Debesu Līgavaiņa un zemes Līgavas nākamās mājas

The Future Home Of The Heavenly Bridegroom And The Earthly Bride
Datums: 64-0802 | Ilgums: 3 stundas 36 minūtes | Tulkojums: Rīga
Džefersonvila, Indiānas štats, ASV
E-1 Paliksim vēl brītiņu kājās, noliecot tagad mūsu sirdis Dieva priekšā.
E-1 Let us remain standing a moment, as we bow our hearts now before God.
E-2 Mūsu Debesu Tēvs, mēs patiešām esam pateicīgi par šo privilēģiju šodien atrasties šeit, sapulcētiem kopā Kunga Jēzus Kristus Vārdā. Mēs lūdzam, lai Tu piedod mūsu grēkus, jo mēs šeit gribam vērst savu uzmanību uz Mūžīgo un uz to Dzīvību, ko mirstīgie aizsniegt nevar. Tagad mēs lūdzam, lai Tu pats vadi mūs, kur mums ir jāpagriežas, kas mums jādara nākotnē un pat tagad, lai iemantotu to, kas mums ir apsolīts.
E-2 Our Heavenly Father, we are indeed grateful for the privilege of being here today, assembled together in the Name of the Lord Jesus. We pray You forgive our sins, and as we are here to turn our attention towards the Eternal things and the Life that lays beyond this mortal reach. Now we pray that You will give us of Your directions, of how that we must turn, what we must do in the future, and even in the presence now, to gain that place that we are... been promised.
E-3 Šai valstī ir daudz slimo un cilvēku ar vajadzībām, un viņu ceļš vēl nav beidzies. Un mūsu lielais ienaidnieks (ne tikai mūsu, bet arī Tavs ienaidnieks) ir atnācis, lai viņus apgrūtinātu un lai pārtrauktu viņu dzīves, un priekšlaicīgi aizsūtītu viņus uz kapu. Un šodien mēs prasām par viņiem, lai Tu un Tava žēlastība un žēlsirdība, Kungs, paildzinātu viņu dienas līdz atvēlētajam laikam.
E-3 There are many that are sick and needy in the land, and they haven't completed their journey. And our great enemy, not only our enemy, but Your enemy, has come to beset them and to--and to stop their life, and to send them to a--a premature grave. And we're asking for them, today, that You and Your mercy and grace, Lord, will extend their days to the allotted time.
E-4 Lūk, šeit uz platformas jeb uz kanceles atrodas lakatiņi un sainīši. Un auditorijās un it visur šeit ir cilvēki uz nestuvēm, uz saliekamajām gultām, slimie un nomocītie stāv sanākušo vidū, un viņiem teju vai nav spēka nostāvēt.
E-4 Laying upon the platform, or the pulpit, here lays handkerchiefs and parcels. And out in the halls and around the place, is them on cots, stretchers, sick and afflicted, standing in the audience with hardly enough strength to stand on.
E-5 Ak, mūžīgais Dievs, Svētītais, uzklausi šajā rītā mūsu lūgšanu caur Kunga Jēzus Asinīm; neskatoties uz mūsu nelikumībām, bet zinot, ka Viņš nostājās mūsu vietā, un tieši Viņš ir Tas, kas pārstāv mūs šai lūgšanai. Lai visi kā viens ir dziedināti Tavai slavai, Kungs.
E-5 O Eternal God, Blessed One, may You hear our prayer this morning, through the Blood of the Lord Jesus; not looking at our iniquity, but knowing that He stood in our place, and He is the One that's representing us for this prayer. May each and every one be healed for Your glory, Lord.
E-6 Svētī šos lakatiņus; kad tie tiks uzlikti slimajiem – lai tie kļūst veseli.
E-6 Bless these handkerchiefs. When they're laid upon the sick, may they recover.
E-7 Un tagad, Tēvs, kamēr mēs gaidām varenu dziedināšanas dievkalpojumu, kas, kā mēs ticam, būs pēc tam, lauz mums Dzīvības ceļu, Kungs, lai caur Tavu Vārdu mēs zinātu, kas mums ir jādara. Jo mēs lūdzam to Jēzus Vārdā. Āmen.
E-7 And now, Father, until we wait for the great healing service, we believe will follow, break to us the way of Life, Lord, that we might know through Thy Word what we should do. For we ask it in Jesus' Name. Amen.
E-8 Kā vienmēr, es uzskatu to par vienu no lielākajām privilēģijām, ka varu atrasties Dieva namā un runāt uz Viņa ļaudīm. Lūk, es zinu, ka šeit ir ļoti saspiesti, un man ir gara mācībstunda. Tāpēc es... Es ceru, ka jums būs tik ērti, cik vien tas ir iespējams, līdz mēs pabeigsim šo vēstījumu.
E-8 As always, this is deemed one of my highest privileges, is to be in the house of God and to speak to His people. And now I know it's very congested, and I have a very long lesson. So I'm... I--I trust that--that you'll be comfortable, as possibly you can be, until we finish the Message.
E-9 Un tā, ir karsts, taču mēs esam pateicīgi par gaisa kondicionieri. Kaut arī ar tādu grupu kā šī neviens kondicionieris galā netiks, saprotiet, jo mūsu ķermenis ir kā ģenerators, apmēram līdz trīsdesmit septiņiem grādiem, un tas pastāvīgi izdala siltumu, bet jūs sēžat blakus viens otram. Taču es paļaujos, ka Dievs iekārtos jūs, cik vien ērti iespējams.
E-9 Now, it's hot, but we're grateful for the air conditioner. But, a group of this size, there be no air conditioner could take care of it, see, because your own body is a generating unit, about ninety-eight degrees, and it's constantly putting out heat, and sitting close together. But I--I trust that God will make you just as comfortably as He can.
E-10 Un, kad mēs šādi sanākam kopā ēkā... Es neparko neteiktu jums šurp atbraukt, ja es nedomātu, ka tas jums palīdzēs, ja es nedomātu, ka jums tas nāks par labu, ka jūs kaut ko iegūsiet no tā, ka jūs atbraucāt. Un vēl, saprotot, ka nav vairs tik daudz atlicis, kamēr mēs vēl varam to darīt, ka mēs pietuvojamies pašām noslēdzošajām stundām; un es gribu, lai katrs brīdis, ko vien varēšu, kalpotu Viņa Valstībai. Un tā, es paļaujos, ka Tas Kungs Dievs svētīs mūsu sapulcēšanos.
E-10 And when we are in, build gatherings like this, I--I wouldn't have you come here, by no means, if I didn't think it was to help you, if I didn't think that it was doing you good, and that you would profit by it, by coming. And then, knowing too that we don't have too much longer to do this, that we're--we're coming to the--the very closing hours, and I--I want to make every moment count, that I can, for His Kingdom. And now I'm trusting that the Lord God will bless us as we assemble.
E-11 Un es gribu pastāstīt dažas atsauksmes par jums, jo vakar es pabiju vairākās vietās, apciemoju dažus slimos un nomocītos moteļos, un šonedēļ es satikos ar dažiem ēstuvju vadītājiem. Piemēram, šonedēļ es biju šeit “Rančhauzā”, un pie ieejas vadītājs paspieda man roku. Un viņš pateica... Viņš nosauca mani par brāli Branhamu. Es izbrīnījos, kā gan viņš mani pazina. Un viņš sacīja...
Es sacīju: “Vai jūs esat vadītājs?”
E-11 And I want to comment you, that, yesterday I was going to different places, out seeing some of the sick and afflicted, in the motels, and I got to meet some of the managers this week, some of the eating places. Like, I was over to the Ranch House this week, over here, and the manager was shaking my hand as we started out. And he said, he called me, "Brother Branham." I wondered how he knew me. And he said...
I said, "Are you the manager?"
E-12 Viņš sacīja: “Es esmu īpašnieks.” Un tad viņš sacīja: “Jā, jūsu ļaudis no turienes nāk uz šejieni paēst.” Sacīja: “Viņi...”
Un es sacīju: “Nu, viņi droši vien jūs pārplūdina.”
E-12 He said, "I'm the owner." So then he said, "Yeah, your people come in here to eat, from down there." Said, "They..."
And I said, "Well, I guess they overcrowd you."
E-13 Viņš sacīja: “Ser, tie ir vieni no visjaukākajiem cilvēkiem, kādus es esmu redzējis.” Viņš sacīja: “Viņi ir patiešām patīkami.”
E-13 He said, "Sir, that's one of the finest bunch of peoples I ever seen." He said, "They're really nice."
E-14 Vakar es devos uz vienu moteli, lai satiktu vienu jaunu lēdiju, ar kuru es gribēju aprunāties (tur bija viņas tēvs un māte), un man bija jāvēršas pie vadītāja, lai uzzinātu, kādā istabā viņi atradās.
E-14 I went to a motel yesterday, to see a young lady I wanted to talk to, her father and mother was present, and I had to go to the manager to find out where the--the mot-... the room they were in.
E-15 Viņš sacīja: “Vai jūs esat brālis Branhams?” Tas bija tur, Ouksā.
Un es atbildēju: “Jā, ser.”
E-15 He said, "And you're Brother Branham?" That's up at the Oaks.
And I said, "Yes, sir."
E-16 Viņš sacīja: “Es gribu paspiest jūsu roku.” Viņš sacīja... Viņš stādīja mani priekšā savai sievai, ļoti jauks pāris. Viņi sacīja: “Ikviens šajā motelī apmeklē jūsu dievkalpojumus. Mēs esam to rezervējuši viņiem.” Un sacīja: “Visiem pārējiem klientiem mēs atteicām.”
Un es sacīju: “Nu, es jums par to pateicos.”
E-16 He said, "I want to shake your hand." He said... He introduced me to his wife; very nice couple. They said, "Every person in this motel is attending your services. We reserved it for them." And said, "All of our other customers we turned down."
And I said, "Well, I thank you for that."
E-17 Viņš sacīja: “Brāli Branham, vieni no visjaukākajiem cilvēkiem, kādus es esmu redzējis, tie ir cilvēki, kas brauc uz šejieni, kas apmeklē jūsu sanāksmes.”
E-17 He said, "Brother Branham, one of the nicest bunch of people I ever seen, are the people that comes up here, that attends your meetings."
E-18 Vakar vakarā es šeit ienācu pie mana drauga, pie mistera Bekera, un man vienmēr ir garšojušas viņa sviestmaizes. Viņš ir tik... Viņš, es pazinu viņu vēl kā puiku; esmu pazinis viņu visu savu dzīvi. Tur sēdēja kāds pāris no turienes, vecajā daļā, tur Riversaidas hotelī. Tāpēc viņi... Misters Bekers sacīja: “Billij?”
E-18 I went in last night to a friend of mine, Mr. Becker down here, and I always liked his sandwiches. He's such a... He, I knew him when I was a boy; knowed him all my life. There was a couple sitting there from down at the--the old place, down at the Riverside Hotel down there. So they... Mr. Becker said, "Billy?"
E-19 Es sacīju: “Kas ir, Homēr?” Mēs pazīstam viens otru ļoti labi.
Viņš sacīja: “Es šeit baroju visus tavus ļaudis.”
E-19 I said, "What is it, Homer?" We know one another real well.
He said, "I feed all your people up there."
E-20 Aptuveni divsimt cilvēku vai aptuveni tik daudz katru svētdienu ēd “Zilajā Veprī”. Un, lai kur es dodos, es dzirdu atsauksmes par to, cik jūs esat jauki.
E-20 Some two hundred, or something, each Sunday, eats at the Blue Boar. And everywhere I go, I hear comments of how nice you are.
E-21 Tas puisis sacīja: “Tur 'Rivervjū', tai vietā ,” sacīja, “visu to vietu ir aizņēmuši cilvēki, kas apmeklē sanāksmi.” Sacīja: “Tur ir simti, kuriem neizdodas tur iekļūt.”
E-21 This fellow said, "Down on the--the Riverview down there," said, "all that place is took up with the people attending the meeting." Said, "There be hundreds won't get to come in."
E-22 Tāpēc, ja jau tā, jūs man esat zemes sāls. Es esmu tik pateicīgs apzinoties, ka man ir ticis tas gods sludināt cilvēkiem, kurus pat grēcinieki un cilvēki... Es nesaku, ka tie cilvēki ir grēcinieki, taču es domāju tos cilvēkus, kas ir biznesā, un pārējos, kuri saka, ka jūs esat patīkami cilvēki, un viņi augstu vērtē jūs viņu biznesā, viņu iestādēs. Ziniet, tas ir sālīti. Es augstu to vērtēju, jūsu uzvedību, to, kā jūs rīkojaties.
E-22 So, to be that, to me you're the salt of the earth. I--I'm so grateful to know that I have the privilege of preaching to people that even sinners and people... I don't say these people are sinners, but I mean people that, business and so forth, that can say that you're a nice people, and they appreciate you in their business, around their places. You know, that's being salty. I appreciate that, your behavior, the way you take care of things.
E-23 Es vienmēr esmu sacījis: “Ja kāds atbrauc un viņam nav naudas apmaksāt savu rēķinu, vienkārši pazvaniet man.” Saprotat? Es sacīju: “Kaut kā mēs to nokārtosim.” Un sacīju: “Vienmēr pabarojiet viņus, ir viņiem nauda vai nav,” saprotiet, visu var nokārtot.
E-23 I've always said, "If one comes in and doesn't, hasn't the money to take care of his bill, you just call me up." See? I said, "We'll do something about it." And I said, "Always feed them, whether they got money or not." See, anything can be done.
E-24 Jūs man esat kā mani bērni. Jūs esat zvaigznes, kuras es... Kad es nonākšu tur, jūs būsiet tas dārgakmens, tā mirdzošā daļa manas kalpošanas vainagā (ja man tāds būs). Kad tā tiks vainagota, jūs būsiet tas dārgakmens.
E-24 I feel you're my children. You're--you're the stars that I... If I ever have one when I get there, you'll be that jewel, outshining part, in the--in the crown of my ministry. When it's crowned, you'll be that jewel.
E-25 Un reiz es esmu jums stāstījis par Septiņiem Zīmogiem, par Septiņiem Draudzes Periodiem un tām lietām, kas notiek.
E-25 And I've been telling you, in the times past, about the Seven Seals, the Church Ages, and the things that--that's been taking place.
E-26 Un tagad, šajā rītā man ir ļoti svarīga tēma. Man tā ir ļoti svētīga; es ceru, ka arī jums tā pieskarsies tādā pat veidā. Un, ja vien es varētu iedot to tādā pat iedvesmā, kādā to saņēmu es, tas būtu brīnišķīgi; taču tas būs atkarīgs no Dieva.
E-26 And now, this morning, I have a very important subject. To me, it's a very blessful one. I hope it strikes you the same way. And if I could only give it in the inspiration I received it in, be wonderful, but that'll be up to God to do that.
E-27 Es esmu stāstījis jums par to, kur un kas notiek, un mēs redzam, kā tas viss īstenojas.
E-27 I've been telling you about where and what is happening, and we see all these things taking place.
E-28 Lūk, šajā rītā es runāšu par tēmu “Debesu Līgavaiņa un zemes Līgavas nākamās mājas”: kur viņi dzīvos. Un es ceru, ka caur Dieva žēlastību mēs visi esam daļa no tās lielās Dieva ekonomikas.
E-28 Now I'm speaking, this morning, on: The Future Home Of The Heavenly Bridegroom And The Earthly Bride, where they're going to live. And, for, I trust that by God's grace we're all a part of that great economy of God.
E-29 Un tā, es ceru, ka jūs būsiet ar mani pacietīgi, paņemiet savas Bībeles, savus zīmuļus, vai ko nu vēl jūs darāt, lai lasītu kopā ar mani, jo es atsaukšos uz daudzām Rakstu vietām. Es centīšos pabeigt, lai atliktu pietiekami daudz laika lūgšanai par slimajiem; bet to es apsolīju. Jūs nupat kā esat lūgušies istabiņās un citur par tiem, kuri ir teju vai bezpalīdzīgi un bezcerīgi.
E-29 And now I--I trust that you'll bear with me, have your Bibles, your pencils, or whatever you do to read with me, 'cause I'm going to refer to many Scriptures. Trying to get through in time enough to have prayer for the sick; and I promised that. You been praying for the last little while, in the rooms and around, for the ones who are just almost helpless and hopeless.
E-30 Un, ja būs Tā Kunga griba, tad man droši vien būs vēl viena kalpošana 16. datumā, varbūt vienkārši aizlūgšana par slimajiem.
E-30 And, the Lord willing, I'll probably have another service the sixteenth, just maybe prayer for the sick.
E-31 Tagad sākas mans atvaļinājums. No janvāra es esmu izbraukumos un atgriežos šurp. Es tikai būšu...no rīta es vedīšu savu ģimeni uz Toskānu, bet pēc tam atgriezīšos, lai pavadītu laiku Kentuki kopā ar maniem draugiem, medībās un vāveru medībās; uz pāris nedēļām vai arī, iespējams, septiņām, astoņām, desmit dienām, kā nu sanāks; ja vien Tas Kungs nevedīs mani vēl kaut kur. Es nekad nezinu, kur tieši es būšu; mēs nekad to nezinām, jo tas ir Dieva rokās, tikai Dieva.
E-31 Start my vacation now. Since last January, I've been traveling, and I'm coming back here. I'm going to be. I take my family to Tucson in the morning, and then I'll return back to spend the time down here in Kentucky, with some of my friends, hunting, and squirrel hunting, for a couple of weeks, or maybe seven or eight, ten days, whatever it is, unless the Lord leads me somewhere else. I never know, just where you're going to be; we never know that, because that's in the hands of God, God alone.
E-32 Un tā, manai svarīgajai tēmai mēs... Man šķiet, ja es veltītu tam pietiekami daudz laika (jo daudz kas ir jāpiemin), tam būtu vajadzīgas nedēļas. Taču es esmu pierakstījis dažas Rakstu vietas, dažas piezīmes, lai pieskartos tikai pašām virsotnītēm, kas dos jums iespēju tajā iedziļināties.
E-32 Now for this great subject, we--we... I suppose, if I would take my time on this, 'cause you have to bring in many things, it would take weeks. But I've wrote down some Scriptures, some notes, just to hit the highlights of it, to where it'll let you study.
E-33 Pēc tam, drīzumā, iespējams, ja būs Tā Kunga griba, oktobrī (es nezinu, laiku), taču, lai kad arī Viņš to dāvātu, es gribētu veltīt dažas dienas nepārtrauktām sanāksmēm par Atklāsmes grāmatas 12. nodaļu, lai savienotu to ar šo te. Ak, es ticu, ka tas būs lieliski. Tā tas būtu. Būtu vienkārši lieliski ieraudzīt, kā Viņš ir darījis.
E-33 Then soon, maybe, the Lord willing, in October, I don't know when, but whenever He will provide, I'd like to have a--a few days, just of constant meeting, on the 12th chapter of Revelations, to tie in with this here. Oh, I believe it would be great. It'd just be. It would be great to see how He done.
E-34 Vēl, mēs sanākam kopā, lūk, vakar vakarā es pateicu: “Ziniet, kad es...” No rīta, kā jau katru rītu es domāju: “Kad atnākšu šurp, es nosaukšu visus manus draugus, kas atrodas šeit.” Nu, bet kā lai es to izdaru?
E-34 Then, us coming together now, I said last night, I said, "You know, when I..." In the morning, like every morning, I think, "When I come down here, I'm going to recognize every one of my friends that's there." Now how am I going to do it?
E-35 Šeit ar mani ir mans labs draugs doktors Lī Veils, sēž, lūk, tur; viņa jaukā sieva un meita. Un brālis Rojs Borders, un es domāju, ka brālis Radels, brālis Bīlers, brālis Palmers un brālis Džeksons. Un, ak vai, tie visi dārgie brāļi no visurienes! Brālis Entonijs Milano un (ak, lai kur tu nepaskatītos, tu ieraugi vēl kādu brāli!) no Arkanzasas, es nevaru atcerēties viņa vārdu; brālis Džons, brālis Erls Martins un brālis Blērs. Un, ak, tur vienkārši...tu...tam nav gala, saprotiet. Es esmu tik priecīgs, ka man apkārt ir sanākusi tāda grupa, kad es mācu par Dieva Vārdu: vīri, kuri pēc manām domām ir drosmīgi vīri, īsti Dieva vīri.
E-35 To have with me here, like my good friend, Doctor Lee Vayle sitting back here, his lovely wife and daughter. And Brother Roy Borders, and, I think, Brother Ruddell, Brother Beeler, and Brother Palmer, and Brother Jackson. And, oh, my, the--the... Them dear brethren from all different parts! Brother Anthony Milano, and, oh, everywhere you look, you see some other brother! From down in Arkansas, I can't think of their name; Brother John, Brother Earl Martin, and Brother Blair. And, oh, there's just... you... It's just endless, you see. I'm so glad to have a group like that gathered around me when I'm teaching on the Word of God, man who I think are gallant man, real man of God.
E-36 Es esmu pateicīgs par šo nelielo lūgšanu namu. Es esmu pateicīgs par tās piecām atvērtajām durvīm cilvēkiem. Katras durvis... Mums šeit ir četri diakoni, ar Garu piepildīti vīri, četri pilnvarotie, ar Garu piepildīti vīri. Pa divi pie katrām durvīm. Un priekšpusē ir dubultās durvis diviem ganiem, draudzes ganiem.
E-36 I'm thankful for this little tabernacle. I'm grateful for its five open doors to the public. Each door... We have four deacons here, Spirit-filled man; four trustees, Spirit-filled man. That's two at each door. And it's got a double door in front, for the two pastors, the shepherds.
E-37 Mēs esam priecīgi, ka jūs mums esat. Es esmu pateicīgs par to Dievam. Lai Viņš vienmēr jūs svētī.
E-37 We're glad to have you; thankful to God for this. May He ever bless you.
E-38 Tagad uz brītiņu piecelsimies, kad lasīsim no 2. Pētera 3. nodaļas un arī no Atklāsmes grāmatas 21. nodaļas.
E-38 Now we want to stand just a moment, while we read from Second Peter the 3rd chapter, and also from the Book of Revelations 21.
E-39 Kamēr mēs stāvam, ak, Kungs, piepildi mūsu sirdis ar prieku no Tava Vārda lasīšanas, zinot, ka Jēzus sacīja, ka: “Debesis un zeme zudīs, bet Mans Vārds nekad nezudīs.” Un vēl mēs zinām, ka Viņš sacīja: “Visiem Rakstiem ir jāpiepildās.” Un, kad mēs to lasīsim, lai mums ir saprašana no Tevis tajā stundā, kurā mēs dzīvojam. Mēs lūdzam to Jēzus, šīs Grāmatas Autora Vārdā. Āmen.
E-39 As we stand, O Lord, fill our hearts with gladness because of the reading of Thy Word, knowing that Jesus has said, that, "Heavens and earth will pass away, but My Word shall never fail." Know again that He said, "All Scripture must be fulfilled." And as we read these things, may we have an understanding from You, the hour in which we live. We ask it in Jesus' Name, the Author of the Book. Amen.
E-40 2. Pētera 3. nodaļa:
Mīļie, šī jau ir otra vēstule, ko es jums rakstu. Tanīs es cenšos ar atgādinājumiem uzturēt modru jūsu prāta skaidrību,
lai jūs atcerētos svēto praviešu jau sen teiktos vārdus, kā arī mūsu Kunga un Pestītāja bausli, ko no saviem apustuļiem esat mācījušies.
Papriekš ievērojiet to, ka pēdējās dienās nāks nikni smējēji, kuri dzīvos savās pašu kārībās
un sacīs: kur paliek Viņa apsolītā atnākšana? (Vai tad tas neatbilst tām bezdievīgajām sievietēm iekš...)... kopš tēvi iegāja mierā, viss paliek tā, kā bija no radīšanas sākuma.
Tiem, kas to apgalvo, paliek apslēpts, ka vecos laikos debesis un zeme ir cēlušās Dieva vārda spēkā no ūdens un ar ūdeni.
Tāpēc arī toreizējā pasaule gāja bojā ūdens plūdos.
Bet tagadējās debesis un tagadējo zemi glabā un uztur tas pats vārds ugunij un bezdievīgo cilvēku tiesas un pazušanas dienai.
Bet to vien turiet vērā, mīļie, ka viena diena Tam Kungam ir kā tūkstoš gadi un tūkstoš gadi kā viena diena.
Tas Kungs nevilcina Savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās.
Bet Tā Kunga diena nāks kā zaglis, tanī debesis ar lielu troksni zudīs, un pasaules pamati degdami izjuks un zeme un viss, kas uz tās radīts.
Kad nu viss tas tā iznīks, cik stipriem tad jums jābūt svētā dzīvē un dievbijībā,
gaidot un pasteidzinot Dieva dienas atnākšanu, kuras dēļ debesis ugunī sadegs un pasaules pamati karstumā izkusīs.
Bet mēs gaidām pēc Viņa apsolījuma jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo.
Tādēļ, mīļie, to gaidīdami, centieties, ka Viņš jūs neatrod...jūs atrod ar mieru sirdī, neaptraipītus un nevainojamus,
un uzskatiet mūsu Kunga pacietību kā glābšanai dotu, kā jau arī mūsu mīļais...Pāvils jums ir rakstījis pēc viņam dotās gudrības.
Tā viņš runā par šīm lietām visās vēstulēs, kurās ir kas grūti saprotams, ko nemācītie un nenostiprinātie ļaudis sagroza, tāpat kā arī citus rakstus, sev par pazušanu.
Tad nu jūs mīļie, to jau zinādami, sargaities, ka, maldu līdzi aizrauti, nezaudējat savu stipro pamatu.
Bet audziet mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus žēlastībā un atziņā! Viņam lai ir gods tagad un līdz mūžības dienai!
E-40 Second Peter 3.
This second epistle, beloved, I now write unto you; in both which I stir up your pure minds by the way of remembrance:
That ye may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets, and of the commandments of us the apostles of the Lord and Saviour:
Knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lusts,
And saying, Where is the promise of his coming?... (If that don't meet this infidel woman!)... and since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation.
For this they willingly are ignorant of, that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water:
Whereby the world that then was, being overflowed with water, perished:
But the heavens and the earth, which now are, by the same word are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and the perdition of ungodly men.
But, beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as a thousand years, and a thousand years as one day.
Now, the Lord is not slack concerning his promise, as some man count slackness; but is longsuffering to us-ward, not willing that any should perish, but that all might come to repentance.
But the day of the Lord will come as a thief in the night; in... which the heavens and the earth, with a great noise... shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat, and the earth also and the works that are therein shall burn up.
Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of person ought we to be in all holy conversation and godliness,
Looking for the hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat?
Nevertheless we, according to his promise, look for new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness.
Wherefore, beloved, seeing that we look for such things, be diligent that you may not be found... may be found of him in peace, without spot, and without blemish.
And accounting that the longsuffering of the Lord is salvation; even as our beloved... Paul... according to the wisdom given unto him has written unto you;
As also... all his epistles, speaking in them of the things;... which are some times hard to be understood, which they that are unlearned and unstable wrestle, wrest, as--as they do also the other scriptures, unto their own destruction.
Ye therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware lest ye also, being led away with... error of the wicked, fall from your... stedfastness.
But grow in grace,... in the knowledge of the Lord and Saviour Jesus Christ. To him be glory both now and for ever. Amen.
[II Peter 3:1-18]
E-41 Tagad Kristus Atklāsmes grāmatas 21. nodaļa, es lasu šos vārdus.
Un es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmā debess un pirmā zeme bija zudusi, un jūras vairs nav.
Un es redzēju svēto pilsētu, jauno Jeruzālemi, nokāpjam no debesīm no Dieva, sagatavotu kā savam vīram greznotu līgavu.
Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām: "Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, Viņš mājos viņu vidū, un tie būs Viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem, un būs viņu Dievs.
Un Dievs nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo, kas bija, ir pagājis."
Un Tas, kas sēdēja goda krēslā, teica: "Redzi, visu Es daru jaunu." Tad Viņš man teica: "Raksti! Jo šie vārdi ir uzticami un patiesi."
Un Viņš man sacīja: "Ir izdarīts. Es esmu Alfa un Omega, Sākums un Gals. Un Es došu izslāpušajam bez maksas no dzīvības ūdens avota.
Kas uzvar, tas iemantos visu, un Es būšu viņa Dievs, un viņš būs Mans dēls.
Palūgsim vēlreiz.
E-41 Now in the--the Revelation of Christ, in the 21st chapter, I read these Words.
And I saw a new heaven and a new earth: for the first heaven and the first earth were passed away; and there were no more sea.
And I John saw the holy city, the new Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband.
And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with man, and he shall dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God.
And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrowing, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things have passed away.
And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new!... he said unto me, Write: for these words are true and faithful.
And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. And I will give unto him that is athirst of the fountains of the water of life freely.
He that overcometh shall inherit all things; and I will be his God, and he shall be my son.
Let us pray again.
[Revelation 21:1-7]
E-42 Kungs Jēzu, ar tādu apsolījumu un ar tādu stingru sarunu, ko pats Jēzus un apustuļi ir pateikuši mums attiecībā uz to stundu, kurai mēs tuvojamies, dāvā mums, ak, Kungs, Tavu vadību, lai mēs zinātu, kā tam tuvoties pareizā veidā. Jo tas nāk, mēs zinām. Rakstiem ir jāpiepildās, un tā tas notiks. Un tagad, Kungs, mēs atkal lūdzam Tavu žēlastību pār mums visiem, kad mēs iedziļināmies Tavā Vārdā. Esi ar mums un atver To mums, Kungs, jo mēs lūdzam to Jēzus Vārdā. Āmen.
Varat apsēsties.
E-42 Lord Jesus, with such a promise and such stern talk as Jesus Himself and the apostle has given us concerning the hour we are approaching, give us, O Lord, of Thy direction, that we might know how to approach it in the right way. Because, it's coming, we know. The Scriptures must be fulfilled, and so shall it be. And now, Lord, we ask Your mercy again upon us all, as we study Thy Word. Be with us and unfold It to us, Lord, for we ask it in Jesus' Name. Amen.
You may be seated.
E-43 Lūk, vai nevarētu tur varbūt kaut kā izslēgt gaismas galvenajā zālē un atstāt to tikai šeit uz platformas; varbūt tā būs labāk un nedaudz samazinās strāvu. Vienvakar mēs teju vai sadedzinājām transformatoru. Un, ja uzraugs mums to izdarīs, mēs būsim ļoti pateicīgi – izslēgs gaismu lejā, gaismu galvenajā zālē. Un tad, manuprāt, jūs varēsiet labāk redzēt, lai pierakstītu.
E-43 Now, I wonder if there could be a way that perhaps, maybe they could turn the lights from the main auditorium off, and just leave them on the platform here, which would probably be better, and take some of the current. We about burnt up a transformer, the other night. And if the custodian will do that for us, we'd appreciate turning the bottom lights, the main auditorium lights, off. And then I think you'll have plenty of room to see, to write.
E-44 Un tā, tēma, es vēlreiz to paziņoju, ka mēs izskatīsim tēmu “Debesu Līgavaiņa un zemes Līgavas nākamās mājas”.
E-44 Now, a subject again, to announce it, that we are approaching the--the subject of: The Future Home Of The Heavenly Bridegroom And The Earthly Bride.
E-45 Nu, tā kā ir bijis... Man tas vienkārši būs jāizdara, šeit vienkārši ir pārāk karsts. [Brālis Branhams novelk žaketi–Tulk.] Tieši tā. Kā mēs... Es zinu, ka manai sievai nepatīk, ka es to daru, ka es novelku žaketi. Šeit vienkārši ir pārāk karsts. Saprotiet, jums tur ir gaiss, bet šeit ir vienkārši kā pirtī. Saprotat?
E-45 Now as it's been... I'm just going to have to do this. It's just too hot up here, see. Yes, sir. As we... I know my wife don't like for me to do that; but, that, take my coat off. It's just too hot up here. See, you got air out there, and it's just cut off in a little pen here, see. Now, in the--in the future, or...
E-46 Un tā, nākotnē, tas ir, pagātnē mēs esam izpētījuši Septiņus Zīmogus, Septiņas Draudzes. Brālis Veils un pārējie šobrīd uzticīgi strādā, lai publicētu to grāmatas veidā.
E-46 In the past, rather, we have studied The Seven Seals, The Seven Churches. Brother Vayle and those are working upon those now, faithfully, to get them in book form.
E-47 Un, redzot visas šīs noslēpumainās lietas, kuras mēs esam redzējuši notiekam, es tad aizdomājos (pēc tam, kad esam to sapratuši, tajā stundā un tādā stāvoklī, kurā mēs dzīvojam), ka neviens, kas gribētu apsēsties un patiešām veselīgi pārbaudīt to, kas bija pateikts un kas ir apsolīts piepildīties, un kas ir noticis, nevarētu pateikt neko citu, kā tikai to, kas tās lietas ir īstenojušās. Saprotat? Tieši tā, kā Dievs pateica, ka Viņš darīs, Viņš izdarīja līdz pēdējam burtiņam. Saprotat?
E-47 And seeing all these mysterious things that we have seen come to pass, then I think, after understanding that, in the hour that we're living in, and the position; there is no one that would want to sit down real sensibly and examine what has been spoken of, and what is promised to happen, and what has happened, but what could say that those things are fulfilled. See? Exactly what God said He would do, He did it just exactly to the letter. See?
E-48 Un tā, es aizdomājos, ka, nezinot to laiku, kad varētu parādīties Kungs Jēzus, es nodomāju, ka tas būs lietderīgi. Izskatījās, ka Svētajam Garam labpatīk, lai mēs par to parunājam un varbūt atgriežamies pie tā vēl divas vai trīs reizes, jo man nepietiks laika, lai to visu izteiktu.
E-48 Now, I think in this, that, not knowing what time that the Lord Jesus might appear, I thought it would be good, it seemed pleasing to the Holy Spirit that we'd speak on this, then; and maybe come back to it again, two or three times, because I won't have quite ample time to get all this out.
E-49 Kad mēs pieskaramies tādai tēmai, kura kādam var izrādīties nedaudz piedauzīga, tu nevari izteikt visu līdz galam, lai padarītu to skaidru; pēc tam tu atkal atgriezies un ņem nākamo tēmu.
E-49 As where you hit a--a subject that might be a little stumbling to someone, you can't carry it all the way out to make it plain, then you come back again to catch the next subject.
E-50 Un pēc tam, vēlāk... Ja būs Tā Kunga griba, mēs iedziļināsimies divpadsmit zīmogos (tas ir, nē, atvainojiet), divpadsmitajā Atklāsmes nodaļā, kas atrodas starp Tā Kunga Atnākšanu un Bazūņu beigām, un tā tālāk. Mēs pamēģināsim atkal to atnest, lai parādītu, kas ir sātans un ko viņš izdarīja, no kurienes viņš uzradās, kāds ir viņa mērķis un kā tas viņa lielais skaistums, kas bija viņam dāvāts, bija iemesls viņa krišanai. Viņa viltus bija iemesls tā krišanai, skaistums.
E-50 And then later on, in the... if the Lord willing, we come into the 12th seals, or not... Pardon me. The 12th chapter of Revelations, which lays between the Coming of the Lord and the ending of the Trumpets, and so forth. We'll try to bring that back, to show who is Satan, and what he did, where he come from, what's his purpose, and how that his great beauty that was give him caused his fall. His deceit caused it to fall; beauty.
E-51 Vēl, cik ļoti nevienam cilvēkam, kas grib pareizi pret to attiekties...tas čūskas “dzimums” [sēkla]. Es esmu gatavs šajā jautājumā mest izaicinājumu ikvienam, saprotiet, kurš uzskata un attiecas pret to vienkārši ar vispārpieņemto saprašanu. Pat bērns to sapratīs. Saprotat? Lūk, mēs pie tā atgriezīsimies vēlāk.
E-51 Then, how that the impossibility for any man that wants to look at it right, that serpent's "seed." I would make a challenge to that, to anybody, see, that would want to look at it, with--with just absolutely common understanding. A child can see it. See? Now, and we'll get to that later.
E-52 Un tā, mēs saprotam, ka šīs divas Rakstu vietas... Lūk, kāpēc es izlasīju 2. Pētera vēstules 3. nodaļu un salīdzināju to ar Atklāsmes 21 – tās abas šeit runā par vienu un to pašu, taču Jānis neaprakstīja to tā, kā aprakstīja Pēteris. Saprotat? Mēs saprotam, ka šīm varenajām Līgavas mājām ir jābūt šeit uz zemes.
E-52 Now, we understand here that these two Scriptures... The reason I read Second Peter the 3rd chapter, and compared it with Revelations 21, they both here are speaking the same subject, but John never--never wrote it out like Peter did. See? We understand that this great Home of the Bride is to be here on earth.
E-53 Un tā, ja jūs lasāt... Tieši kā 21. nodaļa, atklāsmes 21. nodaļa, apustulis šeit pateica, tas ir, pravietis pateica, ka: “Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi.” Tas liek aizdomāties, ka nāk iznīcināšana.
E-53 And now if you read, just like 21 chapter, 21st chapter of Revelations, apostle here said, or the prophet said, that, "I saw a New Heaven and a New Earth." Sounds like there comes a annihilation.
E-54 Un tā, savus vēstījumus es atrodu caur lūgšanu. Es atrodos lūgšanā, un kaut kas man atklājas. Un dažas minūtes es to gaidu un skatos, vai tas ir pareizi, pēc tam es sajūtu to tuvāk. Un tad, reizēm es turpinu gaidīt, līdz parādās vīzija. Taču, kad tas sāk nākt un man ir pārliecība, ka tas nāk no Dieva, tad es vēršos pie Rakstiem. Saprotiet, lūk, šādi...ir jābūt apstiprinājumam jebkurai garīgajai lietai, kas notiek, jo Bībele ir pilna Jēzus Kristus atklāsme; Saprotiet, Tas ir Viņa Ķermenis.
E-54 Now, way I always find my Messages is by prayer. I'll be sitting in prayer and something reveals to me. And I wait on it a few minutes and see if it's right, then I feel it closer. And then sometimes I keep waiting till it breaks into a vision. But when it begins to come, and I'm satisfied it comes from God, then I go to the Scripture. See, That is, ought to be the confirmation of every spiritual thing that's done, because the Bible is the complete revelation of Jesus Christ; see, It is His Body.
E-55 Un lūk, tā visa vidū es varbūt atrodu Rakstos vietu, kura, šķiet, īsti neiederas, un man rodas jautājums. Un es atkal sāku lūgties. Tas atkal atnāk. Tad es...tad es sāku pārbaudīt savu Rakstu vietu.
E-55 And now, in that, maybe I find a place in the Scripture that doesn't sound just right, and I'll wonder. I go back again to prayer. It comes again. Then I--then I begin to--to examine my Scripture.
E-56 Lūk, mūsu Bībele ir rakstīta angļu valodā. Bet angļu valodā vārdi ir visu laiku mainījušies; piemēram, kā ir rakstīts Jāņa 14. nodaļā: “Mana Tēva namā ir daudz mājokļu,” mājoklis namā. Nu ko, tad tu mēģini salīdzināt to ar oriģinālu un paskaties, ko ar to domāja karalis Jēkabs, vai vērsies pie ebreju vai grieķu valodas, pie pirmā tulkojuma. Bet tur ir teikts: “Mana Tēva Valstībā ir daudz vietas.” Nu, tad tu ieskaties pagātnē uz to laiku, kad tika tulkota karaļa Jēkaba versija – valstība angliski tika saukta par namu, bet karalis bija tēvs saviem delegātiem. Lūk, kāpēc viņi iztulkoja: “Mana Tēva namā ir daudz mājvietu.” Saprotat? Un tad uzrodas tādi vārdi, un vajag tos sameklēt.
E-56 Now, our Bible is wrote in English, and English words change, all the time. For instance, like Saint John 14, said, "In My Father's House is many mansions," a mansion in a house. Well, then, you, what you do with that then, is run it back to the--to the original and see what James meant, or go back to the Hebrew, or to the Greek, from the first translation. And in there it says, "In My Father's Kingdom is many palaces." Well, then, you come back to the time that the translators translated for King James, the kingdom was called, in English, a "house," and the king was the father over his delegates. There is the reason they translated, "In My Father's House is many mansions." See? And then you get those words and you have to hunt them up. [John 14:2]
E-57 Pēc tam, redziet, no šīs iedvesmas... Šorīt es saku no šīs kanceles, ka nekad nav bijis citādāk, kā vien precīzi no Rakstiem. Lūk, kādā veidā atnāca Čūskas Dzimums [sēkla] un tas pārējais. Saprotat?
E-57 Then, you see, from that inspiration... This pulpit this morning, I say, not one time has it ever been nothing but straight, the Scripture. That's how Serpent's Seed and all these other things come. See? By...
E-58 Un tas ir ļoti... Ja kāds vienkārši izlasītu un pateiktu: “Mana Tēva namā ir daudz mājvietu,” ja viņš neapstātos un to neizpētītu, nelūgtu, tad viss būtu saputrots. Saprotat? Bet vienkārši turpini lūgties. Dievs vienmēr visu saliek savās vietās, ja tas nāk no Dieva.
E-58 And it's, really, if a fellow would just read and say, "In My Father's House is many mansions," if you didn't stop to study, pray, you'd be all confused. See? But just keep praying. God always makes it right, if it comes from God. [John 14:1-4]
E-59 Un tā, Jānis skaidro to pārmaiņu un...kā tas īstenojas par... Tas ir, nevis viņš to skaidro, bet Pēteris. Jānis vienkārši pateica: “Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi; pirmās debesis un pirmā zeme bija zudušas, un jūras vairs nav. Es, Jānis, redzēju svēto pilsētu nokāpjam no Dieva no debesīm, sagatavotu kā savam Vīram greznotu Līgavu.” Bet tagad mēs vēršamies pie 2. Pētera vēstules, lai noskaidrotu, kā Pēteris izskaidro šī procesa norisi. Lūk, ja jūs paskatītos uz to, ko sacīja Jānis, tad izskatās, ka “pirmās debesis un pirmā zeme ir zudušas”, iznīcinātas. Saprotiet, tāpēc tas skan ļoti dīvaini. Un tieši tas man pieskārās, un es sāku meklēt vārdu “zudušas”. Un tā, taču skaidrs ir tas, ka abi, apustulis un pravietis, runāja par vienu un to pašu lietu.
E-59 Now, John explains the change and the com-... how it comes about... He doesn't explain it, rather, but Peter does. John just said, "I saw New Heavens and New Earth; first heavens and first earth was passed away. There was no more sea. I John saw the holy City coming down from God out of Heaven, prepared as a Bride adorned for Her Husband." But, we turn back to Second Peter now to find out, Peter explains how this process will come about. Now, if you'd look at what John said, it sound like, "For the first heavens and first earth was passed away," annihilated. See, then, that sounds very strange. So that's what struck me, and I begin to look for the word, "pass away." And, now, but it's clear that both of these, apostle's and prophet, were talking of the same thing. [Revelation 21:1-7], [II Peter 3:10]
E-60 Un tā, arī Jesajas grāmatā (nu, ja gribat pierakstīt šīs Rakstu vietas), Jesajas 65:17. Jesaja runā par Tūkstošgadu Valstību, par šiem tūkstoš miera gadiem Dieva ļaudīm. Jesaja par to runāja, un viņš sacīja: “Es... Tur bija... Viss bijušais ir beidzies,” un kā viņi tur cels mājas un tās mantos. Ja mums būtu laiks... Varbūt vienkārši veltīsim tam laiku un tikai uz brītiņu to izlasīsim, Jesajas 65, un dažas minūtes palasīsim no šejienes. Un te nu tas ir, tieši tas, kas mums ir vajadzīgs. Un tā, sākot no Jesajas 65:17.
Jo redzi, Es radu jaunas debesis un jaunu zemi...
E-60 And now, also, in the Book of Isaiah, now, that you want to put these Scriptures down, in Isaiah 65:17. Isaiah, speaking of the Millennium, that thousand years of rest for--for the people of God. Isaiah spoke of it, and he said, "I... There was a... All the former things had passed away," and how they'll build houses, inhabit them. If we had time... Maybe we just take time and--and read this just a minute, Isaiah 65, and let's just read for a few minutes here. And here it is, right, for us. Now, to begin, Isaiah 65:17.
And, behold, I create new heavens and a new earth:...
[Isaiah 65:17-25]
E-61 Lūk, pravietis Jesaja bija viens no tiem praviešiem, kas savā pravietojumā uzrakstīja pilnīgi visu Bībeli. Viņš sāk ar radīšanu; viņa grāmatas vidū, apmēram 40. nodaļā, parādās Jānis Kristītājs, Jaunā Derība; bet tas viņa grāmatā noslēdzas šeit, Atklāsmes grāmatā, ar Tūkstošgadu valstību. Bībelē ir sešdesmit sešas grāmatas, bet Jesajam ir sešdesmit sešas nodaļas. Viņš uzrakstīja pilnīgu komentāru.
E-61 Now, Isaiah, the prophet, was one of the prophets that wrote exactly the entire Bible in his prophecy. He starts out with the creation; in the middle of his Book, about the 40th chapter, comes around John the Baptist, the New Testament; and winds up here, in his Book, in the Revelations, in the Millennium. There is sixty-six books in the Bible, and there is sixty-six chapters in Isaiah. He wrote a complete commentary.
E-62 Un tā, šeit mēs redzam, ka viņš pietuvojas 65. nodaļai (vēl viena nodaļa) un viņš runā par Tūkstošgadu Valstību. Pievērsiet tam uzmanību, cik brīnišķīgi!
...redzi, Es radu jaunas debesis un jaunu zemi, ka agrākās vairs nepieminēs, un tās nevienam vairs nenāks prātā (tas ir, “zudīs”).
Bet priecājieties un līksmojiet vienmēr par to, ko Es radu, jo redzi, Es pārradīšu Jeruzālemi priekam un tās tautu līksmībai.
Un Es pats priecāšos par Jeruzālemi un līksmošu par Savu tautu. Tur vairs nedzirdēs raudāšanu, jo...nedz sāpju kliedzienus.
Tur nebūs nedz zīdaiņa...nedz arī sirmgalvja, kas neizdzīvo līdz galam savas mūža dienas; kā pats jaunākais mirs tas, kas vismaz simts gadu vecumā, un kādu tikai ap simts gadu vecu mirušo uzskatīs par lāsta skartu grēcinieku. Tad būs...
Kad viņi uzcels namus, tad viņi tur arī dzīvos; kad viņi stādīs vīnadārzus, tad viņi arī ēdīs to augļus.
Un...viņi necels namu, lai citi tur dzīvotu...(tas ir, ja jums ir ferma, tad jūsu dēls kļūs par mantinieku vai kāds no jūsu mantiniekiem) ...viņi nedēstīs vīnadārzus, lai citi ēstu to augļus... (Viņi paši stāda, un tā arī paliek; viņiem ir Mūžīgā Dzīvība)... bet kā koku mūžs ir arī Manas tautas mūžs, un Mani izredzētie izmantos paši to, ko viņu rokas veikušas.
Viņi nedarbosies un nepūlēsies velti, nedz arī dzemdēs bērnus agrai nāvei, jo viņi ir Tā Kunga svētīto sēkla, un viņu pēcnācēji ar viņiem.
E-62 Now, we find out, here now he's getting the 65th chapter, one more chapter, and he speaks of the Millennium. Notice it, how beautiful.
... behold, I create new heaven and... new earth: and the former thing shall not be remembered, or come into mind. (It's to "pass away.")
But be--be ye glad and rejoice... even in that which I have created: for, behold, I create Jerusalem a rejoice, and her people a joy.
And I will rejoice in Jerusalem, and joy in my people: and the voice of weeping shall be no more heard in her, for... nor the voice of crying.
There shall be no more thence... infant of days, and... an old man that has not fulfilled his days: for a child shall die an hundred years old; and a sinner being a hundred years old shall be accused. Then shall...
And they shall build houses, and inhabit them; and they shall plant vineyards, and shall eat the fruit of them.
And they shall not build, and another inhabit; (that is, your farm, your son fall heir to it, or some of your heirs)... they shall not plant, and another eat there: (they do their own planting and remain there; they got Life Eternal)... for as the days of a tree are the days of my people, and my long... mine elect shall long enjoy the works of their hands.
They shall not labour in vain, nor bring forth for trouble; for they are the seed of the blessed of the LORD, and their offsprings with them.
E-63 Tagad pievērsiet uzmanību, lūk, kam es pieskaršos nedaudz vēlāk.
Un notiks, pirms viņi sauc, Es viņiem jau atbildēšu, un, kamēr viņi vēl runā, Es viņus jau uzklausīšu.
Un vilks un jērs ies kopā ganos, un lauva ēdīs salmus kā vērsis...čūskas barība būs pīšļi. Un tie nedarīs vairs nedz ļauna, nedz posta visā Manā svētajā kalnā, saka Tas Kungs.
E-63 Now notice, here is where I'm going to get to, after a while.
And it shall come to pass, that before they call, I will answer; and while they are yet speaking, I'll hear.
And the wolf and the lamb shall feed together, and the lion shall eat straw like a bullock:... dust shall be the serpent's meat. And they shall not hurt or destroy in all my holy mountain, saith the LORD.
E-64 Kāds praviešu un vareno gudro, Bībeles skolotāju apsolījums, kas tajās senajās dienās redzēja šīs godpilnās dienas atnākšanu!
E-64 What a promise, of these prophets and great sages, teachers of the Bible, way back in ancient days, seeing this glorious Day come!
E-65 Lasot šos fragmentus, kāds var nodomāt, tas ir, tas var atvest pie pārliecības, ka visa planēta zeme tiks iznīcināta. “Es radu jaunas debesis un jaunu zemi,” saprotiet, ka debesis zudīs un zeme zudīs, tiks pilnībā iznīcinātas. Taču, rūpīgi izpētot ar Svētā Gara palīdzību, mēs varam ieraudzīt Patiesību par to; un tieši tajā mēs iedziļināsimies.
E-65 By these passages, one might think, or be led, rather, to believe that the whole planet, of this earth, will be destroyed, "I make a New Heaven and a New Earth," see, that the heavens will be gone and the earth will be gone, completely annihilated. But a close study, and with the help of the Holy Spirit, we can see the Truth of this; and that's what we're going into. [Isaiah 65:17]
E-66 Tiks iznīcināta tikai atmosfēra, kas ir tai apkārt, un grēks, kas ir uz zemes. Saprotat? Lūk, mēs saprotam, ka debesis nozīmē “atmosfēru virs mums”. Saprotat?
E-66 It is only the atmospheres around it, and the sin that's upon the earth, that will be destroyed. See? Now, we realize that the heavens means the "atmospheres above." See? [Isaiah 65:17]
E-67 Kas tad notiek? Tad tas, tie dzelkšņi un slimības, nāve un politika, grēcīgais vīrietis un grēcīgā sieviete, un ļaunie gari, tie visi izzudīs un tiks iznīcināti. Saprotat? Tam ir jātiek izdarītam šādi, jo mēs dzīvosim tieši šeit. Mēs pierādīsim to ar Bībeli. Mēs dzīvosim tieši šeit. Lūk, ievērojiet, dzelkšņi, mikrobi, visas slimības un viss pārējais tiks pilnībā aizvākts. Tas viss, kas šobrīd eksistē uz zemes, cilvēciskās sistēmas, politika, grēks, visvisādi ļaunie gari, ar kuriem ir piesārņota pasaule, un visas debesis virs mums šeit ir piesārņotas ar ļaunajiem gariem. Lūk, mēs to tā pamatīgi izpētīsim, saprotiet.
E-67 What does it do? It then, these thistles, and sickness, and death, and politics, and sinful man, and sinful woman, and evil spirits, will all be gone away and annihilated. See? It has to be done that way, because we are going to live right here. We'll prove that by the Bible. Right here is where we live. Now notice, thistles, germs, all sicknesses and things, will be completely taken away. All this, its existence that's in the earth now, man-made systems, politics, sin, all kinds of evil spirits that the world is contaminated with, and all the heavens above us in here, is contaminated with evil spirit. Now we're going to go deep and long, in this, see. [II Peter 3:10]
E-68 Tas viss pastāv debesīs jeb atmosfērā un uz tagadējās zemes. Tas viss uz šīs zemes, taču tā netika radīta šim mērķim. Grēks bija iemesls tam, kāpēc tā notika. Saprotat? To bija radījis Dievs, Radītājs. Bet visi...
E-68 All this exists in the heavens, or atmospheres, and the earth which is now. This earth holds those things, but it wasn't made for that purpose. Sin caused it to be like that. See? It was made by God, the Creator. But all... [II Peter 3:10]
E-69 Un visi mūsu ķermeņi, kuros mēs šobrīd dzīvojam, bija novietoti uz zemes, kad Dievs to radīja, jo jūs esat no zemes pīšļiem. Tas viss bija ielikts šeit. Kad to radīja pats Dievs, jūs bijāt Viņa domās. Un Viņā, tajā Lielajā Mūžīgajā, bija tā doma, kas ir Viņa atribūts.
E-69 And all of our bodies, that we live in now, was put on the earth when God created it, because you're out of the dust of the earth. It was all laid out here. When God Himself create it, you were in His thinking. And in Him, the Great Eternal, was the thought, which is His attribute. [Genesis 2:7]
E-70 Un, lūk, tā visa iemesls bija grēks. Un Dievs šī perioda laikā vāc kopā Savu materiālu.
E-70 And now sin caused all this to happen. And God, through this age, is gathering up His material.
E-71 Sātans joprojām ir šeit. Tieši tāpēc notiek tās visas lietas. Viņš joprojām ir šeit, un visi viņa ļaunie spēki joprojām ir šeit. Ievērojiet, lūk, kāpēc zeme šobrīd ir tik izvirtusi. Lūk, kāpēc visapkārt ir netīrība un notiek absurdas lietas; asinsizliešana, karš, politika, grēks, ārlaulība, notiek visvisāda netīrība, jo sātans ir šīs zemes un atmosfēras valdnieks.
Jūs teiksiet: “Atmos...?” Tieši tā!
E-71 Satan is still here. That's the reason all these things happen. He is still here, and all of his evil forces are still here. Notice, that's why the earth now is so filthy. That's why the scum and ridiculous things that goes on; bloodshed, war, politics, sin, adultery, all kinds of filthiness goes on, is because that Satan is the ruler of this earth and this atmosphere.
You say, "The atmos-...?" Yes, sir!
E-72 Gan debesis, gan zeme šobrīd ir piesārņoti ar ļaunajiem gariem, kuri var apvainot mūs Dieva priekšā. Jēzus tur veic aizbildniecību par mums, saprotiet, tai laikā, kad tie apsūdzētāji visu laiku norāda ar pirkstu: “viņi izdarīja to, viņi izdarīja to, viņi izdarīja to,” taču Asinis joprojām nosedz. Viņš atnāca, lai izpirktu tos Izredzētos, kurus Viņš paredzēja. Lūk, kāpēc šodien viss ir tik samaitāts.
E-72 Both the heavens and earth now is contaminated with devils that can accuse us before God. Jesus is There to intercede for us. See? While the accusers keep pointing a finger, "they did this, they did this, they did this," but the Blood still covers. He came to redeem that Elected that He foresaw. That's why it's so filthy today. [Revelation 12:10], [II Timothy 3:3]
E-73 Apustulis šeit 2. Pētera vēstulē, 2. nodaļā un 5...un 5. un 6. pantos (jā, atradu), viņš atsaucas uz trīs zemes stadijām. Saprotiet, viņš nosauc trīs tās stadijas. Pievērsiet uzmanību, kā viņš tās izskaidro.
E-73 Here, the apostle, in Second Peter here, the 2nd chapter, and the 5th and the... and the 5th and 6th verse. Yes, I've got it. He refers to three stages of the earth. See, he--he gets three stages of it. Notice how he brings them.
E-74 “Senā pasaule cēlās no ūdens,” lūk, tā bija pirmsplūdu pasaule.
E-74 "The old world stood out of the water," now, that was the antediluvian world. [II Peter 2:5]
E-75 Lūk, tā, kas ir, tagadējā pasaule, kurā mēs dzīvojam tagad, ir nosaukta par pasauli.
E-75 Now, the one that is, the present world we live in now, called it a "world." [II Peter 2:5]
E-76 “Senā pasaule cēlās no ūdens,” 1. Mozus 1:1. Lūk, un “pasaule”, kas pastāv šobrīd. Bet pēc tam viņš atkal atsaucas uz vēl vienu, uz “nākamo pasauli”, uz Jauno Pasauli. Trīs pasaules, trīs pasaules stadijas.
E-76 "The old world that stood out of water," Genesis 1:1. Now and the "world" that is now present. And then, again, he refers to another one, "the world that is to come," the New World. Three worlds; three stages of the world. [Genesis 1:6]
E-77 Un ievērojiet, kā Dievs izskaidro mums Savu izpirkšanas plānu. Ak, kad es to ieraudzīju, tas vienkārši saviļņoja manu dvēseli, kā Viņš ar to padara mums šeit skaidru Savu izpirkšanas plānu. Lūk, salīdziniet to, ko mēs redzam ar savām acīm. To, ko Dievs izdarīja, lai izpirktu Savu pasauli, to pašu plānu Viņš piepildīja, lai izpirktu Savus ļaudis, jo nemainīgais Dievs nevar izmainīt nevienu no Saviem plāniem vai vēl kaut ko. Tas ir tik godpilni!
E-77 And notice how God makes plain to us His plan of redemption. Oh, this just thrilled my soul when I saw it, how He makes plain to us here now His plan of redemption. Now compare what we see with our own eyes. What God has done to redeem His world, He's done the same plan to redeem His people, for the unchangeable God changes not in any of His plans or anything. Such a glorious thing! [Acts 2:38]
E-78 Kā Viņš veda mūs pie Sevis, pie teltis mūsos, caur trīs žēlastības stadijām; tieši tāpat kā Viņš ir vedis šo pasauli trīs stadijās, lai atnāktu uz šo pasauli. Jo Dievs taču atnāks uz šo pasauli pēc tam, kad tā izies cauri trīs dažādām attīrīšanās stadijām; tieši tā Viņš atnāk pie mums caur trīs žēlastības stadijām. Es esmu mācījis to no paša sākuma; nekad neesmu to izmainījis. Tas ir Dieva Vārds.
E-78 How He led us to Himself, to a tabernacle in us, by three stages of grace; just like He's led the world in three stages, to come to the world. As God will come to the world after it's gone through three different stages of purification, that's exactly how He comes to us through three stages of grace. I taught that at the beginning; I've never changed, since. It's God's Word. [Acts 2:38]
E-79 Tev ir jāskatās, lai sakristu trijnieki, septītnieki, divpadsmitnieki. Bībeles skaitļiem ir nevainojami jāsakrīt, pretējā gadījumā visa tava aina izjuks. Ja tu kaut ko nevari saprast, vienkārši turpini lūgties. Tu ieraudzīsi, kā viss trāpīs precīzi mērķī, precīzi. Dievs ir pilnīgs trijniekos. Saprotat?
E-79 You have to keep your three's together, your seven's, your twelve's. The numerics of the Bible must run perfect or you'll get your picture all mixed up. If you can't understand it, just keep praying. You watch, it'll cut right in, exactly. God is perfected in three's. See?
E-80 Ievērojiet, “senā pasaule”, pirmsplūdu; tā “pasaule”, kas ir šobrīd; un Tā, kas nāks.
E-80 Notice, "the old world," the antediluvian; the "world" that's present now; and the One to come. [Genesis 1:6]
E-81 Lūk, pirmā stadija, pie kuras Viņš mūs pieved... Redziet, Viņa izpirkšanas plāns it visā ir pilnīgi vienāds. Viņš izmanto tieši to pašu metodi. Viņš nemainās. Viņš pateica Maleahijas 3: “Es esmu Dievs, un Es nemainos.” Tajā, kā Viņš dara, tādejādi, ja Viņš izglāba pašu pirmo cilvēku caur Tā nevainīgā izlietajām asinīm, tad Viņam būs jāizglābj arī nākamais; un katram, kuru Viņš izglābj, ir jānotiek tieši tāpat.
E-81 Now, first stage that He brings us to... See, His plan of redemption is exactly the same by everything. He uses the same method. He never changes. He said, in Malachi 3, "I am God, and I change not." The way He does it, therefore, if He saved the first man He ever saved, by the shed Blood of an innocent One, He'll have to save the next one; and every one He saves will have to be the same way. [Malachi 3:6]
E-82 Ja Viņš kādreiz ir dziedinājis cilvēku jebkurā dzīves laikā, vai nu Jēzus, vai apustuļu, vai praviešu laikā, lai kad arī tas nebūtu; kad atkal rodas tādi paši nosacījumi, Viņam ir jādara tas atkal. Pareizi. Viņš nemainās. Cilvēki mainās, laiki mainās, gadsimti mainās, periodi mainās, bet Dievs paliek tāds pats. Viņš ir pilnīgs. Kādu cerību tam būtu jāatnes slimajiem!
E-82 If He healed a man at any time through the journey of life; let it be in the days of Jesus, the apostles, the prophets, whenever it was; when the same conditions is met, He's got to do it again. That's right. He doesn't change. Man changes, time changes, age changes, dispensation changes, but God remains the same. He is perfect. What a hope that ought to give the sick people! [Malachi 3:6]
E-83 Ja Viņš kādreiz kādu ir dziedinājis, tad Viņam ir pienākums to darīt atkal, kad ir piepildīti tie paši nosacījumi. Viņš izglāba cilvēku; Viņam tas ir jādara ar tiem pašiem nosacījumiem, kā Viņš izdarīja to pirmajā reizē. Ja Viņš kādreiz ir piepildījis cilvēku ar Svēto Garu, tad Viņam ir pienākums izdarīt to ar tiem pašiem nosacījumiem, kā Viņš izdarīja to pirmajā reizē. Ja Viņš augšāmcēla cilvēku no kapa, tad Viņam ir jāizdara tas otrajā reizē un katrā nākošajā reizē pēc tā paša principa.
E-83 If He ever healed a person, He has to do it again when the same conditions is met. He ever, ever saved a man, He's got to do it on the same grounds He did it the first time. If He ever filled a man with the Holy Ghost, He's got to do it on the same grounds He did the first time. If He ever raised a man up from the grave, He's got to do it the second time, and every other time, on the same principle. [Malachi 3:6]
E-84 Viņš nemainās. Ak, tas dāvā man tādu cerību! Kas tas ir? Nevis kaut kāda cilvēciska teorija, kuru ir izveidojušas kaut kādas cilvēku grupas, bet Viņa nemainīgais Vārds.
Jūs sacīsiet: “Vai tā ir Patiesība?”
E-84 He doesn't change. Oh, what a hope that gives me! What is it? Not in some man-made theory, something that groups of man have come together; but His unchangeable Word. [Malachi 3:6]
You say, "Is it the Truth?"
E-85 Viņš sacīja: “Lai jebkura cilvēka vārds ir meli, bet Mans ir Patiesība. Jo debesis un zeme zudīs, bet Mans Vārds nezudīs.” “Visi Raksti ir doti caur iedvesmu, tādējādi tie ir labi un derīgi mācīšanai.” Un atcerieties, ka visi Raksti piepildīsies, katra to daļiņa.
E-85 He said, "Let every man's word be a lie, and Mine be true." "For heavens and earth will pass away, but My Word shall never fail." "All Scripture is given by inspiration, therefore it's good and profitable for doctrine." And remember, that, "All Scripture will be fulfilled," every bit of it. [Matthew 24:35], [Mark 13:31]
E-86 Paskatieties, kā Dievs to mums izskaidro. Un vai tad tas nav liels mierinājums; laba, liela, mīloša svētība no Dieva! Kad es to redzu, un es redzu to kopš bērnības, kad Kristus sāka darboties ar mani, es joprojām vienmēr mācu šīs trīs žēlastības stadijas. Paskatieties, vai tā ir taisnība vai nē.
E-86 Notice how God makes it plain to us. And if that wasn't a--a great confirmation, a good... a great, loving blessing from God! When I see this, and see that since a boy, first time ever Christ dealt with me, I've still always taught those three stages of grace. Notice if it isn't true now.
E-87 Un tā, pirmais solis ir “atgriešanās no grēkiem pie Dieva”, un pēc tam seko ūdens kristības. Ūdens kristības: “Atgriezieties no grēkiem un kristieties Jēzus Kristus Vārdā.” Saprotiet, ūdens kristības seko, parādot, ka atgriešanās no grēkiem bija īsta jeb lai “piedotu” mūsu bijušos grēkus, ar nākotnes grēkiem tam nav nekā kopēja. Tas tikai piedod. “Atgriezieties no grēkiem un kristieties Jēzus Kristus Vārdā.” Kāpēc? Lai dabūtu piedošanu. Pagātnes grēka aizvākšanai nav nekāda sakara ar nākotni. Vienkārši tavs grēks ir aizvākts, tas, ko tu izdarīji.
E-87 Now, the first step is "repentance towards God." And then follows after that, is water baptism, "water baptism," "Repent, and be baptized in the Name of Jesus Christ." See, water baptism follows, showing that repentance was genuine. Or, to "remit" our past sins, that has nothing to do with future sin. It only remits. "Repent, and be baptized in the Name of Jesus Christ." What for? "Remission." Taking away of past sin has nothing to do with the future. Just, your sin has been chopped off, what you did. [Acts 2:38], [Romans 6:1-23]
E-88 Tu nevari nožēlot to, ko izdarīja Ādams. Jūs to neizdarījāt, to izdarīja Ādams. Jūs vienkārši saņemat piedošanu par to, ko izdarījāt jūs. Vecā daba joprojām ir tur.
E-88 You can't repent for what Adam done. You never done it; Adam did. You just get forgiveness for what you done. The old nature is still there.
E-89 Atļaujiet man uz brītiņu paņemt šo tāfeli. [Brālis Branhams zīmē ilustrācijas uz tāfeles–Tulk.] Lūk, šī ir cilvēka sirds. Nu, es ne...es ne tuvu neesmu mākslinieks. Šī ir cilvēka sirds, un šī ir cilvēka sirds. Lūk, šajā atrodas čūska, tas ir grēks, šeit atrodas tā dzīvība. Bet šajā atrodas balodis, kas ir Svētais Gars, šeit ir viņa Dzīvība. Nu, šajā ir ļaunprātība, naids, skaudība; lūk, kāds tam ir iemesls – šī te čūska. Nu, bet šajā ir mīlestība, prieks un pacietība; un tieši Tas to visu dara šeit.
E-89 Let me take this board just a minute. [Brother Branham draws illustrations on the blackboard--Ed.] Now, here is a human heart. Now, I'm not... I'm a long ways from being an artist. Here is a human heart; and here is a human heart. Now, this one over here has a snake in it, that's sin, here he has his life. This one over here has a dove in it, which is the Holy Spirit, here he has a Life. Well, this one here, he has malice, hatred, envy; that's what's causing it, is this fellow here. Well, this one over here has love, and joy, and long-suffering; and That's what does it, down here.
E-90 Un tā, kad jums jautā...tas ir, kad jums tiek piedoti jūsu grēki, jūs esat paveikuši tikai vienu – aizvākuši projām to. Taču tas, kas lika jums to darīt, tas joprojām atrodas tur. Tā ir tā vecā ļaunuma sakne; tā joprojām ir tur. Ievērojiet, tad jūs atgriežaties un kristieties Jēzus Kristus Vārdā, lai Viņš piedotu jums jūsu grēkus.
E-90 Now, when you are asked, or you are forgiven of your sins, you've only done this, taken that away. But the thing that made you do it is still there. That's the old root of evil; it's still there. Notice, then you repent and are baptized in the Name of Jesus Christ, that He forgave you of your sins. Notice.
E-91 Ievērojiet, tad, otrkārt, atnāk svēttapšana, kas sakārto mūsu prātu svētumam, lai domātu pareizi. Paņemtu prom...“svēttapšana” ir grieķu saliktenis, kas nozīmē “attīrīts un nolikts malā kalpošanai”.
E-91 Then, secondly, comes sanctification, which sets our mind in order for holiness, to think right. Taken away... sanctification is a compound Greek word, which means "cleaned, and set aside for service."
E-92 Pēc tam kā nākošais nāk kristība ar Uguni un Svēto Garu, lai mūsos var dzīvot Dievs. Un Dieva Uguns attīra mūsu sirdis no grēka un ieliek iekšā Svēto Garu. Tad mēs nesam to pašu Dzīvību, ko nesa Šis, jo Tas ir mūsos.
E-92 Then, the next, comes the baptism of the Fire and Holy Ghost, that God might dwell in us. And the Fire of God cleanses our hearts from sin, and puts the Holy Ghost inside. Then we bring forth the same Life that This did, because That's in us.
E-93 Paskatieties, kas notiek dabiskajās dzemdības, kad sieviete dzemdē bērnu. Dabiskā dzīvība simbolizē garīgo dzīvību. Kad sieviete dzemdē mazuli, fiziski, sākumā noiet ūdens, pēc tam asinis, bet pēc tam gars (dzīvība). Satver to maziņo un sapliķē viņu, un aiziet, viņš sāk kliegt. Ūdens, asinis, gars.
E-93 Notice, in the natural birth, when a woman gives birth to a baby. The natural life types the spiritual life. When a woman gives birth to a baby, the natural, the first thing happens is breaking of water, then blood, and then the spirit (the life). Grab the little fellow and spank him [Brother Branham claps his hands together once--Ed.], and away he goes, screaming. Water, blood, spirit.
E-94 Un lūk, kad bērns piedzimst Dieva Valstībā, viņš atnāk tādā pat veidā: ūdens, Asinis, Gars.
E-94 And now when a baby is born into the Kingdom of God, he comes the same way: water, Blood, Spirit.
E-95 Lūk, ievērojiet, svēttapšana, trešā stadija...otrā stadija, kas attīra prātu, saved svētuma kārtībā sirdi, sirds prātu.
E-95 Now notice, sanctification, the third stage... second stage of it, cleanses the mind; sets the heart, the mind of the heart, in order of holiness.
E-96 Cilvēks var nožēlot grēkus, bet joprojām domāt par... Nu, varbūt viņš ir amorāls cilvēks; katru reizi, kad viņš atrod kādu amorāla izskata sievieti, viss ir kā iepriekš. Varbūt viņš ir dzērājs; katru reizi, kad viņš saož to dziru, viss ir kā iepriekš. Saprotat?
E-96 A man can repent of sins and he is still thinking of... Well, maybe he's a--a immoral man, every immoral looking woman he finds, is still there. Maybe he's a drunkard; every time he smells the drink, it's still there. See?
E-97 Taču tad, kad viņš iziet svēttapšanu, tas attīra no viņa to vēlēšanos. Saprotat? Tas aizvāc prom gribēšanu. Viņš joprojām var tikt kārdināts, taču Viņš aizvāc prom gribēšanu. Taču viņš joprojām nav pilnīgā kārtībā.
E-97 But then when he gets sanctified, that cleanses that desire out of him. See? It takes the want of it away. He can still be tempted, but He takes the want of it away. Still, he's not right yet.
E-98 Pēc tam viņš tiek kristīts ar Svēto Garu un Uguni. Attīrīts, izdedzināts, iztīrīts, un tad viņš tiek ielikts Dieva kalpošanā.
Svēttapšana tikai noliek viņus maliņā kalpošanai.
E-98 Then, he is baptized with the Holy Ghost and Fire. Cleansed, burnt out, cleaned up; and then put into the service of God.
Sanctification only sets them aside for service.
E-99 Un pievērsiet uzmanību, ar kādu precizitāti tas notiek, kā atnāk vēstījumi: Mārtiņš Luters – taisnošana; Džons Veslijs – svēttapšana; pentakosti – kristība ar Svēto Garu. Šie vēstījumi, tas ir, nu vairs nevar būt vairāk nekādu periodu, saprotiet. Mēs esam pēdējā laikā. Trīs stadijas. Kristība attīra sirdi caur Svēto Garu.
E-99 And notice just exactly how that come, the messages coming. Martin Luther, justification; John Wesley, sanctification; the pentecostal, the baptism of the Holy Ghost. The messages, that's where there can't be no more ages of it, see. We're at the end time. Three stages. Baptism cleanses the heart with the Holy Ghost.
E-100 Cik apbrīnojami! To vietu, kur mēs dzīvosim, Viņš izved cauri tam pašam procesam.
E-100 How striking now, He takes the place where we are to dwell in, through the same process.
E-101 Lūk, Viņš ir aicinājis draudzi caur taisnošanu, aicinājis to caur svēttapšanu, pēc tam piepildījis to ar Svēto Garu un Uguni. Un Viņš izveda to cauri tādam procesam, lai Viņš pats, pats Svētais Gars, Dieva Dēls, varētu dzīvot cilvēka sirdī. Lūk, tai ir jāiziet cauri tam visam, pirms Viņš varēs tajā ienākt.
E-101 Now, He's called the Church through justification, called It through sanctification, then filled It with the Holy Ghost and Fire. And He took It through a process, that He Himself, the Holy Spirit Himself, the Son of God, could dwell in the human heart. Now, It has to go through that before He can come into It.
E-102 Ievērojiet, Viņš to pašu izdarīja ar pasauli, kur dzīvos šī Līgava, tas ir tas pats glābšanas plāns.
E-102 Notice, He done the world, where that Bride is going to live in, the same way, His same plan of--of salvation.
E-103 Paskatieties uz pirmsplūdu pasauli. Viņš, pēc tam, kad tā atgriezās no grēkiem caur tā laika Līgavu, Noasu, Viņš iedeva tai ūdens kristības, apsedza to ar ūdeni. Pēc tam taisnošanu, parādīdams, ka Viņš gatavojas aicināt šo kopš Ēdenes kritušo pasauli atpakaļ uz atjaunošanu.
E-103 Notice the antediluvian world. He, after it had repented, by through the Bride of that day, Noah, He give it a water baptism, covered it over with water. Then, justification, showing that He's on His road to call this fallen world, from Eden, back to its restoration again.
E-104 Tad atnāca Kristus un izlēja uz tās Savas Asinis, attīrīdams un pieprasīdams uz to tiesības. [Brālis Branhams klaudzina pa kanceli–Tulk.] Saprotiet, tā ir tā pasaule, kurā mēs dzīvojam šobrīd.
E-104 Then Christ came and shed His Blood upon it, cleansing it and claiming it. [Brother Branham knocks on the pulpit several times--Ed.] See, that's the world that we live in now.
E-105 Vai redzat, kā sātans šeit Rakstos mēģināja piespiest Viņu izjaukt Dieva plānu, saņemot to...iedodot to Viņam, kad viņš aizveda Viņu uz kalna un mēģināja iedot to Viņam bez izpirkšanas ar Asinīm?
E-105 See how Satan, here in the Scripture, tried to make Him break God's plan to receive it, give it to Him when he took Him up on the mountain, and tried to give it to Him without the purchase of the Blood?
E-106 Vai ievērojāt, kā Ābrahāms, kad tie gribēja iedot viņam to zemi, viņš nopirka to cilvēku priekšā par tik un tik sudraba šekeļiem, simboliski, liecībai? “Lai šodien ir zināms, ka es esmu nopircis šo kapa vietu.” Saprotiet, viņš to izpirka! Un sātans mēģināja iedot Viņam valstību, kura šobrīd pieder viņam. Viņš mēģināja iedot to Viņam kā dāvanu, taču Viņš to nepieņēma, jo tas... Saprotiet, tad sātans joprojām būtu varējis pieprasīt uz to tiesības. Taču tai bija jātiek nopirktai. Āmen. Viņš bija Vārds pilnībā. Viņu nevarēja tajā piemānīt.
Tātad tagad tai ir jāpieņem kristība ar Uguni.
E-106 Did you notice how Abraham, when they tried to give him the land, he bought it with so many shekels of silver, before the people, as a ensign, as a witness? "Let it be known this day that I bought this burying place." See, purchase it! And Satan tried to--to give Him the kingdom which belongs to him now. He tried to give it to Him as a gift, but He wouldn't receive it. Cause it's, see, then Satan could still have claim on it. But, it had to be bought. Amen. He was the Word in the fullness thereof. They couldn't deceive Him in it.
Then, it is now to get a baptism of Fire. [Genesis 23:4-16]
E-107 Saprotiet, tagad tai ir... Kas notika? Atnāca Kristus un aicināja Draudzi atgriezties no grēkiem, kristīties Jēzus Kristus Vārdā piedošanai, padarīja Draudzi svētu un nonāca ar Dieva Uguni, un izdedzināja visu netīrību, un atnāca, un iemājoja cilvēka sirdī.
E-107 See, it has now... What happened? Christ came and called the Church to repentance, baptism in the Name of Jesus Christ, for the remission; sanctify the Church; and with the Fire of God come down and burn out all the filth, and come and dwells in the human heart.
E-108 Un tā, pasaule, lai tā būtu izpirkta šim izpirktajam cilvēkam, Viņš izmanto to pašu metodi. Viņš kristīja to ūdenī; pēc tās iznīcināšanas ar ūdeni Viņš izlēja uz tās Savas Asinis, lai darītu to svētu un pieprasītu to. Tā pieder Viņam.
Sātans mēģināja pateikt: “Es Tev to atdošu.”
E-108 Now, the world, to be redeemed for this redeemed person, He uses His same method. He baptized it in water, after the antediluvian destruction. Shed His Blood upon it, to sanctify it and claim it. It's His.
Satan tried to say, "I'll give it to You."
E-109 Viņš sacīja: “Nē, cienītais, Es to nopirkšu.” Lai tā ir liecība. Viņš tika uzcelts augšā kā simbols, ka Viņš to nopirka. Viņš to nopirka.
E-109 He said, "No, sir, I'll buy it." Let it be a witness. He was lifted up, for an ensign, that He bought it. He purchased it.
E-110 Bet tagad tai ir jāiziet cauri kristībai ar uguni, svēto uguni no Dieva, kas attīrīs zemi un debesis, kas ir tai apkārt. Lūk, tad tā ir nopirkta, lai tie izpirktie varētu dzīvot uz tās, dzīvot uz tās mierā. Ievērojiet, uguns kristība ir tāpēc, lai attīrītu to no grēka, no slimībām, no slimību mikrobiem, no grēciniekiem, no velna un no visas viņa grupas. Viņš tiks iemests uguns jūrā. Svētais uguns nonāk no Dieva, no debesīm, un izdedzina to, ievērojiet, lai sagatavotu to tam, lai uz tās dzīvotu Dievs. Jo Dievam tajā jaunajā pasaulē, kurai ir jānāk, ir jābūt uz zemes, jo... Jūs teiksiet: “Dievam? Viņš dzīvo cilvēka sirdī.” Bet Viņš un Viņa Līgava kļūst Viens, un viņi dodas uz savām jaunajām mājām Jaunajā Pasaulē. Un tas pats izpirkšanas plāns tiek izmantots, lai izpirktu gan pasauli, gan cilvēkus, kas dzīvo uz tās.
E-110 But now it has to go through a baptism of Fire, holy Fire from God, which cleanses the earth and the heavens around it. Then, it's purchased so that the redeemed can live on it, live in it in peace. Notice, the baptism of Fire is to cleanse it from sin, from sickness, from disease germs, from sinners, from the devil and all of his group. He is to be cast out, into the Lake of Fire. Holy Fire from God, comes down from God, out of Heaven, and burns it up, notice, to make it ready for God to dwell in. For, God, in the New World that is to come, is to dwell in the earth. Cause, you say, "God, He dwells in the human heart." But, He and the Bride becomes One, and they go to their Home in the New World. And the same plan of redemption is used to redeem, both, world and the persons that live in it.
E-111 Saprotiet, sirdij ir jābūt attīrītai tādā veidā. Pirms Dievs var nonākt Svētā Gara Personā, kas ir Kristus, kas nonāk un iemājo cilvēka sirdī, no sākuma tam ir jāatgriežas no grēkiem. Viņam ir jākristās ūdenī Viņa Vārdā, lai parādītu, kam viņš pieder.
Pēc tam viņam ir jātiek attīrītam ar Jēzus Asinīm.
E-111 See, the heart has to be cleansed like that. Before God can come down in the person of the Holy Ghost, which is Christ coming down and dwell in the human heart, it first must be repented. It must be baptized in water, in His Name, to show who it belongs to.
Then it must be cleansed by the Blood of Jesus.
E-112 Un tad svētā uguns un Svētais Gars no Dieva nonāk un izdedzina visas grēcīgās vēlmes, visu šīs pasaules dabu. “Un tāpēc tas, kurš apzināti grēko, saņēmis Patiesības atziņu...” Un vēl, Bībele atkal saka: “Nav iespējams...” “Jo no Dieva dzimis cilvēks nevar grēkot; viņš negrēko.” Viņam nav iespējams grēkot. Kā gan viņš vienlaicīgi var būt grēcinieks un izpirktais? Kā gan es vienlaicīgi varu atrasties lombardā un ārpus tā sienām? Saprotat? Ak, Viņš izpirka mūs ar Savām Asinīm; ar Savu Garu Viņš mūs attīrīja, bet pēc tam atnāk, lai dzīvotu mūsos, Draudzē. Nevis konfesijā; Draudzē!
E-112 And then the holy Fire and Holy Ghost, from God, comes down and burns out all the desire of sin, all the nature of the world. "And, therefore, he that sins willfully after receiving the knowledge of the Truth..." Then, again the Bible said, "it's impossible..." "For, a--a man that's born of God cannot sin; he does not sin." There is no way for him to sin. How can he be a sinner, and a redeemed, at the same time? How can I be in the pawn shop, and out of the pawn shop, at the same time? See? Oh, He redeemed us by His Blood; by His Spirit He cleansed us; and then comes to dwell in us, the Church. Not the denomination, now; the Church! [I John 3:9], [Hebrews 10:2, 26]
E-113 Tagad uzmanīgi skatieties, kad mēs to izskatīsim, tās vietas, kur mums būs jādzīvo. Un tā, lūk, toreiz pirmsplūdu grēku nožēla atnesa ūdens kristības. Pēc tam atnāca Kristus un izlēja uz tās Savas Asinis, lai attīrītu to un pieprasītu to kā Savu. Un pēc tam kā nākamā atnāk šīs pasaules, kāda tā ir tagad, iznīcināšana.
E-113 Notice close now as we take this, the places we are to--to dwell in. Now, now, the--the antediluvian repentance, then, brought water baptism. Then Christ came and shed His Blood upon it, to cleanse and to claim it. And then comes, the next, the destruction of the world as it is now.
E-114 Viss grēks, kas atrodas debesīs virs galvas...šobrīd viņš ir gaisa valsts valdnieks; Viņš aiztur, atvaira Dieva svētības. No turienes nāk pērkoni un zibeņi un satriec zemi, un viss, kas nāk no debesīm, postošs lietus un taifūni, vētras un viss pārējais “nāk no augšas”, tas ir sātans, gaisa valsts valdnieks.
E-114 All the sin that's in the heavens above, "he is the prince of the power of the air," he keeps off (wars off) the blessings from God. In there comes thunderbolts of lightning and strikes the earth, and everything, from the heavens, sheets of slicing rain, and typhoons, typh-... storms and everything, "comes from above," which is Satan, "the prince of the power of the air."
E-115 Ievērojiet, paskatieties, kā sātans mēģināja to paņemt, kā es sacīju pirms dažām minūtēm, dodot to Jēzum bez izpirkuma maksas. Tādā gadījumā sātanam joprojām būtu tiesības uz to, jo tā ir iezīmēta, saprotiet. Taču Jēzus to nopērk ar Savām izlietajām Asinīm un atdod to atpakaļ likumīgajam Īpašniekam. Saprotat? Lūk, kādā veidā Viņš izpirka mūs ar Savām Asinīm, kā Viņš izpirka Draudzi.
E-115 Notice, see how Satan tried to take it, as I said a few minutes ago, by giving it to Jesus without buying it. Then, Satan still has a claim, because it's earmarked, see. But Jesus buys it by His shed Blood and brings it back to the rightful owner. See? That's how He bought us, by His Blood, how He bought the Church.
E-116 Un tā, šī uguns kristība attīra to no visiem mikrobiem, visām tās slimībām, pat no visām garīgajām lietām (tā notiek arī ar mums; tas notiek tādā pat veidā), lai sagatavotu to tam, lai tur varētu mājot Dievs tajā varenajā periodā, kas tuvojas, uz Jaunās Zemes. Redziet, Viņš izpērk to tieši tāpat, kā Viņš izpērk Savus ļaudis. Viņš it visā rīkojas vienādi, Savā izpirkšanas plānā. Jo Viņš ir nemainīgais Dievs, vienmēr nemainīgs Savos plānos.
E-116 And now its baptism of Fire cleanses it from all germs, all its diseases, all sicknesses, even all the spiritual things; which is by us, too, it does the same way; to make it ready for God to dwell in, in this great age that's to come, the New Earth. See, He redeems it in the same way He does His people. He makes it all just the same, His plan of redemption. For, He is the unchangeable God, always the same in His plans.
E-117 Kā es esmu sacījis un darījis jums zināmu jau agrāk, un tas ir visos periodos, ka Dievs nevar mainīties; dara to zināmu visādos veidos caur to pašu.
E-117 How I've told you, before, and make it known to you, and by all ages, that God cannot change; makes it known, every way, by the same. [Malachi 3:6]
E-118 Viņš darīja to zināmu, Savu pirmo vēstījumu, pirmsplūdu pasaulē caur pravieti Noasu.
E-118 He made it known, His first message, in the antediluvian world, by Noah the prophet.
E-119 Es runāju ar vienu dārgu brāli, kurš šobrīd atrodas šeit. Vakar viņš sacīja: “Tu runā par vienu lietu, brāli Branham, kas mani vienmēr ir satraukusi.”
Es sacīju: “Kas tas ir, brāli?”
E-119 I was talking to a dear brother who is sitting present with me now. Yesterday, he said, "One thing you said, Brother Branham, that always shook me."
I said, "What is it, brother?"
E-120 Un viņš sacīja: “Lūk, ko tu pateici,” un tā ir taisnība, “'mazākums, ka Atnākšanas dienās izglābsies maza grupiņa.' Un mēs runājāmies par to, kā Jēzus sacīja: 'Šauri ir vārti, šaurs ir ceļš, un to atradīs nedaudzi.' Lūk, paskaties, Bībelē ir teikts: 'Kā bija Noas dienās, kad astoņas dvēseles izglābās caur ūdeni, tā būs, kad būs Atnākšana.'”
Es sacīju: “Brāli, tev vienkārši...”
Viņš sacīja: “Atceries, tur bija tikai astoņas dvēseles.”
Es sacīju: “Tu redzi tikai daļu no tās bildes.”
E-120 And he said, "Here is what you said," and it's true, "'The minority, how a little group is going to be saved in the days of Coming.' And we talked of how Jesus said, 'Strait is the gate and narrow is the way, and but few there will be that'll find it.' Now notice, the Bible said, 'As it was in the days of Noah wherein eight souls were saved by water, so shall it be in the Coming.'"
I said, "Brother, you just got..."
He said, "Remember, there is only eight souls there."
I said, "You just got half the picture." [Matthew 7:13-14], [I Peter 3:20]
E-121 Noa taču simbolizēja to atlikumu, kas tiks pārnests, nevis to pārveidoto grupu. Ēnohs, viens cilvēks, kas aizgāja Aizraušanā, pirms atnāca plūdi, parādot, ka Draudze neieies bēdu laikā vai ar to saistītajā. Ēnohs tika pārveidots, viens cilvēks. Ak, draudze var būt lielā skaitā, bet Līgava būs ļoti maziņa grupa, un tā būs Līgava. Lūk, draudze var būt ļoti daudzskaitlīga, taču Līgava, saprotiet, salīdziniet astoņi ar viens. Līgava būs astoņas reizes mazāka nekā draudze.
E-121 Yet, Noah was a type of the remnant that's carried over, not the translated bunch. Enoch, one man, went in the Rapture before the flood came, showing that the Church does not go into the tribulation or anything around it. Enoch was translated, one man. Oh, the church may be a number; but the Bride is going to be a very small group that'll make up the Bride. Now, the church may be a great number; but, the Bride, you see, compare eight with one. Eight times less, will be the Bride, than the church.
E-122 “Un, ja taisnais knapi izglābsies, kas tad būs ar grēcinieku un bezdievi,” tiem, kuri zina, ka tā nevajag darīt, bet iet un vienalga dara? Tiem, kuri seko konfesijas noteikumiem Vārda vietā, kas tad būs ar viņiem, kaut arī saucas par kristiešiem, pieņemdami Kristus Vārdu?
E-122 "And if the righteous scarcely be saved, where will the sinner and the ungodly appear," those who know better, to do it, and go ahead and do it anyhow? Those who follow the rules of denomination instead of the Word, where will they appear at, yet called Christians, taking the Name of Christ? [I Peter 4:18]
E-123 Un tā, precīzi, Noa bija līdzība par tiem pārnestajiem. Atcerieties, kad Noa iznāca, Hams bija kopā ar viņu. Grēks joprojām bija tur. Grēks nepazuda, tas turpinājās caur šķirstu. Neticība, šaubas pārceļoja līdz ar šķirstu, kas pārnesa pāri tiesai. Taču Ēnohs devās augstāk nekā šķirsts. Viņš pacēlās līdz pat Dieva Klātbūtnei. Bet Noa izgāja cauri un iznāca ārā, bet grēks joprojām bija tur; tā ir līdzība par Tūkstošgadu Valstību, pasaules stāvokli.
E-123 Now, perfectly, Noah was a type of those carried over. Remember, when Noah come out, Ham was with him. Sin was still in there. Sin went right on over, through the ark. Unbelief, doubt, went over in the ark, carried above the judgment. But Enoch went higher than the ark, he went on into the Presence of God. But Noah went through and come out, and there was still sin; type of the Millennium, of the world's condition.
E-124 Tūkstošgadu Valstība nav beigas tam visam. Tūkstošgadu Valstībā joprojām būs laiks. Tūkstošgadu Valstība ir laika periods, nevis Jaunā Zeme. Nē, it nemaz. Ievērojiet to, pēc kāda brītiņa mēs tam pievērsīsimies.
E-124 The Millennium is not the end of it. There will still be time after the Millennium. The Millennium is a space of time; but, not the New Earth. No, indeed. Notice, in that, we'll get to it after a bit.
E-125 Saprotiet, izpirktā zeme atkal atgriežas pie sava sākotnējā Īpašnieka. Tas paņēma... Viņš atņēma to sātanam. Viņš parāva, atņemdams zemi sātanam, tieši tā, kā Viņš atņēma sātanam tevi, kā viņš atņēma sātanam to sievieti pie akas. Tur stāvēja priesteris, kas domāja, ka viņš ir ar Dievu, taču viņam nebija nekā. Saprotat?
E-125 See, the earth, redeemed, goes back to its original Owner again. It took... He took it from Satan. He pulled, taking the earth away from Satan, just like He took you away from Satan, like He took the little woman at the well away from Satan. There stood the priest, thought he was with God, and he had nothing. See?
E-126 Man gribētos jums to uz brītiņu uzzīmēt. Lūk, mēs gribam, lai tas kļūst patiešām skaidrs, tāpēc tagad uzmanīgi sekojiet šai mācībai. [Brālis Branhams zīmē uz tāfeles ilustrāciju un vēlāk skaidro to–Tulk.]
E-126 I'd like to draw that for you just a moment. Now, we want to get this real clear, so now watch close now on this teaching. [Brother Branham draws illustrations on the blackboard, for the next few paragraphs--Ed.]
E-127 Un tā, šis te ir Dievs. Dievs, kurš ir mūžīgs bez... Nav neviena, izņemot Viņu. Taču Dievā, Viņam bija atribūti. Lūk, šis te simbolizē Vārdu, Dieva Vārdu, kas kļuva par miesu un mājoja mūsu vidū Jēzus Personā.
E-127 Now, this here, here is God. God, which is the Eternal, without... There is no one but Him. But, in God, He had attributes. Now, this here represents the Word, the Word of God, which was made flesh and dwelt among us in the person of Jesus.
E-128 Lūk, šis te, šis biedrs, mēs to uzzīmēsim šādi. Lūk, šo mēs nosauksim par to sievieti pie akas. Šis būs priesteris, farizejs. Bet kur jūs redzat šo, neapzīmēto tāfeli, tā ir žēlastība un glābšana.
E-128 Now this here, fellow here, we're going to make him like this. Now, this is called the woman at the well. This is the priest, Pharisee. And where you see this, open blackboard, means grace and salvation.
E-129 Un tā, “Iesākumā bija Vārds. Un Vārds kļuva par miesu un mājoja mūsu vidū.” Trīs stadijas. Iesākumā Tas bija atribūts, kas atradās Dievā, kad Viņš nodomāja kļūt par Cilvēku, un tas atveda Viņu lejā, lai kļūtu par Jēzu; lūk, ja tu kādreiz nokļūsi tur, tātad tu biji ar Viņu jau toreiz. Jo ir tikai viena veida Mūžīgā Dzīvība – tas ir Dievs; un tev bija jābūt Dieva daļai jau sākumā, nevis tas, ko tu vienkārši izvēlies šeit. Viņš izvēlējās tevi. “Visi, kurus Tēvs Man ir devis, atnāks.”
E-129 Now, "In the beginning was the Word. And the Word was made flesh and dwelt among us." The three stages. It was a attribute first, was in God, that He thought of Himself as being human; and that transmitted Him down to be Jesus; and now, if you'll ever be There, you was with Him then. For, there's only one form of Eternal Life, that's God; and you had to be a part of God at the beginning, not what you just chose down here. He chose you. "All the Father has given Me will come." [John 1:1, 14], [John 6:37]
E-130 Tagad paskatieties uz šo te priesteri. Mēs redzam, ka viņa apakšējā daļa, šeit, viņa dzīve aizmugurē, aizmugurē viņam, viņa iepriekš-nolemtība tur aizmugurē, tā ir grēcīga.
Šeit ir elle, šeit lejā.
E-130 Now look at this priest here. We find his bottom part, here, his back life, back behind him, his predestination back here, is sinful.
Here is hell, down here.
E-131 Un tā, šī nelielā daļiņa šeit, kas izskatās kā tāfele, tas simbolizē viņa tīrību. Viņš bija priesteris, viņš bija cienījams cilvēks. Tas attēloja šo. Viņam bija jābūt arī labam cilvēkam, jo citādāk viņš nevarētu kļūt par priesteri. Bet vai redzat, kā viņš to ieguva? Ar intelektuālu apmācību.
E-131 Now, this little part in here, that looks like the blackboard, that represents his purity. He was a priest. He was an honorable man. That represented this. He was, also, had to be a good man, or he couldn't be a priest. But you see how he got it, was intellectual learning.
E-132 Lūk, šī parastā sieviete, viņas sākotnējā dzīve šeit augšā, viņa bija prostitūta. Viņa bija pilnībā sakropļota. Taču dziļi viņā, šeit, atradās tāda neliela saprāta daļiņa: “Es zinu, kad atnāks Mesija...” Saprotat? Saprotiet, tas bija tur.
E-132 Now, this little woman, her first life, up here, she was a prostitute, she was all marred up. But way down in her, here, was just a little bit of understanding. "I know when the Messiah cometh..." See? See, that was there.
E-133 Ievērojiet, kad atnāca Jēzus un izpauda Vārdu, jo Vārds atpazina domas, kuras bija viņas sirdī (kā ir teikts vēstulē Ebrejiem, ka šādi Tas darīs, 4:12, ka Viņš tā darīs). “Vārds iztiesāja sirds domas,” un Viņš atnāca kā Cilvēka Dēls, Pravietis. Kas notika? Tas priesteris, kuram bija tikai intelektuāla apmācība, sacīja: “Tas ir velns,” tāpēc ka šādi to sauca viņa konfesija. Ko tas izdarīja? Viņam nebija nekādas pārstāvniecības, tāpēc tas pilnībā viņu aptumšoja.
E-133 Notice, when Jesus came and manifested the Word, because the Word discerned the thoughts that was in the heart; as Hebrews 4 says It will, 4:12, that He would. "The Word was a discerner of the thoughts of heart," and He came as the Son of man, the Prophet. What happened? This priest, with only intellectual learning, said, "It's a devil," because that's what his denomination called it. What did it do? He had no representation, so it blacked him out. [Hebrews 4:12]
E-134 Taču tai sievietei nebija nekā ko pārstāvēt; viņa bija tik nešķīsta un netīra, cik vien iespējams. Taču, ievērojiet, dziļi viņā viņai bija pārstāvniecība, saprotiet. Un tad viņa gaidīja, kad tas kļūs par miesu.
Un kad Viņš pateica: “Ej, paņem savu vīru un nāc šurp.”
Viņa sacīja: “Ser, man tāda nav.”
E-134 But this little woman had nothing to present; she was as filthy and dirty as she could be. But, notice, way down in her, she's got representation, see. And, then, she was looking for this to be made flesh.
And when He said, "Go get your husband and come here."
She said, "Sir, I have none." [John 4:16-17]
E-135 Sacīja: “Tu pateici taisnību, jo tev bija pieci, un tas, kurš tev ir šobrīd, nav tavs. Tev bija pieci, tātad sanāk, ka tev ir bijuši seši.”
E-135 Said, "You've said the truth, 'cause you got five, and the one you have now is not yours. You've had five. That makes six you had."
E-136 Viņa sacīja: “Ser!” Nevis: “Tu esi Belcebuls.” Nē. “Es saprotu, ka Tu esi Pravietis. Nu, mēs zinām, ka atnāks Mesija, saukts par Kristu. Un, kad Viņš atnāks, Viņš to darīs.”
Viņš sacīja: “Es esmu Viņš.”
E-136 She said, "Sir!" (Not, "You're," not, "Beelzebub.") "I perceive that You are a Prophet. Now, we know the Messiah, which is called Christ, will come. And when He does, He'll do this."
He said, "I am He." [John 4:17-19, 24-26]
E-137 Vairs nekādu šaubu. To nevajadzēja izskaidrot. Viņa to ieraudzīja, viņa tam noticēja. Viņa metās prom! Kāpēc? Ko Tas ar viņu izdarīja? Tas viņu izpirka.
E-137 No more doubt. You didn't have to explain it. She saw it. She believed it. Away she went! Why? What did It do to her? It redeemed her.
E-138 Lūk, paskatieties, Viņš atnāca, lai būtu Izpircējs. Vai pareizi? [Sanāksme saka: “Āmen.”–Tulk.] Ko nozīmē izpirkt? “Atvest atpakaļ.” Kāpēc Viņš nedabūja to priesteri? Viņa tur augšā nebija. Saprotat? Viņam nebija pārstāvniecības.
E-138 Now watch, He came to be a Redeemer. Is that right? [Congregation says, "Amen."--Ed.] What does redeem mean? "Bring back." Why didn't He get the priest? He never was up there. See? See, he had no representation.
E-139 Viņš atnāca izpirkt to, kas bija kritis. Būdama kritušā stāvoklī, tā meitene bija visā tajā juceklī; taču viņa bija pie Dieva Viņa domās pirms pasaules radīšanas, un Viņš atnāca viņu attīrīt. Saprotat? Tad Viņš...Viņai bija Mūžīgā Dzīvība. Saprotat?
E-139 He came to redeem that which had fallen. In the fall, this got messed up, with that girl; but God had her in His thinking before the foundation of the world, and He come to cleanse her. See? Then He... She had Eternal Life. See?
E-140 Bet tas priesteris... Ko tas viņam izdarīja? Tas aizsūtīja viņu atpakaļ uz viņa galamērķi. Viņam jau no paša sākuma nebija nekā, tikai intelektuāla apmācība.
E-140 Where, the priest, what did it do to him? It sent him right back to his destination. He had nothing, to begin, only intellectual learning.
E-141 Lūk, paklausies, draugs, ja viss, kas tev ir, ir intelektuāla apmācība, tad tev ir kaut kas pavisam cits. Un tad tu nekādi nespēsi To uztvert, ja tev nav pārstāvniecības. Es ticu, ka tieši jūs braucat no austrumiem un rietumiem, no ziemeļiem un dienvidiem; Vārds, dzīvs, izpausts.
E-141 Now listen, friend, if the only thing you've got is just intellectual learning, you get something different from that. And you'll never be able to get It unless you got representation. That's the reason I believe you come from the east and west, north and south; the Word, living, made manifest.
E-142 Ievērojiet, kā Viņš dara zināmu Savu Ceļu caur Saviem praviešiem sākumā. Viņš nekad nav to izmainījis.
E-142 Notice now how He makes His way known by His prophets, in the beginning. He has never changed it.
E-143 [Pārtraukums magnetofona lentas ierakstā–Tulk.] ...glābšana. Viņš taisnoja cilvēku, darīja viņu svētu, atsūtīja Svēto Garu un uguni un izdedzināja no viņa grēku, un iemājoja viņā, Pats.
E-143 [Blank.spot.on.tape--Ed.]... salvation. He justified a man; sanctified him; sent the Holy Ghost and Fire, and burnt the sin out him, and dwelt in him, Himself.
E-144 Tieši tā Viņš rīkojas ar zemi, kuru Viņš izmantos izpirkšanas plānā. Caur Noasu tā atgriezās un kristījās ūdenī. Jēzus atnāca un darīja to svētu, kad izlēja uz tās Savas Asinis, un pieteica tiesības uz to. Bet tai Jaunajai Zemei, kas atnāks, tai ir jāsaņem kristība ar svēto uguni, lai attīrītu to no visiem ļaunajiem gariem, no visiem mikrobiem, no ikvienas slimības, no visa, kas tur ir, un atjaunotu to. “Un es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi.”
E-144 He does the earth, that He's going to use in a plan of redemption, the same way. It repented and was baptized in water, in... by Noah. Jesus come and sanctified it, by dripping His Blood upon it, and claimed it. And in the New Earth that's to come, it's to have a holy Fire baptism, to clean it of every devil, every germ, every sickness, everything that there is, and make it anew. "I saw a New Heaven and a New Earth." [Revelation 21:1]
E-145 Tu kļūsti par jaunu cilvēku. Āmen! Nevis salāpot to veco caur pievienošanos draudzei vai mēģinot sāk dzīvi no jauna, bet tu esi pilnībā pilnīgi jauns radījums. Dievs paņem un pilnīgi izdedzina to veco cilvēku ar Svēto Garu un uguni, un atnāk Pats, atsūta tavu pārstāvniecību. “Neviens nevar atnākt pie Manis, ja viņu nepievilks Mans Tēvs. Un visi, kurus Tēvs man ir devis, atnāks pie Manis.” Vai jūs to saprotat? [Sanāksme saka: “Āmen.”–Tulk.] Tas pats plāns, tas pats ceļš.
E-145 You become a new person. Amen! Not just an old one patched up, by joining church or trying to turn a new page, but you are a complete brand-new unit. God takes the old man and burns him completely out, with the Holy Ghost and Fire, and comes Himself, sends down your representation. "No man can come to Me except My Father has drawed him. And all the Father has given Me will come to Me." You see it? [Congregation says, "Amen."--Ed.] Same plan; same way. [John 6:44]
E-146 Sātans bija...tiks paņemts no zemes tieši tā, kā sātans tika paņemts no tevis. Sātans nevar traucēt; tas ir, viņš var kārdināt, taču viņš nevar dabūt no augšas dzimušu kristieti, jo Dievs pirms pasaules radīšanas viņu paredzēja un atsūtīja Jēzu, lai viņu izpirktu, un viņa vietā runā Asinis. Kā gan viņš var grēkot, ja pat Dievs to neredz? Viņš pat ne... Tava balss ir vienīgais, ko Viņš dzird. Viņš redz tavu pārstāvniecību. Āmen! Tā tas ir. Saprotat?
E-146 Satan was... will be taken from the earth, just exactly like Satan was taken from you. Satan cannot bother; or, he can tempt, but he cannot get a born-again Christian. For, God, from the foundation of the world, foresaw him, and sent Jesus to redeem him, and the Blood speaks for him. How can he sin when it can't be seen, even, by God? He don't even... The only thing He hears is your voice. He sees your representation. Amen! That is true. See?
E-147 Tādā pat veidā, tāpēc ka pasaule ir viens no Viņa atribūtiem tieši tāpat, kā tu esi viens no Viņa atribūtiem. Pasaule kļūst par vienu no Viņa atribūtiem, jo tās bija Dieva domas sākumā: ka Viņam būs pasaule, ka Viņš būs uz Troņa, būs Ķēniņš, būs Izpircējs, būs Dziedinātājs. Tie ir Viņa atribūti.
E-147 By the same means, for the world is one of His attributes just the same as you are one of His attributes. The world becomes one of His attributes, because it was God's thinking, in the beginning. To have a world, to be on a Throne, to be a King, to be a Redeemer, to be a Healer, that's His attributes.
E-148 Tāpat kā tu esi atribūts. Es nevaru pateikt “stabs”, ja es nedomāju par stabu. Es nevaru pateikt “cilvēks”, ja es nedomāju par cilvēku. Un, kad es domāju par cilvēku, tad es saku “cilvēks”; tad domāšana ir mans atribūts, bet izpausme ir vārds. Saprotat?
E-148 Just like an attribute of you. I can't say a--a "post" 'less I think of post. I can't say "man" unless I think of man. And when I think of man, then say "man," the thinking is my attribute and the expression is the word. See?
E-149 Kā Jesaja, kā gan viņš varēja pateikt, ka jaunava taps grūta? Kas ir doma?
E-149 Like Isaiah, how could he say, that, "A virgin was going to conceive"? What is a thought?
E-150 Lūk, daudziem no jums ir jautājums, kā gan atnāk tā atpazīšana? Es jums izstāstīšu. Saprotiet, tas ir vārds, kuru es runāju. Un tā nav mana domāšana, jo es to nezinu. Man nav ne jausmas par tādu domāšanu. Kā es varu pateikt jums, kas jūs esat un no kurienes jūs nākat, ja es jūs nepazīstu? Kā es varu pateikt, ko jūs izdarījāt pirms desmit gadiem, ja es jūs ne reizi dzīvē neesmu redzējis? Kā es varu pateikt jums, kur jūs darīsiet un ko jūs darīsiet pēc desmit gadiem? Kā gan es varu zināt nākotni? Taču tā doma nāk no Kāda Cita.
E-150 Now, many of you wonder how them, that discernment, comes. I'm going to tell you. See, it's a word that I say. And it isn't my thinking, 'cause I don't know. I don't know of the thinking of it. How can I tell you who you are and where you come from, when I don't know you? How can I tell you what you done ten years ago, when I never seen you in my life? How can I tell you where you'll do and what you'll do ten years from now? How do I know the future? But it is Somebody else's thought.
E-151 “Lai jūsos ir tas pats prāts, kas bija Kristū. Lai jūsos ir tas pats prāts, kas bija Kristū.” Saprotiet, tad tā nav tava domāšana. Tā ir Viņa domāšana caur tevi, un tu nesaki savus vārdus; tu izsaki Viņa Vārdus.
E-151 "Let the mind that was in Christ be in you. Let the mind that was in Christ be in you." See, then it isn't your thinking. It's His thinking, through you. And you're not expressing your own words; you're expressing His Words. [Philippians 2:5]
E-152 Tieši tāpēc brāļi tik bieži ir apjukumā par mēļu tulkošanu un pārējo. Saprotiet, viņi saka to, kas nav pareizi, viņi nesaprot, ka tas ir sātans. Teiksiet: “Dieva dārzā?” Vienkārši pagaidiet, līdz nonāksim līdz beigām, tad mēs redzēsim, vai tas tā ir, vai nē. Nezāles un kvieši aug uz viena un tā paša lauka. Tie abi dzīvo, pateicoties tai pašai saulei un tam pašam lietum. Saprotat?
E-152 That's how many a times the brethren gets confused, on interpretation of tongues, and things. See, they say things that's not right, they don't realize that that's Satan. You say, "In the garden of God?" Just wait till we get through, find out if it's not, or not. The weeds and the wheat grow in the same field. They both live by the same sun and the same rain. See?
E-153 “Taču, ja starp jums būs pravietis, Es, Tas Kungs, runāšu uz viņu. Un, ja tas, ko viņš saka, īstenojas, tad tas esmu Es, jo viņš neizsaka savējo; viņš izsaka Manas domas. Mani to lietu atribūti, kam ir jānāk, un Es es izmantoju viņa lūpas, lai tos izteiktu. Un pēc tam, kad viņš to izteiks, tam ir jāpiepildās. Debesis un zeme zudīs, bet Mans Vārds nezudīs.”
E-153 "But if there be one among you who is a prophet, I the Lord will speak to him. And if what he says happens, then that's Me, see, 'cause he's not expressing his own. He is expressing My thoughts, My attributes of the things that has to come, and I'll use his mouth to express them by. And after he said them, they've got to come to pass. Heavens and earth will pass away, but My Word shall never fail."
E-154 Jesaja sacīja: “Jaunava taps grūta.” Tas visu atrisina. Viņa taps grūta. Ko Dievs pateica, to Viņš izdara.
E-154 Isaiah said, "A virgin shall conceive." That settles it. She is going to conceive. What God said, He does.
E-155 Ak, visas Savas izpausmes Viņš dara zināmas caur Saviem praviešiem, jo tie ir Viņa izteikto domu atribūti.
E-155 Oh, make known, by His prophets, all of His manifestations, because it's His attributes of His thoughts expressed.
E-156 Lūk, tieši tas bija tajā parastajā sievietē. Viņa bija viens no Viņa atribūtiem. Saprotat?
E-156 Now, here it was, in this little woman. She was one of His attributes. See?
E-157 Un tur bija tas priesteris, kas pārstāvēja Gaismu. Viņš bija to iemācījies no Bībeles. Viņš bija iemācījies, ka Dievs ir Dievs. Viņš bija iemācījies, ka svētums, tas ir pareizi. Viņš bija iemācījies, ka pastāv Dieva likums. Viņš bija iemācījies to caur intelektuālu izpratni. Un viņš bija piedzimis pareizajos radurakstos; viņš bija levīts. Taču viņš zināja to tikai ar intelektuālu izpratni. Un kad tās stundas Gaisma... Saprotiet, viņš bija to iemācījies caur reiz bijušo; nevis tai brīdī notiekošo; caur reiz bijušo! Un, kad viņš uzzināja, kas notiek, viņa konfesija neko par to nerunāja, tādējādi viņam nebija nekādas pārstāvniecības no Viņa.
E-157 And there was the priest, representing the Light. He had learned it from the Bible. He had learned that God was God. He had learned that holiness was right. He was learned that there was a law of God. He had learned it because of an intellectual conception. And he was born in the right lineage; he was a Levite. But he only knowed it by intellectual conception. And when the Light of the hour... See, he learned it by what had happened, not what was happening; what had happened! And when he found what was happening, his denomination said nothing about It, therefore he had no representation of It.
E-158 Tomēr, lūk, tai laikā uz zemes bija Izpircējs, lai izpirktu tos Dieva atribūtus, un viņa to pieņēma. Viņa nesāka to apšaubīt. Viņa sacīja: “Kad atnāks Mesija, Viņš to darīs,” un tas visu salika pa vietām. Viņa ieraudzīja, kā tas tika izdarīts, tāpēc... Viņš sacīja: “Es esmu Mesija,” un tas visu salika pa vietām. Vairs nekādu jautājumu. Viņa vienkārši devās, stāstīdama visiem pārējiem: “Atnāciet, paskatieties, ko es atradu.”
E-158 But here was the Redeemer on earth at that time, to redeem those attributes of God, and she received it. She never questioned it. She said, "When Messiah cometh, He'll do this," and that settled it. And she seen it done, so... He said, "I'm the Messiah," so that settled it. No more question. She just went, telling everybody else, "Come, see Who I found."
E-159 Šie procesi attīra mūs, templi, kur Viņš mājo: taisnošana, svēttapšana, Svētā Gara kristība ar uguni. Tas veic šī (mūsu) tempļa attīrīšanu.
E-159 These processes make us clean, a temple for His dwelling place: justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost with Fire. That does the cleansing of (our) this temple.
E-160 Šādā veidā agrākā pasaules struktūra netika iznīcināta ar ūdeni, kad tā tika noskalota; šīs planētas struktūra, vecā struktūra, visa netīrība, viss, ko Dievs uzlika uz zemes, netika iznīcināts, kad tika iznīcināta pirmā pasaule. Un Bībele saka, ka tā tika “iznīcināta”; taču tas neiznīcināja tās struktūru. Tas tikai iznīcināja grēku un grēciniekus, kas atradās uz tās. Struktūra palika.
E-160 So, as old world frame did not destroy, by the waters when it was washed off; the frame of the planet, the old frame, the... all the dirt, all the stuff that God put on the earth, was not destroyed when the first world was destroyed. And the Bible said it was "destroyed," but it never destroyed the frame. It just destroyed the sin and sinners that was on it. The framework remained.
E-161 Taču, redziet, kā taisnošana, kā par to gribat iztēloties jūs, baptisti un metodisti, tikai taisnošana, ticēt un kristīties; bet ar to nepietiek. Jūs atkal iegrimstat pasaulīgajā: apgriežat matus, nēsājat šortus un visu pārējo. Saprotiet, vēl nekas nav noticis. Jūs vienkārši atskatījāties un ieraudzījāt, ka darījāt nepareizi.
E-161 But, you see, as justification, as you Baptists and Methodists want to think of it, just justification, believing and being baptized, that's not enough. You'll wander right back into the things of the world, and bob your hair and wear shorts, and everything else. See, there is nothing happened yet. You just looked back and seen you done wrong.
E-162 Ko taisnošana izdarīja ar šo pasauli? Pilnīgi neko, viss sākās no jauna, tikpat daudz grēka kā agrāk. Tieši tas notiek ar cilvēku, ja viņš neiet tālāk.
E-162 What did justification do to the world? Never done a thing to it; started right off again, just as much sin as it ever was. That's the way a man does, and that's all the farther he goes.
E-163 Lūk, kā pret to būtu jāattiecas lielajam evaņģēlistam Billijam Grēmam. Viņš sacīja: “Es aizbraucu, un man ir trīsdesmit tūkstoši jaunatgriezto; atbraucu atpakaļ pēc gada, un nav palikuši pat trīsdesmit.” Nekur tālāk viņi negāja. Saprotat? Un, protams, viņi nožēlo grēkus. Es ticu, ka viņi nožēlo, vairums vai vismaz daži no viņiem. Taču ne jau tas ir vajadzīgs. Tas to šeit pierāda.
E-163 That's the way the great evangelist, Billy Graham, ought to see. He said, "I go and have thirty thousand converts, come back in a year and ain't got thirty." That's all the farther they went. See? And, surely, they repent. I believe they repent; most of them, or some of them, at least. But that isn't what it takes. It proves it here.
E-164 Un tā, iepriekšējā pasaules struktūra ar ūdeni netika iznīcināta. Pasaule tika tikai nomazgāta. Tā saņēma savu kristību, tā tika kristīta.
E-164 Now, so the old world framework was not destroyed by the water. The world was only washed off. That got its baptism. It was baptized.
E-165 Tāpat arī šī struktūra paliks, kaut arī tā tiks sadedzināta ar uguni. Zeme netiek iznīcināta, saprotiet, tiek iznīcināts tikai grēks, kas ir uz tās.
E-165 So will the framework remain, though it be burnt by Fire. It don't destroy the earth, see, it just destroys the sin that's on it.
E-166 Tagad pievērsiet uzmanību, tie, kas pētī Bībeli un jo īpaši doktors Veils, kurš skatās uz mani. Ievērojiet, Pēterim, šeit 2. Pētera nodaļā, precīzāk, 3. nodaļā, viņš izmanto vārdu “pasaule”, kas grieķu valodā ir “kosmoss”, tas nozīmē “pasaules kārtība”. “Zeme zudīs, pasaules pamati lielā karstumā izkusīs.” Saprotat? Tas nenozīmē, ka pazudīs zeme, planēta. Bet pasaule, kosmoss, politika, grēcinieki, sistēmas, grēks, slimības, mikrobi, viss, kas ir nepareizi, tas zudīs. Viss, kas reiz...
E-166 Notice here, some of you Bible students, and especially Doctor Dale looking at me. Notice in Peter, in the 2nd chapter of Peter here, 3rd chapter, rather, he uses the word "world," as a Greek word kosmos, which means, "the world order." "The earth shall pass away, melt the elements with fervent heat." See? Doesn't mean that the earth, the planet, is going to pass away. But the world, kosmos, the politics, the sinners, the systems, sin, disease, germs, everything that's wrong, will pass away. Everything that once...
E-167 Reiz Dievs satricināja debesis, bet šajā reizē Viņš pateica, ka Viņš satricinās zemi, debesis un zemi... Precīzāk, toreiz viņš satricināja zemi, bet šoreiz Viņš satricinās debesis. Saprotat? Jo mēs saņemam nesatricināmu Valstību, mūžīgu Valstību. Paskatieties, kā Viņš uz to virzās.
E-167 God once shook the heavens, but this time He said He'll shake the earth, heavens and earth... "He shook the earth," rather, "and then this time He'll shake the heavens." See? "For we receive a Kingdom that cannot be moved." It's a Eternal Kingdom. Watch how he goes to it.
E-168 Ievērojiet, šeit Pēteris sacīja: “Un degdama sadegs, un viss, kas uz tās atrodas,” nevis planēta, bet viss, kas uz tās: cilvēka darbi, visas viņu politikas un viņu intrigas, un visas viņu konfesijas, un visas cilvēciskās shēmas pazudīs līdz ar to, kad tā degs.
E-168 Notice here, Peter said, "And will melt with fervent heat, and the works therein burnt up," not the planet. "The works therein," the works of man, all their politicians and their schemes, and all their denominations and man-made schemes, will all go with it when it burns.
E-169 “Un debesis ar lielu troksni zudīs.” Vai esat to ievērojuši? “Debesis zudīs ar lielu troksni.” Paklausieties! Visa zeme būs liesmās un aizdegsies gāzes, kas atrodas uz zemes, un uzsprāgs. Tieši tā. Saka... Bībelē šeit ir teikts, Pēteris saka: “Un debesis un zeme zudīs ar lielu troksni.” Tāds sprādziens viņu satricinās, ak vai, jo ir jātiek nonāvētām visām slimībām, visiem dzelkšņiem, visiem ērkšķiem. Visu, ko ir jāsadedzina, uguns to sadedzinās. Un atcerieties, tā nav tikai burtiska uguns; tā ir arī svētā Uguns, saprotiet, kas aizvāks sātanu un visus viņējos, visus ļauno garus. “Gan debesis, gan arī zeme,” āmen, “zudīs,” nonāvējot visus mikrobus, visus insektus, visu dabisko dzīvību uz tās un apkārt tai, pat H2O (ūdens), uzsprāgs. Aizdomājieties par to. Tas tik būs troksnis!
E-169 "And--and heavens will pass away with a great noise." Did you notice here? "Heavens will pass away with a great noise." Listen! The whole earth will be on fire, and will ignite the gases that's in the earth and explode it. That's exactly. Talk... The Bible said here, Peter said, "And the heavens will pass away, and earth, with a great noise." Such an explosion will rock it, oh, my, 'cause it's got to kill every disease, every thistle, every thorn. Everything there is to be done, the Fire will burn it up. And, remember, it's not altogether just a literal fire, it's also a holy Fire, see, that will take away Satan and all of his, all the devils. "Both heaven and earth," amen, "will pass away," killing all the germs, all insects, all natural life on it and around it, even the H2O (the water) will explode. Think of it. Talk about a noise! [II Peter 3:10, 12]
E-170 Vai domājat, ka tas troksnītis tur Toskānā, kad Viņš atvēra sešus zīmogus, kas satricināja apkārtni un izraisīja sarunas, bija kaut kas īpašs? Pagaidiet, kad šī zeme saņems savu kristību!
E-170 You think that little noise out here in Tucson was something, when He opened the six Seals, that shook the country around about, and caused the talk. Wait till this earth receives her baptism!
E-171 Ziniet, kad cilvēks saņem kristību ar Uguni, tur apkārt ir daudz trokšņa. Viņi domā, ka ir kāds negods, kad dzird, kā cilvēki bļauj un šādi gavilē. Vienkārši pagaidiet, kad savu kristību saņems šī zeme.
E-171 You know, when a man receives the baptism of Fire, there's a lot of noise around there. They think that's a shame, to hear people scream and shout like that. Just wait till this earth gets her baptism!
E-172 Jā, tas viņu uzspridzinās, H2O, ūdens; jo šeit Bībelē ir teikts, Atklāsmes 21: “Un jūras vairs nebija,” tas eksplodēja. Tas izmainīs visu zemes virspusi. Tā uzsprāgs un sasprāgs gabalos. Visa ārpuse, garoza un simtiem pēdu zem tās, tas tiks pilnībā iznīcināts. Atmosfēras, gāzes, kas šobrīd ir zemē, tur viņi konstatē ko tādu, ka tās raķetes nevar izlauzties cauri, tāda liela sfēra tur (kaut kur augstu, kaut kādā sfērā), kurā, kā saka, ir visāda veida gāzes, un tas uzsprāgs. Uz tās nonāks Dieva svētās dusmas, saprotiet, un attīrīs to, izmanīs visu virspusi.
E-172 Yeah, it'll explain.... explode it, the H2O, the water, for the Bible said here in Revelation 21, "and there was no more sea," explode it. This will change the whole surface of the entire earth. She'll burst and blow to pieces. All the outside, the crust, and for hundreds of feet below it, will just simply be completely demolished. The atmospheres, the gases that's in the earth now, where they're finding these missiles that can't get through it, a great sphere up in there, way up in some kind of a sphere that there's all kinds of gases, they say; and that'll burst. The holy wrath of God will come upon it, see, and will cleanse it, will change the entire surface. [Revelation 21:1]
E-173 Un tā, daudzi no jums, kas grib pierakstīt šo vārdu, grieķu vārdu “zudīs”, tas ir no vārda... Man tas bija jāatrod. Es nodomāju: “Kā gan šī pasaule zudīs, un tomēr mēs uz tās dzīvosim?” Taču, ja ievērosiet (tiem cilvēkiem, kuri gribētu pierakstīt, es nosaukšu jums to pa burtiem; nezinu, kā izrunāt), pa-re-re-ho-mi-a. Es nezinu, kā to izrunā.
E-173 Now, many of you that want to put down this word, the Greek word, "pass away." It comes from the word... I had to find it. I thought, "How is this world going to pass away, and yet we're going to live on it?" But if you'll notice, some of you people that wants to put it down, I'll spell it for you. I couldn't pronounce it, p-a-r-e-r-e-c-h-o-m-i-a. I don't know how to pronouce it.
E-174 Un tā, tādā veidā, kā es jau sacīju, kad es atrodu...kad pār mani nonāk iedvesma par kaut ko, tad es atgriežos, lai atrastu to vārdu. Lūk, es to vārdu nevaru nosaukt pa burtiem, tas ir, es nevaru to izrunāt. Taču Tas Kungs man tik un tā ir devis izeju no tā. Es eju un atrodu tā vārda nozīmi; tad man ir skaidrs. Saprotat? Tad man atkal ir skaidrs. Saprotat?
E-174 Now, that way, as I said, when I get... The inspiration strikes me for something, then I go back to find out the word. Now, here, I can't spell the word, or I can't--I can't pronounce it. But, in that, the Lord has still give me a way. I go and find out what that word means, then I got it. See? Then I got it, again. See?
E-175 Debesis un zeme zudīs, lūk, šis vārds nozīmē “pāriet no vienas formas uz citu”. Tas nenozīmē “iznīcināšanu”, ko nozīmē angļu vārds “zust”, tikt iznīcinātam. Bet šis ebreju vārds jeb grieķu vārds šeit nenozīmē izzust; tas nozīmē “pāreja no viena uz citu”. Paskatieties, tikai: “Pāriet no viena stāvokļa,” kā ir teikts, “citā.”
E-175 Heavens and earth will pass away, now, this word means, "passing from one form to another." It does not mean "annihilation," as the English word would mean, pass away, it's annihilated. But the Hebrew word, or the Greek here, does not mean pass away; it means, "from passing from one thing to another." Look, but, "to pass from one condition," it says, "to another." [Matthew 24:35], [Mark 13:31], [Luke 21:33]
E-176 Tagad paskatieties, Pāvils izmantoja to (ja gribat to izlasīt). Atzīmējiet to, varat izlasīt to vēlāk. Vēstulē Titam 3:5. Pāvils izmanto to pašu vārdu, apzīmējot cilvēka pārdzimšanu, ka cilvēks ir pārveidojies no grēcinieka uz svēto, nevis ticis pilnībā iznīcināts. Kad cilvēks tiek izmainīts, viņš netiek iznīcināts, bet viņš ir izmainīts cilvēks. Viņš ir izmainīts no tā, kas viņš bija, par to, kas viņš ir, nevis ir iznīcināts.
E-176 Now notice, Paul used it, if you want to read it now. Put it down, you can read it later. In Titus 3:5, Paul is using this same word, means regeneration of man, that man has passed from a sinner to a saint, not completely annihilated. When a man is changed, he isn't annihilated, but he's a changed person. He has been changed from what he was to what he is, not annihilated. [Titus 3:5]
E-177 To pašu vārdu Jēzus izmantoja Mateja 19:28; lūk, nevis 28:19, bet 19:28. Viņš pateica viņiem: “Jūs sēdēsiet ar Mani Mana Tēva Valstībā, atdzimuši,” saprotiet, “pārmainīti”, kad tiksiet pārmainīti. Viņš izmantoja to pašu vārdu.
E-177 Jesus used the same word in Matthew 19:28; now, not 28:19. Now, 19:28, He said to them, "You'll set with Me in My Father's Kingdom, regenerated," you see, "changed," when you're changed. He used the same word. [Matthew 19:28]
E-178 Un to pašu vārdu Viņš izmantoja, kad runāja par ēzelīti, sacīja: “Atraisiet ēzelīti, un lai viņš iet.”
E-178 And He used the same word when He said, to the colt, said, "Loose the colt and let him go." [Mark 11:2]
E-179 To pašu Viņš sacīja, kad notika Lācara augšāmcelšanās: “Atraisiet viņu! Izmainiet viņu! Viņš ir sasaistīts; ļaujiet viņam iet!”
E-179 Said the same thing at the resurrection of Lazarus, "Loose him! Change him! He's been tied; let him go!"
E-180 Ko tas nozīmē? Zeme tiks atraisīta no sātana tvēriena. Tā tiks atraisīta. Tā tiks atraisīta no politikas, tā tiks atbrīvota no konfesionālajām reliģiskajām sistēmām; lai tiktu izmantota Dieva Valstībai, kas tiks nodibināta šeit uz zemes. Taču līdz tam laikam, kamēr tā ir sātana rokās, politiķi... Tā pieder Sātanam, šīs zemes valdniekam; tā piederēja viņam, taču tagad Kristus ir to izpircis.
E-180 What does it mean? The earth will be loosed from the grip of Satan. It'll be loosed. It'll be loosed from politics, it'll be loosed from denominational religious systems; to be used for the Kingdom of God, to be establish it here on the earth. But as long it's in the hands of Satan, politics... Satan the ruler of the earth, he owns it; it belonged to him, but now Christ has redeemed it.
E-181 Reiz es biju viņa īpašums, taču vairs neesmu. Reiz tā sieviete bija viņa īpašums, taču nu vairs nē. Saprotiet, Viņš atnāca, lai atbrīvotu no tā tvēriena. Viņš atbrīvoja manu dzīvi no sātana, no grēka tvēriena, jūsu dzīvi, un tagad mēs vairs nepiederam viņam.
E-181 One time, I was his property, but not now. One time, that little woman was his property, but not now. See, He come to loose the grip of it. He loosed the grip of sin, of Satan, upon my life, upon your life, and now we're not his.
E-182 Vai esat dzirdējuši, kā es lūgšanā bieži saku: “Aizvāc savas rokas no Dieva īpašuma.” Saprotat? Āmen! Lai jums ir ticība pieprasīt to, kas pieder jums. Tās ir jūsu tiesības. “Aizvāc no viņas savas rokas!” “Aizvāc no viņa savas rokas!” Saprotiet, to izdarīs ticība. Ak, vai! Nevis iznīcini to, bet vienkārši: “Aizvāc no tā savas rokas,” lai atraisītu to, ļautu tam iet, lai tas aizietu. Tas izmainās.
E-182 Have you often heard me say, in prayer, "take your hands off of God's property"? See? Amen! Have faith to claim your own. That's your rights. "Take your hands off of her! Take your hands off of him!" See, faith will do it. Oh, my! Not annihilate it, but, just, "Take your hands off of it," to loose it, let it go, pass it away. It changes.
E-183 Zeme izmainīsies. Politika izmainīsies. Reliģija izmainīsies. Konfesijas zudīs. Politika zudīs. Tiks iedibināta Dieva Valstība.
E-183 The earth will change. Politics will change. The religions will change. The denominations will pass away. Politics will pass away. The Kingdom of God shall be established.
E-184 Pie Jāņa mēs lasām, lasām Jāņa Atklāsmes grāmatā 6:14, redziet, “tās savēlās kā rakstu rullis”. Bībelē ir teikts, ka tas... Jānis sacīja: “Es redzēju, kā debesis un zeme savēlās kā rakstu rullis,” Jānis, Atklāsmes 6:14.
E-184 We read in John, read John in Revelation 6:14, see, "it departed as a scroll." The Bible said the... that it... John said, "I saw the heaven and earth depart as a scroll." John, Revelation 6:14. [Revelation 6:14]
E-185 Jēzus sacīja: “Debesis un zeme zudīs,” jeb, citiem vārdiem sakot, debesis un zeme izmanīsies. Redziet, atkal lietoja to pašu vārdu.
E-185 Jesus said, "Heavens and earth shall pass away," or, other words, "heavens and earth shall be changed." See, used that same word right there again.
E-186 Nē, nevis tiks iznīcināta, jo vēlāk Atklāsmes 21:2-24 viņš ieraudzīja Jauno Jeruzalemi nonākam no Dieva no debesīm, un tā atradās uz šīs zemes. Tas nenozīmē, ka tā tiks iznīcināta. Tiks izmainītas sistēmas.
E-186 No, not annihilated. For, later, in Revelations 21:2 to 24, he seen the New Jerusalem coming down from God out of Heaven, and sitting upon this earth. It doesn't mean it'll be annihilated. The systems will be changed.
E-187 To pašu redzēja Daniēls. Pasauli satrieca Akmens, kas bija atšķelts bez roku palīdzības, un viss to sistēmu tēls tika sadragāts un kļuva kā pelavas uz vasaras kuļamklona, un to aiznesa prom vējš. Bet tas Akmens izauga par milzīgu Kalnu, kas apsedza zemi. Pēc maza brītiņa apskatīsim to Kalnu. Tas Kalns apsedza zemi.
E-187 Daniel saw the same thing. A Rock struck the world, was hewed out without hands; and the whole image of the systems was broke down and become like chaff on a summer threshing floor, and the wind packed it away. And the Rock, Itself, grew into a great Mountain that covered the earth. Watch that Mountain now, in a little bit. That Mountain covered the earth.
E-188 Vēl mēs šeit ieraugām, Atklāsmes grāmatā, tur ir teikts: “Jaunās Zemes ķēniņi nesīs uz turieni savu slavu un godu.” Un zeme būs... Jaunā Jeruzaleme būs novietota uz šīs zemes. Saprotiet, tā vienkārši tiks izmainīta.
E-188 Also, we find out here, over in, also, in Revelations there, it said, "The kings of the New Earth will bring their honor and glory into it." In the earth, is sitting... The New Jerusalem is sitting on this earth. See, it just changed. [Revelation 21:24]
E-189 Pēc ārējā veidola tu esi tas pats vīrietis, kāds biji toreiz, kad Dievs tevi aicināja; tā pati sieviete. Taču, redziet, kas notika – tā bija pārdzimšana. Vecā dzīve izbeidzās. Iepriekšējās vēlmes izbeidzās. Agrāk tev gribējās dzert, lamāties, ķildoties un dusmoties, slaistīties apkārt un amorālas lietas, tas viss vienkārši nomira. Saprotat? Taču tagad tevi izmanto... Toreiz tu biji sātana instruments; tagad tu esi izpirkts.
E-189 You're the same man, in stature, that you was when God called you, same woman. But, you see, what it did, it was a regeneration. The old life passed away. The old desire has passed away. When, you used to like to drink, and cuss, and fuss, and stew, and run around, and immoral, that thing just died. See? But now you are used... Then you was Satan's instrument; now you are redeemed.
E-190 Un tāpat būs ar šo pasauli, tieši tāpat, tā tiks izpirkta, Jaunas Debesis un Jauna Zeme.
E-190 And that's what the world will be, the same way, redeemed, a New Heavens and New Earth.
E-191 Tieši tāpat, kā tu esi “jauns radījums”. Un tas grieķu vārds, to zina visi, saka, ka “tu esi jauns radījums”. Āmen! Jauns radījums tajā pašā vecajā templī. Aleluja! Paskatieties, kas šeit tagad notiek. Godpilni! Labi.
E-191 Just like you, "You are a new creature." And the Greek word there, anybody knows, said, "You are a new creation." Amen! A new creation in the same old temple. Hallelujah. Watch what happens here now. Glorious! All right.
E-192 Un tā, mēs redzam, ka uz šīs zemes dzīvos zemes ķēniņi.
E-192 Now we find that this earth will hold the kings of the earth.
E-193 Un vēl, Mateja 5:5 Jēzus sacīja: “Pazemīgie iemantos zemi.” Tā nebūs vienkārši cita zeme. Tā vienkārši būs tā pati zeme. Es cenšos jums sākumā izskaidrot izpirkšanas plānu, pat ja vairāk nekas cits neizdosies, saprotiet. Kristība ar Uguni viņai ir tikai tāpēc, lai attīrītu to un padarītu to par derīgu vietu tam, lai tur dzīvotu Viņa pazemīgie. Saprotat? Ak!
E-193 And, again, in Matthew 5:5, Jesus said, "The meek shall inherit the earth." It isn't going to, just going to have another earth. It's just going to be the same earth. I'm trying to get the--the plan of redemption to you, before, if I don't get nothing else, see. The baptism of Fire, on it, only is to cleanse it and make it a fit place for His meek to live in. See? Oh! [Matthew 5:5]
E-194 Kā Viņš izdarīja ar mums, Savu radību, lai tajā dzīvotu. Pirms Viņš varēja tajā ieiet, Viņam bija jādod mums kristība ar Uguni; tad ienāk Svētais Gars un dzīvo. Kristība ar Uguni. Pēc tam, kad tu saņem kristību ar Uguni, tad Svētais Gars var ienākt. Kā? Kad tas notiek, Tas izdedzina no tevis visu, kas ir pretrunā Vārdam. Saprotat? Tas neticēs nekam, izņemot Vārdu, jo Tas ir Vārds. Saprotat? Saprotat? Saprotat?
E-194 Like He did us, His creation, to live in. Before He could come in it, He had to give us the baptism of Fire; then the Holy Ghost come in and live, baptism of Fire. Then, when you get that baptism of Fire, then the Holy Ghost can come in. What? As It does, It burns up everything contrary to the Word, out of you. See? It won't believe nothing else but the Word, because It is the Word. See? See? See?
E-195 Lūk, kur ir tas, par ko mēs runājām todien, Svētā Gara pierādījums. Saprotat? Svētā Gara pierādījums ir tas, ka jūs varat pieņemt Vārdu; nevis kaut kādu sistēmu, bet kad jums ir skaidra sapratne. Kā tu vari zināt, ka Vārds ir tīrs, saprast To? Vērojiet, kā Tas apliecina Sevi.
E-195 Now, that's what we was talking the other day, the evidence of the Holy Ghost. See? The evidence of the Holy Ghost is when you can receive the Word; not some system, but have a clear understand. How do you know the Word is clear, understand It? Watch It vindicate Itself.
E-196 “Nu,” tu teiksi, “es redzu, ka Tas dara to un šito.” Ak, jā, tādā pat veidā dzīvo nezāles. Saprotat?
E-196 "Well," you say, "I see this do it, and that." Oh, yes, weeds live the same way. See?
E-197 Taču ir jābūt pilnībā visam Vārdam. Lai būtu Līgava, tev ir jābūt Viņa daļai; Viņš ir Vārds. Saprotat? Bet kāda daļa no Viņa tas ir? Vārds, kas ir apsolīts uz šo dienu, kad Viņš sasauc Savu Līgavu. Tu esi daļa no Tā. Vai sapratāt? Lūk, nepalaidiet to garām. Skatieties.
Un Viņš padara to par atbilstošu vietu, lai dzīvotu tur visu Mūžību.
E-197 But it's got to be the entire Word. To be the Bride, you have to be part of Him. He is the Word. See? And what a part of Him is it? The Word that's promised for this day when He calls His Bride. Be a part of that. You get it? Now, don't--don't lose that now. Notice.
And He makes it a fit place to live through Eternity.
E-198 Ievērojiet, tas joprojām neattiecas uz... Šī Tūkstošgadu Valstības valdīšana, tūkstoš gadi, tā vēl nav Jaunā Zeme. Saprotiet, valdīšana Tūkstošgadu Valstībā – tā ir cita valdīšana. Lūk, kur mēs iedziļināmies, Tūkstošgadu Valstība, taču tā vēl nav Jaunā Zeme, Jaunās Debesis. Nē, nē. Tā vienkārši ir miera vieta, saprotiet, miera periods, ne pavisam ne Jaunās Debesis un Jaunā Zeme; jo, saprotiet, Tūkstošgadu Valstībā mums vēl būs tādas lietas, kas Tur vairs nebūs. Tā ir līdzība par to septīto dienu Ēdenē; septītā diena pēc tam, kad Viņš radīja pasauli. Septītajā dienā Viņš atpūtās Ēdenē; un Tūkstošgadu Valstībā...
E-198 Notice, this is still not referred to... This Millennium reign, the thousand years, is not the New Earth. See, the Millennium reign is a different reign. That's what we go into, the Millennium, but that isn't the New Earth, the New Heaven. No, no. That's just a rest place, see, a rest period, not at all the New Heavens and New Earth; for, you see, in the Millennium we have things that would not go into That. It's a type of the old seventh day, out at Eden; the seventh day, after He made the world. The seventh day, He rested in Eden, and the Millennium.
E-199 Saprotiet, pasaulei šobrīd ir gandrīz seši tūkstoši gadu. Saprotat? Katrus divus tūkstošus gadus tai ir bijusi iznīcināšana. Saprotat?
E-199 See, the world has now almost six thousand years, old. See? Every two thousand year it's had a--a destruction. See?
E-200 Pirmie divi tūkstoši, atnāca plūdi, un Viņš kristīja to, ar (ko?) ūdeni.
E-200 First two thousand, the flood came, and He baptized it with (what?) water.
E-201 Nākamie divi tūkstoši, Jēzus atnāca padarīt to svētu un pieprasīt tiesības uz to; izlēja uz tās Savas Asinis, nosauca to par Savu. Labi.
E-201 Next two thousand, Jesus come to sanctify it and claim it, dropped His Blood upon it, called it His. All right.
E-202 “Es atnākšu atkal,” hm, jau kā Ķēniņš ar Savu Karalieni. Un ko Viņš dara vēl pēc diviem tūkstošiem gadu? Viņš atnāk un iedod Savu atpūtas periodu.
E-202 "I'll come again," uh-huh, now as King with His Queen, and the second two thousand years (what does He do?) He comes and gives His rest period.
E-203 Bet pēc tam sadedzina to un pieprasa tiesības uz to kā uz Savu īpašumu; atkal padara to par Savu īpašumu.
E-203 And then burns her off, and claims it for His Own; puts His Own back on it.
E-204 Un ievērojiet, nevis pilnīgā pasaule, šī Tūkstošgadu Valstība ir līdzība par septīto dienu. Pēc tam nāk Baltā Troņa Tiesa. Redziet, mums joprojām ir tiesa; Tūkstošgadu Valstībā mēs joprojām esam laikā. Tā ir diena, tūkstoš gadu. Tas ir laika periods. Nē, tikai nesajauciet to ar Jauno Zemi, jo tas nav tas.
E-204 And notice, not the perfect world, this Millennium, it's a type of the seventh day. Then comes the White Throne Judgment. See, we still have judgment. We're still in time, in the Millennium. It's a day, one thousand years. It's a time element. Not, don't get that mixed up with the New Earth, now, 'cause it's not.
E-205 Varbūt jūs man to pateiksiet. Nu, es vienkārši jūtu, ka kāds varbūt man pateiks, ka: “Brāli Branham, ko tad tu darīsi tagad? Tu esi izgājis ārpus saviem pilnīgajiem septītniekiem. Ko tu tagad darīsi? Nu, tu taču stingri turies pie tiem laika periodiem.” Tā tas patiešām ir, un es ticu, ka tā dara arī Dievs. Ievērojiet. “Tu esi izgājis ārpus laika periodu līdzībām, jo, ja tu ieliksi kaut ko aiz šīs septītās dienas, kas tad tev sanāks? Kur tu tagad liksies?”
E-205 You might say this to me. Now I just feel somebody might say this to me, that, "Now, Brother Branham, what are you going to do now? You've run out of your complete sevens. Where you going to do now? Now, you're a dispensationalist." Which, I am. I believe that God is, too. Note, notice. "You've run out of dispensation types. For, if you're going to put something beyond that seventh day, how you going to get it? Where you going to now?"
E-206 Labi, es jums kaut ko parādīšu, saprotiet. Hm-hm. Saprotat? Tā ka es vēl neesmu izgājis ārpus laika periodiem. Man šeit ir vēl viena Rakstu vieta. Un atcerieties, tam visam ir jāpiepildās, pilnīgi visam. Saprotat?
E-206 All right, I'll call your attention to something, see. See? No, I ain't, I ain't out of dispensations, yet. I got another Scripture here. And, remember, all of It has to be fulfilled, every bit of It. See?
E-207 Nu, jūs teiksiet: “Brāli Branham, tu mēģini tur ielikt kaut ko ārpus tās septītās dienas, tās septītās dienas sabata.”
E-207 Now you say, "Brother Branham, you're trying to put something way over yonder beyond that seventh day, that seventh-day sabbath."
E-208 Kā Dievs izveidoja zemi un strādāja sešas dienas, bet septītajā atpūtās – tā ir tikai laika līdzība. Taču es tikko kā šeit pateicu, ka mēs kļūstam Mūžīgi.
E-208 As God made the earth and labored six days, and rested the seventh, was only a type of time, time. But I've just said here, we become Eternal.
E-209 “Nu, kur tad šeit ir tava līdzība? Tu sacīji, ka tu esi tipologs, vai tad tev ir beigušies prototipi?” Nē, nav beigušies. Vienkārši noskaidrosim, vai mums tādi ir.
E-209 "So where is your type now? You said you're a typologist. So, you, you've run out of types now." No, I haven't. Let's just find out if we have.
E-210 Pievērsīsimies 3. Mozus grāmatai, 23. nodaļa no 3. Mozus. Es gribu, lai jūs ievērojat 3. Mozus grāmatā, kuru mēs skatījām pagājušajā svētdienā jeb pagājušajā... Lūk, no kurienes man atnāca tā doma, tieši no turienes. 3. Mozus grāmatas 23. nodaļa un 26. pants.
E-210 Let's go to Leviticus, back in the 23rd chapter of Leviticus. Now I want you to notice in Leviticus, where we was at last Sunday, or last... This is what give me the idea, right here. The 23rd chapter of Leviticus, and the 26th verse.
E-211 Un tā, atcerieties, ir septiņas svētku dienas: bazūņu svētki, būdiņu svētki, pirmā kūļa līgošanas svētki, visi tie; ir septiņas lielo svētku dienas, kas bija tikai līdzība Septiņiem Draudzes Periodiem. Bet vai jūs atceraties, cik daudz tur bija sabatu starp pirmo un pēdējo? Redziet, septiņas sestdienas starp vasarsvētku dienu un bazūnēm, kas bija Septiņi Draudzes Periodi. Un tur bija septiņas svētku dienas, kas simbolizē Septiņus Draudzes Periodus. Turpiniet sekot skaitļiem.
E-211 Now remember, there is seven feast days. The feast of trumpets, the feast of--of tabernacles, the feast of the sheaf-waving, the... All this, there is seven great feast days, that was only a type of the Seven Church Ages. And you remember how many sabbaths there was between one and the other? See, seven sabbaths between pentecost and the trumpets, which was Seven Church Ages. And there was seven feast days, that represent the Seven Church Ages. Keep your numbers running.
E-212 Teiksiet: “Nu, Brāli Branham, bet tu taču esi izgājis ārpus rāmjiem. Jau ir septiņas.”
E-212 Say, "Well, now, Brother Branham, you've done run out. You got your seven."
E-213 Labi, paņemsim pēdējos svētkus, kas bija būdiņu svētki. Lūk, pievērsiet uzmanību 36. pantam.
Septiņas dienas nesiet uguns upuri Tam Kungam, bet astotajā dienā...astotajā dienā lai jums ir vēlreiz sasaukta svēta sapulce... (tuvojas vēl viens svēts laika periods)...sasaukta svēta sapulce un Tam Kungam atnesiet uguns upuri, jo tā ir svinīga sapulce, kurā lai neviens nekādu darbu nestrādā.
E-213 All right, let's take the last feast, which is the feast of tabernacles. Now notice here in the 36th verse.
Seven days shall you offer offerings made of fire unto the LORD: on the eighth day--on the eighth day shall be a holy convocation (there is another holy time coming)... holy convocation unto you; and ye shall offer an offering made by fire unto the LORD: and it is a solemn assembly; and you shall do no servile work therein. [Leviticus 23:36]
E-214 Lūk, kur mums ir “astotā diena”. Un tā, ir tikai septiņas dienas, taču šeit tiek runāts par “astoto dienu”, par svēto sasaukšanu, sasaukšanu. Ievērojiet: “Nestrādājiet tajā.” Šī astotā diena ir (kas?) atgriešanās pie pirmās dienas. Tas taču stāsta par Mūžību, kā tā griežas un griežas bez apstājas. Āmen. Vai jūs to sapratāt? [Sanāksme saka: “Āmen.”–Tulk.]
E-214 Now we got a "eighth day." Now, there is only seven days, but here we speak of "the eighth day," holy convocation, convocation. Notice, "Do no work in it." The eighth day, are (what?) back to the first day. Why, it speaks of Eternity, as she rolls around without a stopping place. Amen. Do you see it? [Congregation says, "Amen."--Ed.]
E-215 Pievērsiet uzmanību, turklāt šajā astotajā dienā, pēdējā dienā, Būdiņu Svētku dienā; ievērojiet, pēc tā visa, pēc pēdējās svētku dienas, pēc pēdējā Draudzes Perioda, pēc pilnām septiņām dienām uz zemes, pēc Tūkstošgadu Valstības, lūk, kad sākas šī Svētā Sasaukšana.
E-215 Notice, it was also upon this eighth day. Last day, feast day of the tabernacle, notice after that, after the last feast day, after the last Church Age, after the last complete seven days upon the earth, after the Millennium, that this Holy Convocation comes.
E-216 Atcerieties, šie ir būdiņu svētki, būdiņu, “sapulcēšanās vietas”. Āmen! Tāpēc ka: “Tūkstošgadu Valstībā,” kā ir teikts Bībelē, “viņi cels mājas, viņi tās apdzīvos.”
E-216 Remember, this is feast of tabernacles, tabernacles, "gathering places." Amen! Where, "In the Millennium," the Bible said, "they shall build houses; they shall inhabit." [Isaiah 65:21]
E-217 Bet Jaunajā Zemē Viņš jau ir aizgājis un sagatavojis vietu; tā ir uzcelta. Mums nav nekādas daļas pie tās celtniecības. Āmen. Mūžīga! Ak, es vienkārši mīlu šo Vārdu! Ak! Svētā sasaukšana, astotā diena (kaut pastāv tikai septiņas dienas), tad astotajā dienā, kas atkal atgriežas pie pirmās dienas (atgriežas pie pirmās dienas), astotā diena – tā ir Svētā Sasaukšana.
E-217 But in the New Earth, He has already went and prepared the place. It's built. We have nothing to do with the building of it. Amen. Eternal! Oh, I just love that Word! My! A Holy Convocation, the eighth day. Which, is only seven days. Then on the eighth day, which comes back to the first day again, comes right back to the first day, the eighth day is a Holy Convo-... Convocation.
E-218 Ievērojiet, septiņas dienas attiecas tikai uz veco radību, uz zemes laiku. Septiņas dienas, tas ir, Tūkstošgadu Valstība, atpūtas diena. Kā Dievs strādāja sešas dienas, bet septītajā atpūtās, tā arī Draudze strādā sešas dienas, bet septītajā atpūtīsies. Taču mēs joprojām atrodamies laika posmā. Es nerunāju par Mūžīgo.
E-218 Notice, seven days, only has to do with the old creation, world time. Seven days, that's the Millennium, the rest day. As God labored six days, rested the seventh; the Church labors six days, and rests the seventh, but you're still in time element. I ain't speaking of the Eternal.
E-219 Taču, redziet, tādu astoņu dienu nav; tas atkal atgriežas uz pirmo dienu, saprotiet, uz pirmo dienu.
E-219 But, you see, there is no such a thing as eight days; you go back to the first day again, see, the first day.
E-220 Sabats stāsta par veco likumu, kuram bija jābeidzas. Sabata ievērošana, kas “ir beigusies”, tas ir, kā es sacīju, “pārmainījusies uz citu”. Tas nebeidzās, tas vienkārši pārmainījās no vecā likuma, kad bija jāievēro konkrēta nedēļas diena.
E-220 The sabbath speaks of the old law, which was to pass away. The keeping of a sabbath, which "passed away," or, I have said, "changed to another." It didn't pass away; it just changed from the old law, of keeping a certain day of the week. [Isaiah 28:10-13]
E-221 Jesajas 19. nodaļā ir teikts, manuprāt, 28:19, ir teikts: “Likums uz likuma, šeit nedaudz un tur nedaudz; pie labā turieties. Jo ar lūpām, kas pinas, un ar svešādu mēli es runāšu uz šo tautu. Un, lūk, kur ir tas miers.”
E-221 Isaiah, the 19th chapter, said, I believe 28:19, said, "Precept must be upon precept; here a little, and there a little." "Hold fast to that what's good." "For with stammering lips and other tongues will I speak to this people. And here is the rest." See?
E-222 Saprotiet, jūs ieejat Dzīvībā, nevis ievērojat kādu dienu jeb ēnu. Pāvils vēstulē Ebrejiem 4. nodaļā sacīja: “Jūs ievērojat dienas un ēnas, un visu ko tamlīdzīgu; mani biedē jūsu pieredze.” Saprotiet, mēs nepārejam kaut kādās dienās un kārtībās. “Jūs esat pārgājuši no nāves Mūžīgajā Dzīvībā,” nevis dienās un laikos. Jūs esat pārgājuši Mūžībā. Lūk, kas ir svētā sasaukšana, tas ir, sasaukšana.
E-222 You enter into Life, not keeping a day or shadow. Paul said, over there in Hebrews the 4th chapter. "You keep days and shadows, and things like that; I'm scared of your experience." See, we don't pass into certain days and orders. "You've passed from death unto Eternal Life," not days and times. You've passed into Eternity. That's the holy convo-... convocation, convocation, rather.
E-223 Septiņas dienas, skatieties, kuras “beidzas” jeb, kā es sacīju, “pārmainīsies uz ko citu”. Astoņas dienas attiecas uz jaunu radību, saprotiet, nevis uz veco radību. Astoņas dienas ir jaunā radība.
E-223 Seven days, watch, which "pass away," or, I have said, will "change to another." Eight days deals with new creation, see, not old creation. Eight days is new creation.
E-224 Tāpēc ka tieši astotajā dienā no miroņiem augšāmcēlās mūsu Kungs. Lūk, kur ir vēl viens jūsu sasaukums, svētums; vispār neņemot vērā sabatus vai būdiņu svētkus, tādus svētkus un vasarsvētkus dienas svētkus. Mūsu taisnošanai Jēzus augšāmcēlās no miroņiem astotajā dienā. Pēc septiņiem sabatiem jeb septiņām dienām, Septiņiem Draudzes Periodiem, Jēzus augšāmcēlās no miroņiem. Astotā diena, kas ir svētā sanāksme, saprotiet, kas ir pirmā diena.
E-224 For, it was on the eighth day that our Lord raised from the dead. There is your other convocation, the holiness; not considering the sabbaths, at all, or the feast of the tabernacles, feast of this, and the feast of the pentecost. Jesus raised from the dead, for our justification, on the eighth day. After the seven sabbaths, or seven days, Seven Church Ages, Jesus raised from the dead. Eighth day, which is a holy convocation, see, which is the first day.
E-225 Saprotiet, jūs esat izgājuši cauri laikam un atkal atrodaties Mūžībā; nevis dienu ievērošana, sabatu un jauna mēness ievērošana, un viss kas tāds. Taču “esat pārgājuši”, ir izmanījusies tava forma, tu neesi iznīcināts. Slava! “Bet esi pārgājis no nāves Mūžīgajā Dzīvībā.” Ak, lūk, ko mums māca Bībele! Saprotiet, pārgājuši no viena citā.
E-225 See, you've, done has passed through time, and dropped into Eternity again; not keeping of days, and keeping of sabbaths; and new moons, and things like that. "But hath passed," changed your form; not annihilated. Glory! "But passed from death unto Life Eternal." Oh, what the Bible does teach us! See, passed from one to another.
E-226 Labi, “pārgājuši”, vecais sabats ir beidzies. Jēzus augšāmcēlās astotajā dienā. Tā bija svētku diena, svēta. Un tā nebija diena, jo diena, laiks jau bija beidzies. Tas pārgāja Mūžībā. Redziet, tas atkal atgriezās atpakaļ pie pirmās dienas. Saprotat?
E-226 All right, "passed," the old sabbath is passed. Jesus raised on the eighth day. That was a solemn day, holy. And it wasn't a day; 'cause day, a time, had done run out. It passed into Eternity. See, it swung right back to the first day again. See?
E-227 Mūžība ir kā gredzens. Uz tās tu nekādu stūri neatradīsi. Ideālā aplī beigas neatradīsi. Tas iet vien tālāk un tālāk. Nav nozīmes, cik tālu tu dotos, tu joprojām iesi uz priekšu. Tu vari sākt iet apkārt, lūk, šādi, pāriet pāri grīdai, pāri zemei, ārpus zemes, tu joprojām... [Pārtraukums magnetofona lentas ierakstā–Tulk.]
E-227 Eternity is like a--a ring. You can't find no corner to it. You can't find no stopping place in a perfect circle. You go on and on. I don't care how far you go, you're still going. You can start going around like this; go through the floor, go through the earth, go beyond the earth, you're still go-... [Blank.spot.on.tape--Ed.]
E-228 Visas lietas, ko šeit ir radījis jeb izkropļojis (nevis radījis) sātans, tiks paņemtas prom, kad atskanēs tas lielais zelta zvans un atskanēs tā Bazūne.
E-228 All things that was created down in here, are perverted, not created, by Satan, will drop out when the great golden bell rings and a Trumpet sounds.
E-229 Un tur pašā sākumā, kad Ēdenē bija nolikts piesiešanas stabs, kad uz zemes atnāca cilvēks un krita, un kāds jērs izlēja savas asinis; tas stāstīja par to īpašo Jēru, kas nāks un izlies Savas Asinis. Golgātā tika pacelts krusts, tā saite Vecajai Derībai; tiem, kas bija taisnoti, gaidīja to. Un šajā jaunajā laika periodā, kad būs Tā Kunga Atnākšana, kad būs Jaunā Zeme, tā glābšanas virve (tās Asinis, izpērkošais spēks, par kuru es runāju; un tieši caur tādu pašu sistēmu ir izpirkts gan cilvēks, gan zeme) atkal tiks pacelta Mūžībā. Bet Uguns Jūra aprīs visu bezdievīgo un visu, kas tam nebija iepriekš nolemts. Vai jūs to saprotat?
E-229 And back yonder at the beginning, where the tie post was made in Eden, when man came to the earth and he fell, a little lamb shed its blood, that spoke of the great Lamb was coming to shed Its Blood. Calvary raised the cross, that tied for the Old Testament; to them who justified, looked for It. And in this new dispensation, at the Coming of the Lord, at the New Earth, the rope of salvation (the Blood, the redeemed Power that I'm talking about, and through the same system has redeemed both man and the earth) will raise right up into Eternity again. And the Lake of Fire will consume everything that's ungodly and unpredestinated to It. Do you see it?
E-230 Ievērojiet, Jēzus augšāmcēlās astotajā dienā mūsu taisnošanai. Mūžīgais Ķēniņš ar Mūžīgo Valstību, lai mēs kristītos Mūžīgajā Dzīvībā. Nevis septiņas dienas; tam nebija nekāda sakara ne ar vienu dienu. Tas stāsta par vēl kaut ko, Mūžīgo, kas tuvojas; tas stāsta par Mūžīgu laika periodu, par to Pasauli, par kuru es runāju.
E-230 Notice, the eighth day, Jesus raised for our justification. The Eternal King, with the Eternal Kingdom to be baptized into, to Eternal Life. Not seven days; had nothing to do with any of the days. It's speaking of another, Eternal, coming; speaking of an Eternal time, the World that I'm speaking of.
E-231 Un ievērojiet, pēc piecdesmit dienām jeb septiņiem sabatiem kopš tā laika iestājas vēl viena svētā sasaukšana. Kas notika? Vasarsvētku dienā nonāca Svētais Gars, septītajā dienā... Precīzāk, astotajā dienā, astotajā dienā; tas nonāca astotajā dienā. Tad bija septiņas sestdienas, precīzi, pēc Viņa augšāmcelšanās, saprotiet; tā ka atkal sanāk septiņi laiki; tas atkal atved mūs atpakaļ pie pirmās nedēļas dienas, precīzi. Saprotat?
E-231 And, notice, after fifty days, or seven sabbaths from there, again there come another holy convocation. What happened? The Holy Ghost fell on the Day of Pentecost, on the seventh day... Or, the eighth day, rather, eighth day, fell on the eighth day. Was seven sabbaths later, exactly, after His resurrection, see; so it'd be seven times that again, bring it right back around to the first day of the week again, exactly. See?
E-232 Lūk, kur ir jūsu svētā sasaukšana, tam nav nekāda sakara ar burtiskajām lietām. Tas ir ārpus tā robežām. Tas ir Dieva Valstībā ar Mūžīgo Dzīvību, ar iepriekšnolemtajiem, kuri nekad nesākās. Tas nesākās kaut kādā dienā. Tu netiki izglābts kaut kādā dienā. Tu vienmēr biji izglābts. Āmen. Jēzus vienkārši atnāca to izpirkt, taču tu biji izglābts jau no sākuma, jo tev vienmēr bija Mūžīgā Dzīvība.
E-232 There is your holy convocation, not have anything to do with the literal things. It's beyond that. It's into the Kingdom of God, with Eternal Life, with the predestinated that never did start. It never started on any day. You wasn't saved on any day. You was always saved. Amen. Jesus just come to redeem that; but you was saved, from the beginning, because you had Eternal Life, to begin with.
E-233 Forele nevar būt vējzivs vai kurkulis. Varbūt tā atrodas vienā ūdenī ar tiem, taču viņa jau no sākuma bija forele. Vienkārši tīkls viņu noķēra, saprotiet, taču viņa bija tāda jau no sākuma. Lūk, kas...
E-233 A trout fish can never be a gar or a tadpole. He might be in the same water with him, but he was, from the beginning, a trout. The net only caught him, see, but he was that from the beginning. There is that...
E-234 Nu, mēs taču neizgājām ārpus laika periodu robežām, vai ne? Mēs esam tieši Rakstos. Tas notika pēc piecdesmit dienām.
E-234 Now, we're not out of dispensations. Are we? We're right into the Scripture. Fifty days later, it come.
E-235 Saprotiet, nedēļā līdz astoņi neizskaitīsi. Saprotiet, nevar izskaitīt astoņas dienas nedēļā; tas nav iespējams, saprotiet, jo nedēļā ir tikai septiņas dienas. Skaitiet kā gribat. Svētdiena ir pirmā nedēļas diena. Saprotat? Izskaitīsiet līdz septiņi un būs jāatgriežas atpakaļ, un jāsāk no sākuma. Izskaitīsi līdz septiņi, atgriezīsies un sāksi no sākuma. Saprotat?
E-235 See, eight cannot be counted with the week. See, it cannot be counted, eight days in a week. You can't do it, see, because there's only seven days in a week. Count it any way you want to. Sunday is the first day of the week. See, you count seven, then you got to go back in and start over again. Count seven, come back and go over again. See?
E-236 Un mēs šeit dzīvojam visos tajos prototipos, taču, kad tu nonāksi astotajā – tu pārej Mūžībā. Jūs neatnākat caur likumiem, rituāliem un norādījumiem; jūs atnākat caur iepriekš-nolemtību. Āmen! Lūk, kas ir īstena svētā sasaukšana! Saprotat? Un mums beidzas septītais draudzes periods, draudzes periods, pentakostu periods. Vai jūs to saprotat? Mēs ieejam tajā svētajā sasaukšanā. Mēs ieejam tajā īstenajā, neviltotajā Mūžībā, kur tiek aicināta Draudze; nevis līdz kādai pieturvietai, kaut kādai konfesijai, bet Mūžībā kopā ar savu Mūžīgo Ķēniņu. Saprotat? Mums nekā tāda vispār nav, nav nekādu dienu, laiku un visa kā tāda. Jūs esat pārgājuši Mūžībā, no kurienes jūs atnācāt. Jūs bijāt tur no sākuma. Saprotat?
E-236 And we lived through all these types in here, but, when you hit the eighth, you go on into Eternity. You don't come by laws, and rituals, and orders. You come by predestination. Amen! There is a genuine, holy convocation! See? And we're ending the seventh church age, church age, the Pentecostal age. Do you see it? We're entering that holy convocation. We are entering into that real, genuine, Eternity, where the Church is called; not to some station, some denomination, but into Eternity with their Eternal King. See? We don't have it at all, no such a thing as days, and things, and times. You've passed into Eternity, where you come from. You was There, to begin with. See?
E-237 Ja tev ir Mūžīgā Dzīvība, tad ir tikai viens veids – tas ir Dievs, un tu esi izpausts atribūts. Saprotat? Ja tu...ja tu neesi, tad tu tik un tā tur nebūsi. “Neviens nevar atnākt pie Manis, ja Mans Tēvs viņu nepievilks.” Saprotat? Tas “pāries”, tas viss vecais; taču šis nepāriet, tāpēc tas stāsta par Mūžību. Svētais Gars ir mūžīgs. Tādā gadījumā tu esi Mūžībā, kur esi bijis vienmēr; vienkārši tu atpazini, kas notika.
E-237 If you got Eternal Life, there is only one form, that's God, and you are an expressed attribute. See? If you... If you're not, you're not going to be there, anyhow. "No man can come to Me except My Father has drawed him." See? Which, "passes away," all these old things; but these Things don't, so it speaks of Eternity. The Holy Ghost is Eternal. Then, you are in Eternity, where you was all the time, but you've just recognized what happened. [John 6:44]
E-238 Saprotiet, tu biji radīts Mūžīgam mērķim, jo tu biji tā atribūta izpausme, kas bija Dievā, kurš domāja par tevi un izpauda tevi; un Viņš radīja zemi, lai paņemtu no tās tevi un uztaisītu tevi par cilvēcisku būtni. Bet atnāca grēks un izkropļoja Viņa ceļu. Tu tik un tā atnāci, taču tu tiki pazaudēts kopā ar pasauli. Tāpēc Viņš atnāca un izpirka tevi, izpaustu atribūtu, un arī zeme tiek izpirkta tāda pat veidā. Tātad Viņa mērķis virzās vien uz priekšu. Saprotat? Ak! Aleluja! Ak, tas man liek justies tik labi, vienkārši aizdomājieties, kas vēl gaida priekšā!
E-238 See, you were made for an Eternal purpose, because you was the--the manifestation of an attribute that was in God, that thought of you and expressed you; and He made a earth to take you out of, and to make you a human being. And sin come along and perverted His way. You come, anyhow, but you was lost with the world. So He come and redeemed you, the expressed attribute, and also redeems this earth by the same way. Then, His purpose rolls on. See? Oh! Hallelujah! Oh, that does me so much good, think of just what lays ahead!
E-239 Un tā, Efeziešiem 1:10 tas tiek saukts... Lūk, ja jūs pierakstāt, Efeziešiem 1:10 tas netiek saukts par periodu, ne par septīto dienu; tas tiek saukts par “laiku piepildījumu”. Un, kad iestājas “laiku piepildījums”, lūk, kad piepildās tas laiks, kad vairs nepaliek laika, tad tu ieej Mūžībā, kad būs beidzies Septītais Draudzes Periods; un tās tas ir; beidzās Lutera periods, beidzās metodistu periods, beidzās pentakostu periods. Un kur jūs ieejat tagad? Mūžībā; vairs nav septītnieku; vairs nav trijnieku, vairs nav nekādu citu. Viņi ir Mūžībā, kur vairs nav nekā tāda kā datumi un laiki, un viss kas tāds. Āmen! Ak vai! Vai tagad jūs to saprotat?
E-239 Now, in Ephesians 1:10, it's called... Now, if you're putting it down, Ephesians 1:10, is called, not a dispensation, not the seventh day. It's called, "The fullness of time." And when "the fullness of time" has come, that's when time has been fulfilled. When there is no more time, then you go into Eternity, after the seventh church age is over, and it is; Luther's age is over, Methodist age is over, Pentecostal age is over. And now you go into (what?) Eternity; no more seven's, no more three's, no more other. They're in Eternity, where there is no such time as numbers, and times, and things. Amen! Oh, my! You see it now? [Ephesians 1:10]
E-240 Vai arī pēc tam, kad laiks ir piepildījies, viss grēks ir prom, Tūkstošgadu Valstībā, lielajā Baltā Troņa Tiesā; līdzība, caur Svēto Garu. Pēc tam, kad pasaule ir liesmās un kristīta, tā ir kristība ar svēto Uguni no Debesīm; viss grēks grēks ir prom, visi mikrobi ir prom, visi ļaunie gari ir prom, visi kārdinājumi ir prom, viss ļaunums ir prom; tas ir prototips. Ko tad dara Dievs? Viņš var atrasties uz zemes, saprotiet, jo viss grēks ir prom.
E-240 Or, after time has been fulfilled, all sin is gone, taken away, at the Millennium, at the great White Throne Judgment. (A type, by the Holy Ghost.) After the world is on fire and baptized, its baptism of holy Fire from Heaven; all sin is gone, all germs is gone, all devils is gone, all imp temptations is gone, all evil is gone. (Type now.) Then what does God do? He can sit upon the earth, see, because all sin is gone.
E-241 Tieši to pašu Viņš dara, kad dod jums Svētā Gara kristību ar Uguni. Viņš var atnākt un dzīvot tevī, un mēs varam būt apsēdināti Debesīs Jēzū Kristū, jo mēs jau esam Viņā. Nevis “mēs būsim”, mēs jau tagad esam apsēdušies Jēzū Kristū. Kā gan mēs ieejam tajā? Ar vienu Svētā Gara kristību. “Ar vienu Garu mēs visi esam kristīti Kristū”, tādi mēs esam tagad. Nevis “būsim” Kristū; mēs esam! Viņš ir tas varenais garīgais Ķēniņš pār to Garu, kas ir mūsos, jo mēs bijām Viņā sākumā.
E-241 That's the same thing He does when He gives you the Holy Ghost baptism with Fire. He can come and dwell with you, and we can sit in Heavenly places in Christ Jesus, because we are already in Him. Not we "will be." We are now sitting in Christ Jesus. How do we get into it? By one Holy Ghost baptism. "By one Spirit we're all baptized into Christ," which, we are now. Won't "be" in Christ; we are! He is the great spiritual King over the Spirit that's in us, because we were in Him at the beginning.
E-242 Saprotiet, Dievs sākumā, kad Viņš domāja par tevi un domāja par citiem tādiem, domāja par Sevi kā par aptaustāmu. Tādas bija Viņa domas. Saprotat? Tāpēc Viņš izpauda Savas domas caur Vārdu. Viņš sacīja: “Lai top. Lai top,” un tapa. “Lai top,” un tapa.
E-242 See, God, in the beginning, when He thought of you and thought of others like that, thought of Himself of being tangible. That was His thoughts. See? So, He expressed His thoughts by Word. He said, "Let there be." "Let there be," and there was. "Let there be," and there was.
E-243 Pēc tam, nedaudz nogaidot, Viņš turpināja runāt: “Lai top,” līdz cilvēki reiz pateica: “Lai Dievs nerunā!”
E-243 Then, after a while, He kept saying "let there be," till the people said, one day, "Don't let God speak!"
E-244 Viņš sacīja: “Tagad Es runāšu viņiem caur pravieti.” Saprotat? “No šī brīža un turpmāk es runāšu viņiem caur pravieti.”
E-244 He said, "Now I'll speak to them through a prophet." See? "From this on, I'll speak to them through a prophet."
E-245 Un pravietis sacīja: “Lai parādās, lai notiek.” Un tas notika, un tas notika. Un tas notika, un tas notika, saprotiet, vienkārši tādā veidā. Vai tagad jūs saprotat?
E-245 And the prophet said, "There shall come; there will be," and it was, and it was. And it was, and it was, see, just like that. You get it now?
E-246 “Laika piepildījums” ir atnācis tad, kad laiks ir piepildījies. Grēks ir aizgājis pēc pasaules kristības, pēc tam, kad pasaules kristība ir padarījusi to par piemērotu vietu; nekādu slimību, nekādu mikrobu, nekādu ērkšķu, nekādu dzelkšņu, nekādas nāves, nekādu skumju, nekādu sirdssāpju, nekāda vecuma, nekas neatgādina par nāvi, nav nekā nepareiza, viss ir tā, kā tam ir jābūt; nekā dabiska. Mūžīgs!
E-246 "The fullness of time" has come after time has been fulfilled. Sin is gone, after the world's baptism, after the world's baptism makes it a fit place; no sickness, no germs; no thorns, no thistles; no death, no sorrow, no heartaches; no old age, nothing to represent death; nothing wrong; all right; nothing natural. Eternal!
E-247 Tad Viņa atribūts ir izpausts, jo, pirmkārt, tas bija tur, vispirms. Tas ir tas, ko Viņš domāja. [Brālis Branhams veic ilustrāciju uz tāfeles–Tulk.]
E-247 Then, His attribute is expressed because it was there, first, to begin with. That's what He thought. [Brother Branham illustrates at the blackboard--Ed.]
E-248 Un kas tad notika? Viņš ielika šeit uz zemes Ādamu un Ievu un pateica: “Tagad vairojieties un piepildiet zemi.” Viņu ķermeņi bija ielikti šeit, lai jūs barotos un jūsu ķermeņi veidotos. Lūk, kādā veidā Viņš to bija iekārtojis.
E-248 And then what happened? He set Adam and Eve here on the earth, and said, "Multiply now and replenish the earth." Their bodies was all laid out here, for you to eat and make your body. That's the way He had of doing it. [Genesis 1:28]
E-249 Taču ienāca grēks un pārtrauca Viņa plānu. Tas turpina virzīties vien uz priekšu kā vienmēr, laiks.
E-249 But sin come along and interrupted His plan. She rolls right on, just the same, time does.
E-250 Bet ko izdarīja Jēzus? Dievs nonāca un izpauda pats Sevi Cilvēka veidolā, cilvēciskā būtnē; atdeva Savu Dzīvību tā vietā, lai paliktu tur, kur Viņš bija Ķēniņš. Taču Viņš Sevi atdeva, lai izpirktu pārējos. Vai jūs sapratāt?
E-250 But what did Jesus do? God came down and expressed Himself in the form of a Man, a human being; gave His life, instead of staying here. Which, He was the King, but He gave Hisself to redeem the rest. You get it?
E-251 Un, kad viss beigsies, tad viss no jauna atgriežas atpakaļ, un Dieva mērķis būs piepildīts. Viņš atkal būs Mūžīgais Ķēniņš ar Saviem Mūžīgajiem padotajiem, izpaustiem cilvēciskā miesā, precīzi tā, kā tas Viņam bija; grēks ir prom, velna vairs nav; tad viss ir izdarīts.
E-251 And when it's all over, then it's pulled right back, and God's purpose is fulfilled. There is the Eternal King again with His Eternal subjects, expressed in human flesh, exactly the way He had it; sin is took away; the devil is gone; it's all done now.
E-252 Kas to īstenos? Šobrīd šī zeme nevarētu kļūt par Debesu mājvietu. Paskatieties uz to, grēks. Tai būs jātiek attīrītai.
E-252 What will do it? This earth couldn't be a place for Heaven to sit now. Look at it, the sin. It will have to be cleansed.
E-253 Neviens vīrietis, neviens cilvēks, neviena sieviete, puisis, meitene, nav svarīgi, lai kas arī viņi nebūtu, nav derīgi tam, lai iznāktu aiz kanceles vai lai pat apgalvotu, ka viņi ir kristieši, ja viņi nav piepildīti ar Svēto Garu. Jums nav tiesības uz Tā Kunga vakarēdienu, uz vakarēdienu vai kāju mazgāšanu, vai jeb ko citu līdz tam laikam, kamēr jūs nav attīrījis Dieva svētais Uguns.
E-253 No man, no person, no woman, boy, girl, I don't care who he is, is fit to go in the pulpit, or even claim to be a Christian, without being filled with the Holy Ghost. You have no right to the Lord's supper, or any communion, feet-washing, or anything, until you've been cleansed by the Holy Fire of God.
E-254 Nevienam cilvēkam nav tiesību sludināt, ja viņš nav saticis Viņu kā Mozus uz tās svētās zemes, kad tur gaisā stāvēja tas Uguns Stabs, kad viņš zina, kur viņš atrodas. Saprotat?
E-254 No man has a right to preach unless you, like Moses, meets Him out there on that sacred grounds, that Pillar of Fire hanging there, where he knows where he's at. See?
E-255 Tagad ievērojiet, kad mēs dosimies tālāk. Pēc pasaules kristīšanas ar Uguni pazudīs visi mikrobi; tad tā kļūst par piemērotu vietu tam, lai uz zemes mājotu Debesis.
E-255 Notice how, how we go. After the world's Fire baptism, all germs is gone, makes it a fit place then for Heaven to dwell here on earth.
E-256 Tā ir līdzība par būšanu debesu vietās Jēzū Kristū; pārgājuši no tās netīrības (kāda bija tā sieviete) un kļuvuši par izpaustu Dieva atribūtu. “Tagad mēs esam Dieva dēli,” nevis būsim. Mēs esam Dieva domāšanas atribūti. Saprotat?
E-256 Type, now, of sitting in Heavenly places in Christ Jesus; passed from this, dirty like the little woman was, into the expressed attribute of God. "Now we are the Sons of God," not we will be. We're the attributes of God's thinking. See?
E-257 Tagad jūs teiksiet: “Nu, paskaties uz šito priesteri.Vai tad viņš nebija Dieva dēls?” Tas pierādīja, ka viņš nebija. Ko tad viņš nespēja atpazīt? Vai tad viņš neteica: “Es ticu Bībelei?” Protams, taču viņš nespēja atpazīt izpausto konkrētās stundas Vārdu. Viņam bija tikai intelektuāla apmācība no kaut kādas grupas, kas bija bijusi pirms viņa.
E-257 Now you say, "Well, look at this priest. Wasn't he a son of God?" It proved he wasn't. He couldn't recognize what? Did he say, "I believe the Bible"? Sure. But he couldn't recognize the expressed Word of the hour. He only had an intellectual learning from some group that had been back before him.
E-258 Un šodien ir tas pats! Saprotat? Es zinu, ka tas ir stingri, taču tā ir Patiesība.
E-258 And it's the same thing today! See? I know that's strong, but it's the Truth.
E-259 Lūk, tur stāvēja Vārds, izteikts visā pilnībā tai dienai; bet viņš...kaut arī viņš bija apmācīts, kaut arī viņš bija ievērojama persona, taču viņš nespēja To atpazīt. Kāpēc? Nav nozīmes, cik ļoti viņš bija apmācīts vai kas nu tur vēl, viņam tik un tā nebija iepriekš-nolemtības pārstāvniecība. Saprotat?
E-259 There was the Word, as spoken exactly for that day; and, he, yet he was a scholar, yet he was a renown person, but he could not recognize It. Why? No matter how scholar he was, anything like that, he still didn't have representation of predestination. See?
E-260 Tikai iepriekšnolemtie spēs to izdarīt; vienīgie, kas to spēs. Un tu vari to izdarīt tikai... Jo, skatieties, tas pierāda iepriekš-nolemtību. Jo, ja tev ir Mūžīgā Dzīvība, tad tev vienmēr bija jābūt Dieva daļai, jo tikai Viņš ir Mūžīgs. Vai jūs to saprotat? Ak vai! Aizdomājieties par to.
E-260 Only the predestinated will only be the one who does it; only can be. And you only can do it... Because, look, it proves predestination. Cause, if you've got Eternal Life, you had to be a part of God all times, 'cause He's the only One is Eternal. You see it? Oh, my! Think of it.
E-261 Tagad paskatieties, kas notiek tās varenās Tūkstošgadu Valstības laikā. Viss grēks ir prom, iestājas Tūkstošgadu Valstība, ir pienācis laiks, kad Svētais Gars ieņem Savu vietu.
E-261 Now watch what happens through the great Millennium. Sin all gone, Millennium now set in, it's time now the Holy Spirit takes Its place.
E-262 Tieši tā, kā Viņš dara to mūsos, “pārejam no nāves Dzīvībā”, atrodamies Debesu vietās Kristū, Viņa godpilnajā Klātbūtnē. Tad zudīs pat fiziskā nāve, tieši tā, kā šobrīd ir zudusi garīgā nāve.
E-262 Just like He does in us, "passes from death unto Life," dwelling in Heavenly places in Christ, in His glorious Presence. Even physical death will pass away then; just as spiritual death has passed away now.
E-263 Kristītajam Dieva svētajam nekas tāds kā garīgā nāve vairs neeksistē. “Kaut arī viņš nomirs, tomēr viņš dzīvos. Ikviens, kas dzīvo un tic Man, nekad nemirs.” Visiem Rakstiem, Tiem ir jāpiepildās. Saprotat? Jūs nevarat nomirt. Jums ir mūžīgā Dzīvība. Vienīgi tas, ka Izpircējs ļāva tev to atpazīt. Bet tu tāds biji vienmēr, un tieši tāpēc tu spēj redzēt to dienu, kurā tu dzīvo. Cik daudzi to saprot? Paceliet savu roku. Paldies. Saprotat? To dienu, kurā mēs dzīvojam, jūs to atpazīstat.
E-263 There is no such a thing as spiritual death now, to--to a--a baptized saint of God. "Though he were dead, yet shall he live. Whosoever liveth and believeth in Me shall never die." All Scripture, It must be fulfilled. See? You can't die. You got Eternal Life. Only thing, the Redeemer has made you recognize it. And you were always That, and that's the reason you see the day you're living in. How many sees it? Raise your hand. See? Thank you. See? The day that we're living in, you recognize it. [John 11:25-26]
E-264 Lūk, metodisti saka: “Kad tu skaļi gavilē, tu To dabū.” Daudzi no viņiem gavilēja, bet viņiem Tā nebija.
E-264 Now, the Methodist said, "When you shout, you got It." A lot of them shouted and didn't have It.
E-265 Pentakosti saka: “Kad tu runā mēlēs, tu To dabū.” Daudzi runā mēlēs, bet viņiem Tā nav.
E-265 The Pentecost said, "When you speak in tongues, you got It." Many speak with tongues, and didn't have It.
E-266 Paskatieties, farizejiem bija visvisādas formas, taču, kad tika izpausts Vārds, viņi to neatpazina. Saprotat? Saprotat?
E-266 Look how, all kind of forms those Pharisees had, but when the Word was made manifest, they didn't recognize It. See? See?
E-267 Un, ja tu esi Līgava, Līgava ir daļa no Vīra. Un ja... Vienīgais veids, kā to var atpazīt, ir atpazīt, kāda daļa no Vīra (no Vārda) esi tu; citādāk tu neatpazīsi, ka tu esi Līgava. Cik daudzi to saprot? [Sanāksme saka: “Āmen.”–Tulk.] Saprotat? Saprotat? Tev ir jāatpazīst tava pozīcija.
E-267 And if you are the Bride, the Bride is a part of the Husband. And if... The only place that you'll ever recognize It, is recognize what part of that Husband (that Word) you are, or you can't recognize being the Bride. How many sees that? [Congregation says, "Amen."--Ed.] See? See? You have to recognize your position.
E-268 Nevis jāatpazīst cita pozīciju. Kā būtu...kā būtu, ja Mozus atnāktu ar Noasa vēstījumu? Un Noa bija daļa no tā, no tā nekas nesanāktu. Kā būtu, ja Jēzus atnāktu ar Mozus vēstījumu? Nekas nesanāktu. Saprotiet, tas bija cits periods, tas bija cits pravietojums. Tur bija jāpiepildās citai Vārda daļai. Viņi bija citā nedēļas dienā. Otrdienas darbu nevar darīt trešdienā. Un trešdienā ir jādara trešdienas darbs. Saprotat? Sestdienā ir jābūt sestdienas darbam. Saprotat?
Bet viņi, viņi zināja sacīt: “O-o, Mozus, mums ir Mozus.”
E-268 You can't recognize somebody else's. What if--what if Moses would have come with Noah's message? And Noah was a part of it, but it wouldn't have worked. What if--if--if--if Jesus would have come with Moses' Message? It wouldn't have worked. See, it was a different age, it was a different prophecy, a different part of the Word had to be fulfilled there. They was another day of the week. Not, Tuesday's work can't be done on Wednesday. And Wednesday has got to be done on Wednesday. See? Saturday has to be Saturday's work. See?
And, they, they was recognize, "Oh, Moses, we have Moses." [Acts 7:37], [John 14:26]
E-269 Viņš sacīja: “Ja jūs būtu pazinuši Mozu, tad jūs zinātu arī Mani, jo tieši viņš runāja par Mani. 'Tas Kungs jūsu Dievs cels pravieti, līdzīgu man.'” Vai sapratāt domu? Ak vai! Saprotat?
E-269 He said, "If you'd have knowed Moses, you would know Me, for he was the one that spoke of Me. 'The Lord your God shall raise a prophet likened unto me.'" Get the idea? Oh, my! See?
E-270 Vēl Jēzus sacīja Jāņa 14: “Kad atnāks Viņš, Svētais Gars, Viņš jums to visu atgādinās, saprotiet, parādīs jums, kādā dienā jūs dzīvojat. Un, lūk, ko vēl jūs zināsiet caur Viņu, Viņš parādīs jums to, kas būs,” saprotiet, saprotiet, atkal atgriežas pie pravietiskā, “kad Viņš atnāks.” Saprotat?
E-270 Then Jesus said, in John 14, "When He, the Holy Ghost, is come, He will bring these things to your memory, see, show you what day you're living in. And then, another thing you'll know Him by, He'll show you things to come," see, see, right back to the prophetic again, "when He's come." See?
E-271 Tajā Jaunajā Zemē Jaunās Debesis vairs nekad neaptumšosies. Kad atnāks tā Jaunā Zeme, velns būs sasiets... Sātans, viņš joprojām ir brīvs, viņš ir aprunātājs. Taču Jaunajā Zemē viņš tiks sasaistīts un iemests uguns jūrā, tajā svētajā Ugunī.
E-271 In the New Earth and New Heavens, will never be blackened again, when this New Earth is to come. The devil will be bound... Satan, he is still loose now; he is accuser. But in the New Earth, he will be bound and cast into the Lake of Fire, in this holy Fire.
E-272 Tad tā Jaunā Zeme... Tagad izskatīsim to dažas minūtes. Tai Jaunajā Zemē debesis vairs nekad nebūs tumšas; nē, tas notiek lāsta dēļ, saprotiet. Tās vairs neaptumšos dusmīgi mākoņi. Vēji uz tās vairs tā nepūtīs, nē, vairs netiks izrauti koki, sagrauti nami un viss sagriezts kājām gaisā. Zibeņi un niknums no sātana vairs nenāks pār to un nenogalinās cilvēkus, kas iet pa ceļu; arī mājas tas vairs nenodedzinās. Saprotat? Nē, tā vairs nebūs. Vairs netrauksies taifūni, vētras un tornādo, kas sagrauj namus, nogalina mazus bērnus, un viss kas tāds. Jā, nekā tāda vairs nebūs. Tas, kas draud iznīcināt – tur nekā tāda nebūs. Sātans ir padzīts.
E-272 Then, in this New Earth, let's look at it for a few minutes now. In this New Earth, the skies will never be black again; no, that's from the curse, see. Never be black again with angry clouds. Winds will never blow across her again like that. No. She'll never tear up the trees, and tear up the houses, and turn over the things. Lightning and the wrath will never belch from Satan across there, and kill a man walking down the road, or burn up a building. See? No, no more. There'll be no more typhoons sweep down, or storms and tornadoes, and tear up houses, and kill little children, and things. Huh-uh, won't be no more. Trying to destroy, it won't be there. Satan is cast out.
E-273 Kaut mums te būtu laiks! Es tagad vienkārši izlaižu Rakstu vietas, lai mēs pārāk neaizkavētos. Man ir jāpalūdz par slimajiem.
E-273 Wish we had time now. I'm just passing Scriptures, now, so we won't be too late. I got to pray for the sick.
E-274 Debesis ir satikušās ar zemi. Dievs ir samierinājies ar cilvēku. Ir sākusies atjaunotā Ēdene; saprotiet, viss lāsts ir aizgājis.
E-274 Heavens and earth have met; God and man is reconciled. A restored Eden has begun; see, all the curse is gone.
E-275 Tieši tāpat kā ir aizgājis viss grēka lāsts, kad Svētais Gars pieņem tevi. Saproti, ne jau tu pieņem To, bet Tas pieņem tevi, saprotiet, jo tas ir Dieva atribūts. Saprotiet, ja tas ir Svētais Gars, tas ir, Dieva Gars, un tas ir tas atribūts, Dieva doma, tu esi pieņemts, jo tu biji paredzēts tam mērķim. Saprotat? Kaut arī tu biji dzimis grēkā, taču Dievam bija tas atribūts, un, lūk, tu izpaudies šeit uz zemes, un Viņš nonāk šurp un tevi atrod. Redzi, tu atkal atrodies šeit, lūk, kam tu piederi. Saprotat? Saprotiet, grēks ir zaudējis savu spēku. Tā tas ir. Grēka vēlme ir aizgājusi prom to tavas sirds, kad ienāk Svētais Gars. Tu esi atjaunots cilvēks.
E-275 Just like, all the curse of sin is gone when the Holy Ghost accepts you. See, you don't accept It; It accepts you, see, 'cause It's God's attribute. See, if It's the Holy Ghost, means, God's Spirit; and it's the attribute, the thought of God, has accepted you because that you were ordained for that purpose. See? Yet, you was born in sin; but God had that attribute, and here you expressed yourself here on earth, and He comes down and gets you. See, you're back here; here is where you belong. See? See, sin has lost its power. That's right. The desire of sin has done gone from your heart, when the Holy Spirit comes in. You are a restored person.
E-276 Un pēc tam, kad šī zeme ir tieši tādā veidā atjaunota, tur vairs nevar būt nekāda lāsta, nekādu vētru, nekādu vēju, nekādu taifūnu. Tu esi samierināts; Dievs ir saticies ar cilvēku. Jaunā Zeme atkal tiks ietērpta Ēdenes skaistumā. Jaunā Zeme izpletīs savus... Pēc savas kristības ar Uguni.
E-276 And then when the earth is restored, by the same thing, there can be no more cursing, no more storms, no more winds, no more typhoons--typhoons, rather. You are reconciled; man and God has met. The New Earth will be put on its Eden beauty again. The New Earth will spread forth, her, after her baptism of Fire.
E-277 Vienkārši aizdomājieties, tā aizdegsies un sadegs. Tās stihijas degs ar kvēlu liesmu. Visi darbi uz zemes sadegs. Viss ūdens eksplodēs; tas uzliesmos un uzspridzinās visu, viss uzsprāgs. Izvirdīs vulkāni, un tūkstošiem jūdžu augstumā lidos karsta, degoša lava. Visi mikrobi... Svētais Dieva Gars attīrīs ikvienu grēka traipu un visu pārējo; visi ļaunie gari tiks sasaistīti un iemesti uguns jūrā, iznīcinošā Ugunī, Dieva dusmības Ugunī.
E-277 Just think, she'll catch afire and burn up. The elements will burn with--with fervent heat. All the works in the earth will burn. All the water will explode; it'll ignite and blow all. Everything will blow up. Volcanics will erupt and, thousands of miles in the air, will fly burning hot lava. Every germ... The Holy Spirit of God will cleanse off every speck of all the sin and everything. All the devil will be bound and cast into the Lake of Fire, consuming Fire, God's wrath of Fire.
E-278 Tur vairs nebūs nekāda zvēra, lai jūs atkal iznīcinātu. Kad jūs pastaigāsieties pa ziedu dārza celiņu, tur čūska jums nešņāks un nekodīs ar savu indīgo indi. Ak vai! Vai tad tas nebūs brīnišķīgi? Paklausieties. Tur vairs netiks uzbērtas dzeltenas kapu kopiņas uz tās Jaunās Zemes, tur to vairs nebūs.
E-278 No beast will be there to destroy you again. When you walk down the road, in the flower gardens, there'll not be any serpent there to hiss at you and bite you, with his poison venom. Oh, my! Won't it be wonderful? Listen. There will be none of that New Earth ever mounted up to a little yellow sod bank, for a grave; be none of them there.
E-279 Cilvēks ir savienojies ar Dievu; Līgava un Līgavainis. Debesis un zeme ir apskāvuši viens otru; Dievs ir nonācis, lai dzīvotu cilvēku vidū; Viņa telts ir ar viņiem.
E-279 Man and God has come together; Bride and Bridegroom. Heavens and earth has embraced each other; God has come down to dwell among man. His tabernacle is with them.
E-280 Tur vairs nebūs nekāda grēka, nekādu skumju. Tur vairs neritēs asara pa mātes vaigu par savu bērniņu. Āmen. Uz tās Jaunās Zemes nekā tāda vairs nebūs. Nē, tā ir izpirkta. Tā pieder Viņam un tiem, kas pieder Viņam, kuri bija no tās izpirkti. Saprotat?
E-280 There will be no more sin, no more sorrow. Never will there ever be a tear drop off of a mother's cheek, over her baby. Amen. It won't be, on that New Ground. No. It's redeemed. It belongs to Him, and for His that was redeemed out of it. See?
E-281 Un, paskatieties, jūs esat tās zemes daļa. Vai pareizi? Un, kad Viņš jūs izpirka, Viņš tieši tāpat izpirka zemi, un jūs atkal esat kopā. Ak, kā gan to var pateikt vēl skaidrāk! Saprotat? Jums ir jābūt izpirktiem, jo jūs esat tās daļa. Un, ja Asinis tev neuzpilēja, tad tu vēl neesi izpirkts, tu neesi aicināts. Tad Viņš attīra to; to pašu Viņš dara Ugunī. Kaut arī pat Asinis ir izlietas, tomēr tai ir jātiek attīrītai ar Uguni, tā tas ir, lai tur varētu dzīvot Dievs.
E-281 And, look, you are a part of that ground. Is that right? And when He redeemed you, He redeemed the earth with the same thing, and you are together again. Oh, how much plainer can it be. See? You have to be redeemed 'cause you're a part of it. And if the Blood didn't drop on you, you ain't redeemed yet; you're not called. Then He cleanses it; that's the same thing He does in the Fire. Even, the Blood dropped, it's yet got to be cleansed by Fire, that's right, for a dwelling place for God.
E-282 Dievs jau ir ieņēmis Savu mājvietu, potenciāli. Dieva Valstība šobrīd ir uz zemes Viņa svēto sirdīs. Tie ir Viņa atribūti, ar kuriem Viņš sāka sākumā. Tagad Viņa atribūti ir izpirkti. Ko Viņš gaida? Lai izpirktu zemi, lai novietotu uz tās Savus atribūtus, lai pilnībā piepildītu Savu iepriekšnolemto plānu. Vai jūs to saprotat?
E-282 God already took up His abode, potentially. The Kingdom of God is in the earth now, in the hearts of His saints. It's His attributes that He begin in the beginning. Now His attributes is redeemed. What's He waiting? To redeem the earth, to set His attributes on it, to fulfill exactly His predestinated plan. Do you see it?
E-283 Ievērojiet, nekādu kapu, nekādu izlieto asaru, nekad; nekādas asinsizliešanas. Uz tās nekad nenokritīs neviena asara vai asins piliens. Nē. Vairs nebūs nekādu karu. Nē. Nekādu ziemas mākoņu; nekāds auksts sniegs vairs negulēs uz tās krūtīm; vairs nebūs karstas saules, kas dedzina tās zāli. Aleluja! Pat tuksnesī izaugs rozes. Tas senais, smacīgais tuksnesis reiz uzziedēs kā roze, tā pateica Dievs; kad tā būs izpirkta, kad saņems savu Uguns kristību. Šobrīd tur ir visādi kaktusi un ērkšķi, taču tuvojas viņas kristība ar Uguni.
E-283 Notice, no graves, no teardrops, never, no more bloodshed. She'll never be moistened by a teardrop or a blood. No. Be no more wars. No. No clouds of winter. No cold snow upon the breast of her; won't lay there no more on it. The hot sun will not, never burn its grass. Hallelujah! Even the desert shall bring forth roses. "That old, sticky desert will blossom, one day, like a rose," God said so; when she is redeemed, when she takes her Fire baptism. There is all kinds of cactuses and stickers and everything there now, but she's got a Fire baptism coming.
E-284 Tāpat kā bija ar cilvēku, kad viņā joprojām bija ienaids, ļaunums, strīdi; kad atnāca Uguns kristība, tā visu to attīrīja. Vairs nekādas greizsirdības, nekā tamlīdzīga; tā gluži vienkārši ir vieta, kur mājot Dievam. Un atcerieties, tai vietā Viņu satiks tikai Viņa delegācija. Āmen! Ak, kāda...
E-284 Like the man was, when he still had hatred, malice and strife in him; when the Fire baptism come, it cleaned it off. No more jealousy, no more of nothing; it's just absolutely is a dwelling place for God. And, remember, that's His delegation that's going to meet Him over yonder. Amen! Oh, what a...
E-285 Tā nav vienkārši kaut kāda pasaka, tā ir Patiesība. Tieši to ir pateicis Dievs. Tas ir tas, ko Viņš ir apsolījis. Lūk, uz kurieni dosies Līgava. “Pat tuksnesis,” sacīja Viņš, “uzplauks, būs kā roze.”
E-285 That's not just a story; that's the Truth. That's what God said. That's what He has promised. That's what the Bride goes to. "Even the desert," He said, "shall blossom, be a rose."
E-286 Sātans, grēks un grēcinieki ir prom uz visiem laikiem. Viss ir izdarīts, saplūdis ar Mūžību. Un viss, kas bija izkropļots... Tas varenais erceņģelis, kas tur reiz sēdēja, sātans, kas izdarīja visu šo ļaunumu, viņš tiks iznīcināts. Jūs atceraties, Bībele saka: “Ja dvēsele nerīkosies tā, kā Viņš pateica darīt, Viņš to dvēseli pat iznīcinās.”
E-286 Satan, sin, and sinners, has gone, forever. It's all done; blended it into Eternity. And all that was perverted, that great archangel that set there one day, Satan, that did all this evil, will be destroyed. You remember, the Bible said, "If that soul won't do as He did, said do, He will even destroy that soul."
E-287 Taču saprotiet, Viņš nevar iznīcināt Sevi un palikt Dievs. Tādējādi, ja šī dvēsele ir no pasaules, tai ir jātiek iznīcinātai. Taču, ja tā ir Mūžīga, pie Dieva, tad tā nekad nesākās, jo tā ir Dieva daļa un to nav iespējams iznīcināt. Āmen! Cik brīnišķīgi! Cik mēs esam pateicīgi, ka... Draudzei vajadzētu to saprast!
E-287 But, you see, He can't destroy Himself and remain God. So, if that soul is of the world, it has to be destroyed. But if it's Eternal, with God, it never did begin, because it's part of God and can never be destroyed. Amen! What a beautiful! How--how thankful, that the Church ought to see that!
E-288 Ļaudis, viss, ko jūs esat izdarījuši, atrodas tieši šeit. Tieši to es cenšos pateikt. Es kaut ko no tā izlaižu, jo gribu vēlreiz pie tā atgriezties.
E-288 People, all you've done lays right here. This is what I'm trying to say. I'm omitting some of it because I want to get back to it again.
E-289 Pat šīs lietas, sātans, grēcinieki būs uz visiem laikiem prom, vairs nekad nebūs. Viss... Saprotiet, sātans nevar radīt. Ja viņš varētu, tad viņš ir dievs. Saprotat? Viņš var vienīgi izkropļot jau radīto. Saprotat? Bet viss izkropļotais tiks...izkropļotais tiks iznīcināts. Bet nāve ir izkropļota dzīvība. Un, kad izkropļotais beigsies, nāves vairs nevar būt. Vecums ir nāves pazīme, bet, kad beigsies vecums, atnāks dzīvība. Visas izkropļojuma pazīmes un viss pārējais ir iznīcināts. Ērkšķi un dzelkšņi ir grēka zīmes, zeme tika nolādēta ar tiem, un tie tiks iznīcināti. No tā atnāca slimības; tas tiks iznīcināts. Nāve tiks iznīcināta. Asinsizliešana tiks iznīcināta.
E-289 Even these things, Satan, sinners, are gone, for Eternity; never no more to be. All... See, Satan cannot create. If he is, he's God. See? He can only pervert what has been created. See? And all perversion will, perverting, will be done away with. And death is the pervertage of life; and when the perversion is done, there can be no more death. Old age is a sign of death; and when old age is gone away, life comes in. All perversion signs and everything else is gone. Thorns and thistles is a sign of sin, "the earth will be cursed with them," and they're done away with. Sickness come, by that; it'll be done away with. Death will be done away with. Bloodshed will be done away with.
E-290 Nekas vairs nepieskarsies tai velēnai, izņemot svētumu, Izpirktos. Ak vai! Jā. Ak, man ir tik labi! Dievs un Viņa radība; un Viņa radījumi ir izpirkti ar Viņa Asinīm. Attīrīti ar Viņa attīrīšanas procesu, ar mikrobus nogalinošo, grēku nogalinošo procesu!
E-290 Nothing will ever touch that sod but holiness, the Redeemed. Oh, my! Yeah. Oh, I just feel so good. God, and His creation; and His creatures of this creation is redeemed by His Own Blood. Cleansed by His Own cleansing process; His germ-killing, sin-killing process!
E-291 Gluži kā kaut kas tiktu sterilizēts, vislabākā sterilizācija ir ar uguni. Paņemiet, ko vien gribat, izmazgājiet to ar ziepjūdeni un visām tām ķimikālijām, par kurām viņi runā – tur vienalga kaut kas paliks. Taču, kad tu to apdedzināsi!
E-291 Like if anything is sterilized, the best sterilization we've ever had has been fire. You can take anything and wash it with soapsuds and all these chemicals that they talk about, it still ain't free. But you burn it once!
E-292 Un, kad Dieva svētā Uguns pasterizēs šo zemi ar ķimikālijām, Viņš būs pacēlis augšā Savu Līgavu, kura var ienākt Debesīs ar Viņu, kamēr tas viss notiek. Un atkal atnāk atpakaļ uz zemi, Jaunas Debesis un Jauna Zeme. Aukstā ziema viņai nekaitēs; karstās vasaras tai nekaitēs; tuksneši uzplauks kā rozes. Grēka un grēcinieku vairs nav.
E-292 And when the holy Fire of God sterilizes the earth with the Chemicals; He has lifted His Bride, which can come into Heaven with Him, while this is going on. And comes back upon the earth again, a New Heavens and a New Earth. The cold winter can't hurt it. The hot summers can't hurt it. The deserts will blossom as a rose. Sin and sinners are gone.
E-293 Dievs un Viņa radījumi, Viņa radība dzīvo kopā pilnīgā harmonijā. Kā debesis un zeme ir vīrs un sieva, tāpat arī Kristus un Draudze. Un viņi visi savienojas vienā godpilnā izpirkšanas plānā un tiek atkal atvesti atpakaļ Dieva azotē. Vai jūs to redzat?
E-293 God, and His creatures and creation, is dwelling together in perfect harmony. As the heavens and the earth is husband and wife, so is Christ and the Church, and they all meet in one big glorious plan of redemption and is brought right into the bosoms of God again. You see it?
E-294 Un tai Jaunajā Zemē ir Jauna Pilsēta (Ak vai! Tagad klausieties uzmanīgi. Neaizmirstiet to.), kuru, kā sacīja Jēzus Jāņa 14. nodaļā, Viņš aizgāja sagatavot. “Lai jūsu sirdis neiztrūkstas,” kad Viņš aiziet, “Man ir iemesls, lai aizietu. Jūs noticējāt Dievam,” sacīja Viņš, “ticiet arī Man.” Viņi nespēja ieraudzīt, ka Viņš bija Dievs. Sacīja: “Jūs noticējāt Dievam, tagad ticiet Man. Bet Es eju sagatavot jums vietu. Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Mana Tēva Valstībā ir daudz piļu.” Kristus ir tur, Viņš šobrīd tur veic tās Jaunās Jeruzalemes būvniecību. Un tā, klausieties uzmanīgi. Nekustieties. Nepalaidiet to garām. Šodien Kristus ir Debesīs, gatavo Jauno Jeruzalemi.
E-294 And, in the New Earth, there is a New City. Oh, my! Now listen close. Don't forget this. That, Jesus said, in John 14, He would go to prepare. "Let not your hearts be troubled." When He's going away, "I have a reason to go away. You've believed in God," He said, "believe also in Me." They couldn't see that He was God. Said, "You've believed in God, now you believe in Me. And I'm going to prepare a Place for you. In My Father's House is many mansions; in My Father's Kingdom is many palaces." Christ is there, under the construction of this New Jerusalem now. Now listen close. Don't move. Don't, don't miss this. Christ is in Heaven, today, preparing the New Jerusalem. [John 14:1-2]
E-295 Tieši kā Dievs sešās dienas radīja zemi, izveidoja zemi sešās dienās jeb sešos tūkstošos gadu. Kā viņš sacīja: “Neesiet negudri.” Mēs lasām Rakstos, ka “tūkstoš gadi ir viena diena”.
E-295 Just as God created the earth in six days, made the earth in six days, or six thousand years. As he said, "Be not ignorant," we read in the Scripture, "one thousand years is one day."
E-296 Un Kristus ir aizgājis un gatavo vietu, kuras uztaisīšana ir ilgusi jau daudzus tūkstošus gadu; gatavo vietu. “Un, ja Es aiziešu un sagatavošu vietu, Es atkal atnākšu un paņemšu jūs, lai tur, kur esmu Es, būtu arī jūs.” Ievērojiet, Izpircējs un Izpirktie!
E-296 And Christ has gone and is preparing a Place, that's been on its construction for many, many thousands of years, preparing a Place. "And if I go and prepare a Place, I will come again, and receive you; that wherever I am, there you may be also." Notice the Redeemer and the Redeemed! [John 14:23]
E-297 Kaut mums tagad būtu laiks! Man šeit ir atzīmēts Sālamana teiktais: “Šī meitene, Līgava...” Ak, mums tas vienkārši ir jāizlaiž, ir jau pārāk vēls, saprotiet. Es pie tā atkal pievērsīšos. “Kad viņš mēģina viņu iegūt, bet viņa ir saistīta ar ganu zēnu.” Varbūt kāds domā, ka tā bija dziesma, ko viņš dziedāja. Ak, nē. Sālamans bija Dāvida troņa mantinieks uz zemes, taču parādīja, ka tai valstībai bija jābeidzas. Tā bija līdzība par Kristu, kas ir iemīlējies Līgavā. Saprotat?
E-297 Wish we had time now. I got marked here, Solomon quoting, "this girl, the Bride." Oh, we just have to omit it; it's getting too late, see. I'll get it, again. "When he tries to get her, but she's engaged to a shepherd boy." Some probably thought that was a song he sang. Oh, no. Solomon was the throne inherit of David, on earth, but showed that kingdom had to pass away. It was a type of Christ in love with the Bride. See?
E-298 Ievērojiet, ka Jēzus sacīja, lūk, Jāņa 14: “Iešu un sagatavošu vietu.”
E-298 Notice that Jesus said, John 14 now, "go and prepare a Place."
E-299 Ak, kā gan tā izskatīsies? Vai tu kādreiz esi aizdomājusies, Līgava, kā tas izskatīsies? To ir sagatavojis un uzprojektējis Dievišķais Arhitekts. Kā gan tā Pilsēta izskatīsies? Lūk, mēs dažas minūtes par to parunāsim. Dievišķais Arhitekts ir to sagatavojis, izplānojis. Un paskatieties, Viņš ir uzprojektējis to ar mīlošām rokām Savai mīļotajai Līgavai. Kā gan tā izskatīsies?
E-299 Oh, what will it look like? Did you ever think now, Bride, what it will look like? It is prepared and designed by the Divine Architect. What will that City look like? Now, we're going to talk about it for a few minutes. The Divine Architect has prepared it, designed it. And, look, He has designed it with tender hands, for His beloved Bride. What's it going to look like?
E-300 Vai varat iztēloties vīrieti, kas precas un kuram ir iespējas, kā viņš būvē un visu līdz pēdējam sīkumam veido precīzi pēc viņas gaumes tā, kā patiktu viņai? Āmen.
E-300 Could you imagine a man marrying a wife, that's able, how he builds and puts every little thing just exactly to her touch, just what she would like? Amen.
E-301 Lūk, Debesu Arhitekts ir saplānojis Jauno Pilsētu, kur Viņš dzīvos ar Savu Līgavu, precīzi pēc Viņas gaumes. Nav brīnums, ka apustulis sacīja: “Acs nav redzējusi, auss nav dzirdējusi un tas nav nācis cilvēka sirdī.” Ziniet, pamēģināsim uz brītiņu tajā nedaudz iedziļināties, paskatīsimies, kā tas izskatīsies.
E-301 Now, the Divine Architect has designed the New City, where He will live with His Bride, just to Her touch. No wonder the apostle said, "Eye has not seen, ear has not heard, or neither has ever entered the heart of man." Let's see if we can probe into it just for a moment, see what it's going to look like. [I Corinthians 2:9]
E-302 Dievišķais Arhitekts ir uzprojektējis to Savai Iemīļotajai. Saprotat? Ak, kādai gan tai ir jābūt vietai, ja jau Dievišķā Daba, Dievišķais Arhitekts ir izstrādājis to Dievišķajam atribūtam, kuru ir Dievišķi iepriekš-nolēmis Dievišķais Dievs, kurš ir Dievišķās Dzīvības Autors! Kā gan izskatīsies tā Pilsēta! Aizdomājieties par to.
E-302 The Divine Architect has designed this for His Beloved. See? Oh, what a place it must be, when, Divine Nature, a Divine Architect has designed it for a Divine attribute that's been Divinely predestinated by a Divine God Who--Who is the author of Divine Life! What will that City look like! Think of it.
E-303 Atcerieties, tās nav Debesis. Jānis sacīja: “Es redzēju to nonākam no debesīm.” Tai ir jāstāv uz zemes. Saprotat?
E-303 Remember, it's not Heaven. John say, "I saw it coming down out of Heaven." It's to be on earth. See?
E-304 Nevis uz šīs zemes, kura zudīs; uz izpirktās zemes. Dievs neteica, ka Viņš grasās uzcelt jaunu paaudzi; Viņš izpirks to, kas šobrīd ir šeit. Viņš negrasās uzcelt jaunu paaudzi; Viņš izpērk to, kas jau ir šeit. Viņš negrasās veidot jaunu pasauli; tā būs šī, kura jau ir šeit. Vienkārši Viņš to izdedzinās, attīrīs to, kā Viņš izdarīja ar tevi. Viņa plāniem ir jāpastāv mūžīgi. Lūk, paskatieties, tas būs...
E-304 Not this earth is going to pass away; it's a redeemed earth. God didn't say He was going to raise up a new generation; He is going to redeem the one that's here. He ain't going to raise up a new generation; He redeems the one that's already here. He ain't going to make no new world; it's this one right here. He's just going to burn it off, cleanse it, like He did you. His plans must forever remain. Now, look, it's going to be.
E-305 Atcerieties, tās nebūs Debesis; “Tā nonāk no Debesīm.” Tā ir dzīvošanas vieta, vieta, kurā mājot; lai Viņš ieņemtu Savu mājvietu. Līdzīgi kā Jānis uz Patmas salas, lūk, Atklāsmes 21. nodaļā viņš redzēja, kā tā “nonāk”. Jānis redzēja to Pilsētu “nonākam no debesīm” kā balodi, kā redzēja viņš.
E-305 Remember, it's going not to be Heaven. "It comes down from Heaven." It's a dwelling Place, a Place to dwell in, to take up His abode. Like, it was John, on the isle of Patmos, here in Revelation 21, he saw it "descending." John saw the City, "descending from Heaven," like a dove, like he seen. [Revelation 21:2]
E-306 Tur nonāk Dievs uz Savu zemes telti, Jēzu, “nonākdams no Debesīm”. Jēzus kristījās, uzreiz devās...
E-306 Here come God, down upon His earthly tabernacle, Jesus, in the... "descending out of Heaven." Jesus was baptized, went straightway...
E-307 Kad Viņš satika to pravieti... “Vārds nāk pie pravieša.” Un Viņš bija Vārds. Un tur stāvēja pravietis, kurš noliedza visas viņu konfesijas, visu. Un, kad viņš ieraudzīja Vārdu, Vārds uzreiz atnāca pie viņa.
E-307 When He met the prophet! "The Word comes to the prophet." And He was the Word. And the prophet was standing there, denying all their denomination, everything. And, when he seen the Word, the Word come right to him.
E-308 Pravietis bija tik apmulsis, viņš sacīja: “Man būtu jākristās no Tevis. Kāpēc Tu nāc pie manis?”
E-308 And the prophet was so shocked, he said, "I have need to be baptized of Thee. Why comest Thou to me?"
E-309 Viņš sacīja: “Lai tā ir, jo mums (mēs zinām to vēstījumu) ir jāpiepilda visa taisnība. Es esmu tas Upuris; Tam ir jātiek nomazgātam.” Viņš atļāva Viņam.
E-309 He said, "Suffer it to be so, for thus it is becoming to us (we know the message) to fulfill all righteousness. I am the Sacrifice; It must be washed." He suffered him. [Matthew 3:15]
E-310 Kad Viņš iznāca no ūdens, viņš sacīja: “Es redzēju debesis atvērtas.” Pravietis to redzēja. Viņš redzēja debesis atvērtas.
E-310 When He went up out of the water, he said, "I saw heavens open." The prophet saw it. He saw the heavens open.
E-311 Un, lūk, nonāk no Debesīm kā balodis, un balss saka: “Šī ir Mana zemes daļa, kuru Es esmu izpircis, un no šīs zemes daļas Es izpirkšu visu pārējo, jo Viņš ir Mans izpaustais Vārds. Un Es izteicu visu pasauli ar Savu Vārdu, un tā radās,” Ebrejiem 11, “bet sātans to visu laiku ir turējis savās rokās, taču Es esmu atnācis to izpirkt,” (Viņa ķermenis bija uztaisīts no noteikta apjoma no tās), “un Es eju, lai iemājotu tajā.”
E-311 And here come, descending out of Heaven, a form of a Dove; and a Voice, saying, "This is My part of the earth that I have redeemed, and from this part of the earth I will redeem the rest of it, for He is My Word made manifest." "And the whole world, I spoke it into existence by My Word," Hebrews 11. "And Satan has held it all this time, but I've come to redeem it. So much of it has made His body, and I'm coming to dwell in it."
E-312 Jānis sacīja: “Es redzēju svēto Pilsētu, Jauno Jeruzālemi nonākam no debesīm kā līgavu, kas izgreznota savam vīram.” Un kur tā nolaidās? Tieši tāpat kā toreiz – uz zemes.
E-312 John said, "I saw the holy City, the New Jerusalem descending out of Heaven, as a Bride adorned for her Husband." And where did it settle on? Just exactly like it did on there; upon the earth. [Revelation 21:2]
E-313 Jēzus bija daļa no tās zemes, uz kuras nonāca Svētais Gars (vai pareizi?) un palika uz Viņa vienmēr. Tas Viņu nekādi nevar atstāt, Viņš vienmēr ir tur, Viņš un Dievs ir viens. Vienmēr tur jāpaliek!
E-313 Jesus was part of that earth that the Holy Ghost descended upon, (is that right?) and remained upon Him forever. It never can leave Him. It's always there. He and God are One. Always has to remain!
E-314 Un tā Jānis redzēja svēto Pilsētu, Jauno Jeruzālemi, kas nonāca kā komēta jeb kā balodis, nonāca no debesīm un nolaidās uz pilnīgi izpirktās zemes (lai darītu, ko?), lai pieteiktu tiesības uz katru atribūtu, kuru dēļ Viņš radīja zemi. Tad tiek izpirkts katrs vīrietis, kurš bija pārstāvēts Mūžībā, un katra sieviete. Tā ir attīrīta un izdedzināta ar Uguni.
E-314 And so John saw the holy City, the New Jerusalem, descending like a comet, or a--a dove, coming down out of Heaven and settling upon a redeemed, entire earth, (to do what?) to claim every attribute that He made the earth for. Every man that was represented in the Eternity, and every woman, is redeemed then. She has been scoured and burned by Fire.
E-315 Jēzus Savos ugunīgajos pārbaudījumos tuksnesī to četrdesmit dienu laikā... Ievērojiet, pēc tā viss bija gatavs Viņa kalpošanai.
E-315 Jesus, in His fiery temptations in the wilderness, for forty days. After that, notice, it was ready for His ministry then.
E-316 Aizdomājieties par to, Svētais Gars nonāk uz zemes, Jēzus un tām svētajām Asinīm! Lūk, sekojiet līdzi, es ceru, ka tas nav pārāk dziļi priekš jums, saprotiet. Svētās Asinis, kuras bija radījis Dievs; Asinis, Dzīvība, Dieva Radība. “Jēzus bija Dieva radības sākums.” Ak! Vai jūs to saprotat? Dievs, uztaisīts radībā. Viņš bija Gars. Bībele saka, ka Viņš ir Dieva radības sākums. Kāds tad bija Viņa sākums? Sievietes klēpī. Kas tas ir? Sieviete nav...
E-316 Think of it, the Holy Ghost descending upon earth, Jesus, and that holy Blood! Now watch, and I hope I don't go too deep for you, see. The holy Blood that was created by God; the Blood, the Life, the creation of God. "Jesus was the beginning of the creation of God." Oh! You see it? God, made in creation. He was Spirit. The Bible said, "He is the beginning of the creation of God." How did He begin? In the wombs of a woman. Which is what? The woman is not...
E-317 Kā gan tie aklie ļaudis nevar šeit ieraudzīt čūskas “dzimumu”? Saprotat? Ieva bija ielikta šeit uz zemes, un pirms sātans viņai pieskārās vai vēl kaut ko, Dievs viņiem pateica: “Vairojieties un piepildiet zemi.” Tā tas ir. Taču te iejaucās sātans. Un, ja tas bija Ādama dēls, tad kur...
E-317 Like how them blind people can't see the serpent's "seed" right here. See? Eve was put here on the earth, and, before Satan ever touched her, or anything else, God said to them, "Multiply and replenish the earth." That's right, but Satan comes in here. And, if that was Adam's son, then where...
E-318 Ādams bija tiešais Dieva pēctecis. Un tu pārmanto tikai vecāku dabu.
E-318 Adam was a direct descent from God. And you only take the nature of your parent.
E-319 Un, kad tu piedzimsti no augšas, tu pieņem sava Debesu Vecāka Dabu. Bet tavs Debesu Vecāks ir Vārda atribūts...tas ir, Vārds ir tava Vecāka atribūts. Tādā gadījumā, kā gan tu vari noliegt To kādas konfesijas dēļ? Ak vai!
Es ceru, ka jūs nepalaižat to garām. Es zinu, ka tas ir no Dieva.
E-319 And when you're born again, you take the Nature of your Parent, of Heaven. And your Parent of Heaven is the attribute of the Word... Or, the Word is the attribute of your Parent. Then, how can you deny It, for a denomination? My!
I hope you don't miss this. I know it's from God.
E-320 Jēzus. Lūk, Viņš nonāk; un tur bija Jēzus, Dieva atribūts.
E-320 Jesus. Here He comes, descending; and there was Jesus, the attribute of God.
E-321 Un tā, sieviete, viņa... Sekojiet līdzi. Dievs sacīja: “Tā dēļ, ka viņi to izdarīja,” sacīja, “Es celšu ienaidu starp tavu Dzimumu [Sēklu] un čūskas dzimumu [sēklu].” Vai pareizi? Bet sievietei nav nekādas sēklas. Vai jūs kādreiz esat par to aizdomājušies? Viņai bija tīrums, nevis sēkla. Saprotiet, čūska jau bija ielicis tur savu “sēklu”.
E-321 Now, "the woman," she. Watch. God said, "Because they did this," said, "I'll put enmity between your Seed and the serpent's seed." Is that right? And the woman don't have any seed. Did you ever think of that? She has a field, not a seed. See, the serpent had already placed his "seed" there. [Genesis 3:15]
E-322 Tātad, ja jau sievietei nav sēklas, viņai ir jāpaliek, lai iegūtu Sēklu.
E-322 Then, if the woman doesn't have a seed, she has to remain to have a Seed.
E-324 Saprotiet, caur seksuālu dzimumaktu piedzemdēja no sātana, čūskas, kas nebija rāpulis; viņam bija kājas, pirms viņam tās tika atņemtas. Viņš bija visviltīgākais, vienīgais dzīvnieks, kas varēja būt piemērots sievietei.
E-323 You see, through the sexual intercourse here, had brought from Satan, the serpent, which was not a reptile; had legs, 'cause his legs went off of him. He was the most subtle, the only beast that would--would co-ordinate with the woman.
E-324 Šodien dzīvnieka sēkla to vairs nevar izdarīt, tikai vīrieša un neviena cita. Viņi ir mēģinājuši. Nekas nesanāk. Saprotiet, tēviņa sēklas dzīvība sievietē nevar ieiet. Tur nekas nesanāk.
E-324 A beast's seed won't do it now, and nothing else. They've tried. It won't work. See, the seed life out of a male won't go into a female woman. It won't do it.
E-325 Taču tas bija vistuvāk no visiem. Saprotiet, viņi nevar atrast to paveidu starp cilvēku un šimpanzi. Redziet, visi ir attīstījušies no putniem līdz pat pērtiķiem un tā tālāk, līdz šimpanzei, bet tad pēdas “pazūd”. Tas bija čūskis, nevis čūska; viņš zaudēja visu savu ārējo apveidu, jo viņš tika nolādēts.
E-325 But that was the closest thing. See, they can't find that specie between a chimpanzee and a man. See, each one, as it's evoluted up, from the birds, and on up to monkeys, and so forth, up to chimpanzee, then there's a "lost." That was the serpent, not a snake; every form is lost from him, because he was cursed.
E-326 Lūk, Dievs nenolādēja Ādamu; varbūt viņš izdarīja to pašu, taču Viņš nolādēja zemi, “ērkšķi un dadži”.
E-326 Now, God didn't curse Adam; he might have done the same thing, but He cursed the earth, "thorns and thistles."
E-327 Viņš nenolādēja Ievu, taču Viņš pateica, ka Ādams valdīs pār viņu. Kopš tā laika lai viņa nemēģina sludināt vai vēl kaut ko. Ādams ir viņas valdnieks. Saprotat? “Visas tavas dzīves dienas un bēdās...un dzemdēsi savu...dzīvību uz zemes.” Taču Viņš pateica: “Es celšu ienaidu starp tavu Sēklu...”
E-327 He didn't curse Eve, but said Adam would be her "ruler." From now on, she ain't trying any preaching or anything, Adam is her ruler. "And all the days of your life, and in sorrow, and you'll bring your life into the earth." But He said, "I'll put enmity between your Seed..."
E-328 Lūk, viņai nebija nekādas sēklas, nekad nebija, tāpēc viņai bija jāsaņem Sēkla kaut kādā veidā. Dievs iedeva viņai Sēklu nevis caur dzimumaktu, bet caur radīšanu.
E-328 Now, she didn't have any seed, she never did have, so, she had to receive a Seed from some way. God gave her a Seed, not by sexual intercourse, but by creation.
E-329 Vai patiešām jūs, aklie cilvēki, neredzat, ka tā ir tā čūskas “sēkla”? Ak vai! Sātans tur nokļuva pirms Ādama; lūk, kāda bija tā “sēkla”.
E-329 Can't you blind people see that's the "seed" of the serpent? Oh, my! Satan got there before Adam; that was the "seed."
E-330 Taču viņa pieņēma Sēklu. Kas Tas bija? Pats Dievs. “Viņš bija Dieva radības sākums.”
E-330 But she received a Seed. What was it? God Himself. "He was the beginning of the creation of God."
E-331 Un tā, paskatieties, kad piedzima Sets, tas ir, Ābels, viņš bija taisnīgs cilvēks, no sava tēva; tāds pats bija arī Sets.
E-331 Now look when Seth was born, or Abel, he was a just man, from his father. Seth is the same way.
E-332 No kurienes tad parādījās tas ļaunais puisis – slepkava, melis? Saprotat? Vai redzat, no kurienes tas ir? Bija jābūt kādai “sēklai”, jo viņš bija sēkla; Kains bija cilvēks.
E-332 Where did that evil fellow come from; murderer, liar? See, see where it come from? It had to be a "seed," because he was a seed; Cain was a man.
E-333 Ak, kur gan skatās tie aklie? “Šīs pasaules dievs ir padarījis viņus aklus.” Nu, nav brīnums. Jēzus sacīja, ka neviens cilvēks nevar to ieraudzīt. Saprotat?
Sacīsiet: “Kāpēc viņi to neredz?”
E-333 Oh, where is them blind people at? "God of this world has blinded them." Well, no wonder, Jesus said no man can see it. You see?
You say, "Why don't they see it?"
E-334 Reiz Jēzus sacīja Saviem mācekļiem: “Jums ir dots zināt Dieva Valstību, bet viņiem nē.”
E-334 Jesus said one time, to His disciple, "It's given to you to know the Kingdom of God, but not to them."
E-335 Un tieši tāpēc jūs sabraucat no pusotra tūkstoša jūdžu teritorijas, saprotiet, “jums ir dots zināt Valstību.” Paskatieties, cilvēki brauc šurp pat no Dienvidāfrikas un no visurienes šajā vēlajā stundā, kad tiek veidota Līgava, lai ieietu tai Valstībā.
Man vienkārši nav laika. Ievērojiet. Tagad klausieties uzmanīgi.
E-335 And that's the reason you come from fifteen hundred miles square, see, "It's given to you to know the Kingdom." Look, fellows come even from South Africa and around, this late hour when the Bride is made up to go into the Kingdom.
I just don't have enough time. Notice. Watch now, see. [Matthew 13:11]
E-336 Vai tagad jūs redzat tur čūskas “sēklu”, vai redzat, kā viņš to izdarīja? Tas ir pilnīgi, saprotiet. Lūk, kāds no viņiem pateica...
E-336 Now can you see the serpent's "seed" there, see how he done it? It's perfect, see. Now some of them said...
E-337 Lūk, tā kā reiz tas puisis Toskānā mēģināja... Ak, varbūt viņš klausīsies šo lentu, un, ja tā būs, cilvēk, es gribētu tev kaut ko pateikt.
E-337 Now, like that guy in Tucson the other day, trying... Ah, he may listen to this tape. But, if it is, man, I want to tell you something.
E-338 Kad viņš pateica: “Ieva sacīja,” tieši pie tā viņi vēršas, “es esmu ieguvusi dēlu no Tā Kunga jeb cilvēku no Tā Kunga.” Nu, protams. Dievam ir likums.
E-338 When he said, "Eve said," here is where they go to, "'I have gotten a son from the Lord, or a man from the Lord.'" Why, certainly. God has a law. [Genesis 4:1]
E-339 Paskatieties, paņemiet sēklu un iestādiet to šeit tīrumā, kur aug kvieši, un iestādiet tur mežrozi. Jebkurā gadījumā šo sēklu atdzīvina tā pati saule un tas pats lietus. Dievam ir likums, un šo likumu nav iespējams izmainīt.
E-339 Look, you take a seed and plant it out here in a field where there's wheat, and you plant briars out there. I don't care, the same sun and the same rain brings that seed to life. God has a law, and that law cannot be broken.
E-340 Jebkurā gadījumā, pat ja viszemākā sieviete pilsētā un viszemākais vīrietis (neprecēti un viss kas tāds) būtu mīlas dēkā un dzīvotu kopā, un piedzimtu bērniņš, tad šim bērniņam būtu jāparādās saskaņā ar Dieva likumu, jo nekāda cita ceļa nav. Ja tas tā nav, tad jūs padarāt sātanu par radītāju un tad viņš ir dievs. Ak, cik gan jūs varat būt akli! Saprotiet, Dieva likums, protams.
E-340 I don't care if a--if a... the orneriest woman in the town and the orneriest man, and unmarried and everything, would have an--an affair, and live together and bring forth a child; that child would have to come by the law of God, 'cause there's no other way. If you don't, you make Satan a creator, and then he's a god. Oh, how blind can you be! See, God's law, certainly.
E-341 Ja parādās bērniņš, vienalga, vai viņš ir Ēsavs, Jēkabs, lai kas viņš nebūtu, vai jebkurš cilvēks ar sliktu slavu, pat ja tas būtu Jūda – tam ir jānāk no Dieva. Dievam ir likums.
E-341 If you ever got a baby, I don't care if it was Esau, Jacob, whoever it was, or any ilE-famed person, if it was Judas, it had to come by God. God has a law.
E-342 Bībele saka: “Saule spīd uz taisniem un netaisniem. Lietus līst uz taisniem un...” Vēstulē Ebrejiem 6. nodaļā ir teikts, ka: “Lietus līst uz zemes, lai to apūdeņotu un sagatavotu to tam, kam tā ir paredzēta, ziniet, lai ēstu no tās; taču ērkšķi un dzelkšņi dzīvo, pateicoties tam pašam ūdenim, tai pašai saules gaismai.” Jo tāds ir Dieva likums, lai izaudzētu katru sēklu, lai katra sēkla atražotu sevi.
E-342 The Bible said, "The sun shines on the just and the unjust; the rain falls on the just and un-..." Hebrews the 6th chapter, and it says that, "The--the rain cometh oft upon the earth, to water it, and prepare it for what it's dressed, you know, to make living; but thorns and thistles live by the same water, same sunshine." For, it's a law of God, to ripen every seed, to make every seed produce itself. [Matthew 5:45], [Hebrews 6:7]
E-343 Šādi tai bija jāizaudzē arī čūskas “sēkla”. Un tas it nemaz nepatraucēja Dievam; tas piepildīja Viņa pilnīgo plānu, tas padarīja Viņu par Izpircēju. Jebkuram aklajam tas teju vai būtu jāredz, ja tas nav apslēpts. Ja “šīs pasaules dievs” nav to jums aizvēris. Tas ir tik vienkārši un skaidri kā arī viss pārējais, ko jūs redzat. Te nu tas ir. Lūk, kur ir jūsu čūskas “sēkla”. Tagad skatieties.
Taču Jēzus bija Dieva radības sākums.
E-343 So, it had to produce the serpent's "seed." And it never--never hindered God; it fulfilled His complete plan, it made Him a Redeemer. Any blind ought almost see that, unless it's hid. "The god of the world" has hid it from you. It's just as plain as anything you can see. There you are. There is your serpent's "seed." Now notice.
But, "Jesus was the beginning of the creation of God."
E-344 Nu, ko tad dara sieviete? Kad no vīriešu dzimuma atnāk dīglis... Pamēģiniet to noliegt! Pašā sievietē dzīvības vispār nav. Viņai ir tikai olšūna, kura ir tur kā tīrums.
E-344 Now what does the woman do? When, the germ comes from the male sex. Now deny that? The woman has no life in her, at all. She only has a little egg, which is a field out here.
E-345 Līdzīgi kā jūs ņemat tīrumu un to nokultivējat, un to apsmidziniet, apsmidziniet to pret visiem mikrobiem. Un pat zāle uz tā vairs nespēj augt. Pēc tam jūs atkal to apmēslojat un iesējat tur kaut kādu labu sēklu. Ja atnāks ienaidnieks un iesēs tur kādu citu sēklu, tad tas pats Dieva likums izaudzēs gan vienu, gan otru sēklu.
E-345 Like you took a field and disc it all up, and--and put a spray on it, and spray all the germs out of it. And not--not even grass or nothing could grow in it; and then you fertilize again, sow some good seed in there. If the enemy comes and sows some other seed, the same law of God will ripen both seeds.
E-346 Lūk, tāds nebija Dieva nodoms, lai tā notiktu, saprotiet. Taču kas notika?
E-346 Well, God wasn't intending for that to be, see. But what happened?
E-347 Saprotiet, vīrieša spermā ir hemoglobīns, kas ir asinis. Asinīs ir dzīvība. Un, ja jūs... Es esmu to vērojis, kad tika krustoti dzīvnieki, un tā tālāk. Mēs ar brāli Šakarjanu, mūs visur vadāja, bet ārsti un pārējie novēroja, kā viss notiek; ķīmiķi. Saprotat? Un tur ir mātītes sperma, kas ir olnīcu kopums. Un tur ir tēviņa sperma, kas ir dīgļu kopums.
E-347 See, the sperm from the male carries the hemoglobin, which is the blood. In the blood is the life. And if you ever... I've watched it, in hybreeding cattle and things like that. Brother Shakarian and I taken it through, and the doctors and so forth, watching how it goes through, the chemists. See? Then here comes the sperm from the female, which is a bunch of eggs. Here comes the sperm from the male, which is a bunch of germs.
E-348 Viņai nav sevī nekāda dīgļa. Viņa ir tikai vīrieša blakusprodukts. Lūk, kā viņa sākumā parādījās, un viņa ir tikai tīrums. Tur ir olnīca, tajā ir auglīga augsne tai dzīvībai. Un tā dzīvība ieiet un ielien. Tur ir noslēpums, kā tas...
E-348 This hasn't got a bit of germ in it. It's only a by-product of the man. That's how she got here, in the first place, and she's only a field. There's a egg; it's got the fertile ground for this life. And this life moves in and crawls. There is a mystery, how that...
E-349 “Varbūt,” jūs teiksiet, “nu, vienkārši pirmais, kas trāpās, bet pārējie nomirst.” Nu, bet kā...kurš to nosaka? “Nu, tas pirmais.” Vai tad tas būs pirmais no priekšpuses, pirmā olnīca no priekšpuses un pirmais dīglis? Nē, nē.
E-349 "Maybe," you say, "well, the first one meets. The rest of them dies." Well, how, who determines it? "Well, the first one." Will it be the one in front; the first egg in front, and the first germ? No, no.
E-350 Varbūt tā būs viena olnīca kaut kur no aizmugures, aizmugurē, bet spermas viducī sakustēsies kāds dīglis un satiksies ar to. Tas parāda, ka kaut kāds intelekts nosaka to, vai tas būs ar rudiem matiem, ar melniem matiem; vai tas būs liels, mazs, vīrietis vai sieviete. Saprotat? Jūs nevarat, tur neko nevar darīt, nekas nesanāks. Varat viņus krustot un ko vien gribat, tam nav nekādas nozīmes. To nosaka Dievs. Un pēc kāda laiciņa kāds dīglis ielīdīs tajā tīrumā, olnīcā. Uz tā ir tāda kā astīte, kas griežas; tā atkrīt, un tur sākas mazuļa mugurkauls.
E-350 It might be one egg; plumb back, in the back, in the middle of the sperm, will come up a germ and go meet it. Shows that some intelligence determines whether it's going to be red-headed, black-headed; whether it's going to be little, big; male or female. See? You can't, you can't do nothing else about it; it won't work. You can mix them together, and everything, it won't make a bit of difference. God determines it. And after a while, one little germ will crawl into that field, egg. What has a little tail, like, on it, twisting around; drops off, and there starts the spine of the baby.
E-351 Kas tad viņa ir? Viņai nav sēklas. Viņai ir tīrums, lai pieņemtu sēklu. Tādējādi...
E-351 What is she then? She has no seed. She has a field to receive the seed. So the...
E-352 Saprotiet, iznāca ienaidnieks. Kamēr labais Sējējs izgāja sēt labo Sēklu, ienaidnieks gāja aiz viņa, sēdams samaitāto sēklu. “Bet lietus līst uz taisnajiem un netaisnajiem. Saule...” Ir jāizaug tam visam.
E-352 See, the enemy went forth. While the good sower went forth, sowing good Seed; and the enemy come behind him, sowing corrupt seed. "But the rain falls on the just and the unjust; the sun." It all has to grow.
E-353 Jēzus sacīja: “”Lai tie aug kopā. Tajā dienā tie tiks sasieti,” nezāles. Un tagad tās tiek sasietas lielās organizācijās; tas būs liels saišķis, Pasaules Draudžu Padome. Un kādas bija beigas? Tas tiks sadedzināts. Taču kvieši tiks savākti glabātuvē. Saprotat? Tomēr tie abi dzīvo, pateicoties vienam un tam pašam, tas pats ūdens, tas pats lietus.
E-353 Jesus said, "Let them grow together. At that day they'll be bundled, the tares." And they're bundling now, in big organizations; going to the big bundle, World Council of Churches. And what was the end? Is to be burned. But the grain is to be take to the garner. See? Where, they both live by the same thing, the same water, the same rain. [Matthew 13:30]
E-354 Citrusaugļu koks ir apelsīnkoks, kas nesīs...kam būs jānes, būs jāizaudzē uz sevis (ja tam tiks piepotēts) granātābolu. Tas nesīs citronus. Tas nesīs greipfrūtus. Saprotat? Tomēr tas nebūs apelsīns, taču tas dzīvo no tās pašas dzīvības, kas nāk no apelsīnkoka.
E-354 A citrus tree, that's a--that's a orange tree, will bear, will have to; will bring forth on it, if it's grafted into it, a pomegranate. It'll bring forth a lemon. It'll bring forth a grapefruit. See? But it won't be an orange, but it's living off the same life that the orange tree is producing.
E-355 Konfesijas ir injicētas tajā Vīnogulājā, jo, ja viņi apliecina sevi kā “kristiešus”, viņi dzīvo no tā. Kajafa bija...jūs zināt, kas viņš bija, un tomēr viņš pat pravietoja. Saprotat? Redziet, viņi dzīvo no tā.
E-355 Denominations have been injected into the Vine. Because, if they claim "Christians," they live by it. Caiaphas was; you know what he was, and yet he even prophesied. See? See, they live by it.
E-356 Ak, kā man gribētos, lai mums būtu kāda nedēļa, lai mēs varētu to pilnībā izpētīt un padarīt to tik saprotamu, lai jūs nevarētu to neredzēt. Un tā, es kaut ko no tā izlaidīšu.
E-356 Oh, I wish we could have a week, that we could just study this thing out, and make it so clear you--you can't miss seeing it. Now I'm going to omit some of these things.
E-357 Tagad klausieties uzmanīgi. Paskatieties, tās rokas izplānoja to Viņa Iemīļotajai Līgavai, tas tiek konstruēts maigajā mīlestībā pret Savu Līgavu.
E-357 Now watch. Look, them hands designed this for His Beloved Bride, designs in tenderly love for His Bride.
E-358 Atcerieties, ka Svētais Gars nonāca uz Jēzus, bet Jēzus bija daļa no zemes. Kāpēc? Dieva dīglis, Dieva Dzīvība tika uzkonstruēta sievietes klēpī (vai pareizi?), kas bija zeme. Labi. Un tad ienāca Dieva Dzīvība, tāpēc “Viņš bija Dieva radības sākums”. Un tad Dieva Asinis, kas atradās tur caur šo dīgli, kad tās tika izlietas Golgātā, tās atkal nopilēja uz zemes. Kamdēļ? Lai izpirktu zemi. Lūk, tā tika taisnota; tā tika darīta svēta; aicināta un pieprasīta; bet tagad tai ir jāsaņem sava kristība ar Uguni un jātiek attīrītai Jēzum un Viņa Līgavai.
E-358 Remember that the Holy Ghost descended on Jesus, which, Jesus was a part of the earth. Why? The germ of God, the Life of God, was designed in the womb of a woman (that right?), which was the earth. All right. And then the Life of God came in, so, "He was the beginning of the creation of God." See? And then that Blood of God, that was there by that germ; when it was shed at Calvary, dropped back upon the earth. What for? To redeem the earth. Now, it's been justified; it's been sanctified; called, and claimed; and now it's to receive its baptism of Fire, and be cleansed for Jesus and His Bride.
E-359 Bet jūs esat tās pārējās daļiņas, kas tiek izvilktas no šīs zemes. Zeme, jūs esat daļa no zemes, jūsu ķermenis. Jūsu dvēsele ir daļa no Dieva, Dieva atribūts, kas ir izpausts šeit uz zemes ķermenī. Šim ķermenim ir jātiek izpirktam.
E-359 And you are these other parts that's drawed out of this earth. The earth, you're a part of the earth; your body. Your soul is part of God, a attribute of God, displayed here on earth in a body. The body is to be redeemed.
E-360 Lūk, dvēsele ir izpirkta, jo viņa bija grēkā. Tāpēc Dievs nonāca caur taisnošanas, svēttapšanas, kristības ar Svēto Garu procesu un izpirka jūsu dvēseles.
E-360 Now, the soul is redeemed, because it was in sin. So God come down, by a process of justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, and redeemed your soul.
E-361 Bet jūs esat daļa no zemes, un tā tiek izpirkta tādā pat veidā. Jūs šobrīd esat procesā. Tas virzās uz priekšu. Jūsu ķermenis tika taisnots Noas kristības laikā. Āmen! Un jūsu miesa, kad Tās tur nopilēja... Un zemei ir jātiek attīrītai ar Uguni (vietai, kur mēs dzīvojam), ar Svētā Gara kristību, tai vietai, kur jūs dzīvosiet, ar Svētā Gara kristību; dzīvošanas vieta Kristum un Viņa Līgavai, Jaunā Jeruzaleme.
E-361 And you, being part of the earth, it's redeemed by it. You're in the process now. It's growing on. Your body was justified under Noah's baptism. Amen! And, your flesh, when It dropped upon there. And the earth is to be cleansed by Fire, the place where you'll live, with the baptism of the Holy Ghost; a dwelling Place for Christ and His Bride, the New Jerusalem.
E-362 Pavērojiet šo Pilsētu; zeme...iegūs savu mājvietu uz zemes. Lūk, šeit jūs varat skaidri redzēt, kā es sacīju, šo pārmaiņu, zemei ir jātiek izmainītai. Tā nevar to īstenot tāda kā tagad. Draudze nevarētu aiziet...tas ir, pasaule nevarētu turpināties pēc Tūkstošgadu Valstības, ja tā netiks izmainīta. Saprotat? Lai tajā būtu tāda vieta, tai būs jātiek izmainītai.
E-362 Watch this City; earth, take up its abode on earth. Now you can plainly see as I said, the... this change, the earth must be changed. It cannot have It like this. The church could not go... Or, the world could not go right on, after the Millennium, without being changed. See? To have such a Place in it, it'll have to be changed.
E-363 Tieši tā, kā mums ir jātiek izmainītiem ar Viņa svēto Uguni, lai radītu nosacījumus un uztaisītu vietu, lai Viņš varētu atrasties mūsos, tas ir, Svētais Gars.
E-363 Just like, we must be changed by His holy Fire, to condition and make a place for Him to be contained within us; that is, the Holy Ghost.
E-364 Tagad skatieties, uz Jaunās Zemes būs daudz vietas. Hm-hm. Saprotiet, daudz vietas! Tā būs atjaunota, tā tas ir, ar Uguni, bet jūras tur vairs nebūs. Pievērsiet uzmanību, tā Pilsēta aizņem pusotra tūkstoša kvadrātjūdzes.
E-364 Notice now, there will be plenty of room in the New Earth. Uh-huh. See, plenty of room! It'll be renovated, that's true, by Fire, but there'll be no more sea. Notice, the City is fifteen hundred miles square.
E-365 Un tā, klausieties ļoti uzmanīgi, kamēr mēs zīmēsim šos izmērus. Brītiņu uzgaidiet, es gribu notīrīt tāfeli. [Brālis Branhams notīra savas iepriekšējās ilustrācijas–Tulk.]
E-365 Now listen real close while we draw these dimensions. I want to erase the blackboard, just a moment. [Brother Branham erases his previous illustrations--Ed.]
E-366 Šeit ir dziļa atklāsme no Dieva. Lūk, es vienkārši šeit apstāšos. Neviens no tiem citiem... Es pateikšu arī visu pārējo, ja Tas Kungs gribēs.
E-366 Here is a deep revelation from God. Here, I'll just stop here. None of these other... I'll bring the rest of this up, the Lord willing.
E-367 Ievērojiet, tagad zeme ir... Nu, ja paskatīsieties Atklāsmes grāmatā, tad redzēsiet, kā viņš mērīja to olektīs un stadijās. Divi tūkstoši trīs simti... Un tā, mēs redzam, ka tā Pilsēta ir izmērīta: “pusotra tūkstoša jūdzes”, kvadrāts.
E-367 Notice now the earth is... Well, you turn over into the Book of Revelations, you can see how he measured it by the cubits and by the furlongs. Twenty-three hundred... So now we find out that the--the City is measured, "fifteen hundred miles" square.
E-368 Vai zināt, līdz kurienei tas būtu? Es to izmērīju šajā nedēļā. Tas būtu no Meinas līdz Floridai, un no austrumu piekrastes vēl sešsimt jūdzes aiz Misisipi. Citiem vārdiem sakot, puse no Savienotajām Valstīm tikai tai Pilsētai.
Jūs teiksiet: “Tur nepietiks vietas.”
E-368 You know how far that would reach? I measured it off, this week. It would reach from Maine to Florida, and from the eastern seaboard to six hundred miles apast, west of the Mississippi. In other words, half of the United States, just for the City.
You say, "There ain't no room."
E-369 Kad jūras vairs nebūs, pietiks, jo teju vai četras piektdaļas ir zem ūdens. Vai pareizi? Tā eksplozija izžāvēs jūru, izverd zemi. Ak vai! Atcerieties, pusotra tūkstoša kvadrātjūdžu, tā tik ir Pilsēta! Un... Taču atcerieties, jūras vairs nav.
E-369 When the sea is gone there will be, 'cause pretty near four fifths of it's in water. That right? The explosion dries up the sea, erupts the earth. Oh, my! Remember, fifteen hundred miles square, what a City! And, but, remember, the sea is gone.
E-370 Bet platums un augstums ir vienādi. Tādējādi tās ir tūkstoš pieci simti jūdzes šajā virzienā, tūkstoš pieci simti jūdzes tajā virzienā, tūkstoš pieci simti jūdzes garumā, platumā un augstumā. Tūkstoš pieci simti jūdzes, aizdomājieties par to, caurspīdīga zelta. Un apkārt Pilsētai bija mūris.
E-370 "And the breadth and the height are the same." That would make it fifteen hundred miles this way, fifteen hundred miles that way; fifteen hundred miles; the length by the breadth by the height. Fifteen hundred miles, think of it, transparent gold. And the City had a wall around it.
E-371 Un tā, lūk, tas nemaz nenozīmē, ka tas noteikti, būdams vienāds... Tur ir teikts: “...bet sienas un pamati bija vienādi.” Tas nemaz nenozīmē, ka tas noteikti ir kubs vai kvadrāts. Ir vēl viena ģeogrāfiska mērvienība, kurā izmēri ir vienādi, tā ir piramīda. Četrstūris, “celta četrstūrī”, un sienas bija tādas pašas.
E-371 Now, now, that doesn't necessary mean, by being equal... It said, "And the walls and the foundation were equal," that doesn't necessary mean that it's a cube or square. There is another geographical measure, that the dimensions are the same, that is, a pyramid. Foursquare, "lieth foursquare," and the walls were the same.
E-372 Atļaujiet man to uzzīmēt. [Brālis Branhams zīmē ilustrāciju uz tāfeles–Tulk.] Redziet: garums, platums, augstums. Mēs tagad to papētīsim, pavisam noteikti. Saprotat? Pievērsiet uzmanību. Šo stūru izmēri ir pilnīgi vienādi, tie visi. Garums, augstums. Ir vēl viena izmēru vienība, piramīda, kur tas pierādās.
E-372 Let me draw it. [Brother Branham draws illustrations on the blackboard--Ed.] See: length, breadth, height. We're going to get into something, as sure as the world. See? Notice, the dimensions of this angle is exactly the same, all of them, length by the--by the height. There is another measure, the pyramid, that proves it.
E-373 Ja jau tas ir šādi, tad tas sniegtu precīzu atbildi par Ēnoha zīmi Ēģiptē, piramīdu. Vai tā būtu? Ēnohs, pirms iznīcināšanas ar plūdiem, kad tuvojās taisnošana, viņš uzcēla zīmi, un šajā piramīdā uz ķēniņa istabu ved septiņi pakāpieni. Ievērojiet, tieši uz septītā pakāpiena (ja jūs kādreiz esat pētījuši piramīdas dimensijas) atnācējs tiek paņemts, lai stādītu viņu ķēniņa priekšā. Paskatieties, kāds postenis tur atradās, un jūs ieraudzīsiet to dienu, kādā jūs dzīvojat; piramīdā.
E-373 This, being this a way, would answer exactly Enoch's sign in Egypt, the pyramid. Would it? Enoch, before the antediluvian destruction, when justification was coming in, he brought forth a sign, and in this pyramid is seven steps going to the king's chamber. Watch on the seventh step, if you ever studied the dimensions of the pyramid, what comes out to take the oncomer, to introduce to the king. Watch whose station that is standing there, and you'll see the day you're living, in the pyramid.
E-374 Lūk, Dievs izveidoja trīs Bībeles. Lūk, ir tāda piramīdas mācība, kas ir blēņas; taču ir īstenā piramīda. Saprotat? Ievērojiet. Un tā, pirmā Dieva Bībele... Viņš izveidoja trīs. Visam ir jābūt trijniekos.
E-374 Now, God made three Bibles. Now, there's a pyramid teaching that's nonsense, but there's a genuine pyramid. See? Notice. Now, God, first Bible... He made three. There have to be everything in a three.
E-375 Jēzus atnāk trīs reizes. Vienu reizi Viņš atnāk, lai izpirktu Savu Līgavu. Nākamajā reizē, lai paņemtu Savu Līgavu. Un vēl vienu reizi kopā ar Savu Līgavu. Saprotat?
E-375 Jesus comes three times. Come, once, to redeem His Bride; next time, to get His Bride; next time, with His Bride. See?
E-376 Un tā, ievērojiet, cik brīnišķīgi! Redzat? Un šajā piramīdā bija septiņi pakāpieni, bet pēc tam ķēniņa istaba. Un mēs atrodamies septītajā draudzes periodā, pirms Ķēniņš ieņem Savu troni. Un atcerieties, uz tās piramīdas nekad nav bijis noslēdzošā akmens.
E-376 Now notice how beautiful. See? And in this pyramid was seven steps, and then the king's chamber. And we're in the seventh church age, before the King takes His Throne. And, remember, the pyramid never did have a capstone on it.
E-377 Dieva pirmā Bībele bija debesīs, zodiaks; tas iesākas un atspoguļo katru periodu. Kā pirmais, zodiaka sākums ir “Jaunava”; tā Viņš atnāca pirmajā reizē. Pēdējā zīme zodiakā ir “Lauva”; otrā Atnākšana. Tieši pirms tam ir “Zivs”, kas ir “Vēža” periods, kurā mēs dzīvojam šobrīd.
E-377 God's first Bible was in the skies, the Zodiac; it starts off and runs every age. The first, beginning of the Zodiac, is a virgin; that's how He come, first. The last figure in the Zodiac is Leo the lion; the Second Coming. Just before there is a crossed fishes, which is the cancer age; that we're living in now.
E-378 Pēc tam bija piramīda, Ēnohs, kas dod precīzu liecību. Mums nav laika tajā iedziļināties, taču kādreiz, ar Dieva palīdzību, es jums parādīšu; tā precīzi atspoguļo tās stundas dimensiju, kurā mēs dzīvojam. Saprotat?
E-378 There was a pyramid after that, Enoch, which testified exactly. We wouldn't have time to go into it, but, someday, by God's help, I'll show you, just exactly draws the dimension of the hour we're living. See?
E-379 Ievērojiet, taču šie ģeogrāfiskie izmēri, kurus mēs šobrīd izskatām, kuru izmēri ir vienādi, nenozīmē, ka tam noteikti ir jābūt kubam. Ievērojiet, tas sniedz atbildi uz Ēģiptes...uz Ēnoha zīmi Ēģiptē.
E-379 Notice, but this geographical measure now that we have, who dimensions are the same, doesn't necessary mean that it has to be a--a cube. Notice, this would answer Egypt's... or the Enoch's sign in Egypt.
E-380 Kad zeme tiks attīrīta ar tās Uguns kristību, tur būs vulkāni tā, ka uz zemes notiks eksplozijas un tas izspiedīs piramīdveida Kalnu. Saprotat? Tam ir pietiekami vietas! Pilnīgi viss tiks izmainīts; tiks izmainīta visa virsma. Vai jūs sapratāt? Tiks izspiests ārā piramīdveida Kalns.
E-380 In the earth's time of purifying, by its baptism of Fire, there will be volcanic, such as this earth exploding, and will push up a pyramid-like Mountain. See? Plenty of room to do it! This whole thing will be changed. The whole surface will be changed. You got it? It'll push up a pyramid-like Mountain.
E-381 Tas precīzi atbildīs Vārdam, ja tas notiks, un tas notiks. Un tā, paskatieties, jo Jesajas 65:25, kuru mēs tikko kā lasījām, Viņš pateica:
“Tie vairs nedarīs nedz ļauna, nedz posta visā Manā svētajā kalnā, saka Tas Kungs.”
E-381 This would exactly be with the Word if it does it, which it will. Now notice, for, in Isaiah 65:25, where we just read, He said.
They shall not hurt or destroy in all my holy mountain, saith the LORD. [Isaiah 65:25]
E-382 Ak! “Uz visa Mana svētā kalna!” Atcerieties, tas vienmēr ir “Kalns”.
E-382 Oh! "All My holy Mountain!" Remember, it's always a "Mountain."
E-383 Ja tie mūri būti vērsti taisni augšup un lejup, tad šī Pilsēta būtu redzama tikai no ārpuses...tas ir, no iekšpuses. Tronis būtu redzams tikai no iekšpuses; pievērsiet uzmanību, tas būtu redzams tikai no iekšienes.
Taču šeit mēs redzam apsolījumu no Jesajas 4:5. Vienkārši izlasīsim to.
E-383 If the walls were straight up-and-down, the City could only be seen from the outside... or from the inside, the Throne can only be seen from the inside; but notice it would be seen only from the inside.
But now we see the promise of Isaiah 4:5. Let's just read it.
E-384 Vai jūs steidzaties? [Sanāksme saka: “Nē.”–Tulk.] Nē, nesteidzieties; mēs tagad esam pieskārušies kādam īpašam jautājumam, pārāk daudz...pārāk daudz laika, tāpēc jums tas ir jāsaprot šeit un tagad. Jo es gribu padarīt to skaidru. Bet pēc tam, kad mēs atkal tam pievērsīsimies, tad es parādīšu jums, no kurienes mēs...kur mēs sakām, ka... Par to nākošajā mācībstundā, citā reizē.
E-384 Are you in a hurry? [Congregation says, "No."--Ed.] No, don't be in a hurry now. We--we--we're to--to a particular thing now, too much--too much of a--a time that you must understand right here. Cause, I want to make this clear. And then when we get back to it again, I'lE--I'll show you then where we're--where we're talking about, what, in our next study on this, at another time.
E-385 Ak, slava Kungam Jēzum! Paskatieties uz šo, Vārds nevar kļūdīties. Tagad paskatieties šeit, Jesajas grāmatā. Man tas šeit ir pierakstīts, ja vien es to vēlreiz atradīšu, vienu brītiņu. Jesajas 4:5. Tagad klausieties, viņš runā par Tā Kunga Atnākšanu, ka sievietes būs ļoti amorālas. Ak, viņš pateica: “Septiņas sievietes...” Paklausieties. Vienkārši izlasīsim to. Skatieties.
Un tanī dienā septiņas sievas pieķersies vienam vīram un sacīs: "Mēs ēdīsim pašas savu maizi un tērpsimies pašas savās drēbēs, tikai ļauj mums saukties tavā vārdā, atņem mums mūsu negodu!
E-385 Oh, praise the Lord Jesus! Watch here, how the Words cannot fail. Now watch here in Isaiah. I got it wrote down here, if I can find it again, just a minute. Isaiah 4:5. Now listen, he's talking of the Coming of the Lord, how that women would be so immoral. Oh, he said, "Seven women..." Listen. Let's just read it. Look here.
And in that day seven women shall take a hold of one man, saying, We'll eat our own bread,... wear our own apparel: only let us be called by thy name, to take away our reproach. [Isaiah 4:1]
E-386 Tas ir pēdējais laiks, kurā mēs dzīvojam šobrīd: laulības, šķiršanās, prostitūcija un viss pārējais.
Tanī dienā Tā Kunga atvase būs glīta un godpilna...un zemes auglis par lepnumu un jaukumu Israēla izglābtajiem. (Kā jūs izglābāties no visa tā nolādētā? Saprotat?)
Tad Ciānā pāri palikušie un Jeruzalemē (atļaujiet paskatīties)...Jeruzalemē savu dzīvību paglābušie tiks nosaukti par svētiem, visi, kas Jeruzalemē uz dzīvi pierakstīti, redziet.
Kad Tas Kungs būs nomazgājis Ciānas meitu nešķīstumus (atcerieties, tā vienmēr ir Līgava, saprotiet) ...un būs šķīstījis Jeruzalemes asinis... (tas ir ebreju pārpalikums plus Līgava, saprotiet)... un tā vidū ar tiesas garu...
E-386 That's the end time, where we're living now; marriage, divorce, and prostitution, and whatever.
In that day shall the branch of the LORD be beautiful and glorious,... the fruit of the earth shall be excellent and comely... them that... escaped of Israel. (How that you escaped all that damnation! See?)
And it shall come to pass, that he that is left in Zion, and he that's a remnant in Jerusalem, shall... (Let's see.)... in Jerusalem, shall be called holy, even every one that is written among the living in Jerusalem, see:
Wherein the Lord shall have washed away the filth of the daughter of Zion, (remember, that's always the Bride, see)... and shall have purified the blood of Jerusalem (that's the remnant of the Jews, plus the Bride, see)... and in the midst thereof with the spirit of judgment, fire... [Isaiah 4:2-4]
E-387 Uguns, tā vienmēr ir Dieva tiesa, kad Viņš īsteno Savu noslēdzošo tiesu, aicina tevi, taisno tevi un atved tevi pie izpirkšanas, tad pār tevi nonāk Viņa tiesa, un Svētais Gars un Uguns attīra no grēka. Tad tu piederi Viņam.
E-387 That's always God's judgment, when He makes His final judgment. Calls you, justifies you, and brings you to redemption; then His judgment breaks forth upon you, and the Holy Ghost and Fire cleanses away the sin. Then you're His.
E-388 To pašu Viņš dara ar zemi, kad Viņš attīra to ar Uguni, “un ar šķīstīšanas [degšanas] garu”. Tagad klausieties. Vai esat gatavi?
Un Tas Kungs klās pār visu Ciānas kalnu un tās sapulci dūmu mākoni dienā un uguns gaismas mirdzumu naktī; un pāri tai godībai klāsies pārsegs.
E-388 Same thing He does to the earth, when He purges it with Fire, "and by the spirit of burning." Now look. Listen! Are you ready?
And the LORD will create upon every dwelling place of mount Zion, and upon her assembly, a cloud of smoke by day, and a shining of... fire by night: for upon all the glory shall be a defence. [Isaiah 4:5]
E-389 [Brālis Branhams zīmē uz tāfeles–Tulk.] “Tajā dienā Tas Kungs radīs uz virsotnes Gaismas Uguni, lai degtu dienā.” Un tālāk tur ir teikts, ka tas būs patvērums, atpūta, paslēptuve. Ievērojiet, tas precīzi saskan ar Bībelē teikto, precīzi. Ja sienas būtu taisni augšup un lejup, tad jūs nevarētu to redzēt. Tam ir jābūt ar slīpumu. “Viss Mans svētais kalns...” Viņš radīs uz kalna šo Gaismu, un tā būs kā apsardzība. Ak, mēs dziedam to dziesmu:
Ak, tā Pilsēta uz Ciānas Kalna,
Kaut būdams klejotājs, un tomēr mīlu to;
Šeit un tajos visos laikos,
Kad beidzot sasniegšu to Pilsētu uz Kalna. Redzat?
E-389 [Brother Branham illustrates at the blackboard--Ed.] "The Lord, in that day, upon the top of it, shall create a Fire of Light to burn upon the day." And it goes ahead and says, "It'll be a shelter, a rest, a refuge." Notice, making exactly the speaking of the Bible, exactly. The walls were straight up-and-down, you couldn't see it. It has to lean. "All My holy Mountain's..." "He'll create this Light upon this Mountain, and it shall be for a defense." Oh, we sing that song:
Oh, that City on Mount Zion,
As a pilgrim, yet I love it still;
Now and through those ages,
When I reach that City on the Hill. See?
E-390 Ievērojiet, Sinaja kalns bija tā vieta, kur Dievs nonāca uz tā virsotnes, kad Viņš runāja uz Israēlu Uguns Stabā. Viņš nolaidās uz kalna virsotnes, Sinaja Kalna.
E-390 Notice, Mount Sinai was where God descended on top of it, when He spoke to Israel in a Pillar of Fire. He descended on top of a mountain, Mount Sinai.
E-391 Uz Apskaidrošanas kalna, kad Viņš paziņoja: “Šis ir Mans mīļotais Dēls, Viņu klausiet,” Viņš nonāca Gaismas Stabā un spožā gaišumā, kalna virsotnē, Pētera, Jēkaba un Jāņa priekšā. Un tur Viņš tika stādīts priekšā līdz ar Mozu un Ēliju; ar tiem pārnestajiem un augšāmceltajiem, un mirušajiem. Slava!
E-391 On the Mount of Transfiguration, when He declared, "This is My beloved Son; hear ye Him," He descended in a Pillar of Light and shining brightness, upon top of the mountain, before Peter, James, and John. And, in there, He was represented with both Moses and Elijah; the translated, and the dead raised. Glory! [Matthew 17:5]
E-392 Jaunā Pilsēta un Jaunā Zeme, jaunā radība; Pilsēta uz Kalna ar Troni tās augšgalā. [Brālis Branhams zīmē uz tāfeles ilustrāciju, par ko runā dažos nākamajos paragrāfos–Tulk.] Tronis ir šeit augšā, pašā virsotnē, bet iedzīvotāji ir it visur pa kalnu.
E-392 The New City and the New Earth; the new creation; the City on the Hill, with the Throne in the top of it. [Brother Branham draws illustrations on the blackboard, for the next few paragraphs--Ed.] The Throne up here, in the top; and the dwellers, all up-and-down, on this Mountain.
E-393 Bet mūrim, kas ir tai apkārt, ir divpadsmit pamati, un katrai no tām ir akmens, kas bija uz Ārona krūtīm, kas simbolizēja divpadsmit Israēla ciltis.
E-393 And the wall that's around this, had twelve foundations. And each one of them had the breast stone was in Aaron, which represented the twelve tribes of Israel.
E-394 Un vārtos, tur ir četri vārti, kas bija izvietoti tieši tā kā templī tuksnesī...kā teltī, kas bija tuksnesī. Ievērojiet, tiem katriem, tur bija apustuļi, pa trīs katrā pusē, divpadsmit apustuļi. Katrs... Un tas bija simtu četrdesmit četru olekšu augsts. Simtu četrdesmit četras olektis ir precīzi sešdesmit pieci metri, tātad sanāk, ka katrs akmens ir gandrīz sešus metrus augsts. To vārtu apšuvums, veidodams to mūri, kas bija apkārt Pilsētai.
E-394 And, in the gates, they had four gates set just exactly like the temple in the wilderness, like the tent was in the wilderness. Notice each one, had--had the apostles, three on each side, twelve apostles. Each... And it was one hundred and forty-four cubits high. One hundred and forty-four cubits is exactly two hundred and sixteen feet, making each one of those big stones almost twenty-foot tall, the breastplate in that gate, making up that wall that was around the City.
E-395 Un tā, šī Pilsēta, tā nebalstās uz mūra augšējās daļas, jo pusotru tūkstoti jūdžu augstā pilsētā tas nebūtu iespējams. Tā ir tā siena, lūk, šeit, kur tu ieej iekšā, kā vārti vecajā Jeruzalemē. Tu tur ieej caur mūri.
E-395 Now it, the City, doesn't rest on top of the wall, 'cause a city, fifteen hundred miles, could not do that. It's the wall here that you enter in, like the gates of the old Jerusalem. You entered through the wall, into that.
E-396 Un katram no tiem bija divpadsmit pamati. Un visiem bija smaragds un dažādi akmeņi, kas simbolizēja divpadsmit Izraēla ciltis.
E-396 And each one of these, had the twelve foundations, and each one had the emerald and the different stones, which represented the twelve tribes of Israel.
E-397 Un apustuļi, katrs... Virs tiem lielajiem, no vienas pērles taisītajiem monolītajiem vārtiem ir rakstīts apustuļa vārds. Un vai tad Jēzus neteica: “Jūs sēdēsiet uz divpadsmit troņiem, lai tiesātu divpadsmit Israēla ciltis.” Kas sēdēja pie vārtiem, lai tiesātu, kad viņi nāca uz Pilsētu? Ak vai! Te nu tas ir. Zemes ķēniņi, ieejot pilsētā, nostājas apustuliskā tiesneša priekšā, kā bija apsolījis Jēzus. Ak vai!
E-397 And the apostles, each, over that big, one solid-pearl gate, set a name of an apostle. And didn't Jesus said, "You'll sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel"? Who set at the gate, to judge, when they come into the City? Oh, my! There you are. The kings of the earth entering into the City, comes before the apostolic judge, as Jesus promised. Oh, my! [Luke 22:30]
E-398 Uz šī Troņa tur augšā, pusotra tūkstoša jūdžu augstumā, visa pasaule redzēs pasaules Gaismu, Jēzu, kas sēdēs uz Troņa pasaules virsotnē, Draudzes virsotnē, Ciānas kalna virsotnē, kas būs pusotrs tūkstotis jūdžu, puse no Savienotajām Valstīm, un tas ir tik augstu, ka Viņu var redzēt it visur pasaulē, tūkstoš pieci simti jūdžu augstumā.
E-398 On this Throne, on top of it, fifteen hundred miles high, the whole world will see the Light of the world, Jesus, setting on the Throne on top of the world, top of the Church, top of Mount Zion; which is fifteen hundred miles, half the size of the United States, and raises plumb up till you can see Him the world over, fifteen hundred miles high.
E-399 Un it visur šeit augšā un lejā būs Izpirktie. Tur būs mājas no tīra zelta. Tur būs avēnijas un parki, un dārzi. Un no Troņa plūdīs Dzīvības Upe un tecēs pa kanāliņiem un, ak, pa terasēm! Un katrā dārzā ziedēs Dzīvības Koks un nesīs Savus augļus divpadsmit reizes gadā, katru mēnesi citu augli.
E-399 And all up-and-down here, will be the Redeemed. There will be the houses of pure gold. There will be avenues, and parks, and gardens. And the River of Life coming, trickling out from the Throne, and running down through little chasms and, oh, over the terraces. And the Tree of Life will be blooming in every yard; and bear Its fruits, twelve times a year, a changed fruit every month.
E-400 Un zemes ķēniņi nāks uz to un nesīs savu godu. “Un būs lapas tautu dziedināšanai,” kad ķēniņi dzīvos tur mierā. Kad viņi izies, viņi noplūks koku, lapas no tā. Kā atgriezās tas balodis, kas parādīja, ka Dieva dusmas ir rimušas, un atnesa uz šķirstu svēto lapiņu. Tāpat tad, kad aizies ķēniņš, atnesdams savu godu uz Līgavas mājvietu šeit Pilsētā, viņam būs lapa savam kaimiņu ķēniņam, un: “Mēs esam mierā uz visiem laikiem.” Āmen! Tautu dziedināšana! “Viss ir nokārtots. Reiz mēs cīnījāmies viens par otra asinīm, brāli. Mīļojām, kliedzām, šāvām un dedzinājām bērnus, viskautko. Taču tagad ir miers.” Dziedināšana. Nevis slimību dziedināšana, ar tām ir cauri. Tautu dziedināšana! Āmen!
E-400 And the kings of the earth shall come into it and bring their honor. "And the leaves are for the healing of the nations," when the kings are living in peace out there. When they go out, they'll pick a tree, a leaf off like that. Like the dove come back, that the wrath of God had been settled, and brought the holly leaf into the ark. So when the king leaves, by bringing his glory into the Bride's chamber here into the City, he'll hold a leaf to his neighbor king, and, "We're in peace forevermore." Amen! Healing of the nations! "It's all settled. One time we fought for one another's bloods, brother. And we've cherished, and hollered; and shot, and burnt children, everything. But now there is peace, the healing." Not disease healing; it's all done. Healing of the nation! Amen!
E-401 Pilsēta ar Troni virsotnē, Atklāsmes grāmata 21:23: “Un gaisma viņiem nav vajadzīga, jo viņu Gaisma ir Jērs un Tas Kungs Dievs.” Saprotat? Tas Kungs Dievs ir tas Uguns Stabs, kas pavadīja Israēla bērnus cauri tuksnesim. Un Viņš ir uzkāpis Tronī, šajā pilnīgajā Valstībā, kad laiks... “Valstībā, kuru Jēzus atdos Tēvam, lai Dievs būtu viss visā.” Jēzus šeit sēd uz Sava Troņa kā mūsu Jāzeps. Un tas Ķēniņš ir tā Gaisma, kas būs Ciānas kalna virsotnē, un Viņa svētā Gaisma piepildīs visu to Pilsētu. Aleluja!
E-401 City with the Throne in top. Revelation 21:23, "And they need no light, for the Lamb and the Lord God is the Light thereof." See? The Lord God is that Pillar of Fire that followed the children of Israel through the wilderness. And He is ascended up on the Throne, in that perfect Kingdom's... when time... "the Kingdom that Jesus is to surrender to the Father, that God might be all, and in all." Jesus sets upon His Throne here, as our Joseph. And the King is that Light that will be on top of Mount Zion, and His holy Light will flood the entire City. Hallelujah! [Revelation 21:23]
E-402 Pusotra tūkstoša jūdžu augsts, un pusotra tūkstoša jūdžu kvadrāts ar Dieva paradīzi, kas ir izvietota pa visu Pilsētu; ielas, avēnijas! Izlasiet Atklāsmes 21. nodaļu, paskatieties, vai tas tā ir. Saprotiet: “Tur viņiem nav vajadzīga gaisma, jo Jērs ir Gaisma.” Un ir redzams, kā Viņš sēž uz Troņa, pusotrs tūkstotis jūdžu.
E-402 Fifteen hundred miles high, and fifteen hundred miles square, with the paradises of God built all through that City; streets, avenues! Read your Revelations 21, see if it isn't right. See, "They need no light there, for the Lamb is the Light." And on the Throne can be seen, setting, fifteen hundred mile.
E-403 Tas neiet šādi taisni uz augšu. Tam ir slīpums kā piramīdai. Ja tā būtu puse no tā attāluma, tad tas ietu augšā šādi, saprotiet, no vienas pilsētas uz citu... Lūk, ja ievērosiet, no vienas Pilsētas puses uz citu.
E-403 It don't run right straight up like this. It slants off, like the pyramid. If it would be half of the distance, then that would be about run up like this, you see, from one city to the other... now if you'll notice, from one side of the City to the other one.
E-404 Es varētu šeit kaut ko piebilst, ja vien gribat. Vai jūs ievērojāt to mazo grupiņu šeit? Tā ir aptuveni tāda daļa, perimetrs, ko tas apklāj. No Džordžijas, Kalifornijas līdz Saskečevai; no Kanzasas līdz Meinas klinšainajai piekrastei; lūk, cik tas ir kopā. Aptuveni tas pats ir attēlots arī šeit, aptuveni pusotra tūkstoša kvadrātjūdžu laukums.
No rītiem un vakariem,
No ziemeļiem, dienvidiem
Uz svētkiem tie nāk... (Kāpēc? “Cilvēks nedzīvos no maizes vien.” No Maizes, no Vārda!)
pats Ķēniņš tos lūdz
ņemt vietu starp cienīgiem.
Man ir jāpasaka, ka pasaulē es vēl nekad neesmu redzējis tādus cilvēkus.
Viņa svētīto vaigu tie redz,
Kas Dievišķā mīlā kvēl.
Tie Viņa kronī mirdz kā dārgi akmeņi,
Un ļoti laimīgi žēlastībā ir.
Ak, Jēzus atnāks drīz,
un mūsu cīņām būs gals,
Ko Viņa atnākšana atnesīs tev...
E-404 I could drop a little something here if you want me to. Did you notice the little group here? It's just about that part, a circumference it covers. Georgia, California, to Saskatchewan; from Kansas, to the rock-bound coast of Maine; that's what's gathered. That's about what's represented right here, about fifteen hundred miles square.
Oh, they come from the East and West,
They come from the land afar;
To feast with our King; to dine... (What on? "Man shall not live by bread alone." By Bread, Word!)... to dine as His guests;
How blessed these pilgrims are!
In the world, I have to say, I never seen people like them.
Oh, beholding His hallowed face
Aglow with Light Divine;
Blest partakers of His grace,
As gems in His crown shall shine.
Oh, Jesus is coming soon,
Our troubles will then be o'er.
Oh, what if our Lord this moment should come?
E-405 Vairs nebūs ilgi. Viss ir nevainojami. Ģeogrāfiski, Sodoma, vēstneši, viss ir pilnībā izvietots. Saprotat? Ko tad tas nozīmē? Tikai aizdomājieties, brauc uz šo mazo dievnamu pusotru tūkstoti jūdžu, tādu pašu attālumu.
E-405 It won't be long. Everything is perfectly. Geographically, Sodom, the messengers; everything sitting just exactly right. See? What does it mean? Just think, coming to this one little tabernacle, fifteen hundred miles square, from the same dimension.
E-406 Kāpēc gan Dievs tā rūpējās un raizējās par to mazo vietu Palestīnā, saprotiet, jo tas taču ir tikai mazs pleķītis? Taču tieši tur stāvēs Templis. Tieši tur parādīsies Jaunā Jeruzaleme, tieši tur. Olīvu, Olīvu kalns pāršķelsies pa labi un pa kreisi, protams, kad tas tiks izgrūsts no apakšas. Nevis, kā viņi saka, tas tiek izstumts, lūk, šādi uz malām. Tas tiek izgrūsts uz augšu, “tajā Dienā, kad Viņš noliks Savas svētās kājas uz tā Kalna.” Ievērojiet, uz Viņa Troņa pusotra tūkstoša jūdžu augstumā!
E-406 Why is it God so thought and cared so much about that little place of Palestine, see, when it's just a little spot? But right in there is where the temple is set. That's where the New Jerusalem will break up, right there. "Olive, Mount of Olive shall cleave, part to the right and left," sure, when she pushes up from the beneath. Not, they say, it's pushing apart like this. It's pushing up, "In that day when He stands His holy feet upon the Mountain." Notice, on His Throne, fifteen hundred miles high!
E-407 Atcerieties, reiz sātans mēģināja Viņu kārdināt uz kalna virsotnes. Saprotat?
E-407 Remember, Satan tried to tempt Him, one time, on top of a mountain. See?
E-408 Jaunajai Pilsētai ir divpadsmit pamati, kā mēs to jau izskatījām, divpadsmit patriarhi; simtu četrdesmit četras olektis; tas ir Ārona krūšu uzliktnis; divpadsmit pērļu vārti, divpadsmit mācekļu vārdi.
E-408 The New City has twelve foundations, as we went through, twelve patriarchs; hundred and forty-four cubits; being the breastplate of Aaron; twelve gates of pearl, twelve disciples' name.
E-409 Jēzus stāv, galvenais Akmens, uz Troņa, kad Viņa svētie ir kronējuši Viņu, “ķēniņu Ķēniņu, kungu Kungu”, un Viņš ir tas Galvenais Akmens.
E-409 Jesus stand, the Headstone, on the Throne, when His saints has crowned Him, "the King of kings, the Lord of lords." And He's the Headstone.
E-410 Man nav līdzi maka. Taču, ja ievērosiet, ja jums makā ir viena dolāra banknote, viņiem tur ir Savienoto Valstu zīmogs; vienā malā ir ērglis, kas tur šķēpus, kā tāds ģerbonis; bet otrā malā tur ir piramīda ar visu redzošo aci tās augšā. Redziet, viņi pat nesaprata, ko viņi dara. Un tur ir rakstīts latīņu valodā, un jūs atradīsiet, kas tur ir teikts, tas ir: “lielais zīmogs”. Viņi nesaprata, ko viņi dara. Tāpat arī Kajafa nezināja, ka viņš pravietoja.
E-410 I don't have my pocketbook with me. But if you'll notice in your pocketbook, if you have a one-dollar bill, they have the seal of the United States; a eagle on one end, a-holding the spears, the coat of arms, as it were; and on the other end, it's got the pyramid, with a alE-seeing eye on top of it. See, they didn't know what they were doing. And on there it's wrote in Latin, and you'll find out it says it, this is "the great seal." They didn't know what they were doing. Neither did Caiaphas know he was prophesying.
E-411 [Brālis Branhams zīmē ilustrāciju uz tāfeles–Tulk.] Lūk, kur ir Lielais Zīmogs. Tā ir šeit, saprotiet, tā Pilsēta. Tas nav vienkārši šāds kvadrātveida kubs, saprotiet, bet tai ir slīpums, lai tā būtu redzama. Un šajā svētajā Tā Kunga kalnā, Tas Kungs nonāks uz Sava Kalna virsotnes; Viņš ir, lūk, šeit. Tieši tāpēc Ēnohs neuzlika noslēdzošo akmeni. Saprotat? Tieši tāpēc Noslēdzošajam Akmenim ir jāatnāk tagad. Un tas Kalns tiks izgrūsts, un tas būs Tā Kunga Kalns.
E-411 [Brother Branham illustrates at the blackboard--Ed.] There is the Great Seal. Here it is, see, the City. It's not just a flat cube like this, see, but it leans up so it can be seen. And upon this holy Mountain of the Lord, the Lord shall descend upon top of His Mountain; here He is. That's the reason the capstone wasn't put on by Enoch. See? That's the reason the Capstone has to come now. And the Mountain will be pushed up, and it'll be the Mount of the Lord.
E-412 Un, lūk, šeit dzīvos Izpirktie. Šīs avēnijas un lielās ielas, kā tas ir tur, parki, un plūdīs Dzīvības Upe, tecēs tai cauri. Un katra māja būs taisīta no caurspīdīga zelta. Un ielas būs taisītas no zelta. Un tur būs Dzīvības koki, kas nesīs divpadsmit veidu augļus. Bet ķēniņi un cienījami zemes cilvēki nesīs uz vārtiem savu godu un slavu. Un vārti netiks aizvērti naktī, jo tur nav nakts.
Tai Pilsētā, kur Gaisma ir Jērs,
Tai Pilsētā, kur vairs nav nakts;
Man tur ir mājvieta, kur rūpju nav un smagumu,
Ak, es dodos turp, kur Gaisma ir Jērs.
E-412 And in here will dwell the Redeemed. These, avenues and big freeways, as it was, parks, and the River of Life will draw, run right through it. And every house will be made of transparent gold. And the streets will be made of gold. And the trees of Life will be there, and will bear twelve manners of fruit. And the kings and the honored man of the earth shall bring their honor and glory into the gates. And the gates shall not be shut by night, because there is no night there.
In that City where the Lamb is the Light,
In that City where there cometh no night;
I've a mansion over there, that's free from toil and care,
Oh, I'm going where that Lamb is the Light.
E-413 Vai tad jūs neredzat, ka ciemati, pilsētas, mājas, dzīvesvietas šobrīd stāsta par to? Visas šīs dabiskās lietas ir ēna.
E-413 Don't you see that the towns, the cities, the houses, the dwellings, are--are speaking of that right now? All these natural things are a shadow.
E-414 Paskatieties uz ēnu no attāluma, piemēram, uz manu roku. Pirms var būt pozitīvs...tas ir, negatīvs, ir jābūt pozitīvam. Un jūs redzat, ka ēnā izskatās, it kā man būtu ducis pirkstu, taču tad, kad es to pietuvinu, tie fokusējas kopā, un tad ēna saplūst ar roku.
E-414 Take a shadow, at a distance, like my hand. Before there could be a--a positive... or a negative, there has to be a positive. And, you see, that shadow, look like I got a dozen fingers, but then when you go to getting it close together, it--it focuses down to one, and then the shadow fades into the hand.
E-415 Un tieši tā cilvēki bieži domā, ka ir trīs vai četri dievi. Jūs skatāties pārāk tālu atpakaļ uz agrīnajām reformācijām. Saprotat? Atnāciet šurp tagad, un jūs sapratīsiet, fokusējiet, līdz tur būs Viens. Pilnīgi pareizi.
E-415 And that's, a lot of time, people thinks there's three or four Gods. You're looking too far back in the early reformations. See? Come on down now and, you find, focus in till there's One. That's exactly.
E-416 Ir viena Līgava, nevis ducis konfesiju, bet viena Līgava. Tie ir Izredzētie no katras...no visas zemes, kuri ir iepriekšnolemti tam, tie, kas var atpazīt savu vietu Valstībā.
E-416 There is one Bride; not a dozen, denominations. But one Bride, that's the Elected, out of every... out of the--out of the earth that's been predestinated to this, the ones who can recognize their place in the Kingdom.
E-417 Uz tā Troņa, paskatieties, tādā augstumā! Jaunā Pilsēta, tai ir pamati, divpadsmit vārti; Jēzus ir Galvenais Akmens; apustuļi tiesā divpadsmit ciltis.
E-417 On this Throne, look, so high! The New City; with the foundations; twelve gates; Jesus, the Headstone; the apostles, judging; the twelve tribes.
E-418 Ēnoha piramīda nevienā dienas laikā nemet ēnu. Es esmu bijis Ēģiptē pie piramīdām. Ģeogrāfiski tā ir novietota tādā veidā, un šīs varenās ģeometriskās figūras izmēri ir tādi, ka nav svarīgi, kur atrodas saule, apkārt piramīdai nekad nav ēnas. Vai saprotat, kā tas ir?
E-418 The pyramid of Enoch casts no shadow no time of the day. I've been in Egypt, at the pyramids. It's so geographically fixed, and in the dimensions of this great geometrical figure; that, no matter where the sun is, there is never a shadow around the pyramid. See how it is?
E-419 Un tur nebūs nakts. Viņš ir uz kalna, piepilda to ar Savu godību. Viņa Godības Gaisma tur būs vienmēr. Tur nebūs nakts. Jēzus, Galvenais Akmens!
E-419 And there'll never be no night there. Him on top of the Mountain, floods it with His glory. His Glory Light will be there all the time. There'll be no night there. Jesus, the Headstone!
E-420 Tagad skatieties. Tāpēc Izpirktie staigās Gaismā. Šobrīd mēs dziedam: “Mēs staigāsim Gaismā, tajā brīnumainajā Gaismā...” Mūsos ir kaut kas, kas sauc. “Pārgājuši no nāves Dzīvībā.” Jo mēs to gaidām. Saprotat? Tāds ir tas atribūts, mēs to jūtam.
E-420 Now notice. So, the Redeemed shall walk in the Light. We sing now, "We'll walk in the Light, that beautiful Light." There is something in us calling out. "Is passed from death unto Life." It's because that's waiting. See? That's what's the attribute, what we feel.
E-421 Patiešām, tā ir... Vai esat gatavi? Tā ir tā Pilsēta, kuru meklēja Ābrahāms. Saprotat? Būdams pravietis, viņš zināja, ka tā Pilsēta kaut kur ir. Tā saka Bībele. Un viņš atstāja pilsētu, kurā viņš dzīvoja, un gāja, un paskatieties, uz kurieni viņš devās – tieši uz turieni, kur tā atradīsies. Saprotat? “Viņš meklēja Pilsētu, kuras cēlājs un veidotājs bija Dievs,” saprotiet, jo viņš bija pravietis.
E-421 Truly, this is... Are you ready? This is the City that Abraham was looking for. See? Being a prophet, he knowed that City was somewhere. The Bible said so. And he forsook the city he lived, and he went over; look where he went, exactly where it'll be. See? "He was looking for a City Whose builder and maker was God," see, being a prophet.
E-422 Jēzus aizgāja, lai ar Dievišķām rokām sagatavotu Dievišķo Pilsētu; Dievišķais Arhitekts, Dievišķi izpirktajiem cilvēkiem, iepriekšnolemtajiem cilvēkiem. Viņš ir aizgājis sagatavot.
E-422 Jesus gone to prepare, with the Divine hands, a Divine City; Divine Architect, for a Divine-boughten people, for a predestinated people. He has gone to prepare.
E-423 Ābrahāms meklēja to. Un viņš apliecināja, ka viņš ir piligrims un svešinieks, jo viņš meklēja to Pilsētu, kuras cēlājs un veidotājs ir Dievs. Tas pravietis zināja, ka kaut kur tā bija! Jānis redzēja, kā tā nonāk, taču Ābrahāms domāja, ka tai jau ir jābūt kaut kur uz zemes. Kāpēc? Viņš satika Melhisedeku, tās Ķēniņu, un atdeva Viņam desmito tiesu. “Kuram nebija ne tēva, ne mātes. Viņam nebija ne dzīves sākuma, ne dzīves beigu.” Ābrahāms satika Viņu, un viņi ēda vakarēdienu burtiski tajā vietā, kur stāvēs tā Pilsēta, svētais Dieva kalns, kur dzīvos Izpirktie. Ak vai!
E-423 Abraham was looking for it. "And he professed that he was a pilgrim and a stranger, for he looked for a City Whose builder and maker was God." That prophet, knowing it was somewhere! John saw it coming down, but Abraham thought it must be on earth right then. Why? He met Melchizedek, the King of it, and give Him a tithe. "Which had no father, or no mother. He had no beginning of life or no ending of life." Abraham met Him, and they took communion right on the literal spot where the City will be raised up, the holy Mountain of the Lord, where the Redeemed will live. Oh, my!
E-424 Tas laiks vienkārši nebeidzas. Nē, mēs esam laikā, vēl nedaudz, un mēs pāriesim Mūžībā.
E-424 That time just don't stop. No, we're in time; after a while we'll go to Eternity.
E-425 Ak, svētais Kalns! Tur būs ielas no caurspīdīga zelta; avēnijas un mājas, un parki. Ja gribat to izlasīt: Atklāsmes grāmata 21:28. Tur būs Dzīvības Koks, divpadsmit dažādi augļi, katru mēnesi uz tā augs cits. Cilvēki ēdīs tos augļus; viņiem katru mēnesi būs cits uzturs.
E-425 Oh, holy Mountain! There will be streets of transparent gold, avenues; and houses, and parks. If you want to read this, Revelation 21:18. The Tree of Life will be there; twelve different manners of fruit, one each month, will be bore on it. The people that eat these fruits, they'll change their diet every, every month. [Revelation 21:18, 21]
E-426 Bet tas būs tikai uzvarētājiem. Vai jūs to zinājāt? Tas nav konfesijām.
Jūs teiksiet: “Vai patiešām, Brāli Branham?”
E-426 And it's--it's from... for only the overcomers. Do you know that? It isn't for the denominations.
You say, "You mean that, Brother Branham?"
E-427 Uz brītiņu pievērsīsimies Atklāsmes 2. nodaļai un atradīsim to. Atklāsmes grāmata 2:7. Noskaidrosim, vai tā patiešām ir Patiesība vai nē. Atklāsmes 2:7 ir rakstīts sekojošais:
Un kam ir ausis, tas lai dzird, ko Gars...
E-427 Let's turn to Revelations 2, just a minute, and find it. Revelations 2:7. Let's find out now whether it's really the Truth or not. Revelations 2:7 reads like this.
And he that has an ear, let him hear what the Spirit... [Revelation 2:7]
E-428 Lūk, atcerieties, Viņš šeit nevēršas pie ebrejiem. Tā ir draudze, pagāni.
Kam ausis, tas lai dzird, ko Gars saka draudzēm: tam, kas uzvar, Es došu ēst no Dzīvības Koka, kas ir Dieva paradīzes vidū.
E-428 Now, remember, He is not talking to the Jews now. This is the Church, the Gentile.
He that has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches; To him that overcometh, I will give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God.
E-429 Tikai uzvarētājam, kas uzvarēja zvēru, uzvarēja viņa zīmi, tas ir, katolicismu, protestantismu, konfesionālismu; kuri uzvarēja zvēru, viņa zīmi, viņa vārda burtus, tam tiks dotas tiesības uz Dzīvības Koku, lai ieietu tajos vārtos, kur neieies nekas apgānīts. Saprotat? Aizdomājieties par to. Un tā, vēl tikai brītiņu, kad mēs paiesim tikai nedaudz tālāk. Dzīvības Koks būs tikai uzvarētājiem.
E-429 "Overcomers only, that overcome the beast, overcome his mark," that's Catholicism, Protestantism, denominationalism, "who overcome the beast, his mark, the letter of his name." "He'll have a right to the Tree of Life, to enter into the gates where nothing that defiles can ever go in." See? Think of it. Now, just a minute now, as we go just a little bit farther. Tree of Life will be for the overcomers only.
E-430 Lapas būs tautu dziedināšanai. Tie ir tie ķēniņi, kas tur dzīvo, viņi atnes savu godu, kad viņi ienes savu godu un noliek to pie Dieva Troņa. Precīzi kā tie, kas bija ārpusē, tās desmit...tās vienpadsmit ciltis, ikviena no tām, nesa desmito tiesu Levijam, saprotiet. Kad viņi atnesīs savu godu no svētītās zemes uz turieni, viņi izstieps savu roku pie Dzīvības Koka, noraus svēto lapu...tas ir, Dzīvības Koka lapu, un visi kopā izies. Tur vairs nav nekādu karu. Visi ir mierā. Lapas ir atgādinājums, tautu dziedināšanai.
E-430 The leaves will be for the healing of the nations. That is, the kings that live in there, bringing their honor in, when they bring their honor in and lay it before the Throne of God. Just like the outside, the ten... the eleven tribes brought in, every one of them, a tenth to Levi, see. When they bring their honor into the... from the blessed land, in that, they'll reach from the Tree of Life, break off a holly leaf... or a Tree of Life leaf, and they'll walk out together. There is no more war. Everything is at peace. The leaves are a memorial, for the healings of the nation.
E-431 Tas pats koks, nevis kā Ādams, viņš... Ēdenes dārzā bija Dzīvības Koks, no kura viņš būtu varējis ēst, ja viņš nebūtu nokritis. Tas Dzīvības Koks vienmēr atgādināja viņam, ka viņa jaunais...jaunība visu laiku turpinājās. Saprotat?
E-431 The same Tree, not like Adam, he... There was a Tree of Life in the garden of Eden, that he might have eaten from if he hadn't a fell. That Tree of Life reminded him, all the time, that his new... his youth was continually going on. See?
E-432 Tieši tāpat ir arī ar tautām. Lapas būs tautu dziedināšanai; ievērojiet, šeit tas nav no slimībām. Jums būs tās pašas tiesības, kādas bija Ādamam, kā balodis ar svēto lapiņu, tas viss...katrs ķēniņš ņēma lapu.
E-432 Same will the nations. The leaves will be for the healing of the nations; notice, not the sickness now. You'd have the same rights that Adam did, like the le-... dove with the holly leaf, it's all... each king taking a leaf.
E-433 Paskatieties, Dzīvības Upe; tā droši vien sastāv no daudziem maziem strautiem. Lūk, uz šīs zemes...
E-433 Notice, the River of Life, perhaps many little streams making it up. Now, in this earth...
E-434 Pēc dažām minūtēm es jau beigšu. Uz šīs zemes... Vai arī es vienkārši apstāšos. Lūk, cik daudz man vēl ir piezīmju, aptuveni trīsdesmit lapas. Jā. Paskatieties.
E-434 I'm going to close just in a few minutes. In this earth... Or, I'm just going to stop. That's how much more notes is got, now about thirty pages. Yeah. Look.
E-435 Šajā...šajā dzīvē es nekad neesmu redzējis kaut ko vairāk veldzējošu, kā būt kalnos un atrast, kā es sludināju nesen vakarā, to burbuļojošo strautiņu, tas ir atdzīvinošs avots. Kad esi noguris un izslāpis, noliecies pie tā labā avota; dziļi no turienes, kur netiek klāt mikrobi, dziļi, simtiem metru dziļumā burbuļo tīrs, neviltots, atdzīvinošs ūdens. Mēs to augstu vērtējam, to nelielo... Un tā, zemei ir daudz avotu, atsvaidzinošu ūdens avotu. Kad tu esi izslāpis un mirsti, padzeries no turienes labu, vēsu ūdeni; tas palīdzēs tev izdzīvot.
E-435 In this--in this life, I have never seen nothing so quenching as to be in the mountains and find, as I preached on the other night, that stream bubbling up, its life-giving resource. You'd be tired and thirsty, fall down by a good stream; way down where germs can't go, way down hundreds of feet in the earth, is bubbling forth pure, genuine, life-giving water. We appreciate that. That's little. Now, the earth has its many streams with refreshing water. When you're thirsting and dying, you get a good, cold drink from that, it'lE--it'll help you to live.
E-436 Taču paskatieties, no kurienes plūst Šis – no Troņa. Lūk, no kurienes šai upei ir Dzīvinošie avoti; tā iztek no Dieva Troņa apakšas, kur sēd Dievs.
E-436 But look where this One comes from. From the Throne, there is where it gets its Life-giving resources. Comes from under the Throne of God, where God sits.
E-437 Ikvienam pa visu zemi, šo zemi, kur mēs šobrīd dzīvojam, ikvienam, vai nu tie ir kristieši, vai pagāni, ir tempļi. Vai jūs kādreiz esat par to aizdomājušies? Baznīcas, viņiem visiem.
E-437 All of it, all of this earth, this earth here we live in now; every one, whether it be Christian or pagan, has temples. Did you ever think of that? Churches, all of them.
E-438 Taču Šajā nav neviena. Bībele saka: “Un tur nebija tempļa. Bet tās templis ir Tas Kungs Dievs un Jērs.” Jērs ir Gaisma; Jērs ir Templis; Jērs ir Tronis; Jērs ir Dzīvība. Viņš ir tas Templis. Saprotiet, visos tajos tempļos ir kāds objekts, kuru viņi pielūdz; taču šajā Pilsētā tas objekts ir Viņš. Viņš ir ar Saviem ļaudīm. Viņa Gara Gaisma piepilda to piramīdas Pilsētu.
E-438 But this One doesn't have any. The Bible said, "And there was no temple there. But the Lord God and the Lamb is the Temple of it." The Lamb is the Light. The Lamb is the Temple. The Lamb is the Throne. The Lamb is the Life. He is that Temple. See, all these temples have a object they're worshiping; but, in this City, He is the object. He is with His people. His Spirit Light floods the pyramid City. [Revelation 21:22]
E-439 Kā Pēteris un Jānis tā kalna virsotnē. Gaisma apklāja kalna virsotni, un Balss sacīja, teica: “Šis ir Mans mīļotais Dēls.”
E-439 Like Peter and John, up on top of the mountain. The Light covered the top of the mountain, and a Voice spoke, said, "This is My beloved Son."
E-440 Atklāsmes grāmata 21:3 un 4: “Dieva telts ir ar cilvēkiem.” Dievs ir iemājojis cilvēkā kā teltī, izpirkdams viņu caur šiem trim procesiem. Un tā, Dievs izpirks zemi un iemājos zemē kā teltī, kopā ar Saviem padotajiem uz zemes, kurus Viņš radīja no zemes. Un caur grēku viss krita, taču... Viņam bija jāļauj visam iet savu gaitu. Taču tagad Viņš sūtīja Jēzu, lai izpirktu šo kritušo zemi, kuras daļa esam arī mēs. “Neviens mats no jūsu galvas nepazudīs,” sacīja Jēzus. Viņš sacīja: “Es atkal augšāmcelšu pēdējā dienā.” Saprotat? Kāpēc? Jūs esat daļa no šīs zemes.
E-440 In Revelation 21:3 and 4, "The tabernacle of God is with man." God has tabernacled in man, by redeeming him, by these three processes. Now God is going to redeem the earth and tabernacle in the earth, with His subjects of the earth, which He brought forth from the earth. And through sin it fell, but the... He had to let it go on. But now He sent Jesus to redeem that fallen earth, which we are part of. "There not one hair of your head will perish." Jesus said so. He said, "I'll raise it up again at the last day." See? Why? You're a part of the earth. [Revelation 21:3-4], [John 6:39]
E-441 Jūs esat ievērojuši, ka man bija viens jociņš par to, ka mana sieva saka man, ka es zaudēju matus. Es pateicu viņai, ka neesmu pazaudējis nevienu.
Viņa sacīja: “Kur tad tie ir?”
E-441 You notice, I had the little joke about my wife telling me I lost my hair. I told her I hadn't lost one of them.
She said, "Where they at?"
E-442 Es sacīju: “Tur, kur tie bija, pirms tie parādījās uz manis.” Lai kur arī tie bija, matērija, lai kur arī tie nebūtu, tie mani gaida. Saprotat? Tā tas ir. Reiz es pie tiem nonākšu.
E-442 I said, "Where they was before I got them." Ever where they was, a substance; wherever they are, they're waiting for me. See? That's right. I'll go to them, one day.
E-443 Šis vecais ķermenis sakrokojas un sabrūk, un sarūk plecos, un ceļgali sāp, un kakls aizsmok. Tas nekas. Variet apglabāt to kaut jūrā, taču tā Bazūne mani pamodinās! Tieši tā! Vienā no šīm dienām mēs izmainīsimies. Es esmu šīs izpirktās pasaules daļa. Jūs esat pasaulē, bet nekāda sakara ar kosmosu. Pār jums ir cita kārtība, Izpirkto kārtība.
E-443 This old body, wrinkling and falling, and dwindling over in shoulders, and aching in knees, and--and hoarse in the throat. That's all right. You can bury it in the sea, but the Trumpet will wake me!...?... Yes, sir. We're going to change, one of these days. I am part of this world that's redeemed. You're in the world, but nothing of the kosmos. You're in a different order, a redeemed order.
E-444 Ievērojiet, “Dieva Telts būs ar cilvēkiem”. Pievērsiet uzmanību, “viss iepriekšējais ir zudis”. Tas viss ir zudis. Tas nozīmē, ka Debesis ir nolaidušās lejup, lai mājotu kopā ar cilvēkiem. Saprotat? Debesis un zeme ir apskāvušas viena otru.
E-444 Notice, "The tabernacle of God will be with man." Notice, "The former things has passed away." This, this thing, has passed away. This means that Heaven has come down to resident with man. See? Heaven and earth are embraced.
E-445 Tieši kā tad, kad tas Balodis nolaidās uz tās zemes daļas, kas bija Jēzus. Viņš bija zemes pīšļi, Cilvēks. Dievs iznāca no tā dzīvības dīgļa caur radošo spēku. Un tās Asinis, kas bija tajā...Dzīvība, kas bija tajās Asinīs, pacēlās augšup atpakaļ pie Dieva, Asinis nopilēja uz zemes, lai pieprasītu tiesības uz to. [Brālis Branhams klaudzina pa kanceli–Tulk.]
E-445 Just exactly when the Dove came upon part of the earth, which was Jesus; He was the dust of the earth, man. God, coming from that one little Life-germ, by creative power. And that Blood that was in that... The Life that was in that Blood ascended back to God, but the Blood dripped upon the earth, to claim it. [Brother Branham knocks on the pulpit several times--Ed.]
E-446 Tas bija to asiņu dēļ, kas parādījās no Kaina dīgļa šūniņas, saprotiet; lūk, Viņš atgriežas ar radošo spēku tieši tā, kā Viņš izveidoja Ādamu, radīja Ādamu, šeit ir Otrais Ādams. Un caur to satriekto šūnu, kur (grēks) Kains satrieca to asins šūnu taisnajam, saprotiet, tagad šī Asins šūna... Jo viņš nogalināja Ābelu, bet Ābels bija dzimis caur seksu.
E-446 Because of the blood that was brought through, from the germ cell from Cain, see; now He comes back with the creative power just like He did Adam, creating Adam, here is the Second Adam. And through that breaking cell there, where (sin) Cain broke that blood cell upon the just, see, now this Blood Cell... Because, he killed Abel, but Abel was born sex.
E-447 Taču Šis nepiedzima caur seksu; Viņš bija Dieva radība, tās sākums. Un tas izpirka zemi. Un visu kalciju, potašu, naftu, kosmisko gaismu, no kā jūs esat uztaisīti, tas ir izpirkts. “Neviens mats nezudīs. Un Es augšāmcelšu to pēdējā dienā.
E-447 But this One wasn't born sex. "It was the creation of God, the beginning of it," and It redeemed the earth. And all of the calcium, potash, petroleum, cosmic light, that you are made out of, is redeemed. "Not one hair shall be harmed. And I'll raise it up again at the last day."
E-448 Kas ir pēc tam? Dievs nonāk, lai dzīvotu uz zemes, kuras daļa Viņš ir, Viņa paša ķermenis. Viņš augšāmcēla to mūsu taisnošanai, un mēs esam taisnoti, ticot tam un pieņemot to. Pievērsiet uzmanību, līdzībā Jēzus kļūst...Jēzus, līdzībā, kļūst par cilvēku; Dievs...tas ir, iepriekš-nolemts ieņemt Savu vietu, lai izpirktu mūs; lai tas viss kļūtu iespējams.
Skatieties, šo brīnišķīgo mūru, šīs Pilsētas ārpuse.
E-448 Then what? God comes down to resident upon the earth. Which, He is a part of it, His Own body. He raised it up for our justification, and we're justified by believing that and accepting that. Notice in types, Jesus becomes... In the type, Jesus becomes man; God... or predestinated to take his place, to redeem us, to make all these things possible.
Notice, outside of its beautiful walls, of this City.
E-449 Un tā, vai jums ir skaidrs par Pilsētu? Saprotiet, tas ir svētais Kalns. [Brālis Branhams zīmē ilustrāciju uz tāfeles–Tulk.] “Un tie nedarīs vairs nedz ļauna, ne posta visā Manā svētajā kalnā, saka Tas Kungs.” Pilsēta, tas nav kubs; tas ir Kalns. Platums, garums un augstums ir vienādi, saprotiet. Pusotra tūkstoša jūdzes šajā virzienā, pusotra tūkstoša jūdzes tajā virzienā, pusotra tūkstoša jūdzes visapkārt un pusotra tūkstoša jūdzes augstumā. Tā ka tas vienkārši ir liels kalns kā piramīda, un tā Pilsēta ir uz Kalna. Slava!
E-449 Now have you got "the City"? See, it's a holy Mountain. [Brother Branham illustrates at the blackboard--Ed.] "Nothing shall hurt or destroy in all My holy Mountain, saith the Lord." The City is not a cube. It is a Mountain. And the--the width by the breadth by the height, are equal, see; fifteen hundred miles this way, fifteen hundred miles that way, fifteen hundred miles all the way around; and fifteen hundred miles high. So it's just a great Mountain, like the pyramid, and the City is on the Mountain. Glory! [Isaiah 65:25]
E-450 Te nu tas ir, lūk, kur ir tā Dieva paradīze, pasaules Gaisma, tā pilnīgā Valstība. Nevis septītā diena, bet tā Mūžīgā! Saprotat? Nevis Tūkstošgadu Valstība; Jaunā Zeme! Saprotat?
E-450 There you are, there is the paradises of God, the Light of the world, that perfect Kingdom. Not the seventh day; the Eternal one! See? Not the Millennium; the New Earth! See?
E-209 Kamēr ir Tūkstošgadu Valstības periods, tā iet cauri savam svēttapšanas procesam, taču tai joprojām ir jātiek izdedzinātai. Saprotat? Jo Asinis taču izpirka cilvēkus; tas stāsta par šo atgādinājumu, ka...cena ir samaksāta, tie tūkstoš gadi. Bet pēc tam tai ir jātiek attīrītai ar Uguni, tieši tā, kā bija jums, šīs Viņa Pilsētas delegātiem, delegācijai.
E-451 While it's going through the Millennium, it's going through its sanctifying process, but still must be burned. See? Which, the Blood redeemed the people, it shows this memorial that it's... the price is paid, that thousand years. But then it has to be cleansed by Fire; just like you were, His delegates of this City, the delegation.
E-452 Tāpēc dzīvojat jūs vai mirstat, kāda tam nozīme? Ja Viņš atnāks šodien vai pēc simts gadiem, vai tūkstoš gadiem, es vienkārši atpūtīšos, līdz atnāks mana pārmaiņa.
E-452 So if you die or if you live, what difference does it make? If He comes today, or He comes a hundred years, or a thousand years, I'll only rest till my change comes.
E-453 Tāpēc vecie vīrieši un vecās sievietes, nezaudējiet drosmi. [Brālis Branhams zīmē ilustrāciju uz tāfeles–Tulk.] Ja jums ir pārstāvniecība šeit augšā, šajā Dieva atribūtā, šeit; Dievs... Ja jums tas ir, ja jūs esat pārstāvēti šeit, tad jūs nevarat... Jūs esat tai Mūžīgajā. Un, ja jūs esat pārgājuši no šīs septītās dienas astotajā, jūs esat iegājuši Mūžīgajā caur Svētā Gara kristību, jūs esat iekļauti Šajā. Lūk, ja tu vienkārši uzticies sajūtām vai lēkāšanai augšup lejup, vai arī: “Es daru to, es ievēroju septīto dienu, es neēdu gaļu,” un visu ko tādu, tas viss vienalga iznīks. Saprotat? Taču Šis ir Mūžīgais. Saprotat? Tas ir Mūžīgs, tie Svētki pēc būdiņu svētkiem. Saprotat?
E-453 So, old man and old woman, don't you be discouraged. [Brother Branham illustrates at the blackboard--Ed.] If you are a representation up here, in this attribute of God; this, God; if you have it, if you're represented here, you cannot... You're in the Eternal. And if you've crossed from that seventh day, into the eighth, you got into the Eternal by the baptism of the Holy Spirit, you're included in This. Now, if you're just trusting upon a sensation, or jumping up-and-down, or, "I do this. I keep my seventh day. I don't eat meat," and things like that, that's going to perish, anyhow. See? But This is the Eternal. See? This is the Eternal, the Feast after the feast of tabernacles. See?
E-454 Būdiņu svētki bija pēdējie svētki, septītie svētki. Šobrīd mūsu pielūgsme ir būdiņu svētku laikā, septītais draudzes periods.
E-454 The feast of tabernacles was the last feast, the seventh feast. We are worshiping now under the feast of the tabernacles, the seventh church age.
E-455 Tūkstošgadu Valstībā mēs atkal būsim būdiņu svētku periodā, septītajā dienā.
E-455 In the Millennium, we'll be under the feast of tabernacles, again, in the seventh day.
E-456 Bet pēc tam, pēc šīs septītās dienas, mums būs svētā Sanākšana, atgriežamies atpakaļ Mūžībā. Kā? Pateicoties Tam Mūžīgajam, kurš atnāca un izpirka mūs, un atveda mūs atpakaļ, ļaudams mums atpazīt, ka mēs bijām daļa no Šī.
E-456 But, then, after the seventh day, we have a Holy Convocation, go back into the Eternal. How? By the Eternal One that came and redeemed us and taken us back, letting us recognize that we were a part of This.
E-457 Un tā, kā gan tu vari zināt, ka tu esi daļa no tā? Pateicoties konkrētās stundas Vārdam, konkrētās dienas apsolījumam. Kāds tas ir? Atjaunošana atkal uz pirmo dienu, uz pirmo: “Un viņš atjaunos bērnu sirdis atpakaļ pie tēviem,” atkal atnesdams īstenās Vasarsvētku dienas atjaunošanu, nevis sajūtas; un darīs redzamu vakara Gaismu, to pašu Sauli, kas bija redzama rīta Gaismā. Tas ir apsolīts šai dienai. Āmen un āmen!
E-457 Now how do you know you're a part? Because, that, the Word of the hour, the promise of the day. What is it? A restoration back to the first day, the first. "And he shall restore the hearts of the children back to the fathers," bringing a restoration again of the pentecostal genuine, not sensations; and will manifest the evening Light, the same Son that showed in the morning Light, as promised for the day. Amen and amen!
E-458 Kur tad mēs esam, draugi, kur tad mēs esam? Šobrīd vienkārši gaidām, kad paiesim malā no ceļa, lai Atklāsmes 11. nodaļa kļūtu zināma ebrejiem; tā tas ir, tuvojas Aizraušana.
E-458 Where are we, friends, where are we? Just waiting now to get out of the way, so Revelations 11 can be made to... known to the Jews; that's right, the Rapture coming.
E-459 Paskatieties, aiz tā mūra, kas ir izpleties pa Jauno Zemi, vārtiem tautas dzīvos Mūžīgā mierā. Kas tad būs? Cienījami ķēniņi nesīs uz turieni savu slavu. Tur nevar būt grēka. Sievietes ar apgrieztiem matiem vairs neieies tajā Pilsētā, to es jums garantēju. Vairs nekādu šortu nēsāšanu, cigarešu smēķēšanu, suteneru, prostitūtu, meļu, elku pielūdzēju, lai kas tie arī nebūtu – viņi neieies tajā Pilsētā. Nē, ar to visu būs cauri, grēka vairs nebūs. Nekas, kas apgāna tās svētumu, tur neienāks. Tā pateica Viņš. Tas ir beidzies uz visiem laikiem.
E-459 Watch, outside the gates of the walls, spread across the New Earth, nations will dwell in Eternal peace. Now what? Honored kings will bring their glory into it. No sin can be there. No more bobbed-haired women will enter that City. I'll guarantee you that. No more short-wearing, cigarette-smoking. Whoremongers, whores, or liars, idolaters, whatever they was, won't enter that City. No, it'll all be over. Sin will be gone. "Nothing to defile its holiness shall enter there." That's what He said. "All has passed away, forever."
E-460 Paskatieties, uz tās laukiem un ap tās vārtiem:
Lācis būs maigs, vilks rāms;
Un lauva gulēs blakus jēriņam;
Un bērniņš vadās mežonīgu zvēru,
Es vairs nebūšu tāds radījums, kāds esmu tagad.
E-460 Look out in its fields and around its gates:
The bear will be gentle, the wolf will be tame;
And the lion shall lay down with the lamb;
And the beast from the wild, will be led by a child;
I'll be changed from the creature that I am.
E-461 Nāve darbojas manā mirstīgajā ķermenī, atnāk vecums; es tikšu izmainīts.
E-461 With this death working in my mortal body, old age setting in, I'll be changed.
E-462 Vai jūs esat dzirdējuši to dziesmu? “Lācis būs maigs, bet vilks būs rāms.” Tas nelēks kājās un nerūks, un nemēģinās tevi nonāvēt. Viņš ies kopā ar tevi pa taciņu.
Kurš gan to iemantos? Izpirktie. Kas gan tie būs?
Ievērojiet, šeit es varu mācīt tikai līdzībās. Paskaties, brāli Lī.
E-462 You've heard the song? "The bear will be gentle. The wolf will be tame." He'll not jump up, and rear up and try to kill you. He'll walk with you down the paths.
Who is going to inherit it? The Redeemed. Who will it be?
Notice, I can only teach my types now. Notice, Brother Lee.
E-463 Kas iznāca uz jaunās zemes kopā ar pravieti Noasu? Tie, kuri iegāja kopā ar viņu šķirstā. Vai pareizi? Lūk, kas iziet uz tās. Saprotat? Tie, kas iegāja kopā ar Noasu caur viņa vēstījumu, tieši viņi iznāca uz jaunās zemes pēc tās kristības ar ūdeni.
E-463 Who come out on the new earth with Noah the prophet? Those who went in with him in the ark. That right? That's who walks out on it. See? Those who went in with Noah, by his message, was the one who walked out upon the new earth after its water baptism.
E-464 Tas, kurš šobrīd ieiet kopā ar Jēzu... Kā gan tu vari Viņā ieiet? Caur vienu Garu, bet Viņš ir Vārds; tu kļūsti par daļu no Viņa. Kāda Viņa daļa tu esi? Vārds, kas dzīvo šajā stundā, atpazīstot. Tu iziesi kopā ar Viņu Tūkstošgadu Valstībā; lūk, kad tu iznāksi. Ievērojiet, nevis jauna paaudze. Pārvietošana!
Jūs teiksiet: “Ak, brāli Branham!” Ak!
E-464 The one who goes in with Jesus now. How do you get into Him? By one Spirit; and He is the Word. You become part of Him. What part of Him are you? The Word that's living of this hour, recognizing. You'll walk out with Him in the Millennium. That's when you walk out. Notice, not a new generation. A transplanting!
You say, "Oh, Brother Branham!" Oh!
E-465 Ievērojiet, ja Dievs varēja augšāmcelt Ēliju un paņemt viņu augšā pirms divarpus tūkstošiem gadu, un atkal pārvietot viņu uz zemi, lai viņš kļūtu par pravieti ebrejiem, tad cik daudz vairāk Viņš var izdarīt ar Līgavu!
E-465 Notice, if God could raise up Elijah and take him up, twenty-five hundred years ago, to transplant him back into the earth again, to be a prophet for the Jews, how much more can He do the Bride!
E-466 Pēc tam, kad Noa izgāja no šķirsta, paskatieties, kas bija pateikts Noasam? Pēc tam, kad viņš izgāja no plūdiem tieši tā, kā agrāk bija ar Ādamu. Kad viņš bija nostājies uz jaunās zemes, pateica: “Vairojieties un piepildiet zemi,” pēc plūdiem. Ievērojiet, viņiem bija jāvairojas, jāpiepilda zeme, kā Ādamam sākumā.
Tagad jūs to šeit varat skaidri ieraudzīt. Un tā, klausieties ļoti uzmanīgi.
E-466 After Noah came out of the ark, notice what was said to Noah after he come out of the flood, just like it was with Adam before. After he come out, upon the new earth; said, "Multiply and replenish the earth," after the flood. Notice, "was to be fruitful, replenish the earth," as Adam at the first.
Now you can see exactly here. Now listen real close.
E-476 Ādamam bija jāvairojas un jāpiepilda zeme. Vai pareizi? Noasam bija pēc jaunā... (pasaule bija iznīcināta) ...bija jāvairojas un jāpiepilda zeme. Vai uztverat? Un tā, vai tad jūs neredzat, kas ir tas čūskas “dzimums”? Kas piepildīja zemi? Vai saprotat? Labi, tagad jūs redzat, kā sātans tika klāt Ievai. Lūk, kāpēc kopš tā laika uz zemes ir valdījusi nāve. Un debesis, zeme, zvēri, atmosfēra, tas viss ir Dieva nolādēts tā dēļ. Tas ir lāsts, jo sātans tika tam klāt pirmais.
E-467 Adam was to "multiply and replenish the earth." That right? Noah was, after the new, (world was destroyed), was to "multiply and replenish the earth." Get it? Now can't you see what the serpent's "seed" is? What replenished the earth? You get it? All right. You see how Satan got to Eve now. That's why death has reigned on earth ever since. And heavens, earth, beast, atmosphere, is all cursed of God because of it. That's the curse, because Satan got to this first.
E-468 Jēzus atnāca izpirkt to atpakaļ Tēvam. Lai to izdarītu, Viņš kļuva par daļu no tā, kā es tikko kā paskaidroju. Un no tiem pašiem pīšļiem (kuru daļa bija pats Jēzus), kuri bija izpirkti, caur Viņu ir izpirkti visi Dieva atribūti līdz ar zemi.
E-468 Jesus came to redeem it back to the Father. In order to do this, He became part of it; as I've just went through. And from that very dust (the part Jesus was, Himself) being redeemed, through Him all of the attributes of God are redeemed with the earth.
E-469 Viņš bija izteiktais Vārds. Mēs, kas esam izpirkti, esam daļa no Viņa. Lūk, ja vien varat atpazīt! Saprotat?
E-469 He was the spoken Word. We who are redeemed is part of Him. Then, if you can recognize! See?
E-470 Farizeji apgalvoja, ka viņi ir tādi, taču paskatieties uz manu pirmo ilustrāciju – viņi bija tādi tikai intelektuāli. Viņi nespēja atpazīt Vārdu, kad Tas tika izpausts tieši viņu priekšā. Viņi sacīja: “Tas Cilvēks ir ļaunais gars.”
E-470 The Pharisees claimed they were. But, you see my first illustration, they was only that by intellectual. They couldn't recognize the Word when It was made manifest right before them. They said, "This man is a evil spirit."
E-471 Lūk, šodien mēs tiekam saukti par viltus praviešiem. Reliģiozi cilvēki aplej mūs ar visvisādiem netīrumiem, saprotiet, lieli un talantīgi vīri. Redziet, viņi vienkārši nesaprot. Saprotat?
E-471 Now, today, we're called false prophets. We're called every dirty thing could be called, by religious people, see, by great and talented man. See, they just don't understand. See?
E-472 Lai to attīrītu, ar ūdens kristību nepietika; tāpat arī viņiem. Svēttapšana caur Asinīm atveda to atpakaļ, pieprasīja tiesības uz to. Bet kristība ar Uguni attīra to, kā tika attīrīta Viņa Līgava. Kā taisnošana, svēttapšana, kristība ar Svēto Garu.
E-472 Its water baptism wasn't sufficient to cleanse it; neither is theirs. Sanctification, of the Blood, brought it back, claimed it. But the baptism of the Fire cleansed it; like it did His Bride. Like justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost.
E-473 Nekur nav apsolīts izveidot jaunu rasi, kā es esmu sacījis, bet Viņš apsolīja izpirkt kritušos. Tie, kas bija iepriekšnolemti, iemantos to, kā Viņš ir apsolījis. Bet Viņš ir nemainīgais Dievs; mēs to zinām.
E-473 Never promised to raise up a new race, as I have said, but He promised to redeem the fallen. Them that was the--the predestinated, inherit it as He has promised. And He is the unchangeable God; we know that.
E-474 Atcerieties, Dievs paņēma Ēliju pēc aizraušanas un pārvietoja, pārnesa viņu atpakaļ cilvēku vidū, lai viņš ieņemtu pravieša vietu savas tautas vidū; Viņš to izdarīs pavisam drīz. Un Viņš ir saglabājis viņu dzīvu šos divarpus tūkstošus gadus. Viņam atkal ir jāparādās.
E-474 Remember, God took Elijah, after the rapture, and translated, transplanted him back among the people, to take the place as a prophet among his people; pretty soon He will do that. And has kept him, alive, these twenty-five hundred years. He's to appear again.
E-475 Vēl kaut kas, Viņš augšāmcēla Mozu no miroņiem. Kur ir viņa kaps? Vai tad tas ir atrasts? Izlasiet Jūdas grāmatu. Saprotat? Sātans... Erceņģelis strīdējās ar erceņģeli, sātanu, un sacīja: “Lai Tas Kungs tev aizliedz,” strīdēdamies par Mozus ķermeni. Bet šeit stāv Pēteris, Jēkabs un Jānis un redz viņu Apskaidrošanas kalnā, tieši uz tās zemes, kur būs tas Kalns, lai tur dzīvotu. Saprotat?
Un Viņš atnāca to izpirkt.
E-475 Notice again, He raised up Moses from the dead. Where is his grave? Can anybody find it? Read the Book of Jude. See? Satan... The Archangel disputing with the archangel, Satan, said, durst... "the Lord rebuke you," disputing over the body of Moses. And here Peter, James and John was standing there looking at him, on Mount Transfiguration, right there in the land where the Mountain is to be raised up to dwell in. See?
And He come to redeem it. [Jude 1:9]
E-476 Saprotiet, tur bija simboliski attēlota augšāmceltā Draudze; tur bija attēloti tie, kas ir aizmiguši. Kur tad tas bija? [Brālis Branhams ilustrē uz tāfeles, runājot nākamos dažus paragrāfus–Tulk.] Tai Pilsētā, tur kalna galā. Redzat?
E-476 See, there was the raptured Church then, represented; there was them that are asleep, represented. Whereabouts? [Brother Branham illustrates at the blackboard, for the next few paragraphs--Ed.] In the City; up on top of the mountain. See?
E-477 Tur bija Pēteris, Jēkabs un Jānis, viņi redzēja; trīs, liecinieki. Tur bija Ēlija, Mozus un Jēzus kā Debesu liecinieki. Saprotat?
E-477 There was Peter, James, and John, looking on; three, a witness. There was Elijah, Moses, and Jesus; as a Heavenly witness. See?
E-478 Un tur bija Mozus, mirušais, kas bija augšāmcelts. Tur stāvēja Ēlija, aizraušana, joprojām bija dzīvs. Un viņi abi bija pārstāvēti uz tā svētā kalna.
E-478 And there was Moses, the dead, had been raised up. There was Elijah, the rapture, was still alive. And they was both represented on this holy mountain.
E-479 Un Jēzus, Izpircējs. Kad Dievs virs Viņa, lūk, šādi Viņu apēnoja, sacīja: “Šis ir Mans mīļotais Dēls.”
E-479 And, Jesus, the Redeemer. When God, up above Him like this, overshadowed Him, said, "This is My beloved Son."
E-480 Jūs atceraties, aptuveni dienu pirms tam Jēzus sacīja, Viņš sacīja: “Patiesību es jums saku, ka šobrīd šeit stāv daži, kas neredzēs nāvi, pirms ieraudzīs Dieva Valstību ieviestu spēkā.”
E-480 Remember, Jesus said, about a day before that, He said, "Verily I say unto you, that some are standing here now, will not see death, until they see the Kingdom of God established in power." [Mark 9:1]
E-481 Kas gan tas bija? Augšāmceltie svētie kopā ar aizrautajiem svētajiem, kopā aizrauti, lai satiktos ar Viņu gaisā. Ar Dievu, kas apēnoja Viņu; un Jēzus stāvēja šajā ēnā, sacīja: “Šis ir Mans mīļotais Dēls, kurā Man labpatīk mājot,” Jaunās Valstības kārtība. Ak, brāli, māsa!
E-481 What was it? The resurrected dead and the raptured saints, together, caught up together to meet Him in the air. With God overshadowing Him, and Jesus standing there in this shadow, saying, "This is My beloved Son, in Whom I'm well to please in," the order of the New Kingdom. Oh, brother, sister!
E-482 Nāve tevi neizmaina. Nāve izmaina tikai tavu mājvietu. Saprotat?
E-482 Death doesn't change you. Death only changes your dwelling place. See?
E-483 Atcerieties, Samuēls, kad viņš nomira un jau divus gadus bija apglabāts, viņš bija Paradīzē. Un Endoras burve izsauca viņu, un Sauls viņu atpazina, un arī viņa, un metās ar vaigu pie zemes. Viņš it nemaz nebija mainījies. Viņš joprojām bija tas pats Samuēls pēc diviem gadiem, kopš bija miris, un viņš joprojām bija pravietis. Viņš sacīja: “Rīt jūs kritīsiet kaujā, tu un tavs dēls, un rītvakar ap šo laiku jūs būsiet kopā ar mani.” Un tieši tā arī notika.
E-483 Remember, Samuel, when he was dead and been buried for two years, he was in Paradise. And the witch of Endor called him up, and Saul recognized him; and she did, too, and fell upon her face. He hadn't changed, one bit. He was still the same Samuel, after being dead two years, and he was still a prophet. He said, "Tomorrow you'll fall in battle, your son with you, and by this time tomorrow night you'll be with me." And that's just what happened. [I Samuel 28:19]
E-484 Saprotat? Un, kad Mozus atgriezīsies, un arī Ēlija, Atklāsmes grāmatas 11. nodaļa, viņi joprojām būs pravieši. Aleluja!
E-484 See? And when Moses returns back, and Elijah, for Revelations 11, they'll still be prophets. Hallelujah!
E-485 Un tur tajā valstī, tai Pilsētā, kur Jērs ir Gaisma, es tevi atpazīšu, brāli Makkinnij. Es atpazīšu jūs, mani ļaudis, mani dārgakmeņi vainagā. Kad viņi atnāks no austrumiem un rietumiem uz to Pilsētu, pusotra tūkstoša jūdžu četrstūris, tā tur būs, četrstūraina Pilsēta. Kad jūs sēdēsiet tur uz svētā Kalna, kur Dievs sēd uz tā Kalna, un Jēzus uz Troņa. Un skan zelta bazūne, kad Jāzeps pieceļas, lai pastaigātos pa paradīzi, bet Dieva bērni metas ceļos un Viņu pielūdz, zinādami, ka viņi ir izpirkti. Saprotat? Āmen! Aleluja!
Reizēm es skumstu par Debesīm,
Un godību, kuru tur redzēšu.
Kāds prieks tas būs, kad manu Glābēju redzēšu,
Tai brīnišķā zelta Pilsētā!
Es dodos uz to brīnišķo Pilsētu,
Ko Tas Kungs ir sagatavojis...
[Pārtraukums lentas ierakstā–Tulk.]
E-485 And over yonder, in the Land, the City where the Lamb is the Light, I'll know you, Brother McKinney. I'll know you, my people, my jewels in the crown. When they come from the East and the West, to the City; when fifteen hundred miles square, she'll be setting there, and the City built foursquare. When you're setting there in the holy Mount, where God sets upon the Mount, and Jesus on the Throne. And the golden trumpet sounds when Joseph leaves, to walk down through the Paradise, and the children of God fall upon their knees and worship Him, knowing that they were redeemed. See? Amen! Hallelujah!
Sometimes I grow homesick for Heaven,
And the glory I There shall behold;
What a joy that will be when my Saviour I see,
In that beautiful City of gold!
I'm bound for that beautiful City
The Lord has prepared...

[Blank.spot.on.tape--Ed.]
E-486 Jesaja sacīja Jesajas 9:6: “Un Viņa mieram un Viņa plašumam nebūs gala. Valdība būs uz Viņa pleciem; Viņš tiks saukts par Padomdevēju, Miera Valdnieku, Vareno Dievu, Mūžīgo Tēvu. Un valdība būs uz Viņa pleciem; un Viņa plašumam un Viņa mieram nebūs gala.” Tur ir pat dzīvnieki. Ak vai!
Lācis būs maigs, vilks rāms;
Un lauva gulēs blakus jēriņam;
Un bērniņš vadās mežonīgu zvēru,
Bet es būšu izmainīts.
E-486 Isaiah said, in Isaiah 9:6, "And of His peace and of His increase there shall be no end. The government shall be upon His shoulders; His Name will be called Counsellor, Prince of Peace, the Mighty God, the Everlasting Father. And the government shall be upon His shoulders; and of His increase and of His peace there is no end." Even the animals is there. Oh, my!
The bear will be gentle, and the wolf will be tame;
And the lion shall lay down by the lamb,
And the beast from the wild, will be led by a child;
But I'm going to be changed.
[Isaiah 9:6]
E-487 Es tikšu izmainīts no tās būtnes, kas es esmu, kad pienāks tā diena, jo es dodos uz to Pilsētu. Es virzos uz to brīnišķo Pilsētu! Es šobrīd jūtu izpērkošo Spēku savā sirdī.
E-487 I'll be changed from this creature that I am, when that Day comes, for I'm going to that City. I'm bound for that beautiful City! I feel the redeeming Power in my whole heart now.
E-488 Ja tas nav tā, tad es esmu velti izšķiedis savu dzīvi; tad es citiem esmu mācījis maldus. Taču, kad es skatos šurp un redzu, ka apsolījums, kuru Viņš ir devis šai dienai, redzu, kā tas tiek apstiprināts; un skatos uz šiem sanākušajiem no pusotra tūkstoša kvadrātjūdžu teritorijas, kas sēž šeit, Izredzētie, kuri ir izsaukti no konfesijām, rasēm un ticības mācībām, un no visa pārējā, sanākuši kopā; kad es redzu, kā Vārds apstiprina Sevi, tad es zinu bez jebkādas šaubu ēnas, ka tajā Dienā mana vainaga dārgakmeņi aizēnos pilnīgi visu.
E-488 If this isn't so, then I've throwed my life away; I've taught others deceitful things. But when I look down and see that the promise He made of this day, and see It vindicated; and look at this fifteen-hundred-mile-square congregation set here, an Elect that's been called from denominations and races and creeds and things, gathered together; as I see the Word vindicating Itself, I know, beyond one shadow of doubt, the jewels of my crown will outshine everything in the world, at that Day.
E-489 Tāds laiks pienāks. Ļaudis, mēs nepulcējamies šeit velti. Mēs vienkārši gaidām to laiku. Ir jau ļoti, ļoti vēls, taču Jēzus joprojām ir ļoti, ļoti tuvu. Un Viņa godība, tā ir brīnišķīga. “Un sauks Viņu vārdā: Padomdevējs.” Tā Pilsēta, vai jūs to redzat? Lūk, kur mājos Līgava un Līgavainis, un vairs nekad...
E-489 There will come a time! People, we're not gathering here for in vain. We're only waiting for that time. It is very, very late, but Jesus is still very, very near. And, His Glory, it's wonderful. "His Name shall be called Counsellor." That City, can you see it? There is where the Bride and the Groom will settle, and never again to...
E-490 Un tā, ja mēs šo te uzskatām par tik brīnumainu, ka braucam simtiem jūdžu, lai pabūtu šeit un barotos ar Viņa Vārdu, bet tā ir tikai ēna; kas tad būs, kad dzīvosim kopā ar Viņu tajā Pilsētā! Kad es dzīvošu ar jums kaimiņos un kad mēs ēdīsim no tiem kokiem un staigāsim pa tām ielām; kad pa zelta ielām iesim pie tā avota, dzersim no avota, staigāsim pa Dieva paradīzi; bet virs zemes lidināsies eņģeļi, dziedādami psalmus, ak, tā tik būs Diena! Tas ir visa vērts! Ceļš šķiet grūts; reizēm kļūst grūti, taču, ak, tas viss būs tik nenozīmīgi, kad es ieraudzīšu Viņu, tik nenozīmīgi. Ko gan nozīmēs apsaukāšana un viss pārējais, ko viņi runā; ko gan tas nozīmēs, kad es ieraudzīšu Viņu tajā brīnišķajā, brīnišķajā Dieva Pilsētā?
E-490 Now, if you think it's wonderful when we drive hundreds of miles to set here and feed on His Word, which this is only a shadow, what will it be when we live in the City with Him! When I live next-door neighbor to you, and when we eat of those trees, and we will walk in those streets, when we walk up those streets of gold to the fountain, drink from the fountain, walk into the paradises of God, with Angels hovering the earth, singing the anthems, oh, what a Day that will be! It's worth all. The road seems rugged, sometimes it gets hard, but, oh, it'll be so little when I see Him, so little. What will the bad names and things that they've said, what will that be when I see Him in that beautiful, beautiful City of God?
E-491 Nolieksim mūsu galvas.
Es dodos uz brīnišķo Pilsētu,
Kuru mans Kungs savējiem uzcēlis;
Kur visu gadsimtu Izpirktie
Dzied slavu ap Troni sniegbalto.
Reizēm es skumstu pēc Debesīm
Un tām godībām, kas man tur būs.
Kāds prieks būs manu Glābēju ieraudzīt
Tajā brīnišķā zelta Pilsētā!
E-491 Let us bow our heads.
I'm bound for that beautiful City
My Lord has prepared for His Own;
Where all the Redeemed of all ages
Sing "Glory!" around the White Throne.
Sometimes I go homesick for Heaven,
And its glories I There shall behold;
What a joy that will be when my Saviour I see,
In that beautiful City of gold!
E-492 Jānis redzēja to uz Patmas salas!
E-492 On the island of Patmos, John saw it! [Brother Branham weeps for joy--Ed.]
E-493 Dārgais Jēzu, šī cerība, mana cerība nebalstās uz ko mazāku, Kungs. Tā ir manas sirds māte, tā Pilsēta, varenais Ķēniņš. Dievs, neļauj, lai kāds šeit aiziet bojā, lūdzu! Lai šodien mēs atkal pārbaudām mūsu dzīves, Kungs, gaidīdami Tā Kunga Atnākšanu, kad visi tie Izpirktie... Tur, tajā milzīgajā Kolizejā Romā, kur tos kristiešus apēda lauvas, reiz tie pīšļi uzcelsies!
E-493 Dear Jesus, this hope, my hope's built on nothing less, Lord. That's the mother of my heart; that City, the great King. God, don't let one here perish, please. May we examine our lives again, today, Lord, waiting for the Coming of the Lord. Where, all them Redeemed, out yonder in that great coliseum in Rome, where them Christians was eat up by lions, shall the dust break forth someday!
E-494 Uz tā godības kalna nogāzes nebūs kapsētu; uz durvju rokturiem vairs nestāvēs bēru vainagi; tur vairs nenokritīs neviena asara. Nē, nē. Nebūs nevienas kapu kopiņas. To neskars neviena vētra; tur viss būs godpilni.
E-494 There'll be no graveyards on the hillside of Glory. No doorknobs will hold a funeral wreath. No tear will spot upon it. No, no. No heaped-up sod. No storms will strike it. It'll all be glorious there.
E-495 Palīdzi mums, Kungs. Ja šeit ir kāds, kas ir aicināts uz šo Jēra kāzu mielastu, uz šiem tūkstoš valdīšanas gadiem Tūkstošgadu Valstībā bet pēc tam ieiet tai Pilsētā, pēc medusmēneša beigām; Tūkstošgadu Valstība ir tikai medusmēnesis. Tad Viņa, Līgava, paņem savu... Līgavainis paņem Savu Līgavu mājās. Tas ir Viņas. Viņas Līgavainis, Savu Līgavu. Ak, kopš Viņš saderinājās, Viņš aizgāja sagatavot mājas.
E-495 Help us, Lord. If there is one here... that's called to this Wedding Supper of the Lamb, this thousand years of Millennium reign, and to then enter into the City after the Honeymoon is over. The Millennium is merely the Honeymoon. Then She, the Bride, takes His... Bridegroom takes His Bride Home. It's Hers. Her Bridegroom; His Bride. Oh, He's gone to prepare a House, since He's become engaged.
E-496 Lai mēs esam uzticīgi Viņam, Kurš ir Vārds, jo Viņš ir Vārds. Neskatoties uz to, ka citi ir rupji pret mums, turi mūs prom no tā; Kungs, pievelc mani tuvāk.
Reizēm es skumstu pēc Debesīm
Un tām godībām, kas man tur būs.
Kāds prieks būs manu Glābēju ieraudzīt
Tajā brīnišķā zelta Pilsētā!
E-496 May we be true to Him Who is the Word, for He is the Word. Regardless of how others try to sass us, keep us away from It; Lord, draw me nearer.
For sometimes I grow homesick for Heaven,
And its glory I There shall behold;
What a joy that will be when my Saviour I see,
In that beautiful City of gold!
E-497 Līgavaiņa un Līgavas nākamās mājas! Viņš atgriežas... [Pārtraukums lentas ierakstā–Tulk.] ...uz kāzu mielastu, tas ilgs trīs ar pusi dienas. Pēc tam Tūkstošgadu Valstībā atkal atgriežas uz mūsu medusmēnesi kā Līgavainis. Bet pēc tam Viņš izliks to Pilsētu apskatei kā Līgavainis, kurš grib sagādāt Savai Līgavai pārsteigumu. Kā tā Līgava tur stāv un apbrīnā skatās uz savām nākamajām Mājām! Un šodien, Kungs, mēs redzam to ticībā tur. Tas būs tieši šeit, uz šīs zemes. Tu apsolīji to.
E-497 The future Home of the Groom and Bride! He is coming back... [Blank.spot.on.tape--Ed.]... to the Wedding Supper; it's going to be three and a half days. Then return again, in the Millennium, on our honeymoon. And then He--He's going to bring the City into view. Like the bridegroom taking the bride to her surprise, how the little bride stands there in awe as she looks at her future home! And by faith, today, Lord, we see it yonder. It'll be right here on this earth. You promised it.
E-498 Viendien Tava Draudze būs pilnībā izpirkta. Bet pēc tam tiks izpirkta Tava pasaule, atlikusī daļa. Taču sākumā Tu esi izpircis Savus ļaudis, viņu ķermeņus, kas ir uztaisīti no šīs pasaules.
E-498 Your Church will be completely redeemed, one of these days. And then Your world will be redeemed, the rest of the particles. But first You have redeemed Your people, their bodies that's made up of the world.
E-499 Palīdzi mums, Dievs. Ja šeit ir tas, kurš nav par to tā īsti pārliecināts, Kungs, lai viņi saņem to tagad.
E-499 Help us, God. If there is one here who isn't just exactly sure of that, Lord, may they receive it just now.
E-500 Es zinu, ka tas bija ilgi un karsti, taču, ļautiņi, ne vienmēr mēs šeit stāvēsim; ne vienmēr es būšu jūsu gans. Lai tas ir pa īstam.
“Vai tad ir kāda iespēja, brāli Branham?”
E-500 I know it's been long and hot, but, people, we won't always be standing here. I won't always be your pastor. Let's make it sure.
"Is there a way, Brother Branham?"
E-501 Jā, kļūstiet par daļu no Vārda, daļu no Vārda šai dienai. Nevar būt daļa no Mozus dienas Vārda. Tā daļa jau ir nokomplektēta, tās bija kājas. Šobrīd mēs esam pie Galvas. Tas ir Kristus. Tas nav roku laiks, kad bija Luters, nē. Tagad ir Galvas laiks. Kristus, galvenais Akmens, nonāk pie Ķermeņa.
E-501 Yes, become a part of the Word, a part of the Word of today. Can't be a part of the Word of Moses' day; that part is done made up, that was the feet. We're at the Head now. This is Christ. Not the arms time, back in Luther, no. This is the Head time. Christ, the Headstone, comes to the Body.
E-502 Ja jūtat, ka kaut kas nav kārtībā, paceliet roku, kur vien varēsiet, lai es redzētu. Lai visi pārējie stāv ar noliektām galvām. Lai Dievs jūs svētī.
E-502 If you're not just feel exactly right about it, wherever you can, will you raise up your hand just so I can see. Let everybody else keep their head down. God bless you.
E-503 Sakiet: “Atceries mani lūgšanā, brāli Branham. Es tik ļoti gribu būt tur! Es negribu palaist to garām, brāli Branham. Es pārbaudu, es daru visu, ko varu, taču palūdz par mani, labi?” Lai Dievs jūs svētī.
E-503 Say, "Remember me in prayer, Brother Branham. I want to be there so bad! I--I don't want to miss it, Brother Branham. I--I'm checking, I'm doing everything I can, but pray for me now, will you?" God bless you.
E-504 Kamēr jūs par to domājat, vienkārši lūdziet, sakiet: “Dievs...” Tas ir tavā sirdī. Saproti, ja tu jūti, kā kaut kas velk, trīc tavā sirdī, tas ir tieši tas. Tas ir tas atribūts, kas mēģina parādīties.
Es dodos uz brīnišķo Pilsētu,
Kuru mans Kungs ir savējiem uzcēlis;
Kur visu gadsimtu Izpirktie
Dzied slavu ap Troni sniegbalto.
Reizēm es skumstu pēc Debesīm
Un tām godībām, kas man tur būs.
Kāds prieks būs manu Glābēju ieraudzīt
Tajā brīnišķā zelta Pilsētā!
E-504 While you're thinking of it now, just pray, say, "God..." It's in your own heart. See, if you feel something tug, tingling at your heart, that's what it is. It's that attribute trying to declare itself.
I'm bound for that beautiful City
My Lord has prepared for His Own;
Where all the Redeemed of all ages
Will sing "Glory!" around the White Throne.
Sometimes I grow homesick for Heaven,
And the glories I There shall behold;
What a joy that will be when my Saviour I see,
In that beautiful City of gold!
E-505 Debesu Tēvs, paņem mūs tagad, Kungs. Lai tas Lielais Gans, Lielais Gans Izpircējs, lielais Gans, kurš atstāja Godību, zinādams, ka tajās lielajās grēka ielejās ir nomaldījušies daži atribūti, kur vilki un zvēri drīzumā aprīs to mazo aitiņu. Un Viņš atstāja zelta gaiteņus, nonāca uz zemes un kļuva par vienu no mums, lai varētu darīt redzamu mums Dieva mīlestību. Tur Viņš tos atrada, dažus konfesijās, dažus iestādēs ar sliktu slavu, dažus uz ielām, aklus, dažus sētmalēs un uz ceļiem, taču Viņš izpirka katru, kuru Tēvs bija nolēmis Viņam izpirkt.
E-505 Heavenly Father, take us now, Lord. Let the Great Shepherd, the Great Redeeming Shepherd, the Great Shepherd Who left Glory, knowing that some of the attributes was lost on them great valleys of sin, where the wolves and the--the animals would soon devour that little sheep; but He left the golden corridors, came down into the earth and was made one of us, so He could declare the love of God to us. There He found them, some of them in denominations, some of them in the house of ill fame, some of them on the streets, blind, some of them in the hedges and highway, but He redeemed every one that the Father had ordained Him to redeem.
E-506 Un Viņš uzdeva mums, lai mēs dzīvotu ar šo Vārda daļu, kas ir mūsu periodam. Un mēs redzam to lielo Lutera reformāciju tajā periodā; un Veslija, un pentakostus. Šobrīd mēs gaidām tās Pilsētas Galveno Akmeni. Ak Dievs, mēs zinām šo periodu un apsolījumu, kas mums ir dots šai dienai; kā Tam atkal ir jātiek atjaunotam. Vakara Gaisma nogatavinās tā augli. Un īstenosies tas, ka iestāsies diena, ko nevarēs nosaukt ne par dienu un ne par nakti, “taču vakara laikā būs Gaisma.”
E-506 And He commissioned us, that we would live this part of the Word for our ages. And we see the great reformation of Luther, in that age; and of Wesley; and the Pentecostal. Now we're looking for the Headstone of the City. O God, we know the age and the promise that we are given for this day, how that This is to be restored again. "The evening Light shall ripen the fruit of it. And it shall come to pass that there will be a day that cannot be day or night, can be called, but in the evening time it shall be Light."
E-507 Tas pats godpilnais Dieva Dēls izpauda Sevi cilvēciskā miesā šeit uz zemes, precīzi atdzīvinādams šo apsolījumu; tas bija apslēpts farizeju un saduķeju, hērodiešu un pārējo acīm.
E-507 That same glorious Son of God, manifesting Himself in human flesh up here on the earth, making the promise live itself exactly, blinded to the eyes of the Pharisees and Sadducees and Herodians, and so forth.
E-508 Un šodien tas atkal atkārtojas, Vārds izpaužas tieši tā, kā tas bija toreiz. Vārds, sirds noslēpumu zināšana, tieši tā, kā bija toreiz, kā ir teikts Rakstos, kam ir jāpiepildās. Palīdzi mums, Dievs, apjaust to.
E-508 And today it repeats again, the Word being manifested just like It was. The Word, knowing the secret of the heart, just exactly the way it was, as the Scripture said, which cannot be broken. Help us, God, to realize it.
E-509 Palīdzi tiem, kas ir pacēluši savas rokas. Lai viņi vēl ciešāk savelk sprādzes; lai ietērpjas miera Evaņģēlijā, paņem visus Dieva ieročus; uzvelk ķiveri; paņem ticības vairogu; lai, sākot no šīs dienas, viņi maršē uz priekšu. Dāvā to, Kungs.
E-509 Help these now who raised their hands. May they buckle up a little tighter; shod themselves with the Gospel of peace; put on the full armor of God; pull the helmet down; take the shield of faith; march forward, from today on. Grant it, Lord.
E-510 Vēl nedaudz, un mēs tiksim sasaukti, tad notiks Aizraušana. Tiks paņemta pavisam neliela grupiņa, kā Ēnohs.
E-510 Just a little while, we'll be summoned, then the Rapture will come. Just a little bitty group, like Enoch, will be taken up.
E-511 Pēc tam “sievas dzimuma atlikums, kas tur Dieva baušļus” – ebreji; un “kuriem ir Jēzus Kristus liecība” – pagāni; viņi tiks medīti kā suņi, “un atdos savu dzīvību par savu liecību”.
E-511 Then, "the remnant of the woman's seed, that keep the commandments of God," Jews, "have the testimony of Jesus Christ," Gentile, will be hunted down like dogs, "and shall give their life for their testimony."
E-512 Pēc tam kādā brīnišķā rītā uzausīs Tūkstošgadu Valstība, jo sāksies medusmēnesis.
E-512 Then, one great morning, the break of the Millennium, for the--the Honeymoon will start.
E-513 “Bet pēc tam pārējie mirušie neatdzīvojās, pirms nebija pagājis tūkstots gadi.” Pēc tam, kad paies tūkstots gadi, būs Tiesa, parādot, ka Hams bija šķirstā. Un Hams joprojām ir tā atlikuma skaitā; tie, kas to dzirdēja, bet noraidīja; viņi tiks tiesāti.
E-513 "And then the rest of the dead lived not till the end of the thousand years." Then, at the end of the thousand years, there was a Judgment, showing that Ham was in the ark. And Ham is still there in the remnant. Ones that heard It and rejected It will have to be judged.
E-514 Lūk, dāvā to, Kungs, lai mēs nebūtu viņu skaitā, bet lai mēs tiktu tai aicinājumā uz Kāzu Mielastu. Jo mēs patiešām atpazīstam Jēzu šodien mūsu vidū. Mēs ieejam kopā ar Viņu; ārā no pasaules, Viņā. Ļauj mums iesoļot tajā Pilsētā, iziet kopā ar Viņu.
E-514 Now, grant it, Lord, that we'll not be considered among them, but will be in the call to the Wedding Supper. For, we do recognize Jesus among us today. We're going in with Him; out of the world, into Him. Let us walk forth in that City, come out with Him.
E-515 Es novecoju, Kungs. Man vairs nav palicis daudz ko sludināt. Bet es pavisam noteikti uzticos Tev. Es gaidu to Pilsētu, kā darīja mans tēvs Ābrahams. Kaut kas manī saka, ka Tā tuvojas. Es visur cenšos, Kungs, izplatīt Gaismu un aicināt viņus. Lai neviens no viņiem, Kungs...
E-515 I'm getting old, Lord. I ain't got many more sermons to preach. But I'm certainly trusting You. I'm looking for that City, like my father Abraham did. There is Something in me tells it's coming. I'm trying everywhere, Lord, to spread the Light and call them. Let not one of these, Lord...
E-516 Cik brīnišķīgi Tu atvēri to man pirms kāda laika. No apmēram pusotra tūkstoša jūdžu perimetra, vienkārši viens tur, cits tur, šodien sēž kopā sanākuši vienā nelielā pleķītī, gaidīdami tās Pilsētas parādīšanos. Mēs apliecinām, ka mēs esam piligrimi un svešinieki. Mēs esam izstumtie. Pagāni, pasaule smejas un uzjautrinās; reliģiskās konfesijas izsmej, taču mūs tas neizšķobīs. Padari mūs par Vārda daļu, Kungs, neizkustināmus. “Tas notiks pēdējās dienās.” Lai tie esam mēs, Kungs, lai mēs izrādāmies viņu skaitā. Mēs lūdzam to Jēzus Vārdā. Āmen.
E-516 How beautifully, a while ago, You revealed that to me. From the circumference of about fifteen hundred miles, just one here and there, are set together today, that gathered to one little spot, waiting for that City to appear. We profess that we're pilgrims and strangers. We're outcasts. The heathen, the world, laughs and makes fun; the religious denominations ridicule; but we are not moved by such things. Make us part of the Word, Lord, unmovable. "It shall come to pass in the last days." May it be us, Lord, may we be a considered among them. We ask it in Jesus' Name. Amen.
E-517 Vai jūs tam ticat? [Sanāksme saka: “Āmen.”–Tulk.] Lūk, pacelsim mūsu rokas šādi.
Es dodos uz brīnišķo Pilsētu,
Kuru mans Kungs savējiem uzcēlis;
Kur visu gadsimtu Izpirktie
Dzied slavu ap Troni sniegbalto.
Reizēm es skumstu pēc Debesīm
Un tām godībām, kas man tur būs.
Kāds prieks būs manu Glābēju ieraudzīt
Tajā brīnišķā zelta Pilsētā!
E-517 You believe it? [Congregation says, "Amen."] Let's raise our hands like this.
I'm bound for that beautiful City
My Lord has prepared for His Own;
Where all the Redeemed of all ages
Will sing "Glory!" around the White Throne.
Sometimes I grow homesick for Heaven,
And glories I There shall behold;
Oh, what a joy that will be when my Saviour I see,
In that beautiful City of gold!
E-518 Un tā, ja mums ir lemts dzīvot kopā tajā Pilsētā, vienkārši paspied kādam roku, pasaki: “Lai Dievs tevi svētī, piligrim. No kurienes tu esi?” “No Luizinānas, Džordžijas, Misisipi? Arī es esmu piligrims. Es gaidu to Pilsētu.”
E-518 Now, if we're to dwell in that City together, just shake hands with somebody, say, "God bless you, pilgrim. Where you from? Louisiana, Georgia, Mississippi? I'm a pilgrim, too. I'm looking for that City."
E-519 Es gaidu to Pilsētu, brāli Nevil. Mēs aiziesim līdz turienei, līdz beigām... Brāli Keps, es gaidu to pilsētu jau šovakar.
Un tām godībām, kas man tur būs.
Kāds prieks būs manu Glābēju ieraudzīt
Tajā brīnišķā zelta Pilsētā!
Ak, lācis būs maigs, vilks rāms;
Un lauva gulēs blakus jēriņam, ak, jā;
Un bērniņš vadās...zvēru,
Un es būšu pārmainīts, pārmainīts no tā radījuma, kas es esmu, ak, jā.
Ak, reiz man tur miers būs tai ielejā,
Ak, man tur miers būs tai ielejā. (Pareizi! Jā!)
Tur vairs nebūs bēdu, vairs nebūs skumju, nekādu raižu neskatīšu es;
Un man tur miers būs tai ielejā.
E-519 I'm looking for that City, Brother Neville. I'm getting way over there in the...?... Amen. Brother Capps, I'm looking for that City, yet, tonight. [Brother
Branham begins to hum No Disappointment--Ed.]
And its glories I There shall behold;
What a joy that will be when my Saviour I see,
In that beautiful City of gold!
Oh, the bear will be gentle, and the wolf will be tame;
And the lion shall lay down by the lamb, oh, yeah;
And the beast from... will be led by a child;
And I'll be changed, changed from this creature that I am, oh, yeah.
Oh, there will be peace in the valley for me some day;
Oh, there will be peace in the valley for me. (Right! Yeah!)
There'll be no more sorrow, no more sadness, no more trouble I'll see;
And there will be peace in the valley for me.
E-520 Mūsu šajā rītā neredzamais Ķēniņš būs redzams. Es neskatīšos uz brāli Dauhu kā uz deviņdesmit gadu vecu. Jūs neredzēsiet mani piecdesmitgadīgu. Es tajā dienā tikšu izmainīts.
Un kad bērniņš vadās mežonīgu zvēru,
Bet es būšu pārmainīts, pārmainīts no tā radījuma, kas es esmu, ak, jā.
E-520 Our invisible King, this morning, will be made manifest. And I won't look upon Bill Dauch at ninety years old. You won't look upon me as fifty. But I'll be changed, that Day.
And when the beast from the wild, will be led by a child;
But I'll be changed, changed from this creature that I am.
E-521 Vai tad jūs nepriecāsieties? Sirmu matu vairs nebūs, sagumušu plecu. Bet skaistums, nemirstīgs, celsies pēc Viņa līdzības, aizēnos sauli. Ak, brīnišķīgi!
...man, ak, Kungs, es lūdzu;
Tur vairs nebūs bēdu, vairs nebūs skumju, nekādu raižu neskatīšu es;
Un man tur miers būs tai ielejā.
E-521 Won't you be glad? Gray hairs will be gone; the stooped shoulders. But beauty, immortal, will stand in His likeness, the sun to outshine. Oh, wonderful!
... for me, O Lord, I pray;
There'll be no sadness, no more sorrow, no more trouble I'll see;
And there will be peace in the valley for me.
E-522 Lūk, kāpēc mēs esam šeit. Cik daudziem no jums vajag spēku šim ceļam? Lai Dievs dāvā to mums! Cik daudziem no jums ir slims ķermenis, ievainotie zaldāti? Ducis vai vairāk. Vai jūs ticat, ka Viņš ir šeit, neredzamais Ķēniņš? Redzamās lietas... Neredzamais izpaužas caur redzamo. Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi, tikai miesīgais ķermenis. Un tā, ja to caur mani sludināja Viņa Gars, Viņš darīs tos darbus, kurus Viņš darīja, kad bija šeit. Ak, cik brīnišķīgi!
Es eju uz apsolīto zemi,
Es eju uz apsolīto zemi,
Ak, nāc man līdz, ak nāc man līdz,
Es eju uz apsolīto zemi.
Virs mūžīgi zaļajām ielejām
Tur mūžīga saule spīd;
Mūžīgi tur valda Dieva Dēls,
Un nakts un tumsas vairs nav.
Es eju uz apsolīto zemi,
Es eju uz apsolīto zemi,
Ak, nāc man līdz, ak nāc man līdz,
Es eju uz apsolīto zemi.
E-522 That's what we're here for. How many of you need strength for the journey? God grant it to us! How many of you are sick in your body, wounded soldiers? Dozen, or more. You believe He's here, the invisible King? Things visible; invisible are made manifest by the visible. He is the same yesterday, today, and forever, only the corporal body. Now, if this is His Spirit that's preached this through me, He'll do the works that He did when He was here. Oh, how wonderful!
I am bound for the promised land,
I am bound for the promised land;
Oh, who will come and go with me?
I am bound for the promised land.
All over those wide extended plains
Shines one Eternal Day;
There God the Son forever reigns,
And scatters night away.
Oh, I am bound for the promised land,
I am bound for the promised land;
Oh, who will come and go with me?
I am bound for the promised land.
E-523 Piecsimt cilvēku toreiz iegāja upē, pirmajā dienā, kad Tā Kunga eņģelis parādījās redzamā veidā, lai apstiprinātu (kā Viņš izdarīja Sinaja kalnā), ka es biju Viņu saticis. Es iegāju upē, un simtiem cilvēku dziedāja to pašu dziesmu kristībām. Tur Viņš atnāca nolaizdamies, tas pats Uguns Stabs, kura fotogrāfiju jūs tur redzat; nolaidās lejup, tieši tur upē, un pateica: “Kā Jānis Kristītājs bija sūtīts kā Viņa pirmās Atnākšanas vēstnesis, tā šis Vēstījums pavēstīs Otro Atnākšanu.” Saprotat? Te nu tas ir, saprotiet.
Ak, nāc man līdz, ak nāc man līdz,
Es eju uz apsolīto zemi.
E-523 Five hundred walking into the river yonder, the first day the Angel of the Lord appeared visible, to vindicate, like He did on Mount Sinai, that I had met Him. I walked into the river, and hundreds singing that same song for the baptism. Here He come, descending, that same Pillar of Fire that you see in the picture there; descending down, right down here at the river, and said, "As John the Baptist was sent to forerun His first coming, this Message will forerun the second Coming." See? There you are, see.
Oh, who will come and go with me?
I am bound for the promised land.
E-524 Tas pats Uguns Stabs ir šeit kopā ar mums. Vai jūs to apzināties? Viņš ir izveidojis dažus no mums kaut kam vienam, bet citus kam citam. Ja jūs bez jebkādām šaubām ticēsiet, ka Viņš ir šai ēkā, es ticu, ka Viņš jums Sevi pierādīs. Vai tas jūs apmierinās? Ja es netikšu klāt visiem... Pulkstenis jau tuvojas diviem, bet, ja jūs... Tas ir, tagad nedaudz pāri vieniem. Ja jūs ticēsiet, lai Viņš nonāk pār mums! Kur ir mūsu ticība? Saprotiet, jums ir tam jātic. Ja jūs nešaubīsieties it nemaz, tas darbosies.
E-524 That same Pillar of Fire is here with us. Are you aware of it? He has made some of us for one thing, and some another. If you'll, without one doubt, believe that He's in the midst of the building, I believe He'll prove Hisself to you. Will it satisfy you? If I don't get to every one... It's going on two o'clock, but if you... It's a little after one, rather. If you'll believe, let Him ascend down upon us! Where is our faith? See, you got to believe that. If you don't doubt it, one bit, it's going to work.
E-525 Es...es atpazīstu Kristus Būtnes Dievišķo Klātbūtni, kurš ir Vārds. Bet Bībelē ir teikts, ka Vārds ir asāks par abpusēji griezīgu zobenu, un tas atdala līdz kaulu smadzenēm un atpazīst domas, kas atrodas sirdī, atklāj sirds noslēpumus.”
E-525 I--I recognize the Divine Presence of the Being of Christ, Who is the Word. And the Bible said, "The Word is... powerful than a two-edged sword, and It cuts to the marrow of the bone, and discerns the thoughts that--that's in the heart, revealing the secret of the heart."
E-526 Paskatieties. Pirms daudziem gadiem es taču tās lietas nezināju. Bet, kad es to pateicu, nezinādams to, skatieties, ko izdarīja Viņš. Viņš sacīja: “Tu ņemsi cilvēkus pie rokas, un neko nedomā; vienkārši saki to atribūtu, kas tev ir pateikts. Saki, ka tas tas ir audzējs, lai kas tas arī nebūtu.” Pēc tam sacīja: “Pienāks laiks, kad tev nevajadzēs to darīt.” Saprotat? Saprotat? “Tas atpazīs to, kas ir viņos.” Mums ir bijuši visvisādi atdarinājumi, mēs to zinām, lai gandrīz vai pieviltu Izredzētos, ja tas būtu iespējams. Paskatieties, kā viss pārējais sakrīt ar Vārdu, tad uzzināsiet, vai tas ir pareizi vai nē. Taču Jēzus joprojām ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi.
E-526 Look. Why, I didn't know those things, years ago. And when I said it, not knowing it, look what He's done. He said, "Now you'll take the people by their hand, and, don't think nothing, just speak what attribute is told you. Say it's tumor, whatever it is." Then said, "It will come to pass that you won't have to do that." See? See? "It will discern the very thing that's in them." We've had all kinds of impersonations, we know that, almost to deceive the Elected if possible. Watch how the rest of the thing goes with the Word, then you'll know whether it's right or not. But, still, Jesus remains the same yesterday, today, and forever.
E-527 Cik daudz šeit ir slimo, kuri zina, ka es viņus nepazīstu? Paceliet savu roku, sakiet: “Es zinu, ka tu mani nepazīsti.” Ak, tas vienkārši, man šķiet, it visur. Vienīgais, kas jums ir jādara, ir vienkārši jātic.
Tici, tikai tici, tici, tikai tici,
Dievam viss ir iespējams, tici, tikai tici.
Tici, tikai tici, tici, tikai tici,
Dievam viss ir iespējams, tici tikai tici.
E-527 How many in here that's sick, and knows I don't know you? Raise up your hand, say, "I--I know you don't know me." Oh, it's just, I guess, everywhere. Only thing you have to do is just believe it.
Only believe, only believe,
All things are possible, only believe;
Only believe, only believe,

All things are possible, only believe.
E-528 Jēzus sacīja: “Kā bija Sodomas dienās, tā būs tad, kad Cilvēka Dēls atklāsies uz zemes pēdējā dienā. Kad Cilvēka Dēls tiks atklāts jeb atklās Sevi pēdējā dienā.” Lūk, nevis sākotnējās dienās, vidējās dienās, bet pēdējā dienā, saprotiet, Viņš tiks atklāts. Un tagad mēs esam pēdējās dienās. Tā ir precīza Sodoma, vēstneši, viss ir tāds pats.
E-528 Jesus said, "As it was in the days of Sodom, so shall it be when the Son of man will be revealed upon the earth in the last day. When the Son of man shall be revealed, or, reveal Himself in the last day." Now, not the former days, the middle days; the last day, see, He would reveal. And now we're in the last days. Sodom sets just exactly, everything, the messengers, just alike. [Luke 17:30]
E-529 Kas notika ar to nelielo atlikumu, kas tika izsaukts kopā ar Ābrahāma grupu? Pie viņiem atnāca Kāds cilvēciskā miesā, pārstāvēts cilvēciskā miesā, ēda ar viņiem, dzēra ar viņiem, to pašu ēdienu, ko ēda viņi, visu. Viņš stāvēja viņu vidū, izteica vēstījumu. Pēc tam Viņš sacīja: “Es paveikšu kaut ko varenu.”
E-529 What happened to the--the little remnant was called out with Abraham's group? There was One come among them, in human flesh; represented in human flesh, eating with them, drinking with them, same food that they eat, everything. He stood among them, told the Message. Then He said, "I'm going to do this great thing."
E-530 Bet Ābrahāms joprojām pārbaudīja: “Vai tas ir tas? Es joprojām meklēju to Pilsētu. Vai tas ir tas Ķēniņš?”
E-530 And Abraham kept studying, "Is this it? I've been looking for a City. Is this the King?"
E-531 Bet Viņš sacīja: “Kāpēc Sāra par to šaubās?” Tur teltī aiz Viņa muguras.
E-531 And He said, "Why did Sarah doubt this?" In the tent, behind Him.
E-532 Ābrahāms sacīja: “Kungs Dievs, Elohim!” Jo Viņš bija atpazinis Sāras domas.
E-532 Abraham said, "Lord God, Elohim!" Cause, He discerned Sarah's thoughts.
E-533 Jēzus sacīja, ka tas atkal atkārtosies, kad Viņš atklāsies pēdējā dienā; Galvenais Akmens nonāk Ķermenī, lai izpirktu...kas ir izpirkts, nonāk, lai paņemtu Savējos. Viņš ir šeit, kopā ar mums.
E-533 Jesus said it would repeat again when He would be revealed in the last day, the Headstone coming into the Body. To redeem the... That's the redeemed, coming to take His Own. He is here with us.
E-534 Un tā, pacēlās tikai apmēram ducis vai vairāk roku. Es ticu, ka Dievs var dziedināt katru no jums. Pareizi. Es ticu, ka arī jūs. Es domāju, ka cilvēks patiešām nevarētu atrasties šādā vietā bez...tādā laikā un šādā atmosfērā, nezinot un neatpazīstot kaut ko.
E-534 Now, there is only about a dozen hands, or more, went up. I believe that God can heal every one of you. Right. I believe you are. I don't believe that a person really could set in a place like this without... in this kind of time, and this atmosphere, without knowing, recognizing something.
E-535 Es gribu, lai jūs lūdzat. Es gribu, lai jūs atrodat, kas jums nav kārtībā, jūsu sirdīs, saprotiet, un tad sāciet lūgties, sakiet: “Kungs Jēzu, atklāj to. Es stāstu Tev, kas ar mani nav kārtībā. Un tagad atsūti Savu Svēto Garu brālim Branhamam, lai piepildītu to, kas, kā viņš sacīja, ir Patiesība, šajā vēstījumā, kad viņš šodien stāstīja par Tevi; es zinu, ka tā ir Patiesība. Tagad atklāj to man, Kungs. Runā uz mani.”
E-535 I want you to pray. I want you to get what's wrong with you, in--in--in your heart, see, and then begin to pray, say, "Lord Jesus, reveal this. I'm--I'm speaking to You what's wrong with me. And now You send Your Holy Spirit to Brother Branham, to fulfill what he said to be the Truth, in this Message that he's talked today about You, I know it'll be the Truth. Now, reveal it to me, Lord. Speak to me."
E-536 Un tā, viņi ir izkaisīti, šeit un it visur; tāpēc vienkārši lūdzieties un vienkārši ticiet no visas sirds, ka Dievs to dāvās.
E-536 Now it's scattered, kind of here and around. So just pray, and just believe with all your heart, that God will grant it.
E-537 Un tā, es gribu, lai jūs skatāties uz mani un lūdzaties. Tieši tā, kā sacīja Pēteris un Jānis: “Paskaties uz mums.” Viņš kaut ko gribēja, un viņam tas teju teju bija jāsaņem. Un arī jūs kaut ko gribat, un es ticu, ka jūs teju teju to saņemsiet. Viņš sacīja: “Paskaties uz mums.”
E-537 Now I want you to look at me, and pray. Just as Peter and John said, "Look on us." He wanted something, and he's just about to receive it. And you want something, and I believe you're just about to receive it. He said, "Look on us."
E-538 Viņš sacīja: “Sudraba un zelta man nav, bet to, kas man ir, es dodu tev.”
E-538 He said, "Silver and gold, I don't have any; but such as I have, I'll give you." [Acts 3:6]
E-539 Un tā, nekādas dziedināšanas man nav; tas viss ir Kristū. Taču tas, kas man ir, Dieva dāvana, es dodu tev, ticību noticēt Viņam. Un tā, Jēzus Kristus Vārdā, lai katrs no jums tiek dziedināts. Ticiet tam. Saprotat? Ja vien tu vari noticēt!”
E-539 Now, healing, I don't have any. That's all in Christ. But such as I have, a gift of God, give I thee, faith to believe Him. Now, in the Name of Jesus Christ, every one of you be healed. Believe it. See? "If thou canst believe!"
E-540 Tur sēž kundze, skatās uz mani. Pirms dažām minūtēm viņa raudāja, lūdzās. Viņu uztrauc vairogdziedzera slimība. Es tevi nepazīstu, mēs neesam pazīstami. Tā ir taisnība, vai pareizi? [Māsa saka: “Pareizi.”–Tulk.] Tu neesi no šejienes, tu esi no Čikāgas. Aleksandras kundze. Ja tā tas ir, pamāj ar roku. Lūk, dodies atpakaļ uz Čikāgu un esi vesela.
E-540 The lady sitting there, looking at me. She was crying, a few minutes ago, praying. She's got a thyroid trouble that's bothering her. I don't know you. You're a stranger to me. That is true, isn't it. [The sister says, "That's right."--Ed.] You're not from here. You're from Chicago. Mrs. Alexander. If that's right, wave your hand. Now go back to Chicago and be well.
E-541 Kam viņa pieskārās? Tam pašam, kam pieskārās tā sieviete, kurai bija asiņošana; pie Viņa apģērba malas, nevis pie manas.
E-541 What did she touch? Same Thing that woman with the blood issue touched, the border of His garment, not mine.
E-542 Lūk, tur starp cilvēkiem sēž kāda kundze, ja vien es varēšu viņai paskaidrot. Tu, kura esi pagriezusi galvu uz sānu, es tevi nepazīstu, tu man esi sveša, bet tu ciet no vēdera slimības. Tev blakus sēž tavs vīrs, viņam kaut kas nav kārtībā ar ausi. Tevi sauc Čeps, mēs neesam pazīstami. Jūs neesat no šejienes, jūs esat no Mičiganas. Ja tā ir taisnība, pamājiet ar roku. Dodieties atpakaļ uz Mičiganu veseli. Jūsu ticība dara jūs veselus. “Ja vien varat ticēt, viss ir iespējams.”
E-542 Here's a little lady setting right down among the crowd, if I can make her to understand me. You that raised your head sideways. I don't know you. You're a stranger to me, but you're suffering with a stomach trouble. Your husband sets next to you. He has something wrong with his ear. Your name is Czap. You're strangers to me. You're not from here. You're from Michigan. If that's right, wave your hands. Go back to Michigan, well. Your faith makes you whole. "If thou canst believe, all things are possible."
E-543 Tur ir viena kundze ar kakla slimību, sēž tur, pašās beigās, no Džordžijas, ģērbta baltā. Dodies atpakaļ uz Džordžiju vesela. Jēzus Kristus dara tevi veselu. Vai tu tam tici?
E-543 Little lady there with throat trouble, sitting right back here on the end, from Georgia, dressed in white. Go back, down Georgia, well. Jesus Christ makes you well. Do you believe it?
E-544 Tur sēž kundze, skatās uz mani, rindas galā, viņai ir sinusa slimība. Ja viņa tam noticēs, Dievs viņu dziedinās. Braunas kundze, tici no visas sirds, Jēzus Kristus darīs... Es tevi nepazīstu, bet Viņš tevi pazīst. Vai tu tam tici? Pacel savu roku. Pareizi.
E-544 Lady sitting there, looking at me, right on the end of the seat. She got sinus trouble. She'll believe it, God will heal her. Mrs. Brown, believe with all your heart, Jesus Christ will make... You're a stranger to me, but He knows you. Uh-huh. You believe it? Raise up your hand. That's right.
E-545 Guļ šeit uz šīm nestuvēm. Pasakiet viņai, lai paskatās šurp; viņa cieš jau ilgu laiku. Ja es varētu viņu dziedināt, tad es to izdarītu, ser. Es nevaru dziedināt. Viņa nav vietējā, ir atbraukusi no tālienes. Tu esi no Misūri. Tev ir iekšējo orgānu slimība, taču, ja ticēsi no visas sirds un nešaubīsies, Jēzus Kristus var tevi dziedināt; un tu varēsi atgriezties uz Misūri vesela un liecināt. Vai tu tam tici? Tad pieņem to, paņem savas nestuves un ej mājās. Jēzus Kristus dara tevi veselu.
E-545 Laying here on this cot. Tell her to look over here. She's been suffering, going on. If I could heal her, I would do it, sir. I can't heal. She is not from here; come a long ways. You're from Missouri. Your troubles are an internal. But if you'll believe with all your heart, and don't doubt, Jesus Christ can heal you; and you can go back to Missouri, well, and give your testimony. You believe it? Then accept it, and take your cot and go home. Jesus Christ make you well.
E-546 Vai jūs tam ticat? Tas ir Mūžīgā Ķēniņa Klātbūtnes apliecinājums. Vai tagad jūs ticat tam no visas sirds? Lūk, Viņš patiešām ir izveidojis apli it visur apkārt šajā ēkā. Vai jūs ticat tam no visas sirds? Vai ticat, ka jūs esat Viņa Klātbūtnē?
E-546 Do you believe? That's the identification of the Eternal King's Presence. Do you believe it now, with all your heart? Now, He's certainly made a ring, right around through this building. Do you believe it with all of your heart? You believe you're in His Presence?
E-547 Un tā, vai tu tici un pieņem, ka tu esi viens no šīs Valstības pārstāvjiem? Paceliet roku. Jēzus sacīja: “Ticīgajiem ies līdzi šādas zīmes. Uzliks rokas slimajiem, un tie kļūs veseli.” Mēs esam viens no otra; jūs esat daļa no manis, es esmu daļa no jums, mēs visi esam Kristus daļa. Un tā, visi kopā uzliksim rokas viens otram.
E-547 Now, do you believe and accept that you are one of the delegation of this Kingdom? Raise your hand. Jesus said, "These signs shall follow them that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover." We are one another; you're a part of me, I'm part of you; we're all part of Christ. Now, together, let's lay our hands on each other. [Mark 16:17]
E-548 Lūk, tā sieviete uz nestuvēm ir piecēlusies, staigā apkārt, brauks uz mājām, lai būtu vesela. Āmen.
E-548 Right here, the woman on the cot has got up, moving around, going back home to be well. Amen.
E-549 Jūs visi esat dziedināti, ja jūs tam ticēsiet. Un tā, uzlieciet viens otram savas rokas, un jūs esat šī Kristus daļa. Lūdzieties par cilvēku, uz kura jūs uzlikāt rokas, kā vien gribat.
E-549 You're, every one, healed, if you'll believe it. Now put your hands on one another, and you are this part of Christ. You pray for the person you got your hands on, just the way you want to.
E-550 Kungs Jēzu, mēs atpazīstam, ka Tu esi šeit. Tu esi mūsu Ķēniņš. Tu apliecini Sevi mūsu vidū. Mēs pateicamies Tev par šo Klātbūtni. Un Kungs, Tu sacīji: “Ja jūs pateiksiet šim kalnam: 'Kusties,' nešaubīdamies par to, ticiet, ka jūsu teiktais piepildīsies, un saņemsiet to, saņemsiet to, ko pateicāt.”
E-550 Lord Jesus, we recognize You here. You're our King; You identify Yourself among us. We thank You for this Presence. And, Lord, You said, "If you say to this mountain, 'Be moved,' don't doubt it; believe what you said will come to pass, you can have it, you can have what you've said." [Mark 11:23]
E-551 Turklāt, paklausot šim bauslim, paklausot Dieva Vārdam, kurš nezudīs, mēs kā Tavi pārstāvji no pusotra tūkstoša jūdžu teritorijas, tāpat kā tā Pilsēta, mēs sakām sātanam, tam sakautajam velnam: “Tavas beigas ir sadedzināšana. Mēs esam tās četrstūrainās Pilsētas pārstāvji, Pilsētas, kur Jērs ir Gaisma. Mēs esam Visuvarenā Dieva izpaustie atribūti, kurus Jēzus Kristus ir izpircis caur Savu žēlastību.
E-551 Then, in obedience to this commandment, in obedience to the Word of God which cannot fail, we as Your delegates from fifteen hundred miles square, like the City, we say to Satan, the defeated devil, "Your end is to be burned. We are the delegation from the City that's foursquare, the City where the Lamb is the Light. We are the expressed attribute of God Almighty, who Jesus Christ has redeemed by His grace."
E-552 Sātan, izej un atstāj katru slimo cilvēku, kas atrodas šeit, Jēzus Kristus Vārdā. Svētās rokas, kas bija izpirktas, jo viņi tic Vārdam un ir Dieva domu atribūti, šobrīd šīs rokas viņi ir uzlikuši viens otram. Tu vairs nevari viņus noturēt. Izej, Jēzus Kristus Vārdā!
E-552 Satan, come out, and leave every sick person that's in here, in the Name of Jesus Christ. Holy hands that's been redeemed, because they believe the Word and are attributes of God's thought, now them hands is upon each other. You cannot hold them any longer. Come out, in the Name of Jesus Christ!
E-553 Lūk, Jēzus Kristus Vārdā... Lūk, Viņš ir šeit. Viņa Vārds saka, ka Viņš ir šeit. Jūsu klātbūtne un jūsu ticība runā par...ka jūs esat vieni no tiem pārstāvjiem. Mēs varam to parādīt pat pēc ģeogrāfiskajiem izmēriem. Vai jūs atpazīstat, ka jūs esat izpirktie Dieva dēli un meitas? Vai jūs atpazīstat, ka tās ir jūsu Mājas? Lūk, uz kurieni jūs ejat.
E-553 Now, in the Name of the Lord Jesus, now, He's here. His Word says He's here. Your presence and your faith speaks, of, you're one of the delegation. Even every geographically measure that we can show, it is. Can you recognize that you are redeemed sons and daughters of God? You recognize this is your Home? This is where you're going.
E-554 Lūk, kāpēc jūs atnācāt uz šejieni; lūk, kāpēc jūs atnācāt pie Kristus. Jūs barojaties no Viņa Vārda. Un, ja jūs jau šeit jūtaties šādi, kad ir tikai Viņa izpaustie atribūti, kā gan būs tad, kad mēs ieiesim Viņa Klātbūtnē? Ak, tas būs brīnumaini! Ikvienam no jums ir tiesības dziedināt slimos, uzlikt rokas slimajiem. Ikvienam no jums ir tiesības kristīt.
E-554 That's why you come here, that's why you come to Christ, you are feeding on His Word. And if you can have a time like this, here, just by His expressed attributes, what will it be when we come into His Presence? Oh, it'll be wonderful! Each one of you has the right to heal the sick, lay your hands upon the sick. Each one of you has the right to baptize.
E-555 Ja šeit ir kāds, kas nav kristīts Jēzus Kristus Vārdā, baseins ir atvērts.
E-555 If somebody is here that's not been baptized in the Name of Jesus Christ, the pool is open.
E-556 Tas ir vienīgais veids, kā jūs tur nokļūsiet, hm-hm, tā tas ir, paklausīt katram Vārdam. Atcerieties, viena maza Vārda daļiņa sākumā bija iemesls visam grēkam uz zemes. Jēzus sacīja: “Jebkurš, kurš atņems no Tā vienu vārdu vai pieliks vienu vārdu, viņš neieies.” Tikko kā viņš to izdarīs, viņa vārda tai Grāmatā vairs nebūs.
E-556 That's the only way you're going to make it, uh-huh, that's right, is to obey every Word. Remember, one little phase of the Word, in the beginning, caused every sin on earth. Jesus said, "Whosoever shall take one Word away from This, or add one word to It, won't go in." His name is off the Book, as soon as he does it. [Revelation 22:18-19]
E-557 Bet Bībelē nav nevienas vietas, kur kāds draudzē būtu kristījies citādāk, kā vien Jēzus Kristus Vārdā. Ja jūs neesat kristīti šādā veidā, tad labāk to izdariet.
E-557 And there's no place in the Bible where anybody was ever baptized, in the Church, otherwise than in the Name of Jesus Christ. If you haven't been baptized that way, you had better do it.
E-558 “Ak,” jūs teiksiet, “tam nav nekādas nozīmes.” Ievai bija nozīme.
E-558 "Oh," you say, "it don't make any difference." It did to Eve.
E-559 Sātans sacīja: “Ak, bet protams, Dievs, saproti, Dievs...” Taču Viņš izdarīja tā, kā Viņš pateica.
E-559 Satan said, "Oh, surely, God, you know God..." But, He did. He said so.
E-560 Viņš iedeva Pēterim Valstības atslēgas, un tas, kas tika sasiets Vasarsvētku dienā, tas ir sasiets uz visiem laikiem. Lūk, kāpēc Līgava iznāca priekšskatījumā otro reizi; ir jātiek izsauktai pēdējo dienu Draudzei, kā tas bija pirmajā dienā, tieši tā. Koks ir izaudzis no saknēm līdz Līgavas Kokam, kā tas bija tajā laikā – Dieva Šedevrs (kā es sacīju pirms divām svētdienām) atkal būs tai Pilsētā.
Lai Dievs jūs svētī. “Tagad es ticu.”
E-560 He give Peter the keys to the Kingdom, and what was bound at Pentecost is bound forever. That's the reason the Bride come into re-preview, the second time; there has to be a Church called out of the latter day, like there was in the first day, just exactly. The Tree has come from its roots, up to the Bride Tree, like it did in that time; God's masterpiece again, as I said two Sundays ago, to be taken to the City.
God bless you. "I now believe."
E-561 Sātans ir sakauts; viņš zina, viņš ir uz zemes, viņš staigā kā rūcošs lauva. Līdz viņa beigām, ak, vairs nav ilgi. Viņš zina savu laiku, viņš staigā kā rūcošs lauva.
E-561 Satan is defeated. He knows. He's on the earth, he is going like a roaring lion. It isn't long till he's, oh, he's finished. He knows his time. He's going like a roaring lion.
E-562 Taču atcerieties, blakus stāv Miera Valdnieks, Tas Varenais Dievišķais. Manas būtnes Arhitekts, Arhitekts, kurš ir izveidojis mani tādu, kāds es esmu; kurš ir izveidojis jūs tādus, kādi jūs esat; Viņš ir šeit. Tikai Arhitekts zina, kā ir jāuzceļ ēka tās īstajā vietā. Kurš gan zina labāk par Arhitektu? Un Viņš ir šeit, lai pierādītu Sevi, Viņš ir šeit.
E-562 But, remember, the Prince of Peace stands by; the Great Divine One. The Architect of my being, the Architect Who built me what I am, Who built you what you are, is here. If the Architect, Who knows how to put the building together, its right place, who knows better than the Architect? And He's here to prove, Hisself, He's here.
E-563 Un tā, tas viss balstās uz jūsu ticības. Ticiet, tikai ticiet!
Es dodos uz brīnišķo Pilsētu,
Kuru mans Kungs savējiem uzcēlis;
Kur visu gadsimtu Izpirktie
Dzied slavu ap Troni sniegbalto.
Reizēm es skumstu pēc Debesīm (kad tas viss beigsies)
Un tām godībām, kas man tur būs.
Kāds prieks būs manu Glābēju ieraudzīt
Tajā brīnišķā zelta Pilsētā!
E-563 Now it's based upon your faith. Believe, only believe!
I'm bound for that beautiful City
My Lord has prepared for His Own;
Where all the Redeemed of all ages
Will sing "Glory!" around the White Throne.
Sometimes I grow homesick for Heaven, (when this is all over),
And the glory that I There shall behold;
What a joy that will be when my Saviour I see,
In that beautiful City of gold!
E-564 Atcerieties, šovakar draudzē būs Tā Kunga vakarēdiens. Ja jūs vēl arvien būsiet pilsētā, ja gribat atnākt, mēs priecāsimies jūs redzēt. Tas ir kā atgādinājums par to, ko mēs viendien ēdīsim kopā ar Viņu.
E-564 Remember, at the church, tonight, they'll be giving communion. If you're here in the city, yet, would like to come, we'd like to have you. It's a memorial of what we're going to eat, one of these days, with Him.
E-565 Es jūs mīlu. Es nezinu, kā lai to izsaka. Es domāju, ka jūs esat zemes sāls. Un es dzirdu par jūsu uzvedību šajā pasaulē, un es vēl vairāk uzticos jums.
E-565 I love you. I don't know how to express it. I think you're the salt of the earth. And I hear your behavior out amongst the world, then that gives me more confidence in you.
E-566 Taču aizdomājieties, lūk, šī mazā grupiņa, tik jauka kā mēs, viendien tā izjuks. Mēs sapņosim par kaut ko tādu. Taču, ja notiks tā, ka kāds no mums aizies, pirms mēs atkal tiksimies, mēs...
Tai rītā es satikšu tevi
Tai gaišajā upes krastā,
Kad visas skumjas būs paņemtas prom.
Pie plašajiem vārtiem es stāvēšu,
Kad garā, smagā dzīves diena beigsies.
Tai rītā es satikšu tevi
Tās gaišās upes krastā,
Es būšu...
...tās upes krastā ar sajūsmu vecus draugus satikšu.
Es tevi redzēšu, ak, zini.
Tai rītā tu atpazīsi mani,
Jo es tev plaši smaidīšu.
Tai rītā es satikšu tevi,
Tai Pilsētā, kur četri stūri redzami.
E-566 But, think, this little group will be, lovely as we are, will be broken up, one of these days. We'll dream of this. But if one of us happens to pass away before we meet again, we'll...
I will meet you in the morning, by the bright river side,
When all sorrows has drifted away;
I'll be standing by the portal, when the gates open wide,
At the close of life's long, weary day.
I will meet you in the morning, by the bright river side,
I'm often...?... by the river, and, with rapture, old acquaintance renew; (I'll see you then, know you.)
You will know me in the morning, by the smile that I wear,
I will meet you in the morning, in the City, City that's built foursquare.
E-567 Vai jums patīk? “Līdz mēs tiksimies!” Tagad piecelsimies. “Paņem Jēzus svēto Vārdu”, nospēlējiet mums akordu.
E-567 You love it? "Till we meet!" Now let's stand. Take The Name Of Jesus With You, give us the chord.
E-568 Vai jūs Viņu mīlat? [Sanāksme saka: “Āmen.”–Tulk.] Vai tad Viņš nav brīnumains? [“Āmen.”] Vai jūs ticat, ka tā ir Patiesība? [“Āmen.”] Vai jūs dodaties uz turieni caur Dieva žēlastību? [“Āmen.”] Līdz mēs tur nokļūsim:
Paņem Jēzus svēto Vārdu,
Lai tas tevi sargātu,
Un, ja naidnieks ceļā stāsies,
Lūdzot atkārto to Vārdu tu.
Tas ir viss, kas ir jādara, līdz mēs atkal tiksimies. Labi.
Jēzus dārgo Vārdu tagad
Paņem cieši, sāpju bērns...
Ņem to līdzi zemē plašā,
Viņš dos prieku dvēselei.
Dārgais Vārds salds ir man,
Prieks līdz debesīm lai skan.
Dārgais Vārds salds ir man,
Prieks līdz debesīm lai skan.
E-568 You love Him? [Congregation says, "Amen."--Ed.] Isn't He wonderful? ["Amen."] Do you believe this is Truth? ["Amen."] Are you headed that way, by the grace of God? ["Amen."] Until we get there:
You take the Name of Jesus with you,
As a shield from every snare;
And when temptations around you gather,
Just breathe that holy Name in prayer.
That's all to do, until we see you again. All right.
Take the Name of Jesus with you,
Child of sorrow and...
[Someone says, "Tonight?"--Ed.] No.
It will joy and comfort give you,
Take it everywhere you go.
Precious Name, O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven;
Precious Name, O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven.
E-569 Lūk, man kaut kas bija jāizlaiž šī vēstījuma laikā. Viendien, ja būs Tā Kunga griba, es atgriezīšos un paņemšu tās “avēnijas” un mēs atkal paskatīsimies, saprotiet, kad mums būs vairāk laika. Jūs taču sūdzējāties, ka mēs pārāk ātri beidzam. Šodien būs pietiekami. Ir karsti, taču lai Dievs jūs svētī. Man patīk tāda dziedāšana.
E-569 Now, I had to skip over my Message. Someday, the Lord willing, I'll come back and take these "avenues," and pick it up, see, where we can have more time. You been hollering about not staying long enough. We have, today. It's hot. But, now, God bless you. I like that singing.
E-570 Vienvakar viens kaimiņš pateica, kad viņi izslēdza ārējo skaļruni, pateica: “Man tik ļoti patika svētruna, bet kāpēc jūs izslēdzāt to skaisto dziedāšanu?” Saprotiet, ārpusē. Tāpēc kaimiņ, ja tu šorīt klausies, manuprāt, mums ir vislabākie kaimiņi Džefersonvilā. Mēs atstājam mašīnas viņu māju priekšā un darām visu ko tādu; viņi pat vārdu nepateiks; mēs tik liekam un liekam. Tāpēc mēs tagad viņiem pateicamies.
E-570 A neighbor here, said, the other night when they turned the outside speaker off, said, "I enjoyed the Message so much, but why did you turn that pretty singing off, see, on the outside?" So, neighbor, if you're listening in this morning, I think we got the best neighbors there is in Jeffersonville. We park our cars in front of their houses and everything else; they don't say nothing about it; we just go on. So, we thank them now.
E-571 Ak, cik Viņš ir brīnišķīgs! Lai Dievs ir ar jums!
...Vārds salds ir man,
Prieks līdz debesīm lai skan.
Līdz mēs tiksimies...
E-571 Oh, how wonderful He is! God be with you now.
... Name, O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven.
Till we meet...
E-572 Nolieksim mūsu galvas. Draudzes gans atlaidīs mūs pēc dažām minūtēm. Lai Dievs ir ar jums!
...mēs tiksimies pie Kristus kājām (tai lielajā Pilsētā, pie Troņa).
Līdz mēs tiksimies, līdz mēs tiksimies!
Dievs lai ir ar tevi, līdz mēs tiksimies.
Līdz mēs tiksimies.
E-572 Let's bow our head. The pastor will dismiss us, just in a few moments. God be with you!
.
.. we meet at Jesus' feet, (at the great City, at the Throne),
Till we meet! till we meet!
God be with you till we meet.

Наверх

Up