija paredzēts uztaisīt vēl vienu lielu ballēšanos. Bet viņš meklēja viņu. Viņš nevarēja viņu atrast. Viņš zināja, ka viņai ir jāmazgā netīrie trauki un tā tālāk, lūk, jādara netīrais darbs un tas, ko negribēja citi.
E-144 He was there for a week or two, and he looked all around, everywhere. And he never said no more, but he kept watching her. And the night before he left…He was to leave the next morning. They was throwing another big party. And he watched for her. He couldn’t find her. He knowed she’d had to do the dishes and so forth, so, the dirty work and all could be throwed off.
E-145 Un tieši tas reizēm ir jādara īstenajai Dieva draudzei – tas netīrais darbs, visas tās kauninošās iesaukas un tas viss sliktais, kas tiek viņai uzmests. Un viņa ir kā plankumains putns. Visi pārējie putni sanāk apkārt un sapulcējas kopā pret viņu. Viss kārtībā. Viņas vārds ir Jēra Dzīvības Grāmatā. Reiz viņa izpletīs savus lielos spārnus aizlidošanai. Viņa ir gatava. Tie plankumi parāda, ka viņa ir apslacīta ar Kristus Asinīm. Saprotat? Jūs esat lasījuši par to savā grāmatā, Bībelē.
E-145 And that’s the way the real Church of God has to take it sometime, the dirty work, all the scandal names, and all of the thing that’s mean, to be throwed at it. And She’s a great speckled bird. All the other birds gather around and flock at Her. That’s all right. Her name is on the Lamb’s Book of Life. She’ll spread Her great wing some day for a flight. She’s ready. Them speckles meant the Blood of Christ sprinkled on Her. See? You’ve read it in your Book, the Bible.
E-146 Un tovakar tam puisim izdevās satikt to meiteni, kad viņa gāja ārā. Viņš sacīja: “Es esmu tevi vērojis. To zinu tikai es.” Viņš sacīja: “Es atbraucu uz šejieni atrast sev sievu. Un no visa, ko es jebkad esmu redzējis, tu atbilsti tām prasībām.” Kā gan viņa jutās? Liela cilvēka dēls tagad viņai jautā, vai viņa būs viņa sieva.
E-146 And this boy caught the little lady that night coming out. He said, “I’ve watched you. No one knows it but myself.” He said, “I’ve come out here looking for a wife. And all that I have ever seen, you meet the requirements.” How did she feel? The big man’s son asking her now if she would be his wife.
E-147 Vienkārši iedomājieties, kā droši vien jutās tās meitenes, kad viņas paskatījās ārā pa logu un ieraudzīja, kā tās nicinātās māsīcas rokas tur cilvēks, kuru viņas bija centušās savaldzināt ar savām krāšņajām kleitām un ballēšanos.
Bet viņš sacīja: “Vai tu mani precēsi?”
“Ak,” viņa sacīja, “ser, es neesmu cienīga.”
E-147 Just imagine how those girls must have felt when they looked out their window and saw, holding hands, with that little, despised cousin, the man that they tried to vamp, with all their big fine frocks and frills, and carrying on.
And he said, “Will you marry me?”
“Oh,” she said, “sir, I’m not worthy.”
E-148 Lūk, kā jūtas īstenā draudze: “Es neesmu cienīgs. Es varu... Ja vien es varētu mazgāt Tavus traukus, man ar to pietiktu.” Vai tu gribi ieņemt tādu vietu? Vai tu varētu nomazgāt traukus pēc tā Mielasta? Vai tu gribētu, lai tevi saukā par fanātiķi? Vai tu gribētu iet kopā ar tiem dažiem nicinātajiem, kas pieder Tam Kungam? Vai tu gribi?
E-148 That’s the way the real Church feels about it, “I’m not worthy. I can…If I could just wash Your dishes, it’ll be all right.” Are you willing to take that place? Could you wash the dishes from the Supper? Would you be willing to be called fanatic? Or, would you be willing to be take the way with the Lord’s despised few? Are you willing?
E-149 Vai tu gribi savā darbavietā būt iezīmēts kā: “Lūk, tas cilvēks ir reliģiozs fanātiķis, jo viņš nedzer, nesmēķē, nedejo, neskraida apkārt ar sievietēm.” “Lūk, tā sieviete, kas staigā, galvu nolaidusi, viņa iet kā...pa pilsētu. Viņa nav...viņa negrib būt mūsu aprindās.”
E-149 Are you willing, at your work, to be marked, “There’s a man, he’s a religious fanatic, because he won’t drink, he won’t smoke, he doesn’t dance, he doesn’t run with women”? “There’s a woman that keeps her head down, she walks like…down through the town. She’s not…She won’t join our circles”?
E-150 Vai jūs gribat iet pa šo ceļu, sagatavot sevi Tā Kunga atnākšanai? Ja tu... Ja tu gribi, tad tu gaidīsi Viņa atnākšanu. Tu priecāsies Viņa atnākšanā. Tā nebūs kas biedējošs, tas būs visbrīnišķīgākais brīdis, kādu tu vari iztēloties, Tā Kunga atnākšana. “Visi tie, kas mīl Viņa parādīšanos.”
E-150 Are you willing to take the way, make yourself ready for the Coming of the Lord? If you have…If you do, you’ll be waiting for Him to come. You’ll joy at His Coming. If won’t be a dreadful thing. It’ll be the most gracious moment that you can think of, the Coming of the Lord. “All those that love His appearing.”
E-151 Un tā, braukdams projām, viņš pateica viņai, ka atgriezīsies noteiktā laikā. Sacīja: “Kad redzēsi...” Tas notika ziemā. Sacīja: “Kad ieraudzīsi, ka tajos kokos parādās pumpuri, tajos meskītu kokos, un viss pārējais atdzīvojas,” sacīja, “tad es atbraukšu, kaut kad pavasarī.”
E-151 So, when he left, he told her he would be back at a certain time. Said, “When you begin to see…” It was the winter. Said, “When you begin to see those trees begin to bud, yonder, that mesquite and stuff begin to take on new life,” said, “then I’ll be back about spring time.”
E-152 Es saprotu, ka nevaru pateikt, ka viss notika tieši tā, taču tā meitene ar savu darbu pelnīja tikai kādu dolāru un septiņdesmit piecus centus nedēļā. Taču viņa krāja katru centu. Kāpēc? Viņa gatavojās gaidāmajām kāzām. Viņa krāja naudu savai kāzu kleitai. Jo viņš taču bija pateicis: “Kad es atbraukšu, mēs apprecēsimies tieši šeit, rančo.” Viņa visu gadu krāja naudu. Viņa bija laimīga. Viņai nebija grūti mazgāt tos traukus. Viņai nebija grūti gludināt drēbes vai uzkopt viesumāju, vai vēl kaut ko. Viņa bija saderināta ar rančo īpašnieku.
E-152 I understand, I couldn’t say it was true, but the girl only got about a dollar and seventy-five cents a week for her labor. But she saved every penny of it. Why? She was getting ready for the wedding that was to be. She was saving her money for her wedding gown. For he said, “We’ll be married right here at the ranch when I come again.” She saved her money all year. She was happy. She didn’t mind washing the dishes. She didn’t mind ironing the clothes, or sweeping out the bunk house, or whatmore. She was engaged to the boss of the ranch.
E-153 Īstenais kristieti, kāda mums daļa gar to, ko sacīs pasaule? Kāda mums daļa, ja mūs nicinās un atgrūdīs? “Svētīgi lēnprātīgie, jo viņi iemantos zemi.” Viendien atnāks tā Bosa Dēls, un mēs dosimies uz Kāzu Mielastu. Tam visam nav nozīmes, jo mēs mīlam Viņa parādīšanos.
E-153 What do we care what the world says, a real Christian? What do we care if we have to be despised and rejected? “Blessed are the meek, for they shall inherit the earth.” The Boss’s Son is a coming, one day, and we’re going to a Wedding Supper.” What difference does it make to us, if you love His appearing?
E-154 Kad tas viss bija... Laiks gāja. Tās jaunās meitas, māsīcas, smējās par viņu, dejoja viņai apkārt un ko tik vēl nedarīja. “Nu,” sacīja, “tu nabaga mazā muļķīte! Vai tad tu nesaproti, ka viņš... Nu, viņš ir tāds kā visi vīrieši. Viņš vienkārši tevi ķircināja.”
E-154 After it was all…The days passed. The little daughters, the little cousins, made fun of her, danced around her, and done everything else. “Well,” said, “you poor, silly kid! Do you not know if he…Why, he was just like all other men. He was just teasing you.”
E-155 Taču Dievs Dēls neķircina. “Ja kāds nepiedzims no augšas, viņš nekādi...” Mani neinteresē, cik labi jūs izskatāties, kādai draudzei jūs piederat, kāds statuss jums ir valstī. Varbūt tu esi politiķis. Varbūt tu esi federālās valdības loceklis. Tu vari būt katoļu, prezbiteriešu, kādā nu vēl draudzē. Taču, lūk: “Ja cilvēks nepiedzims no augšas, viņš neieies. Un tiem, kas tic, ies līdzi šādas zīmes.” Es vienkārši citēju Viņa Vārdu.
E-155 But the Son of God doesn’t tease. “Except a man be born again, he will in no wise…” I don’t care how good you look, how much church you belong to, what your status is in the country. You might be a politician. You might be in the federal government. You might be in the Catholic, Presbyterian, any church you want to be. But, it’s, “Except a man be born again, you will not enter. And these signs shall follow them that believe.” I’m only quoting His Word.
E-156 Visbeidzot, kad pienāca tas laiks, viņa sāka ievērot, ka kokos sāk parādīties pumpuri. Viņa saprata, ka viņš var ierasties jebkurā brīdī. Un viņš bija pateicis: “Es centīšos ierasties tieši saulrietā, lai mēs varētu apprecēties un steigties prom.” Un katru vakaru saulrietā, kad viņa gāja un ņēma...pilnībā sagatavojusies, uzvilkusi savu kāzu kleitu, un gaidīja pie vārtiem.
E-156 Finally, when the hour come, she begin to see this, the buds begin to come on the trees. She knew he would be there at anytime. And he said, “I’ll try to make it just at sundown, so we can be married and hurry off.” And every evening, at sundown, when she…she would go and get, make herself all ready, get her little wedding garment on, and wait at the gate.
E-157 Bet tās māsīcas nāca un smējās par viņu, un izmēja viņu, un sacīja: “Tu nabaga muļķa bērns! Iedomāties, ka cilvēks, kam pieder... Viņš ir kompānijas prezidents, un kā tad viņa dēls apprecēs trauku mazgātāju!”
E-157 And these little cousins come and laugh at her, and make fun of her, and said, “You poor, silly, ignorant child. To think that the—the man who owns…He’s the President, rather, of the company, that his boy would marry a dishwasher!”
E-158 Viņš meklēja tikumu, nevis apģērbu. Viņam bija pietiekami daudz naudas, lai nopirktu visu vajadzīgo apģērbu.
E-158 He was looking for virtue, not clothes. He had enough money to buy all the clothes was necessary.
E-159 Dievam nerūp, kādas lielas un smalkas lietas tev pieder. Viņam pieder viss šai pasaulē. Lūk, Viņam ir vajadzīgs tikums. Viņam ir vajadzīgs kaut kas īstens.
E-159 God don’t care how big your fancy things you have. He owns everything in the world. So, He wants virtue. He wants something that’s real.
E-160 Un tā, visbeidzot kādā vakarā, kad viņa tur stāvēja, bet viņas smējās un par viņu uzjautrinājās, un sacīja, ka viņa ir muļķe. Pēkšņi viņas izdzirdēja tādu kā pakavu rībēšanu. Kas notika? Uz pakalna parādījās divriči. Lūk, divriči ir nelieli atvērti rati, ļoti populāri rietumos. Un tuvojās zirgi, zvaniņiem skanot, un tā tālāk. Tie rati pārbrauca pāri pakalnam un apstājās vārtu priekšā. Viņa pieskrēja. Viņa sacīja: “Es zināju, ka tu atbrauksi.”
Tieši tā viendien notiks ar draudzi.
E-160 And so, finally, one evening, while she was standing there, and they were laughing and making fun of her, and telling her she was silly. All at once, they heard some hoofs a prancing. What happened? Across the hill come a buckboard. Now, a buckboard is a little wagon, open top, very popular in the West. And the horses all jingled and everything, coming. Across the hill, come this carriage, and it stopped in front of the gate. And she run. She said, “I knew you would come.”
That’s to be the Church someday.
E-161 Viņa metās viņa apskāvienos, un viņš sacīja: “Dārgā, pēc manas aizbraukšanas pagājušajā gadā šajā rančo palika cilvēks, kas ziņoja man par visu, ko tu darīji.”
E-161 She threw herself in his arms, and he said, “Darling, I have had a man stationed on this ranch since I left here last year, that’s brought me a report of everything that you’ve done.”
E-162 Šajā rītā arī Dievam ir atstāts kāds Cilvēks šajā lūgšanu namā. Viņu sauc Svētais Gars. Viņš zina tavas sirds noslēpumus. Viņš zina visu, ko tu esi darījis vai ko tu esi domājis. Viņš stāsta Tēvam visu, ko tu dari. Viņš nogādā tos ziņojumus turp un atpakaļ.
E-162 God has got a Man stationed in this tabernacle, this morning, He’s called the Holy Spirit. He knows the secrets of your heart. He knows everything that you’ve done, or what you think. He tells the Father everything that you do. He brings the message back and forth.
E-163 Viņš sacīja: “Un viņš stāstīja man, ka tu gaidīji un strādāji, un pacietīgi pūlējies, gaidīdama manu atbraukšanu. Lūk, tu ilgi esi bijusi verdzene, taču tavas nebrīves dienas tagad ir beigušās. Es esmu atbraucis kopā ar mācītāju, lūk, šeit zem šīs rožu lapenes tu kļūsi par manu sievu.” Viņš noskūpstīja viņu, uzvilka viņai uz pirksta laulības gredzenu un apskaudams iesēdināja viņu pajūgā. Un viņi aizbrauca uz Čikāgu, lai dzīvotu tajā jaunajā lielajā pilī Auterdraivā, prestižā rajonā, kur viņa dzīvoja kā viņa līgava.
E-163 He said, “And he has told me that you’ve waited, and you’ve worked, and you’ve labored patiently, waiting for me to come. Now, you been a slave for a long time, but now your slave days are over. I have brought along the minister, right under this rose trellis, you become my wife.” He kissed her, put the wedding ring on her finger, and picked her up and set her in the buckboard, with his arm around her. And drove off, to find this new big palace on Outer Drive in Chicago, the selected of the nation, where she could live as his bride.
E-164 Kāpēc? Viņa bija gatava. Viņa bija dzīvojusi un bijusi tieši tāda sieviete, kādu viņš meklēja. Tas notika vienā acumirklī.
E-164 Why? She was ready. She had lived and been the kind of a woman that he wanted. It happened just at the spare of the moment.
E-165 Un tā pēkšņā, apslēptā Tā Kunga atnākšana, pasaule nesaprot, ka tas notiks, taču mēs saprotam. Tas ir tuvu. Neesiet tādi kā tā jaunā sieviete, kurai tika novilkts apģērbs Perlharborā, jūs tiksiet atstāti kaunā. Esiet kā tā, kura sagatavojās un saglabāja savu tikumību, un gaidīja Tā Kunga atnākšanu, jo tas notiks apslēpti un pēkšņi.
E-165 And that sudden, secret Coming of the Lord, the world don’t know it’s going to happen, but we do. It’s at hand. Don’t be like the young lady they stripped the clothes from, in Pearl Harbor, you’ll go down in disgrace. Be like the One who made Herself ready, and kept Her virtues, and was waiting for the Coming of the Lord, ’cause it’ll be secret and sudden.
E-166 Kamēr jūs domājat par šīm lietām, nolieksim mūsu galvas Tā priekšā, Kurš atnāks.
E-166 While you think of those things, let’s bow our heads to Him Who will come.
E-167 Pirms mēs vērsīsimies pie Viņa, katrs vīrietis savā veidā, katra sieviete, puisis vai meitene. Un kamēr es vērsīšos pie Viņa, saprotot, ka Viņa slepenais Aģents, Viņš, kuru jūs nevarat redzēt ar savām acīm, jo Viņš ir slepenais Aģents, tas svētītais Svētais Gars ir šajā ēkā. Vai tu gribētu, lai Viņš piemin tevi Tēva priekšā šajā rītā, ka tu gribi būt gatavs un, kad Viņš atnāks, aiziet kopā ar Viņu? Ja tu gribi, tad, lūdzu, pacel Viņam savu roku. Lai Tas Kungs jūs svētī. Man šķiet, ka praktiski visi šajā ēkā ir pacēluši rokas, arī es. “Es gribu, lai Tu, Svētais Gars, pasaki Tēvam: 'Paskaties lejup uz mani. Es iešu pa Viņa nicināto ļaužu ceļu. Es gribu iet, gribu būt gatavs. Es gribu kļūt gatavs tagad, jo Viņš var atnākt vēl pirms šī dievkalpojuma beigām.”
Valstis šķeļas, un Israēls mostas,
Tās zīmes, kas teiktas mums Bībelē;
Pagānu Dienas ir skaitītas,
Tautas, šausmu pārņemtas,
Ak, atgriezieties, izklīdušie, pie savējiem!
Izpirkšanas diena ir tuvu jau,
Cilvēku sirdis dreb bailēs;
Ar Dieva Garu piepildīts esi,
Lai lukturis tavs apgriezts un tīrs,
Lai skats tev uz augšu, izpirkšana ir tuvu jau.
Vīģeskoks aug, Israēls ceļas.
E-167 Just before we shall speak to Him, every man in his own way, every woman, boy, or girl. And while I am speaking to Him and know that His secret Agent, the One you cannot see with your eye, so He is a secret Agent, the blessed Holy Spirit is in this building. Would you want Him to remember you before Father, this morning, that you want to be ready, and when He comes, to go with Him? If you would, would you raise up your hand to Him? The Lord bless you. I guess practically every hand in the building; mine, also. “I want You, Holy Spirit, to tell the Father, ‘Look down upon me. I’m—I’m taking the way with His despised people. I—I want to go, want to be ready. I—I want to be ready right now, because He may come before the service is over.’”
Nations are breaking, Israel’s awaking,
The signs that the prophets foretold;
The Gentile days numbered, with harrows encumbered;
“Return, O dispersed, to your own.”
The Day of Redemption is near,
Men’s hearts are failing for fear;
Be filled with God’s Spirit, your lamps trimmed and clear,
Look up, your redemption is near.
The fig tree is growing; Israel restoring.
E-168 Ak, Dievs! Vīģeskokam parādās pumpuri, Israēls atkal ir kļuvis par valsti! Kad es dzirdēju, kā mūsu draudzes gans šorīt teica, lūdzās par Israēlu! Vai jūs nesaprotat, ka tā ir pumpuru parādīšanās? Viņam ir jāatnāk jebkurā brīdī.
E-168 O God! The fig tree putting forth its buds, Israel returning as a nation! When I heard our pastor this morning, speak, to pray for Israel! Don’t you know that’s the putting forth of the buds? He’s to come at that time.
E-169 Es paskatījos tās “Trīs minūtes līdz pusnaktij”, to filmu, noskatījos uz sava fotoaparāta, tas ir, uz projektora pie sevis pagrabā, kā tie vecie ebreji kliboja un kāpa kuģos, un tā tālāk, no visas pasaules. Un intervētājs pajautāja: “Vai jūs braucat uz dzimteni, lai tur nomirtu?” Tas atbildēja: “Nē. Mēs braucam, lai redzētu Mesiju.”
E-169 Seeing that Three Minutes Before Midnight, that article, seeing it on—on my own camera, or projector in my basement, when those old Jews crippled and coming in on ships and everything, from all over the world. The interviewer said, “Are you coming to your homeland, to die in the homeland?” He said, “No. We come to see the Messiah.”
E-170 Vīģeskoks aug. (Vai jūs to neredzat? Izpirkšanas diena jau ir tuvu.)
Viltus pravieši melo,
Dieva Patiesību tie noliedz,
Ka Jēzus Kristus ir mūsu Dievs.
Vai tad jūs neredzat, kur mēs atrodamies?
Bet mēs iesim pa taku, kur apustuļi gāja.
Izpirkšanas diena ir tuvu jau,
Cilvēku sirdis dreb bailēs; (Aizdomājieties!)
Ar Dieva Garu piepildīts esi,
Lai lukturis tavs apgriezts un tīrs,
Lai skats tev uz augšu, izpirkšana ir tuvu jau.
E-170 The fig tree is growing. Can’t you see it? The Day of Redemption is near.
False prophets are lying, God’s Truth they’re denying,
That Jesus the Christ is our God;
Can’t you see where we’re at?
But we’ll walk where the apostles have trod.
The Day of Redemption is near,
Men’s hearts are failing for fear;
Think of it!
Be filled with God’s Spirit, your lamps trimmed and clear,
Look up, your redemption is near.
E-171 Kungs Dievs, šajā svarīgajā brīdī, kad es skatos uz šo nelielo sanāksmi un redzu sasārtušās sejas un asaru pēdas uz vaigiem, mēs saprotam, ka tas īpašais slepenais Aģents, Svētais Gars, ir blakus.
E-171 Lord God, in this great moment, where I look upon this little congregation and see red faces and tear stained cheeks, we are aware that the great secret Agent is standing near, the Holy Spirit.
E-172 Ļauj mums tagad iet pa to ceļu kopā ar tiem dažiem nicinātajiem, kas pieder Tam Kungam. Ja mūsu kaimiņu vidū radīsies kāda nesaprašanās, cilvēku vidū, draudzes vidū, uz mums tas neattiecas. Mēs turpmāk vairs neaptraipīsim savas drēbes ar šīs pasaules lietām. Jo Tu taču reiz atnāksi, pēkšņi, vienā acumirklī, tā pēkšņā, apslēptā Tavas draudzes aizraušana. Tu nāksi pāri tam laika pakalnam lejup pa horizontālo varavīksni, lai paņemtu draudzi, jo Rakstos ir teikts: “Atskanēs Dieva bazūne. Un Kristū mirušie augšāmcelsies. Un mēs tiksim aizrauti kopā ar viņiem gaisā, lai satiktos ar To Kungu, un būsim kopā ar To Kungu vienmēr. Tāpēc, mani brāļi, mieriniet viens otru ar šiem vārdiem.”
E-172 Now let us take the way with the Lord’s despised few. If there is little scruples in our neighborhood, amongst the people, amongst the church, or wherever it is, that has nothing to do with us. We shall not defile our garments with things of the world, anymore. For You shall come someday in a moment, in a twinkling of an eye, that sudden, secret Rapture of Your Church. You’ll be coming over the hill of time, down the horizontal rainbow, to take away the Church, for the Scripture said, “The Trump of God shall sound. And the dead in Christ shall rise. And we shall be caught up with them, in the air, to meet the Lord, and forever be with the Lord. Wherefore, my brethren, comfort one another with these words.”
E-173 Lai šiem sanākušajiem tas noskan sirds dziļumos šajā rītā. Mēs slavēsim Tevi Jēzus Vārdā. Āmen.
E-173 Let that ring deep in the hearts of this congregation this morning. We’ll praise Thee in Jesus’ Name. Amen.

Наверх

Up