Draudzes periodu kopsavilkums

A Resume Of The Ages
Datums: 65-0009 | Ilgums: - | Tulkojums: Rīga
-
E-1 Tā kā mūsu pētījuma gaitā mēs izskaidrojām, pantu pēc panta, tās Svēto Rakstu vietas, kuras attiecas uz šiem Septiņiem Draudzes Periodiem, mēs neesam parādījuši vienlaidu draudzes vēsturisko modeli tā, kā mums to būtu vajadzējis izdarīt. Tāpēc tagad mūsu nodoms ir izmantot tam šo nodaļu un, sākot ar Efezas Periodu, pārskatīt visus draudzes periodus un tās vēsturi, kā to Jānim bija parādījis Dieva Gars. Mēs neko jaunu nepievienosim, bet tikai sasaistīsim kopā to, kas jau ir pateikts.
E-1 Due to the fact that our studies have been a verse by verse exposition of those Scriptures that deal with the seven ages, we have not set forth a continuous historical pattern of the church as much as we ought to have done. It is, therefore, our purpose now to take this chapter, and beginning with the Ephesian Age trace through all ages the church and her history as given to John by the Spirit of God. We will not be adding new material as much as correlating what we already have.
E-2 No mūsu izpētes mēs jau esam iemācījušies, ka liela daļa no Atklāsmes Grāmatas tiek pilnīgi nepareizi saprasta, jo agrāk mēs nezinājām, par “draudzi” par kuru tiek runāts un uz kuru tiek runāts šajā Grāmatā, nesauc tikai “ekklesia” (jeb “izredzētā”, “Kristus miesa”, “Līgava”), bet ar to tiek domāts visu cilvēku kopums, kuri tiek saukti par kristiešiem, neskatoties uz to, vai viņi ir patiesi, vai vienīgi formāli kristieši. Tāpat kā viss Israēls NAV Israēls (vēstule Romiešiem 9:6), tāpat visi kristieši NAV kristieši. Tādējādi mēs ieraudzījām, ka draudze sastāv no diviem vīnogulājiem, no īstā un no viltus. Šos divus vīnogulājus motivē divi dažādi gari – vienam no tiem ir Svētais Gars, bet otram ir antikrista gars. Abi šie vīnogulāji saka, ka pazīst Dievu un ka ir Dieva atzīti. Tie abi saka, ka runā Dieva vārdā. Tie abi tic noteiktām pamata patiesībām un nav vienisprātis citās. Taču, tā kā tie abi saucas Tā Kunga vārdā (viņi tiek saukti par kristiešiem), tad šādi viņi nepārprotami pretendē uz radniecību ar To Kungu (Dievs to sauc par laulību), un Dievs abus šos vīnogulājus sauc pie atbildības Savā priekšā, un tāpēc Viņš vēršas pie katra no tiem.
E-2 From our studies we have already learned that much of the Revelation is totally misunderstood because we have not formerly known that the 'church' spoken of and spoken to in this book does not refer to the pure 'ekklesia' the 'elect', the 'body of Christ', the 'bride', but it speaks to the entire body of people who are called Christians, whether they be true or merely nominal. As all Israel is NOT Israel, so all Christians are NOT Christians. Thus we learned that the church is made up of two vines, the true and the false. The two vines are motivated by two kinds of spirits; one has the Holy Spirit while the other is endued with the spirit of antichrist. Both claim to know and be known of God. Both purport to speak for God. Both believe certain very basic truths and differ on others. But since both bear the name of the Lord, being called Christians, and by such name-bearing obviously claim a relationship to Him (God calls it marriage), God now holds them both responsible to Him and therefore speaks to each.
E-3 Vēl mēs ieraudzījām, ka abi šie vīnogulāji augs cieši līdzās viens otram līdz pat periodu beigām, kad tie abi sasniegs briedumu un to abu raža tiks novākta. Viltus vīnogulājs nespēs uzveikt un iznīcināt patieso vīnogulāju, taču arī patiesais vīnogulājs nebūs spējīgs ievest viltus vīnogulāju glābjošās attiecībās ar Jēzu Kristu.
E-3 We further learned that these two vines would grow side by side until the end of the ages when both would come to maturity and both be harvested. The false vine would not overcome and destroy the true vine, but then, neither would the true vine be able to bring the false vine into a saving relationship with Jesus Christ.
E-4 Mēs apguvām arī šo pārsteidzošo patiesību: Svētais Gars var nonākt un patiešām arī nonāk pār neatdzimušajiem viltus vīnogulāja kristiešiem un vareni izpaužas dažādās zīmēs un brīnumos; tāpat kā Jūdam bija konkrēta kalpošana Svētajā Garā, kaut arī viņš tika nosaukts par velnu.
E-4 We learned the most amazing truth that the Holy Spirit could and would fall upon the unregenerate false vine Christians and manifest powerfully in various signs and wonders, even as Judas had a definite ministry in the Holy Ghost though he, himself, was pronounced to be a devil.
E-5 Paturot prātā šos principus, vēlreiz pārskatīsim draudzi šajos septiņos vēsturiskajos periodos.
E-5 With these principles in mind we start to trace the church through the various seven ages.
E-6 Draudze piedzima Vasarsvētku dienā. Pirmajam Ādamam tika iedota līgava tieši no Dieva rokas, un īsu brīdi viņa bija neaptraipīta. Tāpat arī Kristum, pēdējam Ādamam, Vasarsvētku dienā tika iedota tīra un jauniņa līgava, un kādu laiku viņa palika savrup un bez traipa. “Neviens cits neuzdrīkstējās viņiem piebiedroties.” Apustuļu darbi 5:13 [Jaunā latv. Bībele]. “Bet Tas Kungs ik dienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti.” Apustuļu darbi 2:47. Mēs nezinām, cik ilgi tas turpinājās, taču pienāca diena, kad tāpat kā Ieva tika sātana kārdināta un pavesta, tā arī draudze apgānījās, kad tajā ienāca antikrista gars. “Tas ir antikrista gars, par ko jūs esat dzirdējuši, ka viņš nāks; tas jau tagad ir pasaulē.” Jāņa 1. vēstule 4:3. Un attiecībā uz Savu līgavu tajā pirmajā periodā Jēzus teica: “Bet Man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. Tad nu atceries, no kā tu esi atkritis; atgriezies un dari pirmos darbus. Bet, ja ne, tad Es nākšu pie tevis un nostumšu tavu lukturi no tā vietas, ja tu neatgriezīsies.” Atklāsmes Grāmata 2:4-5. Tajā pirmajā periodā draudze jau bija “kritusi sieviete”. Tāpat kā sātans bija ieguvis Ievu pirms Ādama, tāpat arī tagad sātans bija pavedis draudzi, Kristus līgavu, pirms “Jēra kāzu mielasta”. Un kas tieši ienāca draudzē, kas izraisīja šo krišanu? Tikai un vienīgi Atklāsmes Grāmata 2:6 – “NIKOLAĪTU DARBI”. Jau šis pirmais periods bija pārstājis sekot tīrajam Dieva Vārdam. Viņi novērsās no Dieva prasības, ka draudzei ir jābūt pilnīgi atkarīgai no Viņa (esot pilnībā atkarībā no Dieva, lai piepildītu Viņa Vārdu no sākuma līdz beigām, neatkarīgi no cilvēciskās pārvaldes), un ieviesa nikolaītisma sistēmu, kas nozīmē organizēt draudzē cilvēcisko valdības formu, lai darītu to pašu, ko dara jebkura pārvalde: izdotu likumus un noteikumus. Viņi izdarīja tieši to, ko izdarīja Israēls. Viņi pieņēma cilvēcisko pārvaldi Vārda un Gara vietā.
E-6 The birth of the church was at Pentecost. As the first Adam was given a bride fresh from the hand of God and was undefiled for a brief span, so was Christ, the last Adam, given a bride pure and fresh at Pentecost; and she remained separate and undefiled for some time.
"And of the rest durst no man join himself to them"
(Acts 5:13) and
"The Lord added daily such as should be saved."
Acts 2:47.
How long this continued we do not know, but one day even as Eve was tempted and seduced by Satan, so the church was contaminated by the entrance of an antichrist spirit.
"And this is that spirit of antichrist whereof ye have heard that it should come and even now already is it in the world."
1 John 4:3.
And Jesus said concerning His bride in that first age,
"I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen and repent."
Revelation 2:4-5.
The church was in that first age already a 'fallen woman.' As Satan had gotten to Eve before Adam, even now had Satan seduced the church, the bride of Christ, before the 'marriage supper of the Lamb.' And what specifically was in her midst that caused the fall? What but Revelation 2:6, "THE DEEDS OF THE NICOLAITANES." Already that first age had turned from following the pure Word of God. They turned from God's demand of a church absolutely dependent upon Him (depending entirely upon God to fulfill His Word from start to finish apart from human government) to Nicolaitanism, which is organizing a human government within the church which as all governments do, legislate for the people. They did exactly what Israel did. They took the expediency of human government instead of the Word and the Spirit.
E-7 Bija ienākusi nāve. Kā mēs to zinām? Vai tad mēs nedzirdam, kā atskanēja Gara balss tajā pirmajā periodā visiem, kuri sadzirdēs? – “Tam, kas uzvar, Es došu ēst no DZĪVĪBAS KOKA, kas ir Dieva paradīzē.” Draudze jau bija uzņēmusi sevī pārāk daudz no nāves koka (jeb konfesionālā viltus vīnogulāja), kura gals ir uguns jūrā. Tagad vairs nav ķerubu ar liesmojošiem zobeniem, kas apsargā Dzīvības Koku. Dievs vairs neaiziet no draudzes vidus, kā Viņš aizgāja no Ēdenes. Nē, Viņš arvien būs Savas draudzes vidū līdz pat pēdējam periodam. Un līdz tam laikam Viņš aicina visus atnākt.
E-7 Death had entered. How do we know? Do we not hear the voice of the Spirit raised in that first age for all who will hear, as He is calling. "To him that overcometh will I give to eat of the Tree of Life in the paradise of God." The church had already imbibed too deeply of the tree of death (or the denominational false vine) whose end is the lake of fire. But there are no cherubim with flaming swords to guard the Tree of Life now. God does not now depart from the midst of the church as He departed from Eden. Oh, no, He will ever be in the midst of His church until the final age. And until that time He calls to all to come.
E-8 Un tā, šeit es lūdzu jūs būt ļoti uzmanīgiem. Šis ir vēstījums Efezas draudzes eņģelim – tas nav vēstījums tai vietējai Efezas draudzei. Tas ir vēstījums konkrētajam PERIODAM. Un šim periodam pašam sevī bija gan patiesības sēkla, gan arī maldīšanās sēkla, tieši tā, kā tas ir parādīts līdzībā par kviešiem un nezālēm. Draudzes periodi – tas ir lauks, un uz šī lauka atrodas gan kvieši, gan nezāles. Viltus draudze organizējās un cilvēciskoja pārvaldi un Vārdu, un cīnījās pret patiesajiem kristiešiem.
E-8 Now please let us be careful here. This message to the angel of the church which is at Ephesus is not a message to the actual local Ephesian church. It is a message to the AGE. And that age had in it the seed of truth and the seed of error exactly as set forth according to the parable of the wheat and the tares. The church ages is the field, and in it are wheat and tares. The false church organized, humanized the government and the Word, and fought the true Christian.
E-9 Nezāles vienmēr plaukst un aug varenāk par kviešiem vai citiem kultivētiem augiem. Tajā pirmajā periodā nezāļu draudze auga ļoti ātri. Bet krāšņi auga arī kviešu draudze. Šī pirmā perioda beigās viltus vīnogulāja draudzēs pieauga nikolaītu darbi, un pieņēmās spēkā arī viņu mēģinājumi izplatīt savu ietekmi ārpus vietējās kopienas robežām. Viņu ietekme bija jūtama arī patiesajā draudzē, jo tādi vīri kā cienījamais Polikarps sāka saukt sevi par bīskapiem, piedēvējot šim titulam to, kas saskaņā ar Dieva Vārdu tam nepiemita. Tāpat šajā periodā draudze bija pazaudējusi savu pirmo mīlestību. Šī mīlestība tika simboliski attēlota kā līgavas un līgavaiņa mīlestība stājoties laulībā un laulības dzīves pirmajos gados. Šī pilnīgā mīlestība un pilnīgā atdošanās Dievam bija sākusi atdzist.
E-9 Tares always flourish mightier than wheat or any other cultivated plant. The tare church grew rapidly in this first age. But the wheat church was flourishing also. By the end of the first age the deeds of the Nicolaitanes were flourishing in the local false vine churches with increasing attempts to spread their influence further than their own body. Its influence was felt upon the true church for men like the venerable Polycarp were calling themselves bishops with a reference to that title which was not inherent in it according to the Word. Also in that age, the true church had lost its first love. That love was typified as the love of bride and groom at their marriage and early years of wedded life. There was a cooling of that complete love and abandonment to God.
E-10 Taču pievērsiet uzmanību, ka Atklāsmes Grāmata 2:1 parāda Kungu Jēzu kā tādu, kas stāv Savas draudzes vidū un tur vēstnešus Savā labajā rokā. Viņš neatstāj draudzi, tāpēc ka viņa ir kritusi, tāpēc ka draudze kopumā ir patiesības un viltus sajaukuma stāvoklī. Viņa pieder Viņam, un šo taisnību pilnībā apliecina vēstule Romiešiem 14:7-9: “Jo neviens mūsu starpā nedzīvo sev pašam, un neviens nemirst sev pašam. Jo, ja dzīvojam, dzīvojam savam Kungam un, ja mirstam, mirstam savam Kungam. Tātad, vai dzīvojam, vai mirstam, mēs piederam savam Kungam. Jo tādēļ Kristus ir miris un dzīvs tapis, lai būtu Kungs pār mirušiem un dzīviem.” Pie krusta Viņš nopirka VISUS cilvēkus, kas dzīvo šajā pasaulē. Tie pieder Viņam. Viņš ir mirušo un dzīvo Kungs (attiecībā uz īpašumtiesībām, nevis uz radniecību). Un Viņš staigā šī ķermeņa jeb miesas vidū, kurā pašā ir dzīvība un nāve.
E-10 But notice. Revelation 2:1 describes the Lord Jesus as in the midst of His church and holding the messengers in His right hand. Because this bride has fallen, because the church corporate is now an admixture of true and false, He does not leave it. It is His.
And according to Romans 14:7-9 that is exactly right.
"For none of us liveth to himself, and no man dieth to himself.
For whether we live, we live unto the Lord; and whether we die, we die unto the Lord; whether we live therefore, or die, we are the Lord's.
For to this end Christ both died, and rose, and revived, that he might be Lord both of the dead and living."
On the cross He bought the WHOLE world of people. They are His. He is the Lord of the living and dead. (As pertaining to ownership, NOT relationship.) And He walks in the midst of that body that has within it life and death.
E-11 Tas, kas bija iestādīts pirmajā periodā, attīstīsies otrajā periodā un visos pārējos periodos, līdz tas sasniegs briedumu, un raža tiks novākta. Tāpēc varam sagaidīt, ka Smirnas periodā caur Gara atklāsmi šī visas kopējā draudzes vēsture atvērsies vēl vairāk un kļūs labāk saprotama.
E-11 What was planted in the first age will develop in the second age and in all other ages until it comes to maturity and harvest. Thus in the Smyrnaean Age we expect an enlargement and enlightenment of the church corporate's history through a revelation of the Spirit.
E-12 Šajā periodā viltus vīnogulāja naids pieauga. Lasot devīto pantu, mēs redzam, ka viņi ir atdalījušies no patiesā vīnogulāja sabiedrības. Viņi izgāja no viņiem. Viņi bija meļi. Viņi sauca sevi par tiem, kas viņi nebija. Bet vai Dievs viņu iznīcināja? Nē. “Lai aug abi kopā līdz pļaujamam laikam.”
Bet, Kungs, viņus vajag iznīcināt, jo viņi iznīcina Tavus ļaudis, viņi tos nogalina.”
“Nē, neaiztieciet viņus. Bet Savai līgavai Es saku: "Esi uzticīga līdz nāvei. Mīli Mani vēl vairāk."”
E-12 In this age the hatred of the false vine increases. See, they have (Verse 9) separated themselves from the company of the true. They went out from them. They were liars. They called themselves what they are not. But did God destroy them? No. "Let them alone and both will go to the harvest."
"But Lord they should be destroyed for they are destroying Thy people. They are killing them."
"No, let them alone. But to My bride I say, 'Be thou faithful unto death. Love Me even more.'"
E-13 Mēs nekļūdīgi sapratām, ka šis viltus vīnogulājs ir sātana vīnogulājs. Tā ir viņa (sātana) sapulce. Viņi sanāk kopā Dieva Vārdā un melo, ka pieder Kristum. Viņi sludina, māca, krista un pielūdz, viņi līdzdarbojas dažādos rituālos, kurus Kristus ir devis draudzei, un tomēr viņi nav no Dieva. Taču, tā kā viņi saka, ka ir no Dieva, tad Dievs prasa no viņiem atbildību, un katrā periodā Viņš runā par viņiem un runā uz viņiem. Viņi mums ļoti atgādina Bileāmu [Balaamu]. Viņam bija pravietiska kalpošana. Viņš zināja, kā pienācīgi tuvoties Dievam, kā tas bija redzams, kad viņš upurēja šķīstus dzīvniekus. Un tomēr viņš nebija patiess VĀRDA PRAVIETIS, jo, kad Dievs pateica viņam neiet un nepagodināt ar savu klātbūtni ķēniņu Balaku, viņš tik un tā meklēja iespēju aiziet, jo viņu mudināja viņa kāre pēc zelta un prestiža. Tad Dievs ļāva viņam iet. Dieva pilnīgā griba tika aizstāta ar pieļaujamo Dieva gribu, un tas notika Bileāma “sirds vēlēšanās” dēļ. Faktiski Dievs pateica: “Labi, ej.” Vai tad Dievs bija mainījis Savas domas? Nē, draugi. Kaut arī Bileāms devās ceļā, Dieva prāts piepildījās. Bileāms neatcēla Dieva gribu. Dievs tik un tā panāca Savu. Zaudētājos palika pats Bileāms, jo viņš apgāja Vārdu. Un šodien notiek tieši tas pats: sievietes sludina, organizācijas, viltus mācības utt., un cilvēki pielūdz Dievu, viņiem ir Gara izpausmes, un viņi turpina doties uz priekšu, tāpat kā to darīja Bileāms, apgalvojot, ka uz viņiem ir runājis Dievs, pat tad, ja saņemtais uzdevums ir pretrunā atklātajam Vārdam. Un es nenoliedzu, ka Dievs uz viņiem patiešām ir runājis. Taču tas bija tieši tāpat, kā Viņš runāja uz Bileāmu tajā otrajā reizē. Zinādams, ka pats savas sirds iegribu Bileāms vēlējās vairāk par Vārdu, Viņš to viņam iedeva, kaut arī beigās tik un tā īstenojās VIŅA GRIBA; tā arī šodien Dievs ļauj cilvēkiem, lai tie seko savas sirds vēlmēm, jo viņi jau ir atraidījuši Vārdu. TAČU PAR SPĪTI VISAM TIK UN TĀ ĪSTENOSIES DIEVA PRĀTS. Āmen. Es ceru, ka jūs to saprotat! Tas ne tikai padarīs skaidrāku daudz ko no redzētā visos periodos, bet jo īpaši tas palīdzēs saprast šo pēdējo periodu, kurā ir tik daudz izpausmju un ārēju svētību, kaut arī viss periods kopumā ir tik lielā pretrunā ar “Vārdā Atklāto Dieva Gribu”.
E-13 We learn in no uncertain terms that this false vine is the vine of Satan. Their gathering is of him (Satan). They meet in the Name of God and lie that they are Christ's. They preach, they teach, they baptize, they worship, they partake of various rites given by Christ to the church, yet they are not of God. But since they say they are, God will hold them responsible and in each age He speaks of them and to them. They remind us exactly of Balaam. He had the prophetic office. He knew the proper approach unto God as demonstrated in the sacrifice of the clean beasts. Yet he was not a true WORD PROPHET for when God told him not to go to honor Balak with his presence he sought to go anyway for he was motivated by his lust for gold and prestige. So God let him go. The perfect will of God gave way to the permissive will of God because of the "heart desire" of Balaam. God actually said, "Go ahead." Did God change His mind? No sir. God had His way regardless of Balaam going. Balaam did not annul the will of God. God had His way regardless. It was Balaam who was the loser for he by-passed the Word.
And today we have that very same thing. Women preachers, organization, false doctrine, etc., and people worshipping God, manifesting in the Spirit and going right on as did Balaam, claiming that God has spoken to them even when the commission received is opposite to the revealed Word. And I will not deny that God spoke to them. But it was just like when He spoke to Balaam that second time. As He knew that Balaam wanted his own heart desire above the Word and He gave it to him, yet all the while in the end having HIS OWN way; even so today God tells folks to go ahead in their own hearts' desires for they have already rejected the Word. BUT THE WILL OF GOD WILL BE DONE REGARDLESS. Amen. I hope you see this. It will not only clear up much of what is seen in all ages but it will especially help in this last age which has so much manifestation and external blessings when the whole period is so against the 'Word-Revealed-Will' of God.
E-14 Šis periods saņēma tik skaļu un skaidru vēstījumu, kā neviens cits. Tā bija un ir šī Vecās Derības patiesība – “verdzenes dēls mocīs brīvās dēlu, kamēr verdzenes dēls netiks padzīts”. Tas ļauj mums saprast, ka sātana naids un zaimi pret patiesajiem kristiešiem īstenosies caur tādu cilvēku grupu, kuri ir formāli, liekuļoti kristieši, un tas pieņemsies spēkā līdz laikam, kad Lāodikejas perioda beigās šo viltus vīnogulāju Dievs izraus ar visām saknēm.
E-14 If ever an age received a message loud and clear, this age did. It was, and is, that Old Testament truth, "The son of the bondwoman will distress the son of the free woman until the son of the bondwoman be cast out." That lets us know that the hatred and blasphemy of Satan against the true Christian will be vented through a group who are nominal, false Christians, and this will increase until God uproots that false vine at the end of the Laodicean Age.
E-15 Trešais periods caur pravietojuma Garu atklāja, ka pasaulīgā draudze pieņems nikolaītismu kā mācību. Garīdzniecības atdalīšana no pārējiem draudzes locekļiem pārauga no Bībeliskās patiesības par vecajiem (vietējo draudžu ganiem), kuri pārvaldīja draudzi ar Dieva Vārda palīdzību, uz “nikolaītu darbiem”. Tagad garīdzniecība sev piešķīra dažādas pakāpes, vienu virs otras, taču šādai formulai nav nekāda pamatojuma Svētajos Rakstos. Un vēlāk tas pārauga priesterībā, kas ielika garīdzniecību starp Dievu un cilvēkiem, dāvājot šai garīdzniecībai noteiktas tiesības un vienlaicīgi noliedzot tiesības, kuras Dievs bija devis visiem draudzes locekļiem. Tā bija nelikumīga piesavināšanās, un šajā periodā tā kļuva par mācību. Draudzē tas tika ieviests kā Dieva Vārds, kāds tas it nemaz nebija. Taču garīdzniecība to sauca par Dieva Vārdu, un tādējādi šī mācība bija antikrists.
E-15 The third age revealed by the Spirit of prophecy that the worldly church would adopt Nicolaitanism as a doctrine. The separation of the clergy from the laity grew from the Biblical truth of the elders (shepherds of local flocks) ruling the flock by the Word, to the 'deeds of Nicolaitanes' wherein the clergy set themselves in ranks one over the other, which unscriptural formula then evolved into a priesthood that placed the clergy between man and God, giving the clergy certain rights all the while denying the laity their God-given rights. This was usurpation. In this age it became a doctrine. It was established in the church as the assured word of God, which indeed it was not. But the clergy called it the Word of God and therefore the doctrine was antichrist.
E-16 Tā kā cilvēciskā pārvalde – tā ir vistīrākā politika, draudze tika iejaukta politikā. Šo iesaistīšanos ļoti atbalstīja kāds imperators-diktators, kurš apvienoja baznīcas politiku ar valsts politiku un ar spēka palīdzību nostiprināja šo viltus draudzi (sātanisko maldu reliģiju) kā patieso reliģiju. Un pēc vairāku imperatoru dažādajiem rīkojumiem mēs ieraugām, kā šī viltus draudze ar valsts varas palīdzību nu jau vēl alkatīgāk iznīcina patieso vīnogulāju.
E-16 Because human government is politics pure and simple, the church became involved in politics. This involvement was welcomed by a dictator-emperor who joined church politics with state politics and by force established the false church (Satan's false religion) as the true religion. And through various edicts by various emperors we find the false church with state power destroying the true vine even more avidly.
E-17 Diemžēl arī patiesais vīnogulājs nebija pilnīgi imūns pret šo mācību. Es ar to nedomāju, ka patiesais vīnogulājs jebkad būtu ieviesis šīs nikolaītu idejas kā mācību. Ne tuvu tam. Taču šis mazais nāves tārpiņš neatlaidīgi sūca dzīvību no patiesā vīnogulāja, cerot, ka kādu dienu tas kritīs. Pat patiesās draudzes vidū tie vīri, kurus Dievs bija aicinājis kā uzraugus jeb draudzes sargus, uzskatīja, ka šis tituls nozīmē nedaudz vairāk nekā tikai vietēju atbildību. Tajā laikā draudzē jau vairs nebija tās tīrās izpratnes, kāda bija Pāvilam. Jo Pāvils bija teicis: “Un tie slavēja Dievu manī.” [Latv. Bībele: “Un tie slavēja manis dēļ Dievu.” Vēstule Galatiešiem 1:24–Tulk.] Neskatoties uz visu savu autoritāti Pāvils ļaužu skatus vienmēr vērsa uz Dievu, no Kura ir visa autoritāte. Bet garīdzniecība vienmēr raudzījās uz Dievišķo vadību PLUS CILVĒCISKO vadību, šādi parādot godu tur, kur gods nepienācās, un mēs ieraugām, ka patiesā draudze bija sasmērējusies ar cilvēciskošanu. Kad bija ieviests nikolaītisms – apustuliskā pēctecība, cilvēku ielikti kalpotāji, iebalsoti draudzes gani utt., viltus draudzei bija palicis vairs tikai viens solis, lai ieietu balaamismā. Otrais solis uz “sātana dziļumiem” jau bija sācies.
E-17 Sad to say the true vine was not exactly immune to this doctrine. By that I do not mean that the true vine ever did establish the Nicolaitane ideas as a doctrine. Far from it. But that little worm of death kept sucking at the true vine hoping that it might fall. Even within the true church, men whom God had called as overseers were holding that title to mean a little more than just a local responsibility. It was not the clear understanding of Paul that existed in the church at this time. For Paul had said, "And they glorified God in me." No matter what authority Paul had, he kept the people looking to God from Whom is all authority. But the clergy was always looking to Divine Leadership PLUS HUMAN, and thus in giving honor where honor was not due, we find that the true church was spotted with humanism. With Nicolaitanism established--apostolic succession--placed ministers--pastors voted in, etc., it was only one step for the false church to proceed to Balaamism. The second step to the 'depth of Satan' was now in full progress.
E-18 Šis otrais solis bija Bileāma jeb Balaama mācība (kas ir aprakstīta Atklāsmes Grāmatā 2:14), ar kuru Balaams iemācīja Balakam, kā novest no ceļa Israēla bērnus ar “kopējas sanāksmes” palīdzību. Tajā viesiem bija jādara vēl divas lietas, kuras bija pretrunā Dievam Vārdam. Jūs atceraties, ka Balaks meklēja palīdzību, lai saglabātu savu karaļvalsti. Viņš pasauca Bileāmu, visietekmīgāko tā laika garīgo personu, un Bileāms deva padomu, kas ievilināja lamatās un iznīcināja Israēlu. Šis padoms, pirmkārt, bija piedāvāt visiem sanākt kopā un visu pārrunāt, un kopā paēst, un nogludināt visas nesaskaņas. Galu galā savstarpēja saprašanās ir ļoti svarīga; kad tāda ir panākta, tad var virzīties jau tālāk. Nākošais solis bija kopīga pielūgsme un, protams, neliels spiediens no namatēva puses parasti liek ciemiņiem iet ievērojami tālāk, nekā tie bija domājuši darīt. Lūk, un tas notika ne tikai ar Dieva draudzi Vecās Derības laikā, bet tas notika arī ar Jaunās Derības draudzi, jo bija kāds imperators, kuram, tāpat kā Balakam, bija vajadzīga palīdzība, lai nostiprinātu savu karaļvalsti. Tāpēc Konstantīns uzaicināja formālos kristiešus, Pirmo Romas Kristiešu Draudzi, lai tā palīdzētu viņam iegūt kristiešu atbalstu, jo kristiešu skaits bija ļoti liels. Gala rezultātā 325. gadā notika Nikejas Padome, kurā pēc Konstantīna uzaicinājuma sanāca kopā gan patiesie, gan formālie kristieši. Īstajiem kristiešiem vispār nevajadzēja pat iet uz šo satikšanos. Neraugoties uz visiem Konstantīna mēģinājumiem viņus visus apvienot, patiesie ticīgie saprata, ka ir nokļuvuši nepareizā vietā, un no turienes aizgāja. Bet tos, kuri palika, Konstantīns apdāvināja no valsts kases un piešķīra viņiem politisko un fizisko varu. Cilvēki tika ievesti elku pielūgsmē un spiritismā, jo šajās celtnēs tika novietotas svēto vārdos nosauktas skulptūras, un cilvēki tika iemācīti sarunāties ar mirušajiem jeb pielūgt svētos, kas ir tīrs spiritisms. Tās barības (Dieva Vārda) vietā, kura cilvēkam tik tiešām ir vajadzīga, viņiem tika dotas ticības mācības, dogmas un rituāli, kurus ar varu uzspieda valsts vara, un it īpaši nozīmīgi bija tas, ka viņiem tika iedoti trīs dievi ar Vienīgā Patiesā Dieva trīskāršo vārdu, bet ūdens kristības Kunga Jēzus Kristus Vārdā tika aizvietotas ar pagānisko kristīšanos trīs titulos.
E-18 This second step was the doctrine of Balaam, (described in Revelation 2:14) wherein Balaam taught Balak to stumble the children of Israel by a 'united meeting.' There the guests would do two more things contrary to the Word of God. You will recall that Balak needed help to keep his kingdom. He called on the most dominant spiritual figure of his day, Balaam. Balaam gave the advice that trapped and destroyed Israel. It was, first of all, to suggest that they all get together and talk things over, and eat together and get things ironed out. After all, understanding each other goes a long way. Once you accomplish that you can go from there. The next step would be worshipping together, and of course, a little pressure from the host usually makes the guests go a lot further than they intended. Now that didn't only happen back there to God's church of the Old Testament but it happened to the church of the New Testament, for there was an emperor, who like Balak needed help to secure his kingdom.
So Constantine invited the nominal Christian, First Christian Church of Rome, to help him get the Christians behind him, as they were a very large body. The outcome was the Nicene Council of 325. There the Christians, both true and nominal, came together at the invitation of Constantine. The true Christians had no business even going up to the meeting. In spite of all Constantine could do to unite them all, the real believers knew they were out of place and left. But to those who remained, Constantine gave of the state's treasury along with political and physical force. The people were introduced to idol worship and spiritism, for statues with names of saints were placed in the buildings and the people were taught to commune with the dead, or pray to saints which is nothing more nor less than spiritism. For the food that man truly needs, even the Word of God, they were given creeds, and dogmas and rituals which were also enforced by the state, and above all they were given three gods with the triple compound name of the One True God, and water baptism in the Name of the Lord Jesus Christ gave way to the pagan baptism of three titles.
E-19 Patiesajiem ticīgajiem uz turieni vispār nebija jāiet. Viņi jau bija zaudējuši lielu daļu patiesības, un tagad viņi zaudēs arī pareizu Dieva Personības izpratni un ūdens kristībās Jēzus Vārda vietā pieņems titulus.
E-19 The real believers ought not to have gone there. They had already lost much truth, and now they, too, would lose the understanding of Godhead and forfeit names for titles in water baptism.
E-20 Tagad ļoti uzmanīgi aplūkojiet šo Bileāma mācību. Ievērojiet, ka, pirmkārt, tas ir apzinātais un pārdomātais samaitātas garīdzniecības manevrs ar mērķi piesaistīt cilvēkus sev, tīši ievedot tos neticības grēkā. Nikolaītu mācība – tā bija garīdzniecības samaitāšanās, kad viņi centās iegūt politisku varu viņu pašu starpā; bet balaamisms – tā ir cilvēku pakļaušana savai ticības mācības un pielūgsmes sistēmai ar mērķi viņus kontrolēt. Tagad skatieties uzmanīgi: kas tieši piesaistīja cilvēkus formālajai draudzei un tādējādi tos iznīcināja? Tās bija ticības mācības un dogmas, kas bija izveidojušās baznīcas doktrīnās jeb reglamentos. Tā bija Romas Katoļu Baznīcas mācība. Cilvēkiem netika dota īstā barība – Vārds. Viņiem deva barību, kuras izcelsme bija elku pielūgsme, kristiešu terminoloģijā noslēpts Babilonas pagānisms. Un tieši tas pats gars un tā pati mācība šobrīd ir visu protestantu vidū, un to sauc par KONFESIJU. Nikolaītisms ir organizēšanās, draudzes vadības cilvēciskošana, un tādējādi – Gara noraidīšana. Balaamisms ir konfesionālisms, kad Bībele tiek aizvietota ar draudzes mācību grāmatu. Un pat šajā laikā daudzi no Dieva ļaudīm ir noķerti šajā konfesiju slazdā, un Dievs uz viņiem sauc: “Izeita no viņas, Mana tauta, lai jums nebūtu dalības viņas grēkos un jūs neķertu viņas mocības.” Redziet, viņi nezina patiesību. Taču, ja šajā brīdī notiktu līgavas aizraušana, nezināšana nederētu kā apelācija Dieva sodam par atrašanos ienaidnieka rindās.
E-20 Now watch this doctrine of Balaam most carefully. Notice above all, that it is the deliberate maneuver of a corrupt clergy to bind the people to them, by leading the people deliberately into the sin of unbelief. The Nicolaitane doctrine was the corruption of the clergy as they sought political power amongst themselves, while Balaamism is the subjection of the people to their system of creed and worship in order to hold them. Now watch this carefully. What was it that bound the people to the nominal church and thereby destroyed them? It was the creeds and dogmas formed into church tenets. It was the doctrine of the Roman Catholic Church. They were not given the true food, the Word. They were given the food that came from idol worship, Babylonian paganism wrapped up in Christian terminology.
And that very same spirit and doctrine is right amongst all Protestants and it is called DENOMINATION. Nicolaitanism is organization, humanizing the leadership of the church, and thereby deposing the Spirit. Balaamism is denominationalism which takes the church manual instead of the Bible. And right to this hour, many of God's people are caught in the snare of denominationalism and God is crying to them, "Come out of her My people, lest ye be partakers of her sins, and that ye receive not her plagues." You see they are ignorant. But if the rapture should take place at this moment, ignorance would be no court of appeal from the judgment of God for being in the wrong ranks.
E-21 Garīdzniecības organizēšanās hierarhijā, vienam virs otra, līdz galu galā nonāk līdz galvai, prezidentam – tā ir antikrista gara izpausme. Nav nozīmes, cik brīnišķīgi un cik nepieciešami tas izskatās, tā ir tikai cilvēciskā domāšana, kas ieņem Dieva Vārda vietu. Un ikviens, kurš atrodas šajās organizētajās konfesijās, atrodas pašā antikrista sistēmas viducī. Tagad ļaujiet man paskaidrot un pateikt, lūk, ko: ES NEESMU PRET CILVĒKIEM. ES ESMU PRET SISTĒMU!
E-21 For the clergy to organize themselves with one rank over another until they are finally headed up by a president is a manifestation of the antichrist spirit, regardless of how wonderful and necessary it may seem. It is nothing but human reasoning taking the place of the Word. And any person who is in the organized denominations is right in the midst of an antichrist system. Now let me say this and make it very plain. I AM NOT AGAINST THE PEOPLE. I AM AGAINST THE SYSTEM.
E-22 Līdz ar šo valsts un baznīcas savienošanos viss bija sagatavots Tumšajiem Viduslaikiem. Un tik tiešām, uz tūkstoš gadiem draudze iegāja tumsas dzīlēs, iepazīstot sātana dziļumus. Kad reliģiozi cilvēki pieņem gan nikolaītismu, gan balaāmismu, un turklāt viņiem ir politiskā, finansiālā un fiziskā vara, lai to atbalstītu, tad viņi var doties tikai vienā virzienā – taisni iekšā Jezabeles mācībā. Kāpēc mēs tā runājam? Jo, kā mēs jau norādījām ceturtā perioda izpētē, Jezabele bija sidoniete, un viņas tēvs bija Etbaals, Astartes priesteris-ķēniņš; viņš bija slepkava. Šī sieviete apprecējās ar Ahabu (Israēla ķēniņu) politiska izdevīguma dēļ. Pēc tam viņa sagrāba savās rokās tautas reliģiju, noslepkavoja levītus un uzcēla tempļus, kuros lika tautai pielūgt Astarti (Venēru) un Baalu (saules dievu). Viņa izveidoja mācību un pavēlēja saviem priesteriem to mācīt, un viņi, savukārt, panāca, lai cilvēki to pieņemtu. Šajā līdzībā ir labi redzams, kāda bija formālā draudze Tumšajos Viduslaikos. Viņi pilnībā atstāja Dieva Vārdu, neskaitot Dieva Personas vārdus un nosaukumus un dažus Svēto Rakstu principus. To, ko viņi paņēma no Bībeles, viņi izkropļoja, izmainot tā patieso nozīmi. Viņu bīskapu kolēģijas sarakstīja plašus apcerējumus, viņu pāvesti pasludināja sevi par nekļūdīgiem un teica, ka ir saņēmuši atklāsmi no Dieva, un runāja uz cilvēkiem, it kā viņi pārstāvētu Dievu. To visu mācīja priesteriem, kuri ar baiļu palīdzību panāca, lai cilvēki tam notic. Citādāk domājošos gaidīja nāve vai izslēgšana no baznīcas, kas varēja būt pat ļaunāka nekā nāve. Tagad par situācijas noteicēju kļuva šī baznīca ar pārliecinošo balsi, un, būdami mežonīgā niknumā un ar varu savās rokās, viņi dzēra mocekļu asinis, līdz visi patiesie kristieši bija gandrīz iznīcināti, un no Vārda gandrīz nekas nebija palicis, un Svētā Gara izpausme bija pavisam niecīga. Tomēr patiesais vīnogulājs cīnījās un izdzīvoja. Dievs bija uzticīgs šim mazajam ganāmpulciņam, un par spīti tam, ko Roma darīja ar viņu miesām, tā nespēja nogalināt to Garu, kas bija viņos; un Patiesības Gaisma turpināja mirdzēt, Svētā Gara spēka atbalstīta.
E-22 With a state and church union the stage has been set for the Dark Ages. And indeed for about 1000 years the church went into the depth of blackness, knowing the depths of Satan. When any religious people embrace both Nicolaitanism and Balaamism, and have the political, financial and physical power to back it up there is only one direction they can go. That direction is right into the Jezebel doctrine.
Now why do we say this? Because as we pointed out in the study of the fourth age that Jezebel was a Sidonian, the daughter of Ethbaal who was king priest to Astarte. He was a murderer. This woman married Ahab (King of Israel) for political expediency. She then took over the religion of the people and murdered the Levites, and erected temples wherein she caused the people to worship Astarte (Venus) and Baal (Sun god). She formulated the teaching and made her priests teach it, and they in turn made the people accept it.
There you can see exactly what the nominal church was in the Dark Ages. They left the Word of God entirely except for names and titles of Godhead and a few Scriptural principles. They twisted what they did take out of the Bible by changing its meaning. Their college of bishops, etc., wrote vast treatises, their popes declared themselves infallible and said they received revelation from God and spoke as God to the people. All this was taught to the priests who through fear made the people believe it. To dissent was death or excommunication which might be worse than death. It was now the church with the assured voice that took over, and wild with power they drank the blood of the martyrs until the true Christians were all but exterminated and there was hardly any Word left, and little manifestation of the Holy Ghost. But the true vine struggled and survived. God was faithful to the little flock and in spite of what Rome might do to their bodies, Rome could not kill the Spirit within them, and the light of the Truth shone on, backed by the Holy Ghost and power.
E-23 Tagad es vēlos izteikt piezīmi, kas daudz ko izskaidros. Skatieties. Nikolaītu darbi un mācības, Bileāma mācība un viltus pravietes Jezabeles mācība – tie nav trīs gari, nedz arī trīs garīgie principi. Tās ir tikai viena un tā paša gara trīs dažādas izpausmes, tam ejot no dziļuma dziļumā. Patiesībā, tas viss kopumā ir organizācijas antikrista gars savās trīs dažādajās stadijās. Kad garīdzniecība nošķīrās un organizējās, viņi apspieda cilvēkus, ievedot viņus organizācijā un arī piesaistot cilvēkus tai. Šīs organizēšanās pamatā bija ticības mācības un dogmas, kuras viņi mācīja cilvēkiem tīrā Dieva Vārda vietā. Rituāliem un ceremonijām tika dāvāta arvien lielāka vieta pielūgsmē, un drīzumā visa šī sistēma kļuva par kareivīgu un velnišķīgu spēku, kas darīja visu iespējamo, lai visus kontrolētu, izmantojot pārliecinošas runas vai burtisku spēku. Enerģiju tā ieguva no saviem viltus pravietojumiem, nevis no Dieva Vārda. Tagad tas bija absolūts antikrists, kaut arī viņš nāca Kristus Vārdā.
E-23 This is a good place to make an illuminating observation. Look. The deeds and doctrines of the Nicolaitanes, the doctrine of Balaam, and the teaching of the false prophetess, Jezebel, do not constitute three spirits or make three spiritual principles. These three are but the various manifestations of the same spirit as it goes from depth to depth. What it all is, is the antichrist spirit of organization in its three various stages. Once the clergy separated themselves and organized themselves they oppressed the people by leading them into, and binding them to organization also. This organization was based upon the creeds and dogma which they taught the people instead of the pure Word of God.
Ritual and ceremony was given an increasing part in worship, and soon this whole system was a militant and diabolical power that did its best to control all through the persuasion of discourse or literal force. It received its energy from its own false prophecies and not the Word of God. It was now absolutely antichrist though it came in Christ's Name.
E-24 Pēc šķietami bezgalīga laika, kurā Patiesībai noteikti bija jābūt mirušai, cilvēki sāka protestēt pret Romas Katoļu Baznīcas nekrietnībām, jo nebija iespējams pat iztēloties, ka Dievs varētu būt tādā mācībā un tādā uzvedībā. Šos protestus vai nu neņēma vērā, un tie, nespējot piesaistīt uzmanību, izdzisa, vai arī tos apslāpēja Roma. Taču tad Dievs Savā suverēnajā žēlastībā atsūtīja vēstnesi vārdā Mārtiņš Luters, lai sāktos reformācija. Viņš darbojās gaisotnē, kurā Romas Katoļu Baznīca bija ieguvusi tādu milzīgu varu, ka teju teju bija gatava pati tajā sapīties un nožņaugties. Kad Luters sludināja taisnošanu caur ticību, patiesais vīnogulājs pirmo reizi daudzu gadsimtu laikā sāka kupli pieaugt. Formālā draudze savam atbalstam bija izmantojusi valsts varu, bet tagad šī valsts vara sāka vērsties pret viņu pašu. Un tieši šeit Luters pieļāva savu kļūdu, un kļūdījās arī patiesie ticīgie. Viņi atļāva, lai valsts viņus finansē, tāpēc šis periods Vārdā tālu uz priekšu netika. Taču pateicība Dievam, ka tas aizgāja, cik vien tālu varēja. Tomēr, tā kā tas ļoti lielā mērā balstījās uz politisko varu, šis periods noslēdzās ar organizēšanos, un tā cilvēku grupa, kas Lutera paaudzes laikā bija atšķēlusies no viltus vīnogulāja, tagad atgriezās atpakaļ, lai būtu netikles meita, jo tā iegāja taisni nikolaītismā un balaamismā. Šajā periodā bija daudzas šķelšanās, un, lai saprastu, cik tālu viņi bija no patiesās sēklas, var vienkārši palasīt vēsturi un redzēt, kā viņi viens otru vajāja, dažreiz pat līdz nāvei. Taču viņu vidū bija daži, tāpat kā vienmēr ir katrā periodā.
E-24 After what seemed an interminable time wherein Truth must surely die, men began to protest the vileness of the Roman Catholic Church, because by no stretch of the imagination could God be in such teaching and such conduct. These protests were either disregarded and died from failure to arouse attention, or were quashed by Rome. But then, God in His sovereign grace sent a messenger by the name of Martin Luther to start a reformation. He worked in a climate where the Roman Catholic Church had been given so much rope that she was about to hang herself. So when Luther preached justification by faith the true vine for the first time in many centuries began to grow in a bountiful manner.
As the nominal church had used state power to back it up, now state power began to flow against it. And this is where Luther made his mistake, and the true believers made their mistake. They allowed the state to subsidize them. So this age did not launch out very far on the Word. Thank God that it did go as far as it did, but because it leaned on political power to a great extent, this age ended in organization, and this very group that in Luther's generation had broken from the false vine, now turned back to become a daughter of the harlot for she went right into Nicolaitanism and Balaamism. This era had scores of factions within it, and to prove how far they were from true seed is to merely read history and see how they persecuted each other, even unto death in some cases. But there were a few names amongst them, even as there always are in every age.
E-25 Lūk, šajā periodā mēs priecājamies par sekojošo: bija sākusies Reformācija. Tā nebija atdzimšana, bet gan reformācija. Tā nebija arī restaurācija jeb atjaunošana. Taču kviešu grauds, kas bija nomiris Nikejā un satrūdējis Tumšajos Viduslaikos, tagad izdzina patiesības asniņu, un tas nozīmēja, ka kaut kad nākotnē, Lāodikejas Perioda beigās, tieši pirms Jēzus atnākšanas, draudze no jauna būs Kviešu Sēklas Līgava, bet nezāles tiks savāktas un sadedzinātas uguns jūrā.
E-25We rejoice in this age for this one thing. Reformation had started. It was not a resurrection but a reformation. Neither was it a restoration. But the corn of wheat that had died at Nicaea and had rotted in the Dark Ages, now sent up a shoot of truth signifying that at some future date, at the end of the Laodicean Age, just before Jesus came, the church would go back to being a Wheat Seed Bride again while the tares would be harvested and burned in the lake of fire.
E-26 Tā kā piektais periods, pateicoties drukas izgudrošanai, bija pavēris lielas iespējas Vārda izplatīšanai, sestais periods to efektīvi izmantoja. Šis periods bija restaurācijas otrā stadija, un, kā mēs sacījām jau iepriekš, tas bija vārpiņas ziedēšanas laiks. Tas bija izglītības uzplaukums. Tas bija inteliģentu cilvēku, kuri mīlēja Dievu un Viņam kalpoja, periods. Misionāru bija pārpilnam, un Vārds izplatījās pa visu pasauli. Tas bija brāļu mīlestības periods. Tas bija atvērto durvju periods. Tas bija pēdējais ilgais periods, un pēc tā bija jānāk Lāodikejas Periodam, kas būs ļoti īss.
E-26 Since the fifth age had brought a great dissemination of the Word through printing, the sixth age was quick to take advantage of it. This age was the second stage of the restoration and as we have stated previously was the tassel age. Education abounded. This was the age of intellectual men who loved God and served Him. Missionaries abounded and the Word spread over the world. It was an age of brotherly love. It was an age of the open door. It was the last age of long duration, and after it the Laodicean Age would come which would be a short one.
E-27 Šajā periodā patiesais vīnogulājs plauka un zēla kā nekad agrāk, ja skatās uz cilvēku skaitu vietējā draudzē un ārvalstīs. Šis periods priekšplānā izvirzīja svētus vīrus. Patiesais vīnogulājs izplatījās, bet viltus vīnogulājs atkāpās. Lai kur arī devās patiesais vīnogulājs, Dievs deva gaismu un dzīvību, un laimi. Kļuva redzams, kas tad īsti bija šis viltus vīnogulājs: tumsība, posts, nabadzība, analfabētisms un nāve. Un tāpat kā viltus vīnogulājs savas varas dienās nespēja iznīcināt patieso vīnogulāju, tāpat arī patiesais vīnogulājs tagad nespēja atvest viltus vīnogulāju atpakaļ pie Jēzus Kristus. Taču šis viltus vīnogulājs nostiprinājās ierakumos, gaidot pēdējā perioda beigu daļu, kad tas no jauna atkaros pilnīgi visu, izņemot to mazo izredzēto ganāmpulciņu, Dieva patieso vīnogulāju.
E-27 The true vine flourished in this age as in no other when one thinks of numbers at home and abroad. This age brought holy men to the forefront. The true vine spread and the false vine receded. Everywhere the true vine went God gave light and life and happiness. The false vine was shown up for what it was: darkness, misery, poverty, illiteracy and death. And as the false vine in its day of power could not kill the true vine, neither could the true vine now bring back the false vine to Jesus Christ. But the false vine entrenched itself, waiting for the last part of the last age when it would win all back to itself except that small flock that were the elect, true vine of God.
E-28 Tomēr šis periods mūs ļoti skumdina, kad mēs saprotam, ka katra varenā Dievišķā atmoda (un tādu ir bijis daudz) atstāja neizdarītu vienu lietu: viņi neizmēza ārā nikolaītu mācību, jo viņi visi vēlāk organizējās un nomira. Pēc tam viņi pārgāja konfesijās, lai noturētu garīgi mirušos ganībās, kurās nav ēdamā. Viņi to nesaprata, bet katra grupa bija sasmērējusies ar vienu un to pašu kļūdu, un, kad garīgās atmodas uguns sāka apdzist, organizācija ņēma virsroku, un cilvēki kļuva par konfesijām. Viņi tikai saucās par kristiešiem, kaut arī katra grupa ar tādu pašu pārliecību kā Romas Katoļu Baznīca apgalvoja, ka viņiem ir taisnība, bet visi pārējie kļūdās. Patiesi, viss bija sagatavots, lai pēdējā periodā meitas atgrieztos mājās, atpakaļ uz Romu, zem savas mātes vistas spārna.
E-28 But how sad does this age make us feel as we realize that every great move of God (and there were many) neglected to throw off the Nicolaitane doctrine for they all organized and died. Then they moved into denominations to hold the spiritually dead in foodless pastures. Little did they know it, but each group was tainted with that same error, and when the revival fire burned low, organization took over and people became denominations. They were only nominal Christians though each group claimed with the very same assurance as the Roman Catholic Church that they were right and all others wrong. The stage was truly set for the daughters to go back home in the last age, back to Rome, under the mother hen.
E-29 Un tā mēs esam nonākoši līdz pēdējam periodam – Lāodikejas Periodam. Tas ir mūsu periods. Mēs zinām, ka tas ir pēdējais periods, ebreji ir atgriezušies Palestīnā. Nav svarīgi, kā viņi tur nokļuva, viņi ir tur. Un šis ir pļaujas laiks. Taču, pirms raža var tikt novākta, tai ir jānogatavojas, ir jānobriest abiem vīnogulājiem.
E-29 And so we come to the last age: the Laodicean Age. That is our age. We know it is the last age for the Jews are back in Palestine. No matter how they got there; they are there. And this is harvest time. But before there can be a harvest there has to be a ripening, a maturing of both the vines.
E-30 Luterāņu Periods bija pavasaris. Veslija Periods bija vasara, augšanas laiks. Lāodikejas Periods ir ražas novākšanas laiks, kad tiek sasietas kopā nezāles sadedzināšanai un tiek savākti kvieši Tam Kungam.
E-30 The Lutheran Age was the springtime. The Wesleyan Age was the summer of growth. The Laodicean Age is the harvest time of gathering the tares for binding and burning; and garnering the wheat for the Lord.
E-31 Pļaujas laiks. Vai jūs esat ievērojuši, ka pļaujas laikā nobriešana notiek paātrināti, bet augšana tai pat laikā palēninās, līdz apstājas pavisam? Vai tad tieši to mēs neredzam šajā laikā? Viltus vīnogulājs zaudē tūkstošus, kuri pievēršas komunismam un visādām citādām ticībām. Viņu skaits nepieaug, kaut arī viņi grib, lai mēs tā domājam. Šī viltus vīnogulāja ietekme uz cilvēkiem vairs nav tāda kā agrāk, un ļoti bieži iešana uz draudzi ir tikai izrāde. Bet patiesais vīnogulājs? Kā ir ar viņu? Vai tas aug? Kur ir tie milzīgie pūļi, kuri arvien nāca uz garīgo atmodu sanāksmēm un atsaucās aicinājumam nožēlot grēkus? Vai tikai vairumā gadījumu viņus nevirza vienīgi emocijas vai vēlme pēc kaut kā fiziska, un nevis alkas pēc tā, kas ir patiesi Garīgs? Vai tikai šis periods nav līdzīgs tai dienai, kad Noa iegāja šķirstā un durvis tika aizvērtas, un tomēr Dievs vilcināja sodu septiņas dienas? Šajās septiņās klusuma dienās neviena dvēsele burtiskā nozīmē netika pievērsta Dievam.
E-31 Harvest time. Have you noticed that in the harvest time, though there is a real acceleration in the ripening, there is consequently a slowing of growth until there is no growth? Is that not exactly what we are seeing now? The false vine is losing multitudes to the Communists and various other types of belief. Her numbers are not increasing as she would like us to think. Her hold on the people is not what it used to be, and in so many cases going to church is just a show. And the true vine? What about her? Is she growing? Where are those vast numbers that keep coming to revivals and answer altar calls? Are not most of them merely emotional in their approach, or desirous of something physical rather than desiring that which is truly Spiritual? Is this age not like the day in which Noah entered the ark, and the door was shut, but yet God tarried in judgment seven days? No one was literally turned to God in those silent days.
E-32 Un tomēr tas ir pļaujas laiks. Tātad šinī periodā uz skatuves ir jāuznāk tiem, kas atvedīs šos kviešus un nezāles līdz briedumam. Nezāles jau lielā ātrumā nobriest samaitātu skolotāju uzraudzībā, kuri novērš cilvēkus no Vārda. Taču arī kviešiem ir jānobriest. Un pie tiem (pie kviešiem) Dievs sūta Pravieti-Vēstnesi, kuram ir apstiprināta kalpošana, lai izredzētie viņu pieņemtu. Viņi klausīsies viņā, tāpat kā pirmā draudze klausījās Pāvilā, un viņi nobriedīs Vārdā, līdz kļūs par Vārda Līgavu, un viņu vidū izpaudīsies vareni darbi, kādi vienmēr ir klātesoši tīram Vārdam un ticībai.
E-32 And yet it is the harvest time. There then must come upon the scene in this age those who will bring the wheat and tares to maturity. The tares are already maturing very fast under corrupt teachers who turn the people from the Word. But the wheat also must mature. And to her, God is sending the Prophet-Messenger with the vindicated ministry that he might be accepted by the elect. They will hear him as the first church heard Paul, and she will mature in the Word until becoming a Word Bride the mighty works will be found in her that are always attendant upon the pure Word and faith.
E-33 Viltus draudzes grupas apvienosies vispasaules draudžu padomē. Šī vispasaules draudžu padome – tas ir ZVĒRAM CELTAIS TĒLS. Atklāsmes Grāmata 13:11-18: “Tad es redzēju citu zvēru izkāpjam no zemes: tam bija divi ragi, tādi kā jēram, bet tas runāja kā pūķis. Tam bija pirmā zvēra vara visā pilnībā viņa priekšā, un tas piespieda zemi un tās iedzīvotājus pielūgt pirmo zvēru, kura nāves brūce bija dziedināta. Tas dara lielas brīnuma zīmes, uz viņa pavēli pat uguns krīt no debesīm uz zemi cilvēku acu priekšā. Tas pieviļ zemes iedzīvotājus ar brīnuma zīmēm, kas viņam bija dots darīt zvēra priekšā; tas aicina zemes iedzīvotājus celt tēlu zvēram, kam ir zobena brūce un kas tomēr palicis dzīvs. Tam bija dotas spējas iedot dzīvības garu zvēra tēlam, lai zvēra tēls varētu runāt un panāktu to, ka visi, kas nepielūgtu zvēra tēlu, tiktu nokauti. Un viņš dara, ka visi, lielie un mazie, bagātie un nabagie, brīvie un vergi, uzspiež zīmi uz savas labās rokas vai uz pieres, lai neviens nevarētu ne pirkt, ne pārdot, kam nav šīs zīmes – zvēra vārda vai viņa vārda skaitļa. Šeit slēpjas gudrība. Kam ir saprašana, lai izdibina zvēra skaitli, jo tas ir cilvēka skaitlis; un viņa skaitlis ir seši simti sešdesmit seši.” Lūk, atcerieties, ka tieši Pagāniskā Romas Impērija tika sakauta ar zobenu. Tomēr šī viņas nāvīgā brūce tika dziedināta, kad viņa pievienojās Romas formālajai kristiešu baznīcai un apvienoja pagānismu un kristietību, un tādējādi kļuva par Svēto Romas Impēriju, kurai ir jāpastāv, līdz atnāks Jēzus un to iznīcinās. Taču Roma nesoļo vienatnē. Viņas meitas ir kopā ar viņu, un viņa iegūs absolūtu varu ar Vispasaules Draudžu Padomes palīdzību. Daudziem tas var šķist kā pasaka, taču patiesībā tas ir skaidri redzams visiem, jo jau tagad draudzes kontrolē politiku, un piemērotā brīdī tās precīzi parādīs, cik milzīga ir šī kontrole. Šīs ekumēniskās kustības priekšgalā beigu beigās būs Roma, kaut arī cilvēki to iedomājas citādāk. Tā tas būs, jo Atklāsmes Grāmatā 17:3-6 ir teikts, ka netikle, noslēpumainā Bābele, sēž zvēra mugurā. Viņa kontrolē šo pēdējo, tas ir, ceturto impēriju. Tieši to dara šī Romas Draudze. Būdama vispasaules draudžu sistēmas priekšgalā, Roma visu kontrolēs, bet zvēra tēls (draudžu sistēma) būs paklausīgs Romai, jo Roma kontrolē pasaules zeltu. Tādējādi visiem cilvēkiem būs jāpieder vispasaules draudzes sistēmai vai arī jāpaliek ārā, stihiju varā, jo viņi nevarēs ne pirkt, ne pārdot, ja viņiem uz pieres vai uz rokas nebūs zvēra zīmes. Šī zīme uz pieres nozīmē, ka viņiem būs jāpieņem vispasaules sistēmas mācība, kas ir mācība par trīsvienību utt., bet zīme uz rokas nozīmē pildīt vispasaules draudzes gribu. Ar šo milzīgo varu draudžu sistēmas vajās patieso līgavu. Šis zvēra tēls centīsies atturēt līgavu no sludināšanas un mācīšanas utt., tās kalpotājiem būs aizliegts dot mierinājumu un patiesību tiem cilvēkiem, kuriem tas ir vajadzīgs. Taču pirms vēl antikrists (kā persona) nāks pie pilnīgas varas šajā vispasaules draudžu sistēmā, patiesā draudze tiks paņemta no zemes, lai būtu kopā ar To Kungu. Dievs pacels uz aiznesīs Savu līgavu uz vareno Jēra Kāzu Mielastu.
E-33 The false church groups will come together in a world council of churches. This world council of churches is the IMAGE ERECTED TO THE BEAST.
Revelation 13:11-18,
"And I beheld another beast coming up out of the earth; and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon.
And he exerciseth all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed.
And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men,
And deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast; saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, which had the wound by a sword, and did live.
And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed.
And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand, or in their foreheads:
And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name.
Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number is Six hundred three score and six."
Now remember, it was Imperial Pagan Rome that fell by the sword. But she was healed of her death stroke when she joined to the nominal Christian church of Rome and incorporated paganism and Christianity, and thereby became the Holy Roman Empire which was to endure until Jesus came and destroyed her. But Rome is not going it alone. Her daughters are right with her and she will take over absolute authority by the World Council of Churches.
This may seem far fetched to some but actually it is very plain for all to see because right now the churches are controlling politics and at the opportune time will manifest exactly how great is that control. This ecumenical move will end up with Rome at the head even though the people did not envision it that way. This is so because in Revelation 17:3-6 it states that the whore, Mystery Babylon is seated on the beast. She is controlling the last, or fourth empire. This Roman Church is doing that. With the world church system under her Rome will be controlling, and this image (church system) will be obedient to Rome because Rome controls the gold of the world.
Thus all the people have to belong to the world church system or be at the mercy of the elements for they cannot buy or sell without the mark of the beast in the hand or head. This mark in the head means that they will have to take the doctrine of the world church system which is trinitarianism, etc., and the mark in the hand which means to do the will of the world church. With this great power the church systems will persecute the true bride. This image will try to keep the bride from preaching and teaching, etc. Her ministers will be forbidden to give comfort and truth to the people who need it. But before the antichrist (in person) takes over this complete world system of churches the true church will be taken away from this world to be with the Lord. God will catch away His bride for the great Marriage Supper of the Lamb.
E-34 Tā kā šī pēdējā nodaļa bija veltīta tam, lai apskatītu šīs divas draudzes un šos divus garus no Vasarsvētku dienas līdz to noslēgumam, tad mēs izmantosim šīs pēdējās lappuses, lai parādītu to šajā Lāodikejas periodā.
E-34 Now as this concluding chapter was given in order to trace the two churches and two spirits from Pentecost to their consummation, we will take this final time to show this in the Laodicean Age.
E-35 Šis periods iesākās pašā divdesmitā gadsimta sākumā. Tā kā tas ir periods, kurā patiesā draudze atkal būs līgava, kāda tā bija Vasarsvētku dienā, tad mēs zinām, ka noteikti ir jāatgriežas arī dinamiskajam spēkam. Ticīgie to sajuta savos garos un sāka saukt uz Dievu, lūdzot jaunu izliešanos, – tādu, kāda tā bija pirmajā gadsimtā. Šķita, ka ir atnākusi atbilde, jo daudzi sāka runāt mēlēs un tiem bija Gara izpausmes. Cilvēki toreiz noticēja, ka tā patiesi ir šī ilgi gaidītā ATJAUNOŠANA. Tomēr tā tas nebija, jo vēlais lietus var atnākt tikai pēc agrā lietus, kas ir pavasara jeb MĀCĪBAS lietus. Tādā gadījumā vēlais lietus ir PĻAUJAS lietus. Kā gan tā varēja būt atjaunošana, ja vēl nebija atnācis Mācības Lietus? Vēl nebija atnācis tas Pravietis-Vēstnesis, kuram bija jātiek atsūtītam, lai IEMĀCĪTU cilvēkus un atgrieztu bērnu sirdis atpakaļ pie Vasarsvētku dienas tēviem. Tādējādi tas, ko noturēja par atjaunošanu un beidzamo atdzīvināšanu pirms aizraušanas, vēl nebija atnācis. Tajā visā bija bezdievīgo, kuri piedalījās Garīgajās svētībās un Svētā Gara izpausmēs, sajaukums, kā mēs uz to esam norādījuši jau iepriekš. Tajā visā bija arī dēmonisks spēks, jo cilvēkus kontrolēja dēmoni, kaut arī izskatījās, ka neviens to neapzinājās. Turklāt, lai pierādītu, ka tas nebija ĪSTAIS, šie cilvēki (vēl pirms bija parādījusies otrā paaudze) organizējās un sarakstīja savas nebībeliskās doktrīnas, un uzcēla savus žogus, kā to pirms viņiem bija darījušas visas pārējās grupas.
E-35 This age started just after the turn of the twentieth century. As it was to be the age in which the true church would return to being the bride she was at Pentecost, we know that there must of necessity be a return of dynamic power. The believers sensed this in their spirits and began crying to God for a new outpouring such as was in the first century.
What seemed to be the answer came as many began to speak in tongues and manifest gifts of the Spirit. It was then believed that this was indeed the long awaited RESTORATION. It was not, for the latter rain can come only after the former rain which is the spring or TEACHING rain. The latter rain, then, is the HARVEST rain. How could this be the real thing when the Teaching Rain had not come? The Prophet-Messenger who was to be sent to TEACH the people and turn the hearts of the children back to the Pentecostal fathers had not yet come. Thus what was thought to be the restoration and the final quickening unto the rapture had not come. In it was a mixture of the unrighteous partaking of Spiritual blessing and manifesting in the Holy Ghost as we have kept pointing out to you. In it also was devil power as men were under the control of devils, yet no one seemed to realize it. Then, to prove that it was not the REAL, these people (even before a second generation had appeared) organized, and wrote their unscriptural doctrines and built their own fences as every other group ahead of them did.
E-36 Neaizmirstiet, Jūda bija uz zemes tajā pašā laikā, kad Jēzus. Viņi abi bija no atšķirīgiem gariem, un pēc nāves katrs devās uz savu vietu. Kristus Gars vēlāk atgriezās un nonāca pār patieso draudzi, bet Jūdas gars atgriezās un nonāca pār viltus draudzi. Tas ir teikts Atklāsmes Grāmatā 6:1-8: “Tad es redzēju, ka Jērs atdarīja pirmo no septiņiem zīmogiem un dzirdēju pirmo no četrām dzīvajām būtnēm sakām kā pērkona balsī: nāc! Es redzēju, un raugi: balts zirgs, un tam, kas sēdēja uz tā, bija šaujamais stops; viņam tika dots vainags, un viņš izgāja uzvarēdams un lai uzvarētu. Kad Viņš atdarīja otru zīmogu, es dzirdēju otru dzīvo būtni sakām: nāc! Izgāja cits zirgs, ugunssārts, un tam, kas sēdēja zirgā, tika dots atņemt zemei mieru, lai cilvēki nokautu cits citu. Pēc tam viņam tika dots liels zobens. Kad Viņš atdarīja trešo zīmogu, es dzirdēju trešo dzīvo būtni sakām: nāc! Es redzēju, un raugi: melns zirgs, un tam, kas sēdēja zirgā, bija svari rokā! Es dzirdēju kā balsi četru dzīvo būtņu vidū sakām: "Mērs kviešu par denāriju un trīs mēri miežu par denāriju. Eļļu un vīnu tu nesamaitā!" Kad Viņš atdarīja ceturto zīmogu, tad es dzirdēju ceturtās dzīvās būtnes balsi sakām: nāc! Es redzēju, un raugi: pelēks zirgs, un tam, kas sēdēja zirgā, bija vārds – nāve, tai sekoja elle, un tika dota vara pār ceturto tiesu zemes nokaut ar zobenu, ar badu, ar nāvi un ar zemes zvēriem.” Paskatieties, kā šis Jūdas gars atgriezās kā jātnieks uz balta zirga. Tas bija balts un tik līdzīgs patiesajam, tāpat kā Jūda bija līdzīgs Jēzum. Viņam (jātniekam baltajā zirgā) tika iedots kronis jeb vainags. Kādā veidā? Tagad šis gars bija nikolaītu sistēmas līderī, un tas bija ar trīskāršu kroni kronēts pāvests, kurš apsēdās kā Dievs savā templī, saukdams sevi par Kristus vikāru. Ja jau “Kristus vikārs” nozīmē “Kristus vietā” vai “Dieva vietā” jeb “Dieva pārstāvis”, tad sanāk, ka pāvests sauca sevi par Svēto Garu jeb, citiem vārdiem, viņš bija padzinis Svēto Garu, lai darbotos Viņa vietā. To viņā darīja Jūdas gars. Paskatieties, kā viņš uzvarēja: “...viņš izgāja uzvarēdams un lai uzvarētu.” Kristus tā nedarīja. Pie Viņa atnāca tikai tie, kurus Tēvs jau bija iepriekš nolēmis atpestīt. Un tādā pat veidā šis gars turpināja, un pienāks diena, kad tas burtiski iemiesosies cilvēkā, kurš vadīs Vispasaules Draudžu Padomi, kā mēs to jau esam teikuši. Un ar sava zelta palīdzību (atcerieties, ka naudas maiss bija pie Jūdas) viņš kontrolēs visu pasauli, un šai antikrista sistēmai piederēs pilnīgi viss, un tā mēģinās kontrolēt katru cilvēku. Taču atgriezīsies Jēzus un visus viņus iznīcinās ar Savas atnākšanas spožumu. Un viņu gals būs uguns jūra.
E-36 Remember, while Jesus was upon earth so was Judas. Each came from a different spirit, and upon death each went to his own place. The Spirit of Christ later came back upon the true church, and the spirit of Judas came back upon the false church.
It is right there in Rev. 6:1-8,
"And I saw, and behold a white horse; and he that sat on him had a bow; and a crown was given unto him: and he went forth conquering and to conquer. And when he had opened the second seal, I heard the second beast say, Come and see.
And there went out another horse that was red: and power was given to him that sat thereon to take peace from the earth, and that they should kill one another: and there was given unto him a great sword.
And when he had opened the third seal, I heard the third beast say, Come and see. And I beheld, and lo a black horse; and he that sat on him had a pair of balances in his hand.
And I heard a voice in the midst of the four beasts say, A measure of wheat for a penny, and three measures of barley for a penny; and see thou hurt not the oil and the wine.
And when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, Come and see.
And I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. And Power was given unto them over the fourth part of the earth, to kill with the sword, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth."
See how that Judas spirit came back as a rider on a white horse. It was white. So close to the real, just as Judas was so close to Jesus. A crown was given to him (white horse rider). How? That spirit was now in the leader of the Nicolaitane system and he was a triple crowned pope who sat as God in his temple, calling himself the vicar of Christ. If vicar of Christ means 'instead of Christ' or 'in place of' or 'on behalf of God' then the pope was calling himself the Holy Ghost, or deposing the Holy Ghost, acting for Him. That was the Judas spirit in him doing that. See how he conquered--going forth conquering and to conquer. Christ did not do that. The only ones that came to Him were already predestinated by the Father. And so on and on went that spirit and one day it will become truly incarnate in a man who will head up the World Council of Churches, just as we have been saying. And by his gold (remember Judas held the bag) he will control the whole world, and that antichrist system will own everything and try to control everybody. But Jesus will come back and destroy them all with the brightness of His coming. And their end will be the lake of fire.
E-37 Bet kā ar patieso sēklu? Notiks tieši tā, kā mēs jau sacījām. Dieva ļaudis tiek sagatavoti ar Patiesības Vārda palīdzību, kas nāk no šī perioda Dieva vēstneša. Viņos būs Vasarsvētku dienas pilnība, jo Gars no jauna aizvedīs cilvēkus atpakaļ uz turieni, kur bija viņi iesākumā. Tas ir “TĀ SAKA TAS KUNGS”.
E-37 But what about the true seed? It will happen just as we have said. The people of God are being made ready by the Word of Truth from the messenger to this age. In her will be the fulness of Pentecost for the Spirit will bring the people right back to where they were at the beginning. That is "Thus saith the Lord."
E-38 Tas ir “Tā saka Tas Kungs”, jo tieši tas ir rakstīts Joēla Grāmatā 2:23-26: “Arī jūs, Ciānas bērni, priecājieties un esiet līksmi sava Dieva, Tā Kunga, apziņā! Jo Viņš piešķir jums pamācītājus taisnībā un, kā agrāk, sūta jums agrīno un vēlīno lietu, lai kloni pildītos ar labību un spaidi mirktu svaiga vīna un eļļas straumēs. Es jums atjaunošu [latv. Bībele: “Es jums griezīšu par labu...”–Tulk.] visus tos gadus, kuros jūsu ražu postīja siseņi, viņu cirmeņi, vaboles un kukaiņi, dažādi grauzēji, Mans lielais karaspēks, ko Es pret jums sūtīju, lai jums būtu papilnam ko ēst un jūs teiktu un slavētu Tā Kunga, jūsu Dieva, Vārdu, kas brīnumus darījis jūsu vidū, bet Mana tauta nekad vairs lai nenokļūst kaunā.” Lūk, ir teikts, ka Dievs grasās “atjaunot”. Luterāņu Periods neatjaunoja draudzi, tas tikai iesāka reformāciju. Veslija Periods neatjaunoja. Vasarsvētku draudžu Periods neatjaunoja. Taču Dievam ir pienākums to atjaunot, jo Viņš nevar atteikties no Sava Vārda. Tā nav Draudzes “augšāmcelšana”, tā ir “atjaunošana”. Dievs aizvedīs Draudzi atpakaļ pie Vasarsvētku dienas, kā bija sākumā. Lūk, pievērsiet uzmanību, ka 25. pantā ir pateikts, kāpēc mums ir vajadzīga atjaunošana. Siseņi, cirmeņi, vaboles un dažādi grauzēji ir apēduši visu, izņemot sakni un mazu stublāja gabaliņu. Mēs zinām, ka visi šie kukaiņi – tas ir viens un tas pats, tikai dažādās stadijās. Pareizi. Tas ir šis antikrista gars, kas periodu laikā izpaužas organizācijā, konfesijā un viltus mācībā. Bet šī sakne un stublājs tiks atjaunoti. Dievs negrasās stādīt jaunu Draudzi – Viņa oriģinālais stāds atkal atnesīs oriģinālās sēklas. Viņš to īsteno caur mācību jeb “vēlīno” lietu, kā tas ir pateikts 23. pantā. Pēc tā nāks pļaujas lietus, tas ir, ticība aizraušanai.
E-38 It is "Thus saith the Lord" for that is what Joel 2:23-26 says,
"Be glad then, ye children of Zion, and rejoice in the Lord your God: for He hath given you the former rain moderately, and He will cause to come down for you the rain, the former rain and the latter rain in the first month.
And the floors shall be full of wheat, and the fats shall overflow with wine and oil.
And I will restore to you the years that the locust hath eaten, the cankerworm, and the caterpillar, and the palmerworm, My great army which I sent among you.
And ye shall eat in plenty, and be satisfied, and praise the Name of the Lord your God, That hath dealt wondrously with you: and My people shall never be ashamed."
Now it says God is going to "restore". The Lutheran Age did not restore the church; it started a reformation. The Wesleyan Age did not restore. The Pentecostal Age did not restore. But God has to restore for He cannot deny His Word. This is not the resurrection of the Church; it is the "Restoration". God will take the Church right back to Pentecost of the beginning. Now notice in verse 25 it tells why we need restoration. The locust, cankerworm, caterpillar and palmerworm have eaten all but the root and a small bit of the stem. Now we are told that all these insects are all one and the same in different stages. That is right. They are the antichrist spirit manifested in organization, denomination and false doctrine through the ages. And that poor little root and stalk is going to be restored. God isn't going to plant a new Church, but is going to bring His original planting back to original seed. He is doing it as stated in verse 23, by the teaching, or "former" rain. Next will come the harvest rain or rapturing faith.
E-39 Tādējādi šobrīd mēs dzīvojam laikā, kad pilnībā piepildās Mateja Evaņģēlija 24:24: “Jo uzstāsies viltus kristi un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja iespējams, arī izredzētos.” Un kurš gan ir tas, kurš mēģinās pievilt pašus izredzētos? Tas ir antikrista gars šajos pēdējā laika “viltus svaidītajos”. Šie melkuļi jau ir nākuši “Jēzus Vārdā”, apgalvodami, ka Dievs viņus ir svaidījis šim pēdējam laikam, viņi ir viltus Mesijas (viltus svaidītie). Viņi apgalvo, ka viņi ir pravieši. Bet vai viņi ir vienisprātis ar Vārdu? Nekad! Viņi tam pieliek un no tā atņem. Nevar noliegt, ka uz viņiem ir Dieva Gars, kas izpaužas dāvanās. Taču līdzīgi Bileāmam viņiem visiem ir savas programmas, viņi vēršas ar lūgumiem, lai iegūtu naudu, viņi praktizē garīgās dāvanas, bet noliedz Vārdu vai arī To apiet, jo baidās, ka strīdēšanās varētu samazināt izredzes iegūt vēl lielāku peļņu. Un tomēr viņi sludina pestīšanu un atbrīvošanu Dieva spēkā tieši tāpat, kā to darīja Jūda, kuram bija Kristus dota kalpošana. Bet, tā kā viņi ir nepareizā sēkla, līdz ar to viņus motivē nepareizs gars. Vai viņi ir reliģiozi? Un kā vēl! Ar savu cenšanos un dedzību viņi aizēno Dieva izredzētos, tomēr tā ir Lāodikejas un nevis Kristus dedzība, jo viņi meklē lielus pūļus, lielas programmas un apbrīnojamas zīmes savā vidū. Viņi sludina Kristus otro atnākšanu, bet noliedz pravieša-vēstneša atnākšanu, kaut arī spēkā, zīmēs un patiesajā atklāsmē viņš aizēno viņus visus. O, jā, šo maldu garu, kurš pēdējās dienās ir tik līdzīgs patiesajam, var atšķirt tikai pēc tā, ka tas novirzās no Vārda; un, kad atklājas, ka viņš ir anti-Vārds, viņš vienmēr atgriežas pie argumenta, kura kļūdainumu mēs jau parādījām: “Mums taču ir rezultāti, tātad mēs noteikti esam no Dieva.”
E-39 Thus at this very moment we are in the complete fulfillment of Matthew 24:24 "insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect." And who is it that shall attempt to deceive the very elect? Why, the spirit of antichrist in the "false anointed ones" of this last day. These false ones have already come in "Jesus' Name" claiming that they have been anointed of God for the last day. They are the false Messiahs (anointed ones). They claim that they are prophets. But are they one with the Word? Never. They have added to it or taken from it. No one denies that the Spirit of God manifesting in gifts is upon them. But like Balaam they all have their programs, make their appeal for money, exercise gifts, but deny the Word or bypass it for fear that a controversy might diminish their chances for greater gain. Yet they preach salvation and deliverance through the power of God, just like Judas, with a ministry imparted by Christ. But because they are wrong seed, consequently they have a wrong spirit motivating them.
Religious? Oh my! They outshine the elect in effort and zeal, but it is Laodicean, not of Christ, for it looks for big crowds, big programs and startling signs amongst them. They preach the second coming of Christ, but deny the advent of the prophet-messenger, though in power and signs and true revelation he eclipses them all. Ah yes, this false spirit that in the last day is so close to the real, can be distinguished only by its deviation from the Word, and whenever it is caught in being anti-Word, it falls back on the one argument we have already shown to be false: "We get results, don't we? We have to be of God."
E-40 Tagad, noslēgumā, es vēlos izteikt šo domu. Viscaur šajā grāmatā mēs runājām par Kviešu Sēklu, kura tika aprakta zemē, pēc tam izdzina pāris asniņus, pēc tam atnāca plaukums, un visbeidzot izveidojās īsta vārpa. Varbūt kādam radās iespaids, it kā mēs teiktu, ka luterāņiem nebija Svētā Gara tikai tāpēc, ka viņu pamata mācība bija taisnošana. Varbūt daži tā padomāja par metodistiem utt.. Nē, draugi, to mēs nesakām. Mēs nerunājam par indivīdiem vai par tautām, bet par PERIODU. Luteram bija Dieva Gars, bet viņa periods nebija pilnīgās atjaunošanas periods (caur vēl vienu tādu izliešanos kā draudzes sākumā). Tas pats bija ar Vesliju, Bufu, Noksu, Vaitfīldu Breinardu, Džonatanu Edvardu, Milleru un citiem. Protams, šie vīri bija pilni ar Svēto Garu. Taču neviens no viņiem nedzīvoja atjaunošanas periodā, tāpat vēl neviens cits periods, izņemot šo pēdējo periodu, nebija pilnīga aptumsuma un atkrišanas periods. Šis ir atkrišanas periods, un šis ir arī atjaunošanas periods. Šis ir periods, kurā beidzas viss cikls. Ar to viss beidzas.
E-40 Now before we close, I want to bring this thought. All along we have been talking about the Seed of Wheat being buried, then sending up two shoots, then the tassel, then the true ear. This might make some wonder if we said that the Lutherans didn't have the Holy Spirit just because they taught basically justification. It might make some wonder about the Methodists, etc. No sir, we are not saying that. We are not talking about the individuals or the people, but the AGE. Luther had the Spirit of God, but his age was not the age of full restoration by another outpouring like in the beginning. It was the same with Wesley, Booth, Knox, Whitefield, Brainard, Jonathan Edwards, Meuller, etc. Surely they were full of the Holy Ghost. Yes, they certainly were. But the age in which each lived was not the age of restoration, neither was any age but this last age, the age of complete black out in apostasy. This is the age of apostasy, and this is the age of restoration, it is the age of the finished cycle. With this, it is all over.
E-41 Tāpēc mēs pabeidzam šos Septiņu Draudzes Periodus, sakot vienīgi to, ko Gars sacīja katram periodam: “Kam ausis, tas lai dzird, ko Gars saka draudzēm.”
E-41 So we conclude the Seven Church Ages, saying only what the Spirit said to each age, "He that hath an ear let him hear what the Spirit saith to the churches."
E-42 Es patiesi ticu, ka Dieva Gars uz mums ir runājis, ne tikai mācīdams mums šīs patiesības par draudzes periodiem, bet arī uzticīgi strādādams ar indivīdu sirdīm, lai tie varētu pievērsties Viņam. Tas ir visas sludināšanas un mācīšanas mērķis, jo tieši Vārda sludināšanā un mācīšanā avis dzird Dieva balsi un seko Viņam.
E-42 I sincerely believe that the Spirit of God has been speaking to us, not only teaching us the truths of the ages, but He has been faithfully dealing with hearts that they may turn to Him. That is the reason for all preaching and teaching, for it is in the preaching and teaching of the Word that the sheep hear the voice of God and follow Him.
E-43 Es nekad neesmu sludinājis tālab, lai cilvēki sekotu man vai pievienotos manai draudzei, vai izveidotu kādu apvienību vai organizāciju. To es nekad neesmu darījis un arī tagad nedarīšu. Šādas lietas mani neinteresē, bet mani interesē Dieva lietas un cilvēki, un es būšu gandarīts, ja man izdosies paveikt vienu, un tas ir – redzēt, ka ir izveidojušās patiesi garīgas attiecības starp Dievu un cilvēkiem, kad cilvēki kļūst par jauniem radījumiem Kristū, piepildīti ar Viņa Garu, un dzīvo saskaņā ar Viņa Vārdu. Es aicinu, ļoti lūdzu un brīdinu visus dzirdēt Viņa balsi šajā laikā un pilnībā atdot Viņam savas dzīves, tāpat kā arī es ticu savā sirdī, ka esmu atdevies Viņam visā pilnībā. Lai Dievs jūs svētī, un lai Viņa atnākšana iepriecina jūsu sirdi!
E-43 Not for one moment do I bring a message to the people that they may follow me, or join my church, or start some fellowship and organization. I have never done that and will not do that now. I have no interest in those things, but I do have an interest in the things of God and people, and if I can accomplish just one thing I will be satisfied. That one thing is to see established a true spiritual relationship between God and men, wherein men become new creations in Christ, filled with His Spirit and live according to His Word. I would invite, plead and warn all to hear His voice at this time, and yield your lives completely to Him, even as I trust in my heart that I have given my all to Him. God bless you, and may His coming rejoice your heart.

Наверх

Up