Diskusija par runāšanu mēlēs

Debate On Tongues
Datums: 60-0807 | Ilgums: 1 stunda 1 minūte | Tulkojums: Rīga
Jakima, Vašingtonas štats, ASV
E-1 Šī tēma par...par runāšanu mēlēs. Tas izraisa domstarpības ar pentakostiem. Un man ir bijis pietiekami daudz sadursmju. Es nepieskaros strīdīgiem jautājumiem uz platformas, jo mani sponsorē dažādas grupas. Un kā kristīgs džentelmenis es, protams, negribu nevienu aizskart. Es... Ja viņos ir pietiekami daudz kristietības, lai pieņemtu mani pie sevis, kad tur sēž viņu ļaudis, tad es gribu būt brālis vismaz tik daudz, lai neko par to neteiktu. Saprotat? Un es vienkārši sludinu kristību ar Svēto Garu, bet tad, kad viņi... Kad... Ļauju viņiem darīt to, ko viņi grib.
Es ticu, ka ar Svēto Garu piepildīti cilvēki, saprotiet, reizēm tā piepildās ar Svēto Garu, ka viņiem nav nekādas kontroles pār savu mēli. Es tam ticu. Reizēm tā notiek, jo tā ir noticis ar mani, un tas notiek ar citiem un... Taču, saprotiet, lieta ir tāda, ka sākumā tur iekšā ir jābūt Svētajam Garam. Vai saprotat, ko es gribu pateikt? Sākumā tur ir jābūt Viņam. Saprotat? Tieši kā... Runāšana mēlēs ir Svētā Gara dāvana.
E-1 The subject on--on this speaking with tongues. It's an issue with the Pentecostal people. And I've had quite a--an affair. I don't--I don't make any issues on the platform, because now I'm--I'm sponsored by different groups. And as a--as a Christian gentleman, I certainly would not want to hurt anybody. I... If they're Christian enough to have me at their place, and their people setting there, I--I want to be brother enough to say nothing about it. See? And I just preach the baptism of the Holy Spirit, and--and then when they... When... Let them do what they wish to over there.
Now, I do believe that Spirit-filled people (See?) sometimes get so filled with the Holy Ghost till they don't have any--any control of their own language. I--I believe that. Sometime another it happens, for it's happened to me, and it's happened to others and... But you see, the thing it is, the Holy Spirit first has to be in there. See what I mean? It has to be in there first. See? It's just like if speaking in tongues is a gift of the Holy Ghost.
E-2 Un tā, ja es būtu puisēns un es būtu...būtu sava tēva un mātes aizbildniecībā, un jūs sagribētu mani adoptēt, bet es iedotu jums savu nazi. Lūk, jūs dabūtu manu dāvanu, taču ne mani. Saprotat? Mēles ir Svētā Gara dāvana. Bībelē nav nevienas Rakstu vietas, kur būtu teikts, ka tas ir Svētais Gars. Tā ir Svētā Gara dāvana. Un tā, skatieties. Apustuļu darbos 2:38: “Atgriezieties no grēkiem un ikviens kristieties Jēzus Kristus Vārdā jūsu grēku piedošanai, un saņemsiet Svētā Gara Dāvanu.” Tāpēc ka viņi brīnījās, jo viņi dzirdēja, kā katrs cilvēks runā savā dzimtajā valodā. Saprotat? Bet Viņš pateica, ka, ja jūs atgriezīsieties no grēkiem, jūs saņemsiet Svētā Gara dāvanu.
Lūk, Viljama Branhama dāvana nav Viljams Branhams. Saprotat? Ja ievērosiet, jūs sakāt: “Nu, Dieva dāvana ir Svētais Gars.” Svētais Gars ir Dievs. Saprotiet, kā jūs varat...jūs nevarat to pielietot tur. Nu, visam, ko es saku, ir jāsakrīt ar Rakstiem. Es...es to nepieņemšu. Es pieņemu tikai tad, kad Viņš pateiks man; tad Viņš vienmēr paskaidro to ar Rakstu palīdzību. Ja Viņš šādi neizdarītu, tad es tam neticētu, neskatoties uz to, cik daudz Viņš man ir runājis šajā ceļā, tomēr, ja Viņš kādreiz pateiktu man kaut ko, kas nesakrīt ar Rakstiem, tad tas nebūtu pareizi, jo Raksti ir mūsu absolūtais pamats. Mēs nevaram balstīt mūsu glābšanu uz sajūtām vai citu cilvēku pārdzīvoto, vai uz mūsu pašu piedzīvoto. Tam ir jābūt Dieva Vārdam, saprotiet, jo tā ir tā īstenā zīme.
E-2 Now, if I was a--a boy, and I was in a, in my--under the tutorship of my father and mother, and you wanted to adopt me, and I gave you my knife. Now, you've got my gift but not me. See? Now, tongues is a gift of the Holy Ghost. There's no Scripture in the Bible that says it is the Holy Ghost. It's a gift of the Holy Ghost. Now, watch. On Acts 2:38. "Repent, and be baptized every one of you in the Name of Jesus Christ for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost." 'cause they were marveling, because they heard every man speaking in his own language wherein he was born. See? And He said if you would repent, you would receive that gift of the Holy Ghost.
Now, the gift of William Branham is not William Branham. See? Now, if you'll notice you say, "Well, the gift of God is the Holy Ghost. The Holy Ghost is God." See how you could... Couldn't use it there. Well, to everything that I speak of, it must line with the Scripture. I--I won't receive it. Now, I only receive when He tells me, then He always clears it with the Scripture. If He didn't, I would not believe it, although as much as He's told me along the road, still if He ever told me anything wasn't Scriptural, it would not be right, 'cause the Scripture is absolutely our basis. We cannot base our--our salvation upon sensations, or experiences of others, or on our own experience. It's got to be the Word of God (See?), 'cause that's the--that's the true mark.
E-3 Lūk, un kad es pirmoreiz sāku šo diskusiju, kuru brālis Leo, man šķiet, ļoti vēlas ierakstīt lentē... Es redzu, kā tas mirgo. Man šķiet, ka ieraksts jau notiek. Es negribētu, brāli Leo, lai tas tiktu lietots, lai aizskartu vai vēl kaut kā, bet tikai... Es zinu, ka tu to nedarītu.
Un es neteikšu jums, brāļi, ka, ja cilvēks runā mēlēs, viss ir kārtībā; taču, ja viņš nerunā mēlēs, tā joprojām nav nekāda zīme, ka viņam tā nav. Un, ja viņš... Es esmu redzējis, ka cilvēki tā runā mēlēs, kā bērtu zirņus uz izkaltušas govs ādas, cik nu vispār iespējams, bet dzīvo ar cita vīra sievu. Saprotat?
Es esmu redzējis, kā raganas dzer asinis no cilvēka galvaskausa un piesauc velnu, un runā mēlēs. Es esmu redzējis raganas un indiešu burvjus, kad sākās buļļa deja, bet viņi sasēdās tādā lielā aplī, un viņi izgāja un darīja visas savas burvestības, un ienāca velna burvis, bet tie gāja tik uz apli un tur lēkāja augšup un lejup, un kliedza, un dauzīja tās bungas, un atnāca tas burvis un runāja mēlēs, un izskaidroja tās viņiem. Saprotat? Un es esmu bijis raganu nometnēs, kur es biju personīgi, un tas ir tik... Jūs... Tas...
Es nevienam neiesaku tur iet, taču kā kalpotājam man ir jāzina, par ko es runāju, nevis ņemt kāda cita sacīto, jo tas... Man ir jāzina tas personīgi. Saprotat? Jo es nevaru sacīt, ka to ir sacījis brālis Džons vai arī izlasīt to kādā grāmatā. Man ir jāzina, par ko es runāju, jo manī klausās pārāk daudz cilvēku, un es pavisam noteikti negribu pēdējā dienā atnākt ar neizglābtu cilvēku grupu. Man ir jāzina absolūti viss, pirms es pasaku, ka tā ir patiesība.
Un es uzskatu, ka katram kalpotājam ir pienākums pret savu sanāksmi, lai kādu tēmu viņš sludinātu, būt pārliecinātam, ka viņš zina, par ko viņš sludina, pirms kaut ko pateikt.
E-3 Now, and when I first begin in this debate that Brother Leo is anxious to get on tape here, I suppose... I see it flickering. I guess he's got it running now. I would not want you, Brother Leo, to use this to hurt or anything, but just... I know you wouldn't.
And I wouldn't say to you, brethren, if a man speaks with tongues, all right; but if he doesn't speak with tongues, that still is no sign he hasn't got it. And if he... I seen people speak with tongues like pouring peas on a dry cowhide, just as hard as they could go, and live with another man's wife. See?
I've seen witches drink blood out of a human skull, and call on the devil, and speak in tongues. I've seen witches and Indian magic-men, when the bull-dance come in, and they would set around this big circle, and they would get out and do all their enchantments, and the devil doctor come in, and they go around and around and do all this jumping up and down, and screaming, and beating on these tom-toms, and--and then the witch doctor would come in and speak in tongues and interpret it to them. See? And I've been in camps of witches where I walked in myself, and it's so... You... It's...
This is not advised for you to go to one, but as a minister, I must know what I am talking about, not taking somebody else's word, because it's... I--I must know it personally myself. See? Because I can't say Brother Jones said this or I read this in a book. I've got to know what I am speaking about, because there's too many people that listen to me, and I certainly don't want to come down on that last day with a bunch of people lost. I must know absolutely before I say anything about it being the truth.
And I think every minister owes that to his congregation of people he preaches to on any subject is to be sure that he knows what he's speaking about before he says anything.
E-4 Un tāpēc es biju nometnēs, kur spiritisti cēla no grīdas klavieres, kas svēra pustonnu, bet ģitāra, kas stāvēja tur istabā, trinkšķināja mūziku, un visu ko tādu, un mētelis, kas karājās uz sienas, pārvietojās pāri istabai un apsēdās uz krēsla blakus tev. Lidoja naži un dakšas, un es redzēju, kā burvis ņem papīru, uzliek uz tā zīmuli, un es redzēju, kā nāk gars, ieskrien skurstenī, atgriežas, spēlē melodiju “Nedaudz noskujies un apgriez matus” un rakstīja nezināmās mēlēs, bet tas medijs izstiepās, viss sarāvās, lūk, šādi lejā, un izskaidroja tās mēles, un stāstīja to, kas bija pateikts. Tāpēc jūs nevarat pateikt, ka runādami mēlēs, jūs esat saņēmuši Svēto Garu. Saprotat? Jo es zinu, ka tā tas nav.
E-4 And so I've been in camps where the spiritualists, and where there come a piano, weigh a half a ton, lift up off the floor, and guitar lay in the room come through strumming music and everything like that, and a coat hanging on the wall come through and set down in a chair by the side of you, knives and forks coming through, and see them--the wizard lay a--lay a--a piece of paper down, take a pencil, lay on top of it, and see this spirit come and run up a stovepipe and come back down playing "Shave and a Haircut-Two Bits," and write in unknown tongues, and this medium stretch, pull hisself all together like that and interpret these, up and down like that, and tell it, and--and interpret those tongues, and tell what was said. So you can't say that speaking in tongues you got the Holy Ghost. See? 'Cause I--I know better than that.
E-5 Un tā, ja jūs pievērsīsiet tam uzmanību, tad pielietosim to saprātīgi. Saprotat? Lai jūs to saprastu, un tieši tā es gribu to izdarīt, jo es saprotu, ka es runāju ar gudriem cilvēkiem. Un tā, Rakstos, 1. Korintiešiem 12. nodaļā ir teikts, ka ir deviņas garīgās dāvanas. Nu, mēles ir viena no tām dāvanām Kristus ķermenī.
Un tā, vienkārši parādīsim to kā ilustrāciju un padarīsim to saprotamu. Es zinu, ka jūs to uztversiet, bet pārliecināsimies, ka jūs to saprotat. Šī istaba ir Kristus ķermenis, un caur vienu Garu mēs esam kristīti šajā istabā, un šajā istabā ir krēsla dāvana, uz kuras atpūsties. Ir apgaismojuma dāvana. Ir apkures dāvana. Ir šūpuļkrēsla dāvana. Ir dīvāna dāvana, ir paklāja dāvana. Ir gleznas dāvana. Vai saprotat, ko es gribu pateikt?
E-5 Now, if you'll notice, let's apply it sensibly. See? So that you'll understand, and that's the way I want to do this because I realize I'm talking to intelligent men. So in the Scripture, I Corinthians 12, it said there was--there's nine spiritual gifts. Well then, tongues was one of those gifts in the body of Christ.
Say, let's just show it for an illustration, and make it simple. I know you catch it, but let's be sure that you get it. This--this room is the body of Christ, and by one Spirit we are baptized into this room, and in this room is a gift of a chair to relax. There's a gift of light. There's a gift of heat control. There is a gift of a rocker. There's a gift of a lounge, a gift of a rug. There's a gift of a picture. See what I mean?
E-6 Tur ir dāvanas, bet kā jūs nokļūstat tajā ķermenī? Ar vienu Garu mēs visi esam kristīti vienā ķermenī un tad esam pakļauti jebkurai no tām dāvanām. Saprotat? Tādējādi, ja runāšana mēlēs ir Svētā Gara pierādījums, tad visām tām pārējām lietām arī ir jābūt Svētā Gara pierādījumam. Tad tev ir jādara visas tās pārējās lietas: jāpravieto, jātulko, jābūt gudrībai un atziņai. Taču tad Pāvils turpina, lai to sakārtotu. Saprotat? Viņš saka: “Vai tad visi runā mēlēs?” Nē. “Vai tad visiem ir tulkošanas dāvana? Bet Dievs ir ielicis draudzē dažādas...” Saprotat? Viņš vienkārši to šādi sakārto.
E-6 There's gifts, but how do you get into that body? By one Spirit we are all baptized into one body and then subject to any of these gifts. See? So if speaking in tongues then is an evidence of the Holy Ghost, all these other things has to be evidence of the Holy Ghost too. You have to do all these other things, these others: prophesy, interpret, have wisdom and knowledge. But then Paul goes on to fix that. See? Says, "Do all speak with tongues?" No. "Do all have the gift of interpretation? But God has set in the church severally..." See? He just fixed it up like that.
E-7 Un 12. nodaļā... Lūk, ja jūs paklausītos to, kur man bija diskusija, lai parādītu manu... Kā sākotnējo Svētā Gara pierādījumu es nosaucu mīlestību. Bet tie pārējie nosauca runāšanu mēlēs, saprotiet, ka pierādījums ir runāšana mēlēs.
Un tā, pirmajā vēstulē Korintiešiem 13. nodaļā Pāvils saka sekojošo, lūk, ko viņš saka: “Ja es runāju cilvēku un eņģeļu mēlēs (šie abi veidi), bet man nav mīlestības, tas es esmu nekas. Kaut arī man ir gudrība...” Lūk, viņš runā par šīm dāvanām ķermenī, saprotiet, kad ir dāvanas, bet nav Devēja, Mīlestības. Saprotat? Kaut arī man ir gudrība un es izprotu visas Dieva zināšanas, visus Rakstus, varu savienot tos kopā kā jebkurš liels teologs, bet man nav mīlestības, kas ir Svētais Gars, tad es esmu nekas.
Un tā, mēs zinām, ka Svētais Gars ir Dievs. Mums tas ir jāatzīst. Saprotat? Tas ir Dievs. Nu, turklāt Dievs ir mīlestība. Saprotat? Tāpēc jums var būt jebkura no Dieva dāvanām, kaut arī jums nav Dieva. Dievs ir mīlestība, bet sātans var atdarināt ikvienu no tām dāvanām. Saprotat? Saprotiet, viņš var atdarināt gandrīz visu, jo viņš izkropļo. Grēks ir izkropļots taisnīgums.
E-7 Then at the 12th chapter... Now, if you'll go on over to where I struck my debate to take my... The initial evidence of the Holy Ghost, I took it to be love. And the other men taken it to speak with tongues (See?), to have tongues as the evidence.
Now, Paul said it in I Corinthians 13, the next, he said now, that, "Though I speak with tongues of men and angels (that's both kinds) and have not love, I'm nothing. Though I have wisdom..." Now, he's talking about these gifts up here in the body (See, see?), having gifts without the Giver (See?), Love. See? Though I have wisdom and understand all knowledge of God, all the Scripture, can put them together like any great theologian, and have not love, which is the Holy Spirit, I'm nothing."
Now, we know that the Holy Spirit is God. We have to admit that. See? That's God. Well then, God is love. See? So you can have any of the gifts of God without having God. God is love, and Satan can impersonate any of those gifts. See? See, he can impersonate pretty near anything 'cause he perverts. Sin is righteousness perverted.
E-8 Tāpēc tajā diskusijā tas jaukais brālis, viņš bija viesis, es sacīju: “Es gribu to apspriest ar tevi, ja vien tu stingri turēsies pie Rakstiem un neiesi prom no Rakstiem.” Un es sacīju: “Lai šīs diskusijas beigās tu varētu paspiest man roku, un mēs joprojām jutīsimies kā brāļi. Jo, ja tu tā nedarīsi, tad es to nedarīšu, jo...” Es sacīju: “Jo, iespējams, kad tas beigsies, tu paliksi pie sava un es arī.”
“Taču, tā kā mums šeit ir zvērināti vērtētāji, uzņēmēji, ziniet, un pārējie, un viņi ir...viņi ir... Viņi nav ieinteresēti nevienā no pusēm; viņi tikai ņem vērā faktus. Nav nozīmes, ko viņi par to domā, tie ir tikai pieci vai seši vīri, tikai atzīmē Rakstu vietas, to, kā šīs Rakstu vietas ir pasniegtas; kuram būs taisnība? Kurš patiešām izgaismos to jautājumu; tieši tas arī ir izšķirošais.
E-8 So in the debate, the gracious brother, he--him being the visitor, I said, "Now, I'm willing to discuss this with you if you'll stay strictly with the Scripture, and don't leave the Scripture." And I said, "Then at the end of the discussion, that you can shake my hand, and we'll still feel brothers to one another. 'Cause if you don't, I wouldn't do it (See?), 'cause..." I said, "Because perhaps when it's over you're going to feel the same way you do, and I will too."
"But being that we got moderators here that's sworn, business men, you know, and so forth that they're just--they're just... They're not interested in either side; they're just taking down what's facts. No matter what their decision is, it just is five or six men just form certain Scripture, way this Scripture's given, who takes it? Who really throwed the light on it; that's the one that tells. You see?
E-9 Un tā, viņš sāka kā jau parasti: Apustuļu darbi 2 un 4, ziniet, ka viņi visi tika piepildīti ar Svēto Garu un sāka runāt mēlēs, kā Gars deva viņiem izrunāt. Nu, es... Bet pēc tam no turienes viņš pārgāja uz Apustuļu darbiem 10:49, kad Pēteris vēl runāja tos vārdus, Svētais Gars nonāca uz tiem, kas dzirdēja Vārdu. Nu, tad... Un tad viņš pārgāja uz Apustuļu darbiem 19:5, kad Pāvils uzlika viņiem rokas, un Svētais Gars nonāca uz viņiem; viņi sāka runāt mēlēs.
Tas aizņēma lielāko viņa laika daļu, un tad pienāca mans laiks. Mēs bijām tur apmēram no septiņiem vakarā līdz diviem naktī. Saprotat? Tā ka tas bija ļoti ilgi. Tāpēc, kad viņš atgriezās, viņam bija aptuveni trīsdesmit vai trīsdesmit piecas minūtes, lai par to runātu. Tad viņi nomierināja ļaudis, bet pēc tam atļāva man runāt atkal, ļāva man runāt. Tāpēc es visu laiku turējos pie viņa Rakstu vietām, es neatkāpos no viņa Rakstu vietām. Tas ir vienīgais veids, kā jūs varat pareizi, veselīgi... Es esmu tikpat atvērts patiesības iepazīšanai kā visi pārējie.
E-9 So he started off as usual, Acts 2 and 4, you know, that they were all filled with the Holy Ghost and begin to speak with tongues as the Spirit gave them utterance. Well, I... And then he went from there to--to--to Acts 10:49, where while Peter yet spake these words the Holy Ghost fell on them that heard the Word. Well, then... And then he went over to Acts 19:5, and Paul laid his hand on them, and the Holy Ghost come on them; they spoke in tongues.
So that taken up most of his time and then it was my time. We was from about 7:00 till about 2:00 in the morning. See? So it was lengthy. So then when he come back, he had about thirty or thirty-five minutes on that. Then they rested the people; then let me speak again, let me speak. So I never left his Scriptures, I stayed right with his Scripture. That's the only way you can correctly, sensibly... I'm just as open to know what's truth as anybody else.
E-10 Es, protams, negribu kļūdīties, un labāk, lai man ir taisnība jau šeit, jo, kad es nokļūšu tur, būs jau par vēlu. Vai jūs saprotat? Jūs gribat, lai... Kā sacīja tas vecais melnādainais brālis: “Es negribu nekādas problēmas pie tās upes.” Tāpēc tā tas ir. Es...es gribu... Tas būs miglains rīts, bet pēc tam briesmīgs laiks, un es ļoti gribu, lai mana biļete ir man rokā, lai tā ir pareizi parakstīta, jo es negribu...tad jau būs par vēlu. Vai jūs saprotat?
Tieši tāpēc es... Uzsākot jebkādu diskusiju, es daru to, lai kaut ko iemācītos. Es gribu zināt, un, ja es kļūdos, es, protams, gribu zināt, kur es kļūdos, saprotiet, lai es varētu nekļūdīties. Es gribētu piekrist tām lietām, lai nebūtu nekādu domstarpību, taču es...es vienkārši... Ja tas ir nepareizi, tad tas vienkārši ir nepareizi. Jūs... Nav tāda melna baltā putna, tāpat kā nav piedzēruša nedzērāja. Saprotat? Vai nu tas ir pareizi, vai arī nepareizi. Tas...tas... Tev nevar vienlaicīgi būt kļūda un patiesība. Vai nu tā ir patiesība, vai arī kļūda. Saprotat? Jūs taču tam ticat, vai ne, brāļi? Un, protams, ja Rakstiem ir taisnība, tad stāvēsim ar Rakstiem. Bet, ja draudzei ir taisnība, tad... Lūk, ko es pateicu tiem priesteriem. Es sacīju: “Ja taisnība ir baznīcai, tad stāviet ar baznīcu.”
Viņš sacīja: “Nu, baznīcai ir taisnība.”
Es sacīju: “Tādā gadījumā, jūs sacījāt, ka draudze...ka šī te Bībele ir pirmās draudzes vēsture. Nu, ja tas tā ir, tad tā ir bezgrēcīga draudze, bet kāpēc jūs tik stipri esat izmainījušies?” Vai saprotat?
E-10 I certainly don't want to be wrong, and I'd better be right here, 'cause it's too late when I get there. You see? You want to... As the old colored brother says, "I don't want no trouble at the river." So that's right. I--I want... It's going to be a foggy morning and then a awful time, and I sure want my ticket in my hand, it correctly signed, 'cause I--I don't want... It's too late then. You see?
So, and I... In discussing anything I go at it to learn something. I want to know, and if I'm wrong I certainly want to know that I'm wrong (See?), so I can be right. I wish I could agree upon those things, and make it a universal feeling, but I--I--I'm just... If it's wrong, it's just wrong. You... There's no black white bird nor drunk sober man. See? It's either right, or it's wrong. It--it--it... You can't have error and truth together. It's either truth or it's error. See? You believe that, don't you, brethren? And certainly, if--if--if the Scripture is right, then let's stay with the Scripture. And if the church is right, then... That's what I said to them priests. I said, "If the church is right, stay with the church."
He said, "Well, the church is right."
I said, "Then, you said that the church... that the--that the Bible here is the history of the first church. Well, if it is then it's the infallible church, why have you changed so much. You see...?..."
E-11 Tad tas atspēkoja viņa argumentu. Saprotat? Es sacīju: “Jūs sacījāt, ka Kristus organizēja katoļu baznīcu.” Saprotat? “Ja Viņš organizēja katoļu baznīcu un ja apustulis Pēteris un viņi visi bija pirmie katoļi, nu, tad arī es esmu katolis. Es saku tieši to, ko sacīja viņi. Bet jūs taču esat tik tālu no tā, saprotiet?” Es sacīju: “Jums taču nav nekā no tā, par ko viņi runāja.” Saprotat? “Pēteris, pirmais pāvests, taču pateica, ka nav starpnieka starp Dievu un cilvēku, izņemot Kristu Jēzu, vienīgais Starpnieks, bet šobrīd jums to ir desmitiem tūkstoši.” Es sacīju: “Nu, kurš...vai taisnība ir pirmajam pāvestam vai šim pāvestam? Kuram no viņiem ir taisnība?” Saprotat?
Viņš sacīja: “Nu, saprotiet, katoļu baznīcai ir vara.”
Es sacīju: “Tādā gadījumā, kad tas pirmais katolis pateica, uzrakstīdams to, pateica, ka, ja eņģelis no debesīm atnāks sludināt kādu citu evaņģēliju, lai viņš ir nolādēts, kaut arī viņš būtu pāvests vai priesteris, lai kas viņš arī nebūtu, bet ikviens, kas atņems vai pieliks šai Grāmatai, tam arī tiks atņemts...” Es sacīju: “Jūs kaut kur esat visu saputrojuši, ser. Vai nu jūsu pirmajai baznīcai ir taisnība, vai arī šai ir taisnība. Un, ja jūsu pirmajai ir taisnība, tad šī kļūdās.” Saprotat? Un es sacīju: “Es stāvēšu ar pirmajiem katoļiem, saprotiet, tādā veidā, kādā viņi bija katoļi.” Un tā, jūs redzat, ka ir jābūt pareizi.
E-11 Then that throwed his argument out there. You see? I said, "You said Christ organized the Catholic church." See? "If He organized the Catholic church, and if apostle Peter and all of them was the first Catholics, well, then I'm Catholic too then. I say exactly what they said. Well, you're so far off out here, see?" I said, "you don't have anything they said." See? "Why, Peter said, the first pope, said there's no mediator between God and man but Christ Jesus, the only Mediator, and now you've got tens of thousands of them." I said, "Now, which... Is the first pope right, or this pope? Which one's right?" See?
He said, "Well, you see, the Catholic church has power."
I said, "Then when did the first Catholic say, in--in writing it, said if an Angel from heaven come preaches any other Gospel, let him be accursed, whether he be a pope, or a priest, or whatever he may be, and whosoever taketh away or adds to this book, the same will be taken..." I said, "You're all mixed up somewhere, sir. Either your first church is right, or this one's right. And if your first one was right, this one's wrong." See? And I said, "I'll stay with the first Catholics. See? That way they were Catholics." So you see, you got to be right.
E-12 Mēs tikai... Lai novadītu diskusiju, ir jāatgriežas pie kaut kāda pamata, pie kā tu vari turēties, jo tev ir tādas pat tiesības uz saviem uzskatiem, kā jebkuram citam. Taču mums ir jāatgriežas atpakaļ. Ir jābūt kādam atskaites punktam, no kurienes var sacīt: “Tas ir tas,” jo citādāk diskusija nebūs iespējama. Saprotat? Ja mēs abi...es sacītu: “Nu, Branhama sanāksmei ir taisnība.” Bet jūs sacītu...viņš sacītu... Jūs sacītu: “Anglikāņu draudzei ir taisnība Anglijā un...”
Ko tu saki? [Kāds brālis auditorijā runā ar brāli Branhamu–Tulk.] Jā, kaut vai viņš ir ariānietis un tā tālāk, ziniet, bet paskatieties uz dāņu reformu. Nu, bet kur virzāmies mēs? Lūk, ir jābūt kādai atskaites vietai. Nu, jūs varat atgriezties un nocitēt katķismu un visu pārējo, un tā tālāk. Mēs tikai atgriežamies uz baznīcu, pie mūsu dibinātājiem, uz kuriem mēs balstāmies, bet uz kā mēs to visu balstām? Saprotiet, kaut kur ir jābūt tam, kas ir pareizi.
Tieši tāpat kā tas princips, saskaņā ar kuru jūs runājat parlamentā. Jums ir jābūt kaut kam, kas ir pareizi. Tev tas ir tur jāizklāsta un jāparāda cilvēkiem. Jums ir jābūt kaut kādai vietai, no kurienes sākt. Nu, tieši tādā veidā mums ir jārīkojas ar Bībeli.
E-12 We only... To hold a--a--a discussion you have to come back to something basically you can lay your hands on, because you have just as much right to your beliefs, as you believe, and everybody else. But we got to come back. There's got to be somewhere to start from, somewhere to say, "This is it," 'cause you can't debate, other words. See? If we both... I said, "Well, the Branham Tabernacle is right." And you say... he says the--the--the--the... You say, "The Anglican Church is right in England and--and..."
What say? [Brother in audience speaks to Brother Branham --Ed.] Yeah, let him be Armenian, so forth, you know, and you take the Dutch Reform. Well now, where we going to? Now, there's got to be some place. Well, you can go back and quote your catechisms and all others and so forth. We only go back to the church, to our--our found--founders, where we're founded at, but where we basing this at. See, there's got to be somewhere that's right?
Just like a principle that you're speaking on in--in Parliament. You've got to have something that's right. You got--you got to lay it out there and show the people. You got to have some place to start from. Well, that's the way we have to do the Bible.
E-13 Un tā, es atgriežos pie tā mūsu jautājuma no Apustuļu darbu 2. nodaļas. Es sacīju: “Lūk, tu saki, ka Apustuļu darbu 2. nodaļu tu izmantosi kā pamatu.” Man vajadzēja iedot viņam kaut ko, lai izsistu viņu no segliem, lai viņš varētu...lai es varētu ar viņu parunāt, saprotiet, lai viņu izsistu.
Es sacīju: “Mēs...mēs pamatosim...” Lūdzu. Pateicos, brāli. “Ja vien tu turēsies pie Rakstiem...” Es sacīju: “Lūk, brāli, es apbrīnoju tavu nostāju.” Saprotat? Un es sacīju: “Tu šeit sacīji, ka viņi visi piepildījās ar Svēto Garu un sāka runāt citās mēlēs, kā Gars deva viņiem izrunāt.” Jeruzālemē bija jūdi un arī dievbijīgi cilvēki no visām tautām zem debesīm; tur visu piepildīja tas troksnis. Viņi sanāca kopā un bija apmulsuši, jo viņi dzirdēja, ka katrs cilvēks runā viņa dzimtajā valodā.”
Man viņš bija nedaudz jānovirza. Es sacīju: “Un tā, brāli, es tev gribētu kaut ko pajautāt. Lūk, atceries, Bībele saka, ka tie neticīgie... Nav teikts, ka šie cilvēki tur augšā, kas nokāpa lejā no tā torņa, no augšistabas tajā namā... Ir teikts, ka viņi visi piepildījās ar Svēto Garu, un cilvēki tur uz ielas viņus dzirdēja runājam viņu dzimtajā valodā. Saproti? Viņi tos dzirdēja, katrs cilvēks. Redzi? Grēcinieki dzirdēja viņus savā dzimtajā valodā, neticīgie.” Un es sacīju: “Tādā gadījumā, ja jūsu pentakostu skaidrojums ir pareizs, tas, kā jūs saņēmāt...” Es sacīju: “Tādā gadījumā kaut kas nav pareizi vai nu ar Apustuļu darbu 2. nodaļu, vai arī ar jūsu skaidrojumu.”
E-13 So I come back to the--the question of Acts 2 with him. I said, "Now, you--you say that--that Acts 2 is where you're going to--to base it upon." So I had to give him something to run him off the--run him off the--the line so that he could be--that he could--I could speak to him, you know, get throwed off.
I said, "Now, we'll--we'll basic... if you will." Thank you, brother. "If you will just--will stay with the Scripture..." I said, "Now, brother, I--I admire your stand." See? And I said, "You're... You said here that they were all filled with the Holy Ghost and begin to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. There were dwelling in Jerusalem, Jews, devout men out of every nation under heaven; this was all noised abroad. They come together and were confounded because they heard every man speaking in his own language wherein they were born."
I had to lead him off here a little. I said, "Now, brother, I'd like to ask you this. Now, remember, the Bible says that these unbelievers... It didn't say now that these people (See?), up here that come down from the tower from up in this upper room in the building; It said they were all filled with the Holy Ghost, and these out here, they were hearing them in their own tongue wherein they were born. See? They heard them, each man. See? The sinners was hearing them in their own tongue wherein they were born, the unbelievers." And I said, "Then if your Pentecostal interpretation is right (See?), way you got..." Now, I said, "Then there's something either wrong with Acts 2 or wrong with your interpretation."
E-14 Es sacīju: “Un tā, es gribu tev pajautāt, brāli, kur tu saņēmi Svēto Garu?” Viņš pateica man to minūti, stundu un laiku, labs cilvēks. Viņš bija nedaudz augstprātīgs, ziniet, tāds kā nedaudz uzvilcies saspringuma dēļ. Tam nebija nekāda iemesla. Saprotat?
Ja man ir aplokā iedzīts zaķis un viņam nav nekādas iespējas izkļūt ārā, tad es nostāšos vārtos; viņam ir jāatnāk atpakaļ, jo citādāk viņš netiks ārā. Tāpēc tev nebūs jānopūlas. Saprotat? Tu nekļūdīgi zini...tu zini, ka tur nav nekāda cauruma, kur viņam izlīst. Tāpēc tu stāvi jebkurā Rakstu vietā, kādā vien gribi. Viņam pie tā ir jāatgriežas. Tā ka viņš nekur neaizies. Tev nevajag skraidīt viņam pakaļ pa visu lauku. Vienkārši stāvi tur un ļauj, lai viņš atnāk atpakaļ pie tevis.
E-14 I said, "Now, I want to ask you, brother, where did you receive the Holy Ghost at?" He told me the minute, hour, and time, good man. And he little arrogant, you know, kinda little worked up because under a sweat. There's no reason for that. See?
If I got a rabbit penned up in a field and not a way in the world for him to get out, I'll stand at the gate; he's got to come back, 'cause he ain't getting out. So you don't have to sweat it. See? You know exactly... You know there's not a hole nowhere for him to get out at. So you stay right in any Scripture you want to. He's got to come back to it. So he--he ain't going nowhere. You don't have to chase him all around over the field. Just stand there and let him come back to you.
E-15 Un tad es sacīju: “Ser,” es sacīju, “kā tu rīkojies, kad saņēmi Svēto Garu?”
“Slava Dievam, es runāju citās mēlēs, kā Gars deva man izrunāt.”
Es sacīju: “Labi, vai tur bija vēl kāds?”
Sacīja: “Apmēram simtu piecdesmit cilvēku.”
“Tu biji draudzē?”
“Tieši tā.”
“Un tie visi bija angliski runājošie cilvēki?”
“Jā.”
Es sacīju: “Tad kādā veidā tu runāji?”
Viņš atbildēja: “Es runāju mēlēs.”
Es sacīju: “Vai savā runā tu devi Svētā Gara liecību?”
“Jā, jā.”
“Ka tu esi saņēmis Svēto Garu?”
“Jā.”
“Vai sanākušie tevi saprata?”
Viņš sacīja: “Nu, nē.”
Es sacīju: “Tad tas nebija saskaņā ar Apustuļu darbiem 2:4,” es sacīju, “tāpēc ka katrs cilvēks dzirdēja viņus savā dzimtajā valodā. Tur nesaprotamu vārdu vispār nebija. Katrs cilvēks dzirdēja savā dzimtajā valodā.” Es sacīju: “Tādā gadījumā tu pavisam noteikti nesaņēmi to saskaņā ar Apustuļu darbiem 2:4.” Tas atņēma viņam to Rakstu vietu, vadītājs ieskaitīja to man, saprotiet, uzreiz.
E-15 So then I said, "Sir," I said, "Now, how did you act when you received the Holy Ghost?"
"Praise God, I spoke in other tongues as the Spirit give them utterance."
I said, "All right, who all was there?"
Said, "About a hundred and fifty people."
"You were in a church?"
"Yes, sir."
"And were they all English speaking people?"
"Yes."
I said, "Then how did you speak?"
And he said, "I spoke in tongues."
I said, "In your speaking, you gave testimony of the Holy Ghost."
"Yes, yes."
"That you'd received the Holy Ghost?"
"Yes."
"Did the congregation understand you?"
He said, "Why, no."
I said, "Then it wasn't according to Acts 2:4, then (You see?)," I said, "because every man heard in his own language wherein he was born. There was no words minced at all. Every man heard in his own language wherein he was born." I said, "Then you surely never got it according to Acts 2:4." That knocked that Scripture right there from him, the moderator give to me (See?), right there.
E-16 Es sacīju: Lūk, Vasarsvētku dienā viņi visi dzirdēja savu dzimto valodu. Tur vispār nebija nesaprotamu vārdu.”
Viņš sacīja: “Ak, es redzu, kur tu esi saputrojies, brāli Branham.” Viņš sacīja: “Redzi, kad pirmo reizi atnāca Svētais Gars,” viņš sacīja, “mēs runājām eņģeļu valodā. Saproti?” Viņš sacīja: “To nekādi nevar iztulkot. Bet tad, kad tu saņem tulkojumu,” sacīja viņš, “tad tur ir mēle, kas var tikt iztulkota uz vienu no tām, kā sacīja Pāvils.”
Es sacīju: “Jā, ser, es to saprotu.”Es sacīju: “Vai tad tu gribi pateikt, ser, ka tad, kad mēs saņemam Svēto Garu, tā ir valoda, ko neviens cilvēks nesaprot, kad mēs runājam mēlēs, saņemdami Svēto Garu?”
Viņš sacīja: “Tā tas ir.”
“Bet pēc tam, kad mēs kristāmies un ieejam tajā Ķermenī, tad mēs saņemam valodu, kura var tikt iztulkota, vai pareizi?”
“Jā.”
Es sacīju: “Tad tu esi nolicis ratus priekšā zirgam.” Saprotat? Es sacīju: “Tad tev ir jābūt... Es sacīju: “Tad Vasarsvētku dienā, kad viņi saņēma Svēto Garu, viņi saņēma to citādāk nekā visi jūs.” Es sacīju: “Jūs visi to saņemat, bet neviens to nesaprot. Kad viņi to saņēma, visi to saprata.” Es sacīju: “Vai nu tiem ļautiņiem tur bija tulkošanas dāvana...”
E-16 I said, "Now, on the day of Pentecost they everyone heard in his own language. There wasn't no mincing at all."
He said, "Oh, I see where you're mixed up, Brother Branham." He said, "You see, there, the Holy Ghost, when It first come," he said, "there is... We speak in the tongue of Angels. You see?" He said, "There's--there's no interpretation to that. But then when you get the interpretation," he said, "then there's a tongue that can be interpreted in some of them, as Paul said."
I said, "Yes, sir, I understand that." I said, "Then you mean to tell me then, sir, that--that when we receive the Holy Ghost, that's the tongue that no man understands (See?), when we speak in tongues, on the receiving the Holy Ghost?"
He said, "That's it."
"And then after we get baptized and into the Body, then we receive a tongue that--that they can be interpreted. See? Is that it?"
"Yeah."
I said, "Then you got the cart before the horse." See? I said, "Then you've got to here..." See? I said, "Then on the day of Pentecost, when they received the Holy Ghost, they received it different from you all." I said, "You all receive it, and nobody understands it. When they received it, everybody understood it." I said, "Either these guys had the gift out there to interpret..." See?
E-17 Saprotiet, es sacīju: “Tādējādi, ja tu saki, ka viņiem bija tulkošanas dāvana, tad viņiem bija arī Svētais Gars, jo viņiem bija tulkojums, tāpat kā tev ir runāšanas dāvana, bet tie viņus apsmēja un par tiem uzjautrinājās.” Saprotat? Saprotiet, tam nav nekāda pamatojuma. Un tad es sacīju: “Kā būtu, ja es pateiktu tev, ka Dievs izdarīja kaut ko tiem cilvēkiem, ka viņi...ka visi dzirdēja tos savā dzimtajā valodā?”
Viņš sacīja: “Bet viņi runāja mēlēs.”
Es sacīju: “Vienu brītiņu, brāli. Tie neticīgie tur sacīja: 'Skat, vai tie visi, kas runā, nav galilieši, bet kā gan mēs visi dzirdam viņus runājam savā dzimtajā valodā? Tie runājošie galilieši, runā galiliešu valodā, bet mēs dzirdam viņus mūsu dzimtajā valodā.” Saprotat? Tad viņam vairs nebija uz kā stāvēt. Vai saprotat? Es sacīju, nu... Viņš sacīja... Lūk, es sacīju: “Varbūt tieši tā tas bija.” Es sacīju: “Es esmu redzējis, kā tas notiek.”
E-17 And I said, "Then if you give them the gift of interpretation, then they had the Holy Ghost too, 'cause they had interpretation, same as you got the gift of speaking, and they were mocking and making fun of them." See? See, there's no grounds for it. And so I said, "What if I told you that God did something to these men that they... these... everyone now heard them in their own tongue?"
He said, "But they were speaking in tongues."
I said, "Just a minute, brother. The unbeliever out there said, 'Behold, are not all these Galileans which are speaking, and how do we hear them every man in our own tongue wherein we were born? These that are speaking are Galileans, speaking Galilean, but we're hearing them in our own language, wherein we were born.'" See? He couldn't stand nowhere then. You see? See? I said, "Now..." He said... Now, I said, "I'm... That could've been that way." I said, "I've seen that happen."
E-18 Reiz viena maza spāņu meitenīte... Es esmu jums to stāstījis. Man šķiet, ka viņi bija to dzirdējuši uz magnetafona lentas. Un tāpēc es sacīju: “Lūk, mēs... Es runāju tieši tā kā tagad, bet viņa mani dzirdēja, vienkārši tad... Un viņa sacīja tulkam: 'Es domāju, ka viņš nerunā spāniski.' Nu, mēs atskaņojām ierakstu, un tas bija angliski, taču, kad atnāca iedvesma, viņa dzirdēja to spāņu valodā, bet pēc tam viņa nevarēja sadzirdēt jeb saprast angļu valodā neviena vārda. Saprotat?”
Viņai tas bija šādi, pateicu viņai visu to, kas viņai bija, par epilepsiju. Viņa bija sēdējusi pie ugunskura un ēdusi dzelteno kukurūzu, saēdās par daudz, viņai kļuva ļoti slikti, un viņa apgūlās gultā, un tas ieveda viņu epilepsijas lēkmē. Kopš tā laika viņai tās bija vienmēr, saprotiet, līdz viņa tika dziedināta.
Tad viņš sacīja: “Nu, brītiņu uzgaidi!” Viņš sacīja: “Viņi bija... Es saprotu, ko tu...”
E-18 A little Spanish girl one time, I was telling you about it. I guess they heard it on a tape in there. And so I said, "Now, we... I was speaking just like I am now, and she was hearing me, and just then... And she said to the interpreter, 'I thought he couldn't speak Spanish.' Well, we played the tape back and it was English, but when the inspiration was on, she heard it in Spanish, and then she couldn't hear one, or didn't understand one word in English. See?"
So it was for her, told her all about what she had, an epilepsy. And she sitting by a fireplace, and eating yellow corn, eat too much and got violently sick, and went to bed, and it throwed her into an epileptic fit. She'd had them ever since. See? Till then, she was healed.
So he said, "Well, now just a minute." He said, "They were... I see where you..."
E-19 Bet es sacīju: “Es vienkārši izbrīnījos, brāli, kāpēc, kad tev tika uzdots tas jautājums...” Es sacīju: “Tu runāji par Apustuļu darbiem 2 un 4, bet tad tu pārgāji uz Apustuļu darbiem 10:49...” Es sacīju: “Kā gan tu izlaidi Apustuļus darbu 8. nodaļu, kur Svēto Garu saņēma samarieši? Rakstos pilnīgi nekas nav teikts, ka viņi runāja mēlēs.” Saprotat? Nu, es sacīju: “Ja tu ievērosi, Jeruzālemē bija sanākuši... Tagad es skatos no tavas pozīcijas. Saproti?” Un es sacīju: “Tur bija savākušies cilvēki no visām tautām. Nāca priekšā un runāja, mēdieši un persieši, un prozelīti, svešzemnieki un maķedonieši. Ak, ziniet, tur bija visvisādi.” Es sacīju: “Lūk, viņi visi bija...viņi visi bija tur, un viņi dzirdēja viņus, katrs cilvēks savā valodā.”
Un es sacīju: “Lūk, bet Kornēlija namā...” Es sacīju: “Kad viņi runāja mēlēs tur, viņi dzirdēja to savā valodā, tieši tāpat kā viņi dzirdēja šeit,” es sacīju, “jo Pēteris sacīja: 'Vai mēs varam liegt ūdeni, redzēdami, ka šie ir saņēmuši Svēto Garu tā, kā mēs saņēmām to sākumā.'” Es sacīju: “Dievs nekad neizmainīs Savu programmu. Ja tu stāvēsi šeit uz Apustuļu darbu 2. nodaļas, tieši tur, kur pirmo reizi nonāca Svētais Gars, tas saskanēs ar visu to pārējo.”
E-19 And I said, "I just wonder, brother, why that when you was given this question..." I said, "You were speaking of Acts 2 and 4, and then you went to Acts 10:49..." I said, "How did you leave out Acts 8, when the Samaritans received the Holy Ghost? There's not a Scripture saying that they spoke in tongues." See? Well, I said--I said, "If you notice at Jerusalem, there were gathered... I'm taking your side of it now. See?" And I said, "There were gathered men from all nations. Goes ahead and tell, Medes and Persians, and--and proselytes, and strangers, and Macedonians. Oh, you know, and all like that where they were." I said, "Now, they were all... They were all there, and they heard them, every man in his own language.
And I said, "Now, and at the house of Cornelius..." Now, I said, "When they spoke in tongues there, they heard in their own language the same thing they did back here," I said, "because that Peter said, 'Can we refuse water, seeing these receive the Holy Ghost like we did at the beginning.'" I said, "God will never change His program. If--if you'll stand right here on Acts 2, right here where the Holy Ghost first fell, it'll--it'll cooperate with the rest of it."
E-20 Es sacīju: “Nu, ja jau tas ir tik būtiski, tad kāpēc samarieši nerunāja mēlēs, kad viņi saņēma Svēto Garu?” Es sacīju: “Tāpēc ka viņi visi runāja ebreju valodā.” Saprotat? Redziet, viņi visi runāja ebrejiski. Viņiem nebija vajadzīga cita valoda, jo viņi vienkārši liecināja, ka ir atnācis Svētais Gars. Viņi visi runāja savā valodā, un katrs... Un es sacīju: “Un tam nebija nekādas vajadzības.” Es sacīju: “Ir trīs grupas, redziet, ebreji, samarieši un pagāni. Pagāni, ja atceraties, Kornēlijs bija virsnieks pār simts cilvēkiem, itāliešu nodaļā. Tur bija apgraizītie un romieši, un itāļi, un visi kopā, un, lai kā tur arī nebūtu, viņš runāja...jo tieši tāpat kā tas bija sākumā... 'Vai mēs varam liegt kristīties ūdenī, redzēdami, ka viņi ir saņēmuši Svēto Garu tāpat kā mēs sākumā?' Tāpēc jūs redzat, ka tam bija jābūt tādā pat veidā, kā tas bija sākumā, un katram cilvēkam bija jādzird savā valodā.”
E-20 I said, "Now, if it's so essential, why didn't the Samaritans speak with tongues when they received the Holy Ghost?" I said, "Because they all spoke Jewish. See? See, they all spoke Jewish. There's no need for them to have another tongue, because they're just testifying the Holy Ghost had come. They was all speaking in their language and--and everyone..." And--and I said, "And there was no reason for it." I said, "There is the three tribes (See?), the Jews, Samaritans, and Gentiles." And I said, "Now, the Gentiles, if you remember, Cornelius was a Centurion over a hundred men, a band of Italian. And there was the circumcision and Romans and Italians and--and all--all together there, and however it was, he was speaking, because just like it did at the beginning, now... 'Can we forbid water seeing these has received the Holy Ghost like we did at the beginning?' So you see, it had to be the same way it was at the beginning, and every man had to hear in his own tongue."
E-21 Es sacīju: “Es atzīstu, ka Bībelē bija viena reize, kad visi runāja mēlēs.” Bet viņš bija ļoti sarūgtināts, ziniet. Un viņš atbildēja: “Aleluja! Nu tu sāc virzīties pareizi!” Es sacīju: “Tieši tā, tas bija Bābelē. Neviens nesaprata to, ko runāja otrs.” Es sacīju: “Vasarsvētku dienā viņi visi saprata, ko sacīja ikviens cilvēks.” Es sacīju: “Tā bija Svētā Gara izliešanās.” Saprotat? Es sacīju: “Bābelē viņi visi runāja nezināmās mēlēs, kā šodien dara pentakosti. Neviens nesaprot, ko saka tas otrs, viens murmulē tā, viens murmulē šitā, bet neko nesaprot, un tā bija Bābelē.” Saprotat? Un es sacīju: “Vasarsvētku dienā katrs cilvēks dzirdēja to savā dzimtajā valodā.”
Bet viņš sacīja: “Nu, es...tu...es tik un tā ticu.” Sacīja: “Slava Dievam, es to saņēmu. Aleluja. Tas padara draudzi stiprāku.” Un es sacīju: “Nu, pagaidi, ne jau par to mēs runājam. Mēs runājam par Bībeles mācību. Mēs šeit turamies pie Rakstiem. Saproti?”
E-21 I said, "I'll admit that there was one time that in the Bible, that everyone spoke in tongues." But he was very upset, you know. And he said, "Hallelujah. Now, you're on the road." I said, "Yes, sir, that was at Babel. No one understood what the other one said." I said--I said--I said, "On Pentecost they all understood what every man said." I said, "It was the outpouring of the Holy Spirit. You see?" I said, "At Babel, they all spoke in unknown tongues like Pentecost does now. No one know what the other one's saying, one jabbering this, one jabbering that, and didn't know nothing, but that was Babel." See? But I said, "At Pentecost every man heard in his own language, wherein he was born."
And he said, "Well, I--I... You're... I still believe." Said, "Glory to God, I received it. Hallelujah. It makes the Church stronger." And I said, "Now, wait, we're not talking about that. We're talking about Bible doctrine. See? We stay with the Scripture here. See?"
E-22 Un tā, tad, kad mēs turpinājām, viņš sacīja: “Nu,” viņš sacīja, “O-o, es ticu, ka viņi visi bija iedvesmoti, runādami mēlēs.” Viņš sacīja: “Es neticu, ka viņi klausījās to caur tulkošanu. Es ticu, ka viņi bija iedvesmoti, kad runāja mēlēs.”
Es sacīju: “Es tev piekritīšu, un mēs beigsim mūsu diskusiju par šo tēmu, ka viņi visi bija iedvesmoti, kad runāja mēlēs.” Un es sacīju: “Lūk, skatieties, tas vienkārši ir tā,”es sacīju, “kā mēs visi esam sanākuši kopā Džefersonvilā.” Mēs visi esam sanākuši šeit, Jakimā. “Vasarsvētku dienas svētki ir jau sākušies.” Un es sacīju: “Un tā, mēs pieņemsim, ka tu esi šveicietis, bet tu esi vācietis, bet tu francūzis. Saprotat? Un mēs visi esam šeit, un ikviens no jums būtu kā cilvēku grupa.”
E-22 And--and so then as we went on, he said, "Well," he said, "Oh, I believe they all was under inspiration, speaking in tongues." He said, "I don't believe they heard them from interpretation. I believe they were inspired, speaking in tongues."
I said, "I'll agree with you, and we'll finish our debate upon that (See?), that they were all inspired, speaking in tongues." And I said, "Now, see, it's just like," I said, "we're all gathered here in Jeffersonville." We're all gathered here in Yakima. "The feast of Pentecost is on." And I said, "Now, we're going to say that you're Swiss, you're German, and you're French. See? And we're all in here, and each one of you is a group of people."
E-23 Lūk, piemēram, es, brālis Borders, brālis Džins, kas sēž šeit, un mēs visi esam amerikāņi. Saprotat? Un jums ir grupa, un jums ir grupa, un jums ir grupa, jo tieši tā tas bija viņiem. Viņi bija mēdieši, persieši, vēl kaut kas, kas bija tur sapulcējušies.
Un es sacīju: “Lūk, mēs visi esam šeit, un pēkšņi no debesīm atskanētu troksnis, līdzīgs vējam, kas stipri pūstu. Tas piepildītu nama iekšieni, bet nevis ārpusi, kur esat visi jūs. Un šeit mūs visus būtu piepildījis Svētais Gars, un mēs izietu uz ielas, un negaidot jūs redzētu, ka es esmu anglis un es runāju angliski, kā jau es runāju, bet jūs to saprotat šveiciešu valodā.”
“O-o, nē! Nē, nē!” Viņš sacīja: “Nē, atvainojiet, tu runātu eiropeiski.”
Es sacīju: “Ja tā būtu, tad es stāstītu viņam par Jēzus Kristus augšāmcelšanos, par Svētā Gara atnākšanu.” Saprotat? Es sacīju: “Es runātu ar tevi šveiciešu valodā, bet Džīns tikmēr runātu ar tevi vāciski, bet Rojs runātu ar tevi franciski.” Saprotat? Un viņš sacīja...es sacīju: “Tad...”
Viņš sacīja: “Nu, tu...tu esi tam jau pavisam tuvu.”
Es sacīju: “Pavisam tuvu?” Es sacīju: “Tieši to saka Raksti, ka 'mēs dzirdējām ikvienu runājam mūsu dzimtajā valodā'.” Saprotat?
Viņš sacīja: “Ak...” Bet vērtētāji... Es jau biju redzējis pietiekami. Tur viss jau bija atzīmēts uz tāfeles man par labu, ziniet,... Tāpēc es sacīju: “Mēs to beigsim.” Un viņš sacīja... Un es sacīju: “Toreiz viņi visi runāja, saprazdami viens otru. Es izskaidroju to jau sākumā. Viņiem bija jāsaprot viņu valoda. Saprotat? Vienīgā reize, kad viņi nesaprata, bija Bābele. Vasarsvētku dienā viņi saprata katru.”
E-23 Now, say it is myself, and Brother Borders, and Brother Gene setting here, and we're all Americans. See? And you got a group, and you got a group, and you got a group, 'cause that's the way they was. They were Medes, and Persians, and whatmore gathered there.
And I said, "Now, we are--we're all here, and all of a sudden there comes a sound from heaven like a rushing mighty wind. It fills the house in here, not out there with you all. And out here, we were all filled with the Holy Ghost, and we come outside, and first thing you know here, I--I'm English, and I go to speaking in English, way I had it first (See?), and you understand it in Swiss."
"Oh, no. No, no." He said, "No, you were speaking in--in--in, pardon me, in Europe."
I said, "Then if it was, then what am I telling him of the resurrection of Jesus Christ, of the coming of the Holy Ghost." See? I said, "I--I'm speaking to you Swiss, while Gene is speaking to you in German, and Roy is speaking to you in French." See? And he said... I said, "Then a..."
He said, "Now--now, you're--you're pretty close to it."
I said, "Pretty close to it?" I said, "That's what the Scripture said. We're hearing every man in our own language wherein we were born." See?
He said, "Oh." And the moderators... I'd done seen it. I done chalked up on the board every one so far, you know. So I said, "We'll finish up this." And he--he said... And--and I said, "Then they were--were all speaking, understanding one another. Which I done had that captured at first place. They had to understand their language. See? Babel was the only time they didn't understand. Pentecost, they understood every man."
E-24 Tas... Evaņģēlijam bija jāpāriet pāri visai pasaulei, sākot no Jeruzālemes; un tajā laikā tas satrieca visu pasauli, tolaik zināmo pasauli. Tam bija jāatnāk tieši tādā veidā, jo tur bija sapulcējušās visas valstis, kādas ir zem debesīm, reliģiskās valstis; tā bija vasarsvētku diena. Saprotat? Un tas satrieca visu pasauli. “Ejiet pa visu pasauli, sākot no Jeruzalemes.” Saprotat? Tāpēc par to bija jātiek dotai liecībai Kristus augšāmcelšanās valodā. Tāpēc tur tas aizgāja pa visu pasauli. Saprotat? Un tie, kas to aiznesa, tie cilvēki, pielūdzēji, devās atpakaļ uz savām valstīm.
Līdzīgi kā pāris dienas pēc notikušā tur brauca etiopietis, jūs zināt, bet Filips bija Samarijā, bet etiopietis bija ceļā uz Āfriku, einuhs. Un Svētais Gars aizsauca Filipu no tās lielās sanāksmes, lika viņam nostāties tai tuksnesī. Tas lasīja Jesaju. Viņš sacīja: “Ko tu lasi?”
Tas atbildēja: “Kā es varu saprast, ja kāds mani nepamāca?” Viņš lasīja Jesaju un jautāja: “Kas tas ir? Par ko pravietis runā? Par sevi vai...” Viņš bija bijis tur vasarsvētku dienā, lai pielūgtu. Saprotat? Tāpēc viņš kristīja viņu turpat uz vietas Jēzus Vārdā, un einuhs devās uz Etiopiju, priecādamies, vezdams vēstījumu uz Etiopiju. Lūk, kur tam bija jādodas. Lūk, tur bija... Tur nu tas notika. Saprotat?
E-24 It... The Gospel must go to all the world, beginning at Jerusalem, and it struck the whole world at that time, the known world right there. See? It had to come like that, 'cause (See?), all the nations under heaven was gathered there, the religious nations; it was Pentecost. See? And he struck the whole world. But go into all the world, beginning at Jerusalem. See? So it had to be testified in language of the resurrection of Christ. So it would go to all the world right there. See? And these carriers here, these people in here, worshippers, would go back in their country.
Like a few days after that the Ethiopian going down, you know, and Philip was down to Samaria, and--and the Ethiopian was on his road back to Africa, the eunuch. And the Holy Spirit called Philip from that big meeting, made him stand in the desert. He was reading Isaiah. He said, "What readest thou?"
He said, "How can I know unless some man teach me?" He was reading said, "Who is it? Who was the prophet speaking of? Himself or..." He'd been up there to Pentecost to worship. See? So he baptized him right there, in the Name of Jesus, and he went on to Ethiopia rejoicing, taking the message to Ethiopia. That's where it was supposed to be--go at. Now, here comes the... Here--here it was. See?
E-25 Es sacīju: “Un tā...” Tāpēc es sacīju: “Saproti, ser, pat novērtētāji jau ir atzīmējuši ar krītu, ka viņi runāja mēlēs, kuras visi saprata. Tur nebija neviena neskaidra vārda. Saprotat? Tāpēc tava Vasarsvētku dienas versija jau ir atzīta par nederīgu, jo tev būs jāieliek tava Vasarsvētku dienas versija Bābelē, jo tu nevari to ielikt Apustuļu darbos 2:4. Saproti? Tāpēc ka viņi dzirdēja katru cilvēku savā dzimtajā valodā, bet Bābelē neviens neko nesaprata. Tāpēc tu redzi, ka tava pentakostu versija ir redzama Pirmajā Mozus grāmatā, atkal Bābelē. Tāpēc tu vairs neatrodies Vasarsvētku dienā.” Un es sacīju: “Bet vienkārši izskatīsim to nedaudz tālāk. Tāpēc ka tas jau tur ir dots. Lūk, lai uz kuru vietu Bībelē tu nedotos, tam ir jāatgriežas pie tā, kā tas bija sākumā. Dievs ir bezgalīgs un nevar izmainīties.”
E-25 I said, "Now..." So I said, "You see, sir, that even the moderators has already chalked up there that they--they spoke in languages that everyone understood. There was not one word minced. See? So your version of Pentecost has already been condemned (See?), because you'll have to put your version of Pentecost in Babel, 'cause you can't put it in Acts 2 and 4. See? Because they heard every man in his own language wherein he was born, and at Babel no one understood nothing. So you see, your Pentecostal version is already back in Genesis again in Babal. See? So you are not up here in Pentecost anymore." And I said, "But let's just carry it through a little farther. See? 'Cause it already give to us (You see?), there. So everywhere you go in the Bible, it's got to come back like it is in the beginning. God is infinite and cannot change."
E-26 Viņš sacīja: “Nu, viņi...” Bet tad viņš ķērās pie tā pārējā. Viņš sacīja: “Nu, brāli Branham, tomēr tev ir jāatzīst, ka tie cilvēki, kas iznāca no turienes, nelīdzinājās metodistiem vai baptistiem.” Redziet, tas... Viņš novēla to uz maniem baptistiem. Saprotat? Viņš sacīja: “Viņi to ne... Viņi to saņēma un runāja, būdami iedvesmoti.”
Es sacīju: “Tieši tā. Tam es piekritīšu.” Tāpēc viņi pieskaitīja punktu viņam. “Es piekritīšu, ka viņi runāja, būdami iedvesmoti, to, ko viņi sacīja.” Es sacīju: “Katru reizi, kad es sludinu, es sludinu tādā pat veidā, vai pareizi? Angļu valodā, būdams iedvesmots.” Tas parāda, ka... Tas noliek mani... Es sacīju: “Ikreiz, kad es sludinu vai pravietoju, tas nenotiek svešās mēlēs. Pāvils sacīja, ka, ja tam nav tulkojuma, tas ir nekas, kā barbari; ka tam ir jābūt celšanai un tā tālāk.” Tāpēc tas viņu izsita no sliedes. Saprotat?
E-26 He said, "Well, they..." Then he started on with the rest of it. He said, "Now, you will admit, though, Brother Branham, that these men coming out of here just wasn't like Methodists or Baptists." See, that... Throwing it off to my Baptists. See? Said, "They'd not... They had received and was speaking under inspiration."
I said, "Yes, sir. I'll agree with that." So they marked that one. "I'll agree that they--they were speaking under inspiration, what they were saying." I said, "Every time I preach, I preach the same way, don't you? Under English, you know, with inspiration." That settles that...?... That put me in the... I said, "Every time I preach or prophesy, it's not in unknown tongues. Paul said if it didn't have a interpreter that it was nothing, like a barbarian. It's got to be for edification and so forth. See?" So that knocked that out for him. See?
E-27 Es sacīju... Nu, viņš sacīja... Un es sacīju: “Labi, es piekrītu, ka tas viss notika zem iedvesmas.” Es sacīju: “Lūk, kā tad ar...daži no viņiem šeit...” es sacīju, “kā bijām mēs... Es sacīju: “Toreiz viņi, kas runāja Galilejā uz galiliešiem, viņi taču bija iedvesmoti, vai pareizi? Līdzīgi, ja mēs visi esam angliski...”
Viņš sacīja: “Neviens no viņiem nebija no gal...”
Es sacīju: “Tas bija Galilejā, un visi runājošie bija galilieši. Tie, kas viņus dzirdēja, bija galilieši, jo viņi bija Galilejā. Tā bija nacionālā valoda.” Es sacīju: “Tad tas cilvēks iznāca, un viņš runāja galiliešiem viņu dzimtajā valodā, un viņš bija galilietis, tieši tāpat kā es esmu anglis, runāju ar angļiem angļu valodā. Viņam tā nebija.” Saprotat?
Nu, viņš sacīja: “Tas varēja nonākt uz viena, bet pēc tam uz cita. Viņi vienkārši sadalīja to savā starpā. Varbūt tas viens atnāca un nedaudz ar viņiem parunāja.”
Es sacīju: “Tādā gadījumā tie nabaga galilieši neko nebūtu sapratuši.” Es sacīju: “Tad sanāktu, ka viņš nebija iedvesmots tad, kad viņš stāstīja viņiem par augšāmcelšanos. Tā pati lieta.” Redziet, tad tam vienkārši nav nekāda pamatojuma.
Un mēs vienkārši šādi turpinājām, līdz uzmanīgi izskatījām Rakstus, tieši tā, no augšas līdz apakšai. Saprotat? Tam ir jāatgriežas pie tā oriģināla, pie sākotnējā. Saprotat?
Tāpēc, saprotiet, tas... Tur... Tā nav runāšana svešā mēlē; tā ir runāšana zem iedvesmas. Saprotat? Tas ir tāpat, ja es šorīt un šeit saņemtu Svēto Garu, atrazdamies starp jums visiem, es būtu iedvesmots, runātu jums par Svētā Gara augšāmcelšanos, kas ir atnākusi pie manis, būdams iedvesmots.
E-27 I said... Well, he said... And I said, "Well, I'm agreeing that it was all under inspiration." I said, "Now--now, like this," I said, "some of them now," I said, "like we were..." I said, "Those then who were speaking in Galilee to the Galilean, they were under inspiration, wasn't they? See? Like if we're all English..."
He said, "There's none of them Gali..."
I said, "It was in Galilee, and they were all Galileans that was speaking. There were Galileans there hearing them, because they were in Galilee. That was the--the national language." I said, "Then this man come out, and he spoke to the Galileans in their native tongue, and he was Galilean, just like I am English, speaking to the Englishman, in English. See? And he didn't have it." See?
Well, he said, "It might've fell on one and then the other. They just divided it up. Maybe this one here would come speak to them awhile."
I said, "Then after the poor Galileans, then didn't hear nothing." I said, "He wasn't inspired then when he was speaking to them of the resurrection. Same thing." See, it's just no place to stand then, you know.
And we just went on like that till we just combed the Scriptures down right close, right on down like that. See? It'll have to come back to that original, the first. See?
So you see, it... There... It--it--it isn't speaking in an unknown tongue; it's speaking under inspiration. See? And like if I receive the Holy Ghost here this morning in amidst you all, I would be under inspiration, telling you of the resurrection of the Holy Ghost is come to me, under inspiration.
E-28 Lūk, redziet, mēles nav Svētais Gars. Saprotat? Tad viņš sacīja: “Tātad tu netici runāšanai mēlēs?”
Es sacīju: “Protams, ka ticu. Es ticu runāšanai mēlēs.” Un es sacīju: “Tā ir vismazākā no dāvanām, saskaņā ar to, kā tas ir rakstīts Bībelē, jo tā ir pēdējā dāvana.” Saprotat? Es sacīju: “Un cilvēkam, kas runātu mēlēs, pirmkārt, viņam būtu jādabū Svētais Gars, pirms viņš runā mēlēs. Ja tā nav, tad viņš ir atdarinātājs.” Es sacīju: “Tad viņš var runāt, kā tu sacīji, cilvēku un eņģeļu mēlēs, bet joprojām būt bez Svētā Gara.” Es sacīju: “Jo Pāvils saka: 'Kaut es runāju (kaut es varu runāt) cilvēku un eņģeļu mēlēs, bet man nav žēlsirdības, es esmu nekas. Kaut es varu saprast visas zināšanas un varu pilnīgi pareizi izskaidrot Rakstus, bez šīs kristības es esmu nekas. Un ja es atdodu savus labumus, lai pabarotu nabagus, bet mans ķermenis tiktu sadedzināts kā upuris, un būtu ticība, lai virzītu kalnus, bet es esmu nekas.' Es pat vēl neesmu sācis. Saprotat? Lūk, kaut man ir visa tā ticība.”
Es sacīju: “Nu, tas sniedz atbildi, kā toreiz Dr. Hegre, ziniet, tas luterāņu dekāns. Un es pateicu viņam...” Jūs atceraties to diskusiju, kas mums bija, jūs zināt, par... Viņš stāstīja man par to raganu, kas lūdzās par slimajiem, un viņi tika dziedināti, un sacīja, ka Dievs nespēja dziedināt. Jūs esat dzirdējuši to stāstu. Saprotat? Jūs domājat, ka... Es sacīju: “Protams.”
E-28 Now, see, tongues is not the Holy Ghost. See? Then he said, "Then you don't believe in speaking in tongues?"
I said, "Definitely, I do. I believe in speaking in tongues." And I said, "It's the least among the gifts--gifts according to the way it's recorded in the Bible, 'cause it's the last gift." See? I said, "And a fellow would speak with tongues, but first he's got to have the Holy Ghost before he--he speaks with tongues. If he isn't, he's an impersonator." I said, "Then he could speak with--with tongues, as you said, both of men and of Angels, and still not have the Holy Ghost." I said, "'Cause Paul says, 'Though I speak (though I can speak) with tongues of man and of angels and have not charity, I'm nothing. Though I can understand all knowledge and can interpret the Scriptures exactly right, without this baptism, I'm noth--nothing. And I give my goods to feed the poor and my body to be burned as a sacrifice, and faith to move mountains, and I am nothing.' I ain't even started yet. See? Now, I have all this faith."
I said, "Now, that answers like Dr. Eggery up there that time, you know, that Lutheran dean, you know. And I told him..." You remember the debate that we had, you know, there on the--on... about the... He was telling me about that witch woman, you know, that prayed for the sick, and they got healed, and said God couldn't heal. You've heard the story. See? You mean that... See? I said, "Sure."
E-29 Mums ir daudz tādu cilvēku, kas atnāk un saka: “Brāli, manā rokā ir dziedināšana. Ak. Vai tu to jūti?” Viņi to nejūt, bet cilvēki tik un tā tiek dziedināti, jo tas balstās uz ticību, bet tas cilvēks domā, ka viņš šādi tuvojas Dievam. Un es ticu, ka daudziem no tiem cilvēkiem ir Svētais Gars, saprotiet, kad viņi tur iznāk, runādami mēlēs. Saprotat? Es ticu, ka tas ir Svētais Gars. Taču tas nav pierādījums tam, ka viņiem tas ir. Pierādījums būs viņu dzīve.”
Daži no viņiem tur iznāk un... Jūs dzirdējāt manu vīziju. Man šķiet, ka jūs esat dzirdējuši uz manām magnetafona lentēm par to, kad es toreiz devos uz Mišavaku, un par tiem cilvēkiem, kas tur iznāca, ziniet, un tas melnādainais puisis sacīja: “Re, kur viņš! Re, kur viņš!” Jūs atceraties, ka tur bija viens vīrietis, kas runāja mēlēs, bet cits iztulkoja. Es nekad agrāk ko tādu savā dzīvē nebiju dzirdējis. Saprotat? Lūk, ja es esmu jums to stāstījis, tad apstādiniet mani. Labi?
E-29 We have lot of these man come up and say, "Brother, I got healing in my hand. Whew. Feel it? They don't, but the people get healed just the same, 'cause it's on the basis of faith, and the fellow thinks he's approaching God that way. And I believe many of these people get the Holy Ghost (See?), when they come right out of there speaking with tongues. See? I believe it's the Holy Ghost. But that's no evidence they got it. Their life will have prove it."
Some of them come out of there and--and... You heard my vision. I guess you've heard on my tapes about how that when I went to Mishawaka that time, and those people, coming out there, you know, and the colored boy said, "Here he is. Here he is," you know. Well, you remember, they had one man there speaking in tongues and the other interpreting. I never heard it before in my life. See? And now, if I told you, you stop me. See?
E-30 Un tad... Taču tas puisis zaudēja tajā diskusijā, jūs zināt. Protams, ir daudz kā vairāk, bet jūs saprotat, par ko es runāju. Saprotat? Atgriezieties uz pašu sākumu, saprotiet, uz pašu sākumu.
[Kāds brālis sanāksmē saka: “Daudzi no tiem cilvēkiem, kas runā mēlēs, domā, ka viņiem ir tā kristība, bet patiesībā viņiem nav.”–Tulk.]
Viņiem tā nav. [“Viņi ir apliecinājuši...”–Tulk.] Jā. Viņi nav to dabūjuši. Saprotat? Kad ienāk patiesais Svētais Gars, tad tā ir Kristus Dzīvība, saprotiet, kas dzīvo mirstīgajā cilvēciskajā būtnē. Saprotat? Un pilnīgi nekas nav teikts, ka Jēzus runāja mēlēs, kad Viņš saņēma Svēto Garu.
Nu, kā tad ar Jāni Kristītāju? Viņš saņēma Svēto Garu sešos mēnešos, pirms dzimšanas, būdams mātes klēpī. Kā tad viņš runāja mēlēs?
[“Kā tad ar kurlajiem un mēmajiem?”–Tulk.]
Jā. Kā gan viņi varētu runāt mēlēs, ja viņi nemaz nevar runāt vai dzirdēt? Kā tad ar Elizabeti un Mariju, kad viņas... Elizabete, Jāņa māte, tika piepildīta ar Svēto Garu un pravietoja, viņa stāstīja, nevis runāja mēlēs. Saprotat?
E-30 So then... But this fellow lost the debate, you know. 'Course there's a lot more, but you see what I'm talking about there. See? Come right back to the beginning (See?), right back to the beginning.
[Brother in congregation says, "There's many of these people who are speaking in tongues and feel that they have the baptism, but they--they really haven't"--Ed.]
Haven't got it. ["They've made a confession..."--Ed.] Yeah. [of the..."--Ed.] They haven't got it. See? When the true Holy Spirit comes in, it's the Life of Christ (See?), that lives in the mortal, the human being. See? And they never said a word about Jesus speaking with tongues when He received the Holy Ghost.
Now, how about John the Baptist? He received the Holy Ghost six months 'fore he was born in his mother's womb. How did he speak with tongues?
["What about the deaf and the dumb?"]
Yeah. How could they speak with tongues if they couldn't even speak or hear? How about Elisabeth and Mary when they... Elisabeth, the mother of John, was filled with the Holy Ghost and prophesied, saying, not speaking in tongues. See?
E-31 Tā ka viņi nesaņēma... Tomēr es esmu runājis ar dažiem viņu galvenajiem līderiem un galveno padomi...gudri cilvēki, viņi to atzīst, saprotiet, taču viņi... Lai ko arī viņi tur neteiktu, tas viss... Lūk, tā ir draudzes mācība. Vai saprotat? Ko jūs ar to darīsiet? Nu, te nu tas ir. Lūk, kas... Ja viņi tagad censtos to izmainīt, viņi tiktu izmesti no tās organizācijas. Saprotat? Nu, tas ir noteikti...
Es varu palikt brīvs. Man nav jāpieder ne pie vienas organizācijas. Saprotat? Es esmu brīvi dzimis pilsonis, un man ir tiesības runāt, lai ko arī es gribētu pateikt – tā ir runas brīvība. Es esmu ordinēts kalpotājs, tāpēc viņi nevar man liegt salaulāt, apbedīt vai kristīt, vai sludināt Evaņģēliju. Saprotat? Kamēr vien mums ir demokrātija, mums nav jāpieder nevienai organizācijai. Saprotat? Un tāpēc mēs...mēs runājam to kā... Vai tagad sapratāt? Vai patiešām esat pārliecināti? [Brālis saka: “O-o, mēs jau sen par to pārliecinājāmies.”–Tulk.] Jā, tas ir... Es domāju, ka kaut kādas lietas, kas izskatās ļoti, ļoti labi, taču tas ir tikai... Kopumā...
E-31 So they--they haven't got legs... I talked to some of their main leaders though, and the main board in--in--intelligent people will--will admit that (You see?), but they... But what'd they say it's all... Now, that's a doctrine of the Church. You see? That's what... What are you going to do about it? Well, there you are. See? Now, what... If they tried to change that now, they'd oust them from the organization. See? Well, that's exactly...
I can stay free. I don't have to have to have no organization. See? I'm a freeborn citizen, and got a right to speech, and--and whatever I wish to say, freedom of speech. And I'm a ordained minister, and so they can't keep me from marrying, burying, or baptizing, or preaching the Gospel (You see?) in my own church. Democracy, don't have to belong to any organization. See? And--and so now we--we--we say this as a... in that--in that... You understand now? You thoroughly are convinced? [Brother says, "Oh, we were convinced a long time ago"--Ed.] Yes, that it's a... I...?... think there's some things that might--might look very, very good, but that's just...?... altogether...

Наверх

Up