Pavadonis

A Guide
Datums: 62-1014E | Ilgums: 1 stunda 37 minūtes | Tulkojums: Rīga
Džefersonvila, Indiānas štats, ASV
E-1 Lai Kungs tevi svētī, brāli Nevil! Es esmu tik laimīgs, ka varu šovakar atkal būt dievnamā. Tikai esmu nedaudz aizsmacis. No rīta bija diezgan garš vēstījums, bet es, protams, jūtos laimīgs par to. Man pašam bija prieks to runāt, un es ceru, ka jūs to klausījāties ar prieku.
E-1 The Lord bless you, Brother Neville.
So happy to be back in the church tonight. Just a teeny bit hoarse. Kind of a long Message this morning, and I'm sure happy It was here, though. And enjoyed It myself, bringing It, and I hope you enjoyed hearing It. [Congregation says, "Amen."—Ed.]
E-2 Neaizmirstiet, vienmēr atcerieties, ka tieši šīs lietas veido Kristus kalpu. Redziet, vispirms ticība, tad tikums. Un tagad atcerieties, Svētais Gars nevar pabeigt Dieva celtni, iekams viss nebūs Svētā Gara pārvaldīts. Saprotat? Nav svarīgi, ko jūs darāt. Šīs ir tās lietas, kas veido Kristus Ķermeni, redziet, šīs lietas. Lūk, neaizmirstiet, ka...ka vispirms tā ir jūsu ticība; tikums, zināšanas un pārējās lietas – tās ir jāpieliek, līdz būs redzams Kristus pilnības mērs, un tad Svētais Gars nonāk un apzīmogo to par vienu miesu. Šīm lietām ir jābūt.
Tāpēc Jēzus sacīja: “Viņus pazīs pēc viņu augļiem”. Redziet, augļi! Jūs nevarēsiet atnest augļus bez visa tā, kas jūsos tos atnestu. Un pēc tam, kad tas viss ieņems pasaulīguma un...un nešķīstības vietu, un tā tālāk, tad ir izdzīta visa neticība, tad aiziet projām visas šīs pasaules lietas un tad nepaliek pāri nekas cits, kā vien jauns radījums Kristū.
Un pēc tam Vēstulē Efeziešiem 4:30 ir teikts: “Un neapbēdiniet Dieva Svēto Garu, ar ko esat apzīmogoti atpestīšanas dienai.” Apzīmogoti Dieva Valstībai! Lūk, neaizmirstiet to. Paturiet to prātā, ka vispirms ir jābūt šīm lietām. Tad kā zīmogs ir Svētais Gars, noslēdzošā daļa, kas apzīmogo mūs Miesā. Labi.
E-2 Don't forget now, always remember this, that these are the things that build the servant of Christ. See, faith first, then virtue. And now remember, the Holy Spirit cannot cap the building of God until these things are operating by the Spirit. No matter what you do, see. Those are the things that builds the Body of Christ, see, those things. Now, don't forget that, that this here is first, is your faith. Virtue, knowledge, and so forth, is to be added to it, until the complete stature of Christ is made manifest, then the Holy Spirit comes upon it and seals it as one Body. These things must be. Therefore, Jesus said, "By their fruit they are known." See, fruit! You could not bear fruit without these things to bear it in you. And then when all this takes the place of worldliness and—and ungodliness, and so forth, then all unbelief is cast out, then all the things of the world is passed away, then there's nothing but a new creature in Christ. And then Ephesians 4:30 says, "Grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed to the day of your redemption." Sealed into the Kingdom of God! Now, don't forget that. Keep that in mind now, takes these things first. Then the sealing is the Holy Spirit, the Cap that seals us into the Body. All right.
E-3 Mums ir lūgums no māsas Litlas Čikāgā, viņas vīrs ir cietis auto avārijā un ir uz gultas, būdams par mata tiesu no nāves. Un Edīte Raita, mūsu māsiņa no šejienes, kuru mēs pazīstam jau tik ilgu laiku, viņa šovakar ir mājās un viņai ir ļoti, ļoti slikti, un viņi lūdza, lai to paziņo draudzē, lai mēs visi kopā varētu palūgt par šo vajadzību. Nolieksim uz brīdi mūsu galvas lūgšanā.
E-3 We got a—a request now for Sister Little, of Chicago, her husband has been in an automobile accident and is laying just at the point of death, Sister Little. And Edith Wright, our little sister here that we've knowed for so long, she's very, very bad, at her home tonight, and they wanted to announce this to the church so we could all pray together for this request. And now let us bow our heads just a moment.
E-4 Mūsu dārgais Debesu Tēvs, mēs ticībā esam sapulcējušies pie Dieva troņa, un mēs lūdzam Dievišķo žēlastību šiem lūgumiem. Brālis Litls ir cietis avārijā un ir tuvu nāvei. Dievs, palīdzi viņam. Lai Svētais Gars ir blakus viņam tur gultā un atved viņu atpakaļ pie mums, Kungs. Un es lūdzu par Edīti Raitu, Dievs, lai Svētais Gars viņu šovakar apmeklē un atjauno viņai veselību. Dāvā to, Tēvs. Tu esi to apsolījis, un mēs tam ticam. Un kā šorīt mēs nodevāmies pārdomām, ka attālumi Tev neko nenozīmē, ka Tu esi vienādi varens gan šinī zemes pusē, gan tanī, jo Tu esi visuresošs, visuvarens un bezgalīgs. Un mēs lūdzam, lai Tu atbildi uz šiem lūgumiem, Jēzus Kristus Vārdā. Āmen.
E-4 Our precious, Heavenly Father, we are gathering around (by faith) the Throne of God, and we're asking for Divine mercy for these requests. Brother Little, a car accident, near death. God, help him. May the Holy Spirit be at his bedside and bring him back to us, Lord. And little Edith Wright down there, I pray, God, that the Holy Spirit will be by the side of her bed tonight and will restore her health to her again. Grant it, Father. Thou hast promised these things, and we believe them. And as we was thinking this morning, that distance means nothing to You, You are just as great one part of the world as You are the other, because You're omnipresent, omnipotent, and infinite. And we pray, Father, that You will grant these requests through Jesus Christ's Name. Amen.
E-5 Es ļoti priecājos, ka šovakar atkal esmu šeit, lai... Es zinu, ka ir karsts. Tās ir trīs sapulces pēc kārtas, un tas... Es zinu, ka dažiem no jums laikā starp rīta un vakara dievkalpojumiem bija jānobrauc pat piecsimt jūdzes. [800 km.–Tulk.] Un pēc rītdienas man būs jāstūrē tūkstoš četri simti [2250 km.–Tulk.], tāpēc es...es ticu, ka šis ir bijis īpašs laiks katram no jums. Un šis ir bijis īpašs laiks arī man, apciemojot jūs. Tikai vienas lietas mums trūka – ļoti daudziem nācās palikt ārā, jo nepietiek vietas, krēslu rindas nevar likt pārāk cieši, ugunsdzēsības dienests to neatļaus. Tad nu tagad mēs cenšamies nedaudz paplašināt draudzes ēku, lai tad, kad pulcējamies, cilvēkiem būtu sēdvietas.
E-5 Very happy to be in tonight again, to… And I know it's hot. These are three straight meetings, and it's… I know some of you has got as much as five hundred miles to drive between now and morning. And starting after tomorrow, I got fourteen hundred to drive after that. So, so I—I trust that it's been a great time for all of you. And has been a great time for me to visit with you. There's only one thing that we have requested, so many has to be turned away because there's no room, we can't jam the aisles too much, the fire department will not stand still for that. So we're trying now to get a little bigger church, so that when we're in, and we can have seating room for the people.
E-6 Un tā, jūs vienmēr, jebkurā laikā, jūs esiet laipni gaidīti šajā dievnamā, kur nav nekādas mācības, izņemot Kristu, nekāda likuma, izņemot mīlestību, nekādu grāmatu, izņemot Bībeli. Tādējādi... Un mūsu draudzes gans šeit ir brālis Ormans Nevils. Šeit pulcējas daudzi cilvēki, kuri sanāk kopā kā starpkonfesionāla baznīca, kur jūs varat nākt un pielūgt Dievu tā, kā jums diktē jūsu pašu sirdsapziņa. Mēs vienmēr priecāsimies jūs šeit redzēt. Tātad nāciet, kad varat, un mēs vienmēr ar prieku jūs uzņemsim.
E-6 And now, anytime, you're always welcome here at the tabernacle, where we have no creed but Christ, no law but love, no book but the Bible. And so… And our pastor is Brother Orman Neville here. And we have the congregation here of—of many people who gather in as an interdenominational tabernacle, where you come here and worship God according to the dictates of your own conscience. We're always glad to have you. And so come when you can, we're always glad to receive you.
E-7 Cik man zināms, tad nākamā reize, kad es būšu ar jums, būs tad, kad draudzes nams jau būs pabeigts. Un es vēlos, lai tad, pēc draudzes periodiem, lai tad mēs pievērstos septiņiem pēdējiem zīmogiem un...mācīt par septiņiem pēdējiem zīmogiem no Atklāsmes grāmatas.
E-7 And now the next time, as far as I know, to be with you, will be after the church is completed. And I want to then, after the Church Ages, there we want to go then to the seven last Seals, and the seven last Seals in the Book of Revelation, to teach That.
E-8 Bieži vien gadās, ka atnāk slimi un nomocīti cilvēki, un šo sapulču laikā, kad ir vajadzīgi pravietiski redzējumi, viņi nāk uz īpašām pārrunām. Kad es tajā ieeju, tad es...es vienkārši neuztveru atšķirību starp to, un redziet, man pēc tam ir grūti runāt. Un visi zina, ka mūsu dziedināšanas kampaņu laikā parasti sludina misters Baksters vai vēl kāds, bet es iznāku lūgt par slimajiem, jo tas ir diezgan grūti. Pirms kāda mirkļa es lūdzu par dažiem cilvēkiem, un pēc tam es satikos ar vienu bērniņu, kuru ārsti...kaut kas bija ar viņa muguru, jau no dzimšanas. Kad es gāju ārā, es ieraudzīju bērniņu ar ģipša pārsējiem. Šim bērnam vairs nevajadzēs būt kroplam, viņš būs vesels. Jā, protams. Es to zinu. Es par to esmu pārliecināts. Tā ka mēs vēlamies, lai mums būtu ticība un mēs ticētu Dievam.
E-8 And now there's so many times that sick and afflicted comes, and during these meetings, where visions are required, and come for special interview. If I get into that, then I—I just can't get the difference between them, and, no, it's hard for me to speak after that. And everyone knows that in our healing campaigns, that Mr. Baxter or someone usually does the preaching, and I come out to pray for the sick, because it's just a little strenuous. And I was praying for some people a few moments ago, and then I met a little child here that the doctors… something in its back, is born some way. Coming out, I seen it sitting there in a cast. That child will never have to be crippled like that, it's going to be well. Sure, it is, see. That's, I know that. See, I'm positive of that. So we want to have our faith and believe in God.
E-9 Ikviens no jums...daudzus no jums es nepazīstu, visus kalpotājus un pārējos. Ja nemaldos, tas ir brālis Kreiss. Pareizi? Brāli Kreiss, man ir jāatvainojas jūsu priekšā, ka nevarēju tikt uz to iesvētīšanu. Varbūt es turp aizbraukšu uz kādas nedēļas nogales sapulci, arī tas būtu labi, vai ne? Tas ir Blūmingtonā. Kā jums tur klājas? Labi. Es domāju, ka daži no šiem brāļiem ir kalpotāji. Vai jūs esat kalpotājs? Jā, ser. Lai Tas Kungs jūs svētī. Cik daudz kalpotāju ir šajā zālē, paceliet savas rokas. Nu ko, tas ir brīnišķīgi. Mēs priecājamies, redzot jūs šeit, tik tiešām tas mūs priecē. Lai Dievs jūs svētī!
E-9 Each one of you, and many of you are strangers to me, all ministers and so forth. If I'm not mistaken, this is Brother Crase. Is that right? Brother Crase, I—I owe you an apology, for not getting up there on that dedication. Maybe I'll get up there for a weekend meeting, be just as good. Is that right? Up at Bloomington. Are you doing well? Good. Some of these brothers here are ministers, I suppose. You're a minister? Yes, sir. The Lord bless you. And how many ministers is in the building, let's see your hand. Well, that's just fine. We're glad to have you here, just so happy. God ever bless you!
E-10 Un tā, lai mēs tik tiešām varētu beigt laicīgāk, jo daudzi pēc šī vakara dosies uz Džordžiju, Tenesiju, Ņujorku, visur... Lūk, pa ceļu brauciet uzmanīgi. Ja kļūstat miegaini un negribat piestāt kādā motelī, tad nobrauciet ceļa malā un guliet, kamēr jūs... Es tā daru, saprotiet, vienkārši nobraucu malā un guļu. Nevadi mašīnu, kad esi miegains. Tā ir slikta lieta. Un atceries, runa nav par tevi – tas otrais puisis, tas tev ir jāuzmana. Saprotat? Tu zini, kurp tu brauc, bet tu nezini, kurp brauc viņš, tāpēc tev tas puisis ir jāuzmana. Tāpēc visu laiku esiet modri, esiet nomodā.
E-10 Now, so that we can get out real early, some of them are going to Georgia, Tennessee, New York, everywhere, from tonight, starting tonight. Now, drive careful along the road. If you get sleepy, you don't want to go in a motel, drive off the side of the road and sleep till you… That's the way I do. See, just drive off and sleep. Don't, don't drive while you're sleepy. It's a bad thing. And, remember, it's not you, it's the next fellow you have to watch. See? You know where you're going, you don't know where he's going, so—so you have to watch that guy. So, be sure that you be alert all the time, to watch for it.
E-11 Un tā, šodien es gribu izlasīt Rakstu vietu, kas atrodas apustuļa Jāņa grāmatā. Lūk, šīs nelielās Rakstu vietas, kuras mēs lasām un uz kurām atsaucamies, kalpo par pamatu tam, ko mēs cenšamies pateikt. Vēl nekad, ne reizi nav bijis tā (cik vien es atceros), ka es nostātos aiz kanceles, lai mēģinātu kaut ko pateikt tikai tāpēc vien, lai būtu pateikts. Es vienmēr cenšos nogaidīt, iedziļināties, izpētīt, lūgt, kamēr sajūtu, ka man ir kaut kas tāds, kas cilvēkiem palīdzēs. Ja es nevaru palīdzēt, tad man te nav ko stāvēt. Tas ir, lai mēģinātu palīdzēt! Un tā, protams, šovakar, liela daļa no tiem, kas šeit bija sapulcējušies, aizbrauca prom pēc rīta dievkalpojuma, daudziem no viņiem bija jādodas mājup. Bet es jums teicu, ka, ja jūs šovakar paliksiet, tad mēs pacentīsimies, lai mums iznāktu apmēram četrdesmit piecu minūšu gara saruna par kaut ko tādu, kas, kā es ceru, mums palīdzēs. Kā pamatu mēs ņemsim Jāņa Evaņģēlija 16. nodaļu, un sāksim kaut kur no šīs 16. nodaļas 7. panta, un izlasīsim līdz 15. pantam.
Tomēr Es jums saku patiesību: tas jums par labu, ka Es aizeimu. Jo, ja Es neaizietu, Aizstāvis nenāktu pie jums. Bet aizgājis Es to sūtīšu pie jums.
Un Viņš nāks un liks pasaulei izprast grēku, taisnību un tiesu.
Grēku – jo tie netic Man.
Taisnību – jo Es aizeimu pie Tēva, un jūs Mani vairs neredzēsit.
Tiesu – jo šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu.
Vēl daudz kas Man jums sakāms, bet jūs to tagad vēl nespējat nest.
Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā; jo Viņš nerunās no Sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas.
Tas Mani cels godā, jo Viņš ņems no tā, kas ir Mans, un jums to darīs zināmu.
Viss, kas Tēvam pieder, pieder Man; tāpēc Es jums sacīju, ka Viņš ņems no tā, kas ir Mans, un jums to darīs zināmu.
E-11 Now, I wish to read tonight a portion of Scripture found over in the Book of Saint John. Now, these little Scriptures that we read and refer to, are to give us a basic for what we are trying to say. And always, I have never one time, as I ever remember, of ever coming to the pulpit, to try to just say something to be saying. I always try to wait, watch, study, pray, until I feel that I have something that would help the people. If I can't be a help, then there's no need of me to be standing here, see. Is, try to help! And now tonight, course, the bigger part of our crowd has moved out from this morning, and they had to go home, many of them. But, tonight, I told you if you stayed over we'd try to have just about a forty-five-minute talk on something that I hope would help us. And we're going to base this now on Saint John, the 16th chapter, and let's begin about the—the 7th verse of the 16th chapter, and read through the—the 15th verse.
Nevertheless I tell you the truth; It is expedient for you that I go away: for if I go not away, the Comforter will not come unto you; but if I depart, I will send him unto you.
And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment:
Of sin, because they believe not on me;
Of righteousness, because I go to my Father, and you see me no more;
Of judgment, because the prince of this world is judged.
I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now.
Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth: for he shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear, that shall he speak: and he shall show you things to come.
For, he shall glorify me: for he shall receive of mine, and shall show it unto you.
All things that the Father has—hath are mine: therefore said I, that he shall take of mine, and shall show it unto you.
E-12 Lūk, tas ir 13. pantā. “Bet, kad atnāks Patiesības Gars, Viņš vadīs jūs visā Patiesībā. Kad atnāks Patiesības Gars, Viņš jūs vadīs visā Patiesībā.” Kas ir Patiesība? Vārds. “Jo Viņš nerunās no Sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs. To, ko Viņš dzirdēs, to runās”. Citiem vārdiem sakot, Viņš būs Tas, Kurš to visu atklās. Vēstules Ebrejiem 4. nodaļā Bībele saka, ka “Dieva Vārds ir asāks un spēcīgāks par abās pusēs griezīgu zobenu un ir domu un sirds prāta tiesnesis”. Skatieties: “Viņš runās, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas.” Redzat? Kas to darīs? Svētais Gars, Kurš nāks Kunga Jēzus Vārdā.
E-12 Now in this 13th verse. "Howbeit when the Spirit of Truth is come, He will guide you unto all Truth. When the Spirit of Truth is come, He will guide you into all Truth." What is Truth? The Word. "For He shall speak, He shall not speak of Himself; but what He hears, He'll speak. What He hears, He'll speak." Other words, He'll be the One that will reveal the thing, you see. And the 4th chapter of Hebrews, the Bible said that "The Word of God is sharper, more powerful than a two-edged sword, a—a Discerner of the thoughts of the mind, the heart." See, "What He hears, He'll speak, and He will show you things to come." See? What's going to do that? The Holy Spirit Who will come in the Name of the Lord Jesus.
E-13 Un es gribētu uz dažām minūtēm pievērst jūsu uzmanību vārdam “vadīs”: ceļvedis jeb Pavadonis. Jūs zināt, ka es esmu ieguvis zināmu pieredzi mežos. Pavadonis ir tas, kurš jums rāda ceļu. Kad jūs nezināt, kurp dodaties, jums ir vajadzīgs pavadonis. Tā kā es esmu medījis visās pasaules malās, man ir bijusi iespēja tikties ar pavadoņiem. Un arī es pats esmu pavadonis Kolorādo štatā, jo, pazīstot šo apkaimi, ganības un pārējo, es varu strādāt par pavadoni Kolorādo.
E-13 And I would like to take these next few minutes to call your attention upon the word "guide," A Guide. You know, I've had some quite experience in the woods. A guide, someone to show you around. You have to have a guide when you don't know where you're going. And being acquainted with hunting, and of the world around, I've had the—the opportunity to meet guides. And I am a guide, myself, in Colorado, because knowing the country, ranching, so forth, I can guide in Colorado.
E-14 Un tā, pavadonim ir jāzina ceļš. Viņam ir jāzina, kurp viņš dodas un ko viņš dara, un kā visa ceļa garumā parūpēties par tevi. Saprotat? Viņam ir jāskatās, lai tu nepazustu. Pavadonis ir īpaši izmeklēts cilvēks. Par pavadoņiem piemērotus cilvēkus izvēlas valsts. Lūk, dodoties bez pavadoņa uz neapdzīvotām vietām, kurp iet jums varbūt nav nācies, – tas nav nekas labs. Patiesībā, ir pat tādas vietas, kur jūs bez pavadoņa nemaz nevarat iet, piemēram, Kanādā. Pavadonim ir jāparaksta tava licence mežsargam. Viņam ir jāparakstās, un viņš par tevi atbild. Ja ar tevi kaut kas notiks, tā būs viņa atbildība. Viņam ir jāparūpējas par tevi. Viņam ir jāraugās, lai tu nepazustu. Viņam ir jābūt pārliecinātam, ka viņš tevi nesūta turp, no kurienes tu neatradīsi ceļu atpakaļ. Bet, ja tu apmaldīsies, tad viņam ir tik labi jāpazīst tā apkaime, lai jebkurā laikā varētu tevi atrast. Tas viss viņam ir jāzina, citādi viņš nevar būt par pavadoni, viņš nesaņems licenci, lai varētu strādāt par pavadoni.
E-14 Now, a guide has to know the way. He has to know where he's going and what he's doing, and how to take care of you along the road. See? He's got to see that you don't come up lost. A guide is a selected man. The state selects this man if he is a guide. And, now, in going on a trip into the wilderness, where perhaps you're not used to going, it's not a good thing for you to go without one. Frankly, some places you can't even go without one, for instance, Canada. The—the guide has to sign your license to the game warden. He has to sign hisself in, and he is responsible for you. If anything happens to you, it's his responsibility. He's got to take care of you. He's got to see that you're not lost. He's got to be sure that he don't send you in somewhere that you don't know your way back. And if you do get lost, he's got to know the country so well that he can pick you up just any time. He's got to know all these things or he cannot be a guide, he cannot be licensed to be a guide.
E-15 Tā visa dēļ tev dažkārt nākas sarunāt tikšanos, laicīgi sazvanīties un vienoties, rezervēt vietu, lai tevi aizvestu. Bet, ja tu... Dažreiz viņš ir tik ļoti aizņemts, ka nevar tevi paņemt, tad tu esi spiests to uz kādu laiku atlikt; šī zemes pavadoņa dēļ. Ar Dieva Pavadoni tā tas nekad nenotiks. Viņš vienmēr ir gatavs, vienmēr ir gatavs.
E-15 For these things, sometimes you have to have an appointment, call ahead and make arrangements, get reservations to be taken out. And if your… Sometimes he's filled up and he cannot take you, you have to put it off for a while, of—of the earthly guide. You never have to do that with God's Guide, He's always ready, always ready.
E-16 Lūk, ja jūs neveiksiet šos sagatavošanās darbus, un jūs plānojat doties uz mežonīgām vietām, kur jūs agrāk neesat bijis, jūs varat pazust un aiziet bojā. Jums ir viena iespēja no simts, ka jūs izkļūsiet sveikā no šīm mežonīgajām vietām, tas ir, ja tur nav pārāk blīvs biezoknis, tad tev ir viena iespēja no simts, ka tu pats no turienes izķepurosies. Bet, ja tur ir ļoti mežonīgs apvidus, tad tev nav izredžu izkļūt ārā. Nekādi, jo tu esi nokļuvis uz nāves takas, un tad ar tevi ir cauri, tas arī viss. Un tu aiziesi bojā, ja tev nav pavadoņa, kurš pazīst apkārtni un zina, kā atgriezties atpakaļ.
E-16 Now, if you don't get these preparations made, and you're figuring on taking a trip into the wilderness where you haven't been before, you may come up lost, and perish. You got about one percent chance to get out of the wilderness, that is, if it isn't too dense, you might have one percent chance to get out by yourself. But if it's a very bad wilderness, way back, you haven't got a chance to get out. There's no way to do it, because you find yourself on the death walk, and then you—you're done, then you're finished. Now, and you'll perish if you haven't got a guide that knows the country and knows how to get back.
E-17 Daudzi no jums pērn lasīja to rakstu, par tiem boiskautiem [starptautiska jauniešu organizācija–Tulk.] Tusonā, Arizonas štatā. Viņi gan bija uztrenēti un zināja, kā viņiem parūpēties par sevi, viņi bija izlūki. Viņi nebija iesācēji, viņi bija īsti izlūki. Viņi devās pārgājienā kalnos, bet sākās sniega vētra, un daba izmainīja savu stāvokli. Un, kad viņi nomaldījās, viņi visi aizgāja bojā, tāpēc, ka viņi...kaut kas bija izmainījies, izgājis no parastās kārtības, un viņi nezināja, kā tikt ar to galā. Redzat? Esmu aizmirsis, cik puišu tur kalnos aizgāja bojā, kaut arī bija helikopteri un zemessargi, un nacionālā gvarde, un brīvprātīgo palīdzība, un viss pārējais. Taču viņi bija pazuduši, neviens nezināja, kur viņi atrodas. Un viņi nespēja paši par sevi parūpēties. Viņi visi aizgāja bojā sniegā, jo viņi nezināja, kurp viņi iet – vai uz austrumiem, vai uz ziemeļiem, uz rietumiem vai uz dienvidiem, augšup vai lejup, kas un kā, viss izskatījās vienādi.
E-17 Many of you are acquainted with the article you have read last year out at Tucson, Arizona, those Boy Scouts. Yet, they were trained to know how to take care of themselves, they were scouts. And they were not just Cub Scouts, they were full scouts. And they took a trip up into the mountains, and a snowstorm come, nature changed its position. And when they found themselves lost and all of them perished, is because that they… something, change comes along from the regular routine, they didn't know how to get out. See? And I forget how many boys there was that perished in the mountain, though they had helicopters, and the Militia out, and the National Guards, and volunteer help, and everything. But they were lost, no one know where they were at. And they could not take care of themselves. They all perished in the snow because they didn't know whether they was going east, north, west or south, up or down, or how it was, everything looked the same.
E-18 Lūk, neskatoties uz laika apstākļiem, pavadonis zina, kur viņš atrodas. Viņam priekš tā ir nepieciešamais aprīkojums. Viņš zina, ko dara. Viņam tas viss ir pazīstams. Viņš zina, kā viss izskatās, tāpēc viņš varētu atrasties pat tumsā, un sataustīt zināmas lietas.
E-18 Now, a guide knows where he's at, regardless of the weather. He's—he's equipped to do that. He knows what he's doing. He's familiar with everything. He knows the looks of everything, so he can just be in the darkness and he could feel a certain thing.
E-19 Piemēram, lūk, kāda ir viena sena pavadoņu metode. Jūs zināt, ja ir redzamas zvaigznes, tad jebkurš pateiks, uz kuru pusi ir jāiet, vērojot zvaigznes. Un tu vienmēr vēlies sekot tai vienai uzticamajai zvaigznei. Ir tikai viena uzticama zvaigzne, un tā ir Polārā zvaigzne. Redziet, tikai viena, viņa vienmēr atrodas vienā un tajā pašā vietā. Tas simbolizē Kristu, kurš ir Tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Citas zvaigznes var novirzīties, bet Viņš paliek Tas pats. Draudzes var tevi vilkt uz vienu pusi, vai citas tevi vilks uz citu pusi; taču ne Viņš, Viņš vienmēr ir Tas pats.
E-19 For instance, here's an old trick to a guide. You know, if you can see the stars, anyone can tell which way you're going if you'll watch the stars. And you always want to watch the one true star. There's only one true star, and that's the North Star. See, only one, he stands in the same place. That represents Christ, the same yesterday, today, and forever. Others might wander away, but He remains the same. Churches may draw you off this way, or some draw you off that way; but not Him, He's always the same.
E-20 Un tā, ja tu nevari ieraudzīt Polāro zvaigzni un ir mākoņains, tad, ja tu esi apmaldījies dienas laikā, tu vari palūkoties uz kokiem. Uz kokiem sūnas vienmēr ir ziemeļu pusē, tāpēc, ka koka dienvidu pusi saule apspīd vairāk nekā ziemeļu. Bet ko darīt tad, ja ir tumšs un tu nevari redzēt sūnas? Ja tu aizvērsi acis un pacentīsies ne par ko nedomāt, aizvērsi acis un, lūk, tā apskausi ar rokām koku ar gludu mizu tā, lai tavi pirksti saskartos, un tad ļoti lēnām virzies apkārt šim kokam. Un, kad sajutīsi tādu vietu, kur miza ir bieza un saplaisājusi, tad tā ir ziemeļu puse (vējainā), un varēsi noteikt, uz kādu pusi tu ej, uz ziemeļiem vai uz dienvidiem. Lūk, tādā veidā. Jā, ir daudz tādu lietu, bet priekš tam ir vajadzīgi pavadoņi, lai zinātu, kā tas viss ir jādara. Parasts cilvēks tur nostāsies un teiks: “Es tur nejūtu nekādu atšķirību.” Saprotat? Redziet, jums ir jābūt trenētam, lai varētu šādi parādīt ceļu.
E-20 Well, now, if you can't see this North Star, and it's cloudy, then if you'll notice, if it's daytime and you're lost, if you'll watch the trees. The tree is always, the moss is on the north side of the tree, because the south side of the tree gets the sun more than the north side. But what if it's dark and you can't see the moss? If you'll close your eyes and don't try to do any thinking, close your eyes and get a slick-bark tree, put your hands around the tree like this till your fingers meet, and then start moving around that tree real slow. And when you hit a place where the bark is real thick, broke up, that's the north side (the winds), and you can tell which way you're heading, north or south. And that way, oh, there's many things, but it takes guides to know how to do those things. Just an ordinary man get up there and say, "I don't feel no difference in it." See? See, you've got to be trained for that guiding.
E-21 Un šie puiši, neapšaubāmi, bija labi izlūki, viņi varbūt bija spējīgi uzsiet mezglus, varbūt spēja uzšķilt uguni no akmeņiem un darīt tamlīdzīgas lietas. Bet zināt, kā atrast izeju – lūk, kur tas āķis! Viņi nezināja, kā lai no turienes izkļūst, tāpēc viņi visi aizgāja bojā, jo viņi nebija paņēmuši līdzi pavadoni.
E-21 And these boys, no doubt but they were fine scouts, they might be able to tie knots, they might be able to make fires with rocks, and so forth like that. But to know your way out, that's the idea! They, they did not know their way out, so therefore they all perished because they didn't take a guide with them.
E-22 Pirms diviem gadiem Kolorādo kāds vieglprātīgs tēvs, ak, viņš devās kalnos, un viņam līdzi bija kādus sešus vai septiņus gadus vecs puisēns. Viņam sagribējās to paņemt līdzi savās pirmajās briežu medībās. Un tā viņi uzkāpa augstu kalnā, un mazais puika teica savam tētim: “Es jau esmu piekusis.”
E-22 An unthoughtful father, two years ago, in Colorado, oh, he was going up into the mountains, he had a little boy about six, seven years old. He was going to take him on his first deer hunt. So they went high up on the mountain, and the little boy said to his daddy, "I'm getting tired."
E-23 “Sēdies man mugurā. Mēs vēl neesam pietiekami augstu, brieži ir vēl augstāk.” Šis cilvēks kāpa arvien augstāk un augstāk, tikmēr, kamēr viņš... Viņš nesaprata, viņš bija pilsētnieks. Viņš neko nezināja par to, kā ir jāmedī un kur jāiet. Cilvēks, kurš pazīst mežonīgo dabu, zina, ka augstienēs briežu nav. Viņi turp neiet. Tur staigā āži, nevis brieži. Brieži ir lejā, kur var baroties, viņi atrodas tur, kur ir ko ēst. Lūk tā, taču šis cilvēks nodomāja: “Ja es uzrāpšos kaut kur, tā pēc iespējas augstāk klintīs, tad atradīšu lielu briedi.” Viņš bija redzējis fotogrāfiju, kurā viens stāvēja uz...stāvēja uz klints, un viņš nodomāja, ka tur viņš to arī atradīs. Nevajag ņemt vērā to, kas ir tajos žurnālos, ak, citādi jums sāks rādīties murgi! Ir vajadzīga tikai viena lieta – paņemt pavadoni, lai tu zinātu, kur atrodies.
E-23 "Get on my back. We're not high enough up yet, the deers are high." On and on and on went the man till he got… He didn't know, he was a city man. He didn't know nothing about how to hunt or where to go. Any man that knows anything about wilderness knows that deer don't stay up high. They don't go up there. Goats stay up there, not deer. They're down where they can feed, they got to get where there's something to eat. And, so, but this man thought, "If I get way up in the rocks somewhere up there, I'll find a big buck." He had seen a picture of some standing upon—standing upon a rock, and he thought that's where he'd find him. Don't pay no attention to what them magazines read, my, oh, my, you'll have a nightmare! That, there's only thing to do, is take a guide where you know where you're at.
E-24 Un šis tēvs... Un piepeši, negaidot sāka līt lietus, mēdz būt tāds negaidīts lietus. Bet tas cilvēks bija medījis jau pārāk ilgi, kamēr satumsa, un viņš nespēja atrast atpakaļceļu. Un tad no kalnu virsotnēm sāka pūst vēji, un viņš sāka steigties, un tas...
E-24 And that father, it come up a rain all at once up there, one of them quick rains that comes. And the man hunted too late, till it got dark and he couldn't find his way back. And the… then the winds come across the top of the mountains, and he himself moving fast, and that's…
E-25 Ja tu esi iekļuvis nepatikšanās, tev vajag zināt, kā izdzīvot. Tā ir vēl viena lieta – zināt, kā izdzīvot! Es esmu rāpies kokos un laidies lejā, rāpies kokos un laidies lejā, augšā un lejā, lai paliktu dzīvs. Gadījās, ka sniega bija vairāk par metru, es izlauzu celmus un krāvu kaudzē. Un biju tik izsalcis, ka knapi spēju to izturēt! Lauzu šos vecos celmus, aizdedzināju tos, lai tie degtu, un izkausētu sniegu. Un pēc tam apmēram vienos vai divos naktī nostūmu malā gruzdošās pagales un gūlos uz šīs siltās zemes, lai izdzīvotu. Un jums ir jāzina, kā ir darāmas tādas lietas.
E-25 You have to know how to survive, if you're caught out. There's another thing, know how to survive! I've climbed up trees and slid down them, and climbed up trees and slide down, up and down like that, to keep alive. I've took snow when it would be four foot on each side, bust a stump and lay it down. And so hungry that I couldn't hardly stand it! And bust up these old stumps, and light them and let it get hot and melt the snow down. And then about one o'clock in the morning, two o'clock, pull the stumps back, and lay down on that warm ground, to keep alive. And you have to know how to do these things.
E-26 Bet šis cilvēks nezināja, ko lai dara, un viņam līdzi nebija neviena, kas viņam to parādītu. Un viņš spieda sev pie krūtīm savu dēliņu, līdz viņš nosala un nomira. Vieglprātība! Ja vien viņš būtu paņēmis sev līdzi pavadoni, tas būtu viņu novedis lejā no tā kalna, neskatoties uz to, ka bija tumšs. Taču viņš gaidīja, līdz satumsa, bet pēc tam nespēja atrast savu atpakaļceļu.
E-26 And this man didn't know what he was doing, he had nobody with him to direct him. And he held his own little son against his bosom until he felt him cool off and die. Unthoughtful! If he had just took a guide with him, he could have brought him right back down the mountain regardless of what time it was, see. But he waited till it gets dark, then he couldn't see his way around.
E-27 Un tieši tāda ir šodienas kristiešu nelaime. Viņi gaida, kamēr iestājas tumsa, un tad aptver, ka ir palikuši bez Pavadoņa. Pavadoņa!
E-27 That's the trouble with Christians today. They wait till the darkness settles over, then you find out that you've left without the Guide. The Guide!
E-28 Vai jūs kādreiz esat redzējuši cilvēku, kurš ir apmaldījies? Vai kāds ir atradis nomaldījušos cilvēku? Tas ir pats nožēlojamākais skats. Kad cilvēks ir apmaldījies, viņš kļūst mežonīgs. Viņš nesaprot, ko viņš dara. Mēs tur uzgājām vienu puisi, viņš bija apmaldījies mežos, un viņš domāja... Viņš bija fermeris, bet nokļuva nepazīstamā apvidū un apmaldījās, gāja apļiem. Un, kad viņi pēc trīs dienām viņu atrada, viņš skraidīja kā ārprātīgs, un pilnā kaklā gaudoja. Viņš kodīja lūpas, aizsvieda prom savu šauteni, un viņš nezināja, ko darīt. Un, kad viņa paša brālis, kad... Viņiem vajadzēja viņu noķert un sasiet. Kad pie viņa piegāja viņa brālis, viņš metās tam virsū kā zvērs, mēģināja to sakost, viņš nesaprata, kur viņš atrodas. Kāpēc? Viņš bija apmaldījies. Un kad cilvēks apmaldās, viņš ir pilnīgi apmulsis. Un viņš pats nezina, ka ir tādā stāvoklī, jo tas, ka viņš ir pazudis, viņu satrauc, un viņš nezina, kur viņš ir un kā uzvedas.
E-28 Why, did you ever see a man that was lost? Did anybody ever have the experience of bringing in a man lost? It's the most pitiful thing you ever seen. When a man gets lost, he goes wild. He don't know what he's doing. We caught a man out there, a boy, and he had been lost in the woods, and he was thought… He was a rancher, but he was in the wrong territory and he got lost, turned around. And when they found him three days later, he was running like a wild man, screaming to the top of his voice. His lips was all eat up, and he throwed his gun away and he didn't know what to do. And when his own brother, when… They had to catch him and tie him. When his own brother come to him, he fought at him like an animal, tried to bite him, he didn't know where he was at. Why? He was lost. And when a man's lost, he's in a state of bewildered. And he don't know that he's in that state, because his being lost sends this fever upon him, and he doesn't know where he's at and how he's acting.
E-29 Tas pats notiek, kad cilvēks atkrīt no Dieva! Viņš dara tādas lietas, kādas viņš parasti nedarītu. Viņš dara to, kas ir ārpus cilvēka saprāta robežām. Cilvēks, kurš ir atkritis no Dieva, draudze, kura ir atkritusi no Dieva, draudze, kura ir aizgājusi prom no Dieva, prom no Dievišķās Bībeles likumiem, dara tādas lietas, ka tu dažreiz pat negaidi kaut ko tādu ieraudzīt dzīvā Dieva draudzē. Viņi iegūst naudu blēdīgās spēlēs, spēlē loterijas, kārtis, visu, ko vien var. Viņi māca to, kas ienāk prātā, visu atļauj, uzsit pa plecu tam, kurš dod draudzei vairāk naudas, un tamlīdzīgi, skatās caur pirkstiem. Tieši tā. Nozīmē par diakoniem tos, kas ir precējušies četras vai piecas reizes, vienkārši, lai kaut kā tiktu galā, savilktu kopā galus. Tikai vienu galu jums vajag savest kārtībā: jūsu pienākumu Dieva priekšā. Stāviet un runājiet Patiesību! Pazudis, apmaldījies cilvēks ir apmulsis, viņš ir ārprātīgs.
E-29 So is it when a man's lost from God! He'll do things that he ordinary wouldn't do. He'll do things that—that's beyond the thoughts of a human being doing. A lost man from God, a lost church from God, a church that's gone away from God, got away from the principles of God's Bible, will do things that sometimes that you wouldn't expect to find in a church of the living God. They'll get their money by bunco games, playing lottery, gambling, anything that they can do. They'll teach anything, let anything get by, pat man on the back who's big payers in the church, and so forth like that, to let them get by with it. That's right. Put deacons on the board that's been married four or five times, just in order to get by with it, to make ends meet. There's only one end you've got to meet, that's, your obligation to God. Stand and tell the Truth! Lost, lost man is in a bewildered state, he's a madman.
E-30 Pavadonim ir saprašana, kurp iet un ko darīt. Dievs...Dievs Savai tautai vienmēr ir sūtījis pavadoni. Dievs nekad nav pievīlis. Viņš sūta pavadoni, bet tev ir jāpieņem šis pavadonis. Saprotat? Jums tam ir jātic. Jums pienākas iet pa to ceļu, pa kuru viņš liek iet. Ja tu esi mežonīgā apvidū, un tavs pavadonis saka: “Mēs iesim pa, lūk, šo ceļu”, bet tu tomēr domā, ka tu iesi pa, lūk, to ceļu, tad tu apmaldīsies. Pēc tam, kad tu... Dievs mums sūta pavadoni, lai tas mūs vadītu, un mums vajag sekot šim pavadonim. Nav svarīgi, ko mēs domājam, kas mums šķiet prātīgi un kas smieklīgi – ne mums par to spriest, tā ir tikai pavadoņa darīšana.
E-30 The guide has understanding, how to go and what to do. God in… God has always sent a guide to His people. God has never failed. He sends a guide, but you've got to accept that guide. See? You've got to believe it. You've got to go the way he says. If you get into a wilderness, and your guide says "we go this way," and yet you think you go that way, you're going to come up lost. Then when you… God sends us a guide to guide us, we've got to follow that guide. No matter what we think, what looks reasonable and what looks ridiculous, we're not subjects to divide that, the guide is the only one.
E-31 Vecajā Derībā Dievs sūtīja praviešus. Viņi bija pavadoņi, jo Tā Kunga Vārds nāca pie pravieša. Viņi bija ceļveži. Viņi apmācīja tautu, kā mēs vakar vakarā runājām par Jesaju un Hozeju. Viņi bija saņēmuši norādījumus, un viņi apmācīja tautu un vadīja to. Un Dievs vienmēr ir sūtījis Savus pavadoņus, Viņam vienmēr ir bijis kāds pavadonis, visos laikos. Vienmēr, visos laikos Dievam bija kāds, kurš pārstāvēja Viņu uz šīs zemes.
E-31 God, in the Old Testament, sent prophets. They were guides, because the Word of the Lord came to the prophet. They were guides. They instructed the people as we had last night, of Isaiah and Uzziah. They was instructed, and they instructed the people and guided them. And now God has always sent His guides, He's always never been without a guide, all through the ages. God's always had somebody that represented Him on this earth, in all ages.
E-32 Lūk, taču reizēm viņi “novirzījās no kursa”, kā mēs sakām. Kad Jēzus bija šeit uz zemes, vai tad jūs neatceraties, ka Jēzus sacīja farizejiem: “Jūs, aklie ceļa rādītāji”? Aklie pavadoņi, akli pret garīgām lietām. Saprotat? Viņiem būtu vajadzējis būt par ceļvežiem, cilvēku pavadoņiem, kas aizved cilvēkus līdz pestīšanai. Taču Jēzus sacīja: “Jūs esat akli!” Un Viņš teica: “Lieciet viņus mierā, ja aklais ved aklo, vai tad viņi abi neiekritīs bedrē?” Aklie pavadoņi! Ak, cik stipri gan pasaule ir saindēta ar šo aklo vadību! Bet Viņš nevēlas, lai jūs paļautos uz savu personīgo saprašanu. Dievs nevēlas, lai jūs paļautos uz savu izpratni vai savām domām, uz jebkādu cilvēcisku domāšanu.
E-32 Now, sometimes they get off the guide, "off the beam," as we call it. When Jesus was here on earth, don't you remember Jesus said to the Pharisees, "You blind guides"? Blind guides, blind to spiritual things. See? Now, they were supposed to be guides, guides to the people, guiding the people to salvation. But Jesus said, "You're blind!" And He said, "Let them alone, for if the blind lead the blind, won't they both fall in the ditch?" Blind guides! Oh, how the world has been contaminated with that, blind guiding. He doesn't want you to rely on your own understanding. God does not want you to rely on your understanding or your thoughts, or any man-made thoughts.
E-33 Dievs sūta Pavadoni, un Dievs grib, lai jūs atcerētos, ka tas ir Viņa ieceltais Pavadonis. Un mums Viņš ir jāpatur atmiņā. Lūk, šeit ir teikts, Jēzus sacīja: “Es jūs nepametīšu, bet Es lūgšu Tēvu, lai Viņš sūta jums citu Aizstāvi”. Un šim Aizstāvim, kad Viņš atnāks, ir jāved mūs visā Patiesībā. Bet Dieva Vārds ir Patiesība, un Vārds ir Kristus: “Es esmu Ceļš, Patiesība un Dzīvība.” Viņš ir Vārds: “Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs...un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū.” Tādā gadījumā, ja mēs sekojam īstajam, patiesajam Pavadonim, Svētajam Garam, Viņa uzdevums ir pateikt mums, ko Viņš ir redzējis, ko Viņš ir dzirdējis, un parādīt mums lietas, kas notiks. Āmen. Lūk, lūdzu. Viņš jums parādīs tās lietas, kas notiks.
E-33 God sends a Guide, and God wants you to remember that that's His appointed Guide. And we must remember Him. Here It says, Jesus said, "I will not leave you, but I'll pray the Father and He'll send you another Comforter." And this Comforter, when He was to come, was to guide us to all Truth. And the Word of God is the Truth, and the Word is Christ, "I am the Way, the Truth, and the Life." He is the Word, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us." Then if we follow the real true Guide, the Holy Spirit, He was to tell us what He had seen, what He had heard, and He was to show us things that is to come. Amen. There you are. He is going to show you things to come.
E-34 Taču, kad draudzes šodien to noliedz, kā gan mēs vispār varam sagaidīt, ka dosimies uz Debesīm? Lai arī Svētais Gars tika atsūtīts mums kā Pavadonis, mēs pieņemam kardinālus, kaut kādus bīskapus, kaut kādus galvenos uzraugus vai ko tamlīdzīgu, lai tie mūs vestu, kaut mums tika dots Svētais Gars, lai Tas mūs vestu.
E-34 And when the churches today reject That, how can we ever expect to go to Heaven? When the Holy Spirit was sent to us for a Guide, we'll take some cardinal, some bishop, some general overseer, or somebody like that to guide us, when the Holy Spirit was give to us to guide us.
E-35 Un Svētais Gars vienmēr runā no Vārda. “Vēl daudz kas Man jums sakāms, bet jūs to tagad vēl nespējat saprast. Bet, kad nāks Viņš, Viņš jūs vadīs tajā visā.” Lūk, kāpēc atnāca zīmogi. Septītajam Zīmogam beidzoties, Dieva noslēpumam būtu jābūt pabeigtam, lai zinātu, kas ir Dievs, kāds Viņš ir, kā Viņš dzīvo, kāds ir Viņa raksturs, Viņa būtība. Līdz tam laikam jums būtu jābūt aizgājušiem līdz pat pašai augšai, redziet, atvedot mūs līdz Dieva dēlu un meitu pilnības mēram; draudze, kura ir mazgāta Kristus Asinīs, ne par naudu nopirkta, bet atpirkta ar Jēzus Kristus Asinīm.
E-35 And the Holy Spirit always speaks of the Word. "I've got many things to tell you, you cannot understand It now, but when He comes, He'll guide you to It." That's the reason the coming of the Seals. At the finishing of the Seventh Seal, the mystery of God should be finished, to know Who God is, what He is, how He lives, His nature, His Being. You're supposed to be all the way up here by that time, see, bring us into the full stature of sons and daughters of God, a Church that's washed in the Blood of Christ, that's bought without money, is paid for by the Blood of Jesus Christ.
E-36 Lūk, lūdzu, Pavadonis, un tas ir Dieva sagādātais Pavadonis. Tagad mēs ejam caur mežonīgām vietām, mēs dodamies uz kaut kurieni, un mēs nevaram tikt galā bez šī Pavadoņa. Lai tikai kāds iedrošinās aizstāt To ar kādu citu pavadoni! Ja jūs to izdarīsiet, tad viņš jūs novedīs nost no ceļa. Bet šis Pavadonis zina ceļu! Viņš pazīst katru ceļa sprīdi. Viņš zina katru domu, kas ir tavā sirdī. Viņš pazīst katru no tiem, kuri ir šeit. Viņš zina, kas tu esi un ko tu esi izdarījis, un visu par tevi. Viņš ir Dieva Pavadonis, Svētais Gars, un Viņš atklās tev un izstāstīs tev, ko Viņš ir dzirdējis, varēs atkārtot tev tavus vārdus un pateikt, ko tu esi runājis. Āmen. Izstāstīs, kur tu esi bijis, kas tev ir un kurp tu dodies. Pavadonis, pareizais Pavadonis, un Viņš vadīs jūs pie visas Patiesības, un Viņa Vārds ir Patiesība.
E-36 Now, here we are, a Guide, and He is God's provided Guide. Now, we're going through a wilderness and we're on our road somewhere, and we can't get along without this Guide. And dare anybody to try to substitute any other guide! If you do, he'll take you off the line. This Guide knows the way! He knows every inch of the way. He knows every thought that's in your heart. He knows everybody that's here. He knows who you are and what you've done, and all about you. He's God's Guide, the Holy Spirit, and will reveal things to you, and will tell things that He's heard, can repeat your words right back and say what you said. Amen. Tell you what you've been, what you've got, where you're going. A Guide, the correct Guide, and He will guide you to all Truth, and His Word is the Truth.
E-37 Redziet, Svētais Gars nekad neteiks “āmen” uz kaut kādu cilvēcisku ticības mācību. Viņš sacīs “āmen” tikai uz Dieva Vārdu, tā tas ir. Svētais Gars jūs nevedīs ne pa kādu citu ceļu. Visdīvainākais ir tas, ka mēs visi, visas šīs mūsu varenās konfesijas un pārējie, mēs apgalvojam, ka mūs visus ved Svētais Gars, un tomēr mūsu starpā ir tik lielas atšķirības kā dienai pret nakti.
E-37 Now, the Holy Spirit will never make, say "amen" to some kind of a man-made creed. It'll only punctuate the Word of God with "amen," 'cause It's so. The Holy Spirit will not lead you any other way. Now the strange thing is, that we all, all of our great denominations and things, we claim each one led by the Holy Spirit, and there's as much difference as there is day and night in all of us.
E-38 Taču, kad Pāvils, šis farizejs, kurš saņēma Svēto Garu, kad Ananija bija viņu kristījis, un viņš devās uz Arābiju un trīs gadus nodarbojās ar izpēti, atgriezās atpakaļ un četrpadsmit gados ne reizi neapspriedās ar draudzi nevienā jautājumā, taču, kad viņš satika Pēteri, Jeruzalemes draudzes vadītāju, viņu mācībā nebija nekādu pretrunu. Kāpēc? Tas pats Svētais Gars! Tanī laikā, kad Pēteris kristīja Jēzus Kristus Vārdā, Pāvils darīja to pašu, kaut gan viņam neviens par to nebija stāstījis. Pēteris mācīja par kristību ar Svēto Garu un svēttapšanu, un tā tālāk; Pāvils darīja to pašu bez jebkādiem draudzes padomiem, jo tas bija tas pats Pavadonis. Tad ko gan mums darīt šodien, kad cilvēki atraida šīs patiesības? Kad Pēteris mācīja par to, kādai ir jābūt kārtībai draudzē, Pāvilam bija tāda pati mācība, jo viņiem bija viens un tas pats Pavadonis.
E-38 But when Paul, that little Pharisee that received the Holy Spirit when Ananias baptized him, and he went into Arabia and studied for three years, come back, and never consulted the church about anything for fourteen years, and when he come and met Peter, the head of the church at Jerusalem, they were eye to eye in Doctrine. Why? The same Holy Spirit! Where Peter baptized in the Name of Jesus Christ, Paul did the same without anybody telling him. Where Peter taught the baptism of the Holy Ghost, and sanctification, and so forth; Paul did the same thing, without consulting the church, because It was the same Guide. Then how can we be today when people deny these Truths? When Peter taught what he did about the way the church was to be put in order, Paul had the same Doctrine, 'cause they had the same Guide.
E-39 Pavadonis nevedīs vienu pa šo ceļu, bet otru pa to ceļu un nesūtīs vienu uz austrumiem, bet otru uz rietumiem. Viņš grib, lai mēs turētos kopā. Un, ja vien mēs ļausim Svētajam Garam mūs saturēt kopā, mēs būsim viens. Ja...ja mēs nepieļausim, ka velns aizvelk mūs uz maldu ceļu, tad mēs būsim viena sirds, viens saprāts, vienprātīgi, vienā Garā, Svētajā Garā, Dieva Pavadonis vadīs mūs pie visas Patiesības. Tā ir. Bet tev vajag sekot savam Pavadonim. Jā, ser.
E-39 The Guide isn't going to take one over this way, and one over that way, and send one east and the other one west. He's going to keep you together. And if we'll just let the Holy Ghost keep us together, we'll be one. If—if we just don't let the devil pull you off on the wrong road, we'll be one heart, one mind, one accord, by one Spirit, the Holy Spirit, the Guide of God that will guide us to all Truth. That's right. But you got to follow your Guide. Yes, sir.
E-40 Paskatieties uz Nikodēmu, viņam bija nepieciešams Pavadonis, kaut arī viņš bija gudrs cilvēks. Viņam bija apmēram astoņdesmit gadu, viņš bija skolotājs. Viņš bija no farizejiem, vai...vai arī no Sinedrija, no Padomes, Kalpotāju Asociācijas. Viņš bija viens no ievērojamākajiem vīriem, Izraēla skolotājs, mācītājs. Padomājiet, galvenais mācītājs! Jā, viņš zināja likumus, taču, kad lieta nonāca līdz piedzimšanai no augšas, viņam bija vajadzīgs Pavadonis. Viņš alka pēc tā. Viņš zināja, ka ir jābūt vēl kaut kam. To pierāda tas, kā viņš tonakt vērsās pie Kristus. Tāpat tas parādīja pārējo attieksmi, tomēr neviens no viņiem nebija tik drosmīgs kā viņš. Neviens no viņiem nespēja atnākt uz turieni un izdarīt to, ko izdarīja viņš.
Ziniet, cilvēki nosoda Nikodēmu par to, ka viņš nāca naktī. Bet viņš to izdarīja. Viņš atnāca. Es zinu, ka daži pat nemēģinātu ne dienā, ne naktī. Taču viņš atnāca, viņam bija nepieciešams Pavadonis, un viņš sacīja: “Mācītāj, mēs (no Sinedrija) mēs zinām, ka Tu esi Mācītājs, no Dieva nācis.” No kurienes viņš to zināja? Viņš bija apstiprināts. Skatieties, viņš vēlējās uzzināt, ko nozīmēja šī piedzimšana no jauna, un viņš devās uz pareizo vietu, pie Viņa, jo Dievs bija apstiprinājis, ka šis Jēzus bija Viņa Pavadonis. Skatieties, ko viņš teica: “Kungs, mēs zinām, ka Tu esi Mācītājs no Dieva, tāpēc ka neviens nevarētu darīt to, ko dari Tu, ja ar viņu nebūtu Dievs.”
E-40 Look at Nicodemus, he needed a Guide, yet he was a smart man. He was a teacher, about eighty years old. He was of the Pharisees, or—or the Sanhedrin Courts, the Council, Ministerial Association. He was one of their greatest men, a teacher in Israel, a master at it. Think, a master teacher! Yes, he knowed the laws, but when it come to being born again, he needed a Guide. He was hungering for it. He knowed there had to be something different. His expression to Christ that night proved it. It proved also this, the feeling of the rest of them, but none of them had the very—the very audacity that he had. There was none of them that could come up there and do what he did. You all, people, condemn Nicodemus by coming by night. He got there. He arrived. I know some people won't even start, day or night. But he got there, and he needed a Guide, and he said, "Master, we," from the Sanhedrin Court, "we know that You're a Teacher come from God." Why did he know it? He was vindicated. See, he wanted to know what this new birth meant, and he went right to the right One, because God had vindicated that This was His Guide, Jesus. Look what he said, "Master, we know that Thou art a Teacher comes from God, 'cause no man can do the things that You do, 'less God be with him."
E-41 Bija pierādīts, ka Viņā mājoja Dzīvais Dievs. Un Viņš deva liecību: “Ne jau Es daru, bet Mans Tēvs, kas ir Manī. Patiesi Es jums saku, Dēls neko nedara no Sevis Paša: bet Viņš redz, ko Tēvs dara, to arī Dēls dara tāpat. Tēvs dara, un Es tāpat daru.” Citiem vārdiem, Dievs Viņam parādīja, kas ir jādara, un Viņš gāja un vienkārši to izpildīja. Viņš neko nedarīja līdz brīdim, kamēr Dievs Viņam neteica to darīt. Āmen. Tādi ir patiesie fakti. Ja vien mēs virzītos un...gaidītu, līdz Svētais Gars mūs virzīs to izdarīt! Lūk, kas par lietu. Un tad būt pilnīgi pazudušiem Kristū, tik pilnīgi, ka Viņam nenāksies visur tevi bikstīt, kā Viņš dara ar mani, bet viegls Viņa galvas mājiens – un tu jau esi gatavs, un nekas tevi neapturēs, jo tu zini, ka tā ir Dieva griba.
E-41 It was a vindication there, that there was a living God inside of Him. What He testified, "Not Me that doeth the works; it's My Father that dwelleth in Me. Verily I say unto you, the Son can do nothing in Himself; but what He sees the Father doing, that doeth the Son likewise. The Father worketh, and I worketh hitherto." In other words, God showed Him what to do, and He went and just acted it out. He didn't do anything until God told Him to do it. Amen. That's the real frank facts of it. If we'd just move and wait till the Spirit moved us to do it! That's it. And then be so completely lost in Christ that He don't have to shove you around like He does me, but the first little nod of His head, you're ready and nothing is going to stop you, because you know that it's the will of God.
E-42 Viņam bija vajadzīgs Pavadonis. Un Viņš bija apstiprināts Pavadonis. Un šis Pavadonis varēja viņu vadīt, jo viņš zināja, ka šis Pavadonis bija Dieva iedvesmots. Viņš zināja, ka tradīcijas, kurām viņš bija kalpojis, varbūt farizeju vai saduķeju, vai vēl kādas, viņš vienmēr bija kalpojis šīm ticības mācībām un redzēja, ka nekas nenotika. Taču tagad uzrodas viens cilvēks, sakot, ka Viņš ir Bībelē apsolītais Mesija. Pēc tam Viņš iet un dara patiesus Dieva darbus. Jēzus sacīja: “Ja Es nedaru Sava Tēva darbus, tad neticiet Man. Bet, ja nevarat ticēt Man, tad ticiet Maniem darbiem, jo tie liecina par Mani.”
E-42 He needed a Guide. He was a vindicated Guide. He could be led by this Guide because he knowed this Guide was inspired of God. He knowed that the traditions that he had served, maybe by the Pharisees, Sadducees, and whatever more, he had served those creeds all along and seen nothing happen. But here comes a Man on the scene, saying that He is a promised Messiah of the Bible. Then He turns around and does the very works of God. Jesus said, "If I don't do the works of My Father, then don't believe Me. But if you can't believe Me, believe the very works that I do, for they testify of Me."
E-43 Tāpēc nav brīnums, ka Nikodēms teica: “Rabi, mēs zinām, ka Tu esi Mācītājs no Dieva nācis, jo neviens nevar darīt to, ko dari Tu, ja ar viņu nav Dievs.” Redziet, viņam bija vajadzīgs Pavadonis, kaut arī viņš bija skolotājs šajās lietās. Viņš bija draudzes skolotājs. Viņam bija tituls, viņš ieņēma cienījamu stāvokli, viņš bija ievērojams cilvēks; neapšaubāmi, viņu cienīja cilvēki visā valstī. Taču, kad lieta nonāca līdz piedzimšanai no augšas, viņam bija vajadzīgs Pavadonis! Tāpat arī mums, jā, mums ir vajadzīgs Pavadonis.
E-43 Then, no wonder Nicodemus could say, "Master, we know You're a Teacher come from God, for no man can do the things that You do without God being with Him." See, he needed a Guide, though he was a master of the thing. He was a master of his church. He had dignity, and he had—he had prominent places, and he was a great man; no doubt, respects from all the people through the country. But when it come to being born again, he needed a Guide! So do we, yeah, we needed a Guide.
E-44 Kornēlijs bija ievērojams cilvēks, cienījams vīrs. Viņš cēla dievnamus. Viņš cienīja ebrejus, jo zināja, ka viņu reliģija ir pareiza. Viņš deva žēlastības dāvanas un katru dienu lūdza, taču, kad atnāca Svētais Gars (draudzei kaut kas bija nācis klāt), viņam bija vajadzīgs Pavadonis. Dievs viņam sūtīja Svēto Garu. Viņš To sūtīja Pētera personā: “Pēterim vēl runājot šos Vārdus, Svētais Gars nonāca pār viņu.” [Pārtraukums magnetafona ierakstā.–Tulk.]
Dievs lietoja Pavadoni caur Pēteri. Viņš To lietoja, lai uzvestu Kornēliju uz pareizā ceļa. Un, viņam vēl runājot, pār šiem pagāniem nonāca Svētais Gars. Tad viņš sacīja: “Vai gan kāds var liegt viņiem kristīties ūdenī?” Redziet, to vēl runā Pavadonis, nevis Pēteris. Jo tie bija ebreji...precīzāk, pagāni, “nešķīsti, netīri” viņa acīs, viņš pat negribēja iet. Taču Pavadonis sacīja: “Es tevi sūtu.”
Kad tu esi pilnīgi atdevies Pavadoņa kontrolei, kad tu ļauj Viņam tevi vest, tu dari to, ko tu pat nedomāji darīt. Ak, cik tas ir apbrīnojami, kad tevi vada Svētais Gars! Viņš ir Pavadonis. Labi.
Viņš runāja caur Pēteri un pateica viņam, kas tam ir jādara. Pēc tam, kad viņi visi bija pieņēmuši Svēto Garu, viņš sacīja: “Mēs nevaram liegt kristīties ūdenī tiem, kuri tāpat kā mēs ir saņēmuši Svēto Garu.” Un viņi tos kristīja Kunga Jēzus Vārdā. Un tā, kas viņus vadīja? Pavadonis, Kurš bija viņā. Vai tad Jēzus viņiem nebija teicis: “Nedomājiet, ko jums sacīt, jo ne jau jūs runāsiet; Tēvs, kurš mājo jūsos, – Viņš runās”? Āmen.
E-44 Cornelius, he was a great man, an honorable man. He built churches. He respected the Jews because he knowed that their religion was right. And he paid alms, and he prayed every day, but when the Holy Ghost come (Something had been added to the church), he needed a Guide. God sent him the Holy Ghost. He sent It in the person of Peter, "For while Peter yet spake these Words, the Holy Ghost fell on him." [Blank.spot.on.tape—Ed.] God used the Guide through Peter. He used It, because He guided Cornelius to the right way. And while he was yet speaking, the Holy Ghost fell on them Gentiles. Then he said, "Can a man forbid water, that these should not be baptized?" See, still the Guide speaking, not Peter. Because that was a bunch of Jew… or Gentiles, "unclean, dirty" to him, and he didn't even want to go. But the Guide said, "I'm sending you." You do things that you don't think you would do, when the Guide gets completely control, when you let Him guide you. Oh, how wonderful it is to be led by the Holy Spirit. He is the Guide. All right. He spoke through Peter and told him what he must do. Then when they all received the Holy Ghost, he said, "We can't forbid water, seeing these has received the Holy Ghost like we did at the beginning." And they baptized them in the Name of the Lord Jesus. Now, who led him to do that? The Guide that was in him. Didn't Jesus tell them, "Take no thought what you're going to say, because it's not you that's speaking; it's the Father that dwelleth in you, He doeth the speaking"? Amen.
E-45 Galminieks bija atceļā no Jeruzalemes. Un Dievam tanī laikā uz zemes bija Pavadonis – Svētais Gars, un Viņam tur bija kāds vīrs, piepildīts ar šo Pavadoni. Viņš pat nebija sludinātājs, viņš bija kaut kas līdzīgs diakonam. Un viņš tur dziedināja slimos un izdzina ļaunos garus, radīja lielu saviļņojumu, ļoti liels prieks valdīja šajā pilsētā. Ap viņu pulcējās simtiem cilvēku, bet Pavadonis sacīja: “Pietiks, tagad iesim uz turieni.” Viņš nestrīdējās ar savu Pavadoni.
E-45 The eunuch, coming down from Jerusalem. And God had a Guide in the world at that time, the Holy Ghost, and He had a man down there that was filled with this Guide. He wasn't even a preacher, he was kind of a deacon like. And he was down there healing the sick and casting out devils, and causing a big stir, great joy was in the city. He had hundreds of people gathered around him, and the Guide said, "That's far enough, let's go back this way." He didn't dispute with his Guide.
E-46 Nekad nestrīdieties pretī sava Pavadoņa Vārdam. Sekojiet Tam. Citādi jūs nomaldīsities. Un atcerieties, kad jūs Viņu atstājat, jūs esat paši par sevi, tāpēc mēs vēlamies būt blakus Pavadonim.
E-46 Don't never dispute your Guide's Word. Follow Him. If you don't, you come up lost. And, remember, when you leave Him, you're on your own, so we want to keep close to the Guide.
E-47 Un tā, uz ceļa Viņš sacīja: “Tagad atstāj šo ļaužu pūli, Filip, un ej uz tuksnesi, kur neviena nav. Bet Es tevi sūtu turp, un tur kāds būs, kad tu tur nonāksi.” Un, lūk, brauc vientuļš galminieks, tas bija ievērojams cilvēks Etiopijas karalienes galmā. Un tā viņš brauca, lasīdams pravieša Jesajas grāmatu. Un Pavadonis sacīja: “Ej un piestājies pie tiem ratiem.”
Un viņš sacīja: “Vai tu saproti, ko lasi?”
E-47 So on the road, He said, "Leave this bunch now, Philip, and go out into the desert where there isn't anybody. But I'm sending you out there, and there'll be somebody when I get you out there." Here come a lonesome eunuch, he was a great man to the queen down in Ethiopia. So he was coming down, reading the Book of Isaiah. And the Guide said, "Go near the chariot."
And he said, "Dost thou understand what you read?"
E-48 Tas atbildēja: “Kā es varu saprast, ja neviens mani nepamāca?” Ak! Taču Filipam bija Pavadonis. Āmen. Viņš sāka ar šo Rakstu vietu un pasludināja viņam par Kristu. Āmen. Pavadonis! Nestāstīja viņam kaut kādu ticības mācību, viņš izstāstīja par Pavadoni – par Kristu! Un tur viņš kristīja viņu ūdenī. Lūk, kā tas bija. Ak, kā man tas patīk!
E-48 He said, "How can I understand when there's no man to guide me?" Oh, my! But Philip had the Guide. Amen. And he started from the same Scripture, and preached to him Christ. Amen. Guide! Not tell him some creed, he told him about the Guide, Christ! And he baptized him out there in some water. Sure, it was. Oh, how I like that!
E-49 Kad Izraēls atstāja Ēģipti apsolītās zemes dēļ, Otrajā Mozus grāmatā 13:21, Dievs zināja, ka viņi nekad garāk nebija gājuši šo ceļu. Tās bija tikai četrdesmit jūdzes [apmēram 60 km–Tulk.], bet viņiem tik un tā vajadzēja, lai kāds ietu ar viņiem. Viņi būtu nomaldījušies no ceļa. Tāpēc Dievs sūtīja viņiem Pavadoni. Otrā Mozus 13:21, apmēram tā: “Es sūtu Savu Eņģeli, Uguns Stabu, jūsu priekšā, lai ceļā jūs pasargātu,” lai vadītu viņus uz šo apsolīto zemi. Un Izraēla bērni sekoja šim Pavadonim, Uguns Stabam naktī, un mākonim dienā. Kad tas apstājās, viņi apstājās. Kad tas gāja, viņi gāja. Un, kad Viņš pieveda viņus pie šīs zemes, bet viņi nebija gatavi pāriet pāri otrā pusē, Viņš atkal veda viņus uz tuksnesi. Viņš kopā ar viņiem neietu.
E-49 When Israel left Egypt for the promised land, in Exodus 13:21, God knowed that they had never traveled that way before. It was only forty miles, but yet they needed something to go with them. They'd lose their way. So He, God, sent them a Guide. Exodus 13:21, something like this, "I send My Angel before you, the Pillar of Fire, to keep you in the way," to guide them to this promised land. And the children of Israel followed that Guide, the Pillar of Fire (night), Cloud by day. When It stopped, they stopped. When It journeyed, they journeyed. And when He got them close to the land, and they wasn't fit to go over, He led them back into the wilderness again. He wouldn't go with them.
E-50 Lūk, kas notiek ar draudzi šodien. Neapšaubāmi, šodien tā ir tikai Dieva ilgā pacietība, tāpat kā bija Noasa dienās: draudze jau būtu aizgājusi, ja vien tā izlabotos un būtu pareizā kārtībā. Taču Viņam nākas mūs vadāt uz riņķi atkal un atkal, un atkal.
E-50 That's what it is, the church today. No doubt but what the long-suffering of God today, like it was in the days of Noah, the church would done been gone if it had just corrected and set in order. But He has to lead us around and around and around.
E-51 Izraēls pat nenojauta, viņi gavilēja, redzot mirušos ēģiptiešu karavīrus, noslīkušos zirgus, apgāztos faraona ratus, viņiem taču piederēja uzvara; Mozus bija Garā, viņi dziedāja Garā, Mirjama Garā dejoja, bet Izraēla meitas šurpu turpu skraidīja gar krastu, skaļi gavilēja un dziedāja, no piena un medus viņus šķīra tikai dažas dienas. Viņi pat nenojauta, ka ceļš ilgs vēl četrdesmit gadus, tāpēc ka viņi kurnēja pret Dievu un Pavadoni.
E-51 Little did Israel know, when they was shouting, on seeing the dead soldiers of Egypt, the drowned horses, Pharaoh's chariots turned upside down, they got their victory, Moses in the Spirit, singing in the Spirit, Miriam dancing in the Spirit, and the daughters of Israel running up and down the bank, shouting and dancing, they were only a few days from milk and honey. Little did they know it was forty years away, because they begin to grumble against God and the Guide.
E-52 Un mēs redzam, ka mēs esam tādā pašā stāvoklī. Es no šejienes braukšu uz Šrivportu. Pirms piecdesmit gadiem Luiziānā nonāca Svētais Gars, Pateicības Dienā. Cik zemu gan draudze ir kritusi kopš tā laika! Vai jūs aptverat, ka Romas katoļu baznīca pašā sākumā bija vasarsvētku draudze? Tā ir patiesība. Tiešām. Tā bija vasarsvētku draudze, bet sāka ienākt ceremoniālas amatpersonas, un viņi aizstāja Dieva Rakstus ar savām tradīcijām, pievienoja pie tā dogmas un tā tālāk. Un palūkojieties, kas viņiem ir šodien, tajā visā nav pat ēnas no Rakstiem. Viņi vienu aizstāja ar otru. Svēto Garu ar maizes kumosiņu. Iegremdēšanu ūdenī viņi aizstāja ar apslacīšanu. “Kungu Jēzu Kristu” viņi aizstāja ar “Tēvu, Dēlu, Svēto Garu”. Viņi nomainīja visas šīs varenās Dievišķās patiesības, kuras mums bija dotas, un viņi ir tālu, tālu prom no Bībeliskās mācības.
E-52 And we find ourself the same way. I go to Shreveport after here. And the Holy Ghost fell Thanksgiving Day, fifty years ago, in—in Louisiana, on Thanksgiving Day. How the church has fell since that time! Do you realize that the Roman Catholic church at its beginning was the pentecostal church? That's the truth. That's right. It was a pentecostal church, but the starchy dignitaries begin to get in and change the—the Scriptures of God to their traditions, add to It dogmas, and so forth. And look what they got now, not a speck of Scripture in any of it. They substituted something for something else, a piece of bread for the Holy Ghost. They substituted sprinkling for immersing. They substituted "Father, Son, and Holy Ghost" for "the Lord Jesus Christ." They substituted all these great articles of God that was laid down to us, and they're far, far away, way away from the Scriptural Doctrine.
E-53 Vasarsvētku diena Luiziānā atnāca pirms piecdesmit gadiem, un, ja paies vēl divi simti gadu, viņi būs vēl tālāk, nekā katoļu baznīca, ja viņi turpinās atkrist tā, kā viņi ir darījuši pēdējos piecdesmit gadus, jo viņi pastāvīgi, visu laiku kaut ko pieliek klāt. Vecmodīgie sludinātāji ir pazuduši. Ielu sapulces – par to jau vairs pat nerunā. Un viss, kas mums ir, tā ir piedeva no Holivudas, apcirptu un izkrāsotu sieviešu bars šortos un tā tālāk, kuras sauc sevi par kristietēm. Kaut kāds tur “Rikijs” ar ģitāru, kurš skraida šurpu turpu pa skatuvi, un sievietes tādās apspīlētās kleitās, it kā nolobīti cīsiņi, teju vai āda spiežas cauri, kratās un skraida turp un atpakaļ pa skatuvi, dejo ar auskariem ausīs, ar kādu no jaunajām “pirmās dāmas” frizūrām un sauc to par kristietību.
E-53 And Pentecost fell in Louisiana, fifty years ago, and if it stands another two hundred years, it'll be farther away than the Catholic church is, if it keeps falling the way it has these past fifty years, 'cause they're just adding to it all the time, constantly. The old-fashioned preachers is gone. The street meetings, you never hear of one. All the thing we got is a bunch of Hollywood added to it, bobbed-haired women wearing shorts, painted up, and everything else, calling themselves Christians. Some little Ricky with a guitar, run up and down the place, and women with a dress on so tight like a… just like a skinned wiener with the—the skin on the outside, almost, shaking around up on the platform, running up and down the platform, dancing with ear bobs hanging down, and one of these here new lady-of-the-land haircuts, then call itself Christianity.
E-54 Kas mums ir vajadzīgs, – tā ir svilinoša vecmodīga Dieva dota reliģija, kura izdedzinās no draudzes pasaulīgo. Mums vajag atgriezties atpakaļ pie Svētā Gara un uguns, pie tā, kas izdedzina šos sārņus un atgriež vecmodīgo sludināšanu, kas paaugstina Debesis un piedod karstumu ellei, kas sit taisni mērķī. Lūk, tāda sludināšana mums ir vajadzīga. Bet šodien tu tikai pamēģini, un tava sapulce tevi izbalsos.
E-54 What we need is an old-fashioned, God-sent, scalding religion that will scald that worldliness out of the church. We need to come back to the Holy Ghost and fire, back to the thing that burns out the dross, brings the old-fashioned preaching back, make Heaven high, and hell hot, gun-barrel straight. We need that kind of a preaching. But you do it today, your congregation will vote you out.
E-55 Dažkārt labus sludinātājus noved no ceļa viņu sapulces. Tieši tāpēc man nav konfesijas. Man ir tikai viena priekšniecība – tā, kas ir no Debesīm. Kurp Viņš sūtīs, turp es arī iešu. Ko Viņš runā, to runāju arī es. Mēs nevēlamies nekādu konfesiju. Ja šī draudze sāks runāt par konfesiju, jūs tūdaļ pazaudēsiet savu mācītāju. Es pat piecas minūtes pie tā neturēšos. Ikviena draudze, kas kļuva par konfesiju, sāka pagrimt, nosauciet kaut vai vienu, kura nav pagrimusi vai kura būtu atkal uzcēlusies. Lai vadītu draudzi, tika sūtīts Svētais Gars, nevis cilvēku grupa. Svētais Gars ir visa gudrība. Cilvēks kļūst ceremoniāls, vienaldzīgs.
E-55 Sometimes good preachers are led astray by their congregation. That's the reason I have no denomination. I have one headquarters, that's from Heaven. Wherever He sends, there I go. Whatever He says, I say. We don't want no denomination. This church ever talk about denomination, you've lost your pastor right then. I wouldn't hang around it, not one five-minutes. Every church that ever denominated went to the seed, and tell me one that didn't, and tell me one ever rose again. The Holy Spirit is sent to lead the church, not some group of men. The Holy Spirit is all-wisdom. Men get starchy, indifferent.
E-56 Dievs viņiem teica, ka dos Pavadoni, ka Viņš viņus vadīs pa šo ceļu. Un kamēr viņi sekoja šim Uguns Stabam, ar viņiem viss bija kārtībā. Viņš aizveda viņus līdz apsolītās zemes vārtiem, līdz turienei Viņam bija jāiet. Tad Jozua, šis varenais karavīrs, vai jūs atcerieties to dienu, kad viņš viņiem teica: “Svētieties, trešajā dienā Dievs pašķirs Jordānu un mēs pāriesim”? Tagad paskatieties, ko viņš sacīja (man tas patīk) Rakstos, viņš sacīja: “Neatpalieciet no Šķirsta, jo šo ceļu jūs agrāk neesat gājuši.”
E-56 God told them that He would send them a Guide, He would lead them in the way. And as long as they followed that Pillar of Fire, they was all right. He led them up to the promised land gate, and then that was as far as He was to go. Then Joshua, that great warrior, remember the day that he told them, "Sanctify yourself, the third day God's going to open up Jordan down here and we're going across"? Now watch what he said (I like this) in the Scripture, he said, "Stay close behind the Ark, for you've not passed this way before."
E-57 Kas bija šis Šķirsts? Vārds. Beidziet klaiņot pa saviem konfesionālajiem maršrutiem, sekojiet cieši aiz Vārda, tāpēc ka agrāk jūs šo ceļu neesat gājuši. Brāli, tieši tagad kā vēl nekad kristiešu draudzei ir laiks sevi pārbaudīt. Tieši patlaban Romā notiek šī lielā pulcēšanās, pretrunas tiek nogludinātas, Draudžu savienība, kad visas konfesijas ir apvienojušās kopā, lai izveidotu zvēra tēlu, tieši kā teikts Bībelē. Un jūs zināt, par ko mēs no rīta sludinājām. Te nu tas ir, viss jau ir sagatavots, bet cilvēki joprojām seko ticības mācībai. Jūs labāk būtu turējušies pie Vārda! Vārds jūs aizvedīs, jo Vārds ir Kristus, bet Kristus ir Dievs, bet Dievs ir Svētais Gars.
E-57 What was the Ark? The Word. Don't travel your denominational routes now, stay right behind the Word, 'cause you haven't passed this way before. And, brother, if there ever was a time that the Christian church ought to examine itself, is right now. We're right now where this great meeting is going on in Rome right now, differences are being made, the confederation of churches, when all these denominations are confederated together to form the image of the beast, just exactly what the Bible says. And you know what we said this morning in the Messages. And here we are, right everything right at the door, and people still following after creed. You better stay behind the Word! The Word will lead you across, because the Word is Christ, and Christ is God, and God is the Holy Ghost.
E-58 Sekojiet Vārdam! Ak! Jā, draugi! Sekojiet Pavadonim. Stāviet tieši aiz Viņa. Nelieniet Viņam priekšā, stāviet aiz Viņa. Lai Viņš ved jūs, nevis jūs Viņu. Lai Viņš iet.
E-58 Stay behind the Word! Oh, yes, sir! Stay with that Guide. Stay right behind It. Don't get in front of It, you stay behind It. Let It lead you, don't you lead It. You let It go.
E-59 Jozua sacīja: “Jūs nekad agrāk neesat gājuši šo ceļu, jūs it neko nezināt par šo ceļu.”
E-59 Joshua said, "Now, you've never passed this way before, you know nothing about the road."
E-60 Tieši tā ir šodienas problēma. Jums nav vajadzīgs nekāds pavadonis, lai vestu jūs pa plato ceļu. Ak, jūs pazīstat katru šauro ieliņu un visu pārējo. Jūs pazīstat ikvienu ceļu uz grēku. Un nav... O, jūs jau ilgi esat pa to staigājuši. Nav nekādas vajadzības, lai kāds mēģinātu jums par to pastāstīt, jūs zināt visas ejas un izejas. Tieši tā, ikvienu grēku, jūs par to zināt visu. Nevienam nav jūs jāmāca zagt, jūs to zināt. Nevienam nav jūs jāmāca lamāties, jūs to zināt. Nevienam nav jāstāsta jums, kā darīt šīs sliktās lietas, tāpēc ka tas ir izkārts pie katra staba.
E-60 That's the trouble today. You don't need no guide to guide you down the broad way. Oh, you know all the alleys and everything else. You know all the way to sin. There's no… Oh, you been around a long time. There's no need of somebody trying to tell you about that, you know all the short cuts. That's right, every sin, you know all about it. Nobody has to tell you how to steal; you know that. Nobody has to tell you how to curse; you know that. Nobody has to tell you how to do these evil things, because it's posted on every tree everywhere.
E-61 Bet atcerieties, jūs, kuri esat kristieši, jūs jau esat otrā pusē. Jūs esat citā zemē. Jūs esat dzimuši no augšas. Jūs esat tanī zemē, debesu zemē. Jūs esat apsolītajā zemē.
E-61 But, remember, you people that's Christians, you've crossed over. You're into another Land. You are born again. You're in the Land, a Heavenly Land. You're in the promised Land.
E-62 Jūs pazīstat to ceļu, kas ir šeit. Ak, un kā vēl! Jūs zināt, ar kādu kārti jāiet. Jūs saprotat kauliņu spēli, kā jāmet un ko tas nozīmē, un tamlīdzīgi. Taču, kad lieta nonāk līdz tam, lai zinātu svētumu un taisnīgumu, un Dieva spēku, un kā darbojas Svētais Gars un ko Viņš dara, tad jums būs labāk turēties pie Vārda, pie šī Pavadoņa. Saprotat? Jūs nekad agrāk neesat gājuši pa šo ceļu.
E-62 You can look, you know your way around here. Oh, my, yes. You know what—what, how to stand on a certain hand of cards. You know what the dice, when it rolls, what it means, and everything like that. But when it comes to know the holiness and righteousness and the power of God, and how the Holy Spirit operates and what It does, you better stay right behind the Word, the Guide. See? You've never passed this way before.
E-63 Nu, tu teiksi: “Es esmu diezgan gudrs, man ir divi augstskolas grādi.” Labāk aizmirsti par to. Jā, ser.
E-63 Well, you say, "I was a pretty smart man, I had—I had two degrees in college." You better forget it. Yes, sir.
E-64 “Esmu beidzis garīgo semināru” Būs labāk, ja tu to aizmirsīsi. Jā. Būs labāk, ja tu turēsies pie Pavadoņa un ļausi, lai Viņš tevi ved. Viņš pazīst ceļu, bet tu nepazīsti. Tu agrāk pa šo ceļu neesi gājis. “Nu,” tu teiksi, “bet viņi ir gājuši.”
E-64 "I've went through the seminary." You better forget it. Yeah. You better stay behind the Guide. Let Him lead you. He knows the way; you don't. You haven't passed this way before. "Well," you say, "they have."
E-65 Vai tiešām viņi ir gājuši? Jēzus teica: “Tiem, kuri ir gājuši šo ceļu, nāks līdzi šīs zīmes. Manā Vārdā tie izdzīs ļaunos garus, runās jaunās mēlēs; vai arī paņems čūsku vai izdzers nāvīgas zāles, un tas tiem nekaitēs. Slimiem uzliks rokas, un tie taps veseli.” Lielākā daļa to noliedz, to atraida, pat saka, ka Tas nav Dieva iedvesmots. Viņi neseko Pavadonim. Viņi seko cilvēciskai ticības mācībai. Būs labāk, ja tu stāvēsi ar Vārdu, jo tu vēl neesi gājis pa šo ceļu.
E-65 See if they have. Jesus said, "Those that passed this way, these signs will follow them. My Name, they shall cast out devils, speak with new tongues; or take up serpents or drink deadly things, it won't harm. If they lay their hands on the sick, they shall recover." Most of them refuse It, deny It, say It's not even inspired. They're not following the Guide. They're following a man-made creed. You better stay right behind the Word, because you haven't passed this way, you know.
E-66 Bet jūs esat dzimuši no augšas, jūs esat dzimuši svētumā. Jūs agrāk neesat gājuši šo ceļu. Jūs... Ja jūs ejat pa šo ceļu, jums ir jāiet caur svētumu, jo šī ir jauna zeme, jauna dzīve, jauni cilvēki.
E-66 But you're born again, and you've been born into holiness. You've not passed this way before. You've pa-… If you pass this way, you have to come through holiness, because it's a new Land, a new Life, a new people.
E-67 Tu ienāc kādā draudzē un redzi, kā kāds pieceļas un iebļaujas: “Slava Dievam! Aleluja!”
E-67 You'll come to church and you hear somebody raise up, holler, "Glory to God! Hallelujah!"
E-68 Un saki: “Ak, kas te notiek? Manā draudzē neko tādu nedara! Piecelšos un iešu prom no šīs vietas!” Redzi? Esi piesardzīgs.
E-68 Why, you'll say, "My, goodness, they never did that in my church! I'll get up and walk out!" See? Be careful.
E-69 Turies aiz Vārda, lai Pavadonis tevi ved! “Viņš vedīs jūs visā Patiesībā un atklās jums to, ko Es jums stāstīju. Viņš jums parādīs. Viņš darīs jums zināmas nākamās lietas”, patiesais Pavadonis. Neej pie bīskapa, ej pie šī Pavadoņa. Neej ne pie viena, izņemot Pavadoni. Tieši Viņš bija sūtīts, lai tevi vestu. Un tieši Viņš ir Tas, kas to izdarīs. Dievs ir apgādājis tevi ar Pavadoni. Ej pa Dieva izraudzīto ceļu.
E-69 Stay behind the Word, now, let the Guide lead you. "He will guide you into all Truth, and reveal these things that I've talked to you about. He'll show you that. He'll tell you things that is to come," the true Guide. Don't go to the bishop; go to the Guide. Don't go to anyone but the Guide. He's the One that was sent to guide you. He's the One that'll do it. God has provided you a Guide. Take God's provided way.
E-70 Šodienas problēma ir tā, ka cilvēki nāk uz draudzi vienkārši pasēdēt dažas minūtes. Notiek kaut kas tāds, pie kā viņi nav pieraduši.
E-70 The trouble of it is today, that the people that come to the church just sit a few minutes, something goes on that they're not used to.
E-71 Es biju sajūsmā par kādu sievieti no aukstas formālas draudzes, es tikko kā par viņu lūdzu. Dievs viņu dziedinās. Viņa to nesaprata, viņa par to nekā nezināja. Viņa ienāca un sacīja, ka neko nezina. Taču es viņai ieteicu atnākt un satikties ar mani. Viņa bija kautrīga un nedroša, bet Pavadonis turpināja viņai teikt: “Jāiet tālāk”. Un viņa to saņēma. Tieši tā. Redziet, jo uz visu to mūs ved Svētais Gars. Redziet, Dievs ir sagatavojis ceļu.
E-71 I admired a little woman from a cold formal church, just had prayer for her. God's going to heal the little woman. She didn't understand this. She knowed nothing about it. She come in, she said she didn't know. But I told her, "Come on and see me." She was kind of timid and backward, but the Guide kept telling her, "Move on." She got it. That's it. See, it's because of the Holy Spirit that guides us to these things. See, God has a provided way.
E-72 Vai jūs kādreiz...vai jūs esat pievērsuši uzmanību, kā lido meža zosis, kā pīles dodas prom uz dienvidiem? Lūk, neaizmirstiet, ka šis pīlēns izšķīlās kādā parastā dīķī. Viņš nezina, kur ir ziemeļi, kur dienvidi, kur rietumi un kur austrumi. Viņš nekā nezina, izņemot šo dīķi kaut kur Kanādas kalnos. Viņš nekad nav bijis prom no šī dīķa, taču viņš bija dzimis, lai būtu vadonis.
Šis pīļtēviņš piedzima, lai būtu vadonis. Un te pēkšņi naktī kalnu virsotnēs sāka pamatīgi snigt. Kas notika? Dīķī iepūta šīs aukstās vēsmas. Varu iedomāties, kā viņš trīc un jautā: “Māmiņ, ko tas nozīmē?” Viņš nekad agrāk nebija pazinis šo auksto laiku. Viņš sāk lūkoties apkārt, viņš sāk ievērot, ka dīķa malas sāk aizsalt, dīķis pārklājas ar ledu. Viņš nezina, taču pēkšņi...
Viņš piedzima, lai būtu šī pīļu bara ceļvedis. Un, kad tas viņu pārņem, viņš ielec tieši šī dīķa vidū. Sauciet to, kā gribat. Mēs to saucam par iedvesmu, bet jūs to varat saukt, ak, vienkārši par instinktu vai vēl kaut kā. Viņš dodas tieši uz šī dīķa vidu, paceļ savu knābi un: “Gā-gā-gā!” Un katra pīle tanī dīķī tūdaļ dodas pie viņa. Kāpēc? Viņi pazīst savu vadoni pēc viņa kliedziena.
E-72 Did you ever… Have you been noticing the wild geese going over, the ducks going south? Well, now remember, that little old duck was born up yonder on a pond somewhere. He don't know east, north, west, and south. He knows nothing but that pond setting up there in the mountains in Canada. He never was off that pond, but he was born a leader. That little drake was born to be a leader. And the first thing, one night there was a big snow comes across the top of the mountains. What happens? That cold breeze comes down across through there. I can imagine him shivering, saying, "Mammy, what does this mean?" See, he never felt that cold weather before. He begins to notice around, he begins to notice around the edge of the pond, it begins to freeze, ice coming on the pond. He doesn't know, but all of a sudden… He was born to be a guide to that herd of ducks. He'll jump right out in the middle of that pond when it strikes him. You call it what you want to. We call it inspiration, or you can call it, oh, just instinct, whatever it is. He'll drive right out in the middle of that pond, stick that little honker up in the air, and go, "Honk-honk, honk-honk!" And every duck on the pond will come right to him. Why? They know their leader, just the way he honks.
E-73 “Un, ja taure izdod neskaidru skaņu, kas tad gatavosies karam?” Tiešām. Kurš gatavosies kaujai, ja no taures nāks neskaidra skaņa?
E-73 "If the trumpet gives an uncertain sound, who can prepare himself for battle?" Right. Who can prepare himself for battle if the trumpet gives an uncertain sound?
E-74 Ja šis pīles kliedziens būs neskaidrs, tad kurš gan gatavosies lidojumam? Un šis zosu tēviņš izslej savu knābi un kliedz: “Gā-gā-gā, gā-gā-gā!” Un visas zosis dodas pie viņa. “Gā-gā-gā!” Viņas ir tūdaļ klāt. Viņiem ir īsti svētki tieši šī dīķa vidū, vienkārši riņķo un riņķo uz apli. Pēc kāda laika viņš jūt, ka tas nonāk pār viņu – viņam ir jādodas ceļā. Viņš sasit savus spārnus un uzlido virs šī dīķa, paceļas gaisā, izmet četrus vai piecus lokus, un, cik taisni vien spēj, dodas tieši uz Luiziānas pusi; viņam seko katra zoss. “Gā-gā-gā, gā-gā-gā,” viņš lido. Kāpēc? Viņš ir pavadonis! Āmen! Zosis pazīst savu pavadoni, bet draudze nepazīst. Jā, viņš zina, kas ir jādara.
E-74 Well, if that little duck give an uncertain honk, who's going to prepare himself for flight? That little old duck will stick up his little bill out there, and holler, "Honk-honk, honk-honk!" And every little duck will come to him. "Honk-honk, honk-honk!" Here they are. Such a jubilee they'll have, right there in the middle of that pond, just turning over and over and over. After a while he feels it moving on him, he's got to leave. He'll set his little wings down and fly off that pond, get up in the air and turn around four or five times, and go just as straight to Louisiana as he can go, every duck right behind him. "Honk-honk, honk-honk," here he comes. Why? He's a guide! Amen! Ducks know their guide, the church doesn't. Yeah, he knows what to do.
E-75 Paskatieties uz zosīm, kas atlido no pašas Aļaskas. Lūk, viņas vienmēr ved zostēviņš, un šīs zosis šo zostēviņu patiešām nedrīkst izlaist no acīm. Viņām ir jāzina, par ko šis zostēviņš runā. Vai jūs lasījāt žurnālā “Look Magazine” apmēram pirms četriem gadiem, kā viens vecs zostēviņš reiz nezināja, ko dara, un viņš zosu baru atveda uz Angliju? Tieši tā. Līdz tam Anglijā tādas pat nebija redzētas. Kāpēc? Viņas nebija atpazinušas savu...savu vadoni. Tas vecais zostēviņš nezināja, kurp viņš lido. Un tagad viņas atrodas tur un nespēj atgriezties atpakaļ.
E-75 Look at them old geese, from plumb from Alaska. Now, there's an old gander always leads them, and them geese has to look that gander over real good. They have to know what that gander's talking about. Did you read that in Look magazine here about four years ago, where an old gander one time didn't know what he was doing, and he led a bunch of geese all the way over to England? That's right. They never was knowed to be in England before. Why? They never noticed their—their leader. That old gander didn't know where he was going. And now they're over there and can't get back.
E-76 Tieši tas šodien notiek ar ļoti daudzām šīm zosīm, viņas vēl joprojām ir kā bars. Runā (tā bija teiks tajā “Look Magazine”), ka šis zosu bars lidinās pa visu Angliju un nezina, kā atgriezties atpakaļ. Tieši tā tas ir noticis ar daudzām zosīm, kuras es pazīstu. Jums ir veseli bari un lielas ilgstošas sanāksmes, un atbrauc kāds atmodas nesējs un cītīgi sludina, taču jūs nezināt, uz kurieni jūs lidojat. Lidinieties kā bars atkal un atkal uz riņķi, tāpēc, ka esat dabūjuši kaut kādu zostēviņu, kurš ir aizvedis jūs konfesionālajā uzdzīvē; nevis atpakaļ pie Dieva Vārda, pie kristības ar Svēto Garu. Bet pēc tam mēs brīnāmies, kāpēc mums mūsu dienās nav garīgās atmodas. Redzat? Jums vajag sadzirdēt to skaidro skaņu! Tā skaņa ir Evaņģēlija taures skaņa, kura sludina labo vēsti, ikvienu Dieva Vārdu. Nevis ticības mācību, nevis konfesiju, bet Bībeli, Svēto Garu. “Šīs zīmes ticīgiem nāks līdzi.” Saprotat? Un viņi iet pa šo ceļu.
E-76 That's what's the matter with a whole lot of these geese today, they still swarm. They say, that Look magazine said, these geese swarm and fly around over England, but they don't know how to get back. That's the way it is with some of the geese that I know of. You have a swarm, and a big protractive meeting, and have some revivalist to come along and preach a while, but you don't know where you're going. Swarming around and around, because you've got some gander to lead you off on a denominational spree; and not back to the Word of God, back to the baptism of the Holy Ghost. And then we wonder why we ain't got revival in our days. See? You got to get that certain Sound! That Sound is the Gospel trumpet breathing out the Gospel, every Word of God. Not creed, not denomination; but the Bible, the Holy Spirit. "These signs shall follow them that believe." See? And there they go down the road.
E-77 Stāsta, ka viens vecs zostēviņš pazudināja baru, liekot tiem doties lidojumā tumsā, pašam nezinot, kurp viņš lido, un tās visas uzskrēja virsū klintīm, un daudzas no tām sasitās driskās. Skaidra lieta! Viņām ir jāatpazīst tā skaidrā skaņa. Bet, ja tai zosij ir šī skaidrā skaņa, un katrs viņu pazīst, tad viņu bariņā būs nelieli grupas svētki, un tās aizlidos uz dienvidiem. Kāpēc viņas laižas uz turieni? Tāpēc, ka tur nav auksti.
E-77 One old gander one time, they said, got a bunch killed, trying to fly them through the darkness, didn't know where he was going, himself, and they all hit against the mountains out there, and some of them disintegrated, bursted up. Sure! They got to know their certain sound. That little old duck, if he's got the certain sound and everybody knows it, they have a little swarming jubilee and away they go to the south. What do they go down there for? Where it ain't cold.
E-78 Un tā, ja jau Dievs dod pietiekamu saprašanu zosij, kā izbēgt no aukstuma, tad kādu gan sapratni Viņš vēl jo vairāk dāvā draudzei? Ja jau zoss to var izdarīt ar instinktu, tad kā ir ar Svēto Garu draudzē? Tam mūs būtu jāizved no senām formalitātēm, ticības mācībām, un visa kā tāda, un jāieved brīnišķīgā, godības pilnā kristībā ar Svēto Garu, kur ir tikums, atziņa, pacietība, dievbijība Svētajā Garā. Tieši uz turieni vedīs īstais Pavadonis, jo Viņa saucienā, Viņa elpā nav nekā, izņemot Evaņģēliju, tikai Dieva Vārds. Protams, jums ir vajadzīgs Pavadonis!
E-78 Now, if God give a duck enough sense to know how to dodge the coldness, how ought He to have give the church? If a duck can do that by instinct, what about the Holy Ghost in the church? It ought to lead us from old formalities and creeds and things, into a glorious, wonderful baptism of the Holy Ghost. It brings virtue, knowledge, patience, godliness, and the Holy Spirit. That's what the real Guide will lead, 'cause He'll breathe out nothing but the Gospel, just the Word of God. Sure, you need a Guide!
E-79 Kad šie gudrie vīri...viņi nekā nezināja par Dievu. Viņi bija zintnieki, burtnieki. Viņi bija no austrumiem. Jūs zināt, Bībelē ir teikts: “Mēs ieraudzījām Viņa zvaigzni austrumos un atnācām Viņu pielūgt.” Viņi bija rietumos, viņi palūkojās uz austrumiem un ieraudzīja Viņa zvaigzni...tas ir, paskatījās uz rietumiem, viņi bija austrumos. “Mēs bijām austrumos un ieraudzījām Viņa zvaigzni rietumos.” Redzat? “Mēs ieraudzījām Viņa zvaigzni rietumos.” Redziet viņi bija austrumos. “Kad mēs bijām austrumos, mēs ieraudzījām šo zvaigzni, un mēs atnācām Viņu pielūgt.”
E-79 When, the wise men, they didn't know nothing about God. They were—they were magic-workers, magicians. They were over in the orients. You know, the Bible said, "We have seen His Star in the East, come to worship Him." They were from the west, they looked east and saw His Star… or looked west, they was in the East. "We were in the East, and saw His Star in the west." See? "We have seen His Star in the East." And, see, they were in the East. "When we were in the East we saw the Star, and we've come to worship Him."
E-80 Es varu iedomāties, kā šie puiši gatavojās ceļam. Es iztēlojos, kā sieva sacīja vienam no viņiem: “Paklau, tu visu esi sapakojis, bet kur tad ir tavs kompass?”
Viņš teica: “Šoreiz man kompass nebūs vajadzīgs.”
E-80 I can imagine seeing those fellows getting ready to go. I can imagine one of their wives said to him, said, "Say, got everything all packed up, but where's your compass?"
He said, "I—I ain't going to use a compass this time."
E-81 Vaicāja: “Bet kā gan tu taisies šķērsot kalnus?” Neaizmirstiet, ka viņiem bija jāšķērso Tigras upe, jāiet pa prērijām un, ak, viņiem bija divus gadus jāceļo ar kamieļiem. Kā viņi taisījās to paveikt? Sacīja: “Tu pat neesi paņēmis kompasu.”
Viņš teica: “Nē.”
“Bet kā tad tu iesi?”
E-81 Said, "How you going to get across the mountains?" Remember, they had to cross the Tigris River and come down through the plains, and, why, they had two-year's trip on camels. How they going to do it? Said, "Well, ye ain't even taking a compass."
Said, "No."
"How you going?"
E-82 “Es eju pa Dieva paredzēto ceļu. Lūk, šī zvaigzne mani aizvedīs pie tā Ķēniņa.” Tieši tā.
E-82 "I'm going God's provided way. That Star yonder is going to lead me to that King." That's it.
E-83 “Mēs ieraudzījām Viņa zvaigzni austrumos un visu šo ceļu sekojām tai šurp uz rietumiem, lai Viņu pielūgtu. Kur Viņš ir?” Viņi sekoja pa Dieva paredzēto ceļu. Uz kādu brītiņu viņus tur sasaistīja dažādas ticības mācības. Viņi atnāca uz Jeruzalemi un sāka staigāt šurpu turpu pa ielu, šie labi ģērbtie cilvēki, un vaicāja: “Kur Viņš ir? Kur ir piedzimušais Jūdu Ķēniņš?” Nu, tā bija pati augša, tā bija Jeruzaleme. Tādai lielai draudzei, protams, būtu kaut kas par to jāzina. “Kur Viņš ir? Kur ir piedzimušais Jūdu Ķēniņš? Mēs redzējām Viņa zvaigzni austrumos un atnācām Viņu pielūgt. Kur tad Viņš ir?”
E-83 "We have seen His Star in the East, and followed It all the way here in the west, to worship Him. Where is He?" They followed God's provided way. They got tied up with a bunch of creeds down there in a little while. They come into Jerusalem and begin to go up and down the street, these finest dressed people, saying, "Where is He? Where is He born King of the Jews?" Well, that was the head, that was Jerusalem. Surely the big church ought to know something about It. "Where is He? Where is He born King of the Jews? We have seen His Star in the East, we come to worship Him. Where is He?"
E-84 Nu, viņi aizgāja pie tāda un tāda mācītāja un pie tāda un tāda virspriestera, un neviens no viņiem par to nekā nezināja. “Bet kur tad ir šis piedzimušais Jūdu Ķēniņš, kur tad Viņš ir?” Viņi nezināja.
E-84 Why, they went over to pastor So-and-so and to high priest So-and-so, none of them knowed nothing about It. "Why, there's One born King of the Jews, where is He?" They didn't know.
E-85 Taču tur pakalna nogāzē bija kāds ganu bariņš un viņi vienkārši priecājās, jā, draugi, jo viņi bija atnākuši pa Dieva paredzēto ceļu.
E-85 But there was a bunch of shepherds out there on the hillside just having them a time, yes, sir, because they had come God's provided way.
E-86 Un tā, viņi tur apstājās, un viņš izteicās tieši: “Lūk, kas mums būtu jādara, mums ir jāgriežas pie vecāko padomes.” Tāpēc viņi sasauca Sinedriju, domājot, ka varbūt tie būs par Viņu kaut ko dzirdējuši. “Nē, mēs par Viņu neko nezinām.”
E-86 So they stayed around there, and directly he said, "I'll tell you what we ought to do, we ought to have a board meeting." So they called in the Sanhedrin Council, and—and thought if they heard anything about It. "No, we didn't know nothing about It."
E-87 Un tieši tas notiek arī šodien. Viņi nekā nezina par šo Pavadoni, par šo Svēto Garu, kurš dziedina, piepilda, glābj un atkal atnāk. Pavadonis, kurš mums ir pateicis visas šīs lietas, kurām ir jānotiek, un, lūk, tieši tas arī notiek. Sirds domu atpazinējs; viņiem par to nav nekādas saprašanas, viņi to sauc par “domu telepātiju” vai vēl kaut kā. Viņi īsti nezina, ko par to lai saka.
E-87 That's the same thing it is today. They don't know nothing about this Guide, this Holy Ghost that heals, fills, saves, coming again. The Guide that's told us all these things that happened, here we are right in the midst of them. A Discerner of the thoughts of the heart; they know nothing about That, they call It mental telepathy or something. They don't know what to say about It.
E-88 Un tā, jūs redzat, ka šie gudrie, kamēr... Neaizmirstiet, ka tad, kad viņi iegāja Jeruzālemē, zvaigzne pazuda. Un kamēr tu gaidi, ka ticības mācības un konfesiju cilvēki tevi aizvedīs pie Dieva, Dieva palīdzība tevi atstāj. Taču, kad viņiem tas viss pagalam apnika un viņi to atstāja, atstāja šīs ebreju ticības mācības un konfesijas un izgāja no Jeruzālemes, tad zvaigzne atkal parādījās, un viņi priecājās ar varen lielu prieku. Viņi atkal ieraudzīja Pavadoni! Ak, lūk, kā tas ir, no aukstas, formālas draudzes nonāc tanī, kur ir karsti, kā no uguns, redzi Pavadoņa vadību; cik liela atšķirība! Jā. “Mēs ieraudzījām Viņa zvaigzni austrumos un esam ieradušies Viņu pielūgt.”
E-88 So, you see, those wise men, as long… Remember, when they entered into Jerusalem, the Star disappeared. And as long as you look for creeds and denominational man to lead you to God, the help of God will leave you. But when they got sick and tired of it, and left them, left the creeds and denominations of those Jews, and went out of Jerusalem, then the Star appeared again and they rejoiced with exceeding great joy. They saw the Guide again! Oh, how it is, get on some old cold formal church, then get back to a good one on fire, see the Guide leading, what a difference it is! Yeah, "We have seen His Star in the East and have come to worship Him."
E-89 Jozua viņiem sacīja: “Tagad sekojiet šķirstam, tāpēc ka nekad agrāk jūs šo ceļu neesiet gājuši.” Dievs nepieļaus, lai šis šķirsts noklīstu no ceļa. Katrs, kas tam sekoja, devās taisni pāri Jordānai.
E-89 Joshua said to them, "Now you follow the Ark, 'cause you've never been this way before." God won't permit that Ark to go anywhere but right. Everyone followed It, and It went right across Jordan.
E-90 Tas pats notiek arī šodien ar Svēto Garu. Tieši tā. Vienīgais, kā mēs zinām, vai tas ir vai nav Svētais Gars, mēs redzam Viņa izpausmes, apstiprinot Dieva Vārdu.
E-90 Same is today, by the Holy Spirit. Yes, sir. The only thing that we know, whether it's the Holy Spirit or not, we see the manife-… manifestations of It, the manifestations vindicating the Word of God.
E-91 Lūk, ne tik sen vairākiem brāļiem bija asinis un eļļa. Labi, ja viņi to vēlas tādā veidā. Es... Manuprāt, tas nav apstiprinājums. Tam ir jābūt Svēto Rakstu apstiprinājumam, redziet, kamēr vien apstiprinās tas, ko ir teicis Dievs, tad viss ir kārtībā. Viņi sacīja: “Lūk, pamatojums tam, ka tu esi saņēmis Svēto Garu – tev uz rokas parādās eļļa.” Es tam nevaru piekrist. Saprotat? Es nedomāju, ka eļļai ar to ir kāds sakars. Bet, ja jau šīs asinis ir tās, kas spēj dziedināt un glābt, tad kas gan ir noticis ar Jēzus Kristus Asinīm? Ja šī eļļa dziedina, tad kā ir ar Viņa brūcēm? Saprotat?
E-91 Now, not long ago, a bunch of brethren had blood and oil, and that's all right if they want to do that way. I… That ain't a vindication to me. It's a Scripture vindication, see, as long as it's vindicating what God said, that's all right. They said, "This is the reason you got the Holy Ghost, you got oil in your hand." Now, I—I can't go for that. See? No, I don't believe that oil has anything to do with it. And if that's blood going to heal and salvation, what happened to the Blood of Jesus Christ? If that oil heals, what about His stripes? See? See?
E-92 Es gribu, lai atnāk Pavadonis, kas ved jūs pie Vārda patiesības, tad tu zini, ka esi trāpījis mērķī un esi gatavs startēt. Tieši tā, gatavojies lidot projām. Jā, draugi. Jā. kāpēc? Tāpēc ka Pavadonis ir tas, kurš to padara reālu.
E-92 I like for the Guide to come, that brings you to the Truth of the Word, then you know you're zeroed in and you're ready for the countdown. That's right, getting ready to fly away. Yes, sir. Yeah, because why? The Guide is the One Who makes it real.
E-93 Man šeit ir Rakstu vietas, es tās biju pieminējis, bet šo es gribu izlasīt. Tā ir Pētera 2. vēstule, 1. nodaļa, 21. pants.
“Jo ne jau pēc cilvēka gribas pravietojumi tika pasludināti, bet tos runāja Svētā Gara vadīti Dieva cilvēki.” [Jaunā latviešu Bībele–Tulk.]
E-93 I got a Scripture here, I had given these Scriptures, but I want to read this one. It's Second Peter, the 1st chapter, 21st verse.
For… prophecy came not in old times by the will of man: but by holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost.
E-94 Kā atnāca pravietojums? Ne no cilvēku gribas, ne no konfesiju ticības mācībām; bet pēc Dieva gribas, kad svēti vīri tika Svētā Gara vadīti. Viņš vienmēr ir bijis Dieva Pavadonis. Tas bija Svētais Gars, kas bija tanī Uguns Stabā, tas bija Svētais Gars, visi zina, ka tas bija Kristus. Mozus atstāja Ēģipti, turēdams Kristus negodu par vērtīgāku nekā Ēģiptes bagātības. Tas bija tieši Kristus! Nu, bet viņi tur nostājās un sacīja: “Nu, tu saki, ka tu esi...nu, tev nav pat piecdesmit gadu, bet Tu saki, ka esi redzējis Ābrahāmu?”
E-94 How did the prophecy come? Not by the will of man, denominational creeds; but by the will of God, when holy men were moved by the Holy Ghost. He's always been God's Guide. That was the Holy Ghost that was in that Pillar of Fire, that was the Holy Ghost, any man knows that was Christ. Moses forsook Egypt, esteemed the reproach of Christ greater riches than that of Egypt. Christ was the One. Well, when they stand out there and saying, "Well, You say You're… Why, You're not over fifty years old, and say You seen Abraham?"
E-95 Viņš teica: “Pirms Ābrahāms tapa, ES ESMU.” ES ESMU bija Tas, kuru Mozus satika Uguns Stabā degošajā krūmā. Jā, ser. Viņš bija Dievs, kļuvis par miesu. Nevis trešā persona, bet tā pati Persona citā kalpošanā. Nevis trīs dievi, bet trīs dažādas viena Dieva kalpošanas. Tieši tā.
E-95 He said, "Before Abraham was, I AM." I AM was the One that met Moses in the Pillar of Fire in a burning bush. Yes, sir. He was God made flesh. Not a third person; the same Person in a different office. Not three gods; three offices of one God. Correctly.
E-96 Labi, un tā, Svētie Raksti. Vienmēr, kad Dievs kaut ko sagādā, Viņš sagādā pašu labāko. Kad Dievs sagādāja līdzekļus, kā nostiprināt Savu draudzi, Viņš sagādāja to labāko. Kad Viņš Ēdenes dārzā apgādāja Ādamu un Ievu...Viņš iedeva viņiem Savu Vārdu. “Stāviet šinī Vārdā, un jūs būsiet drošībā. Bet, ja jūs iziesiet ārpus tā, tad dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūs mirsiet.” Dievs nekad nav mainījis Savu stratēģiju. Arī sātans nav mainījis savējo – kā viņš iekļuva Ādamā un Ievā, tā viņš iekļūst viņos arī šodien. Kādā veidā? Cenšoties par to spriedelēt. “Klau, nav taču pamats domāt, ka Dievs to izdarīs. O, Dievs sacīja”, teica sātans, “nu, bez šaubām, Svētais Dievs to nedarīs.” Protams, ka izdarīs, tāpēc ka Viņš ir teicis, ka izdarīs!
E-96 All right, now, the Scripture. Always, when God provides, He provides the best. When God provided a way to fortify His church, He provided the best. When He give Adam and Eve, in the garden of Eden, what He give them was His Word. "You stay behind this Word, and you're safe. But if you get from out of It, the day you eat thereof that day you die." God has never changed His strategy. And Satan has never changed his; how he got into Adam and Eve, he gets into them today. Why? By trying to reason It out. "Now, it's reasonable that God would not. Oh, God has said," said Satan, "but surely a holy God won't do this." Surely He will, because He said He would!
E-97 Un lūk, ko cilvēki saka šodien: “Ei, pagaidi! Ja es eju uz baznīcu un maksāju desmito tiesu, un daru gan šo, gan to, tu ko, domā, ka Dievs mani izdzīs laukā?” Kamēr cilvēks nav piedzimis no augšienes, viņš pat nesapratīs Dieva valstību! Nekādu atrunu! “Jā, nabaga večuks, nabaga vecenīte, lāga dvēselīte.” Vienīgais veids, kā viņi var ieraudzīt Dievu – tas ir piedzimt no augšienes. Tas arī viss. Nav svarīgi, cik mazs, cik vecs vai jauns, un ko viņi ir darījuši, cik bieži uz baznīcu gājuši, cik daudzas konfesijas pazīst vai cik daudzas ticības mācības var nocitēt. Tev ir jābūt piedzimušam no augšas, citādi tev nav pat pašu sākotnējo pamatu. Pilnīgi pareizi.
E-97 And that's what people say today, "Oh, now wait! You don't believe now, if I go to church and I pay my tithes, and I do this, the other, God is going to cast me down there?" Unless a man's born again, he'll not even understand the Kingdom of God! See? No excuses! "Well, the poor old man, the poor old woman, there's a good old soul." The only way they can ever see God, is be born again. That's all. I don't care how little, how old, how young, what they did, how much they went to church, how many denominations they know, how much creed they could recite. You've got to be born again or you're not even on the foundation, to begin. That's exactly right.
E-98 Tāpēc, saprotiet, jums ir vajadzīgs Pavadonis. Viņš aizvedīs jūs pie Patiesības, bet Patiesība ir Vārds. Viņš jūs aizvedīs. Tā ir bijis vienmēr. Dievam nekad nekas nav jāmaina, jo Viņš ir bezgalīgs un Viņš zina, kā ir labāk. Viņš ir visuresošs, Viņš ir visspēcīgs, Viņš...Viņš ir viss! Tā ir, Viņš ir Dievs, tāpēc Viņam nav jāmainās. Labi.
E-98 So, you see, you need the Guide. He will guide you to Truth, and Truth is the Word. He will guide you. And it's always has been. God don't never have to change nothing, 'cause He's infinite and He knows what's best. He's omnipresent, He's omniscient, He's—He's everything. It's right, God is, so He don't have to change. All right.
E-99 Viņš apstiprina to ceļu, pa kuru Viņš tevi ved. Svētais Gars, Pavadonis pats apstiprina to Vārdu, kuru Viņš māca. Lūku veda šis Pavadonis, kad viņš sacīja: “Ejiet pa visu pasauli, sludinot Evaņģēliju visai radībai. Tas, kurš ticēs un tiks kristīts, būs glābts, kurš neticēs, – tiks notiesāts. Un šīs zīmes ticīgiem ies līdzi: Manā vārdā tie izdzīs ļaunos garus, runās svešās mēlēs, ņems čūskas, iedzers ko nāvīgu, un tas tiem nekaitēs, uzliks slimiem rokas, un tie kļūs veseli.” Bībelē ir teikts: “Un tie izgāja visās malās,” šī Pavadoņa vadīti, “sludināja Vārdu, un zīmes tiem gāja līdzi.” Kas tas bija? Pavadonis apstiprināja, ka tā bija patiesība!
E-99 He is a Confirmer of the way He's leading you. The Holy Ghost, the Guide, is the Confirmer of the same Word that He's teaching. Now, Luke was led by the Guide, to say, "Go ye into all the world, preach the Gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, he that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them that believe; in My Name they shall cast out devils, speak with new tongues, take up serpents, drink deadly things, lay hands on the sick and they shall recover." And the Bible said that, "They went forth everywhere," led by the Guide, you know, "preached the Word, with signs following." What was it? The Guide vindicating That was the Truth!
E-100 Tāda bija Dieva politika. Tieši tā tas bija noteikts. Tieši tāda ir Viņa programma; Viņš nevar to izmainīt, jo Viņš ir bezgalīgs. Āmen. Viņš nevar izmainīties, Viņš ir Dievs. Es varu mainīties, es esmu cilvēks. Jūs varat mainīties, jūs esat vīrietis vai sieviete. Taču Dievs nevar mainīties. Es esmu ierobežots; es varu izdarīt kļūdas, pateikt kaut ko nepareizu; mēs visi varam. Bet Dievs nevar, Viņš ir Dievs! Viņa pirmais lēmums ir pati pilnība. Kā Dievs rīkojas vienā gadījumā, tāpat Viņam ir jārīkojas ikreiz. Ja Viņš ir aicināts glābt grēcinieku, Viņš viņu glābj, pamatojoties uz vienu lietu. Nākamo reizi, kad atnāk grēcinieks, Viņam ir jārīkojas tāpat, citādi Viņš pirmajā reizē ir rīkojies nepareizi. Āmen. Es mīlu Viņu. Es zinu, ka tā ir patiesība.
E-100 That was God's policy. That's the way it was laid down. That's His program; He can't change from it, because He's infinite. Amen. He can't change from it; He's God. I can change; I'm a man. You can change; you're a man or woman. But God cannot change. I'm finite; I can make mistakes and say things wrong, all of us can. But God can't, and be God. His first decision is perfect. The way God acts on the scene, that's the way He's got to act every time. If He's called on the scene to save a sinner, He saves him on the basis of one thing. The next time a sinner comes, He's got to act the same way, or He acted wrong when He acted the first time. Amen. I love Him. I know it's the Truth.
E-101 Man ir piecdesmit trīs gadi, un trīsdesmit trīs ar pusi gadus es esmu sludinājis šeit Evaņģēliju. Es nekad neesmu redzējis, ka tas būtu pievīlis. Esmu redzējis, kā tas tiek pārbaudīts septiņas reizes apkārt pasaulei, visāda veida reliģijās un vēl visur kur, reizēm pat pusmiljona auditorijas priekšā, un tas nekad nav pievīlis. Es to nestāstu jums no kādas grāmatas, es to saku no savas personīgās pieredzes, es zinu, ka Dievs stāv aiz Sava Vārda un tur to godā. Un tā, ja tev ir kaut kāda ticības mācība, tad labāk esi piesardzīgs. Taču Svētais Gars stāvēs aiz Dieva Vārda.
E-101 I'm fifty-three years old, been preaching the Gospel here for thirty-three and a half years, I've never seen It fail. I've seen It tested seven times around the world, in all kinds of religions and everything else, before as many as a half a million at one time, and never has It failed. I don't speak from some book, I speak from personal experience, that I know that God stands behind His Word and honors It. Now, if you have some kind of a creed, you better watch that. But the Holy Spirit will back up the Word of God.
E-102 Jāņa Evaņģēlijā, 1. nodaļas 1. pantā viņš sacīja: “Viņš ir Vārds. Viņš ir šis Pavadonis. Iesākumā bija Vārds, Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū.” Ak!
E-102 In Saint John, the 1st chapter and the 1st verse, he said, "He is the Word. He is the Guide. In the beginning was the Word, the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us." My!
E-103 Apustuļu Darbu grāmatā 2:38 Pēteris, būdams vadīts, pateica, kā var saņemt Svēto Garu, viņš teica: “Atgriezieties no grēkiem, un pēc tam liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus Vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu, un pēc tam Pavadonis jūs vedīs tālāk.” Jā, lūk, ko vajag darīt. Pirmkārt, nožēlot savus grēkus, savu neticību, ka neesat tam ticējuši. Atgriezies no grēkiem un tad kristīties, un pēc tam šis Pavadonis vedīs tevi tālāk. Redzi, tas ir tavs pienākums. Tavs pienākums ir nožēlot grēkus. Tavs pienākums ir kristīties. Bet pēc tam Pavadoņa pienākums ir vest tevi tālāk, vest tevi no tikuma uz atziņu, uz atturību, uz pacietību, uz dievbijību, uz brāļu mīlestību, un Svētais Gars tevi apzīmogo. Tad tu esi Dieva pilnības mērs, patiess Dieva vīrs, īsta māsa tai Kungā, noenkuroti Kristū. Man tas patīk, noenkuroti Kristū.
E-103 Peter was led to say, on Acts 2:38, how to receive the Holy Ghost, he said, "Repent, every one of you, then be baptized in the Name of Jesus Christ for remission of your sins, and then the Guide will take you from there on." Yeah, that's the thing to do. First, repent of your sins, your unbelief, that you've disbelieved these things. Repent, and then be baptized, and then the Guide will take you from there on. See, that's your duty. It's your duty to repent. It's your duty to be baptized. Then it's the Guide's duty to take you from there on, lead you from virtue to knowledge, to temperance, to patience, to godliness, and to brotherly love, and the Holy Ghost seals you. See? Then you're a full stature of God, a real man of God, a real woman of God, anchored away in Christ. I love that, that anchored away in Christ.
E-104 Protams, Marks bija Svētā Gara vadīts, kad viņš rakstīja 16. nodaļu.
E-104 Yeah, Mark was led by the Holy Ghost, to write Mark 16, of course.
E-105 Jānis bija vadīts, kad rakstīja Atklāsmes grāmatu. Viņu veda Pavadonis. Šis Pavadonis veda viņu arī tad, kad viņš teica: “Kas atņems no tā vienu Vārdu vai arī tam pieliks vienu vārdu, tam Dievs atņems viņa daļu no Dzīvības grāmatas.” [Latviešu Bībelē: “...viņa daļu pie dzīvības koka.”–Tulk.]
E-105 John was led when he wrote Revelations. He was led by the Guide. He was also led by the Guide to say, "Whosoever shall take one Word out of It, or add one word to It, the same will be taken, his part, out of the Book of Life."
E-106 Tad kā gan jūs varat ar kaut ko aizstāt Dieva Vārdu un joprojām apgalvot, ka jūs ved Svētais Gars? Tam nav jēgas, vai ne? Jā, draugi. Tam nav jēgas.
E-106 Now, how you going to substitute something for the Word of God, and still say you're led by the Holy Ghost? Don't make sense, does it? No, sir. It doesn't.
E-107 Manā dzīvē Viņš ir bijis mans Pavadonis. Viņš ir vedis mani dzīvē. Viņš bija tas, kurš mani atveda pie dzīvības, un Viņš ir mana dzīve. Bez Viņa man nav dzīves. Bez Viņa es negribu nekā. Viņš ir mans viss visā. Tad, kad man ir grūti, Viņš man ir blakus. Vakar Viņš mani svētīja, to pašu Viņš izdarīja šodien. Ko man gaidīt? Mūžam nemainīgs, lai slavēts ir Viņa Vārds! Āmen. Jā, draugi. Viņš to ir apsolījis. Viņš to izdarīs. Viņš ir mana dzīve, Viņš ir mans Pavadonis, viss visā. Es esmu Viņam uzticējies. Man ir bijuši smagi pārbaudījumi. Es Viņam uzticos, lai kurp es arī neietu. Es gribu, lai arī jūs to darītu. Ja jūs, sievietes, ejat mazgāt veļu, uzticieties Viņam. Ja jūs ejat uz pilsētu, uzticieties Viņam.
E-107 He's been my Guide through life. He's guided me unto Life. He was the One that led me to Life, and He is my Life. Without Him I have no Life. Without Him I want nothing else. He's all my All-in-All. In the hours of my trouble, He stands by me. Yesterday He blessed me, today they done the same. What can I expect? The same forever, praise His Name! Amen. Yes, sir. He promised it. He'll do it. He is my Life, He's my Guide, All-in-All. I've trusted Him. I've had some hard trials. I trust Him wherever I go. I want you to do it. If you go to wash, you women, trust Him. If you go downtown, trust Him.
E-108 Bija laiks, kad es domāju, ka tīri labi pazīstu mežus, ziniet, es tik daudz biju medījis. Es domāju: “Es esmu patiešām nekļūdīgs, neviens... Es jau nu nepazustu.” Mana mamma bija pa pusei indiāniete, un man tas patika. “Uh! Es mežos nepazudīšu, es zinu, kas un kā.”
E-108 I got one time where I thought that I was kind of a good woodsman, you know, hunted so much. I thought, "I'm just foolproof, nobody's going to… You couldn't lose me. My mom was a half Indian, and I loved that. Oh, my! You can't lose me in the woods, I know where I'm at."
E-109 Un...savā medusmēnesī es tā kā nedaudz apmānīju savu sievu, es viņai sacīju: “Zini, dārgā, būtu labi, ja mēs apprecētos divdesmit trešajā oktobrī.” Jo Tas Kungs man bija teicis, lai to daru tajā datumā.
E-109 And off my honeymoon, I kind of cheated a little bit on the wife, I told her, "You know, honey, it'd be a good thing for us to get married on October twenty-third." Course, that's when the Lord told me to do.
E-110 Un es nodomāju: “Lūk, tāds neliels medusmēnesis! Es esmu iekrājis naudu, un es viņu aizvedīšu uz Niagāras ūdenskritumu, un mēs aizbrauksim uz Adirondaku nedaudz pamedīt.” Un tā es paņēmu viņu un Billiju, viņš bija pavisam vēl mazulis. Man bija jāaizved viņa medusmēneša ceļojumā, bet, redziet, tas bija arī brauciens medībās. Tāpēc es nodomāju, ka tas nemaz nebūs slikti. Tā es paņēmu viņu līdzi un...
E-110 And I thought, "Now, for a little honeymoon, I saved up my money, and I'll take her over by Niagara Falls, and go over on the Adirondack and do a little hunting." See? So I took her and Billy, he was just a little bitty thing. And so I had to take her on a honeymoon, and it was on a hunting trip, too, you know. So—so I thought that'd be a good thing to do. And so I took her up, and the…
E-111 Es aizrakstīju Dentona kungam, mežzinim. Mēs taisījāmies kāpt Viesuļvētras kalnā. Un es rakstīju: “Dentona kungs, es atbraukšu, es vēlētos kopā ar jums šoruden pamedīt kādu lāci.”
E-111 I wrote to Mr. Denton, the ranger. And we was going up on Hurricane Mountain. And I said, "Mr. Denton, I'm coming up, I want to hunt some bear with you this fall."
E-112 Viņš atbildēja: “Labi, Billij, brauc šurp.” Un tā, viņš sacīja: “Es tur būšu tādā un tādā datumā.” Nu ko, mēs ar sievu un Billiju atbraucām dienu iepriekš, mājiņa bija aizslēgta, bet tur mežā bija neliela nojume.
E-112 And he said, "Okay, Billy, come on up." So he said, "I'll be up there on a certain-certain date." Well, wife and I got there a day early, and Billy, and so the cabin was locked up. There was a little lean-to back up on the woods.
E-113 Ne tik sen mēs ar brāli Fredu Sotmanu bijām tur apmetušies. Svētais Gars, es redzēju, kā Viņš tur atradās, šī dzeltenā Gaisma virzījās cauri krūmiem, un Freds arī tur bija. Un Viņš sacīja: “Panāc šurp, Es gribu ar tevi runāt. Rītdien,” Viņš sacīja, “esi uzmanīgs, viņi ir izlikuši tev lamatas.” Sacīja: “Esi modrs!” Vai tā bija, brāli Fred? Un tajā vakarā, tur Vermontā, es to pastāstīju simtiem cilvēku, es teicu: “Man ir izliktas lamatas, es to redzēšu. Es nezinu, kur tas ir.” Un tas notika tajā pašā vakarā. Sacīja: “Lūk, kur ir tās izliktās lamatas.” Jā, ser. Taču Svētais Gars man parādīja, ko darīt. Un, ak, tas bija pilnīgi pareizi! Ak, daudzi no jums zina, kas tas bija. Man nav laika to izstāstīt.
E-113 Where, Brother Fred Sothmann and I went not long ago and stood there. The Holy Spirit, I seen Him standing there, that yellow Light moving around in the bush, and Fred standing right there. He said, "Come aside, I want to speak to you. Tomorrow," said, "be careful, they set a trap for you." Said, "Be alert!" Is that right, Brother Fred? And I went and told hundreds of people that night, over in Vermont, I said "There's a trap set for me; I'm going to see it. I don't know where it's at." And the very next night, there it come, there it was. Said, "Here is the trap that's set." Yes, sir. But the Holy Spirit led me in what to do. And, oh, my, that was just right! Oh, many of you know what it was. I haven't time to tell it.
E-114 Un, kamēr mēs todien tur stāvējām, laiks sāka palikt vēsāks. Dentona kungam bija jāierodas nākamajā dienā, es sacīju: “Zini, dārgā, nebūtu slikti aizvest mājās kādu kārtīgu briedi.” Es teicu: “Es esmu sakrājis šos centus, un mēs tikko kā apprecējāmies.” Es sacīju: “Ja es šodien mazliet pamedīšu, tad mums būtu krājumi ziemai.”
E-114 But standing there at that place that time, it just begin to turn cold that day. Mr. Denton was coming up the next day, I said, "You know, honey, it'd be nice if I got a—a big buck to take home." I said, "We did… I had to save these pennies, and we just got married." And I said, "We'd get our winter's meat if I'd get a little hunt today."
E-115 Viņa sacīja: “Labi, Billij, dari to.” Teica: “Bet zini, ka es nekad neesmu bijusi šajos mežos.” Mēs atradāmies divdesmit piecas jūdzes [apmēram 40 km–Tulk.] iekšā kalnos, saprotiet, un viņa sacīja: “Es no tā neko nesaprotu.”
E-115 And she said, "Well, go ahead, Billy." Said, "Now, you remember, I never was in these woods," she said. She was about twenty-five miles up in the mountains, you know, and she said, "I don't know nothing about this." And she said, "So I'm…"
E-116 Un viņa sacīja, lai es... Es teicu: “Vai tu atceries, kā pirms diviem gadiem es nogalināju tos trīs lāčus? Tas bija, lūk, tur, tieši aiz tā kalna virsotnes.” Es teicu: “Lūk, es dabūšu kādu labu briedi, un mēs dabūsim lāci, un mums ziemā būs gaļa.” Nu, ziniet, tas izklausījās tīri labi. (Mēs lasījām mellenes un gatavojām ziemai ogļu krājumus; Billijs tad tās pārdeva, bet nākamajā dienā, kad biju atgriezies no patruļas, mēs ar Medu tās lasījām.) Tad es sacīju: “Labi, es ņemu savu šauteni un eju.” Es teicu: “Briežu te ir daudz, vienu jau nu atradīšu.” Es sacīju: “Zini, un tad es viņu dabūšu.” Es teicu: “Es drīz atgriezīšos.”
Viņa sacīja: “Labi.”
E-116 I said, "Well, now, you remember, it was two years ago I killed those three bear. That was right back over top of the mountain over there." And I said, "Now, I'll get a big buck and we'll get some bear," and I said, "we'll have our winter's meat in." Well, that sound pretty good, you know. (And we picked blackberries, and got our coal for that—for that winter; and so then Billy sold them, and Meda and I picked them of an evening after I got off of my patrol.) So then I—I said, "Well, I'm going to pick up my rifle, I'm going down here." I said, "There's a lot of deer in here, I'll find one." And I said, "You know," I said, "then I'll get him." And I said, "We'll… I'll be back in a little while."
She said, "Okay."
E-117 Un tā, es devos ceļā, un tā bija tāda kā zemiene. Bet jebkurš cilvēks no Ņū-Hempšīras kas ir Jaunanglijā, zina, ko tas nozīmē, kad sabiezinās šī migla, vai kaut kur kalnos, tu vienkārši nezini, kur atrodies. Un viss. Tu neredzi pat izstieptas rokas attālumā. Pēc tam es sāku laisties lejup pa nelielu stigu, šķērsoju kalnu grēdu un sāku kāpt augšā. Es pamanīju panteru, tā viņu sauc šajā apkaimē. Rietumos mēs viņu saucam par kuguāru. Bet tur viņu dēvē par kalnu lauvu. Tas ir viens un tas pats dzīvnieks. Īstenībā tā ir puma. Tāds pats kaķis, apmēram divus ar pusi metrus garš, kādus septiņdesmit, deviņdesmit kilogramus smags. Viņa pārskrēja pāri ceļam, es strauji paķēru šauteni, taču izšaut nepaguvu.
E-117 So, when I started off, it was kind of low. And any of you New Hampshire people, and up in there in the New England, knows what it means when that fog comes down, or anywhere else in the mountains, you don't know where you're at. That's all. You can't see your hand before you. So then I started down through a—a little chopping, like, come down, and went over across the ridge and come up. And I noticed a panther, you'd call it here in this part of the country. We call it, in the West, a cougar. They call it, up there, a mountain lion. It's all the same animal. It's a puma, really what it is. Same cat, about nine-foot long, weight about a hundred fifty, two hundred pounds. He crossed the road, and I slipped the gun real quick, not fast enough to get the shot at him.
E-118 Nu ko, es devos augšup pakalnā dzenoties pakaļ šim kuguāram, ziniet, vērodams lapas, kur viņš bija pārvietojies. Es varēju viņu saklausīt. Viņam bija četras ķepas. Es zināju, ka tas bija zvērs ar četrām ķepām, nevis divām. Un es zināju, ka tas nav briedis, jo briedis slāj. Bet šis kaķis zogas ļoti klusiņām. Bet lācis iedams pārveļas no kājas uz kāju. Un tāpēc es zināju, ka tas bija kuguārs. Viņš atradās aiz viena baļķa, bet es viņu neredzēju, bet pēc tam viņš pazibēja un nozuda.
E-118 Well, I slipped on up over the hill, chasing this cougar, watching the leaves where he had moved, you know. I could hear him. He had four feet. I knowed he wasn't a two-footed animal, his four feet. And I knowed he wasn't a deer, 'cause a deer stomps. And he would slip real easy, the cat, you know, like that. And a bear rolls his feet when he walks. And so I knew it must be a cougar. And he was behind a log and I didn't see him, till just got a glimpse of him, he was gone.
E-119 Un, ziniet, es vēroju, kur viņš bija izjaucis lapas, uz kalna virsotnes un arī lejā. Un es nepamanīju, kā nāca virsū šie mākoņi un kā nonāca migla. Es nokāpu lejā, šķērsoju plašu ieleju un atrados starp gigantiskiem kokiem, sekodams tam kuguāram. Es domāju: “Vēl mazliet un es viņu noķeršu.” Es lūkojos apkārt, skrēju uz augstāku vietu un izpētīju visu apkārtni, cītīgi ieskatījos, lai viņu ieraudzītu, saspringti ieklausījos un atkal skrēju lejā. Varēja dzirdēt, kā lūzt zariņi, kad viņš pārvietojās. Saprotiet, tad viņš sāka lēkāt pa kokiem, lai sajauktu man pēdas. Redziet, viņš bija apķērīgs, uzrāpās kokā un sāka lēkāt pa kokiem. Viņš saprata, ka es nevarēju viņu izsekot. Uh, es nodomāju: “Nu, labi!”
E-119 And I watched where he disturbed the leaves, you know, up over the top of the mountain, and down like this, and I wasn't watching that cloud coming all the time, you know, coming down the fog. I slipped down, went down through a great valley and went out into the Giants, following this cougar. I thought, "I'll catch him after a while." I'd see a place, and I'd run up on a high place, and look all around like that, and peep around, see if I could see him; listen real close, and get down, slip down again. You could hear the brush go crashing, way ahead of me, as going out. See, he was hitting the trees then so I couldn't trail him. See, he got smart, got up in the trees and jumping from tree to tree. Then he knowed I couldn't trail him there. Oh, I thought, "Oh, anyhow!"
E-120 Un es devos atpakaļ cauri kanjonam. Pēkšņi es saodu lāča klātbūtni, tas bija vecs tēviņš. Es nodomāju: “Nav nemaz tik slikti, es dabūšu viņu rokā!” Es atkal viņu saodu, pagājos nedaudz tālāk, es meklēju visādas zīmes un pārējo. Es nevarēju neko ieraudzīt; es pagriezos, devos atpakaļ pa otru kalna pusi. Un tad es pamanīju, ka parādās migla. Es atkal viņu saodu, viņš bija kaut kur tuvumā. Es sacīju: “Nu nē. Vējš pūta no šīs puses, bet es lāča smaku sajutu no tās puses, es tagad esmu apgājis riņķī, un vējš pūš citā virzienā. Tātad man ir jāiet atpakaļ uz turieni, kur es lāča smaku sajutu pirmoreiz, un jāsāk iet no tās vietas.”
E-120 And I started back up the canyon, and I whiffed a bear, an old male bear. I thought, "I'll get him now, boy, that's good!" I whiffed again, and I went a little farther, and I watched for all kinds of signs and everything. I couldn't see a thing; turned back down, and went back down the other side of the mountain. And then I begin to notice, getting a little foggy. And I'd whiff again, he was in the air somewhere. I said, "No. Now, what happened, the wind was coming this way, and I come… The bear whiff come from this down that way, and I've crossed around now and the wind's coming from this other direction. So I have to go back to where I smelled the bear the first time, and take it from there."
E-121 Un atpakaļceļā es palūkojos pāri kanjonam un ieraudzīju, kā sakustējās krūmi. Es redzēju, ka tas ir kaut kas melns. Es nodomāju: “Re, kur viņš ir!” Es ātri iegrūdu šautenē patronu un sastingu. Un, kad es to izdarīju, izrādījās, ka tas bija liels briedis, ļoti liels. Es nodomāju: “Tā vai citādi, tieši to es arī meklēju.” Es viņu nošāvu.
E-121 And on my road back, I looked across the canyon, I seen the bushes move. And when I did, something black moved. I thought, "There he is." I throwed a shell up in the gun, real quick, and stood still. And, when it did, it was a great big buck, great big one. I thought, "That's just what I was wanting, anyhow." Shot the buck.
E-122 Es nodomāju: “Labi!” Es nepamanīju, ka bija... Es viņu apstrādāju un paskatījos... Es notīrīju rokas un noliku vietā savu nazi. Un es nodomāju: “Slava Dievam! Pateicos Tev, Kungs Jēzu, Tu esi devis man gaļu ziemai. Slava Dievam!” Un es paņēmu savu šauteni. Es nodomāju: “Tagad es tūliņ došos atpakaļ cauri kanjonam.” Es sacīju: “Paskat, sākas stiprs vējš. Labāk man doties prom no šejienes un atgriezties pie Medas un pārējiem.” Es sacīju: “Man jāpasteidzas.”
E-122 I thought, "Well!" I never noticed it was kind of… Time I got him fixed up, looked… I cleaned off my hands and fixed my knife, put it back. And I thought, "Praise God! Thank You, Lord Jesus, You've give me my winter's meat. Praise be to God!" And I got my gun. I thought, "I'll go right back up the canyon here now." I said, "Look at here, boy, storm's coming. I better get out of here and get back over to Meda and them." I said, "I have to hurry."
E-123 Es devos augšup pa kanjonu, attinu vaļā savu lielo sarkano vējjaku, un es skrēju augšup un apkārt pa kanjonu. Pirmā doma bija: “Nu kur gan es biju nogriezies?” Vējš pieņēmās spēkā, koki locījās. Es nodomāju: “Kur es pagriezos?” Es gāju apkārt. Es zināju, ka es dodos tieši uz Viesuļvētras kalnu. Es apstājos, es biju sasvīdis, es nodomāju: “Kas tā par lietu? Es eju jau pusstundu vai četrdesmit piecas minūtes, taču nevaru atrast to vietu, kur es nogriezos.” Es palūkojos augšup, un, lūk, tur karājas mans briedis. Es atkal biju tajā pašā vietā. Es nodomāju: “Ko es izdarīju?”
E-123 Up the canyon I went, unbuttoned my big red coat, and I was running up the canyon like this, around. The first thing you know, I thought, "My, where did I turn off at?" Wind was already down, the trees lapping together. I thought, "Where did I turn off at?" I went around. I—I knowed I was going right straight to Hurricane Mountain. But I happened to stop, and I was sweating, I thought, "What's the matter here? I've been gone a half hour, or three quarters, and I can't find that place I turned off." I looked up, and there hung my deer. I was right at the same place. I thought, "Well, what did I do?"
E-124 Nu ko, es atkal devos ceļā. Es nodomāju: “Šoreiz man izdosies, es vienkārši neievēroju.” Es uzmanīgi sekoju katram pagriezienam. Es turpināju meklēt, meklēju, meklēju. Mākoņi tuvojās, es zināju, ka tuvojas sniega vētra. Migla bija nolaidusies, un tad es sāku ievērot... Es nodomāju: “Es paiešos nedaudz tālāk,” pagāju tālāk un tālāk, un tālāk, un tālāk. Nodomāju: “Kaut kā dīvaini, šķiet, ka es šīs vietas jau esmu redzējis.” Un es paskatījos, un, lūk, tur karājās mans briedis. Saprotat?
E-124 Well, I took off again. I thought, "I'll make it this time, I just wasn't noticing." I watched every little move everywhere, watching. I kept searching, searching, searching. Them clouds coming, I know a snowstorm was on the road, fog hanging low, and then I begin to notice. I thought, "I'll go a little further," went on, on, on, on, on, on, on. And I thought, "Well, this is strange, look like I've seen this place before." And I looked, and there hung my deer. See?
E-125 Vai jūs zināt, kur es biju nonācis? Indiāņi to sauc par “nāves taku”. Saprotiet, tu sāc iet apļiem, uz riņķi un atkal uz riņķi. Nu, es domāju, ka es biju tik labs pavadonis, ka nekad neapmaldīšos. Par mežiem man varēja nestāstīt, es, redziet, zināju, kas un kā.
E-125 You know what I was on? The Indians call it the "death walk." See, you're walking in a circle, round and around. Well, I thought I was too good a guide to ever be lost. See, nothing had to tell me in the woods, I knowed my way around. See?
E-126 Es sāku no jauna. Es sacīju: “Es vairs nekļūdīšos.” Un es atkal atgriezos tai vietā.
E-126 And I started off again. I said, "I can't make this mistake." And I come back again.
E-127 Es pagājos augstāk pa kanjonu, sāka pūst vējš. Ak, sāka stipri snigt! Gandrīz satumsa. Un es zināju, ka šajā mežonīgajā vietā Meda naktī nomirtu, viņa nezināja, kā par sevi parūpēties. Billijam bija apmēram četri vai trīs gadi, vēl tikai mazulis. Es nodomāju: “Ko viņi iesāks?” Es nedaudz pagājos un uzdūros sūnām, es nodomāju: “Es esmu kaut kur ielejā, bet es nekā neredzu, viss ir miglā.” Es tagad gāju uz riņķi.
E-127 I moved up the canyon a little piece, then it had done started blowing. Oh, my, snow everywhere! Almost towards dark. And I knew that Meda would die that night in the wilderness, she didn't know how to take care of herself. And Billy was just about four years old, three years old, just a little bitty thing. And I thought, "What will they do?" Well, I got up this far and I hit some moss bed, I thought, "I'm in a flat somewhere, and I can't see nothing, it's all foggy." I was going around now.
E-128 Parasti es izraudzījos sev vietu un uztaisīju sev slēptuvi, ja kāds bija ar mani. Es tajā ielīdu un gaidīju dienu vai divas, kamēr pāries vētra, un tad gāju tālāk. Nogriezu brieža gaļas gabalu, ko nesu uz muguras, paēdu un ielīdu slēptuvē, un ne par ko neuztraucos. Bet tu nevari tā darīt, kad tur mežā atrodas tava sieva un mazs bērns, kuri iet bojā. Saprotat?
E-128 Ordinarily, I'd have found me a place and hold up, if I had somebody with me. I'd hold up and wait till the storm was over, a day or two, and come on out. Cut my piece of deer… over my back, and went in, eat, and forgot about it. But you can't do that, and your wife and baby laying up there in the woods, perishing. See?
E-129 Tāpēc es sāku domāt: “Ko gan man darīt?” Es pagāju nedaudz tālāk. Es nodomāju: “Pagaidi. Kad es šķērsoju to pirmo ieleju, vējš man pūta sejā, tā, ka man ir jāiet uz šo pusi.” Es maldījos starp šiem gigantiskajiem kokiem, taču es nesapratu, kur es atrodos. Es sacīju: “Ak!” Es sāku nervozēt. Un es nodomāju: “Bil, pagaidi vienu mirklīti, tu neesi apmaldījies,” mēģinot sevi piemānīt. Tu nevari blefot. Nē, nē. Kaut kas tev iekšā saka, ka tu kļūdies.
E-129 So I begin to think, "What can I do?" So I went a little farther. And I thought, "Now, wait. When I crossed over that first valley, the wind was in my face, so I must have come this way. I've got to come this way." And I had wandered way down in the Giants, but I didn't know where I was at. I said, "Oh!" I begin to get nervous. And I thought, "Wait a minute, Bill, you're not lost," trying to bluff myself. You can't bluff it. No, no. That inner conscience tells you you're wrong.
E-130 Ak, tu...tu mēģini sacīt: “Nu, es esmu glābts, es eju uz baznīcu.” Neuztraucies, pagaidi līdz nāves gultai, un tu uzzināsi, ka ir starpība. Tava sirdsapziņa runā uz tevi. Kaut kas tevī iekšā saka tev, ka tev nav taisnība. Saprotat? Tu zini, ja tu nomirsi, tad nevarēsi satikties ar svēto Dievu. Kā mēs apskatījām Viņu vakar vakarā, pat svētajiem eņģeļiem vajadzēja aizklāt savas sejas, stājoties Viņa priekšā. Kā gan tu taisies tur stāvēt, ja neesi zem Jēzus Kristus Asiņu apsega?
E-130 Oh, you—you try to say, "Oh, I'm saved, I go to church." Don't you worry, you wait till that deathbed comes, and you'll know it's different. Your conscience tells you. Something inside of you tells you you're wrong. See? You know if you'd die you couldn't meet a holy God. As we seen Him last night, even the holy Angels have to veil their face to stand before Him. How are you going to stand outside the Blood of Jesus Christ to veil you?
E-131 Es nodomāju: “O, man izdosies.” Es no jauna gāju. Un es ievēroju, ka es kaut ko dzirdu. Pēc tam es sāku nervozēt. Un es nodomāju: “Ja tā turpināsies, tad es pazaudēšu savaldību.” Tā parasti notiek ar cilvēku, kas ir nomaldījies, viņš salūzt. Pēc tam viņš ņem savu šauteni un šaudās; vai arī lec pāri grāvim un salauž sev kāju, un guļ tur, viņš nomirs. Es nodomāju: “Ko gan man darīt?” Un tā, es no jauna devos uz priekšu.
E-131 I thought, "Oh, I'll make it." I started on. And I found out I kept hearing Something. Then I got nervous. And I thought, "Now, if I do that, I'm going to go to pieces." That's usually what a lost man does, he goes to pieces in the woods. Then he'll take his gun, shoot himself; or fall over a ditch and break his leg, and there he lays, he'll die there. So I thought, "What am I going to do?" So I started walking on.
E-132 Un es joprojām dzirdēju, kā kaut kas sacīja: “Es esmu tava palīdzība bēdu laikā.” Es turpināju iet tālāk.
E-132 And I kept hearing Something saying, "I'm a very present Help in a time of trouble." I just kept walking on.
E-133 Es nodomāju: “Nu, es jau sāku atslēgties, jau dzirdu kaut kādu balsi.” Es turpināju iet. “Fiū-fiū-fiū,” es svilpoju pie sevis. Es nodomāju: “Nē, es neesmu apmaldījies. Puis, tu taču zini, kur tu atrodies! Kas tā par lietu? Tu taču nevari apmaldīties. Tu...tu esi pārāk labs mednieks, tu nevari pazust.” Ziniet, tāda bravūra, tāds pašapmāns.
E-133 I thought, "Now, I know I'm getting a little bit off now, I'm hearing a voice talk to me." I kept going on. I went, "whew, whew, whew," whistling, you know. I thought, "Now, I'm not lost. You know where you're at, boy! What's the matter with you? You can't get lost. You're—you're too good a hunter, you can't get lost." Self-bragging, you know, making myself bluff myself through.
E-134 Tava blefošana te nedarbosies. Lūk, šeit dziļi iekšā griežas ritentiņš, atkārtodams: “Puis, tu esi apmaldījies un to zini. Redzi, tu esi nomaldījies.”
E-134 You can't bluff it. Way down here there's a little wheel turning, saying, "Boy, you're lost and you know you are. See, you're lost."
E-135 Es turpināju virzīties. “O-o, es neesmu apmaldījies! Ar mani viss ir kārtībā. Es tikšu laukā.” Kļuva pavisam nelāgi, vējš pieņēmās spēkā. Sāka snigt tāds granulēts sniedziņš, mēs viņu dēvējam par “smidzinošo”. Un es iedomājos par savu sievu un bērnu, ka es neesmu... Es nodomāju: “Ak, vai!”
E-135 I kept moving on. "Oh, I'm not lost! I'll be all right. I'll find my way out." Things begin to look funny, winds close. Snow begin to flying, the little hominy snow, we call it "spitting down." I thought, "A wife and baby! I'm not…" I thought, "Oh, my!"
E-136 Un es atkal to izdzirdēju: “Es esmu tava palīdzība bēdu laikā.” Tolaik es jau biju Evaņģēlija kalps, es sludināju tieši šajā draudzes namā.
E-136 Directly I heard That again, said, "I'm a very present Help in a time of trouble." And I was a minister of the Gospel then, preaching right here at the tabernacle.
E-137 Es nodomāju: “Labi, ko gan man darīt?” Es apstājos, paskatījos apkārt, migla bija ietinusi gandrīz visu. Tā nu tas bija. Tur vairs neko nevarēja iesākt. Es nodomāju: “Ak, ko gan man darīt?” Es nodomāju: “Kungs, es neesmu cienīgs dzīvot, es esmu bijis pārāk pašpārliecināts. Es domāju, ka esmu mednieks, taču es neesmu.”
E-137 So I thought, "Well, what can I do?" I stopped, looked everywhere, and there was fog already down now. I… That was it. Nothing could be done then. I thought, "Oh, what can I do?" I thought, "Sir, I'm not fit to live, I've had too much self-confidence. I thought I was a hunter, but I'm not."
E-138 Mans brāli, es vienmēr esmu Viņam uzticējies. Šaušanā man bija rekordi. Es esmu vājš makšķernieks, taču es vienmēr uzticējos Viņam. Es esmu vājš šāvējs, taču Viņš ļāva man uzstādīt pasaules rekordus. Redziet? Trāpīju briedim no septiņu, astoņu simtu jardu attāluma [apmēram 700 metri–Tulk.]. Bez nevienas kļūdas ar šauteni nošāvu trīsdesmit piecus medījumus. Varat par to izlasīt, ja gribat. Ne jau es, tas ir Viņš. Es uzticējos Viņam.
Un, lūk, es stāvēju tur un domāju: “Ko man darīt? Ko man darīt?”
E-138 And, brother, I've always trusted Him. Shooting, I've got records up there. And a fisherman, I'm a poor one, but I've always trusted Him. Shots, I'm a poor shot, but He's let me make world records on it. See? Shoot deer, seven, eight hundred yard. Got a gun up there killed thirty-five head of game without missing a shot with it. Just read that anywhere, if you can. See? Not me, it's Him. I've trusted Him.
There I was, I thought, "What can I do? What can I do?"
E-139 Es turpināju... Tas nāca tuvāk un tuvāk: “Es esmu tava palīdzība bēdu laikā, es esmu tuvu.”
E-139 I kept… That getting closer, closer, "I'm a very present Help in a time of trouble, a very present Help."
E-140 Es nodomāju: “Varbūt ar mani runā Dievs?” Es noņēmu savu cepuri. Man bija patruļnieka cepure ar sarkanu saiti uz tās. Es to noliku. Novilku savu vējjaku, tā bija slapja. Es noliku vējjaku, pieslēju savu šauteni pie koka. Es teicu: “Debesu Tēvs, es vairs nekā nesaprotu, es dzirdēju balsi, kas runāja ar mani. Vai tas biji Tu?” Es sacīju: “Kungs, es gribu Tev atzīties, ka es neesmu nekāds mednieks. Nē, es nespēju atrast ceļu. Tev ir jāpalīdz man. Es neesmu cienīgs dzīvot, darot to, ko es darīju, braucot šurp, domādams, ka es tik daudz zinu par to, ka nekad nepazudīšu. Man esi vajadzīgs Tu, Kungs. Mana sieva ir labs cilvēks. Mans mazulis, mans dēliņš, viņa māte ir mirusi, un viņa cenšas viņam būt par māti, un es tikko kā apprecējos ar viņu. Un, lūk, viņa ir šeit, tas bērns, tur mežos, šajā naktī viņi abi nomirs. Šis vējš, iestāsies desmit grādu sals, viņi nezina, kā izdzīvot. Viņi nomirs šajā naktī. Dievs, neļauj viņiem nomirt. Aizved mani pie viņiem, lai es redzētu, ka viņi nemirst. Es esmu apmaldījies! Dievs, es esmu apmaldījies! Es nevaru atrast ceļu. Lūdzu, vai vai Tu man palīdzēsi? Piedod man, ka es gāju pa savu ceļu! Es neko nevaru izdarīt bez Tevis, Tu esi mans Pavadonis. Palīdzi man, Kungs!”
E-140 I thought, "Is that God talking to me?" I took off my hat. I had my patrol hat, red handkerchief wrapped around it. I laid it down. Took off my coat, it was moist. And I laid my coat down, set my gun up against the side of a tree. I said, "Heavenly Father, now I'm getting beyond myself, I'm hearing a voice speaking to me. Is that You?" I said, "Lord, I'm going to admit to You that I ain't no hunter. I ain't, I—I can't find my way around. You have to help me. I'm not fit to live, and doing the things that I've done, coming in here and thinking I knowed too much about it to ever get lost. I need You, Lord. My wife is a good woman. My baby, my little boy, his mother's gone on, and she's trying to be mother to him, and I've just married her. And here she is, a kid, there in the woods, they'll both die tonight. That wind, it'll turn down about ten below zero, and they won't know how to live. They'll die tonight. Don't let them die, God. Take me to them, so that I can see that they don't die. I'm lost! I'm lost, God! I—I can't find my way around. Won't You please help me? And forgive, me for my own self-centered way! I can't do nothing without You, You're my Guide. You help me, Lord."
E-141 Es piecēlos un teicu: “Āmen.” Paņēmu savu lakatiņu, pagrābu vējjaku, uzmaucu cepuri un paņēmu šauteni. Es teicu: “Tagad es, cik spēdams, noskaņošos uz, manuprāt, pašu pareizāko ceļu, labāko, ko sapratīšu; un es iešu taisni, jo es kaut kur eju pa apli, bet es nezinu kur. Taču es iešu pa to ceļu, uz kuru man norādīsi Tu, Kungs Dievs, mans Pavadoni.”
E-141 I got up, and I said, "Amen." Picked up my handkerchief; my coat, picked it up; put my hat back on; picked up my gun. I said, "Now I'll fix myself in the very best way that I know how to go, the very best of my understanding; and I'll go straight one way, 'cause I'm walking around a circle somewhere, I don't know where. But I'll go the way You tell me, Lord God, my Guide."
E-142 Es sāku soļot šajā virzienā. Es sacīju: “Lūk, te tas ir, un man ir jāpiespiež sevi tam noticēt. Es iešu šajā virzienā. Es iešu taisni šajā virzienā. Es nenogriezīšos, es iešu šajā virzienā. Es zinu, ka man ir taisnība. Es eju pa šo ceļu.” Un, ja es būtu aizgājis tajā virzienā, tad es, ziniet, būtu aizgājis uz Kanādu.
E-142 I started walking this way. I said, "This is it, and I have to make myself believe it. I'm going this way. I'm going straight this way. I'm not going to vary, I'm going this way. I know I'm right. I'm going this way." If I'd have went that way, I'd headed off over in Canada. See?
E-143 Te pēkšņi es sajutu, ka kāds pieskaras manam plecam ar roku, bija sajūta, it kā tā ir cilvēka roka, es ātri pagriezos, lai redzētu. Neviena nebija. Es nodomāju: “Kas tas bija?” Lūk, manā priekšā guļ Bībele. Un šeit atrodas Dievs, kurš ir mans Pavadonis un Tiesnesis. Es palūkojos augšup. Un tieši tajā virzienā izklīda šī migla tā, ka es spēju ieraudzīt torni Viesuļvētras kalna virsotnē. Bet es jau gāju taisni prom no tā, neskatoties uz manām mednieka spējām, es biju gājis prom no tā. Bija jau vēls vakars. Es strauji pagriezos, virzoties, lūk, šādā veidā. Es paņēmu savu cepuri un pacēlu augšup savas rokas, es teicu: “Vadi mani, Dievs, Tu esi mans Pavadonis!”
E-143 Just then I felt Something touch me on my shoulder, a hand, it felt like a man's hand, so quick that I turned around to look. There was nobody standing there. I thought, "What was that?" Here's the Bible laying before me. God, my Guide and Judge, is standing here. I just looked up. And right back this way, that fog just cleared back till I could see the tower on top of Hurricane Mountain. Going right straight away from it, the best of my hunting ability, I was going away from it, getting real late in the evening then. I turned real quick, directing myself like this. I took hold of my hat and raised up my hands, I said, "Guide me over, God, You're my Guide."
E-144 Es devos ceļā. Man vajadzēja rāpties pa stāvām kraujām un vēl visur kur, kļuva vēls. Pēc tam satumsa. Sev priekšā es iztrūcināju briežus un citus dzīvniekus. Es ne par ko citu nedomāju, tikai turēties vienā virzienā, tieši uz šo kalnu.
E-144 I started. I had to go right straight up bluffs and everything getting there, later and later. Then it got dark. Deers was jumping in front of me, and everything. I couldn't think of nothing but keeping myself one way, right up this mountain.
E-145 Es zināju – ja man izdotos aizkļūt līdz tam tornim, pavasarī mēs ar Dentona kungu palīdzējām tur ievilkt telefona līniju. Mēs stiprinājām telefona vadus no Viesuļvētras kalna līdz pašai lejai, kādas trīsarpus vai četras jūdzes [5,5 līdz 6,5 km–Tulk.], līdz pašai nometnei. Un tā gāja līdzās nelielai taciņai, taču šo taciņu nebūtu iespējams atrast sniega dēļ. Saprotat? Un pūta vējš, viss pārējais, bija tumšs, sniega vētra, un tu nevari pateikt, kur tu atrodies. Jā, vienīgais, ko es zināju darīt, kad satumsa, un es nezināju...es zināju, ka man ir jāiet tajā virzienā, augšup kalnā. Es domāju iet taisni kalnā, bet tornis atrodas kalna virsotnē, lai aizkļūtu līdz tam, man bija jānoiet apmēram sešas jūdzes [apmēram deviņi kilometri–Tulk.]. Padomājiet tikai, šinī miglā noskaidrojās tikai viens caurums, sešu jūdžu garumā, tā, ka es spēju to ieraudzīt!
E-145 And I know if I could get to the tower, Mr. Denton and I… I helped put the line up that spring. We tacked the telephone wire from the Hurricane Mountain, all the way down about three and a half or four miles, right down to the camp. And it went right down a little trail, but, the snow on there, you couldn't tell the trail. See? And the wind blowing and everything, it was dark and blizzard and, going, you couldn't tell where you was at. Well, the only thing I knew to do, after it got dark, and I didn't know… I know I was going one way, and right up the mountain. Cause I was supposed to go up the mountain, and the tower set right at the top of the mountain, and I had about six miles to get to it. Just think, that fog clearing back, six miles, just one hole, till I could see it!
E-146 Tad es paņēmu savu šauteni šajā rokā, bet otru roku turēju paceltu, jo es biju vilcis šo...šo vadu pa kokiem, iedams lejup, telefona vadu uz būdiņu, lai viņš varētu parunāties ar savu sievu, un zvanīt no turienes, no kalna. Un pagājušajā rudenī es biju domājis viņam palīdzēt novilkt to lejā. Es turēju roku, lūk, tā paceltu, sacīdams: “Ak, Dievs, ļauj man pieskarties tai līnijai.” Es gāju, un no pārguruma man sāka sāpēt roka, es knapi varēju to noturēt, un man nācās to nolaist. Es pārliku ieroci, paņēmu to, lūk, šādi; paspēru divus soļus atpakaļ, lai būtu drošs, ka nepaeju tai garām, tad pacēlu roku un gāju, un gāju. Bija vēls, tumšs, bija stiprs vējš. Ak, es satvēru zariņu, sacīju: “Rokā ir! Nē, tas nav tas.” Ak, ir slikti, kad skan neskaidra skaņa.
E-146 And then I—I'd pack my rifle in this hand, and hold this hand up, 'cause I had tacked the—the wire on the trees like that going down, the telephone wires to the cabin, so he could talk to his wife, and then call out from there, from the mountain. And I was going to help him take it down that fall. And I had my hand up like this, saying, "O God, let me touch that line." Walk, and my arm would get so sore, tired, I couldn't hardly hold it, and I'd have to let it down. And I'd change the gun and put it in that; step back a couple steps so I'd be sure not to miss it, then raise my hand up, start walking, walking. Getting late, dark, wind blowing. Oh, I'd grab a hold of a limb, I'd say, "That's it! No, that's not it." Oh, it give… Don't let it give an uncertain sound.
E-147 Pēc kāda brīža, kad es jau gandrīz biju gatavs padoties, mana roka kaut kam uzdūrās. Ak! Es biju atrasts, kad biju pazudis. Es sagrābu šo vadu. Es nometu savu šauteni, noņēmu no galvas cepuri, un tā es tur stāvēju. Es sacīju: “Ak, Dievs, kāda sajūta, kad tevi atrod, kad biji pazudis!” Es teicu: “Tagad tikai lejup, līdz šī vada galam, es to neatlaidīšu. Es turēšos pie šī vada. Viņš mani aizvedīs tieši tur, kur bezpalīdzīgi guļ man visdārgākie cilvēki pasaulē. Mana sieva un bērns, izmisuši, nezinādami, kā iekurt uguni, nezinot, ko darīt, bet vējš pūš, zari brīkšķ, un krīt no kokiem.” Es neiedrošinājos atlaist šo vadu. Es turējos pie šī vada, kamēr viņš neaizveda mani turp, kur bija man vistuvākie cilvēki virs zemes.
E-147 After while, when I just about ready to give up, my hand hit something. Oh, my! I had been found, when I was lost. I held to that wire. I dropped the rifle right down, took my hat off of my head, and I stood there. I said, "O God, what a feeling it is to be found, when you're lost." I said, "Right down to the end of this wire, I'll never turn it loose. I'll hold onto this wire. It'll guide me right straight to where all on this earth that's dear to me is laying, right down there. My wife and baby, frantically, not knowing where I am, not knowing how to make a fire, not knowing what to do, and winds blowing, and limbs popping and falling off of trees." I was daresn't to let go of that wire. I held that wire until it guided me right in to where all that was dear on earth was to me.
E-148 Tas bija briesmīgs pārdzīvojums un lielisks pārdzīvojums – es atradu izeju, bet tas ne tuvu nav viss. Reiz es maldījos grēkā. Es gāju no draudzes uz draudzi, mēģinādams kaut ko atrast. Es devos pie septītās dienas Adventistiem, viņi man sacīja: “Ievēro sestdienu, pārstāj ēst gaļu.” Es aizgāju uz baptistu draudzi, uz pirmo baptistu draudzi, viņš teica: “Vienkārši piecelies un paziņo pārējiem, ka tu tici Jēzum Kristum, Dieva Dēlam, un es tevi nokristīšu, un tas arī viss.” Nekas nenotika.
Bet reiz vienā nelielā ogļu šķūnī es pacēlu savas rokas un es kaut ko satvēru; jeb drīzāk es teiktu, ka kaut kas satvēra mani. Tas bija Dzīvības Vads, Pavadonis. Un Viņš ir atvedis mani līdz šai vietai sveiku un veselu, es netaisos atraut savu roku no šī Vada. Ar savām rokām es turos pie Viņa. Lai ticības mācības, konfesijas dara, kas viņām patīk, es turos pie Pavadoņa. Jo viss, kas ir bijis virs zemes, un viss, kas ir Debesīs, kas man ir dārgs, atrodas šīs Līnijas tanī galā. Viņš mani sveiku un veselu ir atvedis līdz šejienei, un es uzticēšu Viņam arī atlikušo ceļa gabalu. “Kad Viņš, Svētais Gars, atnāks, Viņš jūs vadīs un ievedīs visā gaismā.”
E-148 That was a horrible experience, and a great experience to find my way out, but that wasn't half of it. One day I was lost in sin. I went church after church, trying to find Something. I went to the Seventh-day Adventists, they told me, "Keep the Sabbath, quit eating meat." I went over to the Baptist church, first Baptist church, he said, "Just get up and tell them that you believe Jesus Christ the Son of God, and I'll baptize you, that's it." There wasn't nothing. But one day, out in a little coal shed, I held my hands up, I caught a hold of Something; or, may I say, Something got a hold of me. It was a Lifeline, the Guide. And He's led me safe this far, I ain't going to take my hand off of that Wire. I'm holding my hands to Him. Let creeds, the denominations do whatever they want to, I'm holding onto the Guide. For all that was ever on earth and all that's in Heaven, ever means precious to me, is at the end of this Line. He's brought me safely this far, I'll trust Him the rest the way. "When He the Holy Ghost is come, He will guide you and lead you into all…"
E-149 Draugi, Viņš ir atvedis mani līdz tai vietai, kur es esmu šodien. Izveidojis mani par to, kas es esmu. Es ar prieku iepazīstinu jūs ar Viņu. Tas ir vienīgais Pavadonis, kuru es zinu, šeit uz zemes, vai arī tur augšā. Viņš ir mans Pavadonis medībās. Viņš ir mans Pavadonis makšķerējot. Viņš ir mans Pavadonis, kad es ar kādu sarunājos. Viņš ir mans Pavadonis, kad es sludinu. Viņš ir mans Pavadonis, kad es guļu.
E-149 Friends, It's brought me where I am today. It's made me what I am. I can gladly introduce It to you. It's the only Guide that I know anything about, for here on earth or up There. He is my Guide when I go hunting. He's my Guide when I go fishing. He's my Guide when I talk to somebody. He's my Guide when I preach. He's my Guide when I sleep.
E-150 Un, kad pienāks mana nāves stunda, Viņš stāvēs tur pie upes, Viņš mani pārvedīs pāri. Ļaunuma nebīšos, jo Tu esi pie manis, Tava gana vēzda un Tavs gana zizlis izlabos mani un pārvedīs pāri upei.
Lūgsim Dievu.
E-150 And when I come to die, He'll be standing at the river. He'll guide me across the way. "I'll fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they'll correct me and guide me across the river."
Let us pray.
E-151 Debesu Tēvs, es esmu tik pateicīgs par šo Pavadoni, par Viņu, kurš mani vada. Ak, Tēvs, reizēm es nedzirdu Viņa balsi sev blakus, un es izbīstos. Es gribu, lai Viņš būtu man tuvāk, jo es nezinu to laiku, kad es pāriešu pāri upei. Es gribu, lai Viņš būtu tuvāk man. Nekad neatstāj mani, Kungs. Es nevaru runāt, es nevaru sludināt, es nevaru medīt mežos, es nevaru ķert zivis no krasta, es nevaru vadīt mašīnu, es nevaru nekā bez Tevis. Tu esi mans Pavadonis. Cik es esmu laimīgs pastāstīt šodien šai sapulcei, kā Tu izvedi mani caur tam visam, kā Tu esi mani atvedis!
E-151 Heavenly Father, I'm so thankful for the Guide, the One Who leads me. Oh, sometimes, Father, I can't hear Him around me, I get scared. I want Him close to me because I don't know what time I'm going to run up on the river. I want Him to be near me. Don't never leave me, Lord. I can't talk, I can't preach, I can't hunt in the woods, I can't fish on the bank, I can't drive my car, there's nothing I can do without You. You're my Guide. How happy I am to say to this congregation tonight, how that You have guided me in all these things, how that You have brought me!
E-152 Nesen es aizdomājos, kā pirms dažiem gadiem es stāvēju uz šīs ielas, un neviens negribēja ar mani runāt, tāpēc ka mana ģimene bija darījusi sliktas lietas. Es biju vientuļš, man nebija draugu. Nevienam nebija daļas gar mani. Viņi runāja: “Viņa tētis ir kandžas tecinātājs.” Kungs, neviens negribēja ar mani sarunāties. Bet es mīlu cilvēkus. Taču vienreiz, kad es pieķēros pie šīs Līnijas! Un tagad, Kungs, man šķiet, ka man vajadzētu doties prom uz mežonīgām vietām, lai mazliet atpūstos. Kas to paveica? Ne mana personība un ne izglītība; man tās nav. Bet tas biji Tu, Kungs. Tu, Kungs. Tu ļāvi man trāpīt mērķī, Tu ļāvi man noķert lielu zivi, jo Tu zināji, ka es to vēlējos. Tu devi man tēvus un mātes. Tu devi man brāļus un māsas. Tu devi man veselību. Tu devi man sievu. Tu devi man ģimeni. Tu esi mans Pavadonis, Kungs. Ļauj man turēties pie tavas rokas, neļauj man nomaldīties. Ja viena roka nogurs, es vienkārši apmainīšu rokas. Palīdzi man, Kungs.
E-152 I was thinking the other day; no more than a few years ago, standing down here on the street, and because that my family had done wrong, no one would talk to me. I was lonesome for fellowship. Nobody wanted anything to do with me. They said, "His daddy is a bootlegger." And, Lord, saw no one would talk to me. And I love people. But one day when I caught a hold of that Line! Now I think, Lord, I have to slip off and get out into the wilderness to get a little rest. What did it? Not personality, not education; I have none. But it was You, Lord. You, Lord. You've let me zero the target, you've let me catch the big fish, because You know I wanted to do it. You've give me fathers and mothers. You've give me brothers and sisters. You've give me my health. You've give me a wife. You give me family. You're my Guide, Lord. Let me hold Your hand, don't never let me turn loose. If one hand gets weary, I'll just change hands. Help me, Lord.
E-153 Bet tagad, Kungs, lai katrs, kurš ir šeit, pieķeras pie tā paša Dzīvības Vada, pie Svētā Gara, kurš ir mūsu Dzīvība, avots, no kura nāk Dzīvība. Un lai Viņš ved mūs visus uz to laimīgo Zemi, kur izbeigsies dzīves smagumi un mūsu darbs uz zemes, un tur nebūs sirma vecuma un nevarīgu cilvēku, nebūs bezmiega nakšu, nebūs vairs raudāšanas un lūgšanu, nebūs aicinājumu pie altāra, bet tur mēs būsim mūžam jauni, slimību un bēdu vairs nebūs. Tur vairs nebūs grēka, un mēs dzīvosim Dievišķajā taisnīgumā visus turpmākos bezgalīgās Mūžības gadsimtus. Dāvā to, Tēvs.
E-153 Now may each one in here take a hold of that same Lifeline, Lord, the Holy Spirit which is our Life, Life-giving resource. And may It guide us all to that happy Land yonder, where the toils of life is over and our work on earth is done, and then there will be no more old age, no feeble people, no more weary nights, no more crying and praying, no more altar calls, but we'll be young there forever, sickness and sorrow will be no more. There'll be no more sin, and we'll live in righteousness of God through all ages that is to come, through a ceaseless Eternity. Grant it, Father.
E-154 Un tagad, Tēvs, ja šodien šeit ir kāds, kurš vēl nav pieķēries šim Dzīvības Vadam, lai viņi tūdaļ pat Viņu atrod. Un lai Svētais Gars, kurš ir vadījis... Un es varu pateikt no visas sirds, uzliekot savu roku uz Tava Vārda, ka Viņam vienmēr ir bijusi taisnība. Es daudzas reizes esmu kļūdījies, bet Viņam ir taisnība. Lai Viņš ir ar mani, Kungs. Ļauj man stāvēt ar Viņu. Un lai tie pārējie, kuri ir šeit un kuri vēl nepazīst Viņu, lai viņi pieķeras Viņa uzticamajai rokai, lai Viņš varētu viņus vest.
E-154 And now, Father, if there's any in here tonight who's never had a hold of that Lifeline, may they find It right now. And may the Holy Spirit Who's guided… And I can say from my heart, with my hand on Your Word, He's always been right. I'm wrong many times. But He's right. Let Him stay with me, Lord. Let me stay with Him. And may others in here, who don't know Him tonight, may they take a hold of His unchanging hand, that they might be guided down.
E-155 Reiz mēs pienāksim pie tās upes. Tas arī būs apmācies un miglains rīts. Jūra trakos, Jordānā bangosies lieli viļņi, nāve žņaugs ārā no mums dzīvību. Bet, mans Dievs, es neizbīšos. Es jau sen visu nokārtoju. Es tikai gribu kā karavīrs novilkt bruņucepuri, pagriezties un atskatīties uz to taku, lai redzētu, pa kurieni mani ir vadījusi šī Līnija. Redzēt visu šo tuksnesi, caur kuru es esmu izgājis, visas ērkšķu brūces un visas akmeņu kaudzes, uz kurām es sasitos, tomēr turēdamies pie šī Vada. Kā Tu teici, to teica dzejnieks: “Daži caur ūdeņiem, citi caur plūdiem, daži caur smagiem pārbaudījumiem, taču visi caur Asinīm.” Un es gribu paņemt šo te Zobenu, kurš mani ir sargājis visā šajā ceļā, iebāzt to atpakaļ makstī un iesaukties: “Tēvs, šorīt sūti laivu pie manis, es atgriežos mājās.” Tu būsi tur, Kungs. Tu to apsolīji. Tu nevari pievilt.
E-155 And someday we're coming out to the river. It's going to be foggy that morning, too. The old sea will be roaring, the old Jordan, the breakers dashing, death choking the life out of us. But, God, I—I won't be scared. I settled it a long time ago. I just want to take off the helmet, as a warrior, turn around, look back down the path to see where that Line has guided me to. See all the wilderness I've come through, and every brier patch, and every pile of stones that I got bruised on, but holding the Wire. As You said, the poet did, "Some through the waters, and some through the floods, some through deep trials, but all through the Blood." And I want to take This, the old Sword here, that's protected me along the road, and stick It back in Its sheath, scream out, "Father, send across the boat this morning, I'm coming in home." You'll be there, Lord. You promised it. You can't fail.
E-156 Svētī katru, kurš patlaban atrodas šeit. Un, ja kāds nezina, kā turēties pie šī Vada, vēl nekad nav Tam pieskāries, tad lai tagad viņi paceļ savas svētās rokas, gaidošās rokas, gribošās rokas un pieskaras Dzīvības Vadam, kurš aizvedīs viņus pie tā, ko vēlas viņu sirdis, pie pilnīga miera un apmierinājuma, pie miera Kristū.
E-156 Bless everyone that's here now. And if they don't know how to hold this Line, and never touched It, may holy hands raise up now, wanting hands, desiring hands, and touch the Lifeline that'll lead them to their heart's desire, perfect peace and satisfaction, rest in Christ.
E-157 Kamēr mūsu galvas ir noliektas, varbūt kāds pacels savu roku un teiks: “Ļauj man, turi mani pie rokas”? Ak, lai Dievs jūs svētī.
Ceļu kad tumsa klāj,
Blakus, Kungs, man tad stāj!
Dzīve kad beidzas te,
Sauc pēc Tevis dvēsele.
Turi mūs, lai neklūpam,
Cieši Tev pie rokas Mājās aizejam!
E-157 With our heads bowed, would there be a hands would raise up and say, "Let me. Hold my hand"? Oh, God bless you.
When the way is growing drear, precious Lord, linger near,
When my life is almost gone;
At the river I'll stand, guide my feet, hold my hand,
Take my hand, precious Lord, lead me on.
E-158 Kurš vēl pacels savu roku un teiks: “Kungs, es šodien gribu pieskarties šai Dzīvības Līnijai. Es gribu, lai Kristus piedod manus grēkus, un no šī brīža es gribu būt jauns radījums?” Lai Dievs jūs svētī. Varbūt vēl atradīsies kāds, kurš teiks: “Ļauj man pieskarties pie Tevis, Kungs. Ļauj man zaudēt sevi?” Lai Dievs tevi svētī, māsa. “Ļauj man pazaudēt sevi un atrast to Tevī, ak, Kungs.” Lai Dievs jūs svētī. Un jūs lai Dievs svētī. Tā tas ir. “Ļauj man zaudēt sevi, Kungs. Ļauj man aizmirst.” Lai Dievs tevi svētī, brāli. “Ļauj man...” Lai Dievs tevi svētī, māsa. “Ļauj man pazaudēt visas manas zināšanas.” Lai Dievs svētī tevi, māsa. Neuzticieties cilvēciskām shēmām. Sekojiet Pavadonim, Viņš ievedīs jūs visā Patiesībā. “Ved mani, Kungs Jēzu, ved mani.” Lai Dievs jūs tur svētī. Ak, daudzi ir pacēluši rokas, vēloties saņemt pestīšanu. Tagad, kamēr mēs...
E-158 Would there be another raise up their hand, say, "Lord, I want to feel the touch of the Lifeline tonight. I want to feel Christ has forgiven me of my sins, and I want to be a new creature from this hour on"? God bless you. Would there be another say, "Let me touch You, Lord. Let me lose myself"? God bless you, sister. "Let me lose myself, and find it, Lord, in Thee." God bless you. And God bless you. That's right. "Let me lose myself, Lord. Let me forget." God bless you, brother. "Let me…" God bless you, sister. "Let me just lose all my knowledge." God bless you, sister. Don't trust in man-made schemes. Follow the Guide, He'll guide you into all Truth. "Lead me, Lord Jesus, lead me." God bless you back there. Oh, there's many hands has been up, wanting salvation. Now while we're…
E-159 Šis altāris...par altāri īsti nenosauksi, jo šeit visur sēd cilvēki. Bet Viņš ir tieši tur. Kad jūs pacēlāt savu roku, jūs ļoti labi zināt, ka jūsu sirdī kaut kas ir noticis. Jēzus sacīja: “Kas Manus vārdus dzird un tic Tam, kas Mani sūtījis, tam ir Mūžīgā Dzīvība.” Vai jūs to nopietni? Tad, lūk, baseins, pilns ar ūdeni. Laika kristībām ir pilnīgi pietiekami. Lūgsim Dievu.
E-159 The altar here, you can't call the altar, because people sitting all over it. But He's right there. You know good and well, when you raised your hand, something happened in your heart. Jesus said, "He that heareth My Words and believeth on Him that sent Me, has everlasting Life." You mean it? Then there's the pool here filled up with water. There'll be plenty of time for baptism. Let us pray.
E-160 Mūsu Debesu Tēvs, šī nelielā, saraustītā šodienas svētruna caur aizsmakušu balsi, Svētais Gars droši vien ir kaut kur devies. Tas izskanēja tieši tam, kam tas bija paredzēts, un šovakar tur ir daudzi, Kungs, varbūt piecpadsmit vai divdesmit cilvēku pacēla savas rokas, jo viņiem ir vajadzīgs Pavadonis. Viņi saprot, viņi ir centušies sevi apmānīt. Viņi mēģināja sacīt: “Ar mani viss ir kārtībā,” taču kaut kur dziļi iekšienē viņi saprot, ka tā tas nav. Un viņi vēlas just Tevi, Kungs. Viņi vēlas šo Pavadoni. Viņi grib pierakstīties. Tev vienmēr ir brīvas vietas. Viņi grib pierakstīties uz šo ceļojumu. Viņi nezina, kā tur nokļūt. Neviens nezina, kā viņus turp aizvest, tikai Tu vienīgais. Viņi nāk, lai saņemtu Dieva sagādāto Pavadoni, Svēto Garu. Viņi ir pacēluši savas rokas.
E-160 Our Heavenly Father, this little broke-up Message tonight through a hoarse voice, the Holy Spirit must have went out somewhere. It went where It was purposed, and there's many, Lord, tonight, some fifteen or twenty raised up their hands, that they need the Guide. They realize that they're trying to fool themselves. They're trying to say "I'm all right," but way down deep they know they're not. And they want to feel You, Lord. They want the Guide. They want to sign up. You're never overstocked. They want to sign up for this trip. They don't know how to get there. No one knows how to take them there; You're the only One. They're coming for God's provided Guide, the Holy Spirit. They've raised up their hands.
E-161 Ak, Svētais Gars un Pavadoni, nonāc pār viņiem. Piedod katru grēku. Piedod viņu nelikumības. Pieņem šovakar viņus Kristus Miesā, kur viņi varēs sajust Dievišķās strāvas plūsmu pa šo Vadu, kurš pievedīs viņus pie Jordānas, un pāri Jordānai uz apsolīto zemi. Lai viņi seko cieši aiz Vārda. Vārds saka: “Nožēlojiet grēkus un kristieties Jēzus Kristus Vārdā.” Lai viņi nemēģina izdarīt to kaut kādā citā veidā. Lai viņi seko cieši aiz Vārda, jo tieši Viņš ir Tas, kurš vedīs. Lūk, kādi ir tie soļi, lai uzrāptos tur, kur mēs varēsim satvert šī Pavadoņa roku. Dāvā to, Kungs. Lai viņi ir Tavējie. Tagad viņi ir Tavās rokās kā trofejas, un neviens nevar viņus no tām izraut. Es ticu, ka Tu pieņemsi viņus kā izglābtus cilvēkus. Viņi pacēla savas rokas, taču viņi nevarētu to izdarīt paši no sevis, ja kaut kas nebūtu viņus uzrunājis. Es ticu, ka Tas biji Tu, Svētais Gars un Pavadonis.
E-161 O Holy Ghost and Guide, come down upon them. Forgive every sin. Pardon their iniquities. Take them into the Body of Christ tonight, where they can feel the current of God flowing through that Line that'll lead them on down to the Jordan, and across Jordan to the promised Land. May they follow straight behind the Word. The Word said, "Repent, and then be baptized in the Name of Jesus Christ." May they not try it some other way. May they follow right behind the Word, for He's the One that'll guide. That's the—that's the steps to climb over till we can catch a hold of the Guide. Grant it, Lord. May they be Yours. They're in Your hands now, as trophies, no man can pluck them out. I believe that You will take them, as saved people. I believe they raised up their hands, they could not have done that in themselves unless Something spoke to them. That was You, Holy Spirit and Guide.
E-162 Viņi redz, kā tuvojas tā stunda, pār zemi nolaižas migla, varenas ticības mācības un...un viss kas tamlīdzīgs apvienojas, draudzes satuvinās un apvienojas. Ak, Dievs, kā viņi jau mēģina teikt: “Visiem ar dīvainībām būs jādodas prom no šejienes un jādodas uz Aļasku.” Un visas šīs lietas, ar kurām viņi draud, tas mums nav nekas jauns, lielais Pavadonis mums to ir parādījis uz šī Vārda takas. Mēs vienkārši ejam caur šo Viņa daļu.
E-162 They see the hour is closing in, fog is coming over the earth, great creeds and—and things are uniting together, churches are confederating, coming together. And, O God, how they're trying to say, "All that has a peculiarity will have to leave here and go to Alaska." And all these things that they're threatening, it's not new to us, the great Guide has showed us that in the path of the Word. We're just passing through that part of It.
E-163 Dievs, Tēvs, Tu šodien runāji uz viņiem, un es tagad uzticu viņus Tev kā šī Vārda trofeju. Jēzus Vārdā.
E-163 Father, God, You spoke to them tonight, and I give them to You now as trophies of the Word. In Jesus' Name.
E-164 Tēvs, šeit uz galda stāv lakatiņi, tie domāti slimiem cilvēkiem, kādam mazulītim, varbūt mātei, māsai, brālim, tajos ir pat iespraustas saspraudītes. Un es tos tagad pielieku sev klāt. Jā, mēs esam iemācīti no Bībeles, ka viņi ņēma no Pāvila ķermeņa autus un priekšautus, un slimie tika dziedināti, nešķīstie gari izgāja ārā no cilvēkiem. Jā, mēs saprotam, Kungs, ka Pāvils bija cilvēks, tikai cilvēks. Bet uz viņa bija Svētā Gara svaidījums, kas svētīja šos lakatiņus, un šo cilvēku ticība tam, ka viņš bija Tavs apustulis. Jā, Pāvils ir paņemts prom no mums, taču ne Pavadonis. Viņš joprojām ir šeit. Dievs, es lūdzu, lai Tu svētī šos lakatiņus un lai Pavadonis vada viņus uz to vietu, uz šo pilnīgo nodošanos.
E-164 Now, laying on the desk here, Father, is handkerchiefs, it's for sick people, some little baby, maybe, some mother, some sister, some brother; even little hairpins stuck in them. And now I hold them up close to me. Now, we're taught in the Bible that they took from the body of Paul handkerchiefs and aprons, and sick people were healed, unclean spirits went out of people. Now we realize, Lord, that Paul was a man, he was just a man. But it was the anointing of the Holy Ghost that was on him that blessed the handkerchiefs, and the faith that the people had that he was Your apostle. Now Paul has been taken from us, but not the Guide, He's still here. And, God, I pray that You'll bless these handkerchiefs, and may the Guide lead them to the place, that complete surrender.
E-165 Mēs atkal dzirdējām, ka tad, kad Israēls sekoja savam Pavadonim un viņi pienāca pie Jordānas...pareizāk sakot, pie Sarkanās jūras, un viņi tika apturēti tieši tad, kad viņi pildīja savu uzdevumu, un tur viņus aizveda Pavadonis. Kāpēc? Lai parādītu Viņa godību. Un kad visas cerības bija zudušas, tad Dievs palūkojās caur Uguns Stabu, un pat Nāves jūra izbīlī saritinājās, un izveidojās taka, lai Izraēls varētu doties uz apsolīto zemi.
E-165 We're told again that when Israel was following their Guide, and they come right down to Jordan, right down (rather) to the Red Sea. In the very line of duty they were stopped, and the Guide led them down there. What? To show His glory. And when all hopes is gone, then God looked down through that Pillar of Fire, and even the old dead sea got scared and she rolled back, and there was a path made for Israel to walk over to the promised land.
E-166 Patiesi, Kungs, Tu joprojām esi tas pats Dievs. Varbūt šie cilvēki ir kristieši, varbūt viņi pilda savu uzdevumu, taču viņi ir iedzīti stūrī, kur viņus ir iedzinusi slimība. Paskaties tagad caur Jēzus Asinīm, lai velns izbīlī atkāpjas, un tavi bērni var aiziet līdz apsolījumam, kas dāvā viņiem labu veselību. Dāvā to, Tēvs. Es sūtu šos lakatiņus no sava ķermeņa uz viņējo, Jēzus Kristus Vārdā.
E-166 Truly, Lord, You're still the same God. These people maybe are Christians, maybe they're right in the path of duty, but they been brought into this cornered place where sickness has cornered them. Look down through the Blood of Jesus tonight, that devil will get scared, he'll move back, and Your children shall pass over to the promise of good health. Grant it, Father. I send them from my body to theirs, in the Name of Jesus Christ.
E-167 Es paceļu augšup šo sapulci Tavā priekšā, ticībā es nolieku viņus godības apņemtā Dieva debesu altāra priekšā. Lai katra vēlēšanās, viss, kas pie viņiem nav pareizi, vai slimības, viss, kas nav pareizi viņu dzīvēs, ak, Dievs, attīri viņus, padari viņus par Savējiem. Dziedini viņus, Tēvs. Un lai tas spēks, kas piecēla Jēzu no kapa, atdzīvina viņu mirstīgos ķermeņus un padara viņus par jauniem radījumiem Kristū. Dod viņiem labu veselību un spēku, lai viņi Tev kalpotu.
E-167 I lift this congregation before You, by faith I take them plumb to the glorious altar of God yonder in Heaven. For every desire of sickness, whatever they have that's wrong, whatever that's wrong in their lives anywhere, God, cleanse them, make them Yours. Heal them, Father. And may the Power that raised up Jesus from the grave, quicken their mortal bodies and make them new creations in Christ. Give them good health and strength to serve You.
E-168 Neaizmirsti mani, ak, Kungs, es esmu Tavs kalps. Palīdzi man, man ir vajadzīgs, lai par mani lūdz. Un es lūdzu, lai Svētais Gars mūs ved un mūs lieto, un ved mūs līdz tai dienai, kad mēs aci pret aci ieraudzīsim Jēzu Kristu Viņa godības pilnajā Atnākšanā, kad mēs satiksimies ar Viņu gaisā, kad atnāks Aizraušana. Mēs to lūdzam Kristus Vārdā. Āmen.
Viņu mīlu es, Viņu mīlu... (Vai jūs mīlat?)
Viņš pirmais mīlējis
Un izpircis uz Golgātas
Man glābšanu.
E-168 Remember me, O Lord. I am Your servant. Help me, standing in the need of prayer. And I pray that the Holy Spirit will guide us and use us, and lead us until the day we see Jesus Christ face to face at His glorious Coming when we meet Him in the air at the Rapture. In the Name of Christ we ask it. Amen.
I love Him, I… (Do you?)
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
E-169 Lūk, ja jūs nemīlat viens otru, kurus jūs varat redzēt, tad kā gan jūs mīlēsiet Viņu, kuru neesat redzējuši? Tagad, kad mēs dziedāsim “Es mīlu Viņu”, no visas sirds paspiediet roku tam, kas ir jums blakus, mīlestības rokasspiedienā.
Viņu mīlu es...
[Brālis Branhams sarokojas ar apkārt stāvošajiem.–Tulk]
Lai Dievs tevi svētī, brāli Nevil.
Golgātā man glābšanu.
Paceliet Viņam pretī savas rokas.
Viņu mīlu es, Viņu mīlu es,
Viņš pirmais mīlējis.
Un izpircis uz Golgātas
Man glābšanu.
E-169 Now, if you don't love one another who you have seen, how you going to love Him Who you haven't seen? Now when we sing I Love Him, let's give our neighbor a hearty handshake of love.
I love Him,…
[Brother Branham shakes hands with those around him—Ed.] God bless you, Brother Neville. [Congregation continues singing.]
On Calvary's tree.
Now let's raise your hands to Him.
I love Him, I love Him
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
E-170 Runājot par labu dziesmu, vai gribat vienu tādu dzirdēt? Kā es saprotu, šeit pie mums ir viens evaņģēlists, dziesmu vadītājs no Indianapoles. Man šķiet, ka viņš dzied Kedlu saiešanas teltī. Pareizi? Lieliski. Viņš ir no Kedlu saiešanas telts. Kurš no jums atceras E. Hovardu Kedlu? Ak! Lai Dieva miers ir ar viņa dārgo dvēseli. Sieviete, kuras balsi man patika klausīties gandrīz vai vairāk no visiem, tā bija Kedla kundze, kad viņa dziedāja: “Vai dodoties no rīta prom, tu iedomājies palūgt Dievu, Kristus, mūsu Pestītāja Vārdā, lai Viņš šodien tevi sargā?”
E-170 For a good song, would you like to hear one? I understand that we have an evangelist song leader here from Indianapolis. I believe he sings at Cadle Tabernacle. Is that right? All right, sir. That's his place at Cadle Tabernacle. How many remembers E. Howard Cadle? Oh, my! God rest his precious soul. The mockingbird of the air, a woman that I loved to hear sing, better than anybody I nearly ever heard sing in my life, was Mrs. Cadle, singing, "Ere you left your room this morning, did you think to pray in the Name of Christ our Saviour, as a Shield today?"
E-171 Reiz kādā rītā es pamodos tanī divistabu būdiņā, tepat, otrpus ielas, es taisījos iekurt uguni. Plīts negribēja iekurties. Es mēģināju to iededzināt, bet vēja brāzma man iecirtās sejā. Bija auksts, es no aukstuma biju gandrīz vai sastindzis. Visa grīda bija ar sarmu, bet es biju ar basām kājām. Mēģināju iekurināt šo mazo, veco dzelzs krāsniņu ar nelielu dūmvadu virs tās. Un es vienkārši... Mēs ar Medu tikko kā bijām apprecējušies. Un es centos, bet pagales bija mitras un nedega, un es sēdēju tur, es nodomāju: “Nu labi, es pamēģināšu vēlreiz.” Man bija jāiet uz darbu, bet es pūtu to veco plīti. Es izstiepu roku un ieslēdzu radio, un viņa sāka dziedāt: “Vai dodamies no rīta prom, tu iedomājies palūgt Dievu,” es vienkārši nometos uz grīdas, “Kristus, mūsu Pestītāja Vārdā, lai Viņš šodien tevi sargā?” Ak, kā man patika klausīties to sievieti!
E-171 Right across the street there one morning, in a little old two-room shack, I got up, was going to go in and make a fire. The stove wouldn't burn. And I tried to start it, and the wind come down, blowed the thing out in my face. And it was cold, and I was about froze. And frost all over the floor, and me barefooted; trying to get this little old tin stove started, little oven pipe on it. And I just… Meda and I had just been married a little bit. And I was trying, the old wood was wet and wouldn't burn, and I was sitting there, I thought, "Oh, my! I'll try it again." Had to go to work, and fanning that old stove like that. And I reached over and turned the radio over on, and she begin to sing, "Ere you left your room this morning, did you think to pray," I just fell down on the floor, "in the Name of Christ our Saviour, as a Shield today?" Oh, how I love to hear that woman!
E-172 Kad es reiz pārcelšos pāri tai upei, es ticu, ka es tur izdzirdēšu Kedla kundzi. Ziniet, es vienmēr norunāju satikšanos. Šinī upes krastā ir mūžam zaļojošs Koks, Dzīvības koks; bet upes otrajā krastā eņģeļu koris dzied dienu un nakti, jo tur nakts nemaz nav, redziet, dzied visu dienu. Es atradīšu sev vietu un vienkārši piesēdīšu, un paklausīšos. Es ticu, ka dzirdēšu, kā tur dziedās Kedla kundze.
E-172 When I cross over the river sometime, I believe I'll hear Mrs. Cadle sitting over there. You know, I've always made an appointment. On this side of the river, there's the evergreen Tree, you know, the Tree of Life; and over on the other side of the river, there's an Angelic choir sings day and night, 'cause there's no night there, sing all day, see. I'll get me a place and just set back and listen to it. I believe I'll hear Mrs. Cadle over there singing.
E-173 Lai Dievs svētī mūsu brāli. Es esmu piemirsis viņa vārdu. Kā tevi sauc, brāli? Brālis Neds Vūlmans tagad nodziedās jums dziesmu. Ļoti priecājos, ka tu šodien esi ar mums, brāli Vulman.
E-173 God bless our brother. I forgot his name. What is it, brother? [The brother says, "Ned Woolman."—Ed.] Brother Ned Woolman will sing for you now. Brother Woolman, glad to have you here tonight. [Brother Woolman sings The Chapel Of My Heart.]

Наверх

Up