Filadelfijas Draudzes Periods

The Philadelphian Church Age
Datums: 65-0007 | Ilgums: - | Tulkojums: Rīga
-
E-1 Atklāsmes Grāmata 3:6-13
Un Filadelfijas draudzes eņģelim raksti: tā saka Svētais, Patiesīgais, kam Dāvida atslēga, kas atver, un neviens neaizslēdz, kas aizslēdz, un neviens neatver.
Es zinu tavus darbus. Redzi, Es tavā priekšā esmu devis atvērtas durvis, ko neviens nevar aizslēgt; tev ir maz spēka, un tomēr Manu mācību tu esi turējis un neesi aizliedzis Manu Vārdu.
Redzi, Es došu tev no sātana sinagogas, kas saucas par jūdiem un nav tādi, bet melo; redzi, Es darīšu, ka viņi nāks, metīsies pie tavām kājām un atzīs, ka Es esmu tevi mīlējis.
Tāpēc, ka tu esi turējis Manu pacietības mācību, Es tevi sargāšu pārbaudīšanas stundā, kas nāks pār visu pasauli pārbaudīt tos, kas dzīvo virs zemes.
Es nāku drīz; turi, kas tev ir, ka neviens neatņem tavu vainagu.
To, kas uzvar, Es darīšu par balstu Sava Dieva templī, un viņš no tā nekad neaizies, un Es rakstīšu uz viņa Sava Dieva Vārdu, arī Mana Dieva pilsētas, jaunās Jeruzālemes, vārdu, kas nokāpj no debesīm, no Mana Dieva, un Manu jauno Vārdu.
Kam ausis, lai dzird, ko Gars saka draudzēm.
E-1 Revelation 3:7-13
And to the angel of the church in Philadelphia write; These things saith He That is holy, He that is true, He That hath the key of David, He That openeth, and no man shutteth; and shutteth and no man openeth;
I know thy works: Behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it; for thou hast a little strength, and hast kept My Word, and hast not denied My Name.
Behold, I will make them of the Synagogue of Satan, which say they are Jews, and are not, but do lie; behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee.
Because thou hast kept the Word of My patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth.
Behold, I come quickly: hold that fast which thou hast, that no man take thy crown.
Him that overcometh will I make a pillar in the temple of My God, and he shall go no more out: and I will write upon him the Name of My God, and the name of the city of My God, which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven from My God; and I will write upon him My new Name.
He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches.
E-2 FILADELFIJA
Filadelfija atradās septiņdesmit piecas jūdzes [120 km–Tulk.] uz dienvidaustrumiem no Sardas pilsētas. Tā bija otrā lielākā Lidijas pilsēta. Tā bija celta uz vairākiem pakalniem apgabalā, kas bija slavens ar saviem vīniem. Uz tās monētām bija attēlota Bakha galva un Bakhietes (Bakha priesterienes) attēls. Pilsētas iedzīvotāju vidū bija arī ebreji, ebreju izcelsmes kristieši un jaunpievērstie no pagānisma. Šī pilsēta cieta no biežām zemestrīcēm, tomēr tai bija visgarākais mūžs no visām septiņām Atklāsmes Grāmatā minētajām pilsētām. Faktiski šī pilsēta joprojām eksistē ar turku nosaukumu Alasehir jeb Dieva Pilsēta.
E-2 Philadelphia
Philadelphia was seventy-five miles southeast of Sardis. It was the second largest city in Lydia. It was built upon several hills in a famous wine-growing district. Its coins bore the head of Bacchus and the figure of a Baccante (priestess of Bacchus). The population of the city included Jews, Christians of Jewish origin, and converts from heathenism. The city suffered frequent earthquakes, yet its duration was the longest of the seven cities of Revelation. In fact the city still exists under the Turkish name of Alasehir, or City of God.
E-3 Attēls uz monētām liecina, ka šīs pilsētas dievība bija Bakhs jeb Dionīss. Lūk, Bakhs ir tas pats Ninus jeb Nimrods (kā tas ir aprakstīts Pergamas draudzes periodā). Viņš ir “tas, kuru apraud”, kaut arī daudziem viņš asociējas ar uzdzīvi un piedzeršanos.
E-3 The mintage of the coins suggests the deity of the city to be Bacchus. Now Bacchus is the same as Ninus or Nimrod. He is the 'lamented one', though most of us think of him in terms of revelry and drunkenness.
E-4 Kāda tā ir brīnišķīga atskārsme! Šeit ir monēta ar dievu vienu pusē un ar priesterieni jeb pravieti otrā pusē. Tagad uzmetiet monētu gaisā. Vai kāda ir nozīme, uz kuru pusi tā nokritīs? It nemaz, jo tā joprojām ir tā pati monēta. Tieši tāda ir Romas reliģija par Jēzu un Mariju.
E-4 What illumination this brings to our minds. Here is a coin with the god on one side and the priestess or prophetess on the other. Now flip a coin. Does it matter which way it comes down? No sir, it is still the same coin. That is the Romish religion of Jesus and Mary.
E-5 Taču mēs ar to domājam ne tikai Romu. Nē, šī lielā netikle nav viena pati. Protams, ka nav, jo, piekopjot netiklību, viņa ir kļuvusi par māti. Viņas meitas tagad ir tā paša kaluma monētas. Vienā monētas pusē viņas ir uzzīmējušas Jēzus pielūgsmi, bet otrā otrā pusē viņām ir arī viņu priesteriene jeb praviete, un viņa raksta savas ticības mācības, dogmas un priekšrakstus un pārdod tos cilvēkiem kā līdzekli pestīšanai, uzstājot, ka tikai un vienīgi viņai ir patiesā gaisma.
E-5 But we are not thinking of Rome only. No, there is not only the great harlot. Certainly not; for she, by her fornications has become a mother. Her daughters now are coins of the same mintage. There on one side of the coin they have drawn up a worship of Jesus and on the other side they have their priestess or prophetess also and she writes her creeds and dogmas and tenets and sells them to the people for salvation insisting that she and she alone has the true light.
E-6 Cik zīmīgi, ka šo periodu raksturo šī monēta! Tāpēc ka šī māte un visas viņas meitas savu ceļu uz debesīm pērk. Viņām izpirkuma maksa nav asinis, bet gan nauda. Spēks, kas viņas virza, ir nauda, nevis Gars. Šīs pasaules dievs (mamona) ir padarījis aklas viņu acis.
E-6 How remarkable is the fact that this age is characterized by the coin. For the mother and daughters are all buying their way to heaven. Money and not blood is the purchase price. Money and not Spirit is the power that moves them ahead. The god of this world (mammon) hath blinded their eyes.
E-7 Taču viņu nāves darījumi drīz beigsies, jo šis ir periods, kurā Gars sauc: “Es nāku drīz.” Tiešām, nāc, Kungs Jēzu!
E-7 But their dealings in death will end soon, for this is the age that the Spirit cries, "Behold I come quickly". Even so, come quickly, Lord Jesus!
E-8 PERIODS
Filadelfijas Draudzes Periods ilga no 1750. gada līdz apmēram 1906. gadam. Šīs pilsētas nosaukuma dēļ šis periods tiek dēvēts par Brāļu Mīlestības Periodu, jo Filadelfija nozīmē “brāļu mīlestība”.
E-8 The Age
The Philadelphia Church Age lasted from 1750 to about 1906. This age, due to the meaning of the name of the city, has been called The Age of Brotherly Love, as Philadelphia means, "love of brethren".
E-9 VĒSTNESIS
Šī perioda vēstnesis, bez šaubām, bija Džons Veslijs. Džons Veslijs piedzima 1703. gada 17. jūnijā Epvortā un bija viens no deviņpadsmit Samuēla un Suzannas Vesliju bērniem. Viņa tēvs bija kapelāns anglikāņu baznīcā, taču visticamāk Džona prāts pievērsās reliģijai nevis viņa tēva teoloģijas dēļ, bet gan pateicoties paraugdzīvei, kādu dzīvoja viņa māte. Džons bija vīrs ar izcilām zināšanām. Tajā laikā, kad Džons mācījās Oksfordā, viņš un viņa brālis Čārlzs pievienojās kādai grupai, kuri pielūdza Dievu, pamatojoties uz praktiski izdzīvotu dzīvi (saskaņā ar patiesību), nevis par savu normu padarīja tikai doktrīnu. Šīs grupas biedri sastādīja garīgu rokasgrāmatu par darbiem, tādiem kā ziedošana nabagiem un slimo un ieslodzīto apmeklēšana. Tieši tāpēc viņi tika nosaukti par metodistiem un arī citos izsmejošos vārdos. Džonu tik ļoti iedvesmoja viņa redzējums par to, cik ļoti pasaules tautām ir nepieciešama reliģija, ka viņš devās uz Ameriku (Džordžiju) kā misionārs pie indiāņiem. Turpceļā uz turieni viņš atklāja, ka kuģa pasažieru vidū bija daudz morāviešu brāļu. Veslijs bija dziļi iespaidots, redzot viņu lēnprātību, mieru un drosmi jebkādos apstākļos. Neskatoties uz pašaizliedzību un smago darbu, viņa pūliņi Džordžijas štatā cieta neveiksmi. Viņš atgriezās Anglijā, vaimanādams: “Es devos uz Ameriku, lai atgrieztu ticībai indiāņus, bet, ak vai, kurš atgriezīs mani pašu!?”
E-9 The Messenger
The messenger to this age was without doubt John Wesley. John Wesley was born at Epworth, June 17, 1703 and was one of nineteen children born to Samuel and Susanna Wesley. His father was a chaplain in the Church of England; but it is more than likely that the religious turn of John's mind was based more upon his mother's exemplary life than upon his father's theology. John was a brilliant scholar. It was while he was at Oxford that he and Charles became part of a group who were spiritually exercised to worship on the basis of experientially living the truth rather than making doctrine their standard. They drew up a spiritual guide of works, such as giving to the poor, visiting the sick and the imprisoned. For this they were called Methodists, and other derisive titles. Now John was sufficiently imbued by his vision of the need of religion for the peoples of the world that he went to America (Georgia) as a missionary amongst the Indians. On his way there he found that many of the ship's passengers were Moravians. He was deeply impressed by their meekness, peace, and courage in all circumstances. His labors in Georgia in spite of self denials and hard work was a failure. He returned to England crying, "I went to America to convert the Indians but oh! who shall convert me?"
E-10 Atgriezies Londonā, viņš atkal satika morāviešus. Pīters Boulers bija tas, kurš viņam parādīja glābšanas ceļu. Viņš patiesi piedzima no augšienes, kaut arī tas izsauca viņa brāļa apmulsumu un acīmredzamas dusmas, jo Čārlzs nevarēja saprast, kā gan tāds garīgs cilvēks kā Džons varētu sacīt, ka agrāk viņš ar Dievu nav bijis pareizās attiecībās. Tomēr visai drīz pēc tam žēlastībā tika izglābts arī Čārlzs.
E-10 Back in London he again met the Moravians. It was Peter Boehler who showed him the way of salvation. He was truly born again much to the dismay and evident anger of his brother, Charles, who could not understand how such a spiritual man as John should say he was not formerly right with God. It was, however, not long after that Charles, too, was saved by grace.
E-11 Tagad Veslijs sāka sludināt Evaņģēliju no kanceles tajās Londonas baznīcās, kurās viņam iepriekš bija pieeja, taču drīz vien tās viņam aizvērās. Tieši šajā laikā viņu ļoti atbalstīja viņa senais draugs Džordžs Vaitfīlds, jo viņš uzaicināja Džonu atbraukt un palīdzēt sludināt laukumos, kur paklausīties Vārdu sanāca tūkstoši. Iesākumā Veslijs bija skeptiski noskaņots pret domu, ka viņam būtu jāsludina zem klajas debess, nevis kādā ēkā. Taču, kad viņš ieraudzīja šos ļaužu pūļus un redzēja Evaņģēlija darbību Gara spēkā, viņš ar visu sirdi pievērsās šādai sludināšanai.
E-11 Wesley now began to preach the Gospel in those pulpits in London to which he formerly had access; but soon they turned him out. It was at this time that his old friend, George Whitefield, stood him in good stead for he invited John to come and help him preach in the fields where thousands were listening to the Word. Wesley at first was incredulous that he should preach in the open instead of a building, but when he saw the throngs and saw the working of the Gospel in the power of the Spirit he turned wholeheartedly to such preaching.
E-12 Šī darbošanās drīz vien tā pieauga, ka viņš sāka sūtīt daudzus parastos draudzes locekļus, lai viņi sludinātu Vārdu. Tas atgādināja Vasarsvētku dienu, kad teju vai vienā mirklī Gars uzcēla vīrus, kuriem bija spēks sludināt un mācīt Vārdu.
E-12 The work soon took on such proportions that he began sending out numerous laymen to preach the Word. This seemed like a parallel to Pentecost where the Spirit raised up men with power to preach and teach the Word almost overnight.
E-13 Viņa darbībai bija milzīga pretestība, taču Dievs bija ar viņu. Gara darbības izpaudās varenā spēkā, nereti cilvēkus pārņēma tāds vainīguma apziņas gars, ka spēki viņus atstāja, un viņi krita uz zemes, lielā nožēlā raudot par saviem grēkiem.
E-13 There was violent opposition to his work but God was with him. The workings of the Spirit were mightily manifested and often such a spirit of conviction took hold of the people as to take away their strength and they would fall to the ground crying in great distress over their sins.
E-14 Veslijs bija ārkārtīgi spēcīgs cilvēks. Pats par sevi viņš teica, ka neatceras, ka kopš savas piedzimšanas viņš kaut uz stundas ceturksni būtu juties nomākts. Viņš gulēja ne vairāk kā sešas stundas diennaktī; praktiski viņš katru dienu cēlās tā, lai sāktu sludināt jau pulksten piecos no rīta, un tā tas bija visā viņa kalpošanas laikā. Viņš sludināja līdz pat četrām reizēm dienā, tā ka gadā viņš vidēji norunāja vairāk nekā 800 sprediķus.
E-14 Wesley was a remarkably strong man. He says of himself that he could not remember to have felt lowness of spirits for even a quarter hour since he was born. He slept no more than six hours a day; arose in time to start preaching at five practically every day of his ministry; preached up to four times on a single day so that in a year he would average over 800 sermons.
E-15 Viņš ceļoja tūkstošiem jūdžu, tāpat kā viņa palīgi, kuri nesa Evaņģēliju visiem cilvēkiem. Pats Veslijs zirga mugurā ik gadu nojāja 4500 jūdzes [apmēram 7250 km–Tulk.].
E-15 He traveled multiple thousands of miles as did his circuit riders who carried the Gospel near and far. In fact Wesley traveled 4500 miles per year by horse.
E-16 Viņš ticēja Dieva spēkam un lūdza par slimajiem ar varenu ticību un apbrīnojamiem rezultātiem.
E-16 He was a believer in the power of God and he prayed for the sick with great faith and wonderful results.
E-17 Daudzās viņa sanāksmēs izpaudās Gara dāvanas.
E-17 Many of his meetings saw the manifestation of Spiritual gifts.
E-18 Veslijs bija pret organizēšanos. Jā, viņa līdzstrādniekiem bija “Apvienotā biedrība”, kura bija “tādu cilvēku apvienība, kuriem bija noteikta kārtība un kuri meklēja dievbijības spēku, un bija apvienojušies, lai kopīgi lūgtu un saņemtu pamācības Vārdu, un pieskatītu viens otru mīlestībā, lai varētu palīdzēt viens otram īstenot savu pestīšanu”. Vienīgais nosacījums tiem, kuri vēlējās iestāties šajā grupā, bija tāds, ka viņiem vajadzēja būt tādiem, “kuriem bija vēlēšanās izbēgt no gaidāmās dusmības un būt izglābtiem no saviem grēkiem”. Laikam ejot, viņi izstrādāja stingras instrukcijas, kas bija domātas sevis disciplinēšanai, savu dvēseļu labā. Veslijs apzinājās, ka pēc viņa nāves šī kustība, iespējams, organizēsies un Dieva Gars no viņiem aizies, un tad tas būs tikai miris formālisms. Reiz viņš izteicās, ka viņu neuztrauca, ka kādreiz varētu izzust nosaukums “metodisti”, bet gan tas, ka aizlaisties prom varētu Dieva Gars.
E-18 Wesley was not in favor of organization. His associates did have a "United Society" who were, "a company of men having the form, and seeking the power of godliness, united in order to pray together, to receive the Word of exhortation, and to watch over one another in love, that they may help each other to work out their salvation." The only condition of those entering was they should be of those, "who had a desire to flee from the wrath to come, and to be saved from their sins." As time went on they worked out a strict set of rules to be used in self discipline for the good of their souls. Wesley recognized that after his death the movement could be organized and the Spirit of God leave them to dead form. He once remarked that he did not fear that the name of Methodist would leave the earth but that the Spirit might take His flight.
E-19 Savas dzīves laikā viņš būtu varējis kļūt ļoti bagāts, taču viņš no tā atteicās. Attiecībā uz naudu viņa mīļākais izteiciens bija: “Sagādā, cik vien vari, ietaupi, cik vien vari un atdod visu, cik vien vari.” Cik savādi justos Veslijs, ja viņš šodien atgrieztos un redzētu šo konfesiju, kura ir nosaukta par metodistiem! Viņi bagāti, ārkārtīgi bagāti. Taču tās dzīvības un spēka, kas bija Džonam Veslijam, viņiem nav.
E-19 During his lifetime he could have acquired vast wealth; but he did not. His favorite saying on the subject of money was, "Get all you can, save all you can, and give all you can." How strange it would be for Wesley to come back and see the denomination that bears the name of Methodist today. They are rich--vastly rich. But the life and power of John Wesley is missing.
E-20 Ir jāpiemin arī tas, ka Veslijs nekad nevēlējās darboties uz konfesionālā vai sektantiskā pamata. Kaut arī pēc savas pārliecības viņš bija arminiānis, viņš nevēlējās nošķirties no citiem brāļiem tāpēc vien, ka viņiem bija atšķirīgas mācības. Viņš bija vīrs, kura dzīvē izpaudās tas, ko mācīja Jēkabs: savu mūžīgo dzīvību viņš pamatoja ticībā un darbos, citiem vārdiem – dzīvojot tādu dzīvi, un nevis vienkārši pieņemot kādu ticības mācību vai kādu doktrināru apgalvojumu.
Džons Veslijs nomira 88 gadu vecumā, un tikai daži uzdrīkstēsies pieļaut domu, ka viņi varbūt spētu kalpot Dievam tā kā viņš.
E-20 It should also be mentioned that Wesley never did desire to build a work upon a denominational or sectarian basis. Though he was an Arminian in his beliefs, he did not want to separate himself from brethren on the grounds of doctrine. He was a good candidate for James: He based his eternal life on faith and works, or the living of the life, rather than simply accepting a creed or a doctrinal statement.
John Wesley died at the age of 88 having served God as few men would dare to even think they might.
E-21 SVEICIENS
Atklāsmes Grāmata 3:6-7: “Un Filadelfijas draudzes eņģelim raksti: tā saka Svētais, Patiesīgais, kam Dāvida atslēga, Kurš atver, un neviens neaizslēdz, Kurš aizslēdz, un neviens neatver.”
E-21 The Salutation
Revelation 3:7,
"And to the angel of the church in Philadelphia write; These things saith He That is holy, He That is true, He That hath the key of David, He That openeth, and no man shutteth; and shutteth, and no man openeth;"
E-22 Ak, cik brīnišķīgi ir šie vārdi! Cik dižens ir pat to skanējums! Cik saviļņojoši ir iedomāties, ka visas šīs īpašības var tikt piedēvētas vienai personai! Kurš gan, izņemot Jēzu Kristu, Godības Kungu, iedrošinātos pateikt ko tādu par sevi? Es ticu, ka atslēga, lai izskaidrotu to, ko apraksta katra šī brīnišķīgā frāze, atrodas šīs nodaļas devītajā pantā: “Redzi, Es došu tev no sātana sinagogas, kas saucas par jūdiem un nav tādi, bet melo; redzi, Es darīšu, ka viņi nāks, metīsies pie tavām kājām un atzīs, ka Es esmu tevi mīlējis.” Es teicu, ka šis pants ir atslēga, jo tas runā par ebrejiem, kuri vienmēr sevi (un nevienu citu) ir saukuši par Dieva bērniem. Viņi sita krustā un nogalināja Kungu Jēzu Kristu. Viņu drausmīgās rīcības dēļ jau daudzus gadsimtus viņu pašu asinis nāca pār viņu galvām. Tas viss bija tāpēc, ka viņi atraidīja Jēzu kā savu Mesiju, kas Viņš patiesi bija. Viņuprāt, Viņš nebija Tas, Kuram jānāk, jeb Dāvida Dēls; viņuprāt, Viņš bija Belcebuls vai kāds netaisnais, kuru pareizi bija vienīgi iznīcināt. Taču tā tas nebija! Viņš patiešām bija šis Emanuēls – Dievs, skatīts miesā (1. vēstule Timotejam 3:16). Viņš patiešām ir Mesija. Protams, Viņš bija tieši tāds pats, kādu Viņš Sevi parāda tagad. Te nu Viņš ir – TAS PATS JĒZUS: “Jēzus Kristus tas pats vakar, šodien un mūžos.” Šis Svētais, Kurš staigā lukturu vidū, ir tas pats Jēzus, Kurš staigāja pa Galilejas jūras piekrastēm, Kurš dziedināja slimos, Kurš augšāmcēla mirušos un Kurš, neskatoties uz neapstrīdamiem pierādījumiem, tika sists krustā un nogalināts. Taču Viņš augšāmcēlās un ir sēdies pie Majestātes labās rokas augstībā.
E-22 Oh, how beautiful are those words. How majestic is even the sound of them. How thrilling to think that all those attributes can be applied to one person. Who would dare to say such things about himself but Jesus Christ, the Lord of Glory? I believe the key to interpreting exactly what each of these wonderfully descriptive phrases means is found in verse 9,
"Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews, and are not, but do lie; behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee."
I say this verse is the key because it deals with the Jews who have always called themselves the children of God to the exclusion of everyone else. They crucified and killed the Lord Jesus Christ. Their terrible deed brought their own blood upon their own heads for centuries. All because they refused Jesus as their Messiah, Which indeed He was. To them He was not the Coming One, or the Son of David; to them He was Beelzebub, or some unrighteous one fit only for destruction. But not so. He was indeed Emmanuel, God manifest in the flesh. He is indeed, Messiah. Surely, He was exactly as He now sets Himself forth to be. There He is, THE SAME JESUS--Jesus Christ the same yesterday, and today and forever. That Holy One in the midst of the lampstands is the very same Jesus Who walked the shores of Galilee, Who healed the sick, Who raised the dead, and Who in spite of irrefutable proof was crucified and killed. But He arose again, and is seated at the right hand of the Majesty on high.
E-23 Toreiz ebreji Viņu nesauca par svētu. Viņi nesauc Viņu par svētu arī tagad. Taču Viņš ir šis SVĒTAIS. Psalms 16:10: “Jo Tu Manu dvēseli nepametīsi nāves valstībā, nedz Savam SVĒTAJAM liksi redzēt iznīcību.”
E-23 The Jews did not call Him holy then. They do not call Him holy now. But He is the HOLY ONE.
Psalms 16:10;
"For Thou wilt not leave My soul in hell; neither wilt Thou suffer Thine HOLY ONE to see corruption."
E-24 Viņi meklēja savu taisnīgumu bauslībā un cieta neveiksmi, jo pēc bauslības neviens cilvēks nevar tikt taisnots (Vēstule Galatiešiem 2:16). Neviens cilvēks nevar kļūt svēts caur bauslību. Svētums ir no Tā Kunga, 1. Vēstule Korintiešiem 1:30: “Pateicoties VIŅAM, jūs esat vienībā ar Kristu Jēzu, Kurš mums kļuvis par Dieva gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu.” 2. Vēstule Korintiešiem 5:21: “To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība.” Vai nu Kristus vai bojāeja, un viņi aizgāja bojā, jo viņi Viņu atraidīja.
E-24 They sought their righteousness after the law and failed miserably, for by the law can no flesh be justified. By the law can no man be made holy. Holiness is of the Lord.
I Corinthians 1:30,
"But of HIM are ye in Christ Jesus, Who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption."
II Corinthians 5:21,b,
"That we might be made the righteousness of God in Him."
It was Christ or perish, and they perished for they refused Him.
E-25 Un tā laika cilvēki izdarīja to pašu kļūdu, ko cilvēki šodien. Tāpat kā ebreji domāja, ka pielūgsme sinagogās ir risinājums, tā arī šajā Filadelfijas Periodā cilvēki meklēja patvērumu draudzē. Ne jau pievienošanās draudzei kaut ko nozīmē. Ne jau draudzē ir dzīvība. Dzīvība ir Kristū. “Un šī ir tā liecība, ka Dievs mums ir devis mūžīgu dzīvību, un šī dzīvība ir Viņa Dēlā. Kam Dēls ir, tam ir dzīvība, kam Dieva Dēla nav, tam nav dzīvības.” 1. Jāņa vēstule 11-12. Cilvēku svētu padara Gars. Tieši šis Svētuma Gars, kas uzcēla Jēzu no miroņiem, iemājo mūsos un padara mūs svētus ar Viņa svētumu.
E-25 And men of that age as even today were making the same mistake. As the Jews took refuge in the synagogue form of worship, so in the Philadelphian Age they were taking refuge in the church. It is not joining a church that counts. The life is not in the church. The life is in Christ. "This is the record that God hath given us eternal life and this life is in His Son. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son hath not life." Man is made holy by the Spirit. It is the Spirit of Holiness that raised Jesus from the dead that in-dwells us and makes us holy with His holiness.
E-26 Tur Viņš stāv, šis SVĒTAIS. Un mēs stāvēsim līdz ar Viņu, apģērbti Viņa taisnīgumā un svēti ar Viņa svētumu.
E-26 There He stands, the HOLY ONE. And we will stand with Him clothed in His righteousness, holy with His holiness.
E-27 Lūk, šis ir sestais periods. Ar Dieva acīm skatoties, laiks tuvojas nobeigumam. Viņš pavisam drīz atgriezīsies uz zemes. Pavisam drīz, Viņam atnākot, atskanēs sauciens: “...nešķīstais lai grimst vēl nešķīstībā, bet taisnais lai dara arī turpmāk taisnību, svētais lai pastāv arī turpmāk svētumā.” Atklāsmes Grāmata 22:11.
E-27 Now this age is the sixth age. In the eyes of God, time is drawing to a close. He will soon be coming back. Soon the cry will go forth as He comes,
"And he which is filthy, let him be filthy still: and he that is righteous, let him be righteous still: and he that is holy, let him be holy still."
Revelation 22:11b
E-28 Ak, es tā priecājos, ka mans svētums nav no manis paša! Es priecājos, ka esmu Kristū un visas Viņa brīnišķīgās taisnīguma īpašības ir piedēvētas, jā, dāvātas man. Lai Dievs ir mūžam svētīts!
E-28 Oh, I am so glad that my holiness is not of myself. I am glad that I am in Christ, with all His wonderful attributes of righteousness imputed, yea imparted unto me. Blessed be God forever!
E-29 “Tā saka Patiesīgais.” Lūk, šis vārds patiesīgais jeb patiesais ir ļoti apbrīnojams vārds. Tas nozīmē vairāk, nekā tikai “patieso” kā pretējo “melīgajam”. Tas izsaka pilnīgu kādas idejas īstenošanu, salīdzinājumā ar šīs pašas idejas daļēju īstenošanu. Piemēram, mēs atceramies, ko Jāņa Evaņģēlijā 6:32 teica Jēzus: “Nevis Mozus jums ir devis maizi no debesīm, bet Mans Tēvs jums dod patieso debesu maizi.” [Jaunā latv. Bībele] Jāņa Evaņģēlijs 15:1: “Es esmu patiesais vīnakoks.” [Jaunā latv. Bībele] Vēstule Ebrejiem 9:24: “Jo Kristus neiegāja rokām darinātā svētnīcā, kas būtu patiesās atveids, bet pašās debesīs, lai no tā brīža stāvētu par mums Dieva vaiga priekšā.” [Jaunā latv. Bībele] 1. Jāņa vēstule 2:8: “...jo tumsa pāriet un patiesā gaisma jau spīd.” [Jaunā latv. Bībele]
E-29 "These things saith He That is true." Now this word, 'true', is a very wonderful word. It does not mean true in just the sense that it is opposite to false. It expresses the Perfect Realization of an idea as contrasted with its Partial Realization.
For example we recall that Jesus said in John 6:32,
"Moses gave you not that bread from heaven; but my Father giveth you the true bread from heaven."
John 15:1,
"I am the true vine."
Hebrews 9:24,
"For Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures of the true; but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us."
I John 2:8,
"Because the darkness is past, and the true light now shineth."
E-30 Tā kā ar šo vārdu (“patiesais”) tik tiešām ir izteikta pilnīga īstenošana pretstatā daļējai kādas idejas īstenošanai (kā tas ir redzams šajos Bībeles pantos), tad tagad mēs varam skaidrāk saprast pirmtēlus pretstatā tēliem un realitāti pretstatā ar ēnu. Paņemsim piemēru par debesu mannu. Dievs Israēlam sūtīja no debesīm eņģeļu maizi. Taču šī maize nedeva apmierinājumu, tās pietika tikai vienai dienai. Tie, kuri to ēda, nākošajā dienā atkal juta izsalkumu; ja kaut kas no tās palika pāri, tas sabojājās. Taču Jēzus ir PATIESĀ debesu maize, un manna bija tikai tās līdzība. Un, ja kāds ēdīs šo MAIZI, kas nāk no debesīm, viņš vairs nekad nebūs izsalcis. Viņam vairs nevajag atkal nākt un ēst. Tajā pat brīdī, kad viņš šo Maizi ieēda, viņam bija mūžīgā dzīvība. Tā tik tiešām bija REALITĀTE. Ēna vairs nebija vajadzīga; daļēja glābšana vairs nebija vajadzīga. Šeit bija viss VESELUMS. Tieši tāpat kā Jēzus, – tā nav daļa no Dieva, Viņš IR Dievs.
E-30 Since this word, indeed, expresses Perfect Realization as against the idea of Partial Realization as illustrated in these verses, we can now understand as never before Antitype contrasted with type, and substance with shadow. Take the example now of manna from heaven. God sent down angel bread from heaven for Israel. But that bread did not satisfy. It was only good for a day. Those who ate it were hungry again the next day. If it was left around it became contaminated. But Jesus is the TRUE bread from heaven, whereof manna was just a type. And if any man eats of that BREAD that came from heaven he will never hunger again. He does not need to come back and eat again. The moment he partook, he had eternal life. Here indeed was REALITY. No need any longer for a shadow. No need for a partial salvation. Here is the WHOLE of it. Just like Jesus isn't a part of God; He IS God.
E-31 Neviens nevar noliegt, ka Israēlam bija gaisma. Kā tautai, viņiem vienīgajiem bija gaisma. Kā Ēģiptē, kad tur bija tāda tumsa, ka varēja pat to sajust, bet israēliešu namos bija gaisma. Taču tagad ir atnākusi Patiesā Gaisma. Jēzus ir pasaules gaisma. Mozus un pravieši atnesa gaismu attiecībā uz Mesiju, un viņi to darīja, izmantojot Rakstus. Tādējādi Israēlam bija gaisma. Taču tagad ir atnācis šīs gaismas Piepildījums, un tas, kas bija tikai kvēlojošs Vārds, tagad ir izlauzies Dievišķajā Spožumā, kas izpaužas Viņa ļaužu vidū. Tāpat kā uguns stabs deva gaismu naktī, un tas, protams, bija apbrīnojami, tā tagad Gaisma un Dzīvība bija skatāma visā Dieva pilnībā miesā (Vēstule Kolosiešiem 2:9).
E-31 No one could deny that Israel had light. They were the only people who had light as a nation. It was as when Egypt was so dark that one could feel it. But in the homes of the Israelites there was light. But now true light is come. The light of the world is Jesus. Moses and the prophets brought the light by means of the Scripture relative to the Messiah. Thus Israel had light. But now the Fulfillment of the light has come, and what was but glowing Word has now broken forth in the Brightness of God manifested amongst His people. As the pillar of fire gave light at night, and that was wonderful, now light and life were manifested in the fullness of the Godhead bodily.
E-32 Tajās senajās dienās Israēls ņēma sarkanu teli un upurēja to uz altāra grēku atlaišanai (4. Mozus Grāmata 19:2). Vainīgā grēki tika nosegti uz vienu gadu. Taču šī nosegšana nespēja aizvākt vēlēšanos grēkot. Tas nebija pilnīgs upuris – tā bija tikai ēna līdz īstā upura atnākšanai. Tāpēc katru gadu cilvēks nesa upuri un katru gadu no jauna atgriezās, jo viņam joprojām bija tā pati vēlēšanās grēkot. Šī dzīvnieka dzīvība izpirka grēku, tomēr, tā kā izlietas bija dzīvnieka asinis un tā bija dzīvnieka dzīvība, kas tika atdota, šī dzīvība nevarēja atgriezties, lai nonāktu pār cilvēku. Ja tā arī būtu atgriezusies, tā tik un tā nebūtu piemērota. Taču, kad tika atdots šis Pilnīgais Aizstājējs (Kristus) un tika izlietas Viņa asinis, tad tā dzīvība, kas bija Kristū, atgriezās pār grēcinieku, kas nožēloja grēkus. Un, tā kā tā bija Kristus pilnīgā dzīvība, bezgrēcīga un taisnīga, tad vaininieks varēja kļūt brīvs, jo viņam vairs nebija vēlēšanās grēkot. Pār viņu bija nonākusi Jēzus dzīvība. Tieši par to runā Vēstule Romiešiem 8:2: “Jo dzīvības Gara likums Kristū Jēzū ir tevi atbrīvojis no grēka un nāves likuma.” [Jaunā latv. Bībele]
E-32 Israel used to take the red heifer and sacrifice her upon the altar for the remission of sins. For a year the sins of the guilty one was covered. But that covering could not take away the desire for sin. It was not a perfect offering. It was a shadow until the real came along. So each year the man would sacrifice and each year come back because he still had the same desire to sin. The life of the animal atoned for his sin, but being animal blood that was shed and animal life that was given it could not come back upon the man. If it had come back, it still would not have availed. But when Christ the perfect substitute was given, and His blood was shed, then the life that was in Christ came back upon the repentant sinner and that life being the perfect life of Christ, sinless and righteous, then the guilty one could go free for he had no desire to sin. The life of Jesus had come back upon him.
That is what is meant in Romans 8:2,
"The law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death."
E-33 Taču Jēzus laikā ebreji nevēlējās pieņemt šo upuri. Vēršu un āžu asinis nevienu nepadarīja pilnīgu (Vēstule Ebrejiem 10:1). Reiz tā bija Dieva noteiktā metode. Taču tagad Kristus, atnākdams miesā un izlejot Pats Savas asinis, ir aizvācis grēku un, pienesot kā upuri Pats Sevi, ir padarījis mūs pilnīgus. Ebreji nevēlējās to pieņemt. Bet kā tad ar šo Filadelfijais periodu un, jā, kā tad ar šiem pārējiem periodiem? Vai viņi tik tiešām pieņēma šo realitāti Kristū? Nē, draugi. Kaut arī Luters atnesa šo patiesību par taisnošanu ticībā, tomēr Romas Baznīca un tās austrumu līdziniece – Pareizticīgā Baznīca joprojām cieši turējās pie darbiem. Nu, darbi – tas ir labi, taču tie jūs neglābj. Tie nepadara jūs pilnīgus. Vai nu tas būs Kristus, vai arī iesi pazušanā. Un tas nav Kristus UN darbi. Tas ir tikai un vienīgi Kristus. Ar šo periodu iesākās arminiānisma laiks, kas netic Kristum kā REALITĀTEI. Šīs ticības sekotāji nedzied šo dziesmu “Tikai Jēzus Asinis...”, bet dzied “Tikai Jēzus Asinis UN mana paša uzvedība...” Lūk, es ticu labai uzvedībai. Ja tu esi glābts, tu uzvedīsies taisnprātīgi. Mēs to jau izskatījām. Taču atļaujiet man tagad to pateikt: pestīšana NAV Jēzus PLUS vēl kaut kas. Tas ir TIKAI UN VIENĪGI Jēzus. GLĀBŠABA IR NO TĀ KUNGA. No sākuma līdz beigām – tas viss ir no DIEVA. Lai Viņa dzīvība ir manī! Lai tās ir Viņa asinis, kas mazgā mani! Lai tas ir Viņa Gars, kas piepilda mani! Lai Viņa Vārds ir manā sirdī un mutē! Lai tās ir Viņa rētas, kas mani dziedina! Lai tas ir Jēzus, tikai un vienīgi Jēzus! Nevis taisnīgie darbi, kurus es esmu darījis. Nē, draugi. Mana dzīve ir Kristus. Āmen.
E-33 But the Jews back there in the time of Jesus did not want to accept that sacrifice. The blood of bulls and goats made nothing perfect. It was once God's ordained method. But now Christ having appeared in the flesh, and by the shedding of His own blood has put away sin and by that offering of Himself has made us perfect. The Jews would not take that. But what about that Philadelphian Age, and, yes, the other ages, too? Did they really accept this reality in Christ? No sir. Even though Luther brought the truth of justification, the Romish Church, and its eastern counterpart, the Orthodox Church, still clung to works.
Now works are fine, but they don't save you. They don't make you perfect. It is Christ or perish. And it is not even Christ AND works. It is Christ alone. This age began the years of Arminianism that does not believe in Christ as the REALITY. It does not sing of "Nothing but the Blood," for it sings of "Nothing but the blood AND my own conduct". Now I believe in good conduct. If you are saved you will do righteously. We have already gone over that. But let me tell you now, salvation is NOT Jesus PLUS. It is Jesus ALONE. SALVATION IS OF THE LORD. From start to finish it is all GOD. Let His life be in me. Let it be His blood that cleanses me. Let it be His Spirit that fills me. Let it be His Word in my heart and mouth. Let it be His stripes that heal me. Let it be Jesus, and Jesus Alone. Not by works of righteousness which I have done. No sir. Christ is my life. Amen.
E-34 Es jūtos tā, ka varētu vien runāt un runāt par šīm patiesībām, taču es iedošu jums vēl vienu domu. Tā ir saistīta ar šo apbrīnojamo himnu, kuru uzrakstīja A. B. Simpsons.
Reiz tā bija svētība, Tagad tas ir Kungs,
Reiz tās bija sajūtas, Tagad tas ir Viņa Vārds,
Reiz Dāvanu no Viņa vēlējos, Tagad pēc Viņa paša ilgojos.
Reiz dziedināšanu es meklēju, Tagad tikai Viņu Vienīgo.
Viss iekš Visa mūžīgi – par Jēzu mana dziesma skan,
Viss ir Jēzū, un Jēzus ir tas viss.
E-34 I feel I could just go on and on about these truths, but I will give you one more thought. It is about that wonderful hymn that A. B. Simpson wrote.
"Once it was the blessing,
Now it is the Lord.
Once it was the feeling,
Now it is His Word.
Once His Gift I wanted,
Now the Giver own.
Once I sought for healing,
Now Himself Alone.
All in All forever,
Jesus will I sing.
Everything in Jesus,
And Jesus everything."
E-35 No visa, kas ir šajā dzīvē, lai kādu apmierinājumu tas arī nedotu, lai cik labs un jauks tas arī nebūtu, tikai Kristū jūs atradīsiet visas pilnības kopsummu. Līdzās Viņam pilnīgi viss nobāl savā nenozīmīgumā.
E-35 There isn't anything in this life, satisfying as it may be, as good and as fine as it may be, but you will find the sum total of all perfection in Christ. Everything fades into insignificance beside Him.
E-36 “Tas, kam ir Dāvida atslēga.” Šī brīnišķīgā frāze seko un izriet no iepriekšteiktā, “...Patiesais”, kurš ir Kristus, šis Pilnīgais Īstenojums pretstatā daļējam īstenojumam. Te nu tas ir. Mozus bija viens no Dieva praviešiem, bet Jēzus (līdzīgi Mozum) bija TAS Dieva Pravietis. Dāvids (vīrs pēc Dieva prāta) bija Israēla ķēniņš, bet Jēzus ir Lielais Dāvids, Ķēniņu Ķēniņš un Kungu Kungs, Pats Dievs. Dāvids piedzima Jūdas ciltī, no šīs cilts nenāca priesteri, un tomēr viņš ēda upurmaizi, kas bija paredzēta priesteriem. Viņš bija lielais cīnītājs, kas uzvarēja ienaidniekus, nostiprinot tautu; kā ķēniņš viņš apsēdās tronī. Viņš bija pravietis. Viņš bija brīnišķīga Kristus līdzība. Lūk, Jesajas Grāmatā 22:22 ir teikts: “Un Es likšu Dāvida nama atslēgu uz Viņa pleciem, un Viņš atvērs, un neviens neaizvērs, un Viņš aizslēgs, un neviens neatslēgs.” Gars atsaucas uz šo Rakstu vietu no Vecās Derības, runājot par Kungu Jēzu Kristu un Viņa kalpošanu draudzē. Tas, ko tajā laikā nozīmēja šī Dāvida atslēga, bija tikai ēna, kura tagad ir piepildījusies Jēzū, kurš stāv lukturu vidū. Tas attiecas uz mūsu Kungu PĒC Viņa augšāmcelšanās, nevis Viņa zemes klejojumu laikā. Taču ko gan šī atslēga nozīmē? Atbildi mums sniedz VIETA, kur šī atslēga atrodas. Tā NAV Viņam rokā. Tā nav uzkārta Viņam kaklā. Tā neatrodas arī kāda cita vīra rokās, jo tad šajā pantā nebūtu teikts, ka VIENĪGI VIŅŠ IZMANTO ŠO ATSLĒGU – JO VIENĪGI VIŅŠ ATVER UN AIZSLĒDZ, un tiesības to darīt NAV NEVIENAM, kā tikai pašam Jēzum. Vai tad tā nav taisnība? Bet kur tad atrodas šī atslēga? TĀ ATRODAS UZ VIŅA PLECIEM. Bet kāds gan tam visam ir sakars ar PLECIEM? Izlasīsim Jesajas Grāmatu 9:5: “Jo mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls, valdība guļ uz Viņa kamiešiem [pleciem]. Viņa vārds ir: Brīnums, Padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais Tēvs un Miera Valdnieks.” Bet ko gan tas nozīmē? Lūk, atbilde. Šī frāze – “valdība guļ uz Viņa pleciem” – ir cēlusies no austrumu valstu laulību ceremonijas. Kad līgava ir atdota līgavainim, viņa noņem savu plīvuru un uzliek to uz līgavaiņa pleciem, ar to parādot, ka viņa ir ne tikai viņa pakļautībā (ka viņa ir atdevusi savam vīram visas savas tiesības un ka tikai viņš ir galva), bet arī to, ka viņš uzņemas atbildību un gādību un ka VIŅAM UN VIENĪGI VIŅAM – NEVIENAM CITAM, NEVIENAM CITAM VĪRAM, NEVIENAM CITAM SPĒKAM – NAV NEKĀDU TIESĪBU UN NEKĀDAS SAISTĪBAS. Un šī, mani mīļotie, arī ir tā Dāvida ATSLĒGA. Tā kā Dievs ir Suverēns, Viņš caur Dievišķo lēmumu iepriekšzināja, kuri tieši būs Viņa līgavā. Viņš izraudzīja līgavu, nevis līgava izraudzīja Viņu. Viņš viņu aicināja. Viņa neatnāca pati par sevi. Viņš atdeva par viņu Savu dzīvību. Viņš nomazgāja viņu Pats Savās asinīs. Viņš par viņu samaksāja. Viņa pieder Viņam un tikai Viņam. Viņa ir pilnībā nodevusies Viņam, un Viņš ir uzņēmies saistības. Viņš ir viņas galva, jo Kristus ir Savas draudzes galva. Tāpat kā Sāra sauca Ābrahāmu par kungu, tāpat arī šī līgava ir laimīga, ka Viņš ir viņas Kungs. Viņš runā, un viņa paklausa, jo viņai tas sagādā lielu labpatiku.
E-36 "He That hath the key of David." This beautiful phrase follows and comes out of the preceding phrase, "He that is true".--Christ, the Perfect Realization, contrasted with Partial Realization. Here it is. Moses was a prophet of God, but Jesus (like unto Moses) was THE Prophet of God. David (a man after God's own heart) was king of Israel, but Jesus is the Greater David, King of Kings, and Lord of Lords, God very God. Now David was born of the tribe of Judah out of whom no priests came, yet he ate of the shewbread reserved for priests. He was the great warrior overcoming the enemy, establishing the people; as king he sat on the throne. He was a prophet. He was a wonderful type of Christ.
Now it says in Isaiah 22:22,
"And the key of the house of David will I lay upon His shoulder; so He shall open, and none shall shut; and He shall shut, and none shall open."
The Spirit uses this Old Testament reference concerning the Lord Jesus Christ and His ministry in the church. What the key of David signified at that time is mere shadow, which is now fulfilled in Jesus standing in the midst of the lampstands. It has to do with our Lord AFTER His resurrection and not His earthly pilgrimage. But what does this key signify? The answer lies in the POSITION of the key. It is NOT in His hand. It is not worn around His neck. It is not placed in the hands of other men, or the verse could not be saying that HE ALONE HAS THE USE OF THAT KEY--FOR HE ALONE OPENS AND SHUTS, AND NO MAN has that right but Jesus Himself. Isn't that right? But where is the key? IT IS ON HIS SHOULDER. But what does SHOULDER have to do with it?
Read Isaiah 9:6,
"And the government shall be upon His shoulder."
But what does this mean? The answer is this. The phrase, "government upon His shoulder" comes from the wedding ceremony of the East. When the bride has been committed to the groom she takes off her veil and places it over the groom's shoulders, signifying that not only is she under his dominion--that she has transferred her rights to him--that he is the head--but also that he bears the responsibility and the care and that HE AND HE ALONE--NO ONE ELSE--NO OTHER MAN--NO OTHER POWER--HAS ANY RIGHT AND RESPONSIBILITY. And that, beloved, is the KEY of David. God being Sovereign, He foreknew by Divine decree exactly who would be in His bride. He chose her. She did not choose Him. He called her. She did not come on her own. He died for her. He washed her in His own blood. He paid the price for her. She belongs to Him and to Him alone. She is wholly committed to Him and He accepts the obligation. He is her head, for Christ is the head of His church. As Sarah called Abraham, Lord, even so the bride is happy that He is her Lord. He speaks and she obeys for that is her delight.
E-37 Bet vai cilvēki ņēma vērā šo patiesību? Vai viņi izturējās godbijīgi pret šo Personību, Kuram vienīgajam ir pilna suverēna vara pār Savu draudzi? Es saku: “NĒ.” Jo katrā periodā draudzi ir pārvaldījusi hierarhija – garīdzniecība un apustuliskā pēctecība, aizverot žēlastības un apžēlošanas durvis, kura priekšā vien grib. Un tā vietā, lai uzņemtos mīlestību un atbildību par draudzi, tā savtīgā iekārē to ir laupījusi un iznīcinājusi. Garīdzniecība dzīvoja greznībā, kamēr nabadzīgā draudze barojās no pāridarījumu sēnalām. Un nevienā periodā nebija citādāk. Katrs periods pakļāvās organizācijai un ieviesa pārvaldi pār cilvēkiem, un uzticēja draudzi šai pārvaldei. Ja cilvēki uzdrošinājās pret šo sistēmu sacelties, viņus brutāli apspieda vai padzina. Tieši šāds gars ir katrai konfesijai. Ikviena konfesija zvēr, ka tai ir šī atslēga draudzes pārvaldīšanai. Katra konfesija apgalvo, ka tā atver šīs durvis. Taču tā nav taisnība. To dara Jēzus un tikai Jēzus. Viņš izvieto locekļus šajā Miesā. Viņš dāvā viņiem to kalpošanas. Viņš nodod viņas rīcībā dāvanas. Viņš rūpējas par viņu un vada viņu. Viņa ir Viņa personiskais īpašums, un Viņam nav nevienas citas, vienīgi viņa.
E-37 But have men heeded this truth? Have they esteemed His Person Who alone has the full sovereign authority over His church? I say, "NO". For in every age the church has been governed by a hierarchy--a priesthood--an apostolic succession--closing the door of mercy and grace to whom it will, and instead of assuming the love and responsibility of the church it has with mercenary lust preyed upon her and destroyed her. The clergy lived in luxury while the poor church fed on the husks of abuse. And not one age did any different. Each bound itself to organization and put the government upon men and committed the church to that government. Dare let the people rise up, and they were brutally suppressed or cast out. Every denomination has the same spirit. Every denomination swears that it has the key to the government of the church. Every denomination claims that it opens the door. But that is not true. It is Jesus and Jesus, alone. He sets the members in the Body. He endows them with their ministries. He puts the gifts at her disposal. He cares for her and guides her. She is His sole property and He has no other one but her.
E-38 Cik tālu no realitātes ir šis draudzes periods, kurā mēs tagad dzīvojam! Un pavisam drīz atnāks diena, kad šie vīri, kuri it kā runā draudzes vārdā, celsies šajā ekumēniskajā kustībā, lai ieceltu dzīvo antikristu par savas organizācijas vadītāju, un tā gāzīs no troņa To Kungu, un mēs redzēsim Viņu (Kristu) ārpus draudzes, sakot: “Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar Mani.” Atklāsmes Grāmata 3:20.
E-38 What a far cry from reality is this church age in which we live. And one day soon these men that even now purport to speak for the church will be rising up in the ecumenical move to place a living antichrist at the head of their organization which deposes the Lord and we will find Him (Christ) outside the church saying,
"Behold, I stand at the door, and knock: if any man hear My voice, and open the door, I will come in to him, and will sup with him, and he with Me."
Revelation 3:20.
E-39 Taču atļaujiet man pateikt, lūk, ko. Mūsu Kungs nav uzvarēts. Cilvēki apgalvo, ka viņi atver un aizver durvis, kas ved pie Dieva, taču viņi ir meļi. Visi, kurus Tēvs Viņam ir devis, atnāks pie Viņa, un nevienu, kas pie Viņa atnāks, Viņš nekad nedzīs prom; Viņš nepazaudēs NEVIENU no viņiem. Jāņa Evaņģēlijs 6:37-39. Un, kad ieies pēdējais šai Kristus Miesai izredzētais loceklis, tad parādīsies mūsu Kungs.
E-39 But let me say this. Our Lord is not defeated. Men claim to open the door to God and shut that door, but they are liars. All that the Father has given Him will come to Him, and he that cometh to Him in no wise will be cast out; He will lose NONE of them. John 6:37-39. And when that last elected member to the body of Christ comes in, then will our Lord appear.
E-40 Dāvida atslēga. Vai tad Dāvids nebija visa Israēla ķēniņš? Un vai tad Jēzus nav šis Dāvida Dēls, ja ņem vērā to, ka Viņš Tūkstošgadu Valstībā sēdīsies Dāvida tronī un pārvaldīs Savu mantojumu? Protams. Tāpēc Dāvida atslēga nozīmē, ka tieši Jēzus ieviesīs šo Tūkstošgadu Valstību. Viņš, Kuram ir nāves un elles atslēgas, augšāmcels Savējos, lai varētu ar viņiem dalīties Savā taisnīguma valstībā uz zemes.
E-40 The key of David. Was not David the king of Israel--all Israel? And is not Jesus the Son of David according to the fact that He will sit upon the throne of David in the millennium and reign and rule over His heritage? Surely. So the key of David signifies that it is Jesus Who will bring in the millennium. He Who has the keys to death and hell will raise up His own that they may share in His reign of righteousness upon the earth.
E-41 Cik brīnišķīgi, ka mūsu Kungam ir visas atbildes! Patiešām, Viņā ir piepildījušies visi Dieva apsolījumi. Patiešām, atrodoties VIŅĀ, mēs mantojam visu, ko Viņš mums ir sagādājis.
E-41 How wonderful that our Lord has all the answers. Truly in Him are all the promises of God fulfilled. Truly by being IN Him we are heirs to what He has purchased for us.
E-42 Jā, tur stāv Viņš, Godības Kungs. Reiz kā Tēvam Viņam visapkārt bija eņģeļi, erceņģeļi, ķerubi un serafi un visi debesu pulki, kuri sauca: “Svēts, svēts, svēts ir Tas Kungs Dievs Cebaots.” Viņa svētums bija tāds, ka neviens cilvēks nevarēja Viņam tuvoties. Taču tagad mēs Viņu redzam draudzē, Viņš dalās ar mums Savā svētumā tādā mērā, ka mēs esam kļuvuši par pašu Dieva taisnību. Jā, tur nu Viņš stāv, “Jēzus, Visa Pilnība” – Ielejas Lilija, Spožā Rīta Zvaigzne, Visskaistākais starp desmit tūkstošiem, Alfa un Omega, Dāvida Sakne un Atvase, Tēvs, Dēls un Svētais Gars – Viņš ir Viss un Visā. Jesajas Grāmata 9:5: “Jo mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls, valdība guļ uz Viņa pleciem. Viņa vārds ir: Brīnums, Padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais Tēvs un Miera Valdnieks.” Viņā ir pilnīgs piepildījums. Kaut arī reiz mēs Viņu neturējām cieņā, tagad mēs Viņu mīlam ar neizsakāmu un slavas pilnu prieku. Viņš stāv draudzes vidū, un mēs dziedāsim Viņam slavu, jo Viņš, šis Varenais Uzvarētājs, ir galva draudzei, kura ir Viņa līgava. Viņš nopirka šo līgavu. Viņš ir viņas īpašnieks. Viņa pieder Viņam un tikai Viņam, un Viņš par viņu rūpējas. Viņš ir mūsu Ķēniņš, un mēs esam Viņa ķēniņvalsts, Viņa mūžīgais īpašums.
E-42 Yes, there He stands, the Lord of Glory. Once as the Father, He was surrounded by the angels, the archangels, the cherubims, and seraphims and the whole host of heaven, crying, "Holy, Holy, Holy is the Lord God of Hosts". Such was His holiness that no man could approach unto Him. But now we see Him in the church, sharing His own holiness with us, until in Him we have become the very righteousness of God. Yes, and there He stands, "Jesus, Perfect Everything,"--Lily of the Valley, the Bright and Morning Star, the Fairest of Ten Thousand, Alpha and Omega, Root and Offspring of David, Father, Son and Holy Ghost--the All and in All.
Isaiah 9:6,
"For unto us a Child is born, unto us a Son is given: and the government shall be upon His shoulder: and His Name shall be called Wonderful, Counsellor, The Mighty God, The Everlasting Father, The Prince of Peace."
In Him is perfect fulfillment. Though once we esteemed Him not, now we love Him with joy unspeakable and full of glory. In the midst of the church He stands, and we will sing His praise, for He the Mighty Conqueror is head over the church which is His bride. He bought that bride. He owns her. She is His and His alone and He cares for her. He is our king and we are His kingdom, His eternal possession.
E-43 Atcerieties, ka, iesākot runāt par septīto pantu, es teicu, ka mums to palīdzēs saprast devītais pants. Es ceru, ka jūs ieraudzījāt, ko es ar to domāju. Jēzus par Sevi pateica, ka Viņš ir šis Svētais, šis Patiesais (jeb vienīgā realitāte), Tas, kuram ir Dāvida atslēga, Kurš atver un aizslēdz. Un tā ir pilnīga patiesība. Šie izteicieni sniedz pilnīgu Viņa aprakstu. Taču Viņa dienās ebreji atraidīja Viņu un visu, kas Viņš bija. Viņi atraidīja savu Pestītāju un visu, ko Viņš tiem nozīmēja. Un tieši to pašu šodien ir izdarījis formālais kristietis. Viņi ir izdarījušu precīzi to, ko izdarīja ebreji. Ebreji Viņu sita krustā un pēc tam sāka vajāt patiesos ticīgos. Formālie kristieši no jauna ir situši Viņu krustā un vajā patieso draudzi, lai to iznīcinātu. Taču Dievs ir uzticīgs, un Viņš, Kurš ir pār visiem, vēl atgriezīsies un tad Viņš parādīs, Kurš tad īsti ir vienīgais Valdnieks. Kad Viņš parādīsies pasaulei, un pasaule nolieksies pie Viņa kājām, tad tajā pašā laikā visa pasaule nolieksies arī pie svēto kājām, atzīstot, ka viņiem bija taisnība, kad viņi stāvēja ar Viņu. Lai Dievs ir svētīts mūžīgi mūžos!
E-43 Now you will recall that at the beginning of verse 7, I said that verse 9 would help us to understand it. I hope you saw what I meant. Jesus set Himself forth as He That is holy, true, (or the only reality) the One with the key of David, the One Who opened and shut. And that is exactly true. Those phrases describe Him perfectly. But the Jews in His day refused Him and all He was. They rejected their Saviour and all He meant to them. And the nominal Christian has now done the same. They have done what the Jews did exactly. The Jews crucified Him and then turned on the true believer. The nominal Christian has crucified Him afresh and turned on the true church to destroy it. But God is true, and He Who is above all will yet return, and when He does He will show Who the only Potentate is. And as He proves Himself to the world, and all the world bows at His feet, at that time all the world will bow at the feet of the saints, proving that they were right in their stand with Him. Blessed be God forever!
E-44 ATVĒRTO DURVJU PERIODS
Atklāsmes Grāmata 3:8: “Es zinu tavus darbus. Redzi, Es tavā priekšā esmu devis atvērtas durvis, ko neviens nevar aizslēgt; tev ir maz spēka, un tomēr Manu mācību tu esi turējis un neesi aizliedzis Manu Vārdu.”
Šī panta pirmā frāze – “Es zinu tavus darbus” – ir analizējama kopskatā ar visu pārējo pantu, jo “viņu darbi” bija saistīti ar “atvērtajām durvīm”, “mazo spēku” un “Mācību [ar nozīmi Kā Svētie Raksti”–Tulk.] un Vārdu [Personas vārdu]”.
E-44 The Age Of The Open Door
Revelation 3:8,
"I know thy works; behold I have set before thee an open door, and no man can shut it; for thou hast a little strength, and hast kept My word, and hast not denied My Name."
The first phrase of this verse, "I know thy works," is analyzed in the rest of the verse, for their works had to do with 'the open door,' 'little strength,' 'the Word and the Name.'
E-45 Lai varētu saprast tās nozīmes bagātību, kura ir ielikta šajos vārdos – “Redzi, Es tavā priekšā esmu devis atvērtas durvis, ko neviens nevar aizslēgt” – mums ir jāatsauc atmiņā, kas bija pateikts par to, kā notiek katra perioda pāriešana nākamajā periodā. Tas notiek daļēji pārklājoties, pakāpeniski pārejot jeb saplūstot kopā, nevis ar pēkšņām beigām un skaidri iezīmētu sākumu. Jo īpaši šis Filadelfijas periods ir tāds, kas saplūst ar nākošo periodu. Un tas ne tikai daļēji pārklājas ar pēdējo periodu, bet daudzējādā ziņā pēdējais periods vienkārši ir šī sestā perioda tupinājums. Septītais periods (ļoti īss periods) sevī ietver (lai paveiktu vienu ātru darbu) visu ļaunumu no ikviena perioda, taču vienlaicīgi arī visu Vasarsvētku dienas realitāti. Kad Filadelfijas Periods gandrīz ir veicis savu gājumu, iesākas Lāodikejas Periods, strauji novedot gan nezāles, gan kviešus līdz ražas novākšanai. “Salasiet papriekš nezāli un sasieniet to kūlīšos, lai to sadedzina; bet kviešus sakrājiet Manā šķūnī.” Mateja Evaņģēlijs 13:30. Lūdzu, atcerieties, ka reformācija iesākās Sardas Periodā, un tai ir jāturpinās, kamēr tas grauds, kas tika iestādīts Vasarsvētku dienā, veiks pilnu iestādīšanas, laistīšanas, barošanas (utt.) ciklu, un šādi tas no jauna kļūs par sākotnēji iestādīto sēklu. Kamēr šis process notiek, tikmēr arī iesētajām nezālēm būs jāveic savs cikls un arī jātiek novāktām. Mēs redzam, ka tieši tas arī notiek. Jūs to ļoti skaidri ieraudzīsiet, ja pavērosiet gadalaikus. Vasarā jūs redzat, kā augs aug pilnā spēkā, taču negaidīti kļūst redzams, ka tas grasās dot sēklas. Jūs nevarat pateikt, kurā tieši mirklī vasara kļuva par rudeni – tas vienkārši saplūst kopā. Tāpat ir ar periodiem, jo īpaši ar šiem diviem beidzamajiem periodiem.
E-45 In order to understand the wealth of meaning involved in "behold I set before you an open door, and no man can shut it," we must now recall what has been said about each age running over into another age. There is an overlapping, a melting or fading into, rather than an abrupt end and a clear cut start. This age particularly flows into the next age. And not only does this age overflow into the last age, but the last age is in many respects simply a carrying on of the sixth age. The seventh age (a very short age) gathers up into itself for one quick work, all the evil of every age, and yet all the reality of Pentecost. Once the Philadelphian Age has about run its course, the Laodicean Age quickly comes in, bringing both the tares and the wheat to harvest,
"First bind the tares to burn them; but gather the wheat into my barn."
Matthew 13:30.
Remember, please, that the Sardisean Age started the reformation that must still go on until the grain that was planted at Pentecost goes through the full cycle of planting, watering, nourishing, etc., until it comes right back to original seed. While this is going on, the tares that were sown will have to go through their cycle and be harvested also. That is exactly what we see happening. If you can just think of the seasons, you can get a very good picture of this. The plant that you see growing in full strength in summer suddenly appears to be going to seed. You can't tell exactly when summer became autumn--it just faded into it. That is how the ages are, and especially these last two.
E-46 Tieši šim periodam Jēzus saka (11. pantā): “Es nāku DRĪZ.” Tas nozīmē, ka pēdējais periods ir ļoti īss periods. Lāodikeja – tas ir ātrās darbības periods. Tas ir saīsināts.
E-46 It is to this age that Jesus says, 'I come QUICKLY' verse 11. That makes the last age a very short one. Laodicea is the age of the quick work. It is cut short.
E-47 Tagad mēs īpaši pievērsīsimies šīm ATVĒRTAJĀM DURVĪM, kuras neviens nevar aizvērt. Pirmkārt, es vēlos pakavēties pie šīm “atvērtajām durvīm” kā tādām, kas attēlo milzīgo piepūli misionāru darba laukos šajā periodā. Pāvils par “atvērtajām durvīm” sauca jaunus misionāru pūliņus Tā Kunga labā. 2. vēstule Korintiešiem 2:12: “Kad es ierados Troādā, lai sludinātu Kristus evaņģēliju, un ar Kunga palīdzību man atvērās durvis...” [Jaunā latv. Bībele] Un tā, salīdzinot Rakstu vietas, mēs varam redzēt, ka šīs atvērtās durvis nozīmēja visvarenāko Labās Vēsts izplatīšanu, kādu šī pasaule jebkad ir redzējusi.
E-47 Now we will specifically dwell on the OPEN DOOR that no man can shut. First of all I want to dwell on the open door as signifying the tremendous missionary effort of that age. Paul called a new missionary endeavor for the Lord an open door.
II Corinthians 2:12,
"Furthermore, when I came to Troas to preach Christ's Gospel, and a door was opened unto me of the Lord."
So we can see by the comparison of Scriptures that this open door signified the greatest spreading of the Gospel that the world has ever seen.
E-48 Es vēlos, lai jūs šeit kaut ko ieraudzītu. Dievs darbojas trijniekos (skaitlī trīs), pareizi? Tieši Pergamas Periodā (trešajā periodā) draudze savienojās ar valsti. “Nikolaītu darbi” bija kļuvuši par “nikolaītu mācību”. Tas periods bija ATVĒRTĀS DURVIS viltus vīnogulājam. Kad šis viltus vīnogulājs saņēma valsts atbalstu, tas patiesībā kļuva par pasaulīgu sistēmu, kaut arī viņi saucās par kristiešiem. Tādējādi tas izplatījās zibens ātrumā. Taču tagad, trīs periodus vēlāk, pēc ilgas un smagas ticības cīņas, lūk, parādās ATVĒRTĀS DURVIS arī Patiesībai. Tagad ir pienākusi labā diena Tā Kunga Vārdam. Protams, piektais periods bija sagatavojis visu šai varenajai kustībai, tā kā šis periods mums deva lielos atklājumus, kolonizāciju, grāmatu iespiešanu un pārējās lietas.
E-48 I want you to see something here. God works in threes, doesn't He? It was in the third or Pergamean Age that the church was married to the state. The deeds of the Nicolaitanes had become the doctrine of the Nicolaitanes. That age was the OPEN DOOR for the false vine. Once it was backed up by the power of the state it became actually a world system even though it bore the name, Christian. Thus it spread like wildfire. But now, three ages later, after a long and hard struggle of faith, here comes the OPEN DOOR to the truth. The Word of the Lord now has its day. Of course the fifth age had set the stage for this mighty move, as that age gave us exploration, colonization, the printing of books, etc.
E-49 Būtu bijis brīnišķīgi, ja šis “atvērto durvju” laiks nebūtu atkāpies no Dievišķā Vasarsvētku dienas parauga, kurš ir izklāstīts Vēstulē Ebrejiem 2:1-4: “Mums tādēļ jābūt īpaši vērīgiem pret dzirdēto, lai kāda straume mūs neaiznestu sānis. Pat ja caur eņģeļiem runātais Vārds ir droši piepildījies un katrs pārkāpums vai nepaklausība ir saņēmusi taisnīgu atmaksu, kā gan mēs no tās izbēgsim, ja būsim nevērīgi pret tik lielu pestīšanu? To sludināja mūsu Kungs, un tie, kas to dzirdējuši, pie mums to ir apstiprinājuši, un Dievs to ir apliecinājis ar zīmēm, brīnumiem un dažādiem spēkiem un izdalot Svētā Gara dāvanas pēc Savas gribas.” [Jaunā latv. Bībele] Tagad jūs labi zināt, ka tas ir standarts, jo tā teica Pats Jēzus. Marka Evaņģēlijs 16:15-20: “Un Viņš tiem sacīja: "Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts. Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi: Manā Vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās, tie ar rokām pacels čūskas, un, kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli." Un Tas Kungs, kad Viņš ar tiem bija runājis, ir uzņemts debesīs un sēž pie Dieva labās rokas. Un tie izgāja un mācīja visās malās, un Tas Kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzejošām zīmēm.”
E-49 It would have been wonderful if this 'open door' had followed the Divine pattern of Pentecost which was set forth in Hebrews 2:1-4, "Therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip. For if the Word spoken by angels was stedfast, and every transgression and disobedience received a just recompence of reward; How shall we escape, if we neglect so great salvation; which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard Him: God also bearing them witness, both with signs and wonders, and with divers miracles, and gifts of the Holy Ghost, according to His own will?" Now you know that this is the pattern for Jesus, Himself, said so.
Mark 16:15-20,
"And He said unto them,Go ye into all the world, and preach the Gospel to every creature.
He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned.
And these signs shall follow them that believe; In My name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues;
They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover.
So then after the Lord had spoken unto them, He was received up into heaven, and sat on the right hand of God.
And they went forth, and preached everywhere, the Lord working with them, and confirming the Word with signs following. Amen."
E-50 Viņš nelika viņiem iet pa visu pasauli un dibināt teoloģisko seminārus; ne arī lika viņiem iet un izdalīt literatūru. Lūk, tas viss nav slikti, taču Jēzus pavēle bija SLUDINĀT EVAŅĢĒLIJU – cieši turēties pie VĀRDA – un tad viņiem sekos šīs zīmes. Pirmā iepazīstināšana ar to, kādā veidā jātiek sludinātai Debesu Valstībai, notika, kad Tas Kungs sūtīja tos divpadsmit. Mateja Evaņģēlijā 10:1-8 Viņš deva viņiem šādus norādījumus: “Un, pieaicinājis Savus divpadsmit mācekļus, Viņš tiem deva varu pār nešķīstiem gariem tos izdzīt un dziedināt visas sērgas un slimības. Un šie ir divpadsmit apustuļu vārdi: pirmais ir Sīmanis, saukts Pēteris, un viņa brālis Andrejs; Jēkabs, Cebedeja dēls, un viņa brālis Jānis; Filips un Bartolomejs; Toms un Matejs, muitnieks; Jēkabs, Alfeja dēls, un Tadejs; Sīmanis Kānaānietis un Jūda Iskariots, kas Viņu arī nodeva. Šos divpadsmit Jēzus izsūtīja, tiem pavēlēja un sacīja: "Nenoeita uz pagānu ceļu un neeita samariešu pilsētā. Bet eita labāk pie Israēla cilts pazudušām avīm. Bet ejot sludiniet un sakait: Debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi. Dziediniet slimus, šķīstiet spitālīgus, uzmodiniet mirušus, izdzeniet ļaunus garus. Bez maksas jūs esat dabūjuši, bez maksas dodiet."” Dāvādams viņiem šādu kalpošanu, Jēzus patiesībā padarīja viņus par līdzdalībniekiem pats Savā kalpošanā, jo Mateja Evaņģēlijā 9:35-38 ir teikts: “Un Jēzus apstaigāja visas pilsētas un ciemus, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams Valstības evaņģēliju, un dziedinādams visas sērgas un slimības. Un, kad Viņš ļaužu pulkus redzēja, sirds Viņam par tiem iežēlojās, jo tie bija novārdzināti un atstāti kā avis, kam nav gana. Tad Viņš saka uz Saviem mācekļiem: "Pļaujamā daudz, bet pļāvēju maz. Tāpēc lūdziet pļaujas Kungu, lai Viņš izsūta strādniekus Savā pļaujamā."”
E-50 He never told them to go into all the world and establish Bible colleges; nor did He tell them to pass out literature. Now those things are fine, but what Jesus told them to do was to PREACH THE GOSPEL--stick with the WORD--and then the signs would follow. The very first introduction we have in the way the Kingdom of God was to be preached was when He sent out the twelve. In Matthew 10:1-8, He commissioned and instructed them on this wise,
"And when He had called unto Him His twelve disciples, He gave them power against unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease.
Now the names of the twelve apostles are these; The first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother; James the son of Zebedee, and John his brother;
Philip, and Bartholomew; Thomas, and Matthew the publican; James the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddaeus;
Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed Him.
These twelve Jesus sent forth, and commanded them, saying,Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not.
But go rather to the lost sheep of the house of Israel.
And as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand.
Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils: freely ye have received, freely give."
This ministry that He gave them was actually the sharing of His own ministry with them, for it says in Matthew 9:35-38,
"And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the Gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people.
But when He saw the multitudes, He was moved with compassion on them, because they fainted, and were scattered abroad, as sheep having no shepherd.
Then saith He unto His disciples,The harvest truly is plenteous, but the labourers are few; Pray ye therefore the Lord of the harvest, that He will send forth labourers into His harvest."
E-51 Lūk, daudzi cilvēki uzskata, ka šādu kalpošanu mūsu Kungs Jēzus dāvāja tikai un vienīgi šiem apustuļiem, un tāpēc, kad tie nomira, pienāca gals arī šai kalpošanai. Tā tas nav. Lūkas Evaņģēlijā 10:1-9 mēs atrodam, ka jau Savā pagaidu uzturēšanās laikā uz zemes Viņš bija iesācis dāvāt Savējiem spēka kalpošanas. “Pēc tam Tas Kungs nozīmēja vēl septiņdesmit citus un izsūtīja tos pa divi un divi Savā priekšā uz ikkatru pilsētu un vietu, kurp Viņš gribēja iet. Un Viņš tiem sacīja: "Pļaujamā daudz un strādnieku maz: tad nu lūdziet pļaujas Kungu, lai Viņš strādniekus sūta Savā pļaujā. Ejiet! Lūk, Es jūs sūtu kā jērus vilku starpā. Neņemiet līdzi nedz naudas maku, nedz ceļasomu, nedz kurpes un ceļā nesveiciniet neviena. Un, ja jūs ieejat kādā namā, tad sakait vispirms: miers šim namam! Un, ja tur būs kāds miera bērns, tad uz viņa dusēs jūsu miers; bet, ja ne, tad tas atgriezīsies pie jums atpakaļ. Tanī pašā namā palieciet un ēdiet un dzeriet to, kas tiem pie rokas, jo strādnieks ir savas algas cienīgs; bet neejiet no vienas mājas uz otru. Un, kurā pilsētā jūs ieiesit un jūs tur uzņem, tur ēdiet, ko jums ceļ priekšā. Un dziediniet slimniekus, kas tur ir, un sakait viņiem: tuvu pie jums ir nākusi Dieva valstība."”
E-51 Now many people have the idea that just the apostles had this ministry given them by our Lord Jesus, and so when they died, the ministry was over. That is not so.
Here in Luke 10:1-9, we find that in the days of His earthly sojourn He had already started to give ministries of power to His own,
"After these things the Lord appointed other seventy also, and sent them two and two before His face into every city and place, wither He Himself would come.
Therefore said He unto them.The harvest truly is great, but the labourers are few: pray ye therefore the Lord of the harvest, that He would send forth labourers into His harvest.
Go your ways: behold, I send you forth as lambs among wolves.
Carry neither purse, nor scrip, nor shoes: and salute no man by the way.
And into whatsoever house ye enter, first say, Peace be to this house.
And if the Son of peace be there, your peace shall rest upon it: if not, it shall turn to you again.
And in the same house remain, eating and drinking such things as they give: for the labourer is worthy of his hire. Go not from house to house.
And into whatsoever city ye enter, and they receive you, eat such things as are set before you:
And heal the sick that are therein, and say unto them, The kingdom of God is come nigh unto you."
E-52 Kurš gan iedrošināsies noliegt vareno Filipa kalpošanu? Kurš gan iedrošināsies noliegt tās varenās kalpošanas, kuras bija Irinejam, Martinam, Kolumbam, Patrikam un neskaitāmiem citiem, uz kuriem bija Dieva svaidījums?
E-52 Who would dare deny the mighty ministry of Philip? Who would dare to deny the mighty ministries of Irenaeus, Martin, Columba, Patrick and countless scores of others who have had God's anointing upon them?
E-53 Jā. Bībeles ceļš ir šis reālais atvērto durvju ceļš. Un es vēlos tam pievienot savu liecību. Es to daru tādēļ, ka varu runāt ar pārliecību tikai par to, ko Dievs ir izdarījis manā paša dzīvē. Tāpēc, ja jūs man piedosiet šo personisko iestarpinājumu, es jums izstāstīšu, kāpēc es pilnīgi droši zinu, ka Jēzus vakar, šodien un mūžīgi ir tas pats un ka Dieva spēks joprojām ir pieejams ikvienam, kurš ticēs un pieņems.
E-53 Yes. The Bible way is the real way of the open door. And I want to add my testimony to that. The reason I have to do that is because I can only speak with assurance concerning what God has done in my own life. So if you'll excuse a personal note here I will tell you how I know for a surety that Jesus is the same yesterday and today and forever and that the power of God is still available to those who will believe and receive.
E-54 Kad es kā misionārs devos uz Dienvidāfriku, Dievs tā svētīja, ka, atbraucot uz Durbanu, vienīgā vieta, kas spēja ietilpināt visus cilvēkus, bija milzīgais zirgu sacīkšu hipodroms, otrais lielākais pasaulē. Tur bija sapulcējušies krietni vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku. Lai tiktu ievērotos likums un kārtība, viņiem nācās uzsliet žogus, lai ar tiem atdalītu šīs dažādās ciltis. Lai uzturētu cilvēku starpā mieru, bija norīkoti simtiem policistu. Lai tur nokļūtu, šīs izsalkušās dvēseles bija ceļojušas daudzus kilometrus. Kāda Rodēzijas ķēniņiene bija ieradusies ar vilcienu, kuram bija 27 ar viņas iezemiešiem pārpildīti vagoni. Šie ļaudis bija pārvarējuši kalnus un līdzenumus, uz savām mugurām nesot kādu viņiem mīļu cilvēku, kuram bija vajadzīga palīdzība. Redzot šo vareno Svētā Gara darbu demonstrāciju, bija saviļņojusies visa valsts.
E-54 During my missionary trip to South Africa, God so blessed that when I came to Durban the only place that could begin to accommodate the people was the huge race track which is the second largest in the world. The crowd was well over 100,000. In order to keep law and order they had to put up fences to separate the various tribes. They posted hundreds of policemen to keep the throngs quieted down. Those hungry souls had come for many miles. A queen from Rhodesia had come with a train of 27 coaches loaded with African natives. They struggled in across the fields and mountains bearing on their backs for many and many a mile some loved one that needed help. The whole country was stirred by the mighty works that had been manifested by the Holy Spirit.
E-55 Kādā pēcpusdienā, kad es sāku savu kalpošanu, uz platformas uznāca musulmaniete, viena no šiem tūkstošiem klātesošajiem musulmaņiem. Kad šī sieviete nostājās manā priekšā, kāds misionārs, kurš strādāja ar musulmaņiem, iesāka klusiņām lūgties To Kungu: “Ak, izglāb šo dvēseli. Izglāb šo dvēseli.” Viņš tur atradās jau ļoti daudzus gadus un, saskaņā ar viņa paša liecību, viņš bija redzējis, kā Jēzu Kristu par savu Glābēju pieņem tikai VIENS musulmanis. Pēc izcelsmes viņi bija mēdieši-persieši, kuru likumi nemainās. Viņus ir ļoti grūti iemantot Tam Kungam. Izskatās, ka starp viņiem ir tāds kā likums, ka “musulmanis vienmēr paliks musulmanis”. Un tā, kamēr viņa stāvēja manā priekšā, ar tulku palīdzību es sāku runāt ar viņu un ar visiem šiem tūkstošiem. Es teicu: “Vai tad tā nav taisnība, ka misionāri jums ir stāstījuši par kādu JĒZU, Kurš ir nācis, lai jūs pestītu?” Jums būtu vajadzējis redzēt, kā šie cilvēki skatījās viens uz otru, kad es to pateicu. Pēc tam, kad viņi atbildēja, ka tā ir taisnība, es turpināju un sacīju: “Bet vai šie misionāri lasīja jums no šīs Grāmatas (es turēju savu Bībeli augsti paceltu tā, lai visi to redzētu), ka šis pats Jēzus bija varens dziednieks un ka Viņš dzīvos Savos ļaudīs visos gadsimtos, kamēr Viņš atkal atnāks, lai paņemtu viņus pie Sevis? Vai viņi pateica jums, ka, tā kā viņos bija tas pats Gars, kurš bija Jēzū, viņi spēs darīt tādus pašus varenus darbus, kādus darīja Jēzus? Vai viņi jums teica, ka jūs varat būt dziedināti, tāpat kā jūs varat tikt pestīti? Cik daudzi no jums vēlētos redzēt, kā tas pats Jēzus nonāk mūsu vidū un dara tās pašas lietas, kuras Viņš darīja toreiz senatnē, kad Viņš bija šeit uz zemes? To gribēja viņi visi. Vismaz tajā viņi tik tiešām bija vienisprātis.
E-55 One afternoon as I began to minister, one of thousands of the Mohammedans came up on the platform. As she stood before me, a missionary to the Mohammedans began to softly implore the Lord, "Oh, for that precious soul. Oh, for that precious soul." He had been over there for years and years, and according to his own testimony, he had seen only ONE Mohammedan come to receive Jesus Christ as Saviour. They were originally the Medo-Persians whose laws change not. They are so hard to win. It seems that "once a Mohammedan always a Mohammedan" is a law amongst them.
Well, as she stood before me, I began to speak to her and to all those thousands through the interpreters. I said, "Is it not so that the missionaries have told you of a JESUS Who came to save you?" You should have seen the people look at each other when I said that. Then when they had answered that was correct I went on and said, "But did the missionaries read to you out of this Book (I held my Bible aloft for them to see) that this same Jesus was a mighty healer, and that He would live in His people down through the ages until He came again to receive them unto Himself? Did they tell you that because of that same Spirit in them that was in Jesus that they would be able to do mighty works even as Jesus did? Did they tell you that you can be healed, even as you can be saved? How many of you would like to see this same Jesus come down amongst us and do the same things that He did when He was here on earth long ago?" They all wanted that. That is one thing they surely agreed on.
E-56 Es turpināju: “Ja Jēzus caur Savu Garu izdarīs to, ko Viņš toreiz darīja uz zemes, vai tad jūs ticēsiet Viņa Vārdam?” Manā priekšā stāvēja šī musulmaņu sieviete. Caur mani sāka darboties Gars.
E-56 I then went on, "If Jesus by His Spirit will do what He did when upon earth, will you believe His Word, then?" And here was that Mohammedan woman in front of me. The Spirit began to move through me.
E-57 Es viņai sacīju: “Un tā, jūs zināt, ka es jūs nepazīstu. Es pat nevaru runāt jūsu valodā.” Viņa tam piekrita. Es teicu: “Kas attiecas uz jūsu dziedināšanu, jūs zināt, ka es to nevaru izdarīt. Taču jūs sapratāt sprediķi, kuru es šovakar sludināju.” Viņas tulks atbildēja viņas vārdā, ka viņa bija sapratusi, jo viņa bija lasījusi Jauno Derību.
E-57 I said to her, "Now, you know that I don't know you. I can't even speak your language." She admitted that. I said, "As for healing you, you know I cannot. But you heard the message this afternoon and understood me." Her Indian interpreter answered back for her that she understood, for she had read the New Testament.
E-58 Lūk, musulmaņi ir Ābrahāma pēcteči. Viņi tic Vienam Dievam. Tomēr viņi noraida Jēzu kā Dieva Dēlu, un tā vietā viņi padara Muhamedu par Dieva pravieti. Viņi saka, ka Jēzus nekad nav augšāmcēlies no miroņiem. Tā viņus ir iemācījuši viņu priesteri, un viņi tam tic.
E-58 Now the Mohammedans are descendants of Abraham. They believe in One God. But they reject Jesus as the Son of God and instead they take Mohammed as His prophet. They say that Jesus never died and rose again. They are taught that by their priests and they believe it.
E-59 Es sacīju: “Bet Jēzus tik tiešām nomira un augšāmcēlās. Viņš no jauna atsūtīja Savu Garu pār draudzi. Tas Gars, kas bija Viņā, ir tieši tas pats Gars, kas tagad ir draudzē, un Tas spēj izdarīt un Tas izdarīs to, ko darīja Jēzus. Jāņa Evaņģēlijā 5:19 Viņš teica: "Patiesi, patiesi Es jums saku: Dēls no Sevis neko nevar darīt, ja Viņš neredz Tēvu to darām. Jo, ko Tas dara, to arī Dēls dara tāpat." Un tā, ja Jēzus atnāks un atklās man, kas jums kait vai kāpēc jūs esat šeit, ja Viņš var parādīt man jūsu pagātni, vai jūs varēsiet droši noticēt par nākotni?”
Viņa atbildēja caur tulku: “Jā, es varēšu.”
Es sacīju: “Labi. Lai Viņš to izdara.”
Šie musulmaņi uzmanīgi vēroja notiekošo. Visi saspringti gaidīja, lai redzētu, kas tagad notiks.
Tad runāja Svētais Gars: “Jūsu vīrs ir neliela auguma, drukns vīrietis, un viņam ir melnas ūsas. Jums ir divi bērni. Pirms kādām trim dienām jūs bijāt pie ārsta, un viņš jūs izmeklēja. Jums ir dzemdes audzējs. Jums uz dzemdes ir cista.
Viņa nolieca savu galvu un teica: “Tā ir taisnība.”
Es viņai pavaicāju: “Kāpēc jūs atnācāt pie manis, pie kristieša? Kāpēc jūs negājāt pie sava muhamedāņu pravieša?”
Viņa sacīja: “Es domāju, ka jūs varat man palīdzēt.”
Es sacīju: “Es nevaru jums palīdzēt, taču, ja jūs pieņemsiet Jēzu Kristu kā savu Glābēju, Viņu, Kurš šobrīd atrodas šeit un zina par jums visu, – tad Viņš jums palīdzēs.”
E-59 I said, "But Jesus did die and rise again. He sent His Spirit back upon the church. That Spirit that was in Him is the very same Spirit in the church now and It can and will produce what Jesus produced.
He said in John 5:19,
"The Son can do nothing of Himself, but what He seeth the Father do: for what things soever He doeth, these also doeth the Son likewise."
Now then, if Jesus will come and reveal to me what your trouble is or what you are here for--if He can tell me what your past is, surely you can believe for the future?"
She said through her interpreter, "Yes, I can."
I said, "All right, may He do it."
Those Mohammedans were watching intently. They were all leaning forward to see what would happen.
Then the Holy Spirit spoke, "Your husband is a short, heavyset man, with a black mustache. You have two children. You were at the doctors about three days ago and he gave you an examination. You have a cyst on the womb."
She bowed her head and said, "That is true."
I asked her, "How is it you came to me, a Christian? Why didn't you go to your Mohammedan prophet?"
She said, "I think you can help me."
I said, "I can't help you, but if you receive Jesus Christ as your Saviour, He Who is here now, and knows all about you, He'll help you."
E-60 Viņa sacīja: “Es pieņemu Jēzu kā manu Glābēju.” Ar to pietika. Viņa tika dziedināta, un apmēram desmit tūkstoši musulmaņu todien atnāca pie Kristus, jo Evaņģēlijs bija sludināts gan Vārdā, gan spēkā. Dievs nekad nav licis cilvēkam smagi strādāt trīsdesmit gadus un neko nenopļaut. Viņš mums ir devis Vārda un spēka atvērtās durvis, un tieši to mums vajag izmantot. Tieši tas dāvāja Pāvilam viņa vareno un efektīvo kalpošanu. 1. Vēstule Korintiešiem 2:4: “Un mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, bet Gara un spēka izpausmē.”
E-60 She said, "I accept Jesus as my Saviour." That did it. She was healed and about ten thousand Mohammedans came to Christ that day because the Gospel was preached in both Word and power. God never told a man to labor thirty years and harvest nothing. He gave us the open door of Word and power and that is what we are supposed to use. That is what gave Paul his great and effective ministry. I Corinthians 2:4, "And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power."
E-61 Tagad paklausieties. Tas atgadījās tajā pašā braucienā. Kad es grasījos iekāpt lidmašīnā Ņu-Solsberijā, Rodēzijā, es ieraudzīju četru cilvēku grupiņu ar amerikāņu pasēm. Es pienācu pie viņiem un sacīju: “Sveicināti, es redzu, ka jums ir Amerikas pases. Vai jūs dodaties kādā ceļojumā?”
Jaunais cilvēks man atbildēja: “Nē, mēs visi esam šeit kā misionāri.”
“Ļoti patīkami,” es atbildēju, “vai jūs esat paši par sevi, vai arī sadarbojaties ar kādu organizāciju?”
“Mēs esam metodisti. Mēs atbraucām no Vilmoras Kentuki štatā,” sacīja viņš.
“Nu, tas ir pavisam netālu no manām mājām,” es atbildēju.
“Vai tik jūs nebūsiet tas brālis Branhams, kuram bija no turienes jāatbrauc?”
E-61 Listen to me now. It was while on this same trip that as I was boarding a plane at New Salisbury, Rhodesia, that I saw a party of four with American passports. I went over to them and said, "Hello there, I see you have American passports. Are you traveling somewhere?"
The young man answered me, "No, we are all missionaries here."
"How nice," I replied. "Are you on your own or do you work with some organization?"
"We are Methodists. We come from Wilmore, Kentucky," he said.
"Well, that is almost in my back yard," I replied.
"You wouldn't be that Brother Branham that comes from up that way would you?"
E-62 Es sacīju: “Jā, pareizi.” To izdzirdot, viņš burtiski sastinga. No viņa vairs nevarēja izdabūt ne vārda. Viņš un šīs trīs meitenes tikai stāvēja, savā starpā saskatīdamies. Tad es sacīju: “Uzklausi mani, dēls, es vēlētos parunāt ar jums par dažiem principiem, tā kā mēs visi esam kristieši un esam šeit kāda svarīga mērķa dēļ. Un tā, jūs sakāt, ka visi četri strādājat šeit jau divus gadus. Vai jūs varat pateikt man Jēzus Vārdā, ka ir kaut viena dvēsele, par kuru jūs droši zināt, ka esat to ieguvuši Tam Kungam? Viņi nevarēja to izdarīt.
E-62 I said, "Yes, that's right." That cured him. He wouldn't say another thing--and the way he and those three girls just looked back and forth at each other. So I said, "Just a minute son, I'd like to speak to all of you about some principles, seeing we are all Christians and here for a great purpose. Now you say you have all four been here two years. Can you say in the Name of Jesus that you can put your finger on one soul that you know you have won to the Lord?" They could not do it.
E-63 “Es negribu aizvainot jūsu jūtas, meitenes,” sacīju, “taču jums visām vajadzētu būt mājās un palīdzēt jūsu mātēm mazgāt traukus. Jums vispār nav ko rādīties šajā misionāru laukā, kamēr neesat piepildīti ar Svēto Garu un nesludināt patieso Evaņģēliju Svētā Gara spēka izpausmēs. Ja jūs neredzat tos rezultātus, par kuriem runāja Jēzus, tas ir tāpēc, ka jūs nesludināt patieso Evaņģēliju.”
E-63 "I don't want to hurt your feelings, girls," I said, "but you all ought to be home helping your mothers with the dishes. You haven't any business out on the field unless you are filled with the Holy Ghost and preaching the true Gospel in the demonstration of the power of the Holy Ghost. If you are not seeing the results that Jesus said you would see, it's because you are not preaching the true Gospel."
E-64 Atļaujiet man spert soli tālāk un vienkārši parādīt jums, kā mēdz gadīties šajos misionāru darbalaukos. Es nesaku, ka vienmēr notiek šādi, taču baidos, ka ļoti daudzos gadījumos tieši tā arī notiek. Tas notika tā paša ceļojuma laikā, Durbanas mērs mani iepazīstināja ar pilsētu, kad es ieraudzīju kādu iezemieti, un viņam ap kaklu bija tāda kā birka, un viņš nēsāja elku. Es savam draugam pavaicāju, kam domāta šī atšķirības zīme ap kaklu, un viņš man pastāstīja, ka tad, kad iezemietis pieņēma kristietību, viņam uzlika šo birku. Tas, protams, mani pārsteidza, jo šeit bija cilvēks, kas sauca sevi par kristieti, taču nēsāja šo elku. Tāpēc es pajautāju, kā tas var būt.
Viņš teica: “Es zinu viņa valodu. Pieiesim pie viņa un parunāsim.”
Un tā, mēs piegājām pie šī cilvēka, un pilsētas mērs bija mans tulks. Es paprasīju šim iezemietim, vai viņš ir kristietis. Viņš apstiprināja, ka viņš pavisam noteikti ir kristietis. Tad es vaicāju, kāpēc viņš nēsā to elku, ja jau viņš ir kristietis? Viņš atbildēja, ka šo elku bija nēsājis viņa tēvs, kurš to, savukārt, bija atstājis viņam. Kad es viņam pateicu, ka kristietim nevajadzētu nēsāt elkus, viņš atbildēja, ka šis elks viņa tēvam bija ļoti palīdzējis. Man bija interesanti, kā tad elks bija palīdzējis, un viņš man pastāstīja, ka reiz viņa tēvam uzglūnēja lauva, tāpēc tēvs uztaisīja ugunskuru un vērsās pie šī elka tā, kā viņam bija iemācījis burvis. Un lauva aizbēga. Es pastāstīju, ka lauva aizbēga uguns dēļ, jo visi savvaļas zvēri baidās no uguns. Es nekad neaizmirsīšu viņa atbildi, viņš sacīja: “Nu, tas notiek šādi: ja Ammoijam (Svētajam Garam) neizdosies, tad šim elkam izdosies.”
(Āfrikas kampaņas sīkāku aprakstu var izlasīt grāmatā “Pravietis apmeklē Āfriku”.)
Apmēram tāds ir spēks, kas piemīt ļoti daudziem kristiešiem, jo Dieva Vārds netika viņiem pasludināts caur oriģinālajām Vasarsvētku dienas atvērtajām durvīm.
E-64 Let me go a step further and show you just how things can be on the mission field. I don't say it is all this way, but I am afraid too much of it is. It was while I was on this same trip and touring around Durban with the mayor that I saw a native with a tag around his neck and he was packing an idol. I asked my friend what that tag was for and he said that when a native embraced Christianity they put a tag on him. That sure surprised me, for here was a man calling himself a Christian and carrying that idol, so I asked how that could be.
He said, "I can speak his language. Let us go over and talk to him."
So we went over and the mayor acted as my interpreter. I asked the native if he was a Christian. He affirmed that he surely was a Christian. I then asked why he carried the idol if he was a Christian. He answered that it was an idol his father had carried and he left it to him. When I told him that no Christian ought to carry idols he replied that this idol had been of great use to his father. I was curious to know how, and he said that one day his father was being stalked by a lion, so he built a fire and spoke to the idol the way he had been taught by the witch doctor. The lion left. I informed him that it was the fire that sent the lion off as fire scares all wild animals. I will never forget his reply. He said, "Well, it is this way, if Amoyah (the Spirit) fails, then this idol won't."
(A detailed account of the African campaign may be found in the book, "A Prophet Visits Africa.")
That is just about all the strength the Christian multitudes have because the Word was not brought to them by the original open door of Pentecost.
E-65 Tagad atgriezīsimies pie šīm misionāru kalpošanas atvērtajām durvīm Filadelfijas Periodā. Šim periodam nebija tā atvērto durvju spēka, kādam tam būtu vajadzējis būt. Ievērojiet, ka tajā pašā pantā, kurā Viņš piemin šīs atvērtās durvis, Viņš arī saka: “Tev ir maz spēka.” Tā ir taisnība. Šim periodam trūka Gara SPĒKA. Vārdu viņi sludināja labi, un tas bija pietiekošs, lai dvēseles iepazīstinātu ar pestīšanu. Taču nebija varenā Dieva spēka, kas parādīja Viņa varenos darbus, nebija redzams Dieva atklātais elkonis par labu tiem, kas pieder Viņam, izņemot dažas atsevišķas grupiņas. Un tomēr, slava Dievam, tas auga un tā bija jau vairāk nekā reformācijas laikā.
E-65 Now getting back to the open mission door of the Philadelphian Age. It did not have the open door of power it ought to have had. Notice in the same verse He mentions this open door. He says, "Thou hast little strength". That is right. The POWER of the Spirit was missing in that age. The Word was well preached. It was well able to make souls wise unto salvation. But the great power of God that showed forth His mighty works, that made bare His arm in behalf of His own was missing except amongst the scattered groups. Yet, praise God, it was growing and had increased over what they had in the Reformation.
E-66 Tieši šajā periodā parādījās vīrs, kurš bieži tiek saukts par visu misionāru tēvu. Viljams Kerijs, kāda ciema kurpnieks, kurš bija mācītājs Neatkarīgajā Baptistu Draudzē Multonā, Anglijā, varenā veidā uzmodināja cilvēkus, sludinādams: “Vai tad apustuļiem dotā pavēle iemācīt visas tautas nebija obligāta arī visiem sekojošajiem kalpotājiem līdz šīs pasaules galam, ja jau arī apsolījums, kas pavadīja šo rīkojumu bija spēkā visu šo laiku?” Pret viņu cīnījās kalvinisti, kuri bija aizgājuši līdz galējībai mācībā par izredzētību, uzskatot, ka visi, kas būs glābti, TIKS izglābti un ka tādejādi misionāru darbs būs pret Gara darbu. Taču Karejam palīdzēja Endrjū Fullers, ar sludināšanu un līdzekļu vākšanu. Pateicoties viņu darbībai, 1972. gadā tika izveidota biedrība Evaņģēlija izplatīšanai visās tautās. Šī biedrība sūtīja Keriju, kuru Dievs ārkārtīgi svētīja dvēseļu iemantošanā Tam Kungam Indijā. Atmodinātā kristietība 1975. gadā izveidoja “Londonas Misionāru Biedrību”, kura, kā mēs zinām, savāca miljoniem sterliņu mārciņu un daudzu gadu laikā sūtīja tūkstošiem misionāru, lai izpildītu Tā Kunga vēlmes. Dieva Gars darbojās un šo dedzīgo ticīgo sirdīs droši vien skanēja sauciens: “Kur ir pārējās avis, Kungs?!”
E-66 It was in this age that the man we often call the father of missions went out. William Carey, a village shoemaker, who pastored the Particular Baptist Church at Moulton, England, mightily aroused the people by preaching on, "whether the command given to the Apostles to teach all nations was not obligatory on all succeeding ministers to the end of the world, seeing that the accompanying promise was of equal extent." He was fought by the Calvinists who had gone to the extreme of the doctrine of election believing that all who will be saved WILL be saved and missionary work would be against the work of the Spirit. But Andrew Fuller helped Mr. Carey by his preaching and fund raising. Such was their effect that a society was formed to spread the Gospel to all nations, in 1792. This society sent out Carey who was signally blessed of God in winning souls in India. In 1795 an aroused Christianity formed the London Missionary Society which we well know raised millions of pounds, and sent thousands of missionaries over the years to accomplish the desires of the Lord. The Spirit of God was moving and "Other Sheep" might well have been the cry of the heart of those earnest believers.
E-67 “Es tavā priekšā esmu devis atvērtas durvis.” Es gribu vēlreiz apskatīt šos vārdus. Šoreiz, kaut arī es negrasos šos vārdus atdalīt no misionāru kalpošanas, es atklāšu jums vienu domu, kura turpinās dziļi pēdējā periodā. Kā es jau sacīju, šis periods saplūst ar pēdējo periodu. Tieši šajā periodā (11. pantā) Jēzus sacīja: “Es nāku drīz.” Bet par pēdējo periodu Viņš sacīja: “Jo Viņš šo darbu pabeigs un saīsinās to taisnīgumā: jo ātri Tas Kungs to izdarīs virs zemes.” Vēstule Romiešiem 9:28. [Jaunā latv. Bībele:“Jo Kungs to darīs, šo Vārdu piepildīdams un pasteidzinādams virs zemes.”–Tulk.] Pievērsiet uzmanību tam, kāda vārdu secība ir šajā pantā no Atklāsmes Grāmatas 3:8: “Atvērtas durvis – maz spēka – Mācība [Vārds] – Vārds.” Šīs “atvērtās durvis” ir saistītas ar pārējiem trim. Un tā, ko tad simbolizē durvis? Jāņa Evaņģēlijā 10:7 ir teikts: “Tad Jēzus atkal sacīja: "Patiesi, patiesi Es jums saku: ES ESMU DURVIS, KAS VED PIE AITĀM."” Tieši tā, durvis aitām ir “ES ESMU”. Lūk, tas nav tikai neparasts izteiciens. Tas patiešām to arī nozīmē. Pievērsiet uzmanību, ka Jāņa Evaņģēlija 10. nodaļā, kad Jēzus stāsta šo līdzību, Viņš nosauc Sevi par šo ganu. Vēl Viņš nosauc sevi par durvīm. Un tieši tas arī ir gans aitām – gans patiesībā ir durvis aitām.
E-67 "I have set before thee an open door." I want to look at these words again. This time, though I am not going to disassociate them from missions, I am going to bring you a thought which carries deep into the last age. As I have already stated, this age melts into the last age. It was in this age Jesus said, "I come quickly" (verse 11), and of the last age He was going "to finish the work and cut it short in righteousness; because a short work will the Lord make upon the earth." Romans 9:28. Notice how this verse of Revelation 3:8 goes--"open door--little strength, Word, Name." That open door has to do with all three. Now what does the door signify?
In John 10:7, it says,
"Then said Jesus unto them again,Verily, verily, I say unto you, I AM THE DOOR OF THE SHEEP."
That is right: 'I AM' IS the door of the sheep. Now this is not just a quaint expression. This is actually so. Notice in John 10 when Jesus is giving this parable, He calls Himself the shepherd. Then He calls Himself the door. And that is what the shepherd is to the sheep. He is actually their door.
E-68 Kad es biju austrumos, es redzēju, ka, pienākot naktij, gans visas savas aitas savāca vienkopus. Viņš ieveda viņas kūtī un ievedot tās izskaitīja. Kad viņš pārliecinājās, ka netrūkst nevienas aitiņas, viņš apgūlās avju kūts atvērtajās durvīs un burtiskā nozīmē kļuva par kūts durvīm. Neviens nevarēja ieiet kūtī vai iziet no tās, kā tikai caur viņu. Viņš bija durvis. Nākošajā dienā, dodoties izbraukumā ar savu draugu “džipā”, es ievēroju, kā gans veda savu ganāmpulku uz pilsētu. Visa satiksme uzreiz apstājās, lai palaistu aitas. Lūk, pilsētas austrumvalstīs atšķiras no tām, kas ir šeit. Pie mums visa tirdzniecība notiek telpās, taču tur tas notiek kā lielā zemnieku tirgū, un visa produkcija ir salikta uz ielas, lai garāmgājēji to varētu apskatīt un nopirkt. Es nodomāju: “Ak, nu tik sāksies nekārtības! Tūliņ šīs aitas ieraudzīs visu to ēdienu!” Taču, kad gans gāja uz priekšu, katra aita sekoja viņam tieši pa pēdām. Viņas skatījās uz šiem kārumiem, taču neviena aita tiem pat nepieskārās. Ak, ja vien es būtu zinājis šo ļaužu valodu – es pats būtu apturējis satiksmi un nosludinājis viņiem sprediķi par to, ko tikko biju ieraudzījis.
E-68 When I was over in the East I saw that at nighttime the shepherd would gather all his sheep together. He would put them into the fold. Then he would count them. When he was sure that they were all in, he would lie down in the open door of the fold and literally become the door to the fold. No one could get in or out except by him. He was the door. The next day as I went riding with a friend in a jeep I noticed that a shepherd began to lead his flock into the city. Right away all traffic came to a stop so that the sheep could go through. Now the cities over in the East aren't like they are here. We keep all our merchandise inside; but there, it is like a big farmers' market with all the produce on the pavement for passers-by to see and buy. I thought, "Oh my, here is where the riot begins. Wait till those sheep see all that food out there." But as the shepherd went ahead, those sheep just followed right along exactly in each step. They would look at all those goodies, but not a sheep touched a thing. Oh, if I could only have known their language, I would have stopped traffic myself and preached them a sermon on what I had just seen.
E-69 Ja tu esi aita, kas pieder Lielajam Ganam, tu sekosi, liekot soļus tieši Viņa pēdās, kā to darīja šīs aitas. Tu neļausies kārdinājumam nogriezties sāņus kādas skaistas draudzes puķes dēļ, tas ir, neklausīsies kāda teoloģijas doktora vai vēl kāda augsti skolota vīra balsī, bet turēsies pie sava Gana. Bībele saka, ka aitas pazīst Viņa balsi un tās seko VIŅAM, bet svešinieka balss tām liek vien bēgt prom un skriet pakaļ savam īstajam Ganam. Slava Dievam!
E-69 When you are sheep that belong to the Great Shepherd, you follow right along in each of His steps, just as those sheep did. You won't be tempted to turn aside for some big flower of a church, or listen to the voice of some D.D. or Ph.D. or L.L.D., but you will stay with the Shepherd. The Bible says that the sheep know His voice and they follow HIM, but a stranger's voice will only cause them to flee and run after their true Shepherd. Praise God.
E-70 Tomēr tas vēl nav viss, ko es redzēju un iemācījos tajā zemē. Kādu dienu es aizdomājos par šiem dažādajiem dzīvniekiem, kurus biju redzējis tajos laukos, un par tiem vīriem, kuri šos dzīvniekus ganīja. Viens puisis pieskatīja cūkas, cits kazas, vēl cits kamieļus, cits mūļus utt. Un tā es apvaicājos vienam draugam, kurš tur dzīvoja: “Kā viņi sauc šos cilvēkus?”
Viņš atbildēja: “Nu, tie ir gani.”
Es to nevarēju saprast. Es sacīju: “Tu taču negribi teikt, ka viņi VISI ir gani? Gani taču gana tikai aitas, pareizi?”
“Nē,” atbildēja viņš, “šeit par ganu sauc to, kas gana jeb lopkopi, tāpēc ikviens, kas pieskata dzīvniekus, ir gans.”
E-70 But that was not all I saw and learned over there. One day I got to thinking about having seen men out in the fields herding different kinds of animals. One fellow would be tending some pigs, another some goats, another some camels, another some mules, etc. So I asked a friend who lived there, what they called those men. "Oh," he replied, "they are shepherds."
I couldn't take that. I said, "You don't mean to say they are ALL shepherds. Shepherds only herd sheep, don't they?"
"No," he said, "a shepherd is a herder or grazer, so anyone who grazes animals is a shepherd."
E-71 Nu, tas mani tik tiešām pārsteidza. Tomēr es ievēroju, ka bija viena atšķirība starp ganiem, kuri rūpējās par aitām, un pārējiem ganiem. Kad pienāca nakts, visi gani, izņemot aitu ganu, atstāja savus dzīvniekus uz lauka un devās mājās. Aitu gans ņēma aitas sev līdz, ieveda tās kūtī un tad nogūlās, kļūstot par šo aitu durvīm. Ak, slava Dievam, mūsu Gans nekad mūs neatstās un nepametīs. Kad pienāks nakts, es vēlos būt Viņa kūtī. Es vēlos būt Viņa aizgādībā.
E-71 Well, that did surprise me. But I noticed a difference between those herders and the ones that took care of the sheep. Come nighttime all the others but the shepherd of the sheep left his animals in the fields and went on home. The shepherd took his sheep with him, and put them into the fold and then lay down and became the door of the sheep. Oh, praise God, our Shepherd never leaves us or forsakes us. When nighttime comes I want to be in His fold. I want to be in his care.
E-72 Un tā, mēs redzam, ka ŠĪS DURVIS IR JĒZUS. Viņš ir šo aitu durvis. Un pievērsiet uzmanību, ka šajos pantos ir teikts par DURVJU ATVĒRŠANOS. Kas vēl tas var būt, ja ne atklāsme par Viņu? Un šī atklāsme atveras, lai dotu mums spēku, lai izgaismotu Vārdu [Mācību] un pagodinātu Viņa Vārdu. Tieši pēdējos divos periodos mūsu acu priekšā uzziedēja Atklāsme par Jēzus Kristus Dievišķumu. Protams, mēs zinājām, ka Viņš bija Dievs. Kā citādi Viņš varētu būt mūsu Pestītājs? Taču izpratne par to, ka Viņš ir VIENĪGAIS DIEVS JEB TIKAI VIENS DIEVS, ka Viņš Alfa un Omega, ka šis Jēzus bija VIENLAICĪGI KUNGS UN KRISTUS, KAS PADARĪJA VIŅU PAR KUNGU JĒZU KRISTU, TĒVU, DĒLU UN SVĒTO GARU, KA TIE VISI IR VIENA PERSONA, – šī patiesība bija nozaudēta jau pirmajos draudzes periodos, taču tagad mēs no jauna to redzam. Šī atklāsme par to, KAS VIŅŠ BIJA, bija atgriezusies. Patiešām, Dievs nav trīs personu Dievs vienā personībā, jo personība ir viena persona. Ja ir VIENA personība, tad ir tikai viena persona. Bet tie, kuri tic trim personām – viņiem ir triju dievu Dievība, un viņi ir vainīgi pirmā baušļa pārkāpšanā.
E-72 Now then, we can see that JESUS IS THE DOOR. He is the door of the sheep. And notice that it speaks now of the DOOR OPENING. What is that but a revelation of Him? And that Revelation is opening up to bring us Strength, to illuminate the Word and glorify His Name. It was in the midst of the two last ages that the Revelation of the Deity of Jesus Christ blossomed out before us. Yes, we knew He was God. How else could He be our Saviour? But to know that He was ONLY GOD, OR GOD ALONE, that He was the Alpha and the Omega, that this "Jesus was BOTH LORD AND CHRIST-- MAKING HIM LORD JESUS CHRIST, THE FATHER, THE SON AND HOLY GHOST, ALL ONE PERSON--that had been lost since the first church ages, but now we are seeing it again. The revelation of WHO HE WAS had come back. Indeed Godhead is not a three-person God with one personality, for it takes personality to make a person. If there is ONE personality, there is but one person. But they who believe in three persons have a three god Godhead and are guilty of breaking the first commandment.
E-73 Taču atklāsme par Dieva Personību ir atgriezusies. Patiesā draudze tagad no jauna var pieaugt spēkā. Pēc visiem šiem laikiem viņa beidzot zina, Kas ir viņas Kungs. Mēs atkal KRISTĀM KUNGA JĒZUS VĀRDĀ, tieši tā, kā viņi to darīja Vasarsvētku dienā.
E-73 But the revelation of Godhead is back. Now the true church can build in strength again. After all this time she finally knows Who her Lord is. Once again we are BAPTIZING IN THE NAME OF THE LORD JESUS just as they did at Pentecost.
E-74 Atļaujiet izstāstīt jums vienu sapni, kuru man deva Dievs, par kristīšanos trīsvienībā. Tā nebija vīzija, bet sapnis. Esmu pārliecināts, ka viena no draudzes periodu svētībām ir saņemt sapņus no Svētā Gara, tieši tāpat kā kāds var saņemt vīzijas. Tas notika sestdien, aptuveni trijos no rīta. Es tieši biju pamodies, lai savam dēliņam Jāzepam iedotu padzerties ūdeni. Kad es apgūlos, es uzreiz aizmigu un redzēju šo sapni. Es redzēju vīrieti, kurš it kā bija mans tēvs. Tas bija ļoti liels un dūšīgs vīrietis. Tāpat es redzēju arī sievieti, kura it kā bija mana māte, taču viņa neizskatījās pēc manas mammas, tāpat kā vīrietis nebija līdzīgs manam tēvam. Šis vīrietis pret savu sievu izturējās ļoti ļauni. Viņam bija liela vāle ar trīs šķautnēm. Ziniet, kad paņem bluķi, uzliek to stāvus un saskalda to ar cirvi, tad sanāk tādas trīsstūrainas, ķīļveidīgas pagales. Tāda izskatījās tā vāle. Viņš ņēma šo vāli un sita ar to šai sievietei, notriecot viņu zemē. Kamēr viņa gulēja uz zemes un raudāja, viņš staigāja apkārt, krūtis izriezis, ar tik lepnu un lielīgu sejas izteiksmi, ka izskatījās, ka viņš ļoti lepojas un ir ļoti gandarīts par to, ka var piekaut šo nabaga sievieti. Katru reizi, kad viņa mēģināja piecelties, viņš viņai sita. Man nepatika tas, ko viņš darīja, taču, kad es grasījos viņu apstādināt, es nodomāju: “Es nespēšu apturēt šo vīrieti, viņš ir pārāk liels. Turklāt viņš it kā ir mans tēvs.” Taču kaut kur dziļi sevī es zināju, ka viņš nebija mans tēvs, un es zināju, ka nevienam vīrietim nebija tiesību šādi izturēties pret sievieti. Es piegāju klāt un sagrābu viņu aiz apkakles, pagriezu pret sevi un teicu: “Tev nav nekādu tiesību viņai sist.” Un, kad es to pateicu, mani muskuļi izauga, un es izskatījos kā gigants. Ieraudzījis šos muskuļus, vīrietis no manis nobijās. Es sacīju: “Ja tu viņai vēlreiz iesitīsi, tev būs darīšana ar mani.” Viņš vilcinājās viņai atkal iesist, un tad mans sapnis izgaisa.
E-74 Let me tell you of a God-given dream I had about triune baptism. This was not a vision, but a dream. You know, I am sure, that one of the blessings of the church ages was to receive dreams by the Holy Ghost, just the same as one can receive visions. It was about 3 a.m. on a Saturday morning. I had just gotten up to get Joseph a drink of water. When I lay down I fell asleep instantly and dreamed this dream. I saw a man that I supposed was my father. He was a great big burly man. I also saw a woman who was supposed to be my mother, but she didn't look like her, even as the man did not look like my father. This man was very mean to his wife. He had a large club with three corners on it. You know when you take a log and set it up on end and hit it with an axe, it makes a three cornered wedge-like piece of fire wood. It was like that. He would take this club and hit her with it, and knock her down. As she would lie there crying, he would walk around with his chest stuck out and on his face was such a proud, boastful look that he appeared to take great pride and satisfaction in beating up a poor little woman. Every time she tried to get up he would hit her. I did not like what he was doing, but as I considered stopping him, I thought, "I can't tackle that man--he is too big. Then he's supposed to be my father." But down inside I knew he wasn't my father, and I knew that no man had the right to treat a woman like that. I went over and grabbed him by the collar and turned him around and said, "You have no right to strike her." And when I said that my muscles grew and I looked like a giant. The man saw them and then he was scared of me. I said, "You strike her again and you'll deal with me." He hesitated to strike her again, and then the dream left me.
E-75 Es tūdaļ pamodos. Es nodevos pārdomām, cik tas viss bija dīvaini, un nevarēju saprast, kāpēc sapnī es redzēju to sievieti, kad negaidot ieradās Viņš. Es atpazinu Dieva klātbūtni, un no Viņa atnāca šī sapņa skaidrojums. (Lūk, jūs zināt, ka es ne tikai pilnīgi precīzi esmu izskaidrojis jūsu sapņus, bet arī neskaitāmas reizes esmu pats izstāstījis to, kāds bija šis jūsu sapnis, tā ka jums pat nevajadzēja to stāstīt.) Sieviete simbolizēja pasaules draudzi mūsdienās. Es piedzimu visā šajā juceklī – tieši tajā juceklī, kurā viņa arī atrodas. Viņa it kā bija kaut kāda māte (viņa ir netiklo sieviešu māte). Viņas vīrs ir šī konfesijas, kuras valda pār viņu. Tas bluķis ar trijiem asajiem stūriem – tās ir viltus trīsvienības ūdens kristības. Ikreiz, kad viņa sāka celties kājās (tas nozīmēja, ka ticīgo sanāksmes sāka pieņemt patiesību), viņš atkal notrieca viņu pie zemes ar šo viltus mācību. Tā kā viņš bija tik liels, man iesākumā no viņa bija bail, taču, kad es nostājos pret viņu, es atklāju, ka man bija lieli un spēcīgi muskuļi. Tie bija TICĪBAS MUSKUĻI. Šī sapņa rezultāts bija šāds: “Tā kā Dievs ir ar mani un Viņš var dāvāt man tādu spēku, tad es šo sievieti aizstāvēšu pret konfesionālo pasaules varu un izdarīšu tā, lai šis vīrietis viņu vairs nesistu.”
E-75 I awoke immediately after the dream. I thought, how strange that was. I wondered why I had dreamed about that woman, when suddenly there He came, and the presence of God became known to me and the interpretation of the dream came from Him. (Now you people know that not only have I interpreted your dreams exactly; but I have many, many times, told you what you dreamed so that you never had to tell me.) The woman represents the church of the world today. I was born right into this mess--the mess that she is in. She was supposed to be a kind of mother (she is the mother of harlots). Her husband is the denominations that rule her. The three cornered block is false triune baptism unto a trinity. Every time she started to rise up (that means the congregations began to accept truth) he would drive her right down again with that false doctrine. He was so big that I was afraid of him at first, but when I came against him I found I had great and powerful muscles. They were FAITH MUSCLES. The outcome of the dream was that, "since God is with me, and can give me such strength, then let me stand up for her against the denominational power of the world and make him quit striking her."
E-76 Lūk, es necenšos izveidot mācību, par pamatu ņemot kādu sapni. Tāpat es necenšos ar sapņa palīdzību aizstāvēt kaut kādu mācību, kura, manuprāt, ir pareiza. Tas, ka Dievs ir viena Persona, ir redzams viscaur no 1. Mozus Grāmatas 1:1 līdz Atklāsmes Grāmatai 22:21. Taču cilvēki ir padarīti akli ar nebībelisku trīsvienības dogmu, un šī dogma ir tik ļoti vispārpieņemta, ka ieraudzīt “Dievu kā tikai vienu Personu” ir gandrīz vai neiespējami. Ja cilvēki nespēj ieraudzīt PATIESĪBU par Dieva Personu, bet cīnās pret to, tad viņi nekad nespēs ieraudzīt pārējo patiesību, tāpēc ka šī ATKLĀSME IR JĒZUS KRISTUS SAVĀ DRAUDZĒ UN VIŅA DARBI ŠĪS DRAUDZES VIDŪ ŠO SEPTIŅU PERIODU LAIKĀ. Vai jūs to sapratāt? Tagad esmu pārliecināts, ka jūs to saprotat.
E-76 Now I am not trying to build a doctrine upon a dream. Nor am I trying to vindicate any doctrine I stand for by a dream. Oneness of the Godhead is all the way from Genesis 1:1 to Revelation 22:21. But the people have been blinded by an unscriptural dogma of a trinity, and that dogma is so universally accepted that to try to see a "One God Person" is all but impossible. If people can't see the TRUTH of the Godhead, but fight it; they can't ever see the rest of the truth because the REVELATION IS JESUS CHRIST IN HIS CHURCH AND HIS WORKS IN THE MIDST OF THE CHURCH FOR THE SEVEN AGES. Did you get that? Now I am sure you understand.
E-77 “Tev ir maz spēka, un tomēr Manu Mācību tu esi turējis un neesi aizliedzis Manu Vārdu.” Lūk, mēs jau pieminējām, ka spēks sāka atgriezties. Tas patiešām sāka atgriezties. Inkvizīcijas vara bija izsīkusi. Cilvēki bija atstājuši savas dzimtās vietas un pieprasīja Dieva pielūgsmes brīvību. Hierarhijas jūgs bruka. Valstu valdības nāca pie atziņas, ka labāk nepiedalīties reliģiskajos konfliktos, aizstāvot kādu no pusēm. Faktiski, cilvēki ar labiem nodomiem, bet ne tik labu vadību bija gatavi sākt karu, lai aizstāvētu savas reliģiskās tiesības. Iespējams, ka lielākais reliģiskā spēka demonstrējums šajā periodā bija tajā faktā, ka, kaut arī Francijā uzliesmoja revolūcija, šī Veslija varenā garīgā atmoda pasargāja no revolūcijas Lielbritāniju, un uz daudziem godības pilniem gadiem saglabāja šo valsti kā instrumentu Dieva rokās.
E-77 "Thou hast a little strength, and hast kept My Word and not denied My Name." Now we have already mentioned how the strength was returning. It was. The power of the inquisition had waned. People had left their home lands and demanded a freedom of worship. The yoke of the hierarchy was being broken. The governments were finding it wise not to champion one segment against another. In fact, well meaning but poorly led people were willing to wage war to defend their religious rights. Perhaps the greatest show of strength of religion in this age was the fact, that though France fell in revolution, the great Wesleyan revival kept the revolution away from Great Britain and saved her to be an instrument in the hand of God for many glorious years.
E-78 Vārda sludināšana nekad nebija bijusi tik varena. Tai laikā, kad sātans uzcēla savus brīvdomātāju pulkus, kad cēlās komunisma aizsācēji un liberālie teologi izplatīja savus neķītros garadarbus, Dievs uzcēla varenus ticības cīnītājus, un no šī laikmeta ir nākuši izcilākie kristīgās literatūras, mācības un sludināšanas veikumi. Šī perioda sludinātāji un skolotāji bija un būs nepārspēti. Sperndžens, Pārkers, Maklarens, Edvards, Bunjans, Millers, Brainards, Bārns, Bišops – viņi visi ir nākuši no tā laikmeta. Viņi sludināja, mācīja un rakstīja Vārdu. Viņi pagodināja Viņa Vārdu.
E-78 The preaching of the Word was never greater. As Satan raised up his hordes of free thinkers, as the originators of communism rose up, as liberal theologians spread their filthy wares, God raised up mighty warriors of faith, and the greatest works of Christian literature and teaching and preaching came from this era. Never has its preachers and teachers been matched and never will they be. The Spurgeons, Parkers, McClarens, the Edwards, Bunyans, Meullers, Brainards, Barnes, Bishops, all came from this era. They preached, taught and wrote the Word. They glorified His Name.
E-79 SPRIEDUMS VILTUS JŪDIEM
Atklāsmes Grāmata 3:9: “Redzi, Es došu tev no sātana sinagogas, kas saucas par jūdiem un nav tādi, bet melo; redzi, Es darīšu, ka viņi nāks, metīsies pie tavām kājām un atzīs, ka Es esmu tevi mīlējis.”
Mēs uzreiz pamanām, ka šī problēma ar viltus jūdiem jeb viltus ticīgajiem eksistēja jau otrajā periodā. Tie, kuri melīgi sauca sevi par ebrejiem, uzradās uzreiz pēc pirmās Gara izliešanās pirmajā periodā, un šeit viņi no jauna uzrodas otrajā periodā pēc reformācijas. Diez vai to var nosaukt par sagadīšanos. Protams, tā nav nejaušība. Tas ir viens no sātana principiem. Šis princips ir – organizēt un pretendēt uz oriģinalitāti, un tādējādi saņemt īpašas tiesības un privilēģijas. Atļaujiet man to parādīt. Toreiz Smirnas Periodā šie cilvēki meloja un teica, ka viņi ir īstie jūdi (jeb ticīgie), kaut viņi tādi pavisam noteikti nebija. Viņi bija no sātana sinagogas. Viņi bija no sātana organizētās grupas, jo tieši tajā periodā mēs redzējām, kā kalpošanā ienāca vīri, kas uzņēmās nepamatotu līderību pār citiem saviem brāļiem, kuri kalpoja Dievam (pār draudzes vecajiem tika ielikti reģionu bīskapi). Nākošā lieta, ko mēs redzējām, bija tas, ka trešajā periodā nenoliedzami bija vieta, saukta par “sātana troni”. Šajā periodā baznīca salaulājās ar valsti. Ar valsts varu aiz savas muguras šī draudze bija fiziski neuzvarama. Taču Dievs šo varu salauza, pat neskatoties uz valsts spēku, un reformācija atnesa lielu gaismu. Taču kas notika? Luterāņi organizējās un apvienojās ar valsti, un šajā sestajā periodā mēs no jauna redzam, kā parādās šī sātana sinagoga. Protams, šis sinagogas grupējums neteiks, ka viņi ir no sātana. Nē, draugi. Viņi saka, ka viņi ir no Dieva, taču viņi melo. Jo tas, kurš ir īsts jūds (tieši to viņi par sevi saka), tāds ir iekšēji – Garā. Tātad, ja jau viņi ir viltus jūdi, tas nozīmē, ka viņi ir tie, par kuriem ir teikts Jūdas Vēstulē 19: “...kam nav Gara.” Dieva bērni ir dzimuši no Gara. Bet šiem nav Gara, un tāpēc viņi NAV Dieva bērni, un nav svarīgi, cik dedzīgi viņi tam nepiekrīt un cik tālu aiziet, cenšoties pierādīt, ka viņi ir. Viņi ir MIRUŠI. Viņi ir organizācijas bērni, un viņi nenes patiesos augļus. Viņi ir celti uz savām pašu mācībām, dogmām un doktrīnām, un patiesības viņos nav, jo savas apspriedes viņi vērtē augstāk par Dieva Vārdu.
E-79 The Judgment of the False Jew
Revelation 3:9.
"Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews, and are not, but do lie; behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee."
Now we can note immediately that this problem of the false Jew or false believers was already in existence in the second age. These who falsely called themselves Jews appeared right after the first outpouring of the first age, and now they appear again in the second age after the reformation. This is hardly an accident. Indeed, it is not an accident. It is a principle of Satan. That principle is to organize and claim originality and therefore be entitled to special rights and privileges. Let me show you. Back there in the Smyrnaean Age these people lied and said they were actually Jews (or believers) when they definitely were not. They were of the synagogue of Satan. They were Satan's organized crowd, for it was in that age we saw the start of men in the ministry taking an unwarranted leadership over their ministering brethren. (Bishops set up in districts, over elders). The next thing we saw was that in the third age there was definitely a place called "Satan's seat". That age gave us church and state marriage. With the power of the state behind her the church was literally physically invincible.
But God broke that hold in spite of the power of the state and the reformation brought great light. But what happened? The Lutherans organized and joined with the state and again we see the synagogue of Satan manifested in this sixth age. Now of course this synagogue group wouldn't say they are of Satan. No sir. They say they are of God. But they lie. For he that is a true Jew (that is what they claimed to be) is one who is a Jew inwardly--in the Spirit. So then if they are false Jews it means that they are as Jude 19 says, "having NOT the Spirit". Children of God are born of the Spirit. These have not the Spirit and therefore they are NOT children of God no matter how fervently they protest and to what lengths they go to try to prove that they are. They are DEAD. They are children of organization, and the true fruits are missing. They are built upon their own creeds, dogmas and doctrines and the truth is not in them for they have taken their own counsels above the Word of God.
E-80 Atļaujiet man parādīt jums, ko es vienmēr esmu centies mācīt, par šiem diviem vīnogulājiem, kuri nāk no diviem dažādiem gariem. Šoreiz kā piemēru paņemsim Jēzu un Jūdu. Jēzus bija Dieva Dēls. Jūda bija pazušanas dēls. Jēzū iegāja Dievs. Jūdā iegāja sātans. Jēzum bija pilnīga Svētā Gara kalpošana, jo Apustuļu Darbos 10:38 ir teikts:“Dievs ar Svēto Garu un spēku bija svaidījis nacarieti Jēzu, kas gājis apkārt, labu darīdams un dziedinādams visus velna nomāktos, jo Dievs bija ar Viņu.”. Apustuļu Darbi 1:17 ir teikts: “Jo tas (Jūda) bija pieskaitīts mums un saņēmis TO PAŠU kalpošanu.”. Kā arī Mateja Evaņģēlijs 10:1: “Un, pieaicinājis Savus divpadsmit mācekļus, Viņš tiem deva varu pār nešķīstiem gariem tos izdzīt un dziedināt visas sērgas un slimības.”
E-80 Let me show you what I have been trying to teach all along about the two vines which come from two different spirits. Take the example of Jesus and Judas this time. Jesus was the Son of God. Judas was the son of perdition. God entered into Jesus. Satan entered into Judas.
Jesus had a full Holy Ghost ministry for
"How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power: Who went about doing good, and healing all that were oppressed of the devil; for God was with Him."
Acts 10:38. It says
"For he(Judas)was numbered with us, and had obtained PART of this ministry,"
Acts 1:17. Matthew 10:1,
"And when He had called unto Him His twelve disciples, He gave them power against unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease."
E-81 Tas gars, kas bija Jūdā, vienmēr gāja līdzās Jēzus kalpošanai. Tad viņi abi nonāca līdz krustam. Jēzus tika uzkārts uz krusta, Viņš labprāt atdeva Savu Dzīvību par grēciniekiem un nodeva Savu Garu Dievam. Viņa Gars aizgāja pie Dieva, bet pēc tam tas tika izliets draudzē Vasarsvētku dienā. Bet Jūda pakārās, un viņa gars atgriezās pie sātana; taču pēc Vasarsvētku dienas tas pats gars, kas bija Jūdā, atgriezās pie viltus vīnogulāja, kurš aug tieši blakus patiesajam vīnogulājam. Taču ievērojiet, ka Jūdas gars tā arī netika līdz Vasarsvētku dienai. Tas tā arī neuzkāpa augšistabā, lai saņemtu Svēto Garu. Tas nespēja. Taču pēc kā tiecās šis Jūdas gars? Tas tiecās pēc zelta maisa. Kā tas mīlēja naudu! Tas joprojām mīl naudu. Ja šis gars kaut kur dodas Jēzus Vārdā, darīdams varenas lietas un organizēdams milzu kampaņas, tas joprojām runā vairāk par naudu, celtnēm un izglītību, un visu pārējo, kas ir saistīts ar materiālo. Vienkārši ieraugiet šo garu, kas ir uz viņiem, lai jūs netiktu pievilti. Jūda bija viens no tiem divpadsmit, un arī viņš darīja brīnumus. Taču viņam pašam NEBIJA Dieva Gara. Jā, viņam bija kalpošana. Taču viņš neaizgāja līdz Vasarsvētku dienai, jo viņš nebija patiesā sēkla. Viņš nebija patiesais Dieva bērns. Nē, draugi. Un tieši tagad tas ir šajā sātana sinagogā. Neļaujiet sevi piemuļķot. Tu netiksi piemuļķots, ja tu esi viens no izredzētajiem. Pats Jēzus teica, ka tad tevi neviens nespēs pievilt.
Jā, šie ļaudis saka, ka viņi ir kristieši, taču viņi tādi nav.
E-81 That spirit that was in Judas went right along through the ministry of Jesus. Then they both came to the cross. Jesus was hanged upon the cross, gladly giving His Life for sinners and commended His Spirit to God. His Spirit went to God and then was poured out into the church at Pentecost. But Judas hanged himself and his spirit went back to Satan, but after Pentecost that same spirit that was in Judas came back to the false vine that grows right along with the true vine. But notice, Judas' spirit never got to Pentecost. It never went up to receive the Holy Spirit. It could not. But what did that Judas spirit go for? It went for the bag of gold. How it loved money. It still loves money. If it goes about in the Name of Jesus doing mighty things and holding great meetings, it still makes more of money and buildings, and education and everything with a material concept. Just watch that spirit that is upon them and don't be fooled. Judas went about as one of the twelve and he did miracles, too. But he did NOT have the Spirit of God as his own. He did have a ministry. He never got to Pentecost as he was not true seed. He was not a true child of God. No sir. And it is that way right now in the synagogue of Satan. Don't be fooled. You won't be fooled if you are of the very elect. Jesus said you wouldn't be fooled.
Yes, these folks say they are Christians but they aren't.
E-82 “Es darīšu, ka viņi nāks, metīsies pie tavām kājām un atzīs, ka Es esmu tevi mīlējis.” Pirmā Vēstule Korintiešiem 6:2: “Jeb vai jūs nezināt, ka svētie tiesās pasauli?” Tur būs ne tikai divpadsmit apustuļi, kuri sēdēs uz divpadsmit troņiem un tiesās divpadsmit Israēla ciltis, bet tur būs arī svētie, kuri tiesās pasauli. Tieši tad tie, kuri apgalvo, ka viņi pieder Dievam un ka Dievs viņus mīl, uzzinās, kuri tieši ir Dieva bērni un kuri ir Dēla iemīļotie. Jā, tuvojas tā diena, kad tas viss kļūs redzams. Tie, kuri tagad zināmā mērā pārvalda pasauli un kuri šajā beidzamajā periodā uztaisīs zvēra tēlu, ar kuru viņi faktiski pārvaldīs šo pasauli, reiz tiks pazemoti, kad atnāks Jēzus ar Saviem svētajiem taisnīgi tiesāt šo pasauli. Tieši to mēs redzējām Mateja Evaņģēlijā 25, kad “visi” tie, kuri netika pirmajā augšāmcelšanā, stāsies Tiesneša un Viņa līgavas priekšā.
E-82 "I will make them come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee."
I Corinthians 6:2,
"Do ye not know that the saints shall judge the world?"
Not only will there be twelve apostles on twelve thrones judging the twelve tribes of Israel but the saints, also, will judge the world. That is when these who claim to belong to God and claim that God loves them will find out exactly who is the child of God and who is loved of the Son. Yes, that day is coming when it will be made manifest. These who are now ruling the world in a measure, and who during the last age will build an image to the beast whereby they will actually rule the world, will one day be humbled when Jesus comes with His saints to judge the world in righteousness. That is exactly what we saw in Matthew 25 when "All" the ones who missed the first resurrection will stand before the Judge and His bride.
E-83 UZSLAVA UN APSOLĪJUMS
Atklāsmes Grāmata 3:10, “Tāpēc, ka tu esi turējis Manu pacietības mācību, Es tevi sargāšu no kārdināšanas stundas [latv. Bībele: “Es tevi sargāšu pārbaudīšanas stundā”–Tulk.], kas nāks pār visu pasauli pārbaudīt tos, kas dzīvo virs zemes.”
E-83 The Eulogy And The Promise
Revelation 3:10,
"Because thou has kept the word of My patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth."
E-84 Ko gan Viņš domāja ar vārdiem “Mana pacietības mācība”? Vēstule Ebrejiem 6:13-15: “Jo Dievs, Ābrahāmam apsolījumu dodams, kad Viņam nebija lielāka pie kā zvērēt, zvērēja pie Sevis paša, sacīdams: tiešām, svētīdams Es tevi svētīšu un vairodams tevi vairošu. Un tā, pacietīgi gaidījis, viņš saņēma apsolīto.” Jūs redzat, ka Gars šeit runā par mums doto Dieva Vārdu. Lai sagaidītu šī Vārda piepildīšanos, bija nepieciešama pacietība, tāpat kā tas bija gadījumā ar Ābrahāmu. Viņš izturēja, it kā viņš redzētu To, Kurš ir neredzams. Viņš bija pacietīgs, un tad Vārds visbeidzot piepildījās. Tieši tā Dievs Saviem ļaudīm māca pacietību. Protams, ja Viņš fiziski piepildītu Savu Vārdu uzreiz, kad jūs palūdzat, jūs nekad neiemācītos būt pacietīgs, gluži otrādi – jūs pret savu dzīvi kļūtu vēl nepacietīgāks. Atļaujiet vēl skaidrāk parādīt jums šo patiesību. Vēstule Ebrejiem 11:17: “Ticībā Ābrahāms, kad tika pārbaudīts, ir upurējis Īzāku, upurējis vienīgo dēlu, viņš, kas bija saņēmis apsolījumus (Dieva Vārdu).” Te nu tas ir: Ābrahāms tika pārbaudīts PĒC TAM, kad bija pieņēmis Apsolījuma Vārdu. Vairums cilvēku domā, ka, tiklīdz mēs Jēzus Vārdā palūgsim par labajiem Dieva apsolījumiem, vairs nevar būt nekādu pārbaudījumu. Taču šeit ir teikts, ka Ābrahāms tika pārbaudīts pēc tam, kad viņš bija saņēmis apsolījumu. Tas precīzi saskan ar Psalmu dziedoņa vārdiem par Jāzepu (Psalms 105:19), “Kamēr viņa vārds piepildījās, Tā Kunga Vārds viņu pārbaudīja.” [Latv. Bībele: “Kamēr viņa paredzējums piepildījās un Tā Kunga vārds to apliecināja.”–Tulk.] Dievs Dāvā mums lielus un dārgus apsolījumus. Viņš ir apsolījis tos piepildīt, un Viņš tos piepildīs. Taču no mūsu lūgšanas brīža līdz laikam, kad mēs saņemam atbildi, mums ir jāiemācās iemantot savā dvēselē pacietību, jo tikai pacietībā mēs iemantojam dzīvību. Ak, lai Dievs mums palīdz apgūt šo mācību, tā kā mēs zinām, ka cilvēki šajā sestajā periodā iemācījās būt pacietīgi. Mēs lasām vēsturi par šo izcilo kristiešu dzīvēm; mēs redzam, ka ir liels kontrasts starp viņu dzīvēm un mūsējām, jo viņi bija tik pacietīgi un mierīgi, bet mēs visi šodien esam pārņemti ar ārkārtīgu nepacietību un steigu.
E-84 What does He mean by the "word of His patience?" Hebrews 6:13-15. "For when God made promise to Abraham, because He could swear by no greater, He sware by Himself, saying, Surely blessing I will bless thee, and multiplying I will multiply thee. And so, after he had patiently endured, he obtained the promise." You see the Spirit is speaking about the Word of God which is given to us. To wait for the fulfillment of that Word required patience even as it did in the case of Abraham. He endured as seeing Him Who is invisible. He was patient and then the Word finally was fulfilled. This is the way God teaches His people patience. Why, if He fulfilled His Word in physical manifestations the very instant you prayed, you would never learn patience, but would become even more impatient with life. Let me show you this truth even more fully set forth.
Hebrews 11:17,
"By faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac: and he that had received the promises (the Word of God) offered up his only begotten son."
There it is: Abraham was tried AFTER he received the Word of Promise. Most think that as soon as we pray in Jesus' Name over the good promises of God that there could not be a trial. But here it says that Abraham was tried after he received the promise.
That is exactly correct according to the Psalmist referring to Joseph, 105:19,
"Until the time that his word came: the Word of the Lord tried him."
God gives us exceeding great and precious promises. He has promised to fulfill them. He will. But from the time we pray until the time we get the answer we must learn to receive patience into our souls for only in patience do we possess life. May God help us to learn this lesson even as we know the people of this sixth age learned patience. We read the history of the lives of these great Christians; what a contrast we see between their lives and ours for they were so patient and quiet, and today we are all but overcome in over-impatience and haste.
E-85 Tālāk Viņš tiem saka: “Tāpēc, ka jūs esat uzņēmuši manu Vārdu un esat saskaņā ar to dzīvojuši, un tādējādi esat iemantojuši pacietību, Es jūs pasargāšu no kārdināšanas stundas, kas nāks pār visu pasauli pārbaudīt tos, kas dzīvo virs zemes.” Lūk, šeit mēs atkal redzam, kā divi periodi daļēji pārklājas, jo šis apsolījums attiecas uz pagānu laiku beigām, kurš noslēdzas Lielajās Bēdās.
E-85 He goes on to say to them, "Because you have taken my Word and lived it and thereby become patient, I will keep you from the hour of temptation which shall come upon the world, to try them that dwell upon the earth." Now here again we see the overlapping of the two ages; for this promise has to do with the end of the Gentile period which culminates in the Great Tribulation.
E-86 “Es tevi sargāšu no kārdināšanas stundas, kas nāks pār visu pasauli pārbaudīt tos, kas dzīvo virs zemes.” Šis pants neapgalvo, ka patiesā draudze ieies un būs Lielo Bēdu periodā. Tad tā arī būtu pateikts. Bet šeit ir teikts: “Es tevi sargāšu no kārdināšanas stundas.” Tas ir tieši tas pats kārdinājums, kas bija Ēdenē. Tas būs ļoti vilinošs priekšlikums, kurš būs tiešā pretrunā ar Dieva pavēlēto Vārdu, un tomēr, skatoties no cilvēciskās domāšanas viedokļa, tas izskatīsies tik ļoti pareizi, tik pamācoši un dzīvinoši, ka apmuļķos šo pasauli. Tikai izredzētie netiks pievilti. Šis kārdinājums atnāks šādi: šī ekumēniskā kustība, kas ir iesākusies ar to, kas izskatās tik brīnišķīgs un svētīts princips (īstenojot Kristus lūgšanu, lai mēs visi būtu viens), kļūs tik politiski spēcīga, ka tā izdarīs spiedienu uz valdību, lai liktu visiem pievienoties šai ekumēniskajai kustībai, ja ne tiešā veidā, tad stingri ievērojot principus, kas būs ieviesti likumā, tā ka nekādas cilvēku grupas netiks atzītas par īstām draudzēm, kamēr tās tieši vai netieši nepakļausies šai padomei. Mazās grupiņas zaudēs savas tiesības, privilēģijas utt., kamēr tās nepazaudēs visus īpašumus un garīgās tiesības pie cilvēkiem. Piemēram, jau šobrīd daudzās, ja ne lielākajā daļā, pilsētās neviens nevar noīrēt telpas reliģiskām sapulcēm, kamēr šīs pilsētas kalpotāju apvienība nav devusi savu piekrišanu. Lai šodien kļūtu par kapelānu armijā, slimnīcās utt., ir gandrīz vai obligāti, lai tu būtu atzīts kā pieņemams šajās trīsvienības ekumēniskajās grupās. Pieaugot šim spiedienam (un tas pieaugs), pretoties būs grūtāk, jo pretoties nozīmēs zaudēt privilēģijas. Un ļoti daudzi būs ar mieru peldēt pa straumi, jo viņi uzskatīs, ka labāk ir publiski kalpot Dievam šīs organizācijas ietvaros, nekā palikt vispār bez jebkādas publiskas Dievkalpošanas. Taču viņi kļūdīsies. Ticēt velna meliem nozīmē kalpot sātanam, pat ja tu vēlētos saukt viņu par Jehovu. Taču izredzētie netiks pievilti.
E-86 "I will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth." This verse is not a declaration that the true church will go into and through the tribulation. If it meant that it would have said that. But it said, "I will keep thee from the hour of temptation." This temptation is exactly like the temptation in Eden. It will be a very inviting proposition held up in direct opposition to God's commanded Word, and yet from the standpoint of human reasoning it will be so very right, so enlightening and life-giving as to fool the world.
Only the very elect will not be fooled. The temptation will come as follows. The ecumenical move that has started on what seems such a beautiful and blessed principle (fulfilling Christ's prayer that we all might be one) becomes so strong politically that she bears pressure upon the government to cause all to join with her either directly or through adherence to principles enacted into law so that no people will be recognized as actual churches unless under direct or indirect domination of this council. Little groups will lose charters, privileges, etc., until they lose all property and spiritual rights with the people.
For example, right now unless the local ministerial association approves in many, if not most cities, one cannot rent a building for religious services. To become chaplains in the armed services, hospitals, etc., it is now almost mandatory to be recognized as acceptable to the trinitarian ecumenical groups. As this pressure increases, and it will, it will be harder to resist, for to resist is to lose privilege. And so many will be tempted to go along, for they will feel it is better to serve God publicly in the framework of this organization than not to serve God at all publicly. But they err. To believe the devil's lie is to serve Satan, even though you may want to call him Jehovah. But the elect will not be deceived.
E-87 Turklāt, izredzētie ne tikai būs pasargāti, bet pat, šai kustībai kļūstot par “ZVĒRAM IZVEIDOTO TĒLU”, svētie būs aizgājuši aizraušanā. Un šī nelielā tik brīnišķīgā un pievilcīgā kustība, kas aizsākās no sadraudzības Efezā, kļūs par sātana briesmoni, kas apgāna un pieviļ visu pasauli. Jo šī baznīcas sistēma (Romas Katoļu Baznīcas un Protestantu Baznīcas apvienošanās) pilnībā kontrolēs pasaules sistēmas bagātības un ievilks visus pasaules iedzīvotājus savā reliģiskajā slazdā, vai arī viņus nogalinās, liedzot viņiem iespēju pirkt un pārdot, lai viņi varētu kaut kā izdzīvot. To īstenot nebūs grūti, jo visas šīs netikles meitas ir jau gandrīz pilnībā atgriezušās pie savas mātes. Tikmēr Roma jau ir ieguvusi gandrīz visas zelta rezerves. Ebrejiem ir visas obligācijas un visa papīrnauda. Piemērotā brīdī šī netikle sagraus pastāvošo naudas sistēmu, izņemot no apgrozības visu papīrnaudu un pieprasot zeltu. Ja nav zelta, sistēma sabrūk. Ebreji būs noķerti slazdā, un viņi iestāsies šajā aliansē, un šī netikles baznīca sagrābs savā varā visu pasauli.
E-87 Furthermore, the elect will not only be kept, but as this move becomes the "IMAGE ERECTED TO THE BEAST," the saints will be gone in the rapture. And this little delightful, winsome movement that started out in fellowship at Ephesus will become the monster of Satan that defiles and deceives the whole world. For the church system of the Roman Catholic and the Protestant in coming together will control the whole wealth of the world system and force the whole earth into its religious trap, or will kill them, by refusing them the privilege of buying and selling whereby they would make a living. This will be accomplished simply, for the harlot's daughters are all but gone back to her. In the meantime, Rome has acquired nearly all the supplies of gold. The Jews have the bonds and all the paper. At the right time, the harlot will destroy the present day money system by calling in all the paper, and demanding gold. With no gold, the system falls. The Jews will be trapped and come into the alliance, and the harlot church will take over the whole world.
E-88 APSOLĪJUMS SAVĒJIEM
Atklāsmes Grāmata 3:11-12: “Es nāku drīz; turi [cieši], kas tev ir, ka neviens neatņem tavu vainagu. To, kas uzvar, Es darīšu par balstu Sava Dieva templī, un viņš no tā nekad neaizies, un Es rakstīšu uz viņa Sava Dieva Vārdu, arī Mana Dieva pilsētas, jaunās Jeruzālemes, vārdu, kas nokāpj no debesīm, no Mana Dieva, un Manu jauno Vārdu.”
Šo domu, ka Viņš atnāks drīz, nav vajadzības komentēt. Mēs zinām, ka tas ir drīz, jo mēs atrodamies pēdējo dienu beigās, vai ne? Taču Viņš turpina un saka: “Turi cieši, kas tev ir, ka neviens neatņem tavu vainagu.”
E-88 The Promise To His Own
Revelation 3:11-12,
"Behold, I come quickly: hold that fast which thou hast, that no man take thy crown.
Him that overcometh will I make a pillar in the temple of My God, and he shall go no more out: and I will write upon him the Name of My God, and the name of the city of My God, which is new Jerusalem, which cometh down out of heaven from My God: I will write upon him My new Name."
We don't need to comment on the thought that He is coming quickly. We know that He is because we are in the end of the last days, aren't we? But He goes on to say, "Hold fast what you have, that no man take your crown."
E-89 Jēzus atnāks tieši tajā laikā, kad būs lielas jukas un nemieri. Un līdz ar Viņa atnākšanu notiek arī augšāmcelšanās. Daudzi iznāks no pīšļiem un uzcelsies līdz ar tiem, kuri ir dzīvi un gaida Viņa atgriešanos. Un viņi būs tie, kuri saņems vainagus. Kāpēc? Tāpēc ka viņi ir Dieva Dēli, viņi līdz ar Viņu ir ķēniņi, viņi valda kopā ar Viņu. Tieši to nozīmē šis vainags – valdīt un pārvaldīt kopā ar Lielo Ķēniņu. Tas ir apsolījums visiem, kuri cieš kopā ar Viņu šeit uz zemes – visiem, kuri pacietīgi izcieta, zinot, ka Dievs, šis Taisnīgais Tiesnesis, viņiem atlīdzinās. Tie, kuri atteicās no visa Viņa dēļ un visu atdeva Viņam, sēdīsies uz Viņa troņa un būs līdzdalībnieki Viņa godpilnajā valstībā.
E-89 It is in the midst of a time of great trouble that Jesus comes. And with His coming there is a resurrection. Many are to come forth out of the dust and rise with those who are alive but waiting for His return. And these will be given crowns. Why? Because they are Sons of God. They are kings with Him. They are reigning with Him. That is what the crown signifies--reigning and ruling with the Great King, Himself. That is the promise to all those who suffer with Him here on earth--all those who endured patiently knowing that God, the Just Judge would reward them. They who gave up all for Him and committed all to Him will sit down in His throne and share in His glorious kingdom.
E-90 Ak, šeit pateikts šodien ir jādzird mums visiem, un tas ir: “Turi cieši” jeb neatkāpies, esi neatlaidīgs. Nepadodieties. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, izmantojiet katru ieroci, kuru Viņš mums ir devis; izmantojiet katru dāvanu, kura ir mūsu rīcībā, un ar prieku raugieties uz priekšu, jo mums tiks uzlikti vainagi. Tos mums uzliks Viņš, ķēniņu Ķēniņš un kungu Kungs.
E-90 Oh, we have a word for us all at this time. It is hold fast-- persevere. Don't give up. Put on the whole armour of God--use every weapon He has given us--use every gift at our disposal and look ahead with joy, because we are going to be crowned by Him Who is King of Kings and Lord of Lords.
E-91 Lūk, Viņš ne tikai dāvā vainagus. Viņš arī saka, ka tie, kuri ir līgavā, tiks darīti par balstiem (pīlāriem) Dieva templī. Bet kad tad ir šis Dieva templis? Jēzus par templi sauca Savu miesu. Tā tas ir. Tas tik tiešām bija Dieva templis. Bet tagad, tā kā mēs esam Viņa miesa, šis Dieva templis ir patiesā draudze caur Svēto Garu, Kurš ir mūsos. Un tā, Viņš padarīs uzvarētāju par balstu šajā templī. Bet kas tad ir balsts? Balsts faktiski ir daļa no pamatiem, jo uz tā balstās virsbūve. Slava Dievam! Tas ierindo uzvarētāju turpat, kur atrodas apustuļi un pravieši, jo vēstulē Efeziešiem 2:19-22 ir teikts: “Tātad jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime, nams, uzcelts uz apustuļu un praviešu pamata, kura stūra akmens ir Kristus Jēzus. Viņā visa celtne, kopā salaista, aug par svētu templi Tam Kungam. Un Viņā arī jūs līdzi tiekat uzcelti par Dieva mājokli Garā.” Jā, šis 22. pants saka, ka mēs esam uzbūvēti kopā ar viņiem. Visi izgāja caur šīm DURVĪM (caur Jēzu) un ir šīs miesas jeb tempļa daļa. Un tā, kad Dievs ieliek cilvēku šajā templī kā balstu un padara viņu par daļu no šīs cilvēku grupas, kas veido pašu pamatu – ko tieši Viņš dara? Viņš dāvā tam Vārda un Sevis paša atklāsmi, jo tieši tas bija dots apustuļiem un praviešiem. (Mateja Evaņģēlijs 16:17.) Lūk, viņš ir šajā Vārdā. Viņš tajā nešķobās. Neviens nevar viņu no turienes izdzīt.
E-91 Now He is not only giving crowns but He says that these in the bride will be made pillars in the temple of God. But what is the temple of God? Jesus spoke of His body as being the temple. It was. It was the temple of God. But now that we are His body, the true church is the temple of God by the Holy Ghost within us. Now He is going to make the overcomer a pillar in that temple. But what is a pillar? A pillar is actually a part of the foundation for it holds up the superstructure. Praise God, that puts the overcomer right in with the apostles and prophets, for it says in Ephesians 2:19-22,
"Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints, and of the household of God;
And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief corner stone;
In Whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord: In Whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit."
Yes, that verse 22 says that we are builded together with them. Everything went through the DOOR (Jesus) and is a part of that body or temple. Now when God puts a man in the temple as a pillar and makes him a part of that foundation group what is He doing? He is giving him the revelation of the Word and of Himself, because that is exactly what the apostles and prophets had. Matthew 16:17. There he is in that Word. There he stands. No one can get him out.
E-92 Iedziļinieties šajos vārdos: “Tas, kas uzvar...” Apustulis Jānis uzdod jautājumu: “Kurš ir pasaules uzvarētājs?” (1. Jāņa Vēstule 5:5.) Un atbilde ir: “Ikviens, kurš tic, ka Jēzus ir Kristus.” (1.Jāņa Vēstule 5:1.) Viņš nesaka, ka uzvarētājs ir tas, kurš tic KĀDAM Jēzum un KĀDAM Kristum, bet gan tas, kurš tic, ka JĒZUS IR ŠIS KRISTUS – VIENA vienīga persona, nevis divas. Tas, kas uzvar, ir tas, kurš ir kristīts Kunga Jēzus Kristus Vārdā.
E-92 Ponder that word, "overcometh". John asks the question, "Who is he that overcometh?" and the answer comes right back, "He that believeth that Jesus is the Christ." He doesn't say that the overcomer is one that believes in 'A' Jesus and in 'A' Christ, but believes that Jesus IS THE CHRIST--ONE person--not two. He is the one who is baptized in the Name of the Lord Jesus Christ.
E-93 Dievs šeit runā par līgavu. Vai jūs vēlaties redzēt vēl vienu viņas ilustrāciju? Tā atrodas Atklāsmes Grāmatā 7:4-17: “Tad es dzirdēju apzīmogoto skaitu: simts četrdesmit četri tūkstoši bija apzīmogoti no visām Israēla bērnu ciltīm. No Jūdas cilts divpadsmit tūkstoši apzīmogoti, no Rūbena cilts divpadsmit tūkstoši, no Gada cilts divpadsmit tūkstoši, no Ašera cilts divpadsmit tūkstoši, no Naftaļa cilts divpadsmit tūkstoši, no Manases cilts divpadsmit tūkstoši, no Simeona cilts divpadsmit tūkstoši, no Levija cilts divpadsmit tūkstoši, no Isašara cilts divpadsmit tūkstoši, no Zebulona cilts divpadsmit tūkstoši, no Jāzepa cilts divpadsmit tūkstoši, no Benjamīna cilts divpadsmit tūkstoši apzīmogoti. Pēc tam es redzēju, un raugi: liels pulks, ko saskaitīt neviens nevarēja, no visām tautām, no ciltīm, tautībām un valodām stāvēja goda krēsla priekšā un Jēra priekšā, apģērbti baltās drēbēs un ar palmu zariem rokās un sauca skaņā balsī: "Pestīšana pieder mūsu Dievam, kas sēd goda krēslā, un Jēram." Visi eņģeļi stāvēja ap goda krēslu, ap vecajiem un dzīvajām būtnēm un metās uz sava vaiga goda krēsla priekšā un lūdza Dievu, sacīdami: "Āmen, teikšana un slava, gudrība un pateicība, gods, vara un spēks mūsu Dievam mūžu mūžos! Āmen!" Tad viens no vecajiem sacīja man: "Tie, kas ģērbti baltās drēbēs, kas viņi un no kurienes viņi nākuši?" Es viņam atbildēju: "Mans Kungs, tu to zini!" Un viņš man sacīja: "Šie ir tie, kas nākuši no lielām bēdām un savas drēbes mazgājuši un tās balinājuši Jēra asinīs. Tāpēc tie ir Dieva goda krēsla priekšā un kalpo Viņam dienām un naktīm Viņa templī, un Tas, kas sēd goda krēslā, mājos pie viņiem. Tiem vairs nebūs bada, tiem vairs neslāps, ne saule, ne cits kāds karstums tos nespiedīs, jo Jērs, kas pašā vidū, goda krēsla priekšā, tos ganīs un tos vedīs pie dzīvības ūdens avotiem, un Dievs nožāvēs visas asaras no viņu acīm".” Un tā, šeit mēs redzam divas cilvēku grupas. Tobrīd Jēzus jau ir atnācis. Viņš ir apzīmogojis šos 144 tūkstošus, no katras cilts ņemot 12 tūkstošus (1-8 pants). Bet no 9-17. pantam mēs redzam otru grupu, kura nepieder šiem 144 tūkstošiem. Kas viņi ir? Viņi ir tie, kuri ir līgavā, kura ņemta no pagānu vidus. Viņi dienu un nakti ir Viņa troņa priekšā. Viņi kalpo Viņam templī. Par viņiem Tas Kungs rūpējas ļoti īpaši. Viņi ir Viņa līgava.
E-93 God is talking about the bride here. Do you want to see another picture of her?
It is over in Revelation 7:4-17,
"And I heard the number of them which were sealed: and there were sealed an hundred and forty and four thousand of all the tribes of the children of Israel.
Of the tribe of Juda were sealed twelve thousand. Of the tribe of Reuben were sealed twelve thousand. Of the tribe of Gad were sealed twelve thousand.
Of the tribe of Aser were sealed twelve thousand. Of the tribe of Nephthalim were sealed twelve thousand. Of the tribe of Manasses were sealed twelve thousand.
Of the tribe of Simeon were sealed twelve thousand. Of the tribe of Levi were sealed twelve thousand. Of the tribe of Issachar were sealed twelve thousand.
Of the tribe of Zabulon were sealed twelve thousand. Of the tribe of Joseph were sealed twelve thousand. Of the tribe of Benjamin were sealed twelve thousand.
After this I beheld, and, lo, a great multitude, which no man could number, of all nations and kindreds, and people, and tongues, stood before the throne, and before the Lamb, clothed with white robes, and palms in their hands;
And cried with a loud voice, saying, Salvation to our God Which sitteth upon the throne, and unto the Lamb.
And all the angels stood round about the throne, and about the elders and the four beasts, and fell before the throne on their faces, and worshipped God,
Saying, Amen: Blessing, and glory, and wisdom, and thanksgiving, and honour, and power, and might, be unto our God for ever and ever. Amen.
And one of the elders answered, saying unto me, What are these which are arrayed in white robes? and whence came they?
And I said unto him, Sir, thou knowest. And he said to me, These are they which came out of great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb.
Therefore are they before the throne of God, and serve Him day and night in His temple: and He that sitteth on the throne shall dwell among them.
They shall hunger no more, neither thirst any more; neither shall the sun light on them, nor any heat.
For the Lamb Which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto living fountains of water: and God shall wipe away all tears from their eyes."
Jesus has come. He has sealed the 144,000. He took 12,000 out of each tribe. But there is another group that doesn't belong in this 144,000 who are seen in verses 9-18. Who are they? These are in the bride taken from amongst the Gentiles. They are before His throne day and night. They serve Him in the temple. They are the special care of the Lord. They are His bride.
E-94 Līgava iet turp, kur atrodas Līgavainis. Viņš viņu nekad neatstās. Viņa neatkāpsies no Viņa ne soli. Viņš dalīsies ar viņu Savā tronī. Viņa tiks kronēta ar Viņa slavu un godu.
E-94 The bride goes wherever the Bridegroom is. She will never be left by Him. She will never leave His side. She will share the throne with Him. She will be crowned with His glory and honor.
E-95 “Es rakstīšu uz viņa Sava Dieva Vārdu, arī Mana Dieva pilsētas, jaunās Jeruzālemes, vārdu.” Un kāds tad ir Dieva Vārds? Nu, Viņš bija “Dievs ar mums” jeb Imanuēls, taču tas nebija Viņam dotais vārds. “...Tā Vārdu tev būs saukt Jēzus.” (Mateja Evaņģēlijs 1:21.) Jēzus teica: “Es esmu nācis Sava Tēva Vārdā, un jūs Mani nepieņemat.” (Jāņa 5:43.) Tādējādi Dieva Vārds ir JĒZUS, jo tieši šajā Vārdā Viņš atnāca. Viņš ir KUNGS JĒZUS KRISTUS. Un kādu vārdu pieņem sieviete, kad viņa apprecas ar vīrieti? Viņa pieņem viņa vārdu. Kad Viņš paņems viņu pie Sevis, viņai tiks iedots Viņa Vārds.
E-95 And I will write upon him the Name of My God, and the name of the city of My God. And what is the Name of God? Well, He was God with us, or Emmanuel, but that was not His given name. "Thou shalt call His Name Jesus." Jesus said, "I came in My Father's Name, and you received Me not." Therefore the Name of God is JESUS, for that is the Name He came in. He is LORD JESUS CHRIST. And what name does a woman take when she marries the man? She takes his name. It will be His Name that is given unto the bride when He takes her to Himself.
E-96 Atklāsmes Grāmata 21:1-4: “Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmā debess un pirmā zeme bija zudusi, un jūras vairs nav. Un es redzēju svēto pilsētu, jauno Jeruzālemi, nokāpjam no debesīm no Dieva, sagatavotu kā savam vīram greznotu līgavu. Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām: "Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, Viņš mājos viņu vidū, un tie būs Viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo, kas bija, ir pagājis."” Cik brīnišķīgi! Šeit ir piepildījušās visi brīnišķīgie Dieva apsolījumi. Viss būs beidzies. Izmaiņa būs notikusi. Jērs un Viņa līgava uz visiem laikiem būs apmetušies visās Dieva pilnībās. Ak! To aprakstīt nav spējīgs neviens! Iedomāties to? Sapņot par to? Izlasīt, kas par to ir teikts Bībelē? Jā, to visu mēs varam izdarīt, un tomēr ar visu to mēs varam iepazīt tikai bezgalīgi mazu tā daļiņu, līdz atnāks šī pirmā augšāmcelšanās, kad tas viss kļūs par realitāti.
E-96 Revelation 21:1-4.
"And I saw a new heaven and a new earth: for the first heaven and the first earth were passed away; and there was no more sea.
And I John saw the holy city, new Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband.
And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people, and God Himself shall be with them, and be their God.
And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things are passed away."
How wonderful. All of God's wonderful promises fulfilled. It will be all over. The change will have been completed. The Lamb and His bride forever settled in all the perfections of God. Describe it? Who is able to do that? No one. Think about it? Dream about it? Read what the Word says about it? Yes we can do all of that, yet we can only know an infinitesimal part of it until it becomes reality in the first resurrection.
E-97 “Un Es rakstīšu uz viņa Manu JAUNO Vārdu.” Manu jauno Vārdu. Kad VISS kļūs jauns, tad Viņam būs jauns Vārds, un šis Vārds būs arī Līgavas Vārds. Kāds ir šis Vārds, – to neviens neuzdrošinās minēt. Ja tas tagad tiktu atklāts, tad droši vien tas būtu caur Gara atklāsmi, kas būtu iedota tik pārliecinošā veidā, ka neviens neiedrošinātos to noliegt. Un tomēr, šo atklāsmi, bez šaubām, Viņš pietaupīs līdz tai dienai, kad Viņš vēlēsies darīt šo Vārdu zināmu. Pietiek, ja zinām, ka tas būs daudz apbrīnojamāks, nekā mēs vispār spējam iedomāties.
E-97 "And I will write my NEW Name upon him."
My New Name. When ALL becomes new, then He will take upon Him a new Name and that Name will be the Name of the bride also. What that Name is, none dare conjecture. It would have to be a revelation of the Spirit given so conclusively that none would dare deny it. But no doubt He will leave that revelation to the day when He desires to give that Name forth. Suffice it to know that it will be more wonderful than we could ever imagine.
E-98 NOSLĒDZOŠĀ PAMĀCĪBA ŠIM PERIODAM
Atklāsmes Grāmata 3:13: “Kam ausis, lai dzird, ko Gars saka draudzēm.” Katrs periods noslēdzas ar vienu un to pašu brīdinājumu. Tas ir šis pastāvīgais lūgums, lai draudzes uzklausītu Tā Kunga balsi. Šajā periodā šis lūgums ir pat vēl neatlaidīgāks nekā iepriekšējos periodos, jo šajā periodā Tā Kunga atnākšana patiešām ir ļoti pietuvojusies. Varbūt kādam radīsies jautājums: “Kāpēc tādā steiga, ja jau priekšā ir vēl viens periods?” Lūk, atbilde. Pēdējais periods būs ļoti īss – ātrs visa pabeigšanas darbs. Turklāt vienmēr ir jāpatur prātā, ka Dieva acīs laiks ir ļoti īss; jā, tūkstoš gadi ir tikai viena diena. Un, ja Viņa atnākšana notiks pēc dažām stundām (pēc Viņa laika izpratnes), tad Viņam, protams, ir jābrīdina mūs ar lielu steigu, un Viņa balsij ir pastāvīgi jāskan mūsu sirdīs, lai mēs būtu gatavi šai atnākšanai.
Ak, ir tik daudzas balsis šajā pasaulē, tik daudzas problēmas un vajadzības sauc, lai tām pievērstu uzmanību, tomēr nekad nebūs tik svarīgas un tik uzmanības vērtas balss, kā Gara balss. Tāpēc,“kam ausis, tas lai dzird, ko Gars saka draudzēm!”
E-98 The Final Admonition To The Age
Revelation 3:13,
"He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith to the churches."
Every age ends with this same warning. It is the constant plea that the churches listen to the voice of the Lord. In this age the plea is even more insistent than in former ages, for in this age the coming of the Lord truly draweth nigh. The question would perhaps arise, "If there is another age beyond this one, why the urgency?" The answer lies herein. The last age will be a short one--a quick work of consummation. And not only is this so, but one must always remember that in the eyes of God time is so very fleeting; yea, a thousand years are but a day. And if He is coming within a few hours as He views time, then He surely must warn us with all urgency and His voice must continually sound in our hearts to be ready against that coming.
Oh, there are so many voices in the world--so many problems and needs crying for attention; but there will never be a voice so important and so worth attending as the voice of the Spirit. So, "He that hath an ear to hear, let him hear what the Spirit saith to the churches."

Наверх

Up