Pilnīga ticība

Perfect Faith
Datums: 63-0825E | Ilgums: 1 stunda 45 minūtes | Tulkojums: Rīga
Džefersonvila, Indiānas štats, ASV
E-1 Mūsu Debesu Tēvs, šovakar mums ir viens nodoms. Mēs esam sapulcējušies kopā, lai tikai ticētu, vienkārši ticētu Kungam Jēzum. Šovakar šeit ir tādi, kas ir slimi un nomocīti, un mēs esam veltījuši mūsu...mūsu vakara dievkalpojumu slimu un salauztu ķermeņu dziedināšanai. Tagad, kā tas dziedātājs tikko nodziedāja to skaisto dziesmu “Tad atnāca Jēzus”, iznāc šovakar uz skatuves Tu, Kungs, mūsu dēļ, un dziedini visus cietējus, lai šovakar mūsu vidū nepaliek neviens savārgušais. Dāvā to, Kungs, un palīdzi mums, kad mēs skatāmies uz tavu Vārdu, lai atrastu šai stundai pietiekamu ticību. Mēs prasām to Jēzus vārdā. Āmen.
E-1 Our Heavenly Father, that is our intention tonight. We have assembled together to only believe, just believe the Lord Jesus. There are those here, tonight, who are sick and afflicted, and we have dedicated our—our—our service tonight to the healing of the sick and broken body. Now, as the singer just sang that beautiful hymn, Then Jesus Came, may You come on the scene for us tonight, Lord, and heal all that's afflicted, and there won't be a feeble person in our midst tonight. Grant it, Lord, and help us as we look to the Word now to find faith sufficient for this hour. We ask it in Jesus' Name. Amen.
E-2 (Kam tās pieder?) Te ir brilles, kuras kāds ir pazaudējis, tās tika atrastas draudzē. Ja kāds... Ja tās pieder tev, nu, tad tās ir šeit, uz platformas, uz kanceles.
E-2 [Brother Branham speaks to someone on the platform—Ed.] There's a pair of glasses here, that someone has lost, and been found in the church. If anybody… if they belong to you, well, they're here on the platform, on the pulpit.
E-3 Un tā, es zinu, ka daudzi strādā un viņiem ir agri jādodas mājās, tāpēc es nerunāšu pārāk ilgi; un tad mums būs lūgšanu rinda, lai palūgtu par slimajiem. Tas dod man iespēju pagūt uz dažiem steidzamiem gadījumiem, kas tikko kā bija istabā, es pievērsos tiem nupat pirms ierašanās un šajā pēcpusdienā. Daži no viņiem, protams, ir ļoti, ļoti slimi un smagi. Un es arī zvanu un lūdzos par slimajiem, redzēdams, kā mūsu Kunga Jēzus roka dziedina slimos un nomocītos un cik Viņš ir brīnišķīgs!
E-3 Now, I know that many are working, and they have to go home early, and so I won't speak very long; and then have a prayer line to pray for the sick. That gives me an opportunity to—to catch up in some of the emergencies that just been in the room, catch them just now before coming in, and this afternoon. Some of them, of course, is very, very bad and violent. And I been making the calls, too, and praying for the sick. Seeing the hand of our Lord Jesus heal the sick and the afflicted, just how wonderful He is!
E-4 Un tā, ne pārāk bieži mums ir šādi dziedināšanas dievkalpojumi, jo parasti mēs...Svētais Gars atnāks, ja ir kāds kritisks gadījums, un Viņš uzreiz veiks atpazīšanu un noskaidros, un kaut ko par to pateiks. Pēc tam tie pārējie, nu, mēs vienkārši...varbūt tas nav nekas slikts, tāpēc mēs vienkārši tā arī turpinām. Bet es nodomāju, šodien būdams šeit divas reizes, ka mums vajadzētu vienu dievkalpojumu veltīt lūgšanām par slimajiem. Es ticu slimnieku dziedināšanai. Es ticu, ka tā ir Bībeles pavēle. Mēs nevaram sludināt to bez...pilno Evaņģēliju, neiekļaudami to.
E-4 Now, not too often do we get into these healing services, because usually we… the Holy Spirit will come around if there's any emergency case, and discern it right quick, and pick it out and say something about it. Then the rest of them, why, we just… maybe it's nothing too bad, so we just pass it on by. And I thought, being here twice today, it should be that we dedicate one service for a prayer for the sick. I believe in healing the sick. I believe it is a Bible command. We cannot preach that, without… the full Gospel, without including that.
E-5 Lūk, iespējams... Es vēl nezinu, es šovakar vēl neesmu zvanījis uz mājām, bet varbūt nākamajā svētdienā es atkal būšu šeit. Un, ja jūs...ja jūs šonedēļ neko no mums nedzirdēsiet, ja Billijs jums nepaziņos (viņš to zinās nedaudz vēlāk šonedēļ), ja jums nekas netiks paziņots, tad nākamajā svētdienā mēs atkal būsim šeit; jo tad jums būs Darba svētki, saprotiet, lai atpūstos, un tāpēc...jeb lai pabūtu mājās. Saprotat? Un tāpēc mēs pamēģināsim, ja Tas Kungs gribēs. Un tā, nu, ja jums netiks paziņots... Es domāju, ka Billijs jums nosūta kartīti vai paziņo caur dievkalpojumiem kaut kādā veidā; tāpēc, ja viņš jums nepazvana, tad es atgriezīšos nākamajā svētdienā. Brāli Nevil, vai viss ir kārtībā ar vienu dievkalpojumu? Nu, lieliski.
E-5 Now, it's possible… I don't know yet, I haven't called home yet tonight, it may be possible that next Sunday I'd be through here again. And if you—if you don't hear from us this week, if Billy don't let you know (he'll know a little later on in the week), if you don't hear it, then we'll be here again next Sunday; 'cause that gives you Labor Day, you see, to rest up, and so… or to get home on. See? And so we'll try, the Lord willing. Now, well, if you don't hear… I think Billy drops you a card, or tells you through the services some way, so if he doesn't call you, then I'm coming back for—for this next coming Sunday. If, Brother Neville, it's all right, one of the service? [Brother Neville speaks to Brother Branham—Ed.] Oh, that's fine.
E-6 Ja kāds vēlas zināt, šis te mazais Kolinss... Un septiņu zīmogu laikā ārsti pateica šim mazajam zēnam, kuram bija reimatiskais drudzis, ka viņam būs jāguļ uz muguras un jādzer caur trubiņu; tā nu tas bija. Un tēvs un māte atveda viņu no mājām un nosēdināja viņu tajā istabā, aizlūdza par viņu. Un Kungs Jēzus viņu dziedināja tik pilnīgi, ka viņš atgriezās skolā; un varas pārstāvji viņus izsauca sakarā ar to. Tā ka viņi izsauca speciālistu, kas viņu gaidīja, un viņa nespēja noticēt...viņš kaut kam tādam nespēja noticēt, un viņi aizveda zēnu uz pārbaudēm, un viņš bija pilnīgi normāls un vesels. Tad atnāca Jēzus, tad kārdinātāja vara tika salauzta!
E-6 If anybody wants to know, this little Collins, here. And during the time of the Seven Seals, the doctors had told that little boy, with rheumatic fever, that he had to lay on his back and drink through a tube; that—that was it. And the father and mother brought him from the home and set him in the room, prayed for him. And the Lord Jesus healed him so completely, he went back to school; and the authorities called them in about it. So they called the specialist who was waiting on him, and she couldn't believe… He couldn't believe such a thing as that, and they brought the boy down for a test, and he was perfectly, normally well. Then, Jesus came, the tempter's power was then broken!
E-7 Ziniet, tas ir savādi, es grasījos paprasīt, lai kāds šovakar nodzied to dziesmu. Un, kad es kalpoju tajā istabā, tur nu tā bija, kāds šeit sāka dziedāt “Tad atnāca Jēzus”. Ja tā netiktu dziedāta, es grasījos paprasīt, lai kāds to nodzied, pirms es šovakar runātu. Tā ka Viņš izdara visu pareizi.
E-7 You know, strange thing, I was going to ask someone to sing that song tonight. And as I was ministering in the room there, here it come, someone singing it out here, Then Jesus Came. If that—that wasn't sang, I was going to ask someone to sing it before I—I spoke tonight. So, He—He works all things right.
E-8 Un tā, daudzi no jums gaidīs līdz rītam, jo jums priekšā ir vēl garš ceļš, un es novērtēju šīs...šīs pūles. Daži no jums mājās brauks šovakar, jo jums rītausmā ir jāiet uz darbu, rītdien, un es zinu, ka tas ir grūti. Un tad, kad es aizdomājos un redzu to...
E-8 Now, many of you will be waiting over till in the morning, that's got a long distance to go, and I—I appreciate that—that effort. Some of you will drive home tonight 'cause you got to go to work by daylight, in the morning, and I—I know it's hard. And then when I think, and see that,…
E-9 Arī man ir tādi periodi, ziniet, es kļūstu īgns. Es nonāku līdz tam, ka es... Lūk, kad tas man notiek, kad man ir tie periodi – kad es pārstrādājos un atnāk sātans, un saka man: “Nu, tu nevienam nerūpi. Tev patiešām nav neviena drauga visā pasaulē, saproti.” Un tāpēc tas...
E-9 I get spells too, you know; I get moody. I get to a spot to where I… What gets me, is where I get to those spells when I get all overworked, and Satan comes telling me, "Why, nobody cares for you. You really haven't got a friend in the world, see." And so that…
E-10 Atcerieties, ka es neesmu imūns pret kārdinājumiem. Saprotiet, man tas ir jāuzvar. Tad, kad es atskatos atpakaļ un redzu kaut ko tādu, es iebāžu viņam to sejā un saku: “Kā tad ar šo?” Tas palīdz man uzvarēt. “Kā tad ar šo?”
E-10 Remember, I'm not immune to the temptation. See, I got to overcome that. Then when I look back and see something like this, I put it right back in his face and say, "What about that?" That helps me to over—overcome. "What about that?"
E-11 Kā viens mans draugs, kurš sēž šeit sanāksmē; pie šī jaunā puiša atnāca kaut kāds klans, tāds kā klans, viņi netic Dievišķajai dziedināšanai, un sacīja viņam: “Tās blēņas, ko viņi tur sludina par to Dievišķo dziedināšanu, tās ir tukšas runas.”
E-11 Like a certain friend of mine, setting in—in the meeting here, there was a—a—a clan, kind of a—a clan that doesn't believe in Divine healing, come to this young fellow recently and said to him, "That stuff that they're preaching there about that Divine healing, there's nothing to it."
E-12 Un tas cilvēks dzīvo Kentuki, tieši blakus kādai vecai sievietei, kura, kad mēs bijām Ekton-Kempgraundā, mira no vēža. Un tajā vakarā uz sapulci atnāca viņas māsa, un viņai somiņā bija kabatlakatiņš, ko viņa bija paņēmusi, un Svētais Gars izsauca to sievieti tur no aizmugures (es nekad iepriekš nebiju bijis tajā apkaimē) un pateica viņai, ka “viņas somiņā ir kabatlakatiņš, ko viņa bija paņēmusi no mājām, un ka viņas māsa ir tur uz konkrētas kalna grēdas, mirst no kuņģa vēža. Ka ārsti no viņas bija atteikušies”. Un Es sacīju: “Ej, uzliec to kabatlakatiņu tai sievietei, jo TĀ SAKA TAS KUNGS: 'Viņa dzīvos.'” Un tajā vakarā tur dzīvojošie kaimiņi domāja, ka tur ir atnākusi Pestīšanas Armija, kad brālis Bens aizgāja uz turieni un tad uzlika... Un tad šī sieviete tika tik pilnīgi dziedināta, ka viņa dara pati savu darbu un arī kaimiņu darbu.
E-12 And this man lives in Kentucky, right near an old woman that, when we was at Acton Campgrounds, that was dying with cancer. And her sister came to the meeting that night with a handkerchief in her purse that she had taken, and the Holy Spirit called out the woman back there (and I'd never been in that country before) and told her that "she had a handkerchief in her purse, that she had there, she'd took from home, and her sister was up on a certain ridge there, dying with cancer of the stomach. The doctor's give her up." And I said, "Go put the handkerchief upon the woman, for THUS SAITH THE LORD, 'She shall live.'" And that's the night, the neighbors up there thought they had the Salvation Army, when Brother Ben got up there, and then put the… And—and then that lady was so perfectly healed until she does her own work and the neighbor's work.
E-13 Un tā, šis jaunais cilvēks, zinādams to, viņš sacīja: “Tad izskaidrojiet viņas gadījumu!” Tas visu atrisināja. “Izskaidrojiet; jūs zināt, ka viņai bija vēzis. Viņa bija šeit, Luisvilā, un ārsti, kas veica operāciju, vienkārši atteicās...aizšuva viņu ciet, salika atpakaļ, vairs neko nevarēja izdarīt. Bet tagad viņa ir pilnīgi normāla, vesela.” Sacīja: “Izskaidrojiet to.” Tas visu atrisināja. Saprotat?
E-13 So this young man, knowing that, he said, "Then explain her case! That settled it. Explain; you know she had cancer. She was here in Louisville and the doctors was perform the operation, and just simply turned, 'Sew her, put her back. Nothing can be done.' And now she's perfectly normal, well." Said, "Explain that." That settled it. See?
E-14 Jūs zināt, Bībelē ir teikts: “Un viņi neko nevarēja pateikt pret to, jo tas cilvēks, ar kuru bija izdarīts brīnums, stāvēja viņu vidū.” Lūk, kad mēs... Tas atstāj sātanu kaunā, vai ne? Tur stāvēja tas cilvēks, ar kuru bija izdarīts brīnums.
E-14 You know what the Bible said? "And they could say nothing amiss, because the man was standing right in their midst, on whom the miracle was done on." That's where we… It puts Satan to a shame, doesn't it? The man was standing there that the miracle was performed on.
E-15 Vai Dievs augšāmceļ mirušos? Šeit sēž cilvēks, tieši šeit, kas tika augšāmcelts no miroņiem. Vai Dievs dziedina slimos? Ak vai, tik daudzas rokas varētu pacelties it visur! Dievs dziedina slimos. Un mēs zinām, ka Viņš ir varenais ES ESMU, nevis varenais “Es biju” vai “būšu”; ES ESMU. Tā tas ir. ES ESMU, tas ir, “vienmēr klātesošs, it visur, visu laiku”, tas pats vakar, šodien un mūžīgi.
E-15 Does God raise the dead? Here sets a man, right here, raised from the dead. God heal the sick? Oh my, the hands could just go everywhere. God heals the sick. And we know He's the great—the great I AM, not the great "I was" or "will be"; I AM. That's right. I AM, that's "ever present, everywhere, all the time"; the same yesterday, today, and forever.
E-16 Un tā, lai pasteigtos, tagad pievērsīsimies šai svētītajai Bībelei. Es gribu izlasīt teksta fragmentu, kas mēdza mani vienkārši “apgriezt uz riņķi”, kad es to lasīju. Un es gribu, lai šovakar ir lūgšanu rinda, un aizlūgt par ikvienu, kurš vēlas, lai par viņu palūdz.
E-16 Now, to hurry, let's turn now into the blessed Bible. I want to read a—a passage that—that used to just "turn me around" when I read it. And I want to have a prayer line tonight, and pray for everybody that wants to be prayed for.
E-17 Un tagad pievērsīsimies Markam, svētajam Markam, Marka Evaņģēlija 11. nodaļai. Un mēs sāksim lasīt aptuveni no 22. panta Marka Evaņģēlija 11. nodaļā. Un daudzi no jums zina šo Rakstu vietu; tā ir ļoti pazīstama. Tā bija tā Rakstu vieta, kuru es pārdomāju, brāli Rasel, kad tās...kad Viņš runāja uz mani un pateica par tām vāverēm. Un tās...es pārdomāju tieši šo Rakstu vietu. Tas vienmēr mani ir mulsinājis. Viņš teica: “Ja jūs sacīsiet,” nevis “ja Es sacīšu”. “Ja tu sacīsi!”
E-17 And now we're going to turn to Mark, Saint Mark, the 11th chapter of Saint Mark. And we're going to begin to read about the—the 22nd verse of the 11th chapter of Saint Mark. And many of you know this Scripture, It's very familiar. It was the Scripture I was thinking on, Brother Russell, when those… when He spoke to me and said about those squirrels. And they… that was just the very Scripture I was thinking on. It's always been a puzzle. He said, "If ye say"; not "If I say". "If you say!"
E-18 Un tā, izlasīsim.
...Jēzus atbildēja un tiem sacīja: “Ticiet uz Dievu.”
Jo patiesi Es jums saku: ja kas šim kalnam sacīs: “Celies un meties jūrā,” un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks.
Tāpēc Es jums saku: visu, ko jūs lūgdami lūgsit, ticiet, ka jūs to saņemat, un tas jums notiks.
Un, kad jūs stāvat, Dievu lūgdami, tad piedodiet, ja jums kas ir pret kādu, lai arī jūsu Tēvs, kas debesīs, jums piedod jūsu pārkāpumus,
bet, ja jūs nepiedodat, tad arī jūsu Tēvs debesīs jūsu pārkāpumus nepiedos.
E-18 Now, let us read.
… Jesus answering said unto them, Have faith in God.
For verily I say unto you, That whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass; he shall have whatsoever he saith.
Therefore I say unto you, What things soever you desire, when you pray, believe that ye receive them, and you shall have them.
And when you stand praying, forgive, if you have ought against any: that your Father also… that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses.
But if you do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses.
E-19 Lūk, tātad ticība balstās piedošanā. Un tad, kā mēs sacījām šorīt, cenšoties dabūt draudzi līdz tai vietai, kur mēs patiešām redzētu apustuļu laikus darbojamies mūsu vidū, lūk, pēc kā mēs visi esam izsalkuši. Un tas atrodas tieši pie durvīm. Mēs to redzam, bet mēs gribam redzēt vairāk no tā. Mēs gribam, lai tā būtu tāda straume, lai tā...tā palīdzētu mums, plūstu no mums uz citiem.
E-19 Now, faith is based on forgiveness, then. And then, as we said this morning, trying to get the church into the place to where we could really see apostolic times moving among us, that's what we all hunger. And it's just laying right at the door. We see it, but we want to see more of it. We want it such a flow that it'll—it'll be a help to us, us flow out to others.
E-20 Atcerieties, Jēzus (kā mēs izskatījām to šī rīta nodarbībā), Viņš nekad neizmantoja Savu spēku Sev, Viņš izmantoja to citiem. Tieši tam tas bija sūtīts. Un reizēm tu aizdomājies: “Kāpēc šādam Vīram, kurš bija tik pilns spēka, kāds bija Viņš, vispār būtu bijis jāslimo?” Tieši tā. Es vienā grāmatā, kaut kur lasīju, ka tad, kad Viņš augšāmcēla to zēnu, tās atraitnes no Naines dēlu (šķiet, tas bija “Dāvida nama valdnieks”), ka Viņš apsēdās uz akmens un vaidēja no galvassāpēm. Saprotat? Viņš nesa mūsu vājības. “Nest” nozīmē “uzkraut uz sevis”. Saprotiet, Viņš nesa. Un Viņam bija visas lietas, tāpat kā mums. Viņam bija slimības, Viņam bija kārdinājumi, Viņam bija problēmas, Viņam bija satraukumi tāpat kā mums, jo Viņam bija jābūt atbilstošam Starpniekam; tāpēc Viņam bija jābūt līdzdalībniekam, augļa zemkopim, pirms Viņš to iepazītu. Tā sieviete pie akas un daudzas citas lietas, saprotiet, ja mēs ieskatīsimies Rakstos.
E-20 Remember, Jesus (as we had in the lesson this morning), He never used His power for Himself, He used it for others. That's what it was sent for. And you think sometime, "Why would a Man that was so full of power, like Him, would have ever be sick?" Yes, sir. I've read in some book, somewhere, where when He raised up that boy, the widow's son from Nain (I believe, The Prince of the House of David), that He set on a rock and groaned with a headache. See? He bore our infirmity. Bear means "to pack them." See, He bore. And He had all things in… like we have. He had sickness, He had temptations, He had trouble, He had flusteration just as we have, because He had to be the right kind of a Mediator; so He had to be partaker, the Husbandman of the fruit, before He would know. The woman at the well and many things, see, if we looked right into the Scripture.
E-21 Es gribu pateikt, ka es ticu ikvienai Rakstu vietai un ka katra to daļiņa ir patiesa. Mūsdienās ir kritiķi, kas negrib tam ticēt. Kāds kritiķis reiz teica, ka “tad, kad Jēzus sūtīja tos mācekļus uz to vietu, kur bija piesiets tas ēzelis, kur satikās divi ceļi, ka Viņš bija iepriekš sagatavojis to vietu, kur bija piesiets tas ēzelis”. Redziet, viņi nesaprot, ka to bija iepriekš sagatavojis Dievs.
E-21 I want to say that I believe every Scripture, and every bit of It to be true. There's critics today that don't want to believe that. A critic once said that "when Jesus sent those disciples to where that colt was tied, where two ways met, that He prearranged that to where that colt was tied." See, they don't understand that God prearranged it.
E-22 Reiz Dievs man pateica par mūsu brāli Dauhu, ka es “atkal paspiedīšu viņam uz ielas roku”. Tas bija ļoti dīvaini; tajā rītā manis šeit nebija, bet divas minūtes vēlāk jeb minūti vēlāk es viņu nebūtu saticis uz ielas. Taču es izkāpu no mašīnas tieši laikā, lai paspiestu viņam roku, kad viņš gāja pa ielu. Viņš mani neatpazina; viņš bija bez brillēm, viņš mani neredzēja. Kad viņš izdzirdēja manu balsi, viņš sāka raudāt. Kas tas bija? Parasti viņš tā nedara, bet tā bija atbilde uz to, kas viņam bija teikts tur zem skābekļa maskas; ka viņš to izdarīs.
E-22 God told me, other day, with Brother Dauch here, that I would "shake his hand, on the street again." That's very strange, I wasn't here that morning; but two minutes longer, or a minute longer, I'd have not met him on the street. But I stepped off the car just in time to shake his hand when he was coming in, on the street. He didn't know me; he had his glasses off, he couldn't see me. When he heard my voice, he started crying. What was it? Usually he doesn't do that, but it was a answer to what was told him up there under the oxygen tent; he would do it.
E-23 Es sacīju: “Tu arī draudzē atkal sēdēsi,” tā bija viņa sirds vēlēšanās. Kad mums bija sanāksme Čikāgā, viņš gribēja atbraukt uz to sanāksmi; to vēlējās viņa sirds. Es nosūtīju viņam telegrammu ar sveicieniem no mums un bērniem, pateicu viņam, ka mēs lūdzamies, lai viņš ļoti ātri izveseļotos. Un kāds sirsnīgs brālis, kurš viņu apciemoja, teica, ka viņš tik ļoti gribēja atbraukt. Un te nu viņš ir šovakar, kopā ar mums. Saprotat? Tas nebija iepriekš sagatavots. To sakārtoja tas pats Dievs; Viņš izdara tā, ka viss darbojas pilnīgi nevainojami.
E-23 I said, "You'll also set in the church again"; his heart's desire. When we was having Chicago meeting, he wanted to come to that meeting, his heart was for it. I sent him a telegram of greetings for us and the children, told him we was praying that he'd get well, right quick. And a loving brother, who visited him, said that he—he just wanted to come so bad. But here he sets, tonight, with us. See? That was not prearranged. The same God arrange it, He makes everything work perfectly on the dot.
E-24 Reiz viens kritiķis teica: “Nav brīnums, ka Jēzus varēja paņemt piecus klaipiņus un pabarot piecus tūkstošus”, sacīja, “tajos laikos klaipiņi bija lielāki, un Viņš vienkārši sadalīja katru klaipiņu, lai pabarotu tūkstoti.”
E-24 A critic once said that "No wonder Jesus could take five loaves and feed five thousand," said, "the loaves were bigger in that day, and He just cut each loaf to feed a thousand."
E-25 Lai jūs saprotat, ka tie bija maza zēna launags! Kāds bērns atnesa piecus maizes klaipiņus, ar kuriem varēja pilnībā pabarot piecus tūkstošus cilvēku. Kā tad ar tiem divpadsmit pilnajiem groziem, kuri tika savākti pēc tam? Saprotat? Ak, viņi vienkārši...tie ir tikai kritiķi; tas arī viss. Tas neizmaina Dieva Vārdu. Tas ir tieši tāds pats, saprotiet, virzās uz priekšu.
E-25 "I give you to understand, a little boy had it in his lunch!" A little child packed five loaves of bread that could feed five thousand people, and be full. Then what about the twelve basketfuls taken up afterwards? See? Oh, they just… that's just critics, that's all it is. That doesn't change God's Word. It's just the same, see, moves on.
E-26 Un tā, mēs gribam parunāt par ticību, par citāda veida ticību: pilnīgu ticību. Tā ir varena lieta. Un tā, ticība, kā ir teikts Bībelē: “Ticība nāk no dzirdēšanas.” Lūk, tu nevari tikt glābts bez ticības. Un ticība ir kaut kas tāds, ka tev ir jātic, ka tas tur ir, kaut arī nekas cits, izņemot ticību, neuzrādīs, kas tas tur ir. Lūk, es cenšos panākt, lai jums ir ticība, lai jūs būtu gatavi tai lūgšanu rindai, kas būs pēc dažām minūtēm.
E-26 Now, we want to speak now upon faith, and a different type of faith: Perfect Faith. That's a great thing. Now, faith, we're told in the Bible, "Faith cometh by hearing." Now, you cannot be saved without faith. And faith is something that you have to believe it's there, that really nothing else will declare it's there but faith. Now I'm trying to bring faith to you, so that you can be ready for this prayer line, in the next few minutes.
E-27 Un tā, ticība: “Tam, kurš nāk pie Dieva, ir jātic, ka Viņš ir.” Un nav iespējams izpatikt Dievam bez ticības, jūs nevarat Viņam izpatikt. Un, ja jūs sakāt, ka ticat Dievam...jūs nekad neesat Viņu redzējuši, saprotiet, tātad jums tam ir jātic ticībā. Bet, ja jūs varētu Viņu redzēt, tad tā vairs nebūtu ticība. Saprotat? Viss, ko uzrāda maņas, vairs nav ticība; tas ir zinātnisks fakts; saprotiet, tā vairs nav ticība. Bet jums ir jāpieņem Viņš ticībā. “Un tam, kas nāk pie Dieva, ir jātic Dievam; un ticība nāk no Dieva Vārda dzirdēšanas.” Saprotat? Vispirms jums ir jātic, ka šis ir Dieva Vārds, un jums ir jānāk pie Dieva caur Vārdu. Saprotat? Vienkārši pieņemiet Vārdu, to, ko tas saka, un: “Tas ir pareizi!” Viss pārējais, kas ir pretrunā tam, ir nepareizi.
E-27 Now, faith: "He that cometh to God must believe that He is." And it's impossible to—to please God without faith, you cannot please Him. And if you say you believe God… you have never seen Him, see, so then you've got to believe It by faith. And if you could see Him, it would be no more faith. See? Anything that the senses declares, is no more faith, it's a scientific fact; see, it's not no more faith. But you have to accept Him by faith. "And he that cometh to God must believe God; and faith comes by hearing the Word of God." See? You must first believe this is God's Word, and you must come to God by the Word. See? Just take the Word, what It says, and "That's right!" Everything else contrary to It, is not right.
E-28 Ābrahāmam vajadzēja ticēt tieši tam, ko teica tā balss. Un, kad viņš bija simts gadus vecs, divdesmit piecus gadus vēlāk, viņš tam ticēja vēl stiprāk nekā pirms divdesmit pieciem gadiem, kad tas viņam tika dots. Saprotat? Viņš tam ticēja. Un “viņš nešaubījās par Dieva apsolījumu caur neticību, bet bija stiprs, slavēdams Dievu, zinādams, ka Viņš ir spējīgs piepildīt to, ko Viņš bija apsolījis.” Un tieši tā tas ir jādara; šādi ir jābūt ikvienam. Tev ir jānāk ar nesatricināmu ticību, ticot, ka Dievs ir devis apsolījumu. Bet, lūk, lai iegūtu šo ticību, ir jābūt noteiktā pozīcijā, un tieši par to mēs parunāsim; saprotiet, lai saņemtu šo ticību.
E-28 Abraham had to believe just what that Voice told him. And when he was a hundred years old, twenty-five years later, he was stronger believing It than he was twenty-five years ago when It was give to him. See? He believed It. And "He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong, giving praise to God, knowing that He was able to perform what He had promised." And that's the way, every one must be that way. You must come with an unfailing faith, believing that God made the promise. But now, you have to be in a position to have that faith, and that's what we're going to talk on; see, to receive that faith.
E-29 Ebrejiem, Vēstulē Ebrejiem 11. nodaļā mums tas ir pateikts.
...ticība ir to lietu, uz kurām mēs ceram, būtība.
E-29 In Hebrews, the Book of Hebrews, the 11th chapter, we are told that.
… faith is the substance of things hoped for,…
E-30 Un tā, lūk, kāpēc daudziem cilvēkiem neizdodas saņemt savu dziedināšanu vai to, ko viņi prasa, jo viņi uzskata ticību par kaut ko tādu, kas tā nav. Saprotat? Viņi tam netic. Tā...tā nav iztēle. Tā ir faktiska būtība.
E-30 Now, here's where many people fail to receive their healing, or what they're asking for, because they take faith to be something that it is not. See? They don't believe it. It—it's… it—it's not imagination. It is a actual substance.
E-31 Lūk, klausieties uzmanīgi! Redziet, tas nav tas, ko tu iztēlojies. Tev tā ir tikpat reāla kā jebkura tava ķermeņa maņa, kas tev kaut ko uzrāda. Tā ir tikpat reāla kā manas acis, kas saka: “Šī ir papīra lapa.” Tā ir tikpat reāla, kā pateikt, ka “tā ir gaisma”. Tā ir tikpat reāla, kā pateikt: “Es jūtu savu žaketi.” Tā ir tikpat reāla, kā es dzirdu, kā tur runā jeb izdod skaņas tas mazulis. Saprotiet, tikpat reāli, kā spēlē mūzika. Tā ir tikpat reāla, kā es kaut ko pagaršoju savā mutē. Tas ir tikpat reāli, tikai tu nevari parādīt to kādam citam. Tā ir tikai tev. Āmen! Tā ir tava. Ticība ir tā būtība; saprotiet, ne tikai kāds mīts. Tāpēc daudzi cilvēki nāk...
E-31 Now, listen close! See, it is not what you imagine. It's just as real to you as any sense of your body will declare anything else. It's just as real as my eyes says, "This is a piece of paper." It's just as real as to say that "that is a light." It's just as real as to say, "I feel my coat." It's just as real as—as I hear that baby talking there, or making its noise. See, just that real, as music playing. It's just as real as I taste anything in my mouth. It is that real, only you can't show it to somebody else. You have it alone. Amen! It's yours. Faith is the substance; see, not just a myth. So, many people come…
E-32 Lūk, tās ir ļoti dziļas pamācības, un es pieskaršos tā augšdaļai, bet jūs pēc tam iedziļinieties tajā. Saprotat?
E-32 Now, these are real deep lessons, and I'll catch the top of it, then you dig down in it. See?
E-33 Ievērojiet, tas ir kaut kas, kas tev pieder; nevis iztēle, bet, ka tev tas patiešām pieder. Tev tā ir tikpat reāla kā jebkura cita lieta, kas vien var būt. Tā ir tikpat reāla, kā...kā tu zini, ka tu brauc savā automašīnā. Tā ir tikpat reāla, kā tu zini, ka tu sēdi draudzē. Tā ir tikpat reāla, kā tu dzirdi manu balsi. Tā ir būtība, nevis iztēle, nevis kāda emocija, bet kaut kas, kas tev pieder, un tas nāk pie tevis caur Dieva Vārda dzirdēšanu, un tikai no tā. “Ticība nāk no dzirdēšanas, Dieva Vārda dzirdēšanas.” Tas noved pie tā, ka tad tava ticība nav uz kādu atsevišķu cilvēku. Tā nav uz cilvēku. Tā nav uz kādu organizāciju. Tā nav uz kādu cilvēku grupu. Tā ir uz Dievu, jo Dievs ir Vārds. Saprotat? Jūsu ticība ir uz Dievu.
Ticība nāk no Dieva Vārda dzirdēšanas.
E-33 Notice, it is something that you possess; not imagination, if you really have it. It's just as real to you as any other thing that could be. It's just as real as—as you know that—that you're riding in your automobile. It's just as real as you know that you're setting in the church. It's just as real as you hear my voice. It is a substance, not an imagination, not an emotion; but something that you have, and it comes to you by hearing the Word of God, and That only. "Faith cometh by hearing, and hearing the Word of God." That puts it back to where your faith, then, is not in some individual. It's not in a man. It's not in a organization. It's not in a group of people. It's in God, because God is the Word. See? Your faith is in God.
Faith cometh by hearing the Word of God.
E-34 Tad, kad Dievs caur Savu Vārdu...nevis caur to, ko izdarīja kāds cits, pateica kāds cits, bet caur to, ko pateica Dieva Vārds. Viņš teica: “Lai ikviena cilvēka vārdi ir meli, bet Manējie ir patiesi.”
E-34 Then when God, by His Word,… not by what somebody else did, somebody else said, but by what God's Word said. He said, "Let every man's word be a lie, and Mine be true."
E-35 Un tā, tu redzi, ka kāds cits kaut ko dara caur Dieva darbu jeb darbību, jeb Dieva apsolījumu; un daudzi no viņiem saka: “Arī es varu to izdarīt.” Tā ir iztēlošanās. Un, kad viņi to dara, tu redzi, ka viņi kaut kur cieš avāriju. Tai ir jābūt būtībai. Lūk, potenciāli tā ir ticība. Tas ir kaut kas tāds, kas var atvest tevi pie ticības. Tas ir potenciāli, it kā tu man prasītu ozolu, bet es iedotu tev zīli. Potenciāli tev ir ozols, bet tas vēl nav sevi atražojis; bet, kad tas patiešām izaugs, tas būs ozols. Un, kad tu iztēlojies, ka Dievs to dara... Bet, kad tev tas ir atklāts, tad tā ir ticība, pilnīga ticība, kas nevar ciest neveiksmi.
E-35 Now, you see somebody else do something by a word, act of God, or a promise of God; and many of them say, "I can do that, too." It's an imagination. And when they do, you find them wrecked up out there somewhere. It's got to be a substance. Now, that is potentially a faith. That is something that would bring you to a faith. It's potentially, like if you'd asked me for an oak tree, and I give you an acorn. Potentially you have an oak tree, but it hasn't produced itself yet; but when it really brings itself out, it is an oak tree. And when you imagine that God does this,… But when it's revealed to you, it's a faith then, a Perfect Faith that cannot fail.
E-36 Tieši tāpēc man tik daudz nozīmē tās vīzijas, jo katru reizi tās ir bijušas pierādītas kā pareizas. Saprotat? Un es zinu, ka Viņš to apsolīja. Un Viņš to apsolīja Savā Vārdā, un šeit Viņš nāk un apsola to šai dienai. Tādējādi tu zini, kur tu stāvi, kad Viņš tā pateica. Saprotiet, tas dod man ticību, jo Viņš nekad nedara neko pretēji rakstītajam Vārdam. Saprotat? Un, ja tas būtu pretrunā ar Vārdu, man nevarētu būt ticība tam. Tas atkal noved pie Vārda, saprotiet, ticība Dieva Vārda dzirdēšanai. Jums ir jādzird Vārds! Dieva Vārds ir Vārds, ar ko pietiek visam. Tas ir viss, kas jums vajadzīgs, tas ir šis Vārds.
E-36 That's the reason those visions are so—so tremendous to me, because it's been proved "right" every time. See? And I know that He promised that. And He promised it in His Word, and here He comes and promised it for this day. Therefore, you know where you're standing, when He said so. See, that gives me a faith, because He never does nothing contrary to His written Word. See? And if it was contrary to the Word, I couldn't have faith in it. Brings it right back again to the Word, see, faith in hearing the Word of God. You must hear the Word! God's Word is that all-sufficient Word. It's all you have need of, is this Word.
E-37 Lūk, tā kā ticība ir būtība, un tur, vēstulē Ebrejiem, mēs redzam, kas ir ticība un ko izdarīja tie, kam bija ticība. Saprotiet, ļoti bieži cilvēkiem šodien ir ticība, bet rīt viņiem tās vairs nav; nākamajā dienā ir kaut kas un vēl kaut kas cits. Bet, kad Dievs to reiz noenkuro un tu to redzi, tad nekas vairs tevi no tā neizkustinās. Jūs tikai taustāties, stiepjaties, iedomājaties. Un iedomāties nozīmē “uzdrošināties bez pilnvarojuma”, tu tikai mēģini to un tu mēģini šito, un ej tādā virzienā, un skrien uz šejieni, un skrien uz turieni. Tev vēl nav tās ticības! Bet, kad...tas ir tas, ko mēs saucam par ticību.
E-37 Now, faith being the substance, and in there we find out (in Hebrews) what faith was, and what those did who had faith. See, there's many times that people have faith today, and tomorrow they haven't got it; the next day there's something, and something else. But when God once anchors it, and you see it, there's nothing ever going to make you move from it. You're just poking, reaching, presuming. And presume is to "venture without authority"; you're just trying this, and you're trying this, and going this way, and run here, and run there. You haven't got the Faith yet! But when… that is what we call "Faith."
E-38 Es...es... Atvainojiet. Es gribu, lai jūs... Paldies tev, brāli.
E-38 I—I—I… Excuse me. I want you to… Thank you, brother.
E-39 Es...es gribu, lai jūs tagad to saprotat. Mēs...draudzei ir jāpaceļas Dieva spēkā. Kā? Mēs jau esam pārāk tuvu beigām; un es ticu, ka draudze ir tādā stāvoklī, kad mēs varam mācīt tai nedaudz dziļākas lietas un izdzēst kaut ko no tās izlikšanās, saprotiet, un ieiet tajā, kas ir īsts. Saprotat? Tam ir jābūt kaut kam, ko tu zini!
Un, ja jūs teiksiet: “Brāli Branham, tā nav gaisma.”
“Tomēr es zinu, ka tā ir gaisma.”
“Kā tu zini, ka tā ir gaisma?”
“Es uz to skatos.”
“Nu, kā tu zini, ka tu nekļūdies?”
“Mana redze vienmēr ir uzrādījusi man, ka tā ir gaisma.” Saprotat?
E-39 I—I want you to get this now. We… the Church has got to lift Itself in the power of God. How? We are too close to the end, now; and I believe the Church is in condition where we can teach It a little deeper things, and rub some of this make-believe out, see, and get into something real. See? It's got to be something that you know!
And if you say, "Brother Branham, that isn't the light."
"Yet I know it's the light."
"How do you know it's the light?"
"I'm looking at it."
"Well, how do you know that you couldn't be wrong?"
"My sight has always declared to me that that was light." See?
E-40 Un tieši tāpēc es ticu tām vīzijām, jo tās vienmēr ir uzrādījušas man patiesību, jo tās nāk no Vārda. Saprotat? Tātad, ja Viņš to pasaka, tas visu atrisina. Lūk, kad tas ir uzrādīts šādā veidā, tad vairs nav nekādu minējumu, tas notiks. Tad jūs to dzirdat: “TĀ SAKA TAS KUNGS,” saprotiet, jo tas ir...tas ir ārpus cilvēciskās domāšanas. Tas ir tur, Tā Kunga domāšanas sfērās. Bet tu stāvi tur gluži kā vīnakoks...gluži kā zars, kas nes augļus, kas ir vīnakokā. Saprotat? Dievs izmanto cilvēku un tikai cilvēku. Dievs neizmanto mehānismus. Dievs neizmanto cilvēku grupas. Dievs neizmanto organizācijas. Dievs izmanto indivīdus, vienmēr!
E-40 And that's the reason I believe those visions, 'cause it's always declared to me the truth, 'cause it comes from the Word. See? Then if He says it, that settles it. Now, when it's declared like that, there's no more guesswork, it's going to be. Then you hear it "THUS SAITH THE LORD," see, because it's—it's beyond the human thinking. It's up into the realms of the Lord's thinking. But you're standing here, just as the Vine… just as a branch producing the fruit that's in the Vine. See? God uses man, and man only. God doesn't use machinery. God doesn't use groups of men. God doesn't use organizations. God uses individuals, always!
E-41 Lūk, ticība ir būtība, un mēs saprotam, ka caur to tiek īstenotas visas tās lietas. Tā nav...tā nav iedomāšanās, tā ir būtība; jo īpaši pilnīga ticība. Tieši par to es šovakar runāju, kā iegūt pilnīgu ticību. Tā nav iedomāšanās.
E-41 Now, faith is the substance, and by it, we understand, all of those things are done. It's not a—it's not a imagination, it is a substance; especially Perfect Faith. That's what I'm talking on tonight, getting to Perfect Faith. It is not an imagination.
E-42 Lūk, citiem ir...cilvēki nāk, saka: “Ak, man ir visa ticība; ak, protams, ir!” Nu, tad kāpēc tu stāvi šeit? Saprotat? Saprotat? Redzi, tavas...tavas darbības pierāda, ka tev nav tā, par ko tu runā. Saprotat? Ja tev būtu ticība, tad kāpēc tu stāvi lūgšanu rindā? Saprotat? Kāpēc tu to visu dari?
E-42 Now, others, have people come say, "Oh, I got all faith; oh, I sure have." Well, what are you standing here for, then? See? See? See, your—your very actions prove that you haven't got what you're talking about. See? If you had faith, then what you stand in the prayer line for? See? What do you do these things for?
E-43 Saprotiet, ja jums būtu pilnīga ticība, jūs skatītos tieši uz Dievu un ticētu tam, un dotos. Tev...tev nevajadzētu iet cauri lūgšanu rindai. Tev tas viss nebūtu vajadzīgs, jo tava ticība jau būtu to visu paveikusi. Saprotat? Kāda jēga no tā, ja es pateiktu: “Man vajag uzvilkt kreklu.” Man krekls jau ir uzvilkts!
E-43 See, if you had Perfect Faith, you'd look right straight to God and believe it, and walk away. You would—you would have no need of coming into a prayer line. You'd have no need of these things, because your faith has done made it so. See? What would be the use for me saying, "I got to put a shirt on"? I got a shirt on!
E-44 “Kā tu zini, ka tev ir uzvilkts krekls?”
E-44 "How do you know you got a shirt on?"
E-45 “Nu, es to redzu, es to jūtu un es zinu, ka tas ir tur.” Nu, tieši tik reāli ir tad, kad pārņem pilnīga ticība. Nekas cits tev nav vajadzīgs. Tas jau ir izdarīts; tu to zini.
E-45 "Well, I see it, feel it, and I know it's there." Well, that's just how real that when Perfect Faith takes a hold. You don't—you don't need no more. It's already done; you know it.
E-46 “Kā tu to zini?”
E-46 "How do you know it?"
E-47 “Tā man saka ticība.” Tas ir tas. Saprotat? Vai tagad jūs saprotat, ko es gribu pateikt? Tā pilnīgā ticība.
E-47 "Faith tells me so!" That's it. See? Do you get it now, what I mean? That Perfect Faith.
E-48 Lūk, citiem vārdiem sakot, es uzdrošinos: “Nu, es aiziešu. Bībelē ir teikts: 'Paaiciniet vecajus, lai viņi svaida ar eļļu, palūdz par to.' Es zinu, es aiziešu.” Un tu saki: “Nu, es tikšu dziedināts.” Saproti, tu pats sev to iestāsti; ja tu nebūsi nomodā, tu vienkārši sevi uzkurināsi. Un tad, kad viņš iziet cauri, viņš saka: “Ak, es joprojām neredzu.” Redziet, lūk, kur tu atradies, tev nebija ticības!
E-48 Now, other words, I'm venturing out, "Well, I'll go. The Bible said, 'Call the elders, let them anoint with oil, pray over it.' I know, I'll go up." And you say, "Well, I'm going to be healed." See, you're making yourself; you don't watch now, you're going to make yourself just—just worked up. Then when he pass through, he say, "Oh, I—I still don't see." See, there you was, you didn't have faith!
E-49 Tava īstenā ticība to paveiks nekavējoties. Tava īstenā ticība padarīs tev to tik reālu, ka... Paskaties uz to sievieti ar asiņošanu, viņa teica: “Ja vien es pieskaršos Viņa drēbju apakšmalai, es tikšu dziedināta.” Un, tiklīdz viņa to izdarīja, viņa teica, ka viņa “sajuta sevī, ka asiņošana apstājās”. Viņa patiešām tam ticēja.
E-49 Your genuine faith will do it right there. Your—your genuine faith will make it so real to you that… Look at that little woman with the blood issue, she said, "If I can only touch the border of His garment, I'll be made well." And as soon as she did it, she said she "felt within herself that her blood issue stopped." She actually believed it.
E-50 Un, kad viņa tam pieskārās...lai pierādītu, ka tas ir apstājies, Jēzus pagriezās un sacīja: “Kas Man pieskārās?” Šī pilnīgā ticība! Un tā pati pilnīgā ticība šovakar pieskarsies Jēzum Kristum, tāpat kā tā izdarīja toreiz. Tā sieviete atnāca ar tam laikam pilnīgu ticību.
E-50 And when she touched It… to prove that it stopped—it stopped, Jesus turned and said, "Who touched Me?" That Perfect Faith! And that same Perfect Faith tonight, will touch Jesus Christ just as it did then. The woman come with a Perfect Faith for that time.
E-51 Lūk, mēs redzam, ka sākumā mācekļiem šādas pilnīgas ticības nebija. Viņiem tās nebija, jo viņiem bija Kristus, kas staigāja ar viņiem; bet vēlāk, pēc tam Kristus bija viņos. Un tāpēc, saprotiet, ir grūti iegūt šo pilnīgo ticību bez Svētā Gara; Viņš ir tas, kas to atnes, to dara Viņš. Nu, jūs teiksiet: “Vai mācekļiem nebija pilnīgas ticības?” Nē; jo viņiem tur bija bērns ar epilepsiju, no kura viņi mēģināja izdzīt ļauno garu, bet viņi nespēja to izdarīt.
E-51 Now, now we see, at first the disciples didn't have this Perfect Faith. They didn't have it, because they'd had Christ, walking with Him; but then afterwards, Christ was in them. And so, you see, it's hard then to have this Perfect Faith without the Holy Spirit; It has to bring it, It does. Now, you say, "The disciples didn't have Perfect Faith?" No; for they had an epileptic child there, that they were trying to cast this devil out of him, and they couldn't do it.
E-52 Un tas tēvs, redzēdams Jēzu nākam, viņš sacīja: “Mēs atvedām savu dēlu pie Taviem mācekļiem, bet viņi nevarēja viņu dziedināt.” Saprotat?
E-52 And the father seen Jesus coming, and he said, "We have brought my son to—to Your disciples, and they could not cure him." See?
E-53 Un pēc tam mācekļi jautāja Jēzum, sacīdami: “Kāpēc mēs nevarējām viņu dziedināt?”
E-53 And afterwards, the disciples asked Jesus, saying, "Why could not we cure him?"
E-54 Un Jēzus sacīja: “Jūsu ticības trūkuma dēļ, jūsu neticības dēļ.” Tā tas ir. “Jūsu neticības dēļ...”
E-54 And Jesus said, "Because, of the lack of faith, of your unbelief." That's right. "Because of your unbelief at…"
E-55 Lūk, atcerieties, viņiem bija spēks. Tikai dažas dienas pirms tam Jēzus bija iedevis viņiem spēku dziedināt slimos, augšāmcelt mirušos un izdzīt ļaunos garus. Viņiem bija spēks, bet nebija ticības, lai to spēku izmantotu. Lūk, kādā stāvoklī ir Branhama dievnams! Lūk, kādā stāvoklī ir draudze, līgava šodien! Svētais Gars ir šeit ar spēku, bet jums nav tās ticības, lai liktu tam darboties. Vai jūs saprotat, ko es gribu pateikt? Ir vajadzīga ticība, lai to iedarbinātu.
E-55 Now remember, they had the power. Jesus had given them power to heal the sick, to raise the dead, and cast out devils, just a few days before that. They had the power, but not the faith to use the power. Now, there's the Branham Tabernacle! There's the Church, the Bride, today! The Holy Spirit is here with the power, but you haven't got that faith to move it. See what I mean? It takes faith to move it.
E-56 Lūk: man ir patrona, ko es ielādēju ar roku. No ballistikas es zinu, ko tā izdarīs, tāpat kā Vārds, bet man ir jāizšauj no tā ieroča. Ugunij ir jātiek līdz šaujampulverim. Tam pulverim ir spēks, bet ir vajadzīga uguns, lai to aizdedzinātu. Un tā pati lieta – šaujampulveris ir patronā, bet ir vajadzīga ticība, lai to iedarbinātu un izstumtu to ārā. Tas ir tas, kas ir nepieciešams, saprotiet, pilnīga ticība, lai aizdedzinātu Svētā Gara spēku, kas mums jau ir, kopš Viņš ir nonācis uz mums; ticību, lai aizdedzinātu, lai redzētu varenas lietas, lai...ticību, kaut ko, kas dāvā to jums.
E-56 Here: I got a shell that I hand-loaded. I know what it'll do by ballistics, like the Word, but I've got to fire the gun. The fire has to get to the powder. The powder's got the power, but it's got to have the fire to light it off. And the same thing, the powder's in the shell, but it needs faith to charge it and throw it out. That's what it takes, see, Perfect Faith to ignite the power of the Holy Spirit which we have now, since He's come upon us; faith to ignite, to see great things, is to… the faith, something that presents it to you.
E-57 Ar prieka pilnu sirdi tu ieej slimnieka istabā, zinādams, ko tieši tu teiksi. Tu ieej tur un zini, kas notiks; kaut kas jau ir atklāts, un tu to zini. Un tu ieej: “Jēzus Kristus Vārdā, celies augšā no turienes! TĀ SAKA TAS KUNGS!” Te nu tas ir, tā ir pilnīga ticība. Ja tur stāvētu desmit miljoni cilvēku un teiktu, ka tas nenotiks, tu tik un tā zini, ka tas notiks, jo tu to zini. Tas notiks. Neskatoties uz to, ko saka kāds cits, tu esi tas, kam ir ticība.
E-57 With a heart full of joy, you walk into the sickroom, knowing exactly what you're going to say. Walk in there and know what's going to happen, something's already been revealed, and you know it. And you walk in, "In the Name of Jesus Christ, rise up from there. THUS SAITH THE LORD!" There you are; that's Perfect Faith. If there'd be ten million people standing there saying it wouldn't happen, you know it's going to happen anyhow, 'cause you know it. It's going to happen. Regardless of what anybody else says, you're the one that's got the faith.
E-58 Vai jūs varētu iztēloties Jozuu; ka viņš sasauktu Israēla vecajus un sacītu: “Hm, brāļi, mēs esam Tā Kunga kalpi; es gribētu, lai jūs pasakāt...pajautājat Tam Kungam, vai Viņš neiebilstu, ja Viņš iedotu mums vēl nedaudz dienas gaismas, saprotiet, un vēl nedaudz aizkavētu sauli?”
E-58 Could you imagine, Joshua, he'd call the elders of Israel together and said, "Uh, brethren, we are the servants of the Lord, I would like for you to say a… ask the Lord if it'd be all right if—if He'd give us a little more sunlight, see, and hold the sun a little while"?
E-59 Nē; viņam tā bija vajadzība (un bez lūgšanas, bez jebkā), viņam tā bija vajadzība, un viņš vienkārši pavēlēja saulei! Viņš teica: "Stāvi tur! Man ir vajadzība, un es kalpoju Tam Kungam, un Viņš sūtīja mani uz šejieni izdarīt šo darbu, un es daru to, cik vien labi spēju, un ienaidnieks ir izklīdis, un viņi ir šeit; ja es ļaušu saulei norietēt, viņi sapulcēsies kopā un sagādās man vairāk problēmu. Tāpēc stāvi uz vietas! Un, mēnesi, paliec tur karājoties.” Āmen. Viņa stāvēja tur divdesmit četras stundas.
E-59 Nah; he had need of it (and without prayer, without anything), he had need of it, and he just commanded the sun! He said, "Stand there! I have need, and I'm in the service of the Lord, and He sent me over here to do this job, and I'm doing the best that I know how, and the enemy is routed, and they're out in here; if I let the sun go down, they'll get together and cause me more trouble. So, stand still! And, moon, you hang there!" Amen; she hung there for twenty-four hours.
E-60 Un tā, ja zeme griežas un šādi sevi notur, un saule stāvēja uz vietas un tā nekustējās, kas tad notika? Nu, tu padari sevi par bezdievi, ja tu par to runā šādi; bet, ja tu to nedari, tad tu būsi muļķis zinātnes acīs, jo viņi saka, ka, ja zeme apstāsies, tad tā nokritīs. Kā tad būt? Un, ja tu saki, ka Dieva Vārds ir nepareizs, tad tu esi bezdievis. Saprotat? Bet tas notika, lūk, kas ir galvenais. Es nezinu tā visa mehāniku, bet tas notika!
E-60 Now, if the world's turning and he holds it up, and the sun stayed in a place and it don't run, what happened then? Now, you made yourself an infidel, if you say of this; and then if you don't, you sure do fool with science, 'cause they said if the world stopped, it dropped. So now what? And if you say God's Word is not right, then you're an infidel. See? But it happened, that's the main thing. I don't know the mechanics of it, but it happened!
E-61 Es nezinu Svētā Gara mehāniku, bet es zinu, ka tas nonāca uz manis. Es...es nevaru izstāstīt par tā mehāniku, bet es zinu Viņa svētības. Tas ir viss...tas ir viss, ko man rūp zināt – tās ir Svētā Gara svētības. Bet mehānika, to izstrādā Viņš. Tas ir Viņa noslēpums.
E-61 I don't know the mechanics of the Holy Ghost, but I know It fell on me. I—I can't tell the mechanics of It, but I know the blessings of It. That—that's all I—I care to know about, is the blessings of the Holy Ghost. And mechanics, He works them. That's His secret.
E-62 To zēnu nevarēja dziedināt, jo... Mācekļiem bija spēks; Jēzus iedeva viņiem spēku dziedināt visu veidu slimības, izdzīt ļaunos garus, šķīstīt lepras slimniekus un augšāmcelt mirušos. Viņš deva viņiem spēku, bet viņiem nebija ticības, lai pārvaldītu to spēku, kas viņiem bija. Un tad viņi izjautāja Jēzu un sacīja: “Nu, kāpēc mēs to nevarējām izdarīt?”
E-62 This boy could not be healed, because… The disciples had power; Jesus gave them power to heal all manner of sickness, to cast out devils, to cleanse the lepers, and to raise the dead. He gave them power, but they didn't have faith to operate the power that they had. And then they questioned Jesus and said, "Well, now, why couldn't we do it?"
E-63 Lūk, atcerieties, viņiem bija Vārds, un toreiz Vārds bija miesa. Un tas Vārds viņiem sacīja: “Es dodu jums spēku.” Āmen! “Es dodu jums spēku.” Un viņiem bija spēks, bet viņiem nebija ticības, lai pārvaldītu Vārdu, kas bija viņos. Vai saprotat, ko es gribu pateikt? Bet Jēzum tā bija, Viņš bija Vārds, un Viņam bija ticība, ka tas, ko Viņš pateica, notiks. Viņš teica: “Ak, atvediet viņu šurp. Cik ilgi Es jūs vēl cietīšu?”
E-63 Now, remember, they had the Word; and the Word was Flesh then. And the Word told them, "I give you power." Amen! "I give you power." And they had the power, but they didn't have faith to operate the Word that was in them. See what I mean? But Jesus had it, He was the Word, and He had faith that what He said would happen. He said, "Oh, bring him here. How long will I suffer you?"
E-64 Viņam bija ticība līdz ar Viņa spēku. Kā Viņš to paveica? Viņš teica: “Es neko nevaru darīt pats no Sevis.” Kāpēc? Viņš paļāvās uz to, kas Viņš bija; Viņš paļāvās uz atziņu, ka Viņš bija Vārds. Un Viņš ticēja Dievam, kas izveidoja Viņu par Vārdu. Viņš bija Dievs (Vārds) un tas bija Viņā, un tas deva Viņam ticību, jo Viņš saprata Savu pozīciju. Viņš zināja, kas Viņš ir, jo Raksti bija pateikuši, ka Viņš bija tas. Un, lūk, ikviena Rakstu vieta sasējās kopā, lai pierādītu, ka Viņš bija tieši tas, ko Raksti teica, ka Viņš būs; un Viņš zināja, kas Viņš ir.
E-64 He had faith, with His power. How did He? He said, "I can do nothing in Myself." Why? He relied upon what He was; He relied in knowing that He was the Word. And He had faith in God, Who made Him the Word. He was God (the Word), and they was in Him, and that give Him faith because He understood His position. He knowed what He was, because the Scripture had said He was this. And here every Scripture tied in, to prove that He was exactly what the Scripture said He would be, and He knew what He was.
E-65 Tādējādi Viņš paļāvās uz to, par ko Dievs bija Viņu izveidojis. Un, ja Viņš to darīja, vai tad mēs nevaram paļauties uz to, par ko Dievs ir izveidojis mūs kā ticīgos? “Šīs zīmes ies līdzi tiem, kas tic.” Viņš ticēja tam, kas Viņš bija. Un, ja tu esi ticīgais, tev ir ticība tam, kas tu esi: tu esi ticīgais! Un, ja tev ir ticība Dievam, tad Bībele šeit saka... “Ja mūsu...ja mūsu sirds mūs nosoda, tad mums nevar būt ticības; bet, ja mūsu sirds mūs nenosoda, tad mums ir ticība, mums ir paļāvība uz Dievu.” Ja jūs gribat to izlasīt, tas atrodas svētā Jāņa 3:21. Man šeit ir pierakstīta tā Rakstu vieta.
E-65 Therefore, He relied upon what God had made Him. And if He did that, then can't we rely upon what God made us as believers? "These signs shall follow them that believe!" He had faith in what He was. And if you are a believer, you have faith in what you are: you are a believer! And if you've got faith in God, the Bible says over here in… "If our—if our hearts condemn us, then we can't have faith; but if our hearts don't condemn us, then we have faith, we have confidence towards God." If you want to read that, found in Saint John 3:21. I got the Scripture written down there.
E-66 Lūk, skatieties. Svētā Jāņa... Es gribēju teikt. 1. Jāņa 3:21. Ievērojiet.
...ja mūsu sirds nepazudina mūs, tad mums ir paļāvība uz Dievu.
E-66 Now notice, Saint John… I mean First John 3:21. Notice.
… if our hearts condemn us not, then we have confidence towards God.
E-67 Bet, kamēr vien tu dari to, kas ir nepareizi, tev nevar būt paļāvības uz Dievu. Tāpēc, saprotiet, tu vari...tu automātiski zināsi, ka tev nav taisnība. Tu automātiski noliec sevi atpakaļ kā grēcinieku, jo tu zini, ka tev nav taisnība. Bet, kad tava sirds tevi nenosoda un tu zini, ka tu esi ticīgais, un ka nekas nestāv starp tevi un Dievu, tu vari prasīt, ko vien vēlies, un zināt, ka tas tev tiks dots, jo tas ir Vārds, kas ir iedots tev tieši tāpat, kā tas bija tiem mācekļiem.
E-67 But as long as you're doing things that's wrong, you can't have confidence towards God. So, you see, you can… you'll automatically know that you're wrong. You automatically put yourself back there a sinner, by knowing that you're wrong. But when your heart don't condemn you, and you know you are a believer, and there's nothing between you and God, you can ask what you will and know that it'll be given, because it's the Word that's given to you just like it was to those disciples.
E-68 Lūk, tad vienīgais, kas tev ir jādara, ir jātic tam, kas tu esi. Ticiet tam, ko par jums saka Vārds! Un Jēzum bija ticība Dieva Vārdam, kas teica, kas Viņš ir: “Tas ir rakstīts par Mani.” Vai tad Dāvids Psalmos un pravieši, un visi pārējie nerunāja par Viņu? “Es esmu dzīvības maize, kas nāk no Dieva no debesīm.” Āmen! “Es esmu tas dzīvības koks no Ēdenes dārza. Es esmu visas tās lietas, ES ESMU, KAS ES ESMU.” Un ar šo pilnīgo ticību Viņš zināja, ka Viņš ir tas svaidītais Mesija, ka Dieva Gars ir uz Viņa. Viņš sacīja: “Lūk, Es pats nedaru neko, bet tā ir mana ticība Dievam.” Un Dievs bija Viņā, izpaustais Vārds. Un, kad Dieva Vārds ienāk tevī, tas ir izpausts, jo tu esi ticīgais. Saprotat? Un ticīgais – tā ir Dieva ticība, kas darbojas tevī.”
E-68 Now, the only thing you have to do then, is have faith in what you are. Have faith in what the Word says you are! And Jesus had faith in the Word of God, that said what He was, "It is written of Me." Didn't David, in the Psalms; and the prophets, and all of them speak of Him? "I am the Bread of Life that come from God out of Heaven." Amen! "I am that Tree of Life from the garden of Eden. I am all these things, I AM THAT I AM." And He knew with that Perfect Faith, that He was the anointed Messiah, that the Spirit of God was upon Him. He said, "Now, I, in Myself, do nothing; but it's My faith in God." And God was in Him, the Word made manifest. And when the Word of God comes in you, It's made manifest, for you are a believer. See? And a believer is "the faith of God that moves in you."
E-69 Vai jums tas patīk? Man... man patīk, kad tu...man patīk mācīt par...kā...kas tad patiesībā ir ticība.
E-69 You like that? I—I—I like when you… I like teaching of where the… how to… what faith really is.
E-70 Zinādams, kas Viņš ir, bez jebkādas šaubu ēnas Viņš zināja, ka Viņš ir Dieva Dēls. Viņš to zināja, jo Vārds to apliecināja. Dieva Vārds apliecināja, kas Viņš bija. Viņš teica: “Ja Es nedaru Sava Tēva darbus, tad neticiet Man, bet... Ja Es tos darbus nedaru, tad neticiet Man. Bet, ja Es daru, tad ticiet tiem darbiem, jo tas ir izpausts apsolītais Vārds.” Ak, ja vien jūs uz mirklīti varētu pamosties tam! Redziet, Viņu identificēja pats Vārds, to, kas Viņš bija. Un Viņš sacīja: “Kurš var apsūdzēt Mani grēkā?” Citiem vārdiem sakot: “Kurš var parādīt Man, ka Mana dzīve un Mani darbi neatbilst tieši tam, kas būtu jādara Mesijam?” Neviens nevarēja neko pateikt, jo tas bija Viņš. Tātad Viņam bija ticība, lai ticētu, ka viss, ko Viņš pateica, notiks.
E-70 Knowing Who He was, without a shadow of doubt, He knew He was the Son of God. He knew it, for the Word identified. The Word of God identified Who He was. He said, "If I do not the works of My Father, then don't believe Me; but if—if I don't do them works, don't believe Me. But if I do, then believe the works, for they are the manifested Word promised." Oh, if you could just wake up to that, a minute! You see, the Word Itself identified Him, Who He was. And He said, "Who can condemn Me of sin?" In other words, "Who can show Me that My life and My works don't fulfill exactly what Messiah should do?" Nobody could say nothing; for He was. Then He had faith to believe, then; of whatever He said, it would happen.
E-71 Pēc tam Viņš pagriezās un sacīja: “Darbus, ko Es daru, arī jūs darīsiet. Vēl mazliet, un pasaule Mani vairs neredzēs, bet jūs redzēsiet, jo Es būšu ar jums, pat jūsos. Nedomājiet, ko jūs teiksiet, jo tie neesat jūs, kas runājat, tas ir jūsu Tēvs, kas mājo jūsos; Viņš ir tas, kurš runā. Un tas neesmu Es, tas ir Tēvs, kas mājo Manī, Viņš dara tos darbus.” Vai saprotat, ko es gribu pateikt?
E-71 Then He turned around and said, "The works that I do, shall you also. A little while, and the world seeth no more; yet you shall, because I'll be with you, even in you. Take no thought what ye shall say, for it's not you that speak, it's thy Father that dwelleth in you; He's the One Who does the speaking. And It's not Me, It's the Father That dwelleth in Me, He doeth the works." See what I mean?
E-72 Lūk, Bībeliska kristieša identifikācija ir šie vārdi, ko pateica Jēzus: “Šīs zīmes sekos tiem, kas tic.” Nu, kā jūs varat saukt sevi par ticīgiem cilvēkiem un noliegt šos vārdus? Kā jūs varat saukt sevi par ticīgajiem un noliegt jebko no šī Vārda? Saprotat? Jūs nevarat tā darīt. Tu neesi ticīgais, tāpēc zīmes nevar sekot, jo tu ņem tikai to, kam tu gribi ticēt, bet pārējam no tā ļauj...tu tam netici. Bet tev ir jāpieņem tas viss kopā un jātic tam. Un, kad tu patiesi tici (nevis izliecies, bet patiešām tici), tad šīs zīmes seko tiem, kas tic.
E-72 Now, the identification of a Scripture Christian, these Words said Jesus: "These signs shall follow them that believe." Now, how can you call yourself a believer, a people, and deny those Words? How can you call yourself a believer and deny any of this Word? See? You can't do it. You're not a believer, therefore signs can't follow, because you just accept what you want to believe and let the rest of It… you won't—don't believe It. But you got to take the whole thing, and believe It. And when you truly believe (not make believe, but really believe), then these signs follow them that believe.
E-73 Ak, vai jūs varat salīdzināt mūsdienu kristieti ar tiem senajiem kristiešiem? Kā tie mācekļi staigāja Gara spēkā, Svētā Gara virzīti, darīja to. Vienkārši gūsteknis, kā es vienvakar sludināju, Dieva Vārda un gribas gūsteknis; viņš nespēja pat kustēties, kamēr Dievs viņu neizkustināja. Vai tad jūs negribētu redzēt draudzi, kas celtos šādā veidā? Tas notiks; atgriezīsies atpakaļ. Tam ir jāatnāk. Tā tas ir. Tam ir... Es ticu, ka tas jau tuvojas.
E-73 Oh, could you compare a Christian today with them Christians of long ago? How them disciples walked in the power of the Spirit, moved by the Holy Ghost, do it. Just a prisoner, as I preached on the other night, a prisoner to the Word and will of God; he couldn't even move until God moved him. Wouldn't you like to see a Church rise like that? It's going to; going back. It's—it's got to come. That's right. It's go-… It's on its road now, I believe.
E-74 Jo Vārds apliecināja, identificēja Viņu, kas Viņš bija; un tas pats Vārds identificē mūs. Saprotat? “Ja cilvēks Mani mīl, viņš tur Manus baušļus. Bet, ja viņš saka, ka viņš Mani mīl, bet Manus baušļus neievēro (tas ir, tos visus), tad viņš ir melis, viņā nav patiesības.”
E-74 For the Word identified, identified Himself, what He was; and the same Word identifies us. See? "If a man loves Me, he keeps My commandment. And if he says he loves Me, and keeps not My commandments (that's all of them), he's a liar, and the Truth's not even in him."
E-75 Tu saki: “Nu, es neticu visam...” Nu, tad tas...tu vienkārši esi neticīgs, tas arī viss. Ja tā saka Bībele, tad tā ir taisnība, jautājums ir izšķirts uz mūžīgiem laikiem. Tas, ko saka Bībele, ir patiesība.
E-75 You say, "Well, I don't believe all…" Well then, that… you're just an unbeliever, that's all. If the Bible said so, that makes it right, that settles it Eternally. What the Bible said, is the Truth.
E-76 Ievērojiet, kur Viņš pateica mums: “Ja jūs paliekat Manī un Mans Vārds jūsos...” Jāņa Evaņģēlijs 15. nodaļa: “Ja jūs paliekat Manī...” Saprotiet, ticēt Viņam. “Ja paliekat Manī un Mans Vārds paliek jūsos, tad prasiet, ko gribat.”
E-76 Notice where He said to us, "If ye abide in Me, and My Word in you." Saint John 15, "If ye abide in Me,…" See, have faith in Him. "Ye abide in Me, and My Word abides in you, then you ask what you will."
E-77 Lūk, saprotiet, Viņš zināja, kas Viņš ir, tāpēc Viņam bija ticība. Ticība varēja darboties, kad Viņš zināja, kas Viņš ir. Un tā: “Ja jūs paliekat Manī un Mans Vārds jūsos,” tad jūs zināt, kas jūs esat. “Prasiet, ko vēlaties, tas jums tiks dots.”
E-77 Now, see, He knew Who He was, therefore He had faith. Faith could produce when He knowed what He was. Now, "If ye abide in Me, and My Word in you," then you know who you are. "Ask what you will, it'll be given to you."
E-78 Vai tad nebūtu brīnišķīgi, ja šovakar ikviens atnāktu uz šo lūgšanu rindu, sacīdams: “Es esmu kristietis. Man nav nosodījuma. Es...es zinu, ka mana sirds mani nenosoda. Kaut kas man saka, ka šovakar manas ciešanas beigsies.” Tieši tas jums notiks. Jūs no šejienes ar kaut ko aiziesiet. Nav nozīmes, cik lielas ir jūsu emocijas, cik daudz jūs darāt, tas nedarbosies, kamēr šī pilnīgā ticība nebūs izpaudusies un identificējusies tevī kā būtība. Un, kad tā tur būs, tad nekas tevi no tā neizkustinās.
E-78 Wouldn't that be wonderful, tonight, if everybody come in that prayer line, say, "I am a Christian. I have no condemnation. I—I know that my heart condemn me not. Something tells me that tonight's the end of my suffering"? That, you're going to do. You'll go away here with something. No matter how much you come in emotion, how much you do, it won't work until that Perfect Faith has manifested and identified itself in you, as a substance. And when it's there, then nothing's going to shake you from it.
E-79 Ja tev būtu vēzis, un vakar ārsts būtu tev pateicis, ka tu nedzīvosi līdz pirmdienai (visa tava sirds, visa elpošanas sistēma būtu sagrauta, vēzis būtu tevi visu saēdis, tavas asinis būtu pilnībā kļuvušas par vēzi, lai kas tur arī nebūtu), bet kaut kas atnāktu ar šīs īstenās ticības būtību, pilnīga ticība tiktu padarīta par būtību tevī, tad tu smietos tam ārstam sejā.
E-79 If—if you had cancer, and the doctor told you yesterday that you'd be dead before Monday morning, (all your heart, your respiration's gone, the cancer's eat you up, your bloodstream's become completely cancer, whatever it is); and Something come with this substance of this genuine faith, Perfect Faith was made a substance in you, you'd laugh in that doctor's face.
E-80 Jūs būtu kā vecais Elija, kurš soļoja šurpu turpu tā elka priekšā un sacīja: “Kāpēc jūs nesaucat nedaudz skaļāk? Varbūt viņš ir aizņemts.” Viņš zināja, ko viņš darīs, jo Dievs bija pateicis viņam, kas notiks. Viņš sacīja: “Lai tas dievs, kas atbild ar uguni, ir Dievs.”
E-80 You'd be like old Elijah, when he walked up-and-down before the idol, and said, "Won't you call a little louder? And maybe he's pursuing." He knowed what he was going to do, because God had told him what was going to happen. He said, "Let the god that answers by fire, be God."
E-81 Viņi sacīja: “Mēs pieņemsim šo piedāvājumu.” Un viņi uzlēja ūdeni uz altāriem. Un viņi graizīja sevi, un viņi darīja visu iespējamo, un viņi sauca: “Ak, Baal! Ak, Baal! Atbildi!”
E-81 They say, "We'll take that proposition." And they poured water upon the altars. And they—they cut themselves, and they done everything, and called, "O Baal! O Baal! Answer!"
E-82 Elija bija tik mierīgs, cik vien ir iespējams. Viņš sacīja: “Sauciet nedaudz skaļāk,” sacīja, “varbūt viņš ir aizņems. Varbūt viņš ir devies makšķerēt. Varbūt viņš dara kaut ko citu, saprotiet. Viņš kaut kur ir izgājis.” Viņi vienkārši... Vienkārši smējās par viņiem, jo viņš zināja, ka tas notiks.
E-82 Elijah was just as calm as he could be. He said, "Call a little louder," said—said, "maybe he's pursuing. Maybe—maybe he's on a fishing trip. Maybe he's doing something else, you see. He's out somewhere." They just… Just made fun of them, because he knew it's going to happen.
E-83 Ak, pavērojiet, kad viņš visu bija sakārtojis, viņš tur iznāca un sacīja: “Tas Kungs, Ābrahāma, Īzāka un Israēla Dievs!” Viņš neizmantoja viņa vārdu Jēkabs, “krāpnieks”. Viņš nosauca viņu par Israēlu, par “Dieva valdnieku”.
E-83 Oh, watch when he got everything in order. He walked out there and said, "Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel!" He never called him now his name Jacob, "shyster." He called him Israel, "prince with God."
E-84 “Tas Kungs, Ābrahāma, Īzāka un tā valdnieka (Jēkaba) Dievs, lai šodien kļūst zināms, ka es esmu Tavs kalps un es to nedarīju pēc savas vēlēšanās, ne pēc savas iedomas, bet es darīju to pēc Tavas pavēles, pēc Tavas gribas; Tu man teici, ko darīt. Tu parādīji man šīs lietas, kas šeit notiks. Lūk, es esmu izlējis ūdeni uz altāra. To visu es esmu izdarījis saskaņā ar Tavu pavēli. Un tā, lai tas kļūst zināms!” Un, kad viņš to pateica, no debesīm nonāca uguns. Viņš bija tik ļoti pārliecināts, ka tā nonāks, jo viņam bija būtība. Kāpēc? Tā teica Vārds.
E-84 "Lord God of Abraham, Isaac, and of that Prince (Jacob), let it be known today that I am Your servant; and I have done this, not at my desire, not at my make up, but at Your command I have did this; Your will, You told me what to do. You showed me these things would be here. Now, I've poured the water upon the altar. I've done all these things according to Your command. Now, let it be known!" And when he said that, fire fell from the heavens. He was just as confident it was going to fall, because he had the substance. Why? The Word said so.
E-85 Lūk, šī pati Bībele ir tas pats Dieva Vārds. Un, kad tu vari pieņemt būtību (tā ir pilnīga ticība), būtību, ka šis apsolījums, ko Dievs ir devis, ir tavs.
E-85 Now, this same Bible is the same God's Word. And when you can receive the substance (that's Perfect Faith); substance that this promise that God made is yours.
E-86 “Kā tu jūties, brāli Branham, kad tu stāvi tur un redzi cilvēkus, kas nāk ar dažādām valodām un tamlīdzīgi? Vai tev ir bail?” It nemaz. It nemaz. Tā pateica Viņš! Es vēl nekad neesmu baidījies, jo Viņš man tā teica, un es ticu, ka tā ir patiesība.
E-86 "How do you feel, Brother Branham, when you stand there and you see people coming in different languages and things? Are you afraid?" No, sir. No, sir. He said so! Never been afraid yet, 'cause He told me so, and I believe that it's Truth.
E-87 Ja šovakar Viņš pateiktu man, lai es rīt no rīta dodos uz prezidentu kapsētu un augšāmceļu Džordžu Vašingtonu, es ielūgtu visu pasauli: “Atnāciet un paskatieties, kā tas notiks.” Es teiktu: “Atvediet ikvienu... Sadabūjiet ikvienu kritiķi, ko vien varat, un nostādiet tos apkārt, jūs redzēsiet Dieva godību. Nolieciet to krēslu šeit, kur varēsiet apsēsties un mazliet atpūsties; jau pēc brītiņa viņš būs šeit, tiklīdz es pasaukšu.”
E-87 If He told me tonight, to go to the presidential graveyard and raise up George Washington tomorrow morning, I'd invite the whole world, "Come and see it done." I'd say, "Bring every… get—get every critic you can and stand them around, you're going to see the Glory of God. Set that chair over here where you can set down and rest a little while; he'll be here just in a moment, soon as I call."
E-88 Tajā vakarā, kad tas mazais puisēns Somijā, precīzāk, todien, gulēja tur miris, bija gulējis tur jau pusstundu, sadragāts, no acīm, deguna un ausīm viņam tecēja asinis; viņa kājiņas mazajās zeķubiksītēs bija salauztas, viņa pēdas bija izlīdušas pa zeķubikšu galiem, viņa kurpīšu tur nebija. Es paskatījos un nodomāju: “Tam vajadzētu būt tam zēnam.” Es teicu: “Nu, paskatīsimies uz Bībeles vāka, brāli Mūr.”
E-88 That night when that little boy in Finland, that day, rather; laying there dead, been laying there for a half hour, mashed up, blood running out of eyes, nose and ears; his little legs broke up, in his little stockings; and his feet out through the end of his stockings, his shoes gone. I looked, and I thought, "That ought to be that boy." I said, "Say, let's look in the back of that Bible, Brother Moore."
E-89 Tur bija brālis Lindsejs; brālis Mūrs tur ieskatījās: “Un notiks: TĀ SAKA TAS KUNGS,” ak vai, “tur būs zeme, kur aug daudz mūžzaļo koku. Tur būs ļoti daudz akmeņu. Mazs zēns ar īsi apcirptiem matiem, viņa biksītes šādi sapogātas, un viņa kājas...ar augstu savilktām zeķubiksēm. Viņam būs brūnas acis; tās būs aizgriezušās. Viņš būs nogalināts autoavārijā. Bet tu uzliksi viņam rokas, un viņš atdzīvosies.”
E-89 We got Brother Lindsay, Brother Moore looked back there "'And it shall come to pass,' SAITH THE LORD," (Oh, my!) "'there will be a—a land where's a lot of evergreen growing. Rocks will be lapped together. A little boy with a cropped haircut, little pantywaist buttoned up here, and his feet… his stockings pulled up high. He'll have brown eyes, they'll be turned back. He'll be killed in an automobile accident. But you lay your hands upon him, and he'll come back to life.'"
E-90 Tur nu tas bija, tur pierakstīts. Tur nu viņš gulēja, āmen, vienkārši gaidīdams Vārdu. Es teicu: “Ja šis zēns pēc pāris minūtēm nebūs dzīvs, tad es esmu viltus pravietis, patrieciet mani no Somijas. Bet, ja viņš atdzīvosies, tad krītiet ar seju pie zemes un nožēlojiet grēkus.”
E-90 There It was, wrote on there. There he laid, amen, just waiting the Word. I said, "If this boy isn't alive in a couple minutes from now, then I'm a false prophet, run me out of Finland. But if he is alive, fall on your faces and repent!"
E-91 Es teicu: “Nāve, tu nevari viņu noturēt.” Es pasaucu viņa garu saskaņā ar Dieva Vārdu “Jēzus Kristus Vārdā”, un viņš uzlēca kājās. Pareizi! Saprotat? Ak vai! Ticība, saprotiet, pārņēma kontroli. Dievs tā pateica, te nu tas ir!
E-91 I said, "Death, you can't hold him." I called for his spirit according to the Word of God, "In the Name of Jesus Christ," up he jumped. Right! See? Oh, my! Faith, see, took a hold. God said so, there it is!
E-92 Lūk, tas ir Dievs, kas runā caur vīziju šajā dienā. Bet lūk: ja šī vīzija būtu pretrunā ar Šo, tā būtu nepareiza; Šis te ir vairāk nekā vīzija. Ja kāda vīzija ir pretrunā ar Vārdu, tad atstājiet to; tā nav no Dieva, Dievs nav pretrunā ar Savu Vārdu.
Tāpēc, ja šis Vārds kaut ko tev pateica, tad tev var būt tāda pati pārliecība, ka tas notiks. Nav nekā... Ja tas saka: “Viņi uzliks rokas slimajiem, un tie izveseļosies,” nu, brāli, ja ticība, tā pilnīgā ticība to satver, tu...kad tu izietu cauri šai lūgšanu rindai, tu lēkātu un gavilētu, līdz tu...kad tu aiziesi no tās: “Ar to ir cauri!” Ar to ir cauri! Viss ir beidzies, tas ir beidzies! Ja tev sirdī būtu kāds lūgums un tu ticētu, ka tad, kad par to tika veikta tā lūgšana, uz to tiks saņemta atbilde, tad tur vairs nav nekādu diskusiju, tieši tas arī notiks; kā tai sievietei ar asiņošanu.
E-92 Now, that's—that's God speaking in this day through vision. But this: if that vision was contrary to This, that would be wrong; This is more than the vision. If any vision's contrary to the Word, leave it alone; it ain't of God, God don't contradict His Own Word.
So, if this Word told you something, then you can have the same confidence then what's going to happen. There's nothing,… If It says, "They shall lay hands upon the sick and they shall recover"; well, brother, if faith, that Perfect Faith, got a hold of that, you'd… when you passed by this prayer line, you'd be jumping and shouting till you… when you left here, "It's over!" It's over! It's all over, it's finished! If you had a request in your heart and believe that when that prayer was made for that, it was going to be answered, there isn't nothing you discuss, that's what's going to happen; like the woman with the blood issue.
E-93 Jēzum bija pilnīga ticība. Viņam tā bija, un tā atnāca, jo Viņš bija Vārds. Un jūs kļūstat par Vārdu; jūs kļūstat par Vārdu, kad jūs pieņemat Vārdu. “Ja jūs paliekat Manī un Mani vārdi jūsos. Mani vārdi, kas...” (šis Vārds) ...“paliks jūsos, tad prasiet, ko vēlaties, un tas jums notiks.” Saprotat? “Ja jūs teiksiet šim kalnam: 'Kusties,' un nešaubīsieties, bet ticēsiet tam, ko esat sacījuši, tad jūs saņemsiet to, ko sacījāt. Kad jūs lūdzat, ticiet, ka jūs saņemat to, ko lūdzat, un jūs to saņemsiet; tas jums tiks dots.” Laiks, attālums, nekas to nekad neizmainīs. Tu zini, ka tas ir paveikts. Ar to jau ir...jau ir cauri.
E-93 Jesus had Perfect Faith. He—He had it, and it come because He was the Word. And you become the Word; you become the Word, as you receive the Word. "If ye abide in Me, and My Words in you. My Words which…" (this Word) "abides in you, then ask what you will, and it'll be done for you." See? "If ye say to this mountain, 'Be moved,' and don't doubt, but believe in what you've said, then you shall have what you said. When you pray, believe that you receive what you ask for, and ye shall have it; it'll be given to you." Time, space, nothing else will ever change it. You know it's done. It's already—it's already over with.
E-94 Un tā, skatieties! Lūk, Viņš pateica mums: “Ja jūs paliksiet Manī un Mani vārdi jūsos,” tas ir Jāņa Evaņģēlijs, “tad varat prasīt, ko vien vēlaties, un tas jums notiks.” Tātad, atpazīsti savu pozīciju Rakstos kā ticīgais. Saprotiet, tev ir jāatzīst sava pozīcija, tāpat kā Viņš atpazina Savu pozīciju.
E-94 Now, watch! Now, and He said to us, "If ye abide in Me, and My Word in you," Saint John, here, "you can ask what you will, it'll be done." Then, recognize your position in the Scripture, as a believer. See, you've got to recognize your position, as He recognized His position.
E-95 “Vai tad nav rakstīts, ka nāks Kristus, un tas viss, ko Kristus darīs?” Viņš sacīja Kleopam un pārējiem tajā rītā: “Vai tad nav rakstīts Rakstos, ka viņiem būs...ka Viņam ir jācieš un pēc tam jātiek nonāvētam un augšāmceltam trešajā dienā?” Viņš sacīja: “Kāpēc jūs esat tik lēni uz saprašanu?”
E-95 "Is not it written that Christ shall come, and what all Christ would do?" He said to Cleopas and them that morning, "Isn't it written in the Scriptures that they'll have to… that He must suffer and then be killed and raised the third day?" Said, "Why are you so slow of understanding?"
E-96 Un viņi nodomāja: “Ak, šis cilvēks runā nedaudz citādāk nekā citi cilvēki.” Kad viņi nokļuva tajā viesnīcā, viņi saprata, ka tas bija Viņš. Redziet, Viņš bija apslēpts viņu acīm. Redziet, viņi saprata, ka Viņš turpināja balstīties uz Rakstiem, un viņi saprata, ka tas bija Viņš.
E-96 And they thought, "My, this man speaks a little different from other men." Come to find out, when they got into the inn, it was Him. See, their eyes was withholden from Him. See, they knowed that He kept laying to that Scripture, and they knowed It was Him.
E-97 Lūk, jums ir jātic tam, ko jūs prasāt. Ja tu esi ticīgais, atpazīsti sevi kā ticīgo. Atpazīsti, ka tas viss ir domāts tev.
E-97 Now, you must believe what you ask for. If you are a believer, recognize yourself as a believer. Recognize that these things are for you.
E-98 Ja tavā dzīvē ir kāds nosodījums, vispirms izlabo to. Saprotat? Ja tev ir nosodījums tavā... Es...vai arī Orals Roberts un vēl ducis citu cilvēku, kuriem ir ticība, varētu atnākt šurp un palūgt par tevi, un šurpu turpu palēkāt, un izliet uz tevis litriem eļļas, tas joprojām...tas nekustēs ne no vietas. Tā tas ir.
E-98 If there's condemnation in your life, straighten that first. See? If you got condemnation in your… I… or you might have Oral Roberts and—and a dozen more people who has faith to come here and pray over you, and jump up and down, and pour oil on you by the gallons, it—it still it—it won't move. That's right.
E-99 Kas notiek ar to pēc Orala Roberta sanāksmēm? Es uztveru to lūgšanu rindā. Jūs dzirdat, kā Viņš saka: “Par tevi jau bija aizlūguši. Kāds vīrietis ar tumšiem matiem, tāds liels puisis ar lielu žokli.” Tas ir Orals Roberts. Saprotat? “Un tas bija tādā pilsētā; notika tas un tas.”
E-99 What falls off from Oral's meetings to that? I catch them in the prayer line. You hear Him say, "You was prayed for before. A man with dark hair, kind of big fellow, big jaw." That's Oral Roberts. See? "And that was at a certain city; called certain, certain thing."
E-100 “Jā, pareizi.” Saprotat?
E-100 "Yes, that's right." See?
E-101 “Par tevi aizlūdza tāds un tāds cilvēks.” Saprotiet, tādā veidā. “Bet te nu tas ir. Lūk, kāda ir tava problēma.” Saprotat? “Ej un izlabo to. Ej uz turieni un atzīsties tajā grēkā savam vīram, savai sievai. Ej un izdari to.” Tev nebūs no tā nekāda labuma, lai kas par tevi palūgtu, kamēr tu to nesakārtosi. Tavā sirdī ir nosodījums, un Dievs nenāks tajā nosodītajā sirdī. Saprotat? Dievs nemājo tādā vietā; tev tas ir jāizlabo. Tad, kad tu to izdarīsi, tev ir jābūt ticībai. Ja viss ir kārtībā, tev ir jābūt ticībai un jātic tam. Nebaidies.
E-101 "You was prayed for by such-and-such a man." See, like that. "But here it is. Here is your trouble." See? "Go make that thing right. Go out there and confess that sin to your husband, to your wife. Go do this thing." It'll never do you any good, no matter who you pray for, till you make that right. Condemnation's in your heart, and God will not come into that heart condemned. See? God don't dwell in that; you got to make it right. Then when you do, you must have faith. If everything's right, you must have faith and believe it. Don't be afraid.
E-102 Ījaba grāmatā, tur ir teikts: “Ījabs baidījās.” Un tas, no kā viņš baidījās, patiešām notika. Kas to izraisīja? Viņa bailes. Tieši tas lika tam notikt. Viņa ticība būtu viņu no tā pasargājusi, bet viņa bailes atveda viņu...atveda to pie viņa. Viņš baidījās, ka tas notiks, un tas patiešām notika. Lūk, ja būtu...ja viņš būtu zinājis, ka tas nenotiks, tas nebūtu noticis. Vai saprotat, ko es gribu pateikt?
E-102 In the Book of Job, It says here, "Job feared." And what he feared, it actually happened. What brought it? His fear. That's what made it happen. His faith would have kept him from it, but his fear brought him… brought it to him. He was scared it was going to happen, and it did happen. Now, if been—he knowed it wouldn't happen, it wouldn't happen. See what I mean?
E-103 Ja, ejot cauri lūgšanu rindai, tu baidies: “Varbūt man vienkārši nav pietiekami daudz ticības,” tas nekad nenotiks, neuztraucies. Saprotat? Bet, ja tu zini, ka tas notiks, tas notiks. Saprotat? Saprotiet, tā ir kaut kā būtība. Ījabam bija bailes, ka tas viss varētu ar viņu notikt, un tas notika. Ja tev ir bailes, ka tava slimība tevi pametīs...tas ir, tevi nepametīs, tā nepametīs. Bet, ja tev ir ticība, tad tas notiks.
E-103 If you're afraid when you come by the prayer line, "Maybe I just haven't got the faith sufficient"; it'll never happen, don't worry. See? But if you know it's going to happen, it'll happen. See? See, it's a substance of something. Job had a fear that these things would come upon him, and they did. If you have a fear that your disease is going to leave you… or won't leave you, it won't. If you have a faith, that it will.
E-104 Pajautājiet jebkuram ārstam. Pirmā lieta, ko viņš centīsies tev izdarīt, ir panākt, lai tev ir paļāvība uz tām zālēm, ko viņš tev dod. Ja tu neuzticies tam, tad labāk liec to mierā. Saprotat? Protams! Kas notiek tad? Tā ir ticība, kas veic dziedināšanu; to vienmēr dara tieši ticība.
E-104 You ask any medical doctor. The first thing he'll try to get you to do, is to have confidence in the medicine he's giving you. If you haven't got no confidence in it, you better leave it alone. See? Sure! What is it then? It's faith that does the healing; it's faith that does it all the time.
E-105 Pēteris, viņš visu darīja pareizi, līdz viņš nobijās. Vārds pateica viņam, ka viņš var staigāt pa ūdeni. Sākumā viņš bija nobijies, viņš domāja, ka tas ir spoks, un viņš teica: “Kungs, ja tas esi Tu, tad liec man iet pie Tevis pa ūdeni.”
E-105 Peter, he was doing all right till he got scared. The Word told him, he could walk on the water. He was scared first, he thought it was a—a ghost, and he said, "Lord, if it be You, bid me come to You on the water."
E-106 Sacīja: “Nāc!” Lūk, tas ir tieši tāpat kā Jēkaba 5:14, tāpat kā Marka 16. nodaļā; to pateica tas pats Dievs, sacīja: “Nāc!” Un tā viņš sāka iet. Viss bija labi, viņš izkāpa no kuģa, sāka iet uz...
E-106 Said, "Come on." Now, that's just the same as James 5:14, same as Mark 16. The same God said It, said, "Come on." And so he started walking. He done all right, got down out of the ship, started walking on…
E-107 Tur Jūrā bija vētra, jūs zināt; spēcīga, viļņi ar baltām galotnēm, lielāki par šiem pakalniem, kas ir te apkārt, putas uz to virsotnēm; drausmīgi, varbūt piecpadsmit, divdesmit pēdu augstas putas, tās baltās virsotnes ārdījās. Un tas bija kaut kas drausmīgs, jo viņš pajautāja: “Ja tas esi Tu, Kungs...” Saprotiet, Viņš izskatījās kā...tas viņiem izskatījās kā ēna vai gars. Viņš sacīja: “Ja tas esi Tu, tad liec man iet pie Tevis pa ūdeni.”
E-107 There was a storm on the sea, you know; great, whitecap waves, bigger than these hills around here, the foam breaking on top of them; terrific, maybe fifteen, twenty feet foam, the whitecaps breaking. And that was a terrific thing for him to ask, "If it be You, Lord,…" See, He looked like a… there looked like a shadow or a spirit. He said, "If it's You, bid me come to You on the water."
E-108 Jēzus sacīja: “Nāc.”
E-108 Jesus said, "Come on."
E-109 Un viņš spēra soli lejup, teica: “Tas ir Kungs, es vienkārši iešu.” Bet, kad viņš pievērsa savu skatienu viļņiem, viņš nobijās. Kas viņam ienāca prātā? Pirmkārt, viņš... “Es iešu, jo Vārds man teica, lai es eju.” Un pēc tam viņš paskatījās uz savu...nu, viņš paskatījās uz saviem simptomiem; viņš paskatījās turp un ieraudzīja, cik lieli ir tie viļņi, un viņš nobijās; un, kad viņš nobijās, viņš sāka grimt. Saprotat? Tas, no kā viņš baidījās, notika! Tas, kam viņš ticēja, notika! Kad viņš ticēja, ka viņš var staigāt, viņš staigāja; kad viņš ticēja. Kad viņš nobijās savā ticībā, tad viņa būtība viņu atstāja. Saprotat? Viņš joprojām apliecināja savu ticību, bet viņam nebija būtības. Ja viņam būtu bijusi pilnīga ticība, būtība būtu pārgājusi pāri tām baltajām virsotnēm un būtu aizgājusi līdz Viņam, saprotiet. Saprotat? Bet viņam tās nebija. Viņš domāja, ka viņam ir. Sākumā viņam tā bija, viņš uzreiz bija gatavs uzdrošināties: “Nu, Kungs man teica, lai es to daru; tas notiks.” Un viņš vienkārši izkāpa no laivas un devās. Viņš pat nedomāja par tiem viļņiem, cik ļoti tie bija pretrunā. Tas viņam pat prātā nenāca.
E-109 And he stepped down, said, "It's the Lord, I'll just walk." But when he got his eyes on the waves, he got scared. What come in his mind? First thing, he… "I'm going to walk because the Word said for me to walk." And the next thing, he looked at his… well, he looked at his symptoms; he looked out there and seen how big them waves was, and he got scared; and when he did, down he went. See? What he feared, happened! What he believed, happened! When he believed he could walk, he walked; when he believed. Got scared in his belief, then his substance left him. See? He still professed his faith, but he didn't have the substance. The substance would have went right over top of that whitecap and went right on to Him, see, if he has the Perfect Faith. See? But he didn't have it. He thought he did. He did at first, he was willing to venture right out, "Why, the Lord told me to do it, it's got to happen." So he just steps right down out of the boat, and takes off. He never thought about the—the—the—the waves, how contrary they was. He never got that in his mind.
E-110 Lūk, kad jūs sākat domāt: “Nu, pagaidi. Un, zini, es tik ilgi esmu slimojis, ka es...” Apstājies! Tikpat labi vari iet atpakaļ uz laivu. Saprotat? Saprotat? Bet, kad tu pārstāj par to domāt...
E-110 Now, when you get to thinking, "Well, now wait. And, you know, I've been sick so long, I…" Stop! You just might as well go back to the boat. See? See? But when you quit thinking about that,…
E-111 “Ābrahāms neņēma vērā savu...ka viņa ķermenis ir miris, ne arī pamirušo Sāras mātes klēpi.” Viņš par to nedomāja, pat neapsvēra to. Viņš pat necentās to kaut kā izprast. Viņš vispār to neņēma vērā; viņš ņēma vērā tikai to, ko pateica Dievs, un devās uz priekšu. Kamēr vien Pēteris tā darīja, viņš gāja.
E-111 "Abraham considered not his own body, now dead, neither the deadness of Sarah's womb." He didn't think about that, didn't even consider it. It wasn't even brought into—to understanding. He didn't even consider at all; he just considered what God said, and he went on. As—as long as Peter did that, he walked.
E-112 Bet Jēzus dzīvoja pasaulē, par kuru neviens neko nezināja; Viņš bija dīvaina persona. Viņš dzīvoja pilnīgas ticības pilnīgam Dievam pasaulē, kurā Viņš atradās. Ja mēs dzīvotu pilnīgā kristieša ticībā tam, kas mēs esam, mēs pasaulei būtu noslēpumaini; cilvēki tevi nesaprastu. Tu staigātu Garā. Tu darītu to, ko teiktu Gars. To, ko Viņš aizliegtu, tu nedarītu. Tad cilvēki sāktu runāt...viņi...tu viņiem būtu noslēpumaina persona.
E-112 But Jesus lived in a world that no one knowed about, He was an odd Person. He lived in a world of Perfect Faith in the Perfect God, in which He was. If we lived in a Perfect Faith of a Christian, to what we are, we'd be a mystic to the world; the people wouldn't understand you. You'd walk in the Spirit. What the Spirit said, you would do. What It forbid, you would not do. Then the people begin to say… they… you'd be a—a mystic person to them.
E-113 Tā tas ir ar visiem ticīgajiem, viņi ir mistiķi. Cilvēki to nesaprot, jo viņi dzīvo savā pasaulē. Jēzus dzīvoja pasaulē, kam neviens cits nevarēja pieskarties. Mācekļi nespēja Viņu saprast. Kad Viņš runāja ar viņiem, viņi to teica; un tad viņi teica: “Nu, Tu runā mīklās! Mēs...mēs to nesaprotam. Kā tas var būt?” Saprotiet, viņi nebija tajā pasaulē, kurā dzīvoja Viņš. Saprotiet, viņi nevarēja Viņu saprast; neviens nevarēja Viņu saprast.
E-113 That's the way it is to all believers, they're a mystic. The people don't understand, because they live in a world to themselves. Jesus lived in a world that nobody else could touch. The disciples couldn't understand Him. When He spoke to them, they say this. And then they said, "Why, You—You talk in riddles! We—we don't understand this. How can this be?" See, they wasn't in the world that He lived in. See, they couldn't understand Him, nobody could understand Him.
E-114 Un tāpēc, kad cilvēks dzīvo ticībā un staigā ticībā, es ar to domāju ticības būtību, viņš ir izolēts no visas pasaules un kļūst par jaunu radījumu Kristū. Lūk, tagad jūs ieejat Līgavas materiālā. Saprotat? Saprotat? Saprotat? Tagad jūs ieejat aizraušanas stāvoklī. Tas attiecas uz ikvienu no mums, ne tikai uz mācītāju, diakoniem, pilnvarotajiem; tas attiecas uz parastajiem draudzes locekļiem, ikviens indivīds pasaulē staigā vienatnē ar Dievu. Jūs esat kristīti šajā Valstībā, un tur nav neviena cita, tikai tu un Dievs. Saprotat? Viņš dod rīkojumus, un tu tos īsteno. Lai ko Viņš teiktu, tur nav pat šaubu ēnas; tu ej tik uz priekšu. Ja Tas Kungs pasaka to, tad neviens pasaulē nevar tevi no tā atrunāt; tu ej tālāk, neskatoties ne uz ko. Tagad tu ienāc pilnīgā ticībā, pilnīgā pilnībā, kas nevar ciest neveiksmi. Tāda ticība nekad necieš neveiksmi. Jā, ar Savu pilnīgo ticību Viņš bija viņiem mistiķis; un tāpat tagad ir ar tiem, kam ir pilnīga ticība, viņi ir mistiķi pārējiem.
E-114 And so when a man lives by faith and walks by faith, I mean substance faith, he is isolated from the entire world and becomes a new creature in Christ. There, now you're getting into Bride material. See? See? See? You're getting into rapturing condition, now. That means for each one of us; not just the pastor, deacons, trustees. That means for the laity, every individual walks in a world with God alone. You're baptized into this Kingdom, and there's nobody in there but you and God. See? He gives the orders, and you pack them out. Whatever He says, there's not a shadow of doubt nowhere, you walk right on. If the Lord says this, there's nobody in the world can talk you out of it, you go right on just the same. Now you're coming into Perfect Faith, perfect perfection that cannot fail. That faith never fails. Yes, He was a mystic to them with His Perfect Faith; and so is it now with those who have Perfect Faith, are a mystic to others.
E-115 Mēs tiekam mācīti “stāties pretī velnam, un viņš bēgs no mums”. Lūk, stāties pretī nozīmē vienkārši “atraidīt viņu”; vienkārši nepadoties viņam, tas ir, vienkārši “pagriezt tam muguru”. Dievs ir kaut ko pateicis; nav nozīmes, ko viņš censtos tev iestāstīt, pat neklausies viņā. Tev ir...tavas ausis ir kurlas jebkam citam, izņemot to, ko saka Gars. Saprotat? “Tam, kam ir auss (kas klausās), tas lai saprot, ko Gars saka draudzēm”; tas, kam ir spēja sadzirdēt, kas uztver, ko Gars saka draudzēm. Saprotat?
E-115 We are taught to "resist the devil, and he will flee from us." Now, to resist is to just simply "turn him down"; just resist him, that is "just walk away from it." God said a certain thing; no matter what he's trying to tell you, you don't even listen to him. You have… your ears are deaf to anything else but what the Spirit says. See? "To he that has an ear (that listens), see what the Spirit saith unto the churches"; the one that's got the listening post, that catches what the Spirit says to the churches. See?
E-116 Tas, ko saka sātans: “Nu, es taču nevaru...” Tam nav nekāda sakara ar... “Nu, ja tu mācīsi to, tad konfesijas izliks...” Tam nav nekāda sakara ar to; viņš dodas uz priekšu, it kā nekas nebūtu noticis.
E-116 What Satan says, "Well, I just can't…" That don't have nothing to… "Well, if you teach that, the denomination will put…" That don't have nothing to do with it, he goes right on just the same.
E-117 “Kam ir ausis, lai dzird, ko Gars saka draudzēm.” Jūs zināt, ka Bībelē tas tiek runāts visu laiku. “Tam, kam ir ticība. Tam, kam ir ausis dzirdēt, tas lai dzird.” Saprotat? “Kam ir gudrība, tas lai saskaita zvēra skaitļus.” Visas šīs dažādās lietas. “Kam tas ir, tas lai pasaka pārējiem, lai arī viņiem būtu.”
E-117 "He that has an ear, let him hear what the Spirit saith to the churches." You know, in the Bible, It's always constantly saying that. "To him that has faith. To he that has an ear to hear, let him hear." See? "He that has wisdom, let him count the numbers of the beast." All these different things. "He that has, let him tell it to the rest of them, that they might have."
E-118 Un tas ir caur ticību, par kuru mēs runājam šobrīd, ticību, kurai tev ir jābūt, to pilnīgo ticību; to ticību, kas saka: “Jā.” Nekas nevar pateikt: “Nē,” kad Dievs saka: “Jā.” Saprotat? Kad Viņš saka: “Jā,” tas nozīmē: “Jā!” Un nekas cits tev to nekad neatņems.
E-118 And that's by faith we're talking about now, faith that you've got to have, that Perfect Faith; that Faith that says, "Yes!" There's nothing can say "no" when God says, "Yes." See? When He says "Yes," It's "Yes!" And nothing else can ever take It from you.
E-119 Ar Savu pilnīgo ticību Viņš bija ļoti dīvains. Un velns pārāk ilgi Viņa tuvumā neuzturējās. Mēs runājām par to šīrīta nodarbībā. Kad viņš atnāca ar to lielo intelektuālas saprašanas maldināšanu, kad viņš atnāca, viņš mēģināja apmuļķot Jēzu, bet izrādījās, ka viņš uzdūrās desmit tūkstoš voltu līnijai: tas momentā atmeta viņu atpakaļ. Tieši tā. Viņš teica: “Ir rakstīts: 'Ne no maizes vien dzīvos cilvēks!'” Fjū! Viņš saņēma triecienu.
Nākamajā reizē viņš pienāca nedaudz maigāk, kad viņš sacīja: “Lūk, Tu esi liels cilvēks, Tu vari Sevi šeit noreklamēt, būt kaut kas.”
E-119 With His Perfect Faith, He was very strange. And the devil didn't stay around Him very long. We got it in the lesson this morning. When he come with that great big bluffed of—of intellectual conception, he bluffed up against Jesus there when he come, and he found out he hit a ten thousand volt line: throwed him right back again. Yes sir. He said, "It is written, man shall not live by bread alone!" Whew! He got a shock then.
He come a little softer the next time, when he said, "Now You're a great Man, You can puff Yourself up here, be somebody."
E-120 Sacīja: “Atkāpies no Manis, sātan!” Ak vai, lūk, ko viņš satika! Un: “Tev nebūs kārdināt To Kungu, savu Dievu.” Redziet, Viņš pierādīja sātanam, ka Viņš ir Tas Kungs Dievs. “Jo ir rakstīts: 'Tev nebūs kārdināt...'”
E-120 Said, "Get behind Me, Satan." Oh, my, what he met! And, "Thou shalt not tempt the Lord thy God." See, He proved Himself unto Satan that He was the Lord God. "For it is written, 'Thou shalt not tempt… '"
E-121 Lūk, ja sātans nezinātu, ka tas bija Tas Kungs Dievs, viņš būtu teicis: “Brītiņu pagaidi, Tu neesi tā persona.” Bet viņš zināja, ka ir labāk par to ar Jēzu nediskutēt.
E-121 Now, if—if Satan didn't know that that was the Lord God, he'd said "Wait a minute, You're not that Person." But he knowed better then to debate it with Him.
E-122 Viņš zināja, uz kā Viņš stāv. Viņš teica: “Tev nebūs kārdināt To Kungu, savu Dievu.” Un tieši tas Viņš bija. Un sātans zināja, ka viņš nevar pret to iebilst, jo Jēzus darbi jau bija pierādījuši, ka Viņš bija Tas Kungs, tavs Dievs.
E-122 He knowed what ground to stand on. He said, "Thou shalt not tempt the Lord thy God." And that's Who He was. And Satan knowed better than to say that, because Jesus' works had already proved that He was the Lord thy God.
E-123 Ievērojiet vēl kaut ko. Pilnīga ticība kontrolē visus apstākļus. Pilnīga ticība pārvalda visus apstākļus. Nav svarīgi, kas tas ir, tā pārvalda to. Lūk, vienkārši paskatieties! Kad jūs kaut kam ticat, kaut ko darāt un jums ir ticība tam, ko jūs darāt; neatkarīgi no tā, kādi ir apstākļi, tam ar to nav nekāda sakara. Redziet, tā pārvalda tos apstākļus. Ja tas ir slimnieka istabā un Tas Kungs ir atklājis, ka notiks kaut kas konkrēts, vienkārši saki to un dodies uz priekšu.
E-123 Notice now another. Perfect Faith is a master of all circumstances. Perfect Faith masters all circumstances. No matter what it is, It masters it. Now, just watch! When you believe anything, do anything, and you got faith in what you're doing; no matter what the circumstance is, that don't have one thing to do with it. See, it masters that circumstance. If it's in a—a room of sickness, and the Lord's revealed that this certain thing's going to happen, you just speak it and go on.
E-124 “Ak, vai tad...?” Pat neuzdod nekādus jautājumus. Tas jau ir pabeigts; vienkārši turpini iet. Saprotat? Tā kontrolē visus apstākļus. “Nu, ja tu izdarīsi to, tad tāds un tāds izdarīs...” Tas...saprotiet, tas jau tiek kontrolēts. Saprotat?
E-124 "Oh, does the…?" Just don't ask any questions. It's already over, just keep going. See? It masters all circumstances. "Well, if you do this, So-and-so's going to do…" That… you see, It already got it mastered. See?
E-125 Ticība tic, ka Dievs to izdarīs. “Es nezinu, kā Viņš to izdarīs, bet Viņš to izdarīs jebkurā gadījumā.” Saprotat? Tā kontrolē visus apstākļus.
E-125 Faith believes that God will work it out. "I don't know how He's going to do it, but He'll do it anyhow." See? It masters all circumstances.
E-126 Un ticība un mīlestība ir savstarpēji saistītas, jo jums nevar būt ticības, ja jums nav mīlestības, jo jūsu ticība ir ticība Dievam, kas ir pati mīlestības būtība. Ticība un mīlestība darbojas kopā.
E-126 And faith and love is relation, because you can't have faith unless you got love, because your faith is in a God Who is the very essence of love. Faith and love works together.
E-127 Lūk, gluži kā jauns pāris. Paņemiet jaunu vīrieti un jaunu sievieti, un viņi mīl...viņi iemīlas viens otrā. Un, laikam ejot, viņi sāk viens otru iepazīt vairāk, viņu sirdis sāk pukstēt kā viena. Saprotat? Viņi...viņi...kaut arī viņi vēl nav vīrs un sieva, viņu mīlestība saista viņus kopā, un viņiem ir paļāvība vienam uz otru. Lūk, ja viņi patiešām mīl viens otru, patiešām mīl, un tu zini, ka tā meitene mīl tevi, un viņa zina, ka tu mīli viņu, jums ir paļāvība (ticība vienam uz otru), ja jums ir ticība vienam uz otru; ja tas nav tā, tad labāk nevajag viņu precēt. Saprotat?
E-127 Here, just like a young couple. You take a young man and young woman, and they love… they fall in love with one another. And as they go along and begin to know one another more, their hearts just begin to beat as one. See? They're—they're… yet they're not husband and wife, but their love binds them together, and they have confidence in one another. Now, if they really love one another, really love, and you know that this girl loves you and—and she knows that you love her, you've got confidence (faith in one another) if you got faith in one another; if you didn't, you'd better not marry her. See?
E-128 Ņemiet vērā, ka jums ir jābūt ticībai. Un atdaliet viņus, aizvediet vienu uz pašiem dienvidiem un otru uz pašiem ziemeļiem, tā mīlestība vienam pret otru joprojām pulsē, lai kur arī viņi atrastos. Viņi ir tik uzticīgi viens otram, cik vien var, jo viņi mīl viens otru. Un, ja tu mīli To Kungu ne tikai tādēļ, lai nenonāktu ellē, bet tu mīli To Kungu, tad tev ir ticība Dievam, saprotiet, ja tu Viņu mīli.
E-128 Notice, you got to have faith. And you separate them and put one extreme south and one extreme north, there's still that love beats for one another, no matter where they're at. They're just as true to one another as they can be, because they love one another. And if you love the Lord, just not trying to dodge hell, but you love the Lord, then you have faith in God; see, if you love Him.
E-129 Kā kāda jauna meitene...tas notika šeit, Luisvilā, ne pārāk sen. Kāda sieviete, viņa bija...viņa bija kristiete jau daudzus gadus, un viņas vīrs bija tikko...iemīlējās, viņa iemīlējās tajā cilvēkā. Viņš bija kļuvis par kristieti pirms pāris gadiem. Un tā viņi apprecējās, viņi mīlēja viens otru un uzticējās viens otram, un viņi apprecējās. Un tā sieviete sacīja tam vīrietim, teica: “Vīrs, tev droši vien ir grūti, tu esi tikai jauns kristietis. Tu esi tik daudz kam izgājis cauri.” Dzeršana, lūk, kas tas bija. Teica: “Tev tik daudz kas ir bijis jāpārdzīvo.” Un teica: “Es zinu, ka tev noteikti ir ļoti smagi kārdinājumi.” Un teica: “Es gribu, lai tu zinātu vienu lietu. Lūk, ja tev gadītos pakrist, ja tev gadītos krist kārdinājumā un tas tevi uzvarētu, nevairies no mājām, nāc atpakaļ. Uzreiz nāc uz šejieni atpakaļ, jo es...es būšu šeit un gaidīšu tevi, un es tev palīdzēšu atkal būt lūgšanā, līdz tu iegūsi uzvaru. Es palikšu ar tevi, jo, kad es tevi apprecēju, es tevi apprecēju, jo es tevi mīlēju. Un, lai kāds tu nebūtu, es joprojām tevi mīlu.”
E-129 Like a—a young girl… just happened here in Louisville, not long ago. A woman, she was a—she was a… been a Christian for many years, but her husband had just… fell in love, she fell in love with this man. He had been a Christian, a couple years. And so they got married; they loved and had confidence in one another, and they got married. And so the woman said to the man, said, "Hubby, it must be hard on you, you're just a young Christian. You've had so much to go through with." Drinking is what it was. Said, "You've had so much to go through with." And said, "I know you're bound to be tempted awfully hard." And said, "I want you to know one thing now. Now, if you happen to fall, if you happen to—to fall into temptation and is overcome, don't stay away from home; you come on back. You come right here, 'cause I—I'm going to be right here waiting for you, and I'm going to help you pray through again until you get victory. I'm going to stay with you, because when I married you, I married you because I loved you. And no matter what you are, I still love you."
E-130 Pēc dažām dienām viņš pusdienoja ar saviem biedriem katlumājā, viņš pastāstīja par to viņiem, sacīja: “Nu, kā gan cilvēks varētu izdarīt kaut ko ļaunu, ja kāds viņu tik ļoti mīl?” Saprotat?
E-130 Few days after that, he was eating his lunch with the fellows down in the boiler room, he was telling them about it, said, "Now, how could a man ever do anything wrong when somebody loves you like that?" See?
E-131 Te nu tas ir. Kā gan jūs varētu pārkāpt tādu uzticēšanos?
E-131 There you are. How—how could you trespass that confidence?
E-132 Un, kad mēs bijām grēcinieki, atsvešināti, bez Dieva, pasaulē, tajos netīrajos dubļos, kā es stāstīju šorīt, Dievs atnāca pie mums! Dievs meklēja tevi, tu nemeklēji Dievu. “Neviens nevar nākt pie Manis, ja vien Tēvs sākumā viņu nepievilks.” Un Dievs nonāca lejā tajos dubļos, kuros bijāt jūs, un atrada jūs, un izvilka jūs ārā! Tam vajadzētu radīt pilnīgu mīlestību. Paskatieties, kas jūs bijāt, un paskatieties, kas jūs esat tagad. Kas to izdarīja? Kāds, kas tevi mīl! Vai tādā gadījumā tu nevari ticēt tam, ko Viņš tev ir apsolījis? Īsta, neviltota mīlestība radīs paļaušanos uz Viņa Vārdu.
E-132 And when we were sinners, alienated, without God; in the world, in that muck of mud, as I talked about this morning, God come to us! God sought you, you never sought God. "No man can come to Me except the Father draws him first." And God came down in that muck, what you were, and sought you out and brought you out! That ought to create a Perfect Love. Look what you was, and look what you are. What did that? Somebody that loved you! Can't you have faith in what He's promised you, then? Real genuine love will create a confidence in His Word.
E-133 Viņš satvēra mani, kad es biju nekas. Es joprojām esmu nekas, bet es esmu Viņa rokā. Saprotiet, Viņš satvēra mani. Un Viņš mani mīlēja, kad es biju nemīlams. Viņš mīlēja tevi, kad tu biji nemīlams, bet Viņš izmainīja tevi. Tieši tā, kā toreiz savā liecībā teica tā tumšādainā māsa, viņa teica: “Es...es neesmu tāda, kādai man vajadzētu būt, un es neesmu tāda, kāda es vēlos būt, tomēr es neesmu tāda, kāda es biju!” Viņa zināja, ka viņa ir no kaut kurienes atnākusi, ka kaut kas ir noticis. Un tieši tā tas ir. Ja Dievs, kad es biju atsvešināts no Viņa, tik ļoti mani mīlēja, ka noliecās, lai mani aizsniegtu, un paņēma mani, tas man dod paļaušanos, ka Viņš vēlas mani lietot. Viņam ir kāds mērķis, kāpēc Viņš to dara. Viņš manī ir kaut ko saskatījis. Viņš kaut ko ir saskatījis tevī. Viņam bija iemesls tevi izglābt, paskatieties uz tiem cilvēkiem, kas šodien nav glābti. Paskatieties uz tiem miljoniem, kurus Viņš būtu varējis paņemt tavā vietā, bet Viņš paņēma tevi. Āmen! Neviens nevar ieņemt tavu vietu. Āmen! Tu esi Dieva saimniecībā. Neviens to nevar izdarīt. Tā ir Viņa mīlestība pret tevi.
E-133 He caught me when I was nothing. I'm still nothing, but I'm in His hand. See, He caught me. And He loved me when I was unlovable. He loved you when you was unlovable, but He changed you. Just like the colored sister said, that time in her testimony, she said, "I'm—I'm not what I ought to be, and I'm not what I want to be, then I'm not what I used to be!" She knowed she had come somewhere, something happened. And that's the way it is. If God, when I was an alien from Him, so loved me till He stooped down to get me and pick me up, that gives me confidence that He wants to use me. He's got a purpose in doing it. He seen something in me. He seen something in you. He had a reason to save you, look at the people that's unsaved today. Look at the millions He could have took beside you, but He took you. Amen! No one can take your place. Amen! You're in God's economy. No one can do it. That's His Love to you.
E-134 Vai tad tu negribētu atbildēt Viņam ar savu mīlestību? Un tās ir mīlošas attiecības. Lai arī kāda būtu situācija, tās apstākļus kontrolē tā mīlestība, kas rada ticību: proti, Dievs mīl tevi un tu mīli Dievu, un jūs mīlat viens otru, un tas rada ticību. Labi. Tad nav iespējams, ka tā neradītu tieši to, ko Dievs apsolīja, ka tā darīs.
E-134 Then, won't your love reach right back to Him? And there's a love affair. No matter what the situation is, its circumstances is governed by this Love that creates Faith: that God loves you and you love God, and you love one another, and—and that brings the Faith. All right. Then it can't—it can't keep from bringing out just exactly what God promised it would do.
E-135 Un tā, skatieties! Pilnīga ticība ir tīra, tikpat tīra kā mīlestība. Saprotat? Lūk, kad tu mīli kādu un tev ir...tu mīli savu vīru vai tu mīli savu sievu. Lūk, nav nepieciešams, lai kāds teiktu tev, lai “tu to nedari”; tāpēc ka tu mīli, un tu zini, ka tas tā ir.
E-135 Now, watch! Perfect Faith is pure, just as pure as love is. See? Now, when you love somebody, and you got… you love your husband or you love your wife. Now, there's no need of anybody telling you "you don't" do it, because you do do it, and you know you do it.
E-136 Nu, ja jūs pajautātu: “Kā tad tu vari pierādīt, ka tu mīli?”
E-136 Now, if I'd ask you, "How can you—you prove you do it?"
E-137 “Ak, es pierādu ar to, kā es ar viņu dzīvoju.” Saprotat? “Es esmu patiesa, godīga sieva. Es esmu uzticīgs, godīgs vīrs, un tas pierāda man, ka es...ka es mīlu savu sievu; vai ka es mīlu savu vīru.” Redziet, jūsu dzīve pierāda, kas jūs esat. Tāpat ir arī ar kristietību. Saprotat? Tava ticība, jums ir paļaušanās vienam uz otru; tā ir tīra. Un ir kaut kas īsts, ko tu nevari parādīt kādam citam, tomēr tev tas ir, un tavas darbības to pierāda.
E-137 "Oh, I prove it by the way I live to him." See? "I'm a true, honest wife. I'm a loyal, honest husband, and that proves to me that I—that I love my wife; or I love my husband." See, your life proves what you are. The same thing Christianity does. See? Your faith, you have confidence in one another, it's pure. And it's something real, that you can't show it to somebody else, yet you got it, and your actions prove it.
E-138 Un, kad tev ir tīra, neaptraipīta ticība, tāpat kā tava mīlestība pret savu pavadoni, tad tu pierādi to ar savu rīcību. Tu vairs nesūdzies, tu zini, ka tas ir paveikts, tu vienkārši turpini iet uz priekšu. Nav svarīgi, kā viss izskatās, ko saka kāds cits, tu zini, kas ir noticis. Tu zini, ka tas ir paveikts; tāpat kā tu zini, ka tu mīli savu vīru, tāpat kā tu zini, ka mīli... Saprotiet, mīlestībai un ticībai ir jāiet kopā. Tās ir radinieces, tās mīl. Mīlestība rada ticību.
E-138 And when you got pure, unadulterated Faith, like your love is to your companion, then you prove it by the way you act. You ain't complaining no more, you know it's done, just walk along. No matter what the thing look like, what anybody else says, you know what's happened. You know that it's finished; just as well as you know you love your husband, as well as you know you love… See, love and faith has to go together. They're kinfolks, they love. Love produces Faith.
E-139 Kad sātans kārdina mūs, mums ir jāpretojas viņam ar pilnīgu ticību pilnīgam Vārdam, tāpat kā to darīja Jēzus. Dieva Vārds ir pilnīgs. Mums ir jābūt pilnīgai ticībai šim pilnīgajam Vārdam un jāpretojas sātanam.
E-139 When Satan tempts us, we are to resist him in a Perfect Faith in a Perfect Word, like Jesus did. The Word of God is perfect. We're to have Perfect Faith in this Perfect Word, and resist Satan.
E-140 Tagad pasteigsimies, cik vien ātri varēsim.
E-140 Now we'll hurry, just as quick as we can.
E-141 Ar Viņa ticību Viņa Vārdam mēs...Viņš uzvar...mēs varam uzvarēt jebko: gan nāvi, gan elli un kapu. Mēs zinām, ka Dievs ir Dievs, tā pilnīgā ticība pilnīgajam Dieva Vārdam, Viņš uzvarēja visu, ar ko Viņš saskārās. Nāve nevarēja pat nostāvēt Viņa klātbūtnē. Slimība nevarēja nostāvēt Viņa klātbūtnē. No Viņa plūda tādas kā spēka upes, pastāvīgi, spēks izgāja no Viņa drēbēm. Tie cilvēki, kas gulēja Viņa ēnā, spēra soli, tikai ar pirkstu pieskārās Viņa drēbēm un tika dziedināti. Kad to izdarīja tā sieviete, tad visi gribēja pieskarties Viņa drēbēm, jo viņi redzēja, ka no Viņa pastāvīgi izplūst spēks, plūstot kā upes. Tur nu Viņš bija, staigāja, staigāja pilnīgas ticības pasaulē, jo Viņš bija Vārds.
E-141 By His Faith in—in His Word we (He conquers), we can conquer anything: both death, hell, and the grave. We know that God is God, that Perfect Faith in God's Perfect Word, He conquered everything that He come in contact with. Death could not even stand in His Presence. Sickness could not stand in His Presence. Flowing from Him was like rivers of virtue, going out constantly, virtue going from His garment. These people, laying in His shadows; step, put their finger on His garment and was healed. When that woman done that, then everybody wanted to touch His garment, 'cause they seen that there was virtue going from Him constantly, flowed like rivers. There He was, walking, walking in a world with Perfect Faith, because He was the Word.
E-142 Un tā: “Ja jūs paliksiet Manī,” caur Viņu, Viņš atnesa jums Vārdu, “un Mani Vārdi paliks jūsos,” tad staigāsiet tieši tādā pašā veidā: no jums plūdīs spēks, Dieva svētības avotu upes vienkārši plūdīs uz cilvēkiem. Vai jūs saprotat, ko es gribu pateikt? Un tā nav izlikšanās, tu to neiztēlojies. Tas patiešām notiek, un tu to redzi. Ja tu tikai iztēlojies to, no tā nav nekāda labuma; bet, ja tas patiešām ir tur, tas patiešām ir noticis.
E-142 And now, "If ye abide in Me," through Him, He brought the Word to you; "and My Words abide in you," then walk in the same kind of a way: virtues flowing from you, the rivers of God's fountains of blessing just flowing out to the people. See what I mean? And you're not bluffing it, you're not imagine it. It's actually taking place, and you see it. If you're just imagining it, that don't do any good; but if it's really there, it really happened.
E-143 Tagad paskatieties! Redziet, caur to, kad Viņš stāvēja un sacīja: “Ja jūs sagrausiet šo ķermeni (šo templi), tad Es to atkal uzcelšu trīs dienās.” Kāpēc? Viņš bija tik ļoti pārliecināts, ka Viņš to izdarīs, jo Raksti teica, ka Viņš to izdarīs (Mesija): “Es neatstāšu Viņa dvēseli ellē un neļaušu Manam Svētajam redzēt trūdēšanu." Pravietis, pie kura nāk Vārds, bija pateicis, ka tas notiks, un Viņš zināja, ka Viņš ir tas Cilvēks.
E-143 Now notice! See, by It, when He stood and He said, "If you destroy this Body (this Temple), I'll raise It up again in three days." Why? He was just as satisfied He'd do that, because the Scriptures said that He would do it (the Messiah): "I'll not leave His soul in hell, neither will I suffer My Holy One to see corruption." A prophet, who the Word comes to, had said that would happen, and He knowed He was that Person.
E-144 Un kad... Pats Jēzus teica: “Ticības lūgšana izglābs slimo,” vai arī, “viņi uzliks rokas slimajiem, un tie kļūs veseli.” Ja...
Jums ir jābūt tādai pašai pilnīgai pārliecībai, ka “tad, kad man tiks uzliktas rokas, es kļūšu vesels”, jo tā teica Viņš.
E-144 And when the… Jesus, Himself, said, "The prayer of faith shall save the sick," or "They shall lay hands on the sick, and they shall recover." If…
You must have that same perfect confidence that "when hands is laid on me, I shall recover," 'cause He said so.
E-145 Viņš teica: “Sagraujiet šo ķermeni, un es to augšāmcelšu,” jo Viņš zināja, ka Viņš ir Mesija. “Es neļaušu Manam Svētajam redzēt trūdēšanu,” Viņš zināja, ka Viņš ir Tas Svētais. “Un Es neatstāšu Viņa dvēseli ellē,” Viņš neatstāja. Viņš zināja, ka Viņš to darīs. Viņam bija paļāvība, ka Viņš ir nācis, lai uzvarētu gan nāvi, gan elli, sacīja: “Iznīciniet to, ja gribat, bet trīs dienās Es to atkal augšāmcelšu.” Ak vai! “Man ir vara atdot Savu dzīvību, un Man ir vara to atkal paņemt,” Viņš zināja, kas Viņš ir.
E-145 He said, "You destroy This Body, and I'll raise It up," 'cause He knowed He was the Messiah. "I'll not suffer My Holy One to see corruption"; He knowed He was the Holy One. "Neither will I leave His soul in hell"; He didn't. He knowed He'd do it. He had confidence that He was there to conquer both death and hell, said, "Destroy It, if you wish to, and I'll raise It back again in three days." Oh, my! "I have power to lay My life down, or I have power to take it up again"; He knowed Who He was.
E-146 Tu esi kristietis. Tev ir tiesības uz visām izpirkšanas svētībām, par kurām Jēzus nomira tevis dēļ. Tās visas ir tavas! Par to jau ir samaksāts; tev ir tikai jātic tam. Nevis jāiedomājas, bet jātic tam un jāzina, ka tās ir tavas un tās var tev piederēt. Ak, tā ir uzvaroša ticība, zināt! Jā.
E-146 You're a Christian. You have right to any redemptive blessing that Jesus died for you for. It's all yours! It's already paid for, you just have to believe it. Not imagine it; but believe it, and know that it's yours, and you can possess it. Oh, that's the conquering Faith: know! Yeah.
E-147 Viņš jau iepriekš zināja, ka tas notiks. Viņš varēja paredzēt, ka tas notiks, jo Viņš zināja, ka tas notiks; un viss, ko Viņš paredzēja, piepildījās. Un tā, ievērojiet! Lai ko arī Viņš teica, Dievs respektēja to, ko Viņš pateica. Aizdomājieties par to! Lai ko arī Jēzus pateica, Dievs to īstenoja. Tātad Viņš zināja, ka Viņa vārdi ir Dieva vārdi. Lūk, skatieties! Tā pati Rakstu vieta atkal atgriežas mūsos: “Ja tu pateiksi šim kalnam...” Ak vai! Es...es vienkārši ļaušu tam nedaudz iesūkties, saprotiet, jo mums būs lūgšanu rinda. Mēs atlaidīsim sanāksmi un lūgsimies par slimajiem, par tiem, kuri grib...kuriem ir jāiet.
E-147 He knew it would happen before. He could predict that it would happen, because He knowed it would happen; and whatever He predicted, come to pass. Now, watch! Whatever He said, God honored what He said. Think of that! Whatever Jesus said, God brought It to pass. So, He knowed His Words were God's Words. Now, look! That same Scripture comes right back into us again, "If ye say to this mountain." Oh, my! I—I just let that soak just a little, you see, 'cause we're going to have a prayer line. We'll dismiss the congregation and pray for the sick, the ones that want to… has to go.
E-148 Paskatieties! Viņš zināja, ka Viņš ir izpaticis Dievam. Viņš zināja, ka uz Viņa dzīves nav neviena traipa. Dievs jau bija liecinājis: “Šis ir Mans mīļotais Dēls, kurā Man ir labpatika; klausiet Viņu! Šis ir Mans mīļotais Dēls, kurā Man labpatīk mājot,” Viņa kristīšanas dienā. “Man labpatīk uztaisīt šeit Manu mājokli, Viņā nav vispār nekāda nosodījuma.”
E-148 Look! He knew that He pleased God. He knew that there was nothing on His life. God had already testified, "This is My beloved Son in Whom I'm well pleased, hear Him! This is My beloved Son in Whom I'm pleased to dwell in," at the day of His baptism. "I'm pleased to make My abode in here, there's no condemnation to Him at all."
E-149 Un tā, kad tas pats Dievs nāk pie tevis un Viņam labpatīk mājot tevī, labpatīk respektēt tavus vārdus, kāds ir tavs lēmums... Kāds bija Jozuas lēmums? “Saule, stāvi uz vietas!” Un tā tur stāvēja. Āmen! Protams! Kāds bija Mozus lēmums? Viņš turēja savu nūju virs upes šādā veidā un tad viņš sauca, lai tā atveras. Un tā atvērās! Saprotiet, lai ko tu prasītu. “Un, ja tu sacīsi šim kalnam: “Kusties,” un nešaubīsies, saprotiet, savā sirdī, bet ticēsi, ka tas, ko tu esi pateicis, piepildīsies, tad tu saņemsi, ko tu saki.” Tas ieliek tevi atpakaļ Vārdā. Nu, tas nav vājpiens. Saprotat? Tas ieliek tevi atpakaļ. Es zinu, ka tas pāries pāri jūsu galvām, iespējams, saprotiet, jo tas nevar noenkuroties. Bet īsta, neviltota ticība uzreiz satver to.
E-149 Now, when the same God comes to you, and is pleased to dwell in you, pleased to honor your word, what your decision is,… What was Joshua's decision? "Stand still, sun!" And it stood there. Amen! Sure! What was Moses' decision? Held his stick over the—a river like that, then called for it to "Open!" And it opened! See, whatever you ask. "And if you say to this mountain, 'Be moved,' and don't doubt, see, in your heart, but believe that what you've said will come to pass, you can have what you said." That puts you back in the Word. Now, that's not skim milk. See? It puts you back. I know it's going to jumps right over top of you, maybe, see, because It can't anchor. But real, genuine faith catches that, right now.
E-150 Es esmu to redzējis, draugi. Šeit manā priekšā stāv atvērta Bībele. Es esmu redzējis, kā tas notiek, un es zinu, ka tā ir patiesība. Es zinu, Dievs debesīs zina, ka es varbūt nenodzīvošu, lai pabeigtu šo vēstījumu, bet es...es zinu, ka tas notika. Es pats esmu to redzējis. Es esmu liecinieks, kā šis Vārds ir piepildījies, tāpēc es zinu, ka tā ir patiesība: tu to pasaki un stāvi tur, un redzi, kā Radītājs tavu acu priekšā rada dzīvu radību; tu pakrati savu galvu un pabrīnies; un tad paskaties apkārt un redzi, kā Viņš rada vēl vienu, tieši tādu pašu, jo tu tā pateici; un pagriezies šādi un saki: “Vēl viena būs, lūk, tur,” un paskaties, un tur nu tā ir! Lūk, tā ir patiesība.
E-150 I've seen it, friend. Here's this Bible laying open before me. I've seen it happen, and I know it's the Truth. I know, God in Heaven knows, that I might not live through to finish this message, but I—I know that it happened. I've seen it myself. I'm a witness of that Word being fulfilled, that I know It is the Truth: say it, and stand there and see the Creator bring a living creature into existence, right in presence of your eyes; you shake your head and wonder; and then look around and seen Him bring another one, just exactly like it, because you said so; and turn over here and say, "There'll be another one there," and look, and there it is! Now, that's the truth.
E-151 Ak, kur mums būtu jābūt? Tā ir pilnīga ticība. Nekādas vīzijas: “Vienkārši saki vārdu,” es neredzēju nevienu vāveri. Viņš pateica tikai šo Rakstu vietu, kas tas bija, un: “Izsaki to un nešaubies par to, bet tas, ko tu pateici, tas tur būs.” Un es turēju Dievu pie Viņa Vārda, un tā notika. Tā tas ir. Tas ir tikpat spēcīgi... Un, draugi, kā jūsu draudzes gans: tas ir tikpat spēcīgi kā tad, kad Jozua apturēja sauli; jo saule tur jau bija; tie elementi bija kustībā, un viņš apturēja to kustību. Bet šeit Viņš radīja kaut ko, kā tur nebija; Viņš radīja! Es esmu tik priecīgs, ka pazīstu Dievu, kas viendien var paņemt zemes putekļus bez nekā, un atkal atsaukt mani dzīvībā, tā pati ticība, pēc tam, kad es jau būšu guldīts kapā. Ak vai! Te nu tas ir.
Mana ticība uz Tevi raugās,
Tu, ak, Jērs no Golgātas.
E-151 Oh, where should we be? There's Perfect Faith. No vision, "Just speak the Word," never saw the squirrel. He just said this Scripture, what it was, and "Speak it, and don't doubt it; but what you say, it'll be there." And I took God at His Word, and it was there. That's right. That's just as powerful… And friend, as your pastor, that's just as powerful as it was when Joshua stopped the sun; because the sun was already there, the elements was moving, and he stopped the movement. But this, He brought something there that wasn't there, He created! I'm so glad to be acquainted with the God that can take the dust of the earth, someday, without anything, and call me back to life again, that same faith, after I been planted in the grave. Oh, my! There it is.
My faith looks up to Thee,
Thou Lamb of Calvary,
E-152 Saki un nešaubieties, bet tici tam, ko tu esi pateicis, tu saņemsi to, ko tu esi pateicis. Saprotiet, ticiet, ka tas notiks!
E-152 You say and don't doubt, but believe that what you've said, you shall have what you've said. See, believe that it'll happen!
E-153 Dāvids par Viņu runāja Psalmos. Un ar to Viņš ņēma Savu spēku un kalpoja citiem. Viņš nepaturēja to tikai Sev, bet Viņš kalpoja citiem ar to; tāpat Viņš glāba citus, pat līdz pēdējam, un to pašu Viņš var darīt arī tagad. Un Viņš apsolīja tādu pašu ticību tiem, kas tic Viņa Vārdam, Jāņa...kā Viņš teica Jāņa 14:12, Marka 16. nodaļā; un arī Marka 11:23, kuru mēs tikko izlasījām.
E-153 David, in the Psalms, spoke of Him. And with it, He took His power and He ministered to others. Not only did He keep it to Himself, but He ministered to others by it; also saved others, even to the uttermost, and He can do the same thing now. And promised the same faith to the believers, in His Word, and John… as John 14:12, He said so; Mark 16; and also in Mark 11:23, we just read.
E-154 Tagad skatieties. Lūk, Viņš ir parādījies mums tādā pašā veidā, kā Viņš parādījās viņiem Vecajā Derībā, un tādā pašā veidā, kā Viņš darīja Jaunajā Derībā; un ar to pašu Vārdu ir parādījis to pašu Kristu. Un es jums apliecinu, ka Kristus ir Svētais Gars. Vārds Kristus nozīmē “tas, kurš ir svaidīts”; vienkārši svaidīts cilvēks, tas ir Kristus, svaidītais. Cik daudzi no jums zina, ka tā ir taisnība? Tāds ir tulkoj... Svaidītais – būs kāds cilvēks, kas būs svaidīts. Svaidīts ar ko? Apustuļu darbu 2. nodaļā Bībele saka, ka Jēzus no Nācaretes, Dieva apliecināts Vīrs, svaidīts ar Svēto Garu, staigāja un darīja lielus darbus un pārējo, saprotiet, ko Dievs izpauda, pierādīja, ka Viņš bija tajā Cilvēkā.
E-154 Now, watch. Now, He has appeared to us in the same form that He did to them in the Old Testament, and in the same as He did in the New Testament; and has showed by the same Word, the same Christ. And I declare to you that Christ is the Holy Ghost. The—the word Christ means "the anointed one"; just a person that's anointed, that is the Christ, the anointed one. How many knows that's true? That's interpet-… The anointed one, there would be a man that would be anointed. Anointed with what? The Bible said in Acts 2, that Jesus of Nazareth, a Man approved of God, anointed with the Holy Ghost; went about it and done great works and things, see, that God manifested, proved that He was in this Man.
E-155 Un tagad mēs kļūstam svaidīti ar to pašu Garu, svaidīti mesijas, pēdējo dienu mesijas, lai atmirdzētu, parādot Jēzus Kristus augšāmcelšanu; lai parādītu, ka Viņš nav miris, bet Svētā Gara veidā Viņš ir Savos cilvēkos, virzās Savas līgavas vidū ar mīlestību pret viņu, pats ielejot Sevi viņā. Viņi kļūst par vienu Kāzu mielastam; un tās pašas zīmes, ko ir apsolījis tas pats Dievs tajā pašā Vārdā, parāda tās pašas Viņa izpausmes.
E-155 And now, we become anointed with that same Spirit, anointed messiahs; messiahs of the last day, to shine forth the resurrection of Jesus Christ; to show that He is not dead, but in the form of the Holy Ghost, He's in His people; moving among His Bride, with a love affair to Her, pouring out into Her, Himself. They are becoming one for the Wedding Supper; and the same signs, promised by the same God, in the same Word, is making His same manifestations.
E-156 Mums nekas cits neatliek, ko darīt, kā tikai tam ticēt, un “ticēt tam” ir tā būtība, un tas rada pilnīgu ticību. Tikai padomājiet, cik...cik nejūtīgi mēs esam; tikai padomājiet par to uz brītiņu.
E-156 There's nothing left for us to do but believe It, and "believe it" is the substance, and that creates a Perfect Faith. Just think how—how how numb we are; just think of that just a minute, now.
E-157 Un tā, paskatīsimies. Vai Viņš nav darījis visu pareizi? Vai Viņš kādreiz mums ir pateicis kaut ko, kas nenotika tieši tā, kā Viņš teica? Vai Viņš nav to izdarījis, un vai tas lielais uguns stabs nav bijis mūsu vidū un nav izdarījis tieši to, ko Viņš apsolīja? Vai mēs neesam redzējuši to? Vai zinātne nefotografēja to pēc tam, kad bija paredzēts, kas notiks; devās tieši uz turieni, un mums pat ir tas laikrakstos un žurnālos, viņi to uzreiz publicēja un parādīja, kad jums tas tika pateikts vairākus mēnešus pirms tā notikšanas? Vai Viņš nerīkojās tieši tā, kā Viņš rīkojās Vecajā Derībā un Jaunajā Derībā? Un Viņš ir tieši tāds pats! Tas pats Svētais Gars nāk un veic izšķiršanu; “un Dieva Vārds, kas ir dzīvāks un asāks par jebkuru divpusēji griezīgu zobenu, izšķir sirds domas un nodomus”. Vai tā nav taisnība? Vai tas nav tas pats Dievs? Lūk, būdams Tas pats, Viņš nav kāds svešinieks, kas atrodas kaut kur citur, Viņš ir šeit. Viņš ir šeit, dara to, lai radītu pilnīgu ticību. Es jūtu Viņu. Es zinu, ka šobrīd Viņš ir šeit. Es zinu, ka Viņa Gars ir šeit. Es zinu, ka Viņš zina visu. Āmen! Un es zinu, ka Viņš vēlas kaut ko darīt. Viņš nemitīgi kaut ko dara, lai radītu šo ticības pilnību cilvēkos.
E-157 Now, let's see. Has He done all things well? Has He ever told us anything, but what happened just exactly the way He said it? Hasn't He performed, and hasn't the great Pillar of Fire been among us and done just exactly like He promised to do? Haven't we seen It? Hasn't science taken It, after it's been predicted what would happen; go right there and have it even in the papers and magazines, pack it right back and show it, when it's told you months before it happened? Hasn't He done just exactly the way He did in the Old Testament, and the New Testament? And It's just exactly the same One! The same Holy Spirit comes, and is a Discerner. "And the Word of God, which is quicker and sharper than a two-edged sword, a Discerner of the thoughts and intents of the heart." Isn't that right? Isn't that the same God? Now, that same One, it's not a stranger off somewhere else, He's here. He's here, does this to create a Perfect Faith. I feel Him. I know He's here now. I know that His Spirit is here. I know that He knows all things. Amen! And I know He wants to—to do something. He's been doing something, to—to create this perfection of faith in the people.
E-158 Vai mēs iesoļosim mūžībā, kā tas bija Noasa dienās ar astoņām izglābtām dvēselēm? Vai mēs iziesim kā Lats ar trijām no Sodomas? Vai mēs atnāksim kā Jāņa Kristītāja dienās, ar sešiem ticīgajiem? Ticēsim, jo Viņa darbi ir pilnīgi! Tie ik dienas un pilnīgā veidā tiek izpausti mūsu priekšā, parādot, ka Viņš ir Vārds, Vārds! Ebrejiem 4. nodaļā ir teikts:
“... Dieva Vārds ir asāks par jebkuru abpusēji griezīgu zobenu...spēj izšķirt pat sirds domas un nodomus.”
E-158 Are we going to walk into Eternity, like it was in the days of Noah, with eight souls saved? Are we going to come like Lot, with three out of Sodom? Are we going to come, like in the days of John the Baptist, with six believers? Let us believe, for His works is perfect! They're manifested daily and perfectly before us, showing that He is the Word, the Word! Hebrews, the 4th chapter, says.
… the word of God is… sharper than any two-edged sword,… even a discerner of the thoughts and intents of the heart.
E-159 Aizdomājieties par to! Dieva Vārds ir Tas, kas izšķir sirds nodomus. “Jo Dieva Vārds ir dzīvs un spēcīgs, un ir asāks par jebkuru divpusēji griezīgu zobenu, un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta Izšķīrējs.” Šis Vārds kļuvis par miesu! Aleluja! Šis Vārds darbojas cilvēciskā miesā caur fiziskām zīmēm, caur materiālām zīmēm, caur Bībeliskām zīmēm, pilnīgi, lai atnestu jūsos perfektu ticību perfektai aizraušanai.
E-159 Think of that! The Word of God is That, a Discerner of the intents of the heart. "For the Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and of spirit, and of the joints and of the marrow, and is a Discerner of the thoughts and intents of the heart." The Word made flesh! Hallelujah! The Word operating in human flesh, by physical signs, by material signs, by Scriptural signs, perfectly, to bring to you a Perfect Faith for a Perfect Rapture.
E-160 Kāpēc mēs nevaram to ieraudzīt? Tas nav nekas mistisks; velns ir nolicis jums priekšā visu iespējamo, lai mēģinātu noturēt, padarīt tevi...atturētu tevi no noticēšanas tam. Viņš ienāks sanāksmē un centīsies nomest tavā priekšā visu, ko vien varēs. Nokratiet to no sevis! Bībelē ir teikts: “Celies un sapurini sevi!” Ieknieb sev.
E-160 Why can't we look at It? Not a mystic; the devil has put everything in the world before you, try to keep, make you… keep you from believing It. He'll bring in a meeting and try to throw everything he can in front of you. Shake it away from you! The Bible says, "Rise and shake yourself." Pinch yourself.
E-161 Viņa Gars ir šeit, Viņš tevi pazīst. Tev ir jādara tikai viena lieta, un tas ir – jātic tam, jāpieņem tas. Viņš zina. Vai tu tam tici? Viņš zina, kas ir tevī, Viņš zina, kas tu esi, Viņš zina tavas vēlmes, Viņš zina tavas vajadzības.
E-161 His Spirit is here, He knows you. You've got one thing to do, and that's to believe It, to accept It. He knows. You believe that? He knows what's in you, He knows what you are, He knows what your desire is, He knows what you have need of.
E-162 Džim, vai tu tici, ka Viņš zina par to mazuli? Tu izmērīji temperatūru, pirms tu aizgāji, četrdesmit ar pusi. Vai tu tici, ka Viņš dziedinās viņu? Tas notika šodien, slimnieks; tas viņu atstās. Es tikko paskatījos turp un ieraudzīju viņus, ko viņi darīja, pirms viņi atstāja mājas. Lūk, tā ir taisnība.
E-162 Jim, do you believe He knows about that baby? Took his fever before you left, a hundred and five. Do you believe He'll heal it? Come on it, today, sick. It'll leave it. I just looked over there and seen them before they left home, what they done. Now, that's true.
E-163 Litlas kundze, vai tu tici, ka Dievs dos tev uzvaru pār to diabētu? Tev blakus sēž sieviete, viņa tevi nepazīst, bet Gars ir uz viņas. Viņa ir noraizējusies par mazu... Viņai ir bērns, kuram nepieciešama acu operācija vai kaut kas tamlīdzīgs. Viņa ir no Čikāgas. “Dzīvāks, spēcīgāks par abpusēji griezīgu zobenu, atpazīst...”. Kas tas ir? Vārds! Vai jūs tam ticat? Protams.
E-163 Mrs. Little, do you believe God would give you victory over that diabetes? There's a woman setting beside you, don't know you, but the Spirit's upon her. What she's worried about's a little… she got a child that has to have an operation for an eye or something. She's from Chicago. "Quicker, more powerful, than a two-edged sword; a Discerner." What is it? The Word! Do you believe that? Certainly.
E-164 Turpat blakus rindā sēž kāda kundze, kurai tikko tika veikta acs operācija, ne pārāk veiksmīga. Bet tu...tu tam tici, viss būs...tev būs...viss būs labi. Vai tu tam tici? Labi. Viņa, viņa domā par to.
E-164 There's a lady setting right in the next row there; just had an eye operation, didn't do too well. But you—you believe It, it'll get… you'll—you'll get all right. Do you believe It? All right. She, she is thinking about that.
E-165 Pekenpo kundze, tas nav tev, tas ir šim mazdēlam, kas sēž šeit. Tu lūdzies par to, bet vai tu tici, ka Dievs darīs viņu veselu? Vai tu tici, ka Dievs var pateikt man, kas viņam kaiš? Ārsti to nezina, nē. Tā tas ir. Uztūkušas plaušas. Pareizi. Kaut kas nav kārtībā ar viņa asinīm. Pareizi. Viņi ir nedaudz neziņā, vai ļaut iet viņam uz skolu vai nē. “Dzīvāks, spēcīgāks par abpusēji griezīgu zobenu.”
E-165 Mrs. Peckinpaugh, it isn't for you, it's for this grandson setting here. You're praying about it, but you believe that God will make it well? You believe God can tell me what's wrong with him. Doctors don't know; no. That's right. Swelling lungs. That's right. He's got a blood condition. Correct! They're kind of confused about whether they're going to let him go to school or not. "Quicker, more powerful, than a two-edged sword."
E-166 Es redzu kādu sievieti, kura atvemj savu ēdienu. Viņa ir kaut kur ir...ļaujiet man atrast viņas seju. Jā, sēž tur, aizmugurē. Viņas vārds ir Lū Elēnas kundze. Viņa no visas sirds tic, ka šī kuņģa slimība viņu atstās. Āmen!
E-166 I see a woman losing her food. She's somewhere, let me get her face somewhere. Yes, setting back there. Her name's Mrs. LewEllen. She believe with all her heart, that stomach trouble will leave you. Amen!
E-167 Turpat viņai pretī sēž kāda kundze, kura tieši tagad skatās uz mani, sēž uz maliņas; viņai ir brilles. Viņai ir artrīts. Tas ir tavā kreisajā rokā; tas bija, tagad vairs nav. Jā, ja jūs ticat!
E-167 Here's a lady setting right across from her, looking at me right now, setting on the end; she's wearing glasses. She got arthritis. It's in your left hand; it was, it ain't now. Yes, if you believe!
E-168 Kā ar to mazuli, lūk, tur aizmugurē? Viņš ir no Ohaio, viņam acī ir vēzis. Vai jūs ticat, ka Dievs to dziedinās? Viņš to izdarīs, ticiet tam. Ešlenda, Ohaio! Tagad ticat, ka Dievs to dziedinās, Viņš to izdarīs. Kas tas ir? “Stiprāks, dzīvāks nekā jebkurš...”
E-168 What about that little baby, right back there? It comes from Ohio; got cancer in the eye. Do you believe God will heal it? He'll do it, you believe it. Ashland, Ohio! You believe now that God will make it well, He'll do it. What is It? "More powerful, quicker than any…"
E-169 Lūk, šeit sēž kāda kundze, kaut kas viņai uztriecās, viņai ir problēmas ar plecu. Tā tas ir. Vai pareizi? Labi, tici tam, un tas aizies. Saprotat? “Dieva Vārds, kas izšķir sirds domas un nodomus.”
E-169 Here sets a lady here, something struck her, she's got a trouble in her shoulder. That's right. Is that right? All right, believe It, and it'll leave. See? "The Word of God, a Discerner of the thoughts and the intents of the heart."
E-170 Lūk, šajā ēkā nav lūgšanu kartiņu. Neviens nelūdza...neviens neizsniedza lūgšanu kartiņas. Šeit mēs tās neizmantojam, ja vien tas nav kārtības uzturēšanai. Vai jūs gribat, lai par jums aizlūdz? Cik daudzi vēlas, lai par viņiem aizlūdz, kamēr Vārds izpaužas caur miesu? Lai šī rinda šeit pieceļas un atnāk uz šejieni, sākumā tieši pa šo eju, tieši šeit, tie, kas grib, lai par viņiem aizlūdz. Vēlāk, pēc tam, es gribu, lai šī rinda, kas atrodas šeit, nāk aiz viņiem. Tad, kad viņi būs beiguši, lai nāk šī te rinda.
E-170 Now, there's no prayer cards in this building. There's nobody to pray… give out any prayer cards. We don't use them here, 'less it's just have to keep in order. You want to be prayed for? How many wants to be prayed for while the Word is manifested through flesh? Let this row here get up and come down this way, right down this aisle here first, right in here, you that want to be prayed for. Then, after that, I want this aisle here to come down behind them. Then after they're through, let this aisle over here come.
E-171 “Dzīvāks, spēcīgāks...” Vai to varētu izdarīt abpusēji griezīgs zobens? It nemaz! Bet Dieva Vārds var. Kāpēc? Tas ir Dieva Vārds. Nu, vai jūs tam ticat?
E-171 "Quicker, more powerful,…" Could a two-edged sword do that? No, sir! But the Word of God can do it. Why? It is the Word of God. Now, you believe it?
E-172 “Tas lielais Ārsts.” No kurienes ir tā māsa no Tenesī, māsa Angrena vai Dauninga? “Tas lielais Ārsts ir tuvumā.”
E-172 The Great Physician! Where's that sister from down in—in Tennessee, Sister Ungren, or Downing? "The great Physician now is near."
E-173 Es nekad to neaizmirsīšu, to vakaru Fort-Veinā, kad tā meitene no amišu jeb dankardu draudzes sēdēja tur un spēlēja “Tas lielais Ārsts ir tuvumā;” dzirdot, ka tika dziedināts tas mazais zēns, viņa pielēca kājās, Svētais Gars nonāca pār viņu, viņas skaistie mati nokrita pāri pleciem, bet klavieres neizlaida nevienu noti. “Tas lielais Ārsts ir tuvumā, tas līdzjūtīgais Jēzus.” Pārdabisks spēks kustināja tos klavieru taustiņus, spēlēdams: “Tas lielais Ārsts ir tuvumā.”
E-173 I'll never forget that, in Fort Wayne that night when that little Amish girl or Dunkard was setting there, playing that, "The great Physician now is here," hearing that little boy was healed, she jumped up, the Holy Ghost fell on her, her pretty hair fell down across her shoulders, and the piano never missed a key. "The great Physician now is near, the sympathizing Jesus." Supernatural power moving them piano keys, playing "The great Physician now is near."
E-174 Skatieties, ir... Vai tu tici? [Kāds saka: “...?...jā, es gribu ticēt.”–Tulk.] Tu gribi? Saprotat? Lūk, atcerieties, kad jūs ejat cauri... Lūk, ja jūs tam neticat, tad nenāciet, apsēdieties. Sakiet: “Es negrasos... Es tajā nešaubīšos. Es nāku, es ticu tam.” Kad es...
E-174 Look, are… You believe? You ought to? See? Now remember, when you pass… Now, if you don't believe it, don't come, you set down. Say, "I ain't going to. I ain't going to stumble into this. I'm coming, believe it." When I…
E-175 Bībelē ir teikts: “Šīs zīmes ies līdzi ticīgajiem. Ja viņi uzliks rokas slimajiem, tie izveseļosies.” Tieši tā. Un tā, tas ir ar nosacījumu: “Ja jūs tam ticat.” Nu, es tam ticu. Dievs jums to ir pierādījis, es tam ticu. Vai saprotat? Viņš izpauž Savu Vārdu, lai parādītu, ka tas ir Viņa Vārds, Rakstu piepildījums, lai pierādītu, ka tas ir. Un tā, ticiet tam, kad jūs iesiet cauri. Vai jūs tā darīsiet? Un tad, kad es uzlikšu jums rokas...tieši tā ir pateikts Bībelē.
E-175 The Bible said, "These signs shall follow them that believe. If they lay hands on the sick, they shall recover." That's exactly right. Now, that's under conditions, "if you believe It." Now, I believe this. God's proved it to you, I believe It. You see? He manifest His Word, to show that it is His Word. A Scripture fulfillment, to prove that it is. Now, you believe it when you pass by. Will you do it? And then when I lay hands upon you,… that's exactly what the Bible said.
E-176 Brāli Nevil, vai tev šeit ir svaidāmā eļļa? Paņem to un nāc šeit uz otru pusi, vienkārši izpildīsim Rakstus. Nostājies šeit, šajā pusē, un svaidi katru cilvēku, kad viņi ies garām, un mēs aizlūgsim par viņiem. Un tā, lai es droši zinātu, ka ticības lūgšana tiks veikta par ikvienu no jums, lai visi, kas ir ticīgi, uzliek viens otram rokas. Vienkārši pastiepiet un savienojiet savas rokas viens uz otra. Lūk, kā mēs kaut ko uzzināsim pēc dažām minūtēm.
E-176 You got anointing oil here, Brother Neville? Get that, and come over this other side, lets just fulfill the Scripture. Get over on this side here, and anoint every person as they pass by, and we'll pray for them. Now, so that I'll be sure, that I'll get the prayer of faith for every one of you, let's have everybody put your hands on one another that's believers. Just reach over, and cross your hands on each other. This is where we're going to find out something in a few minutes.
E-177 Es paskatīšos, cik tālu mana draudze ir pavirzījusies uz priekšu tajā, kam mēs ticam; paskatīšos, cik tālu ir pavirzījušies cilvēki, cik viņi ir gatavi paņemt to zobenu un doties uz frontes līniju, teikt: “Es izaicinu tevi, sātan! Es izaicinu tevi! Tu vairs nevari likt man neticēt.” Kādēļ tiek darītas šīs lietas? Lai cilvēki ticētu. Tas ir Vārds. Tieši tas parāda to, ka es sludinu jums patiesību, Vārdu. Vārds ir kļuvis par miesu, kļuvis par miesu jūsos; kļuvis par Vārdu, kļuvis par dzīvību jūsos, kļuvis par dzīvību manī. Saprotat?
Tas lielais Ārsts! Labi, tagad nolieksim mūsu galvas.
E-177 I'll see just how advanced my church is, on what we believe in; see just how advanced the people are; how they're ready to take the Sword and walk out in the front line, say, "I challenge you, Satan. See? I challenge you! You can't—you can't make me disbelieve anymore." What are these things done for? So that people will believe. It's the Word. It's where that shows that I am preaching to you the Truth, the Word. The Word made flesh, made flesh in you; made Word; made Life in you, made Life in me. See?
The Great Physician! All right, let us bow our heads now.
E-178 Kungs Jēzus, tas lielais Ārsts ir tuvumā, Tu esi tas Ārsts. Es sludināju Tavu Vārdu, un Tavs Vārds ir paziņojis, ka Tu esi šeit, ka Tu esi tas pats vakar, šodien un mūžīgi, ka Tu nevari pievilt. Tu nekad neesi mūs pievīlis, Kungs. Un tagad, lai katrs no tiem, kas ir uzlikuši savas rokas viens otram, lai Dieva svētības nolaižas uz viņiem. Un, kad mēs nāksim...viņi ir ticīgi. Un, kad mēs svaidīsim viņus ar eļļu, draudzes gans un es, un laidīsim viņus cauri šai rindai, lai katrs no viņiem iet šeit cauri ar ticību, lai ticētu tam, lai zinātu, ka pats debesu Dievs ir šeit klātesošs. Lai ikviens sevi sapurina. Vai viņi varētu tikai šo vienu reizi, Kungs? Vienkārši, lai viņiem...lai tas pamatīgi iesūcas, Kungs, šo vienu reizi. Atver viņu acis, Kungs, lai viņi redzētu, kas notiek, un nebūtu akli, streipuļojoši, bet redzētu augšāmceltā Jēzus Kristus klātbūtnes realitāti. Dāvā to, Kungs, caur Jēzus Vārdu. Āmen.
E-178 Lord Jesus, the great Physician now is near, You are the Physician. I have preached Your Word, and Your Word has declared that You are here; that You are the same yesterday, today, and forever; that You cannot fail. You never failed us, Lord. And now, let each one of these that has their hands on each other, may the blessings of God rest upon them. And as we come, they're believers. And as we anoint them with oil, the pastor and I, and pass them through this line, may each one pass through here with faith to believe it, to know that the very God of Heaven stands present. May each one shake themself. Can they only this one time, Lord? Just let them… let it soak down, Lord, one time. Open their eyes, Lord, that they can see what is going on, and not be blind, staggering, but to see the reality of the Presence of a resurrected Jesus Christ. Grant it, Lord, through Jesus' Name. Amen.
E-179 Es pieprasu jums Jēzus Kristus Vārdā, lai jūs nenākat šajā rindā, ja vien jūs nejūtat, ka jums ir tā pilnīgā ticība, jo jūs tikai aizņemsiet viņu laiku, kāda cita cilvēka laiku. Nedariet to! Un caur... Vai visā tajā laikā, kopš es esmu jums sludinājis, es esmu jums kādreiz teicis kaut ko, kas nebūtu noticis? Tieši tā! To darīja Tas Kungs. Es ticu, ka Viņš to nedarīja manis dēļ. Viņš to darīja jūsu dēļ, lai jūs ticētu, ka tas, ko es jums saku, ir patiesība. Tagad jūs tam ticat; viss būs labi, un tas...jūs kļūsiet veseli. Kad tu nāksi šurp, iemet savu neticību šajā...lūk, šajā garīgajā kabatā. Tu to neredzēsi, bet tā tur ir. Kad šī eļļa pieskaras tev, iemet savu neticību tieši tur. Noliec to un ej prom ar pilnīgu ticību, ka esi vesels. Vai jūs tā darīsiet? Tad lai Dievs jūs svētī.
E-179 I charge you in the Name of Jesus Christ, that you come not in this line unless you feel that you got that Perfect Faith, 'cause you're only taking their time, somebody else's time. Don't you do it! And by… as long as I've preached to you, have I ever said one thing to you but what it happened? Exactly! The Lord did that. He did it not for me, I believe. He did it for you, that you might believe that what I'm telling you is the Truth. Now you believe it, it'll be all right, and it… you'll get well. When you come by here, drop your unbelief right in this… a spiritual pocket down here. You won't see it, but it's there. When that oil touches you, drop your unbelief right there. Deposit that and walk away with Perfect Faith that you're well. Will you do it? The Lord bless you, then.
E-180 Labi, es paprasīšu kādam, kas varētu vadīt dziedāšanu, vienkārši... Kur ir tas lieliskais sludinātājs, brālis, kurš... Kā viņu sauc? Keps, brālis Keps. Vai viņš ir rindā? Kā? Nāc šurp, brāli Keps, un nostājies tur un dziediet (sanāksme), kamēr mēs visi lūgsimies, “Tas lielais Ārsts ir tuvumā”.
E-180 All right, I'm going to ask somebody who can lead songs, just to… Where is that great preacher, brother, that…? What's his name? Capps, Brother Capps. Is he in the line? What's that? Come here, Brother Capps, and stand there and sing (the congregation) while we all pray, "The great Physician now is near."
As they lead it, each one sing now with your heart. Don't just sing, say, "I'm going to sing, 'Great Physician now is near, sympathizing Jesus. Speak, drooping hearts to cheer, sympathizing Jesus.'" [Brother Branham illustrated an unemotional singing—Ed.] Oh, oh, oh, my!
All your jaw! On your toes. Your spirit alert. "Yes, the great Physician now is near, the sympathizing Jesus!" He proves that He's here! I believe Him. Amen.
E-181 Kad viņi to vadīs, lai ikviens tagad dzied no sirds. Nedziediet tā vienkārši, piemēram: “Nu, es dziedāšu: 'Tas lielais Ārsts ir tuvumā, tas līdzjūtīgais Jēzus. Viņš skumjas sirdis iepriecē, tas līdzjūtīgais Jēzus.'” [Brālis Branhams monotoni izrunā dziesmas vārdus–Tulk.] Vai, vai, vai!
E-181 All right. Let the… Let those who have faith come forward.
In the Name of Jesus Christ, I lay my hands on her for her healing.
In the Name of Jesus Christ, I condemn the sickness.
Name of Jesus Christ, I lay hands on my brother, for healing.
The Name of Jesus Christ, lay hands on my sister for her healing.
In the Name of Jesus Christ, I lay hands on my brother for his healing.
In Jesus' Name, I lay hands on my sister for healing.
In Jesus' Name, I lay hands on my brother.
In the Name of Jesus Christ, lay hands on sister.
In the Name of Jesus Christ, I lay hands on my brother.
In the Name of Jesus Christ, I lay hands on my sister.
In the Name of Jesus Christ, lay hands my brother for healing.
In the Name of Jesus Christ, lay hands on my sister.
In Jesus' Name, heal my sister.
In Jesus Christ's Name!
In Jesus' Name!
In Jesus' Name, heal my sister.
In Jesus' Name, heal my sister.
In Jesus' Name, heal my sister.
In Jesus' Name, heal my brother.
In Jesus' Name, heal my brother.
In Jesus' Name, heal my brother.
In the Name of Jesus, heal my brother.
In the Name of Jesus Christ, heal this, my brother.
In Jesus' Name, heal my sister.
In Jesus' Name, heal my sister.
In Jesus' Name, heal my sister.
In Jesus' Name!
In Jesus' Name, heal my sister.
In Jesus' Name, heal my brother.
In Jesus' Name, heal my brother. May he be well.
In Jesus' Name, heal my sister.
In Jesus' Name, heal my sister.
In Jesus' Name, heal my brother.
In Jesus' Name, heal my brother.
In Jesus' Name, heal my sister.
Jesus' Name, heal my sister.
In Jesus' Name, heal my sister.
In Jesus' Name, heal my sister.
Jesus' Name, heal my sister.
Jesus' Name, heal my sister.
In Jesus' Name, heal this, my sister.
In Jesus' Name, heal my sister.
In Jesus' Name, heal my brother.
In Jesus' Name, heal this child. God, grant it.
In Jesus' Name, heal my brother.
In Jesus' Name, heal my sister.
In Jesus' Name, heal my brother.
In Jesus' Name, heal this little boy.
In Jesus' Name, heal my brother.
Jesus' Name, heal my sister.
In Jesus' Name, heal my sister.
Jesus' Name, heal this little girl.
In the Name of Jesus, heal this, my sister.
In Jesus' Name, heal my sister.
Jesus' Name, heal my brother.
Jesus' Name, heal my sister.
Jesus' Name, heal my brother.
Jesus' Name, heal my brother.
Jesus' Name, heal my brother.
Jesus' Name, heal my sister.
Jesus' Name, heal my brother.
Jesus' Name, heal my sister.
Jesus' Name, heal my brother.
Jesus' Name, heal this, my brother, Lord.
Jesus' Name, heal my brother.
Jesus' Name, heal, Lord, my brother.
Jesus' Name, heal my brother.
Jesus' Name, Lord…?… for the glory of God.
Healing my brother, in Jesus' Name. Leave it alone.
In Jesus' Name, heal my sister.
Jesus' Name, heal my brother.
Jesus' Name, heal my brother.
Jesus' Name, heal my brother.
Jesus' Name, heal my sister.
Jesus' Name, heal my sister.
Jesus' Name, heal this child.
Jesus' Name, heal this sister.
Jesus' Name, heal this sister.
In the Name of Jesus Christ, heal the sister.
Jesus' Name, heal sister…?…
In Jesus' Name, heal my sister.
In the Name of Jesus, Lord, heal our sister.
In Jesus' Name, heal my brother, make him well.
In the Name of Jesus Christ, heal my sister, Lord.
In Jesus' Name, heal my brother.
Jesus' Name, heal my brother.
In Jesus' Name, heal my brother.
Jesus' Name, heal my sister.
Jesus' Name, heal this, my sister.
In Jesus' Name, heal this little girl.
In Jesus' Name, heal my sister.
Jesus' Name, heal my brother.
Jesus' Name, heal my sister.
Jesus' Name, heal my sister.
Jesus' Name, heal the child.
Heal the child, Lord, in Jesus' Name.
Heal the little boy, in Jesus' Name.
Heal my sister, Lord, in Jesus' Name.
Heal my Sister Collins, Lord, in Jesus' Name.
Heal my sister, in Jesus' Name.
Heal my brother, in the Name of Jesus Christ.
Heal my sister, in Jesus' Name.
Deposit your unbelief now.
In Jesus' Name, heal my brother.
In Jesus' Name, heal my brother.
Drop your unbelief in the box now. Pass by. Take Perfect Faith.
In Jesus' Name, take it. May it be done.
In Jesus' Name, grant it, Lord.
In Jesus' Name, grant it, Lord.
In Jesus' Name, heal my sister.
In Jesus' Name, heal my sister.
In Jesus' Name, heal my sister.
In Jesus' Name, heal my sister, Lord.
In the Name of Jesus, heal my sister!…?…
In the Name of Jesus, heal this.
In Jesus' Name, heal my sister.
Bless you, brother. In Jesus' Name, heal Brother Cox, Lord. Praise God!
In Jesus' Name, heal my sister.
In Jesus' Name, heal my sister.
In Jesus' Name, heal my sister.
In Jesus' Name, heal my sister.
In Jesus' Name, heal my brother.
In Jesus' Name, heal my sister.
In Jesus' Name, heal my sister.
In Jesus' Name, heal my sister.
Now, remember, I'm putting every bit of faith that I know how to do, in this, for a purpose.
In Jesus' Name, heal this little girl.
In Jesus' Name, heal this sister.
God, I lay hands upon the baby. So shall it be healed, in Jesus' Name. Amen.
In Jesus' Name, heal the little girl.
In Jesus' Name, heal my brother.
In Jesus' Name, heal this my brother.
The little girl? Hold them up to you. In the Name of Jesus Christ, heal them, Lord, for Your glory.
In Jesus' Name, heal our sister.
In Jesus' Name, heal our sister.
In Jesus' Name, heal my brother.
In Jesus' Name, heal my sister.
In Jesus' Name, heal my brother.
In Jesus' Name, heal my sister.
In Jesus' Name, heal my sister.
Jesus, heal my little brother.
In Jesus' Name, heal my sister.
In Jesus' Name, heal my sister.
In the Name of Jesus Christ, I ask for her healing.
In Jesus' Name, heal my sister, Lord.
In Jesus' Name, heal my little brother.
In Jesus' Name, heal my sister.
In the Name of Jesus Christ, heal my sister.
In Jesus' Name, heal my sister.
In the Name of Jesus Christ, heal my brother, the child.
In Jesus' Name, heal them, Lord.
In Jesus' Name, heal my brother.
In Jesus' Name, heal my brother.
In Jesus' Name, heal my brother.
In Jesus' Name, heal my brother.
In Jesus' Name, heal my sister.
In Jesus' Name, heal my sister.
Jesus' Name, heal my brother.
Heal my sister, in Jesus' Name.
Heal my brother, in Jesus' Name.
Heal my sister, in Jesus' Name.
Heal my sister, in Jesus' Name.
Heal my sister, in the Name of Jesus Christ.
Heal my sister.
Heal my sister. Bless them, Lord, for their…?… in Jesus' Name.
In Jesus' Name, heal my sister.
In Jesus' Name, heal our brother.
In Jesus' Name, heal our brother, Lord.
In the Name of Jesus Christ, heal my sister, Lord.
In Jesus' Name, grant his request.
In Jesus' Name, heal my brother.
Deposit your unbelief. Come, believing now, God will grant it. Come, believing it, and God will grant it. I believe it. I'm using all the faith I know how. "They shall lay hands on the sick; they shall recover."
In Jesus' Name, heal my brother.
In the Name of Jesus Christ, heal my sister.
How is this sight, Brother Neville? Brother Dauch, a trophy of God's grace! This is the man supposed to died, a week or two ago.
In the Name of Jesus Christ, God, You must love him, Father, for You done great things for him. I lay my hands upon him, in the Name of Jesus Christ.
Lord God, upon his precious wife, I lay my hands on her, the Name of Jesus Christ, for her healing. Amen.
That all of them?
E-182 Pilnā balsī! Uz pirkstgaliem. Ar modru garu. “Jā, tas lielais Ārsts ir tuvumā, tas līdzjūtīgais Jēzus!” Viņš pierāda, ka Viņš ir šeit! Es Viņam ticu. Āmen.
E-182 Now, let's bow our head now.
The great Physician now is near,
The sympathizing Jesus;
He speaks the drooping heart to cheer,
Oh, hear the voice of Jesus.
Sweetest note in seraph's song,
Sweetest name on mortal tongue;
Sweetest carol ever sung,
Jesus, blessed Jesus.
E-183 Labi. Lai...lai tie, kam ir ticība, iznāk priekšā.
E-183 Know ye what I have done to you? You've called me, "your pastor"; and you say well, for so I am. If I, your pastor, have been identified by Jesus Christ, that I do His work, then believe my Word. By acting this act of faith, by laying hands upon you, I have condemned the disease and afflictions that's bothering you. Believe that, so shall you have your request, regardless of what it is, for all things are possible to them that believe. And when you pray, believe that you receive what you asked for. And I truly believe that I receive it, and in my heart I accept every one of your healing, I accept it, that it's done. I believe it, I believe it with all that's in me. Also, with my hands upon these handkerchiefs laying here, I been watching it close, I believe that they'll produce just exactly what the people requested. I—I believe it.
E-184 Jēzus Kristus Vārdā es uzlieku savas rokas viņai, lai viņa tiktu dziedināta.
Jēzus Kristus Vārdā es nosodu šo slimību.
E-184 This is coming into that Third Pull! I—I'm believing it. Now I want to ask you a sincere question, you that passed through the prayer line. Can you actually believe, and feel now, that there is something happened in you since you've had hands laid on you? Raise your hand!…?… There it is. This is what we've waited for. Now, this is not… This is just starting to bloom now. See? Just started with… I did this for a purpose. I did this for a purpose. I'm working out something, see, it's taking this charge of faith and going right back to begin and come in; see, to kind of raise faith in a bracket where you've never noticed it that way before. Not a faith, but a Perfect Faith, build it up in here. And watch a perfect God, with a perfect heart, keep a perfect promise, by His Perfect Word, which is sharper than a two-edged sword and a Discerner of the thoughts of the heart. What? We're coming now to the perfection, because the people has to come to this in order for the Rapture. That's what's holding it away right now, is waiting for that Church to come into that Perfect Raptured Faith. Looking for it. It means a lot of shaving down for me, it means a lot for you, but together we'll make it by the grace of God. Amen.
The great Physician now is near,
The sympathizing…
Lord Jesus, bless my dear brother. May Your Holy Ghost ever make this pastor well, and keep him healthy and strong, in the service that You called him. In Jesus' Name. I'm claiming it, Lord. I love him. We claim it. We know that it's right. We are believing it now.
Sweetest carol ever sung,
O Jesus, blessed Jesus.
E-185 Jēzus Kristus Vārdā es uzlieku rokas manam brālim, lai viņš tiktu dziedināts.
E-185 Don't you love Him? Just think: right here now, already begun a work in your body, of your healing, because that He promised it would happen. And now, see, did you catch what I was saying tonight? Have you got the riddle of it? See, "If ye say to this mountain," see, don't doubt, don't doubt, but believe that what you have said. Now watch it, in less than five minutes time, every hand went up, that a work had begun in them right now. Oh, my! There He is. That's it! What is it? The Presence of the great Physician.
E-186 Jēzus Kristus Vārdā es uzlieku rokas manai māsai, lai viņa tiktu dziedināta.
E-186 Oh, let's raise our hands to God and sing it again.
The great Physician now is near,
The sympathizing Jesus;
He speaks the drooping heart to cheer,
Oh, hear the voice of Jesus.
Sweetest note in seraph song,
Sweetest name on mortal tongue;
Sweetest carol ever sung,
O Jesus, blessed Jesus.
E-187 Jēzus Kristus Vārdā es uzlieku rokas manam brālim, lai viņš tiktu dziedināts.
Jēzus Vārdā es uzlieku rokas manai māsai, lai viņa tiktu dziedināta.
Jēzus Vārdā es uzlieku rokas manai māsai.
Jēzus Kristus Vārdā es uzlieku rokas manai māsai, lai viņa tiktu dziedināta.
Jēzus Kristus Vārdā es uzlieku rokas manam brālim.
Jēzus Kristus Vārdā es uzlieku rokas manai māsai.
E-187 Let's just stand still a minute. Let's just worship Him in our heart. Think of it: God, He's here. He's here. Who? Who identified Himself as being the Word? "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us, the same yesterday, today, and forever. The Word is sharper than a two-edged sword, even a Discerner of the thoughts and the intents (what you've come here for, what your purpose of being here, who you are)"; identified Jesus Christ to be Messiah, and today It identifies Him of being the same Messiah, yesterday, today, and forever.
E-188 Jēzus Kristus Vārdā es uzlieku rokas manam brālim dziedināšanai.
Jēzus Kristus Vārdā uzlieku rokas manai māsai.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Kristus Vārdā!
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu brāli.
Jēzus Vārdā, dziedini manu brāli.
Jēzus Vārdā, dziedini manu brāli.
Jēzus Vārdā, dziedini manu brāli.
E-188 The Great Physician, Who is here, Who said, "These signs shall follow them that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover. And if you say to this mountain, 'Be moved,' and don't doubt in your heart, but can believe." If He can create squirrels, who has no way at all, or nothing there to believe; it's my own faith that goes and does that, my faith in what He challenged me to ask. He challenged me to ask it. And I received His challenge in obedience to His Word, I asked it, and it appeared! God in Heaven knows that's true. Can't He also heal the sick? If He can lift me with a faith up this way, even for the people, even if they can't climb to that bracket. If they can't do it, He can use my faith. He can lift me to that place, and I'm climbing for you. I'm believing for you. I'm speaking for you.
E-189 Jēzus Kristus Vārdā, dziedini šo manu brāli.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā!
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu brāli.
E-189 I'm your brother, standing as your brother, an intercessor, trying my best to hold you before God. And I'm standing here right before the White Throne now, and staking that… pointing my finger to that bloody Sacrifice there, and speaking through His Name that it's done. It has to happen, and it has to happen. You know it's happened. I know it's happened, so do you know it's happened, and it's so. That's right. Amen.
… the carol ever sung,
O Jesus, blessed Jesus.
Sweetest note in seraph song,
Sweetest name on mortal tongue;
Sweetest carol ever sung,
Jesus, blessed Jesus.
E-190 Jēzus Vārdā, dziedini manu brāli. Lai viņš ir vesels.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu brāli.
Jēzus Vārdā, dziedini manu brāli.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini šo manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu brāli.
E-190 And the devils were subject unto us in Thy Name, sweetest Name on mortal tongue. The devils… That—That raises the dead, That heals the sick, That cleanses the leper, That casts out devils, That makes Christians. There's not another Name under Heaven. I live in It, baptized in It, believe It, worship in It. Oh, let me become part of It. Let me lose my own self; and find it, Lord, in Thee, That Name called Jesus Christ, the anointed Messiah, that I might press my way through the mud of unbelief to reflect the beauty of Jesus Christ: the same yesterday, today, and forever.
E-191 Jēzus Vārdā, dziedini šo bērnu. Dievs, dāvā to.
Jēzus Vārdā, dziedini manu brāli.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu brāli.
Jēzus Vārdā, dziedini šo mazo zēnu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu brāli.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini šo mazo meiteni.
E-191 God bless you now. When you get back here next Sunday, give the testimony how you were healed, what happened this week. Watch and see what happens. It's over! "How do you know?"
E-192 Jēzus Vārdā, dziedini šo manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu brāli.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu brāli.
Jēzus Vārdā, dziedini manu brāli.
Jēzus Vārdā, dziedini manu brāli.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu brāli.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu brāli.
E-192 He told me to "say it," and I said it. That's it. That's it. It's over. I believe it. Now, the pastor, Brother Neville.
E-193 Jēzus Vārdā, dziedini šo manu brāli, Kungs.
Jēzus Vārdā, dziedini manu brāli.
Jēzus Vārdā, dziedini, Kungs, manu brāli.
Jēzus Vārdā, dziedini manu brāli.
Jēzus Vārdā, Kungs...?...Dieva slavai.
E-193 Just a moment. [A brother speaks in another tongue. Another brother gives an interpretation—Ed.]
Blessed be the Name of the Lord. Let's raise our hand and worship Him a minute.
We thank Thee, Lord. We thank Thee, Lord. Thank You, Father. Thank You, Father.
As a believer, did you notice the distance in how much of the message was spoke; and in the rhythm it was spoke in, and watch the interpretation turn back to the same? That's it. Watch what it was, exactly with the Message; and confirming that the thing was the Truth, that He had already performed what He promised you He would do. Watch the way that come forth, and watch the way this interpret. Watch how long he spoke, and watch how many words he said, see, just exactly.
The Lord bless you, till I see you again. Amen.
E-194 Dziedini manu brāli, Jēzus Vārdā. Liec to mierā.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu brāli.
Jēzus Vārdā, dziedini manu brāli.
Jēzus Vārdā, dziedini manu brāli.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini šo bērnu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
E-195 Jēzus Kristus Vārdā, dziedini šo māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini māsu...?...
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, Kungs, dziedini mūsu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu brāli, dari viņu veselu.
E-196 Jēzus Kristus Vārdā, dziedini manu māsu, Kungs.
Jēzus Vārdā, dziedini manu brāli.
Jēzus Vārdā, dziedini manu brāli.
Jēzus Vārdā, dziedini manu brāli.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini šo manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini šo mazo meitenīti.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu brāli.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini šo bērnu.
E-197 Dziedini šo bērnu, Kungs, Jēzus Vārdā.
Dziedini šo mazo zēnu, Jēzus Vārdā.
Dziedini manu māsu, Kungs, Jēzus Vārdā.
Dziedini manu māsu Kolinsu, Kungs, Jēzus Vārdā.
Dziedini manu māsu, Jēzus Vārdā.
Dziedini manu brāli, Jēzus Kristus Vārdā.
Dziedini manu māsu, Jēzus Vārdā.
E-198 Tagad nolieciet malā savu neticību.
Jēzus Vārdā, dziedini manu brāli.
Jēzus Vārdā, dziedini manu brāli.
E-199 Tagad iemetiet jūsu neticību tajā kastē, ejiet garām, paņemiet pilnīgu ticību.
Jēzus Vārdā, paņemiet to. Lai tas tiek izdarīts.
Jēzus Vārdā, dāvā to, Kungs.
Jēzus Vārdā, dāvā to, Kungs.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu, Kungs.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu...?...
Jēzus Vārdā, dziedini to.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
E-200 Esi svētīts, brāli. Jēzus Vārdā, dziedini brāli Koksu, Kungs. Slava Dievam!
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu brāli.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
E-201 Lūk, atcerieties, ka es ielieku tajā pilnīgi visu ticību, kā vien protu, noteiktam mērķim.
Jēzus Vārdā, dziedini šo mazo meitenīti.
Jēzus Vārdā, dziedini šo māsu.
E-202 Dievs, es uzlieku rokas šim mazulītim. Lai viņš tiek dziedināts, Jēzus Vārdā. Āmen.
Jēzus Vārdā, dziedini šo meitenīti.
Jēzus Vārdā, dziedini manu brāli.
Jēzus Vārdā, dziedini šo manu brāli.
E-203 To mazo meitenīti? Piespiediet viņu sev. Jēzus Vārdā, dziedini viņus, Kungs, Tavai slavai.
Jēzus Vārdā, dziedini mūsu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini mūsu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu brāli.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu brāli.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu mazo brālīti.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
E-204 Jēzus Kristus Vārdā, es prasu viņas dziedināšanu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu, Kungs.
Jēzus Vārdā, dziedini manu mazo brālīti.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Kristus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
E-205 Jēzus Kristus Vārdā, dziedini manu brāli, šo bērnu.
Jēzus Vārdā, dziedini viņus, Kungs.
Jēzus Vārdā, dziedini manu brāli.
Jēzus Vārdā, dziedini manu brāli.
Jēzus Vārdā, dziedini manu brāli.
Jēzus Vārdā, dziedini manu brāli.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu brāli.
Dziedini manu māsu, Jēzus Vārdā.
Dziedini manu brāli, Jēzus Vārdā.
Dziedini manu māsu, Jēzus Vārdā.
Dziedini manu māsu, Jēzus Vārdā.
Dziedini manu māsu, Jēzus Kristus Vārdā.
Dziedini manu māsu.
E-206 Dziedini manu māsu. Svētī viņus, Kungs, jo viņu...?...Jēzus Vārdā.
Jēzus Vārdā, dziedini manu māsu.
Jēzus Vārdā, dziedini mūsu brāli.
Jēzus Vārdā, dziedini mūsu brāli, Kungs.
Jēzus Kristus Vārdā, dziedini manu māsu, Kungs.
Jēzus Vārdā, dāvā viņa lūgumu.
Jēzus Vārdā, dziedini manu brāli.
E-207 Nolieciet savu neticību, tagad nāciet ticot. Dievs dāvās to. Nāciet ticēdami, un Dievs dāvās to. Es tam ticu, es lietoju visu ticību, kā vien protu. “Viņi uzliks rokas slimajiem; tie izveseļosies.”
Jēzus Vārdā, dziedini manu brāli.
Jēzus Kristus Vārdā, dziedini manu māsu.
E-208 Kā tev patīk šis skats, brāli Nevil? Brālis Dauhs, Dieva žēlastības trofeja! Lūk, cilvēks, kuram bija jābūt mirušam pirms kādas nedēļas vai divām.
E-209 Jēzus Kristus Vārdā, Dievs, Tu, noteikti viņu mīli, Tēvs, jo Tu esi darījis viņam varenas lietas. Es uzlieku viņam savas rokas Jēzus Kristus Vārdā.
E-210 Kungs Dievs, uz viņa dārgās sievas, es uzlieku savas rokas viņai Jēzus Kristus Vārdā, viņas dziedināšanai. Āmen.
Vai vai tie ir visi?
E-211 Un tā, tagad nolieksim mūsu galvas.
Tas lielais Ārsts ir tuvumā,
Tas līdzjūtīgais Jēzus.
Viņš skumjas sirdis iepriecē,
Ak, dzirdi Jēzus balsi.
Klausies, kā slavē serafi,
Cik tas atskan brīnišķi.
Sirds, tu arī dziedi līdz,
Jēzus, Jēzus, Jēzus.
E-212 Vai jūs zināt, ko es esmu jums izdarījis? Jūs saucat mani par savu ganu, un jūs sakāt pareizi, jo es tas esmu. Ja mani, jūsu ganu, ir apliecinājis Jēzus Kristus, ka es daru Viņa darbu, tad ticiet manam vārdam; veicot šo ticības darbību, uzliekot uz jums savas rokas, es esmu nosodījis slimības un ciešanas, kas jūs nomāc; ticiet tam, lai jūs saņemtu savu prasību, lai kas tas nebūtu, jo viss ir iespējams tiem, kas tic. “Un, kad jūs lūdzat, ticiet, ka jūs saņemat to, ko prasāt.” Un es patiesi ticu, ka es to saņemu, un savā sirdī es pieņemu katra no jums dziedināšanu; es pieņemu to, ka tas ir paveikts. Es tam ticu; es tam ticu ar visu, kas ir manī. Tā arī manas rokas ir uzliktas uz šiem kabatlakatiņiem, kas stāv šeit; es esmu tam uzmanīgi sekojis; es ticu, ka tie paveikts tieši to, ko cilvēki ir prasījuši. Es ticu tam.
E-213 Šī ir ieiešana tajā trešajā rāvienā! Es ticu tam. Tagad es gribu uzdot jums patiesu jautājumu, jums, kas izgāja cauri lūgšanu rindai. Vai jūs tagad patiešām ticat un jūtat, ka jūsos kaut kas ir noticis, kopš jums tika uzliktas rokas? Paceliet rokas! Te nu tas ir. Tieši to mēs gaidījām. Lūk, tas nav... Tas tagad tikai sāk uzplaukt. Saprotat? Vienkārši sākās ar... Es to darīju ar noteiktu mērķi. Es to darīju ar noteiktu mērķi. Es kaut ko realizēju, saprotiet, ir jāpaņem šis ticības lādiņš un uzreiz jāatgriežas atpakaļ, lai sāktu un ieietu, saprotiet, lai tā kā paceltu ticību tādā veidā, kādā jūs to nekad iepriekš neesat pamanījuši. Nevis kaut kādu ticību, bet pilnīgu ticību, uzbūvēt to, lūk, šeit. Un vērojiet, kā pilnīgs Dievs ar pilnīgu sirdi tur pilnīgu apsolījumu caur Viņa pilnīgo Vārdu, kas ir asāks par abpusēji griezīgu zobenu un atpazīst sirds domas. Kas? Mēs tagad nonākam pie pilnības, jo cilvēkiem ir jānonāk pie tās, lai viņi būtu gatavi aizraušanai. Tieši tas šobrīd to aizkavē, notiek gaidīšana, kad tā draudze nonāks tajā pilnīgajā aizraušanas ticībā, notiek gaidīšana. Man tas nozīmē lielu manis noskūšanu; to pašu tas nozīmē arī jums; bet kopā mums tas izdosies caur Dieva žēlastību. Āmen.
Tas lielais Ārsts ir tuvumā,
Tas līdzjūtīgais...
E-214 Kungs Jēzu, svētī manu dārgo brāli. Lai Tavs Svētais Gars dziedina šo draudzes ganu un uztur viņu veselu un stipru tajā kalpošanā, uz kuru Tu esi viņu aicinājis. Jēzus Vārdā. Es pieprasu to, Kungs. Es viņu mīlu. Mēs to pieprasām. Mēs zinām, ka tas ir pareizi. Mēs tagad ticam tam.
Sirds, tu arī dziedi līdz,
Jēzus, Jēzus, Jēzus.
E-215 Vai tad jūs Viņu nemīlat? Tikai padomājiet: tieši šeit un tagad Viņš jau ir sācis dziedināšanas darbu jūsu ķermenī, jo Viņš apsolīja, ka tas notiks. Un tā, saprotiet, vai jūs sapratāt, ko es šovakar teicu? Vai jūs sapratāt tā noslēpumu? Redziet: “Ja jūs teiksiet šim kalnam,” saprotiet, nešaubieties, nešaubieties, bet ticiet tam, ko jūs esat pateikuši. Lūk, ievērojiet to, mazāk nekā piecu minūšu laikā katra roka pacēlās augšup, ka tieši tagad viņos ir sācies darbs. Ak vai! Tas ir Viņš. Kas tas ir? Tā lielā Ārsta klātbūtne.
E-216 Ak, pacelsim mūsu rokas pretim Dievam un nodziedāsim to vēlreiz!
Tas lielais Ārsts ir tuvumā,
Tas līdzjūtīgais Jēzus.
Viņš skumjas sirdis iepriecē,
Ak, dzirdi Jēzus balsi.
Klausies, kā slavē serafi,
Cik tas atskan brīnišķi.
Sirds, tu arī dziedi līdz,
Jēzus, Jēzus, Jēzus.
E-217 Kādu brītiņu vienkārši mierīgi pastāvēsim. Vienkārši pielūgsim Viņu savās sirdīs. Aizdomājieties par to: Dievs, Viņš ir šeit. Viņš ir šeit. Kas? Kas identificēja Sevi, ka Viņš ir Vārds? “Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Vārds ir asāks par abpusēji griezīgu zobenu, pat izšķir domas un nodomus (kāpēc tu esi atnācis uz šejieni, kāds ir tavs mērķis būt šeit, kas tu esi)”; identificēja Jēzu Kristu kā Mesiju, un šodien tas identificē Viņu kā to pašu Mesiju vakar, šodien un mūžīgi.
E-218 Tas lielais Ārsts, kurš ir šeit, kurš teica: “Šīs zīmes ies līdzi ticīgajiem. Ja viņi uzliks rokas slimajiem, tie izveseļosies. Un, ja tu saki šim kalnam: 'Kusties,' un nešaubies savā sirdī, bet vari ticēt.” Ja Viņš var radīt vāveres, kuras nekādi nevar ticēt jeb tur nav nekā, kas to varētu; tā ir mana ticība, kas iet un dara to, mana ticība tam, ko Viņš izaicināja mani prasīt. Viņš izaicināja mani paprasīt to. Un es pieņēmu Viņa izaicinājumu paklausībā Viņa Vārdam, es paprasīju to, un tas parādījās! Dievs debesīs zina, ka tā ir taisnība. Vai tad Viņš nevar arī dziedināt slimos? Ja Viņš var šādi pacelt mani ar ticību, pat cilvēku dēļ, pat ja viņi nespēj uzkāpt līdz tam līmenim... Ja viņi nespēj to izdarīt, Viņš var izmantot manu ticību. Viņš var pacelt mani līdz tai vietai, un es uzkāpju jūsu dēļ. Es ticu jūsu dēļ. Es runāju jūsu dēļ.
E-219 Es esmu jūsu brālis, es stāvu kā jūsu brālis, aizbildnis, darīdams visu iespējamo, lai noturētu jūs Dieva priekšā. Un šobrīd es stāvu šeit, baltā troņa priekšā, un es ņemu to...es norādu ar pirkstu uz to asiņaino Upuri tur, un caur Viņa Vārdu es saku, ka tas ir izdarīts. Tam bija jānotiek, un tam bija jānotiek. Jūs zināt, ka tas ir noticis. Es zinu, ka tas ir noticis, tā nu jūs zināt, ka tas ir noticis, un tā tas ir. Pareizi. Āmen.
Sirds, tu arī dziedi līdz,
Jēzus, Jēzus, Jēzus.
Klausies, kā slavē serafi,
Cik tas atskan brīnišķi.
Sirds, tu arī dziedi līdz,
Jēzus, Jēzus, Jēzus.
E-220 Un ļaunie gari ir pakļauti mums Tavā Vārdā, visjaukākajā vārdā, ko izrunājušas mirstīgas lūpas. Ļaunie gari... Tas augšāmceļ mirušos, tas dziedina slimos, tas attīra no spitālības, tas izdzen ļaunos garus; tas izveido kristiešus. Nav cita Vārda zem debesīm. Es dzīvoju tajā, es kristu tajā, ticu tam, pielūdzu tajā. Ak, ļauj man kļūt par daļu no tā! Ļauj man zaudēt sevi pašu un atrast to, Kungs, Tevī, to Vārdu, kas ir Jēzus Kristus, svaidītais Mesija, lai es izlauztu sev ceļu cauri neticības dubļiem, lai atspoguļotu Jēzus Kristus skaistumu: to pašu vakar, šodien un mūžīgi.
E-221 Lai Dievs jūs tagad svētī. Kad jūs atkal atnāksiet šeit nākamajā svētdienā, dodiet liecību par to, kā jūs tikāt dziedināti, kas notika šonedēļ. Pavērojiet un paskatieties, kas notiek. Ar to ir cauri! “Kā tu to zini?”
E-222 Viņš man pateica: “Pasaki to,” un es to pateicu. Tas arī viss. Tas arī viss. Ar to ir cauri. Es tam ticu. Tagad draudzes gans, brālis Nevils.
E-223 Brītiņu uzgaidiet. [Kāds brālis runā mēlēs, cits brālis izskaidro–Tulk.]
E-224 Svētīts lai ir Tā Kunga Vārds! Pacelsim mūsu rokas un pielūgsim Viņu kādu brītiņu.
E-225 Mēs pateicamies Tev, Kungs. Mēs pateicamies Tev, Kungs. Paldies Tev, Tēvs. Paldies Tev, Tēvs.
E-226 Kā ticīgie, vai jūs pamanījāt, ar kādu intervālu tika izteikts tas vēstījums un kādā ritmā tas tika teikts, un vai ievērojāt, ka dotais izskaidrojums bija tāds pats? Tas ir tas. Ievērojiet, kāds tas bija, precīzi sakrita ar sludināto vēstījumu un apstiprināja, ka tā bija patiesība, ka Viņš jau ir īstenojis to, ko Viņš bija apsolījis jums darīt. Ievērojiet, kā tas tika izteikts, un ievērojiet, kā tas tika iztulkots. Ievērojiet, cik ilgi viņš runāja, un ievērojiet, cik daudzus vārdus viņš pateica, saprotiet, pilnīgi precīzi.
Lai Tas Kungs jūs svētī, līdz mēs atkal tiksimies. Āmen.

Наверх

Up