Durvis aiz durvīm

A Door In A Door
Datums: 63-0223 | Ilgums: 1 stunda 46 minūtes | Tulkojums: Rīga
Pilnā Evaņģēlija uzņēmēju sanāksmes brokastīs, Toskānā, Arizonas štatā, ASV
E-1 Liels paldies tev, brāli, brāli Tonij, un visiem draugiem, piligrimiem, klejotājiem, svešiniekiem! Jūs zināt, mēs neapgalvojam, ka esam... Atvainojiet mani.
E-1 Thank you very much, brother, Brother Tony, and to all the friends, pilgrim travelers, strangers! You know, we don't claim to be a… Pardon me.
E-2 [Kāds brālis aiz kanceles stāsta, kā pirms trīs gadiem Dievs atbildēja uz brāļa Branhama lūgšanu Talsā, Oklahomā un kā tajā gadā daudzas dvēseles tika izglābtas viņa kalpošanas laikā Brazīlijā–Tulk.]
E-2 [A brother at the pulpit gives a report about God answering Brother Branham's prayer three years ago in Tulsa, Oklahoma, and many souls were saved during his ministry in Brazil that year—Ed.]
E-3 Lai Dievs tevi svētī, brāli. Man...man patīk klausīties šos ziņojumus par izglābtajām dvēselēm, ziniet. Tas ir galvenais. Un mēs priecājamies, ka esam šeit un redzam šeit visur tik daudzus mūsu draugus no dažādām valsts vietām. Un šis brālis tagad dodas uz pilsētu, tā man šķiet, šorīt, ka viņa aprīkojumu šeit jau ir izkrāvuši lielai evaņģelizācijai. Protams, brāli, es lūdzos par to, lai Viņš dāvā tev šeit pilsētā brīnišķīgu evaņģelizāciju un daudzas dvēseles.
E-3 God bless you, brother. I—I like to hear those reports of when souls get saved, you know. That's the—the main thing. And we're happy to be here and see so many of our friends around from different parts of the country. And this brother here is coming now to the city, I understand, this morning, that his equipment is already unloaded here for a—for a great revival. I certainly pray, brother, that He will give you a great revival and many souls here in the city.
E-4 Un es priecājos redzēt šajā rītā daudzus manus draugus kalpotājus. Brālis Autlovs, lūk, es nupat viņu ieraudzīju, kad piecēlos kājās; no Fīniksas. Un es ļoti priecājos redzēt tevi šeit, brāli, brāli Autlov. Jūs, brāļi no Jērikas, braucat šurp uz Jeruzālemi, lai mūs apciemotu. Mēs vienmēr priecājamies viņus šeit redzēt. Tā tas ir, Tonij.
E-4 And I'm glad this morning to see many of my minister friends. Brother Outlaw there, I just noticed him when I raised up, from Phoenix. And I'm very happy to see you down here, brother, Brother Outlaw. You brethren from Jericho coming up here to Jerusalem, to visit us. We're always happy to have them. That's right, Tony.
E-5 Un tā...un tā, ne pārāk sen es pateicu to brālim Viljamam tur Fīniksā. “Vai zini,” sacīju es, “Toskāna, es tagad dzīvoju šeit, tu zini. Tāpēc man it kā ir jāatbalsta šī vieta, saproti, šeit kalna augšā, un skatos lejup uz Jēriku un redzu mūsu brāļus. Nu, mēs vienmēr...”
E-5 And so—and so I got that one off, up to Brother Williams, not long ago, up at Phoenix. "You know," I said, "Tucson, I live here now, you know. So I have to kind of hold up for this place, you see, up on the mountain here, and look down to Jericho and see our brethren. Why, we always…"
E-6 Un brālis Karls runāja par to, ka tik daudzi brauc simts jūdzes šurp no Fīniksas. Cik daudzi šeit ir no Džefersonvilas Indiānā? Piecelieties. It visur šeit apkārt. Tās ir aptuveni divi tūkstoši un simts jūdzes. Ak, Karl!
E-6 And Brother Carl was talking about so many coming a hundred miles, from Phoenix down here. How many is here from Jeffersonville, Indiana? Stand up. All around, over here. That's about twenty-one hundred miles. Oh, Carl!
E-7 Es tā priecājos, ka esmu šeit un izbaudu šo brīnišķīgo Dēla mirdzēšanu iekšienē. Saprotiet, mēs sakām, ka šī ir saules pilsēta [Angļu valodā vārdiem saule un dēls ir vienāda izruna–Tulk.] Tā ir ārpuse. Taču, ak, tas ir šis Dēls iekšienē, ak, tas ir tas, ko es izbaudu.
E-7 So glad to be here and enjoy this wonderful inside Son-shine. See, we talk about this being the city of the sun. That's the outside. But, oh, this inside Son, my, that's what I enjoy.
E-8 Es šonedēļ izbaudīju šīs svētības un apmeklēju šeit brāļa Betanī evaņģelizāciju, tur pirmajā Dieva Asamblejā. Un, protams, es augsti vērtēju šo drosmīgo krusta kareivi, viņa lielisko sludināšanu. Man tas nozīmēja tik daudz, šajā nedēļā. Es sacīju: “Man ar brāli Betanī ir daudz kopēja, jo īpaši tas, kā mēs ķemmējam matus, brāli Betanī.” Tā tas ir, tādējādi mēs vienmēr varēsim atpazīt viens otru, lai kur arī mēs neatrastos.
E-8 I've been enjoying these blessings this week, and attending the revival of Brother Bethany here, over at the First Assemblies of God. And I certainly appreciate this gallant soldier of the cross, his fine preaching. It's been so much to me, this week. I said, "Brother Bethany and I have many things in common, especially the way we part our hair, Brother Bethany." It's so, then, we can always recognize one another, wherever we are.
E-9 Un tā, mēs esam pateicīgi par šo iespēju būt šeit pie brāļa Tonija. Es nevaru izrunāt to uzvārdu, tāpēc es vienkārši saucu viņu par “brāli Toniju”. Piedodiet man. Pēteri sauca par “Pēteri”, bet Pāvilu par “Pāvilu”, un tādējādi tas ir Tonijs. Es vienmēr esmu cilvēkiem teicis: “Sauciet mani vienkārši par 'brāli Bilu'.” Jo man...man patīk tas vārds: “Brālis Bils” vai 'brālis', tā vai citādi, lai es būtu ar...ar jums vienots, būtu brālis.
E-9 So we are grateful for this opportunity to be here with Brother Tony. I can't say that name, and so I just call him "Brother Tony." You excuse me. They called Peter, "Peter," and Paul, "Paul," and so this is Tony. I always tell them, "Just call me, 'Brother Bill.'" That's what I… I like that name, "Brother Bill," or "Brother," anyhow, to be associated with—with you, to be a brother.
E-10 Man patika tās brokastis! Vienīgi tas, ka tur pietrūka sīrupa. Man...man tas izbeidzās. Un es aizņēmos no sava dēla, un arī viņam beidzās, un aizņēmos no viņu brāļa. Viņam bija papildus šķīvis, bet joprojām man sīrupa bija par maz. Jūs zināt, es esmu baptists. Es neticu apslacīšanai, man patīk tos tā riktīgi iegremdēt. Man patīk, ka ir daudz, daudz sīrupa. Es sadabūju cukura trauku, bet tajā nebija pārāk daudz palicis. Man tos vajadzēja nedaudz sacukurot, ziniet.
E-10 Enjoyed that breakfast! The only thing, there wasn't enough molasses. I—I—I run out. And I borrowed from my son, and run out with him, and borrowed from their brother. He had an extra plate, and still I didn't have enough molasses. You know, I'm a Baptist. I don't believe in sprinkling. I like to really baptize them. I like plenty, plenty molasses. I got the sugar bowl, and there isn't too much left in it. I had to sugar them up a little, you know.
E-11 Atceros, kā reiz tur dienvidos, tur, man šķiet, tas bija Alabamā, es biju pie baptistiem misionāriem. Es tur rīkoju evaņģelizāciju. Un es atrados nelielā aizklātā verandā, tur ārpusē. Un tur bija viena melnādaina māsa gados. Viņa sacīja... Ziniet, tovakar es biju pamatīgi sludinājis, un nākamajā rītā man bija grūti piecelties. Un viņa mani sauca, un es atceros, ka es modos tik ilgi, ka izdzirdēju, kā viņa saka: “Ei, pārson.” Viņa sacīja: “Dārgumiņ, žiglāk. Es šorīt tavas pankūkas jau četras reizes uzcepu.” Viņa tās pankūkas cepa četras reizes! Man...man tās garšo. Tas vienkārši ir tāds neliels stāstiņš, es zinu. Mēs vienkārši esam šeit sadraudzībā, ziniet.
E-11 Remember down in the south, down, I believe it was Alabama, I was with the—the Missionary Baptist people. I was down there, holding a revival. And I was in a little, old screened-in porch, on the outside. And there was an old colored sister. She said… You know, I had preached hard that night, and I couldn't hardly get up the next morning. And she called me, and I remember getting awake long enough to hear her say, "Hey, parson." She said, "Honey, come on. I done cooked your flapjacks four times, already, this morning." Four times she cooked them flapjacks! I—I like them. Just a little story, I know. We're just here in a fellowship, you know.
E-12 Vecais brālis Bosforts, cik daudzi no jums pazina doktoru Bosfortu? Viņš bija liels mans draugs. Reiz viņš man sacīja, viņš pajautāja: “Brāli Branham, vai tu zini, kas ir sadraudzība?”
Un es sacīju: “Es...es domāju, ka zinu, doktor.”
E-12 Old Brother Bosworth, how many ever knowed Dr. Bosworth? He was a great old friend of mine. He said to me, one time, he said, "Brother Branham, you know what fellowship is?"
I said, "I—I think so, doctor."
E-13 Viņš sacīja: “Tie ir divi cilvēki vienā laivā.” Ziniet, tas ir tieši tas, kur viņi... Un tas ir tādā veidā, tā ir tuva saruna; tuva, nevis aizvērta, tuva saruna vienam ar otru.
E-13 He said, "It's two fellows in one ship." You know, that's just here, where they… And so that's the way. That's close communion; close, not closed; close communion with one another.
E-14 Atcerieties, vienu dienu...runājot par pankūkām. Dienvidos mēs saucam tās par “pankūkām”, brāli Betanī. Tāpēc mēs... Es biju nelielā makšķerēšanas izbraukumā Ņū-hempšīrā, ziemeļos. Tā ir dzimtene tām plēsīgajām forelēm ar taisnstūra astēm. Un man aiz muguras bija neliela telts. Es to biju aiznesis aptuveni pusotras dienas gājuma attālumā, tur, kur nevar tikt tie visi puiši ar maigajām kājām. Tā nu es tur makšķerēju foreles. Ak, cik tas bija brīnišķīgs laiks! Un tā nelielā telts. Bet dienu iepriekš tajā nelielajā ūdenstilpnē, tur bija vienkārši lieliskas, lielas foreles, un man ķērās ļoti ātri. Un es noķēru vienu... Ja es to nonāvēju, tad es...es to ņēmu un apēdu. Taču parasti es to atlaidu, ja tā nebija pārāk stipri savainota.
E-14 Remember, one day, thinking about flapjacks. We call them "flapjacks," in the South, Brother Bethany. So we… I was on a little fishing trip, up in northern New Hampshire. It's the home of them cutthroat and square-tailed trout. And I had had a little tent on my back. I had packed back, about a day-and-a-half journey, where all the soft-footed fellows couldn't get. So I was back there catching trout. Oh, what a time I was having! And a little pup tent. And the day before, a little hole of water, oh, there was just fine big trout laying in there, and I was just catching just as fast. And I'd catch one… If I killed it, then I—I'd take it and eat it. But, ordinarily, I'd turn him loose, if it didn't hurt him too bad.
E-15 Un es vienmēr ķēru mušas uz neliela vītolu krūma, kas bija aiz manis. Un es nodomāju: “Nākamajā rītā, tā agrāk, es paņemšu savu cirvi un aiziešu turp, un nocirtīšu to vītolu krūmu,” jo es tajā...tajā vītolā ķēru mušas. Un tā, es piecēlos agri un es nodomāju: “Nu, man ir jānoķer vienu vai divas foreles brokastīm.” Un es biju viens. Un es paņēmu savu nelielo cirvi un nokāpu lejā, un nocirtu to vītolu krūmiņu, un noķēru sev pāris zivteles, devos atpakaļ.
E-15 And I'd always catch my fly on a little bunch of moose willow behind me. And I thought, "Next morning, early, I'm going to take my axe and go down there and cut that moose willow down," 'cause I'd catch my little Coachman in that—in that moose willow. So I got up early, and I thought, "Well, I might catch a trout or two for breakfast." And I was by myself. And I took my little old axe and went down and cut down this little moose willow and caught me a couple fish, was on the road back.
E-16 Un es izdzirdēju troksni. Tā bija veca lāču mamma. Tajā vietā to ir papilnam. Tā bija melna lāču māte. Viņai bija divi lācēni. Un viņa bija ielīdusi manā teltī. Viņi bija to noplēsuši, nekas pāri nebija palicis. Tas vienkārši...ne jau tas, ko viņi apēd, bet tas, ka viņi salauž. Tikko kā viņi dzird, ka kaut kas nograb, viņi...viņi lec tam virsū, ziniet. Un mana vecā krāsniņa bija salauzta, nu, nekas neatlika, kā griezties atpakaļ.
E-16 And I heard a noise. It was an old sow bear. The place was full of them up there. Was a black bear. She had two cubs. And she had got into my tent. They had tore it down. There was nothing left. It just… It isn't what they eat; it's what they destroy. They just hear anything rattle, they—they jump on it, you know. And my old stovepipe was beat up, and, well, nothing to do but go back.
E-17 Un, kad vecā lāču māte ieraudzīja, ka es tuvojos, viņa noskrēja maliņā un pasauca savus lācēnus, un viens no tiem atnāca. Otrs neatnāca. Nu, man bija interesanti, kāpēc viņš neatnāca. Nu, man...man tur teltī stāvēja veca sarūsējusi pistole, bet lācis sēdēja uz pistoles. Nu, jebkurā gadījumā, man negribējās šaut uz to lāceni un atstāt mežā divus bāreņus. Tāpēc es... Un es protams... Paņem vien lāceni ar lācēniem, un viņa noteikti tevi saskrāpēs, jūs zināt. Viņa...viņa it kā nedaudz sadusmojas, kad domā, ka tu grasies traucēt tiem lācēniem.
E-17 And when the old sow mother bear saw me come up, she run off and cooed to her cubs, and one of them come. The other one didn't come. Well, I wondered why he didn't go. Well, I—I had an old rusty pistol laying there in the tent, but the bear was on the pistol. So I wouldn't want to shoot the old bear, anyhow, and leave two orphans in the woods. So I… And I sure… You take an old mother bear with some cubs, she'll actually scratch you, you know. She—she kind of gets a little upset when you go to think you're going to bother those cubs.
E-18 Un tā, tas mazulis sēdēja un...vienkārši mazs lācēns. Izskatījās, ka viņš svēra divdesmit mārciņas, piecpadsmit, divdesmit mārciņas. Bija agrs pavasaris, viņi tikko kā bija iznākuši no ziemas guļas, nesen. Un tas mazulis bija pagriezies pret mani ar muguru, viss šādi uzmetis kūkumu. “Nu ko,” es nodomāju, “kas gan to mazuli ir tik ļoti ieinteresējis?” Bet vecā lāču mamma un tas otrs lācēns bija tur ārpusē, un viņa turpināja viņu saukt, bet viņš tai nepievērsa ne mazāko uzmanību.
E-18 So this little fellow was setting, and just a young tot of a bear. Looked be probably weigh twenty pounds; fifteen, twenty pounds. Was early, they just been out of hibernation a little while. And the little guy had his back turned to me, just all humped up, like that. "Well," I thought, "what's that little fellow so interested in?" And the old mother bear and the other little cub was out there, and she kept cooing to him, and he wouldn't pay a bit of attention to her.
E-19 Es nodomāju: “Kas īsti ar to mazuli notiek?” Es izvēlējos sev tuvumā vienu koku, kurā es varētu uzlīst, ja viņa dzītos man pakaļ. Un tā, es nodomāju: “Man noteikti ir jāierauga, kas tik ļoti stipri ir piesaistījis to mazuli.” Parasti viņi bēg prom. Un tā, es turpināju virzīties, vērodams lāceni, līdz es pienācu no sāniem. Un jūs būtu pārsteigti par notikušo.
E-19 I thought, "What's the matter with that little fellow?" I got me a tree in line, where I could get into if she got after me. So I thought, "I've got to see what's got that little fellow so fascinated." Usually they'll run. So I kept moving around, watching her, till I got around sideways. And you would be surprised what was happening.
E-20 Tam mazulim bija mans spainītis ar sīrupu un...neliels divu litru spainītis, pilns ar sīrupu. Un viņš bija dabūjis nost tam vāciņu. Un viņiem, jebkurā gadījumā, patīk saldais, jūs zināt. Viņš nezināja, kā to dzert, tāpēc viņš vienkārši ņēma un mērca tur iekšā savu ķepiņu, un, lūk, šādi to laizīja, ziniet, kad viņš to izvilka. Un viņš nevarēja... Es viņam uzkliedzu, es sacīju: “Ej prom no šejienes.” Un viņš pagriezās. Viņš nevarēja atvērt acis, tajās bija sīrups, saprotiet, lai apskatītos, ziniet. Un viņš bija pilnībā iztīrījis to spainīti.
E-20 That little guy had got my bucket of molasses, and—and a little half a gallon bucket full of molasses. And he had got the lid off of it. And they love sweet, anyhow, you know. He didn't know how to drink it. So he just took his little paw and dipped it down in and licked, like that, you know, when he brought it up. And he—he couldn't… I hollered at him. I said, "Get out of there." And he turned. He couldn't get his eyes open, molasses in his eyes, you know, looking at, you know. And he had sopped that bucket out just as clean as it could be.
E-21 Bet es vienkārši stāvēju un smējos. Un vienmēr tādos brīžos pietrūkst fotoaparāta, ziniet, lai uzņemtu to ainu. Un tur nu viņš bija. Un tad, kad viņš bija pabeidzis izlaizīt, ziniet, to spainīti, tā pamatīgi, viņš devās pie savas vecās mātes un mazā brālīša, un tie viņu aplaizīja.
E-21 And I just stood and laughed. And anytime, then don't have a camera, you know, to get that picture. And there he was. And then after he got through licking the, you know, the bucket out, real good, he went over to the old mother and little brother, and they licked him.
E-22 Un tā, es nodomāju: “Tas izskatās pēc vecās labās pentakostu sanāksmes, kad mēs iegremdējām savas rokas medus mucā līdz pat elkoņiem. Bet pēc tam gājām prom, stāstījām vēl kādam, ļāvām viņiem mūs nedaudz aplaizīt, ziniet. Vienkārši tāda sanāksme, ka aplaizīsies, ziniet. Tas bija tas, kas, manuprāt, bija tam lācēnam.
E-22 So—so I thought, "That's like a good old pentecostal meeting, when we get our hands in the honey jar, plumb up to the elbows. And then go out, tell somebody else, let them lick a while off of us, you know. Just a licking-good meeting, you know. That's what I thought that little bear was having.
E-23 Lūk, viņam nebija nekāda nosodījuma, kamēr vien viņš laizīja to sīrupu, ziniet. Tāpēc tieši tā mēs jūtamies labā, vecmodīgā sanāksmē. Nav nekāda stīvuma. Nav nekā, bet gluži vienkārši sēdi un laizi. Tas arī viss.
E-23 Now, there's no condemnation to him, as long as he was licking molasses, you know. So that's the way we feel in a good old-fashion meeting. There's no starch. There's no nothing, but just simply set and lick. That's all.
E-24 Bībelē, ziniet, ganam pie jostas bija somiņa. Un bieži gadījās, ka viņam tur līdzi bija nedaudz medus. Un, kad viņam saslima kāda aita, gans gāja, izspieda nedaudz no tā medus uz kaļķakmens klints. Un arī aitām garšo kaut kas salds, ziniet. Tāpēc tā aita, viņa gāja un laizīja to klinti. Viņa laizīja medu, bet, laizīdama medu, viņa saņēma arī kaļķi, un kaļķis palīdzēja viņai izveseļoties.
E-24 In the Bible, you know, the shepherd carried a scrip bag on his side. And many times, in there, he would carry little bits of honey. And when he got a sheep that was sick, the shepherd would go over, squeeze out a little, this honey, on a limestone rock. And the sheep like something sweet, too, you know. So he'd go over, the sheep would, and go to licking on that rock. He was licking the honey, but while licking the honey he got the limestone, and the limestone helped to heal him.
E-25 Man šeit ir vesela soma, piepildīta ar medu, un es uzziedīšu to uz šī Akmens, uz Jēzus Kristus, bet jūs, aitas, vienkārši sāciet to tagad laizīt. Es esmu pārliecināts, ka tas dziedinās visas jūsu kaites, ja vien mēs aplaizīsim to gadsimtu Klinti, un Viņš noteikti parūpēsies par visu pārējo. Viņš ir mūsu fizisko un garīgo vainu Dziedinātājs. Viņš ir ielejas Lilija. Bet lilijās ir opijs, un opijs atrisina visus jautājumus. Tas vienkārši padara jūs apdullušu, un tieši tā atnāk Svētais Gars. Viņš ieved jūs bezrūpīgā stāvoklī, kur jums nerūp, kas sēž blakus un nekas cits. Tad jums ir jānolaiž tvaiks. Tieši tā.
E-25 I've got a whole scrip bag full here of honey, and I'm going to put it on that Rock, Christ Jesus, and you sheep just start licking now. I'm sure it'll—it'll cure all of our ails if we'll just lick on the Rock of ages, and He will certainly take care of the rest. He is our Healer of physical and spiritual discomforts. He is the Lily of the Valley. And in the lily we find opium, and opium settles all matters. It just puts you in a daze, and that's the way the Holy Ghost comes. It puts you in a carefree condition where you don't care who is setting around or nothing about it. You got to let off the steam then. That's it.
E-26 Atceros, kā viena meitenīte reiz piepildījās ar Svēto Garu. Arī viņa bija maza metodiste. Un viņa liecināja. Un es nekad neaizmirsīšu to parupjo izteicienu, ne rupjāku par manējiem. Un viņa sacīja: “Nu, es gribu slavēt To Kungu par to Svēto garu.” Viņa sacīja: “Ja būtu vēl labāk, es pārsprāgtu.”
E-26 Remember a little girl one time got filled with the Holy Ghost. She was a little Methodist, too. And she was giving a testimony. And I never will forget the rude expression, no worse than what I make. And she said, "Well, I want to praise the Lord for this Holy Ghost." She said, "If it was any better, I'd bust."
E-27 Man patīk šis pilnā Evaņģēlija uzņēmēju saiets un sanāksmes. Un jūs zināt, ka pirms dažiem gadiem mani ordinēja, apmēram pirms trīsdesmit pieciem gadiem, Baptistu misionāru draudzē. Un daudzus gadus es centos tur būt uzticīgs kalps Evaņģēlijam un visam, ko es zināju kā pareizu. Bet pēc tam, kad atnāca tā varenā vīzija...
E-27 I like this Full Gospel Business Men convention and meetings. And you know, I was ordained a few years ago, about thirty-five years ago, in the Missionary Baptist church. And there I tried to be a loyal minister to the Gospel, and to all that I knowed that was right, for years. And then after the great vision came…
E-28 Es nekad nebiju neko dzirdējis par ko tādu kā pentakosti. Es biju dzirdējis, kā runāja, ka pilsētas centrā ir sektantu grupa, kuri siekalojas pa grīdu, visu ko tādu. Nu, bet es vienkārši nepievērsu tam uzmanību. Taču, kad Dievs mani aicināja, es nokļuvu pie viņiem, un es vienkārši... Šķita, ka tieši tas bija arī manā sirdī, alkas pēc kaut kā; tas bija kā īstā izmēra cimds uz nosalušas rokas. Tas bija tieši tas, kas vajadzīgs, un man tas patiešām patika.
E-28 And I had never heard of such a thing as Pentecost. I heard them say there was a bunch of holy-rollers downtown, slobbering on the floor, everything. Well, I just never paid any attention to that. But when God called me, I come among them, and I have just… Seemed like that what was in my heart, craving for something, it's just like fitting a glove on a cold hand. It's just the right thing, and I have really enjoyed it.
E-29 Kad es nokļuvu pie tiem brāļiem, es ieraudzīju, ka viņiem bija tāpat kā pie mums, baptistiem. Viņi bija sadalījušies tik daudzās dažādās organizācijās! Ak, viņi bija visdažādākie. Un vieni no viņiem brauca uz vienkupraina kamieļa, bet citi uz divkupraina, bet vēl kāds uz trīskupraina, kādam vispār nebija kupru. Bet, ziniet, es nodomāju: “Es nepievienošos nevienai konkrētai grupai, jo tad mani saistīs tikai ar to konkrēto grupu. Tāpēc es vienkārši stāvēšu starp viņiem uz sacīšu: 'Mēs esam brāļi.'”
E-29 When I come among the brethren, I found that among them it was like we Baptists. They were broke up in so many different organizations! My, they were all different kinds. And some of them was riding a one-hump camel, and some a two-hump, and some a three-hump, and some no humps at all. But, you know, I thought, "I won't join any certain group, because I'd be identified just with that certain group. So I'll just stand between them and say, 'We're brethren.'"
E-30 Man šķiet, ka tas bija Jēkabs, kas izraka aku, un filistieši viņu no tās aizdzina. Cik nu es atceros, viņš to nosauca “ļaunprātība” vai kaut kā tā. Pēc tam viņš izraka vēl vienu un viņš pateica, kad filistieši viņu no tās aizdzina, viņš nosauca to: “Strīds.” Viņš izraka vēl vienu. Viņš sacīja: “Šeit mums visiem pietiks vietas.” Un tas ir tas, kam ticu es. Mums visiem pietiks vietas.
E-30 I believe it was Jacob dug a well, and the Philistines run him away from it. Best of my memory, he called it "Malice," or something. Then he dug another one, and he said the Philistines run him away from it, so he called it "Strife." He dug another one. He said, "There's room for us all." And that's what I believe. There's room for us all.
E-31 Un šobrīd es...vienīgais, kam es esmu pievienojies kopš tā laika, kad atrodos pilnā Evaņģēlija kustībā, es esmu viens no jums. Un es uzskatu, ka tas ir tas, kas visvairāk līdzinās Debesīm. Ja pastāv vēl kaut kas līdzīgāks, es centīšos to atrast. Taču šis ir tas, ko es esmu atradis, un man tas patīk. Es palikšu pie tā, līdz atnāks kaut kas labāks. Un es gaidu kaut kā labāka atnākšanu. Kā Vasarsvētku dienā sacīja Pēteris, viņš sacīja: “Tas ir tas.” Un, ja šis nav Tas, tad es turēšu šo, līdz atnāks Tas. Tādējādi es vienkārši pie tā turēšos, jo tas ir ļoti labs.
E-31 And now I, only thing that I've joined since I been in the full Gospel move, I'm one of you. And I think it's the closest thing to Heaven that there is. If there's anything closer, I'll try to find it. But this is what I've found, and I like this. I'll stay with this till something better comes. And I'm looking for something better to come. Like Peter said, on the Day of Pentecost, he said, "This is that." And if this isn't That, then I'll keep this till That comes. So, then I'll just hold on to this, 'cause this is very good.
E-32 Un vēl es ievēroju, ka šie kristīgie uzņēmēji, pilnā Evaņģēlija uzņēmēji stāvēja it kā tieši tādā pat veidā, tajā plaisā, starp varenajām, jaukajām baznīcu organizācijām, cenšoties uzcelt kaut kādus tiltus, tas ir, izveidot sadraudzību, cīnoties par to, nevis mēģinot saskaldīt kaut kādas viņu organizācijas vai atvest visus uz kaut kādu vienu, bet vienkārši izveidot sadraudzību. Un tieši tāpēc pievienojos es. Un tā ir vienīgā organizācija, kurai es piederu, lūk, šī, šie pilnā Evaņģēlija uzņēmēji, jo tā cenšas panākt to, kas, manuprāt, ir...būtu kalpošana Dievam un Viņa Draudzei, lai izveidotu mūsu vidū to sajūtu, ka mēs esam nešķirami. Mēs esam brāļi, un mēs visi esam saņēmuši to pašu Svēto Garu. Lūk, Dievs dod jums Svēto Garu; Viņš dod Svēto Garu arī tam otram.
E-32 And then I found out that this Christian Business Men, Full Gospel Business Men, was standing kind of in the same way, in the breach, between the great, fine organizations of the churches, trying to—to bridge of something, that was, make fellowship, contending, not trying to break up any of their organizations, or make all come into one, but just to bring a fellowship. And that's the reason I joined. And it's the only organization I belong to is this, this Full Gospel Business Men, because it's—it's trying to do what I think is a… would be a great service to God and His Church, to bring a feeling among us, that we're not separated. We are brothers, and we all received the same Holy Spirit. Now, God give you the Holy Spirit; He give the next man the Holy Spirit.
E-33 Tāpat kā tas Branhamu bars, man ir deviņi brāļi, un daži ir resni un īsi, gari un tievi, bet es esmu kaut kas pa vidu. Tāpēc viņi...viņi ir dažādi, dažiem ir gaiši mati, dažiem ir tumši mati, bet dažiem nav nekādu. Un tāpat es joprojām esmu kaut kas pa vidu. Lūk, bet mēs...mēs tur esam brāļi. Mēs mēdzām iziet tur mājas iekšpagalmā un kāvāmies viens ar otru. Bet, kad mēs bijām tur ārējā pagalmā un kāds uzbruka kādam Branhamam, vai-vai, viņam klājās pavisam slikti.
E-33 Like the bunch of Branhams, I've got nine brothers, and there are some fat and short, tall and slim, and I'm Mr. In-between. So they—they different ones, some blond-headed, and some black-headed, and some none at all. And so I'm still Mr. In-between. So, but, in there, we—we are brothers. We used to get out in the—in the back yard and fight one another. But when we got in the front yard and somebody jumped on a Branham. Oh, oh. It was just too bad.
E-34 Un tāpēc šādi, manuprāt, būtu jājūtas mums visiem, saprotiet. Reizēm Dievs dara tādas lietas, kas mums...varbūt tas neizskatās īsti pareizi mūsu acīs. Bet tomēr, ja to dara Dievs, vienkārši teiksim uz to “āmen”. Tik un tā to dara Dievs, saprotiet. Bet mēs gaidām laiku, kad...
E-34 And so that's the way I think we all should feel, you see. Sometimes God does things that we… might not just seem just right in our eyes. But, yet, if it's God doing it, let's just say "amen" to it. God does it, anyhow. See? And we are—are looking forward to a time.
E-35 Pagājušās svētdienas vakarā es sēdēju brāļa Betanī kalpošanā, sludināja par zvēra zīmi, un tas vīrs tur pieskārās tai domai, kas saviļņoja manu dvēseli. Viņš pateica, ka nedaudz tālāk uz šī ceļa ir gaidāms kaut kas varenāks, kaut kas tāds, kaut kas, ko Dievs gatavojas izdarīt. Arī es tam ticu, lai to visu pabeigtu un aizsūtītu Draudzi Godībā. Cik brīnišķīgi! Lūk, nebūsim vairs tādi laiski, lai mēs...
E-35 I was setting in Brother Bethany's service last Sunday night, preaching on the mark of the beast, and the man struck a keynote there that sent my soul thrilling. He said that just down the road there is something greater waiting, something on that order there, something that God is fixing to do. I believe it, too, to wind this thing up and send the Church into Glory. How marvelous! Now let's not just be so slothful now, that we'll…
E-36 Atcerieties, Dievs nekad nemaina Savas metodes. Viņš ir...nemainās, jo Viņa Vārds... Viņš ir Vārds, un Viņa Vārds nevar kļūdīties. Viņš ir bezgalīgs. Tāpēc, ja Dievs pieņem kādu lēmumu par kaut ko, tad tā tam ir jābūt vienmēr. Viņš nevar ieslēgt atpakaļgaitu un pateikt: “Es kļūdījos.” Saprotat? Es varu kļūdīties, jūs varat kļūdīties. Taču Dievs to nevar, jo Viņš ir bezgalīgs. Saprotat? Viņa pirmais lēmums ir Mūžīgs.
E-36 Remember, God never changes His ways. He remains, because His Word. He is the Word, and His Word cannot fail. He is infinite. Therefore if God makes a decision on something, it must ever remain that way. He can't go back and say, "I was wrong." See? I can do that; you can do it. But, God can't, because He's infinite. See? His first decision is Eternal.
E-37 Kad Dievs iedeva cilvēkam vislabāko patvērumu, kādu Viņš varēja iedot Savam...lai viņu tajā norobežotu, lai viņu tajā iežogotu, Dievs iedeva cilvēkam Ēdenes dārzā Savu Vārdu, Savu Vārdu. Bet Ieva izdarīja to neprātīgo, galējo, svarīgo...viena no neprātīgākajām lietām, ko viņa izdarīja jeb varēja izdarīt, bija paprātot par Dieva Vārdu. Mēs neprātojam, mēs vienkārši Tam ticam. Lūk, Dievs nekad nav devis neko citu, kā tikai ticēt Viņa Vārdam. Tā tas ir. Viņa Vārds, mums ir jāstāv aiz Tā.
E-37 When God gave man the best fortification He could have for His, to bind him in, to close him in, God gave man His Word in the garden of Eden, His Word. And Eve made that rashal, final, great… one of the most rashal things she ever did, or ever could have done, was to reason with God's Word. We don't reason; we just believe It. Now, God has never appropriated anything else but believe His Word. That's right. His Word, we must stay behind It.
E-38 Un tā, vienkārši neliela doma. Jūs zināt, ka reiz Bībelē bija pavēstīts par varenu pravieti, kas sapulcinās kopā Israēlu. Un, kad viņš atnāca, vai zināt, ka viņš atradās turpat starp cilvēkiem, bet viņi neatpazina to? Bet reiz vēlāk Jēzus runāja uz saviem mācekļiem, sacīja: “Cilvēka Dēls dodas uz Jeruzālemi,” un tā tālāk.
E-38 Now just a little drop here. You know one day the Bible had foretold of a great coming prophet that was going to gather Israel together. And when He come, you know He passed right through the people and they didn't know it? And then one day Jesus was speaking to His disciples, said, "The Son of man is going up to Jerusalem," and so forth.
E-39 Viņi sacīja: “Kāpēc tad rakstu mācītāji...” Citiem vārdiem sakot, Rakstu rakstītāji. “Kāpēc rakstu mācītāji saka, ka sākumā ir jāatnāk Elijam un viss jāatjauno?”
E-39 They said, "Why did the scribes…" Otherwise, the writers of the Scriptures. "Why did the scribes say that Elias must first come and restore all things?"
E-40 Viņš sacīja: “Es jums saku: patiesi, no sākuma nāks Elija. Un Es jums saku, ka Elija jau atnāca, bet jūs to neatpazināt. Atcerieties, viņš bija tieši šeit, viņi neatpazina viņu. Tāpat arī Cilvēka Dēls.” Viņi saprata, ka Viņš runāja par Jāni Kristītāju. Un tā, saprotiet, viņš bija vienkārši kaut kāds dīvainis kaut kur pie upes, mežonis, kas mēģināja gremdēt ūdenī cilvēkus, un tā tālāk, ļoti neparasts vēstījums. Taču viņš bija Dieva priekštecis. “Un tas notika, bet viņi pat neuzzināja.” Atnāca Jēzus... Es domāju, ka pat trešdaļa ebreju nebija pat dzirdējuši par Jāni.
E-40 He said, "I say unto you, truly Elias will first come. But I say that Elias is already come and you didn't know it. See, he went right through; they didn't know it. Likewise the Son of man." They understood He spoke of John the Baptist. Now, see, he was just a crank down on the river somewhere, a wild man, trying to drown people in water, so forth, a real strange message. But that was God's forerunner. "And it went through, and they didn't even know." Jesus came.… I guess one third of the Jews never heard of John.
E-41 Es domāju, ka tad, kad Jēzus bija uz zemes, ne pārāk daudzi no ebrejiem un pat viena simtdaļa zemes iedzīvotāju neuzzināja, ka Viņš ir šeit. Viņš bija atnācis un aizgāja.
E-41 I guess when Jesus, on earth, not too many of the Jews, and one hundredth of the population of the earth, ever knew He was here. He was come and gone.
E-42 Baznīca, jūs, katoļi, jūs cenšaties apgalvot, ka svētais Patriks ir jūsējais. Jebkurš, kurš zina svēto Patriku – viņš bija aptuveni tāds pats katolis, Romas katolis, kā es. Lūk, taču paskatieties, paskatieties uz Žannu D'Arku, to svēto meiteni, kura redzēja vīzijas un tā tālāk. Ko jūs izdarījāt? Jūs sadedzinājāt viņu uz sārta kā raganu. Viņa jau bija mirusi, kad jūs sapratāt, ka viņa bija svēta. Saprotat? Jūs zināt, vai tad tas nebija briesmīgi?
E-42 The church, you Catholic people, as well as you try to claim Saint Patrick. Anybody who knowed Saint Patrick, he was about as much Catholic, Roman Catholic, as I am. So, but look, look at Joan of Arc, that sainted little girl who saw visions and so forth. What did you do? You burned her to the stake, for a witch. She was gone before you knowed she was a saint. See? You know what, wouldn't that be horrible?
E-43 Un Jēzus sacīja: “Kā bija Noas Dienās, tā būs, kad atnāks Cilvēka Dēls, kad astoņas dvēseles izglābās caur ūdeni.”
E-43 And Jesus said, "As it was in the days of Noah, so shall it be in the coming of the Son of man, wherein eight souls were saved by water."
E-44 Kā būtu, ja šodien atnāktu Aizraušana? Un Viņš paņemtu divus no Toskānas un vienu no Fīniksas, un pa visu pasauli, jo tā būs vispasaules Aizraušana. Un tie, kas augšāmcelsies no miroņiem, aizies, lai satiktos ar Viņu debesīs un nemanāmi aizies, kaut kas noslēpumains. Un vienā no tām dienām uz zemes izlīs tiesa. Jūs sacīsiet: “Nu, vai tad no sākuma nebija jābūt Aizraušanai?”
“Tā jau bija, bet jūs to nezinājāt.”
E-44 What if today the Rapture came? And He took two from Tucson, and one from Phoenix, and around the world, as the universal Rapture will be. And the ones that rises from the dead will go to meet Him in the air, and steal away, a mysterious thing. And then one of these days judgment drops upon the earth. You say, "Well, wasn't there supposed to be a Rapture first?"
"It's already come, and you knew it not."
E-45 Aizdomājieties, cik daudzi cilvēki pasaulē šodien pazudīs, bet par to pat nerunās. Jūs par to neko nezināsiet. Šodien pasaulē pazudīs pieci simti cilvēku, bet jūs par to neko nezināsiet.
E-45 Think how many people will disappear in the world today, and there won't even be a word. You'll know nothing about it. There'll be five hundred people in the world today will come up missing, and you won't know nothing about it.
E-46 Mēs dzīvojam ļoti svarīgā laikā. Lai mūsu lukturi ir sakārtoti. Es nesaku, ka tas notiks tādā veidā. Es saku, kā būtu, ja tā notiktu? Tad nonāks tiesa, bet Aizraušana būs beigusies. Saprotat?
“Viņš jau atnāca, bet jūs to nezinājāt.”
E-46 We're living in a terrific time. Let us have our lamps trimmed. I don't say it'll be that way. I'm saying, what if it was? Then the judgment strikes and the Rapture is gone. See?
"He's already come, and you knew it not."
E-47 Tādējādi, kad mēs sanākam kopā šajās sanāksmēs, pulcēsimies vienam mērķim, tas ir, kalpot Dievam. Liksim mūsu dzīvi lietā. Kāda mums jēga kaut ko atdarināt? Kāpēc mums ir jāpieņem aizvietotājs, ja visas debesis ir pilnas ar īstenu vasarsvētku dienas spēku un svētībām? Kāpēc mums pieņemt aizvietotāju? Jūs nevarat iztukšot Dieva svētības. Prasiet bagātīgi.
E-47 So when we gather in these meetings, let's gather, we, for one purpose, that's to serve God. Let's put our lives to business. What good does it do us to impersonate something? Why will we accept a substitute when the whole skies are full of genuine, pentecostal power and blessings? Why should we accept a substitute? You won't exhaust God's blessings. Ask abundantly.
E-48 Vai varat iztēloties mazu zivtiņu, apmēram centimetru garu, tur, okeāna vidū, kas saka: “Labāk dzeršu šo ūdeni taupīgi. Man var nepietikt”? Lūk, tas skan muļķīgi. Nu, vēl muļķīgāk ir iztēloties, ka jūs varat iztukšot Dieva labestību.
E-48 Could you imagine a little fish, about half-inch long, out there in the middle of the ocean, saying, "I'd better drink of this water sparingly. I might run out"? Now, that sounds silly. Well, it's more sillier than that, think you could exhaust God's goodness.
E-49 Es pirms brītiņa paskatījos atpakaļ, un tas ir gods redzēt to vīru gados, Karla Viljama tēvu un māti; tā ir pirmā reize, kad man ir privilēģija viņus redzēt, cik nu es zinu, kad viņi piecēlās. Un padomājiet, apmēram astoņdesmit gadus veci, apmēram tā, un kā Dievs ir uzturējis to padzīvojušo pāri. Viņš izskatās kā Karla brālis, nevis tēvs. Bet Tonijs pateica, ka viņa māte izkāpa tur no mašīnas un aizcirta durvis, un aizsoļoja tur uz otru pusi kā tāds zaldātiņš. Ak vai! Saprotat? Cik labs pret mums ir bijis Dievs!
E-49 I, looking a while ago, and an honor to see that aged man, Carl Williams' father and mother; the first time I had the privilege of seeing them, as I know of, stand up. And think, about eighty years old, something like that, and how God has kept that old couple. They could look like Carl's brother, not his father. And Tony said his mother got out of the car out there, and slammed the door, and walked like a little soldier across it. My, my! See? How good God has been to us!
E-50 Un tā, ja jūs neesat...ja jūs neesat šī pilnā Evaņģēlija uzņēmēju biedrs, jūs vīri... Kā baptists es runāju jums, baptistiem. Kā metodists, es esmu metodists.
E-50 Now, if you're not a—if you're not a member of this Full Gospel Business Men, you men. As a Baptist, I speak to you Baptists. As a Methodist, I am a Methodist.
E-51 Un reiz es sludināju tur Arkanzasā un es... Tur bija vecs vīrs uz kruķiem, un viņš bija saņēmis dziedināšanu. Viņš tirgoja zīmuļus uz ielas. Un tajā vakarā viņš cēlās kājās un viņš vienkārši aizņēma visu sanāksmi. Tas bija apmēram, ak, man šķiet, tajā “Robinson Memorial Auditorijā” bija sanākuši pieci vai seši tūkstoši cilvēku, un viņš...Litl-Rokā. Un viņš sacīja: “Slava Dievam, ka Viņš mani dziedināja!” Teju vai nebija iespējams sludināt. Un viņš uzreiz piecēlās. Viņš sacīja: “Ei, brāli Branham, es gribu tev kaut ko pateikt.”
E-51 And one time I was preaching down in Arkansas and I'd… Been an old man on crutches, and he had been healed. He sold pencils out on the street. And he was standing up that night, and he was just taking the whole meeting. It was about, oh, I guess five or six thousand people gathered there at the Robinson Memorial Auditorium, and he… at Little Rock. And he said, "Praise God for healing me." You couldn't hardly preach. And directly he stood up. He said, "Hey, Brother Branham, I want to say something to you."
E-52 Lūk, viņam bija viņa paša gastronomiskie svētki. Tāpēc viņš...viņš vienkārši lieliski pavadīja laiku. Viņš bija dziedināts, un tas viņam nozīmēja visu. Un tā viņš sacīja: “Vai zini...” Sagadījās tā, ka viņš bija nācarietis. Un viņš sacīja: “Zini, es izdzirdēju, kā tu runā, un es biju pārliecināts, ka tu esi nācarietis,” viņš sacīja. Tad viņš sacīja: “Vēl es...” Viņš sacīja: “Pēc tam es dzirdēju, ka kāds saka, ka tu esi baptists.” Viņš sacīja: “Bet vairums no taviem ļaudīm šeit ir pentakosti. Es to nesaprotu.”
E-52 Now, he was just having a gastronomical jubilee all of his own. So he—he was just having him a good time. He had been healed and that meant everything to him. And so he said, "You know…" Happened to be, he was a Nazarene. And he said, "You know, I heard you speak, and I was sure you was a Nazarene." He said, then he said, "I also…" He said, "Then I heard somebody say you was a Baptist." He said, "And the most of your people here is Pentecostal. I don't understand that."
E-53 Es sacīju: “Ak, tas ir ļoti vienkārši.” Es sacīju: “Es esmu pentakostu nācarietiskais baptists.” Tieši tā. Tā tas ir.
E-53 I said, "Oh, that's very easy." I said, "I'm a Pentecostal Nazarene Baptist." That's it. That's right.
E-54 Mēs esam kristieši, dzimuši no Viņa Gara, mazgāti Viņa Asinīs, gaidām mūsu Kunga Atnākšanu. Lai Tas Kungs jūs svētī.
E-54 We are Christians, born of His Spirit, washed in His Blood, looking for the Coming of our Lord. Lord bless you.
E-55 Ja tu esi uzņēmējs vai kaut kas tāds, tad atļauj man tev kaut ko pateikt. Atnāc. Atnāc, esi sadraudzībā. Esiet sadraudzībā ne tikai ar cilvēku grupu, kuriem jūs varat paspiest roku, bet iegūstiet to, kas ir viņiem – Svēto Garu. Tas dāvā īstenu sadraudzību.
E-55 If you are a businessman or whatmore, let me say something to you. Come in. Come, fellowship. Don't only just fellowship with a bunch of men you can shake their hands, but get what they got, the Holy Spirit. That brings the real fellowship.
E-56 Saprotiet, jūs neko nevarat izstrādāt. No jums netiek prasīts kaut ko izstrādāt. Draudzei netiek prasīts ražot vai izstrādāt augļus. Jums ir jānes augļi. Saprotat? Jūs nevarat pateikt...pateikt aitai: “Izstrādā vilnu!” Lai viņa vienkārši kļūst par aitu, un viņa nesīs vilnu. Lūk, kas par lietu: mēs cenšamies kaut ko izstrādāt. Neizstrādājiet to. Esiet...vienkārši padariet pareizu iekšieni.
E-56 You know, you can't manufacture nothing. You're not asked to manufacture anything. The Church is not asked to produce or to manufacture fruit. You're to bear fruit. See? You couldn't say—say to a sheep, "Manufacture wool." Just let him become a sheep, and he'll bear wool. That's what the trouble of it is, we try to manufacture something. Don't manufacture it. Be, just get the inside right.
E-57 Vai varat iedomāties strazdu, kas tur apsēžas un sprauž sev spārnos pāva spalvas un saka: “Redziet, es esmu pāvs”? Viņš mēģina ielikt kaut ko tādu, kas nav izaudzis no iekšienes. Un mēs ieraugām pārāk daudz kā tāda starp mūsu pentakostu grupām. Būsim īsti, neviltoti, no augšas dzimuši pentakosti. Es tagad pateikšu: tas ir vienīgais, ko es esmu atradis šaipus Debesīm, kas dod man pārliecību par to, ka mani grēki ir prom un es esmu dzimis no Dieva Gara. Tad tev kaut kas ir, tevī ir kāds enkurs, kas tevi tur.
E-57 Could you imagine a black bird setting up there and putting peacock feathers in his wings, and saying, "See, I'm a peacock." He's trying to put something in that never growed from the inside out. And we're finding too much of that among our Pentecostal groups. Let's be real, genuine, born-again pentecostals. I'll say now, it's the only thing that I've ever found, this side of Heaven, that give me the assurance that my sins are gone, and I am born of the Spirit of God. Then you have something, an anchor in you, that holds.
E-58 Nu, es negrasījos atņemt jums tik daudz laika. Es zinu, ka jums ir jābrauc. Bet es esmu kā viens no tiem puišiem, kas visu iztiepj garumā. Man aiziet apmēram stunda uz to, lai iesāktu, bet pēc tam es apmēram divas stundas sludinu, pēc tam man ir vajadzīgas apmēram trīs stundas, lai apstātos. Un tā es...tomēr šajā rītā nebūšu tik radikāls. Lūk, mēs augstu vērtējam to, ka jūs esat atnākuši.
E-58 Well, I didn't aim to take so much of your time. I know you got to go. And I'm kind of one of these here long-winded fellows. It takes me about an hour to get started, and then I preach about two hours, then it takes me about three hours to get stopped. And so I—I'm not going to be that radical, this morning, though. So we appreciate your coming.
E-59 Un tagad es dzīvoju šeit Toskānā, šeit vecajā labajā Jeruzālemē. Un es pienākšu kādu reizi vai divas, brāli Tonij, ja būs Kunga griba, lai palīdzētu un apmeklētu visas jūsu evaņģelizācijas. Jums, brāļi kalpotāji: es neesmu šurp atbraucis, lai izveidotu kādu draudzi. Es esmu atbraucis, lai palīdzētu tajā, kas jau ir izveidots, lai pieliktu savas pūles visā, kur vien varu, lai palīdzētu jums, brāļi, iekarot dvēseles šeit Toskānā, nevis lai sāktu kaut kādas sanāksmes, ja vien tā nebūs kooperatīva sanāksme vai kaut kas, kad mēs varam sanākt kopā. Es neesmu atbraucis, lai izveidotu kādu draudzi. It nemaz. Mums to ir papilnam. Kas mums ir vajadzīgs – piepildīt tās ar no augšas dzimušiem kristiešiem. Tieši tā.
E-59 And I'm living here in Tucson now, here in good old Jerusalem. And I'll be down a time or two, Brother Tony, if the Lord willing, to help around, and attend all you-all's revivals. To you minister brothers, I never come here to build no church. I come here to help what's already built, to put in my pull to everything that I can, to help you brethren to win souls here in Tucson, never to start a meeting nowhere, or not 'less it's a cooperative meeting or something that we could get together. I never come to start no church. No, sir. We got plenty of them. What we need is to pack them out with born-again Christians. Yes, sir.
E-60 Un tā, es esmu šeit, lai pieliktu plecu un palīdzētu jebkādā man iespējamā veidā un visur, kur vien varēšu, un katrās durvīs, kas būs atvērtas, lai sniegtu liecību par mūsu Kunga Jēzus Kristus glābjošo žēlastību un piepildīšanos ar Viņa Garu, kas ir uzturējis mani visus šos gadus. Lūk, daudzas reizes...
E-60 So I'm here to put my shoulders to the wheel, and help in every way that I can, and everywhere that I can, and every door that's open, to give the testimony of the saving grace of our Lord Jesus Christ, and the filling of His Spirit that's kept me all these years. Now, lots of times…
E-61 Es pirms brītiņa redzētu Toniju, viņš sacīja: “Brāli Branham, man ir jāpieraksta tas, ko es gribēju pateikt.” Arī es tā daru. Ziniet, kad tu kļūsti tāds kā vecāks, tu domā ne tā, kā tu domāji agrāk.
E-61 I seen Tony, a while ago, said, "I have to write down, Brother Branham, what I wanted to say." So do I. You know when you get kind of old, you don't think of just like you used to.
E-62 Kāds viendien teica, sacīja: “Brāli Branham, cik tev ir gadu?”
“Ak,” es sacīju, “man palika divdesmit pieci.”
“Cik?”
Es sacīju: “Man tie palika jau otro reizi.”
E-62 Someone said, other day, said, "Brother Branham, how old are you?"
"Oh," I said, "I passed twenty-five."
"How much?"
I said, "I passed it the second time."
E-63 Tāpēc es vairs neesmu bērns. Lūk, kāpēc mēs šķiram mūsu matus vidū, brāli. Tā tas ir. Tā tas ir.
E-63 So, I'm no more kid. That's the reason we part our hair in the middle, brother. That's right. That's right.
E-64 Nu ko, vai visi mīl To Kungu? [Sanāksme saka: “Āmen.”–Tulk.] Ak, brīnišķīgi! Un tā, tagad noliksim malā pat vismazāko smagumu un vismazākās rūpes.
E-64 Well, everybody love the Lord? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Oh, wonderful! Now, let's lay aside every little weight and every little care now.
E-65 Un interesanti, vai tagad tas nesagādās pārāk lielas neērtības, tā kā mēs jau ilgi sēžam, ja mēs tikai uz brītiņu vienkārši piecelsimies kājās lūgšanai.
E-65 And I wonder, if it wouldn't inconvenience too much now, being we been setting a long time, if we could just stand just a moment for prayer.
E-66 Un tā, kamēr jūs stāvat, es izlasīšu to nodaļu jeb pantu no Bībeles, kamēr jūs uzmanīgi klausīsieties, lūdzu. Es izlasīšu no Jēzus Kristus atklāsmes grāmatas, sākot no 14. panta un 3. nodaļas.
Un Lāodikejas draudzes eņģelim raksti: tā saka Tas, kas ir Āmen, uzticīgais un patiesīgais liecinieks, Dieva radības sākums.
Es zinu tavus darbus...tu neesi ne auksts, ne karsts. Kaut jel tu būtu auksts vai karsts.
Tā kā tu esi remdens, ne auksts, ne karsts, Es tevi izspļaušu no Savas mutes.
Jo tu saki: es esmu bagāts, un man ir pārpilnība, un man nevajag nenieka, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabags, akls un kails.
Es tev došu padomu: pērc no Manis zeltu, uguns kvēlē kausētu, lai tu būtu bagāts, un baltas drēbes, lai tu apsegtos un tava kailuma kauns neatklātos, un acu zāles tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs.
Jo, ko Es mīlu, tos Es pārmācu un pamācu, tad nu iekarsies un atgriezies!
Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa un ar viņu vakariņošu, un viņš ar Mani.
Tam, kas uzvar, Es došu sēdēt...dāvāšu sēdēt pie Manis uz Mana goda krēsla, tā, kā Es esmu uzvarējis un sēdu pie Mana Tēva uz Viņa goda krēsla.
Kam ausis, lai dzird, ko Gars saka draudzēm.
E-66 And now while you're standing, I'm going to read a chapter, or a verse, out of the Bible, while you listen attentively, if you will. I'm going to read from the book of the Revelation of Jesus Christ, beginning with the 14th verse of the 3rd chapter.
And unto the angel of the church of… Laodicea write; These things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God;
I know thy works,… thou art neither cold nor hot: I would that thou wert cold or hot.
So then because thou art lukewarm,… neither cold nor hot, I will spue thee out of my mouth.
Because thou sayest, I am rich,… increased in goods,… have need of nothing; and knowest not that thou art wretched,… miserable,… poor,… blind, and naked:
I counsel of thee to buy of me gold tried in… fire,… thou mayest be rich; and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear; and anoint thine eyes with eyesalve, that thou mayest see.
As many as I love, I rebuke and chasten: be zealous therefore, and repent.
Behold, I stand at the door, and knock: if any man hear my voice, and open the door, I will come in to him, and will sup with him, and he with me.
To him that overcometh will I give to set… grant to set with me on my throne, even as I have also overcome, and am set down with my Father in his throne.
He that has an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches.
E-67 Ar noliektām galvām un sirdīm, lūgsim.
E-67 With our heads bowed, and our hearts, let us pray.
E-68 Kungs Jēzu, mēs pateicamies Tev šajā rītā, mūsu žēlsirdīgais un cildenais Dievs, kurš augšāmcēla Kungu Jēzu no miroņiem un šajā rītā stādīja mums Viņu priekšā Svētā Gara veidolā, kurš aicina mūsu sirdis tuvai staigāšanai ar Viņu. Kad mēs redzam, kā diena tuvojas beigām, laika diena drīz pāries Mūžībā. Mēs tuvojamies tam krastam. Mēs dzirdam viļņu dārdus. Ak, Dievs, tā ir bīstama stunda, kā mēs lasām šeit, šis pēdējais draudzes periods, Lāodikeja, kur mēs tuvojamies tam krastam. Un bagātības un šīs pasaules lietas ir padarījušas cilvēku acis aklas. Ak, mēs lūdzam, Dievs, lai mūsu enkurs aizķeras aiz tās gadsimtu Klints, un mēs gaidīsim rītausmu. Dāvā to, Kungs.
E-68 Lord Jesus, we thank Thee this morning, our gracious and noble God, that brought again the Lord Jesus from the dead, and has presented Him to us this morning, in the form of the Holy Spirit, that's wooing our hearts as for a close walk with Him. That, as we see the day drawing to a close, the day of time is soon fading out now into Eternity. We're nearing the shores. We can hear the breakers. O God, this is a dangerous hour, as we read here, this last church age, the Laodicea, where that we're nearing the shore. And the riches and things of this world has blinded the eyes of the people. Oh, we pray, God, that our anchor will catch a hold of the Rock of ages, and wait for the dawn. Grant it, Lord.
E-69 Svētī šo kustību, Kungs, kas ir nosaukta par pilnā Evaņģēlija uzņēmēju filiāli. Mēs lūdzam, lai tu svētītu šo filiāli šeit Toskānā. Lai tā izaug tik ļoti, ka šajā viesnīcā “Ramada” būtu jānojauc šīs sienas un jāizpleš sava telts, lai būtu vieta tiem dzimušajiem no augšas kristiešiem, kuri ienāks. Dāvā to.
E-69 Bless this move of God, called the Full Gospel Business Men's chapter. We pray that You'll bless this certain chapter here at Tucson. May it grow until this Ramada will have to take down these walls and spread its tent, to hold the born-again Christians that will come in. Grant it.
E-70 Svētī to brāli, kas atbrauc ar evaņģelizāciju, ar telti uz pilsētu. Lai tas ir rīks, kas palīdzēs atvest dvēseles uz šīm draudzēm un Dieva Valstībā.
E-70 Bless the brother that's coming with the revival, with a tent to the city. May it be an instrument to help bring in souls to these churches and—and to the Kingdom of God.
E-71 Svētī brāli Betanī tur Pirmajā Asamblejā, kad viņš veic tur savu lielo darbu Dieva Valstībai, Kungs. Mēs ļoti lūdzam par to, lai Tu turpinātu strādāt ar viņu un ar draudzēm pa visu valsti.
E-71 Bless Brother Bethany, up at the First Assembly, as he carries on his great work up there for the Kingdom of God, Lord. How we pray that You'll continue with him and with the churches throughout the country.
E-72 Tagad, kad mēs gaidām uz Tevi, lai Svētais Gars dāvā mums skaidrojumu un dāvā šī teksta kontekstu, lai apgaismotu, jo mēs lūdzam to Jēzus Vārdā. Āmen.
Varat apsēsties.
E-72 Now as we wait upon Thee, may the Holy Spirit give us the interpretation, and bring the context of the text, to light, for we ask it in Jesus' Name. Amen.
You may be seated.
E-73 Vai jūs kādreiz esat apstājušies, lai aizdomātos, tikai uz brītiņu, ka šī var būt mūsu pēdējā tikšanās? Vai jūs zināt, ka, iespējams, kāds no mums, kas atrodas šeit, ja mēs vēl atnāksim uz nākamo sanāksmes dienu, kāda no mums vairs nebūs? Mēs nezinām, kas notiks. Un turklāt šī var būt pēdējā reize, kad mēs atrodamies tādā grupā kā šī un biedrojamies, un kopā ēdam uz šīs zemes.
E-73 Did you ever stop to think, just a moment, that this could be our last time ever meeting together? Do you know there may be some of us here, if we come back again the next meeting day, we be, some of us, missing? We don't know what will happen. And then this may be our last time to set in a group like this, and associate and eat together, on this earth.
E-74 Taču neaizmirstiet, tuvojas laiks, kad mēs atkal tiksimies, un tas būs...tas nebūs brokastīs, bet vakariņās, ak, kur notiks lielais Dieva bankets un Jēra kāzas, un no debesīm līdz debesīm būs salikti vareni krēsli, un izpirktie no visiem periodiem apsēdīsies viens otram pretī pie tā galda. Tas būs godpilns laiks. Es gaidu to.
E-74 But remember, there is coming a time where we'll meet again, and not at a—not at a breakfast, but at a supper, oh, where the great banquet of God, and the marriage of the Lamb, and the great chairs are stretched from sky to sky, and the redeemed of all ages set across the table from one another. That'll be a glorious time. I'm looking for that.
E-75 Un tā, šorīt es gribu paņemt šo tēmu, lai tagad parunātu ar jums, tikai dažas minūtes. Es jūs neaizkavēšu ilgāk, kā varētu. Es gribu parunāt. Man šeit ir izrakstītas dažas Rakstu vietas un piezīmes, no kurām es gribētu parunāt dažas minūtes par tēmu: Durvis aiz durvīm.
E-75 Now, I want to take a text this morning, to speak to you, just for a few minutes now. I won't hold you no longer than I possibly can. I want to talk. I've got a few Scriptures and notes wrote here, that I'd like to speak from, for a few minutes, on the subject of: A Door In A Door.
E-76 Un tā, tas ir ļoti neparasts salikums, kuru mēs šorīt redzam mūsu izlasītajos Rakstos. Tas ir ļoti neparasts daudzējādā ziņā. Jo viena no skumīgākajām Rakstu vietām, kādas vien ir Bībelē, ir šī Rakstu vieta šeit, jo šeit tiek runāts par šo periodu, kurā dzīvojam mēs. Šeit tiek runāts par to, ka šajā periodā Jēzus Kristus ir izlikts ārā no Viņa Paša draudzes un Viņš stāv, klauvēdams pie durvīm, cenšoties tikt atpakaļ. Bet bagātības un pasaulīgās izpriecas ir izdzinušas Viņu no draudzes, tā ka draudze vienkārši ir kļuvusi remdena. Tā ir ļoti skumja aina, salīdzinot ar visām pārējām draudzēm draudzes periodos.
E-76 Now, this is a very unusual setting, that we see this morning, in our Scripture reading. It's unusual in many ways. Because, it's one of the most pathetic Scriptures that there is in the Bible, is this Scripture here, for it's speaking of this age that we're living in. It's speaking where, in this age, Jesus Christ has been put out of His Own church, and standing, knocking at the door, trying to get back in. And riches-ness and pleasures of the world has drove Him from the church, until the church just becomes a lukewarm. It's a very pathetic picture, of all the other churches in the church ages.
E-77 Es tikko kā pabeidzu tos izskatīt savā draudzē. Un tagad atgriežos, sākot ar septiņpadsmito, lai pieķertos Septiņiem Zīmogiem.
E-77 I just got through going through them at my church. And returning back now, beginning the 17th, to take the Seven Seals.
E-78 Un tā, šeit mēs redzam, ka visas pārējās draudzes draudzes periodu laikā bija pieņēmušas, bet pēdējā draudzes periodā, Lāodikejā, Kristus bija atņemts cilvēkiem. Un viņi bija izlikuši Viņu ārpus draudzes, bet Viņš mēģināja tikt atpakaļ pēc tam, kad bija izlikts ārpusē, klauvēdams pie durvīm. Kļuva akli...
E-78 And now, in this, we find that all the other churches in the church ages had accepted. But the last church age, the Laodicea, Christ had been taken from the people. And they had put Him out of the church, and He was trying to get back, after being taken out, knocking at the door. Become blind…
E-79 Ļoti neparasti, taču, ziniet, reizēm Dievs parādās tieši neparastajā. Dievs parādās neparastajā, jo Dievs ir neparasts. Viņš dara neparastas lietas. Viņš parādās neparastos brīžos. Un Viņš kļūst redzams neparastos brīžos, tādos brīžos, kad tu nedomā, ka Viņš būs tur, tomēr Viņš tur ir. Ļoti neparasti. “Viņš darbojas noslēpumainos veidos,” ir teikts Bībelē, “lai īstenotu Savus brīnumus.” Tāpēc tas padara Viņu neparastu.
E-79 Very unusual, but, you know, sometimes it's unusual things that God appears in. God appears in the unusual because God is unusual. He does unusual things. He appears at unusual times. And He is seen at unusual times, when times you wouldn't think that you would, He'd be there, yet He's there. Very unusual. "He works in mysterious ways," the Bible said, "His wonders to perform." Therefore, that makes Him unusual.
E-80 Un tieši tā tas notiek. Mēs ejam pa ierasto lietu maršrutu, un mēs neievērojam Dievu. Daudzas reizes tieši neparastais atnes Dievu, neparastās lietas. Kaut kas... Mēs kļūstam tik ļoti piesieti kaut kādai mācībai vai kaut kam, kam mēs cenšamies kalpot. Bet tad, ja viss nenotiek tieši tādā veidā, kā tam pēc mūsu domām būtu jānotiek, tad mēs to atmetam. “Tas...tas nav no Dieva.” Mēs pieļaujam milzīgu kļūdu.
E-80 And that's the way. We get into a usual trend of things, and we miss God. It's the unusual that brings God many times, the unusual things. Something, we get so tied up into a certain creed, or something that we're trying to serve. And then if everything doesn't come just according to the way we think It should, then we—we offset It. "It's—It's not—It's not of God." We make a mighty mistake.
E-81 Dievs parāda Sevi un pēc tam apslēpj Sevi tajā pašā, kur Viņš Sevi parāda. Saprotat? Viņš kaut kur Sevi parāda, tad atiet un Sevi noslēpj.
E-81 God shows Himself, and then hides Himself in the same thing that He shows Himself in. See? He'll show Himself in something, then withdraw and hide Himself.
E-82 Līdzīgi kā sēkla: Viņš parāda Sevi skaistā puķē, pēc tam Viņš ļauj tai sapūt. Taču Viņš apslēpj Sevi, lai pēc tam atkal parādītos. Un tieši tā Dievs to dara. Viņš ir ļoti neparasts: neparasti brīži, neparasti veidi un, dažreiz, nenozīmīgas lietas.
E-82 Like the seed, He shows Hisself in a pretty flower, then He lets it rot. But He's hiding Himself, order to come forth again. And God does it that way. He is very unusual, unusual times, unusual ways, and, sometimes, little things.
E-83 Daudzas reizes mums...mums neizdodas ieraudzīt Dievu, jo tas, pēc mūsu domām, ir pārāk nenozīmīgi.
E-83 We—we—we fail to find God many times because it's, we think, it's too small.
E-84 Es par to aizdomājos pirms pāris minūtēm, kad mēs runājām par šīs filiāles apjomu jeb cik mums šeit ir maza grupiņa. Lūk, man ir bijis tas gods runāt uz dažiem lieliem ļaužu pūļiem. Bombejā, Indijā, man bija piecsimt tūkstoši vienā sanāksmē. Āfrikā, Dienvidāfrikā, aptuveni, iespējams, divsimt piecdesmit tūkstoši vienā sanāksmē. Taču, lūk, kur es esmu atradis vispatīkamāko un svētītāko no visa – tad, kad mums bija nelielas mājas lūgšanu sanāksmes. Dievs ir neparastā vietā un neparastās lietās.
E-84 I was thinking on that a few minutes ago, when we were talking about the smallness of the chapter, or how small a crowd we had. Now, it's been my privilege to speak to some great crowds. Bombay, India, I had five hundred thousand, one meeting. Africa, South Africa, about, maybe two hundred and fifty thousand at one meeting. But where I have found the sweetest and blest of all, was when we had little cottage prayer meetings. God is in the unusual place and in the unusual things.
E-85 Man tas atgādina (kā šis kanādietis šeit runāja pirms dažām minūtēm) par maniem labiem draugiem no Kanādas. Pirms kāda laika karalis Georgs, par kuru, kā jūs zināt, man bija tas gods aizlūgt, kuram bija izkaisītā skleroze... Tas Kungs viņu dziedināja. Un viņš atbrauca uz Kanādu, kad viņš vēl cieta no tās sklerozes. Un viņš bija drosmīgs cilvēks. Un visas skolas bija apstādinātas, kad viņš brauca caur Vankūveru, lai cilvēki varētu aiziet un paņemt savus... Viņiem tika iedots neliels britu karogs, lai...lai vicinātu, lai pagodinātu karali, troni, kad viņš brauca garām.
E-85 Reminds me, being that this Canadian here was speaking a few moments ago, about my fine friends from Canada. Some time ago the King George that I had the privilege of praying for, as you know, that had the multiple sclerosis. The Lord healed him. And he came to Canada when he was suffering yet with this sclerosis. And he was a gallant man. And all the schools turned out when he came down through Vancouver, so that—that they could go out and take their… Give them a little, British flag, and—and—and wave, to honor the King, the crown, as he passed by.
E-86 Un viens mans labs draugs, brālis Erns Baksters, kad mēs klausījāmies to pa radio, kad tas tika translēts...tur sēdēja viņš, un viņa skaistā karaliene sēdēja tur. Un mēs sēdējām istabā, un es nekad to neaizmirsīšu. Erns kļuva tik ļoti pārņemts, ka viņš pielēca kājās no sava krēsla un apskāva mani ar rokām, sāka raudāt. Es sacīju: “Kas tevi tā satrauca, brāli Bakster?”
Viņš sacīja: “Brāli Branham, tas ir mans karalis.”
E-86 And a good friend of mine, Brother Ern Baxter, as we were listening to it on the broadcast as it came through, him and his lovely queen setting there. And we were setting in the room, and I'll never forget it. Ern got so overcome that he jumped up out of the chair and threw his arms around me, started weeping. I said, "What's the excitement all about, Brother Baxter?"
He said, "Brother Branham, that's my king."
E-87 Es nodomāju: “Ja jau tas var likt tā justies kanādietim, kad viņš zina, ka brauc garām viņa karalis, tad ko gan tam būtu jāizdara ar no augšas dzimušo Draudzi, kad garām iet Jēzus?”
E-87 I thought, "If it could make a Canadian feel that way, to know his king was passing by, what ought it to do to a born-again Church, when Jesus starts by?"
E-88 Tur, kaut arī viņam bija izkaisītā skleroze, sēdēja savā karietē, savā automašīnā, sēdēja ar taisnu muguru, kaut arī viņš sacīja, ka viņš ārkārtīgi mocījās ar čūlām un viņam tik ļoti sāpēja mugura.
E-88 There, yet, with his multiple sclerosis, set in his chariot, his automobile, and set up straight, though he said he was suffering terrifically from ulcers, and his back bothering him so bad.
E-89 Un skolotāji bija palaiduši visus bērnus, lai viņi ietu un vicinātu ar tiem karodziņiem. Un parādes beigās, nu, bērniem bija jāatgriežas skolā. Un, kad tie atgriezās, vienā skolā, atnāca visi, izņemot vienu meitenīti. Un skolotāja satraucās, kad viņa veica pārbaudi un tās meitenītes nebija. Tāpēc viņa sacīja: “Man ir jāiet un viņa jāsameklē,” un paņēma līdzi bērnus. Un viņi gāja pa ielām un meklēja to bērniņu. Un pēc kāda laiciņa skolotāja pati atrada to mazulīti: viņa stāvēja pie telefona staba, vienkārši raudāja no visas sirds.
E-89 And the teachers turned all the little fellows out, to go and wave these flags. And after the—the parade was over, why, the children was supposed to return to school. And as they returned, in a certain school, all come back but one little girl. And the teacher got alarmed when she called the roll and the little girl wasn't there. So she said, "I must go find her," and—and took the children. And in the streets they went, hunting for this certain little child. And after while, the teacher herself found the little fellow, standing by the side of a telegraph pole, just crying her little heart out.
E-90 Un viņai tā raudot, skolotāja sacīja: “Kas par lietu, dārgumiņ?” Sacīja: “Vai tev nesanāca pamāt ar savu karodziņu karalim?”
Viņa sacīja: “Nē, es pamāju ar savu karodziņu karalim.”
Viņa prasīja: “Vai tev sanāca ieraudzīt karali?”
“Jā, es...es redzēju karali.”
“Nu,” sacīja, “tad kāpēc gan tu raudi?”
E-90 And as she was weeping, and the teacher said, "What's the matter, honey?" Said, "Did you not get to wave your flag at the king?"
She said, "Yes, I waved my flag at the king."
She said, "Did you get to see the king?"
"Yes, I—I—I saw the king."
"Well," said, "then what are you crying about?"
E-91 Viņa atbildēja: “Ziniet, es esmu tik maziņa. Es redzēju karali, bet viņš mani neredzēja.”
E-91 She said, "You know, I'm so little. I saw the king, but he didn't see me."
E-92 Lūk, varbūt tā ir ar karali Georgu vai ar kādu citu karali, taču ar Ķēniņu Jēzu tā nav. Nav nozīmes, cik maziņa ir sanāksme, kuru Viņš tev ir iedevis ganīt, cik mazs šķiet tas darbs: vienkārši parunāt ar piena vedēju vai ar avīžu zēnu; Viņš to redzēs. Tu nevarēsi izdarīt priekš Jēzus neko, ko Viņš nezinātu. Jums ir jāatceras: “Viņš zina katru vissīkāko lietiņu, kuru tu dari, un Viņš tev pilnībā uzticēsies, jo tas ir tas, ko tu biji norīkots darīt. Nav nozīmes, cik tas ir mazs, tik un tā dari to. Ja gribi pavicināt savu mazo karodziņu, pavicini to. Viņš atrodas tajā neparastajā. Varbūt Viņš iegūs kādu dvēseli.
E-92 Now, that might be so, with King George or any other king, but it isn't so with King Jesus. No matter how little a congregation He's give you to pastor; how small the work seems to be, just to speak to the milkman or the newsboy; He will see it. You can't do nothing for Jesus 'less He knows it. You must remember, He knows every little thing you do, and He will give you all credit, for that's what you've been detailed to do. No matter how small it is, do it, anyhow. If you want to wave your little flag, wave it. He's in that unusual thing. He might win a soul.
E-93 Man šķiet, tas bija Dvaits Mūdijs. Vai arī es kļūdos? Varbūt tas nebija viņš. Vienai padzīvojušai māsai uz sirds bija nasta – viņa gribēja iegūt Kristum kādu dvēseli. Bet viņa bija drēbju mazgātāja. Man šķiet, tas bija pirms simtu piecdesmit gadiem. Un viņa krāja naudu, līdz viņa sakrāja trīs dolārus. Un viņa noīrēja vecu zirgu stalli par vienu dolāru nedēļā. Un viņa devās turp un pati to iztīrīja. Un paņēma savu mazgāšanas solu un uztaisīja altāri, un uzslēja kanceli. Bet uz tā vecā mazgāšanas sola joprojām bija redzamas ziepju putas. Un viņa sadabūja dažus traktātus un sāka tos izdalīt. Tas bija tas agrīnais laiks šeit Amerikā. Bet visi uz to paskatījās, meta to zemē. Tā nu sagadījās, ka viņa bija metodiste. Un tā nu viņi meta...meta to zemē.
E-93 I believe it was Dwight Moody. Or am I mistaken? It might not have been. An old sister had a burden on her heart, that she wanted to win a soul to Christ. And she was a washwoman. Been a hundred and fifty years ago, I guess. And she saved her money until she got three dollars saved up. And she rented an old livery stable for a dollar for the week. And she went down there, cleaned it out herself. And took her wash bench and made an altar, and put a pulpit up. And—and the suds still on the old wash bench. And—and she got some tracts and begin to pass it out. That was the early days here in America. And everybody would look at it, throw it down. She happened to be a Methodist. And so they would throw—throw it down.
E-94 Bet metodisti tajā laikā bija tādi kā pentakosti: fanātiķu bars. Viņi gulēja skolu ēkās un krita zemē zem Dieva spēka, un viņiem lēja ūdeni uz sejas. Un nestāstiet man, es esmu bijis tajās sanāksmēs. Saprotat? Un, ja viņus vienkārši būtu likuši mierā, nevis veduši viņus atpakaļ, vienkārši ļāvuši viņiem virzīties tālāk, tad viņi būtu bijuši pentakosti. Saprotat?
E-94 And the Methodists then were like Pentecostals has been: a bunch of fanatics. They'd lay in the school houses, and fall out, under the power of God, and pour water on their face. And don't tell me; I've been right in the meetings. See? And if they'd just let them alone, instead of bringing them back, just let them go on, they'd have been pentecostals. You see?
E-95 Taču tajā laikā šī nabaga padzīvojusī sieviete dalīja tos traktātus, bet, nē, visi meta tos ārā uz ielas. Bet tur bija... Viņa stāvēja, raudāja, jo viņu bija noraidījuši, bet viņa tik ļoti bija centusies atvest uz to pilsētu kalpotāju, lai noturētu evaņģelizāciju. Bet kalpotājam bija jāparādās tajā vakarā. Viņa devās prom. Bet bija viens puika sava tēta... Tur, pie mums Dienvidos tos sauc par “bikšturiem”, ziniet. ...bikšturos, izspūrušie mati karājās līdz pleciem, pienāca un sacīja: “Ei, kundze, ko tu tur dali?”
Un viņa sacīja: “Tas ir traktāts, mīļumiņ,” sacīja viņa.
“Nu,” viņš sacīja, “es neprotu lasīt.” Sacīja: “Kas tur ir teikts?”
E-95 But, then, this poor old woman passing out these tracts, and, no, everybody would throw them on the street. And there was a… She was standing, crying, because they rejected her, while she had tried so hard to bring a minister to the city, to have the revival. And the minister was to appear that night. She was going away. And there was a little old boy with his daddy's… Down in the South, we call it "galluses," you know. Suspenders on, ragged hair hanging down his neck, walked up and said, "Hey, lady, what are you giving away?"
And she said, "It's a tract, honey," she said.
"Well," he said, "I can't read." Says, "What does it say?"
E-96 Un sacīja: “Nu, šovakar mums būs sanāksme tur vecajā zirgu stallī.”
Viņš sacīja: “Pateicos. Vai es varu vienu paņemt?” prasīja viņš.
“Jā.” Un viņš ielika to savā kabatā.
E-96 And said, "Well, we're going to have a meeting down at the old livery stable tonight."
He said, "Thank you. Can I have one?" he said.
"Yes." And he put it in his pocket.
E-97 Kad tovakar sākās sanāksme, vai jūs zināt, kas tur bija? Jūsu uzticīgais draudzes gans un tā kundze. Neviena cita tai sanāksmē nebija. Vecais, drosmīgais kareivis, vai nu tur bija viens vai tūkstotis, viņš paņēma savu tēmu, nostājās tur un sludināja tai kundzei tikpat uzticīgi, kā viņš sludinātu desmit tūkstošiem. Kas gan ieslāja durvīs kaut kur sprediķa sākumā, ja ne tas puika ar izspūrušajiem matiem? Tajā vakarā viņš atradās pie altāra. Ja es nekļūdos, tas bija mazais Dvaits Mūdijs, kas aizsūtīja pie Kristus pusmiljona dvēseļu. Saprotat? Ak vai! Bet notika taču tik daudzas lielas sanāksmes un izpušķoti pasākumi! Saprotat?
E-97 When the meeting took place that night, you know who was there? Your loyal old pastor, and the lady. That's all was at the meeting. The gallant old soldier, whether there was one or a thousand, he took his text, stood there and preached to the lady, just as loyal as he would if he was preaching to ten thousand. Who staggered in the door, along about the beginning of the sermon, but this little old ragged-hair boy. That night he found himself at the altar. If I'm not mistaken, that was little Dwight Moody, that sent a half a million souls to Christ. See? Oh, my! How many big meetings and flowery things was going on! See?
E-98 Dievs ir neparastās lietās. Dievs parādās neparasti. Jums tas ir jāatceras.
E-98 God is in the unusual things. God appears unusual. You want to remember that.
E-99 Es šobrīd nevaru atcerēties to mākslinieku, kurš uzgleznoja to gleznu, kur Jēzus klauvē pie durvīm. Tas bija kaut kāds grieķu mākslinieks. Es vienkārši nevaru tā uzreiz atcerēties tā cilvēka vārdu. Taču viņam bija vajadzīga teju vai visa dzīve, lai uzgleznotu to gleznu. Un, saprotiet, pirms to var izkārt slavas zālē, tai sākumā ir jāiziet kritikas zāle. Tā tam ir jānotiek ar jebkuru ievērojamu gleznu. Tai ir jānostājas kritiķu priekšā.
E-99 Now, I can't think of the artist that painted this picture, of Jesus knocking at the door. He's some Greek artist. I just can't think of the man's name at the time. But he had spent practically a lifetime, painting this picture. And, you see, before it can be hung in the hall of fame, it has to go through the hall of critics first. Any great picture must do that. It must face the critics.
E-100 Ak, kaut man būtu tas – kaut kas, kas ir vajadzīgs, lai šorīt noliktu to priekšā šai sanāksmei. Vai jūs saprotat, pentakosti, ka laikā, kad mēs atdziestam, ka Dievs ir izvedis mūs cauri kritikas zālei? Draudzei ir jāiziet cauri kritikas zālei, pirms Viņa varēs ieiet slavas zālē kā Līgava. Protams. Vai jūs varat to izturēt? Vai jūs esat gatavi atnākt saskaņā ar Rakstiem un stāvēt uzticīgi savai liecībai Kristus mīlestībā? Vai arī jūs atgriežaties atpakaļ, ejot kopā ar šo pasauli? Kā ir teikts Bībelē: “Dēma ir mani atstājis, iemīlēdams šo pasauli.” Lūk, kur šodien atrodas draudze, tā ir nosvērta uz svariem. Tieši tāpēc kļūst par Lāodikeju.
E-100 Oh, I wish I had the—the something that it takes to throw that before this audience this morning. Do you realize, Pentecostal people, as we cool off, that God taken us through the hall of critics today? The Church has to go through the hall of critics before It can go in the hall of fame, as a Bride. Sure. Can you stand it? Are you ready to come up with the Scripture, and stand gallant to your testimony in the love of Christ? Are you taking back, going out with the world? Like the Bible said, "Demas forsaken me, loving this present world." There is where the church is standing today, weighed in the balance. That's the reason, becomes Laodicea.
E-101 Tā glezna, kad mākslinieks bija to uzgleznojis, kad tā nokļuva kritikas zālē, viņi nevarēja atrast nevienu kļūdu. Taču galu galā piecēlās kāds ievērojams kritiķis un viņš sacīja: “Ir viena lieta, kas tavā gleznā ir nepareiza.” Viņš sacīja: “Tā ir taisnība, Jēzus ar lukturi Savā rokā, nākdams naktī, grēka tumsā. Tā ir laba glezna. Ir redzams, ka Viņš gaida, lai kāds atnāk pie durvīm, pie kurām Viņš klauvē,” sacīja, “tas ir brīnišķīgi. Un tas skatiens Viņa sejā, kad Viņš ilgojas sadzirdēt kaut ko no iekšienes. Taču, ser, uz tām durvīm nav roktura. Ja Viņš patiešām atnāktu, kā gan Jēzus varētu ienākt, jo uz tām durvīm taču nav roktura?”
E-101 This picture, as the artist painted it, when it went to the hall of critics they could find nothing wrong. And finally a great critic came up, and he said, "There is one thing wrong with your picture." He said, "It's true, Jesus with the lantern in His hand, coming by night in the darkness of sin. That's a good picture. His expression with the expectations of somebody to come to the door when He's knocking," said, "that's wonderful. And the look upon His face, as He is longing to hear from the inside. But, sir, there is no latch on the door. If He did come, how could Jesus get in, because there's no latch on the door?"
E-102 “Ak,” atbildēja mākslinieks, “es to šādi uzgleznoju, jo rokturis ir iekšpusē. Jēzus nevar ienākt vienkārši ar Savu gribu. Tai ir jābūt tavai gribai, kas ļaus Viņam ienākt.”
E-102 "Oh," said the artist, "I painted it thus, for the latch is on the inside. Jesus cannot come in just by His will. It's got to be your will to let Him in."
E-103 “Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un ienāk...Mani ielaiž, Es ieiešu un vakariņošu ar viņu, un viņš ar Mani.”
E-103 "Lo, I stand at the door and knock. If any man will hear My Voice, and come in, let Me in, I will come in and will sup with him, and he with Me."
E-104 Tā ir tā aina, kuru mēs izskatām šobrīd. Kāpēc cilvēks klauvē pie durvīm? Kas liek cilvēkam klauvēt pie durvīm? Viņš mēģina tikt iekšā. Viņš mēģina ienākt iekšā. Varbūt ir kaut kas, par ko viņš grib ar tevi parunāt, vai arī, iespējams, viņš grib pārrunāt ar tevi kaut kādu lietu vai kaut ko tādu. Vai...vai arī, iespējams, viņš grib tev kaut ko iedot. Ir kaut kāds iemesls, jo citādāk viņš pie durvīm neklauvētu. [Brālis Branhams klaudzina pakanceli–Tulk.] Saprotat? Mēs būtu...Cilvēciskā pieklājība būtu vienkārši atvērt durvis un uzzināt, ko tas cilvēks grib. Tas ir vienīgais veids, kā rīkoties cilvēciski: atvērt durvis, pajautāt tam cilvēkam: “Kas tu esi? Ko tu vēlies?”
E-104 That's the picture we're looking at now. What does a man knock on a door for? What makes a man knock at a door? He is trying to gain entrance. He's trying to come in. There, maybe there is something he wants to talk to you about, or maybe he wants to speak to you about some business or something. Or—or, maybe he wants to give you something. There is some reason, or he wouldn't be knocking at the door. [Brother Branham knocks on the pulpit—Ed.] See? We'd only… The human decency would be only to open the door and see what the person wants. That's only just the human thing to do: open the door, ask the man, "Who are you? What do you want?"
E-105 Viņš grib, iespējams, viņš grib tevi apciemot, vienkārši apsēsties, pateikt: “Es esmu tavs draugs. Šorīt es gribētu pavisam nedaudz ar tevi parunāt.” Tādā gadījumā apsēdies, ja tas ir draugs, parunā ar viņu. Ja tas ir kāds cilvēks, kuram no tevis kaut ko vajag, jūs varat to pārrunāt. Saprotat?
E-105 He wants, maybe, he wants to visit with you, just to set down, say, "I'm your friend. I'd like to speak with you just a while this morning." Then set down, if he's a friend, talk with him. If he's some person that wants something out of you, you could talk it over. See?
E-106 Daudzi ievērojami cilvēki ir klauvējuši pie durvīm dzīves laikā. Lūk, daudz kas ir atkarīgs (kad tu jau esi pienācis pie durvīm) no tā, kas tur klauvē. Tev ir jāzina, kas tur klauvē. Taču tev būtu vismaz jāpienāk pie durvīm. Tā ir vienīgā pieklājīgā rīcība: noskaidrot, kas stāv tur pie durvīm. Ja kāds klauvē, aizej tur, paprasi: “Kas tur ir?” Atver durvis. “Kas tu esi? Ko tu vēlies?” Ak, daudzi...daudzi... Varbūt tas ir kāds ievērojams cilvēks. Kā būtu, ja tas būtu kāds ievērojams cilvēks? Tev tas būtu liels gods, ja tu atvērtu durvis kādam, kas ir ievērojams cilvēks.
E-106 Many great people has knocked at doors, down through life. Now, a whole lot of it depends, after you go to the door, who it is knocking. You got to know who that is doing the knocking. But you should, at least, go to the door. That's the only decent thing to do, is find out who is there at the door. Go there, if somebody is knocking, say, "Who is it?" Open the door. "Who are you? What do you wish?" Oh, many—many, it might be some great person. What if it's a great person? It'd be a great honor to you, if you opened the door for somebody that was a great person.
E-107 Kas, jūsuprāt, būtu noticis pirms dažiem gadiem, kad Ādolfs Hitlers bija Vācijas fīrers? Ko jūs nodomātu par cilvēku, kurš dzīvotu uz kādas sānieliņas vai kaut kur uz ielas, ja kādu rītu viņš izdzirdētu klauvējienu pie durvīm, ziniet. [Brālis Branhams klauvē pa kanceli–Tulk.] Un viņš dotos pie durvīm un...tas parastais vācu kājnieks, stāvētu tur, bet aiz durvīm stāvētu Ādolfs Hitlers? Nu, reiz viņš bija visievērojamākais cilvēks Vācijā. Saprotat? Protams. Nu, viņš bija ievērojams cilvēks.
E-107 What do you think would have happened, a few years ago, when Adolf Hitler was the Fuehrer of Germany? What do you think of a little fellow living down in the alley, or down the street somewhere, if he heard a knock on the door some morning, you know. [Brother Branham knocks on the pulpit—Ed.] And he went to the door, and this little German footman standing there, and there stood Adolf Hitler standing at the door? Why, he was the greatest man in Germany at one time. See? Certainly. Why, he was a great man.
E-108 Vai zināt, ko izdarītu tas parastais kājnieks? Viņš teju vai ģībonī nenokristu. Viņš nostātos miera stājā, izslietu roku vācu sveicienā, sacītu: “Varenais Vācijas fīrer, ienāciet manā necilajā namā. Visu, ko jūs šeit gribēsiet, visu, ko vien var izdarīt jūsu kalps, vienkārši pasakiet man. Es to ar prieku izdarīšu.” Ak, kāds gods!
E-108 You know what that little footman would have done? He'd have almost fainted. He would have stood at attention, throwed his German salute up, said, "Great Fuehrer of Germany, enter into my humble home. Anything here that you desire, anything that your servant can do, just let me know. I'll gladly do it." Oh, what a honor!
E-109 Vai zināt ko? Katrā Vācijas avīzē parādītos raksts par to, ka varenais Ādolfs Hitlers aizgāja uz parasta zaldāta namu un pieklauvēja pie durvīm, un kaut ko pajautāja. Ka Hitlers tam kājniekam kaut ko paprasīja, atnāca uz viņa mājām un...un pagodināja viņa namu, nu, cik gan tas būtu varens notikums! Un ka...
E-109 You know what? Every newspaper in Germany would have packed that article, of great Adolf Hitler going down to a common soldier's house, and knocked at the door and asked for something. That Hitler would ask a footman for something, would come to his home, and—and honor his home, well, what a great thing that would have been! What, and the…
E-110 Ja jūs esat bijuši Itālijā un...Musolīni laikā. Bet Musolīni bija Romas, Itālijas diktators. Un kā būtu, ja kaut kāds nabags tur no ielas kādā rītā izdzirdētu klauvējienu pie durvīm? [Brālis Branhams klauvē pa kanceli–Tulk.] Un tur pie durvīm stāvētu Musolīni. Ak vai! Viņu sirdis notrīcētu: “Nu, varenais diktator, varenais cienījamais kungs, ienāciet manā namā.” Trīsot un drebot: “Ko...ko es varētu izdarīt? Vai šeit ir kaut kas, ko jūs vēlētos? Vai ir kaut kas tāds, ko jūsu kalps varētu jums izdarīt?” Ak, tas būtu liels gods jebkuram romietim – uzņemt savā namā Musolīni.
E-110 If you'd been in Italy, and in the days of Mussolini. And Mussolini was the dictator of—of—of Rome, of Italy. And what if some poor person down on the street would have heard a knock at the door some morning? [Brother Branham knocks on the pulpit—Ed.] And there had stood Mussolini at the door. Oh, my! Their hearts would have quivered, "Well, great dictator, great honored sir, enter into my home." Quivering and shaking, "What, what could I do? Is there anything here that—that you would desire? Is there something your servant could do for you?" Oh, it would have been a great honor to any Roman to have had Mussolini at his house.
E-111 Un kā būtu, ja Anglijas karaliene atbrauktu šodien šurp uz Toskānu un nolaistos šeit lidostā, un atnāktu uz kādu no mūsu mājām? Vienā no mūsu... Mēs esam parasti cilvēki. Un, ja Anglijas karaliene atbrauktu no Anglijas, visu to gabalu pāri jūrai, nolaistos šeit lidostā...lidostā un atbrauktu ar taksi, un atnāktu, un pieklauvētu pie tavām durvīm. [Brālis Branhams klauvē pa kanceli–Tulk.] Un tu, cienījama lēdija vai džentelmenis, pienāktu pie durvīm un sacītu: “Sveicināti.” Bet tur stāvētu viņa, vienkārši kā parasta sieviete. Un tu sacītu: “Sveicināti. Kas jūs esat?”
E-111 Or what if the queen of England, today, would come here into Tucson, and land out here in an airport, and would come to one of our homes here? One of our… We're just common people. And if the queen of England would come from England, all the way across the sea, land out here at the airport, at the—at the airport and would be brought in by taxicab, and come and knock at your door. [Brother Branham knocks on the pulpit—Ed.] And you, an honorable lady or gentleman, would walk to the door and say, "How do you do?" And there she stood there, just as an ordinary woman. And you would say, "How do you do? Who are you?"
E-112 “Es esmu Anglijas karaliene,” un viņa stādītos priekšā. Ak vai, kāds gods! Kāda cieņa!
E-112 "I am the queen of England," and would identify herself. Oh, my, what an honor! What a respects!
E-113 Ikviena avīze viscaur Toskānā, it visur Savienotajās Valstīs, tās būtu valsts ziņas, ka varenā Anglijas karaliene veica visu to ceļu līdz Toskānai, Arizonai, un apciemoja tevi, niecīgu cilvēku. Tas liktu karalieni cienīt vēl vairāk: tik ļoti pazemojās, lai pienāktu pie manām vai jūsu durvīm. Nu, vai jūs zināt, ko viņa pateiktu? Kaut arī viņa nav... Jūs neesat viņas valdījumā, tomēr viņa ir ievērojams cilvēks. Viņa ir varenākā karaliene pasaulē. Kad lieta nonāk līdz valstīm, viņa ir varenākā nacionālā karaliene pasaulē. Nu, jūs sacītu: “Cienījamā karaliene, ienāciet manā namā. Ja šeit ir kaut kas, ko jūs gribat paņemt, jebkas, ko jūs gribat izdarīt – vienkārši jūtieties kā mājās.” Nu, protams. Un tas būtu nodrukāts visās avīzēs.
E-113 Every newspaper through Tucson, out through the United States, it'd be on national news, that the great queen of England come all the way to Tucson, Arizona, and visit you, a poor person. The dignity it would add to the queen, to humble herself to come to my door or your door. Well, you know what she would say? Though she's not… You're not under her domain, but yet she's a great person. She's the greatest queen in the world. When it comes to national, she is the greatest national queen in the world. Why, you'd have said, "Honorable queen, enter into my home. If there's anything here that you wish to take, anything you want to do, just make yourself welcome." Why, sure. And all the papers would have packed it.
E-114 Vai arī pat šajā rītā, ja pie mūsu durvīm atnāktu mūsu prezidents Kenedijs. Ak, varbūt jūs nepiekrītat viņam politikā, taču jūs vienalga viņu ielaistu iekšā. Kāpēc? Nevis tāpēc, ka viņš varbūt ir parasts cilvēks, bet tāpēc ka viņš ir tāds, viņš ir mūsu Savienoto Valstu prezidents. Kaut arī mēs, iespējams, nepiekristu viņam (es nepiekrītu) politikā. Un tomēr jums tas būtu pagodinājums, ja prezidents Kenedijs atnāktu pie jūsu durvīm.
E-114 Or even this morning, if our president, Kennedy, would come to your door. Oh, you might disagree with him, of politics, but still you would let him in. Why? Not because he's maybe just a man, but it's because who he is. He's the president of our United States. Yet, we would, might disagree with him (I would) in politics. But, yet, you'd be honored to have President Kennedy to come to your door.
E-115 Kā būtu, ja viņš būtu speciāli atbraucis, lai nostātos pie tavām durvīm? Nu, tas būtu visās ziņās: “Pazemīgais misters Kenedijs, Savienoto Valstu prezidents, atlidoja uz Toskānu, Arizonu, lai atnāktu pie Džona Doja durvīm.” Kāds milzīgs pagodinājums tas būtu viņam un kāds pagodinājums jums. Nu, jūs neparko nedzītu viņu projām. Protams. Jūs neapšaubāmi uzņemtu viņu, jo tas ir ievērojams cilvēks.
E-115 What if he made a special trip to come to your door? Why, it would be on news everywhere. "The humble Mr. Kennedy, president of the United States, flew to Tucson, Arizona, to come to John Doe's door." What a great honor it would be to him, and what an honor to you. Why, you would by no means turn him away. Certainly not. You'd certainly receive him, 'cause he's a great man.
E-116 Bet kurš ir ievērojamāks par Jēzu? Bet Viņš tiek padzīts prom no vairāk durvīm nekā visi šīs pasaules diktatori un karaļi, un monarhi. Jā. “Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu; ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa un ar viņu vakariņošu.”
E-116 But who is any greater than Jesus? And He is turned away from more doors than all the dictators and kings and potentates of the world. Yes. "I stand at the door and knock; and if any man will hear My Voice and open the door, I'll come in and will sup with him."
E-117 Ak, šie klusie klauvējieni, kurus mēs dzirdam pie durvīm. Jēzus bieži klauvē pie mūsu sirds durvīm. Lūk, kur šodien atrodas draudze. Tas klusais klauvējiens, bez šaubām, jūs jūtat to tieši tagad. Kas tas ir? Tas ir Jēzus, kas cenšas ieiet, tikt iekšā pa tavas sirds durvīm. Viņam ir...Viņš grib nedaudz ar tevi parunāt.
E-117 Oh, these little knocks that we get at the door. Many times, Jesus knocks at our heart's door. That's where the church is today. Those little knocks, you feel it, no doubt, right now. What is it? It's Jesus, trying to come in, gain entrance to your heart's door. He's… wants to talk with you a little while.
E-118 Un, ja jūs parādītu godu prezidentam, tad kā ar Jēzu? Ja jau jūs neparko nepadzītu prezidentu, tad kā jūs varat padzīt Jēzu? Prezidents ir tikai cilvēks; viņam ir jānomirst. Bet Jēzus ir jūsu Dievs. Viņš ir jūsu tiesnesis. Ne tas vien, bet Viņš, kurš ir jūsu tiesnesis, šobrīd ir jūsu Glābējs.
E-118 And if you would honor the president, what about Jesus? If you would, by no means, turn away the president, how then could you turn away Jesus? The president is just a man; he's got to die. But Jesus is your God. He's your Judge. Not only that, but the same One, is your Judge, is now your Saviour.
E-119 Lūk, prezidents varētu gribēt iesaukt tevi armijā. Viņš varētu pieprasīt tev darīt kaut kādas briesmīgas lietas. Viņš varētu no tevis pieprasīt vai arī kaut ko tev atņemt, atņemt tavus bērnus vai vēl kaut ko, lai tie būtu viņa kalpi vai kaut ko tādu. Viņš varētu izdarīt kaut ko tādu.
E-119 Now, the president might want to summons you to Army. He might summons you to—to do something that would be horrible to do. He might summons you, or take something from you, take your children or something, to be his servants or something. He might do something like that.
E-120 Taču Jēzus to negrib. Viņš grib tev kaut ko iedot. Lūk, kāpēc Viņš klauvē. Viņam ir kaut kas priekš tevis. Nav nekā, kas būtu lielāks par to, ko Viņš grib tev iedot – Svēto Garu. Viņš grib iedot tev Mūžīgo Dzīvību.
E-120 But Jesus don't want that. He wants to give you something. That's the reason He knocks. He's got something for you. There's nothing that could be greater than what He's wanting to give you: the Holy Spirit. He's wanting to give you Eternal Life.
E-121 Kā būtu, ja prezidents sacītu: “Es padarīšu...es esmu atnācis, lai tevi aizvestu, man ir pilnvaras tā izdarīt, lai padarītu tevi par Savienoto Valstu prezidentu.” Reiz tev tas būs jāatstāj. Kā būtu, ja karaliene gribētu padarīt tevi par Anglijas karalieni, lai tu nēsātu kroni? Tas...tev tas būs jānovelk.
E-121 What if the president would say, "I'll make… I come to take you, and I have the authority to do so, and make you the president of the United States"? You—you have to give it up sometime. What if the queen wanted to make you queen of England, and you wear the crown? It, you'd have to give it up.
E-122 Bet Jēzus dāvā tev Dzīvības kroni, kuru mēs nekad nenovilksim, nevīstošu Viņa Godības kroni. Un mums tas nebūs jānovelk. Viņš dod to mums. Tā ir svētība. Tas ir Svētais Gars, ar ko Viņš grib kronēt mūsu dzīvi.
E-122 But Jesus gives us a crown of Life, that we never give up, incorruptible crown of His Glory. And we don't have to give It up. He gives It to us. It's a blessing. It's the Holy Spirit, that He wants to crown our life with.
E-123 Kā gan mēs varam būt tik vienaldzīgi, ka to noraidām? Cik neprātīgas lietas dara draudze! Cik neprātīgi var kļūt cilvēki, ka pieļauj tādu kļūdu, atsakoties ieklausīties tajā klauvējienā pie durvīm. [Brālis Branhams klaudzina pa kanceli–Tulk.] Kāds tas būtu neprāts, ja kāds vīrietis vai sieviete, kas šorīt ir šeit, novērstos no šī klauvējiena, no Mūžīgās Dzīvības!
E-123 How could we be so indifferent, to turn It away? What rashal things that the church does! How rashal can the people get, to make such a mistake, as to refuse to listen to that knock at the door. [Brother Branham knocks on the pulpit—Ed.] How—how insane it would be for any man or woman, present this morning, to get away from that knock, Eternal Life!
E-124 Un mēs skatāmies un redzam, kā tuvojas tiesas mākoņi, kā zinātne saka: “Trīs minūtes līdz pusnaktij.” Un divas no tām minūtēm jau faktiski ir pagājušas. Tas bija pirms dažiem gadiem.
E-124 And we look and see the clouds of judgment forming, to hear science say, "It's three minutes till midnight." And practically two of those minutes are gone. That was several years ago.
E-125 Un mēs redzam, ka draudze ir izkaisīta. Mēs redzam, ka viss notiek tā, kā tas ir, un konfesija sāk kļūt par konfesiju, atdzišana. Un izskatās, ka atmodas laiks ir gandrīz beidzies. Labāk paskatīsimies taisnībai acīs. Ak, mums ir daudz trokšņa, protams: rībinām pa klavierēm, lēkājam augšup un lejup. Sievietes īsi apgriež savus matus un krāso zilas acis, un uzvedas nepieklājīgi, bet vīrieši atļauj viņām to darīt! Tas ir pretrunā Rakstiem.
E-125 And we see the church scattered. We see everything going on, the way it is, and denomination begin to come denomination, the cooling off. And revival days is almost, seems to be, over. We might as well face the truth. Oh, we have a lot of noise, sure, beat the piano, jump up-and-down. Women bob off their hair, and blue eyes, and carry on, and men letting them do it! That's contrary to the Scripture.
E-126 Tāda šķebinoša aina, kādu mēs šodien redzam pat uz mūsu ielām! Vakar es paņēmu savus bērnus, viņi grib aizbraukt uz turieni, paskatīties rodeo parādi, mani jaunākie bērni. Mans tēvs bija jātnieks, un arī es esmu nedaudz jājis, un tas vienkārši ir viņos, viņiem patīk zirgi. Un viņi gribēja paskatīties uz zirgiem. Bet, kad es apstājos uz ielas, man iekšienē kļuva nelabi un es aizgriezos: redzēt, kā cilvēki šodien, viņi mēģina dzīvot pagātnē, mēģina dzīvot ar ko tādu, kas reiz bija.
E-126 Such a sickening sight as we even see on our streets today! I took my children yesterday, want to go down to see the rodeo parade go by; my little kids. My father was a rider, and I—I've done a little riding, and it's just in them to like horses. And they wanted to see the horses. And when I stopped on the street, I got sick at my innermost being and turned back, to see how, people today, they're trying to live in the past, trying to live something that was.
E-127 Mēs dzīvojam mainīgā pasaulē. Tā visu laiku mainās, manā apkārtnē. Es esmu dzimis kentukietis. Tā tas ir, faktiski visi mani tuvinieki dzīvo šeit. Un viņiem ir Renfro ieleja. Viņi mēģina atdarināt lauciniekus un dedzina petrolejas lampas, un gatavo ēdienu uz malkas krāsnīm, un nēsā tādas drēbes, kādas nēsāja agrīnie iedzīvotāji. Viņi...viņi dzīvo mainīgā pasaulē, cenšoties dzīvot... Jūs esat mūsu laikā, bet cenšaties atgriezties un dzīvot kaut kā savādāk, kā bija reiz. Kas liek cilvēkam tā darīt? Tāpēc ka viņam tā būtu jādara.
E-127 We're in a changing world. It's constantly changing. In my country, I'm a Kentuckian, you know, by birth. That's, all my people live there, practically. And they have the Renfro Valley. They try to imitate hillbillies, and—and burn kerosene lamps, and—and cook by—by wood stove, and wear clothing like the—the early frontiers wore. They're—they're in a changing world, trying to—to—to live in a—in a… You're in a modern time, trying to go back and live to something different that was. What makes a man do that? Because he's supposed to do that.
E-128 Taču, kad tu centies atvest viņus pie Evaņģēlija, kas nekad nemainās, to viņi negrib. Viņi grib kaut ko modernu, to visjaunāko, kādu, kas papliķēs viņiem pa muguru un ļaus viņiem tikt cauri ar vienkāršu pievienošanos draudzei, dzīvojot, kā vien viņiem iegribās. Taču, kad lieta nonāk līdz tam, lai patiešām atgrieztos pie Evaņģēlija, to viņi negrib. Kaut arī tas, kas viņos vēlas griezties atpakaļ, ir tas Evaņģēlijs. Bet viņi mēģina to apmierināt, paņemot atpakaļ fizisko, bet noraidīdami garīgo. Vai redzat, kā velns pagriež otrādi Evaņģēliju cilvēkiem?
E-128 But then you try to bring them a Gospel that never changes, they don't want that. They want something modern and up-to-date, somebody that'll pat them on the back and let them get by just by joining church, and living any way they want to. But when it comes to really go back to the Gospel, they don't want it. And that very thing in them that hungers to go back, is the Gospel. And they try to satisfy it with taking the natural things back, and refusing the spiritual things. See how the devil vice versa's the—the Gospel to the people?
E-129 Es nenoniecinu manas māsas, taču, ja agrākajos laikos kāda sieviete staigātu pa pilsētu tāda, kādas dažas es redzēju vakar, uzģērbušas bikšu pāri! Kā tā kundze vispār tajās ielīda, šķita, ka pat āda spiežas ārā. Interesanti, kā tā sieviete tajās ielīda. Iet pa ielu! Bet Bībelē ir teikts: “Tā, kura uzvilks apģērbu, kas pieder vīriešiem, ir negantība Dieva acīs.”
E-129 No disregards to my sisters, but if, in the early days, a woman would have come through town like I seen some yesterday, with a pair of trousers on! How the lady ever got into them, just looked like the skin was on the outside. I wondered how the woman got her foot in them. Walking down the street! When, the Bible said, "She that'll put on a garment that pertains to a man is an abomination in the sight of God."
E-130 Un ar to zilumu, visapkārt acīm, ja viņa izietu cauri agrīno iebraucēju pilsētai, tad vecais ārsts ieliktu viņu slimnīcā un izsludinātu pilsētā slimības karantīnu, jo “tā sieviete pirms nāves ir pārklājusies ar čūlām”. Tā tas ir. Lūk, kāda slimība!
E-130 And with that blue, all the back of her eyes, if she'd have went through a frontier town, the old doctor would have put her in the hospital, and quarantined the town, of a disease, that, "A woman cankered before she died." That's right. Such a disease!
E-131 Bet jūs mēģināt atgriezties pagātnē un kaut kā dzīvot, bet tad noraidāt vecmodīgā Svētā Gara Evaņģēlija klauvējienu, kāds tas bija Vasarsvētku dienā, ar tādiem pašiem atribūtiem, kuri bija tajā, lai mūs attīrītu un padarītu mūs par jauniem radījumiem. Mēs dzīvojam ēnās, bet draudze atrodas tur Lāodikejas periodā – “bagāta, netrūkst ne nieka”. Lūk, mēs, pentakosti, nevaram pārāk stipri bļaut uz baptistiem un metodistiem, jo katliņš nevar saukt tējkannu par melnu, ziniet. Tāpēc ka mēs esam izdarījuši to pašu. Lūk, tā tas ir.
E-131 And then you try to go back and live something, then refuse the knock of the old-fashion Gospel of the Holy Ghost, and like it was on the Day of Pentecost with the same attributes that it had in it, to cleanse us and make us new creatures. We're living in the shadows, and the church is in that Laodicean age, "Rich, have need of nothing." Now, we Pentecostals can't holler too much at the Baptists and Methodists, 'cause pot can't call kettle black, you know. So we're done the same thing. Now, that's right.
E-132 “Un, redzi, Es stāvu pie durvīm un klaudzinu, un ja kāds...” Lūk, atcerieties, Bībele saka, ka šajā periodā Viņš bija ārpus draudzes, centās tikt iekšā. Lūk, jūs nevarat apstrīdēt Dieva Vārdu. Saprotat? Viņš centās tikt iekšā, lūdzoties, lai Viņu ielaiž. “Ja kāds atvērs durvis, ielaidīs Mani, ak, Es ienākšu un vakariņošu ar viņu.” Saprotat? Viņam ir kaut kas, ko Viņš grib ar tevi pārrunāt, kādas darīšanas jeb glābšanas plāns. Viņš grib ar tevi parunāt. Bet varbūt tevi tik ļoti ir pārņēmusi kāda mācība un tu esi nocietinājies, vienaldzīgs, ka pat negribi dzirdēt, ko Viņš saka. Tā tas ir. “Redzi, Es stāvu pie...”
E-132 "And, lo, I stand at the door and knock, and if any man…" Now, remember, the Bible said He was outside the church, in this age, trying to get in. Now, you can't dispute God's Word. See? He was trying to get in, begging to come in. "Any man will open the door, let Me in, oh, I will come in and sup with him." See? He's got something He wants to talk over with you, some business, or a plan of salvation. He wants to speak to you. But maybe you've become so creeded and so hard, indifferent, till you don't want to hear Him talk. That's right. "Lo, I stand at the…"
E-133 Jūs sakāt: “O-o, brāli Branham, nu, brītiņu pagaidi. Es Viņu jau ielaidu.” Nu, varbūt tu izdarīji tikai to. Bet varbūt tas arī ir viss, ko tu esi izdarījis – tu Viņu tikai ielaidi. Saprotiet, daudzi cilvēki ne... Viņiem ir bail jau no domas par elli, un viņi zina, ka bez Kristus viņi dosies uz turieni. Saprotat? Un viņi sacīs: “Nu, es Viņu ielaidu, protams, pirms trīsdesmit gadiem, pirms divdesmit gadiem.” Taču varbūt tas ir viss, ko jūs izdarījāt.
E-133 You say, "Oh, Brother Branham, now wait just a minute. I've already let Him in." Well, maybe you did just that. But maybe that's all you did do, just let Him in. You see, many people don't… They fear the very thoughts of hell, and they know they're going there without Christ. See? And they'll say, "Well, I let Him in, sure, thirty years ago, twenty years ago." But that might be just all you did.
E-134 Kā būtu, ja es atnāktu pie jums uz mājām un pieklauvētu pie durvīm, jūs sacītu: “Ienāc, brāli Branham”? Es ienāktu. “Bet stāvi tikai šeit. Nesāc te neko piedāvāt, nekur dziļāk manā mājā neej.” Saprotat?
E-134 What if I come to your house, and knocked at the door, you said, "Step in, Brother Branham"? I step in. "But you stand right here. Don't you go to investing around, rooting around in my house." See?
E-135 Un tā, vai zinājāt, ka aiz cilvēka sirds durvīm ir kāda neliela slepena istabiņa? Ak, mums negribas to atzīt, taču tā ir patiesība. Protams, mums ir nelielas slepenas istabiņas. Tieši tā. Mums patīk saukt... Mēs pieņemam Viņu savā sirdī, bet mēs negribam padarīt Viņu par mūsu Kungu. Mēs negribam iet uz elli, tāpēc: “Jēzu, nāc iekšā pa durvīm, lai es nenokļūtu ellē, bet Tu nevari būt mans Kungs.”
E-135 Now, do you know, inside the door of the human heart we got little secret compartments? Oh, we don't want to admit it, but it's the truth. Sure, we got little secret compartments. Yes, sir. We like to call… We welcome, in our heart, but we don't want to make Him our Lord. We don't want to go to hell, so, "Jesus, You step in the door, so I won't go to hell, but You can't be my Lord."
E-136 Lūk, Kungs nozīmē “īpašumtiesības”. Tas nozīmē: kad tu ielaid Viņu kā Kungu, Viņš kontrolē visu. Viņš ir mājās.
E-136 Now, Lord is "ownership." That means, when you let Him in as Lord, He controls everything. He is home.
E-137 Ja es atnāktu pie jums uz mājām un pieklauvētu pie durvīm, bet jūs mani negribētu, sacītu: “Ej prom no manām durvīm,” es jūs cienītu vairāk. Ja jūs atļautu man pārkāpt pāri slieksnim, sacītu: “Un tā, nevajag te visur rakņāties. Stāvi tur uz vietas. Nu, ko tu gribi?” Saprotat? Vai es justos gaidīts? Vai es varētu izskaidrot, kāpēc esmu pie jums atnācis? Protams, ka nē.
E-137 When I come to your house and I knocked at the door, if you don't want me, say, "Get away from my door," I'd appreciate you more. If you'd let me step in the door, say, "Now don't go to rooting around. You stand right there. Now, what do you want?" See? Would I feel welcome? Could I explain my visit to you? Certainly not.
E-138 Un tieši tādā stāvoklī šodien ir draudze, draugs. Tieši tādi kļūst cilvēki: “Ienāc, Kungs, taču, lūk, tas, tas arī viss. Nu, saki man, ko Tu gribi.” Saprotat? Ak, nē! Lūk, kur sākas mūsu bēdas.
E-138 And that's the way the church is today, friend. That's the way the people are getting. "Come in, Lord, but now, that, that's all. Tell me what You want." See? Oh, no. That's—that's where we get in trouble.
E-139 Mums ir jāpieņem Viņš ar sirsnību. “Kungs, ienāc manā namā. Ja šeit ir kaut kas, ja šeit ir kaut kas, ko Tu vēlies, ņem to Pats. Es esmu Tavs. Tu esi mans. Tu mani pagodini. Varenais Ķēniņš, debesu un zemes Radītājs ir pieklauvējis pie manām durvīm. Un es gribu, lai Tu ienāc, Kungs. Kungs, kļūsti par manu Kungu. Paņem mani. Dari ar mani to, ko Tu vēlies. Ja ir kaut kas nelabs manī, atver katru noslēpumu, kas ir manā sirdī. Ej katrās durvīs. Pārbaudi mani, Kungs, paskaties, kas manī ir nepareizs. Un visu, kas ir nepareizs, parādi man to, Kungs. Izmet to ārā pa durvīm. Es gribu, lai tu būtu šeit. Es ielūdzu Tevi būt par manu Kungu. Man nav tās svētības, Kungs. Attīri mani tagad.”
E-139 We must welcome Him. "Lord, come into my house. If there's anything, if there's anything in here that You want, help Yourself. I'm Yours. You are mine. You honor me. The great King, the Creator of heavens and earth, has knocked at my door. And I want You to come in, Lord. Lord, be my Lord. Take me. May You do me anything You want to. Any bad thing that's in me, discover every secret that's in my heart. Go in every door. Search me out, Lord, see what's wrong with me. And whatever is wrong, show me, Lord. Throw it out the door. I want You in here. I welcomed You in, to be my Lord. I haven't got that blessing, Lord. Clean me now."
E-140 Ja es nepadarīšu Viņu pilnībā par manu Kungu, tad es nekad neatvēršu Viņam durvis, ja jau Viņš nespēs būt Kungs. Es negribu, lai Viņš ir tikai Glābējs, ja Viņš nevarēs būt Kungs. Ja es... Visi grib Glābēju, bet Kungu viņi negrib. Viņi grib kaut ko, lai viņi varētu izvairīties no visa elles lāsta, bet tad dzīvot, kā vien viņiem iegribas, darīt to, ko grib viņi.
E-140 If I can't make Him my full Lord, I'll never open the door to Him, if He can't be Lord. I just don't want Him to be Saviour, if He can't be Lord. If I… Everybody wants a Saviour, but they don't want a Lord. They want something, that they can escape all the damnation of hell, and then they can live any way they want to, do what they want to.
E-141 Ziniet, vienkārši pastaigāsimies pa sirds ēku. Vai jūs pacietīsiet mani vēl desmit minūtes? Skatieties. Pievērsiet uzmanību. Tikai brītiņu pastaigāsimies pa sirdi.
E-141 You know, let's just walk around the building of the heart. Will you stand me another ten minutes? Look. Notice. Let's walk around the heart just a minute.
E-142 Pašā sākumā, kad jūs ienākat cilvēka sirdī, tur labajā pusē, kad jūs ienākat, tur ir nelielas durvis, un tās saucas “mana personīgā dzīve”. Nu, tu negribi, lai kāds tur lien iekšā. “Lūk, ja es gribu kaut ko izdarīt, tā ir mana darīšana. Es pievienošos draudzei un es iešu uz turieni. Bet, sludinātāj, nemaz nestāsti man, kas man ir jādara.” O-o, jā! Saprotat? “Nu, es zinu, ka Bībele tā saka, taču es tam neticu.” Ak vai! Saprotat? Nu, vai jūsuprāt Jēzus paliktu tādā sirdī kā šī? Protams, nē. Viņš ienāk, lai būtu Kungs. Viņš ienāk, Viņš, kas...
E-142 The first thing, as you go into the human heart, on the right side as you go in, there's a little door there, and it's called "my private life." Now, you don't want nobody fooling in that. "Now, if I want to do anything, that's my business. I'll join church, and I'll go down there. But, preacher, don't you tell me what I got to do." Oh, yeah. See? "Now, I know the Bible says That, but I don't believe It." Oh, boy! See? Then, you think Jesus would ever stay in a heart like that? Certainly not. He comes in to be Lord. He comes in, He that…
E-143 Un tā...tā personīgā dzīve, ak, tas ir nopietni. Lūk, jūs zināt, ka mums gribas, lai mums ir sava personīgā dzīve. “Ja mēs gribam kompānijas pēc iedzert ar kaimiņu, tā ir mūsu darīšana. Ja mēs, sievietes, sagribēsim apgriezt mūsu matus, tas ir tas...tā ir mūsu personīgā amerikāņu privilēģija. Ja mēs gribam nēsāt šortus, tā ir mūsu darīšana.” Nu ko, tā tas ir. “Ja mēs, vīrieši, gribam iedzert kompānijas pēc un ja mēs gribam atļaut mūsu sievām tā darīt, tad tā nav tava darīšana mums te kaut ko sacīt.”
E-143 And that—that private life, oh, that's a great thing. Now, you know we want our own private life. "If we want a social drink with the neighbor, that's our business. If we women would want to cut our hair, that's what… That's our own American privilege. If we want to wear shorts, that's our business." Well, that's true. "If we men want to take a sociable drink, and if we want to let our wife do that, you ain't got no business saying one word to us."
E-144 Bet Evaņģēlijā ir teikts: “Nedariet to.” Un tā, kura vārdiem ir taisnība? Saprotat? Dieva Vārdam ir taisnība.
E-144 But the Gospel said, "Don't do it." Now, whose word is right? See? God's Word is right.
E-145 Saka: “Ak, bet protams, mēs gribam...mēs gribam Jēzu. Protams. Mēs domājam, ka mums Viņš ir,” un visu ko tādu.
E-145 Say, "Oh, sure, we want—we want Jesus." Certainly. We think we got Him, and all like that.
E-146 Taču interesanti, varbūt reiz pienāks tā Aizraušana, bet mēs paliksim un brīnīsimies, kur tas viss ir, ja jau tas patiešām atnāks noslēpumaini, saprotiet. Bet tieši tā tas atnāks – kā zaglis naktī. Jūs... Deviņdesmit deviņi no katra pusmiljona, no katra miljona tā arī neuzzinās, ka notiek Aizraušana. Tā notiks, bet viņi par to pat neko nezinās. Tā sacīja Jēzus. Tāpēc tas ir pareizi. Saprotat? Protams. Tā atnāks kā zaglis naktī, un viņi tiks slepus paņemti.
E-146 But I wonder if that Rapture could pass, and we'd be left alone one day, then wonder where it's all at, if it'd come by real secretly, you know. And that's what it's coming, like a thief in the night. You'll… Ninety-nine out of every half a million, every million, will never know the Rapture takes place. It'll be gone and they won't even know nothing about it. Jesus said so. So that makes it right. See? Certainly. It'll come like a thief in the night, and be stoled away.
E-147 Kā tajā grāmatā, ko es reiz lasīju. Kā sauca to puisi? Romeo un Džuljeta vai kaut kas tamlīdzīgs, saprotiet, viņš atnāca un aizveda viņu naktī.
E-147 Like that book I read one time. What was that guy? Romeo and Juliet, or something like that, see, he come and got her at nighttime.
E-148 Tieši šādi dara Jēzus. Kad pasaule vienkārši bezrūpīgi snauž, kā ir teikts Bībelē, Lāodikejas periods, Viņš ielavīsies un paņems to Līgavu. Tad visi tie, kas augšāmcēlās visos tajos periodos, kuri bija visas tajos periodos, viņi visi dosies uz Debesīm Līgavā.
E-148 That's the way Jesus do. When the world is just lolling in sleep, like the Bible said, the Laodicean age, He will slip in and get that Bride. Then, all them that's resurrected, down through them ages, had been down the ages, they'll all go to Heaven in the Bride.
E-149 Tad atnāks tiesas. Draudzes sacīs: “Nu, pagaidiet. Es domāju, ka bija jābūt Līgavai, Tā Kunga un Līgavas Atnākšanai.”
E-149 Then the judgments will come. The church will say, "Well, wait a minute. I thought there was supposed to be a Bride, a Coming of the Lord and the Bride."
E-150 “Tas jau sen ir noticis.” Saprotat? “Jūs neko par to nezinājāt.” Saprotat? “Tas atnāca slepenībā.”
E-150 "It's been gone for a long time. See? You knew nothing about it. See? It come secretly."
E-151 Kāpēc? Mēs sakām: “O-o, es piederu draudzei. Es esmu metodists. Es esmu baptists. Es esmu pentakosts.” Dievam tas nenozīmē pilnīgi neko.
E-151 Why? We say, "Oh, I belong to the church. I'm Methodist. I'm Baptist. I'm Pentecostal." That don't mean one thing to God.
E-152 Tas nav vairāk kā tas, kad ārsts saka: “Jums ir vēzis, tas ir pēdējā stadijā.” Bet tam nav nekāda sakara ar to slimību. Tas ir vienkārši tam iedots nosaukums. Tas ir velns, saprotiet, “vēzis”. Ja jūs pateiktu: “Tas ir balodis. Tas ir klijāns. Tas ir kaut kāds maitasputns.” Tam...tam nekāda sakara ar...Un, saprotiet, tas viņu nedziedinās. Tas to nenogalēs. Tas tikai pasaka, kas tas ir.
E-152 It's no more than a doctor saying, "You got cancer; it's advanced stage." And that—that don't have nothing to do with the disease. That's just naming it. It's a devil see, "cancer." If you'd say, "That's a dove. That's a buzzard. That's some sort of a vulture." That—that, that ain't got anything to do, what… And, see, that don't cure it. That don't kill it. It just says what it is.
E-153 Vienkārši saka, jūs sakāt: “Es esmu kristietis. Es esmu...” Tā varbūt ir tikai runāšana. Saprotiet, mūsu dzīves runā tik skaļi, ka mūsu liecība nav pat dzirdama; mūsu dzīve, mūsu darbības, mūsu morāle mūsu vidū.
“Viņi šeit grasās rīkot evaņģelizāciju?”
“Kas to rīkos?”
“Baptisti.”
E-153 Just say, you say, "I'm—I'm a Christian. I'm a…" Only by profession, maybe. See, our—our lives speak so loud that our testimony is not even heard; our lives, our action, our morals among us.
"They're going to have a revival over here."
"Who is having it?"
"The Baptists."
E-154 “Ak, mums ar to nebūs nekā kopēja.” Bet varbūt Dievam tur priekš mums ir vēstījums?
“Kas to rīkos?”
E-154 "Ah, we'll have nothing to do with that." And maybe God has got a message there for us.
"Who is having it?"
E-155 “Pirmā Asambleja, otrā Asambleja vai arī 'Jēzus Vārds', vai 'Dieva draudze' vai...vai vēl kāds.”
“Ak, nu, mēs...mēs neesam no tās grupas.”
E-155 "The First Assembly, the Second Assembly, or the—or the Jesus' Name, or the—or the Church of God, or—or something."
"Oh, well, we—we, we're not in that group."
E-156 Mēs esam brāļi. Vai tiešām kāds uzdrīkstēsies dalīt Dieva mantojumu? Viņi ir saņēmuši Svēto Garu, kā jūs esat To saņēmuši, darījuši tos pašus darbus, ko darījāt jūs, kad jūs To saņēmāt. Protams.
E-156 We are brethren. Dare anybody to separate the heritage of God? They got the Holy Ghost like you got It, done the same things you did when you got It. Sure.
E-157 Vai jūs saprotat, kāpēc man patīk šie pilnā Evaņģēlija uzņēmēji? Tas dod vietu, kur es varu par to runāt, saprotiet, pateikt: “Tas ir tas.” Mēs esam brāļi. “Sadalīti neesam mēs, mēs Ķermenis viens esam,” saprotiet, kā sacīja dzejnieks.
E-157 But you see why I like this Full Gospel Business Men? It gives an avenue, that I express these things, see, say, "This is It." We are brethren. "We are not divided. All one Body are we," see, as the poet said.
E-158 Un tā: “Tās manas mazās privātās durtiņas, mana personīgā dzīve, nu, viss kārtībā. Es būšu jūsu draudzes loceklis. Es pievienošos pilnā Evaņģēlija uzņēmējiem. Taču, lūk, nesāciet man te stāstīt, ka man ir jāpieņem tas Svētais Gars, šādi jāuzvedas.” Saprotat? Lūk, kas ir tā mana privātā dzīve. Saprotat? Darot šādi, Jēzus nekad nekļūs par tavu Kungu. Viņš vienkārši apgriezīsies un izies ārā pa durvīm.
E-158 Now, "That little door of my own, my own private life, now, that's all right. I'll be a member of your church. I'll join the Full Gospel Business Men. But, now, don't go to telling me I have to receive this Holy Ghost and carry on like that." See? That's that own private life. See? You'll never get the Lordship of Jesus doing that. He'll just turn right around and walk out the door.
E-159 Ko darītu jūs tamlīdzīgā gadījumā, kad kāds...ja jūs atnāktu pie kāda uz mājām, bet viņi sacītu: “Nostājies šeit pie durvīm. Stāsti, kāpēc atnāci?” Nu, tu sacītu: “Pateicos,” un izietu ārā pa durvīm. Arī Jēzus izietu. Protams. Lūk, kāpēc draudze ir atstāta, sēd atdzisusi, saprotiet, tieši tāda, kāda tā ir. Nepieļaujiet, lai pilnā Evaņģēlija uzņēmēji nonāk līdz tādam stāvoklim.
E-159 What would you do in a case like that, if somebody, if you went to a home, and they said, "Stand here at the door. State your business"? Well, you'd say, "Thank you," turn out the door. So would Jesus. Certainly. That's the reason the church is left, setting cold, see, just the way it is. Don't let the Full Gospel Business Men ever get in that stage.
E-160 Kad jūs dzirdat vēstījumu un dzirdat klauvējienu [Brālis Branhams klaudzina pa kanceli–Tulk.], atveriet un sakiet: “Kungs, ko tas nozīmē?” Kad jūs redzat kādu cilvēku... Mums ir daudz atdarinātāju. Taču, kad jūs redzat kaut ko īstenu!
E-160 When you hear a Message, and hear a knock [Brother Branham knocks on the pulpit—Ed.], open up and say, "Lord, what is This all about?" When you see a man… We have a lot of impersonators. But when you see a genuine!
E-161 Ko nozīmē atdarinātājs? Ko nozīmē viltots dolārs, kad jūs paņemat rokā dolāru, kas ir viltojums? Tas nozīmē, ka viņš ir nokopēts no īstā. Lai uztaisītu to viltojumu, ir jābūt tam īstajam.
E-161 What does an impersonator mean? What does a bogus dollar mean, when you pick up a dollar that's bogus? It means it was made off of a real one. There's got to be a real one, to make that a bogus.
E-162 Tāpēc ir īstenais Svētais Gars, īstenais glābšanas spēks, īstenais mīlestības Dievs. Jā. Nepieņemiet neko mazāku. Tieši tā, nedariet to. Labi. Tās privātās durvis...
Man būs jāpasteidzas, lai izskatītu tās durvis.
E-162 So there is a real Holy Spirit, a real power of salvation, a real God of love. Yes. Don't take nothing less. No, sir, don't do it. All right. That private door…
I'll have to hurry through these doors.
E-163 Ir tādas nelielas lepnuma durvis. Ak vai! Tās nav labas. Labāk pārāk ilgi pie šīm durvīm nestāvēsim. Taču jums gribas stāvēt pie tām privātajām durvīm un sacīt: “Lūk, nevajag man te neko stāstīt. Saproti? Nu, man ir mans paša lepnums.” Protams, taču jums nevajadzētu tā darīt.
E-163 There's a little door of pride, too. Oh, my! That's a bad one. We better not stay at that door too long. But you want to stand in that own door, and say, "Now, don't you go to telling me nothing. See? Why, I have my own pride." Certainly, but you shouldn't do it.
E-164 Ne pārāk sen es šeit sludināju par jēru un balodi. Un jērs, saprotiet, jērs, aita dod tikai vienu lietu, un tā ir vilna. Tas ir tas, ko viņš dod. Un viņš atsakās no savām tiesībām. Jūs varat paņemt aitu un pacelt to, šādi sasiet tai kājas, un pilnībā to apcirpt. Viņa tur vienkārši gulēs. Viņa atsakās no savām tiesībām. Galu galā viņa ir izaudzējusi to vilnu, tā pieder viņai, taču viņa no tās atsakās.
E-164 I preached here, not long ago, on The Lamb And Dove. And the lamb, you see, a lamb, a sheep, doesn't produce but one thing, that's wool. That's what he produces. And he forfeits his rights. You can take a sheep and throw him up, and put the—the—the shank hold on him, like that, and shear him all over. He'll just lay there. He forfeits his rights. After all, he growed the wool. It belongs to him, but he forfeits it.
E-165 Kad jūs sakāt cilvēkam, ka viņam ir jāpiedzimst no augšas, ka viņam ir jāattīrās no grēka dzīves; ka viņam...viņam ir jābeidz tā melošana, zagšana, mānīšanās un cilvēku vervēšana draudzē, un nepieklājīga uzvedība. Ak, daži no viņiem pārsprāgst kā ziepju burbulis, lūk, saprotiet, tas ir āzis, redziet, viņš ārdīsies kā traks. Bet īsts jērs atteiksies no savām tiesībām.
E-165 When you tell a man that he's got to be born again, he's got to be cleaned up, from a life of sin. He, he's got to quit his lying, stealing, cheating, and—and proselyting, and carrying on. Boy, some of them blow up like a balloon; now, see, that's a goat, see, he'll kick up a storm. But a real lamb will forfeit their right.
E-166 Reiz es pateicu mūsu kundzēm par... Nav tā, ka es būtu pret tām kundzēm; tās ir mūsu māsas. Taču es degu par šo Draudzi. Kad es redzu, ka tajā ienāk pasaulīgais, kā Sodomā, tad man ir noteikti jānostājas pret to. Kaut kas manā sirdī asiņo, un es bļauju. Neatdariniet Merlinu Monro vai kādu no tām tur sievietēm. Rīkojieties kā Sāra Bībelē. Saprotat? Necentieties būt misters Tāds un Tāds vai vēl kāds, skraidīt pa skatuvi un muļķīgi uzvesties, vai apģērbties kā kaut kāda cepuru kārba, un ņemties un raizēties. Nedariet to. Mums starp pentakostiem ir pārāk daudz holivudas šova. Tā tas ir. Mums ir vajadzīgs Svētais Gars. Lūk, varbūt jūs mani nemīlēsiet, varbūt jūs negribēsiet, lai es vēl atbraucu. Taču šī ir iespēja pateikt Patiesību, un šī ir Patiesība. Pārbaudiet to, tiekat skaidrībā, vai tā ir taisnība vai nē.
Kāda kundze sacīja: “Tā ir mana amerikāniskā privilēģija.”
Es sacīju: “Bet jūs to pazaudēsiet.”
E-166 I said to our ladies one time, about… Not as I got against the ladies; they're our sisters. But I'm zealous of this Church. When I see the worldliness like Sodom coming into it, then I have to cry out against it. There is something inside that my heart bleeds, and I cry out. Don't fashion after Marilyn Monroe or some of these women there. Do like Sarah in the Bible. See? Don't try to be Mr. Some Something, another, run over the platform and carry on, and try to dress like some bandbox, and stot and care. Don't. We got too much Hollywood showmanism in Pentecost. That's right. We need the Holy Ghost. Now, you might not love me, you might not want me back again. But this is an opportunity to speak Truth, and this is Truth. Try It, find out if It's not so.
Some lady said, "It's my own American privilege."
I said, "But you'll forfeit that."
E-167 Pirms kāda laika mēs ar sievu devāmies uz pārtikas veikalu Indiānā, un mēs ieraudzījām kaut ko neparastu: vienai sievietei bija svārki. Tas bija ļoti dīvaini. Viņa sacīja: “Dārgais, vai tie cilvēki nedzied koros?”
Es sacīju: “Jā. Jā.”
“Nu, bet kā?”
E-167 Some time ago, wife and I were going to the grocery in Indiana, and we seen a strange thing, a lady had on a skirt. It was very odd. She said, "Honey, don't—don't them people sing in choirs?"
I said, "Yeah. Yeah."
"Well, why?"
E-168 Es sacīju: “Nu, saproti, dārgā, viņi nav no mūsu Valstības,” es sacīju, “mūsu Valstības.” Es sacīju: “Nē.”
E-168 I said, "Well, you see, honey, they, they're not of our Kingdom," said, I said, "of our Kingdom." I said, "No."
E-169 Es esmu bijis misionārs, daudzas reizes apbraucis apkārt pasaulei. Es ieraugu...es aizbraucu uz Vāciju, es ieraugu Vācijas garu. Es aizbraucu uz Somiju, tur ir citādāks gars. Es aizbraucu uz Austrāliju, tur ir cits gars. Es atbraucu uz Ameriku, tur ir cits gars. Tas ir nacionālais gars, un tie visi ir no velna. Tā sacīja Jēzus. Šīs pasaules valstības ir no velna, viņš kontrolē ikvienu no tām. Lūk, tā sacīja Jēzus.
“Tāpēc, saproti, tas ir tas nacionālais gars.”
“Nu,” sacīja viņa, “vai tad mēs neesam amerikāņi?”
Es sacīju: “It nemaz. Potenciāli mēs esam.”
E-169 I've been a missionary, many times around the world. I find, I go into Germany, I find a German spirit. I go into Finland, there is a different spirit. I go into Australia, there is another spirit. I come to America, there is another spirit. It's a national spirit, and all of them are of the devil. Jesus said so. The kingdoms of this world is the devil's. He controls every one of them. Now, Jesus said so.
"So, you see, it's that national spirit."
"Well," she said, "aren't we Americans?"
I said, "No, sir. Potentially, we are."
E-170 Sacīja: “Ko tu...” Es sacīju... “Nu, vai tad mums vajadzētu darīt kā amerikāņiem?”
E-170 Said, "What are you?" I said… "Well, shouldn't we do as Americans?"
E-171 Es sacīju: “Nē, ne jau kā tā piedzērusies, skandalozā, kaunpilnā grupa. Ir nemaz. Mēs esam dzimuši no Debesu Gara. Mēs esam nākuši no turienes, kur ir tīrais, neapgānītais svētums, kur ir eņģeļi un taisnīgums Dieva priekšā.” Es sacīju: “Protams, mēs dzīvojam šeit kā valsts. Tā tas ir. Tā ir mūsu valsts, mēs esam šeit, cenšamies, taču mūsējā ir: 'Lai nāk Tava Valstība. Lai Tava griba ir šeit uz zemes, kā tā ir Debesīs.'”
E-171 I said, "No, not this drunken, brawling, disgraceful group. No, sir. We are born of a Heavenly Spirit. We come from where pure, unadulterated holiness, where Angels and righteousness is before God." I said, "We live here as a nation, sure. That's right. This is our nation, what we're here, trying. But our, 'Thy Kingdom come. Thine will be done in earth, as it is in Heaven.'"
E-172 Tādējādi, kad mēs piedzimstam no Augšas un viss grēks paliek bezdibeņa tajā pusē, tas ir Dieva Gars, kas ienāk, Radītājs, mūsu sirdī, un Viņš vada mūsu raksturu. Mēs nemelojam, nezogam, nemānāmies. Patiesi, godīgi – mēs dzīvojam kā Debesu pilsoņi, jo tādi mēs esam, ja mēs esam dzimuši no Dieva Gara.
E-172 Therefore, when we are born of Above, and all the sin is moved plumb from across the chasm, it's the Spirit of God that comes in, the Creator, into our heart, and He conducts our character. We don't lie, steal, cheat. Honest, upright, walk like citizens of Heaven, for we are that if we are born of the Spirit of God.
E-173 Un tik daudzi no mums saputrojas un vienkārši lieto tos “ismus” un sajūtas, un pārējo, un sauc to par Dieva Garu. Lūk, kāpēc mēs šodien esam tik saputrojušies, visa draudžu sistēma. Tas ir briesmīgi. Un neskatoties uz to visu, Jēzus joprojām stāv pie durvīm, izlikts uz ielas.
E-173 And so many of us gets confused, and—and just use little isms and sensations and things, and call that the Spirit of God. That's the reason we're so scrupled up as we are today, the whole church system. It's terrible. And in spite of all that, Jesus still stands at the door, put out.
E-174 Un tomēr ir vēl vienas durvis, kuras es gribētu atvērt, ticības durvis; pēc tam es beigšu. Šeit ir apmēram ducis, kuras es esmu pierakstījis, bet es tās izlaidīšu. Ticības durvis.
E-174 But, yet, one more door I'd like to open, the door of faith, then I'll close. There's just about a dozen I got wrote down here, but I'm going to skip them. The door of faith.
E-175 Tu saki: “Vai tu atnāksi pie pilnā Evaņģēlija uzņēmējiem?”
“Pie kādiem?”
“Pilnā Evaņģēlija.”
“Tas ir pret manu ticību.”
E-175 You say, "Would you come down to the Full Gospel Business Men?"
"The what?"
"The full Gospel."
"That's against my faith."
E-176 Ir tikai viena Ticība. Tā tas ir. “Viena ticība. Viens Kungs. Viena kristība.” Tā tas ir.
“Nu, tas ir pret manu ticību.”
E-176 There's only one Faith. That's right. "One Faith, one Lord, one baptism." That's right.
"Why, it's against my faith."
E-177 Varbūt tu nemaz negribi, lai Jēzus stāv pie tavas ticības durvīm. Tu esi uzbūvējis savu ticību uz kaut kādas baznīcas, kaut kādas konfesijas mācības. Un tieši tur tava ticība ir ieslēgusies, tajā istabiņā, un tu nevari atļaut ienākt Jēzum, kas ir Vārds.
E-177 Maybe you don't want Jesus to stand in that door of your faith. You've got your faith built on some creed of some church, some denomination. And that's where your faith is closed up to itself, in a room, and you wouldn't let Jesus come, which is the Word.
E-178 “Iesākumā bija Vārds,” ir teikts Jāņa Evaņģēlija 1. nodaļā. “Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva un Vārds bija Dievs. Un Vārds kļuva par miesu un mājoja mūsu vidū.” Viņš ir Mūžīgais Vārds.
E-178 "In the beginning was the Word," said Saint John 1. "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelled among us." He is the Eternal Word.
E-179 Bet jūs, jūsu ticība, kas saka, ka: “Brīnumu laiks ir beidzies. Un nav nekā tāda kā runāšana mēlēs un pravietošana. Un tās blēņas, ar ko šodien nodarbojas vasarsvētku draudze – nekā tāda nav.” Varbūt tu esi ļāvis kaut kādai ticības mācībai aizkavēties aiz tavas ticības durvīm.
E-179 And you, your faith, that—that says, that, "The days of miracles is past. And there is no such a thing as speaking with tongues, and prophesying. And this nonsense that the church or the pentecostals carry on, today, there is no such a thing as that." Maybe you let some creed hold back in the door of your faith.
E-180 Ja vien tu atvērtu tās durvis un ielaistu iekšā Dieva Vārdu, lai tas kļūtu par tavu Kungu, sacītu: “Man ir vienalga, ko saka ticības mācība. Ja tā ir teikts Bībelē, Tu esi mans Kungs.”
E-180 If you'd open that door and let the Word of God come in, to be your Lord, say, "I don't care what the creed says. If the Bible says so, You're my Lord."
E-181 Jums ir jāpiedzimst no augšas. Un, kad mēs piedzimstam no augšas, tad mums ir jāpiepildās ar Svēto Garu. Nav nozīmes, kas tā ir par ticības mācību, kas tas ir, nekas no tā.
E-181 You must be born again. And when you're born again, then you must be filled with the Holy Ghost. No matter what creed, what is, nothing about it.
E-182 Tu saki: “Nu, es ticu, kas Jēzus ir Dieva Dēls.” Arī velns tam tic.
E-182 You say, "Well, I believe that Jesus is the Son of God." The devil believes the same thing.
E-183 Jums ir jāpiedzimst no augšas. Visiem ir bailes no tās jaunās Dzimšanas. Ak, es zinu, ka jūs sakāt par sevi, ka jūs esat dzimuši no augšas. Taču, manuprāt, mūsu dzīves reizēm runā tik skaļi, ka mūsu liecību nevar sadzirdēt. Saprotat?
E-183 You've got to be born again. Everybody is afraid of that new Birth. Oh, I know you call yourself, that you've got new Birth. But I think our lives sometimes speak so loud that our testimony can't be heard. See?
E-184 Dzimšana – tas ir juceklis, lai kur tā arī nenotiktu. Piedodiet man šo izteicienu, bet, ja dzimšana notiek cūku kūtī, tad tas ir juceklis. Ja tā notiek govju kūtī, tas ir juceklis. Ja tā notiek slimnīcas palātā, tas ir juceklis. Un, ja tā notiek pie altāra, tas ir juceklis. Tas liks tev sapūt tavā personīgajā domāšanā. Tas liks tev atmest visu, kas... No visa tā, ko tu kādreiz mīlēji ar visu sirdi – tu no tā atteiksies, lai atļautu tam nelielajam, klusajam klauvējienam... Nav svarīgi, vai tā ir neliela misija uz ielas stūra.
E-184 A birth is a mess, I don't care where it's at. Excuse this expression, but if a birth is in a pigpen, it's a mess. If it's in a cow barn, it's a mess. If it's in a hospital room, it's a mess. And if it's at the altar, it's a mess. It'll make you rot, in your own thinking. It'll make you throw away everything that's… Things that you once cherished with all your heart, you'll give it up to let that little still knock. I don't care if it's a mission on the corner.
E-185 Mēs, cilvēki šeit, ticam kaut kam pamatīgam. Mums, amerikāņiem, mums gribas lielas cepures un lielas automašīnas, un lielas konfesijas, vēl vairāk ticības mācībā, un vēl vairāk konfesijā. Viss, ko mēs gribam, ir kaut kas liels; bet Dievs meklē mazas, klusas balsis. Daudz pārdzīvojuma un trokšņa, lūk, ko gribam mēs.
E-185 We people out here believe in big things. We Americans, we want big hats, and—and big automobiles, and big denominations, more in the creed, and more in the denomination. All we want is big things; and God is after small, still voices. A lot of racket and noise is what we want.
E-186 Reiz fermeris paņēma ratus, devās uz lauku. Un, kad viņš izbrauca, tie kratījās un grabēja, un taisīja lielu troksni. Kad viņš brauca atpakaļ, tie brauca pa tām pašām bedrēm, bet pat nekustējās. Tie bija pilni ar labumiem.
E-186 A farmer took a wagon one time, went out in the field. And when he did, it bumped and rattled and made a lot of noise. When it come back, it crossed the same bumps and never even moved. It was loaded with good things.
E-187 Mums gribas ticības mācību. “Mūsu konfesija ir vislielākā. Mums ir tas. Slava Dievam, mēs pārspējam to tur grupu. Mēs pārspējam to grupu naudas maksāšanā un zvaigžņu došanā, un visā citā, kas atvedīs uz draudzi visvairāk cilvēku.” Nav nekas pret to. Tas viss ir labi. Taču, lūk, ko es mēģinu pateikt: tas vēl nav Tas. Tas ir normāli – vest cilvēkus uz draudzi. Jā.
E-187 We want the creed. "Our denomination is the biggest. We got this. Glory to God, we beat this bunch over here. We beat this bunch over here, in paying money, and giving stars, and everything else, of who will bring in the most to the church." Nothing against that. That's all right. But, here is what I'm trying to say, that's not It, yet. That's all right, get people in church. Yes.
E-188 Taču Jēzus sacīja: “Kad cilvēks aizgāja un pievērsa vienu ticībai, un viņu atveda,” sacīja, “par ko viņš kļuva? Par divreiz lielāku elles bērnu, nekā viņš bija sākumā.”
E-188 But Jesus said, "When a man went out and proselyted and brought in one," said, "what'd he become? A twofold child more of hell than he was when he started."
E-189 Mēs dzirdam Billija Grēma programmas. Nu, pret šo vareno evaņģēlistu neko nevar pateikt. Protams, nē. Viņš ir Dieva vīrs, un Dievs viņu lieto. Taču kur viņš atrodas? Tur Sodomā. Vai atceraties to līdzību? Tur bija divi eņģeļi, kas devās uz Sodomu, tā līdzība, par kuru Jēzus sacīja, ka tas pats notiks Viņa Atnākšanas laikā.
E-189 We hear, on the Billy Graham programs. Which, nothing to say against this great evangelist. Certainly not. He's a man of God, and God is using him. But where is he at? Down in Sodom. You remember the type? There was two Angels went down in Sodom, a type that Jesus said would be the same thing at His Coming.
E-190 Taču Viens palika ar Ābrahāmu, ar izredzēto Draudzi, ar izsauktajiem. Paskatieties, ko izdarīja tie abi eņģeļi, tad tika dots vēstījums.
E-190 But One stayed with Abraham, the elected Church, called-out. Watch what both Angels done, then you got the Message.
E-191 Vai tas nav kaut kas neparasts, par tiem diviem vēstnešiem? Tieši tas, ko pateica Dievs, pēdējās dienās; visos Mūdija, Senki, Finnija, Noksa, Kalvina un tā tālāk laikos tajā darbalaukā nekad nebija bijis tāda cilvēka, nebija neviena, kura uzvārds beigtos ar h-a-m, G-r-a-h-a-m [“Grēms” angļu val.–Tulk.], līdz pat šai dienai. Redziet, vēstnesis formālajai draudzei, redziet, “tautu tēvs”.
E-191 Isn't it a strange thing, of those two messengers? Exactly what God said, in the last days, there's never been a man out there in that field, of all the days of Moody, Sankey, Finney, Knox, Calvin, all the way down, there's never been a one that had a name ending with h-a-m, G-r-a-h-a-m, till this day. See the messenger to the church formal, see, "father of nations."
E-192 Lūk, garīgās Draudzes tur nebija, sākumā. Pentakosti, attēloti līdzībā, paskatieties, kā tas vēstnesis atnāca pie tās Draudzes.
Viņš apsēdās un runāja ar Ābrahāmu. Viņš sacīja: “Kur ir tava sieva, Sāra?” Bet viņu nosauca par “Ābrahāmu”. Kaut arī viņa vārds bija bijis “Ābrams”. Sacīja: “Kur ir tava sieva Sāra?” Viņas vārds bija S-ā-r-a-j-a, bet tagad tas ir S-ā-r-a. Viņš nosauca viņu par S-ā-r-u.
Sacīja: “Viņa ir teltī, aiz Tevis. Tev aiz muguras.”
E-192 Now, the Church spiritual was not in there, in the beginning. Pentecostal, typed, watch that messenger come to that Church. He set and talked to Abraham. He said, "Where is your wife, Sarah?" And called him "Abraham." Which, his name was Abram. Said, "Where is your wife, Sarah?" Her name was S-a-r-r-a, now it's S-a-r-a-h. He called S-a-r-a-h.
Said, "She's in the tent, behind You. Behind You."
E-193 Viņš sacīja: “Es,” personas vietniekvārds, “Es apciemošu tevi saskaņā ar dzīves ciklu.” Bet Sāra... Viņš sacīja: “Kāpēc Sāra smējās, kad Es to pateicu?” Te nu Viņš ir.
E-193 He said, "I," personal pronoun, "am going to visit you, according to the time of life." And Sarah… He said, "Why did Sarah laugh when I said that?" There He is.
E-194 Kāpēc tas būs šādi? Ir jāpiepildās, ka tāds pats gars apciemo Draudzi, pravietiskais gars, izšķiršanas gars. Bet, kad tas atnāk, cilvēki to noraida. Kāpēc? Tā ir Lāodikeja. Mēs esam tik ļoti piebāzuši savas galvas ar ticības mācībām un pārējām lietām, ka nevaram to pieņemt. Tā tas ir. Saprotat? “Es stāvu pie durvīm un klaudzinu. Kas dzirdēs Manu balsi...”
E-194 Why would it be? We got to have a spirit like that visit the Church, a spirit of prophetic, a spirit of discernment. And when it comes in, the people refuse it. Why? It's a Laodicea. We're so documated with creeds and things till we can't accept it. That's right. See? "I stand at the door and knock. Any man hears My Voice…"
E-195 “O-o, mana ticība to visu nepieņem.” Tad tev ir nepareiza ticība.
E-195 "Oh, my faith don't accept those Things." Then you've got the wrong faith.
E-196 Ticība, ziniet, īsta, neviltota Dieva ticība apstiprinās ar “āmen” katru Dieva apsolījumu, neviltotais Svētais Gars. Kāpēc? Jo Bībeli uzrakstīja Svētais Gars. Tur tā ir teikts. “Vīri senos laikos, kurus vadīja Svētais Gars, uzrakstīja Bībeli.” Redzat? Kā tādā gadījumā Svētais Gars var būt jūsos un To noliegt? Tas nav iespējams.
E-196 The faith, you know, the real genuine Faith of God, will punctuate every promise of God with an "amen," a genuine Holy Spirit. Because why? The Holy Spirit wrote the Bible. It says so. "Men of old, moved by the Holy Ghost, wrote the Bible." See? Then how could the Holy Spirit be in you, and deny It? Can't do it.
E-197 “Ar ārēju svētbijību,” sacīja pravietis, “bet noliegs Viņa spēku,” kas atbrīvo vīrieti un sievieti no grēka un pasaulīguma. Lai Dievs ir mums žēlīgs! Ak! Kaut kāda reliģioza ticība, kas jums ir, kas noliedz Dieva Vārdu – bēdziet no tā. Lai taisnība ir Dieva Vārdam. Tieši tā.
E-197 "Forms of godliness," the prophet said, "and would deny the power thereof," to liberate men and women from sin and things of the world. God have mercy on us. Oh! Some religious faith that you have, that denies the Word of God, get away from it. Let God's Word be right. Yes, sir.
E-198 Pievērsiet uzmanību. Viņš sacīja: “Ir...nezini, ka tu esi kails, nelaimīgs, nabags, nožēlojams un akls? Un nezini to.” Lūk, kur ir tā bēdīgā daļa. Un tā, mēs tūlīt beigsim. Es gribu, lai jūs to ieraugāt. “Tu nezini to.”
E-198 Notice. He said, "Be… Knowest thou not that thou art naked, miserable, poor, wretched, and blind? And don't know it." There's the miserable part. Now we're going to close. I want you to get this, "Don't know it."
E-199 Lūk, ja mēs ieraudzītu vīrieti, kas ietu šeit pa galveno ielu, Stouna ielu vai pa kādu citu no šīm galvenajām ielām, un tas cilvēks būtu tik nabadzīgs, ka viņam nebūtu apģērba, un viņš būtu nožēlojams, nelaimīgs, un viņš būtu bez drēbēm, kails; vai ari sievieti, pilnīgi kailu un aklu; un viņi to nezinātu. Lūk, ja viņa to zinātu vai arī viņš to zinātu, tad viņi censtos atrast kādu vietu, kur aiziet, sadabūt kaut kādu apģērbu. Taču, ja viņi to nezina, tad jūs centīsieties viņiem to pateikt, bet viņi sacīs: “Tā nav tava darīšana.”
E-199 Now, if you seen a man coming down here at the main street, Stone Street, or some of these main streets, and that man was so poor he didn't have any clothes, and he was miserable, wretched, and no clothes on, naked; or a woman, completely nude, and blind; and didn't know it. Now, if she knew it, or he knew it, they'd try to find somewhere to get in, get some clothes. But when they don't know it, then you go try to tell them, they say, "Mind your own business."
E-200 Lūk, tas ir precīzi tas, kāda saskaņā ar Jēzus Kristus vārdiem pēdējās dienās būs vasarsvētku draudze, “remdena”, bet būs “bagāta”. Mēs esam aptuveni tikpat bagāti kā ikviena no tām. Agrāk, kad mēs bijām tur misijā, mums bija glābšana. Tagad mēs esam pielīdzinājušies tamlīdzīgām aprindām un esam lielākā skaitā, un varenas skaistas lietas, bet kur mēs esam? Tieši tādi paši kā visi pārējie. Un tā sacīja Jēzus.
E-200 Now that's exactly what Jesus Christ said that the Pentecostal church would be in the last days, "lukewarm," and would be "rich." We're about as rich as any of them. Used to be, when we was down in the mission, we had salvation. Now we've got up with the big ranks like this, and more numbers, and great fine things, and where we at? Just like the rest of them. And Jesus said so.
E-201 Taču tā visa vidū Viņš turpina klauvēt. [Brālis Branhams klaudzina pa kanceli–Tulk.] “Ja kāds (atsevišķs cilvēks) sadzirdēs Manu balsi un atvērs durvis, Es ienākšu. Un Es vakariņošu ar viņu un viņš ar Mani.”
E-201 But in the midst of all that, He continues to knock. [Brother Branham knocks on the pulpit—Ed.] "If any man (individual) will hear My Voice, and will open the door, I'll come in. And I'll sup with him, and he with Me."
E-202 Lūk, pie kā mēs nonākam. “Kaili, akli.” Akli, patiešām akli, garīgi akli. Tu neko nevari viņiem pateikt.
E-202 That's where we get. "Naked, blind." Blind, actually blind, spiritually blind. You couldn't tell them nothing.
E-203 Jūs zināt, ka mēs izaugām ārkārtīgā nabadzībā, tur Kentuki. Mans vectēvs bija mednieks un ļoti slavens mednieks. Un reizēm viņš medīja jenotus. Es nezinu, vai jūs šeit...Man šķiet, ka Arizonā jenotiem nebūtu pietiekami daudz ūdens. Taču viņiem tur, viņiem bija jenoti. Viņi medīja jenotus.
E-203 You know, we was raised awful poor, down in Kentucky. My grandfather was a hunter, and a—a real well-known hunter. And he used to coon hunt. I don't know whether you people out here… Not enough water in Arizona to have coons, I guess. But they—they have, down there, they had coons. They hunted coons.
E-204 Cik daudzi zina, kas ir jenotu mednieks? Nu, paskatieties, cik šeit ir daudz kentukiešu! Ak vai! Labi. Nu, es jūtu, kad tagad varu novilkt savu žaketi un nedaudz pasludināt. Es biju tāds kā nedaudz sasaistīts, taču tagad es jūtos diezgan labi. Ak vai!
E-204 How many knows what a coon hunter is? Well, look at the Kentuckians in here. My! All right. Well, I feel like I could take off my coat now and preach a little while. I was kind of bound up a little, but I feel pretty good now. My!
E-205 Cik daudzi no jums zina, kas ir salmu matracis? Hm! Hm! Nu, Tonij, paldies tev. Galu galā es esmu mājās. Hm-m. Hm-m. Jā. Tas ir lieliski. Ak vai!
E-205 How many knows what a straw tick is? Hum! Hum! Well, Tony, thank you. I got back home, at last. Uh-huh. Uh-huh. Yes. That's fine. My!
E-206 Kukurūzas maize, kukurūzas biezputra, ak vai, melnacainie zirņi, rāceņu lapas! Vai esat tādus ēduši? Ak vai! Tā ir, lūk, tagad mums ir labi. Tieši tā. Tas ir labi.
E-206 Corn bread, hominy, grits, oh, my, black-eyed peas, and turnip greens! You ever eat any? Oh, my! That's, now, we're fine now. Yes, sir. That's good.
E-207 Un vectēvs mēdza ķert jenotus, un viņš ieguva no tiem taukus. Un tas... Viņiem bija neliela skārda bundža. Mēs glabājām to nelielo bundžu no cepamā pulvera.
E-207 And grandpa used to catch coons, and he would render the fat off of them. And what… They had a little can. We used to keep that little baking powder can.
E-208 Mammai bija viena, ar kuru viņa grieza cepumus...ar to cepamā pulvera bundžu. Un viņa taisīja tos milzīgos cepumus. Tos varēja paņemt aiz augšas, bet apakša notrūka; un tur iekšā lika sorgo sīrupu un gabaliņu mājas sviesta. Tas bija patiešām garšīgi. Ko tādu varētu arī tagad. Bet šorīt man sīrupa bija tā kā nedaudz pamaz. Tāpēc, ziniet...bet kaut ko tādu patiešām varētu apēst.
E-208 Mom had one she cut biscuits with, the… with a baking powder can. And she would make them great big biscuits. You could pick up the top, and the bottom would drop off; and put sorghum molasses in there, and a hunk of homemade butter. It was really good. It'd go good right now. And I kind of got skimped up on molasses this morning. So, you know, and something like that would really go good.
E-209 Un mamma mēdza ņemt tos jenotu taukus, un mūsu mājās tās bija zāles pret visām kaitēm, tie un smēre ievainojumiem. Un viņa... Ja mēs sagriezāmies, mums uzlēja to ziedi un terpentīnu. Bet tad, ja mēs bijām saķēruši kaut ko nelāgu, mēs lietojām jenotu taukus.
E-209 And mama used to take this coon grease, and it—it was the cure-all at our house, that and barbed wire liniment. And she… We'd get a cut, and they'd pour that old barbed wire liniment in us, and turpentine. And then when we'd get something wrong, we'd take coon grease.
E-210 Mums bija viena neliela istabiņa un bija bēniņi. Augšā mums bija jākāpj pa, lūk, šādām kāpnītēm. Margas bija taisītas no jauna kociņa. Un mēs, bērni, gulējām tur augšā uz salmu matrača. Bet vēl virs tā salmu matrača bija pēlis, pēļa pārvalks. Un turklāt apšuvuma dēļi bija sisti mēnesgaismā, tāpēc bija spraugas. Un caur tām pūta iekšā sniegu, tāpēc virs mums viņa iekāra brezenta gabalu, lai naktī mums uz sejas nekristu sniegs, uz tās mazo Branhamu kaudzītes. Un mēs bijām divi pie kājām, divi pie galvām, un divi pa vidu. Vienkārši mēs gulējām visvisādi, vārtījāmies tur kā sivēni un sildījām viens otru.
E-210 And we had one little room, and there's a—a loft. We had to go up a—a stairs, like this. The banister is made out of saplings. And us kids would sleep up there on a straw tick. And then above the straw tick was a feather bed, feather tick. And then the clapboard shingles was put on in the light of the moon, and so it would make a hole. And—and the snow would blow through, so she'd put a piece of canvas over the top of us, to keep the snow from getting in our faces at night, this bunch of little Branhams. And we would be two at the foot, and two in the head, and two in the middle. We just had all kinds of ways of sleeping, wallow in there like little pigs, and kept one another warm.
E-211 Laiku pa laikam kāds no mums izkļuva no tā brezenta apakšas, kad pūta auksts vējš, un mēs apaukstējāmies, un mums tas parādījās acīs. Un, jūs zināt, kad acīs parādās tā lipīgā lieta. Mamma sauca tās par strutām. Sacīja: “Jums acīs ir strutas.”
E-211 Once in a while, one of us would get out from under that canvas, when the cold wind was blowing, and we'd get a cold, and we'd get it in our eyes. And, you know, that sticky stuff gets in your eyes. Mama called it, "Matter." Said, "Getting matter in your eyes."
E-212 Nu, un no rīta es pamodos. Un mamma sacīja: “Billij, kāp lejā. Laiks iet uz skolu.”
Bet es sacīju: “Mammu, man acīs ir strutas. Es neko neredzu.”
E-212 Well, I'd wake up at morning. And mom would say, "Billy, come on down. Time to go to school."
And I'd say, "Mom, I got matter in my eyes. I can't see."
E-213 Un pamodās Hampijs, mans brālis. Viņa vārds bija Edvards, bet mēs iesaucām viņu par Hampiju, vienkārši jautrības dēļ. Un viņš sacīja: “Man acīs ir strutas.”
E-213 And, Humpy, my brother, he would wake up. Edward was his name, and we called him Humpy, just for fun. And he would say, "I got matter in my eyes."
E-214 Es sadzirdēju, kā uz plīts tika uzlikti tie jenota tauki. Viņa tos pilnībā izkausēja. Tad mamma uzkāpa pa tiem pakāpieniem, un viņa iezieda un masēja mūsu acis. Un ticiet tam vai nē, strutas pazuda. Jenotu tauki bija zāles strutainajām acīm.
E-214 I'd hear the old coon grease can hit the stove. She'd get it all thawed out. Then mama would come up the steps, and she would rub and massage those eyes. And, believe it or not, the matter would go out. The coon grease was a cure-all for mattered eyes.
E-215 Nu, es jums saku, draudzē ir iepūtis auksts caurvējš, un jenota tauki nepalīdzēs. Taču Jēzus sacīja: “Es dodu tev padomu nopirkt acu ziedi,” Svēto Garu. Jūs kļūstat tik akli, draudze, ka nespējat ieraudzīt Dievu. Viņa redz tika savu organizāciju. Viņa redz tikai to, kas ir redzams tieši priekšā. Viņa vispār neskatās tur tālāk, lai ieraudzītu drīzo Tā Kunga Atnākšanu. Jenota tauki tam nekādi nepalīdzēs.
E-215 But, I tell you, there has come a cold spell across the church, and coon grease will never work. But Jesus said, "I counsel of you to buy Eyesalve," the Holy Spirit. You are becoming so blind, the church is, until it—it can't see God. It only sees its organization. It only sees that what it can see in front of us. It never looks out yonder to the soon Coming of the Lord. Coon grease will never do that any good.
E-216 Taču Svētā Gara ziede atvērs jūsu acis un jūs to izpratīsiet, Jēzus Kristus Klātbūtni. Bet Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Viņš ir Dievs un Viņš var ieziest tavas acis ar Savu Svēto Garu. Tu aizmirsīsi, vai tu biji metodists vai baptists, vai viendievis, vai divdievis, vai trīsvienības piekritējs, vai no Dieva baznīcas, vai nācarietis, vai svētais piligrims. Tu būsi kristietis, dzimis no augšas, no Dieva Valstības.
E-216 But the salve of the Holy Spirit will open your eyes, and you can realize that, the Presence of Jesus Christ. And He's the same yesterday, today, and forever. He is God, and He can salve your eyes with His Holy Spirit. You'll forget whether you were Methodist, or a Baptist, or a Oneness, or a Twoness, or a Threeness, or Church of God, or a Nazarene, or a Pilgrim Holiness. You'll be a Christian, born again, of the Kingdom of God.
E-217 Tu būsi kaut kas. Tev nevajadzēs censties sacīt: “Nu, man ir jādara tas.” Tevī ir kaut kas, kas pamudina tevi to darīt. Nepārvarama tieksme tavā sirdī ved tevi uz lūgšanu. Dziļi tev iekšā plūst Dievišķā mīlestība tā, ka tu nevari mierīgi nosēdēt. No tevis vienkārši plūst lūgšanu sanāksmes, kā ūdens no artēziskās akas.
E-217 You'd be something. You won't have to try to say, "Well, I must do this." There is something in you that propels you to do it. The compulsion in your heart swings you to prayer. Love Divine flows into your innermost beings, until you can't set still. Prayer meetings just flows from you, like the water from an artesian well.
E-218 Agrāk, kad es vairākus gadus strādāju par mežsargu, es mēdzu braukt garām lielam, senam avotam. Un tas, lūk, šādi burbuļoja. Viendien es apsēdos pie tā avota un es sacīju: “Kāpēc tu esi tik laimīgs?” Ak, tas ūdens bija gards! Un es padzēros no tā. Es sacīju: “Kāpēc tu esi tik laimīgs? Vai tu esi tik laimīgs, jo no tevis dzer zaķi?”
Ja viņš mācētu runāt, viņš sacītu: “Nē.”
“Vai tāpēc, ka brieži dzer no tevis?”
“Nē.”
“Vai tāpēc, ka es dzeru no tevis?”
“Nē.”
E-218 I used to pass, when I was game warden for several years, I'd pass by a big old spring. And it would be bubbling up like that. I—I set down, that spring one day, and I said, "What are you so happy about?" Oh, the water was delicious. And I'd—I'd take a drink of water. I said, "What are you so happy about? Are you happy because that rabbits drink from you?"
If he could talk, he'd have said, "No."
"Because deers drink from you?"
"No."
"Because I drink from you?"
"No."
E-219 “Kāpēc tu esi tik laimīgs? Kas liek tev šādi burbuļot?”
E-219 "Why are you so happy? What makes you bubble like that?"
E-220 Ja viņš mācētu runāt, viņš būtu atbildējis: “Ne jau es pats burbuļoju, brāli Branham. Tas ir kaut kas aiz manis, kas mani stumj uz priekšu, liekot man visu laiku burbuļot.”
E-220 If he could have spoke, he'd have said, "It's not me bubbling, Brother Branham. It's something behind me, pushing me, making me bubble constantly."
E-222 Mēs spiežam sevi kaut ko darīt. Taču, kad tur iekšā ir Svētais Gars, mēs darām to caur Dievišķo mīlestību. “Jo dzīvot man ir Kristus, bet nomirt – ieguvums,” sacīja Pāvils. Protams. Un tā, lai uz mūsu acīm nonāk Viņa svaidījuma ziede.
E-221 We drive ourselves to do things. But when the Holy Spirit is in there, by Divine love we do it. "For me to live is Christ, and to die is gain," said Paul. Sure. Now let His salve Anointing come to your eyes.
E-222 Noslēgumā. Es negribu aizturēt jūs visus tik ilgi, lai jūs ļoti nogurtu. Tā kā šī ir mana pirmā reize vai otrā reize pie jums, piedodiet, ja es to darīju pārāk ilgi. Atļaujiet man pabeigt, pasakot sekojošo.
E-222 In closing, I don't mean to hold you all here till you get so tired. Be my first time, or second time, with you, forgive me if I've went too long. Let me close, then, saying this.
E-223 Tur Dienvidos, mums tur bija viens padzīvojis melnādains brālis pentakosts, viņš patiešām bija īss Kristus kalps. Tur bija kāda padzīvojusi melnādaina māsa pentakoste, kas atnāca uz draudzi. Un viņa piepildījās ar Svēto Garu; un viņa bija tik izcila rakstura cilvēks. Un viņai bija vīrs; tas bija labs vecais zēns. Viņa vārds bija...viņu sauca Gabriels. Bet mēs viņu saucām vienkārši par Geibu, lai būtu īsāk.
E-223 Down in the South, we had an old Pentecostal colored brother down there, that he was really a real servant of Christ. There was a certain old Negro sister that came to the church. And she was filled with the Holy Ghost, and such a great character she was. And she had a husband; he was a good old fellow. His name was… They called him Gabriel. And we just called him Gabe, for short.
E-224 Un tā, mēs nekādi nevarējām panākt, lai viņš nāk uz draudzi. Viņš vienkārši negribēja iet uz draudzi. Viņš to pateica. Ak, un tie puiši tur biljarda zālē, kur viņš apgrozījās, sacīja: “Tas vienkārši ir svētuļu bars, tur viņiem nekā nav.” Un vienīgais, kas svētdienas rītā bija jādara Geibam – viņš ņēma savu kiju un devās uz biljarda zāli vai vēl kaut kur, un dzīvojās ar tiem puišiem.
E-224 And so we could never get him to line up with the church. He—he just didn't want to come to church. He said that. Oh, and the boys down around the poolroom where he hung out, said, "That was a bunch of holy-rollers, and nothing to them." And the only thing Gabe had to do was, on Sunday morning, get his pool cue and go down to the poolroom, or something, and go around with the boys.
E-225 Bet viņa sieva bija īsta veltījusies svētā. Un viņa gāja uz draudzi un viņa lūdzās, un prasīja draudzes ganu un visus lūgties par Geibu. Jo, patiešām, dziļi savā sirdī viņš bija labs cilvēks. Un viņam tur bija neliels bizness, neliela vietiņa uz stūra, neliels apavu tīrīšanas bizness. Viņš tīrīja apavus un pelnīja pietiekami daudz naudas, lai aizietu uzspēlēt biljardu. Nu, viņš gāja un spēlēja biljardu. Un tā viņš vienkārši negribēja nostāties ierindā ar Evaņģēliju. Bet draudzes gans...
E-225 But his wife was a real devout saint. And she'd go to the church, and she would pray, and have the pastor and all to pray for Gabe. Because, really, down in his heart, he was a good man. And he run a little business down there, a little on the corner, little shoe-shine business. He'd shine shoes, and get enough money to play pool. Why, he went and played pool. So he just didn't want to line up with the Gospel. And the pastor…
E-226 Vecajam Geibam ļoti patika medīt. Lūk, arī draudzes gans bija mednieks, tāpēc viņš ņēma Geibu un viņi gāja medībās. Un tā, reiz, kad viņi visu dienu bija klejojuši pa mežonīgām vietām un dumbrāju, viņi pēcpusdienā devās mājās. Un viņiem bija tik daudz medījuma, ka teju vai panest nevarēja. Viņi gāja, no galvas līdz kājām apkrāvušies ar zaķiem un putniem. Un šādi viņi nonāca uz kādas vecas, zināmas takas. Viņi pacēlās pakalna virsotnē, pēc tam nokāpa lejā nelielā pilsētiņā, kas atrodas tur lejā. Tā bija sestdiena un rietēja saule.
E-226 Old Gabe liked to hunt a lot. So, the pastor was a hunter, too, so he'd take Gabe and go hunting. So, one day, after all-day's tramping through the wilderness and sloughs, they was on the road home that afternoon. And—and they had so much game they could just barely tote it. Had the rabbits and the birds, all over them, going along. And they come around an old familiar path as they come up. Come up the top of the hill, then went down into the little city down there. It was on Saturday, and the sun was going down.
E-227 Un draudzes gans nejauši atskatījās. Viņš jau kādu laiciņu nebija dzirdējis, ka vecais Geibs kaut ko teiktu. Un viņš atskatījās. Bet Geibs skatījās pār savu plecu uz saules rietu, kā tā grima aiz rietumu horizonta. Un draudzes gans atskatījās. Un viņš ievēroja, ka Geibs neko nesaka, bet iedams skatās atpakaļ. Un tā, vēl dažas minūtes draudzes gans turpināja iet uz priekšu.
E-227 And the pastor happened to look around. He hadn't heard old Gabe say nothing for quite a while. And he watched around. And Gabe was looking over his shoulders, towards the—the sun setting, as it was going across the western horizon. And the pastor looked back. He noticed Gabe wasn't saying nothing, but looking back as he walked. And so the pastor walked on for a few minutes.
E-228 Bet pēc kāda brītiņa uz viņa pleca uzgūlās liela, melna roka. Un tad viņš pārsteigts atskatījās, vecais Geibs skatījās viņam acīs, pa viņa vaigiem ritēja asaras, lūk, šādi tecēja. Viņš sacīja: “Mācītāj, rītdien tu mani redzēt tieši tur uz tā raudātāju sola.” Sacīja: “Pēc tam es no turienes aiziet un apsēsties blakus manai uzticīgajai sievai. Un tad es palikt tajā draudzē, kamēr Dievs nepasauks mani mājās.”
E-228 And after while, a big black hand laid on his shoulder. And when he turned, in surprise, old Gabe was looking him in the face, with tears running down his cheeks, dripping off like this. He says, "Pastor, in the morning you is going to find me right up there at that mourner's bench." Said, "Then I is coming right back from there, and take a seat by the side of my faithful wife. And then I is going to remain in that church until God calls me home."
E-229 Un draudzes gans, protams, pārsteigumā pagriezās. Viņš sacīja: “Geib, es to vēlējos un gaidīju, un ilgojos, un daudzus gadus par to lūdzu.” Viņš sacīja: “Geib, vai tas ir izlemts?”
E-229 And the pastor, of course, turned around in amazement. He said, "Gabe, I wanted, and waited, and longed, and prayed, for years, for this." He said, "Gabe, is it settled?"
E-230 Tas sacīja: “Jā, mācītāj, tas ir izlemts. Bet es gribēt to Svēto Garu. Un no rīta es doties pie tā raudātāju sola un es to dabūt, vai arī turpat nomirt.”
E-230 He said, "Yes, pastor, it's settled. But I wants that Holy Ghost, too. And I is coming up the mourner's bench in the morning, and I is going to get it, or I is going to die right there."
E-231 Sacīja: “Geib, es to augsti vērtēju.” Sacīja: “Bet es gribu tev kaut ko pajautāt, Geib.” Kurš no maniem sprediķiem, ko es sludināju, iedvesmoja tevi to izdarīt? Man gribētos zināt, kurš no manis sludinātajiem sprediķiem, par ko es sludināju. Vai arī kāda dziesma, ko dziedāja koris, kas iedvesmoja tevi pieņemt šo vareno lēmumu, Geib?”
E-231 Said, "Gabe, I—I appreciate this." Said, "But I want to ask you something, Gabe. What sermon did I preach, that inspired you to do this? I'd like to know what sermon I preached, what I preached on. Or, what hymn did the choir sing, that—that inspired you to make this great decision, Gabe?"
E-232 Un tas vecais nēģeris paskatījās uz draudzes ganu un sacīja: “Mācītāj,” sacīja viņš, “protams, es augsti vērtēju katru svētrunu, kuru tu sludināji.” Viņš sacīja: “Es augsti vērtēju visu, ko tu sacīji, mācītāj.” Viņš sacīja: “Un es augsti vērtēju katru jauko dziesmu, kuru dziedāja koris. Taču,” sacīja, “mācītāj, ne jau tur tā lieta.” Viņš sacīja: “Zini, es skatījos uz to sauli, kura laižas lejup tur tālumā. Vai tu zini, ka arī mana un tava saule laižas lejup, mūsu ķermeņa gaisma izdziest?” Un tā ir taisnība.
E-232 And the old Negro looked at the pastor, and he said, "Pastor," he said, "I sure appreciate every sermon you preached." He said, "I—I appreciate everything that you've said, pastor." He said, "And I appreciate every fine hymn the choir sang. But," said, "pastor, it wasn't that." He said, "You know, I was looking at that sun going down yonder. Did you know that my and your sun, too, is going down, the light of our body is leaving?" And that's true.
E-233 Šeit šajā rītā, tā ir taisnība, ļaudis. Saule laižas lejup, noriet jūsu dzīvē un manējā. Un tā noriet saskaņā ar laiku, civilizācijā. Ar to ir cauri. Un Viņš stāv pie durvīm [Brālis Branhams klaudzina pa kanceli–Tulk.], klauvē, ilgojas, gaida. Tas klusais klauvējiens, kaut kas dziļi jūsu sirdī, kas saka: “Tas esmu Es. Atver tagad.” Tas ir Viņš. Geibs tajā ieklausījās, un viņš pagriezās.
E-233 It's true here this morning, men. The sun is setting, setting in your life and in mine. And it's setting on time, in civilization. She is finished. And He stands at the door, [Brother Branham knocks on the pulpit—Ed.] knocking, longing, waiting. That little knock, something down in your heart that says, "It's I. Open up now." That's Him. Gabe had listened to that, and he turned around.
E-234 Un viņš pateica vēl kaut ko. “Mācītāj,” sacīja viņš, “tu zini, ka es esmu slikts šāvējs.” Viņš sacīja: “Es neko nevarētu nošaut. Tu zini, ka es nevarētu. Bet vienkārši paskaties uz šiem medījumiem – man un sievai pietiks uz visu nākamo nedēļu.” Un sacīja: “Tu zini, ka es nekam nevaru trāpīt, taču,” sacīja, “to man iedeva Viņš.” Sacīja: “Es kaut kā nodomāju: droši vien Viņš mani mīl, jo citādāk Viņš nebūtu pret mani tik labs.” Vai jūs kādreiz esat to apjautuši?
E-234 He said another thing. "Pastor," he said, "you know I'm a bad shot." He said, "I couldn't hit nothing. You know I couldn't. And just looky here at the game, enough to last me and my wife all next week." And said, "You know, I can't hit nothing, but," said, "He gave it to me." Said, "I just happened to think: He must love me, or He wouldn't be so good to me." Did you ever realize that?
E-235 Šodien Indijā uz ielas guļ mazi bērniņi, es to zinu, un viņiem ir uzpūtušies vēderiņi, viņu mazās smaganiņas ir šādi te izspiedušās, mirst bada nāvē. Tā māte lūdzas, lai viņš tiek paņemts, bet tur vēl ir tūkstoši. Kādā no pēcpusdienām atbrauc un savāc viņus ar nestuvēm un tā tālāk, un aizved viņus uz ceptuvi, un samet tos iekšā. Tur nav nekādas “Jāņa 14. nodaļas”. Ēd jebko, zāli uz zemes, mizas no kokiem vai jebko iespējamo.
E-235 In India, today, the little children, I know, laying on the street, and their little bellies swelled up, their little gums down like this, starving to death. The little mother begging to take this one, and there is thousands more. Of an afternoon, they come by and pick up, in the stretchers and things, and take them to the salamander and throw them in. There's no "John 14." Eat anything, grass from the ground, bark from the tree, or anything that they can do.
E-236 Mēs izmetam mūsu atkritumu spaiņos tik daudz, ka ar to pietiktu, lai viņus pabarotu. Šorīt mēs šeit sēžam, samaksājuši aptuveni pusotru dolāru par nelielu ēdiena porciju. Un mums ir labs apģērbs. Mēs braucam ar jauku automašīnu. Mēs dzīvojam jaukā namā. Jūs, uzņēmēji, kas esat šeit, jūsu bizness sekmējas, kā es esmu dzirdējis jūsu liecībās. Dievs ir labs pret jums. Vai jūs varat to aptvert?
E-236 We rake off enough, in our garbage cans, to feed them. We sit here this morning, paying about a dollar and a half for a little bit of food here. And we got good clothes. We drive a nice automobile. We live in a nice home. You businessmen here, your businesses are plushing, as I hear you testify. God is good to you. Can't you realize that?
E-237 Nu, Viņš jūs mīl. Vai jūs to zināt? Un tieši tāpēc skan tas klauvējiens: “Es stāvu pie durvīm un klauvēju. [Brālis Branhams klaudzina pa kanceli–Tulk.] Un, ja kāds izdzirdēs Manu Balsi un atvērs durvis, Es ieiešu pie viņa un kopā ar viņu vakariņošu, un viņš ar Mani.”
E-237 Why, He loves you. You know that? And that's the reason that knock comes, "I stand at the door and knock." [Brother Branham knocks on the pulpit—Ed.] And if any man will hear My voice, and open the door, I'll come in to him, and sup with him, and he with Me."
E-238 Lūk, šī klusā un nemanāmā Balss, kas klauvē pie jūsu sirds durvīm, varbūt Viņš ir klauvējis jau tik daudz, ka varbūt tas šobrīd ir ļoti kluss. Bet vienkārši būsim godīgi, vienkārši godīgi ar Dievu un ar sevi tikai uz mazu brītiņu. Tas nelielais klauvējiens tur dziļi iekšā, kas sacīja: “Labāk es apvaldīšu savus ieradumus. Labāk es mainīšos. Labāk es labošos. Es zinu, ka manī kaut kas ir. Es skatos šurp, es pārbaudu savu dzīvi ar šo Vārdu, un es redzu, ka man daudz kur nav taisnība.” Paskatieties apkārt, ieraugiet, cik tas ir labi; tā ir Viņa labestība, kas klauvē pie durvīm.
E-238 Now, that still, little Voice that knocks at your heart's door, it might knock so many times till it may be very faint right now. But let's just be honest, just honest with God and ourselves, for just one minute. That little knock, way down there, that said, "I better curb my ways. I'd better be different. I'd better straighten up. I know there's things in me. I look here, I examine my life with this Word, and I see I'm wrong in many things." Look around, see how good; it's His goodness that knocks at the door.
E-239 Nav nozīmes, ko mēs esam izdarījuši, cik daudz mēs esam grēkojuši, cik daudz mēs esam To atraidījuši, cik daudz mēs esam sacījuši: “Mēs izdarīsim to vēlāk,” Viņš tik un tā klauvē tā visa vidū. [Brālis Branhams klaudzina pa kanceli–Tulk.] “Un, ja kāds vīrietis vai sieviete vienkārši atvērs savu sirdi, Es ienākšu un vakariņošu.”
E-239 No matter what we done, how much we've sinned, how much we've turned It away, how much we said, "Later on we'll do it," He is still, in the midst of all that, knocking. [Brother Branham knocked on the pulpit—Ed.] "And if any man or woman will just open your heart, I'll come in and sup."
E-240 Paskatīsimies, ko Viņš vēlas šajā rītā, kamēr mēs nolieksim mūsu galvas, labi? [Pārtraukums lentas ierakstā–Tulk.]
E-240 Let's see what He wants this morning, will you, while we bow our heads? [Blank.spot.on.tape—Ed.]
E-241 Ak, mans Jēzu, es Tevi mīlu, es Tevi mīlu. Ak, par žēlastību, mīlēt Tevi vēl stiprāk, Kungs.”
E-241 "Oh, my Jesus, I love Thee, I love Thee. Oh, for grace to love You more, Lord."
E-242 “Kas ir tas teju vai nemanāmais, kas visu laiku saka man, manā sirdī, ka 'man ir nedaudz vairāk jāpietuvojas Jēzum'? Kas tas ir?” Vai šajā rītā jūs gribat atvērt Tam durvis?
E-242 "What is that little something keeps telling me, in my heart, that, 'I must come a little closer to Jesus'? What is that?" Do you want to open the door to That, this morning?
E-243 Un tā, lūdzu, lai katra galva ir noliekta un visas acis aizvērtas. Dziļi savā sirdī, esiet patiešām godīgi, tikai mazu brītiņu.
E-243 Now, with every head bowed, and every eye closed, please. Down in your heart, be real honest, just one minute.
E-244 Pie jūsu durvīm skan tāds kluss klauvējiens. Es lūgšos, tikai mazu brītiņu. Un vai patiešām jūs gribētu zināt, kas ir tas nemanāmais un noslēpumainais jūsu dzīvē, ko jūs gribētu ielaist? Vai jūs gribat, lai Viņš ienāk šajā rītā? Sakiet: “Brāli Branham, palūdz par to, lai es iegūtu ticību un žēlastību, lai vienkārši atvērtu savu sirdi un atļautu tam ienākt. Es gribu zināt, kas tieši klauvē pie manas sirds. Es zinu, ka tur kaut kas klauvē. Varbūt tā ir vēl ciešāka staigāšana. Varbūt tā ir citāda kalpošana. Varbūt tas ir tāpēc, lai atdotu sevi. Varbūt tas ir tāpēc, lai saņemtu Svēto Garu.”
E-244 You have such a little knock at your door. I'm going to pray, just a moment. And, sincerely, you'd like to know what that little mysterious something in your life is, that you'd like to let—let in. Would you want Him to come in, this morning? Say, "Brother Branham, pray that I'll have the faith and grace just to open my heart and let It come in. I want to know what This is, knocking at my door. I know there is something knocking there. Maybe it's a closer walk. Maybe it's a different ministry. Maybe it's to surrender myself. Maybe it's to receive the Holy Spirit."
E-245 Paceliet savu roku pretim Dievam un sakiet: “Te es esmu, Kungs.” Lai Dievs jūs svētī. Tieši tā. Ak, tas vienkārši ir it visur. “Pie manas sirds durvīm skan kluss klauvējiens.” Man šķiet, ka sešdesmit vai septiņdesmit procentu cilvēku.
Ar noliektām galvām.
E-245 Would you raise up your hand to God, and say, "Here I am, Lord." God bless you. That's it. Oh, it's just everywhere. "I have a little knocking at my heart's door." I guess, sixty or seventy percent of the people.
With our heads bowed.
E-246 Un tā, mūsu Debesu Tēvs: “Ir kāds Avots,” kā teica dzejnieks, “Asins pilns, kas no Emanuēla vēnām plūst; kad grēcinieks tur gremdēts tiek, tad visi grēka traipi zūd. Tas zaglis mirstošais, to Avotu reiz redzot priecājās; un arī es, tik ļauns kā viņš, tur savus grēkus mazgāju.”
E-246 Now, our Heavenly Father, "There is a Fountain," as the poet said, "that's filled with Blood drawn from Emmanuel's veins, where sinners plunged beneath the Flood lose all their guilty stain. That dying thief rejoiced to see that Fountain in his day, and there may I, though vile as he, wash all my sins away."
E-247 Un tā, Tēvs, mēs esam pateicīgi par tiem cilvēkiem. Un daži no viņiem, neapšaubāmi, ir apliecinājuši sevi par kristiešiem jau ilgu laiku, bet tomēr viņi ar īstenu pārliecību paceļ savas rokas. Kā būtu, Kungs, ja viņiem pat nebūtu šīs pārliecības pacelt savas rokas? Tad viņi ir pagājuši garām izpirkšanai. Kad aizdomājos par to stāvokli, ka klīstošā dvēsele klīst tumsā, nožēlojami akla, bet nezina to. Un viņi dzird Dieva klauvējienu un apbēdina To tik daudzas reizes, līdz Viņš vairs nekad neklauvēs. Un viņi paņem kaut kādu mācību vai vēl kaut ko un dzīvo ar to visas savas atlikušās dienas, lai piedzīvotu vilšanos tajā Tiesas Dienā.
E-247 Now, Father, we're grateful for these people. And some of them may, no doubt, has professed Christianity a long time, but they've got the—the real conviction enough to raise their hands. What, Lord, if they didn't even have the conviction to raise their hands? Then they are past redemption. Think of that place, that a wandering soul could wander out into darkness, and miserably blind and doesn't know it. And they hear the knock of God, and grieve It so many times until finally It never knocks again. And they pick up a creed or something, and live by it the rest of their days, to find themselves disappointed at that Day of the Judgment.
E-248 Es esmu pateicīgs, Kungs, par šiem cilvēkiem, kuri pacēla savas rokas un sacīja: “Esi žēlīgs man, Kungs. Ienāc manā sirdī, Kungs Jēzu, un atklāj man Sevi šodien. Un es atdošu Tev savu dzīvi. Te es esmu. Ja manī ir kaut kas, kas nav kārtībā, Kungs... Un es skatos uz savu dzīvi un redzu, ka tur ir tik daudz kā nepareiza, bet paņem mani uz Savu vareno darbnīcu un pārveido mani, un paņem prom no manis visu pasaulīgo un bezdievīgo. Un es pateicos Tev, Kungs, ka neesmu nonācis līdz tam, lai šķērsotu to robežlīniju, ka varu...kuru pārejot vairs nav iespējams atgriezties; apbēdināt Dieva Garu pēdējo reizi, un tad vairs nav nekāda ceļa atpakaļ.” Kā Jūda Iskariots un tie, kas pārdeva savu Kungu par trīsdesmit sudraba gabaliem. Un mēs darām to šodien par popularitāti un šīs pasaules rūpēm, un reliģiskām organizācijām un konfesijām, un ticības mācībām. Mēs vienkārši pārdodam Viņu par jebko.
E-248 I'm grateful, Lord, for these people who would raise their hands and say, "Be merciful to me, Lord. Come into my heart, Lord Jesus, and reveal Yourself to me today. And I'll give You my life. Here am I. If there's anything in me that's not right, Lord… And I look at my own life, and I see that there is plenty that's wrong, then take me into Your great molding house and—and mold me, and take from me all that's worldly and ungodly. And I thank You, Lord, that I haven't got to the place that I've crossed that line, that can, where you cross and can never return again; grieve the Spirit of God the last time, and now there's no way at, all back." Like Judas Iscariot and them, sold his Lord for thirty pieces of silver. And we do today, for popularity, and the cares of the world, and religious organizations and denominations, and creeds. We just sell Him for anything.
E-249 Ak, Kungs, esi žēlīgs patiesām sirdīm. Es lūdzos par viņiem, Kungs. Ak, ar visu, kas ir manī, es lūdzu Dievišķo žēlastību. Un uzklausi mani, Kungs, uzklausi mani. Un lai ir šī lielā vēlēšanās, līdz ar ticību, un lai zina, ka tas ir Dievs, kas runā uz viņu sirdīm. Tas ir Dievs, kas to visu dara. Un lai tieši tagad atveras sirds durvis un ienāk Jēzus, un kļūst par šīs situācijas Kungu, paņemot prom visu pasauli un padarot viņus par jauniem radījumiem Jēzū Kristū.
E-249 O Lord, have mercy to honest hearts. I plead for those, Lord. Oh, with all that's in me, I ask for Divine mercy. And hear me, Lord, hear me. And may this great desire, with faith, and know that it's God that spoke to their hearts. It's God that does these things. And may the heart's door come open just now, and Jesus walk in and become Lord of the situation, taking all the world out and making them new creatures in Christ Jesus.
E-250 Dziedini tos, kas ir slimi, Kungs. Saprotot, ka slimo ir ļoti daudz, es lūdzos par viņiem, Tēvs, lai tas lielais Ārsts tagad pieskaras arī viņu fiziskajām būtnēm un padara tās par Savu namu, Savu Mājvietu, kur Viņš var izstiept Savas rokas, atskanot aicinājumam. Kluss, liegs sirds sauciens, un lielais Ārsts ķersies pie darba. Dāvā to, Kungs. Uzklausi mūs šodien. Svētī visus klātesošos. Mēs lūdzam to Kunga Jēzus Kristus Vārdā. Āmen.
E-250 Heal those that are sick, Lord. Perceiving that there is so much suffering, I pray for them, Father, that now the great Physician will touch their physical being, also, and make it His home, His dwelling place, where He can reach forth His hands just at the call. The little, light call of the heart, and the great Physician is on the job. Grant it, Lord. Hear us today. Bless all that's present. In the Name of the Lord Jesus Christ, we ask it. Amen.
E-251 Un tā, ar noliektām galvām, patiešām pazemīgi, maigi, nodziedāsim šo seno draudzes dziesmu “Viņu mīlu es, Viņu mīlu es, jo Viņš pirmais mani mīlēja”. Un tagad ticiet, ka tas, ko jūs esat lūguši, par to nelielo, kluso klauvējienu pie tavas sirds, ka Jēzus tagad ienāks. Dziedāsim to klusiņām.
Viņu mīlu es, Viņu mīlu es,
Jo viņš pirmais mani mīlēja.
Un glābšanu man Golgātā
Viņš nopirka.
E-251 Now, with our heads bowed, real humbly, softly, let's sing this old hymn of the church, "I love Him, I love Him because He first loved me." And believe now that what you have asked, that that little still knock that was at your heart, Jesus will come in now. Quietly, as we sing it.
I love Him, I love Him
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
E-252 Un tā, ar noliektām galvām. Jūs, kuri gribat pieņemt Viņu kā Kungu savā sirdī: “Kungs, tagad aizvāc prom visu. Un no šī brīža es veltos Tev pie šī galda, Kungs, lai es atkal satiktos ar Tevi tajās varenajās Kāzu Vakariņās. Šajā rītā es veltu savu dzīvi Tev, tāpēc palīdzi man, mans Kungs. Ja es vēl neesmu saņēmis Svēto Garu, tad es meklēšu, līdz īstenais Svētais Gars ienāks un attīrīs manu dzīvi, padarīs mani par jaunu radījumu Kristū Jēzū. Es apsolu Tev šodien, Kungs, kad es veltos Tev pie šī galda. Kristus Vārdā es apsolu to darīt, paceldams savas rokas.”
E-252 Now, with our heads bowed. You that want to accept Him as Lord in your heart, "Lord, take away everything now. And from this hour, I'm making a consecration to You over this table, Lord, that I'll meet You again at that great Wedding Supper. I'm consecrating my life to You, this morning, so help me, my Lord. If I haven't received the Holy Spirit yet, I'm going to seek until the real Holy Spirit comes in and cleanse my life, makes me a new creature in Christ Jesus. I promise You today, Lord, as I make a consecration to You over this table. In the Name of Christ, I promise to do it, as I raise my hands."
E-253 Lūk, tagad paceliet savas rokas un dziediet ar aizvērtām acīm.
Es...
Vai tagad jūs sevi veltīsiet?
...Viņu mīlu es
Jo Viņš...
E-253 Now, you raise your hands, and sing with your eyes closed now. "I…" Will you consecrate yourself now?
I love Him
Because He…
E-254 Dievs, esi žēlīgs. Tēvs, paskaties uz šīm rokām un dāvā to, Jēzus Vārdā.
Un glābšanu man Golgātā
Viņš nopirka.
E-254 God, be merciful. Father, look upon these hands, and grant it, in Jesus' Name.
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
E-255 Tagad es gribu, lai jūs pastiepjaties pāri galdam un paspiežat kādam roku. Sakiet: “Lai Dievs tevi svētī, piligrim. Es priecājos, ka šajā rītā esam šeit kopā.” Tā tas ir. Vienkārši esiet visi kopā: metodisti, baptisti, katoļi, prezbiterieši. “Lai Dievs tevi svētī. Lai Dievs tevi svētī.” Reizēm Vēstījumi ir asi un stingri, bet mēs gribam attiekties pret to pareizi.
E-255 Now I want you to reach across the table and shake hands with somebody. Say, "God bless you, pilgrim. Glad to be here with you, this morning." That's right. Everybody just mix up, Methodist, Baptist, Catholic, Presbyterian. "God bless you. God bless you." The Messages sometime are cutting and hard, and we—we want to—to feel good about It.
E-256 Un tā, lai Dievs tevi svētī, brāli. Lai Dievs tevi svētī. Lai Dievs tevi svētī, māsa. Lai Dievs tevi svētī, mans brāli, lai Dievs ir ar jums. Lai Dievs tevi svētī. Lieliski. Lai Dievs tevi svētī, brāli Tonij.
E-256 Now, God bless you, brother. God bless you. God bless you, sister. God bless you, my brother, God be with you. God bless you. Fine. Bless you, Brother Tony.
E-257 Tagad uz brītiņu piecelsimies, ar mūsu rokām un sirdīm pretim Dievam, mūsu Tēvam.
E-257 Now let us stand just a minute, with our hands and hearts to God, our Father.
E-258 Visas ticības mācības, visi, tagad ticiet. Lūk, kad jūs esat palūguši, atcerieties, Jēzus sacīja: “Kad jūs lūdzat, ticiet, ka saņemsiet, ko prasījāt, un tas jums tiks dots.” Vai jūs tam ticat? Pasakiet: “Āmen.” [Sanāksme saka: “Āmen.”–Tulk.] “Es ticu, ka saņemšu to, ko es prasīju. Es esmu veltījis savu dzīvi Jēzum Kristum. Un, sākot no šīs dienas, es patiešām tā domāju, Dievs. Es staigāšu Tavā priekšā, kamēr tas kļūs par tādu realitāti, ka es caurcaurēm būšu apslēpts Jēzū Kristū.”
E-258 All—all creeds, all—all, now believing. Now, when you have prayed, remember, Jesus said, "When you pray, believe that you receive what you ask for, and it shall be given unto you." Do you believe it? Say, "Amen." [Congregation says, "Amen."—Ed.] "I believe that I receive that what I've asked for. I consecrated my life to Jesus Christ. And from this day, henceforth, I really mean it, God. I'll walk before You until it becomes such a reality, till I'm hid altogether in Christ Jesus."
E-259 Un tā, vai dziedāšanas vadītājs ir šeit? Ziniet, sāksim ar to brīnišķīgo seno dziesmu: “Ticībā uz Tevi raugos, Tu, ak Jērs no Golgātas, Glābējs Dievišķais”. Interesanti, vai tā māsa pie klavierēm mums nospēlēs to toni? Cik daudzi zina šo dziesmu? Pieceliet... Un tā, nodziedāsim to pilnā balsī: “Ticībā uz Tevi raugos, Tu, ak, Jērs no Golgātas.” Tagad visi kopā.
Ticībā uz Tevi raugos,
Tu, ak, Jērs no Golgātas,
Glābējs Dievišķais!
Uzklausi, kad lūdzos es,
Paņem visus grēkus prom.
Un no šīs dienas ļauj man
Pilnīgi Tev piederēt!
Tagad nolieksim mūsu galvas.
Kad pa dzīves tumšo labirintu eju,
Un nelaimes man apkārt vairojas,
Atcerieties, tagad jūs satiksiet šo pasauli.
Esi Pavadonis mans. (Ieklausieties.)
Pavēli, lai tumsa dienā pārvēršas,
Aizdzen visas bēdu bailes prom,
Un no Tevis nomaldīties
Neļauj man nekad.
E-259 Now, is the song leader here? Let's start that gracious old hymn, "My faith looks up to Thee, Thou Lamb of Calvary, Saviour Divine." Wonder if the sister on the piano would give us that key. How many knows the hymn? Raise, now, let's sing that to the top of our voice, "My faith looks up to Thee, Thou Lamb of Calvary." All together now.
My faith looks up to Thee,
Thou Lamb of Calvary,
O Saviour Divine;
Now hear me while I pray,
Take all my sin away,
O let me from this day
Be wholly Thine.
Let's bow our heads now.
While life's dark maze I tread,
And grief around me spread,
Remember, you're going to meet the world now.
Be Thou my Guide; (Listen.)
Bid darkness turn to day,
Wash all my fears away,
Nor let me ever stray
From Thee aside.
E-260 Padungosim to. [Brālis Branhams un sanāksme sāk dungot dziesmu “Ticībā uz Tevi raugos”–Tulk.]
E-260 Let's hum it. [Brother Branham and congregation begin to hum My Faith Looks Up To Thee—Ed.]

Наверх

Up