Kāpēc mazā Betlēme?

Why Little Bethlehem
Datums: 63-1214 | Ilgums: 1 stunda 47 minūtes | Tulkojums: Rīga
Fīniksa, Arizonas štats, ASV
E-1 Ir jauki būt šeit šajā rītā. Un tā, es domāju, ka mums kāds nodziedās dziesmu, tā man sacīja brālis Viljams, kāds no viņa draudzes. [Kāda māsa dzied dziesmu: “Piepildi manu kausu, Kungs.”-Tulk.] Tieši tāpēc mēs esam šeit šorīt, mēs paceļam savus kausus: “Kungs, piepildi to.” Tas ir vienīgais laiks, kad mums ir iespēja to prasīt. Pienāks brīdis, kad mēs atradīsimies tai otrā pusē, un tad mums nebūs šādas iespējas. Tādējādi, kamēr mums tāda ir un mēs esam ar skaidru saprātu, es domāju, ka tā ir viena no prātīgākajām lietām, ko kāds varētu izdarīt, kamēr Dievs ir devis mums iespēju tā darīt – izdarīt to, piepildīt tagad mūsu kausus ar Viņa mīlestību un žēlastību.
E-1 Nice to be here this morning. And now I believe we're going to have a special, Brother Williams was telling me, by someone from his church. [A sister sings, "Fill My Cup, Lord."--Ed.] That's what we're here for this morning, raising up our cups, "Fill it, Lord." This is the only time that we'll have the opportunity to ask this. There'll come a time where we'll be on the other side and then we won't have that opportunity. So while we do have it, and in our right mind, I think one of the most sensible things that anyone can do while God has given us the opportunity to do so, is to do it, get our cups filled now with His love and mercy.
E-2 Ir kāds, kurš jau ilgu laiku sēdēja kopā ar mums, ne pārāk sen, bet viņš ir aizgājis. Un tāpēc mūsu sirdīs ir dziļas skumjas par brāli Viljamu. Brālis Viljams, mūsu šejienes filiāles prezidents, tas ir viņa tēvs. Cik gadu bija tavam tēvam, brāli Viljams? Astoņdesmit astoņi. Tas būs, man šķiet, kādi astoņpadsmit gadi virs...nē, tas būs...jā, astoņpadsmit gadi virs apsolītā laika. Brašs vīrs. Ir pagājis ne tik daudz laika, kopš mēs sēdējām sanāksmē un es pateicu viņam, un bez jebkādas necieņas pret brāli Viljamu, es pateicu: “Tu izskaties jaunāks nekā tavs dēls, Karl.” Tas vienkārši parāda, ka šodien mēs šeit esam, bet rīt mūsu šeit nav. Mēs nezinām, kad pienāks tas laiks, kad tas notiks, taču mēs zinām, ka tas pienāks. Es biju pārdomās, un dzīve ir kaut kas varens, tā...dzīve ir iespēja.
E-2 There is one who set with us long ago, not too long ago, neither, and he's passed on. And it's a great sorrow in our hearts for Brother Williams. It's Brother Williams, our chapter president here, his father. How old was your father, Brother Williams? Eighty-eight. That'd be about eighteen years, I guess, past the--the... no, it'd be, yeah, eighteen years past the promised time. A gallant man. It hasn't been too long ago since, sitting in the meeting, I said to him, and no disregards to Brother Williams, I said, "You look younger than your son, Carl." It just goes to show that we're here today and tomorrow we're not here. We don't know when that time comes, when it is coming, but we know it's coming. I was thinking, but life is a great thing, it's, life is an opportunity.
E-3 Mums tikko kā notika liela traģēdija ar kādu, kas tik ilgi bija braukusi pie mums uz draudzi no Čikāgas, viņa nesen aizgāja bojā, braukdama mājās, viena māte. Viņai bija tuvu pie...man šķiet, tuvu pie septiņdesmit, un viņa un viņas vīrs bija ceļā, un pie Kanzasas, Misūri, viņi nokļuva sniegavētrā. Vīrs bija pie stūres un mašīna zaudēja kontroli, viņa uzreiz pārlauza sprandu. Un mēs vienkārši nezinām, kad pienāks tas brīdis. Kad es...viņi man piezvanīja, lai par to paziņotu, un es apzvanīju visus bērnus pa visu valsti, pateikdams viņiem. Protams, būdams tāds kā viņu gans, es biju tas, kuram bija viņiem tas jāpaziņo. Aizdomājos par to, cik ātri mēs varam aiziet, un tajā brīdī manā priekšā stāvēja kārba ar konfektēm, kuras viņa man uztaisīja un iedeva aptuveni pirms nedēļas. Vienkārši ieraudzīt, cik ātri mēs varam būt nocirsti. Taču, ja šī, ja tikai šī dzīve būtu tas, uz ko mēs liktu savas cerības, mēs būtu nožēlojami cilvēki. Ījabs pateica 14. nodaļā: “Ak, ja vien Tu apslēptu mani kapā un turētu mani apslēptā vietā.”
E-3 We just had a great tragedy, of one that come to our church so long, from Chicago, was killed the other day coming home, a mother. She was close, I guess close to seventy, and she and her husband riding along and up Kansas, Missouri, one, a blizzard going through. A man driving, car out of control, her neck was broke instantly. And we just don't know when this is coming. When I... they called me to tell me about it and I called up all the children around across the nation, telling them. Course, being their pastor, like, I was the one to notify them. Thinking of how quick we can go, and then there set a box of candy setting before me that she made me about a week ago, and gave to me. Just to see how quickly we can be snapped out. But, if that, if this life only was where we had our hopes, we'd be a miserable people. Job said, in the 14th chapter, "Oh, that Thou would hide me in the grave and keep me in the secret place." [Job 14:13]
E-4 Vai jūs esat ievērojuši, kā daba liecina par Dievu? Mēs redzam, ka koki, no kokiem nokrīt lapas, un tā dzīvība, kas ir kokā, nolaižas lejup zemē kā kapā un paliek tur, līdz pāriet ziemas dusmība; pēc tam tā atkal atgriežas, atnesot jaunu dzīvību. Tā ir liecība, ka mēs atkal dzīvosim. Saule uzlec no rīta, vienkārši mazs bērniņš, tā ir vāja; pēc kāda brītiņa pienāk laiks, kad ir iešana uz skolu, uz vidusskolu; pēc tam, pusdienlaikā tā ir spēka briedumā; pēc tam, pēc pusdienlaika tā sāk virzīties uz otru pusi; pēc tam vakarā tā atkal kļūst vājāka un mirst. Taču tās nav saules beigas, nākamajā rītā tā atkal uzlēks, lai liecinātu citai paaudzei, ka ir dzīvība, nāve, apglabāšana un augšāmcelšanās.
E-4 Have you ever noticed how nature testifies of God? We find the trees, the leaves go off the trees, and the life in the tree goes down into the ground, like the grave, and stays there until the wrath of the winter is past, then comes back again, bringing forth new life. It's a testimony that we live again. The sun rises of a morning, just a little baby, it's weak; after a while it's this time it's in school, high school; then at noon it's in its strength; then the afternoon it begins to turn to the other side; then in the evening it gets weak again and dies. But, that's not the end of the sun, it comes up again the next morning to testify to another generation, that there is a life, death, burial, and resurrection.
E-5 Pat daba it visur runā par Viņu. Un daba ir varena liecība citādā veidā, un tieši – ka mums nevar būt tā augšāmcelšanās Dzīve, ja tas nekalpo Dieva mērķim. Lūk, ja sēkla ir iestādīta un tā ir apaugļota, tad no tās izaugs jauna puķe. Taču, ja tā nav apaugļota, tad no tās neizaugs jauna puķe, ja tā nekalpo Dieva mērķim. Tā izaug ne tāpēc, ka tā ir puķe, bet tāpēc ka tā kalpo Dieva mērķim. Tieši tāds ir iemesls, kāpēc uzaust saule – jo tā kalpo Dieva mērķim. Un arī mēs augšāmcelsimies, kad mēs kalpojam Dieva mērķim.
E-5 Even nature everywhere speaks of Him. And nature is a great testimony in another way, that is, that we cannot have this resurrection Life unless it serves God's purpose. Now, if a seed is planted, and that seed is germitized, it brings forth a new flower. But if it isn't germitized, it will not bring forth a new flower, if it doesn't serve God's purpose. Yet, not just because it's a flower it rises, because it serves God's purpose. That's the reason the sun rises, is because it serves God's purpose. And we rise when we serve God's purpose.
E-6 Es ticu, ka brālis Viljams kalpoja Dieva mērķim dzīvē, īsts tēvs. Un es redzu, ka šeit sēž viņa dārgā pavadone, Viljamsa kundze. Īstens vīrs, tas ir viens no Dieva mērķiem. Tēvs, tas ir viens no Dieva mērķiem. Un viņš bija apaugļots Dievam ar Svēto Garu, galveno Dieva mērķi. Un tā, ja mēs sacīsim, ka brālis Viljams necelsies un nebūs kopā ar mums, tad mums būtu jāsaka, ka koka sula nenolaižas zemē, ka saule neuzlec. Viss stāsta par viņa augšāmcelšanos, ka viņš atkal būs kopā ar mums, viss. Pirmkārt, saule, puķes, daba, augu dzīve, viss stāsta par to. Un turklāt viņam par labu runā Dieva Vārds. Un turklāt tā ticība, kas ir mūsu sirdīs, pulsē, ka mēs atkal viņu ieraudzīsim. Lai Dievs dāvā mieru viņa dvēselei. Vienkārši, lai parādītu godu tam, kurš kādreiz bija kopā ar mums, uz brītiņu piecelsimies kājās.
E-6 I believe that Brother Williams served God's purpose in life, a real father. And I see his darling companion, Mrs. Williams, sitting here. A real husband, that's one of God's purposes. A father, one of God's purposes. And he was germitized to God, by the Holy Spirit, God's main purpose. So, to say that Brother Williams will not rise and be with us again, we'd have to say there's no--there's no going down of the sap, there's no rising of the sun. Everything speaks of his resurrection again, to be with us again, everything. First, the sun, the flowers, the nature, botany life, everything speaks of it. And then the Word of God speaks for him. And, besides that, the very faith that's in our heart pulsates that we'll see him again. God rest his soul. Just as a little salute to him that once set with us, let us stand to our feet just a moment.
E-7 Debesu Tēvs, mēs nekad neesam mēģinājuši savākt tādu sanāksmi, lai mūs vienkārši redzētu vai dzirdētu. Mēs vienmēr esam sanākuši kopā, lai saņemtu kaut ko no Tava Dēla Jēzus Kristus un lai liecinātu tiem, kuri ir bez Viņa, lai viņi varētu atrast Viņu. Mēs, mūsu sirdis ir smagas par tiem, kuri ir palikuši pēc mūsu brāļa aiziešanas, viņa, kas nesen bija kopā ar mums, daudzas reizes bija tieši šajā filiālē. Taču mēs ticam, ka Tu devi viņam nodzīvot labu, pilnvērtīgu dzīvi, un šodien viņa dvēsele ir kopā ar Tevi. Turi viņu mierā, Dievs, līdz tai dienai, kad mēs viņu atkal satiksim. Svētī šeit viņa dēlu, citus viņa bērnus, viņa dārgo sievu un tos, kuri viņu mīlēja, un tie esam visi mēs, Tēvs. Un lai mēs no tā iemācāmies, ka arī mēs esam trausli un reiz mums būs jāaiziet, tāpēc dāvā mums sagatavoties tai varenajai stundai. Un, ja šorīt šeit ir kāds, kas vēl nav gatavs tam notikumam, lai šī ir tā diena, kad viņi pateiks “jā” Kungam Jēzum un arī tiks apaugļoti Viņam caur Svēto Garu. Jo mēs prasām to Jēzus Vārdā. Āmen. Varat apsēsties.
E-7 Heavenly Father, we have never tried to make a gathering like this a purpose just to be seen or heard. We have come together each time, for the edification of Thy Son, Jesus Christ, and to give testimony to those who are without Him, that they might find Him. We are, our hearts are burdened for those who are left behind from the parting of our brother, one that set with us not long ago, has many times set right in this same chapter. But we believe that You let him live out a good, full round life, and his soul is with You today. Rest him, O God, until that day when we shall see him again. Bless his son here, his other children, his darling wife, and those who loved him, and that's all of us, Father. And may we take notice to this, that we too are frail and we must go someday, so let us prepare ourselves for that great hour. And if there should be some here this morning who has not prepared for this same event, may this be the day that they'll say "yes" to the Lord Jesus, and also be germitized to Him by the Holy Spirit. For we ask it in Jesus' Name. Amen. Be seated.
E-8 Un tā, mēs gribam izteikt dažus paziņojumus. Mana sieva šorīt sēž tur aizmugurē, es pateicu viņai, sacīju: “Dārgā, es došos prom pēc brokastīm...” Mums bija jādodas uz pilsētas centru un jāizdara dažas lietas. Un es sacīju: “Es būšu brīvs pulksten desmitos.” Viņa paskatījās uz mani. Es sacīju: “Ja nebūšu ārā līdz desmitiem, tad es nopirkšu tev trīs jaunas kleitas pēc tavas izvēles.” Tāpēc es zinu, kas notiks, es jau esmu parādā trīs kleitas, jo ir jau bez divdesmit desmit. Taču es centīšos pasteigties, cik nu varēšu.
E-8 Now, we want to announce a--a few announcements. My wife sitting back there this morning, I told her, I said, "Honey, I'm going to be out of the breakfast..." We had to go downtown and do some things. And I said, "I'm going to be out at ten o'clock." She looked at me. I said, "If I'm not out by ten o'clock, I'll buy you three new dresses of your choice." So I--I know what's going to happen, I owe three dresses right now, 'cause it's twenty till ten now. But I will try to hurry as quick as possible.
E-9 Mēs priecājamies šorīt būt šeit Jērikā kopā ar jums, brāļi, un pirmdienas vakarā mēs ielūdzam jūs uz Jeruzalemi, uz Toskānu, uz svinīgām vakariņām. Redziet, Fīniksa tāpat kā Jērika atrodas ielejā. Toskāna, kur es dzīvoju, atrodas uz kalna – tā ir Jeruzaleme. Kur tu esi, Tonij? Kāpēc šeit neviens nesaka “āmen”? Nu, tagad es esmu iekritis, Tonijs nav pat parādījies. Nu ko, rīt...tas ir, pirmdien vakarā Toskānā būs vakariņas, un mēs, protams, priecāsimies, ja jūs būsiet blakus, ieskriesiet un apciemosiet mūs. Mana tēma tam vakaram, ja Tas Kungs gribēs, būs: “Mēs redzējām Viņa zvaigzni austrumos un esam atnākuši Viņu pielūgt.”
E-9 We're glad to be here in Jericho with you brethren this morning, and we invite you, Monday night, up to Jerusalem, at Tucson, to at the banquet down there. See, Phoenix is in the valley, like Jericho. Tucson, where I live, is on the mountain, that's--that's Jerusalem. Where you at, Tony? Why don't somebody say "amen" around here. Here, now I'm in a trap, Tony didn't even show up. Well, tomorrow, or Monday night, is the banquet at--at Tucson, and we certainly would be glad if you're around that way, would drop in and see us. My subject that night, if the Lord willing, is, We Have Seen His Star In The East And Have Come To Worship Him.
E-10 Un tā, šī mēneša deviņpadsmitajā datumā, tas ir, nākamajā mēnesī, deviņpadsmitajā janvārī man šeit sākas atmodas dievkalpojumi, tieši šajā ēkā, šeit viesnīcā “Ramada” un...deviņpadsmitajā, divdesmitajā un divdesmit pirmajā. Un pēc tam divdesmit otrajā, man šķiet, sākas...divdesmit trešajā man šeit būs četri vakari un...kā atmodas dievkalpojumi. Daudzi no jums, brāļi kalpotāji, mēs, protams, priecājamies, ka jūs šorīt esat kopā ar mums, un mēs sirsnīgi ielūdzam jūs atvest savus ļaudis. Jo īpaši tos, kuri...kurus jūs šeit pilsētā zināt, kuri nepazīst Jēzu kā savu Glābēju. Un vēl, otrkārt, tos, kuri ir slimi un tic, ka Dievs atbild uz lūgšanām – mēs grasāmies lūgties par slimajiem tajā laikā, tieši pirms tā lielā nacionālā saieta, kurš notiks šeit sākot no divdesmit otrā datuma. Un es esmu pārliecināts, ka jūs gribēsiet to paklausīties, jo ieradīsies daudzi izcili runātāji, un esmu pārliecināts, ka jums būs brīnišķīgs laiks.
E-10 And now the nineteenth of this month, or next month, rather, nineteenth of--of January, I start a revival here, right in this room, the Ramada Inn here, and the nineteenth, twentieth, and twenty-first. And then the twenty-second, I believe, starts the... twenty-third, I have four nights here, and as a revival. Many of you minister brothers, we're certainly happy to have you with us this morning, and we cordially invite you out to bring your people. The ones especially, that's, that you know here in the city that doesn't know Jesus as their Saviour. And then, secondarily, to those who are sick and--and believes that God answers prayer, we aim to pray for the sick during this time just prior to the great National Convention is to be held here beginning the twenty-second. And I'm sure you want to hear that, because there's many outstanding speakers come, and I'm sure you'll have a great time.
E-11 Un tā, šorīt es aizdomājos par to, ko sacīšu šeit šajā filiālē, kura... Fīniksai vienmēr ir bijusi vieta manā sirdī. Man patīk Fīniksa. Es biju šeit kā zēns, šeit netālu, tieši pie Vikenburgas. Un es dzīvoju šeit uz Sešpadsmitās un Henšavas ielas stūra. Toreiz tas bija tuksnesis. Taču tagad es redzu, ka tā jau ir pilsētas centrā un, nu, patiešām pašā pilsētas sirdī. Tas rāda, ka ir pārmaiņu laiks, pārmaiņas. Taču ir viena lieta, par kuru es gribu parunāt šajā rītā, par to nemainīgo – tas ir Dievs. Dievs Savā programmā, Savā Vārdā, tas nemainās. Mainās laiki, mainās cilvēki, mainās sistēmas. Taču Dievs nemainās, Viņš vienmēr ir tāds pats.
E-11 Now, this morning, I have thought about speaking here to this chapter, which Phoenix has always been a place on my heart. I like Phoenix. I was here when I was a little boy, out here at Wickenburg just above. And lived down here at Sixteenth and Henshaw. It was a desert then. But I see it's right in the metropolitan, and, well, really in the heart of the city. Goes to show that there's a changing time, changing. But there's one thing I want to speak on this morning, is the unchanging One, that's God. God, in His program, His Word, It never changes. Times change, men change, systems change. But God never changes, He ever remains the same.
E-12 Un es nodomāju, tā kā mēs tuvojamies Ziemassvētku laikam, ka mēs...varbūt es norunāšu Ziemassvētku vēstījumu. Un tā, ja jums ir Bībele un jūs gribētu izlasīt... Reizēm cilvēki tā dara, sekojot evaņģēlistam vai runātājam; es gribu izlasīt no Mateja Evaņģēlija 2. nodaļas, fragmentu no Vārda.
Kad Jēzus bija piedzimis Bētlemē, Jūdejā, ķēniņa Hēroda laikā, redzi, gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālemi un sacīja:
"Kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš? Jo mēs Viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām Viņu pielūgt."
Kad ķēniņš Hērods to dzirdēja, tad viņš satraucās un visa Jeruzāleme līdz ar viņu.
Un, saaicinājis visus tautas augstos priesterus un rakstu mācītājus, viņš pieprasīja no tiem, kur Kristum būs piedzimt.
Un tie viņam sacīja: "Bētlemē, Jūdas zemē; jo tā raksta pravietis:
un tu, Bētleme, Jūdas zemē, tu nebūt neesi mazākā starp Jūdas cilts kungiem; jo no tevis nāks Valdnieks, kas ganīs Manu Israēla tautu."
E-12 And I thought, being that we were facing the Christmas time, that we would... maybe I'd speak on a--a Christmas message. And now if you have your Bibles, and like to read, sometimes people do, behind evangelists or speaker, I want to read from Saint Matthew's Gospel, the 2nd chapter, for a portion of the Word.
Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem,
Saying, Where is he that's born King of the Jews? for we have seen his star in the east, and are come to worship him.
When Herod the king... heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him.
And when he had gathered all the chief priests and the scribes of the people together, he demanded... them where Christ should be born.
... they said unto him, In Bethlehem of Judaea: for thus it is written by the prophets,
And thou Bethlehem, of the land of Juda, art not the least among the princes of Juda: but out of thee shall come a Governor, that shall rule my people Israel. [Matthew 2:1-6]
E-13 Lai Tas Kungs pievieno Savas svētības Viņa Vārda lasījumam. Un tā, man šeit ir dažas piezīmes un dažas Rakstu vietas, uz kurām atsaukties. Es gribētu, lai jūs kādu brītiņu veltītu nedalītu uzmanību tēmai “Kāpēc mazā Betlēme?”
E-13 May the Lord add His blessings to the reading of His Word. And now with some notes here, and some Scriptures to refer to. I like to have your undivided attention for a little while on the subject of: Why Little Bethlehem.
E-14 Ziniet, Ziemassvētkos, manuprāt, mēs visi, pārāk daudzi no mums...es neteiktu, ka visi, taču pārāk daudzi no mums ir pazaudējuši īsteno Ziemassvētku nozīmi. Kā es šeit atzīmēju, tiek izpušķotas pat palmas, bet austrumos tā vienmēr ir egle jeb mūžzaļš koks. Un mēnešus jeb nedēļas iepriekš...tas ir, varbūt mēnesi vai sešas nedēļas vēl pirms Ziemassvētkiem, vienmēr tiek rādīts krāšņums un liels... Viņi ir padarījuši to komerciālu tā vietā, ko tas nozīmē patiesībā.
E-14 You know, at Christmas, I think we all, too many of us, I wouldn't say all, but too many of us lose the real value of what Christmas is. As I notice out here, even the palm trees are decorated; and in the East it's always the fir tree, or the evergreen. And months, or weeks, rather, maybe a month or six weeks before Christmas ever begins, it's always the tinsel and--and the great... They made it a commercial in the stead of what it really means.
E-15 Es neticu, ka Kristus piedzima divdesmit piektajā decembra dienā. Es tam it nemaz neticu. Šādi notikumi tad nebūtu iespējami. Jūdejas kalnos ir vairāk sniega nekā...nu, decembra mēnesī tur ir sniegs līdz jostasvietai, tur Jūdejā. Taču, izpētot vēsturi, mēs saprotam, ka Kristus droši vien piedzima pavasarī, varbūt kaut kad aprīlī vai maijā, kaut kad tad. Taču, kad tas tika izmainīts, tas...viņi ieviesa to, kad kristietība tika pārveidota par katolicismu, viņi uztaisīja saules dieva dzimšanas dienu, kas bija saules divdesmit piektajā...no divdesmit pirmā līdz divdesmit piektajam decembrim, kad saules stāvoklis ir teju vai nemainīgs. Un tajā laikā tā bija saules dieva dzimšanas diena, tāpēc viņi pārmainīja to par par Dieva Dēlu.
E-15 I don't believe that Christ was born on the twenty-fifth day of December. I--I do not believe that at all. It would be impossible for the things to happen. The hills of Judea are snowier than, why, snow is waist-deep in there in the month of--of December, up in Judea. But we realize in studying history, Christ was probably born in the spring, along maybe April or May, somewhere like that. But when it was changed, this, they brought it, when Christianity was converted into Romanism, they made the sun-god's birthday, which was the solar at the twenty-fifth, from the twenty-first to the twenty-fifth of December, the sun setting, like, almost hardly changes at all. And then that was the sun-god's birthday, so they changed it to the Son of God.
E-16 Taču, atcerieties, lai kādā dienā tas arī nebūtu, mēs vienalga neatņemam to svētumu, kas šim notikumam pienāktos. Kaut arī sātans mums to ir nolaupījis, padarījis to par lielu komerciju, un Santa Klauss ir nozadzis visu pielūgsmi. Un tas ir kļuvis kaut kas līdzīgs Lieldienām ar trušiem un rozā pīlēm. Un kāds gan tam ir sakars ar Lieldienām? Kāds tam ir sakars ar Kristus augšāmcelšanos?
E-16 But, remember, what ever what day it might be, we still doesn't take away the sacredness of what its supposed to be. Where Satan has robbed us of this, has made the great commercial, and Santa Claus stole all of the worship. And it's become a--a day like Easter, like bunny rabbits and pink ducks. And--and then what's that got to do with Easter? What's that got to do with the resurrection of Christ?
E-17 Tas ir tieši tā kā pasaule šodien: viņi, bērniņi uz ielas, var pastāstīt jums vairāk par Deiviju Kroketu nekā par Jēzu Kristu. Viņi var pastāstīt jums vairāk par kādu likumpārkāpēju, par kādu pagātnes noziedznieku nekā par Dzīvības Valdnieku, kurš piedzima pirms deviņpadsmit gadsimtiem. Taču tas neatņem to īsteno mums, kristiešiem.
E-17 It's just like the world today, they, the kids on the street can tell you more about Davey Crockett than they could about Jesus Christ. They can tell you more about some outlaw, some criminal of days gone by, than they can the Prince of Life that--that was born nineteen hundred years ago. But that doesn't take the real thing away from we Christians.
E-18 Saprotiet, visspožāk gaisma vienmēr spīd tumsā. Sašķeltais zibens tumšās, mākoņainās nakts debesīs parāda, ka var būt gaisma tumsā. Un, kad spīd gaisma, tu neredzi... Ja spīd saule, tev nav vajadzīgs apgaismojums. Taču, jo tumšāks ir, jo vājāks apgaismojums ir, jo spožāk tā spīdēs tumsā. Jo tumšāks, jo labāk tā ir redzama. Un vēl jo vairāk, kad mazāk... Mums, kristiešiem, būtu jāliecina par godu Dievam, kurš iedeva mums Savu Dēlu. Šiem Ziemassvētkiem būtu jābūt kaut kam ārkārtējam. Mums, kristiešiem, būtu... Nav nozīmes, kā tas viss izskatās, tas liks mirdzēt daudz labāk. Visai pasaulei ir ārišķīgs greznums. Bet mums ir Kristus, un tieši tam mums būtu jāļauj mirdzēt šajā tumšajā stundā, kurā mēs šobrīd dzīvojam.
E-18 You see, always light shines its best in the darkness. The forked lightning in the black cloudy skies at night, shows there can be light in darkness. And when the light is shining, you don't see... If the sun's shining, you don't need the lights too much. But darker, the smaller the light, greater it will shine in the darkness. Darker, the better, shows itself better. And that's more the less that... We Christians ought to be testifying to the glory of God giving His Son to us. This Christmas ought to be an outstanding thing. We Christians ought... No matter how much it looks, it'll make it shine that much better. The whole world's got tinsel. We've got Christ, and that's what we ought to be letting shine in this dark hour that we're now living in.
E-19 Mēs aizdomājamies par to, kā Dievs dara lietas neparastos veidos, jo Viņš pats ir neparasts. Dievs ir neparasts. Viņš ir pārdabisks, bezgalīgs, mums, ierobežotajiem. Tāpēc viss, ko Viņš dara, tas ir tik neparasti. Un Dievs ir tik varens, ka Viņš paņem nepazīstamas zemes lietas, lai caur to darītu zināmu Sevi.
E-19 We think of how God does things in unusual ways, because He is unusual Himself. God is unusual. He's--He's the Supernatural, the Infinite, unto we finite. So, anything He does is--is so unusual. And God is so--so great, till He takes the unidentified things of the earth to identify Himself by it.
E-20 Mēs ievērojam, ka šajā manā tēmā “Kāpēc mazā Betlēme”, tajā vismazākajā vietā Jūdejā no Jūdejas pilsētu valdniekiem, kāpēc Dievs izvēlējās sūtīt Savu Dēlu uz to vietu? Tieši par to mēs gribam parunāt. Dievs paņem šīs pasaules lietas... Šķiet, Rakstos ir teikts: “Caur muļķīgu sludināšanu Dievam labpatika paņemt nepazīstamas lietas.” To, ko mēs padarām īpašu, Dievs sauc par muļķīgu. Tas, ko mēs tik ļoti slavinām, Dievs saka, ka nekā laba tur nav. Bet to, kas pēc mūsu domām ir bezvērtīgs, Dievs to pagodina.
E-20 We notice here in my subject, of Why Little Bethlehem, that smallest of all of Judaea, the princes of the other cities of Judaea, why did God choose to send His Son to that place? That's what we want to talk on. God taking the things of the world, I believe the Scripture says, "By the foolishness of preaching, it pleased God to take the unidentified things." What we make great, God calls foolish. What we put so much glory to, God says it's--it's--it's no good. And what we think is no good, God glorifies it. [I Corinthians 1:21]
E-21 Aizdomādamies par to, ka tieši pirms mūsu Kunga piedzimšanas, kad visi pravieši un pārējie bija runājuši par priekšvēstneša atnākšanu, kā “visi kalni tiks pazemināti, bet ielejas piepildīsies, un kalni lēkās kā jēri, un lapas plaukšķinās”. Bet tas bija kaut kāds kalpotājs, pravietis vārdā Jānis; viņš iznāca no tuksneša, nevis no kādas teoloģijas skolas, ar pilnībā aizaugušu seju, aitādas gabalā, nevis garīdznieka drēbēs, iznāca un paziņoja: “Dieva Valstība ir tuvu!” Bet cilvēki nespēja saprast, ka atnāks tāds tips bez jebkādas piederības kādai sistēmai, bez kaut kā, kam viņš piederētu, nekādas biedra kartiņas vai kādas konfesijas, kura viņu atbalstītu. Tas vēstījums bija pārāk svarīgs, viņš nevarēja pieņemt kādu cilvēku, Dievs apmācīja viņu tuksnesī. Viņa vēstījums nebija kaut kādos teoloģiskos terminos. Viņš runāja par čūskām un cirvjiem, un kokiem, un tas bija tas, pie kā viņš bija pieradis, daba, vērodams to, kā tā darbojās. Un šāda bija viņa pieeja. Nevis kā garīdznieks, bet kā cilvēks no dabas.
E-21 Was thinking of just before the birth of our Lord, when all the prophets, and so forth, had spoke of the forerunner coming, "how every mountain would be brought low and the low places brought high, and the mountains would skip like little rams, and the leaves would clap their hands." And it was a--a minister, a prophet by the name of John, came forth out of the wilderness, not from even a theological school, whiskers all over his face, and a piece of sheepskin, not in a clergy clothes, come out and announce, "The Kingdom of God is at hand!" And the people could hardly understand such an outfit as that coming, with no identification of any--any system, anything that he belonged to, any fellowship card, or any denominational that he was backing him up. The--the Message was too great, he couldn't take man, God schooled him out in the wilderness. His Message was not on some kind of a--a theological terms. He spoke of serpents and axes and trees, and that's what he was used to, nature, watching how it worked. And that was the--the way he approached. Not as a clergyman, but as--as a man of nature. [Isaiah 40:4], [Psalms 114:4-6], [Luke 21:31]
E-22 Un cilvēki teju vai nespēja viņu saprast. Viņam nebija pat kanceles, un droši vien viņu nekur neaicināja, taču viņš sludināja Jordānas krastos, droši vien stāvēdams līdz ceļiem dubļos. Taču cilvēki nāca to klausīties, tie, kuri bija patiesi savā sirdī. Viņi gribēja to dzirdēt, jo tas bija kaut kas atšķirīgs, tajā skanēja patiesība.
E-22 And the people could hardly understand him. Didn't even have a pulpit, and probably wasn't welcome in any, but he preached on the banks of the Jordan, probably standing in mud up half to his knees. But the people come out to hear it, those who were honest in heart. They wanted to hear because it was something different, it had a ring of Truth to it.
E-23 Šodien mums būtu jābūt... Kad tuvojas Kristus dzimšana, mūsu vēstījumam, tajā ir jāskan patiesībai, kas liks cilvēkiem slāpt, lai atrastu Viņu.
E-23 Today we ought to be at this, at the approaching of the birth of Christ, our Message, it ought to have a ring of Truth to it that would make people thirst to find Him.
E-24 Dievs paņēma to parasto cilvēku bez izglītības, nevienas dienas skolā, un tomēr ir pateikts, ka viņš bija vislielākais no visiem jebkad dzīvojušajiem praviešiem, Dievs dara zināmu Sevi nepazīstamās lietās.
E-24 God took that simple man, without education, not one day in school, and yet said he was the greatest among all the prophets that ever lived, because God identifies Himself in unidentified things.
E-25 Tā bija, kad Jēzus izvēlējās Savus mācekļus. Tur bija daudz cilvēku, kas bija piemērotāki tam darbam nekā tie mācekļi, tie bija garīdznieki, bet Viņš neaicināja nevienu. Tajā laikā bija garīdznieki, vareni vīri, priesteri, izglītoti vīri, slaveni vīri, taču Viņš tos nepieaicināja. Viņš paņēma zvejniekus un nodokļu ievācējus, un citus tādus, lai izplatītu Savu vēstījumu. Viņš šādi dara vienmēr.
E-25 When Jesus chose His disciples, it was. There were many men better qualified for the job than those disciples, they were clergymen, He never called one. There were clergymen in them days, great men, priests, men of education, renowned men, but He never called them. He took fishermen and tax collectors, and so forth, to--to send His Message out. He always does that.
E-26 Noas dienās Viņš izvēlējās fermeri, vienkārši parastu fermeri, lai pasludinātu tā perioda iznīcināšanu. Vienkārši parasts fermeris, nevis garīdznieks, vienkārši fermeris! Noas dienās Viņš paņēma... Atvainojiet.
E-26 In the days of Noah, He chose a farmer, just a common farmer, to announce the destruction of that age. Just a common farmer, not a clergyman, just a farmer! In the days of Noah, He took a--a... Pardon me.
E-27 Mozus dienās Viņš paņēma aizbēgušu vergu, nevis garīdznieku. Un Viņš ļāva viņam aiziet prom, līdz viņš atbilda prasībām, tur dziļi tuksnesī un zaudējis savu izglītību, un parādījās viņam liesmojošā krūmā un aizsūtīja viņu uz turieni ar līku nūju rokās – iekarot valsti, kura bija...no kuras viņš bija aizbēdzis.
E-27 The days of Moses, He took a runaway slave, not a clergyman. And He let him get out till He was satisfied, out in the backside of the desert, and lose his education, and appeared to him in a burning bush, and sent him down with a crooked stick in his hand, to take over a nation that had... that He had run him from. [Mark 12:26], [Acts 7:30]
E-28 Redziet, Dievs paņem parastas lietas, lai caur tām darītu Sevi zināmu. Saprotiet, paņemot Savu...tas vienkārši ir Viņa Vārds. Viņš radīja šo pasauli no tām lietām, kuras nebija redzamas.
E-28 See, God takes the simple things to identify Himself through. See, taking His, It's just His Word. He made the world out of the things that--that does... has not appeared.
E-29 Pirms dažām dienām es biju “Morisa auditorijā”, vienā no mūsu lielajām Ņujorkas kampaņām, un es klausījos lekciju par to, ko Einšteins runāja par šo galaktiku, sakot, ka, lai tiktu līdz tai, ir vajadzīgi simtu piecdesmit miljoni gaismas gadi gaismas laika un simtu piecdesmit miljoni gadi, lai atgrieztos. Un tā, vienkārši aizdomājieties, simtu piecdesmit miljoni gaismas gadu, kas kopā būtu trīssimt miljoni gaismas gadu. Bet tad, kad tu atgriezīsies uz šejieni, tu būtu bijis prom tikai piecdesmit gadus. Padomājiet, ak, cik ātri virzās gaisma, simtu astoņdesmit seši tūkstoši jūdžu minūtē, un padomājiet, cik miljardu un triljonu gadu būtu vajadzīgi, lai aizlidotu uz turieni un atpakaļ. Simtu divdesmit...trīssimt miljoni gaismas gadu. Bet tas attiecas tikai uz vienu galaktiku tajā zvaigznājā, ko Dievs vienkārši izpūta no Savām rokām, un Viņš radīja bezgalīgus gaismas gadus aiz tās robežām un tur skatās uz tiem.
E-29 A few days ago I was at the Morris Auditorium, one of our great New York campaigns, and I was hearing a lecture on Einstein speaking of this galaxy, that said take a hundred and fifty million years of--of light time, to go out to it, and a hundred and fifty million years to get back. And then, just think, a hundred and fifty million light years, that would be three hundred million light years. And then when you got back here, you'd only been gone fifty years. Think, why, how fast light travels, a hundred eighty-six thousand miles per minute, and think of how many billions and trillions of years it would take to go out there and come back. A hundred and twenty... three hundred million light years. And that's just to a galaxy in the constellation that God just blew from His hands, and He made the aeons of time in light years beyond that, and there looking down upon them.
E-30 Tad tas krievs pateica, ka viņš uzlidoja aptuveni simtu piecdesmit, divsimt jūdžu augstumā, un pateica, ka viņš neredzēja nekādu Dievu vai eņģeļus. Cik aprobežots var kļūt cilvēks! Bet tad aizdomāties par tiem miljardiem un triljoniem gadu; bet paies tikai piecdesmit gadi; ko viņš izdarīja? Ielauzās Mūžībā.
E-30 Then this Russian said that's he was about a hundred and fifty, two hundred miles, up in the air, and said he never seen no God or Angels. How simple can man get? And then think of all them billions and trillions of years; and only fifty years from here, what did he do, broke into Eternity.
E-31 Viņi saka, ka tas astronauts, kurš tikko kā uzlidoja tur augšā, pabija tur tik un tik stundas, tik un tik reizes, septiņpadsmit reizes apkārt zemei, vai kā nu tur bija, sacīja, ka tas nemaz...ka tā nebija pat viena sekunde viņa dzīvē. Viņš virzījās līdz ar laiku. Tāpēc, saprotiet, tu ielauzies Mūžībā. Tā ir Dieva varenība.
E-31 They say this astronaut that just went up, was up so many hours, went so many, seventeen times around the world, or whatever it was, they said it never even... it wasn't one second in his life. He was traveling with the time. So, you see, you break into Eternity. That's the greatness of God.
E-32 Mūsu prāts nespēj izprast, cik Viņš ir liels. Un tomēr, kad Viņš grasās Sevi atklāt, Viņš padara to tik vienkāršu, izmanto parastas lietas, lai to izdarītu; tā ir vienkāršība.
E-32 Our minds cannot fathom how great He is. And yet when He gets ready to reveal Himself, He makes it so simple, takes the simple things to do it, the simplicity of it.
E-33 Dāvids, kurš izskatījās... No visiem septiņiem Isaja dēliem viņš bija pēdējais, kurš tika pievests pie pravieša. Nu, pat viņa tuvinieki droši vien pasmējās – viņi nevarēja iedomāties, ka mazais sārtvaidzis Dāvids, sakņupušais sārtvaidzis, ka tas ir tas vīrs, kas kļūs par Israēla ķēniņu. Varbūt to cilvēku acīs viņš neizskatījās kā ķēniņš, taču Dieva acīs viņš noteikti tāds izskatījās, jo viņi... Viņš tik un tā svaidīja viņu par ķēniņu. Redziet, Viņš paņēma parastu cilvēku no Dāvida...tas ir, no Isaja ģimenes, lai padarītu par ķēniņu. Kaut ko, ko šī pasaule bija noraidījusi, tas...viņš bija noraidīts, aizsūtīts ganīt aitas. Viņš izveda savu pirmo dēlu – lielu, stipru, staltu vīrieti, tāds droši vien varētu stāvēt izslējies un izskatīties kā Israēla ķēniņš, un tieši viņš, kā viņi domāja, labi izskatīsies ar kroni galvā, tieši viņš nēsās ķēniņa drēbes un mācēs turēt zizli, un kas nu vēl ir jādara ķēniņam. Cilvēku acīs viņš izskatījās labs.
E-33 David, he seemed to be the--the... All Jesse's seven sons, he was the last one to be brought before the prophet. Why, even his own folks could have laughed, they couldn't imagine a little ruddy-looking David, a little stoop-shouldered, ruddy-looking man to be the man that would be the king of Israel. He might not have looked like a king to those people, but he sure must have looked like it to God, 'cause they... He anointed him king, anyhow. See, He took the simple of David's family, or Jesse's family, to--to make kings. Something that the world had turned down, the... he had turned, sent him back to take care of the sheep. He brought forth his--forth his first son, a great strong stately-looking man, probably could stand erect and look like a king of Israel, and that's the one they thought would look good with a crown on his head, that's the one with the... wear the--the kingly garment and could pack the staff, and whatever must be done to a king. He--he looked good to the eyes of the people. [I Samuel 17:42]
E-34 Taču tas pravietis ar svaidāmo eļļu rokās sacīja: “Vai tev nav vēl kāda?” Un tas veda viņus klāt vienu pēc otra, līdz visbeidzot viņš pateica: “Vai tev nav vēl kāda?”
E-34 But the prophet, with the anointing oil in his hand, said, "Haven't you got another one?" And he brought them, one by one, until finally he said, "Haven't you got another one?" [I Samuel 16:11]
E-35 Tas sacīja: “Man ir vēl viens, bet no viņa, visticamāk, nekas neiznāks. Viņš ir tāds izkaltis puišelis, viņš mums tur gana aitas.”
E-35 He said, "I've got one, but perhaps he wouldn't be nothing. He's just a little dried up sort of a fellow, we got him out there herding sheep." [I Samuel 16:11]
E-36 Viņš sacīja: “Ej, atved viņu.” Un, tikko kā svaidītais pravietis viņu ieraudzīja, viņš metās viņam pretim un izlēja uz viņa galvas eļļu. Sacīja: “Tieši viņu ir izvēlējies Dievs.” Saprotat? Redziet, ne vienmēr tas ir pasaules spožums. Tā ir Dieva izvēle.
E-36 He said, "Go get him." And as soon as he fell in the eyes of the anointed prophet, he poured the oil upon his head--head, and run to meet him. Said, "This is the one God chose." See? See, it's not tinsel always, of the world. It's God's choosing. [I Samuel 16:11, 13]
E-37 Un caur žēlastību Viņš izvēlējās mūs, tāpēc mēs esam pateicīgi par to šajā rītā. Un tam nav vajadzīga tā krāšņā pasaules ārišķība. Visnecilākais var būt Kristus kalps, ir vajadzīgs tāds, kurš gribēs.
E-37 And by grace He chose us, so we're grateful for that this morning. And it doesn't take those great tinsel things of the world. The humblest can be a servant of Christ, takes somebody who's willing.
E-38 Dievs svaidīja viņu, saprotiet, tam ir vajadzīgs kaut kas niecīgs. Un tā, kāpēc Viņš paņēma mazo Betlēmi? Šķita, ka būtu varējis atrast svarīgākas vietas, lai tur piedzimtu Ķēniņš, lielais ķēniņu Ķēniņš.
E-38 God anointed him, see, takes the little things. Now, why did He take little Bethlehem? Seemed like there would have been greater places that the King, great King of kings could been born.
E-39 Parasti, kad mēs gatavojamies kādam notikumam šeit uz zemes, mēs cenšamies to izdarīt ar visaugstāko, vislielāko krāšņumu, kādu vien varam iedomāties, mēs darām to vislielākajās vietās un iztērējam kaudzi naudas un izmeklētas lietas. Lūk, kā to darām mēs.
E-39 Usually when we fix up an event here on earth, we try to get it in the highest, most glittering thing that we can think of, we take it to the biggest places and spend the most money, and the most elaborate things. That's the way we do it.
E-40 Taču Dievs nedara to šādā veidā. Viņš paņem kaut ko, kas ir nekas, lai Viņš varētu parādīt Sevi varenu, lai varētu... Ja Viņš būtu paņēmis augsto priesteri vai kādu labi apmācītu cilvēku tajās dienās, kad Viņš pieaicināja apustuļus, ja Viņš būtu paņēmis ko tādu tā nezinošā, neizglītotā zvejnieka vietā, kurš pat savu parakstu uzrakstīt nemācēja, tad viņi varētu pateikt: Ak, nu, redzi, tava izglītība atmaksājās!” Taču Dievs paņēma cilvēku, kurš pat savu vārdu uzrakstīt nemācēja, lai Viņš varētu paņemt kaut ko, ko Viņš varēs turēt Savā rokā, to, no kura Viņš varēs kaut ko uztaisīt, lai parādītu, ka Viņš ir Dievs. Mēs nonākam līdz tam, ka saprotam, ka mēs esam nekas; tad tiekam Dieva rokās, un Viņš var veidot tevi un padarīt tādu, kādu tevi grib Viņš. Taču, kamēr vien mēs jūtam, ka mēs esam svarīgi, tikmēr tu nekur netiksi. Mēs pat nevaram tikt Dieva rokās, kamēr mēs neaptversim, ka mēs neesam kas svarīgs.
E-40 But God don't do it that way. He takes something that's nothing, so He can show Himself to be mighty, that He can. If He'd have took a high priest or a welE-trained man, in the days when He was calling the apostles, if He'd have took that instead of an ignorant, unlearned fisherman who couldn't even write his own name, they could have said, "Oh, that, see, your education pays off." But God took a man who couldn't even write his name, that He could take something He could get in His hand, something that He could make something out of, to show that He's God. We get to a place that we realize that we're nothing, then get in God's hands, and He can mold you and make you the way He wants you to be. But as long as we feel that we're important, then you'll never get nowhere. You can't even get in the hands of God until we realize that we're not important.
E-41 Viena no manām meitiņām nesen pajautāja man par svarīgumu. Es sacīju... Nu, runājot par vienu svarīgu cilvēku. Nu, tas bija prezidents, kurš tikko kā bija noslepkavots, un mūsu sirdis bija par to noskumušas. Un es sacīju: “Nu, viņš bija svarīgs cilvēks.” Tas tika visvisādi aprakstīts laikrakstos, un to nofilmēja televīzija, tā translācija valdībai izmaksāja miljardiem un miljardiem dolāru. Nu, ar to viss ir kārtībā, tā ir viņu darīšana. Taču es pateicu... Tas pentakostu sludinātājs tur Karolīnā, kur ienāca kāds cilvēks, piedzēries, ar ieroci, pasauca savu sievu un nošāva to cilvēku turpat aiz kanceles, pēc tam nošāva savu sievu un nošāvās pats; mazs raksts avīzes aizmugurē, apmēram šitik liels. Atļauj man tev pateikt, brāli, nav nozīmes, kas mēs tādi esam. “Vai tu gribi zināt, cik svarīga tu esi,” es pateicu savai meitiņai, “iebāz savu pirkstu spainī ar ūdeni un izvelc to, un pamēģini sameklēt to caurumu.” Mēs esam nekas. Ievērojams ir tikai Viens – tas ir Dievs. Mums noteikti ir jāatceras, tieši Viņš ir tas.
E-41 One of my little girls was asking the other day about importancy. I said... Well, talking about some important man. Well, it was the President that was just assassinated, and our hearts was grieved over it. And I said, "Well, he was an important man." The papers played it up, and the television shot it, billions and billions of dollars it cost the government to broadcast that. Which, that's all right, that's their business. But I said... This little Pentecostal preacher up there in Carolina, that a man walked in, a drunk with a shotgun, called for his wife and shot the man plumb out of the pulpit, then shot his wife, and shot himself, a little piece in the back of the paper about that big. Let me tell you, brother, no matter who we are, "You want to know how important you are," I said to my little girl, "stick your finger in a bucket of water and pull it out, and try to find the hole." We're nothing. There's only One important, that's God. We must remember, He's the One.
E-42 Šķita, ja viņi būtu gribējuši...ja cilvēks būtu ierīkojis Ķēniņa piedzimšanas vietu, tad tur bija daudz svarīgākas reliģiozās vietas un vēsturiskās vietas priekš Ķēniņa tās mazās Betlēmes vietā. Tādas vietas kā, piemēram, Šīlo. Šīlo ir tā vieta, kur sākumā atradās Dieva šķirsts, mēs zinām, kad mēs izskatījām to...kur tika pāriets pāri Jordānai, šajā Palestīnas pusē, un kur šķirsts tika nolikts tā sākotnējai pielūgsmes vietai. Vai arī Gilgala; Ciāna, Ciāna bija ievērojama vieta; tāpat arī Gilgala.
E-42 Looked like that if they wanted to... man had been fixing a place for the King to be born, there was more greater religious places and historical places for the King instead of this little Bethlehem. Places, for instance, like Shiloh. Shiloh was where the ark was pitched first, we know, as we come across where... come across the Jordan to this side in Palestine, and where the ark was set up for its first worship place. Or Gilgal; Zion, Zion a great place; Gilgal, also. [I Samuel 4:18], [II Samuel 19:40]
E-43 Vai arī lepnā, varenā galvaspilsēta Jeruzaleme, kur pulcējās visu organizāciju vadība, viņu galvenās pārvaldes; šķita, ka, ja viņiem būtu vajadzīga kāda vieta, vēsturiska vieta vai arī ārkārtīgi izcila vieta, viņi ierīkotu vietu tur Jeruzalemē, lai Ķēniņš piedzimtu tur. Tieši tur atradās viņu reliģijas galvenās pārvaldes, uz kurieni atnāktu tas Ķēniņš. Lai Viņš atnāktu pārstāvēt viņu reliģiju. Un Viņš... Bet, kad Viņš atnāca, tā vietā, lai Viņam tiktu iekārtota vieta Jeruzalemē vai kādā no tām īpašajām vēsturiskajām vietām, Viņš piedzima Betlēmē, vismazākajā no visām pilsētām. “Vai tu neesi mazākā no visiem Jūdejas valdniekiem? Taču no tevis celsies Valdnieks, kurš valdīs pār Manu tautu.” Un tā lielā, lepnā Jeruzaleme un visas pārējās pilsētas tika noraidītas.
E-43 Or the proud great capitol, of Jerusalem, where the heads of all the organizations gathered at, their headquarters, looked like they'd have fixed a place up there at Jerusalem for the great King to be born, if they wanted a place, a historical place or a grand outstanding place. That's where the religious headquarters was, of their religion to which the King came to. He came to represent their religion. And He... and when He did, instead of them fixing Him a place at Jerusalem or one of those great historical spots, He was borned in Bethlehem, the smallest of all the cities. "Art thou not least among the princes of Judaea? But out of thee shall come a--a Governor that shall rule My people." And this great proud Jerusalem and all the other cities was rejected. [Micah 5:2]
E-44 Vai arī viņi varbūt būtu varējuši izvēlēties kādu no tām patvēruma vietām, tādu varenu vietu kā Hebronu, Kadešu vai Ramotu Gileādā, kādu no tām lielajām patvēruma pilsētām, jo Viņam bija jākļūst par mūsu Patvērumu. Ja mēs mēģinātu izprātot to savā prātā, mēs droši vien izvēlētos, sacītu: “Nu, ja atnāks tas varenais Ķēniņš, kurš būs mūsu Patvērums, tad Viņam būtu jāpiedzimst kādā no tām varenajām vietām, kas stāsta par patvērumu, piemēram, Ramotā Gileādā vai Kadešā, vai kādā no tām.” Mēs savā prātā mēģinātu to iztēloties tādā veidā.
E-44 Or maybe they could took some of the places of refuge, the great place like Hebron, Kadesh, or Ramoth-gilead, one of those great refuge cities, because He was to be our Refuge. If we would try to fix in our own mind, we might have took, say, "Well, now, if this great King's coming, which will be our Refuge, He should be born in one of these great memorial places of a refuge, like Ramoth-Gilead, or Kadesh, or one of those." We would have tried to fix it like that in our minds.
E-45 Taču, redziet, Dievs darbojas citādākā veidā. Viņš zina, kā to izdarīt pareizi. Un tagad, ar Dieva domām un ar Dieva palīdzību, mēs mēģināsim pateikt, kāpēc tas notika, jo Dieva varenajā programmā viss darbojas pilnīgi pareizi. Un es gribu, lai jūs, ļautiņi šeit Fīniksā un apkārtnē, pacenstos to saprast, ka... Atcerieties, Dievs zina, ko Viņš dara. Saprotat? Un Viņš īsteno visu caur kaut ko vienkāršu. Jo, ja Viņš darītu to caur kaut ko ārkārtīgi izcilu, tad... Dievs nekad nedarbojas tādā veidā, visā Bībeles vēsturē Viņš nekad tā nav darījis. Dievs nekad nav tā darbojies, nekādos laikos nav ņēmis kādu cilvēku grupu kaut kā izdarīšanai. Dievs paņem indivīdu. Tas esi tieši tu, tu, viens cilvēks. Un Dievs nekad nemaina Savu programmu. Jo Viņa sākotnējā programma...Viņam vienmēr ir jāturas pie tās programmas.
E-45 But, you see, God has other ways of doing things. He knows how to do things right. And now by the mind of God and the help of God, we'll try to say why that this happened, because everything works just exactly right in God's great program. And I want you people here at Phoenix, and around, to--to--to try to get This. That remember, that God knows what He's doing. See? And He takes simple means to do it by. Because, if He does something by some great outstanding something, then... God never does do things like that, He never did in all the history of the Bible. God never did deal, never did in any time, take any group of people to do anything. God takes an individual. You're the one, you, one person. And God never changes His program. Because, His first program, He must always remain with that program.
E-46 Noasa dienās Viņam bija viens cilvēks, Noass. Tais dienās, kad Viņš izveda Israēlu, Viņam bija viens cilvēks, tas bija Mozus. Mēs zinām, ka Datans un daudzi citi mēģināja iedomāties, nu, ka viņiem ir “tāda pati vara” un tā tālāk. Jūs zināt, kas ar viņiem notika. Tā Kunga atnākšanas dienās, Jāņa Kristītāja dienās un citos laikos Viņam ir bijis viens cilvēks, ar kuru Viņš darbojās. Un šodien Viņš darbojas ar mums kā ar indivīdiem, nevis kā ar grupu. Ar vienu cilvēku! Tas ir atkarīgs no jums un no manis, kādi mēs stāvam Dieva priekšā. Jo Viņš darbojas ar jums un ar mani kā ar indivīdiem, nevis kā ar grupu, kurā mēs atrodamies, un nevis kā ar konfesionālo draudzi, pie kuras mēs piederam, bet gan ar mani un ar jums kā ar indivīdiem.
E-46 In the days of Noah, He had one man, Noah. The days that He brought Israel out, He had one man, that was Moses. We know Dathan and many of the others tried to think, well, they "had the same authority" and so forth. You know what happened to them. The days of the coming of the Lord, the days of John the Baptist, and the different ones, He has one individual He works with. And He deals with us today as one individual, not as a group. One person! It's going to be up to you and I, of how we stand before God. Because, He's dealing with you and I as individuals, not as a group that we're in, and not as the denomination church we belong to, but as you and I as individuals.
E-47 Un tā, Jozua, dalīdams zemi, bija iedevis šo nelielo gabaliņu Jūdam. Daudzi no jums... Man šeit ir pierakstītas dažas vietas, kur tas atrodas, taču mēs visi to zinām, kur tas atrodas tajā stūrī. Un tas bija vienkārši neliels zemes gabals, kuru bija iedevis Jozua, dalīdams zemi, bija iedevis to Jūdas ciltij.
E-47 Now, Joshua, in dividing up the land, give this little spot to Judah. Many of you, I--I got some places here jotted down to where it sets at, but we're all aware of that, where it sets up in the corner. And it was just a little place that they give it, Joshua, in dividing the land, give that to the tribe of Judah.
E-48 Un tā, kad Israēls šķērsoja Jordānas upi... (lūk, pacentieties tagad to uztvert) ...kad Israēls bija pārgājis pāri un iegājis tai zemē, apsolītajā zemē, tur bija viena sieviete no pagāniem, kuru mēs pazīstam kā netikli Rahābu. Un viņa paprasīja žēlastību, un viņa saņēma žēlastību, viņa saņēma žēlastību, kamēr vien viņa palika zem tās sarkanās virves. Un tas bija vienīgais veids, kā viņa varēja saņemt žēlastību. Tā bija zīme, zīme, kas tika viņai iedota.
E-48 And now when Israel come over the river of Jordan, now try to catch this, when Israel crossed over into the land, the promised land, there was a Gentile woman that we know as Rahab the harlot. And she asked for mercy, and she received mercy, she received mercy as long as she stayed under that scarlet cord. And that's the only way she could have mercy. It was a sign, a token that was given her. [Joshua 6:25], [Joshua 2:21-24]
E-49 Mums šodien arī ir zīme, un mēs esam drošībā, kamēr vien mēs paliekam zem mūsu sarkanās virves – zem Jēzus Kristus Asinīm. Kā indivīds, nevis kā grupa, atsevišķs cilvēks, ikvienam no mums ir jāpaliek zem tās Jēzus Kristus Asiņu sarkanās virves.
E-49 We have a Token today, also, and we're safe as long as we stay under our scarlet cord, the Blood of Jesus Christ. As an individual, not a group, an individual, we each must stay under that scarlet cord of the Blood of Jesus Christ.
E-50 Un toreiz šī Rahāba, pēc tam, kad viņas dzīvība tika saudzēta, viņa atveda visus savus piederīgos; visi, kas atradās zem tās virves, tika izglābti. Tieši tāpat kā Dievs izdarīja Ēģiptē, kad izglābās visi, kas atradās zem asinīm. Visi, kas atradās zem tās sarkanās virves, izglābās. Visi, kas atrodas zem Jēzus Asinīm, ir izglābti; visi, kas neatrodas zem Tām, ir pazuduši un ir gatavi iznīcināšanai. Un šobrīd mēs redzam, ka darot to... Turklāt vēsturē mēs ieraugām, ka viņa iemīlējās kaut kādā ģenerālī (šobrīd es neatceros viņa vārdu) no Israēla armijas. Un galu galā viņa apprecējās ar to cilvēku. Un viņi apmetās šeit tajā...netālu no šīs vietas, un viņas dēls Salmons bija tas, kurš nodibināja Betlēmi. Redziet, jau no paša sākuma ar to ir saistīti pagāni – pagāne, netikle Rahāba.
E-50 And then this Rahab, after she was spared, she got all of her people in, everything that was under the cord was--was saved. Just like when God in Egypt, when all was under the blood was saved. All was under the scarlet cord was saved. All under the Blood of Jesus is saved, all out from under It is lost and is ready for destruction. And we find out now, in doing this... Then we understand by history that she courted some general, I don't know his name right now, in Israel's army. And she finally married this man. And they settled up here in this, near this little place, and her son, Salmon, was the one who founded Bethlehem. See, a Gentile is connected with it to begin with, a Gentile, Rahab the harlot. [Joshua 2:13-18]
E-51 Un tā, mēs redzam, ka Salmons nodibināja šo nelielo pilsētiņu Betlēmi. Un viņš dzemdēja Boāsu. Bet Boāss bija tas, kurš apprecēja Ruti, vēl vienu pagāni. Un te mēs izskatām šos radurakstus. Rute, viņa kļuva...viņa bija moābiete, un viņa apprecējās ar Boāsu un atnāca uz to pilsētiņu tieši miežu sezonā. Ak, ja vien šorīt mums būtu tam laiks, tad tā visa dēļ es būtu parādā sievai jau sešas kleitas! Ja vien mēs apstātos pie šīs tēmas!
E-51 Now, we find out that Salmon founded this little city of Bethlehem. And he begot Boaz. And Boaz was the one who married Ruth, another Gentile. And we're following this lineage now. Ruth, she got, she was a Moabite, and she married Boaz, and came into this little city just in barley season. Oh, if we had the time this morning, till, on that, I'd owe my wife six dresses, afterwards. But how to dwell on that subject! [Ruth 4:20-22], [Matthew 1:4-5], [Luke 3:32]
E-52 Naomija simbolizēja ortodoksālo draudzi, viņa bija aizgājusi bada dēļ, devās uz Moāba zemi; līdzīgi izkaisītajam Israēlam, starp visām tautām. Un tad, kad viņa atgriezās, viņa atveda Ruti, moābieti, un viņa atgriezās tieši miežu sezonā, tieši pirmo miežu novākšanas laikā. Tas ir tas, ka pagānu draudze atnāk pie Dieva atkal tieši miežu novākšanas sezonā. Kāda tā ir brīnišķīga aina! Un pēc tam viņa un Boāss apprecējās, un tur piedzima viņu slavenais dēls Obeds. Bet pēc tam piedzima arī viņa dēls, ievērojamais dēls Isajs, kas cēlās no Obeda. Tur viņš dzemdināja arī savu dēlu Dāvidu, parādījās ķēniņš Dāvids.
E-52 Naomi, representing the orthodox church, was went away on the account of a famine, went over into the land of Moab; like the scattering of Israel, all out among the nations. And then as she came back, she brought back Ruth, the Moabite, and she returned just in barley season, just the gathering in of the first barley. That is that the Gentile Church coming to God just at barley season again. What a beautiful picture there. And then she and Boaz being married, and their famous son, Obed, was begotten there, and also born. And then his son, great son, Jesse, came from Obed. There also he begat David, his son, the king David come out.
E-53 Tagad paskatieties, kā tas virzās no netikles Rahābas, no viņas dēla, kas to dibināja. No tā atnāca Boāss, kurš ieveda vēl vienu pagāni. Un pēc tam no Boāsa atnāca Isajs. Un, lūk, Isajs...no Isaja piedzima Dāvids. Un Dāvidu tieši šeit, šajā mazajā Betlēmē, Dieva pravietis svaidīja par Israēla ķēniņu. Visas šīs garīgās lietas, kas ir apslēptas no pasaules acīm, notika šeit, šajā nelielajā Betlēmes pilsētiņā. Saprotiet, tieši šādi dara Dievs.
E-53 Look at this coming up now. From Rahab the harlot, her son, founding it. From that come--from that come Boaz, which brought in another Gentile. And then from Boaz come Jesse. And here Jesse, to Jesse was born David. And David, right here at this same little Bethlehem, was anointed by the prophet of God, to be the king of Israel. All these spiritual things hid from the eyes of the world, was happening here in this little city of Bethlehem. See, that's the way God does.
E-54 Un tā, es ticu, ka Svētais Gars tagad būs klātesošs, lai dāvātu jums pareizu saprašanu, ka Dievs nedarbojas caur tām varenajām lietām. Tas notiek caur Garu. “Ne ar spēku, ne ar varu, bet ar Manu Garu,” saka Tas Kungs. Saprotat? Dievs darbojas Garā cilvēku vidū. Redziet, šis varenais fons, Viņš varēja atnākt tikai uz to pilsētu. Tā bija vienīgā vieta, kur Viņš būtu varējis piedzimt. Dievs virzās pa to pašu Savu līniju. Dievs tā dara vienmēr. Dievs iet pa Sava Vārda līniju. Viņš it nekādā veidā nevar atkāpties no Sava Vārda un būt Dievs. Viņam noteikti ir jāpaliek ar Vārdu. Viņš nekad nevar To atstāt. Šodien mūsu tradīcijas un viss pārējais aizved mūs no Vārda. Mums ir ticības mācības un pārējais, ko mēs injicējam Vārdā, kuras pilnībā visu piesārņo. Taču Dievs nekad neatstās šo Sava Vārda līniju. Viņa Vārds vienmēr ir patiess, jo Viņš ir Vārds. Dievs un Viņa Vārds ir viens un tas pats.
E-54 Now, I trust that the Holy Spirit will be present now to give you correct understanding, that God doesn't work out in these big things. It's by the Spirit. "Not by power, not by might, but by My Spirit," saith the Lord. See? God working in the Spirit among the people. See, these great backgrounds, He could only come to this city. That's the only place He could be born. God following His same line. God always does that. God follows the--the line of His Word. He cannot go back on His Word, by no means, and then remain God. He's got to stay with the Word. He can never leave That. Today, our traditions and so forth take us from the Word. We have creeds and things we inject into the Word, which pollutes the whole thing. But God can never leave the line of His Word. His Word is true, always, because He is the Word. God and His Word is the same. [Zechariah 4:6]
E-55 Un tā, mēs šeit redzam, ka tā mazā Betlēme, kaut arī tā bija nenozīmīga, maziņa pilsētiņa, ne pārāk ievērojama ārējai pasaulei, tikai mazākā no pilsētām, neviens nepievērsa tai nekādu uzmanību. Un tomēr Dieva nodomā bija tas, ka tieši tur notiks visi tie notikumi. Lūk, garīgais prāts to uztvers, jo pravietis šeit sacīja, saprotiet, pravietis sacīja: “Tu, Bētleme, Jūdas zemē, vai tu neesi mazākā starp valdniekiem? Bet no tevis nāks Valdnieks, kas valdīs Manu Israēla tautu.” Pravietis, pravieša prāts bija to ieraudzījis.
E-55 Now, we see here how that this little Bethlehem, yet being unnoticed, a little place not noticed too much to the outside world, just a smallest of the cities, nobody paid any attention to it. But yet God had in His purpose that that there's where all these things would happen. Now, the spiritual mind would pick that up, because the prophet said here, you see, the prophet said, "Thou Bethlehem of Judea, art thou not the least among the princes? But out of thee shall come a Governor that shall rule My people Israel." The prophet, the mind of the prophet found it. [Micah 5:2]
E-56 Pavērojiet tos garīgos... Svētais Gars šodien vada tās lietas. Nav nekādas nozīmes, ko saka šī pasaule visā savā ārišķīgajā spožumā. Vērojiet Svēto Garu Vārdā, lūk, kur tas notiek.
E-56 Watch those spiritual, Holy Spirit today leading those things. Don't make any difference what the world says in all of its tinsel. Watch the Holy Spirit in the Word, there's where it come.
E-57 Kā tad ar to, ka Ījabs nomira un norādīja savu apglabāšanas vietu? Atnāca Ābrahāms, Ābrahāms nopirka zemes gabalu, lai apglabātu savu sievu Sāru. Un Ābrahāms, kad viņš nomira, gribēja tikt apglabāts kopā ar Sāru. Ābrahāms dzemdināja Īzaku. Īzaks, kad viņš mira, gribēja būt apglabāts kopā ar Ābrahāmu. Īzaks dzemdināja Jēkabu. Jēkabs nomira tur pašā Ēģiptē, taču viņš lika Jāzepam (savam dēlam, pravietim) zvērēt pie sevis, ar viņa roku uz sava klibā gurna, ka viņš neapglabās viņu tur Ēģiptē. Kāpēc? Sacīja: “Aiznesiet mani uz to zemi, un lai mani apglabā tur.” Un Jāzeps, kad viņš nomira tur Ēģiptē, viņš atgādināja par aiziešanu, ka Israēls saskaņā ar pravietojumu izies, taču sacīja: “Aiznesiet prom manus kaulus no šīs zemes.” Kāpēc? Viņi zināja, ka augšāmcelšanās pirmaji parādīsies tajā zemē, jo Ījabs bija pateicis: “Es zinu, ka mans Izpircējs ir dzīvs, un pēdējās dienās Viņš nostāsies uz zemes; un kaut arī zemādas tārpi iznīcinās šo ķermeni, es tomēr ieraudzīšu Dievu pats savā miesā.”
E-57 How about when Job died and specified his burial place? Along came Abraham, Abraham bought the parcel of ground to bury his wife, Sarah. And Abraham, when he died, wanted to be buried with Sarah. Abraham begot Isaac. Isaac, when he died, wanted to be buried with Abraham. Isaac begot Jacob. Jacob died, plumb down in Egypt, but he made Joseph (his prophet son) sware by him, with his hand on his limping hip, that he would not bury him down in Egypt. Why? Said, "Take me up into the land and there let him be buried." And Joseph, when he died down in Egypt, made mention of the departing, and Israel going out according to the prophecy, but said, "Take my bones out of this land." Why? They knew the firstfruits of the resurrection was coming up from that land, because Job said, "I know my Redeemer liveth, and at the last days He'll stand upon the earth; and though the skin worms destroys this body, yet in my flesh shall I see God." [Genesis 50:25], [Job 19:25-26]
E-58 Viņi zināja, ka augšāmcelšanās pirmaji būs apsolītajā zemē, nevis Ēģiptē. Viņi bija garīgi, viņi bija pravieši. Un, kad nomira Jēzus, tajā Lielajā piektdienā un augšāmcēlās Lieldienu rītā, nākamās svētdienas rītā, Bībelē ir teikts, ka: “Daudzi svētie, kas gulēja zemes pīšļos, augšāmcēlās un iznāca no kapiem, ienāca pilsētā, aizgāja kopā ar Viņu godībā.” Kāpēc? Tie bija tie pravieši, kuri precīzi zināja, kur ir jātiek apglabātam – tajā vietā un tajā laikā. Tas bija apslēpts gudro acīm. Bet tie zināja, kas un kā, viņi skatījās Gara virzienā. Augšāmcelšanas pirmajiem bija jāparādās Palestīnā, nevis Ēģiptē.
E-58 They knew that firstfruits of resurrection was coming out of the promised land, not Egypt. They were spiritual, they were prophets. And when Jesus died, on--on Good Friday, and raised up on Easter morning, the following Sunday morning, the Bible said that, "Many of the saints that slept in the dust of the earth, raised up and come out of the graves, went into the city, went on into Glory with Him." Why? It was them prophets that knowed exactly where to be buried, at the place and at the time. It was hid from the eyes of the wise. But they knew what--what, they looked at the Spirit side. The--the firstfruits of the resurrection was to come out of Palestine, not out of Egypt. [Matthew 27:52, 53]
E-59 Tieši tā ir šodien, draugi. Tik daudzi cilvēki turas pie šīs pasaules lietām vai pie kādas varenas sistēmas, vai vēl kaut kā. Apglabājiet mani Jēzū, jo tos, kuri ir Kristū, Dievs paņems pie Sevis tajā augšāmcelšanā. Un mani neuztrauc, ko pateiks šī pasaule, cik ļoti viņi centīsies visu izskaistināt. Tieši Kristū, tos, kuri ir Kristū, Dievs paņems pie Sevis. Garīgs prāts uztver tās garīgās lietas.
E-59 So is it today, friends. So many people hold onto things of the world, or some great system or something. Bury me in Jesus, for those that are in Christ will God bring with Him in that resurrection. And I don't care what the world's got to say, how much they try to tinselize things. It's in Christ, those that are in Christ that God will bring with Him. The spiritual mind catches those spiritual things.
E-60 Pravietis šeit pateica: “Mazā Betlēme, vai tu neesi vismazākā starp visiem Jūdas valdniekiem? Bet no tevis nāks tas Valdnieks,” nevis no tās lielās, uzpūtīgās galvaspilsētas, nevis no kādas vēsturiskas draudzes pamatiem vai kaut kā tāda, no kurienes sāka metodisti, baptisti, prezbiterieši, pentakosti un kas nu vēl. “Bet no vismazākās no tām, no mazas, nenozīmīgas pilsētas Es darīšu redzamu to vietu...Manu tautas Valdnieku.”
E-60 Here the prophet said, "Little Bethlehem, art thou not the least among all the princes of Judah? But out of thee shall come this Governor," not out of the big self-styled capitol, not out of some historical church grounds or something, where the Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, or whatmore started. "But out of the least of these, out of a little insignificant place will I bring forth this place, My Ruler of the people." [Micah 5:2], [Matthew 2:6]
E-61 Taču šodien mēs gribam sacīt: “Mūsu tēvi darīja to, un mūsu tēvi darīja šito.” Saprotiet, Dievs ignorē pilnīgi visu to. Dievs dara to, ko Viņš grib. Pavērojiet Gara līniju, pavērojiet to, kā ir teikts Rakstos. Viņi to neizprata. Taču, saprotiet, Raksti ir tas, kas vienmēr ir pareizs. Dievam ir taisnība.
E-61 But today we want to say, "Our fathers did this, and our fathers did that." See, God ignores every bit of that. God does what He wants to. Watch the line of the Spirit, watch the way the--the Scripture reads. They were ignorant to that. But, you see, the Scripture is what's right. Always, God is right.
E-62 Tas varenais pravietis bija svaidījis Dāvidu par ķēniņu. Nav šaubu, ka Samuēls, tas varenais pravietis, zināja tos notikumus jau iepriekš. Un tur bija tas, ka viņa varenais apsolītais garīgais dzimums...jo Dievs bija zvērējis, ka Viņš uzcels Kristu, lai tas sēstos Dāvida tronī. Tādā gadījumā, kur gan vēl būtu varējis piedzimt Kristus? Šeit piedzima viņa tēvs, viņa vectēvs, viņa vecvectēvs un tālāk pagātnē, vēl vec-vec-vec-vec... Redziet, bija ienākuši viņa ļaudis no pagānu radurakstiem. Un te Bībelē ir teikts, ka “pagāni paļausies uz Viņa Vārdu.”
E-62 David was anointed by this great prophet, to be king. No doubt that Samuel, this great prophet, knew these things beforehand. And it was there that his great promised spiritual seed... for God swore by an oath, that He would raise up Christ to sit on the throne of David. Then where else could Christ be born? Here's His father born, His grandfather, His great-grandfather, great-great-great-great- great- on back. See, His people in the line of the Gentiles brought in. And now the Bible said that, "In His Name will the Gentiles trust." [Acts 2:30]
E-63 Saprotiet, tam visam ir jātiek ieviestam, lai jūs varētu to ieraudzīt. Mēs gribētu nedaudz pie tā apstāties un pārdomāt to, un parādīt jums, kāpēc tie bija pagāni, taču esmu pārliecināts, ka garīgais prāts to tagad uzreiz uztvers, jo tās bija mātes, nevis tēvi. Lūk, jo tā bija sieviete, Līgava. Pagāni izveidos...Līgava tiks izveidota no pagāniem. Pagāni: “Viņš paņems ļaudis no pagāniem Sava Vārda dēļ.” Tas ir Viņa Vārds. Viņš paņēma sievu, saprotiet, no pagāniem. Un tieši tā tam bija jābūt, ienāca sieviete, draudze, un viņa... Viņas bija no pagāniem, tās vecāsmātes tajos pēcnācēju radurakstos.
E-63 See, it all has to be brought in so you can see it. We'd like to stay there for a while and dwell on that, and show you why the Gentiles, but I'm sure the spiritual mind will catch this right away now; because, being the mothers, and not the father. Now, 'cause it--it was a woman, the Bride. The Gentile will be made up, the Bride, will be made up of Gentiles. The Gentile, "He'll take a people out of the Gentiles for His Name's sake." That's His Name. He took a wife, see, out of the Gentiles. And that's how it had to be, woman come in, church, and she. They were Gentiles, the grandmothers back in the line of the seed. [I Samuel 12:22]
E-64 Lūk, tieši tā, kā Īzaks bija tajos sēklas radurakstos no otras puses. Lūk, pievērsiet uzmanību šim: vēl mēs ieraugām, ka Dāvidam bija apsolījums par dēlu. Un tā, mēs ieraugām, kā tas atkal vienlaicīgi stāsta arī par Israēlu. Kad Israēlam...tas ir, Ābrahāmam bija apsolīts, ka viņa dzimums, kāds tas būs, ka no viņa pēcnācēja atnāks tas varenais Glābējs, bet viņš būs daudzu tautu tēvs. Protams, viņa dabiskais dzimums bija Īzaks, un tas cieta neveiksmi. Bet viņa garīgais Dzimums (caur to ticību, kas viņam bija), atnāca Kristus, kurš ieveda visas tautas.
E-64 Now, just as Isaac was in the line of the seed otherwise. Now notice this, we find out then that David had this promise of a son. Now, we notice how that parallels again with Israel. When Israel... Or Abraham was promised that his seed, what it would be, that out of his seed would come this great Saviour, and he'd be father of the nations. His natural seed, of course, was Isaac, and it failed. But his spiritual Seed, by the faith that he had, come Christ, which brought in all of the nations.
E-65 Nu, šeit atkal ir redzama paralēle tam pašam. Dāvida dabiskais dzimums bija Salamans, un viņš atkrita, tieši tāpat kā citi Ābrahāma pēcnācēji. Viņi atkrita. Tāpat atkrita arī Salamans. Viņam bija pārāk daudzas sievietes, un pēkšņi viņas aizveda viņa sirdi prom no Dieva. Un tas, kā viņš virzījās un atkrita, viņš šādi nomira, atkritis. Tieši tāpat nomira Israēls, atkritis.
E-65 Well, now the same thing is paralleled here again. David's natural seed was Solomon, and it backslid just like the other seed of Abraham did. It backslid. So did Solomon backslide. He got too many women and, the first thing you know, they led his heart away from God. And the way he went and backslid, died that way, backslid. Israel died in the same way, backslid.
E-66 Taču mēs redzam, ka tas garīgais Dzimums, kas bija apsolīts caur dabisko dzimumu, caur to cilvēku radurakstiem, kas atnāca caur Ābrahāmu, taču kā... Ķēnišķīgums atnāca caur Dāvida garīgo apsolījumu. Un Dāvids bija dzimis Betlēmē. Un viņš tika svaidīts Betlēmē. Un vēl mēs redzam, ka viņa īstenais Ķēnišķīgais Dzimums, viņa troņa Mantinieks, piedzima tajā pat pilsētā, mazajā Betlēmē. “Tu esi vismazākā starp visiem Jūdas valdniekiem, taču no tevis celsies Valdnieks, kas valdīs pār Manu tautu.”
E-66 But we find out that this spiritual Seed, which was promised by the natural seed as a lineage of people coming through Abraham, but as the kingship come through the spiritual promise of David. And David was born in Bethlehem. And he was anointed in Bethlehem. And we find out then that when his real Royal Seed, Heir to his throne was born, in this same city, little Bethlehem. "Thou art least amongst all the princes of Judah, but out of thee shall come a Governor that shall rule My people." [Micah 5:2], [Matthew 2:6]
E-67 Tajā nelielajā pilsētiņā, nelielā stallī, pilsētas stallī tur, pie kraujas, tajā kraujā bija ala, un no turienes, no tās maziņajām durtiņām iznāca Pasaules Valdnieks – dzimis stallī, nelielā kastītē ar salmiem, kas bija kaut kur nolikta, tur stallī bija kaudzē sakrauti kūtsmēsli un tā tālāk, taču no turienes iznāca tas varenais Valdnieks, sievas Dzimums, no turienes iznāca pasaules Glābējs, no turienes iznāca pats Jehova cilvēka veidolā, iznāca no tās nelielā, necilā staļļa Betlēmē. Nevis kādā ķēniņa pilī, dzimis karaliskā ģimenē; taču Viņš parādījās no tās necilās vietas, pie kūtsmēslu kaudzes, un bija ietīts autiņos. Un tradīcija stāsta, ka tie tika notīti no vērša jūga, kas tika izmantots aršanai.
E-67 In this little town, little stable, city stable down on the side of the bluff, was a cave back in the bluff, and out of there came forth through its little doors, the Prince of Peace, born in a stable, in a--a little box of--of straw sitting somewhere, manure piled up in the barns, and so forth, but out of there came that great Prince, the Seed of the woman, out of there came the Saviour of the world, out of there came Jehovah Himself, in a form of a man, came out of that little humble stable in Bethlehem. Not in some king's palace, born in royalty; but there He came from that humble place, to a manure stack down in there, and was wrapped in swaddling cloth. As tradition says, it was taken from the yoke of an ox where they had been plowing with it. [Luke 2:7, 12]
E-68 Nabadzīgi cilvēki! Jāzeps un Marija, viņi abi bija patiešām nabadzīgi, un tur nu viņi bija tajā nelielajā stallī. Cik pazemīgu Sevi padara Dievs! Bet mēs pēc tam cenšamies padarīt sevi par kaut ko lielu. Vai tad jūs neredzat, kā Dievs Sevi pazemo un paņem necilas lietas, lai Viņš varētu īstenot Savus varenos apsolījumus? Kā tas mazais Jehova gulēja tur silē, ietīts audeklā, kas bija paņemts no jūga, no jūga kakla vietas, kur bija atradies vērsis. Un tajā tika ietīts Miera Valdnieks! Ak Vai! Kas tad esam mēs! Ko mēs esam pelnījuši? Ja Dievs var Sevi šādi pazemot, vai tad mums nevajadzētu būt spējīgiem pazemoties, lai kļūtu par Viņa kalpu, ja jau tā darīja Viņš? Vai tiešām mēs nespējam aizmirst savus varenos titulus un šīs pasaules lietas, un aiziet no tā, un pazemoties Viņa priekšā šajos Ziemassvētkos? Un būt... Parādīt Viņam, cik augstu mēs vērtējam to piedzimšanu un to pazemību, pazemodami paši sevi un pieņemot Viņa Vārdu? Nav svarīgi, ko saka tradīcija, skaitās tikai Viņa Vārds. Tas ir tas, ko Viņš pieņems – Savu Vārdu un tikai To.
E-68 Poor people! Joseph and Mary, both real poor, and here they was in this little stable. How humble God makes Hisself! And then we try to make ourself something great. Can't you see how God humbles Himself and takes the things that's not, that He might bring to pass His great promises. How that little Jehovah laying in a manger, wrapped in the--the cloth taken off of the back of a yoke, the neck of a yoke where ox had been. And wrapped the Prince of Peace in it! My! Who are we then? What do we deserve? If God can humble Himself like that, oughtn't we to be able to humble ourself to become His servant, if He did things like that? Can't we forget our great dignities and things of this world, and pass from that, and humble ourselves before Him this Christmas? And be a... Show Him our appreciations of that birth and that humility, by humbling our ownselves and receiving His Word. No matter what the tradition says, it's His Word that counts. That's what He'll take, His Word, and That only. [Luke 2:7]
E-69 Un tā, mēs ieraugām, ka tajā nelielajā stallī, tieši tur pirmo reizi uz zemes tika nodziedāta pirmā Ziemassvētku dziesma, un to dziedāja eņģeļi. Aizdomājieties par to! Pirmā Ziemassvētku dziesma netika dziedāta tur pie Kajafas, ne arī kādā varenā, skaistā baznīcā, kur bija brīnišķīgs mācītājs, bet gan stallī Betlēmē, vismazākajā no tām visām. Taču pirmo Ziemassvētku dziesmu dziedāja eņģeliskas būtnes nelielajā Betlēmes pilsētiņā. Vai saprotat, ko es gribu pateikt?
E-69 Now we find out, this little stable, it was there that the first noel was ever sang on earth, and it was sang by Angels. Think of it! The first noel, not sung up there with Caiaphas, not down at some great fine church where a wonderful pastor was, but at a stable in Bethlehem, the least among all of them. But the first noel was sang by Angelic Beings in the little city of Bethlehem. See what I mean?
E-70 Nav nozīmes, cik nabadzīgs tu esi, cik mazs vai nenozīmīgs tu varbūt esi – Dievs var lietot tevi, ja tu tikai atļausi Viņam to darīt. Dievs grib tevi. Viņš negrib, lai tu...tev nav jāpieder kaut kādai ievērojamai biedrībai, kādam ievērojamam ordenim, kādai ievērojamai brālībai, lai kas tas arī nebūtu, Dievam tas neko nenozīmē. Dievs grib tevi! Un, ja tu esi...ja tu uzskati, ka tu esi ievērojams, tad izmet to sajūtu ārā no sevis. Tev tas ir jāizmet. Tu saki: “Nu, man ir tāds un tāds doktora grāds.” Tas vienkārši attālina tevi par tādu gabalu no Dieva. Aizmirsti to. Atgriezies pie Dieva. Atgriezies pie Gara pazemības un mīli Dievu, un pieņem Viņa Vārdu.
E-70 No matter how poor you are, how little or insignificant you--you might be, God can use you if you'll just let Him do so. God wants you. He don't want you to... you don't have to belong to some great society, some great order, some great brotherhood, or whatever it might be, that don't mean nothing to God. God wants you! And if you're... if you feel that you're great, get that feeling out of you. You got to get it out. You say, "Well, well, I have a Ph.D., LLD." That just takes you that much farther from God. Forget the thing. Come back to God. Come back to the humility of the Spirit, and love God and take His Word.
E-71 “Un, ja jūs paliksiet Manī un Mans Vārds paliks jūsos, tad prasiet, ko vien gribat, un jums tas tiks iedots.” Dievs to apsolīja. “Ja tu pateiksi šim kalnam: 'Kusties,' un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēsi, ka tevis teiktais notiks, tad tu saņemsi to, ko tu pateici.” “Kas Man tic, tos darbus, ko Es daru, arī Viņš darīs. Pat lielākus par šiem viņš darīs, jo Es aizeju pie Mana Tēva.” Kādi apsolījumi!
E-71 "And if ye abide in Me and My Word in you, then ask what you will, it'll be done for you." God promised that. "If you say to this mountain, 'Be moved,' and don't doubt in your heart, but believe that what you said will come to pass, you can have what you said." "He that believeth on Me, the works that I do shall he also. Even greater than this shall he do, for I go to My Father." What promises! [John 15:7], [Matthew 17:20], [Matthew 21:21], [Mark 11:23], [John 14:12]
E-72 Kaut kur kaut kas pietrūkst. Lūk, ko mēs mēģinām izdarīt – sagrozīt to un uztaisīt no tā kaut ko lielu, aplikt tam apkārt puķes un spīguļus, un mēs apgānām to tieši tāpat, kā tautas ir izdarījuši ar Ziemassvētkiem. Pareizi! Ja vien mēs varētu noraut tos spīguļus no tā visa un atgūt atpakaļ cilvēku sirdīs pazemību! Ja vien mēs varētu Ziemassvētkiem atgūt atpakaļ to pazemību, kādai tai būtu jābūt! Nevis tirdzniecības diena, ne gaismiņas un Santa Klausi! Bet atpakaļ pie radības Dieva pielūgsmes, kurš atnāca uz kūti un piedzima kā Bērns, Dievs kļuva par miesu un mājoja mūsu vidū! Ja vien mēs varētu atgriezties pie tā, aiziet no tiem spīguļiem un lielām lietām! Dievs vispār ar to nedarbojas.
E-72 There's something lacking somewhere. What we try to do is twist it up and make it some great something up there, put flower and tinsel on it, and we pollute it just like the nations has done Christmas. That's right! If we could get the tinsel off of the things, and the--the humility back in the human heart! If we could bring the humility back to Christmas of what it ought to be! Not a commercial day, not lights and Santa Claus'es! But back to worshipping the God of creation Who come in a stable and was borned a Baby, God made flesh and dwelt among us! If we could come back to that, get away from the tinsel and the big things. God don't even deal with it at all. [John 1:14]
E-73 Tu saki: “Nu, es piederu pie vislielākās organizācijas.” Tieši par tādu gabalu tas attālina tevi no Dieva. Tu saki: “Es daru to, šito.” Tas vienkārši tevi attālina par tādu gabalu no Dieva.
E-73 You say, "Well, I belong to the biggest organization." That takes you that much farther from God. You say, "I do this, that." That just takes you that much further.
E-74 Tev ir jāpazemojas, līdz tu to ieraudzīsi, līdz: “Ja jūs paliksiet Manī un Mani Vārdi paliks jūsos, tad prasiet, ko vien gribat.” Bet ko mēģinām darīt mēs? Tikko kā Dievs iedod mums nelielu svētību lietutiņu, mēs cenšamies to visu sagrozīt un dabūt svarīgus cilvēkus, kas uztaisīs lielus vārdus un pārspēs tos citus. Tas virzās uz šo pusi un uz to pusi, Dievs to visu atstāj. Lūk, kas mums ir vajadzīgs šodien – svaiga Svētā Gara izliešanās uz sirdīm, kuras ir pazemīgas. Mums ir vajadzīgi īsti Ziemassvētki, dzimšanas vieta. Ja vien tu varētu saprast, ka tu esi tikai kūts! Dievs nedevās uz Jeruzalemi, uz Šīlo vai Ramotu Gileādā, Viņš atnāca uz piemēslotu kūti. Kad tu atļauj Dievam, tu kļūsti...un apzinies sevi, ka tu esi ne vairāk kā smirdīga kūts... Taču tu ielūdz, atver savas durvis tai laikā, kad tās varenās vietas un viesnīcas Viņu noraida, tu atver savas sirds silītes durvis un atļauj Jehovam tajā ienākt, un pavēro, kas notiks, jo Viņš ir Vārds. Viņš pateica: “Ja jūs paliksiet Manī un Mans Vārds jūsos.” Viņš ir Vārds. Atļauj Viņam ienākt tevī, un pavēro, kas notiks. Tad prasi, ko vien vēlies, un tas tev tiks dots.
E-74 You've got to humble yourself until you see that, until, "If ye abide in Me and My Words abide in you, then ask what you will." What we try to do, as soon as God gives us a little shower of blessings, we try to twist it all up and get dignitaries in there that's going to make great big names and outdo the other one. This one starts this way and that way, God leaves the whole thing. What we need today is a fresh pouring out of the Holy Spirit upon hearts that's humble. We need a real Christmas, a birthplace. If you could realize that you're nothing but a stable! God didn't go to Jerusalem, to Shiloh, or Ramoth-Gilead, He come to a stable that was polluted. When you let God, you become... and realize in yourself that you're nothing but a stinking stable. But welcome, open your doors, when these great big places and inns are turning Him away, open your doors of the manger of your heart and let Jehovah come in to that, and watch what takes place, for He is the Word. He said, "If ye abide in Me, and My Word in you." He is the Word. Let Him come into you, and watch what takes place. Then ask what you will, and it'll be done for you. [John 15:7]
E-75 Jā, tieši tur eņģeli nodziedāja pirmo Ziemassvētku dziesmu, pirms daudziem gadiem. Un, kad viņš... [Kāds runā svešās mēlēs. Pārtraukums lentas ierakstā.-Tulk.] Un tagad mēs zinām, ka šim vēstījumam ir jābūt ļoti svarīgam, ja jau Dievs gribēja to pateikt, citādāk Viņš nebūtu pārtraucis svētrunu, lai ko tādu izdarītu. “Pazemojieties zem Dieva rokas,” lūk, kāds bija šis vēstījums, draugi.
E-75 Yes, it was there the first noel was sung by Angels, many years ago. And when He...
E-76 Un tā, mūsu Debesu Tēvs, mēs zinām, ka Tu esi visa gudrība un dari visu pilnīgi pareizi. Mēs lūdzam, lai tagad Tu dāvā, lai tas varētu būt vēstījums cilvēkiem, ka viņiem patiešām ir jāpazemojas, mums visiem, un jāatnāk zem varenā Dieva rokas. Mēs atdodam sevi Tev, Tēvs, lai Tu dāvātu to mums. Jēzus, Tava Dēla, Vārdā. Āmen.
E-76 [A brother speaks in another tongue. Someone gives an interpretation. Blank.spot.on.tape--Ed.]
And now we know the message must be very important, that God wanted to say that, or He wouldn't have broke in on a message to do something like that. "Humble yourselves under the hands of God," was the message of it, friends.
Now, our Heavenly Father, we know that Thou art all wisdom and does everything just right. We pray that You'll grant now that this might be a--a message to the people, that they truly must humble ourselves, all of us, and come under the hand of the mighty God. We commit ourselves to You, Father, that You'll grant this to us. In Jesus' Name, Thy Son. Amen.
E-77 Un tā, turpinot tālāk, es stāstīju par to, kad tika nodziedāta pirmā Ziemassvētku dziesma, to dziedāja eņģeļi mazajā Betlēmē. Tieši tur piedzima visi tie ievērojamie vīri. Tieši tur piedzima apsolījums par Ķēniņu. Apsolītais Ķēniņš atnāca līdz tam... Lūk, vārds... Un tā, lai to ātri izskatītu, lai es jūs pārāk ilgi neaizturētu. Apsolījums.... Tas vārds bija šāds, vārds “Betlēme”. Izskatīsim to. Es šeit izlaidu dažas piezīmes, lai ietaupītu laiku. Un tā, Betlēme. Vārds “b-e-t” nozīmē “māja”. “E-l” nozīmē “Dievs”, ebreju valodā. “E-l-h-e-m” nozīmē “maize”. Betlēme - “Dieva maizes nams”. Lūk, ko nozīmē šis vārds.
E-77 Now, to continue on, I was speaking of when the first noel was sang, was sang by Angels at little Bethlehem. There's where all these great men were born. There's where the promise of the King was born. The promised King came to that. Now, the word... to get quickly now, so I won't hold you too long. The--the promise, the word was this, the word "Bethlehem." Let's break it down. I skipped over a few notes here in order to take up the time. Now, Bethlehem. The word B-e-t-h means "house." E-l means "God," in Hebrew. E-E-h-e-m is "Bread." Bethlehem, "the house of God's Bread." That's what the word means.
E-78 Vārdiem, nosaukumiem, tiem ir nozīme. Daudzi cilvēki tam netic, taču tā ir patiesība. Ja jau vārdiem nav nekādas nozīmes, tad kāpēc Ābrama vārdam bija jāmainās uz “Ābrahāmu”? Kāpēc “Sārajai” bija jāmainās uz “Sāra”? Kāpēc “Saulam” bija jāmainās uz “Pāvils”? Kāpēc “Sīmanim” bija jāmainās uz “Pēteris”? Saprotiet, tiem visiem ir nozīme, visam ir nozīme.
E-78 Words, names, they have meanings. Many people don't believe that, but that's true. If names don't have some meaning, why did Abram's name have to be changed to Abraham? Why did Sarai have to be changed to Sarah? Why did Saul have to be changed to Paul? Why did Simon have to be changed to Peter? See, all these has meanings, everything has meanings.
E-79 Un vārds Betlēme nozīme “Dieva maizes nams”. Un tā, cik ļoti tas ir piemērots Jēzum, mūžīgās Dzīvības Maizei. Kristus ir Dzīvības Maize. Tam ticam mēs visi, vai ne? Cik piemērota tam bija Betlēme, pasaules maizes centrs, tas bija mūžīgās Dzīvības maizes centrs. Lūk, kāpēc tam Ķēniņam bija jāpiedzimst tur. Viņš pateica Jāņa Evaņģēlijā 6:35: “Es esmu Dzīvības Maize, kas ir nākusi no Dieva no debesīm. Jūsu tēvi ēda mannu tuksnesī un visi nomira. Taču šī Maize, ja cilvēks ēdīs šo Maizi, viņš dzīvos mūžīgi.” Tādējādi Jēzus ir Dzīvības Maize, tāpēc Dzīvības Maizei bija jānāk no Betlēmes. Viņš ir mūsu Dzīvības Maize mūsu ceļojumam, kā Israēlam. Dievs deva Israēlam maizi no debesīm viņu ceļojumam, kad viņi bija ceļā, no tās vietas, kur viņi atstāja Ēģipti, uz apsolīto zemi. Katru nakti no debesīm nonāca maize. Un Dievs deva mums Dzīvības Maizi mūsu ceļojumam, nākušu no Betlēmes, Dieva Maizes nama. Vai saprotat, kā tam bija jānotiek? Tam bija jānotiek tai vietā, kurai bija iedots vārds Betlēme, “Dieva Maizes nams”. Tādā gadījumā, kā gan Viņš būtu varējis piedzimt Jeruzalemē? Kā Viņš būtu varējis piedzimt Ramotā Gileādā? Saprotiet, Viņš atnāca uz turieni, kur atradās Viņa Vārds, “Dieva Maizes nams”.
E-79 And the name Bethlehem means "the house of God's Bread." Now, how fitting that is to Jesus, the Bread of Eternal Life. Christ is the Bread of Life. We all believe that, don't we? How fitting Bethlehem there, the bread center of the world, was the bread center of Eternal Life. That's why the King had to be born there. He said, in Saint John 6:35, "I am the Bread of Life that come from God out of Heaven. Your fathers did eat manna in the wilderness, and all dead. But this Bread, if a man eats this Bread, he shall live forever." Then, Jesus is the Bread of Life, so the Bread of Life had to come at Bethlehem. He is our Bread of Life for the journey, like Israel. God gave Israel bread out of the skies, for their journey, as they journeyed from where they left Egypt unto the promised land. Bread, nightly, rained down from the skies. And God gave us the Bread of Life for our journey, come at Bethlehem, God's house of Bread. See how it had to be? It must be where that name is called, Bethlehem, "the house of God's Bread." Then how could He be born in Jerusalem? How could He be born in Ramoth-Gilead? See, He come to where His Name was, "house of God's Bread." [John 6:35, 49, 50]
E-80 Ak, ievērojiet, katru nakti Israēls saņēma jaunu, svaigu maizi, kas nāca no debesīm, viņu ceļojumam. Kristus ir mūsu Dzīvība, Dzīvības Maize, un mēs ikdienas saņemam svaigumu no Kristus, no debesīm, Svēto Garu, kas ik dienas nonāk uz ticīgā. Svaigu!
E-80 Oh, notice, Israel received a new fresh bread every night, coming down from Heaven, for their journey. Christ is our Life, Bread of Life, and every day we receive a freshness from Christ, from Heaven, the Holy Spirit coming down upon the believer every day. Fresh!
E-81 Vakardienas pārdzīvojums, daudzi no mums dzīvo ar vakardienas pārdzīvojumu. Mums tā nevajag darīt. Ir vajadzīgs tieši šodienas pārdzīvojums! Lūk, kas par vainu ir mūsu konfesijām – tās dzīvo ar Džona Veslija pārdzīvojumu, no Dvaita Mūdija, Finnija, Noksa, Kalvina, no daudzu, kas bija tur pagātnē, pārdzīvojuma. Viņi dzīvo ar to pārdzīvojumu. Taču atcerieties, tā maize, kura nonāca un kuru centās saglabāt – tā samaitājās, tur ieviesās kāpuri, tārpiņi. Un tieši tas notiek šodien – piesārņotas ūdenstvertnes, dzīvo no pagātnes maizes, kas ir samaitājusies.
E-81 Yesterday's experience, many of us live on yesterday's experience. We mustn't do that. It's today's experience! That's what's the matter with our denominations, they're living on the experience of John Wesley, upon the experience of Dwight Moody, Finny, Sanky, Knox, Calvin, many of those back there. They're living on that experience. But, remember, the bread that fell, and they tried to keep it over, it got contaminated, maggots got in it, little wiggletails. And that's what's the matter today, contaminated cisterns, living on past bread that's contaminated.
E-82 Mums ir vajadzīgs kaut kas svaigs no Kristus, Viņa Vārds šodien, šai stundai. Saprotat? Viņš ir mūsu svaigums, mūsu Maize, kas ik dienas nonāk uz ticīgā no debesīm. Viņš ir mūsu Betlēme, Dieva mūžīgās Dzīvības Maizes nams. Kristus piedzima Betlēmē un kļuva par Dieva mūžīgās Dzīvības Maizes namu. Viņš ir tā Dzīvības Maize. Viņš ir mūsu Betlēme. Kristus ir mūsu Betlēme. Dabiskā maize tiek saukta par “dienišķo maizi”. Dabiskā maize, piemēram, mūsu baltā maize un pārējais, ko mēs dabūjam, tiek saukts par dienišķo maizi. Jēzus ir Dieva dienišķā Maize, dienišķā Maize mūžīgajai Dzīvībai. Tā kā dienišķā iztika tiek saukta par maizi, Jēzus, būdams Dzīvības Maize, ir Dieva mūžīgās Dzīvības Maize mums. Saprotat?
E-82 We must have something fresh from Christ, His Word today for this hour. See? He is our freshness, our Bread that falls every day from Heaven upon the believer. He is our Bethlehem, God's House of Eternal Life Bread. Christ was born in Bethlehem, and became God's House of Eternal Life Bread. He is the Bread of Life. He is our Bethlehem. Christ is our Bethlehem. Natural bread is called the "staff of life." We call the natural bread, like our light bread, and stuff we get, is called the staff of life. Jesus is God's Life Staff, a--a--a Bread of Life Staff for Eternal Life. As a staff of life is called bread, Jesus, being the Bread of Life, is God's Staff of Eternal Life Bread to us. See?
E-83 Mēs nespēsim kustēties, kaut kam ir jānomirst, lai mēs varētu paēst. Šorīt, kad jūs ēdat, jūs ēdat mirušu matēriju. Ja kaut kas nenomirs, tad jūs nevarēsiet dzīvot, jo jūs dzīvojat tikai pateicoties mirušai matērijai. Ja jūs ēdat gaļu, ir mirusi cūka, ēdat cūkgaļu, tad, protams, ir nomirusi cūka. Un vēl, ja ēdat liellopu gaļu, ir nomirusi govs. Tu sacīsi: “Bet es ēdu maizi.” Tādā gadījumā nomiruši ir kvieši. “Nu, es ēdu zaļumus.” Ir nomiruši zaļumi. Jūs dzīvojat tikai no mirušas matērijas, un tas ir vienīgais veids, kā jūs varat dzīvot.
E-83 We can't go, something must die so we can eat. This morning when you eat, you eat dead substance. If something doesn't die, then you cannot live, 'cause you only live by dead substance. If you eat meat, the hog died. You eat pork, the hog died, of course. And then if you eat beef, the cow died. You say, "But I eat bread." Then the wheat died. "Why, I ate greens." The greens died. You only live by dead substance, and that's the only way you can live.
E-84 Tādējādi, ja fiziski jūs varat dzīvot tikai pateicoties mirušai matērijai, tad kaut kam ir jānomirst, lai jūs varētu dzīvot fiziski; cik daudz vairāk Kādam bija jānomirst, lai jūs dzīvotu mūžīgi! Kristus nomira, lai mēs varētu dzīvot mūžīgi. Un Viņš kļuva par Dieva mūžīgās Dzīvības Maizes namu, kuru mēs saņemam svaigu katru dienas stundu, kas nonāk no Dieva no debesīm Svētā Gara formā, pabaro mūsu izsalkušās dvēseles, kad mēs kopā sēžam debesīs. Viņš ir mūsu Betlēme.
E-84 Then if you can only live natural, by dead substance, something had to die so you can live natural, how much more did Something have to die so you live Eternally! Christ died, that we might live Eternally. And He become the House of God's Eternal Life Bread, that we catch, freshly, every hour of the day, coming down from God out of Heaven, in the form of the Holy Spirit, feeds our hungry souls as we set together in Heavenly places. He is our Bethlehem.
E-85 Tādējādi visi īsteni ticīgie Dieva dēli ir dzimuši kopā ar Viņu Betlēmē. Ja Kristum bija jākļūst par Dzīvības Maizi, piedzimstot Betlēmē, kas ir Dieva Maizes nams, tad katrs īsteni ticīgais Kristum ir dzimis Kristū, viņi ir dzimuši Dieva Betlēmē. Āmen. Tikai tad... Jēzus piedzima Betlēmē, es piedzimu Betlēmē, jūs piedzimāt Betlēmē. Kā mēs to izdarījām? Tieši šeit Fīniksā, Arizonā, šorīt “Ramadā” jūs varat piedzimt no augšas Dieva Betlēmē, mūžīgās Dzīvības Maizes namā. Ēdiet To un dzīvojiet mūžīgi!
E-85 Then all true believing sons of God are born in Bethlehem with Him. If Christ had to become the Bread of Life, to be born in Bethlehem, which is Life's Bread House, then every one of true believers in Christ is born in Christ, they are born in God's Bethlehem. Amen. Then, only, Jesus was born in Bethlehem, I was born in Bethlehem, you were born in Bethlehem. How did you do it? Right here in Phoenix, Arizona, this morning in the Ramada, you can be born again in God's Bethlehem, House of Eternal Bread Life. Eat It and live forever!
E-86 Kāpēc mazā Betlēme? Šodien tas ir: “Kāpēc kaut kāds sektantu bars? Kāpēc tie, šitie vai tie?” Cilvēki nezina, kas tas viss ir.
E-86 Why little Bethlehem? That's today, "Why a bunch of little holy rollers? Why this, that or the other?" The people don't know what It's all about.
E-87 Taču Gars atklāj to. Vārds parāda to. Tā ir Dieva Vārda izpaušanās. Mums ir Dzīvība caur Kristu un tikai caur Viņu. Mūsu organizācijas, mūsu konfesijas, mūsu atšķirības tikai atdala mūs no Dieva. Mums ir viena pieeja Dievam, un tā ir caur Jēzu Kristu. Nav nekāda cita ceļa, kā mēs varētu Viņu apiet; ne caur priesteri, ne caur sludinātāju, ne caur kādu sistēmu vai kaut ko citu; tikai caur Jēzu Kristu un krustā sistu. Viņš ir Dieva Dzīvības Maize, un mēs esam dzimuši Viņā. Un, ja Viņš ir Dieva Dzīvības Maize, tad Viņš ir Betlēme. Un, esot dzimuši Kristū, mēs tādā gadījumā esam dzimuši no Dieva Betlēmē, Kristū Jēzū, kopā sēžam debesīs, ēdot no Viņa. Ēdot no Viņa! Kas Viņš ir? Viņš ir Vārds. “Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs.” Un, kad mēs varam sēdēt ar vienu mērķi, Dieva Vārdu, un baroties no Tā, mēs atrodamies Dieva garīgajā Betlēmē, ēdam garīgo Dieva Maizi, un mūsu dvēseles apstiprina ar “āmen” katru Viņa izteikto Vārdu. Mēs izbaudām to debesu eņģeļu barību.
E-87 But the Spirit reveals It. The Word shows It. It's the manifestation of God's Word. We have Life through Christ, and Him alone. Our organizations, our denominations, our differences, only separates us from God. We have one access to God, and that's through Jesus Christ. There's not another way that we can come through Him; by no priest, no preacher, no system, or nothing else; only Jesus Christ and Him crucified. He's God's Bread of Life, and we are borned in Him. And if He is God's Bread of Life, then He is Bethlehem. And being born in Christ, we are then God-born in Bethlehem, in Christ Jesus, sitting together in Heavenly places, eating of Him. Eating of Him! Who is He? He's the Word. "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." And when we can sit with one objective, the Word of God, and feed upon That, we are in God's, spiritual Bethlehem, eating God's spiritual Bread, and our souls punctuating every Word that He spoke, with an "Amen!" We enjoy this Heavenly angel Food. [Ephesians 2:6], [John 1:1]
E-88 Kad Tas saka: “Ticīgajiem ies līdzi šādas zīmes,” ticības mācība vai konfesija saka: “Ak, tā tas nav.” Taču īstens vīrs, kurš ir dzimis Betlēmē, saka: “Āmen!”
E-88 When It says, "These signs shall follow them that believe." The creed or denomination says, "Oh, It isn't so." But the real man who's born in Bethlehem, says, "Amen!" [Mark 16:17]
E-89 “Tos darbus, ko Es daru, arī jūs darīsiet.” Konfesija saka: “Tās ir uzkurinātas emocijas.” Taču īstens Betlēmes iemītnieks saka: “Āmen,” jo viņam tas garšo, tā ir eņģeļu barība.
E-89 "The works that I do shall you do also." The denomination says, "It's a bunch of work-up emotion." But the real Bethlehem dweller says, "Amen," because he is satisfied, That's angel Food. [John 14:12]
E-90 “Ja jūs paliksiet Manī un Mani Vārdi jūsos, tad prasiet, ko vien gribat, un tas jums būs.” Āmen.
E-90 "If ye abide in Me and My Words in you, ask what you will, and it'll be done for you." Amen. [John 15:7]
E-91 Ak, lepnie un gudrie to neieraudzīs. Mēs tik stipri turamies pie mūsu vecaju tradīcijām, tik stipri, ka mums ir jānēsā apliecības un pārējais, lai tiktu pie kādas kanceles. Ne jau tur tā lieta. Aiz Dieva kanceles var tikt sevi pazemojot. Ienāc Dieva Dzīvības Maizes namā, Jēzū Kristū, un dzīvo mūžīgi Viņa klātbūtnē un pacelts debesīs Jēzū Kristū, mielojoties ar Vārdu. Tā ir Dieva Betlēme.
E-91 Oh, the high and prudent will never see it. We hold so much to our traditions of the elders, so much that we have to pack cards and everything else to get in some pulpit. They ain't it. You can get in God's pulpit by humbling yourself. Come into the House of the Bread of Life, Jesus Christ, and live forever in His Presence, and lifted up in Heavenly places in Christ Jesus, feasting on the Word. That's God's Bethlehem.
E-92 Cik daudzi no mums šorīt atrodas tajā? Cik daudzi grib aizmirst savas tradīcijas, cik daudzi grib aizmirst savu ticības mācību, kas nesaskan ar Vārdu? Kāpēc mums nav atmodas? Kāpēc pie mums nenotiek tās lietas? Kas notiek ar vasarsvētku draudzi? Viņi ir organizējušies. Lūk, kas par lietu. Vasarsvētkus nevar noorganizēt. Jūs varat izveidot organizāciju. Bet vasarsvētki ir svētība, tas ir Dieva spēks. Un, ja tie ir īsti vasarsvētki, tad tā nekad neapies Vārdu ticības mācības dēļ. Tā pieņems Vārdu. Pareizi, jo tā ir nogriezta no pasaules un šīs pasaules lietām. Tā balstās tikai uz Dieva Vārdu un tic Tam. Mēs atrodamies Betlēmē, Dieva Valstības kandidāti. Mēs ēdam Dieva mūžīgās Dzīvības Maizi, dzimušu... Dieva Maizi, dzimušu Betlēmē, lai kļūtu par garīgo Dzīvības, mūžīgās Dzīvības Maizi Dieva namā. Ak vai! Šajā rītā mēs esam dzimuši Betlēmē, mēs, kad mēs esam dzimuši Jēzū Kristū, jo Viņš ir Dieva Betlēme. Jēzus ir Dieva mūžīgās Dzīvības Maizes nams.
E-92 How many of us is in It this morning? How many's willing to forget your traditions, how many's willing to forget your creed that disagrees with the Word? Why ain't we got a revival? Why haven't we got these things going on? What's the matter with Pentecost? It organized itself. That's it. You can't organize Pentecost. You can make an organization. But the pentecost is a blessing, it's the Power of God. And if it's a genuine pentecost, it'll never bypass the Word for a creed. It'll take the Word. Right, because it's circumcised from the world and the things of the world. It sits only on the Word of God, and believes It. We're in Bethlehem, candidates for the Kingdom of God. We're eating God's Eternal Life Bread. Born, God Bread, born in Bethlehem, to become the spiritual Bread of Life, of Eternal Life, in the house of God. Oh, my! Born in Bethlehem, we are, this morning, when we're born in Jesus Christ, for He is God's Bethlehem. Jesus is God's House of Eternal Life Bread.
E-93 Tāpat Viņš ir mūsu Ūdens šim ceļojumam. Lūk, mēs zinām, ka Viņš ir Ūdens. Tāpat kā Israēls viņu ceļojumā, viņi iesita pa klinti un viņu maize nonāca no debesīm, taču klints tika satriekta, lai viņi varētu dzert no tās, lai uzturētu savu dzīvību tajā ceļā. Dievs satrieca klinti, tas ir, lika to izdarīt Mozum, Savam pravietim, viņš iesita pa klinti. Kas tas bija? Atvērt klinti. Ja... Tā Klints bija Kristus. Vai jūs tam ticat? Labi. Tādā gadījumā, ja tas pravietis atvēra klinti, lai varētu iznākt dzīvība, tad, ja tā ir tā Klints, tad šodien mums ir vajadzīgs Svētais Gars kādā cilvēkā, kurš atkal iesitīs pa to Klinti, āmen, lai iznāktu ārā Vārds, jo Viņš ir Vārds.
E-93 He also is our Water for the journey. Now, we know that He is the Water. Like Israel in their journey, either they smote a rock and their bread come down out of Heaven, but a rock was smitten so that they could drink from it for the sustainings of their life in the journey. God smote a rock, or had Moses to do it, His prophet, smote the rock. What was it? Open the rock. If... The Rock was Christ. Do you believe it? All right. Then if the prophet opened the rock so life could come out, then, if it is the Rock today, we need the Holy Spirit in some man who will smite back the Rock, amen, and let the Word come out, because He is the Word. [Numbers 20:11]
E-94 Mēs esam laipojuši ar ticības mācībām un dzēruši sastāvējušos ūdeni no ūdenstvertnēm. Lūk, kas mums ir vajadzīgs šodien: atvērt Vārdu, kas ir dzīvs, un Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Viņš nevar pievilt. Viņi var saukt to par domu telepātiju, viņi var saukāt, kā vien grib, vai par spiritismu, vai par ļauno garu; kamēr vien tas Vārds plūst brīvi un izdara tieši to, ko, kā Tas sacīja, Tas darīs, tas atkal ir Dāvida nama Avots tur Betlēmē, kur tas Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi Saviem Betlēmes iedzīvotājiem. Dzīvojiet ar to, dzīvojiet tajā, tas ir Dzīvības Ūdens mūsu ceļojumam, kā tas bija Israēlam.
E-94 We've bypassed on creeds and drinking stagnated water from cisterns. What we need today is an opening of the Word that lives, and He's the same yesterday, today, and forever. He cannot fail. They can call it mental telepathy, they can say whatever they want to, or spiritualists, or--or a devil, as long as that Word is flowing free and producing exactly what It said It would do, It's a Fountain in the house of David again, back in Bethlehem, where that Jesus Christ the same yesterday, today, forever, to His Bethlehem dwellers. Live with It, live in It, it's Life-journeying Water for us as Israel had. [Hebrews 13:8]
E-95 Viens no lielajiem tā varenā Dāvida pārdzīvojumiem... Varbūt jūs gribēsiet par to izlasīt 2. Samuēla 35:15 sākumā; tur mēs lasām, ka Dāvids bija dzimis Betlēmē, un tomēr viņš bija kļuvis par bēgli. Ak, kāda aina! Tajā laikā filistieši bija ieveduši tai zemē savu karaspēku, jo Sauls, tas varenais vīrs, kas bija ievedis visu Israēlu grēkā, bija atkritis no Dieva un kļuvis par Dieva ienaidnieku, un viņš tika aplenkts, filistieši bija izvietojušies ap Betlēmi. Un Dāvids, mēģinādams atgriezties uz savām mājām, nevarēja to izdarīt, viņš atradās tur tuksnesī, jo viņš bija kļuvis par bēgli tiem ļaudīm, tas ir, viņš bija izstumts.
E-95 One of great David's great experiences, if you want to read about it in II Samuel 35:15, beginning, we read out there that David, being born in Bethlehem, but yet he become a fugitive. Oh, what a sight! The Philistines were garrisoned at that time, in the land, because Saul, the great man that brought all Israel into sin, had fell away from God and become an enemy to God, and had--had been garrisoned, the Philistines were garrisoned around Bethlehem. And David, trying to get back to his own home, could not do it, was out in the wilderness because he had become a fugitive to the people, or, there was ousted. [I Samuel 16:1, 11-13]
E-96 Cik brīnišķīgi tas ataino Kristu šodien – bēglis. Viņš tāds ir. Nu, jūs sacīsiet: “Tas nav iespējams!” Nu, ja jūs ticat Bībelei, tad tas ir tā. Bībelē ir teikts, Lāodikejas draudzes periodā, ka Kristus atradās ārpus draudzes, Viņš klauvēja, mēģinādams tikt atpakaļ Savā draudzē. Bēglis ir kaut kas noraidīts, atgrūsts. Un Vārds un Svētais Gars ir noraidīti. Tās tas ir. Tur nav iespējams iekļūt. Ja tu Viņu saņemsi, tad tev būs jāiziet no turienes, lai Viņu saņemtu. Tev būs jāiziet ārā pie Viņa. Viņš nespēj ienākt iekšā. Viņi ir tik ļoti nostiprinājušies savās ticības mācībās, ka viņi neļaus tev sludināt tās lietas, viņi neļaus tev tam ticēt.
Viņi sacīs: “Vai jūs ticat, ka Viņš ir tāds pats?”
E-96 What a beautiful picture that is of Christ today, a fugitive. He is. Now, you say, "That can't be." Well, if you believe the Bible, it is. The Bible said, in the Laodicean Church Age, that Christ was on the outside of the church, knocking [Brother Branham knocks on the pulpit--Ed.] trying to get back in His own church. A fugitive is something's been refused, rejected. And the Word and the Holy Spirit is rejected. That's right. You can't get in there. If you ever receive Him, you got to get out of there to get Him. You got to go out to Him. He can't get in. They're so set on their creeds that they--they won't let you preach them things, they won't let you believe those things.
They say, "You believe He's the same?" [Revelation 3:20]
E-97 “Ak, Viņš ir tāds pats kaut kādā ziņā.” Lūk, tā nav dzīvošana Betlēmē. Nē, nē. Tā ir dzeršana no sen sastāvējušās ūdenstvertnes, veca, samaitājusies maize, kas nokrita pirms daudziem gadiem. “Ko par to sacīja Tāds un Tāds?” Iespējams, tas derēja viņu laikam. Tagad ir cita diena. Tagad ir Tā Kunga diena! Tagad ir cits draudzes periods, nevis Filadelfijas. Tagad ir Lāodikeja. Tas ir noraidīts, un Kristus ir kļuvis par bēgli pats Savā draudzē, izstumts ārā. Viņš ir svešinieks.
E-97 "Oh, in a way, He's the same." Now, that's not living in Bethlehem. No, no. That's drinking at a stagnated cistern, way back, old contaminated bread that fell several years ago. "What did So-and-so say about It?" They might have been all right in their day. This is another day. This is the Day of the Lord! This is another church age, not the Philadelphian. This is the Laodicea. It's a rejected, and Christ has become a fugitive in His own church, pushed out. He's foreign.
E-98 Viņš var nonākt un darboties cilvēku vidū, un darīt tos pašus darbus, kurus Viņš darīja šeit, sacīdams, ka Viņš darīs to pēdējās dienās; rādīt tās pašas zīmes un citas lietas, kuras, kā Viņš sacīja, Viņš darīs, kā tas bija Sodomas dienās. Mēs zinām, ko Viņš izdarīja draudzei tur.
E-98 He can come right down and work right among the people, and do the same things that He did here, saying that He would do it in the last days, give the same signs and things that He said He would do as it was in the days of Sodom. We know what He done to the Church there. [Luke 17:26]
E-99 Mēs redzam Billiju Grēmu, kā tas bija tur. Tie vēstneši devās uz to draudzes konfesiju un sludināja tur, un izsauca tur viņus, pateica viņiem ticēt Vārdam un iziet no Sodomas.
E-99 We see Billy Graham, as it was. Them messengers went down in the church denomination, and preaching down in there, and there call them out, tell them to believe the Word and to come out of Sodom.
E-100 Ābrahāma grupa nebija Sodomā, viņi jau bija izsaukti. Pavērojiet to eņģeli, ko viņš tur viņiem izdarīja kā zīmi, kuru viņi atpazina. Un tiek izdarīts tas pats, bet cilvēki saka: “Ak, nu, neticiet tam.” Kāpēc? Kāpēc? Jo viņi ir padarījuši Kristu par bēgli savai organizācijai, viņiem Tas ir tik svešs, pentakostiem un visiem kopumā. Lūk, tā ir precīza patiesība. Es zinu, ka tas ieskrāpē. Taču, paklausieties, ja kaut kas... Ja tā ir patiesība, tad tā ieskrāpēs. Un tas ir pareizi. Tai ir jābūt patiesībai.
E-100 Abraham's group wasn't in Sodom, they was already called out. Watch the Angel, what He did up there for them, for a sign, that they knowed. And the same thing can be done, and people say, "Oh, well, don't believe It." Why? Why? Because that they have made Christ a fugitive to their organization, they're so foreign with It, Pentecostal and all together. Now, that's just exactly the Truth. I know that scratches. But, listen, if anything that don't... If--if it's Truth, it will scratch. And that's right. It's got to be Truth.
E-101 Un tā, tagad pavērojiet Dāvidu. Kad viņš bija tur augšā, Dāvids aizsapņojās par savām varenajām uzvarām. Viņš atradās alā, bija tur tālu prom, kādas piecpadsmit jūdzes no pilsētas. Un viņš pienāca tuvāk un ievēroja, ka tur...viņa iemīļoto pilsētu, kur viņš bija dzimis un kur viņš tika svaidīts par ķēniņu, un tur bija viss pārējais.
E-101 Now, now watch David, when he was up there, David dreamed of his mighty victories. He was in a cave, staying back, and way away, about fifteen miles out of the city. And he come up and noticed that there, his own beloved city where he had been born, and where he had been anointed king, and--and so forth there.
E-102 Israēla iedzīvotājiem tajā laikā bija kaut kas līdzīgs tam, kā šodien ir Vācijā. Viņiem ir nelielas pilsētas. Un viņi dzīvo tajās pilsētās, lai aizsargātos, un vēl viņi izved savas aitas un savus lopus uz lauka un pabaro tos, un sadzen tos atpakaļ. Un vakarā ieliek tos aplokos.
E-102 The dwellers in Israel, in them days, was something like it is today in Germany. They have the little cities. And then they live in the cities for protection, and then they take their sheep and their stock out in the country and feed them, and drive them back in. And the evening time, put them in the corrals.
E-103 Un Dāvids, skatīdamies uz to pilsētu, sāka atcerēties tos varenos darbus, kurus Dievs bija darījis caur viņu; tās lielās, varenās uzvaras, kuras caur viņu bija uzvarējis Dievs. Kā viendien, kad viņš bija ganījis savas aitas tur kalnos, kur viņš atradās, gulēdams tur zaļajās ganībās un tā tālāk, atnāca lācis un satvēra vienu no jēriņiem, un to aiznesa. Un viņš dzinās tam pakaļ, un viņš to lāci nogalināja. Dievs dāvāja viņam uzvaru, jo viņš bija sava tēva norīkots, lai rūpētos par tām aitām. Tas bija viņa...tas bija viņa darbs, rūpēties par aitām!
E-103 And David, looking down upon the city, begin to remember the mighty deeds that God had done by him, the great mighty victories that God had won by him. How that one day while he had his sheep up there in the mountains where he was, laying down there by the green pastures, and so forth, a bear come in and got one of the little lambs and took it out. And he went after it, and he killed the bear. God gave him victory because he was detailed by his father to take care of those sheep. That was his--that was his job, take care of the sheep!
E-104 Ak, mācītāj, tas ir tavs darbs! Un tās ēd aitu Barību, nevis kādus sacerējumus, aitu Barību – Dieva Vārdu!
E-104 O pastor, that's your job! And they eat sheep Food, not almanacs. Sheep Food, God's Word!
E-105 Kāds atnāca un satvēra kādu no tām, bēga prom; kāds nāca un satvēra kādu no tām, un aiznesa prom – viņš dzinās tam pakaļ. Nāca lauva un aiznesa kādu – viņš dzinās tai pakaļ. Viņš nelikās mierā, kamēr viņš to atguva.
E-105 Someone come in and got one, run out. Someone come in and got one and took out, he went after it. A lion come in and took one, he went after it. He wasn't satisfied until he got it.
E-106 Reiz tas deva viņam to vareno uzvaru, kad viņš ieraudzīja, ka viss Israēls bija atkāpies. Redziet, Israēls bija klausījies visvisādas ticības mācības un pārējo. Viņi visi, viņi visi gāja uz baznīcu. Viņi visi bija apgraizīti. Viņi visi gāja pie priestera un saņēma svētības pirms došanās kaujā. Taču, kad lieta nonāca līdz konfrontācijai, līdz pārdabiskajam, viņi visi izrādījās gļēvuļi, jo viņi ieraudzīja kaut kādu pretestību. Un viņiem nebija drosmes, viņiem nebija tas, ko mēs šodien saucam, ielas valodā, viņiem nebija tā “ej un izdari to”. Viņiem kaut kā trūka. Viņi nespēja tur iznākt un cīnīties ar to milzi. Kāpēc? Bet viņus visus bija svētījis priesteris. Uz viņiem bija svētās svētības, un viņi bija metušies ceļos un varbūt bija svaidīti ar svētajiem ūdeņiem un ko nu tur vēl, bet tur nu viņi visi stāvēja. Taču, kad parādījās tik liela pretestība, viņiem tā nebija. Tur stāvēja Sauls, galvenais uzraugs jeb bīskaps, viņš tur stāvēja, plecu un galvas tiesu garāks par savu armiju.
E-106 That give him that great victory one, day when he seen Israel all backed up. See, Israel had been hearing all the creeds and everything. They had all, they all went to church. They had all been circumcised. They all went to the priest and got their blessings before they went to battle. But when it come down to the showdown, of the Supernatural, they were, every one, cowards, because they seen something was in opposition. And they didn't have the audacity, they--they didn't have what we would call today, the--the street word, they didn't have the--the--the "go get it." There was something lacking. They could not go out there and face that giant. Why? But they was all blessed by the priest. They had the holy blessings upon them, and they had knelt and probably been anointed with the holy waters, and whatever it was, and there they was all standing out there. But when the opposition was so great, they didn't have it. There stood Saul, the general overseer or the bishop, standing out there, head and shoulders above his army.
E-107 Un viņš, Goliāts, meta izaicinājumu un sacīja: “Ja es viņu nogalināšu, tad jūs kalposiet mums. Bet, ja viņš nogalinās mani, tad mēs kalposim jums.” Taču pretestība bija pārāk liela. Viņa pirksti bija četrpadsmit collas gari, tas nozīmēja, ka viņa plauksta bija divdesmit astoņas collas plata. Paskatieties, kāda bija viņa plauksta! Viņa adata, aušanas adata, tāds bija viņa šķēps. Un iedomājieties, cik liela bija viņa galva, tā bija apmēram kā muca. Un viņam bija kādu collu vai divas bieza ķivere, no vara, bija viņam uz galvas. Paskatieties uz tām bruņām, uz bruņu daļām, kas bija kā šie logi ar žalūzijām, kurās viņš varēja elpot un kustēties, lūk, kā darbojās bruņas. Ar to lielo bruņukreklu, kas bija viņam uzvilts, kas tur karājās un svēra varbūt simts vai divsimt mārciņas, no vara, tas atradās uz viņa krūtīm. Ar pīķi, šķēpu savā rokā, kas bija varbūt trīsdesmit piecas pēdas garš.
E-107 And he made a challenge, Goliath did, and said, "If I kill him, then you'll serve us. But if he kills me, then we'll serve you." But the opposition was too great. He had fourteen-inch fingers, that'd be twenty-eight inches across his hand. Look what a hand he had! His--his needle, weavers needle, like his spear he had. And think how big his head would be, be about like a tub. And there would be a--a helmet, an inch or two thick, of brass, hanging over his head. Look at the armor, pieces of armor like one of these jalousie windows, where he could breath and move himself, that's the way the armors worked. With the great coat of mail hanging on him, may have weighed a hundred pounds, or two hundred pounds, of brass, hanging over his chest. With a--with a needle, spear in his hand, maybe thirty-five-feet long. [I Samuel 17:9]
E-108 Ko tik ienaidnieks nav spējīgs izdarīt, kad viņš domā, ka viņam ir pārsvars pār tevi! Ko, viņaprāt, viņš varēs izdarīt, kā viņš plātīsies! “Brīnumu laiki ir beigušies. Tu ar to galā netiksi.”
E-108 What the enemy can do when he thinks he's got the odds on you! What he thinks he can do, how he'll make the boast! "The days of miracles is past. You can't get by with such a thing as that."
E-109 Taču tur iznāca kaut kāds sārtvaidzis zēns, kuram nebija nekādas teoloģiskas pieredzes, taču viņam bija pieredze, ka Dievs joprojām ir Dievs, ka Dievs tur Savu Vārdu. Un tur nu viņš pienāca. Un Sauls sacīja: “Uzgaidi, es...es iedošu tev bakalaura grādu.”
E-109 But there come up a little ruddy-looking fellow that hadn't had no theological experience, but he had an experience that God still remained God. God keeps His Word. And here he come up. And Saul said, "Wait, I'lE--I'll give you a bachelor of art."
E-110 Viņš uzvilka viņam savu ķiveri, taču viņš tajā...viņš tajā pazuda, viņš neko par to nezināja. Viņš sacīja: “Es neko nezinu par tādām lietām.” Sacīja: “Es nezinu. Taču vienu lietu es zinu: vai tad jūs baidāties iziet, lai cīnītos ar to milzi? Un jūs stāvat šeit un saucaties par dzīvā Dieva draudzi, un atļaujat tam neapgraizītajam neticīgajam tur stāvēt un šādi lielīties?” Sacīja: “Es iešu ar viņu cīnīties!”
E-110 He put his helmet on him, and it went, sunk him down. He didn't know nothing about that. Said, "I don't know nothing about them kind of things." Said, "I don't know. But I know one thing, that are you afraid to go fight that giant? And you stand here and call yourself the Church of the living God, and let that uncircumcised unbeliever stand out there and make such boast as that?" Said, "I'll go fight him!" [I Samuel 17:40]
E-111 Ak, šodien mums ir vajadzīgs tāds vīrs, vīrs, kuram ir bijis pārdzīvojums!
E-111 Oh, we need man like that today, man who's had an experience!
E-112 Ko viņš izdarīja, ko izdarīja mazais Dāvids no Betlēmes? Viņš tur iznāca, lai cīnītos ar to milzi. Milzis nolādēja viņu savu dievu vārdā (dievu – daudzskaitlī), nolādēja viņu savu milžu...tas ir, savu dievu vārdā un iznāca tur un pateica: “Šodien es uzduršu tevi uz sava šķēpa, un es uzkāršu tavu līķi tur kokā un izbarošu tevi putniem.”
E-112 What did he do, what did little David of Bethlehem do? He went out there to fight the giant. The giant cursed him in the name of his gods, gods, plural, cussed him in the name of his giants, or his gods, and went out there and said, "Today I'll take you by my spear and I'll hang your carcass up there in the tree and let the birds eat it." [I Samuel 17:45]
E-113 Tas sacīja: “Tu nāc man pretī kā filistietis, filistieša vārdā, bruņās un ar šķēpu, taču es eju tev pretī Tā Kunga Israēla Dieva Vārdā.” Kas tas bija? Vārds! Vārds: “Es nāku tev pretī ar Vārdu.” Sacīja: “Šodien es tev nocirtīšu galvu no pleciem.” Tas milzis iesmējās un metās viņam virsū. Bet Dāvis nekāpās atpakaļ, arī viņš metās tam virsū. Bija tikai viena maziņa vietiņa, un Dievs ievirzīja viņa akmeni.
E-113 He said, "You meet me as a Philistine, in the name of a Philistine, with an armor and a spear, but I meet you in the Name of the Lord God of Israel." What was it? The Word! The Word, "I'll meet you with the Word." Said, "Today I'll cut your head from your shoulders." That giant laughed and took after him. And David didn't back up, he took after him, too. There's only one little place, and God directed his rock. [I Samuel 17:51]
E-114 Gulēdams tur kā bēglis, Dāvids aizdomājās par to, kāda bija tā lielā uzvara. Pēc tam viņš droši vien aizdomājās par psalmiem, kā reizēm viņš tur kalnos gulēja un nodevās pārdomām par Dievu. Viņš sacīja, ka viņš bija uzsējis Viņa baušļus uz sava gultasstaba un uz saviem pirkstiem, un visur, kur devās. “Es vienmēr skatīju To Kungu manā priekšā, vienmēr, un es nešaubīšos.” Viņš turēja Dievu savā priekšā. Un viņš bija ieguvis lielas uzvaras! Kad viņš kļuva tik ļoti iedvesmots (viņš bija psalmists), viņš pielēca kājās, paķēra savu spalvu un pierakstīja psalmus, un tos dziedāja. Viņš iegāja Garā un dejoja, un dejoja, un dejoja Garā. Viņš bija tik ļoti iegājis Garā, ka viņš dejoja garā, pierakstīdams tos psalmus. Un viņš, droši vien atcerējās dažādus psalmus: “Tas Kungs ir mans Gans, man nekā netrūks. Viņš guldina mani zaļās ganībās,” 23. psalms, “Viņš vada mani pie mierīgiem ūdeņiem. Viņš atspirdzina manu dvēseli. Ak, Viņš ved mani pa taisnības ceļiem Sava Vārda dēļ! Un, jā, ja es iešu pa nāves ēnu ieleju, es nebaidīšos no ļaunuma. Tu esi ar mani.”
E-114 David, laying up here as a fugitive, was thinking about that, how that great victory was. Then he must have got to thinking about the psalms, how sometimes out there in the mountains he'd lay and meditate on God. He said he tied His commandments on his--his bedpost and his fingers, and everywhere he go. "I always got the Lord before me, always, and I shall not be moved." He kept God before him. And the great victories he had! When he'd get so inspired, he was a psalmist, he'd jump up and take his pen and write down the psalms and sing them. He'd get into the Spirit, and dance and dance and dance in the Spirit. How he'd get so carried away in the Spirit, he'd dance in the Spirit by writing these psalms. And he must have come over the different psalms, "The Lord is my Shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures," the 23rd Psalm, "He leadeth me beside still waters. He restoreth my soul. Oh, He leadeth me in paths of righteousness for His Name's sake. And, yea, though I walk through the valley of shadow of death, I'll fear no evil. Thou art with me." [Psalms 16:8], [Psalms 23:1-6]
E-115 Un, kamēr viņš aizdomājās par šīm lietām, tā droši vien bija karsta diena, viņam sagribējās dzert, bija karsti, tecēja sviedri. No kalna augšas viņš varēja skatīties uz to ieleju lejā, no austrumu puses vai arī no rietumu puses, vai arī tā bija pilsētas rietumu puse, kur viņš skatījās lejup un redzēja, kā tur lejā atradās visi tie filistieši, viņu tur garnizonā bija tūkstošiem. Viņš ieraudzīja to veco aku, no kuras viņš reiz bija dzēris. Ak, viņš sāka domāt par to rītu, kad viņš veda savas aitas, veda tās ganībās, viņš gāja garām tai vecajai akai, jo tā bija lieliska ūdens vieta. Un tad viņš tur aizgāja un viņš dzēra to ūdeni, un dzēra, deva dzert savām aitām; tā bija tur Betlēmē, kur viņš dzirdīja savas aitas.
E-115 And as he thought on those things, it must have been a hot day, he got thirsty, hot and sweating. He could look way down in the valley from the top of the mountains, on the east side or the west side, or east side it is, of the city, when he looked down and seen where the Philistines all down there, thousands of them garrisoned around. He seen that old well where he once drank from. Oh, he begin to think of a morning when he'd take his sheep, go out to--to feed them, he would pass by this old well, because it was a great place of water. And then he'd go there and he would drink water, and drink, let his sheep drink. How there at Bethlehem, where he watered his sheep.
E-116 Tieši tur Dievs atkal dzirdina Savas aitas šodien – atkal Betlēmē, tas vēsais, svaigais Ūdens.
E-116 That's exactly where God waters His sheep again today, right back at Bethlehem, Its cool fresh Water.
E-117 Viņš iesaucās: “Ja vien es atkal varētu padzerties no tās akas!” Es tagad grasos beigt, klausieties uzmanīgi. “Ja vien es varētu padzerties!” Viņa iekšiene iesaucās: “Ja vien es vēl reizi varētu padzerties no tās akas Betlēmē!” Viņa vēlmes bija pavēle tiem, kas viņu mīlēja. Atcerieties, viņa dvēsele brēca pēc tā ūdens malka. Un tiem, kas viņu mīlēja, viņa vismazākā vēlēšanās bija pavēle. Mums ir teikts, ka viens no...trīs no tiem vīriem sanāca kopā, vareni vīri. Viens no tiem viens pats bija nogalējis astoņus simtus. Otrs bija ielēcis bedrē un nogalējis lauvu. Cits bija paņēmis nūju un izsitis šķēpu no ēģiptieša rokām, nokāvis to ar viņa paša šķēpu un stāvējis šādi uz lēcu lauka, un nogalinājis trīs simtus sev apkārt. Vareni vīri! Tie bija pagāni. Paskatieties, no kurienes viņi bija.
E-117 He cried out, "If I only had a drink from that well again!" I'm going to close now, listen close. "If I only had a drink!" Inside of him cried out, "If I could only drink once more from that well at Bethlehem." His desires was a commandment to those who loved him. Remember, his soul was crying for a drink of that water. And those who loved him, his least desire was a command. We're told that one of... three of those men got together, great men. One killed eight hundred, by himself. The other one jumped into a pit and killed a lion. One took a stick and knocked a spear out of an Egyptian's hand, slew him with his own spear, and stood on a field of lentil like that, and killed three hundred around him. Great men! They were Gentiles. Watch where they come from. [II Samuel 23:15]
E-118 Dāvids šeit simbolizē Kristu, Betlēmi, jo Kristus ir Dāvida Dēls. Tur nu viņš stāv, brēc pēc tā ūdens malka. Un viņa vēlme bija pavēle, es sacīju, tiem, kas viņu mīlēja. Trīs no tiem vīriem izvilka savus zobenus un piecpadsmit jūdzes kāvās ar vīriem līdz tai pilsētai. Kamēr citi turpināja cīnīties... Viņi bija drosmīgi kareivji, tie filistieši, daži no tiem bija divas reizes lielāki par viņiem. Taču viņi bija drosmīgi vīri, kas mācēja cīnīties. Viens no tiem bija nogalinājis...stāvējis vienatnē un nogalinājis astoņus simtus sev apkārt vienā dienā. Tie bija vareni vīri, viņi paļāvās uz Dievu. Viņi ticēja savam vadonim. Un viņi izcirta sev ceļu līdz turienei, līdz...daži no viņiem cirtās, bet kāds iesmēla ūdens spaini, un viņi cirtās vēl piecpadsmit jūdzes cauri tiem vīriem un atnesa to Dāvidam, lai viņš varētu padzerties.
E-118 David here is a type of Christ, Bethlehem, 'cause Christ is David's Son. Here he's standing there, crying for a drink of that water. And his desire was a command, I said, to those who loved him. Three of those men pulled their swords and fought fifteen miles of men, down to that city. While others fought keeping... Them were gallant fighting men, those Philistines, twice their size, some of them. But they were men, gallant, who could fight. One of them slew, stood alone-handed, and killed eight hundred men right around him, in one day. They were great men, they trusted God. They had faith in their leader. And they cut his way down through, until while some of them cut and the other one got a bucket of water, and they cut their way back through another fifteen miles of men, and brought that up to David so he could drink it. [II Samuel 23:15]
E-119 Šeit Kristus ir parādīts gan kā Ķēniņš, gan kā Kareivis, jo Viņš izcirta Sev ceļu. Viņš pārrāva ienaidnieka nāves rindas. Viņš pārrāva ienaidnieka rindas, lai mums varētu būt mūžīgā Dzīvība, mūžīgās Dzīvības Ūdeņi. Viņš aizgāja cauri līdz pat nāvei un Pats uzņēma uz sevis nāvi, un nomira nāvē, un atgriezās, lai mums varētu būt mūžīgā Dzīvība. Viņš ir gan Ķēniņš, gan Kareivis. Mēs neuzvarējām, tas jau ir uzvarēts! Mēs neuzvarējām nāvi, Viņš uzvarēja nāvi mūsu dēļ! Viņš ir mūsu šodienas Dāvids. Viņš uzvarēja nāvi. Betlēmes Maize un Ūdens.
E-119 Here Christ is represented here in this, both King and Warrior, because He cut His way through. He broke the enemy's lines of death. He broke the enemy's lines, that, well, we might have Eternal Life, the Waters of Eternal Life. He come through even to death, and took death upon Himself, and died the death, and come back that we might have Eternal Life. He's both King and Warrior. We didn't conquer, it's already conquered! We never conquered death, He conquered death for us! He's our David of this day. He conquered death. Bethlehem's Bread and Water. [Revelation 1:18]
E-120 Betlēme bija centrs. Jūs, vēsturnieki, to zināt, ka tas bija centrs. Tas bija izcils kviešu apvidus, apūdeņošanas un pārējā dēļ. Viņi tur varēja ievākt lielas kviešu ražas. Un tur bija arī vislabākais ūdens. Tas bija Palestīnas maizes centrs un ūdens centrs.
E-120 Bethlehem was the center. You historians know that, that it was the center. It was a great wheat country in there, from the irrigation and stuff. They could have great wheat crops. And it's also the best water. It was the bread center and the water center of Palestine.
E-121 Un šodien, nav nozīmes, cik daudz mums ir organizāciju, cik daudz tā saukto brāļu, un...varbūt viņi tādi ir, tomēr Kristus joprojām ir Betlēme ticīgajam. Viņš ir Maizes un Ūdens atrašanās vieta. Metodisti, tas jums nāks par labu; tas nāks par labu jums, baptisti, jums, pentakosti, visiem pārējiem. Tas viss atrodas vienā vietā, un tā ir Betlēme. Tieši no turienes nāk Dzīvības Maize un Ūdens. Jā.
E-121 And today, no matter how many organizations we got, how many other so-called brethren, and, which, they may be, still Christ is the believer's Bethlehem. He is the place of Bread and Water. Methodist, that's good for you; that's good for you Baptists, you Pentecostals, the rest of you. It's all one place, that's Bethlehem. It's where Bread and Water of Life comes from. Yeah.
E-122 Un tā, Viņš ir mūsu Maize, Dieva Maize un Ūdens mums. Viņš ir tas centrs, vienīgā vieta, kur tu vari atnākt un to iegūt, ir pie Viņa. Dieva Nams, Jēzus Kristus personā, mūsu Betlēme, mūžīgās Dzīvības Maize un Ūdens. Un Viņš ir Vārds, kļuvis par miesu. Lūk, kur ir Vārds, Dzīvības Maize un Ūdens. Vēstulē Ebrejiem 13:8 ir teikts: “Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi.” Tas padara Viņu par mūsu Betlēmi, mūsu Maizes un Ūdens atrašanās vietu, vienīgo mūžīgās Dzīvības atrašanās vietu.
E-122 Here He is our Bread, God's Bread and Water for us. He's the center, the only place that you can come and get It, is from Him. God's House, in the person of Jesus Christ, our Bethlehem, Bread and Waters of Eternal Life. And He is the Word made flesh. Here is the Word, the Bread and Water of Life. Hebrews 13:8 says, "He's the same yesterday, today, and forever." That makes Him our Bethlehem, our place of Bread and Water, the only place of Eternal Life. [John 1:12], [Hebrews 13:8]
E-123 Paskatieties uz Dāvidu, kad viņš dabūja to ūdeni, viņš to neizdzēra. Viņš pateica: “Nedod Dievs! Tās ir to vīru asinis, kuri riskēja ar savām dzīvībām,” aizejot uz turieni un atnesot viņam to dzērienu. Skatieties! Viņš izlēja to uz zemes kā dzeramo upuri Dievam. Āmen! Vīri un brāļi, tagad paceliet savu ticību tikai uz brītiņu. Viņš atteicās to izdzert. Viņš izlēja to uz zems kā dzeramo upuri Dievam.
E-123 Notice David, in getting the waters, he never drank it. He said, "God forbid. This is the blood of these men that jeopardized their lives," to go out and to bring him that drink. Watch! He poured it upon the ground, for a drink-offering to God. Amen! Men and brethren, rise your faith just a minute now. He refused to drink it, himself. He poured it upon the ground, for a drink-offering to--to God. [II Samuel 23:16], [John 3:16]
E-124 Cik ļoti tas atbilst Jāņa 3:16, ka Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka Viņš atdeva Savu vienpiedzimušo Dēlu. Jēzus, Dzīvības Valdnieks, atnāca uz šejieni, Viņam nebija jāmirst. Viņš pats uzvarēja nāvi un izlēja uz zemes pats Savas Dzīvības Asinis, āmen, kā upuri par mūsu grēku. Viņš ir mūsu satriektā klints. Uz zemes, Savas dārgās, Dieva dotās Asinis.
E-124 How fitting that is to John 3:16, when God so loved the world that He gave His only begotten Son. Jesus, the Prince of Life, come here, didn't have to die. He conquered death Himself, and poured His Own Life's Blood out upon the ground, amen, as an offering for our sin. He's our smitten Rock. Upon the ground, His precious God-given Blood.
E-125 Es dzirdēju, kā vienvakar kāds pateica savā vēstījumā, sacīja, ka viņi atnāca pie... Man šķiet, tas bija Billijs Grēms, vakar vakarā, es skatījos viņu, kad viņš pateica, ka viņš aizbrauca uz Izraēlu un devās uz Palestīnu, un viņš sacīja: “Es atbraucu ticēt jūsu ļaudīm,” kaut ko tamlīdzīgu. Un es pavisam noteikti apbrīnoju viņu, ka vakar vakarā viņš parādījās tajā pasaulīgajā programmā. Daudzi no jums noraidījāt to vīru par to, ka viņš to izdarīja. Taču, paskatieties, šādi viņš parādījās visas valsts priekšā. Un viņš neatteicās no tā, viņš stingri stāvēja tieši uz tā, kam viņš ticēja. Un, protams, es apbrīnoju viņu par to. Un viņš pateica: “Es devos uz Izraēlu, un es pateicu viņiem: 'Es pielūdzu vienu no jūsu Bērniem,'” citiem vārdiem, apmēram tā.”
E-125 I heard someone say the other night in a message, said that they come to... I believe it was Billy Graham, last night, was watching him as he said that he went to Israel and he went into Palestine, and he said, "I come to believe your people," something on that order. And I certainly admired him as he appeared on that worldly program last night. Many of you turned the man down for doing that. But, look here, he got before the whole nation then. And he never took it back, he stood just exactly on what he believed. And I certainly admire him for that. And he said, "I went to Israel and I told them, 'I worship one of your Children,' in other words, like this."
E-126 Es nodomāju: “Billij, tas ir brīnišķīgi. Es gribētu redzēt to Dieva doto spēku, kas tev ir, lai stāvētu tur visa tā Holivudas spožuma vidū un liecinātu caur Jēzu Kristu. Taču Viņš nebija ebrejs.” Jēzus bija Dievs, nevis ebrejs. Atcerieties, asins šūniņa nāk no vīrišķā dzimuma. Bet Viņā nebija nekas no cilvēka (ebreja vai pagāna), Viņš bija Dievs, radīts miesā. Mēs neesam glābti ar ebreja asinīm vai pagāna asinīm, mēs esam glābti ar Dieva Asinīm. Viņš bija Dievs, nekas mazāks. Viņš nebija ebrejs vai pagāns. Dieva radītās Asinis bija Viņā, mēs kļuvām... Ja Viņš būtu ebrejs vai pagāns, mēs visi esam pazuduši. Viņš bija Dievs miesā. Pareizi.
E-126 I thought, "Billy, that's wonderful. I'd like to see that God-given power that you have to stand there in the midst of all that Hollywood glamour and give a testimony by Jesus Christ, but He was not a Jew." Jesus was God, not a Jew. Remember, the blood cell comes from the male sex. And He was not no man, Jew or Gentile, He was God created in flesh. We're not saved by the blood of a Jew or blood of a Gentile, we're saved by the Blood of God. He was God, nothing less. He wasn't Jew nor Gentile. God's creative Blood in Him, we become... If He was a Jew or a Gentile, we're all lost. He was God in flesh. Right.
E-127 Es nepielūdzu ebreju, es pielūdzu Dievu, kad es pielūdzu Jēzu Kristu. Es nepielūdzu kaut ko izdomātu vai kaut ko vēsturisku. Es pielūdzu Jēzu Kristu, Jēzus Kristus klātbūtni tieši tagad, kas ir Viņa Vārds, kas ir izpaudies šajā periodā.
E-127 I don't worship a Jew, I worship God when I worship Jesus Christ. I don't worship some fiction or some kind of a historical something. I worship Jesus Christ, the Presence of Jesus Christ right now, which is His Word that's manifested in this age.
E-128 Dievs jau no sākuma katrā periodā iedalīja Savu Vārdu, un katru reizi, kad pienāca kāds no tiem periodiem, Dievs tam periodam sūtīja svaidītu pravieti. Noasa dienās, visu pārējo dienās, kad Viņš deva apsolījumus. Man nerūp, kādā stāvoklī bija nonākusi draudze, Viņš tā dara vienmēr, Viņš sūta svaidītu vīru. Jo Tā Kunga Vārds nāk pie praviešiem. Un tā nu viņš tur stāvēja, katrs pravietis, un tā laika organizācijas viņu nosodīja, taču viņš stāvēja uz Vārda un padarīja Vārdu dzīvu.
E-128 God in every age allotted His Word from the beginning, and every time in which one of those ages passed by, God sends down an anointed prophet for that age. In the days of Noah, days of all the rest of them, when He made the promises. I don't care what kind of a condition the church got into, He always does that, He sends a man anointed. For the Word of the Lord comes to the prophets. And here he stood there, each prophet, and was condemned by the organizations of that day, but he stood on the Word and made the Word live. [Amos 3:7]
E-129 Jēzus bija Dieva Vārda pilnība, jo Viņš bija Dieva pilnība miesā, un Viņā mājoja Dieva pilnība. Dievs dzīvoja Jēzū Kristū. Dievs bija Kristū, salīdzinādams pasauli ar Sevi. Nevis ebrejs vai pagāns, bet Dievs! Tur nu Viņš stāvēja, padarīdams Sevi... Cik piemēroti! Un paša Dieva Asinīm bija jātiek izlietām uz zemes, kopš nevainīgajām Ābela asinīm un tā tālāk, lai izpirktu mūs. Viņš nepaņēma Savu Dzīvību... Viņš neturējās pie Savas Dzīvības, Viņš sacīja: “Tēvs, vai ir iespējams, ka šis kauss paiet Man garām? Taču, lai kā arī nebūtu, nevis Mana griba, bet Tava lai notiek.” Viņš padevās Vārdam.
E-129 Jesus was the fulness of God's Word, for He was the fulness of the Godhead bodily, and in Him dwelt the fulness of God. God lived in Jesus Christ. God was in Christ reconciling the world to Himself. Not Jew nor Gentile, but God! There He stood, making Hisself. How fitting! And God's Own Blood had to shed upon the ground, from the innocent blood of Abel on down, to redeem us. He didn't take His own life, He didn't hold His own life; He said, "Father, is it possible this cup should pass from Me? But, nevertheless, not My will, Thine be done." He give in to the Word. [Colossians 2:9], [Matthew 26:39, 42]
E-130 Šodien mēs varam izdarīt to pašu. Jūs varat pieņemt savas ticības mācības, pieņemt savu to un to un virzīties ar to, kur vien jūs gribat; vai arī jūs varat pateikt: “Nevis mana griba, bet Tavējā lai notiek.” Atgriezieties atpakaļ pie tā Dieva Vārda. Ņemiet savu spīguļus un Ziemassvētkus un dariet ar to, ko jūs gribat. Taču iedodiet man sirdī Jēzu Kristu, nav svarīgi, cik tas ir necils un kā cilvēki par to smejas, vai kas nu tur vēl. Pavērojiet tā būtību, pavērojiet, vai tas rīkojas tieši tā, kā rīkojās Viņš. Ja tas šādi nerīkojas un tas nesakrīt ar šo Vārdu, tad lieciet to mierā, tas nav Kristus, jo Kristus ir Vārds.
E-130 Today we can do the same thing. You can either take your creeds, take your so-and-so, and go wherever you want to with it; but you can say, "Not my will, but Thine be done." Come back to that Word of God. Take your tinsel and Christmas and do what with it you want to. But give me Jesus Christ in my heart, no matter how humble It is, and how people laugh at It, or what of It. Watch--watch its nature, see if it does just like He did. If it didn't, and it don't compare with this Word, leave it alone, it's not Christ; 'cause Christ is the Word. [Colossians 2:9], [Matthew 26:39, 42]
E-131 Un tā, mēs redzam, cik tas bija piemēroti: mūsu satriektā Klints, Viņa Asins Dzīvība, kas tika izlieta uz zemes, upuris par grēku grēciniekam. Mūsu Betlēme, Ūdens, Maize un Dzīvība, kas tika upurēta šķīstīšanai mums, netīriem grēciniekiem.
E-131 Now we find how fitting it was, our Rock, smitten, His Blood Life poured upon the ground, a sin-offering for the sinner. Our Bethlehem, Water, Bread and Life, offered to cleansing for us unclean sinners.
E-132 Ak, mans grēcīgais draugs, kā tu vari tik neprātīgi noraidīt tādu upuri, kad Dievs atdeva Savu vienpiedzimušo Dēlu, upuri par grēku, lai ikviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā Dzīvība? Kā jūs Viņā ienākat? Ar vienu Garu mēs visi esam kristīti vienā Betlēmē, Dieva Vārdā, kas ir Kristus, izpausts šim periodam.
E-132 Oh, sinner friend of mine, how can you refuse, so foolishly, such an offering, when God gave His only begotten Son, a sin offering, that whosoever believeth in Him, in Him, shall not perish but have Eternal Life? How do you get into Him? By one Spirit we're all baptized into one Bethlehem, the Word of God, which is Christ made manifest for this age. [John 3:15, 16]
E-133 Un katrs apsolījums, ko Bībele dod šim periodam, tas gaida, lai uz skatuves iznāk kāds pravietis, lai to izpaustu, Viņš apsolīja to saskaņā ar Maleahijas 4.[3] nodaļu. Tas tiks izdarīts. Nav nozīmes, cik muļķīgi domā cilvēki, tas vienalga tiks izdarīts! Tā pateica Dievs! Viņš ir spējīgs no šiem akmeņiem! Mūsu ticības mācības to nepieņems; ja mūsu draudzes to nepieņems, Dievs var atkal aiziet uz kūti, Viņš var aiziet, kur vien Viņš grib. Taču tur būs kāds, kas stāvēs par to Vārdu, kas ir izteikts šim laikam. Kādam Tas ir jāizpauž. Un tā nebūs kaut kāda grupa, nekad nav bijusi.
E-133 And every promise that the Bible gives of this age, He's waiting for some prophet to rise on the scene to manifest that, He promised it according to Malachi 4. It'll be done. No matter how foolish the people think, it'll be done anyhow! God said so! He's able of these stones! Our creeds won't receive it, if our churches won't receive it, God can go back to the stable, He can go anywhere He wants to. But there'll be somebody stand up for this Word spoke for this day. Something has to manifest It. It won't be a group, either, never was. [Matthew 3:9], [Matthew 4:3]
E-134 Ak, dēli, kareivji, noslēgumā. Es negribu jūs šeit aizturēt pārāk ilgi. Es tūlīt beigšu, ja Tas Kungs gribēs. Bez piecām, tas ir, bez sešām minūtēm vienpadsmit. Pievērsiet uzmanību, ak, dēli kareivji, tu, vīrieti šeit, kas pretendē saukties par dēlu! Vai tu zini, ko simbolizēja Dāvids? Dāvids simbolizēja Kristu, Viņš bija...Kristus bija Dāvida Dēls. Lūk, paklausieties, noslēgumā. Tie pagānu kareivji, daudzi no viņiem, ievērojiet, viņi bija no visurienes, taču viņi zināja, ka tas bēglis bija svaidīts. Viņi zināja, ka Dāvidu bija noraidījusi viņa paša tauta, taču viņi zināja, ka uz viņa bija svaidījums. Viņi redzēja to. Tāpēc viņi stāvēja cieši viņam blakus, nāve vai dzīvība! Viņi bija drosmīgi cilvēki, nebija nozīmes, cik ļoti tam neticēja ārējā pasaule.
E-134 O sons, warriors, as I close. I don't want to keep you here too long. I'm going to close right now, the Lord willing. Five minutes till eleven, or six minutes, rather. Notice, O warrior sons, you man here that claim to be son! Did you know what David represented? David represented Christ, He was, Christ was the Son of David. Now listen, in closing. Those Gentile warriors, many of them, notice they come from everywhere, but they knowed that that fugitive was anointed. They knew David was rejected by his own people, but they knowed the anointing was on him. They could see it. So they stood right by his side, die or live! They were gallant man, no matter how much the outside world didn't believe it.
E-135 Viņa paša ļaudis bija izmetuši viņu ārā. Viņi negribēja ar viņu nekā kopēja. Sauls bija viņu padzinis, konfesijas galva bija viņu izmetis, un viņam nebija ar viņu nekā kopēja, padome bija viņu izmetusi, un viņš kļuva par bēgli. Viņam bija jāiet, kur vien viņš varēja. Viņš atradās tur kalnos, taču tur bija neliela vīru grupiņa, kas bija no pagāniem un pārējiem, kuri skatījās uz to vīru, un viņi zināja, ka viņš ir topošais ķēniņš.
E-135 His own people kicked him out. They didn't want nothing to do with him. Saul run him out, the head of the denomination kicked him out, and have nothing to do with it, the council kicked him out, and he become a fugitive. They had to go to wherever he could. There he was up in the mountains, but there was a little group of men, of Gentiles and so forth, made up, that they looked at that man and they knowed he was coming king.
E-136 Tāpat arī šodien notiek ar īstenajiem, drosmīgajiem tā Vārda ticības kareivjiem, kuri zina, ka Vārds ir apsolījis, ka Jēzus Kristus atgriezīsies. Mūs neinteresē tie miljoni dolāru no turienes un miljoni dolāru no šejienes. Mani interesē Jēzus Kristus atgriešanās. Ak, Dieva dēli, kareivji, kas ar jums notiek, kā jūs stāvat šodien? Kad mēs redzam, ka Bībelē ir paredzēts, ka šodien Viņš ir bēglis, padzīts no Savas draudzes, padzīts no organizācijām. Un jūs zināt to. Nav nekādas vajadzības to slēpt, tā ir patiesība. Bībelē ir teikts, ka tas notiks tādā veidā. Izejiet ārā no tām zvēra zīmēm!
E-136 So is it today with real gallant soldiers of faith of that Word, who knows that Word promises that Jesus Christ will return. We ain't interested in millions of dollars of this and millions of dollars of that. I'm interested in the return of Christ Jesus. O warrior sons of God, what's the matter with you, how do you stand today? When we see that the Bible predicts that He's a fugitive today, turned out of His church, turned out of the organizations. And you know it. No need of hiding around about it, it's the truth. The Bible said it would be that way. Come out from them marks of the beast!
E-137 Paskatieties uz tiem vīriem! Viņi izvilka savus zobenus. Kas tas bija? Viņa vēlēšanās bija vēsa ūdens malks. Dāvidam! Kāda līdzība šodienai – Mūsu Dāvids, Kristus, mēs zinām, ka Viņš tiek saukts par sektantu, Viņš ir nomests malā, fanātiķis visā, draudžu noraidīts. Viņi ir ielikuši šajos Ziemassvētkos savas ticības mācības un pārējās lietas, līdzīgi, kā viņi izdarīja tajos pirmajos. Mēs to zinām, taču mēs zinām, ka šis Vārds vienmēr ir īstens, un Tam noteikti ir jāpiepildās. Un Kristus vēlēšanās ir, lai vīri, kareivji nostājas! Āmen!
E-137 Look at these men! They pulled their swords. What was it? His desire was a drink of cool water. David! What a type of today, our David, Christ, we know He's called a holy roller, He's cast off to one side, a fanatic in everything, rejected by the churches. They've got their creeds and things drawed up in this Christmas like they did at the first one. We know that, but we know that this Word ever remains true, and It's got to be fulfilled. And the desire of Christ is for men, warriors, to stand! Amen! [II Samuel 23:15]
E-138 Ak, atnāciet, nostājieties kopā ar mani, man blakus. Es stāvu briesmīgā vietā. Šodien es metu izaicinājumu! Šīs magnetafona lentas iet pa visu pasauli. Es izaicinu to vīru, to kareivi, kas mīl Jēzu Kristu, kurš zina, ka šodien ir jāpiepildās šīm lietām, brāļi, atnāciet, nostājieties man blakus un izvelciet Dieva Vārdu. Aizmirstiet tās izžuvušās ūdenstvertnes un sasmakušās konfesijas, kurās jūs dzīvojat. Izvelciet svaigu Dieva Vārdu, iedosim Jēzum kārtīgu svaiga vasarsvētku Ūdens malku! Tā ir Viņa vēlēšanās šodien – atpakaļ pie oriģinālajiem vasarsvētkiem, atpakaļ pie Vārda! Ir pravietots, ka mēs tā izdarīsim, Maleahijas 4.[3.] nodaļa: “Piegriezt atpakaļ bērnu ticību tēviem.” Kurš gan nostāsies šajā rītā?
E-138 Oh, come, stand with me, by my side. I'm standing in a terrible place. I challenge today! These tapes go over the world. I challenge some man, some warrior who loves Jesus Christ, that knows that these things has got to be fulfilled today, brethren, come stand by my side and pull the Word of God. Forget those dried cisterns and stagnated denominations you're living in. Pull the fresh Word of God, let's give Jesus a good drink of fresh pentecostal Water! That's His desire today, back to original pentecost, back to the Word! It's prophesied we'd do so, in Malachi the 4th chapter, "Returned the Faith of the children back to the fathers again." Who would stand this morning? [Malachi 4:6]
E-139 Kā Dāvids, mēs zinām, ka Dāvids nāk pie varas. Jēzus Kristus pārņems pasauli. Viņš iemantos zemi, Viņš būs zemes Ķēniņš. Šodien Viņš ir atraidīts, Viņš ir bēglis starp Saviem ļaudīm. Protams, Viņš ir bēglis šai pasaulei, vienmēr tāds ir bijis. Taču šodien Viņš ir bēglis pats Savai draudzei, viņi noraida Viņu, viņiem patīk viņu ticības mācības un augsti amati Vārda vietā. Viņi neļauj tam izpausties. Viņi neļauj tam būt sludinātam Viņa spēkā. Viņi ir no tā atdalījušies, tieši tā, kā ir teikts Bībelē, ka viņi to izdarīs Atklāsmes 17. nodaļā. Ko tad viņi dara? Sabrauc šodien uz šejieni un visi ieiet tajā Baznīcu Padomē. Katolicisms un protestantisms apvienojas, izveidodami zvēra zīmi un tēlu. Bet protestanti uz tā uzķeras, pentakosti, it visur. Lieli vīri brauc uz Romu, no pentakostiem, un atgriežas, sacīdami: “Visgarīgākā vieta!” Un Teksasā un visās citās vietās viņi atveras un izrāda izpratni par krusta ceļu un pārējo, zinādami, ka tās ir ticības mācības, kas ir injicētas šajā Vārdā.
E-139 Like David, we know that David is coming into power. Jesus Christ is going to take the world. He inherits the earth, He is going to be King over the earth. He's rejected today, He's a fugitive among His people. Course, He's a fugitive to the world, always was. But today He's a fugitive to His own church, they reject Him, they love their creeds and big dignitaries instead of the Word. They won't let Him be manifested. They won't let Him be preached in His power. They've cut away from It, just like the Bible said they'd do in Revelation 17. What are they doing? Going up here today, and all going in this Council of Churches. Catholicism and Protestantism uniting together, making the mark and the image of the beast. And Protestants falling right for it, Pentecostals everywhere. Dignitaries going into Rome, from Pentecost, and coming back, said, "Most spiritual place!" And in Texas and everywhere else, they're opening up and giving understanding of the stations and so forth, knowing that that's creeds been injected to this Word.
E-140 Ak, jūs, Betlēmes iedzīvotāji! Aleluja! Es aicinu vīrus, kareivjus, kuri nebaidās. Mani neuztrauc, vai tur stāvēs astoņi simti no vienas puses un desmit tūkstoši no otras, man vajag kareivjus, kuri nāks kopā ar mani un izcirtīs caurumu šajās neticīgo filistiešu rindās, ar kuriem Vispasaules Padome ir aplenkusi Dieva Vārdu, mēģinādami padarīt to par ticības mācību un iebarot cilvēkiem. Ir Aka, ir Avots, pieejams Dāvida Namā, Betlēmē, pret grēku un netīrību. Brāli, grēks ir neticība Viņa Vārdam!
E-140 Oh, you Bethlehem dwellers! Hallelujah! I call for men, warriors who's not afraid. I don't care if there's eight hundred standing on one side and ten thousand on the other, I want warriors who will come with me and cut a hole through this line of unbelieving Philistines the World Council has got garrisoned around the Word of God, trying to make it creeds and feed the people. There's a Well, there's a Fountain open in the House of David, Bethlehem, for sin and uncleanliness. Brother, sin is unbelief in His Word!
E-141 Kurš gan kareivis var redzēt Tūkstošgadu Valstības tuvošanos? Kurš kareivis var redzēt šo vareno Svēto Garu atnākam Jēzus Kristus veidolā, burtiskā Kristus ķermenī, lai atkal sāktu valdīt – stājieties man blakus! Stājieties man blakus! Izcirtīsimies cauri šai konfesionālajai ticības mācībai! Izlauzīsimies tam cauri! Viņš alkst pēc laba, svaiga vasarsvētku Ūdens malka, oriģinālo vasarsvētku, nevis te visvisādu trokšņošanu, kliegšanu, brēkšanu. Es ar to domāju īstenu kristību ar Svēto Garu, kas atkal rada cilvēkā Jēzus Kristus Dzīvi.
E-141 Who warrior that can see the Millennium coming? What warrior can see this great Holy Spirit come in the form of Jesus Christ, the literal body of Christ to take over again, stand with me. Stand by me! Let's cut a hole through this denominational creed. Let's get in there! He's crying for a good fresh drink of pentecostal Water, original pentecost, not a bunch of carrying on, screaming, hollering, here. I mean a genuine Holy Spirit baptism that produces the Life of Jesus Christ back into the person.
E-142 Piedodiet man, ja es jūs aizskāru. Nē, nevajag! Es daru to Kunga Jēzus Vārdā. Atgriezieties atpakaļ! Nostājieties, jūs, drosmīgie vīri, kuri redz tur stāvošo Dāvidu, Jēzu Kristu, bēgli Savā draudzē, kuru ir izlikušas ārā viņu ticības mācības. Tur plūst svaigs Avots. Āmen. Ir spēks, lai atkal atdzīvinātu šo Vārdu, ir pravietots, ka tas īstenosies šajā laikā. Dievs pateica, ka tas notiks. Tam noteikti ir jāpiepildās. Jūs nekad neizdarīsiet to tajā armijā, kurā jūs esat šobrīd. Jūs, pentakosti, esat aplenkuši paši sevi, līdz ar visām pārējām organizācijām, samaisīdami to ar ticības mācību.
E-142 Forgive me if I hurt you. No, don't you do it. I'm doing this in the Name of the Lord Jesus. Come back! Stand, you gallant man who see David standing yonder! Jesus Christ, a fugitive from His church, barred out by their creeds. There's a fresh Fountain hanging yonder. Amen. There's power to make this Word live again, it's prophesied in this day to come to pass. God said it would come to pass. It's got to come to pass. You'll never do it in the army you're in now. You're garrisoned yourself, Pentecost, right around with the rest of the organizations, cutting it into a creed.
E-143 Ak, Dieva vīri, kur ir tas Zobens? Mūsu Kungs vēlas svaigu ūdens malku. Man nerūp, vai tā būs dzīvība vai nāve, izcirtīsimies tam cauri! Tik grūti ir stāvēt vienam! Es aicinu vīrus nostāties man blakus, nostāties ar Vārdu! Kas ir teikts šajā Vārdā, dariet to tieši tā, kā saka Vārds. Man ir vienalga, ko saka kāds cits, turieties pie tā tādā veidā, jo tā ir vienīgā lieta, kas varēs izcirsties. Izlauzīsimies līdz Betlēmei, patiesajam Dieva Ūdenim!
E-143 O men of God, where's that Sword? Our Lord desires a fresh drink. I don't care if it's life or death, let's cut through this thing. It's so hard standing by yourself. I'm calling for men to stand by me, stand with the Word! What that Word says, do it just the way the Word said. I don't care what anything else says, stay It that way, for That's the only thing that will cut. Let's get to Bethlehem, the true Water of God. [John 15:7]
E-144 “Ja cilvēks paliks Manī un Es viņā; ja jūs paliksiet Manī un Mani Vārdi jūsos.” Palikt, nevis vienkārši lēkāt no vienas vietas uz otru un mainīt savu draudzes locekļa apliecību no vienotības uz divvienīgajiem un uz trīsvienīgajiem, un atpakaļ uz prezbiterieti, luterāni. “Paliksiet Manī,” bet Viņš ir Vārds, “Mani Vārdi paliks jūsos! Nebaidieties no astoņiem simtiem vai astoņiem miljoniem. Es stāvēšu jums blakus. Es atkal gribu padzerties no tās Akas.”
E-144 "If a man abide in Me and I in him, if ye abide in Me and My Words in you." Abiding, not just jumping from place to place, and swapping your fellowship card from a oneness to a twoness and a threeness, and back to a Presbyterian, Lutheran. "Ye abide in Me," and He is the Word, "My Words abide in you! Don't be afraid of eight hundred or eight million. I'll stand by your side. I desire to drink from that Well again." [John 15:1-6]
E-145 Dievam būs ļaudis, kuri dzers no tās Akas! Aleluja! Varbūt jūs domājat, ka es esmu jucis prātā, un varbūt tā arī ir, bet tādā gadījumā es esmu jucis prātā Kristus un Viņa Vārda dēļ. Ja man ir jāsaucas par muļķi, tad lai sauc mani par muļķi Viņa Vārda dēļ. Es nekad neesmu bijis pret cilvēkiem tajās organizācijās. Es esmu pret to sistēmu, kas nelaiž iekšā Dieva Vārdu. Cirtīsimies, kareivji! Stājieties mums blakus. Dosimies uz to Aku. Viņš ir mūsu Betlēme.
E-145 God's going to have a people that will drink from that Well! Hallelujah! You might think I'm crazy, and maybe I am, then I'm crazy about Jesus Christ and His Word. If I have to be called a fool, let me be called a fool for His Word. I've never been against the men in them organizations. I'm against that system that's barring the Word of God out. Let's cut, warriors. Stand by us. Let's go into that Well. He is our Bethlehem.
E-146 Tās vecās ūdenstvertnes, vispasaules Draudžu Padomes šobrīd organizējas. Atjaunosim svaigu Dieva Vārdu, nevis konfesiju. Neņemsim kaut kādu ticības mācību – tās ir vecas, sasmakušas ūdenstvertnes, kas krita pirms četrdesmit gadiem, pirms divdesmit gadiem, pirms trīsdesmit gadiem vai pat pērn. Es gribu Dieva Vārdu, kas ir apsolīts šodienai. Lūk, ko Viņš grib, lai es dzertu – šo Vārdu šodien! Tā ir mazā Betlēme, tā ir noraidīta.
E-146 These old cisterns, the World Council of Churches organizing now. Let's restore the fresh Word of God, not a denomination. Let's not take a creed, that's old stagnated cisterns that fell forty years ago, twenty years ago, thirty years ago, or either last year. I want God's Word that's promised for today. That's the drink He wants me to have, this Word today! It's a little Bethlehem, it's rejected.
E-147 Tas... Es zinu, tas tā patiešām ir, jūs domājat: “Nu, ja mana...” Jā, tā tas ir, viņi uzskatīja, ka Viņam būtu jāpiedzimst Jeruzalemē. Viņi uzskatīja, ka Viņam būtu jāpiedzimst tur, kur atradās viņu konfesijas vadība. Taču Viņš to visu apgāja. Viņš atnāca uz vietu, ko sauca “Betlēme”, jo tieši tas Viņš bija. Aleluja! Viņš nenāk pēc metodistiem, baptistiem, prezbiteriešiem vai pentakostiem. Viņš nāk pēc Līgavas, Jēzus Kristus. Lūk, kam Viņš atnāks pakaļ. Varbūt jums tas šķiet dīvaini, taču noticiet tam!
E-147 It's, I know, it's just like, you think, "Well, if my..." Yes, that's right, they thought He should be born in Jerusalem. They thought He should be born where their denomination heads was. But He turned by all that. He come to the name Bethlehem, for that's what He was. Hallelujah! He's not coming for Methodist, Baptist, Presbyterian or Pentecostals. He's coming for the Bride, Jesus Christ. That's who He's coming for. It may seem strange to you, but believe It!
E-148 Vai redzat šīs līdzības? Tās neatnāks nekā citādāk, tikai saskaņā ar Vārdu. Tā ir vienīgā vieta, kur Viņš varēja piedzimt, tai Betlēmē. Lūk, kāpēc tai bija jābūt tai mazajai, necilajai vietai. Lūk, kā tam ir jābūt šajā rītā – tam ir jābūt tādā pat veidā caur apsolīto Vārdu. Tieši tā. Filistiešu Draudžu Padome šobrīd organizējas, nostiprinājušies it visur apkārt mūsu Betlēmei. Apkārt šiem Ziemassvētkiem, viņi ir izvietojušies tur apkārt, it visur, viss ir izdaiļots ar pasaulīgu ārišķību. “Ak, mēs atnesīsim pasaulei mieru!” Pāvests Luters...Jānis, kā nu viņu tur sauca, viņš sapulcinās, un visi lielie draudzes bīskapi, Apvienotā Draudžu Padome un Vispasaules Padome, visi apvienosies. Kā divi var iet kopā, ja viņi nav vienojušies? Āmen!
E-148 See, these types, they can come no other way but by the Word. That's the only place He could be born, is by that Bethlehem. That's why it had to be that little humble place. That's the way it has to be this morning, has to be the same way by the promised Word. Yes, sir. The Philistine Council of Churches now organizing, garrisoned everywhere around our Bethlehem. Around this Christmas, they're garrisoned around there, everywhere, it's all decorated up with worldly tinsel. "Oh, we'll bring world peace." Pope Luther, John, or whatever his name is, he'll get together, and all the great bishops of the church, the United Council of Churches and the World Council all coming together. How can two walk together unless they be agreed? Amen! [Amos 3:3]
E-149 Ir tikai Viens, ar kuru jūs varat iet kopā, tas ir Jēzus Kristus. Kādā veidā jūs varat iet kopā ar Viņu? Kad jūs piekritīsiet tam, kas Viņš ir – Vārds. Neļaujiet, lai tas jūs atstāj.
E-149 There's only One you can walk with, that's Jesus Christ. How--how can you walk with Him? When you agree with Who He is, the Word! Don't you let that leave you.
E-150 Man nerūp, cik daudz viņiem ir ārēja spožuma: “Tev ir jāizdara tas, citādāk mēs aizvērsim tavu draudzi, kurā tu esi.” Man nerūp, ko viņi aizvērs, tam nav nekāds sakars ar Vārdu. Tieši tā. Uz kurieni jūs dodaties? Tieši uz turieni, kā ir teikts Vārdā, to jūs darīsiet – ejat atpakaļ, pilnībā ietērpti pasaulīgos spīguļos, ar visvisādiem pasaulīgiem solījumiem, taču tas viss ir miljoniem jūdžu tālu no Vārda. Lūk, kur tas ir šodien, atkal Ziemassvētki, lai nepielaistu mūs pie Vārda apsolījuma. Taču Tas piepildīsies. Dievs ir spējīgs no šiem akmeņiem radīt Ābrahāmam bērnus. Ak, cenšas nepielaist tos īstenos, patiesos Betlēmes iedzīvotājus pie mūžīgās Dzīvības, lūk, kāds ir viņu mērķis.
E-150 I don't care about how much tinsel they got, "You got to do this or were going to close up your church you're with." I don't care what they close up, and has nothing to do with the Word. Yes, sir. Where you going? Just exactly what the Word said you was doing, going right back, all dressed in worldly tinsel, with all kind of worldly promises, but it's away from the Word a million miles. There it is today, Christmas again, to keep us from the promise of the Word. But It shall be fulfilled. God's able of these stones to rise children to Abraham. Ah, trying to keep the real, true Bethlehem dwellers away from Eternal Life, that's their purpose. [Matthew 3:9]
E-151 Celieties, dēli un kareivji, izcirtīsimies atpakaļ uz mūsu oriģinālo Betlēmi! Atcerieties, kad Dāvids ieņēma savu troni. Tie vīri stāvēja ar viņu, ko viņš zināja...viņi zināja, ka viņš sēdīsies tronī. Viņi zināja, ka Dāvids sēdēs tronī, nebija nozīmes, cik ļoti viņš bija noraidīts. Viņš bija sliktākais bēglis tai zemē. Un tāpat ir ar īsteno Dieva Vārdu šajā rītā, organizācijām tas ir kas svešs. Paskatieties, ko viņi ir izdarījuši. Tas jums ir skaidri redzams.
E-151 Rise, ye sons and warriors, let's cut back to our original Bethlehem! Remember when David come to his throne. These men stood by him because he knowed, they knowed he was coming to the throne. They knowed that David was going to be on the throne, no matter how much he was rejected out. He was the worst fugitive in the land. And so is the true Word of God, this morning, It's foreign to organizations. Look what they done. That shows it right before you.
E-152 Cilvēki mēģina pateikt: “Brāli Branham, tu dauzi draudzi.” Es dauzu tās sistēmas. Draudze ir Jēzus Kristus, nevis kāda sistēma.
E-152 People try to say, "Brother Branham, you're knocking the church." I'm knocking them systems. The Church is Jesus Christ, not a system.
E-153 Un šodien, paskatieties, ko viņi ir izdarījuši, paskatieties, ko viņi dara. Un jūs redzat, ko viņi dara – viņi mēģina cilvēkus atturēt no Tā. Viņi arvien ciešāk apstāj to Aku, lai pārliecinātos, ka neviens nedzers no Tās. Taču, ak, Dieva kareivji, es ticu, ka Jēzus Kristus reiz atnāks godībā, es ticu, ka Viņš atnāks un sēdīsies Sava Tēva Dāvida Tronī. Kaut arī Viņš ir bēglis (Viņa Vārds šajā rītā), Viņu ir noraidījuši Viņa paša ļaudis, tāpat kā reiz Dāvidu, organizācijas ir padzinušas Viņa Vārdu, tās ir padzinušas, kaut arī Dievs atnāk un apstiprina Savu tīro Vārdu. Nestāstiet man! Daudzu gadu garumā it visur valstī, un viņi arvien vairāk attālinās no Tā.
E-153 And today, look what they've done, look what they're doing. And you can see what they're doing, they're trying to keep the people from That. They're garrisoning more and more around that Well, to be sure that nobody will drink from It. But, O warriors of God, I believe that Jesus Christ will come someday in glory, I believe He'll come and sit on the Throne of His Father David. Though He be a fugitive, His Word this morning, rejected by His Own people like David was, the organizations turned out His Word, they turned out, when God comes and vindicates His pure Word. Don't tell me! For years, across the country, and they get farther, away from It all the time.
E-154 Nesen es pateicu par Žaklīnu Kenediju... Cik bieži es esmu pārmetis jums, sievietes, to, ka jūs apgriežat matus, lietojat kosmētiku, jūs, pentakostu sievietes, apgriežat savus matus, par ko Dievs ir pateicis, ka tas ir...šādi darot, jūs padarāt sevi par ielas prostitūtām. Un, saskaņā ar Dievu, jūsu vīram vairs nav tiesību dzīvot kopā ar jums. Sieviete, kas apgriež savus matus, apkauno savu galvu, kas ir viņas vīrs. Tieši tā. Ko tad lai es saku par to? Un jūs man to pārmetat, es saņemu vēstules: “Tu, vecais īgņa!” Viss kārtībā, Ēliju viņi saukāja tādā pat veidā. Viņi apsaukāja katru Dieva Vārdu, katru reizi, kad Vārds tika dots, apsaukāja to.
E-154 I said the other day, about Jacqueline Kennedy, how many times I've rebuked you women for cutting your hair, wearing makeup, you Pentecostal women cutting your hair, which God said it's you--you--you make yourself a--a street harlot when you do it. And, according to God, your husband has no right to live with you any longer. A woman that cuts her hair, dishonors her head, which is her husband. That's exactly. What do I say about it? And you call me out on it, I get the letters, "You old crank." All right, they called Elijah the same thing. They called every Word of God, every time the Word is made, call It.
E-155 Nesen kāds pateica: “Mēs taču ticam, ka tu esi pravietis.”
E-155 Somebody said the other day, "Why, we believe you to, be a prophet."
E-156 Es nekad tā neesmu teicis, es nesaku. Es neesmu pravietis, es esmu vienkārši Dieva kalps, kurš šeit cenšas pateikt jums patiesību. Tas arī viss. Atļaujiet man jums pateikt, Dieva Vārds stāv par to! Viņš sacīja: “Ciānas meitas, zars, kas tajā dienā izbēga no visas tās samaitātības, tas būs godpilns Tā Kunga acīs.” Cērtieties cauri, sievietes, jums ir tas, kam ir jāizlaužas cauri, pasaulīgā Holivuda un filmas, un visi tie televīzijas mēsli, ko jūs mēģināt atdarināt, ģērbjaties seksuāli, kad ejat uz ielas.
E-156 I never said that, I don't tell. I ain't no prophet, I'm just God's servant here trying to tell you the Truth. That's all. Let me tell you, the Word of God stands for that! He said, "The daughters of Zion, the branch that escaped in that day of all its contamination, it'll be glorious in the sight of the Lord." Cut through, women, you got your place to cut through, worldly Hollywood and picture shows, and all this television stuff that you try to pattern after, dress yourself sexy out on the street. [Isaiah 4:4]
E-157 Un kāds pateica: “Cilvēki taču grib, lai tu iemāci viņus, kā saņemt Svēto Garu un kā saņemt...”
E-157 And someone said, "Why, the people want you to teach them how to receive the Holy Ghost and how to get..."
E-158 Tu saki, ka tev ir Svētais Gars, bet pēc tam noraidi Vārdu? Tava paša dzīve pierāda, ka tev Viņa nav. Saprotat? Lūk, es neesmu dusmīgs, es vienkārši stāstu jums, kas ir patiesība. Paskatieties uz sevi un noskaidrojiet. Pāvils sacīja: “Ja eņģelis no debesīm mācīs kaut ko citu, lai viņš ir nolādēts,” Galatiešiem 1:8. Tā tas ir.
E-158 Say that you got the Holy Ghost, and then deny the Word? Your own life proves you haven't got It. See? Now, I'm not angry, I'm just telling you what's the Truth. Look at yourself and find out. Paul said, "If an angel from Heaven taught anything else, let him be accursed," Galatians 1:8. That's right. [Galatians 1:8]
E-159 Kā būtu, ja Žaklīna Kenedija... Viņa ir noteikusi sieviešu modi ar visām tām uzpūstajām frizūrām un pārējām lietām, kas tur viņām ir, visas tās seksuālās drēbes, kā tās grūtnieču kleitas, un pārējais. Ikviena sieviete valstī grib tādu nēsāt, arī jūs, pentakostes. Redz, Žaklīna Kenedija nekad nav dzirdējusi tādu vēstījumu. Ja viņa būtu to dzirdējusi, viņa varbūt jau sen būtu nožēlojusi grēkus. Taču jūs, pentakostu sievietes, dzirdat to dienu no dienas un gadu no gada, un vienalga jūs nedarāt neko attiecībā uz to! Aleluja! Vienā no šīm dienām Dievs nogurs! Dievs nogurs. Nu, es zinu, ka jūs domājat, ka es esmu sajucis prātā. Tā tik turpiniet, viss kārtībā. Viņi tā ir domājuši visos periodos, kad Vārds... Saprotat?
E-159 What if Jacqueline Kennedy... She did set the pace of women with all these waterhead haircuts and things that they have, all these sexy dresses, and like motherhood dresses and things. Every women in the country wants to wear them, you Pentecostals, too. Look, Jacqueline Kennedy never did hear a Message like this. If she would have heard It, she might have repented long ago. But you Pentecostal women hear It, day in and out, and year in and out, and still you do nothing about it! Hallelujah! God's going to get tired one of these days! God will get tired. Well, I know you think I'm crazy. Go ahead, it's all right. They thought that all down through the ages when the Word... See?
E-160 Ak, kareivji, izvelciet to Zobenu, stāvēsim par visu to, par ko stāv tas Zobens! Tiksim līdz tai Akai, kur ir “tas Avots, Asins pilns, kas no Imanuēla vēnām plūst”. Nevis no ebreja, bet no Imanuēla, Dievs ar mums, vēnām, “kur grēcinieks, kad tajā avotā gremdēts tiek, tam visi vainas traipi zūd”.
E-160 O warriors, pull that Sword, let's stand for everything that Sword stands for! Let's get to that Well where there is a Fountain filled with Blood, drawn from Immanuel's veins. Not a Jew. Immanuel's veins, God with us, where sinners plunged beneath the flood lose all their guilty stain.
E-161 “Un no Betlēmes nāks Valdnieks, kurš valdīs pār Manu tautu.” Svētais Gars šodien valda pār cilvēkiem, un Svētais Gars ir Vārds. Vai pareizi? Un tā, noslēgumā, cieņpilni. Viņš valda pār cilvēkiem. Nav nozīmes, ko domājat jūs – esiet saskaņā ar Vārdu. Ja jūs neesat saskaņā, tad Svētā Gara tur nav; jūs liecināt par savu liecību, nav nozīmes, ko jūs sakāt. Jūs varat lēkāt augšup un lejup, runāt mēlēs un skraidīt pa grīdu, joprojām apgriezt matus un darīt tās lietas, ko jūs darāt; tas liecina pret jums, ka tas tā nav.
E-161 "And there shall come forth a Ruler out of Bethlehem that shall rule over My people." The Holy Spirit today rules over the people, and the Holy Spirit is the Word. Is that right? Now, in closing, reverently. He rules the people. No matter what you think; you cope with the Word. If you don't, the Holy Spirit is not there; you bear record of your own testimony, no matter what you say. You could jump up-and-down, speak in tongues, and run all over the floor, still have bobbed hair and doing the things you're doing; it testifies against you, that it's not so. [Micah 5:2]
E-162 Betlēmes iedzīvotāji, lai Dievs jūs svētī, lauzīsimies cauri! Kristus grib īstu draudzi. Viņš grib Līgavu. Izcirtīsim sev ceļu. Izejiet no šejienes, aizvāciet prom visas tās ticības mācības, lai īstenie dzērēji varētu atgriezties atpakaļ un padzertos īstenu, vēsu vasarsvētku Ūdeni, kas reiz plūda no tās varenās Akas. Tas joprojām plūst. Vai jūs negribat atnākt šodien un noticēt tam no visas sirds, kad mēs uz brītiņu nolieksim mūsu galvas?
E-162 Bethlehem dwellers, God bless you, let's go through! Christ wants a real Church. He wants a Bride. Let's cut our ways through. Get out of here, get these creeds away, that the real drinkers might come back and get a drink of real, cool pentecostal Water that once flowed from this great Well. It's still flowing. Won't you come today and believe that with all your heart, while we bow our head just a moment.
E-163 Man šeit ir daudz kas, par ko man būtu jāparunā. To neļaus laiks, pulkstenis ir jau vienpadsmit. Es gribētu zināt, cik daudzi no šeit klātesošajiem kareivjiem, jūs, kalpotāji, metodists, baptists, prezbiterietis, katoļu priesteris, lai kas tu nebūtu, vai tu pārliecinājies? Es zinu, ka es neesmu garīdznieks. Varbūt es iznācu no tuksneša ar saraustītu šo, to un šito, taču šis ir Vārds. Bet jūs noticiet, ka tas tā ir, un noticiet, ka tas ir Vārds, tā ir Betlēme. Jēzus sacīja: “Cilvēks nedzīvos ar maizi vien, bet ar katru Vārdu, kas iznāk no Dieva mutes.” Bet Vārds ir šeit, Bībele. Cilvēks dzīvos ar Šo, un Viņš ir tas Vārds.
E-163 I got many things here I should speak on. Time won't permit it, it's eleven o'clock now. I wonder how many warriors in here, you ministers, Methodist, Baptist, Presbyterian, Catholic priest, whatever you might be, you're convinced? I know I'm not a clergyman. I might have come out of the wilderness, with chopped up this, that and the other, but This is the Word. And you believe It's so, and you believe It's the Word, that's the Bethlehem. Jesus said, "Man shall not live by bread alone; every Word that cometh from the mouth of God." And the Word is here, the Bible. Man shall live by That, and He is that Word. [Matthew 4:4]
E-164 Ak, kareivi, vai tu izvilksi Dieva Zobenu un pateiksi: “Esmu beidzis ar tām tradīcijām, es atgriežos pie Vārda, es atgriežos pie patiesības.” Sievietes, vīrieši! Sievietes, vai tiešām jums nav kauns no sevis, kā jūs rīkojaties? Vai šajā rītā jūs gribat, šajos Ziemassvētkos, atnākt atpakaļ un atspoguļot īsteno Jēzu Kristu?
E-164 O warrior, will you pull the Sword of God and say, "I'm through with these traditions, I'm coming back to the Word, I'm coming back to Truth"? Women, men! Women, ain't you ashamed of yourself, the way you been doing? Are you willing this morning, at this Christmas, to come back and reflect the real Jesus Christ?
E-165 Un tā, ar noliektām galvām un visiem aizverot acis, vai jūs pacelsiet savu roku, pateiksiet: “Palūdz, brāli Branham. Patiešām, savā sirdī es gribu to izdarīt. Es esmu...es tam ticu.” Lai Dievs jūs svētī. Ak, kalpotāji, sievietes, it visur!
E-165 Now with your heads bowed and every eye closed, would you raise your hand, say, "Pray, Brother Branham. Truly I want to do that in my heart. I am, I believe it"? God bless you. My, ministers, women, everywhere!
E-166 Betlēmē, Betlēmē atrodas Dieva Maize un Ūdens, Kristus, mūsu godpilnā Betlēme. Kā mēs Viņā ienākam? 1. vēstule Korintiešiem 15: “Vienā Garā mēs visi esam kristīti noslēpumainajā Jēzus Kristus Ķermenī.”
E-166 In Bethlehem, Bethlehem, the place of the Bread and Water of God, Christ our glorious Bethlehem. How do we get into Him? I Corinthians 15, "By one Spirit we are all baptized into the mystical Body of Jesus Christ." [I Corinthians 12:13]
E-167 Mēs barojamies ar Viņa Vārdu, ne ar ko citu, tikai ar aitu Barību! Ar to Vārdu! Ar neko citu. Jūs nevarat ielikt Tajā nekādas ticības mācības, mēs to neklausīsimies. It nemaz. Jūs sacīsiet: “Bet tas taču ir šādi.” Ja Bībelē ir teikts, ka tas ir šādi, tad tieši šādi mēs to gribam. Mēs negribam, lai tam ir kas pielikts. Mēs gribam to tieši tādu, kāds tas ir.
E-167 We feed upon His Word, not anything else, sheep Food alone! That Word! Nothing else. You can't put no creed in It, we won't listen to it. No, sir. You go to say, "Why, it's this way." If the Bible says it's This way, This is the way we want It. We don't want It seasoned up. We want It just the way It is.
E-168 Ak, Dievs, mūsu Tēvs, šodien uz zemes joprojām ir alkstošas sirdis. Kāpēc mazā Betlēme? Savā vājajā, neizglītotajā veidā, Kungs, es centos iedot šai nelielajai grupiņai...kura mani mīl, es zinu, ka viņi mīl, Kungs. Un es mīlu viņus. Un es mīlu viņus tik stipri, ka, Kungs, es esmu dedzīgs par viņiem. Es negribu redzēt viņus iejauktus tajās varenajās lietās un atdalītus tad, kad jau būs par vēlu, un redzēt tās nabaga dvēseles tur cietumā, un zināt, ka reiz viņiem bija iespēja.
E-168 O God, our Father, today there's hungry hearts still left on the earth. Why little Bethlehem. In my poor unlearned way, Lord, I've tried to let this little group... which loves me, I know they do, Lord. And I love them. And I love them so much till, Lord, I--I'm zealous of them. I don't want to see them mixed up in these great things, and get cut off then when it's too late, and see them poor souls yonder in prison, and know at once had the opportunity.
E-169 Kungs Dievs, šodien, nav svarīgi, ko domā tā varenā Jeruzaleme un ko Gileāda un Ramota Gileādā, un kas nu vēl, Šīlo un tās lielās pielūgsmes vietas, lai kur tās arī nebūtu. Ir Betlēme. “Vai tu neesi mazākā no tām visām? Taču no tevis!” No metodistiem, baptistiem, prezbiteriešiem; katoļi, tā varenā galvaspilsēta; un Ramota Gileādā, kur cīnījās Luters; un Šīlo, kur, varbūt, cīnījās Veslijs; un daudzas citas vietas. Taču, Kungs, Kungs, Tu uzcēli pentakostu grupu, bet viņi pagriezās atpakaļ un ir izdarījuši to pašu!
E-169 Lord God, today, no matter what the great Jerusalem's thinks, and what the Gilead's and the Ramoth-Gilead and whatevermore, Shiloh's, and the great worship places, wherever they are. There is a Bethlehem. "Art thou not least among all of them? But out of thee!" Out from the Methodist, Baptist, Presbyterian; Catholic, the great capitol; and the Ramoth-Gilead's, where Luther fought; and--and the--the Shiloh's, where maybe Wesley fought; and--and many other places. But, Lord, Lord, You raised up a Pentecostal group, and if they haven't turned right around and done the same thing! [Micah 5:2]
E-170 Jēzu Nācarieti, es lūdzu Tevi, Kungs, dāvāt tiem kareivjiem, kuri ir visās tajās ticības mācībās, piecelties Tavā Vārdā, izcirsties cauri visām tām ticības mācībām un atgriezties atpakaļ pie tā patiesā, neapgānītā Dieva Vārda, noliekot malā ikvienu nastu, kas tik viegli viņus sapin, nolikt malā katru stundu, kuru viņi tik muļķīgi šeit iznieko, cenšoties iegūt organizācijas locekļus. Kungs Dievs, dāvā viņiem atgriezties pie tā, lai atvestu jaunatgrieztos pie Jēzus Kristus; nepagodināt kaut kādu organizāciju vai kādu cilvēku, bet Jēzu Kristu, tikai Viņu.
E-170 Jesus of Nazareth, I pray Thee, Lord, to let warriors, out of every one of these creeds back there, rise in Your Name, cut through all these creeds and get back to the true, unadulterated Word, laying aside every weight that does so easily beset them, laying aside every hour that they're out here foolishly dropping around trying to make members of an organization. Lord God, let them come back to get converts to Jesus Christ; not to glorify any organization or any persons, but Jesus Christ, He alone. [Hebrews 12:1]
E-171 Tie vīri cīnījās tieši par Dāvidu. Tieši Dāvida dēļ viņi riskēja ar savu dzīvību. Un tie lielie, varenie kareivji bez bailēm, viņi izcīnīja sev ceļu, jo tā bija viņa vēlēšanās. Tā bija viņa vēlēšanās – padzert no tās akas.
E-171 It was David those men fought for. It was David they set their life in jeopardy for. And them great mighty warriors, without fear, they moved their way through there, because it was his desire. It was his desire to have a drink from that well.
E-172 Kungs Dievs, varbūt mēs to nejūtam, vienkārši to vilkmi, taču, redz, tā ir Tava vēlēšanās – lai notiktu tās lietas. Kā Tu pateici Jānim: “Tā mums pienākas...tas ir, mums vajag piepildīt visu taisnību.”
E-172 Lord God, maybe we don't feel that, just that tug, but, look, it's Your desire that these things be done. As You said to John, "Thus it is behooving to us, or becoming, that we fulfill all righteousness." [Matthew 3:15]
E-173 Mums pienākas, kā šodienas kalpotājiem, uzmanīt, lai tiktu sludināts šis Vārds, uzmanīt, lai tas tiktu izdarīts. Mums pienākas, vīriem, kas dzīvo šajā stundā. Šodien uz zemes ir izcili vīri, ak Dievs, viņi tur atrodas, ļauj viņiem ieraudzīt to un satvert Zobenu! Nav nozīmes, kāda ir pretestība; ja Dievs ir ar mums, kas var būt pret mums? Mūs neuztrauc, vai mēs riskējam ar mūsu sabiedrisko dzīvi. Mūs neuztrauc, vai mēs riskējam ar to, šito vai to. Mēs gribam dabūt atpakaļ Dzīvības Ūdeni!
E-173 It's becoming to us, as ministers today, to see that this Word is preached, to see that it's done. It's becoming to us, a man of these hour that we're living in. Great men in the earth today, O God, they're out there, let them see it and grab the Sword! No matter what the opposition, if God be for you, who can be against you? We don't care, jeopardizing our social living. We don't care, jeopardizing this, that, or the other. We want to get the Water of Life back!
E-174 Ļauj mums aiziet uz Betlēmi, Kungs, ļauj ikvienam no viņiem. Ļauj visām šīm sievietēm, kuras neapšaubāmi, ja viņas ir pacēlušas savas rokas, viņām kļuva kauns par sevi. Ļauj viņām apjaust, ka vienā no šīm dienām ar tiem cilvēkiem notiks līdzīgi kā ar Kenedija kungu. Ar viņiem notiks tāpat kā ar visiem cilvēkiem – viņiem ir jānomirst. Šīs sievietes mirst. Es mirstu. Mēs visi sadegam šeit uz zemes, un mēs zinām, ka tas ir tikai īss laiciņš, mums ir atlikušas tikai pavisam dažas dienas. Un, Dievs, tā vietā, lai censtos uztaisīt lielas sistēmas, Kungs, dāvā vīriešiem un sievietēm šajā rītā ieraudzīt, ka tā ir Ķēniņa atnākšana.
E-174 Let us go to Bethlehem, Lord, let every one of them. Let all these women, that, surely, if they put up their hand, they was ashamed of themself. Let them realize that these men will be like Mr. Kennedy one of these days. They'lE--they'll be like the rest of men, they have to die. These women are dying. I'm dying. We're all burning up here on earth, and know that just a short time, we've only got a very few days left. And, God, instead of trying to build big systems, Lord, let men and women see this morning it's the coming of a King.
E-175 Ak, Dievs, tā varenā Ķēniņa, Jēzus, atnākšana! Un tas... Un mēs saprotam, Dievs, ka katrs no tiem vīriem, kas izvilka to zobenu un cīnījās par Dāvidu, kad tas bija bēglis – kad viņš nāca pie varas, viņš iecēla viņus par pilsētu valdniekiem. Ikviens no viņiem saņēma pilsētas. Un Tu esi apsolījis to Bībelē, ka mēs saņemsim pilsētas. Ak, Dievs, kā pagāni...iekrita būt mantiniekiem caur pagāniem, lai mēs varētu būt Viņa svētuma un Viņa taisnīguma līdzdalībnieki! Atļauj mums šodien, Kungs, kā vīriem kareivjiem, paņemt to Vārdu, zinot, ka tie, kas stāv par Viņu šajā stundā, viņi būs pilsētu pārvaldnieki. Ne tas, ka mums gribētos būt valdniekiem, taču mēs gribam būt kalpi Tev, Kungs. Ak, Dievs, mēs redzam vīziju par to maziņo mazākumu, par to maziņo grupiņu, par to, ko sauc par fanātismu... Pāvils savā laikā sacīja: “Tas, ko sauc par 'maldu mācību',” par ārprātu. Tieši tur es gribu cīnīties, Kungs. Tavs Vārds ir patiesība! Un Tu esi Vārds, tas pats vakar, šodien un mūžīgi.
E-175 O God, the coming of that great King, Jesus! And it... And we realize, God, that every one of those men that pulled that sword and fought for David when he was a fugitive, when he come into power, he made them rulers over cities. Every one of them had cities. And You promised that in the Bible, that we would have cities. O God, as Gentiles, fell heir through the Gentiles, that we might be partakers of His holiness and His righteousness! Let us today, Lord, as men warriors, take that Word, knowing that, those who stand for Him in this hour, they'll be rulers over cities. Not as we want to be rulers, but we want to be servants to You, Lord. O God, we see the vision of this little minority, this little group, this what's called "fanaticism" in the... Paul said in his day, "In the way that's called 'heresy,'" crazy. That's where I want to fight, Lord. Thy Word is Truth! And Thou art the Word, the same yesterday, today, and forever. [Hebrews 13:8]
E-176 Ak, Dievs, svaidi mūs ar Tavu Vārdu un piepildi Tavu Vārdu, kas ir apsolīts šai dienai. Lai mēs iznākam no šīs ēkas šajā rītā kā mirdzoši Dieva instrumenti. Lai mēs ejam ar to Zobenu, tam mirdzot gaisā, nocērtot ikvienu nastu un visu pārējo, līdz mēs spēsim atvest cilvēkus atpakaļ pie Kristus un atnest mūsu Kungam vēsa, svaiga ūdens malku to visu veco sastāvējušos ticības mācību vietā. Lai cilvēki padzeras no tā Avota īstenu, vēsu, atsvaidzinošu vasarsvētku svētību, lai tas svētītu Viņa sirdi un atvestu Viņu atpakaļ mūsu vidū. Dāvā to, Kungs. Es lūdzu Jēzus Vārdā.
E-176 O God, anoint us with Thy Word, and bring Thy Word promised to this day to pass. May we leave this building this morning as shining instruments of God. May we go with the Sword, It glittering in the air, cut away every weight and everything else, till we can get back the people to Christ, and bring a cool fresh drink to our Lord, instead of all these old stagnated creeds. Let the people drink from the Fountain, a real, cool refreshing pentecostal blessing, that it might bless His heart and bring Him back among us again. Grant it, Lord. In Jesus' Name, I pray.
E-177 Kamēr mūsu galvas ir noliektas, lai pianiste jeb ērģelniece, vai kas nu vēl, pienāk pie ērģelēm, klavierēm; es gribu, lai mēs klusiņām nodziedam, lūk, ko: “Ir kāds avots, asins pilns, kas no Imanuēla vēnām plūst; kad grēcinieks tajā gremdēts tiek...” Grēcinieks, kas ir grēcinieks? Neticīgais. “Neticīgais gremdēts tiek.” Neticība kam? Vārdam. Ak, tie ebreji negribēja ticēt tam, ka viņi ir neticīgi, viņi uzskatīja, ka viņi ir glābti, taču Dievs zināja, ka viņiem bija vajadzīgs Glābējs. Viņi lūdzās, lai viņiem tiek dots kareivis, Dievs deva viņiem Mazuli, Glābēju. Viņš zināja, kas viņiem bija vajadzīgs. Tā bija viņu Dāvana Ziemassvētkos. Tieši tas šodien ir vajadzīgs jums, tieši tas šodien ir vajadzīgs man – Glābējs no manas neticības, Glābējs no jūsu neticības. Kamēr mēs dziedāsim, tagad vienkārši lūgsimies par to mūsu sirdīs. Tikai, lūdzu, lūdzieties patiesi, draudze.
Ir kāds avots, asins pilns,
Kas no Imanuēla vēnām plūst;
Un, kad grēcinieki (neticīgie) tur iekšā tiek (nevis draudzes locekļi, lūk...) gremdēti... (lūk, kur tiek iegremdēti draudzes locekļi)
Visi viņu grēku traipi zūd.
Visi viņu grēku traipi zūd,
Visi viņu grēku traipi zūd,
Un grēcinieks...
E-177 While we have our heads bowed, if the pianist or organist, or whatever it is, will go to the organ, piano, I want us quietly to sing this, "There is a fountain filled with blood, drawn from Immanuel's veins; when sinners plunged beneath the flood..." Sinner, what is sinner? Unbeliever. "Unbelievers plunged." Unbelief in what? The Word. Oh, those Jews they didn't want to believe that they were unbelievers, they thought they were saved, but God knowed they needed a Saviour. They was praying for a warrior, God give them a Baby, a Saviour. He knowed what they need. That's their Christmas Present. That's what you need today, that's what I need today, a Saviour for my unbelief, a Saviour from your unbelief. While we sing, let's just pray about it now in our hearts. Just pray sincerely, please, church.
There is a fountain filled with blood,
Drawn from Immanuel's vein,
And sinners (unbelievers) plunged (not a church member, now) beneath the... (that's where church members plunge)
Lose all their guilty stain.
Lose all their guilty stain,
Lose all their guilty stain;
And sinner...
E-178 Kungs Jēzu, es tagad lūdzu, lai Tu mūs pieņem. Es uzlieku sevi šeit kopā ar šo grupu, Kungs. Paņem prom no manis visu manu neticību, Kungs. Dāvā man nomirt, Kungs, kā iebrēcās Samsons, dāvā man nomirt līdz ar šiem filistiešiem. Dāvā man darīt visu to, kas man varbūt būs jādara, taču, Dievs, attīri manu dvēseli. Aizvāc prom visas šaubas. Ja šajā Vārdā ir kaut kas tāds, kam es neticu, Kungs, un ja šeit nav kaut kā tāda, ko Tu esi apsolījis, ko es neredzu, ka mana dzīve neapstiprinātu to Vārdu, kas ir šai dienai, tad, Kungs, piedod man. Piedod man, Kungs.
E-178 Lord Jesus, I pray now that You'll receive us. I'm putting myself right here with this group, Lord. Take all my unbelief, Lord, away from me. Let me die, Lord, as Samson cried, let me die with these Philistines. Let me do whatever it may be for me to do, but, God, cleanse my soul. Take all doubt away. If there's anything in this Word that I don't believe, Lord, and if--if there's not something here that You've promised, that I can't see my own life being vindicate that Word for this day, then, Lord, forgive me. Forgive me, Lord.
E-179 Dāvā man drosmi. Ak, Kungs, man ir vajadzīga drosme, lai to visu nocirstu, lai pārrautu to sienu, jo es zinu, ka tā ir Tava vēlēšanās. Tu izteici to, tam tā ir jābūt šajā dienā: “Un kā bija Sodomas dienās, tā būs, kad atnāks Cilvēka Dēls.” Mēs redzam to pēdējo darbību, pēdējo zīmi, kas tika dota draudzei. Tā bija pēdējā zīme, ko redzēja Ābrahāma dabiskais dzimums, pirms uguns sadedzināja pagānu pasauli. Un tāpat tā ir pēdējā zīme, ko ieraudzīs Viņa ķēnišķīgais dzimums, pirms uguns sadedzinās pagānisko pasauli. Tu... Kungs, lai viņi ierauga, ka tieši tāds bija tas iemesls, kāpēc Jēzum vajadzēja piedzimt Betlēmē. Tas bija Tavs Vārds. Tas bija Tavs apsolījums. Svētī viņus tagad, Tēvs. Es atdodu viņus Tev kā trofejas. Un lai mēs kopā, Kungs, izvelkam šodien Vārdu un maršējam uz priekšu Jēzus Vārdā. Āmen.
E-179 Give me courage. O Lord, I need courage to cut down this thing, cut this wall, for I know it's Your desire. You've spoke it, it should be in this day, "As it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of man." We see this last move, this last sign that's been given to the church. That was the last sign of Abraham's natural seed saw before the fire burnt up the Gentile world. And so is it the last sign that His royal Seed will see before the fire burns up the Gentile world. You... Lord, may they see that's just exactly the reason Jesus had to be born in Bethlehem. It's Your Word. It's Your promise. Bless them now, Father. I give them to You, as trophies. And may we, together, Lord, pull the Word today, and march forward in Jesus' Name. Amen. [Luke 17:26]
E-180 Lai Dievs jūs svētī. Vai jūs mīlat Kungu Jēzu? Vai jūs ticat, ka tā ir patiesība? Paceliet savas rokas, ja jūs ticat, ka tā ir patiesība. Paldies jums, draugi. Paklausieties, es... Man šķiet, ka ieraksts ir izslēgts... Saprotiet, runādams šeit, es runāju ne tikai jums. Šī lenta apies visu pasauli, un to dzirdēs vīrieši un sievietes visā pasaulē. Mēs aizsniedzam vienu valsti pēc otras, valsti pēc valsts, viņi vienkārši...viņi tur apsēžas ar nelielām trubiņām ausīs un runā to uzreiz simtiem un simtiem cilvēku visā pasaulē.
E-180 God bless you. Do you love the Lord Jesus? Do you believe that's the Truth? Raise up your hands if you believe it's the Truth. Thank you, friends. Look, I am... I guess the tape's off. See, in speaking here, I'm not just speaking just to you. That tape goes around the world, and men and women around the world hear That. We got to nation after nation after nation, they just they set there with little tubes in their ears and--and speak That right out to hundreds and hundreds of people around the world.
E-181 Un ziniet, tas ne... Lūk, jūs, sievietes, es negribu aizskart jūsu jūtas, kad es stāstu jums šīs lietas. Taču, ja jūsu gans jums to nestāsta, tad ar viņu kaut kas nav kārtībā. Viņam pietrūkst drosmes to darīt. Viņš slēpjas aiz organizācijas. Vai arī viņš ir kā Lats, kas sēdēja tur, pirms nonāca uguns; viņam vienkārši nebija tā īstenā...tā īstenā, kas ir vajadzīgs, lai tur nostātos. Viņš... Tas ir pateikts Bībelē: “Sodomas grēki ik dienas mocīja viņa taisno dvēseli.” Viņa dvēsele visu labi saprata, taču viņam nebija tā īstenā, kas bija vajadzīgs, lai tur nostātos un to nosodītu. Un draudzes gans, kurš nepateiks sievietei, ka apgriezt viņas matus ir nepareizi, un arī nēsāt tādu apģērbu, ar to cilvēku kaut kas nav kārtībā.
E-181 And know, it's not... Now, you women, I don't want to hurt your feelings when I tell you them things. But if your pastor don't tell you That, there's something wrong with him. He ain't--he ain't got the audacity to do it. He's hiding behind an organization. Or he's like Lot, sitting down, before the fire fell, he--he just didn't have the reaE--the real stuff it take to stand out there. He... The Bible said that, "The sins of Sodom vexed his righteous soul daily." His soul knowed better, but he didn't have the real thing it taken to stand out there and condemn it. And a pastor that won't tell a women it's wrong to cut her hair, there's something wrong with that man, and to wear these clothes. [II Peter 2:8]
E-182 Un jūs, vīrieši, jūs, vīrieši, kuri ļaujat savām sievietēm darīt tādas lietas, kas notiek ar jums? Kas notiek ar jums? Tu vadā savu sievu pa pilsētu kā publisku prostitūtu, bet pēc tam iepļaukāsi pa seju kādu vīrieti, ja viņš apvainos viņu. Tieši tev būtu jāsaņem sitiens pa seju. Pareizi, un arī to reiz izdarīs Dievs. Tā tas ir. Mums ir jāatgriežas pie šī Vārda.
E-182 And you men, you men that'll let your women do such things as that, what's the matter with you? What's the matter with you? Lead your wife around through town as like a public prostitute, and then slap some man in the mouth if he'd insult her. You're the one needs slapping in the mouth. That's right, and God will do it someday, too. That's right. We need to get back to this Word.
E-183 Ne tikai tas, tie ir tikai sīkumi, sīkumi. Taču, kā jūs grasāties saņemt lielas lietas, ja jūs noraidāt maziņās? Kā jūs varēsiet iemācīties algebru, ja jūs nezināt ābeci? Jūs nemākat skaitīt līdz desmit, kā jūs grasāties saprast matemātiku? Jums ir jāsāk no apakšas. Jūs mēģināt būt pašā virsotnē – kāpiet šeit lejā un sāciet pareizi.
E-183 Not only that, that's just a little, little thing. But how you going to get the big things if you refuse the little ones? How can you learn algebra if you don't know ABC? You can't count to ten, how you going to know your mathematics? You've got to start from the bottom. You're trying to begin at the top, come down here and get started right.
E-184 Šis ir īstais laiks to izdarīt, tagad, Ziemassvētkos. Tā bija Kristus dzimšana; lai Kristus piedzimst mūsos. Kas ir Kristus? Kristus ir Vārds. Cik daudzi no jums to zina? “Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs.”
E-184 This is the time to do it, now, Christmas. It was the birth of Christ, let Christ be born in us. What is Christ? Christ is the Word. How many knows that? "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." [John 1:1]
E-185 Kāds man nesen pateica, pateica: “Brāli Branham, tu...cilvēki zina, ka tu esi sieviešu nīdējs.” Es neesmu. Es neesmu. Man ir neviltota mīlestība pret manām māsām. Daži vīrieši atskatīsies, uzskatot, ka jūs izskatāties skaistas ar sarkanām acīm un zaļām acīm, un apgrieztiem matiem; tā vīrieša uzskati atšķiras no manējiem. Jūs... Es mīlu to dvēseli, kas ir jūsos, kurai būs jāsatiek Dievs. Tieši to es...mana māsa Mūžībai, nevis kaut kāda seksuāla lieta šeit uz zemes, kas...
E-185 Somebody said the other day, said, "Brother Branham, you, people know that you're a woman-hater." I am not. I'm not. I got genuine love for my sisters. Some men will turn around, think you look nice with red eyes and green eyes, and bobbed hair, that man has got a different opinion than what I'd have. Your... I love that soul that's in you, that's got to meet God. That's what I'm... my sister for Eternity, not some little sex thing here on earth will...
E-186 Cik daudzi no jums ir lasījuši par pagrimumu, par Romas krišanu? Protams. Paskatieties uz turieni – tieši tas, ko darām mēs, seksuālā pievilcība. Jaunatne ir tādā stāvoklī, kādā tā ir, tieši tas, kas mums ir šobrīd, rasu problēmas. Un jaunatni pārņem un cilvēkus un...sekss. Tieši tā, kā krita Romas impērija pirms astoņpadsmit gadsimtiem, un te nu tas atkal ir šeit starp pagāniem. Saprotat? Juceklis reliģiju vidū un pārējās lietas. Ak, kādā stundā mēs dzīvojam!
E-186 How many ever read the decline, of the fall of Rome? Sure. Look at there, just the same thing we're doing, sex appeal. Youth in the condition it is, just exactly the way we got now, racial problems. And youth taking over, and man and sex. Just the way the Roman Empire fell, eighteen hundred years ago, and here it is right back here again amongst Gentiles. See? The confusion amongst the religions and things. Oh, what an hour that we're living in!
E-187 [Māsa izsaka vēstījumu. Pārtraukums lentas ierakstā-Tulk.] Āmen. Tas Kungs Dievs ir runājis. Es ticu tam.
E-187 [A sister gives a message. Blank.spot.on.tape--Ed.] Amen. The Lord God has spoke. I believe that.
E-188 Piecelsimies tagad kājās. Kad Viņš runā, mums ir laiks parādīt cieņu.
Caur Dieva žēlastību un ar Dieva palīdzību es vairāk kā jebkad agrāk esmu apņēmies stāvēt ar šo Vārdu un darīt visu iespējamo, ar Dieva palīdzību, lai atkal izcirstu ceļu uz Betlēmi, kur Betlēmes iedzīvotāji var dzert no tā Avota. Cik daudzi no jums pievienosies man, ar paceltām rokām, sakiet: “Es apsolu Dievam, ka es to izdarīšu.” Lai Dievs jūs svētī.
E-188 Now let us stand. When He speaks, it's time for us to give reverence. [Someone speaks to Brother Branham--Ed.] What say?
By God's grace, and by God's help, I'm more determined than I ever was, stand by this Word and try my best, by the help of God, to cut a way down to Bethlehem again, where Bethlehem dwellers can drink from that Fountain. How many will join with me, with your hands up, say, "I promise to God I'll do it"? God bless you.
E-189 Nolieciet tagad uz brītiņu jūsu galvas, un man šķiet, ka šurp atnāks kāds brālis, brālis Džefriss. Viņš atlaidīs sanākušos, kamēr mēs nolieksim mūsu galvas lūgšanā, lūdzu. Labi, brāli.
E-189 Now bow your heads just a moment, and I believe some brother here, Brother Jeffries, come here. He's going to dismiss the audience while we bow our heads in prayer, if you will. All right, brother.

Наверх

Up