Skatoties uz Jēzu

Looking Unto Jesus
Datums: 64-0122 | Ilgums: 1 stunda 17 minūtes | Tulkojums: Rīga
Fīniksa, Arizonas štats, ASV
E-1 ...no Dieva Bībeles. Zinot, ka, ja mani vārdi cietīs neveiksmi, tad Viņējie nē. Tāpēc es vēlos izlasīt vienu Rakstu vietu no Jesajas grāmatas. Man šeit ir pierakstītas dažas Rakstu vietas un pāris komentāri, ko es gribētu pieminēt, cik ātri vien iespējams, un pēc tam atkal ķerties pie aizlūgšanas par slimajiem, šovakar.
E-1 … out of God's Bible. Knowing this, that if my words fail, His won't. So I want to read a—a Scripture out of the book of Isaiah. And I got some Scriptures written out here, and a few comments that I'd like to make mention of, as quick as is possible, and then go right in to have the prayer for the sick again, tonight.
E-2 Es gribu izmantot šo iespēju, kamēr mēs atšķiram Jesajas 45. nodaļu, es gribu izmantot šo iespēju, lai pateiktos visiem kalpotājiem, kuri ir sadarbojušies šajā sanāksmē.
E-2 I want to take this opportunity, while we're turning to Isaiah 45, I want to take this opportunity to thank all the ministers that's cooperated in this meeting.
E-3 Brālis Šors, mans ļoti dārgs draugs, viņš pārstāv Dieva Asamblejas šeit, pilsētā. Brālis Autlovs, vēl viens mans dārgs draugs no Jēzus Vārda draudzes. Brālis Fullers no neatkarīgajiem, vēl viens mans dārgs draugs.
Ne tikai šie trīs vīri, viņi pārstāv trīs galvenās grupas, bet arī citi kalpotāji, kuriem es esmu kalpojis iepriekš, citās kampaņās, viņi visi sadarbojās un sanāca kopā, un cilvēki ir atnākuši. Es noteikti paļaujos, mani brāļi, ka daudzi no jūsu ļaudīm, kuri bija slimi un kuriem bija vajadzība, šajā laikā saņēma palīdzību. Un es esmu pārliecināts, ka es centos darīt visu, kā vien zinu, un esmu pārliecināts, ka Svētais Gars apstiprinās to, kas ir teikts un darīts.
E-3 Brother Shores, very dear friend of mine, he represents the Assemblies of God, here in the city. Brother Outlaw, another precious friend of mine, from the Jesus Name Church. Brother Fuller, from the Independence, another precious friend of mine. Not only these three man, they represent the three major groups, but other ministers that I have ministered for, in previous, of other campaigns, they all cooperated and come together, and the people's come out. I certainly trust, my brethren, that many of your people, that were sick and needy, got help during this time. And I am sure that I tried all I knowed how to do, and I am sure the Holy Spirit will confirm what's been said and done.
E-4 Tāpēc lai Tas Kungs jūs svētī tagad, kad mēs ieskatīsimies Bībelē. Jesajas 45. nodaļa, sākot ar 22. nod...tas ir, 22. pantu.
Skatieties uz Mani un esiet glābti, visi zemes gali: jo Es esmu Dievs, un cita nav neviena!
Es zvērēju pats pie Sevis, vārds izgāja no Manas mutes taisnīgumā, un tas neatgriezīsies, proti, ka Manā priekšā locīsies visi ceļi un ikviena mēle atbildēs.
E-4 So, the Lord bless you now as we look to the Bible. Isaiah 45, beginning with 22nd chap-… or the 22nd verse.
Look unto me, and be ye saved, all the ends of the earth: for I am God, and there is none else.
I have sworn by myself, the word is gone out of my mouth in righteousness, and shall not return, That unto me every knee shall bow, and every tongue shall answer.
E-5 Es zinu, ka mēs neizlasījām pārāk daudz no Rakstiem, bet ar to pietiek, jo tas ir mūžīgs. Tas ir Dieva Vārds. Un, ja man tagad būtu jānosauc to par tēmu, uz kādām divdesmit vai trīsdesmit minūtēm, es gribētu teikt, es gribu to nosaukt: Skatoties uz Jēzu.
E-5 I know that isn't very much reading of the Scripture, but that's sufficient because It's Eternal. It's God's Word. And if I should call this a text now, for about twenty minutes, or thirty, I would like to say, I want to say: Looking Unto Jesus.
E-6 Tāds ir bijis aicinājums jau gadiem ilgi: “Skatieties uz Mani, zemes gali!” Es gribētu tā kā mazliet pagriezt un pateikt: “Skatieties uz Mani īpaši katras pasaules sistēmas galā”, jo Viņš vienmēr dara Sevi zināmu ļoti reāli jebkuras pasaules sistēmas beigās, kad tā tuvojas savām beigām. “Skatieties uz Mani visi pasaules gali,” es varētu teikt. Raksti saka: “Gali, zemes gali,” gali ir daudzskaitlis, “zemes gali”.
E-6 That's been the call for years, "Look unto Me, ye ends of the earth." I would like to kind of turn that just a little bit, and, "Look especially unto Me at the end of each world system," because He always makes Hisself known so real at the end of a world system when it's coming to its end. "Look unto Me, all ye ends of the world," I might say. The Scripture says, "The ends, ends of the earth," ends is in plural, "ends of the earth."
E-7 Daudzi saka: “Mēs esam to dzirdējuši daudzus gadus: 'Skatieties uz Mani! Skatieties uz Mani!'” Nu, tā ir taisnība. Bet lieta tāda, jautājums ir šāds: ko tu redzi, kad tu skaties? Tev tas ir prasīts jau ilgu laiku: “Skaties uz Mani!”
E-7 Many say, "We've heard this for many years, 'Look unto Me. Look unto Me.'" Well, that's true. But the thing, the question is, is what do you see when you look? You've been asked that for a long time, "Look unto Me."
E-8 Jūs dzirdat cilvēkus sakām: “Paskaties.” Ja viņi piemin vārdu “skaties”, tas nozīmē “pievērst uzmanību, paskatīties uz augšu vai paskatīties un uzmanīties”.
E-8 Hear people say, "Look." If they mention the word look, means, "to pay attention, look up, or to look at, and look out."
E-9 Un šobrīd Dievs šeit saka: “Paskaties uz Mani. Es esmu Dievs, un neviena cita nav.”
E-9 And now God is saying here, "Look unto Me. I am God, and there is none other."
E-10 Interesanti, vai šajā laikā, kādā mēs dzīvojam šobrīd, uz ko mēs varētu skatīties, kas būtu stabilāks par Dievu? Un Dievs ir Vārds, tāpēc skatieties šodien uz Dieva Vārdu, lai atrastu savu atbildi. Bībelei ir atbilde šai dienai; tai bija atbilde arī citām dienām. Tai ir atbilde visiem laikiem, jo tas ir Kristus, tas pats vakar, šodien un mūžīgi.
E-10 And I wonder, in a time that we are living in now, what could we look to that would be more solid than God? And God is the Word, so look to the Word of God, today, for your answer. The Bible has the answer for this day. It's had it for other days. It's got it forever, because it is Christ the same yesterday, today, and forever.
E-11 Bībelei ir tā atbilde, jo Bībele ir Jēzus Kristus atklāsme, kas atklājas kopš pasaules radīšanas. Viņš ir bijis atklāts praviešu veidolā, Viņš ir bijis atklāts ķēniņu veidolā, Viņš ir bijis atklāts likuma devēju veidolā, jo tieši tas Viņš ir: Ķēniņš, Pravietis, Likuma Devējs un Dievs.
Un tā, Viņš teica: “Skatieties uz Mani.”
E-11 The Bible has the answer, because the Bible is the revelation of Jesus Christ, being revealed since the foundation of the world. He has been revealed in the form of prophets, He has been revealed in the form of kings, He has been revealed in the form of law-givers, because that's what He is: King, Prophet, Law-Giver, and God.
Now, He said, "Look to Me."
E-12 Un tu saki: “Es to esmu darījis.” Tas ir atkarīgs no tā, uz ko tu skatījies, tas nosaka, uz ko tu skaties, tas ir, kur un kāpēc tu Viņu meklē. Uz ko tu skaties? Ar kādu mērķi tu skaties uz Viņu? Tas ir atkarīgs tikai no tā, ko tu meklē, tieši to tu atradīsi.
E-12 And you say, "I've done that." It depends on what you looked at, determines what you look at, is where and what you look for Him for. What are you looking at? What purpose do you have in looking at Him? It only depends on what you look for, that's what you find.
E-13 Parasti cilvēki nāk uz sanāksmi, uz reliģisku sapulci, daži no viņiem meklē lielu cilvēku pūli, ar ko būt kopā. Daži... Ak, man nepatīk to teikt, bet tā ir taisnība! Daži iet uz draudzi tikai tāpēc, lai parādītu, kādas drēbes viņiem ir. Daži iet uz draudzi, jo viņi saka: “Šī ir vislielākā draudze pilsētā; vai arī tai ir vislabākā reputācija; šo draudzi apmeklē noteiktas kārtas cilvēki,” tad tas ir nepareizi. Saprotat? Jūs neskatāties uz to pareizo lietu, kuras dēļ tā draudze ir izveidota.
Dievs teica: “Skatieties uz Mani.”
E-13 Usually, people come to a meeting, a religious gathering, some of them go to find a big crowd of people to set with. Some… Oh, I hate to say this, but it's true. Some go to church just to show their clothes they're wearing. Some goes to church because they say, "This is the biggest church in the city; or it's—it's got the best name; a certain class of people goes to this church," then that's—that's wrong. See? You're not looking to the right thing that the church is established for.
God said, "Look to Me."
E-14 Daudzi cilvēki dodas uz dievkalpojumiem tikai tāpēc, lai tiktu pamanīti. Un dažreiz cilvēki dodas uz dievkalpojumiem.... Ir ļoti žēl to teikt, un mēs varētu ilgi pie tā uzkavēties. Bet viņi dodas uz draudzi, pirms iešanas jau visu izdomājuši. Ja tiek pateiktas noteiktas lietas vai vienkārši kaut kas, kas ir pretrunā viņu idejām, viņi uzreiz pieceļas un aiziet. Viņi vienkārši to nepacietīs, jo viņiem jau ir savs priekšstats par to, kādam tam ir jābūt.
E-14 Many people go to the services and just to be seen. And sometimes people go to services… This is too bad to say this, and we could linger on it a long time. But they go to church with their mind already made up before they go. If certain things is said, or something just against their idea, they'll get right up and walk out. They just simply will not stand, because they've got their own idea what it must be.
E-15 Tieši šī iemesla dēļ Jēzus netika saprasts, kad Viņš atnāca uz zemes. Ja vien viņi būtu ieskatījušies Dieva Vārdā, nevis savās tā laika tradīcijas, viņi būtu sapratuši, ka Viņš ir Dieva Dēls. Jo Bībele skaidri uzrādīja visu Viņa atnākšanu, un Viņš atnāca pilnīgā Vārda atklāsmē.
E-15 That's the very reason that Jesus was not understood when He came to the earth. If they would have only looked into the Word of God, instead of their—of their tradition of that day, they would have known He was the Son of God. Because, the Bible plainly declared His full coming, and He come in full revelation of the Word.
E-16 Un katra paaudze atklāj Viņu tajā pilnīgajā atklāsmē, kas ir atvēlēta tam laikam.
E-16 And each generation reveals Him in the full revelation that's lotted for that time.
E-17 Šai paaudzei ir jāatklāj Jēzus Kristus. Tā ir Viņa atklāšanās, kas ir apsolīta Vārdā; tai ir jātiek atklātai šai paaudzei. Ja draudzes to nepieņems, tad kāds celsies un to izdarīs.
E-17 This generation must reveal Jesus Christ. That's the revelation of Him that's promised in the Word, must be revealed to this generation. If the churches won't receive It, somebody will rise up and do It.
E-18 Jo Jānis teica: “Dievs var no šiem akmeņiem radīt Ābrahāmam bērnus. Nedomājiet sevī sacīt: 'Mūsu tēvs ir Ābrahāms,' jo Dievs var no šiem akmeņiem radīt Ābrahāmam bērnus.”
E-18 Cause, John said, "God is able of these stones to rise children unto Abraham. Don't think to say within yourself, 'We have Abraham to our father,' for God is able of these stones to rise children to Abraham."
E-19 “Jo, ko Dievs ir pateicis, to Dievs ir pilnīgi spējīgs īstenot, to, ko Viņš ir apsolījis darīt. Mūsu tēvs Ābrahāms to saprata un pretēji cerībai viņš ticēja cerībā; un nešaubījās par Dieva apsolījumu neticībā, bet bija stiprs ticībā, slavēdams Dievu, jo Dievs deva viņam apsolījumu.”
E-19 "For what God has said, God is fully able to perform what He has promised to do. Our father Abraham realized that, and against hope he believed in hope; and staggered not at the promise of God through unbelief; but was strong, giving praise to God, because God made him the promise."
E-20 Viņš ir devis mums apsolījumu šai dienai. Viņš ir devis mums apsolījumu. Un mūsu apsolījums šodien tiks atklāts tikpat droši, kā tas bija Ābrahāmam, jo mēs esam Ābrahāma bērni, “būdami miruši Kristū, mēs esam Ābrahāma dzimums un mantinieki līdz ar Viņu saskaņā ar apsolījumu.”
E-20 He has made us a promise for this day. He has made us a promise. And our promise today is just as sure to be revealed as it was to Abraham, for we are the children of Abraham, "Being dead in Christ, we are Abraham's Seed, and heirs with Him according to the promise."
E-21 Tik daudzi cilvēki nāk ar jau sagatavotu viedokli, apsēžas Pilna Evaņģēlija sanāksmē vai jebkurā citā sanāksmē, un viņi nogaidīs vien dažus mirkļus, līdz tiks pateikts kaut kas, kam viņi nepiekrīt, un viņi pieceļas un aiziet. Viņi vienkārši nepaliks, lai dzirdētu ko vairāk. Viņiem ir... Viņi nepaliks, lai pārliecinātos, vai tas tā bija un kāda ir patiesība par to.
E-21 So many people come in, drawed up their opinion, set in a Full Gospel meeting, or any other meeting, and they'll just wait just for a few moments until something is said that they don't agree with, then up and out. They just won't stay to hear any more. They got… They won't stay to see if there was, and what the Truth of it is.
E-22 Lūk, mēs sakām: “Vai tas gars... No kurienes tas atnāca? Tas ir bijis vienmēr. Tas uzradās jau 1. Mozus grāmatā. Tas bija viscaur Rakstos. Daudzas reizes...
E-22 Now we say, "Is that spirit? Where did that come from?" It's always been. That come from Genesis. It was down through the Scripture. Many time…
E-23 Kad Pāvils reiz runāja, tas ir, runāja kādai cilvēku grupai, nu, viņi uzmanīgi klausījās viņā, kamēr viņš palika likuma ietvaros. Bet, kad viņš sāka stāstīt par atklāsmi, par to debesu vīziju, tas uzreiz izmainīja sanākušos. Viņi piecēlās kliegdami. Ja vien viņi būtu ieklausījušies tajā, ko šis vīrs stāstīja, ka viņš caur Vārdu atklāja viņiem Dieva patiesību.
E-23 When Paul was speaking one time, rather, to a group of people, why, they—they listened at him closely as long as he stayed in the law. But when he begin to tell about the revelation, the Heavenly vision, quickly it changed the congregation. They rose up, to screaming. If they'd just listened to what the man said, he was revealing the Truth of God, by the Word.
E-24 Pirms kāda laika mani uzaicināja uz atmodu kādā lielā šo Savienoto Valstu pilsētā. Tur atnāca pavisam nedaudz cilvēku. Iespējams, ka visas tās atmodas laikā tur nebija vairāk cilvēku, kā šovakar ir šajā ēkā. Un es nodomāju: “Nu, es iedošu brokastis, bezmaksas brokastis.” Un es paņēmu savu mīlestības ziedojumu, lai sarīkotu bezmaksas brokastis dažiem ekumeniskajiem ticīgajiem tur pilsētā, un pateicu viņiem, lai viņi atnāk, ka es gribēju ar viņiem parunāt un pastāstīt viņiem par savu mērķi, kāpēc es tur atrodos: palīdzēt tai pilsētai, palīdzēt slimajiem, palīdzēt viņiem, katrai draudzei.
E-24 Sometime ago, in a big city, in this United States, I was invited for a revival. Just very few—few people there that turned out. Probably, in the entire revival, there was no more than is right in this building tonight. And I thought, "Well, I would give a—a breakfast, free breakfast." And I taken my love offering to make the breakfast free to some of the ecumenical believers there in the city, and told them to "Come out, I would like to speak with them and tell them my purpose of being there: to help the city, to help the sick, to help them, every church."
E-25 Nu, tajā rītā, kad doktors Lī Veils bija mans runātājs tajā kampaņā, viņš pēc brokastīm bija mani iepazīstinājis ar klausītājiem, un es paņēmu šo tekstu: “Es nebiju nepaklausīgs debesu parādībai.” Gandrīz uzreiz es pamanīju, ka viens kalpotājs paskatījās uz savu pulksteni, pastiepās un pamāja ar galvu tam otram puisim, piecēlās un aizgāja. Pirms es biju pateicis sešus vai astoņus vārdus, gandrīz trešdaļa no tās kalpotāju grupas bija aizgājusi. Es vēl nebiju runājis ilgāk par piecām minūtēm un tikai par to, ko bija teicis Pāvils (ka viņš “nav bijis nepaklausīgs debesu parādībai”, jo Dievs bija viņu aicinājis tam darbam), viņi uzreiz saprata, uz ko es grasījos balstīt savu domu. No grupas nebija palikusi vairāk kā trešdaļa. Lūk, tā nav pat kristīga pieklājība pret cilvēku, kas piesauc Jēzus Kristus Vārdu.
E-25 Well, that morning, when Doctor Lee Vayle was my speaker at the campaign, he had introduced me to the—the audience, after the breakfast, and I took the—this text, "I was not disobedient to the Heavenly vision." Just in a moment, I noticed a minister looked at his watch, reached over and nodded his head to the other fellow, got up and went out. Before I had said six or eight words, almost a third of that ministerial group had walked out. Before I'd had five minutes of speaking just what Paul said, that he was "not disobedient to the heavenly vision," because God had called him to this work, they seen right then where I was going to base my thought. There wasn't over one third of the group left. Now that's not even giving Christian consideration, as a man that would name the Name of Jesus Christ.
E-26 Es saku to ar cieņu, tomēr es saku to tā, lai tas iesakņotos. Man bija lielāka sapratne un labāka sadraudzība ar Āfrikas burvju baru nekā ar šo kalpotāju grupu tajā rītā. Viņi izrādīja lielāku cieņu pret Dieva Vārdu un uzdeva jautājumus, lai...lai es varētu iedot viņiem to cerību, kas atrodas manī, mūžīgās dzīvības cerību.
E-26 I say this with respects, but I say it to sink in. I had more understanding, and better fellowship, with a bunch of African witch doctors than I did that group of ministers that morning. They give more consideration to the Word of God, and asked questions, for the… that I could give them the hope that laid within me, for the hope of Eternal Life.
E-27 Šiem kalpotājiem tam vispār nebija laika. Ātri vien, tiklīdz tu kaut ko pateici, viņi devās prom. Un tieši tā tas ir. Viņi jau prātā ir izlēmuši, viņi paliek tikai tik ilgi, un tas ir viss, ko viņi grib zināt. Ja kaut viens vārds nesakrīt ar kādu nenozīmīgu sīkumu, kam viņi tic, viņi nespēj palikt un klausīties līdz galam. Tieši tādēļ viņi nespēja noticēt Jēzum Kristum Viņa pirmajā atnākšanā. Tieši tādēļ viņi palaidīs Viņu garām otrajā.
E-27 These ministers had no time for It at all. Just quickly, as soon as you would say something, out they'd go. And so that's the way it is. They got their mind made up, they just stay so long, and that's all they want to know. If it one Word disagreeing with any petty thing that they believe in, they cannot stay and listen through It. That's the reason they couldn't believe Jesus Christ at His first advent. That's the reason they'll miss Him in the Second.
E-28 Viņi palaiž Viņu garām katru reizi. Viņi to ir darījuši vienmēr. Un Viņš atklāja Sevi Mozū, atklāja Sevi Noā, atklāja Sevi Elijā, visos praviešos, viņi vienmēr palaida to garām. Jēzus sacīja: “Kurš no jūsu tēviem nav iemetis praviešus tajās kapenēs, kuras tie tagad rotā?” Tā ir taisnība. Tā vienmēr ir bijusi taisnība. Tā ir taisnība arī šodien.
E-28 They miss Him each time. They always have. And He's revealed Hisself in Moses, revealed Hisself in Noah, revealed Hisself in Elijah, all the prophets, they missed it each time. Jesus said, "Which one of your fathers hasn't put the prophets in the tombs out there that they are garnishing now?" That's true. It's always been true. It's true yet today.
E-29 Un tomēr, tā visa vidū mums ir pavēlēts skatīties. “Skatieties uz Viņu, visi zemes gali!”
E-29 And, yet, in the midst of all this, we're commanded to look. "Look at Him, all the ends of the world."
E-30 Reizēm viņi ienāk, cilvēks tevi vērtēs pēc tava apģērba. Ja tu nevalkā kalpotāja drēbes un tā tālāk, tad tas neskaitās, viņiem nebūs ar tevi nekāda sakara. Reizēm viņi vēlas paskatīties, kāda tev ir izglītība, vai tu pareizi izrunā vārdus, vai tu pareizi stāvi, kā tu lieto lietvārdus un vietniekvārdus.
E-30 Sometimes they come in, a man will judge you by what kind of clothes. If you don't wear ministerial clothes, and so forth, then that's out, they won't have nothing to do with you. Sometimes they want to look to see what kind of an education you have, if you speak your words proper, if you stand correctly, how you use your nouns and pronouns.
E-31 Atklāti sakot, es nezinu, kas ir lietvārds vai vietniekvārds. Es nevarētu to pateikt. Tāpēc tas...tas man neskaitās, un es vienkārši nezinu. Es nevarētu pateikt atšķirību starp lietvārdu un vietniekvārdu. Es to varēju, kad mācījos skolā, bet es to jau sen esmu aizmirsis.
E-31 Frankly, I don't know which is noun or pronoun. I couldn't tell you. So, that, that's out, for me, and I—I just don't know. I couldn't make the difference between a noun and a pronoun. I did when I was in school, but I have forgotten that a long time ago.
E-32 Es zinu tikai vienu, un tas ir Jēzus Kristus Viņa augšāmcelšanās spēkā, tas ir viss, ko es zinu pateikt. Par īpašības vārdiem un vietniekvārdiem es neko nezinu. Un es domāju, ka tieši tādēļ mēs visi sanākam kopā šādās sanāksmēs – tas ir, lai zinātu Viņu; nevis lai zinātu lietvārdus un vietniekvārdus, bet lai zinātu Viņu, Jēzu Kristu, Viņa augšāmcelšanās spēkā.
E-32 I just know one thing, and that's Jesus Christ in the power of His resurrection, that's all I know how to say about. The adjectives and pronouns, I know nothing. And I think that's what we all come together for in meetings like this, is to know Him; not know nouns and pronouns, but know Him, Jesus Christ, in the power of His resurrection.
E-33 Lūk, daži cilvēki, kad viņi skatās uz Jēzu, viņi skatās un redz Viņu, skatās un skatās uz Viņu; un, kad viņi redz Viņu, viņi redz Viņā tikai kādas draudzes dibinātāju jeb draudzes organizatoru, vai varbūt kādas draudzes ticības mācību. Tieši tāpēc daudzi cilvēki skatās uz Jēzu – lai ieraudzītu to. Viņš ir tikai jauna ticības mācība, kas ir pievienota kādai vecai mācībai. Lūk, daudzi cilvēki paskatās un redz Viņu tādu.
E-33 Now, some people, when they look to Jesus, they look and see Him, look and look at Him, and when they see Him, they see in Him only a church founder, or a—a—a church organizer, or maybe a—a creed for a church. That's what many people look to Jesus to see. He is just a new creed that was added to an old doctrine. Now many people look and see Him like that.
E-34 Daži skatās un redz Viņu kā mītu, Santa Klausu. Vai arī daži skatās uz Viņu kā uz kādu vēsturisku faktu, ko Dievs izdarījis pirms daudziem gadiem. Daži no viņiem skatās uz Viņu joprojām kā uz bērnu silītē.
E-34 Some look and see Him as a myth, Santa Claus. Or, some of them look to Him as some historical act that God did many years ago. Some of them look to Him yet as a baby in a manger.
E-35 Bet jautājums ir šāds: ko tu redzi, kad tu skaties uz Viņu? Vai tu redzi trīsvienības otro personu, vai arī tu redzi trīsvienību, trīs vienā? Tu redzēsi Viņu tikai tad, kad skatīsies uz Viņu caur Vārdu. Tas ir vienīgais veids, kā tu iepazīsti to, jo Viņš ir Vārds. Tas atklās Sevi. Tas ir atkarīgs no tā, ko tu meklē.
E-35 But, the question is, what do you see when you look at Him? Do you see the second person of the trinity, or do you see a trinity, three in One? You'll only see Him as you look at Him through the Word. That's the only way you know It, because He is the Word. It'll reveal Himself. Depends on what you're looking for.
E-36 Ja tu skaties uz Viņu, lai strīdētos, tad tu skaties nepareizi. Viņš nestrīdējās, Viņam nepiedienēja strīdēties.
E-36 If you look to Him, to argue, then you're looking wrong. He didn't argue. It wasn't meet for Him to argue.
E-37 Atcerieties, jūs redzat Viņu, kad jūs skatāties uz Viņu caur Viņa Vārdu, un atpazīstat Viņu. Lūk, jūs nevarat Viņu redzēt, kamēr jūsu acis nebūs atvērtas šai realitātei. Divi cilvēki var skatīties uz vieniem un tiem pašiem Rakstiem un nebūt vienisprātis; vienam no viņiem ir jābūt taisnībai, bet otrs kļūdās.
E-37 Remember, you see Him as you look at Him through His Word, and recognize Him. Now you cannot see Him until your eyes is opened to the fact. Two men can look at the same Scripture and disagree; one of them has got to be right, and the other one wrong.
E-38 Reizēm apkārt mums notiek lietas, kuras mēs nespējam saprast; citi saka, ka viņi kaut ko redz, bet citi neredz neko no tā.
E-38 Sometimes there is things that's happening around us, that we cannot understand; others are saying they see things, others see nothing about it.
E-39 Paskaties tur Dotanā, tajā dienā, kad Eliju bija aplenkusi Sīrijas armija. Un viņa uzticamais kalps Gehazis, kas dzīvoja ar viņu, apkalpoja viņu, gatavoja viņam ēst un mazgāja viņa drēbes, lēja uz viņa rokām ūdeni, viņš bija kopā ar viņu dienu un nakti, dzirdēja, kā viņš māca un sludina. Un tajā rītā, kad viņš pamodās, viņš paskatījās ārā un ieraudzīja visapkārt sīriešu armiju; viņš sacīja: “Mans tēvs, ak, skaties, kas stāv mums pretī, visa sīriešu armija!”
E-39 Look at Dothan down there, that day when Elijah had been surrounded by the Syrian army. And his faithful servant, Gehazi, who lived with him, waited on him, cooked for him, and kept his clothes clean, poured water on his hands; was right with him, day and night, listened to him teach and preach. And that morning when he woke up, he looked out and he seen the Syrian army all around; he said, "My father, alas, look at the opposition we have, the whole Syrian army!
E-40 Saprotiet, Elija, kad viņš piecēlās un paskatījās, viņš redzēja kaut ko, ko Gehazis neredzēja. Un tāpēc viņš palūdza: “Dievs, atver šī jaunā cilvēka acis.” Lūk, viņa acis bija plaši atvērtas, bet viņš sacīja: “Atver viņa acis, lai viņš varētu redzēt.” Un, kad viņa acis garīgi atvērās, visi tie kalni bija pilni ar uguns ratiem un eņģeļiem visapkārt tam pravietim. Saprotiet, tas bija citādāk, kad viņa acis atvērās.
E-40 You see, Elijah, when he rose up, and looked, he saw something that Gehazi didn't see. And so he prayed, "God, open this young man's eyes." Now, his eyes were wide open, but he said, "Open his eyes, that he might see." And when his eyes, spiritually, came open, the whole mountains was full of chariots of Fire and Angels all around that prophet. See, it was different when his eyes came open.
E-41 Lūk, cilvēki skatās uz Vārdu burtiski (un tieši tā jums uz to būtu jāskatās), tomēr tas sevi uzrāda gan burtiski, gan garīgi. Gars padara Vārdu dzīvu saskaņā ar apsolījumu. Citiem vārdiem sakot, tā ir sēkla, Gars dod tās dzīvību. Tas dod svaidījumu, Tas to iekustina, tāpat kā lietus dara sēklai, kas ir ierakta zemē. Tā izlaužas, dzīvība. Un, kad tu skaties uz Jēzu kā uz apsolīto Vārdu konkrētajai stundai, tad tas tiks tev atklāts. Ja tu skaties uz Viņu, tu redzēsi, ka Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi, tas pats Kristus.
E-41 Now, people look at the Word, literally, and that's the way you are supposed to look at It, but It declares Itself both literally and spiritually. The Spirit makes the Word to live to the promise. In other words, It's a Seed, the Spirit gives Its Life. It unctionizes, It gives It Its—Its go, like rain gives to the seed that's buried in the ground. It breaks forth, Life. And when you look at Jesus as the promised Word of the hour, then it will be revealed to you. If you look at Him, you'll see that He is the same yesterday, today, and forever, the same Christ.
E-42 Viscaur kopš 1. Mozus grāmatas katrai paaudzei ir iedalīta kāda Dieva Vārda daļa. Dievs vienmēr kādu sūta. Parasti garīdzniecība tik ļoti to saputro, ka tas paliek par tradīcijām un tā tālāk, kā tas bija Jēzus atnākšanas laikā, un tad Dievs sūta pravieti. “Tā Kunga Vārds nāk pie pravieša,” viņš atklāj to. Viņš tiek nomētāts ar akmeņiem vai izlikts ārā, izmests ārā; bet tad, kādu laiciņu pēc viņa aiziešanas, viņi uzceļ viņam kapenes un saka, ka viņš bijis liels cilvēks. Viņi dzīvo tā ēnā, kāds viņš bija toreiz, bet noraida Vārdu, kas ir domāts šai dienai.
E-42 A portion of God's Word has been lotted to every generation, all the way from Genesis. God always sends someone. Usually the ecclesiastics gets It so mixed up until it's in traditions, and so forth, as it was in the coming of Jesus, and then God sends a prophet along. "The Word of the Lord comes to the prophet," he reveals It. Stoned to death, or put out, kicked out; and then, after he is gone a while, they build his tomb and say he was a great man. They live in a shadow of what he was back there, and refuse the Word going on today.
E-43 Tāds ir cilvēks: viņš vienmēr runā par to, cik Dievs ir liels un ko Viņš ir darījis; kā, ko Viņš darīs, bet neredz to, ko Viņš dara tieši tagad. Saprotat? Viņš skatās uz Viņu vēsturē, skatās uz Viņu pravietojumos, bet aizmirst, ka Viņš dara to pašu tieši tagad, ko Viņš darīja toreiz. Tomēr tas ir tas, kas ir cilvēkā.
E-43 It's just like man: he is always talking about how great God is and what He done, how what things He is going to do, and not seeing the things He is doing right now. See? He looks at Him in history, looks at Him in prophecy, but forgets that He is doing the same right now as He did then. That's just in man, though.
E-44 Mēs ieraudzījām, ka mācekļi vienu reizi pēc.... Nu, tas bija pirmais Lieldienu rīts. Kāds tas bija rīts! Jēzus, augšāmcēlies no mirušajiem, staigā starp ziediem! Un divi draugi, Kleops un viens no viņa draugiem, bija ceļā uz Emavu. Un viņi gāja sarunājoties, noskumuši savās sirdīs. Un no krūmiem iznāca kāds Cilvēks, un viņš gāja kopā ar viņiem visu atlikušo dienu, runādams ar viņiem par Kristu. Un tajā vakarā viņi paprasīja Viņam... Viņš rīkojās tā, it kā grasītos iet garām, bet viņi lūdza Viņu ienākt. Viņš to izdarīja.
E-44 We noticed the disciples, one time, after the… Well, it was the first Easter morning. What a morning! Jesus, up from the dead, walking among the flowers. And two friends, Cleopas and one of his friends, was on the road down to Emmaus. And they were walking along talking, grieved at their heart. And a Man stepped out of the bush, and walked with them the rest of the day, talking to them about Christ. And that evening, they asked Him. He act like He was going to pass them by, but they asked Him to come in. He did.
E-45 Un, kad Viņš ienāca, Viņš izdarīja tur kaut ko tā, kā viņš bija darījis to pirms Savas krustā sišanas un Savas augšāmcelšanās. Pirms Viņš tika sists krustā, viņi bija redzējuši, kā Viņš darīja to tieši tāpat, kā Viņš izdarīja tur. Viņi atpazina, ka tas bija Viņš, lai gan bija bijuši kopā ar Viņu visu dienu un nebija atpazinuši, kas Viņš ir.
E-45 And, when He did, He did something there the way He done it before His crucifixion and His resurrection. Before He was crucified, they seen Him do it just like He did. They recognized it was Him, though been with Him all day long and never recognized Who He was.
E-46 Tas ir iespējams, ka šodien labi cilvēki, jauki cilvēki staigā kopā ar Kristu, lasa Viņa Vārdu, un tomēr neatpazīst, ka šī ir tā stunda, kad ir jāpiepildās noteiktām lietām no šīs Bībeles. Tā ir tā stunda, kurā mēs dzīvojam, ļoti tuvu ir laiks, kad šīm lietām ir jātiek izdarītām. Tas ir rakstīts, un tādēļ tam ir jātop piepildītam, jo Dievs to ir apsolījis. Jā, mūsu acīm ir jābūt atvērtām, lai redzētu Vārdu. Lūk, jūs varat skatīties uz Vārdu...
E-46 It's possible, today, that good men, fine men, walk with Christ, reading His Word, and still don't recognize that this is the hour that certain things of this Bible must be fulfilled. It's the hour that we're living in, the time is at hand when these things must be done. It's written, and thus it must be fulfilled because God promised it. Yes, our eyes must be opened to see the Word. Now, you can look at the Word…
E-47 Farizeji bija izskaidrojuši šo Vārdu, kādā tieši veidā Mesija nāks. Viņi domāja, ka viņiem ir taisnība. Un, lūk, Viņš piedzima un staigāja viņu vidū, bet viņi nosodīja Viņu; kad Viņš sacīja tiem: “Jūs pētāt Rakstus, jo jūs domājat, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība, bet tie ir tie, kas liecina par Mani.”
“Pētāt Rakstus.”
Viņi sacīja: “Mēs esam Mozus mācekļi.”
E-47 The Pharisees had that Word drawed out just exactly the way the Messiah was coming. They believed they were right. And here He was born and walked right among them, and they condemned Him; when He told them, "You search the Scriptures, for in Them you think you have Eternal Life, and They are They that testify of Me."
"Search the Scriptures."
They said, "We are Moses' disciples."
E-48 Viņš sacīja: “Ja jūs būtu Mozus mācekļi, tad jūs pazītu Mani, jo Mozus rakstīja par Mani.”
E-48 He said, "If you would be Moses' disciples, you would know Me, for Moses wrote of Me."
E-49 Un viņš to darīja. Mozus sacīja: “Tas Kungs, jūsu Dievs, jums cels tādu Pravieti kā es, likumu devēju un tā tālāk, un Pravieti, un ļaudis viņā klausīsies.”
E-49 And He did. Moses said, "The Lord your God shall raise up a Prophet like unto me, a law-giver, and so forth, and a Prophet, and Him the people shall hear."
E-50 Redziet, ja viņi būtu zinājuši Mozus rakstus, viņi būtu zinājuši Viņu. Viņi domāja, ka viņi zināja Mozus rakstus, bet, saprotiet, viņi tos nezināja. Saprotiet, viņi bija paradīti akli pret tieši to faktu.
E-50 See, if they'd have knowed Moses' writing, they would have knowed Him. They thought they knowed Moses' writing, but, you see, they didn't know it. See, they were blinded to that very fact.
E-51 Tātad tikai daži šādi vārdi no Viņa, un ko viņi darīja? Viņi pielēca kājās un sacīja: “Tam Cilvēkam ir ļaunais gars. Viņš te nāk mūs mācīt? No kādas skolas Viņš nāk? Mums par Viņu nav nekādu ierakstu. Interesanti, kādas biedrības apliecība Viņam ir?” Vai kaut kas tamlīdzīgs, lūk, kas viņus interesēja.
E-51 So just a few words from Him, like that, what did they do? Sprung up and said, "This Man has got a devil. Comes to teach us? What school did He come from? We have no record of Him. Wonder whose fellowship card He is packing?" Or, something on that order was the question.
E-52 Bet viņiem neizdevās paskatīties un ieraudzīt, ka tieši tas Dievs, kas apsolīja Vārdu, tieši tur apliecināja to caur Jēzus Kristus personu, jo Viņš bija konkrētās stundas gaisma. Viņš bija tā gaisma, kurā staigāt cilvēkiem. Un tikai Dieva Vārds atnes gaismu. Tikai Dieva Vārds atnes gaismu.
E-52 But they failed to look and see that the very God that promised the Word was a vindicating it right there through that Person of Jesus Christ, for He was the Light of the hour. He was the Light for the people to walk in. And, only Word of God produces Light. Only God's Word produces Light.
E-53 Dieva Vārds rada saules gaismu. Dieva Vārds rada zemi. Dieva Vārds rada gaisu. Viss ir Dieva Vārds, kas ir izpaudies, viss, kas ir kaut kas reāls.
E-53 God's Word produces the sunshine. God's Word produces the earth. God's Word produces the air. Everything is the Word of God made manifest, everything that's got a reality to it.
E-54 Kad Viņš bija šeit, Viņš teica: “Es esmu Dievs, un bez Manis nav neviena cita.”
Daži paskatījās. Paņemsim dažus, kas patiešām paskatījās.
E-54 When He was here, He said, "I am God, and besides Me there is no other."
Some looked. Let's take some that did look.
E-55 Reiz Jesaja, jauns pravietis.... Pēdējo reizi šeit, Fīniksā, es runāju par viņu, man šķiet, uzņēmējiem. Par to, kā viņš bija stipri balstījies uz ķēniņa Usijas pleca, bet mēs redzam, ka Usija kļuva iedomīgs un viņu satrieca spitālība. Tad Jesajam bija jādodas uz templi un jālūdzas, un jāpasaka, jāatzīst, ka viņš ir grēcinieks. Un viņš ieraudzīja, kā parādījās ķerubi, aizsegdami ar spārniem savas svētās sejas un kājas un lidodami ar spārniem, un saukdami: “Svēts ir Tas Kungs Dievs!” Lūk, ko viņš ieraudzīja, kad Jesaja uzmeta ātru skatienu Jēzum Kristum. Viņš neredzēja vienkārši parastu cilvēku. Viņš neredzēja kaut kādu filozofu.
E-55 Isaiah, one time, a young prophet… Here last time at Phoenix, I spoke of him, to—to the businessmen, I believe it was. How he had been leaning heavy upon the king's shoulder, Uzziah, and we find out that Uzziah got all puffed up and he was stricken with leprosy. Then Isaiah had to go down to the temple and pray, and say, confess him to be a sinner. And he saw the Cherubims coming forth, with their wings covering their holy faces, and feet, and flying with wings, and crying, "Holy is the Lord God." When Isaiah got a glimpse of Jesus Christ, here is what he saw. He never saw any just ordinary man. He never saw a philosopher.
E-56 Tāpat kā lielākā daļa protestantu draudžu šodien, man šķiet, ka sešdesmit astoņi vai astoņdesmit seši procenti no tām aptaujā noliedza, ka tic. Viņi noliedz Jēzus Kristus piedzimšanu no jaunavas, mūsu protestantu sludinātāji. Tā tas ir. Tas ir ņemts no statistikas. Tieši tā, viņi noliedz piedzimšanu no jaunavas. Viņi netic, ka tā patiešām bija piedzimšana no jaunavas. Nu, tādā gadījumā, Jesaja kaut ko tādu neredzēja. Daži no viņiem, viņi saka: “Viņš bija labs cilvēks.” Daži no viņiem, tāpat kā dažas no mūsu šodienas konfesijām, saka: “Viņš bija labs cilvēks. Protams, Viņā nav nekādas vainas, bet, ļaujiet man pateikt, šodien uz Viņa Vārdiem nevar ne paļauties, ne arī ticēt.”
E-56 As most of our Protestant churches today, I think it's sixty-eight or eighty-six percent of them, in a survey, denied believing. They deny the virgin birth of Jesus Christ; our Protestant preachers. That's right. This is off of statistics. Right down, they deny the virgin birth. They do not believe it was actually virgin. So, then, Isaiah didn't see something like that. Some of them, they said, "He was a good man." Some of them, like some of our denominations today, said, "He's a good Man. Sure, there is no fault in Him, but, I tell you, His Words cannot be established or believed today."
E-57 Nu, jebkuru pārliecību un ticību, kas ir izveidota ārpus Dieva Vārda, lieciet to malā. Jēzus teica: “Ikviens cilvēka vārds cietīs neveiksmi, bet Mans nē. Debesis un zeme zudīs, bet Mans Vārds nekad nezudīs.”
E-57 Well, any belief and any faith that's established outside of the Word of God, let it alone. Jesus said, "Every man's word will fail, but Mine will not. Heavens and earth will pass away, but My Word shall never pass away."
E-58 Tāpēc jebkura ticības mācība vai jebkas cits, kas nav būvēts uz šī Dieva Vārda, uz visa Dieva Vārda! Jēzus teica: “Cilvēks nedzīvos no maizes vien, bet no ikviena Vārda.” Ne tikai kāds Vārds šeit un kāds Vārds tur, un nedaudz šeit un tur, un salikt to kopā; bet no “katra Vārda, kas iziet no Dieva mutes”! Cilvēkam ir jāpieņem katrs Bībeles Vārds! Jāsaliek tas kopā... Tas jau ir salikts kopā, vienkārši lasiet to un ticiet tam, rīkojieties saskaņā ar to, un Dievs to cienīs.
E-58 So, therefore, any creed or anything that's not built on this Word of God, all the Word of God! Jesus said, "Man shall not live by bread alone, but by every Word." Not just a Word here and a Word there, and a little thing here and there, and put It together; but "Every Word that proceeds out of the mouth of God!" Man shall take every Word of the Bible! Put It together… It's already together; just read It and believe It, act upon It, God will honor It.
E-59 Un tā, mēs ieraugām, ka Jesaja, kad viņš paskatījās... Ko tu redzēji, Jesaja? Viņš redzēja To, kas tika nosaukts: “Padomdevējs, miera Valdnieks, varenais Dievs, mūžīgais Tēvs.” Lūk, uz ko viņš paskatījās.
E-59 Now we find out that, Isaiah, when he looked. What did you see, Isaiah? He saw One was called, "Counsellor, Prince of Peace, mighty God, everlasting Father." That's what he looked.
E-60 Es gribētu pieminēt vēl vienu vīru. Daniēl, reiz tev bija iespēja Viņu redzēt. Lielais pravieti, ko tu redzēji? Viņš sacīja: “Es redzēju akmeni, kas ne ar rokām tika atšķelts no kalna, kas ieripoja pasaules valstībās un sadragāja tās gabalos, un tās tika aizpūstas kā pelavas vasarā uz klona. Un tas akmens izauga par lielu kalnu, kas apklāja visu zemi.” Lūk, ko par Viņu pateica viņš.
E-60 If I'd call another man, Daniel, one time you had the opportunity to see Him. A great prophet, what did you see? He said, "I saw a Stone, hewed out of the mountain, without hands, and It rolled into the kingdoms of the world and broke them to pieces, and they blowed away like the chaff upon a summer's threshingfloor. And the Stone growed into a great mountain that covered all the earth." That's what he said about Him.
E-61 Tādējādi pienāks laiks, kad Viņš valdīs pār pasauli. Šodien cilvēki cīnās par pasaules valdnieku; katra tauta vēlas savu valodu, savus uzskatus; katra konfesija vēlas, lai tās grupa būtu pārāka par citām. Bet nāks Viens, un tas būs Jēzus Kristus. Viņš ir visuma Valdnieks; neviens cits, kā pats Dievs.
E-61 Therefore, He will rule the world, someday. People are struggling today for a world ruler; each nation wants their language, their—their thoughts; each denomination wants their groups over the other. But there is coming One, and that will be Jesus Christ. He is the Ruler of the universe; none less than God Himself.
E-62 Kādu dienu Nebukadnēcars bija izdarījis ļaunu lietu – viņš iemeta ugunīgajā ceplī trīs ticīgos bērnus. Bet, kad viņš atvēra durvis, lai paskatītos, kā viņiem tur klājas, viņš tajā ceplī ieraudzīja ceturto vīru. Un ko tu ieraudzīji, kad tu paskatījies, Nebukadnēcar? Viņš sacīja: “Viņš izskatījās kā Dieva Dēls.” Lūk, ko viņš ieraudzīja, kad viņš ieskatījās tajā noziegumā, ko viņš bija izdarījis; tur bija Viens, kas izskatījās kā Dieva Dēls.
E-62 Nebuchadnezzar, one day, had done an evil thing, he throwed three believing children into the fiery furnace. And when he opened the door to see how they were getting along in there, he saw the fourth Man on the inside of the furnace. And what did you see when you looked, Nebuchadnezzar? He said, "He looked like the Son of God." That's what he saw when he looked into a crime that he had done, there was One that looked like the Son of God.
E-63 Ecēhiēls kādu dienu paskatījās, viņš teica: “Arī es Viņu redzēju, un Viņš bija ritenis tā riteņa vidū, kas griezās, stāvēdams tur gaisā.” Lūk, kāds Viņš izskatījās Ecēhiēlam.
E-63 Ezekiel took a look one day, he said, "I saw Him, too, and He was a Wheel in the middle of the wheel, turning, up in the middle of the air." That's what He looked like to Ezekiel.
E-64 Jānis, lielākais no visiem praviešiem, viņš bija tas, kurš stādīja priekšā Jēzu. Jēzus teica, ka viņš bija “lielāks par visiem jebkad dzimušajiem cilvēkiem”. Vai jūs kādreiz esat aizdomājušies, kāpēc tas tā bija? Tie visi pārējie runāja par Viņu, “Tā Kunga Vārds nāk pie pravieša”, tieši tā ir teikts Bībelē, un pie visiem pārējiem praviešiem tas nāca pie viņiem vīzijās. Bet, kad Vārds nāca pie Jāņa, tas bija miesa. Jēzus bija Vārds. Viņš ir Vārds. Viņš vienmēr bija Vārds, bet tieši šeit Dieva pilnība “bija kļuvusi miesa un mājoja mūsu vidū”. Viņš bija pravietis, kad Viņš atnāca pie viņa ūdenī. Un, ja Vārds ir kļuvis miesa, tam ir jānāk pie pravieša. Vārdam, lai kur tas nebūtu, tam ir jānāk pie pravieša, jo tieši pravietis ir tas, pie kura nāk Vārds. Un Jānis bija tā laika pravietis.
E-64 John, the greatest of all prophets, he was the one that introduced Jesus. Jesus said he was "greater than any man had been born." Did you ever think why that was? All the rest of them spoke of Him, "The Word of the Lord comes to the prophet," that's the Bible said so, and in all the other prophets it come to them in visions. But when the Word come to John, It was flesh. Jesus was the Word. He is the Word. He always was the Word, but here is where the fullness of God "was made flesh and dwelt among us." When He come to him in the water, he was a prophet. And if the Word is made flesh, It's got to come to the prophet. The Word, wherever It is, It must come to a prophet, because a prophet is the one the Word comes to. And John was the prophet of the day.
E-65 Un, kad Vārds atnāca pie Viņa, ienāca ūdenī un sacīja: “Es gribu kristīties.”
E-65 And when the Word come to him, walked out in the water and said, "I want to be baptized."
E-66 Un Jānis sacīja: “Man vajag, lai Tu mani kristītu, bet kāpēc Tu nāc pie manis?”
E-66 And John said, "I have need to be baptized of Thee, and why comest Thou unto me?"
E-67 Viņš sacīja: “Tam tā jānotiek, jo tā mums piedienas piepildīt visu taisnību.”
E-67 He said, "Suffer it to be so now, for thus it is becoming to us to fulfill all righteousness."
E-68 Vai jūs kādreiz esat aizdomājušies, kāpēc Jānis to sacīja? Kāpēc Jānis teica to Jēzum? Kāpēc? Jo tas... Viņiem tas piedienēja. Viņi bija...
E-68 Did you ever think why John said that? Why would John say that to Jesus? Why? Because it's… It was becoming to them. They were…
E-69 Tur bija pravietis un Vārds, un Vārds bija atnācis pie pravieša, un tagad viņiem piedienējās, lai tiktu piepildīta visa taisnība. Kas notika? Tad Jānis kristīja Jēzu. Jo, tā kā Jānis bija pravietis un pazina Vārdu, upurim bija jābūt nomazgātam, pirms tas tika pasniegts, un tieši tādēļ Jānis kristīja Jēzu.
E-69 There was the—the prophet and the Word, and the Word had come to the prophet, now it was becoming to them that all righteousness must be fulfilled. What happened? Then John baptized Jesus. Because, John being a prophet and knowed the Word, the Sacrifice must be washed before it's presented, and that's why John baptized Jesus.
E-70 Jānis paskatījās, un viņš ieraudzīja. Kā viņš zināja, ka tas bija Jēzus? Viņš redzēja balodi, par kuru viņam bija pateicis Dieva Gars. “Un uz tā, uz kura tu redzēsi Garu nolaižamies un paliekam, tas ir Viņš, kas kristīs ar Svēto Garu un uguni.”
E-70 John looked, and he saw. How did he know this was Jesus? He saw a Dove, that had been told him by the Spirit of God. "And upon Whom thou shall see the Spirit descending, and remaining on, He is the One that will baptize with the Holy Ghost and Fire."
E-71 Noa skatījās. Mēs šeit redzam, ka bija vēl viens cilvēks, kurš skatījās, kura vārds bija Noa. Viņš skatījās un redzēja Dieva tiesu pār.... Tas ir, Dieva taisnīgā tiesa tika izlieta pār ļaunu, Vārdu noliedzošu paaudzi. Savā vīzijā (tā kā Noa bija pravietis), Dievs bija viņam devis vīziju, kā būvēt šķirstu; un devis viņam norādījumus, kā uztaisīt to konstrukciju, kā tam ir jātiek uzbūvētam. Kā gan Noa varēja, ja šī vīzija nebija Dieva Vārds, kad viņš redzēja šīs dusmas un taisot sagatavošanās ceļu...
E-71 Noah looked. We find out here, there was another man looked, by the name of Noah—Noah. He looked and saw the justice of God upon… The just judgment of God, rather, upon a wicked Word-denying generation, was being poured out. In his vision, as Noah was a prophet, God had give him a vision of how to build the ark, and instructed him how to make the construction, how it must be built. In this, how could Noah, unless this vision being the Word of God, when he seen this wrath and making a way of preparation?
E-72 Vienmēr, pirms nāk tiesa, tiek veikta sagatavošanās. Tas vienmēr ir Dieva Vārds.
E-72 Always, before coming judgment, there is a preparation made. It always is the Word of God.
E-73 Un, kad viņš konstruēja kopā Dieva Vārdu, apliecinot, ka viņa vīzija ir patiesa un ka viņš ticēja tai, smējēji viņu izsmēja un tā tālāk. Bet Noa bija ieskatījies nākotnē un ieraudzījis, ka Dieva taisnībai bija jāpieprasa sods pār cilvēkiem, un viņš uzbūvēja šķirstu, lai izglābtu savu ģimeni. Kad viņš paskatījās, viņš ieraudzēja tuvojošās Dieva dusmas, un viņš veica sagatavošanās darbus, lai cilvēki varētu no tā izglābties.
E-73 And when he was constructing the Word of God together, bearing record that his vision was true and he believed in it, scoffers made fun of him, and so forth. But Noah had looked ahead and seen the justice of God had to require the judgment upon the people, and he constructed an ark to save his own household. When he looked, he saw the coming wrath of God, and he made preparations for the people to escape this thing.
E-74 Tāpat darīja arī Jānis Kristītājs; viņš veica sagatavošanos glābšanai.
E-74 So did John the Baptist, he made preparation for the escape.
E-75 Un tāpat Svētais Gars dara šodien, vēstīdams par Jēzus Kristus atnākšanu, veido konstrukciju, Jēzus Kristus ķermeni. Mēs esam kristīti tajā; nevis caur ticības mācību, nevis caur konfesiju vai paspiežot roku, bet: “Ar Dieva Garu mēs esam kristīti Jēzus Kristus ķermenī,” tā ir konstrukcija, kas izturēs tiesu, jo tā jau ir tiesāta. “Kad Es redzēšu Asinis, Es paiešu jums garām.” Jā.
Noa, viņš paskatījās, un viņš ieraudzīja, kas tuvojās.
E-75 And so is the Holy Ghost, today, forerunning the Coming of Jesus Christ, is making a construction, the Body of Jesus Christ. We are baptized into It; not by a creed, not by denomination or a handshake. But, "By the Spirit of God we are baptized into the Body of Jesus Christ," a construction that will stand the judgments, because It's already been judged. "When I see the Blood, I'll pass over you." Yes.
Noah, he looked and he saw what was coming.
E-76 Kādu dienu Mozus paskatījās, viņš ieraudzīja uguns stabu. Tas piesaistīja viņa uzmanību. Šis izcilais teologs, viņš bija aizbēdzis ar visu savu teoloģisko apmācību un ar savu saprašanu (doto caur viņa māti) par pašu Vārdu. Par to, kā viņam bija jāatbrīvo Israēla bērni. Bet, kad viņš pamēģināja to savā veidā, viņš cieta neveiksmi. Kaut arī viņa māte bija viņu pilnībā instruējusi par to, kas viņam ir jādara un ko viņš darīs, un kāpēc Dievs viņu bija uzcēlis. Visas šīs zināšanas, lai arī cik tās bija labas, un tās ir labas, bet tomēr tām bija jātiek iedarbinātām. Tā bija tikai mehānika.
E-76 Moses looked, one day, he seen a Pillar of Fire. It attracted his attention. This great theologian, he had run with all of his theological training, and his understanding (by his mother) of the Word Itself. Of how that he was to deliver the children of Israel. But when he tried in his way, he failed. And although his mother had thoroughly instructed him on what to do, and what he would do, and what God had raised him up for. All this knowledge, as good as it is, and it is good, but yet it had to be set off. That was only mechanics.
E-77 Ne jau mehānika kustina automašīnu. Tā ir dinamika, lūk, kas liek tai kustēties.
E-77 Mechanics ain't what runs the automobile. It's the dynamics that runs it.
E-78 Ne jau mehānika iekustina draudzi; tā ir dinamika, Svētais Gars, kas ienāk šajā Vārdā. Tas nav kāds seminārs, kurā jums māca visu teoloģiju un grieķu valodas interpretācijas. Bet tā ir Svētā Gara dinamika tajā, lai aizdedzinātu to un liktu tam īstenoties, un liktu tam dzīvot tieši tā, kāds ir apsolītais Vārds šai stundai. Nevis mehānika, bet dinamika! Ir vajadzīga mehānika un dinamika, Vārds un Gars, tie ir tie, kas dod dzīvību.
E-78 The mechanics don't run the church; it's the dynamics, the Holy Ghost that gets into this Word. It's not a seminary that teaches you all the theology and the Greek interpretations. But it's the dynamics of the Holy Ghost in there, to set That afire and to bring it to pass, and to make it live just exactly what the promised Word is for this hour. Not the mechanics; the dynamics! It takes mechanics and dynamics, the Word and the Spirit, they are the One that gives Life.
E-79 Ko Dievs ir apsolījis konkrētajai stundai, gaidiet, ka tas piepildīsies. Jums ir jāraugās uz Viņu, jo Viņš ir Vārds. Un vienīgais veids, kā jūs varat skatīties uz Vārdu, ir skatīties uz Viņu. Skatieties uz Viņu, Viņš ir Vārds, un Vārdam, kas apsolīts šai dienai, ir jāpiepildās šajā dienā. Noas laiks nevarētu piepildīties šajā dienā; tas bija tikai prototips; Mozus laiks un tā tālāk. Bet šī ir tā diena, kurā Dievs ir apsolījis šīs lietas, ko mēs tagad baudām, tās lietas, ko mēs tagad redzam, par ko pasaule smejas; šo vareno, nozīmīgo Svētā Gara spēku, kas var izmainīt grēcinieka sirdi; kas var paņemt remdenu draudzes locekli un dot viņam liecību, kas aizdedzinās draudzi, no kurienes viņš iznāca. Tā ir tā dinamika, kas ieiet Vārdā.
E-79 What God promised for the hour, look for it to be fulfilled. You must look to Him, because He is the Word. And the only way you can look to the Word, is look to Him. Look to Him, He is the Word, and the Word promised for this day is to be fulfilled this day. Noah's time could not be filled this day; it was only a type, Moses' time, and so forth. But this is the day that God has promised these things that we're now enjoying, these things that we're now seeing, that the world is laughing at, this great momentous power of the Holy Spirit that can change a sinner's heart, that can take a lukewarm church member and give him a testimony that will set the church afire, from where he come out of. It's the dynamic that got into the Word.
E-80 Kā es bieži esmu teicis, es esmu sastapis divu veidu cilvēkus. Viens no tiem ir fundamentālists; pozicionāli viņš zina, kur viņš atrodas Kristū, pateicoties Vārdam, bet viņam vispār nav ticības tam, ko viņš dara. Viņš nav saņēmis Svēto Garu. Vēl es sastopu pentakostus, daudzi no viņiem ir saņēmuši Svēto Garu, bet nezina, kas viņi ir. Tieši tāpat kā cilvēks, kuram ir nauda bankā, bet viņš nemāk izrakstīt čeku, bet tas otrs zina, kā izrakstīt čeku, bet viņam nav naudas bankā. Ja jūs varētu šos abus savest kopā, ja jūs varētu panākt, lai tas pentakosts saprastu, kas viņš ir, un atgrieztos pie īstenā, pilnīgā Dieva Vārda; ar šo Svētā Gara kristību tas atkal aizdedzinās pasauli ar jaunu vasarsvētku atmodu. Brāli, māsa, tā ir taisnība.
E-80 As I've often said, I've found two classes of people. One of them is the fundamental; positionally he knows where he is in Christ, because of the Word, but he doesn't have any faith in what he is doing. He hasn't received the Holy Spirit. Then I find the Pentecostals, many of them has received the Holy Ghost, but don't know who they are. Just like a man who has got money in the bank and can't write a check, and the other one can write a check and got no money in the bank. If you could get those two together, if you could get the Pentecostal to realize who he is, and come back to the real, full Word of God; with that baptism of the Holy Ghost, it'll set the world afire again with a new pentecostal revival. Brother, sister, that's true.
E-81 “Skatieties uz Mani, visi zemes gali; jo Es esmu Dievs un, izņemot Mani, cita nav neviena.”
E-81 "Look unto Me, all ye ends of the earth; for I am God, and there is none other besides Me."
E-82 Ak, mēs varam atpazīt komunismu, mēs varam atpazīt visu pārējo, bet interesanti, vai mēs varam atpazīt to Vārda daļu, ko Dievs ir iedalījis šai dienai? Interesanti, vai mēs varam saskatīt to zīmi, par kuru Dievs mums teica, ka tā būs šeit uz zemes šajā dienā? Interesanti, vai mēs to redzam?
E-82 Oh, we can discern communism, we can discern everything else, but wonder if we can discern the portion of Word that's lotted by God for this day? I wonder if we can see the sign that God told us would be here on earth at this day? I wonder if we do it?
E-83 Jā, atkal atgriežamies pie Mozus. Viņš bija viss...viņam bija visa nepieciešamā mehānika, bet kādu dienu viņš degošā krūmā izdzirdēja kādu Cilvēku, kas runāja cilvēciskā balsī, degošu uguns stabu tur krūmā, kas runāja cilvēciskā balsī un sacīja: “ES ESMU, KAS ES ESMU. Un Es esmu dzirdējis Manas tautas vaidēšanu. Es atceros Savu Vārdu, un Es esmu nonācis, lai viņus atbrīvotu. Un Es sūtu tevi to darīt.” Cik ļoti tas izmainīja to cilvēku, tiklīdz viņš saņēma... Viņam jau bija mehānika, bet viņš saņēma dinamiku iekš tās. “Protams, Es būšu ar tevi.” Tas bija viss, kas bija vajadzīgs, lai Mozus ietu, viņš paskatījās un ieraudzīja degošajā krūmā.
E-83 Yes, back to Moses again. He was all… had all the mechanics about it, but one day in a burning bush, he heard a Man speak out with a human voice, a burning Pillar of Fire back in a bush, speak out in a human voice, and said, "I AM THAT I AM. And I've heard the groans of My people. I remember My word, and I'm come down to deliver them. And I'm sending you to do it." What a different man that was, as soon as he got the… He had the mechanics, but he had got the dynamics in it. "Surely, I'll be with you." That's all it took for Moses to go, he looked and he saw in the burning bush.
E-84 Vēlāk ceļojuma laikā mēs redzam Israēlu, kad viņi devās ārā. Arī viņi paskatījās, un viņi ieraudzīja bronzas čūsku. Un tajā bronzas čūskā, kas bija pacelta viņu slimības dēļ... Viņi bija grēkojuši, un viņi redzēja bronzas čūsku. Šajā bronzas čūskā viņi simboliski redzēja sodu, ko Dievs uzliks Jēzum Kristum, lai Viņš nomirtu par mums visiem, necienīgajiem, vainīgajiem grēciniekiem. Lūk, ko viņš redzēja.
E-84 Later in the trip, we find Israel when they were coming out. They looked, too, and they seen a brass serpent. And in this brass serpent that was set up for their sickness… They had sinned, and they seen a brass serpent. In this brass serpent they seen, in type, the judgment that God would put upon Jesus Christ, to die for all of us unworthy sinners, guilty. That's what he saw.
E-85 Reiz mācekļi paskatījās uz Viņu, kad viņi bija nonākuši nelaimē tur jūrā, un ko viņi redzēja? Viņi redzēja savu palīdzību. Viņi redzēja palīdzību, kas nāca caur Viņu.
E-85 The disciples looked on Him, one time, in trouble, out on the sea, and what did they see? They seen their help. They seen help coming through Him.
E-86 Marta, kādu dienu, kad viņa piedzīvoja nāvi ģimenē, bija miris viņas brālis Lācars, vienīgais brālis, kas viņai bija. Viņa paskatījās uz Viņu nāves laikā, un viņa ieraudzīja augšāmcelšanos un dzīvību. Lūk, ko viņa redzēja Viņā. Lūk, šķita, ka Viņš bija noraidījis viņu; Viņš bija aizgājis prom, kad viņas brālis nomira. Bet mēs ieraugām, ka pēkšņi Viņš izrādījās... Pēc tam, kad tas zēns jau bija miris un apglabāts četras dienas, viņš jau smirdēja.
E-86 Martha, one day when she had a death in the family, her own brother was dead, Lazarus, the only brother she had. She looked to Him in the time of death, and she saw resurrection and Life. That's what she saw in Him. Now, it seemed like He had turned her down; He had went away when her brother died. But the first thing you know, all at once He found out… After the boy had been dead, and buried for four days, he was already stinking.
E-87 Marta zināja, ka Viņā ir kaut kas atšķirīgs. Viņa bija lasījusi Rakstus. Viņa ticēja, ka Viņš ir Dieva Dēls, Emanuēls, izpausts Dievs. Viņa zināja, ka Viņš bija Dieva pārstāvis. Un viņa zināja, ka, ja Elija varēja augšāmcelt mirušu bērnu, un viņš bija tikai daļa no Vārda tai stundai, Kristus bija Vārda pilnība; viņa droši zināja, ka Viņam bija spēks augšāmcelt viņas brāli. Un, kad viņa atnāca pie Viņa tajā nāves stundā, lielās bēdās, viņa atrada augšāmcelšanos un dzīvību, kad viņa paskatījās uz Viņu. Viņa neskatījās uz Viņu, lai Viņu kritizētu, vai lai jautātu, kāpēc Viņš neatnāca, vai lai Viņu apšaubītu.
E-87 Martha knew there was something about Him was different. She had read the Scripture. She believed Him to be the Son of God, Emmanuel, God made manifest. She knowed that He was God's representative. And she knowed, if Elijah could raise up a dead baby, and him being just a portion of the Word, for that hour; Christ was the fulness of the Word, she knowed surely He had power to raise up her brother. And when she went to Him in the hour of death, in bereavement, she found resurrection and Life when she looked to Him. She didn't look to Him to criticize Him, or ask Him why He didn't come, or question Him.
E-88 Jums nekad nevajadzētu apšaubīt Dieva Vārdu. Tieši tas ieveda visu cilvēci nepatikšanās, kad Ieva apšaubīja, vai Dievs ievēros visu Savu Vārdu, vai nē. Šovakar es saku, brāļi, ka ir pienācis laiks, kad mums ir jātic katram Vārdam, ko ir uzrakstījis Dievs. Ikviena tā daļiņa ir patiesība. “Cilvēks dzīvos no katra Vārda, kas iziet no Dieva mutes.”
E-88 You should never question the Word of God. That's what got the whole human race into trouble, when Eve questioned whether God would keep all of His Word or not. I say tonight, brethren, it's come time that we must believe every Word that God wrote. It's every bit, the Truth. "Man shall live by every Word that proceedeth out of the mouth of God."
E-89 Un tā, mēs redzam, ka Marija atrada augšāmcelšanos un dzīvību.
E-89 Now we find out that Mary found resurrection and Life.
E-90 Tāpat arī Jairs, tas mazais priesteris, slepus ticīgais, kad viņš ieraudzīja Jēzu un paskatījās uz Viņu, viņš atrada augšāmcelšanos un Dzīvību.
E-90 So did Jairus, the little priest, a secret believer, that when he saw Jesus and looked upon Him, he found resurrection and Life.
E-91 Viendien uz Viņu paskatījās tie izsalkušie cilvēki un atrada spēcinošu maizi; tā ir līdzība, ka izsalkušie šodien var atrast dzīvības maizi, nevis atrast ticības mācību. Tu neatrodi kādu dibinātāju, tu neatrodi kādu reformatoru; tu atrodi dzīvību, kad tu atrodi Kristu, dzīvības maizi.
E-91 The hungry people looked to Him, one day, and found sustaining bread; a type that the hungry today can find the Bread of Life, not find a creed. You don't find a founder, you don't find a reformer; you find Life when you find Christ, the Bread of Life.
E-92 Mirstošais zaglis paskatījās uz Viņu tajā ciešanu stundā, un ko viņš atrada? Viņš atrada Viņa apžēlošanu. Uz ko vēl viņš varēja paskatīties? Romas valdība nebūtu viņu apžēlojusi. Neviens cits nebūtu viņu apžēlojis. Bet savās ciešanās viņš paskatījās uz Jēzu, un viņš atrada Kādu, kas varēja viņam piedot.
E-92 The dying thief looked to Him, in the hour of distress, and what did he find? He found His pardon. Who else could he look to? The Roman government wouldn't pardon him. No one else would pardon him. But he looked to Jesus, in his distress, and he found Somebody Who could pardon him.
E-93 Mans brālis, mana māsa, ja šovakar tu karājies kā viņš toreiz, uz nosodījuma svaru kausiem, un zini, ka, ja tu šovakar nomirsi kā remdens draudzes loceklis vai remdens pentakosts, vai lai kas tu arī nebūtu, tu zini, kur tu nonāksi. Paskatieties šovakar uz Viņu, uz To, kas var tevi atbrīvot. Kāds šovakar, ja tev ir tik vien kā piederība draudzei un tu nezini, ko nozīmē Kristus augšāmcelšanās cilvēka sirdī, paskaties uz Viņu. Viņš ir Dievs, un tikai Viņš. Tu atradīsi piedošanu, kā to atrada šis nabaga grēka nomocītais zaglis, karādamies pie krusta.
E-93 My brother, sister, tonight, if you are hanging like he was then, on the balance of condemnation; and knowing, if you'd die, tonight, as a lukewarm church member, or a lukewarm Pentecostal, or whatever you might be, you know where you are going. Look to Him, tonight, the One Who can set you free. One, tonight, if you're just only a membership only, and don't know what the resurrection of Christ means to live in a human heart, look to Him. He is God, and He alone. You'll find pardoning like this poor, thick, sin-sick thief did, hanging on the Cross.
E-94 Slimie paskatījās uz Viņu. Ko viņi atrada? Viņi atrada Dziedinātāju. Šovakar slimie joprojām var paskatīties uz Viņu un atrast Dziedinātāju. Viņi atrada Viņā to, kas bija attēlots tajā bronzas čūskā; ja tā bija līdzība, tad šis bija oriģināls. Aklie skatījās un varēja redzēt. “Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi.” Ebrejiem 13:8.
E-94 The sick looked to Him. What did they find? They found a Healer. The sick tonight can still look to Him and find a Healer. They found in Him what was represented in the brass serpent; if that was the type, this was the antitype. The blind looked and could see. "He is the same yesterday, today, and forever." Hebrews 13:8.
E-95 Tā dzejniece reiz paskatījās, lai noskaidrotu, ko viņa varētu ieraudzīt. Aklā Fanija Krosbija reiz paskatījās, lai noskaidrotu, ko viņa varētu ieraudzīt. Tā kā viņa bija akla, lūk, kāda bija viņas atbilde:
Tu mans visas laimes avots,
Vairāk man kā dzīvība.
Kas vēl uz zemes man bez Tevis?
Un debesīs kas, kā vien Tu?
E-95 The poet looked one time, find what he could see. Blind Fanny Crosby looked one time, to see what she could see. Being blind, here was her answer:
Thou the Stream of all my comfort,
More than life to me,
Whom have I on earth beside Thee?
Or whom in Heaven but Thee?
E-96 Reiz Edijs Peronets, kad viņš nevarēja pārdot savas dziesmas un nezināja, ko darīt. Un viņš atgriezās savā kabinetā, un uz viņa nonāca tā iedvesma, Svētais Gars; viņš satvēra spalvu un paskatījās, un viņš ieraudzīja Viņu spēkā, un viņš uzrakstīja un sacerēja šo dziesmu:
Pasludiniet Jēzus Vārda spēku!
Lai eņģeļi pie zemes krīt;
Karalisko diadēmu nesiet
Un par visu Kungu Viņu kronējiet!
Lūk, ko Viņā ieraudzīja viņš. Ak vai!
E-96 Eddie Perronet, one time, when he couldn't sell his songs and he wondered what to do. And he went back in his office, and that inspiration fell upon him, the Holy Spirit; grabbed the pen, and he looked and he saw Him in power, and he wrote and penned the song:
All hail the Power of Jesus' Name!
Let Angels prostrate fall;
Bring forth the royal diadem,
And crown Him Lord of all.
That's what he saw in Him. Oh, my!
E-97 Pēteris, vietējais zvejnieks; kad viņa brālis bija apmeklējis Jāņa Kristītāja atmodas dievkalpojumus, Andrejs, viņi bija pārrunājuši to, kāds būs Mesija, un diskutējuši par to. Viņa tēvs bija pateicis viņam, ka: “Tieši pirms Mesijas celsies daudzi fanātiķi, bet jūs Viņu pazīsiet. Viņš būs pravietis. Tas Kungs teica: 'Viņš būs pravietis.' Mēs saprotam, ka mums ir jātic mūsu praviešiem.”
E-97 Peter, a local fisherman; when his brother had been attending John the Baptist's revival, Andrew. They had been talking it over, about what the Messiah would be, and discussing it. His father had told him that, "There'd be many fanatics raise up, just before the Messiah, but you'll know Him. He'll be a Prophet. The Lord said, 'He'll be a Prophet.' We're understand to believe our prophets."
E-98 Un visbeidzot, kādu dienu ar visu to pārliecināšanu no Andreja puses, viņš visbeidzot panāca, lai Pēteris atnāk paklausīties Viņu, jo kādu rītu Viņam bija paredzēta sapulce turpat krastā. Viņš devās uz turieni, lai dzirdētu Dieva Vārdu. Un, kad viņš ienāca Jēzus Kristus klātbūtnē, ko Pēteris ieraudzīja, kad viņš paskatījās uz Viņu? Viņš sacīja: “Tu, tavs vārds ir Sīmanis, un tu esi Jonas dēls.” Tas atrisināja to uz visiem laikiem. Viņš zināja, ka Dieva Vārds ir piepildījies.
E-98 And finally, one day, with all the persuasion that Andrew could do, he finally got Peter to come listen to Him, because He was going to have a meeting down there on the coast, one morning. He went down to hear the Word of God. And while he walked up in the Presence of Jesus Christ, what did Peter see when he looked on Him? He said, "Thou, your name is Simon, and you're the son of Jonas." That settled it forever. He knew the Word of God had been fulfilled.
E-99 Reiz Nātānaēls, īstens Vecās Derības ticīgais, gaidīja Mesijas atnākšanu. Viņu bija atvedis viņa draugs Filips, ievedis viņu Jēzus klātbūtnē, kurš stāvēja uz platformas (kastes, celma, lai kas tas nebūtu) un lūdza par slimajiem. Un, kad Nātānaēls iegāja lūgšanu rindā, vai kas nu tur bija, un pirmo reizi paskatījās uz Viņu, viņš izdzirdēja balsi, kas runāja uz viņu un sacīja: “Lūk, izraēlietis, kurā nav viltības.”
E-99 Nathanael, one time, a real believer in the Old Testament, looking forward for the coming of the Messiah. He was brought by Philip, a friend of his, in the Presence of Jesus, standing up on a platform, box stump, whatever it might be, praying for the sick. And when Nathanael walked into the prayer line, or whatever it was, and got the first look at Him, he heard a Voice come back to him, and said, "Behold an Israelite, in whom there is no guile."
E-100 Viņš sacīja: “Rabi, kad Tu mani iepazini? Kad Tu vispār esi mani redzējis?
E-100 He said, "Rabbi, when did You know me? When did You ever see me?"
E-101 Viņš sacīja: “Pirms Filips tevi pasauca, kad es biju...kad tu biji zem tā koka, es tevi redzēju.”
E-101 He said, "Before Philip called you, when I was… when you were under the tree, I saw you."
E-102 Ko saskaņā ar Natanaēla vārdiem viņš redzēja? Ko viņš teica? “Tu esi Kristus. Tu esi Israēla Ķēniņš. Tu esi Dieva Dēls.” Lūk, ko viņš redzēja, kad viņš ieraudzīja patieso Dieva Vārdu tai dienai. Četri simti gadu bez pravieša, un redzēja, ka Viņš zina tās domas, kas bija viņa sirdī un ko viņš bija darījis; viņš zināja, ka tas nevar būt nekas cits kā Mesija. Mums tas nebija bijis, viņiem tas nebija bijis, bet tas bija apsolīts, un visi zināja, ka tas laiks bija ļoti tuvu.
E-102 What did Nathanael confess that he saw? What did he say? "Thou art the Christ. Thou art the King of Israel. Thou art the Son of God." That's what he saw when he saw the true Word of God for that day. Four hundred years without a prophet, and see Him know the very thoughts that was in his heart, and what he had done, he knew that could be nothing less than Messiah. We hadn't had it, they hadn't had it, and it was promised, and everybody knowed the time was at hand.
E-103 Tāpat mēs zinām to pašu šodien, mēs zinām, ka Jēzus apsolīja šīs lietas. Viņš teica: “Kā bija Lata dienās, tā būs Cilvēka Dēla atnākšanas laikā, tā būs, kad Viņš atnāks.” Mēs redzam, ka šīs lietas notiek.
E-103 So do we know the same thing today, we know Jesus promised these things. He said, "As it was in the days of Lot, so shall it be in the coming of the Son of man, so shall it be when he comes." We see these things happening.
E-104 Ko redzat jūs, kad jūs skatāties? Vai jūs redzat, vai domājat par mitoloģiju, vai arī redzat kaut kādu telepātiju, vai ko jūs domājat, vai to pašu, ko domāja viņi toreiz? Kad farizeji skatījās uz Viņu, ko viņi teica? “Tajā cilvēkā ir velns.” Tie paši ļaudis, cilvēki, skatījās uz vienu un to pašu Personu: viens redzēja Dieva Dēlu, apsolīto apstiprināto Vārdu, bet otrs Viņu sauca par velnu. Ko redzi tu? Uz ko šodien skaties tu, kad tu redzi Svētā Gara spēku, kas ietraucas ēkā, piepildot Savu apsolījumu šajās pēdējās dienās par to, ko Viņš darīs? Ko tu redzi, kad tu skaties? Ja tu redzi apstiprinātu Dieva Vārdu, tad tas ir Dieva Svētais Gars. Tieši tā.
E-104 What do you see when you look? Do you see, you think of mythology, or—or you see some kind of a—a telepathy, or what do you think, like they did back there? The Pharisees looked upon Him, what'd they say? "This man has got a devil." The same people looking at the same Person, human beings: one saw the Son of God, a promised vindicated Word; and the other one called it a devil. What do you see? What are you looking at today when you see the power of the Holy Ghost sweep into a building, fulfilling His promise that in these last days what He would do? What do you see when you look? If you see the Word of God vindicated, then it's the Holy Spirit of God. Yes, sir.
E-105 Nātānaēls ieraudzīja apsolīto Vārdu, kam viņš bija dzīvojis, lai redzētu svaidīto apsolījumu kļuvušu par miesu. To bija pateicis pravietis Mozus. Mozus, svaidīts pravietis, bija apsolījis to Vārdu. Viendien kāda sieviete pie akas...
E-105 Nathanael saw the promised Word that he had lived for, to see the anointed promise made flesh. Moses, the prophet, had said so. That Moses, anointed prophet, had promised that Word.
A woman at the well, one day.
E-106 Daudzi cilvēki bija Viņu noraidījuši. Farizeji un saduķeji bija nosaukuši Viņu par “velnu”. Viņi sacīja: “Viņš darīja to caur zīlēšanu. Viņš ir ļauns gars, Viņš ir traks. Viņam nebija, kur iet; tieši tāda ir Viņa problēma, ka Viņš ir vienkārši atkritējs.”
E-106 Many people had turned Him down. The Pharisees and Sadducees had called Him a "devil." They said, "He done this by fortune-telling. He was an evil spirit. He was mad. He had no place to go; that's what was the trouble with Him, that He was just a—a renegade man."
E-107 Kas notika? Kas notika? Viņš gāja cauri Samarijai un Ziharas pilsētai. Un, kad viendien viņš tur izgāja, viņš apsēdās tajā gleznainajā vietā. Tur bija kāda sieviete, kas iznāca ārā, lai dabūtu ūdeni dzeršanai, un viņa sacīja... Un Viņš viņu sadzirdēja. Viņa izdzirdēja balsi, kas sacīja: “Sieva, atnes man padzerties!” Viņa dzirdēja balsi, kas sacīja: “Sieva, dod man dzert!” Un Viņš... Viņa paskatījās, un ko viņa ieraudzīja?
E-107 What happened? What happened? He passed by Samaria, and the city of Sychar. And when He went out there, one day, and set down upon the—the little panoramic there. There was a woman came out to get a drink of water, and she said… And He heard her. She heard a Voice saying, "Bring Me a drink, woman." And He… She looked over, what did she see?
E-108 Pirmkārt, viņa nevarēja to saprast. Viņa izjautāja Viņu: “Nav pieņemts, ka jūs, samarieši, prasāt...tas ir, ka jūs, ebreji, prasāt ko tādu samariešiem.”
Sacīja: “Bet, sieva, ja vien tu zinātu, kas ir Tas, ar ko tu runā!”
E-108 First, she couldn't understand it. She questioned Him. "It's not customary for you Samaritans to—to ask, or you Jews to ask Samaritans such."
Said, "But, woman, if you knew Who you were talking to!"
E-109 Lūk, atcerieties, tur bija neliela gaismiņa, tur gulēja dzīvības sēkla, kas bija iepriekšnolemta jau no pasaules radīšanas. Viņa gaidīja to. Viņa bija pagalam nogurusi no visas viņu teoloģijas un pārējā, ko viņi bija teikuši. Bet viņa kaut ko gaidīja, jo viņa zināja, ka bija jānāk Mesijam.
Un Viņš sacīja: “Ej, paņem savu vīru un nāc šurp.”
Viņa sacīja: “Man tāda nav.”
Sacīja: “Tu pateici taisnību. Tev ir bijuši pieci.”
E-109 Now remember, there was a little Light, seed of Life laying there, had been predestinated from the foundation of the world. She was watching for It. She was sick and tired of all of their theology and stuff that they had said. But she was watching for something, 'cause she knowed there was coming a Messiah.
And He said, "Go get your husband and come here."
She said, "I have none."
Said, "You've told the truth. You've had five."
E-110 Ātri vien šī mazā sēkliņa atdzīvojās. Ko viņa ieraudzīja? Viņa ieraudzīja Mesijas zīmi, Cilvēkā. Viņa ieraudzīja izpaustu apsolīto Vārdu. Viņa sacīja: “Ser, es redzu, ka Tu esi pravietis. Mums tāda nav bijis jau simtiem gadu. Mēs zinām, ka mums ir apsolīts, ka nāks Mesija, un, kad Viņš nāks, Viņš mums to pateiks. Tas ir tas, ko Viņš darīs.” Saprotat? Ko viņa ieraudzīja, ko viņa ieraudzīja? Viņa ieraudzīja to zīmi, kas bija apsolīta tai dienai, izpaudušos.
E-110 Quickly, that little seed sprung to Life. What did she see? She saw the sign of the Messiah, in a Man. She saw the promised Word made manifest. She said, "Sir, I perceive that You're a prophet. We haven't had one for hundreds of years. We know that we're promised that Messiah is coming, and, when He comes, He'll tell us this. That's what He'll do." See? What did she saw, what did she see? She saw the sign that was promised for that day, made manifest.
E-111 Šai dienai ir apsolīts Svētais Gars, Viņa augšāmcelšanās spēks, draudze, kurā “šīs zīmes sekos tiem, kas tic”. Jēzus apsolīja: “Un tās lietas, ko Es daru, arī jūs darīsiet.” Ko tu redzi, kad tu skaties?
E-111 The Holy Ghost is promised for this day, the power of His resurrection, a Church, that, "These signs shall follow them that believe." Jesus promised, "And the things that I do shall you also." What do you look when you see?
E-112 Kad svētdienas rītā tu ej uz baznīcu, vai tu meklē smalkas ērģeles, labi ģērbtu kalpotāju, kori mantijās, bariņu krāsotu sieviešu? Ko tu meklē draudzēs, vai kaut kādas augstākās aprindas? Tu piederi tiem un šitiem. Ko tu meklē? Aptuveni to tu arī ieraudzīsi. Paklausieties. Nav brīnums, ka tad, kad kāds atnes skaidru Evaņģēliju un tu redzi, ka Svētais Gars atnāk un izpauž Sevi vecmodīgu cilvēku bariņā, tev tas ir sveši, tev ir grūti noticēt.
E-112 When you go to church on Sunday morning, do you look for a fine organ, a well-dressed minister, a robed choir, a bunch of women with paint on? What do you look for, some kind of a society in the churches? You belong to this and that. What do you look for? That's about what you see. Listen here. No wonder, when you carry the flat Gospel, and see the Holy Ghost come in and make It manifest amongst an old-fashion bunch of people, it's foreign to you, it's hard for you to believe.
E-113 Kā es tovakar teicu par Jāzepu: “Viņam bija grūti saprast, ka Marija ir stāvoklī. 'Kā gan viņa to varētu, tāda svēta sieviete, bet viņa sacīja, ka viņu apmeklēja Gabriels?'” Bet tas bija ļoti neparasti. Kaut kas tāds bija ļoti neparasts. Nekad agrāk tas nebija noticis.
E-113 As I said the other night, about Joseph, "It was hard for him to think of Mary being pregnant. 'How could she be that, a holy little woman like that, and she said Gabriel had visited her?'" But it was so unusual. It was so unusual for a thing like that. It never happened before.
E-114 Tieši tur mājo Dievs, neparastajā, miesīgajam prātam. Bet tiem, kas tic, ka Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi, visas lietas ir iespējamas. Katrs Viņa apsolītais Vārds tiks piepildīts. Tieši neparastās lietas padara Viņu par Dievu. Viņš iet uz neparasto. Viņš dara visu tā, ka cilvēkiem tas ir neparasti. Tieši tā. Ļoti labi.
E-114 That's where God dwells, in the unusual, to the carnal mind. But those who believe Him to be the same yesterday, today, and forever, all things are possible. Every word that He promised will be fulfilled. It's the unusual things that makes Him God. He goes to the unusual. He makes everything unusual to the people. Yes, sir. All right.
E-115 Tā sieviete paskatījās uz Viņu, un viņa ieraudzīja Mesijas zīmi, miesā izpaustu Dievu. Daudzi, tie paši cilvēki, skatījās un neredzēja neko.
E-115 The woman looked on Him, and she saw the sign of the Messiah, God manifested in flesh. Many, the same people, looked and didn't see nothing.
E-116 Neticīgie Noas dienās, ko viņi redzēja? Fanātiķi, kurš darīja kaut ko nesaprotamu, ko viņš sauca par laivu. Tas bija viss, ko viņi redzēja. Kaut arī tas kuģis tika uzbūvēts saskaņā ar visuvarenā Dieva vīziju. Tieši tas, kur viņš bija uzstājīgs, viņa vēstījums, ko viņš sludināja, viņš būvēja saskaņā ar savu vēstījumu; dodams liecību, ka viņš bija taisns un viņš gaidīja. Viņš dzīvoja to, ko sludināja.
E-116 The unbelievers in the days of Noah, what did they see? A fanatic, blundering away on what he called a boat. That's all they seen. When, the very boat itself was constructed by a vision from Almighty God. The very thing that he was pounding on, his message he was preaching, he was constructing by his message, bearing record that he was righteous and was looking forward. He lived what he preached.
E-117 Tieši tas mums būtu jādara šodien. Nevienam vīram nav tiesību sludināt, kamēr viņš nav piepildīts ar Svēto Garu. Pareizi! Teologi un matemātiķi, un pārējie var to sagrozīt ar saviem skaidrojumiem. Bet, ja cilvēks kādreiz ir pabijis tur dziļi tuksnesī, tajā svētajā vietā, un saticis Dievu, kā to izdarīja Mozus, tad neviens cilvēks nespēs viņam to atņemt. Viņš zina! Viņš bija tas, kurš tur bija. Nav neviena, kas varētu viņam kaut ko par to pateikt. Viņš tur bija. Tieši tāpēc Jēzus pavēlēja Saviem mācekļiem: “Nesludiniet, līdz jūs aiziesiet uz Jeruzalemes pilsētu un saņemsiet spēku no augšas, tad jūs būsiet Mani liecinieki.” Lūk, ko redzēja viņi. Tieši tā.
E-117 That's what we ought to do today. No man has got a right to preach until he is filled with the Holy Ghost. Right! Theologians and mathematicians, and so forth, can explain It all away from you. But if a man has ever been on the backside of the desert, in that sacred spot, and met God like Moses did, there is no man can take that away from him. He knows! He was the one was there. There is nobody can tell him anything about it. He was there. That's the reason Jesus commanded His disciples, "Don't preach until you go up to the city of Jerusalem and receive Power from on High, then you shall be witnesses of Me." That's what they saw. Yes, sir.
E-118 Noa. Viņi nespēja neko ieraudzīt; ko viņi darīja pēc tam, kad bija to izdarījuši? Ignorēja Dieva Vārdu un paši sev sagādāja sodu. Pareizi.
E-118 Noah. They couldn't see nothing; what did they do after doing that? Ignored the Word of God and brought judgment upon themselves. That's correctly.
E-119 Es pievienojos Džeka Mūra teiktajam, necitējot viņu, bet sakot to, jo es domāju, ka šobrīd tas ir ļoti piemēroti. Džeks Mūrs teica: “Ja Dievs nenogremdēs Ameriku un nesadedzinās to, tad Viņam vajadzēs augšāmcelt Sodomu un Gomoru un atvainoties par to sadedzināšanu.” Un tā ir patiesība.
E-119 I say, with Jack Moore, not quoting him, but saying this, for I think it's seasonable now. Jack Moore said, "If God don't sink America and burn her up, He'll have to raise up Sodom and Gomorrah and apologize for burning them." And that's the truth.
E-120 Dievs ir taisnīgs. Viņa Vārdam ir taisnīga atlīdzība, un Viņš pavisam noteikti tiesās pasauli par tās rīcību pret Viņa Vārdu šodien. Nav svarīgi, cik daudz mums ir sapulču, cik daudz reliģisko sapulču mums ir, tas nav tas. Šis Vārds!
E-120 God is just. His Word has a just recompense, and He certainly will judge the world for its action against His Word today. No matter how many gatherings we have, how much religious gatherings we have, that isn't it. This Word!
E-121 Paskatieties, nav bijis reliģiozāku laiku par to, kāds bija tajā dienā, kad Jēzus atnāca uz zemi, ak, tas viss bija reliģijas un tradīciju pārņemts, un tas viss bija nepareizi!
E-121 Look, there is no more religious times than it was the day that when Jesus came on earth, oh, everything was swallowed up in religion and tradition, and it's all wrong!
E-122 Tā tas bija, kad Amoss, tas mazais, plikgalvainais sludinātājs... Mēs nezinām, no kurienes viņš nāca. Viņa abas actiņas samiedzās, kad viņš šķērsoja to pakalnu un paskatījās lejup uz Samariju. Tā bija liela tūristu pilsēta, kā Fīniksa. Daudz cilvēku ieradās no visas pasaules, lai paskatītos, paskatītos uz šo vareno pilsētu, cik tā ir skaista. Ak, tur viss notika, naktsklubi, un tā bija īsta izpriecu vieta, “vieta, kur var dzīvot,” tā viņi teica. Bet, kad šis mazais lauku zēns, kuram bija pieskāries Svētais Gars, atnāca uz turieni, viņam nebija neviena, kas varētu iet pa priekšu un organizēt viņa sanāksmes; viņam nebija izlikts neviens paziņojums, ar viņu nesadarbojās neviena konfesija, nebija neviena, kas viņu atbalstītu. Bet, kad viņš pārgāja pāri tam pakalnam un samiedza tās actiņas, skatoties uz to pilsētu, viņš redzēja kaut ko, ko neviens no tiem pārējiem neredzēja. Viņi visi redzēja tās pilsētas krāšņumu un pārējo. Bet viņš redzēja gaidāmo Dieva sodu, un viņš pravietoja pret to. Viņi nosauca viņu par “jukušu”. Bet vienpadsmit gadus vēlāk viss notika tieši tā, kā viņš bija pateicis.
E-122 So was it when Amos, the little, baldheaded preacher; we don't know where he come from. His two little eyes narrowed when he come up across the hill and looked down into Samaria. It was a great city of tourists, like Phoenix. Many of the people come from over the world, to look, look at this great city, how beautiful it was. Oh, everything was going on, nightclubs and a real place of gaiety, "a place to live," they said. But when this little farmer boy, struck by the Holy Spirit, come down through there, he had nobody to go ahead and make arrangements for his meetings, he had no signs up, no denomination to affiliate with him, or nobody to back him up. But when he walked up across the hill and narrowed those little eyes, as he looked down upon that city, he saw something that none of the rest of them saw. All of them seen the gaiety and stuff of the city. But he saw the pending judgment of God, and he prophesied against it. They called him "crazy." But eleven years later, it all happened just exactly the way he said.
E-123 Vai cilvēks var paskatīties uz draudzi, kāda tā ir šodien, un uz cilvēkiem, kādi tie ir, un paredzēt svētības nākotnē? Es paredzu sodu, tikai to. Taisnais Dievs pieprasa sodu par Viņa Vārda ignorēšanu. Viņš ir taisns, atnākot un apliecinot to mūsu priekšā, un izdarot to pareizi. Bet, būdams taisns Dievs visos laikos, Viņš nevar mainīt Savu plānu. Viņš nekad nemaina Savu plānu. Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Viņa ceļi ir tādi paši. Viņa Vārds ir tāds pats. Viss, Viņš ir tāds pats. Viņš ir žēlastības pilns, ja kāds ir gatavs nožēlot, bet, ja tu nenožēlosi, nāks sods.
E-123 Man who can look upon church the way it's going today, and people the way they're going, and predict blessings in future? I predict judgment, that only. The just God requires judgment, for ignoring His Word. He's just to coming and identify It before us, and to make It right. But a just God, through all ages, He can't change His plan. He never changes His plan. He is the same yesterday, today, and forever. His ways are the same. His Word is the same. All, He is the same. He is full of mercy when someone is ready to repent, but judgment will follow if you don't repent.
E-124 Faraons, kad viņš skatījās, viss, ko viņš redzēja, bija tā sauktais fanātiķis, tā sauktais fanātiskais pravietis, ar daudziem apgalvojumiem par atbrīvošanu. Bet izraēlieši redzēja Dieva roku uz Mozus. Tieši tā.
E-124 Pharaoh, when he looked upon, and a so-called fanatic, so-called fanatic prophet, with many claims of deliverance, that's all he saw. But the Israelites saw the hand of God upon Moses. Yes, sir.
E-125 Tas bagātais vīrs paskatījās un ieraudzīja, viņam bija potenciāls, bet viņa organizācija bija svarīgāka, nekā tas, ko viņš varētu sasniegt ar To. No kurienes bija viņa nākamais skatiens? Viņš paskatījās no elles. Tieši tā. Pie viņa atnāca spriedums. Tā bija nākamā reize, kad viņš paskatījās. Tā tas notiks ar daudziem cilvēkiem šodien.
E-125 The rich man looked and saw, had potentials, but his organization was greater than what he could go through with It. Where is his next look? He looked out of hell. That's exactly. Judgment come to him. That was the next time he looked. So will it be with many people today.
E-126 Tas romiešu kareivis reiz paskatījās, kad viņi sita krustā Jēzu. Viņš paskatījās, lai ieraudzītu, ko Viņš bija izdarījis, bet tad jau bija par vēlu.
E-126 The Roman soldier took a look, one time, when they crucified Jesus. He looked to see what He had done, but it was too late then.
E-127 Draugi, to izdarīs arī Amerika. Kādu dienu viņi paskatīsies un pateiks: “Patiesi, tas bija Dieva Dēls,” bet būs jau par vēlu. Viņi bija pasmējušies un uzjautrinājušies pēdējo reizi.
E-127 Friends, America is going to do that, too. They are going to look someday, and say, "Truly that was the Son of God," but it will be too late. They had laughed and made fun for the last time.
E-128 Tad viņš varēja vien paskatīties un ieraudzīt, kur viņš būtu varējis tikt glābts, bet tad jau bija par vēlu. Viņš bija sitis krustā dzīvības Valdnieku.
E-128 He could only look then and see where he could have been saved, but it was too late then. He had crucified the Prince of Life.
E-129 Un šodien tik daudzas reizes cilvēki ir aizdzinuši prom no savas sirds Jēzu Kristu, kaut viņi redz, ka Viņš skaidri apstiprina, kas Viņš ir, tepat mūsu vidū. Tieši tā.
E-129 And so many times, today, the people turn away Jesus Christ from their hearts, when they see Him clearly a vindicating Who He is, right in the midst of us. Yes, sir.
E-130 Kādu dienu Pilāts paskatījās un skaidri saprata, bet viņa politika nozīmēja pārāk daudz. Viņš vienkārši nevarēja, viņš nespēja tam pretoties.
E-130 Pilate took a look, one day, and was convinced, but his politics was too great. He just couldn't, he couldn't stand up to it.
E-131 Luters paskatījās, un viņš ieraudzīja taisnošanu. Viņš devās kopā ar to. Tad viņi organizējās.
E-131 Luther took a look, and he saw justification. He went with it. Then they organized.
E-132 Tad nāca Veslijs; kad viņš paskatījās uz Kristu, viņš ieraudzīja svēttapšanu, ka draudzei ir jābūt darītai svētai. Un viņš devās kopā ar svēt...
E-132 Wesley come along, seen sanctification when he look at Christ, that the church should be sanctified. And went right on with sanct-…
E-133 Atnāca pentakosti un ieraudzīja dāvanu atjaunošanu. Ko viņi visi izdarīja? Tieši tāpat kā izdarīja katoļi, viņi to organizēja, atkal ielika to vecajās sliedēs.
E-133 The Pentecost come along and seen the restoration of the gifts. What did they all do? Just exactly like the Catholic did, organized it, put it right back again.
E-134 Ak, Dievs! Kādu dienu es paskatījos un, kad es to izdarīju, es ieraudzīju Alfu un Omegu. Es ieraudzīju Sākumu un Galu. Es ieraudzīju Jēzu Kristu to pašu vakar un... Es ieraudzīju mana grēka Piedevēju. Es ieraudzīju To, kas ieņēma manu vietu. Ak!
Ko redzi tu, kad tu skaties?
E-134 O God! One day I took a look, and, when I did, I saw Alpha and Omega. I saw the Beginning and the End. I saw Jesus Christ the same yesterday and… I saw a Pardoner of my sin. I seen Someone that took my place. My!
What do you see when you look?
E-135 Tieši šobrīd es skatos uz kādu vecu vīru, savu draugu Bilu Dauhu, kurš sēž šeit. Šis vīrs dzīvo savu deviņdesmit otro gadu. Pirms dažām dienām, tas ir, ne pārāk sen, apmēram pirms sešiem mēnešiem viņam bija pilnīga sirds mazspēja un sirdslēkme vienlaicīgi.
E-135 I'm looking right now at an old friend of mine, Bill Dauch, setting here. The man is going on ninety-two years old. A few days ago, not long ago, rather, about six months ago, he had a complete heart failure and heart attack, together.
E-136 “Ārsts saka, ka viņš mirst.” Viņa sieva piezvanīja man un teica: “Brāli Branham, atbrauc. Viņš mirst. Bils ir tavs draugs.”
Un es teicu: “Labi, es atbraukšu.”
E-136 "The doctor says he is dying." His wife called me up and said, "Brother Branham, come. He is dying. Bill is your friend."
And I said, "All right, I will do it."
E-137 Un ceļā uz viņa māju es lūdzos. “Dievs, man nepatīk iet, lai pateiktu viņam 'ardievas'. Es zinu, ka, ja vien viņš izdzīvos, līdz es tur nokļūšu, es varēšu pateikt viņam 'ardievas'.” Zem skābekļa maskas, pilnīga sirds mazspēja, deviņdesmit vienu gadu vecs.
Es iznācu no degvielas uzpildes stacijas un es paskatījos, un, kad es to darīju, es ieraudzīju, ka Bils iet pa ielu un paspiež man roku.
E-137 And on my road up to his place, I was praying. "God, I hate to go tell him 'good-bye.' I know if he just lived till I get there, that I can tell him 'good-bye.'" Under oxygen, complete heart failure, ninety-one years old. I stepped outside of a filling station, and I looked, and, when I did, I seen Bill coming down the street and shook hands with me.
E-138 Šovakar viņš sēž šeit. Tas ārsts, kurš viņam to pateica, ir miris. Un šeit sēž pats Bils Dauhs no Limas Ohaio štatā, stūrēdams cauri slapjdraņķim un sniegam, seko katrai sanāksmei, uz kuru es braucu. Kāpēc? Mēs paskatījāmies, mēs kaut ko ieraudzījām. Tas pats Dievs, par kuru es runāju vakar vakarā tur Kolorādo; vētras laikā es paskatījos, es ieraudzīju, ka Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi.
E-138 Here he sits tonight. The doctor that told him that, is dead. And here sits Bill Dauch himself, from Lima, Ohio, driving down through the sleet and snow, follows every meeting I go. Why? We looked; we saw something. That same God that I talked about last night, yonder in Colorado, in the time of a storm, I looked, I seen that He was the same yesterday, today, and forever.
E-139 Šeit sēž Veija kungs, anglis, viņš sēž šeit, šajā pusē, lūk, tepat, es tikko kā ievēroju viņu tur sēžam. Viņš ir atbraucis no Indiānas. Viņš ir anglis. Viņa sieva ir diplomēta medmāsa. Jauks cilvēks! Viendien es ar viņu runāju. Es sludināju kādā sapulcē, savā sirdī viņš apvainojās par to, ko es teicu, un, kad viņš to izdarīja, viņš nokrita miris turpat auditorijā. Viņš tur nomira. Viņa sieva satvēra viņu, pārbaudīja viņa pulsu; viņa acis, viņa seja kļuva tumša, viņa acis...tā nebija izlikšanās, viņa acis izspiedās un acu āboli aizgriezās. Es teicu: “Stāviet mierīgi.” Es paskatījos lejup uz viņu un nodomāju: “Ak, tur guļ tas cilvēks, miris!”
E-139 Here sits Mr. Way, an Englishman, setting here on the side, right here now, just noticed him setting here. He is come from Indiana. He is an Englishman. His wife is a—a registered nurse. Fine man! One day, I talked to him. I was preaching in the meeting, he resented what I said, in his heart, and, when he did, he dropped dead right in the audience. There he died. His wife took a hold of him and felt him; his eyes, face turned dark, his eyes… not put on, his eyes pushed out and went back into the back of his head. I said, "Stand still." Looked down there at him, and I thought, "Oh, there lays that man, dead."
E-140 Nokāpu lejā, uzliku viņam rokas, viņš bija tikpat auksts kā šis galds. Viņš bija miris. Veija kundze teica: “Ak, brāli Branham, viņš ir miris! Viņš ir miris,” kliegdama pilnā balsī.
E-140 Went down, put my hands upon him, he was just as cold as that desk is. He was gone. Mrs. Way said, "Oh, Brother Branham, he is gone! He is gone." Screaming at the top of her voice.
E-141 Es paskatījos tālumā. Es ieraudzīju augšāmcelšanos un dzīvību. Es palūdzu lūgšanu, ko man pateica Jēzus, un brālis Veijs uzcēlās. Te nu viņš sēž šovakar, augšāmcēlies no mirušajiem, šovakar sēž šeit.
E-141 I looked away. I saw the resurrection and Life. I prayed the prayer that Jesus told me to, and Brother Way raised up. Here he sits right here tonight, come up from the dead, sitting right here tonight.
E-142 Tā tas ir, Veija kungs, lūdzu, piecelies uz brītiņu, lai cilvēki varētu redzēt. Un šeit ir Bils Dauhs, sēž, lūk, šeit.
E-142 That's right, Mr. Way, if you will just stand up just a minute, so the people will see. And here is Bill Dauch sitting here.
E-143 Kas tas ir? Jo mēs skatāmies uz Viņu, kurš ir tas pats, kas uzcēla Lācaru, Viņš ir tas pats, kas Viņš bija. Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Jā, Viņš nemainās.
E-143 What is it? Because we look to Him Who is the same that raised Lazarus, He is the same as He was. He is the same yesterday, today, and forever. Yes, He don't change.
E-144 Šeit man priekšā sēž viens sludinātājs vārdā Blērs. Viņa dēls nesen iekļuva avārijā, un tur sēž viņa sieva, šobrīd slaucīdama acis no asarām. Viņi piezvanīja man uz turieni, un viņš teica: “Brāli Branham, mūsu mazais zēns bija automašīnā un nobrauca no kalna, un viņš ir samīcīts, smadzeņu kontūzija un viss pārējais. Viņš ir teju vai miris, viņš tikko elpo.” Sacīja: “Vai tu palūgsi?”
Es sacīju: “Lūgsim.”
E-144 Here sits a little preacher sitting here in front of me, by the name of Blair. His little boy was in an accident the other day, and his wife sitting there, wiping their eyes now from tears. They called me on the telephone down there, and he said, "Brother Branham, our little boy was in a car and run over the hill, and he is mashed, concussed his brain, and everything. He is gone, just about; just barely breathing." Said, "Will you pray?"
I said, "Let's pray."
E-145 Un es sāku, paskatījos, tas bija pa telefonu, un es sāku lūgt. Es teicu: “Kungs Dievs, ko man viņiem sacīt?” Es ieraudzīju mazu zēnu, kurš gāja, skrēja un lēca ar lecamauklu, šādi skrēja pa turieni. Es teicu: “Viņam viss būs labi.” Un te nu viņš ir šovakar. Un te nu viņi sēž. Kāpēc? Tāpēc ka Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi.
E-145 And started, looked, this on the phone, and started praying. I said, "Lord God, what shall I say to them?" I seen a little boy going, running and skipping a rope, running down like that. I said, "He is going to be well." And here he is tonight. And here they are sitting here. Why? Because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever.
E-146 Skatieties! Skatieties! Ko jūs redzat, kad skatāties uz Viņu? Es redzu to pašu Dziedinātāju. Āmen! Es redzu To pašu, kurš staigāja Galilejā. Es redzu Viņu Viņa spēkā. Es redzu Viņu, kurš atpazīst cilvēku domas un sirds noslēpumus, parādot to zīmi pirms pēdējā laika. Mēs taču varētu iet cauri šai auditorijai un pa valstīm sakot, kas Viņš ir šodien!
E-146 Look! Look! What do you see when you see Him? I see the same Healer. Amen. I see the same One that walked in Galilee. I see Him in His power. I see Him discerning the thoughts and the secrets of the heart, a showing—showing the sign just before the end time. How we could go through this audience and across the nations, saying what He is today!
E-147 Vai jūs zināt, ko es domāju? Kā reiz teica tas vecais nēģeris verdzības laikos. Kādu dienu viņš atnāca, viņš teica: “Ziniet, tā...tagad es esmu brīvs.” Un viņš sāka to stāstīt citu vergu vidū, un vergi teica...
E-147 You know what I think? Like the old negro said one time, in the slave time. One day, he come around, he said, "You know, the… I'm free now." So he got to telling amongst the other slaves, and the slaves said…
E-148 Un tas nonāca līdz tam īpašniekam. Un īpašnieks teica: “Ienāc, Sem.” Sacīja: “Ko tu tur starp tiem vergiem stāsti?”
Viņš sacīja: “Boss, es esmu brīvs.”
Teica: “Kā tu esi brīvs?”
E-148 And it got back to the owner. And the owner said, "Come in here, Sam." Said, "What's that you're telling amongst the slaves out there?"
He said, "Boss, I am free."
Said, "How are you free?"
E-149 Viņš sacīja: “Es esmu brīvs no grēka un nāves likuma, jo Jēzus Kristus ir mani atbrīvojis.”
Viņš sacīja: “Sem, vai tu domā to nopietni?”
Tas sacīja: “Jā.”
E-149 He said, "I am free from the law of sin and death, for Jesus Christ has made me free."
He said, "Sam, you mean that?"
He said, "Yes."
E-150 Sacīja: “Es došos uz turieni un parakstīšu tavu atbrīvošanu, un ļaušu tev iet stāstīt par to taviem brāļiem.”
E-150 Said, "I'll go down and sign your release, and let you go tell your brethren about that."
E-151 Tas vecais vīrs sludināja daudzus, daudzus gadus. Visbeidzot, kādu dienu viņš nonāca pie savām durvīm, viņam bija jāaiziet no šīs dzīves. Un, kad viņš gulēja savā gultā jau dažas dienas komā, pie viņa atnāca daudzi viņa baltie brāļi, lai atvadītos no viņa, jo viņš bija bijis brašs Kristus kareivis. Gulēdams tajā gultā, viņš atguva samaņu, paskatījās apkārt, un viņš sacīja: “Moze, vai tad tu neesi, vai...”
“Sem, vai tu vēl neesi miris?”
E-151 The old man preached for years and years. Finally, one day, he come to his door, he had to part from this life. And while he was laying on his bed, in a coma for a few days, many of his white brethren come along to—to see him, bid him good-bye, because he had been a gallant old soldier for Christ. While he was laying there on the bed, he come to, looked around, and he said, "Mose, aren't you, or…"
"Sam, aren't you gone yet?"
E-152 “Nē.” Sacīja: “Man bija jāatgriežas.” Viņš sacīja: “Es domāju, ka esmu tur.” Sacīja: “Es...es droši vien to nosapņoju.” Sacīja: “Es domāju, ka esmu tur. Un, kad es tur stāvēju,” sacīja, “kāds eņģelis...es tikko biju ievests pa tām durvīm un,” sacīja, “pienāca eņģelis un teica: 'Sem, nāc saņemt savu vainagu, un nāc saņemt savas drānas.'”
E-152 "No." Said, "I had to come back." He said "I thought I was there." Said, "I—I—I must have dreamed it." Said, "I thought I was there. And when I was standing there," said, "an Angel… I just been taken in the door, and," said, "an Angel come up and said, 'Sam, come get your crown, and come get your robe.'"
E-153 Viņš sacīja: “Nestāsiet man par vainagu un drānām, vienkārši ļaujiet man stāvēt šeit un skatīties uz Viņu miljons gadu.” Viņš redzēja Viņā To, kas bija atbrīvojis viņu no grēka un nāves. Viņš tur redzēja To, kas bija viņam līdzās visā grūtajā un vieglajā. Ak, Dievs!
E-153 He said, "Don't talk to me about a crown and robe, just let me stand here and look at Him for a million years." He saw in Him the One that had set him free from sin and death. He saw there the One that stuck to him through thick and thin. O God!
E-154 Torīt es gulēju savā gultā. Man reiz bija... Jūs zināt manu dzīves stāstu. Man bija vecs suns, mēs saucām viņu par Frici. Viņš pavadīja mani uz skolu; oposumu slēpņi un pārējais. Nu, es viņu ņēmu līdzi katru rītu. Es mēdzu pamosties tur augšstāvā, mazā baļķu mājiņā, es dzirdēju, kā viņš rej tur tālu ieplakā. Viņš nekad man nemeloja. Es vienmēr gāju pie viņa, un viņam bija kaut kas priekš manis.
E-154 The other morning, I was laying in my bed. I used to have… You know my life story. I had an old dog, we called him Fritz. He sent me to school; opossum hides, and things. Well, I used to take him every morning. I'd get up, way upstairs, in a little old log house, I'd hear him barking way down in the hollow. He never lied to me. Always went to him; he had something for me.
E-155 Ziniet, kādā no šiem rītiem es izdzirdēšu, kā viņš rej tur, tajā kanjonā. Man būs jāaiziet un jāpaskatās, kas viņam ir. Viss būs kārtībā.
E-155 You know, one of these mornings, I'll hear him bark over there in the canyon. I must go over and see what he's got. It'll be all right.
E-156 Paklausies, brāli, atļauj man tev pateikt. Ir tikai viena lieta, ko ieraudzīt, kad tu skaties uz Jēzu Kristu, tas ir, redzēt Viņā Dievu, to pašu vakar, šodien un mūžīgi. Es ticu, ka šovakar Viņš ir šeit, lai izdarītu mums to pašu, ko Viņš darīja toreiz.
Uz brītiņu nolieksim savas galvas lūgšanā. Lūdzieties!
E-156 Listen, brother, let me tell you. There is only one thing to look when you see Jesus Christ, that's see God in Him, the same yesterday, today, and forever. I believe He is here, tonight, to do for us the same as He did then.
Let us bow our heads just a moment, as we pray. Pray!
E-157 Vai šovakar šeit būs kāds, kurš pateiks: “Brāli Branham, paprasi Dievam, lai Viņš ir man žēlīgs. Es vēlos skatīties un redzēt Viņu citādāk. Es esmu skatījies uz Viņu un izteicis minējumus. Es esmu skatījies uz Viņu un bijis neziņā. Es esmu skatījies uz Viņu un šaubījies. Vai tiešām es Viņam rūpu? Vai Viņš mani mīl? Vai visas šīs lietas, kas par Viņu ir pateiktas, ir taisnība? Es vēlos zināt, vai tā ir taisnība. Vai tu paprasīsi Viņam atklāt man to šovakar?” Vai tu pacelsi savu roku? Lai Tas Kungs jūs svētī. Tas ir labi. It visur.
E-157 Is there one in here, tonight, would say, "Brother Branham, ask God to be merciful to me. I want to look and see Him different. I've looked at Him and guessed. I've looked at Him and wondered. I've looked at Him and questioned. Really, did He care for me. Does He love me? Is all these things that's been said about Him, is it true? I want to know if it's true. Will you ask Him to reveal it to me tonight?" Will you raise your hand? Lord bless you. That's good. Everywhere.
E-158 Dārgais Kungs, par Tevi ir rakstīts tik ļoti daudz. Mēs zinām, ka Tu esi tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Mēs lūdzam, Kungs, lai šovakar, kad mēs skatāmies, mēs redzētu Jēzu Kristu. Tu apsolīji Savā Vārdā, ka tos darbus, ko Tu darīji, darīsim arī mēs. Tu apsolīji, ka pēdējās dienās, ka Tu atkal būsi šeit uz zemes Svētā Gara veidā, ka draudze būs piepildīta ar spēku, ar Svēto Garu. Tu teici: “Vēl mazliet, un pasaulei nebūs nekāda labuma no skatīšanās, jo viņi to neredzēs. Bet jūs to redzēsiet, jo Es būšu ar jums un jūsos līdz pat galam.”
E-158 Precious Lord there is so much wrote about You. We know that You're the same yesterday, today, and forever. We pray, Lord, that, tonight, when we look, that we'll see Jesus Christ. You promised in Your Word, that, the works that You did, we would do also. You promised, in the last days, that You would be back here on earth, in the form of the Holy Spirit, the church would be full of power, the Holy Spirit. You said, "A little while, and it won't do the world no good to look, 'cause they won't see It. But ye shall see It, for I'll be with you, even in you, to the consummation."
E-159 Kungs Jēzu, kamēr vēl cilvēkam ir iespēja skatīties, lai šovakar viņi paskatās un ierauga Viņu Viņa augšāmcelšanās spēkā. Viņš nav miris, bet Viņš dzīvo mūžīgi, gatavs būt aizbildnis tiem, kas ir gatavi Viņu apliecināt. Dāvā to Kungs. Un lai visi šie lūgumi, kas ir paprasīti, tiek dāvāti. Tēvs, dāvā šīs lietas Jēzus Kristus Vārdā. Āmen.
E-159 Lord Jesus, while there is still an opportunity for man to look, may they look tonight and see Him in the power of His resurrection. He is not dead, but He lives forevermore, ready to make intercession for those who are ready to confess Him. Grant it, Lord. And may all these requests, that's been asked, be granted. Father, grant these things, in the Name of Jesus Christ. Amen.
E-160 Tagad ir pienācis laiks lūgties par slimajiem. Es par jums palūdzu; ticiet, ka Dievs atbildēs.
E-160 Now it's prayer time for the sick. I prayed for you; believe that God will answer.
E-161 Un tā, man šķiet, ka Billijs teica, ka viņš izdalīja vairāk lūgšanu kartīšu. Vai tas bija B? B. Ļoti labi. Mums nav laika; es nedaudz pārtērēju laiku, piedodiet man. Man ir tikai dažas minūtes. B, kur mēs...kur mēs beidzām pagājušajā vakarā? Kur mēs beidzām, kur mēs beidzām pagājušajā vakarā? [Kāds saka: “Mēs paņēmām viņus visus.”–Tulk.] Ak, paņēmām visus? Tad mēs vienkārši sāksim no B, numur viens. Ļoti labi.
E-161 Now, I believe Billy said he give out more prayer cards. Was it B's? B's. All right. We haven't got time; I went a little bit over time; forgive me. I just got a few minutes. B, where did we—where did we leave off, at them, last night? Where did we leave off, where did we leave off last night? [Someone says, "We took all of them."—Ed.] Oh, took all? We'll just start from B, number one, then. All right.
E-162 Numur viens, kurš... [Pārtraukums lentas ierakstā–Tulk.] ...trīs, četri, pieci.
E-162 Number one, who… [Blank.spot.on.tape—Ed.]… three, four, five.
E-163 Tagad kāds pieskatiet. Nāc šurp, Billij, daži no jums, ātri, jo mums vairs nav laika. Mēs tikai...un nekavējieties. Dažreiz viņi ir kurli un nedzird, un...vai varbūt viņi nevar piecelties, vai kaut kas cits. Ja tas tā ir, nu, mēs...
E-163 Somebody watch now. Get down here, Billy, some of you, right quick, 'cause we haven't got time now. We just… and don't take the time. Sometimes they're deaf and can't hear, and, or maybe can't get up, or something. If they are, why, we…
E-164 Numur viens, divi, trīs, četri, pieci. Labi, iznāciet šeit priekšā, lūdzu. Tur ir viens, divi, trīs, četri... Pareizi. Piedodiet, ser. Seši, septiņi, astoņi, deviņi, desmit, lai viņi tagad pieceļas.
Seši, septiņi, astoņi, kāds, lūk, astoņi, deviņi, desmit. Astoņi, deviņi... Labi. Viens, divi, trīs, četri, pieci...septiņi, astoņi, deviņi, desmit. Labi, no desmit līdz piecpadsmit, piecelieties; kuriem ir B, labi, tās ir visas izdalītās kartiņas. Piecpadsmit, labi, no piecpadsmit līdz divdesmit, piecelieties. No viens līdz divdesmit, uz lūgšanu kartītēm, ieņemiet savu vietu šeit. Viens, divi, trīs, četri, pieci, seši, septiņi, astoņi, deviņi, desmit, vienpadsmit, divpadsmit, trīspadsmit, četrpadsmit, piecpadsmit, sešpadsmit, septiņpadsmit, astoņpadsmit, deviņpadsmit. Tieši tā. No divdesmit līdz divdesmit pieci.
E-164 Number one, two, three, four, five. All right, come forward here, if you will. There is one, two, three, four… That's right. Pardon me, sir. Six, seven, eight, nine, ten, let them stand now. Six, seven, eight, somebody now, eight, nine, ten. Eight, nine… All right. One, two, three, four, five… seven, eight, nine, ten. All right, ten to fifteen, stand up; in B's, well, that's all the cards was out. Fifteen, all right, fifteen to twenty, stand up. One to twenty, in prayer cards, take your place over here. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen. That's it. Twenty to twenty-five.
E-165 Cik daudziem nav lūgšanu kartītes? Tik un tā ticiet Viņam. Kamēr viņi sanāk, lai ieņemtu savu vietu, kamēr to dara šie divdesmit pieci, pirmie divdesmit pieci, atļaujiet man pajautāt jums. Bībelē, vēstulē Ebrejiem ir teikts, ka “Jēzus Kristus ir mūsu augstais priesteris”. Vai jūs tam ticat? “Tāds, kas spēj just līdzi mūsu vājībām.” Vai tad šodien mēs sēdēsim truli; redzot, ka mūsu Augstais Priesteris dara sevi zināmu mūsu vidū, bet mēs sēdēsim kā dumji lopi, kurus ir jādzen? It nemaz. Būsim modri un darīsim, no visas sirds ikvienas cīņas priekšā. Neesiet kā dumji lopi, kurus dzen. Esiet varoņi! Jūs, ļautiņi, skatieties šurp un ticiet. Ieskatieties Rakstos, ko Viņš apsolīja. Labi.
Mēs neaizņemsim daudz laika, mēs uzreiz sāksim lūgšanu rindu.
Palūgsim vēlreiz.
E-165 How many doesn't have a prayer card? You still believe Him. While they're coming, taking their place, while them twenty-five is, first twenty-five is coming, let me ask you. The Bible said, in the Book of Hebrews, that "Jesus Christ is our High Priest." Do you believe that? [Congregation says, "Amen."—Ed.] "One that can be touched by the feeling of our infirmities." Are we going to set, in this day, dull; and see our great High Priest make Hisself known among us, and then set like dumb driven cattle? No, sir. Let us be up and doing, with a heart for any strife. Be not like dumb driven cattle. Be a hero! You people look this way and believe. Look in the Scripture, what He promised. All right.
We won't take any time, we'll start right in the prayer line.
Let's pray again.
E-166 Kungs Jēzu, tagad tas ir Tavās rokās. Es esmu Tavās rokās. Kungs, paņem Vārdu, kurā Tu teici: “Kā tas bija Sodomas dienās,” to, uz ko es atsaucos šovakar. Tu teici svētā Jāņa 14:12, kad Tu runāji ar Saviem mācekļiem par aiziešanu, Tu teici: “Kas Man tic, tos darbus, ko Es daru, darīs arī viņš.”
E-166 Lord Jesus, it's in Your hands now. I am in Your hands. Lord, take the Word that You said, "like it was in the days of Sodom," one that I referred to tonight. You said, in Saint John 14:12, when You was talking to Your disciples about going away, You said, "He that believeth in Me, the works that I do shall he do also."
E-167 Bībelē ir teikts, ka “Dievs daudzkārt un dažādos veidos runāja uz praviešiem, tas ir, runāja uz tēviem caur praviešiem; šajās pēdējās dienās caur Savu Dēlu Jēzu Kristu”. Un Viņš ir Vārds. Mēs zinām, ka pravieši nāca, Gars nāca pār viņiem un padarīja šo Vārdu dzīvu tai paaudzei; nolādēja ķēniņus, atnesa tiesu, īstenoja taisnīgumu, izglāba pazudušos; pravieši, pie kuriem nāca Vārds.
E-167 The Bible said that, "God, in sundry times and divers manners spake to the prophets, or, spake to the fathers through the prophets; in this last days through His Son, Jesus Christ." And He is the Word. We know that the prophets came, the Spirit come upon them and made that Word live for that generation; cursed the kings, brought in judgment, brought out righteous, saved the lost; the prophets that the Word come to.
E-168 Lūk, šajā pēdējā dienā, Kungs, Tu esi apsolījis. Tu teici: “Kā tas bija Sodomas dienās,” kad Ābrahāms sēdēja tur dienas tveicē, tā mazā, izsauktā draudze. Mēs šodien skatāmies pa visu pasauli, Tēvs, mēs redzam precīzu Sodomu, izvirtušus, remdenus pagānus. Un mēs redzam šos trīs eņģeļus parādāmies Ābrahāma priekšā.
E-168 Now in this last day, Lord, You promised. You said, "As it was in the days of Sodom," while Abraham sitting there in the heat of the day, the little, called-out Church. We look down across the world today, Father, we see Sodom exactly, Gentile's perverted, lukewarm. And we see these three angels appearing before Abraham.
E-169 Divi no viņiem devās pie remdenās draudzes, Lata, lai mēģinātu viņus izsaukt. Divi devās uz turieni, mūsdienu Billijs Grēms, lai izsauktu viņus ārā; nekādu brīnumu, tikai apžilbināja viņu acis. Evaņģēlija sludināšana to dara.
E-169 Two of them went down to the lukewarm church, Lot, to try to call them out. Two went down there, a modern Billy Graham, to call them out; no miracles, only blinded their eyes. Preaching the Gospel does do that.
E-170 Bet bija Viens, kas palika šeit kopā ar Ābrahāma grupu, simbolizējot izredzētos, izsauktos, kuri nebija Sodomā; dzimuši ārpus Sodomas, patiesā draudze, šodienas Ābrahāma dzimums [sēkla]. Un, kad šis Cilvēks, kas runāja ar viņiem, sacīja: “Kur ir tava sieva Sāra?”
Sacīja: “Viņa ir teltī aiz Tevis.”
E-170 But there was One stayed up here to Abraham's group, signifying the elected, called out, that wasn't in Sodom; was born, out of Sodom, the true Church, the Abraham's Seed of today. And when this Man, that's talked to them, said, "Where is Sarah, your wife?"
Said, "She is in the tent behind You."
E-171 Un Viņš sacīja: “Es tevi apmeklēšu noliktajā laikā.” Un viņa iesmējās.
E-171 And He said, "I'm going to visit you according to the time of life." And she laughed.
E-172 Viņš sacīja: “Kāpēc viņa smējās?” Viņš atpazina, ko viņa runāja un domāja sevī, būdams ar muguru pret telti, kurā viņa atradās.
E-172 He said, "Why did she laugh?" Discerned what she was saying and thinking in her, with His back turned to the tent where she was at.
E-173 Jēzus no Nācaretes, Dieva Dēls, ir pateicis mums Savā Vārdā: “Kā tas bija tajā dienā, tā būs, kad atnāks Cilvēka Dēls.”
E-173 Jesus of Nazareth, the Son of God, has told us in His Word, "As it was in that day, so will it be in the coming of the Son of man."
E-174 Un tas ir ļoti dīvaini, Tēvs, ka nevienos laikos nav bijis kāda reformatora, kas būtu devies uz Sodomu, kura vārds beigtos ar “h-a-m”, līdz šodienai; Tavs kalps Billijs Grēms [Angļu. val.: Graham–Tulk.] Sodomā dara savu darbu.
E-174 And it's a very strange thing, Father, that there's never been a reformer, in all the ages, that's went down into Sodom, with a name ending "h-a-m," until today. Your servant, Billy Graham, down in Sodom doing his work.
E-175 Tagad, Tēvs, es lūdzu, lai Tu izglāb Ābrahāma dzimumu, kas šovakar atrodas šeit, piepildi viņus ar dārgā apsolītā Dēla Svēto Garu. Tūlīt pēc tam Dievs, kas bija izpausts miesā, parādīja to zīmi, tad uz skatuves iznāca apsolītais dēls. Dievs, mēs esam gaidījuši Viņu jau divus tūkstošus gadu, Ābrahāma dzimumu. Daudzi ir aizmiguši; šī ir septītā sardze, mēs gaidām, ka jebkurā brīdī var atskanēt sauciens: “Lūk, Līgavainis nāk.”
E-175 Now, Father, I pray that You'll save the Seed of Abraham that's here tonight, fill them with the Holy Spirit of the precious promised Son. Immediately after this, God manifested in flesh did this sign, then the promised son came on the scene. God, we've been looking for Him for two thousand years, the Seed of Abraham. Many are sleeping; this is the seventh watch, we are looking for the cry to come at any time, "Behold, the Bridegroom cometh."
E-176 Dāvā šovakar, Tēvs, lai cilvēku sapratne būtu atvērta, lai viņi redzētu, ka šī zīme bija apsolīta tieši pirms Dēla atnākšanas. Tāpat kā bronzas čūska simbolizēja Kristu, tā arī tā dēla atnākšana un viņa atnākšanas zīme (dabiskajā ziņā) simbolizē garīgo: Jēzus, Ābrahāma Karaliskās Sēklas, atnākšanu šodien. Dāvā to, Kungs. Mēs prasām to Jēzus Vārdā, nododot sevi Tev. Āmen.
E-176 Grant, tonight, Father, that people's understandings will be opened up, that they'll see that this sign was promised, just before the coming Son. Too, as the brass serpent typified Christ, so did the coming son and the sign of his coming (in the natural) typify the spiritual, of the coming Jesus today, the Royal Seed of Abraham. Grant it, Lord. We ask it in Jesus' Name, as we commit ourselves to You. Amen.
E-177 Es gribētu pateikt vienu lietu, pirms mēs lūgsimies par slimajiem. Daudziem cilvēkiem ir nepareizs priekšstats par dāvanu. Dāvana nav kaut kas tāds, ko Dievs tev dod, lai tu ietu un teiktu: “Nu, es aiziešu uz turieni un paņemšu to un paņemšu šito, un darīšu to.” Tās nav dāvanas. Tik daudzi cilvēki tā domā, bet viņiem ir nepareizs priekšstats. Dieva dāvana ir vienkārši zināt, kā nolikt sevi maliņā, lai Dievs varētu tevi lietot; tas arī ir viss, kas ir dāvana. Saprotat? Kamēr vien tu esi sevī...
E-177 I would like to say one thing just before we pray for the sick. Many people have the wrong impression about a gift. A gift is not something that God gives you to go out and say, "Here, I'll go over here and pick out this, and I'll take that and I'll do this." That's not gifts. So many people think that, but they're wrongly impressed. A gift of God is just to know how to get yourself out of the way so God can use you, that's all a gift is. See? As long as you're in yourself…
E-178 Vai tad pats Jēzus neteica: “Dēls var darīt...” Jāņa Evaņģēlijs 5:19: “Patiesi, patiesi, Es jums saku: Dēls pats no Sevis nevar darīt neko.” Viņš gāja gar to baseinu, kur bija visi tie sakropļotie, bet dziedināja vienu vīrieti ar prostatas problēmām vai kaut kādu (palēninātu) slimību. Viņš teica: “Dēls no sevis nevar darīt neko, bet, ko Viņš redz Tēvu darām, to arī Dēls dara tāpat.” “Tas neesmu Es,” Viņš teica, “kas dara tos darbus; tas ir Mans Tēvs, kas mājo Manī, Viņš dara tos darbus.”
E-178 Didn't Jesus say, Himself, "The Son can do…" Saint John 5:19, "Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing in Himself." He passed by that pool where all them cripples was, and healed one man with prostate trouble, or something (disease) retarded. He said "The Son can do nothing in Himself; but what He sees the Father doing, that doeth the Son likewise." "It's not me," He said, "that doeth the works; it's My Father that dwelleth in Me, He doeth the Works."
E-179 Un tā, jūs, cilvēki, kas sēžat tur, neuzdrošinieties skatīties uz nevienu cilvēku. Skatieties uz Kristu; Viņš ir tas īstais. Un Viņš apsolīja, ka pēdējās dienās Viņš izpaudīs Sevi cilvēciskā miesā, kā Viņš izdarīja tur Sodomā. Lūk, jūsu miesā, manā miesā, vienkārši atvērsim savas sirdis un atmetīsim savu domāšanu, un vienkārši ļausim Vārdam virzīties pa savu kursu šovakar mūsos; tad mēs redzēsim Dieva, Viņa Gara varenās dāvanas izpaustas mūsu priekšā.
E-179 Now, you people setting out there, don't you dare to look to any man. You look to Christ; He is the One. But He promised in the last days that He would manifest Himself in human flesh, like He did there at Sodom. Now your flesh, my flesh, let us just open our hearts and get our own thinking away, and just let the Word take Its course, tonight, in us, then we'll see God's great gifts of His Spirit manifested before us.
E-180 Esiet ļoti godbijīgi. Lai neviens neiet prom. Esiet ļoti klusi un lūdzieties. Esmu pārliecināts, ka jūs to izprotat.
E-180 Be real reverent. Nobody leave. Keep real quiet and pray. I'm sure you appreciate.
E-181 Un, ja šeit ir kāds, kurš domā, ka tā ir mānīšanās, es izaicinu viņu atnākt uz platformas. Jebkuru! Bet gadījumā, ja jūs baidāties to darīt, neko par to nesakiet.
E-181 And if there is anybody here thinks this is a hoax, I challenge you to come to the platform. Anybody! Then, if you're afraid to do it, don't say nothing about it.
E-182 Jēzus Kristus Vārdā es ņemu savā kontrolē katru garu, kas ir šeit, lai pieteiktu Dieva Vārdu.
E-182 In the Name of Jesus Christ, I take every spirit in here, under my control, to declare the Word of God.
E-183 Šovakar šeit ir tāda aina kā Jāņa Evaņģēlija 4. nodaļā. Kāds vīrietis un sieviete satiekas, domājams, pirmo reizi. Es tevi nepazīstu. Varbūt tu mani pazīsti no avīzēm un no dzirdētā, bet es tevi nepazīstu. Tu to zini. Mēs viens otram esam sveši, tāpat kā mūsu Kungs reiz satika kādu sievieti pie akas; vīrietis un sieviete satiekas, sarunājas.
E-183 Here is a picture tonight, like Saint John the 4th chapter. A man and a woman meet together, I suppose for the first time. I don't know you. You probably know me, by papers and—and hearsay, but I don't know you. You know that. We're strangers to each other, like our Lord met a woman one time at the well; a man and a woman meeting, talking.
E-184 Bet, ja es nāku kā viens no...kā kāds no mūsu brāļiem, sakot: “Dievs man ir devis dziedināšanas dāvanu...”
E-184 But if I come like one of some of our brethren, would say, "God gave me a gift of healing,"…
E-185 Vai jūs zināt, kas ir dziedināšanas dāvana? Ticība dziedināšanai. Saprotiet, tu vienkārši atlaid vaļā savu ticību, lai lūgtu par kādu; tas arī ir viss, kas ir dziedināšanas dāvana. Tādai vajadzētu būt katram kalpotājam, ikvienam, saprotiet, vajadzētu būt dziedināšanas dāvanai. Tas spēks, kas tevi dziedina, ir tevī, Svētais Gars, tev vienkārši ir jāļauj tam izdarīt savu darbu. Tas arī viss.
E-185 You know what the gift of healing is? Faith in healing. See, you just release your faith, to pray for somebody, that's all a gift of healing is. Every minister should have it, everybody, see, should have gift of healing. The Power that heals you is on the inside of you, the Holy Spirit, you just have to let It work Its way out. That's all.
E-186 Tieši tāpat kā dzīvība, kas ir kokā. Nav vajadzības ieliet ābolus kokā, lai tas ražotu ābolus. Tas vienkārši tiek iestādīts zemē, un tas dzer un ražo.
E-186 Just like the life that's in the tree. You don't have to pour the apples in the tree, to make it bear apples. It's just planted in the ground, and it drinks and pushes out.
E-187 Nu, tieši tā tu dari ar Svēto Garu. Tas ir tevī iekšā. Tu vienkārši dzer no neizsmeļamā Jēzus Kristus avota, un tas nes Gara augļus. Saprotat?
E-187 Well, that's the way you do the Holy Spirit. It's on the inside of you. You just drink from the inexhaustible fountain of Jesus Christ, and It pushes out the fruits of the Spirit. See?
E-188 Tagad es stāvu šeit, nepazīstot tevi. Dievs zina to. Tu esi pilnīga svešiniece.
E-188 Now I'm standing here, not knowing you. God knows that. You're a total stranger.
E-189 Un tā, ja es aizietu un uzliktu tev rokas, un teiktu: “Māsa, tu kļūsi vesela.” Tu varētu tam noticēt, un tas būtu labi. Bet, nu, kas būs, ja Viņš atnāks...? Redziet, tas bija tajās aizgājušajās dienās, toreiz pentakostu dienās.
E-189 Now if I went and put hands on you, and said, "Sister, you're going to get well." You could believe that, and that would be all right. But now what if He comes… See, that was the days gone by, back in the Pentecostal days.
E-190 Šodien mēs dzīvojam tālāk par to. Mēs esam aiz pentakostiem, tāpat kā aiz metodistiem un luterāņiem. Mēs esam tālāk, pie pašas Tā Kunga atnākšanas, kad kalpošanai, ko veica pats Jēzus Kristus, ir jābūt tieši tādai. Tāpat kā noslēdzošajam akmenim uz piramīdas, tam ir jābūt tik ļoti noslīpētam, lai katrs akmens iederētos pilnīgi. Un draudzei ir jānonāk līdz tādam stāvoklim, lai varētu saņemt to noslēdzošo Akmeni, un tad tas viss iet augšāmcelšanā, kad ir uzcelts tas Ķermenis.
E-190 We're living ahead of that now. We are beyond Pentecost, the same as we are Methodist and Lutheran. We're way on up to the coming of the Lord, where the ministry that Jesus Christ exercised, Himself, has to be exactly. Like the headstone on the pyramid, has to be so honed till every stone fits perfectly. And the church has got to get in that condition to receive the Headstone, then take the whole thing in the resurrection, when the Body is raised up.
E-191 Vai jūs tam ticat? Vai jūs ticat, ka šīs lietas, ko es jums saku, ir patiesība? Vai ticat? Ja Kungs Jēzus man pateiks kaut ko, ko tu esi izdarījusi, kaut ko, ko tev nevajadzēja darīt, kaut ko, kas ar tevi nav kārtībā, lai kas tas arī nebūtu, finansiāli, sadzīviski, es nezinu; lai kas tas nebūtu, vai tu ticēsi man, vai ticēsi, ka es esmu Viņa kalps?
E-191 Do you believe that? Do you believe these things that I tell you is the truth? You do? If the Lord Jesus will tell me something that you've done, something that you ought not have done, something that's wrong with you, or whatever it might be, financial, domestic, I don't know; whatever it is, you'll believe me, will you, to be His servant?
E-192 Tu esi kristiete. Saproti, es runāju ar tevi vienkārši, lai atrastu tavu garu. Saproti, tieši šādi Viņš darīja to pie tās akas, Viņš teica: “Atnes man dzert.” Tu esi kristiete. Tu esi ticīga. Tā tas ir. Nevis kāda autostopiste, bet ticīga! Ļoti labi. Tava problēma, tava galvenā problēma ir tavā kaklā. Uz tava kakla aizmugures tev ir audzējs, un tas audzējs rada tev spiedienu. Tas bojā tavas acis un tā tālāk. Vai tā ir taisnība? Tas ir TĀ SAKA TAS KUNGS. Tā tas ir. Ja tu tam ticēsi, tas aizies. Lai Dievs tevi svētī. Tagad ej.
E-192 You are a Christian. See, I spoke to you just to find your spirit. See, that's the way He did it at the well; He said, "Bring Me a drink." You're a Christian. You are a believer. That's right. Not a hitchhiker; a believer! All right. Your trouble, your main trouble, is in your neck. On the back of your neck, you have a growth, and that growth is giving you pressure. It's ruining your eyes, and so forth. Is that right? That's THUS SAITH THE LORD. That's right. If you'll believe it, it'll leave. [The sister says, "That's true."—Ed.] God bless you. Go now.
E-193 Sveicināti, ser! Es tevi nepazīstu. Mēs viens otram esam svešinieki. Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Ja es varu atslābināties pietiekami, lai Svētais Gars varētu izmantot manas lūpas un manas acis, gluži kā...
E-193 How do you do, sir? I don't know you. We're strangers to one another. Jesus Christ is the same yester-… today, and forever. If I can relax myself, such enough that the Holy Spirit can use my lips and my eyes, just like…
E-194 Vai jūs kādreiz esat redzējuši sapni? Protams. Ir kāda daļa no tevis...tavām piecām maņām ir jābūt neaktīvām. Tev ir apziņa un zemapziņa. Tava pirmā apziņa ir šeit, bet tava zemapziņa ir, lūk, šeit. Tavām piecām maņām ir jābūt neaktīvām, lai dodos uz šejieni, lai sapņotu; bet, kad tu atgriezies, tas iespaido, lūk, šo tādā mērā, ka tu atceries, par ko tu sapņoji.
E-194 Did you ever dream a dream? Sure. There is some—some part of you, you have to be inactive in your five senses. You have—you have a conscious and a subconscious. Your first conscious is here, and your subconscious is over here. You have to be inactive in your five senses, to go over here to dream; but when you come back, it impresses this till you remember what you dreamed of.
E-195 Lūk, redzētāji, pravieši, viņu zemapziņa nav tur, tā ir tieši šeit. Tu neaizej no savām piecām maņām; tu stāvi, tu stāvi kājās, sapņodams. Un, ja tu teiktu sapņot... Ja es pateiktu: “Nosapņo man sapni,” tu nevarētu to izdarīt; tāpat arī es nevaru redzēt jums kādu vīziju. Ir vajadzīgs, lai to izdara Dievs. Bet man nav jāaizmieg, lai to redzētu, es stāvu šeit un redzu to. Tā ir Dieva dāvana. Ja es varu aizvākt no ceļa pirmo apziņu, tad Dievs izmantos to otru apziņu, ja Viņam būs kaut kas sakāms. Tas ir atkarīgs no Viņa.
E-195 Now, seers, prophets, their subconscious is not over there; it's right here. You don't get out of your five senses; you stand, you are standing, dreaming. And you would say dream… I'd say, "Dream me a dream." You couldn't do it. Neither can I see you a vision. It takes God to do that. But, I don't go to sleep to see it, I stand here and see it. That's a gift of God. If I can get the first conscious out of the way, God will use the other conscious if He has anything to say. That's up to Him.
E-196 Bet, ja es varu, ar Dieva palīdzību... Ja Jēzus stāvētu šeit šajā uzvalkā, ko Viņš man iedeva, ja tu būtu slims, Viņš nevarētu tevi dziedināt; nē, Viņš to jau izdarīja, kad Viņš nomira.
Un es nezinu, kāpēc tu esi šeit. Tu esi vienkārši cilvēks. Mēs esam aptuveni, apmēram viena vecuma, un mēs vienkārši stāvam šeit uz platformas, satiekamies pirmo reizi. Vai tu tici, ka Dievs var atklāt man tavas vēlmes vai to, ko tu esi darījis, vai tavus šķēršļus? Ja Viņš var pateikt tev to, kas ir bijis, Viņš var pateikt tev to, kas būs. Vai tu tam tici?
E-196 But if I be able by the help of God… If Jesus was standing here with this suit on that He gave me, if you're sick He could not heal you; no, He has already did that when He died. But I don't know what you're here for. You're just a man. We're around, close the same age, and we're just—just standing here on the platform, meeting for the first time. Do you believe God can reveal to me your desires, or what you've done, or your hindrances? If He can tell you what has been, He can tell you what will be. Do you believe that?
E-197 Es negribu aizņemt pārāk daudz laika, bet es esmu smagi sludinājis, un tev ir...laiks, nervozums, tev ir patiešām jāatslābinās; jo nav nekā, ko es varētu izdarīt, ja vien Viņš man to neparāda.
E-197 I don't want to take too much time, but I've preached hard and you've got to… time, nervous, you've got to really relax, because there is nothing I can do unless He shows me.
E-198 Jā, šeit tas ir, tā gaisma nonāk pār to vīru. Ļoti labi, ser. Nē, ser, tu neesi šeit sevis dēļ, tu esi šeit kāda cita dēļ, un tā ir meita. Un tā meita dzīvo Kalifornijā, un pirms kāda laika viņa iekļuva autoavārijā. Un tu gribi, lai es... Tu stāvi šeit, lai es palūgtu par viņu, jo viņu tas joprojām nomoka. Un paklausies, ļauj man tev kaut ko pateikt, tā autoavārija nebija Kalifornijā. Tas notika Dalasā, Teksasā, lūk, kur notika tā autoavārija. Vai pareizi? Ar viņu viss būs kārtībā. Neaizmirsti, es redzu, kā viņa iet. Ļoti labi, tici. Tagad ej un tici, brāli. Lai Dievs tevi svētī.
E-198 Yes, here It is, the Light coming over the man. All right, sir. No, sir, you're not here for yourself, you're here for somebody else, and that's a daughter. And that daughter lives in California, and she has had an automobile accident, sometime ago. And you're wanting me… You're standing, for me to pray for her, 'cause she is still afflicted by it. And, listen, let me tell you something, that automobile accident was not in California. It was in Dallas, Texas, where the automobile accident happened. Is that right? She is going to be well. Don't forget, I see her walk away. All right, believe. Go and believe now, brother. God bless you.
E-199 Sveicināti, kundze! Es tev esmu svešinieks. Mēs viens otru nepazīstam, mēs esam pilnīgi svešinieki. Vai tu tici, ka Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi? Vai tu Viņam tici? Un tā, ja Svētais Gars var man kaut ko par tevi pastāstīt, par ko tu zini, ka es to nezinu, tad tas liks tev noticēt, vai ne? Tu esi...tev ir sarežģījumi. Tev ir daudzas lietas, bet tā galvenā ir tā, ka tev drīzumā būs operācija audzēja dēļ, un tas audzējs ir tavā sānā. Tā tas ir. Tā tas ir. Tieši tāpēc tu esi šeit – lai palūgtu par to. Ja es varētu pateikt tev, kāds ir tavs vārds, vai tu ticētu, ka es esmu Viņa pravietis, jeb ticētu, ka viss būs labi? Holmana kundze, ej pa savu ceļu priecājoties. Saprotat? Lai Dievs tevi svētī. Tagad tici. Nešaubies.
E-199 How do you do, lady? I'm a stranger to you. We do not know one another. We're perfectly strangers. Do be-… you believe Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever? You believe Him? Now if the Holy Spirit can tell me something about you, that you know I know not, then that will make you believe, wouldn't it? You're… you have complications. You have many things, but, what your main thing is, you're about to face an operation on account of a tumor, and that tumor is in your side. That is right. That's right. That's what you're here to be prayed for. If I could tell you what your name is, would you believe me to be His prophet, or believe that it would be right? Miss Holman, go on your road, rejoicing. See? God bless you. Believe now. Don't doubt.
E-200 Sveicināti, kundze! Mēs viens otram esam svešinieki. Jūs esat jaunāka par mani, vienkārši sieviete un vīrietis.
E-200 How do you do, lady? Strangers to one another. You're younger than I, just a woman and a man.
E-201 Tikai mirklīti, visi esiet patiešām godbijīgi. Tā Kunga Gars aizgāja no šejienes.
E-201 Just a moment, everybody real reverent. Spirit of the Lord left here.
E-202 Šis vīrietis, kas sēž šeit, ar brillēm, tev ir garīga problēma tavā prātā; tu nezini, ko darīt. Tu esi pilnībā apjucis. Tici, un viss būs kārtībā. Tieši tā. Vai tu to darīsi? Ļoti labi.
Esiet godbijīgi.
E-202 This man sitting here, with glasses on, got a spiritual problem in your mind. You don't know what to do. You're all messed up. You believe, and you'll come out all right. Yes, sir. You'll do that? All right.
Be reverent now.
E-203 Lūk, šeit ir kāda kundze, viņa sēž tieši šeit, viņa skatās, viņas rokas ir saliktas šādi, viņa lūdzas. Viņai ir slima roka, par kuru viņa lūdzas. Ja tu ticēsi, jā, Dievs to dziedinās. Es tevi nepazīstu, tu nepazīsti mani, bet tu kaut kam pieskāries. Tu nepieskāries man, tu esi divdesmit pēdu attālumā no manis. Jēzus Kristus tevi dziedina. Tava ticība dara tevi veselu.
E-203 Here is a little lady, sitting right in here, she looking like this, with her hands, praying. She has got a bad hand that she is praying about. If you'll believe, yes, God will make it well. I don't know you, you don't know me, but you touched Something. You never touched me; you're twenty feet from me. Jesus Christ heals you. Your faith makes you whole.
E-204 Vai tad tas nav tas pats Jēzus, augstais Priesteris, kas spēj just līdzi mūsu vājībām! Vai tad jūs neticat, ka tas tā ir?
E-204 If that ain't this same Jesus, the High Priest, that can be touched by the feeling of our infirmities! Don't you believe that to be so? [Congregation says, "Amen."—Ed.]
E-205 Piedodiet man, man vienkārši ir jāseko tā, kā tas iet.
E-205 Excuse me, I just have to follow the way That goes.
E-206 Es jau kļūstu vājš, saprotiet, tikai vienu... Ziniet, mūsu Kungs, reiz kāda sieviete pieskārās Viņa drēbēm, un Viņš teica...
E-206 Getting weak now, you see, just one… You know, our Lord, a woman touched His garment one time and He said…
E-207 Atvainojiet, šī melnādainā kundze, kas sēž šeit, lūdzas; problēmas ar žultspūsli, augsts asinsspiediens. Tici kundze, tas tevi atstās. Āmen.
E-207 Pardon me, this colored lady sitting here, praying; gallbladder trouble, high blood pressure. Believe, lady, it'll leave you. Amen.
E-208 Es paskatījos, un šeit stāvēja kāda melnādaina kundze, saprotiet, viņas ticība uzreiz pievilka to. Āmen.
E-208 I looked, there was a colored lady standing here, see, her faith drew It right away. Amen.
E-209 Tā kundze uzreiz aiz viņas, ar astmu. Ja tu ticēsi, ka Dievs darīs tevi veselu no tās astmas, tad tu vari to saņemt, ja tu tam ticēsi.
E-209 That lady right behind her, with asthma. If you'll believe that God will make you well of that asthma, you can have it, also, if you'll believe it.
E-210 Tavā sirdī ir liela vēlēšanās, un tā ir likumīga vēlēšanās. Tu gribi bērniņu. Un iemesls, kāpēc tev tas nav iespējams, ir tas, ka tev ir sieviešu slimība. Un tā ir taisnība. [Māsa saka: “Tieši to es ierakstīju kartītē.”–Tulk.] Labi, vai tagad tu tici, ka tu...ka Dievs tev to dos? [“Jā. Pareizi.”] Ja Kungs Jēzus man pateiks, kas tu esi, vai tu ticēsi? [“Jā.”] Lambertas kundze. [“Pareizi.”] Tagad ej, tici tam. Vai tas liek tev ticēt?" [“Āmen.”] Lai viņa to saņem, Dievs, Jēzus Kristus Vārdā.
Ticiet!
E-210 You have a great desire in your heart, and that's a—a legitimate desire. You want a baby. And the reason you can't have it, you have a female trouble. And that's true. [The sister says, "That's what I put on the card."—Ed.] All right, do you believe now that you'll… that God will give it to you. ["Yes. That's right."] If the Lord Jesus will tell me who you are, will you believe? ["Yes."] Mrs. Lambert. ["That's right."] Now you go, believe it. Does that make you believe. ["Amen."] May she receive it, God, in the Name of Jesus Christ.
Have faith!
E-211 Ser, mēs viens otram esam sveši, bet Dievs pazīst mūs abus. Vai tu tici, ka Kungs Jēzus atklās man tavas problēmas? Tu tici. Tu neesi no šejienes, tu neesi no Arizonas. Tu esi no tāliem austrumiem, no Mičiganas. Tā tas ir. Pareizi. Tev ir augsts asinsspiediens, artēriju sacietēšana, slikta dzirde. Tas tevi ir atstājis. Brauc atpakaļ uz Mičiganu, Kungs Jēzus dara tevi veselu.
Ticiet Dievam!
E-211 Sir, we're strangers to one another, but God knows us both. Do you believe that the Lord Jesus will reveal to me your troubles? You do? You're not from here. You're not from Arizona. You're from a way, east, Michigan. That's right. Right. You have high blood pressure, hardening of the arteries, hard of hearing. It's left you. Go back to Michigan, the Lord Jesus make you well.
Have faith in God!
E-212 Tā kundze, kas sēž, lūk, tur, lūdzas par savu tēvu. Viņam ir parkinsona slimība. Un tas... Tagad es viņu redzu, un viņš ir aizēnots. Viņš ir ne tikai nāves ēnā, bet arī mūžīgās nāves ēnā, jo viņš nav glābts. Tā ir taisnība. Vai tu tici, ka Dievs viņu glābs un viņu dziedinās? Ja tev ir pietiekami daudz ticības, lai pieskartos Jēzum Kristum, mūsu augstajam Priesterim, tu noteikti vari to pieņemt.
E-212 The lady sitting out here, praying for her father. He has got Parkinson's disease. And the… I see him now, and he is shadowed. Not only is he shadowed to death, but to Eternal death, because he is not saved. That's true. Do you believe that God will save him and heal him? If you've got faith enough to touch Jesus Christ, our High Priest, surely you can accept that.
E-213 Un tā, vai tu varētu izdarīt man pakalpojumu? Uzliec savu roku sievietei, kas atrodas tev blakus. Viņa lūdzas par savu brāli. Jā. Tas brālis ir slims, un viņš ir arī alkoholiķis. Tā ir taisnība. Vienkārši tici, viņš pārstās dzert un izveseļosies.
“Ja tu vari ticēt, viss ir iespējams!”
E-213 Now will you do me a favor? Put your hand on that woman next to you. She is praying for her brother. Yeah. That brother is sick, and he is also an alcoholic. That is true. Just believe, he'll stop drinking and get well.
"If thou canst believe, all things are possible!"
E-214 Tā kundze, kas sēž šeit, lūdzas, tieši šeit manā priekšā, viņa ir noliekusi galvu. Es varu jums teikt, viņa lūdzas: “Kungs, ļauj, lai tā esmu es!” Šī kundze ir... Viņa lūdzas par kādu draugu, un tas draugs atrodas šeit slimnīcā, mirst no vēža; un arī par sevi. Viņa palaidīs to garām. Kellijas kundze, piecelies kājās un pieņem dziedināšanu Jēzus Kristus Vārdā. Es nekad savā dzīvē šo sievieti neesmu redzējis.
E-214 The lady sitting here, praying, right here in front of me, got her head down. I can tell you, she is praying, "Lord, let it be me." The lady is… She is praying for a friend, and that friend is in the hospital here, dying with cancer; and for herself, also. She is going to miss it. Mrs. Kelly, stand up to your feet and accept the healing, in the Name of Jesus Christ. I never seen the woman, in my life.
E-215 Vai tu tici, ka Dievs dziedina sirds slimības? Vai tu tici, ka Viņš dziedina tavējās? Ļoti labi, tad vienkārši dodies uz priekšu, sakot: “Paldies Tev, dārgais Dievs!”
E-215 Do you believe God heals heart trouble? Do you believe He heals yours? All right, then just move on, saying, "Thank You, Dear God."
E-216 No rīta tev ir grūti piecelties, jo tu esi ļoti stīvs tā artrīta dēļ. Rīt tas šādi vairs nebūs, ja tu vienkārši ticēsi tam un iesi uz priekšu. Tieši tā.
E-216 Hard for you to get up at morning, you're so stiff with that arthritis. It won't be that way tomorrow if you'll just believe it and go on. Yes, sir.
E-217 Ļoti labi, ser. Tev ir vajadzīga asiņu pārliešana no Golgātas, tas izārstē diabētu un visu pārējo. Vai tu tici, ka Viņš to dara? Ļoti labi, arī tavējais var tikt izārstēts, ja tu vienkārši ticēsi no visas sirds.
E-217 All right, sir. You need a blood transfusion from Calvary, it cures diabetes and everything. You believe that He does that? All right, yours can be cured, too, if you'll just believe with all your heart.
E-218 Nāciet šurp. Tu esi nervoza, tāds ir iemesls tavai problēmai. Tev ir kuņģa čūla. Vai tu tici, ka Dievs to dziedinās? [Māsa saka: “Jā, es ticu.”–Tulk.] Es gribu tev kaut ko parādīt. Es uz brītiņu noņemšu savu pulksteni. Nervozums, tas ir ļoti grūti, bet tu esi laba dvēsele. Atļauj man paņemt tavu roku. Es gribu paņemt tavu roku. Es gribu, lai tu paskaties uz manu roku. Tagad skaties, es uzlikšu tavu roku uz manējās. Tagad tu to redzi, redzi, kā tas tur kustas, kaut kas līdzīgs mazām vibrācijām? [“Jā, es redzu.”] Tā ir tā dzīvā čūla. Tagad skaties, noņem savu roku, tagad tā atkal paliek normāla. Tagad es uzlikšu tur savu roku, tur nekas nenotiek, vai ne? [“Nē.”] Bet es uzlikšu tur tavu roku, lūk, tas atkal ir tur. Redzi? [“Jā.”] Lūk, tur ir kaut kas simbolizējošs, ko tu vari faktiski redzēt ar savām acīm. Vai pareizi? [“Jā. Āmen.”] Pacel savu roku, lai sanākušie redzētu, ka tā ir taisnība.
E-218 Come here. You're nervous, that's what's caused your trouble. You got an ulcered stomach. Do you believe that God will heal it? [The sister say, "Yes, I do."—Ed.] I want to show you something. I'll take my watch off just a minute. Nervous, it's kind of hard, but you're a good soul. Let me have your hand. I want to take your hand. Want you to look at my hand. Now watch, going to lay your hand up on top of mine. Now you see it, see them things running across there, them little vibrations like? ["Yes, I do."] That's that live ulcer. Now watch, take your hand off, now it turns back normally. Now I'll lay my hand on there, it doesn't do that, does it? ["No."] But I'll put your hand on it, there it is again. See? ["Yes."] Now there is something symbolizing there, that you can actually see with your own eyes. Is that right? ["Yes. Amen."] Raise your hand up so the audience can see that's true.
E-219 Šeit, sanākušie var to redzēt. Uzliec savu roku šeit. Tagad noņem savu roku, kundze. Tagad atkal uzliec roku šeit. Tā ir dzīva čūla. Tie ir audi, kaut kas, kas apēd audus. To izraisa nervozitāte, tas izplatās. Tev ir arī sieviešu slimība. Labi.
E-219 Here, the audience can see it. Put your hand on here. Now take your hand off, lady. Now lay your hand back on there. It's a live ulcer. It's tissue, something eating up tissue. It's caused from nervousness, spreading. You have lady's trouble, too. All right.
E-220 Un tā, šeit, lūk, kad ir tas brīdis, kad tev ir jāuzņemas iniciatīva, vienkārši lai šī kundze zinātu.
E-220 Now, here, now this is when you have to take initiative, just so this lady will know.
E-221 Tagad es gribu, lai sanākušie tur savas galvas noliektas un lūdzas, jo tas iet no viena uz otru. Kad jums ir... Jēzus teica: “Manā Vārdā tie izdzīs ļaunos garus.” Tagad turiet galvas noliektas, ja negribat čūlu. Saprotat?
E-221 Now I want the audience to keep their heads down, and pray, 'cause it goes from one to another. When you have to… Jesus said, "In My Name they shall cast out devils." Now you keep your head bowed if you don't want an ulcer. See?
E-222 Un tā, es gribu, lai tu paskaties. Tev ir čūla, tagad pavēro manu roku un ievēro, ka es savu roku nekustinu.
E-222 Now here I want you to watch. You've got the ulcer, now you watch my hand and see that I don't move my hand.
E-223 Debesu Tēvs, lai Tava žēlsirdība un žēlastība ir uz šīs sievietes, lai viņu dziedinātu. Viņa vēro manu roku. Viņa vēro, Tēvs, lai redzētu, vai ir kādas izmaiņas. Un es zinu, ka viņas ticība, būdama nervoza...es lūdzu, Dievs, lai Tu viņai palīdzi. Jēzus vārdā, palīdzi viņai.
E-223 Heavenly Father, let Thy mercies and grace be upon the woman, to make her well. She is watching my hand. She is watching, Father, to see if there is any change. And I know that, her faith, being nervous, I pray, God, that You'll help her. In Jesus' Name, help her.
E-224 Un tā, kundze (es vēl neesmu atvēris savas acis), bet šī kundze zina, ka mana roka joprojām ir tāda pati kā agrāk. Vai tā ir taisnība, kundze? [Māsa atbild: “Jā, ser.”–Tulk.] Tagad paskatieties uz to ļoti uzmanīgi.
E-224 Now, the lady, I haven't opened my eyes yet, but the lady knows that my hand still remains just as it was. Isn't that right, lady? [Sister says, "Yes, sir."—Ed.] Now watch it real close now.
E-225 Lūk, tas netiek darīts, lai uztaisītu šovu. Tas tiek darīts, lai apliecinātu, ka Jēzus Kristus tur Savu Vārdu. Lūk, Viņš teica: “Manā Vārdā tie izdzīs ļaunos garus.”
E-225 So, this is not done to make a show. This is done to declare that Jesus keeps His Word. Now, He said, "In My Name they shall cast out devils."
E-226 Tagad es turēšu savu roku, cik vien iespējams nekustīgi. Un es gribu, lai tu ievēro, ka tas nav tāpēc, kā es turu savu roku. Redzi, tas ir tur visu laiku. Vai redzi, kā tā piepampst? [Māsa saka: “Jā.”–Tulk.] Ar katru reizi ir aizvien sliktāk. [“Jā.”] Jo es to turu. Visa mana roka ir nejūtīga līdz pat elkonim. Tagad vienkārši pavēro to, tikai uz brītiņu.
E-226 Now I'm and going to hold my hand just as steady. And I want you to notice, it's not the way I hold my hand. See, it's there all the time. See how it's swelling up? [The sister says, "Yes."—Ed.] Getting worse all the time ["Yes."] 'cause I'm holding. My whole hand is numb, to my elbow. Now you just watch it just a moment.
E-227 Kungs Jēzu, tas nav izrādīšanās dēļ (mums tā nevajag darīt), bet lai piepildītos Tavs Vārds. Tu nekad nedziedināji cilvēkus tikai tāpēc, lai parādītu, ka Tu esi Dievs, bet tā bija Tava Vārda piepildīšana. Un tas ir tas veids, kā es...kāpēc es daru to šovakar, Tēvs, mana ticība tic, ka šī labā sieviete var tikt dziedināta no šī dēmona.
E-227 Lord Jesus, not for a show (we're not to do that), but that Your Word might be fulfilled. You never healed the people just because to show You were God, but it was fulfilling the Word. And that's the way I… why I do this tonight, Father, is my faith to believe that this good woman can be healed of this demon.
E-228 Sātan, es apsaucu tevi Jēzus Kristus Vārdā, kurš triumfēja pār visām slimībām, un tās ir zem Viņa kājām. Un kā Viņa kalps es uzņemos iniciatīvu. Jēzus Vārdā, atstāj šo sievieti, izej no viņas.
E-228 Satan, I charge you, in the Name of Jesus Christ, Who triumphed over all sickness, and it's under His feet. And as His servant, I take the initiative. In Jesus' Name, leave the woman, come out of her.
E-229 Lūk, es neesmu pakustinājis savu roku. Šī kundze ir mana lieciniece. Kaut kas notika ar manu roku, vai ne? [Māsa saka: “Jā, ser.”–Tulk.] Ja tā ir taisnība, saki: “Āmen.” [“Jā. Āmen.”] Tas ir prom, vai ne? [“Jā. Āmen. Tas prom.”] Tu esi dziedināta. Lūk, te nu viņa ir. Tagad paskaties šurp. Es uzlieku savu roku, tagad tu uzliec savu roku, nekas nemainās. [“Jā. Āmen.”] Tu esi dziedināta. Ej, ej un paēd savas vakariņas, Jēzus Kristus dara tevi veselu.
“Manā Vārdā viņi izdzīs ļaunos garus!” Jā.
E-229 Now I have not moved my hand. The lady bear me record. Something happened to my hand, wasn't it? [The sister says, "Yes, sir."—Ed.] If that's right, say, "Amen." ["Yes. Amen."] It's gone, isn't it? ["Yes. Amen. It's gone."] You are healed. ["Hallelujah!"] Now there she is. ["Thank You, Jesus!"] Now look here. I put my hand on, now put your hand on, just the same. ["Yes. Amen."] You're healed. ["Yes. Amen. Hallelujah!"] Go on, go eat your supper, Jesus Christ makes you well.
"In My Name they shall cast out devils!" Yes.
E-230 Vai tu tici, māsa? Vai tu tici? Vai tu tici, ka Dievs var aizvākt no tevis to astmatisko stāvokli un padarīt tevi veselu? Labi, ej savu ceļu, saki: “Paldies Tev, Kungs Jēzu. Es ticu Tev no visas sirds.”
E-230 Do you believe, sister? Do you believe? Do you believe that God can take that asthmatic condition away from you and make you well? All right, go on your road, say, "Thank You, Lord Jesus. I believe You, with all my heart."
E-231 Sveicināti, ser! Tevi apgrūtina sirds, tāda kā blokāde, ko ir izraisījis nervozums; sitiens, divi sitieni, viens uz...divi no vienas puses un viens no otras. Ļoti labi, ser, tagad tas beidzas. Ej. Tava ticība dara tevi veselu, ser. Ej, ticot no visas sirds. Labi.
E-231 How do you do, sir? Heart has been bothering you, kind of a blockage caused from nervous; pounds, double pound, one on… two on one side, and one on the other. All right, sir, it stops now. Go on. Your faith makes you whole, sir. Go, believing with all your heart. All right.
E-232 Vēl viens slims kuņģis. Vai tu tici, ka Jēzus dara tevi veselu? Vienkārši ej, saki: “Paldies Tev, Kungs Jēzu!” Tici tam. Ja Viņš var pateikt tev, kas tu esi, Viņš, protams, var tevi dziedināt.
E-232 Another stomach, bad. Do you believe that Jesus makes you well? Just go, say, "Thank You, Lord Jesus." Believe it. If He can tell you what you are, surely He can heal you.
E-233 Kā būtu, ja es neteiktu tev ne vārda, vienkārši uzliktu tev rokas; vai tu ticētu, ka esi dziedināts, sēžot tajā krēslā? Vai tu ticētu? Ej pa savu ceļu, saki: “Paldies Tev, Kungs!” Tas ir tas, kam tu tici.
E-233 What if I didn't say one word to you, just laid hands on you, would you believe that you got healed, sitting there in the chair? Would you? Go on your road, say, "Thank You, Lord." It's what you believe.
E-234 Nāc. Vai tu tici, ka Dievs dziedināja to muguras problēmu, kad tu sēdēji tur? Labi, tu vari doties, sacīt: “Paldies Tev, Kungs!” Tici no visas sirds. Dodies uz priekšu un tici.
E-234 Come. Do you believe that God healed that back trouble, sitting there then? All right, you can go on, say, "Thank You, Lord." Believe with all your heart. Go on and believe.
E-235 Ser, ja Dievs tevi nedziedinās, kādu dienu tu kļūsi kropls, lūk, šāds, staigāsi ar spieķīti tā artrīta dēļ. Kāpēc gan nepieņemt Viņu tieši tagad? Vai tu tici tam? Ej savu ceļu un saki: “Paldies Tev, Kungs!” Un uzmin uz tā, un turpini iet pa savu ceļu priecājoties.
E-235 Sir, if God don't heal you, one day you're going to be crippled up, like this, with a stick, walking along with that arthritis. Why not accept Him right now? Do you believe it? Go on your road, and say, "Thank You, Lord." And stomp the thing, and go right on your road, rejoicing.
E-236 Jēzus dziedina tavu muguru un dara tevi veselu. Vai tu tam tici? Ļoti labi, ej pa savu ceļu, sakot: “Paldies Tev, dārgais Dievs.”
E-236 Jesus heals your back and make you well. Do you believe that? All right, go right on your road, saying, "Thank You, Dear God."
E-237 Nāc šurp, kundze. Nu, no kā tu baidies? Tu baidies tāpēc, ka tev ir menopauzes laiks. Tu zini, ko es gribu pateikt, sievietes pārmaiņas. Un viss pārējais, vēlu vakarā tu kļūsti nogurusi. Tu nespēj izdarīt savu darbu, tu tik ļoti nogursti. Vai tā ir taisnība? [Māsa saka: “Tā ir taisnība.”–Tulk.] Labi. Tagad viss ir kārtībā. Ej, tava ticība dara tevi veselu.
E-237 Come here, lady. Now what's you scared of? The reason you're afraid, it's menopause time for you. You know what I mean, a lady's change. And everything, of an evening late, you get weary. You can't do your work, you get so tired. Isn't that right? [The sister says, "That's true."—Ed.] All right. It's all right now. Go on, your faith makes you well.
E-238 Vēl viens; nervozums, bet tu visu mūžu esi bijis nervozs, esi bijis mazliet nervozs, kad tu biji jaunāks. Tu nedaudz nervozi staigāji apkārt. Bet šķiet, ka tagad tevi kaut kas ir pārņēmis. Tu visu laiku esi nomākts. Vai pareizi? Tā vairs nebūs, ja tagad tu noticēsi man kā Dieva pravietim. Ej un tici.
E-238 Another, nervous, but you've been nervous all your life, been a little nervous when you was younger. You was a little fritzy going around. But now look like something's just got a hold of you. You're oppressed all of the time. Isn't that right? It won't be no more, if you'll believe me right now as God's prophet. Go and believe.
E-239 Cik daudzi tur tic no visas sirds? Uzlieciet savas rokas viens otram. Jēzus Kristus no Nācaretes Vārdā es pieprasu visiem šeit klātesošajiem vīriešiem un sievietēm uzlikt savas rokas vienam uz otra.
E-239 How many out there believe with all your heart? Put your hands over on one another. In the Name of Jesus Christ of Nazareth, I charge every man and woman here to lay your hands on one another.
E-240 Ja Dieva Vārds, daļa no tā, ir pareiza, tas viss ir pareizs. Jēzus Kristus teica: “Manā Vārdā viņi izdzīs ļaunos garus.” “Dieva Vārds ir sirds domu un nodomu atpazinējs.”
E-240 If God's Word, part of It's right, all of It's right. Jesus Christ said, "In—in My Name they shall cast out devils." "The Word of God is a Discerner of the thoughts and intents of the heart."
E-241 Jēzus teica: “Ja viņi uzliks rokas slimajiem, tie izveseļosies.” Ikviens ticīgais, kas ir šeit, sakiet uz to: “Āmen.” [Sanāksme saka: “Āmen.”–Tulk.] Tādā gadījumā, jūs esat ticīgi; lūdzieties par to, kam ir jūsu... Lūdziet par tiem, kuru rokas ir uzliktas jums, jo viņi lūdzas par jums. Lūgsimies kopā un sakausim ienaidnieku, un lai katrs šeit klātesošais slimnieks tiek dziedināts Jēzus Kristus klātbūtnē.
E-241 Jesus said, "If they lay their hands on the sick, they shall recover." Every believer in here, say "amen" to that. [Congregation says, "Amen."—Ed.] Then, you are believers, you pray for the one that's got your… You pray for the one that's got their hands on you, for they are praying for you. Let's pray together and defeat the enemy, and let every sick person in here be healed, in the Presence of Jesus Christ.
E-242 Visuvarenais Dievs, dzīvības Autor, ikvienas labas dāvanas Devēj, sūti Savu svētību pār šiem cilvēkiem.
E-242 Almighty God, Author of Life, Giver of all good gifts, send Thy blessings upon this people.
E-243 Sātan, tu esi zaudējis šo cīņu. Jēzus Kristus ir šeit. Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Kristieši ir uzlikuši viens otram savas rokas. Viņi lūdz ticības lūgšanu.
E-243 Satan, you've lost the battle. Jesus Christ is here. He is the same yesterday, today, and forever. Christians have their hands on one another. They are praying the prayer of faith.
E-244 Tu teici: “Šīs zīmes ies līdzi tiem, kuri tic.” Ikviens no viņiem teica: “Āmen,” viņi tic. Viņi uzsvēra Tavas sirds vēlēšanos, kad Tu teici: “Šīs zīmes ies līdzi tiem, kuri tic.” Viņi ir uzlikuši savas rokas viens otram.
E-244 You said, "These signs shall follow them that believe." Each one of them said, "Amen," they believe. They punctuated the desire of Your heart, when You said, "These signs shall follow them that believe." They lay their hands on one another.
E-245 Tu esi uzvarēts, sātan. Izej no viņiem, Jēzus Kristus Vārdā. Atstāj šo vietu un atstāj šo ēku, Jēzus Kristus Vārdā.
E-245 You are defeated, Satan. Come out of them, in the Name of Jesus Christ. Leave this place and leave this building, in Jesus Christ's Name.
E-246 Ikviens vīrietis vai sieviete, kas tic, ka ticīgais ir uzlicis viņiem savas rokas, ka ir palūgta ticības lūgšana, un tu esi gatavs atstāt savu slimību, atstāt savas domas par to un pieņemt Dieva Vārdu, lai tas ienāk tavā sirdī – piecelies kājās un pieņem savu dziedināšanu, Jēzus Kristus Vārdā. Āmen un āmen! Tagad paceliet savas rokas un slavējiet Viņu, jo viss ir beidzies.
E-246 Every man and woman that believes that a believer has his hands on you, the prayer of faith is prayed, and you are ready to forsake your sickness, forsake your thoughts about it, and accept the Word of God to go in your heart, stand up on your feet and accept your healing, in the Name of Jesus Christ. Amen and amen! Raise up your hands now and give Him praise, for it's all over.

Наверх

Up