Dieva dāvanas vienmēr atrod savu vietu

God's Gifts Always Find Their Places
Datums: 63-1222 | Ilgums: 1 stunda 29 minūtes | Tulkojums: Rīga
Džefersonvila, Indiānas štats, ASV
E-1 Pateicos tev, brāli Nevil. [Brālis Nevils saka: “Lai Dievs tevi svētī, brāli.”–Tulk.] Lai Tas Kungs tevi svētī, brāli.
Labvakar, draugi. Es tikko kā atbraucu, pavisam nesen, un es nodomāju, ka varētu atnākt un novēlēt jums visiem priecīgus Ziemassvētkus.
E-1 Thank you, Brother Neville. [Brother Neville says, "God Bless you, brother."--Ed.] The Lord bless you, brother.
Evening, friends. I just got in, a while ago, and I thought I could come down and wish you all a "Merry Christmas."
E-2 Bet, nu, es nezināju, ka man būs tas lielais gods runāt jums par Tā Kunga Vārdu. Un tā brālis Nevils palūdza man, un man bija dažas nelielas Ziemassvētku tēmas, kuras es izmantoju, vienu no tām Fīniksā un tur Toskānā, dažādās tās apkaimes vietās, parasts Ziemassvētku vēstījums. Un es nodomāju, ka šovakar es runāšu par kaut ko nelielu, ko Tas Kungs nesen ielika manā prātā, kad es biju tur Kolorādo.
E-2 And so I didn't know I'd have this grand privilege to talk to you on the Word of the Lord. And so Brother Neville asked me, and I had several little Christmas texts that I been using, one of them up at--at Phoenix and down at Tucson, different places around there, a regular Christmas message. And I thought, tonight, I'd just speak on a little something here that the Lord put upon my mind recently, as I was up in Colorado.
E-3 Un es pārdomāju kaut ko, kas attiecas uz Ziemassvētku laiku, un es šeit esmu pierakstījis kādas piecas vai sešas nelielas piezīmes, Rakstu vietas un pārējo. Es ne... Man šķiet, ka tā dara brālis Nevils un visi kalpotāji. Tu... Šķiet, ka kaut kas tev atnāk, un tu to pieraksti. Tu nedaudz pagaidi un pieraksti to. Es pierakstu to piezīmju grāmatiņā, vienkārši pierakstu grāmatiņā. Tad, kad mani kaut kur paaicina, es tur ieskatos uz saku: “Kas gan tas bija, ko es biju pierakstījis?” Tā nu tas notiek, kad mūs pēkšņi kaut kur paaicina, ziniet.
E-3 And I was thinking on something at Christmas time, and I got about five or six of the little jots wrote down here, Scriptures and things. The... I don't... I guess Brother Neville and all ministers do that. You... seem like something comes to you, and you jot it down. You wait a while, and you put it down. I put it on a tablet of paper, just on a tablet of paper. Then when I called on sometime, I'll look back through here and say, "What was this now that I got a-hold of?" That's the way, when we're called real quick, you know.
E-4 Mēdza būt, ka es... Kad es biju jaunāks, es varēju vienkārši...mana galva bija tāda, ka es varēju vienkārši par kaut ko uzreiz iedomāties, un man nevajadzēja vilcināties, es nodomāju: “Pirms desmit dienām es biju tādā un tādā vietā. Lūk, kur ir tā tēma. Te nu tā ir, un šādi tā virzās.”
E-4 Used to be, I... when I was younger, I could just... my mind was full, I could just think this right now, I didn't have to wait, I think "Ten days ago I was a certain, certain place. That's the text. Here it is, and here it goes."
E-5 Ziniet, kopš es esmu nobraucis dažus kilometru stabiņus, brāli Higinbatam, un šķērsojis dažas upes, tas vairs neatnāk tādā veidā, pabraucot nedaudz tālāk pa to ceļu. Taču tas... Kā pirms kāda laiciņa sacīja brālis Nevils: “Mēs vairāk un vairāk tuvojamies Mājām.”
E-5 You know, since I've passed a few milestones, Brother Higginbotham, and crossed a few rivers, that it just don't come that way no more, getting a little far up the road. But it... as Brother Neville said, a while ago, "We're getting closer, closer Home."
E-6 Ir labi atkal būt mājās. Atpakaļceļā es, ak, bija šausmīgi daudz sniega. Un tur bija... Un es dzirdēju par avārijām un pārējo, tik daudz to ir uz ceļiem, un cilvēki iet bojā. Un vienkārši aizdomājieties, cik daudzi simti šajās dienās zaudēs savu dzīvību, no šī vakara līdz jaungada svētku beigām, cik daudz amerikāņu nomirs! Un ziniet, ar dažiem no mums tas varētu notikt šeit šovakar. Un tas vienkārši ir atkarīgs no tā, lūk...no mūsu stāvokļa Dieva priekšā. Šī tauta ir bēdīga, kā sacīja tas brālis, it visur ir bēdas. Un mūsu karogs ir nolaists pusmastā uz trīsdesmit dienām, un tas viss ir grēka un cilvēku dēļ, kuri negrib pieņemt to, kā lietas risina Dievs.
E-6 It's good to be back home. I, coming back, why, awful snowy. And there's... and heard of the accidents and things, so many of them on the road, and people being killed. And just think of how many hundreds will lose their life now, between tonight and after New Year's, how many Americans will die! And you know, some of us might be right here, tonight. And it just depends on now, that... our condition before God. It's a sad nation, this Brother said, sadness everywhere. And our flag has been hanging, thirty days, half-mast, all because of sin and people who would not accept God's way of--of--of things.
E-7 Pat ja mēs nepiekrītam cilvēkam, ja mēs tomēr nevaram izdarīt to brālīgā veidā, un tad... Saprotiet, ja sirdī ir Kristus, tad nav svarīgi, cik ļoti tu nepiekrīti tam cilvēkam, tu joprojām viņu mīli un cieni. Es daudzas reizes nepiekrītu daudziem cilvēkiem. Un tomēr es nekad neesmu redzējis nevienu, kuram es nepiekristu, bet par kuru es būtu domājis kā citādi nekā: “Es viņu apskaušu un nosaukšu par manu brāli, centīšos viņam palīdzēt, kā vien varēšu.” Es viņam nepiekrītu, jo es domāju, ka varbūt nepiekrītot, ka viņš... Tam, kam viņš tic, es varbūt nevaru ticēt tieši tā kā viņš, taču...un tā tālāk, taču es varētu parādīt viņam manu virzienu, kā viņš rāda man savējo, un salikt tos kopā un izskatīt tos, un paskatīties, kas mums sanāks. Taču šāda nepiekrišana, kad tas nonāk...mums nekad nebūtu jāsadusmojas vai jāgrib sāpināt, vai sagraut, vai kaut ko tādu. Mums vienmēr būtu jācenšas celt.
E-7 Even if we can disagree with a person, if we can't yet do it in a brotherly way, and then... See, if Christ is in the heart, then no matter how much you disagree with the man, you still got love for him and respect. I disagree with many men, many times. But still, I've never seen one yet I disagreed with that I ever thought of anymore that "put my arm around him and call him 'my brother,' try to help him the best I could." I disagree with him because that I think maybe that upon disagreeing that he... What he believes, that I might not believe just like him, but... and so forth, but now I might try to project my way to him as he projects his to me, and get them together and comb out and see what we got, but disagreement like that. Just far as it comes to... we should never get angry or want to hurt, or destroy or anything. We should always be trying to build up.
E-8 Šeit ir atnācis aukstuma vilnis, vai ne? Kad es devos prom no Toskānas, bija divdesmit divi grādi; un kad saule bija norietējusi un bija satumsis, tur joprojām bija divdesmit. Tāpēc tad, kad biju atgriezies šurp, es vienkārši viss trīcēju, ziniet. Es... Tas viss sniegotais ceļš un temperatūra zem nulles, un ledus, un pārējais, man atkal vajadzēja pie tā pierast. Ir tik dīvaini, ka tu tik ļoti ātri vari pierast pie klimata. Un kopš es jūs atstāju, es teju vai nespēju te izdzīvot. Es dabūju kaut ko līdzīgu sinusam vietējo laika apstākļu dēļ, un kļūstot vecākam... Bet es esmu dzimis un uzaudzis šeit. Taču, kad, saprotiet, kad tu esi jauns un ar tevi kaut kas notiek, tu vari tikt no tā vaļā. Taču, kad tu kļūsti vecāks, nu, tu sāc saprast, ka kaut kas vairs nav tā. Agrāk tu vienkārši varēji to aizmirst. Tu... Tur ir kaut kas, kas...ka tu vienkārši nevari tik no tā vaļā, kā tu reiz darīji, kad tu biji bērns. Tāpēc es ieraudzīju, ka tādā veidā, ka es...ka silts klimats vecam cilvēkam ir tāda kā neliela palīdzība.
E-8 Got a cold spell going on here, haven't we? Seventy-two when I left Tucson, and when the sun went down and got dark, it was still sixty-nine. So, then come back up here, I'm just a-shivering all up, you know. I... All that snowy road, and below zero, and ice and everything, I had to get all used to it again. It's so strange how you can get so "climatized" in such a--a little way. And since I left you, I didn't have hardly a chance to get survived up. I got a... like a sinus in the--the weather in here, and as I get older... And I was born and raised in here. But when, you see, when you're young, you got something, you can throw off; but when you get older, why, you begin to find out that something isn't there. It used to be, you could just forget about it. You... there's something there that--that just won't throw off like it did when you was a kid, so I find out that way that I... that warm climate, for an old man, kind of helps a little bit.
E-9 Es atceros ierašanos Jūtik-Paikā, kad es biju bērns (septiņi, astoņi, desmit, divpadsmit, četrpadsmit gadus vecs), man nebija nekādu apavu, tenisa kurpītes, bet bija kādi divdesmit divi vai divdesmit trīs grādi zem nulles, un tenisa kurpītes...no tām līda ārā pirksti. Un nebija tā kā tagad, kad tu ej pa ielu, bet tev vajadzēja brist pa sniegu. Tur nebrauca automašīnas, varbūt reizēm gadījās kādas pajūga sliedes. No rīta, ejot pa to šoseju mazā, vecā mētelītī bez krekla, un tas bija, lūk, šādi sasprausts; ne siltāk par to, kas man ir mugurā šobrīd. Izmircis līdz kauliem, gāju vien tālāk un nepievērsu tam nekādu uzmanību, saprotiet, man gandrīz nemaz nebija auksti. Taču tas bija jau pirms četrdesmit pieciem gadiem. Tā ka esmu kļuvis daudz vājāks, nogājis daudzas jūdzes, spidometrā savācis lielu noskrējienu, ziniet. Tāpēc mums vairs nav tās izturības kā agrāk.
E-9 I remember coming down that Utica Pike up there, as a kid (seven, eight, ten, twelve, fourteen years old), no shoes on (tennis shoes) and it eight or ten below zero, and tennis shoes, the toes out of them. And not... now that ain't walking down like the street here, but busting the snow. There's no automobiles coming down, there might be a wagon track once in a while. Come down that highway of a morning, little old coat on, no shirt, and it pinned up like this, no more than what got on right now; soaking wet to my knees, go right on in and pay no attention to it. See, hardly have a cold. But that was about forty-five years ago. So, a whole lot of weakening, gone a lot of miles and built up on the speedometer, you know, so we just don't take it like we used to.
E-10 Es redzēju, kā brālis Keps pacēla galvu. Tu esi pārāk jauns, lai šobrīd par to domātu. Un tāpēc pagaidi, līdz nonāksi līdz turienei, kur ir brālis Nevils un es, tad tu...tu domāsi par daudzām lietām citādāk; atnāk tāds kā vājums.
E-10 I seen Brother Capps raise his head up. You're too young to think them thoughts now. And so wait till you get up where Brother Neville and I are, then--then you'lE--you'll think a lot of things different, kind of weakens down.
E-11 Labi, mums bija varens laiks Tai Kungā. Tas Kungs ir ārkārtīgi mūs svētījis, un es esmu ļoti pateicīgs. Un es braukšu atpakaļ, man šķiet, nākamajā svētdienā, ja Tas Kungs dos; es gribētu, ja brāli Nevilu neuztrauc... Man būs dievkalpojums vismaz svētdien no rīta un varbūt svētdien vakarā; dziedināšanas dievkalpojums svētdienas vakarā. Svētdien no rīta man būs svarīgs vēstījums, ja Tas Kungs gribēs, lai es to izsaku. Es neesmu pārdomājis savu tēmu...šobrīd tā ir ne vairāk kā vienkārši mana tēma, tai vēl nav nekāda konteksta, jo es...bez jebkādas, ziniet, atklāsmes no Tā Kunga, bet vienkārši manis paša. Es gribu svētdien izteikt kaut ko, kas, es ceru, būs tāda kā neliela palīdzība šajos ceļos.
E-11 Well, we've had great times in the Lord. The Lord has blessed us tremendously, and I'm so thankful. And I come back. I think, next Sunday, the Lord willing, I want, if Brother Neville doesn't care, the... I got a service, at least Sunday morning and maybe Sunday night, a healing service for Sunday night. Sunday morning I got an important message, if the Lord be willing for me to deliver it. I haven't thought up my text... no more than just my text yet, no context to it, because I--I... not without--without any, you know, revelation from the Lord, but just in myself. I--I want to express something Sunday that I hope will kind of help out a little bit along these ways.
E-12 Tagad man ir jādodas uz darbalauku, un man teju vai visas dienas jau ir aizņemtas visādās vietās. Man šķiet, ka Billijs sacīja man, ka tad, kad es no šejienes aizbraukšu, izbrauciena laikā, man būs divas vai trīs dienas aprīlī, lai es varētu atbraukt mājās, atgriezties Toskānā, un tad tas būs teju vai viss. Un pēc tam līdz nākamajam novembrim, oktobrim, kad es atkal atgriezīšos šurp no ārzemēm.
E-12 I've got to go now into the field, and I've got just every day almost taken up everywhere. I think Billy was telling me, among the itinerary, that I got two or three days that I could come home in April after I leave here, go back to Tucson, and that about settles it then. And then on till next November, October, when I get back to this side again from overseas.
E-13 Un tā, vēl ir divas dienas līdz Ziemassvētkiem. Vēl viena diena, vai ne? Vajadzētu būt divām. Pirmdien... Vai Ziemassvētku vakars ir otrdien? Ziemassvētku vakars ir otrdien. Vai tad tas nav šausmīgi, redzēt, ka pret šiem lielajiem svētkiem, kuriem mēs tuvojamies, attiecas tieši tā, kā tas notiek? Tas ir tik nožēlojami, tik...ir tik neprātīgi, kad saprotam, ka truši un mīts, saukts par “Krisu Kringlu” (Santa Klausu), un viss pārējais ir atņēmis to īsteno nozīmi tam, kas ir Ziemassvētki.
E-13 Now, two more days till Christmas. One more day, isn't it? That'd be two. Monday... Tuesday's Christmas Eve? Tuesday's Christmas Eve. Isn't it awful to see that this great holiday, that we're approaching, is approached in the manner that it's approached in? It's such a pitiful thing, such a--a--a rashel thing, to think that--that rabbits and a--a myth called "Kriss Kringle" (Santa Claus) and everything, has taken the real value away from what Christmas is.
E-14 Lūk, mēs ne... Mēs nezinām, un es pavisam noteikti neticu... Būdams ceļā...mana sieva ir tur aizmugurē, un es... Būdams ceļā, es klausījos kādu astronomu, kas...viņi ir uzbrukuši tai idejai, par kuru viens astronoms pastāstīja man pirms daudziem, daudziem gadiem, kad es biju vēl mežsargs šeit Indiānā. Kad viņi man izstāstīja... Kā tās zvaigznes sanāca kopā, tieši tā, kā stāstīja tas pirmais astronoms, un tās izveidoja to, kas, kā viņi sacīja, ir kaut kas dabisks, kas notiek reizi (man šķiet, ka tā viņš sacīja šovakar), reizi astoņsimt gados vai kaut kā tamlīdzīgi. Un tas atkal pārveidojas, Sardis un Jupiters, un, es aizmirsu, un Marss. Nē, es...ne tā. Tās ir dažas no tām zvaigznēm, kā tās paātrinās, kad to orbītas sakrustojas vienā līnijā ar zemi. Un tas astronoms šovakar centās pateikt, ka faktiski tas bija kaut kas dabīgs. Es ne... Es to nepieņemu. Es ticu, ka tas bija kaut kas pārdabisks, ko izdarīja Dievs. Viņš... Dieva lietas ir pārdabiskas. Viņš ir pārdabisks.
E-14 Now, we don't... we--we don't know, and I certainly do not believe... I was just coming down, my wife's back there, and I... coming down the road, was listening at an astronomer; that now, they just fell on the idea which an astronomer told me many, many years ago, when I was just a game warden here in Indiana. When they told me that... how those stars came together, just like that first astronomer did and that formed, what they said would be a natural thing that happens every, I believe he said tonight, eight hundred years, or something like that. And it reforms itself again, of: Sardis and Jupiter, and I forget; and Mart-... Mars; no, I... that's wrong. It's some of the stars how they speed when they cross their orbits in line of the earth, and this astronomer tonight was trying to tell that it actually was a natural thing. I--I don't--I don't accept that. I believe it was a supernatural thing, that God did. He, things is supernatural with God. He is Supernatural.
E-15 Un es paskatījos, un es sapratu, ka atkal tuvojas aprīlis. Es... Ja Tas Kungs gribēs, lai es nodzīvoju tik ilgi, tad man paliks piecdesmit pieci gadi. Saprotat? Un es zinu... Bet atskatoties uz savu dzīvi...un es brīnos, kur tas notika. No tiem pirmajiem Ziemassvētkiem, kad mēs izkārām savas zeķes, un mamma ielika... Mēs, droši vien, dabūjām kādu apelsīnu un divus vai trīs svītrotās ledenes gabaliņus, un mums tie bija vareni Ziemassvētki. Un, ziniet, bērni, viņi gaida savas dāvanas. Mēs redzam, ka Ziemassvētki šajā laikā ir pārsvarā priekš bērniem, mūsdienās to gaida viņi. Tas ir fokusējies uz bērniem. Taču patiesībā tiem būtu jābūt pieaugušajiem; viņiem būtu jāmāca saviem bērniem, kas ir īstenie Ziemassvētki.
E-15 And--and I looked down and know that this is facing back now to April, I've... the Lord willing for me to live that long, I'll be fifty-five years old. See? And I--I know the... But looking back on my life, and I wonder where it happened. From them first little Christmases, when we hang up our stockings, and Mama would get... We'd probably get an orange, and two or three little pieces of striped candy, and that was a great Christmas to us. But, you know, kids they--they look forward for them gifts. We--we find out that--that Christmas is to the... is mainly children, they--they look forward to that nowadays. It it's turned off to the children. But it really should be adults; it should be teaching their children what real Christmas is.
E-16 Un es absolūti neticu, ka Kristus varēja piedzimt divdesmit piektajā decembrī Jūdejā, jo tur ir aukstāks nekā šobrīd šeit. Saprotat? Ak, un kā gan gani tad varētu pieskatīt savu ganāmpulku naktī? Un vēl tā pierakstīšanās un viss pārējais, un ka Marijai bija jāiet tik tālu, visu ceļu no Betlēmes uz Jeruzalemi Jūdejā...tas ir, lai pierakstītos. Es nevaru...nevaru kam tādam noticēt. Viņa devās, man šķiet, viņa devās uz Nācareti, un tādā veidā... Kā gan to varētu izdarīt? To nevarētu izdarīt, un es ticu, ka Kristus piedzima pavasarī, jo Viņš bija Jērs visādā ziņā. Saprotat? Un ievērojiet, Viņš piedzima kūtī, nevis mājā.
E-16 And I totally do not believe that--that Christ could be born on a twenty-fifth day of December, in Judaea, because it's colder than it is right here now. See? Oh, and how could the shepherds be keeping their flocks by night? And--and then the taxation and everything, and Mary having to come that far, from way down in Bethlehem up into Judaea, up into Jerusalem, rather, at the... for the taxation. I--I--I hardly could--could--could believe that. Come up, I believe she come to Nazareth, and so when... How that--that could be done. It could not be--be done, but I believe that Christ was born in a spring, because in every way He was a Lamb. See? And notice, He was born in a barn, and not a house.
E-17 Un, kad viņi veda Viņu uz krustā sišanu (tie citi), cik mēs zinām, tur nebija teikts, ka Viņš veda viņus, bet viņi veda Viņu. Vai jūs zinājāt, ka jēru vai aitu kādam ir jāved uz kautuvi? Viņi neies uz kautuvi, jums viņus uz turieni ir jāaizved. Un parasti tas ir āzis, kas ved aitu. Kaušanas aplokos viņiem ir āzis. Un āzis ies pa to celiņu, līdz viņš pievedīs to aitu pie ieejas kaušanas vietā, un tad tas āzis izlēks. Taču, kad pienāks laiks to āzi nokaut, viņš patiešām sataisa traci (kad viņam ir jāiet tur iekšā), taču, protams, jūs nevarētu viņu par to vainot. Taču runa ir par to, ka aita kādam ir jāved, un arī Viņš tika vests uz nokaušanu. Viņi veda Viņu. Viņš bija Jērs. Un es ticu, ka šādi tas ir it visur dabā, un jēri dzimst martā, aprīlī, kaut kad tajā laikā, ne vēlāk kā maijā. Un es neticu, ka tas bija kaut kad pirms marta vai kaut kad pēc maija, tas bija kaut kad tajā starplaikā.
E-17 And when they took Him to the cross (the others), as far as we know, that he never said about Him leading them, but they led Him. Did you know a lamb or a sheep has to be led to the slaughter? It--it will not go to the slaughter, you--you have to lead it there. And usually it's a goat that leads the sheep. In the--in the killing pens, they have a goat. And the goat will walk up this runway, till he gets up to get the sheep started down the runway to be killed, and then the goat will jump out. But when they come a time they going to kill the goat, he really kicks up a fuss (he has to go in) because you couldn't blame him. But--but it's a--a thing how a sheep has to be led, and He was led to the slaughter. They led Him. He was a Lamb. And I believe in that way being altogether nature, and lambs are born in March, April, and somewhere along in there, not later than May. And I don't believe it was anything before March and anything after May, sometime along in there.
E-18 Taču, kad tā draudze, kristietība, apprecējās ar katolicismu, tas notika Nikejas padomē, kad viņi pieņēma...Romas valsts pieņēma kristietību un uztaisīja to, ko viņi sauc par vispasaules reliģiju, tā bija kristietība. Viņi izveidoja vispasaules reliģiju un viņi pielūdza elkus, un viņiem bija saules dievs.
E-18 But when the church, Christianity, was married into Romanism, was at the Nicaea Council, when they accepted... the Roman nation accepted Christianity and made what they called the universal religion, was Christianity. They made the universal religion, and they worshipped idols, and they had a sun-god.
E-19 Un tieši tagad, no divdesmit pirmā līdz divdesmit piektajam datumam, saule, virzoties uz priekšu, stāv gandrīz vai vienādā pozīcijā. Kā jūs to saucat? Bija... Es domāju, ka es to zinu, taču es nevaru to atcerēties. Kad saule ir...tā iegūst tik un tik laika un zaudē tik un tik laika līdz pat divdesmit pirmajam...starp divdesmit pirmo un divdesmit piekto decembri. Ak, es aizmirsu, kā viņi to sauc. Kā? [Kāds saka: “Aptumsums.”–Tulk.] Nē, aptumsums ir tad, kad iet...kad pārklājas saule un mēness. Kaut kas tajā ir, ak, es...es jau gandrīz varu to izteikt, taču šobrīd vēl nevaru. Tomēr tā ir tā saules apstāšanās, kuru romieši sauca (tas ir tad, kad tas aplis turpinājās), tas tika saukts par “saules dieva dzimšanas dienu”. Viņi svinēja to no divdesmit pirmā līdz divdesmit piektajam decembrim.
E-19 And right now, from the--from the twenty-first to the twenty-fifth, the sun almost stands in its same track as it's passing. What is it you call that? Been a... I thought I knew it, but I can't think of it. When the sun's--is... it--it gains so much time and loses so much time, until the twenty-first, between twenty-first and twenty-fifth of December. Oh, I forget what they call it. What? [Someone in congregation says "Eclipse?"--Ed.] No, the eclipse is when it passes, the sun and moon passes together. It's something in there, oh, I--I--I can almost say it but can't right now. However, it's that standstill of the sun which is called by the Romans (that's when the circus went on), it was called the sun-god's birthday. They celebrated it from the twenty-first to the twenty-fifth of December.
E-20 Tāpēc, tā kā to pārveidoja Roma...kristietība Romā tika pieņemta pēc viņu saprašanas, un pēc tam viņi pateica: “Mēs uztaisīsim tādus pat svētkus un mēs uztaisīsim Dieva Dēla dzimšanas dienu.” Saprotat? Saules dieva Jupitera dzimšanas diena, un tad Dieva Dēla dzimšanas diena divdesmit piektajā decembrī, un tas...
E-20 So then, being that this was converted, Rome into... Christianity was accepted, in their way in Rome, then they said, "We'll make the same celebration, and make Son of God's birthday." See? The sun-god, Jupiter's birthday, then Son of God's birthday, twenty-fifth of December, and that...
E-21 Taču kāda tur starpība? Saprotiet, šodien, kad mēs... Pat ja tas...ja viņi svinētu to jūlijā vai augustā, vai kad nu vēl, tas joprojām ir tas atceres svētums, ka “Dievs deva mums cerību, kura ir mūsos”.
E-21 But what difference does it make? See, today when we are... Even if it's a... if they was doing it in July or August, or whenever it might be, it's still the sacredness of remembering that "God gave us the hope that we have in us."
E-22 Un tagad jūs sacīsiet: “Labi, tiem visiem pārējiem ir Santa Klauss, un viņi dara tā, kā viņi dara; nu, tikpat labi to varētu darīt arī mēs.” Nekādā gadījumā! Nē, mums tie nav pagāniski svētki, tas ir svēts laiks. Ja nebūtu bijis Kristus dzimšanas svētku, tad nebūtu nekādas augšāmcelšanās. Ja nebūtu bijis Kristus dzimšanas svētku, tad nebūtu nekādas mīlestības, nebūtu nekāda miera, ticīgajam nebūtu nekādas dzīves pēc nāves, ja nebūtu bijis Kristus dzimšanas svētku.
E-22 And now, you say, "Well, the rest of them's all Santa Claus and going on like they do; why, we just might as well do it." No, sir! No, this is not a pagan celebration to us, this is a sacred hour. If there had been no Christmas, there would been no resurrection. If there been no Christmas: there'd been no love, there'd been no peace, there'd been no hereafter for the believer; if there'd been no Christmas.
E-23 Un tagad jūs sacīsiet: “Labi, ja visa pārējā pasaule, viņi tikai...” Nu, saprotiet, kā zibens šautra tumšās mākoņainās debesīs rāda, ka var būt gaisma tumsas laikā. Šīs gaismas šajā vakarā pierāda to, ka tumsas laikā var būt gaisma. Un kad gaismas mirdzēšana ir visstiprākā? Tumsā. Ieslēdziet šīs gaismas dienas vidū, kad spīd saule, un jūs tās teju vai neredzēsiet. Taču tumsas laikā viena neliela, mazmazītiņa gaismiņa mirdzēs patiešām spoži. Un tieši šobrīd ir tā tumsa, kad katram kristietim ir jādod liecība par to cerību, kas atrodas viņā, par Jēzu Kristu, Dieva Dēlu. Nevis kaut kāds Kriss Kringls, kurš piedzima kaut kur tur, ziniet, un kaut kādu koku apspīdēja gaisma, un reiz naktī viņš iznāca no meža; kaut kāds izdomāts stāsts, kam nav nekāda pamatojuma. Taču mēs stingri ticam apsolītajam Dieva Vārdam par Mesijas atnākšanu un ka Viņš piedzima Kristus dzimšanas svētkos, divdesmit...gandrīz pirms diviem tūkstošiem gadu, mēs tam ticam.
E-23 And now, you say, "Well, if the rest of the world, they just..." Well, see, the forked lightning in the black, cloudy skies, show that there can be light in the time of darkness. These lights tonight prove that, that there can be light in the time of darkness. And when does light shine its best? In darkness. You turn these lights on in daytime, the sun is shining in, you'll hardly notice they're on. But just one little, wee light will shine real bright in a time of darkness. And right now is the darkness when every Christian should give a testimony of the hope that's in him, of Jesus Christ the Son of God; not some Kriss Kringle that was born back yonder, you know, and some kind of a tree lit up and went down through the forest one night, some fiction story that there's no bottom to it. But we believe solidly on the promised Word of God of a coming Messiah, and He was borned on Christmas day, twenty... pretty near two thousand years ago, we believe.
E-24 Un tā, šovakar mēs parunāsim nedaudz citādākā veidā. Man šķiet, ka jūsu gans jau runāja un varbūt runās atkal trešdienas vakarā, jo es zinu, ka viņš ir atlicis kādu tēmu vai kaut ko tādu, lai šovakar iedotu kanceli man. Un es gribu, lai viņš to izsaka, es gribu viņu paklausīties.
Taču, pirms mēs to darīsim, vienkārši uz brītiņu atkal nolieksim mūsu galvas lūgšanā.
E-24 So, tonight we're going to speak a little bit on a different way. I guess your pastor's already spoken, and probably speak Wednesday night again 'cause I--I know he laid back some text or something, to give me this platform tonight. And I want him to bring it, I want to listen to him.
But, just before now we do this, let's just bow our heads again for a moment of prayer:
E-25 Debesu Tēvs, šis īpašais, svētais brīdis, kad mēs domājam par dažādām lietām šeit Rakstos, kuras, lai kur arī mēs ietu, tur Vecajā Derībā, runā par to laiku, kad Dievam bija jāsūta Savs Dēls. Kā tie pravieši toreiz veltīja savu laiku, lai pravietotu Dieva Vārdu, kas nāca pie viņiem. Un savā laikā viņi pravietoja un paredzēja tās lietas, kas notiks, un mēs redzam, ka tajā naktī tas viss piepildījās tur Betlēmē, kad Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka Viņš deva Savu vienpiedzimušo Dēlu. Mēs pateicamies Tev par to.
E-25 Heavenly Father, this great sacred moment, when we think of the different things in the Scripture here, that everywhere we go, back in the Old Testament, speaks of that day when God shall send His Son. How those prophets back there alloted their time for prophecy of the Word of God to come to them. And they prophesied in their days and foretold the things that would come to pass, and we see it all met there in Bethlehem that night when God so loved the world that He gave His only begotten Son. We thank Thee for this.
E-26 Un tagad, Kungs, kamēr mēs atrodamies šeit šovakar, lai sludinātu par Tavu Vārdu; un Tas ir tik svēts, Kungs, un tieši tāpēc mēs gribētu sākumā parunāt ar Tevi. Un mēs lūdzam, lai Tu atver mums Tava Vārda saprašanu. Un mēs lūdzam to Jēzus Vārdā. Āmen.
E-26 And now, Lord, tonight as we settle down here to--to speak on Thy Word; and It's so sacred, Lord, that's the reason we like to speak to You first. And we ask that You'll open our understanding to Thy Word. In Jesus' Name we asked it. Amen.
E-27 Tagad es gribu izlasīt šeit kaut ko no Rakstiem, vienkārši parastu Ziemassvētku stāstu no Rakstiem, kas atrodas Mateja 2. nodaļā. Un kamēr jūs atšķirat to vietu...un Jāņa Evaņģēliju 3:16.
E-27 Now I want to read some Scripture here, just a regular Christmas story, for the Scripture found in--in Matthew, the 2nd chapter. And while you're turning to that, and John 3:16.
E-28 Un tovakar Fīniksā...Ja šeit ir tie, kas klausās magnetafona lentes, es gribētu, lai jūs noklausāties šo: “Kāpēc Jēzum bija jāatnāk uz Betlēmi?” Kāpēc Viņam tas bija jādara? Un tas, ko simbolizēja Dāvids, kad viņš gulēja un gaidīja uz tā kalna, skatoties lejup uz filistiešu armijas garnizonu. Un es salīdzināju to tieši ar šodienu, un parādīju, ka Betlēme...ko tas nozīmē.
E-28 And the other night up at Phoenix... If you tape people here, listening to the tapes, I'd like for you to listen to that one: Why Jesus Had To Come To Bethlehem. Why did He have to do it? And those symbols there of David, laying and--and wait upon the mountain, looking down and seeing the Philistine army garrisoned. And I compared that with exactly today, and find out that Bethlehem... what it means.
E-29 Un Kristus ir mūsu Betlēme, un es varu pierādīt, ka katrs cilvēks, kas ir dzimis no Dieva, ir dzimis Betlēmē, jo Kristus ir Betlēme. Un tieši tas Viņš bija, Dzīvības Maize. Un “beth”, b-e-t-h nozīmē “māja”, e-l ir Dievs un e-l-h-e-m ir elhem, kas nozīmē “maize”, tātad “Dieva Maizes Nams”. Un Jēzus Kristus bija “Dieva Maizes Nams”, mūžīgās dzīvības Maize. Un katrs cilvēks, kas ir dzimis Kristū, jūs esat dzimuši Betlēmē, Dieva Maizes Namā. Un kā šodien šo draudžu savienības ir nostājušās garnizonā, līdzīgi filistiešiem, lai atturētu cilvēkus no Tā.
E-29 And Christ is our Bethlehem, and could prove that every man that's borned of God is borned in Bethlehem, 'cause Christ is Bethlehem. And that's what He was, the Bread of Life. And Beth, B-e-t-h means--means "house," E-l is "God," and e-E-h-e-m is Elhem which means "bread," and "House of God's Bread." And Jesus Christ was the "House of God's Bread," Bread of Eternal Life. And every man that's borned into Christ, you're borned into Bethlehem, "God's House of Bread." And how that the leagues of these churches today is garrisoned, like Philistines, to keep the people from It.
E-30 Un kā tie drosmīgie vīri, zinādami, ka Dāvids bija svaidīts un ka viņam viendien ir jākļūst par ķēniņu...tobrīd viņš bija ļoti nepopulārs, viņš bija bēglis starp saviem ļaudīm, taču viendien viņa aicinājums atnāca. Tur ar viņu bija drosmīgi vīri. Un atcerieties, tie vīri bija no pagāniem, gandrīz ikviens no tiem bija pagāns, tā ir ļoti skaista šodienas līdzība. Un viens no tiem kareivjiem bija tik drosmīgs, viņš nonāvēja astoņsimt vīru ar to...ar savu šķēpu, viens pats, vienā dienā. Cits nostājās lēcu lauka vidū, un atnāca armija, karaspēks. Un viņi visi aizbēga, bet viņš stāvēja tur un kāva tos vīrus, līdz viņa roka nogura. Un vēl bija cits, kurš ielēca bedrē un nogalināja lauvu sniegotā dienā, ar vienu roku. Un filis...tas ir, viņam virsū metās ēģiptietis ar garu šķēpu, bet viņš paķēra nūju un izsita šķēpu no viņa rokas, paņēma to šķēpu un nonāvēja ar to pašu ēģiptieti, un nonāvēja trīssimt virsniekus.
E-30 And how that those gallant man, knowing that David was anointed and was going to 'come king someday... very unpopular then, because he was a fugitive among his people, but one day his call come. They had gallant men with him. And remember, those men were Gentiles, most every one of them were Gentiles, a very beautiful type of today. And one man was so gallant, he killed eight hundred men with what... with his spear, hisself, in one day. Another one was standing in a field of lentil, and an army come up, a troop. And all of them run, and he stood there and slew men until his arms was tired. And then another one, how he jumped into a pit and killed a lion on a snowy day, single-handed. And a Philis-... or an Egyptian run at him, with a long spear, and he took a stick and knocked this spear out of his hand, took the spear and killed the Egyptian himself, and killed three hundred captains.
E-31 Un iedeva varenus vīrus... Dāvids iesaucās: “Kaut es vēlreiz varētu padzert ūdeni no tās akas!” (Kur viņš reiz mēdza dzirdīt savas aitas, kad no rītiem izveda tās no aploka, tās gribēja dzert.) Un tie vīri izvilka savus zobenus un piecpadsmit jūdzes cīnījās cauri tiem vīriem, atnesa to ūdeni.
E-31 And give great men! David crying out, "If I could drink once more, see, from that well!" (where he used to water his sheep when he went out of a morning, from the corral, they would want a drink of water) And these men pulled their swords and fought through fifteen miles of men, brought this water back.
E-32 Un Dāvids sacīja: “Pasargi, Dievs, lai es to izdzertu!” Un viņš izlēja to uz zemes kā dzeramo upuri Tam Kungam. Cik brīnišķīga līdzība par to pašu lietu, līdzība, kas ir Jāņa 3:16 šovakar.
...tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, ka Viņš deva Savu vienpiedzimušo Dēlu...
E-32 And David said, "Far be, that I drink it." And he poured it upon the ground as a drink-offering to the Lord. What a beautiful type of the same thing, of this John 3:16, tonight.
... God so loved the world, that He gave His only begotten Son,...
E-33 Un ko izdarīja Kristus? To Dzīvību, kura Viņam bija jādzīvo mūžīgi, Viņš izlēja to no Savām vēnām uz zemes, Savu dabisko dzīvību uz zemes kā upuri par mūsu grēkiem. Un kā pagāni šodien, godavīri, vīri, vareni vīri, paņem zobenus un nostājas tur, un izcērt sev ceļu, lai iegūtu svaigu ūdeni Kristum (mūsu Dāvidam), kurš šodien ir ļoti nepopulārs. Taču mūsu Dāvids, kurš, kā mēs zinām, atnāks spēkā, Viņš šādi samīs zem Savām kājām visas tautas un ganīs tās ar dzelzs zizli. Un īsteni drosmīgi vīri stāv ar Dieva Vārdu un bezbailīgi cērt uz visām pusēm, jo mēs zinām, ka Viņš nāk spēkā.
E-33 And what did Christ do? The Life that He had to live Eternally, He poured it upon the ground from His veins, His natural life, upon the ground as a sin-offering for us. And how the Gentiles today, men of honor, men, great men, taking the sword, and standing there and cutting their way through to get a fresh drink of water for Christ (our David), which is very unpopular today. But our David, which we know He's coming in power, He's going to tramp every nation under His feet like that, and rule them with a rod of iron. And real gallant men, standing with the Word of God and chopping from side to side fearlessly, 'cause we know He's coming in power.
E-34 Un tagad izlasīsim, pēc Jāņa 3:16, izlasīsim par magu apciemojumu Mateja Evaņģēlija 2. nodaļā.
Kad Jēzus bija piedzimis Bētlemē, Jūdas ķēniņa Hēroda laikā, redzi, gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālemi un sacīja:
"Kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš? Jo mēs Viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām Viņu pielūgt."
Kad ķēniņš Hērods to dzirdēja, tad viņš satraucās un visa Jeruzāleme līdz ar viņu.
Un, saaicinājis visus tautas augstos priesterus un rakstu mācītājus, viņš izzināja no tiem, kur Kristum būs piedzimt.
Un tie viņam sacīja: "Betlēmē, Jūdas zemē; jo tā raksta pravietis:
un tu, Betlēme, Jūdas zemē, tu nebūt neesi mazākā starp Jūdas cilts kungiem; jo no tevis nāks Valdnieks, kas ganīs Manu Israēla tautu."
Tad Hērods paslepen saaicināja gudros, sīki izjautāja tiem par zvaigznes atspīdēšanas laiku.
Un viņš tos sūtīja uz Betlēmi un sacīja: "Eita un ievāciet rūpīgi ziņas par to bērnu, un, kad jūs Viņu atradīsit, tad paziņojiet to man, ka arī es aizeju un Viņu pielūdzu."
To no ķēniņa dzirdējuši, tie aizgāja. Un redzi, zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu un nostājās pār namu, kurā bija bērns.
Un, zvaigzni ieraudzījuši, tie priecājās ar varen lielu prieku.
Un, namā iegājuši, tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju, Viņa māti, un tie nometās zemē un Viņu pielūdza. Tad tie atvēra savas mantas un dāvāja Viņam dāvanas: zeltu, vīraku un mirres.
Un sapnī saņēmuši brīdinājumu no Dieva, ka viņiem nav jāiet...pie Hēroda neatgriezties, tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi.
E-34 Let's read now, after John 3:16; let's read the visit of--of the Magi of Saint Matthew, the 2nd chapter.
Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the--from the east to Jerusalem,
Saying, Where is he that's born King of the Jews? for we have seen his star in the east, and are come to worship him.
When Herod the king... heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him.
And when he had gathered... the chief priests and the scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born.
And they said unto him, Of Bethlehem of Judaea: for thus it is written by the prophet,
And thou Bethlehem, in the land of Juda, art thou not the least among the princes of Juda:... out of thee shall come a Governor, that shall rule my people Israel.
... Herod, when he had privily called the wise men, enquired of them diligently what time the star appeared.
And he sent them to Bethlehem, and said, Go and search diligently for the young child; and when you have found him, bring me word again, that I may come and worship him also.
When they... heard the king, they departed; and, lo, the star, which they saw in the east, went before them, till it came and stood over where the young child was.
And when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy.
And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down, and worshipped him: and... they had opened their treasures, they presented to him gifts; gold,... frankincense, and myrrh.
And being warned of God in a dream that they should not depart... they should not return to Herod, they departed into their own country another way.
E-35 Tas ir ļoti neparasti, ka Dievs šeit mazāk svarīgā veidā... Dievs runā uz cilvēkiem caur sapņiem. Es tam ticu. Taču šajā gadījumā Dievs izmantoja otršķirīgu metodi.
E-35 Very strange here how that God, in a lesser way,... God does speak to people through dreams. I believe it. But how that God in this case used a secondary.
E-36 Lūk, sapnis, tas ir...sapnis, ja tas ir pareizi iztulkots, ir tas pats, kas vīzija; ja tas ir sapnis, kas ir iztulkots. Dievs to ir lietojis kopš Vecās Derības laikiem un visos laikos, un ir apsolījis, ka lietos to atkal pēdējā laikā. Nu, cilvēki var pārēsties un tā tālāk, un viņiem naktī rādīsies murgi, un tas nav kaut kas īsts, tie nav garīgi sapņi, tie neuzrunā, kad tu to izskati; un daži no tiem var izskatīties pareizi. Un tomēr ir arī īsteni garīgi sapņi. Un mēs zinām, ka šeit dievnamā Dievs dod cilvēkiem sapņus, un tie tiek iztulkoti, un tie piepildās, un tie ir īsti. Taču tā ir otršķirīga metode, kā to izdarīt. Saprotat?
E-36 Now, a dream is... a dream, if it's interpreted rightly, it is a same as a vision; if it's a dream and being interpreted. God's used it since way back in the Old Testament and down through the ages, and promised in the last days to use it again. Now, people can over eat and--and so forth and get nightmares, and it's not--it's not real, spiritual dreams, it don't ring up when you--when you read it. And some of it might seem right, but yet there's real, spiritual dreams. And we know here at the tabernacle that God gives people dreams and they are interpreted, and they come to pass, and they're real. But it's a secondary way of doing it. See?
E-37 Lūk, kāds ir iemesls, kāpēc tas tika darīts toreiz – tas notika, jo tajā laikā tai zemē nebija pravieša, lai to sapni izskaidrotu. Saprotat? Tur nebija pravieša, lai skaidrotu sapņus, līdzīgi Jāzepam un Daniēlam, un tiem senatnes praviešiem. Viņiem nebija bijis pravieša jau četrsimt gadus, un Dievs izmantoja sapni, lai...Sava Dēla labumam. Viņš to izdarīja.
E-37 Now, the reason it was done then, it was because there was no prophet in the land at that time, to interpret the dream. See? There was no prophet to interpret the dreams, like Joseph and--and Daniel and those prophets of old. They hadn't had a prophet for four hundred years, and God used a dream to... for the welfare of His Own Child. He did.
E-38 Viņš pateica Jāzepam, jo viņš, “būdams taisns un negribēdams viņai darīt kaunu, taisījās viņu slepeni atstāt”. Bez šaubām, viņa pastāstīja viņam par Gabriēla vizīti un pārējo, un ko viņš bija pateicis; taču, kad viņš ieraudzīja, ka viņa ir mātes gaidās, tas bija pārāk neparasti. Ziniet, tas vienkārši...tas bija kaut kas ļoti citādāks. Un, ziniet, tieši tāda tā lieta ir šodien. Dievs dara neparastas lietas, un tas ir tik neparasti, ka to neredz pat taisns cilvēks.
E-38 He told Joseph, when he was "a just man, not willingly to make her a public example, was minded to put her away privily." No doubt she told him the visit of Gabriel and so forth, and what he had said; but when he saw her to be mother, it--it was too unusual. You know, it just... it was something very different. And you know, that's what's the matter today. God does things unusual, and it's so unusual till even just man can't see it.
E-39 Jāzeps nevarēja to saprast, tas bija pārāk neparasti. Viņš bija labs cilvēks, viņam nebija ne vainas. Viņš bija labs cilvēks, taisns cilvēks, taču tas bija tik neparasti. Redziet, Jāzepam droši vien bija kādi četrdesmit vai četrdesmit pieci gadi, apmēram tik, tā viņi apgalvo, kad viņi ar Mariju tika saderināti. Taču šeit mēs ieraugām to, kas vēl nekad nebija noticis: sieviete tiek izdota pie vīra, un izrādās, ka viņa ir mātes gaidās! Un tas bija tik neparasti, ka Jāzeps domāja viņu atstāt. Taču tieši tajā kritiskajā brīdī Dievs atsūtīja Savu eņģeli un parādījās viņam sapnī, un pateica: “Nebīsties Mariju, savu sievu, ņemt pie sevis, jo, kas viņā iedzimis, ir no Svētā Gara.”
E-39 Joseph couldn't understand it, it was too unusual. He was a good man, nothing wrong with him. He was a good man, a just man, but it was so unusual. See, Joseph probably forty years old or forty-five, something like that, they claim, when he and Mary was engaged. But here we find something that never had happened: a woman espoused to this man and yet be found to be mother! And it was so unusual Joseph was minded to put her away. But right at that crucial moment, God sent His Angel, and appeared to him in a dream and said, "Don't fear to take to thee Mary thy wife, for That which is conceived in her is of the Holy Ghost."
E-40 Kāda jaundzimusi ticība droši vien bija Jāzepam, kad viņš pamodās! Saprotiet, viņam nebija vajadzīgs nekāds skaidrojums, tas sapnis nebija simbolos. Tas bija pilnīgi skaidrs: “Nebaidies pieņemt Mariju, tavu sievu, jo, kas viņā iedzimis, ir no Svētā Gara.” Tur nebija pravieša, kas varētu izskaidrot, tāpēc tam bija jāatnāk pa tiešo, tā pa taisno no Dieva Jāzepam. Lūk... Un Dievs izmantoja to otršķirīgo metodi.
E-40 What a newborn faith Joseph must have had when he rose up from there! See, he never had need of any interpretation, the dream wasn't in symbols. It was right straight out, "Don't fear to take Mary thy wife, for That which is conceived in her is of the Holy Ghost." There was no prophet to give the interpretation, so it had to come directly, right straight like that; to God... from God to Joseph. Now... and God taken that secondarily way.
E-41 Ko tas šeit mums iemāca, pirms mēs sāksim mūsu tēmu? Lūk, ko tas mums šeit māca: ka Dievs var lietot jebkuru mūsu būtnes spēju, ja tā ir pilnībā atdota Viņam. Viņš var lietot mūsu prātu, mūsu sapņus, mūsu zemapziņu, mūsu apziņu, mūsu mēli, mūsu dziesmas, mūsu acis, mūsu...visu, kas mums ir, to visu var lietot Dievs, ja tas ir atdots Dievam. Saprotat? Visu, kas jūs esat, atdodiet to Dievam. Viņš lietos katru jūsu kanālu un katru jūsu daļu, Viņš to lietos. Nav nozīmes, kas tas ir, Viņš to lietos, ja tas ir veltīts Viņa mērķim un aicinājumam.
E-41 What does it teach us right here, before we hit our text? Here's what it teaches us: that God can use every faculty of our being if it's committ-... surrendered to Him. He can use our mind, our dreams, our subconscience, our first conscience, our tongue, our songs, our eyes, our... Everything that we have can be used of God if it's committed to God. See? Everything that you are, commit it to God. He'll use every outlet and every part of you, He'll use it. No matter what it is, He'll use it if it's sanctified to His purpose and calling.
E-42 Un tā, šovakar mēs runāsim par tēmu: Dāvanas. Un es gribu to nosaukt, ja... Es pierakstīju, kaut ko šeit īsi piezīmēju, kamēr runāja brālis Nevils: “Dieva dāvanas vienmēr ir... Dieva dāvanas vienmēr atrod savu vietu.” Dieva dāvanas vienmēr tiek noraidītas, bet tās patiešām atrod savu vietu, kad...
E-42 Now, tonight we're going to speak on: Gifts. And I want to title this, if... I wrote, jotted something down in there, when Brother Neville was up: God's Gifts Are Always Find... God's Gifts Always Find Their Places. God's gifts is always rejected, but it really finds its place when...
E-43 Lūk, paskatieties uz tām dāvanām, kuras Viņam nopirka...tas ir, atnesa tie gudrie. Šodien mēs apmaināmies ar dāvanām. Katram ir jāsaņem kāda dāvana, un viņš mēģina izspriest, ko viņam uzdāvinās tas otrs cilvēks, lai arī viņš varētu uzdāvināt viņam kaut ko tam līdzvērtīgu. Un, ja tas nav līdzvērtīgs, nu, tad Jaungada svētkos, jo viņš domā, ka viņam tas ir jāizlīdzina. Un ikviens prāto un uztraucas, un satraucas, miljonāri, kā gan viņiem to visu izdarīt. Viņi iedod tik un tik tam un šitam, kaut arī tas viss ir pilnīgi nepareizi. Tas...tas ir pilnīgi... Ziemassvētki...
E-43 Now, watch the gift that these wise men bought... or brought to Him. Today we find that we're swapping gifts. Everybody has to get a gift, and try to figure out what the next fellow's going to give him, so he can give him something comparing that much. And if it isn't, well, on the New Year's, he feels he has to make it up. And each one studying and worrying and walking the floor, the millionaires, how they're going to get by. They give so much to this one and that, when it--it's altogether wrong. It--it's--it's--it's altogether... Christmas...
E-44 Lūk, ir tikai viena dāvana, kuru tu vari uzdāvināt, tas ir – sevi. Uzdāviniet Dievam sevi, jo Dievs jums Savu Dāvanu jau ir uzdāvinājis. Lūk, ir tikai viena lieta, ko jūs esat Dievam parādā – atdot paši sevi Dievam.
E-44 Here: there's only one gift that you can give, and that is yourself. Give yourself to God because God's already give to you His Gift. Now, there's only thing you owe back to God, that's yourself to Him.
E-45 Lūk, un ļoti bieži Bībelē ir sastopami vārdi. Šodien mēs tam vairs nepievēršam uzmanību. Mēs... Jūs bieži esat dzirdējuši, kā es esmu izsmējis to bērnu vārdu, kurus sauc...tas ir, cilvēkus, kuri nosauc savus bērnus par “Rikiju”. Lūk, Rikijs ir briesmīgs vārds! Saprotat? Un tas... Jūs nedrīkstat viņus šādi saukt. Ja jums ir bērns, kura vārds ir Rikijs, tad, Dieva dēļ, nomainiet to uz kādu citu. Rikijs vai Elviss, vai kaut kas tamlīdzīgs... Rikijs nozīmē “žurka”. Saprotat? Šādi jūs ejat... Un, kādu vārdu jūs iedodat cilvēkam, tādu iespaidu tas atstāj. Vienai kundzei bija puisēns, kuru nosauca par “Rikiju”, viņa vārds bija Rikijs, Džeims Rikijs. Viņi nosauca viņu par “Rikiju”, jo tas vārds (Rikijs) bija ļoti populārs. Es sacīju: “Nomainiet to vārdu!”
E-45 Now, and many times, names are in the Bible. We don't notice it no more, today. We... You've often heard me scorn this name, of children calling... or people calling their children "Ricky." Now, Ricky is a horrible name! See? And it's a... you mustn't call them that. If you got a child named Ricky, for goodness sakes, change it to something else. Ricky, or--or Elvis, or something like that,.... Ricky means "a rat." See? And so you--you go... And--and what you call a person, that impresses that. A little lady, the other day, had a little boy out there called "Ricky" and his name's Ricky, James Ricky. And because it was so popular (Ricky), they called him "Ricky." I said, "Change that name!"
E-46 Es ievēroju, ka šobrīd šeit atrodas cilvēki, kuriem ir mazdēls, kura vārds ir...viens puisēns, ļoti mīļš, jauks puika, bet otrs ir Rikijs, un tieši tas viņš arī ir. Un viņš... Es pateicu kādam no viņa vecvecākiem vai vēl kādam, es sacīju: “Pasakiet mammai, lai viņa nomaina tā zēna vārdu, lai vienkārši nomaina to vārdu, un tad pavērojiet, kas notiks ar to bērnu.” Redziet, jūs, ļautiņi, negribat ticēt kam tādam. Mēs domājam, ka mēs jau esam pietiekoši zinoši kam tādam.
E-46 I notice some people setting right here now that's got a little grandson, and his name is... the one--one little boy's a sweetest, pleasant little fellow; and the other one is Ricky, and that's what he is. You just watch him, his nature's just like that. And he... I said to some of his grandparents, or someone, I said, "Tell the mother change the name of that boy, just change that name over and watch what happens to the kid." See, you people don't want to believe that. We think we've lived too long for that.
E-47 Ja vārdam nav nekādas nozīmes, tad kāpēc, kamēr Jēkabu sauca par “Jēkabu”, kas nozīmē “blēdis, viltnieks”, tieši tas viņš bija... Taču, kad viņš visu nakti bija cīnījies ar To Kungu un tas Kungs izmainīja viņa vārdu, un aptuveni...kad viņam bija aptuveni sešdesmit gadu. Viņš izmainīja viņa vārdu no Jēkabs uz Israēls, “valdnieks Dieva priekšā”, un tieši tas viņš bija.
Kāpēc Ābrams tika nosaukts....kāpēc viņš bija jānosauc par “Ābrahāmu”, pirms piedzima tas bērns? Kāpēc Sāraja tika nosaukta par “Sāru”, pirms piedzima tas bērns?
Kāpēc Pāvils...jeb nosauca... Viņa vārds bija Sauls, taču, kad viņš satika Jēzu, Viņš izmainīja viņu no “Saula” uz “Pāvilu”.
Sīmaņa vārds tika izmainīts no Sīmaņa uz “Pēteri”, kas nozīmē “mazs akmens”. Un viņu visu vārdi tika nomainīti, un tas ir tāpēc, ka tam, kā tevi sauc, ir kaut kāda nozīme. Kad tu kaut ko saki, tas identificē sevi. Es negribu tajā iedziļināties, jo par to tiks runāts nākamsvētdien vakarā, saprotiet, par vārda identifikāciju. Un tā, mēs redzam, ka tās lietas ir ļoti patiesas.
E-47 If there isn't something in a name, then why as long as Jacob was called Jacob, which means "supplanter, deceiver," that's what he was? But when he wrestled with the Lord all night, and the Lord changed his name, and about... when he was about sixty years old. He changed his name from--from--from Jacob to Israel, "a prince before God," and that's what he was.
Why was Abram called... had to be called "Abraham" before the baby could be born? Why was Sarai called "Sarah" before the baby could be born?
Why was Paul... or call... his name was Saul, but when he met Jesus, He changed him from Saul to "Paul."
When Simon was changed from Simon to Peter, which means "little stone." And--and all their names were changed, is because what you are called is something about it. When you speak something, it identifies itself. I don't want to get in there, 'cause that's coming up next Sunday night, see, identification of a word. And, but now, we find these things so true.
E-48 Un tā, skatieties, Dievs... Cik tas ir neparasti šajā vakarā ieraudzīt, ka tie vīri, magi, apmācīti cilvēki, ievērojami cilvēki, atnākuši no austrumiem...tā bija Bābele, kas skaitījās Indija. Un viņi nenonāca līdz tai vietai vienā naktī, pat ne pāris diennaktīs, viņiem bija vajadzīgi gandrīz divi gadi, lai nokļūtu līdz turienei. Viņi neatnāca tur pie mazuļa silītē. Viņi atnāca pie jauna Bērna, pie jauna Bērna. Un Hērods nogalināja bērniņus, kas bija jaunāki par diviem gadiem. Redziet, lai saprastu, ka tas nebija zīdainis, kas gulēja šūpulī, jo viņš vienkārši būtu nogalinājis visus zīdaiņus. Taču viņš nogalināja jaunus bērnus, lai būtu pārliecināts, ka viņš ir iznīcinājis Viņu; aptuveni līdz divu gadu vecumam. Viņš noteica to laiku, saprotot, ka viņam negribas nogalināt pārāk daudzus, viņus visus, viņš vienkārši...jo viņam tie bija vairāk kā vergi. Viņš gribēja dabūt...lai būtu pārliecināts, ka viņš ir dabūjis Viņu, tāpēc viņš pateica: “Tam bērnam būs aptuveni divi gadi. Tāpēc nogaliniet visus sākot no diviem gadiem un jaunākus.” Saprotat?
Un šādi piepildījās tas, ko par to bija pateicis pravietis: “Rāmā ir dzirdama kliegšana jeb raudāšana, brēkšana un lielas vaimanas. Rahēle raud par saviem bērniem, jo to nav.”
E-48 Now watch, God... What a strange thing it is tonight, to see that those men, Magis, learned men, great men... coming down from the East, that was Babylon, which was India. And they never come in any all night, and started one night and got there the next, they were about two years getting there. They never come to a little Baby in a manger. They come to a young Child, a young Child. And Herod killed the children from two years old. See, to know that it wasn't a little infant laying in a cradle, he'd just kill all infants. But he killed the young children, so that he'd be sure to get Him, anywhere from two years old back. He set the time up because knowing he didn't want to kill too many, all of them, he just... 'cause they were more like slaves to him. He wanted to get... be sure to get Him, so he said, "The Kid will be about two years old. So, everything from two years old down, kill it." See?
And that's brought to pass what the prophet said, that "In--in Rama there'd be heard a--a screaming or crying, a weeping; that Rachel weeping for her children, and they were not."
E-49 Lūk, vai jūs esat ievērojuši, ka tie gudrie vīri, ievērojamie vīri atradās tur Bābelē, un viņi redzēja Viņa zvaigzni, viņi sacīja: “Mēs redzējām Viņa zvaigzni austrumos un esam atnākuši Viņu pielūgt.” Viņi atnāca no austrumiem, no kurienes viņi bija ieraudzījuši Zvaigzni, dodamies uz rietumiem. Jo Indija atrodas rietumos, Ziemeļrietumos no Bāb...no Palestīnas. Un viņi aizgāja līdz Tigras upei un šķērsoja tur tos līdzenumus, atnāca uz Betlēmi, kur viņi atrada Bērniņu. Un atcerieties, ka Jāzeps un viņi nebija no turienes aizgājuši; viņi devās uz Nācareti un audzināja bērniņu tieši tur.
E-49 Now, did you notice that these wise men, great men, was up in Babylon and they saw His Star, we said, "We have saw His Star in the east and are come to worship Him." They come from the east, where they saw the Star, going west. Because India is west, northwest of Bab-... of--of Palestine. And they come right down through by the Tigris River and crossed over the plains right on in, come down into Bethlehem where they found the--the--the Baby. And remember Joseph and them never left there; they went right down to Nazareth and brought the Child up, right there.
E-50 Lūk, šeit mēs redzam, ka viņi uzdāvināja... Tie vīri, tā kā viņi bija astronomi un pētīja zvaigznes, un ieraugot, ka tur parādījās tie noslēpumainie debesu spīdekļi, kas stāstīja, ka tur kaut kas ir noticis; un viņi zināja, ka tas bija Mesija, bija jādzimst debesu un zemes Valdniekam. Un viņi atnāca, zinādami, ka Dievība atradīsies iekšā, mājos cilvēkā. Lai parādītu jums viņu liecību... Saprotiet, saprotiet, jūsu dzīve runā daudz skaļāk nekā jūsu vārdi, tik ļoti, ka nav nozīmes, ko jūs sakāt, cilvēki zina, kas jūs esat, no tā, kas jūs esat.
E-50 Now, we see here that they presented... These men, being astronomers and studying the stars, and seeing these mysterious heavenly lights appear up there, that there was something going on; that they knowed that that's Messiah, the--the Ruler of heavens and earth, was to be born. And they come, knowing that Deity would be enclosed, in-housed in a--a human being; 'cause to show you their testimony.... You know, you know, your life speaks so much louder than your words, till no matter what you say, people know what you are by--by what you are.
E-51 Un pavērojiet tos vīrus, tos magus, viņi atnesa Viņam... Paskatieties, kādas dāvanas viņi atnesa Viņam, tas identificēja to, ko viņi par Viņu domāja. Viņi atnesa Viņam zeltu, vīraku un mirres. Un tagad paskatieties, ko tie simbolizē; tieši par to es gribu jums izstāstīt tagad...tas ir, ko nozīmē šie simboli. Un tā, man šeit ir izrakstītas dažas Rakstu vietas, kuras mēs pēc brītiņa izlasīsim, ja Tas Kungs gribēs.
Lūk, zelts, vīraks un mirres.
E-51 And watch these people, these Magi, they brought Him... Watch the gifts they brought Him, identified what they thought He was. They brought Him gold, frankincense, and myrrh. And now watch what these symbols, that I want to talk to you about now... is what these symbols mean. Now, I've got some Scripture wrote out here that we'll read just in a moment on it, the Lord willing.
Now: gold, and frankincense, and myrrh.
E-52 Un tā, zelts Bībelē...cik ļoti tas atbilst Kristum, jo zelts stāsta par Dievišķumu. Zelts ir “Dievišķums”. Pēc brītiņa mēs par to parunāsim. Vīraks stāsta par “kalpošanu”. Un mirres ir “nāve”. Dievs, Dievišķums kalpošanā, lai nomirtu. Un tieši tas Viņš bija. Tieši tās lietas, ko viņi bija atnesuši, identificēja to, kas, viņuprāt, bija Viņš.
E-52 Now: gold in the Bible... how fitting it fits to Christ, because gold speaks of Deity. Gold is "Deity." We'll get to it just in a moment. Frankincense speaks of "service." And myrrh is "death." God, Deity, in service to die. And that's what He was. The very thing that they brought identified what they thought He was.
E-53 Un es pateikšu to mums šodien: “Tas, ko mēs atnesam Viņam, pierāda, identificē to, ko mēs par Viņu domājam.” Vai saprotat, ko es gribu pateikt? Saprotat? Ja jūs esat...ja jūs ticat tam no visas sirds, katram vārdam no tā, jūs identificēsiet to, atdodot tam visu, kas jums ir. Saprotat? Taču, ja jūs domājat, ka tā ir laba vieta pabūt kopā ar labākiem cilvēkiem, pabūt draudzē un tamlīdzīgas lietas, tad aptuveni tikai to jūs arī atdosiet (tikai dažas sadraudzības stundas kaut kādā sanāksmē vai vēl kaut ko). Taču, ja tu patiešām tici tam no visas sirds, tad tu atdosi tam visu, kas ir tevī. Saprotat? Un tas tevi identificē, ka tu patiešām tici šim vēstījumam, ka tu tici tam kā patiesībai.
E-53 And I say that to us today, "The things that we bring to Him identifies what our thoughts is about Him." You understand what I mean? See? If you're a... If you believe It with all your heart, every Word of that, you'll identify it by giving all that you have to It. See? But if you believe it's a good place to associate with better people, around church and things like that, that's just about what you give (just a few social hours with some of the congregation or something). But if you--if you really believe It with all your heart, then you give everything that's in you to It. See? And it identifies you, that you truly believe the Message, that you believe it to be the Truth.
E-54 Tik daudzi cilvēki saka: “Es varu ticēt šitik daudz. Es varu ticēt tādā veidā.” Mācekļi... Man šķiet, ka pēdējo reizi es tieši par to runāju: par ticīgajiem, liekuļiem un neticīgajiem. Vai tā bija? Es... Vai tad es šeit par to nerunāju? Saprotat? Un katrs cilvēks, ieraugiet, kādai kategorijai viņš pieder. Saprotiet, tas nonāks līdz tam, ka viņi spēs pieņemt noteiktu daudzumu no tā, taču nespēs pieņemt pārējo.
E-54 So many people say, "I can believe this much. I can believe so." The disciples... I believe the last time here, I spoke on that: Believers, Make-Believers, And Unbelievers. Wasn't that it? I... didn't I speak on that here? See? And each person, what's their category. See, it'll come to a place to where they can take so much of it, can't take the rest.
E-55 Un tā, cik ļoti tās dāvanas atbilda Kristus zemes gājumam, Bērniņam, kas bija piedzimis uz šīs zemes. Un šīs dāvanas, kuras Viņam atnesa tie gudrie vīri, vienkārši precīzi atbilda Viņa uzdevumam no Dieva un Viņa zemes gājumam.
E-55 Now, how fitting these gifts was to Christ's journey on earth, a Baby born here on earth. And these gifts that the wise men brought Him, fitted just exactly His commission from God and His journey on earth.
E-56 Un tā, pirmkārt: Dievs. Tas bija Dievs, Jēzus bija Dievs cilvēka veidolā. Cilvēkiem ir grūti to norīt pat šodien, ka “Viņš bija Dievs”. Un Viņš... Tieši tas Viņš bija. Viņš nebija nekas mazāks kā Dievs. Viņš bija Dievs, izpausts miesā. Viņš bija Radītājs Savā radībā. Lūk, tas... Viņš bija Radītājs Savā radībā, caur radību, radībai. Viņš bija Radītājs Savā radībā, caur Savu radību, Savai radībai. Viss kaut kad bija sācies no Dieva, pilnīgi viss. Vai tad jūs to neredzat? Dieva pilnība! Viņš tik ļoti bija Radītājs, ka Viņš bija Dievs. Viņš bija Būtne uz zemes (laicīga Būtne), kas nozīmē, ka Viņam bija jābūt sākumam, tāpēc Viņš radīja Sev ķermeni, kurā dzīvot. Pats Dievs radīja Sev ķermeni. Saprotat? Lai caur šo radību Viņš varētu izglābt iznīcībai nolemtās radības, kuras Viņš bija radījis.
E-56 Now, the first thing: God. This was God, Jesus was God in the form of man. That's hard for people to swallow that, even today, that "He was God." And He... That's what He was. He wasn't nothing less than God. He was God manifested in flesh. He was the Creator in His Own creation. Now that... He was the Creator in His creation, by the creation, for the creation. He was the Creator in His creation, by His creation, for His creation. All winds right back in God, the whole thing. Don't you see? Fullness of God! He was the Creator insomuch that He was God. And He was a Being on earth (a Being of time), which mean that He must had a beginning, therefore He created Himself a body to live in. God, Himself, created a body for Himself. See? That by this creation, He might save the lost creation that He had created.
E-57 Nav nekas tāds, ko cilvēks varētu iznīcināt, nekā tāda nav. Jūs nevarat izdarīt neko, lai kaut ko pilnībā iznīcinātu. Tu vari paņemt papīra gabalu un to sadedzināt, tu vari sadedzināt ēku, vari sadedzināt koku, tu to neiznīcināsi. Tu... Tas karstums, kas tur ir, tā iznīcinošā uguns, tās ir tikai degošas ķīmiskas vielas. Tās atgriežas tajā stāvoklī, kādā tās bija sākumā. Tās nav iznīcinātas. Ja tu sadedzināsi koka gabalu... (un pasaule, piemēram, ja mēs dzīvotu mūžībā kā Dievs un tās ķīmiskās vielas un uguns no tā koka gabala atgrieztos savā sākotnējā stāvoklī un savā...lai kas tas arī nebūtu, sadalītos atomos un tā tālāk, šī pasaule, piemēram, turpinātos vēl miljons gadu) ...tas atkal varētu atgriezties šurp un būt cits koks, tieši tāds, kāds tas bija.
E-57 There is nothing that man can annihilate, there isn't one thing. You can't do nothing to completely destroy anything. You might take a piece of paper and burn it up, you might burn a building down, you might burn a tree down; you didn't annihilate it. You... that heat in there, that fire that breaks up, that's only chemicals bursting. They're turning back to what they was at the beginning. They're not annihilated. If you burn up a piece of wood, (and the world say... If we lived in Eternity like God, and that chemicals out of that wood and that fire went back to its original beginnings and its... in whatever it was, the breakings of the atoms and so forth, the--the world say, "we stand for millions of years") that could come right straight back again and be another tree, just exactly like it was.
E-58 Jūs nevarat kaut ko iznīcināt, jo tas ir izteiktais Dieva Vārds. Āmen! Ak, no tā mani pārņem reliģiskas jūtas! Saprotat? Tas, ko pasaka Dievs, paliek vienmēr. Āmen! Saprotiet, jūs nevarat iznīcināt. Mēs esam daļa no šīs zemes, un mūs nevar pilnībā iznīcināt. It nekādi. Grēks (dvēsele) tiks iznīcināts, mēs to saprotam. Taču tas ķermenis, kurā mēs dzīvojam, nevar tikt iznīcināts. Saprotat?
E-58 You cannot annihilate anything because it is a Spoken Word of God. Amen! Oh, and that gets me feeling religious, now. See? What God says, It forever stands. Amen! See, you cannot annihilate. We are a part of this earth, and we can never be completely annihilated. No, sir. The sin (the soul) will be annihilated, we realize that. But the--the body that we live in, cannot be annihilated. See?
E-59 Lūk, tādējādi Dievs radīja Sev ķermeni. Viņš bija Radītājs un radīja Savu radību, lai caur šo radību Viņš varētu izglābt tos, kuri Viņa radībā bija nolemti iznīcībai (tie esam mēs ar jums, laicīgas radības).
E-59 Now, therefore, God created Himself a body. He was the Creator, and created His Own creation, that by this Creation He might save them that were lost in His creation (that's you and I, creatures of time).
E-60 Viņa Vārds precīzi parādīja, ka... Viņš un Viņa darbi pierādīja, ka Viņš nebija nekas mazāks par Radītāju. Viņš paņēma gabalu maizes un nolauza no tā, un šādā veidā, lauzdams vienu maizes gabalu, Viņš pabaroja ar to piecus tūkstošus cilvēkus un savāca septiņus pilnus grozus ar atlikušajiem gabaliem, un katrs tur bija pilnībā paēdis maizi.
E-60 His--His Word exactly showed that... He and His works proved that He was nothing less than the Creator. He took a piece of bread and broke it, and kept breaking that one piece of bread, and fed five thousand people out of it; and took up seven basketfuls of pieces left over, and everybody there had a--a--a complete filling of bread.
E-61 Viņš paņēma zivi un nolauza gabalu no tās zivs. Lūk, mēs saprotam, ka Viņš bija radījis to zivi sākumā. Viņš bija radījis to maizi sākumā. Un Viņš paņēma to zivi un nolauza gabalu no tās zivs. Un tā bija dzīva zivs, un pēc tam tā tika izvārīta jeb izcepta. Un, kad Viņš no tās nolauza, lai kāda tā arī nebūtu (grilēta vai uzcepta), tā atkal atauga (tajā brīdī, kad Viņš to lauza), atkal vārīta vai cepta zivs. Vai tas nav apbrīnojami? Tas rādīja to, ka Viņš bija nekas mazāks kā Jehova. Un vēl Viņš bija Radītājs, kurš varēja paņemt Savu radību un caur Savu radību izpaust to, kas Viņš bija. Aleluja! Tas pierādīja, ka Viņš bija Tas, kas Viņš bija. Viņš bija Dievība. Tādējādi zelts atbilda Viņam kā dāvana Viņa piedzimšanā. Viņš bija Dievība, kļuvis par miesu.
E-61 He took a fish and broke that fish off. Now if we realize that He did create that fish in the beginning. He did create that bread in the beginning. But He took that fish and broke that fish off. A live fish had been, and was then boiled or--or fried; and whenever He broke it off, whatever it was (broiled or fried), it growed back (the same minute that He broke it) another boiled or fried fish. Isn't that wonderful? That showed that He was nothing less than Jehovah. And then He was the Creator that could take His Own creation, and by His creation, express Who He was. Hallelujah! That proved He was what He was. He was Deity. So, gold was becoming to Him, in the offering at His birth. He was Deity made flesh.
E-62 Es laikam izlaidīšu dažus... Šodien mūsu vidū nav svešinieku, man šķiet, tāpēc...šajā lūgšanu sanāksmē. Bet atļaujiet man kaut ko pateikt. Vai Jēzus, kad Viņš bija šeit... Lūk, tas ir pārdomām, nevis, lai...varbūt...nevis izpētei. Paskatieties, vienkārši pārdomām, Jēzus sacīja Jāņa Evaņģēlijā 14:12: “Kas Man tic, tos darbus, ko Es daru, arī viņš darīs, un lielākus par šiem darīs, jo Es aizeju pie Mana Tēva.” Vai jūs esat to ievērojuši? Paskatieties, lūk, tas bija Dieva Dēls, kas deva apsolījumu ticīgajam, ka lielākus darbus, nekā darīja Viņš (šajās pēdējās dienās), ka ticīgais darīs lielākas lietas, nekā darīja Viņš. Jāņa Evaņģēlijs 14. nodaļa, 12. pants. Vai pareizi? Vai jūs ticat, ka to sacīja Jēzus?
E-62 I might drop some-... No strangers among us tonight, I suppose, so... in this prayer meeting. But let me say something. Did Jesus, when He was here,...? Now, this is for thinking, not for... probably... probing rather. Notice, just for thinking, Jesus said, in Saint John 14:12, "He that believeth on Me, the works that I do shall he do also and greater than this shall he do, for I go to My Father." Did you notice that? Notice, now, that was the Son of God promising to the believer, that greater things than He did, (in these last days) that the believer would do greater things than He did. Saint John, 14th chapter, 12th verse. Is that right? Do you believe Jesus said it?
E-63 Paskatieties, kad Jēzus radīja maizi, Viņš paņēma maizes gabalu un radīja maizi, kas jau līdz tam bija bijusi maize. Kad Viņš radīja zivi, Viņš paņēma zivi, kura jau sākumā bija radīta kā zivs, un izveidoja no tās vēl vienu zivi. Vai pareizi? Viņš paņēma ūdeni, kurš potenciāli varēja kļūt par vīnu, un uztaisīja no tā vīnu. Vai pareizi? Taču mēs esam redzējuši Viņu mūsu vidū šajās pēdējās dienās radot kaut ko uzreiz, kad tur nav pilnīgi nekā! Vai pareizi? Radīt vāveres, kad tur nebija vāveru. Pareizi! Ak, Viņš joprojām ir Dievs! Viņš šodien ir tieši tāda pati Dievība, kāds Viņš bija toreiz un ir bijis vienmēr, vai vienmēr būs. Viņš joprojām ir Dievs, kurš sauc uz sirdīm tam ticēt: “Lielākas lietas nekā šīs jūs... Bez jebkā, ko var paņemt un pārlauzt. Izsaki to, un tas notiks.”
E-63 Notice, when Jesus created bread; He took a piece of bread, and created bread that had already been bread. When He created fish; He took a fish that was first created a fish, and put another fish out of it. Is that right? He took water, which potentially would have become wine, and made wine out of it. Is that right? But we've seen Him in our midst, in this last days, create things right out, without anything standing there! Is that right? To create a squirrel where there is no squirrels. Right! Oh, He's... remains God. He's just as much Deity today as He was then and ever was, or ever will be. He's still God, and challenging hearts to believe it, "Greater things than this, you... without anything to hold and break off of. Speak it, and it'll be so."
E-64 Tagad paskatieties, mēs ieraugām, ka Viņa...Viņš ir identificēts. Tie darbi, ko Viņš darīja, identificēja, ka Viņš bija Dievība, rādīja, kas Viņš bija. Jo Viņš sacīja: “Ja Es nedaru Mana Tēva darbus, tad neticiet Man.”
E-64 Notice now, we find that His... He identified. The works that He did identified that He was Deity, showed that He was. For He said, "If I do not the works of My Father, then don't believe Me."
E-65 Un vai tad šodien kristietis nevarētu pateikt: “Ja es nedaru mana Glābēja darbus, tad neticiet man.” Saprotat?
E-65 And could not the Christian say today, "If I do not the works of my Saviour, believe me not"? See?
E-66 “Kā Mani sūtīja Tēvs, tā Es sūtu jūs.” Un, ja jūs darījāt tos darbus, Tēva, kas sūtīja Viņu, radīšanas darbus, tad tā ir radīšana...Kristus (Radītājs), kas mūs sūta, dara Kristus, Radītāja, darbus. Saprotat? “Kā Mani sūtīja Tēvs, tā Es sūtu jūs. Un, ja Es nedaru Mana Tēva darbus, tad neticiet Man.”
E-66 "As the Father sent Me, so send I you." And if you did the works, creation works of the Father that sent Him, then it's a creation... The Christ (the Creator) that sends us, does the works of Christ the Creator. See? "As the Father sent Me, so send I you. And if I do not the works of My Father, believe me not."
E-67 Tātad šodien kristietim ir jābūt tādai dzīvei, kādu dzīvoja Kristus, vai arī mums nav tiesību pateikt: “Tas nav tā.”
E-67 Then the Christian today has got to do the Life that Christ did or we have a right to say, "It's not so."
E-68 Tagad ievērojiet, Viņa darbi veidoja Viņu...tas ir, identificēja Viņu kā Radītāju. Viņa darbi, kurus Viņš darīja, vainagoja Viņa dzīves liecību, ka Viņš bija “Radītājs”; to nekādi nevar noliegt. Tāpēc, kad viņi atnesa kā dāvanu zeltu, viņi ar savām dāvanām bija pilnīgā harmonijā ar Dievu. Viņi uzdāvināja Viņam zeltu, kas identificēja Viņu kā Dievību. Kronis vienmēr, zelta kronis...ķēniņa Nebukadnēcara zelta galva. Viss, jūs redzat, tas...zelts vienmēr simbolizē dievišķumu.
E-68 Notice now, His works created Him... or identified Him to be the Creator. His works that He did crowned His life's testimony, that He was the "Creator"; no way of getting away from it. Therefore, when they offered the gift of gold, they were perfectly at harmony with God with their gifts. They give Him gold, which identified Him as Deity. Always a crown, the golden crown... the golden head, of King Nebuchadnezzar. All, you see, it... always Deity is represented by gold.
E-69 Un tā, vīraks. Mēs gribam to izskatīt ātri. Vīraks ir “kalpošanas veltīšana Jehovam”. Lūk, ja jūs gribat pierakstīt šīs Rakstu vietas, 3. Mozus 2:2 un 3. Mozus 16:6-15. Mēs redzam, ka tas ir rīkojums priesterībai, lai pienestu upurus Jehovam. Kad viņš pienesa upuri, tam bija jābūt sagatavotam un sajauktam ar vīraku grēka upurim; viņi ņēma dažādas lietas un tās samaisīja. Ēdamajam upurim, līgojamajam upurim tika pievienots vīraks. Jo tas bija patīkams Jehovam, ja tas bija svaidīts ar vīraku, kas nozīmēja, ka tā ir “kalpošana Jehovam, Dievam”. Un tā, mēs ieraugām, ka Viņš ir Dievība. Un viņi atnesa Viņam vīraku, kas bija līdzība par to, ka Viņš bija kalpošana Jehovam, ka Jēzus ir Jehovas Kalps.
E-69 Now: frankincense. We want to get these quickly. Frankincense is the offering of service to Jehovah. Now, if you want to put these Scriptures down, Leviticus 2:2, and Leviticus 16:6 to 15. We find out that's the order of the priesthood, to make an offering to Jehovah. When he made the offering, it had to be made and mixed with frankincense for a sin-offering, they took different things and mixed it. For the meaE-offering, for the wave-offering, frankincense was added. Because, it was acceptable to Jehovah if it was anointed with frankincense, which means it is a service to Jehovah, God. And, now, we find out He's Deity. And they brought Him frankincense, was a type that He was a service to Jehovah. Jesus is Jehovah's Servant.
E-70 Lūk, Mateja Evaņģēlijā 12:15-21 mēs ieraugām, ka Viņš bija Jehovas Kalps: “Lūk, Mans Kalps, uz kuru Man ir labs prāts” (un Viņam bija) “un Es uzlikšu uz Viņa Manu spēku.” Tādējādi Viņa dzīve bija svaidīta ar vīraku Jehovas kalpošanai. Kādu dāvanu uzdāvināja tie gudrie! Redziet, tas bija kaut kas...tajā dāvanā, ko viņi uzdāvināja, bija kaut kas, kas identificēja Jēzu kā Jehovas Kalpu.
E-70 Now, in Saint Matthew 12:15 to 21, we find out that He was Jehovah's Servant, "Behold my Servant, in Whom I am well pleased" (and He was) "and I put My strength upon Him." So His life was anointed with frankincense, to Jehovah's service. What a gift them wise men gave! See, it was something to... the--the gift that they give, was something to identify Jesus as Jehovah's Servant.
E-71 Ja vien to varētu izdarīt mēs, lai identificētu mūsu dzīves. Saprotiet, identificēt mūsu dzīves kā Jehovas kalpiem. Lūk, kam bija domāts vīraks, tas padarīja Viņu par Jehovas Kalpu.
E-71 Now if we could only do that, to identify our lives. See, our lives to be identified as Jehovah's servant. That's what frankincense was for, that made Him Jehovah Servant.
E-72 Un tā, mirres, m-i-r-r-e-s, tā bija “svaidīšana mirušajam”. Mēs atrodam Jāņa Evaņģēlija 19. nodaļā 39. pantā, ka, iedamas uz Jēzus apbedīšanu, kad Marija un pārējās tur devās, viņas paņēma tās mirres, lai svaidītu ar tām Viņu; jo Viņam bija jākļūst par nāves Kalpu Jehovam. Saprotat? Kādam bija jāmirst. Tā bija kalpošana Dievam, kas bija jāizdara, un neviens nebija cienīgs to izdarīt kā vien pats Dievs. Un tā, atnesot mirres, viņi rādīja, ka Dievība...un ar kalpošanu, ka Viņš bija svaidīts arī ar mirrēm ...ka šai Dievībai bija jāmirst, lai izglābtu to, kas ir nepilnīgs. Ak, cik tas ir vareni!
E-72 Now, myrrh, m-y-r-r-h, was anointing of the death. We find in Saint John, the 19th chapter, the 39th verse, that going to the--the funeral service of Jesus, when Mary and them went, they taken this myrrh to anoint Him with; because He must be the Servant of death for Jehovah. See? Somebody had to die. That was a service that had to be done for God, and nobody was worthy to do it but God Himself. So, bringing the myrrh--myrrh, showing that with the Deity, and with the service, that He also was anointed with myrrh; that this Deity had to be put to death in order to save the imperfect one. Oh, what a great thing!
E-73 Pilnīgi visa radība bija pazudusi. Mēs tikko kā izskatījām to Septiņos Zīmogos. Redziet, visa radība bija zudusi, viss bija pazušanā. Tas viss piederēja sātanam. Viņš to bija iemantojis, un tas joprojām pieder viņam. Protams, pieder. Tieši tāpēc mēs cīnāmies un mums ir visas tās nelaimes. Viņš kontrolē katru ķēniņvalsti, sātans. Katru valdību, katru ķēniņu, katru ķēniņvalsti kontrolē sātans. Visa pasaule atrodas sātana kontrolē un vadībā. Tieši tāpēc mums ir visas tās problēmas. Jebkurš Bībeles pētnieks vai jebkurš var pateikt jums, ka sātans... Nu, pati Bībele saka, ka viņš to dara, saprotiet, ka viņš kontrolē pasauli. Taču Kristus to iemantos, jo šobrīd Viņš ir mūsu Izpircējs. Un Viņš atnāca izpirkt visu radību, un to nevarēja izdarīt neviens, izņemot pašu Dievu.
E-73 The whole creation was lost. We just went through it in the Seven Seals. See, the whole creation was lost, everything was gone. It all belonged to Satan. He fell heir to it and he still owns it. He certainly does. That's the reason we're fighting and having all of this trouble. He controls every kingdom; Satan does. Every government, every king, every kingdom, controlled by Satan. The whole world is controlled and run by Satan. That's the reason we have the troubles that we have. Any Bible student, or anything, can tell you that Satan... Well, the Bible Itself says he did, see, that he controls the world. But Christ will fall Heir to it, for now He is our Redeemer. And He come to redeem the whole creation, and nothing could do it but God Himself.
E-74 Tieši tāpēc Dievs nedara neko bez cilvēka. Viņš vienmēr strādā caur kādu cilvēku, jo Viņam bija jālieto cilvēks. Tieši cilvēku Viņam bija jālieto, lai izpaustu Savu Glābēja īpašību, atribūtu. Viņam bija jāizveido viņš pēc Sava tēla, jāizveido viņš līdzīgs Sev un jādod viņam brīvas gribas izvēle, un jāļauj viņam rīkoties tā, kā viņš pats gribēja. Viņš varēja izdarīt izvēli. Bet Viņš zināja, ka cilvēks, iegūstot šādas izvēles iespējas, kritīs. Tādējādi, tā kā Viņam tas bija jāizdara, tad Viņš izdarīja to pavisam citādāk un padarīja cilvēku par Savu partneri, un Viņš nedara neko, kā vien caur cilvēku!
E-74 That's the reason that God does nothing outside of a man. He always works through a man because He had to use a man. A man is what He had to use to display His attribute of Saviour. He had to make him in His image, make him something like Him, and put him on free-moral agency and let him act any way he wanted to. He could take his choice. And He knew that man, by giving him this choice, would fall. So being that He had to do that, He turns back around and makes the man a partner to Him, and does nothing except He does it through a man!
E-75 Viss izpirkšanas darbs notika caur cilvēku! Aleluja! Nāve atnāca caur pirmo cilvēku. Dzīvība atnāca caur otro Ādamu. Saprotat? Te nu tas ir, Viņš nedara neko, jo Viņam bija jālieto tam cilvēks; tādējādi Viņš lieto cilvēku, lai izpirktu atpakaļ. Tāpēc Dievība kļuva par Jehovu...tas ir Jehova... Viņš ir Dievība, un Viņš kļuva par Bērniņu. Viņš pieņēma grēka veidolu, lai Viņš varētu izpirkt grēcinieku. Saprotiet, lūk, kur ir visa tā lieta.
E-75 The whole work of redemption come by a man! Hallelujah! Death come by the first man, Life come by the second Adam. See? There you are, He does nothing because He had to use a man for that, then He uses a man to redeem back again. So Deity become Jehovah... or Jehovah be-... He is Deity, and He become a--a Child. He become in the form of sin, that He might redeem the sinner. See, there's the whole thing.
E-76 Un tā, skatieties, kas...cik brīnišķīgi tās dāvanas atbilda Jēzum Kristum; redziet, zelts stāstīja par Viņa dievišķumu. Lūk, viņi nebija pagāni. Viņi bija Dieva iedvesmoti. Viņi tur kaut ko neiztēlojās. Tas uzreiz pierāda, ka pat magi patiešām redzēja pārdabisko. Jo viņu dāvanas, kuras viņi atnesa, identificēja un skaidri stāstīja par viņu liecību, ka viņi patiešām bija ieraudzījuši to pārdabisko gaismu. Kāpēc? Kāpēc? Tas skaidri parāda. Viņi atnesa zeltu, “dievišķums”. Viņi atnesa vīraku, “kalpošana”. Un viņi atnesa mirres Viņa “nāvei”, kad Viņš bija Bērns, āmen, parādot, ka tā Dievība tiks nodota nāvei miesā, āmen, lai varētu izpirkt kritušo cilvēku. Kā gan cilvēki var to noraidīt?
E-76 Now, look what... how beautiful those gifts fit into Jesus Christ; see, gold, speaking of His Deity. Now, they wasn't heathens. They were inspired by God. They wasn't imagining something. That proves right there, even the Magi, that they did see the Supernatural. Because their own gift, that they offered, identified and spoke well of their testimony that they did see the Supernatural. Why? Because why? It speaks perfectly. They brought gold, "Deity." They brought frankincense, "service." And they brought myrrh, for His "death." When He was a Baby, amen, showing that Deity would be put to death in the flesh, amen, that it might redeem fallen man. How can people turn that down?
E-77 Kad jūs aptverat: ko mēs šeit darām? No kurienes mēs uzradāmies? Vai arī, kas mums ir jādara, atrodoties šeit? Mēs šeit tikām ielikti ne sagadīšanās pēc, mēs šeit tikām ielikti ar mērķi, un mums ir jākalpo tam mērķim. Taču mēs joprojām esam uz brīvas gribas izvēles pamata, kad mēs varam kalpot tam vai arī noraidīt to tieši tā, kā to sākumā izdarīja Ādams.
E-77 When you realize: What are we doing here? Where did we come from? Or what business we got being here? We wasn't put here just by chance, we were put here for a purpose and we must serve that purpose. But still we are back on the basis of free moral agency where we can serve It or reject It, just like Adam did in the beginning.
E-78 Es skatījos, kā tās meitenītes šeit, brāli... Kas ir...? Man šķiet, ka tā ir tā kundze, kura spēlēja klavieres, un es klausījos, kā viņas dziedāja. Mēs runājām par viņām, kad braucām uz šejieni. Jauka ģimene, kura ir veltījusi visu savu dzīvi un visu Kristum. Paskatieties uz to ģimeni, cik tā ir sakārtota. Paskatieties uz tām meitenītēm. Viņas stāvēja šeit, piemērs jaunai, pusaudžu sievietei. Un nav nozīmes...
E-78 I'm looking, these little girls here, Brother... What's...? I believe it's the little lady played the piano, and I--I was hearing them as they sang. We were talking about them, on the road up here. There's a little family that's dedicated their whole life and everything to Christ. Look at that family, how orderly it is. Look at them little girls. They was standing up here, the--the example of young womanhood, of teen-age. And no matter...
E-79 Pirms dažām nedēļām es devos tādā kā... Es nezinu, kā tā vieta tur saucas, Ņujorkā, viņiem tur šobrīd ir veseli pilsētas kvartāli ar bītņikiem. Lūk, tās meitenes tur staigā triko, un virs tā viņas nēsā tikai bikini (kā viņi to sauc). Un, ak, vienkārši...viņi dara visu, kas vien ienāk prātā. Nav nozīmes, kas tas ir, tieši tāpēc viņi ir bītņiki. Viņi var izdarīt jebko. Ja viņiem sagribas apgulties un necelties, viņi vienkārši apguļas un neceļas. Ja viņiem sagribēsies kaut ko izdarīt, viņi to dara; ja negrib, viņi nedara. Vienkārši...viņu prāts vienkārši klīst! Un līdz kam var nonākt neatgriezts prāts! Jums nav tiesību tā rīkoties, jo jūs nepiederat sev, jūs ir nopirkusi Dievība, Jēzus Kristus, Dieva Dēls, kas kļuva par miesu. Taču, redziet, grēka vairošanās!
E-79 A few weeks ago I went down in like... I don't know what the name of the place is down there, in New York now, they just got city blocks of beatniks. How, them girls down there with--with leotards on and--and nothing up over them, they wore a bikini (as they call it) over the top of that. And, oh, just the conglom-... they do anything that's in their mind. No matter what it is, that's what... why they're beatnik. They can just do anything. If they want to lay down and don't get up, they just lay down and don't get up. If they want to go do a certain thing, they do it; if they don't, they don't. Just mind just traveling! And what does the unconverted mind come to? You have no right to do that, 'cause you're not your own; you're bought by Deity, Jesus Christ, the Son of God that was made flesh. But, see, the conglomeration of sin!
E-80 Un tu redzi, ka tur nostājas tādas mazas, jaunas meitenes; nu, manuprāt, tā ir gaisma tumsas laikā. Tā ir Dieva zigzagveidīgā pātaga debesīs, lai parādītu, ka var būt Gaisma! Ka var būt taisnīgums grēka vidū!
E-80 And you see a little, young girls like that stand out; why, to me, it's light in the time of darkness. It's a forked light, of the zigzag whip of God, in the skies to show there can be Light! There can be righteousness in the midst of sin!
E-81 Marija, Jēzus māte, Nācaretes pilsētā, pašā nabadzīgākajā pilsētā tajā zemē, taču no turienes Dievs izvēlējās mazu jaunkundzi, lai dzemdinātu Viņa Dēlu; inkubatoru, klēpi, kuram bija... Caur to bija jāpiedzimst Bērniņam. Tam mērķim Viņš izvēlējās tādu cilvēku. Dievs darbojas caur cilvēkiem, lai izpirktu cilvēkus. Viņš var paņemt tevi, darboties caur tevi, lai izpirktu cilvēci, ja vien tu pilnībā veltīsi visu, kas tu esi.
E-81 Mary, the mother of Jesus, in the city of Nazareth, the meanest city there was in the land, but out of there God chose a little lady to give birth to His Son; an incubator, a womb that had to... a Baby had to be born by. He took such a person to do it. God works through human beings to redeem human beings. He can take you, work through you to redeem humanity, if you'll completely dedicate everything you are.
E-82 Ja tu esi jauna sieviete, tad velti savu tikumību. Ja tu esi jauns vīrietis, tad velti savu tikumību, velti savu prātu, velti savu domāšanu, velti savu sirdi, velti savu dvēseli, velti sevi visu! Un lai Kristus strādā caur to. Cik godpilni! Ir jāpārpeld dažas upes, tev būs tilti, kuri ir jāpāriet, tev būs lauciņi ar mežrozītēm, tev būs biezokņi, tev būs meži, tev būs tumšas vietas, tev būs augsti kalni, tev būs augsti kāpieni. Ko tu dari? Viendien tev būs jāapstājas un jāatskatās, jāierauga, no kurienes tu atnāci, un tu tiksi tiesāts pēc tā, kādu kursu tu izvēlējies. Novirzi visu savu, savu prātu un savas domas uz to Polārzvaigzni (uz Dieva centru) un nenovirzies no tā. Turies cieši pie tā. Tas atvedīs tevi precīzi tā, kā tas atveda tos magus, tieši pie Kristus. Labi.
E-82 If you're a young woman, dedicate your morals. You're a young man, dedicate your morals, dedicate your mind, dedicate your thinking, dedicate your heart, dedicate your soul, dedicate all you are! And let Christ work through that. What a glorious thing! Got some rivers to cross, you got the--the bridges to go over, you got the--you got the brier patches, you got the thickets, you got the woods, you got the dark places, you got the high hills, you got the high climbs. What are you doing? Someday you'll have to stand and look back, see where you come from, and you're going to be judged by the course you take. Put your--your all, your mind and your thoughts, on that North Star (the center of God) and don't move from It. Stay right with It. It'll bring you straight like It did the Magi, right straight to the Christ.
E-83 Svaidīja Viņu ar mirrēm. Te mēs ieraugām, Jāņa 12:1 un 7, ka tas ir precīzi tas, ko Viņš izdarīja. Viņš bija tas pilnīgais Dieva Kalps, un Viņš bija svaidīts ar visām Viņa dievišķajām dāvanām. Viņš bija svaidīts ar visām Dieva dāvanām, jo Viņš bija Dievs. Viņš bija Dievs. Redziet, viņi atnesa Viņam dāvanas.
E-83 All right, anointed Him with myrrh. We find out now, in John 12:1 and 7, that's just exactly what He done. He was the perfect Servant of God, and had Him anointed with all of His Divine gifts. He was anointed with all of God's gifts because He was God. He was God. See, they brought Him gifts.
E-84 Un tā, mēs... Es gribu... Cilvēki šeit vienmēr, vairums no viņiem, jūs zināt, tev kaut ko atsūta. Lūk, kad ir jāatbild ar to pašu, atsūtot kaut ko pretī, es nevarētu to izdarīt. Saprotat? Tas nāk no visas pasaules. Es vienkārši to nespētu. Un es augsti vērtēju mazās lietiņas un to, ko cilvēki dara, lai izpaustu sevi un savu pateicību, un tā tālāk.
E-84 Now, we'll be... I wish... The people here always, most of them, you know, sends you something. Now, when it comes back to sending back, I couldn't do it. See? It's the world over. I just couldn't do it. And I appreciate a little... little things, and things that people does to express theirself and their thankfulness and so forth.
E-85 Lūk, tas ir tas, ko izdarīja tie bagātie vīri. Tie vīri, magi, viņi atnesa zeltu, tīru zeltu. Viņi atnesa vīraku, vislabāko, kādu vien varēja atrast. Viņi atnesa vislabākās mirres, kādas vien varēja atrast.
E-85 Now, this is what these rich men done. These men are Magi, they bought gold, pure gold. They brought frankincense, the best they could find. They brought myrrh, the best they could find.
E-86 Šeit mēs šeit saprotam, Jāņa Evaņģēlijā 12, mēs ieraugām, ka tā sieviete...ja vien mums būtu laiks, lai to izlasītu, taču es negribu jūs aizturēt pārāk ilgi, saprotiet, jo es zinu, ka rīt ir pirmdiena un jūs...daudziem no jums ir jāstrādā. Paskatieties, viņi atnesa... Tā sieviete atnesa tās mirres, to diezgan dārgo svaidījumu, lai aizvāktu nāves smaku. Un viņa sasita to alabastra trauku un izlēja to uz Jēzus galvas. Bet Jūda sacīja: “To taču vajadzēja atdot nabagiem.” (Ir teikts: “Ne tāpēc, ka viņam tie rūpēja, bet, pirmkārt, viņš bija zaglis, viņš turēja naudu.”) Un sacīja: “To būtu vajadzējis pārdot tā vietā, lai to izlietu...”
E-86 We realize over here, in St. John 12, we find out that this woman... if we had time to read it, but I don't want to keep you too long, see, 'cause I know tomorrow's Monday, and you... some of you has to work. Look, they brought... This--this woman brought this myrrh, that anointed costly something, to take the smell of death away. And she broke this alabaster box and poured it upon the head of Jesus. And Judas said, "Why, this ought to been given to the poor." (Said, "Not that he had respect for the poor, but he was a thief to begin with, he carried the money.") And said, "This ought to have been sold, instead have put it..."
E-87 Bet Jēzus sacīja: “Lieciet viņu mierā! Jo viņa to izdarīja...” Viņa svaidīja Viņu apglabāšanai. Saprotat? Tā sieviete bija tik ļoti pateicīga, ka viņas grēki ir piedoti, ka viņa iztērēja visu savu naudu un nopirka to alabastra trauku, un sasita to, un izlēja eļļu, un tā istaba vienkārši piepildījās ar to mirru smaržu, ar ko viņa svaidīja Viņu nāvei. Lūk, saprotiet, viņa pakalpoja, nesaprazdama, ko viņa dara, taču viņa bija tik ļoti pateicīga Dievam.
E-87 And Jesus said, "Let her alone! For she did this..." She anointed Him, unto His burial. See? This woman, so grateful that her sins were forgiven until she spent all of her money she had, and took an alabaster box and broke it and poured the oil and just odored the room with fine smell of this myrrh, that she had anointed Him for His death. Now, see, she did the service not knowing what she was doing, but she was so grateful to God.
E-88 Un, ja jūs esat tik ļoti pateicīgi par Ziemassvētkiem, tad tas nenozīmē pateikt: “Es iedošu Džonsiem dāvanu; bet viņi uzdāvinās kaut ko man pretī, paskatīšos, ko es no rīta saņemšu.” Kāpēc gan tev neatvērt savu sirdi un nepaskatīties, kas tur ir iekšā, noskaidrot, kas jums atrodas šeit iekšā? Un pieņemt... Ja mēs ieraugām, ka tur ir tukšums, tikai negatīvas ticības mācības un šīs pasaules rūpes, kāpēc lai mēs šovakar nepaprasītu Kristum to piepildīt? Šovakar pat, lai jūs saprastu īsteno Ziemassvētku nozīmi. Tas ir Kristus tevī; Dievs, kas mājo cilvēka sirdī. Lūk, ko nozīmē īstenie Ziemassvētki.
E-88 And if you're so grateful for Christmas, it's not to say, "I--I give Joneses a gift; and they give me one back, I'll see what I got in the morning." Why don't you open up your heart and see what's in there, find out what's you got in here. And accept... if we find it empty, with just negative creeds and--and--and cares of the world, why not ask Christ to fill it tonight? Tonight, so that you can get the real meaning of Christmas. It--it's Christ in you; God, dwelling in the human heart. That's what the real Christmas means.
E-89 Taču, redziet, šodien mēs esam kļuvuši ļoti negatīvi. Tas ir velns, kurš liek mums to darīt (tās izkrāsotās konfektes uz nūjiņām un ziemeļbriedis, un bārdains vīrs, kas lido pa gaisu kā aeroplāns un apciemo visu pasauli un katru māju ar mantu maisiņu rokā, un apciemo katru bērniņu), bet tie taču ir meli! Tie ir visīstākie meli. Saprotat? Saprotat? Bet kāpēc? Velns to izdarīja, lai sagrozītu cilvēku prātus.
E-89 But, you see, today we become so negative. It's the Devil getting us through there, (there's painted candy sticks, and a--and a reindeer and a--and a whiskered man, and flies through the air like an airplane, and visits the whole world and every home with a little bundle of toys on his back, and visits every child) and it--it's just a lie! It's just, right out, a lie. See? Now, see? But why? The Devil did that so he could twist the minds of the people.
E-90 Tajā ir iekļuvusi tirdzniecības pasaule, un viņi... Nu, Ziemassvētku periodā viņi nopelna tik daudz, ka viņi var atpūsties teju vai visu atlikušo gadu. Es nesen runāju ar vienu tirgotāju, viņš sacīja: “Iedod man tās divas nedēļas, un, ja man nebūtu šeit jāpatur mani vīri,” sacīja, “tad es gaidītu līdz nākamajiem Ziemassvētkiem; es varētu iet makšķerēt, darīt jebko, ko man gribētos, līdz nākamajiem Ziemassvētkiem.” Viņš sacīja: “Taču es dodu darbu tiem puišiem.” Sacīja: “Vienkārši turu viņus šeit vien tāpēc, lai uzturētu manu biznesu atvērtu, lai par to samaksātu viņiem algas un pārējo.” Sacīja: “Es neko nenopelnu, līdz atnāk Ziemassvētku laiks.” Redziet, tas ir kļuvis par lielu komerciju tai laikā, kad tai bija jābūt pielūgsmei; pielūgsmei.
E-90 The commercial world got into it and they... Why, they make enough through Christmas time until they can retire the rest of the year, almost. I talked to a merchant the other day, he said, "You give me these two weeks, and if I didn't have to keep my band here," said, "I'd wait till next Christmas; I could go fishing, whatever I want to do, till next Christmas." He said, "But I keep the boys going." Said, "Just keep them here just enough to keep my business open and it keeps--it keeps my hands paid off and things." Said, "I don't make nothing tilE--till Christmas time comes along." You see, it's become a great commercial thing when it ought to be a worship; a worship.
E-91 Un tā, Dievs tik ļoti svaidīja Jēzu ar Savu pilnību, ka tas... Viņš bija Dieva Dāvana pasaulei, ko tie gudrie skaidri atpazina. Tas, ka viņi pienesa Viņam dāvanu, rādīja, ka savā sirdī viņi zināja, kas Viņš bija un ko Viņš izdarīs viņu dēļ. Tāpēc (nav brīnums) pirmā lieta, ko viņi izdarīja, viņi metās pie zemes (precīzā kārtībā) un pielūdza Viņu. Pirms vēl viņi spēja to saprast, viņi metās pie zemes un Viņu pielūdza, un pēc tam uzdāvināja savas dāvanas. Lūk, kādā veidā var piedzīvot īstus Ziemassvētkus: pielūdz Viņu un tad uzdāvini savu dāvanu; uzdāvinot savu ķermeni kā dzīvu upuri, svētu un patīkamu Dievam.
E-91 Now, God, so anointed Jesus with the fulness of Himself till the... He was God's Gift to the world. That the wise men are clearly identified, that they're offering their gift to Him; showed that in their heart they knew who He was, and what He was going to do for them. So (no wonder) the first thing they did, they fell down, perfectly in order, and worshipped Him. Before they could even understand it, they fell down and worshipped Him and then presented their gifts. That's the way to have real Christmas: worship Him, then present your gift; presenting your body as a living sacrifice, wholly and acceptable to God.
E-92 Bet vai jūs zināt, kas notika, kad tie gudrie vīri bija to izdarījuši? Kristus tēvs un māte...audžutēvs (protams) un arī māte, jo Dievs bija gan Viņa tēvs, gan māte. Taču mēs redzam, ka viņi pieņēma tās dāvanas no tiem gudrajiem. Nav brīnums, ka viņi tika nosaukti par gudrajiem. Viņi bija gudri. Viņi bija patiešām...viņiem bija gudrība. Ja šodien cilvēki būtu tikpat gudri, tikpat gudri! Ir jābūt gudram cilvēkam, lai atnāktu pie Kristus. Cilvēks, kas novēršas no Viņa, nav gudrs cilvēks. Taču, lai atnāktu pie Kristus, ir jābūt gudram cilvēkam.
E-92 But you know what, after the wise men did that? The father and mother of Christ... the foster father (of course) and also mother, because God was both His father and mother. But we find out that they accepted these gifts from these wise men. No wonder they were called wise men. They were wise. They were really... had wisdom. If men today would just be that wise, just as wise! It takes a wise man to come to Christ. A man that turns away from Him is a unwise man. But it takes a wise man, to come to Christ.
E-93 Tagad skatieties! Un pēc tam, kad gudrie bija atpazinuši to, kas Viņš būs, mēs viscaur Rakstos ieraugām, ka tas bija pilnīgi precīzi tas, kas Viņš bija: Dievība kalpošanā, lai nomirtu. Kāpēc? Dievība kalpošanā Dievam, lai nomirtu. Jēzus bija Dievība kalpošanā, lai nomirtu, lai izpirktu pasauli. Bet ko šī pasaule ar to izdarīja? Viņi no tā atteicās. Viņi to noraidīja. Kāpēc? Daži no viņiem, vairums no viņiem izdarīja to, lūk, kāpēc: jo Viņš patiešām nomira! Viņi sacīja: “Viņš nevarēja būt Dievība un nomirt.” Tas Cilvēks (ķermenis) nebija Dievība, bet Dievība atradās tajā ķermenī. Šim ķermenim ir jāiet bojā. Tieši Kristus, kas ir tevī, ir tas vienīgais, kas var tevi augšāmcelt. Tā ir Dievība, Dievs tevī.
E-93 Now notice! And after then the wise men identifying Him what He would be, and we find through the Scripture that's exactly what He was: Deity in service for death. What for? Deity in service to God for death. Jesus was Deity in service for death, to redeem the world. But what did the world do to It? They refused It. They rejected It. Why? Some of them, a big part of them, did that because this: because He did die! They said, "He couldn't be Deity and die." The Man (the body) was not Deity, but Deity was in the body. This body has to perish. The very Christ that's in you is the only thing that can raise you up. That's Deity, God in you.
E-94 Lūk, pievērsiet uzmanību! Lūk, tieši tāpat kā šobrīd viņi noraida identificēto Dievību. Vai jūs to saprotat? Viņi, protams, ierakstīs savu vārdu draudzes grāmatā un pateiks: “Es centīšos dzīvot saskaņā ar šo ticības mācību.” Viņi caur to dos svinīgu solījumu. Taču, kad tas nonāk līdz Dievības pieņemšanai un lai izpaustu tāda paša veida dāvanu, kā izdarīja viņi... Tu tiec atpazīts pēc tavas dāvanas – ka tu atdod tam visu savu būtību, atpazītajai Dievībai. Tad tu identificē sevi ar to Dievību, atdodot visu, kas tu esi, pašai Dievībai.
E-94 Now, notice! Now, the same as now, they reject identified Deity. Do you get it? They will certainly put their name on a church book and say, "I'll try to live by this creed." They'll take an oath by this. But when it comes to accepting Deity, and expressing back the same kind of a gift like they did... that you are identified by your gift, that you give your entire being to It, to identified Deity. Then you identify yourself with the Deity, by giving all you are, what you are, to Deity Himself.
E-95 Un tā, Kristus šajā dienā, kurā šobrīd dzīvojam mēs, joprojām ir...dara zināmu Sevi, Dievība starp cilvēkiem. Viņš joprojām ir Dievība, jo Viņš ir Vārds. Un, kad mēs redzam dzīvojam pašu Vārdu, tad mēs saprotam, ka cilvēks to izdarīt nevar. Tā ir Dievība, Vārds, ko izpauž cilvēks. Un Jēzus pats sacīja: “Dēls neko nevar darīt pats no Sevis. Es neko nevaru izdarīt. Es esmu Cilvēks,” sacīja Jēzus. “Taču Mans Tēvs, kas mājo Manī, Viņš rāda Man visu to, ko Viņš dara.” Āmen! Te nu tas ir! Kas tas ir? Dievība, kas ir darīta zināma cilvēkā. Lūk, tieši tas notiek šodien: tā Dievība, apsolītais Vārds šim laikam, var identificēt Sevi tevī. Āmen! Atdod sevi visu tam. Parādi, ka tu tici tam. Atdod to Dievībai, tici tam, kalpo un esi gatavs nomirt sev un savām domām. Taču šodien tas tiek noraidīts, kā tas bija toreiz.
E-95 Now, Christ in this day, that we now live in, is still a Dei-... identifying Himself: Deity, among the people. He's still Deity, because He is the Word. And when we see the Word living Itself, then we know that man can't do that. It's Deity, the Word being made manifest by man. And Jesus said Himself, "The Son can do nothing in Himself. I can't do nothing, I'm a Man," Jesus said. "But My Father that dwelleth in Me, He showeth Me all things that Himself doeth." Amen! There you are! What is it? Deity being identified in man. Now, the same thing is today; that Deity, the promised Word for this day, can identify Itself in you. Amen! Then can you hold to It? Show that you believe in It. Give It Deity: believe It, service, and be ready to die out to yourself and your own thoughts. But today It's rejected as It was then.
E-96 Ievērojiet, Dievs veda tos magus ar tām dāvanām. Jo viņi sekoja tai zvaigznei faktiski divus gadus. Saprotat? Un tas rāda, ka notikušais nevarēja būt kaut kas dabisks. Saprotat? Jo, ja to zvaigžņu orbītas būtu sakrustojušās, tad tas rādītu, ka tur bija kaut kas citādāks, jo... Tie magi to redzēja vēl ilgi pirms tas notika, un zināja, ka tām bija jākrustojas tādā veidā, saprotiet, savās trajektorijās, pa kurām tās kustējās. Un tās sakrustojās tieši pie Betlēmes tajā laikā; viņi izgāja no turienes jau iepriekš, zinādami, ka tie debesu ķermeņi virzījās tādā veidā.
E-96 Notice, God guided the Magi with them gifts. For practically two years, they followed that Star. See? And that shows It couldn't be one of the natural things that happened. See? Because if the stars, crossing their orbits, would have crossed, it would showed there was something different. Because... unless those Magi saw It, long time before it happened, and knowed they had to cross that way; see, in the paths they were coming in. And they crossed just at Bethlehem at that time, started from up there, beforehand, knowing that these heavenly bodies were moving that way.
E-97 Un tā, tos magus veda Dievs, jo viņiem bija pareizās dāvanas. Dievs veda tos gudros, jo viņi nesa precīzi noteiktu dāvanu, lai identificētu Viņa Dēlu. Ak vai! Vai jūs to saprotat? Gudrie vīri šodien, celieties Tā Kunga Vārdā, nevis ar kaut ko izdomātu, bet ar dāvanu, ko Dievs ir apsolījis šai dienai, un Dievs jūs vedīs, lai identificētu to, ka Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Lūk, lūdzu: gudrie!
E-97 Now, God guided the Magi because they had the right gifts. God guided these wise men because they had the right identified gift to identify His Son. Oooooh, my! Do you get it? Wise men today, wise in the Name of the Lord, not with some fictitious something, but with the gift that God promised for this day, and God will guide you to identify that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. There you are: wise men!
E-98 Dievs vadīja tās dāvanas, jo tās bija dāvanas, lai identificētu Viņu. Šodien gudrie, tie, kas var novērst savu skatu no baznīciskuma un visām šīs pasaules lietām un pievērst to dzīvajam Dieva Vārdam! Un Dievs darīs zināmu Savu Dēlu caur Savu Vārdu, jo Tas taču ir Viņš. “Es un Mans Tēvs esam viens.” Un “iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. Un Vārds kļuva par miesu un mājoja mūsu vidū”. Un tas pats Vārds šodien, Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Un gudrs cilvēks seko Viņam, jo tas ir tas, par ko Dievs rūpējas, lai caur to identificētu Sevi. Āmen! Dāvana! Reāla, identificēta Dieva dāvana, Dievs atnes to cauri visam kam tādam, lai ar to darītu zināmu Sevi.
E-98 God guided those gifts because they were the gifts to identify Him. Wise men, today, who can look away from church-anity and all the things of the world, to the Living Word of God! And God will identify His Son by His Word, because That's what He is. "I and My Father are one." And, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us." And the same Word today, He's the same yesterday, today and forever. And a wise man follows That, because That's what God takes care of to identify Himself by It. Amen! A gift! A real, identified gift of God, God brings that to the earth, a thing like that, to identify Himself by.
E-99 Un tieši tā tika identificēts Kristus: ar zeltu, mirrēm un vīraku – caur šīm dāvanām tie vīri pareģoja un rādīja līdzībā, kāda būs Viņa dzīve. Saprotat? Dievība, izpausta kalpošanai, lai nomirtu, lai Viņš varētu izpirkt tautu, jo Viņam bija “jāizglābj Sava tauta no viņu grēka”. Nevis jāizglābj pasaule, bet jāizglābj Sava tauta no viņu grēka. Šeit Bībelē ir teikts: “Jo pagāni paļausies uz Viņa Vārdu.” Saprotat? Pagāni paļausies uz Viņa Vārdu. Āmen! Citiem vārdiem: Līgava, izsauktie no pagāniem, paļausies uz Jēzus Kristus Vārdu. “Pagāni paļausies uz Viņa Vārdu.” Lūk, Dievs viņus veda, jo viņi bija...tās dāvanas, kuras viņi iedeva, atbilda tam laikam.
E-99 And that's how Christ was identified: by gold, myrrh, and frankincense, by them men foreshadowing and showing in type what His life was to be. See? Deity manifested for service, to die that He might redeem the nation, because He was to "save His people from their sin." Not save the world, save His people from their sin. The Bible said here, "For in--in His Name will the Gentiles trust." See? The Gentiles will trust in His Name. Amen! In other words, the Bride, the called-out of the Gentiles, will be trusting in the Name of Jesus Christ, "In His Name shall the Gentiles trust." Now, God guided them, for they were... the gifts that they were giving, were fitting to the time.
E-100 Ievērojiet! Kā es sacīju, Dievam ir... Sākumā, 1. Mozus grāmatā, Viņš sadalīja Savu Vārdu. Es varu paņemt 1. Mozus grāmatu un parādīt jums katru periodu Bībelē līdz pat šim te periodam. Visus kultus un pārējo, kas mums ir šodien, es varu jums precīzi parādīt, kur tie bija 1. Mozus grāmatā. Saprotat?
E-100 Notice! As I've said, God has... He--He divided His Word at the beginning, in Genesis. I can take Genesis and show you every age in the Bible, down to this age here. All the cults and things we have today, I can show you exactly where they was in Genesis. See?
E-101 Dievs iedalīja Savu Vārdu, tik un tik šeit, tik un tik šeit, tik un tik šeit, katram periodam. Un pēc tam Viņš sūtīja uz turieni pravieti, kas bija svaidīts likt tam Vārdam īstenoties, un tas apliecināja to citu, kam bija jānāk. Saprotiet, kā Mesija, vienmēr apliecināts. Katrs pravietis savā dzīvē, savā būtībā... Vārdu, kas bija dots tam laikam, viņš nāca un piepildīja to rakstīto Vārdu un paredzēja to, kāds būs tas cits. Un katrs no viņiem runāja par Viņu (āmen), jo Viņš bija pilnība. Viņš bija to praviešu Galva, Viņš bija Dieva Vārds. Viņš bija tie pravieši. Āmen! Te nu Viņš ir. Skatieties! Cik brīnumaini ir tas, ka Viņš bija ikviens no tiem praviešiem.
E-101 God gave His Word so much here, so much here, so much here, for each age. And then He sent a prophet down, anointed to make that Word come to pass, and it supports the other one that was coming. See, like the Messiah, always supported. Every prophet in his own life, his own being, the Word that was given for that day, he come and fulfilled that written Word and foretold of what the other one was going to be. And every one of them spoke of Him (amen) 'cause He was the fullness, He was the Head of the prophets, He was the Word of God, He was the prophets. Amen! There He is. Notice! How wonderful what He was: each one of those prophets.
E-102 Tad, kad Viņš atnāca, Viņš bija visu praviešu pilnība, izpausta, jo viņi bija Tā Kunga Vārds, un Viņš pats pateica: “Ja jūs saucat par dieviem tos, pie kuriem nāca Dieva Vārds, kā jūs varat vainot Mani, kad Es saku, ka 'Es esmu Dieva Dēls'.” Redziet, pat viņi tajā periodā tika atzīti par dieviem, Dievs pats sauca viņus par “dieviem”. Kas viņi bija? Viņi bija Viņa Vārda izpausme. Bet šeit bija Viņš, Vārda pilnība, Dievība ķermenī, Dievība, izpausta miesā.
E-102 Then when He come, He was the fullness of all the prophets, manifested; 'cause they were the Word of the Lord, and He said Himself, "If you call those gods, whom the Word of God come to, how can you condemn Me when I say 'I'm the Son of God'?" See, even those in that age was identified as gods, God called them, Himself, "gods." What were they? They were manifestations of His Word. And here was He, the fullness of the Word, Deity embodied, Deity manifested in the flesh.
E-103 Klausieties! Jo šīs dāvanas, kuras atnesa tie vīri, viņi nebūtu varējuši tās atnest kādam pravietim. Tas nebūtu pareizi. Saprotat? Tās dāvanas nederētu Ēlijam, tās nederētu Mozum, tām bija jānonāk pie Viņa. Un tā kā tās dāvanas bija precīzi paredzētas tai dienai un tām bija jāidentificē, kas Viņš bija, ar tām dāvanām, tad, lūk, parādījās Dievs un Viņu aizsargāja. Un uzturēja tur viņus divus gadus, līdz viņi atrada to pilnīgo Gaismu. Cik piemēroti!
E-103 Watch! For these gifts, that these men brought, they couldn't have brought that to a prophet. It wouldn't have been right. See? Them gifts couldn't have went to Elijah, they couldn't have went to Moses, they had to come to Him. And being those gifts were strictly meant for that day, and was to identify Who He was by these gifts, then here come God along and protected Him. And kept them, two years down there, until they found the Perfect Light. How fitting!
E-104 Tas pats šodien. Mums ir cilvēki, kuri ir ļoti uzticīgi, jauki cilvēki, īsteni cilvēki. Taču, saprotiet, tajā...tur kaut kam ir jāparādās, ko Dievs vienmēr ir darījis, lai identificētu šo dienu. Šī ir tā diena, kad ir jānotiek tām lietām, par kurām bija pateikts. Tur nebūs daudzi, tikai ļoti, ļoti nedaudzi tiks izglābti. Tā ir teikts Bībelē. Būs tikai saujiņa.
E-104 Same thing today. We got people that's just as loyal, nice people, genuine people. But, you see, in that, there's going to be something come forth, that God's always done, to identify this day. This is the day when these things are spoken to happen. There won't be many, just a very, very few that'll be saved. The Bible said so. There'll be just a handful.
E-105 Pats Jēzus sacīja: “Kā bija Noasa dienās, kad izglābās astoņas dvēseles.” Astoņas dvēseles no veselas paaudzes, līdzīgas šai. “Kā bija Noasa dienās.” Kas tas bija? Izcili, kulturāli cilvēki, izcili strādnieki, izcili celtnieki, viss, kas viņiem bija, bija izcils. Bija radījuši tādu civilizāciju, viņiem bija varenas lietas. “Kā bija Noasa dienās, tā būs, kad atnāks Cilvēka Dēls.” Saprotat? Un Dievam bija Noass, lai identificētu Viņa apsolīto Vārdu. Tas bija ļoti atbilstoši. Tas šķirsts atbilda Dieva Vārdam, ko viņš izteica, ka “Viņš iznīcinās cilvēku”. Taču viņš izglāba, ko vien varēja.
E-105 Jesus said Himself, "As it was in the days of Noah, wherein eight souls were saved." Eight souls, out of a--a generation likened to this. "As it was in the days of Noah." What was it? Great, cultured people, great workers, great builders, great everything as they had. Made this civilization just like it, great things that they had. "And as it were in the days of Noah, so will it be in the coming of the Son of Man." See? And God had Noah to identify His promised Word. It was very fitting. The ark was fitting to the Word of God that he spoke, that "He will destroy man." But he saved what he could.
E-106 Un tā, šie gudrie vīri, atnesdami savas dāvanas, identificēja...viņu dāvanas identificēja to, kas tas bija, un tieši tāpēc Dievs sargāja tās dāvanas cauri visam, kam viņi gāja cauri. Viņš sargāja to, līdz viņi atnāca ar tām dāvanām, jo viņi atbilda tam laikam. Vai mana draudze to saprot? Tas ir tas, kas notiek šobrīd! Es ceru, ka tas nepārlido pāri jūsu galvām. Man ir jārunā par to teju vai līdzībās, saprotiet. Bet vai jūs saprotat? Šīs lietas, kas notiek, tās atbilst šim laikam, Lāodikejai. Tas ir atbilstošs laiks, tieši tāpēc Dievs ir to sargājis, saprotiet, izvedis cauri visam, lai identificētu Sevi. Dāvanas, kaut arī par nāves cenu, tas nolika klupšanas akmeni viņu ceļā. Tas ir atbilstošs laiks, tā tas ir, atbilstošs šai dienai. Lūk, kāpēc Dievs ir sargājis to tā, kā Viņš to sargāja. Viņš sargās to, līdz netiks īstenots Viņa mērķis.
E-106 Now, these wise men, bringing their gifts, identified. Their gifts identified what It was, and that's the reason God protected those gifts through every move that they made. He protected It until they arrived with those gifts, because they were fitting for the time. Does my church understand that? That's what's going on now! I hope it ain't over your head. I have to speak it in parable, almost, you see. But do you see? It's the things that's happening is fitting for this day, Laodicea. It's the fitting time, that's the reason God has protected It. See, brought It right through to identify Himself. Gifts, though it cost a death, it put a stumbling block in their way. It's a fitting time, that's right, fitting for the day. That's the reason God has protected It, the way He has. He will protect It, until His purpose is served.
E-107 Ak, es izlasīju vienu stāstu, es to nesen atcerējos, kaut kas par šo tēmu. Bija kāda liela pilsēta šajā valstī un...Ņujorka. Un tas notika Ziemassvētku priekšvakarā. Un tur bija viena nabadzīga ģimene. Tam nabaga tēvam bija tuberkuloze, un viņš bija...un viņa sievai bija tuberkuloze. Viņi bija ļoti nabadzīgi. Un viņš it kā... Viņš bija vājš, un tāpēc neviens neņēma viņu darbā. Viņam nebija izglītības un viņš...cilvēkiem viņš nebija vajadzīgs.
E-107 Oh, I read a story, come to my mind not long ago, of something on that order. There'd been a great city, here in this nation, and... New York. And it was on Christmas eve. And there was a poor family. A little daddy, he had TB, and he was... and his wife had TB. They had been underprivileged. And he--he kind of... He was weakly and so nobody would hire him. He had no education, and he--he... people didn't want him.
E-108 Viņš bija vienkārši izstumtais, viņš kļuva par klaidoni. Vienkārši... Jūs zināt, kas ir klaidonis, vienkārši iet un kaut ko atrod, un notirgo to, un saņem, cik nu tur sanāk; viņi cenšas izdzīvot no tās mazās peļņas, kuru iegūst. Vienkārši... Kā klejojošs tirgonis vai kas līdzīgs uz ielas; iet un nopērk kaut kādas spraudītes un adatas, un uzpirksteņus vai ko nu vēl, ko viņi var. Un paņemt to un, iespējams, nopērk iepakojumu par vienu centu, bet pārdod tos par pieciem centiem, un nopelna četrus centus par iepakojumu; un varbūt tas ir viss tajā dienā. Jūs sacīsiet: “Tas ir liels uzcenojums.” Taču vienkārši aizdomājieties, tas ir viss, ko viņš pārdeva pa dienu. Varbūt viņš todien nopelnīja divdesmit, trīsdesmit centus, bet viņam bija ģimene.
E-108 He just was an outcast, become a tramp. Just... you know what a tramp is, just go by and--and pick up something, and peddle it and get what you can; what little royalty they make on it, they try to live by it. Just a... like a peddler or something, on the street; go buy some pins and needles and thimbles, and whatever they can. And--and take it, and--and maybe buy for a penny a pack, and sell them for a nickel; and make four cents on the pack, and maybe in the run of a day. You say, "That's--that's a great commission." But just think, all he'd sell in a day. Maybe he made twenty, thirty cents a day, and he had a family.
E-109 Un tā sieviņa, kļūdama vājāka, viņa nomira.
E-109 And the--the little wife, being weakly, she--she died.
E-110 Bet tuvojās Ziemassvētku laiks. Un tai mazajai meitenītei, viņai attīstījās...no nepietiekama uztura, no labas pārtikas trūkuma un pārējā, arī viņai sākās tuberkuloze. Bet viņa vēl bija maziņa, viņai bija aptuveni astoņi vai deviņi gadi, desmit. Un viņai vēl nekad Ziemassvētkos nebija dāvināta lelle. Bet tieši to viņa gribēja, lai viņai uzdāvina, lelli.
E-110 And it was coming Christmas time. And the little girl, she had developed... from malnutrition, not having the right food and thing; she took TB, also. And she was a little fellow, and about eight, nine years old, ten. And she had never had a doll for Christmas. And that's what she wanted for a gift, was a doll.
E-111 Un tēvs, nevarēdams sarūpēt viņai medicīnisko palīdzību un pārējo, bija...viņš redzēja, ka meitenīte drīz mirs, un viņš centās darīt visu iespējamo, lai...lai savāktu pietiekami daudz naudas, lai nopirktu viņai Ziemassvētkos lelli; kaut viņam izdotos nopelnīt pietiekami daudz, lai nopirktu viņai lellīti! Un tā, tuvojās Ziemassvētku laiks, laika apstākļi pasliktinājās, un meitenītei attīstījās tāds kā plaušu karsonis, un viņa nomira, tikai dažas nedēļas pirms Ziemassvētkiem. Un tēvs, protams, ar salauztu sirdi, viņš devās pie savas skārda bundžas un izņēma naudu. Un viņš domāja par savu mazo meitenīti, viņa gribēja lelli, kā jau maza meitenīte. Saprotiet, tur aug maza mamma.
E-111 And the father, not able to give her medical attention and so forth, had... he--he seen the little girl was going fast, and he tried his best to--to--to--to get enough money together to get her a doll for Christmas; if he could just get enough to buy her a little doll! And so the Christmas time was coming on, the bad weather set in, the little girl developed some kind of a pneumonia, and--and she died, just a few weeks before Christmas. And the father, of course, broken-hearted, he went to his little tin can and got the money out. And he thought of his little girl, and she wanted a--a doll like little girls. See, it's a little mother coming on.
E-112 Jūs esat ievērojuši, kā maza meitenīte, viņa tiecas pēc lelles, jo viņa...tāda ir viņas daba, reiz viņa būs māte. Viendien viņa kļūs par māti, ja viņa dzīvos un tā tālāk. Jūs saprotat, viņas daba. Tieši tāpēc mazām meitenēm patīk lellītes, viņas grib par to rūpēties, jo viņa tomēr, viņa ir maza, potenciāli, maza māte.
E-112 You notice how a little girl, she goes to a doll, because she... that's her nature, she's a--she's a coming mother. She will be mother someday if she lives and everything. You know, her nature. That's the reason a little girl likes a little doll, she wants to take care of it; 'cause after all, she--she's a little, potentially, a--a--a little mother.
E-113 Un viņa gribēja lellīti, bet viņai nekad tādas nebija bijis. Un tēvs bija taupījis visu, ko vien varēja, lai dabūtu viņai lellīti. Un tā, viņa nomira.
E-113 And she wanted a little doll, and she had never had one. And Daddy had saved everything he could to--to get her a little doll. And, so, she died.
E-114 Un tēvam it kā sagriezās prāts. Viņa sieva bija mirusi, viņa mazā meitiņa, un viņa prāts palika tāds, ka viņš... Viņš joprojām katru vakaru pienāca pie tās gultiņas un sarunājās ar savu mazo meitiņu, kaut arī viņa jau bija apglabāta. Taču viņam šķita, ka viņš sarunājas ar viņu, un viņš sacīja viņai: “Nu, mīļā, vēl pavisam nedaudz, un tētis aizies un nopirks tev Ziemassvētkos to lellīti. Un tētis tev apsolīja to lelli, un es...es to dabūšu.”
E-114 And the father kind of had a lapse of mind. His wife had been taken, his little girl, and his mind kind of got to a place till he--he... still he'd--he'd go to bed every night and talk to this little girl, though she was... been buried. But he thought he was he was talking to her, and telling her, "Now, Honey, it won't be long, and Daddy's going to get you this dolly for Christmas. And--and Daddy's promised you the dolly, and I--I'm--I'm going to get it."
E-115 Visbeidzot pienāca Ziemassvētki. Un, protams, jūs zināt, kā tas notiek. Bagātajiem notiek lielas ballītes, un deg sveces, un notiek lielas, svinīgas mesas baznīcās, un tiek stāstīts par Jēzu un tā tālāk (tiek stāstīts draudzēs). Un, pildot to visu ierasto mesas kārtību un dziedāšanu, un slavas dziesmas, un pārējo, viņi nemaz nezināja to, kas tikmēr notika tur, šaurajā ieliņā.
E-115 Finally, Christmas arrived. And, course, you know how it is. The rich had their--their big parties; and--and candles burning, and the great high masses in the churches, and talking about Jesus and--and so forth (the churches were), and going through all kind of a routines and mass, and singing, and carols and everything. Little did they know what was going on back in the alley, behind all this.
E-116 Tur atradās tas nabaga vīrs, un viņš bija ne savā prātā. Viņš tik stipri gribēja, lai tai mazajai meitenītei būtu tā lelle, jo viņa bija tik stipri lūgusi viņam to lellīti. Un tā viņš aizgāja un nopirka viņai mazu lupatu lellīti, mazu mantiņu, varbūt par kādiem trīsdesmit centiem; viņš nopirka kaut ko nedaudz netīru, kaut kur uz ielas. Un tā bija ļoti auksta nakts, vējš putināja, stipri sniga; un Ņujorka atrodas pašā piekrastē.
E-116 This little fellow back there, and he got beside himself. He wanted that little girl to have that doll so bad, 'cause she had begged so for this little doll. So he went out and he bought her a little rag doll, a little--a little thing, probably about thirty cents; a little dirty something he'd bought, down on the side of the street. And it was a real cold night, the--the--the blizzard winds blowing, the snow falling hard there; and New York, right on the coast.
E-117 Un piepildītās ielas, un cilvēki savos īpašajos lielajos limuzīnos. Un iedzērušas kompānijas, dzeršana uz ielas, Kristus piedzimšanas svinēšana un visas tās lietas, par kurām mēs runājam šovakar, cenšoties domāt, ka šādi darīt ir pareizi; vienkārši dzer, lai aizmirstu savas vecās bēdas un pārējo, un ka tas ir jādara šādi. Viņi visi...
E-117 And the streets filling up; and the people in their great, big limousine cars. And drunken parties, out drinking, the celebration of the birth of Christ and of these things that we speak of tonight, trying to think that that's the right way to do it; just drink off their old sorrows and things, and that that's the way to do it. All of them...
E-118 Es nesen stāvēju veikalā, un viena sieviete runāja par to... Divas meitenes bija satikušās un stāstīja viena otrai, ko viņas ir nopirkušas savam tētim. Un viena no viņām sacīja: “Nu, viņš...” Viņa bija nopirkusi tēvam kaut kādu cigarešu bloku. Bet tā otra pateica, ka viņa nopirka tēvam viskija pudeli un kāršu komplektu. Tā tik ir dāvana, lai atgādinātu par Kunga Jēzus Kristus piedzimšanu! Un tieši tādā veidā tas virzās, saprotiet, tā ir vienkārši liela kaudze ar spīguļiem. Tajā nav vispār nekādu Ziemassvētku.
E-118 Stand in the store, the other day, and a woman talking about what... two girls met and they wanted to know what they got for their daddy. And one of them said, "Well, he..." She got him a carton of certain kind of cigarettes. And the other one said she got him a fifth of whiskey and a--and a--and a deck of cards. Now if that ain't giving a memorial gift for the birth of the Lord Jesus Christ! And that's the way it goes, you see, it's just a big bunch of tinsel. It hasn't got Christmas in it at all.
E-119 Un tā, te mēs ieraugām, ka tas nabaga vīrs, viņš klaiņoja apkārt. Un savā sirdī viņš zināja, ka viņa meitenītes vairs nav, taču viņš aizgāja un vienalga nopirka to lelli. Un viņš nodomāja: “Es vienkārši iešu, un tad es viņu kaut kur satikšu. Viņa ies šeit pa ielu, un es viņu atradīšu.” Un viņš sāka iet.
E-119 And so we find now, this little man, he wandered along. And he knowed in his heart his little girl was gone, but he went and bought the doll anyhow. And he thought, "I'll just start walking, I'll find her somewhere. She'll be along the street here and I'll find her." And he started walking.
E-120 Viņš nevarēja sevi piemānīt, viņas nebija ne mazajā istabelē, ne noplukušajā, netīrajā gultiņā, viņa bija apglabāta. Lūk, viņš to zināja. Viņš nodomāja, ka atradīs viņu uz ielas. Viņš sacīja: “Es vienkārši staigāšu.” Un viņš staigāja pa ieliņām, bet cilvēki tai laikā dziedāja jautras dziesmas un trokšņoja. Viņš gāja pa to ieliņu, nesdams to netīro lellīti; turēja to zem mēteļa, pie pašas sirds, domādams par savu mazo meitenīti.”
E-120 He--he couldn't fool himself, she wasn't back there in the little shanty and in the little, ragged, dirty bed; but, she was buried. So, he--he knew. He thought he'd find her on the street. He said, "I'll just keep walking." And he was going down through the alleys, while they were singing their carols and going on. And going down the alley, packing this little, dirty doll; holding it in his coat, up to his heart, thinking of his little girl.
E-121 Un visbeidzot viņu ieraudzīja policists, bet tas policists jau pats bija iemalkojis dažus malkus, un viņš ieskrēja tai ieliņā un satvēra to veco vīru, un pagrieza to apkārt. Viņš sacīja: “Ko tu šeit blandies?”
E-121 And finally a policeman happened to see him, and the policeman had a few drinks himself, and he ran into the alley and grabbed the old man and turned him around. He said, "What are you doing hanging here?"
E-122 Tas sacīja: “Es nesu šo mazo lellīti, ser, savai mazajai meitiņai.”
E-122 He said, "I'm taking this little doll, sir, to my little girl."
E-123 Viņš sacīja: “Nu, kur tad tu dzīvo?” Un tas pateica viņam, kur viņš dzīvo. Viņš sacīja: “Tu taču ej pretējā virzienā, tu esi dzēris. Ej atpakaļ pa citu ceļu.”
E-123 He said, "Well, where do you live?" And he told him where he lived. He said, "Well, you're going away from that place, you're drunk. Go back the other way."
E-124 Tas sacīja: “Ser, es neesmu dzēris. Es apsolīju savai mazajai meitenītei, ka es atnesīšu viņai Ziemassvētkos dāvanu.” Un sacīja: “Mazai meitenei atbilstoša dāvana ir maza lelle.”
E-124 Said, "Sir, I'm--I'm not drunk. I promised my little girl I'd--I'd get her a gift for Christmas." And said, "An appropriate gift for a little girl is a little doll."
E-125 Un viņš sacīja: “Parādi man to.” Un tā, viņš parādīja viņam mazo, nedaudz netīro lupatu lelli. Un viņš turēja to savās...savā azotē, turēdams mazo lelli, kad viņš... Nu, policists, pats būdams pa pusei piedzēries, atgrūda viņu un gāja prom. Tas vīrs devās tālāk pa ieliņu, bet sniga daudz.
E-125 And he said, "Let me see it." So he showed him a little, dirty like, rag doll. And he was holding it in his... next to his bosom, holding the little doll as he... So the policeman, half drunk, himself, shoved him on and started down. The old man went down the alley, and snow falling fast.
E-126 Un tā, nakts ballītes beidzās. Nākamajā rītā snigšana bija beigusies, bija parādījusies saule. Un tā, viņi droši vien... Visi cilvēki pēc tās trokšņainās uzdzīves bija...turēja sev uz galvas maisiņus ar ledu, jo bija daudz dzerts un svinēta Kristus dzimšana. Un daudzi no viņiem bija aizsmakuši, jo bija trokšņojuši un ballējušies.
E-126 And, well, the midnight parties broke up. The next morning, the snow had let up, the sun had come out. And so they must... all the people from their great gaiety parties was... ice sacks on their heads, from too much drinking and celebration of the--the birth of Christ. And--and many of them were hoarse from carrying on, from all the going-on.
E-127 Bet tur uz tās ieliņas tika atrasts padzīvojis vīrietis. Un, kad viņš tika apvelts otrādi, pie viņa sirds bija piespiesta maza lelle.
Es domāju, ka viņš aiznesa viņai savu dāvanu. Viņš satika viņu kādā Zemē, kura nav šeit. Viņš...viņš aiznesa to dāvanu. Tā bija atbilstoša dāvana. (Dievs, esi žēlīgs!) Tomēr tā maksāja viņam dzīvību. Nebija nekāda cita veida nodot viņai to dāvanu, viņa bija apglabāta. Taču vienīgais veids, kā viņš to varēja izdarīt, bija aiziet šādi. Tai lellītei nebija lielas nozīmes, man šķiet, maza lellīte ar netīru sejiņu, taču tas... Ko viņš šādi izdarīja? Šādi viņš piepildīja solījumu, ko viņš bija devis. Nebija nozīmes tam, ko par to domāja cilvēki; viņa netīrās rokas turēja to mazo, netīro lellīti, bet šis apsolījums, kurš bija dots viņa meitiņai, bija piepildīts.
E-127 But way down in the alley, they found the old man. And when they turned him over, he had the little doll next to his heart. I suppose he took his gift to her. He found her in a Land not here. He--he--he took the gift. It was an appropriate gift. (God, merciful.) Yet it cost him his death. There's no other way in the world he could have give her the gift, she was buried. But the only way he could do it, would be go like that. The little doll didn't mean too much, I guess, the little dirty-faced doll, but it... what did he do it? It fulfilled a promise he had made. No matter what the people thought about it, his dirty hands on a little, dirty doll, but it--it fulfilled a promise to his little girl.
E-128 Reizēm viņi skatās uz Evaņģēliju kā uz dziedāšanu, spēlēšanos, viņi negribēja To, kad Dievs To atnesa, taču tas bija piepildīts solījums, ka Viņš atdos Savu Dēlu. Un zināt ko? Arī viņi atstāja Viņu nomirt gluži kā klaidoni uz ielas. Pilnīgi pareizi, viņi atstāja Viņu nomirt kā kādu klaidoni uz ielas. Un šodien viņi attiecas pret Viņu kā pret klaidoni uz ielas, taču Viņš piepildīja to, kas Viņam bija jāizdara. Viņš bija tā Dāvana, ko Dievs apsolīja šai pasaulei.
E-128 Sometimes they look upon the Gospel as singing, playing, they didn't want It when God brought It, but it fulfilled a promise that He would give His Son. And you know what? They left Him to die, too, just like a tramp on the street. That's exactly right, they've left Him to die like a tramp on the street. And today they treat Him like a tramp on the street, but He fulfilled what He was supposed to do. He was the Gift that God promised to the world.
E-129 Šajā vakarā es gribu pieņemt Viņu kā savu Glābēju manā sirdī. Kaut man būtu jāiet nāves priekšā vai lai kas tas arī nebūtu, tādā veidā. Es apsolīju Viņam savu dzīvi. Es gribu aiznest to Viņam. Nav svarīgi, kam cauri man būs jāiziet, ja man būs jāiziet cauri nāvei, ja mani nošaus, nav svarīgi, kas notiks, ja par mani smiesies, sauks par jukušu, jebko, izslēgs no pārējām kristīgajām draudzēm un tā tālāk, es... Tā ir Dieva dāvana, kuru es turu savā sirdī. Viņš to iedeva, es gribu aiznest to Viņam.
Uz brītiņu nolieksim mūsu galvas.
E-129 Tonight, let me take Him as my Saviour to my heart. Let me walk in the face of my death, or whatever it is, like that. I promised my life to Him. I want to take it to Him. No matter what I have to go, if I have to go through death, if I have to be shot; no matter what takes place, I have to be laughed at, called "crazy," everything, excommunicated from the rest of the Christian churches and so forth, I... it's a gift of God that I hold in my heart. He gave it, I want to take it to Him.
Let us bow our heads just a moment.
E-130 Es runāju par atbilstošām dāvanām, tā bija atbilstoša dāvana, jo tā meitenīte...viņa bija maza meitenīte un arī maza mamma (varēja par tādu kļūt), lellīte bija atbilstoša dāvana. Atbilstoša dāvana, ko Dievs, Radītājs, varētu iedot Savai radībai, bija Glābējs, lai izglābtu mūs no pašreizējā stāvokļa. Interesanti, vai šovakar, kad mēs tuvojamies Ziemassvētkiem, un man šķiet, ka šī ir pēdējā svētruna, kuru mēs dzirdam līdz Ziemassvētkiem, ja nu vienīgi mēs dzirdēsim kādu svētrunu pa radio.
E-130 Appropriate gifts I speak on, it was appropriate gift because the little girl... she was a little girl, too, a little mother (would have been), an appropriate gift was the little doll. An appropriate gift that God, the Creator, could give to His creation, would be a Saviour to save us from the condition it was in. I wonder, tonight, as we're approaching Christmas now, and I suppose it'd be the last message we hear between now and Christmas, 'less we get the radio message of someone.
E-131 Interesanti, vai šovakar, ja mēs esam pieņēmuši mums apsolīto Dieva Dāvanu, mūžīgo Dzīvību, noticot Kristum un saņemot Svēto Garu. Ja jūs neesat, bet jūs gribētu pieņemt Dieva reālo, īsteno Ziemassvētku dāvanu, vai jūs pacelsiet savu roku? Sakiet: “Brāli Branham, es nezinu, es reizēm esmu tam ticējis. Un es vēroju to, ko es daru. Un es it kā nedaudz šaubos.” Vairāk nešaubieties, draugi.
E-131 I wonder, tonight, if we've accepted the Gift that God promised us: Eternal Life, to believing on Christ and receiving the Holy Spirit. If you haven't, you'd like to accept God's real, true Christmas gift, would you raise your hand? Say, "Brother Branham, I--I don't know, I've--I've sometimes believed It. And I've watched what things I do. And I kind of, a little bit, in doubt." Don't--don't doubt It anymore, friends.
E-132 Saprotiet, ir jau pārāk vēls, lai tagad sāktu šaubīties. Būsim pa īstam pārliecināti par to. Sakiet: “Palūdz par mani, brāli Branham, un es gribu, lai... Dieva Dāvana šai pasaulei ir Jēzus Kristus. Es gribu, lai šie ir īsteni Ziemassvētki. Es pieņemu Svēto Garu savā sirdī. Tas spēs mani noturēt cauri visām dzīves vētrām, un viendien es ieiešu Viņa klātbūtnē ar šo mūžīgās Dzīvības dāvanu. Pamatojoties uz to, Viņš mani pieņems, tas ir vienīgais veids, kā Viņš to izdarīs.”
E-132 See, it--it's too late to go doubting now. Let's be real sure of it. Say, "Pray for me, Brother Branham, and I want to... God's Gift to the world, is Jesus Christ. I--I--I want this to be a real Christmas. I accept the Holy Spirit in my heart. That could cradle me through all the storms of life, and someday I can come in His Presence with this gift of Eternal Life. He'll accept me upon those basis, that's the only way He'll do it."
E-133 Vai šovakar jums ir tā pareizā dāvana? Pareizā attieksme? “Tēvs, es sekošu Tev, lai kur arī Tu iesi. Lai ko arī Tu pateiktu: 'Izdari,' es to izdarīšu. Lai ko arī Tavs Vārds saka man: 'Izdari.' Es to izdarīšu. Tieši tā, mani neuztrauc, ko saka citi, es to izdarīšu, jo es gribu Tavu Dāvanu, tā ir Dzīvība, un Kristus ir Vārds.”
E-133 Or, have you got the right gift tonight? The right kind of an attitude? "Father, I'll follow You wherever You go. Whatever You say 'Do,' I'll do it. Whatever Your Word says for me, 'Do,' I'll do it. Yes, Sir, I don't care what everybody else says, I'm going to do it because I want Your Gift; it's Life, and Christ is the Word."
E-134 Ja tu nevari ticēt visam Vārdam un saki: “Nu, es nezinu, es ticu tam...šitam, es ticu tam, bet tikai nevaru pieņemt šito, es nevaru pieņemt to.” Tu esi kā tie septiņdesmit, kuri aizgāja. Viņi nevar pieņemt visu Vārdu un pieņemt Kristu Viņa Dievības pilnībā un Viņa kalpošanu; un būt gatavi nomirt, kā Viņš izdarīja par jums.
E-134 If you can't believe all the Word, and say, "Well, I don't know, I--I believe that... this, I believe that, but I just can't go this, I can't go that." You're like the seventy that went away. They can't accept all the Word and receive Christ in the fullness of His Deity and His service; and ready to die as He did for you.
E-135 Tādā gadījumā, vai tu vienkārši pacelsi savu roku, noliekdams galvu, un pateiksi: “Palūdz par mani.” Lai Dievs jūs svētī. Un lai Dievs tevi svētī. Lai Dievs jūs svētī. Lai Dievs svētī tevi, meitenīt. Ak, lai Dievs jūs svētī. Jā, es redzu tavu roku. Lai Tas Kungs tevi svētī, protams. Šī mazā Dāvana, Kristus, kuru Dievs sūtīja šai pasaulei, un identificēja to ar...To identificēja tie magi, Viņa paša dzīve identificēja to, Viņa nāve identificēja to, Viņa augšāmcelšanās identificēja to, tava pieņemšana identificēja to, un Viņš identificē Sevi ar tevi, ka Tu esi Viņa un Viņš ir tavs. Ja jūs neesat īsteni...saprotiet, Dieva Gara reakcija darbojas jūsos šajā Ziemassvētku laikā; lai tas atnāk pie jums tagad.
E-135 Then would you just put up your hand, with your head bowed, and say, "Pray for me"? God bless you. And God bless you. God bless you. God bless you, little girl. Oh, God bless you. Yes, I see your hand. The Lord bless you, sure. This little Gift, of Christ, that God sent to the world; and identified It by... the Magi identified It, His Own life identified It, His death identified It, His resurrection identified It, your accepting identified It, and He identifies Himself with you that you are His and He is yours. If you're not really... see, the reaction of the Spirit of God working in you, in this Christmas season, may it come to you now.
E-136 Debesu Tēvs, kad mēs grīļojamies līdzīgi tam klaidonim uz ielas, viņš nevienam nebija vajadzīgs. Pasaule ir jau sākusi savas muļķīgās svinības, viņi tā dara arī šajā vakarā, Kungs. Un reizēm mēs jūtamies kā tas klaidonis, tomēr mēs esam pieņēmuši kādu Dāvanu. Tāpēc mēs lūdzam, Tēvs, lai Tu padari mūs par gaismas dāvanu šai mirstošajai pasaulei. Šeit daudzi ir pacēluši rokas, ka viņi grib šo Dieva Dāvanu, kuru Viņam pašam bija jāatdod, savu vienpiedzimušo Dēlu, nonāca un kļuva par Cilvēku. Viņš nokāpa tik zemu, ka viņi pat ne... Viņš atnāca tik zems un tik pazemīgs, ka Viņš...Viņam nebija pat gultiņas, kurā piedzimt. Kādai govij vai zirgam, vai vēl kādam vajadzēja atdot savu sili, paiet maliņā (dzīvniekam), jo cilvēciskās būtnes bija nonākušas tādā stāvoklī. Viņš nonāca silē, mazā alas kūtiņā, kalna nogāzē tur Betlēmē, kur pirms daudziem gadiem to nelielo pilsētu bija dibinājis netikles dēls.
E-136 Heavenly Father, as we stagger like the tramp on the street, nobody had had any use for him. The world went right on in their foolish celebrations, so are they tonight, Lord. But sometimes we feel like that tramp, but we've accepted a Gift. So we pray, Father, that You'll make us a gift, of a life, to this dying world. Many here have raised their hands that they want the Gift of God that He had to, Himself, give His only begotten Son, came down become a Man. He stooped so low they didn't even... He come so low and so humble till He... they didn't even have a bed to be borned in. A--a--a cow had to... or a horse or something had to give its manger, step aside, (an animal) human beings had gotten so in condition there was. He--He come down in a--in a manger, a little old cave stable on the side of the hill there in Bethlehem, where a harlot's son had founded the little city many years before.
E-137 Un tā, Kungs, mēs redzam, ka reiz vakarā, aukstā vakarā, Viņam tika pateikts: “Rabi, mēs šodien gribam aiziet pie Tevis uz mājām.”
E-137 And now, Lord, we find out that one night, a cold night, it was said to Him, "Rabbi, we want to go home with You tonight."
E-138 Un Viņš sacīja: “Nu, putniem ir ligzdas, un lapsām ir alas, bet Man nav pat vietas, kur nolikt galvu.” Un tieši tādā veidā viņi ļāva Viņam nomirt, kā klaidonim uz ielas.
E-138 And He said, "Well, now, the birds they have nests, and--and the foxes have den, but I--I--I don't have a... even a place to lay My head." And that's the way they let Him die, like the tramp on the street.
E-139 Debesu Tēvs, vai var kristietis, vai var cilvēki šodien ieraudzīt, ka tā ir tā lielā Dāvana? Un daudzi šeit šajā vakarā, man šķiet, vairāk nekā ducis, ir pacēluši savas rokas, ka viņi grib saņemt Svēto Garu. Lai ir tieši tā kā tiem gudrajiem, varbūt neviens cits no sanāksmes neieraudzīs, kas notiek. Bet tā zvaigzne, tā noslēpumainā gaisma virzījās virs observatorijām divus gadus, kur cilvēki jau toreiz sekoja laikam ar četrām sardzēm, viņi sekoja laikam pēc zvaigznēm. Neviens, neviens vēsturnieks nav par to uzrakstījis. Neviens par to neko nezināja, tomēr tas tur bija. Un tie gudrie vīri ar savu atbilstošo dāvanu tika atvesti pie tā. Lai tā pati gaisma ienāk katrā sirdī, kas šovakar atrodas šeit. Tas var notikt bez jebkādām emocijām, var notikt bez tā un šitā, un varbūt neviens cits to nezinās, tieši tā kā tie gudrie vīri. Taču lai kaut kas tik ļoti iesakņojas to vīriešu, sieviešu, zēnu un meiteņu sirdīs, lai tā Dieva Dāvana svaidītu viņu dzīvi. Lai, sākot no šī vakara, viņi tiktu izmainīti. Viņi vairs nebūs tādi kā agrāk. No šī brīža viņi kļūs par izmainītām radībām. Lai viņi, kā šie gudrie, nogriežas pa citu ceļu un vairs neatgriežas pie pasaules modēm (un pie Hēroda, ķēniņa pils), “bet saņēmuši brīdinājumu, viņi nogriezās pa citu ceļu”. Dāvā to, Kungs.
E-139 Heavenly Father, can the--the Christian, can the people today see that--that That is that great Gift? And many here, tonight, more than a dozen, I guess, raised their hands that they wanted to receive the Holy Spirit. May there just like the wise men, maybe none of the rest of the congregation will even see what goes on. And this Star, this mystic Light passed over the observatories, for two years, where people even kept time then (the four watches), they kept time by the stars. Nobody, no historian wrote of it. No one knowed nothing about It, and yet It was there. And these wise men, with their appropriate gift, was guided right through to It. May that same Light come into every heart, here tonight, that's setting present. There may not be no emotion, there may not be this, that, and maybe no one else would know it, just like the wise men. But may something so be settled in these men, women, boys and girls' hearts tonight, that that Gift of God will anoint their life. That from this night on, they'll be changed. They won't be no more like they used to be. They'll be a--a changed creature from now on. May they, like the wise men, turn aside and not go back to the fashions of the world (and Herod, the king's palace), "But being warned of God, they turned aside." Grant it, Lord.
E-140 Un šajā vakarā es lūdzu, lai katrs gudrais vīrietis, zēns vai meitene, kas šovakar ir šeit... Vīrietis vai sieviete, kuri ir pietiekami gudri, lai šovakar novērstos no šīs pasaules lietām, vairs neatgriezties pie tā, sākot no šodienas. Kad beigsies šī diena un nakts, viņi vairs neatgriezīsies pie šīs pasaules lietām, un lai viņi ir gudri. Un šī klusā un noslēpumainā balss, kas lika viņiem pacelt roku un pateikt: “Jā, es vēlos Dieva Dāvanu.” Lai tas pats, kas lika viņiem pacelt roku, šovakar identificē viņus ar Viņa nāvi, apglabāšanu un augšāmcelšanos, iedodot viņiem Svēto Garu. Lai viņi nogriežas pa citu ceļu.
E-140 Tonight I pray that every wise man, boy, or girl, in here tonight... Man or woman that's wise enough to turn aside from the things of the world tonight, don't go back no more after this day. After this--this passing of this day and night, no more will they go back to the things of the world, but may they be wise. And this little mystic Voice that caused them to raise their hand and say, "Yes, I want God's Gift"... May that same thing that caused them to raise their hand, identify them tonight with His death, burial, and resurrection, by giving them the Holy Spirit. May they turn aside.
E-141 Lai šīs sievietes, kuras šovakar ir šeit, Kungs, kurām ir bijis tik grūti atturēties kopēt šo pasauli, ļaut ataugt saviem matiem un ģērbties kā klājas sievietei, un noņemt to kosmētiku un pārējo, to mākslīgo, kas parāda...tas savā veidā identificē, ka viņas ir neveselas, ka viņas...ka tur kaut kas nav kārtībā. Un lai šovakar tā noslēpumainā gaisma, Kungs, kura lika viņām pacelt savas rokas, lai viņas pasaka: “Kungs, es aizgriežos prom no šīs pasaules lietām, šovakar.”
E-141 May these women here tonight, Lord, that's had such a hard time to keep from coping with the world; let their hair grow, and dress ladylike, and take off this makeup and stuff, this artificial, that shows... it--it kind of identifies them that they're not healthy, they... there--there's something wrong. And may tonight, this little mystic Light, Lord, that caused them to raise their hands, may they say, "Lord, I'm turning aside from the things of the world, tonight."
E-142 Šie vīrieši, kuriem nav bijis kaut kā reāla, kuri runāja ar savām sievām un lika viņām nogriezties no ceļa; un tās lietas, kuras viņi dara... Lai mēs visi kopā, Kungs, šodien vienkārši nogriežamies pa citu ceļu, būdami Dieva brīdināti caur šo nelielo, dīvaino vēstījumu par Dieva gaismu, kura iedarbojas uz mūsu sirdīm. Lai šovakar mēs nogriežamies pa citu ceļu un dzīvojam Tev visu atlikušo dzīvi, aizejam mājās ar Tevi pa citu ceļu, nevis pa to, pa kuru mēs virzījāmies. Dāvā to, Kungs. Padari mūs par labākiem kristiešiem, katru kristieti šeit šovakar, Tēvs, kurš ir pieņēmis Tevi un tic Tev. Un viņi centās dzīvot kristīgu dzīvi, taču šovakar lai viņi nogriežas pa citu ceļu, lai viņi pieņem to Dāvanu.
E-142 These man that hasn't had the--the--the real something, that would talk to their wives and cause them to turn aside; and the things that they do. May we all together, Lord, just turn aside tonight, being warned of God by the strange little message of the--the Light of God that strikes upon our hearts. May we turn aside tonight and--and live for You the rest of our days, go--go home with You by another way than what we have been traveling. Grant it, Lord. Make us better Christians, every Christian here tonight, Father, that's accepted You and believes on You. And they've tried to live a Christian life, but tonight, may they turn aside, may they receive that Gift.
E-143 Ak, Dievs, tas ir nicināts ceļš! Sievietes tiks sauktas par “vecmodīgām”, viņas saukās visādos vārdos. Un vīriešus sauks par “fanātiķiem”. Taču mēs esam gatavi, Kungs.
E-143 O God, it's--it's a--it's a despised way. Women will be called "old fashioned," they'll be called everything. And man will be called "fanatics." But we're--we're ready, Lord.
E-144 Svētais Gars, pagriez mūs pa citu ceļu tieši tagad. Pagriez mani, Kungs. Es vispār negribu iet pa jebkādu ceļu, kas aizvestu mani prom no Tevis. Kungs, es gribu iet tikai pa to ceļu, pa kuru Tu gribi, lai es eju. Es gribu, lai manas sirds dāvana ir tik pilnīga, ka tā identificētu Tevi, Kungs, uz zemes, ka Tu neesi miris, ka Tu esi dzīvs.
E-144 Holy Spirit, turn us aside, right now. Turn me aside, Lord. I--I--I don't want to even go any way that would lead me away from You. Lord, I--I want to go just the way You'd have me to go. I want the gift of my heart to be so perfect that it'll identify You, Lord, on earth, that You're not dead, You're living.
E-145 Tu esi dzīvo Dievs, nevis mirušo Dievs. Mirušais ir pilnībā noklāts ar mušām un gaļas mušām, kas rada mikrobus un citas gaļas mušas; līdzīgi kā cilvēks, kas pirmoreiz piedzeras, izsmēķē savu pirmo cigareti, pasaka pirmos melus, pirmoreiz piekrāpj savu sievu, vai sieva, kas piekrāpj savu vīru, vai dara nepareizas lietas; tieši kā gaļas muša, kas viņiem iekož, un tas...tas sakrājas un paliek arvien sliktāk ar netīrību, jo tur iekšā ir mirusi dvēsele. Ļaunie gari tiek tur iekšā. Un viens ļaunais gars liek viņam izdarīt vēl kaut ko, un atnāk cits, liek izdarīt viņam vēl kaut ko, jo viņi izdarīja to.
E-145 You're the God of the living, not the God of the dead. The dead is covered all over with flies, and blowflies, creating germs and more blowflies; like the man taking his first drink, smokes his first cigarette, tells his first lie, goes out on his wife the first time; or the wife that goes out on the husband, or does the things that's wrong; just like a blowfly struck them, and it... they--they accumulate by the... go up in the blows and filth, because it's on a dead soul on the inside. Evil spirits go off in it. And one evil spirit cause him to do something else; and another one come, cause him to do something else because they did this.
E-146 Dievs, lai viņi nogriežas pa citu ceļu un atnāk pie Dzīvības. Lai viņi pieceļas un Dieva eņģeļi nonāk ar mūžīgās Dzīvības dāvanām, Kungs, un iet tālāk no uzvaras uz uzvaru. Dāvā to, Tēvs. Mēs šovakar nogriežamies malā no šīs pasaules darbiem un šīs pasaules rūpēm, Dieva brīdināti, ka laiks ir tuvu, Jēzus atgriežas uz zemi. Un lai varenais Svētais Gars dāvā mums šovakar to mūžīgo Dzīvību, kuru mēs gaidām. Dāvā to, Kungs. Mēs vienkārši lūdzam, lai Tu dāvā mums šīs svētības, jo mēs prasām to Jēzus Kristus Vārdā.
Ar noliektām galvām.
E-146 God, may they turn aside and come to Life. May they rise, and the Angels of God come down with the gifts of Eternal Life, Lord, and go from victory on to victory. Grant it, Father. We turn aside, tonight, from the things of the world and the cares of the world, warned of God that the time is at hand, Jesus is coming back to the earth. And may the Great Holy Spirit give us, tonight, that Eternal Life that we're looking for. Grant it, Lord. We're--we're just pray that You'll grant these blessings to us as we ask them in Jesus Christ's Name.
With our heads bowed:
E-147 Tie gudrie jau sen atnāca pie tā...sekoja tai gaismai... Viņi atrada to pilnīgo gaismu. Lai šī mazā gaisma šovakar, kas lika tev pacelt roku, vai arī, iespējams, tu pat ne... Tas pieskārās tev, bet tu pat nepacēli savu roku; lai tā gaisma virza tevi pie tās pilnīgās gaismas.
Visi vienkārši piecelsimies nelielai veltīšanai.
E-147 Wise men long ago came to that... followed that Light to a... they found the Perfect Light. And may the little Light, tonight, that made you put up your hand, or maybe you didn't even... It struck you, but you never even raised your hand, may that Light guide you right on to that Perfect Light.
Let's just all stand, for a little consecration service.
E-148 Padarīsim tagad, šajā vakarā, mūsu sirsniņu par mājvietu Kristum. Atcerieties manu nelielo šīvakara stāstu par klaidoni. Patiesībā, šovakar tas klaidonis uz ielas ir Jēzus Kristus. Tā tas ir, Viņš bija klaidonis uz ielas. Ak, jā, mēs sakām: “Mēs Viņam kalpojam.” Protams. Visa tā ārišķība un greznums, tas nav Viņš. Tas nav Viņš. Viņam bija jānomirst, lai atnestu tev šo Dāvanu, nevis lelli, bet Dzīvību. Viņam bija jānomirst, lai to izdarītu, lai iedotu to tev, tas bija vienīgais ceļš, kā Viņš varēja tev to atnest. Viņš nevarēja vienkārši atnākt šurp un būt pilnīgs Cilvēks, kāds Viņš bija, un atnest to tev. Tādā veidā Viņš to izdarīt nevarēja. Viņam bija jānomirst, lai to izdarītu, lai atnestu tev to Dieva Dāvanu. Tāpat kā tam klaidonim bija jānomirst, lai aiznestu to lellīti savai meitiņai, Kristum bija jānomirst, lai atnestu jums Dievu. Mēs gribam pieņemt Viņu šajā vakarā. Un es ticu, kad mēs nolieksim mūsu galvas... Vienkārši pacelsim rokas pretim Dievam un no jauna veltīsim savas dzīves, tieši šeit, šovakar.
E-148 Let's make our little heart here, tonight, a dwelling place for Christ. Remember, tonight, my odd little story of the tramp. Tonight, really, Jesus Christ is that tramp on the street. That's right, He--He was a tramp on the street. Oh, yeah, we say, "We serve Him." Sure. All the tinsel and glamour, that's not Him. That's not Him. He had to die to bring you this Gift, not a doll, but Life. He had to die in order to do it, to get to you, the only way He could get to you. He couldn't just come here and be a perfect Man, like He was, and get to you. He couldn't do it that way. He had to die to do it, to get--get the Gift of God to you. Like the--the tramp had to die to get the little doll to his girl, Christ had to die to get God to you. We want to accept It tonight. And I believe, with our heads bowed,... and let's just raise our hands to God and consecrate our lives anew, right here tonight.
E-149 Ak, žēlsirdīgais Dievs, mēs gribam Tavu Dāvanu. Es šeit, šajā Ziemassvētku laikā, Kungs, kad es saprotu un skatos uz zemi, un redzu šīs dienas ārišķību un greznumu, es redzu tikai...tur, kā ir teikts Bībelē, šo Lāodikejas periodu, Tu atrodies ārpus Savas draudzes. Tu esi noraidīts, bēglis Savai draudzei un Savai tautai. Tu...Tu esi noraidīts. Bēglis, kā tāds atraidītais, un Tu esi noraidīts Savā draudzē. Tu esi noraidīts Savas tautas vidū. Viņi negrib Tevi, Kungs, un viņi atstāja Tevi kā klaidoni uz ielas. Dievs, Tu...Tu vienalga devies nāvē, lai Tu varētu atnest mums to Dieva Dāvanu. Un mēs pazemīgi pieņemam To, Kungs. Es lūdzu, lai Tu piepildi mūsu sirdis un mūsu dzīves. Un pagriez mūs pa citu ceļu, sākot no šī vakara, un lai mēs pilnībā būtu Tavi, jo mēs veltām sevi Tev.
E-149 O Gracious God, we--we want Your Gift. I--I'm here, as this Christmas season, Lord, as I realize and look upon the earth and see the tinsel and the glamour of the day, I--I can just see the... out yonder, as the Bible said, this Laodicean age, You're outside Your church. You're rejected, a fugitive to Your Own church and to Your Own people. You're--You're--You're rejected. A--a fugitive being something that's refused, and You're refused in Your Own church. You're refused amongst Your people. They don't want You, Lord, and they've left You, like the tramp, on the street. God, You--You--You went on dying anyhow, that You might bring the Gift of God to us. And we humbly accept It, Lord. I pray that You'll just fill our hearts and lives. And turn us aside, from this night on, and may we be wholly Yours as we consecrate ourself to You.
E-150 Pieņem mani, Kungs. Es dzīvē esmu izdarījis daudzas kļūdas. Un, dārgais Dievs, kad es...kad es stāvu šajā svētajā vietā, kur tiek sludināts Evaņģēlijs, un mēs esam šeit redzējuši Tevi, pat varenā gaismā, kas spīdēja uz viņiem. Un mēs esam tik ļoti pateicīgi par to, Kungs. Un es veltu sevi šiem Ziemassvētkiem ne tā, kā to darītu šī pasaule – atverot jaunu lappusi. Bet gan es vienkārši gribu pieņemt Tavu Dēlu, Kungs. Es gribu pieņemt Tavu Dāvanu, Kungs.
E-150 Receive me, Lord. Many are the mistakes of life that I've made. And, dear God, as--as I--as I stand here on this sacred spot where the Gospel's been preached and where we've seen You here, even in a--a great Light that shined upon them. And we're so grateful for this, Lord. I--I consecrate myself for this Christmas, not in... and as the world would do or to--or to turn new pages. Lord, I--I just want to accept Your Son. I--I want to accept Your Gift, Lord.
E-151 Es gribu pieņemt mūžīgās Dzīvības Dāvanu caur Kristu. Un es patiešām, Kungs, pieņemu sev Kristus Dāvanu, lai censtos iegūt citus priekš Tevis. Dievs, katrs no mums...
E-151 I want to accept the Gift of Eternal Life through Christ. And I, truly, Lord, accept the Gift of Christ to me, to try to win others to Thee. Go with each one.
E-152 Padari mājsaimnieci tik mīļu un pazemīgu, lai viņa varētu atvest pie Tevis citus. Dāvana, ko Tu esi viņai dāvājis, to sievišķību, kas piemīt lēdijai, lai viņa ir tik īsta lēdija, ka kaimiņienes viņu redzēs un gribēs kļūt tādas kā viņa.
E-152 Make the little housewife so sweet and humble, that she'll be able to lead others to You. The Gift that You give her, that feminish little ladylike, may she be so ladylike till the neighbors will see her and--and want to be like her.
E-153 Padari vīrieti, kurš strādā veikalā, lai kas viņš nebūtu, Kungs, padari viņa dzīvi pazemīgu, līdzīgu Kristum, lai citi varētu to redzēt. Mēs nezinām, kur stāv tie cilvēki, Tēvs, taču mēs negribam atstāt šo lielo, seno lielceļu; taču mēs nolieksimies uz priekšu un atpakaļ, meklēsim it visur, lai atrastu to dvēseli. Noliec to tur, kur mēs varēsim sasniegt, Kungs, mēs lūdzam. Un dāvā mums tādu dzīvi, kas liktu cilvēkiem gribēt dzīvot šādi, jo mēs veltām sevi Tev šajā vakarā. Jēzus Kristus Vārdā. Āmen.
Un tā, ja jūs atkal nolieksiet galvas, es gribu novēlēt jums ļoti priecīgus Ziemassvētkus.
E-153 Make the man, the shopworker, whoever he is, Lord; make him a humble life, like Christ, that others might see. We don't know where those people are standing out there, Father, but we never want to leave the grand, old highway; but we'll lean backwards, lean forward, reach way out anywhere to get a soul. Put that within our reach, Lord, we pray. And give us the--the--the life that would cause people to want to live like that, as we consecrate ourselves to You, tonight. In the Name of Jesus Christ. Amen.
Now, if you'll bow your heads again, I want to wish each one of you a very merry Christmas:
E-154 Lai tā lielā Ziemassvētku Dāvana, tā pirmā un vienīgā, un oriģinālā, un vienīgā, kāda ir, Jēzus Kristus, atkal ir jūsu sirdīs šovakar. Lai Svētais Gars atnāk pie jums un atnes jums kalpojošās dāvanas un lietas no Dieva, lai jūs...dāvanu, lai jūs dzīvotu labāku dzīvi. Lūk, ko es gribu. Es dotu priekšroku Kristus Dzīvībai manī, lai dzīvotu mīļu un uzvarošu dzīvi, nekā man būtu visas dziedināšanas dāvanas, pravietošanas dāvanas, visas parējās dāvanas; tikai iedodiet man Jēzu. Ļaujiet man dzīvot to Dzīvi, to Dzīvi, lūk, ar ko es gribu dzīvot. Es gribu dzīvot tā, lai citi uzzinātu. Lūk, kāda ir mana vēlēšanās Ziemassvētkos, un es lūdzu, lai tā būtu arī jūsu vēlēšanās. Un es lūdzu, lai Dievs dāvā mums Viņa vēlēšanos.
E-154 May the great Christmas Present, the first one and the only and the original and the only one there is, Jesus Christ, be afresh in your heart tonight. May the Holy Spirit come to you and bring you ministering gifts and things from God, that you... a gift that you might live a better life. That's what I want. I would rather have the Life of Christ in me to live sweet and victorious than I would all the gifts of healing, the gifts of prophecies, all them other gifts; just give me Jesus. Let me live the Life, the Life is what I want to live. I want to live so others will know. That's my--that's my desire at Christmas, and I pray that's your desire. And I pray that God will give us His desire.
E-155 Un tā, paklausīsimies, ko mums pateiks draudzes gans un dosimies prom. Un lai Dievs jūs svētī. Mēs redzēsimies trešdienas vakarā. Līdz tam laikam, lai Dievs jūs svētī.
E-155 Now, let's have a word from the pastor, and a dismissing. And God bless you. We'll see you Wednesday night. Till that time, God bless you.

Наверх

Up