Ieej Garā!

Getting In The Spirit
Datums: 61-0428 | Ilgums: 1 stunda 45 minūtes | Tulkojums: Rīga
Čikāga, Ilinoisas štats, ASV
E-1 Savādi, es šeit stāvēju un runāju par brāli Dāvidu, manuprāt, vakardien, bet te viņš šodien parādās uz platformas. Nu, tas ir ārkārtīgi jauki.
(Brāli Dāvid, mēs priecājamies, ka tu esi šeit Čikāgā, un ir tik labi, ka jūs, brāļi, šovakar esat šeit aiz manas muguras. Un es zinu, kāds tagad man ir lūgšanu atbalsts...?...vēstījums no Tā Kunga. Lūdziet par mani visu laiku.)
Ir tik jauki atkal būt šeit izbraukumā, šajā auditorijā, tik brīnišķīgi, ka tā ir pilna ar cilvēkiem. Un ar cerību ieraudzīt Svētā Gara darbības, lai šovakar Viņš atkal atnāktu mūsu vidū.
Būdami šeit, mēs, protams, izbaudījām katru šīs kalpošanas brīdi. Šeit ir... Kopš pagājušās svētdienas vakara, tas ir, kopš svētdienas pēcpusdienas... Mēs tik brīnišķīgi, apbrīnojami pavadījām laiku, un Svētais Gars darīja varenas lietas mūsu vidū. Mēs redzējām, kā Viņš dziedina slimos un dara brīnumus, un glābj cilvēkus, un piepilda viņus ar Svēto Garu, vienkārši varenas lietas. Vai tad mēs varētu Viņam prasīt kaut ko vairāk par to? Un to, ko Viņš darīja mūsu acu priekšā?
E-1 Strange, I was standing here talking about Brother David, I believe last night, and here he is appearing on the platform tonight. Well, that's mighty fine.
(Brother David, we're happy to have you here in Chicago, and it's nice to have you brethren behind me here tonight. And to know the support in prayer now...?... message of the Lord. Be instant in prayer for me.)
It's nice to be out again tonight here in the auditorium, so beautifully seated out, with the people. And under expectations of seeing the working and of--of the Holy Spirit, to come among us again tonight.
We have certainly enjoyed every hour of this service, being here. There's... Since last Sunday evening, or last Sunday afternoon rather... We had such a wonderful, marvelous time, and the Holy Spirit has did great things in our midst. We have seen Him heal the sick, and do miracles, and save the people, and fill them with the Holy Spirit, and just great things. What more could we ask of Him than that? And what we have seen Him do.
E-2 Es tik ļoti priecājos, jo zinu, ka mēs dzīvojam pēdējās dienās, un kā Evaņģēlija kalpotājiem mums ir tas gods runāt, es ticu, Dieva izredzētajiem pēdējās dienās. Un cik gan liela ir šī privilēģija mums, kalpotājiem, ka mums ir tas gods atrasties šodien šeit uz zemes un runāt pēdējam draudzes periodam, pēdējai draudzei.
Es patiešām tam ticu no visas sirds, ka mēs šobrīd runājam pēdējam draudzes periodam. Galu galā tas viss izbeigsies Lāodikejas draudzē, un tad mēs...atnāks Jēzus, un viss būs beidzies. Un es priecāšos, kad tas notiks.
Es jūtos tāpat kā Jānis vecumā: "Tiešām, nāc, Kungs Jēzu." Sacīja: "Tiešām." Es teju vai tiešām esmu redzējis pietiekami daudz no tā visa. Es braukāju visapkārt, un izskatās, ka tā vietā, lai kļūtu labāk, nu, pasaule visu laiku kļūst aizvien ļaunāka. Tāpēc es...es domāju tāpat, kā sacīja Jānis: "Tiešām, nāc, Kungs Jēzu." Tad viss beigsies.
E-2 I'm so glad to know that we're living in the last day, and as ministers of the Gospel, we have the privilege of speaking, I believe, to the Elect of God in the last days. And what a privilege this is for we ministers to have this privilege of setting on earth here today. And speaking to the last church age, the last Church.
I believe that, truly, with all my heart. That we are speaking now to the last church age. That will finally wind up in the Laodicea Church and then we'll... Jesus will come and it'll all be over. And I'll be glad when that happens.
I feel like John of old. "Even so, come Lord Jesus." said, "Even so." I've just about seen enough of it. I was going around, and look like instead of getting better, why, the world gets more wicked all the time. So I--I think like John said, "Even so, come Lord Jesus." Then it will all be over.
E-3 Un es... Redziet, viņiem joprojām tur stāv tā mazā nodrukātā grāmatiņa par to vīziju. Un katru reizi, kad es par to aizdomājos, mana sirds aizdegas veltīt vairāk laika sanāksmēm, izdarīt kaut ko nekavējoties, jo nav atlicis vairs daudz laika, līdz mēs, iespējams, vairs nevarēsim izdarīt neko. Tāpēc mēs gribam to izdarīt tagad, kamēr mēs varam to izdarīt. Un lai Tas Kungs šovakar atkal dāvā mums Savas svētības.
Un tā, rīt no rīta ir uzņēmēju brokastis, manuprāt, tieši šajā vietā. Man šķiet, viņi... Tas jau ir izziņots, ka rīt būs uzņēmēju brokastis. Un, manuprāt, uz tām ir aicināti arī visi pārējie cilvēki. Ja jūs atnāksiet, nu, mēs ļoti priecāsimies.
Un no rīta, ja Dievam labpatiks, ir mana kārta runāt, vismaz būt vienam no runātājiem tajās brokastīs. Un es paļaujos, ka Tas Kungs satiksies ar mums visiem, un, ja jūs nekad neesat bijuši kādās šajās brokastīs... Dažiem no jums, uzņēmēji, kas esat no šejienes, no šīs pilsētas, jums pavisam noteikti nāktu par labu atnākt un paklausīties, ko Dievs ir izdarījis citiem uzņēmējiem.
E-3 And I'm... See they still have this little book laying here of the printed vision. And every time I think of that, my heart burns to just get further into the meeting. Do something right away, because it's--won't be long till perhaps we won't have time to do anything. So we want to do it now while we can do it. And may the Lord add His blessings tonight again.
Now, tomorrow morning is the Businessmen's breakfast, I believe right here on the grounds. I believe they... It's already been announced. That there will be a Businessmen's breakfast tomorrow. And I think the public is invited to this. As long as you come, why, we will be very happy.
And it falls my lot in the morning, if it be pleasing to God, to--to speak: one of the speakers at least, at the breakfast. And I trust that the Lord will meet with all of us, and if you've never been to one of these breakfasts... Some of you businessmen here, of the city, it would certainly do you good to come and hear what God has did for other businessmen.
E-4 Lūk, varbūt jūs, cik nu tas attiecas uz jūsu biznesu, esat ļoti veiksmīgs cilvēks. Taču mēs nemēģinām iepazīstināt jūs ar kaut ko tādu, kas padarīs jūs labākus...tas ir, kas padarīs jūsu biznesu labāku. Mēs cenšamies iepazīstināt jūs ar kaut ko, kas padarīs labākus jūs pašus. Tas...tas ir Kristus, redziet, Kristus.
Kā es tovakar sacīju, draudze devās ļoti nepareizā virzienā, kad tā centās pielīdzināties pasaulei ar izglītību, ākstīšanos, izklaidi un pārējām lietām. Mēs...mēs nekad nespēsim viņiem līdzināties. Tumsas bērni ir gudrāki par gaismas bērniem. Viņi...viņi ir gudrāki. Tā teica Jēzus.
Un mēs it nekādi nevarētu viņus izklaidēt, un...un, galu galā, Evaņģēlijs nav žilbinoša gaisma, bet gan blāzma. Saprotat? Tā ir blāzma: liega un patīkama. Un mēs... Mums ir tikai viena lieta, kuras pasaulei nav un kuru viņi nevar iegūt, ja vien nekļūs par vienu no mums; mums ir Jēzus. Tieši tā. Mums ir Jēzus.
E-4 Now, you may be a prosperous man, as far as the--as your business is concerned. But we're not trying to introduce something to you to make you a better--or--or make your business better. We're trying to introduce something to you that'll make you better. That's--that's Christ (see?), the Christ.
As I said the other night, the Church long lost its program when it tried to compare with the world, with education and with frolic, and with the entertainment and so forth. We--we'll never compare with them. The children of the night is smarter than the children of the day. They--they're wiser. Jesus said so.
And we could never give them the entertainment, and--and after all, the Gospel is not a glare, it's a glow. See? It's a glow: soft and sweet. And we--there's just one thing we have that the world does not have, and cannot have unless they become one of us; We have Jesus. That's it. We have Jesus.
E-5 Mēs neesam tik apķērīgi kā viņi. Mēs ne tuvu neesam tik attīstīti zinātnē, mēs par to neko nezinām. Un mēs necenšamies turēties viņiem līdzi, lai mums būtu labāka izglītība vai labākas skolas un tā tālāk. Un saka: "Mūsu baznīcai pieder šī skola," un visu ko tādu. Tajā ziņā ar to viss ir kārtībā, bet mums ir Jēzus. Lūk, ko mēs cenšamies atnest šai pasaulei – Jēzu Kristu.
Un Viņš ir Dieva Dēls. Un Viņš ir mūsu Glābējs. Un mēs zinām Viņu Viņa augšāmcelšanās spēkā. Tas ir kaut kas īsts.
Lūk, daži no mums ir... Es, runājot par sevi, man nav...varbūt es pārāk labi nezinu Viņa Grāmatu, bet es...es ļoti labi pazīstu Viņu. Un tas ir... Viņš... Vienkārši viss, kas man ir jāzina, ir zināt Viņu. Ja tu zini Viņa Grāmatu, tas nedod tev Mūžīgo Dzīvību. Bet zināt Viņu – tā ir Dzīvība. Zināt Viņu, šīs Grāmatas Personu – tā ir Dzīvība.
E-5 We're not as smart as they are. We're not as far as advanced in science. We know nothing about that. And we are not trying to keep up with them in the--have a--a better education, or better schools, or so forth. And say, "Our church has this school," and so forth. That's all right in that line, but we have Jesus. That's what we are trying to bring to the world, is Jesus Christ.
And He's the Son of God. And He's our Saviour. And we know Him in the power of His resurrection. And that's the real thing.
Now, some of us are... My, for myself, I do not--maybe not know His Book too well, but I--I know Him real well. And that's... He... Just all I have to know is know Him. Knowing His Book don't give you Eternal Life. But to know Him is Life. To know Him, the Person of the Book is Life.
E-6 Un tā, rītvakar mēs atkal gaidām, ja Dievs dos, novadīt vēl vienu dziedināšanas dievkalpojumu. Un pēc tam rīt...tas ir, svētdien pēcpusdienā, šīs sanāksmes beigsies. Un pēc tam es došos uz ziemeļu Britu Kolumbiju un Dosonkrīku, un Grand Prēriju, un Fortseintdžonu, turp, viscaur tai valsts daļai, droši vien līdz vasaras beigām.
Tāpēc tagad esiet par mums lūgšanā. Un mēs ceram satikt jūs no rīta brokastīs un sekojošajās sanāksmēs.
Lūk, un neaizmirstiet, tie, kuri to nezina: te augšā ir visi šie brāļi. Viņi šeit sēž, jo viņi ir tā paša Evaņģēlija kalpotāji. Uzziniet, kur atrodas viņu draudzes, un piepildiet tās viņiem svētdienas rītos ar lielu centību. Mēs tikai ceram, ka šeit paliks ļoti laba atmoda, vienkārši virzīsies pa visu pilsētu un...līdz atnāks Jēzus.
E-6 Now, tomorrow night again, then we expect, the--the Lord willing, to have another healing service. And then tomorrow--or Sunday afternoon closes this meeting. And then I go off then to up in northern British Columbia, and Dawson Creek, and Grande Prairie, and Fort Saint John, and through that part of the country up there, for the--perhaps the rest of the summer.
So be in prayer for us now. And we hope to see you at the breakfast in the morning and continuing on through the meeting.
Now--and don't forget now, you strangers, all these brethren up here tonight. The reason they're setting here, is because they're ministers of this same Gospel. And find where their churches is and fill them up for them on Sunday morning now, with a great rally. We just hope it leaves a real, real good revival, just moving through the city. And... Until Jesus comes.
E-7 Un tā, Jāzeps Bozē no šejienes, viņš stāstīja, ka jau daudzus gadus... Reiz mēs ar viņu sēdējām pie Šordraivas ezera. Un viņš sacīja savā lauzītajā angļu valodā: "Brūden Branham, mēs...man vienmēr sirdī ir bijusi tāda sajūta, ka es gribu redzēt, kā Čikāga tiek satricināta. Es gribu redzēt, kā Čikāga tiek satricināta." Sacīja: "Jau pirms daudziem gadiem es atbraucu šurp no Ņujorkas, lai ieraudzītu Čikāgu satricinātu."
Torīt, tieši pirms pārrunām, es brokastoju kopā ar Jāzepu. Un es viņu vienmēr esmu tik ļoti mīlējis. Un tā, tad es sacīju: "Brāli Jāzep, tava...tava lielā vēlēšanās ir piepildījusies, tikai es nedomāju, ka tu to saproti." Saprotat?
Kad tu runā par pilsētas vai valsts satricināšanu, tas nenozīmē, ka šeit visur kritīs atombumbas. Tas nozīmē Draudzi. Tieši draudze ir tā, kas tiek satricināta. Vienkārši...ne jau tā garīdzniecības grupa, bet Kristus ķermenis. Lūk, kas tiek sakratīts un nostājas atpakaļ ierindā.
Un viņi...Čikāgas grupa zina, ka tas tā ir. Pēdējos dažos gados viņi ir pamatīgi sakratīti, šajos pēdējos sešos vai septiņos gados. Vareni Dieva vīri brauca uz šo pilsētu un sludināja izredzētajiem, un ir bijušas zīmes un brīnumi, tā visa bija tik daudz, ka pilsētai vairs nevar būt nekāda attaisnojuma. Absolūti nekāda attaisnojuma, atliek vai nu grēku nožēla vai pazušana. Tas arī viss.
E-7 Now, little Joseph here, Boze, he's always told me that years ago... Out on Lakeshore Drive, we set one day. And he said, in his broken English, "Bruder Branham, we have--always had a feeling in my heart that I wanted to see Chicago shook. I want to see Chicago shook." Said, "Years ago, I come from New York here to see Chicago shook."
The other morning, just before my interviews, I had breakfast with Joseph. And I've always loved him so much. And so then, I said, "Brother Joseph, your--your great desire has been fulfilled, only I don't believe you understand it." See?
When you talk about shake a city, shake a nation. That doesn't mean this here atomic fodder running around out here. That means the Church. The Church is the one gets the shaking. Just--not the ecclesiastical group, but the--the body of Christ. That's the one that shakes and gets back into the--the line again.
And they--the Chicago group has--knows that to be. That they have had a real shaking in the last few years. In these last six or seven years. How great men of God has come to this city and preached to the Elect, and signs and wonders and miracles has took place, till it's without an excuse. Absolutely, it's without an excuse. It's repent or perish. That's all.
E-8 Lūk, jūs, kas uzskaitāt...tas ir, pierakstāt tēmas, kā mēs to saucam. Man šovakar šeit ir pierakstītas dažas Rakstu vietas un...un piezīmes par vienu nelielu tēmu, kuru man vajadzētu pabeigt līdz pulksten vienpadsmitiem, nedaudz vēlāk. Un tā, es... Iepriekšējā vakarā es... Pateicos, tas ir ļoti jauki no jūsu puses.
Katru vakaru Billijs sacīja: "Kad tu dosies uz Čikāgu, man gribētos redzēt, vai tu kaut vienu vakaru spēsi pabeigt deviņos trīsdesmit. Man gribētos paskatīties, vai tev tas izdosies."
"O-o," es sacīju, "pavisam mierīgi. Es zinu, ka katru vakaru es sludināšu divdesmit minūtes."
Katru vakaru viņš iznāk, saka: "Cik ilgi tu šodien aizkavējies?"
Es saku: "Ne vairāk par divām stundām, apmēram tā."
Taču es...es nezinu pārāk daudz, taču man vienkārši patīk runāt to, ko es zinu, tāpēc...līdz tas uzsūcas.
E-8 Now, you that keep account of the--or take down texts, as we would call it. I've got a few Scriptures and--and notes written here tonight, on a little subject, that I ought to get through within, by eleven o'clock, a little later. And so... I... last night I... Thank you, that's nice of you.
Each night, Billy said, "I want to see when you go to Chicago, if you can get through one night and--at nine-thirty. I want to see if you can do it."
"Oh," I said, "that will be easy. I know I'm going to preach twenty minutes any night."
Every night, he goes out, he said, "How much did you miss it tonight?"
I said, "Not over two hours, something like that."
But I--I don't know very much, but I just love to keep telling what I know. So... Till it soaks in.
E-9 Reiz viens vecs kalpotājs atnāca uz kādu draudzi. Es zinu, ka šī nav vieta jokiem. Es nesaku to kā joku. Bet tikai, lai uz brītiņu pamainītu mūsu domāšanas veidu. Viņš atnāca uz draudzi, un pirmajā vakarā viņš sludināja par tēmu: "Nožēlojiet grēkus." Otrajā vakarā viņš sludināja: "Nožēlojiet grēkus." Trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā vakarā viņš sludināja: "Nožēlojiet grēkus."
Nu, ar to viss bija kārtībā. Un tā, draudzes vecaji pasauca viņu ārā un sacīja: "Doktor," sacīja, "mēs augsti vērtējam jūsu sprediķi par grēku nožēlu, taču jau sešus vakarus no vietas jūs esat sludinājis vienu un to pašu, šo vēstījumu par grēku nožēlu."
Viņš sacīja: "Hm, jā. Ļoti labi."
Sacīja: "Vai cita vēstījuma jums nav?"
Viņš sacīja: "O-o, ir. Taču lai sākumā viņi visi nožēlo grēkus, un tad es sludināšu par kaut ko citu, skaidrs?" Tāpēc...tā arī ir.
Pēc tam, kad viņi visi nožēlos grēkus, nu, tad viņš sludinās kaut ko citu. Tāpēc tā ir visai laba filosofija. Saprotat? Nožēlojiet grēkus, līdz mēs visi būsim nožēlojuši. Tas nebūtu slikti. Esmu pārliecināts, ka mums te ilgi būtu jāsēž.
E-9 An old minister one time, went to a church. I know this is no place to--for joking. I don't mean this in jokes. But just that I might change the way of thinking just for a moment. He went to a church, and the first night he preached was on "Repent." The second night he preached, was on "Repent." The third, fourth, fifth, sixth night, he preached on "Repent."
Well, that was all right. So the elders of the church called him out and said, "Doctor," said, "we appreciate your message on repenting, but for six nights straight, you've preached on--the same message on repentance."
He said, "Oh, well. That's all right."
Said, "You don't have another message?"
He said, "Oh, yes. But let them all repent first, then I preach on something else, You see?" So... that is it.
After they all repent, well then he will preach on something else. So that's pretty good philosophy. You see? Repent till we all get repented. That would be good. I'm sure we'd be here a long time.
E-10 2. Ķēniņu grāmatas 3. nodaļā. Un es gribu izlasīt 15. pantu.
"Bet tagad sadabūjiet man kādu spēlētāju!" Kad šis spēlētājs pieskārās stīgām, tad Tā Kunga roka nāca pār viņu.
Un, ja es gribētu paņemt no šejienes kādu tēmu, lai to ilustrētu, es izvēlētos šādu: "Ieej Garā."
Tajā laikā Palestīnā notika ievērojams pārmaiņas. Bija noticis kaut kas varens, bija pārnests varens, ievērojams pravietis, viņš bija paņemts godībā. Un Draudzei tas bija milzīgs zaudējums, kad tika paņemts prom tāds ievērojams cilvēks.
E-10 Over in II Kings, the 3rd chapter. And I want to read the 15th verse.
But now bring me a minstrel. And it came to pass, when the minstrel played, that the hand of the Lord came upon him.
And if I would want to pull from there a text, that I might draw a context, I might take this subject here, "Getting In The Spirit."
It was quite a change that happened around in Palestine at these days. One great thing had taken place, a great notable prophet had been translated, taken up into glory. And it was a great loss to the Church, when a great man like that is taken out.
E-11 Bet kādu mierinājumu tas droši vien deva tautai (kas toreiz bija Draudze), zināt, ka tas vīrs, kas bija sūtīts pie viņiem kā Dieva pārstāvis, devās mājās pat neredzot nāvi, viņš tika aizrauts un paņemts augšā. Elija bija ļoti brīnišķīgs šīs dienas prototips.
Kad... Varbūt tas nedaudz nesakrīt ar kāda cilvēka, kurš zina Bībeli labāk par mani, iebraukto sliedi. Taču es tomēr ticu, ka pēdējās dienās būs vēstījums, kaut kas līdzīgs Elijam. Un tā Draudze, līdzīgi Elijam, nenomirs, bet būs pārnesta, paņemta augšā. Uguns aiznesīs to godībā, viņu aizraus augšup Vasarsvētku dienas Uguns.
E-11 But what a consolation it should have give the nation, which was the Church then. To know that this man being sent to them to represent God, had went home without even dying, that had been raptured and taken up. A very beautiful type, Elijah was, of the--this day.
When--may be a little off the beaten line from some man who knows the Bible better than I. But I kindly believe that there will be a message in the last days, something like Elijah. And that Elijah Church like, will be--not die but be translated, taken up. Fire will take it up into glory, the Pentecostal Fire will rapture it up.
E-12 Lai kā arī nebūtu, Dievs Savai Draudzei vienmēr izveido ceļu. Kad Viņš ir beidzis ar vienu cilvēku, Viņam ir cits, kas gaida. Un Dievs paņem prom Savu cilvēku, bet nekad nepaņem prom Savu Garu. Viņam vienmēr ir kāds, kuram Viņš var uzlikt Savu Garu.
Un tas ir neparasti, taču viscaur Bībelē Viņam nekad vienlaicīgi nav darbojušies divi pravieši, galvenie pravieši. Viņam vienmēr ir bijis viens pravietis. Tad, kad Viņš bija visu pabeidzis ar to vienu, tad Viņš paņēma viņu un ielika citu viņa vietā.
E-12 However, God always makes a--a way for His Church. When He's finished with one man, He has another one waiting. And God takes His man, but never His Spirit. He always got somebody else He can put His Spirit on.
And it's strange, but through the Bible, He never had two prophets, major prophets in operation at the same time. He always had one prophet. Then when He got through with that one, He--taken him away and put another one in his place.
E-13 Lūk, kā Viņš to darīja. Viņš vienkārši mainīja vēstnešus, bet tas bija tas pats Gars: Elija un Elīsa. Es vēlētos, kaut man būtu laiks, lai šovakar tajā iedziļinātos, pievērst uzmanību tam, kad Dievs pasauca šo veco, nogurušo pravieti no darba lauka... Viņš bija sludinājis pret Izebeli un viņas pasaulīgo kompāniju un bļāvis līdz spēku izsīkumam uz Ahabiem un līderiem, un kalpotāju asociācijām, un uz visu pārējo. Un Dievs grasījās paņemt viņu mājās. Tāpēc Viņš vienkārši atveda viņu pie upes un...
Pirms Viņš to izdarīja, Viņš gribēja svaidīt kādu, kurš paņemtu to pašu vēstījumu. Saprotiet, vēstījumam bija jāpaliek tam pašam. Tāpēc viņš devās turp un uzmeta savu tērpu uz Elīsas. Un Elīsa, kad uz viņa atradās Elijas apmetnis, viņš droši vien to paņēma atpakaļ. Viņš to vienkārši uzmeta viņam, un viņš droši vien to paņēma. Jo tad, kad viņš piecēlās kājās, tas nokrita no viņa pleciem.
E-13 That's what He had did. He'd just change messengers, but the same Spirit: Elijah and Elisha. And how I wished I had time to enter it tonight, to notice that when God had called the old tired prophet off the field... He had preached against Jezebel and her worldly crowd, and bawled out Ahabs, and leaders, and ministerial associations and everything till he was tired. And God was going to take him home. So He just brought him down to the river and...
Before He did, He wanted to anoint someone who'd take that same message. You see, that same message had to remain. So he went down and throwed his robe across Elisha. And Elisha, after he had the robe of Elijah on him, he must've took it back. He just throwed it across him, and he must have took it back again. Because it fell from his shoulders when he went up.
E-14 Lūk, mēs redzam, ka Elīsa...Elija mēģināja viņu atrunāt, sacīja: "Gaidi šeit, jo Tas Kungs ir aicinājis mani uz kādu citu vietu." Un tad viņš...mēs redzam, ka viņš virzījās trīs stadijās: uz Gilgalu un praviešu skolu, uz Jēriku, bet pēc tam pie upes, un kopā ar viņu šķērsoja Jordānu.
Un, ja mēs pievērsīsim uzmanību (kā jau mēs sludinājām pagājušajā svētdienā par Ābrahāmu un viņa dzimumu pēc viņa), mēs ieraudzījām, ka Viņš deva Ābrahāmam trīs pārejas vietas: caur taisnošanu, izsaucot viņu 12. nodaļā;15. nodaļā caur asins upuri notika svēttapšana; un 17. nodaļā atkopa viņa ķermeņa spēkus...Svētais Gars Ābrahāma ķermenī, lai stiprinātu viņu gaidāmajam dēlam.
Kā Viņš darīja ar Draudzi, tāpat Viņš darīja ar Ābrahāma dzimumu: taisnošana caur Luteru, svēttapšana caur Vesliju un kristība ar Svēto Garu caur vasarsvētku draudžu kustību. Pēc tam Dēla izvietošana, dodot dāvanas Draudzē. Pēc tam parādās kā... Viņš bija Dievs miesā, darīja Sevi redzamu, zināja sirds noslēpumus un to, ko teltī Viņam aiz muguras darīja Sāra.
E-14 Now, we find out that Elisha... Elijah tried to discourage him. Said, "You wait here, because the Lord has called me up somewhere else." And then he--find out he went to three stages: To Gilgal and on up to the school of the prophets, and Jericho and then down to the river, and crossed Jordan with him.
And if we notice, as we preached last Sunday on Abraham and his seed after him. We found out that He gave Abraham three junctions: Through justification, calling him in the 12th chapter; 15th chapter, through the blood sacrifice was sanctification; Through the 17th chapter, to nurse his strength from his body, the Holy Spirit into Abraham's body to strengthen him for the oncoming son.
As He's did the Church, so did He the seed of Abraham: justification, through Luther, sanctification, through Wesley, the baptism of the Spirit through the Pentecostal move. Then the placing of the Son, giving gifts into the Church. Then appearing in the form of... He was God in the flesh, manifesting Hisself, knowing the secrets of the heart and what Sarah was doing in the tent behind Him.
E-15 Kā šīs pārejas... Un mēs redzam, ka šīs draudzes iet soli solī tāpat kā... Kā pēc tam Viņam vajadzēja izmainīt Sāras un Ābrahāma ķermeņus, pēc tā vēstījuma, lai varētu saņemt apsolīto dēlu. Tieši to pašu Viņš izdarīja arī ar šo Draudzi, izveda cauri tam pašam.
Lūk, nākošā lieta ir piepeša pārvēršanās, vienā acumirklī, un aiziešana... Un mums būs vajadzīgi izmainīti ķermeņi. Lūk, tādā ķermenī Sāra un Ābrahāms nebija spējīgi saņemt apsolīto dēlu. Viņi bija simts gadus veci. Viņam bija jāizmaina viņu ķermeņi. Ne tik daudz kā atkal padarīt viņus jaunus (ko Viņš izdarīja), bet arī viņus izmainīt. Citādi viņi būtu tādi paši, kādi viņi bija sākumā.
Taču Viņš tā izmanīja viņu ķermeņus, ka viņi bija spējīgi saņemt dēlu. Un tā, mēs redzam, ka nākošā lieta, kas tagad ir paredzēta Draudzei, ir izmainīts ķermenis. Ne tas vien, ka mēs vecie atkal būsim jauni, bet mēs būsim...kaut arī mēs tur būsim jauni, pavisam noteikti. Taču mūsu ķermeņiem ir jātiek izmainītiem, lai mēs varētu saņemt Dēlu, jo mēs satiksim Viņu gaisā. Atnāks Aizraušana, piepeša pārvēršanās, vienā acumirklī.
E-15 How those junctions... And finding those churches coming right along in that same place... How He had to change the body of Sarah and Abraham next, after that message. In order to receive the promised son. And that's what He has done to this Church, brought it through the same thing.
Now, the next thing is a change in a moment, in a twinkling of an eye and going... And we'll have to have a changed body. Now, Sarah and Abraham in that kind of a body, could not receive the promised son. They were a hundred years old. He had to change their body. Not turn them back so much as to young, which He did. But also, change them. Because they'd been like they was at the first place.
But He changed their body in such a way, that they could receive the son. And now, we find the next thing in order for the Church now, is a changed body, not us old people go back and be young so much. But we will, and we will be there young, just as certain. But we got to have a changed body in order to receive the Son, because we're going to meet Him in the air. Rapture will come, a changed in a moment, in a twinkling of an eye.
E-16 Un tā, mēs redzam, ka Dievs izveda Elīsu cauri tam pašam procesam, cauri trīs dažādām stadijām. Un pēc tam, kad viņš atstāja to skolu, devās lejup uz Jordānu un pārgāja pāri Jordānai, tad uz viņa bija divkārša Elijas gara deva.
Lūk, Jēzus sacīja: "Tās lietas, kuras Es daru, arī jūs darīsiet. Vēl vairāk par to jūs darīsiet, jo Es eju pie Tēva." Tā ir līdzība par Kristu un Draudzi. Kristus tika paņemts augšā, un tas pats Gars, kas bija uz Kristus, nonāca pār Viņa Draudzi.
Lūk, toreiz Kristus varēja atrasties un kalpot tikai vienā vietā, bet tagad, būdams Savā draudzē, Viņš varēja būt it visur pasaulē, kalpojot it visur pasaulē. Tikai aizdomājieties, šovakar mēs esam šeit Čikāgā kopā ar Kristu, kurš kalpo. Arī tur, Filadelfijā, kalpo Kristus. Āfrikā, Japānā, Āzijā, Eiropā, it visur. Tieši šajā brīdī cilvēki it visur pasaulē tiek dziedināti Dieva spēkā. Tieši šajā minūtē dučiem cilvēku saņem Svēto Garu (saprotat?), it visur pasaulē – divkārša deva, Viņa Gars ir izlējies beidzamajās dienās.
E-16 Now, we find out that God brought Elisha through the same process, three different stages. And then after he left the school, went down to the Jordan, and crossed over Jordan, then he had a double portion of Elijah's spirit was upon him.
Now, Jesus said, "These things that I do shall you also. More than this shall you do, for I go to the Father." Is a type of Christ and the Church. Christ was taken up, and the same Spirit was upon Christ, came on His Church.
Now, where Christ could only be in one place ministering, now in His Church, He could be universal, ministering all around the world. Just think, here we are in Chicago tonight with Christ, ministering. Over in Philadelphia, ministering Christ. Africa, Japan, Asia, Europe, everywhere, Mini... People at this very minute, around the world, are being healed by the power of God. People are receiving the Holy Ghost by the dozens, this very minute (See?), around the world: A double portion, His Spirit poured out in the last days.
E-17 Uzreiz pēc tam, kad tā teoloģijas skola, tur uz kalna aiz Jērikas, atnāca atpakaļ un ieraudzīja, kā Elija...Elīsa pāriet pāri un ieraudzīja, ka viņš izdara tieši to brīnumu, kādu izdarīja Elija, nu, viņi sacīja: "Elīsas...Elijas gars dus uz Elīsas."
Un tad...pēc tam mēs ieraudzījām, ka cilvēki zināja, ka Dieva Gars bija uz tā pravieša. Tāpēc viņi apspriedās ar viņu, vai viņš to labā nevarētu paveikt kādu brīnumu, lai izdarītu kaut ko labu. Viņš sacīja: "Mums šeit ir brīnišķīga pilsēta, tā ir uz pakalna, ainavas ir brīnišķīgas, lieliska vieta skolai un tā tālāk, kā to izveidoja Elija, taču ūdens šeit ir rūgts." Viņiem bija vajadzīgs jauns avots.
E-17 As soon as the school of theology, up on top of the mountain from Jericho, come back and seen Elijah--Elisha cross over. And seen the miracle that he did, just exactly like Elisha did it. Why, they said, "The spirit of Elisha--Elijah rests on Elisha."
And then we find out then that the people knew that the Spirit of God was upon this prophet. So they consulted him, if he wouldn't perform some miracle for them, for something good. He said, "We got a beautiful city here. Sets on the hill and the--the views are pretty and it's a fine place for a school and so forth. As Elijah has built, but the water here is bitter." And they needed some new--a spring.
E-18 Un, protams, viņi kļuva citādāki. Un viņiem bija vajadzīgs, lai atvērtos jauns avots. Un tāpēc nevar liet jaunu vīnu vecās pudelēs. Tas saplēsīs tās gabalos, jūs zināt. Un, manuprāt, ir pienākusi tā diena, kad mums...mums ir vajadzīga ūdens maiņa. Mums ir vajadzīga sāls krūka, jauna sāls krūka, kurā vēl nekad nekas nav bijis iekšā.
Un tā parasti dara Dievs. Paceļ kādu necilu cilvēku no kaut kurienes, kurš nezina neko, un iemet sāls krūku kādā vecā garīdzniecības ūdenī. Un negaidot tas viss atkal kļūst salds, vēl viena atmoda, pār visiem nonāk Svētais Gars un dodas it visur.
Lūk, kas mums...mums ir vajadzīgs šodien. Lūk, kas mums atkal ir vajadzīgs, vēl viena sāls piedeva, lai padarītu ūdeni saldu. Vai tad jums tā nešķiet? Neaizmirstiet, viņš paņēma pilnīgi jaunu krūku. Tur iekšā vēl nekas nebija bijis, un viņš tur iebēra sāli. Lūk, kad sāls ar kaut ko saskaras, tas dod garšu. Taču no sākuma tam ir jānonāk kontaktā, tam noteikti ar kaut ko ir jāsaskaras.
E-18 And of course, they were changing. And they had to have a new fountain opened up. And so, you can't put new wine in old bottles. It'd burst them, you know. And I think today is a day also, when we--we need a change of water. We need a cruse of salt, a new cruse of salt in which there has never been anything in before.
And God usually does that. Rise up some little person out of somewhere that knows nothing and throws a cruse of salt into some old ecclesiastical water. And the first thing you know, it's all become sweet again, another revival, the Holy Ghost a falling on everybody and going everywhere.
That's what we--we need tonight. That's what we need again, is another dash of salt, don't you think so to sweeten up the water? Remember, he took a brand new cruse. Wherein there had been nothing and put salt in it. Now, salt is a savour if it contacts. But it's got to contact first. It's got to make its contact.
E-19 Un tā...lūk, arī politiskajā pasaulē tolaik bija notikušas lielas pārmaiņas. Bija nomiris cilvēks, kuru sauca Ahabs. Un viņa vietā bija sācis valdīt viņa dēls Jorāms. Un tā vien šķiet, ka viņš bija tieši tāds pats, ak, kā viņa tēvs Ahabs, dažas lietas viņš bija izlabojis, bet bija ieviesis vēl vairāk sliktā.
Un apmēram tā tas arī ir. Kad mēs izveidojam jaunu sistēmu, nu, mēs aizvācam dažas lietas no vecās sistēmas, bet ieliekam kaut ko varbūt vēl sliktāku. Un vienkārši tā mēs arī turpinām virzīties. Un tieši šādi bija noticis toreiz.
Un tā, pirms dažiem vakariem es runāju par to, kā Jošafāts ieradās satikt Ahabu, un viņi apvienojās. Un viņš nokļuva sliktā sabiedrībā.
E-19 Now--now, in the--the--back in the political world, there had been a great change also. There had been a--a man by the name of Ahab had died. And his son, Jehoram, reigned in his place. And he was just about like, oh, I guess his father Ahab, he'd straightened up a few things, but got bad in some more.
And so, that's about the way it is too. When we make up a new system, why, we take out a few things the old system didn't have and put in something maybe worse. And we just keep moving on like that. But that's the way it had happened during this time.
So a few nights ago, I spoke on Jehoshaphat coming down to meet Ahab, and made an alliance with him. And he got in wrong company.
E-20 Lūk, tas ir savādi, ka Jošafāts, joprojām būdams ķēniņš pēc astoņpadsmit gadu valdīšanas, kad Jorāms bija pārņēmis Ahaba vietu, ka Jošafāts atnāca...tas ir, Jorāms aizsūtīja pēc viņa, jo bija iekļuvis nepatikšanās.
Un Jošafāts atkal nonāca sliktā sabiedrībā. Vai tad nav savādi, ka mēs tā rīkojamies? Viņi lec ārā no cepamās pannas taisni ugunī. Var redzēt, ka cilvēki, ja vien... Viņi iznāk no tā ārā un sāk kalpot Dievam, un tad negaidot viņi no jauna ir atgriezušies atpakaļ pasaulē.
Bībele saka: "Kā suns atgriežas pie saviem vēmekļiem un cūka uz dubļiem..." Un tam sunim vajadzētu saprast, ka, ja jau viņam no izvemtā palika tik nelabi, ka viņš to izvēma pirmajā reizē, tad tas pats notiks arī otrajā reizē. Un, ja šīs pasaules grēks reiz liks cilvēkam saprast, ka viņam nav taisnība, liks viņam nožēlot, otrajā reizē tas izdarīs to pašu. Tad kāpēc gan vispār neturēties no tā pa gabalu? Ja jau tev no tā palika nelabi un tu no tā tiki vaļā, tad turies no tā pa gabalu. Lai pat tālumā tev tā nav.
E-20 Now, it's strange that Jehoshaphat, still king in the eighteenth year of his reign. When Jehoram taken over Ahab's place, Jehoshaphat came down--or Jehoram sent up to him, because he got in trouble.
And Jehoshaphat come right back again into the wrong company. Isn't it strange that we do those things? They jump right out of the frying pan into the fire. You find that people will, if... They'll come right out and start to serve God, and then the first thing you know, they'll go right back into the world again.
The Bible says, "As a dog goes to its vomit and a sow to the wallow..." And the dog ought to know if the vomit made him sick enough to--to get it out the first time, it'll do the same thing the second time. And if sin of the world will make a man realize that he's wrong once, to make him repent, it'll do it the second time. So why not keep away from the thing anyhow. If it made you sick and you got rid of it, stay away from it. Keep out of the very appearance of evil.
E-21 Bet mēs redzam, ka tieši tā tas tomēr notiek, mums tas vienkārši tā ir. Un tā tas ir bijis vienmēr, un, man šķiet, ka mums vienkārši tā būs arī turpmāk.
Taču es iztēlojos, ka...ka Jošafāts nodomāja: "Nu, es došos uz turieni un paskatīšos, varbūt šis jaunais mācītājs Jorāms būs citādāks. Kaut nedaudz, bet viņš būs citādāks nekā tas vecais mācītājs." Un mēs redzam, ka viņš bija jauns mācītājs kā nākas, taču viņam bija tā pati vecā sistēma. Viņš vienkārši bija tam pievienojis dažas jaunas lietas un bija ieviesis dažas jaunas programmas, kuras vecajā sistēmā, iespējams, nebija.
Un tieši to šodien, manuprāt, lielā mērā esam izdarījuši mēs, draugi. Mums ir... Un mēs, vasarsvētku ļaudis, tieši to ļoti lielā mērā esam izdarījuši mēs. Mēs esam paņēmuši veco sistēmu un cenšamies uzsākt jaunu atmodu, bet ļoti drīz griežamies atpakaļ un darām ar jauno atmodu...vienkārši piemērojam tam veco sistēmu. Un tieši tas to visu sagrauj.
E-21 And we find out that that's the way that it goes, though, and we just have it. And so we always had it, so I guess we'll just continue to have it.
But I'd imagine that--that Jehoshaphat thought, "Well, I'll go down and see maybe this new pastor, Jehoram, will be different. He will be just a little different than what the old pastor was." But we find out he was a new pastor all right, but he had the same old system. He'd just added some new things to it, and had added in some new programs that maybe the old system didn't have.
And that's what I think we have--did a lot of it today, friends. We have... And we Pentecostal people, that's a great deal of what we have did. We have taken the old system and we try to start a new revival, but the first thing you know, we turn around and do with the new revival, just take the old system into it again. And that's what tears the thing up.
E-22 Un tā, ne pārāk sen, kad vasarsvētku draudžu vidē sākās atmoda, viņi šeit izveidoja to, ko nosauca: "Pēdējo dienu lietus." Nu, viņi devās uz dažādām vietām un sacīja: "Mēs neesam organizēti." Bet galu galā izrādījās, ka viņi bija vēl ciešāk organizēti nekā visi pārējie.
Saprotiet, atgriezās vecā sistēma ar jaunu mācītāju, un no tā nekas nesanāks. Tas arī viss. Un tas visur izraisa jucekli. Pēc tam tu esi pilnīgi salauzts.
Tāpēc tieši tas bija noticis šeit. Jošafāts devās, lai...lai apskatītu to jauno mācītāju, Jorāmu. Un viņš domāja, ka varbūt apskatīs viņa sistēmu un paskatīsies, kas tur viņam ir. Taču tas bija tikai āķis, lai atkal ievilktu viņu nepatikšanās.
Un pēc tam, ar visu to spožumu un visu to, ko viņš tam piedāvāja, mēs redzam, ka viņš devās...viņi gāja septiņas dienas, neapspriežoties ar To Kungu, nemaz īsti nezinot, vai Dievs bija viņu vidū.
E-22 Now, here not long ago, they broke out a thing when the revival started in the Pentecostal realms, called "The Latter Day Rain." Well, they moved out to different places, and they said, "We're not organized." And they come to find out, they were organized tighter than the rest of them was.
See, you got the old system back with the--with the new pastor, and it just don't work. That's all. And it gets the whole thing into a confusion. Then you're all tore up.
So that's what happened here. Jehoshaphat went down to--to take a--a look at this new pastor, Jehoram. And thought maybe he'd look over his system and see what he had. But it was only a hook to get him hooked into trouble again.
And then with all the glamour and everything he had to offer him, we find out that he went--they went seven days without consulting the Lord, without knowing for sure that God was in their midst.
E-23 Lūk, kur ir tā problēma. Mēs uzsākam to visu, bet nekad neapstājamies, lai noskaidrotu, vai patiešām Dievs ir mūsu vidū vai nav. Vai varbūt tā ir tikai kaut kāda emocija vai kaut kāds uzbudinājums, vai arī kaut kāda muļķīga sistēma, vai vēl kaut kas. Mums vajadzētu....vajadzētu to visu noskaidrot un paskatīties, vai tas ir no Dieva vai nē.
Manuprāt, tieši tur mēs pieļaujam mūsu kļūdas. Draudze ir ceļā jau septiņas dienas. Un mēs redzam, ka šo septiņu dienu laikā mēs uzskatījām kā pašu par sevi saprotamu, ka Dievs ir līdzās. Lūk, ko mēs esam izdarījuši – vienkārši uzskatījuši to kā pašu par sevi saprotamu. "Ak, nu, mēs pievienosimies draudzei. Tajā ir Dievs. Par to nevar būt nekādu šaubu."
E-23 Now, that's what's the trouble. We start on these things, but never stop to find out whether really, it's the Lord in our midst or not. Or whether it's some kind of any emotion, or some kind of a work-up, or some kind of a foolish system, or something. We ought to--we ought to solve the thing out and see if it's of God or not.
I think that's where we make our mistakes. Is seven days, the Church has traveled. And we find out that in seven days' time, just taking it for granted that God was along; that's what we've done. Just take it for granted. "Oh well, we'll go join church. God's in it. There's no doubt at all."
E-24 Izpētiet un noskaidrojiet, vai tur ir Dievs vai nē. Jēzus sacīja: "Šīs zīmes ies līdzi ticīgiem." Zīmes, brīnumi... Taču, kad mēs redzam, kā mūsu draudzes atdziest, bet šīs lietas nenotiek... Ir jāgaida, kamēr uz pilsētu atbrauks kaut kāds īpašs evaņģēlists vai vēl kāds, tad jāpadauza tamburīns un nedaudz jāuzbudina emocijas. Dieva tajā nav. Nē.
Es jums pateikšu, kas mums šodien ir vajadzīgs: atgriezties pie vecās Bībeles. Atpakaļ pie vecmodīgās vasarsvētku Bībeles mācības. Atpakaļ pie Svētā Gara. Atpakaļ pie Dieva spēka. Atpakaļ pie lūgšanu sanāksmēm visas nakts garumā. Kad cilvēki ir izsalkuši un izslāpuši pēc Dieva. Lūk, kas šodien mums ir vajadzīgs mūsu draudzēs, mūsu...ieviest to mūsu sistēmās.
E-24 Search out and find out whether God's in it or not. Jesus said, "These signs shall follow them that believe." Signs, wonders, miracles... And when we see our churches cooling down and those things not happening... You have to wait till you get some special evangelist into town or something, then beat a few tambourines and work up a little emotion. God isn't in that. No.
I'll tell you what we need today is a back to the old Bible again. Back to the old fashion Pentecostal teaching of the Bible. Back to the Holy Ghost. Back to the power of God. Back to all night prayer meetings. Where they're hungering and thirsting for God. That's what we need tonight in our churches, in our--to bring that into our systems.
E-25 Kad bija pavadījuši ceļā septiņas dienas, tad viņi ieraudzīja... Galu galā tas aizveda viņus uz tuksnesi. Un mēs redzam tieši to pašu. Mums bija septiņi draudzes periodi. Mēs dzīvojam septiņos draudzes periodos. Ko mēs izdarījām, kad atnāca atmoda? Ieviesām sistēmu un kļuvām par grupiņu, kura saka: "Mēs ticam šādi. Un ar to grupu mums nebūs nekāda sakara."
Bet tā grupa izveidoja paši savu grupiņu. Viņi negrib nekā kopēja ar to grupu. Un vienkārši sāk ķildoties un visvisādi satraukties. Un tagad, tā visa vidū mēs ieraugām, ka ir pagājušas aptuveni septiņas dienas, bet Dieva mūsu vidū nav. Tā tas ir.
E-25 They found out then, at seven day's journey, finally brought them to a desert. And we found out the same thing. We've had seven church ages. We're living now in the seven church ages. What have we done when--broke out a revival? We fixed up a system and made us a little group over here that, "We believe this. And we won't have nothing to do with this group."
And this group fix them up a little group. They won't have nothing to do with this group here. And they just start fussing, stewing, back and forth. And now, we find out in the midst of all of it, that we've gone about seven days and not having God in our midst. That's right.
E-26 Lūk, pravietis pateica, ka pienāks tāda diena, kuru nevarēs saukt ne par dienu, ne par nakti. Tā būs tāda kā tumša, nomācoša diena. Mums tāda diena ir bijusi. Mums ir bijusi diena pēdējo divu tūkstošu gadu laikā, kad mums ir bijušas sanāksmes, un mēs esam pieņēmuši Jēzu kā Dieva Dēlu un kā mūsu Glābēju. Un mēs esam redzējuši, kā Dievs dara varenas lietas mūsu vidū. Bet tomēr ir pagājis ilgs laiks kopš Vasarsvētku dienas gaismas. Divus tūkstošus gadus mēs esam veidojuši organizācijas, cēluši lielas skolas, un mums ir bijušas sistēmas. Un tagad, septītajā draudzes periodā mēs redzam...izrādās, ka mums kaut kā trūkst. Kaut kas nav pareizi.
Mēs redzam, ka mēs esam nokļuvuši tuksnesī. Un visi augļi ir izžuvuši. Lūk, ko šodien ir izdarījusi vasarsvētku draudze. Tā ir tik cieši organizējusies, ka viens iet pret otru. Tik ļoti, ka mēs redzam, ka visi augļi ir izžuvuši. Mums vairs nav mīlestības, miera, prieka, pacietības, sadraudzības, kam mums vajadzētu būt, kā tas bija viņiem sākumā. Visi augļi ir izžuvuši tuksnešos.
E-26 Now, the prophet said there would be a day that it would not be called day or night. It would be kind of a gloomy, dismal day. We've had that kind of a day. We've had a day for the last two thousand years, where we've had meetings and accept Jesus as God's Son, and as our Saviour. And we've seen God do great things among us. But yet, it's been a long time since the Pentecostal light. Two thousand years we made organizations, built big schools, and had systems. And find out here in the seventh church age, we find out we've missed something. There's something wrong.
We find out we got into a desert. And all the fruits is dried up. That's what's the Pentecostal church has did today. Has organized itself so tight, till it's against one another. Until we found out that all the fruits is dried up. We don't have no more love, peace, joy, long-suffering, fellowship, that we ought to have, like they had at the beginning. The fruits have all dried up in the deserts.
E-27 Septiņas dienas gāja, neredzot īsto, dzīvo Dievu. Mēs esam novirzījušies visādos "ismos". Dievs iedeva Luteram taisnošanu; tas ar to aizrāvās. Viņš iedeva Veslijam svēttapšanu; arī viņš ar to aizrāvās. Viņš atstāja...vasarsvētku draudzes runā mēlēs, un viņi ar to ir aizrāvušies. Dievs grib sasaukt mūs kopā spēka vienotībā, lai vēlreiz atnestu Draudzē Svētā Gara pilnību, kad darbojas visas garīgās dāvanas katrā vietējā ķermenī.
Jā, septiņas dienas bez Dieva atveda viņus tuksnesī. Tieši tas pats ir tagad. Viņu augļi ir izžuvuši. Es iztēlojos, kā tas...kā viņi virzījās aiz pakalna prom no zaļajām ielejām un pārējā, viņi sāka ievērot, ka lēnām kļūst sausāks un sausāks.
E-27 Seven days going without finding the real living God. We've run off on little isms. God gave Luther justification; he run off with it. He gave Wesley sanctification; he run off with it. He left off--Pentecostal people speak in tongues, and they run off with it. God wants to call us together in a unity of power to bring back the fullness of the Holy Ghost into the Church again, with all the spiritual gifts in operation in every local body.
Yes, seven days without God, led them into a desert. It's the same thing now. His fruit's dried up. I imagine as that--as they moved out over the hill from the green valleys and things, they begin to see the--the places kindy drying up.
E-28 Ziniet, visiem gribas paaugstinātus pārdzīvojumus, bet nolaisties ielejā viņiem negribas. Visiem, arī vasarsvētku draudzei. Katru vakaru, ja tu skaļi negavilē, nedanco, nelēkšo, nerunā mēlēs, neskraidi pa zāli vai nedari vēl kaut ko, tad sanāksme īsti nav izdevusies.
Nu, ziniet, nav ne vainas atrasties uz kalna virsotnes, tas ir labi. Taču ļaujiet man pateikt jums: naktī jūsu...jūsu augļi tur nosals. Un, kad atnāks aukstuma periods, jūs pazaudēsiet visus savus augļus. Tieši tas ir noticis šobrīd. Mēs pārāk daudz paļaujamies uz "virsotņu" pārdzīvojumu ar dejošanu un drebēšanu, un lēkāšanu šurpu turpu, ar to aizvietodami lūgšanu sanāksmes visas nakts garumā tur lejā, lēmumu pieņemšanas ielejā. Tur, kur tev ir jānokāpj lejā un jāsatiek Dievs, un patiešām jāizlej visa sava dzīve, līdz kaut kas notiks.
Mēs esam ļāvuši...mēs tur augšā esam izaudzējuši augļus, taču aukstums tos nogalina. Tā tas ir. Katru reizi, kad laiks kļūst nedaudz aukstāks, jums vairs nav uz ko balstīties. Kad emocijas norimst, tad beidzas visas gaviles, visi trokšņi apklust, tad viņi...kur tad jūs esat? Atnāk pārbaudījumi, bet jūs nevarat tos uzvarēt.
E-28 You know, everybody wants a hilltop experience, and they never want to take the valley. Everybody, the Pentecostal church too. Every night, if you're not shouting, dancing, jumping up-and-down, speaking in tongues, and running around over the floor or something another, you didn't have any kind of a meeting.
Well, you know it's all right to be on the mountain top, that's good. But let me tell you; you--you're fruits will freeze up there at night. And when the cold spell comes, you'll lose all your fruit. That's what's happened now. We put too much on mountain-top experiences of dancing, and shaking, and jumping around, instead of all night prayer meetings, down in the valley of decision. Where you have to come down there and meet God and really pour out your life until something takes place.
We have let the--we've growed fruits up there, but the freeze kills it. That's right. Every time it comes a little cool spell, you've got nothing to rest upon. When the emotion or the--dies down, then the shout's all gone, the noises cease, then they're--where you at? The temptation comes along, then you can't take it.
E-29 Lūk, kas mums ir vajadzīgs: mums ir jānokāpj tur lejā, tajā ielejā, un jāķeras klāt smagam un vienmuļam darbam – jārok. Tieši tā. Lūk, kur šovakar vajadzētu atrasties Draudzei.
Nu, es varu iztēloties, kā viņi pamanīja, ka zaļā dzīvība sāk... Jūs teiksiet: "Zaļā?" Jā. Varbūt mēs tiešām esam zaļknābji, taču tik un tā mums ir dzīvība. Tas ir... Jā.
Visi saka: "Nu, tas vasarsvētku sludinātāju bars, daži no viņiem..."
Nesen es biju vienā skolā, un mans dēls stāstīja dažiem studentiem, viņš sacīja: "Nu, pats es esmu no dienvidrietumu Bībeles skolas."
Tie atbildēja: "Ja tu māki lasīt un rakstīt, tad tu esi daudz labāks par to baru." Ak vai! Sacīja: "Nu, tie taču ir vislielākie zaļknābji, kādi vien ir redzēti."
Ak, brāli! Iespējams, mēs esam zaļi, taču mums ir...mēs esam lokani. Viss, kas nav zaļš...nedaudz to pavelc, un tas salūzīs.
E-29 What we need is get down to that grinding place, down there in that valley, dig out. That's exactly right. It's where the Church needs to be tonight.
Well, I can imagine they was noticing the green life beginning to... You say, "Green?" Yes. We might be green but we got life anyhow. That's... Yeah.
Everybody say, "Well, that bunch of Pentecostal preachers, some of them..."
I was at a school not long ago, and my son told some students, he said, "Well, I'm from the Southwestern Bible school myself."
Said, "If you can read and write, you're better off than that bunch over there." Oh, my! Well say, "Well, they're the greenest bunch I ever seen."
Oh, brother. We might be green, but we got--we're flexible. Anything that isn't green will--you pull it a little bit and you will break it.
E-30 Lūk, kas šodien notiek ar ļoti daudzu cilvēku pieredzi: pārāk sausa un stīva. Mums ir vajadzīgs kaut kas elastīgs, lai tas varētu...nonāk vējš, tas to appūš un kustina ar brāzmām, stumda šurpu turpu un liek tam augt, tajā ir dzīvība. Labāk es būšu nedaudz zaļš, bet būšu elastīgs Svētajam Garam, lai varu tam padoties, nevis stāvēšu, izdvešot sērīgas skaņas, kad tas mani appūtīs, kā bēru ceremonijā, sakot: "Brīnumu laiks ir beidzies. Tādas Dievišķās dziedināšanas nav." Tā ir bēru ceremonija.
Ak, taču tie jaunie kociņi, tie ir elastīgi un var pakļauties Garam, un Gars sāk viņus virzīt kā brāzmains vējš, piepildot viņus līdz malām ar Dieva labestību. Ak, lūk, kāda dzīvība. Varbūt viņi ir zaļi, taču tas...jā, tieši viņos ir dzīvība. Tas ir labi. Un, ja kādam nav...nav iekšā dzīvības, tas ir miris. Ir zinātniski zināms, ka tas ir miris.
E-30 That's what's the matter today with too many people's experiences: too dry and stiff. We need something flexible so it can--the wind comes down, it can blow it, and rush it around, and pull it around, and make it grow, get life into it. I'd rather be a little green and be flexible to the Holy Spirit, so I can give to it instead of standing making a mournful noise, like a funeral service, when it's blowing across me. Saying, "Days of miracles is past. No such a thing as Divine healing." That's a funeral service.
Oh, them young trees, though, when they're flexible and can give to the Spirit, and the Spirit begin to move them like a rushing wind, filling them full of God's goodness. Oh, that's the kind of a life. It may be a green bunch, but it--yes, it's a bunch that's got life in it. That's good. And if anything isn't--it hasn't got life in it, it's dead. That's scientifically known that it's dead.
E-31 Septiņas dienas. Un tas bija... Atcerieties, tieši septītajā dienā viņi apjauta, ko viņi bija izdarījuši.
Un, manuprāt, mēs esam izgājuši cauri Luteram, Veslijam un...un baptistiem, prezbiteriešiem, metodistiem un tā tik uz priekšu, un tikai tagad, tieši šajā pēdējā periodā mēs nupat esam sapratuši, ko mēs esam izdarījuši. Es ticu, ka ir pienācis tas laiks, kad vasarsvētku draudze ir sapratusi, ko tā ir izdarījusi. Īstie ar Garu piepildītie līderi, īstie ar Garu piepildītie vasarsvētku kustības kristieši, viņi apzinās, ka kaut kas ir noticis. Viņi ir atdzisuši.
Tāpēc ka visi cenšas dzīvot kalna virsotnē, viņi ir palikuši bez Dieva. Mums šodien ir jāatgriežas pie Dieva, jāatgriežas pie pārdzīvojuma, jāatgriežas atpakaļ. Nu, tieši septītajā stundā viņi saprata, ka viņi tur bija bez augļiem: nebija mīlestības. Ķildojās viens ar otru. "Tu esi no Vienotības. Bet tu no Trīsvienības. Un...un tu piederi pie Asamblejām. Bet tu esi no Dieva draudzes. Un tu esi tāds un šitāds. Mums ar tevi nebūs nekāda sakara." Sauc viens otru sliktos vārdos, viens otru sliktos vārdos.
E-31 Seven days. And it was... Remember, it was on that seventh day that they recognized what they had done.
And I think we've come down through Luther, Wesley, and--and Baptist, Presbyterian, Methodist, and on down like that; and now it's in this last age, that we've just recognized what we've done. I believe it's this time now, that the Pentecostal church has recognize what it's done. The real Spirit-filled leaders, the real Spirit-filled Christians of the Pentecostal move, they recognize that something's happened. They've cooled off.
Because everybody trying to live on the mountain top, gone off without God. What we need today is get back to God, get back to the experience, get back. Well, it's in the seventh hour that they recognized that they were out there without fruit: no love. Fussing one another. "You're Oneness. And you're Threeness. And--and you belong to Assemblies. And you're Church of God. And you're this, that or the other. We won't have nothing to do with you." Calling one another one bad name and one--the other--bad name.
E-32 Un pasaule pagriežas, skatās un saka: "Kas notiek ar tiem cilvēkiem? Viņi abi šajā draudzē runā mēlēs un pravieto, visu laiku. Šis tajā draudzē un... Viņiem ir... Viņi pat neciena viens otru. Viņiem nav nekādas pieklājības vienam pret otru."
Ak, lūk, kas mums ir vajadzīgs šodien, atgriezties pie Gara augļiem: mīlestība, prieks, miers, ticība, pacietība. Dievs var atsūtīt cilvēku vidū dāvanu, bet viņi nosauks to par telepātiju. Viņi to nosauks par velnu. Viņi to nosauks vēl kaut kā. Ja viena draudze to sponsorē, bet otra to kritizē, tad tagad tas jau ir normāli. Tāpēc vien, ka tai vienai ar to ir kaut kāds sakars, tā jau ir slikta. Ak vai!
Cik nožēlojams stāvoklis! Tieši tā. Mēs aptveram, ka ticības auglis...mīlestības, prieka, miera, ticības, ilgpacietības, dievbijības, lēnprātības, maiguma, pacietības auglis... Pacietības? – Nu, teju vai nevar viens otru paciest septiņas dienas, septiņas stundas, reizēm pat septiņas minūtes. Viņi pielēks kājās un metīsies ārā no draudzes, ja tu pateiksi kaut ko, kas precīzi nesakrīt ar viņu iemīļoto teoriju. Tādēļ pat nosēdēt nevar un skrien ārā no draudzes. Ak, pat minūti nevar mierīgi pasēdēt. Viņiem ir jātiek prom.
"Ak, mācītājs tāds un tāds neko tādu neteica. Aleluja, man tās blēņas nav jāklausās." Iziet ārā. Ak, jūs nožēlojamie... Nu, labi. Tā nu tas ir. Tā tik turpiniet.
E-32 And the world turns around and looks and said, "What's the matter with them people?" Both of them speaking in tongues in this church and prophesying and going on. This one over here at this church and... They have... They don't even respect one another. They haven't got any decency for each other.
Oh, what we need today is back to the fruit of the Spirit: love, joy, peace, faith, long-suffering. God can send a gift among them and they will call it telepathy. They will call it the devil. They will call it something else. If one church is sponsoring it and the other one pick it up, it's all right now. Because this one had something to do with it, it's no good. Oh, my, my.
What a pitiful condition? Yes, sir. We realize that the fruit of faith, the fruit of love, joy, peace, faith, long-suffering, goodness, meekness, gentleness, patience... Patience? Why, they can't bear a few seven days with one another hardly, seven hours, sometime not even seven minutes. They will jump up and run out of the church if you say something that's not just exactly what their little pet theory is. They got to get up and run out of church over it. Oh, they just can't sit still a minute. They got to get out of there.
"Aw, that ain't what Pastor So-and-So says. Hallelujah, I don't have to listen to no such stuff." Get out. Oh, you miserable... All right. There you are. Go ahead...
E-33 Taču tā tas ir. Vai saprotat? Viņi ir pazaudējuši visus augļus. Mēs to aptveram. Gara augļi ir izžuvuši, pilnīgi beigušies, guļ sažuvuši, tik vien kā putekļi palikuši, teju teju tiks aizpūsti. Lūk, kāds ir stāvoklis. Tagad mēs aptveram, ka mūsu varenās organizācijas...ar to viss ir kārtībā, ar organizāciju, kamēr vien tajā paliek Dievs, kamēr vien tajā paliek Gara augļi, kamēr vien tā ir mīloša un laipna un vēlas sadraudzību un palīdzēt brālim, kas ir līdzās. Nav nozīmes, kā...kam viņš tic. Ja viņš ir brālis un Dievs ir iedevis viņam Svēto Garu... Dievs dod Svēto Garu tiem, kuri Viņu paklausa. Pareizi.
Tādējādi, ja jums ir Svētais Gars, metodistiem ir Svētais Gars un baptistiem ir Svētais Gars, un prezbiteriešiem ir Svētais Gars, un draudzei "Tikai Jēzus" ir Svētais Gars, un "Dieva draudzei" ir Svētais Gars, nu, ko tad jūs ķildojaties?
Sanāksim kopā. Virzīsimies uz priekšu. Lūk...lūk, kas mums šodien ir vajadzīgs. Saprotiet, tā nav organizācija, bet sistēma tajā organizācijā, lūk, kas velk prom. Tas ir velns, kas to dara.
E-33 But that's it. You see? They've lost all the fruit. We realize that. The fruit of the Spirit is dry, all topped off, and laying withered away, powdered, ready to blow away. It's such a condition. We realize now, that our great organizations, they're all right, the organization, as long as it keeps God in it, as long as it has the fruit of the Spirit in it, as long as it's loving and kind and willing to fellowship and help the next brother. No matter how--what he believes. If he's a brother and God's give him the Holy Ghost... God gives those the Holy Ghost who obeys Him. That's right.
So if you've got the Holy Ghost, the Methodists has got the Holy Ghost, and the Baptists has got the Holy Ghost, and the Presbyterians has got the Holy Ghost, and Oneness has got the Holy Ghost, and the Church of God's got the Holy Ghost, well, what are you fussing about?
Let's get together. Let's move on. That's--that's what we need. See, it isn't the organization; it's the system in that organization that pulls away. That's the devil that does that.
E-34 Un tā, mēs redzam, ka visi mūsu centieni uzcelt lielās ēkas un lielās būvēšanas programmas, un tā tālāk... Es iztēlojos, kā...kā tie puiši uzkāpa augšā tajā kalnā, tie ķēniņi un pārējie. Ejot augšup, viņi ievēroja savās lielajās augsto kalnu celtniecības programmās, viņi sāka pamanīt, ka augļi sāka kļūt mazāki un mazāki. Un pēc kāda brīža vairs nebija vispār nekādu augļu.
Un es zinu, ka mēs to esam izdarījuši. Un mēs to redzējām mūsu laikā, virzījāmies cauri šim vasarsvētku draudžu periodam. Kad mēs bijām tur uz ielas stūra, pirms kādiem četrdesmit gadiem, nebija nekādas vietas, kur doties, bija tik vien kā caurums kādā sienā, grupiņa, par kuriem cilvēki smējās un sauca tos par sektantiem. Nu, viņi bija garīgāki nekā tagadējie. Tā tas ir.
Garīgi runājot, draudze, ikviena organizācija tajā laikā, bija labākā stāvoklī, nekā tas ir tagad. "Ak, protams. Mums pieder īpašumi miljoniem dolāru vērtībā." Nu, Dievam tas nenozīmē pilnīgi neko. Labāk man nebūtu nekāda apģērba, būtu ietinies aitas ādā kā Jānis, bet zinātu Jēzu Kristu. Un zinātu, ka mana sirds Viņa priekšā ir tīra un šķīsta (nu, protams), nekā man būtu visas pasaules bagātības.
E-34 So we find out that all of our--try to--big buildings and big building programs and so forth. I imagine as--as these fellows climbed up over this mountain, these kings and so forth. Going up, they noticed in their big high mounting up building programs, they begin to see the fruit begin to grow smaller and smaller. And after while, there wasn't any fruit at all.
And I know we've did that. And we've seen that in our time, as we have moved along through this Pentecostal age. When we were back down around the corner, or about forty years ago, no place to go and had a little hole in the wall somewhere, and a bunch of people laughing and calling them holy-roller. Why, they were more spiritual then they are now. That's right.
The church was in better shape, every one of the organizations then, than it is now, spiritually speaking, "Oh, sure. We own millions of dollars worth of property." Well, that don't mean nothing to God. I'd rather not have one bit of clothes, like John, have a sheepskin wrapped around me and know Jesus Christ. And know that my heart is pure and clean before Him. Why, certainly. Than have all the riches of the world.
E-35 Bet lieta ir tāda, ka draudze ir devusies ceļā bez Dieva. Viņi devās bez...un viņi ieraudzīja, ka Gara augļi bija atstājuši draudzi. Pacietība, dažiem no viņiem ir tāds raksturs, nu, pat ripzāģis piekāptos. Un tad...un vēl runājat par Svēto Garu? Saprotat?
Bet Gara augļi ir mīlestība un prieks, pacietība. Paciest? Jā, ne vairāk par divām minūtēm. Un viss. Un viņi ir prom. Saprotat? Tāda, lūk, pacietība, visi augļi izkaltuši.
Mūsu lielās būvniecības programmas ir izaugušas. Pareizi. Mūsu varenās augstākās izglītības programmas ir izaugušas. Mūsu draudžu gani ir labāk izglītoti. Ak vai, vai! Mums ir visvisādi izglītības grādi, bet...bet tur atnāk arī lieli aukstuma grādi, kad mēs uzkāpjam tur augšā. Tieši tajā laikā, tā vien šķiet, tur kļūst četrdesmit grādu zem nulles. Ak!
E-35 But the thing is, the Church has went off without God. They've went off without ha--and they found out the fruit of the Spirit has left the church. Long-suffering, some of them with enough temper, why, it would fight a buzz saw. And then--and talk about the Holy Ghost. See?
Why the fruit of the Spirit is love, and joy, long-suffering. Suffered? Yes, about--about two minutes. That's all. And away they gone. You see. So long-suffering, fruit's all dried up.
Our big building programs has mounted up. That's right. Our great high educational programs has mounted up. Our pastors are better educated. Oh, my, my. We just got all kinds of degrees, and--and it goes a whole lot of degrees in freezing too, when we get up there. About that time, about forty below zero, it seems to get. Oh, sir.
E-36 Bet mums...mums tas viss ir. Pareizi. Mēs redzam, ka mēs kāpjam augstāk, bet visi augļi un pārējais pazūd. Šķiet, ka izžūst visi dzīvības ūdeņi, vairs nav mūžīgās Dzīvības. Tā vien izskatās (kā es nesen sacīju), ka mācītāji un cilvēki ir ļoti aizņemti ar draudzes locekļu apmaiņu.
Tieši tāpat kā vadāt līķi no viena morga uz otru, vienkārši no vienas vietas uz otru. Tā...tā tas ir. Daži no viņiem cepas, bet citi salst. Tāpēc apmēram tā arī ir. Kā es sacīju, viņi izveido kaut kādus "ismus", kuri pēc kaut kāda laika kļūst par vēsturi, un tā nu tas ir. Saprotat?
Lūk, draudze ir nonākusi līdz tam, ka it visur izkalst visi Gara augļi. Mēs to redzam it visur. Jūs zināt, ka tā ir patiesība. Varētu vienkārši iziet un pateikt, ka tā ir patiesība. Tāpēc ka tā tas ir.
E-36 But we--we got all of that. That's right. As we see, we're mounting up higher, but all the fruit and things is leaving. All the waters of life seems to be drying up, no more Eternal Life. It's almost like, as I said the other night, pastors are so busy and people are so busy swapping members.
Just liking take a corpse from one morgue to another, just one place to another. That--that's right. Some of them is frying and the other is freezing. So that's just about the way it did. And I said getting little "isms," which after while becomes "wasms" and there we go. You see?
And that's where the church has got, till the fruits of the Spirit is all drying up everywhere. We see it everywhere. You know that's the truth. We just might as well come out and say it's the truth. Because it is.
E-37 Un mēs redzam, ka viņi tur tuksnesī gāja bojā. Cik gan tas bija briesmīgs stāvoklis, kādā viņi biji ievesti, dodoties ceļā bez Dieva. Ak, viņi bija veikuši septiņu dienu attālumu. Ak, protams. Viņi bija to paveikuši tā neko. Viņi var norādīt atpakaļ un pateikt: "Mēs...mēs esam tie un tie, un tie, un tie." Un tā pat ir patiesība. Taču kur ir Dievs? Lūk, kas par lietu. Kur tajā ir Dievs?
Mums ir lielākas baznīcas un lieli kupoli uz tām, lieli krusti un grezni soli. Un mēs varam sacensties tajā ar ikvienu, mēs, vasarsvētku draudzes. Nauda plūst kā upe, un mums ir vislabāk ģērbtie cilvēki un, brālīt, it visur stāv kadiljaki. Taču kur ir Dievs? Kur ir Dievs?
Un tad, kad Viņš atnāk tā visa vidū, daudzi no viņiem saka: "Ak, neklausies tajā. Tās...tās ir blēņas. Nepievērs tam nekādu uzmanību." Saprotat? Vienkārši miruši celmi. Tas ir viss, kas tur ir palicis. Lūk, tā tas ir. Augļi ir izkaltuši un jau sen pazuduši. Ak, kādā briesmīgā stundā mēs dzīvojam!
E-37 And we find out that they were dying out there in the desert. What a horrible condition, where that led them to, going off without God. Oh, they fetched a seven day compass. Oh, sure. They got through all right. They can point back and say, "We--we're the so-and-so and the so-and-so." That's true enough. But where's God? That's it. Where's God in the thing?
We got bigger churches and big spires up on top of them, big crosses and plush pews. And we can compare with any of them, we Pentecostal people can. Money flowing to who--and the best dressed crowds, and brother, Cadillacs setting around everywhere. But where's God? Where is God?
Then when He comes into the midst of it, many of them say, "Aw, don't listen to that now. That--that's nonsense. Don't--don't pay no attention to that." See? Just dead stumps. That's all there is to it. Now, that's right. Fruit's dried up and gone a long time ago. Oh, what a terrible hour we're living in.
E-38 Un, kad pienāca šis laiks, pēkšņi izrādījās, ka viņiem beidzās ūdens. Viņiem pilnīgi nebija ūdens. Un viņi sāka brēkt: "Ak vai, ak vai, Dievs, Tu taču esi bijis pret mums tik labs, iedodot mums šīs lielās celtnes." Bet daudzi no viņiem sāka brēkt: "Kur tad ir Dzīvības Ūdeņi?"
Cilvēki redz, kā ienāk komunisms, redz, kā pasaulei teju teju pienāks gals. Un pravieši pravieto, ka beigas jau ir tuvu un visu ko tādu, un tad mēs jautājam: "Kur ir ūdens? Kas ir noticis?"
Un tā nu notika, ka bija viens, kas iebrēcās...tas ir, viens taisnais iesaucās: "Vai tad kaut kur nav pravietis, pie kura mēs varētu aiziet? Vai tad kaut kur nav pravietis?" Taisnais Jošafāts iesaucās: "Vai tad nav kāda pravieša? Mēs esam kritiskā stāvoklī. Vai tad kaut kur nav kāda, ar kuru mēs varētu par to apspriesties?"
E-38 And when this time come, the first thing you know, they run out of water. They didn't have any water. And they begin to cry, "Alas, alas, O God, You been so good to us to give us these big buildings." But many of them begin to cry, "Where is the Waters of Life?"
They see communism moving in. See the world just about to its end. And prophets prophesying the end is at hand and so forth, then we wonder, "Where is the water at?" What's happened?
And there happened to be one cried--or a righteous one cried out, "Isn't there a prophet somewhere that we could visit? Isn't there somewhere, a prophet?" The righteous Jehoshaphat cried out, "Isn't there a prophet? We're in a crisis condition. Isn't there someone somewhere that we could consult about this?"
E-39 Lūk, ja jau organizācijas ir aizvedušas mūs līdz tādam stāvoklim, kādā mēs atrodamies, jo mēs nošķīrāmies viens no otra (acīmredzot, ticības trūkuma dēļ), tad kaut kur ir jābūt kādam. Lūk, taisnie sauc: "Kur ir tas Dieva vīrs? Kur ir tas cilvēks, kas var mums pateikt?" Viņš šovakar atrodas šeit Svētā Gara Personā.
Tikai Viņš var pateikt jums, kas ir jādara. Tikai Viņš var atvērt jūsu sirdis. Tikai Viņš var atklāt jūsu grēkus. Tikai Viņš var izņemt no jums šaubas un visus "es ceru" un padarīt to jūsos par "es to zinu". To izdarīt var tikai Viņš, šī Dieva Personība, kuru sauc par Svēto Garu. Tieši Viņš ir šeit.
E-39 Now, if our organizations has got us into the place we are because we've separated ourself from one another, seemingly not having the faith, then there's got to be something somewhere. Now, the righteous are crying out, "Where is that man of God? Where is that person can tell us?" He's here tonight in the Person of the Holy Ghost.
He's the One that can tell you what to do. He's the One that can prick your hearts. He's the One that can unfold your sins. He's the One can take the doubt out of you, and the hope-so and make a know-so in you. He's the One that can do it, that Person of God called the Holy Ghost. He's the One that's present.
E-40 Un tā, mēs redzam, ka viņi visi sāka brēkt un... Ieraudzīja, ka visi augļi bija pazuduši. Tie bija nonīkuši, un viņiem nebija ūdens. Un viņi...tas taisnais vīrs, protams, izredzētais, sacīja: "Vai tad kaut kur šeit nav pravieša, ar kuru mēs varētu apspriesties? Vai nav šeit kāda, pie kura mēs varētu vērsties, kurš zina, kā izvest mūs no šīs situācijas, kāds, kurš nav no mūsu jucekļa. Mēs visi esam šeit sanākuši, izveidojuši apvienību, un mēs esam sapulcējušies šeit uz kalna virsotnes. Un mēs grasāmies doties cīņā. Un izrādās, ka mums nav...nav nekā ar ko cīnīties."
Lūk, kas šodien notiek ar Draudzi. Mums ir daudzi locekļi, visi miruši. Mums ir daudzas lielas, ievērojamas organizācijas, mirušas. Mums ir milzīgs entuziasms, taču tas ir nepareizā virzienā: kurš labāk apģērbsies, kurš būs par citiem pārāks, kuram ir vislabākā skola vai kurš uzvarēs vairāk futbola komandu, vai arī labāk par visiem spēlē kārtis, vai vēl kaut kas tamlīdzīgs. Mēs gribam Dievu, nevis kādu no tām lietām. Atkal atgriezties atpakaļ pie Dieva.
E-40 Now, we find out that they all begin to cry out. And seen that the fruits was all gone. They'd withered away, and they was without water. And they--the righteous man of course, the elected one said, "Isn't there somewhere a prophet that we could consult? Isn't there somebody that we could get a hold of that knows how to get us out of this situation, somebody that don't belong to our mix-up here. We've all come in here, made an alliance, and we got together up here on top of the hill. And we're going to battle. And you find out we haven't got no--nothing to fight with."
That's what's the matter with the Church today. We got a lot of members, all dead. We got a lot of great big organizations, dead. We got a lot of enthusiasm, but it's in the wrong way; Who can dress the best, and who can get the most ahead, and who got the best school, can win the most ball teams, or play the best bunco, or something like that. We want God, none of those things. Come back to God again.
E-41 Kur tas ir? Vai tad nekur nav pravieša, kurš varētu pateikt mums, ko darīt? Vai tad nav neviena, ar kuru mēs varētu apspriesties?" Ak, kāds stāvoklis! Tas bija taisna cilvēka sauciens. Viņu vidū tāds bija tikai viens. Tas bija Jošafāts. Viņš bija labs cilvēks. Taču viņš nokļuva sliktā kompānijā.
Tieši tā notiek šodien. Tik daudzi labi cilvēki, daudzi labi cilvēki visās šajās organizācijās, vienkārši visur, jauki cilvēki. Taču mēs stāvam fakta priekšā. Mēs stāvam kaut kā priekšā. Ka musulmanisms, budisms un citi "ismi" var parādīt tikpat daudz psiholoģijas kā kristīgā draudze. Tā tas ir.
Mums nav vajadzīga psiholoģijas kustība, teoloģijas kustība, mums ir vajadzīga Svētā Gara kustība Draudzē, dzirdēt, kā cilvēki sauc: "Kur ir tas Dievs, kas reiz dzīvoja? Kur ir tas vasarsvētku dienas Dievs? Kur ir tas Dievs, kas paņem grēcinieka sirdi un nomazgā to baltu kā sniegs? Kurš paņem no ielas prostitūtu un padara viņu par lēdiju, paņem no kaut kāda bāra dzērāju un uztaisa no viņa sludinātāju? Kur ir tas Dievs, kas var parādīties, paņemt kroplas kājas un tās iztaisnot, atvērt tās aklās acis, tās kurlās ausis, pilnībā aizvākt vēzi? Kur ir tas Dievs, kurš to reiz darīja? Lūk, tā.
E-41 "Where is at? Isn't there a prophet somewhere that can tell us what to do? Isn't there somebody we could consult?" Oh, what a condition. That was a cry of the righteous man. There's only one of them among them. That was Jehoshaphat. He was a good man. But he got in wrong company.
That's what's the matter tonight. So many good men, lot of good men, out in all them organizations out there, all down everywhere, fine men. But we're facing a fact. We're facing something. That where Mohammedanism and Buddhism and other isms can put out as much psychology as the Christian church can put out. That's right.
What we need is not a psychology move, not a theology move, but we need a Holy Spirit move into the Church, hear the people cry out, "Where is that God that once lived? Where is that God of Pentecost? Where is that God that takes a sinner's heart and washes it white as snow? Who takes a prostitute from the street and makes a lady out of it, takes a drunkard out of the barroom out yonder, and make a preacher out of him? Where is that God that can move out and take them crippled legs and straighten them out, make those blind eyes to see, them deaf ears to hear, make that cancer vanish away? Where is the God that did that one time?" That's it.
E-42 Mēs ieraudzījām, ka kaut kas ir nepareizi. Nesen vakarā es sludināju par tēmu Vēsturē lielākie jaunumi. Nogurušais Jānis...pravieša Jāņa acis bija kļuvušas tādas kā neskaidras. Viņš bija kā...viņam bija Elijas gars. Un Elijam bija spēku izsīkums, kad viņš sēdēja zem kadiķkoka. Jānim spēku izsīkums bija cietumā.
Bet viņš bija ļoti svarīgs pravietis. Nervi bija ļoti uzvilkti. Un tad viņa ērgļa acis kļuva neskaidras. Viņš sacīja: "Ejiet un paskatieties, vai es neesmu kļūdījies. Pajautājiet Viņam, vai Viņš ir Tas, vai arī mums jāgaida cits." Jēzus neatsūtīja viņam kaut kādu grāmatiņu ar nosaukumu "Kā būt pacietīgam, kamēr esi cietumā" vai ko tamlīdzīgu. Ko Viņš pateica? Ko Viņš pateica viņam?
Viņš sacīja: "Vienkārši palieciet un pavērojiet šīvakara sanāksmi, un tad ejiet un pastāstiet Jānim." Tizlie iet, aklie redz... Jānis bija sludinājis Evaņģēliju, ka nāk Mesija, kuram rokā būs vēteklis, un Viņš caurcaurīm iztīrīs grīdu. Protams, pelavas sadedzinās neizdziestošā ugunī.
Taču, kad Viņš atnāca, Viņš bija neliels, rāms puisis. Rāms un pazemīgs. Jānis... Tas nesakrita ar to, kā to bija iedomājies Jānis. Taču Viņš sacīja: "Ejiet un sakiet Jānim, ka Es eju precīzi pēc grafika. Viss ir kārtībā. Viss ir pilnīgā kārtībā."
E-42 We found out that there's something wrong. The other night as I was preaching on the subject of the News flash, Greatest In History. Old John, his eyes got--prophet John was kindly filmed over. He was like--he had the spirit of Elijah. And Elijah had a breakdown when he was under the juniper tree. John had a breakdown in the prison.
And he was a high pitched prophet. Them nerves on edge. And then his eagle eye filmed over. He said, "Go see if I been wrong. Ask Him if He is One--or the One? Or do we look for another?" Jesus never sent him any book now, "Here's How To Have Patience While You're In Jail" or so forth. What did He say? What did He tell him?
He said, "Just stay and watch this afternoon's meeting then go show John." The lame walk, the blind see, the... John had preached a Gospel that a Messiah was coming' that would have--fan in His hand. And would thoroughly purge the floor. Sure, burn the chaff with unquenchable fire.
But when He come, He was a little meek fellow. Meek and lowly. Joh... It did--didn't meet up to what John thought it ought to be. But He said, "You go tell John I'm running right on schedule. It's all right. Everything's all right."
E-43 Tieši tas pats ir šovakar. Draudze...šīs pasaules cilvēki gaida, kad metodisti, baptisti, prezbiterieši vai kāda cita draudze izdarīs kaut ko, kas atvedīs atpakaļ Kristu. Viņš nekavējas. Tizlie staigā, aklie redz, kurlie dzird. Slava! Viņš iet precīzi pēc grafika. Āmen.
Nekādas novirzes te nav. Viņš turpina virzīties. Dievs joprojām ir dzīvs. Viņš joprojām ir Dievs.
E-43 That's the same thing it is tonight. The Church, the people of the world has been looking for the Methodist, Baptist, Presbyterian, or some church to put out something to bring Christ back. He's right on time. The lame walk, the blind see, the deaf hear. Glory! He's right on schedule. Amen.
There's nothing wrong. He's moving right on. God still lives. He's still God.
E-44 Un šis taisnais vīrs iesaucās: "Ak, vai tad kaut kur šeit nav pravieša, ar kuru mēs varētu apspriesties?" Bet viņu vidū bija viens labs brālis. Un es dzirdu, kā viņš saka: "Ir, ir. Es...es zinu tādu vīru. Es zinu tādu vīru."
Un es teju vai varu redzēt, kā viņš pagriežas pret Jorāmu un saka: "Lūk, tu viņam neticēsi. Es vienkārši to zinu. Tu tam puisim neticēsi. Jo tavs tēvs viņam neticēja, protams, neticēja."
"Un tavam tēvam bija tā skola tur uz tā pakalna ar tā saukto praviešu grupu. Un viņi neticēja viņam. Nu, viņi teica... Bet es šo cilvēku pazīstu, uz viņa ir viņa tēva gars. Viņš dara to pašu, ko darīja viņa tēvs. Viņš darīja to pašu, ko darīja Elija. Un Elijas gars atrodas uz Elīsas. Un es esmu bijis viņa sanāksmēs, un es zinu, ka tā ir patiesība." Āmen. Dievs, palīdzi mums. Tieši to gribam mēs: tādas sanāksmes, kur mēs redzam mūsu Tēva Garu, Jēzu Kristu, kuru simbolizēja Elija. Redziet, Gars... "Kas Man tic, tas arī tos darbus darīs, ko Es daru." Ak, brāli! Tas ir Viņš.
E-44 And this righteous man cried out, "Oh, isn't there a prophet somewhere that we could consult." Now, there's one good brother among them. And I can hear him say, "Yes, yes. I--I know such a man. I--I know such a man."
And I can just see him look around to Jehoram and say, "Now, you're not going to believe him. I just know that right now. You're not going to believe this fellow. Because your father didn't believe him." (He certainly didn't.)
"And your father had that school up there on the hill with that bunch of prophets up there, or so called. And they didn't believe him. Why, they said the... And this man that I know, the Spirit of his father is upon him. He does the same thing his father does. He did the same thing that Elijah done. And the spirit of Elijah rests upon Elisha. And I've been to his meetings, and I know it's the truth." Amen. God help us. That's what we want: meetings like that, where we see the Spirit of our Father, Jesus Christ, which was the--Elijah was a type. See, the Spirit... "He that believeth in Me, the works that I do shall he do also." Oh, brother. That's the One.
E-45 Tas labais brālis pateica: "Es zinu, kur atrodas tas vīrs. Es...es redzēju uz viņa Elijas garu. Viņš lēja uz viņa rokām ūdeni, viņš dzīvoja ar to kopā. Un es zinu, ka Elijas gars patiešām dus uz Elīsas. Sacīja: "Es zinu, Jorām, ka tu neticēsi tam. Un tā tava praviešu skola arī tam neticēs, tavs teoloģijas seminārs, tāpēc ka... Un es pateikšu tev, kāpēc. Lūk, kāds ir iemesls. Kad Elīsa atgriezās un pateica viņiem, ka Elija ir paņemts augšā un ka viņam ir divkārša tā deva, nu, viņi sacīja: 'Tas cilvēks ir sajucis prātā. Paņemiet kādus piecdesmit cilvēkus un pārmeklējiet, atrodiet, kur... Viņš...viņš nekur nepacēlās. Viņš joprojām ir kaut kur tur.'"
Un viņi...mēs esam izmēģinājuši visas mūsu baznīcu sistēmas. Ak, nedusmojieties uz mani. Taču atļaujiet man pateikt jums, ka šīs baznīcu sistēmas jau divus tūkstošus gadus mēģina atrast augšā uzcelto Kungu Jēzu, darot to caur izglītības programmām, caur teoloģiju, caur baznīcas organizāciju, un viņiem nav izdevies Viņu atrast. Āmen.
Viņš neatnāk caur cilvēcisku teoloģiju. Viņš neatnāk caur organizācijām. Viņš atnāk caur atdevušos sirdi, caur Svētā Gara kristību mūsu sirdī. Āmen.
E-45 This good brother said, "I know where this man is. I--I've seen the spirit of Elijah upon him. He poured water on his hands. He lived with him. And I know that the spirit of Elijah does rest upon Elisha. I know. Jehoram," said, "you couldn't believe that. And all your school of prophets back there wouldn't believe it either, your theological seminary. Because I'll tell you for why? Here's the reason. When Elisha came back and told them that Elijah had been took, and he had a double portion of it, why, they said, 'The man has lost his mind. Get a hunting party of about fifty and find out where... He--he--he never raised up. He's still out there somewhere.'"
And they--we've tried all our ecclesiastical systems. Oh, don't get angry with me. But let me tell you, these ecclesiastical systems has took more than two thousand years to try to find the lifted up Lord Jesus through educational programs, through theology, through church organizations, and have failed to find Him. Amen.
He doesn't come through man-made theology. He doesn't come through organizations. He comes through a surrendered heart, by the baptism of the Holy Ghost to our heart. Amen.
E-46 Mūsu cilvēciskās sistēmas Viņu neatradīs. Ak, viņi noorganizēja grupas un devās viņu meklēt. Sacīja: "Nu, nē. Nekāds Gars to cilvēku nepacēla. Vīri, esiet saprātīgi. Jūs zināt, ka mums visiem ir bakalaura grāds un tā tālāk. Tāpēc mēs...mēs taču zinām labāk, tādi kā mēs. Cilvēks, kas sēdēja šeit un ēda graudu maizi un pārējo kopā ar mums, nu, mēs taču zinām, ka to cilvēku nevarēja paņemt augšā uguns rati. Tas puisis to visu ir izdomājis. Viņš bija tur otrā krastā, un viņš atnāca atpakaļ, atnesdams ļoti daudz fanātisma. Tāpēc mēs...mēs to labi saprotam. Tāpēc lai tas biedrs nedaudz atdziest. Viņa...viņa plikpaurainā galva ir pārāk uzkarsusi, ziniet, un tāpēc viņš... Nedaudz viņu pārmācīsim. Ejiet turp un uzziniet, kas tur notika. Izpētiet, aizsūtiet meklētājus.
Sacīja: "Ejiet. Bet jūs viņu neatradīsiet."
Smejieties par mani. Sauciet mani par muļķi, ja vēlaties. Taču Dievam ir... Jūsu organizāciju sistēmās jūs Viņu nekad neatradīsiet. Nekādā gadījumā. Viņš tika augšāmcelts. Un Viņš atkal atnāk Svētā Gara kristības veidā, un jūs nekad nevarēsiet ievest cilvēkus tajā ar izglītību. Viņiem tajā ir jāpiedzimst, tai ir jābūt kristībai ar Svēto Garu un ne mazāk.
Nevis kaut kas ar prātu izstrādāts, kaut kas emocionāls vai baznīcas sistēma, vai zīme, bet tam ir jābūt īstam un neviltotam Svētajam Garam, kas atnes Gara augļus, mīlestības, prieka, ticības, ilgpacietības, dievbijības, lēnprātības, pacietības augļus. Lūk, kas tas ir. Lūk, kur tā lieta. Jā.
E-46 Our man-made systems don't find Him. Oh, they organize parties and went out and hunted for him. Said, "Oh, no. The Spirit never lifted that man up. Now, be sensible men. You know we've all got our bachelor of art and so forth. So we--we know better than a thing like that. A--a man that set up here, and eat corn bread with us, and so forth. Why, we know that that man couldn't have been lifted up in a chariot of fire. The boy's got all worked up now. He's been across there. And he's come back with a lot of fanaticism. So we--we know better than that. So just set the old fellow down. His--his bald head got too hot, you know, and so he... Let's just thin him off a little bit. You all go over there and find out what's taken place over there. Search--send some parties."
Said, "Go on. But you'll not find him."
Make fun of me. Call me a idiot if you want to. But God has... You'll never find Him in your organizational systems. No, sir. He was lifted up. And He comes again in the form of the baptism of the Holy Ghost, and you'll never educate people to it. They've got to be borned into it, got to be the baptism of the Holy Spirit, nothing short.
Not a mentally work-up, some emotional, or ecclesiastical system, or sign, but it's got to be the real genuine Holy Spirit that brings the fruit of the Spirit of love, joy, faith, long-suffering, goodness, meekness, patience. That's it. That's the thing. Yes.
E-47 Protams, Jorāms to izdarīt nevarēja. Viņš tam neticēja. Viņš... Redziet, viņi nespēja tam noticēt. Tā skola sacīja: "Nu, mieru tikai mieru. Un tā, mēs zinām, ka tas puisis ir tāds kā pārāk uzbudināts, tāpēc ļausim viņam nedaudz atdzist un savāksim kopā mūsu grupas, iesim un atkal viņu atradīsim. Viņš ir kaut kur tur."
Tieši to mēs esam mēģinājuši izdarīt pēdējo divu tūkstošu gadu laikā. Vasarsvētku draudze, arī jūs darāt tieši to pašu, cenšaties atrast Viņu ar organizācijas palīdzību. Jūs nekad to neizdarīsiet, atdalīdamies no pārējiem brāļiem. Ir jāatgriežas atpakaļ, un mums ir jābūt kā vienam. Man nav svarīgi, ja tas cilvēks kļūdās. Ja viņš kļūdās, bet ir patiess savā sirdī, bet jūs esat pareizs jūsu ticībā, bet esat nepareizi savā darbībā, tajā, kā jūs rīkojaties... Es labāk būtu viņa vietā, nevis jūsējā. Tā tas ir.
Labāk es kļūdītos savā mācībā, bet būtu pareizs sirdī. Dievs to cienīs vairāk. Un kas tad ir, ja cilvēks kļūdās? Kas no tā? Palīdziet viņam. Viņam ir vajadzīga palīdzība. Mīliet viņu. Ja jūs nevarat mīlēt jūsu ienaidnieku tieši tāpat, kā jūs mīlat tos, kuri mīl jūs, jūs ne ar ko neesat labāks par muitniekiem. Pareizi. Lūk, ko ir palaidusi garām draudze. Es ceru, ka šodien jūs to sadzirdat. Es ceru, ka jūs saprotat, par ko es runāju.
E-47 Sure Jehoram couldn't do it. He wouldn't believe it. He--you see, they couldn't believe it. The school said, "Now, wait a minute here. Now, we know this fellow's kindly all het up, so we will let him set around, and we will get our groups together and we will go out and pick him up again. He is out there somewhere."
And that's what we've tried to do for two thousand years. And Pentecostal people, you're doing the same thing, trying to pick Him up by organization. You'll never do it, separating yourself from other brothers. You've got to come back, and we got to be one. I don't care if the man's wrong. If he's wrong and sincere in his heart and you're right in your belief and--and you're wrong in the--acting the way you're acting. I'd rather be in his place than be in yours. That's right.
I'd rather be wrong in my doctrine and right in my heart. God will respect it more. So if a man is wrong, what of it? Help him. He needs help. Love him. If you can't love your enemy the same as you love those who love you, you're no better off than the publicans. That's right. That's what the Church has failed to get. I hope you get it tonight. I hope you see what I'm talking about.
E-48 Atgriezties atpakaļ pie mīlestības, pie izpērkošās mīlestības. Viss pārējais ir brīnišķīgi, taču mums ir jāatgriežas pie sadraudzības vienam ar otru. Un cilvēki saka, ka es cīnos ar organizācijām. Es to nedaru. Es cīnos ar to sistēmu, kas ir viņās, kura saskalda brālību. Es vienmēr esmu pret to cīnījies. Un vienmēr cīnīšos. Pareizi.
Tas, kas sadala brālību... Sanāksim kopā. Būsim brāļi. Ja vien es ieraudzītu, ka katra draudze šajā pilsētā, katra draudze pasaulē sanāk kopā tā, kā mēs tajā rītā (tajās kalpotāju brokastīs), kad es redzēju, kā "Tikai Jēzus", divvienīgie, trīsvienīgie un visi pārējie apskauj viens otru, atrodas viens otra apskāvienos, tad es sacītu kā Sīmeans senatnē: "Kungs, ļauj Tavam kalpam aiziet mierā, jo manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu." Tā tas ir.
Jūs varat salauzt to un izveidot mazu kopienu. Bet tad pēkšņi tur atkal iekļūs velns un atkal to saskaldīs. Tad jūs varat... Bet kopumā tas ir...tā nevar darīt. Reiz tas notiks. Dievs atsūtīs viņiem sodu, un viņiem tas būs jādara...
E-48 It's back to love, redeeming love. All the other things are fine, but we got to come back to fellowship with one another. And people said I fight organizations. I do not. I fight that system in there that's breaking up brotherhood. I've always done it. And I always will do it. That's right.
That thing that separates brotherhood... Let us come together. Let's be brothers. If I could see every church in this city, every church in the world come like we was the other morning (that ministerial breakfast), when I seen the Oneness, Twoness, Threeness and all, hugging one another, their arms around one another, I'd say, like Simeon of old, "Lord, let Thy servant depart in peace, for my eyes have seen Thy salvation." That's right.
You can get it broke down in a little community. And then the first thing you know, the devil will get back in there, break it up again. Then you can... But all over it's--you can't do it. It will be done someday. God will send a--a punishment to them and they will have to.
E-49 Tāpēc bīskaps Jorāms, viņš tam vienkārši nebūtu ticējis. Viņš zināja, ka viņš nespētu tam noticēt, jo tam neticēja viņa tēvs. Neticēja, ka Elija bija paņemts augšā. Tad kā gan viņš noticēs šim? Viņi visu pētīja ar tukšu teoloģiju.
"Nu, mēs esam praviešu skola. Mums tas viss ir salikts pa plauktiņiem. Mēs pilnīgi precīzi zinām, kas viņam būtu jādara. Mēs zinām, kā viņam vajadzētu uzvesties. Mēs zinām, ka vienīgais, kas ir jādara, ir jāienāk un jāsaka: 'Es...es ticu.' Un visi paspiedīs rokas. Un mēs, lūk, šādi apslacīsim vai arī šādi kristīsim. Vai arī šādā veidā, vai tādā veidā... (Neprāts!) Un rokā ir." Lūk, kā tas notiek.
Bet jūs tik turpiniet un kristāt šādi un kristāt tādi, un apslakāt šādi un apslakāt tādi, un ēdat vakarēdienu šādi un tādi, un jūs joprojām redzat, ka Dieva jums nav. Jums ir ārišķīgi rituāli. Tas arī viss. "Dievs ir Gars. Un tiem, kas Viņu pielūdz, ir jāpielūdz Viņš Garā un Patiesībā." Āmen.
Dievs atkal sūta pie mums praviešus, lai to visu uzplēstu. Un lai kļūtu redzama patiesība, kas mums to parādīs. Tukša teoloģija. Ak vai!
E-49 So Bishop Jehoram, he just would not believe that. He knew he couldn't believe it, 'cause his fathers didn't believe it. Didn't believe that Elijah was taken up. So how is he going to believe this? Through vain theology, they'd search.
"Now, we're a school of prophets. We got it all fixed up. We know just exactly what he ought to do. We know just how he ought to do. We know how he ought to behave himself. We know that the only thing you have to do is come in and say, 'I--I believe.' And all shake hands. And we'll sprinkle this way or baptize this a way. Or back this way or out that way or... (Oh, my.) And we got it." Now, that's just the way he does.
And you go ahead and you baptize this way and baptize that way, and sprinkle this way and sprinkle that way, and take communion this way and that way, and you still find out you got no God. You got a form of a rituals. That's all. "God is a Spirit. And they that worship Him must worship in Spirit and in truth." Amen.
God send us prophets back to tear up the thing. And to bring out the truth that will show it. Vain theology. Oh, my.
E-50 Un tā, mēs redzam, ka viņš pateica: "Jā, es zinu, kur atrodas tas cilvēks."
"Nu, vienkārši aizejiet un...tas..." Nu, protams, dažus no viņiem tas varbūt ieinteresēja. Taču...taču pievērsiet šeit uzmanību tam, ka Jošafāts, šis patiesi izredzētais Dieva kalps, sacīja: "Dieva Gars ir uz viņa." Tieši tā.
Viņš sacīja...tas puisis sacīja: "Es zinu, kur atrodas Elīsa." Sacīja: "Viņš lēja ūdeni uz tisbieša Elijas rokām. Viņš...Elīsas gars ir uz...Elijas gars ir uz Elīsas. Es zinu, ka viņam ir tas pats Gars. Tāpēc..."
E-50 Now, we find out that he said, "Yes, I know where this certain person is."
"Well, just go down and..." That... well... Of course, some of them might've wondered about it. But--but you notice here, that Jehoshaphat, that true elected servant of God, said, "The Spirit of God is upon him." Yes, sir.
He said--this fellow said, "I know where there is Elisha." Said, "He poured water on hands of Elisha, the Tishbite. He wa--the spirit of--of Elisha is upon--of--of Elijah is upon Elisha. Now, I know that he's got the same Spirit. So therefore..."
E-51 Un tikko kā šis Dieva vīrs izdzirdēja, ka Elijas gars dus uz cita cilvēka un ka šis cilvēks dara tādas pat lietas, kādas darīja Elija, viņš zināja, ka tas bija īsts pravietis. Un viņš zināja, – ja īstais Elijas gars ir uz cita cilvēka, tad tas darīs tieši to pašu, ko darīja Elija.
Un ļaujiet man jums pateikt, mani brāļi, ļaujiet man jums pateikt, mani draugi: kad Jēzus Kristus Gars nonāk pār Draudzi, tad Draudze darīs tieši to pašu, ko darīja Jēzus Kristus. Tas...tas būs... "Darbus, ko Es daru, arī jūs darīsiet." Un Viņš to pierādīja, Viņš pateica, ka viņi to darīs. Ja viņi to nedara, nu, tādā gadījumā kaut kas nav kārtībā. Viņi vienkārši pataisa Dievu par meli, ja viņi saka, ka viņi ir ticīgi, bet...bet šīs lietas nenotiek. Un Viņš pateica, lai jebkura cilvēka vārdi ir meli, bet Viņa vārdi patiesība.
E-51 And as soon as that man of God heard that the spirit of Elijah was resting upon another man, and this man was doing the same thing that Elijah did, he knowed that was a real prophet. And he knowed if the real spirit of Elijah was upon another man, he'd do the same thing that the Elijah done.
And let me tell you my brethren, let me tell you my friends, when the Spirit of Jesus Christ comes upon the Church, the Church will do the same thing Jesus Christ did. It--it--it'll... "The works that I do shall you also." And He proved it, He said they would. If they do not, well then, there's something wrong somewhere. They just make God to lie. If they say they're a believers and--and these things doesn't take place. And He said let every man's word be a lie and His be true.
E-52 Un tā, mēs redzam, ka viņš pateica, tas vīrs pateica: "Tā patiesi īstā pravieša gars dus uz viņa." Un tikko kā šis izredzētais vīrs, kas simbolizēja šodienas izredzēto Draudzi, Dieva izredzētos šai pēdējai dienai... Viņš sacīja: "Tādā gadījumā mēs viņu uzklausīsim, jo Dieva Gars ir uz viņa." Ak, man tas patīk.
"Ja vien mēs ieraudzīsim, ka šim vīram ir tas, ko darīja Elija, mēs viņu uzklausīsim."
Tas labais brālis sacīja: "Nu, es tur esmu bijis daudzus vakarus un esmu viņā klausījies. Un es zinu, ka tā ir patiesība. Tāpēc mēs vienkārši aiziesim un viņu paaicināsim."
E-52 So we find out he said--this man said, "The spirit of that real true prophet rests upon him." And then as soon as this elected one, representing the elected Church of today, God's elected for this last day. He said, "Then we'll go hear him because the Spirit of God is upon him." Oh, I like that.
"Long as we see them things that Elijah done is upon this man, we will go hear him."
This good brother said, "Well, I've went out a many a night and I've heard him. And I know this is the truth. So we will just go over and call on him."
E-53 Un tā, kad viņi atnāca un nostājās pravieša priekšā... Ak vai, kā tas viņu sadusmoja! Varbūt tas nedaudz kaitēja viņa svēttapšanai, taču viņš patiešām viss sāka vārīties. Viņš sacīja Jorāmam, viņš sacīja: "Ko tad tu neej pie saviem praviešiem? (Ak!) Ko tad tu neej pie savas mammiņas praviešiem? Ko tad tu neej pie sava tētuka praviešiem? Ej vien tagad pie saviem formālistiem un pievienojies viņiem, ja vien vēlies. Tu esi nepatikšanās. Ko tad tu neej pie viņiem?"
"O-o, nē, nē." Viņš sacīja: "Bet Dievs atveda mūs šurp." Sacīja: "Mēs taču...mēs taču nomirsim. Mūs tur nogalinās."
Jūs ne tikai mirsiet, viņi jau ir miruši. Visi augļi ir izžuvuši, un Gars ir aizgājis prom no draudzes. Tā jau ir kļuvusi tik vien kā par reliģisku organizāciju. Pareizi. Kaut kas kaut kur ir nepareizi. Ja mēs nepanāksim, lai Dievs kaut kā atgriežas atpakaļ draudzē, ko tad mēs darīsim? Tad mēs visi aiziesim bojā.
Un, kad šis pravietis, kad viņš bija beidzis uz viņu kliegt, viņš sacīja: "Ja es necienītu Jošafāta (šī izredzētā vīra) klātbūtni, es tev pat virsū neskatītos." Ak!
E-53 So when they come up before the prophet... Oh, my, what a--what a rile he got into. This might kindly hurt his sanctification a little, but he really got all boiled up. He said to Jehoram, he said, "Why don't you go on over to your own prophets? (My.) Why don't you go to your mammy's prophet? Why don't you go over to your daddy's prophets? Go on over to your formals now, and join them if you want to. You're in trouble. Why don't you go on over to them?"
"Oh, nay, nay." He said, "But the Lord's brought us out here." Said, "We're going to--we're going to--we're going to die. We're going to get killed in that..."
You're not only going to die, they're already dead. All the fruits dried up, and all the Spirit gone out of the church. It's already just become a--a religious organization. That's right. There's something wrong. If we can't get God back in the church somewhere, what we going to do? Then we're all going to perish.
And when this prophet, after he got through bawling him out, he said, "If it wasn't that I respected the presence of Jehoshaphat (that elected man) I wouldn't even look at you." Oh.
E-54 Es domāju, ka šodien Dievs pateiktu to pašu. Ja nebūtu... Cilvēki, jūs esat sasējuši sevi ar šīm dažādajām organizācijām un ķildojaties viens ar otru – ja vien Dievs necienītu tos cilvēkus, kuri patiešām Viņam tic, tad pa valsti nebraukātu nekāds Orals Roberts vai vēl kāds. Nebūtu nekādu zīmju un brīnumu. Viņš pat nepaskatītos uz mums, ja vien nebūtu... Mēs visi esam vainīgi. Ja vien tas nebūtu izredzēto dēļ, ja vien tas nebūtu Draudzes, to, kas īsteni tic Dievam, dēļ, Viņš uz mums pat nepaskatītos. Tā tas ir.
Bet pateicoties tam, ka ir cilvēki, kas grib ticēt, Dievam priekš viņiem ir vēstnesis. Āmen. Svētais Gars bija apbēdināts un jau sen bija aizgājis.
E-54 I think that's what God would say tonight. If it wasn't... You people that's bound yourselves off with these different organizations and fussing at one another, if it wasn't that God had respects for the people who did believe in Him, there never would been an Oral Roberts or anything sent across the country. There'd never been no signs and wonders. He wouldn't even look at us if it wasn't... All of us are guilty. If it wasn't for the elected's sake. If it wasn't for the Church sake, the ones who really believe God, He wouldn't even look at us. That's right.
But because there is a people that wants to believe, God's got a messenger for them. Amen. The Holy Ghost had been grieved away and gone a long time ago.
E-55 Šajā vecajā pravietī uzjundīja īsteni taisnīgs sašutums, un viņš uz tiem pamatīgi sakliedza. Un viņš pateica viņiem par visām tām savienībām un organizācijām, kas tiem bija. Viņš sacīja: "Tomēr," sacīja viņš, "atvediet man muzikantu." Ak, viņam vajadzēja nedaudz nomierināties, ziniet. Viņš bija ļoti uzbudināts. Un tāpēc viņš sacīja: "Atvediet man muzikantu."
Nu, kā tad ar dažiem no jums, no tā sauktās "Kristus draudzes", kuri ir pret mūziku draudzē? Pēc tam, kad viņš bija tik ļoti satraucies, viņam vajadzēja nedaudz mūzikas, lai Gars nonāktu pār viņu. Pareizi. Tieši tā. Iekš... Lūk, neaizmirstiet, Dievs nemainās. Un, ja jau toreiz laba mūzika lika nonākt Garam pār pravieti, tad tā izdarīs tieši to pašu šodien. Pilnīgi pareizi. Tāpēc ka Dievam tā patīk. Protams.
Viņš sacīja: "Atvediet man muzikantu." Nu, jūs teiksiet: "Nu, hm. Es taču neesmu pravietis." Bet varbūt jūs varat ņemt līdzdalību mūzikā, ziniet. Jūs...jūs varat darīt kaut ko attiecībā uz to. Tas arī viss. Jums...jums ir liecība vai vēl kaut kas, ko jūs varat izdarīt.
E-55 This old prophet really got his righteous indignation stirred up, and he bawled them out. And he told them about all these alliances and organizations they were having. He said, "Nevertheless," said, "bring me a minstrel." Oh, he had to get his temper down a little, you know. He'd got all het up. And so he said, "Bring me a minstrel."
Now, what about some of you Church of Christ people, so-called, that don't believe in music in the church? After he got all het up, he needed a little music to bring the Spirit on him. That's right. Yes, sir. In a... Now remember, God doesn't change. And if the good music brought the Spirit on the prophet then, it'll do the same thing today. That's exactly right. 'Cause God loves it.
Sure. He said, "Bring me a minstrel." Well, you say, "Well, yeah. I ain't the prophet." But maybe you can be part of the minstrel, you know. You--you can do something towards it. That's all. You--you got a testimony or something you can do.
E-56 Un es redzu, kā viņi atved muzikantu un spēlē: "Pilnīgi viss ir iespējams, tikai tici." Un Gars atkal sāk darboties. "Tikai tici, tikai tici, pilnīgi viss ir iespējams." Vajadzēja to kādu laiciņu paspēlēt, pirms Gars nonāca pār pravieti. Pēc tam, kad pravietis nonāca, viņš ieraudzīja...tas ir, kad Gars nonāca pār pravieti, viņš ieraudzīja vīziju.
Lūk, kā tas ir jādara. Redziet, viņš nevarēja to izdarīt... Intelektuāli, izmeklēti, visa elite kopā, ķēniņi un monarhi (intelektuālajā un izglītības sfērā) nevarēja ieraudzīt vīziju. Tā tas ir. Viņi bija akli.
Tieši tāds ir iemesls arī šodien. Vīziju no Dieva viņi grib saukāt par psihisku stāvokli, par telepātiju, par velna garu vai kaut ko tamlīdzīgu. Tas ir tāpēc, ka viņi ir tik ļoti intelektuāli, ka viņi par Dievu neko nezina. Tā tas ir.
Tieši vīzija pateica viņiem patiesību. Tāda bija Dieva programma. Tāds bija Dieva ceļš. Tāpēc ka Tā Kunga Gars bija uz pravieša. Un Tā Kunga Vārds nāk pie pravieša. Tieši tā.
Un kā tas nāk? – Caur vīziju. Tieši tā. Tas nāk caur vīziju, nevis caur intelektu. Tas būtu pievīlis. Un tieši tas ir izdarīts šobrīd.
E-56 And I can see them bring out the minstrel and play "All Things Are Possible, Only Believe." And get the Spirit back started again. "Only Believe, Only Believe, All Things Are Possible." Had to play a little bit before the Spirit come on the prophet. Then when the prophet come on, he saw--when the Spirit come on the prophet rather, he saw a vision.
Now, that's the way. See, he could not do it... The intellectual, elected, great bunch of the--the high-ups, the kings and potentates, on the intellectual educational side, could not see the vision. That's right. They were blind.
That's the reason tonight. They want to call the vision of God a mental condition, a telepathy, a spirit of the devil or something. It's because they're so intellectual, they know nothing about God. That's right.
It was a vision that told the truth. That was God's program. That was God's way. Because the Spirit of the Lord was upon the prophet. And the Word of the Lord come to the prophet. Yes, sir.
And it come how? Through a vision. Yes, sir. It come through a vision, not through intellectual. It had failed. And the same it's done now.
E-57 Un viņš paņēma un...paskatījās un ieraudzīja vīziju. Viņš nodomāja: "Nu ko, te nu tas ir." Vēstījuma Gars... Un tā, ko tad viņš ieraudzīja? Vai tad viņš vienkārši pateica: "Ak, Jorām. Tev ir vajadzīgs vēl viens izglītības grāds. Bet tev, Jošafāt, es pateikšu: tev ir nelielas nepatikšanas, tev vajadzētu doties un vēl nedaudz pamācīties, tāpēc ka, redz, vienkārši nezini, kā tās lietas darīt, tas...nezini, kā vadīt armiju vai vēl kaut ko." Ne jau tā tas bija. Tā viņš neteica.
Vai tad viņš sacīja: "Es tev pateikšu, ko tev vajadzētu izdarīt. Tev vajadzētu sakopt savus vīrus, viņi nēsā nepareizās uniformas. Lūk, kas par lietu. Tev vajadzētu likt visiem saviem garīdzniekiem...aplikt viņiem apkaklītes, lai viņi izskatās pēc garīdzniekiem. Vai saproti?"
Ak, pavisam drīz tas jau būs vasarsvētku draudzēs. Jā, pavisam drīz, tieši pie viņiem. Neaizmirstiet, ka katoļu baznīca bija pirmā vasarsvētku draudze. Tas ir tieši tā. Bet jūs...daži no vēsturniekiem to noliedz. Bet iedodiet vasarsvētku draudzēm vēl simtu piecdesmit gadus, un viņi aizies vēl tālāk, nekā toreizējā vasarsvētku draudze, turpinot tādā tempā, kā tas notiek šobrīd. Tā tas ir.
O-o, jā. Katoļu draudze sākās Vasarsvētku dienā. Pēc tam viņi to organizēja, un tajā uzradās lielas aprindas, kas gribēja darīt tā un šitā. Un nikolaīti pakļāva parastos draudzes locekļus un atņēma...un atņēma no draudzes locekļiem varu. Un tur Svētais Gars vairs nevar ienākt. Tur visam ir jābūt tā, kā saka viens cilvēks, un vairs nekādu sarunu. Bet Svētais Gars mājo visā Kristus ķermenī... [Pārtraukums lentas ierakstā-Tulk.]
E-57 And he took a--and looked and he saw a vision. He thought, "Well now, this is it." The Spirit of the message... Now, what did he see? Now, did he just say, "Oh, Jehoram. You need another degree. And I tell you, Jehoshaphat, you've got in a little trouble (See?), you ought to go away and study a while longer; because I tell you, you just don't know how to--to do these things. That--don't know how to lead an army or something." It wasn't that. He didn't do that.
He said, "I tell you what you ought to do. You ought to polish up your men. They're not wearing the right kind of uniforms. That's what it is. You ought to make all your clergy col--turn their collar around, so they look like a clergyman. You see?"
Oh, it'll be in Pentecost pretty soon. Yes, it'll soon--right in it. It ha... The Catholic church was the first Pentecostal church remember. That's exactly right. Now, you--some of you historians deny that. And give Pentecost another hundred and fifty years, it'll be farther away than the Pentecostal church is, at the rate it's going now. That's right.
Oh, yes. The Catholic church begin at Pentecost. Then they organized it and got the big societies in there that wanted to make this and that. And the Nicolaitane conquer the laity and took the--and took the power away from the laity out there. And the Holy Ghost can't come out there. It has to all be on here, what one fellow says, that's all of it. The Holy Ghost dwells in the whole body of Christ... [Blank.spot.on.tape--Ed.]
E-58 Svētais Gars atstāja Draudzi, nu, visi viņu augļi izkalta. Un jūs redzat, cik tālu tas ir aizgājis šobrīd. Nu, vasarsvētku draudzes iet pa to pašu taku. Tieši tajā virzienā. Tāpēc tā tas ir.
Un tā, mēs redzam, kad Gars nonāca uz... Kāda bija tā vīzija, ko Gars iedeva pravietim? Ko viņš sacīja? Viņš taču neteica: "Lūk, aizvediet visus savus kareivjus un vēlreiz viņus izskolojiet, lai tad, kad viņi dosies uz kalna virsotni, viņi zinātu vairāk par to, kā rīkoties. Iemāciet viņiem vēl vairāk teoloģijas. Viņus vajadzētu vēl nedaudz pilnveidot. Viņiem būtu jānēsā garāks nazis vai kaut kas tamlīdzīgs. Vai arī viņiem vajadzētu nēsāt citu uniformu." Nē, tā viņš neteica.
Viņš sacīja: "Sāciet rakt. Ejiet tur tuksnesī. Jūsu tauta reiz šķērsoja šo tuksnesi..." Bet viņiem sagribējās teoloģiju Sinaja kalnā. Dievs viņiem to iedeva pēc tam, kad žēlastība bija dāvājusi viņiem pravieti un...un Uguns stabu, un visu pārējo. Taču viņiem sagribējās kaut ko, par ko viņi varētu pastrīdēties. Tāpēc Viņš ļāva viņiem palikt tur tuksnesī, kamēr nomira visi tie vecie kaušļi.
E-58 The Holy Spirit run the Church, why, they got the fruits all dried up. And you see where it's at now. Well, Pentecostal hit the same trail. Right down the same way. So there it is.
Now, we find out when the Spirit come on... What was the vision of the--the Spirit gave to the prophet? What did he say? He didn't say, "Now, take all your soldiers out and school them over again, that when they go to get up on the mountain top, they will know more about what to do. Teach them some more theology. They ought to polish up a little bit. They ought to carry a longer knife or something like that. Or they ought to wear a different uniform." No, he didn't say that.
He said, "Get to digging. Get out here in this desert. Your people once before crossed this desert, and they wanted a--a theology on Mount Sinai." God gave it to them after grace had done give them a--a prophet, and a--and a Pillar of Fire and everything. But they wanted something they had to fuss about. So He let them stay out there in the wilderness till the old fighters all died out.
E-59 Viņš sacīja: "Reiz viņi tur atradās un gāja bojā tieši tāpat, kā jūs tagad. Tagad tur ir kanāli. Tur tuksnesī, kur joprojām stāv tā Klints, ir daudzi kanāli. Taču," sacīja, "jums ir daudz kas jāizrok."
Lūk, kāda ir šodienas vīzija, brāli. Ne jau sākt jaunu organizāciju. Vienkārši atrociet to, kas tajā jau ir. Pareizi. Pirmkārt, to veco, satrunējušo organizācijas baļķi, izmetiet to ārā no kanāla. Dieva svētību kanāli šodien ir pilnīgi aizsprostoti. Tajos guļ organizāciju baļķi.
Tad vēl tur guļ cits baļķis, kuru sauc...sauc: "Tāda Svētā Gara vispār nav." Ja raksies dziļāk un uzdursies tādam baļķim, tad met to ārā. "Tādas kristības ar Svēto Garu nav, tas bija tikai un vienīgi mācekļiem." Izroc to. "Svētais Gars bija tikai apustuļiem."
Doktors Sīmanis Pēteris Vasarsvētku dienā sacīja: "Tas ir jums un jūsu bērniem, un visiem, kas ir tālu, ko vien Tas Kungs, mūsu Dievs, pieaicinās."
E-59 He said, "They was out there one time perishing in the same way that you are. Now there's channels out there. There is plenty of channels where that Rock still lays in the wilderness yonder." But said, "You got to dig out a lot of stuff."
That's the vision tonight brother. It ain't start a new organization. Just dig out what's in it. That's right. The first thing that old rotten log of organization, throw it out of the channel. The channels of God's blessings is all stopped up tonight. Organization logs laying in them.
Then another log's laying out there called--called the "No such a thing as the Holy Spirit." If you dig down and strike that log, throw it out. "There's no such a thing as the baptism of the Holy Ghost, that's just for the disciples only." Dig it out. "The Holy Ghost was just for the apostles."
Dr. Simon Peter said, on the day of Pentecost, "It's for you, and for your children, or them that's far off, even as many as the Lord our God shall call."
E-60 Ne pārāk sen viens ievērojams vasarsvētku draudzes brālis man sacīja: "Mums vairs nav vajadzīga Dievišķā dziedināšana. Es pat nepieļaušu, ka tas tiek praktizēts manā draudzē." Viņš sacīja: "Šodien mums ir labi ārsti un viss pārējais, tas aizvieto to." Hm, hm, hm. Vai redzat...redzat, kādi baļķi trāpās? Ko tas dara? Tas aiztur ūdens tecēšanu.
Elīsas vīzija viņam to parādīja, tur tuksnesī, tieši tur, kur izkalta visi augļi. Nesāciet jaunu organizāciju, vēl vienu "[Vēlais] Lietus" vai kaut ko tādu. Vienkārši iztīriet kanālus, pa kuriem varēs tecēt pirmais lietus. Ūdens tur ir. Kristus vakar, šodien un mūžīgi tas pats. Un tā satriektā Klints bija tuksnesī. Un arī šovakar Tā joprojām ir tur. Paldies Dievam.
Jēzus atkal visu to iztīrīja Golgātā. Taču viņi uzreiz atgriezās pie vecā, atkal sameta iekšā baļķus, aizsprostoja visu...
E-60 Great fine Pentecostal brother told me, not long ago, said, "We don't need any more Divine healing. I wouldn't even let it be practiced in my church." He said, "We got fine doctors and things today, takes the place of that." Mmm, mmm, mmm. See what--see what kind of an old log gets in there? What does it do? It stops the flow of the water.
Elisha's vision showed him that out there in that wilderness, right where the fruits was dried up. Don't start a new organization, another rain or something. Just clean out the channels where the first rain can flow. The water's there. Christ is the same yesterday, today, and forever. And that smitten Rock was in the wilderness. And it's still there tonight. Thank God.
Jesus cleaned it out for them again at Calvary. But they come right back around, throwed the logs back in again, blocked off all...
E-61 Jūs zināt, kas notiek, kad kanālā tiek iemests baļķis, ko tas izdara. Nu, tad visvisāda draza atduras pret to baļķi un sakrājas. Un negaidot viss ūdens jau ir nosprostojies, līdzīgi kā to dara bebri, kad taisa dambi, un vairs nekas tam nevar iztecēt cauri. Tā tas ir.
Mums šodien ir pārāk daudz sludinātāju-bebru, kuri mēģina nosprostot visu ūdeni un pateikt: "Tas ir mūsu. Šī ir tikai mūsu vieta. Tas pieder mums." Un kas ar to notiek? – Tas kļūst sastāvējies. Lūk, kas notiek ar daudzām mūsu organizācijām, cenšas nosprostot ūdeni, lai tas būtu tikai jūsu organizācijai. Ūdens kļūst sastāvējies.
Jūs zināt, ka sastāvējušā ūdenī iemetas tie kāpuri. Lūk, kas šodien ir noticis ar Draudzi: kāpurs te un kāpurs tur. Viss... "Brīnumu laiks ir beidzies. Tādas Dievišķās dziedināšanas vispār nav." Pat piecas minūtes nevar mierīgi nosēdēt sanāksmē. Ak vai! Sastāvējies ūdens, bebru dambis; nojauciet to. Āmen.
Ir kāds avots, Asins pilns,
Kas no Imanuēla vēnām plūst,
Kad grēcnieks tajā gremdēts tiek,
Visi vainas traipi zūd.
E-61 You know what it does to throw a log in a channel, what does it. Well then, all kinds of dirt hits against this log and washes up. And first thing you know, you got all the water backed up, like the beavers do, and make a dam, and you got nothing to go through it. That's right.
We got too many beaver preachers today, trying to dam all the water up, and say, "This is ours. This is just us here. This belongs to us." And what happens to it? It becomes stagnated. That's what's the matter with a lot of our organizations, trying to back up the water for your organization only. It's got stagnated.
You know stagnated water gets these little wiggletails in it. That's what's the matter with the Church today: a little wiggle in here and wiggle out there. Everything... "Days of miracles is past. No such a thing as Divine healing." Can't sit still five minutes in a meeting. Oh, my goodness. Stagnated water, beaver dam, blow it out. Amen. There is a fountain filled with Blood, drawn from Immanuel's veins. Where sinners plunged beneath the flood, lose all their guilty stains.
E-62 Pravietis sacīja: "Kāpiet tur lejā un rociet ārā visus tos baļķus."
"Nu, paklausies, pravieti, vai mums vajadzētu atgriezties un sagaidīt vēl vienu stipra vēja pūtienu?"
"Nē-ē."
"Vai mums vajadzētu sākt vēl vienu 'Vēlīno Lietu'?"
"Nē-ē, nē. Vienkārši iztīriet to kanālu. Tas ir viss, kas jums ir jāizdara."
Cilvēki mums ir, vienkārši iztīriet to kanālu. Ar cilvēkiem viss ir kārtībā. Iztīriet kanālus tā, lai Svētais Gars varētu ienākt. Visus jūsu fanātismus un "ismus", un visu pārējo, kas ir draudzē, to visu pilnīgi iztīriet. Tā Klints jau ir satriekta, ūdens ir svaigs, tekošs, bet mūsu baznīcu sistēmas ir aizdambējušas straumi.
Viņš sacīja: "Iztīriet to visu. Jums nebūs vajadzīgs vēl viens stipra vēja pūtiens. Jūs nedzirdēsiet ne vēju, ne arī redzēsiet lietu, un tomēr ūdens tur būs." Ak, brāli! Nevis jauna sistēma, mums nav vajadzīga jauna sistēma. Mums ir jāiztīra tā sistēma, kas mums ir. Nevis taisīt vēl kādas Dieva Asamblejas vai vēl vienu "Tikai Jēzus", bet vienkārši iztīrīt to "Tikai Jēzus" un Asamblejas, kas mums jau ir.
Izvelciet no turienes visus baļķus. Visas nesaskaņas, strīdēšanos, satraukumus un visu ko tādu, visu to izvelciet, un tur atkal plūdīs ūdens. Tur būs mīlestība, prieks, prieks tā kā upe, vienkārši plūdīs pāri visiem, vienkārši mīlestība vienam pret otru. "Vienoti mēs esam, viena miesa mēs. Vienoti mēs cerībā, žēlastībā, mācībā." Tieši tā. Saprotat?
E-62 Prophet said, "Get down there and dig all them logs out."
"Well, I tell you then, prophet, should we go back and have another mighty rushing wind?"
"Nope."
"Shall we start another latter rain?"
"Nope, nope. Just clean out the channel. That's all you have to do."
We got the people, just clean out the channel. The people's all right. Get the channels cleaned out so the Holy Spirit can come in. All your fanaticisms, and isms, and everything else that's in the church, clean the thing out. The Rock's already smitten, the waters are fresh, running, but our ecclesiastical systems has dammed up the stream.
He said, "Clean those things out. You won't have to have another rushing wind. You won't hear neither wind nor see any rain, but yet there'll be water there." Oh, brother. Not a new system, not a new system we need. What we need is clean out the system we got. Not make another Assemblies of God or another Oneness, but just clean out the Oneness and Assemblies we got.
Get all the logs out of it. All the differences, the fussing, and stewing, and things like that away from them, the waters will go to flowing back again. There'll be love, joy, joy like a river, just flowing all over everybody, just in love with one another. "We are not divided, all one body we. One in hope and doctrine, one in charity." That's it. See?
E-63 Lūk, kas mums ir jādara. Lūk, kāda ir šī doma. Lūk, kāda ir šodienas vīzija. Tāda bija...tāda bija tā pravieša vīzija. Patiesam Dieva pravietim arī šodien ir tāda pati vīzija. Nevis...nevis jauna organizācija, kaut ko uzsākt un izveidot vēl kādu grupu; jūs vienkārši to ātri uzcepsiet, organizēsiet to un galu galā tā būs tieši tāda pati kā visas pārējās. Un arī jūs sametīsiet tajā baļķus.
Kad es tikai sāku kalpošanu, daudzi nāca pie manis un sacīja: "Nu, brāli Branham, tev vajadzētu sākt nelielu organizāciju."
Es sacīju: "Organizāciju? Mēs...mēs esam... es taču stāvu tieši pret to." Es sacīju: "Mums nav vajadzīgā kāda organizācija, bet ir jāiztīra tas, kas mums jau ir." Pareizi. Iztīriet to. Mums ir vajadzīga atmoda, lūk, kas mums ir vajadzīgs, ir jāsāk rakt. Rociet, rociet. Jo dziļāk raksiet, jo vairāk ūdens dabūsiet. Ja tu paraksi un sacīsi: "Nu, es vienkārši iziešu no organizācijas..." Bet paskatieties, kāda draza tur vēl ir palikusi: ļaunprātība, konflikti, viss pārējais. Tīriet to grāvi, līdz atdursieties pret cietu klinti. Pareizi.
Rociet tik dziļi, kur ūdens patiešām var plūst straumēm no Imanuēla vēnām. Tikai pagaidiet, kad tiksiet līdz turienei. Ūdens sāks tecēt, kā no avotiem plūst...
E-63 That's the way we must do it. That's the idea. That's the vision of today. That was the--that was that prophet's vision. A true prophet's got the same vision today. Not a new--not a new organization, start up something and make another group, you'd just fuss it out and organize it and get it just like the rest of it. You'd throw logs in it also.
I first started out in the ministry, many of them come to me, and said, "Well, Brother Branham, you ought to start a little organization."
I said, "Organization? We--we're--that's what I'm against." I said, "What we need is not an organization, but clean up the thing we have got." That's right. Clean it up. We need a revival, what we need, a digging time. Dig, dig, the deeper you dig, the more water you're going to get. If you dig down and say, "Well, I'll just come out of the organization..." And look at the stuff you still got in there: malice, strife, everything else. Clean out the ditch till you go plumb down to solid rock. That's right.
Get down to where the water can really come pouring out of Immanuel's veins. Wait till you get down to that place there. There'll be water just pouring like fountains from--coming from...
E-64 Atrociet visus tos grāvjus. Viņš sacīja: "Kāpiet lejā tajās ielejās. Visi jūs, kas visu laiku mēģinājāt dzīvot te, pašā augšā, augšā uz kalna, skaļi gavilēdami un lēkādami, un saldami, un cepdamies, un visādi citādi." Sacīja: "Labi, bet nedariet to. Kāpiet tur lejā un atrociet tos grāvjus tur, zemajās vietās, un dabūsiet svaigu ūdeni." Lūk, kas mums ir vajadzīgs.
Kāpiet tur lejā un tieciet līdz ūdenim. Lūk, kas mums šovakar ir vajadzīgs: Dieva ūdens. Tā vīzija absolūti izskaidroja Dieva gribu tiem mirstošajiem cilvēkiem, kas gāja bojā. Šovakar vīzija no Tā Kunga ir to visu iztīrīt un sākt jaunu...attīrīt, nevis sākt jaunu organizāciju, sākt atmodu organizācijā. Nevis sākt jaunu sanāksmi, bet atļaut Dievam ienākt. Izrociet visu jūsu veco kļūdu meklēšanu un dzēlīgumu, lepnumu un formālismu, un visus tos aizspriedumus un neticību. Izmetiet to visu ārā.
"Nu, bet paklausies... Bet brāli Branham, tas taču nozīmētu, ka..." Nav svarīgi, ko tas maksātu. Vai nu tu raksi, vai arī mirsi. Visi jūs, Čikāgas metodisti, sāciet rakt; Čikāgas baptisti, sāciet rakt, vai arī aiziesiet bojā. Čikāgas vasarsvētku draudzes, sāciet rakt, vai aiziesiet bojā. Rociet to visu ārā. Metiet to prom. Es saku jums TĀ SAKA TAS KUNGS: ja jūs neizraksiet visu to pagrimumu, kas tur ir, jūs aiziesiet bojā, un jūsu augļi un draudze izkaltīs un nomirs. Izrociet to.
Jūs nedzirdēsiet vēl vienu "Vēlo Lietu" vai vēl vienu agrīno lietu, lai kas tas arī nebūtu, taču tur būs ūdens, un miers tā kā upe plūdīs caur katru sirdi. Tieši tā. Jūs redzēsiet zīmes un brīnumus un Dieva spēku atgriežamies Draudzē, īstā, plūstošā Vasarsvētku dienā, tas vienkārši nonāks. Tieši tā.
E-64 "Dig out all these ditches." He said, "Get down here in these valleys. You fellows that's been trying on live a housetop up there, all the time, up on the mountain, shouting, and jumping, and freezing, and frying, and everything else." Said, "Well, done--don't do that. Get down here and dig out these ditches down low here and get some fresh water." That's what we need.
Get down here and get a hold of the water. What we need tonight is the water of God. The vision absolutely interpreted God's will to that dying perishing people. The vision tonight of the Lord to clean out this thing and start anew... Clean out, not start a new organization, start a revival in the organization. Start a new meeting, start letting God come in. Dig out all your old fault finding, and back biting, and stiff necks, and all these superstitions, and unbelief. Throw the thing out.
"Well, I tell you... But Brother Branham, it--it would mean this..." I don't care what it means. You'll either dig or die. All you Chicago Methodists, get digging, Chicago Baptists, get digging or perish. Chicago Pentecostals, get digging or perish. Dig out the things. Throw it out. I'll tell you THUS SAITH THE LORD, unless you dig out this corruption that's in there, you'll perish and your fruit and church will dry up and die. Dig it out.
You won't hear another latter rain, or another former rain, or whatever it is, but there'll be water and peace like a river, flowing through every heart. Yes, sir. You'll see signs and wonders, and miracles, and powers of God returning back into the Church, in a real flowing Pentecost, just coming down. Yes, sir.
E-65 Tieši tā. Gara vēstījums ir tāds: vai nu sāksim rakt, vai arī sāksim iet bojā. Un viņi jau gāja bojā. Tāpēc viņiem vajadzēja to atrakt. Atrociet to, lai tas ir attīrīts. Dziļāk, jo vairāk jūs raksiet, jo labāk būs jums. Baznīcu sistēmas ir aizsārņojušas visus kanālus. Izvelciet ārā tos vecos baļķus. "Brīnumu laiks ir beidzies. Mums šodien nav vajadzīga Dievišķā dziedināšana."
Šodien taču mums to vajag vairāk nekā jebkad. Jūs teiksiet: "Mums ir labākie ārsti." Tā tas ir. "Mums ir labākās zāles." Pareizi. "Labākās slimnīcas." Pareizi. Un mums ir vairāk slimību. Pareizi. Tāpēc ka jums ir vairāk neticības. Pareizi. Tieši tā. Cilvēki vienkārši ne...
E-65 Yes, sir. The Spirit's message--we will start digging or start perishing. And they was already perishing. So they had to dig it out. Dig it out. Get cleaned up. Deeper, more you dig, the better off you'll be. The ecclesiastical systems has got all the channels all clogged up. Pull them old logs out. "Days of miracles is past. We don't need Divine healing today."
Why, we need it more today than we ever had. You say, "We got the best doctors." That's right. "Got the best medicine." Right. "Got the best hospitals." Right. Got more sickness: right. 'Cause you got more unbelief. Right. That's exactly it. People just don't...
E-66 Lūk, pievērsiet uzmanību, ka viņš sacīja... Un tā, ko tad viņi darīja nākošajā rītā? Es varu iztēloties, kā tie ebreji tur runāja: "Es dzirdēju Tā Kunga vīziju, pravietis pateica patiesību. Es to visu izrakšu." Uzduras vecam baļķim: "Kas tas ir? Desmit procenti no manas algas? Nu, bet mēs taču organizējam vakariņas, lai samaksātu mūsu sludinātājam." Rociet to baļķi ārā, dabūjiet to ārā. Jūs esat Dievam parādā desmito tiesu. Izrociet to ārā. Nometiet to malā.
Un uzreiz viņš uzduras citam baļķim. "Kas tas tāds?" – "Nu, pārāk dziļi tajā visā neiedziļinies." Izvelc to lietiņu un aizmet to. Tieši tā dēļ tu vēl esi seklumā. Tieši tā. Aizmet to prom. Jo dziļāk tu raksi, jo vairāk ūdens tu atradīsi. Vienkārši turpini rakties Dieva krātuvēs, met visu prom, līdz aizraksies un piepildīsies ar īstajiem Dzīvības ūdeņiem.
E-66 Now, you notice he said, "Now..." The next morning, what did they do? I can imagine them Hebrews out there saying, "I heard the vision of the Lord. The prophet told the truth. I'm going to dig out this thing." Hit an old log there. "What is this? Ten percent of my wages. Well, we been having soup suppers to pay our preacher." Dig that log out of there. Get it out of there. You owe God a tenth. Dig her out. Throw it out on one side.
Directly, he hit another little log. "What's that?" "Well now, don't you get off on the deep end." Pull that thing out and throw it out. That's what's got you on the shallow end. Yes, sir. Throw the thing out. More deeper you dig, the more water you will find. Just keep digging in the storehouse of God, throwing the thing out till you get for you can fill up with real waters of Life.
E-67 Un tad, apmēram rītausmā viņi sāka kaut ko ievērot. Sāka nākt ūdens, bet viņi nezināja, no kurienes tas nāk. Ūdens tur bija bijis visu laiku, vienkārši viņi bija to aizsērējuši. Draudzē ir spēks. Es varu to pateikt jums, un es pateikšu to ikvienam kalpotājam, es varu jums parādīt, kur Dievs iedeva Draudzei spēku dziedināt slimos, izdzīt ļaunos garus, darīt visas šīs lietas. Bet jūs tagad atnāciet un parādiet man ar pirkstu Svētajos Rakstos, kur tad Jēzus pateica: "Un tā, tagad Es Draudzei to atkal atņemu."
Nu, tādā gadījumā, kas ir noticis? Kas par lietu? Jūs to esat nosprostojuši. To ir nosprostojušas jūsu pašizdomātās idejas. Es varu pateikt jums, kur Jēzus ir to apsolījis šajā pēdējā dienā, un parādīt jums, ka šīs zīmes, kuras jūs redzat...ka Svētais Gars ienāk draudzē un izlej vīzijas un visu pārējo, kā Viņš to arī dara. Bet jūs...jūs pamēģiniet to noliegt un ieraudzīsiet, kur jūs esat.
E-67 Then about daylight, they happened to notice. The waters came and they didn't know where it come from. It was there all the time. They just clogged it up. There's power in the Church. I can tell you, and I'll tell any minister, I can show you where God gave the Church power to heal the sick, cast out devils, and all these things to do. And now you come put your finger on the Scripture where Jesus said, "Now, I take it back away from the Church now."
Well then, what's happened? What's the matter? You've got it clogged up. Your own self-made idea of it has clogged it up. I can tell you where Jesus promised in this last day, and show you that these signs that you see done, that the Spirit of God would come into the church and sow visions and so forth like that, as He is doing. And you--you try to disprove it one time and find out where you're at.
E-68 Tas viss ir tāpēc, ka jūs esat pilnīgi aizsērējuši, jo jūs esat piebāzti ar baznīcu sistēmām. Tas viss ir aizsērējis. Atrociet to visu un aizmetiet to prom, un ļaujiet ūdenim brīvi plūst.
Apmēram tajā laikā, kad sāk aust diena, ak, brāli, ūdeņi sāka brīvi plūst, tecēdami no tās satriektās Klints, kura joprojām atradās tur tuksnesī. Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Vienīgais, kas ir jāizdara, ir jāaizvāc no ceļa visi tie vecie baļķi. Aizvāciet no ceļa visu veco neticību. Paceliet to neticību un aizmetiet to prom.
Saki: "Nu, tagad paklausieties. Jēzus to apsolīja. Un man ir vienalga, ko saka citi. Es tam ticu." Tieši tā. Paņem to baļķi un izmet to ārā. Saki: "Dievs to apsolīja. Es to redzu tieši savā acu priekšā. Es vienmēr par to smējos. Es domāju, ka tas ir nepareizi. Taču tagad es tam ticēšu. Tāpēc es paņemšu to veco baļķi un to izmetīšu." Un uzreiz, kā tu aizvāksi no ceļa to baļķi, sāks plūst saldie Dieva miera ūdeņi. Tie plūdīs caur tevi kā upe.
E-68 The reason the things is, you're all clogged up with too much ecclesiastical systems in you. It's all clogged up. Dig the thing out, and throw it away, and let the waters go to running.
About time it begin to break day, oh, brother, the waters is flowing freely, coming from that smitten Rock that still was out there in the wilderness. He's the same yesterday, today, and forever. Only thing you have to do is get all the old logs out of the way. Get all of the old unbelief out of the way. Pick up that unbelief and throw it away.
Say, "Well now, listen. Jesus promised it. And I don't care what anybody says, I believe it." That's it. Take the log and throw it out. Say, "God promised it. I see it right here before me. I've always made fun of it. I thought it was wrong. But now I'm going to believe it. So I'm going to get this old log and throw it out." And as soon as you get that log out of the way, the sweet waters of peace of God will go to flowing. Like a river, it'll flow through you.
E-69 Tu sacīsi: "Nu, man...man vienmēr ir bijuši jautājumi par dziedināšanu..." Es redzu, ka cilvēki par to... Dziedināšana. Kad Dievs šeit atnāk un pierāda, ka Viņš ir tieši šeit, jūsu vidū... Vai ziniet, kas tas ir? Jūs tiecaties...jūs mēģināt pielietot ticību ar orhidejas palīdzību. Ticība tika pielietota ar nezāli, ar īzapu. Īzaps ir patiešām parasta nezāle.
Jūs cenšaties izstrādāt ticību. Ticību nevar izstrādāt. Ticība ir tik parasta; tā ir tā pati ticība, ar kuru jūs dzerat ūdeni. Tā pati ticība, ar kuru jūs...jūs vadāt savu automašīnu. Saprotiet, tas ir patiešām vienkārši. Jūs... Nu, īzaps, tas aug uz zemes, ēku plaisās, it visur. Un, kad viņi pielietoja asinis ar īzapa palīdzību, viņi pielietoja ticību...
E-69 You say, "Well, I--I always wondered if healing..." Here's what I find people... healing. When God come here and prove Hisself to be right here among you... You know what it is? You're reaching out--you're trying to apply faith with a orchid. Faith was applied by weeds, hyssop. Hyssop is just common weeds.
You try to work up a faith. You can't work up a faith. Faith is so common; it's the same faith you go get a drink of water with. Same faith you--you drive your automobile with. See, it's just common. You... Well hyssop, you can find it growing on the ground, out of the cracks of the buildings, anywhere. And when they applied the blood with hyssop, was applying faith.
E-70 Pielietojiet ticību ar patiešām...pielietojiet asinis ar patiešām parastu lietu, tādu kā nezāles ticību. Bet jūs cenšaties skatīties apkārt un sacīt: "Ja vien es spētu atrast kādu orhideju, lai pielietotu manu...ka es ticu Jēzum. Ja vien es spētu pasniegties un satvert kādu orhideju." Jums nevajag orhideju. Paņemiet nezāles, kas jums ir tieši blakus. Paņemiet to ticību, ar kuru jūs ejat mājās. Ņemiet to ticību, kas atveda jūs uz šejieni. Tieši to pašu pielietojiet šovakar un paskatieties, kas notiks. Ak, brāli! Tavā prātā nebūs nekādu šaubu. Ja patiešām asinis ir pielietotas ar tāda veida ticību, lai kas tas arī nebūtu, saki: "Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Es sviežu prom visus vecos baznīcu baļķus un visu pārējo, ārā no manas sistēmas, te un tagad. Un, Kungs Dievs, ar patiešām parastu ticību es ticu, ka Tu esi mans Glābējs, Tu esi mans Dziedinātājs."Āmen. Āmen.
Ticiet tam šādi un sajūtiet mieru kā upi. Spēcīgās strūklas no tā avota, kas nekad neizsīkst, tas avots vienkārši izlīs, kad jūs izvilksiet visus tos vecos baļķus.
E-70 You apply faith with just com--apply the blood with just common thing, like weed faith. But you're trying to look all around and say, "If I could just find an orchid to apply my--what I believe in Jesus. If I could just ever reach out and get a hold of an orchid." You don't need an orchid. Take the weeds that's right by you. Take the faith that you go home with. Take the faith that brought you here. Apply that same thing tonight and watch what will take place. Oh, brother. There will never be a doubt in your mind. If it's really, the blood's applied by that kind of a faith, I don't care. You say, "Jesus Christ is the same yesterday and forever. I'm throwing all the old logs of ecclesiasticalism and everything, out of my system, right here now. And Lord God, by just ordinary faith that I believe You to be my Saviour, You are my Healer." Amen. Amen.
Believe that like that and just feel peace like a river. The great gushes from that fountain that never runs dry, that fountain will just pour down, when you get all of the old logs out.
E-71 Vienkārši turpiniet rakt, līdz jūs atdursieties pret kaut ko, kas padarīs jūs... Ja esat izdarījuši kaut ko nepareizu, piemēram: "Es...es esmu parādā tik un tik daudz naudas." Nu, ejiet un samaksājiet.
Jūs teiksiet: "Nu, es nevaru viņam samaksāt." Tādā gadījumā aizejiet un viņam to pasakiet. Tā ir pareizi. Nebēguļojiet pa krūmiem tā dēļ. Ejiet un pasakiet to viņam. Saprotat? Un pasakiet viņam, sakiet: "Es to visu izlabošu, brāli. Vienkārši iedod man nedaudz laika. Es visu nokārtošu."
"Nu, ziniet ko, es smējos par tiem cilvēkiem, kurus sauc par pentakostiem." Piecelies kājās un saki: "Man ir žēl, ka es tā darīju." Pareizi. Saki: "Kungs, Tu zini manu sirdi. Ļaudis, piedodiet man." Un jūs sajutīsiet, kā aiziet tas vecais baļķis. Ieplūdīs vēl vairāk ūdens (ak vai!), vienkārši ielīs.
Un tad negaidot... Saki: "Es vienmēr domāju, ka tās vīzijas bija no velna. Taču tagad es redzu, ka tās ir no Dieva." Ļoti labi. Tad tas vecais baļķis aizies. Tad atkal sāks lieties ūdeņi. Tā tas ir. Vienkārši aizvāciet visu no tā grāvja. Ūdens tur ir. Vai jūs tam ticat?
Bībele saka: "Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi." Tāpēc Viņš joprojām ir tā satriektā Klints. Viņam joprojām ir Dzīvība, joprojām ir ūdens. Viņam ir dziedināšanas spēks. Jūs jautāsiet: "Brāli Branham, vai mani Jēzus dziedinās?" Viņš to jau ir izdarījis. Vienkārši aizvāc prom no ceļa tos baļķus.
E-71 Just keep digging till you hit something in there that makes you... If you've done something wrong, say, "I--I owe so-and-so some money." Well, go pay it.
You say, "Well, I can't pay him." Go tell him about it then. That's right. Don't beat around the bush about it. Go tell him. See? And then tell him, say, "I'll make it right, brother. You just give me a little time. I'm fixing to straighten up right."
"Well, I tell you what, I made fun of them people called Pentecostals." Raise up and say, "I'm sorry I done it." That's right. Say, "Lord, You know my heart. People, you forgive me." And you'll feel that old log go out. Some more water will go to pouring in (Oh, my.), just go to rolling in.
The first thing you know, say, "I always thought them visions was of the devil. But I see now they're of God." All right. Then that old log will go away. Then the waters will start pouring again. That's right. Just get everything out of the ditch. The water's there. You believe it?
The Bible said, "Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever." So He's still that smitten Rock. He's still got the Life, still got the water. He's got the healing power. You say, "Brother Branham, will Jesus heal me?" He's already got it. Just get the logs out of the way.
E-72 Aizvāc visus atkritumus un vecus spaiņus, un cisternas... Aizvāc no ceļa visu to drazu. Visus beigtos zirgus un visu baznīciskumu, kas guļ tev ceļā, met to visu ārā. Tas... Dievs uz kaut kā tāda nekad nenonāks. Tas piesārņos ūdeni. Bet ūdens netiks piesārņots, tāpēc vāc tik prom visus savas neticības sārņus, un Dievs ielies tur ūdeni.
Ūdens tur jau ir. Vienīgais, kas tev ir jāizdara, tev ir jāaizvāc iemesls, dziedināšana jau ir paveikta. Dievs jūs jau ir dziedinājis. Jums tikai vajag aizvākt no ceļa jūsu neticību. Lūk, kāda ir šī vīzija. Es saku to Tā Kunga Vārdā, tieši tāpat kā todien sacīja Elīsa, TĀ SAKA TAS KUNGS, aizvāciet no ceļa jūsu neticību. Pavērojiet, kas notiks.
Aizvāciet no ceļa jūsu sistēmas, paskatieties, kāda atmoda aizdegsies Čikāgā. Paskatieties, kāda atmoda aizdegsies pasaulē, ja mēs aizvāksim no ceļa mūsu sistēmas. Aizvāciet no ceļa jūsu personīgās idejas un ļaujiet... Gars jau... Klints jau ir satriekta. Vienīgais, kas mums ir jāizdara – mums ir jāaizvāc viss, kas stāv ceļā, un jāļauj tam tecēt.
Vai jūs gribat redzēt, kā cilvēki tiek dziedināti? Vai jūs paši gribat būt dziedināti? Vienkārši aizvāciet prom no ceļa visas jūsu šaubas. Un pēc tam redzēsiet, kas notiks. Tas plūdīs kā upe.
E-72 Get all the trash and old buckets and cisterns... Pthhh, mmm. [Brother Branham illustrates--Ed.] Get all that stuff out of the way. Old dead horses and ecclesiastical things that's laying in your way, throw the thing out. It'd... God ain't going to come in on like that. It'll pollute the water. And the water ain't going to be polluted, so you just get your own pollution out, of unbelief, and God will pour the water in.
It's already there. Only thing you have to do is just move the cause, the cure is already performed. God's already healed you. You just have to get your unbelief out of the way. That's the vision. I say that in the Name of the Lord, the same as Elisha said it that day, THUS SAITH THE LORD, get your unbelief out of the way. Watch what will take place.
Get your systems out of the way, watch what a revival will strike Chicago. Watch what a revival will strike the world, if we get our systems out of the way. Get our own ideas out of the way and let... The Spirit's already--the Rock's already smitten. The only thing we have to do is just get the things out of the way and let it flow.
You want to see people healed? You want to get healed yourself? Just get all of the doubt out of the way. And then see what takes place. It will flow like a river.
E-73 Un pēc tam, nākamajā rītā, ienaidnieks paskatījās turp. Viņš paskatījās tajā virzienā, un tur bija ūdens. Taču ienaidniekam tas izskatījās kā asinis, tāpēc ka šādi to apspīdēja saule. Un tas viņu nobiedēja. Pareizi. Un tāpēc viņa prātā uzradās muļķīga doma, un viņš uzreiz uz tās uzķērās.
Ko tad pravietis viņiem pateica? Sacīja: "Nu, Dievam tas ir sīkums. Ja vien jūs novāksiet no ceļa visus baļķus, Es parūpēšos par visu pārējo." Ja jūs novāksiet...novāksiet no ceļa visu neticību, Dievs parūpēsies par visu pārējo.
E-73 And then the next morning, the enemy looked up. And he looked across there, and when he did, it was water. But to the enemy, the way the sun was shining on it, it looked like blood. And it scared him. That's right. And it got some little silly thought worked up in his mind and trapped him right into it.
What did the prophet say to them? Said, "Why, this is a little thing to the Lord. If you all just get all the logs out of the way, I'll take care of the rest of it. If you'll get--if you get all the unbelief out of the way, God will take care of the rest of it."
E-74 Vai zināt, kas notika? Viņš sacīja: "Katrs vīrs lai paņem akmeni. Un Es iedošu jums to zemi. Es ļaušu jums to iemantot." Un katrs vīrs paņēma akmeni, un, kad viņš nokļuva tur, kur atradās tās vecās, formālās akas, viņam bija akmens cieta liecība. Āmen.
"Slava Dievam. Dievs iedeva man Svēto Garu. Es...es esmu kā Sīmanis. Es tagad esmu Pēteris, akmentiņš." Āmen.
Un ikviens paņēma savā rokā savu akmeni, īstu liecību par...īsteni ugunīgu liecību. Kad Jēzus nostājās Pētera priekšā, sacīja: "Tavs vārds ir Sīmanis. Bet kopš šī brīža tevi sauks par Pēteri, kas nozīmē – akmentiņš." Brāli, viņš to paņēma rokā. Viņš zināja, ka tas bija Mesija. Un, lūk, viņš devās un aizmētāja ar to (ar akmeņiem) formālās akas.
E-74 You know what happened? He said, "Each man pick you up a rock. And I'm going to give you the land. I'm going to let you possess it." And each man took a rock and when he got over there where them old formal wells was, he had a good rock testimony. Amen.
"Praise God. God give me the Holy Ghost. I'm--I'm like Simon. I'm Peter now, a little stone." Amen.
And everybody get his own rock in his hand, a real testimony of a real fiery testimony... When Jesus come before Peter, said, "Your name is Simon. And from henceforth, you shall be called Peter, which is little stone." Brother, he picked that up. He knowed that was the Messiah. Away he went and he stopped up formal wells with it.
E-75 Un, lūk, kas mums ir vajadzīgs šovakar – iegūt tādu pašu liecību, kas... Ak, ka Jēzus Kristus dzīvo un ka Viņš... Tas apturēs tās visas vecās, formālās liecības, kas saka: "Brīnumu laiks ir beidzies, nekā tāda nav." Tos vecos, sagrautos ūdens rezervuārus, tajos taču ir tie kāpuri, tas visu to apturēs.
Iemetiet tur to liecības akmeni. "Jēzus Kristus tas pats vakar, šodien un mūžīgi." Ieejiet Garā, jums ir jāieiet Garā. Ja jūs aiziesiet uz dejām un tur sāks dejot, un cilvēki plaukšķinās savas plaukstas un sāks tā dejot, bet tu tur nostāsies un sacīsi... Viss tavs... Kāds gan no tevis būs dejotājs? Protams. Jā. Vai tad tu patiešām būsi tajā garā? Nē, viņi spiedz aiz prieka un dejo, bļauj un auro.
E-75 And what we need tonight, is get that same kind of a testimony, that.. Oh, that Jesus Christ lives and He... It'll stop up all these old formal testimonies, saying, "The days of miracles is past. There is no such a thing." Them old broken cisterns, anyhow, wiggletails in them, it'll stop them up.
You throw that rock of testimony out there. "Jesus Christ the same yesterday, today, and forever." Get in the Spirit; you've got to get in the Spirit. If you go to a dance and start dancing, and they start clapping their hands, doing all that dancing, you stand over there and say... [Brother Branham illustrates--Ed.] All your... Wouldn't you be a dancer? Sure. Yeah. You're sure in the spirit of it. No, they whoop it up and dance and scream and holler.
E-76 Lūk, kā sākas atmoda. Tā ir tad, kad tu patiešām ieej atmodas Garā, nevis caur līksmošanos vai vēl kaut ko, bet caur tik ilgu lūgšanu, līdz atmoda ielauzīsies tavā sirdī, līdz aizpeldēs prom visi baznīciskuma baļķi un visi fanātisma baļķi, un visi sistēmas baļķi, un visi neticības baļķi, un tad Dieva ūdeņi atnāks un izliesies pār tevi. Lūk, lūdzu.
Tad tava liecība...tad tu nesmēķēsi cigaretes aiz mājas, šovakar lēkādams šeit pa draudzi un sacīdams, ka tev ir Svētais Gars. Tu esi skanošs varš un šķindošs zvārgulis. Cilvēki to zina.
Kad izejat no šejienes ar tādu dzīvi, sievietes apgriež sev matus un krāso lūpas, un saka: "Es esmu no vasarsvētku draudzes." Ak, jūs nabaga nožēlojamie...
E-76 That's the way you get a revival. It's when you really get in the Spirit of revival, not whooping it up or something, but by praying it down, until there's a revival strikes your heart, until all the logs of ecclesiasticalism, and all the logs of fanaticism, and all the logs of systems, and all the logs of unbelief flows out, and then the waters of God comes falling down upon you. There you are.
Then your testimony, then you won't be smoking cigarettes behind the house, and out here tonight, jumping around the church, and saying you got the Holy Ghost. You're a sounding brass and a tinkling cymbal. People know that.
When you get out here with all this kind of living, the women bobbing off their hair, and painting their lips, and saying, "I'm Pentecostal." Oh, you poor miserable...?...
E-77 Dažiem no jums, sludinātāji, draudzē ir diakoni ar četrām vai piecām dažādām sievām, saka: "Es esmu pentakosts." Ak, cilvēki pasaulē taču nav muļķi. Viņi taču saprot. Tieši tā. Ak vai!
Izejat no šejienes, liekat likmes zirgu skriešanas sacīkstēs un visu ko tādu. Un tad saucat sevi par... Un daudzi no jums pirms došanās uz lūgšanu sanāksmi paliek mājās un paklausās televīzijas programmu. Un sakāt: "Es esmu no vasarsvētku draudzes." Ha, ha! Tu tikai saucies par vasarsvētku draudzi. Tev nav Vasarsvētku dienas pārdzīvojuma. Draudze tavā sirdī ir pirmajā vietā, brāli. Tas ir viss visā, tas ir Dievs, Dievs. Tas ir viss, ko jūs redzat un zināt, tas ir Dievs.
Tā grupa, kuru sauc par vasarsvētku draudzi... Un saka: "Ak, tās ir kaut kādas blēņas. Neticiet tam." Saprotat? Taču Tā Kunga vīzija atnāk caur Tā Kunga Vārdu. Izrociet to visu. Izrociet visu to neticību, lai Dzīvības ūdeņi varētu brīvi ieplūst, un tas apturēs visus tos izteikumus: "Brīnumu laiks ir beidzies." Lai Draudze patiešām atgriežas atpakaļ.
E-77 Some of you preachers with deacons in your church, with four or five different wives and things like that, say, "I'm Pentecostal." Oh. The world's got better sense than that. They're smarter than that. Yes, sir. Oh, my.
Get out here and bet on horse races and everything else. And then call yourself... And a lot of you would stay home and listen to a television before go to a prayer meeting. And say, "I'm Pentecostal." Ho, ho. You're just named Pentecostal. You haven't got the experience of Pentecost. The Church is the first thing in your heart, brother. That's all in all, is God, God. It's all you can see and know about, is God.
That's the group that's so called Pentecostal and said, "Aw, now that stuff's nonsense. Don't you believe that." See? But the vision of the Lord comes by the Word of the Lord. Dig all that out. Dig all that unbelief out so the waters of Life can flow in freely, and will stop all this here saying, "The days of miracles is past." Let the Church really get back.
E-78 Saka: "Vasarsvētku draudzes, tur viņi tikai un vienīgi tēlo." Tu iedziļinies un roc dziļāk, līdz atdursies pret klints pamatni. Lai tev atnāk Vasarsvētku dienas pārdzīvojums, un pavēro, kas notiks, brāli. Neviens nevarēs iebakstīt tavai dzīvei ar pirkstu. Tieši tā. Tu esi godīgs un tiešs, un tu esi īsts džentelmenis. Tu esi īsts Dieva vīrs. Tu esi īsta Dieva sieviete.
Kad tu esi Svētā Gara apzīmogots, zīmogs ir uz abām papīra pusēm. Cilvēki redz tevi nākam un redz tevi ejam. Viņi zinās, kā tu izskaties, kā rīkojies, kā tu runā un...un kā biedrojies. Un tu esi kristietis. Kad tu esi apzīmogots ar Svēto Garu, tu...
Dievs ir gatavs to izdarīt, ja mēs esam gatavi ļaut Viņam to izdarīt. Vai jūs tam ticat?
E-78 Say, "The Pentecostals is nothing but just bunch of make belief." You get right down and dig down till you strike the rock bottom. Let a Pentecostal experience happen to you and watch what happens, brother. There's nobody can lay a finger on your life. Yes, sir. You're square as a--gun barrel straight and you're a real gentleman. You're a real man of God. You're a real woman of God.
When you're sealed by the Holy Ghost, the seal's on both sides of the paper. They can see you coming, and see you going. They'll know that you look like, act like, talk like, and--and--and associate like. And you are a Christian, when you're sealed by the Holy Ghost. You...
God's ready to do it, if we're ready to let Him do it. Do you believe that?
E-79 Un tā, ko tad darīt tālāk? "Vai nākamā lieta, sludinātāj, ir tas, ka tev ir jāatnāk un jāuzliek man rokas?" Tam ar to nav nekāda sakara. Tas, iespējams, liks...nedaudz tevi kaut kur pastums. Taču tas...tas nav tas. Lūk, kas ir jādara, brāli: jāpieņem Dieva Vārds un jāsaka: "Tā ir patiesība, un es tam ticu. Un man šeit ir veci bluķi, es tagad izmetu manu neticību, un es to ar Dievu nokārtošu. Es ticēšu." Ticiet uz jūsu glābšanu.
Lūk, es nevaru jums pateikt par jūsu glābšanu. Jums pašiem tas ir jāsaņem. Taču Kristus joprojām dzīvo un valda. Šovakar Viņš ir šeit. Vai jūs tam ticat? Kas jums ir jāizdara? – Jums ir jāieiet Garā. Un, kad jūs ieiesiet Garā, tad jūs sapratīsiet šo vīziju.
Taču kamēr vien jūs sakāt: "Nu, slava Dievam, es esmu metodists. Man nav tam visam jāpieskaņojas."
"Es esmu baptists."
"Es esmu no asamblejām."
"Es esmu no "Tikai Jēzus". Labi. Tā tik turpini. Tu nekad nesapratīsi to vīziju.
Taču atmet to visu malā un ieej vīzijā, un ieraudzīsi, ka Jēzus nāk, bet draudze šeit iet bojā, ieej vīzijā un rocies tik dziļāk, brāli. Es tev saku, tad kaut kas ar tevi notiks. Tu ieiesi atmodas Garā. Vai jūs tam ticat?
E-79 Now, what's the next thing to do? "Is the next thing, preacher, for you to come lay hands on me?" That doesn't have nothing to do with it. That might make--spurn you up on a little something. But that--that ain't it. The thing to do, brother, is accept God's Word and say, "It's the truth and I believe it. And I've got an old--chunks in here, I'm throwing out right now, my unbelief, and I'm settling it with God. I'm going to believe." Believe for your salvation.
Now--now, I can't tell you about your salvation. You have to work that out yourself. But Christ still lives and reigns. He's here tonight. Do you believe that? What do you have to do? Get in the Spirit. And when you get in the Spirit, then you see the vision.
But as long as you say, "Well, bless God, I'm Methodist. I don't have to put up with such."
"I'm Baptist."
"I'm Assemblies."
"I'm Oneness." All right. Go ahead. You'll never see the vision.
But you throw that thing aside and get into the vision and see Jesus coming and the church a perishing here, and get into the vision, and dig right down, brother, I'm telling you, something will happen to you then. You'll get in the Spirit of revival. Do you believe it?
E-80 Tādā gadījumā visi ieiesim Garā un ticēsim tam. Nolieksim mūsu galvas, kamēr lūgsim Viņam dāvāt mums šo vīziju.
Debesu Tēvs, mēs dzīvojam uz iznīkstošas zemes. Mēs dzīvojam iznīkstošā valstī. Mēs dzīvojam iznīkstošā pasaulē un sludinām iznīkstošiem cilvēkiem. Un es...es esmu tikai cilvēks. Un tie pārējie sludinātāji ir tikai cilvēki. Taču Tu esi neiznīcīgais Dievs.
Šovakar es lūdzu Tevi, Kungs, lai šis vēstījums, ko es pateicu un...un... Tie seši nervozie mēneši, kad es braukāju un satraucos...varbūt es neesmu pateicis to pilnīgi pareizi, Kungs. Taču, ja es...es tā izdarīju, tad lai Tavs Svētais Gars vienkārši ņem un izlīdzina no tā visas grumbas.
Dievs, tieši tā, kā Tu izdarīji to Ābrahāmam un pateici, ka viņš... Mēs zinām, ka viņam bija savi satraukumi un viņš...un viņš šaubījās, un... Taču, kad tika uzrakstīts Dievišķais apraksts par viņa dzīvi, nu, tajā bija pateikts, ka viņš nešaubījās par Dieva apsolījumiem ar neticību, bet bija stiprs, Dievam godu dodams.
E-80 Let's all get in the Spirit then and believe it. Let's bow our heads while we ask Him to give us the vision.
Heavenly Father, we're in a perishing land. We're in a perishing nation. We're in a perishing world, and preaching to perishing people. And I'm a--I'm just a man. And these other preachers are just men. But You're a imperishable God.
I pray Thee tonight, Lord, that this message that I have spoke. And--and my nervous six months of going and wound up. I might not have said it just right, Lord. But if I--if I didn't, You let the Holy Spirit just smooth it out and take all the wrinkles out.
God, just like You did to Abraham. And said... he... We know he had his flusterations, and he--and he staggered, and... But when the Divine commentary of his life was written, why, it said he staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong, giving praise to God.
E-81 Tāpēc, Kungs Dievs, lai visu manu grīļošanos un nepareizi izteiktos vārdus, un nepareizo izrunu, lai Svētais Gars vienkārši izlīdzina to un katrā sirdī šodien ieliek šī vēstījuma Dievišķo aprakstu, ka mēs dzīvojam...un ka joprojām ir kāds īsts Dieva kalps.
Ka joprojām ir cilvēki, kas mīl Dievu. Ka ir Dievs, kuram viņi nav vienaldzīgi. Un ka ir Glābējs, kas tika satriekts pirms diviem tūkstošiem gadu, Kurš tika ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Viņam bija uzlikts mūsu sods mums par atpestīšanu, ar Viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Tas pats Glābējs, Kas pateica: "Tos darbus, ko Es daru, arī jūs darīsiet."
Dievs, lai tiek aizvākts katrs vecs baļķis un katrs sarūsējis spainis, un viss pārējais, lai šovakar tas viss tiek aizvākts prom no ceļa. Un lai Dzīvības ūdeņi brīvi plūst.
Dievs, izgriez mani no iekšas uz āru un nomazgā mani, un padari mani tīru, Kungs. Un piepildi mani ar Tavu Garu, te un tagad. Un piepildi ar ticību tos cilvēkus, kuri ir šeit. Un, ja šeit atrodas kāds, kurš netic, tad lai viņi var ieraudzīt un noticēt, jo mēs lūdzam to Jēzus Vārdā.
Un tad lai viņi, katrs no tiem, ieiet Garā, un mēs visi piepildāmies ar Garu, un visi šovakar tiek dziedināti un izglābti. Jo mēs lūdzam to Jēzus Vārdā. Āmen.
E-81 So Lord God, all my little staggerings and misspelled words and mispronounced and so forth. Let the Holy Spirit just smooth it out, and put a real Divine commentary in every heart of this message tonight. That we're living... And there still remains a servant of God.
There still remains people who love God. And there is a God Who's interested in them. And there is a Saviour that was smitten two thousand years ago, Who was wounded for our transgressions, bruised for our iniquity, chastisement of our peace upon Him and with His stripes we were healed.
The same Saviour that said, "The works that I do shall you also." God, may every old chunk be moved and every old rusty bucket and things, be moved out of the way tonight. And may the waters of Life flow freely.
God turn me inside out and wash me and make me clean, Lord. And fill me with Your Spirit just now. And fill these people out here with faith. That if there would be one down here who does not believe that they might see and believe, because we ask it in Jesus' Name.
And may the--then they every one, get in the Spirit and we be all filled with the Spirit, and all healed and saved tonight. For we ask it in Jesus' Name. Amen.
E-82 Ir kāds avots, Asins pilns,
Kas no Imanuēla vēnām plūst,
Kad grēcnieks tajā gremdēts tiek,
Visi vainas traipi zūd.
Visi vainas traipi zūd.
(Pacelsim mūsu rokas, kamēr mēs...)
Visi vainas traipi...
Kad grēcnieks tajā gremdēts tiek,
Visi vainas traipi zūd.
Tagad nolieksim mūsu galvas.
E-82 There is a fountain filled with blood,
Drawn from Immanuel's veins,
And sinners plunged beneath that flood,
Lose all their guilty stains.
Lose all their guilty stains,
(Let's just raise our hands while we... )
all their guilty stains;
And sinners plunged beneath that flood,
Lose all their guilty stains.
Let's bow our heads now.
The dying... [Brother Branham begins humming--Ed.]
E-83 Ak, Tēvs Dievs, mēs tagad mirstam no visas mūsu neticības. Radi mūsos tagad vēlēšanos rakt. Mēs rokam, Tēvs. Izmeklē mani un pārbaudi mani, un izzini, vai manī nav kaut kādas neticības, Kungs. Ja tāda ir, tad palīdzi man aizvākt to prom no ceļa, te un tagad. Palīdzi man iztīrīt šo kanālu, lai Dieva spēks var plūst caur to.
Palīdzi tagad šiem cilvēkiem, Kungs. Es lūdzu par viņiem. Es lūdzu, lai Tu ļauj katram kanālam būt tīram. Attīri katru draudzi, kas ir šeit pārstāvēta, Kungs. Visus viņus, kuri ir no visām šīm organizācijām, attīri no visas neticības, Kungs. Attīri no tās visas šīs pasaules sistēmas, lai Svētā Gara saldā sadraudzība ienāk caur Dieva kanāliem, plūzdama šovakar cauri šejienei, atnesot svaigu atklāsmi, Dzīvības Vārdu, lai šovakar tas ienāk šeit katrā dvēselē.
E-83 O Father God, we're dying now of all of our unbelief. Create in us in--a desire to dig now. We're digging, Father. Search me and try me and see if there's any unbelief in me, Lord. If there is, help me to get it out of the way right now. Help me to clean this--the channel out, so the power of God can flow through.
Help this audience just now, Lord. I pray for them. I pray that You'll let every channel be clean. Clean every church that's represented here, Lord. All of them, from one organization to another, clean all the unbelief out, Lord. Clean all the systems of the world out of it, and may the sweet fellowship of the Holy Ghost come in through the channels of God, flowing through here tonight, bringing fresh revelation, a Word of Life, may it go out tonight into every soul here.
E-84 Un es zinu, ka Tu esi šeit, Kungs. Un viņi skatās uz mani kā uz Tavu redzētāju jeb kā uz Tavu ticīgo, kā uz tādu, kas ir kā piemērs. Un, Tēvs Dievs, es lūdzu, lai Tu palīdzi man šovakar, lai Svētajam Garam būtu brīva pieeja manā dvēselē un manā sirdī, manā dzīvē, manās acīs, manā būtnē. Ne tikai man, bet katram, kas atrodas šeit. Lai tie, kuri netic, varētu ieraudzīt Svēto Garu darbojamies caur ticīgajiem, un pateiktu: "Ja tas ūdens no satriektās Klints var plūst caur viņiem, tad tas var plūst arī caur mani." Dāvā to, Tēvs. Es lūdzu to Jēzus Vārdā. Āmen.
Un, Tēvs, es lūdzu, lai Tu svētī manus brāļus, kas atrodas man aiz muguras, šos dārgos vīrus. Daži no viņiem sludināja Evaņģēliju, kad es vēl biju grēcīgs puika. Dievs, dāvā šovakar... Daži no šiem vīriem, kas šeit sēž, atrodas darba laukā jau ļoti sen. Viņi ir karavīri, rētās.
Sistēmas bieži ieved cilvēkus... Taču dziļi savās sirdī, Kungs, viņi...viņi vēlas ieraudzīt Dieva kustību. Un vēl mēs redzam, ka, ja velnam nesanāk viena lieta, viņš izdara kaut ko citu. Un pēc tam viņš kaut ko samudžina un notraipa, un tas liek cilvēkiem nedaudz distancēties. Tēvs, lai katra sirds šovakar ir atvērta tam īstajam avotam.
E-84 And I know You're here, Lord. And they look to me as Your seer or as Your believer, for someone to make an example. And Father God, I pray that You'll help me tonight, that the Holy Spirit might have a free access into my soul and my heart, my life, my eyes, my being. Not only to me but to every person here. That the ones who does not believe, might see the Spirit working through believers and saying, "If it--that water can flow from that smitten Rock through them, it can through me too." Grant it, Father. I ask it in Jesus' Name. Amen.
And Father, I pray that You'll bless my brethren here behind me, these precious men. Some of them was preaching the Gospel when I was a sinner boy. God, grant tonight, some of these man setting here, has been on the field a long time. They're warriors, are scarred.
Many times systems lead men sometime to... But down in their heart Lord, they--they--they want to see the move of God. And then we find out that the devil don't do one thing, he will do another. And then he will mess up something or gaum up something. And it makes them kindly pull back a little bit. Father, may every heart be opened up tonight to the real fountain.
E-85 Dievs, es varu runāt. Es esmu tikai cilvēks. Es varētu...varētu izteikt jebkādu apgalvojumu, varētu to izteikt ļoti saprotami. Taču tas tik un tā nebūtu Tu. Viens vienīgs Vārds no Tevis pierādīs visu, Kungs. Tu sacīji: "Ja jūsu vidū būs kāds pravietis vai garīgs, Es, Tas Kungs, runāšu uz viņu, rādīšu viņam vīzijas, runāšu uz viņu sapņos. Un, ja viņa teiktais piepildīsies, tad klausiet viņu. Taču, ja tas nepiepildās, nebaidieties no tā cilvēka, jo Es neesmu ar viņu. Taču, ja tas piepildās, tad klausiet to."
Tēvs Dievs, es pierādīju, ka...šovakar un katru vakaru ar Svētajiem Rakstiem, ka Tu esi Kristus. Tu esi...Tu esi Dieva Dēls. Un Tu tiki satriekts, lai paņemtu prom mūsu grēkus un neticību, lai Tava paša Dzīvība varētu plūst caur mums.
Lūk, es saku šiem cilvēkiem, ka šovakar Tu sēdi pie Dieva labās rokas augstumos, tur augšā uz troņa, Augstais Priesteris, kuram mēs varam pieskarties, kad apzināmies mūsu vājības [Latviešu Bībele vēstule Ebrejiem 4:15: "...kas spēj līdzi just mūsu vājībām."-Tulk.] Dāvā, Kungs, lai šovakar apstājas daudzas asins tecēšanas, tāpēc ka iztecēs neticība. Tāpēc ka es lūdzu to Kristus Vārdā. Āmen.
E-85 Now, God, I can speak. I'm just a man. I could--might make any kind of statement, might make it sound right. But still it wouldn't be You. Just a Word from You will prove it, Lord. You said, "If there be one among you who is a--a prophet or spiritual, I the Lord will speak to him, show him visions, speak to him in dreams. And if what he says comes to pass, then hear him. But if it don't come to pass, don't fear that man, because I'm not with him. But if it does, then you hear it."
Now, Father God, I proved that--or tonight by the Scriptures and every night, that You're Christ. You're--You're the Son of God. And You were smitten to take away our sins and unbelief, that Your own Life might flow through us.
Now, I tell the people that You're setting at the right hand of the--God tonight, in high, up yonder on the throne, a High Priest that can be touched by the feeling of our infirmities. Grant, Lord, that there'll be many blood issues tonight, stopped. Because of the unbelief flowing out. For I ask it in Christ's Name. Amen.
E-86 Man šķiet, ka kopš pēdējās svētdienas mums nav bijis lūgšanu kartiņu, ja pareizi atceros. Mēs vairs neesam veidojuši lūgšanu rindu. Taču katru vakaru Svētais Gars virzījās cilvēku vidū. Cik daudzi zina, ka tā ir patiesība? Desmit, piecpadsmit, un tā tālāk, ik vakaru, šeit visur. Cilvēki bez lūgšanu kartiņām.
Es jūtos it kā vainīgs, ka nepieķēros tām kartiņām. Un es zinu, ka ir jau nedaudz par vēlu. Taču vakar vakarā es pateicu (atkal kavēdamies), es sacīju: "Rītvakar mēs pacentīsimies izsniegt dažas lūgšanu kartiņas." Un Billijs, es aizsūtīju viņu šovakar un pateicu viņam: "Izsniedz dažas lūgšanu kartiņas." Tāpēc viņš tās izsniedza.
Viņš pateica, ka izsniedza nr. B-1 līdz 50? Līdz 100? B1 līdz 100. Labi. Tās sākas kaut kur no šejienes. Kad mēs bijām... Toreiz sākām...toreiz sākām no nr.1, vai pareizi? Ak, jā. Mums bija divi vakari. Piedodiet. Nākošajā vakarā mēs sākām ar burtu "B"...mēs sākām no nr. 80...no nr.1 līdz 25, bet pēc tam mēs sākām no 85-100.
E-86 I don't believe we've had a prayer card since last Sunday afternoon, the best I remember. We haven't called a prayer line. But every night, the Holy Spirit's went right out among the people. How many knows that to be true? Ten, fifteen, so forth, of a night, all out through there. People without your prayer cards.
I feel kinda guilty not taking up some of them cards. And I know I'm just a little bit late. But I said last night (I was late again) I said, "Tomorrow night we'll try to give out some prayer cards." And Billy, I sent him over tonight. And told him, "Give out some prayer cards." So he give them out.
He told me he give out B 1 to 50? 1 to a 100? B 1 to a 100. All right. They got started around there. Where were we... You started it the other time, we started from 1 the other time, didn't we? Oh, yes. We had two nights. I'm sorry. Next time we started B... We started 80... 1 to--1 to 25, and then we started from 85 to a 100.
E-87 Nu ko, tādā gadījumā šodien sāksim no vidus. Ziniet, sāksim, teiksim, no nr.25...no nr.25 līdz 50. Vai esat ar mieru?
Kam ir B-25, paceliet roku. Vai tā sieviete? Atnāciet šurp, kundze. 25, 26... Labi, kundze, nāciet šeit augšā. Tās ir it visur telpā. Lūk, kad puika dodas izsniegt tās kartiņas, viņš tās sajauc jūsu priekšā un viņš...viņš dod jums jebkuru kartiņu, lai kāda tā arī nebūtu. Un mēs tās izsaucam.
Saprotiet, neviens nezina, no kurienes tas sāksies. Un mēs vienkārši sākam te no vienas, te no citas vietas.
Un tā, kur tad ir...divdesmit pieci, vai šī? Divdesmit seši? 25, 26, kuram ir nr. 26? Labi, lūk, šeit ir 26. 27, kam ir lūgšanu kartiņa B-27? "B" kā Bostona, 27. Labi, 28, kam ir nr. 28? Es neredzu roku. Lūdzu. 29? 30? 31, kam ir nr. 31? Es gribētu, lai jūs uzgaidāt, līdz es nosaukšu jūsu numuru, lai es būtu pārliecināts.
Jo kāds ir kurls vai tamlīdzīgi, viņi saka: "Brāli Branham (viņi atsūta man vēstuli), mans...mans numurs tika nosaukts, bet es biju kurls, un neviens man nepateica, un jūs...jūs domājāt...man pateica, ka jūs domājāt, ka es biju izgājis." Un lai... "Es...es biju kropls, es pat nevarēju pacelt savu roku. Un...un neviens man nepalīdzēja piecelties." Saprotat? "Un par mani nemaz nepalūdza."
Tieši par jums tika palūgts, mani dārgie. Par jums tiek aizlūgts katru vakaru. Jēzus tieši tagad veic aizbildniecību par jums pie Majestātes labās rokas. Un Viņš vienkārši grib, lai jūs Viņam noticat.
E-87 Well, let's start in the middle then, tonight. Let's start from 25 to--25 to 50. Let's say. How would that be?
Who has B-25, raise up your hand. Some woman there? Come right up here, lady. 25, 26? All right, lady, come up here. They're all over the building. Now, when the boy comes to give these cards, he comes and mixes them up before you, so that he--he just give you a card, wherever it's at. And we call them from somewhere.
You see, the--nobody knows where these are going to start. And we just start from one place to another.
Now, where did... 25, wasn't it? 26? 25, 26, who has 26? All right, 26 right here. 27, who has prayer card number B-27? B like in--in Boston, 27. All right, 28, who has 28? I don't see the hand. Please. 29? 30? 31, who has 31? I wish you would just wait till I call your number so I can be sure.
'Cause somebody's deaf or something, they say, "Brother Branham, (they write me a card) my--my number was called, but I was deaf and nobody told me and you--you thought... They said you thought I was gone out." And may... "I--I was crippled, I couldn't even raise my hand. And--and nobody took me up." See? "And I didn't even get prayed for."
You do get prayed for, honey-child. You're prayed for every night. Jesus is right now, interceding for you, at the right hand of the Majesty. And He just wants you to believe Him.
E-88 Labi. Kur es apstājos? Divdesmit seši? Divdesmit viens... Kur...kur ir tas brālis...trīsdesmit viens. Trīsdesmit divi? Trīsdesmit divi. Labi. Trīsdesmit trīs? Trīsdesmit četri? Es neredzu. Trīsdesmit, līdz trīsdesmit četri. Lūgšanu kartiņa nr. 34. Ja jums ir kartiņa... Paskatieties apkārt. Kāds varbūt ir kurls, mēms vai nevar piecelties. Trīsdesmit četri? Es negribu nevienu izlaist. Iespējams, viņi ir uz brītiņu izgājuši. 34? 35? B-35? Labi. Labi. 34, vai trīsdesmit ceturtais atnāca? Trīsdesmit ceturtais? B-34? Trīsdesmit piektais bija šeit. Trīsdesmit seši?
Nebaidieties. Ja jūs esat grēkojuši, atzīstieties tajā, ja esat nepareizi darījuši, un tas...tas būs apklāts ar Asinīm, kad jūs šeit atnāksiet. Jūs zināt, kas notiek, kad jūs šeit iznākat, ja jums ir kāds neizsūdzēts grēks, vai pareizi? Nu, tādā gadījumā neņemiet kartiņu. Vispirms palūdzieties, tad paņemiet kartiņu. Saprotat?
Labi, tādā gadījumā sāksim lūgšanu rindu. Labi. Es nezinu... Cik daudzi jums tur ir? Viens, divi, trīs, četri, pieci, seši, septiņi, astoņi. Trīs jau var liecināt. Ar to būs pietiekami. Labi.
E-88 All right. Where was I at? 26? Twenty-one, two... How... Where--where's Brother... 31. 32? 32. All right. 33? 34? 34? I don't see it, 30--34? Prayer card number 34? If you get the card... Somebody look around. Maybe somebody's deaf, dumb, or can't get up. 34? I don't want to miss them. Maybe they stepped out. 34? 35? B-35? All right. All right. 34, is 34 come in yet? 34? B-34? 35 was in there. 36?
Don't be afraid. If you've sinned, confess it, and do it wrong, and it'd--it'd be covered by the Blood when you get here. You know what happens when you get here if you got unconfessed sin, don't you? Well, don't take the card then. Pray up first. Then take the card. See?
All right, let's start the prayer line then. All right. I don't know--how many have you got there? One, two, three, four, five, six, seven, eight. Three is a witness. That'll be good enough. All right.
E-89 Kā ar jums tur, kuriem nav lūgšanu kartiņas? Ļaujiet paskatīties uz jūsu paceltajām rokām. Jūs, kas esat slimi un gribat, lai Dievs jūs dziedina. Jebkur šai ēkā, nav svarīgi, kur jūs atrodaties. (Ko jūs teicāt?) Trīsdesmit seši? Trīsdesmit septiņi? Trīsdesmit astoņi? Trīsdesmit deviņi? Četrdesmit? Šeit divu trūkst. No četrdesmitās līdz piecdesmitajai? Trīs. Vēl viens? (Es šeit daru kaut ko nepareizi, vai ne? Vienkārši vajadzēja sludināt un tad aicināt pie altāra.) Labi. Viss kārtībā. Tagad sāksim lūgšanu rindu, ja vēlaties.
Visi esiet godbijīgi. Lai tagad ikviens ir tik godbijīgs, cik vien iespējams. Nolieksim uz brīdi mūsu galvas. (Brāli, vai varētu lūdzu dziesmu "Tikai tici"?)
Tikai...
Šovakar bija diezgan smags vēstījums. Mēs gribam, lai tagad atnāk Gars.
Tikai tici...
E-89 How about you out there that doesn't have a prayer card. Let's see you raise up your hand. You're sick and want God to heal you. Anywhere in the building, I don't care where you're at. (What say?) 36? 37? 38? 39? 40? There comes two out of that. Forty to fifty? Three. Another one? (Think I'm doing wrong, ain't I? I ought to just preach and called a altar call.) All right. Okay. Let's start the prayer line now, if you will.
Everybody real reverent. Everybody just as reverent as you can be now. Let's bow our heads just a moment. ("Only Believe," brother, if you will.)
Only...
Been a pretty stiff message tonight. We want the Spirit to come now.
Only believe,
E-90 Un tā, kamēr viņi nāk, es gribētu pajautāt, lūk ko: ja...ja Kristus varētu pierādīt, ka Viņš atrodas šeit, kurš no jums ticēs Viņam ar visu savu sirdi, izmetīs visus baļķus no... Vai šeit atrodas kāds, kurš vēl nekad nav bijis nevienā no manām sanāksmēm? Paceliet roku. Vēl nekad nav bijis nevienā no manām sanāksmēm? (Labi, ka visi neatnāca vienā un tajā pašā vakarā. Labi, brāļi, jūs visi lūdzu lūdzieties par mani...?...rītvakar...es apgalvoju... Es neesmu... Jūs esat īsti...?...roka rokā un sirds pret sirdi. Jūs esat mani brāļi...)
[Pārtraukums lentas ierakstā-Tulk.] Mani brāļi, es vienkārši viņiem jautāju. Šī grupa man aiz muguras, es pateikšu, lai viņi lūdzas. Kaut kam ir jānotiek, īsts un neviltots Dieva vīrs...
Un tā, vienkārši ticiet. Nu, es domāju, ka šovakar aina sāktos... Vispirms es...es gribu pateikt jums, ļaudis. Katru vakaru bija tik daudzi...vismaz man šķiet, ka nebija neviena vakara, kad mums nebūtu vismaz astoņas vai desmit, vai piecpadsmit acīmredzamas dziedināšanas viscaur ēkā. Vai pareizi? Visi jūs, kas bijāt šeit. Saprotat?
E-90 Now, while they're coming, I'd like to ask this: If--if Christ can prove Himself to be here, how many of you will believe Him with all of your heart, you'll throw every chunk out of...? Is there anybody that's never been in one of my meetings before? Raise up your hand. Never been in one of my meetings? (It's a good thing they all don't come the same night. All right brethren, you all pray for me, would you...?... tomorrow night...?... I assure you...?... I'm not...?... You men are real...?... arm in arm and heart to heart. You're my brothers... )
[Blank.spot.on.tape--Ed.] My brethren, I was just asking them. This group behind me, I'll get that group back there praying. Something's got to take place, real genuine men of God...
Now, you just have faith. Well, I guess the scene would start tonight... I--I want to say first to you people. Each night it's been so many, at least I don't believe we've had a night, 'less we've had a least eight or ten or fifteen definite cases just all over the building. Is that right? All you people that's been here? See?
E-91 Un tā, jaunatnācējiem, lūk, es neapgalvoju, ka esmu Dievišķais dziedinātājs. Es neticu, ka tāds cilvēks ir uz zemes. Es ticu, ka Dziedinātājs ir Jēzus Kristus. Un Viņš...Viņš jau ir izdarījis jums visu, ko vien Viņš varēja izdarīt. Tāpēc ka tad, kad Viņš toreiz tika satriekts, Viņš bija tā Klints. Vai jūs tam ticat?
Viņš bija tas Uguns Stabs. Šis ES ESMU. Un Viņam bija... Vienīgais, kas mums ir jāizdara: jāaizvāc no ceļa visi aizsērējumi. Vai jūs tam ticat? Nu, tādā gadījumā Viņš jau ir dziedinājis katru slimo cilvēku, kas atrodas šeit. Ikviens cilvēks jau ir dziedināts. Ikviens grēcinieks jau ir izglābts. Taču, brāli, labāk to pieņem un...tavai dziedināšanai.
E-91 Now, to you newcomers, now, I do not claim to be a Divine healer. I don't believe there is such a person on earth. I believe that Jesus Christ is the Healer. And He--He has already did everything for you that He could do. Because when He was smitten back there, He was that Rock. Do you believe that?
He was the Pillar of Fire. The I AM. And He had the... The only we have to do is just get the clogs out of the way. Don't you believe that? Well then, He has already healed every sick person here. Every person's already healed. Every sinner is already saved. But, brother, you better accept it, and--for your healing.
E-92 Vienkārši paskatieties šurp. Pie mums šeit nesen bija viena sieviete, viņa liecināja. Nu, viņi atnesa to sievieti tur uz draudzes ēku, pavisam nesen. Un tā sieviete bija visa, lūk, šāda. Viņa pat paiet nevarēja, audzējs. Vīriešiem bija jāatnes viņa un jāapsēdina uz pakāpieniem. Tovakar es nelūdzu par slimajiem, bet viņa saķēra mani aiz bikšu staras, tā man šķiet, kad es gāju ārā. Un viss nonāca līdz TĀ SAKA TAS KUNGS.
Un nesen šī sieviete bija šeit, pilnīgi vesela. Redzat? Un viss... Ak, vai! Mēs necenšamies...es...es to nereklamēju un neko tādu nedaru. Tāpēc ka Jēzus daudzas reizes sacīja...
Manuprāt, lūk, kas šodien ir par lietu: mēs padarām Dievišķo dziedināšanu pārāk atraktīvu. Tas nav kaut kas atraktīvs. Lūk, kāpēc es jums pateicu (un ticu no visas sirds), ka tā ir pēdējā reize, kad Čikāga to redz. Saprotat? Es tam ticu. Es ticu, ka visā pārējā valsts arī. Es braucu prom. Saprotat? Tāpēc es...es ticu un... Atcerieties...atcerieties, ko Viņš sacīja. Un pateica man to, ko es pateicu jums.
E-92 Just looky here. We had a woman here the other night, giving testimony. Well, they brought her up there at the tabernacle, not long ago. And that woman was way out like this. She couldn't even walk, with tumor. Men had to pack her and set her on the steps. I wasn't praying for the sick that night, and she grabbed me around by the trouser leg, I believe it was, going out. And it turned around with THUS SAITH THE LORD.
And that woman was here the other night, just as flat and normal as she can be. See? And all... Oh, my. We don't try... I--I don't advertise it out, and things, and go on like that. Because many times Jesus said...
I think what's the matter today, we're making Divine healing too much of a glamour. See? It's not a glamour. That's the reason I've told you, and I believe with all my heart, Chicago is seeing this their last time. See? I believe it. I believe the rest of the nation is too. I'm leaving. See? So I--I believe, and you remember--you remember what He said. And told me what I've told you.
E-93 Es nekad neesmu teicis jums Tā Kunga Vārdā kaut ko, kas nebūtu piepildījies tieši tā, kā bija pateikts. Tagad es jautāju jums, vai pareizi? Nu, tādā gadījumā ticiet man. Kristus jūs jau ir dziedinājis. Jums tas ir jāpieņem.
Taču tagad, kā būtu, ja Viņš šeit stāvētu šajā uzvalkā, kuru Viņš man iedeva, ar šo uzvalku mugurā? Nu, ja jūs pienāktu pie Viņa un sacītu: "Kungs, vai Tu mani dziedināsi?"
Viņš sacītu: "Aizvāc no ceļa tos baļķus. Es cenšos izlauzt Sev ceļu pie tevis. Taču tava neticība, lūk, kas tevi bremzē."
E-93 I've never told you nothing in the Name of the Lord, but what happened just the way it said. I ask you that now. See? Well then, you believe me. Christ has already healed you. You must accept it.
But now, what if He was standing here with this suit that He gave me, wearing this suit? Now, if you'd come to Him, say, "Lord, will You heal me?"
He'd say, "Throw the logs out of the way. I'm trying to press My way through to you. But your unbelief is what's stopping you."
E-94 Lūk, jums jaunatnācēji, lūk, jums Bībeles aina. Jēzus apustuļa Jāņa 4. nodaļā pienāca klāt sievietei pie akas, kuras vārds bija...pie samariešu sievietes. Mēs visi zinām to stāstu. Un kā tad Viņš darīja Sevi zināmu viņai kā Mesija? Ko Viņš izdarīja?
Viņš sacīja...sieviete sacīja viņam, sacīja... Viņš sacīja sievietei: "Atnes man padzerties." Viņš kontaktējās ar viņas garu.
Viņa sacīja: "Ūdens...aka ir dziļa, un Tev nav ar ko pasmelt." Un viņa sacīja... Tad viņi sāka runāt par reliģiju. Viņai gribējās parunāt par reliģiju. "Mēs pielūdzam šajā kalnā. Jūs sakāt, ka Jeruzālemē, tāpēc ka..." Sacīja: "Mums...mums nevajadzētu biedroties, jo Tu esi ebrejs, bet es esmu samariete."
Un Viņš sacīja: "Sieva, ej, pasauc savu vīru un nāc šurp."
Viņa atbildēja: "Man nav vīra."
Sacīja: "Pareizi tu pateici. Tev ir bijuši pieci, un arī tas, ar kuru tu dzīvo kopā tagad, nav tavs vīrs."
E-94 Now, here--here's--to you newcomers, here's a Bible scene. Jesus in the sev--4th chapter of Saint John, came to a woman at the well, called the Sa--a woman of Samaria. All of us are acquainted with that story. And how did He make Hisself known to her as the Messiah? What did He do?
He said--the woman said to Him, said... He said to the woman, "Bring Me a drink." He was contacting her spirit.
She said, "The water--well's deep and You have nothing to draw with." And she said... They got talking about religion then. She wanted to talk about religion. "We worship in this mountain. You say at Jerusalem... 'Cause..." Said, "We--we oughtn't to be associating together, because You're a Jew and I'm a--a Samaritan."
And He said, "Woman, go, get your husband and come here."
She said, "I don't have any husband."
Said, "You've said right. You've had five, and the one you're living with now is not your husband."
E-95 Un tā, ko gan tajā laikā par to teica kalpotāji? Lūk, kad es saku "kalpotāji", es to neattiecinu uz šādiem kalpotājiem, šiem brāļiem, ar kuriem mēs sirdīs esam vienoti. Es ar to domāju kalpotājus, kas par to uzjautrinās un saka, ka tās visas ir blēņas. Nevis tās organizācijas, kas mani atbalsta. Viņām ir...kurās ir Dieva sistēma. Taču tie ir tie, kas to noliedz, es runāju par viņiem. Saprotat? Tā noliegšana...
Viens saka: "Tur nekā tāda nav. Tas ir no velna." Tieši tā toreiz runāja arī viņi.
Taču tā parastā sieviete prostitūta, viņa sacīja: "Ser, es redzu, ka Tu esi pravietis. Lūk, mēs zinām, mēs esam iemācīti...mēs zinām, ka tad, kad atnāks Mesija, Viņš mums to izstāstīs." Lūk, cik daudzi zina, ka tā ir patiesība? Tā tas ir.
Viņš sacīja: "Es tas esmu, kas ar tevi runā." Un viņa aizskrēja uz pilsētu un sacīja: "Nāciet..." Pateica...pateica tiem cilvēkiem, sacīja: "Nāciet, paskatieties uz Cilvēku, kurš man pateica, ko...ko es esmu darījusi. Vai tik tas nav pats Mesija?" Un Bībele saka, ka visa pilsēta noticēja Jēzum. Viņš to vairs neatkārtoja. Viņš to izdarīja tikai to vienu reizi. Tāpēc ka tā sieviete...tā sieviete prostitūta pateica viņiem to, ko Jēzus pateica viņai, ka viņa nepareizi dzīvoja ar vīrieti. Un visa pilsēta noticēja, ka Viņš ir Mesija. Tāpēc ka tā bija Mesijas zīme.
E-95 Now, what did the ministry say about that in that day? Now, when I say ministry, I'm not referring to these kind of ministers. Them's brothers, heart in heart with me. I mean the ministry that makes fun of this, and says there's nothing to it. Not the organizations that back me up. Them's got--that's got system of God in it. But it's these that don't--that deny this thing, is what I'm talking about. See? The denial of it...
The one says, "There's nothing to it. It's of the devil." That's the same way they did back there.
But that little old prostitute woman, she said, "Sir, I perceive that You are a Prophet. Now, we know--we're taught--we know that when the Messiah cometh, He will tell us these things." Now, how many know that's true? That's right.
He said, "I'm He that speaks with you." And she ran into the city and said... Come told--told them men, said, "Come, see a Man Who's told me the things that--that I've done. Isn't that the very Messiah?" And the Bible said the whole city believed on Jesus. He never did it again. He just did it that one time. Because the woman, that prostitute woman told them that Jesus told her that she was living with the wrong man. And the whole city believed that He was the Messiah. Because that was the sign of the Messiah.
E-96 Lūk, ja jūs domājat, ka Mesijas zīme ir teoloģija... Un...un tas ir...un tā ir lielāka zīme nekā šis... Jēzus sacīja: "Darbus, ko Es daru, arī jūs darīsiet." Jūs sakāt, ka sludināt Evaņģēliju ir "lielāki darbi". Labi, tādā gadījumā atnāciet šurp un izdariet tos mazākos darbus.
Lūk, platforma. Lūdzu, uz priekšu. Kāpiet šeit augšā un ejiet cauri šai lūgšanu rindai, un lai Svētais Gars virzās tur sanākušajos cilvēkos, virs jums. Ļaujiet man redzēt, kā jūs darāt šos darbus un pēc tam ejiet un sludiniet Evaņģēliju. Tad jūs patiešām darāt lielākus darbus.
Jēzus nevarēja sludināt kristību ar Svēto Garu, jo Tas vēl nebija atnācis. Lūk, kas ir vēl lielāki darbi. Pavisam noteikti. Draudzei ir jāsludina kristība ar Svēto Garu. Jēzus sacīja, ka tas tuvojās, bet Draudzei tas ir, un saka: "Mums tas ir. Un tas ir priekš tevis." Saprotat? Tāpēc tas bija kaut kas vēl lielāks. Tā ir patiesība.
E-96 Now, if you think a theology is the sign of Messiah. And--and that's a--and that's a greater sign than this... Jesus said, "The works that I do, shall you do also." And you say preaching the Gospel is a greater works. All right, then you come here and do the lesser works.
Here's the platform. Help yourself. Come up here and go down through this prayer line and let the Holy Spirit move out in the audience there, over you. Let me see you do them works and then go preach the Gospel. Then you do do a greater works.
Jesus could not preach the baptism of the Holy Ghost, 'cause It had not yet come. That's a greater works. It certainly is. The Church is to preach the baptism of the Holy Spirit. Jesus said It was coming, but the Church has it, and saying, "We got it. And it's for you." See? So that was a greater, that is true.
E-97 Taču tie paši darbi, ko Viņš darīja... "Kas Man tic, darbus, ko Es daru, arī viņš darīs."
Un tā, šeit ir sieviete, kura man ir svešiniece. Vai mēs viens otru nepazīstam? (Lūk, lai sanākušie varētu saprast. Un tā, vērojiet šo kundzi.) Es jūs nepazīstu. Mēs viens otram esam sveši. Šī ir mūsu pirmā tikšanās reize. Ja tā tas ir, tad paceliet savu roku.
Un tā, šeit atkal satiekas vīrietis un sieviete. Man nav nekāda priekšstata, kas...kas ir šī sieviete vai kāpēc viņa ir šeit, vai...pilnīgi nekāda. Viņa ir pilnīga svešiniece. Nu, es varētu šeit nostāties un pateikt līdzīgi kā... Mums ir daudz psiholoģijas, kad saka: "Tas Kungs man saka, ka kādam ir problēmas ar muguru." Protams. Daudziem no viņiem tur ir muguras problēmas, problēmas ar nerviem. Protams. Ļoti daudziem. Saprotat?
Kas tas ir? No kurienes? No kurienes atbrauca? Kāds ir iemesls? Kas notiks? Tas jau ir nākošais. Saprotat? Tas ir citādāk.
E-97 But the same works that He did... "He that believeth on Me, the works that I do shall he do also."
Now, here's a woman that's a stranger to me. We're strangers to one another? Now, so that the audience can understand. Now, watch the lady. I do not know you. We are strangers to one another. This is our first time meeting. If that be so, raise up your hand.
Now, here a man and a woman meets again. I have no more idea what, who that woman is, or what she's there for, or than no more than nothing. She's a total stranger. Now, I might stand here and say... Like, we have a lot of psychology, saying, "The Lord tells me somebody's got a back trouble." Sure. Lot of them out there has got back trouble. Got nerve trouble. Sure. Big bunch of them. See?
Who is it? Where is at? Where did it come from? What caused it? What's going to happen to it? That's the next thing. See? That's a different.
E-98 Ja es pasauktu šurp to sievieti, pateiktu: "Tas Kungs sūtīja mani lūgt par slimajiem. Atļaujiet man uzlikt jums savas rokas, svaidīt jūs ar eļļu. Slava Dievam. Jūs tiksiet dziedināta." Viņai ir tiesības tam ticēt. Tā tas ir. Taču viņa varētu to apšaubīt, to manu pārdzīvojumu, vai es saku viņai patiesību vai nē. Viņa varētu to apšaubīt.
Taču, kad atnāk Svētais Gars un runā caur manām lūpām, un pasaka viņai kaut ko, kas viņai ir bijis, tas uzreiz aizvāc šaubas. Saprotat? Tāpēc ka viņa zina, ka es viņu nepazīstu. Un mēs abi pacēlām mūsu rokas pretim Dievam, ka mēs nepazīstam viens otru. Lūk, kur ir Evaņģēlijs.
Nu, ja tas nav Evaņģēlijs, kāds bija Kristum, ja tas nebija... Jūs sakāt: "Brāli Branham, vai tu saki, ka tu esi Mesija?" Lūk, ja jūs tā domājat, tad tas parāda, ka jums nav garīgas atpazīšanas. Saprotat? Kā gan es varētu būt Mesija? Es esmu Viljams Branhams, caur žēlastību izglābts grēcinieks. Mesija ir Jēzus Kristus. Taču Viņa Gars ir dzīvs mūsos, Svētais Gars.
E-98 If I'd bring this woman up here, say, "The Lord sent me to pray for the sick. Let me lay hands on you, anoint you with oil. Glory to God. You're going to be healed." She's got a right to believe that. That's true. But she could doubt it, of my experience, of whether I'm telling her the truth or not. She might doubt that.
But when the Holy Spirit comes and speaks through my lips and tell her something she has been. That takes the kink out of it right there. See? 'Cause she knows I don't know her. And we both raised our hands to God, we don't know one another. Now, there's the Gospel.
If that ain't the Gospel Christ had, if that wasn't... Do you say, "Brother Branham, you say you're the Messiah?" Now, if you think that, it shows you haven't got no spiritual discernment. See? How could I be a Messiah? I'm William Branham, a sinner saved by grace. Jesus Christ is the Messiah. But His Spirit is alive in us, the Holy Spirit.
E-99 Un daži no jums, kas tam netic, tam, kas liek tiem cilvēkiem raudāt un kliegt, un runāt mēlēs, tas ir tas pats Gars. Pāvils sacīja: "Ja kāds atnāk jūsu vidū, bet jūs visi runāsiet mēlēs, tad viņi domās, ka jūs esat traki. Taču lai viens ir pravietis un atklāj sirds noslēpumus, un tad viņi kritīs pie zemes, sakot: "Dievs ir ar jums." Nu, redziet, tā...tā ir Vasarsvētku dāvana, brāļi. Tas ir...tas ir vienkārši kaut kas, kas tika pielikts Draudzei.
(Kā baptisti un metodisti cīnījās ar jums, brāļi, par runāšanu mēlēs, tieši to viņi dara man par to, tāpēc...taču stāviet par patiesību. Lai Dievs jūs svētī. Lai viss ir tā, kā ir.)
E-99 And some of you people that wouldn't believe it, this thing that makes these people cry, and shout, and speak in tongues, that's the same Spirit. The Bi... Paul said, "If one comes among you and you all speak with tongues, they'll say you're crazy. But let one be a prophet and reveal the secrets of the heart, and then they will fall down saying, 'God is with you.'" Well, see it--it's a Pentecostal gift, brethren. It's a--it's--it's a--it's just something been added to the Church.
(How the Baptist and Methodist fought you brethren on speaking in tongues, they're doing me the same thing on this, so... But stand for the truth. God bless you. Let it go on.)
E-100 Ja jau es jūs nepazīstu, bet Dievs pateiks man, kāpēc jūs esat šeit, kaut ko, ko jūs esat izdarījusi, kaut ko, ko jums vajadzētu izdarīt, vai arī kaut ko...kādu grēku jūsu dzīvē, vai...vai arī kādas svētības tur ir, vai vēl kaut ko citu, par ko jūs zināt, vai tā ir patiesība vai nē, tad jūs zināsiet, vai tas ir pareizi vai nē. Vai tādā gadījumā jūs ticēsiet ar visu savu sirdi, ka tas ir...?
Tam taču ir jābūt kaut kādam garīgam spēkam, jo mēs viens otru nepazīstam. Vai jūs ticēsiet, ka tas...tas ir Mesija? Nevis es, bet Viņa Gars, runādams caur mani, kā Viņš to ir apsolījis? Vai visa Draudze ticēs tam, vienprātīgi? Paceliet savas rokas. Paldies. Un tā, jūs ticat.
E-100 If I don't know you and the Lord will tell me what you're there for, something you have done, something that you ought to do, or something--some sin that's in your life, or--or some blessing that's in there, rr something another that you know whether it's truth or not, you'll know whether that's right or not. Will you believe with all your heart then that it would be...?
It has to be some kind of a spiritual power, 'cause we don't know one another. Would you believe that it was--was the Messiah? not me but be His Spirit speaking through me as He promised? Would all of the Church believe that with one accord? Raise up your hands. Thank you. Now, you believe.
E-101 Šī sieviete stāv kādus trīs vai trīsarpus metrus no manis. Es skatos uz viņu, lai vienkārši ar viņu parunātu, jo pēc sludināšanas un pārējā... Tāpat kā toreiz darīja pravietis un...es neesmu pravietis. Taču kā toreiz izdarīja pravietis, viņš...viņš bija sabļāvis uz Jorāmu un pārējiem. Tāpēc viņam vienkārši vajadzēja paspēlēt un...un parunāt. Un Jēzus runājās ar to sievieti. Taču sākumā Viņam vajadzēja sakontaktēties ar viņas garu, līdz pār Viņu nonāca svaidījums.
Un tieši to es gaidu šobrīd. Lai...lai aizvāktu no ceļa Viljama Branhama baļķi, manas domas, manu garu, manas zināšanas, lai kas tas arī nebūtu. Un es to visu aizvācu no ceļa, lai Viņš varētu lietot manas acis un manas lūpas, lai pagodinātos Savu ļaužu priekšā. Vienkārši, lai...vienkārši pakļauties...
Tāpat kā šī te lietiņa. Tā pati vispār nevar runāt. Tā ir mēma. Kaut kam dzīvam ir tajā jāierunā, lai tas sāktu runāt. Pats par sevi tas runāt nevar. Tāpat arī es nevarētu neko pateikt par jums. Ir vajadzīgs Tas, kuram ir mūžīgā Dzīvība, Tas, kurš pazīst jūs, lai to pateiktu. Tieši tā tas ir.
E-101 The woman stands about ten, twelve feet from me. I'm just looking at her to talk to her, 'cause after preaching, so forth, like the prophet did down there, and I'm not a prophet. But as the prophet did down there, he--he'd been bawling that Jehoram out and them. So he just had to play and--and talk. And Jesus talked to the woman. But first He had to contact her spirit until He got anointed.
And that's what I'm waiting for now. For the--to get the log of William Branham out of the way, my intellectuals, my spirit, my know--knowing, whatever. And I get that all out of the way, so He can use my eyes, and my lips to glorify Himself before His people. Just to--just to submit...
Like this here. That thing can't speak at all. It's a mute. Has to be something alive here, speaking in it to make it speak. It can't speak itself. Neither could I tell you anything about yourself. It takes something that's got Eternal Life, something that knows you to speak about it. And that's right.
E-102 Vai jūs tam ticat? Jums sagādā raizes tas, ka... Ja cilvēki joprojām var dzirdēt manu balsi. Es redzu šo sievieti. Viņa ir nervoza un nomocījusies. Viņai ir problēmas ar nerviem. Lūk, tā tas ir, pilnīgi precīzi.
Es nezinu iemeslu, bet katru reizi, kad es kaut ko saku, kā vienmēr esmu sacījis, cilvēki vienmēr saka (es to sajūtu): "Viņš izsaka minējumus." Es neminu. Jūs zināt, ka es to nekādi nevarētu uzminēt.
Un tā, vai tā bija patiesība? Ja tas, kas bija pateikts, ir patiesība... Un tā, cik daudzi tic? Paldies. Un tā, ja jūs... Kā Filips, kad Viņš pateica viņam, kur tas atradās, pastāstīja par viņu. Viņš atbildēja: "Rabi, Tu esi Dieva Dēls, Israēla Ķēniņš."
Sacīja: "Tu redzēsi ko varenāku, jo tu tam noticēji." Vai pareizi?
E-102 You believe that? One thing is your trouble, is... If people can still hear my voice. I can see the woman. She's all nervous and tore up. She's suffers with a nervous condition. Now, that is right, just exactly right.
I don't know why, but every time I just say one thing like I've always said, the people always say, (I feel it) "Guessing." I'm not guessing it. You know I had no way of guessing it.
Now, was that the truth? If that was the truth, what was said... Now, how many believe? Thank you. Now, if you... Like Philip, when He told him where he was, something about him. He said, "Rabbi, You're the Son of God, the King of Israel."
Said, "Because you believe that, you'll see greater." Is that right?
E-103 Tāds ir apsolījums. Stāviet, kur esat. Es nezinu, ko es pateicu, kas ar jums nebija kārtībā. Taču, lai kas tas arī nebūtu, jums bija tieši tā slimība. Nu, jā. Tagad es redzu. Jā. Nervozums. Tas ilgst jau kādu laiku. Tas sākās kopš menopauzes laika. Turklāt jums ir sieviešu slimība. Tas.. Jūs tas uztrauc. Tā ir taisnība.
Tad vēl viena lieta. Jums uz sirds ir kāds, par kuru jūs lūdzaties. Tā tas ir. Nevis šeit... Acu slimība... Māte. Pareizi. Un tā, vai jūs ticat? Aizsūtiet viņai šo kabatlakatiņu, kas jums...kamēr Svētais Gars ir uz jums. Viss būs kārtībā. Ejiet mājās. Lai Dievs jūs svētī. Lai Dievs tevi svētī, māsa.
E-103 That's the same promise. Stand where you are. I don't know what I told you was wrong. But whatever it was, it was the right disease that you had. Well, yeah. I see it now. Yeah. Nervous. Been that way for quite a while. Started with this menopause time. Besides that, you got a female trouble. It's... That you're bothered with. That is true.
Then another thing. You've got someone on your heart you're praying for. That's right. Not here... Trouble with the eyes... Mother. That's right. Now, do you believe? Send her that handkerchief that you--while the Holy Spirit's on you. Everything will be all right. Go home. God bless you. God bless you, sister.
E-104 Un tā, vai jūs ticat no visas sirds? Jums ir vajadzīga ticība. Vienkārši uzticieties Dievam. Tagad jūs pārliecinājāties, ka Jēzus Kristus... Lūk, nevajag...lūdzu, nestaigājiet apkārt. Es zinu, ka ir vēls. Jūs neaptverat, saprotat? Ko pateica Dieva eņģelis? – "Ja vien tu panāksi, lai cilvēki tev notic." Un tad, kad jūs...kad es saku: "Esiet mierīgi," bet jūs to nedarāt, kas tādā gadījumā notiek? Tas tiek iemests man taisni sejā, sātans saka: "Redzi, viņi tev netic."
Daži no jums tic un daži netic, bet jūs darāt pāri citiem. Reiz Jēzus izlika viņus visus ārā no mājas. Saprotiet, es cenšos būt vienlaicīgi evaņģēlists un redzētājs. Un tā nevar darīt. Vai nu es došos uz mežiem un būšu redzētājs, un atslāšu ar savu vēstījumu un atkal došos prom, vai arī nolikšu to malā, un Dievs to no manis atņems un ļaus man sludināt Evaņģēliju un būt evaņģēlistam.
E-104 Now, do you believe with all your heart? You must have faith. Just trust God. Now, are you convinced that Jesus Christ... Now, don't--please don't move around. I know it's getting late. You don't realize (See?), what did the Angel of the Lord say? "If you get the people to believe you." And then when you--I say, "Set still." And you don't do it, what does it do? It throws it right back in my face. Satan says, "See, they don't believe you."
Some of you do and some don't, but you hurt the others. Jesus put all of them out of the house one time. See, I'm trying to be both evangelist and a seer. And you can't do that. I'll either go to the woods and be a seer and come in stomping with my message and go back out, or either lay it aside, and God take it away from me, and let me preach the Gospel, and be an evangelist.
E-105 Labdien, māsa. Es jūs nepazīstu. Mēs viens otram esam svešinieki. Vai pareizi? Mēs esam svešinieki viens otram. Lai cilvēki zinātu, ka mēs viens otru nepazīstam, paceliet lūdzu savu roku, ka mēs esam svešinieki. Ja Svētais Gars atklās man, kāpēc jūs šeit stāvat, vai jūs tad ticēsiet, ka es esmu Viņa pravietis...?...
Izskatās, ka šai sievietei ir labs gars, ticīgs gars. Tieši tā. Te nu tas ir. Viņa cieš no sirds slimības. Viņai ir slikti ar sirdi. Jā. Turklāt jums ir artrīts. Jā. Jums ir problēmas ar nerviem. Jums uz sirds ir kāds, par kuru jūs lūdzaties. Ja Dievs man pateiks, kas ir šis cilvēks vai kaut ko par viņiem, vai tad jūs ticēsiet, ka es esmu Viņa pravietis? – Tas ir jūsu bērns, meita, un viņa neatrodas šeit. Viņa dzīvo tālu no šejienes. Viņa ir Kalifornijā. Un viņa cieš no nervu sabrukuma. TĀ SAKA TAS KUNGS.
Vai tagad jūs ticat no visas sirds? Tādā gadījumā ejiet un saņemiet tieši to, ko prasījāt un kam ticējāt, un tieši tā jums būs. Labi.
E-105 How do you do, sister? I don't know you. We're strangers to one another. Is that right? We're strangers to one another. So that the people will know that we're strangers, would you just raise up your hand that we're a strangers. If the Holy Spirit will reveal to me what you're standing there for, will you believe me to be His prophet?...?...
The woman seems to have a good spirit, a believing spirit. Yes, sir. Here it comes. She's suffers with a heart trouble. She's got a heart condition. Uh-huh. You also have arthritis. Uh-huh. You got a nervous condition. You got somebody on your heart you're praying for. If God will tell me who that somebody is or something about them, will you believe me to be His prophet? It's your child, a daughter, and she's not here. She lives way away from here. She's in California. And she's suffering with a nervous breakdown. THUS SAITH THE LORD.
Now, you believe with all your heart? Then go and receive just as you have asked and believed, so will it be to you. All right.
E-106 Nāciet, ser, es jūs nepazīstu. Reiz mūsu Kungs... Man šķiet, ka pēdējās divas vai trīs, kas atnāca, bija...bija sievietes. Bet šis ir vīrietis. Es stāstīju, ko Jēzus izdarīja sievietei, kad Viņš satika sievieti. Tagad ļaujiet man atcerēties kādu Rakstu vietu, kur Viņš satika vīrieti. Lai sievietes un vīrieši varētu ieraudzīt, ka Viņā nav nekādas starpības.
Kad Viņš satika Pēteri... Viņš satika Sīmani Pēteri. Toreiz viņa vārds bija Sīmanis. Viņš pastāstīja tam, kas viņš bija, pastāstīja viņam par viņu. Un tā, vai jūs ticat, ka Dievs var pastāstīt man par jums un...par jums un visu ko tamlīdzīgu? Vai tas liktu jums ticēt? Vienu brītiņu. Kaut kas notiek.
Lūk, tā kundze, kura tur sēž, kreisajā pusē, ar nabas trūci. Vai jūs ticat, ka Dievs jūs dziedinās, māsa? Ja jūs ticat tam no visas sirds, tad saņemiet to, ko lūdzat.
E-106 Come, sir. I do not know you. One time our Lord... I believe the last two or three that's passed by has been--been women. And this is a man. I said what Jesus did to a--a woman, when He met a woman. Now, let me get somewhere in the Scripture where He met a man. So that women and men can see that there's no difference in Him.
When He met Peter. He met Simon Peter. His name was Simon then. He told him who he was, told him about hisself. Now, do you believe that God can tell me about you and about yourself and so forth like that? Would it make you believe? Just a moment. Something taking place.
That lady setting right out there, on that left hand side, with a ruptured navel. Do you believe that God will make you well, sister? If you believe it with all your heart, you may have what you ask for.
E-107 Tur ir divi vīri, kas visu laiku stāv kājās. Kāds ir pieskāries Augstajam Priesterim. Tas vīrs, kurš tur pirkstu pie deguna, kas sēž tur aizmugurē: viņam ir sirds tūska, ādas vēzis. Jēzus tevi dziedināja, brāli. Tava ticība dara tevi veselu.
Kam viņš pieskārās? Viņš bija vecāks, nekā tas vīrs šeit. Es redzēju, ka viņi ir dažādi.
Un tā, ja Dievs pateiks man, kāda ir jūsu slimība, vai jūs noticēsiet, ka es esmu Viņa kalps? Pirmkārt, jums ir slimība sānā. Tas ir kaut kas līdzīgs plīsumam, trūce sānos. Tā tas ir. Vēl viena lieta, jums ir sarežģījumi ar nerviem, un tāpēc jums ir problēmas ar kuņģi. Pareizi. Vai tagad jūs ticat, jūs visi, vīrieši? Izskatījās, ka tas bija labs cilvēks.
E-107 There's two men keep standing. Somebody's touching the High Priest. With your finger up to your nose there, setting right back there, man: got a heart dropsy, skin cancer. Jesus healed you, brother. Your faith makes you whole.
What did he touch? He was older than this man here. I could see there was a difference in them.
Now, if God will tell me what your trouble is, will you believe me to be His servant? One thing, you got trouble in your side. It's a--kind of a rupture, hernia in the side. That's right. Another thing, you've got a--a nervous condition which gives you a--a stomach trouble. That's right. Now, you believe, all you men? That seemed to be a good man.
E-108 Veltīsim nedaudz laika šim vīrietim. Lūdzu, esiet godbijīgi un klusi. Viņam kaut kas ir uz sirds; tu gribi, lai Dievs pasaka vēl kaut ko. Pareizi. Tāpēc ka es varu atpazīt šo vēlēšanos. Ak, protams, tā ir...tā ir sieviete, sieva. Viņai bija operācija, viņai pēc tās izveidojās uztūkums. Pareizi.
Tev ir arī meita. Reiz šī meita bija slima ar tuberkulozi. Viņa saņēma Dievišķo dziedināšanu. Lūk, viņai ir nemierīgs kuņģis. Tā ir taisnība. Šovakar viņas ir šeit. Es jūtu, ka viņas ir šeit sanāksmē. Viņas izveseļosies.
Vai jūs ticat, ka Dievs var pateikt man, kas jūs esat? Vai tas jums palīdzētu? Ja jau Viņš varēja pateikt Sīmanim Pēterim, kas bija viņš... Jūs esat no Arkanzasas. Jūsu vārds ir misters Blakvels. Ejiet mājās. Jēzus Kristus ir jūs dziedinājis. Tavas vēlmes ir apmierinātas, brāli.
E-108 Let's take a little time with this man. Please be reverent and quiet. Got something on his heart; you're wanting something else for God to say. That's right. 'Cause I can tell that longing. Oh, why, it's a--it's a woman, a wife. She's had an operation, got a swelling from it. That's right.
Got a daughter too. That daughter suffered once with TB. She was healed by Divine healing. Now, she's got a nervous stomach. That is true. They're here tonight. I feel them there in the meeting. They're going to be well.
You believe that God can tell me who you are? Would it help you? If He could tell Simon Peter who he was... You're from Arkansas. Your name is Mr. Blackwell. Go home. Jesus Christ healed you. Your desires are met, brother.
E-109 Labdien, kundze. Jūs esat etiopiete, bet es anglosaksis. Tās ir divas dažādas cilvēku rases. Manuprāt, mēs satiekamies pirmo reizi dzīvē. Ja Svētais Gars atklās man, kāda ir jūsu problēma, vai jūs ticēsiet, ka es esmu Viņa...Svētais...Svētā Gara pravietis? Vienkārši ticiet. Nešaubieties. Ticiet.
Jūsu sirdī ir kāda liela vēlēšanās. Jūs patiešām meklējat kristību ar Svēto Garu. Pareizi. Tā ir varena lieta, ko meklēt. Ja Dievs zina vīrieša vārdu, tad Viņš zina arī sievietes vārdu. Vai jūs tam ticat? Ja es caur Svēto Garu pateikšu jums, kas jūs esat, vai jūs tad noticēsiet, ka jūs saņemsiet Svēto Garu, un Dievs iedos jums jūsu... Ficpatrikas kundze, ejiet mājās. Jēzus Kristus iedos jums kristību.
Bībele saka, ka pēdējās dienās... Jēzus sacīja, ka tas Gars, kas atnāks pēdējās dienās, lai darītu šīs lietas, būs tas pats Gars, kas bija uz tās cilvēcīgās miesas, kas stāvēja pagriezusi Savu muguru pret telti Ābrahāma laikā. Vai pareizi?
E-109 How do you do, lady? You are a Ethiopian, and I'm Anglo Saxon. That's two different races of people. First time meeting in life, I suppose? If the Holy Spirit will reveal to me what's your trouble, will you believe me to be His--the Holy Sp--the prophet of the Holy Spirit? Just have faith. Don't doubt. Believe.
You have a great desire in your heart. You're really seeking for the baptism of the Holy Ghost. That's right. That's a great thing to seek for. If God knows the name of man, He knows the name of a woman too. Don't you believe so? If I would tell you who you are by the Holy Spirit, would you believe then you're going to receive the Holy Spirit and God's going to give you your... Mrs. Fitzpatrick, you go home. Jesus Christ is going to give you the baptism.
The Bible said in the last days--Jesus said that the--the Spirit would come in the last days to do this, would be the same Spirit was on that human flesh that stood with His back to the tent in Abraham's day. Was that right?
E-110 Lūk, man aiz muguras stāv nākamais cilvēks. Tā ir sieviete. Vai jūs varat mani dzirdēt, kundze, jūs, kas esat man aiz muguras? Labi. Vai viņa pamāja ar galvu? Jūs... Es paskatīšos uz jums. Ja Tas Kungs atklās man, kas jums sagādā raizes (skatoties šajā virzienā), tad jūs zināsiet, ka tas ir tas pats Dieva eņģelis, tas pats spēks, par kuru Jēzus teica, ka tas būs šeit pēdējās dienās. Vai jūs visi tam ticēsiet?
Jums ir sieviešu slimība...sieviešu slimība. Sieviešu slimība. Ejiet mājās. Jēzus Kristus dara jūs veselu. Ticiet no visas savas sirds.
Kas būs, ja es pateikšu, ka Viņš jūs dziedina, jūs, ar to sirds slimību, kas sēžat tur uz krēsla, vai jūs tam noticēsiet? Tādā gadījumā vienkārši sāciet un turpiniet, lūk, šādi: "Paldies Tev, Kungs." Ticiet no visas savas sirds.
E-110 Here's the next person standing behind me. It's a woman. Can you hear me, lady, you behind me? All right. Is she nodding her head? You--I'll look at you. If the Lord will reveal to me what your trouble--looking this a way, then you know it's the same Angel of God, the same power that Jesus said would be here in the last days. Will all of you believe it?
You got female trouble--lady's trouble. Lady's trouble--female trouble. Go home. Jesus Christ makes you well. Believe with all your heart.
What if I told you He healed you setting there in a chair with that heart trouble, would you believe? Then just start going on by like this, saying, "Thank You, Lord." Believe with all your heart.
E-111 Lūk, jūs esat sagatavojusies tai audzēja operācijai? Bet vai jūs ticat, ka Dievs darīs jūs veselu? Labi. Vienkārši ejiet un sakiet: "Paldies Tev, Kungs Jēzu." Un...
Un tā, vai šovakar jūs gribētu aiziet uz pavakariņot, brīvi no tās senās kuņģa slimības? Vai gribētu? Ejiet un ēdiet. Ja ticat tam no visas sirds.
Vai jūs negribētu kopā ar mani doties uz Golgātu, lai veiktu asins pārliešanu un tiktu vaļā no tā cukura diabēta? Ejiet, izdariet to.
Tā kundze, kas sēž tur aizmugurē, kurai ir diabēts, var darīt to pašu, ja vien tu tam tici, māsa. Ej, tici no visas savas sirds.
Kad es pirms brīža runāju par kuņģa slimību, arī jums tāda bija. Tāpēc vienkārši ejiet, paēdiet jūsu vakariņas. Un esiet dziedināts.
Labi. Liela, tāda spēcīga izskata sieviete, un tomēr nervu nomocīta. Tas ir visgrūtākais pasaulē. Tagad jūs esat brīva. Jēzus Kristus dara jūs veselu. Ejiet, ticiet no visas sirds.
E-111 Now, you're ready for an operation for that tumor. But do you believe that God's going to make you well? All right. Just go on by and say, "Thank You, Lord Jesus." And...
Now, wouldn't you like to go eat your supper tonight, that old stomach trouble gone? You would? Go ahead and eat. If you believe with all your heart.
Would you like to go Calvary with me for a blood transfusion and get rid of the diabetes? Go do it.
That lady setting right back there with diabetes can do the same thing, if you just believe it, sister. Go, believe with all your heart.
When I said stomach trouble awhile ago, that was yours too. So you just go on; eat your supper. And be made well.
All right. Great big strong looking woman like that, yet afflicted with nerves. That's the hardest thing in the world. You're free now. Jesus Christ makes you well. Go, believe with all your heart.
E-112 Jaunkundzīt, vai jūs ticat, ka tas astmatiskais stāvoklis jūs atstās un ar jums viss būs kārtībā, iesiet mājās un būsiet vesela? Vienkārši ej un saki: "Paldies Tev, Kungs!"
Kurš no jums tic ar visu savu sirdi? Ikviens no jums, ticiet no visas sirds.
Kā tad ar jums? Vai jūs ticat no visas sirds, ka jūs... Vienkārši ejiet, vienkārši turpiniet slavēt Dievu. Ticiet Viņam no visas sirds.
Kā ar jums? Vai jūs no visas sirds ticat, ka Kristus darīs jūs veselu? Vienkārši turpiniet iet, sakot: "Paldies Tev, Kungs," ticēdami tam no visas savas sirds.
Vai jūs ticat, ka arī ar jums viss ir kārtībā? Jūs nemirsiet ne no kādas sirdslēkmes. Tāpēc turpiniet iet, ticiet tam. Ja vien jūs ticēsiet tam no visas sirds un...ar jums viss būs labi. Lai Dievs jūs svētī. Jūs gribējāt, lai es jums to pasaku, tāpēc tagad tas viss ir beidzies. Ejiet, ticot no visas savas sirds.
E-112 Little lady, you believe that asthmatic condition is going to leave you, and you're going to be all right, and go home and be well? Just keep walking, saying, "Thank You, Lord."
How many believes with all your heart? Every one of you, believing with all your heart...
What about you? You believe with all your heart you're... Just keep walking. Just can't--keep praising God. Believe Him with all your heart.
What about you? Do you believe with all your heart Christ's going to make you well? Just keep walking, saying, "Thank You, Lord," believing it with all your heart.
You believe that you're all right too? You ain't going to die no heart attack. So go on, believe it. If you just believe it with all your heart, and you will be all right. God bless you. You wanted me to tell you that, so it's all over now. Go believing with all your heart.
E-113 Cik daudzi tic no visas savas sirds? Cik daudzi tagad ir izrakuši visu neticību un izmetuši ārā visus baznīcu baļķus, un ir gatavi pieņemt Kristu? Uzlieciet viens otram savas rokas. Šis ir jūsu lēmuma pieņemšanas brīdis. Stāviet visi mierīgi.
Viņš... [Kāda sieviete runā mēlēs, kāds vīrietis iztulko-Tulk.] Āmen. Vai saprotat, ko es jums centos pateikt? Šī kalpošana ir Elijas prototips, kurš tika paņemts augšā. Un Elīsam bija dubulta porcija, dubulta deva. Pats Jēzus, kurš atsūtīja atpakaļ Garu, sacīja: "Šīs zīmes ies līdzi tiem, kas tic." Saprotat?
Es šaubos, vai tas vīrietis un sieviete pazīst viens otru, ļoti šaubos. Vai...vai tā sieviete, kas runāja mēlēs, vai jūs pazīstat to vīrieti, kas iztulkoja? Ja nepazīstat, tad paceliet savu roku. Ja jūs nepazīstat to vīrieti... Tas, kurš deva tulkojumu, ja jūs nepazīstat to sievieti, tad paceliet savu roku. Tur pašā aizmugurē. Tieši tā. Viņi viens otru nepazīst.
E-113 How many believe with all your heart? How many's dug out all the unbelief now, and throwed all the ecclesiastical chunks out, and you're ready to receive Christ? Lay your hands over on one another. This is the hour of your decision. Set still, everyone.
He... [Someone speaks in tongues, another interprets--Ed.] Amen. See what I got through telling you? This ministry is a type of the Elijah that was taken up. And the Elisha had a double portion, a double portion. Jesus Himself, Who sent back the Spirit, said, "These signs shall follow them that believe." See?
I doubt whether that man and woman know each other or not, very doubtful. Did--did the woman that spoke in tongues, do you know the man that interpreted it? If you do not, raise up your hand. If you do not know the man... The one that interpreted, if you don't know the woman, raise up your hand? Way back in the back. No, sir. Neither one of them know one another.
E-114 Lūk, viņi runāja tieši saskaņā ar vēstījumu un izteica to šeit kā apstiprinājumu. Ka Jēzus ir šeit un zina sirds noslēpumus. Runā caur vēl vienu šādu dāvanu, caur vietējo dāvanu, pravietisko dāvanu, caur vietējo dāvanu, caur Savu Vārdu. Lūk, Viņš ir šeit. Ak vai! Ak vai! Slava!
Uzlieciet viens otram rokas. Nekas vairāk jums nav jādara. Pieskarieties, ja esat svaidīti. Un Svētais Gars jums to iedos.
Ak, Dievs, Jēzus Kristus Vārdā, piepildi šo ēku ar Savu Garu. Izmet ārā ikvienu baļķi. Izmet katru veco baļķi, un lai debesu Dievs piepilda ar Svēto Garu un aizdedzina šo Draudzi. Ieejiet šīs sanāksmes Garā, un ikviens no jums tiks dziedināts Jēzus Kristus Vārdā.
Lūk, tā! Aleluja! Vai jūs tam ticat? Vai jūs esat tajā Garā, kas to pieņems? Te nu tas ir. Aizvāciet visu no ceļa. Ja jūs ticat tam no visas sirds, piecelieties kājās un pieņemiet to Jēzus Vārdā. Jā, šādi. Paceliet jūsu rokas. Slava! Slava! Āmen! Slava Dievam.
E-114 And here they was spoke just exactly right around with the message and bring it right around for a confirmation. Where Jesus is here, knows the secrets of the heart. Speak down in another gift like that, a local gift through a prophetic gift, through a local gift, through His Word. Here He is. Why, my, oh, my...?... Glory.
Lay hands on one another. That's all you have to do. Touch if you're anointed. And the Holy Ghost will give it to you.
O God, in the Name of Jesus Christ, saturate this building with Your Spirit. Throw every chunk out. Throw every old log out and may the God of heaven fill with the Holy Ghost and set this Church afire. Get in the Spirit of this meeting and every one of you be healed in the Name of Jesus Christ.
That's it. Hallelujah. Do you believe it? Are you in the Spirit of receiving it? This is it. Get everything out of the way. If you believe it with all your heart, rise up on your feet and accept it in the Name of Jesus. There you are. Raise your hands. Glory, glory. Amen. Praise God.

Наверх

Up