Septītais Zīmogs

The Seventh Seal
Datums: 63-0324E | Ilgums: 2 stundas 33 minūtes | Tulkojums: Rīga
Džefersonvila, Indiānas štats, ASV
E-1 Paldies tev, brāli. Kamēr vēl stāvam kājās, palūgsim.
Visuvarenais Dievs, Dzīvības Autors un visa labā, garīgo dāvanu Devēj, mēs tagad esam patiešām pateicīgi par šo tik brīnišķīgo un vienreizējo sadraudzības laiku Tavā Klātbūtnē, kas iezīmē ļoti svarīgu periodu mūsu dzīvēs, Kungs, mēs šo brīdi nekad neaizmirsīsim, kamēr vien dzīvosim. Un mēs lūdzam, Dievs, lai šajā noslēdzošajā vakarā... Mēs redzam Rakstos, ka noslēdzošajā svētku dienā Jēzus nostājās viņu vidū un iesaucās: "Ja kādam slāpst, lai nāk pie Manis!" Un es lūdzu, Debesu Tēvs, lai šovakar tas atkal atkārtojas, lai mēs izdzirdam mūsu Kunga balsi, kura mūs sauc un aicina kalpot Viņam, vēl tuvākai staigāšanai. Mēs jūtam, ka mēs jau sadzirdējām Viņa balsi, kad atvērās šie Zīmogi, kas sacīja, ka tagad ir pēdējais laiks un ka tas laiks ir pavisam tuvu. Dāvā šīs svētības, par kurām mēs lūdzam, Tēvs, Jēzus Kristus Vārdā un Viņa slavai. Āmen.
Lūdzu, sēdieties.
E-1 Thank you, brother. While we remain standing, let's pray. Almighty God, Author of Life and Giver of all good spiritual gifts, we are indeed grateful now for this most marvelous outstanding, a time of fellowship in--in Your Presence. Marks a great highlight in our lives, Lord, a time that we'll never forget no matter how long we should stay.
And we pray, God, that on this closing night... We are noticing the Scripture on the closing day of the feast, Jesus stood among them and cried out, "If any man thirst, let him come to Me,"... And I pray, heavenly Father, that that'll repeat again tonight that we could hear the Voice of our Lord calling us, and calling us into--to service for Him, closer walks. We feel that we've heard His voice already in the opening of these Seals, speaking that it's the last day, and the time is at hand. Grant these blessings that we ask for, Father, in Jesus Christ's Name and for His glory. Amen. Be seated.
E-3 Es vēlētos pieminēt, ka no visiem dievkalpojumiem, kādi vien man dzīvē ir bijuši...manuprāt, šajā nedēļā bija tik lieliskas sanāksmes, kādas man dzīvē vēl nav bijušas. Lai ko arī es... Protams, es esmu bijis liecinieks vareniem brīnumiem un dziedināšanas kalpošanām, taču te ir kaut kas vairāk. Tas ir tik īpašs laiks, viens no svarīgākajiem brīžiem manā dzīvē – atrasties šeit. Un es redzu, ka šis mazais lūgšanu nams tagad izskatās citādāk; un ne tikai tas, bet arī redzu, ka tas, kas ir iekšpusē, izskatās citādāk!
Un tā, es pajautāju Billijam (viņš tik ilgi nebrauca man pakaļ), bet viņš sacīja, ka tika kristīta vēl viena grupa. Tas nozīmē, ka šajā nedēļā vairāk kā simts cilvēku tika kristīti mūsu Kunga Jēzus Kristus Vārdā. Tāpēc mēs...mēs esam pateicīgi. Un lai Dievs jūs svētī!
Lūk, ja jums nav draudzes, uz kuru doties, mēs ielūdzam jūs uz šejieni, nāciet un esiet sadraudzībā ar mums. Vienkārši atcerieties, ka šī draudze ir atvērta. Mēs neesam nekāda konfesija (es ceru un paļaujos, ka tā nekad nebūs konfesija), bet vienkārši sadraudzība, kur vīrieši un sievietes, zēni un meitenes pulcējas pie Dieva galda un ir sadraudzībā ap Vārdu, un mums viss ir kopējs.
E-3 I'd like to add this, that of all the services I've ever had in my life, I believe this week has been the most glorious time of all my life in services. No matter what I have... I've seen great miracles performed, of course, before in healing services, but this is beyond that. It's been one of the great times, highlights of my life is to be here; and seeing the little Tabernacle take on this different look. Not only that, but the inside has taken on a different look...
And now, I was asking Billy... He was so long about coming, getting me. He said there'd been another group baptized (which it runs over a hundred) this week, of people being baptized in the Name of our Lord Jesus Christ; so we are--are thankful, and God bless you.
And now, if you do not have a church home, we invite you here to come and fellowship with us. Just remember that the church is open. We are no denomination, and I hope and trust that it'll never be a denomination, just a fellowship where men and women and boys and girls meet around the table of God, and fellowship around the Word and we have all things in common.
E-6 Lūk, un mums ir brīnišķīgs draudzes gans, īsts Dieva vīrs, un es esmu par to ļoti pateicīgs. Ja jūs atceraties to vīziju pirms gada – šajā vietā tika krāta tā Barība. Un tieši tā tas ir.
Un mēs... Tagad mums ir pietiekami daudz vietas svētdienas skolas nodarbībām visiem vecumiem, un mēs vienkārši esam ļoti pateicīgi par šādu iespēju. Bija laiks, kad daži cilvēki ļoti vēlējās, lai būtu svētdienas skolas nodarbības, kur viņi varētu sūtīt savus bērnus. Tagad jūs...tagad tādas ir. Tāpēc tagad... Tāpēc, lūdzu, brauciet pie mums, ja jums nav draudzes, uz kuru iet.
Protams, ja jums ir laba draudze, uz kuru jūs ejat, kur tiek sludināts Evaņģēlijs un tā tālāk, nu, tad tā...tā ir tieši tāda pati grupa kā pie mums, tikai cita, saprotiet, citā vietā. Taču, ja jums nav tādas pastāvīgas draudzes un jūs...
E-6 Now, we have a wonderful pastor, a real man of God; and I'm so thankful for that. And if you'll remember a vision a year ago, that food was stored up in the place; and that's exactly right. And we're--we have the place now adequate for the Sunday school classes for all the ages, and--and we're just very grateful for this opportunity. Someone had said sometime, if they would just have Sunday school classes where they could send their children. You... They got them now, so now, so you just come right on and be with us if you don't have a church home. 'Course, if you have a good church where you're going to, and preaches the Gospel, so forth, why, that's--that's just an--another group of us (You see?) somewhere else; but if you have no home and you're...
E-9 Kā es saprotu, daži cilvēki ir pārbraukuši šurp no citām valsts daļām, lai šī kļūtu par viņu pastāvīgo draudzi. Un mēs, protams, esam ļoti priecīgi uzņemt jūs šeit pie Tā Kunga Vārda. Un es atceros, manuprāt, kad es devos prom, es jums pateicu, ka...ka tās kalpošanas, kas būs saistītas ar mani, notiks šeit, šajā lūgšanu namā.
Es vēl nezinu, ko tieši Tas Kungs ir sagatavojis man nākotnē. Es to atdodu Viņa rokās. Tā nav kaut kāda māņticība vai vēl kaut kas; vienkārši es gaidu dienu no dienas, lai Viņš mani ved turp, kur es varētu kalpot Viņam vēl labāk. Un, kad Viņš ar mani būs beidzis, es uzticos, ka Viņš uzņems mani Mājās mierā.
E-9 I understand that several had--has moved in from other parts of the country to make this their church home, and we certainly welcome you here to the Word of the Lord.
And I remember... I guess, when I left I told you that--that the services, as far as I was concerned, would be here at the Tabernacle. I don't know yet what all the Lord has for me in future. I--I trust that to His hand (not some superstition or anything); I just wait day by day for Him to lead me into the place to where I could be of better service for Him. And when He's finished with me, then I'll trust that He will receive me home in peace.
E-11 Un es esmu ļoti pateicīgs par šīs draudzes cilvēku atsaucību. Kā man šonedēļ stāstīja Billijs, ka, manuprāt, katra ģimene no šī lūgšanu nama pie sevis kādu uzņēma. Viņi atvēra savas mājas un dzīves vietas un uzņēma cilvēkus, kuriem nebija kur palikt. Lūk, tā rīkojas īsti kristieši.
Bet dažas ģimenes izmitināja cilvēkus visos stūrīšos, kur vien varēja, lai cilvēkiem būtu kur pārnakšņot, jo tas bija ļoti grūts laiks kaut kāda...kaut kāda pasākuma dēļ, kurš notika sporta pasaulē, kaut kāds basketbols vai kaut kas tāds, un viesnīcu numuri jau bija rezervēti.
Turklāt arī liela grupa no... Man šķiet, ka šajā mazajā draudzītē ir pārstāvēti aptuveni...ir pārstāvēti aptuveni divdesmit astoņi vai trīsdesmit štati, šeit, lūgšanu namā, neskaitot divas vai trīs valstis. Tāpēc... Tāda, lūk, neliela atmoda. Tāpēc tam vien ir vajadzīgs diezgan daudz vietas. Es zinu par...
Es šodien pajautāju dažiem cilvēkiem, sacīju: "Es skatos, ka šeit sanāksmēs ir diezgan maz cilvēku no Džefersonvilas."
E-11 And now, I am very grateful for the cooperation of the Tabernacle people. As Billy was telling me this week, that I think every home that's represented here around this Tabernacle has a--somebody with them. They opened up your homes and places and taken in people that wouldn't have had any place to go to. Now, that's real Christian acts. See? And some homes have just stuck everybody in every little corner that they could to get people a place to stay, because this has been a very hard time on account of this, some kind of a affair that'd been going on about the sports world (some kind of basketball or something) and--and reservations had been made plus the great group from... I think represented here in this little church about around twenty-eight or thirty states represented right here in the church, besides two foreign nations, so--in this little revival, so that takes up quite a bit of room itself.
And know... I was asking today with some people; I said, "I understood there wasn't too many Jeffersonville people around in the meeting."
E-15 Kāds atbildēja, sacīja: "Mēs nevaram tikt iekšā!" [Brālis Branhams un sanāksme smejas–Tulk.] Nu, tas arī viss. Lūk, kas par lietu. Kāds no policijas un pārējie gribēja atnākt uz sanāksmi, taču sacīja... (bija tāda saruna) ....sacīja, ka atbrauca, taču nevarēja tikt iekšā, ka ēka jau bija pilnībā pārbāzta jau krietnu laiku iepriekš, un viņi nevarēja iekļūt iekšā. Nu, varbūt vēlāk viņiem bija laiks, taču viņi neatnāca. Tāpēc... Cilvēki sabrauc no dažādām vietām. Tāpēc mēs esam ļoti pateicīgi.
Un tā, es nezinu. Vēlāk tam seko Septiņas Bazūnes, tā ir vēl viena svētrunu sērija. Bet Zīmogos ir iekļauts praktiski viss. Sākumā mēs izskatījām draudzes periodus, jo tas bija pats...tas bija pats svarīgākais tajā laikā. Bet Zīmogu atvēršana parāda, kur dodas Draudze un kā Viņa beigs. Lūk, un es domāju, ka Debesu Tēvs ir bijis ļoti žēlīgs pret mums, ļaujot mums ieraudzīt, kas mums pieder.
E-15 Someone spoke up and said, "We can't get in"; that was the--that was the reason. Some of the police and so forth wanted to come to the meeting, but said... Had been talked around... said, but they come up and they couldn't get in. It was already filled up before even time that they could get in. So they had their time, maybe, later on and they didn't come, so now the people are coming from other places. So we're very grateful.
Now, I don't know. The next thing would follow this would be the Seven Trumpets in another message. But in the Seals, practically everything is included. The church ages come down and we placed them first, which was most--which was most important, but the... of that time... Now, the opening of the Seals shows where the church goes and how it ends up. And now, I think the heavenly Father has been certainly gracious to us for letting us see what we have.
E-17 Un es pateikšu, lūk, ko (es šeit paskatījos vecos pierakstus, no kuriem es sludināju pirms daudziem gadiem): es vienkārši nācu un sludināju to, kas, manuprāt, bija pareizi, taču tas bija tālu no patiesības. Lūk, un visus šos Četrus Zīmogus es izklāstīju apmēram divdesmit minūšu sprediķī, pilnīgi visu. Tos četrus jātniekus no Atklāsmes Grāmatas es saliku vienā kaudzē un sacīju: "Parādījās viens balts zirgs," sacīju, "tas droši vien ir agrīnais periods. Bet nākošais zirgs jāja ar badu," un tā tik uz priekšu. Taču, ak, kad Vārds patiešām tika atvērts, izrādījās, ka tam bija pavisam cita nozīme.
Tāpēc mums noteikti ir jābūt nomodā un jāgaida. Un varbūt tam bija jānotiek tieši šajā laikā. Varbūt ir pateiktas ļoti daudzas lietas, kurām citi cilvēki, iespējams, nepiekritīs. Taču es ticu, ka tad, kad pienāks tas varenais atrisinājumu laiks un mēs satiksim mūsu Kungu, jūs ieraudzīsiet, ka tas bija pareizi. Tas...tas patiešām ir pareizi.
E-17 Now, I say this... Looking over old notes that I preached on many years ago, I was just coming in and saying what I thought was right and going on. It was away off of the line. And now, all four of them Seals, I had it in about twenty minute sermon. Oh... The four horse riders of Revelations, I throwed them all together, and said, "One horse went in white"; I said, "perhaps that's the--the--the early age. And next horse went in famine," and then on like that.
But my, when the Word really was opened up, it was a hundred miles away from it. So it behooves us to watch and wait. Then maybe it had to be this time to do it. There may be many things that's been said that might be disagreeable with other people, but I believe when the great windup time comes and we meet our Lord, you'll find out that it was right. It--it--it really is.
E-19 Tie cilvēki, kas nav vietējie, no citām vietām, atbraukuši no dažādiem štatiem un valstīm: es augsti vērtēju jūsu patiesumu, lai ceļotu visus to gabalus un ņemtu atvaļinājumu. Un dažiem no viņiem pat nebija pārnakšņošanas vietas! Es...es to zinu, jo dažiem no viņiem es varēju palīdzēt atrast vietu kur palikt. Nebija pat naudas ēšanai vai kam citam, tāpēc...un tik un tā ieradās, cerībā, ka tas viss kaut kā atrisināsies. Un ar tādu stipru ticību, ka, ja arī viņiem vajadzēs iztikt bez ēdiena un pat bez naktsmītnes, viņi tik un tā ar lielu vēlēšanos atbrauca, lai dzirdētu šos...kā notiek šīs lietas. Ziniet, tas ir ļoti drosmīgi! Un visi bija tik...uz visiem simts procentiem.
Es tur satiku savu svaini, kas bija...mūrēja draudzes ķieģeļus un tā tālāk. Un es pateicu viņam, ka es ļoti novērtēju viņa darbu. Es neesmu mūrnieks un neko par to nezinu. Bet, kas ir pareizs stūris, vai tas ir taisni uzmūrēts, to nu es zinu.
E-19 Now, people who are from out of town, from around at different places, come in from different states and nations, how I appreciate your sincerity to travel all the distance and to take your vacations, and some of them even without places to stay. I know because I've been able to help some of them get places to stay, without even money to eat on, or anything else and so... and even have come anyhow, expecting something to happen to take care of it. And with such great faith in that that no matter if they have to go without food, or even a place to stay, they want to come hear those--them--them things happen anyhow. That's really gallant, you know. And everybody has just been so one hundred percent.
I met my brother-in-law back there which was the--the--had the bricklaying of the church and so forth; I was telling him about how I appreciated his job. I'm not a brick mason or I know nothing about it, but I do know what a square corner is and whether it's fixed up kind of right.
E-21 Un viņš pateica: "Vai zini," sacīja, "neko tādu es īsti neesmu redzējis, ka cilvēki strādātu kopā tik saticīgi."
Brālis Vuds, brālis Robersons un visi bija savās vietās un tā tālāk, un tas brālis, kurš...kurš ierīkoja draudzē akustiku...tas ir, skaņas sistēmu un pārējo; viņi sacīja: "Viss bija pilnīgā kārtībā." Kad viņiem kaut kas bija vajadzīgs, uzreiz atradās cilvēks, kas to izdarīs. Tāpēc tas ir... Dievs ir visā tajā programmā. Mēs par to esam ļoti pateicīgi.
Daudzi draudzē daudz ziedoja, lai palīdzētu, piemēram, mūsu brālis Dauhs un māsa Dauha, kuri sēž šeit, un daudzi citi, kas ļoti daudz ziedoja šīm vajadzībām. Un man šķiet, ka šobrīd pilnīgi nekā netrūkst un par visu jau ir samaksāts. Tāpēc mēs par to esam ļoti pateicīgi.
E-21 And he said, "I tell you," he said, "there never was such a time, hardly, that you ever seen such harmony amongst men when they all worked together." Brother Wood, Brother Roberson, and everybody just placing their places--everything. And the brother who put the acoustic, the--I mean the public addressing outfit and everything in the church... They said, "Everything just worked right." When they need something, there'd be the man standing there to do it. So, it's... God is in all the whole program. We're very thankful for this.
Many great donators in the church to help do it, such as our Brother Dauch and Sister Dauch setting here, and many others that's donated heavy to this cause. And I think right at the time they don't lack but a little bit and it all being paid for. So we're very grateful for that.
E-24 Atcerieties, tā ir jūsu draudze, jo jūs esat Kristus kalpi. Un tieši tāpēc tā ir uzcelta – atvērtas durvis, lai gatavotu Kristus kalpus un lai tie kalpi, kuri jau kalpo Kristum, nāktu un baudītu sadraudzību ar Jēzu Kristu. Un mēs gribam, lai jūs zinātu, ka ikviens ir laipni gaidīts.
Lūk, un reizēm, kad jūs dzirdat, kā es, būdams zem svaidījuma, uzbrūku organizācijām, es...es ar to nedomāju jūsu ganu vai kādu citu brāli, māsu draudzē, tāpēc ka, galu galā, Dievam ir cilvēki pilnīgi visās organizācijās. Taču organizāciju Viņš nepieņem, Viņš pieņem indivīdu no organizācijas. Un... Organizācijai ar to vispār nav nekāda sakara.
Jo, kad cilvēki tik ļoti sasaistās ar organizāciju, viņi nespēj ieraudzīt neko vairāk par to, ko saka tā baznīca. Saprotat? Un tas noved pie tā, ka vairs nav sadraudzības ar citiem, un tā ir sistēma, kas Dievam nav patīkama, tā ir pasaulīga lieta, ko Dievs nav licis darīt.
E-24 And remember, it's your church, for you are a servant of Christ, and that's what it's built here for, a open door to make servants, and for servants who are already servants of Christ, to come in and enjoy themselves around the fellowship of Jesus Christ. And we want you to know that everybody's welcome.
And now, when you hear me sometimes under the time of anointing kinda rake down the curtain on organization, I--I don't mean that against your pastor or against any brother, sister in church, because after all, God has people in every organization there is; but He don't accept the organization. He accepts the individual in the organization. And the--it doesn't take an organization; therefore, when people get so bound around organization, then they can't see nothing else but just what that church says. You see? And that makes disfellowshipping with others, and it's a system that God is not pleased with, and it's a worldly affair never ordained of God.
E-27 Tāpēc es ar to nedomāju kādu konkrētu cilvēku. Starp katoļiem, ebrejiem, lai kas arī viņi nebūtu, vai...vai metodistiem, baptistiem, prezbiteriešiem, jebkurā organizācijā, ārpus organizācijām, un no nekonfesionālajiem un visiem citiem – Dievam it visur ir Viņa bērni. Saprotat? Un es uzskatu, ka ļoti bieži viņi tur atrodas ar konkrētu mērķi – lai izstarotu Gaismu, izvelkot tos iepriekšnolemtos no visām vietām. Un...un tajā varenajā dienā, tad mēs ieraudzīsim, ka Kunga Jēzus Kristus Draudze tiks sasaukta uz to vareno satikšanos gaisā, un mēs visi pacelsimies augšup, lai Viņu satiktu. Un es...es gaidu to stundu.
Jā, tik daudz ko vēl varētu pateikt!
Un šovakar, šajā pēdējā, noslēdzošajā vakarā kā parasti visi ir... Dziedināšanas dievkalpojumā es redzu, ka cilvēki ar cerību gaida, kad tiks izdarīts kaut kas varens, dziedināšanas dievkalpojumā, un tas padara viņus saspringtus, nervozus. Un es redzu to pašu šovakar – visi gaida cerībā ieraudzīt, kā... (un tā tas ir bijis katru vakaru) ...kad atvērsies šie Zīmogi.
E-27 So now, I don't mean any individual, Catholic, Jewish, whatever it might be, or--or Methodist, Baptist, Presbyterian, any organization, and no organizations, and--and non-denominationals and all, God has His children sitting out in there. See? And many times I believe they're out there for a purpose: to give light, pulling out those predestinated ones from all around everywhere. And--and on that great day we'll see then, the Church of the Lord Jesus Christ will be called to the--to the great meeting time in the air, and we'll all go up to meet Him, and I'm--I'm looking for that hour.
Now, there's so much could be said, and tonight on the final closing night, as usually, everybody's... In a healing service, I find, under anticipations for great things to be done in the healing service, which makes them a tension, nervous. And then I find the same thing tonight, that everybody's under expectation of seeing how... And each night it's been that way, for the opening of those Seals.
E-29 Tagad es gribu to izskaidrot tā pamatīgi. Katru reizi, katru reizi, kad šie Zīmogi nostājās vietā, viss, ko es par tiem biju domājis un biju lasījis citu cilvēku teikto, bija pretrunā tam, kas atnāca pie manis istabā.
Un mans prāts tagad... Tieši tāpēc es šorīt novadīju dziedināšanas dievkalpojumu, jo mans cilvēciskais prāts tik ļoti attālinās no mana paša domāšanas veida. Es centos neiziet no istabas, nolaizdams aizkarus un ieslēgdams gaismu (šodien ir astotā diena), un pat nekāpu savā mašīnā, lai kaut kur aizbrauktu.
Man bija jāaizbrauc ar brāļiem uz banku, lai parakstītu dokumentus un visu ko tādu, saistībā ar naudu un pārējo, kas bija paņemts kredītā šim draudzes namam. Taču es...es uzreiz atgriezos un uzreiz ķēros pie izpētes.
Un neparastais tajā ir tas, ka pilnīgi neviens nav neko pateicis vai... Parasti cilvēki klauvējas, velk un dara visu ko citu. Bet nekā tāda vispār nebija. Tas ir vienkārši fenomenāli.
E-29 Now, I want to make this real clear. Every time, every time that these Seals has come to the place, everything that I ever believed on them and has read of other people, has been contrary to what come to me in the room. And my mind, at this time... The reason I had that healing service this morning, because my human mind is becoming so away from my own way of thinking. I have tried to stay in a--in a room with the shades pulled down, a light on (This is the eighth day.) and not even got in my car to--to go anywhere.
I had to go with some brothers down to the bank to sign some notes and things on money and stuff that's been borrowed for this church, but I--a--but I come right straight back and went right to study. And the strange thing, there hasn't been one person said anything or... Usually they're knocking and pulling and around. There hasn't been one thing. It's been very phenomenal.
E-33 Tur, kur es ēdu, pie brāļa Vuda, parasti tur ir pilns ar automašīnām. Un astoņi vai desmit cilvēki grasījās tajā laikā atbraukt pie viņiem ciemos, bet neviens no viņiem neatbrauca.
Bet tajā rītā, es nekad neaizmirsīšu, kas notika tajā rītā – mūsu Pestītāja žēlastība pret Savu nogurušo, novārdzināto kalpu. Es atbildēju uz viena nabaga cilvēka jautājumu kā vien pratu, domādams, ka esmu atbildējis pareizi, kad pēkšņi bija sajūta, it kā es būtu kaut ko atņēmis bērniņam, es sajutu lielu nosodījumu un nezināju, kas par lietu. Un es nodomāju, ka varbūt (tā kā es steidzos, lai pagūtu novadīt dziedināšanas dievkalpojumu) kāds ir bezcerīgi slims un vajag par viņu nekavējoties palūgt. Un es pajautāju klātesošajiem. Pēc pāris minūtēm tas tika atklāts. Un kāds sacīja: "Lūdzu, izlasi...izlasi to vietu vēlreiz," vai kaut kā tā. Un tajā brīdī es paņēmu to lapiņu un izlasīju vēlreiz, paskatījos, kas tajā rakstīts, un ieskatījos Grāmatā, un izrādījās, ka atbilde bija pavisam citādāka, uz to jautājumu, uz kuru es atbildēju. Saprotat?
E-33 Where I've been eating at, at Brother Wood's, usually that place is packed around with cars, and they had eight or ten different people was going to come stay with them during this time, and not a one of them come.
Then this morning, I'll never forget this morning; the grace of our Saviour to His tired weary servant. When I'd answered a poor person's question, and the best of my mind, thinking that I'd done right, and all of a sudden as if I'd--I'd taken something away from a child, I was so condemned and didn't know what it was. And I thought, "Maybe being that I was pressing to get to that healing service, maybe somebody so desperately sick that had to be prayed for right then..." and I asked the audience. A few minutes, it was revealed. Somebody said, "Won't you read your--read your text over," or something, and that time I picked up a little piece of paper and read it again to see what it said and looked down on the Book, and it was altogether different, the question I was answering. See?
E-35 Es gribētu jums nodot, lūk, ko: kad atnāk pārdabiskais, tas ir Kristus prāts. Tu tik ļoti attālinies no savas personīgās domāšanas, ka tavs paša prāts...es... Tas... Tu... Es ne... Neprasiet man to izskaidrot, jo es to nevaru. Saprotat? Es nespētu to izskaidrot. To nespētu neviens.
E-35 May I just pass this to you. When the supernatural comes in, that's the mind of Christ. You become so far away from your own thinking till in your own mind... I... This... you... I... Don't--don't let me try to explain that, because I can't. See? I couldn't do it. There's nobody could do it. How could that man that's the Elijah stand up there on the mountain under the Presence of God, and pull down fire from heaven, then rain right behind the fire, and then close the heavens, and it didn't rain for three years and six months, and go right back and call the rain on that same day? And under that anointing, how... and took four hundred priests out and killed them, and then run to the wilderness screaming for his life on a threat of one woman. See? Jezebel, she swore that she'd take his life. When Ahab and all of them was there to see the Presence of God and the great miracle done.
E-36 Kā gan tas vīrs Elija varēja stāvēt uz tā kalna, atrazdamies Dieva Klātbūtnē, un izsaukt uguni no debesīm un uzreiz pēc uguns lietu? Un tad aizvērt debesis, un lietus nelija trīs gadus un sešus mēnešus, tad atgriezties un tai pat dienā izsaukt lietu? Un būdams zem tāda svaidījuma... Un aizveda un nogalināja četrsimt priesterus, bet pēc tam aizbēga uz tuksnesi, brēkdams par savu dzīvību kaut kādas sievietes draudu dēļ. Redzat? Jezabele, viņa nozvērējās, ka to nogalinās. Kaut arī tur bija Ahabs un visi pārējie, un viņi redzēja Dieva Klātbūtni un kā tiek izdarīts liels brīnums. Redzat? Viņa... Gars bija viņu atstājis. Bet ar savu fizisko domāšanu viņš pat nezināja, ko domāt. Saprotat? Viņš nespēja domāt pats par sevi.
Un atcerieties, ka eņģelis viņu iemidzināja un deva viņam atpūsties, uzmodināja viņu, iedeva dažus plāceņus, tad atkal viņu iemidzināja, atpūtināja, un uzmodināja, un atkal iedeva viņam dažus plāceņus. Un mēs nezinām, kas notika ar to vīru tajās četrdesmit dienās. Pēc tam viņš tika noslēpts kaut kādā alā, un Dievs viņu pasauca.
E-36 See, his... The Spirit had left him. In his natural way of thinking, he didn't know how to think. See? He couldn't think for himself. And remember, the Angel put him to sleep and rested him, raised him up, give him some cakes and put him back to sleep and rested him, and raised him up, and give him some cakes again; and we don't know what happened to the man for forty days. Then he was pulled back in a cave somewhere and God called him.
E-38 Necentieties izskaidrot pārdabisko – to nevar izskaidrot. Saprotat? Vienīgais, kas ir jādara, ir vienkārši jāiet uz priekšu. Un es cenšos izskaidrot visu pēc iespējas labāk, taču turpmāk es...es domāju, ka vairāk es necentīšos to darīt. Vai nu jūs pilnībā ticēsiet, vai arī nē. Un es... Vēlāk jūs sapratīsiet iemeslu.
Lūk, es cenšos būt godīgs. Dievs zina.
E-38 Don't try to explain nat--a supernatural; you can't do it. See? Only thing to do is just go right ahead. And I'll try to make myself clear as I can; but from henceforth, I think I'll never try it again. See? You just absolutely believe or not, and now, you'll see a little later why.
Now, I've tried to be honest. God knows that. And that question this morning; I was trying to answer it just as honestly as I knew how. I just read the first part of the verse, and it was a--wouldn't have been right, but the Holy Spirit understanding that I... My mind... See, look, the last two or three days what's been happening. See, I--I called seven hundred--seven thousand, seven hundred, this morning; was trying... And it was picked up by the people (See?), and that showed that you was watching.
E-39 Un tas jautājums šorīt, es centos atbildēt uz to, cik patiesi vien spēju. Es vienkārši izlasīju pirmo panta daļu, un tas bija...tas nebija pareizi. Taču Svētais Gars, saprazdams, ka es...mans prāts... Redziet... Paskatieties, kas notika pēdējās divās vai trīs dienās. Redziet, es...es nosaucu septiņus simtus....septiņus tūkstošus par septiņiem simtiem. Šorīt es centos... Un cilvēki to ievēroja, un tas parāda, ka jūs esat nomodā. Lūk, bija vēl gadījums, kad es centos pateikt "balodis", bet nosaucu to par jēru; bet es to uzreiz ievēroju. Un pēc tam, lūk, tam vienam, ko es neievēroju, Svētais Gars tam uzreiz pievērsa manu uzmanību.
Tas ir divkāršs apstiprinājums, ka tā visa ir taisnība. Viņi... Dievs ir nomodā par to, lai viss būtu pareizi. Tā tas ir. Viņš grib... Viņš grib, lai jūs zinātu, ka tā ir Patiesība.
Tieši Viņš ir Tas, kas to sūta, jo tas noteikti nebūtu... Es šeit mācījos tieši tāpat kā jūs. Tāpēc mēs... Es esmu ļoti pateicīgs par šīm zināšanām, ko tagad zinu par To Kungu un kādā stundā mēs dzīvojam, ka mēs dzīvojam pašā pēdējā laikā, pirms Draudzes aiziešanas.
Lūk, vienkārši... Mēs te aizrunājāmies, tāpēc vienkārši vēlreiz paprasīsim Viņa svētības Vārdam.
E-39 Now, another one where I was trying to say "the dove," and I called it "the lamb"; but I caught that right away. And then here one, I didn't catch on that, the Holy Spirit turned right back around and called me to it. That's a double confirmation that these things are right. God's watching over to see that it's right. That's right. He wants to... He wants you to know that it's the Truth. He's the One that's sending it, 'cause it sure wasn't... It was just as much to me learning as it was--has been to you.
And so we are... I'm very grateful for the--the--the knowledge--know now of the Lord, what hour we're living in (See?), living right in the end time before the going away of the Church. Now, just--we've been talking, so let's just ask His blessings on the Word again.
E-43 Mūsu Debesu Tēvs, lūk, tuvojas tas varenais vakars, varenā stunda, kurā ir noticis kaut kas varens. Tas bija visapkārt cilvēkiem, un, Tēvs, es lūdzu, lai šovakar tas tiek darīts zināms cilvēku sirdīs un prātā un nepaliktu nemazākās šaubu ēnas, lai viņi zinātu, ka Dievs joprojām ir Goda Krēslā un ka Viņš joprojām mīl Savu tautu, un ka jau tuvojas tā stunda, tā stunda, kuru ilgojas redzēt pasaule, jo tā vaid, ilgodamās pēc izpirkšanas. Mēs redzam, ka stihijas ir gatavas pagriezt to atpakaļ sākotnējā stāvoklī.
Mēs redzam, ka stihijas ir gatavas ievest Draudzi Kristus Klātbūtnē. Mēs redzam, ka Līgava iegūst apveidu, uzvelk kāzu drēbes, gatavojas. Mēs redzam, kā uzplaiksnī gaismas. Mēs zinām, ka mēs esam pie beigām.
Debesu Tēvs, tagad, kad mēs gatavojamies sludināt jeb mācīt par šo ievērojamo, vareno notikumu, kas notika Godībā pirms kādiem diviem tūkstošiem gadu un tika parādīts varenajam, mīļotajam apustulim Jānim (un šovakar mēs grasāmies par to runāt), lai tagad iznāk Svētais Gars Savā varenajā atklāsmes spēkā, lai atklātu mums to, ko Viņš vēlas, lai mēs zinātu, kā jau Viņš to ir darījis vairākus pēdējos vakarus. Mēs atdodamies Tev līdz ar šo Vārdu, Jēzus Vārdā. Āmen.
E-43 Our heavenly Father, here comes that great night, the great hour that when a great thing has happened. It's been all around the people. And, Father, I pray that tonight that'll be made known beyond a shadow of doubt to the people's hearts and mind that they'd know that God is still on the throne, and that He still loves His people, and it's the hour--hour that the world has longed to see, is now approaching, for it cries out for redemption.
We can see the elements ready to bring it back. We can see the elements ready to bring the Church into the Presence of Christ. We can see the--the Bride taking on the form, putting the wedding garment on, making ready. We can see the lights a-flickering. We know that we're at the end.
Now, heavenly Father, as this goes forward now to preach or to teach on this great mighty event that taken place in glory some two thousand years ago, and was given to the great beloved apostle, John, and tonight we're to speak upon it, let the Holy Spirit come forward now in His mighty power of revelation, that He might reveal to us that thing which He wants us to know, as He has in the last few nights. We commit ourselves to You with the Word, in Jesus' Name. Amen.
E-46 Un tā, varbūt atveriet savas Bībeles, ja vēlaties. Tas ir pavisam īss pants, viens pants no Svētajiem Rakstiem, un tas ir pēdējais pants, kas atrodas...gribēju teikt, pēdējais Zīmogs.
Lūk, vakar vakarā mēs runājām par Sesto Zīmogu.
Pirmajā Zīmogā mēs tikām iepazīstināti ar antikristu. Viņa laiks beidzās, un mēs ieraudzījām, kā viņš aizgāja.
Dzīvā būtne jeb zvērs tika stādīts priekšā kā Dieva spēks, kurš iznāca vienlaikus ar antikrista spēku, lai ar to cīnītos. Es nedomāju, ka kādam šajā jautājumā varētu būt kādas šaubas.
Mēs ieraudzījām, ka uzreiz pēc tam (pēc draudzes laikmeta, kad dzīvās būtnes aizgāja, beidzās) mūsu priekšā atvērās pavisam cita aina – dzīvo būtņu vairs nebija. Saprotat? Bet tas parādīja virzību uz priekšu Lielo Bēdu periodā pēc tam, kad Draudze bija aizgājusi.
E-46 Now, as you're--want to turn maybe in your Bibles, and this is just a short verse, one verse of Scripture, but it's the--the last verse found--last Seal rather. Now, last night we were speaking on the Sixth Seal. First Seal, being the antichrist introduced, his time went through, and we seen how he went out, how the beast that was introduced on God's power that went forth with the antichrist power to combat it. I don't believe there could be a question in anybody's mind about it.
Then we find out immediately after that, when that church age, them beasts, went--got through we find out we changed the whole picture there. No more beasts come out. See? But it was introducing, coming forward over into the tribulation period after the Church had went out. And how perfectly it fit right in with the church ages. I don't see one iota, one thing that didn't fit perfectly, even to the ages and everything, and the time. Think of it. That shows it had to be God do it. See? The human mind could not fathom that.
E-51 Cik ideāli tas sakrīt ar draudzes periodiem! Es neredzu, ka pat viena rakstu zīme, jebkas cits ideāli nesakristu, pat periodi un pārējais, un laiki. Aizdomājieties par to. Tas parāda, ka to noteikti paveica Dievs. Cilvēka prāts nespētu to izprast.
Un turklāt mēs tagad redzam, ka tas...mēs... Kungs ļāva mums paņemt Rakstus, Svētos Rakstus, to, ko paredzēja Jēzus. Un vai tad mēs paši būtu to ieraudzījuši? Un, lūk, atnāk, atver un izskaidro. Savā sprediķī, uz to atbildēdams, Viņš pilnīgi precīzi parādīja Sešus no Zīmogiem, bet Septīto Viņš izlaida. Redzat?
Bet, kad bija atvērti tie Zīmogi, Dievs (pievērsiet tam uzmanību), Viņš vispār nesāka atvērt nevienu simbolu no Septītā Zīmoga. Redzat? Tas ir pilnīgs noslēpums pie Dieva. Ievērojiet. Tagad mēs izlasīsim no Bībeles, no Septītā Zīmoga. Tas ir Atklāsmes Grāmatas 8. nodaļā.
Kad atvēra septīto zīmogu, tad iestājās klusums debesīs kādu pusstundu.
E-51 And now, we find out that that... Also we... The Lord let us take the Scripture, the Holy Scripture, what Jesus said would take place. And how would we have ever found that? And here it comes over and reveals and bring it just exactly (His sermon there) answering that, brings out exactly to the point, six of the Seals, but He omitted the Seventh. See?
Then when the Seals were open, God (notice here), He omitted revealing even any symbol of the Seventh one. See? It's a perfect secret with God. Notice, now we're going to read in the Bible in the--the Seventh Seal. That's found in Revelations the 8th chapter.
And when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of a half hour. (And that's all we have on it.)
E-54 Tas arī ir viss, kas par to ir pateikts. Un tā, pievērsīsim uzmanību...
Es centīšos jūs pārāk ilgi neaizturēt, jo daudziem no jums šovakar vēl ir ceļš priekšā, ir jādodas mājās. Un es tomēr nolēmu šorīt novadīt dziedināšanas dievkalpojumu, lai jūs varētu aizbraukt no rīta, lai jums nebūtu jāgaida. Un tagad mēs...
Un arī man, man ir jābrauc uz...uz Tūsonu Arizonas štatā, kur es dzīvoju. Un... Tagad tur ir manas mājas. Bet pēc tam es...es gribu atgriezties atpakaļ uz šejieni, ja Dievs dos, apmēram... Ģimene grib atbraukt uz dažām dienām jūnija mēnesī. Lūk, un, iespējams, man tajā laikā izdosies satikties ar jums šeit dievkalpojumos.
E-54 Now, we're going to notice, and try to not hold too long, 'cause many of you will be on the road yet tonight going home. And I thought again of having a healing service this morning, which would let you go in the morning, wouldn't have to wait over. And now, we... And I too; I've got to journey on to--to Tucson, Arizona, where I live, and, my home now. And then I--I want to be back here, the Lord willing, around... The family wants to come back for a few days in June. And now, maybe I'll get to meet you all down here at a meeting in that time.
E-57 Mani nākamie ieplānotie dievkalpojumi būs Albukerkē, Ņūmeksikas štatā, manuprāt, tas būs devītajā, desmitajā un vienpadsmitajā datumā. Es būšu tur ceturtdien un lielajā piektdienā. Lūk, man vajadzēja tur vadīt visas sanāksmes, bet man jau bija citi plāni, kurus es līdz tam laikam nebūtu izdarījis. Tāpēc es novadīšu ceturtdienas vakarā un piektdienas vakarā Albukerkē, Ņūmeksikā.
Bet pēc tam...pēc tam nākamā drīzumā ieplānotā tikšanās (iespējams, mēs vēl īsti nezinām) būs pie maniem labiem draugiem, pie grupas "Pusnakts sauciens" Sozerpainā, Ziemeļkarolīnas štatā.
E-57 My next appointed service is Albuquerque, New Mexico. I think it's the 9th, 10th, and 11th. I'll be there Thursday and Good Friday. So I was to have the whole thing, and I had other appointments where I couldn't make it till that time, so I'll have Thursday night and Friday night at Albuquerque, New Mexico.
And then--and then the--the next known, close, is potentially (We don't know for sure.), that's to be with my good friends, the--the group of the "Midnight Cry" at--up at Southern Pines, North Carolina. And they're on the phone in there now, which they've sent telegram message, and everything in coming this close for another group at Little Rock of the Jesus' Name people that I had the meetings with over at the Cow Palace last summer. They're having their convention at Little Rock, Arkansas. And they've been, since last year, wanting at least one night or wants the whole of it, but they would even be ready for one night.
E-59 Tagad viņi tur klausās pa telefonu, un viņi sūtīja telegrammas, ziņojumus un tā tālāk, un šādi pietuvojās citai grupai Litlrokā, "Jēzus Vārds" ļaudīm, pie kuriem man bija sanāksmes pagājušajā vasarā restorānā "Cow Palace". Viņi pulcējas uz konferenci Litlrokā, Arkanzasā. Un jau no pagājušā gada viņi ir lūguši vismaz vienu vakaru. O-o, viņi gribētu visu konferenci, bet viņi būtu gatavi kaut vai vienam vakaram. Tāpēc es viņiem pateicu (vēl īsti nezinot, kā rīkoties), es pateicu, ka viņi var to izziņot "kā iespējamu". Pēc tam, nedaudz vēlāk viņi darīs to zināmu.
Vai viņš tikko zvanīja? Jā. Labi. Ko tu saki? [Brālis saka: "Hotspringa."–Tulk.] Hotspringa, jā? Es kļūdījos. ["Divdesmit ceturtajā."] Divdesmit ceturtajā... ["Maijā."] Maijā? [Kāds saka: "No divdesmit ceturtā līdz divdesmit astotajam jūnijam."] No divdesmit ceturtā līdz divdesmit astotajam jūnijam. Lūk, tas ir paziņots kā "iespējams", tas ir, ja tā būs Dieva griba. Saprotat? Es...
Lūk, kāpēc man patīk tā darīt. (Vēlāk jūs to uzzināsiet. Labi?) Kad es kaut kur braucu, es gribu būt kārtīgi pārliecināts un zināt, ka Dievs man lika tur doties. Un, ja kaut kur uzceļas ienaidnieks, tad es saku: "Es atrodos šeit Kunga Jēzus Vārdā, atkāpies!" Saprotat? Saprotat? Redziet, šādi tev ir pamats zem kājām. Saprotat? Kad Viņš tevi kaut kur sūta, Viņš par tevi parūpēsies. Saprotat? Bet, ja tu dodies pašpaļāvīgi, tad es nezinu, varbūt Viņa tur nebūs. Tāpēc es...es gribu būt tik pārliecināts, cik vien varu būt. Daudzas reizes es esmu gājis tur, kur Viņš man neteica iet, bet man patīk būt pēc iespējas pārliecinātākam. Lai Tas Kungs jūs visus tagad svētī.
E-59 And so I told them, not knowing just what to do, I said they could advertise it potentially, then they'll let it know a little later. Has he just called? Uh-huh. All right. What say? [Brother Branham speaks to someone about the proposed meetings--Ed.] (Hot Springs, is it? I was mistaken. Twenty-fourth of May? 24th to 28th of June.) Now, it's announced potentially. That is, if it is the will of the Lord.
See, I'll--here's the reason I like to do those things. You'll learn a little later now. See? When I go to a place, I like to set my feet down there knowing that God said go there. Then if the enemy rises up anywhere, I say, "I'm here in the Name of the Lord Jesus; just move back." See, see? Then you're--you're sure of your ground. See?
When He sent you anywhere, He will take care of you. See? But if you go presumingly, then I don't know. He might not be there. So I--I want to be sure as I can be. I've took many ones that He didn't tell me to take, but I--I like to be as sure as possible. The Lord bless you all now.
E-62 Lūk. Un tā. Mēs redzam... Šeit ir tikai viens pants, tāpēc sākumā gribētos šeit izdarīt vēl kaut ko. Jūs ievērojāt, ka mēs izlaidām 7. nodaļu. 6. nodaļa beidzas ar Sesto...Sesto Zīmogu. Taču starp Sesto Zīmogu un Septīto Zīmogu kaut kas notiek. Saprotat? Un tas ir tik...tik apbrīnojami ielikts tieši savā vietā, starp 6. un 7. nodaļu. Un tā, ievērojiet, ka 7. nodaļā...mēs redzam, ka starp 6. un 7. ir intervāls, intervāls starp Atklāsmes Grāmatas 6. un 7. nodaļu, un šis intervāls ir dots starp Sesto un Septīto Zīmogu. Lūk, to nevar atstāt bez uzmanības. Ir ļoti svarīgi, lai mēs pievēršam uzmanību šim īsajam laika posmam.
E-62 Now, now, we notice, this being just one verse here, we'd like to do something just a little--a little bit before here. If you noticed, we skipped the 7th chapter. The 6th chapter ends up the sixth--the Sixth Seal, but between the Sixth Seal and the Seventh Seal, there's something takes place. See? And how--how lovely that's placed just at its right place--between 6th and 7th chapter.
Now, if you notice in the 7th chapter, we notice between the 6th and 7th there's an interval--an interval between the 6th and 7th chapter of the Book of Revelations; and it's between the Sixth and Seventh Seal that this interval is given. Now, we want to notice this: very important that we notice this little time.
E-63 Un tā, ņemiet vērā, ka pēc Atklāsmes Grāmatas 4. nodaļas Draudze ir prom. Pēc tam, kad ir izgājuši četri jātnieki, Draudze ir aizgājusi. Saprotat? Viss, kas notika ar Draudzi, notika līdz Atklāsmes Grāmatas 4. nodaļai. Viss, kas notika antikrista kustībā, turpinājās līdz 4. nodaļai, un Atklāsmes Grāmatas Ceturtajā Zīmogā viss beidzās gan Kristum, gan antikristam. Un antikrists nonāk līdz savai iznīcībai ar savu armiju; un Kristus atnāk ar Savu armiju.
E-63 Now, remember, after the 4th chapter of Revelations, the Church is gone. After the--the four horse riders has went out, Church is gone. See? Everything that happened to the Church happened up to the 4th chapter of the Book of Revelations; everything that happened in the antichrist move, went up to the 4th chapter, and the Fourth Seal of Revelations (both for antichrist and Christ) ended up; and antichrist comes to his doom, and--with his army, and Christ comes with His army.
It's an old battle that started way back beyond time. And then they was... Satan and his angels was kicked out. And then they come to the earth, and the battle set in again. Because Eve broke down the barrier from where she was isolated behind the Word of God, and from that very hour, Satan won the battle over God's Word, because one of His subjects, the weaker, let down the bar.
E-64 Tā ir sena kauja, kas sākās jau sen, pirms vēl sākās laiks. Un pēc tam viņi bija...sātans un viņa eņģeļi tika nomesti, un tad viņi atnāca uz zemi. Un cīņa atkal iedegās, jo Ieva salauza barjeru, kas viņu sargāja, Dieva Vārda apsardzību. Un no tā brīža sātans guva uzvaras kaujā pret Dieva Vārdu, jo viens no Viņa padotajiem, tas vājākais, atteicās no aizsardzības. Un tieši tā viņš ir uzvarējis kauju katru reizi – tas bija tāpēc, ka kāds no Viņa padotajiem atteicās no Vārda aizsardzības.
Un šajā pēdējā draudzes periodā viņš to ir izdarījis caur organizētajām sistēmām. Tas nozīmē, īstā, patiesā, svētā dzīvā Dieva draudze ar melīgo jātnieku nepieņēma Vārdu un aizveda draudzi no Vārda uz dogmu.
Un tā, cik daudzi zina, ka Romas katoļu baznīca ir uzcelta uz dogmas? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Vai viņi to atzīst? – Absolūti. Protams! Protams, viņi to atzīst. Tas vispār nav... Katoļu baznīca, viņi it nemaz par to neapvainosies, jo viņi to zina. Viņi te pavisam nesen pievienoja vienu jaunu dogmu – ka Marija tika augšāmcelta. Vai atceraties, tas bija pirms dažiem gadiem, pirms kādiem desmit gadiem? Cik daudzi to atceras? ["Āmen."] Avīzēs tur... Protams. Saprotat? Visur. Jauna dogma. Redziet, tas viss ir dogma, nevis Vārds. Saprotat?
E-64 And that's exactly how he's won the battle every time has been because one of His subjects let down the bar from the Word. And it was done in this last church age through an organizational system which the real genuine holy church of the living God with a lion rider would not accept the Word and turned the church from the Word to dogma.
Now, how many knows that it's dogma that the Roman Catholic church is built on? Do they admit it? Absolutely. Sure, certainly they admit it. There's no... The Catholic church, wouldn't hurt their feelings a bit, because they know that. They just added a new one here not long ago that Mary was resurrected. You remember it here a few years ago, about ten years. How many remembers that? Papers and every... Sure, everything the new dogma. See, it's all dogma, not Word. See?
E-67 Nesen pārrunās viens priesteris sacīja: "Branhama kungs," viņš sacīja, "Dievs atrodas Savā Draudzē."
Es sacīju: "Dievs ir Savā Vārdā."
Viņš sacīja: "Mums nevajadzētu strīdēties."
Es sacīju: "Es nestrīdos. Es vienkārši izsaku apgalvojumu. [Brālis Branhams iesmejas–Tulk.] Dievs ir Savā Vārdā. Tā tas ir. 'Ja kāds no Tā kaut ko atņems vai Tam pieliks...' tā ir teikts Vārdā."
Viņš sacīja: "Nu, Dievs taču ir devis...Kristus deva Savai Draudzei varu un pateica viņiem, ka viss, ko viņi saistīs uz zemes, tas būs saistīts Debesīs, un ka..."
Es sacīju: "Tā tik tiešām ir Patiesība."
Viņš sacīja: "Mums ir...balstoties uz šo principu, mums ir vara atlaist grēkus."
Un es sacīju: "Ja jūs darīsiet to tā, kā tas tika dots Draudzei un kā viņi to darīja, tad es tam piekrītu. Ja tā, tad, lūk, ir ūdens, lai kristītos Jēzus Kristus Vārdā, lai dabūtu grēku piedošanu. Nevis, ka kāds jums saka, ka jūsu grēki ir piedoti." Saprotat? Saprotat? Tieši tā.
E-67 A priest, on an interview recently, he said, "Mr. Branham," he said, "God is in His church."
I said, "God is in His Word."
He said, "We're not supposed to argue."
I said, "I'm not arguing. I'm just making statement." God is in His Word. That's right. "Anybody that'll take anything away from It or add anything to It..." said the Word.
He said, "Well, God gave... Christ gave His church power, and told them whatever they bound on earth be bound in heaven."
I said, "That is exactly Truth."
He said, "We have on--upon these principles, that we have power to loose sin, and..."
I said, "If you'll do it the way that it was give to the church and the way they did it, I'll accept it. If you do, there's water here to be baptized in the Name of Jesus Christ for the remission of your sins, not by somebody telling you your sins are remitted." See? That's exactly.
E-72 Paskatieties uz Pēteri Vasarsvētku dienā, viņam bija atslēgas. Atcerieties, viņam ir tās atslēgas, par kurām viņi tik runā. Un tie vīri sacīja: "Brāļi, ko lai mēs darām, lai izglābtos?"
Pēteris sacīja: "Nožēlojiet visi savus grēkus un tieciet kristīti Jēzus Kristus Vārdā," (kādēļ?), "lai jūs saņemtu grēku piedošanu, un tad jūs saņemsiet Svētā Gara dāvanu. Jo šis solījums ir dots jums un jūsu bērniem, un visiem, kas vēl ir tālu, ko Tas Kungs mūsu Dievs pieaicinās." Pareizi. Tāpēc tas atrisina šo jautājumu uz visiem laikiem. Viss ir nokārtots. Ar to pietiek.
Lūk, taču, redziet, atnāca antikrists, kā mēs to attēlojām un parādījām. Kāda varena atklāsme! Ak vai! Un padomā tikai, visus šos gadus mēs redzējām, kā tas viss turp arī virzījās. Un tas ir absolūti un tieši TĀ SAKA TAS KUNGS.
E-72 Watch Peter with the keys on the day of Pentecost. Remember, he has the keys that they are talking about. And the--the man said, "Men and brethren, what can we do to be saved?"
Peter said, "Repent, everyone of you; be baptized in the Name of Jesus Christ."
"What for?"
"For the remission of sins. And then you shall receive the gift of the Holy Ghost, for the promise is unto you and to your children, them that's far off, even as many as the Lord our God shall call." That's right. So that settles it forever. It's all over. That did it.
Now, but you see, antichrist come in, as we've pictured it and showed it. What a revelation, my, my. And to think all these years we've seen it moving up, and here it--it's absolutely directly THUS SAITH THE LORD.
E-75 Lūk, un šeit mēs redzam šo intervālu starp starp 6. un 7. nodaļu. Un tā, Atklāsmes Grāmatas 7. nodaļā ir...atklājas notiekošais. Tas nav šeit uzrakstīts vienkārši tāpat. Tas nav šeit ielikts vienkārši nejauši. Saprotat? Šī nodaļa šeit atrodas ar konkrētu mērķi, un tieši atklāsme ir tā, kas kaut ko atklāj. Paskatieties, cik noslēpumaini un cik matemātiski tā iederas Rakstos! Saprotat? Precīzi.
Vai jūs ticat Dieva matemātikai? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Ja nē, tad jūs noteikti nomaldīsieties...jūs noteikti nomaldīsieties Vārdā. Ja sāksiet likt četriniekus vai sešiniekus, vai vēl kaut ko matemātisko vārdu vietā, kas iet noteiktā secībā, tad jums noteikti izveidosies bilde, kurā govs ēdīs zāli kaut kur koka galotnē. Jūs noteikti aiziesiet kaut kur greizi, tāpēc ka Dievs ne...viss Viņa Vārds ir pilnīgā saskaņā ar...ar matemātiku. Tieši tā. Absolūti, pilnīgi! Nav neviena cita literāra darba, kas būtu tā uzrakstīts kā šis – tik pilnīgi matemātiski.
E-75 Now, and we notice this interval now between the 6th and the 7th chapter. Now, the 7th chapter of Revelation here is a--reveals a happening. It's not in here just for nothing. It's not put in between this for nothing. See? It is here for a purpose, and it's a revelation that reveals something.
Notice, how mysterious and how mathematically it fits right into the Scripture (See?), exactly. You believe in God's mathematics? If you don't, you're sure lost in the... You'll sure get lost in the Word. If you start putting a four or six or--or something besides just the mathematical words, running in order, you'll sure have in your scene a cow picking grass in top of a tree somewhere. You'll--you certainly run out, because God does not... His whole Word does run completely in--in--in mathematics. Yes, sir. Perfect, the most perfect... There's no other literature written like It--like It--so perfect in math--mathematics.
E-77 Lūk, 8. nodaļa tikai atver Septītā Zīmoga ainu...ainu, kur nekas vairāk nav atklāts. Un tā, Septītajā Zīmogā nav atklāts nekas. Nu, tam nav nekāda sakara ar Atklāsmes Grāmatas 7. nodaļu. Šī Septītā Zīmoga atklāšanās ir pilnībā bezvārdu.
Un, ja vien man būtu laiks (es pamēģināšu ar vairākiem piemēriem), tad es jums parādītu, ka par šo Septīto Zīmogu tiek runāts jau no pašas 1. Mozus grāmatas. No paša sākuma, 1. Mozus grāmatā šīs Septītais Zī...šie zīmogi vienmēr virzījās.
Vai jūs atceraties, kā šorīt mēs izskatījām tās lietas? Un esiet vērīgi, kas notiks šovakar, un jūs redzēsiet, ka tad, kad aiziet līdz tam Septītajam Zīmogam, tas uzreiz apstājas. [Brālis Branhams uzsit gaisā knipjus–Tulk.] Jā.
Kad pats Jēzus Kristus runāja, stāstīdams par pēdējo laiku, kad Viņš pārstāstīja visus Sešus Zīmogus, un, kad Viņš aizgāja līdz Septītajam, Viņš apstājās. Lūk, lūdzu. Redzat? Tas ir kaut kas varens.
E-77 Now, the--the 8th chapter only reveals the scene of--the scene of the Seventh Seal where nothing else is revealed. Now, nothing is not revealed in the Seventh Seal. Now, has nothing to do with the 7th chapter of--of Revelation. It's the revealing of the Seventh Seal is perfectly mute. And if I only had time (I'll try a few places.) to show you all the way back from Genesis this 7th chapter--this Seventh Seal is--is spoke of. From the very beginning in Genesis, this seventh--these Seals moved right up.
Couldn't you remember this morning bringing these things up? And watch tonight bringing them up, and you find out when it gets to that Seventh Seal, she cuts off. Just... Jesus Christ, is speaking Himself, told of the end time and when He got--told all six Seals; when He got to Seventh, He stopped. There it is. See? It's a great thing.
E-81 Un tā, tagad mēs šeit nedaudz parunāsim par šo 7. nodaļu, lai, tā teikt, aizpildītu to vietu starp Sesto un Septīto Zīmogu. Jo tas šobrīd ir vienīgais materiāls, no kura mums atsperties, šis Sestais Zīmogs...starp Sesto un Septīto Zīmogu ir Israēla izsaukšana.
Lūk, šeit sēž daudzi brīnišķīgi mani draugi no Jehovas lieciniekiem, kuri visi ir...jeb tādi ir bijuši. Varbūt daži no viņiem joprojām ir Jehovas liecinieki. Taču viņi...tas ir, Rasela kungs vienmēr sauca tos simtu četrdesmit četrus tūkstošus par pārdabisko Kristus Līgavu. Saprotat? Viņi... Tas nav pareizi.
Tam nav vispār nekāda sakara ar draudzes laikmetu. Tas pilnīgi noteikti ir Israēls. Lūk, pēc maza brītiņa mēs izlasīsim. Un tā, šis intervāls starp sesto...starp Zīmogiem – tā ir simtu četrdesmit četru tūkstošu ebreju izsaukšana un apzīmogošana, kas tiek izsaukti Lielo Bēdu periodā pēc tam, kad Draudze jau ir aizgājusi. Saprotat? Tam nav vispār nekāda sakara ar draudzes periodu. Ak, tie ir izsauktie, un tas ir pilnībā saskaņā ar Rakstiem! Pēdējās Daniēla trīsarpus nedēļas, kas ir piešķirtas Daniēla tautai. Saprotat? Nevis pagāniem, bet Daniēla tautai, bet Daniēls bija ebrejs.
E-81 Now, now, we're going to speak here now on this 7th chapter just a minute to--to kinda bridge it in between Sixth and Seventh Seal, because that's the only material that we have to go on right now, is the Sixth--between the Sixth and Seventh Seal, is the calling out of Israel.
Now, I have many fine Jehovah Witness friends sitting here. It's all... Or have been. Maybe some of them's still Jehovah Witness. But they've always applied (Mr. Russell did.) this hundred and forty-four thousand to be in the supernatural Bride of Christ. See? They... It's not. It has nothing to do in the church age at all. They're absolutely Israel. (Now, we're going to read in a few minutes.) Now, this interval between the sixth--the Seals is a calling and sealing of the hundred and forty-four thousand Jews called in the tribulation period after the Church is gone. See? It has nothing to do with the church age at all. Oh, called in perfectly in harmony with the Scripture, Daniel's last three and one half weeks allotted to Daniel's people. See? Not the Gentiles, to Daniel's people, and Daniel was a Jew.
E-84 Un tā, skatieties, Israēls...Israēls tic tikai saviem praviešiem un...ja vien tie ir apstiprināti.
E-84 Now, notice, Israel--Israel believes only her prophets, and after they are vindicated. And nowhere through the church age, since in the early apostolic church, has the Protestant church ever had a prophet. Tell me who it was, and show it to me: never. They had in the early apostolic age one called Agabus which was a vindicated prophet. But in--when the Gentiles came in into inheritance of God, and Paul turned to the Gentiles after Peter (as we read last night) had received from the Lord that he was taking a--a people from the Gentiles for His Name, His Bride, then there never has been on the pages of history, a Gentile prophet.
E-85 Un nevienā draudzes periodā, sākot ar pirmo apustulisko Draudzi, protestantu draudzei nebija neviena pravieša. Nosauciet man tādu un parādiet to man. Nekad! Agrīnajā apustuliskajā periodā bija viens vārdā Agabs, kurš bija apstiprināts pravietis. Taču, kad pagāni ienāca Dieva mantojumā un Pāvils pievērsās pagāniem (pēc tam, kad Pēteris, kā mēs izlasījām vakardien, saņēma no Tā Kunga, ka Viņš no pagāniem ņems tautu Savam Vārdam, Savu Līgavu), kopš tā laika vēstures lappusēs vairs neparādās neviens pagānu pravietis. Vienkārši paši izskatiet vēsturi un noskaidrojiet. Kāpēc? – Tas būtu bijis tiešā pretrunā Vārdam. Precīzi.
Kad iznāca pirmais, tā bija lauva – tie bija pravieši, Vārds.
Iznāca nākamais, tas bija smags darbs, upuris.
Iznāca nākamais, tā bija cilvēka gudrība.
Taču mums ir apsolīts, ka pēdējā dienā tas atkal atgriezīsies Draudzē, lai izlabotu visu, kas bija sagrozīts, neievērots, neizdarīts, atstāsts neizdarīts. Šeit taču ir paredzēts, ka septītā eņģeļa vēstījums piepildīs Dieva noslēpumus. Un toreiz mēs to visu izskatījām. Mēs redzam, ka tas pilnībā saskan ar Rakstiem. Lūk, kāds ir iemesls.
E-85 Now, you just go back through history and find out. Why? Exactly, it'd be contrary to the Word exactly. When the first went forth, it was a lion. That was prophet's Word. The next went forth was the work, sacrifice. The next come forth was the cunningness of--of man. But we are promised in the last day that to return to the church again for the benefit of straightening up all that has been misled--misundone--left undone, for it's predicted here that the seventh angel's message would finish the mysteries of God. And then we've went through it all. We see that it's perfectly in harmony with the Scriptures. That's the reason.
E-88 Bet vai jūs varat iedomāties, kā šis cilvēks parādīsies uz skatuves? Kad viņš parādīsies, atcerieties, tas būs tik necili un tamlīdzīgi, ka draudzes to vispār nepamanīs. Un vai jūs varat iedomāties, ka draudzes, kas joprojām ir pakļautas reformatoru tradīcijām, kādreiz spētu pieņemt pravieti no Dieva, kurš kategoriski iestāsies pret viņu mācībām un organizācijām?
Cik man zināms, ir tikai viens cilvēks, kas varētu to piepildīt, tikai viens Gars, kāds ir bijis uz zemes. Tas būtu...tas noteikti būtu Elija viņa laikā. Un ir pareģots, ka tieši tā arī būs, jo tas taču ir Kristus Gars.
Kad atnāca Kristus, Viņš bija pati pilnība. Viņš bija Pravietis. Viņš bija praviešu Dievs. Saprotat? Saprotat?
E-88 Now, could you imagine when this person comes on the scene--when he does, remember, it'll be so humble and things till the churches will miss it a long ways. And could you imagine the churches, still under the tradition of the reformers, would ever receive a prophet from God who would be firmly against their teachings and organizations?
Now, there's only one person could fulfill that, only one spirit's ever been on earth that I know; it would either be... It would have to be Elijah in his time. And it was predicted that it would be, which is nothing but the Spirit of Christ. When Christ come, He was the fullness; He was a prophet; He was the--the God of the prophets. See, see?
E-91 Kristus. Paskatieties, kā viņi ienīda Viņu. Taču Viņš atnāca tieši tā, kā par Viņa atnākšanu sacīja Vārds. Taču, tā kā Viņš bija Pravietis, viņi zaimodami pazaudēja Dieva Valstību, saukdami Dieva Garu, kurš veica atpazīšanu un līdzīgas lietas, par "nešķīstu garu", sacīdami, ka Viņš ir...Viņš ir zīlnieks jeb velns. Bet tas ir...
Zīlnieks ir velns, saprotiet, velna gars. Noteikti. Vai jūs to zinājāt? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Pilnīgi noteikti. Zīlēšana ir pravieša atdarināšana, kas Dieva priekšā ir absolūta zaimošana.
E-91 Christ, look how they hated Him. But He come exactly the way the Word said He would come. But being that He was a prophet, they blasphemed themselves away from the Kingdom of God by calling the Spirit of God, which was discerning and so forth, an unclean spirit. Said He was a--He was a fortuneteller or a devil... That is a... Fortuneteller is a devil (See?), devil spirit. Certainly. Did you know that? Absolutely. Fortunetelling is an impersonation of a prophet, which is absolutely blasphemy before God.
E-93 Tagad skatieties. Aicināti pilnīgā saskaņā ar Svētajiem Rakstiem par Daniēla pēdējiem trīsarpus gadiem.
Ievērojiet, Israēla ticīgajiem...ticīgajiem Vecajā Derībā ir pateikts ticēt saviem praviešiem tikai pēc tam, kad tas pravietis būs apstiprināts. "Ja jūsu vidū ir kāds garīgs vai pravietis, tad Es, Tas Kungs, tavs Dievs, atklāšos viņam un runāšu viņam parādībās, caur sapņiem, skaidrošu sapņus." Ja kāds ir redzējis sapni, pravietis būs spējīgs to izskaidrot. Un, ja...ja viņam būs vīzija, viņš to izstāstīs. "Es viņam atklāšos, caur parādībām un sapņiem Es atklāšos viņam. Un, ja tas, ko viņš saka, piepildīsies, tad klausiet to pravieti, jo Es esmu ar viņu. Ja tas nepiepildās, tad nebīstieties no viņa." Jā. Tā tas ir. Ejiet prom, vienkārši atstājiet viņu. Saprotat? Bet tas...
E-93 Now, notice, called in perfect harmony with the Scriptures of Daniel's last three and a half years. Notice, Israel's believer--believers only are told in the Old Testament to believe their prophets after the prophet has been vindicated. "If there be one among you who's spiritual or a prophet, I, the Lord my--thy God, will make Myself known unto him and speak to him in visions, through dreams": interpret dreams.
Somebody have a dream, the prophet will be able to interpret it. And if--if he has a vision, he speaks it, "I'll make Myself known to him through visions and dreams--make Myself known. And if what he says comes to pass, then hear that prophet, 'cause I'm with him. If it doesn't, then don't fear him at all." That's right. "Get away; just let him alone." See?
E-95 Israēls tam ticēs vienmēr. Vai tad jūs neredzat? Kāpēc tā? (Lūk, es gribu, lai jūs šo mācību šovakar labi atceraties.) Kāpēc? Tāpēc ka tā ir Dieva pavēle viņiem.
Nav svarīgi, cik daudz brošūru tur var aizvest un izplatīt pagāni. Nav svarīgi, cik daudz jūs braukājat pa Izraēlu ar Bībeli padusē, pierādot to, to un vēl to; viņi pieņems tikai un vienīgi pravieti. Pilnīgi pareizi. Jo tikai pravietis varētu paņemt dievišķo Vārdu un ielikt To īstajā vietā, un būt apstiprināts pravietis – tam viņi noticēs. Pareizi.
E-95 Now, that... Now, Israel always is going to believe that. And don't you see, because why? Now, I want you to catch this lesson good tonight now. Why? Because that's an order from God to them. I don't care how many tracts that the Gentiles get over there and spread out. I don't care how much you go through Israel with a Bible under your arm proving this, that, or the other; they'll never receive nothing but a prophet. That's exactly right. For a prophet is the only one who could take the Divine Word and put It in Its place and be a vindicated prophet; they'll believe it. That's right.
E-97 Reiz es runāju ar vienu ebreju šeit Benton-Hārborā, kad tas Džons Rajens, kas teju vai visu dzīvi bija akls, atguva redzi. Viņi aizveda mani uz turieni, uz to "Dāvida namu". Un iznāca tas rabīns ar garu bārdu. Viņš pajautāja: "Kādā varā tu iedevi Džonam Rajenam viņa redzi?"
Es atbildēju: "Jēzus Kristus, Dieva Dēla Vārdā."
Viņš sacīja: "Dievam nevar būt nekādu Dēlu!" Redzat? Un viņš sacīja: "Jūs taču nevarat sagriezt Dievu trīs gabaliņos un tad iedot Viņu ebrejam. Jūs no Viņa uztaisāt trīs Dievus, jūs taču esat īstu pagānu bars!"
Es sacīju: "Es nedalu Viņu trīs daļās." Sacīju: "Rabīn, vai tad tas nebūtu dīvaini, ja jūs ticētu, ka viens no jūsu praviešiem ir pateicis kaut ko nepareizu?"
Viņš sacīja: "Mūsu pravieši nav pateikuši neko nepareizu."
Es sacīju: "Par ko ir teikts Jesajas 9:5?"
Viņš sacīja: "Par Mesiju."
Es sacīju: "Tādā gadījumā Mesija būs Cilvēks-Pravietis. Vai pareizi?"
Sacīja: "Jā, ser. Tā tas ir."
Es sacīju: "Parādiet man, kur Jēzus to nebūtu piepildījis." Viņš sacīja... Es sacīju: "Kāds sakars ar Dievu būs šim Mesijam-Pravietim?"
Viņš sacīja: "Viņš būs Dievs."
Es sacīju: "Tieši tā. Tagad jūs to redzat Vārdā."
Dievs ir mans liecinieks, tas ebrejs tur stāvēja un asaras ritēja pa viņa vaigiem, sacīja: "Es paklausīšos tevi kādreiz vēlāk."
Es sacīju: "Rabīn, vai jūs tam ticat?"
Bet viņš sacīja: "Paklausies," viņš sacīja, "Dievs var no šiem akmeņiem radīt Ābrahāmam bērnus." Es sapratu, ka viņš man citē no Jaunās Derības.
Es sacīju: "Pareizi, rabīn! Un tagad, kā tad ar to?"
Viņš sacīja: "Ja es to sludinātu, tad es būtu tur lejā," (jūs zināt, ka viņu ēka atrodas tur uz kalna), "būtu tur lejā uz ielas, ubagodams maizei."
E-97 As I was talking to a Jew up here at Benton Harbor, when that John Rhyn, being blind all of his life nearly, received his sight. They taken me over there to that House of David, and this rabbi come out with his long beard; he said, "By what authority did you give John Rhyn his sight?"
I said, "In the Name of Jesus Christ, the Son of God."
He said, "Far be it from God having a son." And he said, "You people can't cut God in three pieces and give Him to a Jew, make three gods out of Him. You are a bunch of heathens."
I said, "I don't cut Him in three pieces." I said, "Rabbi, would it be a strange thing for you to believe one of your prophets told something wrong?"
He said, "Our prophets don't tell nothing wrong."
I said, "Who was Isaiah 9:6 speaking of?"
He said, "The Messiah."
I said, "Then Messiah will be a man-prophet. Is that right?"
He said, "Yes, sir, that's right."
I said, "Show me where Jesus missed it." He said... I said, "What relation will Messiah-prophet be to God?"
He said, "He will be God."
I said, "That's right. Now, you got it on the head." So help me, that Jew standing there and the tears rolling off his cheeks, said, "I'll hear you sometime later."
I said, "Rabbi, you believe that?"
And he said, "Look," he said, "God is able of these stones to rise children unto Abraham." (I knowed he was in the New Testament.)
I said, "Right, Rabbi. Now, what about it?"
He said, "If I preached that, I'd be down there," (you know where their place sets on the hill there) "down there in the street begging my bread."
I said, "I would rather be down there begging my bread..." (The Jew's still got his hands on money, you know. See, see?) "I'd rather..." (and his name in gold on the...) I said, "I'd rather be down there eating salty crackers and drinking branch water, and know that I was in the harmony with God and true than I would be here with my name on that building in gold letters like that, and knowing I was away from God to know that." He wouldn't listen to me no more. So he went in.
E-105 Es sacīju: "Es labāk atrastos tur lejā un ubagotu savai maizei." Ebrejiem, jūs zināt, joprojām ir nauda. Saprotat? Saprotat? "Es labāk..." Bet viņa uzvārds ar zelta... Es sacīju: "Labāk es tur lejā ēdīšu sālītus sausiņus un dzeršu ūdeni no upes, bet zināšu, ka es esmu saskaņā ar Dievu un uzticīgs, nevis atradīšos šeit, kur mans uzvārds ir uzrakstīts uz šīs ēkas ar, lūk, tādiem zelta burtiem, bet zinot, ka es esmu tālu no Dieva. To nu es zinu." Viņš pārstāja manī klausīties, viņš iegāja iekšā.
Taču tieši tā tas ir. Dievu nevar sadalīt divās vai trīs daļās, nosaucot par Tēvu, Dēlu un Svēto Garu, un uztaisīt trīs dievus – neko tādu ebrejam jūs neiedosiet. Jo pats Viņa bauslis saka: "Tev nebūs turēt citus dievus Manā priekšā. Es esmu Kungs, tavs Dievs." Ko sacīja Jēzus? – Jēzus sacīja: "Klausies, Israēl, Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, viens vienīgs Dievs." Nevis trīs, viņi nekad to nepieņems. Nē. Neviens pravietis nekad nerunās par trīs dieviem. Nē, it nekur. Jūs nekad neko tādu nedzirdēsiet. Nē. Tas ir pagānisms un elkdievība – lūk, no kurienes tas nāk. Tieši tā.
E-105 That's it. You can't cut God in no two or three pieces, called Father, Son, and Holy Ghost, and make three gods and hand it to a Jew. His very commandment is: "Thou shalt have no other gods before me. I'm the Lord thy God." What did Jesus say? Jesus say, "Hear ye, O Israel, I'm the Lord your God": One God, not three." You'll never give that to them. No prophet will ever talk about three gods. No. You'll never hear that. No, sir. That's pagan and heathen as where it come from. Yes, sir.
E-107 Skatieties. Taču šie pravieši atnāks. Un turklāt... Tie ir pravieši no Atklāsmes Grāmatas 11. nodaļas. Mēs no turienes kaut ko lasījām. Es gribu, lai jūs to izlasāt, kad iedziļināsieties, klausīsieties lentes un tamlīdzīgi. Tie nebūs nekas cits kā pravieši, kuri ir apstiprināti ar pravieša zīmi. Tad Israēls tajā klausīsies.
Tagad es vēršos pie maniem draugiem no Jehovas lieciniekiem: atcerieties, ka tiem simtu četrdesmit četriem tūkstošiem nav nekāda sakara ar Līgavu. To neapstiprina neviena Svēto Rakstu vieta. Tieši tā. Tie nav viņi. Tie ir ebreji, izredzētie, kuri tiks izsaukti Daniēla septiņdesmit nedēļu pēdējos trīsarpus gados.
Lūk, tas ir... Es...es visu laiku citēju ne tik daudz jums šeit, bet, saprotiet, cilvēki...šīs lentes iet uz visurieni. Saprotat? Un jūs to saprotat. Jūs dzirdat, ka es visu laiku citēju un citēju. Tas ir domāts tam.
E-107 Notice, but these prophets will come. Not only that... The--the prophets now is Revelations 11. We've read some of it, and I want you to read it as you study on the tapes and so forth. They are absolutely a-vindicated prophets by the sign of prophets; then Israel is going to hear that.
Now, to you my Jehovah Witness friends, understand now, that these hundred and forty-four thousand has nothing to do with the Bride. There's not one bit of Scripture to support that. No, sir, they are not. They are Jews, the elect that's called out during the time of the last three and a half years of Daniel's seventy weeks. Now, that's... I--I keep--keep quoting this over, not so much to you all here, but (See?), people... These tapes go everywhere. You see? You understand that. You hear me quoting back; it's for that purpose.
E-110 Skatieties. Tagad jūs saprotat, kāpēc viņiem vajadzēja padarīt aklus... Vai jūs atceraties, kāpēc viņiem...Jēzum...tas ir, Dievam vajadzēja padarīt ebrejus aklus, lai tie neatpazītu Jēzu? Ja viņi zinātu, ja vien viņi zinātu, ka tas...redzot, kādu Viņš zīmi padarīja, ja viņi būtu atradušies pareizajā stāvoklī, kādā viņi toreiz bija zem likuma, kad Dievs deva viņiem pavēli attiecībā uz pravieti, un ieraudzītu, ka tieši to izdarīja Jēzus, tad viņi būtu pateikuši: "Tas ir Mesija." Kāpēc tad tā notika?
E-110 Notice, now see how they had to blind... Do you see how they had--Jesus--or God had to blind the Jews to keep them from recognizing Jesus? If they knew, if they only knew that that was--seeing the sign that He did, if they'd been in their right stage like they was back under the law when God commanded them about a prophet, and they'd seen Jesus did that, they'd of said, "This is the Messiah." Why was it?
E-111 Tie cilvēki tajā laikā, kuru vārdi bija ierakstīti Jēra Dzīvības Grāmatā (Viņa apustuļi un pārējie), viņi to ieraudzīja un atpazina.
Kāpēc tad pārējie neatpazina? Saprotiet, viņi bija padarīti akli. Viņi nespēja to ieraudzīt. Viņi to joprojām neredz. Un viņi to neredzēs, līdz vienā brīdī nepiedzims kā tauta. Tas...
E-111 Those in that age who had their names written on the Lamb's Book of Life, His apostles and so forth, they seen it and recognized it. Why didn't the rest of them? See? They were blinded. They couldn't see it; they don't see it yet. And they won't see it until she's born as a nation at one time. That's... The Word can't fail. Remember, the Word can't fail. Don't care how many sensations you have, and what all takes place, yet that Word cannot fail: going to be exactly the way God said it was. See?
E-113 Vārds nevar nepiepildīties. Atcerieties, Vārds nevar nepiepildīties. Nav svarīgi, cik daudz mums ir sajūtu, lai kas arī nenotiktu, šis Vārds nekādi nevar nepiepildīties. Būs tieši tā, kā Dievs to ir pateicis. Saprotat? Un tā, mēs saprotam, ka tam visam ir jānotiek.
Un tieši tāpēc viņi neatpazina Jēzu, lai gan Viņš pilnībā parādīja, ka Viņš ir Pravietis.
Pat tā necilā samariete, kas stāvēja tur pie akas... Viņš nekad nebija bijis Samarijā, Viņš vienkārši devās turp, sacīdams, ka Viņam ir jāiet tajā virzienā, un Viņš turp devās. Un tur bija tā sieviete. Un viņa tajā stāvoklī, kādā viņa bija, bija spējīgāka pieņemt Evaņģēliju, nekā tie reliģiskie priesteri un pārējie tajā laikā. Samariete pieņēma Viņu. Protams. Lūk, redzat?
Tomēr neskatoties uz to, ka visi viņu noraidīja, viens no viņu lielākajiem vīriem atzina, ka viņi zināja, ka Viņš ir Dieva sūtīts skolotājs.
E-113 Now, we realize that these things must happen. And that's the reason they didn't recognize Jesus when He perfectly identified Himself to be the prophet. Even the little--little old Samaritan woman standing out there at the well... He'd never been in Samaria. He just went up and said He had need to go that way. And He went up there, and there was that little woman. And her in her state, she was in better shape to receive the Gospel than those religious priests and things of that day. She done it. Yeah. Now, see, but in the face of all their rejection, yet one of their most noble men admitted that they knew He was a teacher sent from God.
E-117 Es nesen runāju ar vienu no visbrīnišķīgākajiem ārstiem dienvidu štatos viņa kabinetā. Viņš ir ļoti labs speciālists Luisvilā, ļoti galants cilvēks. Un es viņam pateicu, sacīju: "Dakter, es gribu jums kaut ko pajautāt."
Viņš sacīja: "Labi."
Es sacīju: "Es esmu ievērojis jūsu medicīnisko zīmi, nūju. Uz tā ir čūska, kas ir apvijusies ap nūju. Ko tas nozīmē?"
Viņš sacīja: "Es nezinu."
Un es sacīju: "Lūk, ko tas nozīmē: tas bija Dievišķās dziedināšanas simbols; kad Mozus pacēla vara čūsku tuksnesī, saprotiet, tas bija tikai simbols, tikai īstā Kristus simbols."
Lūk, šodien medicīna ir Dievišķās dziedināšanas simbols. Un, kaut arī daudzi no viņiem tam netic, īsteni labi ārsti tam tic. Kaut arī daži no viņiem tam netic, taču šī emblēma, kuru viņi ir uzlikuši, pati par sevi liecina par visuvarenā Dieva spēku, vai nu viņi tam grib ticēt vai nē. Saprotat? Tā tas ir. Uz medicīnas emblēmas ir attēlota vara čūska, kas karājas uz mieta.
E-117 I was talking to a--one of the finest doctors there is in the southern states, in his office not long ago, a very fine specialist in Louisville, a real gallant man. And I said to him; I said, "Doctor, I want to ask you a question."
He said, "All right."
I said, "I noticed your medical sign, the staff, you got a serpent wrapped around a pole. What does that stand for?"
He said, "I don't know."
And I said, "It stands for this: It was a symbol of Divine healing where Moses lifted up the brass serpent in the wilderness (See?), which was only a symbol, only a symbol of the true Christ." Now, today, medicine is a symbol of Divine healing. And though many of them don't believe it (real good doctors do believe it), but some of them don't believe it, but their very emblem that they hold up testifies to the power of Almighty God whether they want to believe it or not. That's right. There's a brass serpent hanging on a pole on the medical emblem.
E-121 Un tā, pievērsiet uzmanību tiem ebrejiem. Uz to cilvēku acīm bija akluma zvīņas. Viņi...viņi neko neko nevarēja ar to iesākt, tās tur bija, un uzlicis tās bija Dievs. Un tās uz viņu acīm būs līdz tam laikam, līdz pie viņiem atnāks tie apsolītie pravieši. Variet sūtīt misionārus, variet darīt visu, ko vien vēlaties – Israēls neatgriezīsies no grēkiem, kamēr uz skatuves neparādīsies tie pravieši, bet tas notiks pēc pagānu Draudzes Aizraušanas.
Tāpat kā vērša periods nevarētu pieņemt lauvas saucienu, jo Dievs bija pateicis Savā Vārdā, ka iznāca tieši vērša Gars. Bet reformatoru periodā iznāca cilvēks. Saprotat? Jūs tikai...
Tikai tā jūs...viņi spēs to pieņemt. Tas... Bet šobrīd viņi tur ir padarīti akli. Tas arī viss.
Tagad skatieties: taču pienāks laiks, kad ar pagāniem viss būs paveikts. Tur bija koks, kura saknes bija no ebrejiem, un tas tika nocirsts, un pagāni tika iepotēti – mežonīgais eļļas koks, un tas nes savus augļus. Lūk, kad pagānu Līgava tiks nocirsta (tas Līgavas koks, par kuru es stāstīju) un pacelsies augšup Dieva Klātbūtnē, Dievs aizmēzīs tos neticīgos pagānus maliņā (guļošo jaunavu) un no jauna veiks iepotēšanu. Viņš to ir apsolījis izdarīt.
Bet līdz tam laikam jums vienkārši ir jāzina, kur... Ja jūs zināt, kur jūs dodaties, tad labi. Ja jūs to nezināt, nu, tad jūs maldāties tumsā.
E-121 Now, notice these Jews. Now, the scales of blindness was on these people's eyes. They--they couldn't help it. It was there, and God put it there. And they are on there until the age that they are promised this coming prophets... You can send missionaries; you can do whatever you want to; Israel will never be converted until these prophets come on the scene, and that will be after the rapture of the Gentile Church. No more than the ox age could receive a lion's call--for God has said in His Word that an ox spirit went out; and in the reformer's age, a man went out. See? You get... That's the only thing they could receive. That's... And in there now, they are blinded. That's just all there is to it.
Now, notice, but the age is coming when the Gentiles will be done with. There was a tree, and the roots was Jewish, and it was cut off, and the Gentile was grafted in the wild olive tree, and it's bringing forth its fruit. Now, when that Gentile Bride is cut off (that Bride tree I talked about) and is taken up in the Presence of God, God will wipe off them unbelieving Gentiles over here to the side, the sleeping virgin, and graft again. He promised to do it. And until that time, you just have to know where... If you know where you're going, well, all right. If you don't know, why, you're stumbling in darkness.
E-126 Un tā. Lūk, kad tiks pievērsti ebreji – tajā periodā. Tāpat kā draudzes periodos, pateicoties svaidītā apsolījuma spēkam, viņi pieņems Kristu, lūk, taču tikai pēc tam, kad viss būs beidzies ar pagāniem. Tagad mēs redzam, kādu vēstījumu sludinās tie divi pravieši no Atklāsmes Grāmatas 11. nodaļas. Tagad jūs skaidri redzat, ko tieši viņi darīs. Jo tas atlikums jeb tie simtu četrdesmit četri tūkstoši iepriekšnolemto saņems Dieva Zīmogu.
E-126 Now, that's when the Jews will be converted, during that age. Now... Like the church age. Under the power of the anointed promise, they will receive Christ; but now, not while the Gentiles are in.
Now, we can see what kind of a message that these two prophets of Revelations the 11th chapter will preach. Now, you clearly can see exactly what they're going to do. For the remnant, or the hundred and forty-four thousand predestinated, receives the Seal of God.
E-127 Vienkārši izlasīsim. Tagad klausieties ļoti uzmanīgi, es gribu, lai jūs lasāt kopā ar mani, ja vien varat, jo es atsaukšos uz to pēc kāda brītiņa. 7. nodaļa, tā atrodas starp Sesto un Septīto Zīmogu.
Pēc tam... Pēc tam ...(pēc šiem Zīmogiem)
Tika palaists vaļā Sestais Zīmogs, un tas ir Lielo Bēdu periods. Vai tagad visi to saprot? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Tika palaists vaļā Sestais Zīmogs, un sākās Lielās Bēdas.
Pēc tam... Pēc tam es redzēju četrus eņģeļus stāvam četros zemes stūros, turot četrus zemes vējus, lai vējš nepūstu ne pār zemi, ne jūru, ne pār kādu koku. (Četri eņģeļi!)
Un es redzēju citu eņģeli uzkāpjam no saules lēkta puses. Viņš turēja dzīvā Dieva zīmogu; viņš sauca skaņā balsī četriem eņģeļiem, kam bija dots maitāt zemi un jūru:
Nesamaitājiet zemi, ne jūru, ne kokus, kamēr mēs apzīmogosim mūsu Dieva kalpus...
Nevis Līgavu, bet "kalpus". Nevis dēlus, bet "kalpus". Israēls vienmēr ir bijis Dieva kalps. Draudze ir dēli, redziet, caur dzimšanu. Israēls ir Viņa kalps. Paskatieties, tā tas ir visur, vienmēr. Ābrahāms bija Viņa kalps. Mēs neesam kalpi. Mēs esam bērni, dēli un meitas. Jā.
...mūsu Dieva kalpus uz viņu pierēm.
Tagad skatieties.
...mūsu Dieva kalpus uz viņu pierēm.
Tad es dzirdēju apzīmogoto skaitu:...
Tagad es gribu, lai jūs klausāties uzmanīgi, ko mēs par tiem lasīsim.
...simts četrdesmit četri tūkstoši bija apzīmogoti no visām Israēla bērnu ciltīm.
E-127 Let's just read. Now, listen real close now. Now, I want you to read with me if you can because I'm going to refer back to this just in a little bit: 7th chapter, now this is between the Sixth and Seventh Seal.
... after these things... (After these things, these Seals, this Sixth Seal was let loose, and that's the tribulation period. Everybody understand that now? Sixth Seal was let loose, and the tribulation was on. After this, watch.)... after these things I saw four angels standing on the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, that... it should not blow upon the earth, nor on the sea, nor on any tree. (four angels)
And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God: and he cried with a loud voice to the four angels, to whom it was given to hurt the sea--the earth--the sea,
Saying, Hurt not the earth, neither the sea, nor the tree, until we have sealed the servants... (Not the Bride, servants, not the sons, servants. Israel has always been God's servant. The church is sons. See? By birth. Israel is His servant. Watch, every place it's always... Abraham was His servant. We're not servants; we're children, sons and daughters. Yeah.)... of the--of our God in their foreheads. (Now, watch, our God in their forehead.)
And I heard the number of them that were sealed:... (Now, I want you to listen close to the reading of them.)... and there were sealed an hundred and forty and four thousand of all the tribes of the children of Israel.
E-132 Viņš tās šeit precīzi nosauc. Gadījumā, ja šeit kāds joprojām uzskata, ka briti ir cēlušies no zudušajām Israēla ciltīm, paklausieties, kā tas šeit tiek atspēkots. Saprotat?
No Jūdas cilts divpadsmit tūkstoši apzīmogoti (nosaukti par cilti), no Rūbena cilts divpadsmit tūkstoši, no Gada cilts divpadsmit tūkstoši.
Paskatieties...paskatieties tagad uz šīm ciltīm.
No Ašera cilts divpadsmit tūkstoši, no Naftaļa cilts divpadsmit tūkstoši, no Manases cilts divpadsmit tūkstoši,
no Simeona cilts divpadsmit tūkstoši, no Levija cilts divpadsmit tūkstoši, no Isašara cilts divpadsmit tūkstoši,
no Zebulona cilts divpadsmit tūkstoši, no Jāzepa cilts divpadsmit tūkstoši, no Benjamīna cilts divpadsmit tūkstoši apzīmogoti.
E-132 He perfectly names them. Now, if there happens to be a British Israel discerner setting here, listen how this takes the wind out of it. See?
Of the tribe of Juda were sealed twelve thousand... (called the tribe)... Of the tribe of Reuben were sealed twelve thousand. Of the tribe of Gad... twelve thousand. (Watch your--watch your tribe now.)
And of the tribe of Aser were sealed twelve thousand... the tribe of Nephthalim were sealed twelve thousand... the tribe of Manasses... twelve thousand.
And the tribe of Simeon... sealed twelve thousand. Of the tribe of Levi were sealed twelve thousand. Of the tribe of Issachar... twelve thousand. (Issachar, I guess, you pronounce that)... twelve thousand.
... the tribe of Zabulon... twelve thousand. And the tribe of Joseph were sealed twelve thousand. Of all the--of the tribe of Benjamin were sealed twelve thousand.
E-134 Lūk, tur ir divpadsmit ciltis, divpadsmit tūkstoši no katras cilts. Cik ir divpadsmit reiz divpadsmit? [Sanāksme saka: "simtu četrdesmit četri tūkstoši."–Tulk.] Simtu četrdesmit četri tūkstoši. Tagad skatieties. Viņi visi bija no Israēla ciltīm. Tagad skatieties:
Pēc tam...
Lūk, te parādās cita grupa. Līgava jau ir aizgājusi, mēs to zinām. Taču paskatieties, kā parādās šī grupa.
Pēc tam es redzēju, un raugi: liels pulks, ko saskaitīt neviens nevarēja, no visām tautām, no ciltīm, tautībām un valodām stāvēja goda krēsla priekšā un Jēra priekšā, apģērbti baltās drēbēs un ar palmu zariem rokās un
sauca skaņā balsī: "Pestīšana pieder mūsu Dievam, kas sēd goda krēslā, un Jēram."
Visi eņģeļi stāvēja ap goda krēslu, ap vecajiem un dzīvajām būtnēm un metās uz sava vaiga goda krēsla priekšā un lūdza Dievu, sacīdami:
"Āmen, teikšana un slava, gudrība un pateicība, gods, vara un spēks mūsu Dievam mūžu mūžos! Āmen!"
Tad viens no vecajiem...
Lūk, šeit viņš stāv vecaju priekšā, kā mēs viņu redzējām visos Zīmogos.
Tad viens no vecajiem sacīja man: "Tie, kas ģērbti baltās drēbēs, kas viņi...
E-134 Now, there's twelve tribes, twelve thousand out of a tribe. Twelve times twelve is what? Hundred and forty-four thousand. Now, watch, them were all of the tribes of Israel. Now, watch. After this, now here comes another group. Now, the Bride's gone. We know that; but watch this group come up.
After this I beheld, and, lo, a great multitude, which no man could number, of all nations,... kindreds, and people, and tongues, stood before the throne, and before the Lamb, clothed in white robes, and palms in their hands;
And cried with a loud voice, saying, Salvation to our God which setteth upon a throne, and to the Lamb.
And all the nations... stood round about the throne, and about the elders and the four beasts, and fell before the throne on their faces, and worshipped God,
Saying, Amen: Blessings,... glory,... wisdom,... thanksgiving,... honour,... power,... might, be to our God for ever and ever. Amen.
And one of the elders... (Now, he's before the elders here, as we've seen him all through the seals.)... And one of the elders answered, saying unto me, What are these...
E-137 Lūk, būdams ebrejs, Jānis atpazina savu tautu, viņš ieraudzīja viņus kā ciltis. Vai pareizi? Viņš atpazina un nosauca ikvienu no ciltīm.
Taču šeit, kad viņš ierauga šos, viņš ir tāds kā apjucis. Un vecajs to zina, tāpēc tas saka:
"Tie, kas ģērbti baltās drēbēs, kas viņi un no kurienes viņi nākuši?"
Tagad atbild Jānis:
Es viņam atbildēju: "Mans kungs, tu to zini!"
Jānis viņus nepazina – no visām ciltīm, valodām un tautām.
Un viņš man sacīja: "Šie ir..."
Un viņš man sacīja: "Šie ir tie, kas nākuši no lielām bēdām (citiem vārdiem, Lielo Bēdu periods) un savas drēbes mazgājuši un tās balinājuši Jēra asinīs.
Tāpēc tie ir Dieva goda krēsla priekšā un kalpo Viņam dienām un naktīm Viņa templī, un Tas, kas sēd goda krēslā, mājos pie viņiem.
Tiem vairs nebūs bada, tiem vairs neslāps, ne saule, ne cits kāds karstums tos nespiedīs,
jo Jērs, kas pašā vidū, goda krēsla priekšā, tos ganīs un tos vedīs pie dzīvības ūdens avotiem, un Dievs nožāvēs visas asaras no viņu acīm."
E-137 Now, John, being a Jew, recognized his own people. He seen them in tribal form. Is that right? He recognized and called each one of the tribes. But now, when he sees these, the--he's kind of puzzled. And the elder knows it, so he says,
... Who are these... what... which are arrayed in white robes? and whence cometh they? (John answering now)
And I said unto him, Sir, thou knowest... (John didn't know them. See? All kindreds, tongues, and nations.)... And he said unto me, These are--he said unto me, These are they which came out of great tribulation... (in other words, the great tribulation)... and have washed their robes,... made them white in the blood of the Lamb.
Therefore they are before the throne of God, and serve him day and night in his temple: and they--he that set upon the throne shall dwell among them. They shall hunger no more, neither shall they thirst any more; neither shall the sun light on them--sun light on them, nor any heat.
For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto living fountains of water: and God shall wipe all tears from their eyes.
E-141 Tagad mēs atvērsim...ķersimies klāt Zīmogam.
Vai ievērojāt? Viņi bija...no sākuma runa bija par Israēlu.
Bet pēc tam mēs ieraugām attīrīto draudzi, nevis Līgavu, bet draudzi, kas ir attīrīta caur bēdām (saprotat?), kā viņa šeit parādās, milzīgs daudzums īsti patiesu siržu, kas atnāca no Lielajām Bēdām. Tā nav Draudze – Viņa aizgāja jau sen, Līgava. Bet tā ir draudze.
Un tā, nedaudz vēlāk mēs redzēsim, kā Jēzus runās par Troni un kā katrs būs tiesā.
Lūk, te mēs ieraugām, ka šie cilvēki tika apzīmogoti ar dzīvā Dieva Zīmogu (vai pareizi?), tie ebreji. Kas tad ir dzīvā Dieva Zīmogs?
Lūk, es nesaucu nekādus...lai nevienu neapvainotu. Es vienkārši stāstu. Saprotat? Bet jūs zināt, ka daudzi teologi, kuri par to raksta, savos darbos apgalvo, ka Līgava ir tieši tā ar Asinīm mazgātā grupa?
Jūs zināt, ka tāpat daudzi teologi apgalvo, ka Līgava ir tie simtu četrdesmit četri tūkstoši? Ha! Kas... Šeit noteikti ir jābūt tam, kas visur iekļausies pareizi, jo šādi tas ir nepareizi.
E-141 Now, we open the--get to the Seal. Did you notice, they were... First we start now, Israel, and then we see the purged church, not the Bride, the purged church by tribulation (See, see?) coming up here, great number of real sincere hearts that come up out of--of the great tribulation. Not the Church, it's gone on--the Bride. There's the church.
Now, we find out over a little later, Jesus said that the throne would set and how the--they'd stand in the judgment, each one. Now, we find now that these people were sealed with the Seal of the living God (Is that right?), these Jews. What is the Seal of the living God? Now, I'm not calling any--hurt any feelings, I'm just saying it. See? Do you know that reading after many of scholars who write on this, claim that this group here, blood washed, are actually the Bride? Did you know that many scholars also claim that the hundred and forty-four thousand is the Bride? What a... There's something got to fit out here wrong--in here right, 'cause there's something wrong now.
E-147 Ievērojiet, mūsu brāļi no adventistiem saka, ka Dieva Zīmogs ir sestdienas ievērošana. Jūs to zināt. Taču es gribu, lai kāds atrod par to kaut vienu vietiņu Svētajos Rakstos un parāda, ka Dieva Zīmogs ir sestdiena jeb sestdienas ievērošana. Saprotat? Vienkārši kādam atnāca tāda ideja.
Bet, ja jūs izlasīsiet Efeziešiem 4:30, tur ir teikts: "Neapbēdiniet Dieva Svēto Garu, ar kuru jūs esat apzīmogoti [līdz] atpestīšanas dienai," – tieši tā, kad starpniecības darbs būs paveikts un jūs atnāksiet...Kristus atnāks izpirkt Savējos. Tu esi apzīmogotos ne jau līdz nākošajai atmodai – tiklīdz tu esi apzīmogots ar Svēto Garu, tas ir pabeigts darbs, Dievs tevi ir pieņēmis, un no tā vairs nekādi nevar aiziet.
Jūs teiksit: "Nu, man Tas bija, bet pēc tam es aizgāju." Nē, jums Tā nemaz nebija.
Dievs pateica, ka Tas būs līdz pašai izpirkšanas dienai. Jā, strīdieties ar Viņu, jo jūs redzat, ka tur ir sacīts: "Līdz jūsu izpirkšanas dienai."
E-147 Notice, our Adventist brethren say that the Seal of God is keeping the Sabbath Day (you know that); but I want one speck of Scripture on it and show that Sabbath--or keeping the Sabbath day is the Seal of God. See, it's just a--somebody drawed that idea. But if you'll read Ephesians 4:30, it says, "Grieve not the holy Spirit of God, whereby ye are sealed until the day you--of your redemption." Yes, sir.
When the mediator work is done, and you are come... Christ comes to redeem His own... You're sealed, not until the next revival. When you're once sealed with the Holy Ghost, it's a finished work that God has received you, and there's no getting away from it. You say, "Well, I had it and I went away." No, you didn't have it. God says it goes on to the day of redemption. Now (Uh-huh.), you just argue with Him then we'll see...?... "Till the day of your redemption..."
E-151 Skatieties. Kā toreiz bija... Kā viņi bija atlikums saskaņā ar izredzētību... (tie ebreji) ...lūk, atlikums pēc izredzētības laikā, kad bija pirmā Elijas kalpošana ebrejiem, kad Dieva roka saglabāja septiņus tūkstošus ticīgos – tāpat ir arī ar šo atlikumu, kuram pienāks laiks, un saskaņā ar izredzētību tur būs simtu četrdesmit četri tūkstoši. Tas ir, tai laikā vēstījums...noticēs vēstījumam simtu četrdesmit četri tūkstoši.
Lūk, jūs sacīsiet: "O-o, nedaudz uzgaidi, brāli, par to izredzētību es vis nezinu. Nu, es tur neko tādu neesmu lasījis."
E-151 Notice, as there were--as they were a remnant according to election (these Jews are now), the remnant according to election in the days of Elijah's first ministry to the Jews, where seven thousand believers were kept away by the hand of God. Now, there is, in this remnant time coming, to their time to be one hundred and forty-four thousand according to the election, that the message at that time--to believe the message, will be one hundred and forty-four thousand.
Now, you say, "Oh, now, just a minute, brother, I don't know about this election stuff. Well, I never read it there." All right then, let's just see if it's right or not. Let's turn back to Matthew, and get down here and find out if we can't find a little something on this somewhere. I believe now that I'm right. (I haven't got it wrote down here, but it just come to my mind.) Let's take at the ending, the 30th verse, where we went last night, the ending of the Sixth Seal on the 30th verse.
E-153 Labi, tagad pārbaudīsim, vai tas tā ir vai nav. Paskatīsimies Mateja Evaņģēlijā, atvērsim šeit un paskatīsimies, vai mums izdosies kaut kur kaut ko par to atrast. Man šķiet, tas ir tur. Man tas šeit nav pierakstīts, bet es vienkārši atcerējos. Paņemsim pašas beigas... (30. pantu, kuru mēs izskatījām vakar vakarā) ...pašas beigas no Sestā Zīmoga, 30. pants. Un tā, izlasīsim to un paskatīsimies, kas mums tur būs tālāk, 31. pants. Redzat? "Viņi ieraudzīs Cilvēka Dēlu nākam godībā." Tagad 31. pants:
Un Viņš izsūtīs Savus eņģeļus ar lielu bazūnes skaņu, un tie sakrās Viņa izredzētos no četriem vējiem, no viena debess gala līdz otram.
E-153 Now, let's read that, and see now where we get to. The 31st verse (See?), they'll see the Son of man coming in glory. Now, the 31st verse:
And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.
E-154 Iznāks tieši izredzētie. Kas tas ir? Lielo Bēdu periods. Tajā laikā Dievs izsauks Savus izredzētos, tas ir, ebrejus. Izredzētos. Par to stāsta Bībele. Par to saka Pāvils: "Pēc izredzētības." Pēc izredzētības būs simtu četrdesmit četri tūkstoši, kuri noticēs vēstījumam, kaut arī tur apkārt būs burtiski miljoni.
Elijas pravietošanas dienās Palestīnā bija miljoniem cilvēku, un no tiem miljoniem tika izglābti septiņi tūkstoši.
Un tā, "pēc izredzētības". Jo savā dzimtenē taču pulcējas miljoniem ebreju. Tā ir kļuvusi par valsti. Tur atradīsies miljoni, bet paņemti tiks tikai simtu četrdesmit četri tūkstoši "izredzētie". Viņi dzirdēs vēstījumu.
E-154 The elected will come out. What is it? And the tribulation period... The... God will call His elected, and that is the Jews during that time, the elected. The Bible speaks of it. Paul speaks of it. According to the election, there will be one hundred and forty-four thousand (according to the election) that will believe the message out of literally millions that'll be there.
There were millions in Palestine at the days of the prophecy of Elijah, and seven thousand was saved out of millions. Now, according to the election, where millions of Jews are gathering into their homeland (it's become a nation) there'll be millions in there, but only one hundred and forty-four thousand elected ones will be taken. They will hear the message.
E-157 Tieši tas pats notiek pagānu Draudzē. Ir Līgava, un Viņa ir izredzēta: "Un viņš tiks izsaukts pēc izredzētības." Paskatieties, tas viss līdzībās attēlo Draudzi, pilnīgi precīzi, izredzētos ticīgos.
Pārējie netic, to uzreiz var ieraudzīt. Tu pasaki cilvēkam Patiesību, un tā tiek pierādīta ar Vārdu un pēc tam apstiprināta, bet viņš saka: "Es tam neticu."
Uzreiz var... Vairs neko nesakiet. Tā sacīja Jēzus, teica: "Tas ir kā mest pērles cūkām priekšā." Saprotat? Sacīja: "Vienkārši lieciet viņus mierā. Viņi atgriezīsies un samīs jūs zem savām kājām, viņi jūs izsmies. Vienkārši ejiet prom un atstājiet viņus. Ja aklais ved aklo..."
E-157 Same thing it is in the Gentile church. There is a Bride, and She is elected, and he will be called according to the election. Notice, this all types the Church perfectly, the elected believers; others do not believe. You can just tell it. You tell a man a truth and let it be proven by the Word and then vindicated, "I don't believe it."
You can just... Don't fool with it no more. Jesus said not to. Said, "It's just like casting pearls before swine." See? Said, "Just leave them alone. They'll turn and tramp you under their feet." They'll make fun of you. Just walk away and leave them if the blind leads the blind...
E-160 Nesen es devos pie viena cilvēka...tas ir, viņš atbrauca pie manis. Viņš it visur, kur vien devās, apstrīdēja Dievišķo dziedināšanu. Un viņš atbrauca un sacīja: "Es neticu tai tavai Dievišķajai dziedināšanai."
Es sacīju: "No 'manas' droši vien nebūtu nekādas jēgas, jo man tādas vispār nav." Un viņš... Es sacīju: "Bet tā, kas ir no Dieva, ir pilnīga."
Viņš sacīja: "Tādas vispār nav."
Es sacīju: "Tavi vārdi nāk par vēlu, draugs. Jā, tu esi...esi jau krietni nokavējis. Pirms dažiem gadiem tu varbūt būtu varējis par to pastrīdēties, taču tagad ir jau cits periods, tagad ir miljoniem cilvēku, kas var to apliecināt. Saproti?" Es sacīju: "Tu...tu jau esi nokavējis, draudziņ, vari to nestāstīt."
Viņš sacīja...viņš sacīja: "Nu, lai ko tu tur nedarītu, es tik un tā tam neticu."
Es sacīju: "Protams, nē. Tu nemaz to nevari." Saprotat?
Viņš sacīja: "Sit mani ar aklumu!" Sacīja: "Ja tev patiešām ir Svētais Gars kā Pāvilam," sacīja, "tad sit mani ar aklumu."
Es sacīju: "Kā gan es to varētu, kad tu jau esi akls?" Es sacīju: "Tavs tēvs ir padarījis tevi aklu pret Patiesību." Es sacīju: "Tu...tu jau esi akls."
Un viņš sacīja: "Es tam neticēšu. Man ir vienalga, ko tu varētu izdarīt, cik daudz pierādījumu vai ko nu tur vēl tu varētu parādīt. Es tik un tā tam neticu."
Es sacīju: "Protams. Tas nebija neticīgajiem. Tas bija tikai ticīgajiem." Lūk, kas par lietu. Saprotat?
E-160 I went to a man not long ago... He come to me rather. He'd been arguing all around everywhere against Divine healing. And he come up, and he said, "I don't believe your Divine healing."
I said, "My, I guess it wouldn't be any good 'cause I ain't got any"; and he... I said, "but God's is perfect."
He said, "There is no such a thing."
I said, "You're too late to say that, Buddy. Yeah, you done--you done waited too long for that. You might've argued a few years ago, but there's another age on now: there's millions to testify. See?" I said, "You're--you're too late now, fellow, to say that."
He said--he said, "Well, I don't believe it. I don't care what you do."
I said, "Certainly not. You can't." See?
He said, "Smite me blind." Said, "If you're--you got the Holy Ghost like Paul," said, "smite me blind."
I said, "How can I do it when you are already blind?" I said, "Your father has blinded you to the Truth." I said, "You--you're already blind."
And he said, "I wouldn't believe; I don't care what you could do, how much evidence you can prove or anything like that; I still don't believe it."
I said, "Certainly, it wasn't for unbelievers; it was only for believers."
E-168 Kas tas bija? Redziet, tu uzreiz saproti, ka tur nav izredzētības. Nevajag ar to ielaisties. Tieši to darīja Jēzus, Viņš sacīja: "Atstājiet viņus. Ja aklais ved aklo, vai tad viņi visi neiekritīs bedrē?"
Bet, kad Viņš nonāca pie tās parastās prostitūtas [Brālis Branhams uzsit gaisā knipi–Tulk.], tur uzreiz uzšķīlās uguns! Kas tas bija? – Tur gulēja izredzētā sēkla, kura to uzreiz ieraudzīja. Kad Tas nonāca pie Pētera, tur gulēja izredzētā sēkla, un viņi to ieraudzīja: "Un visi, kurus Tēvs Man ir devis (jau ir devis, pagātnes laiks), ir devis, viņi atnāks, viņi atnāks pie Manis." Ak vai! Man tas patīk! Tieši tā.
Ievērojiet, ticīgie tam tic. Neticīgie tam nevar noticēt. Tāpēc, ja kāds grib pastrīdēties par čūskas sēklu [dzimumu] un pārējo un jūs cenšaties viņiem parādīt, bet viņi negrib klausīties, tad vienkārši ejiet prom, vienkārši atstājiet viņus. Saprotiet, Dievs nestrīdas, un to nedara arī Viņa bērni. Saprotat? Saprotat?
E-168 What was it? See, you know right then the election's off. Just don't fool with it at all. Jesus did the same thing. He said, "Let them alone. If the blind lead the blind, won't they all fall in the ditch?" But when He come to a little prostitute, it struck fire. What was it? It was an elected seed laying there (See?) that seen it right now.
When It come to Peter, there was an elected seed laying there, see, and they saw it, "And all the Father has give... hath (past tense) given Me, they'll come. They'll come to Me." Oh, my, I love that. Yes, sir. Notice, the believers does believe it. The unbelievers can't believe it. So now, if anybody wants to argue about the serpent's seed and things and you try to show them, they won't listen to it, just walk away. Leave them alone. See, God don't argue, neither does His children. See, see?
E-171 Paskatieties, simtu četrdesmit četri tūkstoši Dieva izredzēto ebreju neklanīsies zvēra priekšā, viņa konfesionālisma vai tēlu, vai vēl kaut kā priekšā, kaut arī viņu valsts tajā laikā noslēgs ar tiem vienošanos. Izraēla noslēgs derību, taču tie simtu četrdesmit četri tūkstoši to nedarīs. Tie ir izredzētie.
Tieši tas pats šobrīd ir šeit, šajā pagānu Draudzē – tā ir izredzētā grupa. Viņus tajā draņķī nevarēs ievilkt. Viņi tam nenoticēs. Nē-nē. Tikko kā viņus apspīd Gaisma, jautājums uzreiz ir izšķirts. Viņi redz...redz, kā tas notiek, pēc tam redz, kā tas šādi apstiprinās un tiek pierādīts, un viņi skatās šeit Bībelē, redz, kā šis Vārds vienkārši piepildās. O-o, vienkārši...labāk vienkārši uzreiz lieciet viņus mierā, jo viņi tam tic un viss. Tas arī viss. Kaut arī viņi nevar to izskaidrot, taču viņi zina, ka viņiem to nevar atņemt. Tāpēc... Es... Kā jau sacīju, es daudz ko nevaru izskaidrot, taču es zinu, ka tā tik un tā ir reālitāte. Hm-hm. Jā. Nu, labi.
E-171 Notice, God's one hundred and forty-four thousand elected Jews don't bow to the beast, his denominationalism, statues, or anything. Though their nation is in a covenant with it at the time, Israel is in a covenant, but here's a hundred and forty-four thousand that's not going to do it. That's the elected.
Same thing it is right here in the Gentile church now. It's an elected group. You can't pull them in that kind of stuff. They won't believe it. No, sir. The Light once struck them, that settles it right then. They see the--see it happen, and then see it vindicated and proved, and like that, and they look down here in the Bible and see that Word just going... Oh, you--you just might as well just quit fooling with them, 'cause they believe it. That's all. That's all. Though they can't explain it, but they know they got it. I... As I say, "There's a lot of things I can't explain, but I--I know it's real anyhow." See?
E-173 Šajā laika periodā starp Sesto un Septīto Zīmogu Viņš izsauc tos cilvēkus, par kuriem Jēzus runāja Mateja Evaņģēlija 24. nodaļas 31. pantā, kuru mēs tikko kā izlasījām. Saprotat? Šīs Bazūnes, divi liecinieki no... Kad skan bazūne – tā ir bazūne, ko pūš divi liecinieki no žēlastības perioda ebrejiem. Skan viena bazūne, ievērojiet, skan viena bazūne. Viņš sacīja: "Un sāks bazūnēt." Lūk, pievērsiet tam uzmanību, 31. pants.
Un Viņš izsūtīs Savus eņģeļus (nevis vienu, tur viņi ir divi) ar lielu bazūnes skaņu...
Kas tas ir? Kad Dievs grasās runāt, skan bazūne. Tā vienmēr ir Viņa balss, tā sauc uz cīņu. Saprotat? Dievs runā. Tie eņģeļi izies ar bazūnes skaņu.
E-173 All right. This time was between the Sixth and Seventh Seal that He calls these people, spoken of by Jesus in Matthew the 24th chapter and the 31st verse, that we've just read. See? Trumpets here, or the two witnesses of the... When the trumpet sounds, is the trumpet of the two witnesses of the age of grace for the Jews? One trumpet sounds; you notice, one trumpets sounds. He say, "And sound the trumpet." Now, notice over here: 31st.
And he shall send forth his angels... (not one, see, two of them)... with a great sound of a trumpet,...
What is it? When God gets ready to speak, there's a sound of a trumpet. That's always His voice calling to battle. See? God speaks. These angels will come forth with the sounding of the trumpet.
And you notice, at the last angel's message the trumpet sound: the first angel's message, a trumpet sound; second angel's, a trumpet sounded when he sent it out.
E-175 Un vai jūs ievērojāt, ka pēdējā eņģeļa vēstījuma laikā skan bazūne. Pirmā eņģeļa vēstījuma laikā skanēja bazūne, otrā eņģeļa vēstījuma laikā skanēja bazūne, kad Viņš tos sūtīja. Ievērojiet, bet, kad tika pasludināti Zīmogi, tie visi bija vienā lielā Dievišķā darbībā, lai izsauktu cilvēku grupu; noskanēja viena bazūne, un tika noņemti Septiņi Zīmogi.
Ievērojiet, savāks kopā Savus izredzētos ebrejus no četrām debespusēm.
Kā mēs redzējām, Viņš pieminēja sešus Zīmogus, bet ne Septīto. Šeit Viņš par Septīto Zīmogu vispār neko nepateica, it nekur.
E-175 Notice, but when the Seals were announced, they were all in one great Divine thing to call out a group of people. There was one trumpet sound and Seven Seals were broke.
Notice, gather His elected Jews from the four parts of the heavens... He mentioned the six Seals as we have seen, but not the Seventh Seal. He's never said nothing in here about the Seventh Seal nowhere. See, right away, the 32nd verse turns to a parables of the time of the calling of the elected Jew.
E-178 Redziet, 32. pantā Viņš uzreiz pievēršas līdzībām par to laiku, kad tiks izsaukti izredzētie ebreji. Tagad paskatieties šurp. Redzat?
"Un Viņš izsūtīs eņģeļus ar bazūni un savāks izredzētos no četrām debespusēm." Šeit Viņš sāk...
Redziet, šeit Viņš par Septīto Zīmogu neko nepasaka. Redzat? Viņš runāja par Sesto Zīmogu; par Pirmo, Otro, Trešo, Ceturto, Piekto un Sesto.
Taču ievērojiet:
Mācaities līdzību no vīģes koka. Kad viņa zaros jau pumpuri metas un lapas plaukst, tad jūs zināt, ka vasara ir tuvu klāt.
Tā arīdzan jūs – kad jūs visu to redzat, tad ziniet, ka Viņš ir tuvu durvju priekšā.
E-178 Now, watch here. See? "And He will send the angels with a trumpet and He gather the elect from the four corners of heaven." Now, He starts. See, He don't say nothing about the Seventh Seal here. See? He spoke of the Sixth Seal: First, Second, Third, Fourth, Fifth, and Sixth, but notice.
Now, learn a parable of the fig tree; When its branches is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh:
So likewise ye, when you shall see all these things, know that it is near, even at the door.
E-182 Šis pēdējais...tas jautājums, kuru viņi uzdeva Viņam: "Kāda būs pastarā laika zīme?"
"Kad jūs ieraudzīsiet tos ebrejus... Kad jūs redzat, kā notiek tās pārējās lietas, jūs zināsiet, kas notiek. Bet, kad jūs ieraudzīsiet tos ebrejus..." – Viņš runā ar ebrejiem! Tagad uzmanīgi. Ar kādu grupu Viņš runā, vai ar pagāniem? – Ar ebrejiem, ar ebrejiem! [Brālis Branhams klauvē pa kanceli–Tulk.] Saprotat?
Lūk, Viņš sacīja: "Jūs būsiet visu tautu ienīsti Mana Vārda dēļ," un tā tālāk.
Un tā, Viņš sacīja: "Kad ieraudzīsiet, ka tie ebreji tur sāk laist pumpurus," – kad Israēls sāks atgriezties savā valstī, kad viņi tur nonāks (Draudze būs gatava Aizraušanai), tad līdz vecās pasaules galam paliks tikai trīsarpus gadi, un tā iegrims haosā, un iestāsies Tūkstošgadu Valstība uz jaunās...jaunās zemes. Sacīja: "Jau ir durvju priekšā!"
E-182 That last--that question they asked Him: "And what will be the sign of the end of the world?" When you see these Jews... When you see these other things taking place, you know what takes place. Now, when you see these Jews... Talking to the Jews...
Now, watch. What company is He talking to? Gentiles? Jews, Jews. See? Now, He said, "You'd be hated of all nations for My Name," and so forth like... Now, when He said... You see these Jews begin to put forth their buds over yonder, when that Israel begins to turn back, getting into her country, when she gets there, the Church is ready to rapture, and there's only three and a half years left unto the end of the old world, and she goes out into chaos, and in comes the millennium to the new--new earth. Said, "Even at the door."
E-185 Lūk, tūkstoš gadu uz zemes – tā ir tikai viena diena pie Dieva. Un cik tad būs trīsarpus gadi? – pēc Dieva laika tās būs dažas sekundes. Lūk, kāpēc Viņš sacīja: "Tuvu durvju priekšā."
Patiesi Es jums saku, šī paaudze nezudīs (šie cilvēki, netiks iznīcināti), tiekams tas...(kas?)
Kurš netiks iznīcināts? Ebrejus vienmēr ir centušies iznīcināt no zemes virsas. Tas nekad neizdosies.
Taču ievērojiet. Tieši tā ebreju paaudze, kas redzēja atgriešanos atpakaļ Palestīnā, būs tā paaudze, kas ieraudzīs, kā notiks visas tās lietas. Un burtiski pēdējo divu gadu laikā tā ir kļuvusi par pilnvērtīgu valsti ar savu naudu un visu pārējo. Lūk, lūdzu.
E-185 Now, one thousand years on earth is only one day with God. And three and one half years, what would it go to? So many seconds in God's time. That's the reason He said, "It is at the door." "Verily I say unto you that this generation shall not be consumed (done away with, this people) until all these things are..." what? What won't be done away with? They've tried to kill the Jew off the earth all the time. They'll never be able to do it.
But notice, the very generation of Jews that seen the return back into Palestine, that generation would see these things happen. And just the last two years she was fully become a nation with her own money and whatever. There she is.
E-188 Kur tad mēs atrodamies, draugi? Tagad atveras Zīmogi un viss pārējais. Mēs to visu ņemam no šī laika posma. Lūk, kas notiek. Vai redzat, kur mēs esam?
Es ceru, ka jūs to saprotat. Man nav izglītības. Es zinu, par ko es runāju, taču varbūt es nevaru to izskaidrot...izskaidrot tā, lai jūs varētu to saprast. Taču es ceru, ka Dievs paņems šos neveiklos vārdus un pareizi tos pasniegs, lai jūs zinātu, kas tas ir. Tas taču...mēs esam pie pašām durvīm. Mēs dzīvojam tieši tajā laikā. Tagad skatieties.
Redziet, Viņš uzreiz pievēršas tiem ebrejiem, un tas ir pēdējais laiks. Viņš saka, kas notiks. Mēs pat zinām, ka tagad... Mēs zinām, mēs labi saprotam, ka tās ciltis ir izkaisītas. Tās ir izkaisītas jau divarpus tūkstošus gadus. Bija pravietots, ka tās tiks izkaisītas uz četriem vējiem. Vai jūs to zinājāt? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Mēs to zinām.
Protams, mums nevajadzēs pie tā atgriezties un tajā iedziļināties, jo es gribu, lai jūs šeit ieraugāt kaut ko patiešām svarīgu, kamēr jūs neesat pārāk noguruši un pirms sagurstu es.
E-188 Now, where are we at, friends? The Seals and everything opening, now we're getting this in between here. There it is. See where we're setting? I hope you get it. I haven't got no education. And I know what I'm talking about, but maybe I can't explain--explain it to make sense to you. But I hope that God takes the words that's mixed up and divides them out right (You see?), and lets you know what it is, 'cause it's--we're at the door. We're here at the time.
Now, notice. See, right away now He turns to these Jews, and at the--the end time He says what's going to take place. We know even that... Now we know; we are well aware that the tribes are scattered. They have been for twenty-five hundred years. They were prophesied to be scattered to the four winds. Did you know that? We know that. 'Course we won't have to go back and get--pick that, 'cause I've got something here real important I want you to see 'fore you get too tired and I get wore out.
E-192 Skatieties. Mēs zinām, ka pat...ka visas ciltis, kurām bija cilšu hronoloģija vai kā nu to sauc, vai ģeoloģija jeb cilšu izvietojums, ka tas vairs nav tādā kārtībā. Tās ir izkaisītas it visur.
Ebreji, kas pulcējas Jeruzalemē, nav...viņi pat nezina savas ciltis. Viņiem vairs nav cilšu karogu un pārējā. Viņi zina vienīgi to, ka viņi ir ebreji. Bija pravietots, ka tieši tā ar viņiem notiks visā pasaulē. Lūk, viņu pieraksti tika iznīcināti. Viņi nezina.
Jūs pajautāsiet: "No kādas cilts tu esi?"
– Es nezinu.
– No kādas cilts?
– Es nezinu.
Viens no Benjamina, viens no tās, bet viens no tās. Viņi nezina, no kuras viņi ir. Viņu pieraksti tika iznīcināti karos un divarpus tūkstošu gadu laikā. Viņi zina tikai to, ka viņi ir ebreji. Tas arī viss. Lūk, viņi zina, ka viņi ir atgriezušies savā dzimtenē. Viņi vēl... Ievērojiet, kaut arī viņi nezina savas ciltis, bet Dievs zina. [Sanāksme priecājas un saka: "Āmen."–Tulk.]
Kā man tas patīk! Ziniet, Viņš taču pateica, ka "visi mati uz jūsu galvas ir saskaitīti." Ak! Skatieties, Viņš neko nenozaudēs: "Es to augšāmcelšu pēdējā dienā."
Kaut arī viņi ir pazaudējuši savu...savu cilšu karogus un kas ir kas, vai nu viņi ir no turienes vai no turienes (viņi nezina, vai viņi ir no Benjamina vai no Rūbena, vai Isašara, vai no kā viņi ir), tik un tā Dievs viņus šeit aicina.
E-192 Notice, we know even every tribe--that is, tribal chronology or whatever you want to call it, or geology or... The tribal positions are not no more together. They're scattered everywhere. The Jews that are gathering into Jerusalem is not... They don't even know their tribes. They haven't got any more tribal banners or anything. All they know then that they're Jews. They were prophesied to be that way the world over.
Now, their books has been destroyed. They don't know... They say, "What tribe are you from?"
"I don't know."
"What tribe..."
"I don't know." One from Benjamin, one from this, and one from that. They don't know where they're from. Their books has been destroyed through the wars, and for twenty-five hundred years... Only thing they know, they're Jews. That's all. So they know they're back in their homeland. They yet... Notice, though they don't know their tribes, but God does. I just love that. You know, He even said that every hair on your head's numbered. Hm.
Notice, He loses nothing. "I'll raise it up again at the last day." Though they have lost their--their--their tribal banners and their--who which one is, and whether they're this or that... They don't know whether they're from Benjamin, or whether they're from Reuben, or--or Issachar, or where they're from. But anyhow, God calls them here.
E-197 Tagad paskatieties, Atklāsmes Grāmatas 7. nodaļā mēs lasām sekojošo: izredzētie divpadsmit tūkstoši no katras cilts. Tur ir divpadsmit tūkstoši no katras cilts, kuri ir izredzēti, un šeit viņi ir izvietoti pareizā kārtībā. Ak vai! Kā viņi ir izvietoti? Viņi ir cilšu ierindā. Pagaidām viņu vēl nav, bet viņi būs. Kas būs šajā cilšu ierindā? – Ne jau kurš katrs ebrejs, nē, tikai izredzētie simtu četrdesmit četri tūkstoši būs tajā cilšu ierindā. Ak vai!
Kā man gribas jums to parādīt! Mēs tajā neiedziļināsimies, taču tieši tādai būtu jābūt Draudzei – pareizā kārtībā.
E-197 Now, notice in Revelations 7 we read this: twelve thousand of each tribe. Of the elected out of all of it, there's twelve thousand out of each tribe that's elected and are set right here in order. Oh, my. What are they? They're in tribal order. Yet they are not now, but they will be. They're in tribal order. What will be in tribal order? Not the regular Jew; no, but the ones that's the elected, the hundred and forty-four thousand will be set in tribal order.
Oh, my. How I would like to show you. We won't go into it, but that's exactly what the Church has to be: right in order.
E-199 Tagad es gribu, lai jūs esat ļoti uzmanīgi un nedaudz izlasāt kopā ar mani. Lūk, tas, ko jūs varbūt nekad neesat ievērojuši cilšu izsaukšanā. Es tikko kā jums teicu izlasīt no Atklāsmes 7. nodaļas. Lasiet kopā ar mani un pievērsiet uzmanību tām ciltīm. Atklāsmes Grāmatas 7. nodaļā trūkst Dans un Efraims, viņi nav ieskaitīti. Vai esat pievērsuši tam uzmanību? Viņus ir aizvietojuši Jāzeps un Levijs. Vai esat to ievērojuši? Dana un Efraima tur nav. Tieši tā. Bet Jāzeps un Levijs ir ieņēmuši Dana un Efraima vietu.
Kāpēc? Viņi... Visuatcerošais Dievs atceras katru Sava Vārda apsolījumu. Ak, kā man gribētos par to sludināt. Saprotat? Dievs nekad neko neaizmirst, kaut arī tā izskatās.
Kā Viņš pateica Mozum. Israēls bija nodzīvojis tur četrsimt gadus. Viņiem bija jāsagaida tas laiks. Viņš pateica Ābrahāmam, ka viņa pēcnācēji būs piedzīvotāji svešā zemē četrsimt gadus, un tad Viņš tos izvedīs ar varenu roku. Bet pēc tam Viņš pateica Mozum: "Es atcerējos Savu apsolījumu, un Es esmu nonācis piepildīt to, ko Es pateicu."
Dievs neaizmirst. Viņš neaizmirst Savus lāstus, un tāpat Viņš neaizmirst Savas svētības. Un Viņš paliek uzticīgs katram apsolījumam, ko Viņš ir devis.
E-199 Now, I want you to watch real close and read with me for a minute. Now, here's something that maybe you never noticed in the--the tribal calling. I told you awhile ago to read Revelations 7. Read with me and watch those tribes. In Revelations 7 Dan and Ephraim is missing and not numbered with them. Did you notice that? Joseph and Levi was substituted in their place. You notice that? Dan and Ephraim is not there. No, sir. But Joseph and Levi was substituted in the place of--of--of Dan and Ephraim. Why? They--the ever remembering God remembers every promise of His Word. (Oh, I'd like to preach on that. See?) God don't forget nothing, though it looks like.
Like He told Moses, Israel had been down there four hundred years, they had to go up that time. He told Abraham that his seed would be sojourning in a strange land for four hundred years, then He'd bring them out with a mighty hand. But then He said to Moses, "I have remembered My promise, and I've come down to make good what I said." God doesn't forget. He doesn't forget His curses, neither does He forget His blessings. But every promise that He made, He stays with it. Here's why they were missing.
E-203 Lūk, kāpēc viņu tur nav. Tagad esiet uzmanīgi. Tagad izlasiet. Es gribu, lai jūs tagad izlasāt kopā ar mani. Atšķiriet 5. Mozus grāmatas divdesmit devīto pantu...tas ir, 29. nodaļu. Ir kāds iemels tam, ka tur nav minētas tās ciltis. Visam ir kāds iemesls. 5. Mozus grāmata, gribētos izskatīt 5. Mozus grāmatu. Un tā, lai Dievs mums palīdz, lai mēs to tagad saprastu. Lūk, gribētos sākt no 5. Mozus grāmatas 29. nodaļas 16. panta. Un tā, klausieties, runā Mozus:
Jūs taču zināt, kā mēs dzīvojām Ēģiptes zemē un kā mēs izgājām no to tautu vidus, kuru zemes jūs esat šķērsojuši,
un jūs esat redzējuši viņu negantības un elkus no koka un akmens, no sudraba un zelta, kas viņiem bija.
Ikviens nesa sev līdzi kaut kādu tur lietiņu, svētās Cecīlijas statujiņu, ziniet, kaut ko tamlīdzīgu. Saprotat?
Lai nav... (Paklausieties)
Lai nav jūsu vidū ne vīra, ne sievas, ne dzimtas, ne cilts, kuru sirds šodien novērstos no Tā Kunga, mūsu Dieva, un ietu kalpot šo citu tautu dieviem; lai nav starp jums nevienas saknes, kas nes indīgus augļus un vērmeles.
Un lai nenotiek, ka, šos lāstu vārdus dzirdot, kāds savā sirdī svētījas un saka: man klāsies labi, jebšu es staigāšu pēc sava stūrgalvīgā sirdsprāta...
E-203 Now, if you watch. Now, read... I want you to read with me now. Go over to Deuteronomy the 20--the 29th verse, the--the 29th chapter, rather. There is a reason for these tribes not being there. Everything has got a reason for it. Deuteronomy, we want to take the--the 29th chapter of--of Deuteronomy. Now, the Lord so help us that we can understand now. Now, we want to start in Deuteronomy the 29th chapter at the 16th verse. Now, listen, Moses speaking.
For you know how we have dwelt in the land of Egypt; and how we came through the nations which we passed by;
And ye have seen the abominations, and their idols, wood... stone, silver... gold, which were among them:... (Everyone carried a little something or other--a little statue of Saint Cecilia. You know, something like that. See?)
Lest therefore... (Listen.)... Lest there should be among you a man,... woman, or family, or tribe, whose heart turneth away this day from the LORD our God, to go and serve the gods of these nations; lest there should be among you a root that beareth gall and wormwood;
And it come to pass, when he heareth the words of this curse, that he--that he bless himself in his heart, and say, I... have peace, though I walk in the imagination of my own heart,...
E-205 Redziet, cilvēki saka: "O-o, viņš svētījas." Ziniet, pārmet krustu, krustās vai kaut kā tā, kā viņi tagad dara. Redziet, tieši tas pats. Saprotat? Un jūs redzat, ka tas ir no pagāniem, pagānisms.
...viņš svētījas savā sirdī...pēc sava prāta iedomām, lai veldzētu slāpes ar piedzeršanos. [Tulkojums no KJV Bībeles angļu val.–Tulk.]
"Dzer vien, kāda tam nozīme? Ja vien tu ej uz baznīcu, ar tevi viss ir kārtībā."
Tas Kungs par tādu neapžēlosies, bet pret tādu degs Tā Kunga dusmas un bardzība, un visi lāsti, kas ir rakstīti šinī grāmatā ("Neatņemiet no Tā nevienu Vārdu un nepielieciet Tam nevienu." Redzat?), gulsies uz viņu, un Tas Kungs izdzēsīs viņa vārdu apakš debess.
Tas ir, kamēr viņš ir šeit uz zemes, redziet, "zem debesīm".
Un Tas Kungs viņu nošķirs postam no visām Israēla ciltīm pēc visiem derības lāstiem, kas rakstīti šinī bauslības grāmatā.
E-205 See, people say, "Aw, he blesses himself." You know, make a little cross or something like they do now (You see?), same thing. See? And... You see, it's a heathen trait (See?), it's a--the heathens. "He blesses himself in his own heart, in his own imagination, in his own mind.
... to add drunkenness to thirst... (Just drink, say, "That don't make any difference; as long as you go to church, you're all right. Then...)
The LORD will not spare him, but then the anger of the LORD... his jealousy shall smoke against that man, and of all the curses that are written in this book... (Don't take one word from It or add one to It. See?)... shall lie upon him, and the LORD shall blot his--blot out his name from under the heaven... (That's while he's here on earth. See?)... under the heaven.
And the LORD shall separate unto him evil out of all the tribes of Israel, according to all the curse of the covenant that's written in this book of the law:
E-208 Tādējādi: "Ja kāds kalpos elkam vai nēsā elku uz sevis, vai svētījas pēc sava prāta iedomām un kalpo elkiem," saka Dievs, "sieviete, vīrietis, ģimene vai cilts – viņa vārds tiks pilnībā izdzēsts no cilvēku vidus." Vai pareizi? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Cik patiesi!
Tieši to pirms daudziem gadiem elkdievība izdarīja draudzē, tāpat arī šodien. Un es... Lūk, paskatieties, kā antikrists mēģināja izveidot anti-kustību. Kurš no jums zina, ka velns imi...imitē un atdarina Dieva svētos? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.]
Kas ir...kas ir grēks? – Tas ir pareizā izkropļojums. Kas ir meli? – Tā ir sagrozīta patiesība. Kas ir laulības pārkāpšana? – Tā ir nepareizi izdarīta pareiza, likumīga darbība. Saprotat?
E-208 Therefore, if any man will serve an idol or keep an idol on him, or bless himself in his own imagination of his mind and serve idols, God said, "Man, woman, family, or tribe, his name will be completely blotted out from amongst the people." Now, is that right? How true. Idolatry did the same thing in the church years ago and does today.
And now, notice. Watch how the antichrist tried to make an anti-move. How many knows that the devil type--type--types and patterns after--after God's things? What is--what is sin? Is right thing perverted. What is a lie? Is a truth misrepresented. What is adultery? It's a right act, legal act, done wrong. See?
E-211 Un tā, cenšoties to izdarīt, cenšoties "izdzēst vārdu"... Vai jūs ievērojāt draudzes periodos, ka tas pats zvērs, kas notur dievkalpojumus mirušu cilvēku attēliem un tā tālāk, centās izdzēst Kunga Jēzus Kristus Vārdu un aizvietot to ar Tēva Dēla un Svētā Gara tituliem. Tā ir tā pati lieta, un par to ir paredzēts tas pats lāsts.
Tieši tā izdarīja Dans un Efraims liekulīgā Israēla ķēniņa, krāpnieka Jerobeāma laikā. Lūk, paskatieties 1. Ķēniņu grāmatas 12. nodaļā. Es zinu, mēs esam... Manuprāt, tas...tas ieliek to pamatu, uz kura mēs varam paļauties, to, ko mēs redzam. 1. Ķēniņu grāmata, es gribu izlasīt 12. nodaļas 25. līdz 30. pantus.
Bet Jerobeāms uzcēla Efraima kalnā Sihemu un apmetās tur dzīvot, un, no turienes izgājis, uzcēla Penuēlu.
Un Jerobeāms savā sirdsprātā nodomāja (redziet, viņa sirds iedomas): tagad gan ķēniņa vara atkal atgriezīsies atpakaļ pie Dāvida.
Redziet, viņš sāka baidīties, ka cilvēki varētu aiziet.
Ja šie ļaudis atkal dosies kalnup, lai upurētu kaujamos upurus Tā Kunga namā, proti, Jeruzālemē; tad arī šo ļaužu sirdis atkal atgriezīsies pie viņu Dieva un pie Rehabeāma, Jūdas ķēniņa, bet mani viņi nokaus, jo tie atgriezīsies pie Rehabeāma, Jūdas ķēniņa.
Un ķēniņš vaicāja pēc padoma un lika darināt divus zelta teļus, un sacīja ļaudīm: "Tas ir par tālu, lai ietu uz Jeruzālemi; lūk, Israēl, tavi dievi, kas tevi izveduši no Ēģiptes zemes!"
Un viņš novietoja vienu no tiem Bētelē, bet otru – Danā.
Un šis vārds kļuva par apgrēcību, jo tauta gāja gan pie viena, gan pie otra uz Danu.
E-211 Now, in trying to do this, blot out a name, did you notice in the church age, the same beast that serves the images of dead people and so forth, tried to blot out the Name of the Lord Jesus Christ and give titles as Father, Son, and Holy Ghost. Same thing with that curse behind it like that. Dan and Ephraim did just that under a hypocrite of a king in Israel, an impostor, Jeroboam.
Now, notice, in I Kings the 12th chapter. I know we're... This, to me it--it--it lays a background on what we can depend on, what we see. I Kings, I want to go to the--the 12th chapter, the 25th to the 30th verse.
Then Jeroboam... Shechem and the mount of Ephraim, and dwelt there; and went out into..., and built Penuel. And now Jeroboam said unto--in--in his heart,... (See the imagine of his heart?)... Now, shall the Kingdom turn to the house of David: (He was getting scared, you see, 'cause the people might go out.)
If this people go up to... sacrifice in the house of the LORD at Jerusalem, then shall the heart of this people be turned again to the lord, even to Rehoboam king of Judah, and they shall kill me, and go... unto Rehoboam--Rehoboam king of Judah.
Whereupon the king took counsel, and made two calves of gold, and said unto them, It is too much for you to go up to Jerusalem: behold your gods, O Israel, which brought thee... out of the land of Egypt.
And he set up the one in Beth-el, and the other put he in Dan.
And this thing become a sin: for the people went to worship before the one, even to Dan.
E-214 Redziet Efraims Bētelē un Dans, viņi uzstādīja elkus, bet cilvēki gāja viņus pielūgt.
Un, lūk, mēs jau esam teju vai pie paša Tūkstošgadu Valstības perioda, bet Dievs joprojām atceras to grēku. Viņi tur nav pat uzskaitīti. Ak! Slava! [Brālis Branhams sasit plaukstas–Tulk.] Tikpat noteikti, kā Viņš atceras visus labos apsolījumus, Viņš atceras arī visus sliktos. Vienkārši neaizmirstiet, ka...
Lūk, kāpēc es uzskatu, draugi...es vienmēr esmu centies turēties pie šī Vārda, lai cik dīvains Tas nešķistu.
Vai redzat? Toreiz viņi par to nemaz neaizdomājās. Viņi toreiz par to nedomāja. Viņi sprieda: "Nu, nekas slikts viņiem taču nenotika. Viss ir kārtībā."
Taču paskatieties uz viņiem šeit, kad sākas šis Tūkstošgadu Valstības laiks, bet viņu vārdi un ciltis ir no tā izdzēsti, jo viņi kalpoja elkdievībai, ko Dievs ir nolādējis.
Vai tad Viņš neteica, ka Viņš ienīst nikolaītus un to Jezabeli? Turieties no tā pa gabalu. Vai tad Viņš neteica, ka Viņš nogalinās Jezabeles meitas, nododot tās nāvei, kas ir mūžīga nošķiršana no Viņa Klātbūtnes? Nekādā gadījumā tam neuzticieties. Ejiet prom no tā visa. Lūk, Dievs atceras. Ievērojiet.
E-214 See? Ephraim at Beth-el, and Dan; and they set up idols, and these went out to worship this. And here we are plumb down into the millennium age almost, and God still remembered that sin. They're not even counted in there. Amen. Glory. Just as sure as He remembers every good promise, He remembers every one evil too. Just remember when... That's the reason I believe, friends; I've always tried to stay with that Word no matter how strange it seems.
See, now, they wouldn't think about that there then. They didn't think about it then. They thought, "Well, they got by with it." All right, but here they are over here in this millennium age setting in, when their names and tribes is blotted out from it, because they served idolatry that God cursed. Didn't He say He hated the Nicolaitanes and that Jezebel? Stay away from it. Didn't He say He'd kill Jezebel's daughters with the killing of death which is eternal separation from His Presence? Don't trust in it at all. Get away from it. So God remembers.
E-220 Bet vai jūs tur ievērojāt, ka tam bija jātiek izdzēstam? Kāpēc? – Tajā laikā apakš Debesīm nebija Upura, kas varētu iedot viņam Svēto Garu, lai viņš varētu to visu izprast. Bet tik un tā viņš darīja to, vadoties pēc saviem egoistiskajiem uzskatiem.
Bet Ecēhiēls savā vīzijā Tūkstošgadu Valstībā atkal redz viņus pilnā ierindā. Ecēhiēls. Ja gribat to izlasīt, vienkārši atzīmējiet un varēsiet to izlasīt, lai tagad ietaupītu laiku. Ecēhiēla grāmata 48:1-7, izlasiet arī 23-29. Ecēhiēls redzēja katru cilti precīzā kārtībā. Labi.
E-220 Notice. But did you notice there, it was to be blotted out? Why? Under heaven there was no immediate sacrifice that could give him the Holy Spirit to let him see these things, but he did it anyhow in his own selfish mind. But Ezekiel, in his vision in the millennium, he sees them again in perfect order: Ezekiel, if you want to read it. Just put it down and you can read it to save time: Ezekiel 48:1-7, also read 23 to 29. Ezekiel seen every tribe just exactly in order.
E-222 Un vēl Atklāsmes Grāmatas 14. nodaļā Jānis atkal ieraudzīja viņus cilšu ierindā, tā tas ir, katru cilti savā vietā. Kas tad notika?
Atcerieties, Viņš pateica, ka viņa vārds tiks izdzēsts "apkaš debess" par to, ko izdarīja tā cilts. Kamēr vien tā ir zem debesīm, tās vairs nav. Un šie simtu četrdesmit četri tūkstoši vēl ir šeit, pa ciltīm. Pareizi. Bet, redziet, viņi tika padarīti akli. Viņiem bija vienīgi vēršu un āžu upuri. Saprotat?
Lūk, ievērojiet, Viņš izdzēsa viņus "apakš debesīm". Bet pagāniem Svētā Gara laikā – būt pret Viņu nozīmē, ka tavs vārds tiek pilnībā aizvākts no Dzīvības Grāmatas un vairs nevar būt piedošanas ne šajā pasaulē [mūžā], ne nākamajā. Vai pareizi? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Tāpēc, lūk, kur atrodamies mēs.
E-222 All right. And also in Revelations 14, John seen them again in tribal order. That's right. Every tribe to his place. What happened? You remember, he said, "Under the heavens," that his name would be blotted out of the tribal affair. As long as he was under the heavens, there would be no more, and this hundred and forty-four thousand is down here in the tribal part yet. That's right. But you see, they'd been blinded; they had only the sacrifice of bulls and goats. See?
Now, notice, He blotted them out under the heavens. But the Gentile in the days of the Holy Spirit, against That your name was taken completely off the Book of Life, and can never have forgiveness in this world or the world to come. Is that right? Now, there's where we stand. Israel under goats, sheep, they--they did have a place, as long as they was on earth here, their tribes was missing. They could never be included.
E-225 Āžu, aitu laikā Israēls, viņi...viņiem bija sava vieta. Kamēr vien viņi bija šeit uz zemes, viņu ciltis trūka. Viņi nekādi nevarēja būt iekļauti. Lūk, visi... Kad Viņš šeit nosauca tos simtu četrdesmit četrus tūkstošus, viņu tur trūka. Tā tas ir. Viņi tur pat nav pieminēti – Dana un Efraima vietā ir ielikti Levijs un Jāzeps. Jūs varat to pārbaudīt, tas ir taisni jūsu acu priekšā. Redzat? Bet, lūk, pirms daudziem, daudziem gadu simteņiem tur ir Dieva apsolījums.
Un tā, kas tad notika? Viņi tika attīrīti tajā šausmīgajā Lielo Bēdu perioda laikā.
E-225 Now, all... When He called them over there, the hundred and forty-four thousand, they were missing. That's right. They're not even numbered in there. And Joseph and Levi is put in the place of Dan and Ephraim. Now, you can look at there; right there it is before you. See? And here's God's promise way back there hundreds and hundreds of years before that.
Now, what happened? They were purged during the time of the awful tribulation period. Now, if God's going to purge that's--that virgin that was a good woman, but she just failed to get oil in her lamp, and He's going to purge her through persecution in there, He puts them tribes right in there for the same thing, and purges them during the time of the tribulation period, because it is a purging; it's judgment. But, you see, they, after...
E-227 Un tā, ja Dievs grasās attīrīt to...to jaunavu, kura bija laba sieviete, bet vienkārši nespēja sadabūt Eļļu savam lukturim, un Viņš tajā laikā attīrīs viņu caur vajāšanām, tad arī tās ciltis Viņš izvedīs tam cauri tā paša iemesla dēļ un attīrīs tās Lielo Bēdu perioda laikā. Tāpēc ka tā ir attīrīšana, tā ir tiesa. Taču, redziet, viņi...pēc... Un paskatieties, lūk, te parādās simtu četrdesmit četri tūkstoši pēc Israēla attīrīšanas. Un tāpat šeit parādās guļošā jaunava, attīrīta un baltās drēbēs. Redzat? Cik nevainojami! Cik tas ir brīnišķīgi.
Tieši tāpat kā Jēkabs grūtību laikā. Redzat? Viņi... Jēkabs grūtību laikā... Viņš bija rīkojies nepareizi. Taču viņš izgāja cauri attīrīšanai, jo viņš bija piekrāpis savu brāli Ēsavu. Saprotat? Viņš apmānīja, lai iegūtu pirmdzimtības tiesības. Taču viņš izgāja cauri attīrīšanai, un tikai pēc tam viņa vārds "Jēkabs" varēja pārmainīties uz "Israēls", un tas ir prototips Dieva kārtībai šajā laikā.
E-227 And look here. Here comes up the hundred and forty-four thousand after the purging of Israel, and here comes up also... The sleeping virgin comes up purged and has white robes on. See? How perfect, how beautiful that is.
Just like Jacob in the time of trouble... See? They... Jacob in the time of trouble, he had done wrong, but he went through the purging time because he had wronged his brother, Esau. See? He deceived to get his birthright. But he went through a purging before he could have his name changed from Jacob to Israel, which was a type of the order of God's type today.
E-229 Tagad mēs pievērsīsimies 8. pantam...tas ir, es gribēju teikt, 8. nodaļas 1. pantam. Atklāsmes Grāmata 8:1.
Es zinu, ka jūs esat noguruši. Bet vienkārši pacentieties paklausīties vēl tikai dažas minūtes. Un es lūdzu, lai Debesu Dievs mums palīdz.
Mēs nedrīkstam aizmirst, ka šis Septītais Zīmogs ir laika beigas, visa beigas. Tā tas ir. Viss, kas ir uzrakstīts izpirkšanas plāna Grāmatā, kas ir aizzīmogota ar Septiņiem Zīmogiem vēl pirms pasaules radīšanas, pilnīgi viss beidzas. Tās ir beigas, beigas šai pasaulei, kas cīnās. Tās ir beigas dabai, kas cīnās. Tās ir visa beigas. Tajā ir arī Bazūņu beigas. Tās ir Kausu beigas. Tās ir zemes beigas. Tas ir... Tās ir pat laika beigas.
Laiks beidzas. Tā ir teikts Bībelē. Mateja septītajā nodaļā... Es gribēju teikt, Atklāsmes Grāmatas septītā...10. nodaļa un 1. līdz 7. panti. Laiks beidzas. Eņģelis pateica: "Laika vairs nebūs," kad tas...tajās dienās, kad notiks šis varenais notikums.
E-229 Now, we'll turn now to the 8th verse of the--or the 1st verse, I mean, of the 8th chapter, of Revelations 8:1. (I know you're tired. Now, just try to listen just for a few minutes now. And God of heaven help us, is my prayer.)
We must remember that this Seventh Seal is the end of time of all things. That's right. The things written in the Seven Seal Book (sealed up of the plan of redemption from before the foundation of the world), it every bit ends. It is the end; it is the end of the struggling world. It's the end of struggling nature. It's the end of everything. In there is the end of the trumpets. It's the end of the vials. It's the end of the earth. It's the...It's even the end of time. Time runs out; the Bible said so.
Matthew the 7th chapter--I mean Revelations the 7th chap--10th chapter and the--and 1 to the 7th verse. Time runs out. The angel said, "Time will be no more," when that--in the days of this great thing to happen. Everything runs out in this time, the end of the--of the--at the end of this Seventh Seal.
E-233 Tajā laikā viss beidzas, beigās...šī Septītā Zīmoga beigās. Ievērojiet. Tās ir draudzes perioda beigas. Tās ir Septītā Zīmoga beigas. Tās ir Bazūņu beigas. Tās ir Kausu beigas un pat Tūkstošgadu Valstības iesākuma beigas. Tas viss ir Septītajā Zīmogā.
Tas ir tieši kā izšaut gaisā raķeti. Tā raķete eksplodē šeit un paceļas augšup, un tad eksplodē atkal. No tās izšaujas piecas zvaigznes. Viena no tām zvaigznēm eksplodē, un arī no tās izsprāgst piecas zvaigznes, un pēc tam viena no tām zvaigznēm eksplodē un arī izšauj piecas zvaigznes. Redziet, un šādi viņa pakāpeniski izzūd.
Lūk, kāds ir Septītais Zīmogs. Tajā beidzas laiks šai pasaulei, tajā beidzas laiks tam, tajā beidzas laiks šitam, un tajā beidzas laiks arī tam. Tajā beidzas laiks. Pilnīgi viss beidzas tajā Septītajā Zīmogā.
E-233 Notice, it's the end of the church age. It's the--the end of the Seven Seals. It's the end of the trumpets. It's the end of the vials, and even ends the ushering in of the millennium; that's on the Seventh Seal.
It's just like firing a rocket into the air, and that rocket explodes here, and it goes up, then it explodes again. It puts out five stars. One of those stars explodes and blows out five stars from it; and then one of them stars explodes, blows out five stars from it (See?); it fades on out. That's what the Seventh Seal; it just ends the time for the world. It ends the time for this. It means the time for that. It ends the time for this. It ends the time... Everything just ended up on that Seventh Seal.
E-236 Un tā, kā gan Viņš to izdarīs? Lūk, to nu mēs nezinām, vai ne? Mēs nezinām.
Tas pat ir laiks visiem šiem notikumiem un Tūkstošgadu Valstības sākumam.
Ievērojiet, šī Septītā Zīmoga noņemšana bija tik ārkārtēja, ka Debesīs iestājās "klusums uz pusstundu". Cik tas ir vareni! Ko tas nozīmē? Tās tika apklusinātas, Debesis. Veselu pusstundu tur nebija ne mazākās kustības.
Lūk, pusstunda var nelikties ilgs laiks, ja tu līksmojies. Taču, ja tu karājies starp nāvi un Dzīvību, tā šķistu kā vesela tūkstošgade. Tas bija tik vareni!
Jēzus to vispār nepieminēja, tāpat arī visi pārējie.
Jānis pat nevarēja par to rakstīt. Nē, viņam tika aizliegts to pierakstīt šeit. [Brālis Branhams plaukšķina par Bībeli–Tulk.] Redziet, vienkārši...viņš vienkārši...viņš tikai pierakstīja, ka tas ir klusums.
E-236 Now, how is He going to do it? That's what we don't know, isn't it? We don't know. It's even the time for all these things, and the ushering in of the millennium.
Notice, the breaking of this Seal was so great that heaven was hushed by it in silence for the space of a half hour. Now, is it great? What is it? It was hushed: heaven. There wasn't a thing moved for a half hour.
Now, a half hour might not be long if you're having a good time, but in the suspense of between death and life, it seemed like a millennium. It was so great, Jesus never mentioned it: none of the rest of them. John couldn't even write of it. No, he was forbidden to write here. See, there's just... He just... He didn't write, but it's just is silence.
E-241 Un divdesmit četri vecaji, kuri tur stāvēja Dieva priekšā un spēlēja uz savām arfām, viņi pārtrauca spēlēt uz arfām.
Eņģeļi Debesīs pārstāja dziedāt.
Aizdomājieties! Svētie ķerubi un serafi, kurus Jesaja redzēja templī, ar sešiem pāriem...tas ir, ar trīs pāriem spārnu. Ar diviem aizsedz seju, ar diviem aizsedz kājas un lido. Un dienu un nakti viņi ir Dieva priekšā, dziedot: "Svēts, svēts, svēts ir Tas Kungs Visuvarenais Dievs!" Un pat tad, kad viņi ienāca templī, tempļa stabi drebēja no viņu...viņu klātbūtnes.
Un šie svētie serafi apklusa. Eņģeļi pārstāja dziedāt. Hm-hm. Ak! Tie, kas lidinājās Dieva Klātbūtnē un dziedāja: "Svēts, svēts, svēts," viņi apklusa. Nebija vairs eņģeļu dziedāšanas, nekādas slavēšanas, nekādas kalpošana pie altāra, pilnīgi nekā. Tur bija klusums, viss apklusis, absolūts klusums Debesīs uz pusstundu.
Visa Debesu saime klusēja šo pusstundu, kad tika atvērts šis Septītā Zīmoga noslēpums izpirkšanas Grāmatā. Aizdomājieties par to. Bet tas ir atvērts. To noņem Jērs. Vai zināt ko? Manuprāt, to redzot, viņus pārņēma godbijība. Viņi pat nezināja, lūk, kas par lietu, viņi vienkārši apstājās.
E-241 And the four and twenty elders that stood before God there harping with their harps, they quit playing their harps. The Angels hushed their singing in heaven. Think, the holy Cherubims and Seraphims, that Isaiah saw it in the temple with six sets... or three sets of wings, three on--two over his face and two over his feet, and flying. And he's day and night they're before God, saying, "Holy, holy, holy, is the Lord God Almighty." And even when they walked in, or come into the temple, the posts of the temple moved with their--their presence. And these holy Seraphims hushed up. Angels quit singing. (Whew.) Flying in the Presence of God, singing, "Holy, holy, holy..." they shut up.
No angels singing, no praises, no--no altar service, no nothing. There was silence, hush, deadly silence in heaven for a half hour. All the host of heaven was silent for this half hour, when this Seventh Seal mystery in the Book of Redemption was broke open. Think of it; but it's broke. The Lamb breaks it. You know what? They were awed by it, I believe. They didn't know. There it was; they just stopped. Why? What is it?
E-245 Kāpēc? Kas tas ir? Un tā, neviens no mums to nezina. Taču es...es izstāstīšu jums manu atklāsmi par to.
Lūk, man nav nosliece uz fanātismu. Ja tā ir, tad es to nezinu. Saprotat? Es...es neļaujos visādām aizdomīgām lietām un izdomām.
Es esmu runājis dažas lietas, kuras, iespējams, dažiem cilvēkiem šķita dīvainas. Taču, kad uzreiz pēc tam atnāk Dievs un to apstiprina, un saka, ka tā ir Patiesība, tad tas ir Dieva Vārds. Saprotat? Šādi tas var šķist dīvaini. Saprotat?
Un tā, tikpat droši kā tas, ka šovakar es stāvu uz šīs platformas, man ir atklāsme, kas atklāja, ka tas sastāv no trim daļām. Ar Dieva palīdzību es parunāšu ar jums par kādu no šīm daļām. Bet pēc tam jūs... No sākuma izskatīsim to. Lūk, ir šī atklāsme, lai sāktu to, ko es gribu jums izstāstīt, kas tas ir. Tur jau tā lieta, ka tas...tie Septiņi Pērkoni, kurus viņš dzirdēja dārdam, bet viņam bija aizliegts pierakstīt – lūk, kur ir tas noslēpums, kas atrodas aiz šiem Pērkoniem, kuri dārdēja pēc kārtas. [Brālis Branhams klaudzina pa kanceli–Tulk.]
E-245 Now, none of us know; but I'm--I'm going to tell you in my con--my revelation of it. And now, I am not prone to be a fanatic. If I am, I'm ignorant of it. See? I am--I'm not given away to such as "leerious" or carry-ons and imaginary things. I've said some things might been kind of strange to some people, but when God comes around behind it and vindicates it and says it's the Truth, then that's God's Word. It may seem strange that way. See?
And now, as certain as I stand in the platform tonight, I had the revelation that revealed... It's in a threefold manner. That, I will speak to you by God's help of a fold of it. And then you... Let's go over there first. Here's the revelation to begin what... I want to tell you what it is. What happens is that those seven thunders that he heard thunder and was forbidden to write, that's what the mystery is laying behind those seven consecutive thunders rolling out.
E-249 Un tā, kāpēc? Ziniet, pierādīsim to. Kāpēc? – Tas ir noslēpums, par kuru neviens nezina. Jānim bija aizliegts par to rakstīt, pat...pat pierakstīt par to kādu simbolu. Kāpēc? Lūk, kāpēc nebija nekādas aktivitātes Debesīs – tas varbūt būtu nejauši atklājis to noslēpumu. Vai tagad jūs to saprotat? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.]
Ja jau tas ir tik varens, tam ir jābūt iekļautam, jo tam ir jānotiek. Taču, kad Septiņi Pērkoni...
Tagad skatieties. Kad iznāca septiņi eņģeļi, lai pūstu savas bazūnes, bija viens pērkons. [Brālis Branhams klauvē pa kanceli–Tulk.] Kad pulcējās Israēls, skanēja bazūne. Kad "laika vairs nebūs", pēdējā bazūne, viens pērkons.
Bet šeit veseli Septiņi Pērkoni viens pēc otra: viens, divi, trīs, četri, pieci, seši, septiņi – tas ir pilnīgs skaitlis. Septiņi Pērkoni runāja viens pēc otra, tas ir, vienkārši: viens, divi, trīs, četri, pieci, seši, septiņi – pēc kārtas. [Brālis Branhams septiņas reizes klauvē pa kanceli–Tulk.] Toreiz Debesis nespēja to pierakstīt. Debesis nevar par to zināt un arī neviens cits nevar, jo nebija kam notikt. Tas ir atpūtas laiks. Tas bija tik vareni, ka arī eņģeļiem tas palika noslēpums.
Kāpēc? – Ja sātanam izdotos to uzzināt, tad viņš varētu izdarīt lielu kaitējumu. Tas ir vienīgais, ko viņš nezina. Lūk, viņš var iztulkot visu, ko vien vēlas, un atdarināt jebkuru dāvanu. [Brālis Branhams brītiņu klusē–tulk.] (Es ceru, ka jūs to apgūstat.) [Sanāksme saka: "Āmen!"–Tulk.] Taču to uzzināt viņš nevar. Tas pat Vārdā nav ierakstīts. Tas ir pilnīgs noslēpums.
Eņģeļi, pilnīgi viss apklusa. Ja viņi būtu izdarījuši kaut vienu kustību, tas būtu varējis kaut ko darīt zināmu, tāpēc viņi vienkārši apklusa, pārstāja spēlēt arfas. Viss apstājās.
E-249 Now, why? Let us prove it. Why? It is the secret that no one knows about. John was forbidding to write about it, even, even write a symbol about it. Why? This is why there was no active in--activity in heaven; it might give away the secret. Do you see it now? If it's so great it must be included, because it's got to happen, but when the seven thunders...
Now, notice, when the seven angels come forth to sound their trumpets, there was one thunder. When Israel was gathered, there was a trumpet. When time shall be no more, the last trumpet... One thunder, but here is seven straight thunders right in a row: one, two, three, four, five, six, seven, that perfect number. Seven thunders in a row, uttered not... making just--just one, two, three, four, five, six, seven, straight. Then heavens couldn't write that. Heavens can't know about it, nothing else, because there's nothing to go on. It's a relaxing time. It was so great till it's kept secret from the Angels. Now, why?
If Satan should get ahold of it, he might do great damage. There's one thing he don't know. Now, he can interpret anything he wants to, and impersonate any kind of a gift (I hope you're learning.), but he can't know this. It's not even written in the Word. It's a total secret. The Angels, everything shut up. If they made one move it might give something away, so they just shut up, quit harping; everything stopped. A...
E-255 Septiņi, pilnīgs Dieva skaitlis. Septiņi [Brālis Branhams septiņas reizes klaudzina pa kanceli–Tulk.], viens pēc otra. Septiņi Pērkoni runāja viens pēc otra, it kā viņi kaut ko izskaidrotu. Ievērojiet, tajā brīdī Jānis sāka to pierakstīt, bet Viņš pateica: "Neraksti to."
Jēzus par to nekad nerunāja. Jānis nedrīkstēja to pierakstīt. Eņģeļi neko par to nezina. Kas tad tas ir? Tas ir tas, par ko Jēzus sacīja, ka pat Debesu eņģeļi neko par to nezina. Saprotat? Saprotat? Viņš Pats to nezināja, sacīja, ka to zina tikai Dievs.
Taču Viņš mums sacīja, ka tad, kad mēs ieraudzīsim, kā parādās tās pazīmes... Vai tagad mēs kaut ko sākam saprast? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Labi. Ievērojiet, mēs redzam, kā parādās tās zīmes. Saprotat?
Ja vien sātans varētu to uzzināt...
E-255 Seven, God's perfect number, Seven [Brother Branham knocks six times on pulpit--Ed.] just right down the row. Seven thunders uttered straight together like they're spelling out something. Notice, at that time, John started to write, and He said, "Don't write it." Jesus never spoke of it. John couldn't write it. Angels know nothing about it.
What is it? It's the thing that Jesus said even the Angels of heaven didn't know nothing about it. See, see? He didn't know it Himself, said only God would know it, but He told us when we begin to see these signs coming up... (Now, you getting somewhere? All right.) Notice, we can see these signs coming up. See? If Satan could get a hold of it...
E-258 Ja jūs gribat, lai kaut kas notiek... Nu, te jums vajadzēs noticēt man uz vārda. Ja es plānoju kaut ko izdarīt, es labāk nevienam par to nestāstu. Ne jau tāpēc, ka tas cilvēks to izstāstīs, taču to izdzirdēs sātans. Saprotat? Viņš nevar to uzzināt tur manā sirdī, kamēr Dievs to ir aizvēris ar Svēto Garu, un tad tas ir starp mani un Dievu. Saprotat? Viņš neko par to nezina, kamēr tu to neizsaki, un tad viņš to izdzird. Un es esmu centies... Es pasaku cilvēkiem, ka es darīšu to un to, un redzu, ka velns nogriež visus ceļus, ko vien var, lai nokļūtu tur pirms manis. Bet, ja es saņemu atklāsmi no Dieva un vienkārši neko par to nerunāju, tad tas ir citādāk.
Atcerieties, sātans centīsies atdarināt. Viņš centīsies atdarināt pilnīgi visu, ko darīs Draudze. Viņš ir centies tā darīt. Mēs to redzam, skatoties uz antikristu.
Bet šis ir vienīgais, ko viņš nespēs atdarināt. Tam nebūs nekādu pakaļdarinājumu, jo viņš to nezina. Un viņam to nekādi neuzzināt! Tas ir Trešais Rāviens. Viņš par to nezina pilnīgi neko! Saprotat? Viņš to nesaprot.
E-258 If you want something to happen... Now, you'll have to take my word for this. If I'm planning on doing something, I know better than to tell anybody about it. Not that that person will tell it, but Satan will hear it. See? He can't get it in my heart there, as long as God's got it closed up with the Holy Spirit, so it's between me and God. See? He don't know nothing about it until you speak it, then he hears it.
And I'll try... I'll people I'll do a certain, certain thing, and watch the devil cut off every wheel he can to get there (See?), to beat me to it. But if I can get the revelation from God and just don't say nothing about it, then it's different.
Remember, Satan will try to impersonate. He will try to impersonate everything that the Church will do. He's tried to do it. We've noticed it through the antichrist; but this is one thing he cannot impersonate. There'll be no mimics to this (See?), 'cause he don't know it. There's no way for him to know it. It's the third pull. He just knows nothing about it. See? He doesn't understand it.
E-261 Taču zem tā atrodas noslēpums! [Brālis Branhams klauvē pa kanceli–Tulk.] Slava Dievam Augstībā! Visu savu atlikušo dzīvi es vairs nespēšu domāt kā senāk. Kad es ieraudzīju... Lūk, es nezinu, kas... Es zinu, kāds ir nākamais solis, bet es nezinu, kā to izskaidrot. Tas būs drīz. Es to šeit pierakstīju, kad tas notika (ja vien varat to šeit saskatīt): "Apstājies. Tālāk par, lūk, šejieni neej." Man nav tieksmes uz fanātismu, es vienkārši saku Patiesību.
Bet vai jūs atceraties to mazo zābaciņu, ka es vienmēr centos izskaidrot, ka dvēsele atrodas blakus tam un tam, un iekšējo sirdsapziņu, un visu pārējo. Un tas noveda vienīgi pie tā, ka sākās ļoti daudzi pakaļdarinājumi: arī viņiem tagad vajadzēja turēt cilvēka roku un just vibrāciju – nu jau visiem rokās bija vibrācija.
Bet vai jūs atceraties, kā Viņš pacēla mani tur un sacīja: "Tieši tas ir Trešais Rāviens, un neviens to nezinās." Vai jūs atceraties? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Vīzijas vienmēr ir piepildījušās. Tās ir pilnīgi precīzas.
E-261 [The prophet originally had the tape stopped here. He put in a different ending, which he recorded on Monday morning, which begins at paragraph 376--Ed.] But there's a secret lays beneath that. Glory to God in the highest. I can never think the same the rest of my life, when I seen...
Now, I don't know what... I know the next step there, but I don't know what, how to interpret that. It won't be long. I've got wrote down here when it happened, if you can see here, "STOP! Go no further than this right here."
I'm not prone to be a fanatic. I'm just telling the truth. But you remember, the little shoe that I always tried to explain, how that the soul laid next to so-and-so and the inner conscience and all that kind of stuff, which it only made a big bunch of impersonations start after it. How you'd have to take up the hand, and hold the people and have vibration, everybody had a vibration in their hand. But you remember when He took me up there and said, "This is that third pull, and no one will know it." You remember that? Visions never fail. They're perfectly the truth.
E-264 Tagad paskatieties. Vai atceraties to vīziju par plejādi? (Čārlij, es...lūk, kur tur esi.)
Es jums sacīju, ka šajā nedēļā notika kaut kas, ko jūs... Tas bija jums visapkārt, bet man gribējās zināt, vai jūs to ievērojāt.
Vai atceraties to plejādi vīzijā par eņģeļiem, kad es aizbraucu no šejienes, lai dotos uz Arizonu? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Vai atceraties sprediķi "Kāds ir pareizs laiks, kungi?" ["Āmen."] Vai jūs to atceraties? Ievērojiet, tur bija tikai viens varens pērkona dārdiens, un parādījās septiņi eņģeļi. Vai pareizi? ["Āmen."] Viens pērkona sprādziens, un parādījās septiņi eņģeļi.
Tad es redzēju, ka Jērs atdarīja pirmo no septiņiem zīmogiem un dzirdēju pirmo no četrām dzīvajām būtnēm sakām kā pērkona balsī: nāc [un skaties]!
Ievērojiet, viens pērkons, Septiņi Vēstījumi, kuri bija aizzīmogoti un varēja tikt atvērti tikai pēdējās dienās, šajā periodā. Vai saprotat, ko es gribu pateikt? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.]
E-264 Now, notice, remember the vision of the constellation? Charlie, I... Here you are. Something going on, I told you, this week that you... It's been all around you, but I wonder if you noticed it. Remember the constellation of the vision of the Angels when I left here to go to Arizona? You remember, "What Time Is It, Sirs?" Do you remember that?
Notice, there was only one great burst of thunder, and seven Angels appeared. Is that right? One burst of thunder, seven Angels appeared.
And I saw the Lamb when He had opened the First Seal, and I heard as it was a voice of a thunder, and one of the four beasts said, Come and see.
Notice, one thunder, seven messages that's been sealed up and cannot be revealed until the last day, at this age. See what I mean?
E-268 Un tā, vai jūs ievērojāt noslēpumainību, kas bija šajā nedēļā? Tas bija tieši tas. Lūk, kas tas bija. Tā nebija cilvēciska būtne, ne jau cilvēks. Tie bija Tā Kunga eņģeļi. Ievērojiet.
Lūk, šeit sēž trīs liecinieki tam, ka pirms nedēļas, nedaudz vairāk kā pirms nedēļas es biju augstu, dziļi kalnos netālu no Meksikas kopā ar diviem brāļiem, kuri sēž šeit. Es rāvu nost no savām biksēm dadžus jeb sunīšus, un atskanēja tāds sprādziens, kas šķita teju vai noslaucīs kalnus. Tā ir taisnība. Es nestāstīju saviem brāļiem, taču viņi ievēroja pārmaiņas.
Un Viņš man sacīja: "Tagad gatavojies. Dodies uz austrumiem. Lūk, tās vīzijas skaidrojums." Saprotat? Un tā, lai jūs zinātu: brālis Sotmans nenošāva to dzīvnieku, kuru viņš medīja. Mēs centāmies to viņam dabūt. Un Viņš sacīja: "Šovakar tā būs kā zīme priekš tevis –viņam nekas nesanāks. Tieši tagad tev sevi ir jāvelta to eņģeļu apciemojumam." Un es biju ārkārtīgi satraukts, jūs atceraties.
Un es biju rietumos. Eņģeļi virzījās uz austrumiem. Un, kad viņi lidoja garām, es tiku aizrauts līdz ar tiem (atceraties?), virzījās uz austrumiem. [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.]
E-268 Now, have you noticed the mysterious parts of this week? That's what it is. That's what it's been. It's been, not a human being, a man; it has been the Angels of the Lord. Notice, there's witnesses of three setting in here, that a week ago (a little over a week ago) I was up way back into the mountains, nearly to Mexico, with two brethren that's setting here, picking cocklebur--or sand burrs off of my trouser leg, and a blast went off that almost, looked like, shook the mountains down. Now, that's right. I never told my brethren, but they noticed a difference. And He said to me, "Now, be ready. Go east."
Here's the interpretation of that vision. See? "Now, to let you know, Brother Sothmann has not got the game that he went after." We was trying to get it for him. And He said, "Now, tonight, for a sign to you, he isn't going to do it. You must consecrate yourself at this time for the visitation of these Angels." And I felt beside myself, you remember. And I was in the west; the Angels was coming east. And as they come by, I was picked up with them (You remember that?), coming east.
E-272 Un brālis Freds šeit šodien ir liecinieks, un brālis Normans. Kad mēs devāmies lejup, es teju vai pārliecināju to vīru, lai viņš paliek un atrod savu medījumu. Vai taisnība, brāli Sotman? [Brālis Freds Sotmans saka: "Āmen."–Tulk.] Jā, lūk, tur viņš stāv. Es centos pārliecināt, bet tomēr Viņš bija man pateicis: "Viņš to neizdarīs." Es vairs neko neteicu, mēs devāmies.
Kaut kā sēžot pie telts todien, kad... Tu atceries, brāli Sotman, es... (uzreiz, kā bija pateiktas dažas lietas) ...es paprasīju tev un brālim Normanam... (kur ir brālis Normans? Tur beigās.) ...lai jūs dodat vārdu, ka nestāstīsiet to, kas notika. Pareizi? [Brāļi saka: "Āmen, tā ir taisnība."–Tulk.] Vai es pagriezos un devos prom no tās telts, lūk, šādi? Vai tā ir taisnība? ["Tā ir taisnība."]
Tāpēc ka tas bija tieši tas, tieši tas arī bija, un es zināju, ka es nevarētu to stāstīt, kamēr tas nebija noticis, lai pārbaudītu, vai cilvēki to sapratīs.
E-272 And Brother Fred in here tonight is a witness, and Brother Norman. As we went down, I almost persuaded that man to stay and get his game. Is that right, Brother Sothmann? Yeah, there he stands right there. I persuaded... but yet, He said, "He won't do it." I never said nothing, went on. Something setting by the side of the tent the day that... You remember, Brother Sothmann, that I, as soon as some things was being told that I put you and Brother Norman... Where's Brother Norman? Back there. Put them under oath that they wouldn't mention what was taking place. Is that right? Did I turn around and walk away from that tent, like that? Is that right? Because this is what it was, exactly what it was, and knowing that I couldn't say it till it happened to see if the people would understand it.
E-275 Un vai jūs ievērojāt, ka tas viens eņģelis (es stāstīju) bija neparasts eņģelis? Viņš man šķita īpašāks nekā tie visi pārējie. Vai jūs to atceraties? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Viņi bija izvietoti plejādē – trīs pa malām un viens augšā. Un tas, kurš atradās, lūk, šeit, man vistuvāk, skaitot no kreisās uz labo pusi, sanāk, bija septītais eņģelis. Viņš bija spožāks un nozīmēja man vairāk nekā tie pārējie. Vai atceraties? Es stāstīju, ka viņam bija šādi izgrieztas krūtis un viņš, lūk, šādi lidoja uz austrumiem. Vai jūs atceraties? Un es sacīju: "Viņš mani paņēma, pacēla augšup." Vai atceraties? ["Āmen."]
E-275 And did you notice that one Angel, I said in there, was a strange Angel? He looked more to me than any of the rest of them. You remember that? They were in a constellation--three on a side and one on top. And the one right next to me here, counting from the left to the right, would've been the seventh Angel. He was brighter, meant more to me than the rest of them. You remember, I said he had his chest out like that, and was flying eastward. You remember like that? And I said, "It picked me up, lifted me up." Do you remember that?
E-276 Tas ir tieši viņš, viņam ir Septītais Zīmogs – tas, ko es esmu vēlējies zināt visu savu dzīvi. Āmen! Pārējie Zīmogi, protams, man bija ļoti svarīgi, taču, ak, jūs nevarat iedomāties, ko Tas nozīmēja, vienu reizi dzīvē! [Brālis Branhams klauvē pa kanceli–Tulk.]
Es lūdzos, es saucu uz Dievu. Es..es... Pēc tām sanāksmēm Fēniksā (tie cilvēki, kas tur bija ar mani, viņi zina) es ilgu laiku paliku kalnos.
E-276 Here it is. The one with the Seventh Seal, the thing that I've wondered all my life. Amen. Them other Seals meant a lot to me, of course, but, oh, you don't know what this has meant. For one time in life... I prayed; I cried out to God. I--I--I--after that Phoenix meeting, any of the people there with me know; I laid in the mountains. One morning I got up and went up in Sabino Canyon; it's a great rugged high mountains. And I'd went up in there, and there was a little foot trail after you lead off--go on up into Lemmon Mountain which is a thirty mile walk, and there about thirty foot of snow up there.
E-278 Vienu rītu es piecēlos un devos uz Sabino kanjonu, uz tiem lielajiem, klinšainajiem, augstajiem kalniem. Es tur uzkāpu. Un tur ir ļoti šaura taciņa, pēc tam tu nogriezies, pacelies augšup uz Lemona kalnu, un tas ir apmēram piecdesmit kilometru garš gājiens (tur augšā ir teju vai desmit metri sniega). Un tā, augstu kalnos, ļoti agri no rīta, pirms saullēkta, ejot augšup pa to šauro taciņu, spārdot akmentiņus, es sajutu vadību pagriezties uz to pusi. Un es pagriezos un devos augšup pa tādām lielām, robainām klintīm, ak vai, daudzu desmitu metru augstumā.
Un es nometos ceļos starp šīm klintīm. Es noliku šo Bībeli un noliku šo grāmatiņu...šo pierakstu blociņu. Es sacīju: "Kungs Dievs, ko nozīmē tā vīzija? Es...es..." Es sacīju: "Kungs, tas... Vai tas nozīmē, ka man ir jāmirst?"
Jūs atceraties, kā es jums stāstīju, ka es nodomāju, ka tas varbūt nozīmē manu nāvi, jo kaut kas tā uzsprāga, ka mani teju vai gabalos saraustīja. Jūs to atceraties. Cik daudzi no jums to zina, ir to dzirdējuši? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Nu, protams, jūs visi. Un es nodomāju, ka tas, iespējams, nozīmē manu nāvi.
Un pēc tam istabā es sacīju: "Vai... Kas...kas tas bija, Kungs? Ko tas nozīmē? Vai tas nozīmē, ka man ir jāmirst? Ja tā, tad labi, savai ģimenei es neko neteikšu. Lai ar mani tā notiek, ja mans darbs ir beidzies." Es es sacīju...
E-278 So, up in the mountain real early before day, going up through this little foot trail, rolling rocks along, I felt led to turn this a-way. And I turned and went up into some great jagged rocks, oh, my, hundreds of feet high. And I knelt down between those rocks. I laid down this Bible and laid down this book, this little tablet. I said, "Lord God, what does this vision mean?" I'm--I'm--I'm... I said, "Lord, does it mean my dying?" (You remember I told you I thought it might mean my death, 'cause something exploded till it just shook me to pieces. You remember. How many knows--have heard it was? Why, sure, all of you.) And I thought it could mean my death. And then in the room, I said, "Was--what--what--what was it, Lord. What--what does it mean? Does it mean I'm going to die? If it is, all right; I won't tell my family. Just let me go on (See?), if my work's finished." And I said... Now, what was it? But He sent a witness back (You remember me telling you?) that it wasn't that, it was a furtherment of my work.
E-282 Un tā, kas tas bija? Bet Viņš man atbildēja (jūs atceraties, kā es jums to stāstīju), ka tā tas nav, ka tas bija mana darba turpinājums. [Brālis Branhams klauvē pa kanceli–Tulk.] Ak! Ak vai! Vai saprotat? [Sanāksme saka: "Āmen."] Redzat?
Un kad es sēdēju Sabino kanjonā (Debesu Tēvs to zina), tikpat īsti, kā jūs redzējāt to piepildāmies, nonāca tie eņģeļi un apstiprināja katra vēstījuma patiesumu. Tādējādi jūs zināt, vai tas ir no Dieva vai nē. Tas jums jau iepriekš tika pateikts caur vīziju. Es nevarēju jums izstāstīt, kamēr nebija beigušies šie dievkalpojumi, jo man bija aizliegts to darīt.
E-282 Oh, you get it. See? And setting up in Sabino Canyon... The heavenly Father knows this, just as true as you see that come to pass, those Angels come right down and a-vindicated every message to be the same. Then you know whether it comes from God or not. It was foretold you by a vision. I couldn't tell you until the service was over, 'cause I was forbidden to.
In Sabino Canyon, sitting up there that morning, I had my hands up, and my--the wind had blowed my old black hat down. When I was standing there with my hands up, praying. I said, "Lord God, what does this mean? I can't understand it, Lord. What am I to do? If it's my going home time, let me go up here where they'll never find me. I don't want nobody to be mourning around if I'm going. I--I want just the family to think that I just took a walk, and they--they won't find me. Hide me away somewhere. If I'm going to go away, why, just let me go. Maybe Joseph will find my Bible laying here someday, and let him use It. See? If I'm going away, let me go, Lord."
E-284 Tajā rītā es sēdēju Sabino kanjonā ar paceltām rokām. Un mans... Vējš bija nopūtis manu veco, melno cepuri. Kad... Es tur stāvēju ar augšup paceltām rokām un lūdzos, es sacīju: "Kungs Dievs, ko gan tas nozīmē? Es nevaru to saprast, Kungs. Kam man ir jādara? Ja ir pienācis mans laiks doties Mājās, tad ļauj man nomirt tepat, kur neviens mani nekad neatradīs. Es negribu, lai kāds mani apraudātu, ja es nomiršu. Es gribu, lai ģimene tikai domātu, ka es vienkārši devos pastaigā. Un mani neatradīs. Noslēp mani kaut kur. Ja man ir jāaiziet, nu, tad ļauj man aiziet. Varbūt Jāzeps kaut kad atradīs šeit manu Bībeli; lai viņš To lieto. Ja ir pienācis mans laiks aiziet, tad ļauj man aiziet, Kungs." Manas rokas bija izstieptas, un pēkšņi kaut kas uzradās manā rokā.
Es nezinu, nevaru to izskaidrot. Vai es aizmigu? – Es nezinu. Vai es iegāju transā? – Nezinu. Vai tā bija vīzija? – Es nevaru jums to izskaidrot. Es varu jums pateikt tikai to, ka es... Tieši tāpat kā ar tiem eņģeļiem!
Un kaut kas iekrita man rokā. Es paskatījos, un tas bija zobens. Tam bija pērļu rokturis, ļoti skaists, un tam bija roku aizsargs no zelta. Bet asmens bija tādā kā hroma krāsā, kā sudrabs, tikai tas bija ļoti spožs. Un tas bija tik plāns un ass, ak vai! Un es nodomāju: "Cik skaista lieta!" Tas precīzi iegūla man rokā. Es nodomāju: "Tāds skaistums, bet," sacīju, "hm, es vienmēr esmu baidījies no tādām lietām, no zobena." Es nodomāju: "Ko gan es ar to darīšu?"
Un tajā brīdī tur nodārdēja balss, kas lika ripot akmeņiem, sacīja: "Tas ir Ķēniņa Zobens!" Un tad es no tā izgāju.
E-284 And I had my hands out, and all at once something hit my hand. I don't know. I can't say. Did I go to sleep? I don't know. Did I go into a trance? I don't know. Was it a vision? I can't tell you. Only thing I can say is when I... Just the same thing like them Angels was. And it struck my hand, and I looked, and it was a sword, and it had pearl handles, real pretty; and had a guard over it with gold, and the blade looked like, something like a chrome, like silver, only it was real shiny. And it was so feather-edge sharp, Oh, my. And I thought, "Isn't that the prettiest thing?" just fit my hand. I thought, "That's awful pretty." But I said, "Hey, I'm always 'fraid of them things"--a sword. And I thought, "What will I do with that?"
And just then a voice shook down through there that rocked the rocks, said, "It's the Sword of the King." And then I come out of it. "The Sword of the King..."
Now, if it said, "a Sword of a King..." but it said, "The Sword of the King," and there's only one "the King," and that's God. and He has one Sword; that's His Word, what I live by. And so help me, God, standing over His holy desk here with this holy Word laying here, It's the Word. Amen.
E-288 "Ķēniņa Zobens." Ja būtu pateikts: "Ķēnišķīgs zobens..." Taču bija pateikts: "Ķēniņa Zobens." Un ir tikai viens Ķēniņš – tas ir Dievs, un Viņam ir viens Zobens, un tas ir Viņa Vārds, ar kuru es dzīvoju. [Sanāksme skaļi priecājas–Tulk.] Tas... Lai Dievs man palīdz, stāvot šeit aiz Viņa svētās kanceles un šī svētā Vārda priekšā, kurš šeit ir nolikts. Tas ir Vārds! Āmen! Ak, kādā laikā mēs dzīvojam! Cik tas ir vareni! Vai redzat šo mistēriju un noslēpumu? Trešais...
Stāvēju tur, kad tas mani atstāja, kaut kas vienkārši atnāca pie manis un sacīja: "Nebaidies." Es nedzirdēju nekādu balsi, tas bija it kā manī, runāja. Man vienkārši ir jāsaka jums taisnība, tieši to, kas notika. Kaut kas atnāca un pateica: "Nebaidies, tas ir tas Trešais Rāviens."
Trešais Rāviens, vai jūs to atceraties? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Viņš sacīja: "Tev ir bijis tik daudz atdarinātāju tam, ko tu mēģināji izskaidrot. Taču," sacīja, "nemaz nemēģini to darīt ar šo." Vai jūs to atceraties? Cik daudzi atceras to vīziju? ["Āmen."] Nu, tas ir visur, uz lentām un visur. Tas bija pirms apmēram sešiem gadiem, pirms septiņiem gadiem. Tas bija pirms septiņiem gadiem. Sacīja: "Nemēģini to izskaidrot." Sacīja: "Tas ir Trešais Rāviens, bet Es satikšu tevi tur iekšā." Vai pareizi? ["Āmen."] Viņš sacīja: "Nemēģini..."
E-288 Oh, what a day we're living in, what a great thing. See the mystery and secret? The third... Standing there, when this left me, something just come to me and said, "Don't fear." Now, I didn't hear no voice, like on the inside of me spoke. I just tell you the truth, just exactly what happened. Something hit and said, "Don't fear. This is that third pull."
Third pull, you remember it? He said, "You've had so many impersonators on this, what you tried to explain." But said, "Don't even try this." Do you remember it? How many remembers that vision? Why, it's all over the tape and everywhere. That's been about six years ago--seven years ago: been seven years ago. Said, "Don't try to explain that." Said, "This is the third pull, but I'll meet you in there." That right? He said, "Don't try..."
E-291 Es stāvēju ar bērnu zābaciņu, kad Viņš pateica man, sacīja: "Izdari Pirmo Rāvienu, un, kad tu to izdarīsi, zivis metīsies pakaļ māneklim." Sacīja: "Pēc tam esi nomodā par Otro Rāvienu," sacīja, "jo tās būs tikai mazas zivis." Viņš sacīja: "Pēc tam Trešais Rāviens tās noķers."
Bet visi tie kalpotāji sapulcējās ap mani, sacīja: "Brāli Branham, mēs zinām, ka tu vari to izdarīt! Aleluja, brāli Branham!" Tā arī ir, es vienmēr esmu bijis saistīts ar sludinātāju drūzmu. Saprotat? Es mīlu cilvēkus, bet viņi grib, lai tu viņiem visu izskaidro, kas ir tas un šitas.
E-291 I was standing with a--a little baby's shoe when He told me, there, "Make your first pull; and when you do, the fish will run after the lure." Said, "Then watch your second pull" said, "because there'll only be small fish." He said, "Then the third pull will get it."
And all them ministers got around me, said, "Brother Branham, we know you can do it. Hallelujah, Brother Branham." (That's where I always get tied up--with a bunch of preachers. See? I love people; they want you to explain everything, this, that.)
E-293 Bet es sacīju: "Nu, hm...nu, es pat nezinu." Es sacīju: "Jā, es protu makšķerēt." Es sacīju: "Pirmkārt, ir jāizdara... To ir jādara šādi: ja redzi, ka apkārt ir zivis, vajag paraustīt mānekli." (Un tieši tāda ir makšķerēšanas taktika.) Un tā, es sacīju: "Paraustiet mānekli. Lūk, redziet, kad es parāvu mānekli pirmo reizi, zivis uzreiz metās tam virsū." Taču tās bija maziņas, tieši tādas, kādas ķēra viņi.
Un tad es sacīju: "Pēc tam tu...tu ņem..." Un es strauji izvilku to krastā. Un es noķēru zivtiņu, taču tā izskatījās kā uz mānekļa uzvilkta āda, tā vienkārši bija...tā bija ļoti maziņa.
Un tad es tur stāvēju, un kaut kas pateica: "Es taču tev teicu, ka tā nedrīkst darīt!"
Un es sāku raudāt. Es viss biju, lūk, šādi sapinies makšķerauklā. Un es tur stāvēju raudādams, šādi nolaidis galvu. Es sacīju: "Dievs, ak, es... Piedod man! Es esmu viens muļķa cilvēks. Kungs, ne... Piedod Man." Un man bija tā makšķeraukla.
Un rokā man uzradās bērnu zābaciņš, apmēram tik liels. Bet šņorīte, kas man bija, bija apmēram tikpat resna kā mans pirksts, nedaudz resnāka par centimetru. Bet šņores caurumiņš tajā zābaciņā bija apmēram tik liels...droši vien ne lielāks par pāris milimetriem, tā actiņa. Un es centos aizšņorēt to zābaciņu ar to resno centimetrīgo auklu. Ha!
Un atskanēja balss, sacīja: "Tu nevari iemācīt pentakostu mazuļiem pārdabiskās lietas." Sacīja: "Liec viņus mierā!"
E-293 And I said, "Well, oh, all...?..." I said, "I--I don't know." I said, "I've understand fishing." I--I said, "Now, the first thing you do... Here's the way it's done. You see all the fish around; you got to jerk the lure." (Well, that's exactly the tactics of fishing.) So I said, "Jerk the lure." Now, you see when I jerked the lure the first time, now the fish takes out after it, but they were little ones. That's just like they were catching. So then I--I said, "Then you'll--you'll set..." and I jerked it out on the bank and I had a fish, but it looked like a skin over the lure; it just--he was so little. And then I was standing there and something said, "I told you not to do that." And I started crying.
All the line was tangled around me like this, and I had--was standing there crying with my head down like that. I said, "God, oh, I... Forgive me. I'm a stupid person. Lord, don't... Forgive me." And I had this line and that, what I had in my hand, was a little baby's shoe, about that long. And I had... That string was about as big around as my finger, about a half inch, like. And the eyelet in this shoe was just about the size of a--littler than one-sixteenth, probably, of an inch of the eyelet. And I was trying to lace this little shoe up with this great big inch cord. And a voice come, said, "You can't teach Pentecostal babies supernatural things." Said, "Now, let them alone."
E-299 Un tieši tajā brīdī Viņš mani pacēla. Viņš paņēma mani augšā un apsēdināja kaut kur ļoti augstu, kur notika kaut kāda sanāksme. Tas izskatījās pēc telts jeb kaut kādas katedrāles. Un es paskatījos, un tur malā stāvēja kaut kas līdzīgs būdiņai, kā maza mājiņa. Un es ieraudzīju, kā tā Gaisma sarunājās ar kādu virs manis – tā Gaisma, kuru jūs redzat uz fotogrāfijas. Tā aizvirpuļoja prom no manis, lūk, šādi, un nostājās virs tās telts, un sacīja: "Es satikšos ar tevi tur." Un sacīja: "Tas būs Trešais Rāviens, un tu nevienam to neizstāstīsi."
Un Sabino kanjonā Viņš sacīja: "Tas ir Trešais Rāviens."
Un ar to ir saistītas trīs varenas lietas. Un viena atvērās šodien...tas ir, vakardien, otra atvērās šodien, un ir viena lieta, ko es nevaru izskaidrot, jo tas ir nezināmā valodā. Taču es stāvēju tieši tur un to skatījos tai tieši virsū. Un tas ir Trešais Rāviens, kas tuvojas! [Brālis Branhams klauvē pa kanceli–Tulk.] Un Dieva Svētais Gars... Ak vai! Lūk, kāpēc visas Debesis klusēja.
E-299 And just then He picked me up. And He took me up and set me way up high to where a meeting was going on, looked like a tent or a cathedral of some sort. And I looked, and there was a little box-like, little place over in the side. And I seen that Light was talking to somebody above me, that Light that you see there on the picture. It whirled away from me, like that, and went over to that tent, and said, "I'll meet you there." And said, "This will be the third pull, and you won't tell it to nobody."
And in Sabino Canyon, He said, "This is the third pull." And there's three great things that goes with it, and one unfolded today, or yesterday, the other one unfolded today, and there's one thing that I cannot interpret, because it's in an unknown language. But I was standing right there and looked right straight at it, and this is the third pull coming up. And the Holy Spirit of God... Oh, my. That's the reason all heaven was silent.
E-301 Lūk, labāk es šeit apstāšos. Saprotat? Vienkārši...vienkārši jūtu aizliegumu, ka vairs par to runāt nedrīkst. Saprotat?
Un tā, vienkārši atcerieties: Iemesls, kāpēc netika atvērts Septītais Zīmogs [Brālis Branhams klauvē pa kanceli–Tulk.]... Redziet, tas netika atvērts, lai neviens to nezinātu.
Es gribu, lai jūs zinātu, ka šī vīzija tika parādīta pirms daudziem gadiem, kad es par to vēl nezināju pilnīgi neko. Vai atceraties? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Un te nu tā ir, tieši tāpat kā tā otra, precīzi saskan ar Vārdu, tieši tā, kā tas bija. [Brālis Branhams klauvē pa kanceli.] Un Dievs zina manu sirdi, man ne reizi pat domas tādas nebija, bet te nu tas ir. Tagad ir vēlāks, nekā mēs domājam. Jā. Ak vai!
Tas parāda, ka tas ir no Dieva. Jo, redziet, tas precīzi saskan ar Dieva apsolījumiem vēstījuma beigās. Pievērsiet uzmanību. Pievērsiet tagad uzmanību, laika beigu vēstījumam, šis Zīmogs... Galu galā Viņš atvēra visus sešus Zīmogus, bet Viņš neko nesaka par Septīto. Un beigu laika Zīmogs, kad tas sākas, saskaņā ar Bībeli tas būs pilnīgs un absolūts noslēpums. Pirms tas kļuva zināms... Un atcerieties Atklāsmes Grāmatā 10:1-7, pirmais līdz septītais, 10. nodaļa 1-7 panti. "Septītā eņģeļa vēstījuma beigās būs zināmi visi Dieva noslēpumi." Mēs esam laika beigās, Septītā Zīmoga atvēršanās.
E-301 Now, I--I'd better stop right here. See? I just--I just feel checked not to say no more about it. See? So just remember, the Seventh Seal, the reason it was not opened (See?), the reason It did not reveal it, no one should know about it. And I want you to know before I even knowed any word about that, that vision come years ago. You remember that? And here it is just as this other has--slides right straight into the Word exactly where it was. And God knows my heart; I never one time thought of such a thing as that, and here it was. It's later than we think.
Oh, my. Just shows it's from God, for (See?), it fits exactly in the promises of God from the end of the--the message.
You notice. Notice now, for the end of time message this Seal, after all... He--He's revealed all the six Seals, but it don't say nothing about the Seventh. And the end time Seal, when it starts, will be absolutely a total secret according to the Bible. Before knowing that... And remember, Revelations 10:1, 7 (1-7, chapter 10:1-7) at the end of the seventh angel's message, all the mysteries of God would be known. We're at the end time, the opening of the Seventh Seal.
E-305 Lūk, kā gan es varēju zināt, pavisam nesen, pagājušajā svētdienā, tieši pirms nedēļas, kad es sludināju: "Esiet pazemīgi, esiet pazemīgi! Atcerieties, Dievs darbojas mazās lietās." Es nemaz neaptvēru, par ko īsti tas viss bija. Bet tagad es saprotu. Tas ir tik necili! Jūs domātu, ka kaut kas tāds tiktu atklāts Vatikānam vai... Taču tas atnāk tieši kā Jānis Kristītājs. Tas atnāk kā mūsu Kunga piedzimšana, kaut kādā kūtī. Slava Dievam! Goda vārds, tā stunda ir tuvu! [Sanāksme priecājas–Tulk.] Āmen! Mēs esam klāt. Ak vai!
Vai tagad jūs saprotat šīs Dieva vīzijas Patiesību, kāpēc septiņi eņģeļi atnesa mani no rietumiem? Viņi nāca no rietumiem un atgriezās uz austrumiem, un atveda šurp šīvakara vēstījumam. [Brālis Branhams klauvē pa kanceli–Tulk.] Ak vai!
E-305 Now, how did I know the other day, last Sunday, a week ago today, when I was preaching on "Be humble, be humble; remember God deals in little things." I didn't realize what it really was talking about, and now I see it. It is in such a humble way. You'd think that something like that would be revealed to the Vatican, or, but it comes just like John the Baptist. It comes like the birth of our Lord in a stable. Glory to God. So help me, the hour is at hand. We're here. Oh, my.
Now, do you see it? The Truth of God's vision, the seven Angels, bringing me from the west. They were coming from the west, coming back east, bringing here for this message tonight. Oh, my.
E-307 Lūk, tā varenā pērkona balss un tā misija, kas tika šeit īstenota, ir atklāta, ka tas...un bija pierādīts, ka tas ir no Dieva. Tikai padomājiet. Es nezināju šos Zīmogus, un šajā nedēļā tie tika atklāti. Kurš gan varēja iedomāties, ka tie septiņi eņģeļi arī bija tas, bija tas vēstījums, kas izskanēja (tie eņģeļi, kuri nogādāja mani atpakaļ uz šejieni tam nolūkam). Saprotat?
Atcerieties, septītais vēstnesis bija... Septiņi vēstneši bija... Es vairāk ievēroju tieši septīto eņģeļi, viņš man šķita īpašāks nekā pārējie. Redziet, viņi stāvēja, lūk, šādi. (Lūdzu, klausieties ļoti uzmanīgi.) Bet es stāvēju šeit, un es vēroju tos pārējos...
Redziet, viena...pirmais putnu bariņš, to visas spalviņas bija izspūrušas. Vai jūs tos atcerieties? Un tie visi lidoja uz austrumiem. Bet otrs bariņš bija spilgtāki un lielāki putni, tie bija līdzīgi baložiem ar smailiem spārniem. Arī tie lidoja uz austrumiem. Pirmais Rāviens, Otrais Rāviens, bet pēc tam nākošie bija tie eņģeļi.
E-307 Now, the voice of that great thunder and the mission that was brought here has been revealed that it--and proven that it was of God. Just think now. I knew not these Seals, and they been revealed this week. Did anybody think of that? Of those seven Angels, being this being the message that was coming forth, them Angels bringing me back here for that?
Remember, the seventh messenger was... The seven messengers was... The noted one to me, the seventh Angel, it seemed more to me than any. Now, see, they were standing like this (Now, we just want you to notice.), and I was standing here, and I was watching those other... See, one... First bunch of little birds, feathers all beat down. You remember them? and they all flew eastward. And the second bunch were brighter, bigger birds, looked like doves, pointed wings; they flew eastward: first pull, second pull. Then the next was Angels.
E-310 Un es stāvēju tieši tur, un notika tas sprādziens, un es skatījos uz to pusi, uz rietumu pusi, un viņi parādījās un pacēla mani tajā. Es pilnībā atslēdzos no savas domāšanas. Un viens no tiem pietuvojās, un tas bija tas, kurš man šķita tik neparasts – tas, kurš bija pa kreisi no manis, no tās puses, kur es iegāju tajā plejādē. Ja skaitīt no kreisās uz labo pusi, tad sanāk, ka pietuvojās septītais eņģelis. Lūk, neaizmirstiet, septiņi vēstneši.
Vai jūs atceraties to baltā akmens piramīdu no Džuniora Džeksona sapņa, kuru es jums izskaidroju? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Redzat? Ievērojiet, tovakar, kad es aizbraucu, un es... Tika parādīti seši sapņi, un tie visi bija tieši par vienu un to pašu. Pēc tam parādījās vīzija un aizsūtīja mani uz rietumiem. Bet Džuniors, viņš skatījās, kamēr... Paskatieties. Paskatieties, cik ideāli!
Es...es ceru un ticu, ka jūs atceraties, ka es mēģinu piedēvēt šo žēlastību Jēzum Kristum, kurš ir tā visa Autors; un vienīgais iemesls, kāpēc jūs vēl nekad dzīvē neesat dzirdējuši, ka es šādi runāju... Taču tā stunda tuvojas. [Sanāksme saka: "Mēs tam ticam."–Tulk.] Saprotat? Skatieties.
E-310 And as--I was standing right there, and this explosion left, and I was looking this way, towards the west, and they come and just picked me up in there, and I went plumb out of my knowing. And the one of them coming was the one that looked so strange to me, was the one on my, be to left where I entered the constellation at, but counting from the left to the right, it would've been the seventh Angel (See?), coming across.
Now, remember the seven messengers. Do you remember the pyramid of white rock of Junior Jackson's dream that I interpreted to you? Notice, the night that I left... And I--there were six dreams came, and every one of them directly to the same thing. Then the vision started and sent me west. Is Junior... He was watching... Why, notice. Look how perfect.
Now, I'm--I'm hoping and trusting that you people realize that I'm trying to put this grace on Jesus Christ, Who is the Author of all of it; and the only reason you never heard me talk like this before in your life... But this hour is approaching. See it?
E-313 Un tā, lai jūs pārliecinātu, lai tas patiešām dziļi nostiprinās jūsos... Es grasos atkal no jums aizbraukt. Es nezinu, kurp es došos. Man ir jāsludina Evaņģēlijs citās vietās.
Bet, lai jūs neteiktu: "Es jau esmu pieklausījies visvisādu fanātismu..." Es nezinu, kā... Es nevaru tiesāt kādu citu cilvēku. Man ir jāatbild Dieva priekšā tikai par to, ko es...par sevi.
Bet vai visos šajos gados ir bijis kaut viens gadījums, kad es jums būtu kaut ko pateicis Tā Kunga Vārdā, kas būtu nepareizi? [Sanāksme saka: "Nē."–Tulk.] Un to nevar pateikt neviens, jo es vienmēr esmu teicis tieši tā, kā Viņš teica.
Tagad es vienkārši jums parādīšu, ka tas ir pilnīgi pareizi, un to apstiprināšu.
Un tā, atcerieties: "Ja kāds būs garīgs vai pravietis, tad Es, Tas Kungs, runāšu ar viņu parādībās un atvēršos viņam sapņos," tas ir, izskaidros sapņus. Jāzeps, viņš varēja izskaidrot sapņus un runāja...un redzēja vīzijas. Pareizi? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.]
E-313 Notice now, to make it sure to you, so it could be driven down... I'm fixing to leave you again. I don't know where I go. I must preach the Gospel other places. But now, that you might say, "I've heard all that kind of fanaticism." I don't know what. I can't judge any other man. I only have to answer to God for what I--for--for myself. But has there ever been one time I ever told you anything in the Name of the Lord it wasn't right in all these years? Nobody else can say so, because I always told it just the way He told it.
Now, let me just show you that this is exactly true and confirm it. Now, remember, "If there be a spiritual... or a prophet, I, the Lord, will speak to him in visions and make known to him by dreams," interpreting dreams. Is that... Joseph, he could interpret dreams and speak and--and see visions. Is that true?
E-318 Tagad paklausieties, lūk, ko. Kad tas notika, Džuniors stāvēja uz lauka, uz kura bija...bija, lūk, tāda liela piramīda. Un kaut kas tur bija uzrakstīts uz akmeņiem, un es atvēru to cilvēkiem. Vai pareizi, Džunior? [Brālis Džuniors Džeksons saka: "Āmen."–Tulk.] Apmēram gadu pirms tā notikuma.
Un tagad pievērsiet uzmanību nākamajai lietai. Es paņēmu kaut kādu stieni un to nogriezu, un iekšienē bija balts akmens, uz kura nekas nebija rakstīts. Un tajā brīdī es devos uz rietumiem. Un es sacīju viņiem visiem, teicu: "Neejiet uz rietumiem. Palieciet šeit un skatieties uz to, līdz es atgriezīšos." Es devos uz rietumiem, notika sprādziens, atgriezos atpakaļ uz austrumiem ar Svēto Garu, kas izskaidroja šo nerakstīto Vārdu. Nu, ja tas nav Pats Visuvarenais Dievs, tad es gribu zināt, kas tas ir.
E-318 Now, notice this--that now, when this taken place, Junior was standing in a field that had a--had a big pyramid to it like that, and there was something wrote on the rocks, and I was revealing that to the people. Is that right, Junior? About a year before it happened...
And notice the next thing now. I took some kind of a bar and cut it off, and on the inside was white rock that had nothing wrote on it. And at that time I started to the west. And I told them all; I said, "Don't go out west. Stay here and look on this till I return." Went west for the blast, returned back to the east with the Holy Spirit interpreting this unwritten Word. Now, if that isn't perfectly the God Almighty, I want you to know what is. What am I trying to say this for, friends? Is to show you we're at the end time.
E-320 Kāpēc es to visu saku, draugi? – Lai parādītu jums, ka mēs esam laika beigās. Lūk, ja tie pārējie precīzi sakrīt ar Vārdu, tad arī šis precīzi sakrīt ar Vārdu! Mēs esam klāt, mēs esam beigās, draugi.
Drīz laiks beigsies. Miljoni aizies bojā. Miljoni tiks...kuri šobrīd uzskata, ka viņi ir glābti, kļūs par "lielgabalu gaļu" atomieroču ērā. Mēs dzīvojam pēdējā stundā. Caur Visuvarenā Dieva žēlastību, ar Viņa palīdzību Viņa tautai, lai viņi gaidītu drīzo Kristus parādīšanos... "Cik vēl ir atlicis, brāli Branham?" – Varbūt divdesmit gadi; varbūt piecdesmit gadi; varbūt simts gadi, es nezinu. Bet varbūt rīt; varbūt jau šovakar. Es nezinu. Un, ja kāds saka, ka viņš noteikti zina, tad viņš maldās. Saprotat? Neviens nezina, tikai Dievs zina.
E-320 Now, if them others is perfectly on the dot with the Word, so is this perfectly on the dot with the Word. We are here. We're at the end, friend. Soon it shall be time run out. Millions will lose their lives. Millions will be--that now believe that they are saved will be counted fodder for the atomic age.
We are living at the last hour. By the grace of Almighty God, by His help, to His people that they might look forward to the soon appearing of Christ... "How long, Brother Branham?" Maybe twenty years, maybe in fifty years, maybe in a hundred years; I don't know. And maybe in the morning, maybe yet tonight; I don't know. And anybody that says they do know, they're wrong. See? They won't know. God only knows.
E-322 Un tā, skatieties. Goda Vārds, stāvot Dieva priekšā, es runāju Patiesību, ka es tos [Zīmogus–Tulk.] garīgi saskatīju, saskatīju caur Svēto Garu, un katram no tiem tika noteikta viņa vieta Bībelē.
Lūk, bet, kas ir tas lielais noslēpums, kas atrodas aiz šī Zīmoga, es nezinu. Es to nezinu. Es to nespēju izprast. Es nespēju noteikt, kas tieši...kas tieši bija pateikts, taču es zinu, ka tie bija tie Septiņi Pērkoni, kuri runāja cieši viens pēc otra, vienkārši nodārdēja septiņas reizes pēc kārtas. Un tas atklājās vēl citādāk, un es to ieraudzīju.
Un, kad es to ieraudzīju, es gaidīju izskaidrojumu. Tas tur pārlidoja, bet es nespēju to izprast. Pilnīgi pareizi. Saprotat? Redzat? Tam vēl nav pienācis pavisam īstais laiks, bet tas jau ieiet tajā ciklā. Saprotat? Tas jau tuvojas. Tāpēc jums tikai ir jāatceras, ka es runāju jums Tā Kunga Vārdā. Esiet gatavi, jo jūs nezināt, kurā stundā kaut kas var notikt.
E-322 Now, notice. So help me, by God I tell the truth, that these are spiritually discerned to me (See?), discerned by the Holy Spirit. And by every one of them, has identified his place in the Bible.
Now, what this great secret is that lays beneath this Seal, I do not know. I don't know it. I couldn't make it out. I couldn't tell it, just what it and just what it said. But I know that it was them seven thunders uttering themselves right close together, just banging seven different times, and it unfolded into something else that I seen.
Then when I seen that, I looked for the interpretation that flew across there, and I couldn't make it out. That's exactly right, friend. See? The hour isn't quite yet for it, but it's moving into that cycle. See? It's coming up close. So the thing for you to do is to remember that I speak to you in the Name of the Lord: Be prepared, for you don't know what time something can happen.
E-325 Un tā, kad tas nonāks uz lentes (tieši tā tas ir), no manis droši vien novērsīsies desmit tūkstoši manu draugu, jo viņi pateiks, ka brālis Branhams mēģina sevi izcelt un taisa sevi par Dieva kalpu vai pravieti, vai vēl kaut kādu. Es vēlos pateikt jums, mani brāļi, ka jūs kļūdāties.
Es tikai stāstu jums, ko es redzēju un kas man tika pateikts. Un tagad jūs...jūs varat darīt, kā vien jums tīk. Es nezinu, kurš būs...kas notiks. Es to nezinu. Es vienīgi zinu, ka tas noslēpums ir tajos Septiņos Pērkonos. Debesīs bija klusums. Vai visi saprot? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Varbūt ir pienācis laiks; varbūt jau ir pienākusi tā stunda, kad šī varenā personība, kuras parādīšanos mēs gaidām, uznāks uz skatuves.
Varbūt šī kalpošana, caur kuru es esmu centies atvest cilvēkus atpakaļ pie Vārda, ir ielikusi pamatu. Ja tas ir tā, tad es pametu jūs uz visiem laikiem. Mēs šeit nebūsim abi vienlaicīgi. Saprotat? Ja tas ir tā, tad viņš pieaugs, bet es samazināšos.
Es nezinu, taču Dievs man deva to privilēģiju paskatīties un ieraudzīt, kas tas ir, ieraudzīt, kā tas atveras līdz noteiktai vietai. Tā ir taisnība.
E-325 Now, when that gets on tape, which it is, that'll probably send ten thousand of my friends away from me, 'cause they're going to say that Brother Branham's trying to put himself and make himself a servant, or a prophet, or something before God. Let me tell you, my brethren, that is an error. I'm only telling you what I seen and what has been told to me, and now, you--now, you do whatever you want to. I don't know who's going to--what's going to take place. I do not know. I just know that those seven thunders holds that mystery, that heavens was quieted. (Everybody understand?)
It may be time. It may be the hour now, that this great person that we're expecting to rise on the scene may rise on the scene. Maybe this ministry that I have tried to take people back to the Word has laid a foundation; and if it has, I'll be leaving you for good. There won't be two of us here the same time. See? If it is, he will increase, I'll decrease. I don't know. But I have been privileged by God to look and see what it was (See, see?), unfold to that much. Now, that is the truth.
E-329 Un es esmu pārliecināts, ka jūs ievērojāt tās lietas, kas notika šīs nedēļas laikā. Es esmu pārliecināts, ka jūs ievērojāt to Kolinsa dēliņu, kurš te gulēja, mira, pirms dažām dienām, to meitenīti ar leikēmiju.
Dieva Valstība tuvojas, un Tā arvien vairāk pāriet no negatīva uz pozitīvu, kā tas jau bija. Tam nevajadzētu būt par klupšanas akmeni nevienam. No taisnošanas uz svēttapšanu, uz Svētā Gara kristību, bet pēc tam, lūk, šurp. Redzat? Vienkārši mēs vairāk un vairāk tuvojamies Dievam.
Vai tad jūs, metodistu sludinātāji, neredzat, ka jūsu vēstījums par svēttapšanu bija virs tā, ko sludināja Luters?
Vasarsvētku draudzes, vai tad jūs neredzat, ka jūsu vēstījums par kristību ir daudz tālāk par to, ko sludināja metodisti? Vai jūs saprotat, ko es gribu pateikt? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.]
Nu, kā tik mums nav bijis! Un tā tas ir. Un, ja kāds nicina netaisnību, bet cilvēki saka kaut ko, kas īstenībā ir meli, nevis Patiesība, es to neciešu.
Taču es mīlu tīru Patiesību, kaut arī tā traucētu šādā vai tādā veidā. Ja tā ir Patiesība, Dievs galu galā parādīs, ka tā ir Patiesība. Un, ja Viņš to neizdarīs drīzumā, vienā no šīm dienām, tad mana vīzija bija nepareiza. Tagad jūs redzat, kur es esmu sevi nolicis.
E-329 And I'm sure that you've noticed the things that's been happening this week. I'm sure you noticed that little Collins' boy laying there dying the other night, that little leukemia girl. The Kingdom of God is coming. And it's becoming more from the negative to the positive as it has been. Now, that oughtn't to choke people. From justification to sanctification to the baptism of the Holy Ghost and then here--here. See? We're just drawing closer to God all the time.
Can't you see, Methodist ministers, how that your message of sanctification was above that which Luther preached? You Pentecostals, can't you see your message of the baptism is beyond that which Methodists preached? You know what I mean? Oh, we've had a lot of things go forth, and that's right. And if there's anybody that despises wrong and people saying something that's actually lies and not the truth, I hate that; but I--I do love the solid truth. No matter how much it interrupts this way or that way, if it's Truth, God will finally show that it's Truth. And if He doesn't do that, one of these days soon, then my vision wasn't right. Now, you see where I just laid myself.
E-335 "Kad tas notiks, brāli Branham?" – Es nevaru jums to pateikt, es nezinu.
Taču vienā no šīm dienām, ja mēs vairs nesatiksimies šeit uz zemes, tad mēs satiksimies tur pie Kristus tiesas troņa. Un jūs ieraudzīsiet, ka tā atklāsme, kas man atnāca no Dieva tajā istabā (tāpat kā man bija atnākušas tās visas pārējās), ka tās... Viens no šī Zīmoga noslēpumiem, kāpēc tas netika atklāts, bija Septiņi Pērkoni, kas runāja savās balsīs. Un te nu tas ir, pilnīgi precīzi, jo neviens par to neko nezina, tas pat nebija uzrakstīts. Tāpēc mēs esam laika beigās. Mēs esam klāt.
E-335 "When will it be, Brother Branham?" I cannot tell you. I do not know. But one of these days, if we never meet again on this earth, we're going to meet yonder at the--at the judgment seat of Christ. And you'll find out that in that room, the revelation coming from God (just like all the rest of them has), that them... One of the mystery of that Seal, the reason it wasn't revealed, it was seven thunders that uttered their voices, and there it is perfectly, because nothing knows anything about it; wasn't even written. So we're at the end time; we are here.
I thank God for His Word; I thank Him for Jesus Christ. For without sending Him for the--the propitiation of our sins, we'd all be in a big muck of sin with no hope. But by His grace, His--His Blood cleanses all sin. Just like the drop of ink in a bucket of Clorox, you'd never find the ink again. When our sins are confessed, it's put in the Blood of Jesus Christ; they'll never be known again. God forgets them; they never was even done. And as long as that Sacrifice is laying there in an atonement for us, then that's all... That's it. See? We're not sinners no more; we're Christians by the grace of God.
E-337 Es pateicos Dievam par Viņa Vārdu. Es pateicos Viņam par Jēzu Kristu, jo, ja Viņš nebūtu sūtīts kā gandarījums par mūsu grēkiem, mēs visi būtu pilnīgā grēka draņķī, bez cerības. Taču caur Viņa žēlastību Viņa Asinis attīra no visa grēka. Gluži kā tas tintes piliens balinātāja vannā – jūs nekad vairs to tinti neatradīsiet. Kad mūsu grēki ir izsūdzēti, tie tiek ielikti Jēzus Kristus Asinīs; tie vairs nekad nebūs zināmi. Dievs tos aizmirst, tie nekad nav darīti. Un kamēr vien tur guļ tas Upuris kā izpirkums par mums, tad tas ir viss...tas ir viss, kas vajadzīgs. Saprotat? Mēs...mēs vairs neesam grēcinieki, mēs esam kristieši caur Dieva žēlastību. Neaizmirstiet, paši par sevi mēs droši vien būtu tikpat slikti kā agrāk. Taču, redziet, mums parādījās Dieva žēlastība, un tieši tas padarīja mūs par tiem, kas mēs esam šodien – brāļi un māsas kristieši.
Šī man bija ārkārtēja nedēļa. Es esmu noguris. Mans prāts ir noguris. Tāpēc ka es..es esmu...es darīju visu, ko vien varēju. Un katru dienu notika kaut kas savāds. Es biju pārsteigts: es ieeju istabā, esmu tajā dažas minūtes un redzu, kā kaut kas mani pilnībā izmaina.
Un, lūk, es tur ieeju un ņemu piezīmes, ņemu doktora Smita grāmatas, Ūrija Smita, un, ak, daudzus autorus un pārējo, un lasu...lasu viņu grāmatas. Es saku: "Lūk, Sestais Zīmogs. Lūk, Ceturtais Zīmogs. Nu, ko par to raksta šis cilvēks? Viņš raksta, kas tas ir tas, šitas un tas." Ieskatos šeit un ņemu citu, tas raksta, kas tas ir tas un tas. Un šķita, ka es vienkārši... Vienkārši kaut kas negāja kopā.
E-337 And remember, in our ownselves we'd probably be just as bad as we ever was, but see, the grace of God has appeared to us, and that's what's made us what we are today: Christian brothers and sisters.
This has been a tremendous week for me. I'm tired; my mind is tired, because I--I have--was the best that I could do. And something strange going on every day... I would be amazed to walk in the room and be there for a few minutes and see something just turn me completely around. And here, I'd go in there and pick up the notes. I'd pick up books of Dr. Smith, Uriah Smith, and oh, all the writers in there, and read in--and read down in their books. I'd say, "Now, here's the Sixth Seal; here's the Fourth Seal. Now, what does this man say?"
He'd say, "Well, it was this, that, or the other." I'd look over here and get another man. He'd say that it was such-and-such. And it looked like I just... It just didn't work right.
E-340 Pēc tam es nodomāju: "Ko gan tas nozīmē, Kungs?" Un es nedaudz pastaigājos šurpu turpu. Es metos ceļos un lūdzos. Atgriežos un paņemu Bībeli, pasēžu, palasu, pastaigāju šurpu turpu.
Pēc tam pēkšņi, kad es nomierinos, lūk, tas vienkārši atveras šādi. Tad es aši satveru pildspalvu un sāku to šādi pierakstīt, visu, ko es redzu un daru. Es to šādi vēroju, līdz visu pierakstu.
Pēc tam es veltu tam visu atlikušo dienu, izpētu to un pārbaudu, vai tas sasaistās kopā visos Svētajos Rakstos. Tad... "Pārbaudiet visu." Saprotat?
Un, lūk, tas ir manā priekšā, un es domāju: "Daudziem cilvēkiem ir bijušas vīzijas, daudziem ir bijušas atklāsmes." Ja tas ir pretrunā Vārdam, tad atstājiet to, tieši tā, atstājiet to.
E-340 And then I thought, "Well, what is it, Lord?" And I walked up and down the floor awhile. I'd kneel down and pray, go back and pick up the Bible, set down, and read, walk back and forth. And then all of a sudden when I got quiet, here it just unfolded like that. Then I'd grab a pen right quick, and go to writing it down like that, whatever I was seeing and doing, watching it like that till I got it wrote down. Then I'd take the rest of the day and go down and chase this out and see if it tied all the way down through the Scriptures. Then it... "Prove all things." See?
And I got this here, and I think, "Now, there's many people had visions. There's many been in revelations." If it's contrary to the Word, leave it alone. That's right; leave it alone.
E-344 Un tā, pēc tam es izskatu to šādi un izskatu to šādi. Es te pierakstu visādus sīkumus. Tad spriežu: "Nu, klase priecāsies to dzirdēt, jo tas sasienas ar to un sasienas arī ar to. Nu, paskatīsimies, kas te ir teikts? Jā...jā, tas ir tieši šeit." Saprotat?
Un es izskatu to viscaur Bībelē, un šajā nedēļā es rādīju šo savstarpējo saikni. Te nu tas ir, tas ir uz magnetafona lentēm, variet tās ņemt. Un es to izdarīju, cik vien labi zināju, atrazdamies kristiešu sadraudzībā un Dieva žēlastībā pret visiem cilvēkiem caur Jēzu Kristu. Es izdarīju visu, kas vien bija manos spēkos.
E-344 Now, now, then I'd run this--ease it down like this. Run it down like... As I'd jot down little things here, I thought, "Well, now the class will be glad to hear this, 'cause it ties here and ties here. Now, let's see, what does this say here? Yes, it's... Yeah, here it is right here"; (See?) and bring it back through the Bible and tied the thing down through the week. There it is on tapes. You're welcome to them. And I have did it to the best of my knowledge under Christian fellowship, grace of God to all men by Jesus Christ. I've done the very best that I knowed how...?...
You've been one of the finest classes. There's been nobody could've set any nicer. You all have come in here at one o'clock in the day, up till five o'clock to whenever they opened the church and brought the--let the people come in. You stood in the cold; you've stood in the snow; you've done everything, stood around the walls till your legs ached. I'd see the men set down and let the women set and different ones would stand and like that, setting around.
E-346 Jūs bijāt vieni no vislabākajiem klausītājiem. Jūs sēdējāt tik patīkami kā neviens. Jūs nācāt šurp vienos dienā līdz pat pulksten pieciem, cikos nu atvērās draudzes nams, un nesāt...lai ļautu ienākt cilvēkiem. Jūs stāvējāt aukstumā, jūs sēdējāt sniegā, jūs darījāt visu, stāvējāt gar sienām, kamēr nesāka sāpēt kājas. Es redzēju, kā vīrieši sēdēja...atdeva savu vietu sievietēm, bet citi stāvēja, lūk, šādi, sēdēja kur nu kurais.
Es nodomāju: "Kungs, visa..." Šī bija noslēpumaina nedēļa. Viss bija kaut kā neparasti: cilvēki nāk, redzi, kā viņi stāv uz ielas, pie logiem, durvīs, tur pašā galā, it visur, un klausās. Bet kā orators...es ne tuvu neesmu nekāds orators. Man...man pietiek prāta, lai saprastu, ka es tāds neesmu, ka es neesmu runātājs. Bet kāpēc cilvēki tā sēž un klausās? Kāpēc viņi to dara? – Viņi nenāk tāpēc, lai paklausītos tādu cilvēku kā es. Bet viņi nāk, tāpēc ka tajā ir kaut kas, kas pievelk cilvēkus. Tā tas ir. Saprotat? Tajā ir kaut kas, kas viņus pievelk.
Kā mana sieva stāvēja šeit uz platformas un dziedāja, kad vēl tikai sāku.
No rītiem un vakariem, no ziemeļiem dienvidiem
Uz kāzām tie nāk, Pats Ķēniņš tos lūdz
Ņemt vietu starp cienīgiem;
Tie kopā nu pulcējas Un Godībā savācas,
Lai kā dārgakmeņi Viņa kronī spīdētu.
E-346 And I thought, "Lord, the whole..." This has been a mysterious week? The whole thing's been kind of strange--how would people come. See them standing around the outside, in the windows, in the doors, back around the back, everywhere, listening. And as far as a speaker, I'm far from a speaker. I--I got that much intelligence to know that I'm not--that I'm not a speaker; but why would people set and listen like that? Why would they do it? They don't come to hear a person like me, but they're coming because there's something in it drawing a people...?... See? There's something in it that's drawing them. As my wife stood here at the platform and sing, when I started...
They come from the east and west,
They come from the land afar;
To feast with the King, to dine as His guests,
How blessed these pilgrims are!
Beholding His hallowed face,
Aglow with light Divine;
Blessed partakers of His grace
As gems in His crown to shine.
E-349 Vienmēr paturiet to prātā: būt dārgakmenim Jēzus Kristus kronī. Pāvils sacīja Draudzei: "Jūs esat dārgumi, dārgakmeņi Viņa kronī." Mums ir jābūt dārgakmeņiem Jēzus Kristus kronī.
Mums nekad nevajadzētu piedēvēt to kādam cilvēkam. Aizmirstiet par mani. Es esmu jūsu brālis, caur žēlastību izglābts grēcinieks, kurš nav cienīgs dzīvot. Tā ir visīstākā patiesība. Es to nesaku, lai būtu pazemīgs – tie ir fakti. Manī nav nekā, vispār nekā laba.
Taču Dieva žēlastība ļāva manām nabaga acīm, kuras jau zaudē savu spožumu, ieskatīties aiz laika priekškara un ieraudzīt to, kas atrodas tur, un atgriezties atpakaļ.
E-349 May you always bear that in mind: to be a gem in the crown of Jesus Christ. Paul said to the church, "You are--you're the jewels, gems of his crown." We want to be the gems of the crown of Jesus Christ. We don't want never put a man in it. You forget anything about me. I am your brother, a sinner saved by grace, not fit to live; that's exactly the truth; and I ain't saying that to be humble; that's facts. There's nothing in me, not one sound thing at all. But the grace of God has let my poor dimming eyes look beyond the curtain of time and see those things yonder, and I come back...
E-352 Kad es vēl biju puisēns, es mīlēju cilvēkus. Es vienmēr gribēju, lai kāds mīl mani un parunā ar mani. Neviens to negribēja, jo manai ģimenei bija slikta slava. Neviens negribēja ar mani runāt.
E-352 When I was a little boy... I love people; I always wanted somebody to love me and talk to me. Nobody would do it because of the name of the family. Nobody'd talk to me. But when I made my surrender to God, then our people, background being Irish, I thought maybe (they was all Catholic)... maybe that would be it. I went there, and he was some way, and I went down to the First Baptist church, and he was another way. I said, "Lord, there's got to be some way that's true."
And something said, "It's the Word."
E-353 Taču, kad es atdevos Dievam, tad... Mūsu radinieki nāk no īriem. Es domāju: "Varbūt... Viņi visi bija katoļi, varbūt iet uz turieni?" Es devos uz turieni, un tur par Viņu runāja tā. Es devos uz Pirmo baptistu draudzi, bet tur par Viņu runāja citādāk.
Es sacīju: "Kungs, kaut kur taču ir jābūt patiesajam ceļam."
Un Kaut Kas pateica: "Tas ir Vārds."
Es turējos pie tā Vārda. Paskatieties uz visām vīzijām, it visur.
Tajā dienā, kad es ieliku tur to stūrakmeni un ieliku to iekšā, es tur uzrakstīju, ko tajā rītā Viņš parādīja man vīzijā: "Uzstājies laikā, nelaikā, norāj, brīdini, paskubini ar visu pacietību un mācību. Jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā nu ausis niez, un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām." Un es ieraudzīju, ka tie divi koki, pie kuriem es stāvēju, tieši to arī izdarīja. Pareizi. Un te nu mēs esam. Un tā ir taisnība. Lūk, un jūs ne...
E-353 I've held that Word. Look at every vision everywhere. The day I laid that cornerstone yonder, and I put that in there; I wrote on there what He showed me that morning in a vision: "Be instant in season, out of season, rebuke with all long-suffering and doctrine, for the time will come when they'll not endure sound doctrine, but after their own lust shall heap for themselves together teachers having itching ears and be turned away from the truth into fables." And I've seen those two trees that I stood by do that very same thing. That's right. And there we are. And that is true.
E-355 Atcerieties. Atļaujiet vēl reizi jūs pamācīt. Nesakiet nevienam: "Paldies," vispār nevienam. Nesakiet...nedomājiet, ka kāds kalpotājs vai vēl kāds, kāds mirstīgs cilvēks, ka viņā ir kaut kas labs, jo tā tas nav, lai kas viņš arī nebūtu. Nevienā cilvēkā nav nekā laba. Tā tas ir.
Ja šeit stāvētu vairākas taures, un uz vienas no tām vajadzētu nospēlēt kaut kādu mūziku, tad to darītu cilvēks. Jo šīs taures taču ir pilnībā mēmas. Tas taču ir cilvēks, kas var likt skanēt taurei, kas zina, ko viņš dara, kurš paņem tauri rokās. Pašai taurei ar to nav nekāda sakara. Skaņa nāk no tā saprāta, kas tur to rokās. Tā tas ir. Tāpēc visas taures ir vienādas.
E-355 And now, you won't... Remember, let me exhort you again. Don't say, "Thank you," to anybody at all. Don't say... Thinking some minister or something, some mortal man, there's anything good about him, 'cause there's not; I don't care who he is. There's nothing good to any man. That's right. If there's a whole bunch of trumpets laying here and one of them had to sound out a certain music; it's the man; them trumpets are perfectly mute. It's the fellow that can sound the trumpet, that knows what he's going to do, that picks up a trumpet. The trumpet has nothing to do with it. The sound comes from the intelligence behind it (That's right), so all trumpets are the same; all men are the same; all Christians are the same.
E-357 Visi cilvēki ir vienādi. Visi kristieši ir vienādi. Mūsu vidū nav neviena liela cilvēka. Mēs neesam ne lieli vīri, ne lielas sievas. Mēs visi esam brāļi un māsas, visi vienlīdzīgi, viena un tā pati kategorija. Mēs neesam nekādi "lielie". Neviens netaisa otru lielāku par citu, tā nekad nevajag darīt. Nē-nē. Mēs visi esam tikai cilvēki.
Necentieties to visu izskaidrot. Nemēģiniet kaut ko uzsākt, tikai dzīvojiet neatlaidīgu dzīvi, slavējot un godinot Jēzu Kristu. Vai tagad visi saprata? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Āmen. Mīliet Viņu no visas sirds. Vai jūs tā mīlat? ["Āmen."]
Viņu mīlu es (es tā darīšu!), Viņu mīlu es,
Jo Viņš pirmais mīlēja.
Un glābšanu man Golgātā
Viņš nopirka.
E-357 There's no great man among us. We're not great men, not great women--we're all brothers and sisters, all the same in the same bracket. We're no great. One don't make one greater than the other one--not a thing at all to do. No, sir. But we're just all human beings. Don't try to interpret the things. Don't try to do anything more than just live a close life, giving praise and honor to Jesus Christ. Everybody understand that now? Amen. Love Him with all your heart. Do you do it?
I love Him (And I will) I love Him
Because He first loved me,
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
E-359 Slava Dievam! Vai visi to saprot visā pilnībā? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Vai visi tic? ["Āmen."] Vai atceraties, kā es teicu pašā sākumā: "Kas ir ticējis mūsu sludināšanai? Kuram Tā Kunga elkonis ir atklājies?" Vai Viņš jums ir atvēris Savu žēlastību, Savu labestību? ["Āmen."] Āmen. Vienkārši atcerieties, mīliet Viņu no visas sirds.
Tagad es došos atpakaļ uz mājām. Ja Dievs dos, es atgriezīšos šurp apmēram pirmajā jūnijā.
Varbūt, ja Dievs to ieliks manā sirdī, varbūt kaut kad šīs vasaras sākumā, piemēram, jūnijā vai vēl kaut kad, varbūt rudens sākumā, ja Tas Kungs aizkavēsies, es gribētu atkal atbraukt un veltīt vēl septiņus vakarus pēdējām septiņām Bazūnēm. Vai jūs to gribētu? Vai gribētu? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Vai jūs lūgsiet par mani, lai Dievs man palīdz? ["Āmen."] Labi.
Līdz mēs atkal tiksimies, neaizmirstiet šo veco, labo dziesmu.
Viņu mīlu es, Viņu mīlu es,
Viņš pirmais mani Mīlēja.
Un glābšanu man Golgātā
Viņš nopirka.
Tagad es vēlos, lai jūs noliecat savas galvas. Es gribu palūgt par jums. Pirms gans atlaidīs sanāksmi, es gribu par jums palūgt.
E-359 Praise God. Does everybody thoroughly understand? Does everybody believe? Remember when I first started: "Who has believed our report? to whom is the arm of the Lord revealed?" Has He revealed to you His mercy, His goodness? Amen.
Just remember, love Him with all your heart. I'm going back home now; I'll be back here again, the Lord willing, around the first of June. Maybe if the Lord puts it upon my heart, maybe sometime this early summer, like in June or somewhere, maybe early fall, if the Lord tarries, I would like to come back and set another seven nights for the Seven Last Trumpets. Would you like that? Would you... Will you pray for me that God will help me? All right. Until I meet you again, remember this good old song.
I love Him, I love Him
Because He first loved me,
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
Now, I want you to bow your heads. I want to pray for you. Before the pastor dismisses, I want to pray for you.
E-364 Mūsu Debesu Tēvs, lai cilvēki, Kungs, saprot. Un es esmu pārliecināts, ka daži nesaprot. Taču, Tēvs, lai viņi...viņi zina mērķi un lai viņi saprot, Tēvs, ka...ka tas viss ir atklāts tikai tāpēc, ka tā ir Tava žēlastība viņiem. Un es vēlos pateikties Tev, Kungs, par zināšanām, ka mēs varam zināt šīs lietas, kuras Tu mums esi atklājis.
Un es lūdzu par ikvienu, kas atrodas šeit, ikvienu, kas piedalījās šajās sanāksmēs. Ja ir kāds, kurš netic, Kungs, tad lai viņi kļūst ticīgi.
Es lūdzu par visiem, kas klausīsies šos vēstījumus no lentēm. Un, ja tā nokļūs (un tās tas, bez šaubām, notiks) daudzu neticīgo mājās un dzīvesvietās, kuri tam nepiekritīs, taču, Tēvs, es lūdzu par katru, lai pirms viņi pateiktu kādu zaimojošu vārdu, lai viņi sākumā apsēstos un izpētītu Svētos Rakstus par to, kas bija izteikts. Un pēc tam pasaka Tev, ka viņi patiešām ir patiesi un vēlas zināt, vai tā ir Patiesība vai nē. Un es lūdzu par viņiem, Tēvs.
E-364 Our heavenly Father, may the people, Lord, understand, which I'm sure that there's some that doesn't. But, Father, may they--they know the objective, and may they understand, Father, that--that it's Your grace to them that these things are revealed. And I want to thank You, Lord, for the knowledge of knowing these things that Thou has revealed to us. And I pray for every one that's here, every one that's attended the meeting.
If there be some who does not believe, may, Lord, they become believers. I pray for all that will hear the messages by tape. And if it falls, which it will no doubt, in the homes and places of many unbelievers that will different... But Father, I pray for each one that before they say any blasphemous words, that they might first set down and search the Scriptures by what's been said, and then say to You that they truly are sincere and want to know whether this is truth, or not. And I pray for them, Father.
E-367 Un es lūdzu par tiem, kuri stāvēja gar sienām, kuri stāvēja uz ielas, kuri sēdēja mašīnās, par bērniņiem un par visiem, kuri bija zālē. Un par pilnīgi visiem, Kungs, es lūdzu par viņiem.
Un es lūdzu, lai Tu atbildi uz manām lūgšanām, lai Tu viņus svētītu. Vairāk par visu, Kungs, dāvā katram mūžīgo Dzīvību. Es lūdzu, lai neviens no viņiem neaiziet pazušanā, it neviens.
Un, Tēvs, mēs nezinām, kad būs tas varenais notikums. Taču, kad mēs redzam, kā parādās tās zīmes un Rakstos aprakstītie notikumi, tas ārkārtīgi brīdina mūsu sirdis. Un es lūdzu, Tēvs Dievs, lai tu mums palīdzi.
Es lūdzu, lai Tu palīdzi mūsu dārgajam draudzes ganam, brālim Nevilam. Piepildi viņu, Kungs, ar žēlastību un piepildi viņu ar spēku un sapratni, lai viņš varētu ņemt šo uzkrāto Barību un barot Dieva jērus.
Kungs, es lūdzu, lai tu sargā mūs no slimībām. Lai ir tā, ka tad, kad cilvēki saslims, viņi atcerētos, ka uz altāra kā izpirkums guļ īstās un visam pietiekošās Kunga Jēzus Asinis. Un es lūdzu, lai viņi uzreiz kļūtu veseli.
Un es lūdzu, lai Tu sargā viņus no sātana spēka, kurš atņem viņiem drosmi vai cenšas izdarīt tā, lai viņi izveidotu kultus, vai... Vienkārši sargā viņus no visiem naidīgiem spēkiem, Kungs. Dari mūs svētus Savam Vārdam. Dāvā to, Kungs.
E-367 And I pray for these who's stood along these walls, who's stood on the outside, who set in their cars, for little children, and for all that's been in--just all of them, Lord, I pray for them. And I pray that my prayers will be answered, that You'll bless them.
First, Lord, give every one Eternal Life. I pray that there'll not be one of them lost, not one. And now, Father, we don't know when this great event will be, but when we see these signs appearing and Scriptural happenings, it warns our heart above measure. And I pray, Father God, that You'll help us.
I pray that You'll help our dear pastor, Brother Neville. Make him, Lord, full of grace and full of power and with understanding that he might take this stored food and feed the lambs of God. Lord, I pray that You'll keep sickness away from us. May it come to pass that when people become sick that they'll remember the present and all-sufficient Blood of the Lord Jesus lays on the altar to make an atonement. And I pray that they'll be healed immediately. And I pray that You'll keep the power of Satan away from them to discourage them or to try to make them make cults or... Just keep all the powers of the enemy away, Lord. Sanctify us to Thy Word. Grant it, Lord.
E-373 Vēl, Kungs, es lūdzu, lai Tu palīdzi man. Es...es jau sāku izdzist, Kungs. Es zinu, ka man vairs nevar būt daudz laika atlicis. Un es lūdzu, lai Tu palīdzi man, ļauj man būt uzticīgam, Kungs, un godīgam, un patiesam, lai es varētu nest vēstījumu tik tālu, cik man tas ir paredzēts. Un, kad pienāks mans laiks atpūsties un es nokļūšu pie tās Upes, un viļņi nāks virsū, ak, Dievs, ļauj man būt spējīgam nodot šo veco Zobenu kādam citam, kas būs ar To godīgs, Kungs, un nesīs Patiesību. Dāvā to, Kungs. Bet līdz tam laikam palīdzi man būt stipram un veselam, un drosmīgam.
Palīdzi manai draudzei. Svētī mūs visus, Kungs. Mēs esam Tavi. Mēs tagad jūtam, ka Tavs Svētais Gars ir mūsu vidū. Mēs ticam, ka Tu atbildēsi uz mūsu lūgšanām. Jo mēs atdodamies Tev līdz ar tavu Vārdu kalpošanai uz visu to laiku, kas mums vēl ir atlicis šeit uz zemes, Dieva Dēla, Jēzus Kristus, mūsu iemīļotā Pestītāja Vārdā un Viņa slavai. Āmen.
Viņu mīlu... (Lai Dievs jūs svētī!)
...Viņu mīlu es (ar visu savu sirdi),
Viņš pirmais mani mīlēja...
Lai Dievs tevi svētī, brāli Nevil.
[Sanāksme turpina dziedāt dziesmu: "Viņu mīlu es." Brālis Ormans Nevils atlaiž sanāksmi ar lūgšanu–Tulk.]
E-373 Then, Lord, I pray that You'll help me. I--I--I'm beginning to fade away, Lord. I know my days can't be too many more, and I pray that You'll help me. Let me be true, Lord, and honest and sincere that I might be able to bear the message as far as it's ordained for me to bear. And when it comes to the time that I must lay down, when I get down to the river, and the waves begin to come in, O God, may I be able to hand this old Sword over to somebody else that'll be honest with It, Lord, and will pack the truth. Grant it, Lord. Until then, help me to be strong and healthy and courageous. Help my church. Bless us together, Lord. We are Yours.
We feel now that Your Spirit is among us. We believe that You will answer our prayers, for we commit ourselves to You with Thy Word for service for the rest of our days upon this earth, in the Name of God's Son, Jesus Christ, our beloved Saviour, for His glory. Amen.
I... (God bless you), I love Him (with all my heart)
Because He first loved me,
God bless you, Brother Neville.
E-376 [Brālis Branhams nevēlējās publiskot audio ierakstu no paragrāfiem nr. 261-374. To vietā viņš ierakstīja citu šīs svētrunas noslēgumu pirmdienā, 1963. gada 25. martā. Tālākie paragrāfi nr. 377-414 kļuva par oficiālo magnetafona lentas "Septītais Zīmogs" noslēgumu izplatīšanai tajā laikā. Tālākais teksts (paragrāfi nr. 377-414) ir toreiz pievienotais turpinājums 261. paragrāfam–Tulk.]
E-376 [You have just finished hearing the original "Seventh Seal" as it was preached in its entirety on Sunday evening, March 24th, 1963 at the Branham Tabernacle in Jeffersonville Indiana. Brother Branham did not want this original recording released. The next day, Monday, March 25th, 1963, Brother Branham went to the motel room of Brother Fred Sothmann and Brother James McGuire who were at that time in charge of making the tapes. Brother Branham told these brothers, "I don't want this message sent out the way it is." After listening to the tape himself, he instructed the brothers to stop the tape at a certain point, and at that point--(beginning of paragraph number 261)--recorded a new portion of approximately twenty minutes in length--(paragraph 377-414). This new portion was then used in place of the original ending--(paragraph 261-373). This recording was the only released version of the "Seventh Seal" until 1966. After Brother Branham left the scene, the board of the William Branham Evangelistic Association unanimously agreed to release the tape originally recorded at the Tabernacle. Since that time, both versions have been available. We have now placed this additional message of Brother Branham on one tape, with the original "Seventh Seal." The next voice you hear will be Brother Branham in the motel room on Monday, March 25th, 1963--Ed.]
E-377 Un ir labi, ka viņš neko par to nezina, tāpēc ka, ja viņš uzzinātu, tad viņš to atdarinātu. Tieši tāda ir viņa viltība.
Tieši tāpēc Dievs tik ļoti noslēpa to no visas pasaules, pat no Debesīm, ka to vienkārši nav iespējams saprast, ja vien pats Dievs to neatklās.
Un tā, es gribu, lai jūs tagad pievēršat uzmanību, ka Sestajā Zīmogā...ka Sestajā Zīmogā bija trīskāršs mērķis.
Trīskāršs mērķis bija jātniekos. Trīskāršs mērķis bija visās tajās lietās.
E-377 Will be a good thing that he doesn't know anything about it, because if he did, then he would impersonate that. That's his tricks in doing things. So therefore, God has made it so hid to the whole world, even to heaven, that there is no way of understanding it, only as God will reveal it Himself.
Now, I want you to notice tonight that in the Sixth Seal there was a--a threefold purpose of the Sixth Seal. There was a threefold purpose of the horse riders. There's been a threefold purpose in all these things. That brings us back to a three and a seven again (See?), seven Seals, seven vials, and so forth.
E-380 Tas atkal mūs atved pie trijniekiem un septītniekiem. Redziet, Septiņi Zīmogi, Septiņi Kausi un tā tālāk. Trijniekos un septītniekos, kas ir Dieva matemātikas skaitļi, lai atklātu Viņa Vārdu.
Lūk, paskatieties, kā piemēram, ar jātniekiem...izjāja trīs zirgi. Viens no tiem bija balts, otrs bija sarkans, trešais bija melns. Bet pēc tam ceturtajā zirgā, tie visi bija sajaukti kopā. Redzat? Trīskāršs mērķis.
Un tā, Dievs izdarīja to pašu. Dievs izdarīja to pašu, kad sūtīja Savu lauvu, kas bija Viņa Vārds, lai cīnītos ar antikristu.
Pēc tam mēs redzam, ka Viņš sūtīja vērsi ciešanu perioda laikā, upurēšanas dzīvnieku. Un tajā ciešanu periodā viss, ko varēja izdarīt cilvēki, bija tikai strādāt, vergot un atdot sevi kā upuri.
E-380 Now, in threes and sevens is God's number in His mathematics of revealing His Word. Now, you notice, like in the--the--the riders, now there was three horses went out. One of them was a white one, one was a red one, one was a black one. And then in the fourth horse, why, all of them was mixed together. See, a threefold purpose...
Now, God did the same thing. God did the same when He sent out His Lion, which was His Word to combat the antichrist. Then we find out that He sent out the ox during the time of the--the tribulation period (the sacrificial animal); and in this tribulation period, that's all the people could do was just work, slave, and offer themselves for a sacrifice.
E-384 Pēc tam mēs noskaidrojām, ka nākamajā periodā, kas bija reformatoru periods, Dievs izsūtīja cilvēka gudrību, dzīvo būtni ar cilvēkam līdzīgo galvu, un tas bija tas spēks, kas izpaudās reformatoros.
Vai jūs ievērojāt, ka katrs... Nav brīnums, ka cilvēki mūsu laikā joprojām dzīvo it kā pagātnē, kā reformatoru periodā, jo viņi redz visu tā, kā to redz garīdzniecība, viņi to redz tā, kā to ir iemācījuši garīgie semināri. Bija laiks, kad tāds bija Dieva ceļš, taču mums tā jau ir pagātne.
E-384 Then we find out in the next age, which was the reformer's age, God sent out the wisdom of a man--a man-like head on the beast, which was a power that went forth in the reformers.
Now, did you notice, every... No wonder that the people of these days still living the hangover, like it was, from the reformer's age, because they just see it in the ecclesiastical way of looking at it, and they see it in the way that their seminaries has taught it; that was God's way at one time, but we've lived a past that.
E-386 Šobrīd mēs esam ērgļa periodā, kad atklāsmei ir jātiek atklātai, pilnīgi visam. Salīdziniet to tagad ar Atklāsmes Grāmatas 10. nodaļu, no 1. līdz 7. pantam. Un šeit mēs ieraudzīsim, šajā Atklāsmes...Atklāsmes Grāmatā 10:1-7, ka tajās dienās, kad skanēs septītā eņģeļa vēstījums, tam ir jānoved līdz galam visi Dieva noslēpumi.
Lūk, mēs šeit redzam arī to, ka Sestajam Zīmogam, kurš tagad ir atvērts, bija trīskāršs mērķis. Lūk, kāds bija šis mērķis.
E-386 Now, we're into the age of the Eagle, the revelation to be revealed, the whole thing. Now, compare this with Revelations the 10th chapter, verse 1 to 7, and we'll see here in this Revelations--the Revelations here, 10: 1-7, that in the days of the sounding of the seventh angel's message was to finish up all the mysteries of God.
Now, we find out also in this that the Sixth Seal now being opened, it was for a threefold purpose. Now, here was the purposes: The first thing was that the sleeping virgins had to go through the tribulation period for purification. She had to be purged of her sins of unbelief and rejecting the message. This she was done in the tribulation period. We see they wind up over here in Revelations 7, between the 6th and 7th chapter here, that she had been purged, and she'd been given her robes.
E-388 Pirmkārt, guļošajai jaunavai vajadzēja iziet Lielo Bēdu periodu, lai šķīstītos. Viņai bija jāattīrās no saviem neticības grēkiem un no tā, ka viņa nepieņēma vēstījumu. Tas ar viņu tika izdarīts Lielo Bēdu periodā. Mēs redzam, ka galu galā viņi nokļuva šeit Atklāsmes Grāmatas 7. nodaļā, šeit starp 6. un 7. nodaļu – viņa bija attīrīta un viņai bija iedotas drēbes. Lūk, tā nav Līgava, bet draudze – šķīsti cilvēki, kuriem...kuriem, iespējams, nebija iespējas saņemt vēstījumu vai arī kaut kādā veidā viņi bija padarīti akli caur šiem viltus praviešiem. Un viņiem...viņiem nebija iespējas, kaut arī savās sirdīs viņi bija patiešām patiesi. Un Dievs zina viņu sirdis. Un šeit viņi tiek attīrīti tajā laikā.
Pievērsiet uzmanību vēl vienam šķīstīšanas laikam – tas būs Israēlam, kad viņi sapulcēsies kopā. Tā ir otrā daļa. Lielo Bēdu periodā Dievs attīrīs Israēlu. No tiem miljoniem, kuri sapulcēsies, tiks izraudzīti simtu četrdesmit četri tūkstoši, un viņi tiks attīrīti – Dievs attīra Israēlu.
E-388 Now, she's not the Bride, but it's the church, the pure people that--that--that didn't have the opportunity, maybe, to receive the message, or in some way that they were blinded by these false prophets, and they--they didn't get a chance, and yet they're really sincere in heart, and God knows their heart, and here they're purged during this time.
You notice that another purging time; that's for Israel when she gathers. That's the second fold. God purges Israel in the tribulation period. Out of the millions that'll gather there, there'll be a selected one hundred and forty-four thousand, and they will be purged also. God's purging Israel.
E-390 Ņemiet vērā, ka visa zeme tiks šķīstīta. Būs tāda lieta, ka mēness, zvaigznes un...visa daba tiks attīrīta. Vai jūs redzat, kas tas ir? Zeme atjaunosies, tiks attīrīta, sagatavota Tūkstošgadu Valstībai. Tūkstošgadu Valstība tuvojas, un, redziet, it visam, kurā ir kaut nedaudz netīrības, ir jātiek attīrītam Sestā Zīmoga laikā.
Un tā, vai jūs ievērojāt? Kad tiek atvērts Septītais Zīmogs, tas arī ir trīskāršā noslēpumā. To es jau...es par to runāšu un jau esmu runājis, ka tas ir Septiņu Pērkonu noslēpums. Šo noslēpumu atklās Septiņi Pērkoni Debesīs. Tas būs tieši tad, kad nāks Kristus, jo Kristus sacīja, ka neviens nezina, kad Viņš atriezīsies.
E-390 Notice, there is a whole earth is to be purged. There will be such a thing that the moon, stars, and all nature will be purged. You see what it is? The earth is renewing herself, being purged, getting ready for the millennium. The millennium's coming up. And see, everything that's got any filth in it is to be purged during the Sixth Seal.
Now, now, do you notice on the opening of this Seventh Seal, it's also in a threefold mystery. This one I have--will speak and have spoke, that it is the mystery of the seven thunders. The seven thunders in heaven will unfold this mystery. It'll be right at the coming of Christ, because Christ said no one knew when He would return.
E-392 Vai ievērojāt, kad ebreji Viņam to pajautāja? Zinot... Kad mēs salīdzinām šo Rakstu vietu ar Mateja 24. nodaļu, ar Septiņiem Zīmogiem, par Septīto Zīmogu nekas nebija pateikts. Tāpēc ka, redziet, Kristus sacīja, ka to zina tikai pats Dievs, pat ne eņģeļi. Nav nekāds brīnums, ka tas netika pierakstīts. Redziet, viņi apklusa, nekas tajā laikā nenotika. Eņģeļi to nezina. Neviens nezina, kad Viņš nāk.
Taču būs...būs Septiņas šo Pērkonu Balsis, kas atklās šo lielo atklāsmi tajā laikā. Tāpēc es ticu, ka mums, kuri... Ja mēs to nezinām un ja mēs... Tas nebūs zināms līdz tam laikam. Taču tas tiks atklāts tajā dienā, tajā stundā, kad tam ir jātiek atklātam. Tāpēc tas, kas ir jādara mums – mums ir jābūt cieņas pilniem Dieva priekšā un jākalpo Viņam, un jādara viss, ko vien mēs zinām darīt, un jādzīvo labu, kristīgu dzīvi. Lūk, te mēs ieraugām, ka Sestais Zīmogs tika mums atvērts, mēs to redzam. Un mēs zinām, ka šis Septītais Zīmogs nevar tikt noņemts publiski, līdz pienāks tā stunda.
E-392 Did you notice when the Jews asked Him that? You know when we compared the Scripture here with Matthew 24 with the six Seals, the Seventh Seal was left out; because (You see?), Christ said only God Himself knowed, not even the Angels. No wonder, it wasn't even written. You see, they hushed; nothing take place then. Angels don't know it; nobody knows when He's coming. But there'll be a... There'll be seven voices of these thunders that will reveal the great revelation at that time.
So I believe, to us who... If we don't know it, and we--we--it won't be knowed till that time, but it will be revealed in that day, in the hour that it's supposed to be revealed in. So the thing for us to do is to be reverent before God and serve Him, and do all that we know how to do, and live good Christian lives.
Here now, we find that the Sixth Seal has been opened to us; we see it, and we know that this Seventh Seal cannot be broke to the public until that hour arrives.
E-394 Un tā, bija kāds iemesls, kāpēc Dievs ļāva nodārdēt tām Septiņām Balsīm, jo tam ir jāatnāk. Saprotat? Mēs taču redzam, ka Kristus, Jērs, paņēma rokā Grāmatu un Viņš atvēra šo Septīto Zīmogu. Taču, saprotiet, tas ir apslēpts noslēpums, neviens to nezina. Taču tas...tas tieši saskan ar Viņa teikto, ka neviens nezinās par Viņa Atnākšanu. Un tāpat viņi nezinās par šo Septiņu Pērkonu noslēpumu. Tāpēc, redziet, tas viss ir savstarpēji saistīts.
Lūk, cik daudz mēs šodien no tā saprotam, jo viss pārējais ir pilnībā atvērts, bet šis nav atvērts. Bet sēžot savā istabā es to izdzirdēju...tas ir, nevis izdzirdēju, bet ieraudzīju, kā tas atveras līdz šiem Septiņiem Pērkoniem. Lūk, cik tālu mēs varam aiziet, līdz turienei.
Lūk, es ceru, ka katrs un ikviens no jums kalpos Dievam un rīkosies pareizi, un mīlēs Viņu visu savu dzīvi, un kalpos Viņam. Bet par pārējo Dievs parūpēsies.
E-394 Now, there was some reason that God let this seven voices be thundered, because it must come (See?), for the... We find that Christ, the Lamb took the--the Book in His hand, and He opened that Seventh Seal. But you see, it's a hidden mystery. No one knows it. But it--it's right along with what He said: no one would know His coming; they also would not know about this seven thunder mystery. So you see, it's connected together.
That much we have a understanding of it today, because the rest of it is all unfolded, but this is not unfolded. But setting in my room, and I heard this--or not heard it, rather, but seen it unfold to this seven thunders. Now, that's as far as we can go right there. And now I trust that each and every one of you will serve God, and do that which is right, and love Him all your life and serve Him, and God will take care of the rest.
E-397 Tagad mēs šeit redzam nokomplektētus, caur Dieva žēlastību, visus šo sešu Zīmogu noslēpumus, kuri agrāk bija aizzīmogoti, un mēs šeit saprotam un zinām, ka Septītais Zīmogs nebūs zināms publiski.
E-397 Now, we have in the completion here now, by the grace of God, all the mysteries of the six Seals that's been sealed up, and we understand and know here that the Seventh Seal is not to be known to the public.
Now, His coming, and the hour of His coming, when the destruction of the earth... You know, he said there, "What will be the sign of the coming of the end of the world?" In Matthew 24, there where they asked Him that question, He went down to that. He told about Israel being gathered as a nation in the 31st verse of Matthew 24:31. But then He started off on parables. See? Then, you see there, "Learn a parable of the fig tree. When you see it putting forth its buds, why, you know spring's nigh." And then, "When you see this coming to pass, then know the time is nigh."
E-398 Lūk, Viņa Atnākšana, Viņa Atnākšanas stundā, kad būs zemes iznīcināšana, kā jūs zināt, Viņš... Sacīja: "Kāda būs pastarā laika iestāšanās zīme?" Mateja 24. nodaļā, kur viņi uzdeva Viņam šo jautājumu. Viņš sāka par to runāt. Viņš pateica, ka Israēls tiks savākts kā tauta, 31. pantā, Mateja Evaņģēlijs 24:31. Bet pēc tam Viņš sāka runāt līdzības. Saprotat? Pēc tam jūs redzat... Mācaities līdzību no vīģes koka. Kad viņa zaros jau pumpuri metas un lapas plaukst, tad jūs zināt, ka pavasaris ir tuvu klāt. Un kad jūs visu to redzat, tad ziniet, ka laiks ir tuvu." – Redziet, Israēls pulcējas savā dzimtenē. Taču ievērojiet, ka Viņš nepieminēja šī Septītā Zīmoga atklāšanos.
Un šeit, kad Septītais Zīmogs...kad Viņš to atvēra, Viņš atkal to izlaida. Redzat? Tāpēc mēs redzam, ka tas ir pilnīgs noslēpums, un tādejādi vēl nav pienākusi tā stunda, lai šis noslēpums kļūtu zināms. Tādējādi mēs esam atnākuši līdz šai vietai, bet viss pārējais kļūs zināms apmēram tai laikā, kad Jēzus atkal parādīsies uz zemes pēc savas Līgavas, vai, lai kas arī tajā laikā nenotiktu. Bet līdz tam laikam vienkārši visi lūgsimies, dzīvosim labas, pareizas kristiešu dzīves, gaidīdami Viņa Atnākšanu.
E-398 See Israel's gathering in its own homeland. But you notice, He omitted the revelation of this Seventh Seal. And here when the Seventh Seal, when He opened it, He also omitted it again. See? So we see that it is a complete mystery, therefore, the hour is not yet for these mystery to be known, therefore, we're this far and the rest of it will be known right around about the time that Jesus appears on earth again for His Bride, or whatever takes place at that time.
Now, until that time, let's just all pray and live good straight Christian lives, looking forward for His coming.
E-400 Lūk, ja šī lente kaut kur nokļūs, kādu cilvēku rokās, nemēģiniet uztaisīt no tā kaut kādu "ismu". Dariet tikai vienu – vienkārši turpiniet kalpot Dievam. Tāpēc ka šis lielais noslēpums ir tik liels, ka Dievs pat neļāva Jānim to pierakstīt. Tas nodārdēja, bet Viņš, zinot to, apsolīja mums, ka tas tiks atklāts. Taču līdz šim brīdim tas nav atklāts.
E-400 And now, if this tape would happen to fall into the hands of some persons somewhere, don't try to make any kind of an "ism" out of it. The only thing you do, you just continue serving God, because this great secret is so great that God wouldn't even let John write it. It thundered out, but He... knowing that... promising us that it would be opened, but to this time, it isn't opened.
E-401 Un tagad mēs esam pateicīgi Dievam par to, ko Viņš mums parādīja. Jau astoņas dienas es sēžu tur istabā. Un to vēstījumu, kuru es jums tikko kā izskaidroju, daudzi no jums šeit sapratīs. Un es jau teicu, ka visu šo laiku notika kaut kas garīgs, un es biju pārliecināts, ka jūs to neievērosiet. Bet, lūk, kas tas ir: tas ir pilnīgs apstiprinājums tam, ka šis Rakstu skaidrojums ir Dieva sūtīts.
E-401 And now, we are grateful to God for what He has showed us. I've been setting in the room up there for eight days, and the message that I have just got through explaining to you, many of you here will understand, and I promise that there was something going on, spiritual, all the time, that I was sure you were missing it, and here's what it is: It's the absolute a-vindication of this interpretation of the Scriptures being sent of God, because before we even went into it, and I left to go west, the Lord showed me a vision one day about ten o'clock one morning, and I come and explained it here that I had seen it, didn't know what it was; it was a constellation of seven Angels. We'll remember that. You'll get it on the tape, called, "What Time Is It, Sir?" Well now, that is exactly what you're seeing now.
E-402 Jo, pirms mēs vispār sākām tajā iedziļināties un es aizbraucu uz rietumiem, reiz Tas Kungs parādīja man vīziju, vienā rītā apmēram pulksten desmitos. Un es atnācu un šeit to izskaidroju, ka es to redzēju, bet es nezināju, kas tas ir. Tā bija septiņu eņģeļu plejāde. Mēs to atceramies. Tā ir ierakstīta lentā, kas ir nosaukta "Kāds ir pareizs laiks, kungi?" Lūk, tas ir tieši tas, ko jūs redzat šobrīd. Septiņi eņģeļi... Es biju rietumos.
Jūs atceraties, tie mazītiņie vēstneši, viņi lidoja uz austrumiem. Nākamie vēstneši, baloži, nedaudz lielāki putni – tie devās uz austrumiem. Un pēc tam es paskatījos... Viņi visu laiku bija ar mani. Tas bija tas Pirmais un Otrais Rāviens.
Un tā, trešie parādījās no rietumiem, nesdamies uz priekšu milzīgā ātrumā, un viņi paķēra mani augšā, tas ir, atgriezās atpakaļ uz austrumiem ar šo Septiņu Zīmogu noslēpumu. Tieši tā, kā bija pateikts Džuniora Džeksona sapnī, kuru Tas Kungs toreiz man ļāva viņam iztulkot: tās piramīdas iekšpusē bija balts akmens, uz kura nekas nebija rakstīts. Lūk, kāpēc man vajadzēja doties uz rietumiem – lai savienotos ar šo eņģeļu vēstījumu, lai atgrieztos atpakaļ šurp un atvērtu to draudzei. Atcerieties, es sacīju: "Nākošās lietas, kas notiks, būs šeit draudzē." Tieši tā tas ir.
E-402 The seven Angels... I was in the west. You remember the little bitty messengers; they went east. The second messengers, the doves (little bit larger bird), they went east. And now, I looked... They was with me all the time. That was that first and second pull. Now, the third came from the west sweeping forward with great terrific speed, and they picked me up. That was coming back east with the mystery of these Seven Seals, just like it said in--in Junior Jackson's dream that the Lord let me interpret for him there.
On the inside of that pyramid, there was white stone that wasn't written on. That's the reason I had to go west to connect with these Angel's message to come back here to reveal it to the church. You remember, I said, "The next things that happen will be here at the church." That's just exactly.
E-405 Es gribu, lai jūs pievēršat uzmanību vēl vienai lietai, kas notika. Ja jūs klausīsieties lentu "Kāds ir pareizs laiks, kungi?", jūs ievērosiet, ka viens eņģelis bija man ļoti nozīmīgs. Pārējie no tiem izskatījās parasti, bet tas eņģelis bija ievērojams. Viņš atradās pa kreisi no manis tajā plejādē, kurai bija piramīdas forma.
Un atcerieties, tieši piramīdā bija tas noslēpumainais baltais akmens, uz kura nekas nebija rakstīts. Un eņģeļi paņēma mani tajā piramīdā, kas bija veidota no viņiem pašiem, Dieva noslēpumos, kas bija zināmi tikai viņiem. Un tā, tie bija tie vēstneši, kas atnāca izskaidrot šo piramīdu jeb šo vēstījumu par šo Septiņu Zīmogu noslēpumu, kas atrodas piramīdas iekšpusē.
E-405 Another thing, I want you to notice what taken place, And if you're listening to the tape of the "What Time Is It, Sir?" you will notice that one Angel was very notable to me. The rest of them just was--seemed ordinarily; but this Angel was a noted Angel. He was to my left in the constellation in a form of a pyramid. And you remember, it was in the pyramid where the mysterious white rock was not written on. And the Angels took me into that pyramid of themselves, the mysteries of God known only to them. And now, they with the messengers that come to interpret that pyramid or that message of the secret of these Seven Seals which lays with inside the pyramid.
E-407 Lūk, tas eņģelis, kurš atradās pa kreisi no manis, īstenībā sanāk pēdējais jeb septītais eņģelis, ja skaita viņus no kreisās uz labo, jo viņš atradās pa kreisi no manis; es skatījos uz viņu rietumu virzienā, bet viņš gāja uz austrumiem, sanāk, no kreisās puses. Tādējādi sanāk, ka tas ir pēdējā eņģeļa vēstījums, ļoti nozīmīgs. Atcerieties, kā es sacīju, ka viņam...viņa galva bija pacelta, un lieli, asi spārni, un kā viņš pielidoja taisni pie manis. Lūk, tas ir šis Septītais Zīmogs. Tas joprojām ir kaut kas nozīmīgs. Un mēs esam... Mēs vēl pagaidām nezinām, kas tas ir, jo nav atļauts to atvērt.
Taču katrs no jums, kas bija sanāksmēs, ievēroja, kādas tās bija sanāksmes! Tāds iespaids, it kā visi sēdētu uz solu maliņas. Un visi tie, kas šeit stāvēja ārā no pulksten vieniem, diviem dienā, gaidot, kad atvērsies durvis, lai varētu apsēsties šeit priekšā. Stāvēja gar sienām, rokas un kājas rāva krampjos un tā tālāk.
Kas tas ir? – Tas bija Svētais Gars, Kurš sūtīja lejup šos vēstnešus, un viņi mums to atklāja. Un turklāt ievērojiet, cik precīzi tas viss sakrita ar Vārdu.
E-407 Now, the Angel was to my left, would really be the last, or seventh Angel, if we would count them from left to right, because he was on my left, me looking to him towards the west, him coming towards the east would be on the left side, so that would be the last angel's message: very notable. You remember how I said he had his--kind of his head back, and his great sharp wings, and how he flew right to me. Now, that is this Seventh Seal. It's still is a notable thing. And we are... We don't know what it is as yet, because it's not permitted to be broken.
But now, each one of you in the meeting has noticed that what a meeting it's been. Everybody just seemed to be right on the end of their seat, and everybody standing around here at one and two o'clock in the afternoon waiting for the doors to open to get up here in the front, standing around the walls, cramped limbs, and everything. What is it? It's been the Holy Spirit sending down these messengers, and they have been revealing it to us. And then notice how it's dovetailed with the Word, exactly.
E-410 Un vēl, lai darītu jums zināmu, ka tā ir Patiesība, Viņš pareģoja to apmēram...apmēram divus mēnešus (vai vairāk), pirms tas notika. Jo es devos uz rietumiem, to nezinādams, bet atgriezos šeit ar skaidrojumu, kuru Viņš man iedeva. Bet atcerieties, vīzijā...kad Viņš paņēma mani augšā, Viņš man tajā vīzijā neko nepaskaidroja. Es biju pārbijies, baidījos, ka nomiršu, iešu bojā tā sprādziena laikā. Vai redzat? Viņi nevarēja to izdarīt.
Izskaidrojums atnāca tieši tad, kad man tas bija vajadzīgs, tas bija istabā, un es to nodevu tieši tā, kā Viņš to iedeva man.
Tagad jūs redzat, draugi, ka vīzijas vienmēr piepildās. Tās vienmēr ir nekļūdīgas. Tās ir pilnībā pareizas.
Lūk, vīzijām pieskaitot Vārdu, pieskaitot vēsturi, pieskaitot draudzes periodus, tas viss saplūst vienā. Tāpēc es patiesi varu pateikt, ka, cik nu es saprotu un saskaņā ar Dieva Vārdu, un ar vīziju, un atklāsmi – ka šis skaidrojums ir TĀ SAKA TAS KUNGS.
E-410 And then to let you all know that this is truth, He foretold it about--about two months now, or more, before it ever happened, that when I went west, not knowing it, come back here with the interpretation as He has given it.
Now, remember, in the vision, He never told me one thing in the vision when He took me up. I was scared, afraid I was going to die, be killed in an explosion. You see, they could not do it. The interpretation come just as I had need of it; that was in the room. And I gave it out just as He give it.
Now, you see, friends, visions doesn't fail; they're always perfect; they're just exactly true.
Now, the vision, plus the Word, plus the history, plus the church ages; and all blend together. So I could truly say that to the best of my understanding and according to the Word of God and the vision and the revelation, the interpretation thereof is THUS SAITH THE LORD.
Now, may the Lord bless you all, each one, real richly as we stand now and sing this good old song of the church. God bless you each one. Amen. [This marks the end of Monday's portion of this sermon--Ed.]
E-414 Un tā, lai Tas Kungs bagātīgi svētī jūs visus un ikvienu, kad mēs tagad piecelsimies un dziedāsim to veco, labo draudzes dziesmu. Lai Dievs svētī ikvienu no jums. Āmen.
[Turpinājumā brālis Branhams pielika sekojošās rindiņas no paragrāfa nr. 374 no savas svētrunas, kuru viņš runāja iepriekšējās dienas vakarā, 1963. gada 24. martā–Tulk.]
Viņu mīlu... (Lai Dievs jūs svētī!)
...Viņu mīlu es (ar visu savu sirdi),
Viņš pirmais mani mīlēja...
Lai Dievs tevi svētī, brāli Nevil.
E-414 [This quote was placed on the end of Monday's portion at Brother Branham's direction and is a repeat of the final 37 seconds of the Sunday evening service--Ed.]
I... (God bless you), I love Him (with all my heart)
Because He first loved me,
God bless you, Brother Neville.

Наверх

Up