Dīvainis

The Oddball
Datums: 64-0531 | Ilgums: 42 minūtes | Tulkojums: Rīga
Preskota, Arizonas štats, ASV
E-1 Lūgsim.
Kungs Jēzu, kad mēs šorīt dosimies prom, lai mēs varam teikt, ka mūsu sirdis dega mūsos, jo Viņš runāja uz mums šajā ceļā. Mēs pateicamies Tev par šo grandiozo iespēju, kas ir bijusi...kas mums ir pavērusies, ka mēs varam sanākt šeit kopā ar šiem cilvēkiem, Taviem bērniem, un izbaudīt šos sadraudzības brīžus. Un mēs lūdzam, debesu Tēvs, lai Tavas svētības paliek uz mums, kad mēs dodamies uz dažādām vietām un tiekamies ar citiem.
E-1 Let's pray, Lord Jesus, when we leave this morning, can say our hearts burned within us, because He has spoke to us along the way. We thank Thee for this grand opportunity that's--that's been, that's come our way, we could assemble here with these people, Thy children, and enjoy this moments of fellowship. And we pray, Heavenly Father, that Your blessings will rest upon us as we journey, different places, and meet others.
E-2 Mēs pateicamies Tev par katru šīs jaukās kristīgās atmosfēras liecību šeit šorīt un par visiem tiem, kas jau ilgu laiku ir ceļā, un par šo jauno cilvēku, kurš tikko šķērsoja Jordānu, lai redzētu, ko īsti nozīmē dzīvot. Mēs visi varam to novērtēt, Kungs, zinādami, ka arī mēs reiz bijām tajā otrā pusē. Bet vecās dzīves vairs nav. Tā ir tikai... Tā palika aiz muguras, Ēģiptē.
E-2 We thank Thee for every testimony of this fine Christian atmosphere here this morning, and for all these ones that's been a long time in the way, and for this young man that's just crossed over Jordan, to see what it really means to live. We can all appreciate that, Lord, in knowing that one time we were on the other side, too. But no more of the old life, now. It's--it's only... It's back in Egypt.
E-3 Tagad mēs lūdzam, lai Tu svētī mūsu kopīgo sadraudzību, kad mēs lasām Tavu Vārdu un runājam dažus vārdus no šī varenā Dieva Vārda, kuram mēs visi ticam. Un svētī to tagad mūsu sirdīm, lai turpinātu dievkalpojumu. Mēs prasām to Jēzus Kristus Vārdā. Āmen.
E-3 Now we pray that You'll bless our fellowship together as we read Thy Word, and speak a few words from this great Word of God that we all believe in. And bless it to our hearts now, to continue the service. In the Name of Jesus Christ we ask it. Amen.
E-4 Brāli Leo, brāli Džīn un piligrimi, es uzskatu, ka tā ir viena no lielajām privilēģijām, kādas man ir dotas – ierasties šeit, lai personīgi redzētu, kas jums ir šajā vietā. Tas ir... Es biju svētīts, kad es pārbraucu pāri tam mazajam strautiņam un ieraudzīju šo vietu. Un es... Reiz, kad brālis Leo ierakstīja lentes, es viņam pateicu, ka, protams, priekš viņa dzīvē ir kaut kas lielāks, nekā ierakstīt lentes. Un, protams, lentu ierakstīšana ir kaut kas tāds, kas mums ir jādara, bet...tas mūs ir svētījis, bet ir vēl kaut kas. Mēs visi esam veidoti, lai darītu dažādas lietas.
E-4 Brother Leo, Brother Gene and pilgrims, I--I deem this one of the grand privileges that I've had, to come here to see for myself what you have here on these grounds. It's a... I have been blessed as I moved across the little creek there, and see this court. And I... One time when Brother Leo was making tapes, and I told him that surely there was something greater in life for him than to make tape. And, course, tape-making is something that we must do, but it's blessed us, but there is something else. We're all cut out for different things to do.
E-5 Un ierasties šeit šajā rītā un redzēt šo jauko mazo Jeruzalemi, kas atrodas šeit, mazo, kā es to saucu, Gošeni, šķiet, kad mēs šorīt ieradāmies šeit. Atcerieties, Gošene bija viena no vietām, kur viņiem bija pielūgsme, viena no pirmajām vietām, kur tika uzslieta telts. Un satikt vecus draugus, un...un jaunus, un pavadīt šo mums atvēlēto laiku, es vienkārši... Šķiet, ka tev vienkārši negribas braukt prom. Vienkārši ir kaut kas, kas grib tevi aizturēt. Es saprotu, kāpēc jūs, ļaudis, gribētu palikt šeit. Saprotat? Tas ir kaut kas, kas tevi satver.
E-5 And to come here this morning and look, this fine little Jerusalem setting out here, little, what I called, it Goshen, I believe, when we come over this morning. Remember, Goshen was one of the places that they worshipped, one of the first places the tent was pitched. And to meet old friends, and--and new, and to have this time allotted to us, I just... It seems like that--that you just don't want to leave. There's just something that wants to hold you. I can see why you people would want to stay here. See? It's something that grips you.
E-6 Es nedomāju, ka jebkad esmu bijis saldākā pielūgsmē un sadraudzībā, kad skanēja šīs dziesmas un pārējais, kad es sēdēju tur un kodīju lūpas, un kratīju kājas, un mēģināju atturēties no kliegšanas, kad es dzirdēju, ka šīs vecās dziesmas tiek dziedātas tā, kā, manuprāt, tās būtu jādzied, un tā bija dziedāšana Garā. Lūk, tas ir tas, kas mēs... Pāvils teica: “Ja es dziedāšu, es dziedāšu Garā.” Lūk, es nevaru iedomāties, ka Gars būtu kliegšana pilnā balsī. Es domāju, ka Kristus Gars ir mīlestība un maigums, un miers, kas atnes kaut ko mūsu dvēselēm, kas mūs baro. Es domāju, lūk, ka tieši tā šīs dziesmas būtu jādzied.
E-6 I don't believe I was ever in any sweeter worship and fellowship, as these songs and things, that I set there and bite my lips and shake my feet, and try to hold myself back from screaming out, when I heard those old songs sang in the way I think they ought to be sung, and that's sung in the Spirit. Now, that's what we--we... Paul said, "If I sing, I'll sing in the Spirit." Now, I can't imagine the Spirit as being screaming to the top of our voice. I--I think the Spirit of Christ is love, and gentleness, and peace, that--that brings something to our souls, that feed us. I think, there, that's the way them songs should be sang.
E-7 Un esot šeit kopā ar jums, ar cilvēkiem, kas veltīti darbam, Kristus darbam, ir tik daudz lietu, ko es varētu pateikt, bet man to neļaus laiks. Es esmu ieradies, lai... Es nodomāju: “Nu, es aizskriešu un apciemošu brāli Leo un turienes draudzi, un to Kristus ķermeņa daļu, kas gaida Viņa atnākšanu, un to līgavas daļu, kas laicīgi uzturas šeit.”
E-7 And to be here with you, a dedicated people to a cause, cause of Christ; there's just so many things I could--could say, that the time wouldn't permit me. I--I come for... I thought, "Well, I'll run up and visit Brother Leo and the church up there and the portion of the Body of Christ that's waiting for--for His Coming, and a part of the Bride that's sojourning here."
E-8 Un kā jūs esat atdalījušies no pārējās pasaules un atnākuši uz šejieni, lai dzīvotu šādi. Es nodomāju, ka pat mazais strautiņš, ka šobrīd jūs atrodaties šajā Jordānas pusē, jūs esat šajā zemē. Jūs esat piedzīvojuši iziešanu, iziešanu no pasaules uz vietu, kur jūs varat sanākt kopā un pielūgt Dievu patiešām saskaņā ar to, ko diktē jūsu sirdsapziņa.
E-8 And how you've separated yourself from the rest the world, and--and come over here to live this way. I was thinking, even the little creek, you're on this side of Jordan now, you're--you're in the--the land here. You've--you've come over an exodus, a coming-out of the world, into a place to where you can congregate yourself together and--and worship God, really according to the dictates of your conscience.
E-9 Un tieši par to mēs iestājamies kā demokrātija, kā valsts. Tieši par to mēs stāvam, lai ikviens cilvēks varētu pielūgt. Un ir ļoti slikti, ka mums nav vairāk kā tāda. Saprotat? Tā tas ir. Kur...kas ļautu pasaulei būt savā vietā, bet Dieva cilvēkiem būt savā vietā, kur mums tas būtu.
E-9 And that's what we stand for, as a democracy, as a nation. We stand for this very thing, that each man can worship. And it's just too bad we don't have more like this. See? That's right. Where, that let the world be in their place. And God's people be in their place, where we can have this.
E-10 Un man noteikti ir... Ja es pateiktu “āmen” un izietu pa durvīm, es teiktu, ka man būtu vērts braukt šurp katru svētdienu vai pat izdarīt tā, lai uz šejieni atbrauktu mani bērni, lai pabūtu šādā atmosfērā. Jo tieši atmosfēra vienmēr ir tā, kas dod rezultātus.
E-10 And I certainly have... If--if I said "amen" and walked out the door, I'd say it would pay me every Sunday to drive up here, or--or have my children even to come up, to--to set under an atmosphere like this. Because, it's always the atmosphere that brings the results.
E-11 Jūs varat ielikt sēklu tur zemē. Nav nozīmes, cik ļoti apaugļota būs tā sēkla; ielieciet to tur, tai ir vajadzīga konkrēta atmosfēra, lai to atdzīvinātu. Saprotat? Tai saulei ir jāsasniedz noteikts stiprums, pirms tā var radīt noteiktu atmosfēru. Olai ir vajadzīga atmosfēra, citādi tā neizšķilsies. Nav nozīmes, cik auglīga tā ir, tai ir vajadzīga tā atmosfēra.
E-11 You can lay a seed out there in the ground. No matter how much that seed is germitized, and lay it there, it's got to have an atmosphere to make it live. See? That sun has to come to a certain power, before, bring it to a certain atmosphere. An egg has to have an atmosphere, or it won't hatch. No matter how fertile it is, it's got to have that atmosphere.
E-12 Un es domāju, ka šādā grupā kristieši izšķiļas, šādā atmosfērā viņi piedzimst no augšas. Tieši tāda veida atmosfērā piedzimu es. Nav svarīgi, lai kur es dotos un viesotos, aukstajā pasaulē, misiju laukos un tā tālāk, es joprojām varu apstāties un aizvērt acis, un domāt par šo atmosfēru.
E-12 And I think, that in a group like this, Christians hatch out, are born again in such an atmosphere as this. This is kind of atmosphere I was born under. No matter where I go and visit, the cold world, and mission fields and so forth, I can even stand and close my eyes and think of this atmosphere.
E-13 Tas man atgādina laiku, kad es biju pavisam jauns sludinātājs un tikko sāku. Mums bija mazas grupiņas, kas pulcējās pa mājām. Arī mēs nošķīrāmies no pasaules lietām. Tieši tas padarīja manu sirdi tādu, kāda tā ir šodien, mīlestībā uz Kristu, kad mēs varam mājot kopā.
E-13 This reminds me when I was just a boy preacher and just starting out. We had little groups that met from house to house. We separated ourselves from the things of the world, too. That's what made my heart the way it is today, in love with Christ, where we can dwell together.
E-14 Rakstos, šķiet, ir teikts: “Cik tas ir patīkami, ka brāļi var dzīvot kopā vienotībā! Tā ir kā svaidāmā eļļa, kas bija uz Ārona bārdas, kas notecēja līdz pat viņa drēbju vīlēm.”
E-14 I believe the Scripture said, "How sweet it is that brethren can dwell together in unity." It's like the anointing oil was on Aaron's beard, that ran to the hems of his garments."
E-15 Un vienkārši tik daudz ko varētu pateikt! Es... Varbūt Svētais Gars jums to izskaidros, kad es būšu prom, kas tas ir. Kaut es varētu palikt visu pēcpusdienu un vienkārši aizmirst ēšanu un visu pārējo, vienkārši sēdēt šeit un klausīties, kā jūs dziedat. Saprotat? Klausīties, kā jūs dziedat un runājat, un liecināt, tas nozīmē tik daudz!
E-15 And just--just so much could be said. I--I... Maybe the Holy Spirit will interpret to you, after I'm gone, what it is. Wish I could stay all afternoon, and just forsake meals and everything else, just set here and hear you sing. See? Hear you sing, and talk, and testify, it means so much.
E-16 Mana meita šovakar beidz skolu. Tas ir, šovakar ir tikai izlaiduma pasākums, tāpēc man ir jāsteidzas atpakaļ. Un līdz pat vakardienas vakaram es nezināju, ka tas bija paredzēts, ka bija paredzēts tas izlaidums. Es esmu nedaudz aizņemts un to nepamanīju.
E-16 My daughter graduates tonight. Or, it's just the baccalaureate service, tonight, and I have to hurry back. And I didn't know that, that it was to be this, baccalaureate service was to be, until just last night. I'm kind of busy, and don't notice it.
E-17 Un runājot ar brāli Leo un brāli Džīnu, kad viņi atnāca manis, es biju ilgojies pēc tā laika, kad būšu šeit, būdams pārdomās, patiešām. Es dzirdēju cilvēkus sakām: “Nu, viņiem ir skaists zemes gabals ar dzīvojamiem treileriem. Viņi ir vienā pusē, bet pasaule ir otrā pusē. Un šajā pusē viss – veltītas dzīves un pārējais.”
E-17 And visiting with Brother Leo and Brother Gene, as they come down, I've longed for the time to be here, wondering, just really. I heard people say, "Well, they got a lovely trailer court. They're over on one side. The world is on the other. And on this side is all dedicated lives and things."
E-18 Es nodomāju: “Es gribētu to redzēt. Es vienkārši gribētu redzēt, kas tas patiesībā ir.” Un jūs visi esat svētīti, ka esat šeit.
E-18 I thought, "I'd like to see that. I just--just like to see what it really is." And you all are blessed to be here.
E-19 Es...es gribu izlasīt tikai vienu pantu no Bībeles. Un es domāju, ka, izlasot tikai šo vienu pantu, dievkalpojums pavisam noteikti būs pilnīgs. Bet man, kad braucu uz šejieni, man bija daži komentāri, un es nodomāju, ka es tos pateikšu. Tas man neaizņems vairāk par dažām minūtēm. Un tad es gribētu pateikt šos komentārus par to...ko es šobrīd jūtu. Otrā vēstule Korintiešiem, 12. nodaļa un 11. pants, es gribētu to izlasīt. Runā Pāvils.
Lielīdamies esmu tapis bezprātis. Jūs mani pie tā novedāt. No jums man patiesībā vajadzēja sagaidīt atzinību. Jo es nevienā vietā neesmu mazāks par dižapustuļiem, kaut gan neesmu nekas.
E-19 I--I want to read just one verse out of the Bible. And I think, just reading this one verse will absolutely make a complete service. But I have, coming up here, I had just a few comments that I thought I would say. It won't take me but just a few minutes. And then I would like to say these comments to what I--what I feel now. In the Book of Second Corinthians, the 12th chapter, and the 11th verse, I would like to read this. Paul speaking.
I have become a fool in glorying; yea, compelling me: for I ought to have been commended of you: for in nothing am I behind the very chiefest apostles, though I be nothing.
E-20 Es gribētu vienkārši, ja es nosaukšu to par tēmu... Es domāju, ka Svētais Gars ir mūsu vidū. Un mēs...tā nav tikai kādas Rakstu vietas izlasīšana. Viņš...tas ir tas, no kā Viņš dzīvo. Un katrs Vārds ir dots caur iedvesmu, un tas atbilst laikam. Tas nekad nebeidzas. Tas ir kā ķēde. Tas vienkārši turpinās un turpinās. Tas nekad nebeidzas, Raksti.
E-20 I would like, just if I would call this a text... I--I think the Holy Spirit is among us. And, we, it wouldn't be just to read a Scripture. He, that's what He lives on. And every Word is given by inspiration, and it's fitting for time. It never ends. It's like a chain. It just keeps going on. It never ends, the Scripture.
E-21 Un es domāju, lasīdams to un domādams par šo te mazo vietu, man ienāca prātā Pāvila teiktais: “Es esmu tapis bezprātis.” Saprotat? Lūk, tā ir ļoti dīvaina lieta, ka apustulis saka ko šādu. “Es esmu kļuvis bezprātis.” Nu, bezprātis ir cilvēks, kurš patiešām nav pie veselā saprāta. Un kā gan šis apustulis varētu pateikt ko tādu: “Es esmu kļuvis bezprātis.”
E-21 And I thought, while reading this, and thinking of this little place up here, this come on my mind, Paul saying, "I have become a fool." See? Now, that's a very strange thing for an apostle to say. "I have become a fool." Now, a fool is a person that really isn't in their right mind. And how would this apostle say such a thing as this, "I become a fool"?
E-22 Un tad, domājot par šo grupiņu, ir skaidrs, ka to cilvēku acīs, kuri atrodas otrā pusē, jūs esat kļuvuši bezprāši. Jūs esat kļuvuši par to, ko šodien mēs sauktu: dīvaiņi. Nav šaubu, ka tieši tā par jums domā cilvēki. Un atcerieties, ka tai otrā pusē arī viņi ir dīvaiņi. Saprotat?
E-22 And then thinking of--of this group, no doubt, that, in the eyes of the people on the other side, you've become a fool. You have become what we would call, today: The Oddball. No doubt but what people think that of you. And remember, that, on the other side, they're oddballs, too. See?
E-23 Tā ka tev būs jābūt bezprātim kāda dēļ, tāpēc es labāk būšu bezprātis Kristus dēļ. Saprotat? Es gribētu būt... Dievs teica, ka Viņa ļaudis ir “īpaši ļaudis, dīvaini, izvēlēti, izredzēti, ķēnišķīga priesterība, kas nes garīgus upurus Dievam, tas ir, mūsu lūpu augļus, slavēdami Viņa Vārdu”.
E-23 So--so you have to be somebody's fool, so I'd rather be a fool for Christ. See? I'd be a... God said His people were "a peculiar people, odd; a chosen, elected; a royal priesthood, offering spiritual sacrifices to God, that is, the fruits of our lips, giving praise to His Name."
E-24 Pirms kāda laika... Šī nelielā humora izjūta, es ceru, ka tas nepatraucēs tam jaukajam garam, kas ir šeit. Tas vienkārši ienāca man prātā. Tas bija brālis Trojs no pilnā Evaņģēlija uzņēmējiem, kurš to pastāstīja. Es aizdomājos par to (tas ir šai šai jaunajai dziedātājai, kura tikko kā atnāca pie Tā Kunga). Kad viņš strādāja kādā...
E-24 Some time ago... This little sense of humor, I hope it doesn't break the fine spirit that's in here. Just come on my mind. It was a Brother Troy of the Full Gospel Business Men, was telling about this. I was thinking of this, for this young singer here, that's just come to the Lord. When he--he was working in a...
E-25 Viņš ir miesnieks, un viņš strādāja gaļas veikalā. Un tur bija kāds vācietis, un viņš vienkārši visu laiku runāja ar viņu par Kungu. Un tas vācietis ne pārāk labi prata runāt angliski. Tā ka viņš teica: “Nu, atnāc uz sanāksmi.” Teica: “Tev ir vajadzīga Svētā Gara kristība.”
E-25 He's a meat cutter, and he was working in a butcher shop. And--and this was a German there, and he just kept talking to him about the Lord. And this German couldn't talk English very well. So he--he said, "Well, come on to the meeting." Said, "You need the baptism of the Holy Ghost."
E-26 Un tā, tas vecais holandietis gribēja, lai viņš saprastu, ka viņš ir luterānis, saprotiet, ka ar viņu viss ir kārtībā. Viņš bija...?...
“Nu, kādreiz atnāc un apciemo mūs.”
E-26 So the old Dutchman want him to know that he was a Lutheran, you see, he was--he was all right. He was a...?...
"Well, you come on up and visit us once."
E-27 Un tā arī viņi sastapās ar kādu, iespējams, dīvaiņu grupu, kā mēs to saucam. Saprotat? Un tajā vakarā tas vācietis saņēma Svētā Gara kristību. Un nākamajā dienā viņš kapāja gaļu, runāja mēlēs un dziedāja. Viņam bija īstena jubileja.
E-27 And so they come across a--a bunch of, perhaps, oddballs, too, as we call it. You see? And that night this German man received the baptism of the Holy Ghost. And the next day he was cutting meat, and speaking in tongues and singing. He was having him a regular jubilee.
E-28 Un tā, pēc kāda laiciņa pienāca fabrikas boss, un viņš sacīja: “Henrij,” sacīja, “kas tev kait?”
Tas sacīja: “Ak, slava Dievam.” Viņš sacīja: “Es tiku izglābts.”
E-28 And so, after while, the boss of the factory come by, and he said, "Henry," said, "what's the matter with you?"
He said, "O glory to God." He said, "I--I got saved."
E-29 Un viņš teica: “Nu,” viņš teica, “kur tu biji aizgājis?” Teica: “Tu droši vien biji aizgājis pie to dīvaiņu bara,” viņš teica.
E-29 And he said, "Why," he said, "where you been?" Said, "You must have been down there with that bunch of nuts," he said.
E-30 Tas sacīja: “Jā, slava Dievam!” Viņš teica: “Es biju tur ar to dīvaiņu baru.” Viņš teica: “Zini, ja tev nebūtu to uzgrieznīšu...” [Vārds “nut” angļu valodā nozīmē gan dīvainis, gan uzgrieznis-Tulk.] Sacīja: “Paņem, piemēram, automašīnu, kas brauc pa ceļu. Un izņem no tās visus uzgriežņus, tev...tev paliks tik vien kā lūžņu kaudze!” Tas ir tuvu patiesībai, noņemiet uzgriežņus no jebkuras lietas. Lūk, tie ir vajadzīgi, lai saturētu to lietu kopā.
E-30 He said, "Yes, glory to God!" He said, "I--I was down there with the bunch of nuts." He said, "You know, if you didn't have the--the--the nuts..." Said, "You take like the automobile, it comes down the road. And you take all the nuts out of it, you, what you got but a bunch of yunk!" That's just about right, and you take the--the--the nuts out of anything. Now, it takes that to hold the thing together.
E-31 Pasaule ieiet tādā stāvoklī, apjukumā, un draudze kļūst tik ļoti pārdevusies pasaulīgumam un konfesionālismam, un tā tālāk, ka reizēm ir nepieciešams kāds uzgrieznītis, lai noturētu to visu kopā. Tā tas ir. Ja viņiem tāda nav, mums tā nav...mums nav draudzes.
E-31 The world gets in such a place, in a turmoil, and the church gets so sold up in worldly-ism and--and denominationalism, and so forth, till it takes sometimes a nut to hold the thing together. That's right. If they don't have it, we don't have it, we don't have the church.
E-32 Un tā, vienkārši kādu brītiņu padomāsim par šo tēmu. Pāvils teica: “Es esmu kļuvis par bezprāti jeb par uzgrieznīti, tikai dēļ...” Lūk, tu noteikti būsi bezprātis kaut kā dēļ. Tu vari būt vai nu bezprātis pasaules dēļ, vai arī bezprātis Kristus dēļ.
E-32 Now, we can think of that subject just for a few moments. Paul said, "I have become a fool, or a--a--a nut, just for..." Now, you have to be somebody's nut. You can either be a nut for the world, or a nut for Christ.
E-33 Kādu dienu Kalifornijā es gāju pa ielu, un tur bija kāds vīrietis. Viņam priekšā bija šāds uzraksts, kas sacīja: “Es esmu muļķis Kristus dēļ.” Un viņam uz muguras bija uzraksts, kas sacīja: “Nu, kā dēļ esi muļķis tu?” Saprotat? Tā ka mēs viņam par to pajautājām. Sacīja: “Tu noteikti būsi bezprātis kāda dēļ.”
E-33 One day in California, was walking down the street, and there was a man. He had a sign on the front of him, like this, said, "I am a fool for Christ." And on his back he had a sign that said, "Now, who's fool are you?" See? So, we asked him, on it. Said, "You have to be somebody's fool."
E-34 Tā nu Pāvils šeit bija izvēlējies būt muļķis Kristus dēļ. Un jūs varat iedomāties, kā pasaule tolaik par viņu domāja; un ne tikai pasaule, bet arī draudze. Šis cilvēks bija apmācīts būt par priesteri. Viņš bija mācījies pie Gamaliēla, pie slavena, viena no tā laika izcilākajiem mācītajiem vīriem un skolotājiem. Un, kad viņam bija, varbūt, teiksim, bakalaura grāds un doktora grāds, un viņš bija gatavs, lai...tikt iesaukts priesterībā, un varbūt kādu dienu ar iespēju...ar tādu entuziasmu, kāds bija šim jaunajam cilvēkam. Un tad pēkšņi to visu izmainīt tikai tāpēc, ka kaut kas notika. Viņš sastapa Kristu ceļā uz Damasku.
E-34 So Paul, here, had chosen to be a fool for Christ. And you can imagine how the world thought of him at that time; and not only the world, but the church. That man had been trained to be a priest. He was trained under Gamaliel, a great, one of the greatest scholars and greatest teachers of that day. And when he had, maybe, say, his Bachelor of Art and his--his Doctor's degree, and--and was ready for to--to be called into the priesthood, and maybe someday with the possibility, with the enthusiasm this young man had. And then to change that, all at once, all because something happened. He met Christ on the road to Damascus.
E-35 Un tad pasaulei viņš kļuva bezprātis, un draudzei viņš kļuva bezprātis. Tai konfesionālajai draudzei viņš patiešām bija bezprātis. Tieši to viņš šeit pateica, ka viņš bija kļuvis par bezprāti. Tiem cilvēkiem viņš bija bezprātis, bet viņš bija tas instruments, ko Dievs lietoja, lai noturētu kopā draudzi, lai noturētu to ķermeni, kāds tas bija tajā laikā, kopā. Viņš bija kļuvis par bezprāti tā dēļ.
E-35 And then, to the world he was a fool, and to the church he was a fool. To the--the denominational church he was actually a fool. That's what he said here, he had become a fool. He's a fool to those people, but he was the instrument that God used, to hold the Church together, to hold the Body, as It was in that day, together. He'd become a fool for that--for that sake.
E-36 Mēs varam iztēloties Noasu, kā brālis šeit par viņu dziedāja: “Dievs sūtīja Savu mīlestību uz baloža spārniem,” tā ir viena no manām iemīļotākajām dziesmām. Es vienmēr esmu gribējis satikt kādu, kas varētu to nospēlēt. Es gribēju par to runāt.
E-36 We can imagine of Noah, as the brother sang of him here, "While God sent His love on the wings of a dove," one of my favorite songs. And I've always wanted to get somebody that could play that. I wanted to speak on it.
E-37 Reiz es lasīju stāstu par dažiem karavīriem, kurus ienaidnieks bija iedzinis stūrī (Pirmā pasaules kara laikā vācieši bija viņus iedzinuši stūrī). Un viņiem bija maziņš pasta balodis, lai nogādātu ziņu. Un, kad... Tā, protams, ir konkrēta baložu suga. Tas ir viens no baložu veidiem. Un, kad viņi piestiprināja tam balodim vēstījumu, tas pacēlās gaisā. Un lodes šāva pa to no visām pusēm, jo viņi zināja, kas tas bija. Tās satrieca viņa kāju. Viņa mazās kājiņas nokarājās, sakropļotas. Un lodes bija izrāvušas spārnu spalvas. Viņš grozījās uz sāniem un visvisādi, pa gaisu. Un viņš nokrita tieši tajā nometnē, kur viņam vajadzēja nonākt, un viņi saņēma palīdzību.
E-37 One time I read a story of some soldiers being pinned down, and the enemy, Germans in the first World War, had them pinned down. And they had a--a little pigeon to take a message. And when the... That's a form of a dove, of course. It's one variety of dove. And when they put the message on the little pigeon, he flew up in the air. And bullets shooting at him, every way, 'cause they knowed what it was. It broke his leg. His little legs was hanging down, crippled. And his wings had the feathers shot out of it. He was turning sideways, and everything, through the air. But he dropped right in the camp where he was supposed to, and they got help.
E-38 Jūs zināt, ko es ar to gribu pateikt. Saprotat? Reiz arī mēs bijām tādā stāvoklī, ziniet. Un Viņš tika ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un sists mūsu netaisnības dēļ, bet tā vēsts nonāca šeit, neskatoties ne uz ko. Viņš atnesa mums to vēstījumu.
E-38 You know what I mean, from there on. See? So, we were in that kind of shape one day, too, you know. And He was wounded for our transgressions and bruised for our iniquity, but the message got here, just the same. He got the message to us.
E-39 Noa, viņa laikā. Es varu iedomāties viņa līmeņa cilvēku, pravieti, kuru Dievs bija apstiprinājis. Un kādu dienu Dievs viņu uzrunāja. Cik tas bija dīvaini tādā varenā zinātnes laikmetā! Varbūt viņi varēja ar savu radaru nofotografēt Mēnesi, un viņi varēja uzbūvēt sfinksu un piramīdu. Un Dievs uzrunāja viņu un sacīja: “Noa, lejup no debesīm līs ūdens.” Vai varat iztēloties, ka šāda līmeņa cilvēks, Tā Kunga pravietis, iznāk ar šādu muļķīgu vēstījumu un runā to?
E-39 Noah, in his days. I can imagine a man of his caliber, a prophet that was vindicated of God. And--and God spoke to him one day. What a strange thing it was, in a great scientific age. Perhaps could shoot the moon with their radar, and they could build a sphinx and the pyramid. And--and God spoke to him and said, "Noah, it's going to rain water down out of the heaven." Could you imagine a man of his caliber, a prophet of the Lord, go out with such a silly message as that, and say that?
E-40 Atcerieties, ka tajās dienās nekad nebija lijis lietus no debesīm. Bībele saka, ka Dievs apūdeņoja zemi caur apūdeņošanu ar grāvjiem un tā tālāk, avotiem. Vēl nebija nokritis neviens lietus piliens. Tur augšā nebija ūdens. Tā ka viņi varēja pierādīt, ka tur augšā nebija nekāda ūdens.
E-40 It had never rained, remember, from the heavens, in them days. God watered the earth, the Bible says, by irrigation through the ditches and so forth, springs. It had never rained a drop. There was no water up there. So they could prove there was no water up there.
E-41 Un tad iznāca kāds vīrs ar vēstījumu. Un ne tikai tas, bet viņš nošķīrās no pārējās pasaules. Viņš kļuva par dīvaini pasaules acīs. Tā tas ir. Viņš bija sava perioda dīvainis. Kā gan cilvēks ar tik neprātīgu vēstījumu mēģinātu izvest cilvēkus un ievest tos nelielā treilerī jeb šķirstā, lai kas tas nebūtu, ko viņi tur būvēja. Un viņš...un viņš patiešām bija neprātīgs cilvēks.
E-41 And then a man come out with a message. And not only that, but separated himself from the rest the world. He become a nut to the world. That's right. He was a nut of his age. How a man with such a crazy message, would try to bring a people out into a little trailer, or an ark, or whatever it was they--they were building up there. And--and he was--he was actually a foolish man.
E-42 Bet ko viņš izdarīja? Šādi rīkojoties, viņš bija tas dīvainis, kas izglāba tā laika ticīgo draudzi. Tieši tā. Tieši tas arī notika. Viņam vajadzēja viņus izvest no pasaules. Bet viņš gatavoja vietu, kur, kā viņš zināja, Kristus atnāks un viņus paņems. Viņš kļuva par dīvaini.
E-42 But what did he do? In doing so, he was the nut that saved the believing Church in that day. Yes, sir. That's what happened. He had to take them out from the world. But he was preparing a place that he knowed that Christ could come to and would take them. He become a nut.
E-43 Vai varat iztēloties Mozu viņa laikā, cilvēku, kas devās uz turieni pie tā lielā intelektuāļa? [Pārtraukums lentes ierakstā-Tulk.] Viņi tajā laikā iekaroja pasauli. Un man šķiet, ka viņu zinātne un viņu māksla, un citas lietas patiešām pārspēja mūs šodien. Un viņi bija mākslas meistari un celtniecības meistari un tā tālāk, un tās lielās lietas, ko viņi darīja toreiz, tajā laikā.
E-43 You, could you imagine Moses in his day, a man going down to a great intellectual? [Blank.spot.on.tape--Ed.] They conquered the world at that time. And their scientific and their--their art and stuff, really, I guess, exceeded ours today. And their master art and their mastership of buildings, and so forth, and the great things that they did then, in--in that day.
E-44 Un vai varat iztēloties, ka kāds vīrs atnāk uz turieni un saka, ka viņš satika Dievu, kuram viņi pat neticēja, kaut kādā degošā krūmā? Un viņš tur atnāca... Pirmkārt, būdams militārists un apmācīts visos militārās pasaules manevros. Bet mēs redzam, ka viņš devās turp ar nūju rokā, lai izvestu un atbrīvotu cilvēkus no valsts, kas turēja gūstā visu pasauli.
E-44 And could you imagine a man coming down there, and said he met a--a--a God that they didn't even believe in, in a burning bush? And he came down... Being a military man, to begin with, and been trained in all the maneuvers of--of--of military world. And we find that he comes down there with a stick in his hand to take and deliver a people out of a nation that held--held the world captive.
E-45 Nu, faraonam viņš bija dīvainis. Tas arī viss. “Viņš ir traks.” Sacīja: “Lai viņš to dara, lai tik murgo tālāk. Viņš pats parādīs, ka ir vājprātīgs.” Nu, patiešām faraonam un viņa varenajai zinātniskajai pasaulei viņš bija dīvainis. Viņiem viņš bija muļķītis. Saprotat? Viņš tāds bija.
E-45 Why, to Pharaoh, he was a nut. That's all. "He was crazy." Said, "Let him do it, go ahead, rave on. He'll declare himself insane." Well, now, really to Pharaoh, and his great scientific world, he was a oddball. He was a nut to--to them. You see? He was.
E-46 Bet ko viņš izdarīja? Viņš atbrīvoja cilvēkus, jo viņu bija sūtījis Dievs. Tam bija vajadzīgs... Ir vajadzīgs kaut kas neparasts, kaut kas, kas ir atšķirīgs no pārējās pasaules. Redziet, pasaule ir tik ļoti koncentrējusies uz lielajiem...uz viņu lielajiem zinātnes sasniegumiem un tā tālāk. Un tad, kad cilvēks ir Dieva vadīts, lai izdarītu kaut ko, kas viņiem ir dīvains, viņš kļūst par muļķi. “Viņš ir traks.” Taču, redziet, ir vajadzīgs kaut kas, lai noturētu to visu kopā.
E-46 But what did he do? He delivered the people, because he was sent of God. It took... It takes something peculiar, something that's different from the rest of the world. You see, the world is so one way on a great... their great scientific achievements, and so forth. And when a man is led of God, to do something that's odd to that, he becomes a fool. "He's crazy." But, see, it takes something like that, to hold the thing together.
E-47 Un tā, mēs aizdomājamies par Eliju viņa laikā. Kad Ahabs un Izraēls tajā laikā, kad no viņiem baidījās ikviena tauta zem debess, tajā Ahaba valdīšanas laikā. Un Ahabs bija liels vīrs. Tas bija varens laiks, kaut kas līdzīgs tam, kā mums ir šodien. Visa draudze bija kļuvusi jaunmodīga. Saprotat? Tā bija Izebeles krāsošanās un Ahaba pasaulīgums, un kompromisi, un viņi nojauca Dieva altārus. “Ak, kamēr vien tu kalpo dievam, kāda tam visam nozīme? Saprotat? Mēs iesim uz birztalām, un jūs varat kalpot jebkuram dievam, kādam vien vēlaties.”
E-47 Now, we think of Elijah in his days. When, Ahab and Israel, at that time, had every nation under heavens fearing them under this Ahab's reign. And Ahab was a great man. It was a great day, something on the order we have now. The church had all become fashion. See? It was Jezebel's paint, and--and Ahab's worldliness, and compromising, and they tore down the altars of God. "Oh, just you serve a god, what difference does it make? See? We'll go up to the groves, and you can serve any god you want to."
E-48 Tas apmēram ir tieši tas, kas notiek šodien, saprotiet, visas modes un kleitas, un drēbes, un pasaules lietas. Un: “Ak, ja tu gribi piederēt tam, piederēt šim, piederēt tam, piederēt šim, viss ir kārtībā. Saproti, kamēr vien tu ej uz draudzi, tam nav nekādas nozīmes.”
E-48 That's just about the way it is today, see, all fashions, and--and--and dressings, and clothings, and things of the world. And, "Oh, if you want to belong to this, belong to that, belong to this, belong to that, it's all right. See? Just as long as you go to church, it doesn't make any difference."
E-49 Tam ir nozīme, kam es...kam es piederu un kādam Dievam es kalpoju, un kā es Viņam kalpoju. Viņam ir veids, kā man Viņam kalpot, Viņš to ir ierakstījis šeit, šajā Vārdā. Un tas ir tas veids, kā mums ir Viņam jākalpo. Saprotat? Lūk, tam ir nozīme.
E-49 It does make a difference, what I--what I belong to, and what God I serve, and how I serve Him. He's got one way for me to serve Him, He's got that wrote out here in this Word. And that's the way we're to serve Him. See? Now, It does make a difference.
E-50 Bet, kad Elija iznāca tur ar tādu vēstījumu, kāds viņam bija, vai jūs varat iztēloties? Viņš kļuva par dīvaini faraonam vai arī... Atvainojiet. Ahaba acīs viņš kļuva par īstu... Nošķirdams sevi! Taču, redziet, starp tiem cilvēkiem bija septiņi tūkstoši, saprotiet, kas varēja tikt glābti. Saprotat? Un viņš atnāca pēc viņiem. Viņam bija jākļūst par dīvaini šai pasaulei, lai viņus sasniegtu. Tāpat izdarīja Noa, viņam bija jākļūst par dīvaini pasaulei, lai viņš varētu sasniegt astoņas dvēseles. Saprotat? Viņam bija jākļūst par tādu dīvaina veida cilvēku.
E-50 But when Elijah came out there with such a message as he had, could you imagine? He became a nut to--to--to Pharaoh, or to... Pardon me. To Ahab, he became a regular... Separating himself! But, you see, there was seven thousand among those people, see, that could be saved. See? And he came for them. He had to become a nut to the world, in order to catch them. So did Noah, had to become a nut to the world to catch eight souls, with himself. See? He had to become an odd sort of--of a person.
E-51 Amoss, tajās dienās, kad viņš nesa savu vēstījumu un pravietoja. Un mēs redzam, ka tad, kad viņš ieradās Samarijā, kura bija ieslīgusi pasaulē... Un sievietes uz ielām bija kļuvušas gandrīz vai par publisku prostitūciju. Un modes, tā bija mūsdienu Holivuda. Kad šis mazais, nezināmais, plikpaurainais vīrs kādu rītu uzkāpa tur kalnā un paskatījās lejup uz Samariju, un ieraudzīja to grēkā, un, nu, es iztēlojos, ka viņa sirds teju vai apstājās.
E-51 Amos, in the days when he brought his message, and he prophesied. And we find out, that, when he come in to--to--to Samaria, which had been given over to the world. And the women in the streets had become almost public prostitution. And the fashions, it was a modern Hollywood. When this little, unknown bald-headed fellow raised up, over the mountain one morning, and looked down upon the Samaria, and saw it in sin, and, why, I'd imagine his heart almost failed.
E-52 Vienīgais, ko viņš jebkad bija zinājis, viņš bija lopu gans. Viņš patiešām nebija... Tas Kungs vienkārši iedeva viņam šo vēstījumu un aizsūtīja viņu uz turieni. Un, lūk... Viņam nebija nekādu sponsoru. Viņam nebija neviena, kas viņu atbalstītu. Bet viņš bija Dieva vadīts, lai dotos un nestu šo vēstījumu cilvēkiem, un izsauktu viņus no tiesas.
E-52 Only thing he had knowed, he had been the husbandman. He wasn't really... The Lord just give him this message and sent him down there. And now he had no sponsorship. He had--he had nobody to back him up. But he was led of God to go, bring this message to the people, and to call them out from judgment.
E-53 Nu, lūk, es iztēlojos, ka Amoss kļuva par dīvaini tam varenajam zinātnes un valdzinājuma laikmetam, kaut kam tādam, kas notiek šodien. Saprotat? Viņš kļuva par bezprāti, un viņi...viņi negribēja ar viņu neko kopīgu. Un tomēr viņam bija TĀ SAKA TAS KUNGS. Saprotat? Un viņš atbrīvoja to, ko varēja atbrīvot.
E-53 Well, now, I'd imagine, to the great scientific age and the age of glamour, something on order today, Amos became a--a--a oddball. See? He became a fool, and they--they wouldn't want nothing to do. But, yet, he had THUS SAITH THE LORD. See? And he delivered what could be delivered.
E-54 Jānis Kristītājs, kad viņš atnāca savā laikā, tā varenā reliģiskā pasaule...iznāca no tāda tuksneša, kur ir klintis un tādas lietas, kas bija Jūdejas tuksnesī. Un viņš nebija ģērbies kā priesteris. Viņš bija ģērbies varbūt rupjās strādnieka drēbēs, ietinies kādas drānās; nevis kāds liels teoloģijas semināra skolotājs vai kas tamlīdzīgs. Bet viņš bija vienkārši parasts cilvēks, kurš varēja strādāt ar rokām vai kas tāds. Kad viņš...kad viņš atnāca tur no tuksneša un bija ietinies aitas ādā, viņam bija TĀ SAKA TAS KUNGS, jo viņš zināja, ka Mesijas laiks jau bija pienācis.
E-54 John the Baptist, when he came in his days, that great religious world, coming out, in, of a wilderness like this, out of the rocks and things in the--in the wilderness of Judaea. And he wasn't dressed like a priest. He--he wore the rough clothes of a working man, perhaps, with a--a garment around him, not some great theological seminary teacher or some, forth. But he--he was just a common man that could work with his hands, or anything. When he--when he came down, out of the--the wilderness there, and sheepskin wrapped around him, he had THUS SAITH THE LORD, for he knew that the time of the Messiah was then.
E-55 Viņš varēja pilnībā identificēt sevi Dieva Vārdā. Viņš sacīja, atcerieties, viņš identificēja sevi Maleahijas 3. nodaļā, saprotiet, kā vēstnesi, kuram bija jāpaziņo par Tā Kunga atnākšanu. Viņš zināja, ka tā atnākšana ir tik tuvu, ka viņam jau bija jāiznāk. Nu, ļaudis domāja, ka viņš ir mežonis, vienkārši bezprātis. Saprotat?
E-55 He could thoroughly identify himself in God's Word. He said, for remember, he identified himself in Malachi the 3rd chapter, see, as the messenger to forerun the coming of the Lord. He knowed the coming was so close until he--he had to come out. Well, the people thought he was a wild man, just a--a--a--a fool. See?
E-56 “Dīvainis,” tā mēs to sauktu šodien. Es izvēlējos šo vārdu “dīvainis”, jo tas izklausās sekli. Un tomēr tas ir labs vārds tam, ko es vēlos ar to izteikt, jo tieši tā tas šodien skanētu ielas valodā. “Vienkārši visīstākais dīvainis,” tā mēs viņu sauktu.
E-56 "A nut," we'd call it today. Reason I chose that word "nut," it sounds flat. But, yet, it, it's a good word for what I want to use it for, because that's the way the street expression would, will use it today. "Just a--a common nut," we'd call him.
E-57 Nu, lūk, Jānis Kristītājs. Viņš gluži vienkārši palika tur, tajā tuksnesī, sludinādams savus nelielos sprediķus, augšup un lejup gar Jordānu, staigādams augšup un lejup pa upes krastiem, kliegdams: “Tā stunda ir pavisam tuvu! Izejiet un atdalieties. Mesija nāk!” Nu, es varu iztēloties tos priesterus un visus pārējos – viņš bija kļuvis vienkārši par visīstāko dīvaini. Tas arī viss. Saprotiet, tas bija viss, kas viņš bija, vienkārši dīvains. Un tie, kas viņam sekoja, kļuva par dīvaiņiem, par vienkārši parastiem muļķiem.
E-57 Well, here is John the Baptist. He just simply staying out there in that wilderness, preaching his little sermons, up-and-down there, on--on the Jordan, walking up-and-down that banks of the river, crying, "The--the hour is at hand! And come out and separate yourself. The Messiah is coming!" Why, I'd imagine the priests and all them, he had become just a regular nut. That's all. See, that's all he was, just a oddball. And them that followed him become oddballs, just simply fools.
E-58 Vai jūs zināt, ka mūsu Kungs, kad Viņš atnāca, tika saukts tādā pat veidā, par traku cilvēku? Saprotat? Viņš negāja uz pilsētām un uz viņu ievērojamajām...vai nepievienojās lielajām organizācijām un pārējam. Viņš sauca cilvēkus. Viņš sauca ārā. Un Viņa laikā reliģiskie līderi uzskatīja Viņu par visīstāko muļķi.
E-58 Do you know our Lord was declared the same thing when He come, a mad man? See? He didn't go over into the cities and--and in their great, or--or join in with the great organizations, and things. He was calling a people. He was calling out. And He was considered, by the religious, his day, a regular nut.
E-59 Tieši tāpat kā Pāvils savā laikā, izglītots cilvēks, un tomēr viņš izdarīja to, ko izdarīja – nošķīrās no pārējās pasaules un no konfesijām, un centās aicināt cilvēkus. Viņš bija apustulis pagānu draudzei. Viņš ir mūsu apustulis, mēs to zinām, pagānu draudzei. Viņš bija tas uzgrieznītis, kas izveda pagānu draudzi no romiešu barbarsima un tā laika pagāniskās pielūgsmes.
E-59 Just like Paul was in his day, a trained man, and yet would--would do such a thing as he did, separate himself from the rest the world, and from the denominations, and--and try to call a people. He was an apostle to the Gentile church. He is our apostle, we--we know that, to the Gentile church. He was the nut that brought the Gentile church out of Roman heathenism, and pagan worships of the day.
E-60 Mārtiņš Luters, viņš bija bezprātis Katoļu baznīcas acīs. Saprotat? Vai jūs varētu iedomāties priesteri, kurš atmeta savu, visas savas baznīcas mācības un atteicās pasniegt to vakarēdienu, jo baznīca teica: “Tas ir Kristus ķermenis.” Un viņš zināja, ka viņš...ka to košera maizi bija uztaisījušas mūķenes un pārējie. Viņš zināja, ka tas nav Kristus. Tas bija maizes gabaliņš, saprotiet, maziņa cukura vafele. Un viņš zināja, ka tas vīns nebija burtiskas Kristus Asinis. Tas tikai simbolizēja to. Tāpēc viņš...viņš nometa to uz grīdas, būdams patiesi pārliecināts, un viņš vairs negribēja ar to neko kopīgu. Saprotat? Viņam bija gana.
E-60 Martin Luther, he was a nut to the Catholic church. See? Could you imagine a priest that had--had throwed his, all of his teachings, away, of the church, and refused to give this communion because the church said, "It is the body of Christ"? And he knowed he... the--the nuns and them had made that kosher up in there. He--he knew that wasn't Christ. That was a piece of bread, see, a little sugar wafer. And he knew that, that that wine was no literal Blood of Christ. It only represented It. So, he--he--he threw it down, in--in his--his honest conviction, and he wanted nothing more to do with it. See? He--he--he was through with it.
E-61 Nu, Katoļu baznīca droši vien sacīja: “Ak, atstājiet viņu! Paskatieties, cik maza grupiņa viņam ir. Kas viņš ir? Viņam ir tikai kaut kas neīsts. Bet mēs esam liela draudze. Tieši tas ir vajadzīgs. Tieši tas ir svarīgi.” Bet, saprotiet, viņš bija tas uzgrieznītis, saprotiet, kas turēja to visu kopā, saprotiet, reformācijā. Viņš izraisīja reformāciju.
E-61 Now, probably, the Catholic church said, "Oh, let him alone. Look what a--a little group he's got out there. What is he? He's got just a--a false. And us, a big church. That's all it is. It's just a thing." But, you see, he was the nut, see, that was holding it together, see, in the reformation. He brought forth the reformation.
E-62 Kā tad viņš pēc tam organizējās un nonāca līdz... Un pēc viņa nāves un, kad viņa sludinātais vēstījums bija beidzies, draudze atkal kļuva tik auksta un stīva, ka Dievs uzcēla citu uzgrieznīti, hm-hm, vārdā Džons Veslijs. Tā tas ir. Nu, anglikāņu draudzes acīs viņš bija uzgrieznītis. Saprotat? Bet ko viņš izdarīja? Viņš izglāba pasauli, pasauli, draudzi, kas bija pasaulē, es pateikšu šādi. Viņš izglāba draudzi, kas bija pasaulē. Kāpēc? Kļūdams par uzgrieznīti. Tā tas ir. Viņš izglāba.
E-62 How about after he organized and got to a place... And--and after his death, and the--the message that he preached had finished, then the church got so cold and starchy again, till God raised up another nut, uh-huh, called John Wesley. That's right. Well, he was a nut to the Anglican church. See? But what did he do? He--he saved the world, the world, the Church that was in the world, may I say. He saved the Church that was in the world. Why? By becoming a nut. That's right. He saved.
E-63 Kas pēc tam? Un tā, pēc tam, kad bija pagājis viņa laiks un pagāja varenais Veslija periods, un tad mums bija Džona Smita baptisti, un pēc tam viņiem bija Aleksandrs Kempbels, un pēc tam mums bija Badijs Robinsons no nācariešiem. Un galu galā tas turpināja attālināties, prom no tā īstenā.
E-63 What then? And now, then, we come along after his time, and the great Wesleyan age passed over, and then we had the Baptists from John Smith, then they had Alexander Campbell, and--and then we had Buddy Robinson of the Nazarene. And finally it just kept waving off, away from the real spin.
E-64 Un tad Dievs uzcēla vēl vienu uzgrieznīšu grupu: pentakostus. Un viņi kļuva muļķi cilvēku acīs. Viņi ir traki pasaules acīs. Bet ko viņi izdarīja? Viņi izdarīja lielu darbu. Viņi to pavisam noteikti izdarīja, pentakostu periods.
E-64 And then God raised up another bunch of nuts: Pentecost. And they become a nut to the people. They're crazy, to the world. But what did they do? They did a great work. They certainly did, the Pentecostal age.
E-65 Tagad, lūk, es ticu, ka ir pienācis laiks celties vēl kādam uzgrieznītim. Un vai jūs tā nedomājat? Es domāju, ka tas ir gandrīz... Pentakosti ir izdarījuši to pašu, ko izdarīja pārējā pasaule. Bet ir pienācis vēl viena uzgrieznīša laiks. Saprotat? Tā ka, ja mums ir jānostājas nedaudz atsevišķi, šajā upes pusē, vai jūs saprotat, ko es gribu pateikt? Un cilvēki domā, ka mēs esam tik dīvaini un savdabīgi, tas, kā mēs sevi atdalām, tas, kā jūs esat šeit. Bet mēs neesam sadalīti. Mēs esam viens. Saprotat? Saprotat? Mēs esam tādi, jo mēs esam nošķīrušies no pasaules.
E-65 Now, now, I believe it's time for another nut to raise. And don't you think so? I--I think it's just about... Pentecost has done the same thing that--that the rest of the world went. But it's time for another nut. See? So if we have to throw away, on this side of the bank, you see what I mean? And the people think that we're so odd and peculiar, the way we separate ourselves, the way you have here. And we're--we're not divided. We're one. See? See? The way that we are, we separated ourselves from the world.
E-66 Brālim Leo bija vadība ierasties šeit, un tur bija...jums ir mazi bērni, kuri ir jāapmāca. Saprotat? Jums šeit ir sievietes, jaunas lēdijas, kuras nevēlas darīt tā, kā dara pasaule. Šeit ir vīrieši, kas ir gados un ir pensijā. Viņi vēlas vietu, kur var apmesties un justies kā mājās. Jūs dzīvojat starp tāda paša veida cilvēkiem. Nu, un, ziniet, es domāju, ka Dievs var kaut ko uzcelt, lai par to parūpētos. Vai jūs tā nedomājat? Es no visas sirds ticu, ka Viņš to dara.
E-66 Brother Leo, led to come up here, and there you had little children that has to be trained up. See? You got women, young ladies here, that--that don't like to walk in the way of the world. You got men here, that's aged and retiring. They want a place to where they can settle down and feel at home. You dwell among your own kind of people. Well, and, see, I think that God can raise up something to take care of that. Don't you think so? [Congregation says, "Amen.--Ed.] I--I believe that with all my heart, that He does that.
E-67 Un tā, mēs redzam, ka jau ir pienācis laiks. Ievērojiet, tas uzgrieznītis vienmēr bija tas, kas savilka viņus kopā.
E-67 Now, we find out, it's time now. Notice, the nut always was what pulled them together.
E-68 Tāpat kā visi amerikāņi šodien, mēs redzam tik daudz pasaulīguma un citu lietu mūsu draudzēs un mūsu konfesijās, un citur. Lai tik parādās kaut kas no Vārda. Saprotiet, viņi ir pievērsušies ticības mācībai, nevis Vārdam. Un lai tik parādās kaut kas no Vārda, ziniet.
E-68 Like all Americans today, we find so much worldly-ism and things, in our churches and our denominations, and things. Let something raise up on the Word. See, they got off to the creed and not the Word. And let something raise up with the Word, you know.
E-69 Jūs teiksiet: “Nu, cilvēki domā, ka jūs esat nošķīrušies.” Es runāju ar jūsu draudzes ganu un mūsu brāli Leo. Un kāds sacīja: “Nu, kāpēc tu neatbrauc uz šejieni un nesāc to, un nesāc šito.”
E-69 You say, "Well, the people think you separated yourself." I talked to your pastor here, and our Brother Leo. And someone said, "Well, why don't you come, and come into this, and come in that?"
E-70 Viņš sacīja: “Nē, nē.” Saprotiet, viņš, viņš ir atdevies vienai lietai, Vārdam, saprotiet, Vārdam. Saprotat?
E-70 He said, "No, no." See, he, he is sold out to one thing, the Word, see, to the Word. See?
E-71 Nu, tagad paskatieties. Ja ir sūtīts uzgrieznītis, tad ir jābūt arī skrūvei, kurai tas derēs. Vai pareizi? Lūk, Dievs sūta uzgrieznīšus. Vai jūs tam ticat? Saprotat? Es to nedaudz paskaidrošu. Lai kļūtu skaidra tā doma. Ir jābūt skrūvei, un uz tās skrūves ir jābūt vītnei, kas derēs tam uzgrieznim.
E-71 Well, now look. If there is a nut sent, there has got to be a bolt for it to fit on. That right? Now, God sends nuts. Don't you believe that? [Congregation says, "Amen."--Ed.] See? I'll explain this in a little bit. But to make it a point. There's got to be a bolt, and that bolt's got to be threaded, to fit the nut.
E-72 Es tā priecājos, ka man ir Vārda vītne. Es tā priecājos, ka ir skrūve, kurai ir tāda pati vītne. Un kam tas ir vajadzīgs? Tas ir vajadzīgs, lai izvilktu līgavu no šīs pasaules, noliktu viņu maliņā kaut kam citam. Jā, draugi. Mēs varam būt muļķi šīs pasaules lietām, pasaules cilvēkiem, bet mēs izdabūjam ārā tikai to, kam ir atbilstoša vītne.
E-72 I'm so glad to be threaded with the Word. I'm so glad that there's a bolt that's threaded the same way. And what's it to do? It's to draw out the Bride from the world, set It aside for something different. Yes, friends. We may be a nut to the things of the world, the people of the world, but we are only drawing out, that which is threaded for this.
E-73 Noasam bija iegriezta vītne viņa laikā, un arī pārējiem praviešiem, un tā cauri visiem laikiem. Un taisnajiem bija iegriezta vītne, jo to sūtīja Viņš. Kāds labums būtu no skrūves jeb uzgriežņa, ja tev nebūtu skrūves, ko tajā ieskrūvēt? Un kādam nolūkam ir uzgrieznis kopā ar skrūvi? Lai savilktu kaut ko kopā. Saprotat? Un tas ir Kristus pievilkšanas spēks, kas izvelk mūs no šīs pasaules lietām. Saprotat? Un tad mēs piederam Pāvila lielajai kalpošanai, sakot: “Es esmu kļuvis bezprātis.” Tādējādi, kad cilvēki domā, ka tu esi dīvains, saprotiet, vai saprotat, kur jūs stāvat? Saprotat? Viņiem tu esi kļuvis bezprātis, lai tevi varētu izvilkt Dieva spēks, lai... Kaut kas tevī, kaut kas tavā sirdī iegriež tevī vītni.
E-73 Noah was threaded in his day, and the rest of the prophets, and down through the age. And the righteous men was threaded, because He sent it. What would be use of having a bolt or nut, if you didn't have a bolt for it to go on? And what is a bolt and a nut, together? You see, is draw something together. See? And it's the drawing powers of Christ, that draws us out from the things of the world. See? And then we fellowship with Paul's great ministry, saying, "I have become a fool." So when people think that you are odd, see, see where you stand? See? You've become a fool to them, that you might be drawed by the power of God. To which, Something within you, Something in your heart thread you.
E-74 Šajā rītā es varētu pateikt: “Kurš ir metodists, baptists, no pentakostu asamblejām, no šiem, tiem un citiem?” Te paceltos visvisādas rokas, četrdesmit vai piecdesmit cilvēku. Saprotat? Tur būtu tik daudzi, katrs citādāks.
E-74 I might say this morning, "Who is Methodist, Baptist, Pentecostal Assemblies, this, that, and the other?" There'd be all kinds of hands go up here, and forty, fifty people. See? There would be that many, everybody different.
E-75 Bet kāpēc jūs atrodaties šeit? Kāpēc tu esi šeit? Saprotat? Tāpēc, ka tev ir iegriezta kaut kāda vītne. Saprotat? Un, kad tas sāk parādīties, tu redzi tajā jēgu. Ja tu mēģināsi uzskrūvēt skrūvei kaut ko ar vītni, tāda veida vītni, kas tai neatbildīs, tam nebūs nekādas jēgas. Saprotiet, tas neskrūvēsies virsū. Saprotiet? Bet, kad parādīsies kaut kas, kas precīzi derēs, tas atvilks tevi no Čikāgas, no Ņūorleānas un lai no kurienes tu būtu, uz šejieni. Saprotat? Un nu, saprotiet, tu kļūsti par dīvaini, pavisam droši, šai pasaulei. Bet lai tas tevi nesatrauc. Saprotat? Lai tas tevi nesatrauc.
E-75 But what makes you set here? Why are you here. See? Is because you were threaded to something. See? And when it begin to come, it makes sense to you. If you try to put a certain thread upon a bolt, a certain kind that wouldn't fit, it doesn't make sense to you. See, it--it won't go on. See? But when something comes along that fits just exactly, it pulls you from Chicago, from New Orleans, and wherever you come from, to here. See? And now, see, you become an oddball, sure enough, to the world. But don't let that bother you. See? Don't let that bother you.
E-76 Nu, tu sacīsi: “Kā es varu zināt, ka man ir pareizā vītne? Skaties Vārdā. Saprotat? Lūk, jūs zināt, vai jums ir pareizā vītne, vai mēs esam uzgrieznīši Kristum, vai arī mēs esam uzgrieznīši pasaulei.
Lūk, arī pasaule ir saņēmusi savu uzgrieznīti. Tieši tā.
E-76 Now you say, "How do I know I'm threaded right?" Watch the Word. See? Now you know whether you're threaded right, whether we are nuts for Christ, or whether we are nuts to the world.
Now the world, also, has received their--their nut. Exactly.
E-77 Man šeit bija kaut kas nedaudz pierakstīts, ko es gribēju...negribēju aizmirst. Tas... Un mēs atrodamies šeit, kļuvuši par skrūvēm, par uzgrieznīšiem šai pasaulei, precīzi, lai mēs varētu saturēt kopā Dieva valstību uz zemes; saprotiet, saturēt kopā Dieva valstību. Labi.
E-77 I had a little something wrote down here, I wanted, didn't want to forget. The--the... And we set here, become bolts, nuts to the world, that's exactly, that we might hold the Kingdom of God together, on earth; see, the Kingdom of God, together. All right.
E-78 Atcerieties, ka pasaulei, viņiem, ārējai pasaulei, arī viņiem ir savi uzgriežņi. Sātans dod viņiem uzgriezni šajā svarīgajā laikā. Redziet, tas viss to īsteno, par un pret. Saprotat? Lūk, tajās dienās...
E-78 Remember, the world, they--they, the outside world, they have their nuts also. Satan gives them a nut, in the days of this great thing. See, it all works it, pro and con. See? Now in the days of...
E-79 Pasaulei bija uzgrieznis, un tas bija faraons Mozus dienās. Tur bija, saprotiet, tur bija jābūt. Arī velnam ir savi uzgriežņi. Nu, tur bija faraons. Saprotat? Lūk, Israēls...un Mozus, kad viņš tur atradās, lai izvilktu tos cilvēkus, faraonam viņš bija dīvainis. Bet arī faraons bija dīvainis viņiem. Saprotat?
E-79 The world had a nut, and that was Pharaoh, in the days of--of Moses. There were, see, there had to be. The--the Devil has his nuts too. Well, there was Pharaoh. See? Now, Israel; and Moses standing down there, was to draw those people out, was a nut to Pharaoh. But also Pharaoh was a nut to them, too. See?
E-80 Un tāpēc tam ir jānotiek šādā veidā. Tātad, kādam tu esi uzgrieznītis. Es esmu tik laimīgs, ka esmu ieskrūvēts Vārdā ar to vītni, vai ne? Kāds to mācīs.
E-80 And so it has to be that way. So, you're somebody's nut. I'm so glad to be wound in the Word, aren't you, with--with the thread of That? [Congregation says, "Amen."--Ed.] Somebody will teach That.
E-81 Ahabs, viņš bija dīvainis, tieši tā, Elijam un tiem septiņiem tūkstošiem. Un visa tā viņa grupa, Izebele un viss viņu smalkais, krāšņais greznums un viss pārējais, kas viņiem tur bija, tas bija neprāts tiem septiņiem tūkstošiem, kas nekad nelocīja savus ceļus Baala priekšā. Un arī Elija bija viņiem dīvainis, saprotiet, tā pati lieta.
E-81 Ahab, he was a nut, exactly, to Elijah and the seven thousand, all his group out there. Jezebel in all their fine, fancy fandangles and things they had out there, that was a nut to that seven thousand, never bow their knee to Baal. And so was Elijah a nut to them, see, the same thing.
E-82 Mēs redzam, ka Hēroda laikā Jānis bija dīvainis. Saprotat? Un arī Hērods bija dīvainis. Arī pasaulei bija tāds. Labi.
E-82 We find out, in the days of Herod, John was a nut. See? And Herod was a nut also. The world had one. All right.
E-83 Jēzus dienās Viņš bija bezprātis pasaulei, saprotiet, Pilātam. Bet arī Pilāts bija dīvainis, jo noraidīja Viņu. Tā tas ir. Saprotat? Uz viņa nebija vītnes. Viņam bija iespēja. Bet, kad viņam bija viņa iespēja to pieņemt, viņš sagribēja kaut kādu klaunu, kādu kādu triku, kādu burvju zaķi, ko izvelk no cepures, ziniet, vai vēl kaut ko. Viņš teica: “Ak, es gribētu redzēt, kā Tu izdari kādus trikus,” ziniet, vai kaut ko tamlīdzīgu. Viņš pats bija dīvainis. Saprotat? Viņam bija iespēja to pieņemt, bet viņš to neizdarīja.
E-83 In the days of Jesus, He was a--a--a--a fool to--to the world, see, to Pilate. But Pilate was a nut, also, to turn Him down. That's right. See? He wasn't threaded. He had a opportunity. But when he had his opportunity to accept it, he wanted some kind of a clown, some kind of a trick, some kind of a magic rabbit to bring out of a hat, you know, or something. He said, "Oh, I would see You do some tricks," you know, or something like that. He was a nut, himself. See? He had a chance to receive it, but he didn't.
E-84 Arī saduķeji un farizeji tajā laikā bija tādi paši, nepieņemdami Pāvilu, viņu, kurš teica, ka viņš pasaulei ir kļuvis bezprātis. Saprotat?
E-84 The Sadducees also, and the Pharisees, was the same thing in that day, by not accepting Paul, the one that said he become a fool to the world. See?
E-85 Taču arī draudzei ir savi uzgrieznīši. Saprotat? Un pasaulei ir savi uzgrieznīši. Kristum ir savējie. Saprotat? Nu, kam piederi tu? Vienīgais veids, kā tu vari zināt...
Jūs teiksiet: “Kā es varu zināt, ka tas ir pareizi, brāli Branham?”
E-85 But the church has its nuts, too. See? And the world has its nuts. Christ has His. See? Now whose are you? The only way you can know...
You say, "How do I know this is right, Brother Branham?"
E-86 “Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Jēzus Kristus tas pats vakar, šodien un mūžīgi.” Tādējādi Vārds joprojām ir Viņš. Tāpēc, ja mums ir uzgriezta tāda vītne, saprotiet... Lūk, mēs...lai arī šai pasaulei mēs esam uzgrieznīši, ja mums ir Kristus Vārda vītne un Kristus rāda to, kad Viņš skrūvē to kopā, saprotiet, skrūvē kopā Savu draudzi. Lai viņi ceļas un dara to, ko viņi grib.
E-86 "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelled among us." Jesus Christ the same yesterday, today, and forever." Therefore, the Word still is Him. So if we're threaded with That, see. Know, we, though we be a nut to the--the world, if we are threaded in Christ's Word, and Christ's showing it, when He--He is pulling it together, see, pulling his Church together. Let them raise and do what they want to.
E-87 Un tā, Mateja 24:24 Jēzus teica, ka “šīs divas grupas pēdējās dienās būs tik līdzīgas, ka pieviltu pat pašus izredzētos, ja iespējams”. Cilvēki joprojām...reizēm cilvēki pentakostos... Tas ir jums, kas esat iznākuši no pentakostiem, saprotiet. Kad viņi organizējās un kļuva par tādām grupām, un jūs no turienes iznācāt... Saprotiet, Bībelē ir teikts, ka “tas pieviltu pašus izredzētos, ja tas būtu iespējams”. Saprotat? “Pašus izredzētos,” tas ir, tos, kas ir izredzēti, lai to darītu; tieši tos, saprotiet. Tā skrūve...
E-87 Now, Jesus, in Matthew 24:24, said that, "These two groups would be so close, in the last days, to deceive the very elected, if possible." The people, still, the people sometime in Pentecost, to you out-comers from Pentecost, see. When they organize and got over there in those groups like that, and you come away from it. See, the Bible said, that, "It would deceive the very elected if it was possible." See? "The very elected," that's the ones that's elected to do this; the ones, see, the bolt.
E-88 Nenāciet sacīdami: “Ak, viņiem tur...tur ir dīvainis, ziniet.” Redziet, viņam ir jābūt, viņam ir jābūt, kur... Kad skrūvei tiek iegriezta vītne, tai ir jātiek iegrieztai tādā pašā veidā uz uzgriežņa. Vai saprotat, ko es gribu pateikt? Tai ir jāsakrīt. Saprotat? Un tādējādi izredzētie...saprotiet, tas nekam citam neuzskrūvēsies. Tai vienkārši būs noteikti jāatnāk pie Kristus. Vai saprotat? Tas ir vienīgais, kas derēs. Saprotat? Un tieši tur mēs stāvam šodien. Paldies Dievam un... Labi.
E-88 Don't come, say, "Oh, theirs there, there's a nut, you see." You see, he's got to be, he's got where the... When the threads are cut in the bolt, it's got to be cut in the nut the same way. See what I mean? It's got to fit. See? And the Elected, therefore, you see, it won't tighten up with anything else. It's just got to come to Christ. You see? It's the only thing that'll fit. See? And that's where we stand today. Thanks be to--to God. And all right.
E-89 Un tā, mēs redzam arī to, ka pasaulei ir viņu uzgrieznis. Un, ziniet, tik daudz ko varētu pateikt. Mums nav laika to pateikt, protams. Bet, šī, šī viena doma. Jums.
E-89 Now, we find out, also, that the--the world has their nut. And you know, there's so much could be said. We haven't the time to say it, of course. But, this, this one thought, to you.
E-90 Es ievēroju to jauko lēdiju grupiņu, kas tur dziedāja pirms dažām minūtēm. Ak, kaut man būtu šī dziesma! Ierakstiet man to uz lentes, tās dziesmas, vai varēsiet? Kad jūs visi šeit dziedāsiet, ierakstiet kādreiz šo dziesmu. Es jums samaksāšu par to lentu. Saprotat? Es gribētu to dabūt. Saprotat? Tas bija brīnišķīgi, tā patiešām saldā pielūgsme.
E-90 I notice this fine little bunch of ladies that sang over there, a few minutes ago. Boy, I wish I had that song. Get that on tape for me, will you, these songs? When you all sing here, make up a song some time. I'll pay you for the tape. See? I'd like to have it. See? That was beautiful, that real sweet worship like that.
E-91 Un tā, ziniet, tur bija... Jaunietes, mūsdienu sievietes, viņas, krist...tā sauktās kristietes, sievietes, kas iet uz baznīcu, viņām sagribējās kaut ko, kas viņas apmierinātu. Viņas zināja, ka viņas to nesaņem, vienkārši apmeklējot draudzi. Bet viņas joprojām vēlas saglabāt savu liecību. Saprotat? Viņas gribēja paturēt savu liecību: “Es esmu metodiste, baptiste. Es esmu kristiete, ziniet.” Viņām sagribējās novilkt savas drēbes. Viņām sagribējās valkāt šortus un bikini, vai kā nu to sauc, un visu, ko vien viņas redzēja. Viņām sagribējās darīt visas tās lietas. Viņām sagribējās tādas frizūras kā vīriešiem, un...un darīt tās lietas.
E-91 Now, you know, there was a--a... The young, the women of today, they, Chris-... what is so-called Christians, the women who--who go to church, they--they wanted something to--to--to satisfy. They knowed that they--they wasn't getting it, just going to church. But they want to maintain their testimony just the same. See? They wanted to hold their testimony, "I'm Methodist, Baptist. I'm a Christian, you see." They wanted to strip their clothes off of them. They wanted to wear shorts and bikinis, or what you call them, and all they could see. They, they wanted to do these things. They wanted to have a haircut like men, and--and--and do these things.
E-92 Un viņām sagribējās to darīt. Saprotat? Un tomēr, vai jūs kādreiz esat aizdomājušies, kāpēc viņām to sagribējās? Jēzus teica: “Tie divi gari būs tik ļoti līdzīgi, ka tas pieviltu pat izredzētos.” Tam ir jāīstenojas. Saprotat? Saprotat? Tā nu viņām sagribējās. Viņas nesaņēma...
E-92 And so they--they wanted to do that. See? And, yet, did you ever think why they did? Jesus said, "Them two spirits will be so close, it'd deceive the Elected." That has to come to pass. See? See? So, they wanted to. They didn't get...
E-93 Cilvēkam ir nepieciešams pielūgt. Tev kaut kas ir jāpielūdz. Tu, tas vienkārši ir tevī, pielūgt. Tāpēc cilvēkam ir kaut kas jāpielūdz. Un tā, viņiem draudzē nebija nekādas pielūgsmes, tāpēc Dievs uzcēla viņiem uzgrieznīti, Elvisu Presliju, Petu Būnu. Viņi joprojām turas pie savas liecības, Elvis Preslijs, pentakosts, Pets Būns, Kristus draudze, saprotiet, tik tiešām, bezprāši, lai piepildītu šos Jēzus vārdus: “Būs tik līdzīgi, ka tas pieviltu pašus izredzētos, ja būtu iespējams.” Joprojām saglabā – svētdienās dzied draudzes dziesmas, bet pirmdienās rokenrolu. Saprotat? Mums tas ir neprāts. Saprotat? Tas patiešām ir.
E-93 A--a human has to worship. You have to worship something. You, it's just in you, to worship. So a human has to worship something. So, they had no worship in their church, so God raised them up a nut, Elvis Presley, Pat Boone. They still hold their testimony. Elvis Presley, a Pentecostal. Pat Boone, a church of Christ. See, absolutely nut to fulfill Jesus' Words here, "Would be so close, it would deceive the very elected, if possible." Still maintain, sing hymns on Sunday, and rock-and-rolled on Monday. See? To us, that's--that's a nut. See? It, it really is.
E-94 Lūk, taču, redziet, Viņam tur bija arī dažas jaukas sievietes, kas gribēja uzvesties kā lēdijas. Viņās bija pieklājība. Viņas vēlējās būt tādas, kādas Kristus vēlas, lai viņas būtu. Tāpēc Viņš sūta cilvēku ar vēstījumu, kas tai draudzei, kurai viņas pieder, ir muļķība, viņš kļūst par uzgrieznīti. Bet jūs saprotat, kas tas ir – tas vienkārši nevainojami uzskrūvējas. Kad tu runā par gariem matiem un par to, lai izskatītos kā lēdija un ģērbtos kā lēdija, un uzvestos kā lēdija... Tā vietā, lai stāvētu šeit kā šīs meitenes šorīt...
E-94 Now, but, you see, in there He had some fine women, also, that wanted to act like ladies. They had decency in them. They wanted to be what Christ wants them to be. So He sends the person along with a message, that--that to that church that they belong to it's foolish, he becomes a nut. But you see, what it is, It fits just exactly. When you talk about long hair, and looking like a lady, and dressing like a lady. And acting like a lady... Instead of standing here like these girls this morning...
E-95 Es tur vēroju mazu meitenīti, viņas acis izskatījās debešķīgas. [Pārtraukums lentes ierakstā-Tulk.] ...?...stiklainas, kad viņa šādi skatījās augšup, dziedādama, kaut kas viņas sirdī. Vēroju viņas, kā tās jaunās lēdijas dziedāja. Es nodomāju: “Ak, Dievs! Nu, kā būtu, ja kāda Holivudas zvaigzne varētu saņemt to savā sirdī? Viņas kļūtu tādas pašas.” Saprotat? Bet kas tas ir? Kāpēc viņas aizgāja pa to ceļu? Jūs nevarētu nevienu no šīm meitenēm ievilkt Holivudā. Pat ja jūs dotu viņai desmit tūkstošus dolāru dienā, viņa nebrauktu. Kāpēc? Viņai ir cita vītne. Pilnīgi pareizi. Viņai ir cita vītne. Tā tas ir.
E-95 I was watching a little girl there, her eyes looked Heavenly. [Blank.spot.on.tape--Ed.]...?... glassy, as she looked up like that, singing, something in her heart. Watch them here, as them young ladies sang. I thought, "O God! Well, what if--if a Hollywood star could--could get that in their heart? They'd be the same thing." See? But what is it? Why did they go that way? You couldn't pull one of them girls in Hollywood. If you'd give her ten thousand dollars a day, she wouldn't go. Why? She's threaded different. That's exactly right. She is threaded different. That's right.
E-96 Jūs nevarētu ievilkt Leo, Džīnu un pārējos kādā organizācijā. Kāpēc? Nevarētu jūs, puiši, ievilkt nevienā. Kāpēc? Jums ir cita vītne. Saprotat? Tātad, ja jums ir vītne, tad kaut kur ir jābūt uzgrieznim!...?.... saprotiet, lai saturētu to kopā. Vai tad nē? Saprotat? Tad tas ir nokomplektēts.
E-96 You couldn't pull Leo, Gene and them into some organization. Why? Couldn't pull you fellows into one. Why? You're threaded different. See? So if you are threaded, there's got to be a nut somewhere!...?... see, to--to hold that together. Isn't it right? See? Then it's complete.
E-97 “Paldies Dievam,” kā teica tas holandietis, “par tiem uzgrieznīšiem. Ja tos izņemsi, tas kļūs par lūžņu kaudzi.”
E-97 "Thanks be to God," like the little Dutchman said, "for the nuts. If you take them out, it becomes a bunch of junk."
E-98 Kas jums ir? Kaudze ar konfesionālismu, kaudze ar aukstu formālismu, tajā vispār nav Kristus, tajā vispār nav Vārda, tikai kaudze ar ticības mācībām un tā tālāk. Un kas jums ir? Izņemiet to uzgrieznīti, un jums paliks lūžņu kaudze, tā tas ir, nekas cits kā malka, kaut kas, kas gaida liesmas un Dieva sodus, lai viendien to tiesātu un sadedzinātu.
E-98 What have you got? A bunch of denominationalism, a bunch of cold formalism, no Christ in it at all, no Word in it at all, just a bunch of creeds, and so forth. And what have you got? Take the nut out, you got a bunch of junk, that's right, nothing in the world but firewood, something that's waiting for the blazes and punishments of God, to judge and to burn up, at some day.
E-99 Tāpēc šajā rītā es esmu pateicīgs, ka es iederos šeit augšā, saprotiet, kur tu vari būt dīvains cilvēks, šajā upes krastā. Varbūt pat daži no jūsu tuviniekiem uzskata, ka jūs esat dīvaini. Es zinu, ka viņi tā domā. Esmu saņēmis no viņiem vēstules, saprotiet, kurās viņi raksta, ka jūs esat dīvaini, ka esat atšķirīgi. “Kas ar viņiem ir noticis?” Es vienkārši gribēju šorīt pateikt jums šo lietiņu. Saprotat? Protams, tu esi uzgrieznītis. Tā tas ir. Bet es priecājos, ka esmu tāds. Jo, ja es neuzskrūvējos šim Vārdam, tad es esmu “lūžņi”. Saprotat? Es vienkārši būšu uzgrieznītis Kristum. Jā.
E-99 So I'm thankful this morning to fit right in, up here, see, where you might be an odd person on this side of the river. Even some of your people might think that you are odd. I know they do. I've had letters from them, see, that said you were odd, you were different, "what in the world happened" to you? I just chose this little thing to say to you this morning. See? Sure, you're a nut. That's right. But I'm glad to be one. But if I'm not tight with this Word, then I'm "yunk." See? I'll just be a nut for Christ. Yes.
E-100 Es saņemu vēstules no daudziem jūsu tuviniekiem. Daži no viņiem atnāk un saka: “Vai tu zini, kas notika?”
“Kas?”
E-100 I get letters from many of your people. Some of them come by and say, "Do you know what happened?"
"What?"
E-101 “Tas dīvainis,” hm-hm, “tāds un tāds, viņš aizgāja tur un izdarīja to un to.”
Es sacīju: “Brītiņu uzgaidi.”
E-101 "This odd guy," uh-huh, "so-and-so, went up there and done so-and-so."
I said, "Wait just a minute."
E-102 Tas ir atkarīgs no tā, pie kā tu esi pieskrūvēts. Saprotat? Tāpēc, lai Kungs Jēzus Kristus, tā ganāmpulka Gans, vienmēr tur jūsu sirdis tik ļoti ieskrūvētas Viņā, ka tad, kad lielais Gans patiešām parādīsies, mēs parādīsimies kopā ar Viņu.
Vai mēs varam palūgt?
E-102 Depends on what you're wound on. See? So, may the Lord Jesus Christ, the Shepherd of the flock, ever keep your hearts so wound into Him, that, when the great Shepherd does appear, we'll appear with Him.
Can we pray?
E-103 Debesu Tēvs, redzot, ka laiks ir beidzies, es vienkārši steidzos. Tik jauka, patīkama kristiešu grupa. Un tik rupja tēma; bet todien tajā istabā, pārdomājot to, ko esmu redzējis vēstulēs un ko esmu dzirdējis cilvēkus sakām, kad es... Tavi kalpi šeit lūdza mani atbraukt un apciemot viņus, un pabūt sadraudzībā ar šo mazo ganāmpulciņu. Šo rupjo tēmu, būt dīvainim, es domāju, ka es to izmantošu, lai varētu viņiem nodot šo domu. Lai arī viņi saprastu, ko es domāju. Mēs, tāpat kā Pāvils, esam kļuvuši bezprāši pasaulei. Bet tomēr, Kungs, mēs gribam būt tik ļoti pieskrūvēti Tev un Tavam Vārdam, lai tad, kad atnāks aizraušana, mēs gribētu būt kopā ar to, Kungs. Tāpēc palīdzi mums, lai mūsu sirdis vienmēr ir cieši savienotas un sasaistītas kopā Kristus mīlestībā.
E-103 Heavenly Father, seeing that time has run out, I'm just rushed. Such a lovely, sweet bunch of Christians. And such a rude text; but in the room the other day, thinking of what I seen on letters, and what I heard people say. When I... Your little servants here asked me to come up and visit them, and fellowship with the little flock. This rude text of being a nut, I thought I'd use that, so I could get the--the thought over to them. They--they would understand what I think, too. We have become a fool, like Paul, to the world. But yet, Lord, we want to be so tightened to You and Your Word, that, when the Rapture comes, we'lE--we'll want to be with it, Lord. So help us to ever have our hearts knitted and bound together in the love of Christ.
E-104 Svētī brāli Leo, brāli Džīnu un brāli Daltonu, un visus šos jaukos vīriešus un brīnišķīgās sievietes, kas ir šeit. Dzirdot viņu liecības: laimīgs, laimīgs, apmierināts. Ienākt tur istabā, kur ir paralizēta sieviete, un redzēt tos smaidus! Nav brīnums, ka mūsu brālis Leo teica, ka tas ir kā nedaudz saules, kad ierodies šeit. Nav brīnums, redzot to cilvēku, kurš pat nav viņas radinieks, bet ir norūpējies tik ļoti, ka viņi ir paņēmuši dzīvojamo treileri un iekārtojuši to, lai viņa būtu laimīga. Mēs redzam, Kungs, ka tā vītne darbojas pareizi. Ienāc tajā mājā un ieraugi kādu, kurš patiešām varētu būt īgns, aizkaitināts un nejauks, jo viņam nav brīvības skraidīt apkārt un dejot, un uzvesties nepareizi kā daudzām sievietēm. Bet viņa ir laimīga būt šeit kopā ar sev līdzīgiem un būt šeit, pie Dieva Vārda, kur to var sludināt bez jebkādām tam piestiprinātām ticības mācībām; vienkārši patiešām tīrs Dieva Vārds, pielūgt Garā. Ienākt tādā nelielā mājiņā, mēs esam sanākuši kopā nelielā treilerī. Tā ir baznīca. “Kur divi vai trīs ir sapulcināti, Es esmu viņu vidū.” Mēs zinām, ka Tu esi šeit, Kungs, un mēs pielūdzam Tevi un mēs slavējam Tevi.
E-104 Bless Brother Leo, Brother Gene, and Brother Daulton, and all these fine men and these lovely women in here. Hearing their testimonies, happy, happy, contented. Walk in the room up there, where one that's paralyzed, and to see the smiles! No wonder, our Brother Leo said it's a bit of sunshine, to walk up here. No wonder, to see even when the man, not even a bit of relation to her, nothing but concerned, that they'd take a trailer and make it so she could be happy. See, Lord, the thread works just right. Walk into that home, and see someone who really could be grouchy, and--and fussy, and nasty, because that--that they're not out and able to run and dance and--and cut up, like many women. But she's happy to be here with her kind, and to be here with the Word of God, where It can be preached, and not any creeds tacked to It; just truly unadulterated Word of God, to worship in Spirit. Come in a little place like this, it's a little trailer where we meet together. It's the church. "Wherever two or three are assembled, I'm in their midst." We know You're here, Lord, and we worship You and we praise You.
E-105 Es lūdzu, Dievs, lai Tu pasargā viņus no slimības. Turi ienaidnieku upes otrā krastā. Lai šī lielā izceļošana, varbūt tā ir nelielā formā, bet, Kungs, kādu dienu tā pieaugs. Un es lūdzu, Kungs, lai šī mazā iziešana šeit, lai Tu esi ar viņiem, kā Tu biji ar Mozu un pārējiem, kad viņi šķērsoja Jordānu, un ar Jozuu, kad viņš iegāja apsolītajā zemē.
E-105 I pray, God, that You'll keep sickness away from them. Keep the enemy across the river. May this great exodus, it may be in a minor form, but, Lord, someday it's going to grow. And I pray, Lord, that this little exodus here, that You--You will be with them as You did with Moses and them, as they crossed the--the Jordan, and, Joshua, as he went into the promised land.
E-106 Un es lūdzu, Kungs, lai Tu palīdzi viņiem un saglabā viņu sirdis neviltotas, uzticīgas Tev. Un svētī viņus, kad viņi māca Vārdu. Un lai viņi dzīvo ilgu, laimīgu dzīvi. Un kādu dienu, ja mēs vēl būsim šeit, Kungs, dzīvi uz zemes, kad Tu nāksi, lai atskan sauciens no šī upītes krasta, un draudze pacelsies augšup. Dāvā to, Kungs. Jo kāds nebija...bija pietiekami bezprātīgs pasaulei, lai kļūtu par uzgrieznīti, kas notur to kopā, Kungs, līdz Tu atnāksi.
E-106 And I pray that You'll help them, Lord, and keep their hearts genuine, true to You. And bless them as they teach the Word. And may they live long, happy lives. And someday, if we're around here, Lord, living on earth when You come, may there come a shout from this side of the branch out there, and the Church go up. Grant it, Lord. Because, somebody wasn't... was foolish enough to the world, to become a nut, to hold it together, Lord, until You come.
E-107 Tad, tāpat kā Jānis senatnē, aizgājušajos laikos... Kā šīs jaunās lēdijas un pārējie dziedāja: “Mēs esam atdalījušies.” Un kā bija, kad viņam vajadzēja būt vienam. Bet, kad viņš to izdarīja, tā mazā draudze, ko viņš bija savācis kopā... Kad viņš ieraudzīja Jēzu, viņš sacīja: “Tagad mans darbs ir pabeigts. Viņš aug; es eju mazumā.”
E-107 Then, as John of old, from the days gone by. As the little ladies and them sing, "We have separated." And how he had to be alone. But, when he did, the little church that he had drawed together... When he seen Jesus, he said, "Now my work is over. He increases; I decrease."
E-108 Tēvs, es lūdzu, lai Tu uzturi mūs laimīgus un veselus. Lai mēs vēl daudzas reizes satiekamies uz zemes, mīlēdami un kalpodami Tev. Lai Tavas dievišķās svētības ir uz šīs kalpošanas un uz visām nākamajām kalpošanām. Un lai šajā dzīvē mēs dzīvojam tā, lai tajā nākamajā dzīvē mums būtu mūžīgā dzīvība, tajā varenajā periodā, kas atnāks, tajā varenajā Tūkstošgadu valdīšanā, kur mēs redzēsim Viņu un skatīsimies Viņam sejā, un redzēsim Viņu. Es lūdzu Jēzus Vārdā. Āmen.
E-108 Father, I pray that You'll ever keep us happy and healthy. May we meet many times more, upon the earth, and loving and serving you. May Thy Divine blessings rest upon this service, upon the services that shall follow. And may we all live such in this life, in the life to come, we'll have Eternal Life in the great age to come, over in that great Millennium reign where we shall see Him and look upon His face, and see Him. In Jesus' Name, I pray. Amen.
E-109 Lai Dievs jūs svētī, mani ļaudis. Man ir ļoti žēl, ka es pārāk...ka es paņēmu tādu tēmu, saprotiet, kaut ko tik rupju. Bet jūs sapratāt, ko es gribēju pateikt. Saprotat? Tāpēc, kad kāds...viņi teiks, ka jūs esat dīvaini, jūs zināsiet, kāpēc jūs esat dīvaini, vai ne?
Lai Dievs tevi svētī, brāli Leo.
E-109 God bless you, my people. I am so sorry that I, too, I--I--I took a text something like that, see, such a rude thing. But you get what I meant. See? So, when anyone, they say you're odd, you know why you're odd, don't you?
God bless you, Brother Leo.

Наверх

Up