Piedošana

Pardoned
Datums: 63-1028 | Ilgums: 1 stunda 32 minūtes | Tulkojums: Rīga
Toskāna, Arizonas štats, ASV
E-1 Vēl tikai brītiņu pastāvēsim lūgšanā. Nolieksim tagad mūsu galvas.
E-1 Let us remain standing just a moment for prayer. Let us bow our heads now.
E-2 Mūsu Debesu Tēvs, mēs to uzskatām par ļoti lielu privilēģiju – stāvēt šeit starp glābtajiem, un ka varam dziedāt to godpilno, veco draudzes psalmu “Kungs, es ticu”. Redzēt, ka mūsu tēvu ticība cauri gadsimtiem joprojām dzīvo Viņa bērnu sirdīs. Un kā mēs tikko dzirdējām tajā dziesmā: “Mēs ejam uz Kānaāna zemi”. Šajā vakarā mēs lūdzam, Tēvs, ja šeit vēl ir kāds, kas nav pieņēmis to lēmumu, kas vēl nav sasniedzis to, ka viņš var vienkārši ticēt Vārdam, es lūdzu, lai šis ir tas vakars, kad viņi visbeidzot izlems un pieņems Kristu kā Glābēju, tiks piepildīti ar Viņa Garu.
E-2 Our Heavenly Father, we deem this such a great privilege to stand here among the saved, and can sing this glorious old hymn of the Church, "Lord, I believe." To see the Faith of our fathers still living in the hearts of His children, down through the ages. And as the song has just told us, "We are on our way to Canaan's Land." We pray, Father, tonight, if there be some here who has not made that decision yet, that's not come to the place that—that they can just only believe the Word, I pray that this will be the night that they'll make that final say and accept Christ as Saviour, be filled with His Spirit.
E-3 Mēs pateicamies Tev par šo grupu, kura saucas “Pilnā Evaņģēlija uzņēmēji” un par ko tā stāv, par taisnīgumu. Un mēs esam laimīgi zinot, ka mūsu zemē ir vīri, biznesa pasaulē, kuri atrod laiku, lai kalpotu Tev, lai runātu citiem, tērēdami savu naudu un savu laiku, lai palīdzētu citiem šajā ceļā kļūt par Dieva Valstības pilsoņiem.
E-3 We thank Thee for this group that's called the Full Gospel Business Men, and for what it stands for, for righteousness. We're happy to know that in our land is men, in the business world, who takes time to serve You, to tell others, spending their—their money and their time to help others along the way, becoming citizens of the Kingdom of God.
E-4 Mēs pateicamies Tev par mūsu brāļiem kalpotājiem, kuri šovakar atrodas šeit, par tiem, kuri tur rokās lāpas, lai parādītu šai aptumšotajai pasaulei, ka ir ceļš, kas ved uz Godību; par katru dzīvā Dieva draudzes locekli un par tiem, kuri ir ienākuši, Kungs, par jaunatnācējiem. Mēs tagad lūdzam, lai tad, kad mēs centīsimies atvērt Vārdu, lai Tu iedali To cilvēkiem pēc viņu vajadzības. Un, kad šis dievkalpojums šovakar beigsies un mēs dosimies mājās, lai tai Valstībai pievienojas jaundzimušie mazuļi. Vai arī, varbūt šodien šeit ir kāds, Kungs, kas ir ļoti slims un viņam ir vajadzīgs tā Lielā Ārsta pieskāriens; lai viņi saņem to šodien. Dāvā to, Kungs. Un mēs pazemīgi Tevi slavēsim, jo mēs prasām to Jēzus, Tava Dēla Vārdā. Āmen.
Varat apsēsties.
E-4 We thank Thee for our minister brothers here tonight, those who are holding the torchlight, to show this darkened world there is a road that leads to Glory, for every member of the Church of the living God, and for those who have come in, Lord, newcomers. We pray now that as we endeavor to open the Word, that You will divide It to the people as we have need of. And when the service is closed, tonight, and we go home, may there be newborn babes added to the Kingdom. Or, maybe there is someone here tonight, Lord, who is very sick and needs the touch of the Great Physician, may they receive it tonight. Grant it, Lord. And we'll humbly give Thee the praise, for we ask it in Jesus' Name, Thy Son. Amen.
May be seated.
E-5 Tas ir viens no īpašākajiem laikiem manā dzīvē, kad man ir jāstāv cilvēku priekšā, lai runātu par manas dzīves prieku, par Jēzu Kristu, ko Viņš nozīmē man; un turklāt būt priviliģētam dalīties šajā priekā ar vēl kādu, kas šo prieku vēl nav piedzīvojis. Viendien es runāju... Reiz es biju jauns sludinātājs. Tagad es kalpošanā esmu bijis trīsdesmit gadus. Un mani zināja kā jaunu sludinātāju, bet nu tas laiks ir beidzies, un tagad es kļūstu par vecu sludinātāju.
E-5 It's one of the greatest times of my life, is when I get to stand before people, to speak about the joy of my life, Jesus Christ, what He means to me, and then to have the privilege of sharing this joy with someone else who has never had this joy. I was speaking the other day. I used to be a boy preacher. This is thirty-three years in the ministry. And I lived upon the reputation of a boy preacher. But now I've passed that time, and now I'm becoming the old preacher.
E-6 Taču katru dienu Viņš, kā ir teikts tajā dziesmā: “Viņš kļūst arvien saldāks, nekā Viņš bija vakardien.” Kad es sāku, kad šķērsoju pusceļa robežu un jau skatos saulrieta virzienā, Kristus man nozīmē arvien vairāk, dienu no dienas. Un, kad man ir šī privilēģija stāvēt priekšā šiem uzņēmējiem, vīriešiem un sievietēm no šī apkaimes, un runāt viņiem kaut ko, kas viņiem ir svarīgāks par visu pārējo pasaulē, tas ir, par mūžīgo Dzīvību. Es nedomāju, ka ir kas vēl svarīgāks, par ko es varētu iedomāties, kā mūžīgā Dzīvība.
E-6 But, each day, He, as the song said, "He grows still sweeter than He was the day before." As I begin to, crossed over the halfway mark and looking towards the setting of the sun, Christ becomes more to me, day by day. And when I have these privilege, stand before business men and women of the communities, and to speak to them about something that means more to them than—than anything in the world, that is, Eternal Life. I do not think there is anything any greater, than that I could think of, than Eternal Life.
E-7 Kad tu esi jauns, tu sāc domāt par, nu, kā puisēns tu spēlējies ar vilciņu, bet meitenīte izgriež no papīra lelles. Nedaudz vēlāk tu saņem savu izglītību. Pēc tam tu appreci meiteni ar brūnām vai zilām acīm. Un pēc tam ir māja, par kuru ir jāmaksā, bērni, kurus ir jāskolo. Un kur tu esi?
E-7 When you're young, you begin to think about, well, as a boy you're playing tops, and the little girl is cutting paper dolls. After while, it's your education. Then, are you going to marry the girl with brown eyes or blue? And then the house is to be paid for, the children is to be educated. And where you at?
E-8 Taču es tik ļoti priecājos, ka ir kaut kas tāds, kas ir reāls, kad tas viss beigsies. Tad tu ieej kaut kur, kas nozīmē vairāk, nekā tās visas pārējās lietas. Nu, tās ir svarīgas, protams, tā tas ir – kas būs mūsu bērnu māte vai mūsu bērnu tēvs, un mūsu mājas, un tā tālāk, un bērnu izglītība. Taču pat tas viss pazūd. Tas aiziet. Bet mūžīgā Dzīvība ir tā vissvarīgākā lieta, ko es zinu. Tas gandarīja mani, kad es biju jauns puisis. Tas gandarī mani tagad, kad es esmu pusmūža vīrietis. Un es esmu pārliecināts, ka tad, kad manas dzīves priekškars nolaidīsies, es būšu laimīgs iet satikt Viņu, kuram es esmu iztērējis savu dzīvi.
E-8 But I'm so glad that there is something that's real, after this is all over. Then you enter in to something that means more than these other things. Which, they are—they are essential. Certainly they are, to who is going to be the mother of our… and father of our children, and our homes and so forth, and the education of the children. But, even that, all perishes. It goes. But Life Eternal is the greatest thing I know of. It satisfied me when I was a young boy. It satisfies me now while I'm a middle-aged man. And I'm sure when the curtains are falling around my life, I'll be happy to go meet the One that I've spent my life for.
E-9 Un tā, brālis Tonijs, vietējās filiāles priekšsēdētājs, es priecājos atrasties šodien šeit kopā ar viņu sadraudzībā, ar brāli Karlu Viljamsu un citiem filiāles vadītājiem vai pārstāvjiem, un ar visiem viesiem, kuri atrodas šeit kopā ar mums. Mēs priecājamies, ka esam šeit.
E-9 Now, to Brother Tony, the—the president of the chapter here, and I'm happy to be here with him in fellowship tonight, with Brother Carl Williams and other chapter executives or representatives, and with all you visitors with us. We're happy to be here.
E-10 Reiz es sludināju, man šķiet, tas bija Litlrokā, Arkanzasā, Robinsona memoriālajā auditorijā. Un tur tika dziedināts kāds vīrietis, kurš vairākus gadus bija staigājis uz kruķiem, sēdēdams uz ielas, pārdodams zīmuļus. Un viņš varēja, ak, vienkārši izkropļots! Viņa locekļi bija paralizēti, un kustēties... Cilvēkiem viņa bija ļoti žēl. Vienvakar viņš atnāca uz sanāksmi. Un viņš saņēma lūgšanu kartiņu un nokļuva lūgšanu rindā, un tika dziedināts.
E-10 One time I was speaking, I believe was at Little Rock, Arkansas, in the Robinson Memorial Auditorium. And there had been a man healed, had been several years on crutches, setting on the street, selling pencils. And he could, oh, just twist. His limbs was paralyzed. And get around… People felt awfully sorry for him. One night he come into the meeting. And he got a prayer card, and got into the line and was healed.
E-11 Un nākamajā dienā viņš uzlika savus kruķus sev uz muguras un staigāja šurpu turpu pa ielu, liecinādams. Un es centos runāt. Bet pēc kāda laika viņš piecēlās un sacīja: “Brāli Branham,” sacīja viņš, “es nekādi nevaru saprast.” Viņš sacīja: “Kad es izdzirdēju tevi runājam,” sacīja viņš, “es nodomāju, ka tu esi no nācariešiem.” Tieši no turienes bija viņš. Un viņš sacīja: “Bet tad es tur apkārt ieraudzīju tik daudzus pentakostus,” viņš sacīja, “kāds pateica, ka tu esot pentakosts. Bet pēc tam es izdzirdēju tevi sakām, ka tu biji baptists jeb tiki ordinēts baptistu draudzē.” Sacīja: “Es esmu pilnībā apjucis. Kas tu esi?”
E-11 And the next day he had his crutches on his back, walking up-and-down the street, testifying. And I was trying to speak. And—and after while he raised up, and he said, "Brother Branham," he said, "I'm kind of at wit's ends." He said, "When I heard you speaking," he said, "I thought you were a Nazarene." That's what he was. And he said, "And then I seen so many Pentecostals around," he said, "somebody said you were Pentecostal. And then I heard you say that you were a Baptist, or was ordained in the Baptist church." Said, "I get it all mixed up. What are you?"
E-12 Es sacīju: “Ak, tas ir vienkārši. Es esmu pentakostu nācarietiskais baptists.” Šādi, viss kopā.
E-12 I said, "Oh, that's easy. I'm a Pentecostal Nazarene Baptist." So, that's together.
E-13 Pirms dažiem gadiem es nonācu starp pentakostiem, pie kuriem mani sūtīja Tas Kungs, kad Viņš nolēma, ka man ir jālūdzas par Viņa slimajiem bērniem. Bet mana konfesionālā draudze, kopā ar kuru es toreiz biju, ne pārāk ticēja lūgšanai par slimajiem jeb Dievišķajai dziedināšanai. Viņiem tas bija kas svešs. Viņi pateica man, ka es esmu kļuvis par sektantu. Un, nu, varbūt es esmu kļuvis par sektantu. Es nezinu. Taču, lai kas arī es nebūtu, es esmu ļoti laimīgs. Un kāds pateica, ka es esmu zaudējis prātu. Es sacīju: “Tādā gadījumā vienkārši lieciet mani mierā, jo šādi es esmu daudz laimīgāks, nekā es biju iepriekš.” Tāpēc šādi es vienkārši jūtos labi. Un es... Tas ir neizsakāms prieks.
E-13 When I come among the Pentecostal people, a few years ago, which the Lord sent me over, when He ordained that I should pray for his sick children. And the own denominational church that I was with at that time didn't believe much on praying for the sick, or Divine healing. It was foreign to them. They told me I had become a holy-roller. And well, maybe I have become a holy-roller. I don't know. But I'm awful happy, whatever I am. And someone said I had lost my mind. I said, "Then just leave me alone, because I'm more happier this way than I was the other way." So I—I just feel good this way. And I… It's been joy unspeakable.
E-14 Taču, kad es nokļuvu pentakostu ļaužu vidū, es domāju, ka viņiem ir tikai viena grupa. Bet pēc tam izrādījās, ka tur pie viņiem ir tikpat daudz sašķeltu grupiņu kā baptistu draudzē, no kurienes atnācu es. Tādējādi es nenostājos nevienas grupas pusē. Es centos stāvēt starp viņiem visiem un sacīt: “Mēs esam brāļi.” Saprotat? Un tieši tāda ir bijusi mana attieksme kopš tā laika – redzēt to vareno dzīvā Dieva draudzi savienotu kopā ticībā un lūgšanā, un pūliņos.
E-14 But when I come among the Pentecostal people, I—I thought there were only one group of them. And then, come to find out, there's just about as many groups cut away, in them, as there was in the Baptist church that I came from. Then I wouldn't take sides with any groups. I tried to stand between all of them and say, "We are brothers." See? And that's been my attitude ever since: to see the great Church of the living God united together in faith and prayer and effort.
E-15 Un tad, kad Pilnā Evaņģēlija uzņēmēji izveidoja savu organismu... Jo viņi nav organizācija. Viņi ir organisms. Un tas ietver sevī visas grupas. Un tas deva vietu man, un viņi paņēma mani zem sava spārna. Un es esmu ļoti pateicīgs par šo iespēju runāt kristīgajiem uzņēmējiem, jo tur es varu izteikt savu ticību starp visām grupām vienlaikus. Un tas man ir kaut kas īpašs. Un es piederu vienai organizācijai, tie ir Pilnā Evaņģēlija uzņēmēji.
E-15 And then when the Full Gospel Business Men set up their organism, because they're not an organization. They're an organism. And that took in all groups. And it gave me a place, and they took me under their wing. And I'm very grateful for the opportunity to speak for the Christian Business Men, because there I can express my belief among all the groups at the same time. And it's been a great thing to me. And I belong to one organization, that's the Full Gospel Business Men.
E-16 Un, lai to izdarītu, šobrīd Āfrikā, kur mēs plānojam drīz doties, tur uz Dienvidāfriku, kur Tas Kungs dāvāja mums vienu no varenākajām sanāksmēm, man šķiet, kādas vien Viņš ir mums dāvājis, tā bija Dienvidāfrikā, kur mēs redzējām, kā trīsdesmit tūkstoši iezemiešu pieņēma Kristu kā Glābēju vienā pēcpusdienas kalpošanā. Viņi piereģistrēja trīsdesmit tūkstošus.
E-16 And to do that, there is now in Africa, where we are planning, going right away, down in South Africa, where the Lord gave us one of the greatest meetings that I suppose He ever did give us, was down in South Africa, where we saw thirty thousand blanket natives receive Christ as Saviour in one afternoon service. They registered thirty thousand.
E-17 Nākamajā rītā Durbanas mērs Sidnijs Smits, kurš bija tajā sanāksmē, piezvanīja man pa telefonu. Mums tur stadionā jeb hipodromā bija aptuveni divsimt tūkstoši cilvēku. Un viņš sacīja: “Pieej pie loga un paskaties ārā.” Un tur garām brauca septiņas piekrautas kravas automašīnas. Bet tās angļu kravas mašīnas bija gandrīz, teju vai tik platas kā šī istaba, pilnas ar kruķiem un invalīdu ratiņiem, un ar to, uz kā iepriekšējā dienā bija gulējuši cilvēki. Un viņi gāja aiz tām kravas automašīnām, ar augšup paceltām rokām dziedādami to dziesmu, kuru jūs nodziedājāt pirms dažām minūtēm: “Tikai tici, pilnīgi viss ir iespējams.”
E-17 The next morning, while Sidney Smith, the mayor of Durban, called me on the phone, which was at the meeting. We had somewhat around two hundred thousand at the stadium, or the—or the racetrack. And he said, "Go to your window and look out the window." And there came seven van loads. And them great English trucks was practically, almost across this room, full of crutches and wheelchairs, and—and things that the people had laid on, the day before. And they were walking behind the trucks, singing, with their hands in the air, the song that you sang a few moments ago, "Only believe, all things are possible."
E-18 Un es, savā sirdī es pateicu: “Kungs, tā man būs diena ko atcerēties.” Un dažas dienas... Es biju tur tikai trīs dienas. Un tieši uz turieni es tagad došos atkal. Un tajās trīs dienās... Un es vienkārši nezinu, kas tik tur nenotika! Tas sākās, pateicoties tikai vienam brīnumam, ko Tas Kungs izdarīja uz platformas; iedeva zēnu, kas staigāja četrrāpus kā suns, atjaunoja viņam veselo saprātu un iztaisnoja, un piecēla viņu to cilvēku priekšā. Bet iepriekšējā dienā tos cilvēkus bija jāatdala ar žogiem, jo viņiem starp ciltīm bija karš. Bet nu viņi bija mierā, gāja, apskaudami viens otru, dziedādami: “Tikai tici, pilnīgi viss ir iespējams.”
E-18 And I, my heart, I said, "Lord, this will be a memorial day to me." And the few days… the day… I was only to be there three days. And that's where I'm returning back again now. And there, three days, and I—I just don't know what all taken place. That come about by just one miracle the Lord did at the platform; give a boy, that was walking on his hands and feet, like a dog, restored him to his right mind and straightened him up, before the people. And the day before, those people had to be fenced off because they were having tribal war. And now they were at peace, walking with their arms around each other, singing, "Only believe, all things are possible."
E-19 Es saku jums, ka diženais vecais Evaņģēlijs, neskatoties uz savu vienkāršību, nav zaudējis savu spēku, kad tas tiek sludināts Kristus augšāmcelšanās vienkāršībā. Un es... Tas kļūst man arvien dārgāks katru dienu.
E-19 I tell you, the grand old Gospel, though in its simplicity, has never lost its power when preached in the simpleness of the resurrection of Christ. And I… It grows dearer to me, each day.
E-20 Un, ja šovakar tu esi šeit kā uzņēmējs, un tu vēl neesi pievienojies kādai uzņēmēju sadraudzībai, tad atļauj man ieteikt tev šos Pilnā Evaņģēlija uzņēmējus. Tev nav obligāti jāpieder kādai draudzei vai arī tu vari būt jebkurā draudzē, tas ir pavisam normāli. Viņi saucas “Pilnā Evaņģēlija uzņēmēji”. Taču tev nav obligāti jābūt pilnā Evaņģēlija cilvēkam, lai pievienotos. Metodisti, baptisti, prezbiterieši, pat katoļu priesteri, lai kas arī tu būtu.
E-20 And if you're a businessman here tonight, and you haven't come into any Business Men's fellowship, let me recommend this Full Gospel Business Men. You don't have to belong to any church, or—or ever church that you're in, it's perfectly all right. It has a title "Full Gospel Business Men." But it don't have to be a full Gospel man to do it. Methodists, Baptists, Lutheran, Presbyterians, even Catholic priests, whoever it is there.
E-21 Ziniet, manuprāt, Jēkabs izraka aku, bet filistieši viņu no tās aizdzina. Man šķiet, ka viņš nosauca to “ļaunprātība” vai kaut kā tā. Viņš izraka citu, bet viņi aizdzina viņu arī no tās. Viņš nosauca to “strīds”. Un viņi izraka trešo, viņš sacīja: “Šeit vietas pietiks mums visiem.” Tāpēc es domāju, ka tieši tas ir tas – te ir vieta mums visiem. Un mēs priecājamies, ka jūs esat šajā Toskānas apkaimē, un esat ieradušies, un esat sadraudzībā ar mums.
E-21 You know, I believe Jacob dug a well and the Philistines run him away from it. I believe he called it, "malice," or something. He dug another one, they run him away from that. He called it, "strife." And they dug the third one; he said, "There's room for us all." So I think that's what this is; there's room for all of us here. And we'd be glad to have you in this Tucson area here, to come in and fellowship with us.
E-22 Un vēl, neaizmirstiet par sanāksmi Fīniksā. Un tā, es zinu, ka mums nevajadzētu izteikt paziņojumus šeit no platformas, jo mēs esam izvēlējušies tādu politiku. Taču, tā kā tas viss ir saistīts ar Pilnā Evaņģēlija uzņēmējiem, es lūgšos par slimajiem un sludināšu četras dienas pirms sanāksmes Ramadā decembrī... [Kāds saka: “Janvārī.”–Tulk.] Janvārī... [“No 19. līdz 23.”] No deviņpadsmitā līdz divdesmit trešajam. Četras dienas. Es sākšu deviņpadsmitajā, vai pareizi? [“Jā.”] Es sākšu deviņpadsmitajā. Un tad man būs četru dienu sanāksme.
E-22 And then don't forget the Phoenix meeting. And now, I know we're not supposed to give advertisement from the platform here, 'cause we've made that a policy. But being this is all connected with the Full Gospel Business Men, I'm to have prayer for the sick, and preaching, four days prior the meeting at the Ramada, this coming December… [Someone says, "January."—Ed.] January the… ["19th through the 23rd."] 19th to the 23rd. Four day. I'll begin on the 19th, is that right? ["Yeah."] I begin on the 19th. And then I have four day's, meeting.
E-23 Bet jums, kuri ir no Toskānas, nākamās svētdienas vakarā es lūgšos par slimajiem Dieva Asamblejās Grantvejā, brāļa Arnolda Maka draudzē. Ja kāds ir slims un gribētu atnākt, es tur sludināšu, ja Tas Kungs gribēs, nākamsvētdien vakarā, lūgšos par slimajiem.
E-23 And to you Tucson people, next Sunday night, I'm praying for the sick, over at the Assemblies of God, Grantway, Brother Arnold Mack's church. If there is someone sick and like to come in, I'll be speaking there, the Lord willing, next Sunday night, praying for the sick.
E-24 Un tā, lai Dieva svētības ir uz jums. Un, ja jums ir Bībele, es gribētu ātri ķerties pie Vārda, jo es zinu, ka daudziem no jums rīt ir jāstrādā. Šodien es runāšu jums no Rakstu vietas, kuru es gribu izlasīt no vēstules Romiešiem, 8. nodaļa Romiešiem. Un mēs gribam sākt ar 28. pantu un izlasīt līdz 32. pantam ieskaitot. Romiešiem 8:28.
Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc ka tie pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti.
Jo, kurus Viņš sākumā nozīmējis, tos Viņš nolēmis darīt līdzīgus Sava Dēla tēlam, lai Viņš būtu pirmdzimtais daudzu brāļu starpā.
Bet, kurus Viņš iepriekš nolēmis atpestīt, tos Viņš arī aicinājis; un, kurus Viņš aicinājis, tos Viņš arī taisnojis; bet, kurus Viņš taisnojis, tos Viņš arī pagodinājis.
Ko nu sacīsim par visu to? Ja Dievs par mums, kas būs pret mums?
Viņš jau Savu paša Dēlu nav saudzējis, bet To par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad Viņš līdz ar To mums nedāvinās visas lietas?
E-24 And now may the blessings of God rest upon you. And if you have your Bible, I would like to get quickly to the Word, because I know many of you work tomorrow. And I will speak to you tonight from a Scripture that I want to read out of the book of Romans, Romans the 8th chapter. And we want to begin at the 28th verse, and read down to 32nd verse, inclusive. Romans 8:28.
And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are… called according to his purpose.
For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren.
Moreover whom he did predestinate, them he also called: and whom he called, them he also justified: and to whom he justified, them he also glorified.
What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us?
He that spared not his own Son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things?
E-25 Lai Tas Kungs pievieno Savas svētības Viņa Vārda lasījumam. Un tā, es gribu runāt par tēmu: “Piedošana”. Šeit Bībelē mēs šovakar lasām, ka “Viņš mums ir dāvājis visas lietas”. Nu, mēs, protams, nevarētu parunāt par “visām lietām”. Taču mēs paņemsim vienu lietu, ko Viņš mums ir devis, un tā ir “piedošana”. Un es uzskatu, ka tas ir godpilns vārds – kad tev ir “piedots”. Jo mēs visi esam vainīgi grēkā. Mēs visi esam grēkojuši un zaudējuši Dieva godību. Un Dievs caur Savu Dēlu ir piedevis mums šo netaisnības un grēka vainu.
E-25 May the Lord add His blessings to the reading of His Word. And now I want to speak on the subject of: Pardon. The Bible said here, tonight, that, "He gave us all things." Well, we certainly could not speak on "all things." But we will take one thing that He has give us, and that is: Pardon. And I think that's a glorious word, to be "pardoned." Because, we are all guilty of sin. We've all sinned and come short of the glory of God. And God, through His Son, has pardoned us from this guilt of iniquity and sin.
E-26 Un piedošana man atsauc atmiņā kādu stāstu, kuru es reiz lasīju, par Neatkarības karu, tā man šķiet. Par to, ka tur bija viens vīrs, zaldāts, kājnieks, kurš bija izdarījis kaut ko, kas bija... Tiesa atzina viņu par vainīgu, un viņam tika piespriesta nošaušana. Man šķiet, ka tas bija par to, ka viņš bija atstājis savu pienākuma posteni cīņas laikā. Un viņa nāvessodu bija jāveic nošaušanas komandai.
E-26 And a pardon reminds me of a story I read once, of in the Revolutionary War, I believe it was. That, there was a man, a soldier, foot soldier that had did something that was… The courts had found him guilty and he was sentenced to be shot. I believe it was, neglecting his post of duty in time of battle. And he—he was going to be killed by a firing squad.
E-27 Un vienam puisim bija tik ļoti žēl tā cilvēka, ka visbeidzot viņš devās pie tā ievērojamā prezidenta Linkolna. Linkolns, būdams kristietis, džentelmenis... Stāsta, ka viņš brauca savā ekipāžā, kad tas vēstnesis viņu satika. Un tas metās ceļos un sacīja: “Mister Linkoln, Savienoto Valstu prezident, labais ser,” sacīja viņš, “es lūdzu žēlastību vienam cilvēkam, zinot, ka jūs esat kristietis un ka jūsu sirdī ir labsirdība pret izmocīto.” Viņš sacīja: “Mans draugs bija pienākumu postenī, viņam noliktajā vietā, taču, kad sāka dārdēt ieroči un šaut lielgabali, viņš nobijās un atstāja savu pienākumu posteni. Mister Linkoln, viņš negribēja tā rīkoties. Viņš ir labs cilvēks. Un, lūk, tieši pēc nedēļas viņu nonāvēs nošaušanas komanda. Nav nekādas iespējas viņu izglābt, ja vien jūs neparakstīsiet viņam piedošanu.”
E-27 And one fellow felt so sorry for this man until he finally made his way to the—the great President Lincoln. Lincoln, being a Christian gentleman… They said he was riding up in his carriage when the messenger met him. And he fell upon his knees and said, "Mr. Lincoln, president of the United States, kind sir," he said, "I ask mercy for one, knowing that you are a Christian, and know that you have tenderness in your heart for the weary." He said, "My friend was at the post of duty where he was stationed, but when the guns was roaring and the cannons firing, he got scared and he left the post of duty. Mr. Lincoln, he didn't mean to do it. He's a good man. And now, in a week from this day, he must die by a firing squad. There's no way to save him except you will sign his pardon."
E-28 Misters Linkolns ar asarām acīs izņēma no savas mapes papīra lapu un uzrakstīja uz tās: “Es, Ābrahāms Linkolns, piedodu tam cilvēkam to un to, un dāvāju viņam dzīvību,” un parakstīja to.
E-28 Mr. Lincoln, with tears in his eyes, pulled a piece of paper from his brief and wrote on there, "I, Abraham Lincoln, pardon this man of such, and shall not die," and signed his name to it.
E-29 Un tas cilvēks novēlēja viņam Dieva svētības. Un viņš atgriezās cietumā un pateica savam draugam: “Es dabūju tev piedošanu.” Un viņš to izvilka, uzrakstītu uz papīra gabala, un parādīja to viņam.
E-29 And the man gave him God's blessings. And returned back to the prison, and said to his friend, "I have your pardon." And he pulled it out, upon a piece of paper, and show him.
E-30 Bet tas cilvēks sacīja: “Nesmejies par mani. Es teju teju miršu, bet tu atnāc ar ko tādu? Es vienkārši neticu. Es vienkārši nevaru noticēt. Tā tas nav. Jebkurš varētu parakstīties kā 'Ābrahāms Linkolns'.”
E-30 And the man said, "Don't mock me. Here I'm fixing to die, and then come with such as that? I do not believe it. I just can't believe. That isn't so. Any man could sign his name, 'Abraham Lincoln.'"
E-31 Tas sacīja: “Bet tas taču ir prezidenta paraksts.” Sacīja: “Tev ir piedots.”
E-31 He said, "But this is the president's signature." Said, "You are pardoned."
E-32 Bet viņš pagrieza muguru un aizgāja prom. Un tas cilvēks tika nošauts.
E-32 And he turned his back and walked away. And the man died under the firing squad.
E-33 Un tur bija tas dokuments par atbrīvošanu no Ābrahāma Linkolna, Savienoto Valstu prezidenta, tā cilvēka atbrīvošanai, un tomēr viņš tika nošauts. Tāpēc šis gadījums tika izskatīts Federālajā tiesā, un tika pieņemts šāds lēmums: “Piedošana nav piedošana, kamēr tā nav pieņemta kā piedošana.”
E-33 And then here is a—a—a release from Abraham Lincoln, the president of the United States, to release this man, and yet they shot him. So, it was tried in the Federal Courts, and here was the decision, "A pardon is not a pardon unless it be accepted as a pardon."
E-34 Tādējādi tas, ko es izlasīju šodien, ka Dievs dāvā mums visas lietas un Viņš dāvā mums piedošanu, tā piedošana ir tiem, kuri grib pieņemt Dieva Vārdu kā piedošanu. Taču tas tikai...tieši kā mēs to izlasījām, tas nenozīmē, ka tev ir piedots. Tas nozīmē, ka tev ir jāpieņem tas kā sava piedošana, ka Dievs atdeva Savu Dēlu, lai Viņš nomirtu tavā vietā, un tad tā ir piedošana.
E-34 So this tonight that I read, that God gives us all things, and He gives us pardon, it's pardon to those who want to accept God's Word as pardon. But it only, just us read it, it doesn't mean that you are pardoned. It means that you've got to accept it as your pardon, that God gave His Son to die in your stead, and then it's a pardon.
E-35 Atbrīvošana no vainas, lūk, ko mēs gribam tajā ielikt. Piedošana no Dieva ir atbrīvošana no vainas. Nevis izvairīšanās caur kaut kādu psiholoģijas mācību, kura kaut kādā veidā var iedot tev kādas sajūtas, ka tu esi izdarījis kaut ko pareizu, pievienojoties draudzei vai pieņemdams kaut kādu ticības mācību. Taču tā ir atbrīvošana no tavas vainas caur Golgātas spēku. Kaut kas ir tevi atbrīvojis. Vairāk nav vainas. Bībelē ir teikts, man šķiet, Romiešiem 5:1, lūk: “Tāpēc vairs nav nekāda nosodījuma tiem, kuri ir Jēzū Kristū, kuri dzīvo ne pēc miesas, bet pēc Gara.”
E-35 Released from guilt, is what we wish to place on this. A pardon from God is a release from guilt. Not the turning away by a psychological doctrine of some sort that might in some way give you a little feeling that you have done what's right, by joining church, or taking up some creed. But it's a—a release from your guilt, by the power of Calvary. Something has released you. There's no more guilt. The Bible says, I believe, in Romans 5:1, "There is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus, that walk not after the flesh, but after the Spirit."
E-36 Lūk, cilvēks, kad viņš ir atbrīvots no grēka, vīrietis vai sieviete, viņam sirdī vairs nav vēlēšanās sekot šīs pasaules lietām. Viņam ir bez maksas piedots, un viņš kļūst par jaunu radījumu Jēzū Kristū. Un viņš savas domas vērš uz to, kas ir augšā, kur Kristus sēd Dievam pie labās rokas. Viņš ir atbrīvots par velti. Viņam nav vajadzīgs kaut kāds priesteris, kas viņam to pateiks, vai kāds kalpotājs, kas viņam to pateiks. Viņš zina sevī, ka viņam ir piedots, jo viņš ir pieņēmis to uz tā pamata, uz kāda Dievs ir viņam to atsūtījis, caur Jēzu Kristu. Kas tā ir par sajūtu – būt brīvam no grēka!
E-36 Now, a man, when he is released from sin, man or a woman, there's no more desire in their heart to walk after the things of the world. He is freely pardoned and becomes a new creature in Christ Jesus. And his affections are set on the things that are above, where Christ sets at the right hand of God. He's freely released. He doesn't have to have some priest to tell him or some minister to tell him. He knows in himself that he is pardoned, because he has accepted it upon the grounds that God sent it to him, through Jesus Christ. What a feeling it is to be free from sin!
E-37 Man stāstīja, ka pirms daudziem gadiem, kad tika parakstīta vergu atbrīvošanas deklarācija vergiem dienvidos, bija noteikts laiks, kad viņi būs brīvi – tas bija kāda konkrēta rīta saullēkts. Un viņi visi iznāca no tās plantācijas. Un daudzi jauni vīrieši uzrāpās pašā kalna virsotnē, jo tādā veidā viņi varēja ieraudzīt saullēktu pirmie, un pēc tam vecāki vīrieši bija nedaudz par viņiem zemāk, tad sievietes ar bērniem apakšā. Un viņi sāka gaidīt vēl ilgi pirms rītausmas. Jo vergu jostas, smagi pārbaudījumi bija atstājuši viņu dzīvēs bēdu pēdas, un viņi ilgojās pēc tās dienas, par kuru viņi zināja, ka viņi būs apžēloti. Un vergu atbrīvošanas deklarācija sacīja: “tajā noteiktajā dienā līdz ar saullēktu viņi ir brīvi.” Un viņi ilgojās ieraudzīt to stundu, kad saule pacelsies, tik ļoti to gaidīja, ka viņi uzrāpās kalnos.
E-37 I was told, when the Emancipation of the Proclamation was signed for the slaves in the South, many years ago, that the set time that they were free was at sunup on a certain morning. And they all got out from the old plantation. And many of the young men climbed way to the top of the mountain, because they could see the sun come up first, and then the older men, a little beneath that, then the women and children at the bottom. And they were waiting a long time before daylight. Cause, slave belts, hard trials had marked their life with sorrow, and they longed for that day that when they knowed that they were pardoned. And the Emancipation Proclamation said "At this certain day, at sunup, they are free." And they were longing to see that hour when the sun come up, so anxious till they climbed the mountains.
E-38 Ak, ja vien grēciniekiem šodien tik ļoti gribētos uzzināt, ka viņam ir piedots. Tev ir piedots tieši tajā brīdī, kad tu pieņem Jēzu Kristu kā savu Glābēju. Tad tev ir piedots.
E-38 Oh, if sinners tonight could only be that anxious to know that you're pardoned. You're pardoned the minute that you accept Jesus Christ as your Saviour. Then you are pardoned.
E-39 Viņi stāstīja, ka tie jaunie vīrieši gaidīja. Un tikko kā austrumos atspīdēja saule, viņi skaļi kliedza lejup tiem vecākajiem: “Mēs esam brīvi!” Bet tie vecākie tām sievietēm un bērniem: “Mēs esam brīvi! Mēs esam brīvi!” Jo bija uzlēkusi saule.
E-39 They said that the young men waited. And as soon as the sun begin to shine in the east, they screamed down to the older, "We are free!" And the older down, to the women and children, "We are free! We are free!" Because the sun was up.
E-40 Ak, kad cilvēks bija pārdevies grēkam un kad Dieva Dēls tajā rītā iznāca no kapa mūsu taisnošanai, es domāju, ka būtu jāatskan kliedzienam visās tautās: “Mēs esam brīvi no grēka un kauna, bez maksas saņēmuši piedošanu caur Golgātas važām.” Neko vēl lielāku cilvēkam iedot nevarētu.
E-40 Oh, when man had sold out to sin, and when the Son of God came up out of the grave that morning, for our justification, I think it ought to be a scream across the nations, "We are free from sin and shame, freely pardoned by the bonds of Calvary." No greater thing could be given to the human race.
E-41 Kad cilvēks sagrēkoja Ēdenes dārzā, viņš šķērsoja lielu bezdibeni, atdalīdams sevi no Tā Mūžīgā. Cilvēks tajā laikā bija mūžīgs līdz ar Dievu. Viņam nebija nekādu slimību, bēdu vai nāves. Cilvēks nebija radīts miršanai. Elle netika radīta cilvēkiem. Elle tika radīta velnam un viņa eņģeļiem, un nevis cilvēkiem. Jo viņi tika radīti uz zemes, lai būtu Dieva dēli un meitas. Taču, kad cilvēks sagrēkoja un šķērsoja to robežlīniju starp pareizo un nepareizo, viņš atdalīja sevi no Dieva, neatstājot sev nekādu atpakaļceļu. Viņš bija pilnībā pazudis. Viņš nevarēja atgriezties, jo viņš bija grēkojis.
E-41 When man sinned in the garden of Eden, he crossed a great chasm, separating himself from the Eternal One. Man at that time was Eternal with God. He had no sickness, sorrow, or death. Man was not made to die. Hell was not made for man. Hell was created for the devil and his angels, and not for mankind. Because, they were created on earth to be sons and daughters of God. But when man sinned and stepped across the boundary line between right and wrong, he separated himself from God, leaving himself no way back. He was totally lost. He could not come back, because he had sinned.
E-42 Taču Dievs, būdams bagāts žēlastībā, pieņēma aizvietotāju. Jo Viņš bija pateicis: “Tai dienā, kad tu no tā ēdīsi, tai dienā tu mirsi.” Un Dieva taisnīgums un Viņa svētums pieprasa nāvi, jo tas ir Viņa Vārds. Un Viņam ir jāievēro Savs Vārds, lai Viņš būtu Dievs.
E-42 But, God, rich in mercy, accepted a substitute. Because He had said, "The day you eat thereof, that day you die." And God's justice and His holiness requires death, because it's His Word. And He must keep His Word, in order to be God.
E-43 Un tā, mīlestība, kas Viņam bija pret cilvēku, un tomēr – redzēt viņus atdalītus no Sevis un no sadraudzības, kura Viņam bija ar Viņa bērniem Ēdenes dārzā, lūk, kādā stāvoklī un ar salauztu sirdi Viņš bija bijis visu to laiku, jo Viņa Vārds bija pateicis: “Tai dienā, kad tu no tā ēdīsi, tai dienā tu mirsi.”
E-43 And now, the love that He had for the human race, and yet had to see them separated from Him, and the fellowship that He had with His children in the garden of Eden, in that heartbroken condition that He's had to be in all that time, because His Word said, "The day you eat thereof, that day you die."
E-44 Tādējādi mēs varam paļauties uz to – viss, ko saka Dievs, ir taisnība. Tam ir jāpiepildās. Dievs nevar atsaukt Savu Vārdu, saprotiet, jo Viņš ir bezgalīgs un Viņš ir mūžīgs. Un Viņa pirmais lēmums ir lēmums uz visiem laikiem. Viņam nav jāatceļ tas tā dēļ, ka Viņš būtu uzzinājis par to vairāk. Viņš, pirmkārt, ir bezgalīgs. Un tāpēc, kad Dievs kaut ko saka, tas ir pilnīgs tajā veidā. Tas nevar izmainīties, jo tas ir pilnīgs lēmums.
E-44 Then, we can rely upon this, whatever God says is true. It must come to pass. God cannot take His Word back, see, because He's infinite, and He's Eternal. And His first decision is all-time decision. He doesn't have to—to take it back because He learned more about it. He's infinite, to begin with. And therefore, when God says anything, it's perfectly that way. It can never be changed, because it's the perfect decision.
E-45 Un tad tas, kā Dievs attiecas pret tiem, kas pieņem Viņa lēmumu, tā Viņš vienmēr attieksies pret ikvienu, kas tādā veidā pieņems Viņa lēmumu. Tādējādi, ja Viņš dāvāja cilvēkam ceļu izglābties, tad tas pirmais ceļš, kuru Viņš dāvāja, vienmēr paliks nemainīgs. Un, ja Dievs ir apsolījis dziedināšanu slimajiem, kas ir balstīta ticībā tam, tad tā tas būs vienmēr. Viņš nevar to atsaukt. Saprotat? Viņam ir jāpaliek nemainīgam.
E-45 And then the way God acts upon the—the subjects that accepts His decision, it'll forever act upon every subject that accepts His decision that way. Therefore, if He made a way for a man to be saved, the first way He made has ever remained the same way. And if God promised healing to the sick, upon faith to believe it, it ever remains that way. He cannot take it back. See? He must ever remain the same way.
E-46 Lūk, Dievs pieņēma aizvietotāju par cilvēku Ēdenes dārzā, un tas bija asins upuris. To cenu bija jāsamaksā ar asinīm. Un tas tā ir bijis vienmēr. Nekad nav bijis nekāda cita veida vai jebkā cita, kas varētu to aizvietot. Tās bija asinis. Vienīgais veids, kā Dievs pieņem Savus bērnus atpakaļ, ir caur aizvietojošajām asinīm. Nekāda cita maksa neder. Nekas cits to neizdarīs. Dieva pirmais lēmums ir vienmēr pilnīgs, un tas ir mūžīgs. Un mēs zinām, ka tā ir patiesība, jo Dievs nevar samelot, un Viņš nevar paņemt Savu Vārdu atpakaļ. Kopš tā laika tas ir bijis Dieva vienīgais veids un vienīgā vieta sadraudzībai ar cilvēku. Lūk, cilvēks bija...
E-46 Now, God accepted a substitute for the man in the garden of Eden, and that was the way of a blood sacrifice. Blood had to pay the price. And it's forever been the same. There has never been any other way, or anything else, that ever took its place. It was blood. The only way that God receives His children back, is by this blood substitute. No other price can be paid. Nothing else will do. God's first decision is always perfect, and it's Eternal. And we know that that's true, because God can't lie, and He cannot take His Word back. Since that time, it's been God's only way and only place of fellowship with man. Now, the subject was…
E-47 Lūk, vārds “nāve” nozīmē “atdalīšana”. Kad mēs tādā veidā nomirstam, tas nenozīmē... Mūsu fiziskā nāve nenozīmē, ka mēs esam miruši. Jēzus pateica: “Kas Man tic, ja arī viņš nomirs, tomēr viņš dzīvos. Ikviens, kas dzīvo un tic Man, nekad nemirs.” Lūk, tā “nāve”, par kuru ir runāts tur, tā ir “atdalīšana” no Dieva klātbūtnes. Taču fiziskā nāve, caur kuru mums ir jāiziet šeit, vēl nav nāve. Mēs joprojām atrodamies Dieva klātbūtnē. Mēs pārvietojamies no šīs vietas uz to vietu, kas ir vēl tuvāk Viņam, Viņa klātbūtnē. Tā vēl nav nāve, ko mēs saucam par “nāvi”, kā mēs saucam to šeit.
E-47 Now, the word death means "separation." When we die this way, it does not mean… Our physical death does not mean that we are dead. Jesus said, "He that believeth on Me, though he were dead, yet shall he live. Whosoever liveth and believeth on Me shall never die." Now, that death, speaking of there, is "separation" from the Presence of God. But the physical death that we have to go through here, yet it is not death. We're still in the Presence of God. We move from this place to a closer place with Him, in His Presence. It isn't the death that we call "death," what we call it here.
E-48 Atcerieties, ko Viņš pateica par to meiteni, kas bija mirusi, par Jaira meitu: “Viņa nav mirusi, bet guļ.”
E-48 Remember, He said to the—the girl that was died, Jairus' daughter, "She is not dead, but sleepeth."
E-49 Un viņi izsmēja Viņu, Viņš...zinādami, ka viņa ir mirusi. Tas bija viņu termins: “Viņa ir mirusi.”
E-49 And they laughed Him to scorn, He, knowing that she was dead. That's their term, "She was dead."
E-50 Taču Jēzus sacīja: “Viņa guļ.” Un Viņš devās un viņu pamodināja, un viņa atgriezās dzīvē.
E-50 But Jesus said, "She sleepeth." And He went and wakened her, and she came back to life.
E-51 Lūk, no Ādama un līdz pat šim laikam cilvēks ir centies uztaisīt pats savu aizvietotāju. Viņš ir centies, kā vien varēja, uztaisīt kaut ko nedaudz labāku, nekā Dievs to izdarīja toreiz. Un tas gluži vienkārši ir cilvēkam raksturīgi. Cilvēks vienmēr cenšas kaut ko uzlabot, izdarīt to citādāk. Viņš grib injicēt pats savas idejas Dieva plānā. Un tieši tāpēc mēs šodien esam sadalījušies, šīs pasaules kristieši, ar barjerām, ar konfesionālajām barjerām. Mēs... Tas notiek šādi, tāpēc ka cilvēks ir injicējis pats savas idejas Dieva plānā. No Ādama līdz pat šim laikam, kā es sacīju, tas ir bijis šādi.
E-51 Now, from Adam until now, man has tried to make his own substitute. He's tried his best to do something a little better than what God did it then. And that's just natural in man. Man is always trying to—to better something, to make it a different way. He wants to inject his own ideas into the plan of God. And that's why we stand tonight separated, the Christian people of the world, by barriers, by denominational barriers. We… It does this because that man has injected his own idea into God's plan. From Adam until now, as I've said, it's been that way.
E-52 Ādams izpauda cilvēcisko domāšanu Ēdenes dārzā, kad viņš uztaisīja sev apsēju no vīģes lapām, lai nostātos Dieva priekšā. Tas bija kaut kas tāds, ko izdarīja viņš pats. Un, sākot ar tām vīģes lapām, viņš ir izmēģinājis izglītību, torņus, pilsētas, elkus, civilizāciju, konfesiju. Taču tas vienmēr paliek tas pats. Dievs pieņem savus padotos tikai zem Asinīm. Tas arī viss.
E-52 Adam expressed man's thinking, in the garden of Eden, when he made hisself a fig-leaf apron to face God. It's something that he did, himself. And from fig leaves, he's tried education, towers, cities, idols, civilization, denomination. But it ever remains the same. God only accepts His subjects under the Blood. That's all.
E-53 Izglītība ir pilnībā izgāzusies. Jo izglītotāki mēs kļūstam, jo tālāki mēs kļūstam viens no otra. Konfesija ir pilnībā izgāzusies. Mēs novelkam robežas un barjeras, un katrs cenšas padarīt savu konfesiju labāku par to citu, un tas sagrauj sadraudzību. Civilizācija ir novedusi tikai pie sajukuma. Pilsētas, torņi un kas nu tur vēl, tas viss ir izgāzies. Taču Dieva plāns joprojām ir tāds pats: zem Asinīm.
Tām Asinīm ir jābūt parādītām. Tajā dārzā...
E-53 Education has totally failed. More educated we get, farther we get from each other. Denomination has totally failed. We draw lines and barriers, and each one trying to get that denomination higher than the other, and it breaks fellowship. Civilization has merely brought about confusion. Cities, towers, and whatever more, has all failed. And God's plan still remains the same: under the Blood.
This Blood must be a displayed blood. In the garden…
E-54 Agrākajos laikos...tas ir, Israēls, kad Israēlam bija jānokauj jērs un jāuzziež tās asinis uz durvju pārsedzes un ailes, to pieprasīja Dievs. Un tai zīmei bija tur jāatrodas, lai kāds arī nebūtu viņu stāvoklis. Tie vīri būtu varējuši parādīt, ka viņi ir apgraizīti izraēlieši. Viņi būtu varējuši apliecināt, ka: “Mēs ticam katram vārdam, ko pateica Jehova.” Taču tas to neatcēla. Viņiem bija jābūt redzamai tai zīmei. Asinīm bija jābūt parādītām.
E-54 Back in the time, rather, of Israel, when Israel had to kill the lamb and to place the blood upon the lintel and on the door post, God required that. And that token must be there, no matter what other position. Them men might have showed that they were circumcised Israelites. They might have confessed that, "We believe every word that Jehovah says." But that didn't expel it. They had to display that token. The blood must be shown.
E-55 Tieši tā tas ir šovakar. Es ticu, ka katram kristietim ir jāparāda Jēzus Kristus Asinis, kuras ir attīrījušas viņus no šīs pasaules lietām, neskatoties ne uz ko.
E-55 That's the way it is tonight. I believe that every Christian has to display the Blood of Jesus Christ that's cleansed them from the things of the world, regardless.
E-56 Lūk, tajā laikā zīmei bija jāatrodas uz durvīm. Tai bija jābūt tur, neatkarīgi no tā, cik reliģisks bija tas nams, cik reliģiozi bija tie cilvēki, cik labi viņi bija audzinājuši savus bērnus, cik labi viņi bija apmeklējuši draudzi, cik labi viņi bija demonstrējuši visu to, ko bija pateicis Dievs. Tik un tā tajā pēdējā stundā, kad tas bija starp dzīvību un nāvi, bija jāuzrāda tās asinis. Un asinis rādīja, ka nevainīgs aizvietotājs ir paņemts pielūdzēja vietā. Un asins ķīmiskais sastāvs, tās sarkanās asinis, tā bija zīme uz durvīm, ka tas nams ir drošībā, zem asinīm. Lūk, tas bija simbols.
E-56 Now, in that time, the token must be on the door. It must be there, regardless of how religious the house was, how religious the people, how well they had brought up their children, how fine they attended church, how well they had displayed all the things that God had said. It still, at that last hour, where it showed between death and life, the blood had to be displayed. And the blood showed that an innocent substitute had been taken in the place of the worshipper. And the chemistry of the blood, the red blood itself, was a sign on the door that this house was safe, under the blood. Now, that was a type.
E-57 Un tā, šajās pēdējās dienās mēs atkal esam pienākuši pie tās stundas, kad Dievs atbrīvo Savu draudzi. Es ticu tam. Un tikpat nešaubīgi, kā tām asinīm bija jābūt kā memoriālam, tāpat ir jābūt zīmei. Tā tiek pieprasīta šodien. Jo, lūk, viņi nevarētu paņemt Kunga Jēzus Asins ķīmisko sastāvu un uzziest to uz katras sirds durvīm.
E-57 Now, in these last days, we're coming back again to the hour of God delivering His Church. I—I believe it. And as certain as that blood had to stand for a memorial, so does the token have to be. It's required today. For, now, they could not take the chemistry of the Blood of the Lord Jesus and placed it upon every heart's door.
E-58 Taču, saprotiet, tajā laikā nomira dzīvnieks, tas bija jērs. Un, lai parādītu, ka tas dzīvnieks ir miris, uz durvīm bija asinis. Un tā, dzīvība, kas bija tajā dzīvniekā, nevarēja nonākt uz pielūdzēja, jo dzīvniekam nav dvēseles. Tāpēc tā dzīvība, kas bija tajā dzīvniekā, nevarēja nonākt uz pielūdzēja.
E-58 But, you see, that time, an animal died, which was a lamb. And to show that the animal was dead, the blood was on the door. So the life that was in the animal could not come upon the worshipper, because the animal doesn't have a soul. So the life that was in the animal could not come upon the worshipper.
E-59 Taču šodien, kad paša Dieva Dēla Asinis bija izlietas Golgātā mūsu piedošanai un atbrīvošanai, dzīvība, kas bija tajās Asinīs, bija pats Dievs. Un Svētais Gars atgriežas uz Savas draudzes, uz ticīgā, un tā ir tā zīme šajās pēdējās dienās, ka Viņš paies garām vīrietim vai sievietei, kas ir pieņēmuši Jēzus Kristus nāvi kā savu aizvietotāju. Un Svētais Gars dod liecību.
E-59 But, today, when the Blood of God's own Son was shed at Calvary for our pardoning and release, the life that was in that Blood was God Himself. And the Holy Spirit returns upon His Church, upon His believer, and it's a token in these last days, that He will pass over the man or the woman that's accepted the death of Jesus Christ as their substitute. And the Holy Spirit bears record.
E-60 Tu varbūt pateiksi: “Es to pieņēmu,” bet tu joprojām dzīvo pasaulē, tu joprojām dzīvo kā pasaule – tad tur nav pierādījuma tam, ka tā Dzīvība bija priekš tevis, līdz tā Svētā Gara liecība neieies tavā dzīvē.
E-60 You might say, "I've accepted It." And you still live in the world, you still live like the world, then there's no evidence that that Life was for you, until that evidence of the Holy Spirit has struck into your life.
E-61 Ir Dieva prasības, kurām ir jāatbilst katram vīrietim un sievietei, tam pierādījumam kā zīmei šajā pēdējā dienā. “Kad Es redzēšu Asinis.”
E-61 There is God's requirement, that every man or woman must have, that evidence as a token in this last day. "When I see the Blood."
E-62 Jēzus sacīja: “Patiesi, patiesi, Es saku tev: ja cilvēks neatdzims no ūdens un Gara, viņš nekādi neieies Valstībā.”
Tādējādi, tā vienmēr ir bijusi Dieva programma, Asinis. Vecajā Derībā tās bija asinis. Jaunajā Derībā tās ir Asinis.
E-62 Jesus said, "Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, of the water and Spirit, he will in no wise enter into the Kingdom."
Therefore it's been God's program, all the time, Blood. It was blood in the Old Testament. It was Blood in the New Testament.
E-63 Vecajā Derībā tas bija ķīmiskais sastāvs, kas simbolizēja to Dzīvību, kurai vēl bija jāatnāk. Tas rādīja, ka tur bija pieņemts aizvietotājs, taču pielūdzējs aizgāja ar to pašu netīro sirdsapziņu, kāda viņam bija, kad viņš atnāca un pienesa savu jēru kā upuri.
E-63 In the Old Testament was the chemistry, which was a type of the life that is to come. It showed that there was a substitute taken, but the worshipper went out with the same guilty conscience that he had when he come in and offered his lamb.
E-64 Taču caur šo: “Kad pielūdzējs reiz šķīstīts no grēka, vairs to neapzinās,” tas viss ir miris, aizgājis, un tu esi izmainīts no nāves dzīvībā. Un tu esi atkal dzīvs Kristū Jēzū ar mūžīgo Dzīvību, Svētais Gars mājo tevī, atkal atnesdams Jēzus Kristus dzīvi. Jo Bībelē ir teikts, Ebrejiem 13:8: “Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi.”
E-64 But this way, "When the worshipper, once purged from sin, has no more conscience of it," the thing is dead, passed away, and you've changed from death unto Life. And you're alive again in Christ Jesus with Eternal Life, the Holy Spirit resting within you, bringing forth the Life of Jesus Christ again. For the Bible said, in Hebrews 13:8, "He's the same yesterday, today, and forever."
E-65 Dievs gaida to stundu, kad ieraudzīs Savu draudzi atnākam tajā pozīcijā, neatkarīgi no konfesijas, neatkarīgi no ticības mācības, krāsas vai lai kas tas nebūtu, ka pilnīgi visa Viņa draudze nonāks līdz tam, ka viņi varēs parādīt Jēzus Kristus nāves zīmi.
E-65 God is waiting the hour to see His Church come to that position, regardless of denomination, regardless of creed, color, or whatever it may be, that His entire Church would come to the place that they're displaying the token of the death of Jesus Christ.
E-66 “Vēl nedaudz,” sacīja Viņš, “un pasaule Mani vairs neredzēs, bet jūs Mani redzēsiet; jo Es dzīvoju, un arī jūs dzīvosiet. Es būšu ar jums, pat jūsos, līdz pasaules galam,” Jēzus Kristus tas pats vakar, šodien un mūžīgi.
E-66 "For a little while," He said, "and the world sees Me no more, yet ye shall see Me; because I live, you live also. I'll be with you, even in you, to the end of the world," Jesus Christ the same yesterday, today, and forever.
E-67 Reizēm es esmu starp kristiešiem, kuri apgalvo, ka viņi ir svētie Dieva vīrieši un sievietes. Viņi kaunas liecināt. Viņi kaunas pateikt: “Āmen.” Viņi kaunas dziedāt dziesmas par Ciānu. Viņi kaunas it visur. Man patīk atrasties starp cilvēkiem, kuri nekaunas no Jēzus Kristus Evaņģēlija. Kaut arī tas izskatās it kā pēc ķecerības, tomēr viņi nekaunas. Kaut kas ir noticis, un tas nozīmē viņiem vairāk nekā dzīvība. Tā ir dzīvība. Tā ir mūžīgā Dzīvība, jo viņi ir pieņēmuši Dieva doto aizvietotāju.
E-67 I get among Christians sometime who claim to be sainted men, women of God. They're ashamed of a testimony. They're ashamed to say, "Amen." They're ashamed to sing the songs of Zion. They're ashamed everywhere. I like to get among people who is not ashamed of the Gospel of Jesus Christ. Though It seems like heresy, but yet they're not ashamed. Something has happened, and It means more than life to them. It is life. It's Life Eternal because they have accepted God's substitute.
E-68 Man patīk tāda veida dziedāšana. Kad es biju tai vietā, lūgdamies par dažiem cilvēkiem, pirms dažām minūtēm, kuri bija atvesti. Un tas nebija lūgšanu dievkalpojums, tikai parunāšana. Es biju tur iekšā. Un es varēju dzirdēt dziesmas, plaukstu plaukšķināšanu. Un mēs brīnījāmies... Un daži no viņiem, es viņus redzēju, pat skraidīja šurpu turpu, to viņi sauc par “dejošanu Garā”.
E-68 I like this kind of singing. When I was back there praying for some of the people, a few moments ago, that had been brought in. And this not being a prayer service; just to speak. I was in there. And I could hear the songs, the clapping of their hands. And we wonder… And some of them even, I seen them, run up-and-down the floor, what they call "dancing in the Spirit."
E-69 Sākumā es to kritizēju, kad es ieraudzīju pentakostus, kuri dejoja Garā. Un es domāju: “Kas tas tāds? Tās droši vien ir kaut kādas blēņas.” Pēc tam es sāku lasīt Bībeli, un es to noskaidroju – kad dejo Garā. Velns to nokopēja un izstādīja viņus te ar rokenrolu un pārējām blēņām, taču tā īstenā, neviltotā deja nāk no Dieva. Precīzi tā. Un deja vienmēr ir nozīmējusi uzvaru.
E-69 At first time, I was a critic of that, when I seen the Pentecostal people dancing in the Spirit. And I thought, "What is this? It must be a bunch of nonsense." Then I got to reading the Bible, and I found out, that, when dancing in the Spirit. The devil copied it and put them out here with rock-and-roll and stuff, but the real genuine dance come from God. That's exactly. And, always, a dance was victory.
E-70 Kad Dāvids nokāva Goliātu, un tas sārtvaidzis zēns atnāca, stiepdams tā milža galvu uz pilsētu, cilvēki sagaidīja viņu dejodami. Viņi bija uzvarējuši. Kad Mozus pārgāja pāri sarkanajai jūrai ar Dieva spēka palīdzību un pārveda Israēla bērnus otrā krastā, Mirjama un visas israēliešu meitas paķēra tamburīnus un skraidīja pa visu krastu, dauzīdamas tamburīnus un dejoja Garā. Ja tā nebija vecmodīga pentakostu sanāksme, tad es tādu nekad neesmu redzējis. Vaina bija manī, man nebija pietiekamas uzvaras. Taču, kad tu visbeidzot sasniedz uzvaru un Jēzus Kristus Asins zīme nonāk uz tevis...
E-70 When David slew Goliath, and this little ruddy-looking boy come dragging the head of this giant into the city, the people met him, dancing. They had the victory. When Moses crossed the Red Sea, by the power of God, and took the children of Israel on the other side, Miriam picked up a tambourine, and all the daughters of Israel, and up-and-down the bank they went, beating the tambourine and dancing in the Spirit. If that isn't an old-fashion Pentecostal meeting, I never seen one in my life. The trouble was, with me, I didn't have enough victory. But when you finally get that victory, and the token of the Blood of Jesus Christ comes upon you.
E-71 Es atceros Dāvidu, to lielo Bībeles psalmistu. Kad viņš kaut ko bija izdarījis...to, to vareno lietu, viņam tika iedota Saula meita. Viņa bija tāda formāla, iedomīga, tā saucamā ticīgā. Bet šķirsts jau ilgu laiku bija atradies tālumā no Dieva; redzamā Dieva klātbūtne, uguns stabs, kas stāvēja virs tā šķirsta. Saula valdīšanas laikā bija atnākuši filistieši un paņēmuši to. Un viendien, kad Dāvids redzēja, kā šķirsts atgriežas Dieva namā, Dāvids skrēja šķirstam pa priekšu un viņš dejoja Tā Kunga priekšā, dziedādams slavu Dievam. Bet Saula meita acīmredzot jutās ļoti apkaunota par tā cilvēka izturēšanos. Viņas vīrs, viņas jaunais un skaistais vīrs, viņš ākstījās un slikti uzvedās viņas, ķēniņa meitas klātbūtnē. Bet Dāvids atbildēja šādi: “Ja tev tas nepatika, tad paskaties vēl šo te.” Un viņš vēl un vēl riņķoja ap šķirstu, dejodams Garā. Bet viņa jutās apkaunota. Un Dievs nolādēja to sievieti ar lāstu.
E-71 I remember David, the great psalmist of the Bible. When he had done something, that, this great thing, he was given Saul's daughter. And she was kind of a self-starched, self-styled, so-called believer. And the ark had been away from God for a long time, the visible Presence of God, the Pillar of Fire hanging over this ark. The Philistines had come in and took it out under Saul's reign. And one day, when David seen the ark coming back to the house of God, David run out before the ark, and he danced before the Lord, singing the praises of God. And Saul's daughter seemed to be very much embarrassed at that man's action. Her husband, her young, handsome husband had cut up and misbehave himself in her presence, the king's daughter. And David said, so much, "If you don't like that, watch this a little while." And around, and around, and around the ark he went again, dancing in the Spirit. And she was embarrassed. And God cursed that woman with a curse.
E-72 Ak, uzvara caur Jēzus Kristus Asinīm, Kristus augšāmcelšanās zīme, Viņa dzīvība dzīvo Viņa draudzē. Nav nekāda cita sadraudzības veida zem...tikai zem tām Asinīm. Mūsu konfesijas mūs atdalīs, un kāds sacīs: “Tās ir blēņas.” Bet kāds cits sacīs to, šito un vēl to.
E-72 Oh, the victory through the Blood of Jesus Christ, the token of the resurrection of Christ, His life lives within His Church. There is no other way of fellowship, under, but under that Blood. Our denominations will separate us, and one say, "That's nonsense." And one say this, that, or the other.
E-73 Vasarsvētku diena ir mūsu paraugs. Nevienam nebūs nekas jāsaka, kā vien...jeb var teikt, ka tā draudze tika uzsākta Vasarsvētku dienā. Un tas pats Gars, kas nonāca uz viņiem tajā dienā, vienmēr bez izņēmuma Bībelē, kad Svētais Gars nonāca uz cilvēkiem, viņi vienmēr izturējās tāpat.
E-73 Pentecost was our pattern. No one will have to say but what… or can say but what that the Church was inaugurated on the Day of Pentecost. And the same Spirit that come upon them on that day, every time without fail, in the Bible, when the Holy Ghost came upon the people, they acted the same way.
E-74 Atļaujiet man pateikt sekojošo; tajās pagānu zemēs, uz kurieni man bija vieta...privilēģija ceļot un redzēt visīstākos iezemiešus no salām un hotentotus, un redzēt viņus stāvam tur, kur tev ir jārunā caur tulku, viņi nekad dzīvē nav dzirdējuši Jēzus Kristus Vārdu. Taču tu izstāsti viņiem to stāstu un prasi viņiem pacelt rokas un pieņemt Dievu, viņi dara to pašu, ko jūs darāt šeit, kad jūs pieņemat Svēto Garu. Tas parāda, ka tas tā ir visā pasaulē. Tas ir visuvarenā Dieva spēks, Viņa zīmes izpaušanās uz Viņa bērniem; vienalga, vai viņi ir sarkani, melni, balti, lai kādi arī viņi nebūtu. Tā ir tā vienīgā vieta, kur tiek dāvāta sadraudzība.
E-74 Let me say this, that in the heathen lands where I've had the place, the privilege of traveling and seeing blanket natives of the islands and in the Hottentots, and see them stand there where you have to speak through an interpreter, never heard the Name of Jesus Christ in their life. But tell them the Story, and ask them to raise up their hands and receive God, they do the same thing you do right here when you receive the Holy Ghost. Shows that it's a universal thing. It's the power of Almighty God, the display of His token upon His children, whether they're red, black, white, or whatever they might be. It's the only place that fellowship is given.
E-75 Nimrods uzcēla torni, Nebukadnēcars uzcēla pilsētu un tā tālāk. Viņi virzījās uz priekšu caur zinātniekiem un pārējo, taču tās joprojām un vienmēr bija asinis. Tas ir, Dievs bija pieņēmis Savu lēmumu, ka tam ir jābūt nevainīgam aizvietotājam, kam ir jāieņem vainīgā cilvēka vieta piedošanai, un tas joprojām ir tas pats šodien, un tas nekad nav mainījies.
E-75 Nimrod built a tower, and Nebuchadnezzar a city, and so forth. They go on down through scientists and everything, but ever still remains that it was the blood. That, God made His decision that it would be an innocent substitute, would have to take the guilty man's place for pardon, and it remains the same thing tonight, and never has changed it.
E-76 Ījabs dzīvoja ar to. Ījabs, tā ir vecākā grāmata Bībelē. Kaut arī ar to cilvēku bija notikušas visvisādas lietas, viņš stāvēja nelokāmi, jo viņš zināja, ka viņš ir piepildījis Jehovas prasības. Viņš zināja, ka tas bija pareizi. Tas pats bija ar Ābrahāmu, ar daudziem no viņiem. Israēls piepildīja tikai... Tur bija tikai viena vieta, kur Israēls varēja būt sadraudzībā – tā bija zem izlietajām asinīm. “Cilvēkiem no visurienes ir jāpielūdz Jeruzalemē.” Kamēr tur nebija upura, tur nebija pielūgsmes. Bet upuris bija asinis.
E-76 Job lived by it. Job, the oldest book in the Bible. Though everything happened to that man, yet he stood firm because he knowed he had met Jehovah's requirement. He knowed it was right. Abraham, the same way; many of them. Israel met only… There was only one place that Israel could have fellowship: that was under the shed blood. "Men ought, everywhere, to worship in Jerusalem." Until there was a sacrifice, there was no worship. And the sacrifice was blood.
E-77 Šodien...šodien, kaut arī šī valsts izskatās tik ļoti izglītota un kultūra, šķiet, ir kļuvusi vēl augstāka, un visa mūsu zinātniskā pētniecība, lai sašķeltu atomu, un kas nu tur vēl, aizsūta raķeti uz mēnesi vai aizsūta kādu satelītu, lai kas tas arī nebūtu. Visa mūsu zinātniskā pētniecība, visas mūsu konfesijas, visa mūsu izglītība, visas mūsu skolas ir tikai aizvedušas mūs vēl tālāk no Dieva, nekā viņi bija sākumā.
E-77 Today, today, yet as fully educated as the nation seems to be, and as highly cultured as they seem to be, and all of our scientific research to split an atom, and whatever takes place, to shoot a rocket to the moon, or send up a—a satellite, or whatever it might be. All of our scientific research, all of our denominations, all of our education, all of our schools, has only got us further from God than they was at the beginning.
E-78 Lūk, kas ir vajadzīgs – caur Viņa gribu visuvarenā Dieva spēkam atdevusies sirds, un Svētais Gars nonāks uz tā cilvēka kā zīme. “Ticīgajiem sekos šādas zīmes.” Tas nekad nemainīsies. Tā pateica Kristus. “Ejiet pa visu pasauli un sludiniet Evaņģēliju visai radībai. Kas ticēs un kristīsies, tiks izglābts; kas neticēs, tiks notiesāts. Un ticīgajiem sekos šādas zīmes.” Tā ir Svētā Gara izpausme, ka Dievs ir pieņēmis pielūdzēju, jo Gars un Dzīvība, kas bija Kristū, nonāk uz pielūdzēja.
E-78 What it takes is a surrendered heart to the power of Almighty God by His will, and the Holy Spirit will come as a token upon that person. "These signs shall follow them that believe." It ever remains the same. Christ said so. "Go ye into all the world, preach the Gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved; he that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them that believe." It's the manifestation of the Holy Spirit, that God has accepted the worshipper, for the Spirit and Life that was in Christ comes upon the worshipper.
E-79 Vai jūs varētu iztēloties ebreju tajos senajos laikos, kurš bija zem izlietajām asinīm? Lūk, viņš iet pa ceļu. Tā ir grēku izpirkšanas diena. Viņš grasās pienest upuri. Viņam ir labs, trekns vērsis. Tās ir Jehovas prasības. Vai arī, varbūt mēs teiksim, ka viņam ir jērs, labs, trekns jērs. Tas tiks apskatīts, to darīs priesteris, lai pārbaudītu, vai tam nav kādas vainas.
E-79 Could you imagine a Jew in the old days, under the shed blood? Here he comes, down the road. It—it's the day of the atonement. He's going to make a sacrifice. He has a fine, fat bullock. That's Jehovah's requirement. Or maybe we'd say he has a—a lamb, a fine, fat lamb. It's going to be looked over, by the priest, to see if there's a blemish upon it.
E-80 Un tā viņš dodas uz pielūgsmes vietu. Viņš apzinās, ka viņš ir grēcinieks. Viņš ir darījis to, kas ir nepareizi. Lūk, viņš uzliks savas rokas tam upurim. Uzlikdams rokas upurim, viņš identificējas ar savu upuri. Un tad tā kakls tiek pārgriezts, tas ir, tiek atņemta tā dzīvība; viņa rokas stāvēja uz tā, un tam tika atņemta dzīvība, un viņš jūt sāpes, kad tas dzīvnieks mirst, un asinis šļācas uz viņa rokām. Viņš saprot, ka tas dzīvnieks ir ieņēmis viņa vietu. Un tā nu viņš dodas prom taisnots, jo viņš ir izdarījis precīzi to, ko viņam bija pieprasījis izdarīt Jehova.
E-80 And then he goes to the place of worship. He realizes he's a sinner. He's did that which was wrong. Now, he lays his hands upon this sacrifice. By laying his hands upon the sacrifice, he identifies himself with his sacrifice. And then when its throat is cut, or its life is taken; his hands laid upon him, and his life is taken, and he feels the pains as that animal is dying, and the blood squirting out upon his hands. He realizes that that animal is taking his place. And there he goes back, justified, because he's done exactly what Jehovah required him to do.
E-81 Un tieši tas pats ir ar kristiešiem šodien. Nevis parakstīt kartiņu, ka tu iesi uz svētdienas skolu tik un tik dienas jeb svētdienas gadā. Tā nav solījuma došana, ka tu nedzersi sešus mēnešus. Tas nav tas. Tā ir roku uzlikšana tam sagādātajam Dieva Upurim, Viņa piedošanai, Jēzus Kristus galvai, un izjust miesas mocības Golgātā. Un pēc tam identificēt sevi ar Viņu kristībā, ka, tāpat kā Viņš nomira un augšāmcēlās, tāpat arī tu esi apglabāts Viņa Vārdā, lai augšāmceltos atjaunotai dzīvei, lai dzīvotu kā jauns radījums Kristū, kad tu dari to ar patiesumu.
E-81 And that's the same thing it is with Christians today. It isn't signing a card, that you'll come to Sunday school so many days or so many Sundays in a year. It isn't taking a pledge that you won't drink no more for six months. It isn't that. It's laying your hands upon God's provided Sacrifice, His pardon, the head of Jesus Christ, and feeling the tears of the flesh at Calvary. And then identifying yourself with Him in baptism, that, as He died and rose again, so are you buried in His Name, to rise to newness of life, to walk as a new creature in Christ, when you do that with sincerity.
E-82 Viņš to piepilda, šo Jehovas prasību, tāpēc viņš jūtas attaisnots. Lūk, ebrejs varēja būt taisnots, jo viņš bija izdarījis to, ko viņam pieprasīja izdarīt Jehova. Visbeidzot... Tas bija pareizi. Jehova to bija pavēlējis, un tā bija Viņa prasība. Taču visbeidzot tā kļuva par ģimenes tradīciju. Pienāca grēku izpirkšanas diena, un varbūt tas ebrejs bija izdarījis kaut ko nepareizu. Viņš sacīja: “Nu ko, man šķiet, ka ir pienākusi izpirkšanas diena. Būs labāk, ja aiznesīšu uz turieni manu jēru.” Redziet, tas bija kļuvis par ģimenes tradīciju. Viņi vairs negāja uz turieni ar patiesumu. Viņi darīja to vienkārši tāpēc, ka to darīja ģimenē. “Tas ir tieši tas, kas mums būtu jādara. To dara visas ģimenes, tāpēc tas būtu jādara arī mums.”
E-82 Done this, Jehovah's bidding, and so he feels justified. Now, the Jew could be justified because he had did what Jehovah bid him to do. Finally… That was right. Jehovah did that, and that was what He required. But, finally, that became a family tradition. It come atonement day and maybe the Jews had been doing what was wrong. He'd say, "Well, I believe it's atonement day. I'd better take my lamb down." See, it become a family tradition. They didn't go with it with sincerity. They just did it because the families had done it. "That's just the—the thing we should do. All the families do it, so we should do it, too."
E-83 Un tas ir precīzi tas, kur ir nonākusi mūsu kristietība. Tas ir pilnīgi precīzi tas, uz kurieni virzās mūsu pentakostu kustības. Tā ir ģimenes tradīcija. Saprotat? Mēs neindentificējamies ar mūsu Upuri, ka mēs esam miruši līdz ar mūsu Upuri. Mēs sakām: “Ak, mēs esam kristieši, jo es aizgāju un pievienojos draudzei.” Pievienoties draudzei ir labi. Taču, kamēr tu neesi identificējies, kamēr tu neesi uzlicis Viņam savas rokas un tu ar Viņu neesat kļuvuši Viens, kamēr Kristus Gars nav tevī un tu Kristū, kamēr tu neesi kļuvis par Dieva dēlu vai meitu, tikmēr tas neizskatās pēc tāda patiesuma, kādam viņiem būtu jābūt. Tas kļūst par rituālu. Tieši tas, kas tas ir šobrīd, cilvēkiem tas ir rituāls – kļūt par kristieti.
E-83 And that's just exactly where our Christianity has got. That's just exactly where our Pentecostal movements are coming to. It's a family tradition. See? We don't—we don't identify ourselves with our Sacrifice, that we are dead with our Sacrifice. We are… We say, "Oh, we're Christians because I went and joined the church." Joining a church is fine. But until you are identified, till you lay your hands upon Him, and you and He become One, until the Spirit of Christ becomes in you, and you in Christ, until you'll become a son and daughter of God, there don't seem to be the sincerity that they—they ought to have. It becomes a ritual. Just the same as it is now, it's a ritual for people to become a Christian.
E-84 Es te nesen pajautāju vienai jaukundzei lūgšanu rindā: “Vai tu esi kristiete?”
E-84 Here some time ago I asked a young lady in the prayer line, "Are you a Christian?"
E-85 Viņa sacīja: “Nu, es esmu amerikāniete, es gribu, lai jūs to zinātu.” Nu, it kā tam būtu ar to kaut kāds sakars.
E-85 She said, "Well, I'm an American, I'll give you to understand." Now, like that had anything to do with it.
E-86 Amerikānis, ir brīnišķīgi būt amerikānim, taču tas nenozīmē, ka tu esi kristietis. Tev ir jāpiedzimst no augšas.
Citai sievietei es pajautāju: “Vai tu esi kristiete?”
E-86 An American, it's great to be an American, but that don't mean you're a Christian. You've got to be born again.
Another woman I asked, "Are you a Christian?"
E-87 Nu, viņa ļoti apmulsa, viņa sacīja: “Jūsu zināšanai, es katru vakaru iededzu svecīti.” It kā tam būtu ar to kaut kāds sakars.
E-87 Why, she was so put out, she said, "I give you the understanding, I burn a candle every night." Like that had anything to do with it.
E-88 Tev ir jābūt identificētam ar Kristu, un Viņa dzīvībai ir jādzīvo tevī. Tieši tad tu esi identificēts ar Kristu – kad Kristus dzīvo tevī. Tas nav rituāls. Tā nav piederība draudzei. Tas viss ir labi, taču jūs redzat īstenu patiesumu.
E-88 You've got to be identified with Christ, and His Life living in you. That's when you're identified with Christ, is when Christ lives in you. It isn't a ritual. It isn't belonging to church. That's all good, but you see the real sincerity.
E-89 Kad mēs atnākam uz dziedināšanas dievkalpojumiem, ja pievērsīsiet uzmanību izšķiršanai rindā, tad pastāvīgi tiek teikts: “Pasaki cilvēkiem, ka viņiem ir jānožēlo.” Saprotat? Te nu tas ir – mūsu lūgšanas ir kļuvušas par tradīciju. Mēs vakarā nometamies ceļos un sakām: “Kungs, svētī tādu un tādu un svētī tādu un tādu, un izdari to un to. Un palīdzi Džonam izdarīt to un to.” Jūs padarāt Dievu par kādu talismanu vai arī padarāt Viņu par kaut kādu izsūtāmo zēnu. “Dievs, izdari to un to. Un izdari to. Un izdari šito.” Ne jau šādi mums mācīja lūgties Jēzus.
E-89 When we come to the healing services, if you'll notice on the discernment in the line, it's constantly, "Tell people to repent." See? There you go, till our prayers has become a tradition. We kneel down at night and say, "Lord, bless So-and-so, and bless So-and-so, and do this. And help John do all this." You make God a mascot, or you make Him some kind of an errand boy. "God, You do this. And You do this. And You do this." That's not the way Jesus told us to pray.
E-90 Viņš sacīja lūgties šādi: “Mūsu Tēvs, kas esi debesīs, svētīts lai ir Tavs Vārds. Lai nāk Tava Valstība. Tavs prāts lai notiek arī uz zemes tā, kā debesīs.”
Mēs mēģinām pavēlēt Dievam, ko mums vajag izdarīt.
E-90 He said to pray like this, "Our Father Who art in Heaven, hallowed be Thy Name. Thy Kingdom come. Thine will be done in earth, as it is in Heaven."
But we try to order God, what to do for us.
E-91 Un tieši tāpēc draudze atdziest. Tieši tāpēc šī spēcīgā atmoda, kas uzplaiksnīja šajā zemē, ir ielikusi draudzē miljonus. Tas... Viņi ir nonākuši līdz tam, ka viņi izmanto to pieredzi un pārējo kā tradīciju tā vietā, lai viņiem būtu dievbijīgas skumjas un atļautu Svētajam Garam izdarīt Viņa kalpošanas darbu tevī un radīt tevī jaunu dzīvību, un padarīt tevi tik alkstošu doties uz draudzi, ka tu nevarēsi neiet uz draudzi. Tādā veidā, lūk, kas tas ir. Nevis parakstīt kaut kādu kvīti un pievienoties, un tā tālāk. Lūk, ko nozīmē būt ar Kristus dzīvību tevī, ka tu vienkārši ilgojies iet. Tevī ir kaut kas, kas tevi mudina, stumj.
E-91 And that's the reason the church is cooling off. That's why the great revival that's just struck the land, has put millions into the church. It's, they have got to a place that they're using these experiences, and so forth, as a tradition, instead of being godly sorrowful, and letting the Holy Spirit do the work of His office within you, and creating in you a new life, and making you so hungry to go to church that you can't stay away from church. Then, that's what it is. Not to sign tickets, and join, and have so forth. It's to be have the Life of Christ in you, that you just longs to go. There is Something within you, pushing you.
E-92 Kā es vakar sarunā sacīju vienam jaunam cilvēkam, nelielu pārrunu laikā. Es sacīju: “Es mēdzu iet gar kādu mazu avotiņu, kad es biju mežsargs Indiānā. Un tur bija...”
E-92 As I was saying to a young man yesterday, in a talk, a little interview. I said, "I used to pass by a little spring, when I was a game warden in Indiana. And there was…"
E-93 Tas vienmēr ir bijis vislaimīgākais avotiņš, kādu es dzīvē esmu redzējis. Indiānā ir lieli avoti, viņos burbuļo lielisks auksts ūdens, ūdens no kaļķakmens. Un viendien es apsēdos blakus tam strautiņam, lai parunātu ar to tieši tā, kā, manuprāt, būtu apsēdies Mozus pie tā degošā krūma, lai ar to parunātu. Un es sacīju: “Avotiņ, kas padara tevi tik priecīgu, ka tu vienmēr čalo? Es atnāku šurp ziemā, un tu čalo. Es atnāku pavasarī, rudenī, vasarā, lai kad tas nebūtu, tu čalo. Varbūt tu esi tik priecīgs, jo zaķi nāk un dzer no tevis?”
E-93 It was always the happiest spring I ever seen in my life. Great springs in Indiana, they bubble up with that fine cold water, of limestone water. And one day I set down by the spring, to talk to it, just like I guess that Moses would have set, to the burning bush, to speak with it. And I said, "Little spring, what makes you so happy, that you're bubbling all the time? If I come here in the wintertime, you're bubbling. If I come spring, autumn, summer, whenever it is, you're bubbling. Is it because that maybe, perhaps, you're so happy that the rabbits come and drink out of you?"
E-94 Nu, ja viņš mācētu runāt, viņš atbildētu: “Nē, ne tāpēc.”
E-94 Well, now, if he could talk, he'd say, "No, that's—that's not it."
E-95 Es sacītu: “Nu, varbūt tāpēc, ka brieži, iedami garām, dzer no tevis?”
Viņš sacītu: “Nē, ne tāpēc.”
E-95 I'd say, "Well, maybe because deers come by and drink out of you."
He'd say, "No, that's not it."
E-96 Es sacītu: “Tad, nu, varbūt tāpēc, ka es reizēm eju garām un padzeros no tevis?”
E-96 I'd say, "Now, well, maybe it's because I come by, once in a while, and drink from you."
E-97 “Nē, ne tāpēc.” Es priecājos, ka viņi visi nāk un dzer, taču ne jau tāpēc es visu laiku čaloju.”
E-97 "No, that's not it. I'm glad that they all come and drink, but that's not the reason that I'm bubbling all the time."
E-98 “Nu, kas tad tev liek šādi čalot? Kas padara tevi tik laimīgu, vienmēr plūstošu?”
E-98 "Well, what makes you bubble like that? What makes you so happy, always gushing up?"
E-99 Ja viņš mācētu runāt, viņš pateiktu: “Tas neesmu es. Tas ir kaut kas aiz manis, kas mani stumj.”
E-99 If he could talk, he'd say, "It's not me. It's something behind me, pushing me."
E-100 Tieši tā tas ir ar kristieša pieredzi. Tas nav kaut kas tāds, ko tu mēģini izstrādāt. Tas ir kaut kas aiz tevis, kas darbojas tevī. Tā ir mūžīgā Dzīvība, kura ceļas augstāk, izplūst. Kā Viņš sacīja tai sievietei pie akas: “Tas kļūs par dzīvā ūdens avotiem, kas plūst uz mūžīgo Dzīvību.” Tas ir kaut kas, kas atrodas pielūdzējā, kad viņš ir identificējies ar Kristu, jo viņš zina, ka Viņš ir dzīvs. Un mēs negribam, lai tas kļūtu par tradīciju.
E-100 That's the way it is with a Christian experience. It isn't something that you're trying to work up. It's something behind, working in you. It's Eternal Life that's moving up, gushing up. Like as He told the woman at the well, "It'll be wells of water springing up into Eternal Life." It's something within the worshipper when He's been identified with Christ, because he knows that He is alive. But we don't want it become a tradition.
E-101 Kad Israēls ar saviem upuriem nonāca līdz tam, ka viņi padarīja Dieva baušļus par tradīciju, tieši tad Dievs atsūtīja viņiem to vareno pravieti Jesaju ar TĀ SAKA TAS KUNGS. Kaut kur, kaut kā Dievs vienmēr var atrast cilvēku, kurš nebaidās pateikt taisnību, kaut kur, kaut kādā vietā. Cēlās Jesaja, ja izlasīsiet Jesajas 1. nodaļu. Es to esmu pierakstījis šeit. Jesaja runāja uz viņiem, sacīja: “Jūsu upuri, kurus pieprasīja Jehova, ir kļuvuši par smirdoņu Manās nāsīs. Es tos nicinu.” Un aunu un teļu taukus, un pārējo, Dievs nicināja to, tieši to, ko Viņš bija pavēlējis viņiem darīt. Jo viņi bija padarījuši to par rituālu, tad Dievs to nicināja, jo viņi padarīja to par rituālu.
E-101 When Israel got to a place that they made the commandments of God, with their sacrifices, a tradition, it was then that the mighty prophet Isaiah was sent by God, to them, with THUS SAITH THE LORD. Somewhere, somehow, God always can put his hand on a man that's not afraid to strip down the thing that's right, somewhere, some place. Isaiah rose up, if you'll read Isaiah 1. I got written here. Isaiah told them, said, "Your sacrifices that Jehovah required has become a stink in my nose. I despise them." And the fats of rams and—and of heifers, and so forth, God despised them, the very thing that He commanded them to do. Because they made it a ritual, then God despised it, because they made it a ritual.
E-102 Un mēs varam padarīt Dieva Vārdu par to pašu, pareizi, kad mēs atnākam pie tā kā pie tradīcijas, rituāla. Mums ir jāpieiet pie tā saprotot, ka tas ir TĀ SAKA TAS KUNGS. Ja Dievs to apsolīja, tad Dievs būs uzticīgs Savam solījumam. Viņš ir lielāks nekā Viņa solījums. Viņš vienmēr ir bijis. “Viņš ir spējīgs,” sacīja Ābrahāms, “piepildīt to, ko Viņš apsolīja izdarīt.” Viņš vienmēr ir spējīgs to izdarīt, turēt Savu Vārdu.
E-102 And we can make the Word of God the same thing, right, when we come to it as a tradition, as a ritual. We must come to it, knowing it's "THUS SAITH THE LORD." If God promised it, God will stand by His promise. He's bigger than His promise. He's always been. "He's able," as Abraham said, "to perform that which He had promised to do." He's always able to do that, to keep His Word.
E-103 Un tā, Jesaja runāja uz viņiem, pateica, ka visas tās lietas, ko viņi ir darījuši, viņi ir darījuši bez patiesuma. Viņi to darīja, jo tā darīja pārējie. Viņi to darīja, jo...darīja to arī tāpēc, ka tā bija Jehovas prasība. Un visa ģimene to darīja, un mātes to darīja, un vectēvi to darīja. Kāpēc lai viņi to nedarītu?
E-103 Now, Isaiah told them, said. All these things that they had been doing, they had done it without sincerity. They had done it just because the rest of them was doing it. They was because… doing it also because it was a requirement of Jehovah. And all the family did it, and the mothers did it, and the grandfathers did it. Why couldn't they do it?
E-104 Lūk, mēs rīkojamies tāpat. “Mans vectēvs bija prezbiterietis, tāpēc es esmu prezbiterietis. Mans tētis bija baptists, tāpēc es esmu baptists,” un tā tālāk. “Bet mans tētis bija pentakosts, tāpēc es esmu pentakosts.” Tas nav tas.
E-104 Now, we do the same thing. "My grandfather was a Presbyterian, so I'm a Presbyterian. My daddy was a Baptist, so I'm a Baptist," and so forth. "And my daddy was a Pentecostal, so I'm a Pentecostal." That isn't It.
E-105 Mēs nonākam līdz tam, ka mēs saprotam, ka mēs esam atdalījušies. Mēs esam atdalīti no Dieva. Un mēs atnākam, pamatojoties uz Jēzus Kristus izlietajām Asinīm. Zem tām Asinīm, lūk, kur metodisti, baptisti, luterāņi, prezbiterieši, pentakosti, visi var satikties ar vienotu pamatu. Neatkarīgi no tradīcijām vai kāda rituāla viņi var satikties tur uz viena kopēja pamata, un tās ir Jēzus Kristus Asinis.
E-105 We come to the spot to where we realize that we have separated. We are separated from God. And we come upon the basis of the shed Blood of Jesus Christ. Under that Blood, there is where the Methodist, Baptist, Lutheran, Presbyterian, Pentecostals, can all meet on common grounds. Regardless of tradition, they, or ritual, they can meet there under one common thing, and that's upon the Blood of Jesus Christ.
E-106 Kamēr draudze neatgriezīsies tajā vietā un neaizies no saviem rituāliem atpakaļ pie sākotnējā Dieva plāna, ka cilvēki piedzimst Dieva Valstībā, nevis pievienojas draudzei. Tad tas būs laiks, kad it visur valdīs sadraudzība. Un Dieva Gars apklās zemi “kā ūdeņi piepilda jūras” – kad tas nonāks līdz tādam stāvoklim, kad cilvēki aizmirsīs savas domstarpības un sanāks kopā sadraudzībā zem Asinīm. Mēs visi nevaram sanākt zem baptistu tradīcijas vai prezbiteriešu tradīcijas, vai zem metodistu tradīcijas, zem pentakostu tradīcijas. Bet mēs visi varam satikties un būt sadraudzībā zem Jēzus Kristus Asinīm, jo tas ir sākotnējais Dieva plāns. Tā tas ir. Āmen. Lūk, kur ir piedošana.
E-106 Until the church gets back to a place, and away from its rituals, and back to God's original plan, that men are born into the Kingdom of God and not joined into the Church. Then is the time that fellowship will reign everywhere. And the Spirit of the Lord will cover the earth, like the waters covers the sea," when it comes to a place that men can forget their differences and come together in fellowship under the Blood. We cannot all come under the Baptist tradition, or the Presbyterian tradition, or under the Methodist tradition, under the Pentecostal tradition. But we all can meet and fellowship under the Blood of Jesus Christ, because it's God's original plan. That's right. Amen. There is the pardoning.
E-107 Metodists var paskatīties uz baptistu un skatīties uz viņu tā šķībi, bet baptists var tā skatīties uz pentakostu, bet pentakosts uz baptistu viņu tradīciju dēļ. Taču, kad viņi satiekas pie krusta, kur Jēzus Kristus Asinis attīra visus cilvēkus no grēka, viņš ir jauns radījums Kristū Jēzū. Viņš ir brālis. Nav nozīmes, kādu zīmolu viņš nēsā, viņš ir brālis. Jo tas ir viens pamats, uz kura mēs visi varam satikties. Tāda ir Dieva metode tā īstenošanai. Tās pārējās lietas ir cilvēku ticības mācības, kas ir tajā injicētas. Taču Dieva sākotnējais plāns piedošanai ir zem Jēzus Kristus Asinīm. Tas ir Dieva plāns tā izdarīšanai. Jā.
E-107 A Methodist can look at a Baptist and hold his head sideways, and a Baptist can look at a Pentecostal, and a Pentecostal back in the Baptist, on their traditions. But when they meet under the cross where the Blood of Jesus Christ cleanses all men from sin, he's a new creature in Christ Jesus. He's a brother. No matter what brand he's branded with, he's a brother. Because that's one ground that we can all meet on. It's God's way of doing it. These other thing are man-made creeds injected into This. But God's original plan for pardoning is under the Blood of Jesus Christ. That's God's plan of doing it. Yes.
E-108 Tradīcijas tajās dienās... Tas varenais pravietis iekliedzās, un viņš sacīja: “Jūsu tradīcijas ir bezspēcīgas. Tās smird Manā priekšā. Neticiet tām.” Cilvēki pienesa tos upurus, taču viņiem pat nebija ticība tam, ko viņi darīja.
E-108 Traditions in them days, the great prophet cried out, and he said, "Your traditions are powerless. They stink before Me. Have no faith in them." The people was offering these offerings, without even having faith in what they're doing.
E-109 Un tā, vienkārši uzdosim sev jautājumu. Vai šodien nenotiek kaut kas līdzīgs? Lai cik arī mums būtu nepatīkami to sacīt, taču kādreiz mums ir jāatzīst fakti. Kaut kur kaut kas nav kārtībā.
E-109 Now let's just ask ourself the question. Isn't that something like today? As bad as we hate to say it, we've got to face facts somewhere. There is something wrong somewhere.
E-110 Nu, šai draudzei būtu bijis jābūt daudz tālāk, nekā tā atrodas šobrīd. Jēzus gaida, kad Viņa draudze sagatavosies. “Viņa Līgava ir sataisījusies.” Mums ir tas potenciāls. Svētais Gars atrodas šeit. Dievs ir šeit, tas spēks, lai dziedinātu slimos, tas spēks, lai izdarītu visu, ko darīja Kristus. Es pats esmu redzējis to izpaustu caur Svēto Garu. Tāpēc potenciāls ir šeit.
E-110 Why, this Church ought to be a million miles up the road, to where it is now. Jesus is waiting on His Church to get ready. "His Bride has made herself ready." We got the potentials. The Holy Spirit is here. God is here, the power to heal the sick, the power to do all the things that Christ did. I've seen it demonstrated, myself, by the Holy Spirit. So, the potentials are here.
E-111 Dievs gaida no mums, lai mēs aizejam no savām tradīcijām un atgriežamies zem Viņa Dēla Jēzus Kristus Asinīm, un kļūstam par dzīvā Dieva draudzi. Metodists, baptists, luterānis, prezbiterietis, jebkurš: “Ikviens, kas vēlas, lai nāk un ņem dzīvības ūdeni bez maksas.” Es ticu tam ar visu, kas ir manī. Mēs... Dievs ir atsūtījis Svēto Garu, lai to īstenotu.
E-111 What God is waiting for us to get away from, is our traditions, and come back under the Blood of His Son, Jesus Christ, and become the Church of the living God. Methodist, Baptist, Lutheran, Presbyterian, whatever more, "Whosoever will may come and take of the waters of Life freely." I believe that with all that's in me. We… God has sent down the Holy Spirit to do that.
E-112 Taču mēs ar mūsu rituāliem, bez patiesuma, mēs ejam, jo tā ir mūsu tradīcija, jo tas ir mūsu rituāls. Mēs ejam bez patiesuma, bez īstenām skumjām par grēku.
E-112 But we, with our rituals, without sincerity, we going, is because it's—it's our tradition, and because it's a ritual. We go without sincerity, without really sorrowfulness of sin.
E-113 Vienvakar es ievēroju tajā lielajā, slavenajā sanāksmē, kas ir vienam mūsu ievērojamam un slavenam brālim Kalifornijā. Un es ievēroju tajā sanāksmē, kad nāca tie cilvēki, jauniņi bērni, pusaudži. Es apbrīnoju to brāli par viņa nostāju, tā darītu ikviens. Ja jūsu pozīcija... Redzot, kādu vietu viņš ir ieņēmis, kādu vietu viņš ieņem šajās pēdējās dienās, arī jūs tā darīsiet. Un, kad es vēroju tos cilvēkus, kuri nāca pie altāra, lai pieņemtu lēmumu, meitenes košļāja košļeni, zēni grūstīja viens otru, cilvēki smējās – tā nav atnākšana ar dievbijīgām skumjām. Jums ir jānāk ar pārliecību. Dievs, atsūti mums vecmodīgu Vasarsvētku dienas Svētā Gara atmodu, kas izraus grēku līdz saknēm un atnesīs vīriešiem un sievietēm dziļu pārliecību!
E-113 I noticing, the other night, in that great famous meeting of one of our great renowned brothers in California. And I noticed that meeting, as those people come down, young teen-age children. I admired the brother for his great stand; anybody would. If you position, see what place he's taken in the last days, you will too. And as I noticed those people coming down to the altar, to make a decision, girls chewing chewing gum, boys punching one another, people laughing, that isn't the way to come godly sorrowful. You must come under conviction. God, send us an old-fashion, pentecostal, Holy Ghost revival that'll bring sin to the root and bring conviction to men and women.
E-114 Nevis sacīt: “Es iešu atpakaļ uz draudzi un atjaunošu savu piederību. Es parakstīšu lapiņu.” Tas viss ir labi, taču tu vari pievienoties masoniem, dīvaiņu biedrībai un jebkam citam, un iegūsi tos pašus rezultātus.
E-114 Not to say, "I'll go back to the church and I'll renew my fellowship. I'll sign a card." That's all right, but you can join the Masons, Odd Fellows, and anything, and get the same results.
E-115 Taču, kad tu atnāc zem Dieva piedodošās izpirkšanas ar Jēzus Kristus Asinīm, tur iekšā ir jābūt patiesumam. Dievs pieprasa patiesumu.
E-115 But when you come under God's pardoning atonement of the Blood of Jesus Christ, there's got to be a sincerity set in there. God requires sincerity.
E-116 Ja tas maksāja tik dārgi Viņam atdot Savu vienpiedzimušo Dēlu, tad kā gan mēs izgrozīsimies ar kaut kādu ķiķināšanu, un atnākšanu pievienoties draudzei un lēmuma parakstīšanu uz kādas lapiņas un tās atnešanu uz draudzi, lai kas tas arī nebūtu? Ne tādas ir Dieva prasības. “Kas ar asarām sēs sēklu, atgriezīsies nešaubīdamies, priecādamies, nesdams sev līdzi dārgus kūlīšus.” Mums ir vajadzīgi cilvēki, kas atnes kūlīšus.
E-116 If it cost Him such a price, to give His only begotten Son, how are we going to get by, under a little laughing affair, and come join church, and make a decision card and take it into the church, and whatever it might be? That's not God's requirement. "He that goeth forth sowing in tears will doubtless return again, rejoicing, bringing with him precious sheaves." We need a sheave-bringing people.
E-117 Es dzirdēju, kā viens slavens evaņģēlists reiz pateica, kad es piedalījos vienās no viņa brokastīm, paņēma Bībeli... Bet es vienmēr biju viņu apbrīnojis. Viņš pateica: “Šis ir standarts. Lūk, ko pieprasa Dievs.” Viņš sacīja: “Es atbraucu uz kādu pilsētu un novadu atmodu.” Sacīja: “Man ir divdesmit vai trīsdesmit tūkstoši to, kas ir pieņēmuši lēmumu. Pēc aptuveni četriem vai pieciem gadiem, varbūt pēc diviem gadiem, es atgriežos,” sacīja, “un es nevaru atrast piecpadsmit vai divdesmit cilvēku.” Sacīja: “Svētais Pāvils ieradās kādā pilsētā un jaunpievērsa vienu cilvēku. Viņš atkal atbrauca nākamajā gadā, un viņam bija trīsdesmit vai četrdesmit cilvēku no tā viena.” Tad viņš sacīja: “Vainīgi ir tie slinkie sludinātāji, kuri sēž, uzlikuši kājas uz galda, un neiet apciemot tos cilvēkus.”
E-117 I heard the great evangelist say, one time when I was attending one of his breakfasts, picked up the Bible… And I'd always admired him. He said, "Here is the standard. That's what God requires." He said, "I'll go into a city, I'll have a revival." Said, "I'll have twenty or thirty thousand make the decision. I come back in about four or five years, or maybe two years," and said, "I can't find fifteen or twenty." Said, "Saint Paul went into a city and he made one convert. He come back in another year, he had thirty or forty from that one." Then he said, "It's the lazy preachers that set with their feet up on the desk and don't go out to see the people."
E-118 Es apbrīnoju viņa drosmi, ka viņš varēja sabārt savus brāļus un pateikt to, par ko viņš ir pārliecināts. Taču es gribētu viņam uzdot šādu jautājumu: “Kāds sludinātājs toreiz runāja tam vienam Pāvila cilvēkam, kad tur nebija nekādas draudzes, uz kurieni tas varētu aiziet?”
E-118 I admire his courage for bawling out his brethren, and things upon his conviction. But I'd like to ask him this question, "What preacher told that one back there under Paul, when there is no churches for him to go to?"
E-119 Kas tas bija? Pāvils izveda viņu no tradīcijām vai iesnieguma parakstīšanas un ieveda viņu kristībā ar Svēto Garu, kad viņa dvēsele dega pēc Dieva. Viņš gribēja liecināt un kaut ko stāstīt. Visa viņa dvēsele bija uguns liesmās, ko tur bija ielicis Dievs. Lūk, kas mums ir vajadzīgs šodien – tā ir zīme, ka vīrietis vai sieviete ir glābti; pēc tam pavērojiet viņus, kā viņi pēc iespējas ātrāk centīsies atvest citas dvēseles.
E-119 What was it? Paul taking him from a tradition, or signing a card, into the baptism of the Holy Ghost, when his soul was on fire for God. He had to testify and say things. His whole soul was burning with a flame of fire that God had put in there. What we need tonight is a sign that a man or woman is saved, watch them go after other souls as quick as they can.
E-120 Reiz viņš pateica, ka bārmenis... Tas puisītis ienāca un pateica: “Bārmeņa kungs.”
Tas sacīja: “Jā, dēliņ.”
Viņš sacīja: “Jūsu izkārtne nokrita.”
E-120 He said one time that a bartender… A little boy come in and said, "Mr. Bartender?"
He said, "Yes, sonny."
He said, "Your sign is down."
E-121 Tas sacīja: “Labi, paldies tev, dēliņ.” Un viņš izgāja uz ielas, bet tas puisēns stāvēja, salicis rokas aiz muguras, un bārmenis pavērās augšup. Un tur karājās lielā vara izkārtne, reklamējot to dzertuvi. Viņš noņēma savu priekšautu un to nospodrināja. Viņš sacīja: “Dēliņ, tu kļūdies. Mana izkārtne ir augšā.”
E-121 He said, "Well, thank you, sonny." So he walked outside, and the little boy stood with his hands behind him, and the bartender looked up. And there was a great barroom on a big brass plate, advertised. He took his apron and polished it. He said, "Sonny, you're mistaken. My sign is up."
E-122 Tas sacīja: “Nē, ser.” Sacīja: “Tā tas nav.” Sacīja: “Es ar to domāju jūsu vislabāko izkārtni.”
Viņš sacīja: “Šī ir mana vislabākā izkārtne.”
E-122 He said, "No, sir." Said, "It isn't." Said, "I mean your—your best sign."
He said, "That's the best sign I got."
E-123 Tas sacīja: “O-o, nē! Paskatieties, tā guļ tur.” Tur notekā gulēja piedzēries cilvēks. Tā bija viņa vislabākā izkārtne, tieši tā, kad viņš ieraudzīja cilvēku, uz kuru bija iedarbojies tas, ko viņš pārdeva tur iekšā.
E-123 He said, "Oh, no. Look, laying there." There laid a drunk, in the gutter. That was the best sign he had, yes, sir, when he seen a man under the influence of what he was selling on the inside.
E-124 Un, kad mēs redzam cilvēku, uz kuru ir iedarbojies Svētais Gars, tā, ka viņa dzīve deg ar vecmodīgu Vasarsvētku dienas uguni, tā ir vislabākā izkārtne, kāda vien ir Dievam, ka tas cilvēks ir izglābts – kad viņš kalpos. Tā ir vislabākā zīme. Nu, kā tad tas notiks? Nevis caur pievienošanos draudzei, bet pieņemot Viņa piedošanu caur Jēzu Kristu, tavu nevainīgo Aizvietotāju.
E-124 And when we see a man under the influence of the Holy Spirit, until his life is burning with old-fashion pentecostal Fire, that's the best sign God ever had that that man is saved, when he'll serve. It's the best sign. Now, how will that come about? Not by joining church, but by accepting His pardon through Jesus Christ, your innocent Substitute.
E-125 Nav patiesuma, nav patiesu skumju par grēku. Viņš pateica, ka Viņš apslēps Savu vaigu no viņu rituāliem. Viņu lūgšanas bija bezspēcīgas. Viņi lūdzās, ak, protams! Viņi nāca uz turieni un pienesa savas lūgšanas. Viņi pienesa savu upuri. Tas kļuva par ārēju formu.
E-125 No sincerity, no real sorrow for sin. He said He'd hide His face from their rituals. Their prayers were powerless. They prayed, oh, sure. They went up there and said their prayers. They offered their sacrifice. It become a form.
E-126 Vai jūs zināt, ka 2. vēstules Timotejam 3. pantā jeb 2. Timotejam 3. nodaļā mums ir pateikta tā pati lieta, kas mums būs pēdējās dienās? Bībele šeit saka: “Zini to, ka pēdējās dienās, ka pienāks laiks, kad cilvēki būs pārsteidzīgi, iedomīgi, mīlēdami baudas vairāk nekā Dievu, nesamierināmi, aprunātāji, nesavaldīgi un labo nīdēji; viņiem būs ārēja svētbijība, bet tās spēku viņi noliegs; no tādiem vairies. Tiem pieder tie, kas iet no nama uz namu un vada negudras sievietes, ko dažādas kārības vada un kas vienmēr mācās, bet nekad nenonāk līdz patiesības atziņai.” Lūk, ja Bībele paredz, ka tāds laiks pienāks, ka draudze nonāks līdz tādai pašai tradīcijai, kāda viņiem bija toreiz, caur viņu rituāliem, te nu tas atkal ir šeit, tradicionālā reliģija, bezspēcīga.
E-126 Do you know, in Second Timothy, the 3rd verse, or the 3rd chapter of Second Timothy, we're told the same thing, that we'd get in the last days? The Bible said here, "In the last days, know this, that the time would come when men would be heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God; trucebreakers, false accusers, incontinent, and despisers of those that are good; having a form of godliness, but denying the power thereof: from such turn away. For this is the sort that go from house to house, and lead silly women, led away with divers lusts, and ever—ever learning, and never able to come to the knowledge of the Truth." Now, if the Bible predicts that the hour would come when the church would get in the same tradition they was there, by their rituals, here it is again, a traditional religion, powerless.
E-127 “O-o,” viņi sacīja, “tie ir komunisti.” Nē, tie nav viņi.
E-127 "Oh," they said, "them were communists." No, they wasn't.
E-128 “Viņiem ir ārēja svētbijība.” Viņi iet uz draudzi. Viņi pievienojas draudzei. Viņi cenšas radīt labu iespaidu, ka viņi iet uz draudzi un tā tālāk, bet iziet ārā un dzīvo citādāk.
E-128 "Having a form of godliness." They go to church. They join church. They try to make a—a long showing, that they are going to church and things, and go out and live different.
E-129 Viņu dvēselēs nav uguns. Tur nav nekā. Viņus neviens cits neinteresē. “Visi pārējie var mirt un iet prom, ja viņi grib. Mēs jūtam, ka mēs esam glābti. Lai tie visi pārējie iet prom.” Tā nav īsta kristietība.
E-129 There's no fire in their soul. There's nothing. They're not interested in anybody else. "Everybody else can die and go if they want to. We feel that we're saved. Let the rest of them go." That isn't real Christianity.
E-130 Kristietība ir iet pēc pazudušajiem, aiziet, iegūt to brāli, aiziet un izdarīt kaut ko attiecībā uz to. Vai tad mēs varam stāvēt rokas salikuši, pat ja mēs apgalvojam, ka esam glābti, un redzēt, kā it visur iet bojā vīrieši un sievietes? Un ielas pilnas ar sievietēm, kuras iet uz draudzi šortos un sakrāsotām sejām un blandās pa ielu ar cigareti rokā; un visa seja ir sakrāsota, izskatās kā lapsas un vilki vai kaut kas tāds. Un vīrieši blandās pa ielām, pievienojas draudzēm un visu ko tādu. Un jūs saucat to par kristietību un klusējat?
E-130 Christianity is: go after the lost, go get that brother, go do something about it. Can we stand and fold our hands, even if we claim that we are saved, and see men and women dying on every hand? And the streets, full of women going to churches, with shorts and—and painted faces, and—and walking up-and-down the street, with cigarettes in their hands; and—and paint all over their face, it looks like foxes or wolves, or something. And men walking up-and-down the street, joining churches, and things like that. And call that Christianity, and hold your peace?
E-131 Ko darītu svētais Pāvils, ja viņš pastaigātu pa Toskānu? Nu, es saku, ka vēl līdz rītausmai viņš būtu apcietināts. Tā tas ir. Kāpēc? Viņa dvēsele tā degtu pēc Dieva, ka viņš nevarētu noturēties, lai to nedarītu. Protams. Taču mēs pievienojamies draudzei. Jūs redzat, mūsu tradīcijas ir kļuvušas smirdīgas Dieva priekšā.
E-131 What would Saint Paul do if he walked in Tucson? Now, I say they'd have him in jail 'fore morning. That's right. Why? His soul would burn for God till he couldn't keep from doing it. Sure. But we join church. You see, our traditions has become a stink in the face of God.
E-132 Lūk, kas mums ir vajadzīgs šodien – lai uz skatuves parādītos pravietis ar TĀ SAKA TAS KUNGS un atkailinātu visas tās lietas līdz pašiem pamatiem, un pateiktu, ka tas ir kļuvis par smirdoņu. Mūsu konfesijas ir izaugušas. Mūsu baznīcas ir lielas, un tās ir skaistākas kā jebkad agrāk. Mēs būtu daudz labāki, ja atkal stāvētu un muzicētu uz ielas ar ģitāru rokās, stāvēdami tur un rībinādami bungas vai vēl kaut ko, ar neviltotu Vasarsvētku dienas uguni, kas degtu mūsu dvēselēs, nekā sēdētu uz šiem lieliskajiem krēsliem, uz kuriem mēs sēžam šodien, mirdami. Pasaule mirst zem mūsu kājām. Tieši tā.
E-132 What we need today is a prophet arise on the scene with "THUS SAITH THE LORD" and strip those things to the bottom and say that they've become a stink. Our denominations has growed. Our churches are big, and they're finer than they ever was. We'd be a lot better off with a tin pan, standing on the alley again, with a guitar, out there beating a drum, or something other, with the real pentecostal Fire burning in our souls, than to set in the great pews that we're setting in today, dying. The world dying, under our feet. Yes, sir.
E-133 Dievam ir piedošana, un šī piedošana ir tikai caur Jēzu Kristu; izglītība, tradīcijas, konfesija, zinātne – nekas nevarēs ieņemt tās vietu. Tā ir zem Asinīm. Tā ir zem tradīcijas...nevis zem tradīcijas, bet zem Jēzus Kristus Asinīm, Dieva sagādātais ceļš grēciniekam, vienīgais veids, kā mēs vispār varam satikties.
E-133 God has a pardon, and that pardon is only through Jesus Christ; education, tradition, denominational, scientific, nothing will ever take its place. It's under that Blood. It's under the tradition… not the tradition, but under the Blood of Jesus Christ, God's provided way for sinners, the only way that we can ever meet.
E-134 Es jums saku, paņemiet metodistu, paņemiet baptistu un prezbiterieti, un luterāni, un pentakostu, un lai viņi visi atnāk zem tām Asinīm, viņi ir brāļi. Tad viņi vairs nestrīdēsies. Tieši tā. Viņi ir brāļi. Viņi uz visu skatās vienādi. Bet lai tikai metodists sāk ķildoties ar baptistu par kristības kārtību, lai vienam Dievam ticošais paķildojas ar trīsvienības piekritēju, vai trīsvienības piekritējs ar viendievi, kas nu tur vēl – mati ceļas stāvus. Taču lai viņi abi atnāk zem krusta, un paskatieties, kas notiks tad.
[Pārtraukums lentas ierakstā–Tulk.]
Un tāds būšu, kamēr nomiršu.
Tad cildenā un saldā dziesmā
Es dziedāšu par spēku glābjošo.
Kad šī mēle šļupstošā un stomīgā
Gulēs kapa klusumā.
E-134 I tell you, you take a Methodist, take a Baptist, and a Presbyterian, and a Lutheran, and a Pentecostal, and let each one come under that Blood, they're brothers. There's no fussing about them then. No, sir. They are brothers. They see everything alike. But you let a Methodist get to fussing with a Baptist, on the order of baptism; let a Oneness fuss with a Trinity, or Trinity with the Oneness, and whatever more, watch the fuss and hair raise. But let them both come under the cross, and watch what takes place.
[Blank.spot.on.tape—Ed.]
And shall be till I die.
Then in a nobler, sweeter song,
I'll sing this power to save,
When this poor lisping, stammering tongue
Lies silent in the grave.
E-135 Es šovakar liecinu, ka Jēzus Kristus Asinis padara metodistu, baptistu, luterāni, prezbiterieti, lai kas viņš arī nebūtu, par manu brāli. Tieši tā. Tai puisī ir kaut kas, jo viņa gars ir...tas ir brālis. Viņš nav tāds, kas strīdas, vai vēl kāds. Tas... Viņš ir brālis Kristū. Viņš tic katram Vārdam, kas ir šajā Bībelē.
E-135 I give testimony, tonight, that the Blood of Jesus Christ makes a Methodist, Baptist, Lutheran, Presbyterian, whatever he is, my brother. Yes, sir. There is something in fellow, because his spirit is—is a brother. He isn't a fusser and—and something other. It's… He's a brother in Christ. He believes every Word that's in that Bible.
E-136 Kā var Svētais Gars, kurš uzrakstīja Bībeli, to noliegt? Kā var Svētais Gars, dzīvodams cilvēkā, sacīt: “Ak, tas bija tiem mācekļiem toreiz.”
Jēzus sacīja: “Visiem, kuri gribēs.”
E-136 How can the Holy Spirit, Who wrote the Bible, deny it? How can the Holy Spirit living in a man, say, "Oh, that was for the disciples, that"?
Jesus said, "Whosoever will."
E-137 Pēteris sacīja: “Šis apsolījums pieder jums un jūsu bērniem, un visiem, kas vēl ir tālu, ko Tas Kungs, jūsu Dievs, pieaicinās.” Svētais Gars bija priekš katra, kuru pieaicinās Dievs.
E-137 Peter said, "The promise is unto you, and to your children, them that's far off, even as many as the Lord our God shall call." The Holy Ghost was for whomever God called.
E-138 Te Viņš sacīja: “Kurus Viņš iepriekš nolēma, tos Viņš paredzēja.” Viņš iepriekš nolēma, un viņi pieņēma.
E-138 Here He said, "Those who He predestinated, He foreknew." He ordained, and they accepted.
E-139 “Neviens nevar atnākt pie Manis,” sacīja Jēzus, “ja viņu nepievilks Tēvs. Un visi, kurus Tēvs Man ir devis, atnāks pie Manis.”
E-139 "No man can come to Me," said Jesus, "except the Father draws him. And all that the Father has given Me will come to Me."
E-140 Vai tad mēs atnākam, uzkurinājuši emocijas? Vai tad mēs atnākam, pievienojoties draudzei? Vai tad mēs atnākam, jo negribam doties uz elli? Vai arī mēs atnākam, jo mēs mīlam Dievu, kas “atdeva Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikvienam, kas Viņam ticēs, būtu mūžīgā Dzīvība”? Vai mēs atnākam, jo tas ir mīlestības upuris, kuru Dievs mums ir dāvājis, lai mēs varētu parādīt, parādīt to?
E-140 Do we come in a worked-up emotion? Do we come to join the church? Do we come because we don't want to go to hell? Or, do we come because we love God, that, "Gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should have everlasting Life"? Do we come because it's a love sacrifice that God give to us, that we might display, display it?
E-141 Dievs neieredz bezspēcīgu reliģiju. Viņu reliģijai nav spēka. Tādējādi, kas Viņam ir jāizdara šai dienai? Viņš neieredz... Katru reizi Bībelē, kad Dievs kādreiz... Ārpusē, šajā Bībeles pusē, katru reizi, kad atnāca reformācija vai atmoda, tas tika apstiprināts ar varenām zīmēm un spēkiem. Kad iznāca Luters, kad iznāca Veslijs, kad visi reformatori, Senki, Finnijs, Noks, Kalvins, jebkurš, tur, kur tas atnāca, tur notika spēka izpausme. Tur, kur ir Dievs, Viņš ir pārdabisks. Tur, kur Dievs Sevi izpauž, tur ir jābūt pārdabiskajam.
E-141 God hates a powerless religion. Their religion has no power. So what must He do to this day? He hates a… Every time, in the Bible, that God ever… Outside, this side the Bible, every time there ever come a reformation or a revival, it was backed with great signs and powers. When Luther came forth, when Wesley came forth, when all the reformers, Sankey, Finney, Knox, Calvin, whoever, where there come, there was power demonstrated. Where God is, He is supernatural. Where God displays Himself, there's got to be supernatural.
E-142 Paskatieties uz farizejiem tajā laikā, kuri atnāca pie Jēzus; un viņi runāja par lēnprātību un mīlīgumu. “Kurš gan ir bijis mīlīgāks par to veco priesteri? Kurš gan bija svarīgāks nekā viņu priesteris? Viņš atnāk pie tevis, kad tu piedzimsti. Ja tur ir strīds kaimiņu starpā, viņš atnāk un to nokārto. Viņš vienmēr ir miera nesējs. Viņš ir mīlošs cilvēks. Tu zini, ka tāds viņš ir. Kad tev ir grūtības, tu vari atnākt pie viņa, un viņš tev palīdzēs. Vai tad viņš nav jauks cilvēks?”
E-142 Look at the Pharisees in that day who came to Jesus, and they talk about meekness and sweetness. "Who was any sweeter than the old priest? Who was any greater than their priest? He comes to you when you're born. If there's a fuss in the neighborhood, he comes and settles it. And he's always a peacemaker. He's a loving man. You know he is. When you're in trouble, you can go to him, he helps you. What about a nice man?"
E-143 Tad, runājot par to Jēzu no Nācaretes: “Tas priesteris, mēs zinām, kas bija viņa tēvs, viņa tēva tēvs, viņa tēva tēvs. Mums šeit ir skola, kas viņu atpazīst. Bet kas ir tas Jēzus no Nācaretes? No kādas Viņš ir skolas? Kādai organizācijai Viņš pieder? Vai tad Viņš dara kaut ko citu, izņemot strīdēšanos? Un ko Viņš saka par to jūsu maigo, labo priesteri?” 'Viņš ir no Velna,' sacīja Jēzus. 'Jūs esat...jūsu tēvs ir velns, un jūs darīsiet viņa darbus.' Vai varat iedomāties?”
E-143 Then, speaking of this Jesus of Nazareth." This priest, we know who his father was, his father's father, his father's father. We got a school here that identifies him. Who is this Jesus of Nazareth? What school did he come from? What organization does He belong to? What does he do but always fussing? What does He say about that gentle old priest of yours? 'He's of the devil,' Jesus said. 'You're—you're the… The devil is your father, and his works you'll do.' Could you imagine?"
E-144 Viņš ieradās templī un paskatījās uz tiem cilvēkiem ar dusmām, apgāza upurus, kurus bija pieprasījis Jehova un iekliedzās: “Ir rakstīts: 'Mana Tēva nams ir lūgšanu nams,' bet jūs esat padarījuši to par laupītāju bedri.”
E-144 He went up in the temple, looked upon the people with anger, kicked over the sacrifices that Jehovah required, and screamed out, "It's written, 'My Father's house is made a house of prayer,' and you've made it a den of thieves."
E-145 Ko Viņš izdarītu šodien, ja Viņš atnāktu uz mūsu modernajām draudzēm? Atkal lidotu galdi, atkal lēkātu soli, jo Viņš to visu raustītu gabalos. Pareizi. Tas būtu tas pats. Vai jūs neredzat, ka Jēzus ir ļoti bībelisks? Viņš bija Vārds. Viņam nevajadzēja neko rakstīt. Viņš bija Vārds. Viņš bija dzīvais Vārds. Bet cilvēki nespēja to atpazīt.
E-145 What would He do today if He come to our modern churches? There would be some more table moving, there would be some more pew jumping, for He'd tear it to pieces. Right. It would be the same thing. Don't you see, Jesus is very Scriptural. He was the Word. He had not to write anything. He was the Word. He was the living Word. And the people fail to recognize it.
E-146 Un kā gan var cilvēks šodien, pamatojoties uz tiem principiem, ko Jēzus apsolīja: šīs zīmes visai pasaulei; un tā svētība visai pasaulei; un ka Svētais Gars nonāks tieši tā, kā tas notika sākumā, uz ikvienu, kuru pieaicinās Dievs; kā cilvēks var saukties par kristieti, bet noliegt to Vārdu, un sacīt, ka viņā ir Svētais Gars? Svētais Gars sacīs “āmen” uz katru Dieva Vārdu. Pilnīgi pareizi.
E-146 And how can a man today, upon the principles of what… Jesus promised these signs to all the world, and this blessing to all the world, and the Holy Ghost to fall just like it did in beginning, on whosoever God would call. How can a man call himself a Christian, and deny that Word, and say the Holy Spirit is in him? The Holy Spirit will punctuate every Word of God with an "amen." That's exactly right.
E-147 Ak, brāli, mūsu izglītības sistēmas ir aizvedušas mūs prom no tā. Un mūsu konfesijas ir atdalījušas mūs vienu no otra un no Kristus. Un kas? Tās turpinās to darīt. Un jūs pieņemat aizvietotāju, kaut ko citu, un tas nav nekas cits, kā tās pašas vīģeskoka lapas. Dievs to noraida. Taču, kad draudze atnāk zem Jēzus Kristus Asinīm ar Svētā Gara zīmi uz viņiem, tad jūs atkal ieraudzīsiet brālību. Jūs ieraudzīsiet ar spēku piepildītu draudzi. Jūs ieraudzīsiet.
E-147 Oh, brother, our educational systems has drawed us away from it. And our—our denominations has separated us from one another and from Christ. But, what? They'll continue to do that. And you take a substitute, any other thing, it's no more than fig leaves again. God rejects it. But when the Church comes under the Blood of Jesus Christ, with the token of the Holy Spirit upon them, then you're going to see brotherhood again. You're going to see a Church full of power. You're going to.
E-148 Dievs neieredz bezspēcīgu reliģiju. Viņai ir jābūt spēkam. Protams. Tas ir spēks izglābt cilvēku no grēka. Tas ir spēks, kas var darīt zīmes un brīnumus, un brīnumdarbus, kā apsolīja Jēzus Kristus. Toreiz viņi nomērķēja uz Dieva Vārdu un ticēja tam, un trāpīja mērķī. Arī jūs tāpat nomērķējat uz Dieva Vārdu, tas atkal trāpīs mērķī. Tam ir jātrāpa, jo Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Dievam nepatīk bezspēcīga reliģija. Dievs ko tādu negrib. Dievs grib īstenot. Dievs grib parādīt Sevi dzīvu.
Mūsu īstenā cerība ir augšāmcelšanās. Vai pareizi? Mūsu dzīves cerība ir augšāmcelšanās, Jēzus Kristus augšāmcelšanās.
E-148 God hates a powerless religion. It's got to be power. Certainly. It's a power to save a man from sin. It's a power that can do signs and wonders and miracles as Jesus Christ promised. They zeroed in on the Word of God back there and believed it, and hit the target. You zero the same way on the Word of God; it'll hit the target again. It's got to, because He's the same yesterday, today, and forever. God don't like a powerless religion. God does not want that. God wants to perform. God wants to show Hisself alive. Our very hopes is the resurrection. Is that right? Our hopes of life is resurrection, the resurrection of Jesus Christ.
E-149 Saprotiet, Dievs grib darboties Savā draudzē. Jēzus sacīja: “Es būšu ar jums vienmēr, līdz pat pasaules galam. Tos darbus, ko Es daru, arī jūs darīsiet.” Jāņa Evaņģēlijs 12:14: “Tos darbus, ko Es daru, arī jūs darīsiet, un lielākus par tiem darīsiet, jo Es aizeju pie Mana Tēva.” Lūk, draudze mēģina to noliegt, izdomāt kādu metodi, lai iegūtu vairāk locekļu, būtu populārāka.
E-149 You see, God wants to work in His church. Jesus said, "I'll be with you always, even to the end of the world. The works that I do shall you do also." Saint John 12:14, "The works that I do shall you do also; even more than this shall you do, for I go to My Father." Now, the church tries to deny that, get—get a way to get more members, to be more popular.
E-150 Tagad es jums gribu kaut ko pajautāt. Dievs mēģina īstenot to Savā draudzē, bet draudze mēģina izdarīt to ar savas ticības mācības palīdzību, bet šīs divas lietas nevar darboties vienlaicīgi. Jums ir jātiek vaļā no tās ticības mācības un jādabū iekšā Kristus. Un kā jūs varat to izdarīt? Kad Viņš redz Asinis, kad tās Asinis ir uzziestas ar patiesu sirdi un roka ir uzlikta uz Jēzus Kristus, un sirds, kas ir patiesa Dieva priekšā, lai atzītu savu nepareizumu un piedzimtu no Svētā Gara; tad sekos Dieva darbi, kā Viņš pateica, ka tā notiks. Jā, draudze grib to paveikt caur savām ticības mācībām un paskatīties, cik daudzus locekļus viņi spēs iegūt. Dievs grib to paveikt caur Asins spēku, lai iegūtu no augšas dzimušus kristiešus. Tieši tāda ir tā atšķirība.
E-150 Now I want to ask you something. The God is trying to perform in His church, and the church is trying to perform by the creed, and the two can't work together. You've got to get rid of the creed, and get Christ in. And how can you do it? When He sees the Blood, when the Blood has been applied with a sincere heart, and a hand laid upon Jesus Christ, and a heart that's true before God; to confess his wrong and be born of the Holy Spirit, then the works of God would follow, as He said it would do. Yeah, church wants to perform through their creeds, and see how many members they can get. God wants to perform through the power of the Blood, to get Christians born again. That's exactly the difference of it.
E-151 Lai to izdarītu, tev...tev ir jānoraida. Lai to izdarītu, viņiem...tev ir jānoraida Svētais Gars un Viņa izpildošais spēks, lai pieņemtu ticības mācību. Tev ir jāierauga Patiesību, pirms tu varēsi pieņemt maldus, ja tu grasies kļūt par kristieti. Tu nevari... Tev ir jāpārkāpj pāri Dieva apsolījumam, lai pieņemtu maldus. Jo tavā priekšā tur mirgo tā sarkanā gaismai, visu laiku: “Tas ir Vārds.”
E-151 To do, must, you must reject. To do this, they, you've got to reject the Holy Spirit and His performing power, to accept a creed. You have to see the Truth before you can accept an error, if you're going to be a Christian. You can't… You have to walk over God's promise, in order to get an error. Because, there's a red light flashing before, you all the time, "This is the Word."
E-152 Tu saki: “Nu, tas bija kādam citam laikam.” Tas ir šai dienai, jo Kristus ir Vārds. Vai pareizi? Jāņa Evaņģēlijs 1. nodaļa: “Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. Un Vārds kļuva par miesu un mājoja mūsu vidū.” Un Bībelē ir teikts: “Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi.” Tādējādi, ja Kristus ir Vārds, tad katrs apsolījums ir pareizs, un tas ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Tā tam ir jābūt. Ir vajadzīga no augšas dzimuša ticība, lai noticētu tam un liktu tam darboties. Vienkārši, tu nevari izdarīt to ar kādas tradīcijas palīdzību. Tas nedarbosies. Tev ir jāatnāk pie tām Asinīm, pavisam noteikti.
E-152 You say, "Well that was for some other day." It's for today, because Christ is the Word. Is that right? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Saint John 1, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us." And the Bible said, "He's the same yesterday, today, and forever." So, if Christ is the Word, every promise is true, and it's the same yesterday, today, and forever. It has to be. It takes a born-again faith to believe it and make it operate. Just, you can't do it with tradition. It won't work. You've got to come to that Blood, just as sure as anything. After Israel told…
E-153 Tad, kad Israēls... Kad Jesaja pateica Israēlam, ka viņi ir apgānījuši savu aizvietotāju ar savām tradīcijām, tur parādījās cits pravietis. (Pirms mēs beigsim.) Uz skatuves iznāca cits varens pravietis, un tas bija Jānis Kristītājs. Un tā, viņš norādīja viņiem uz Jēru, kurš paņems...ka tas būs ne tikai Israēlam, bet visai kritušajai Ādama rasei. Viņš pateica, ka tur būs... Dievs grasījās atsūtīt to Jēru. Un tas Jērs būs pagānam, ebrejam un ikvienam, kas atnāks.
E-153 After Isaiah told Israel that they had polluted their substitute by their traditions, there appeared another prophet. (Before we close.) Another great prophet come on the scene, and that was John the baptizer. Now, he pointed them to a Lamb that would take… would do not only for Israel, but all of Adam's fallen race. He said there was… God was going to send a Lamb. And this Lamb would be for Gentile, Jew, and whosoever would come.
E-154 Pēc ne pārāk ilga laika tas Jērs tika pienaglots pie Viņa krusta altāra. Viņa Asinis tika izlietas. Svētais Gars atgriezās. Lūk, iepriekš, kad mira tas jērs dzīvnieks, tad dzīvnieka gars nevarēja atgriezties, tāpēc tās asinis tika piemērotas tikai tautai. Taču tagad tas ir visai Ādama rasei, Dieva Jērs, kurš izlēja Savas Asinis, tā zīme atgriezās Svētā Gara veidolā, lai nonāktu uz pielūdzēja. Un tā, tieši to pieprasa Dievs. Tieši to viņi darīja tajā laikā. Un tieši to viņi darīs...viņi dara šodien.
E-154 It wasn't very long until the Lamb was nailed to His altar cross. His Blood was shed. The Holy Spirit came back. Now, when the old animal lamb died, the spirit of the animal could not come back, so that blood was just applied to a nation. But now, for all of Adam's race, the Lamb of God that was shed, His Blood, the token came back in the form of the Holy Spirit, to come upon the worshipper. Now, that's what God requires. That's what they did at that day. And that's what they'll… they do today.
E-155 Lūk, ja kāds cilvēks jūt grēka smagumu, un tu zini, ka tev nav taisnība, paklausieties, ir piedošana, un tā piedošana ir caur Dieva Jēru. Vai jūs tam ticat? Tā ir caur to Jēru, caur Jēra Asinīm.
E-155 Now, if any persons feels the weight of sin, and you know that you're wrong, listen, there is pardon, and that pardon is through God's Lamb. Do you believe that? [Congregation says, "Amen."] It's through the Lamb, through the Blood of the Lamb.
E-156 Reiz man izstāstīja vienu stāstu. Tas man ļoti palīdzēja. Tur bija kāds puisēns, kurš tika nolaupīts tajā agrīnajā laikā. Man šķiet, ka jūs visi esat skatījuši Bībeles vēsturi un esat skatījuši draudzes vēsturi. Un... Man šķiet, tas bija Fokss... Nē, ne tas. Tie bija “Nikejas Tēvi” vai arī “Svētā Patrika dzīve”. Svētais Patriks patiesībā bija... Tas vārds viņam tika iedots. Viņa vārds bija Sakets. Un viņu nolaupīja pirāti un iznomāja viņu darbam par cūku ganu.
E-156 I was told a little story once. It helped me a lot. There was a boy that was kidnapped in the early days. I suppose all of you has taken Bible history and taken the history of the church. And in… I believe it was the Foxe… No, it wasn't. It was the Nicaea Fathers, or the life of Saint Patrick. Saint Patrick was actually… That was just a name was give him. His name was Succat. And he was—he was kidnapped by a bunch of—of sea-rovers and was hired out, to be a hog-raiser.
E-157 Un tajā stāstā bija teikts, ka tas puisēns tika nolaupīts un paņemts uz kuģa, un tur viņš strādāja. Un reiz vecais kapteinis saslima un bija jau ļoti tuvu nāvei. Un viņš bija tik slims un atradās tālu jūrā, un... Tas vecais vīrs ar sirmo bārdu gulēja savā kajītē. Un viņš pasauca savus matrožus, savus klāja vīrus un sacīja: “Vai kādam no jums ir Bībele?” Sacīja: “Kad es biju bērns, mani audzināja kā kristieti.” Un sacīja: “Es...es mirstu. Un...un, vīri, es negribu nomirt šādi.” Viņš sacīja: “Vai jums ir Dieva Vārds? Vai kādam no jums šeit ir Dieva Vārds?”
E-157 And this story goes that this kid was kidnapped and taken aboard of a ship, and he was working his way. And the old captain taken sick one day and was—was just about ready to die. And he was so sick, way out on sea, and the old fellow with his gray beard, laying in his cabin. And he called his hands, his deck men, said, "Is there a Bible among you?" Said, "When I was a—a child, I had Christian raising." And said, "I, I'm dying. And—and, men, I don't want to die like this." He said, "Have you got the Word of God? Any man here has got the Word of God?"
E-158 Visbeidzot no turienes, no tās stāvošo vīru grupas, iznāca puisēns, un viņš sacīja: “Ser, man ir Bībele. Es esmu kristietis. Es nēsāju to līdzi.”
E-158 Finally, way back in the bunch of men, a little boy stood up, and he said, "Sir, I have a Bible. I am a Christian. I pack it with me."
E-159 Tas sacīja: “Panāc šurp, dēliņ.” Viņš sacīja: “Vai tu gribi pateikt, ka tu nēsā līdzi Bībeli?”
E-159 He said, "Come here, sonny." He said, "Do you mean you pack a Bible?"
E-160 Viņš sacīja: “Jā.” Sacīja: “Mana māte un tēvs bija kristieši, un es atdevu savu dzīvi Kristum, kad biju vēl pavisam mazs, un es nēsāju līdzi Viņa Vārdu, lai kur arī es neietu.” Sacīja: “Es lieku to uz manas sirds, un tā atrodas manā sirdī.”
E-160 He said, "Yes." Said, "My mother and father was Christians, and I gave my life to Christ when I was just a teeny little fellow, and I've packed His Word with me wherever I go." Said, "I put it upon my heart and it's been in my heart."
E-161 Tas sacīja: “Izlasi man kaut ko no turienes, dēls, pirms es nomiršu.”
E-161 He said, "Read me something out of there, son, before I die."
E-162 Un puisēns atvēra Jesajas 53:5: “Un tas skan šādi: 'Viņš bija ievainots mūsu grēku dēļ, Viņš tika sists mūsu pārkāpumu dēļ. Mūsu sods bija uzlikts Viņam. Un ar Viņa brūcēm mēs esam dziedināti.'”
E-162 And the little fellow turned over to Isaiah 53:5, "And it reads like this, 'He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquity. The chastisement of our peace was upon Him. And with His stripes we are healed.'"
E-163 Un, kad viņš bija to pateicis, vecais kapteinis sacīja: “Vai tu vari izlasīt tālāk?”
Un mazais puisēns sacīja: “Vai es drīkstu to pakomentēt?”
Un vecais kapteinis sacīja zēnam, sacīja: “Aiziet.”
E-163 And when he said that, the old captain said, "Can you read on?"
The little boy said, "May I comment here?"
And the old captain said to the lad, said, "Go ahead."
E-164 Un viņš sacīja: “Mana mamma, kristiete, pirms es viņai tiku atņemts, sacīja... Ziniet, viņa tik bieži lasīja man šo Rakstu vietu. Un vai zināt, kā viņa to lasīja?”
E-164 He said, "My Christian mother, before I was taken from her, said… You know, she used to read that Scripture to me, so much. And you know the way she read it?"
E-165 Un vecais kapteinis sacīja: “Nē, dēls. Man gribētos zināt, kā tava māte kristiete to lasīja.”
E-165 And the old captain said, "No, son. I'd like to hear the way your Christian mother read it."
E-166 Viņa sacīja... Viņš sacīja: “Lūk, kā viņa to lasīja: 'Viņš bija ievainots Villija Pruita grēku dēļ. Viņš tika sists Villija Pruita pārkāpumu dēļ. Villija Pruita sods bija uzlikts Viņam. Un ar Viņa brūcēm Villijs Pruits tika dziedināts.”
E-166 "She said…" He said, "Here is the way she read it, 'He was wounded for Willie Pruitt's transgressions. He was bruised for Willie Pruitt's iniquity. The chastisement of Willie Pruitt was upon Him. And with His stripes Willie Pruitt was healed.'"
E-167 Vecais kapteinis sacīja: “Man tas patīk! Man tas patīk!” Sacīja: “Ak, ja vien tur varētu izlasīt arī manu vārdu!” Sacīja: “Kā tu domā, vai tu varētu to izdarīt, dēls?”
E-167 The old captain said, "I like that. I like that." Said, "Oh, if my name could only be read in there!" Said, "You think you could do it, son?"
E-168 Viņš sacīja: “Es pamēģināšu.” Viņš sacīja: “Viņš bija ievainots Džona Kvarca grēku dēļ. Viņš tika sists Džona Kvarca pārkāpumu dēļ. Džona Kvarca sods bija uzlikts Viņam. Un ar Viņa brūcēm Džons Kvarcs tika dziedināts.”
E-168 He said, "I'll try it." He said, "He was wounded for John Quartz' transgressions. He was bruised for John Quartz' iniquity. The chastisement of John Quartz' peace was upon Him. And with His stripes John Quartz was healed."
E-169 Asarām ritot pa viņa bārdu, viņš iesaucās: “Atnesiet manu apģērbu! Jēzus Kristus ir mani dziedinājis! Es atdodu viņam savu dzīvi!” Redzat?
E-169 With tears running down his beard, he said, "Fetch me my clothes. Jesus Christ has healed me. I give my life to Him." See?
E-170 Ak, draugs, ja vien tu varētu izlasīt tur savu vārdu! Ak, ja vien es varētu izlasīt savu vārdu: “Viņš bija ievainots Viljama Branhama grēku dēļ, Viņš tika sists...” Nevis draudze, nevis vienkārši...nevis ticības mācība. “Bet Viņš tika sists manu pārkāpumu dēļ. Mans sods bija uzlikts Viņam. Un ar Viņa brūcēm Viljams Branhams tika dziedināts.” Ak, ja vien mēs varētu izlasīt savu vārdu Rakstos, un patiešām tā arī domāt, lūk, ko tas mums dos. Izlasīt savu vārdu tur – tas dod pieņemšanu, piedošanu, kad mēs aptveram, ka Viņš bija ievainots mūsu grēka dēļ, Viņš tika sists mūsu pārkāpumu dēļ.
E-170 Oh, friend, if you can only read your name in there! Oh, if I can read my name, "He was wounded for William Branham's transgressions. He was bruised." Not the church, not just… not creed." "But He was bruised for my iniquity. The chastisement of my peace was upon Him. And with His stripes William Branham was healed." Oh, if we can just read our name into Scripture, and really mean it, it's that what does it. Read our name into it, makes a receiving, pardoning, for when we realize that He was wounded for our transgression, He was bruised for our iniquity.
E-171 Vēl viena lieta, mēs redzam vēstulē Ebrejiem 9:11, ka piedošana veic attīrīšanu, pielūdzējs vairs neapzinās grēku un ir attīrījis sevi no mirušām tradīcijām. Kad mēs patiešām ieejam zem Asinīm, mēs esam attīrīti no mirušām tradīcijām. Tā saka Raksti Ebrejiem 9. nodaļā, skatieties: “Attīra jūsu sirdsapziņu no mirušām tradīcijām.” Tad, ja tu to dari, aizmirsti, ka tu esi baptists, aizmirsti, ka tu esi metodists, aizmirsti, ka tu esi pentakosts, lai kas tu nebūtu, un aizmirsti tās mirušās tradīcijas un atnāc pie Asinīm. Atnāc pie tā.
E-171 Another thing, we find out in Hebrews 9:11, that pardoning produces purity, the worshipper having no more conscience of sin, and has cleansed hisself from dead traditions. When we really come under the Blood, we are cleansed from dead traditions. The Scripture says so, Hebrews 9, watch, "Cleanse your conscience from dead traditions." Then, if you do that, forget that you are a Baptist, forget you are a Methodist, forget you are a Pentecostal, whatever you are, and forget those dead traditions, and come to the Blood. Come to that.
E-172 Izlasi tur savu vārdu un tad dari to, tad atnāc pie vakarēdiena galda, tad atnāc un noskaidro, kuram ir un kuram nav taisnība, vai tas būs slēgts vakarēdiens vai nē, paskaties, vai tu varēsi nepielaist savu brāli. Tu nevari to izdarīt. Tu vienkārši nevari to izdarīt. Tevī ir kaut kas, kas neļaus tev to izdarīt. Tevī vienkārši ir kaut kas, saprotiet. Tur ir izlasīts arī tavs vārds, un tu nevari to izdarīt. Tas šķīsta tevi. Tas attīra tevi.
E-172 Read your name in that, and then do this, then come to communion table, then come and find out who is right and wrong, whether it's going to be a closed communion or not, see if you can shut your brother out. You can't do it. You just can't do it. There is something in you, won't let you do it. There is just something, you see. Your name is read among those and you can't do it. It purifies you. It cleanses you.
E-173 Atcerēsimies Viņu, kad mēs nometamies ceļos pie krusta: vai nu tas būtu katoļu priesteris, prezbiterietis, lai kas viņš nebūtu. Lai tas cilvēks atnāk, izlasīdams tur savu vārdu: “Viņš bija ievainots tā priestera grēka dēļ. Viņš bija ievainots tā metodista, tā baptista, tā pentakosta dēļ.” Kas? “Ievainots mūsu grēku dēļ,” mans vārds, tavs vārds, lai kas tu nebūtu. Tad ticēsim tam; ne tam, ko saka ticības mācība, bet tam ko saka Vārds! Tad metīsimies ceļos pie krusta, kopā. Mēs esam brāļi. Ak, jā, tradīcijas, tad mēs atīrāmies no visām mirušajām tradīcijām.
E-173 Remembering Him as we kneel at the cross, let him be a Catholic priest, Presbyterian, whatever he may be. Let that man come as he reads his name in there, "He was wounded for this priest's transgression. He was wounded for this Methodist, this Baptist, this Pentecostal." What? "Wounded for our transgressions," my name, your name, whatever you are. Then let us believe That; not what the creed says. What the Word says! Then let us kneel down at the cross, together. We're brothers. Oh, yes, the traditions, we cleanse ourself then from all dead traditions.
E-174 Tur varētu būt četrdesmit apgabala presvīteri, tur varētu būt četrdesmit augstie priesteri, tur varētu būt kardināli un bīskapi, un pāvesti, un visi pārējie, brēkdami: “Ej prom no turienes! Neapgāni sevi!” Taču tu esi apskāvis savu brāli, brāli. Tur ir kaut kas neviltots. Tu esi saņēmis piedošanu caur to pašu Izpirkšanu, caur kuru piedots ir arī viņam. Jūs esat brāļi, un tas satuvina vēl vairāk nekā brālis. Tajā ir kaut kas tāds, kas satuvina tevi ar Dievu. Un, kad jūs satuvināties ar Dievu, jūs satuvināties viens ar otru.
E-174 There could be forty state presbyters, there could be forty high priests, there could be cardinals, and bishops, and popes, everything else, hollering, "Get up from there. Don't pollute yourself." But you got your arms around your brother, brother. There is something real. You've got pardoning under the same Atonement that he is pardoned by. You are brothers, and it sticks closer than a brother. It's something about it, that draws you so close to God. And when you draw close to God, you draw close to each other.
E-175 “Kā tu vari ienīst savu brāli, kuru tu redzi, jeb nicināt viņu un sacīt, ka tu mīli Dievu, kuru tu neesi redzējis? Tu kļūsti par meli, un tevī nav patiesības.”
E-175 "How can you hate your brother who you do see, or despise him, and say you love God Who you have not seen? You become a liar, and the Truth is not in you."
E-176 Taču, kad mēs nonākam līdz tādai vietai, kur Jēzus Kristus Asinis attīra mūs no visa grēka, tad mēs esam brāļi. Tad mums nav atšķirību. Mūsu vecajām etiķetēm, kas mums bija pielipinātas, vairs nav nozīmes.
E-176 But when we come to a place, where the Blood of Jesus Christ cleanses us from all sin, then we are brothers. Then there's no difference in us. Our little old brands that we have tacked on us, don't mean a thing.
E-177 Es atceros, kā tur...es nesen nācu iekšā pa durvīm un stāstīju vienam šeit klātesošam brālim, kā es reiz ganīju lopus. Un iedams tur cauri, mežzinis atzīmēja tos lopus, kad pavasarī tie tika dzīti aplokā. Un viņš vēroja. Viņš nekad... Uz lopiem bija visvisādas piederības zīmes. Taču viņš nepievērsa uzmanību piederības zīmei. Viņš skatījās uz asins birku. Un tai bija jābūt tīrasiņu herefordas šķirnei, citādāk tā nevarēja doties uz Arapahas mežu, kur atradās Herefordas asociācijas ganības. Tai bija jābūt tīrasiņu herefordas šķirnei.
E-177 I remember there, I passed the gate the other day and was referring to one of the brothers setting here, where I used to herd cattle. And coming through there, the ranger would mark those cattle as they went through in the spring roundup. And he watched. He never… They had all kinds of brands on them. But he never noticed the brand. He watched for the blood tag. And it had to be a thoroughbred Hereford or it couldn't go on the Arapaho Forest, for the Hereford Association graze there. It had to be a thoroughbred Hereford.
E-178 Es domāju, ka tieši tā būs laika beigās. Viņš neprasīs: “Vai tu esi metodists? Vai tu biji baptists?”
E-178 I think that's the way it'll be at the end time. He won't say, "Are you a Methodist? Was you a Baptist?"
E-179 Tas ir tas lielais jautājums šodien: “Kas tu esi? Vai tu esi metodists, baptists?”
Es sacīju: “Nē.”
E-179 That's the big question today, "What—what are you? You a Methodist, Baptist?"
I said, "No."
E-180 “Kas tu esi, vai prezbiterietis, luterānis, nācarietis, pentakosts?”
“Nē.”
“Kas tu esi?”
“Kristietis.”
E-180 "What are you; a Presbyterian, Lutheran, Nazarene, Pentecostal?"
"No."
"What are you?"
"A Christian."
E-181 Kristietis, Asins birka, saprotiet, zem Asinīm. Tas nozīmē, ka katrs brālis, māsa zem tām Asinīm ir mans brālis, māsa. Ar dziļu patiesumu tur Kristus priekšā mēs, priesteris, sludinātājs, kas nu vēl, mēs uzliekam savas rokas uz mūsu upura un sakām: “Mēs esam vainīgi grēcinieki. Mēs neesam Tavas žēlastības cienīgi, ak, Dievs. Taču Tu atsūtīji Savu Dēlu nomirt mūsu vietā, un mēs to pieņemam bez maksas.” Ak, tad mēs esam brāļi.
E-181 A Christian, the Blood tag, see, under the Blood. That means that every brother, sister under that Blood is my brother, sister. Very deep sincerity there before Christ. We, the priest, the preacher, whatmore, lay our hands upon our sacrifice and say, "We're guilty sinners. We're not worthy of Your mercy, O God. But You sent Your Son to die in our place, and we freely accept it." Oh, we're brothers then.
E-182 Visa strīdēšanās ir beigusies. Tas viss ir aizgājis. Mums ir patiesi piedots. Tu aizej ar piedošanu un attīrīts no grēka, attīrīts no tradīcijām. Viss ir aizgājis. Vecie strīdi ir beigušies. Visi baptisti, metodisti un prezbiterieši ir attīrīti caur tām pašām Asinīm, un mēs esam kļuvuši brāļi. Tradīciju strīdi ir beigušies, tad mēs varam būt sadraudzībā šeit. Un tā ir vienīgā vieta, kur mēs varam būt sadraudzībā.
E-182 All the old fussing is over. It's all gone. We're sincerely pardoned. You go, pardoned and cleansed from sin, cleansed from tradition. Old things is passed away. Old fusses is over. All the Baptists, Methodists, and Presbyterians are all cleansed by the same Blood, and we become brothers. Traditional fusses is over, then can fellowship here. And there, only, can we fellowship.
E-183 Es esmu redzējis prezbiteriešus Pilnā Evaņģēlija uzņēmēju sanāksmē, kuri runāja mēlēs un no visa spēka skaļi gavilēja, un tie bija tie visievērojamākie prezbiterieši, kādi vien ir Savienotajās Valstīs. Džims Brauns, cik daudzi no jums ir viņu kādreiz satikuši, ievērojams prezbiterietis, stāvēja šeit un dejoja Garā, un runāja mēlēs, un izturējās tādā veidā, un viņš ir draudzes gans vienā no slavenākajām prezbiteriešu draudzēm Savienotajās Valstīs. Luterāņi, metodisti, prez...visi kopā, kas tas ir? Viņi ir atnākuši zem Asinīm. Tur nav nekādas etiķetes. Tur nav nekādu konfesionālo barjeru. Mēs esam viens. Mēs esam kristieši. Mums ir kaut kas kopējs. Jā.
E-183 I've seen Presbyterians stand in these Full Gospel Business Men's meeting, speaking in tongues and shouting as hard as they could, and some of the most outstanding Presbyterians there is in the United States. Jim Brown, how many ever met him, an outstanding Presbyterian, stand here and dance in the Spirit, and speak in tongues, and carry on here, and a pastor of one of the most famous Presbyterian Churches in United States. Lutherans, Methodists, Pres-… all together, what is it? They have come under the Blood. There is no tags. There is no denominational barriers. We're one. We are Christians. We have things in common. Yes. Here not long ago…
E-184 Nesen šeit... Noslēgumā. Reiz bija kāds vīrietis un sieviete, vīrs un sieva, viņi šķīrās. Un viņi centās izlīgt. Viņi devās pie psihiatra, lai noskaidrotu, vai viņš varēs nolīdzināt viņu savstarpējās nesaskaņas, taču viņš nespēja. Viņi gāja uz visurieni, ko vien varēja iedomāties, lai paliktu kopā, taču viņi tik ļoti strīdējās un pastāvīgi nebija vienisprātis. Un viņi vienkārši nespēja viens otru ciest un nespēja atrasties viens otram blakus, viņi sāka strīdēties. Tāpēc viņi nolēma, ka viņi šķirsies.
E-184 In closing. There was a man and a woman, husband and wife, was separating. And they tried to make up. They went to psychiatrists, to find out if he could draw their minds together, but he couldn't. They went to everything that they could think of, to try to stay together, but they just fussed, and continually they were divided. And they just couldn't stand each other, and couldn't stand in each other's presence, and they go to fussing. So, they decided they would divorce.
E-185 Un tā, viņi noalgoja advokātu, lai tas nokārtotu viņiem šķiršanos. Un viņš sacīja: “Nu ko, pirms mēs to izdarīsim,” sacīja, “mēs pārdosim māju.” Un sacīja: “Būs labāk, ja jūs aiziesiet uz turieni un sadalīsiet visas mantas, pirms jūs saņemsiet šķiršanos un māja tiks pārdota.”
E-185 So, they hired a lawyer, to give them a divorce. And he said, "Well, now, before we do it," said, "we'll sell the place." And said, "You all better go down and divide the spoils between you before you get the divorce and the place is sold."
E-186 Un tā, tas vīrs un sieva devās kopā. Viņi aizgāja uz to māju. Un viņi iegāja dzīvojamā istabā, un viņa sacīja: “Es paņemšu, lūk, šo.”
Bet viņš sacīja: “Es paņemšu šo!”
E-186 So, the husband and wife went together. They went to the home. And they went into the living room, and she said, "I'm going to take this."
And he said, "I'm going to take this."
E-187 Un viņi strīdējās, un viņi niknojās un ļaunojās viens uz otru. Pēc kāda laika viņi sacīja: “Labi, es atdošu tev šo, ja tu paņemsi šito.” Nu, tā tas kādu laiku turpinājās. Tad viņi iegāja viesistabā un dažādas vietās, un virtuvē, un guļamistabā. Viņi sadalīja savas mantas.
E-187 And they fussed, and they stewed and carried on, one another. After while, they'd say, "Well, I'll give you this if you'll take this." All right, that went on a while. Then they went into the parlor and different places, and into the kitchen, and into the bedroom. They divided their spoils.
E-188 Bet tad galu galā viņi atcerējās, ka vēl kaut kas bija bēniņos. Tāpēc viņi uzkāpa bēniņos un izvilka vecu čemodānu. Un viņi sāka ņemt no turienes ārā dažādas lietas, sacīdami: “Tu vari paņemt šito, tu vari paņemt šito.” Un visbeidzot viņu abu acis pievērsās kādai mazai lietiņai, un viņi abi to satvēra. Un viņi paskatījās viens uz otru. Kas tas bija? Mazas, baltas bērnu kurpītes, kas bija piederējušas bērniņam, kurš bija miris. Tā bija daļa no viņiem abiem. Un viņu abu rokas bija satvērušas to bērna kurpīti. Patiešām, kuram tās piederēja? Kam tās bija? Tas piederēja viņiem abiem. Tas bija viņiem kopējs.
E-188 Then finally they remembered there was some stuff in the attic. So they went up into the attic and they pulled out an old trunk. And they begin to lay out different things, say, "You can have this, and you can have this." And finally both of their eyes fell on a certain little object, and they both grabbed for it. And they looked at each other. What was it? A pair of little white shoes that belonged to a baby that had deceased. It was part of both of them. There, with their hands clasped like that, over this baby's shoe. Really, who did it belong to? Whose was it? It belonged to both of them. They had things in common.
E-189 Pēc maza brītiņa, kamēr viņi skatījās viens uz otru, pa viņu vaigiem sāka tecēt asaras. Kas tas bija? Viņi varēja sadalīt visu pārējo, taču, kad viņi nonāca līdz tam, kas viņiem bija kopējs, tas bērniņš, un viņš bija debesīs, tad strīds beidzās. Pēc pāris minūtēm viņi atradās viens otra apskāvienos. Šķiršanās jautājums bija atrisināts. Iestājās miers.
E-189 In a few minutes, as one looked to the other, tears begin to run down their cheeks. What was it? They could divide everything else, but when they come till they had something in common, the child, and it was in heaven, then the fuss was over. In a few minutes, they were in each other's arms. The divorce was settled. Peace reigned.
E-190 Un, brāļi, atļaujiet man šovakar pateikt sekojošo. Mēs negribam, lai jūs pievienojaties kādai draudzei. Taču, lūk, ko es jums lūdzu. Ir viena lieta, kas mums ir kopīga, tas ir Jēzus Kristus. Viņš mums visiem ir kopējs. Mēs visi nevaram būt baptisti. Mēs visi nevaram būt metodisti. Mēs visi nevaram būt viendievji vai trīsvienības piekritēji, vai kas nu vēl. Mēs to nevaram. Taču ir viena lieta, kas mums ir kopīga – tas ir šis Dieva piedodošais upuris, Viņa Dēls Jēzus Kristus. Viņā mums ir visas lietas. Taču tā ir pirmā lieta, kas mums ir jāpieņem. Pēc tam mums var būt citas lietas, kad mēs pieņemam piedošanu, kuru Dievs mums ir piedāvājis. Un tas nenotiks caur mūsu izglītības sistēmu, ne caur mūsu konfesionālo sistēmu, taču tas notiks caur Jēzus Kristus Asinīm. Mēs visi varam satikties tur zem krusta un būt viens, un mums var būt kaut kas kopējs. Vai jūs ticat tam? Tagad uz brītiņu nolieksim mūsu galvas lūgšanā.
[Pārtraukums lentas ierakstā–Tulk.]
E-190 And, brethren, let me say this to you tonight. We're not wanting you to join a church. But I'm asking you this. There's one thing that we have in common, that's Jesus Christ. He is in common with us. We can't all be Baptists. We can't all be Methodists. We can't all be Oneness, or Threeness, or whatever it is. We can't be that. But there's one thing we have in common, that's the pardoning offer of God, His Son, Jesus Christ. We have all things in Him. But that's the first thing for us to accept. Then we can get other things, when we accept the pardon that God has offered us. And that won't be through our educational system, through our denominational system, but will be through the Blood of Jesus Christ. We all can meet there under the cross, and be one and have things in common. You believe that? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Let us bow our heads just a moment while we pray.
[A sister begins exhorting. Blank.spot.on.tape—Ed.] Amen.
E-191 Ar noliektām galvām, protams, noliektas ir arī sirdis, tagad uz brītiņu nolieksim mūsu sirdis, ar noliektām galvām, sacīdami: “Kungs, mana sirds tagad ir noliekusies ar visām tām manām tradīcijām; vai man ir taisnība vai nē?” Lai Svētais Gars tagad caurskata visu, kas ir sirdī. Un, ja tā nav tādā stāvoklī, kādā tai būtu jābūt, un jūs gribētu būt pieminēti noslēdzošajā lūgšanā, lai jūs saprastu, ka mēs visi varam satikties tikai zem viena – zem Asinīm, zem izpirkšanas. Un, kad mēs to darām, tad mēs tiekam attīrīti no visām šīs pasaules lietām. Un, ja jūs gribat, lai jūs piemin lūgšanā, tad paceliet, lūdzu, savu roku pretim Dievam. Sakiet... Lai Dievs jūs svētī. Ak vai, tās rokas! “Atceries mani, ak, Kungs!”
E-191 With heads bowed, surely hearts bowed, let's bow our hearts just a minute now, with our heads, saying, "Lord, with my heart bowed now, with all that of my tradition, am I right or wrong?" Let the Holy Spirit search through the heart now. And if it's not just where it should be, and you would like to be remembered in prayer in the closing, that you know that we can all meet under one thing, the Blood, the Atonement. And when we do, then we're cleansed from all the things of the world. And you'd like to be remembered in prayer, would you let it know by uplift your hand to God? Say, "Re-…" God bless you. Oh, my, the hands! "Remember me, O Lord."
E-192 Vai jūs saprotat, ka mums vairs nav atlicis pārāk daudz dienu staigāšanai pa šo zemi? Jūs sakāt: “Nu, es esmu jauns.” Es zinu. Es nezinu, brāli, māsa, šovakar nomirs ļoti daudzi pusaudži it visur pasaulē, simtiem. Nē, vienīgais, kas tev ir, ir elpa, kas ir tevī.
E-192 Do you realize that we haven't got many more days to stroll through this earth? You say, "Well, I'm young." I know. I don't know, sister, brother, there'll be a many teen-ager die tonight, across the world, hundreds of them. No, only thing you have is what breath is left in you.
E-193 Vai šajā brīdī jūs nepateiksiet: “Ar paceltām rokām, Kungs Dievs, es pieņemu to piedošanu, kuru Tu piedāvā, Jēzus Kristus Asinis; lai tagad zīme no tām Asinīm, Svētais Gars, nonāk uz manis. Es neesmu pieņēmis Svēto Garu, es to zinu. Un es gribu pieņemt to kaut ko, kas man liks justies tā, kā tu to stāsti, ka arī visi mani grēki ir prom un pasaule, mīlestība uz pasauli ir atstājusi mani, un es esmu jauns radījums; es gribu zināt to savā sirdī. Un, Dievs, es paceļu savu roku ne brālim Branhamam, bet es paceļu to Tev, un Tu zini manu sirdi.” Un neviens nepaceliet acis. Lai to redz tikai Dievs. Un pasakiet: Dievs, man ir vajadzīga tā zīme, ka tās Asinis ir uzziestas man. Es to gribu.”
Paceliet savu roku, sakiet: “Palūdz par mani, brāli Branham.” Lai Tas Kungs jūs svētī. Tas ir labi.
E-193 Will you, at this time, say, "With my hand up, Lord God, I accept the pardon that You offered, the Blood of Jesus Christ"?" Now let the Token from the Blood, the Holy Spirit, come upon me. I haven't received the Holy Ghost. I—I know it. And I—I want to receive that something that makes me feel the way you're talking about, that my sins are all gone; and the world, the love of the world, is passed from me, and I'm a new creature. I want to know that in my heart. And, God, I'm not raising my hand to Brother Branham, but I'm raising it to You, and You know my heart." And don't anyone look up. Just let God see this, alone. And say, "God, I—I—I want the token, that the Blood has been applied to me. And I want it."
Raise your hand, say, "Pray for me, Brother Branham." Lord bless you. That's fine.
E-194 Nav nozīmes, kas tu esi, metodists, baptists, prezbiterietis – tas ir katram, kas vēlas. Lūk, man... Nesakot neko pret tām draudzēm. Tās...ar tām viss ir kārtībā. Taču, lūk, ko es mēģinu pateikt: tas neglābs. Vai saprotat?
E-194 No matter what you are, Methodist, Baptist, Presbyterian, it's for whosoever will. Now, I have… saying nothing against those churches. They, they're all right. But what I'm trying to say, that that won't save. You see?
E-195 Tai ir jābūt Dieva piedošanai, piedodošajai žēlastībai. Un vienīgais veids, kā tas tiek piedāvāts, nav caur draudzi, bet caur Jēzus Kristus Asinīm. Tas ir mūsu Aizvietotājs, kad jūs varat uzlikt Viņam savas rokas un pateikt: “Tagad es pieņemu šo aizvietotāju. Dievs, esi man žēlīgs.”
E-195 It's got to be God's pardon, pardoning grace. And it's only represented, not through a church, but through the Blood of Jesus Christ. That's your Substitute, when you can lay your hands upon Him and say, "Now I accept this substitute. God, be merciful to me."
E-196 Un varbūt šeit atrodas draudzes locekļi, kuri ir ar īstenu patiesumu pievienojušies draudzei. Es ticu tam no visas sirds, ka jūs esat pievienojušies ar patiesumu. Taču jūs sakāt: “Brāli Branham, patiešām, mana sirds nav attīrīta no visām tām tradīcijām un pārējā. Man šķiet, ja kāds izteiktos pret to draudzi, kuru es... Pat ja Bībele teiktu, sacītu man...pierādītu man saskaņā ar Bībeli, ka mana draudze kļūdās, es vienalga nevarētu pieņemt to no visas sirds. Es to nevarētu, taču es to vēlos. Palūdz par mani.” Vai tad jūs nepacelsiet savu roku, nepateiksiet: “Palūdz.” “Es to pieņemšu. Jā, es to noteikti darīšu.” Lai Dievs jūs svētī. Tas ir labi. Tas ir jauki. “Es gribu būt spējīgs pieņemt visu, ko ir pateicis Dievs, tieši tā, kā Viņš pateica Savā Bībelē. Un es gribu, lai Jēzus Kristus Asinis nonāk uz manis.”
E-196 And maybe there may be church members here, that has joined church, with all good sincerity. I believe that, with all my heart, you joined with sincerity. But, you say, "Brother Branham, really, my heart hasn't been cleansed from all these traditions and things. I—I believe if someone would speak against the very church that I… If the Bible would even say, tell me, I'd be proved by the Bible that my church is wrong, I—I still couldn't accept it from my heart. I couldn't do it, but I want to. Pray for me." Would you raise your hand, say, "Pray?" "I'll do it. Yes, I sure will." God bless you. That's good. That's fine. "I—I want to be able to accept everything that God said, just the way He did in His Bible. And I want the Blood of Jesus Christ to come upon me."
E-197 Un, ja Asinis ir uzziestas, zīme... Saprotiet, ir zīme, ko dod Asinis, un tas ir Svētais Gars. Un, kad Svētais Gars nonāca Vasarsvētku dienā, jūs zināt, ko Viņš izdarīja cilvēkiem. Un katru reizi, kad Viņš nonāks uz cilvēkiem, Viņš darīs tieši to pašu. Pēteris sacīja: “Jo šis apsolījums ir jums, jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, kurus Tas Kungs, mūsu Dievs, pieaicinās,” tas pats apsolījums.
E-197 And if the Blood is applied, the token! See, there is a token given of the Blood, and that's the Holy Spirit. And when the Holy Spirit came down, on the Day of Pentecost, you know what It did to the people. And every time that it ever will come upon the people, It'll do the very same thing. Peter said, "For the promise is unto you, to your children, to them that's far off, even as many as the Lord our God shall call," this same promise.
E-198 Ja tie ir desmit centi šeit, tad tie ir desmit centi arī tur. Lai kur tas arī nebūtu, tie ir desmit centi. Ja tas ir dimants šeit, tad tas ir dimants arī tur. Ja tā ir māja šeit, tad tā ir māja arī tur.
E-198 If ten cents is ten cents here, it's ten cents out there. It's, wherever it's at, is ten cents. If this is a diamond here, it's a diamond there. If this is a house here, it's a house there.
E-199 Un, ja tas ir Svētais Gars, kas nonāca Vasarsvētku dienā, tad tas ir tas pats Svētais Gars šodien. Un vai jūs nekad neesat to piedzīvojuši? Saņemiet to tagad, kad mēs lūgsimies, vai jūs gribat?
E-199 And if this is the Holy Spirit that fell on the Day of Pentecost, it's the same Holy Spirit today. And you have never found that experience? Accept it now while we pray, will you?
E-200 Mūsu debesu Tēvs, saprotot, ka saule strauji nolaižas, laika vairs nebūs, reiz tas varenais erceņģelis iznāks uz laika skatuves, no Mūžības. Un atskanēs Dieva bazūne, un katrs vīrietis un sieviete atbildēs tā priekšā, kas mums ir zināma kā patiesība, Dieva Vārda priekšā. Ir jābūt kaut kādam standartam, kurš ir Dievam šeit uz zemes, saskaņā ar kuru mēs tiksim tiesāti. Un, ja mēs pieņemam mūsu draudzes, mūsu konfesijas standartu, cik gan tālu mēs no tā būsim! Un kurai konfesijai būs taisnība? Tādējādi mēs būtu apjukumā. Mēs nezinātu, ko darīt. Taču ir kāds standarts, un tas ir Tavs Vārds.
E-200 Our Heavenly Father, knowing that—that the sun is swiftly going down, time shall be no more, one day the great Archangel will step out on the scene of time, from out of Eternity. And the trumpet of God shall sound, and every man and woman will answer to what we know to be the Truth, the Word of God. There's got to be some standard that God has to have here on earth, that we're to be judged by. And if we took the standard of our church, our denomination, how far would we miss it! And which denomination would be right? Therefore, we'd be confused. We wouldn't know what to do. But there is a standard, and that is Your Word.
E-201 Un Tavā Vārdā ir teikts: “Ja cilvēks nepiedzims no augšas, viņš nespēs pat ieraudzīt Dieva Valstību.” Citiem vārdiem, viņš nespēs to saprast. Viņam ir jāpieņem tas ticībā un jāpiedzimst no augšas, un tad viņš sapratīs to. “Redzēt” nozīmē “saprast”.
E-201 And Your Word said, "Except a man be born again, he cannot even see the Kingdom of God." In other words, he cannot understand it. He must accept it by faith, and be born again, and then he will understand it. See is to "understand."
E-202 Un šovakar mēs lūdzam, Dievs, tik daudzas rokas ir paceltas it visur šai ēkā, pilsētas uzņēmēji un sievietes, zēni un meitenes, es ticu, ka viņi pacēla savas rokas patiesumā. Lūk, viņi nevarētu pacelt savas rokas, ja viņiem nebūtu pārliecības. Un Svētais Gars, kas ir viņiem blakus, ir pierādījis viņiem, ka viņiem nav taisnība, un ir iedevis pārliecību, ka viņi grib laboties. Un viņi ir pacēluši savas rokas pretim Tev, varenajam Radītājam, saprotot, ka reiz viņiem būs ar Tevi jāsatiekas. Un viņi bija patiesi, es ticu, Kungs, un es iestājos par katru. Es šovakar ticu, Kungs, būdams lūgšanā, lai neviens no tiem cilvēkiem, kas ir pacēluši rokas, nespētu nomierināties, līdz Svētais Gars piepildīs viņu dzīvi. Dāvā to, Kungs. Es pieprasu viņus kā Jēzus Kristus trofejas. Izdari to, Kungs, es lūdzu. Izglāb pazudušos.
E-202 And we pray, God, tonight, that many of those hands going up tonight, all over the building, businessmen of the city, and women, boys, and girls, I believe with sincerity they raise their hand. Now, they could not raise their hands unless there was a conviction. And the Holy Spirit, by them, has proved to them that they are wrong, and brought conviction that they want to be right. And they raised up their hands to You, the great Creator, knowing that they have to meet You someday. And they were sincere, I believe, Lord, and I'm interceding for each one. I trust, tonight, Lord, as I pray, that not one hand that went up will ever be able to have rest until the Holy Spirit has filled their life. Grant it, Lord. I claim them for the trophies of Jesus Christ. Do it, Lord, I pray. Save the lost.
E-203 Piepildi ar Svēto Garu tos, kas ir pieņēmuši Kristu. Izlej to uz viņu dvēselēm, Tēvs. Lai Tev ir slava.
E-203 Fill those who have accepted Christ, with the Holy Ghost. Pour It out upon their souls, Father. Get glory unto Thyself.
E-204 Jēzu, Tu sacīji mums: “Neviens nevar atnākt pie Manis, ja sākumā viņu nepievilks Mans Tēvs,” un “ticība nāk no Dieva Vārda dzirdēšanas.” Un, lūk, Dieva Vārds ir sludināts, ticība nāk no dzirdēšanas. Viņi ir pievilkti, jo Bībelē ir teikts: “Kurus Viņš ir iepriekšzinājis, tos Viņš ir nozīmējis. Un, kurus Viņš ir nozīmējis, tos Viņš ir aicinājis. Bet kurus Viņš ir aicinājis, tiem Viņš ir devis mūžīgo Dzīvību.”
E-204 Jesus, You have said to us, "No man can come to Me except My Father draws him first." "And faith cometh by hearing, and hearing of the Word of God." And now, Word of God being preached, faith comes by hearing. And they have been drawn, because the Bible said, "Those who He foreknew, He predestinated. And those who He predestinated, He called. And those who He called, He gave Eternal Life."
E-205 Lūk, tur sākumā, pirms šīs pasaules, Tu ieliki viņu vārdus Jēra Dzīvības Grāmatā. Un šodien Svētais Gars aicināja. Un viņi pacēla savas rokas. Tagad, Kungs, dāvā viņiem mūžīgo Dzīvību. Es prasu to Dieva slavai, lai Svētais Gars ieiet viņu sirdīs un apgraiza viņus no visiem mirušajiem darbiem un tradīcijām, un dāvā viņiem bezmaksas piedošanu; un piepilda viņus ar Savu klātbūtni, lai viņi var virzīties tālāk, sākot no šīs dienas, šajā tumšajā stundā, kā tas bija Sodomas dienās, kad sievietes ar izkrāsotām sejām, netikumība satricināja tautas.
E-205 And now, back in the beginning, before the world, You put their names upon the Lamb's Book of Life. And tonight the Holy Spirit has called. And they raised their hands. Now, Lord, give them Eternal Life. I ask it for the glory of God, that the Holy Spirit will come down in their hearts and circumcise them from all dead works and traditions, and give them free pardoning. And fill them with His Presence, that they might go forth from this day, in the hour of darkness, like it was in the days of Sodom when painted-faced women, immorality shook the nations.
E-206 Ak, Kungs Dievs, lai vīrieši un sievietes virzās uz priekšu kā degošas liesmas. Lai Svētais Gars burtiski atsūtu pār viņiem svētu uguni, Kungs, līdz viņi tik ļoti piepildīsies ar Dieva labestību, lai viņi dotos, lai aicinātu pie krusta katru grēcinieku, ar ko viņi saskarsies. Dāvā to, Kungs, kur arī viņi varētu nokrist un atrast piedošanu. Izdari to metodistam, baptistam, prezbiterietim, pentakostiem un visiem, Kungs. Dāvā to. Viņi tagad ir Tavi. Es atdodu viņus Tavās rokās, lai Tu dāvātu to viņiem. Jēzus Kristus Vārdā. Āmen.
E-206 O Lord God, may men and women go forth as burning blazes. May the Holy Spirit literally send holy Fire upon them, Lord, until they'll be so filled with God's goodness, and—and that they'll go forth, to call every sinner they come in contact, to the cross. Grant it, Lord, where they too can fall and find pardoning. Do that to the Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostals, and all, Lord. Grant it. They are Yours now. I commit them into Your hands, that You will grant this to them. In Jesus Christ's Name. Amen.
E-207 Vai jūs Viņu mīlat? Es... Varbūt tas ir nedaudz ārpus kārtības. Vienu brītiņu. Nodziedāsim to veco, labo psalmu. Man patīk dziedāt. Jūs zināt... Reizēm, kad tu sludini, tu saki to, kas ievainos, taču ir balzams Gileādā, vai tad ne, kas dziedinās dvēseli.
E-207 You love Him? [Congregation says, "Amen."—Ed.] I… This may be a little out of order. Just a moment. Let's sing this good old hymn. I—I love to sing. You know, the… Sometimes, in preaching, you say things that cut, but there—there is a balm in Gilead, isn't there, that heals the soul? ["Amen."]
E-208 Nodziedāsim to veco, labo dziesmu, lūdzu. “Viņu mīlu es, Viņu mīlu es, jo Viņš pirmais mani mīlēja.” Vai jūs zināt šo dziesmu? [“Āmen.”] Lūdzu, sāciet to kāds tagad.
Viņu mīlu es, Viņu mīlu es,
Jo Viņš pirmais mani mīlēja
Un Golgātā man glābšanu
Viņš nopirka.
E-208 Let's sing this good, old song, if you will. "I love Him, I love Him because He first loved me." Do you know the song? ["Amen."] Somebody now lead it off for me.
I love Him, I love Him
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
E-209 Nodungosim to. Un tā, kamēr jūs dungojat “Viņu mīlu es”... Cik daudz šeit ir baptistu? Paceliet roku. Prezbiterieši, luterāņi, nācarieši, svētuma piligrimi, pentakosti? Ak vai, cik cilvēku! Visi kopā... Ko mēs šobrīd esam izdarījuši, kad mēs esam atnākuši zem krusta, zem piedodošās žēlastības? Mums visiem ir piedots, nevis caur mūsu draudzi, bet caur Golgātu.
E-209 Let us hum it. [Brother Branham begins humming I Love Him—Ed.] Now, while you're humming I Love Him. How many Baptists are here? Raise up your hand. Presbyterians, Lutheran, Nazarenes, Pilgrim Holiness, Pentecostals? There, my, at the people! All together… [Brother Branham continues humming I Love Him.] What have we done now when we've come under the cross, under the pardoning grace? We're all pardoned, not by our church, but by Calvary.
E-210 Vienkārši paspiedīsim roku metodistiem, baptistiesm un pentakostiem, lūk, kamēr mēs atkal dziedāsim.
...Jo Viņš pirmais mani mīlēja
Un Golgātā man glābšanu
Viņš nopirka.
E-210 Let's just shake hands with the Methodists, Baptists, and Pentecostals, now, when we sing again. "I…" [Brother Branham shakes hands with those near him—Ed.]
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary's…
E-211 Lūk, mēs dziedam to, lai ikviens varētu sadzirdēt. Tagad nolieksim mūsu galvas un pacelsim abas rokas pretim Dievam. Un no visas sirds, ja mēs mīlam Viņu, tad pateiksim to tagad.
Viņu mīlu es (Ak, Dievs!), Viņu mīlu es,
Jo...
E-211 Now, we sing it so each one can hear it. Now let's just bow our heads and raise up our both hands to God. And with all of our heart, if we love Him, let's say so now.
I love Him, (O God!), I love Him
Because…

Наверх

Up