Ieslēdziet Gaismu

Turn On The Light
Datums: 64-0125 | Ilgums: 1 stunda 1 minūte | Tulkojums: Rīga
Fīniksa, Arizonas štats, ASV
E-1 Labi, tas ir tas, kas... [Kāds brālis saka: “Šis ir tavs mikrofons.”-Tulk.] Vai šis ir galvenais? Paldies, ser. [“Šis te darbojas.”] Tieši tā. Labi. Es saprotu, ka viņiem tur aizmugurē bija dzirdama neliela atbalss un tāpēc... Labrīt, draugi. Vai tur aizmugurē jūs mani labi dzirdat? [Sanāksme saka: “Jā.”] Tas beidzās. Pateicos.
E-1 All right. Is this the... [A brother says, "This is your microphone."--Ed.] This is the main one? Thank you, sir. ["This is the live microphone."] Yes, sir. All right. I see they was getting a little rebound back there, and so... Morning, friends. Can you hear me all right back there? [Congregation says, "Yes."] That stopped it. Thank you.
E-2 Es šajā rītā patiešām esmu priviliģēts cilvēks, ka varu iznākt šeit pie šīs platformas pēc tik iespaidīgām liecībām, kas tika stāstītas; pacensties pielikt vēl nedaudz tam, ko viņi izstāstīja, lai tas atnestu jums svētības, par ko mēs priecājamies šajā rītā. Lūk, es ievēroju, ka dažas no tām bija ļoti...
E-2 I am certainly a privileged person, this morning, to come here at this platform, after such noble testimonies has been given; to try to--to place just a little more with what they have said, to bring blessings to us as we've enjoyed this morning. Now, I noticed some of them were very...
E-3 [Audio sistēma rada troksni. Kāds brālis saka: “Man šķiet, ka mums būs tas jāliek pa vidu, brāli Branham.”–Tulk.] Labi, ser. Vai tā ir labāk?
E-3 [The amplification system rebounds a sound. A brother says, "I think we're going to have to put it, this, in the middle, Brother Branham."--Ed.] All right, sir. Is that better?
E-4 Daži no šiem te cilvēkiem, kā viņi runāja, un teju vai katrs... Nu, katram no viņiem šeit bija spilgta, lieliska liecība. Es to augsti vērtēju, tādas brīnišķīgas liecības Tam Kungam!
Tagad pievērsīsimies Vārdam.
E-4 With some of the man here, how they have spoke, and most every one... Well, everyone up here had a real bright, brilliant testimony. How I appreciate that, that fine testimony for the Lord!
Now we're going to approach the Word.
E-5 Un es, šonedēļ es esmu savā sirdī nolēmis neturēt cilvēkus tās divas vai trīs stundas sēdēt, klausīties manī. Es jums pateikšu, kāpēc es tā rīkojos, draugi. Man nav izglītības, un es varu runāt tikai caur iedvesmu. Lūk, cilvēks, kam ir izglītība, kad... arī viņš ir iedvesmots, bet viņš ir spējīgs izskaidrot to, par ko viņš runā, pateicoties izglītībai, piemeklēt īstos vārdus, lai cilvēki saprastu, par ko viņš runā. Tā kā man nav izglītības, man ir jāņem simboli no dabas un jāizsaka tas caur iedvesmu, kas man ir. Un reizēm cilvēkiem ir patiešām grūti saprast. Bija laiks, kad tas mani ļoti uztrauca, līdz es ieraudzīju Bībelē, ka tieši tā rīkojās Dievs, ar tādām pat metodēm.
E-5 And I, this week, I have purposed in my heart not to keep people these two or three hours, setting, listening to me. I tell you why I--I do that, friends. I'm uneducated, and I only can speak by inspiration. Now, a man that's got an education, when he is inspired, too; but he can explain what he's talking about, by his education, draw out words that will let the people know what he's talking about. Without an education, I have to take symbols of nature and express through the inspiration that I have. And that makes it pretty hard, sometimes, for the people to really to understand. We find that I was very disturbed about it until I found in the Bible that God did the same manner, same ways.
E-6 Mēs redzam, kā Jānis Kristītājs, mums nav nekādu pierakstu par viņa izglītību, bet tad, kad viņš iznāk no tuksneša, viņš sāk runāt savai sanāksmei, tā laika draudzei. Un mēs redzam, kā viņš izteicās. Viņš sacīja: “Jūs esat čūsku dzimums.” Redziet, tas bija tas, pie kā viņš bija pieradis, daba un tuksnesis; citiem vārdiem sakot, kaut kas tāds slidens un glums, un mānīgs. Lūk, kāds varbūt būtu piemeklējis kādus citus vārdus, būtu pateicis “blēži” vai izmantotu kādu citu vārdu, lai to izteiktu. Taču Jānis lietoja vārdu “čūska”. Es domāju, ka visi saprata, par ko viņš runāja.
E-6 We notice, like John the Baptist, when we don't have any record of his education, and then, when he--when he come out of the wilderness, he begin to speak to the--the... his congregation, church of that day. And we notice how he expressed it. He said, "You generation of snakes." See, that's what he was used to, nature and the wilderness; other words, something that's slippery and slimy, and deceiving. Now, some other man might have been able to have brought down some word that would have said "impostors" or some word he could have used to express that. But John used the word "snake." I think everybody understood what he talked about. [Matthew 3:7], [Luke 3:7]
E-7 Lūk, vēl viņš sacīja: “Nedomājiet sacīt pie sevis: 'Mēs piederam pie tiem, bet mēs piederam pie šitiem,' jo es jums saku, ka Dievs var no šiem te akmeņiem,” redziet, redziet, nevis no kaut kādiem tur vareniem. “Dievs var no šiem akmeņiem.” Viņš izteica to caur dabu.
E-7 So then he said, "Don't begin to think to say within yourselves, that, "we belong to this and we belong to that," cause I tell you, God is able of these rocks here," see, see, not some other great some. "God is able of these stones." He expressed it in nature [Luke 3:8]
E-8 Un vēl: “Cirvis ir pielikts pie koka saknes.” Kāds labi izglītots brālis ar tādu pašu iedvesmu varbūt pateiktu: “Viņš iznīcinās.” Bet viņš sacīja: “Cirvis ir pie koka saknes.” Tas tiek iznīcināts, tā vai citādi, saprotiet, tāpēc viņš zināja, kas tas bija. Viņš vienkārši lietoja šos izteicienus, jo, iespējams, viņš vispār nebija gājis nekādā skolā.
Uz brītiņu nolieksim mūsu galvas.
E-8 And, also, "The ax is laid to the root of the tree." Some good educated brother, with that same inspiration, might have said, "He will annihilate." He said, "The ax is at the root of the tree." That annihilates it, anyhow, see, so he--he knew that it was. He just had those expressions, for perhaps he never had any schooling.
Let us bow our heads just a moment. [Luke 3:9]
E-9 Man šeit ir lūgumi aizlūgt. Tieši tā ir mana kalpošana – lūgties par slimajiem. Man šeit ir daži lūgumi, daži ļoti īpaši lūgumi. Un es zinu, ka šorīt šeit to ir daudz. Un varbūt šorīt tur ir kāds, kas vēlētos, lai viņš tiek pieminēts? Nu, ja jūs vienkārši pacelsiet rokas pretim Dievam: “Es...” Tagad vienkārši domājiet par saviem lūgumiem, kad mēs lūgsim.
E-9 I have requests here for prayer. Which, that is my ministry, praying for the sick. I've got some requests in here, some very outstanding requests. And I know there is many in here. And if there is some, this morning, that would like to be remembered? Well, if you'll just raise up your hands to God, say, "I..." Now just hold your requests while we pray.
E-10 Mūsu Debesu Tēvs, mēs tagad tuvojamies Tavam Svētumam caur Tava svētā Bērna, Kunga Jēzus Vārdu, lai pienestu šos lūgumus, no ikviena šī cilvēka, kas uzrakstīja tos, kurus es šeit turu savā rokā. Jo īpaši par tā brāļa jauno, skaisto meitu, kas tika saraustīta tajā nelaimes gadījumā. Es lūdzu par to bērnu, Kungs. Un es lūdzu par visiem pārējiem lūgumiem. Un par tiem, kas šobrīd nav zināmi mums, bet tikai tam, kas ir pacēlis roku; bet Tu esi bezgalīgais Dievs, un Tu zini katru vadmotīvu un visus mūsu lūgumus. Mēs lūdzam, lai Tu atbildi. Jo Tu esi to apsolījis, mēs tam ticam.
E-10 Our Heavenly Father, we are now approaching Thy Holiness, through the Name of Thy Holy Child, the Lord Jesus, to ask this petition, of each of the people that's wrote out their requests, that I have it here in my hand. Especially this brother's young, beautiful daughter that's been torn up in that accident. I pray for that child, Lord. And I pray for all the other requests. And the ones that's secretly to us now, only to the one that raised their hand; but Thou art the infinite God, and You know every motive and all of our requests. We pray that You'll answer. Because You've promised it, we believe it.
E-11 Un tagad mēs lūdzam, lai Tu paņem šos nedaudzos vārdus, kurus mēs izlasīsim, un iedvesmo tos mums, Kungs, jo mēs gaidām uz Tevi. Lai Svētais Gars pienāk cieši klāt ikvienam un atklāj mums Vārda skaidrojumu. Jo mēs lūdzam to Jēzus Vārdā. Āmen.
E-11 And we ask now that You'll take these few words that we shall read, and inspire them to us, Lord, as we wait upon Thee. May the Holy Spirit draw nigh unto each one, and reveal to us the interpretation of the Word. For we ask it in Jesus' Name. Amen.
E-12 [Kāds brālis saka par mikrofonu: “Brāli Branham, vai mēs varētu pārbaudīt un paskatīties, vai tas strādās.”–Tulk.] Protams, brāli, lūdzu. Viss kārtībā. Kamēr es atšķiru lappuses, man ir...
E-12 [About the microphone, a brother says, "Brother Branham, could we make a test and see if it would work?"--Ed.] Yes, sir, brother, just help yourself. That's all right. While I'm turning now, I have a...
E-13 Bija laiks, kad es varēju atcerēties savas Rakstu vietas un pārējo bez pierakstīšanas, taču kopš man palika divdesmit pieci, tas vairs tik labi nesanāk. Es to atceros caur pierakstīšanu. Tagad mēs...
E-13 Used to be I could remember my Scriptures and things, without having a--a note, but since I've passed twenty-five, that don't work so good. I have to remember it by writing it out. Now were going...
E-14 Vai tā ir labāk? Vai jūs dzirdat mani labāk? Nē. Tur aizmugurē viņi krata galvas. Varbūt... [Brālis saka: “Tev ir jāstāv tam tieši pretī.”–Tulk.”] Ir jāstāv... [“Tieši pretī.”] Labi. Un, kad tas ir šādi, vai jūs to dzirdat? Kā būs šādi, vai labāk? Labi. Tā ir labi.
E-14 Is that better? Can you hear that better? No. In the back, they're shaking their heads, Maybe... [A brother says, "You have to stand right in front of it."--Ed.] Have to stand... ["Right in front."] Right. And how would this be like this, can you hear that? How about that, that better? Fine. That's good.
E-15 Tagad es gribu pievērst jūsu uzmanību Jesajas 42:1-7 un arī Mateja 4:15-16.
Redzi, tas ir Mans kalps, ko Es neatlaižu; Mans izredzētais, pie viņa Manai dvēselei ir labpatika. Es liku Savu Garu uz viņu, lai viņš nes pagāniem taisnību.
Viņš nebrēks un netrokšņos, un viņa balsi nedzirdēs uz ielas.
Ielūzušu niedri viņš nenolauzīs...kvēlojošu degli viņš neizdzēsīs; uzticīgi viņš darīs zināmu tiesu pēc patiesības.
Viņš nepagurs un nekritīs, kamēr viņš nenodibinās taisnību virs zemes. Jūras salas gaidīs uz viņa likumiem.
Tā saka...Tas Kungs, kas radījis debesis un tās izplājis, kas cēlis zemi ar visiem tās augļiem, kas iedvesis dvašu cilvēkiem, kuri tur dzīvo, un garu tiem, kas tur mīt visās vietās.
"Es, Tas Kungs, tevi aicināju taisnībā un turēšu tevi pie rokas...pasargāšu un tevi ieceļu par derību tautai un par gaismu pagāniem,
lai atvērtu acis akliem, atsvabinātu apcietinātos no cietuma, tos, kas sēd tumsībā.
E-15 Now I wish to call your attention to--to Isaiah 42:1-7, and also to Matthew 4:15-16.
Behold my servant, whom I uphold; mine elect, in whom my soul delighteth;
I have put my spirit upon him: he shall bring forth judgment to the Gentiles.
He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street.
A bruised reed shall he not break,... smoking flax shall he not quench: he shall bring forth judgment unto truth.
He shall not fail nor be discouraged, till he have set judgment unto the earth: and the isles shall wait for his law.
Thus saith... the LORD, he that created the heavens, and stretched them out;
he that spread forth the earth, and that which cometh out of it;
he that giveth bread unto the people upon it, and spirit to them that walk therein:
I the LORD have called thee in righteousness, and will hold thine hand,...
will keep thee, and give thee for a covenant of the people, for a light of the Gentiles;
To open... blind eyes, to bring out... prisoners from the prisons, and them that sit in darkness out of... prison house. [Isaiah 42:1-7]
E-16 Un tagad Mateja Evaņģēlijs 4. nodaļa, sākot no 12. panta, mēs to izlasīsim.
Jēzus, dzirdēdams, ka Jānis ir iemests cietumā, atgriezās Galilejā.
...atstādams Nacareti un aizgāja dzīvot Kapernaumā, piejūras pilsētā, Zebulona un Naftaļa robežās,
lai piepildītos pravieša Jesajas vārds, kas saka:
Zebulona zeme un Naftaļa zeme, piejūras ceļš, Aizjordāna, citu tautu Galileja,
ļaudis, kas sēdēja tumsībā, redz lielu gaismu, un tiem, kas sēdēja nāves zemē un ēnā, gaisma uzlēkusi.
No tā laika Jēzus iesāka sludināt, sacīdams: "Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība tuvu klāt pienākusi."
E-16 And now in Saint Matthew 4, beginning with the 12th verse, we read this.
Now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed into Galilee;
... leaving Nazareth, he come and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast, of the borders of Zabulon and Nephthalim:
That is might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying,
The land of Zabulon, and the land of Nephthalim, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles;
The people which sat in darkness saw great light; and to them that sat in the regions of the shadows of death light is sprung up.
From that time Jesus began to preach,... say, Repent: for the kingdom of heaven is at hand. [Matthew 4:12-17]
E-17 Lai Tas Kungs svētī savu Vārdu! Un tā, mana šī rīta tēma ir: Ieslēdziet Gaismu. Un cik ātri vien varēšu, lai jūs būtu brīvi tam nākamajam pasākumam, kas būs pēc aptuveni 45 minūtēm.
E-17 The Lord bless His Word! Now my subject this morning is: Turn On The Light. And just as quick as I can, so you can be out for this next appointment now, which will be in about forty-five minutes.
E-18 Jūs pazīstat misteru Makanalliju, man šķiet, ka viņš atrodas šeit. Es redzēju viņa automašīnu uz ielas. Pirms kāda laika, kad mēs sēdējām...tas bija viens no maniem pirmajiem braucieniem šurp uz Arizonu, lai dotos medībās. Mēs sēdējām tur netālu no Aizsprieduma kalna. Es jau sen biju par to dzirdējis un biju dzirdējis daudzas leģendas par to Aizspriedumu kalnu. Es atceros pirmo reizi, kad es to meklēju; tas bija pirms rītausmas, un austrumu pusē no manis bija redzamas lielas, spocīgas ēnas, tas bija pazīstams kā Aizspriedums. Es biju dzirdējis par indiāņiem, kā viņi negāja tam tuvumā, kā viņi baidījās, kā spāņi bija darījuši viņiem pāri agrīnajā laikā, kad viņi dzinās pēc zelta. Viņi apgalvoja, ka tajā dzīvoja ļaunie gari. Tas viss uzjundīja manu ziņkārību. Bet sākumā man bija tikai lukturītis, lai redzētu to Aizsprieduma kalnu.
E-18 You know, Mr. Mc Anally, I think he is present. I seen his truck outside. Sometime ago, we were setting, one of my first trips here to Arizona, to go hunting. We were setting out here near the superstitious mountain. I had heard of it for a long time, and heard many of the legends that had been told about the Superstition. I remember looking for it, the first time; it was before day, and a great ghosty shadow hung at the east of me, which was known as the Superstition. I had heard about the Indians, how they wouldn't go near it, how they were afraid, how the Spanish had mistreated them in the early days when they was hunting gold. They claimed that evil spirits lived in it. All this stirred my curiosity. But I only had a flashlight, to see the Superstition, first.
E-19 Un tad es vēroju, līdz pēc kāda laika tumsu sāka izstumt saules majestātiskums. Un, kad tas notika, tas atdalīja tumsu no gaismas, un lika tumsai atkāpties. Galu galā tā pacēlās līdz saviem augstumiem, daudz augstāk par kalnu virsotnēm, tad kļuva redzams, kas īsti bija tas Aizspriedums. Tā izgaismoja un parādīja, kas tas bija. Un visi spoki un bailes, kas man bija par to Aizspriedumu, kad uz tā uzspīdēja saule savā spēkā, tas viss izgaisa.
E-19 And then I watched until, after a while, the majesty of the sun begin to move upon the darkness. And when it did, it separated the darkness from the light, and pressed the darkness back. Finally, she raised to her highness, up over the top of the mountain, and it showed Superstition just what it was. It lit up and showed what it was. And all the spooks and fears that I had of the Superstition, when the sun was shining in its power upon it, all fled away.
E-20 Saule ir visas šīs zemes gaismas ķēniņš, runājot par dabiskajām gaismām. Nav nozīmes, cik daudz mums ir mākslīgās gaismas un cik daudz varenus elektriskos starus mēs varam izstrādāt; kad uzlec šī saule, viss pārējais izblāv.
E-20 The sun is the king of all lights on this earth, in the natural lights. No matter how much artificial light that we can have, and how many great electric rays we can produce; when that sun rises, all the rest of them dim out. [Genesis 1:4-5]
E-21 Tieši tas pats ir ar Dieva Vārdu. Kad uzaust Dieva Vārds, tad visi aizspriedumi, konfesionālais fanātisms un pārējais izgaist, un tas pilnīgi precīzi parāda, kas ir kas. Sākumā Dievs sacīja: “Lai top gaisma.” Gaisma atnāk tikai caur...patiesā Gaisma, ķēniņš Gaisma, atnāk caur Dieva Vārdu. Sākumā Dievs atdalīja gaismu no tumsas. Un Dieva Vārds, kas ir izpaudies, vienmēr atdala Gaismu no tumsas.
E-21 That's the same thing it is with the Word of God. When the Word of God rises, all superstitions, denominational fanaticisms and things, spread away, and it shows it just exactly what it is. God, in the beginning, said, "Let there be light." The Light only comes, the true Light, the king Light, comes by the Word of God. God separated the light from the darkness, in the beginning. And the Word of God, made manifest, always separates the Light from the darkness. [Genesis 1:3]
E-22 Var parādīties cilvēki ar to, šito vai vēl kaut ko; var parādīties “ismi” – komunisms, fašisms un visādi citādi “ismi”; var parādīties aizspriedumi, kulti, lai kas tur arī nebūtu. Taču, kad uzaust tas Ķēniņš Gaisma no Bībeles, tad visi aizspriedumi un pārējais... Taču, redziet, mēs zinām, ka tas tur ir; taču, kad Tas ir pierādīts, apstiprina Savu Gaismu, tad mums vairs nav nekādu tiesību strīdēties ar To, jo Tas aizsedz visu pārējo gaismu. Jēzus sacīja: “Lai jebkura cilvēka vārdi ir meli, bet Mani ir Patiesība.” Viņa Vārds ir augstāk par visiem cilvēciskajiem vārdiem, augstāk par visu, lai kas tas nebūtu. Viņa Vārds ir Gaisma.
E-22 People can rise up with this, that, or the other; isms can rise, communism, facism, and all other isms can rise; superstitions, cults, whatever it might be, might rise. But when that king Light of the Bible raises up, all superstitions and things... But, you see, we know it's there, but until It's a vindicated, proves Its Light; then we have no right to argue against That, because It shuts all other light out. Jesus said, "Let every man's word be a lie, and Mine be the Truth." His Word is superior over all man's words, over all, anything. His Word is Light. [Romans 3:4]
E-23 Un mēs zinām, ka sākumā droši vien bija miglains, drūms un tumšs, kad pasaule griezās uz riņķi un kad Dievs zināja, ka Viņam ir vajadzīga gaisma. Lūk, Viņa sēkla jau atradās zemē, jo Viņš bija to tur iesējis. Tagad Viņam bija vajadzīga gaisma, lai tā sēkla izaugtu, lai atdzīvinātu to sēklu, jo sēkla jau atradās tur.
E-23 And we know that in the beginning it must have been foggy and dismal and dark, as the world was turning, and when God knowed that He had a need of light. Now, His seed was already in the earth, because He had planted it there. Now He needed light to bring forth that seed, to make that seed live, because the seed was already there. [Genesis 1:4-5]
E-24 Tieši tāpat kā katrā periodā Dievs mums jau ir iepriekš pateicis, kas notiks. Vienīgais, kas Viņam ir vajadzīgs, ir Dieva Gaismas parādīšanās uz to Rakstu daļu, lai tas atdzīvotos tam periodam. Vienkārši... Un tas notiks līdz tam laikam, kamēr vien Gaisma spēs aizsniegt Vārdu. Ja Vārds ir apaugļots, Tas atdzīvosies, ja tas bija apsolīts tam laikam.
E-24 Just like it is in each age, God has foretold us what would take place in each age. The only thing He needs is the manifestation of the Light of God upon that Scripture, to make it live for that age. Just...?... And it will do it as long as the Light can get to the Word. If the Word is germitized, It'll make it live if it's a promise for that day.
E-25 Varat iestādīt kviešus vienā laikā vai graudus citā laikā. Kāds izaugs lēnāk nekā cits, jo tas ir atkarīgs no sezonas.
E-25 You might plant wheat at one time, or grain at another time. Some come slower than anothers, because it depends on the season.
E-26 Dieva Vārds atnāk sezonā, likums un žēlastība, un tā tālāk, kā mēs esam izskatījuši tajos periodos. Un katru reizi tas tiek apgaismots ar Gaismas parādīšanos, atverot to Dzīvību, kas ir Sēklā.
E-26 God's Word comes in season, the law and the grace, and so forth, as we've went on down through the ages. And, each time, it's lit up by the manifestation of the Light spreading forth the--the Life that's in the Seed.
E-27 Saule šodien spīd, pateicoties Dieva Vārdam, jo šī saule, par kuru mēs priecājamies, ir izpaudies Dieva Vārds. Tieši tā saules gaisma, kuru mēs redzam uz ielas, ir nekas cits kā Dieva Vārds, kad Viņš pateica: “Lai top gaisma.”
E-27 By the Word of God, the sun shines today, because the very sun that we're enjoying is God's Word made manifest. This very sunlight that we see outside is nothing but God's Word, when He said, "Let there be light." [Genesis 1:3-5]
E-28 Kā būtu, ja Viņš pateiktu: “Lai top gaisma,” bet nekāda gaisma neparādītos? Tad to nebūtu teicis Dievs. Kad Dievs saka: “Lai top gaisma,” tā tur būs. Un tādā veidā mēs redzam, ka saule, par kuru mēs šobrīd priecājamies, ir izpausts Dieva Vārds, kas tika pateikts Pirmajā Mozus grāmatā.
E-28 And what if He had said, "Let there be light," and there was no light? Then it wasn't God spoke. When God says, "Let there be," there will be. And so we find out that the sun that we now are enjoying is the manifestation of God's Word spoken in Genesis. [Genesis 1:3]
E-29 Un mēs saprotam, ka Dieva Gaisma konkrētajam laikam ir Viņa Dēls. Tā bija s-a-u-l-e; šis ir D-ē-l-s. Dēls ir Bībele. Viņš bija... “Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs.” Ebrejiem 13:8: “Viņš ir vakar, šodien un mūžīgi tas pats.” Tas ir Dieva Vārds, vienmēr. Tas bija Kristus Noasā. Tas bija Kristus Mozū. Tas bija Kristus Dāvidā, kurš skatījās uz to pilsētu kā noraidītais ķēniņš; bet astoņsimt gadus vēlāk tur sēdēja Kristus, raudādams par to pilsētu, būdams noraidītais Ķēniņš, tieši tāpat kā Dāvids. Tas vienmēr ir Kristus Gars. Un pilna Dieva Vārda izpausme tika parādīta caur Jēzu Kristu, Dieva Gars.
E-29 And we realize that God's Light of the day is His Son. The one was s-u-n; this one is S-o-n. S-o-n is the Bible. He was... "In the beginning was the Word, the Word was with God, and the Word was God." Hebrews 13:8, "He is the same yesterday, today, and forever." It's the Word of God, always. It was Christ in Noah. It was Christ in Moses. It was Christ in David that looked up, as a rejected king, upon the city; where, eight hundred years later, Christ set there weeping over a city, being a rejected King, just like David was. It's always the Spirit of Christ. And the full manifestation of God's Word was made known through Jesus Christ, the Spirit of God. [John 1:1], [Hebrews 13:8]
E-30 Nekāda dzīvība nevar atnākt bez gaismas. Gaisma rada; gaisma rada dzīvību. Bez gaismas nevar būt nekādas dzīvības, dabiskās vai garīgās. Tai ir jābūt.
E-30 No life can come outside of light. Light produces; light produces life. There can be no life--life outside of light, natural or spiritual. There must be.
E-31 Un Gaisma var atnākt tikai caur Dieva Vārdu. Dieva Vārds ir Gaisma tad, kad tas ir izpausts. Tā Sēkla tur vienkārši guļ, jo Dievs iesēja visas sēklas.
E-31 And only Light can come by the Word of God. God's Word is the Light when It's manifested. It's just a Seed laying here, as God planted all the seeds.
E-32 Mūsu ķermeņi bija uz zemes pirms...nu, pirms šeit parādījās jebkāda gaisma, jebkāda dzīvība vai jebkas; kalcijs, potašs, nafta un kosmiskā gaisma, lai kas tas arī nebūtu, tas bija šeit...tas bija šeit, kad Dievs radīja zemi. Ir vajadzīgs tikai Viņa izrunātais Vārds, lai tas sāktu eksistēt, tieši tā, kā radās botāniskā dzīvība jeb koka dzīvība, vai jebkāda veida dzīvība.
E-32 Our bodies was on the earth before the... well, well, before there was any light here, any life here, or anything; the calcium, potash, petroleum, and cosmic light, whatever, it was here--was here when God created the earth. It only taken His spoken Word to bring it into existence, just like it did botany life, or tree life, what, or whatever life there is to be.
E-33 Nekas nevar dzīvot, ne dabiskais, ne garīgais bez Viņa Gaismas, bet Viņa Vārds ir Gaisma un Dzīvība.
E-33 Nothing can live, natural or spiritual, without His Light, and His Word is Light and Life.
E-34 Taču, kad Viņš sūta Savu Gaismu un dara To zināmu cilvēkiem, bet Tā tiek noraidīta, tad kā ar to? Tieši par to mēs gribam parunāt šajā rītā, tas ir: kad tie, kam šī Gaisma ir sūtīta, noraida To, tas ir tāpat, kā bija toreiz: “Redzi, tas ir Mans kalps, uz kuru Man ir labs prāts.” Viņš ir Gaisma pagāniem. Viņš ir Gaisma šai pasaulei. Viņš bija pasaules Gaisma, bet Viņš tika noraidīts. Tā ir tā skumīgā daļa.
E-34 But when He sends His Light and makes It known to the people, and then It is rejected, then what about that? That's what we want to talk about this morning, is: rejecting this Light, by them It's sent to, rejects just like it was then. "Behold My servant, Whom I have delighted in." He's the Light to the Gentiles. He's the Light to the world. He was the Light of the world, but He was rejected. That's the sad part. [Isaiah 42:1], [Luke 9:22], [John 8:12]
E-35 Un tas nonāk līdz tam katru reizi, kad Dievs izpauž Savu Gaismu, pati pasaule to Gaismu noraida. Kāpēc? Tas ir rakstīts tepat Bībelē. Katrs periods, Dievs ir iedalījis noteiktu daudzumu Sava Vārda katram periodam, un Viņš vienmēr sūta kādu, lai izpaustu to Vārdu.
E-35 And it meets that condition every time that God manifests His Light, the world itself rejects that light. Why? It's written right in the Bible. Each age, God has lotted so much of His Word for each age, and He always sends somebody to manifest that Word.
E-36 Par Jēzu bija pravietos četru tūkstošu gadu garumā, ka Viņš atnāks, Mesija. Un, kad Viņš atnāca, Viņš piepildīja katru apsolījumu par Mesiju. Bet tomēr cilvēki pasaulē, draudzēs un citur neko par Viņu nezināja, lūk, tāpēc ka viņi bija iesaistījušies kaut kur citur, kas nedeva viņiem To iepazīt. Nu, kā būtu, ja cilvēks vienkārši...
E-36 Jesus had been prophesied for four thousand years, that He would come, Messiah. And when He come, He manifested every promise of Messiah. But yet the people of the world, the churches, and so forth, knowed nothing about Him, so, 'cause they had done got in some other thing that kept them away from knowing This. Now what if a--a man just...
E-37 Mēs izskatīsim dabisko. Kā būtu, ja kāds cilvēks, kas ir dzimis šeit, lai staigātu šīs saules gaismā, kuru Dievs viņam ir radījis, bet pēkšņi viņš aizvērtu savas acis, ieskrietu pagrabā, aizvērtu durvis, aiztaisītu logu slēģus un vienkārši atteiktos atzīt, ka spīd saule? Viņš noliedz tās privilēģijas. Viņš noliedz tās siltos starus, tās dzīvinošo resursu. Viņš noliedz gaismu, kuru tā izplata, lai viņš zinātu, kur viņš dodas, no kurienes viņš ir nācis. Viņš to noliedz. Ko jūs pateiktu cilvēkam, kas ir aiztaisījis logu slēģus vai aizbēdzis uz pagrabu un aizklājis visu gaismu, vienalga kur, un vienkārši ir atteicies atzīt, ka spīd saule? Tam cilvēkam kaut kas nav kārtībā ar psihi. To zina jebkurš. Un dabiskais prāts jums pateiks, ka ar to cilvēku kaut kas nav kārtībā, ka viņš ir...viņš... Ar viņu kaut kas ir noticis. Viņš ir pazaudējis veselo saprātu.
E-37 We'll take the natural part. What if a man, that is born here to walk in the light of that sun, what God has created for him, and, the first thing you know, he shuts his eyes, runs into the basement, closes the door, pulls down the shade, and just refuses to recognize the sun is a shining? He denies its privileges. He denies its warming rays, its life-giving resource. He denies the light that it spreads so he can see where he is going, where he come from. He denies that. What would you say to a man that pulled down the shades, or run into the basement and closed all the light off, everywhere, and just simply refused to recognize the sun was shining? There is something mentally wrong with that person. Anyone knows that. A natural mind will tell you there is something wrong with that person, that he is, he's--he's... Something has happened to him. He has lost his reasons.
E-38 Nu, tieši tas notiek šajā laikā, kurā dzīvojam mēs, kad cilvēki slēpjas aiz visādām atrunām tā vietā, lai atzītu Evaņģēlija Gaismu, kad Tā mirdz, kā tas notiek šodien. Kad cilvēks apzināti no Tā novēršas, kaut kam pievēršas, aizver logu slēģus, saka: “Es tam neticu,” kaut kas ar to cilvēku nav kārtībā. Tur vienkārši neko nevar darīt. Kaut kas tur nav pareizi. Un mēs redzam, ka šodien tādu lietu ir ļoti, ļoti daudz.
E-38 Well, so is it in the hours that we live, when a man will cover himself up with some kind of a--of a excuse, to actually recognize the Gospel Light as It's shining forth as It is today. When a man deliberately turns away from It, goes into something and pulls down the curtain, say, "I don't believe It," there is something wrong with that person. There is just no way of getting around it. There is something wrong. Something has happened to him. And we find out that there is so, so much of that today.
E-39 Lūk, Jēzus bija visu iedvesmoto praviešu liecības. Un visi viņu pravietojumi tika iznesti Gaismā Viņa periodā; tas, kas bija pravietots Viņa periodam. Viņš iededza katru Vārda sveci, kas vien bija Bībelē, kas bija pravietots par Viņu. “Jaunava taps grūta.” Viņa tapa grūta. Labi. “Viņa Vārds būs Padomdevējs, Miera Valdnieks, Varenais Dievs, Mūžīgais Tēvs.” Viņš tas bija. “Un aklo acis atvērsies.” Tā notika. Viss, kas bija pravietots par Viņu, notika, kad Viņš atnāca uz zemi.
E-39 Now, Jesus was all the inspired prophets' testimonies. And all their prophecy was brought to Light in His age, that had been prophesied for His age. He lit up every candle of Word that was in the Bible, that was prophesied of Him. "A virgin shall conceive." She did. All right. "His Name shall be called Counsellor, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father." He was. "And the eyes of the blind shall see." They did. Everything that was prophesied of Him, happened when He come on earth. [Matthew 1:23], [Isaiah 9:6]
E-40 Un kāpēc cilvēki nespēj ieraudzīt to, kas bija... Šobrīd mums tas šķiet dīvaini, jo mēs skatāmies pagātnē caur atpakaļskata spoguli. Bet vai jūs zināt, ka, ja jūs skatīsieties atpakaļ šādi, jūs nokļūsiet avārijā? Skatīsimies uz to, kas gaida mūs priekšā.
E-40 And why the people could not see that, that was... It seems strange to us now, because we are looking back through a rear-view mirror. But did you ever know, if you keep looking back that way, you'll wreck? Let's look what's ahead for us.
E-41 Lūk, ko viņi darīja. Lūk, kāpēc viņi tā rīkojās – jo viņi dzīvoja citas gaismas atblāzmā. Viņi dzīvoja cita laika gaismas atblāzmā.
E-41 That's what they were doing. The reason that they did that, because they were living in a glare of another light. There were living in the glare of the light of another day.
E-42 Un tieši tas, manuprāt, šodien notiek ar pasauli, draugi, jo mēs cenšamies dzīvot tās gaismas atblāzmā, kas spīdēja citā laikā. Atblāzma ir viltus gaisma.
E-42 And that's what I believe is the matter with the world today, friends, is because we are trying to live in a glare of a light that shined in another day. A glare is a false light.
E-43 Tieši tāpat kā mirāža uz ceļa. Mēs braucam pa ceļu un redzam mirāžu. Tā ir nepareizs priekšstats par sauli. Bet, kad jūs tiekat līdz turienei, tur nav pilnīgi nekā, tikai viltojums. Jo jūs nevarat staigāt saules atblāzmā, jo tā ir mirāža, kas vienmēr rāda jums kaut ko, kā nemaz nav.
E-43 Just like a mirage on the road. We go down the road and see a mirage. It's a false conception of the sun. And when you get there, it hasn't produced a thing but something false. Because, you cannot walk in the glare of the sun, because it's a mirage, always showing you something there is nothing to.
E-44 Un, kad cilvēki mēģina jums pateikt, ka Jēzus Kristus nav tas pats vakar, šodien un mūžīgi, viņi ved jūs uz mirāžu. Tas arī viss. Un, kad jūs ienākat draudzē un kļūstat par draudzes locekli, kur ir kaut kāda auksta mācība vai kaut kas tamlīdzīgs, tur nekā nav, ne vairāk kā tas, kas bija jums pasaulē.
E-44 And when people try to tell you that Jesus Christ isn't the same yesterday, today, and forever, they're leading you into a mirage. That's all. And when you get into church and join church, some cold creed or something like that, there is nothing there, no more than what you had in the world.
E-45 Atļaujiet man pateikt jums. Nenoraidiet Jēzus Kristus Evaņģēlija Gaismu, kas sūta pār jums siltos Svētā Gara starus, kas padara mūs par jauniem radījumiem Kristū Jēzū. Nemēģiniet staigāt kāda cita perioda atblāzmā. Nu, varbūt ar to atblāzmu pietika citā periodā, iespējams, ar to pietika viņiem.
E-45 Let me tell you. Don't refuse the Light of the Gospel of Jesus Christ, which brings the warming rays of the Holy Ghost upon you, makes you a new creature in Christ Jesus. Don't try to walk in some glare of another age. Now, that glare might have been alright in the other age, it might a-been alright for them.
E-46 Tas apstiprinājās mūsu Kunga Jēzus laikā. Viņš bija tā laika Rakstu Gaisma. Viņš bija tā Gaisma. Viņš nebija Gaisma, kad Viņš vēl nebija atnācis uz zemes, lai apstiprinātu apsolīto Vārdu. Jūs zināt, Viņš toreiz pateica: “Jānis bija gaisma, kas dega un apgaismoja, bet jūs gribējāt kādu laiku līksmoties viņa gaismā.”
E-46 It proved so in the day of our Lord Jesus. He was the Scriptural Light of that day. He was the Light. He wasn't the Light until He come on the earth to vindicate the promised Word. You know, He said there, "John was a bright and shining light, and you loved to walk in his light for a season." [John 1:1, 4-5, 9]
E-47 Protams, jo par Jāni bija pravietojis Jesaja septiņsimt divpadsmit gadus pirms viņa piedzimšanas, ka “būs saucēja balss tuksnesī”. Un arī Maleahija, pēdējais no praviešiem, četrsimt gadus pirms viņa atnākšanas, 3[4]. Maleahijas nodaļā, viņš sacīja: “Redzi, Es sūtu Manu vēstnesi Sev pa priekšu, lai sagatavotu ceļu.”
E-47 Certainly, because John had been prophesied by Isaiah, seven hundred and twelve years before his birth, that, "A voice of one would be crying in the wilderness." And then also Malachi, the last of the prophets, four hundred years before his coming, in the 3rd chapter of MaE-... of Malachi, he said, "Behold, I send My messenger before My face, to prepare the way."
E-48 Lūk, šeit uz zemes bija Jānis, lai atdzīvinātu to uzrakstīto Vārdu. Viņš bija saucēja balss tuksnesī, un viņš vienmēr...taisīja ceļu Mesijas priekšā. Un Jēzus sacīja: “Jums patika staigāt viņa gaismā, jo viņš bija gaisma, kas deg un apgaismo.”
E-48 Here was John on earth, making that written Word live. He was the voice of one crying in the wilderness, and he alway... also was preparing the way before the Messiah. And Jesus said, "You loved to walk in his light, because He was that light, bright and shining light." [Malachi 3:1], [Matthew 11:10-11], [Luke 7:27-28], [Mark 1:2-5]
E-49 Bet Jānis, viņš sacīja: “Tagad man ir jāiet mazumā, manai gaismai ir jāizdziest, jo (kāpēc?) es esmu nokalpojis savu laiku, kas bija par mani pravietots. Viņu klausiet! Tas ir Viņš. Sekojiet Viņam.” Tas dzīvoja tajā laikā, tas pierādīja to.
E-49 And John, he said, "Now I must decrease, my light must go out, because (why?) I have served my time that's prophesied of me. Hear ye Him! He is the One. Follow Him." It living in that day, it proved this. [John 3:30]
E-50 Lūk, ebreji domāja, ka viņi pielūdz patiesajā Gaismā. Viņi uzskatīja, ka viņi pielūdz tieši to Dievu, kuru viņi nepieņēma. Tieši To, kuru pēc viņu domām viņi pielūdza, viņi sita krustā. Viņi uzjautrinājās par tieši to Dievu un pataisīja Viņu par izsmieklu cilvēkiem, tieši to Dievu, kuru, kā viņi domāja, viņi pielūdza.
E-50 Now, the Jews thought that they were worshiping in the true Light. They thought they were worshiping, this same God that they were turning down. The very one that they thought that they were worshiping, they were crucifying. They were making fun of the very God, and making Him a laughingstock of the people, the very God that they thought they were worshiping.
E-51 Es pateikšu to ar godbijību un cieņu, bet lai atnestu Gaismu, jo, kā nesen pateica mūsu brālis, mēs dzīvojam laikā, kad ir jau vēlāks, nekā jūs domājat. Vienā no šīm dienām kaut kas notiks, būs jau par vēlu. Cilvēki pieņems zvēra zīmi, pat nesaprazdami, ko viņi dara. “Aklie ved aklos, viņi visi iekritīs bedrē,” sacīja Jēzus. Un mēs dzīvojam laikā, kad ir jau vēlāks, nekā mēs domājam. Tam seko daudzi godīgi cilvēki, pat nezinādami, ko viņi dara.
E-51 May I say this with reverence and respect, but to bring Light, because, as our brother said a while ago, we're living later than you think we are. One of these days something is going to happen, it's going to be too late. The people will take on the mark of the beast, not even knowing what they're doing. "Blind lead the blind, they all fall in the ditch," Jesus said. And we're living later than we think. Many honest people follow that, not even knowing what they're doing. [Matthew 15:14]
E-52 Taču tas laiks jau ir tuvu, kad mirdz Gaisma, Evaņģēlija Gaisma savā Jēzus Kristus augšāmcelšanās spēkā, darot redzamu, ka Jēzus Kristus ir vakar, šodien un mūžīgi tas pats. Viņš ir nozīmējis to šim laikam. Tam, ko Viņš ir apsolījis šim laikam, ir jāpiepildās šajā laikā. Ja draudze To nepieņems, tad Dievs ir spējīgs no šiem akmeņiem radīt Ābrahāmam bērnus. Viņš atnesīs Savu Vēstījumu, jo tā Viņš ir darījis vienmēr. Viņš to darīs vienmēr.
E-52 But the hour is at hand now when the Light is shining, the Gospel Light, in Its power of the resurrection of Jesus Christ, manifesting Himself that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. He lotted that for this day. The things that He promised for this day must happen in this day. If the church won't accept It, God is able of these stones to rise children unto Abraham. He'll get His Message over, because He's always done it. He always will do it. [Luke 3:8]
E-53 Cilvēki domāja, ka viņi staigāja Gaismā; tēvu tradīcijas, un negaidot ieraugi, ka viņi staigā kaut kādas gaismas atblāzmā, nevis tieši tajā Gaismā, noliedzot tieši to Gaismu, kuru, kā viņi apgalvo, viņi pielūdz.
E-53 People thinking that they're walking in the Light, the traditions of the fathers, and, the first thing you know, they're walking in a glare of a light, not the same Light, rejected the very Light that they claim to be worshiping.
E-54 Viņa darbi pilnībā apstiprināja, kas Viņš bija. Pats Jēzus sacīja: “Izpētiet Rakstus, jo Tajos jūs domājat iemantot Mūžīgo Dzīvību, bet tieši Tie liecina par Mani. Kas var apvainot Mani grēkā?” Viņš sacīja: “Kurš var pierādīt, ka Debesu Tēvs nav apstiprinājis caur Mani kaut ko no tā, ko Es esmu sacījis, vai jebkuru apgalvojumu, ko Es esmu izteicis?” Viņš apstiprināja jums, ka Viņš bija konkrētā laika Gaisma, jo par to visu bija pravietots, ka šim Mesijam ir jābūt tādam, un šeit tas atdzīvojās, taču viņu tradīcijas atdalīja viņus no īstenās Vārda Gaismas.
E-54 His works thoroughly vindicated Who He was. Jesus said, Himself, "Search the Scriptures, for in Them you think you have Eternal Life, and They are They that testify of Me. Who can condemn Me of sin?" He said, "Who can prove that I have said anything, or any claim that I have made, that the Heavenly Father hasn't vindicated that through Me?" Has proved to you that He was the Light of the hour, because it was all prophesied that this Messiah should be this way, and here bloomed to Life, but their traditions had separated them from the real Light of the Word. [John 5:39]
E-55 Farizeji, saduķeji, hērodieši, lai kas tie nebūtu, viņi bija tik ļoti sasmērējuši šo pasauli, kā jau tas notika visos periodos, ka viņi nespēja ieraudzīt īsto Gaismu. Tas padarīja aklas viņu acis. Viņi bija pieraduši staigāt atblāzmā: “Nākamajā dienā būs tā, bet rītdien būs tā. Mēs pievienosimies pie šiem, un sanāks tas. Mēs pievienosimies šitiem.” Mēs redzam, ka tā ir melīga mirāža.
E-55 Pharisees, Sadducees, Herodians, and whatever might be, they had got the world so gaummed up, like they did in all ages, that they could not see the real Light. It put their eyes out. They was used to walking in the glare, "Next day it'll be this, and tomorrow it'll be this. We'll join this, and it'll be that. We'll join that." We find it's a false mirage.
E-56 Jēzus Kristus šodien ir tikpat reāls cilvēka sirdij, kāds Viņš ir bijis vienmēr. Viņa spēks un Viņa dzīvā Klātbūtne ir tikpat reāla šodien, kāda ir bijusi vienmēr. “Vēl nedaudz un pasaule Mani neredzēs. Kosmoss, 'šīs pasaules kārtība', Mani vairs neredzēs. Bet jūs Mani redzēsiet, jo Es būšu ar jums, pat jūsos, līdz pasaules galam. Darbus, ko Es daru, arī jūs darīsiet, pat lielākus par tiem darīsiet, jo Es eju pie Mana Tēva.”
E-56 Jesus Christ is just as real today, to a human heart, as He ever was. His power and His living Presence is just as real today as it ever was. "Lo, a little while, and the world won't see Me no more. Kosmos, 'the order of the world,' won't see Me no more. Yet, ye shall see Me; for I'll be with you, even in you, to the end of the world. The works that I do shall you do also, even greater than this shall you do, 'cause I go to My Father." [John 14:19], [John 14:12]
E-57 Tas lielais apsolījums ir šodien. Pasaule ir tik akla, cik vien iespējams, taču ir tas, ka “jūs Mani redzēsiet”, un tieši to mēs cenšamies panākt šodien. Lūk, ko nozīmē pilnais Evaņģēlijs – tas ir izpaust Jēzu Kristu Viņa augšāmcelšanās spēkā un visā Viņa apsolījumu pilnībā; lai Svētais Gars varētu izpaust to visu un to sakārtot; ko Dievs ir apsolījis, to Viņš piepildīs. Tieši tā.
E-57 That great promise is today. The world is as blind as they can be, but there is a "ye that shall see Me," and that's what we're trying to get today. What the full Gospel, mean, is to express Jesus Christ in the power of His resurrection, and all the fulness of His promises; that the Holy Ghost manifest these things and make them right, that God has promised, and He will do it. Yes, sir. [John 14:19]
E-58 Viņš bija viscaur apstiprināts ar Vārdu un ar darbiem, kurus Viņš darīja, taču neviens no viņiem negribēja tam ticēt. Apstiprināja, ka Viņa Gaisma ir Vārds! Vārds to sacīja: “Izpētiet Rakstus.”
E-58 He had been thoroughly a vindicated by the--the Word and by the works that He was doing, but none of them wanted to believe it. Proved His Light was the Word! The Word said it, "Search the Scriptures." [John 5:39]
E-59 Taču viņu tradīcijas, kurās viņi dzīvoja, cita perioda atblāzma! Viņi sacīja: “Mēs ticam Mozum; Mozum mēs ticam. Mēs nezinām, no kurienes Tu esi nācis. Kur Tu ieguvi savu izglītību? Ar ko Tu vari pierādīt, ka Tu esi Tas?”
E-59 But their traditions that they were living in, a glare of another age! They said, "We believe Moses; Moses who we believe. We don't know whence You've come from. Where'd You get Your education? What can You prove that You're This?
E-60 Viņa darbi liecināja, kas Viņš bija, ja vien viņi būtu lasījuši Bībeli. Viņi To lasīja, taču viņi nevarēja To ieraudzīt. “Mani darbi apliecina, kas Es esmu.”
E-60 His works testified Who He was, if they'd have only read the Bible. They was reading It, but they couldn't see It. "My works identify Me."
E-61 Cilvēks tiek atpazīts pēc viņa identifikācijas datiem, pēc Dieva Vārda datiem, vai viņš ir Dieva Vārda sūtīts un ar Dieva Vārdu. Tas pats ir katrā periodā! Tā vienmēr ir bijis.
E-61 A man is knowed by his credentials, the credentials of the Word of God, if he is sent by the Word of God and with the Word of God. Same in every age! It's always been.
E-62 Mēs nevaram dzīvot ar vakardienas gaismu. Vakardienas gaisma ir vēsture. Mēs par to neko nezinām. Jūs šodien nevarat sasildīties ar sauli, kas spīdēja vakardien. Tieši tas šodien notiek ar draudzēm. Tieši tas notiek ar cilvēkiem, viņi mēģina dzīvot ar to, kas notika vakar. Jūs nevarat sasildīties pie uzzīmētas uguns. Protams, nevarat, tajā nav nekāda siltuma. Vakardienas saulē nav nekāda siltuma.
E-62 We can't live by yesterday's light. Yesterday's light is history. We know nothing about it. You can't get warm today by the sun that shines yesterday. That's what's the matter with the churches today. That's what's the matter with the people, they're trying to live by what happened yesterday. You can't warm by a painted fire. Certainly not, it has no heat in it. Yesterday's sun has no heat in it.
E-63 Uz zemi tiek sūtīta saules gaisma, dabiskajā ziņā, lai nogatavotu graudu gaidāmajai ražai. Katra diena atnes jaunu sauli. Saule, kas spīd šodien, audzēdama kviešus Kanādā, tā pati saule, nu, ja tā ne...ja jūlijā vai augustā tā nespīdēs spēcīgāk nekā šobrīd, tad grauds nespēs nogatavoties. Tai ir jābūt stiprākai un daudz spēcīgākai, katru dienu tas aug un nobriest, lai izaugtu grauds.
E-63 The sunlight is sent to the earth, in the natural, to ripen the grain for the advancing harvest. Each day brings forth a new sun. The sun that's shining today, bringing the wheat up, in Canada; that same sun, well, if it hadn't... didn't have no more sun than that, this coming July or August, it could never ripen the grain. It's got to be stronger and more powerful, each day it grows and matures, to bring the grain on.
E-64 Lūk, ja pats grauds, ja tas sāk nogatavoties, grauds izaug, ja vien tā apspīd graudu, tad tas izveido graudu. Katru dienu, ietērps sēnalā, daļa no kalcija un pārējais ienāk tajā, izveidojas tajā graudā, kad saule pieņemas spēkā.
E-64 Now if the grain, itself, if it begins to mature, the grain comes on, if it stays right with the grain, it only builds the grain. Each day, the husk around it, the--the part calcium and whatever goes in it, builds right into the grain, as the sun gets stronger.
E-65 Taču paņemiet to sauli, kas spīd augustā un uzspīdiniet to kviesim šodien – tas viņu nonāvēs. Protams, tā darīt nedrīkst. Tam ir jāatnāk īstajā sezonā. Tāpat arī Dieva kviešiem un graudam ir jānogatavojas tieši sezonā, tajā sezonā, kur tas atrodas. Bet kā gan saule varētu... Nu, kviesis nomirtu, augļi nomirtu zem saules, kas ir šodien, tas ir, kas spīd šodien. To gaidāmā raža gatavojas. Graudam ir jānobriest ar gaismas palīdzību.
E-65 But you take the sun that shines in August, and put it on the wheat today, it would kill it. Certainly, you can't do that. It must come in its season. So must God's wheat and grain ripen just in the season, the season It's in. But how could a sun... Well, a wheat would die, the fruits would die, by the sun that lives today, that shines today, rather. Its oncoming harvest is ripening. The grain should mature with the light.
E-66 Taču, lūk, kas notiek šodien – draudzes grauds negrib nobriest. Tas vēlas palikt tāds, kāds tas bija toreiz Mūdija, Senki, Finnija, Noksa, Kalvina laikā. Ar viņiem viss bija kārtībā, viņi bija tā laika gaisma.
E-66 But the thing is, today, the church grain don't want to mature. It wants to stay like it was back in Moody's time, Sankey, Finney, Knox, Calvin. They were alright, they were the light of the hour.
E-67 Taču tagad ir cits laiks. Šī ir cita diena. Evaņģēlijs ir virzījies uz priekšu, Tas sasniedz savu briedumu. Tāpēc mēs nevaram dzīvot tajā, ko runāja Luters, runāja Veslijs vai vēl kāds no viņiem. Mēs dzīvojam tai Gaismā, kas bija paredzēta šai dienai. Mēs esam septītajā draudzes periodā, nevis trešajā vai ceturtajā periodā. Graudam būtu jābūt spējīgam to pieņemt. Ja tā nebūs, tad tas atkritīs un Tas viņam neko nenozīmēs. Grauds nogatavojas, pateicoties Gaismai, ja tas turpina virzīties uz priekšu ar Gaismu.
E-67 But this is another hour. This is another day. This is the advancement of the Gospel; It's coming to its maturity. So we can't live in what Luther said, Wesley said, or some of the rest of them. We're living in the Light that's predicted for this day. We're in the Seventh Church Age, not the third or fourth church age. The grain should be able to receive It. If it doesn't, it falls off and It means nothing to it. The grain is matured with the Light if it goes ahead with the Light.
E-68 Tāpat arī draudzei ir jārada katra perioda maize, ko ir pavēlējis Jēzus, ka: “Cilvēks dzīvos ar katru Vārdu, kas nāk no Dieva mutes.”
E-68 So should the church bring forth the bread of each age, that Jesus commanded, that, "Man shall live by every Word that proceeds out of the mouth of God." [Deuteronomy 8:3], [Luke 4:4]
E-69 Maize, kas mums ir nepieciešama, atrodas Bībelē. Tā ir pilna Dieva plāna atklāsme. Tā ir pilna Jēzus Kristus atklāsme. Mēs neko Tam nepieliekam un neko neatņemam; ja kāds to izdarīs, viņa vārds tiks izdzēsts no Dzīvības Grāmatas. Mums nav jāpievieno tam nekādas ticības mācības. Tas ir uzrakstīts tā, kā tam ir jābūt. Mēs neko Tai nepieliekam, neko no Tās neatņemam, sludinām To tā, kā tas ir uzrakstīts, un Dievs to izpauž un izpaudīs. Tieši tā Viņš izpaudīs katru apsolījumu, kuru Viņš ir devis. Mums nav jāatņem no Tās vai jāpieliek Tai. Vienkārši atstājiet to tā, kā Tas ir.
E-69 The Bread that we need is in the Bible. It is the complete revelation of God's plan. It's the complete revelation of Jesus Christ. We add nothing to It, or take anything from it; whosoever does, his name will be taken out of the Book of Life. We don't need any creeds to add to this. It's written just the way It's supposed to be. We don't add nothing to It, take nothing from It, preach It just the way It is, and God is, will manifest it. Every promise that He promised, He will manifest it just the same. We're not supposed to take from It or add to It. Just leave It the way It is.
E-70 Taču, saprotiet, šodien mēs redzam cilvēkus, kā tas bija reiz tajos laikos, kuri grib dzīvot kādā atblāzmā. Draudzei ir jānobriest, līdzīgi kā nobriest kvieši, ka “cilvēks nedzīvos no maizes vien, bet no katra Vārda, no Dzīvības Maizes”. Ne tikai no kādas Vārdu daļas; no katra Dieva Vārda, katrā periodā! Nevajag sēdēt un visu laiku ēst pupas ar kartupeļiem. Ir arī kas cits, kas tiek pasniegts kopā ar tiem, kad mēs ķeramies klāt visam Dieva lielo pusdienu galdam, kas ir uzklāts Viņa ļaužu priekšā, Svētā Gara spēks, priecādamies par to, par to spēku un Garu, kas ir dots. “Tos darbus, ko Es daru, arī jūs darīsiet. Es dzīvoju, tāpēc arī jūs dzīvosiet.” Šie ir apsolījumi, ko Jēzus deva Savai Draudzei, un tomēr mēs šodien redzam cilvēkus, kas cenšas atgriezties kādā citā periodā, kas jau ir beidzies.
E-70 But, you see, today, we find the people like it was somewhat in that day there, trying to live back in a glare. The church should ripen as the wheat ripens, "that man shall live by not by bread alone, but by every Word of God, the Bread of Life." Not just part of the Words; every Word of God, every age! Just don't stay and eat beans and potatoes all the time. There is other things goes with it, as we go on into the full course of God's great Dinner that's set before His people, the power of the Holy Ghost, the--the rejoicing of It, of the power and the Spirit that has been given. "The works that I do shall you do also. Because I live, you live also." The promises that Jesus made to His church, and yet today we find people trying to go way back into some other age that's gone by. [Deuteronomy 8:3], [Luke 4:4], [John 14:12, 19]
E-71 Lutera periods, tas bija varens periods. Viņš ieraudzīja katoļu baznīcas trūkumus, ieraudzīja vakarēdienu. Tas jaunais priesteris, viņš ieraudzīja, ka tas bija nepareizi, ka “tas nebija burtisks Kristus ķermenis,” tas bija maizes gabaliņš, kuru viņi svētīja. Un viņš saprata, ka “vīns nebija burtiskas Asinis”, bet tas simbolizēja tās Asinis. Tāpēc viņš protestēja pret to, jo bija pienākusi tā laika stunda. Un nebija svarīgi, cik daudzi priesteri viņiem bija, vai kas nu tur vēl, Dievs satvēra cilvēku, kas bija spējīgs likt gaismai spīdēt. Āmen. Viņš pieņēma “taisnošanu caur ticību,” un viņš ieslēdza luterāņu perioda gaismu. Tad, kad tas notika, tas nodzīvoja savu laiku.
E-71 Luther's age, it was a great age. He saw the faulty of the Catholic church, saw the communion. That, that young priest, he saw that that was wrong, "it wasn't the literal body of Christ," it was a piece of bread that--that they had blessed. And he saw that, "the wine wasn't the literal Blood," but it represented the Blood. So he protested the thing because the hour of that time was there. And no matter how many priests they had, and whatever more they had, God got a hold of a man that could make the light shine. Amen. He accepted, "Justification by faith," and he made the light of the Lutheran age shine. After that come along, that lived its time out.
E-72 Atnāca cits laiks, lai draudze tiktu vaļā no saviem grēkiem un kļūtu svēta. Līdz ar to atnāca Džons Veslijs, kāds parasts anglikānis no Anglijas, kas piederēja anglikāņu baznīcai, taču viņš ieraudzīja gaismu uz Evaņģēlija. Bija pienācis laiks atnākt tam Filadelfijas Periodam. Un, kad viņš ieraudzīja, viņš sludināja otro žēlastības darbību, svēttapšanu caur Jēzus Kristus Asinīm. Nekas nevarēja nostāvēt tajā gaismā. Viņu uzskatīja par fanātiķi, tieši tāpat kā Luteru, taču viņš protestēja pret visiem pārējiem un izstaroja gaismu, jo tā bija konkrētā laika gaisma. Dievs bija atradis cilvēku, Džonu Vesliju, kas varēja ieslēgt gaismu.
Viņš bija atradis...un arī Luteru, kas ieslēdza gaismu tam periodam.
E-72 There come another time that the church should get away from its sins, and be sanctified. Along come John Wesley, a little Anglican man from over in England there, that belonged to the Anglican church, but he saw the light on the Gospel. It was the hour for that Philadelphian Age to come forth. And when he did, he preached the second works of grace, a sanctification by the Blood of Jesus Christ. There was nothing could stand in its light. He was considered a fanatic just like Luther was, but he protested all the rest of them was, and shined forth the light, because it was the light of the hour. God found a man, John Wesley, who could turn on the light.
He found on... and also a Luther, that turned on the light for that age.
E-73 Pēc tam atnāca pentakostu brāļi. Viņi atnāca savā periodā – dāvanu atjaunošana, lai atjaunotu runāšanas mēlēs dāvanas, dziedināšanas dāvanas un visu ko draudzei. Lūk, viņi izdarīja tieši to, kā par viņiem bija pateikts Rakstos, un, kad viņi to izdarīja, viņi to izpauda. Pilnīgi pareizi.
E-73 Then along come the Pentecostal brethren. They come back in their age, of the restoration of the gifts, restore back the gifts, of speaking in tongues, the gifts of healing, and things to the church. Now, they did just exactly what the Scripture said they would do, and, when they did, they manifested it. That's exactly right.
E-74 Bet vai jūs sapratāt, ka mēs jau esam pavirzījušies tālāk? Mēs esam Līgavas laikā, atlases laikā, laikā, kad līgava...ir teikts, ka mums tas būs. “Kas palika pāri no kāpuriem,” ir teikts Joēla 2:28, “kas palika pāri no cirmeņiem, to apēda siseņi, kas palika no siseņiem, apēda tārpi.”
E-74 But did you realize we've moved on from that? We are in the Bride time, the selecting time, the time that (the Bride) they said we would have. "All the caterpillar left," said Joel 2:28, "all the caterpillar left, the--the palmerworm eaten; and all the palmerworm left, the locust eaten." [Joel 2:28]
E-75 Katra no tām organizācijām, ja esat lasījuši Bībeles Septiņus Zīmogus, katrs no tiem reformatoriem iznāca un sludināja Vārdu, taču kaut ko atstāja. Ko viņi izdarīja pēc tam, kad reformatori bija beiguši un gaisma sāka izdzist? Tā vietā, lai virzītos uz priekšu tālākajā Gaismā, viņi to organizēja. Un, kad viņi to noorganizēja: “Mēs ticam šitai Gaismai. Šitai Gaismai. Tas ir tas,” ko viņi izdarīja? Veslijs uzreiz izgāja un viņus atstāja.
E-75 Each one of those organizations, if you've read the Seven Seals of the Bible, each one of those reformers went forth and preached the Word, but left something off. Then what did they do after the reformers over, and the light begin to dim out? Instead of walking on into further Light, they organized it. And when they organized it, "We believe this Light. This is the Light! This is It." What did they do? Wesley come right on and moved away from them.
E-76 Ko izdarīja Veslijs? Viņš pēc viņa organizēja...un viņa brālis, Džons un Čārlzs, un pēc tam atnāca Asbars un pārējie, un pēc tam viņi organizēja to, ko viņi nosauca par metodistu draudzi. Ko viņi izdarīja? Viņi noraidīja tālāko Gaismu. Viņi vienkārši pateica: “Šī ir tā Gaisma. Lūk, šis ir Tas.”
E-76 What did Wesley do? He organized after him, and his--his brother, John and--and Charles, and along come Asbury and those, and, after their days, they organized what was called the Methodist church. What did they do? They rejected further Light. They just said, "This is the Light. This is It."
E-77 Tad atnāca pentakosti un nodemonstrēja viņiem, ka Dievs joprojām sūta kristību ar Svēto Garu. Ka Viņš joprojām sūta Savu dziedināšanas spēku, no kā tie bija atteikušies. Ko viņi izdarīja? Uzreiz aizgāja prom no viņiem, jo tā bija cita gaisma.
E-77 Then come along the Pentecostals and showed them up, that God still sends down the baptism of the Holy Ghost. He still brings down His power of healing, which they've denied. What did they do? Walked right away from them, because it was another light?
E-78 Kas tas ir tagad? Ir pagājuši aptuveni sešdesmit gadi, pentakosti ir organizējušies: “Mēs esam tie, mēs esam šitie,” un Dievs uzreiz no turienes aizgāja; devās tālāk un izved Līgavu, Izredzēto, no tās grupas. Tas ir, vēl viena draudzes perioda vairs nebūs. Filadelfijas Draudzes Periods bija Veslijs. Lāodikejas Draudzes Periods ir pentakostu ogranizācija, kura visa pa tiešo dodas zvēra zīmē. Tā ir Bībele, kā pirms kāda brīža stāstīja tas brālis. Tā tas ir. Pareizi. Viņi, visas tās organizācijas, jo viņi atteicās iet turpmākajā Gaismā. Viņi organizējās un saka: “Mēs ticam šādi.” Kad Dievs kaut ko dara, pārbaudiet to ar Rakstiem.
E-78 What is it now? We've passed around sixty years, the Pentecostals has organized, "We are this, we are that," and God has walked right away from it; out in yonder, and bringing forth a Bride, an Elect, out of that group. Which, there'll never be another church age. The Philadelphian Church Age was Wesley. And the Laodicea Church Age is the Pentecostal organization, which all goes right straight into the mark of the beast. That's the Bible, as this brother was saying a few moments ago. That is true. Right. They're, all them organizations, because they refused to walk in further Light. They organize themselves, and saying, "We believe this." When God does something, check it with the Scripture.
E-79 Farizeji sacīja: “Mums Tas ir.” Saduķeji sacīja: “Mums Tas ir.” Taču Tas bija Dievam! Dievs pagrieza atslēgu un parādīja Gaismu. Tas tika noraidīts, kā jau vienmēr.
E-79 The Pharisees said, "We have It." The Sadducees said, "We have It." But God had It! God has turned on the key and showed the Light. It was rejected like It's always been.
E-80 Katoļu baznīca noraidīja Luteru. Veslijs noraidīja Luteru. Un tāpat pentakosti noraidīja Vesliju.
E-80 The Catholic church rejected Luther. Wesley rejected Luther. And so also the Pentecostal rejected Wesley.
E-81 Bet šodien Svētais Gars noraida pentakostus. Jūs kļūstat tikpat formāli un auksti kā tie visi pārējie. To redz visi. Es jūs mīlu. Jūs esat vistuvāk Bībelei no visiem, kas ir, cik nu es zinu, tieši tāpēc es turos pie jums. Taču, paklausieties, atveriet savas acis, paskatieties, kas tā ir par dienu, kurā mēs dzīvojam! Ir laiks, lai pagrieztos atslēga un atnāktu Gaisma, lai paņemtu to Koku. Bībelē ir teikts, Maleahijas grāmatā 4.[3.], ka “Viņš atsūtīs un atjaunos sākotnējo Ticību, kas reiz bija cilvēkiem”. Viņš to ir apsolījis. Viņš tā ir darījis vienmēr. Viņš sūtīja Savu Vārdu, un nāca pravieši, jo Vārds nāca pie praviešiem, un viņiem bija Vārds, un To atdzīvināja.
E-81 And the Holy Spirit today is rejecting the Pentecostals. You're getting just as formal and cold as the rest of them. Everybody can see that. I love you. You're the closest thing there is to the Bible, I know of, that's why I'm with you. But, listen, open your eyes and see the day that we're living in! It's time for the key to turn again, and a Light to come on, to take out a Tree. The Bible said, in Malachi 4, "He would send forth and restore again the original Faith that was with the people." He promised it. He has always done it. He sent His Word, and the prophets came because the Word came to the prophets, and they had the Word and made It live. [Malachi 4:5-6]
E-82 Konkrētā laika organizācijas un sistēmas viņus noraidīja, ikvienā periodā, tāpat viņi darīs arī šodien. Dievs arī šodien var uzcelt kādu vīru tieši tāpat, kā Viņš darīja toreiz. Viņš nekad nav cēlis organizācijas. Pajautājiet jebkuram vēsturniekam, izpētiet vēsturi; kad izveidojās kāda organizācija, tā tur nomira un vairs nekad neuzcēlās. Dievs vēršas pie indivīdiem. Pareizi.
E-82 The organizations and systems of the time turned them down, every age, so will they do it today. God is just as able today to rise a man now as He was then. He never did raise an organizations. Ask any historian, look through the history; when an organization organized, it died there and never raised again. God speaks to individuals. Right.
E-83 Un Dievs ir apsolījis darīt to atkal pēdējās dienās, un Viņš to izdarīs. Ko Dievs ir apsolījis, to Viņš izdarīs, lai ieslēgtu Gaismu, kas apstiprinās Rakstus, kas ir apsolīti šodienai. Jēzus sacīja: “Kā bija Lata dienās, tā būs, kad atnāks Cilvēka Dēls.” Tu rādi...tu redzi, ko viņi dara. Paskatieties uz Jehovu, lūk, ko Viņš ir izdarījis, mūsu Tēvs ir nolicis visu īstajās pozīcijās.
E-83 And God promised to do it again in the last days, and that He'll do. What God has promised, that He will do, to turn on a Light that can a vindicate the promised Scriptures of today. Jesus said, "As it was in the days of--of Lot, so shall it be in the coming of the Son of man." You show, you see what they're doing. Look at Jehovah, what He has done, our Father has set everything in position. [Luke 17:28-29]
E-84 Tur atrodas Lats, tur pasaulē, tur Sodomā, ar visu to grēku, remdens. Tur ir vēstnesis, kas sludina arī viņam.
E-84 There is Lot down there in the world, down there in Sodom, with all the sin, lukewarm. There is a messenger down there preaching to him, too.
E-85 Ir arī Ābrahāma grupa, Izredzētie, izvestie, kuriem ir apsolījums, kas patiesi gaida Dēlu. Lats arī gaidīja dēlu, taču ne tādā veidā, kā to gaidīja Ābrahāms. Kas notika? Tieši pirms tas notika, Dievs nonāca un izpauda Sevi miesā, un parādīja, ka Viņš ir Vārds, jo “Dieva Vārds ir asāks par abpusēji griezīgu zobenu un izšķir domas, kas ir sirdī”. Jēzus sacīja: “Šādi atkal būs, kad atnāks Cilvēka Dēls.” Tie ir Dievišķi apsolījumi, tie tika izteikti ar Jēzus Kristus lūpām. Debesis un zeme pāries, bet Tie nekad nepāries. Dievs joprojām no akmeņiem var radīt bērnus Ābrahāmam. Ak, jā!
E-85 There is Abraham's group, the Elected, pulled out, the one with the promise, waiting truly for the Son. Lot was looking for a son, also, but not in the form that Abraham was looking for him. What happened? Just before it happened, God come down and manifested Himself in flesh, and declared that He was the Word, for, "The Word of God is sharper than a two-edged sword, and a discerner of the thoughts that's in the heart." Jesus said, "So shall it be again, at the coming of the Son of man." These promises are Divine, they were spoke by the lips of Jesus Christ. Both heavens and earth will fail, but They never will fail. God is still able of the stones to rise children unto Abraham. Oh, yes! [Hebrews 4:12], [Matthew 3:9]
E-86 Mēs esam ceļā, kaut kas līdzīgs tam, kā bija Israēlam. Israēlam, kad viņi bija ceļā, bija katru dienu jāvāc jaunu mannu, jaunu mannu, kas krita lejā. Mums nav jādzīvo Lutera gaismā, jadzīvo Veslija Gaismā vai jādzīvo pentakostu gaismā. Mēs esam citā periodā, jauna manna.
E-86 We are in our journey, are something like Israel was. Israel, in their journey, had to get new manna every day, for new manna fell. We are supposed not to live in the light of Luther, live in the light of--of Wesley, or live in the light of Pentecost. We're in another age, new Manna.
E-87 Kas notika, kad viņi mēģināja saglabāt to mannu? Tā sabojājās. Tā būtu viņus nonāvējusi. Lūk, kāpēc mums ir tik daudz garīgu miroņu, tā saucamo kristiešu. Viņi barojas no cita laika atblāzmas. Viņi ēd to mannu, kas jau ir sabojājusies. Tieši kā sēnala, kas ir apkārt kviesim – ja tas neieiet kviesī, tad tas atkrīt no kvieša. Un, kad Gaisma tiek noraidīta, tad neatliek nekas cits kā ieslīgt tumsā. Jebkura nakts daļa, kad tā atsakās no Gaismas, atkal iegrimst tumsā. Tieši tāpat ir ar Evaņģēliju, ir pierādīts, ka tā tas bija katrā periodā. Mēs dzīvojam tajā laikā.
E-87 What happened if they tried to keep that manna over? It contaminated. It would kill them. That's the reason we got so many spiritual dead, so-called Christians. They're eating a glare of another day. They're eating manna that's already contaminated. Just like the husk upon the wheat, if it doesn't go into the wheat, it goes off of the wheat. And when Light is rejected, there isn't but one thing to do, turned into darkness. Any portion of the night, would refuse to see the Light, goes back into darkness. So does it in the Gospel, in every age it's been proven to be so. We're living in that time.
E-88 Vakardienas manna ir sabojājusies. Es dzirdu, kā cilvēki saka: “Pirms četrdesmit gadiem es darīju to un to.” Pareizi, bet kā ar šodienu? Kā tad ar draudzi, kas deg? Mēs runājam par vakardienu, bet kā tad ar draudzi šodien? Kā tad ar tevi šodien, kā ar indivīdu? Tāpēc ka vakardiena šodienai neder. Vakar tas bija normāli.
E-88 Yesterday's manna is contaminated. I hear people say, "Forty years ago, I did so-and-so." That's right, but what about today? What about the church on fire? We talk about yesterday, what about the church today? What about you as an individual today? For, yesterday's won't do for today. It was alright yesterday.
E-89 Lutera vēstījums bija konkrētā laika gaisma, tāpat kā Jāņa vēstījums, taču tur parādījās lielāka gaisma. Tāpat arī Luters bija liela gaisma, un mēs kādu laiciņu par viņu priecājāmies, bet tad atnāca cita gaisma, kas izslēdza viņējo. Kas tai bija jāizdara – tai bija jāsaplūst ar To; un Tas kļuva par pilnīgu Maizes klaipu, tas kļuva par pilnīgu Dieva Mannu. Taču ko viņi izdarīja? Viņi organizējās. Tajā iesaistījās cilvēks. Tā vietā, lai to vadītu Dievs, tajā ielīda cilvēks un viņa sistēmas, padarīja to aklu.
E-89 Luther's message was the light of the hour, like John's was, but there rose a greater light. So was Luther a great light, and we enjoyed him for a season, but there come another light that shut his off. What it ought to a-done was blend with It; and It went on to the perfect loaf of Bread, went on to the perfect Manna of God. But what did they do? They organized. Man has got into it. Instead of God leading it, man and his systems got into it, blinded it off.
E-90 Ak, šis Līgavas Koks šodien, tas ir apgriezts. Ikviens zars, kas nenes augļus, tiek apgriezts. Tā sacīja Jēzus Jāņa Evaņģēlijā 15. Lūk, kas šeit notika, mēs redzam, ka viņi tiek apgriezti, apcirpti.
E-90 Oh, this Bride Tree today, it's been pruned. Any branch that doesn't bring forth fruit is pruned. Jesus said so, Saint John 15. What's happened now, we see that they been cut off, pruned off. [John 15:2]
E-91 Atcerieties, koka serde atrodas pašā koka viducī. Augļi vienmēr nogatavojas...pēdējā vieta uz koka, kur parādās augļi, ir pašā augšgalā, jo tas ir tas svaigums, kas nāk no tās dzīvības centra, kas ir sēklā.
E-91 Remember, the very heart of the tree is right in the center of the tree. The fruit will always ripen, the last place a tree will ever bear fruit, is right in the top of it, because it's the freshness that comes from the center of the life that's in the seed.
E-92 Tas ir Līgavas Koks. Jēzus bija Līgava...Viņš bija Koks. Viņi nocirta Viņu. Viņš bija Dzīvības Koks, kas bija Ēdenes dārzā. Viņi nocirta Viņu, uzkāra Viņu uz romiešu koka, lai pasmietos par Viņu. Ko Viņš izdarīja? Dievs augšāmcēla Viņu no miroņiem trešajā dienā. Un šodien ir Līgavas Koks; tas sākās vēl toreiz sākumā, toreiz Vasarsvētku dienā.
E-92 It's a Bride Tree. Jesus was the Bride, He was a Tree. They cut Him down. He was the Tree of Life that was in the garden of Eden. They cut Him down and hung Him on a Roman tree, to make fun of Him. What did He do? God raised Him up the third day, from the dead. And today there is a Bride Tree; It started back there at the beginning, way back at the Day of Pentecost. [Genesis 2:9]
E-93 Paklausieties, ļaudis, kas piederat draudzēm! Draudze nesākās ne Nikejā, ne Romā. Tā sākās Jeruzalemē Vasarsvētku dienā, tur sākās Draudze. Ko viņi izdarīja pēc tam? Vienkārši turpināja organizēties, bet Dievs turpināja apgriezt zarus. Tad viņi noorganizēja luterāņu draudzi; tika nogriezti zari. Veslija draudzi; tika nogriezti zari. Pentakostu draudzi; tika nogriezti zari. Līdz tas nonāca...
E-93 Listen, you people who belong to church! The Church never started at Nicaea, Rome. It started in Jerusalem, on the Day of Pentecost, started the Church. Then what did they do? Just kept organizing; and God keeps cutting off the branches. Then they organized the Lutheran; cut off the branches. Wesley; cut off the branches. Pentecost; cut off the branches. Until it's come...
E-94 Taču Dievam būs Līgavas Koks! “Visu, ko apēda cirmenis un apēda kāpurs, Es atjaunošu,” saka Tas Kungs. Maleahijas 4. [3.] nodaļa stāsta mums, ka mēs tiksim atvesti atpakaļ pie oriģinālās Ticības, kāda tā bija Vasarsvētku dienā, pie “tēvu ticības”. Mēs ticam, ka tas atnāks. Es ticu, ka jau ir pienācis tas laiks. Tie zari ir izžuvuši un izkaltuši, un tie tiks aizvākti no Koka, lai tā Koka pašā galotnē parādītos augļi. Ak vai!
E-94 But God is going to have a Bride Tree! "All that the cankerworm eat and the caterpillar eat, I will restore," saith the Lord. Malachi 4 tells us we'll be brought back to the original Faith like it was on the Day of Pentecost, "the Faith of the fathers." We believe that it will come. I believe it's time for it now. The limbs are withered and dried up, and they'll be taking them from the Tree, so that the fruit can bear itself right in the top of the Tree. Oh, my! [Joel 1:4], [Malachi 4:6]
E-95 Ar visām tām gaismām viss ir kārtībā. Draudze šodien ir tā gaisma plus šī, kas ir atnākusi šodien. Tas ir tāpēc, lai tiktu pabeigta raža. Kā mēs redzam, ka pats tas Koks jeb... Kviešiem ir jānobriest ar tās Gaismas palīdzību, paceļoties augstāk no stiebra uz graudu un no grauda tālāk. Tie nobriest Gaismā. Cita perioda gaisma tikai liecina par šo periodu. Lutera gaisma liecināja par Veslija gaismu. Veslijs liecināja par pentakostu gaismu. Tā ir tā pati gaisma, tikai nobriešana notiek, pateicoties tai Gaismai. Ja vien cilvēki to saprastu!
E-95 All these lights are alright. The Church today is that light plus what it has received today. It's to finish the harvest. As we find out, that the Tree itself, or... The wheat must mature with the Light, raising itself up from a blade to a grain, and from a grain on. It matures with the Light. Light of other ages only bear record of this age. The light of Luther bore a record of--of the light of Wesley. Wesley bore light of Pentecost. It's the same light, only matured on by the Light. If the people could only see it!
E-96 Pirms kāda laika es lasīju kādu rakstu, kur bija stāstīts par Anglijas karalieni (ne par šo karalieni), par citu karalieni; viņa aizbrauca apskatīt kādu papīra fabriku, kas ražoja ļoti skaistu papīru. Un pēc tam, kad viņa parunāja ar tās kompānijas prezidentu, viņš viņai visu izrādīja. Viņa gribēja redzēt, kā tiek ražots tas skaistais papīrs. Viņš vadāja viņu un rādīja viņai visas tās jaudīgās preses un pārējo. Bet tajā laikā viņi taisīja papīru no lupatām. Mēs to labi atceramies. Un tā, viņš ienāca vienā istabā un atvēra durvis, un viss, kas tur atradās, bija lupatu kalns. Karaliene pārsteigta sacīja: “Kas tās par netīrajām lietām?”
E-96 Sometime ago, I was reading a little article, where the queen of England, (not this queen) the other queen, she went to see a paper company that had been making such fine paper. And when she was interviewed by the president of the company, he taken her through. She wanted to see how that fine paper was made. He taken her and showed her all the great presses and things. And in those days, they made paper out of rags. We well remember that. So he went into a room and opened the door, and there was nothing but a bunch of rags. The queen, in astonishment, said, "What's these dirty things?"
E-97 Tas cilvēks, tās kompānijas prezidents sacīja: “Vakardien tās vēl bija drēbes. Redziet, tās kļuva netīras. Mēs tās ārā nemetam, jo tas ir rītdienas papīrs.”
Viņa sacīja: “Es to nesaprotu.”
Viņš sacīja: “Jūs sapratīsiet to rītdien.”
E-97 The man, that the president of the company, said, "That was clothing, yesterday. See, it has become dirty. We do not throw it away, but it's the paper of tomorrow."
She said, "I don't understand this."
He said, "You'll understand it tomorrow."
E-98 Un tā, kad viņi izlaida tās lupatas caur presi, cauri noteiktam attīrīšanas procesam, un izdarīja to, kas bija tam vajadzīgs, to procesu, kad tas iznāca ārā, tās bija skaistas papīra lapas. Prezidents bija nodomājis parādīt karalienei ko tādu, ko viņa agrāk nezināja. Viņš uzlika tur viņas profilu un iepresēja to uz tā skaistā papīra. Kad karaliene to saņēma, viņa ieraudzīja savu profilu uz tā, kas vakardien vēl bija netīras lupatas, jo tās bija izgājušas noteiktu procesu.
E-98 So when they run these rags through the press, through a certain procession of cleansing, and--and a certain thing it had to go through, a process; when it come out, it was beautiful sheets of paper. The president thought he would show the queen something that she never knew. He put her profile on it, and pressed it into this beautiful paper. When the queen received it, she seen her own profile in what was dirty rags, yesterday, because it went through a certain process.
E-99 Ak, ja vien Luters, Veslijs un visi pārējie varētu ieraudzīt to, ka vakardienas materiālu var izmantot tikai tad, kad tas izies cauri noteiktam procesam! Kad Svētais Gars atklāj Gaismu, no taisnošanas uz svēttapšanu, uz kristību ar Svēto Garu, bet tagad ir pēdējā Kristus Atnākšanas stunda. Uz tā ir iespiests profils, ne karalienes, bet Debesu Ķēniņa profils, kas stāda Sevi priekšā laikā, kad draudze paliek mazākumā, kad kalpošanai ir jākļūst par tādu pašu kalpošanu, kāda bija Viņam.
E-99 Oh, if Luther, Wesley, and all of them, could see that, that yesterday's stuff can only be used as it goes through a process! When the Holy Ghost reveals the Light, from justification to sanctification, to the baptism of the Holy Ghost, and now the last hour of the Coming of Christ; it's got in it the profile, not of the queen, but of the King of Heaven that represents Himself, as the church has become closer into the minority, like the ministry has to be the same kind of a ministry that He had.
E-100 Tie, kas nomira luterāņu periodā, atrodas, tā teikt, piramīdas lejasgalā; tā nav mācība par piramīdu, bet tikai kā piemērs.
E-100 Those who died in Luther's age, down at the bottom of the pyramid, like; not a pyramid teaching, but just for an example.
E-101 Tā piramīda ir tik pilnīga, ja vien kāds no jums tur ir bijis. Teju vai bārdas nazi tur neiebāzīsi. Cik mums zināms, tur netika lietota nekāda java. Tā ir tik varena arhitektūra! Lūk, viņi pazaudēja to noslēdzošo akmeni. Viņi nezina, kur tas ir. Lūk, kad galvenais akmens atgriezīsies, tas būs tieši tāds pats, kā viss pārējais, tas saplūdīs ar to akmeni, kas ir atstāts vaļā. Ja tas noslēdzošais akmens būtu jāuzliek, tam būtu jābūt tādam.
E-101 That pyramid is so perfect, if any of you has been there. You can't run a razor blade, hardly. The--they had no mortar in it, as far as we know. The architecture of it was so great! Now, they lost the headstone. They don't know where it's at. Now when that headstone returns, it'll be just like the rest of it, it will blend in with the stone that's left open. If you should put the headstone on it, it'd have to be that way.
E-102 Un, kad atgriezīsies Jēzus, Viņš atradīs Draudzi, kas ir nomazgāta, bez traipa vai krunkas, un tā būs tāda pati kalpošana, kāda bija Viņam. Tas atnesīs atpakaļ šo noslēdzošo Akmeni.
E-102 And when Jesus returns, He'll find a Church that's washed, without spot or wrinkle, and it'll be the same ministry He had. It'll bring back the Headstone. [Ephesians 5:27]
E-103 Tāpat kā mana roka šeit, ēnā. Tā ir ēna, tā ir tikai tumšāka, kad mana roka kļūst vēl... Šeit tas ir negatīvs, bet pozitīvs ir šeit. Kā negatīvs un pozitīvs, tā kļūst blīvāka; tumšāka, tumšāka, tumšāka un galu galā tās satiekas, un negatīvs un pozitīvs paliek par vienu.
E-103 Like my hand here, in a shadow. It's a shadow, only it's darker as my hand becomes more... It's a negative here, a positive here. As a negative and positive, it gets denser; darker, darker, darker, and finally it claps together, and negative and positive becomes one.
E-104 Lūk, kad Draudze un Kristus savienojas kopā kā Līgava, tas pats Gars, kas bija Viņā, būs uz Viņas; kad tā Draudze atnāk no taisnošanas, svēttapšanas, kristības ar Svēto Garu, pēdējās dienās, un tagad viņa tiek noslīpēta tā Kunga Atnākšanai.
E-104 That's when Church and Christ unites together, as a Bride, with the same Spirit that was in Him will be upon Her; when that Church comes from justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, into the last days, and honing her down now for the Coming of the Lord.
E-105 Ak, neesiet neapstrādātā daļa no Tā, pentakostu brāļi. Mirdziet līdz ar Vārdu un ticiet katrai Tā daļiņai. Neieejiet visos tajos “ismos” un pārējā, kā mēs redzam to notiekam šodien. Netieciet tajā pārsteigti, jo noslēdzošais Akmens tuvojas, saukdams: “Aba, Tēvs,” pavisam drīz, “Mans Dievs! Mans Dievs!” Jā, es tam ticu no visas sirds.
E-105 Oh, don't be the rough part on It, Pentecostal brother. Shine up with the Word and believe every bit of It. Don't get out into these ism's and things, as we see going on today. Don't be astonished at that, because the Headstone is coming, crying, "Abba, Father," pretty soon, "My God! My God!" Yes, I believe that with all my heart. [Isaiah 60:1]
E-106 Vai jūs to redzat? Vai saprotat, ko es gribu pateikt? Tas ir Kristus, kas ņem vakardienas lupatas: luterāņus, metodistus, prezbiteriešus un tā tālāk, un Viņš izlaiž to cauri noteiktam procesam. Kāda veida procesam? Svētā Gara procesam; tas, kas viņiem bija, un plus; apstrādādams to, līdz Viņš var iespiest tajā Pats Savu attēlu, kad Draudze un Kristus savienojoties kļūs par vienu. Dievs, dāvā to! Es ceru, ka jūs to saprotat. Ja jūs to patiešām redzat...
E-106 Do you see it? You know what I mean? It's Christ now taking the rags of yesterday, the Lutheran, Methodist, Presbyterian, and so forth, and He is putting it through a process. What kind of a process? A process of the Holy Spirit; what they had, plus; making it till He is pressing His Own image, when the Church and Christ becomes one in union. God, grant it! I trust that you see it. If you do see it...
E-107 Tas atgādina man vienu stāstu, kad notika lielā Velsas atmoda. Kaut kādi ievērojami šī valsts cilvēki nodomāja, ka dosies uz turieni un paskatīsies uz to Velsas atmodu, kas tur notika. Un, kad viņi tur ieradās, viņi meklēja, kādā ēkā tā bija organizēta. Kad viņi ieradās Velsā, viņi staigāja apkārt un sāka interesēties, kur īsti atrodas tā ēka. Viņi ieraudzīja vienu priecīgu policistu, kas stāvēja uz stūra savā naģenē, un, lūk, šādi grieza uz riņķi savu rungu. Un tā, šie cilvēki pienāca pie viņa un pajautāja: “Ser, vai jūs nevarētu pateikt, kurā ēkā notiek tā Velsas atmoda?”
E-107 It reminds me of a story, that when the--the great Welsh revival was on. Some great man here in the nation thought they would go over and see the Welsh revival, what would be taking place. And as they went over, to find out, they see what building it was held in. When they got to Wales, they went around, begin to ask about where the building was. They seen a happy little officer standing on the corner, with his little tommy hat on, and was swinging his club around and around like that. And so these men walked up to him, and said, "Sir, could you tell me what building the Welsh revival is held in?"
E-108 Tas atbildēja: “Protams, ser, manī! Manī!” Kā? No viņa staroja Velsas atmodas prieks un gaisma, tas atradās viņā.
E-108 He said, "Yes, sir, I'm it! I'm it!" Why? He was shedding forth the joy and the Light of the Welsh--Welsh revival within him.
E-109 Tieši tādai šodien būtu jābūt pentakostu draudzei, kad tiek jautāts: “Kas ir Jēzus Kristus vakar, šodien un mūžīgi tas pats?” Viņa Evaņģēlija Gaismai būtu spoži jāmirdz ar šī perioda Vārdu, atklājot Jēzu Kristu šai tautai, tieši tā, kā tas bija toreiz.
E-109 So ought the church of Pentecost today, asking, "Who is Jesus Christ? The same yesterday, today, and forever!" His Light of His Gospel ought to be shining forth with the Word of this age, revealing Jesus Christ to the nation, just like it was then. [Hebrews 13:8]
E-110 Viņš bija tik ļoti piepildīts ar Velsas atmodu, ka viņš pats bija Velsas atmoda.
E-110 He was so filled with the Welsh revival till he was the Welsh revival.
E-111 Mums būtu tik ļoti jāpiepildās ar Kristu, lai mēs varētu Viņu atspoguļot Viņa Vārda spēkā, kas ir iedalīts mums šai dienai. Brāļi, nesaliecieties zem šīs pasaules lietām, nevajag, šīm rūpēm, kas aizved jūs prom. Turieties pie Evaņģēlija. Sekojiet katram Vārdam! Neatgriezieties pie tā, ko ir sacījis kaut kāds tēvs. Uzreiz iesim pie tā, ko pateica Jēzus par to, kas notiks šajā dienā. Tieši tā. Mums būtu jābūt šī perioda Gaismai, izpaužot Evaņģēliju. Luters bija viņa gaisma. Veslijs ar savu gaismu, pentakostiem bija viņu gaisma. Bet mēs jau esam pavirzījušies tālāk pa to ceļu, mēs ieejam Līgavā, izsauktajā, Izredzētajā. Atceries, ja tas esi tu, tad tu esi tieši tāds kā tas policists; tas bija viņā.
E-111 We ought to be so filled with Christ till we--we reflect Him in the power of His Word that's lotted to us to this day. Brethren, don't be stooped in things of the world, don't, these cares that take you away. Stay with the Gospel. Watch every Word! Don't go back to what some father said. Let's go right now what Jesus said was to take place in this day. Yes, sir. We are supposed to be the Light of this age, manifesting the Gospel. Luther was his light. Wesley with his light, Pentecost was his light. But, we're farther up the road now, we're coming into the Bride, called out, the Elected. Remember, if you are, you're just like that officer, he had It in him.
E-112 Atcerieties, šis ir septītais draudzes periods, Lāodikejas Draudzes Periods. Saskaņā ar Atklāsmes grāmatas 3. nodaļu viņi noraida Kristu. No visiem draudzes periodiem, kas ir pieminēti Bībelē, Lāodikejas Periods bija vissliktākais. Tur Viņu padzina, noraidīja Viņu, izlika Viņu ārpusē.
E-112 Remember, this is the seventh church age, the Laodicean Church Age. According to Revelation 3, they reject Christ. Of every church age that was mentioned in the Bible, the Laodicea Age was worst of all of them. It turned Him out, rejected Him, put Him on the outside. [Revelation 3:20]
E-113 Vai jūs redzējāt mēness aptumsumu, nesen, pirms tam, kad pāvests atbrauca uz Romu, no Romas uz Jeruzalemi? Jeruzaleme, vissenākā draudze; mēness simbolizē draudzi, vienmēr atspoguļo saules gaismu, kad saule ir prom, un tam bija aptumsums. Es biju uzzīmējis to šeit uz tāfeles pirms trim vai četriem gadiem un rādīju to draudzēs, simtiem un tūkstošiem namos viscaur valstī. Kas tas bija? Ēna. Pirmajā reizē, kad Romas pāvests devās ceļā, lai atbrauktu uz šejieni, atbrauca Pāvila Vārdā, un tā tālāk, apmeklēja tās vietas; svētīja to upi, lai šķērsotu to, un tā tālāk. Vai tad upei ir vajadzīgas svētības?
E-113 Did you see the moon black out, the other night, before the pope went over to Rome, from Rome to Jerusalem? Jerusalem, the oldest church; the moon is a type of the church, always reflecting the light of the sun, in the absence of the sun, and it blacked out. I drawed that on a blackboard here, three or four years ago, and showed the churches, in hundreds and thousands of homes across the nation. What was it? A shadow. The first time a pope ever left, to come back here, come in--in the name of Paul, and so forth, went down through those places; had to bless the river, to cross it, and so forth. What does the--the river need blessing?
E-114 Kas kait šim draudzes periodam, kurā mēs dzīvojam šodien? Vai tad jūs to neredzat? Dievs paziņo to debesīs, paziņo to Savā Vārdā, paziņo to avīzē, paziņo to starp cilvēkiem. Vai tad jūs nevarat atvērt acis un ieraudzīt šo stundu? Tieši tas viss liecina par Patiesību. Tā ir šīs stundas Gaisma.
E-114 What's the matter with this church age that we're living in today? Can't you see it? God declaring it in the skies, declaring it in His Word, declaring it on the paper, declaring It amongst the people? Can't you open your eyes and see the hour? These are they that testify the Truth. This is the Light of the hour.
E-115 Paskatieties uz to vareno ekumēnisko kustību, kura šobrīd ieiet tajā padomē, vienkārši izveido zvēra tēlu, Atklāsmes 17. nodaļa, precīzi, kā ir pateikts, ka tas tiks izdarīts. Vai jūs, pentakosti, mierīgi sēdēsiet un dosieties uz turieni? Ir pienācis piespiešanas laiks.
E-115 Watch the great ecumenical move, is going into this council up there now, just forming an image of the beast, in Revelation 17, exactly what it said it would do. You Pentecostal people going to sit still for that and go into it? The forcing hour has come.
E-116 Tagad ir tas laiks, lai pieceltos un sakārtotu savu lukturi, un mirdzētu ar Jēzus Kristus un spēka Evaņģēliju.
E-116 Now is the time to rise and trim your lamp, and shine with the Gospel of Jesus Christ and the Power.
E-117 Es zinu, ka tas nav populāri, kad daudzi mani pentakostu draugi ir pasēdējuši ar pāvestu un pārējiem un saka: “Tāda ļoti garīga sajūta.” Manuprāt, tas ir nepareizi. Tas ir pretrunā Bībelei. Lai Dieva Vārds ir Patiesība. Tieši tā. Ir pienācis tas laiks. Mēs redzam, ka tās lielās kustības dodas uz... Ak, fiziskajai acij izskatās, ka tas ir labi, protams.
E-117 I know this is unpopular, when many of my Pentecostal friends set with the pope and things, and say, "A very spiritual feeling." To me, it's--it's wrong. It's against the Bible. Let the Word of God be the Truth. Yes, sir. It's time now. We see these great moves going on in the... Oh, it looks good to the natural eye, sure.
E-118 Kajafa izskatījās labs tajā, ko viņš klāstīja priesteriem tajā laikā, visās tajās dienās. Taču Jēzus bija tā Gaisma, kas atdzīvināja Vārdu, taču viņu padomes un pārējais bija padarījis viņus aklus pret To. Viņš sacīja: “Lieciet viņus mierā; aklais ved aklo, viņi visi iekritīs bedrē.”
E-118 Caiaphas looked good to what he was revealing to the priests, in that day, all that day. But Jesus was the Light that was making the Word live, but their councils and so forth had blinded their eyes to It. He said, "Let them alone; the blind lead the blind, they'll all fall in the ditch." [Matthew 15:4]
E-119 Mēs atkal esam atgriezušies tajā laikā, brāļi un māsas. Mēs atkal esam atgriezušies tajā stundā. Skatieties. Kāpēc? Tas pats iemesls.
E-119 We are back to that time again, brothers and sisters. We're back to that hour again. Notice. Why? Same cause.
E-120 Mēs ieraugām, ka tās lielās ugunis, ar kurām mēs esam dzīvojuši tajās aizgājušajās dienās, ar tām viss bija kārtībā, mums nav nekas pret to. Taču šis Lāodikejas Draudzes Periods, esiet piesardzīgi, atcerieties, šeit Kristus ir noraidīts. Un tas ir tieši tas, kas notiek šobrīd.
E-120 We find that the--these great lights that we've lived in, in the days gone by, they were alright, we have nothing against them. But, this Laodicea Church Age, be careful, remember, it is a Christ-rejected. And that's exactly what it is now.
E-121 Šī lielā padome darbojas it visur, lai apvienotu kopā visus protestantus, šī ekumēniskā kustība. Un ko tā dara? Tā uztaisa tieši Vārda aptumsumu, bet Vārds ir Kristus. Kā viņi var ko tādu darīt? Kad Kristīgā Zinātne un Apvienotie Brāļi, un daudzi citi cilvēki citās lielajās organizācijās, daži tic piedzimšanai no jaunavas, citi netic, daži tic tam un šitam. Kā jūs varat savienoties ar neticību? “Kā divi var iet kopā, ja nav vienojušies?” Izejiet no viņu vidus un atdalieties, un pieņemiet svēto Dieva Vārdu, un turieties pie Tā.
E-121 This great council has moved around, to unite all the Protestants together, this ecumenical move. And what is it doing? It's blackening out the very Word, itself, and the Word is Christ. How can they do? When, the Christian Science, and United Brethren, and many of them people in other great organizations, some believe the virgin birth, some don't, some believe this and that. How can you join yourself with unbelief? "How can two walk together unless they be agreed?" Come out from among them and be separated, and take God's Holy Word and stay by It.
E-122 Jēzum Kristum ir pienākums izpaust Savu Vārdu. Lūk, kas mums šodien ir vajadzīgs – lai uzceļas Maleahijas 4. [3.]. Uzcelsies vēl viens pravietis Kunga Jēzus Kristus Vārdā un īstenos precīzi to, ko Viņš apsolīja izdarīt. Tad cilvēki, būdami aklumā, atteiksies no Tā un aizies tumsā, kā viņi ir darījuši vienmēr.
E-122 Jesus Christ is obligated to manifest His Word. The thing we need today is a rising of Malachi 4. Another prophet will rise in the Name of the Lord Jesus Christ, and will produce exactly what He promised to do. Then, man blindly will forsake It and walk right into the darkness, as they've always did. [Malachi 4:5]
E-123 Tagad skatieties, mēs redzam to pašu iemeslu, ko šodien, kad viņi noliedz, draudzes noliedz Vēstījumu, sit krustā Vārdu, izliek Vārdu ārā. Lūk, ja tu nepiederi pie tā, tad tev pat nevar būt savas draudzes. Viņi to aizvērs. Jums būs tajā jāiestājas. Ja jūs tur neiestāsieties, tad jūs aizvērs. Nu, ko tad darīt? Ak, stāviet ar To, kas ir pareizs! Atcerieties, tas atkal ir krustā sišanas laiks, gandrīz.
E-123 Watch now, we find out, the same cause, that today, that they reject, the churches reject the Message, crucify the Word, take the Word out. Now if you don't belong to it, you can't even--you can't even have your church. They'll close it down. You've got to come into it. If you don't do it, you're closed down. Then what about it? Oh, stand for That which is right! Remember, it's crucifixion time again, nearly.
E-124 Ar viltus gaismas palīdzību tika veikta vislielākā laupīšana pasaulē, Anglijā, ne pārāk sen. Vislielākā laupīšana, kāda jebkad ir bijusi, tika izdarīta ar viltus gaismas palīdzību. Tika nolaupīti septiņi miljoni, izmantojot viltus gaismu, kas aizkavēja to vilcienu, un Skotlendjards nevar atrast to cilvēku. Viņi ar to aizbēga, tik viltīgi. Šī laupīšana ir zināma kā lielākā, kādu jebkad ir veikuši laupītāji, fiziskajā ziņā. Tas aplaupīja pasauli, šī vislielākā laupīšana.
E-124 False light caused the greatest--the greatest robbery the world ever had, in England, not long ago. The greatest robbery that was ever performed, was done by a false light. Seven-million-dollar robbery was done by a false light that slowed that train down, and Scotland Yards couldn't find the man. They got away with it, so slicky. That was known as the greatest robbery that was ever done by robbers, in the natural. It robbed the world, of its greatest robbery.
E-125 Bet vislielākā Jēzus Kristus draudzes aplaupīšana arī ir īstenota ar viltus gaismas palīdzību, ar kāda cita perioda atblāzmu, un noliedzot Gaismu, kas bija paredzēta šim periodam. Āmen. Viltus gaisma, vakardienas atblāzma! Nestaigājiet vakardienas atblāzmā! Staigājiet šodien Dēla siltumā! Nelieniet iekšā ticības mācību ēnā, sacīdami: “Brīnumu laiks ir beidzies.”
E-125 And the greatest robbery that was ever done to the church of Jesus Christ, is done by false light, a glare of some other age, and rejecting the Light that's predicted for this age. Amen. False light, a glare of yesterday! Don't walk in the glare of yesterday. Walk in the warmth of the Son today. Don't pull yourself down into a denominational shade, saying, "The days of miracles has passed."
E-126 Jēzus sacīja: “Ticīgajiem ies līdzi šādas zīmes: Manā Vārdā viņi izdzīs ļaunos garus,viņi runās jaunās mēlēs. Viņiem līdzi ies šādas zīmes.”
E-126 Jesus said, "These signs shall follow them that believe: in My Name they shall cast out devils, they shall speak with new tongues. These signs shall follow them." [Mark 16:17]
E-127 Viņi saka: “Tas bija apustuļiem, nevis mums.” Tā ir atblāzma.
E-127 They say, "It's all right for the apostles; not for us." That's a glare.
E-128 Jēzus sacīja: “Ticīgajiem ies līdzi šādas zīmes, pa visu pasauli.” Tieši tā.
E-128 Jesus said, "These signs shall follow them that believe, to all the world." Yes, sir. [Mark 16:17]
E-129 Nu, kas par lietu? Staigāšana atblāzmā bija iemesls vislielākajai aplaupīšanai, tas ir aizvācis no draudzes Kristu. Saprotiet, kā gan Kristus var izpaust Sevi Vārdā, kas ir apsolīts šodienai, caur kādu aukstu vakardienas ticības mācību? Tas to Sēklu nesasildīs. It nemaz. Vislielākā draudzes aplaupīšana!
E-129 Now what's the matter? Walking in a glare, it's caused the greatest robbery, it's taken Christ from the church. See, how can Christ manifest Hisself in a Word that's promised today, by some cold creed of yesterday? It doesn't warm the Seed. No, sir. The church's greatest robbery!
E-130 Siltums? Un atcerieties, tā aukstā ticības mācības gaisma nenogatavinās šodienas Sēklu. Tā noliedz to Sēklu. Uz zemes ir ļoti bieza migla. Ir pienācis laiks parādīties Dievam un atkal ieslēgt Gaismu, atdzīvināt Savu Vārdu. Protams, Gaisma! No tām aukstajām ticības mācībām Grauds nenogatavosies. Protams, nenogatavosies.
Un atcerieties, civilizācija ir sekojusi līdzi saulei.
E-130 Warm? And, remember, that cold creed light will not ripen the Seed of today. It denies the Seed. It's the fog that's upon the earth, the denseness. It's time for God to rise and turn on the Light again, make His Word to live. Certainly, Light! That cold creed won't ripen the Grain. It certainly won't.
And, remember, civilization has traveled with the sun.
E-131 Kā es sacīju jums sākumā, man ir jāskatās uz līdzībām, uz to, kādā veidā darbojas daba. Man nav izglītības, lai to darītu; man to nemaz nevajag. Es dodu priekšroku tam, kas man ir, nekā visai pasaules izglītībai. Man ir Jēzus Kristus. Es redzu, kā Viņš darbojas caur Savu Vārdu, un tas ir viss, kas man ir jāzina.
E-131 As I told you in the beginning, I have to watch parables, the way nature runs. I haven't the education to do it; I don't want it. I'd rather have what I've got, than all the education in the world. I have Jesus Christ. I see Him live His Word right through, and that's all I need to know.
E-132 Un, ja cilvēks ir dzimis no Dieva Gara, viņš pētīs Rakstus, lai ieraudzītu, vai Tā ir atbilde šodienai. Šīs dienas atbilde ir Kristus. Kristus ir Vārds. Kad Vārds atdzīvojas, tad ir redzama Gaisma, kas ir apsolīta šim laikam. Šajā tumšajā Lāodikejas Periodā ir tikai daži: “Kurus Es pieņemu, tos pamācu un pārmācu. Nožēlojiet,” sacīja Jēzus, “un atgriezieties atpakaļ.” Pagriezieties ar sejām pret Vārdu. Viņš ir Vārds. Atnāciet pie Viņa. Tieši tā.
E-132 And if a man is born of the Spirit of God, he'll search the Scripture to see if It's the answer for today. The answer of the day is Christ. Christ is the Word. When the Word comes to life, it shows the Light that's promised for today. This dark Laodicean Age, just a few, "As many as I receive, I chasten, I rebuke. Repent," Jesus said, "and return back." Turn to the Word. He is the Word. Come to Him. Yes, sir. [Hebrews 12:5], [Revelation 3:19]
E-133 Pavērojiet to Gaismu. Tā atnāca no austrumiem, virzoties uz rietumiem. Mēs atrodamies rietumu piekrastē. Tai bija trīs stadijas, vai pareizi? Tai bija trīs stadijas. Trīs reizes tā šķērsoja ūdeņus. Sākot ar Pāvilu un pāri Vidusjūrai nonāca Vācijā; Vācija aizdegās ar Luteru; šķērsoja angļu kanālu, tad uz Savienotajām Valstīm un tagad...tur uz Angliju, tad no Anglijas Tā šķērsoja Kluso okeānu un atnāca uz Savienotajām Valstīm. Un tā izgāja cauri Lutera vēstījumam un tālāk uz priekšu, līdz tās noslēdzošā daļa vēlreiz ir šeit rietumu piekrastē.
E-133 Watch the Light. It come from the East, going west. We're at the West Coast. It had three stages, didn't it? It had three stages. It crossed the water, three times. From Paul, and across the Mediterranean, come into Germany, Germany lit up with Luther; crossed the English Channel, over into the United States and now... over into--to England; then, England, It come across the Pacific, to the United States. And she has worked her way down through Luther's message, on down through, until the last part of It is here on the West Coast again.
E-134 Un, nogatavojoties tam graudam, sākot toreiz ar Luteru, visa tā perioda garumā, tam tagad ir jānonāk līdz Evaņģēlija pilnībai, līdz Dieva spēkam, lai nogatavotos. Tai Gaismai, kas tika parādīta caur taisnošanu, svētttapšanu, caur pentakostu periodu, ir jānogatavina Līgavas Koku Kunga Jēzus Kristus Atnākšanai; lai Kristus varētu izpausties Savā Draudzē kā viena Persona, Viņš un Viņa Sieva, Viņš un Viņa Līgava. Āmen. Lūk, kādā stundā mēs dzīvojam. Tā ir šīs dienas Gaisma. Ieejiet Tajā! “Topiet glābti, visi zemes gali.”
E-134 And from the ripening of the grain, from all the way back from Luther, all the way down through the age, it ought to be the fulness of the Gospel now, the Power of God to ripen. The Light that's been shown through justification, sanctification, the pentecostal age, ought to ripen the Bride Tree for the Coming of the Lord Jesus Christ; that Christ could be manifested in His Church, as one Person, Him and His Wife, Him and His Bride. Amen. This is the hour we're living. This is the Light of the day. Walk in It! "Be saved, all the ends of the earth."
E-135 Šīs dienas draudžu atblāzma izrādījās ļoti mānīga, kā sacīja Jēzus Mateja 24. nodaļā. Viņš sacīja: “Tas pieviltu pat izredzētos, ja tas būtu iespējams.” Saprotiet, Luters nebūtu varējis pieņemt... Luters nebūtu varējis pievilt kādu metodistu. Metodists nebūtu varējis pievilt kādu pentakostu. Tā tas ir, saprotiet, bet kā tad ar Līgavu? Lūk, kas padara aklus pentakostus. Jā. Saprotiet, jūs esat atgriezušies atpakaļ pie savas ticības mācības, pie savas formas, organizējušies, un jums ir cilvēku grupa, kas saka jums, kas ir jādara.
E-135 Church glare of this day was very deceiving, Jesus said in Matthew 24. He said, "It would deceive the very elected if possible." See, not Luther wouldn't receive... Luther couldn't deceive a Methodist. A Methodist couldn't deceive a Pentecostal. That's right, see, but what about the Bride? That's what puts the Pentecostals eyes out. Yeah. See, you went back to your creed, to your form, organized, and got a bunch of man telling you what to do. [Matthew 24:24]
E-136 Bībelē tas bija apsolīts. Mums ir vajadzīgi tādi vīrieši un sievietes, kas ir piepildīti ar Dieva Garu.
E-136 The Bible promises these things. We need men and women that's filled with the Spirit of God.
E-137 Ja jūs sakāt, ka jums ir Dieva Gars, un Dievs dod Šeit konkrētu apsolījumu, kā tad var būt, ka Svētais Gars, kas To ir uzrakstījis, sacītu: “Nu ko, varbūt tas derēja kādam citam periodam. Mēs tam šādi neticam”? Tas nav Svētais Gars.
E-137 If you say you've got the Spirit of God in you, and God makes a certain promise in Here, how can that Holy Ghost punctuate It, say, "Well, it might be all right for another age. We don't believe It that way"? That ain't the Holy Spirit.
E-138 Cilvēks, kas ir piepildīts ar Dievu – viņš un Vārds ir viens. Protams, ka tā. Tas ir savienošanās rezultāts, savienība starp Dievu un cilvēku.
E-138 The man that's filled with God, Him and the Word is one. Certainly, it is. It's a product of a union, a union between God and man.
E-139 Kā gan sieviete, kas grasās kļūt par kāda vīrieša sievu, darīs to, ko viņš negrib, lai viņa darītu? Kā mēs varam flirtēt ar šo pasauli un konfesijām, un organizācijām un atraidīt šīs stundas Gaismu? Vai tad to var darīt, brāli un māsa? Ar dievišķu mīlestību un cieņu pret katru no jums, kā mēs varam pieņemt ko tādu? Kā mēs varam to klausīties? Tas atkal atgriežas mūsu rokās.
E-139 How can a woman, that's going to be a husband of a man, contrary, doing the things that he don't want her to do? How can we flirt with the world, and denominations and organizations, and turn down the Light of the hour? How can it be done, brother and sister? With godly love and respect for each one of you, how can we accept these things? How can we hear It? It throws right back in our lap again.
E-140 Nevajag nosodīt luterāņus, jo viņi nosodīja katoļus. Nevajag nosodīt Vesliju, jo viņš nosodīja luterāņus. Saprotiet, tādā veidā, kad jūs nosodāt To, kas tiek īstenots šodien, un novēršaties no Tā; kad jūs redzat, ka jūsu draudzes ieiet tajā lielajā ekumēniskajā kustībā, un visu ko tādu, atvedot jūs, katru no jums, pie zvēra zīmes, un jūs esat to pieņēmuši. Daudzi sirdsskaidri cilvēki dodas taisni tur iekšā.
Jūs sakāt: “Viņi ir jauki cilvēki, svēti cilvēki.”
E-140 Don't condemn Lutherans; because, they condemned Catholic. Don't condemn Wesley; 'cause, he condemned Lutheran. See, like that, when you condemn the Thing that's happening today and turn from It; when you see your churches go into this great ecumenical move, and so forth like that, leading you, every one, into the mark of the beast, and you've got it. Many honest-hearted people walk right straight into it.
You say, "They're good people, holy people."
E-141 Tādi bija arī tie priesteri. Ja es kā piemēru paņemtu Jēzus Kristus svētumu vai Gara augļus, daudzi no jums ir virzījušies tajā... Lūk, tā nav nekāda ignorēšana. Es ticu katram Vārdam, kas tur ir.
E-141 So was those priests. If I had to take the holiness of Jesus Christ, or the fruits of the Spirit, many of you have went on this... Now, no disregard to it. I believe every Word of it.
E-142 Daudzi sacīs: “Ak, es runāju svešās mēlēs. Man Tas ir.” Tas nav Tas. It nemaz.
Daudzi saka: “Gara augļi, tas ir Tas.” Vai tiešām?
E-142 Many will say, "Oh, I spoke in tongues. I got It." That ain't It. No, sir.
Many of them say, "The fruit of the Spirit, that's It." Is It?
E-143 Ziniet, nodosim iztiesāšanai Jēzu (lai Dievs man piedod) tikai uz brītiņu. Jūs tiksiet mācīti, un es būšu tas priesteris. Es sacīšu jums: “Tas jaunais Puisis, kas ieradās pilsētā, saukts par Jēzu no Nācaretes. Neklausieties Viņā. Mēs ticam Gara augļiem. Nu, paskatieties šurp, uz jūsu jauko veco priesteri. Viņš, viņa vectēvs, vec-vectēvs, viņi visi bija priesteri. Viņš ziedoja visu savu jaunību. Viņš sēdēja tajā seminārā. Viņš uzmanīgi mācījās, viņš ticēja, viņš izdarīja visu, ko viņam bija iemācījuši. Viņš zina Rakstus no A līdz Z. Viņš pat pats raksta Tos, pats raksta Rakstus kā Rakstu mācītājs. Nu, tas ir viņš, liels cilvēks! Jūs zināt, ka viņš tāds ir.”
E-143 Let's put Jesus on trial (God, forgive me) for a moment. Let's bring you up, and I'll be the priest. I'll say to you, "This young Fellow, come into the city, called Jesus of Nazareth. Don't you listen to Him. We believe the fruit of the Spirit. Now look at here, your kind old priest. He, his grandfather, great-grandfather, all were priests. He sacrificed, all his young life. He stayed right in the seminary. He watched, he believed, he--he done everything they ever taught him. He knows the Scripture, from A to Z. He even writes It, himself. Writes the Scriptures, himself, the scribes does. And here he is, a grand man! You know he is.
E-144 “Kas notika, kad tava māte tevi dzemdēja? Kas stāvēja blakus tavai gultiņai? Tas jaukais vecais priesteris. Kad tava māte un tētis grasījās šķirties, kas apskāva viņus abus un atveda viņus atpakaļ pie Dieva? Tas jaukais vecais priesteris. Jā.”
E-144 "What happened when your mother was giving birth to you? Who stood by your bedside? That kind old priest. When mother and dad was going to separate, who put their arms around both and led them back to God? That kind old priest. Yeah.
E-145 “Un, lūk, Jehova pieprasa jēru kā upuri par grēku. Tie uzņēmēji, viņi dzīvo tajās pilsētās un viņi tirgo savas preces, un tā tālāk, savus produktus, un ražo un visu ko tādu, ko viņi tirgo. Viņi neaudzē jērus. Un ko izdarīja tie priesteri? Uztaisīja tur nelielu stendu, lai viņi varētu pārdot jērus, lai tas cilvēks varētu ieiet iekšā, attīrīt savu dvēseli pie Jehovas.”
E-145 "And here Jehovah requires a lamb for a sacrifice, for sin. The businessmen, they live in cities here and they--they sell their goods, and--and so forth, their products and produce, and whatever they're going to sell. They don't raise lambs. And what did the priests do? Made a little stand up there, for them to sell lambs, so this man could go in, clear his soul with Jehovah.
E-146 “Ko izdarīja tas puisis, Jēzus no Nācaretes? No kādas draudzes Viņš atnāca? Pie kādas konfesijas Viņš pieder? Kāda ir viņa biedra karte? Mēs izmetīsim Viņu ārā. Mums nebūs ar Viņu nekā kopēja, jo Viņš mūs visus nosoda. Ko Viņš izdarīja? Viņš tur ierodas un ņem to, kur cilvēki cenšas izglābt savas dvēseles, draudzē,” kā mēs to sauktu šodien, jūs saprotat, kā garīgi domājošie, “Viņš apgāza galdus, izmētāja sīknaudu; paņēma virves, salika tās kopā un viņus aizdzina; bet jūsu veco, dievbijīgo priesteri nosauca par 'velna dēlu',” to veco, jauko cilvēku, kas aizdeva tev naudu, kad tu biji grūtībās.”
E-146 "What did this fellow, Jesus of Nazareth, do? What church did He come from? What denomination does He belong to? What fellowship card? We'll kick Him out. We won't have nothing to do with Him, because He condemns every one of us. What did He do? He goes up there and takes that, where men are trying to get their souls saved, the church," as we would call it today, you spirituaE- minded people, "He kicked over the table, throwed out the change; took a ropes and platted them together, and run them out; and called that godly old priest of yours, 'the son of the devil,' that kind old man that loaned you that money when you was in trouble.
E-147 “Kurš stāvēs tev līdzās un apbedīs tevi, kad tu nomirsi? Tas vecais, jaukais priesteris. Viņam ir Gara augļi. Bet vai tam Jēzum no Nācaretes ir Gara augļi?”
E-147 "Who is going to stand by you and bury you when you're dead? That kind old priest. He has got the fruit of the Spirit. But does this Jesus of Nazareth have the fruit of the Spirit?"
E-148 Nevar spriest pēc runāšanas mēlēs, tāpat nevar spriest pēc Gara augļiem. Taču tā ir Dieva Vārda izpausme, atklājusies. To izdara Gaisma.
Cilvēks, kas staigā tajā Gaismā! Jēzus Kristus nebalstījās uz runāšanu mēlēs, kaut arī Viņš to darīja. Viņš nebija Gara auglis, kaut arī Viņš to darīja. Tu nevari spriest pēc tā. Taču Viņš ticēja un uzsvēra To, un Dievs atdzīvināja caur Viņu katru Vārdu, kas bija apsolīts tam laikam. Tieši tā ir konkrētās stundas Gaisma. Tas ir tas pierādījums.
E-148 You can't judge by speaking in tongues, neither can you judge by the fruit of the Spirit. But it's a manifestation of the Word of God, brought to Light. It's the Light that does it.
The man that walks in that Light! Jesus Christ was not founding upon speaking in tongues, though He did it. He was not the fruit of the Spirit, though He did. You couldn't judge it. But He believed and punctuated It, and God lived every Word of the promise of that day through Him. That's the Light of the hour. That's the evidence.
E-149 Kad cilvēks saka man, ka pār viņu bija nonācis Svētais Gars, taču noliedz Dieva Vārdu, tad ar viņu kaut kas nav kārtībā. Kaut kas nav kārtībā ar mūsu semināriem un citām lietām, kad viņi apmāca tur cilvēkus ar visu to “smadzeņu skalošanas” teoloģiju un mūsdienīgām blēņām. Tie cilvēki izdarīs to pašu pret Dieva Vārdu un ievedīs cilvēkus tajā ekumēniskajā kautuvē, nu, protams, tas ir nepareizi.
E-149 When a man tells me that the Holy Ghost falling in them will deny the Word of God being so, there is something wrong with it. There is something wrong with our seminaries, and so forth, when they teach man all this here brain-washed theology and stuff of today. Them man would done the same against the Word of God, and lead them right into that ecumenical slaughter down there, why, certainly, it's wrong.
E-150 Es saku to Tā Kunga Vārdā! Pavērojiet un paskatieties, vai tas ir pareizi, Gaisma, konkrētās stundas Gaisma!
E-150 I speak that in the Name of the Lord! You watch and see if It isn't true, the Light, the Light of the hour!
E-151 Tās aukstās ticības mācības nevar atnest ražu. Mums ir vajadzīga Draudze, kas ir nomazgāta Jēra Asinīs un ir kļuvusi viena ar Vārdu, lai būtu tā Draudze.
E-151 Those cold creeds can never bring a harvest. We've got to have a Church that's washed in the Blood of the Lamb, and become one with the Word, be the Church.
E-152 Šīs dienas draudzes atblāzmas, kā sacīja Jēzus, ir tik ļoti mānīgas, ka “teju vai pieviltu Izredzētos, ja tas būtu iespējams”. Tikai Izredzētie! “Bet kā bija Noas dienās, kad izglābās astoņas dvēseles, tā būs, kad atnāks Cilvēka Dēls.” Ļoti, ļoti nedaudzi izglābsies tajā laikā.
E-152 Church glares of this day, Jesus said, are very deceiving, "almost the Elected if it were possible." Just the Elected! "But as it was in the days of Noah, when eight souls were saved, so shall it be in the Coming of the Son of man." Very, very few will be saved at that time. [I Peter 3:20]
E-153 Ko tas izdara? Tas ved pa taisno uz kautuvi. Mēs redzam to pašreizējā tumsā, kurā mēs dzīvojam. Es beigšu, pasakot sekojošo. Šajā šībrīža tumsā, kādā mēs dzīvojam, šajās dienās, kurās mēs dzīvojam šobrīd, kad debesīs patiešām ir apdzisusi Gaisma, Tā ir izdzisusi šeit mūsu vidū, lai parādītu mums; tas ir parādīts caur Bībeli, Septiņos Zīmogos, kas tad notika. Un, lūk, Dievs paziņo to pašās debesīs, nonāk un paziņo to uz zemes. Bet draudzes pa taisno ieiet tajā!
E-153 What does it do? It leads right on to the slaughter. We find that in this present darkness that we're living. I'm closing, by saying this. In this present darkness that we're living, these days that we're now living in, when Light is done turned out in the heavens, It's turned out here amongst, before, to show us; showed by the Bible, on the Seven Seals, what was taking place. And here God declares it right in the heaven, comes right down and declares it on earth. And the churches walking right into it!
E-154 Kas tad izglābs to mazo Līgavu, kura ir palikusi uzticīga Vārdam? Kas ar Viņu notiks, kad Viņa tiks izdzīta ārā aukstumā, viena pati? Viņai nebūs auksti, apstiprinātajam apsolījuma Vārdam šai dienai. Ak, jā! Tas ir kā...
E-154 Who will save that little Word-keeping Bride then? What's going to happen to Her when She is turned out into the cold, by Herself? She won't be cold, the vindicated Word of the promise this day. Oh, yes. It's like a...
E-155 Cilvēkiem tā ir mīkla, es zinu, kad redz to draudzi, vienkārši saka: “Nu, tas ir gandrīz tas pats.” Jēzus sacīja, ka tā tas būs. Tas aizies tik tālu, ka “tas pieviltu pat Izredzētos, ja vien tas būtu iespējams”. Ak, jā. Tieši tā.
E-155 It's puzzling, I know it is, to people, to see the church just say, "Well, it's just almost the same thing." Jesus said it would be that way. I'd be, till, "It would deceive the very Elected if it was possible." Oh, yes. Yes, sir. [Matthew 24:24]
E-156 Man tas atgādina vienu puisi Floridā, tas nebija pārāk sen. Viņš stāstīja, sacīja, ka viņam bija automašīna “Chevrolet”, kas saplīsa viņam Floridā, un sacīja, ka viņš aizveda to uz servisu. Un tas mehāniķis tur ņēmās un visu tur savienoja, taču viņš nespēja to iedarbināt. Viņš ielika visu, kas bija vajadzīgs. Viņš nomainīja visas tās detaļas, tomēr bija vēl kaut kas, to nevarēja iedarbināt. Un viņam neizdevās to iedarbināt. Viņš mēģināja un mēģināja. Nabaga mehāniķis sanervozējās, skraidīja apkārt, lai to piedarbinātu.
E-156 Just reminds me of a fellow in Florida, not long ago. He was talking, said he had a Chevrolet car that went out on him in Florida, and said he took it to the garage. And this mechanic was going along there, and he got everything set together, and he couldn't get it to start. He put everything in it, that he could. He renewed all these different things, but, something another, it just wouldn't work. And he couldn't get it started. He just kept trying and trying. The little mechanic was nervous, run around, all over the building, picking up this.
E-157 Bet tas cilvēks stāvēja, sacīdams: “Ser, es gaidu savu mašīnu. Es kavēju. Vai varat to sataisīt?”
E-157 And the man standing, say, "I'm waiting on my car, sir. I'm late. Can't you get it?"
E-158 Tas sacīja: “Es daru visu, ko varu,” patiešām nervozs un satraucies. Un viņš turpināja darboties.
E-158 He said, "I'm doing all I can do," real nervous and carrying on. And he walked along.
E-159 Tad pēkšņi pienāca viens labi ģērbts džentelmenis, paskatījās uz viņu kādu brītiņu un pateica tam mehāniķim, kad bija nedaudz pagrozījis galvu, viņš pateica: “Kāpēc tu nepakustini šito? Tev tur nav strāvas.”
E-159 Directly a well-dressed gentleman walked up and looked at him a few moments, and he said to the mechanic, after he let him butt his head around a little while, he said, "Why don't you just touch this? You're not getting any current."
E-160 Bet tas saka: “Es par to pat neiedomājos.” Tad viņš pagrieza to lietiņu, lai kas tas arī bija, un parādījās strāva, un mašīna iedarbojās.
E-160 So he said, "I never thought of that." So he just turned that other little thing, ever what it was there, and he got the--the current in, the car started.
E-161 Viņš pagriezās un sacīja: “Kas jūs esat?” Vai zināt, kas tas bija? Galvenais “General Motors” inženieris. Viņš bija uztaisījis to lietiņu. Viņš bija to uzprojektējis.
E-161 He turned around and said, "Who are you?" You know who he was? The chief engineer of the--of the General Motor. He made the thing. He designed it.
E-162 Šajā laikā, brāli, kad mēs brīnāmies, kas notiek ar mūsu atmodu, kas par lietu? Mums ir materiāls un viss pārējais, mums ir mehānika, bet kur ir Dinamika? Lūk, kas mums ir vajadzīgs, uzlaist uz skatuves Jēzu Kristu. Kas par lietu? Es jums saku, ka šodien šeit atrodas Viņš, aleluja, saukts par Svēto Garu, kas var iedarbināt to Dinamiku. Viņš ir dinamika un mehānika.
E-162 In this hour, brother, when we wonder what's the matter with our revival, what's the matter? We got the material and everything, we got the mechanics, but where is the Dynamics? That's what we need, to move Jesus Christ in on the scene. What's the matter? I tell you, there is One here today, hallelujah, called the Holy Ghost, that can touch the Dynamics. He is the Dynamics of the mechanics.
E-163 Šodien mēs šeit stāvam, mēs, pentakosti, viena no lielākajām draudzēm valstī, katru gadu te pievienojas tūkstošu tūkstoši, bet kur ir tas Svētais Gars? Mēs esam pieņēmuši to caur runāšanu mēlēs, un mēs redzam, kā tas darbojās. Metodisti pieņem to caur skaļu gavilēšanu. Luterāņi pieņem to caur ticību, un tā tālāk un tamlīdzīgi. Taču tas nav Tas.
E-163 We stand today, us Pentecostals, one of the greatest churches in the nation, thousands times thousands added each year, but where is that Holy Ghost? We've accept it, by speaking in tongues, and we seen how it's acted. Methodist accept it, by shouting. Luther accept it, by faith, and so forth like that. That isn't It.
E-164 Tas ir Vārds! Tas ieslēgtais Vārds, Gaisma iedarbina mehāniku, un tie abi kļūst par dinamiku. Viņi ir dinamika, kad dinamika...kad dinamika ienāk mehānikā. Tas to visu iedarbina. Tā tas ir. Paņemiet Vārdu. Ja ir izlaists kāds sīkumiņš no Tā, tad tas neiedarbosies. Nolieciet visas nastas, visus “ismus”, visas ticības mācības, lai tā Dinamika, Svētais Gars, varētu plūst caur Vārdu un apstiprināt Vārdu, kas ir apsolīts šai dienai; tad varenā Dieva Draudze piecelsies kājās kā reaktīvā lidmašīna, uzlidos debesīs, lai satiktu savu Kungu. Pilnīgi pareizi. Kamēr mēs to neizdarīsim, tas nedarbosies. Tas arī viss. Tieši tā. Kas to izdarīs? Kas to turēs šajā dienā, par kuru mēs domājam? Atceries, atceries, brāli.
E-164 It's the Word! It's the Word turned on, the Light turns on the mechanics and they become Dynamics. They are Dynamics, when the Dynamics, when the Dynamic comes to the mechanic. It starts the thing rolling. That's right. Take the Word. If there is one little thing missed up, on It, it won't start. Lay aside every weight, every ism, every creed, that the Dynamics, the Holy Spirit, might flow through the Word and vindicate the Word that's promised of this day; then the great Church of God will rise to her feet like a jet propelled plane, take off to the skies to meet her Master. That's exactly right. Until we do that, it won't work. That's what about. Yes, sir. Who will do it? Who will keep it in this day that we're thinking about? Remember, remember, brother. [Hebrews 12:1-3]
E-165 Lūk, tas atgādina man vēl vienu nelielu stāstu. Neatgriežoties reiz bijušajā, bet viens mans draugs atradās Karlsbādē, Ņūmeksikā, kur mums notika sanāksme, tur Karlsbādē. Un tur viena cilvēku grupa devās uz to alu.
E-165 Now it reminds me of another little story. Not going back to stories, but a friend of mine was standing in Carlsbad, New Mexico, when we was there holding a meeting up at Carlsbad. And there was a bunch of people went down into this cave.
E-166 Ak, man tādas lietiņas nekad nav patikušas, doties tādā dziļumā, tas bija apmēram jūdzes dziļumā. Es...es esmu apmierināts šeit augšā. Un tā, viņi devās tur lejā. Es gribu iet uz augšu, nevis uz leju. Tāpēc es...
E-166 Oh, I--I never did like that stuff, down there where it's deep, and about a mile in the ground. I, I'm satisfied up here. So, they went down through. I want to go higher, not lower. So I...
E-167 Viņi paņēma to cilvēku, laidās tur lejā. Bet viņš bija viena vīrieša draugs, un kopā ar viņiem bija viņa mazā meitiņa un mazais dēliņš. Un viņi nolaidās tādā lielā pagrabā, ak, man šķiet, ka simtiem un simtiem pēdu zem zemes, devās tur lejā. Un tas cilvēks, kas atradās blakus slēdzim, pēkšņi [Brālis Branhams uzsit gaisā knipjus–Tulk.] pēkšņi pagrieza slēdzi. Un tur kļuva tik tumšs un melns, ka nevarēja pat redzēt, ja kustināji roku sejas priekšā. Mazā meitenīte, nabadzīte, bija patiešām nobijusies. Viņa sāka kliegt pilnā balsī: “Ak, ir tumšs! Ir tumšs! Ir tumšs,” histēriski kliedza.
E-167 They took this fellow, went down in there. And he was a man friend, and his little girl and little boy went down with them. And--and went way down into a big basement, oh, I guess, hundreds and hundreds and hundreds of feet below the surface of the earth, went down there. And the man there by the switch, all at once [Brother Branham snaps his finger--Ed.] turned off the switch. And it was so black and dark, till you couldn't even see your hand moving down in front of your face. A little girl, a little thing, was real scared. She begin to scream to the top of her voice, "Oh, it's dark! It's dark! It's dark," hysterically screaming.
E-168 Blakus stāvēja viņas brālītis. Viņš iesaucās tumsā, viņš sacīja: “Nebaidies, mazo māsiņ, šeit ir cilvēks, kas var ieslēgt gaismu.”
E-168 Her little brother happened to be standing. He screamed out in the darkness, he said, "Fear not, little sister, there is a man here who can turn on the light."
E-169 Aleluja! Ko tad lai dara šī nabaga mazā Draudze? Neuztraucieties. Šodien šeit ir Cilvēks, kas var ieslēgt Gaismu, tas ir Kungs Jēzus Kristus. Ak, Jā! Kungs Jēzus Kristus!
E-169 Hallelujah! What's the little Church going to do? Don't worry. There is a Man here today that can turn on the Light, that's the Lord Jesus Christ. Oh, yeah. The Lord Jesus Christ!
E-170 Atcerieties, tie aklie...bagātie vīri tajā laikā, kad piedzima Jēzus, viņi bija apjukuši un apžilbināti ar Jeruzalemes spožumu, kad viņi tur ieradās, prasīdami par Viņu. Viņu teoloģija nevarēja to izskaidrot. Taču, kad viņi novirzījās malā, viņi sāka sekot Tai [zvaigznei], lai nonāktu pie Mūžīgās Dzīvības Gaismas.
E-170 Remember, the blind... the--the rich men in the days of the birth of Jesus, they wasn't put out and blinded from the glare of Jerusalem when they got there, asking about Him. Their theology--theology couldn't explain it. But when they turned aside, they followed It to the Eternal Life Light.
E-171 Jūs, šodienas uzņēmēji, nevajag skatīties uz šo organizāciju atblāzmu, bet turieties pie Vārda. Tas ved jūs uz Gaismu. Nebaidies, mazo māsiņ, šeit ir Cilvēks, kas var ieslēgt Gaismu. Šeit ir Kristus, kurš var atdzīvināt Savu Vārdu tieši tāpat, kā Viņš atdzīvināja toreiz, apstiprināt Sevi, ka Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Vai jūs tam ticat? [Sanāksme saka: “Āmen.”–Tulk.]
Piecelsimies.
E-171 You businessmen today, don't watch the glares of these organizations, but hold onto the Word. It leads you to the Light. Fear not, little sister, there is a Man here Who can turn on the Lights. There is a Christ here Who can make His Word live just the same as He was then, vindicate Himself that He's the same yesterday, today, and forever. Do you believe it? [Congregation says, "Amen."--Ed.]
Let us stand. [Hebrews 13:8]
E-172 Man ir atlikušas piecpadsmit minūtes, kad man būs jādodas uz manu nākamo sanāksmi. Vai jūs gribat pacelt savas rokas un pateikt: “Dievs, ieslēdz man to Gaismu šajā rītā. Es ticu Vārdam. Es ticu mehānikai. Ieliec manī dinamiku, Kungs.” Paceliet rokas un sauciet uz Viņu: “Kungs, ieslēdz Gaismu!” Šeit ir Cilvēks, kas var ieslēgt tās Gaismas. Mēs esam miruši, komunismā, un mūs grauž visvisādi organizāciju tārpi, taču šeit ir Cilvēks, kurš var ieslēgt Gaismu. Tas Cilvēks ir pats Svētais Gars, Jēzus Kristus, izpaudies Garā!
E-170 I got fifteen minutes before the time to go to the next meeting. Would you like to raise your hands and say, "God, turn the light on me, this morning. I believe the Word. I believe the mechanics. Put the Dynamics in me, Lord"? Raise your hands and cry out to Him, "Lord, turn the Lights on!" There is a Man here that can turn on the Lights. We are dead, in communism, and eat up with all kinds of cankerworms of organizations, but there is a Man here Who can turn on the Lights. That Man is the Holy Ghost, Himself, Jesus Christ manifested in the Spirit!
E-173 Kungs Jēzu, pieskaries katrai no šīm rokām; ne tikai rokām, bet nolaidies no rokas uz sirdi un ieslēdz Evaņģēlija Gaismu. Jēzus Vārdā!
Ieslēdziet Gaismu
E-171 Lord Jesus, touch each one of these hands; not only them, but run down the arm to the heart, and turn the Light of the Gospel on. In Jesus' Name!

Наверх

Up