Efezas Draudzes Periods

The Ephesian Church Age
Datums: 65-0002 | Ilgums: - | Tulkojums: Rīga
-
E-1 Priekšvārds Draudzes Periodiem
Lai jūs pilnībā varētu saprast šo vēstījumu par Draudzes Periodiem, es vēlētos izskaidrot tos dažādos principus, kas ļāva man nonākt pie šo vēstnešu vārdiem, noteikt periodu ilgumu un citus svarīgus faktorus.
E-1 Introduction To The Church Ages.
In order for you to fully understand the message of the Church Ages I would like to explain the various principles that allowed me to arrive at the names of the messengers, the length of the ages, and other factors involved therein.
E-2 Tā kā tam bija jābūt visnopietnākajam pētījumam, kādu es jebkad biju uzsācis, es daudzas dienas lūdzu Dievu, meklējot Svētā Gara iedvesmu. Un tikai pēc tam es lasīju Svētos Rakstus par Draudzes periodiem un rakos daudzajos draudzes vēstures materiālos, kuru autori ir visobjektīvākie vēsturnieki, kādus vien es spēju sameklēt. Dievs uz manu lūgšanu atbildēja, jo tai laikā, kad es lasīju Vārdu un vēstures dokumentus, Svētais Gars man atļāva skaidri ieraudzīt kādu likumsakarību, kura ir saskatāma cauri visiem gadsimtiem līdz pat šim pēdējam laikam.
E-2 Since this study was to be the most serious one I had ever undertaken up to this time, I sought God for many days for the inspiration of the Holy Spirit. Then only did I read the Scriptures on the Church Ages and delve into the many church histories written by the most unbiased historians that I could find. God did not fail to answer my prayer, for while I read the Word and the histories, I was enabled by the Holy Spirit to see unfolded a pattern that runs through the centuries and right into this present, last day.
E-3 Šī atslēga, kuru Tas Kungs man iedeva, lai es būtu spējīgs noteikt katra perioda vēstnesi, ir ļoti Bībeliska atslēga. Patiesībā to varētu nosaukt par Bībeles pamatprincipu. Tā ir atklāsme, ka Dievs nekad nemainās un ka Viņa ceļi ir tikpat nemainīgi kā Viņš Pats. Ebrejiem 13:8 ir teikts: “Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžos.” Salamans Mācītājs 3:14-15: “Es atzinu, ka viss, ko Dievs dara, tas paliek mūžīgi: tam nevar neko nedz pielikt, nedz atņemt, un Dievs to visu tā ir iekārtojis, lai Viņu bīstas. Kas tagad ir, tas jau sen ir bijis, un, kas vēl būs, tas arī jau sen ir bijis, jo Dievs nereti atjauno arī jau sen pagājušo.” Te nu tas ir: nemainīgs Dievs, kas nemaina Savus ceļus. Ko Viņš darīja IESĀKUMĀ, to Viņš nemainīgi turpinās darīt, līdz to izdarīs PĒDĒJO reizi. Tas nekad nemainīsies. Attieciniet to uz šiem Draudzes Periodiem: kāda veida vīru Dievs izvēlējās pirmajam periodam un kā Dievs izpaudās šī vīra kalpošanā, – tas būs paraugs visiem pārējiem periodiem. Visos citos periodos Dievs darīs to pašu, ko Viņš izdarīja pirmajā draudzes periodā.
E-3 The key given me of the Lord whereby I was able to determine the messenger for each age is a most Scriptural one. In fact it might be called the Keystone of the Bible. It is the revelation that God never changes, and that His ways are as unchangeable as He is.
In Heb. 13:8 it says,
"Jesus Christ the same yesterday, and today, and for ever".
Ecclesiastes 3:14,15,
"I know that, whatsoever God doeth, it shall be for ever: nothing can be put to it, nor any thing taken from it: and God doeth it, that men should fear before Him.
That which hath been is now; and that which is to be hath already been; and God requireth that which is past."
Here it is: an unchanging God with unchanging ways. What He did at the FIRST He will have to keep on doing until it is done for the LAST time. There will never be a change. Apply that to the Church Ages. The kind of man that God chose for the first age, and how God manifested in that man's ministry, would be the example for all other ages. What God did in the first church age is what He wants to do in all other ages.
E-4 Un tā, no Vārda, kas tika uzrakstīts caur Svēto Garu, mēs precīzi zinām, kā tika izveidota pirmā jeb oriģinālā draudze un kā tajā izpaudās Dievs. Šis Vārds nevar mainīties un nevar tikt izmainīts, jo Vārds ir Dievs. Jāņa Evaņģēlijs 1:1: “Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs.” Izmainot kaut vienu tā vārdu, kā to izdarīja Ieva, tiek atnests grēks un nāve, par to runā arī pati Bībele Atklāsmes Grāmatā 22:18-19: “...ja kas tam ko pieliek, tam Dievs uzliks tās mocības, par kurām rakstīts šinī grāmatā. Ja kas ko atņem no šīs grāmatas pravietojuma vārdiem, tam Dievs atņems viņa daļu no Dzīvības Grāmatas [Latv. Bībelē: “...atņemšu viņa daļu pie dzīvības koka”–Tulk.] un pie svētās pilsētas, un pie citām lietām par ko rakstīts šinī grāmatā.” Tādējādi tas, kāda draudze bija Vasarsvētku dienā, ir īstais standarts. Tas ir īstais paraugs. Cita parauga nav. Nav svarīgi, ko saka izglītotie, Dievs šo paraugu NAV izmainījis. To, ko Dievs izdarīja Vasarsvētku dienā, Viņam pienākas darīt līdz draudzes periodu beigām.
E-4 Now we know exactly from the Word which was recorded by the Holy Spirit how the first, or original church, was founded and how God manifested Himself in her. The Word can't change or be changed because the Word is God.
John 1:1,
"In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God."
To change one word of it, as did Eve, brings sin and death, even as it says in Revelation 22:18-19,
"... If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book:
And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the Book of Life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book."
Thus, what the church was at Pentecost is the standard. That is the pattern. There is no other pattern. No matter what the scholars say, God has NOT changed that pattern. What God did at Pentecost He has to keep on doing until the church ages close.
E-5 Lai arī teologi jums varbūt pateiks, ka apustuļu laiks ir beidzies, neticiet tam. Šāds apgalvojums ir kļūdains divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, ir kļūdaini domāt, ka vairs nav nekādu apustuļu vien tāpēc, ka pirmie divpadsmit ir miruši. Vārds apustulis nozīmē “sūtnis”, un šodien ir daudz sūtņu, taču mēs viņus saucam par misionāriem. Kamēr vien vīri saņem aicinājumu un tiek sūtīti, lai nestu Dzīvības Vārdu, tikmēr apustuļu laiks turpinās. Otrkārt, viņi atsaucas uz kaut kādu “Svētā Gara spēka izpausmes” laiku, kas beidzās tad, kad tika pabeigta Bībele. Tā nav taisnība. Nav nevienas Svēto Rakstu vietas, kas uzvedinātu uz šādām domām, un daudzas Rakstu vietas pārliecinoši izsaka tieši pretējo. Lūk, pierādījums tam, ka abi šie apgalvojumi ir nepareizi. Apustuļu Darbi 2:38-39: “Bet Pēteris tiem atbildēja: “Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus Vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu Svētā Gara dāvanu. Jo šis solījums dots jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko Tas Kungs, mūsu Dievs, pieaicinās.” Šis apsolījums saņemt spēku, kurš tika dāvāts apustuļiem Vasarsvētku dienā, ir dots “jums (Ebrejiem) un jūsu bērniem (Ebrejiem), un visiem, kas vēl ir tālu (Pagāniem), un visiem, ko Tas Kungs, mūsu Dievs, pieaicinās (gan Ebrejiem, gan Pagāniem)”. Kamēr vien Viņš aicina, Vasarsvētku dienas vēsts un spēks NEMITĒSIES.
E-5 Though scholars may tell you the apostolic age is over, don't you believe it. Such a statement is wrong on two counts. First of all, it is wrong to suppose there aren't any more apostles, just because the original twelve are dead. An apostle means a 'sent one'; and there are many sent ones today, but they are called missionaries. As long as men are being called and sent forth with the Word of Life there is an apostolic age going on. Secondly, they refer to an age of 'manifested Holy Ghost power' as being over since the Bible has been completed. That is untrue. There is not even one Scripture that suggests that, but many conclusively state otherwise. Here is our proof that both of these charges are false.
Acts 2:38,39.
"Then Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you in the Name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost.
For the promise is unto you, and to your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call."
The promise of power with which the apostles were endued at Pentecost is to "you (Jews), and to your children (Jews), and to all that are afar off (Gentiles), and to as many as the Lord our God shall call (both Jew and Gentile)". Until He stops calling, the Pentecostal message and power will NOT CEASE.
E-6 Draudzei ir neatsavināmas tiesības uz to, ko tā saņēma Vasarsvētku dienā. Sākumā viņai bija tīrs Dieva Vārds. Viņai bija Gara spēks, kas izpaudās dažādās zīmēs un brīnumos, un Svētā Gara dāvanās. Vēstule Ebrejiem 2:1-4: “Tāpēc mums dzirdētais jo vairāk jāņem vērā, lai mēs netiktu aizskaloti projām. Jo, ja caur eņģeļiem runātais vārds ir bijis stiprs un katra pārkāpums un nepaklausība (nepaklausība Vārdam) dabūjusi savu taisno atmaksu, kā mēs izbēgsim, tik dārgu pestīšanu nicinādami? To papriekš ir sludinājis pats Kungs un mums apstiprinājuši tie, kas to dzirdējuši,arī pašam Dievam liecību dodot ar zīmēm un brīnumiem un dažādiem vareniem darbiem un izdalot Svētā Gara dāvanas pēc Sava prāta.” Šo oriģinālo draudzi nevadīja cilvēki. To vadīja Svētais Gars. Tā nebija ļoti liela. Tā tika ienīsta un nicināta. Tā tika apspiesta. Tā tika vajāta līdz nāvei. Taču viņa bija uzticīga Dievam. Viņa nenovērsās no šī oriģinālā Vārda parauga.
E-6 What the church had at Pentecost is her inalienable right. Originally, she had the pure Word of God. She had the power of the Spirit manifested in divers signs and wonders and gifts of the Holy Ghost.
Hebrews 2:1-4,
"Therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip.
For if the Word spoken by angels was steadfast, and every transgression and disobedience (to the Word) received a just recompence of reward;
How shall we escape, if we neglect so great salvation; which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard Him;
God also bearing them witness, both with signs and wonders, and with divers miracles, and gifts of the Holy Ghost, according to His own will?"
That original church was not organized by men. It was led by the Holy Ghost. It wasn't very big. It was hated and despised. It was oppressed. It was persecuted unto death. But it was true to God. It stayed with the original Word pattern.
E-7 Lūk, tikai nepārprotiet to. Kad es sacīju, ka Dievs un Viņa ceļi ir nemainīgi, es neteicu, ka nevarēja mainīties draudze un tās vēstneši. Draudze nav Dievs, tāpēc viņa ir pakļauta pārmaiņām. Taču es teicu, ka, tā kā Dievs un Viņa ceļi ir nemainīgi, mēs varam atgriezties uz sākumu un apskatīt pirmo un nevainojamo Dieva rīcību, un pēc tam spriest pēc šī parauga. Lūk, kā tas ir jādara. Patiesā Draudze vienmēr centīsies līdzināties oriģinālajai Vasarsvētku dienas Draudzei. Patiesā šīs dienas Draudze centīsies līdzināties pašai pirmajai Draudzei. Un šie vēstneši draudzēm, tā kā viņos būs tas pats Dieva Gars, centīsies līdzināties apustulim Pāvilam. Viņi nebūs tieši tādi paši kā viņš; taču īstie vēstneši būs tie, kuri visvairāk līdzināsies Pāvilam, kurš bija pilnīgi neatkarīgs no visiem cilvēkiem, pilnīgi nodevies Dievam, sludināja tikai Dieva Vārdu un demonstrēja Svēto Garu spēkā. Nekas cits te nederēs. Jums ir jāsāk no oriģināla. Kā līdzīgs rada līdzīgu, šī Īstā Draudze vienmēr centīsies iet savas aizsācējas (no Vasarsvētku dienas) pēdās; bet viņas vēstneši sekos apustulim Pāvilam, pirmajam vēstnesim no pirmā draudzes perioda. Tas ir tik vienkārši un tik brīnišķīgi!
E-7 Now don't get led astray here. When I said that God and His ways never change, I did not say that the church and its messengers could not change. The church isn't God. So she can change. But what I said was that because of the unchanging God with unchanging ways we can go back to the beginning and see the first and perfect act of God and then judge by that standard. That is how it is done. The True Church will always try to be like the original at Pentecost. The True Church of today will try to approximate that early first one. And the messengers to the churches, having the same Spirit of God in them, will try to approximate the apostle Paul. They won't be exactly like him; but the true messengers will be the ones that come the closest to Paul, who was free of all men, sold out to God, and gave forth the Word of God only, and manifested the Holy Ghost in power. None else would do. You have to work from the original. As like begets like, the True Church will always be the one that tries to follow in the steps of her founders at Pentecost and her messengers will follow the apostle Paul, the first messenger to the first church age. It is that simple, and that wonderful.
E-8 Ar šo tik vienkāršo un tomēr tik brīnišķīgo atslēgu es biju spējīgs, ar Svētā Gara palīdzību, lasīt Atklāsmes Grāmatu un vēstures materiālus un atrast tur katru periodu, katru vēstnesi, katra perioda ilgumu un to lomu, kuru katrs spēlēja šajā Dieva nodomā, sākot no Vasarsvētku dienas, līdz pat šo periodu beigām.
E-8 With this key, so simple, yet so wonderful, I was able, by the help of the Holy Spirit, to read the Book of Revelation and the histories and find therein each age, each messenger, the duration of each age, and the part each played in the purpose of God from Pentecost to the consummation of those ages.
E-9 Tā kā tagad jūs saprotat, kā mēs secinām, kāda bija Patiesā Draudze (kāda tā bija Vasarsvētku dienā un kāda tā bija apustuļu laikā, kā tas ir izklāstīts Bībelē Apustuļu Darbos), tad mēs varam pielietot to pašu principu, lai ieraudzītu, kā šī draudze cieta neveiksmi. Pamata kļūda jeb kļūdas, kas iezagās pirmajā draudzē un tika atklātas Apustuļu Darbos un Atklāsmes Grāmatā, kā arī Vēstulēs, katrā sekojošajā periodā izpaudīsies arvien redzamāk un redzamāk, kamēr mēs nonāksim līdz absolūtam patiesības aptumsumam pēdējā jeb Lāodikejas Periodā.
E-9 Since you now understand how we judge what the True Church was like (what she was at Pentecost and what she was in the apostolic age as set forth in the Word in the Book of Acts) we can apply the same rule to show us how the church failed. The basic error, or errors, that crept into the first church and were revealed in the Book of Acts and Revelation and also in the Epistles will become more and more visibly manifested in each subsequent age, until we come to a complete blackout of truth in the last, or Laodicean Age.
E-10 Un tā, no šīs pirmās atslēgas, kuru mēs saņēmām no Tā Kunga, izriet vēl viena tikai nedaudz mazāk apbrīnojama patiesība. Es teicu, ka Patiesā Draudze vienmēr centīsies līdzināties draudzei no Apustuļu Darbu grāmatas. Tieši tā tas arī ir. Taču mēs atklājām, ka Vārds māca arī to, ka ienāks maldi, līdz iestāsies absolūts patiesības aptumsums pēdējā dienā, kad teju teju būs jāparādās Tam Kungam. Tagad mūsu prātos rodas jautājums: vai tad Dievs atstāj Savējos un ļauj, lai tie iekrīt pilnīgos maldos? Nekādā ziņā, jo Svētie Raksti Mateja Evaņģēlijā 24:24 pilnīgi skaidri saka, ka “Izredzētos” NEVAR pievilt. “Jo uzstāsies viltus Kristi un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, JA [BŪTU] IESPĒJAMS, arī izredzētos.” Ko nu? Mūsu priekšā ir skaidra atbilde. Ir Patiesā Draudze un ir viltus draudze. Ir Patiesais Vīnakoks, un ir viltus vīnakoks. Taču, protams, šī viltus draudze, viltus vīnogulājs vienmēr centīsies piesavināties Patiesās Draudzes vietu un apgalvot, ka viņa (un nevis “Izredzētā”) ir tā īstā un autentiskā. Viltus draudze mēģinās nogalināt Patieso. Tā tas bija Apustuļu Darbu grāmatā, tā tas ir izklāstīts šajos septiņos periodos, un tieši tā tas ir redzams dažādās Jaunās Derības vēstulēs. Tā tas bija. Tā tas ir tagad. Tā tas būs arī turpmāk. Tas nevar mainīties.
E-10 Now out of this first key that we have received of the Lord, there comes another and slightly less wonderful truth. I said that the True Church would always try to be like it was in the Book of Acts. That is exactly right. But we have discovered that the Word also teaches an invasion of error until there is a complete blackout of truth in the last day when the Lord is about to appear. The question now arises in our minds; does God forsake His own and let them fall into a state of complete deception? On no account, for the Scripture says very clearly in Matthew 24:24, that the 'Elect' CANNOT be deceived.
"For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, IF IT WERE POSSIBLE, they shall deceive the very elect."
What then? The answer is clear before us. There is a True Church and a false church. There is a True Vine and a false vine. But of course that false church, false vine body, will always try to usurp the position of the True Church and contend that she, and not the Elect, are the real and authentic. The false will try to kill the True. That is how it was in the Book of Acts, that is how it is set forth in the seven ages, and that is how it is declared in the various Epistles. That is how it has been. That is how it is now. That is how it will be. It can't change.
E-11 Tagad būsim ļoti uzmanīgi, lai šajā jautājumā mums nerastos pārpratumi. Tāpēc mēs vērsīsimies pie Vārda, lai šo apgalvojumu apstiprinātu. Atgriezīsimies pie pašu pirmsākumu Grāmatas, Pirmās Mozus grāmatas. Ēdenes dārzā bija DIVI koki, viens bija labs; otrs bija ļauns. Viens deva DZĪVĪBU; otrs deva Nāvi. Tur bija divi bērni, kuri pašā sākumā pienesa Dievam upurus. Ļaujiet man to atkārtot – Dievam upurus pienesa viņi ABI. Pirmā Mozus grāmata 4:3-5: Pēc kāda laika Kains nesa no zemes augļiem upuri Tam Kungam, un arī Ābels nesa upuri no avju pirmdzimušiem un no viņu taukiem. Un Tas Kungs uzlūkoja Ābelu un viņa upuri. Bet Kainu un viņa upuri Dievs neuzlūkoja.” Taču viens (Kains) bija ļauns, jo viņš bija no sava tēva (no tā Ļaunā), kamēr Ābels Tā Kunga acīs bija taisns. Bez tam, bija divi bērni, kuriem abiem bija tas pats tēvs un māte. Tie bija Īzāka un Rebekas dvīņi. Viens bija Dieva izredzētais, bet otrs bija neģēlis. Viņi abi pielūdza Dievu. Katrs šis gadījums bija saistīts ar Dieva pielūgšanu. Visos gadījumos ļaunais ienīda un vajāja taisnīgo. Dažos gadījumos ļaunais taisnīgo iznīcināja. Taču pievērsiet uzmanību – viņi bija iestādīti kopā. Viņi dzīvoja kopā. Viņi abi apgalvoja, ka pazīst Dievu, un pielūdza Dievu.
E-11 Now let us be very careful that we are not confused at this point. Thus we will seek the Word to validate this claim. Let us go back to the Book of the beginning, Genesis. In the Garden of Eden there were TWO trees. One was good; one was evil. One produced LIFE, the other produced Death. There were two children who originally offered sacrifices to God. Let me repeat that, they BOTH offered sacrifices to God.
Genesis 4:3-5,
"And in process of time it came to pass, that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord.
And Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering:
But unto Cain and to his offering He had not respect..."
But one (Cain) was evil, being of his father (that Wicked One), while Abel was righteous before the Lord. Again, there were two children from the flesh of the same parents. They were the twins of Isaac and Rebekah. One was the elect of God and the other was reprobate. Both worshipped God. In every single case there was worship of God involved. In every case the evil hated the righteous and persecuted the righteous. In some cases the evil destroyed the righteous. But notice. They were planted together. They lived together. They both made claims upon God and worshipped God.
E-12 Šie piemēri precīzi attēlo līdzību, kuru deva Kungs Jēzus Kristus, kad Viņš teica, ka debesu valstība ir līdzīga cilvēkam, kurš iesēja labu sēklu, bet atnāca ienaidnieks un starp šīm labajām sēklām iesēja nezāli. Dievs šīs nezāles neiesēja. Šīs nezāles tieši starp Dieva labajām sēklām iesēja sātans. Šie divu veidu stādi (cilvēki), no divām atšķirīgām sēklām, auga kopā. Tie abi barojās no tās pašas augsnes; viņi abi bija zem vienas saules un lietus un dalījās visos citos labumos; un abi tika novākti savā laikā. Vai jūs to saprotat? Ne uz brīdi neaizmirstiet šīs patiesības, kamēr mēs pētīsim šos draudzes periodus un vēlāk – zīmogus. Bet jo īpaši neaizmirstiet, ka tieši šajā beidzamajā periodā, kad nezāles tiek sasietas savai sadedzināšanai, tās (nezāles) atdalīsies no kviešiem (tos izstumjot), lai Tas Kungs tos savāktu.
E-12 These illustrations depict perfectly the parable of the Lord Jesus Christ when He said that the kingdom of heaven was like unto a man who sowed good seed, only to have an enemy come and plant tares amongst those good seeds. God did not plant the tares. Satan planted those tares right amongst the good seed of God. Those two kinds of plants (people), from two different seeds, grew up together. They partook of the nourishment in the same earth, they shared in the same sun, rain, and all other benefits, and both were harvested in their turn. Do you see it? Don't ever forget these truths as we study the church ages and later the seals. And above all, don't forget that it is in this last age, when the tares are getting bound for their burning, that they will shove out the wheat that is to be garnered by the Lord.
E-13 Es gribu šo domu izteikt līdz galam, tāpēc iesim vien tālāk. Vai jūs kādreiz esat pētījuši garīgo atmodu vēsturi? Lūk, atmoda nozīmē Dievišķo kustību spēkā. Un katru reizi, kad darbojas Dievs, tur atrodas un darbojas arī sātans. Tā tas ir vienmēr. Velsas lielās atmodas laikā (un vairums cilvēku to nezina) strauji piepildījās psihiatriskās slimnīcas, un ļoti stipri izpaudās dēmoniskais spēks, lai novērstu uzmanību no Dieva. Ir rakstīts, ka Džona Veslija laikā cilvēki darīja ļoti dīvainas lietas (kas pilnīgi noteikti bija no sātana), cenšoties padarīt par apsmieklu Dieva labestību un spēku. Par Lutera laiku ir teikts, ka visapbrīnojamākais viņa kalpošanā nebija tas, ka viņš ar panākumiem protestēja pret Romas Katoļu Baznīcu; bet brīnums bija tas, ka viņš spēja saglabāt veselīgu saprātu šo fanātiķu vidū, kuri bieži vien bija nepareizu garu piepildīti un to vadīti. Un, ja jūs esat sapratuši šo pēdējo dienu kalpošanu, tad jūs būsiet ievērojuši to pašu uzbrukumu no ļauno viltus garu puses. Tā tam ir jābūt. Un tā, es ceru un ticu, ka jūs esat pietiekami garīgi savā domāšanā, lai to saprastu un gūtu no tā labumu.
E-13 I want to carry this thought all the way through, so let us go a step further. Have you ever studied the history of revivals? Now a revival signifies a move of God in power. And every time God moves, Satan is there to move also. It never fails. In the days of the great Welsh revival (and most people don't know this), the insane asylums filled up quickly, and there was a great display of devil power to take away the attention from God. It is written that in Wesley's day the people would do most peculiar things that were definitely of Satan to try to mock the goodness and power of God. In Luther's day it is said that the miracle of his ministry did not lie in the fact that he successfully protested the Roman Catholic Church, but the miracle lay in the fact he could, and did, stay sound and sane amidst the fanatics who were often filled with, and guided by, wrong spirits. And if you have been aware of this last day ministry, you will have noted the same invasion of false and wicked spirits. It has to be that way. Now I hope and trust you are spiritual minded enough to get that, and capitalize on it.
E-14 Vienkārši, lai apstiprinātu šo domu par Patieso un viltus vīnogulāju, kuri ir savijušies kopā, kā arī lai uzskatāmi parādītu, kā darbojas šie divi gari, ieskatīsimies Jāņa 1. vēstulē 4:1-4 un Jūdas vēstulē pantos 3,4,12: “Mīļie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva, jo daudz viltus pravieši ir izgājuši pasaulē. No tā atzīstiet Dieva Garu: ikviens gars, kas apliecina Jēzu Kristu miesā nākušu, ir no Dieva. Un ikviens gars, kas neapliecina Jēzu, nav no Dieva, tas ir antikrista gars, par ko jūs esat dzirdējuši, ka viņš nāks; tas JAU TAGAD IR pasaulē. Jūs, bērniņi, esat no Dieva un esat viņus uzvarējuši (šo antikrista garu), jo lielāks ir Tas, kas jūsos (Dieva Gars), nekā tas, kas ir pasaulē.” Jūdas vēstule 3,4,12: “Mīļie, tā kā man ļoti rūpēja jums rakstīt par mūsu kopējo pestīšanu, tad sirds mani spieda jūs pamācīt šinī rakstā turpināt cīņu par to ticību, kas SVĒTIEM reiz uzticēta. Jo ir iezagušies (viņi aplokā nav ienākuši pa DURVĪM, un tāpēc tie ir zagļi) KĀDI ĻAUDIS (ne jau Svētie), par kuriem sen jau rakstīts, kas likti nākamajam sodam, BEZDIEVJI, kas mūsu Dieva žēlastības vietā nododas kauna dzīvei un noliedz mūsu vienīgo Valdnieku un Kungu Jēzu Kristu. Viņi ir kauna traipi jūsu mīlestības mielastos, bez bijības mielodamies LĪDZ AR jums...” Skatoties uz šīm Svēto Rakstu vietām, nevar noliegt, ka Patiesā Draudze un viltus draudze ir savijušās kopā, jo tās ir iestādītas līdzās, taču aug no atšķirīgām sēklām.
E-14 Just to seal this point on the True and false vines mingling and demonstrating the two spirits that are at work, let us look into I John 4:1-4, and Jude 3, 4, 12.
"Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God: because many false prophets are gone out into the world.
Hereby know ye the Spirit of God: Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God:
And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God: and this is that spirit of antichrist, whereof ye have heard that it should come; and EVEN NOW ALREADY is it in the world.
Ye are of God, little children, and have overcome them: (antichrist spirit) because greater is He, (God's Spirit) that is in you than he that is in the world."
Jude 3, 4, 12.
"Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you, and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the SAINTS.
For there are CERTAIN MEN (not Saints) crept in unawares (these have not come into the fold by means of the DOOR and are therefore robbers), who were before of old ordained to this condemnation, UNGODLY men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only Lord God, and our Lord Jesus Christ.
These are spots in your feasts of charity, when they feast WITH you, feeding themselves without fear..."
It cannot be denied in the face of these Scriptures that the True Church and the false church are intertwined, having been planted together but of different seeds.
E-15 Tad vēl, es domāju, ka jums būtu jāzina vēl kaut kas. Šīs septiņas draudzes, pie kurām vēršas Jānis, atrodas Mazāzijā, un tās visas ir pagānu draudzes. Viņš neuzrunā draudzi Jeruzālemē, kurā pārsvarā bija ebreji, neskaitot varbūt vien dažus pagānus. Tas ir tāpēc, ka Dievs bija novērsies no Ebrejiem un pievērsies Pagāniem. Tādējādi visā draudzes periodu laikā, Dievs nodarbojas ar pagāniem, izsaucot Sev Pagānu Līgavu. Lūk, kāpēc “Draudzes Periodi” un “pilns skaits Pagānu” [Latv. Bībelē, Vēstule Romiešiem 11:25 “...pasaules tautas visā pilnībā...”–Tulk.] ir viena un tā pati lieta. Apustuļu Darbi 13:44-48: “Nākamajā sabatā gandrīz visa pilsēta sapulcējās klausīties Dieva Vārdu. Bet jūdi, ļaužu pulkus redzēdami, iedegās naidā un runāja pretim Pāvila vārdiem zaimodami. Bet Pāvils un Barnaba, paļāvības pilni, sacīja: "Dieva Vārdu vajadzēja vispirms jums sludināt; bet, kad jūs to atmetat un sevi neturat par mūžīgās dzīvības cienīgiem, lūk, tad mēs griežamies pie pagāniem. Jo tā Tas Kungs mums ir pavēlējis: Es Tevi esmu licis par gaismu pagāniem, lai Tu būtu par pestīšanu līdz pasaules galam." Pagāni, to dzirdēdami, priecājās un slavēja Tā Kunga Vārdu un ticēja, cik mūžīgajai dzīvībai bija izredzēti.” Vēstule Romiešiem 11:1-8: “Pēc visa tā es jautāju: vai Dievs Savu tautu ir atstūmis? Nepavisam ne. Jo arī es esmu israēlietis, Ābrahāma dzimuma, Benjamīna cilts. Dievs nav atstūmis Savu tautu, ko Viņš jau iepriekš bija izredzējis. Jeb vai jūs nezināt, kas rakstīts par Eliju, kā viņš apsūdz Israēlu Dievam: Kungs, Tavus praviešus viņi ir nokāvuši, Tavus altārus izpostījuši, tā ka es viens esmu palicis, un nu tie tīko pēc manas dzīvības. Bet ko viņam atbild Dieva balss: Es esmu Sev atlicinājis septiņus tūkstošus, kas savus ceļus nav locījuši Baala priekšā! Gluži tāpat arī šinī laikā ir palicis pāri mazs atlikums pēc žēlastības. Bet, ja pēc žēlastības, tad vairs ne no darbiem, citādi žēlastība vairs nebūtu žēlastība. Kas no tā izriet? Pēc kā Israēls tiecas, to viņš nav sasniedzis, tikai Dieva izvēlētie to ir sasnieguši, bet pārējo sirdis ir tikušas apcietinātas, kā ir rakstīts: Dievs viņiem devis truluma garu, acis, lai tie neredzētu, un ausis, lai tie nedzirdētu, līdz pat šai dienai.”
E-15 Now then, I think there is something else you ought to know. The seven churches which are addressed by John are in Asia Minor and are all Gentile churches. He does not speak to the church at Jerusalem which was mostly Jewish with perhaps just a few Gentiles in it. The reason is that God had turned from the Jews to the Gentiles. Thus the whole of the church ages is God dealing with the Gentiles, and calling out a Gentile Bride to Himself. That makes the 'Church Ages' and 'The Fulness of the Gentiles' the one and the same thing.
Acts 13:44-48,
"And the next sabbath day came almost the whole city together to hear the Word of God.
But when the Jews saw the multitudes, they were filled with envy, and spake against those things which were spoken by Paul, contradicting and blaspheming.
Then Paul and Barnabas waxed bold, and said, It was necessary that the Word of God should first have been spoken to you: but seeing ye put it from you, and judge yourselves unworthy of everlasting life, lo, we turn to the Gentiles.
For so hath the Lord commanded us, saying, I have set thee to be a light of the Gentiles, that thou shouldest be for salvation unto the ends of the earth.
And when the Gentiles heard this, they were glad, and glorified the Word of the Lord: and as many as were ordained to eternal life believed."
Romans 11:1-8,
"I say then, Hath God cast away His people? God forbid. For I also am an Israelite, of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin.
God hath not cast away His people which He foreknew. Wot ye not what the Scripture saith of Elias? how he maketh intercession to God against Israel, saying,
Lord, they have killed Thy prophets, and digged down Thine altars; and I am left alone, and they seek my life.
But what saith the answer of God unto him? I have reserved to Myself seven thousand men, who have not bowed the knee to the image of Baal.
Even so then at this present time also there is a remnant according to the election of grace. And if by grace, then is it no more of works; otherwise grace is no more grace.
But if it be of works, then is it no more grace: otherwise work is no more work.
What then? Israel hath not obtained that which he seeketh for; but the election hath obtained it, and the rest were blinded
(According as it is written, God hath given them the spirit of slumber, eyes that they should not see, and ears that they should not hear;) unto this day."
E-16 `Vēstule Romiešiem 11:25-29: “Es jūs, brāļi, negribu atstāt neziņā par šo noslēpumu, lai jūs nekļūtu pašgudri, proti, ka vienai Israēla daļai sirds tikusi nocietināta, līdz kamēr pilns skaits pagānu [Latv. Bībelē “...pasaules tautas visā pilnībā...”] būs iegājuši. Un tā viss Israēls tiktu glābts, jo ir rakstīts: "no Ciānas nāk Glābējs, Viņš novērsīs bezdievību no Jēkaba. Un šī būs Mana derība ar viņiem, kad Es dzēsīšu viņu grēkus." Pēc evaņģēlija viņi ir ienaidnieki jūsu dēļ; bet pēc izvēles – Dieva mīļoti tēvu dēļ. Jo neatceļamas ir Dieva žēlastības dāvanas un Viņa aicinājums.”
E-16 Romans 11:25-29,
"For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel, until the Fulness of the Gentiles be come in.
And so all Israel shall be saved: as it is written, There shall come out of Sion the Deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob;
For this is My covenant unto them, when I shall take away their sins.
As concerning the Gospel, they are enemies for your sakes: but as touching the election, they are beloved for the fathers' sakes.
For the gifts and calling of God are without repentance."
E-17 Tajos senajos laikos šīm septiņām draudzēm, kas atradās Mazāzijā, piemita noteiktas īpašības, kuras vēlākajos gadsimtos kļuva par nobriedušiem augļiem. Tas, kas toreiz bija vien iestādīta sēkliņa, vēlāk izauga par nobriedušu ražu, kā teica Jēzus: “Jo, kad to dara pie zaļa koka, kas tad notiks pie nokaltuša?” Lūkas Evaņģēlijs 23:31.
E-17 These seven churches located in Asia Minor contained certain characteristics within them, at that ancient date, which became the mature fruit of later ages. What were just seed plants back there came out later in a mature harvest, even as Jesus said,
"For if they do these things in a green tree, what shall be done in the dry?"
Luke 23:31.
E-18 VĒSTĪJUMS EFEZAS DRAUDZES PERIODAM
Atklāsmes Grāmata 2:1-7
“Efezas draudzes eņģelim raksti: tā saka Tas, kas tur labajā rokā septiņas zvaigznes un kas staigā septiņu zelta lukturu vidū:
Es zinu tavus darbus un pūles, tavu pacietību un ka tu nevari panest ļaunus cilvēkus un esi pārbaudījis tos, kas saucas par apustuļiem, bet nav, un esi atradis tos par melkuļiem.
Tev ir pacietība, tu esi grūtumu nesis Mana Vārda dēļ un neesi piekusis.
Bet Man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību.
Tad nu pārdomā, no kā tu esi atkritis; atgriezies un dari pirmos darbus. Bet, ja ne, tad Es nākšu pie tevis un nostumšu tavu lukturi no tā vietas, ja tu neatgriezīsies.
Bet tas tev ir, ka tu ienīsti Nikolaītu darbus, ko arī Es ienīstu.
Kam ausis, tas lai dzird, ko Gars saka draudzēm: tam, kas uzvar, Es došu ēst no dzīvības koka, kas ir Dieva paradīzē.”
E-18 The Message To The Ephesian Church Age
Revelation 2:1-7
Unto the angel of the church of Ephesus write; These things saith He That holdeth the seven stars in His right hand, Who walketh in the midst of the seven golden candlesticks;
I know thy works, and thy labour, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil: and thou hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars:
And hast borne, and hast patience, and for My Name's sake hast laboured, and hast not fainted.
Nevertheless I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love.
Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works; or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent.
But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitans, which I also hate.
He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; To him that overcometh will I give to eat of the Tree of Life, Which is in the midst of the paradise of God.
E-19 VĒSTNESIS
Šis Efezas draudzes vēstnesis (eņģelis) bija apustulis Pāvils. To, ka tieši viņš bija šis vēstnesis Pagānu ēras pirmajam gadsimtam, noliegt nevar. Lai arī Pēterim tika dāvāta vara atvērt Evaņģēlija durvis pagāniem, tomēr būt par viņu apustuli un pravieti bija dots Pāvilam. Viņš bija šis Pravietis-Vēstnesis pagāniem. Viņa pravietiskā kalpošana, caur kuru viņš saņēma šo pilnīgo pagāniem domātā Vārda atklāsmi, apstiprināja viņu kā apustulisko vēstnesi pagāniem. Tam piekrita arī citi apustuļi Jeruzālemē. Vēstule Galatiešiem 1:12-19: “Jo es to arī neesmu saņēmis no kāda cilvēka, nedz kāds man to ir mācījis, bet Jēzus Kristus man to ir atklājis. Jo jūs esat dzirdējuši par manu kādreizējo dzīvi jūdu ticībā, kā es pārlieku vajāju Dieva draudzi un to postīju un ka es pārspēju jūdu ticībā daudzus savus biedrus savā tautā, būdams vēl dedzīgāks tēvu paražu aizstāvis. Bet, kad Dievam, kas mani no mātes miesām izredzējis un Savā žēlastībā aicinājis, labpatika Savu Dēlu manī atklāt, lai es prieka vēsti par Viņu nestu pagāniem, tad es tūdaļ negriezos pēc padoma pie miesas un asinīm, nedz nogāju uz Jeruzālemi pie tiem, kas priekš manis bija apustuļi, bet aizgāju uz Arābiju un atkal atgriezos atpakaļ Damaskā. Tad, trīs gadus vēlāk, es nogāju uz Jeruzālemi iepazīties ar Kēfu (Pēteri) un paliku pie viņa piecpadsmit dienas. Kādu citu apustuli es netiku redzējis, bet tikai Jēkabu, Tā Kunga brāli.” Vēstule Galatiešiem 2:2: “Bet es nogāju, sekodams atklāsmei, un cēlu viņiem priekšā to evaņģēliju, ko es sludinu pagāniem, bet sevišķi tiem, ko uzskatīja par vadoņiem, lai manas gaitas nav vai nebūtu bijušas veltīgas.” Vēstule Galatiešiem 2:6-9: “Bet tie, kas bija sevišķi cienīti – kādi tie reiz bijuši, tas man ir vienalga, Dievs neuzlūko cilvēka vaigu, – man jau šie cienītie nav nekādas saistības uzlikuši, bet turpretim, redzēdami, ka man ir uzticēta Evaņģēlija sludināšana neapgraizītajiem, tāpat kā Pēterim apgraizītajiem, – jo Tas, kas Pēterim bija devis spēku apustuļa darbam apgraizīto starpā, Tas arī man bija devis spēku pagānu starpā, vērodami to žēlastību, kas man dota, Jēkabs, Kēfa un Jānis, kurus uzskatīja par draudzes balstiem, sniedza man un Barnabam roku kopējam darbam, lai mēs ietu pie pagāniem, bet šie pie apgraizītajiem.” Vēstule Romiešiem 11:13: “Jums es to saku, pagāniem. Tā kā esmu pagānu apustulis, es turu godā savu darbu.”
E-19 The Messenger
The messenger (angel) to the church of Ephesus was the apostle Paul. That he was the messenger to the first age of the Gentile era cannot be denied. Though to Peter was granted the authority to open the doors to the Gentiles, it was given to Paul to be their apostle and prophet. He was the Prophet-Messenger to the Gentiles. His prophetic office, by which he received the full revelation of the Word for the Gentiles, authenticated him as their apostolic messenger. To this agreed the other apostles at Jerusalem.
Galatians 1:12-19,
"For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ.
For ye have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God, and wasted it:
And profited in the Jews' religion above many my equals in mine own nation, being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers.
But when it pleased God, Who separated me from my mother's womb, and called me by His grace,
To reveal His Son in me, that I might preach Him among the heathen; immediately I conferred not with flesh and blood:
Neither went I up to Jerusalem to them which were apostles before me; but I went into Arabia, and returned again unto Damascus.
Then after three years I went up to Jerusalem to see Peter, and abode with him fifteen days.
But other of the apostles saw I none, save James the Lord's brother."
Galatians 2:2,
"And I went up by revelation, and communicated unto them that Gospel which I preach among the Gentiles, but privately to them which were of reputation, lest by any means I should run, or had run, in vain."
Galatians 2:6-9,
"But of these who seemed to be somewhat, (whatsoever they were, it maketh no matter to me: God accepteth no man's person:) for they who seemed to be somewhat in conference added nothing to me:
But contrariwise, when they saw that the Gospel of the uncircumcision was committed unto me, as the Gospel of the circumcision was unto Peter:
(For He That wrought effectually in Peter to the apostle-ship of the circumcision, the Same was mighty in me toward the Gentiles:)
And when James, Cephas, and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that was given unto me, they gave to me and Barnabas the right hands of fellowship; that we should go unto the heathen, and they unto the circumcision."
Romans 11:13,
"For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office."
E-20 Šo draudzi Efezā Pāvils izveidoja aptuveni pirmā gadsimta vidū. Tas mums ļauj noteikt Efezas Draudzes Perioda sākumu; tas bija aptuveni mūsu ēras 53. gads.
E-20 Paul founded the church at Ephesus about the middle of the first century. This enables us to set the date of the beginning of the Ephesian Church Age; about 53 A.D.
E-21 Viņa kalpošana kļuva par paraugu, pēc kura tiekties visiem nākamajiem vēstnešiem, un patiesībā tas ir paraugs ikvienam patiesam Dieva kalpam, kaut arī viņš nesasniegtu tādu līmeni pravietiskajā sfērā, kādu sasniedza Pāvils. Pāvila kalpošanai bija trīs šādas īpašības:
E-21 His manner of ministering set the pattern that all future messengers were to aspire to, and actually sets the pattern for every true minister of God, though he would not attain to such heights in the prophetic realm as did Paul. Paul's ministry had a threefold quality and was as follows:
E-22 Pirmkārt, Pāvils bija absolūti uzticīgs Vārdam. Viņš nekad no Tā neatkāpās, lai ko arī tas maksātu. Vēstule Galatiešiem 1:8-9: “Bet, ja arī mēs vai kāds eņģelis no debesīm jums sludinātu citu evaņģēliju nekā to, ko esam jums pasludinājuši, lāsts pār to! Kā jums jau agrāk esam sacījuši, tā arī tagad vēlreiz saku: ja kāds jums sludina citu evaņģēliju nekā to, ko jūs esat saņēmuši, lāsts pār to!” Vēstule Galatiešiem 2:11,14: “Bet, kad Pēteris nonāca Antiohijā, tad viņam atklāti nostājos pretim, jo viņš bija kritis vainā.” “Bet, kad es redzēju, ka tie nedara pareizi pēc evaņģēlija patiesības, es sacīju Pēterim visu priekšā: ja tu, jūds būdams, dzīvo pēc pagānu un ne pēc jūdu paražām, kā tu gribi piespiest pagānus dzīvot pēc jūdu dzīves veida?”
E-22 First of all, Paul was absolutely true to the Word. He never deviated from it no matter what the cost.
Galatians 1:8-9,
"But though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed.
As we said before, so say I now again, If any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed."
Galatians 2:11,14,
"But when Peter was come to Antioch, I withstood him to the face, because he was to be blamed."
"But when I saw that they walked not uprightly according to the truth of the Gospel, I said unto Peter before them all, If thou, being a Jew, livest after the manner of Gentiles, and not as do the Jews, why compellest thou the Gentiles to live as do the Jews?"
E-23 1. Vēstule Korintiešiem 14:36-37: “Vai tad Dieva Vārds ir no jums izgājis? Jeb vai tas pie jums vien ir nācis? Kas sevi tur par pravieti vai gara cilvēku, tam jāatzīst, ka tas, ko es jums rakstu, ir Tā Kunga pavēle.”
E-23 I Corinthians 14:36-37,
"What? came the Word of God out from you? or came it unto you only?
If any man think himself to be a prophet, or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord."
E-24 Pievērsiet uzmanību tam, ka Pāvilu neviens neorganizēja, Viņš bija Gara vadīts, tāpat kā toreiz, kad Dievs virzīja Mozu, lai izvestu Israēlu no Ēģiptes. Pāvilu nebija sūtījusi Jeruzālemes padome, tai nebija pār Pāvilu nekādas varas vai teikšanas. Viņu sūtīja un vadīja tikai un vienīgi Dievs. Pāvils nepiederēja cilvēkiem, bet Dievam. Vēstule Galatiešiem 1:1: “Pāvils, apustulis, ne cilvēku sūtīts, nedz kāda cilvēka, bet Jēzus Kristus iecelts un Dieva Tēva, kas Viņu uzmodinājis no miroņiem.” Vēstule Galatiešiem 2:3-5: “Bet pat mans pavadonis Tits, grieķis, netika spiests apgraizīties. Bet no malas ievesto viltus brāļu dēļ, kas bija iezagušies novērot mūsu brīvību, kas mums dota Kristū Jēzū, ar nolūku mūs darīt atkal par kalpiem, – viņiem mēs ne acumirkli neesam piekāpušies, lai evaņģēlija patiesība paliktu pie jums.”
E-24 Notice that Paul was unorganized, but Spirit-led, as when God moved upon Moses to lead Israel out of Egypt. Jerusalem's council never sent Paul out, nor did it have any power or jurisdiction over him. God, and God alone, did the sending and the leading. Paul was not of men, but of God.
Galatians 1:1,
"Paul, an apostle, (not of men, neither by man, but by Jesus Christ, and God the Father, Who raised Him from the dead:)"
Galatians 2:3-5,
"But neither Titus, who was with me, being a Greek, was compelled to be circumcised:
And that because of false brethren unawares brought in, who came in privily to spy out our liberty which we have in Christ Jesus, that they might bring us into bondage:
To whom we gave place by subjection, no, not for an hour; that the truth of the Gospel might continue with you."
E-25 Otrkārt, viņa kalpošana bija Gara spēkā, tādējādi pierādot izteikto un uzrakstīto Vārdu. 1.Korintiešiem 2:1-5: “Un tā arī es, pie jums nākdams, nenācu ar augstu valodu vai gudrību, nesdams jums Dieva liecību. Jo es jūsu starpā negribēju neko citu zināt kā vien Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu. Un es ierados pie jums nespēkā, bailēs un lielā nedrošībā. Un mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, bet Gara un spēka izpausmē, lai jūsu ticība nebūtu pamatota cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā.” Apustuļu Darbi 14:8-10: “Listrā sēdēja kāds vīrs slimām kājām, tizls no mātes miesām, kas vēl nekad nebija staigājis. Tas dzirdēja Pāvilu runājam. Pāvils, viņu uzlūkodams un redzēdams, ka viņam ir ticība tikt dziedinātam, sacīja skaļā balsī: "Celies stāvus uz savām kājām!" Un viņš uzlēca un staigāja.” Apustuļu darbi 20:9-12: “Bet kāds jauneklis, vārdā Eutihs, sēdēja uz palodzes un bija iegrimis dziļā miegā, tāpēc ka Pāvils tik ilgi runāja, un, miega pārvarēts, viņš nokrita no trešā stāva un tika pacelts nedzīvs. Pāvils nokāpa zemē, nometās pār viņu un, to apkampis, sacīja: "Neuztraucieties, viņa dvēsele vēl ir viņā." Uzkāpis augšā, viņš lauza maizi un baudīja. Vēl labu laiku – līdz rīta ausmai sarunājies, viņš aizgāja. Bet viņi zēnu atveda dzīvu un ļoti priecājās.” Apustuļu Darbi 28:7-9: “Šinī apvidū salas augstākajam ierēdnim, vārdā Publijam, bija zemes īpašumi. Tas mūs uzņēma un trīs dienas laipni deva mums mājas vietu. Publija tēvs gulēja drudzī, slims ar asinssērgu. Pāvils iegāja pie viņa, pielūdza Dievu un, rokas uzlicis, to dziedināja. Kad tas bija noticis, arī pārējie salas iedzīvotāji, kas bija slimi, atnāca un tika dziedināti.” 2. Vēstule Korintiešiem 12:12: “Apustuļa zīmes jūsu vidū ir izpaudušās visā izturībā ar zīmēm, brīnumiem un vareniem darbiem.”
E-25 Secondly, his ministry was in the power of the Spirit, thereby demonstrating the spoken and written Word.
I Corinthians 2:1-5,
"And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God.
For I determined not to know anything among you, save Jesus Christ, and Him crucified.
And I was with you in weakness, and in fear, and in much trembling.
And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power:
That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God."
Acts 14:8-10,
"And there sat a certain man at Lystra, impotent in his feet, being a cripple from his mother's womb, who never had walked:
The same heard Paul speak: who stedfastly beholding him, and perceiving that he had faith to be healed,
Said with a loud voice, Stand upright on thy feet. And he leaped and walked."
Acts 20:9-12,
"And there sat in a window a certain young man named Eutychus, being fallen into a deep sleep: and as Paul was long preaching, he sunk down with sleep, and fell down from the third loft, and was taken up dead.
And Paul went down, and fell on him, and embracing him said, Trouble not yourselves; for his life is in him.
When he therefore was come up again, and had broken bread, and eaten, and talked a long while, even till break of day, so he departed.
And they brought the young man alive, and were not a little comforted."
Acts 28:7-9,
"In the same quarters were possessions of the chief man of the island, whose name was Publius; who received us, and lodged us three days courteously.
And it came to pass, that the father of Publius lay sick of a fever and of a bloody flux: to whom Paul entered in, and prayed, and laid his hands on him, and healed him.
So when this was done, others also, which had diseases in the island, came, and were healed."
II Corinthians 12:12,
"Truly the signs of an apostle were wrought among you in all patience, in signs, and wonders, and mighty deeds."
E-26 Treškārt, šajai Dieva dotajai kalpošanai bija acīmredzami augļi. 2. Vēstule Korintiešiem 12:11: “Tā lielīdamies esmu tapis bezprātis. Jūs mani pie tā novedāt. No jums man patiesībā vajadzēja sagaidīt atzinību. Jo es nevienā vietā neesmu mazāks par dižapustuļiem, kaut gan neesmu nekas.” 1. Vēstule Korintiešiem 9:2: “Ja es citiem neesmu apustulis, tad jums gan, jo jūs esat mana apustuļa amata zīmogs mūsu Kungā.” 2. Vēstule Korintiešiem 11:2: “Jo es esmu iededzies par jums ar dievišķu karstumu; es jūs esmu saderinājis, lai jūs pievestu vienam vīram, Kristum, kā šķīstu jaunavu.” Pāvils bija instruments, lai atvestu daudzas Pagānu avis; viņš tās baroja un par tām rūpējās, līdz tās sāka nest taisnīguma augļus un, kā daļa no Pagānu līgavas, bija sagatavotas satikties ar To Kungu.
E-26 Thirdly, he had the evident fruit of his God-given ministry.
II Corinthians 12:11,
"I am become a fool in glorying; ye have compelled me: for I ought to have been commended of you: for in nothing am I behind the very chiefest apostles, though I be nothing."
I Corinthians 9:2,
"If I be not an apostle unto others, yet doubtless I am to you: for the seal of mine apostle-ship are ye in the Lord."
II Corinthians 11:2,
"For I am jealous over you with godly jealousy: for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ."
Paul had been the means of bringing in multitudes of the Gentile sheep; he fed them, and cared for them, until they brought forth righteous fruit and were prepared to meet the Lord as a part of the Gentile bride.
E-27 Tajā laikā, kad tika dota šī Atklāsme, Pāvils, saskaņā ar tradīciju, jau bija miris mocekļa nāvē, taču viņa vietā darbu turpināja Jānis, darot tieši tāpat, kā savas kalpošanas laikā bija darījis Pāvils. Tas, ka Pāvils nomira pirms tika dota šī Atklāsme, nepavisam neatceļ faktu, ka viņš bija šis vēstnesis Efezas Draudzes Periodam. Tāpēc ka, neskatoties uz to, kad viņš atnāk vai aiziet, katra perioda vēstnesis ir tas vīrs, kurš ar kalpošanu, kurā izpaužas Vārds, pagriež šo periodu Dieva virzienā. Šis cilvēks bija Pāvils.
E-27 At the time of the giving of the Revelation, according to tradition, Paul had already died a martyr, but John was carrying on in his stead exactly as Paul had done in the days of his ministry. The death of Paul, before the Revelation was given, does not at all annul the fact that he was the messenger to the Ephesian Church Age, for the messenger to every age, regardless of when he appears or goes, is the one who influences that age for God by means of a Word-manifested ministry. Paul was that man.
E-28 EFEZAS PILSĒTA
Efezas pilsēta bija viena no trīs lielākajām Āzijas pilsētām. Tā bieži tika saukta par trešo kristīgās ticības pilsētu, Jeruzālemei esot pirmajai, bet Antiohijai – otrajai. Efeza bija ļoti bagāta pilsēta. Tajā bija romiešu valdība, taču pilsētas valoda bija grieķu. Vēsturnieki uzskata, ka šajā brīnišķīgajā pilsētā tika apglabāti Jānis, Marija, Pēteris, Andrejs un Filips. Pāvils, kurš šajā pilsētā ielika pamatus patiesajai ticībai, tur bija draudzes gans tikai kādus trīs gadus; taču, būdams prombūtnē no šī ganāmpulka, viņš caur lūgšanām pastāvīgi rūpējās par viņiem. Timotejs bija šīs draudzes pirmais bīskaps. 1. Vēstule Timotejam 1:1-3: “Pāvils, Kristus Jēzus apustulis pēc Dieva, mūsu Pestītāja, un Kunga Jēzus Kristus, mūsu cerības, pavēles, Timotejam, savam īstam dēlam ticībā: žēlastība, apžēlošana, miers no Dieva Tēva un Kristus Jēzus, mūsu Kunga. Jau iedams uz Maķedoniju, esmu lūdzis tevi palikt Efezā, lai tu piekodinātu zināmiem ļaudīm nemācīt svešas mācības.”
E-28 The City Of Ephesus
The city of Ephesus was one of the three greatest cities of Asia. It was often called the third city of Christian faith, with Jerusalem first, and Antioch second. It was a very rich city. The government was Roman but the language was Greek. Historians believe that John, Mary, Peter, Andrew and Philip were all buried in this beautiful city. Paul, who founded the true faith in this city, pastored here only about three years; but when he was absent from the flock he was continually, prayerfully, mindful of them. Timothy was its first bishop.
I Timothy 1:1-3,
"Paul, an apostle of Jesus Christ by the commandment of God our Saviour, and Lord Jesus Christ, Which is our hope;
Unto Timothy, my own son in the faith: Grace, mercy, and peace, from God our Father and Jesus Christ our Lord.
As I besought thee to abide still at Ephesus, when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine."
E-29 Jau pašam vārdam “Efeza” ir dīvaina, divējāda nozīme: “nomērķēts” un “atslābis”. Šī perioda augstos centienus, kas bija iesākušies ar Gara pilnību (“Dieva dziļums”), pateicoties kurai viņi tiecās pēc [angļu valodā:“nenolaida tēmekli no...”–Tulk.] Dieva debesu aicinājuma, pamazām nomainīja mazāk vērīga attieksme. Sekošana Jēzum Kristum vairs nebija tik dedzīga, un tā bija zīme, ka turpmākajos periodos šis fiziskais nesējs jeb draudze nogrims līdz “sātanisko dziļumu” šausmām. Tā bija atslābinājusies un nepretojoties peldēja pa straumi. Atkrišana sākās jau šajā periodā. Draudze bija atstājusi savu pirmo mīlestību. No šīs sīkās sēkliņas, kas tika iestādīta šajā Efezas Periodā, reiz izaugs maldu gars, līdz kamēr tā zaros tupēs visi nešķīstie putni. Tik nekaitīgs, cilvēciski spriežot, šis stādiņš bija Jaunās Ievas (Jaunās Draudzes) acīs, ka sātans atkal viņu pievīla. Šis Efezas Periods bija dāvājis viņai iespēju iegūt no Dieva visu to labāko, un īsu brīdi viņa stāvēja, bet tad viņa atslābinājās, un, izmantodams šo neuzmanību, sātans iesēja šo pilnīgā sabrukuma sēklu.
E-29 The very name, Ephesus, has a strange compound meaning, "Aimed at", and "Relaxed". The high aspirations of this age that had begun with the fullness of the Spirit, "the depth of God", whereby they were aiming at the high calling of God, began to give way to a less watchful attitude. A less ardent following of Jesus Christ began to manifest itself as an omen that in the future ages the physical vehicle called the church would sink to the awfulness of the "depth of Satan". It had become relaxed and was drifting. Already the age was backsliding. It had left its first love. The tiny seed planted in that Ephesian Age would one day grow in the spirit of error until all foul birds of the air would roost in its branches. So inoffensive to human reasoning would that little plant appear to that New Eve (the New Church) that again she would be deceived by Satan. The Ephesian Age had presented to her the opportunity for God's best, and for a while she prevailed, and then relaxed, and in that unguarded moment Satan planted the seed of complete ruination.
E-30 Jau pati Efezas reliģija precīzi apraksta šo pirmo draudzes periodu un parāda, kas notiks nākamajos periodos. Pirmkārt, šī krāšņā Diānas tempļa, kuru cēla tik daudzus gadus, svētajos pagalmos stāvēja tik blāvs un tik neuzkrītošs Diānas tēls, kādu ir grūti iedomāties. Efezā viņa pilnīgi nelīdzinājās citiem saviem tēliem, kas atradās citos viņai veltītajos tempļos. Tā vienkārši bija gandrīz vai bezformīga sievietes figūra, kas beigu beigās pārgāja koka gabalā, no kura tā bija izgrebta. Un abas viņas rokas bija uztaisītas no diviem parastiem dzelzs stieņiem. Cik precīzi tas attēlo antikrista garu, kas tika atsvabināts šajā pirmajā periodā! Viņš bija svabads cilvēku vidū, tomēr vēl nebija pieņēmis tādu formu, kas varētu satraukt cilvēkus. Tomēr šīs divas rokas no dzelzs stieņiem rādīja, ka viņa nodoms bija iebrukt un sagraut Dieva darbu. Un šķita, ka neviens neievēroja ne viņu, ne arī to, ko viņš darīja. Taču pienāca diena, kad viņi to ievēroja, kad ar šīm dzelzs rokām viņa “darbi” kļuva par “mācību”, bet viņa mācība kļuva par impērijas likumu.
E-30 The very religion of Ephesus types out perfectly this first church age and sets the tenor of the ages to come. In the first place, the magnificent temple of Diana, that was so many years in building, housed in its sacred courts the most lusterless and unobtrusive, image of Diana that one could imagine. She was absolutely unlike any other of her images seated in the other temples dedicated to her. She was simply an almost shapeless female figure that finally sunk into the block of wood from which she was carved. And her two arms were formed of two simple bars of iron. How perfectly this depicts the spirit of antichrist loosed in the first age. There he was loosed in the midst of the people, and yet took no shape as to alarm the people. Yet the two arms of iron bars showed that it was his intent to crush the work of God as he made his inroads. And no one seemed to notice him or what he was doing. But one day they would notice, when with those arms of iron his 'deeds' became 'doctrine', and his doctrine became the law of an empire.
E-31 Daudz atklāj arī kalpošanas kārtība šajā templī. Pirmkārt, tempļa priesteri bija einuhi. Šī neauglīgā garīdzniecība liecināja par to cilvēku neauglību, kas attālināsies no Vārda; jo cilvēki, kas apgalvo, ka pazīst Dievu neatkarīgi no Vārda, savā dzīvē ir tikpat neauglīgi kā neauglīgais einuhs. Otrkārt, tempļa teritorijā bija jaunavas-priesterienes, kuras veica reliģiskās tempļa aktivitātes. Tas vēstīja par laiku, kad ceremonijas un formalitāte, rituāli un darbi ieņems Svētā Gara vietu, un harizmātiskās izpausmes Dieva templi vairs nepiepildīs. Galvenais starp viņiem bija virspriesteris, vīrs ar politisku varu un sabiedrisko ietekmi, atspoguļojot to, kas tolaik jau progresēja, kaut arī vēl nebija pārāk izpaudies; tas ir – draudzei jau drīzumā bija jātiek atdotai cilvēciskās vadības rokās, ar cilvēciskiem plāniem un cilvēcisko godkāri, bet “tā saka Svētais Gars” vairs nebūs dzīva realitāte. Un zemāk par viņiem visiem bija tempļa vergi, kuriem nebija citas izvēles, kā vien paklausība šai reliģiskajai hierarhijai. Par ko gan tas vēstīja? Ka pienāks laiks, kad garīdzniecība paverdzinās draudzes locekļus, izmantojot politisku manevrēšanu, valsts palīdzību un aizvietojot Vārdu un Garu ar ticības mācībām, dogmām un cilvēcisko vadību; tanī laikā šie līderi ar baudu nodosies negodīgā ceļā iegūtai bagātībai un līksmos par savām neķītrajām izpriecām, un tā vietā, lai (saskaņā ar Dieva plānu) būtu par kalpiem šiem nabadzīgajiem ļaudīm, viņi padarīs viņus par saviem kalpiem.
E-31 The order of temple service is also very revealing. There were, first of all, priests who were eunuchs. This sterile priesthood presaged the sterility of a people who would drift from the Word, for a people who claim to know God apart from the Word are as barren of life as is a sterile eunuch.
Secondly, the temple had within its confines the virgin priestesses who performed the religious acts of the temple. This showed forth the day that ceremony and form, ritual and works, would take the place of the Holy Spirit and no longer would charismatic manifestation fill the temple of God.
Over them all was the high priest, a man of political power and public influence, portraying what was already in progress, though not too manifested, that is, the church would soon be given over to the leadership of man with man's plans and man's ambitions and "thus saith the Holy Ghost" would no longer be a living reality.
And underneath them all were the temple slaves who had no choice but obedience to the religious hierarchy. What can this mean but the day would come when the vested clergy, by political maneuvering, state help, and the substitution of Word and Spirit for creeds, dogmas, and human leadership, would enslave the laity while the leaders luxuriated in ill gotten wealth and enjoyed their filthy pleasures, and the poor people who were to be served according to God, now became the servants.
E-32 JĒZUS, VIŅA VĒSTNESIS UN DRAUDZES
Atklāsmes Grāmata 2:1: “...tā saka Tas, kas tur labajā rokā septiņas zvaigznes un kas staigā septiņu zelta lukturu vidū.” Tas ir Viņš, par Kuru ir teikts: “Šis Jēzus ir VIENLAICĪGI Kungs un Kristus.” (Apustuļu Darbu grāmata 2:36.) Tas ir Viņš, Vienīgais Kungs, Visuvarenais Dievs, un nav cita, izņemot Viņu. Tas ir Viņš, Pestītājs (“...glābšana ir pie Tā Kunga”, Jonas grāmata 2:10), kurš staigā draudžu vidū viscaur šiem septiņiem periodiem. Tas, kas Viņš bija pirmajā periodā, tas Viņš ir visos periodos. Katram ticīgajam Viņš ir Jēzus Kristus vakar, šodien un mūžīgi tas pats. Ko Viņš reiz izdarīja, Viņš dara joprojām un darīs arī turpmāk.
E-32 Jesus, His Messenger, And Churches
Revelation 2:1,
"... These things saith He That holdeth the seven stars in His right hand, Who walketh in the midst of the seven golden candlesticks."
This is He of Whom it is said, 'This Same Jesus is BOTH Lord and Christ.' There He is, the One and Only Lord God Almighty, and beside Him there is no other. There He is, the Saviour ("... salvation is of the Lord", Jonah 2:9) walking in the midst of the churches throughout the seven ages. What He was in the first age He is in all ages. To every believer, He is Jesus Christ the same, yesterday, and today, and forever. What He did once He is still doing, and will keep on doing.
E-33 Pievērsiet uzmanību, ka Jēzus staigā viens Savu draudžu vidū. Kopā ar Viņu neviena nav. Citādāk nemaz nevar būt, jo draudzes glābšanu Viņš paveica vienatnē, Viņš nopirka viņu ar Savām personīgajām asinīm, viņa pieder Viņam. Viņš ir viņas Kungs un Skolotājs. Viņa atdod Viņam visu slavu, un šajā slavā Viņš nedalīsies ar vēl kādu. Kopā ar Viņu nav Romas pāvesta. Kopā ar Viņu nav arhibīskapa. Kopā ar Viņu nav Marijas, kura dzemdēja Viņa zemes ķermeni. Viņš nerunā un nevēršas pie kāda Tēva, jo Viņš ir šis Tēvs. Viņš nepagriežas, lai dotu pavēles kādam Svētajam Garam, jo Viņš ir Dievs, mūžīgs Gars, un tā ir Viņa Dzīvība, kas plūst un pulsē draudzē, dodot tai dzīvību, un bez Viņa nekādas dzīvības nebūtu. Pestīšana ir no Tā Kunga.
E-33 Now you will notice that Jesus is walking alone in the midst of His churches. There is no one else with Him. Neither indeed can there be, for He alone wrought her salvation, and having purchased her with His own blood He owns her. He is her Lord and Master. She gives Him all the glory and that glory He will not share with another. There is no pope with Him. There is no archbishop with Him. Mary, the mother of His earthly body, is not with Him. He does not speak and turn to a Father, for He is the Father. He does not turn to give orders to a Holy Spirit, for He is God, eternal Spirit, and it is His Life that is flowing and pulsating in the church giving her life, and without Him there would be no life. Salvation is of the Lord.
E-34 Kopā ar Viņu nebija neviena, kad Viņš mina kvēlojošās krāsns dusmu niknumu. Tas nebija kāds cits, bet gan VIŅŠ, Kurš karājās pie krusta un atdeva Savas asinis. Viņš ir mūsu ticības Autors un Izpildītājs. Viņš ir mūsu glābšanas Alfa un Omega. Mēs esam apprecējušies ar Viņu, nevis ar kādu citu. Mēs nepiederam baznīcai. Mēs piederam Viņam. Viņa Vārds ir likums. Ticības mācības, dogmas, statūti un lēmumi uz mums neiedarbojas. Jā, draudžu vidū staigā TIKAI Jēzus. Tas ir Dievs iekš viņas, kas dod gribēšanu un darīšanu pēc Sava labā prāta. Nekad to neaizmirstiet! Jums ir tikai viena saikne ar Dievu, un Dievam ir tikai viena saikne ar jums – tas ir JĒZUS un TIKAI UN VIENĪGI JĒZUS.
E-34 There was no one with Him when He trod the fierceness of the wrath of the fiery furnace. It was not another, but HIM Who hung upon the cross and gave His blood. He is the Author and Finisher of our faith. He is the Alpha and Omega of our salvation. We are espoused to Him and not another. We don't belong to the church. We belong to Him. His Word is law. Creeds, dogmas, by-laws and constitutions have no effect on us. Yes, it is Jesus ALONE Who walks in the midst of the churches. It is God in her, willing and doing of His good pleasure. Never forget that. You have only one relationship to God and God has only one relationship to you--that is JESUS, and JESUS ALONE.
E-35 Lūk, Viņš stāv ar septiņām zvaigznēm Savā labajā rokā. Labā plauksta jeb roka simbolizē Dieva spēku un varu. Psalms 44:4: “Un nevis ar savu zobenu tie iekaroja zemi, nedz viņu elkonis tiem bija par palīgu, nē, bet Tava labā roka, Tavs elkonis un Tava vaiga gaisma, tāpēc ka Tu viņus mīlēji!” Šajā labajā spēka rokā atrodas septiņas zvaigznes, kas saskaņā ar Atklāsmes Grāmatu 1:20 ir septiņi draudzes vēstneši. Tas nozīmē, ka aiz Viņa vēstnešiem katrā periodā stāv Dieva spēks un vara. Viņi iet ar Vārdu Svētā Gara spēkā un ugunī. Viņi ir zvaigznes, jo viņi atstaro gaismu. Gaisma, ko viņi atstaro, ir Viņa gaisma. Viņiem nav pašiem savas gaismas. Viņi neiekur paši savas ugunis, lai cilvēki staigātu viņu dzirksteļu gaismā (Jesajas grāmata 50:11). Tā ir nakts, jo tieši naktī parādās zvaigznes. Tā ir grēka melnuma nakts, jo visi (visa pasaule) ir grēkojuši un visiem aizvien trūkst dievišķās godības (Vēstule Romiešiem 3:23).
E-35 There He is with the seven stars in His right hand. The right hand or arm signifies the power and authority of God. Psalms 44:3, "For they got not the land in possession by their own sword, neither did their own arm save them: but Thy right hand, and Thine arm, and the light of Thy countenance, because Thou hadst a favour unto them." In that right hand of power are seven stars, who, according to Revelation 1:20, are the seven church messengers. This signifies that the very power and authority of God are behind His messengers to every age. They go forth in the fire and power of the Holy Ghost with the Word. They are stars because they reflect light. The light they reflect is His light. They have no light of their own. They kindle not their own fires that men may walk in the light of their sparks. Isaiah 50:11. It is night, for that is when the stars come out. It is the night of the blackness of sin, for all (even the whole world), have sinned and are constantly falling short of the glory of God. Romans 3:23.
E-36 Šie septiņi vēstneši atklāj cilvēkiem Dievu. Kurš uzņem viņus, uzņem To, kas viņus sūtījis (Jāņa Evaņģēlijs 13:20). Viņi runā un darbojas, balstoties uz Viņa varu. Viņš stāv aiz viņu muguras ar visu Dievišķo spēku. Mateja Evaņģēlijs 28:18-20, “Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: "Man ir dota VISA VARA debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, ES ESMU PIE JUMS IK DIENAS līdz pasaules galam (šo periodu beigām)."” Te nu viņi ir, piepildīti ar Svēto Garu un ar ticību, degot ar Dievišķo uguni, rādīdami patiesības Vārdu, un tur stāv Viņš, lai viņus atbalstītu. Aizdomājieties par to: nevienam ticīgajam, nav svarīgi kādā periodā, nav bijis vajadzības brēkt savā sirdī: “Ak, ja vien es varētu nokļūt tanī laikā, tanī pirmajā periodā, kad bija izsūtīti apustuļi!” NAV vajadzības lūkoties atpakaļ. LŪKOJIETIES UZ AUGŠU! Skatieties uz Viņu, Kurš arī šobrīd staigā draudžu vidū tāpat kā visos periodos. Skatieties uz Viņu, Kurš ir vakar, šodien un mūžīgi tas Pats; Kurš nekad nemainās, ne Savā būtībā, ne Savos ceļos. Kur divi vai trīs ir sapulcējušies Viņa Vārdā, tur Viņš ir viņu vidū! Un viņu vidū Viņš nav tikai kā apmierināts novērotājs vai kā visu pierakstošs eņģelis; taču Viņš tur stāv, izsakot tieši to, kas Viņš ir – Dzīvība un Atbalstītājs, un katras labās dāvanas Devējs draudzei. Aleluja!
E-36 These seven messengers are making God known to the people. He that receiveth them, receiveth Him That sent them. John 13:20. They speak and act upon His authority. He stands behind them with all the power of Godhead.
Matthew 28:18-20,
"And Jesus came and spake unto them, saying, ALL POWER is given unto Me in heaven and in earth.
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost:
Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I AM WITH YOU ALWAY, even unto the end of the world (consummation of the ages)."
So there they are, full of the Holy Ghost and faith, on fire with the fire of God, holding forth the Word of truth, and there He stands to back them up. And think of it, not one believer of any age need cry in his heart, "Oh, that I might have been back there in the first age when the apostles were first sent out." There is NO need to look back. LOOK UP! Behold Him Who is even now walking in the midst of the churches through all ages. Behold Him Who is the same yesterday and today, and forever; and Who never changes either in essence or in His ways. Where two or three are gathered together in His Name, there He is in their midst! And not only in their midst as a complacent onlooker, or as a recording angel; but there He stands expressing exactly what He is--the Life and Sustainer and Giver of all good gifts to the church. Hallelujah!
E-37 “... Kurš staigā septiņu zelta lukturu vidū.” Cik jēgpilni ir šie vārdi, ja uz tiem skatās Svēto Rakstu gaismā, kuri attēlo Viņu kā “Kristu – mūsu Dzīvību”. Jo Kristus patiešām ir draudzes dzīvība. Tai nav citas dzīvības. Bez Viņa tā ir parasta reliģiska biedrība, klubs, bezjēdzīga sanākšana kopā. Tāpat kā izgreznots un saposts mironis paliek mironis, tāpat arī draudze, lai ko arī viņa nesasniegtu ar savām programmām un labvēlīgajiem pūliņiem, bez Kristus arī viņa ir mironis. Taču ar Kristu tās vidū, ar Viņu, Kurš to skubina un iedvesmo, viņa, visiem par pārsteigumu, kļūst “Viņa miesa, Viņa pilnība, kas visu visur piepilda”. Un tieši šajā stundā Viņš staigā pēdējā perioda zelta luktura vidū. Kas Viņš bija staigājot pirmajā periodā, Tas pats Viņš ir arī šodien šajā pēdējā periodā. Jēzus Kristus VAKAR, ŠODIEN un MŪŽĪGI TAS PATS.
E-37 "Who walketh in the midst of the seven golden candlesticks." How meaningful are those words when viewed in the light of the Scripture, which describes Him as "Christ Who is our Life". For Christ, indeed, is the life of the church. She has no other life. Without Him she is simply a religious society, a club, a meaningless gathering of the people. As a corpse bejeweled and dressed is still a corpse, so the church, no matter what her programs and her gracious efforts might achieve, without Christ she is a corpse also. But with Him in her midst, with Him motivating her, she becomes to the wonderment of all "His body, the fulness of Him that filleth all in all." And this very hour He is walking in the midst of the last age's golden candlestick. What He was as He walked in the first age He is even now in this last age. Jesus Christ the SAME, YESTERDAY, and TODAY, and FOREVER.
E-38 “Septiņi zelta lukturi.” Mozus 2. grāmatā 25:31 ir teikts: “Iztaisi arī lukturi no TĪRA zelta, IZKAL to, un tā kājai un zariem, kausiņiem, bumbuļiem un ziediem jābūt vienā gabalā ar to.” Jēzus Kristus patiesā draudze, šī līgava, tiek pielīdzināta TĪRAM zeltam. Viņas taisnīgums ir VIŅA taisnīgums. Viņas atribūti ir VIŅA paša godības pilnie atribūti. Viņas personība atklājas Viņā. Viņai ir jāatspoguļo, kas Viņš ir. Viņai ir jānodemonstrē tas, kas Viņam pieder. Viņai nav trūkumu. Viņa viscaur ir godības pilna – gan iekšēji, gan ārēji. No sākuma līdz beigām viņa ir sava Kunga darbs, bet visi Viņa darbi ir pilnīgi. Patiesībā, draudzē ir apkopota un izpausta Dieva mūžīgā gudrība un Viņa nodoms. Kā lai to aptver? Kā lai to saprot? Kaut arī mēs nevaram to saprast, bet mēs varam pieņemt to ticībā, jo to ir pateicis Dievs.
E-38 "Seven golden candlesticks." In Exodus 25:31, it says,
"And thou shalt make a candlestick of PURE gold; of BEATEN work shall the candlestick be made; his shaft, and his branches, his bowls, his knops, and his flowers, shall be of the same."
The true church of Jesus Christ, the bride, is likened to PURE gold. Her righteousness is HIS righteousness. Her attributes are HIS own glorious attributes. Her identity is found in Him. What He is, she is to reflect. What He has, she is to manifest. There is no fault in her. She is all glorious within and without. From beginning to ending she is the work of her Lord, and all His works are perfect. In fact in her is summed up and manifested the eternal wisdom and purpose of God. How can one fathom it? How can one understand it? Though we cannot do that, we can accept it by faith, for God hath spoken it.
E-39 Taču šis nav vienkāršs zelta lukturis, tas ir no KALTA zelta – rokām darināts no kalta zelta, saskaņā ar rasējumu, kas bija Gara dots. Vai tad ir vēl bijuši cilvēki, neskaitot viņas Kungu un Skolotāju Jēzu Kristu, kurus būtu tā situši un tā attīrījuši kā Jēzus Kristus līgavu? Pavisam noteikti, viņa iet cauri tām pašām ciešanām, kuras piedzīvoja Kristus. Viņas labumi tiek atņemti. Viņas dzīvība ir briesmās. Viņu uzskata par kaujamo avi. Viņa nepārtraukti tiek nogalināta. Viņa daudz ko pārcieš, taču nekad neatdara ar ļaunu un neliek ciest arī citiem. Šī piemīlīgā Kristus līgava ir Evaņģēlija cienīga. Un līdzīgi kā zelts ļaujas kalšanai, kamēr bronza no āmura sitieniem salūzīs, tā arī šis Dieva zelts izturēs ciešanas Tā Kunga dēļ. Nesaliekta, nesalauzta, neiznīcināta, bet gan caur šīs dzīves ciešanām un pārbaudījumiem izkalta par skaistuma un mūžīgā prieka rotaslietu.
E-39 But not only is the candlestick of gold, it is of BEATEN gold. Hand-crafted of beaten gold, according to her blue prints which were Spirit-given. Outside of her Lord and Master, Jesus Christ, was ever a people so beaten and purged as the bride of Jesus Christ? Surely she is filling up the sufferings that Christ has left behind. Her goods are despoiled. Her life is in jeopardy. She is accounted as sheep for the slaughter. She is killed all the day long. She suffers much, but in it all retaliates not, neither does she cause others to suffer. Worthy of the Gospel is this lovely bride of Christ. And as gold is malleable, whereas brass will break with the beating, this gold of God will bear her suffering for the Lord, not bowed, not broken, not destroyed, but formed as a thing of beauty and a joy forever by the trials and testings of this life.
E-40 KRISTUS UZSLAVĒ SAVĒJOS
Atklāsmes Grāmata 2:2-3: “Es zinu tavus darbus un pūles, tavu pacietību un ka tu nevari panest ļaunus cilvēkus un esi pārbaudījis tos, kas saucas par apustuļiem, bet nav, un esi atradis tos par melkuļiem. Tev ir pacietība, tu esi grūtumu nesis Mana Vārda dēļ un neesi piekusis.”
E-40 Christ Praises His Own
Revelation 2:2,3,
"I know thy works, and thy labour, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil: and thou hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars;
And hast borne, and hast patience, and for My Name's sake hast laboured, and hast not fainted."
E-41 Cik skaisti Pestītājs uzslavē un cildina Savus bērnus! Viņš ir zināms pilnīgi viss par viņu pareizajām garīgajām nostājām un viņu uzvedību. Viņš zina, ka viņu vidū ir vājība, taču pagaidām Viņš par to neko nesaka. Vai tad tāds nav mūsu Kungs? Viņš zina, kā iedrošināt mūs labās lietās un kā atņemt drosmi uz sliktām lietām. Šeit mēs visi varētu gūt labu pamācību, kā vadīt draudzi un mūsu ģimenes. Pat vēl vairāk – mēs visi varētu iegūt labu mācību, saprazdami, ka ka Dievs tieši tādā veidā rīkojas ar katru no mums. Nekad nezaudējiet drosmi, jūs, Dieva Svētie, jo Dievs nav nepateicīgs, lai aizmirstu jūsu mīlestības darbus. Lai arī ko mēs darām – kaut vai iedodam kādam krūzi ar vēsu ūdeni – par to būs atlīdzība un svētība no Tā Kunga.
E-41 How beautifully the Saviour praises and commends His children. He takes full account of their fine spiritual attitudes and behavior. He knows that there is weakness amongst them, but as yet He does not cry out against it. Isn't that just like the Lord? He knows how to encourage us in the right matters and discourage us in the wrong matters. We could all learn a good lesson right here in running the church and our families. And better still, we could all learn a good lesson in that God deals with each one of us in exactly this way. Don't ever be discouraged, Saint of God, for God is not ungracious to forget your labors of love. Whatever we do, even giving a cup of cold water to someone, has a reward and blessing from the Lord.
E-42 “Es zinu tavus darbus, pūles un tavu pacietību.” Tā kā Viņš staigā Savas draudzes vidū, Viņš zina, ko izcieš Viņa ļaudis, un Viņam tas rūp. Tāpat kā Viņš dzirdēja Israēla vaimanas gūsta laikā Ēģiptē, Viņš, Kurš nekad nemainās, joprojām dzird apspiesto raudas, jo Viņš staigā starp viņiem. Jau pats vārds “pūles” nozīmē pagurumu apspiešanas dēļ. Dieva ļaudis ne tikai strādā Viņa labā ar mīlestības piepūli, bet ar prieku arī cieš Viņa dēļ. Viņi ir pacietīgi, nesot šo jūgu. Šis pirmais periods pārcieta lielas vajāšanas. Viņiem bija smagi jātrādā, lai sludinātu Evaņģēliju un izplatītu patiesību. Viņu dzīves svarīgākais aicinājums bija kalpot Dievam, un, kad viņu cerības šajā dzīvē tika izpostītas, viņi bija pacietīgi un visu uzticēja Viņam, Kurš bija apsolījis paliekošu atlīdzību debesīs par to, no kā viņi bija atteikušies uz zemes Viņa dēļ.
E-42 "I know thy works, thy labour, and thy patience." As He walks in the midst of His church, He is aware of the suffering of His people, and He cares. As it was in the days of the captivity in Egypt when He heard their cries, He Who never changes still hears the cries of the oppressed as He walks amongst them. The very word, labour, signifies a weariness through oppression. God's people do not only work for Him in a labour of love, but they suffer for Him with joy. They are patient in bearing the yoke. This first age suffered great persecution. It had to work hard to preach the Gospel and shed forth truth. Their high calling in life was to serve God, and when their hopes in life were blighted they were patient and committed all to Him Who had promised a lasting recompence in heaven for what they had given up for Him on earth.
E-43 Es domāju, ka šeit mums vajadzētu apstāties un pievērsties šai domai, ka Dieva ļaudis vienmēr ir bijuši un vienmēr tiks vajāti. Jūs zināt, ka Pirmā Mozus grāmata ir visu sākumu grāmata, un tas, ko mēs redzam tur iesākamies, tas ies cauri visiem Rakstiem, cauri Atklāsmes grāmatai un nekad neizmainīsies. Tur mēs redzam, ka Kains vajāja un nogalināja Ābelu, jo Ābels izpatika Dievam. Vēl mēs redzam brīnišķīgu ilustrāciju ar Ābrahama dēlu pēc miesas Ismaēlu, kurš mocīja un cīnījās ar apsolījuma dēlu Īzāku. Vēl bija Ēsavs, kurš ienīda Jēkabu un būtu viņu nogalinājis, ja nebūtu iejaucies Dievs. Jaunajā Derībā mēs redzam Jūdu, kas nodod Jēzu, bet pirmā gadsimta reliģiskās grupas centās iznīcināt agrīnos ticīgos. Šīs pasaules bērni, kurus kontrolē velns, ienīst Dieva bērnus, kurus kontrolē Gars.
E-43 I think we ought to stop here and deal with the thought that God's people have always been and always will be persecuted. You know that Genesis is the book of beginnings, and what you find started there will carry right on through the Revelation and never change. There we see that Cain persecuted and killed Abel because the latter pleased God. Then we see a perfect picture in Abraham's son of the flesh, Ishmael, who teased and fought the son of promise, Isaac. And there was Esau, who hated Jacob and would have killed him, had not God intervened. In the New Testament we find Judas betraying Jesus, while the religious orders of the first century attempted to destroy the early believers. The children of this world, controlled by the devil, hate the children of God who are controlled by the Spirit.
E-44 Nav nozīmes, cik kristietis ir taisnīgs un godīgs sabiedrības priekšā un cik laipns viņš ir pret saviem līdzcilvēkiem, darot tikai un vienīgi labu – lai tikai viņš sāk liecināt par Kristu kā savu Pestītāju un apliecināt Svētā Gara dāvanu darbību, runājot mēlēs, pravietojot, dziedināšanā vai brīnumos, – un viņš tiks nosodīts. Šīs pasaules gars Dieva Garu ienīst, tomēr uzvarēt Tā Kunga Garu viņš nevar, tāpēc viņš mēģina iznīcināt trauku, kurā Patiesības Gars mājo.
E-44 No matter how just and upright a Christian is before the public, and how gracious he is to his fellow man, doing naught but good, let him confess Christ as his Saviour and acknowledge the operation of the gifts of the Holy Spirit in tongues, prophecy, healing and miracles, and he will be condemned. The spirit of this world hates the Spirit of God, and because it can't overcome the Spirit of the Lord it tries to destroy the vessel in whom the Spirit of Truth dwells.
E-45 Vajāšanas un pārbaudījumi ir dabiska un normāla kristieša dzīves sastāvdaļa. Ir tikai viena lieta, ko jūs varat ar to visu iesākt: atdodiet visu Dievam, netiesājiet un atstājiet galīgo spriedumu Dieva rokās.
E-45 Persecution and trials are a natural, normal part of the Christian life. There is only one thing you can do about them. Commit them all to God, judge not, and leave their outworking and final judgment to Him.
E-46 “Tu nevari panest ļaunus cilvēkus un esi pārbaudījis tos, kas saucas par apustuļiem, bet nav, un esi atradis tos par melkuļiem.” Šie efezieši ticēja, ka Dieva ļaudīm ir jābūt svētiem. Saskaņā ar šo pantu, viņi spēra soļus, lai pasargātu draudzi no grēka ierauga. Ir skaidrāks par skaidru, ka jau bija sākusies atkrišana. Draudzē bija ienācis grēks. Taču viņi bija paklausīgi Pāvila vārdiem, kad viņš teica, lai izmet ārā ļauno no sava vidus. Viņi bija atdalīta tauta. Viņi bija iznākuši no šīs pasaules, un tagad viņi negrasījās atļaut šai pasaulei ienākt starp viņiem. Grēku draudzē viņi nepaciestu. Svētums viņiem nebija tikai frāze vai izteiciens – tas bija viņu dzīvesveids.
E-46 "Thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars."
These Ephesians believed that God's people ought to be holy. According to this verse they took steps to keep the body unleavened from sin. Most evidently the apostasy had already started. Sin had entered into the church. But they were obedient to the words of Paul when he said to put away the wicked from amongst them. They were a separated people. They had come out of the world, and now they weren't going to let the world enter amongst them. They would not put up with sin in the church. Holiness wasn't a phrase with them or a figure of speech; it was a way of life.
E-47 “Tu esi pārbaudījis tos, kas saucas par apustuļiem, bet nav, un esi atradis tos par melkuļiem.” Oho, cik tiešs apgalvojums! “Tu esi pārbaudījis tos, kas saucas par apustuļiem.” Vai tas neizklausās iedomīgi? Kādas gan cilvēkam ir tiesības pārbaudīt tos, kuri sauc sevi par apustuļiem? Un kā lai viņus pārbauda? Ak, man tas patīk! Tas ir vēstulē Galatiešiem 1:8:“Bet, ja arī mēs vai kāds eņģelis no debesīm jums sludinātu citu evaņģēliju nekā to, ko esam jums (jau) pasludinājuši, lāsts pār to!” Tieši apustuļi cilvēkiem atnesa oriģinālo Vārdu. Šis oriģinālais Vārds nevarēja izmainīties, tajā nevarēja izmainīties pat ne punkts vai domu zīme. Pāvils zināja, ka to viņam bija pateicis Dievs, tāpēc viņš sacīja: “Pat ja es pats atnākšu un mēģināšu jums iedot kādu citu atklāsmi, mēģināšu nedaudz izmainīt to, ko es biju izteicis sākumā, lai ir lāsts pār mani.” Redziet, Pāvils zināja, ka šī pirmā atklāsme bija precīza. Dievs nevar dot vienu atklāsmi, bet vēlāk kādu citādāku atklāsmi. Ja Viņš tā darītu, tas parādītu, ka Viņš ir nepastāvīgs Savās domās. Viņš var dot atklāsmi un pēc tam to papildināt, kā Viņš to izdarīja Ēdenes dārzā, kad Viņš apsolīja sievietei Sēklu [Pēcnācēju], un vēlāk norādīja, ka šai Sēklai [Pēcnācējam] bija jāatnāk caur Ābrahamu, bet vēl vēlāk pateica, ka tā atnāks caur Dāvida radurakstiem. Taču tā bija viena un tā pati atklāsme. Cilvēki tikai saņēma vairāk informācijas, kas palīdzētu viņiem to pieņemt un saprast. Taču Dieva Vārds nevar izmainīties. Šī Sēkla atnāca tieši tā, kā bija atklāts. Aleluja! Bet paskatieties, ko darīja šie viltus apustuļi. Viņi atnāca ar savu pašu vārdu. Efezieši zināja to Vārdu, ko bija mācījis Pāvils. Caur Pāvila roku uzlikšanu viņi bija piepildīti ar Svēto Garu. Viņi skatījās šiem viltus apustuļiem tieši acīs un teica: “Jūs nerunājat to, ko sacīja Pāvils, un tāpēc jūs esat viltus.” Ak, no tā aizdegas mana sirds! Atgriezieties atpakaļ pie Vārda! Patiesībā ne jau jūs pārbaudāt apustuli, pravieti vai skolotāju. VIŅUS PĀRBAUDA VĀRDS. Vienā no šīm dienām ir jāatnāk Lāodikejas Draudzes Perioda pravietim, un jūs sapratīsiet vai viņš ir vai nav tas īstais, tas Dieva sūtītais. Jā, jūs sapratīsiet, jo, ja viņš būs no Dieva, VIŅŠ SLUDINĀS TĀDU PAŠU VĀRDU, KĀDU DIEVS TO IEDEVA PĀVILAM. NO ŠĪ VĀRDA VIŅŠ NEATKĀPSIES NE UZ MIRKLI, NE PAR VIENU BURTU. Šinī pēdējā periodā, kad parādīsies daudzi viltus pravieši, esiet modri un skatieties, kā viņi mēģinās jums iegalvot, ka, ja jūs nenoticēsiet viņiem un viņu teiktajam, tad jūs iesiet pazušanā; bet, kad uz skatuves iznāk PĒDĒJĀ LAIKA PRAVIETIS (ja viņš patiešām ir šis pravietis), tad viņš sauks: “Atgriezieties pie Vārda, citādi jūs aiziesiet pazušanā!” Viņš nebalstīsies uz kādu individuālu atklāsmi vai interpretāciju, bet gan uz Vārdu. Āmen un Āmen!
E-47 "Thou hast tried them that say they are apostles, and are not, and hast found them liars."
My, that is a blunt statement. "Thou hast tried them who call themselves apostles." Isn't that presumptuous? What right has a people to try those who call themselves apostles? And how do they try them? Oh, I love this.
Here it is in Galatians 1:8,
"But though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have (already) preached unto you, let him be accursed."
It was the apostles who brought the original Word to the people. That original Word could not change, not even a dot or dash of it. Paul knew it was God Who had spoken to him so he said, "Even if I come and try to give a second revelation, try to make one little change in what I gave originally, let me be accursed." You see, Paul knew that first revelation was correct. God can't give a first revelation, then a second revelation. If He did, He would be changing His mind. He can give a revelation and then add to it, as He did in the Garden of Eden when He promised the Seed to the woman, and then later designated that Seed had to come through Abraham, and then later said it would come by the same blood lines in David. But it was the same revelation. It only gave the people more information to help them receive and understand it.
But God's Word can't change. The Seed came exactly as revealed. Hallelujah. And see what those false apostles were doing. They came with their own word. Those Ephesians knew that Word as Paul had taught it. They were full of the Holy Ghost by the laying on of Paul's hands. They looked those false apostles in the eye and said, "You are not saying what Paul said. You are, therefore, false." Oh, that sets my heart on fire. Get back to the Word! It is not you that really tries the apostle, and prophet and teacher, IT IS THE WORD THAT TRIES THEM.
One of these days there is going to come a prophet to the Laodicean Church Age and you will know if he is the real one sent from God or not. Yes you will, for if he is of God HE WILL BE IN THAT WORD EXACTLY AS GOD GAVE IT TO PAUL. HE WON'T DEVIATE FROM THAT WORD FOR A MOMENT, NOT BY ONE IOTA. In that last age, when there will be many false prophets appearing, watch and see how they keep telling you that if you don't believe them and what they say, you will be lost; but when that LAST DAY PROPHET comes on the scene, if he is truly that prophet, he will be crying out, "Get back to the Word or you are lost." He won't build on a private revelation or interpretation, but on the Word. Amen, and Amen!
E-48 Šie viltus apustuļi ir šie plēsīgie vilki, par kuriem runāja Pāvils. Viņš teica: “Kad es aiziešu, viņi centīsies atnākt un apgalvot, ka arī viņiem ir īstā atklāsme; taču viņu mērķis nav jums palīdzēt, bet gan jūs iznīcināt.” Apustuļu Darbi 20:27-32: “Jo es neesmu kavējies jums sludināt Dieva prātu pilnībā. Tāpēc sargait paši sevi un visu ganāmo pulku, kurā Svētais Gars jūs iecēlis par sargiem ganīt Dieva draudzi, ko Viņš pats ar Savām asinīm ieguvis par īpašumu. Es zinu, ka pēc manas aiziešanas pie jums iebruks plēsīgi vilki, kas nesaudzēs ganāmo pulku. No jūsu pašu vidus celsies vīri, ačgārnības runādami (nevis Dieva, bet viņu pašu domas un idejas), lai aizrautu mācekļus sev līdzi. Tāpēc esiet nomodā, pieminēdami, ka es trīs gadus nakti un dienu neesmu mitējies ar asarām ikvienu pamācīt. Un tagad es jūs uzticu Tam Kungam un Viņa žēlastības Vārdam, kas spēj jūs celt un dot mantojumu līdz ar visiem svētiem.”
E-48 These false apostles are the grievous wolves that Paul spoke of. He said, "Once I am gone they will try to come and claim equal revelation; but their purpose is not to help you, but destroy you."
Acts 20:27-32,
"For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God.
Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood.
For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock.
Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things (their own word and ideas, not God's) to draw away disciples after them.
Therefore watch, and remember, that by the space of three years I ceased not to warn every one night and day with tears.
And now, brethren, I commend you to God, and to the Word of His grace, which is able to build you up, and to give you an inheritance among all them which are sanctified."
E-49 Par viņiem zināja arī Jānis, jo 1.Jāņa vēstulē 4:1 viņš teica: “...jo daudz viltus pravieši ir (jau ir) izgājuši pasaulē.” Šis antikrista gars jau sūcās iekšā draudzē, un viņš to īstenoja, ejot pret Vārdu. Nu, tieši te viss arī iesākās – šajā pirmajā draudzes periodā. Viņi jau noliedza Vārdu un Vārda vietā ieviesa paši savas ticības mācības un filozofijas. Tas ir anti-krists, jo Jēzus ir Vārds. Būt anti-Vārdam nozīmē būt anti-Jēzum. [“anti” nozīmē “pret”–Tulk.] Būt anti-Vārdam nozīmē būt antikristam, jo Gars un Vārds ir VIENS. Ja tu esi anti-Vārds, tad tu pilnīgi noteikti esi antikrists. JA TAS IESĀKĀS PIRMAJĀ DRAUZĒ, TAD TAM IR JĀAUG LĪDZ BEIGĀM, KAD TAS PĀRŅEMS VISU. Un tieši to jūs redzēsiet, kad mēs iesim cauri visiem šiem periodiem. Tas sākas no mazumiņa Efezas Periodā, un katrā periodā tas pieaug, līdz šī anti-Vārda jeb antikrista sistēma pārņem pilnīgi visu, un Vārda nekļūdīgums ir noliegts caur šīs viltus draudzes viltus apustuļiem.
E-49 John knew of them, also, for he said in I John 4:1,
"... many false prophets are (already) gone out into the world."
That antichrist spirit was already infiltrating the church, and it was doing it by going against the Word. Why here is where it all started. Right here in the first church age. Already they were denying the Word and setting up their own creeds and philosophies instead of the Word. That is antichrist, for Jesus is the Word. To be anti-Word is to be anti-Jesus. To be anti-Word is to be antichrist, because the Spirit and the Word are ONE. If you are anti-Word, you will have to be antichrist. AND IF IT STARTED IN THE FIRST CHURCH IT WILL HAVE TO GROW UNTIL THE END WHEN IT TAKES OVER. And that is exactly what you will see as we cover all the ages. It starts out real small in the Ephesian Age and it grows in every age until the anti-Word, antichrist system takes over entirely and the infallibility of the Word is repudiated by the false apostles of the false church.
E-50 Tā kā es šīs lietas ļoti uzsveru, par šeit runāto viegli var rasties nepareizs priekšstats. Varbūt jums izklausās, ka šis anti-Vārda jeb antikrista gars ir Vārda pilnīga noliegšana, Bībeles noliegšana un rezultātā – atteikšanās no Tās. Nē, kungi, tas nav tas. Par to, kas tas ir, runā Atklāsmes Grāmata 22:18-19: “Es apliecinu katram, kas dzird šās grāmatas pravietojuma Vārdus: ja kas tiem ko pieliek, tam Dievs uzliks tās mocības, par kurām rakstīts šinī grāmatā. Ja kas ko atņem no šīs grāmatas pravietojuma Vārdiem, tam Dievs atņems viņa daļu no Dzīvības Grāmatas [Latv. Bībelē “Dzīvības koka”–Tulk.] un pie svētās pilsētas, par ko rakstīts šinī grāmatā.” Šeit runa ir par kaut vai tikai VIENA vienīga vārda izmainīšanu, tam ko atņemot vai pieliekot. Tas ir sātana oriģinālais triks vēl no Ēdenes Dārza laikiem. Viņš pielika tikai vienu vārdiņu Dieva teiktajam. Ar to pietika. Tas atnesa nāvi un iznīcību. Un tas pats bija Efezā. Viens vārdiņš pielikts, viens vārdiņš atņemts, un šis anti-Vārda jeb antikrista gars sāka plaukt un zelt.
E-50 Now it is easy to get a wrong impression of what we are talking about because I am making this so strong. It could sound to you as though this anti-Word, antichrist spirit, is a complete repudiation of the Word, a denial of the Bible culminating in its rejection. No sir. It is not that.
What it is, is Revelation 22:18,19,
"For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book.
And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the Book of Life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book."
It is the changing of even just ONE word by taking away or adding to it. It is the original trick of Satan in the Garden of Eden. He just added one little word to what God had said. That did it. It brought death and destruction. And in Ephesus, it was just the same. Just a word added, just a word taken away, and the anti-Word, antichrist spirit began to flourish.
E-51 Vai tagad jūs to sapratāt? Tie atkal ir tie paši dvīņi. Tie atkal ir šie abi koki, kuri aug plecu pie pleca vienā augsnē, uzņem vienu un to pašu barību, dzer no viena un tā paša lietus, tos apspīd tā pati saule. Taču viņi nāk no ATŠĶIRĪGĀM sēklām. Viens koks ir PAR Dieva Vārdu, tieši tādu, kādu to iedeva Dievs, un viņš to mīl un ir paklausīgs tam. Otrs koks ir no sēklas, kas ir pret Dieva Vārdu, un izmaina To, kur vien vēlas. Tas šo dzīvo un patieso Vārdu ar savām ticības mācībām un dogmām tieši tā, kā to izdarīja Kains, kurš galu galā nogalināja Ābelu. Tomēr nebīsties, tu mazais ganāmpulciņ. Stāviet ar Vārdu. Turiet šo Vārdu starp sevi un velnu; Ieva to neizdarīja, un viņa krita. Un, kad draudze atkāpjas no Vārda, viņa ieiet Sātaniskās tumsas dziļumos.
E-51 Did you get it now? There are those twins again. There are those two trees again, growing side by side in the same earth, partaking of the same nourishment, drinking in the same rain, and benefiting by the same sun. But they come from DIFFERENT seeds. One tree is FOR the Word of God, exactly as God gave it, and loves and obeys it. The other tree is from the seed that is anti the Word of God and changes it where it wants to. It substitutes its own creeds and dogmas for the living true Word exactly as did Cain, who ended up killing Abel. But fear not little flock. Stay with the Word. Keep that Word between you and the devil. Eve did not do that and she failed. And when the church lets down on the Word she goes into the depths of the darkness of Satan.
E-52 “Tev ir pacietība, tu esi grūtumu nesis Mana Vārda dēļ un neesi piekusis.” Gandrīz tas pats bija teikts otrajā pantā. Tomēr otrajā pantā šis darbs, pūles un pacietība attiecās uz šī svētā Vārda [angļu val. “Word”ar nozīmi – “Svētie Raksti jeb Bībele”–Tulk.] sargāšanu, kurš viņiem bija uzticēts. Kā viņi sargāja To no pretiniekiem! Kāds pagodinājums viņi bija Pāvilam! Taču šajā trešajā pantā viņu vajāšanas, pārbaudījumi un pacietība ir svētītā Jēzus Kristus Vārda [angļu val. “Name” kā personas vārds, piemēram, “mans VĀRDS ir Jānis”–Tulk.] dēļ.
E-52 "And hast borne, and hast patience, and for My Name's sake hast laboured, and hast not fainted."
This is just about the same as was said in verse two. But in verse two the work, labor, and patience were from guarding the sacred Word which was committed unto them. How they kept away the adversaries. What a credit they were to Paul. But in this verse their persecutions and trials and patience are over the blessed Name of Jesus.
E-53 Ziniet, tas nav nekas neparasts, jo tieši Vārda un Jēzus Vārda dēļ ienaidnieks traucas mums pakaļ kā liela straume. Šis varenais Vārds, kas izpaudās dziedināšanā, zīmēs, brīnumos un citās izpausmēs, lika farizejiem brēkt, pieprasot patieso ticīgo cilvēku nāvi. Un tagad šo [Jēzus] Vārdu, kuru ienīda un nicināja ebreji, tagad to izsmēja šie izglītotie – viņiem nāca smiekli, iedomājoties, ka kāds varētu būt tāds muļķis, ka ticētu kādam vīram, kurš nomira un augšāmcēlās, un tagad sēd debesīs. Tā nu tur bija šie reliģiskie vajātāji, ebreji, kuri nolādēja Jēzu, Kuru viņi uzskatīja par viltus Mesiju; un tur bija arī tie otrie, kuri ar baudu smējās un sarkastiski izsmēja vēl viena jauna dieva Vārdu, Kurš, viņuprāt, vispār nebija nekāds dievs.
E-53 You know that is not at all strange, for it is the Word and the Name that brings the enemy pouring after us like a flood. That mighty Word which was manifested in healings, signs, wonders, and other demonstrations, caused the Pharisees to scream out for the death of the true believers. And now that Name, hated and despised by the Jews, is mocked by the cultured as they laughed to think anyone could be so foolish as to believe in a man who died and rose again and is now seated in heaven. So here were the religious persecutors, the Jews, cursing this Jesus, Who to them was a false Messiah; and here were the others laughing with delight and mocking sarcastically at the Name of a new god, Who to them wasn't a god at all.
E-54 Lūk, ir vēl kaut kas, kas iesākās tanī periodā un turpināsies cauri visiem periodiem, kļūstot arvien dziļāks un tumšāks. Tas ir – cilvēku atteikšanās atzīt šo [Jēzus] Vārdu . To nedarīja patiesā Efezas Draudze, nebūt nē. Tie bija šie viltus apustuļi. Tas bija kāds no malas, kas centās iekļūt iekšā un samaitāt ticīgos. Efezieši šo Vārdu zināja un to mīlēja. Atsauciet atmiņā Efezas Draudzes pirmsākumus. Kāda neliela cilvēku grupiņa, kuri gaidīja atnākam Mesiju, izdzirdēja, ka Palestīnas tuksnesī bija uzradies kāds pravietis, kurš sauca sevi par Mesijas priekšteci un kurš kristīja ļaudis uz atgriešanos no grēkiem. Viņi pieņēma Jāņa kristību. Taču, kad pie viņiem atnāca Pāvils, viņš atklāja viņiem, ka šis pravietis bija miris un ka bija atnācis Jēzus un atdevis Savu Dzīvību kā upuri par grēku, un ka TAGAD bija atnācis Svētais Gars, lai ienāktu un piepildītu ikvienu, kas patiesi ticēs Jēzum, šim Mesijam. Kad viņi to izdzirdēja, VIŅI TIKA KRISTĪTI KUNGA JĒZUS KRISTUS VĀRDĀ, un, kad Pāvils bija uzlicis uz viņiem savas rokas, viņi visi piepildījās ar Svēto Garu. Viņi zināja, ko nozīmē būt paklausīgiem Vārdam un būt kristītiem Viņa (Kunga Jēzus Kristus) Vārdā, un tāpēc viņi zināja, ka tiks piepildīti ar Svēto Garu. Jūs nespētu izmainīt šo cilvēku nostāju. Viņi zināja patiesību (Apustuļu Darbi 19:1-7).
E-54 Now here is something else that started in that age and will continue right down through the ages, getting deeper and darker. That is, people were repudiating that Name. It was not the true Ephesian Church that was doing it. No sir. It was the false apostles. It was the outsider trying to get in and defile the believers. The Ephesians knew that Name and loved it. Recall the origin of that Ephesian Church. A little group of people who were looking for the Messiah heard that a prophet who called himself the forerunner of the Messiah had appeared in the desert of Palestine and was baptizing people unto repentance of sins. These, then, received the baptism of John.
But when Paul came to them he showed them that the prophet was dead, that Jesus had come and fulfilled His life as a sacrifice for sin, and that NOW the Holy Ghost was come and would enter in and fill all true believers in Jesus, the Messiah. When they heard this, THEY WERE BAPTIZED IN THE NAME OF THE LORD JESUS, and when Paul had laid his hands upon them, they were all filled with the Holy Ghost. They knew what it was to obey the Word, to be baptized in His Name (Lord Jesus Christ) and in that way they knew they would be filled with the Holy Spirit. You could not get that people to change. They knew the truth. Acts. 19:1-7.
E-55 Viņi zināja, kāds šim [Jēzus] Vārdam bija spēks. Viņi redzēja, ka šis [Jēzus] Vārds bija tik varens, ka pat auduma gabali, ņemti no Pāvila ķermeņa un Jēzus Vārdā izsūtīti cietējiem, spēja šos slimos atbrīvot no visu veidu slimībām un izdzīt ļaunos garus. Šis Vārds darbojās tik acīmredzami apbrīnojamā veidā, ka nekrietnie Efezas ebreji mēģināja to izmantot, lai izdzītu ļaunos garus. Apustuļu Darbi 19:11-17: “Dievs darīja neparastus brīnumus ar Pāvila rokām, tā ka pat sviedru autus un priekšautus no viņa miesas uzlika neveseliem, un slimība tos atstāja, un ļaunie gari no tiem izgāja. Daži jūdu apkārt klejojošie garu izdzinēji uzdrošinājās Kunga Jēzus Vārdu piesaukt pār tiem, kam bija ļauni gari, sacīdami: "Es jūs apsaucu tā Jēzus Vārdā, ko Pāvils sludina." Tie, kas to darīja, bija jūdu augstā priestera Skevas septiņi dēli. Bet ļaunais gars, atbildēdams viņiem, sacīja: "Jēzu es pazīstu un par Pāvilu es zinu; bet kas jūs tādi esat?" Un cilvēks, kurā ļaunais gars mājoja, tiem uzbruka un tos visus pievārēja, tā ka tiem kailiem un ievainotiem bija jābēg no šī nama. Tas kļuva zināms visiem jūdiem un grieķiem, kas dzīvoja Efezā. Viņus visus pārņēma bailes, un viņi slavēja Kunga Jēzus Vārdu.”
E-55 They knew the power of that Name. They saw that Name was so powerful that even aprons taken from the body of Paul and sent in Jesus' Name to suffering people could deliver the sick from all manner of diseases and cast out evil spirits. So manifestly wonderful did that Name perform that reprobate Jews at Ephesus attempted to use it to exorcise devils.
Acts 19:11-17,
"And God wrought special miracles by the hands of Paul;
So that from his body were brought unto the sick handkerchiefs or aprons, and the diseases departed from them, and the evil spirits went out of them.
Then certain of the vagabond Jews, exorcists, took upon them to call over them which had evil spirits the Name of the Lord Jesus, saying, We adjure you by Jesus Whom Paul preacheth.
And there were seven sons of one Sceva, a Jew, and chief of the priests, which did so.
And the evil spirit answered and said, Jesus I know, and Paul I know; but who are ye?
And the man in whom the evil spirit was leaped on them, and overcame them, and prevailed against them, so that they fled out of that house naked and wounded.
And this was known to all the Jews and Greeks also dwelling at Ephesus; and fear fell on them all, and the Name of the Lord Jesus was magnified."
E-56 Viņi pazina svētu dzīvi, kura nebija atdalāma no šī [Jēzus] Vārda, jo “lai atstājas no grēka ikviens, kurš daudzina Tā Kunga Vārdu” (2.Timotejam 2:19). “Šķīstieties, jūs, kas nesat Tā Kunga traukus!” (Jesajas grāmata 52:11). “Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, Vārdu nelietīgi valkāt.” (2.Mozus Grāmata 20:7). Šie efezieši bija KRISTIEŠI. Viņi saucās kādā Vārdā un šis Vārds bija Kristus, Kurš bija Dieva Gars viņos, un tas bija viens no viņu Kunga trīskārtīgajiem Vārdiem.
E-56 They knew the righteous life that accompanied the bearing of that Name, for whosoever nameth the Name of the Lord, let him depart from sin. Be ye holy, ye that bear the vessels of the Lord. Thou shalt not bear the Name of the Lord thy God in vain. These Ephesians were CHRISTIANS. They bore a Name, and that Name was Christ, Who was the Spirit of God within them, and Which was one of the threefold Names of their Lord.
E-57 “...tu esi grūtumu nesis Mana Vārda dēļ un neesi piekusis.” Šie ticīgie nepūlējās ne Pāvila, ne arī kādas organizācijas labā. Viņi nebija atdevuši sevi kādām programmām vai iestādēm, lai caur tām iegūtu vērtīgus īpašumus. Viņi strādāja Tam Kungam. Viņi bija Kristus kalpi, nevis organizāciju marionetes. Viņi svētdienās negāja uz baznīcu, lai parunātu par šo [Jēzus] Vārdu, bet pārējo nedēļas daļu par to aizmirstu. Viņi nekalpoja šim Vārdam tikai un vienīgi ar mēli, nebūt nē. Viņi par to atdeva savas dzīvības.
E-57 "... And for My Name's sake hast laboured, and hast not fainted."
These believers weren't laboring for Paul, or for an organization. They weren't committed to programs and institutions whereby they built up holdings of value. They worked for the Lord. They were His servants, not the pawns of organization. They didn't go to church on Sunday and talk about that Name and then forget it the rest of the week. They didn't give lip service to that Name. No Sir. It was their lives that were given.
E-58 Visu, ko viņi darīja, viņi darīja šajā [Jēzus] Vārdā. Viņi darbojās šinī Vārdā, taču, ja viņi šinī Vārdā nevarēja darboties, tad viņi no darbības atturējās. Tie bija debesīs sēdināti kristieši, kuru izturēšanās un uzvedība bija Tajā Kungā.
E-58 All they did, they did in that Name. In that Name they acted, but if they could not act in that Name, then they refrained from acting. These were heavenly placed Christians whose behaviour was in the Lord.
E-59 Bet tā viltus vīnogulāja grupa, kura gribēja šo [Jēzus] Vārdu aptraipīt, ložņāja apkārt kā zaglīgi vilki tumsā, gaidot, lai iekļūtu iekšā un iznīcinātu. Taču Dieva svētie šos pārbaudījumus izturēja, saglabājot Vārdu un [Jēzus] Vārdu.
E-59 But that false vine group that wanted to defile that Name hung like skulking wolves in the dark, waiting to get in and tear down. But the saints stood the test and kept the Word and the Name.
E-60 DIEVA NEAPMIERINĀTĪBA
Atklāsmes Grāmata 2:4: “Bet Man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību.” Lai to saprastu, jums ir jāapzinās, ka Gars šeit runā ne tikai uz pirmajiem svētajiem no Efezas. Šis vēstījums ir visam periodam, kurš ilga apmēram 120 gadus. Tātad tas ir vēstījums visām paaudzēm tanī laika posmā. Lūk, vēsture atkal un atkal atkārtojas. Skatoties uz Israēla paaudzēm, mēs redzam, kā vienā paaudzē ir atmoda, bet nākamajā uguns liesmas jau dziest. Trešajā paaudzē ogles varbūt jau tikai nedaudz kvēlo, bet ceturtajā, iespējams, no sākotnējās liesmas vairs nav palikušas nekādas pēdas. Pēc tam Dievs šo uguni aizdedz no jauna, un atkal atkārtojas tas pats process. Šeit vienkārši apstiprinās patiesība, ka Dievam nav mazbērnu. Glābšanu nevar pārmantot caur dabisko piedzimšanu, tāpat kā nav tādas lietas kā apustuliskā pēctecība. Rakstos nekā tāda nav. Viss iesākas ar patiesi atdzimušiem ticīgajiem, taču, kad nonāk līdz nākamajai paaudzei, viņi jau vairs nav tikai parasti kristieši, bet ir jau pieņēmuši kādu konfesionālo vārdu, un tagad viņi ir baptisti, metodisti utt.. Tieši tie viņi arī ir. Viņi nav kristieši. Lai izglābtos, jums ir jāpiedzimst pēc Dieva gribas, nevis pēc cilvēka gribas. Taču tagad visi šie ļautiņi pulcējas pēc cilvēka gribas. Es nesaku, ka dažiem no viņiem attiecības ar Dievu nav kārtībā. To es nepavisam nesaku, taču šī oriģinālā liesma ir izdzisusi. Viņi jau vairs nav tie, kas agrāk.
E-60 The Complaint Of God
Revelation 2:4,
"Nevertheless I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love."
To understand this you must realize that the Spirit is not speaking to the original saints of Ephesus alone. This message is to the entire age which lasted about 120 years. Its message, then, is to all the generations in that span. Now history keeps repeating itself. In the generations of Israel we see revival in one generation, only to see the fires fading in the next. In the third generation, embers may be glowing slightly, but in the fourth there may be no vestige whatsoever of that original flame. Then God lights the fire again, and the same process is repeated. It is simply the manifestation of the truth that God has no grandchildren. Salvation is not passed on by natural birth any more than is there any truth to apostolic succession. It isn't in the Word. You start out with truly born-again believers, and when the next generation comes along they are no longer just plain Christians, but they have taken a denominational name and are now Baptists, Methodists, etc. That is exactly what they are, too. They are not Christians. You have to be born of the will of God, not the will of man, to be saved. But these folks are all coming together now by the will of man. I don't say that some of them aren't right with God. Not for a minute do I say that, but the original fire has died down. They are not the same any more.
E-61 Šī dedzīgā vēlme izpatikt Dievam, šīs alkas zināt Viņa Vārdu, šīs ilgas staigāt Garā – tas viss sāk apsīkt, un tā vietā, lai degtu ar Dievišķo uguni, draudze ir atdzisusi un kļuvusi mazliet formāla. Tieši tā toreiz notika ar efeziešiem. Viņi sāka palikt nedaudz formāli. Pilnīga nodošanās Dievam sāka apsīkt, un cilvēkus vairs pārāk neuztrauca, ko par viņiem domā Dievs, jo viņus sāka uztraukt tas, ko par viņiem domā pasaule. Bet nākošā paaudze bija tieši tāda kā Israēls. Viņi pieprasīja ķēniņu, lai būtu tādi kā citas tautas. To izdarot, viņi atraidīja Dievu. Un tomēr viņi to izdarīja. Tā ir draudzes vēsture. Kad draudze domā par pielāgošanos šai pasaulei, nevis par pielāgošanos Dievam, tad ilgi nebūs jāgaida, un jūs redzēsiet viņus pārtraucam darīt lietas, kuras viņi mēdza darīt, un sākam darīt lietas, kuras sākumā viņi nedarīja. Viņi izmaina savu ģērbšanās stilu, savu attieksmi un uzvedību. Viņi kļūst pavirši. Tieši to nozīmē vārds “Efeza”: atslābuši, straumei atdevušies.
E-61 The fervent desire to please God, the passion to know His Word, the cry for reaching out in the Spirit, all begins to fade and instead of that church being on fire with the fire of God it has cooled off and become a bit formal. That is what was happening back there to the Ephesians. They were getting a bit formal. The abandonment to God was dying out and the people weren't too careful about what God thought of them as they began to be careful about what the world thought of them. That second generation coming on was just like Israel. They demanded a king to be like the other nations. When they did that, they rejected God. But they did it anyway. That is the history of the church. When it thinks more of conforming to the world instead of conforming to God, it isn't long until you see them stop doing things they used to do, and start doing things they wouldn't do initially. They change their manner of dress, their attitudes and their behaviour. They get lax. That is what "Ephesus" means: relaxed--drifting.
E-62 Šis garīgās atmodas un nāves cikls vienmēr ir atkārtojies. Tikai atsauciet atmiņā šo pēdējo Dieva darbību Garā, kad vīrieši un sievietes ģērbās kā kristieši, gāja uz draudzi, visu nakti lūdza Dievu, sludināja uz ielām un nekaunējās no Gara izpausmēm. Viņi atstāja savas vecās mirušās baznīcas un pielūdza Dievu mājās vai vecās noliktavu telpās. Viņiem bija realitāte. Taču nepagāja pārāk ilgs laiks, kad viņiem sāka parādīties pietiekami daudz naudas, lai uzceltu jaunas, skaistas baznīcas. Tā vietā, lai paši dziedātu Dievam, viņi tur ielika kori. Viņi ietērpa kori mantijās. Viņi izveidoja kādu kustību, kuru vadīja cilvēks. Drīz vien viņi sāka lasīt grāmatas, kuras nepiedienējās lasīt. Viņi novāca nožogojumus, ienāca āži un pārņēma aploku. Beidzās priecīgie izsaucieni. Beidzās Gara brīvība. Ak, formu viņi saglabāja, taču uguns bija nodzisusi, un pāri bija palicis gandrīz vai tikai pelnu melnums.
E-62 That cycle of revival and death has never failed. All you have to do is recall this last move of God in the Spirit when men and women dressed like Christians, went to church, prayed all night, took to street corners and weren't ashamed of the manifestations of the Spirit. They left their old dead churches and worshipped in homes or old store buildings. They had reality. But it wasn't too long a time until they began to get enough money to build fine new churches. They put in a choir instead of singing unto God for themselves. They put gowns on the choir. They organized a movement and ran it by man. They soon began to read books that weren't fit to read. They let down the bars and goats came in and took over. The cry of joy was gone. The freedom of the Spirit was gone. Oh, they kept on with a form; but the fire had died down and the blackness of ashes is about all that is left.
E-63 Pirms maza brītiņa es ieminējos, ka Jānis saprata, ko nozīmē mīlēt Dievu. Šis varenais mīlestības apustulis noteikti redzēja, ka draudze sāka zaudēt šo pirmo Dieva mīlestību. Pirmajā Jāņa vēstulē 5:3 viņš teica: “Jo šī ir Dieva mīlestība, ka turam Viņa baušļus (Viņa Vārdu).” Viena neliela atkāpšanās no šī Vārda bija solis prom no Kristus. Cilvēki saka, ka mīl Dievu, viņi iet uz baznīcu, viņi pat skaļi gavilē un priecājas, un dzied, un viņi pavada laiku brīnišķīgās emocijās. Taču, kad tas viss beidzas, tad pavērojiet, vai viņi atrodas šajā VĀRDĀ, staigājot tajā, dzīvojot tajā. Ja viņi dara visas tās lietas, taču pēc tam nedzīvo šajā Vārdā, tad viņi var stāstīt, ka mīl Dievu, taču viņu dzīves stāsta kaut ko citu. Interesanti, vai tad Jānis pirms savas nāves neredzēja daudz ko tamlīdzīgu; cilvēkus, kas teicās mīlam Dievu, bet neklausīja Viņa Vārdam? Ak, Efezas Draudze, ar tevi kaut kas notiek! Kāds mēģina kaut ko pielikt šim Vārdam vai arī atņemt no tā. Taču viņi to dara tik viltīgi, ka jūs to nevarat ieraudzīt. Viņi vēl nav izdarījuši neko tik lielu, lai tas būtu atklāti redzams. Tas notiek slepus, un viņi ienes to caur spriedelēšanu un cilvēcisko izpratni, un tas pārņems kontroli, ja vien jūs to neatgrūdīsiet. Atgriezieties atpakaļ Vasarsvētku dienā, kamēr vēl nav par vēlu!
E-63 A few moments ago I mentioned that John understood what it was to love God. That great apostle of love would certainly see it when the church began to lose that first love of God.
In I John 5:3, he says,
"For this is the love of God, that we keep His commandments (His Word)."
One little deviation from that Word was a step away from Christ. People say they love God, they go to church, they even shout and rejoice and sing and have a great emotional time. But when it is all over, watch and see if they are in that WORD, walking in it, living in it. If they go through all the other and then don't walk in that Word, they can say they love God but their lives tell another story. I wonder if John didn't see a lot of that before he died; people saying they loved God but not obeying His Word. Oh, Ephesian Church, something is happening to you. Someone is trying to either add to that Word or take from it. But they are doing it so subtly that you can't see it. They haven't made a move so big you can see it out there in the open. It is under cover, and they are bringing it by way of reason and human understanding and it will take over unless you refuse it. Go back to Pentecost before it is too late!
E-64 Taču, kā parasti, cilvēki neņem vērā Dieva brīdinājumus. Tā garīgās atmodas uguns, kuras pamats ir šis svētais Vārds, ir tik brīnišķīga, bet Gara izpausme ir tik svētību pilna, ka iezogas mazas bailītes, un sirdī atskan čuksts: “Kā lai mēs nosargājam šo patiesību, kura mums tagad ir? Ko lai mēs darām, lai šī atmoda turpinātos?” Lūk, tieši tad ienāk šis “antikrista gars” un čukst: “Paskatieties, tagad jums ir patiesība, pielūkojiet, ka nepazaudējat to. Organizējieties un izstrādājiet savu mācību no tā, kam jūs ticat. To visu ierakstiet draudzes reglamentā.” Un viņi to dara. Viņi organizējas. Viņi pieliek pie Vārda. Un viņi nomirst tāpat, kā nomira Ieva, kad viņa pieņēma VIENU maldīgu vārdu. Dzīvību atnes tieši Dieva Vārds. Un svarīgi ir nevis tas, ko mēs sakām par šo Vārdu, bet gan tas, ko ir pateicis Dievs.
E-64 But as usual people don't heed God's warning. That revival fire built upon the sacred Word is so wonderful, and the manifestation of the Spirit so blessed, that a little fear creeps in and a whisper in the heart says, "How can we protect this truth we have? What can we do to see this revival goes on?" That is when the "antichrist spirit" comes in and whispers, "Look, you have the truth now, see that it doesn't get lost. Organize and set up your creed of what you believe. Put it all in a church manual." And they do it. They organize. They add to the Word. And they die just like Eve did for taking One wrong word. It's God's Word that brings life. And it's not what we say about the Word that counts, but it's what God said.
E-65 DIEVA BRĪDINĀJUMS
Atklāsmes Grāmata 2:5: “Tad nu pārdomā, no kā tu esi atkritis; atgriezies un dari pirmos darbus. Bet, ja ne, tad Es nākšu pie tevis un nostumšu tavu lukturi no tā vietas, ja tu neatgriezīsies.”
E-65 The Warning Of God
Revelation 2:5,
"Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works; or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent."
E-66 Dievs pavēl viņiem ATCERĒTIES. Acīmredzami, kaut kas viņiem bija izgājis no prāta. Viņi kaut ko bija aizmirsuši. Viņš liek, lai viņi savos prātos atgriežas uz savu sākumpunktu. Pirmā perioda sākums bija Vasarsvētku diena. Viņi bija atkrituši no tās. Viņi bija aizmirsuši, cik tā bija brīnumaina un godības pilna. Bija laiks atgriezties atpakaļ uz turieni pirmkārt jau savās domās, un pēc tam arī realitātē. Atgriezies tur, kur viņi varēja teikt: “Dzīvot man nozīmē – Kristus.” Atgriezties pie tīrības kā tajā laikā, kad bija darīšana ar Ananiju un Sapfīru. Atgriezties pie durvīm, sauktām par Krāšņajām. Ak, kāds negods ir dreifēt prom no Dieva un atbalstīt rīcību, kas aptraipa Viņa Vārdu [Jēzus] ! Lai atstājas no grēka visi, kas apliecina Viņa Vārdu, un lai glabā savus traukus tīrus Dievam. Paskatieties, kādi jūs reiz bijāt jūsu sirdīs un jūsu prātā, un jūsu dzīvēs. Tad atgriezieties pie tā.
E-66 God tells them to REMEMBER. Evidently something had left their minds. They had forgotten something. He told them to turn back in their minds to their point of origin. The origin of the first age was Pentecost. They had fallen from it. They had forgotten the glory and wonder of it. It was time to go back in mind and then in reality. Back to when they could say, "For me to live is Christ." Back to purity when Ananias and Sapphira were dealt with. Back to the Gate Beautiful. Oh, what a reproach it is to drift from God and countenance those acts that defile His Name. Let those who name His Name depart from sin and keep their vessels pure for God. Look at what you once were in your heart, and mind, and in your life. Then go back to it.
E-67 Bet kā lai atgriežas atpakaļ? To ceļu sauc par grēku nožēlas ceļu. Ja jau grēciniekam pie Dieva ir jānāk pa grēku nožēlas ceļu, tad vēl jo vairāk grēki ir jānožēlo šim remdenajam vai atkritējam. Atgriezieties no grēkiem! Nesiet cienīgus atgriešanās augļus. Pierādiet to ar savu dzīvi. “Ja tu neatgriezīsies,” teica Dievs, “Es nostumšu tavu lukturi.” Protams! Draudze, kas atrodas tādā stāvoklī, nevar dot gaismu šai pasaulei. Tās gaisma ir kļuvusi par tumsu. Tādā gadījumā Dievs paņems prom tās uzticamo vēstnesi un uzticamos ganus un atstās viņus vienus, un viņi tā arī turpinās runāt par Kristietību, taču viņiem tās vairs nebūs.
E-67 And what is the way back? The way is the way of repentance. If a sinner has to come to God by way of repentance then the lukewarm or backslider will have to repent that much more. Repent! Bring forth fruits meet for repentance. Prove it by your life. "If you do not repent," said God, "I will remove your lampstand." Certainly. A church in that condition can't give light to the world. Its light has turned to darkness. God will then take away its faithful messenger and its faithful shepherds and leave them to themselves, and they will go on talking about Christianity but be bereft of it.
E-68 Nekavējoties nožēlojiet grēkus! Nevilcinieties! Kā redzams, Efeza vilcinājās, jo tās mūžs nebija pārāk garš. Dieva godība ļoti strauji gāja mazumā. Nepagāja ilgs laiks, un šī pilsēta jau bija drupās. Tās slavenais templis kļuva par bezveidīgu gruvešu kaudzi. Pati zeme kļuva par purvāju, kurā dzīvoja ūdensputni; visi iedzīvotāji bija prom, izņemot dažus neticīgos kādā nolaistā ciematiņā. Tur nebija palicis pat VIENS vienīgs kristietis. Lukturis bija nostumts no savas vietas.
E-68 Repent quickly! Don't hesitate! Evidently Ephesus did hesitate, for her life span was not very long. The glory of God decreased ever so rapidly. It was not long until the city was in ruins. Its glorious temple became a shapeless mass. The land became a marsh inhabited by water fowl; the population was gone except for a few unbelievers in a squalid village. There was not even ONE Christian left. The lamp was rent from its place.
E-69 Lūk, tas nenozīmē, ka viņa nebūtu varējusi atgriezties no grēkiem. Tas nenozīmē, ka mēs nevaram atgriezties no grēkiem. Mēs varam. Taču tas ir jādara ātri. Tam ir jābūt patiesam sirds saucienam nožēlā uz Dievu, un tad Dievs atjaunos. Atkal atnāks godība.
E-69 Now it does not mean that she could not have repented. It does not mean that we cannot repent. We can. But it must be quickly. It must be a true heart cry to God in sorrow, and then God will restore. The glory shall come again.
E-70 NIKOLAĪTISMA SĒKLA
Atklāsmes Grāmata 2:6:“Bet tas tev ir, ka tu ienīsti Nikolaītu darbus, ko arī Es ienīstu.”
E-70 The Seed Of Nicolaitanism
Revelation 2:6,
"But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitans, which I also hate."
E-71 Un tā, pastāv divi viedokļi par to, kas bija šie Nikolaīti. Ir tādi, kas saka, ka tā bija kāda atkritēju grupa, kuras izveidotājs bija Nikolas no Antiohijas, prozelīts, kurš kļuva par vienu no septiņiem diakoniem Jeruzālemē. Viņi rīkoja pagāniskas dzīres un savā uzvedībā bija ļoti nepiedienīgi. Viņi mācīja, ka, lai valdītu pār baudkāri, sākumā caur savu personisko pieredzi ir jāiepazīst tās galējās robežas. Dabiski, ka viņi nodevās tam ar tādu aizmiršanos, ka pilnīgi un galīgi deģenerējās. Tāpēc viņi tika nosaukti divos vārdos no Vecās Derības, kuri simbolizēja šādu aplamību: Bileāms un Izebele. Tā kā Bileāms samaitāja tautu un tādā veidā viņus iekaroja, runāja, ka Nikolas izdarīja kaut ko līdzīgu. Domājams, ka šī grupa bija spiesta atstāt Efezu un esot atradusi apmešanās vietu Pergamā.
E-71 Now there are two thoughts on what the Nicolaitanes were. It is said by some that they were a group of apostates who had as their founder, Nicholas of Antioch, a proselyte, who became one of the seven deacons at Jerusalem. They had pagan feasts and were most unchaste in their behaviour. They taught that in order to master sensuality one would have to know by experience the whole range of it at first. Naturally they gave way to such abandon that their degradation was complete. Thus they had applied to them the two Old Testament names that symbolized such extravagances: Balaam and Jezebel. Since Balaam corrupted the people and thus conquered them, it was said that Nicholas did likewise. This group was supposedly forced out of Ephesus and found a place of establishment in Pergamos.
E-72 Taču problēma ar šo izskaidrojumu ir tajā, ka tā nav taisnība. Par to nav nekādu vēsturisko pierādījumu. Labākajā gadījumā tas ir nostāsts. Pieņemt šādu uzskatu, nozīmētu padarīt šo Efezas draudzes periodu tīri vēsturisku, bez saiknes ar šodienu. Tā nevar būt taisnība, jo pilnīgi visam, kas sākas pirmajā draudzē, ir jāturpinās katrā periodā, kamēr beigās tas ir svētīts un Dieva pagodināts vai arī iznīcināts uguns jūrā kā nešķīstība. Lai pierādītu, ka šis nostāsts patiesībā ir pretrunā ar Rakstiem, vienkārši paskatieties Atklāsmes Grāmatā 2:2. Efezas Draudze NEVARĒJA PANEST ļaunus cilvēkus. Tādējādi viņiem tādi vienkārši bija jāizstumj ārā, jo citādi nebūtu jēgas teikt, ka viņi tos nepanesa. Ja viņi tos neizstumtu, tātad viņi tos paciestu. Lūk, sestajā pantā ir teikts, ka Efezas draudze ienīda viņu darbus. Tādā veidā šī Nikolaītu grupa bija un palika šī pirmā perioda sastāvdaļa, turpinot darīt savus darbus. Šie darbi tika ienīsti, taču šie cilvēki savu spēku nezaudēja. Te nu mēs Efezā redzam sēklas, kas turpināsies un kļūs par mācību, kura izaugs un galu galā nonāks uguns jūrā.
E-72 But the problem about this belief is that it is not true. There is absolutely no history for it. It is at best tradition. To adopt such a view would make the church age of Ephesus absolutely historical with no bearing upon today. This is not true, for whatever starts in the early church must continue in every age until it is finally blessed and exalted by God or destroyed as an unclean thing in the lake of fire. That this tradition is actually against Scripture, simply note that in Revelation 2:2, the Ephesian Church could NOT BEAR the evil ones. They thus had to put them out, or it would not make sense to say they could not bear them. If they did not put them out, then they were bearing them. Now in verse six, it says that they hated their deeds. So this Nicolaitane group remained a part of the first age, doing their deeds. The deeds were hated, but the people were not rendered impotent. Thus we see seeds in Ephesus that will continue and will become a doctrine that will go right up to, and into, the lake of fire.
E-73 Kas tad īsti bija šie nikolaīti? Šis vārds ir radies no diviem grieķu vārdiem. “Nikao”, kas nozīmē “pakļaut”, un “laos”, kas nozīmē “parastie draudzes locekļi”. Tas ir acīmredzami, ka šajā agrīnajā draudzē kāds darīja kaut ko tādu, kas pakļāva parastos draudzes locekļus. Ja jau draudzes locekļi tika pakļauti, tātad bija jābūt kaut kādai “autoritātei”, kas to darīja.
E-73 What are these Nicolaitanes? The word comes from two Greek words. Nikao, which means to conquer, and Laos, which means the laity. In plain fact, somebody was doing something in that early church which was conquering the laity. If the laity were being conquered, then it must have been some "authority" there doing it.
E-74 Kas tad īsti bija tas, kas notika tajā draudzē, un ko Dievs ienīda? Jau paša vārda “nikolaīti” nozīme parāda, kas notika toreiz un notiek arī šodien. Cilvēki tika pakļauti tādā veidā, kas bija pilnīgā pretrunā ar Dieva Vārdu.
E-74 What was it that God hated that was happening in that church? What was going on then, and is now going on today, is exactly what the word Nicolaitane means. The people were being subjected somehow in a way that was absolutely contrary to the Word of God.
E-75 Lūk, lai tik tiešām varētu saprast to, ko mēs tūlīt pētīsim, man jūs ir jābrīdina: nekad neaizmirstiet, ka reliģija (jeb garīgās lietas, ja jums tā patīk labāk), sastāv no divām daļām, kuras ir savijušās kopā, taču ir pilnīgs pretstats viena otrai, kā melns un balts. Reliģija un garīgā pasaule ir cēlušās no šiem diviem kokiem, kuru saknes atradās Ēdenē. Gan Dzīvības Koks, gan arī Laba un Ļauna Atzīšanas koks atradās dārza vidū, un, neapšaubāmi, to zari bija savijušies kopā. Un Efezas Draudzē ir tas pats paradokss. Draudze sastāv no labā un no sliktā. Draudze sastāv no diviem vīnogulājiem. Tie ir kā kvieši un nezāles, kas aug plecu pie pleca, taču viens ir PATIESAIS, bet otrs ir VILTUS. Lūk, Dievs runās UZ katru no tiem, un Viņš runās PAR katru no tiem. Viņš sauks viņus par draudzi. Bet tikai izredzētie zinās, kurš ir patiesais Gars. Tikai izredzētie netiks pievilti. Mateja Evaņģēlijs 24:24: “Jo uzstāsies viltus kristi un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja iespējams, arī izredzētos.” Tātad jau toreiz, šajā agrīnajā draudzē (ļoti īsā laika posmā pēc Vasarsvētku dienas) šim viltus vīnogulājam izdevās savīties ap Patieso Vīnogulāju, un mēs pamanām šos nikolaītu darbus. Un šis gars vienmēr atradīsies cīņā pret Patieso Vīnogulāju, līdz tam laikam, kad Dievs to iznīcinās. Vai tagad jūs to sapratāt?
E-75 Now to get the real meaning of what we are about to go into, I must caution you to ever keep in mind that religion (spiritual matters if you like), is composed of two parts that intertwine but are as opposite as black and white. Religion and the spiritual world are made of those two trees which had their roots in Eden. Both the Tree Of Life and the Tree of the Knowledge of Good and Evil stood in the midst of the garden and no doubt their very branches intertwined each other. Thus in the Ephesian Church is that same paradox. The church is made up of good and bad. Two vines make the church. They are like the wheat and tares, growing up side by side. But one is the TRUE. The other is the FALSE. Now God will speak TO each one and He will talk ABOUT each one. He will call them the church. And only the elect will really know which is the true Spirit. Only the elect will not be deceived.
Matthew 24:24,
"For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect."
So way back there in the early church (a very short period after Pentecost) the false vine got to intertwine itself around the True Vine and we find these deeds of the Nicolaitanes. And that spirit is going to be found fighting the True Vine until it is destroyed by God. Now have you got it?
E-76 Labi. Un tā, kāds bija šīs draudzes garīgais klimats? Tā bija atstājusi savu pirmo mīlestību. Mums atklājās, ka atstāt pirmo mīlestību (kas bija Dieva Vārds) nozīmēja atkrist no tās pirmavota – Vasarsvētku dienas. Vienkāršā valodā runājot, tas nozīmē, ka šai draudzei draudēja briesmas pazaudēt Svētā Gara vadību un kontroli. Tieši tā tas notika, kad Mozus bija izvedis Israēlu no Ēģiptes. Dieva metode bija vest viņus ar uguns mākoni, ar pravietisku vārdu, brīnumiem, zīmēm un Dieva dotiem brīnumdariem. Tas bija jāīsteno Dieva izredzētiem, Dieva ieceltiem, Dieva sagatavotiem un Dieva sūtītiem vīriem; ar visu nometni, pakļautu Svētā Gara darbībai. Bet viņi sacēlās un pieprasīja instrukcijas un ticības mācības, lai vadītos pēc tām. Pēc tam viņi pieprasīja ķēniņu. Pēc tam viņi sagribēja būt tādi paši kā šī pasaule, un viņi aizgāja pilnīgā atkrišanā un aizmirstībā. Tieši tāpat iesākās pirmais draudzes periods, un kļūs aizvien sliktāk un sliktāk, līdz Svētais Gars tiks pilnībā atraidīts, un Dievam nāksies cilvēkus iznīcināt.
E-76 All right. Now what was the spiritual climate of that church? It had left its first love. Leaving its first love of the Word of God was revealed to us as having fallen from its origin, which was Pentecost. In plain English, that means this church was in danger of being taken away from the leading of the Holy Spirit, the control of the Spirit. This was exactly what took place after Moses led Israel out of Egypt. The way of God was to lead them by the cloud of fire, prophetic utterance, miracles and signs, and God-given wonders. This was to be accomplished by 'God-selected', and 'God-ordained', and 'God-equipped', and 'God-sent' men, with the whole camp being dominated by a Holy Ghost move. They rebelled and wanted a set of rules and creeds to go by. Then they wanted a king. Then they wanted to be exactly like the world and went into complete apostasy and oblivion. That is exactly how the first church age started, and it will get worse and worse, until the Holy Spirit is completely rejected and God must destroy the people.
E-77 Paskatieties, kā tas iesākās šajā agrīnajā draudzē. To sauca par “darbiem”. Pēc tam tas kļuva par mācību. Vēlāk tas kļuva par normu. Vēlāk tas kļuva par nelokāmu noteikumu. Beigu beigās tas guva virsroku, un Dievs tika pastumts malā. Ak, tas iesākās ar mazumiņu, tik klusiņām, tik nekaitīgi. Tas izskatījās tik labs, tik saprātīgs. Tad tas satvēra un kā pitons aizžņaudza elpu, un nobeidza visu garīgumu, kāds vien bija draudzē. Ak, šis viltus vīnogulājs ir viltīgs. Tas ir kā gaismas eņģelis līdz brīdim, kad tu nonāc viņa rokās. Lūk, es vēlos pateikt, ka es ticu vadībai, taču es neticu cilvēciskajai vadībai. Es ticu Svētā Gara vadībai, kas atnāk caur Vārdu. Tāpat es ticu, ka Dievs draudzē ir ielicis vīrus, kuriem ir Svētā Gara dāvanas; un viņi uzturēs draudzi kārtībā. Tam es ticu. Tāpat es ticu, ka draudzi pārvalda vīri, kurus uzņemties vadību sūta Dievs. Taču tā ir pārvaldīšana CAUR VĀRDU, tāpēc patiesībā valda nevis cilvēki bet DIEVA GARS, jo Vārds un Gars ir VIENS. Vēstule Ebrejiem 13:7: “Pieminiet savus vadītājus, kas jums Dieva Vārdu runājuši; vērodami viņu dzīves galu, sekojiet viņu ticībai!”
E-77 See how it started out in the early church. It was called deeds. Then it became a doctrine. It became the standard. It became the unbending way. It finally took over and God was pushed aside. Oh, it started so small, so quietly, so inoffensively. It looked so good. It seemed so sound. Then it caught a hold, and like a python, it squeezed out the very breath and killed all the spirituality there was in the church. Oh, that false vine is subtle. It is like an angel of light until it gets a hold on you. Now I want to say that I believe in leadership. But it is not the leadership of men I believe in. I believe in the leadership of the Holy Ghost coming through the Word. I believe also, that God has set men in the church, men who are gifted by the Spirit; and they will keep the church in order. I believe that. I believe also that the church is ruled over by men that God sends to take charge. But that rule is BY THE WORD, so that it is not men really ruling but the SPIRIT OF GOD, for the Word and Spirit are ONE.
Hebrews 13:7,
"Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the Word of God: whose faith follow, considering the end of their conversation."
E-78 Bet tagad paskatieties, kas toreiz notika. Šis viltus vīnogulājs pieņēmās spēkā un mācīja, ka cilvēciskā vadība – tas ir pareizi. Tas mācīja, ka pār draudzi vajag valdīt. Tas mācīja par kontroli pār cilvēkiem, taču tā vietā, lai darītu to pēc Dieva plāna, viņi vienkārši sagrāba pārvaldi un paši piešķīra sev visu garīgo varu, kļūstot par svētu garīdzniecību, kas stāv starp Dievu un cilvēkiem. Viņi atgriezās Ārona [Vecās Derības] sistēmā. Viņi kļuva par antikristu, jo viņi aizvāca Viņa starpniecību (1. Timotejam 2:5) un uzspieda savējo. Dievs to ienīda. Efezieši to ienīda, un to ienīdīs arī katrs patiess ticīgais. Ir jābūt aklam kā kurmim, lai neredzētu, ka tas pats notika visos periodus, bet šodien ir sliktāk nekā jebkad agrāk. Tā bija organizācija. Tas sašķēla cilvēkus. Dieva ļaudīm ir jābūt vienotiem, jo VIENĀ Garā viņi VISI ir kristīti par vienu miesu, un KATRAM ir jābūt Svētā Gara vadītam, un KATRAM ir jāpiedalās Dieva pielūgsmē. Taču cilvēki gribēja būt augstāki par citiem, tāpēc viņi pārņēma kontroli, un bīskapi kļuva par arhibīskapiem, un ar saviem iespaidīgajiem tituliem viņi apgāja Dieva Vārdu un mācīja paši savas doktrīnas. Viņi panāca, lai cilvēki viņiem pakļaujas, līdz pienāca laiks, kad viņu pielūgsmes veids bija zaudējis jebkuru līdzību ar pirmajām dienām pēc Vasarsvētku dienas. Šie darbi bija sākums apustuliskajai pēctecībai. No apustuliskās pēctecības bija viens ērts un ātrs solis uz “piederību draudzei” kā glābjošās žēlastības līdzekli. Vārds tika degradēts līdz ticības mācībai. Antikrists, caur savu garu, uzkundzējās pār draudzi.
E-78 But see what was happening back there. That false vine was getting a hold and it was teaching that rulership by man was right. It taught that the church had to be governed. It taught a control over the people, but instead of doing it God's way, they simply took authority and vested all the spiritual power in their own hands and came out with a holy priesthood standing between God and the people. They went right back to the old Aaronic system. They became antichrist for they disposed of His mediator-ship and imposed their own. God hated that. The Ephesians hated that and any true believer will hate it too.
We would have to be stone blind not to see that same thing at work all through the ages and right now it is the worst of all. What it was, was organization. That separated the people. God's people are supposed to be one. By ONE Spirit are they ALL baptized into one body and EVERYONE is to be moved upon by the Holy Ghost and EVERYONE is to participate in the worship of God. But men wanted the preeminence, so they took over control, and bishops became archbishops, and with imposing titles they by-passed the Word of God and taught their own doctrines. They got the people to obey them until the time came that their way of worship did not in any way at all resemble the early days after Pentecost. These deeds were the beginning of apostolic succession. From apostolic succession it was one easy and quick step to "church membership" as the means of saving grace. The Word was reduced to a creed. Antichrist by his spirit was predominating the church.
E-79 Paskatieties uz to šodien. Ja jūs izlasīsiet Apustuļu Darbus 2:4 tā, kā daži to lasa, tad jums iznāks šādi: “Un kad pienāca Vasarsvētku Diena, ieradās garīdznieks ar vafelīti un sacīja: "Izbāz savu mēli." Viņš uzlika uz tās vafelīti, un pats iedzēra vīna malciņu un teica: "Tagad tu esi saņēmis Svēto Garu".” Neiedomājami? Tieši līdz tam šodien ir nonācis nikolaītisms. Viņi saka: “Neuztraucieties par to, kas ir teikts Dieva Vārdā. Jūs nevarat to saprast. Mums tas ir jums jāizskaidro. Turklāt Bībele vēl nav pabeigta. Viņai ir jāmainās līdz ar laiku, un mēs jums pastāstīsim par šīm izmaiņām.” Kādā pretrunā tas ir ar Dieva Vārdu, kurš vienmēr, kad rodas rodas pretrunas ar patiesību, nelokāmi apgalvo: “Jo Dievs ir patiess, bet ikviens cilvēks melkulis.” Debesis un zeme zudīs, bet IKVIENS Dieva VĀRDS piepildīsies. Tādā veidā cilvēkus ved cilvēki, kuri uzdrošinās būt tie, kas viņi nav. Viņi saka, ka viņi ir Kristus vikāri, taču patiesībā viņi ir antikrists.
E-79 Look at it today. If you read Acts 2:4 the way some do, you could read it this way, "Now when the day of Pentecost was fully come, there came a priest with a wafer and said, 'Stick out your tongue,' and he laid the wafer upon it, and he himself drank some wine and said, 'You have now received the Holy Ghost.'" Incredible? That is exactly what Nicolaitanism has come to. They say, "Never mind what God's Word says. You can't understand it. We have to interpret it for you. Furthermore the Bible is not finished. It has to change with the times and we will tell you what the changes are." How contrary that is to the Word of God that emphatically states, "Let God be true, but every man a liar," whenever there is a conflict with the truth. Heaven and earth will pass away, but NOT ONE WORD of God will fail. So the people are led by people who presume to be what they are not. They say they are vicars of Christ, but what they are is antichrist.
E-80 Lūk, vēl viens skumjš stāsts. Tas ir stāsts par ūdens kristībām. Jēzus laikā un pēc Vasarsvētku dienas cilvēkus pagremdēja ūdenī. To neviens nevar noliegt. Izglītoti vīri saka, ka toreiz viņi tik vien kā aplēja cilvēkus ar ūdeni, jo daudzviet viegli varēja atrast nelielas bedrītes ar ūdeni. Un, kad viņi lej uz tiem ūdeni, tad viņi dara to Tēva un Dēla, un Svētā Gara Vārdā , it kā šie tituli būtu īstie vārdi un it kā būtu trīs Dievi viena vienīga vietā. Taču paliec tajā organizācijā un pamēģini sludināt patiesību par pagremdēšanu Kunga Jēzus Kristus Vārdā, un tevi izliks aiz durvīm. Tu nevarētu būt Dieva vadīts un palikt tur. Tas nav iespējams.
E-80 Here is another sad story. It is the story of water baptism. In Jesus' day and after Pentecost they were immersed in water. No one can deny that. Educated men say that all they did was pour water on them because it was easy to find little holes of water in many places. And when they pour water on them, they do it in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost, as if those titles were real names, and as if there were three Gods instead of just one. But stay in that organization and try and preach the truth of immersion in the Name of the Lord Jesus Christ and you will be put out. You couldn't be led of God and stay in there. It is impossible.
E-81 Lūk, Pāvils bija pravietis, kuru bija apmācījis Svētais Gars. Ja Pāvils kristīja Kunga Jēzus Kristus Vārdā un sacīja, ka ikviens, kas dara ne tā, kā viņš ir sludinājis, būs nolādēts, tad ir laiks atmosties un ieraudzīt, ka draudzi vairs nekontrolē Svētais Gars, bet to kontrolē nikolaīti. Apustuļu Darbi 20:27-30. “Jo es neesmu kavējies jums sludināt Dieva prātu pilnībā. Tāpēc sargait paši sevi un visu ganāmo pulku, kurā Svētais Gars jūs iecēlis par sargiem ganīt Dieva draudzi, ko Viņš pats ar Savām asinīm ieguvis par īpašumu. Es zinu, ka pēc manas aiziešanas pie jums iebruks plēsīgi vilki, kas nesaudzēs ganāmo pulku. No jūsu pašu vidus celsies vīri, ačgārnības runādami, lai aizrautu mācekļus sev līdzi.”
E-81 Now Paul was a prophet, taught by the Holy Ghost. If Paul baptized in the Name of the Lord Jesus Christ, and said anyone that did different from his preaching was accursed, then it is time to wake up and see that the church is no longer controlled by the Holy Ghost but it is controlled by the Nicolaitanes.
Acts 20:27-30,
"For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God.
Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood.
For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock.
Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them."
E-82 Pāvils redzēja to tuvojamies. Viņš brīdināja draudzi par šo viltīgo garīdzniecību, kura atnāks un gūs virsroku ar savām viltus mācībām. Viņš zināja, ka viņi ieviesīs tādu pielūgsmes veidu, kurš vispār nepieļauj cilvēkiem piedalīties Svētā Gara kalpošanā. Un pat šodien to vidū, kuri apgalvo, ka viņi ir brīvi un piepildīti ar Garu, draudzes locekļiem nav pārāk lielas brīvības. Labākais, ko redzam, ir daži sludinātāji, kas ar iedvesmu sludina, kamēr ganāmpulks vienkārši sēž un cenšas to sagremot. Cik ļoti tas atšķiras no Pāvila teiktā, ka tad, kad visi sanāca kopā, visi bija Gara vadīti, un visi piedalījās Garīgajā pielūgsmē.
E-82 Paul saw it coming. But he warned them about this subtle priesthood that would come and take over with its false doctrines. He knew they would implement a way of worship that excluded the people from any part in a Holy Spirit ministry. And even right today among those who claim to be free and full of the Spirit there is not too much freedom in the laity, and the best we can see is a few preachers with inspired preaching while the flock just sits there and tries to absorb it. This is a far cry from Paul who said that when all came together, all had the leading of the Spirit, and all participated in Spiritual worship.
E-83 Bet kopumā draudze tā arī nav ņēmusi vērā šo mācību ne no Rakstiem, ne no vēstures. Katru reizi, kad Dievs dāvā Svētā Gara apciemojumu un cilvēki kļūst brīvi, pēc kāda laiciņa viņi no jauna sevi sasaista ar to pašu, no kā bija izkļuvuši. Kad Luters izgāja no katolicisma, cilvēki kādu laiciņu bija brīvi. Bet kad viņš nomira, cilvēki vienkārši organizēja to, kam viņš, pēc viņu domām, ticēja, un izveidoja paši savas mācības un idejas, un neatzina nevienu, kas nepiekrita viņu teiktajam. Viņi atgriezās tieši katolicismā, tikai nedaudz atšķirīgā formā. Un šodien daudzi luterāņi ir gatavi pilnībā atgriezties tur, no kurienes viņi izgāja.
E-83 And the church corporate has never learned this lesson from the Scripture nor from history. Every time God gives a visitation of the Holy Spirit and people get free, after awhile they bind themselves right back to the very thing they came out of. When Luther came out of Catholicism, the people stayed free for a while. But when he died, the people simply organized what they thought he believed and set up their own creeds and ideas and repudiated anyone who said opposite to what they said. They went right back to Catholicism with a little different form. And right today many Lutherans are ready to go all the way back.
E-84 O, jā! Tai vecajai netiklei no Atklāsmes Grāmatas 17. nodaļas bija daudzas meitas. Šīs meitas ir tieši tādas kā māte. Tās noliek malā Vārdu, noliedz Dieva Gara darbu, pakļauj draudzes locekļus un panāk, ka draudzes locekļi var pielūgt Dievu tikai un vienīgi caur viņām vai pēc viņu šablona – tas nav nekas cits kā neticības programma, kas nāk no paša sātana.
E-84 Oh, yes! In Revelation 12, that old whore had many daughters. These daughters are just like mother. They set the Word aside, deny the work of the Spirit of God, subjugate the laity, and make it impossible for the laity to worship God unless they come through them or through their pattern, which is nothing but a blueprint of unbelief from Satan himself.
E-85 Kur gan, ak, kur garīgi atrodamies mēs? Mēs esam tumsas tuksnesī. Cik tālu mēs esam aizklīduši no šīs pirmās draudzes! Vasarsvētku diena nekur vairs nav redzama, un Vārdu nekur vairs nevar atrast. Apustuliskā pēctecība, kuras šodien ir papilnam, Vārdā nav atrodama. Tas ir cilvēka izgudrojums. Tas nelikumīgi aizstāj patiesību, ka draudzē Savus līderus ir iecēlis DIEVS un NEVIS CILVĒKS. Pēteris pat Romā nekad nebija. Tomēr viņi melo un saka, ka viņš bija. Vēsture pierāda, ka viņš nebija vis. Ir tādi cilvēki, kas lasa vēsturi, taču parausta plecus un turpina ticēt šiem meliem. Kur Dieva Vārdā jūs varat atrast šādu “Kristus vietnieku”? Neviens nevar ieņemt Viņa vietu, tomēr tas ir izdarīts, un cilvēki to atzīst par pareizu. Kur jūs atradīsiet, ka Dievs pieņem šādu “papildinātu atklāsmi”, jo īpaši, ja šī atklāsme ir pretrunā tai, kas jau ir dota? Tomēr viņi to pieņem un paļaujas uz to. No kurienes ir ņemta “šķīstītava”? No kurienes ir ņemta “mesa”? No kurienes ir ņemts “maksā naudu, lai tiktu ārā no elles”? Vārdā nekā tāda nav, bet cilvēki to ielika paši savās grāmatās un caur to uzkundzējās pār cilvēkiem, valdot pār viņiem ar baiļu palīdzību. No kurienes ir ņemts, ka “cilvēkam ir vara piedot mūsu grēkus, it kā viņš būtu Dievs”? Izteiciens “plēsīgi vilki” nav pietiekami spēcīgs, lai viņus aprakstītu. Nikolaītisms, organizācija, cilvēks valda pār cilvēku!
E-85 Where, oh where, are we spiritually? We are in a wilderness of darkness. How far we have wandered from the first church. Pentecost is nowhere in view and the Word cannot be found. Apostolic succession, which today abounds, is not found in the Word. It is a man-made device. It supersedes illegally the truth that GOD, NOT MAN, has set His leaders in the church. Peter was not even in Rome. Yet they lie and say he was. History proves he was not. There are people who read history, but shrug their shoulders and go back to believing a lie.
Where can you find the 'vicar of Christ' in the Word? No one takes His place, yet it has been done and people accept it.
Where can you find that 'added revelation' is accepted by God, especially revelation contrary to one already given? Yet they accept it and rest on it.
Where do you find a 'purgatory'?
Where do you find a 'mass'?
Where do you find 'paying money to get out of hell'?
It is not in the Word, but men put it in their own book and by it took over the people, ruling them by fear. Where do you find that 'man has the power to forgive us as though he were God'? "Grievous wolves," is hardly strong enough to describe them. Nicolaitanism. Organization. Man over man.
E-86 Atgriezieties pie Dieva! Nožēlojiet grēkus, pirms nav par vēlu! Paskatieties, ko uz sienas raksta roka. Tā raksta spriedumu. Tāpat kā svēto trauku apgānīšana izsauca Dieva dusmas, tā tagad ir apgānīts svētais Vārds, Gars ir apbēdināts, un Dieva tiesa ir šeit, pie pašām durvīm. Nožēlojiet! Nožēlojiet grēkus! Atgriezieties Vasarsvētku dienā. Atgriezieties pie Svētā Gara vadības. Atgriezieties pie Dieva Vārda, jo kāpēc gan jums mirt?
E-86 Get back to God. Repent before it is too late. See the handwriting on the wall. It is writing judgment. As the sacred vessels were desecrated and thus brought the wrath of God, now the sacred Word has been desecrated and the Spirit grieved, and judgment is here, even at the door. Repent! Repent! Go back to Pentecost. Back to the leadership of the Holy Ghost. Back to the Word of God, for why will ye die?
E-87 GARA BALSS
Atklāsmes Grāmata 2:7: “Kam ausis, tas lai dzird, ko Gars saka draudzēm: tam, kas uzvar, Es došu ēst no Dzīvības Koka, kas ir Dieva paradīzē.”
E-87 The Voice Of The Spirit
Revelation 2:7,
"He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches: To him that overcometh will I give to eat of the Tree Of Life, Which is in the midst of the paradise of God."
E-88 “Kam ausis, tas lai dzird, ko Gars saka draudzēm.” Šos vārdus varbūt dzirdēs vai lasīs veseli miljoni. Taču cik daudzi no viņiem tajos ieklausīsies? To mēs nezinām. Bet tas, kurš uzmanīgi ieklausīsies un vēlēsies izprast patiesības vārdus, redzēs, kā Dieva Gars viņu apgaismos. Ja jūsu ausis ir atvērtas Vārdam, tad Dieva Gars šo Vārdu jums padarīs reālu. Lūk, tā ir Gara darbība. Es varu jums iemācīt patiesību, taču, ja jūs neatvērsiet savas ausis, lai to dzirdētu, un jūsu sirdi, lai to pieņemtu, tad atklāsmi jūs nedabūsiet.
E-88 "He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches." It may be that millions will hear these words or read them. But how many will pay heed to them? That we do not know. But he who will lend his ear and want to know the words of truth will find the Spirit of God enlightening him. If your ear is open to the Word, the Spirit of God will make the Word real to you. Now that is a work of the Spirit. I can teach you the truth, but if you don't open your ear to hear it and your heart to receive it, you won't get the revelation.
E-89 Lūk, ievērojiet, ir teikts, ka Gars runā uz draudzēm. Tas ir daudzskaitlī, nevis vienskaitlī. Gars nelika Jānim to rakstīt tikai kādai vietējai Efezas Draudzei vai arī tikai pirmajam periodam. Tas ir rakstīts visiem draudzes periodiem. Taču šī ir sākuma draudze, tāpēc tā ir kā Mozus Pirmā Grāmata. Tas, kas iesākās Mozus Pirmajā grāmatā, ir spēkā viscaur Vārdam un galu galā noslēdzas Atklāsmes Grāmatā. Tādējādi šī draudze, kas iesākas Apustuļu Darbos, ir Dieva plāns visiem periodiem, līdz tā noslēdzas Lāodikejas Periodā. Esiet uzmanīgi. Lai tajā ieklausās katrs periods, jo šeit notiekošais ir tikai sākums. Šis kociņš, kas tika iestādīts, turpinās augt. Tas augs cauri visiem periodiem. Tieši tāpēc šī vēsts attiecas uz katru Kristieti katrā periodā, līdz pat Jēzus atnākšanas laikam. Jā, tā tas ir, jo tā saka Gars. Āmen.
E-89 Now notice, it says that the Spirit is speaking to the churches. That is plural, not singular. The Spirit did not have John write this down for a local Ephesian church, nor for the first age only. It is for all church ages. But this is the church of beginnings. And thus it is like the Book of Genesis. What started in Genesis holds true throughout the entire Word and finally closes out in Revelation. Thus, this church beginning in Acts is God's blueprint for all ages until she closes out in the Laodicean Age. Watch it carefully. Let every age take heed, for what is going on here is only the start. That little tree that was planted is going to grow. It is going to grow through the ages. This, then, is a message for every Christian through every age until Jesus comes. Yes, it is, for it is the Spirit speaking. Amen.
E-90 APSOLĪTĀ ATLĪDZĪBA
Atklāsmes Grāmata 2:7, “...tam, kas uzvar, Es došu ēst no Dzīvības Koka, kas ir Dieva paradīzes vidū.” [Latv. Bībele: “...Dieva paradīzē”–Tulk.] Tā ir gaidāmā atlīdzība visiem uzvarētājiem visos periodos. Kad būs izskanējis pēdējais sauciens uz cīņu, kad būs nolikts mūsu bruņojums, tad mēs atpūtīsimies Dieva paradīzē un mūsu daļa būs Dzīvības Koks, uz visiem laikiem.
E-90 The Reward Promised
Revelation 2:7,
"... To him that overcometh will I give to eat of the Tree Of Life, Which is in the midst of the paradise of God."
This is the future reward to all overcomers of all ages. When the last call to battle has been sounded, when our armour has been laid down, then we will rest in the paradise of God and our portion shall be the Tree of Life, forever.
E-91 “Dzīvības Koks.” Vai tad tas nav brīnišķīgs izteiciens? Trīs reizes tas ir minēts Pirmajā Mozus grāmatā un trīs reizes Atklāsmes grāmatā. Visās sešās vietās tas ir tas pats koks, un visur tas simbolizē vienu un to pašu.
E-91 "The Tree Of Life." Isn't that a beautiful figure of speech? It is mentioned three times in the Book of Genesis and three times in the Book of Revelation. In all six places it is the same tree and symbolizes exactly the same thing.
E-92 Bet kas tad ir šis “Dzīvības Koks”? Nu, visupirms mums vajadzētu zināt, ko simbolizē pats vārds “koks”. Ceturtajā Mozus grāmatā 24:6 Bileāms, aprakstot Israēlu, sacīja, ka viņi bija “kā alvejas koki, ko Tas Kungs pats ir stādījis”. Viscaur Svētajos Rakstos koki apzīmē cilvēkus, kā tas ir teikts pirmajā Psalmā. Tādējādi šim Dzīvības Kokam ir jābūt Dzīvības Personai, bet tas ir Jēzus.
E-92 But what is the Tree Of Life? Well, first of all we would have to know what the tree itself stands for. In Numbers 24:6, as Balaam described Israel, he said they were "trees of lign aloes which the Lord hath planted." Trees throughout the Scriptures refer to persons, as in Psalms 1. Thus the Tree Of Life must be the Person of Life, and that is Jesus.
E-93 Un tā, Ēdenes Dārza vidū atradās divi koki. Viens bija Dzīvības Koks, bet otrs bija Laba un Ļauna Atzīšanas koks. Cilvēkam bija jādzīvo caur Dzīvības Koku; bet viņš nedrīkstēja pieskarties tam otram kokam, jo tad viņš mirtu. Taču cilvēks nobaudīja no šī otra koka un, kad viņš to izdarīja, tad viņā caur viņa grēku ienāca nāve, un viņš tika atšķirts no Dieva.
E-93 Now in the Garden of Eden there were two trees standing in the midst of it. One was the Tree Of Life, the other was the Tree of the Knowledge of Good and Evil. Man was to live by the Tree Of Life; but he was not to touch the other tree or he would die. But man did partake of the other tree, and when he did, death entered into him by his sin, and he became separated from God.
E-94 Un tā, šis koks tur Ēdenes Dārzā, šis Koks, kurš bija dzīvības avots, bija Jēzus. Jāņa Evaņģēlijā no sestās līdz astotajai nodaļai Jēzus runā par Sevi kā par Mūžīgās Dzīvības avotu. Viņš nosauca Sevi par Maizi no debesīm. Viņš runāja par Sevis atdošanu un ka, ja cilvēks no Viņa ēdīs, viņš nekad nemirs. Viņš apgalvoja, ka Viņš pazina Ābrahamu, un, ka pirms vēl Ābrahams tapa, Viņš BIJA. Viņš pravietoja, ka Viņš Pats dos viņiem dzīvo ūdeni un ka ikvienam, kurš šo ūdeni dzers, vairs nekad neslāps, un viņš dzīvos mūžīgi. Viņš parādīja sevi kā VARENAIS “ES ESMU”. Viņš ir šī Dzīvības Maize, šī Dzīvības Aka, šī Mūžīgā Persona, šis DZĪVĪBAS KOKS. Viņš bija tur Ēdenē, dārza vidū, tāpat kā Viņš būs Dieva paradīzes vidū.
E-94 Now that Tree back there in Eden, that Tree which was the source of life, was Jesus. In John, chapters six through eight, Jesus sets Himself forth as the source of eternal life. He called Himself the Bread from heaven. He spoke of giving Himself and that if a man ate of Him he would never die. He proclaimed that He knew Abraham, and that before Abraham, He WAS. He prophesied that He Himself would give them living waters that if man drank he would never thirst again, but would live eternally. He showed Himself as the GREAT I AM. He is the Bread Of Life, the Well Of Life, the Eternal One, the TREE OF LIFE. He was back there in Eden in the midst of the garden even as He will be in the midst of the paradise of God.
E-95 Ir tādi, kas uzskata, ka šie divi koki bija vienkārši vēl divi koki, kas bija līdzīgi visiem pārējiem kokiem, kurus šajā dārzā bija ielicis Dievs. Taču tie, kas studē uzmanīgi, zina, ka tā tas nav. Kad Jānis Kristītājs pasludināja, ka cirvis jau ir pielikts pie visu koku saknēm, viņš nerunāja par parastajiem kokiem, bet gan par garīgajiem principiem. Lūk, pirmajā Jāņa vēstulē 5:11 ir teikts: “Un šī ir tā LIECĪBA, ka Dievs mums ir devis mūžīgu dzīvību, un šī dzīvība ir Viņa Dēlā.” Jāņa Evaņģēlijā 5:40 Jēzus teica: “Bet jūs negribat nākt pie Manis, lai iegūtu dzīvību.” Tādā kārtā šī liecība, Dieva Vārds, skaidri un gaiši izskaidro, ka DZĪVĪBA, MŪŽĪGĀ DZĪVĪBA atrodas Dēlā. Nekādas citas vietas nav. Pirmā Jāņa vēstule 5:12: “Kam Dēls ir, tam ir DZĪVĪBA, kam Dieva Dēla nav, tam NAV dzīvības.” Lūk, tā kā šo liecību nedrīkst izmainīt – tai ko pielikt vai no tās ko atņemt – tādā gadījumā tā nemainīgi apgalvo, ka DZĪVĪBA ATRODAS DĒLĀ. Ja jau tas ir tā, tad šim KOKAM, kas atradās DĀRZĀ, IR JĀBŪT JĒZUM.
E-95 Some have an idea that the two trees in the garden were just two more trees like unto the rest of those that God had placed there. But careful students know that this is not so. When John the Baptist cried that the axe was laid to the root of all trees, he was not talking of simply natural trees, but of spiritual principles.
Now in I John 5:11 it says,
"And this is the RECORD, that God hath given to us eternal life, and this life is in His Son."
Jesus said in John 5:40,
"And ye will not come to Me, that ye might have life."
Thus the record, God's Word, states plainly and clearly that LIFE, ETERNAL LIFE, is in the Son. It is no other place.
I John 5:12,
"He that hath the Son hath LIFE; and he that hath not the Son of God hath NOT Life."
Now since the record cannot change, be taken from or added thereunto, then the record stands that THE LIFE IS IN THE SON... Since this is so, THE TREE IN THE GARDEN HAS TO BE JESUS.
E-96 Labi. Ja jau šis Dzīvības Koks ir persona, tad Laba un Ļauna atzīšanas koks ARĪ ir persona. Citādi nemaz nevar būt. Tādā veidā šī Taisnīgā persona un šī Ļaunā persona tur stāvēja plecu pie pleca Ēdenes Dārza vidū. Ecēhiēla 28:13: “Tu (sātan) biji Ēdenē, Dieva dārzā.”
E-96 All right. If the Tree Of Life is a person, then the Tree of the Knowledge of Good and Evil is a person ALSO. It can't be otherwise. Thus the Righteous One and the Wicked One stood side by side there in the midst of the Garden of Eden. Ezekiel 28:13a "Thou (Satan) hast been in Eden, the garden of God."
E-97 Lūk, kur mēs saņemam šo patieso atklāsmi par “Čūskas sēklu [pēcnācēju]”. Šeit ir tas, kas patiesībā notika Ēdenes Dārzā. Vārds saka, ka Sātans pievīla Ievu. Patiesībā sātans viņu paveda. Pirmajā Mozus grāmatā 3:1 ir teikts: “Bet čūska bija visviltīgākais [Angļu Bībelē vārds “čūska” ir vīriešu dzimtē–Tulk.] no visiem lauku zvēriem, ko Dievs Tas Kungs bija radījis.” Šis zvērs bija tik līdzīgs cilvēciskai būtnei (kaut arī tas bija tikai dzīvnieks), ka viņš spēja domāt un runāt. Viņš bija stāvus staigājošs radījums, kaut kas pa vidu starp šimpanzi un cilvēku, taču tuvāks cilvēkam. Viņš bija tik līdzīgs cilvēkam, ka viņa sēkla varēja sajaukties un sajaucās ar to, kas no sievietes, un viņa kļuva grūta. Kad tas notika, Dievs čūsku nolādēja. Viņš izmainīja katru čūskas ķermeņa kaulu tā, ka viņam jau nācās ložņāt kā čūskām tagad. Lai zinātne mēģina darīt visu, ko vien vēlas, taču šo pazudušo ķēdes posmu tai neatrast, Dievs par to parūpējās. Cilvēks ir gudrs, un viņš redz cilvēka radniecību ar dzīvnieku, un viņš mēģina to pierādīt ar evolūcijas palīdzību. Nekādas evolūcijas vispār nav, taču notika cilvēka un dzīvnieka sajaukšanās. Tas ir viens no Dieva noslēpumiem, kurš ir bijis apslēpts, bet nu tas ir atklājies. Tas notika toreiz Ēdenes vidū, kad Ieva novērsās no Dzīvības, lai pieņemtu Nāvi.
E-97 Here is where we receive the true revelation of the 'Serpent's seed.' Here is what really happened in the Garden of Eden. The Word says that Eve was beguiled by the serpent. She was actually seduced by the serpent.
It says in Genesis 3:1,
"Now the serpent was more subtil than any beast of the field which the Lord God had made."
This beast was so close to a human being (and yet was pure animal) that he could reason and talk. He was an upright creature and was somewhat in between a chimpanzee and a man, but closer to a man. He was so close to being human that his seed could, and did mingle with that of the woman and cause her to conceive. When this happened, God cursed the serpent. He changed every bone in the serpent's body so that he had to crawl like a snake. Science can try all it wants to, and it won't find the missing link. God saw to that. Man is smart and he can see an association of man with animal and he tries to prove it out of evolution. There isn't any evolution. But man and animal did mingle. That's one of the mysteries of God that has remained hidden, but here it is revealed. It happened right back there in the midst of Eden when Eve turned away from Life to accept Death.
E-98 Pievērsiet uzmanību tam, ko Dievs viņiem pateica šajā dārzā. Pirmā Mozus grāmata 3:15, “Un es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu sēklu un viņas Sēklu! [Angļu valodā vārds “seed” jeb “sēkla” nozīmē “pēcnācējs”; jaunajā Latv. Bībelē tiek izmantots vārds “pēcnācējs”, bet vecajā Bībeles tulkojumā vārds “dzimums”, piem. Gal.3:16, 1.Moz.22:18.–Tulk.] – viņš tev sadragās galvu, bet tu viņam sadzelsi papēdi!” Ja mēs uzticamies Vārdam, kas saka, ka sievietei bija Sēkla [Pēcnācējs], tad arī čūskai noteikti bija jābūt sēklai. Ja sievas Sēkla [Pēcnācējs] bija vīriešu kārtas bērns, kas atnāca bez vīrieša līdzdalības, tad čūskas sēklai [pēcnācējam] ir jābūt pēc tā paša parauga, un tātad – ir jāpiedzimst citam tēviņam, bez cilvēka-tēviņa starpniecības. Katrs studējošais zina, ka Sievas sēkla bija Kristus, Kurš atnāca ar Dieva starpniecību, bez cilvēciskiem dzimumsakariem. Tāpat ir labi zināms, ka šis paredzējums par čūskas galvas sadragāšanu īstenībā bija pravietojums, kas pateica, ko pie krusta pret sātanu paveiks Kristus. Tur uz krusta Kristus sadragāja sātana galvu, kamēr sātans sadragāja Tā Kunga papēdi.
E-98 Notice what God said to them in the garden.
Genesis 3:15,
"And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her Seed, It shall bruise thy head, and thou shalt bruise His heel."
If we give credit to the Word that the woman did have a Seed, then the serpent must have surely had a seed also. If the Seed of the woman was a man-child apart from the man, then the seed of the serpent will have to be in the same pattern, and that is another male must be born apart from human male instrumentality. There is no student who does not know that the Seed of the woman was the Christ Who came by the instrumentality of God, apart from human intercourse. It is also just as well known that the predicted bruising of the serpent's head was in actuality a prophecy concerning what Christ would accomplish against Satan at the cross. There at the cross Christ would bruise the head of Satan, while Satan would bruise the heel of the Lord.
E-99 Šī Svēto Rakstu daļa ir atklāsme par to, kā zemē tika iesēta sātana burtiskā sēkla. Tāpat evaņģēlista Lūkas pierakstos 1:26-35 ir precīzi izklāstīts tas, kā sievas Sēkla [Pēcnācējs] materializējās, bez vīrieša starpniecības. “Bet sestajā mēnesī eņģeli Gabriēlu Dievs sūtīja uz Galilejas pilsētu Nacareti pie jaunavas, kas bija saderināta vīram, kam vārds Jāzeps, no Dāvida cilts, un jaunavas vārds bija Marija. Un eņģelis, pie viņas ienācis, sacīja: "Esi sveicināta, tu apžēlotā, Tas Kungs ar tevi!" Bet viņa iztrūkās par viņa valodu un domāja pie sevis: kas tas par sveicienu? Un eņģelis sacīja: "Nebīsties, Marija, jo tu žēlastību esi atradusi pie Dieva. Un redzi, tu tapsi grūta savās miesās un dzemdēsi Dēlu, un sauksi Viņa vārdu: JĒZUS. Tas būs liels, un Viņu sauks par Visuaugstākā Dēlu, un Dievs Tas Kungs Tam dos Viņa tēva Dāvida troni, un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un Viņa valstībai nebūs gala." Bet Marija sacīja eņģelim: "Kā tas var notikt? Jo es vīra neapzinos." Tad eņģelis atbildēja un uz to sacīja: "Svētais Gars nāks pār tevi, un Visuaugstākā spēks tevi apēnos, tāpēc Tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva Dēls."”
Gluži kā sievas Sēkla burtiskā nozīmē bija Dievs, Kurš atveidoja (reproducēja) Pats Sevi cilvēciskajā miesā, tā arī čūskas sēkla bija tā tiešā metode, caur kuru sātans atklāja, kā atvērt šīs durvis ieiešanai cilvēku dzimumā. Sātans nevarēja atveidot sevi tā, kā Sevi atveidoja (reproducēja) Dievs (jo sātans ir tikai RADĪTA garīgā būtne), tāpēc 1. Mozus grāmata stāsta par to, kā viņš izveidoja savu sēklu un ievadīja jeb injicēja sevi cilvēku dzimumā. Tāpat atcerieties, ka sātans tiek saukts par “čūsku”. Tagad mēs runājam par viņa sēklu jeb viņa injicēšanos cilvēku dzimumā.
E-99 This portion of Scripture is the revelation of how the literal seed of the serpent was sown in the earth, even as we have the account of Luke 1:26-35, wherein is set forth the exact account of how the Seed of the woman came into physical manifestation apart from the instrumentality of the human male.
"And in the sixth month the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee, named Nazareth,
To a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David; and the virgin's name was Mary.
And the angel came in unto her, and said, Hail, thou that art highly favoured, the Lord is with thee: blessed art thou among women.
And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be.
And the angel said unto her, Fear not, Mary: for thou hast found favour with God.
And, behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a Son, and shalt call His Name JESUS.
He shall be great, and shall be called the Son of the Highest: and the Lord God shall give unto Him the throne of His father David:
And He shall reign over the house of Jacob for ever; and of His kingdom there shall be no end.
Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man?
And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee: therefore also That Holy Thing Which shall be born of thee shall be called the Son of God."
As the Seed of the woman was literally God reproducing Himself in human flesh, so the seed of the serpent is the literal way that Satan found he was able to open the door to himself into the human race. It was impossible for Satan (for he is only a CREATED spirit-being) to reproduce himself in the manner which God reproduced Himself, so the Genesis account tells how he produced his seed and introduced or injected himself into the human race. Also recall that Satan is called the 'serpent.' It is his seed or injection into the human race we are speaking of.
E-100 Vēl pirms Ādams miesīgi atzina Ievu, čūska jau bija viņu atzinis. Un šīs darbības rezultātā piedzima Kains. Kains bija (piedzimis no, radies no) no šī “Ļaunā” (Pirmā Jāņa vēstule 3:12). Svētais Gars Jānī nevarētu vienā vietā nosaukt Ādamu par “Ļauno” (jo tieši tas viņš būtu, ja viņš būtu Kaina tēvs), bet citā vietā nosaukt Ādamu par “Dieva Dēlu”, par kādu viņš bija radīts (Lūkas Evaņģēlijs 3:38). Kains pēc sava rakstura bija tāds pats kā viņa tēvs – nāves nesējs, slepkava. Viņa atklātā nepakļaušanās Dievam, satiekoties ar Visuvareno, saskaņā ar Pirmo Mozus grāmatu 4:5,9,13-14, parāda viņa absolūti ne-cilvēciskās īpašības, kuras, šķiet, pārspēj jebkuru aprakstu Bībelē par sadursmi starp sātanu un Dievu. “Bet Kainu un viņa upuri Dievs neuzlūkoja. Tad Kains iededzās bardzībā, un viņa vaigs raudzījās nikni. Un Dievs sacīja uz Kainu: "Kur ir Ābels, tavs brālis?" Tas atbildēja: "Es nezinu; vai tad es esmu sava brāļa sargs?" Tad Kains sacīja Dievam: "Mans noziegums ir tik liels, ka es to nespēju panest. Lūk, Tu šodien mani esi padzinis no zemes virsus, un Tavu acu priekšā man jāpaslēpjas; tekulis un bēgulis es virs zemes esmu kļuvis, un katrs, kas mani atradīs, mani nokaus."”
E-100 Before Adam ever had carnal knowledge of Eve, the serpent had that knowledge ahead of him. And that one born of it was Cain. Cain was of (born of, begotten of) that "Wicked One". I John 3:12. The Holy Spirit in John could not in one place call Adam the "Wicked One" (for that is what he would be if he fathered Cain) and in another place call Adam the "Son of God" which he was by creation. Luke 3:38. Cain turned out in character like his father, a bringer of death, a murderer. His utter defiance of God when faced by the Almighty in Genesis 4:5,9,13,14, show him to be absolutely unhuman-like in characteristics, seeming even to surpass any account we have in Scripture concerning a confrontation of Satan by God.
"But unto Cain and to his offering He had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell.
And the Lord said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not: Am I my brother's keeper?
And Cain said unto the Lord, My punishment is greater than I can bear.
Behold, Thou hast driven me out this day from the face of the earth; and from Thy face shall I be hid; and I shall be a fugitive and a vagabond in the earth; and it shall come to pass, that every one that findeth me shall slay me."
E-101 Pievērsiet uzmanību, cik precīzi Dieva pierakstos ir atainota Kaina, Ābela un Seta piedzimšana. Pirmā Mozus grāmata 4:1-2: “Tad cilvēks atzina Ievu, savu sievu, un tā tapa grūta un dzemdēja Kainu, sacīdama: "Es esmu ieguvusi zēnu ar Tā Kunga palīdzību." Un vēl viņa dzemdēja tā brāli Ābelu...” Pirmā Mozus grāmata 4:25: “Un Ādams vēlreiz atzina savu sievu, un tā viņam dzemdēja dēlu un nosauca tā vārdu: Sets...” Piedzima TRĪS dēli no DIVIEM miesīgas atzīšanas aktiem no Ādama puses. Tā kā Bībele ir precīzs un pilnīgs Dieva Vārds, tad tā nav kļūda, bet gan fakts, lai mūs apgaismotu. Tā kā no DIVIEM Ādama aktiem piedzima TRĪS dēli, ir NEPĀRPROTAMI saprotams, ka VIENS no šiem trim bērniem NEBIJA Ādama dēls. Dievs to ir pierakstījis tieši šādā veidā, lai mums kaut ko parādītu. Patiesība šeit slēpjas tajā, ka Ievas klēpī bija DIVI dēli (dvīņi) no ATSEVIŠĶĀM apaugļošanas reizēm. Viņa gaidīja dvīņus, Kaina ieņemšana notika neilgi pirms Ābela ieņemšanas. Vai jūs redzat, ka tie atkal ir šie DVĪŅI? Teicams simbols, kā vienmēr. Tiem, kuri domā, ka tas nav iespējams, lai viņiem top zināms, ka medicīnas vēsturē ir ļoti daudz gadījumu, kad sievietes ir bijušas stāvoklī ar dvīņiem, kuri bija no atsevišķām olšūnām un atsevišķām apsēklošanām, un šo olšūnu apaugļošana bija notikusi ar vairāku dienu intervālu. Un NE TIKAI TAS VIEN, bet daži ieraksti parāda, ka dvīņu tēvs nebija tikai viens vīrietis. Nesen visu pasauli aplidoja ziņa par kādu norvēģu māti, kura tiesājās ar savu vīru, lai saņemtu uzturlīdzekļus sev un saviem dvīņiem, no kuriem viens bija balts, bet otrs melns. Viņa atzinās, ka viņai bija mīļākais – kāds nēģeris. Starp abām ieņemšanām bija apmēram trīs nedēļu starpība. Boumontā, Teksasas štatā, 1963. gadā ir piereģistrēts vēl viens šāds gadījums, kad ieņemšana bija notikusi ar daudzu dienu starpību, faktiski pat nonāca līdz tam, ka šī sieviete dzemdībās gandrīz nomira kopā ar vienu no bērniem.
E-101 Notice the exact way the record of God sets forth the account of the births of Cain, Abel and Seth.
Genesis 4:1,
"And Adam knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. And she again bare his brother Abel."
Genesis 4:25,
"And Adam knew his wife again; and she bare a son, and called his name Seth..."
There are THREE sons born from TWO acts of carnal knowledge by Adam. Since the Bible is the exact and perfect Word of God, this is no mistake but a record for our illumination. Since THREE sons were born from TWO acts by Adam, you know POSITIVELY that ONE of those three WAS NOT the son of Adam. God has recorded this in this exact manner to show us something. The truth of the matter is that Eve had in her womb TWO sons (twins) from SEPARATE impregnations. She was carrying twins, with Cain's conception sometime previous to that of Abel's. See those TWINS again. Perfect type as always.
To those who think that this is not possible, let it be known that the medical records are replete with cases where women have carried twins who were of separate ova and separate insemination with the fertilization of the eggs being days apart, and NOT ONLY SO, but some of the records show that the twins were fathered by separate males. Recently worldwide coverage was given to a Norwegian mother who was suing her husband for support for herself and her twins, one of which was white and the other black. She admitted that she had a Negro lover. The two conceptions were about three weeks apart. In Beaumont, Texas, in 1963, the records again set forth a multiple birth wherein pregnancies were many days apart, in fact so much so that the woman almost died along with one child in childbirth.
E-102 Un tā, kāpēc tam bija jānotiek šādi? Kāpēc gan čūskas sēklai [pēcnācējam] bija jāatnāk tādā veidā? Cilvēks bija radīts Dievam. Cilvēkam bija jābūt Dieva templim. Cilvēks bija Dieva (Svētā Gara) dusas vieta, templis. Apustuļu Darbi 7:46-51: “Tas iemantoja Dieva žēlastību un lūdza, kaut Viņš atļautu viņam gādāt mājokli Jēkaba Dievam. Salamans uzcēla Viņam namu. Bet Visuaugstākais nedzīvo rokām darinātos namos, kā pravietis saka: debesis ir Mans goda krēsls un zeme Manu kāju pamesls; kādu namu jūs Man uztaisīsit, saka Tas Kungs, vai kur ir Mana dusas vieta? Vai Mana roka nav to visu darinājusi? – Jūs, stūrgalvji, ar nešķīstām sirdīm un nedzirdīgām ausīm, jūs vienmēr pretojaties Svētajam Garam, kā jūsu tēvi, tā arī jūs.”
Sātans to vienmēr ir zinājis. Arī viņš vēlas mājot cilvēkā tāpat, kā to dara Dievs. Taču Dievs šīs tiesības ir rezervējis Sev. Sātans to nevar izdarīt. Vienīgi Dievs varēja atnākt cilvēciskā ķermenī. Sātans nevarēja un nekad nevarēs to izdarīt. Viņam nav dots radīšanas spēks. Vienīgais veids, kā sātans varēja piepildīt savas vēlmes, bija ieiet čūskā Ēdenes Dārzā, tāpat kā viņš caur ļaunajiem gariem iegāja cūkās Gerazā. Dievs dzīvniekos neieiet; bet sātans to var, un viņš to darīs, lai piepildītu savus nolūkus. Viņš nevarēja dabūt bērnu pa tiešo caur Ievu, kā Dievs caur Mariju, tāpēc viņš iegāja čūskā un tad pievīla Ievu. Viņš Ievu paveda, un caur viņu Sātanam pastarpināti piedzima bērns. Kainā izpaudās visas sātana garīgās īpašības un čūskas dzīvnieciskās (jutekliskās, miesiskās) īpašības. Ne velti Svētais Gars pateica, ka Kains bija no ļaunā, tā ir taisnība.
E-102 Now why did this have to be so? Why was it that the seed of the serpent must come this way? Man was created for God. Man was to be the temple of God. The place of God's rest (the Holy Spirit) was man, the temple.
Acts 7:46-51,
"Who found favour before God, and desired to find a tabernacle for the God of Jacob.
But Solomon built Him an house.
Howbeit the most High dwelleth not in temples made with hands; as saith the prophet,
Heaven is My throne, and earth is My footstool: what house will ye build Me? saith the Lord: or what is the place of My rest?
Hath not My hand made all these things?
Ye stiff-necked and uncircumcised in heart and ears, ye do always resist the Holy Ghost: as your fathers did, so do ye."
Satan has known this all along. He also wants to in-dwell man even as God so does. But God has reserved to Himself that right. Satan cannot do that. God alone appeared in human flesh. Satan could not and cannot do that. He does not have creative powers. The only way for Satan to accomplish what he wanted to do was to enter the serpent in Eden even as he entered by evil spirits into the swine at Gadara. God does not enter animals; but Satan can and will to accomplish his ends. He could not have a child directly by Eve as did God by Mary, so he entered into the serpent and then beguiled Eve. He seduced her and by her did Satan have a child vicariously. Cain bore the full spiritual characteristics of Satan and the animalistic (sensual, fleshly) characteristic of the serpent. No wonder the Holy Spirit said that Cain was of that wicked one. He was.
E-103 Tagad es vēlos izskatīt dažus mums zināmus pierādījumus, lai parādītu, ka starp cilvēku un dzīvnieku ir skaidra radniecība. Tā ir fiziska lieta. Vai jūs zināt, ka var paņemt embrija šūnas no vēl nepiedzimuša (dzīvnieka) embrija un injicēt tās cilvēkā? Tādā gadījumā, ja tās būs vairogdziedzera šūnas, tās dosies taisni uz cilvēka vairogdziedzeri, nieru šūnas – taisni uz cilvēka nierēm. Vai spējat aptvert, cik tas ir apbrīnojami? Kaut kāds intelekts virza šīs dzīvnieka šūnas tieši uz īsto vietu. Šis intelekts atpazīst šīs šūnas un ieliek tās precīzi īstajā vietā. Starp cilvēku un dzīvnieku ir radniecība. Viņi nevar sajaukties un radīt pēcnācējus, to jau ir mēģinājuši darīt. Taču toreiz Ēdenes dārzā šī sajaukšanās notika, un to pierāda tas, ka joprojām pastāv šī ķīmiskā radniecība. Tāpēc ka toreiz Ēdenē čūska bija stāvus staigājošs radījums. Viņš bija līdzīgs cilvēkam. Viņš bija teju vai cilvēks. Sātans izmantoja čūskas fiziskos dotumus, lai caur viņu pieviltu Ievu. Pēc tam Dievs sagrāva šo čūskas struktūru. Neviens cits zvērs ar cilvēku sajaukties nevar, taču radniecība ir saglabājusies.
E-103 Now I want to go into some certain proof we have that there is a definite affinity between man and animal. It is a physical thing. Do you know that you can take the embryo cells from an unborn fetus and inject them into human beings? Then those thyroid cells will go right to the human thyroid, the kidney cells will go right to the human kidneys. Do you realize how stupendous this is? Some intelligence guides those animal cells exactly to the right place. That intelligence accepts those cells and puts them in exactly the right place. There is an affinity between animal and man. They can't intermingle and reproduce. That has been tried. But back in the garden that intermingling did take place and the chemical affinity which still exists proves it. For back in Eden the serpent was an upright creature. He was close to man. He was almost man. Satan took advantage of the serpent's physical characteristics to use him to beguile Eve. Then God destroyed that pattern of the serpent. No other beast can commingle with man. But the affinity is there.
E-104 Tagad, kad esam aizgājuši tik tālu, ļaujiet man pamēģināt sakārtot jūsu domas par šo tematu, lai jūs, tāpat kā es, spētu ieraudzīt šo nepieciešamību iedziļināties šajā “mācībā par čūskas sēklu”. Mēs sākām ar faktu, ka šī dārza vidū atradās DIVI koki. Dzīvības Koks bija Jēzus. Otrs koks neapšaubāmi bija sātans, spriežot pēc tā augļa, ko deva šis koks. Un tā, mēs zinām, ka šiem abiem kokiem bija kaut kāds sakars ar cilvēku, pretējā gadījumā tie nekad tur nebūtu nolikti. Tiem katrā ziņā bija jābūt daļai no Dieva suverēnā plāna un mērķa attiecībā uz cilvēci un Viņu Pašu, pretējā gadījumā mēs Dievu nevarētu saukt par viszinošu. Pagaidām viss ir pareizi, vai ne? Un tā, Vārds pavisam noteikti rāda, ka vēl PIRMS pasaules radīšanas Dieva mērķis bija dalīties Savā Mūžīgajā Dzīvībā ar cilvēku. Vēstule Efeziešiem 1:4-11: “Viņā Tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami Viņa priekšā mīlestībā. Pēc Savas gribas labā nodoma Viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs Viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu, par slavu Viņa augstajai žēlastībai, ar ko Tas mūs apveltījis Savā mīļotajā Dēlā. Viņā mums dota pestīšana Viņa asinīs, grēku piedošana pēc Viņa bagātās žēlastības, kurā Tas pārpilnībā mūs apveltījis ar visu gudrību un atziņu, atklādams mums Savas gribas noslēpumu pēc Sava labā nodoma, kuru Tas, laikiem piepildoties, bija apņēmies novest līdz galam, visu apvienojot zem vienas galvas – Kristus, gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes. Viņš ir tas, ar kura gādību arī mēs esam kļuvuši par mantiniekiem, kas pēc Viņa nodoma – Viņš visu vada pēc Sava gribas lēmuma – bijām izredzēti.” Atklāsmes Grāmata 13:8: “Un to (sātanu) pielūgs visi, kas dzīvo virs zemes, kuru vārdi nav rakstīti kopš pasaules radīšanas nokautā Jēra Dzīvības Grāmatā.” Taču kļūt par šīs Dzīvības līdzdalībnieku nebija iespējams un nebūtu iespējams citā veidā, kā tikai un vienīgi caur “Dievu skatītu miesā”. Tā bija daļa no Viņa mūžīgā un iepriekšnolemtā mērķa. Šis plāns kalpoja tam, lai cildinātu Viņa augsto žēlastību. Tas bija Atpestīšanas plāns. Tas bija Glābšanas plāns. Tagad klausieties uzmanīgi. “Tā kā Dievs ir Glābējs, Viņam bija nepieciešams izraudzīt cilvēku, kuram būs vajadzīga glābšana, lai piešķirtu pamatojumu un mērķi Pats Savai eksistencei.” Tā ir simtprocentīga patiesība, un to apstiprina ļoti daudzas Rakstu vietas, arī šis trāpīgais pants no Vēstules Romiešiem 11:36: “No Viņa, caur Viņu, uz Viņu VISAS LIETAS. Viņam lai GODS mūžīgi! Āmen.” Cilvēks nevarēja tā uzreiz atnākt un baudīt no šī Dzīvības Koka, kurš bija dārza vidū. Šī Koka Mūžīgajai Dzīvībai visupirms bija jākļūst par miesu. Pirms Dievs varēja piecelt un izglābt grēcinieku, bija jābūt grēciniekam, kuru piecelt un izglābt. Cilvēkam bija jākrīt. Šai krišanai, kuras realizētājs bija sātans, bija vajadzīga miesa, caur kuru šī krišana varētu notikt. Arī sātanam vajadzēja atnākt caur miesu. Taču, lai īstenotu krišanu, sātans nevarēja atnākt caur cilvēka miesu, līdzīgi kā Kristus atnāca cilvēka miesā, lai atjaunotu kritušo. Taču tur bija kāds dzīvnieks, čūska, tik līdzīgs cilvēkam, ka sātans varēja piekļūt šim zvēram, un caur šo zvēru viņš tika klāt cilvēka miesai un panāca šo krišanu, šādi injicējot sevi cilvēku dzimumā; tāpat kā Jēzus reiz atnāca un injicēja Sevi cilvēku dzimumā, cilvēku ķermeņos līdz pat augšāmcelšanās mēram, kad mums būs ķermeņi, līdzīgi Viņa apskaidrotajam ķermenim. Tādējādi Dieva pieļautais šajā dārzā, bija Viņa iepriekšnolemtais plāns. Kad sātans bija īstenojis to, kas bija nepieciešams Dieva nodomam, tad cilvēks vairs nevarēja piekļūt šim Dzīvības Kokam dārzā, protams, ka nē. Vēl nebija pienācis laiks. Taču tika paņemts dzīvnieks (Šo krišanu taču izraisīja dzīvnieks, vai ne? Lai tad tiek atdota dzīvnieka dzīvība!) uz izlietas tā asinis, un tad Dievam ar cilvēku atkal atjaunojās attiecības. Pēc tam bija jāpienāk dienai, kad Dievs atnāks miesā; un caur Savu pazemošanos Viņš atjaunos kritušo cilvēku un padarīs viņu par Mūžīgās Dzīvības līdzdalībnieku. Kad jūs to redzat, jūs varat saprast šo “čūskas sēklu”, un saprast, ka tas nebija ābols, ko Ieva apēda. Nē, tā bija cilvēces deģenerācija ,ko atnesa sēklas sajaukšanās.
E-104 Now that we have come this far, let me try to crystallize your thinking on this subject so you can see the necessity of our going into the 'serpent seed doctrine' as I have. We start with the fact that there were TWO trees in the midst of the garden. The Tree of Life was Jesus. The other tree is definitely Satan because of what came forth of the fruit of that tree. Now then, we know that both of those trees had a relationship to man or they would never have been placed there. They must have had a part in the sovereign plan and purpose of God in their relationship to mankind and to Himself or we could never impute omniscience unto God. This is all true so far, is it not? Now the Word most definitely sets forth that from BEFORE the foundation of the earth the purpose of God was to share His Eternal Life with man.
Ephesians 1:4-11,
"According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love:
Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will,
To the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved.
In Whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace;
Wherein He hath abounded toward us in all wisdom and prudence;
Having made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure which He hath purposed in Himself:
That in the dispensation of the fulness of times He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven, and which are on earth; even in Him:
In Whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him Who worketh all things after the counsel of His own will."
Revelation 13:8,
"And all that dwell upon the earth shall worship him (Satan) whose names are not written in the Book of Life of the Lamb slain from the foundation of the world."
But that Life could not, and would not, be shared in any other way than through the way of "God manifest in the flesh." This was a part of His eternal and predestinated purpose. This plan was to be to the praise of the glory of His grace. It was the plan of Redemption. It was the plan of Salvation. Now listen closely. "God being a Saviour, it was necessary that He predestinate a man who would require salvation in order to give Himself reason and purpose of being." That is one hundred percent correct and multitudes of Scripture bear it out as does the very pointed verse of Romans 11:36,
"For of Him, and through Him, and to Him, are ALL THINGS: to Whom be GLORY for ever. Amen."
Man could not directly come and partake of that Tree of Life in the midst of the garden. That Eternal Life of the Tree had to become flesh first. But before God could raise and save a sinner, He had to have a sinner to raise and save. Man had to fall. The fall which would be caused by Satan, had to have flesh to make fall. Satan had to come through flesh also. But Satan could not come through human flesh to make the fall as would Christ come in human flesh to restore the fallen.
But there was an animal, the serpent, so close to man that Satan could get to that beast and through that beast he could get to human flesh and cause the fall, and inject himself thereby into the human race, even as Jesus would one day come and inject Himself into the human race, into human bodies, even to the extent of a resurrection wherein we would have bodies like unto His glorified one. Thus what God worked out here in the garden was His predestinated plan. And when Satan had brought about that which was necessary to the purpose of God, then man could not get to the Tree Of Life in the garden. Certainly not. It wasn't time. But an animal (animal had caused the fall had it not? let animal life be shed) was taken and his blood shed and then God had communion with man again.
Then there was to come a day when God would appear in flesh, and by means of His humiliation He would restore fallen man and make him a partaker of that Life Eternal. Once you see this, you can understand the serpent seed and know that it was no apple Eve ate. No, it was the degradation of humanity by intermingling the seed.
E-105 Es zinu, ka, atbildot uz vienu jautājumu, tūdaļ uzrodas nākošais; un cilvēki man jautā: “Ja jau tā bija Ieva, kas šādi krita, ko tad izdarīja Ādams, jo Dievs taču vaino Ādamu?” Atbilde ir ļoti vienkārša. Dieva Vārds ir ierakstīts debesīs kopš mūžīgiem laikiem. Pirms vēl bija radīts pirmais kosmiskais puteklis, tur jau bija šis Vārds (Dieva likums) – PRECĪZI TĀDS, KĀ TAS IR UZRAKSTĪTS MŪSU BĪBELĒ. Un tā, Vārds mums māca, ka, ja sieviete atstāj savu vīru un aiziet ar citu vīrieti, tad viņa ir laulības pārkāpēja, un viņa vairs nav precēta, un vīrs viņu atpakaļ nevar pieņemt. Šis Vārds bija patiesība Ēdenē, tāpat kā tas bija patiesība arī tad, kad Mozus to ierakstīja bauslībā. Šis Vārds nevar izmainīties. Ādams pieņēma Ievu atpakaļ. Viņš ļoti labi zināja, ko viņš dara, tomēr viņš vienalga to izdarīja. Ieva bija daļa no viņa, un Ādams bija gatavs uzņemties viņas vainu. Viņš neatlaida viņu. Tādā veidā Ieva kļuva grūta no Ādama, viņš zināja, ka tā notiks. Viņš precīzi zināja, kas notiks ar cilvēci, un viņš pārdeva cilvēci grēkam, lai varētu paturēt Ievu, jo viņš viņu mīlēja.
E-105 Now I know in answering one question another one is apt to come up, and people ask me, "If Eve fell that way, what did Adam do, for God lays the blame on Adam?" That is simple. The Word of God is forever settled in heaven. Before one speck of stardust was made, that Word (God's law) was there EXACTLY AS IT IS WRITTEN IN OUR BIBLE. Now the Word teaches us that if a woman leaves her husband and goes with another man she is an Adulteress and is no longer married and the husband is not to take her back. That Word was true in Eden as it was true when Moses wrote it in the law. The Word can't change. Adam took her back. He knew exactly what he was doing, but he did it any way. She was a part of him, and he was willing to take her responsibility upon himself. He would not let her go. So Eve conceived by him. He knew she would. He knew exactly what would happen to the human race, and he sold the human race into sin that he might have Eve, for he loved her.
E-106 Un tādā veidā piedzima šie divi dēli. Dēli, kuriem būtu jākļūst par tēviem cilvēcei, kura jau bija samaitāta. Un kāda par viņiem ir liecība? Izlasīsim to Jūdas vēstules 14. pantā: “Arī Ēnohs, septītais pēc Ādama, pravietoja...” Ēnoha raduraksti atrodas 1. Mozus grāmatas 5. nodaļā. Tur šis ciltskoks ir aprakstīts šādi: 1. Ādams, 2. Sets, 3. Ēnošs, 4. Kanaāns, 5. Mahalaleēls, 6. Jareds, 7. Ēnohs. Pievērsiet uzmanību tam, ka Kains nav pieminēts. Ādama līnija iet caur Setu. Ja Kains būtu Ādama bērns, tad likums par pirmdzimtības tiesībām būtu devis Kainam tiesības būt šajos radurakstos. Tāpat ir uzmanīgi jāņem vērā, ka Mozus 1. grāmatā 5:3 ir teikts:“Un Ādamam bija simts trīsdesmit gadi, un viņš dzemdināja dēlu, pēc savas līdzības, pēc sava izskata, un viņš nosauca tā vārdu: Sets.” Nekur nav teikts, ka Kains bija pēc Ādama līdzības, bet viņam būtu bijis tādam jābūt, ja viņš būtu Ādama dēls, jo vairošanās likums nelokāmi apgalvo, ka ikviens rada pēc savas līdzības. Tāpat mums ir jāuzticas faktam, ka abos radurakstos no 1. Mozus grāmatas un Lūkas Evaņģēlija Kains neparādās. Ja Kains būtu Ādama dēls, tad kaut kur par viņu būtu pateikts, ka “Kains, kurš bija Ādama dēls, kurš bija Dieva dēls”. Par to nekas nav teikts, jo to NEVAR pateikt.
E-106 And so those two sons were born. Sons that would be the fathers of the human race that was even now polluted. And what does the record say of them? Read the record.
Jude 14,
"And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied..."
Genesis 5 is the chapter of genealogy of Enoch. It gives that genealogy thusly, 1. Adam, 2. Seth, 3. Enos, 4. Cainan, 5. Mahalaleel, 6. Jared, 7. Enoch. Notice that Cain is not mentioned. The line of Adam goes through Seth. If Cain were the child of Adam, the law of the birthright would have given Cain the right in the lineage.
Also it must be noted carefully that in Genesis 5:3, it says that,
"Adam lived an hundred and thirty years, and begat a son in his own likeness, after his image, and called his name Seth."
Nowhere does it say that Cain was in Adam's likeness, yet he would have to be if he were his son, for the law of reproduction is emphatically that each brings forth after its likeness. We must also credit the fact that in both genealogies in Genesis and Luke, Cain is missing. If Cain were the son of Adam it would be said of him somewhere that, "Cain, which was the son of Adam, which was the son of God." It does not say that for it CANNOT say that.
E-107 Protams, pētnieki jau sen runā par divām cilvēka radurakstu līnijām, no kurām viena bija dievbijīgo līnija, kas sākas ar Setu, bet otra – bezdievju līnija, kuru iesāka Kains. Un dīvaini, bet fakts, ka šie paši pētnieki mums nekad nav pastāstījuši, kā tas var būt, ka Kains bija tāds, kāds viņš bija, kamēr Ābels un Sets bija no šīs garīgās, dievbijīgās līnijas. Faktiski, tieši Kainam būtu vajadzējis būt garīgam, bet Ābelam mazāk garīgam, bet Setam vēl mazāk un tā tālāk ar katru nākošo, jo katra sekojošā paaudze vienmēr ir attālinājusies arvien tālāk no Dieva. Taču nē, Kains sevi parāda tik negantu, kāds nav bijis neviens cits līdz šim attēlotais cilvēks, jo viņš varmācīgi pretojas Dievam un Vārdam.
E-107 Of course students for a long time have set forth two lines of men: one of which was the godly line found in Seth and the other the ungodly line as founded by Cain. And it is strange, but true, these same students have never told us how it was that Cain was the kind of person he was while Abel and Seth were of the spiritual, godly line. Factually, Cain should have been spiritual and Abel less spiritual, and Seth even more so, and right on down the line because each succeeding generation has always gotten further away from God. But no, Cain comes forth as wicked as no man ever has been described for he violently withstands God and the Word.
E-108 Tagad iegaumējiet, lūk, ko: Svētie Raksti nespēlējas ar vārdiem. Pilnīgi viss, kas atrodas šinī Liecībā, tur atrodas tāpēc, lai to ieraudzītu svaidītās acis. Tas atrodas tur ar kādu mērķi. Šajā Vārdā ir teikts, Pirmā Mozus grāmata 3:20: “Un cilvēks nosauca savas sievas vārdu: Ieva, jo viņa bija visu dzīvo māte.” Taču nekur Rakstos nav teikts, ka Ādams ir visu dzīvo tēvs. Ja jau 1. Mozus 3:20 nesatur šādu apslēptu jēgu, tad kāpēc gan būtu jāpiemin, ka Ieva ir visu māte, bet par Ādamu nav teikts ne vārda. Lieta tāda, ka, lai arī Ieva bija visu dzīvo māte, Ādams nebija visu dzīvo tēvs.
E-108 Now let this be known: Scripture does not play with words. Whatever is in the Record is there for the anointed eyes to see. It is there for a purpose. In that Word it says, Genesis 3:20, "And Adam called his wife's name Eve; because she was the mother of all living." But no Scripture ever says that Adam is the father of all living. If there is not this connotation to be placed upon Genesis 3:20, why would it be mentioned that Eve is the mother of all, and no word said about Adam? The fact is that though Eve was the mother of all living, Adam was not the father of all living.
E-109 1. Mozus grāmatā 4:1 Ieva teica: “Es esmu ieguvusi zēnu ar Tā Kunga palīdzību.” Viņa nesaka, ka Kaina tēvs ir Ādams. Taču 1. Mozus grāmatā 4:25 viņa saka: “...jo Dievs man ir nozīmējis CITU sēklu ĀBELA VIETĀ, jo viņu nokāva Kains!” [Jaunā Latv. Bībele: “...jo Dievs deva man CITU pēcnācēju ĀBELA VIETĀ, jo viņu nokāva Kains!”–Tulk.] Viņa nesaka, ka Dievs ir DEVIS viņai citu sēklu – tas būtu bijis Kristus, jo Viņš ir DOTS. Bet šis dēls, Sets, tika NOZĪMĒTS Ābela vietā. Viņa atzīst savu dēlu, kurš atnāca caur Ādamu; tagad viņa neatzīst Kainu, jo viņš atnāca caur čūsku. Kad viņa saka “CITU SĒKLU Ābela vietā”, tad viņa saka, ka Kains atšķīrās no Ābela, jo, ja viņi būtu no viena un tā paša tēva, tad viņai būtu vajadzējis teikt: “Man ATKAL ir iedota SĒKLA.”.
E-109 In Genesis 4:1, Eve said,
"I have gotten a man from the Lord."
She does not credit Adam with the fatherhood of Cain. But in Genesis 4:25, she says,
"... For God, said she, hath appointed me ANOTHER seed, INSTEAD OF ABEL, whom Cain slew."
She does not say God had GIVEN her another seed--that would have been Christ, for He is GIVEN. This son, Seth, was APPOINTED instead of Abel. She recognizes her son that came by Adam; she does not now recognize Cain for he came by the serpent. When she says ANOTHER SEED instead of Abel, she is saying that Cain was different from Abel, for if they were of the same father she would have had to say, "I have been given some MORE SEED."
E-110 Es neticu visam, ko es lasu, taču tas patiešām ir interesanti, kas ir rakstīs žurnāla “Life” 1963. gada 1. marta numurā. Šajā rakstā psihiatri stāsta tieši to, par ko mēs tagad runājam. Es saprotu, ka ne jau visi psihiatri ir vienisprātis, taču te nu tas ir: šīs bailes no čūskām ir nevis apzināta, bet gan neapzināta riebuma reakcija. Ja tās būtu dabiskas bailes, tad cilvēki tikpat apburti stāvētu arī pie gorillu vai lauvu krātiņa. Cilvēku zemapziņas domas ir tās, kas liek viņiem nenolaist savu skatienu no čūskām. Šis čūsku valdzinājums ir neapzināti seksuāls. To, ka tā ir bijis visos gadsimtos, var redzēt, skatoties uz cilvēkiem, kuri paaudzi pēc paaudzes pārdzīvo vienu un to pašu. Čūskas vienmēr ir bijušas un vienmēr būs atbaidoši pievilcīgas. Čūskas tēls vienmēr ir simbolizējis to, kas vienlaicīgi ir labs un ļauns. Tas ir bijis falla simbols visos laikmetos. Precīzā saskaņā ar Ēdenes Dārza aprakstu, mēs redzam čūsku kā kaislīga ļaunuma iemiesojumu.
E-110 I don't believe everything I read, but it is certainly a curious thing that the March 1, 1963, issue of LIFE reports psychiatrists as saying exactly the same thing we are discussing. Now I know that all psychiatrists don't agree with each other, but here it is. The fear of snakes is not a conscious revulsion but an unconscious one. If it were a natural fear people would just as happily stand fascinated before the gorilla or lion cages. Their unconscious thoughts keep them staring at snakes. That lure of snakes is unconsciously sexual. That it has been through the ages is seen by the people in generation after generation going through the same thing. Snakes have always been and always will be repulsively attractive. The snake has always stood for that which is both good and bad. It has been a phallic symbol through the ages. Just exactly as the Garden of Eden description, we find the serpent the personification of passionate evil.
E-111 Teju vai visā pasaulē, dažādo necivilizēto cilšu vidū, čūska saistās ar seksu, un to bieži pielūdz tieši saistībā ar to. Seksoloģijas pētījumi min daudzus piemērus. Un tā, man gribētos zināt, no kurienes šīs tautas to ir ņēmušas, ņemot vērā, ka šie cilvēki ir neizglītoti un nekad nav lasījuši Bībeli. Taču tāpat kā visā pasaulē ir zināms stāsts par plūdiem, tāpat ir zināma arī šī patiesība par cilvēka krišanu. Viņi zināja, kas toreiz notika Ēdenē.
E-111 It is almost universal amongst the various uncultured tribes that the snake is associated with sex and often worshipped in conjunction with it. The study of sexology brings that out in many instances. Now I would like to know where these people got that from, seeing they are uneducated and never read the Bible. But even as the story of the flood is known throughout the world, so is this truth of the fall of man known. They knew what happened there in Eden.
E-112 Lūk, kāds man tagad uzdos šo jautājumu: “Vai tad Dievs teica Ievai, lai viņa uzmanās no čūskas, lai čūska viņu nepavedinātu? Tagad ieklausieties: Dieva pienākums nebija stāstīt par to, kas notiks. Vienkārši izprotiet pašu šī stāsta būtību. Viņš gluži vienkārši deva Vārdu. Viņš aizliedza baudīt no ZINĀŠANĀM [Latv. Bībelē “ATZĪŠANAS”]. Baudiet no DZĪVĪBAS. DZĪVĪBA BIJA DIEVA VĀRDS. VISS PĀRĒJAIS, KAS NEBIJA DIEVA VĀRDS, BIJA NĀVE. Viņa pieļāva, ka tika izmainīts VIENS VĀRDS, un tieši tad sātans viņu ieguva. Dievs būtu varējis pateikt: “Neplūc no kokiem vairāk augļu, kā vari apēst.” Sātans varētu pateikt: “Klausies, tas ir ļoti pareizi. Redzi, ja tu noplūksi pārāk daudz, tad tie sapūs. Taču, lūk, ir viena metode, kā uzglabāt šos augļus, un tu vari plūkt, cik vien vēlies. Tā ka redzi, tu vienlaicīgi vari darīt pēc sava prāta un pēc Dieva prāta.” Tieši šeit velns būtu viņu dabūjis. Kas vainīgs VIENA bauslības punkta pārkāpšanā, tas ir pārkāpis VISU bauslību. Nespēlējieties ar šo Vārdu. Tieši tas arī notika Efezas Periodā pirms tas beidzās apmēram m.ē. 170. gadā.
E-112 Now right here someone is going to ask me this question: Did God tell Eve to watch out for the serpent or the serpent would seduce her? Now listen, God didn't have to say one thing about what would happen. Just get the point of the story. He simply gave the Word. He said not to partake of KNOWLEDGE. Partake of LIFE. LIFE WAS THE WORD OF GOD. DEATH WAS ANYTHING THAT WASN'T THE WORD OF GOD. She allowed ONE WORD to be changed and right then Satan had her. God could have said, "Don't pick more fruit off the trees than you can eat." Satan could say, "Look, that is quite right. You see if you pick too much it will rot. But here is a method of preserving the fruit and yet at the same time you can pick all you want. So you see, you can have your way and God's way at the same time." The devil would have her right there. He that is guilty in ONE point of the law has broken the WHOLE law. Don't fool with that Word. That is exactly what happened in the Ephesian Age before it ran out in about 170 A.D.
E-113 Un kādus augļus šis koks deva? Šis Zināšanu [Atzīšanas] koks deva nāvi. Kains nokāva savu brāli Ābelu; ļaunais nokāva taisnīgo. Tas kļuva par šablonu. Šis šablons saglabāsies, līdz pilnīgi viss tiks atjaunos, kā tas ir pateikts caur praviešiem.
E-113 And what did that tree produce? The Tree of Knowledge produced death. Cain killed his brother, Abel. The wicked killed the righteous. It set a pattern. It will keep that pattern until the restoration of all things as spoken by the prophets.
E-114 Šis Zināšanu [Atzīšanas] koks radīja gudrus cilvēkus, slavenus cilvēkus. Bet viņu ceļi ir nāves ceļi. Dieva ļaudis ir vienkārši, taču viņi tiecas pēc garīgā, tiecas pie Dieva un dabas, klusībā un mierā apstrādā zemi, vairāk interesējas par patiesību, nevis par labklājību. Čūskas sēkla [pēcnācējs] ir atnesusi lielisku tirdzniecību, apbrīnojamus izgudrojumus, taču tam visam līdzi iet nāve. Viņu šaujampulveris un atombumbas nogalina karos; bet miera laikā viņu mehāniskie izgudrojumi, tādi kā automašīna, nogalina pat vairāk cilvēku, nekā nemiera laikos to dara kara tehnikas izgudrojumi. Nāve un iznīcināšana – tādi ir viņu pūliņu augļi.
E-114 The Tree of Knowledge produced clever men; men of renown. But their ways are the ways of death. God's people are simple but spiritual minded, leaning toward God and nature, calmly tilling the soil, caring for truth rather than wealth. The seed of the serpent has brought tremendous commerce, wonderful inventions, but with it all comes death. Their gunpowder and atomic bombs kill in war; and in peace time their mechanical inventions, such as the car, kill even more in a time of peace than do the inventions of war destroy in times of trouble. Death and destruction are the fruits of her labors.
E-115 Taču viņi ir reliģiozi. Viņi tic Dievam. Viņi ir tādi paši kā viņu tēvs, velns, un kā viņu priekštecis – Kains. Tie abi ticēja Dievam. Viņi iet uz baznīcu. Viņi sajaucas ar taisnajiem tā, kā nezāles sajaucas ar kviešiem. Šādi darot, viņi samaitā un rada Nikolaītu reliģiju. Viņi izplata savu indi, kā vien var, lai iznīcinātu Dieva sēklu tāpat, kā Kains nogalināja Ābelu. Dieva bijības nav viņu acu priekšā.
E-115 But they are religious. They believe in God. They are like their father, the devil, and their ancestor, Cain. Both of them believed in God. They go to church. They mingle with the righteous as do tares mingle with the wheat. In so doing they corrupt and produce a Nicolaitane religion. They spread their poison in every effort to destroy the seed of God even as Cain killed Abel. There is no fear of God before their eyes.
E-116 Taču Dievs nepazaudēs nevienu no Savējiem. Viņš pasargā viņus pat nāvē un ir devis solījumu, ka Viņš viņus augšāmcels beidzamajā dienā.
E-116 But God loses none of His own. He keeps them even in death, and has promised that in the last day He will raise them up.
E-117 NOBEIGUMS
“...tam, kas uzvar, Es došu ēst no Dzīvības Koka, kas ir Dieva paradīzē.” Cik saviļņojoša doma! Šis Dzīvības Koks Ēdenes Dārzā, pie kura bija liegta pieeja Ādama krišanas dēļ, tagad tiek dāvāts tam, kurš uzvar. Sargājošā ķeruba liesmojošais zobens ir iebāzts makstī. Taču tas neatgriezās makstī, pirms tā asmens netika slacīts ar Jēra asinīm. Nedaudz aizdomāsimies par šo patiesību, kamēr mēs izskatām, kāpēc Ādamam un viņa pēcnācējiem šis Koks bija liegts, bet tagad no jauna ir pieejams.
E-117 Conclusion
"... To him that overcometh will I give to eat of the Tree Of Life, Which is in the midst of the paradise of God."
What a thrilling thought is this. That Tree Of Life in the Garden of Eden Which could not be approached unto because of the fall of Adam is now given to the overcomer. The flaming sword of the guarding cherubim has been sheathed. But it was not sheathed ere its blade was bloody with the blood of the Lamb. Let us meditate upon this truth awhile as we consider why the Tree was denied to Adam and his descendants but now allowed again.
E-118 Dieva nodoms attiecībā uz Savu radību, cilvēku, ir, lai tas izpaustu Viņa Vārdus. Iesākumā Ādamam bija dots Dieva Vārds, lai dzīvotu saskaņā ar to. Un dzīve, kas ir saskaņā ar Vārdu, nozīmētu, ka šis Vārds ir izpaudies. Tā tas ir, vai ne? Bet vai Ādams dzīvoja saskaņā ar šo Vārdu? Nē, jo viņam bija jādzīvo no KATRA Vārda, bet viņam neizdevās ņemt vērā katru Vārdu. Pēc tam atnāca Mozus. Cik varens un stiprs bija šis vīrs! Tomēr arī viņam neizdevās dzīvot no katra Vārda, un šis pravietis, kurš simbolizēja to gaidāmo Vareno Pravieti, nespēja dusmās pakļauties Vārdam. Un bija arī Dāvids, šīs varenais Israēla ķēniņš, vīrs pēc Dieva sirdsprāta; viņš pievīla, krizdams laulības pārkāpšanā, kad tika kārdināts. Taču galu galā, kad laiks bija piepildījies, atnāca Viņš, šī Galva, Jēzus, Kuram arī bija jātiek kārdinātam, lai pārbaudītu, vai Viņš dzīvos ar IKKATRU Vārdu, kas iziet no Dieva mutes. Šeit sātans nonāca strupceļā, jo bija atnācis Tas, Kurš dzīvoja saskaņā ar “Stāv rakstīts”, un šis Dieva Meistardarbs uzvarēja, atspoguļodams Dieva Vārdu. Pēc tam šis apstiprinātais Pilnīgais Cilvēks tika atdots uz krusta kā Pilnīgais Dieva Jērs pilnīgam upurim. Un uz šī “koka” Viņš uzņēma nāves brūces, lai mēs, pateicoties Viņa nopelniem un Viņa dēļ, varētu ēst no Dzīvības Koka, un tad šī par brīvu dāvātā Dzīvība padarītu mūs spējīgus uzvarēt un izpaust Dieva Vārdu.
E-118 God's intention for His creation, man, is to express His Words. In Genesis, Adam was given the Word to live by. A life lived by the Word would be the Word expressed. That is true is it not? But did Adam live by that Word? No, because he was to live by EVERY Word, and he failed to take heed to every Word.
Then there arose Moses. What a great and mighty man he was. Yet he also failed to live by every Word, and that prophet, the type of the Great Prophet to come, failed in anger to obey the Word.
And there was also David, the great king of Israel, a man after God's own heart. He failed by adultery, when he was tempted.
But eventually, in the fullness of time, there came One, the Head, even Jesus, Who also must be tempted to see if He would live by EVERY Word that proceeded out of the mouth of God. Then was Satan foiled. For here was One Who lived by "It is written," and that Masterpiece of God overcame by reflecting God's Word. Then was this manifested Perfect One given to the cross, as the Perfect Lamb of God for the perfect sacrifice. And on the 'tree' He received the wounds unto death, that we, by Him and because of Him, might eat of the Tree Of Life, and then that Life freely given would enable us to overcome, and express the Word of God.
E-119 Un tagad šiem Dieva Dēliem, kuri caur Viņu uzvar, ir dāvāta privilēģija būt Dieva paradīzē un pastāvīgas attiecības ar Jēzu Kristu. Vairs nekad viņi netiks no Viņa nošķirti. Kur ies Viņš, turp ies Viņa līgava. Ar Saviem iemīļotajiem Viņš dalās visā, kas Viņam pieder, kā ar līdzmantiniekiem. Viss apslēptais atklāsies. Viss neskaidrais kļūs skaidrs. Mēs atzīsim tā, kā mēs paši esam atzīti. Un mēs būsim līdzīgi Viņam. Tāds ir mantojums uzvarētājam, tam, kurš ir uzvarējis ar Jēra asinīm un ar liecības Vārdu par Jēzu Kristu.
E-119 And now to these Sons of God, who by Him overcome, are given the privilege of the paradise of God, and the constant fellowship of Jesus Christ. There will never more be any separation from Him. Whither He goes, His bride will go. What is His, He shares with His beloved on a joint-heir relationship. The secret things will be revealed. The dark things will be made plain. We shall know as we are known. And we shall be like Him. This is the heritage of the overcomer who has overcome by the blood of the Lamb and the Word of testimony to Jesus Christ.
E-120 Kā mēs ilgojamies pēc tās dienas, kad visi šie līkloču ceļi tiks iztaisnoti, un mēs būsim kopā ar Viņu, uz visiem laikiem! Lai pasteidzas šīs dienas atnākšana, bet mēs lai steidzamies būt paklausīgi Viņa Vārdam, šādi pierādot, ka esam cienīgi būt Viņa godības līdzdalībnieki.
E-120 How we long for that day when the crooked roads will all be straightened, and we will be with Him, time without end. May that day hasten its appearance, and may we hasten to obey His Word and thereby prove our worthiness to share His glory.
E-121 “Kam ausis, tas lai dzird, ko Gars saka draudzēm.” Cik tas ir traģiski, ka šis pirmais periods nepaklausīja Garu! Tā vietā tas paklausīja cilvēku. Taču pateicība Dievam – pēdējā periodā celsies kāda grupa, pēdējās dienas Patiesā Līgava, un viņa būs paklausīga Garam. Pateicoties tīrajam Vārdam, šajā necaurredzamās tumsas dienā atgriezīsies gaisma, un mēs atgriezīsimies pie Vasarsvētku dienas spēka, lai sagaidītu atgriežamies Kungu Jēzu Kristu.
E-121 "He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches." How tragic it is that this first age did not listen to the Spirit. Instead it listened to man. But thank God, in the last age there will be a group rise up, the True Bride of the last day, and she will listen to the Spirit. In that day of gross darkness the light will return by the pure Word and we will return to the power of Pentecost to welcome back the Lord Jesus Christ.

Наверх

Up