Trešā iziešana

The Third Exodus
Datums: 63-0630M | Ilgums: 2 stundas 17 minūtes | Tulkojums: Rīga
Džefersonvila, Indiānas štats, ASV
E-1 Pilnīgi viss ir iespējams, tikai tici.
Tagad nolieksim mūsu galvas lūgšanā. Kamēr mūsu galvas ir noliektas, es gribu pajautāt, vai šeit ir kādas īpašas vajadzības, kuras kāds gribētu darīt zināmas Dieva priekšā? Vienkārši paceliet roku un, paceļot roku, dariet ar to zināmu savu vajadzību.
E-1 All things are possible, only believe.
Let us bow our heads now for a word of prayer. With our heads bowed, I wonder if there's any special requests would want to be known before God. Just raise the hand and, just underneath your hand, just hold your request.
E-2 Debesu Tēvs, mēs pateicamies par šo vēl vienu iespēju sanākt kopā Mūžības šajā pusē. Un šajā rītā mēs gaidām, ka no Tevis atnāks mūsu spēku atjaunošanās, lai dāvātu drosmi tai ceļā, kas ir mums priekšā. Mēs esam sanākuši, kā agros rītos reiz pulcējās ebreju bērni, lai savāktu mannu, kura viņiem tika dota naktī, lai uzturētu viņus gaidāmajā dienā. Mēs šajā rītā esam sanākuši, lai iegūtu garīgo mannu, kas dotu mums spēku šim ceļam.
E-2 Heavenly Father, we are grateful for this, another time to be assembled together, this side of Eternity. And we are looking this morning for renewal of strength to come from Thee, to give us courage for the journey that lays ahead. We've gathered as the Hebrew children did on the early mornings, to get manna that had been provided for them over the night, to sustain them through the coming day. We gather for the spiritual Manna, this morning, to give us strength for the journey.
E-3 Aiz katras no tām paceltajām rokām, Tu zini visu, Kungs, kāda viņiem ir vajadzība. Un es lūdzos kopā ar viņiem vienotā lūgšanā Tavā priekšā, lai Tu apmierini katru vajadzību, kas viņiem ir vajadzīga. Dziedini slimos un nomocītos, Kungs. Mēs zinām, ka Tu esi Dievs un ka Tu vari visu, un esi apsolījis to izdarīt, ja vien mēs varēsim rīkoties tā, kā mums ir norādījusi tā dziesma “Tikai tici” un kā mēs dzirdējām tos godpilnos vārdus “Es eju un runāju ar Ķēniņu”.
E-3 Beneath each of those hands that went up, You know all they have need of, Lord. And I pray my prayer, with theirs, before Thee, that Thou will supply every need that they have need of. Heal the sick and the afflicted, Lord. We know Thou art God, and can do all things, and have promised to do them if we could just do as the song has bid us, Only Believe, and as we heard the glorious words, Walk And Talk With The King.
E-4 Tagad, Tēvs Dievs, svētī Savu Vārdu, kad Tas skanēs šajā rītā, un lai Tas atrod vietu mūsu sirdīs, lai Tas varētu atnest visu to, ko mēs prasām, Tēvs. Mēs lūdzam to Jēzus Kristus Vārdā. Āmen.
Varat apsēsties. Paldies, māsa.
E-4 Now, Father, God, bless Thy Word as It goes forth this morning, and may It find Its resting place in our hearts, that It might bring forth the things that we ask for, Father. In the Name of the Lord Jesus we ask it. Amen.
May be seated. Thank you, sister.
E-5 Man šķiet, ka bija pateikts: “Es nopriecājos, kad viņi pateica man: 'Iesim uz Tā Kunga namu.'”
E-5 I believe it's been said, "I was happy when they said unto me, 'Let us go to the house of the Lord.'"
E-6 Dodoties prom no Hot-Springsas, brālis Mūrs pateica: “Brāli Branham,” sacīja, “varbūt tev ir jāatbrauc uz Teksasu...kopā ar mani uz turieni, uz to saietu,” sacīja “pāris dieniņas atpūsties.”
E-6 Leaving Hot Springs, yesterday, Brother Moore was saying, "Brother Branham," said, "you, won't you drive down, Texas, and with me at the convention down there," said, "rest up a couple days?"
E-7 Es sacīju: “Man rīt ir divi dievkalpojumi.”
Viņš sacīja: “Divi dievkalpojumi?”
Es sacīju: “Jā.”
E-7 I said, "I got two services tomorrow."
He said, "Two services?"
I said, "Yeah."
E-8 Viņš sacīja: “Tik centīgi sludinot, kā tu šeit,” sacīja, “cilvēkam būtu jāatpūšas kādu nedēļu pēc katras reizes.” Sacīja: “Piemēram, draudzes gans, viņš norunās svētdienas rīta svētrunu un tā tālāk,” sacīja, “un tad visu atlikušo nedēļu viņš atpūtīsies. Un tas...tas ilgs varbūt kādas trīsdesmit vai cik nu tur minūtes.” Un sacīja: “Tu šeit sludini pa divām, trim stundām,” sacīja, “un turklāt dienu pēc dienas, bet reizēm divas reizes dienā, bet pēc tam vadi aizlūgšanu rindu, visu to izšķiršanu.” Sacīja: “Bet tagad tu saki, ka brauc mājās un ka svētdien būs divas sanāksmes?”
Es sacīju: “Tieši tā.”
Viņš sacīja: “Kā tu to vari?”
Es sacīju: “Man palīdzība nāk no Tā Kunga!” Saprotat?
E-8 Said, "Hard as you preaching here," said, "a man ought to rest a week after each one of them." Said, "You take a pastor, give his Sunday morning message, and so forth," said, "then he rests the rest the week. And, then, and maybe that'll be thirty minutes, or something." And said, "You preached about two or three hours here, at a time," said, "then, day after day, and sometimes two times a day, and then run a prayer line, all that discernment." Said, "Now you say you're going home, have two services on Sunday?"
I said, "Yes, sir."
Said, "How you do it?"
I said, "My help cometh from the Lord." See?
E-9 Ir vēla stunda, kā nesen kāds sacīja lūgšanā, tikko kā es ienācu. Ir vēla stunda, un ir liela vajadzība, un mēs esam šeit, lai censtos ielikt savu daļu, lai palīdzētu šajā īpašajā stundā, kurā mēs dzīvojam.
E-9 The hour is late, as one, someone said a while ago, in prayer, as I just walked in. The hour is late, and the need is great, and we're here to try to put our part in, to help this great hour that we're in.
E-10 Un tā, ja Tas Kungs gribēs, šovakar es gribu runāt par tēmu “Vai tava dzīve ir Evaņģēlija cienīga?” Tas ir, es gribu ierakstīt to uz lentes.
E-10 Now, the Lord willing, tonight, I want to speak on the subject, "Is your life reputable to the Gospel?" That's, I want to tape that.
E-11 Un tā, es nezinu, vai šorīt viņi ierakstīs to vai nē; es redzu, ka tajā istabā kāds ir. Tur ir kāds no tiem puišiem, manuprāt, viņi ir tur. Es biju domājis, ka to darīs brālis Nevils. Pagājušajā svētdienā es paprasīju, lai viņš vienkārši...lai viņš turpina savu vēstījumu un pēc tam atļauj man vienkārši pateikt kaut ko, pēc viņa. Taču, ja viņi grib ierakstīt svētdienas skolas mācībstundu, nu, tas būtu jauki.
E-11 And now, I don't know whether they're going to tape this this morning, or not. I see some over in the room. There is—there is some of the fellows in there; suppose they are. I did… I thought Brother Neville would do this. I asked, last Sunday, just for him to have, go ahead with his message; and then go ahead, let me just drop in with something behind him. But, if they want to tape the Sunday school lesson, why, it'll be fine.
E-12 Un pēc tam, ja Tas Kungs gribēs, nākamajā svētdienā, ja Tas Kungs ļaus un mēs būsim šeit, es gribu runāt par tēmu, kuru es esmu gribējis runāt jau sen; un es apsolīju, ka šāda veida vēstījumus es sākumā sludināšu no šī dievnama, šos uz lentes ierakstītos vēstījumus. Es gribu apsūdzēt šo paaudzi par Jēzus Kristus krustā sišanu; nākamsvētdien no rīta, ja Tas Kungs gribēs.
E-12 And then, the Lord willing, next Sunday, that is, if the Lord permits and we're here, I want to speak on the subject that I been wanting to for a long time, and promised I'd speak the Messages like that from the tabernacle, first, those taped Messages. I want to indict this generation for crucifying Jesus Christ; next Sunday morning, the Lord willing.
E-13 Un tā, šovakar septiņos vai pusastoņos vakarā būs vēstījums: “Vai tava dzīve ir Evaņģēlija cienīga?”
E-13 And now, tonight, at seven o'clock, or seven-thirty, is the—is the Message of "Is your life reputable?"
E-14 Lūk, reizēm, runājot tādus vēstījumus, es saku tādas lietas, kas ir diezgan asas. Un patiesībā es to nesaku tieši šai draudzei šeit vai vēl kaut kur. Atcerieties, kad es runāju, tas aiziet pa visu pasauli. Un lentes mums iet pa visu pasauli, un viņi šos vēstījumus nes tur uz džungļiem un it visur. Un reizēm Svētais Gars vada mani pateikt tieši to, ko Viņš grib pateikt kādam tur Austrālijā, vēl kaut kur vai kaut ko. Tāpēc varbūt par kaut kādu situāciju jūs pateiksiet: “Nu, šeit nav tāda stāvokļa. Kāpēc viņš to saka?” Varbūt tas ir kādai citai vietai, saprotiet. Tāpēc, jā, es esmu pārliecināts, ka jūs, ļaudis, to saprotat, ka šie vēstījumi nav mērķēti uz kādu; tie vienkārši ir draudzei kopumā, it visur, lai kā arī Tas Kungs vadītu mūs teikt un darīt.
E-14 Now, sometimes, in speaking on these Messages like that, I say things that's pretty hard-cutting. And I don't really exactly mean it for this church here, or something. You remember, when I'm speaking, that goes round the world. See? And we got a tape set-up, around the world, and they take these messages back in the jungles and everywhere. And the Holy Spirit sometimes lead me to say something that might be the very thing that He wants for somebody way down in Australia, somewhere, or something. So, maybe, some conditions, you'd say, "Well, now, that condition doesn't exist here. What does he say that for?" Maybe it's for somewhere else, you see. So, yeah, I'm sure you people understand that, that these Messages is not directed to any. It's just directed to the Church, in whole, everywhere, and whatever the Lord would lead us to say and to do.
E-15 Mums bija brīnišķīgs laiks Hot-Springsā tādā vecmodīgā pentakostu sanāksmē. Esmu pārliecināts, ka daudzi no jums, kuri aizbrauca uz turieni pie pentakostiem, uz viņu sanāksmi, bija apmierināti. Nu, vienkārši...es to grupu nepazīstu; man bija paredzēts braukt tur uz nedēļu, bet es veltīju tam divas vai trīs dienas. Taču vienu lietu es gribu pateikt – tajā sanāksmē viņiem pavisam noteikti bija ticība, lai ticētu. Ja kāds no jums tur bija...
E-15 Had a glorious time down in Hot Springs, and at an old-fashion Pentecostal meeting. I'm sure many of you are satisfied that's Pentecostal people down there, since you—you that went down. Well, just, I don't know the group. I just supposed to go down for a week, and I give two or three days. But I want to say one thing. In that meeting, they certainly had faith, to believe. If any of you was there…
E-16 Es zinu, ka šī te kundze, kura sēž stūrī... Es viņu nepazīstu... tas ir, lūk, šeit. Es zinu, ka viņa tur bija. Un es zinu, ka tur bija daži brāļi, brālis Džeksons un pārējie, brālis Palmers.
E-16 Which, I know, this lady here, sitting on the corner, I don't know who she is. Or, right here, I know she was there. And I know a couple of brethren was there, Brother Jackson, them, Brother Palmer.
E-17 Tieši to saņem cilvēki, kad viņiem ir ticība. Saprotat? Vai ievērojāt to lūgšanu rindu? Tur nebija neviena, kurš ienāca vai izgāja, kuru Dievs nebūtu dziedinājis. Saprotat? Saprotat? Lūk, kad jums ir ticība...
E-17 That's what people get when they have faith. See? Notice that healing line? There wasn't a one come in or went out but what God healed. See? See? And so, when you got faith…
E-18 Un vēl lieta; varbūt daži no jums, kuri varbūt nesaprot tās emocijas, dejošanu, kliegšanu. Nu, viņi vienkārši... Viņi neskatās uz kādu konkrētu cilvēku, viņi vienkārši skaļi gavilē Dieva priekšā. Saprotat? Tas arī viss.
E-18 And another thing, there might be some of you, might not understand that emotion, dancing, shouting. Well, they just… They are not looking to any certain person. They're just shouting, before God. See? That's all right.
E-19 Taču es gribu pateikt, ka tās ir vienas no izskata ziņā kārtīgākajām sievietēm, kādas vien es esmu redzējis; tie garie mati, bet cilvēki ir no tiem džungļiem, no mežonīgām vietām. Taču man šķiet, ka es neredzēju nevienu, kas izskatītos tā moderni (jūs saprotat, ko es ar to domāju), ar visu to kosmētiku un pārējo. Tas parāda... Varbūt es nepiekritīšu viņiem visā, ko viņi māca, taču tam es noteikti piekrītu. Manās acīs viņi izskatījās kā kristieši.
E-19 But, I want to say, is one of—one of the cleanest-looking set of women I ever seen, that long hair, and—and people from back there in the jungle, back in the bushes. But I don't believe I seen anybody around that's kind of so modern-looking, you know what I mean, with all kind of make-up's and things on. It shows. I might not agree with them in all they teach, but I can sure agree there. That looked like Christians, to me.
E-20 Un tā, vakar vai aizvakar pa dienu Tas Kungs mani vadīja runāt par tēmu: “Vēl tikai reizi, Kungs!” Un, ja draudze...daži no viņiem tur nezināja, ka es to izdarīju ar mērķi, jo tā mani vadīja Tas Kungs. Tā grupiņa kaut kur bija ierauta, un Tas Kungs palīdzēja, lai to paveiktu. Un tā, tas bija vienkārši brīnišķīgi. Es, protams...
E-20 So the Lord led me to speak on a subject, yesterday, or day before yesterday, at noon: Just Once More, Lord. And at the church, some of them there didn't know, I did that for a purpose, because the Lord led me to do that. That little group was drifting into something, and the Lord helped for that to—to do it. So, it was just wonderful. I certainly…
E-21 Ziniet, notiek visādas lietas; ja tev nav garīgo acu, tad tu nesapratīsi. Tev uz šīm lietām ir jāskatās uz priekšu.
E-21 You know, things goes on. If you don't have a spiritual eye, you don't get it. See? You got to look forward to those things.
E-22 Es ienācu, un tas brālis Angrens... Tā ir kāda otrā reize, kad es dzirdu, kā dzied šis vīrs. Tikko kā es ienācu istabā, viņš dziedāja: “Es eju un runāju ar Ķēniņu.” Es nodomāju: “Tas taču ir brīnišķīgi!” Kā Ķēniņš vienmēr... Saprotiet, iet un sarunāties nozīmē, ka tā ir pastāvīga sadraudzība. Ne tikai draudzē, bet visur, iet un runāt ar Ķēniņu.
E-22 I come in. And this Brother Ungren, that's about the second time I ever heard the man sing. Just as I walked into the room, he was singing I Walk And I Talk With The King. I thought, "Isn't that beautiful!" How that the King ever… See? Walking and talking, that means it's a constant fellowship. Not just in the church, but, everywhere, walk and talk with the King.
E-23 Un tur mēs paskatījāmies uz to sienu, un tur bija atklātne, tāda neliela glezniņa ar tādu kā ainavu, kuru man uzgleznoja kāds vīrs, Džordžs Tods. Es nezinu, kāpēc viņš to izdarīja. Droši vien, iespējams, viņš pat neaizdomājās; viņš bija to uzgleznojis, un tajā gleznā ir kalns un meži, un čalojošs strauts, bet otrā pusē strautam stāv briežu māte un briedēns, saslējuši ausis, skatās pāri strautam. Es nezinu, vai Toda kungs ir šeit, es viņu nepazīstu. Taču, lūk, ko es gribu pateikt – kad es paskatījos uz to, Tas Kungs mani uzrunāja; un varbūt viņš to nezināja, kad viņš to gleznoja.
E-23 And there, looked up on the wall, and there was a card sticking on a little picture in there, of kind of a scene that a man named George Todd had—had painted for me. I don't know why the man ever did it. Perhaps, maybe, he just didn't think, and he had painted it. It's a picture of a mountain, back in the forest, and—and the brook rippling down. And on the other side of the brook, stands a doe and a fawn, with their ears up, looking across the brook. I don't know whether Mr. Todd is here. I don't know him. But, I want to say this, the Lord spoke to me when I looked at that picture. And maybe he didn't know, when he was painting it.
E-24 Vai atceraties manu stāstiņu par briedi, kuru gribēja nošaut tas puisis, un viņa saucienu? Nu, viņa tur stāv ar savu briedēnu pie dzīvības ūdeņiem. Saprotat? Iedvesma! Tā briežu māte un viņas bērns stāvēja tur! Un es nodomāju; “Jā, tur otrā pusē, kur ir mūžzaļi koki, arī man tur ir māte un bērniņš, kuri tur gaida.”
E-24 Remember my little story about the deer that the fellow was going to shoot, and his call? Well, she's there with her fawn, so, by the waters of life. See? Inspiration, how that the mother deer and her child was there! And I thought, "Yes. And on the other side, where there is, by the evergreen trees, I got a—a mother and child over there, also, that's waiting there."
E-25 Es pateicos tev, brāli Džordž Tod, ja šis vīrs šorīt atrodas šeit.
E-25 Thank you, brother, Brother George Todd, if the man is here this morning.
E-26 Un tā, es gribu novadīt svētdienas skolas mācībstundu. Parasti man tas ir ilgi.
E-26 Now, I would have the Sunday school lesson. I'm usually kind of long with it.
E-27 Kaut kas nedod miera mana sirdij, es nezinu, kopš vakardienas. Lūk, mēs... Ja Tas Kungs... Tā ir kāda tēma. Es novecoju, un es nezinu, cik vēl ilgi es būšu šeit. Taču draudzē ir kāds svarīgs jautājums, kas rada starp cilvēkiem nesaskaņas un dažādas idejas.
E-27 There's something that keeps moving on my heart, I don't know, since yesterday. Now we… if the Lord… is a—is a subject. I'm getting old, and I—I don't know how much longer I'm to be here. But there's a great question in the church, that's got men at variance, and different ideas.
E-28 Gluži kā “tā ābola” apēšana. Un es sludināju vēstījumu par to, un es stingri ticu, varu pierādīt to ar Rakstiem, ka tie nebija āboli. Saprotat? Tas ir radījis lielu sajukumu.
E-28 Just like the eating of "the apple." And I preached on the Message, and I believe, firmly, can prove it by the Scriptures, that it was not apples. See? Caused a lot of confusion.
E-29 Un tā, varbūt pirms mūsu aizbraukšanas... Mums tagad ir jāatgriežas, pēc aptuveni trīsdesmit dienām, ziniet, atpakaļ uz Arizonu. Un tāpēc, ja...pirms es aizbraukšu, ja Tas Kungs gribēs, es gribētu izskatīt tos Rakstus. Bet neierakstīt to. Ja viņi to ierakstīts, tad nepārdodiet to lenti, lai tā neizplatās. Es gribu izskaidrot īsteno patiesību par laulību un šķiršanos. Tas ir tas jautājums. Un šīs ir pēdējās stundas, kad “ir jāpiepildās Dieva noslēpumiem”. Un vakar aptuveni rītausmā, ejot augšup kalnos, šķita, ka Svētais Gars saka man: “Ieraksti to un noliec nākamajam laikam.” Es nezinu, kāpēc, taču īstenā patiesība par laulību un šķiršanos...
E-29 So, maybe, before we leave… We got to go back now, in about thirty days, you know, back to Arizona. And so if, before I leave, the Lord willing, I would like to take the Scripture. And don't tape it. If they do, don't sell the tape. Don't let it get out. I want to explain the real Truth of marriage and divorce. It's a question. And this is the last hours, that, "When all the mysteries of God should be finished." And yesterday, coming up across the mountains, about daylight, the Holy Spirit seemed to say to me, "Tape that and lay it away," I don't know why, but, "the real Truth of marriage and divorce."
E-30 Daži saka: “Cilvēki var salaulāties, ja viņi var apzvērēt, ka viņi bija laulības pārkāpšanā.” Bet citi saka: “Nu, ja viņi viens pret otru nepareizi izturas un nevar dzīvot kopā, tad labāk ir dzīvot uz zemes mierā, nekā dzīvot uz zemes ellē.” Un visi šie dažādie jautājumi! Bet daži salaulā kā vien pagadās. Daži apslaka ar svēto ūdeni, apgriež viņus apkārt un saka: “Viņi nekad nav bijuši precēti,” un svētī viņus, un atkal pagriež ar seju pret draudzi. Tur ir visvisāds juceklis. Taču, ja ir tik liels juceklis, tātad kaut kur ir Patiesība!
E-30 Some of them says, "People can marry, if they can swear they was in adultery." And others says, "Well, if they mistreat one another, and—and they can't live together; it's better to live, earth, in peace, than live in hell on earth." And all those different questions! And some marry them just any old way. And some wants to sprinkle holy water on them, and turn them back, and say, "They never was married." And blessed them, and turn them over to the church again. There's all kind of confusion. But, if there's that much confusion, there's a Truth somewhere.
E-31 Es ticu, un es saku to godbijībā, es ticu, ka Tas Kungs ir man to atklājis, un es... Patiesību. Un, ja tas nonāks draudzēs, tas saraustīs to visu gabalos, un varbūt tā tam ir jābūt. Taču tas... Es labāk gribētu, lai draudžu gani, tikai draudžu gani saņemtu to lenti. Un lai viņi to noklausās un pēc tam viņi var no tā vadīties. Taču es gribētu vienkārši ierakstīt to uz lentes, lai parādītu īsteno patiesību par to. Es ticu, ka ir pienākusi tā stunda, kad “šiem noslēpumiem ir jāpiepildās”, jābūt pabeigtiem. Mēs pieskārāmies tiem virspusēji uz lentām, kad runājām par visiem tiem periodiem, kad tika atnesti tie Septiņi Zīmogi un Septiņi Draudzes Periodi.
E-31 I believe, and say this with reverence, I believe the Lord has revealed it to me, and I… the Truth. And if it would get amongst the churches, it'd tear the thing to pieces. Which, maybe it ought to be. But it's… I'd rather just let the pastors, just let the pastors of the churches, get the tape. And let them play it, and then they can lead from there on. But I'd like to just tape that, to show the real Truth of it. I believe this is the hour when these "mysteries are to be finished," completed. They been struck on, as we said, down through the ages, of the tapes, as we've brought those Seven Seals, and Seven Church Ages.
E-32 Bet tagad tuvojas laiks “Septiņām Bazūnēm” un pēc tam “Kausiem”. Un varbūt mēs varētu novadīt divas nedēļas garu sanākšanu un savienot tos kopā. Es gribētu, lai tas tiktu ierakstīts uz lentas.
E-32 And we're now facing a time for the Seven Trumpets, and then the Vials. And maybe we could put a two-weeks meeting and put both of them together. I'd like to get it taped.
E-33 Un vēl, turklāt, es tagad centīšos panākt, lai tas tiek izkoriģēts un tiek uztaisītas grāmatas, “Draudzes periodi”, septiņas draudzes periodu grāmatas, septiņas lentas; un uztaisīt to tā, lai mēs varētu uztaisīt tās pēc iespējas lētāk, lai katrs varētu tās iegūt. Pēc tam, ja Tas Kungs vēl neatnāks un es aiziešu, jūs ieraudzīsiet, ka viss, ko es sacīju Tā Kunga Vārdā, notiks tieši tā, kā tas bija pateikts. Vēl nekad nav bijis kļūdaini, bet dažām no tām lietām ir jānotiek vēlāk.
E-33 And then, besides that, I'm trying now to get it proofread, and make books out of it, of Church Ages; seven books of the church age, seven tapes, and make it in such. We can get it done just as cheap as we possibly can, so everybody can get it. Then, if the Lord tarries, and I move on, you'll see that the things that I've said in the Name of the Lord will be come to pass just as It was said. Never has failed, yet, and some of It has to happen later.
E-34 Un es paļaujos, ka Tas Kungs ļaus mums to izdarīt ļoti drīz. Mēs paziņosim cilvēkiem par laikiem, jo daudziem patīk atbraukt un klausīties tās lietas; un es to augsti vērtēju.
E-34 And I—I trust that the Lord let us do that right away. We'll notify the people, a time, because there's many likes to come and hear those things. And I—and I appreciate that.
E-35 Ja neviens tam neticētu vai neklausītos to, tad kāda jēga man būtu šeit stāvēt un kaut ko par to runāt? Saprotat? Tas būtu kā iemest maizi ūdeņos, tas būtu kā... Ja neviens tam neticētu, tad tas būtu kā mest pērli cūku priekšā. Taču tūkstošu tūkstoši tam tic. Saprotat? Un viņi turas pie katra vārda. Un mēs gribētu ievest tik daudzus, cik vien iespējams, kad mēs sagatavojamies šiem dievkalpojumiem un Tā Kunga slavai. Un mēs paļaujamies, ka Dievs mums to dos.
E-35 If nobody believed It, or listened to It, what good would it do me, stand here, say anything about It? See? It'd be like casting bread upon the waters. It'd be like… If no one was going to believe it, then it would be like casting pearls before swine. But there's thousands times thousands that believe That. See? And they hold on to every Word. And we'd like to get as many in, as possible, when we—when we get ready to have these services, and for the glory of the Lord. And we trust that God will give it to us.
E-36 Un es negribu to darīt, kamēr nesaņemšu dievišķu iedvesmu to darīt. Dievam ir konkrēts laiks visam, saprotiet. Mums nav jāskrien tam pa priekšu. Ja tu nopļausi savus kviešus pirms...ja palaidīsi kombainu, pirms tie būs nobrieduši, tad pazaudēsi lielāko savu kviešu daļu, saprotiet. Tāpēc, kad sirpis ir gatavs darbam, Dievs to laidīs darbā; tad mums sāksies ražas novākšana. Taču es vienkārši...
E-36 And I don't want to have that until I'm Divinely inspired to do it. God has a time for everything. See? You mustn't go ahead of it. If you cut your wheat before… They put the combine in there before it's ripe, you lose the bigger part of your wheat. See? So, when the sickle is ready to be thrust in, God will thrust it in, then we'll go to reaping. But I just…
E-37 Kad es jūtu tādu spiedienu... Es nodomāju, ka pēc kāda brītiņa es tikšu no tā vaļā. Visu vakardienu es nevarēju dabūt to prom no domām, visu pagājušo nakti. Aizgāju gulēt apmēram divpadsmitos; iepriekšējā naktī biju gulējis aptuveni trīs stundas. Bet šajā naktī vispār nespēju aizmigt. Kaut kas joprojām sacīja: “Ieraksti to, Laulību un Šķiršanos.” Saprotat? Tāpēc es... Ja Tas Kungs gribēs, ja tas paliks manā sirdī un Tas Kungs parādīs man par to vēl vairāk, nu, tad es varēšu to ierakstīt uz lentes. Saprotat?
E-37 When, I feel pressed like that. I thought I'd shake out of it, in a little while. All day yesterday, I couldn't get it off my mind, all night last night. Went to bed around twelve o'clock. Had about three hours sleep, the night before. And last night I couldn't sleep. Still, Something said, "Tape that, Marriage And Divorce." See? So I—I… The Lord willing, if that keeps on my heart and the Lord shows me some more about it, well, then, I'll… I—I may tape that. See?
E-38 Taču atcerieties, tikai kalpotājiem. Jūs nāciet un klausieties, taču pati lente lai... Saprotiet, jo tā nokļūst sanāksmēs, un daži ir tādā virzienā, bet citi šādā virzienā, un viņiem ir viņu pašu viedoklis. Bet es vēlos, lai brāļi kalpotāji izpēta to paši, un tad lai viņi no tā virzās uz priekšu, jo tieši viņi par to atbild, tieši viņi. Kā, piemēram, aiziet un atskaņot to tiesnesim, kādam no šiem miertiesnešiem... Jā.
E-38 But, remember, only for ministers. You come, but, and listen. But the tape itself, let… See, 'cause it gets out amongst the congregations, and some is this way, and some that way, and draw their own opinion. And I want minister brothers to have this in their own study, and then let them go from there, 'cause they're the ones that's responsible. They're the one. Like to go down and play it to the judge, some of these squires. Yeah.
E-39 Saprotiet, tas, ko Tas Kungs pateica par šo laulību un šķiršanos, tas ir svētāks, nekā par to domā cilvēki. Un tas precīzi sasiesies ar čūskas dzimumu, tas ir tieši tas pats, tu vienkārši virzies uz priekšu, tie ir tie noslēpumi. Jūs atceraties, ka “septītā eņģeļa dienās visiem Dieva noslēpumiem ir jābūt pabeigtiem”, tām nezināmajām, lietām, ko Tas Kungs pabeigs. Un tā, līdz šim...
E-39 See what the Lord said about this, Marriage And Divorce. It's more sacred than people think it is. And it'll blend right in with The Serpent's Seed. Just the same thing, just moving right on, that's them mysteries. Remember, "In the days of the seventh angel, all the mysteries of God should be finished," those unknown things that the Lord would wind up. Now, so far…
E-40 Lūk, atcerieties... Vai jūs sākat sanāksmi septiņos trīsdesmit? [Brālis Nevils saka: “Jā.”–Tulk.] Nu, brāli Nevil, ja tev šim vakaram ir vēstījums, sludini to. Labi? [“Nē.”] Man nevajadzēs vairāk par stundu vai četrdesmit piecām minūtēm, un pārējo es ierakstīšu uz lentes.
E-40 Now remember, seven-thirty is when you start your meeting. [Brother Neville says, "Yes."—Ed.] Now, Brother Neville, if you got a message for tonight, preach it. See? ["No, sir."] Won't take me about an hour or forty-five minutes, and I'll tape the rest of it.
E-41 Man patīk klausīties brāli Nevilu. Es viņu mīlu. Viņš ir mans brālis, un, manuprāt, viņš brīnišķīgs runātājs, brīnišķīgs kalpotājs. Un es... Lūk, kas man patīk brālī Nevilā – kad viņš kaut ko saka, viņš dzīvo ar to, par ko viņš runā. Lūk, tas ir galvenais.
E-41 I like to listen to Brother Neville. I love him. He's my brother. And I—I think he's a marvelous speaker, wonderful minister. And I… One thing about Brother Neville, I like, when he says anything, he lives what he's talking about. Now, that's—that's the main thing.
E-42 Ziniet, labāk ir nodzīvot svētrunu cilvēka priekšā, nekā to nosludināt. “Jo jūs paši esat rakstītas vēstules, visiem cilvēkiem lasāmas.” Un tā, pirms mēs...
E-42 You know, you can live a fellow a sermon better than you can preach him one. "For ye yourselves are written epistles, read of all men." Now, let's, before we…
E-43 Mēs varam atšķirt šīs lappuses, bet vajag, lai šo svētdienas skolas mācībstundu sāk Dievs, tāpēc vienkārši paprasīsim Viņam to izdarīt.
E-43 We can pull the pages back, but God has to open this Sunday school lesson, so let us just ask Him to do that.
E-44 Debesu Tēvs, mēs ar ticību skatāmies uz nākotni. Es ticībā skatos un redzu, ka uz šo zemi nāk kaut kas, Kungs, kas sapulcinās kopā Tavus ļaudis. Kad mēs redzam, kā konfesionālās draudzes ir tik valdonīgas un kļūst tik atšķirīgas, tas patiešām izgrūž cilvēkus ārā; tieši tā, kā tas bija Ēģiptē – cēlās faraons, kurš nepazina Jāzepu.
E-44 Heavenly Father, we—we by faith look towards the future. I'm looking now, by faith, towards a coming something, Lord, upon the earth, that's going to draw Thy people together. When we see the denominational churches so pinning down and getting so different, it's really pushing the people out; just as it was in Egypt, a pharaoh rising, who knew not Joseph.
E-45 Kā tas notika tur Vācijā un tur Krievijā, un Itālijā. Cilvēki cēla Jāzepus...Hitleru, Staļinu, Musolīni, kuri ienīda ebrejus. Viņiem bija jāatgriežas savā dzimtenē. Dievs, Tev ir tādas darba metodes, kuras mēs nesaprotam. Un Tu piespiedi viņus. Vairs nebija nekādu māju Vācijā, viņiem viss tika atņemts. Tāpat arī Itālijā, Krievijā, nav uz kurieni doties. Un viņi tika aizsūtīti atpakaļ uz savu dzimteni, vienkārši, lai tiktu piepildīts Vārds.
E-45 As it was in Germany, and—and up into Russia, and Italy, the people raised up Josephes, Hitler and Stalin, Mussolini, who hated the Jew. They had to go back to their homeland. God, You got ways of doing things, that we don't understand. And You pressed them. No home in Germany; everything taken away from them. Also, in Italy, Russia, no place to go. And they were sent back to their homeland, just to fulfill the Word.
E-46 Ak, mīlošā Dieva roka! Cik nežēlīgi tas reizēm izskatās, tas, ka cieš cilvēki, tomēr tā vienalga ir Jehovas maigā roka, kas ved Savus mazos bērniņus. Mēs pateicamies Tev, Kungs.
E-46 Oh, the loving hand of God! How, sometimes, it looks cruel, the way that people suffer, but it, still, it's the tender hand of Jehovah, leading His little children. We thank You, Lord.
E-47 Tagad es lūdzu, Dievs, redzēdams šo dienu, kad konfesijas apspiež ticīgos, izslēdz viņus, sacīdami, ka viņu vārdiem ir jābūt viņu sarakstos, vai arī viņi ies pazušanā, ka viņiem “nedrīkst būt nekā kopēja ar to otru grupu”. Tā ir tikai maigā Jehovas roka, kas ved viņus uz Dzīvības Koku. Es lūdzu, Dievs, lai ikviens... Es zinu, ka viņi to izdarīs, jo tas ir Tavs Vārds, un Tas nevar pievilt. Un lai mēs tiekam vesti pie Dzīvības Koka, lai mums varētu piederēt Mūžīgā Dzīvība un mēs redzētu Dieva roku, un ar ticības acīm skatītos tālāk par šīm ēnām, kurās mēs šobrīd dzīvojam, redzētu apsolīto Zemi, kura atrodas mums tieši priekšā.
E-47 Now I pray, God, as I see the day. That, the denomination is pressing the believers, excommunicating them, saying, that, "Their name must be upon their book, or they're lost. Have nothing to do with the other group." It's only the tender hand of Jehovah, leading them to the Tree of Life. I pray, God, that, each one. I know they will. Because, it's Your Word, and It can't fail. And may we be led to the Tree of Life, that we might be a possessor of Eternal Life, see the hand of God, and, by the eyes of faith, look beyond these shadows that we're walking in today, see the promised Land laying just ahead.
E-48 Svētī šajā rītā Savu Vārdu, Kungs, šīs dažas Rakstu vietas un piezīmes, kuras es šeit esmu pierakstījis. Lai tagad atnāk Svētais Gars, kamēr es veltu sevi, lai tiktu apgraizīta mana mēle un domas, un prāts. Un draudze velta savas saprašanas ausis, savas sirdis un visus mūs kopā, lai Tu runātu uz mums caur Tavu Vārdu, jo Tavs Vārds ir patiesība. Mēs prasām to Vārda, Jēzus Kristus Vārdā. Āmen.
E-48 Bless Thy Word, this morning, Lord, these few Scriptures and notes that I got written down here. May the Holy Spirit come now, as I dedicate myself, the circumcision of tongue and thought, mind. And the church dedicates their ears of understanding, their hearts, and all of us, together, that You'd speak to us through Thy Word, for Thy Word is Truth. In the Name of the Word, Jesus Christ, we ask it. Amen.
E-49 Tagad atšķiriet savās Bībelēs 2. Mozus grāmatu. Un tagad es gribu izlasīt Rakstu fragmentu no 2. Mozus grāmatas 3. nodaļas, no 1. līdz 12 pantam. Kad mēs lasīsim, klausieties uzmanīgi. 2. Mozus 3. nodaļa, 1. līdz 12.
Mozus ganīja Jetrus, sava sievastēva, Midiāna priestera, avis. Viņš aizdzina avis dziļi tuksnesī un nonāca pie Dieva kalna Horeba.
Un Tā Kunga eņģelis viņam parādījās uguns liesmā no ērkšķu krūma, un viņš paskatījās, un redzi, ērkšķu krūms dega ugunīs, bet nesadega.
Tad Mozus sacīja: "Es nogriezīšos un apskatīšu šo lielo parādību, kādēļ ērkšķu krūms nesadeg."
Un, kad Tas Kungs redzēja, ka nogriezās malā, lai aplūkotu...
E-49 Now, turn in your Bibles, to the Book of Exodus. And now I want to read a portion of the Scripture from Exodus, the 3rd chapter, from 1 to 12. Just listen on, close, as we read. Exodus, the 3rd chapter, 1 to 12.
Now Moses kept the flocks of Jethro his father in law, the priest of Midian: and he led the flock to the backside of the desert, and came to the mountain of God, even to Horeb.
And the angel of the LORD appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush: and the… he… and he looked, and, behold, the bush burnt with fire, and the bush was not consumed.
And Moses said, I will now turn aside, and see this great sight, which the bush is… why the bush is not burnt.
And when the LORD saw that he turned aside to see,…
E-50 Es gribu sevišķi uzsvērt šo vietu!
Un, kad Tas Kungs redzēja, ka viņš nogriezās malā, lai aplūkotu, Dievs sauca tam no krūma un sacīja: "Mozu, Mozu!" Mozus sacīja: "Te es esmu."
Un Tas Kungs sacīja: "Nenāc tuvāk! Novelc savas kurpes no savām kājām, jo tā vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme."
Un Viņš sacīja: "Es esmu tava tēva Dievs, Ābrahāma Dievs, Īzāka Dievs un Jēkaba Dievs." Un Mozus aizklāja savu vaigu, jo viņš bijās Dievu uzlūkot.
Un Tas Kungs sacīja: "Vērodams esmu vērojis Manas tautas bēdas, kādas tai ir Ēģiptē. Viņas brēkšanu par tās uzraugiem Es esmu dzirdējis, jo Es zinu viņu ciešanas.
Es esmu nonācis, lai viņus izglābtu no ēģiptiešu rokām un tos izvestu no šīs zemes uz labu un plašu zemi, uz zemi, kur piens un medus tek, uz kānaāniešu, hetiešu...hīviešu un jebusiešu zemi.
Un redzi, Israēla bērnu brēkšana ir nākusi Manā priekšā, un Es esmu redzējis tos spaidus, ar kādiem ēģiptieši viņus apspiež.
Tagad ej, Es tevi sūtīšu pie faraona...
E-50 Want to lay emphasis on that!
And when the LORD saw that he turned aside to see, God called to him out of the midst of the bush, and said, Moses, Moses. And he said, Here am I.
And he said, Draw not nigh hither: but put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground.
Moreover he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face; for he was afraid to look upon God.
And the LORD said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt,… I've heard their cry by the reason of the taskmasters; for I know their sorrow;
And I'm come down to deliver them out of the hands of the Egyptian, and to bring them up out of that land unto a good land… a land large, and a land flowing with milk and honey; unto the place of the Canaanites,… Hittites,… Hivites,… Jebusites.
Now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come unto me: and I have also seen the oppression wherein the Egyptians have oppressed them.
Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh,…
E-51 Vai ievērojāt? “Es esmu nonācis.” Taču “Es sūtu tevi”. Dievs iet cilvēka veidolā. “Ej.” Atļaujiet man vēlreiz izlasīt 10. pantu.
Tagad ej, Es tevi sūtīšu pie faraona, lai tu izvestu Manu tautu, Israēla bērnus, no Ēģiptes!"
Tad Mozus sacīja uz Dievu: "Kas es esmu, ka man jāiet pie faraona un ka es izvedīšu Israēla bērnus no Ēģiptes?"
Un Dievs sacīja: "Es būšu ar tevi, un šī būs tā zīme, ka Es tevi esmu sūtījis: kad tu iesi...
E-51 You notice? "I have come down." But, "I'm sending thee." God, going in the form of a man. "Go." Let me read the 10th verse again.
Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people the children of Israel out of Egypt.
And Moses said unto God, Who am I, that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt?
And he said, Certainly I will be with thee; and this shall be a token unto thee, that I have sent thee: When thou comest forth…
E-52 Atvainojiet.
...kad tu izvedīsi tautu no Ēģiptes, jūs kalposit Dievam šinī kalnā."
E-52 Beg your pardon.
… When thou has brought forth the people out of Egypt, ye shall serve God upon this mountain.
E-53 Agrāk es to nebiju ievērojis, taču šajā rītā es jūtu ļoti stipru Gara iedvesmu, es to uztvēru tikai tad. Dievs sūta Savu kalpu atpakaļ uz turieni, no kurienes viņš bija aizbēdzis, Viņš dod viņam kalna zīmi. Nekad līdz tam es nebiju to ievērojis. “Tā būs tev mūžīga zīme.” Saprotat?
E-53 Not noticing, before, but feeling very deeply inspired of the Spirit this morning, I caught that just then. God, sending His servant back where he had run from, He give him the sign of a mountain. Never noticed it till just then. "This will be an Eternal token unto you." See?
E-54 Un tā, šorīt mēs parunāsim tēmu par otro Dieva tautas iziešanu jeb par Dieva tautas izsaukšanu. Eksods [2. Mozus grāmatas nosaukums angļu Bībelē–Tulk.] nozīmē “izvests, izsaukts, paņemts prom”, un es gribu izmantot to tēmai par otro Dieva tautas iziešanu. [Vakara Dievkalpojumā Brālis Branhams nosauc šo svētrunu: “Trešā iziešana”–Tulk.]
E-54 Now we're going to speak, this morning, on the subject of the second exodus now; of God's people, or the calling out of God's people. Exodus means "brought out; called out; taken away from." And I want to use that as a subject, of the second exodus of God's people. [Brother Branham titles it, The Third Exodus, in the evening service—Ed.]
E-55 Un tā, protams, ir bijušas daudzas iziešanas, taču es runāju par to laiku, kad Dievs sasauca iziešanu, atdalīšanos no tās vietas, kur viņi atradās tajā konkrētajā laikā. Un tā, Dievs gatavojas izpildīt Savu Dievišķi apsolīto Vārdu, kuru Viņš bija devis Ābrahāmam un Īzakam, un Jēkabam. Bija pagājuši gadi, simtiem gadu, un tomēr Dievs nekad neaizmirst Savu apsolījumu. Kad pienāks laiks, īstajā laikā, Dievs vienmēr piepilda Savu apsolījumu.
E-55 Now, they've had many exoduses, of course, but I'm speaking on the time that God called an exodus, a separation from where they were, at the present time. Here, God is making ready to fulfill His Divine promised Word that He had give to Abraham, and to Isaac, and to Jacob. Years, hundreds of years had passed, but, yet, God never forgets His promise. In the season, the due time, God always makes His promise right.
E-56 Tādējādi jūs varat droši balstīties uz to, ko Dievs ir apsolījis šajā Bībelē, Viņš to izdarīs. Vienkārši nevajag mēģināt domāt kaut kā citādāk un sacīt: “Nu, pravietis...varbūt viņš kļūdījās,” vai arī, “šajā laikā tas nevarētu notikt.” Toreiz tas šķita teju vai neiespējami, vairāk neiespējami nekā šobrīd, taču Dievs vienalga to izdarīja, jo Viņš bija apsolījis, ka Viņš to izdarīs.
E-56 Therefore, you can rest assure that what God has promised in this Bible, He's going to do it. Just no need of trying to think anything else, and say, "Well, the prophet was, maybe, was wrong," or, "that couldn't happen in this day." Looked almost impossible then, more impossible than it does now. But God did it, anyhow, because He promised He would do it.
E-57 Un paskatieties, cik vienkārši Viņš to dara. “Es esmu nonācis. Es esmu dzirdējis brēkšanu. Es atceros Savu apsolījumu. Un Es esmu nonācis to piepildīt, un Es sūtu tevi. Tu dari to. Es būšu ar tevi. Protams, Es būšu ar tevi. Mana pastāvīgā klātbūtne būs ar tevi, lai kur tu ietu. Nebaidies.” Saprotat? “Es eju atbrīvot.” Esmu pārliecināts, ka garīgs prāts to uztver. Saprotat? Saprotat? “Es sūtīšu tevi aizvest Manu tautu iziešanā, izsaukt viņus, un Es būšu ar tevi.”
E-57 And look how simple He does it. "I have come down. I heard the cry. I remember My promise, and I've come down to do it, and I'm sending you. You do it. I'm going to be with you. Certainly, I'll be with you. My never-, never-failing Presence will be with you wherever you go. Don't be afraid." See? "I'm coming down to deliver." I'm sure the spiritual mind catches that. See? See? "I—I'm—I'm going to send you, to bring My people to an exodus. Call them out, and I'll be with you."
E-58 Lūk, uz ko mēs varam balstīties, lūk, kā ticība var iegūt to satvērienu. Dievs to izdarīs, Viņš to apsolīja. Nav svarīgi kā, kādi ir apstākļi vai ko saka kāds cits – Dievs vienalga to izdarīs, jo Viņš apsolīja to izdarīt. Un Viņš dara to tik vienkārši, ka tas nav izprotams kulturālam prātam, kurš mēģinātu par to paspriedelēt: “Kā gan tas var būt?”
E-58 Now, how—how we can rest, how faith can catch that hold there. See? God is going to do it. He promised it. No matter how, what the circumstances is, or what anyone else says, God is going to do it, anyhow, 'cause He promised to. And He does it so simple, that, it—it goes over the—the understanding of the cultured mind who would try to reason about it, "How could it be?"
E-59 Es ar to nedomāju cilvēku ar labu, spēcīgu prātu, labu izglītību, ka tāds cilvēks to nesaprastu. Tas ir labi un brīnišķīgi, kamēr viņš neizmanto to, lai spriedelētu, bet izmanto to savu kultūru, lai ticētu Dievam; lai tā ir vērsta uz vienkāršu paklausību tam, ko ir pateicis Dievs, un uz ticību tam. Tad tā kultūra viņam palīdzēs.
E-59 I don't mean to say that a man now, with a good, strong mind, fine education, that that man won't understand It. That's all right, and wonderful, as long as he uses that not to reason, but, that culture that he's got, to believe God. Let it be converted unto the simplicity of listening to what God has said, and believe It. His culture will help him then.
E-60 Paskatieties. Taču, kad cilvēks mēģina spriedelēt, ka “tas nav iespējams”, tad tas pastāvīgi, vienmēr aizved viņu prom no Dieva, kad viņš mēģina ieklausīties tajā, ko...pats savā saprašanā, saprotiet. Ja Bībele kaut ko saka, bet tu to nesaproti, tad vienkārši saki uz to: “Āmen.” Lai tā tas arī ir.
E-60 Notice. But when the man tries to reason, "It couldn't be done," then that drives him away from God, constantly, all the time, when he's trying to—to listen to what, his own understanding. See? If you don't understand, and the Bible says a certain thing, just punctuate It, "Amen." Just let it go like that.
E-61 Lūk, tā vietā, lai atsauktos uz šiem Rakstiem, jūs varat tos atzīmēt šajā svētdienas skolas nodarbībā, taču es gribētu...varbūt, ja jūs gribētu tajos ieskatīties... Taču sākumā... Man šeit ir tik daudz. Varbūt...
E-61 Now, instead of referring to these Scriptures, you can jot them down, in this Sunday school lesson. But I would, maybe, if you'd like to look at it. But, first, I've got so many here. Let's…
E-62 Pirms mēs varam noskaidrot, ko nozīmē šī iziešana, es gribētu parādīt līdzībās iziešanu tagad...iziešanu toreiz ar iziešanu tagad, un paskatieties, vai šeit nav precīza paralēle. Viena no tām ir fiziska; un tieši to, ko Viņš izdarīja fiziskajā, Viņš vēlreiz parāda līdzību...parāda līdzību garīgajā, garīgā iziešana.
E-62 Before we can find out what this exodus means, I'm going to type the exodus now; exodus then, with the exodus now, and watch if it isn't run exactly parallel. One of them is natural. And the very same things that He did in the natural, He's typing it again, antityping it in spiritual, a spiritual exodus.
E-63 Ir brīnumaini redzēt Dieva Vārdu! Kā gan kāds varētu pateikt, ka Tas nav iedvesmots? Tas notika pirms aptuveni divdesmit astoņiem gadsimtiem, jūs zināt. Un kā Viņš to bija apsolījis un kā...Viņš to izdarīja un iedeva to mums kā piemēru. Tieši tā Viņš parāda kaut kā ēnu, lai liecinātu par realitāti. (Par to es runāšu šovakar, kā mēnesis un saule, ja Tas Kungs gribēs.)
E-63 Marvelous, to see the Word of God! How anyone could say It's not inspired? This was about twenty-eight hundred years ago, you know. And how that He promised, and what He's done and laid it out there for example, how He—He—He makes the shadow of something to testify of the—the positive. I get on that, tonight, between the moon and sun, the Lord willing.
E-64 Taču, pirmkārt, mums ir jāizskata 1. Mozus grāmata, lai saprastu, kāpēc viņi atradās Ēģiptē. Kāpēc Dieva tauta atradās tajā zemē? Galu galā Dievs bija apsolījis vēl sākumā ar Ābrahāmu, Īzaku un Jēkabu Palestīnā, Dievs iedeva viņiem to zemi un pateica: “Tas ir tas.” Ak, tad kāpēc gan tauta nebija tajā vietā, kuru viņiem bija sagādājis Dievs?
E-64 But, first, we must review Genesis to see why they were down in Egypt. Why would God's people be out of that land? After all, God promised that, right there where the beginning was, with Abraham, Isaac and Jacob, in Palestine. God gave them that land, and said, "This is it." Oh, then, why would the people not be in the place that God provided them?
E-65 Tas ir arī šodienas jautājums. Dievs iedeva mums Vasarsvētku dienu. Viņš iedeva mums Apustuļu Darbu grāmatu. Viņš iedeva mums Svēto Garu, lai vadītu un vestu mūs – Viņš iedeva mums Zemi. Bet kāpēc mēs neesam tajā? Kāpēc draudze nav tajā? Kāpēc varenā kristiešu draudze šodien nedzīvo atkal kā Apustuļu Darbu grāmatā, darīdami tās pašas lietas? Tam ir kaut kāds iemesls.
E-65 That's the question of today, also. God give us a Pentecost. He give us the Book of Acts. He give us the Holy Spirit, to lead us and guide us. He give us a Land. And why are we out of It? Why is the church out of It? Why isn't the great Christian church today living again like the Book of Acts, bringing forth the same thing? There's some reason for it.
E-66 Mēs zinām, ka mēs esam sagrauti un mēs esam briesmīgā stāvoklī. Un pats briesmīgākais stāvoklis, kādā jebkad ir bijusi kristietība, ir šodien. Un mēs esam pie pašas malas jeb pašas robežas tai lielajai, briesmīgajai tiesai, kura ir sagatavota draudzei. Taču, pirms šī tiesa sāksies, Dievs sasauc iziešanu tieši tāpat, kā Viņš izdarīja toreiz. Amoriešu grēki bija samilzuši, tāpēc Viņš sasauca garīgo iziešanu. Un tā, pievērsīsimies uz brītiņu tai līdzībai un noskaidrosim to.
E-66 We all know that we're broke up, and we're in a terrible condition. And the most terrible condition that—that Christianity has ever lived in, is today. And we're on the… right on the brim or the brink of—of a great, terrific judgment laying for the church. And before this judgment can happen, God is calling an exodus, just like He did then. Amorites' sins was heaped up, so He—He's calling a—a spiritual exodus. Now let's go back just a moment, in type, and find out.
E-67 Viņi aizgāja uz Ēģipti, un tas viss notika tikai skaudības pret brāli dēļ. Lūk, kāpēc tajā laikā Israēls bija Ēģiptē, ārpus tās zemes. Atcerieties, Dieva apsolījumi bija tikai tad, kad viņi atradās tajā zemē.
E-67 They went down in Egypt, all because of the jealousy of a brother. That's the reason that Israel was in Egypt at that time, out of the land. Remember, God's promises was only as long as they stayed in that land.
E-68 Vai tagad jūs saprotat, ko mēs pirms brīža sacījām lūgšanā? Kāpēc Dievam bija jānocietina faraona sirds? Lai ieliktu cilvēkus atpakaļ apsolītajā zemē, pirms Viņš varēja viņus svētīt, dāvāt viņiem Mesiju.
E-68 Now can you see what we were speaking in prayer, a few moments ago? Why did God have to harden Pharaoh's heart? To put the people back in the promised land, before He could bless them, to bring forth the Messiah to them.
E-69 Kā Viņam bija jānocietina Hitlera sirds, lai viņš būtu pret ebrejiem, kaut arī viņš pats bija pa pusei ebrejs. Kā Viņam bija tas jāizdara ar Staļinu, Musolīni. Saprotat? Cilvēki, kas nav iedvesmoti kā nācija, viņi... Dievam bija jāpaņem no viņiem tas, ar ko viņi dzīvoja, tās zemes likumi, daudzas reizes, lai piepildītu Savus apsolījumus. Tāpēc Viņam bija jānocietina to diktatoru sirdis, lai sadzītu ebrejus atpakaļ apsolītajā zemē. Tā tam bija jānotiek.
E-69 How did He have to harden Hitler's heart, to be against the Jew, when he was half Jew, himself? How could He have to do that in Stalin, Mussolini? See? People that's not inspired, like a nation, they—they… God has to take the—the things that they are living by, the laws of the land, many times, to make His promises come true. So, He had to harden those dictators' hearts, to run the Jew back to the promised land. It had to be that way.
E-70 Lūk, mēs redzam, ka aiziedams Jāzeps... Mēs zinām to stāstu, kad mēs atgriežamies 1. Mozus grāmatā, un jūs varat to vienkārši izlasīt, jo es nedaudz esmu aizkavējies sākt šo garo svētdienas skolas mācībstundu, un es pacentīšos pasteigties.
E-70 Now we find out, that, going down, Joseph… We know the story, as we go back into Genesis, and you can just read it. Because, I'm just a little late to get started on this long Sunday school lesson, and I'll try to hurry.
E-71 Un tā, paskatieties. Izlasiet to stāstu par Jāzepu, kad varēsiet, kurš piedzima kā pēdējais no saviem brāļiem, pirmspēdējais. Garīgais prāts to uztvers uzreiz. Viņš nebija pēdējais bērns, tas bija Benjamins. Taču būdams izslēgts... Paskatieties, Jāzeps un Benjamins bija pilnasinīgi brāļi un vienīgie divi, kas bija brāļi. Benjamins nebija atzīts, pirms viņš satika Jāzepu. Un vairāk par viņiem visiem... Benjaminam tika dota dubultā daļa no visa, ko iedeva Jāzeps. Pareizi. Ievērojiet, tur mēs redzam, ka viņi bija...
E-71 Notice now. Read the story when you can, of Joseph, being born the later of his brethren, next to the last. The spiritual mind will catch that right now. He wasn't the last child; Benjamin was. But, in the excommunication, watch. Joseph and Benjamin were full-blooded brothers, and the only two that was brothers. Never did Benjamin get the recognition until he met Joseph. And above the rest of them, Benjamin is given a double portion of everything that Joseph give. All right. Notice now, we find that down there. They were…
E-72 Viņš tika paņemts prom no saviem brāļiem, jo viņš bija garīgs. Viņš bija liels cilvēks, kaut arī pazemīgākais no tās grupas, vismazākais no viņiem. “Un viņi ienīda viņu bez iemesla.” Viņiem nebūtu bijis viņu jāienīst. Viņiem būtu bijis viņu jāciena, jo... Kāpēc viņi ienīda viņu? Vai tāpēc, ka viņš bija brālis? Ne tieši. Viņi ienīda viņu par to, ka Dievs darbojās ar viņu vairāk nekā ar visiem pārējiem. Saprotat? Viņš bija iedevis viņam garīgu saprašanu. Viņš varēja skaidrot sapņus, nekļūdīgi, un varēja paredzēt notikumus, kuri nekļūdīgi īstenojās, precīzi tā, kā bija pateikts. Un viņš runāja tieši un atklāti.
E-72 He was taken from his brothers because that he was spiritual. He was a great man, although the humblest of the bunch, the least of the bunch. "And they hated him without a cause." They should not have hated him. They should have respected him. Because, why did they hate him, because he was a brother? Not exactly that. They hated him because that God dealt with him more than He did the rest of them. See? He give him a—a—a—a spiritual understanding. He could interpret dreams, perfectly. And he could foretell things that would come to pass, perfectly, just exactly the way they were. And he—and he didn't pull no punches.
E-73 Viņš redzēja to sapni par tiem kūlīšiem, kas noliecās viņa kūlīša priekšā, un tad viņa brāļi sadusmojās uz viņu. Pateica: “Šķiet, ka tu esi tāds mazs svētulis,” jeb citiem vārdiem, “vai mums reiz būs jānoliecas tavā priekšā?” Taču tieši tā tas notika. Saprotat? Kā gan šie varenlielie milži varētu noliekties šī nenozīmīgā puišeļa priekšā, kurš tur stāvēja? Taču viņi to izdarīja, protams, izdarīja, un lūdzās pēc žēlastības. Taču viņš vēl nebija nācis pie varas, saprotiet. Viņš toreiz bija vēl tikai bērna veidolā.
E-73 He saw the—the dream of those sheaves bowing before his sheaves, and his brothers then got angry with him. Said, "I guess, then, you little holy-roller," in other words, "we'll have to bow down before you someday?" But that's the way it happened. See? How were those great big giants ever bow before that little, insignificant fellow standing there? But they did it, they sure did, and pleaded for mercy. But he hadn't come in power, yet, you see. He was only then just in the child form.
E-74 Un pēc tam mēs ieraugām, ka, rīkodamies šādi, Jāzeps tika paņemts no viņa brāļu, konfesiju, vidus, un izlikts ārā, palika viens. Saprotat? Viņa brāļi, visi tajā zemē. Bet pēc tam notika tik varena lieta. Mēs aptveram, ka Israēls...kamēr vien viņi dzīvoja savā dzīvesvietā un turējās... Lūk, tā ir viena laba lieta, palikt uz vietas. Pozicionāli, tā tas ir. Taču viņi “tika vaļā” no Gara.
E-74 And then we find out, by doing this, that Joseph was taken from among his brethren, the denominations, and set out to himself. See? His brothers, all in the land. And then there come such a great thing. We realize that Israel… as long as they dwelt in their dwelling place, and kept up. Now, that's one good thing, to stay in the place. Positionally, that's right. But, they got rid of the Spirit.
E-75 Šodien fundamentālisti pozicionāli zina, kas viņi ir, pateicoties intelektuālai Bībeles izpratnei, taču tur nav Gara. Viņi ir noraidījuši Jāzepu, padzinuši Viņu. Viņiem negribējās ar to nekā kopēja. “Tas ir sektantu bars. Tas ir... Mums negribas ar to saistīties.” Viņi izslēdza viņu, pārdeva viņu pasaulei. Viņi bija ārpus savas sadraudzības.
E-75 The fundamentals, today, positionally knows what they are, by intellectual conception of the Bible, but there's no Spirit. They've rejected Joseph, turned Him out. They wanted nothing to do with It. "It's a bunch of holy-rollers. It's a… We want nothing to do with It." They've excommunicated Him, sold Him out, to the world. They were out of their fellowship.
E-76 Un tā, šādi rīkodamies, viņi vēlāk tika aizvesti prom no tās vietas, aizvesti uz Ēģipti.
E-76 Now, by doing that, they were taking out of place, taken down into Egypt, later on.
E-77 Nu, šis stāsts par šiem skaudīgajiem brāļiem pavisam noteikti ir izcils salīdzinājums garīgajā nozīmē šodien. Mēs visi saprotam, ka tā ir tīra skaudība...nevis tīra, bet tā ir netīra, pretīga skaudība. Saprotat? Skaudībā nav tīrības, saprotiet, tas nav nekas cits kā pretīga skaudība. Kad viņi redz to pašu Bībeli un tā paša Dieva, kurš uzrakstīja Bībeli, dabu un kā Viņš Sevi apstiprina, bet pēc tam bez iemesla to noliedz. Tīra... Nu, nevis tīra. Kā es sacīju, tā ir netīra skaudība. Vērodami, kā Dievs dziedina slimos, augšāmceļ mirušos, tas pats Dievs, kas dzīvoja apustuļu laikā! Tas pats Evaņģēlijs, kuru viņi uzrakstīja šim garīgajam ceļojumam. Tas ir tas pats Dievs, kurš dara to pašu. Tāpēc tā ir tikai un vienīgi viņu skaudība, tika izslēgts... “Bet starp mūsu ļaudīm nekā tāda nebūs.” Saprotat? Patrieca viņus prom!
E-77 Now, the story of this jealous brothers is certainly of great comparison with the spiritual side of it today. We—we all are aware of that, that it's pure jealousy, not pure. It's old, dirty, filthy jealousy. See? There's no purity in jealousy. See? It's nothing but filthy jealousy. When, they see the same Bible, and the nature of the same God that wrote the Bible, vindicating Himself, and then turn That down without a reason. Pure… Well, not pure. As I said, it's dirty jealousy. Watching God heal the sick, raise up the dead, the same God that lived in the days of the apostles! The same Gospel that they wrote, for this spiritual journey, is the same God that does the same thing. So they're nothing but jealousy, has excommunicated, "And we'll not have It among our people." See? Run them off!
E-78 Viņi domāja, tie brāļi, ka viņiem nekad nebūs vajadzīgs tāds cilvēks, tāpēc: “Kāpēc gan vienkārši netikt no viņa vaļā?”
E-78 They thought, the brethren, that they would never have use for a man like that, so, "Why not just get rid of him?"
E-79 Lūk, kas...tieši tas ir noticis šodien. Viņi domā, ka “tāpēc vien, ka mūsu draudzes ir kļuvušas intelektuālas, ka mums ir vislabāk apģērbtie cilvēki, vislielākās organizācijas, visgudrākie kalpotāji, ka mums nav jēgas no Svētā Gara tādā veidā, kā tas bija tajā laikā”. Tādējādi viņi ir piepildīti; citiem vārdiem sakot (darbības runā skaļāk nekā vārdi): ka viņu semināri un viņu smadzenes, un viņu sanākšana kopā, un spriedelēšana par kādu jautājumu ar saviem intelektuālajiem prātiem, ka tas var labāk sakārtot draudzi, nekā to varētu izdarīt Svētais Gars; tāpēc viņiem Viņš vairs neesot vajadzīgs. “Tas ir kaut kas, kas šodien mums vairs nav vajadzīgs. Tie laiki ir beigušies.” Nu, vai tad tas nav tieši tā? “Mums nav vajadzīgs Svētais Gars, lai dziedinātu slimos, mums ir ārsti. Mums nav vajadzīgs Svētais Gars, lai runātu mēlēs, mēs visi esam inteliģenti cilvēki.” Bet, kad jūs tā darāt, jūs aizvācat glābšanas virvi no savas celtnes.
E-79 That's what, same thing has happened today. They think, that, "Because that our churches has become intellectual, that we got the best-dressed crowds, the biggest organization, the most smartest ministers, that we have no use of the Holy Spirit in the way that It was back there." That, they are full. In other words, actions speaks louder than words. That, their seminaries, and they're the brain of their—their being. And their coming together and—and discussing this thing, are more able, with their own intellectual minds, to set a Church in order, better than what the Holy Spirit could do it. So, they don't need It any longer. "It's Something that we don't need today. It's, the days of that is passed." Now, isn't that just right? [Congregation says, "Amen."—Ed.] "We don't need the Holy Spirit to heal the sick. We got doctors. We don't need the Holy Spirit to speak with tongues. We're all intelligent people." And when you do, you take, right from your framework, the Lifeline.
E-80 Savā laikā Jēzus pateica tiem ebrejiem: “Vai tad jūs neesat lasījuši, ka Akmens, kurš tika atmests, ir galvenais Stūrakmens, uz kura stāv visa celtne?”
E-80 Jesus said to them Jews, in His days, "Haven't you read that, 'The Stone that was rejected is the Chief Cornerstone that all the building is setting upon'?"
E-81 Un tā, vai jūs saprotat, ko es gribu pateikt? Nu, es esmu pārliecināts, ka jūs to uztverat. Kāpēc tas šodien ir šādi? Jo viņi domā, ka viņiem To nekad nevajadzēs. “Mums nav vajadzīgi tie, kas runā mēlēs. Mums nav vajadzīgi mēļu skaidrotāji. Mums vairs nav vajadzīgi Vecās Derības pravieši, lai sakārtotu mūs caur Svēto Garu. Mēs saprotam To.” Saprotat? Viņi ir pieņēmuši cilvēcisku sistēmu, lai tā ieņemtu Svētā Gara vietu.
E-81 Now, you see what I mean? I'm sure you—you can catch that. That, the—the reason of it now, is because they thought they'd never have a need of It. "We don't need speakers with tongues. We don't need interpreters of tongues. We no longer need the Old Testament prophets to set us in order, by the Holy Spirit. We understand It." See? They have adopted a man-made system to take place of the Holy Spirit.
E-82 Tādējādi ir cilvēki, kuri ir izredzēti, viņu vārdi ir Jēra Dzīvības Grāmatā; viņi nevar pieņemt ko tādu. Viņiem ir garīga domāšana, tāpēc viņi ko tādu nevar pieņemt. Viņi nevar to ciest, un tam nav nozīmes, ka viņu tēvi un mātes ir dzīvojuši kādā organizētā draudzē.
E-82 Therefore, there is people that's elected, has their names on the Lamb's Book of Life, they can't go for that. They are spiritual-minded, and therefore they cannot go for that. They can't stand it, no matter if their fathers and mothers was lived in whatever organizational church.
E-83 Kad draudze izveido, dara...varbūt viņa tā tieši to nepateiks. Ak nē, viņi to tā tieši nerunās, taču viņu darbības to pierāda. Šeit te ir Vārds. Un Svētais Gars pierāda to starp viņiem (kad Viņš var sapulcināt viņus kopā), ka Viņš joprojām dziedina slimos un augšāmceļ mirušos, un runā mēlēs, un izdzen ļaunos garus. Tāpēc tas ir atkarīgs no...kas ir cilvēkā.
E-83 When a church makes, does, maybe it wouldn't speak that right out. Oh, no. They won't speak it right out, but their actions prove it. Here is the Word. And the Holy Spirit proves it amongst those, when He can get them gathered together, that He still heals the sick, and raises the dead, and speaks with tongues, and casts out devils. So, it depends on the… what's on the inside of a person.
E-84 Arganbraitas kundze reiz bija par to aizdomājusies, sēdēdama uz taciņas, raudama ārā kaut kādu zāli, kad viņa pļāva mauriņu. Es nogāju tieši gar viņu, taču viņa to neievēroja, un es viņu netraucēju. Es vēroju.
Un tā, ievērojiet Svēto Garu Viņa varenajā darbā.
E-84 Mrs. Arganbright there, was thinking that, the other day, setting out there on the walk, pulling out some grass, when she was cutting the lawn. I passed by, right by the side of her. She didn't know me, and I just let her go on. I was watching.
Now notice the Holy Spirit in His great work.
E-85 Draudze jūt, ka tai nav vajadzīgs Svētais Gars. Draudzes jums to pateiks. Un piecelsies kāds vīrs un norunās tev tādu inteliģentu runu, teju vai liekot tev noticēt tam. Un tā, pakavēsimies pie tā kādu brītiņu. Vai tad Jēzus neteica, ka tie divi būs tik ļoti līdzīgi viens otram, “ka tas pieviltu pat izredzētos, ja tas būtu iespējams”? Ka tās intelektuālās runas būs tik ļoti pievilcīgas, ka tas pievils cilvēkus. Tas ir Evaņģēlijs. Tie ir cilvēki, kas prot rīkoties ar Vārdu tādā veidā, ka liks teju vai ikvienam intelektuālam cilvēkam... Ja tu uzticies viņu intelektualitātei... Viņi nosoda Svēto Garu un pieņem cilvēcisku ceļu. Mēs to redzam.
E-85 The church feels that it don't need the Holy Spirit. The churches will tell you that. And the men can stand up and give you such an intellectual talk, can almost make you believe it. Now let's stop there, a minute. Didn't Jesus say that the two would be so close together, "It would deceive the very Elected if it was possible"? [Congregation says, "Amen."—Ed.] The intellectual talks would be so smooth, that it would—it would deceive the people. It's gospel, it's men who can handle that word in such a way, that he could almost make any intellectual person, if you're just trusting in their intellectuals. They—they would condemn the Holy Spirit, and—and take the way of the man. We see that.
E-86 Un tā, to pašu viņi domāja par Jāzepu, un viņi tika no viņa vaļā. Un, ak, tur Ēģiptē... Ak, mēs varētu aizdomāties... Es varētu runāt stundām ilgi. Tu varētu te stāvēt trīs gadus, runādams tikai par šo tēmu, dienu un nakti, un joprojām atrastos tie varenie Svētā Gara patiesības graudi. Garīgais prāts var paskatīties uz Ēģipti un ieraudzīt, ka sākās tās vajāšanas, ieraudzīt, kā tika paņemts prom Jāzeps, lai varētu sākties vajāšanas. Un pēc tam ieraudzīt Dievu ar Viņa “riteni riteņos”, visam virzoties patiešām pilnīgi. Ieraudzīt, kā Potifars noraida Jāzepu; ieraudzīt tos pateiktos melus; un ieraudzīt Jāzepu cietumā; un ka viņam ir izaugusi bārda, izslēgts no saviem brāļiem. Bet tad negaidot iejaucās Dievs! Saprotat?
E-86 Now, that's the same thing they thought about Joseph, and they got rid of him. And, oh, down in Egypt, oh, how we can think, how I could spend hours. You could stay here for three years and never leave that subject, day and night, and still be finding the great kernels of the Holy Spirit.
The spiritual mind can look down in Egypt and see that persecution rise; can see Joseph taken away, in order that the persecution could rise. And then see God, with His wheel in the wheels, everything moving around just perfectly. See Potiphar reject Joseph; see that lie told. And see Joseph in the prison, and his beard is growed out, excommunicated from his brethren. But then, all of a sudden, God moved in. See?
E-87 Mēs varam redzēt, kā kustas tas ritenis riteņos! Varenais Dieva plāns kustina visu uz šo iziešanu, uz to laiku, kad Viņš sasauks Savus ļaudis atpakaļ tajā zemē, atpakaļ uz to vietu, uz pozīciju, kur Viņš varētu viņus svētīt un ielikt viņu vidū To, kuru Viņš apsolīja ielikt viņu vidū. Viņiem ir jāatrodas savā zemē. Atcerieties, viņiem bija jāiziet no zemes, kur viņi atradās, un jāieiet apsolījuma zemē, pirms varēja atnākt viņu apsolītais Mesija.
E-87 How we can see that wheel in the wheels, moving! God's great plan moving everything up to this exodus, to this time when He would call His people back in the land again, back in the place, in position where He could bless them and place among them the One that He promised He would place among them. They had to be in their land. Remember, they had to come out of the land that they were in, and get into the land of promise, before their promised Messiah could ever come.
E-88 Un tas pats ir jāizdara arī draudzei; jāiziet no tās noliedzēju grupas un jāieiet apsolījumā, pirms Mesija vispār varēs tikt izpausts viņu priekšā. Vai jūs to saprotat? Mesijas dzīve, izpausta, sagatavo draudzi, Līgavu.
E-88 And the Church has to do the same thing; get out of that group of rejecters, over into the promise, before Messiah can ever be manifested before them. You see it? [Congregation says, "Amen."—Ed.] The Life of the Messiah, manifested, making a Church ready, a Bride.
E-89 Sieviete, kas apprec vīrieti, bet nav ar viņu vienisprātis, tā būtu pastāvīga strīdēšanās. Taču, kad vīrs un viņa sieva, viņa draudzene, viņa salaulātā, kad viņi ir pilnīgā harmonijā, ar vienu sirdi un dvēseli, jo viņi grasās būt viena miesa...
E-89 A woman marry a man, and disagreeing with him, it would be some kind of a—a fuss, continually. But when a man and his wife, his girlfriend, his espoused, when they are in perfect harmony, like one soul and one mind, because they're going to be one flesh.
E-90 Tad, kad draudze var ieiet tādā harmonijā ar Dievu, ka Līgavaiņa izpausme ir izpausta Līgavā, jo viņi būs viens! Ak, kāda lieliska pamācība! Labi.
E-90 Then, when the Church can get in such harmony with God, until the manifestation of the Bridegroom is manifested in the Bride, because they're going to be one! Oh, what a great lesson. All right.
E-91 Lūk, atcerieties, garīgs saprāts to uztver un redz līdzību un prototipu, un saprot to. Par to mēs varētu runāt stundām. Pavērojiet, kas notiek.
E-91 Now, remember, the spiritual mind picking this up, can see the type and the antitype, and pick it. For one, just, we could go hours on it. Watch what takes place.
E-92 Bet kāpēc mēs esam gaidījuši visus šos gadus kopš tās laika oāzes? Jūs zināt, ka Bībelē ir teikts, ka “draudze aizbēga tuksnesī, kur viņa tika uzturēta laiku un laikus”. Un kāpēc tas viss notika? Ko mēs... Saprotiet, tas viss ir Dieva ritenis tajos riteņos.
E-92 And why have we waited all these years, since this oasis of time? You know, the Bible speaks, that, "The church fled into the wilderness, where she was nourished for time and time." And why has all this been? That we… See? It's still God's wheels in the wheels.
E-93 Kāpēc Dievs to neizdarīja pirms daudziem gadiem, kad vīri un sievas sēdēja ar zīmuļiem un centās precīzi izskaitļot to laiku? Kā tiesnesis Ruterfords un daudzi citi, ka “Jēzus atnākšot četrpadsmitajā gadā”; un māte Šiptone vēl ilgi pirms tam, un tā tālāk, visi tie laiki. Un, saprotiet, sekodami tam, ko viņi centās izskaitļot no Rakstiem, saprotiet, viņi to izpostīja. Tas ir apslēpts. Tas patiesībā ir apslēpts. Un kā gan Raksti varētu būt pretrunā Sev, ja Jēzus pateica: “Neviens nezina ne to minūti, ne stundu.” Saprotat? Saprotat? Viņi vienkārši paņem vienu Rakstu gabaliņu un turas pie tā.
E-93 Why hasn't God did this, long time ago, when men sit down with pencils, and—and women, and tried to draw out just the time? Like Judge Rutherford and many of them, that, "Jesus come in '14." And—and Mother Shipton had it way back behind that, and so forth, all these times. And, see, when going by this, by what they've tried to figure out the Scripture, see, they ruined it. It's hid. It's actually hid. And how could the Scripture go against Itself, when Jesus said, "No man knows the minute or hour"? See? See? They just get one piece of Scripture and hold It.
E-94 Jums ir jāskata viss kopā. Tad, ja tajā ir Dievs, tad Dievs skaidri izpaudīs to kā patiesību. Kā Dievišķā dziedināšana – ja tā nav patiesība, tad tā nav patiesība. Dievam nebūs ar to nekāda sakara. Taču, ja Viņš skaidri izpauž, ka tā ir patiesība, tad tā ir patiesība. Tieši kā Jēzus...
E-94 You must take the whole Thing. Then, if God is in that, then God will manifest that to be the Truth. Like Divine healing, if it isn't Truth, then it isn't Truth; God will have nothing to do with it. But if He manifests It to be the Truth, then It is the Truth. Just as Jesus…
E-95 Dievs sacīja: “Ja jūsu vidū būs kāds pravietis vai garīgais, Es runāšu uz viņu. Ja tas, ko viņš saka, notiek, tad klausiet viņu. Tieši tā. Taču, ja viņa pravietojums ir nepareizs, tad...” Dievs nevar kļūdīties. Viņš ir bezgalīgs, nekļūdīgs, visuvarens, un Viņš nevar kļūdīties. Un tā, ja tas cilvēks runā, tas parāda, ka cilvēks... Ja viņš ir runājis savus vārdus, tie zudīs. Bet, ja viņš runā Dieva vārdus, tad tas nezudīs, jo to saka Dievs. Tad viņa iedvesma nāk no Dieva, un tam vienkārši ir jābūt pareizi. Lūk, kā to ir licis pateikt Dievs. Tieši tā arī Bī...
E-95 God said, "If there be one among you, is a prophet, or spiritual, I'll speak to him. And what he says comes to pass, then hear it. That's it. But if his prophecy is wrong, then…" God can't be wrong. He's infinite, infallible, omnipotent, and He cannot be wrong. So, if the man is speaking, then it shows the man. If he spoke his own words, it'll fail. But if he speaks God's Words, it can't fail, because it's God speaking. Then, his inspiration comes from God, and it'll… it just has to be right. That's the way God said to tell it. That's the way the Bi-…
E-96 Vecajā Derībā Viņš pateica: “Ja viņi nerunā saskaņā ar likumu un praviešiem, tas ir tāpēc, ka viņos nav Dzīvības, viņos nav Gaismas.” Pareizi. Viņiem ir jārunā saskaņā ar likumu un praviešiem. Un pravietojumam un visam pārējam ir jābūt saskaņā ar Vārdu; ja tā tas nav, tad tas ir nepareizi. Saprotat?
E-96 In the Old Testament, He said, "If they speak not according to the law and the prophets, it's because they have no Life in them, no Light in them." Right. They have to speak according to the law and prophets. And a prophecy, or anything else, must be according to the Word. If it isn't, it's wrong. See?
E-97 Un tā, mēs ieraugām, ka viss, kas notika, jo gaidīja... Atmoda, metodistiem, luterāņiem, baptistiem, kempbelītiem un vissvisādiem, viņiem bija varenas atmodas. Nācarieši, svētuma piligrimi, pentakosti, viņiem visiem bija varenas atmodas. Taču varena iziešana nav notikusi. Kāpēc? Dievs pateica Ābrahāmam, ka tajā laikā Viņš uzturēs viņu tai zemē, bet amoriešu grēku mērs vēl nebija pilns. Un Dievs ir pacietīgi gaidījis. Tie cilvēki, mēģinādami to izskaidrot, viņi redz, ka Raksti patiešām uz kaut ko norāda. Patiešām uz kaut ko norāda, viņi saka: “Tā ir tā diena. Tas ir tas laiks.” Taču jūs nespējat saprast, ka Amoriešu grēku mērs vēl nav pilns.
E-97 Now, we find out that all this has took place, because, waited. Revivals: the Methodists, the Lutheran, the Baptists, the Campbellites, and—and all different ones. They've had great revivals. The Nazarene, Pilgrim Holiness, Pentecostals, all had great revivals. But the great exodus hasn't come. Why? God told Abraham He'd keep him in the land right then, but the—the iniquity of the Amorites wasn't yet full. And God has waited, patient. Them people, trying to figure out, they can see the Scripture run right into something. Run right into something, they said, "This is the day. This is the time." But you fail to understand that the iniquity of the Amorites is not yet fulfilled.
E-98 Četrsimt gadus viņiem bija paredzēts ceļot pa Ēģipti un tad jātiek izvestiem. Taču faktiski viņi atradās tur 440 gadus, jo viņi bija noraidījuši pravieti. Viņiem bija jācieš vēl aptuveni četrdesmit gadus tur tuksnesī, pirms Dievs viņus izveda. Mozus atradās tuksnesī četrdesmit gadus, pirms viņš varēja atgriezties un atbrīvot viņus, saprotiet. Tie bija četrdesmit gadi pa virsu, pielikās klāt, jo viņi noraidīja to vēstījumu.
E-98 Four hundred years they would journey down there in Egypt, and be brought out. But they actually stayed four hundred and forty years, because of the rejection of the prophet. They had to suffer another, about forty years down there in the wilderness, before God brought them out. Moses was out in the wilderness forty years before he ever returned back to deliver them, you see. Forty years went overtime, lapsed, because that they rejected the message.
E-99 Lūk, četrdesmit gadi ir aptuveni pusotra minūte Dieva laika, attiecībā pret mūsu laiku. Lūk, kāda ir atšķirība, “tūkstoš gadi ir tikai viena diena”. Saprotat? Pat teju vai minūte nebūs. Ievērojiet to.
E-99 Now, forty years in God's time would be about one and a half minutes, to our time. That's how much difference is. "Thousand years is only one day." See? Wouldn't be even a minute, hardly. Notice, in that.
E-100 Un tā, mēs kavējam. Kāpēc? Dievs ir bijis ļoti pacietīgs gaidot, vērojot. Tikko kā luterāņi cēlās atmodā, tā organizējās. Tikko kā metodisti cēlās atmodā, tā organizējās. Tikko kā Džons Smits no baptistu draudzes cēlās ar lielu atmodu, organizējās. Tikko kā pentakosti cēlās ar dāvanu atjaunošanu, organizējās. Līdz tam laikam, kad nelikumību mērs piepildās – tad Dievs vairs nevar paciest, tad notiek iziešana.
E-100 Now we're running late. Why? God has been long-suffering, waiting, watching. Let the—the Lutheran rise in a revival, then organize. Let the Methodists rise in revival; organize. Let John Smith, the Baptist church, rise up with a great revival; organize. Let the Pentecostals raise up with the restoration of the gifts; organize. Until the iniquity gets plumb full, then God is tired, then there comes an exodus.
E-101 Un mēs to redzam, ka paši cilvēki var atskatīties laika straumē un ieraudzīt, ka tas ir nolādēts. Viņi atkal paņem zelta stieni un skaistās babiloniešu drēbes. Un tieši tas atnes lāstu cilvēku vidū, kad cilvēks mēģina injicēt savas idejas par to.
E-101 And we see it, that the people themselves can see back down the stream of time, that the thing is cursed. They take a wedge and a fine Babylonian garment, again. And that's the thing that curses amongst the people, when men tries to inject his own ideas about things.
E-102 Mums ir jāpaliek ar šo Vārdu. Dieva baušļi bija: “Nekam nepieskarieties tajā pilsētā, nolādētajā pilsētā. Nepieskarieties tam. Neaiztieciet to.”
E-102 We got to stay with that Word. That's the commandments of God, was, "Not to touch nothing in that city, that cursed city. Don't touch it. Leave it alone."
E-103 Bet Ahans nodomāja, ka viņš var paņemt to zelta stieni un dzīvot diezgan labi, kā visa pārējā pasaule, un skaistās babiloniešu drēbes. Ak vai, tiem Ahaniem nometnēs! Saprotat? Taču tas ir nolādēts un pastāvīgi tiek nolādēts. Tas ir nolādēts jau kopš tās Nikejas padomes Nikejā, Romā. Kopš tā laika tas ir zem lāsta. Taču Dievs ir ļāvis pildīties nelikumības mēram līdz tam, kad teju teju piepildīsies amoriešu laiks.
E-103 And Achan thought that he could take this gold wedge and live pretty decently like the rest the world, and fine Babylonian garment. Oh, at the Achans in the camps! See? But the thing is cursed, and it continually is cursed. It was cursed since the very Nicene Council, at Nicaea, Rome, been cursed ever since. But God has let the iniquity fill up, until the time of the Amorites is about fulfilled.
E-104 Un tā, ikviens, kam ir garīga saprašana, atcerieties, es pateikšu vēlreiz: “Kam ir garīga saprašana,” jūs redzat, ka šīs valsts grēku mērs ir pilns. Tā organizēja un reorganizēja, un organizēja, un organizēja. Un tagad tā ir savienota un apvienojas ar vēl kaut ko. Nelikumības mērs ir pilns. Ir pienācis iziešanas laiks, ir pienācis laiks izsaukšanai uz apsolīto Zemi. Nevis vienkārši apsolījums doties uz kādu citu valsti; bet mājās, uz Tūkstošgadu Valstību; ir pienācis izsaukšanas laiks. Šīs valsts grēku mērs (šovakar es tam vēlreiz pieskaršos, ja Tas Kungs gribēs) ir piepildīts! Tā ir nešķīsta!
E-104 And now anybody with spiritual understanding, remember, I keep quoting, spiritual understanding, you can see that the iniquity of this nation is filled up. She's organized and reorganized, and organized and organized. And now she's confederated, and joining with something else. The iniquity is filled up. It's time for exodus, time for a calling-out, to the promised Land. Not the promise, just another country to go to; but a Home, the Millennium, time for a calling-out. The iniquity of this nation (strike on it again tonight, the Lord willing) is filled up. She is filthy.
E-105 Jūs sacīsiet: “Brāli Branham, vai runa ir par valsti, kurā tu dzīvo?” Tieši tā! Protams! Jūs sacīsiet: “Kā Savienoto Valstu pilsonim tev šādi runāt nevajadzētu.” Tad arī Ēlijam nebūtu bijis jāizsauc lāsts pār Izraēlu, jo viņš taču toreiz bija izraēlietis! Visiem pārējiem praviešiem nebūtu bijis jānolād to valsti, kurā viņi bija izraēlieši.
E-105 You say, "Brother Branham, the nation you live in?" Yes, sir. Certainly. You say, "As a citizen of the United States, you shouldn't say that." Then, Elijah shouldn't have called a curse upon Israel, and him being an Israelite then. The rest of the prophets should never have cursed that nation that they were Israelites under.
E-106 Taču viņi nerunāja savas domas, bet tikai Tā Kunga Vārdu. Saprotat? Tas ir atkarīgs no tā, no kurienes tu smel savu iedvesmu. Tas ir atkarīgs no tā, kā tas atnāk. Ja tas ir pret Vārdu, neaiztiec to. Un es prasu, lai kāds pierāda, ka tas ir pretrunā Vārdam.
E-106 But they only spoke, not their own thoughts, but the Word of the Lord. See? Depends on where you're drawing your inspiration from. Depends on how it's coming. If it's contrary to the Word, leave it alone. I ask anybody to prove that That's contrary to the Word.
E-107 Vai tad Bībelē tas nav teikts, Atklāsmes 13. nodaļā? Tieši tur parādās šī valsts. Šīs valsts skaitlis ir trīspadsmit, sievietes valsts. Bībelē tā ir sieviete. Sieviete uz mūsu monētām. Tā ir sievietes valsts. Lūk, no kurienes sākas sieviešu samaitāšanās, kur sākas un kur tas beidzas. Samaitāšanās sākās Ēdenē no neticēšanas Dieva Vārdam. Lūk, no kurienes tika izperētas sievietes sludinātājas un viss pārējais. Šīs pasaules netīrība nāk pa tiešo no Holivudas, no vissliktākās valsts pasaulē; vairāk šķiršanos nekā visā pārējā pasaulē kopā. Saprotat? Kāpēc? Vienā no šīm dienām jūs to uzzināsiet, ja Tas Kungs gribēs. Jūs ieraudzīsiet kāpēc, to nolādēto. Jūs redzat visu to šķiršanās aklumu, ar kuru sātans ir aptumšojis cilvēku acis. Mēs dzīvojam briesmīgā stundā. Es ticu, ka mūsu beigas jau ir pavisam tuvu. Viņi ir sapuvuši, sapuvuši līdz pašām saknēm.
E-107 Did not the Bible say, in Revelations 13? That's where this nation appears. This nation is numbered thirteen, a woman's nation. It's a woman, in the Bible. Woman is on our coins. It's a woman's nation. It's where the rottenness of women begins, starts, where it ends at. The rottenness started in Eden, by disbelieving God's Word. Here is where it hatched out women preachers and everything else. The filth of the world comes right out of Hollywood, the worse nation in the world; more divorces, the rest the world put together. See? Why? You'll find out one of these days, the Lord willing. You'll see why, this cursed thing. You can see the blindness of this divorce stuff that Satan has pulled over the eyes of the people. We're in a terrible hour. Our end is almost at hand now, I believe. They're rotten, rotten to the core.
E-108 Viņa parādās Atklāsmes 13. nodaļā, skaitlis trīspadsmit. Un atcerieties, tā cēlās kā jērs, reliģijas brīvība, taču pēc tam saņēma spēku no zvēra; viņam līdzīgs tēls. Un tas runāja ar visu to varu un darīja tos pašus sapuvušos darbus, kā darīja tas zvērs pirms viņa. Un vēl stāsta, ka šis pravietojums nav par šo valsti? Amoriešu stāvoklis ir teju vai nobriedis, jo viņi tajā jau darbojas!
E-108 She appears in Revelations 13, number thirteen. And remember, it raised up like a lamb, freedom of religion. But then it received power from the beast; an image like it. And he spoke with all the authority, and done the same rotten things the beast did before him. Then tell me it's not prophesied of this nation? The Amorite condition is just about ripe, 'cause they're already working in it.
E-109 Un pat mūsu jaunais Romas pāvests, viņa galvenais mērķis ir apvienot kopā brāļus! Un fiziskajai acij šķiet, ka tieši tas ir jāizdara! Taču Dieva acīs tas ir pret Svēto Garu! Mēs nevaram sajaukties ar to. Un šajā federācijā tiks iesaukta ikviena draudze! Bēdziet ārā no tā, cik ātri vien varat! Jūs pieņemsiet zvēra zīmi, nezinādami, ko jūs darāt! Izejiet no tā!
E-109 And even our new pope, his main purpose is to unite the brethren together. And, to the natural eye, it's the thing to do. But, in the eyes of God, it's contrary to the Holy Spirit. We can't mix up with that. And every church will be called into that federation. Get out of that thing, as quick as you can. You'll take the mark of the beast, not knowing what you're doing. Get out of it.
E-110 Es ceru, ka garīgs prāts no uztver. Esmu pārliecināts, ka jūs to saprotat. Bet man ir jautājums, vai tur... Tik un tā uz visām valstīm tu neaizbrauksi, taču var viņiem aizsūtīt magnetafona lentes. Kaut kādā veidā Dievs satvers to prātu tur, kur ir iesēta šī sēkla. Pareizi. Un tikko kā to apspīd Gaisma, gatavs, tas pieņem Dzīvību! Kā tā sieviete pie akas, viņa sacīja: “Lūk, kur tas ir!” Viņa to uztvēra.
E-110 I hope the spiritual mind can catch it. I'm sure you do. But I wonder, out there. Anyhow, you can't visit every nation. You can send tapes to it. God will have some way to catch that mind out there where that seed is sowed. Right. And as soon as the Light strikes it [Brother Branham claps his hands together once—Ed.], it's gone, takes Life. Like the little woman at the well, she said, "There It is." She caught It.
E-111 Izejiet no tā, tas ir nolādēts. “Nolādēts?” Pasakiet man, kur gan kāda, kura krita, atkal būtu piecēlusies? Pasakiet man, kur kāda piecēlās un nebūtu kritusi? Tāpēc jūs varat redzēt, ka tas ir nepareizi. Labi.
E-111 Get out of that thing. It's cursed. "Cursed?" Tell me where one ever fell and rose again. Tell me one ever raised that didn't fall. So, you can see that the thing is wrong. All right.
E-112 Amoriešu nelikumību mērs vēl nebija piepildījies, tas ir, viņiem bija jāaizkavējas un jāgaida pirms iziešanas. Taču, kad amorieši piepildīja savu nelikumību mēru, tad notika garīgā iziešana...tas ir, fiziskā iziešana, lai vestu cilvēkus uz fizisku zemi, kurā reiz bija dzīvojuši fiziskie amorieši, saukdami to par savu zemi.
E-112 The iniquity wasn't full yet, of the Amorites, so they had to linger and wait before the exodus. But when the Amorites got their iniquity filled, then there come a spiritual exodus, or natural exodus, to lead the people to a natural land, where a natural Amorite had once dwelt, called that their land.
E-113 Un amoriešu konfesijas nelikumība, kura tik ilgi ir saukusi sevi par “draudzi”, viņu nelikumības mērs ir gandrīz piepildījies.
E-113 And the iniquity of the Amorite denomination has called themselves "the Church," so long, till their iniquity is about fulfilled.
E-114 Tuvojas iziešana, kurā Dievs parādīs, kas ir kas; kad pati draudze, Jēzus Kristus Līgava, tiks izvesta ārā uz to Zemi, kas ir apsolīta. “Mana Tēva mājās ir daudz mājvietu, tajā vietā.” Jums nevajadzēs iet uz Turieni un cīnīties, kā to darīja viņi. Tā jau ir sagatavota. Ja šis zemes telts mājoklis tiks nojaukts, mūs jau gaida cits. “Kur Es esmu, tur būsiet arī jūs.” Tā varenā iziešana ir tuvu!
E-114 There's coming an exodus, where God will show who is who; where the Church Itself, the Bride of Jesus Christ, will be exodus-ed out, into the Land that's promised. "In My Father's House are many mansions, in this place." You don't have to go There and fight like they did. It's already prepared. If this earthly tabernacle dwelling be dissolved, we have one already waiting, "That where I am, there ye will be also." The great exodus at hand!
E-115 Pavērojiet, kā Dievs īstenoja to iziešanu, ko Viņš...kādu sagatavošanos Viņš paveica, nedaudz tajā iedziļinieties, un tad paskatieties uz šodienu. Labi. Ievērojiet, ka pirms tās iziešanas “cēlās faraons, kurš nepazina Jāzepu”. Saprotat? Faraons, kurš nepazina Jāzepu, nepazina Jāzepu. Ko simbolizēja Jāzeps? To garīgo daļu šajā garīgajā iziešanā.
E-115 Watch how God did that exodus, what He… what preparations He made, and study just a minute, then look at today. All right. Notice, before this exodus, "There raised up a—a pharaoh who didn't know Joseph." See? A pharaoh who didn't know Joseph. "Didn't know Joseph." What was Joseph represented? The spiritual part in this spiritual exodus.
E-116 Tagad ceļas... Mēs esam brīvība... (“Sieva tika uzturēta laiku un laikus, un puslaiku.” Taču visbeidzot cēlās faraons, diktators, kurš nepazina reliģijas brīvību, apvienojot viņus kopā. Nepalaidiet to garām. Pienāca laiks, kad, pirmkārt, bija jāatnāk tādam faraonam.
E-116 There raises up now, "We are freedom." ("The woman was nourished for a time, time, and a dividing of time.") But finally there raised up a—a Jos-… or a pharaoh dictator who knew not the freedom of religion, uniting them together. Don't let it pass you. There come a time where there was a pharaoh, first, had to come.
E-117 Un organizācijas dzīvoja zaļi, dzīvoja kā īstenajam kristietības vīnakokam piepotēts zars, taču tas joprojām nes savus sākotnējos augļus: puskailas sievietes, intelektuāli vīrieši, un noliedz Gara spēku. Taču tas dzīvoja zem kristīgās draudzes nosaukuma. Tas ir piepotēts vīnakoks. Taču šajā laikā pienāk Zemkopis, lai apcirptu to vīnakoku, kā Viņš jau sacīja, ka Viņš tā izdarīs. Un visi tie, kuriem nav augļu, tiek nogriezti un iemesti ugunī, un iznīcināti.
E-117 And the organizations lived lusciously, lived as a grafted branch, into the real vine of Christianity, but it's still bearing its original fruits: women, half-dressed; men, intellectual, and denying the power of the Spirit. But, it's lived under the name of a Christian church. It's a grafted vine. But the Husbandman is coming by now to prune that vine, as He said He would do. All those that don't have the fruit is cut off and throwed into the fire and consumed.
E-118 Tas izklausās šausmīgi, taču reizēm patiesība izskatās šausmīga, kā es tikko kā jums sacīju, kā Dievs izved Savus bērnus caur dziļiem ūdeņiem un staignām smiltīm, un pārējo. Tā Viņš to dara. Atcerieties, tas pods ir jāsadauza drumslās, drupatās, mazos gabaliņos, lai to pārtaisītu un izveidotu. Izskatās, ka ir briesmīgi to sadauzīt, taču tam ir jātiek šādi izdarītam, lai no jauna varētu pārtaisīt to podu, vāzi, lai ko arī tu veidotu.
E-118 It's an awful thing to say, but Truth sometimes seems awful, as I just told you, how God takes His children through the deep waters and the miry sands and thing. He does it that way. Remember, the—the pot must be broke into shivers, sheaves, little pieces to be remolded and ground again. Look like a terrible thing to destroy it, but it has to be done thus, in order to get the pot re-made again, the vase or whatever you're making.
E-119 “Tur cēlās faraons, kurš nezināja Jāzepu.” Un tas bija sākuma sākums. Tas bija iziešanas sākums. Un, kad tas sāka veidoties politiskās varas ietekmē, kad tas sāka veidoties, Dievs sāka sagatavot. Bija piepildījies amoriešu nelikumību mērs. Tas laiks, ko Viņš bija apsolījis Ābrahāmam, bija piepildījies, un atbrīvošanas laiks bija tuvu.
E-119 "There was a pharaoh who raised up, who did not know Joseph." And that was the beginning of the beginning. That was the beginning of the exodus. And when that thing begin to form, under a—a political power, begin to form, God begin to get ready. The iniquity of the Amorites was fulfilled. The time that He promised Abraham was fulfilled, and the time of deliverance was at hand.
E-120 Un Dievs ļāva celties faraonam, kurš nezināja Jāzepu, un piedzima Ramzess. Uzreiz pēc Seti atnāca Ramzess. Un Ramzess bija tas, kurš nezināja Jāzepa svētības. Un viņš nezināja to garīgo pusi. Viņš bija tikai politisks ģēnijs, kurš bija varējis ar militāro spēku spēja ieņemt Etiopiju un visas pārējās valstis. Un neko citu viņš nezināja, tikai militāro spēku.
E-120 And God permitted a pharaoh to raise up, who knew not Joseph, and Raamses was born. And right after Seti come Raamses. And Raamses was that one who knew not the blessings of Joseph. And—and he didn't know what the spiritual side was. He was only a political genius, that he could take Ethiopia and all the rest of the countries, under military might. And that's all he knew, was the—the military might.
E-121 Un es domāju, ka, ja kāds cilvēks ir garīgs, viņš var ieraudzīt, kas notiek tagad. Mēs esam ieguvuši faraonu, kurš nezina reliģijas brīvību. Kad mūsu prezidents stājās savā amatā, viņš nezvērēja, ka viņš tic reliģijas brīvībai.
E-121 I think, if any man was spiritual, could see what's taking place now. We're getting a pharaoh who knows not freedom of religion. When our president took his office, he would not swear to that, that he believed in freedom of religion.
E-122 Kā tad ar to laiku, kad mums tur Dienvidos pacēlās jautājums par segregāciju? Kad tas Alabamas gubernators... Es gribētu parunāt ar to kalpotāju, ar to Mārtiņu Luteru Kingu. Kā gan cilvēks var būt līderis un ievest savus ļaudis nāvīgās lamatās? Ja tie cilvēki būtu vergi, tad es būtu tur, uzrotījis piedurknes, cīnītos par tiem cilvēkiem. Viņi nav vergi, viņi ir pilsoņi. Viņi ir šīs valsts pilsoņi.
E-122 What about the other day when we had this question of segregation, down in the South? When this governor of—of Alabama… I wish I could talk to that minister, that Martin Luther King. How can the man be a leader, and leading his people into a death trap? If those people were slaves, I'd be down there, my coat off, beating away for them people. They're not slaves. They're citizens. They're citizens of the nation. The question of "going to school."
E-123 Tas jautājums par “iešanu uz skolu”. Tie cilvēki, ja viņiem ir cieta sirds un viņi tās lietas nesaprot, tad jūs nevarat viņos ielikt garīgas lietas, ko cenšas tur iedzīt ar politisku spēku. Viņiem tas ir jāpieņem, jāpiedzimst no augšas, un tad viņi tās lietas redzēs.
E-123 Them people, if they got a hard heart and don't know those things. You can't drive into a people, spiritual things, what is beat in there with political powers. They've got to accept it, be born again, then they'll see these things.
E-124 Taču šis cilvēks, ja vien es varētu ar viņu parunāt, ved šos dārgos ļaudis reliģijas vārdā uz nāvīgām lamatām, kurās aizies bojā tūkstošu tūkstoši! Viņi ne... Viņi redz tikai fizisko pusi.
E-124 But, this man, if I could only speak to him; leading those precious people, under the name of religion, into a death trap where he's going to kill thousands times thousands of them! They don't… They just get the—the natural side.
E-125 Tas cilvēks, melnādainais brālis... Kad Luiziānā notika tā lielā sacelšanās, es tur biju tajā laikā. Kad... Tas melnādainais kalpotājs, tas dārgais padzīvojušais brālis tur piecēlās un pateica, pajautāja policijai: “Vai es varu ar viņiem parunāt? Tie ir mani ļaudis.” Un tas vecais kalpotājs tur piecēlās un sacīja: “Šajā rītā es gribu pateikt, ka es nekad neesmu kaunējies no savas ādas krāsas. Tādu mani radīja mans Radītājs.”
E-125 This man, the colored brother, when that great uprise come in Louisiana, I was there at the time. When the… There's a colored minister, precious old brother, stood up out there and said, asked the militia, "Could I speak to them? They're my people." And this old minister stood up, out there, said, "I want to say, this morning, I never was ashamed of my color. My Maker made me what I am."
E-126 Viņš grib, lai tieši tāds viņš paliktu. Viņš grib, lai katrs cilvēks tāds paliktu. Viņš rada baltas puķes un zilas puķes, un visvisādu krāsu puķes. Nekrustojiet tās. Nesamaisiet tās. Jūs ejat pret dabu.
E-126 That's the way He wants him to remain. That's the way He wants every man to remain. He makes white flowers, and blue flowers, and all colors of flowers. Don't interbreed them. Don't cross them up. You get against nature.
E-127 Viņš sacīja: “Līdz šīm rītam es nekad nebiju kaunējies no savas ādas krāsas.” Viņš sacīja: “Kad es redzu, kā mani ļaudis saceļas un dara to, ko viņi dara šobrīd,” viņš sacīja, “tas liek man par viņiem kaunēties.”
Es nodomāju: “Lai Dievs svētī to balsi.”
Viņš sacīja: “Jūs tikai sataisīsiet problēmas.” Sacīja: “Paskatieties uz tām skolām. Ja mums nebūtu skolu,” sacīja, “tas būtu citādāk, bet kam šeit Luiziānā ir vislabākās skolas?” Sacīja: “Paņemsim, piemēram, mūsu pilsētu, Šrivportu.” Sacīja: “Tur ir skola baltajiem, tā ir veca skola. Viņi uzcēla mums citu. Viņiem nav pat neviena instrumenta, nevienas spēļu lietas bērniem, bet mums ir pilns pagalms. Un turklāt viņi uzcēla mums ļoti lielu marmora baseinu mūsu bērniem; un mums ir vislabākie skolotāji, kādi vien mums var būt.” Sacīja: “Kāpēc jums gribas iet uz turieni, kad šeit mums ir labāk? Kas ar jums ir noticis,” jautāja viņš.
E-127 He said, "I never been ashamed of my color, until this morning." He said, "When I see my people rise up and do the things they're doing now," he said, "it makes me ashamed of them."
I thought, "God, bless that voice."
He said, "You're only going to cause trouble." Said, "Look at the schools here. If we had no schools," said, "it would be different. But who has got the best schools here in Louisiana?" Said, "Let's take, for instance, our city, Shreveport." Said, "There's a white school over there, it's the old school. They built us another one. They haven't got one instrument, one play thing for the children. We got a yard full. And besides that, they built us a great, big, marble swimming pool for our children. And we got the best of teachers that can be gotten." Said, "Why do you want to go over there, when we got a better here? What's the matter with you?" he said.
E-128 Bet tie cilvēki sāka: “Ē-ē-ē!” Viņi apslāpēja to balsi. Lūk, lūdzu, saprotiet, nepareiza iedvesma.
E-128 And them people, they, "Rah!" They deadened the voice. There you are, see, wrong inspiration.
E-129 Tie cilvēki bija vergi. Viņi ir mani brāļi un māsas. Ja viņi būtu vergi, tad es teiktu: “Aiziet, pievienosimies viņiem un iesim uz ielas, un protestēsim pret to.” Viņi nav vergi. Viņi ir pilsoņi ar tām pašām tiesībām, kādas ir jebkuram citam. Tā vienkārši ir tāda iedvesma, kas nāk no elles, lai novestu pie miljons cilvēku nogalināšanas. Viņi sāk revolūciju. Protams, tā tas ir. Tas ir nepareizi.
E-129 Them people were slaves. They're my brothers and sisters. They were slaves, I'd say, "Let's just join with them and go down through the street and protest that thing." They're not slaves. They're citizens with the same rights anybody else has got. It's just a bunch of inspiration coming from hell, to cause a million of them to be killed. They start a revolutionary. Certainly, it is. It's not right.
E-130 Tiem vīriešiem un sievietēm ir viņu tiesības. Mūsu melnādainie brāļi un mūsu japāņi, un dzeltenie, baltie, melnie, un lai kādi viņi nebūtu – Dievam nav svarīga viņu atšķirīgā krāsa. Mēs visi esam cēlušies no viena cilvēka – Ādama. Taču, ja Dievs ir atdalījis mūs un iedalījis dažādās krāsās, tad tādi arī paliksim. Ja es būtu dzeltens, tad es gribētu tāds palikt, japānis vai ķīnietis. Ja es būtu melnādains, es gribētu tāds arī palikt. Dievs mani tādu ir radījis.
E-130 Men and women have their own rights. Our colored brothers, and our Japanese, and the yellow, white, black, and whatever they was. There's no difference in the color of a god. We all come from one man, Adam. But if God separated us and turned us different colors, let's remain that way. If I was a—a yellow man, I'd want to remain a Japanese, or Chinese. I was a—a—a colored man, I'd want to remain that way. God made me that way.
E-131 Atklāti sakot, melnādainajai rasei ir tik daudz visa kā, kas būtu vajadzīgs baltajai rasei. Viņiem nav norūpēšanās, viņi ir garīgāki. Viņiem ir tūkstošiem lietu, ar kurām baltie vispār nevar līdzināties. Dievs viņus ir tādus radījis.
E-131 Frankly, there's a lot about the colored race that the white race ought to have. They don't have the worry. They're more spiritual. There's a thousand things about them that the white man can't even touch. God made them thus.
E-132 Kas gan varētu nodziedāt labāk nekā melnādaino koris? Kur jūs ņemtu tādas balsis? Es esmu redzējis, kā viņi nāca no tām valstīm, neatšķīra labo no kreisās rokas. Trīsdesmit vai četrdesmit dažādas ciltis, bet viņi tā dzied, ka tas meistars, kas tur stāvēja, sacīja: “Es vienkārši tā nevaru.” Viņš jau gadiem ilgi bija trenējis korus, un viens dziedās oktāvu augstāk un zemāk, un visu ko tādu. Sacīja: “Paklausies to, vienkārši nevainojami, kaut arī citā valodā.” Viņi ir apdāvināti.
E-132 Who could ever out-sing a colored choir? Where could you find voices? I've seen them come from the lands back there, didn't know which, a right and left hand. Thirty or forty different tribes of them, and they sing to a place, the masters stand there, say, "I just can't touch it." He trained choirs for years, and one will be octave high, and low, and everything. Said, "Listen to that, just perfectly, even in different language." They're gifted.
E-133 Taču, saprotiet, tam visam ir jānotiek; tas viss ir politiķa dēļ, kuru jūs, ļaudis, ievēlējāt caur saviem blēdīgajiem aparātiem.
E-133 But, you see, all this stuff has to happen, all because of a politician that you people elected with your crooked machines.
E-134 Un viendien, kad tas gubernators tur stāvēja, zvērēts un tautas izvēlēts tam amatam... Un saskaņā ar konstitūciju segregācijas jautājums ir tāds, ka katram štatam var būt savs viedoklis šajā jautājumā. Viņam bija vienalga, bet viņš izlasīja konstitūciju un pateica: “Nu, skolas uzstāj uz segregāciju.” Viņiem tur ir skola, un tikai divi melnādaini bērni sagribēja iestāties tajā skolā, kaut arī viņiem bija sava koledža. Taču viņš piecēlās un pateica: “Kā...” Viņš pat izlasīja konstitūciju.
E-134 And the other day, when that governor stood there, sworn and elected into that office, by the people, and the question of segregation according to the constitution is, that each—each state can take its own thought about that. He didn't care, but he read the constitution, said, "Now, the school stands for segregation." They got a school over there. And only two colored children wanted to enter that school, when they got their own college. But he stood and said, "What?" He even read the constitution.
E-135 Un atkal pievēršoties tam puisim, kas mums ir šeit, kas nepazīst Jāzepu, brīvību. Cenšas panākt tās melnādainās balsis, taču pat nezina, ka viņus atbrīvoja tieši republikāņu partija. Pārdod par ko tādu savu pirmdzimtību, lai ievestu viņus nāvīgās lamatās, lai parādītu, ka ikvienai cilvēciskai sistēmai ir jākrīt. Pilnīgi pareizi. Un Kenedija kungs nacionalizēja to gvardi un aizsūtīja tos cilvēkus pret viņu pašu tēviem, kuri stāvēja saskaņā ar konstitūciju. Tas atkal pārkāpa konstitūciju.
E-135 Then when it come back to this fellow we got up here, that knows not Joseph, freedom. Pulling for those colored votes, and not knowing it was a republican party that freed them, in the first place. Selling out their birthrights, to such a thing as that, to lead them into a death trap, to show that every man-made system has got to fall. Exactly right. And Mr. Kennedy nationalized that guard, and send those men right back into the face of their own fathers standing there under the constitution. That broke the constitution again.
E-136 Sacīja: “Mēs necīnīsimies. Tieši tā.” Un sacīja: “Es ceru, ka šī valsts ieraudzīs, ka mēs vairs nedzīvojam demokrātijā, bet militārā diktatūrā.”
E-136 Said, "We'll not fight. No, sir." And said, "I hope the nation can find out that we're not living anymore under a democracy, but under military dictatorship."
E-137 Jūs zināt to seno izteicienu: “Ja dienvidnieks kļūst par demokrātu, tad tas ir uz visiem laikiem.” Tagad es vairs nezinu. Hm-hm. Protams, cilvēkam ir pietiekami saprāta, lai kaut kad atmostos. Saprotat? Lieciet mierā tos dārgos cilvēkus. Nenogaliniet tur viņus.
E-137 You know the old saying, "Once a southern democrat, always." I don't know now. Uh-huh. Surely a man will have sense enough to wake up to something. See? Let those precious people alone. Don't kill them off, down there.
E-138 Kā tas puisis iešāva mugurā tam brālim, bet viņa mazie bērniņi un sieva bija mājās. Man ir vienalga, kas viņš ir – tas ir zemiski un aprobežoti. Tieši tā. Man gribētos būt tiesnesim šajā lietā. Hm-hm. Nošāva to cilvēku mājupceļā pie savas sievas un bērniem. Viņš bija pilsonis, viņam bija tiesības stāvēt par to, kas, viņaprāt, ir pareizi, labs cilvēks. Tā fotogrāfija laikrakstā “Life”, tas puisēns raud par savu tēti; bet kaut kāds renegāts iešāva viņam tur mugurā no slēpņa.
E-138 Like that guy shot that brother in the back, the other night, with that gun, and his little children and wife in the house. I don't care who he is, that's low-down and little. Yes, sir. Like to be the judge on that case, once. Uh-huh. Uh-huh. Shoot that man, coming home to his wife and children. He's a citizen, has a right to stand for what he thinks is right, a good man. Picture in the Life magazine, that little boy crying for his daddy. And some renegade out there, shoot him in the back, out of an ambush.
E-139 Lūk, ko jūs iegūstat, kad noraidāt Kristu. Tā tas ir. Lūk, kur ir nonākusi visa valsts, viss ir politikas varā. Tāds kauns, taču tieši to mēs gribējām. Mēs pierādījām to šajās vēlēšanās.
E-139 That's what you get to when you reject Christ. That's right. That's where the whole nation has got to, all under politics. It's such a shame, but that's what we wanted. We proved it in this election.
E-140 Mans mazais dēliņš šorīt man pajautāja: “Tēt, tie tēvi piligrimi, kad viņi ieradās šeit, vai viņi visi piederēja tai konfesionālajai draudzei? Vai viņi visi...” Sacīja: “Vai viņi bija garos apmetņos?”
E-140 My little son said to me, this morning, "Daddy, the pilgrim fathers, when they come over here, were they all belong to this certain denomination of church? Were they all…" Said, "They had on big coats?"
E-141 Un es sacīju: “Nē, mīļumiņ. Viņi ieradās šeit pēc reliģijas brīvības. Tieši tāpēc viņi uz šejieni atbrauca, lai izietu no tā visa.” Vai jūs redzat, kur tas viss ir aizgājis šobrīd? Tas parāda, ka visām šīm valstībām ir jākrīt.
Man ir jāpasteidzas.
E-141 I said, "No, honey. They come here for freedom of religion. That's what they come here, to get out from under such stuff as that." You see where it's got to now? Shows that all these kingdoms must fall.
I must hurry.
E-142 Es lūdzu par vienu lietu – lai brālis Martins Luters Kings ātrāk atmostas. Viņš mīl savus ļaudis, neapšaubāmi. Taču, ja vien viņš saprastu, no kurienes nāk viņa iedvesma. Kāds tev no tā būtu labums, ja tu iesi uz to skolu, bet miljoniem tavējo tur guļ miruši? Vai tad tā dēļ uz skolu ietu citādāk? Nu, ja tas būtu bada dēļ, ja tas būtu kaut kā cita dēļ, verdzības dēļ, tad cilvēks, kas atdotu par to savu dzīvību, būtu moceklis, par cienījamu lietu, un tā būtu cienījama lieta. Taču vienkārši iešana uz skolu, es to nesaprotu. Saprotat? Es nedomāju, ka Svētais Gars tajā ir ar viņu vienisprātis. Tas ir tikai uzkurinājis cilvēkus, padarot viņus par satracinātu pūli, saprotiet.
E-142 One thing, I pray that Brother Martin Luther King will certainly soon wake up. He loves his people; there's no doubt. But if he just only see where his inspiration. What good would it do if you went to school, a million of you laying yonder, dead? Wouldn't just be, go to school, just the same? Now, for—for hunger, if it was for something another, slaves, the man would be a martyr to give his life for such a cause, a worthy cause, and that would be a worthy cause. But just to go to school, I—I don't see it. See? I don't think the Holy Spirit is agreeing with him, at all, on that. It's got the people all worked up, in a bunch of ballyhoo, you see.
E-143 Tāpat kā Hitlers izdarīja Vācijā, aizveda viņus taisni uz nāvīgām lamatām, tos dārgos vāciešus. Un tur miljardiem...tas ir, miljoniem viņu aizgāja bojā, sakrauti kaudzēs viens uz otra.
E-143 Just—just like Hitler did, over in Germany, led them right into a death trap, them precious Germans. And they laid by the billions, or millions, piled up there on top one another.
E-144 Tas ir tieši tas pats. Un atcerieties, es tieku ierakstīts uz lentes, vēlāk jūs to ieraudzīsiet, varbūt pēc manas aiziešanas. Tieši tā viss notiks. Šie dārgie cilvēki tur mirs kā mušas. Sākas revolūcija, un baltie un melnādainie atkal cīnīsies un mirs kā mušas. Un kas tur paliks, kad viss beigsies? Mirušu cilvēku kaudze.
E-144 And that's exactly the same thing. And remember, I'm on tape. You'll see it, after, maybe after I'm gone. That's exactly what's going to happen. Them precious people will die down there, like flies. Starts a revolutionary, both white and colored will fight again, and die like flies. And what you got when it's all over? A bunch of dead people.
E-145 “Taču tur cēlās faraons, kurš nezināja Jāzepu.” Tas pats notiek šodien, ir uzcēlies cilvēks un devis zvērestu Baltajā Namā, kas savā zvērestā nezvērēja...kas nezvērēja, ka viņš tic reliģijas brīvībai.
E-145 "But there raised up a pharaoh who didn't know Joseph." The same thing today, a man has raised up and took oath in the—in the White House, that will not swear to his oath, will not take his oath that he believes in freedom of religion.
E-146 Ko saka tas jaunais pāvests? Viena... Viņam ir četras lietas. Viena no tām ir apvienot kopā protestantus un katoļus. Un jebkurš intelektuāls cilvēks uzskata, ka tieši tas ir jādara. Taču saskaņā ar Bībeli tā darīt ir nepareizi. Bet Bībelē ir teikts, ka viņi to izdarīs.
Paiesimies nedaudz tālāk.
E-146 What's this new pope saying? One… Four things that he has. One of them, is to unite the Protestant and the Catholic together. And to any intellectual person, that's the thing to do. But according to the Bible, it's the wrong thing to do. And the Bible said they would do that.
E-147 Tajā laikā Ēģiptē auga Ramzess. Auga viņa vara. Auga fiziskais cilvēks, Ramzess.
E-147 Let's go a little farther. At this time, Raamses, in Egypt, was growing. His power is growing. The natural man, Raamses, was growing.
E-148 Šobrīd aug tas fiziskais cilvēks, antikrists. Caur politiku viņš jau ir ticis līdz Baltajam Namam. Reliģijā viņš ir ievedis cilvēkus tādās šaubās, ka viņi uz tā uzreiz uzķersies. Un konfesionālie līderi, praktiski visas draudzes valstī jau ir draudžu savienībā. Ramzess aug, un viņas visas savienojas kopā, un tieši tas viņiem būs. Un kas no tā sanāks? Tas izveido varu, zvēru, tieši tādu, kāds bija tas pirmais.
E-148 The natural man, the antichrist, is growing now. Through politics, he's already got to the White House. In religion, he's got all the people so scrupled up, till actually they'd fall right for it. And the denominational leaders, practically every church that there is in the nation, is already in the confederation of churches. Raamses is growing. And they're all uniting together, and that's what they'll have. And what does it do? It makes a power, a beast just like the first one.
E-149 Pēc tam nāks visu to vajāšana, kuri nebūs tam pievienojušies, un boikots. Tad jau būs par vēlu, jūs jau būsiet pieņēmuši zīmi. Nesakiet: “Es to izdarīšu tad.” Labāk izdariet to tagad. Ramzess auga.
E-149 Then there's a persecution coming upon all those who won't unite with it, and a boycott. It'll be too late then. You've already took the mark. Don't say, "I'll do it then." You better do it now. Raamses was growing.
E-150 Taču atcerieties, kamēr Ramzess pieauga spēkā Ēģiptē, Dievam tuksnesī bija Mozus. Arī viņš auga. Ramzesam bija politiskā sistēma. Dievam bija garīgā sistēma, pravieša vadībā, kas bija gatava nonākt un runāt uz tautu.
E-150 But remember, while Raamses was growing into power, in Egypt, God had Moses in the wilderness. He was growing, too. Raamses had a political system. God had a spiritual system, under a prophet, ready to come down, to speak to the people.
E-151 Viņi abi atkal aug. Vienā no šīm dienām atnāks atrisinājums. Tas laiks, kad atnāks atrisinājums, vairs nav tālu. Kā fiziskajā...kā ir teikts Rakstos: “Fiziskais simbolizē garīgo.” No tā tu neaiziesi. Te nu tas ir, tas ir tieši jūsu acu priekšā. Tā ir Patiesība. Tagad paskatieties uz draudzi, kas tiek izsaukta, ieiet spēkā. Svētais Gars nonāk, atklājas un sakārtojas Dieva noslēpumi. Saprotat? Un te nu tas ir, viņa jau ir Baltajā Namā. Un draudze savelkas kopā, āmen, ne kāda konfesija; no nelikumību gūsta, prom no amoriešiem, cilvēki, kuri ir brīvi. Ak!
E-151 They're both growing again. It'll be a showdown, one of these days. The time ain't far off when there will come a showdown. As the natural… As the Scripture says, "The natural typed the spiritual." You can't get away from it. There it is. It's right before your eyes. It's Truth. Look at the Church now, calling out, coming into power. The Holy Spirit coming down, the mysteries of God being revealed and set in order. See? And right here, she's already in the White House. And the Church is pulling Itself together, amen, not a denomination; out of the bondage of iniquities, away from the Amorites, a people that's free. Oh!
E-152 Dievam bija Mozus, Viņa topošais pravietis. Kaut arī viņš jau bija pravietojis un bija pierādījies, ka viņam bija taisnība, un tomēr viņš bija tuksneša skolā, apslēpts no pārējās pasaules. Taču tur tuksnesī viņš tika apmācīts, sagatavots.
E-152 God had Moses, His to-be prophet. Though he had already prophesied, and it proved that he was right, but yet he was in the school of wilderness, hid away from the rest of the world. But he was schooled, being trained, out in the wilderness.
E-153 Ienaidnieki vienmēr piedāvās viņa sistēmu. Un neticība to pieņems, jo ienaidnieks ir intelektuāla zīme...
E-153 The enemies will propose, always, his system. And unbelief will accept it, because the enemy is the intellectual sign.
E-154 Lūk, atcerieties, ir tikai divi. Neaizmirstiet to. Ir tikai divi spēki. Pirmais ir Svētā Gara garīgais spēks, otrais ir velns, kas darbojas caur intelektuālo spēku. Jo tieši tādā veidā viņš ienāca Ēdenes dārzā, caur intelektuālu spēku, lai liktu Ievai noticēt intelektuālai izpratnei pretrunā Vārdam. Vēl vienkāršāk nav iespējams, to saprastu pat bērni. Saprotat? Saprotat? Un tieši tā tas ir bijis visos laikos.
E-154 Now, remember, there's only two. Don't forget this. There's only two powers. One is spiritual power, of the Holy Spirit. The other one is the devil, working through intellectual power. For, that's where he entered, in the garden of Eden, through intellectual powers, to make Eve believe in intellectual conception, against the Word. Just as plain as it can be, the kids could get that. See? See? And that's the way it's been, all the way down.
E-155 Te nu tas ir Ēģiptē šajā rītā. Ramzesā darbojas intelektuālais spēks, atvedot viņu pie varas un izaudzinot viņu, kurš nepazīst brīvību, lai ļautu to, ko bija izdarījis Jāzeps, ko bija izdarījusi draudze sākumā.
E-155 Here it is, in Egypt, this morning. There is an intellectual power working in Raamses, bring him up to power. And raise him up, who knows not the freedom to let what Joseph had done, what the church had done in the beginning.
E-156 Un šobrīd mēs redzam to pašu, starp draudzēm ievijas intelektuālais spēks, un tas ir pacēlies līdz garīdzniecības vadībai, kurai ir vienalga, ko saka Bībele. Viņiem ir viņu pašu sistēma, ne tas, ko saka Bībele, bet tas, ko saka draudze. Un protestanti ir iepinušies tajā visā tik ļoti, ka visas viņu grupiņas saka aptuveni: “Nu, protams. Nu, es zinu, ka šeit ir teikts šādi, taču es saku jums, ka tās dienas ir beigušās.”
E-156 And now we see the same thing, an intellectual power weaving among the churches, and it's raised up to an ecclesiastical head that don't care about what the Bible said. They got their own system. It's not what the Bible said. It's what the church said. And the Protestants weaved right into that, till all their little groups, like this, "Well, sure. Well, I know It says This, but I tell you, them days is gone."
E-157 “Izrāda ārēju dievbijību, bet spēku noraida.” Uz to norāda katra Rakstu vieta Bībelē.
E-157 "Form of godliness, and denying the power." Every Scripture in the Bible points straight to it.
E-158 Tagad jūs saprotat, kāpēc es gribu to ierakstīt un izsūtīt cilvēkiem. Tā stunda ir pienākusi! Patiesībai ir jākļūst zināmai! Iziešana ir pavisam tuvu! Saprotat?
E-158 Now you see why I want to tape this and send it to the people. The hour has arrived. Truth has got to be known. The exodus is at hand. See?
E-159 Redziet, intelektuālā daļa izskatās pilnīga. Un tā ir pilnīga, tā ir precīza; taču pilnīga...iedvesma no sātana.
E-159 The—the intellectual part looks perfect. And it is perfect, it's exactly; but, perfect, the inspiration of Satan.
E-160 Un turklāt, visu laiku, kamēr tas intelektuālais Ramzess auga un cēlās tronī... Un atcerieties, viņš izauga kā Mozus brālis, saprotiet, Mozus brālis. Vienam no viņiem bija jāieņem tas intelektuālais tronis, tieši tā kā Jāzeps attiecībā uz saviem brāļiem. Un ko viņi izdarīja ar mazo Jāzepu? Izslēdza viņu no Vārda. Vārds ir Dievs. Un viņi izslēdza Vārdu un pieņēma ticības mācību. Un tagad tā ticības mācība ir augusi spēkā.
E-160 And then, all the time, that, this intellectual Raamses was growing and coming to the throne. And remember, he raised up as a brother to Moses, see, a brother to Moses. One of them had to take the intellectual seat, just like Joseph to his brethren. And what did they do with the little Joseph? Excommunicated him from the Word. The Word is God. And they excommunicated the Word, and accepted a creed. And now the creed has growed to power.
E-161 Ak, Dievs, lai cilvēki to ierauga! Kā lai es padaru to vēl skaidrāku? Kā lai es padaru to saprotamāku caur Rakstiem zem Svētā Gara iedvesmas, ka mēs esam klāt!
E-161 O God, let people see that! How can I use any more voice? How can I make it any plainer by the Scriptures, under the inspiration of the Holy Spirit, that we're here?
E-162 “Ak,” sacīsiet jūs, “nu, ja tas nāktu to pāvesta Jāņa vai no tāda un tāda pāvesta, vai no tāda un tāda bīskapa!”
Vai tad jūs neredzat, ka Dievs paņēma nenozīmīgu tuksneša iedzīvotāju?
Sacīsiet: “Kā gan viņi visi var kļūdīties?”
E-162 "Oh," you say, "well, now, if that came from Pope John, or Pope So-and-so, or Bishop So-and-so!"
Do you see that God took a little, insignificant desert-dweller?
Say, "How can all of it be wrong?"
E-163 Dievs darbojas ar indivīdiem, nevis ar grupām, ar indivīdiem. Dievs atrod Savus...Atrod Savējos. Vienīgais, kas Viņam bija vajadzīgs, bija viens cilvēks, ar kuru Viņš varētu veikt darbības. Tas ir viss, ko Viņš grib – to vienu cilvēku. Viņš ir centies atrast tādus katrā periodā. Ja vien Viņš varēja atrast vienu vīru! Viņš dabūja vienu vīru Noas dienās! Vienu vīru Ēlijas dienās! Vienu vīru Jāņa Kristītāja dienās. Vienkārši viens cilvēks, tas ir viss, kas Viņam ir vajadzīgs. Soģu dienās Viņš centās iegūt vienu cilvēku, Simpsonu, iedeva viņam varenu spēku, taču viņš pārdeva to sievietei un tika padarīts akls. Soģi, tas nebija... Dievs ir tas Tiesnesis, saprotiet.
E-163 God deals with an individual, not with groups. With individual; God getting His—His, getting His. Only thing He had to have is one man that He could operate with. That's all He wants is one man. He's tried to get them, through every age. If He could get one man! He got one man in the days of Noah! One man in the days of Elijah! One man in the days of John the Baptist. Just one man is all He needs. In the days of the judges, He tried to get one man, Samson, give him great power, but he sold it out to a woman and was blinded. It's judges; wasn't so. God is the judge. See?
E-164 Redziet, šodien Viņš cenšas iegūt vienu cilvēku, kuru Viņš varētu paņemt Savā rokā, kurš runās patiesību, kurš būs bezbailīgs ar to, kurš neies uz kompromisu, kurš nebūs dogmatiķis; vienu cilvēku, kuru Viņš var turēt Savā rokā un parādīt Savu Vārdu dzīvu, un parādīt Sevi dzīvu. Es ticu, ka Viņš varētu tādu cilvēku sagatavot. Es ticu, es tam ticu, es vienkāršu ticu Bībelei pietiekoši, lai tam ticētu, ka Viņš var to izdarīt, tā tas ir, tādu, kas runātu patiesību.
E-164 You see, today, He's trying to get one man He can get in His hand, that'll tell the Truth, that'll be fearless with it, that won't pull no punches, that'll not be dogmatic; one man He can hold in His hand and show His Word alive, and show Himself alive. I believe He could get such a person ready. I do. I believe it. I just believe the Bible enough, to believe that He could get it, that's right, that would tell the Truth.
E-165 Pēc kāda laika mēs ieraugām, pēc tam, kad viņš bija pabeidzis visas tās skolas...Tagad skatieties. Ienaidnieks kaut ko piedāvā, intelektuālais prāts, jo ienaidnieks iedarbojas uz intelektu. Un prāts apsēdīsies un to apspriedīs, un pateiks: “Nu, brītiņu uzgaidi. Vai tad nav taisnība, ka padome...”
E-165 After while, we find out, after went through all these schools. Now watch. The enemy proposes something, the intellectual mind, because the enemy is working on intellects. And the mind will set down and reason it, and say, "Now, wait just a minute. Isn't it so, that a council…"
E-166 Es reiz runāju ar vienu cilvēku, un viņš sacīja: “Paklausies, Billij...” (Viņš strādā sabiedrisko pakalpojumu kompānijā, jauks cilvēks.) Un viņš sacīja: “Es gribu tev kaut ko pajautāt.” Viņš sacīja: “Vai tu esi īrs?”
Es sacīju: “Tieši tā.” Sacīju: “Es tā kā no tā kaunos, un tomēr es esmu.”
E-166 I talked to a man the other day, and he said, "Look, Billy!" He works for the Public Service Company, a fine man. And he said, "I want to ask you something." Said, "You are Irish."
I said, "Yes, sir." Said, "I'm kind of ashamed of it, but, yet, I am."
E-167 Un viņš sacīja: “Nu ko,” sacīja viņš, “vai tad tu nezini, ka tev īstenībā...īstenībā ir jābūt katolim?”
E-167 And he said, "Well," he said, "don't you know that you really, really should be Catholic?"
E-168 Es sacīju: “Es esmu, hm-hm, oriģinālais katolis, hm-hm.” Jūs zināt, ka pirmā draudze bija katoliskā draudze.
E-168 I said, "I am the original catholic." You know, the first Church was the catholic Church.
E-169 Vai redzat, kur tā atrodas šodien? Tā sākās Vasarsvētku dienā, taču organizācija ir novedusi viņu līdz tam, kas viņa ir šobrīd. Paskatieties uz pentakostiem, uzreiz atgriezās atpakaļ un organizējās, un izdarīja to pašu, ko pirmā katoliskā draudze. Un šodien viņi ir gandrīz vai tikpat tālu, cik tie divos tūkstošos gadu. Un piecdesmit gados viņi ir aizgājuši gandrīz līdz tam pašam.
E-169 You see where it's got to, today? It started at Pentecost, but the organization set it where she's at now. Look, and Pentecost come right back and organized, done the thing the first Catholic church. And they're almost as far away today as they, as they been in two thousand years. And fifty years has brought them almost to it. See?
E-170 Viņš sacīja: “Vai tad tu nedomā, ka tad, kad tā ekumēnisko prātu grupa sanāk kopā un kaut ko izspriež, un visa grupa tam piekrīt, vai tad tev nešķiet, ka viņi būtu nedaudz... jo es nāku klausīties, kā tu sludini,” sacīja, “taču es tev nepiekrītu.”
E-170 He said, "Don't you believe that when a group of ecumenical minds," there you are, "sets together and reasons something, and the entire group can agree, don't you think they'd be just a little… I come to hear you preach," said, "but I disagree with you."
E-171 Un es sacīju: “Vienīgais veids, kā tu vari pierādīt to, ka tava nepiekrišana ir loģiska, ir pierādīt to ar Bībeli.”
Viņš sacīja: “Bībelei nav ar to nekāda sakara.”
E-171 I said, "The only way that you can prove that you're disagreement is logical, is prove it by the Bible."
He said, "The Bible has nothing to do with it."
E-172 Es sacīju: “Priekš tevis varbūt nav. Bet priekš manis Tai ar to visu ir sakars.” Saprotiet, tas ir Vārds.
E-172 I said, "To you, It might not. But, to me, It's all to do with it. See, It's the Word."
E-173 Un viņš sacīja: “Vai tev nešķiet, ka vesela ekumēnisko prātu grupa varētu būt pareizāka un pārliecinātāka par šo pareizumu kā tāds viens, parasts, neizglītots puisis kā tu?” Un es sacīju: “Nu...” Sacīja: “Kāda tev ir daļa, ka tu runā pret to...pret mūsu draudzi? Kad visos tajos laikos... Kad viņiem bija pirmā draudzes padome, kā tu vienvakar par to stāstīji...” Viņš bija dzirdējis tos draudzes periodus par ekumēniskās padomes sanākšanu Nikejā, Romā un Romas katoļu baznīcas izveidošanu. Sacīja: “Vai tad tu nezini, ka tur bija tūkstošiem vīru, garīgu, Dieva sūtītu vīru, kas sēdēja tajā padomē? Un vai tad tev nešķiet, ka viņu prāts bija piemērotāks Dieva gribas iepazīšanai nekā tavs šeit, kad Dievs divus tūkstošus gadus ir pierādījis, ka tai baznīcai ir taisnība?”
E-173 He said, "Don't you think that a bunch of ecumenical minds setting together, could be more right, and being sure of being right, than just one little, uneducated fellow like yourself?" I said… "Well," said, "what business you got to say anything against that bi-… or against our—our church? When, there's been, down through the age, when they had the first church council, as you spoke of, there one night, we heard this, the church ages, of the ecumenical council gathering at Nicaea, Rome, and formed the Roman Catholic church." Said, "Don't you know there was thousands of men, spirit, God-sent men set in that council? And don't you think that their mind would be more subject to know the will of God, than yours down here, after God has proved through two thousand years that that church is right?"
E-174 Es sacīju: “Viņš nekad to nav pierādījis.” Es sacīju: “Ja tā baznīca ir Dieva Draudze, tad paskatīsimies, vai tā atnes to, ko toreiz nesa pirmā draudze. Paskatīsimies, kā viņa dara tās lietas, ko viņi darīja sākumā. Kad pat Bībelē ir teikts, ka 'neviena daļiņa, neviena rakstu zīme no tā nezudīs.” Un Viņš sacīja: Ikviens, kas atņems no Tā kaut vienu vārdu vai pieliks kaut vienu vārdu, viņa daļa tiks atņemta,' vai nu tā būtu ekumēniskā padome, vai nu kas tur vēl, 'no Dzīvības Grāmatas,' viņam ir beigas.”
Sacīja: “Billij, tu vienkārši esi dīvains.”
E-174 I said, "He's never proved it." I said, "If that church is a Church of God, let us see it bring forth like the first Church did then. Let us see it produce the things they did at the first place. When, even the Bible says, that, 'Even not one tittle or one jot shall fail from It.' And He said, 'Whosoever shall take one Word away from This, or add one word to It, his part will be taken out,' whether it's ecumenical council or whatever it is, 'from the Book of Life.' He's finished."
Said, "Billy, you're just erratic."
E-175 Un es sacīju: “Tādā gadījumā, šķiet, reiz starp augsti stāvošiem Israēla cilvēkiem, kad viņi bija sadalījušies, kā šodien ir sadalījušies protestanti un katoļi, Izraēls gribēja palikt Izraēls.” Un es sacīju: “Mēs redzam, ka viņiem bija ķēniņš, vārdā Jošafats, taisns vīrs, kurš centās ievērot Dieva likumus. Taču tur viņiem bija arī otrs, vārdā Ahabs, kurš apprecējās ar sievieti (politika), lai mēģinātu iedraudzēties ar citu valsti, un apprecējās ar vienu no viņu meitām, ar Izebeli, un ieveda viņu Dieva tautas vidū.” To pašu darām mēs. Un ievedot... “Un viņa kļuva par valdnieci, lika Ahabam sacīt to un lika Ahabam sacīt šito – to pašu viņi dara šobrīd.” Un es sacīju: “Pienāca atrisinājuma laiks.”
E-175 And I said, "Then, I guess, one time in the great dignity of Israel, when they had separated like the Protestant and Catholic has today, Israel wanted to remain Israel." But I said, "We find out that they had a king named Jehoshaphat, a righteous man who tried to keep the—the—the laws of God. But they had another one over here named Ahab, who married a woman, politics, trying to get friends with another nation, and married one of their daughters, Jezebel, and brought her in, too, among the people of God." Same thing that we're doing, and bringing in. "And she become a ruler; make Ahab say this, and make Ahab say that." Same thing they're doing now. And I said, "The showdown come."
E-176 Viņi sagribēja apvienot abas tās draudzes, kā viņi mēģina darīt šobrīd.” Un Ahabam... Un pat Jošafats, tas organizācijas cilvēks sacīja: “Jā, tas būs brīnišķīgi. Tava tauta ir mana tauta. Mēs visi esam kristieši. Mēs visi esam ticīgi. Aiziet, sanāksim kopā.” Taču, kad viņš tika līdz izšķirošajam brīdim, viņš sacīja: “Vai tev nešķiet, ka mums būtu par to jāpalūdz? Mums ir jāapspriežas ar To Kungu.”
Un tas sacīja: “Jā,” sacīja Ahabs.
Un tā, viņš sacīja: “Lūk, ko es tev pateikšu. Sameklēsim Tā Kunga pravieti.”
E-176 They wanted to unite both churches together, as they're trying to do now. And—and to Ahab… And even the Jehoshaphat, the organization man, said, "Yes. That'll be fine. Your people are my people. We're all Christians. We're all believers. Let's get together." But when he got down to the showdown, he said, "Don't you think we ought to go to prayer about this? We ought to consult the Lord."
And he said, "Yes," said Ahab.
So he said, "I'll tell you what. Let's find the prophet of the Lord."
E-177 Taču, redziet, Ahabam bija sistēma, kura, kā viņš domāja, bija no Tā Kunga. Viņš sacīja: “Man tādu ir četri simti, apmācīti un sagatavoti.” Un viņi apgalvo, ka viņi ir ebreju pravieši, kā šodien apgalvo kalpotāju grupas.
E-177 But, you see, Ahab had a system that he thought was of the Lord. He said, "I got four hundred of them, schooled and trained." And they claim to be Hebrew prophets, as ministerial groups does today.
E-178 Un viņi izveda tos un uzdeva viņiem jautājumu par kaujas rezultātu. Un viņi visi sanāca kopā un apvienojās, tieši tā kā šodien apvienojas ekumēniskā padome, un viņi atnāca ar šo atbildi: “Ejiet, Tas Kungs ir ar jums, jo tā zeme patiešām pieder mums. Un padzeniet no turienes sīriešus jeb filistiešus. Padzeniet viņus, jo tā zeme pieder mums.” Tas izklausījās ļoti saprātīgi. Saprotat?
E-178 And they brought them out, and asked them a question concerning the—the outcome of the battle. And every one of them got together and united, just like the ecumenical council does today, and they come up with the question. "Go up. The Lord is with you, for that land truly belongs to us. And push the Syrians out of there, or the Philistines. Push them out, because the land belongs to us." That sounds very reasonable. See?
E-179 Un tomēr Jošafata sirdī tas neskanēja īsti pareizi. Viņš sacīja: “Es zinu, ka tev šeit ir četri simti labi sagatavotu ekumēnisko kalpotāju, un viņi visi ir vienisprātis, viņi pat uztaisīja pāri dzelzs ragu un sacīja: 'TĀ SAKA TAS KUNGS.' Bet vai mēs nevarētu atrast vēl kādu?”
E-179 But, yet, down in the heart of Jehoshaphat, didn't sound right. He said, "I know you got four hundred well-trained ecumenical ministers there. And they're all with one accord, even till they made pair of iron horns and said, 'THUS SAITH THE LORD.' But could we just find another one?"
E-180 Viņš sacīja: “Lai ķēniņš tā nesaka,” sacīja tas politiķis. “Lai ķēniņš tā nesaka, jo šie vīri ir izmācīti vīri. Es pats viņus apmācīju.” Tieši tā. Saprotat? Tieši tā. “Es apmācīju tos vīrus, bet ir vēl viens, taču es viņu ienīstu.” Redzat? Sacīja: “Tas ir Miha, Imlas dēls, taču,” sacīja, “es viņu ienīstu. Viņš nav vairāk kā renegāts viņu vidū. Viņš vienmēr kliedz uz viņiem. Viņš vienmēr saka man, ka man nav taisnība, bet paskaties uz manu ķēniņvalsti.” Jā, paskatieties uz to, paskatieties, kādā tā bija sajukumā.
E-180 He said, "Let not the king say so," the politician said. "Let not the king say so, because these men are trained men. I've trained them, myself." That's it. See? That's it. "I've trained these men. But, there is one more, but I hate him." See? Said, "That's Micaiah, the son of Imlah, but," said, "I hate him. He isn't nothing but a renegade among them. He's always bawling them out. He's always telling me that I'm wrong. Look at my kingdom." Yeah, look at it, look what a mess it was in.
E-181 Paskatieties šodien uz savu konfesiju; “izrāda ārēju svētbijību, bet spēku noliedz”. Saprotat? Ak, varbūt jūsu ir par miljonu vairāk un par tūkstoti vairāk, un labāk apmācīti vīri, bet kur jūs esat Garā? Kur ir jūsu spēks, kas bija Simpsonā, kad viņš tur stāvēja, kā es nesen stāstīju? Ar visu savu lielo uzbūvi un visām tām šķiedrām, taču tajā nebija Dzīvības. Gars bija viņu atstājis. Viņš bija bezpalīdzīgs, viņu vadāja kāds puisītis, acis bija izdurtas kaut kādas sievietes dēļ. Tāpat kā šodien ir draudze, kuru vada politiķi, bīskapi, vecaji un visāda veida blēņas. Vīri velk lozes, lai kaut ko sasniegtu, un visu ko tādu. Kur mēs atrodamies? Tāpēc, kad mēs nonākam līdz tam...
E-181 Look at your denomination, today, "Having a form of godliness and denying the power thereof." See? Oh, you may be a million more, and a thousand more, and better-trained men, but where you at in the Spirit? Where is your strength at, was in Samson, when he stood there, as I said the other day? With all of his big framework there, and every fiber in there, but no Life in it. The Spirit had left him. He was helpless. The little kid leading him around; blinded eyes, because of some woman. Same as the church is, today, led around by politics, bishops, elders, all kinds of stuff. Men pulling straws, to get something in their hat, and everything. Where we at, so when we come to this spot?
E-182 Viņi aizsūtīja un atveda Imlu...tas ir, nevis Imlu, bet Mihu, Imlas dēlu. Aizsūtīja un viņu atveda. Un viņš pravietoja un pateica viņiem, ka Ahabs tiks nogalināts, ja dosies uz turieni.
E-182 They sent and got Imlah, or the… not Imlah; but Micaiah, the son of Imlah. Sent and got him. And he prophesied and told them that Ahab would get killed if he went up there.
E-183 Un tas arhibīskaps iesita viņam pa muti. Viņš tajā bija godīgs. Viņš sacīja: “Uz kurieni aizgāja Dieva Gars, kad tas atstāja mani?”
Sacīja: “Tu redzēsi.” Hm-hm. Hm-hm.
E-183 And that archbishop smacked him in the mouth. He was honest about it. He said, "Where did the Spirit of God go when It left me?"
Said, "You'll see." Uh-huh. Uh-huh.
E-184 Sacīja: “Ielieciet viņu cietumā, ielieciet viņu iekšējā cietumā un barojiet viņu ar bada maizi un bada ūdeni. Un, kad es atgriezīšos mierā,” sacīja, “tad es tikšu ar to biedru galā.”
E-184 Said, "Put him in the prison. Put him in inner jail. Feed him bread of sorrow, and water of sorrow. And when I return back in peace," said, "I'll deal with this fellow."
E-185 Un Imla, zinādams, ka viņam viss ar Dievu bija kārtībā... Kāpēc? Viņa vīzija saskanēja ar Vārdu. Viņš bija pravietis, un viņa gars un viņa vīzija pilnībā saskanēja ar pravieti Ēliju. Viņš sacīja: “Ja tu atgriezīsies, tad Dievs nav uz mani runājis.”
E-185 And, Imlah, knowing that he was right with God! Why? His vision compared with the Word. He was a prophet. And his spirit and his vision was exactly with the prophet, Elijah. He said, "If you return, at all, then God hadn't spoke to me."
E-186 Un tā, es pateicu tam puisim: “Kuram bija taisnība, vai ekumēniskajai padomei, kur sēdēja četrsimt izmeklētu vīru, kurus bija izvēlējušies cilvēki, vai arī tam vienam renegātam, kuru bija izvēlējies Dievs?”
“Nu,” viņš sacīja: “Nu, kā tad to var atšķirt?”
E-186 Now, I said to this fellow, "Which was right, the ecumenical council where four hundred elected men sat together, elected by men, or one little renegade elected by God?"
"Well," he said, "well, how would you know the difference?"
E-187 Es sacīju: “Ir jāatgriežas pie tā Projekta.” Kā lai mēs zinām, kā ir jāceļ celtne, ja mums nav projekta?
E-187 I said, "Back to the Blueprint!" How do we know to build a building 'less there's a blueprint?
E-188 Ja vien viņi uz brītiņu apstātos un noskaidrotu, ka tas pravietis Ēlija bija nolādējis Ahabu un pateicis: “Suņi laizīs viņa asinis.” Un tie laizīja. Kā viņš varēja svētīt to, ko Dievs bija nolādējis?
E-188 If they'd have stopped a minute, and find out that that prophet, Elijah, cursed Ahab, and said, "The dogs would lick his blood." And they did. How could he bless what God had cursed?
E-189 Kā tu vari svētīt jebko, ko Dievs ir nolādējis? Izejiet no tā visa! Ejiet prom no tā! Ieejiet Kristū! Āmen.
E-189 How can you bless anything that God has cursed? Get out of the thing. Get away from it. Come into Christ. Amen.
E-190 Lūk, ievērojiet. Bet ienaidnieks dos priekšlikumus. Ienaidnieks kaut ko ieplānos, sagatavos to, un intelektuālais prāts pateiks: “Tas ir pareizi.”
E-190 Now notice. But, the enemy will proposition. The enemy will purpose a thing, prepare it, and the intellectual mind say, "That's right."
E-191 Tieši tā bija ar to dārgo brāli, ar to cilvēku. Viņš sacīja: “Izskatās kā... Paklausies, tu zini, ka, ja mēs visi būtu kopā kā viena draudze, vai tev nešķiet, ka mēs būtu labākā stāvoklī nekā šobrīd, kad mēs esam tik izkaisīti?”
E-191 That's where this precious brother was. This man, he said, "Look like… Look here. You know, that, if all of us would be together, as one church, don't you think we'd be better off than scattered the way we are now?"
E-192 Vai tad tas neizklausās prātīgi, ja visi protestanti un katoļi varētu sanākt kopā un vienoties par kopēju pamatu? “Bet kā divi var iet kopā, ja viņi nav vienisprātis?” Kā gan varat jūs, kad viena grupa šeit netic dziedināšanai, bet otra saka, ka tam tic, vēl cita pārliek to uz pagātni? Daži pat netic Bībelei. Un salieciet to visu kopā, un kas jums sanāks? Dievs nav sajukuma autors.
E-192 Don't that sound reasonable, if all the Protestants and the Catholics could get together and come to some mutual ground? "But how can two walk unless they be agreed?" How can you, when one group here don't believe in healing, the other one says they do believe, other one puts it on some other time back? Some don't even believe the Bible. And put that together, what have you got? God is no author of confusion.
E-193 Pirms Dievs varēja sakārtot Savu draudzi, viņi gaidīja desmit dienas un naktis, līdz visi bija “vienā vietā un vienprātībā”. Un uz turieni atnāca Svētais Gars, lai vadītu, nevis kaut kāda ekumēniskā padome. Saprotat? Es ceru, ka jūs saprotat.
E-193 Before God could ever set His Church in order, they waited ten days and nights, till they all become "in one place, in one accord." And there come the Holy Spirit for leadership, not some ecumenical council. See? I hope you get this. Notice.
E-194 Ievērojiet, ka tieši neticīgais, Dieva Vārdam neuzticīgais nepievērš uzmanību tam, ko saka Vārds, bet pievērš uzmanību saviem prātojumiem. Tieši to sākumā izdarīja Ieva. Viņa paļāvās uz savu prātošanu.
E-194 That is the unbeliever, unfaithful to the Word of God, that don't notice what the Word says, but notice to your own reasonings. That's what Eve done, in the first place. She relied upon her reasoning.
E-195 Sātans sacīja: “Nu, paskaties, vai tad tas nav prātīgi? Es zinu, ka Vārds saka tā, taču nedaudz uzgaidi, vai tad nav prātīgi, ka tu būtu labākā stāvoklī, ja varētu izšķirt pareizo no nepareizā?”
“Nu, jā...” Tad viņa to pieņēma, saprotiet. Protams.
E-195 Satan said, "Now, look here. Isn't it reasonable? I know the Word says That. But, wait a minute, isn't it reasonable that—that you'd be better off if you knowed right from wrong?"
"Why, yes." Then she took it. See? Sure.
E-196 Tieši tā notiek ar spriedelēšanu. Lūk, neticība vienmēr sāk spriedelēt, bet ticība tam nepieskaras!
E-196 That's the way with reason. Now, unbelief will always goes to reasonings, but faith won't touch it.
E-197 Vai tad tas izskatījās saprātīgi mūsu ticības tēvam Ābrahāmam, kurš ir mūsu ticības tēvs, un mēs esam viņa bērni, “būdami Kristū”. Vai tad tas izskatījās viņam saprātīgi, ka sešdesmit piecus gadus vecai sievietei (un viņš bija dzīvojis ar viņu visu...kopš viņa bija meitene), ka viņai piedzims bērns? Un, kad viņai bija simts jeb deviņdesmit gadu, bet viņam bija simts, un vēl joprojām tā bērna nebija. Vai tad saprātīgums... Ievērojami ārsti un zinātnieki izmeklēja Sāru, pateica: “Nu, viņas klēpis jau ir izžuvis. Piena vēnas ir izkaltušas jau pirms četrdesmit gadiem. Viņas sirds tādā vecumā...viņa nespētu dzemdēt.” Nu, tā ir tikai spriedelēšana.
E-197 Wouldn't been reasonable to our father; from which is the father of our faith, Abraham, that we're his children by "in Christ." Wouldn't have been reasonable that a woman sixty-five years old, and he had lived with, all since she was a girl, could not have a baby? And when she was a hundred years old, or ninety, and him a hundred, and still no baby. Wouldn't reason, some great staff of doctors and science give Sarah an examination? Said, "Why, her womb is dried up. The milk veins is dried, forty years ago. Her heart, that age, she couldn't go into labor." Why, it's only reasons.
E-198 Bet Ābrahāms to visu noraidīja! Viņš nešaubījās par Dieva apsolījumu caur neticību. Pretēji saprātīgajam, viņš neapšaubīja Dieva apsolījumu, nebija nozīmes, kas tur bija. Jo viņš uzskatīja, ka Dievs ir spējīgs izdarīt visu, ko Viņš bija pateicis, ka izdarīs.
E-198 But Abraham refused it. "He staggered not at the promise of God, through unbelief. Against reasons, he staggered not at God's promise, no matter what it was. For he—he had counted God able to perform everything that He said He'd do."
E-199 Nu, kur tad ir Ābrahāma bērni šajā rītā? Jūs, kalpotāji, kuri baidāties, jūs baidāties par savu maizi un ūdeni, ka būsiet uz ielas, ja iziesiet no tās Bābeles. Kur ir jūsu ticība? Dāvids sacīja: “Reiz es biju jauns, bet tagad esmu vecs. Es nekad neesmu redzējis, ka taisnais būtu aizmirsts vai ka Viņa Dzimums ubagotu maizi.” Nebaidieties! Palieciet uzticīgi Kristum.
E-199 Now, where is the children of Abraham this morning? You ministers that afraid, you afraid, of your bread and water, on the street, if you leave that Babylon. Where is your faith? David said, "I was once young, and now I'm old. I've never seen the righteous forsaken, or His Seed begging bread." Don't be afraid. Stay true to Christ.
E-200 Taču neticība pieķeras prātošanai. Tieši to tā izdarīja. Vai tagad jūs to saprotat? Neticība paļaujas uz prātošanu, uz tām lietām, kas pastāv šobrīd. Ticība to nedarīs.
E-200 But unbelief will catch reason. That's what it did. Now you get it? Unbelief relies on reasons, present day things. Faith won't do it.
E-201 Ticība skatās uz Vārdu, un ticība nostājas uz neizkustināmas klints – uz Dieva mūžīgā Vārda. Āmen! Ticība neskatās uz prātojumiem. Mani neuztrauc, cik ļoti jūs varat parādīt, ka tā būtu labāk. Ja Vārds saka: “Nē,” tad ticība balstās uz to. Tā ir tā svētnīca, kur mājo ticība.
E-201 Faith looks at the Word. But faith places itself upon the unmovable Rock, God's Eternal Word. Amen. Faith don't look at reason. I don't care how much you can show it would be better. If the Word says "no," faith rests there. That is the sanctuary of faith's resting place.
E-202 Es gribu šajā rītā pajautāt jums, luterāņi, jums, baptisti, un jums, katoļi, un jums, lai kas arī jūs nebūtu, ļaudis no konfesijām pa visu pasauli. Kā jūs varat balstīt savu ticību uz savas konfesijas, kad tā ir pretrunā Vārdam? Kas jums tā ir par ticību? Jums ir spriedelēšanas spēks, nevis ticība. “Jo ticība nāk no dzirdēšanas.” Vai no ekumēniskās padomes dzirdēšanas? Kā jūs varat sacīt... Ko tādu var atrast tikai vecos sieviešu kalendāros, taču jūs nekad neatradīsiet to Dieva Vārdā.
E-202 Want to ask you Lutheran, this morning, you Baptists, and you Catholic, and you, whatever you are, you denominational people around the world. How can you place your faith upon your denomination, when it's contrary to the Word? What kind of a faith have you got? You got reasoning power, and not faith. "For faith cometh by hearing," hearing the ecumenical council? Could you ever… Said, you might get that in the Old Ladies Birthday Almanac, but you never find it in God's Word.
E-203 “Ticība no dzirdēšanas, un dzirdēšana no Dieva Vārda.” Āmen! Kā cilvēks var sacīt kaut ko pret To, un pateikt, ka tas ir Dieva Vārds? Ja jau “debesis un zeme zudīs, bet šis Vārds nezudīs”?
E-203 "Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God." Amen. Tell me that one man can speak anything contrary to That, and say it's the Word of God. When, "Heavens and earth will pass away, but that Word shall not."
E-204 Ticība atrod Vārdu, savas miera vietas svētnīcu. Tā virzās līdz tās mūžīgās klints, Jēzus Kristus, Vārda virsotnei, un apguļas un atdusas tur. Lai vēji gaudo, lai vētras ārdās, tā atrodas mūžīgā drošībā. Viņa balstās tieši tur – uz tā Vārda, lūk, kur balstās ticība, neviltota kristīgā ticība. Tās atbalsta vieta ir Vārds, jo viņa zina, ka Dievs vienmēr pierādīs Sevi kā pārāku par ikvienu Savu ienaidnieku. Nav svarīgi, cik slikti tas izskatās, vai cik ļoti ir ienākuši ienaidnieki, un cik ļoti izskatās, ka tu esi sakauts – ticība joprojām zina.
E-204 Faith finds the Word its sanctuary of rest. It moves right up on top that Eternal Rock, Christ Jesus, the Word, and lays down there and rests. Let the winds howl. Let the storms shake. She is safe, evermore. She rests right there on that Word. That's where faith, genuine Christian faith, rests. Resting place is the Word, for it knows that God will ever prove Hisself superior, over every one of His enemies. No matter how bad it looks, and how the enemy has come in, and how look like you're defeated, faith still knows.
E-205 Lūk, jums, slimie cilvēki. Ak, kā man gribētos, lai tas trāpa mērķī! Kad jūs uztverat to ticību, ka jūs tiksiet dziedināti, visi apstākļi, viss pārējais, visas zīmes, visi simptomi var norādīt, ka tu mirsti, bet tu nekustēsi ne no vietas! Viņas atbalsta vieta ir Dieva Vārda svētnīcā, kad ticība, neviltota ticība iemājo tur. Lūk, nevis liekuļota ticība, nevis cerība, bet ticība. Cerība ir šeit ārpusē, cerot, ka tiks iekšā. Ticība jau ir iekšā, skatās ārā un saka: “Tas ir izdarīts!” Saprotat? Lūk, kas ir ticība. Lūk, kur ticība atrod savu miera vietu, jo viņa zina, ka Dievs nekad, nekad neļaus ienaidniekam jāt uz Tā. Viņš nekad nav ļāvis. Ticība to zina, tāpēc...neskatoties uz to, kā tas izskatās.
Noa zināja, ka tas šķirsts turēsies virs ūdens. Saprotat? Protams, zināja.
Daniēls zināja, ka Dievs var aizvērt lauvu rīkles.
Tie ebreju bērni zināja, ka Dievs var apslāpēt uguni.
E-205 Now, to you sick people, oh, how I'd like to drive this home! When you catch that faith, that you're going to be healed; every—every circumstance, everything else, all signs, all symptoms can point that you are dying, you'll never move! Its resting place is in the sanctuary of God's Word, when faith, genuine faith sets itself there. Not make-believe now; faith. Not hope; but faith. Hope is out here, hoping it was in. Faith is already in, looking out, and saying, "It's done." See? That's faith. There is where faith takes its resting place, for it knows that God will never, never let the enemy ride over the top of Him. He never has. Faith knows that, so, regardless of what the thing looked.
Noah knowed that ark would float. See? Certainly did.
Daniel knowed that God could close the lions' mouth.
The Hebrew children know that God could stop the fire.
E-206 Jēzus zināja, ka Dievs Viņu atkal augšāmcels, jo Vārds sacīja: “Es neatstāšu Viņa dvēseli ellē un neļaušu Manam Svētajam piedzīvot trūdēšanu.” Viņš zināja, ka trūdēšana sākas pēc septiņdesmit divām stundām. Viņš pateica: “Trīs dienu laikā Es atkal augšāmcelšos.” Saprotat? Tā ieņēma savu mūžīgo miera vietu Dieva Vārda svētnīcā, un tur nu viņa stāvēja.
E-206 Jesus knew that God would raise Him up again, because the Word said, "I'll not leave His soul in hell, neither will I suffer My Holy One to see corruption." He knowed corruption set in in seventy-two hours. He said, "Within three days I'll raise up again." See? It took its Eternal resting place in the sanctuary of God's Word, and there it stood.
E-207 Prātošana centīsies no visa spēka, lai atzītu: “Nu, šī sistēma noteikti ir labāka. Tas ir tas.” Tā izskatās labāka, jo tu skaties ar intelektuālo prātu. Tu vari pierādīt prātojumus, bet ticību pierādīt nevar, jo, ja to varētu pierādīt, tad tā vairs nav ticība.
E-207 Reason will try its best to recognize, "Well, this system is bound to be better. This is That." It looks better because you're looking with the intellectual mind. You can prove reasonings.
E-208 Taču ticība zina tikai Vārdu un apsolījumu, un viņa skatās uz to, ko tu neredzi. “Ticība ir ceramo lietu būtība, pārliecība par neredzamām lietām.” Tu nevari izspriest. Es nevaru pierādīt, kā tas notiks. Es nezinu, kā tas notiks. Es to nezinu, taču es ticu tam. Es zinu, ka tā tas ir, jo tā pateica Dievs. Jautājums ir izšķirts.
E-208 But you can't prove faith. Cause, if you can prove it, it's no longer faith. But faith knows only the Word and the promise, and it looks to that thing that you do not see. "Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen." You can't reason. I can't prove how it'll be done. I don't know how it's going to be done. I don't know it, but I believe it. I know that it's so, because God said so. That's settled.
E-209 Tieši tāpēc es zinu, ka Tas ir pareizi. Es zinu, ka Vārds ir pareizs! Es zinu, ka šis Vēstījums ir pareizs, jo tas ir Vārdā. Un es redzu dzīvo Dievu, kurš virzās Tā vidū, lai pierādītu. Mēs esam tuvu iziešanai, noteikti.
E-209 That's the reason I know that This is right. I know the Word is right. I know the Message is right, for It's in the Word. And I see the living God moving among It, to prove. We're at an exodus, certainly true.
E-210 Pat nāve nevar izsvārstīt ticību. Cilvēks var stāvēt pašā nāvē...pašas nāves priekšā un gavilēt par augšāmcelšanās uzvaru. Pāvils: “Ak, nāve, kur ir tavs dzelonis? Kaps, kur ir tava uzvara?” Saprotat? “Jo Kristus ir augšāmcēlies, un tie, kas ir Kristū, celsies Viņa atnākšanā līdz ar Viņu.” Saprotiet, to nevar izmainīt. Jā.
E-210 Even death itself can't shake faith. Man stand right in the death, in the… right in the face of death, and shout the victory of the resurrection. Paul, "O death, where is your sting? Grave, where is your victory?" See? "Cause, Christ raised up, and those that are in Christ will come forth with Him at His Coming." See? Can't change it. Yeah.
E-211 Ticība padara Dieva Vārdu par savas mūžīgās miera vietas svētnīcu. Tā atrodas Dieva Vārdā.
E-211 Faith makes the Word of God its sanctuary of its Eternal rest. It lays in the Word of God. Notice, again.
E-212 Un vēlreiz pievērsīsim uzmanību... Nu, mēs tikai nedaudz aizkavēsimies, apmēram divdesmit piecas minūtes, ja jūs neesat pret. [Sanāksme saka: “Āmen.”–Tulk.”] Es gribu tikai nedaudz paturpināt šo lentu.
E-212 Now, we just got a little bit longer, about twenty-five minutes, if you—if you don't mind. [Congregation says, "Amen."—Ed.] I—I want to continue this tape, just a minute.
E-213 Ievērojiet, ķēniņš, tas jaunais ķēniņš, kurš cēlās, kurš nepazina Jāzepu – kāda bija viņa pirmā intriga, lai iznīcinātu Israēla spēku? Tie bija viņu bērni. Vai pareizi? Viņš centās iznīcināt viņu bērnus. Un tā, klausieties uzmanīgi. Tas pats velns citā valdīšanas formā mēģināja iznīcināt vienīgo Dieva Dēlu. Saprotat? Jau sākumā tikt vaļā no bērniem, pirms tie izaugs. Velns ir īsteni gudrs, viltīgs putns. Viņš zina, kā to satriekt, pirms tas vēl sākas. Viņš to zina. Saprotat?
E-213 Notice the king, that new king that raised up, that didn't know Joseph. What was his first scheme, to destroy the power of Israel? Was with their children. That right? [Congregation says, "Amen."—Ed.] He tried to destroy their children. Now listen close. The same devil, in a different form of a kingship, tried to destroy God's only Son. See? "Get rid of the children, first, before they get a start." The devil is a real smart, shrewd bird. He knows how to hit the thing before it gets started. He knows it. See?
E-214 Un vienīgais, ko var izdarīt, lai viņu uzvarētu, ir paļauties uz Kristu un pazemoties, un ļaut Viņam vest tevi. Saprotat? Nekā citādā veidā tu nekad to neizdarīsi. Tavi intelektuālie spēki to neizdarīs. Tev ir tam jātic, vienkārši jāpaļaujas uz Viņu. Viņš ir Gans. Tā nav aitu darīšana, kā aizdzīt vilku, tā ir Gana darīšana; taču aitām ir jāstāv kopā ar Ganu, lai būtu drošībā. Lūk, kur ir mana drošības zona, tā ir Kristū, bet Kristus ir Vārds. Tā ir tā drošības zona.
E-214 And the only thing that you can ever do, to beat him, is rely on Christ, and humble yourself and let Him lead you. See? You'll never do it any other way. Your intellectual powers will never do it. You've got to believe it. Just rely on Him. He is the Shepherd. It ain't the sheep's business to keep the wolf away. It's the Shepherd's business. But the sheep must stay with the Shepherd, in order to stay safe. That's my safety zone, is in Christ; and Christ is the Word. That's the safety zone.
E-215 Ievērojiet, velns Ramzesa, ķēniņa veidolā, pirmā lieta, ko viņš izdarīja, bija tikt vaļā no bērniem tos nonāvējot fiziski. Un tikko kā piedzima Dieva Dēls... Viņš bija aizgājis no Ēģiptes, jo Dievs iznīcināja Ēģipti, nolādēja to, kopš tā laika tā vairs nav cēlusies. Pēc tam viņš bija Romā; sātans pārvietoja savu troni uz Romu. Un pirmā lieta, ko izdarīja Roma, lai iznīcinātu to visu, lai būtu pārliecināta... Ko velns mēģināja iznīcināt tajā Romas sistēmā? Pirmkārt, Dieva Dēlu. Tas pats velns!
E-215 Notice. The devil, in a form of—of Raamses, a king, the first thing he done was get rid of the children, with a natural death. And as soon as the Son of God was born… He had moved from Egypt, 'cause God destroyed Egypt, cursed it. It's never come back, since. Then he was in Rome; Satan moved his—his seat up to Rome. And the first thing Rome did, to destroy it all, to get, be sure; the devil, in that Roman system, tried to destroy (what?) the Son of God, to begin with. The same devil!
E-216 Un šodien viņš ir izdarījis to pašu zem gara zīmes, lūk, reliģisks, uzdodamies par kristietību, bet ņem mūsu meitenes un apprecina tās ar katoļu puišiem, un liek tām audzināt bērnus par katoļiem, lai vājinātu otras puses spēku. Lūk, kur ir jūsu ļaunais gars. Lūk, kur ir jūsu velns, kas sēž uz septiņiem pakalniem, valkā trīskāršu kroni, tik glums un viltīgs, gudrs, intelektuāls kā čūska; čūskas dzimums, viņa bērni, lieto tos pašus intelektuālos paņēmienus.
E-216 And, today, he's done the same thing, under the sign of spirit now, religious, professing Christianity, and taking our girls and marrying them to Catholic boys, and make them bring their children Catholic, to break the power of the other side. There is your demon. There is your devil seated on seven hills, wearing triple crowns, just as slick and cunning, smart, intellectual like the serpent; the seed of the serpent, his children, using the same intellectual techniques. Look.
E-217 Paskatieties. Toreiz tajās abās reizēs viņi nogalināja bērnus. Kā viņi nogalināja tos bērnus? Divas reizes... Un tā, atcerieties, paskatieties uz tām divām reizēm un tad uz trešo. Saprotat? Pirmajās divās reizēs viņš nogalināja bērnus fiziski. Bet šajā pēdējā reizē viņš dabū tos bērnus un nogalina viņus ar garīgu nāvi, apprecinot, ar jauktu laulību.
E-217 Then they kill the children, in the other two times. They kill the children with what? Two time. Now remember, watch that two, and them three. See? He killed the children, the first two times, with natural death. And this last time, he's getting the children and kill them with spiritual death, marrying, inter-marrying.
E-218 Vai tad to pašu neteica Daniēls par to dzelzs un māla ķēniņvalsti, ka viņi sajauks tās sēklas, cenšoties salauzt citu cilvēku spēku? Un tieši to viņi dara, un šobrīd viņi jau ir to sasnieguši. Viņi ir dabūjuši tur iekšā prezidentu. Lūk, nākošais, kas ir jāizdara, ir jāieliek kardināls. Jāieliek viss kabinets, un ko jūs darīsiet tad?
E-218 Didn't Daniel say the same thing, in this kingdom of the iron and clay, that they'll mingle them seeds, trying to break the power of the other people? And that's what they're doing, till they got the thing now. They got a president in. Now, the next thing you have to do, is put—is put the cardinal in. Put the whole cabinet in, and then what are you going to do?
E-219 Nākamā lieta, ko viņi darīs, viņi paņems savu naudu un apmaksās Savienoto Valstu parādu, un aizņemsies no baznīcas, un tad jūs esat pārdoti. Jā. Lūk, šodien mēs dzīvojam, apmaksādami savus ārējos parādus ar to nodokļu naudu, kas tiks iekasēta tikai pēc četrdesmit gadiem. Naudas mums vairs nav, taču tā ir baznīcai. Vai tad Bībelē nav teikts, ka “viņa bija greznojusies ar zeltu un...”? Un, ak! Taču jūs...
E-219 Next thing they do, they take their money and—and pay off the debt of the United States, and borrow it from the church, and then you're sold out. Now, we're—we're living today, paying our foreign debts over there, with tax money that won't be paid in until forty years has passed. We have no more money. But the church has it. Don't the Bible say, "She was decked with gold"? And, oh, my! But you…
E-220 Lūk, kā viņa dara, saprotiet, apprec jūsu meitas, tās meitas apprec jūsu dēlus, izaudzina jūsu bērnus par katoļiem, precīzi, nogalina viņus ar garīgu nāvi. Vai tad Bībelē nav teikts, ka “Viņš noliks viņu uz pasaulīguma gultas un nogalinās viņas bērnus ar garīgu nāvi”? Atklāsmes 17. nodaļa. Saprotat?
E-220 That's the way it does, see, marry your daughters, daughters marry your sons, raise your children Catholic, exactly, kills them with spiritual death. Didn't the Bible say, that, "He would throw her in a bed of worldliness, and kill her children with spiritual death"? Revelation 17. See?
E-221 Tas vienmēr ir Vārds. Mani neinteresē, uz kurieni jūs ejat, tas joprojām ir Vārds. Tam ir jāiederas tajā visā kopainā. Ja tas neiederas, tad tas nav Vārds, tas nav Vārds. Ja nevarat tam izsekot viscaur Bībelē, tad tas ir nepareizi.
E-221 It's always the Word. I don't care where you go, it's still the Word. It has to fit right in the picture. If it don't, it's not the Word, it's not the Word. You can't make it go all the way through the Bible, then it's wrong.
E-222 Paskatieties. Viscaur tajā laikā Dievs mācīja Savu kalpu Savam darbam. Apmācīja viņu ārpus viņu redzesloka, ārpus viņu plāniem, viņu shēmām. Vai jūs to uztverat? Dievs gatavoja cilvēku Savam mērķim ārpus viņu organizācijas sistēmas. Viņš vienkārši ļāva visam iet tā, kā tas gāja. Ļāva viņam apprecēties un iegūt sievu un bērnus, dēlu Geršomu. Viņš dzīvoja diezgan labu dzīvi, viņš bija tur svētīts. Taču visu to laiku Viņš gatavoja viņu, apmācīja viņu.
E-222 Look. During this time, God was training His servant for his work. Training him, out of their sight, out of their plans, their schemes. Are you catching it? Out of their organizational system, God was training a man for His purpose. He just letting it go on. Let him marry, and have his wife and children, child Gershom. He was living pretty good life, blessing him out there. But, all time, He was getting him ready, train him.
E-223 Toreiz Dievs un Viņa ienaidnieks darīja to fiziskajā, tieši tā kā tagad Dievs un Viņa ienaidnieks dara to garīgajā. Viņi tika nogalināti ar fizisku nāvi, bet tagad ar garīgu nāvi. Saprotat? Dievs gatavoja fizisko cilvēku, Savu pravieti, iešanai uz Ēģipti. Bet sātans gatavoja Ramzesu, savu fizisko cilvēku, saprotiet, gatavoja fizisko cilvēku (kam?) nogalināt vai apvienot visus ēģiptiešus un ebrejus kopā, likt viņiem joprojām būt kalpiem.
E-223 God and His enemy did, in the natural then, just like God and His enemy is doing in the spiritual now. They killed them with natural death; now with spiritual death. See? God was getting a natural man ready, His prophet, to go down into Egypt. And Satan was getting a Raamses ready, his natural man, see, getting a natural man ready (what?) to kill off, or unite all the Egyptians and Hebrews together, make them still serve them.
E-224 Tieši tāpēc prātam ir tik grūti domāt pret izglītības sistēmu, kura var pierādīt savus argumentus. Saprotat? Tā tas ir. Prāts vienmēr ies uz izglītību. Intelektuālais un apķērīgais prāts to pat neredz.
E-224 That's why it's so hard for the mind to reason against an educational system that can prove its points. See? That's right. Its mind will always go to the education. Intellectuals and reasoning mind don't even see It.
E-225 Vai esat redzējuši Sesila Demila filmu “Desmit baušļi”? Man šķiet, ka daudzi no jums ir redzējuši. Es neticu iešanai uz kino un visam kam tādam, taču es iesaku šo filmu draudzei, ja kāds... Ja viņiem būtu tikai kas tāds, kas gribētu to noskatīties... Ja viņi gribētu to noskatīties, viss kārtībā, jo es neļautu... Sākumā aizgāja daži mani brāļi; viņi atnāca un man izstāstīja. Es jau vairākus gadus neko nebiju tādu skatījies. Visbeidzot es aizgāju tepat, kad to rādīja tajā kino automobilistiem. Es to noskatījos, es redzēju, kāda tā ir. Tad es pateicu draudzei: “Ja gribat aiziet un paskatīties, viss kārtībā.” Tur nu tā bija. Tā bija jauka, brīnišķīga.
E-225 Did you see Cecil DeMille's Ten Commandments? I guess many of you did. I don't believe in going to picture shows, all this stuff. But I recommended to the church, that anybody, if they didn't have nothing but that, that wanted to see it, it would be all right if they want to see it. Because, I would not let… First, some of my brethren went. They come, telling me. I hadn't been around one for many years. Finally, I went down here, when it was at this drive-in. I looked at it. I seen what it was. Then I said to the church, "If you want to go see that, it's all right." There it was. It was lovely, beautiful.
E-226 Bija redzams, kāds bija tas velna triks, cik viņš tur bija viltīgs; kā viņš tur ienāca, lai nogalinātu tos bērnus. Un kā tas intelektuālais prāts uztvēra to un noticēja tam, jo viņi varēja to redzēt! Tas bija saprātīgi. Ak, kā Dievs visu laiku gatavoja Savu pravieti! Un kā Ēģipte gatavoja politikā to Ramzesu varas pārņemšanai! Un tad viendien sākās tas lielais strīds starp intelektuālo un garīgo spēku. Un Ramzess ar visiem saviem dieviem stāvēja tur ārā un ielēja ūdeni, lai svētītu Nīlas dievu. Dievs viņu satrieca, un no viņa iztecēja asinis. Viņam bija... Ak, es nodomāju, ka tas bija satriecoši, saprotiet, ieraudzīt, kas notika. Ak!
E-226 How that that trick of the devil, how sly he was in there, how he—he moved in there to kill those children. And how that the intellectual mind picked it up and believed it, because they could see it! It was reasonable. Oh, how God was, all the time, training this prophet! And how Egypt was training, in politics, this Raamses, to take over! And then the great contest came, one day, between intellectual and spiritual power. And Raamses, with all of his gods, was standing out there and pouring water in, to—to bless the god of the Nile. God struck him, and blood flew out of him. He had… Oh, I—I thought it was striking, see, to see what taken place. Oh!
E-227 Tagad skatieties. Intelektuālais vienmēr sāk spriedelēt, un tas nespēj ieraudzīt garīgo pusi, jo tas ir intelektuāls. Ak, to nav spējuši ieraudzīt nevienā citā laikā! Viņi nespēj ieraudzīt to tagad.
E-227 Now watch. The intellectual will always goes to a reasoning. And it can't see the spiritual side, because it's intellectual. Oh, neither could any other time! They can't see it now.
E-228 Viņi nespēja ieraudzīt to Ēlijas dienās. Kā tas vecais pravietis ar mataino seju varēja...
Lai Dievs man piedod, ka es saku ko tādu. Taču es daru... Un Dievs zina, ko es cenšos izdarīt...padarīt to pēc iespējas ērmīgāku, lai jūs varētu ieraudzīt Dieva Garu.
E-228 They couldn't see it in the days of Elijah. How could this one old fuzzy-faced prophet…
God forgive me for saying a thing like that. But I—I miss-make… And God knows I'm trying to make—make it as ridiculous as I can, so that you can see the—the Spirit of God.
E-229 Kā sacīja Pāvils: “Es nenācu pie jums ar burvīgiem vārdiem un gudrību, lai jūsu prāti neieslīgtu gudrībā; bet es nācu pie jums ar Svētā Gara spēku, lai jūsu...jūsu cerība un paļaušanās nebalstītos cilvēka gudrībā, bet Jēzus Kristus augšāmcelšanās spēkā.”
E-229 Like Paul said, "I never come to you, speaking with enticing words and wisdom, for your minds would drift off to the wisdom. But I come with the power of the Holy Spirit, that your—that your—your—your hope and trust would rest, not in the wisdom of man, but in the resurrection power of Jesus Christ."
E-230 Lūk, kāpēc es padaru to tik ērmīgu, sacīdams, ka tam varenajam, dievbijīgajam pravietim bija “mataina seja”, jo viņš droši vien izskatījās briesmīgi, stāvēdams blakus labi ģērbtam priesterim un saukdams sevi par Dieva vīru.
E-230 That's why I'm making this so ridiculous, by calling the great, godly prophet, "with a fuzzy face." Because, he might have been an—an awful-looking thing, to stand up, side of a well-dressed priest, and call hisself a man of God.
E-231 Paskatieties uz viņiem. Ar intelektuālo prātu jūs redzētu tā priestera svētumu. Jūs ieraudzītu turbānu uz viņa galvas un aplikto...un efodu šeit viņam uz krūtīm. Jūs varētu redzēt svaidījuma eļļu, fiziski, uz viņa bārdas, kas notecēja līdz viņa apmetņa vīlēm. Jūs redzētu, kā deg upurēšanas uguņi un ka visi rituāli ir savās vietās. Un tā, tieši tam pievērstos dabiskais prāts.
E-231 Look at him. You could see the holiness of that priest, in the intellectual mind. You could see the turban on his head, and the turned around… and the ephod laying on his bosom here. You could see the anointing oil, natural, upon his beard, running down to the hems of his skirt. You could see the sacrifice fires burning, and all the rituals in order. Now, that's what the natural mind would have went to.
E-232 Tieši to viņi cenšas izdarīt šodien, acs, vārti uz dvēseli. Taču, saprotiet, garīgā acs aiz tās acs!
E-232 That's what they're trying to do today, the eye, the gate to the soul. But, you see, the spiritual eye back in that eye!
E-233 Viņi skatījās, kā tur stāvēja tas vecais matainais vīrs, ar spalvainām krūtīm un ietinies lielā aitādas gabalā, ar jostu uz gurniem, droši vien ar basām kājām un kārnām rokām, ar šādi nokarājušos miesu; un balta, plīvojoša bārda pa visu seju, un līka nūja rokās, stāv tur. Taču garīgā acs redzēja, kā tur virzās Dieva spēks, jo tas bija precīzi saskaņā ar Vārdu. Ne tas, ko redz intelekts, bet tas, ko redz garīgā acs!
E-233 They looked at this old fuzzy-looking man standing there, hairs on his chest; and a great, big piece of sheepskin wrapped around him, of leather, a girdle over his loins, with, probably barefooted, little old skinny arms, the meat hanging down this a way; and a white, flowing beard all over his face; and a crooked stick in his hand, standing there. But the spiritual eye could see the power of God moving out there, 'cause it was exactly with the Word. Not what the intellect sees; what the spiritual eye sees!
E-234 Un fiziskā acs šodien redz burvīgo baznīcu, sadraudzību ar pilsētas mēru vai ko nu vēl tajās konfesiju organizācijās. Bet viņi nespēj ieraudzīt Svētā Gara spēku, kad tas var augšāmcelt mirušos un dziedināt slimos. Un kā... Saprotat? Viņi skatās un viņi vēro Holivudu, un viņi vēro cilvēkus uz ielas.
E-234 And the—the natural eye, today, sees a glamorous church, a fellowship with the mayor of the city, or—or whatmore, in these denominations' organization. And they fail to see the power of the Holy Spirit, when It can raise the dead and heal the sick. And—and—and how… See? They, they look, and they watch Hollywood, and they watch the people on the street.
E-235 Šodien sievietes domā: “Nu, tā sieviete, Sjūzija, viņa pieder draudzei. Viņai ir īsi apgriezti mati. Viņa lieto kosmētiku. Viņa patīk visiem pilsētā.”
E-235 The women, today, think, "Well, this woman, Susie, she belongs to the church. She's got her hair bobbed. She wears make-up. Everybody in town likes her."
E-236 Bet interesanti, kā ir Debesīs? Saprotat? Kad tas ir pret Vārdu, Dievs nevar to apstiprināt. Tad Viņš apstiprinātu to pret Sevi, tad Viņš noliegtu Savu Vārdu. Bet lai ir zināms – Dievs nekad to nedarīs, kaut arī debesis un zeme zudīs! Sieviete ar apgrieztiem matiem Dieva acīs ir lāsts, vai arī sieviete, kas apģērbj apģērbu, kas ir piederīgs vīrietim. Saprotat? Garīgā acs to uztver; viņi dzīvo tai nākamībai. Dabiskais prāts dzīvo, lai spriedelētu par šīs dienas miesīgajām lietām.
E-236 I wonder about Heaven? See? When it's contrary to the Word, God can't endorse it. He, He would be endorsing against Himself. He would be denying His Own Word. And be it known, God will never do that, though heavens and earth pass away. A bobbed-hair women is a curse, in the sight of God, or a woman that will put on a garment pertains to a man. See? The spiritual eye catches It; they live for Hereafter. The natural mind lives to reason the carnal things of the day.
E-237 Un tā, ievērojiet, Dievs to darīja, un tomēr cilvēki to nezināja. Miesīgais prāts paļāvās uz spriedelējumiem. Dievs šobrīd aicina uz garīgu iziešanu. Toreiz Viņš aicināja Savu tautu uz fizisku iziešanu, šodien Viņš aicina uz garīgu iziešanu (ko?) Savus izredzētos, tikai Savus izredzētos!
E-237 Notice now, God doing this, and yet the people didn't know it. The carnal mind was going with the reason. God is now calling a spiritual exodus. Where He called a natural exodus for His people, He's calling a spiritual exodus today, to (His what?) His Elected, only to His Elected.
E-238 Lūk, Ēģipte nespēja ieraudzīt, ka Israēlam bija taisnība, kaut arī jēra asinis bija uz durvju ailēm un pārsedzēm, un viss pārējais, kas notika.
E-238 Now, Egypt could not see Israel being right, though the lamb's blood on the door and the lintel post, and the things that was taking place.
E-239 Un Dievs bija tur, virzoties Savā pravietī un uzklausot cilvēka vārdus. Tikko kā viņš tur nostājās un paņēma spieķi, uz kura viņš balstījās, un izstiepa to uz austrumiem, un pateica: “Lai atnāk mušas un lai tās pārklāj ēģiptiešus.” Un aizgāja atpakaļ.
Un visi sacīja: “Nekas nenotika. Nekas nenotika.”
E-239 And God down there, moving in this prophet, and taking a man's word. Let him stand up there, and take a—a staff that he was leaning on, and reach towards the east, and said, "Let there come flies, and blowth over the Egyptians." Walked back there.
And everybody said, "Nothing happened. Nothing happened."
E-240 Bet pēc maza brītiņa droši vien sāka riņķot liela zaļa muša. Pēc brītiņa tur varbūt jau bija kāds kilograms uz kvadrātmetru, cilvēks bija izteicis radību, un tā uzradās.
E-240 But just in a little while, an old green fly must started circling around. After while, they were probably two pounds per square yard, that a man spoke creation into existence.
E-241 Lūk, tur stāvēja tas intelektuālais Ramzess, kurš bija pret...ļoti reliģisks cilvēks, bet viņš bija pret dzīvā Dieva Garu. Un dabiskais prāts redzēja tikai Ramzesu, bet garīgais prāts redzēja apsolījumu un redzēja, kā tas piepildās.
E-241 There was an intellectual Raamses standing there, that was against; a very religious man, and against the Spirit of the living God. And the natural mind could only see Raamses. But the spiritual mind seen the promise, and seen it coming to pass.
E-242 Nu, ja Jozua un Kālebs spēja pateikt par šiem amalekiešiem un hetiešiem un jebusiešiem, it kā viņu tur nebūtu, kaut arī viņu bija divas, trīs vai četras reizes vairāk... Bet dabiskais prāts Kadeš-Barneā, kad atnāca tie izlūki, pateica: “Ak, mēs nevaram to izdarīt. Mēs... Viņu ir pārāk daudz! Nu, mēs...mēs esam kā sienāži viņiem blakus.”
E-242 Well, if Joshua and Caleb could call those Amalekites, and Hivites, and Jebusities, as though they wasn't there, yet twice, or three or four times their size. And the natural mind, at Kadesh-barnea, when the spies went over, said, "Ah, we can't do it. We… They're—they're too much. Well, we're like—we're like grasshoppers, side of them."
E-243 Taču Kālebs un Jozua redzēja Dieva apsolījumu un sacīja: “Mēs esam vairāk kā spējīgi to izdarīt.” Kāpēc? Viņi skatījās uz to, ka Dievs pateica: “Es dodu jums to zemi.” Saprotat? Miesīgais prāts to neuztver. Garīgais prāts to uztver.
E-243 But Caleb and Joshua seen God's promise, said, "We're more than able to do it." Why? They were looking, "God said, 'I give you the land.'" See? The carnal mind don't get it. The spiritual mind picks it up.
E-244 Bet kāpēc? Es gribu jums kaut ko pajautāt. Kāpēc ēģiptieši to visu neredzēja? Tāpēc ka viņi nebija izredzēti. Pirms tas notika, Dievs bija pateicis Ābrahāmam. (Saprotiet to, jūs, guļošā draudze!) Pirms tas notika, Dievs bija pateicis Ābrahāmam: “Tavs dzimums būs piedzīvotāji Ēģiptē četrsimt gadus, bet Es viņus izvedīšu.” Tieši tāpēc viņi to redzēja, jo viņi bija izredzēti to ieraudzīt. Viņi ir tā izvēle. Israēls bija izredzēts redzēt Dieva zīmi, un viņi izgāja no Ēģiptes, kurā neticīgie aizgāja bojā!
E-244 And why? Want to ask you something. Why didn't the Egyptians see these things? Because they was not elected. God told Abraham before it happened. Get it, you sleeping church! God told Abraham before it happened, "Your seed will sojourn in—in Egypt, for four hundred years, and I'll bring them out." That's the reason they seen it, because they were elected to see it. They're the election. Israel was elected to see the sign of God, and they went out of Egypt where the unbelievers perished.
E-245 Un šodien Dievs aicina Savus izredzētos, garīgo Ābrahāma dzimumu caur to ticību, kas viņam bija Dieva Vārdam. Vai tad jūs neredzat garīgo Dzimumu šodien? Viņi neskatās uz intelektuālo draudzi, viņi redz Vārdu. Un viņi tika izsaukti no tām lielajām konfesijām uz Jēzus Kristus klātbūtni. Āmen. Vai tas ir skaidrs? Vai jūs to sapratāt? [Sanāksme saka: “Āmen.”–Tulk.”] Labi. Iesim tālāk. Tikai izredzētie!
Visvisādi doktori, viņi to neredz. Viņi nebija izredzēti.
E-245 And, today, God is calling His Elected, the spiritual Seed of Abraham, by the faith that he had in the Word of God. Don't you see the spiritual Seed, today? [Congregation says, "Amen."—Ed.] That don't see the intellectual church. It sees the Word. And It's being called from those big denominations, into the Presence of Jesus Christ. Was that clear? Did you get it? ["Amen."] All right. We'll go further. The Elected, only!
Doctor D.L.Ph., they never see It. They wasn't elected.
E-246 Un atcerieties, tā izredzētība, kas šobrīd tuvojas, tā nav vienkārša aiziešana uz kādu citu valsti, tā ir aiziešana uz Godību, kur viņu vārdi ir ierakstīti Jēra Dzīvības Grāmatā. Tas nav ar dabiskā dzīvnieka, jēra starpniecību, kas izveda Israēlu, kad viņi varēja atkrist no tā un atgriezties atpakaļ. Taču no šī te nevar. Tas notiek zem Dieva Jēra Asinīm, kurš tika nokauts pirms pasaules radīšanas. Un viņu vārdi tika ierakstīti Jēra Dzīvības Grāmatā pirms pasaules radīšanas. Un viņi ir tur, izredzēti. Un, kad šī Gaisma viņus šādi apspīd, tās konfesionālās sienas no viņiem atkritīs, un tur nu viņi iznāks. “Izejiet no viņu vidus,” saka Svētais Gars šajās pēdējās dienās. “Nepieskarieties viņu nešķīstajām lietām. Es būšu jums Dievs; jūs būsiet Man dēli un meitas.” Un tā, skatieties.
E-246 And, remember, this election, is coming now, is just not going to another nation. It's going to Glory, where their names are wrote on the Lamb's Book of Life. Not under the natural, little animal lamb that brought Israel out, that they could backslide from there and go back. But, this can't. This is under the Blood of the Lamb of God that was slain before the foundation of the world. And their names were put on the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. And they're in there, elected. And when that Light flashes over them, like that, them denominational walls drop away from them, and here they come. "Come out from among them," said the Holy Spirit in these last days. "Touch not their unclean things. I'll be God to you; you be sons and daughters to Me." Watch.
E-247 Israēls vēroja. Viņi zināja, ka Dievs darbojas ar Savu pravieti, viņi... Pie viņiem nāca Vārds, un viņi nāca to skatīt, un viņi to redzēja.
E-247 Israel was watching. They knowed that God dealt with His prophets. They… Word come to them, and they come to see It. And they seen It.
E-248 Un tā, intelektuālā zīme, šobrīd mēs to redzam, ka viņi tic savām organizācijām. Viņi joprojām atrodas savās ticības mācībās. Kaut arī viņi...
E-248 And now the intellectual sign, we see it now, that they're believing on their organizations. They're still in their creeds. Yet they…
E-249 Tieši tāds bija Bileāms, kurš uzkāpa tajā pakalna virsotnē, kur atradās Israēls. Tur bija Israēls, nevis valsts, vienkārši klejojoša tauta, un viņi bija vainīgi! Un Moābs, viņu brālis, intelektuālis, organizēts vīrs, uzkāpa pakalna virsotnē kopā ar to bīskapu jeb pravieti, kurš pie viņiem bija, un uzcēla altāri, un pienesa tādu pašu upuri. Taču viņš nespēja ieraudzīt uguns stabu un satriekto Klinti Israēla vidū.
E-249 Just like Balaam was, that come up to the top of the hill, where Israel was. There was Israel, not a nation, it was just a people floating around, and were guilty. And Moab, his brother, the intellectual, the organized man, come up to the top of the hill, with the bishop or the prophet they had, and put up an altar, and offered the same sacrifice. But he failed to see the Pillar of Fire and the smitten Rock among Israel.
E-250 Tāpat tas ir šodien. Intelektuālais prāts skatījās uz tur stāvošo slavenību. Viņi nespēja ieraudzīt to satriekto Klinti. Pat pats bīskaps nespēja ieraudzīt Svētā Gara spēku un Ķēniņa saucienu nometnē. Viņiem neizdevās to ieraudzīt.
E-250 So is it today. The intellectual mind was looking to the celebrity standing there. They fail to see the smitten Rock. Even the bishop, himself, fail to see the power of the Holy Spirit, the shout of the King in the camp. They fail to see it.
E-251 Lūk, tas pats atkal notiek šodien. Dievs izsauc Savus izredzētos cilvēkus, un viņi jau ir izredzēti. Un kam viņi ir izredzēti? Augšāmcelšanai. Un kāda veida zīmi Viņš tiem rāda? Augšāmcelšanās zīmi.
E-251 So, that's the way it is again today. God is calling His elected people, and they are elected now. And now they are elected for what? For a resurrection. And what kind of a sign is He showing them? Resurrection sign.
E-252 Ko Viņš rādīja viņiem toreiz? Atbrīvošanas zīmi, lai atbrīvotu viņus no gūsta, spēka zīmi, kas varēja aizvērt debesis, tas ir, aptumšot debesis.
E-252 What was He showing them then? A delivering sign, to deliver them from the bondage, a sign of power that could shut the heavens or could black the skies.
E-253 Un šobrīd Viņš rāda Sava Dēla augšāmcelšanās spēku, kurš dzīvo viņu vidū, lai augšāmceltu viņus no šī kapa un kapsētas, kurā mēs atrodamies, uz to Zemi, kuru Viņš mums ir apsolījis. Augšāmcelšanās zīme, izsauc ārā no garīgās Ēģiptes un garīgās Bābeles, zinot...
E-253 And now He's showing the power of the resurrection of the His Son living among them, to resurrect them from this grave and graveyard that we're in, to the Land that He's promised to us. Resurrection sign, calling out of spiritual Egypt and spiritual Babylon, knowing.
E-254 Tagad atļaujiet man to pateikt mierīgāk, lai jūs to uztvertu. Darīdams to caur to pašu sistēmu, kuru Viņš izmantoja sākumā; Viņš dara to pašu, padarot aklas neticīgo acis, atvērdams acis ticīgajam. Un ievērojiet, politika dara to tajā intelektuālajā pusē, politika un draudze, politika un valstis, viss pārējais; bet tā otra puse viņiem ir aizvērta, tā ir garīga lieta.
E-254 Let me say this quietly now, that you'll catch it. Doing it by the same system that He did at the beginning, same thing He's doing. Blinding the eyes of unbeliever; open the eyes of the believer. And notice politics doing it on the intellectual side, politics and church, politics and nations, everything; and the other side is hid away from them, a spiritual cause.
E-255 Dievs paņēma vienu cilvēku tuksnesī, apmācīja viņu un atveda viņu atpakaļ, un paņēma visu savās rokās, un izveda tautu. Vai saprotat, ko es gribu pateikt? Viņš nevar izmainīt Savu programmu. Viņš ir Dievs. Viņš nekad nedarbosies ar kādu grupu; Viņš nekad nav tā darījis. Viņš darbojas ar indivīdu, tā Viņš ir darījis un tā Viņš darīs. Un Viņš ir apsolījis Maleahijas 4. [3.] nodaļā, ka Viņš to darīs. Tā tas ir. Tā ka tas ir Viņa apsolījums, kas Viņš bija...apsolījums par to, ka Viņš izdarīs to, ko Viņš ir pateicis, un te mēs esam. Kādiem laimīgiem cilvēkiem mums ir jābūt! Dod viņiem zīmi caur Savu apsolīto Vārda zīmi, apsolīto Vārdu. Viņš apsolīja, ka Viņš to izdarīs, un viņi...“atjaunos cilvēku ticību, cilvēku sirdis atpakaļ uz sākotnējo Vasarsvētku dienas tēvu ticību”. Viņš apsolīja to izdarīt, parādīdams Savas zīmes.
E-255 God took one man in the wilderness, trained him up. And brought him back, and took the thing over, and brought the people out. See what I mean? He cannot change His program. He is God. He'll never deal with a group. He never did. He deals with an individual; and He did, and He will. And He promised, even in Malachi 4, He would do it. That's right. So there is His promise, what He was; promise what He said He would do, and here we are. What a people, happy, we should be; giving them the sign, by His promised Word sign, promised Word. He promised He would do it. And He "shall restore the Faith of the people, the hearts of the people, back to the Faith of the original pentecostal fathers." He promised to do it, showing His signs.
E-256 “Un kā bija Sodomas dienās, tā būs, kad atnāks Cilvēka Dēls.” Kāda veida zīmes redzēja draudzes Sodomā? Ko redzēja intelektuālā draudze? Divus sludinātājus. Bet ko redzēja garīgā draudze, izredzētie, Ābrahams un viņa grupa? Viņi redzēja Dievu, izpaustu miesas ķermenī, cilvēka miesā, kurš varēja izšķirt garu un pateikt, ko aiz Viņa muguras runāja Sāra. “Kā bija Lata dienās, tā būs, kad atnāks Cilvēka Dēls.” Mēs redzam, ka Svētais Gars dara mūsu vidū to pašu, darbodamies cilvēka miesā. Ir pienākusi tā stunda. Saprotat? Mēs jau esam klāt, draugi. Tas ir viss. Iziešana ir sākusies.
E-256 "And as it was in the days of Sodom, so shall it be at the Coming of the Son of man." What kind of a sign did the churches see at Sodom? What did the intellectual church see? Two preachers. What did the spiritual Church, elected, Abraham and his group? Saw God manifested in a body of flesh, of human flesh, that could discern the spirit and tell what Sarah was saying behind Him. "As it was in the days of Lot, so shall it be in the Coming of the Son of man." We see the Holy Spirit among us, doing the same thing, working in human flesh. It's the hour. See? We're just here, friends. That's all. An exodus is on.
E-257 Taču tagad ieklausieties. Kādā veidā Viņš izdarīja to toreiz? Ieklausieties un ieslēdziet savu garīgo domāšanu. Lai Svētais Gars tagad vienkārši noņem to veco vienaldzības apsegu, un skatieties uzmanīgi. Ja Dievs kādreiz pieņem lēmumu kaut ko izdarīt kādā konkrētā veidā, tad Viņš nekad to nevar izmainīt.
E-257 But now notice, He did it then by what? Notice, and put on your spiritual thinking. May the Holy Spirit just lay back the old cap of indifference now, and look close. God ever makes a decision to do anything, one way, He can never change it.
E-258 Ēdenes dārzā, kad Viņš sagribēja cilvēku izpirkt un atvest atpakaļ sadraudzībā, Viņš pieņēma lēmumu – tās bija Asinis. Viņi ir izmēģinājuši izglītību, ir izmēģinājuši konfesiju, ir izmēģinājuši nacionalizāciju un visu pārējo, taču tas nedarbojas. Ir tikai viena vieta, kur Dievs satiksies ar cilvēku – tā ir zem izlietajām Asinīm, kā tas bija Ēdenē. To nevar izmanīt. Vienīgā vieta, kur Dievs satikās Ījaba dienās, bija zem upurjēra. Vienīgā vieta, kur Viņš satikās Israēla dienās, bija zem upurjēra, kā Viņš bija darījis Ēdenes dārzā, zem upurjēra.
E-258 In the garden of Eden, when He wanted to redeem a man back to fellowship, He made a decision: it was the blood. They tried education, they've tried denomination, they've tried nationalize, and everything else, and it never works. There's only one place that God will ever meet with a man, that's under the shed blood, like it was in Eden. It's never changed. Only place God met, in the days of Job, was under the sacrificial lamb. Only place He met in the days of Israel, under sacrificial lamb; like He did in the garden of Eden, under the sacrificial lamb.
E-259 Vienīgā vieta, kur Viņš satiekas šodien, neatrodas konfesijā; tās strīdas un cīnās viena ar otru; tas nav baznīciskumā – viņi joprojām rīkojas tieši tāpat; tas nav intelektuālismā – viņi ir pavisam sapinušies. Bet tas ir zem tā Jēra Asinīm, katrs ticīgais var satikties sadraudzībā, kur atrodas Dzīvība.
E-259 The only place He meets today, is not in the denominations; they fuss and stew amongst one another. Not in church-anity; they still do the same thing. Not in the intellectuals; they're all mixed up. But under the Blood of the Lamb, every believer can meet with fellowship, where the Life is.
E-260 Iziešanas dienās Dievs izvēlējās...Viņš izsauca grupu. Un no tās grupas... Es gribu, lai jūs kaut ko ievērojat. Viņam bija tikai divi, kuri aizgāja uz apsolīto zemi. Ko Viņš izvēlējās, lai viņus izvestu? Vai politiku? Vai organizāciju? Viņš izvēlējās pravieti ar pārdabisku uguns staba zīmi, lai cilvēki nekļūdītos. Tas, ko pateica pravietis, bija patiesība. Dievs nonāca uguns stabā un apstiprināja Sevi, parādīja Savu Vārdu. Vai pareizi? Tieši tā Viņš īstenoja Savu pirmo iziešanu. Viņa otrā iziešana...
E-260 God chose, in the days of the exodus, He called out a group. And out of that group, I want you to notice something, He only got two that went to the promised land. What did He choose to take them out by, politics, organization? He chose a prophet, with a supernatural sign of a Pillar of Fire, that the people wouldn't be mistaken. What the prophet said was the Truth. And God come down, a Pillar of Fire, and vindicated Himself, showed His Word. That right? [Congregation says, "Amen."—Ed.] That's what He brought, His first exodus. His second exodus…
E-261 Dievs vienmēr ir “trijos”. Viņš ir pilnīgs trijos. Jūs visi esat ievērojuši, kā es sludinu, tie vienmēr ir trijnieki un septītnieki. Hm-hm. “Septiņi” ir pabeigtība, “trīs” ir Viņa pilnība. Pirmais, otrais un trešais rāviens, un, ak, viss, pilnīgi viss. Saprotat? Taisnošana, svēttapšana, kristība ar Svēto Garu. Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Viss! Saprotat?
E-261 God always goes in threes. He's perfect in threes. You all notice my preaching, it's always threes and sevens. Uh-huh. Seven is the "complete." Threes is His "perfection." First, Second, and Third Pull. And, oh, all, everything. See? Justification, sanctification, baptism the Holy Ghost. Father, Son, Holy Ghost. Everything! See? Notice.
E-262 Paskatieties, ko Viņš izdarīja pirmajā iziešanā. Viņš sūtīja pravieti, svaidītu ar uguns stabu, un Viņš izsauca to tautu. Tā bija Viņa pirmā iziešana.
E-262 What did He do, the first exodus? He sent a prophet, anointed with a Pillar of Fire, and He called the people out. That was His first exodus.
E-263 Un, kad tuvojās Israēla laika beigas, Viņš atkal atsūtīja Dievu-Pravieti ar uguns stabu. Jānis redzēja, kā tas nonāca no debesīm kā balodis. Un Viņš sacīja: “Es eju pie Dieva, un Es atgriežos pie Dieva.”
E-263 And when Israel's time was up, He sent again, a God-Prophet, with a Pillar of Fire. John saw It descending from Heaven like a dove. And He said, "I go to God and I return to God."
E-264 Pēc Viņa nāves, apbedīšanas un augšāmcelšanās Sauls no Tarsas savā ceļā uz Damasku ieraudzīja to pašu uguns stabu. Un viņš, būdams ebrejs, labi apmācīts Vārdā, sacīja: “Kungs, kas Tu esi?” Viņš zināja, ka tas ir Tas Kungs, tas uguns stabs. Viņš bija ebrejs. Viņš sacīja: “Kas Tu esi?”
Un Viņš sacīja: “Es esmu Jēzus.”
E-264 After His death, burial and resurrection; Saul of Tarsus, on his road down to Damascus, saw that same Pillar of Fire. And him being a Hebrew, well taught in the Word, said, "Lord, Who are You?" He knew it was the Lord, that Pillar of Fire. He was a Hebrew. Said, "Who are You?"
And He said, "I am Jesus."
E-265 Otrā iziešana, Viņš atsūtīja svaidītu Pravieti, kas bija Viņa Dēls, Dievs-Pravietis. Mozus sacīja, ka Viņš būs Pravietis, un Viņam bija uguns stabs, un Viņš darīja brīnumus un zīmes. Un tieši tas Pravietis pateica, ka: “Ikviens, kas Man tic, tos darbus, ko Es daru, arī viņš darīs.”
E-265 The second exodus, He brought a Prophet, anointed, which was His Son, God-Prophet. Moses said He would be a Prophet; and had the Pillar of Fire, and done signs and wonders. And that same Prophet said, that, "Whosoever believeth in Me, the works that I do shall he do also."
E-266 Un, lūk, to pašu Viņš apsolīja iziešanā pēdējās dienās, un Viņš nevar to izmainīt. Un caur zinātniskiem pierādījumiem, caur Gara liecību, caur Gara darbiem mēs šodien to redzam, varenais uguns stabs virzās mūsu vidū; un Jēzus Kristus augšāmcelšanās brīnumi un zīmes izsauc cilvēkus no konfesionālisma uz Jēzus Kristus klātbūtni, lai dzīvotu...aizietu uz to Zemi. Tur nav nekādas kļūdas, draugi; tas nav tas, ko saku es; es esmu vienkārši jūsu brālis. Taču tas ir tas, ko jums pierāda Dievs, tieši tas padara to par patiesību. Tas pats uguns stabs, kuru Viņš lietoja tām divām citām iziešanām, Viņš ir atsūtījis to šodien jūsu vidū un pierādījis to zinātniski. Kā jūs zināt, laikraksts “Life” publicēja to pagājušajā mēnesī, kur...
E-266 And here He promised the same thing in the exodus in the last days, and He cannot change it. And by scientific proof, by the witness of the Spirit, by the works of the Spirit, we see it today, the great Pillar of Fire moving among us; and the signs and wonders of the resurrection of Jesus Christ, calling the people from a denominationalism, into the Presence of Jesus Christ, to live, going to a Land. There no mistake, friends. It's not what I'm saying; I'm just your brother. But, it's what God is proving to you, what makes it the Truth. Same Pillar of Fire He used for the other two, He's brought It among you today, and proved It by scientific. As you know, Life magazine packed It last month, over there. Where…
E-267 Cik daudzi no jums bija šeit un dzirdēja, kā es sacīju, ka tas notiks, vēl pirms tas notika? Man šķiet, ka gandrīz ikviens draudzē.
E-267 How many was here and heard me tell about that, what happened, before it did it? I think, about everyone in the church.
E-268 Te nu tas ir. Viņi to visu neizprot. Zinātnieki mēģina... meklē visus, kas ir to nofotografējuši, “piramīdveida mākonis divdesmit sešu jūdžu augstumā”. Septiņi eņģeļi, kas tur bija attēloti, atnesa atpakaļ un...atnesa jums Dieva Vārdu caur iedvesmu. Tas stāsta jums par to stundu, kurai jūs tuvojaties un kurā jūs dzīvojat. Garīgais prāts to uzreiz uztvers, saprotiet, un sapratīs. Tā ir iziešana! Vienā no šīm dienām mēs aiziesim. Pateicība Dievam. Atcerieties.
Un es beigšu, vēl tikai brītiņu. Man ir desmit minūtes.
E-268 There it is. They don't know what it's all about; the scientists are trying to. Anybody got a picture of It, called in, "A Cloud, twenty-six miles high, in the shape of a pyramid." Seven Angels represent in there, brought back and brought you the Word of God, under the inspiration. It tells you these hours that you're coming and living in. The spiritual mind will pick that right now, see, and get it. It's an exodus. We're going to leave, one of these days. Thanks be to God. Remember.
I'll close, just a minute. I got ten minutes.
E-269 Ievērojiet to uguns stabu, kas viņus izsauca, aizveda viņus uz apsolīto zemi caur pravieša svaidījumu. Uguns stabs, uz kuru viņi varēja paskatīties, veda viņus uz apsolīto zemi caur pravieša svaidījumu. Bet viņi pastāvīgi viņu atraidīja. Vai pareizi? Protams.
E-269 Notice the Pillar of Fire that called them out, led them to the promised land, under the anointing of a prophet. A Pillar of Fire that they could look at, led them to the promised land, under anointed prophet. And they constantly turned him down. That right? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Sure.
E-270 Lūk, es zinu, ka mums ir paredzēta kristīšanas kalpošana. Man šeit ir vēl kādas sešas lapas, man šķiet, taču es tūlīt apstāšos, vēl tikai brītiņu.
E-270 Now, I know we got to have a baptismal service. I got about six pages more here, I guess. But I'm going to stop now, just in a minute.
E-271 Pavērojiet to. Mēs atrodamies izsaukšanā. “Izej no Bābeles, Mana tauta,” sacīja tā eņģeļa balss. No kurienes? No sajukuma. Vai taisnība ir metodistiem? Vai baptistiem? Vai katoļiem? “Izejiet no tā!” Taisnība ir Dievam. Kā tu zini? “Lai ikviena cilvēka vārdi ir meli, bet Mani ir pareizi.” Izejiet no tā! Ko jūs zināt? To pašu uguns stabu, to pašu Gara svaidījumu, kas ved uz apsolīto zemi.
E-271 Watch it. We are in a calling-out. "'Come out of Babylon, My people,' said the angel's voice." Out of what? Confusion. Is the Methodist right, or the Baptist, or the Catholic? "Come out of it." God is right. How do you know? "Let every man's word be a lie, and Mine the Truth. Come out of it." What do you know? The same Pillar of Fire, the same anointing Spirit, leading to the promised Land.
E-272 Ievērojiet, tas veda viņus, izveda viņus, aizveda viņus uz apsolīto zemi, Israēlu, tautu.
E-272 Notice, led them, brought them out, led them to the promised land; Israel, the nation.
E-273 Un tas pats Dievs, tas pats uguns stabs! Tas tikai... “Viņi saka, ka tas fotoaparāts...” Kad jūs lasāt to, ko uzrakstīja Džordžs J. Leisijs... Lūk, ne es. Izlasiet, kā Džordžs J. Leisijs pārbaudīja to fotogrāfiju (FIB pirkstu nospiedumu un dokumentu daļas priekšnieks), lūk, kāds bija viņa atzinums: “Daži saka, ka tā bija dubultā ekspozīcija.” Desmitiem tūkstoši cilvēku ir redzējuši to ar savām acīm. Mēs stāvējām šeit un skatījāmies uz to; jūs skatījāties uz to. Tā tas ir. “Viņi saka, ka tas bija optiskais māns.” Bet ko pateica misters Leisijs? “Šī fotoaparāta mehāniskā acs nenofotografēs psiholoģiju.” Hm-hm. Tur nebija nekāda optiskā māna. Tur bija tas, tas pats uguns stabs.
Vēl viņi saka: “Ak, nu, tā bija ilūzija.”
Nu, visi fotoaparāti, simtiem jūdzes no Toskānas!
E-273 And the same God, the same Pillar of Fire! That only… "They say that the… that that camera…" When you read George J. Lacy; not me, now. You read where George J. Lacy examined that picture. The head of the FBI, for fingerprint and documents, there is his statement. "Someone says, 'A double-exposed lens.'" Tens of thousand of people have looked at It, with their own eyes. We stood here and looked at It. You've looked at It. [Congregation says, "Amen."—Ed.] It isn't. "They said, 'It was an optical illusion.'" What did Mr. Lacy say? "The mechanical eye of this camera won't take psychology." Uh-huh. Wasn't no optical illusion. It's there, the same Pillar of Fire.
Then they say, "Oh, well, that was illusion."
Now, cameras, all, for in hundreds of miles of Tucson!
E-274 Sešus mēnešus pirms tas notika, jums tika pateikts caur Svēto Garu, ka es došos uz turieni, lai iegūtu to vēsti. Jo tā piramīda bija aprakstīta no ārpuses, kā tas brālis redzēja sapnī, un es to izskaidroju jums. Tas ir pilnīgs skaidrojums. Un tā, visi taisnošanas, svēttapšanas, Svētā Gara kristības noslēpumi ir izskaidroti. Lūk, savācot tos visus pazaudētos galus, to, kas bija apslēpts septiņos zīmogos, nevis septiņas draudzēs... Tos noslēpumus atklāja tie septiņi zīmogi. Un pēc tam Viņš atvēra to lietu tur augšpusē, un tur atradās klints baltā krāsā, bet uz tās nebija uzrakstīts nekas – tas bija noslēpums.
E-274 Six months before it happened, we told you, by the Holy Spirit, I would be going there to pick up the news. Because, the pyramid's Writing on the outside, as the brother had the dream, I interpreted it to you. That's the entire interpretation. Now, all the mysteries of justification, sanctification, baptism the Holy Ghost, was done explained. Now picking up the loose ends of that, which was concealed in the Seven Seals, not the seven churches. The Seven Seals reveal the mysteries. And then He opened this thing up, at the top, and found a Rock in there, white, but had never been wrote on. It was a mystery.
E-275 Devos uz Toskānu, izstāstīju to, pirms tas notika. Es stāvēju uz ziemeļiem no Toskānas, šeit atrodas liecinieki, kad notika tas sprādziens, kurš teju vai noslaucīja kalnus. Un tajā pašā laikā tur augstu gaisā karājās gaismas aplis. Kad zinātnieki tagad to nofotografēja... Divdesmit sešu jūdžu augstumā, piecas reizes augstāk nekā migla vai vēl kaut kas. Un viņi pat nevar saprast, no kurienes tas uzradās.
E-275 Go to Tucson; foretell it before it happened. Stand north of Tucson, witnesses standing here with it, when a blast come, that shook the mountains off the ground, almost. And at the same time, a circle of Light hanging yonder in the air, when the science took the pictures now. "Twenty-six miles high," about five times the distance of fog or anything could be. And they can't even find what did it.
E-276 “Vakara laikā atspīdēs gaisma, un ceļu uz godību redzēsi tu,” ja tu esi izredzēts. Ja tā Sēkla nokritīs uz sausas augsnes vai uz klints, tad nekas nenotiks; cieta, akmeņaina sirds, kas grib būt vienaldzīga. Taču, ja Tā nokritīs mīkstā, auglīgā ticības augsnē, tā atnesīs kristieti, kurš nes Gara augļus.
E-276 "It shall be Light about the evening time." The path to Glory you will surely find, if you're elected. That Seed falls upon dry grounds, upon rocks, it'll never do nothing; hard, stony hearts that wants to be indifferent. But if It'll fall upon the soft, mellow ground of faith, It'll bring forth a Christian, bearing fruits of the Spirit.
E-277 Paskatieties, kā Dievs to izdarīja. Tagad Viņam ir tas pats uguns stabs. Tas ir apstiprināts.
Kāds sacīja: “Kāpēc tu neej un neizstāsti par to tiem zinātniekiem?”
E-277 Notice how that God did that. Now He's got that same Pillar of Fire. That's vindicated.
Somebody said, "Why don't you go tell them scientists about That?"
E-278 Vai jūs domājat, ka viņi tam noticētu? “Nemetiet savas pērles cūku priekšā.” Jēzus pateica to nedarīt. Man nav vadības to darīt, kaut arī es dzīvoju tajā pašā pilsētā, kur viņi uz to aicināja. Es biju nodomājis, ka es iešu, taču Svētais Gars pateica: “Neej. Tas nav viņiem. Atgriezies un izstāsti to dievnamā.” Labi.
E-278 You think they'd believe It. "Cast not your pearls before swine." Jesus said not to. I have no leadings to do it, yet living right in the city there where they was calling for it. I thought I'd go down. The Holy Spirit said, "Stay away. It's not to them. Go back and tell the tabernacle." All right.
E-279 Un tā notiks... “Ja tas, ko viņi sacīs, notiks, tad atcerieties, esmu runājis Es,” saka Tas Kungs, saprotiet, “pirms tas notiek.” Tur nu tas notiek. Ieklausieties Bībelē, Dieva Balss sauc uz jums šajā dienā.
E-279 "And it shall come to pass. If what they say comes to pass, then, remember, I have spoken," the Lord says, "see, before it happens." There it happens. Listen to the Bible, the Voice of God calling to you in this day.
E-280 Un tā, es gribu, lai jūs ievērojat, ka tas pats uguns stabs atkal ved cilvēkus uz apsolīto Zemi, uz Tūkstošgadu Valstību. Kā mēs uzzinājām zem šī sestā zīmoga iedvesmas, tas nekad agrāk nebija mācīts, ka zemei ir jātiek attīrītai Tūkstošgadu Valstībai. Uguns stabs ved viņus uz Tūkstošgadu Valstību.
E-280 Now I want you to notice. This same Pillar of Fire is leading the people again to a promised Land, the Millennium. Where, we found, under the inspiration of this Sixth Seal, (it's never been taught before), how the earth has to be purified for the Millennium. The Pillar of Fire is leading them to a Millennium.
E-281 Un paskatieties, tas uguns stabs, kas izveda Israēlu no verdzības tajā iziešanā, uguns stabs, Dieva vadīts... Dievs bija tas uguns, un uguns stabs svaidīja tikai pravieti. Tam uguns stabam bija jāstāv kā debesu lieciniekam, ka Mozus bija izsaukts.
E-281 And notice the Pillar of Fire that led Israel from the bondage, in that exodus; the Pillar of Fire, under the leadership of God… God was the Fire, and the Pillar of Fire only anointed the prophet. The Pillar of Fire was to stand as a Heavenly witness that Moses was called out.
E-282 Vai atceraties Dātanu un pārējos, kas sacīja: “Nu, mums būtu jāizveido organizācija. Mozu, tu uzņemies pārāk daudz. Vai tu mēģini pateikt, ka tu esi vienīgais svētais mūsu vidū? Visa Tā Kunga sanāksme ir svēta. Kā tu vari ko tādu uzņemties?”
E-282 You remember Dathan, them, said, "Well, we ought to start an organization. Moses, takes too much upon yourself. You try to say you're the only holy one among us. All the congregation of the Lord is holy. How can you take this upon yourself?"
E-283 Tad Mozus krita ar seju uz zemes un sāka raudāt. Dievs pateica: “Atdalies no viņa, Es vienkārši atvēršu zemi un viņu aprīšu.” Līdzība. Kā varēja... Mozus pateica viņiem, ka viņš sacīja viņiem to, ko bija pateicis Dievs; Dievs apstiprināja, ka tā ir patiesība.
E-283 And Moses fell on his face and started weeping. God said, "Separate yourself from him. I'll just open up the earth and swallow him away." Type. How can… Moses told them that he was telling them what God had said, God vindicating It to be the Truth.
E-284 Pat Mirjama, būdama praviete, un Ārons smējās par Mozu, jo tas bija apprecējis etiopiešu meiteni, izsmēja viņu. Un Dievs sadusmojās, jo tika runāts pret Viņa kalpu. Ko Viņš izdarīja? Viņš izsauca viņus ārā pie telts vārtiem, un Mirjama...kaut arī viņa bija praviete, bet Mozus bija kas vairāk nekā pravietis, vairāk nekā kaut kāds pravietis. Viņš sacīja: “Vai tad jūs Dieva nebīstaties? Ja jūsu vidū ir pravietis, tad Es, Tas Kungs, runāšu uz viņu vīzijās un darīšu viņam Sevi zināmu sapņos, taču,” sacīja, “ne ar Mozu.” Sacīja: “Vai tad jūs Dieva nebīstaties?” Tai pat brīdī viņa teju vai nomira no spitālības. Jūs to zināt.
E-284 Even Miriam, the prophetess herself, and Aaron, laughed at Moses, for marrying that Ethiopian girl, making fun of him. And God got angry; speak against His servant. What did He do? He called them out to the tabernacle door. And Miriam, yet, she was a prophetess. But Moses was more than a prophet, more than a prophet. He said, "Don't you fear God? If there's a prophet among you, I the Lord will speak to him in visions, and make Myself known to him in dreams, but," said, "not Moses." Said, "Don't you fear God?" And she—she was half dead with leprosy, that minute. You know that.
E-285 Vai tad Viņš nepateica: “Jānis Kristītājs... Vai jūs gājāt skatīt pravieti? Jā, vairāk nekā pravieti.” Kāpēc? Kāpēc viņš bija vairāk nekā pravietis? Viņš bija derības, šķirsta vēstnesis, kas savienoja kopā tos divus periodus.
E-285 Didn't He say, "John the Baptist. Did you go out to see a prophet? Yes, more than a prophet"? Why? Why was he more than a prophet? He was the messenger of the Covenant, the ark that blended those two dispensations together.
E-286 Un šodien mūsu vidū šis varenais Svētais Gars ir vairāk nekā pravietis. Tas ir Dievs, izpausts mūsu vidū ar Savu Vārdu, lai to pierādītu. Dara vairāk nekā kāds pravietis, tūkstoš reižu vairāk, nekā dara pravieši.
E-286 And today, the… what we have among us, this great Holy Spirit, is more than a prophet. It's God manifested among us, with His Word to prove it. Does more than a prophet, thousand times more than the prophets do.
E-287 Ēlija, viens no lielākajiem tā perioda praviešiem, izdarīja tikai četras pārdabiskas lietas visā savas dzīves laikā, astoņdesmit ar kaut ko gados. Bet Elīsa ar divkāršo devu izdarīja astoņas.
E-287 Elijah, the one of the greatest prophets of the age, only done four things supernatural, in all of his life of eighty-some years. And Elisha, with a double portion, done eight.
E-288 Taču mēs redzam tūkstošu tūkstošus paši ar savām acīm, skatāmies uz Tā Kunga eņģeli uguns stabā. Zinātniski pētījumi ir darījuši to zināmu pasaulei, viņi zina, ka tas viņus nosodīs. Ko izdarīja tas Jērs, Tā Kunga eņģelis, kas bija Kristus? Vai jūs ticat tam?
E-288 And we see thousands times thousands, with our own eyes, look at the Angel of the Lord, in a Pillar of Fire. Scientific search, taking it to the world, knowing that they're going to be judged by It. What did that Lamb do, that Angel of the Lord, which was Christ? You believe it? [Congregation says, "Amen."—Ed.]
E-289 Jāņa Evaņģēlija 6. nodaļā viņi visi dzēra to ūdeni un priecājās, un līksmojās. Viņš pateica: “Es esmu Dzīvības Maize, kas nonāk no Dieva no debesīm. Es esmu tā Klints, kas bija tuksnesī.”
E-289 Saint John 6. They was all drinking this water, and having a big time and rejoicing. He said, "I'm the Bread of Life that come from God out of Heaven. I'm that Rock that was in the wilderness."
E-290 Viņi sacīja: “Tagad mēs zinām, ka Tu esi traks. Tu esi traks, uz Tevis ir ļaunais gars. Tu esi prātā jucis cilvēks ar ļauno garu.” Ziniet, uz cilvēkiem ir tāds gars, reizēm viņi kļūst ļoti reliģiski aktīvi. Viņi sacīja: “Tu...Tu esi velns, un tev ir ļaunais gars. Tu esi samarietis, un uz Tevis ir ļaunais gars.” Sacīja: “Nu, Tev taču nav vairāk par piecdesmit gadiem, bet Tu saki, ka esi redzējis Ābrahāmu.”
E-290 They said, "Now we know You're crazy. You're—You're crazy. You, You got a devil on You. You're a crazy Man, with a devil." You know, people get a spirit on them, sometime they get very active, religious. They said, "You're—You're a devil. You got a devil on You. You're a Samaritan, and You got a devil on You." Said, "And here, You're not even no more than fifty years old, and say You 'seen Abraham'?"
E-291 Es redzu, kā Viņš atkāpjas pāris pakāpienus atpakaļ, saka: “ES ESMU, KAS ES ESMU. Pirms bija Ābrahāms, ES ESMU.” Tas bija degošais uguns, tas uguns stabs krūmā.
E-291 I can see Him step back a couple steps. Said, "I AM THAT I AM. Before Abraham was, I AM." That was a burning Fire, that Pillar of Fire in the bush.
E-292 Kad Viņš nomira un trešajā dienā augšāmcēlās un Sauls satikās ar Viņu uz ceļa, Viņš atkal bija atgriezies tajā uguns stabā. Sacīja: “Es atnācu no Dieva, un Es eju pie Dieva.”
E-292 When He died, and rose on the third day, and Saul met Him on the road down, He was back to that Pillar of Fire. Said, "I come from God, and I go to God."
E-293 Kad Pēteris bija cietumā, tur ienāca tas uguns stabs, atvēra durvis un izveda viņu ārā. Pareizi.
Uz kurieni viņus veda tas uguns stabs?
E-293 When Peter was in prison, that Pillar of Fire come in, opened the doors and took him on the outside. That's right.
Where did that Pillar of Fire lead them?
E-294 Lūk, atcerieties, Mozus nebija uguns stabs. Viņš bija tas svaidītais līderis zem tā uguns staba, bet uguns stabs tikai apstiprināja viņa vēstījumu ar brīnumiem un zīmēm.
E-294 Now, remember, Moses was not the Pillar of Fire. He was the anointed leader, under that Pillar of Fire, and the Pillar of Fire only vindicated his Message with signs and wonders.
E-295 Un tas uguns stabs veda viņus uz zemi, kuru Dievs bija viņiem apsolījis, kur Viņš pats grasījās reiz kļūt par miesu viņu vidū. Vai pareizi? Ko viņi izdarīja? Kurnēja un bija neapmierināti, un visu ko tādu, parādot, ka tas notika zem parasta jēra asinīm.
E-295 And that Pillar of Fire led them to the land that God promised them, where He, Himself, would be made flesh among them, someday. That right? [Congregation says, "Amen."—Ed.] What did they do? Murmured and squirmer-ed, and everything else, to show it was under the blood of an ordinary lamb.
E-296 Taču šajā reizē (slava Dievam!) tas stabs, kuru mēs redzam mūsu vidū, šis uguns stabs ievedīs mūs Tūkstošgadu Valstībā, kur Viņš atgriezīsies pie Savas tautas tajā varenajā Tūkstošgadu valdījumā pēc šīs iziešanas, kur mēs mūžīgi dzīvosim kopā ar Viņu. Viņam vienmēr ir Tēva Vārds, vienmēr pierāda, ka Tas ir pareizs.
E-296 But this time (glory to God), the Pillar that we see among us, the Pillar of Fire will lead us to the Millennium, where He will return to His people in that great Millennium reign after this exodus, where we'll live Eternally with Him. He always has the Word of the Father, always proves that It's right.
E-297 Mēs esam iziešanā. Un pēc brītiņa mēs dosimies prom un izslēgsim lentes. Ak, mani draugi, mani brāļi un klātesošie, un tie, kas klausās šīs lentas, atļaujiet man kā jūsu brālim un Dieva valstības pilsonim... Izejiet šajā iziešanā! Jo visi, kas paliks, saņems zvēra zīmi. Izejiet no Bābeles! Izejiet no šī sajukuma! Izejiet no šīm sistēmām un kalpojiet dzīvajam Dievam. Lai tas varenais derības eņģelis...
E-297 We are in an exodus. And leaving, and turning the tapes off in a moment. Oh, my friends, my brothers, both present and that will hear the tapes, let me… as your brother and citizen of the Kingdom of God. Come out, in this exodus, for all that's left behind will bear the mark of the beast. Come out of Babylon. Come out of this confusion. Come out of these systems, and serve the living God. Let…
E-298 “Jēzus Kristus, būdams Dieva attēls, neuzskatīja par laupījumu līdzināties Dievam.” Un tā, Viņš ir uguns stabs tajā pašā veidolā, kādā Viņš bija toreiz, īstenodams to pirmo iziešanu, īstenodams otro iziešanu, un, lūk, Viņš ir šeit ar trešo iziešanu.
E-298 This great Angel of the Covenant! "Jesus Christ, in the form of God, thought it not robbery, but become equal with God." Now He's a Pillar of Fire, in the same form that He was back there, bringing that first exodus, bringing the second exodus, and here He is with the third exodus.
E-299 Ko Viņš izdarīja pirmajā iziešanā? Viņš izdeva viņus no fiziskās zemes uz fizisko zemi.
E-299 The first exodus, what did He do? He brought them out of a natural land, to a natural land.
E-300 Otrā iziešana – Viņš izveda viņus no tā garīgā stāvokļa uz garīgo kristību ar Svēto Garu.
E-300 The second exodus, He brought them out from a spiritual condition, into a spiritual baptism of the Holy Ghost.
E-301 Tagad Viņš ved viņus no garīgās Svētā Gara kristības atpakaļ uz to Mūžīgo Tūkstošgadu Valstību un uz to vareno nākamību. Tas pats uguns stabs caur to pašu svaidīto sistēmu, tas pats Dievs, kas dara tās pašas lietas! Un tas pats Vārds, kas izziņoja pirmo, izziņoja otro. Tas pats Vārds, kas izziņoja otro, izziņoja trešo, un nu mēs redzam to mūsu vidū.
E-301 Now He is bringing them from the spiritual baptism of the Holy Ghost, right back into the Eternal Land of the Millennium and the great Hereafter. Same Pillar of Fire, by the same anointed system, the same God doing the same things! And the same Word, declared the first one, declared the second one. The same Word, declared the second one, has declared the third one, and here we see It among us.
E-302 Izejiet! Ak, izejiet no tā haosa! Atnāciet pie dzīvā Dieva! Atnāciet pie Vārda! “Un Vārds kļuva par miesu un mājoja mūsu vidū.” Un tagad Viņš ir mūsu miesā, mājodams mūsu vidū. Izejiet un kalpojiet dzīvajam Dievam.
E-302 Come out. Oh! Come out of this chaos. Come to the living God. Come to the Word. "And the Word was made flesh and dwelt among us." And now He's in our flesh, dwelling among us. Come out and serve the living God.
E-303 Kamēr mēs nolieksim mūsu galvas...[Kāds brālis runā mēlēs, cits brālis iztulko–Tulk.]
E-303 While we bow our heads. [A brother speaks in another tongue. Another brother gives an interpretation—Ed.]
E-304 Ar noliektām galvām, no savas dvēseles dziļumiem, no visa, kas ir jūsos, dziļumiem, vai jūs gribat atcerēties... Vai jūs esat gatavi izbeigt visas šīs pasaules lietas un dzīvot Dievam? Lūk, ja jūs nedarāt to pilnīgi apzināti, tad nedariet to. Taču, ja jūs patiešām apzināties to no visas sirds, ka jūs tagad esat pārliecināti...kā Savas kalpošanas beigās sacīja Jēzus: “Vai tagad jūs ticat?” Vai jūs esat pārliecināti, ka visas šīs lietas ir pareizas, Dieva apstiprinātas un ka mēs esam pēdējā laikā, un tagad jūs patiešām gribat atnākt pie Kristus? Ieiet šajā iziešanā, kas izsauc no vienaldzības, konfesionālisma, šīs pasaules idejām un lietām, un jūs gribat pilnībā atdoties Viņam, un iziet šajā iziešanā uz to svētīto apsolīto Zemi? Tad paceliet, lūdzu, savu roku, kamēr mēs lūgsimies. Vai jūs patiešām esat pārliecināti, ka jūs gribat iziet? Ikviens?
E-304 With your heads bowed. From the depths of your soul, from the depths of all that's in you, are you willing to remember to… You are ready to stop all the things of the world, and live for God? Now, if you don't mean this, don't you do it. But if you do mean it, with all your heart, that you're now convinced. As Jesus said, at the end of His ministry, "Now do you believe?" Are you convinced that these things are right, vindicated by God, and that we're at the end time, and you truly want to come to Christ now? Come in this exodus, of calling out of indifference, denominationalism, ideas and things of the world. And you want to surrender wholehearted to Him and come out in the exodus, for the blessed promised Land, will you raise your hands while we pray? Are you really sure that you want to come out, everyone?
E-305 Debesu Tēvs, tie, kuriem ir paceltas rokas, lai viņi tagad iziet, Kungs. Lai Svētais Gars, balstoties uz Vārda apsolījumu, lai Svētais Gars ienāk viņu sirdīs. No šiem sanākušajiem šeit pacēlās, man šķiet, apmēram divdesmit rokas, Tēvs, tiem, kuri ir pārliecināti un zina, ka tā ir taisnība, un viņi grib iziet.
E-305 Heavenly Father, those who have their hands up, let them come out now, Lord. Let the Holy Spirit, upon promise of the Word, let the Holy Spirit move into their hearts. Out of our congregation, there was about twenty hands, I suppose, Father, that's satisfied and knows that it's—that it's true, and they want to come out. If there was…
E-306 Ja jau Israēla iziešanas laikā no divarpus miljoniem cilvēku tikai divi aizgāja līdz tai zemei.
E-306 In the days of the coming out of Israel, out of two and a half million people, only two made the land.
E-307 Jēzus Kristus laikā to izdarīja aptuveni simtu divdesmit.
E-307 In the days of Jesus Christ, there was about a hundred and twenty made it.
E-308 Un tagad, šīs pasaules beigu dienās, Tu pateici: “Šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, un tikai nedaudzi to atradīs; bet plats ir ceļš, kas ved uz pazušanu, un daudzi ies pa to.” Šie Vārdi nezudīs, tie ir Tavi.
E-308 And now, in the days of the ending of the world, You said, "Strait is the gate, and narrow is the way, and but few there will be that find it. But broad is the way that leads to destruction, and many will go in." Them Words cannot fail. They are Yours.
E-309 Tagad es lūdzu par viņiem, Kungs. Es lūdzu, lai šajā stundā Tu caur Savu Svēto Garu veic viņu siržu apgraizīšanu. Aizvāc prom visas šīs pasaules lietas. Apgraizi viņu ausis, lai viņi varētu skaidri dzirdēt Dieva balsi, kas aicina caur Viņa Vārdu un caur šī laika Gaismu. Un dāvā, Kungs, lai viņu acis atveras, lai viņi ieraudzītu Dieva godību šajā pēdējā, noslēdzošajā stundā. Tu sacīji: “Visi, kurus Man ir devis Tēvs, atnāks, un Es augšāmcelšu viņus pēdējā dienā.”
E-309 Now I pray for them, Lord. I pray that You will, this hour, by Your Holy Spirit, circumcise them hearts. Take out all the things of the world. Circumcise their ears, for they can hear plainly the God's Voice, calling, through His Word and through the Light of the day. And grant, Lord, that their eyes will be open, that they might see the glory of God in this last closing hour. You said, "All that the Father has given Me will come, and I'll raise them up at the last day."
E-310 Kungs, varbūt šeit ir daudz tādu, kuri vēl nesaprot. Es lūdzu, lai Tu darbojies ar viņiem un dāvā viņiem vēl kādu iespēju, Kungs, lai viņi varētu saprast, lai viņi dzirdētu, kā Tu runā caur Savu Vārdu, pierādīdams Sevi; un tad runā uz mums pārdabiskā balsī, un tad to iztulko; lai cilvēki redzētu, ka Tavi varenie darbi pierāda, ka tā ir patiesība saskaņā ar Bībeli. Es lūdzu, Dievs, lai tagad Tu piedod mums mūsu grēkus.
E-310 Lord, maybe there's many here that doesn't as yet understand. I pray that You'll deal with them, and will let them have another opportunity, Lord, that they might be able to understand, to hear You speaking through Your Word, proving Yourself; and then speak to us in the supernatural voice, and then with an interpretation; to see Your great works proving It true, according to the Bible. I pray, God, that You'll forgive us of our sins, now, and as I laying myself across this Word.
E-311 Un, kad es paļaujos uz šo Vārdu, Dievs, es atceros, ka tikai pirms nedēļas es uzgūlos mirušam cilvēkam, kurš gulēja šeit uz grīdas. Es redzēju, kā varenais Svētais Gars atveda viņu atpakaļ dzīvē. Viņa acis bija dziļi aizgriezušās, gulēja miris, un tikai ar dažiem vārdiem piesaukdams Tavu Vārdu, es ieraudzīju viņu dzīvu. Un, lūk, šodien viņš ir šeit, dzīvs. Kungs, Tu esi tas pats Dievs, kurš, kad Pāvils uzgūlās tam zēnam, kurš tik ilgi bija klausījies, kā viņš sludināja...uz tā cilvēka, kas izkrita pa logu. Tu esi tas pats Dievs, kurš var atjaunot dzīvību. Mēs pateicamies Tev, Tēvs. Lai... Varbūt neticīgais neticēs, taču mēs ticam, Kungs. Tu esi pierādījis mums Sevi.
E-311 God, I'm thinking that, just a week ago, I—I laid myself across a dead man on the floor here. I seen the great Holy Spirit bring him back to life. His eyes turned back in the back of his head, laying, dead. Just a little, few words of calling Your Name, I seen him live. Here he is today, alive, yet. Lord, You're the same God, that, when Paul laid hisself across that boy, listening to him preach so long, that man that fell from the window. You're the same God that can restore life. We thank You, Father. May… The unbeliever may not believe. But we believe, Lord. Thou hast proved Yourself to us.
E-312 Tagad, lai manas sirds domas, mana prāta domas, mans spēks un viss saplūst ar šo Vārdu. Un lai Vārds un es, Kungs, kopā ar ļaudīm, maršējam uz Dieva Valstību. Dāvā to, Kungs. Piedod mūsu grēku, dziedini mūsu slimības. Un padari mūs par Tavas Valstības padotajiem.
E-312 Now let the meditation of my heart, and the thoughts of my mind, my strength and all, be melted into this Word. And let the Word and I, together, Lord, with the people, march towards the Kingdom of God. Grant it, Lord. Forgive our sins. Heal our sickness, and make us subjects of Your Kingdom.
E-313 Un tagad, kad nāk šie cilvēki, Kungs, un baseins ir atvērts, ūdens ir gatavs, un pēc dažām minūtēm sāksies kristības, mēs atceramies, ka tad, kad tika sludināts tas pats Evaņģēlijs, Bībele saka: “Visi, kas noticēja, tika kristīti.”
E-313 And now, as these are coming, Lord, and the pool is being opened, the water is ready, and the baptism will be starting in a few minutes, we remember when this same Gospel was preached, the Bible said, "As many as believed was baptized."
E-314 Lūk, šeit stāv lakatiņi, Kungs, kurus es svētu Jēzus Kristus Vārdā slimnieku dziedināšanai. Tad, kad...
E-314 Here is handkerchiefs laying here, Lord, that I bless in the Name of Jesus Christ, for the healing of the sick. Then when…
E-315 Mūsu dievkalpojumi ir gari, ieilguši, jo laiks ir vēls. Mums ir jāieliek Vārds, kamēr vēl ir augsne, kur to ielikt, jo tuvojas auksta ziema. Mēs redzam, ka lapas nokrīt, un mēs zinām, ka ziema ir tuvu. Mums ir jāsarušina virsma un jāapglabā sēkla. Tāpēc es lūdzu, Debesu Tēvs, lai Tu runā uz katru sirdi.
E-315 Our services are long, drawed out, for the hours are late. We must put the Word in while there is a ground to put It in, for the cold winter is coming. We see it. The leaves are falling, and we know that winter is close at hand. We must scratch the surface and bury the Seed. So, I pray, Heavenly Father, that You will speak to every heart.
E-316 Un Bībelē ir teikts: “Visi, kas noticēja, tika kristīti.” Un, Kungs, ja ir...šeit ir daudzi, kas ir noticējuši, bet vēl nav kristīti Tava iemīļotā Bērna Jēzus Vārdā; lai viņi atnāk šajā rītā, maigi un pazemīgi, un atzīdamies savā grēkā, un mirstot šīs pasaules lietām, lai tiktu apbedīti, lai ietērptos Jēzus Kristus Vārdā, lai turpmāk ar Svētā Gara palīdzību dzīvotu dievbijīgi. Mēs tagad uzticam viņus Tev, Kungs, šim mērķim, Jēzus Kristus Vārdā. Āmen.
E-316 And the Bible said, "As many as believed was baptized." And, Lord, if there's now many here that has believed, and never been baptized yet in the Name of Thy beloved Child, Jesus, may they come this morning, sweetly and humbly, and confessing their sin, and dying out to the things of the world; to be buried, to take on the Name of Jesus Christ; to live godly, hereafter, by the help of the Holy Spirit. We commit them to You now, Lord, for this purpose, in the Name of Jesus Christ. Amen.
E-317 Tagad mēs nododam kalpošanu brālim Nevilam, ja viņam ir kaut kas sakāms, gatavojoties kristīšanai.
E-317 Now we turn the service to Brother Neville, and whatever he's got to say, while getting ready for baptismal service.
E-318 Un šovakar septiņos trīsdesmit, ja Tas Kungs gribēs, es gribu ierakstīt vēl vienu vēstījumu. Lai Dievs svētī jūs līdz tam laikam.
E-318 And tonight, at seven-thirty, the Lord willing, I want to tape this other Message. God bless you till then.

Наверх

Up