Kas ir šis Melhisedeks?

Who Is This Melchisedec?
Datums: 65-0221E | Ilgums: 1 stunda 52 minūtes | Tulkojums: Rīga
Džefersonvila, Indiānas štats, ASV
E-1 Nolieksim mūsu galvas lūgšanā.
Dārgais Debesu Tēvs, kad mēs dzirdam šo dziesmu “Tikai tici Viņam”, tas atgādina mums, ka, lai iemantotu jebkuru no Dieva apsolījumiem, mums ir tikai jātic tiem. Jo ir rakstīts: “Visas lietas ir iespējamas tiem, kas tic.” Tāpēc mēs brēcam tāpat kā tas vīrs, kuram bija bērns ar epilepsiju: “Es ticu, Kungs! Palīdzi manai neticībai!”
E-1 Let us bow our heads for prayer.Dear Heavenly Father, we hear this song of Only Believe, it makes us to know that that's all we have to do to inherit any of God's promises, just believe them. For it is written, "All things are possible to them that believe." As we cry, as the man who had the epileptic child, "Lord, I believe! Help Thou my unbelief." [Mark 9:23-24]
E-2 Mēs pateicamies Tev par Tavu lielo spēku, par Tavu lielo Sevis atklāšanu mums šajās pēdējās dienās. Tas padara mūsu sirdis priecīgākas un līksmākas, kad apzināmies, ka esam nonākuši saskarsmē ar dzīvo Dievu, kurš apliecina to fiziskā, materiālā veidā, kā Viņš darīja to tajās senajās dienās un kā Viņš ir apsolījis darīt šajā dienā. Mēs esam Tev par to tik ļoti pateicīgi, mūsu Dievs. Šajā tumšajā dienā, kad, šķiet, neviens nezina, kurā virzienā iet, mēs esam tik laimīgi, ka esam atraduši to drošo zonu, patvērumu.
E-2 We thank Thee for Thy great power, Thy great revelation of Thyself to us in this last days. It makes our heart most happy and joyful, to know that we have come in contact with the living God; Who vindicates it right back in physical, material evidences, as He did in the days gone by, and as He has promised for this day. We're so grateful to Thee, our God. This dark day where no one seems to know which a way to go, we're so glad that we found the safety zone, the retreat.
E-3 Kungs, svētī mūs šovakar, kad mēs runāsim par Tavu Vārdu. Lai mēs glabājam savās sirdīs mums dotos apsolījumus, mīlam tos ar cieņu un paklausām tiem patiesā dievbijīgā disciplīnā. Jo mēs lūdzam to Jēzus vārdā. Āmen.
E-3 Now bless us tonight, Lord, as we speak of Thy Word. And the promises that's given to us, may we nurture them in our hearts, cherish them with reverence, and obey them with real godly discipline. For we ask it in Jesus' Name. Amen.
E-4 [Kāds brālis runā ar brāli Branhamu-Tulk.] (Ak, viņiem nevajadzēja to darīt. Mīlestības ziedojums? Viņiem nevajadzēja to darīt. Viņiem nevajadzēja to darīt. Kas to izdarīja? Vai tu esi vainīgs?) Man šeit bija nelielas domstarpības ar vadītāju. Viņš man teica, ka viņš ir savācis priekš manis mīlestības ziedojumu. Viņam nevajadzēja to darīt. Es to novērtēju, Dievs zina, bet es nekad nebraucu uz šejieni tā dēļ. Paldies jums. Lai Tas Kungs jūs svētī. Es darīšu visu, kas manos spēkos. Es to novirzīšu ārzemju misionāru darbam, lai pārliecinātos, ka tas tiks izlietots Dieva valstībai. Un, ja Dievs to ļaus, es pats aizvedīšu to uz tām zemēm, lai sludinātu to pašu evaņģēliju, kuru jūs klausāties, sēžot šeit šonedēļ; tad man būs pārliecība, ka tas tiek darīts tā, kā jūs ticat, ka tas ir jādara. Lai Tas Kungs palīdz man to izdarīt.
E-4 [Someone speaks to Brother Branham--Ed.] A love offering? They shouldn't--they shouldn't a-done that. Who did that? You guilty? I was getting on the manager. He said that he took a love offering for me. He shouldn't have done that. I appreciate it, God knows that, but I--I never come for that. Thank you. May the Lord bless you. I'll do everything I can. I'll put it right in foreign missions, so I'll know it'll go for the Kingdom of God. And if the Lord willing, I'll take it, myself, over to the lands, to bring this same Gospel that you been setting, listening to this week, then I know it'll be done in the way that you've believed It. The Lord help me to do it.
E-5 Es esmu ļoti pateicīgs par lielo apmeklētību šonedēļ un par jums visiem, kas šovakar atkal esat pieslēgušies mums pa tālruņa līnijām. Un mēs esam pateicīgi par katru un ikvienu no jums.
E-5 I am very grateful for the great attendance this week, and for all you people that's hooked up tonight again with the--the wires of the telephone. And we're grateful to each and every one of you.
E-6 Šorīt Billijs man sacīja, viņš teica: “Tēt, ja šorīt agri no rīta, tiklīdz kļūst gaišs, tu būtu atbraucis kopā ar mani un pastāvētu kaut kur te ārā, tu redzētu tās mātes, kas baro savus mazuļus automašīnās, tos nabaga cilvēkus, kas sēž lietū un gaida, kad atvērsies durvis!” Vai jūs saprotat, kāds es būtu liekulis, ja es teiktu jums kaut ko citu, nevis patiesību? Es būtu patiešām nekrietns cilvēks. Reizēm man ir jāsāpina, bet tas nav tāpēc, ka es to vēlos, bet tāpēc, lai... Ne jau es esmu tas, kas sāpina. Tā ir patiesība, kas sāp. Un es... Bet es ticu, ka tieši tāpēc jūs nākat, jo esmu pret jums ārkārtīgi patiess un daru visu iespējamo, lai jums palīdzētu. Lai Tas Kungs palīdz katram un ikvienam no jums.
E-6 Billy said to me this morning, he said, "Daddy, if you would have come with me this morning, early, right after daylight, and stand out here around in these places and watch mothers feeding their babies in the car, them poor people setting in that rain, waiting for the doors to open!" You see what a hypocrite I'd be if I told you anything but the Truth? I would really be a foul person. Sometimes I have to hurt, but it's not because that I want to, it's because... It's not me that's hurting. It's Truth that hurts. And I--I... But I believe that's the reason you come, because I'm deadly sincere with you, and do all that I can to help you. The Lord help each and every one of you.
E-7 Un tagad es vēlos pateikties cilvēkiem par jauko sadarbību, arī cilvēkiem no šīs pilsētas, kuri iedeva mums, ļāva mums iznomāt šo skolas ēku, auditoriju un sporta zāli. Es vēlos izteikt pateicību arī varas pārstāvjiem, ja jūs esat šeit. Un es vēlos pateikties arī Turstonam Kolvinam, kurš šeit ir uzraugs, par jauko sadarbību, ka viņš palīdzēja mums to paveikt un katru vakaru bija šeit kopā ar mums.
E-7 And now I want to thank the people for their fine co-operation, the people of the city here, also, who gave us, let us have the renting of this schoolhouse, this auditorium and the gym. And I want to thank the officials if you're here. And also I want to thank Houston Colvin, which is the custodian here, for his fine co-operation in helping us to get this and being with us each night.
E-8 Mēs pateicamies Džefersonvilas policijai par to, ka tā ieradās šeit un par patiešām zemu samaksu uzraudzīja kārtību. Man šķiet, par aptuveni diviem dolāriem stundā šeit tika izveidota speciāla dežūra, lai novietotu automašīnas, lai uzraudzītu, ka nebūtu...nenotiek nekas slikts un viss būtu labi. Mēs esam pateicīgi šiem cilvēkiem par to. Un arī operatoram šeit pie pults, es viņu pamanīju. Un visiem pārējiem tajā iesaistītajiem, mēs, protams, esam jums pateicīgi.
E-8 We thank the Jeffersonville police force for coming up here and watching, with a real cheap cost. I think about two dollars a hour, that the police were put up here on special duty, to park the cars, to see that there was no... nothing happened, and everything was all right. We're grateful to the people for that. And to the--the, also, the engineer here on the--the board, I've noticed him. And all that's affiliated with this, we are certainly grateful to you.
E-9 Es pateicos katram no jums par dāvanām. Billijs man tikko kā pēcpusdienā atnesa dāvanu...vairākas kastītes, konfektes un tā tālāk. Un viena no tām bija svētību baušļi, kuros bija iestrādāts Kristus attēls. Tas bija Kalna sprediķis. Un tas patiešām bija ļoti skaisti. Es no sirds pateicos jums. Un tik daudzas lietas, es nezinu, kā pateikties jums par to. Un arī par jūsu...jūsu sponsorēšanu, sanāksmju finansēšanu, mēs patiešām novērtējam to no visas sirds. Lai Tas Kungs bagātīgi svētī katru no jums.
E-9 I thank each and every one of you for the gifts. Billy just brought me, this afternoon, a--a gift, several of them, and boxes, candy, and so forth. And one of them was the--the Beatitudes, with a picture of Christ worked in it--it, the Sermon on the Mount. And it certainly was beautiful. I certainly thank you. And so many things, I don't know how to thank you for it. And then, also, for your--your sponsoring, financing the meeting, we certainly do appreciate it, with all of our heart. The Lord bless each one of you, richly.
E-10 Billijs teica, ka daudzi no jums ir lūguši personīgas pārrunas šajā laikā. Un daudziem ir arī mazi bērni, un viņi ir lūguši veltīt viņus Dievam. Ak, cik labprāt es to darītu!
Bet, redziet, kad es ierados šajā reizē, tas ir tik neatliekami, ka man visu laiku ir jāpaliek šī Vārda izpētē un lūgšanā, lai es varētu izteikt šos vēstījumus. Saprotiet, tie nav... Tie mums ir neparasti, jo ir jāatrod Dieva griba, un tad tas ir jāizsaka. Un tam visam ir precīzi jāsavienojas, un jālūdz Dievam, kas tieši ir jāatver.
E-10 Billy said, there was many people, you had been asking for private interviews during the time. And many asked and had little babies to be dedicated. Oh, how I want to do that!
But, you see, when I come this time, it's so urgent. I have to stay right, all the time, in study, this Word and prayer, on account of bringing these Messages. See, they're not... They're--they're extraordinary to us, because it's finding the will of God and then speaking the things. And all that has to meet together, and asking God just which one to open up.
E-11 Un tā, ja Tas Kungs ļaus, mēs drīz atkal atgriezīsimies, tiklīdz varēsim atrast kādu dienu. Es devu mājienu jeb pateicu kaut ko par Lieldienām. Labāk es to pārbaudīšu, jo man šķiet, ka man aptuveni tajā laikā ir ieplānota Kalifornija. Tāpēc tas var būt nepareizi. Tomēr, kad mēs atkal atgriezīsimies dievnamā, mēs nosūtīsim jums kartīti, un draudze...un norādīsim jums datumu un laiku. Tad es, varbūt tajā laikā, atkal...
E-11 Now, the Lord willing, we'll be back again soon, as soon as we can find a day. I made a--a motion, or--or said something about Easter. I better check that, because I think I've got a schedule in California along about that time. So that may be wrong. However, when we return again to the tabernacle, we'll send you a card, and the church, and--and give you the--the date and time. Then I'll, maybe at that time, again...
E-12 Es neesmu noteicis laiku, lai lūgtos par slimajiem. Mums nav bijis neviena dievkalpojuma, kurā mēs būtu veduši cilvēkus augšā un lūguši par tiem. Mēs esam viņus sūtījuši ārā. Un mūsu brāļi šeit ir sludinājuši, brālis Lī Veils un brālis... Tie pārējie brāļi ir sludinājuši un lūguši par slimajiem, un veikuši ūdens kristības, tas ir, kristījuši, un ļāvuši man palikt tikai ar Vārdu. Mēs pateicamies tiem vīriem. Viņi ir paveikuši brašu darbu.
E-12 I haven't put any time to praying for the sick. We haven't had one service that we brought the people up and prayed for them. We been sending them out. And our brethren here has been preaching, Brother Lee Vayle and Brother... These other brothers has been preaching, and praying for the sick, and doing the water baptism, baptizing, rather, and letting me stay alone with the Word. We thank these men. They done a gallant job.
E-13 Šeit ir tik daudz draugu, kurus es gribētu satikt. Es paskatos un ieraugu Džonu un Ērlu. Un turpat ir doktors Lī Veils, viens no kampaņas vadītājiem. Brālis Rojs Borders. Tie vīri, es pat neesmu...es pat neesmu paspiedis viņiem roku. Man nav bijusi tāda iespēja. Es aizdomājos par saviem draugiem no Kentuki un no šīs apkārtnes, un par draugiem kalpotājiem, kā es gribētu paspiest viņiem rokas! Brālis Blērs, es pamanīju, ka viņš viendien bija šeit. Un daudzi no tiem vīriem, kurus es mīlu, viņi ir bijuši vairākās sanāksmēs, bet es pat neesmu paspiedis viņiem roku. Es...es mēģinu... Ne tāpēc, ka es to negribu darīt, bet tāpēc, ka man nav bijis laika to darīt, un es vienkārši esmu steigā.
E-13 There is so many friends here I'd like to meet. I look down and see John and Earl. And there is Doctor Lee Vayle, one of the managers of the campaign. Brother Roy Borders. Them man, I haven't even got... I haven't even no more than shook their hand. I haven't had a chance to. I think of my friends from Kentucky, and around in here, and minister friends, how I would like to shake their hands! Brother Blair, I noticed him here the other day. And many of those man that I--I love, and they been to several meetings, and I've never even as much as shook their hand. I--I'm trying... It isn't because I don't want to do that; it's because I haven't the time to do it, and I just a hurry.
E-14 Mazuļu veltīšana, protams. Šajās sanāksmēs bija paredzēts veltīt manu dēlu, manu mazdēlu. Man nav bijis laika to izdarīt; mazo Dāvidu. Es esmu vectēvs, tagad jau divreiz. Tā ka, Meja kungs, ja šovakar viņš ir šeit, kurš man uzdāvināja to spieķi, izskatās, ka man to nāksies izmantot jau pavisam drīz.
E-14 Dedicating the babies, sure. My own son, my little grandson was supposed to be dedicated at this meeting. I haven't had time to do it; little David. I'm grandpa, twice now. So, Mr. May, if he's here tonight, who give me that cane, look like I'm going to have to use it pretty soon.
E-15 Un es sacīju Billijam: “Bībelē patiešām ir teikts: 'Vairojieties un piepildiet zemi, bet šī nasta netika uzkrauta tev vienam.' Un tie mazbērni parādās ātri.
Un tā, atcerieties, mana vedekla sākumā bija neauglīga. Viņai nevarēja būt bērni. Un kādu dienu, nākot no sapulces, Tas Kungs mani uzrunāja un teica: “Loisa, tu dzemdēsi dēlu. Tas Kungs tevi ir svētījis. Tava sieviešu slimība ir beigusies.” Pēc deviņiem mēnešiem piedzima mazais Pauls.
E-15 So, and I told Billy, I said, "The Bible did say multiply and replenish the earth, but the whole burden wasn't given to you." And these grandsons are appearing fast.
And so, remember, my daughter-in-law was barren, to begin with. She could not have no children. And one day, leaving a meeting, the Lord spoke to me and said, "Loyce, you will bare a son. The Lord has blessed you. Your female trouble is gone." Little Paul was born, nine months later. [Genesis 1:28]
E-16 Divus mēnešus pirms šis mazulis parādījās uz skatuves, es kādu rītu brokastoju pie galda, un Loisa ar Billiju sēdēja pie galda man pretī. Un es ieraudzīju, kā Loisa baro mazuli, kas bija ietīts rozā...tas ir, zilā segā. Un Billijs sēdēja stūrī un baroja mazo Paulu. Es teicu: “Billij, es tikko redzēju vīziju. Loisa baroja zilā segā ietītu mazuli.”
Viņš teica: “Te nu beidzas mans medību brauciens. Tas taču ir tieši pēc deviņiem mēnešiem.”
Pēc vienpadsmit mēnešiem piedzima mazais Dāvids. Un es vēl neesmu paspējis veltīt viņu Tam Kungam, un es to nevarēšu izdarīt, līdz mēs atkal atgriezīsimies. Tā ka jūs redzat, kā tas ir.
E-16 Two months before this baby come on the scene, I was setting, eating breakfast one morning, at the table, and Loyce and Billy was setting across the table from me. And I seen Loyce feeding a little baby with a pink... or a blue blanket wrapped around it. And Billy was setting in the corner, feeding little Paul. I said, "Billy, I just saw a vision. Loyce was feeding a baby wrapped in a blue blanket."
He said, "There goes my hunting trip. That's just nine months from now."
Eleven months later, little David was born. And I haven't been able to dedicate him to the Lord yet, and will not until we return again. So you see what it is.
E-17 Kā es mīlu cilvēkus un viņu sadraudzību! Bet mūsu brāļi ir lūgušies par slimajiem, un es zinu, ka tas ir izdevies. Katru vakaru mēs lūdzāmies par slimajiem, uzliekot rokas viens otram, mēs visi kopā, un šādā veidā tas aptver visu. Bet varbūt, ja Dievs dos... Es to atzīmēšu uz kartītes, ja mēs to sūtīsim. Kad mēs atgriezīsimies, es gribētu atkal veltīt apmēram divas vai trīs dienas tikai lūgšanām par slimajiem un darīt to, ko mēs varam darīt šādā veidā. Lūk, un es vēlreiz pateicos cilvēkiem par palīdzību.
E-17 How I love people and their fellowship! But our brethren has been praying for the sick, and I know it's a success. Each night we prayed for the sick, one laying their hands on the other, all of us together, which that way it catches the whole scope. But maybe, if God willing... I'll mark it on the card, if we send it. Coming back, I'd like to dedicate about two or three days, again, just to praying for the sick and doing what we can in that manner. Now, and I thank the people for their help, again.
E-18 Un tā, es tikai uz brītiņu gribētu izteikt komentāru par šī rīta vēstījumu. Protams, es pilnībā to neizklāstīju, bet es domāju, ka jūs saprotat. Un es esmu pārliecināts, ka jūs ne... Jūs nekad neuzzināsiet, kas tas bija man – izdarīt to.
E-18 Now I just want to comment, just a moment, on the--on the morning's Message. There's no doubt, I didn't get completely through with it, but I think you understand. And I'm sure you didn't... You'll never know what that was for me to do.
E-19 Lūk, jums tas šķiet ļoti vienkārši. Bet vai saprotat, kas notiek? Tu ieņem Dieva vietu, lai kaut ko paziņotu. Un, pirms es to darīju, bija jāatnāk atbildei no Dieva. Un Viņam bija jānonāk, un Viņš parādīja Sevi redzamā veidā un deva atklāsmi. Tāpēc, saprotiet, tas ir draudzei. Un atcerieties, es teicu: “Tas, ko es teicu, bija domāts tikai draudzei.”
E-19 Now, it seems very simple to you. But, you, you see what you're doing? You are taking the place of God, to pronounce Something. And before I would do that, it had to come an answer from God. And He had to come down, and He visibly showed Himself, and gave the Revelation. Therefore, see, this is to the Church. And remember, I said, "These, this what I said, was to the Church only."
E-20 Tā, lai jūs varētu paļauties un zinātu – tas bija tas pats Dievs, kurš pateica man tur augšā, kur nebija nevienas vāveres: “Runā un saki, kur tās būs.” Un tas notika trīs reizes pēc kārtas. Nu, ja Viņš var ar to pašu Vārdu radīt kaut ko, kā nav, cik gan daudz vairāk Šis būs nesatricināms Tiesas dienā! Saprotat? Tur bija cilvēki, kas to redzēja, un viņi zina. Kā teica Pāvils tajās aizgājušajās dienās... Ar viņu bija vīri, kas juta, kā trīcēja zeme, viņi nedzirdēja balsi, taču viņi redzēja uguns stabu.
E-20 And so that you might have confidence and know, that was the same God that said to me up there where there was no squirrel. "Speak, and say where they'll be." And three straight times it happened. Now, if He can by that same word create something that isn't there, how much more will This hold fast at the Day of Judgment! See? People were there to see these things, and know. As Paul said, in the days gone by. There's man with him, who--who felt the earth shake; and didn't hear the voice, but they--they seen the--the Pillar of Fire. [Acts 22:9]
E-21 Tomēr man kļuva labi pēc tam, kad tas bija beidzies, kad es redzēju vīrus un sievas, kurus es zinu kā īstenus kristiešus, raudam viens otra apskāvienos.
E-21 It done me good, though, after it was over; to see husbands and wives, that I know is genuine Christians, hugging one another and weeping.
E-22 Un paklausieties, draugi, Dievs apstiprina Savu Vārdu ar zīmēm un apliecinājumiem, lai pierādītu, ka tas ir pareizs, runātais Vārds. Lūk, atcerieties, ka tā gaisma, kas bija tajā mākonī, kas deva atklāsmi...
Es biju... Mana mazā meitenīte pastāstīja man, Sāra, ka tad, kad viņi... Tā skola tur Arizonā skatījās uz skaidrajām debesīm un redzēja to noslēpumaino mākoni uz tā kalna paceļamies augšup un lejup, un tajā dega dzintara krāsas uguns. Skolotāja atlaida klases un skolu un izveda viņus ārā, un teica: “Vai jūs kādreiz esat redzējuši kaut ko tādu? Paskatieties, kāds tas ir.”
Atcerieties, ka tā ir tā pati dzintarkrāsas gaisma, kas ir uz tās klints, tāpēc tas ir tas pats Dievs, tā pati atklāsme, teica: “Saki viņiem, lai viņi dara to.” Tas ir tas, ko es pateicu jums šorīt, tāpēc te nu tas ir.
E-22 And listen, friends, God confirms His Word with signs and vindications, to prove that It's right, the spoken Word. Now remember, that Light that was in that Cloud, that gave the Revelation. I was...
My little girl was telling me, Sarah here, that when they... That school there in Arizona was looking up there on a cloudless sky, and seeing this Cloud mysteriously in that mountain, going up-and-down, with an amber Fire burning in It. The teacher dismissed the classes and the school, and brought them out front, and said, "Did you ever see anything like that? Look the way that's there."
Remember, that's that same amber Light that's on the rock. So it's the same God, same Revelation, said, "Tell them to do this." Is what I told you this morning, so there It is.
E-23 Ja tā ir sanācis, ka mans labais draugs brālis Rojs Robersons šobrīd klausās Tūsonā; Roj, vai tu atceries vīziju, ko tu redzēji, kad mēs bijām tur augšā, stāvot uz tā kalna? Tu pienāci pie manis, un tas mākonis bija tur augšā? Mēs devāmies lejā, tu zini, ko Viņš tev pateica...un es todien pateicu tev tajā mājā? Tas ir tas, Roj. Vairāk neuztraucies, dēls. Tas ir beidzies.
E-23 If it happens to be that my good friend, Brother Roy Roberson, is listening in at Tucson. Roy, you remember, the other day, the vision you seen when we were out standing upon the mountain? You come up to me, and that Cloud was over the top? Come walking down, you know what He told you; and I told you at that house, the other day? That's it, Roy. Don't worry no more, son. It's over.
E-24 Jūs vienkārši nesaprotat, ko tas nozīmē! Tā ir žēlastība. Viņš jūs mīl. Un jūs mīliet Viņu, pazemīgi kalpojiet Viņam un pielūdziet Viņu līdz mūža galam. Esiet laimīgi, turpiniet dzīvot tā, kā dzīvojat. Ja esat laimīgi, tad tā arī turpiniet. Nekad vairs nedariet neko sliktu, kaut ko tādu. Vienkārši ejiet uz priekšu. Tā ir Dieva žēlastība.
E-24 You just don't know what that means! It's grace. He loves you. And you love Him, humbly serve Him and worship Him the rest of your days. Be happy, go ahead and live as you are. If you're happy, continue that way. Don't never do anything wrong again, like that. Just go ahead. It's God's grace.
E-25 Tagad, pirms mēs iedziļināsimies Vārdā, es vēlos vēlreiz palūgt. Cik daudzi lūgsies par mani? Es vienkārši dodos no sanāksmes uz sanāksmi. Vai palūgsiet?
Ziniet, es gribētu, lai mēs visi kopā nodziedam vienu nelielu dziesmu, pirms mēs pievērsīsimies Vārdam, lai vienkārši...lai mēs zinātu, ka Dievs... Vienkārši neliela veltīšanās. Vai esat kādreiz dzirdējuši to dziesmu “Viņš gādā par tevi”? “Gan priekos, gan bēdās Viņš gādā par tevi.”
E-25 Now I want to pray again before we enter into the Word. How many will pray for me? I'm just going from meeting to meeting. Will you pray?
You know, I'd like to sing you a little song, all of us together, before we go to the Word. Just to... so that we'd know God... Just a little dedication. Did you ever hear this little song, He Careth For You? "Through sunshine and sorrow, He careth for you."
E-26 Tā jaunā lēdija nāk pie klavierēm. Starp citu, es vēlos pateikties arī šai jaunajai lēdijai. Es viņu pat neatpazinu. Viņa ir viena no vietējā diakona meitām. Es, protams... Brāļa Vīlera meitiņa. Tagad viņa ir jau izaugusi. Vēl pavisam nesen viņa bija mazulīte, kas sēdēja uz mana ceļgala, bet tagad viņa ir jauna sieviete. Tāpēc es, protams, pateicos viņai, ka viņa izmanto savu talantu mūzikā, un tagad viņa spēlē ļoti jauki. Lūdzu, iedod mums akordu, māsa. Tagad visi kopā.
Viņš gādā par tevi,
Viņš gādā par tevi;
Gan saules gaismā, gan ēnās
Viņš gādā par tevi.
Vai jums tas patīk? Nodziedāsim to vēlreiz, visi kopā.
Viņš gādā par tevi,
Viņš gādā par tevi;
Gan saules gaismā, gan ēnās
Viņš gādā par tevi.
Brāli Dauh, Viņš gādā arī par tevi, brāli. Vai tad jūs Viņu nemīlat?
Tagad nolieksim mūsu galvas.
E-26 The little lady is coming up to the piano. Say, I want to thank this little lady, too. I didn't even know who she was. It's one of the deacon's daughters here. I certainly... Brother Wheeler's little girl. She is growed up now. She was a little bitty thing that set on my knee, not long ago, and now she's a young woman. So I certainly thank her that she's used her talent in music, and now she plays very sweetly. Would you give us the chord, sister? All of us together now.
He careth for you,
He careth for you;
Through sunshine or shadow,
He careth for you.
You love that? Let's sing it again, all together.
He careth for you,
He careth for you;
Through sunshine or shadow,
He careth for you.
Brother Dauch, He does for you, too, brother. Don't you love Him? [Congregation says, "Amen."--Ed.]
Let us bow our heads now.
E-27 Dārgais, žēlsirdīgais Dievs, ar šīm īsajām piezīmēm es vēlos pateikt cilvēkiem dažas lietas, atkal šeit, lai pieminētu šo rītu, jo tieši to cilvēki ir atnākuši dzirdēt. Es lūdzu, Kungs, lai Tu ļauj cilvēkiem ieraudzīt, ka Dievs mīl un rūpējas. Un tas nebiju es, Kungs, kas to izteica; tas tika apstiprināts, ka tā ir patiesība. Tādēļ es lūdzu, dārgais Dievs, lai Tava mīlestība vienmēr paliek starp cilvēkiem. Šovakar pēc šīs sapulces mums nāksies šķirties un doties uz savām dažādajām mājām, bet šķiet, ka kaut kas mūs velk, kaut kāds dziļums, Kungs. Es lūdzu, lai Tu svētī šos cilvēkus.
E-27 Dear Gracious God, with this little note here of a few things to say to the people, and back again to refer back to this morning, for that's what the people come to hear. I pray, God, that You'll let the people see that God loves and cares. And it was not me that give That, Lord, it was vindicated that it was the Truth. So I pray, Dear God, that Your love will always remain among the people. Tonight, to have to separate after this meeting and go to our different homes, it--it kind of pulls us, some, deep, Lord. I pray that You'll bless these people.
E-28 Tagad, kad mēs lūgšanā tuvojamies Vārdam un tuvojamies rakstītajam Vārdam, mēs lūdzam, lai Tu paņem šo rakstīto Vārdu un padari mums to dzīvu šovakar. Un, kad mēs šovakar atstāsim šo ēku, lai šķirtos un dotos uz savām dažādajām mājām, lai mēs sakām kā tie, kas nāca no Emavas, kas bija gājuši kopā ar Viņu visu dienu un joprojām Viņu neatpazina; bet, kad Viņš tajā vakarā bija kopā ar viņiem istabā un visas durvis bija aizvērtas, Viņš izdarīja tieši to, ko Viņš bija darījis pirms Savas krustā sišanas. Caur to viņi saprata, ka Viņš ir augšāmcēlies.
Dari to atkal šovakar, Kungs. Dari to, kamēr durvis ir aizvērtas un Tava mazā grupiņa šeit sēž un gaida. Un, Tēvs, kad mēs dosimies uz savām mājām, mēs teiksim, kā teica viņi: “Vai mūsu sirdis nedega mūsos, kad Viņš runāja ar mums ceļā?” Mēs nododam sevi un visu Tavās rokās, Kungs. Dari ar mums tā, kā Tu uzskati par piemērotu. Jēzus Vārdā. Āmen.
E-28 Now as we approach the Word, in prayer, and approach the written Word, we ask that You will take this written Word and make It alive to us tonight. And when we leave this building tonight to separate to go to our different homes, may we say like those who came from Emmaus, that had walked with Him all day and still didn't know Him; but when He got them inside the room that night, and the doors all shut, He did something just like He did before His crucifixion. By that, they knowed He had risen again.Do it again tonight, Lord. Grant it, while the doors are shut, and Your little group here is setting, waiting. And, Father, when we go to our homes, we'll say like they did, "Did not our hearts burn within us as He talked to us along the way!" We commit ourselves, and all, in Your hands, Lord. Do with us as You see fit. In Jesus' Name. Amen. [Luke 24:32]
E-29 Tagad ātri pievērsīsimies kalpošanai. Ja vēlaties, atveriet kopā ar mani vēstuli Ebrejiem. Un šovakar mēs tikai brītiņu parunāsim par vēl vienu atklāsmi vēstījumā, ja Tas Kungs gribēs. Un tad, kad mēs izlasīsim pirmos trīs pantus no Ebrejiem 7:1 līdz 3 un pēc tam tos pārrunāsim... Un mēs nezinām, ko Tas Kungs darīs; mēs nezinām. Viss, ko mēs darām, ir tikai ticam, vērojam, lūdzam. Vai pareizi? Un ticam, ka “Viņš izdarīs tā, ka viss nāks par labu tiem, kas Viņu mīl”, jo Viņš to ir apsolījis.
Jo šis Melhisedeks, Salemas ķēniņš, visuaugstākā Dieva priesteris, sastapās ar Ābrahāmu, kad tas atgriezās no ķēniņu sakāves, un viņu svētīja;
viņam Ābrahāms arī piešķīra desmito tiesu no visa; viņš vispirms ir taisnības ķēniņš, tā viņa vārds tulkojams, bet tad arī Salemas ķēniņš, tas ir – miera ķēniņš.
Izlasīsim nedaudz tālāk.
Bez tēva, bez mātes, bez cilts raksta; viņam nav ne dienu sākuma, ne mūža gala, bet, Dieva Dēlam līdzināms, viņš paliek priesteris mūžam.
E-29 Now let's get right into the service now, quickly. Turning now with me, if you will, to the Book of Hebrews, and another revelation on the Message. We'll speak for just a few moments tonight, the Lord willing. And then while reading the first three verses of Hebrews 7:1 to 3, and then commenting on this. And we don't know what the Lord will do; we do not know. The only thing we do is just believe, watch, pray. That right? And believe that "He'll make everything work together for good to them that loves Him," because He promised to. [Romans 8:28]
For this Melchisedec, king of Salem, priest of the most high God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings, and blessed him;To whom also Abraham gave a tenth part of all; first being by interpretation King of righteousness, and after that also King of Salem, which is, King of peace;Let's read a little farther.Without father, without mother, without descent,... neither beginning of days, or end of life; but made like unto the Son of God; abideth a priest continually. [Hebrews 7:1-3]
E-30 Aizdomājieties par šo diženo personu, cik diženam cilvēkam tam bija jābūt! Un tagad rodas jautājums: “Kas ir šis cilvēks?” Teologiem ir bijušas dažādas domas. Bet kopš septiņu zīmogu atvēršanas šī noslēpumainā Grāmata, kas mums ir bijusi noslēpumaina... Saskaņā ar Atklāsmes grāmatas 10:1-7, visiem noslēpumiem, kas ir rakstīti šajā Grāmatā, kas ir bijuši apslēpti reformatoru perioda laikā, ir paredzēts nākt gaismā caur pēdējā draudzes perioda eņģeli. Cik daudzi zina, ka tā ir taisnība? Tā tas ir, tiem jātiek atklātiem. Visiem šīs noslēpumainās grāmatas noslēpumiem ir jāatklājas tā perioda Lāodikejas vēstnesim.
E-30 Think of this great Person, of how great this Man must be! And now, the question is, "Who is this Man?" Theologians has had different ideas. But since the opening of the Seven Seals, the mysterious Book that's been mysterious to us... According to Revelations 10:1 to 7, all the mysteries that's wrote in this Book, that's been hid down through the age of the reformers, is supposed to be brought out into view by the angel of the last church age. How many knows that's right? [Congregation says, "Amen."--Ed.] That's right, supposed to be brought. All the mysteries of the mysterious Book is to be revealed to the Laodicea messenger of that age. [Revelation 10:1-7]
E-31 Redzot, ka ir daudz debašu par šo personu un šo tēmu, es uzskatu, ka mūsu pienākums ir izskatīt to, lai noskaidrotu, kas viņš ir. Lūk, ir vairāki uzskati par viņa personu.
Viena uzskata pārstāvji apgalvo: “Viņš ir tikai mīts. Šāda cilvēka patiesībā nav bijis.”
Citi savukārt saka, ka: “Tā bija priesterība. Tā bija Melhisedeka priesterība.” Šis uzskats ir tuvāks patiesībai nekā tas pirmais, jo viņi saka, ka tā bija priesterība.
Tā tas nevar būt, jo 4. pantā ir teikts, ka Viņš bija persona, cilvēks. Tātad, lai viņš būtu persona, viņam bija jābūt personībai, “cilvēkam”. Nevis kaut kāda iekārta, bet gan persona! Tāpēc viņš nevarēja būt tikai kāda priesterības iekārta, nedz arī kāds mīts. Tā bija persona.
E-31 Seeing there is much dispute about this Person and this subject, I think it behooves us to break into it, to find out Who this is. Now, there is several schools of thought on Him.One of them schools are, claims, "He's just a myth. He wasn't actually a person."And the others says, that, "It was a priesthood. That was the Melchisedec priesthood." That's the most likely one, that hold better to that side than they do to the other, is because they say it was a priesthood.It can't be that, for in the 4th verse It says He was a Person, a "Man." So, in order to be a Person, He has to be a personality, a "Man." Not a order; but a Person! So He was not just a priesthood order, neither was He a myth. He was a Person. [Hebrews 7:1, 17]
E-32 Un tā persona ir mūžīga. Ja esat pamanījuši, viņam nebija tēva. Viņam nebija mātes. Viņam nebija laika, kad viņš sākās. Viņam nebija laika, kad viņš beidzās. Un, lai kas viņš nebūtu, viņš joprojām ir dzīvs šovakar, jo Bībelē šeit ir teikts, ka “viņam nebija ne tēva, ne mātes, ne dienu sākuma, ne mūža gala”. Tātad tai bija jābūt mūžīgai personai. Vai pareizi? Mūžīga persona! Tāpēc tā varēja būt tikai viena Persona, tas ir, Dievs, jo tikai Viņš ir mūžīgs. Dievs!
E-32 And the Person is Eternal. If you notice, "He had no father. He had no mother. He had no time He ever began. And He had no time He ever ended." And ever Who it was is still alive tonight, because the Bible said here, that, "He had neither father, nor mother, beginning of days, or ending of life." So It would have to be an Eternal Person. Is that right? [Congregation says, "Amen."--Ed.] An Eternal Person! So it could only be one Person, that's God, 'cause He's the only One that's Eternal. God! [Hebrews 7:3]
E-33 Lūk, Pirmajā vēstulē Timotejam 6:15 un 16, ja jūs kādreiz vēlēsieties to izlasīt; es gribētu, lai jūs to izlasāt.
Un tā, tieši to es apgalvoju – ka Viņš bija Dievs, jo Viņš ir vienīgā Persona, kas ir nemirstīga. Un tā, Dievs pārtapa par Personu; tieši tas Viņš bija: “Ne tēva, ne mātes, ne dzīves sākuma, ne dienu beigu.”
E-33 Now, in First Timothy 6:15 and 16, if you'd like to read that sometime, I'd like for you to read it.
Now, the thing that I contend is, that, He was God, because He's the only Person that can be immortal. And now, God changing Himself into Person; that's what He was, "No father, no mother, no beginning of life, no ending of days." [I Timothy 6:15-16]
E-34 Rakstos mēs redzam, ka... Daudzi cilvēki māca, ka “Dieva personā ir trīs personības”. Nu, tu nevari būt personība, nebūdams persona. Ir jābūt kādai personai, lai būtu personība.
Pirms dažām nedēļām pie manis uz mājām atnāca kāds baptistu kalpotājs un sacīja: “Kādu dienu, kad tev būs laiks, es gribētu izlabot tevi jautājumā par Dieva personu,” tas ir, viņš man pazvanīja.
E-34 Now we find in the Scripture that many people teaches that, "three personalities in the Godhead." So, you cannot have a personality without being a person. It takes a person to make a personality.
A Baptist minister, a few weeks ago, come up, and to my house, and said, "I'd like to straighten you out on the Godhead sometime when you got time." Called me up, rather.
E-35 Es teicu: “Man ir laiks tieši tagad, jo es gribu būt pareizs, un mēs noliksim malā visu pārējo, lai to izdarītu.”
Un viņš ieradās, viņš teica: “Brāli Branham, tu māci, ka ir tikai viens Dievs.”
Es sacīju: “Tieši tā.”
Viņš sacīja: “Nu,” viņš sacīja, “es ticu, ka ir viens Dievs, bet viens Dievs trīs personās.”
Es sacīju: “Cienītais, pasaki to vēlreiz.”
Viņš teica: “Viens Dievs trīs personās.”
E-35 I said, "I got time right now, 'cause I want to be straight, and we lay aside everything else, to do it."
And he come up, he said, "Brother Branham, you teach that there is just one God."
I said, "Yes, sir."
He said, "Well," he said, "I believe there is one God, but one God in three Persons."
I said, "Sirs, repeat that again."
He said, "One God, in three Persons." [John 10:30]
E-36 Es teicu: “Kādā skolā tu mācījies?” Saprotat? Un viņš nosauca man kādu Bībeles koledžu. Es teicu: “Tā tas varētu būt. Tu nevari būt persona, ja tu neesi personība. Un, ja tu esi personība, tad tu esi personība pats par sevi, tu esi atsevišķa individuāla būtne.”
Un viņš teica: “Nu, pat teologi nespēj to izskaidrot.”
Es teicu: “Ir vajadzīga atklāsme.”
Un viņš teica: “Es nevaru pieņemt atklāsmi.”
E-36 I said, "Where did you go to school at?" See? And he told me a--a Bible college. I said, "I could believe that. You cannot be a person without being a personality. And if you're a personality, you are one personality to yourself. You're a separate, individual being."
And he said, "Well, the theologians can't even explain that."
I said, "It's by revelation."
And he said, "I can't accept revelation." [Matthew 16:17]
E-37 Es teicu: “Tad Dievam vispār nav iespējams pie tevis piekļūt, jo 'tas ir apslēpts no gudrajiem un saprātīgajiem, un atklāts zīdaiņiem,' atklāts, atklāsme, 'atklāts zīdaiņiem, kas to pieņems, mācīsies.'” Un es sacīju: “Dievs it nekādi nevarēs pie tevis piekļūt, tu aizver sevi Viņam.”
Visa Bībele ir Dieva atklāsme. Visa draudze ir uzcelta uz Dieva atklāsmes. Nav nekāda cita veida, kā iepazīt Dievu, kā vien caur atklāsmi. “Kam Dēls atklās Viņu.” Atklāsme, viss ir atklāsme. Tādēļ nepieņemot atklāsmi, tu esi tikai auksts teologs, un tev nav nekādu cerību.
E-37 I said, "Then there's no way for God to ever get to you, because, 'It's hid from the eyes of the wise and prudent, and revealed to babes,' revealed, revelation, 'revealed to babes such as will accept it, learn.'" And I said, "There'd be no way for God to get to you; you close yourself off from Him."The whole Bible is the revelation of God. The whole Church is built upon the revelation of God. There is no other way to know God, only by revelation. "To whom the Son will reveal Him." Revelation; everything is revelation. So, to acce-... Not to accept the revelation, then you're just a cold theologian, and there is no hope for you. [Matthew 11:25], [Luke 10:21], [Matthew 11:25], [Galatians 1:12]
E-38 Un tā, šeit mēs redzam, ka šai Personai “nebija ne tēva, ne mātes, ne dienu sākuma, ne dzīves beigu”. Tas bija Dievs, en morphe.
Lūk, šī vārda izcelsme...šis grieķu vārds nozīmē “mainīties”, kas tika lietots...izmainīt sevi, en morphe, no vienas personas par...vienu personu... Šis grieķu vārds en morphe nozīmē...tas bija paņemts no teātra izrādes, kur viens cilvēks maina savu masku, lai kļūtu par kādu citu personāžu.
E-38 Now, now, we find out that this Person "had no father, no mother, no beginning of days or ending of life." It was God, en morphe.
Now, the world, the word comes, the Greek word, means, "change," was used. Changing Himself, en morphe, from one person to... One person; the Greek word there, en morphe, means... It was taken from the stage act, that one person is changing his mask, to make him some other character. [Hebrews 7:3]
E-39 Kā pavisam nesen, man šķiet, Rebekas skolā, tieši pirms izlaiduma viņi spēlēja vienu no Šekspīra lugām. Un vienam puisim vajadzēja vairākas reizes pārģērbties, jo viņš spēlēja divas vai trīs dažādas lomas; un tas bija tas pats cilvēks. Vienu reizi, kad viņš iznāca, viņš bija nelietis, bet, kad viņš iznāca nākamreiz, viņš bija cits personāžs. Un šis grieķu vārds en morphe nozīmē, ka viņš “mainīja savu masku”.
E-39 Like in--in school, just recently, I believe, Rebekah, just before she graduated, they had one of Shakespeare's play. And one young man had to change his clothes several times, because he played two or three different parts; but, the same person. He come out, one time, he was the villain; and when he come out next time, he was another character. And now the Greek word, en morphe, mean that he "changed his mask."
E-40 Un tieši to izdarīja Dievs. Tas visu laiku ir tas pats Dievs. Dievs Tēva, Gara, uguns stabu veidolā. Tas pats Dievs kļuva par miesu un mājoja mūsu vidū, en morphe, pieņemdams citu veidolu, lai kļūtu redzams. Un tagad tas pats Dievs ir Svētais Gars. Tēvs, Dēls, Svētais...nevis trīs dievi, bet trīs kalpošanas, trīs viena Dieva darbības.
E-40 And that's what God did. It's the same God all the time. God in the form of the Father, the--the Spirit, the Pillar of Fire. The same God was made flesh and dwelt among us, en morphe, brought out so He could be seen. And now that same God is the Holy Ghost. Father, Son, Holy... not three Gods; three offices, three acts of the one God. [John 1:14]
E-41 Bībelē ir teikts, ka ir viens Dievs, nevis trīs. Un tieši tāpēc viņi nevarētu... Jūs nevarat to izlabot un iegūt trīs dievus. Ebrejam jūs neko tādu nepārdosiet, es to jums apliecinu; tādam, kas zina, viņš zina, ka ir tikai viens Dievs.
E-41 The Bible said, "There is one God," not three. But that's how that they couldn't... You can't get this straightened out and have three Gods. You would never sell a Jew that. I'll tell you that. One who knows better, he knows there's only one God. [Ephesians 4:6], [John 10:30]
E-42 Ievērojiet, tāpat kā skulptūra ir apslēpta, ar masku virs tās. Tieši tā Dievs ir izdarījis šajā periodā. Tas ir bijis apslēpts. Visas tās lietas ir bijušas apslēptas, un tām ir paredzēts atklāties šajā periodā. Lūk, Bībele saka, ka tās tiks atklātas pēdējos laikos. Tas ir kā tēlnieks, kas glabā savu darbu apslēptu līdz brīdim, kad viņš noņem masku, un tas kļūst redzams.
Un tāda ir bijusi Bībele. Tas ir bijis Dieva darbs, kas ir bijis apklāts. Un tas ir bijis apslēpts kopš pasaules radīšanas, un tas ir septiņkārtīgs noslēpums. Un Dievs apsolīja, ka šajā dienā, šajā Lāodikejas draudzes periodā, Viņš noņems masku no tā visa, un mēs varēsim to ieraudzīt. Cik brīnišķīgi!
E-42 Notice, like the sculpture, he hides, with a--a mask over it. That's what God has done to this age. It's been hid. All these things has been hid, and is supposed to be revealed in this age. Now, the Bible says they will be revealed in the latter times. It's like a sculptor keeping his--his piece of work all covered over until the time he takes the mask off of it and there it is.
And that's what the Bible has been. It has been a work of God that's been covered up. And It's been hid since the foundation of the world, and Its sevenfold mystery. And God promised in this day, at the age of this Laodicean church, He would take the mask off the whole thing and we could see It. What a glorious thing! [Revelation 10:1-7]
E-43 Dievs, en morphe, apslēpts uguns stabā. Dievs, en morphe, cilvēkā, kuru sauca Jēzus. Dievs, en morphe, Savā draudzē. Dievs virs mums, Dievs ar mums, Dievs mūsos; Dieva labvēlība.
Tur augšā, svēts, neviens nevarēja Viņam pieskarties; Viņš nonāca uz tā kalna, un, pat ja kāds dzīvnieks pieskārās kalnam, tam bija jāmirst.
Un tad Dievs nonāca lejā un nomainīja Savu telti, un nonāca un dzīvoja kopā ar mums, kļuva par vienu no mums. “Un mēs Viņu aptaustījām,” saka Bībele. Pirmā Timotejam 3:16: “Patiesi liels ir dievbijības noslēpums, jo Dievs bija skatāms miesā, ar rokām aptaustāms.” Dievs ēda gaļu. Dievs dzēra ūdeni. Dievs gulēja. Dievs raudāja. Viņš bija viens no mums. Brīnišķīgi, tas ir attēlots Bībelē!
Tas bija Dievs virs mums, Dievs ar mums; tagad tas ir Dievs mūsos, Svētais Gars. Nevis trešā persona, bet tā pati Persona!
E-43 God, en morphe, masked in the Pillar of Fire. God, en morphe, in a Man called Jesus. God, en morphe, in His Church. God above us, God with us, God in us; the condescending of God.Up There, holy, no one could touch Him, He settled upon the mountain; and even if a animal touched the mountain, had to die.And then God come down and changed His tent, and come down and lived with us, become one of us." And we held Him," the Bible said. First Timothy 3:16, "Without controversy great is the mystery of godliness; for God was manifested in the flesh, handled with hands." God eat meat. God drank water. God slept. God cried. He was one of us. Beautiful, typed in the Bible!That was God above us; God with us; now it's God in us, the Holy Spirit. Not the third Person; the same Person! [I Timothy 3:16], [Exodus 19:12-13]
E-44 Dievs nonāca un kļuva par miesu, un nomira nāvē Kristū, lai Viņš varētu šķīstīt draudzi, lai varētu tajā ieiet, lai būtu sadraudzībā. Dievs mīl sadraudzību. Tieši tādēļ Viņš sākumā radīja cilvēku – sadraudzībai; Dievs mājo viens pats, kopā ar ķerubiem.
E-44 God came down and become flesh, and died the death, in Christ; so that He could clean the Church, in order to get into it, for fellowship. God loves fellowship. That's what He made the man at the first time for, was for fellowship; God dwells alone, with Cherubims.
E-45 Un tagad ievērojiet, Viņš izveidoja cilvēku, un cilvēks krita. Tāpēc Viņš nonāca un izpirka cilvēku, jo Dievam patīk, ka Viņš tiek pielūgts. Jau pats vārds dievs nozīmē “pielūgsmes objekts”.
Un tas, kas nāk mūsu vidū kā uguns stabs, kā kaut kas tāds, kas maina mūsu sirdis, tas ir tas pats Dievs, kas teica: “Lai top gaisma,” un gaisma tapa. Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi.
E-45 And notice now, He made man, and man fell. So He came down and redeemed man, because God loves to be worshipped. The very word god means "object of worship."And this that comes among us, as a Pillar of Fire, as something that changes our hearts, that is the same God that said, "Let there be light," and there was light. He's the same yesterday, today, and forever. [Genesis 1:3]
E-46 Lūk, sākumā Dievs dzīvoja vienatnē ar Saviem atribūtiem, kā es runāju par to šorīt. Tās bija Viņa domas. Tur nebija nekā, tikai viens pats Dievs, un Viņam bija domas.
Gluži tāpat kā izcils arhitekts var savā prātā iztēloties un uzzīmēt to, ko viņš iedomājas, ka viņš uzbūvēs. Radīt, lūk, viņš nevar radīt. Viņš var paņemt kaut ko, kas jau ir radīts, un pārveidot to citā formā; jo Dievs ir vienīgais veids...vienīgais, kurš var radīt. Bet viņš savā prātā iztēlojas to, ko viņš gatavojas darīt, un tās ir viņa domas, tās ir viņa vēlmes. Lūk, tā ir doma, bet tad viņš to izsaka, un tad tas ir vārds.
E-46 Now, in the beginning God dwelled alone, with His attributes, as I spoke of this morning. That's His thoughts. There was nothing, just God alone, but He had thoughts.
Just like a great architect can set down, in his mind, and draw out what he thinks it's he's going to--to build. Create, now, he cannot create. He can take something that's been created and make it in a different form; 'cause God is the only way... only One can create. But he gets in his mind what he's going to do, and that's his thoughts, that's his desires. Now it's a thought, and then he speaks it, and it's a word then. And a--a word is...
E-47 Un vārds ir... Doma, kad tā ir izteikta, ir vārds. Izteikta doma ir vārds, bet vispirms ir jābūt domai. Tādējādi tās bija Dieva atribūti; tad tas kļūst par domu, tad par vārdu.
E-47 A thought, when it's expressed, it's a word. A thought expressed is a word, but it has to be a thought first. So, it's God's attributes; then it becomes a thought, then a word.
E-48 Ievērojiet. Tie, kam šovakar ir mūžīgā dzīvība, bija kopā ar Viņu un Viņā, Viņa domās, pirms vēl bija kāds eņģelis, zvaigzne, ķerubi vai kas cits. Tas ir Mūžīgs. Un, ja tev ir mūžīgā dzīvība, tu esi bijis vienmēr. Ne tava būtne šeit, bet tā aprise un forma, ko bezgalīgais Dievs...
E-48 Notice. Those who have, tonight, Eternal Life, was with Him and in Him, in His thinking, before there ever was an Angel, star, Cherubim, or anything else. That's Eternal. And if you have Eternal Life, you always was. Not your being here, but the shape and form that the infinite God...
E-49 Un, ja Viņš nav bezgalīgs, tad Viņš nav Dievs. Dievam ir jābūt bezgalīgam. Mēs esam ierobežoti, Viņš ir bezgalīgs. Un Viņš ir visur klātesošs, viszinošs un visvarens. Ja Viņš tāds nav, tad Viņš nevar būt Dievs. Viņš zina visas lietas, visas vietas, jo Viņš ir visuresošs. Viszinība padara Viņu visuresošu. Viņš ir Būtne; Viņš nav kā vējš. Viņš ir būtne; Viņš dzīvo kādā namā. Bet, tā kā Viņš ir viszinošs, zina visas lietas, tas padara Viņu par visuresošu, jo Viņš zina visu, kas notiek.
Nav nevienas blusas, kas mirkšķinātu acis, Viņam to nezinot. Un Viņš zināja, pirms vēl bija pasaule, cik reižu tā mirkšķinās acis un cik daudz tai būs tauku, pirms vēl bija pasaule. Tas ir bezgalīgi. Mēs to nespējam aptvert ar saviem prātiem, bet tas ir Dievs. Dievs, bezgalīgs!
E-49 And if He isn't infinite, He isn't God. God has to be infinite. We are finite; He is infinite. And He was omnipresent, omniscient, and omnipotent. If He isn't, then He can't be God. Knows all things, all places, because of His omnipresent. Omniscient makes Him omnipresent. He is a Being; He's not like the wind. He is a Being; He dwells in a house. But being omniscient, knowing all things, makes Him omnipresent, because He knows everything that's going on.
There can't be a flea bat its eyes but what He knowed it. And He knowed it before there was a world, how many time it'd bat its eyes, and how much tallow it had in it, before there ever was a world. That is infinite. We can't comprehend it in our minds, but that's God. God, infinite!
E-50 Un atceries, ka tu, tavas acis, tavs augums, lai kāds tu nebūtu, tu jau iesākumā biji Viņa domās. Un tu esi tikai izpausme, vārds. Pēc tam, kad Viņš to padomāja, Viņš to izrunāja, un te nu tu esi. Ja tā nav, ja tu nebiji Viņa domās, tad tev nav vispār nekādas iespējas tur kādreiz nokļūt, jo Viņš ir Tas, kas dod mūžīgo dzīvību.
E-50 And remember, you, your eyes, your statue, whatever you was, you were in His thinking at the beginning. And the only thing that you are is the expression, word. After He thought it, He spoke it, and here you are. If it isn't, if you wasn't in His thinking, there is no way at all for you ever be there, for He is the One that gives Eternal Life.
E-51 Vai atceraties, kā mēs lasām Rakstos: “Ne tas, kurš grib, ne tas, kurš skrien, bet Dievs!” Un, lai Viņa iepriekšnolemtība būtu spēkā, Viņš pirms jebkura laika varēja izvēlēties, kurš... Dievs ir suverēns savā izvēlē. Vai jūs to zinājāt? Dievs ir suverēns.
Kurš bija tur, lai pateiktu Viņam labāku veidu, kā izveidot pasauli? Kurš uzdrošinātos pateikt Viņam, ka Viņš dara Savu darbu nepareizi?
Pat Vārds pats par sevi ir ļoti suverēns. Pat atklāsme ir suverēna. “Viņš atklāj, kam Viņš vēlas atklāt.” Jau pati atklāsme ir suverēna Dievā. Lūk, kā cilvēki sitas, ķeras un cīnās, nezinādami, ko viņi dara. Dievs Savos darbos ir suverēns.
E-51 You remember how we read the Scriptures? "Not him that willeth, or him that runneth, but God!" And that His predestination might stand true, He could choose, before any time, who. God is sovereign in His choosing. Did you know that? God is sovereign.Who was back there to tell Him a better way to make the world? Who would dare to tell Him He was running His business wrong?Even the very--the very Word, Itself, very sovereign. Even the revelation is sovereign. "He reveals to whom He will reveal." The very revelation, itself, is sovereign in God. That's how people pound at things, and jump at things, and hit at things, not knowing what they're doing. God is sovereign in His works. [Romans 9:16]
E-52 Lūk, mēs redzam Viņu pašā sākumā, Viņa atribūtus. Lūk, toreiz jūs bijāt kopā ar Viņu. Tieši šeit parādās Dzīvības Grāmata.
Un tā, mēs lasām Atklāsmes 13. nodaļas, 8. pantā: “Zvērs, kas atnāks uz zemi,” pēdējos laikos, “pievils ikvienu cilvēku uz zemes, kura vārds nav ierakstīts Jēra dzīvības grāmatā pirms pasaules radīšanas.”
E-52 Now we find Him at the beginning, His attributes. And, now, you were with Him then. Then is when the Book of Life comes into view.Now, we read over here in Revelations the 13th chapter, the 8th verse, that, "The beast that comes upon the earth," in these last days, "will deceive all those people on the earth whose names were not written in the Lamb's Book of Life before the foundation of the world." [Revelation 13:8]
E-53 Aizdomājieties par to! Vēl pirms Jēzus dzimšanas, četrus tūkstošus gadu pirms Viņa atnākšanas uz zemi un vairākus tūkstošus gadu pirms tavas atnākšanas uz zemes, Jēzus nomira par pasaules grēkiem Dieva domās, un tika izveidota dzīvības grāmata, un tavs vārds tika ierakstīts šajā dzīvības grāmatā pirms pasaules radīšanas. Tā ir Bībeles patiesība. Saprotiet, Dievs tavu vārdu bija noteicis un ielicis dzīvības grāmatā pirms pasaules radīšanas.
E-53 Think of it! Before Jesus was ever born, four thousand years before He came on earth, and several thousand years before you come on earth; Jesus, in God's mind, died for the sins of the world, and the Book of Life was made, and your name was put on that Book of Life before the foundation of the world. That's the Bible Truth. See, your name was ordained of God and placed on the Book of Life before the foundation of the world.
E-54 Tu biji tur, Viņa atribūtos. Tu to neatceries, nē, jo tu esi tikai daļa no Viņa dzīvības. Tu esi daļa no Dieva, kad esi kļuvis par Dieva dēlu vai meitu.
Tieši tāpat kā tu esi daļa no sava zemes tēva! Tā tas ir. Tu... Vīrietis ir hemoglobīna, asiņu nesējs. Un, kad tas ir nonācis olšūnā, tad tu kļūsti par sava tēva daļu, un arī tava māte ir daļa no tava tēva; tā ka jūs visi esat daļa no sava tēva.
Slava! Tad konfesija vispār atkrīt. Hm-hm. Protams, ka tā! Dievs it visā, vienīgā vieta!
E-54 You were there in His attributes. You don't remember it, no, because you're just a part of His Life. You are a part of God when you become a son or a daughter of God.
Just as you are a part of your earthly father! That's right. You are. The male carries the hemoglobin, the blood. And when that has gone in--in the egg, then you become a part of your father; and your mother is a part of your father, also; so you're all a part of your father.
Glory! That lets the denomination out, altogether. Uh-huh. Certainly does! God, in all, the only place!
E-55 Ievērojiet, lūk, Viņa atribūts. Tātad, pirmkārt, atribūts bija Dievs, doma, pats atribūts, viss Vienā, bet tas nebija izteikts. Un, otrkārt, kad Viņš to izteica, tad Viņš kļuva par Vārdu. “Un tad Vārds kļuva par miesu un mājoja mūsu vidū.”
E-55 Notice now His attribute. Then the attribute was, first, God; the thought, the attribute itself, all in One, without being expressed. Then when He expressed, secondarily, He became then the Word. "And then the Word was made flesh and dwelt among us."
E-56 Jāņa Evaņģēlija 1. nodaļas 1. pantā, pievērsiet uzmanību, ka tas ir “Iesākumā”. Bet pirms tam bija mūžība! Ievērojiet: “Iesākumā bija Vārds.” Kad sākās laiks, tas bija Vārds. Bet pirms tas bija Vārds, tas bija atribūts, doma. Tad tas tika izteikts: “Iesākumā bija,” izteiksme, “Vārds.”
Nu mēs esam tikuši līdz Melhisedekam. Tā ir tā noslēpumainā Persona. “Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs.” “Un tad Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū.” Tagad paturiet to prātā, ievērojiet.
E-56 Saint John the 1st chapter and the 1st verse, notice, this is, "In the beginning." But, before, the Eternal! Notice, "In the beginning was the Word." When the time begin, it was Word. But before it was Word, it was attribute, a thought. Then it was expressed, "In the beginning was," the expression, "the Word."Now we're getting where Melchisedec is. That's this mysterious Person. "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." "And then the Word became flesh and dwelled among us." Hold that there now, notice. [John 1:1]
E-57 Viņa pirmā būtība bija Gars, Dievs, pārdabiskais, jā, varenais Mūžīgais. Otrkārt, Viņš sāka veidot Sevi miesā, tajā, ko sauc par teofāniju, “Vārds, ķermenis”. Tieši tādā veidolā Viņš bija, kad Viņš satikās ar Ābrahāmu, tika saukts par Melhisedeku. Viņš bija teofānijas formā. Un tā, pēc dažām minūtēm mēs tiksim līdz tam un to pierādīsim, ja Tas Kungs ļaus. Viņš bija Vārds.
E-57 His--His first being was Spirit, God, supernatural, all right, the great Eternal. Second, He begin to form Himself towards flesh, in a theophany, it's called "the Word; a body." This then is the state He was in when He met Abraham, was called Melchisedec. He was in the form of theophany. Now we'll get to that and prove it in a few minutes, the Lord willing. He was the Word.
E-58 Teofānija ir kaut kas tāds, ko tu nevarētu redzēt. Tā šobrīd varētu būt tieši šeit, bet tomēr jūs to neredzētu.
Tas ir gluži kā...nu, kā televīzija. Tas ir citā dimensijā. Televīzija; šobrīd pa šo telpu pārvietojas cilvēki, dziedādami; tur ir arī krāsas. Bet acs ir pakļauta tikai piecām maņām...tas ir, visa tava būtne ir pakļauta tikai piecām maņām. Un tu vienkārši esi pakļauts tam, ko spēj saskatīt tava ierobežotā redze. Bet ir cita dimensija, ko var redzēt caur transformāciju, caur televīziju.
E-58 A theophany is something that you could not see. It could be right here now, yet you cannot see it.
It's just like, well, like television. That's in another dimension. Television; people are moving right through this room now, singing; there is colors, also. But the eye is only subject to the five senses... Your whole being is only subject to five senses, rather. And you are only subject to what the sight has been limited to see. But there is another dimension that can be seen by a transformation, by television.
E-59 Lūk, televīzija neveido attēlu. Televīzija tikai nosūta to caur kanālu tīklā, un tad tas parādās televizora ekrānā. Taču tas attēls tur jau bija. Televīzija bija šeit, kad šeit dzīvoja Ādams. Televīzija bija šeit, kad Ēlija sēdēja uz Karmela kalna. Televīzija bija šeit, kad Jēzus no Nācaretes staigāja pa Galilejas krastiem. Bet tā tika atklāta tikai tagad. Toreiz tam nebūtu ticējuši. Tevi būtu uzskatījuši par traku, ja tu būtu pateicis kaut ko tādu. Bet tagad tas ir kļuvis par realitāti.
Un tādā pašā veidā Kristus ir šeit, Dieva eņģeļi ir šeit. Un viendien, tajā Tūkstošgadu Valstībā, kas pienāks, tas viss būs daudz reālāk nekā televīzija vai jebkas cits, jo viņi ir šeit.
E-59 Now, television does not manufacture a picture. A television only channels it into a circuit, and then the television screen picks it up. But the picture is there, to begin with. Television was here when Adam was here. Television was here when Elijah set on mount Carmel. Television was here when Jesus of Nazareth walked the shores of Galilee. But you're just now discovering it. They wouldn't have believed it back there. You'd have been crazy to have said something like it. But now it's become a reality.
And so is it, that Christ is here, the Angels of God are here. And someday, in the great Millennium to come, it'll be just more real than television or anything else, because they are here.
E-60 Viņš atklāj Sevi Savā varenajā veidolā, kā Viņš apgalvoja, parādot Sevi en morphe Savos kalpos un pierādot Sevi.
E-60 He reveals Himself in His great form of what He claimed, as He en morphes Himself into His servants and proves Himself.
E-61 Un tā, šeit Viņš ir Gara formā. Un pēc tam Viņš nāk “en morphe” formā. Viņš parādījās Ābrahamam en morphe. Kad Ābrahāms atgriezās pēc ķēniņu sakāves, atnāca Melhisedeks, runāja ar viņu.
E-61 Now, here He is in the form of Spirit. And then He comes in the form of a... of en morphe. Now, He appeared to Abraham, en morphe. When Abraham was returning from the slaughter of the kings, here come Melchisedec, talked to Him. [Hebrews 7:1]
E-62 Nesen Tūsonas laikrakstā es lasīju rakstu par kādu sievieti, kas brauca pa ceļu, šķiet, ar ātrumu no septiņdesmit līdz astoņdesmit kilometriem stundā, un viņa notrieca kādu vecu vīrieti mētelī. Viņa sāka kliegt un apturēja automašīnu. Sitiens bija uzmetis viņu gaisā. Pilnīgi līdzenā tuksnesī! Un viņa metās atpakaļ viņu sameklēt, bet viņa tur nebija. Ko viņa darīja? Daži cilvēki viņai aiz muguras bija redzējuši, kā tas notika, bija redzējuši, kā vecais vīrs tiek uzmests gaisā, kā plīvo viņa mētelis. Un viņi skrēja paskatīties. Bet viņi nekur nevarēja to cilvēku atrast. Viņi izsauca policiju. Policija ieradās apskatīt šo vietu, tur neviena nebija.
E-62 The other day in the Tucson paper, I was reading an article that where there was a--a woman driving down the road, I believe about forty, fifty miles an hour, and she hit an old man with an overcoat on. She screamed and stopped her car. It threw him up in the air. Right out in the plain desert! And she run back to find him, and he wasn't there. So what did she do? Some people behind her saw it happen, saw the old man fly up in the air, and his overcoat turning. So they run back to find out. They couldn't find the man anywhere. They called the police force. The police come out to examine the place; there was nobody there.
E-63 Nu, katrs no viņiem liecināja: “Automašīna ietriecās, notrieca to vīrieti. Viņš tika uzmests gaisā, un visi to redzēja.” Liecinieki, kas bija divās vai trīs automašīnās, bija redzējuši, kā tas notika. Pēc tam izrādījās, ka pirms pieciem gadiem tieši tajā vietā bija uz nāvi notriekts kāds vecs vīrietis mētelī.
Kad jūs no šejienes aizejat, jūs neesat miruši. Jums būs jāatgriežas, pat ja tu esi grēcinieks; un tu tiksi tiesāts saskaņā ar darbiem, kas tika veikti šajā ķermenī. “Ja šī laicīgā telts tiks nojaukta, mūs gaida cita.” En morphe, tieši šis vārds to raksturo.
E-63 Well, each one of them testified, "The car chugged, hit the man. He went up in the air, and everybody saw it." Witnesses, and two or three carloads of them, they seen it happen. Come to find out, five years ago, there was an old man with an overcoat on, hit and killed on the same spot.When you leave here, you're not dead. You've got to come back, even if you're a sinner, and be judged according to the deeds done in the body. "If this earthly tabernacle is dissolved, we have one waiting." En morphe, that's the word. [II Corinthians 5:1]
E-64 Dievs šajā radīšanas stadijā... (tā ir Viņa radīšanas stadija)... vēlāk Viņš kļuva par miesu, Jēzu. No kā? No tā lielā sākuma, no Gara, tad nonāca, lai būtu Vārds, izpauzdams Sevi. Vārds vēl nebija sevi izveidojis, tas bija tikai izteikts, en morphe, vēlāk Viņš kļuva par miesu, Jēzu, mirstīgs, lai piedzīvotu nāvi par mums visiem, grēciniekiem.
E-64 Now, God, in this stage of... It's this stage of His creation, later formed into flesh, Jesus. From what? From the great beginning, Spirit, then came down to be the Word, bringing Itself out. The Word doesn't yet make Itself, it's just spoke out, en morphe, later He becomes flesh, Jesus, mortal, to taste death for all of us sinners.
E-65 Kad Ābrahāms satikās ar Viņu, Viņš bija Melhisedeks. Šeit Viņš atklāj, ko visi atribūti darīs pašās beigās, katrs Ābrahāma dēls. Katrs ticības dēls pavisam noteikti darīs to pašu. Bet es vēlos norādīt, kā mums ir jāatnāk. Mēs redzam Viņu atklājamies arī Rutē un Boāsā kā radinieku izpircēju, kādā veidā par miesu bija jākļūst Viņam.
E-65 When Abraham met Him, He was Melchisedec. He unfolds here what all the attributes will do in the final end, every son of Abraham. Every son of the Faith will absolutely do the same thing. But I want to watch how we have to come.
E-66 Lūk, mēs redzam, ka Viņa Gara atribūts, dēli, vēl nav iegājuši ķermenī, kam ir Vārda forma, bet...teofānija.
E-66 Also, we see Him revealed here in Ruth and--and Boaz, as a Kinsman Redeemer, how He had to come to be flesh.
E-67 Šis ķermenis ir pakļauts Vārdam un ķīlai...gaida to ķīlu, ķermeņa pārmaiņu.
E-67 Now we see the attribute, sons of His Spirit, have not yet entered into the Word-form body. But, a theophany; this body is subject to the Word and earnest, waiting for the earnest, change of the body.
E-68 Lūk, kāda ir atšķirība starp Viņu un tevi kā dēlu. Saprotiet, Viņš iesākumā bija Vārds, ķermenis en morphe. Viņš tajā atnāca un dzīvoja, tajā Melhisedeka personā. Pēc tam mēs vairs nedzirdam par Melhisedeku, jo Viņš kļuva par Jēzu Kristu. Melhisedeks bija priesteris, bet Viņš kļuva par Jēzu Kristu. Lūk, jūs to apgājāt. Jo tajā veidolā Viņš zināja visu, bet jūs to vēl neesat iepazinuši.
Tu atnāci tāpat kā Ādams, tāpat kā es, no atribūta tu kļuvi par miesu, lai tiktu kārdināts. Bet, kad šī dzīve šeit beigsies: “Ja šī laicīgā telts tiks nojaukta, mūs gaida cita.” Lūk, uz kurieni mēs dodamies, tas ir Vārds. Tad mēs varēsim atskatīties atpakaļ un redzēt, ko mēs esam darījuši. Šobrīd mēs to nesaprotam. Mēs vēl neesam kļuvuši par Vārdu, mēs esam kļuvuši tikai par cilvēku miesā, nevis par Vārdu.
E-68 Now, the different between Him and you, as a son. See, He was, at the beginning, the Word, an en morphe body. He came in and lived in that, in the Person of Melchisedec. Then, later, we never heard no more of Melchisedec, because He became Jesus Christ. Melchisedec was the Priest, but He became Jesus Christ. Now, you by-passed that. Because, in that form, He knowed all things, and you have never been able to know that yet.You come like Adam, like me, you became from the attribute to the flesh, to be tempted. But when this life is finished here, "If this earthly tabernacle be dissolved, we have one already waiting." That's where we go; that is the Word. Then we can look back and see what we done. Now we don't understand it. We have never become the Word; we've just become the flesh-man, not the Word. [II Corinthians 5:1]
E-69 Bet... Un skatieties, tas ir pilnīgi un galīgi skaidrs: tu nekad nebūsi Vārds, ja sākumā tu nebiji doma. Tas apstiprina Dieva iepriekšnolemtību. Saprotat? Tu nevari būt Vārds, ja vien tu neesi doma. Vispirms tev bija jābūt domās.
Bet, saprotiet, lai tiktu pakļauts kārdinājumam, tev vajadzēja apiet teofāniju. Tev bija jānonāk šeit miesā, lai tu tiktu kārdināts ar grēku. Un tad, ja tu izturēsi: “Ikviens, ko Tēvs Man ir devis, atnāks pie Manis, un Es uzcelšu viņu pēdējās dienās.” Redziet, tev vajadzēja būt jau sākumā.
E-69 But, and look, clearly makes it clear, you will never be the Word unless you was a thought at the beginning. That proves the predestination of God. See? You can't be the Word unless you're a thought. You had to be in the thinking, first.But, you see, in order to stand temptation, you had to by-pass the theophany. You had to come down here in flesh, to be tempted by sin. And then, if you stand, "All the Father hath given Me will come to Me, and I'll raise him up at the last days." See, you had to be first. [John 6:39]
E-70 Un tad, redziet, Viņš nonāca lejā pa pareizo līniju, pārgāja no atribūta uz... Pirms pasaules radīšanas Viņa vārds bija ierakstīts Jēra dzīvības grāmatā. Pēc tam, no tā, Viņš kļuva par Vārdu, par teofāniju, kas varēja parādīties un pazust. Un pēc tam Viņš kļuva par miesu un atkal atgriezās, augšāmcēla to pašu ķermeni pagodinātā stāvoklī.
Savukārt jūs apgājāt teofāniju un kļuvāt par cilvēku miesā, lai tiktu kārdināti ar grēku. Un tad: “Ja šī laicīgā telts tiks nojaukta, mūs gaida cita.” Mums vēl nav tādu ķermeņu.
E-70 And then, you see, He come right down, the regular line, from attribute to... Before the foundation of the world, his name is put on the Lamb's Book of Life. Then, from that, He become the Word, the theophany, that could appear, disappear. And then He become flesh and returned back again, resurrected that same body in a glorified condition.But you by-passed the theophany and become flesh-man, to be tempted by sin. And then, "If this earthly tabernacle is dissolved, we have one already waiting." We have not yet the bodies. [II Corinthians 5:1]
E-71 Bet skatieties! Kad šis ķermenis saņem Dieva Garu, nemirstīgo Dzīvību tevī, tas ieved šo ķermeni pakļautībā Dievam. Aleluja! “Kas ir dzimis no Dieva, tas nedara grēku, viņš nevar grēkot. Romiešiem 8:1: “Tāpēc vairs nav nekāda nosodījuma tiem, kas ir Kristū Jēzū; tie nedzīvo pēc miesas, bet pēc Gara.” Te nu tas ir. Saprotiet, tas ieved jūsu ķermeni pakļautībā.
Tev nav jāsaka: “Ak, ja vien es varētu beigt dzert! Ja vien es varētu...” Vienkārši ienāc Kristū, un tas viss pazudīs, saprotiet, jo tavs ķermenis ir pakļauts Garam. Tas vairs nav pakļauts pasaules lietām; tās ir mirušas. Tās ir mirušas, tavi grēki ir apglabāti kristībā, un tu esi jauns radījums Kristū. Un tavs ķermenis, nonākot pakļautībā Garam, cenšas dzīvot pareizi.
E-71 But, look! When this body receives the Spirit of God, the immortal Life inside of you, it throws this body in subjection to God. Hallelujah! "He that's born of God doth not commit sin; he cannot sin." Romans 8:1, "There is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus; they walk not after the flesh, but after the Spirit." There you are. See, that throws your body subject.
You don't have to say, "Oh, if I could just quit drinking! If I could just..." Just get in Christ, and it's all gone, see, see, because your body is subject to the Spirit. It's no more subject to the things of the world; they're dead. They are dead; your sins are buried in baptism, and you are a new creation in Christ. And your body, becoming subject to the Spirit, try to live a right kind of life. [Romans 8:1], [I John 3:9]
E-72 Kā tās sievietes, kas apgalvo, ka ir saņēmušas Svēto Garu, bet iziet tur ārā šortos un tamlīdzīgi, kā gan jūs tā varētu? Kā Dieva Gars jūsos varētu atļaut jums darīt kaut ko tādu? Tas vienkārši nav iespējams. Protams, tas nav iespējams. Viņš nav neķītrs gars, Viņš ir svēts Gars.
E-72 Like you women claiming you got Holy Ghost, and going out here and wearing shorts and things, how could you do it? How could the Spirit of God in you ever let you do such a thing as that? It just can't be so. Certainly, it can't be. He's not a filthy spirit; He's a holy Spirit.
E-73 Un tad, kad tu kļūsti pakļauts šim Garam, tas pakļauj visu tavu būtni šim Garam. Un tas Gars nav nekas cits kā tā Sēkla-Vārds, kas ir izpausts jeb atdzīvināts, aleluja, darīts dzīvs! Un, kad Bībele saka: “Nedari tā,” tas ķermenis nekavējoties tam paklausa. Nav nekādu jautājumu.
Un kas tas ir? Tā ir tā augšāmcelšanās ķīla. Šis ķermenis tiks augšāmcelts, jo tas jau ir sācies. Agrāk tas bija pakļauts grēkam, netīrībai un sairumam, bet tagad tam ir ķīla, tas ir vērsts uz debešķīgo. Lūk, tā ir tā ķīla, ka tu aiziesi aizraušanā. Tā ir tā ķīla.
E-73 And then when you become subject to that Spirit, it throws your whole being subject to that Spirit. And that Spirit is nothing in the world but this Seed Word made manifest, or quickened, hallelujah, made alive. And when the Bible said, "Don't do this," that body quickly turns to It. There is no question.
And what is it? It's the earnest of the resurrection. This body will be raised up again, because it's already started. It was once subject to sin, and mire and corruption, but now it's got the earnest; it's turned Heavenly. Now, that's the earnest that you're going in the Rapture. It's the earnest.
E-74 Slims cilvēks guļ un mirst, un viņam ir atlikusi tikai un vienīgi nāve; tur vairs nav nekādu variantu. Esmu redzējis cilvēkus, kas bija kā ēna, jau vēža un tuberkulozes sagrauztus; bet nedaudz vēlāk šos pašus cilvēkus es redzēju pilnīgi normālus un spēcīgus. Ja nav tādas dievišķās dziedināšanas, tad nav arī augšāmcelšanās, jo dievišķā dziedināšana ir augšāmcelšanās ķīla. Āmen!
E-74 A sick person laying, dying, nothing left but death; that's all can happen. I've seen a shadows of people, done eat up with cancer and tuberculosis; and see them persons, a little while after that, perfectly normal and strong. If there is no Divine healing, then there is no resurrection, 'cause Divine healing is the earnest of the resurrection. Amen!
E-75 Jūs taču zināt, kas ir ķīlas nauda, vai ne? Tā ir pirmā iemaksa. “Viņš tika ievainots mūsu pārkāpumu dēļ, un ar Viņa brūcēm mēs esam dziedināti.” Paskatieties, cik brīnišķīgi! Mēs mīlam Viņu.
E-75 You know what the earnest money is, don't you? It's the down payment. "He was wounded for our transgressions; with His stripes we're healed." Notice how wonderful! We love Him. [Isaiah 53:5]
E-76 Lūk, šis ķermenis ir pakļauts Garam. Mēs vēl neesam iegājuši Vārda formā, bet mēs vēl joprojām esam miesas formā, taču pakļauti Vārdam. Nāve miesā aizvedīs mūs uz turieni.
E-76 Now, this body is subject to the Spirit. Have not yet entered into the Word form, but we are still in the flesh form, but subject to the Word. Death in the flesh will take us there.
E-77 Iedomājieties mazu bērniņu, tas ir tieši tas pats. Jūs varat paņemt kādu sievieti, lai cik ļauna viņa nebūtu, kad viņa ir stāvoklī un gatavojas kļūt par māti; pavērojiet, pirms bērna piedzimšanas, lai arī cik nežēlīga būtu šī sieviete, viņa kļūst ļoti maiga. Ar viņu notiek kaut kas...tas izskatās dievbijīgi, kad redzi, kad tā māte teju teju kļūs par tā mazuļa māti. Kāpēc tas tā ir? Tas mazais ķermenītis vēl nav dzīvs, saprotiet, tā ir tikai miesa un muskuļi. Tās kustības ir tikai muskuļu raustīšanās. Bet, kad tas iznāk no klēpja, Dievs iedveš tajā dzīvības elpu, un tad tas sāk kliegt. Redziet, tikpat noteikti, kā veidojas dabiskais ķermenis, ir arī garīgais ķermenis, lai to saņemtu, tiklīdz tas nonāk šeit.
E-77 Just the same thing, think of a little baby. You can take a woman, no matter how evil she is, when she is pregnant and fixing to be mother. Watch, before that baby is born, I don't care how cruel the woman is, she gets real kind. There is something about her sound... seems godly, to see a little mother fixing to become mother, by the baby. Why is it? That little body, now, it's not alive yet, see, the only thing it is is just flesh and muscles. That little jumping, that's just muscles jerking. But when it comes forth from the womb, God breathes the breath of life into it, and then he screams out. See, just as--as sure as there is a natural body being formed, there is a spiritual body to receive it as soon as it gets here.
E-78 Tad, kad cilvēks piedzimst no augšienes, no Debesīm, viņš kļūst par garīgu mazuli Kristū.
Un tad, kad šis miesas ietērps ir nomests, ir dabisks ķermenis...teofānija, ķermenis, kas nav darināts ar rokām, kas nav dzimis no sievietes un kurā mēs pāriesim.
Tad tas ķermenis atgriezīsies un paņems pagodināto ķermeni.
Tieši tāpēc Jēzus, kad Viņš nomira, devās uz elli un sludināja dvēselēm, kas bija cietumā; atkal kļuva par to teofāniju. Ak, apbrīnojami! Paldies Dievam!
E-78 Then, when a man is born again, from Heaven, he becomes a spirit babe in Christ.
And, then, when this robe of flesh is dropped, there is a natural body, theophany, a body not made with hands, neither born of a woman, that we go to.
Then that body returns back and picks up the glorified body.
That's the reason Jesus went to hell when He died, and preached to the souls that were in prison; turned back into that theophany. Oh, marvelous! Thank God! [I Peter 3:19]
E-79 Otrā vēstule Korintiešiem 5:1: “Ja šis laicīgais ķermenis tiks nojaukts, šī laicīgā telts, mums ir cits.” Redziet, mēs esam to apgājuši, lai atnāktu pa tiešo no Dieva, kā atribūts, lai kļūtu par miesu, lai tiktu kārdināti un pārbaudīti ar grēku, tāpat kā Ādams. Bet, kad Viņa Vārda pārbaude būs pabeigta, tad mēs tiksim paņemti augšā uz to ķermeni, kas bija sagatavots mums pirms pasaules radīšanas. Tur ir tas Vārds, kuru mēs esam izlaiduši, lai atnāktu uz šejieni pa apkārtceļu un tiktu kārdināti un pārbaudīti. Ja mēs būtu atnākuši caur to, tad nebūtu bijis nekādu kārdinājumu, mēs būtu zinājuši pilnīgi visu. Tieši tāpēc Jēzus zināja visu, jo Viņš bija Vārds, pirms Viņš kļuva miesa. Bet mēs kļūstam par Vārdu pēc tam.
E-79 Second Corinthians 5:1, "If this earthly body be dissolved, this earthly tabernacle, we have another one." See, we have by-passed that, to come straight from God, the attribute; to be flesh, to be tempted and tested by sin, like Adam did. But when testing of His Word is over, then we are taken up to this body that was prepared for us before the foundation of the world. It is the Word there that we skipped, to come right around, down here to be tempted and tested. If we'd have come through that, there'd have been no temptation; we'd a-knowed all things. That's the reason Jesus knowed all things, 'cause He was Word before He was flesh. Then we become the Word. [II Corinthians 5:1]
E-80 Šeit mēs tiekam veidoti pēc Vārda tēla, lai būtu Vārda līdzdalībnieki; barojamies no Vārda, jo esam iepriekšnolemti no paša sākuma. Vai jūs redzat sevī to mazo dzīvības dzirksti, kas bija jūsos jau no paša sākuma, kad jūs uzsākāt savu ceļojumu? Daudzi no jums to atceras. Tu pievienojies tai draudzei un pievienojies šitai draudzei, tu mēģināji to un šito, bet nekas tevi neapmierināja. Tā tas ir. Bet viendien tu vienkārši atpazini to. Pareizi.
E-80 Here we are formed to the Word image, to be a partaker of the Word, feed on the Word, by being predestinated since the beginning; you see that little spark of Life that you had in you from the beginning, when you started your journey. Many of you can remember it. You joined this church and joined that church, you'd try this and that; nothing satisfied. That's right. But one day you just recognized It. Right.
E-81 Nesen es mācīju kaut kur...man šķiet, tas bija tur Kalifornijā vai Arizonā, par...es domāju, ka es esmu te stāstījis to stāstu par cilvēku, kurš apsēdināja vistu un palika zem tās ērgļa olu. Un, kad tas ērglēns izšķīlās, viņš bija jocīgākais putns, kādu vien vistas bija redzējušas. Un viņš staigāja apkārt, viņš bija... viņš bija tas neglītais viņu vidū, jo vienkārši nevarēja saprast, kā šī vista var klukstēt un kašāties uz tās mēslu kaudzes, un ēst. Viņš it nekādi nespēja to saprast. Viņa teica: “Dārgumiņ, nāc un mielojies!” Bet viņš bija ērglis, viņš vienkārši nespēja to ēst. Tā nebija viņa barība.
E-81 The other night I was teaching somewhere, I think it was out in California or Arizona, about... I believe I've told the little story here, about the man setting a hen and had an eagle egg under it. And when that eagle hatched out, he was the funniest-looking bird that them chickens ever seen. But, he walked around. He was the--he was the ugly one among them, because he just couldn't understand how that hen will cluck and scratch on that manure pile and eat. He couldn't get the idea. She would say, "Come on over and feast, honey!" But, he was a eagle; he just didn't eat like that. It wasn't his food.
E-82 Un tā, viņa ķēra sienāžus un ko nu vēl, ziniet, un aicināja tos cālēnus. Un visi tie cālīši nāca, klukstēja un ēda. Bet tas ērglēns vienkārši nespēja to darīt. Viņam tas nešķita pareizi.
Bet kādu dienu viņa māte sāka viņu meklēt.
E-82 So she would catch grasshoppers and whatmore, you know, and call the little chickens. And all them little chickens would go along, cluck along, and eat. But the little eagle just couldn't do it. It didn't--didn't look right to him.
So one day his mammy come hunting him.
E-83 Un viņš dzirdēja, kā klukst tā vista. Arī viņš centās klukstēt, kā nu vien varēja, bet viņš to nespēja. Viņš mēģināja čiepstēt kā cālēni, bet viņš to nespēja. Redziet, viņš bija ērglis. Viņš... Viņš bija ērglis jau no paša sākuma. Viņš vienkārši tika izperēts zem vistas.
Tāpat ir ar dažiem draudzes locekļiem. Katrs... Aptuveni tā arī notiek, tāds ir apmēram viens no katra perējuma.
E-83 And he would hear that hen cluck. He would try his best to cluck, but he couldn't do it. He tried to cheep like a chicken, but he couldn't do it. See, he was a eagle. He, to start with, he was a eagle. He was just hatched under a hen.
That's like some church members. Every... That's about the way it is; about one out of a setting, is right.
E-84 Bet kādu dienu tur pāri lidoja viņa mamma, un viņa iekliedzās. Viņš to atpazina. Tas skanēja kā nākas. Kāpēc? Viņš jau no paša sākuma bija ērglis.
Tāpat ir ar Evaņģēliju vai Vārdu, vai Jēzus Kristus spēku. Kad cilvēks, kas ir iepriekšnolemts mūžīgajai dzīvībai, dzird šo patieso skaņu, Dieva kliedzienu, nekas nespēs viņu no tā atturēt.
Tā draudze var teikt: “Brīnumu laiks ir beidzies,” kluk, kluk, kluk. “Stāvi šeit un ēd šo, un stāvi šeit un ēd šito.”
E-84 But one day his mammy flew over, and she screamed. He recognized it. That sounded right. Why? He was a eagle, to begin with.
That's the way it is with the Gospel, or the Word, or the Power of Jesus Christ. When a man has been predestinated to Eternal Life, he hears that true ring, scream of God, nothing can keep him from It.
The church might say, "Days of miracles is past," cluck, cluck, cluck. "Stand here and eat this, and stand here and eat that."
E-85 Viņš vairs nepievērš uzmanību šiem kūts pagalma labumiem. Viņš ir prom! “Visas lietas ir iespējamas!” Viņš atraujas no zemes.
Tieši tāda ir tik daudzu mūsdienu kristiešu problēma, viņi nespēj atraut savas kājas no zemes.
Tā māte sacīja: “Dēls, palecies! Tu esi ērglis. Nāc šurp augšā, pie manis.”
Viņš sacīja: “Mammu, es vēl nekad dzīvē neesmu lēcis.”
E-85 That barnyard stuff won't do for him, anymore. He is gone! "All things are possible!" He gets off the ground.
That's why, the matter with so many Christians today, they can't get their feet off the ground.
The old mammy said, "Son, jump! You're an eagle. Come up here where I am."
He said, "Mom, I never jumped, in my life." [Matthew 19:26], [Mark 9:23]
E-86 Viņa teica: “Nu un tad, lec! Tu taču esi ērglis. Tu neesi vista.” Un viņš izdarīja savu pirmo lēcienu un savicināja savus spārnus; pārāk labi tas neizdevās, bet viņš atrāvās no zemes.
Tieši tā rīkojamies arī mēs. Mēs pieņemam Dievu caur ticību, caur rakstīto Vārdu. Kaut kas tur ir, tā ir mūžīgā dzīvība. Tu esi tai iepriekšnolemts.
E-86 She said, "Well, you jump! You're a eagle, to begin with. You're not a chicken." So he made his first jump and flopped his wings; didn't do too good, but he got off the ground.
That's the way we do. We accept God by faith, by the written Word. There is something in there; it's that Eternal Life. You were predestinated to it.
E-87 Viņa vectēvs un vecmāmiņa bija ērgļi. Viņš vienmēr ir bijis ērglis. Ērglis nesajaucas ne ar ko citu. Viņš it nemaz nav hibrīds. Viņš ir ērglis.
E-87 His grandpa and grandma were eagles. He was a eagle, all the way back. Eagle don't mix with other things. He's not a hybrid; no. He's a eagle.
E-88 Tad, kad tu esi atpazinis, ka tieši Dieva Vārds ir Ērgļu barība, tad tu atstāj visu pārējo. Tad tu esi izveidots par dzīvā Dieva dzīvo attēlu. Tu sadzirdēji no savas teofānijas. “Ja šis laicīgais ķermenis tiks nojaukts, tad mūs gaida cits.”
Jūs teiksiet: “Vai tā ir taisnība, brāli Branham?”
Labi, paņemsim dažus ērgļus un pāris minūtes tos apskatīsim. Bija vārds...cilvēks, vārdā Mozus. Ikviens zina, ka Bībelē pravietis tiek saukts par ērgli.
E-88 Then, after you recognized the very Word of God was Eagle Food, then you left the other thing. You have then been formed into the living image of the living God. You heard from your theophany. "If this earthly body be dissolved, we have one waiting."
You say, "Is that right, Brother Branham?"
All right, let's take a couple of eagles and look at them for a few minutes. There was a name, man named Moses. Everyone knows that a prophet is called the eagle, in the Bible.
E-89 Bija pravietis, vārdā Mozus. Un kādu dienu Dievs viņu pasauca un neļāva viņam pāriet uz to zemi, un viņš nomira uz klints. Eņģeļi viņu aiznesa un apglabāja.
Bija vēl viens cilvēks, ērglis, kuram pat nebija jāmirst. Viņš vienkārši šķērsoja Jordānu, un Dievs atsūtīja no augšas ratus; un viņš nometa šīs miesas drānas un uzcēlās augšā, un satvēra mūžīgo godalgu.
Pēc astoņiem simtiem gadu, pēc astoņiem simtiem gadu tie divi vīri stāvēja uz Pārveidošanas kalna. Mozus ķermenis jau simtiem gadu bija satrūdējis, bet šeit viņš bija tādā izskatā, ka pat Pēteris, Jēkabs un Jānis atpazina viņu. Āmen! “Ja šī laicīgā telts tiks nojaukta,” ja tu esi Dieva atribūts, izpausts šeit uz zemes, tad tevi gaida ķermenis, kad tu atstāsi šo zemi. Te nu viņi stāvēja uz Pārveidošanās kalna savās teofānijās; jo viņi bija pravieši, pie kuriem nāca Vārds.
E-89 There was a prophet named Moses. And one day God called him, and wouldn't let him go over the land, and he--he died on a rock. The Angels took him away and buried him.There was another man, a eagle, didn't even have to die. He just walked across Jordan, and God sent a chariot down; and this robe of flesh he dropped, and rise and caught the everlasting prize.Eight hundred years later, eight hundred years later, on Mount Transfiguration, here stood those two man. Moses' body had been rotten for hundreds of years, but here he was in such a form till even Peter, James, and John recognized him. Amen! "If this earthly tabernacle be dissolved," if you're an attribute of God expressed here on earth, "you've got a body waiting after you leave this world." There they was, standing on Mount Transfiguration, in their theophany. For, they were prophets to whom the Word came to. [Luke 9:33], [II Kings 2:11], [II Corinthians 5:1-2]
E-90 Aplūkosim vēl vienu pravieti, kas reiz dzīvoja, vārdā Samuēls. Viņš bija liels vīrs. Viņš bija mācījis Israēlu, sacījis, ka viņiem nevajadzētu iecelt ķēniņu. Viņš sacīja: “Vai es esmu kaut ko teicis jums Tā Kunga Vārdā, kas nebūtu piepildījies?”
Viņi sacīja: “Nē. Viss, ko tu sacīji Tā Kunga Vārdā, vienmēr ir piepildījies.”
Viņš bija pravietis, un viņš nomira.
E-90 Also let us notice another prophet, one time, by the name of Samuel. He was a great man. He had taught Israel; told them they shouldn't have a king. He said, "Have I ever said one thing to you in the Name of the Lord but what come to pass?"
They said, "No. Everything you've always said in the Name of the Lord come to pass."
He was a prophet, and he died.
E-91 Pēc trim vai četriem gadiem tas ķēniņš nonāca nepatikšanās. Tas notika, pirms vēl bija izlietas Jēzus Kristus Asinis. Viņš atradās paradīzē. Kāda burve no Endoras aicināja kādu atnākt un mierināt Saulu. Kad tā ragana ieraudzīja, ka viņš ceļas, viņa sacīja: “Es redzu dievu, kas nāk ārā no zemes.”
E-91 About three or four years later, the king got in trouble; that was before the Blood of Jesus Christ was ever shed. He was in paradise. And a witch of Endor called for somebody to come, and console Saul. And when the witch saw him standing up, she said, "I see god raising up out of the earth." [I Samuel 28:13]
E-92 Un pēc tam, kad šis cilvēks bija nomiris, apglabāts un sapuvis kapā, viņš tur stāvēja tajā alā pravieša drēbēs un joprojām bija pravietis, āmen, jo viņš sacīja: “Kāpēc tu mani esi izsaucis no mana miera, kļūdams par Dieva ienaidnieku?” Ievērojiet, kā viņš pravieto. “Rīt naktī ap šo laiku tu būsi pie manis.” Viņš joprojām bija pravietis, lai gan bija pametis šo ķermeni.
Saprotiet, viņš šeit bija kļuvis par daļu no šī Vārda, un no šīs miesīgās dzīves viņš atkal iegāja ķermenī, kas bija sagatavots viņam pirms pasaules radīšanas. Viņš iegāja teofānijā, kas bija Vārds. Vai jūs saprotat? Tieši tur nonāk visi ticīgie, kad mēs aizejam no šejienes.
E-92 And after the man had been dead, buried, and rotted in the grave, here he was standing there in that cave, with his prophet's robes on; and was still a prophet, amen, for he said, "Why did you call me out of my rest, seeing you become a enemy to God?" Watch him prophesy. "Tomorrow night, by this time, you will be with me." He was still a prophet, though he was gone from this body.See, he had become here and was part of that Word, and he entered from the flesh life back into the body that had been prepared for him before the foundation of the world. He entered into the theophany, which was the Word. You get it? That's where all believers go when we turn from here. [I Samuel 28:15, 19]
E-93 Tad, tajā apveidā, tad tas plīvurs ir noņemts. Saprotiet, kad tu tajā ieej, arī tu esi Vārds. Kā mazs bērniņš, kā es nesen teicu...
E-93 Then, in that form, the veil then is lifted. You see, you are the Word, also, when you enter into there. As a little baby; as I said a while ago...
E-94 Lūk, ievērojiet... Slava Dievam par tiem zīmogiem, kas atveras, tāda ir mana lūgšana, zināt tās lietas!
E-94 Now notice. Praise God for these opening Seals, is my prayer, to know these things!
E-95 Tagad kļūst redzama patiesā atklāsme par Melhisedeku. Kas? Viņš bija Dievs, Vārds, pirms Viņš kļuva miesa; Dievs, Vārds. Jo Viņam bija tādam jābūt; neviens cits nevarēja būt nemirstīgs kā Viņš. Redziet, man bija tēvs un māte, tāpat arī jums. Jēzum bija tēvs un māte. “Bet šim Cilvēkam nebija ne tēva, ne mātes.” Jēzum bija laiks, kad Viņš sākās, bet šim Cilvēkam nebija. Jēzus atdeva Savu dzīvību, bet šis Cilvēks to nevarēja, jo Viņš bija Dzīvība. Un tas visu laiku ir viens un tas pats Cilvēks. Es ceru, ka Dievs jums to atklāj. Tā visu laiku ir viena un tā pati persona.
E-95 Now the true revelation of Melchisedec comes into view. What? He was God, the Word, before He became flesh; God, the Word. Cause, He had to be; no one else could be immortal like Him. See, I had father and mother; you did, too. Jesus had father and mother. "But this Man had no father, or had no mother." Jesus had a time He started; this Man didn't. Jesus gave His life; this Man couldn't, because He was Life. And it's the self-same Man all the time. I hope God reveals it to you. The self-same Person, all the time.
E-96 Paskatieties uz Viņa titulu: “Taisnības Ķēniņš”. Lūk, vēstule Ebrejiem 7:2: “Taisnības Ķēniņš un miera Ķēniņš.” Viņš ir divi ķēniņi. Tagad paskatieties, Ebrejiem 7:2: “Taisnības Ķēniņš, arī miera Ķēniņš.” Viņš tur ir divi ķēniņi. Tā kā Viņš nāca miesā un uzņēma Savu ķermeni augšā, Atklāsmes grāmatā 21:16 Viņš tiek saukts par “ķēniņu Ķēniņu”. Viņš ir tie visi trīs kopā. Redziet: Ķēniņš Dievs, Ķēniņš Teofānija, Ķēniņš Jēzus. “Viņš ir ķēniņu Ķēniņš.”
Tas viss ir kopā, tāpat kā dvēsele, ķermenis un gars veido vienu veselumu.
E-96 Notice His title, "King of righteousness." Now, Hebrews 7:2, "King of righteousness, and King of peace." He is two kings. Now watch, Hebrews 7:2, "King of righteousness, also the King of peace." He is two kings there. Now since He has come in the flesh and received His body up, in Revelations 21:16, He is called, "The King of kings." He is all three of them, together. See, King God, King Theophany, King Jesus. "He is the King of kings."It's all met, just like soul, body, and spirit, all comes to make one. [Hebrews 7:2]
E-97 Viņš ir arī Tēvs, kas bija pirmais; Dēls un Svētais Gars, Gars.
“Taisnības Ķēniņš” - Gara atribūts; teofānija - “miera Ķēniņš”, teofānija; un miesā Viņš bija “ķēniņu Ķēniņš”, tā pati Persona.
E-97 Also, He is the Father, which was the first; Son; and Holy Ghost, the Spirit.
"King of righteousness," the Spirit attribute; theophany, "King of--of peace," theophany; and in flesh He was "King of kings," same Person.
E-98 Kad teofānija... Mozus Viņu redzēja, 2. Mozus 33:2, Viņš bija teofānija. Mozus gribēja redzēt Dievu. Viņš bija dzirdējis Viņa balsi, bija dzirdējis, kā Viņš runā ar viņu, bija redzējis Viņu tur krūmā kā lielu uguns stabu. Un viņš sacīja: “Kas Tu esi? Es gribu zināt, kas Tu esi.” Mozus sacīja: “Es nolikšu...Atļauj man Tevi redzēt, es gribētu redzēt Tavu seju.”
E-98 When the theophany, Moses seen Him, Exodus 33:2, He was a theophany. Moses wanted to see God. He had heard His voice, heard Him talk to him, seen Him in a bush there, as a big Pillar of Fire. And he said, "Who are You? I want to know Who You are." Moses said. "I'll put..." "If You'll let me see You, I would like to see Your face." [Exodus 3:2]
E-99 Viņš teica: “Neviens cilvēks nevar redzēt Manu seju.” Viņš teica: “Es uzlikšu Savu roku uz tavām acīm un paiešu tev garām. Un tu varēsi skatīt Manu mugurpusi, bet ne Manu seju.” Saprotat? Un, kad Viņš to izdarīja, tā bija cilvēka mugura, tā bija teofānija. Tātad Vārds, kas nāca pie Mozus, “ES ESMU”, tas bija Vārds. Vārds “ES ESMU” nāca pie Mozus uguns staba veidā degošā krūmā.
E-99 He said, "No man can see My face." He said, "I'll put My hand over your eyes, and I'll pass by. And you can see My back, but not My face." See? And when He did, it was the back of a Man; it was a theophany. Then the Word that come to Moses, "I AM," that was the Word. The Word came to Moses in the form of a Pillar of Fire in a burning bush, the "I AM." [Exodus 33:22-23]
E-100 Kā Vārds no teoloģijas...tas ir, no teofānijas, atvainojiet, Viņš atnāca pie Ābrahāma zem tā ozola kā cilvēks. Lūk, paskatieties. Pie Ābrahāma atnāca kāds cilvēks, viņi bija trīs, un apsēdās zem ozola, viņi trīs. Un ievērojiet, pēc Viņa sarunas ar Ābrahāmu...
E-100 As the Word from the theology... from the theophany, rather. Excuse me. He came to Abraham as a Man, under the oak tree. Now look at there. There came a Man to Abraham, three of them, and set down under an oak tree, three of them. And notice, after He talked to Abraham...
E-101 Kāpēc viņš atnāca? Tieši Ābrahāms bija tas, kurš saņēma apsolījumu un vēstījumu par gaidāmo dēlu, un viņš bija arī Dieva Vārda pravietis, kurš uzticējās Dieva Vārdam, nosaucot visu, kas tam bija pretrunā, par neesošu. Vai jūs redzat, cik pilnīgs ir Dieva Vārds? Vārds nāca pie pravieša. Saprotiet, tur bija Dievs teofānijā. Un Bībelē ir teikts: “Vārds nāk pie pravieša.” Un tur bija Vārds teofānijā.
Tagad jūs teiksiet: “Vai tas bija Dievs?”
E-101 Why did He come? Abraham, being the one with the promise and the message of the coming son, and also he was God's Word-prophet that was trusting God's Word, calling anything contrary as though it wasn't. See how perfect the Word is? The Word came to the prophet. See, there was God in a theophany. And the Bible said, "The Word comes to the prophet." And here was the--the Word in the theophany.
Now you say, "Was that God?"
E-102 Tā teica Ābrahāms. Viņš teica, ka Viņa Vārds ir...viņš nosauca Viņu par Elohimu. Lūk, 1. Mozus 1. nodaļā jūs atrodat, ka “iesākumā Elohims radīja debesis un zemi”. 1. Mozus 18. nodaļā mēs redzam, ka Ābrahāms nosauca šo Personu, kas tur sēdēja un runāja ar viņu, un varēja atklāt viņam viņa sirds noslēpumus, pastāstīt, ko Viņam aiz muguras domāja Sāra... Ābrahāms teica: “Tas ir Elohims.” Viņš bija teofānijas formā. Vai jūs saprotat? Ievērojiet, pēc...
E-102 Abraham said it was. He said His name, was, he called Him Elohim. Now in Genesis 1, you find out, "In the beginning Elohim created the heavens and earth." In Genesis 18, we find out that--that Abraham called this Person... that set there and talked to him, and could tell him the secrets of his heart, tell him what Sarah was thinking behind Him. Abraham said, "It is Elohim." He was in a theophany form. You get it? Notice after... [Genesis 1:1]
E-103 Un tā, mēs redzam, ka toreiz Viņš bija teofānijas apveidā. Viņš nosauca Viņu: “Kungs Dievs, Elohims.” Lūk, 1. Mozus 18. nodaļā mēs ieraugām, ka tā tas ir.
E-103 Now we find out that He was then in the theophany form. He called Him, "Lord God, Elohim." Now, in Genesis 18, we find that that is true. [Genesis 18:11, 15]
E-104 Un tā, paskatieties uz Ābrahāmu... Tur viņi visi trīs bija kopā, bet, kad Ābrahāms tos trīs satika, viņš sacīja: “Mans Kungs.”
Bet, kad Lats tur Sodomā... Divi no viņiem devās uz turieni, un Lats, redzēdams tos divus nākam, sacīja: “Mani kungi.” Redziet? Kāpēc tā? Pirmkārt, Lats nebija pravietis, pareizi, un tāpat viņš nebija tā laika vēstnesis, tāpēc viņam nebija atklāsmes par Viņu. Pilnīgi pareizi. Lats nosauca viņus par “kungiem”. Pat ja būtu ducis ar viņiem, viņš joprojām būtu teicis “kungi”.
Taču, lai cik arī daudzus redzēja Ābrahāms, tas joprojām bija viens Kungs. Tas ir Dievs. Tas bija Melhisedeks.
E-104 Now notice Abraham. There was three of them together, but when Abraham met the three, he said, "My Lord."
But when Lot, down in Sodom; two of them went down there, and Lot saw two of them coming, and he said, "My lords." See, what was the matter? The first place, Lot was not a prophet, that's right, or neither was he the messenger of the hour, so he didn't have any revelation of Him. It's exactly right. Lot could call them "lords." A dozen of them, he could still said, "lords."
But no matter how many Abraham saw, It was still one Lord. There is God. This was the Melchisedec.
E-105 Ievērojiet, pēc tam, kad cīņa bija beigusies, Melhisedeks pasniedza savam uzvarējušajam bērnam vakarēdienu; aizdomājieties par to, daļu no Sevis! Lūk, mēs gribam ieraudzīt šajā apskatītajā līdzībā vakarēdienu. Pēc tās kaujas Viņš iedeva no Sevis, jo vakarēdiens ir daļa no Kristus. Un, kad cīņa ir beigusies, kad tu esi pilnīgi izsmelts, tieši tad tu ēd no Kristus, kļūsti par daļu no šīs Būtnes. Vai jūs saprotat?
E-105 Notice, after the battle was over, Melchisedec served His victorious child communion; think of that, part of Himself! Now we want to see here. In type here is, in view, the communion. After the battle, He gave of Himself, because the communion is part of Christ. And after the struggle is over, after you've done got yourself whipped out, then is when you partake of Christ, become part of this Being. You get it?
E-106 Jēkabs cīnījās visu nakti un nelaida Viņu vaļā, līdz Viņš svētīja viņu. Tā tas ir. Cīnījās par dzīvību! Un, kad cīņa ir beigusies, tad Dievs dod tev no Sevis. Tas ir Viņa patiesais vakarēdiens. Maizes gabaliņš un dievmaize tikai simbolizē to. Tev nevajadzētu to ēst, kamēr tu neesi to izcīnījis un kļuvis par daļu no Dieva.
E-106 Jacob wrestled all night, and wouldn't turn Him loose until He blessed him. That's right. Battled for Life! And after the battle is over, then God gives you of Himself. That is His true communion. The little bread and wafer just represents It. You shouldn't take it 'less you've wrestled it out and become part of God. [Genesis 32:26]
E-107 Atcerieties, ka vakarēdiens tajā laikā vēl nebija iedibināts, līdz pat laikam pirms Jēzus Kristus nāves, simtiem un simtiem, un simtiem gadu vēlāk.
E-107 Remember, at this time, the communion had never been instituted, not until before the death of Jesus Christ, hundreds and hundreds and hundreds of years later.
E-108 Bet Melhisedeks, kad Viņa bērns Ābrahāms bija izcīnījis uzvaru, Melhisedeks satika viņu un iedeva viņam vīnu un maizi, parādot, ka tad, kad šī zemes cīņa būs beigusies, mēs satiksim Viņu debesīs un atkal ēdīsim vakarēdienu. Tas būs tas Kāzu mielasts. “Es vairs nedzeršu no vīnogulāja un neēdīšu augļus, līdz Es atkal tos ēdīšu un dzeršu kopā ar jums Mana Tēva valstībā.” Vai pareizi?
E-108 But Melchisedec, after His child Abraham had won the victory, Melchisedec met him and gave him wine and bread; showing that after this earthly battle is over, we will meet Him in the heavens and take the communion again. It'll be the Wedding Supper. "I will not drink no more of the vine, or eat the fruit, until I eat it and drink it with you, anew, in My Father's Kingdom." Is that right? [Matthew 26:29]
E-109 Ievērojiet arī to, ka Melhisedeks devās satikt Ābrahāmu, pirms viņš atgriezās mājās. Kāda skaista līdzība mums ir šeit! Melhisedeks satiek Ābrahāmu, pirms viņš atgriežas mājās pēc kaujas.
Mēs satiksim Jēzu gaisā, pirms mēs nokļūsim mājās. Tā tas ir. Otrā vēstule Tesaloniķiešiem saka mums, ka “mēs satiksim Viņu gaisā”. Brīnišķīga līdzība tam, kā Rebeka satikās ar Īzāku uz lauka dienas vēsumā. “Mēs satiksim Viņu gaisā.” Tā mums saka 2. vēstule Tesaloniķiešiem. “Jo mēs, dzīvie, kas vēl pāri palikuši, ne ar ko neaizkavēsim jeb nepatraucēsim tiem, kas aizmiguši, jo atskanēs Dieva bazūne, mirušie Kristū celsies augšā pirmie; mēs, dzīvie, kas vēl pāri palikuši, tiksim aizrauti kopā ar viņiem, lai satiktu Kungu gaisā.” Nevainojami, visas šīs līdzības.
E-109 Notice again, Melchisedec went to meet Abraham before he got back home. What a beautiful type here we have! Melchisedec meeting Abraham before he got back home, after the battle.We meet Jesus in the air, before we get Home. That's right. Second Thessalonians tells us that, for, "we meet Him in the air." A beautiful type of Rebekah meeting Isaac, in the field, in the cool of the day. "We meet Him in the air." Second Thessalonians tells us so. "For we which are alive and remain shall not prevent or hinder those which are asleep; for the trumpet of God shall sound; the dead in Christ shall rise first; we which are alive and remain shall be caught up together with them, to meet the Lord in the air." Perfect, all these types. [I Thessalonians 4:16-18]
E-110 Tāpēc teofānija...ja tu esi miris un iegājis tajā teofānijā (kas notiks?), tā teofānija nāks uz zemi, lai paņemtu izpirkto ķermeni. Bet, ja tu būsi šeit, gaisā, tu paņemsi ķermeni, lai satiktu to teofāniju, te nu tas ir, “un tiksim aizrauti un dosimies satikt Kungu gaisā”.
E-110 Therefore, the theophany, if you have died and entered into that theophany, (what happens?) the theophany comes to the earth to pick up the redeemed body. And if you're here in the air, you take the body to meet the theophany, there you are, "and caught up, and go to meet the Lord in the air."
E-111 Kas gan ir šis Melhisedeks, ja ne Dievs?!
E-111 Who is this Melchisedec but God!
E-112 Lūk, šeit mēs skaidri redzam to pilnīgo mūsu dzīves noslēpumu šajā ceļojumā un nāvē, un kur mēs nonāksim pēc nāves. Šeit ir skaidri redzama arī iepriekšnolemtība. Un tā, uzmanīgi ieklausieties šajā mācībā.
E-112 Now we see here plainly the complete secret of our lives in journey, and death, and where we go after we die. Also, predestination is in plain view here. Now listen as we teach this, closely.
E-113 Šīs mūžīgā mērķa stadijas, kuras Viņš bija turējis noslēpumā, tagad ir atklātas. Ievērojiet, joprojām pastāv trīs pilnības stadijas. Tieši tāpat, kā Viņš izpērk zemi, tādā pat veidā Viņš izpērk Savu draudzi. Viņš izpērk cilvēkus caur trīs stadijām. Tagad paskatieties. Pirmā ir taisnošana, kā sludināja Luters; otrā ir svēttapšana, kā sludināja Veslijs; trešā ir Kristība ar Svēto Garu. Tā tas ir. Pēc tam nāk aizraušana!
E-113 The stages of--of the Eternal purpose He had in His secret has now been revealed. Notice, there is still three stages to perfection. Just like He redeems the world; same way He redeems His Church. He redeems the people in three stages. Now look. First is justification, like Luther preached; second, sanctification, like Wesley preached; third, baptism of the Holy Ghost. That's right. Then comes the Rapture!
E-114 Tātad, zeme...kā Viņš izpirka zemi? Pirmkārt, ko Viņš izdarīja, kad tā grēkoja: Viņš nomazgāja to ūdens kristībā. Tā tas ir. Pēc tam Viņš izlēja uz tās Savas Asinis no krusta un padarīja to svētu, un nosauca to par Savu īpašumu. Ko Viņš dara pēc tam? Tāpat kā Viņš izrāva no tevis visu pasaulīgumu un atjaunoja visu pilnībā caur ugunīgo Svētā Gara kristību, tāpat Viņš atjaunos šo pasauli. Un tā tiks apdedzināta ar uguni un attīrīta no visiem mikrobiem miljoniem kilometru augstumā, pilnīgi viss tiks attīrīts. Un tad būs jaunas debesis un jauna zeme, tāpat kā tu esi jauns radījums Jēzū Kristū, kad Svētais Gars pārņem tevi. Redziet, te nu tas ir, vēl skaidrāk vairs nav iespējams. Viss ir trijniekos.
E-114 Now, the world, how did He redeem the world? The first, what He did, when it sinned, He washed it off in water baptism. That's right. Then He dropped His blood upon it, from the cross, and sanctified it and called it His Own. And then what does He do? As He tore all the world out of you, and renovated the whole thing by the fiery baptism of the Holy Ghost, He also will renovate the world. And it'll be burnt over with Fire, and cleanse every germ, for millions of miles high, every thing will be cleaned off. And then there is a New Heaven and a New Earth, just like you are a new creature in Christ Jesus when the Holy Spirit takes a hold of you. See, there you are, the whole thing is just as plain as it can be. Everything is in three. [Revelation 21:1], [II Corinthians 5:17]
E-115 Fiziskā piedzimšana ir trijniekā. Kas ar sievieti, kas dzemdē, notiek vispirms? Kas iznāk ārā pirmais? Ūdens. Kas iznāk ārā nākamais? Asinis. Kāds ir nākamais process? Dzīvība. Ūdens, asinis, gars.
Kā tas notiek ar augu? Tas sapūst. Kas ir pats pirmais? Stiebrs. Kas ir nākamais? Vārpiņa. Kas ir nākamais? Sēnalas apvalks. Tad no tās izaug grauds, saprotiet. Tikai trīs stadijas, līdz tas nonāk līdz graudam. Tieši tā.
E-115 The natural birth is in three. What's the first thing happens to the woman having a baby? What breaks first? Water. What breaks next? Blood. What's the next process? Life. Water, blood, spirit.
What happens to the plant? Rots. What's the first thing? Stalk. What's the next? Tassel. What's the next? Shuck. Then the grain comes out of that. Just the three stages of it, till it gets to the grain. That's exactly.
E-116 Dievs apstiprina to. Tas vienmēr ir bijis pareizi. Dievs apstiprina, ka tā ir patiesība. Ir skaidri redzams, ka izpirkšanā tiks ņemti vērā tikai iepriekšnolemtie. Vai jūs to sapratāt? Atļaujiet man to atkārtot. Tikai tie, kas ir iepriekšnolemti, tiks ņemti vērā izpirkšanā. Cilvēki var rīkoties līdzīgi un domāt, ka viņi tādi ir, taču īstenā izpirkšana ir tie, kas ir iepriekšnolemti. Jo jau pats vārds “izpirkt” nozīmē “atvest atpakaļ”. Vai jūs saprotat? Vai pareizi? Izpirkt ir kaut kas... Izpirkt kaut ko nozīmē “atvest to atpakaļ uz tā sākotnējo vietu”. Aleluja! Tātad atpakaļ tiks atvesti tikai tie, kas ir iepriekšnolemti, jo pārējie nav nākuši no turienes. Saprotiet, “atvest atpakaļ”!
E-116 God vindicates that. That's always been right. God vindicates it to be true. Show plainly, the predestinated is the only one that's considered in redemption. Did you get it? Let me say that again. The predestinated is the only one that's considered in redemption. People might be making like, think they are, but the real redemption is those that are predestinated. Because, the very word redeem means "to bring back." Is that right? The redeem is something... To redeem anything, is, "bring it back to its original place." Hallelujah! So it's only the predestinated will be brought back, because the others didn't come from There. See, "bring back!"
E-117 Būdami mūžīgi kopā ar Viņu sākumā... Mūžīgā dzīvība, kas tev bija, Viņa doma par to, kas tu esi, tikai Viņš gribēja, lai tu... Teiksim, Viņš gribēja, lai es šovakar stāvu aiz kanceles. Viņš gribēja, lai tu šovakar sēdi tajā krēslā. Tātad mēs kalpojam Viņa mūžīgajam nodomam. Un tas, kurš atstāja mājas, atnāca uz zemi tikai tādēļ, lai kalpotu Viņa mērķim. Vai pareizi? Labi. Tad, kad tas beigsies, tas atgriezīsieties pagodinātajā stāvoklī; tas būs sasniedzis briedumu un atkal atvests atpakaļ.
E-117 Being Eternal with Him, at the beginning... The Eternal Life that you had, His thought of what you was, only, He wanted you to... He wanted me to stand in the pulpit, say. He wanted you to set in the seat tonight. Then we are serving His Eternal purpose. And the one that left home, only come to the earth to serve His purpose. Is that right? All right. Then, after it's finished, it's brought back in a glorified state; it's matured and brought back again.
E-118 Nav brīnums, ka Pāvils varēja sacīt, kad tika celts ešafots viņa galvas nociršanai, viņš sacīja: “Ak, nāve, kur ir tavs dzelonis? Ak, kaps, kur ir tava uzvara? Bet pateicība Dievam, kas dod mums uzvaru!” Viņš teica: “Nāve, saki man, kā gan tu vari likt man brēkt! Kaps, saki man, kā gan tu vari mani noturēt! Jo es esmu mūžīgās dzīvības īpašnieks.” Āmen! Viņš to atpazina. Ne nāve, ne elle, ne kaps, nekas nevarēja viņu noturēt. Un nekas nevar kaitēt mums, kam ir mūžīgā dzīvība! Viņš saprata, ka ir svētīts ar mūžīgo dzīvību.
E-118 No wonder Paul could say, when they was building a block to chop his head off; he said, "O death, where is your sting? O grave, where is your victory? But thanks be to God Who gives us the victory!" He said, "Death, tell me where you can make me holler! Grave, tell me how you going to hold me! For, I am a possessor of Eternal Life." Amen! He recognized it. Death, hell, grave, nothing could hold him. And nothing can hurt us, got Eternal Life! He realized he was blessed with Eternal Life. [I Corinthians 15:55]
E-119 Gluži kā rasas piliens. Cik es saprotu, tas ir...es ne pārāk labi saprotu ķīmiju. Bet tā droši vien ir mitruma vai atmosfēras atdzišana. Un, kad naktī kļūst auksti un tumšs, tas nokrīt no debesīm kā piliens uz zemes. Tas nokrīt no kaut kurienes. Bet nākamajā rītā, pirms vēl uzlec saule, tas mazulītis tur guļ un drebinās. Bet lai tikai uzlec saule, un redzēsiet, kā tas sāks mirdzēt. Tas ir laimīgs. Kāpēc? Saule viņu aicinās atpakaļ uz turieni, no kurienes tas atnāca.
Un tieši tā tas ir ar kristiešiem. Aleluja! Mēs zinām, ka tad, kad mēs ieejam Dieva klātbūtnē, kaut kas mūsos saka, ka mēs esam no kaut kurienes, un mēs atgriežamies atpakaļ caur to spēku, kas mūs velk.
E-119 Just like a little dewdrop. If I understand, it's... I don't know too much about chemistry. But, it must be that it's the--the congealing of humidity or atmosphere. And when the night gets cold and dark, it falls from the heavens and drops upon the ground. It's fell from somewhere. But the next morning before the sun comes up, it's laying there, the little fellow, shivering. But just let the sun come up, watch it go to shining. It's happy. Why? The sun is going to call it right back to where it come from.
And that's the way with a Christian. Hallelujah! We know when we walk into the Presence of God, something in us tells us that we come from somewhere, and we're going back again by that Power that's a pulling us.
E-120 Tas rasas pilieniņš, tas laistās, mirdz un gavilē, jo tas zina, ka ir nācis no turienes augšā un ka saule to atkal uzvilks tur atpakaļ augšā.
Un cilvēks, kas ir Dieva atribūts, dzimis no Dieva, zina, aleluja, kad viņš ir nonācis saskarsmē ar Dieva Dēlu, ka kādu dienu viņš no šejienes tiks uzvilkts augšā. Jo, “kad Es būšu paaugstināts no zemes, Es visus pievilkšu pie Sevis”. Āmen!
E-120 The little dewdrop, he glistens and shines and shouts, because he knows he come from up there, and that sun is going to draw him right back up again.And a man that's an attribute of God, born of God, knows, hallelujah, when he come in contact with the Son of God, he is going to be drawed up from here someday. "For if I be lifted up from the earth, I'll draw all men unto Me." Amen! [John 12:32]
E-121 Un tā, tagad paskatieties, mēs redzam Melhisedeku un to, kāpēc Marija nebija Viņa māte. Tieši tāpēc Viņš sauca viņu par “sievieti”, nevis par māti. “Viņam nebija tēva,” jo Viņš bija Tēvs, mūžīgais Tēvs, trīs tajā Vienā. “Viņam nebija mātes,” protams, nebija. Viņam nebija tēva, jo Viņš bija tas Tēvs. Kā reiz pateica tas dzejnieks, izsakot Jēzum lielu komplimentu, viņš sacīja:
ES ESMU, kas runāja uz Mozu no degošā krūma,
ES ESMU Ābrahāma Dievs un spožā rīta zvaigzne.
ES ESMU Alfa, Omega, sākums jau no gala,
ES ESMU visa radība, un “Jēzus” ir Mans Vārds. (Tā tas ir.)
Ak, kas, jūsuprāt, es esmu, un no kurienes viņi saka, ka esmu nācis es?
Vai jūs zināt Manu Tēvu un vai varat nosaukt Viņa Vārdu? (Aleluja!)
E-121 Now notice, now, we see Melchisedec and why that Mary wasn't His mother. That's the reason He called her "woman," not mother. "He had no father," for He was the Father, the everlasting Father, the three in the One. "He had no mother," certainly not. He had no father, for He was the Father. As the poet said one time, speaking a great compliment unto Jesus, he said:
I AM that spoke to Moses in a burning bush of fire,
I AM the God of Abraham, the Bright and Morning Star.
I AM Alpha, Omega, the beginning from the end.
I AM the whole creation, and Jesus is the Name. (That's right.)
Oh, who do you say that I am, and whence do they say that I came,
Do you know My Father, or can you tell His Name? (Hallelujah!)
E-122 Lūk, kāds ir Tēva vārds! Jā: “Es esmu nācis Savā Tēva Vārdā, bet jūs Mani nepieņemat.” Saprotat? Protams, Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi.
E-122 That's the Father's Name! Yeah, "I come in My Father's Name, and you received Me not." See? Sure, He's the same yesterday, today, and forever. [John 5:43], [Hebrews 13:8]
E-123 Un šis Melhisedeks kļuva miesa. Viņš atklājās kā Cilvēka Dēls, kad Viņš atnāca kā pravietis. Viņš nāk trijos Dēla vārdos: Cilvēka Dēls, Dieva Dēls, Dāvida Dēls.
E-123 And this Melchisedec became flesh. He revealed Himself as Son of man when He come, as a Prophet. He come in three names of a Son; the Son of man, the Son of God, the Son of David.
E-124 Kad Viņš bija šeit uz zemes, Viņš bija cilvēks, lai piepildītu Rakstus. Mozus sacīja: “Tas Kungs, tavs Dievs, cels pravieti, tādu kā es.” Tāpēc Viņam bija jānāk kā Pravietim. Viņš nekad neteica: “Es esmu Dieva Dēls.” Viņš teica: “Es esmu Cilvēka Dēls. Vai jūs ticat Cilvēka Dēlam?”, jo tieši par to Viņam vajadzēja dot liecību, jo tieši tas Viņš bija.
Tagad Viņš ir atnācis citā Dēla vārdā – Dieva Dēls, neredzamais, Gars.
Un, kad Viņš atnāks atkal, Viņš būs Dāvida Dēls, lai sēstos Viņa tronī.
E-124 When He was here on earth, He was a Man, to fulfill the Scripture. Moses said, "The Lord your God shall raise up a Prophet liken unto me." So He had to come as a Prophet. He didn't, never say, "I am the Son of God." He said, "I am the Son of man. Do you believe the Son of man?" Cause, that's what He had to testify of, because that's what He was.
Now He's come in another son's Name, Son of God; the unseen, the Spirit.
And when He comes again, He is Son of David, to set upon His throne. [Deuteronomy 18:18]
E-125 Lūk, kad Viņš bija šeit un kļuva par miesu, Viņš tika saukts par “Cilvēka Dēlu”. Un tā, kādā veidā Viņš atklāja sevi pasaulei kā Cilvēka Dēlu, pravieti?
E-125 Now when He was here and was made flesh, He was called, "the Son of man." Now, how did He make Himself known to the world as Son of man, the Prophet?
E-126 Reiz es stāstīju stāstu par Pēteri un viņa brāli Andreju. Viņi bija zvejnieki, un viņu tēvs Jona bija liels ticīgais jau gados. Stāsta, ka kādu dienu viņš apsēdās uz laivas malas, viņš sacīja: “Dēli, jūs zināt, kā mēs lūdzāmies, kad mums vajadzēja zivis.” Viņi bija zvejnieki tirgotāji. Viņš sacīja: “Mēs esam uzticējuši savu iztiku Dievam, Jehovam. Un es jau kļūstu vecs, es vairs ilgi ar jums kopā nebūšu, zēni. Un, tāpat kā visi patiesie ticīgie, es vienmēr esmu gaidījis laiku, kad nāks tas Mesija. Mums ir bijuši visvisādi neīstie, bet kādu dienu atnāks tas īstais.” Un viņš teica: “Kad šis Mesija atnāks, es negribu, lai jūs, dēli, tiktu pievilti. Šis Mesija nebūs tikai teologs. Viņš būs pravietis, jo mūsu pravietis Mozus, kuram mēs sekojam, sacīja...”
Lūk, jebkurš ebrejs ticēs savam pravietim. Viņi ir iemācīti to darīt. Un, ja pravietis kaut ko pasaka, tad tā ir patiesība. Bet Dievs teica: “Ja jūsu vidū būs kāds garīgs vai pravietis, tad Es, Tas Kungs, atklāšos viņam. Un, ja tas, ko viņš saka, piepildīsies, tad klausiet viņu un bīstieties viņu, bet, ja nē, tad nebīstieties viņu vispār.” Saprotat? Tāpēc šādi tas pravietis tika apliecināts.
E-126 One day I was telling a story of Peter and Andrew, his brother. They were fishermen, and their father Jonas was a great old believer. One day they said he set down on the side of the boat. He said, "Sons, you know how we've prayed when we needed fish." They was commercial fishermen. He said, "We've trusted God, Jehovah, for our living. And I'm getting old now; I can't stay with you boys much longer. And I've always, as all true believers, have looked for the time when that Messiah will come. We've had all kinds of false ones, but there is coming a real One, someday." And he said, "When this Messiah comes, I don't want you boys to be deceived. This Messiah will not be just a theologian. He will be a Prophet, for our prophet Moses, of who we follow, he said."Now, any Jew will believe his prophet. He is taught to know that. And if the prophet says anything that's so, then that's truth. But God said, "If there be one among you, spiritual, or a prophet, I the Lord will make Myself known to him. And what he says comes to pass, then hear him and fear him; but if it don't, then don't fear him at all." See? So that was the--the vindication of the prophet. [Deuteronomy 18:22]
E-127 “Tātad Mozus bija patiešām apstiprināts pravietis, un viņš sacīja: 'Tas Kungs, tavs Dievs, cels tavā vidū no taviem brāļiem tādu pravieti kā mani. Un visi, kas viņam nepaklausīs, tiks iznīdēti no tautas.'” Viņš sacīja: “Tātad, bērni, atcerieties, ka mēs kā jūdi ticam praviešiem, kurus ir apstiprinājis Dievs.”
“Tagad klausieties uzmanīgi. Nepalaidiet to garām.” Un viņš sacīja: “Kad atnāks Mesija, jūs Viņu pazīsit, jo Viņš būs Mesija–Pravietis. Lūk, saka, ka ir pagājuši četri simti gadu. Jau kopš Maleahijas mums vairs nav bijis neviena pravieša, bet Viņš būs!”
E-127 "So Moses was truly a vindicated prophet, and he said, 'The Lord your God shall raise up, among you, out of your brethren, a Prophet like unto me. And all that won't hear him will be cut off from the people.'" He said, "Now, children, remember, that, as Hebrews, we believe God's vindicated prophets."Now listen close. Don't miss it. And he said, "When the Messiah comes, you will know Him, for He will be a Prophet-Messiah. Now, they said it's been four hundred years. We haven't had a prophet since Malachi, but he'll be!" [Deuteronomy 18:15]
E-128 Kādu dienu, dažus gadus pēc viņa nāves, viņa dēls Andrejs pastaigājās gar krastu. Un viņš izdzirdēja, kā kāds mežonīgs vīrs no tuksneša saka: “Tas Mesija šobrīd stāv jūsu vidū!” Tas lielais ērglis, kas bija izaudzis tur tuksnesī un bija atlidojis uz turieni, sacīja: “Mesija tieši tagad ir jūsu vidū. Mēs Viņu vēl nepazīstam, bet Viņš stāv jūsu vidū. Es Viņu zināšu, jo es redzēšu zīmi nonākam no debesīm.”
Kādu dienu viņš sacīja: “Redziet, tur ir Dieva Jērs, kas paņem prom pasaules grēku!”
Viņš devās...tas vīrs devās sameklēt savu brāli. Viņš teica: “Sīmani, es gribu, lai tu aizej uz turieni; mēs jau esam atraduši Mesiju.”
“Ak, beidz, Andrej, esi saprātīgs!”
“Ak, es zinu! Bet tas Cilvēks ir citādāks.”
“Kur Viņš ir? No kurienes Viņš nāk?”
“Jēzus no Nācaretes.”
“No tās ļaunās pilsēteles? Nu, Viņš taču nevarētu nākt no tādas ļaunas, netīras vietas.”
“Vienkārši atnāc un paskaties.”
E-128 One day, after his death, few years, his son Andrew was strolling along down the bank. And he heard a wild man out of the wilderness, saying, "That Messiah is standing among you now!" That big eagle that raised up over in the wilderness and flew over there, said, "The Messiah is among you right now. We don't know Him yet, but He is standing among you. I'll know Him, because I'll see a sign coming from Heaven.
"One day he said, "There, behold, is the Lamb of God that takes away the sin of the world!"
Away went the... went this man, to find his brother. He said, "Simon, I want you come over here; we've done found the Messiah."
"Oh, go on, Andrew! You know better than that!"
"Oh, I know. But, that, this Man is different."
"Where is He? Where'd He come from?"
"Jesus of Nazareth."
"That little, wicked city? Why, He couldn't come from a wicked, dirty place like that."
"You just come and see." [John 1:29]
E-129 Galu galā viendien viņš pārliecināja viņu ierasties. Un tā, kad viņš ieradās Mesijas priekšā... Tur stāvēja Jēzus, runādams uz cilvēkiem. Kad viņš nostājās Viņa priekšā, Viņš sacīja: “Tavs vārds ir Sīmanis, un tu esi Jonas dēls.” Ar to pietika. Viņš saņēma valstības atslēgas. Kāpēc? Viņš zināja, ka šis Cilvēks viņu nepazina. Un kā gan Viņš varēja pazīt viņu un to dievbijīgo veco tēvu, kurš bija mācījis viņam ticēt Mesijam?
E-129 Finally persuaded him to come down one day. So when he come in the front of this Messiah, Jesus standing there, speaking to the people. When he walked up in front of Him, He said, "Your name is Simon, and you are the son of Jonas." That did it. He got the keys to the Kingdom. Why? He knowed that that Man did not know him. And how did He know him, and that godly old father who had taught him how to believe the Messiah? [John 1:41-42]
E-130 Tur stāvēja kāds vīrs, vārdā Filips. Ak, viņš bija tik ļoti saviļņots! Viņš pazina vēl vienu vīru, ar kuru kopā viņš bija studējis Bībeli. Viņš apgāja apkārt tam pakalnam un atrada viņu viņa olīvu birzī; tas bija nometies ceļos, lūdzās. Viņiem kopā bija bijušas daudzas Bībeles nodarbības. Un tā, viņš tur ieradās un sacīja, kad tas bija beidzis lūgties, viņš sacīja: “Nāc, paskaties, ko mēs esam atraduši; Jēzu no Nācaretes, Jāzepa dēlu. Viņš ir Mesija, kuru mēs gaidām.”
Lūk, es dzirdu, kā Nātānaēls saka: “Filip, tu taču neesi nojūdzies, vai ne?”
E-130 There was a man standing there, by the name of Philip. Oh, he got real excited! He knowed another man, had been studying the Bible with. Away he went, around the hill, and he found him out there in his olive grove. He was kneeling down, praying. They had had lots of Bible lessons together, so he come out there. And he said, after he had got through praying, he said, "Come, see Who we found; Jesus of Nazareth, the son of Joseph. He's the Messiah we're looking for."Now I can hear Nathanael say, "Now, Philip, you ain't went off on the deep end, are you?" [John 21:17]
E-131 “Ak, nē! Nē! Ļauj man izstāstīt tev. Tu zini, ka mēs kopā studējam Bībeli un ko pravietis teica par to, kas būs Mesija?”
“Viņš būs pravietis.”
“Vai atceries to zvejnieku, no kura jūs pirkāt zivis un kurš ir tik neizglītots, ka pat neprot parakstīties, vārdā Sīmanis?”
“Jā. Hm-hm.”
E-131 "Oh, no. Nope. Now let me tell you. You know, we been studying the Bible together, and what did the prophet say the Messiah would be?"
"He would be a Prophet."
"You remember that old fisherman you bought the fish from, that didn't have enough education to sign his name, called Simon?"
"Yeah. Uh-huh."
E-132 “Viņš tur atnāca. Un vai zini ko? Tas Jēzus no Nācaretes pateica viņam, ka viņa vārds ir Sīmanis, nomainīja viņa vārdu uz 'Pēteris', kas nozīmē 'akmentiņš', un pateica viņam, kas ir viņa tētis.
“Nu,” viņš sacīja...viņš sacīja, “es nezinu. Vai tad no Nācaretes var nākt kaut kas labs?”
E-132 "He come up. And you know what? This Jesus of Nazareth told him that his name was Simon, changed his name to Peter, which is 'little stone" and told him who his daddy was."
"Well," he said--he said, "I don't know. Could anything good come out of Nazareth?" [John 1:45-46]
E-133 Tas sacīja: “Zini, nerunāsim par to, vienkārši atnāc un paskaties.” Tā ir laba doma – atnākt un paskatīties.
Tur nu nāk Filips, vezdams sev līdzi Nātānaēlu. Un, kad viņš tur pienāca, Jēzus droši vien stāvēja un runāja, varbūt lūdzās par slimajiem lūgšanu rindā. Un, kad viņš pienāca pie tās vietas, kur atradās Jēzus, Jēzus paskatījās uz viņu un sacīja: “Lūk, israēlietis, kurā nav viltības.”
E-133 He said, "Let's not talk about it; just come on and see." That's a good idea, "Come and see."
So here come Philip, bringing up Nathanael. And when he got walking up, Jesus probably standing, speaking, probably praying for the sick in the prayer line. And when he come up to where Jesus was, Jesus looked around at him, and said, "Behold an Israelite in whom there is not guile." [John 1:46-48]
E-134 Te jūs teiksiet: “Tas bija redzams pēc viņa apģērba.” Ak, nē! Austrumos visi ģērbjas vienādi. Viņš varēja būt sīrietis vai kas cits; ar bārdu, garās drānās.
E-134 Now, you say, "Well, it was the way he was dressed." Oh, no. All easterners dress the same. He could have been a Syrian, or been anything else; beard, garment.
E-135 Viņš teica: “Lūk, israēlietis, kurā nav viltības,” citiem vārdiem sakot, “godīgs, patiess cilvēks.”
Nu, tas Nātānaēlam, tā teikt, nolaida gaisu. Un viņš sacīja: “Rabi,” kas nozīmē skolotājs, “Rabi, kā Tu mani pazīsti? Kā Tu zini, ka es esmu ebrejs? Kā Tu zini, ka es esmu godīgs, bez viltus?”
E-135 He said, "Behold an Israelite in whom there is no guile," in otherwise, "a honest, sincere man."Well, that kind of deflated Nathanael. And he said, "Rabbi," which means, "teacher." "Rabbi, when did You ever know me? How did You know I was a Jew? How did You know I was honest, no guile?" [John 1:47]
E-136 Viņš teica: “Pirms Filips pasauca tevi, kad tu biji zem tā koka, Es tevi redzēju.” Ak! Divdesmit piecu kilometru attālumā, otrā tā apvidus galā, iepriekšējā dienā!
Ko viņš sacīja? “Rabi, Tu esi Dieva Dēls! Tu esi Israēla Ķēniņš!”
E-136 He said, "Before Philip called you, when you were under the tree, I saw you." Uh! Fifteen miles away, the other side of the country, the day before.What did he say? "Rabbi, You are the Son of God. You are the King of Israel!" [John 1:48]
E-137 Bet tur stāvošie priesteri (pašiecelti, ceremoniāli) sacīja: “Tas cilvēks ir Belcebuls, zīlnieks.”
Jēzus sacīja: “Es to jums piedošu.”
E-137 But there stood those priests there, self-styled, self-starched, said, "This man is Beelzebub, a fortuneteller."
Jesus said, "I'll forgive you for that."
E-138 Atcerieties, ka viņi neteica to skaļi, bet viņi to teica savās sirdīs. “Un Viņš nomanīja viņu domas.” Tā tas ir. Tieši tā ir teikts Bībelē. Sauciet to par telepātiju, ja vēlaties, bet Viņš uztvēra viņu domas.
E-138 Now, remember, they never said it out loud, but they said it in their hearts. "And He perceived their thoughts." That's right. That's what the Bible says. Call it telepathy if you want to, but He--He perceived their thoughts. [Luke 20:19]
E-139 Un Viņš sacīja: “Es jums to piedodu. Bet kādu dienu nāks Svētais Gars un darīs to pašu,” pēc Viņa aiziešanas, “ja jūs teiksiet kaut vienu vārdu pret to, tas netiks piedots nekad ne šajā, ne nākamajā pasaulē. Vai pareizi? Lūk, tie bija ebreji.
Tad kādu dienu Viņam bija jādodas uz Samariju.
E-139 And He said, "I forgive you for that. But someday the Holy Ghost is going to come and do this same thing," after His going; "speak a word against It, will never be forgiven in this world or the world to come." Is that right? [Congregation says, "Amen."--Ed.] Now, that were Jews.Then one day He had need to go to Samaria. But just before we do that, we found the woman, or the... [Matthew 12:32]
E-140 Bet, pirms mēs to izskatīsim, mēs redzam sievieti...tas ir, vīrieti, kas, Viņam ejot cauri vārtiem, ko sauc par Krāšņajiem, tika dziedināts. Un Jēzus zināja viņa stāvokli un sacīja viņam: “Ņem savu gultu un ej mājās!” Un viņš to izdarīja un kļuva vesels.
Vēl mēs redzam, ka ebreji...daži no viņiem Viņu pieņēma. Daži tam ticēja, bet daži nē. Kāpēc viņi neticēja? Viņi nebija iepriekšnolemti dzīvībai. Viņi nebija daļa no tā atribūta.
E-140 The man, as he went through the gate called Beautiful, that he was healed. And Jesus knowed his condition, and told him, "Take up your bed and go on home." And he did it, and got well.Then we find out, the Jews, some of them received Him. Some believed it; some didn't. Why didn't they believe it? They was not ordained to Life. They wasn't part of that attribute. [Acts 3:2]
E-141 Lūk, atcerieties, ka viņi bija priesteri un ievērojami cilvēki. Bet Jēzus... Aizdomājieties par tiem teologiem un priesteriem, par vīriem, kuru dzīvē jūs nevarētu atrast nevienu trūkumu. Jēzus teica: “Jūs esat no sava tēva velna, un jūs darāt viņa darbus.” Teica: “Ja jūs būtu no Dieva, jūs Man ticētu. Ja jūs nevarat Man ticēt, tad ticiet...ticiet darbiem, ko Es daru; tie apliecina, kas Es esmu.”
E-141 Now remember, them were priests and great man. And Jesus... Think of those theologians and priests, man that you couldn't find a flaw in their life. Jesus said, "You are of your father the devil, and his works you do." Said, "If you'd be of God, you would believe Me. If you can't believe Me, believe the--believe the works that I do; they testify Who I am." [John 8:44]
E-142 Lūk, Bībele saka, ka “Jēzus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi”. Jēzus teica: “Tos darbus, ko Es daru, darīs arī tas, kas Man tic.” Vai pareizi? Ievērojiet, tas jau bija tas īstais Melhisedeks.
E-142 Now, the Bible said, that, "Jesus is the same yesterday, today, and forever." Jesus said, "The works that I do shall he that believeth on Me do also." That right? Notice, that was the real Melchisedec now. [John 14:12]
E-143 Un tā, vēlreiz, ievērojiet, ka bija tikai trīs cilvēku rases.
Jūs esat dzirdējuši mani sakām, ka es atbalstu segregāciju. Tā tas ir. Visi kristieši iestājas par segregāciju – ne par segregāciju pēc ādas krāsas, bet par segregāciju pēc gara. Cilvēka ādas krāsai nav nekāda sakara ar pašu cilvēku. Viņš ir Dieva bērns caur dzimšanu. Bet kristietis... Dievs teica: “Atdaliet Man...”, “Izejiet ārā no viņu vidus...” un tā tālāk. Viņš ir par segregāciju no nešķīstības, starp labo un ļauno.
E-143 Now notice, again, there was only three races of people.
You've heard me say I was a segregationalist. I am. All Christians are segregationalists; not segregation of color, but segregation of spirit. A man's color of his skin has nothing to do with him. He is a child of God by Birth. But a Christian, God said, "Separate Me!" "Come out from among them," and so forth. He is a segregationist, of filth, between right and wrong. [Revelation 18:1-5]
E-144 Bet ievērojiet, viņiem toreiz bija segregācija, rasu segregācija, un tie bija samarieši.
Un, ja mēs ticam Bībelei, uz zemes ir tikai trīs cilvēku rases, proti, Hama, Šema un Jafeta tautas. Tie bija trīs Noasa dēli. Mēs visi esam viņu pēcteči. Tā tas ir. Šādā veidā mēs visi esam no Ādama, kas padara mūs visus par brāļiem. Bībelē ir teikts: “No vienām asinīm Dievs radīja visas tautas.” Mēs visi esam brāļi caur asinīm. Melnādains cilvēks var iedot asinis pārliešanai baltajam cilvēkam un otrādi. Baltais cilvēks var iedot asinis pārliešanai japānim, dzeltenam cilvēkam vai indiānim, sarkanādainajam, vai jebkuram citam, vai Jafeta pēctecim vai jebkuram citam, viņš varētu iedot viņam asinis pārliešanai, jo mums visiem ir vienas asinis. Mūsu ādas krāsai vai tam, kur mēs dzīvojam, nav ar to nekāda sakara.
Tomēr, izejot no šīs pasaules, lūk, kad mēs piedzīvojam segregāciju, tāpat kā Viņš izveda Israēlu no Ēģiptes. Lūk, kad mēs tiekam nošķirti no šīs pasaules lietām.
E-144 But notice, they had a segregation then, a racial segregation, which was the Samaritans.
And there is only three races of people on the earth; if we believe the Bible; that is, Ham, Shem, and Japheth's people. That's the three sons of Noah. We all sprung from there. That's right. That makes us all back from Adam, which makes us all brothers. The Bible said, "Of one blood God created all nations." We're all brothers, through the blood stream. A colored man can give a white man a blood transfusion, or vise versa. The white man can give the--the Japanese, yellow man, or the Indian, the red man, or whatmore, or a Japhenite, or whatever, he could give him a blood transfusion, 'cause we're all the same blood. The color of our skin, where we lived, had nothing to do with it.
But when we're segregated, is when we come out of the world, like He brought Israel up out of Egypt. That's when we're segregated from the things of the world. [Genesis 9:18-19]
E-145 Lūk, tās bija Hama, Šema un Jafeta tautas. Un, ja mums būtu laiks izsekot tiem radurakstiem, mēs varētu noskaidrot mūsu anglosakšu rases izcelsmi. Tātad, tie bija ebreji...samarieši, kas bija pa pusei ebreji un pa pusei pagāni, kas bija saprecējušies ar pagāniem Bileāma un Moāba darbības laikā. Tie bija samarieši. Un bija arī ebreji un pagāni.
Lūk, mums, anglosakšiem, ar to nebija nekāda sakara. Mēs neticējām ne Mesijam, ne kam citam. Mēs tādu nemaz negaidījām. Mēs tikām ievesti vēlāk.
Jēzus nāca pie savējiem, bet savējie Viņu nepieņēma. Un Viņš sacīja saviem mācekļiem: “Neejiet uz pagānu ceļu, bet ejiet pie pazudušajām Israēla avīm. Un Viņš gāja tikai pie Israēla pazudušajām avīm. Un skatieties, Viņš izpauda Sevi ebrejiem kā Cilvēka Dēls. Viņi to noraidīja.
Lūk, samarieši, kas bija pa pusei ebreji un pagāni, arī viņi ticēja un gaidīja Mesiju.
Mēs negaidījām. Mēs bijām barbari ar vālēm uz muguras, elku pielūdzēji, pagāni.
E-145 Now, they was Ham, Shem, and Japheth's people. And if we had time to run the genealogies back, you could see the Anglo-Saxon, where he come from. Now, that was the Jew... The Samaritan, which was half Jew and Gentile, that married in with the Gentiles at Baalam's doings, and Moab. They were Samaritans. And there was Jews and Gentiles.Now, we Anglo-Saxon had nothing to do with any of it. We didn't believe any Messiah, nor nothing else. We wasn't looking for one. We were brought in afterwards.Jesus came to His Own, and His Own received Him not. And He said to His disciples, "Don't go in the way of the Gentiles, but go rather to the lost sheep of Israel." And He went only to the lost sheep of Israel. And watch, He manifested Hisself as Son of man, before the Jews. They turned It down.Now, the Samaritan, being half Jew and Gentile, they believed also, and was looking for a Messiah.We wasn't. We were heathens, with clubs on our back, worshipping idols; the Gentile. [Matthew 10:5-6], [Genesis 9:18-19]
E-146 Bet kādu dienu (Jāņa 4. nodaļa) ceļā uz Jēriku Viņam bija jāiet garām Samarijai, bet bija...devās apkārt Samarijai. Un, iedams pa turieni, Viņš apsēdās pie akas, kas atradās pie kādas pilsētas, vārdā Zihara. Un tā aka, ja jūs kādreiz esat tur bijuši, tā ir tādā kā puslokā, apmēram šādi. Un tur ir publisks ūdens avots, uz kurieni viņi visi nāk. Un no rītiem nāk sievietes, piepilda savas krūkas ar ūdeni, vienu uzliek sev uz galvas, bet pārējās divas uz gurniem, un iet ar tām tik taisni, ka ne piliens neizlīs, sarunājoties viena ar otru. Tā ka viņi, cilvēki, gāja uz turieni.
E-146 But now one day, Saint John 4, He had need to go by Samaria, on His road down to Jericho. But was went up around Samaria. And while He was going up there, He set down on the well outside of a city called Sychar. And the well, if you've ever been there, it's a little panoramic about like this here. And there's a public spring there, of water, where they all come. And the woman come of a morning, get their pots of water, and put it on their head, and one on each hip, and walk with it just as straight as can be, never spill a drop; talk to one another. So, they would, the people would come out there.
E-147 Un tā, tas bija ap vienpadsmitiem dienā. Un Viņš aizsūtīja Savus mācekļus uz pilsētu, lai viņi nopirktu kaut ko ēdamu. Un, kamēr viņi bija aizgājuši...
E-147 So this was about eleven o'clock in the day. So He sent His disciples into the city, to buy some victuals, food. And while they were gone...
E-148 Tur bija kāda sieviete ar sliktu slavu, šodien mēs viņu sauktu par sievieti no bordeļa jeb prostitūtu. Viņai bija pārāk daudz vīriešu. Un tā, kamēr Jēzus tur sēdēja, šī sieviete atnāca ap pulksten vienpadsmitiem. Saprotiet, viņa nevarēja nākt kopā ar jaunavām, kad tās no rīta nāca pēc ūdens mazgāšanai; viņai bija jāgaida, kamēr viņas visas... Viņas nejaucās kopā, kā to dara tagad. Viņa bija iezīmēta. Tāpēc pēc ūdens viņa atnāca vēlāk, un viņa vienkārši paņēma to veco virvi, piesēja krūku un sāka laist to lejā.
Viņa izdzirdēja, ka kāds saka: “Sieviete, atnes man dzert.” Un tā, atcerieties, tas ir Melhisedeks. Tas ir Jēzus vakar, Cilvēka Dēls.
E-148 There was a woman which was ill-famed. We would call her, today, a redlight woman, or prostitute. She had too many husbands. So while Jesus was setting there, this woman come out about eleven o'clock. See, she couldn't come with the virgins when they come in the morning to get their wash water; she had to wait till they all... They didn't mix like they do now. She was marked. So then, she come out to get some water, so she just took the old windle, and put the hooks over the jar, and started to let it down.She heard Somebody say, "Woman, bring Me a drink." Now, remember, this is Melchisedec. This is Jesus, yesterday, the Son of man. [John 4:7]
E-149 Un viņa paskatījās apkārt un ieraudzīja ebreju. Tāpēc viņa sacīja: “Cienītais, nav piedienīgi ebrejam prasīt kaut ko samarietim. Es esmu sieviete no Samarijas, tāpēc tu esi runājis nepiedienīgi. Tev nevajadzētu kaut ko tādu man prasīt. Mums vienam ar otru nav nekā kopēja.”
E-149 And she looked around, and she saw a Jew. So she said, "Sir, it's not proper for a Jew to ask a Samaritan for anything. I'm a woman of Samaria, so You have spoken out of Your place. You shouldn't have asked me such a thing as that. We have no dealings with one another." [John 4:9]
E-150 Viņš sacīja: “Bet, ja tu zinātu, kas ar tevi runā, tu prasītu Man dzert.”
Viņa sacīja: “Kā tad tu to pasmelsi? Tā aka ir dziļa, un tev nav nekā, ar ko pasmelt.”
E-150 He said, "But if you knew Who was talking to you, you would ask Me for a drink."She said, "How You going to draw it? The well is deep, and You have nothing to draw with." [John 4:10-11]
E-151 Viņš sacīja: “Tas ūdens, ko Es dodu, ir dzīvības ūdens, kas kā avots verd uz mūžīgo dzīvību.”
Viņš runāja ar viņu, līdz noskaidroja, kādā stāvoklī viņa atrodas. Un tad... Paskaties, ko Viņš saka viņai tagad: “Ej, pasauc savu vīru un nāc šurp.”
Un viņa sacīja: “Man nav vīra.”
E-151 He said, "The water that I give is Water of Life, springing up into Eternal Life."He talked to her till He found what her condition was. And then is... Watch what He said to her now, "Go get your husband and come here."And she said, "I have no husband." [John 4:16]
E-152 Viņš sacīja: “Tu esi teikusi patiesību, jo tev ir bijuši pieci, un tas, ar kuru tu dzīvo šobrīd, nav tavs vīrs. Tātad tu esi teikusi patiesību par to.”
Paskatieties, kāda atšķirība starp to sievieti un to priesteru grupu? Viņa zināja par Dievu vairāk nekā visa tā priesteru grupa kopā ņemot.
E-152 He said, "You have said the truth, for you've had five, and the one you now are living with is not yours. So, in this, you've said the truth."Watch the difference between that woman and that bunch of priests. She knowed more about God than that whole bunch of priests did, put together. [John 4:17-18]
E-153 Viņa teica: “Cienītais, es redzu, ka tu esi pravietis.” Viņa sacīja: “Mums nav bijis tāda jau četrsimt gadu. Nu, mēs zinām, ka Mesija nāk. Un, kad Mesija atnāks, Viņš darīs tieši to.” Tāda bija Mesijas zīme, jo Viņš bija Cilvēka Dēls. Sacīja: “Tieši to Viņš darīs, kad Viņš atnāks. Tu noteikti esi Viņa pravietis.”
E-153 She said, "Sir, I perceive that You are a Prophet." She said, "We haven't had one for four hundred years. Now, we know that the Messiah is coming. And when the Messiah comes, that's what He is going to do." That was the sign of the Messiah, for He was the Son of man. Said, "That's what He is going to do when He comes. You must be His prophet." [John 4:19]
E-154 Viņš sacīja: “Tas esmu Es.” Neviens cits to pateikt nevarēja.
E-154 He said, "I am He." Nobody else could say that.
E-155 Viņa nometa to ūdens trauku un skrēja uz pilsētu, un sacīja: “Nāciet, paskatieties uz cilvēku, kas pateica man, ko es esmu darījusi. Vai tik tas nav pats Mesija?”
Lūk, atcerieties, Viņš apsolīja darīt to pašu pagānu laika beigās.
Ebreji bija gaidījuši šo Mesiju četrus tūkstošus gadus, četrus tūkstošus gadus bija mācījuši, ka Viņš nāks un ko Viņš darīs, kad Viņš atnāks, bet viņi nespēja Viņu ieraudzīt jeb nespēja to atpazīt. Un, kad Viņš darīja Sevi zināmu tieši tā, kā Viņš bija aprakstījis Bībelē, kad Viņš bija bijis teofānija un pēc tam kļuva miesa un mājoja viņu vidū, viņi nespēja to saskatīt un sauca Viņa darbus par velna darbiem.
E-155 She dropped that waterpot and run into the city, and said, "Come, see a Man Who told me what I done. Isn't this the very Messiah?"Now remember, He promised to do that same thing at the end of the Gentile race.The Jews had had four thousand years to look for that Messiah, four thousand years of teaching He was coming, and what He would do when He got there, and they failed to see Him, or failed to recognize it. And when He made Hisself known in the very Bible terms that He said He would, when He had been a theophany and then become flesh and dwelt among them, they failed to see it, and called His works the works of the devil. [John 4:29]
E-156 Lūk, pēc apustuļiem mums ir bijuši divi tūkstoši gadu ar mācīšanu, sākot ar Romas katoļu baznīcu. Tātad, mēs izgājām cauri katoļiem, grieķiem un tā tālāk, līdz pat Lutera periodam un Veslijam, kam nu vēl, deviņi simti dažādu organizāciju. Viņiem visus šo gadsimtus ir bijusi mācīšana.
Lūk, Viņš apsolīja, ka tieši pirms laika gala atkal parādīsies Sodomas un Gomoras aina: “Kā bija Sodomas dienās, tā būs, kad pienāks beigu laiks, atkal atklāsies Cilvēka Dēls.” [Pārtraukums lentas ierakstā-Tulk.]
“Vēl nedaudz, un pasaule Mani vairs neredzēs, bet jūs Mani redzēsiet, jo Es,” personas vietniekvārds, “Es būšu ar jums, pat jūsos līdz pašām beigām, līdz pasaules galam. Es būšu ar jums.” Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Vai saprotat?
E-156 Now we've had two thousand years of teaching, coming down through the Roman Catholic church, after the apostles. Then we come down through the Roman Catholic, the Greek, and so forth, on down to Luther's age, and Wesley, whatmore, nine hundred different organizations coming down. They had all these ages, teaching.Now He promised, just before the end time would come, that the picture of Sodom and Gomorrah would again, "As it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the end time, the Son of man will reveal Himself again." [Blank.spot.on.tape--Ed.]"Yet a little while and the world won't see Me no more; yet ye shall see Me, for I," a personal pronoun, "I will be with you, even in you, to the consummation, the end of the world. I'll be with you." He is the same yesterday, today, and forever. You see? [Luke 17:26-27], [John 14:19]
E-157 Redziet, būtībā samarietis, kā es teicu vakardienas vakara svētrunā, bija Hagare, saprotiet, izkropļots veids. Ebrejs bija Sāra jeb “sārietis”. Bet pagāns ir no Marijas, ķēnišķīgā sēkla, Ābrahāma ķēnišķīgā sēkla.
E-157 You see, the Samaritan was, actually, from my last night's sermon, was Hagar, see, a perverted type. The Jew was Sarah, or was Sarah-ite. But the Gentile is of Mary, the Royal Seed, Abraham's Royal Seed.
E-158 Un tā, ir apsolīts, ka šajās pēdējās dienās tas pats Dievs, tas pats Kristus atkal atnāks uz šejieni un atklāsies kā Cilvēka Dēls.
Kāpēc? Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Un, ja Viņš būtu ļāvis tiem ebrejiem tikt cauri ar...un dotu viņiem to Mesijas zīmi, bet pēc tam atnāktu pagānu apmācības beigās un ļautu viņiem ienākt, pamatojoties tikai uz teoloģiju, Viņš būtu netaisns. Viņam noteikti ir jādara tās pašas lietas, jo Bībelē ir teikts, Ebrejiem 13:8: “Viņš ir tas pats.”
Un Viņš ir apsolījis Maleahijas 4. nodaļā un visos citos Rakstos, ka pēdējās dienās draudze būs tieši tādā pašā stāvoklī, kāda tā ir šodien, tāpat arī pasaule.
E-158 Now it's promised that in these last days, that, this same God, this same Christ, would come back here and reveal Hisself as Son of man.Why? He is the same yesterday, today, and forever. And if He'd let those Jews go by with, and give them that Messianic sign, and then come to the end of the Gentile's teaching and let them just go in on theology, He would be unjust. He has got to do the same thing, because the Bible said, in thir-... Hebrews 13:8, "He is the same."And He has promised in Malachi 4, and all the different Scriptures, that, the last days, the church would be setting just exactly like it is today, and the world would be. [Hebrews 13:8]
E-159 Paskatieties uz pasauli šodien. Paskatieties uz šo Sodomas stāvokli. Paskaties uz zemestrīcēm dažādās vietās un uz visu, kas notiek. Paskaties uz draudzi un to, kādā Bābeles sajukumā tā atrodas. Paskatieties uz tās vēstnešiem, Oralu Robertsu un Billiju Grehemu.
G-r-a-h-a-m, vēl nekad mums nav bijis vēstnesis visām draudzēm, kura vārds beigtos ar h-a-m, kā Ābrahāms. A-b-r-a-h-a-m ir septiņi burti. G-r-a-h-a-m ir seši burti. Uz kurieni viņš ir nosūtīts? Uz pasauli. Seši ir cilvēka skaitlis. Cilvēks tika radīts sestajā dienā. Savukārt septiņi ir Dieva skaitlis.
E-159 Look at the world today. Look at the Sodom condition. Look at the earthquakes in divers places, and the things that's taking place. Look at the church and the mess it's in, of Babylon. Look at the messenger to it, an Oral Roberts and a Billy Graham.G-r-a-h-a-m, first time we ever had a messenger, to all the churches, that his name ever end in h-a-m, like Abraham. A-b-r-a-h-a-m is seven letters. G-r-a-h-a-m is six letters. Where is he at? To the world. Six is man's number. Man was created on the sixth day. But seven is God's number. [Matthew 24:7]
E-160 Lūk, paskatieties uz viņiem tur, Sodomā. Un tur ir viņu vēstneši, kas runā uz viņiem.
Bet kur tad ir šī Ābrahāma ķēnišķīgā sēkla? Kur ir viņu zīme, par kuru Viņš teica: “Kā tas bija Sodomas dienās,” kad Dievs nonāca un tika izpausts cilvēka miesā, un pateica, ko Sāra domāja savā sirdī teltī Viņam aiz muguras: pēdējā zīme pirms pagānu pasaules iznīcināšanas ar uguni.
Un draudze ir saņēmusi tās pēdējo zīmi, pirms visa pasaule tiks iznīcināta, šī pagānu valstība tiks iznīcināta ar uguni un Dieva dusmām. Vai jūs tam ticat?
E-160 Now look at them down there in Sodom. And there is their messengers down there speaking to them.But then where is that royal Seed of Abraham? Where is their sign, that He said? "As it was in the days of Sodom," that God came down and was manifested in human flesh, and told what Sarah was thinking back in her heart, in the tent behind Him, the last sign before the Gentile world was destroyed by fire. And the Church has got its last sign before the whole world is going to be destroyed, this Gentile kingdom be destroyed by the fire and wrath of God. Do you believe that? [Congregation says, "Amen."--Ed.] [Genesis 18:9, 15]
E-161 Tas Melhisedeks bija miesa, parādīja Sevi cilvēka ķermenī; un pēc tam, vēlāk, Viņš kļuva miesa. Un šovakar Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Vai jūs tam ticat?
E-161 That Melchisedec was flesh, represented Himself in a human body; and then later He was made flesh. And now, tonight, He is the same, yesterday, today, and forever. Do you believe it? [Congregation says, "Amen."--Ed.]
E-162 Kas tādā gadījumā ir šis Melhisedeks, kas ir tas pats vakar, šodien...? “Vispār bez tēva, vispār bez mātes; Viņam nav bijis dienu sākuma, Viņam nav bijis dzīves beigu.” Un Viņš satika Ābrahāmu, un kādu zīmi Viņš parādīja? Tad, kad Viņš bija kļuvis miesa, Viņš pateica, ka tas atkal atkārtosies tieši pirms beigu laika. Vai jūs tam ticat? Es tam ticu.
Lūgsim.
E-162 Who is this Melchisedec, then, that's the same yesterday, today..." Never had no father, never had no mother; He never had no beginning of days, He never had any end of life." And He met Abraham, and what kind of a sign did He perform? Then when He was made flesh, He said it would repeat again just before the end time. Do you believe that? [Congregation says, "Amen."--Ed.] I believe it. ["Amen."]
Let's pray.
E-163 Dārgais Dievs, es ticu Rakstiem, ka Tu esi teicis, ka Tu esi “tas pats vakar, šodien un mūžīgi”. Un, būdams patiess savā sirdī, Kungs, es zinu, ka teju teju kaut kas notiks. Es nevaru to precīzi noteikt. Es baidos kaut ko pateikt, Kungs. Tu zini Sava kalpa sirdi.
E-163 Dear God, I believe the Scriptures, that You have said You was "the same yesterday, today, and forever." And as sincerely in my heart, Lord, I know that something is fixing to take place. I cannot strictly identify it. I'm afraid to say anything, Lord. Thou knowest the heart of Your servant's.
E-164 Un cik daudzas reizes visos laikos, kad Tu esi kaut ko sūtījis, cilvēki nav spējuši to ieraudzīt. Cilvēks vienmēr slavē Dievu par to, ko Viņš ir darījis, un saka, kādas lielas lietas Viņš darīs, bet ignorē to, ko Viņš dara. Tā tas ir bijis visos laikos. Kāpēc Romas baznīca nespēja atpazīt svēto Patriku kā Dieva pravieti? Kāpēc viņi nogalināja Žannu d' Arku, kaut viņa bija praviete, un sadedzināja viņu kā raganu? Tēvs, tas vienmēr paliek nepamanīts. Tu slēp to no gudro un prātīgo acīm. Nav brīnums, ka Tu pateici tiem priesteriem: “Jūs izgreznojat praviešu kapus, lai gan paši esat tos tur iedzinuši.” Pēc viņu nāves viņi redz savu kļūdu. Viņi vienmēr Tevi vajā, Kungs, lai kādā formā Tu nāktu.
E-164 And how many times, down through the age when You sent things, people failed to get it. Man is constantly praising God for what He did, and saying what great things He is going to do, but ignoring what He's doing. So has it been through the age. Why did the Roman church fail to see Saint Patrick as God's prophet? Why did they kill Joan of Arc when she was a--a prophetess, burnt her as a witch? Father, it's always past. You hide it from the eyes of the wise and prudent. No wonder You said to them priests, "You garnish the tombs of the prophets, and you're the one that put them in there." After they're gone, they see their mistake. They always persecute You, Lord, in whatever form You come in. [Matthew 23:29]
E-165 Šovakar es lūdzu, Dievs, vēl vienu reizi. Rīt mums ir ieplānots būt...doties uz Tūsonu. Mums ir jāsludina arī citās pasaules daļās, citās pilsētās. Bet, dārgais Dievs, varbūt šovakar šeit ir svešinieki, kuri nekad nav...viņi ir dzirdējuši, kā tiek sludināts Vārds, bet nekad nav redzējuši to izpaužamies.
Kā es prasīju Tev sākumā... Kad tie mācekļi, Kleops un viņa draugs, nākdami no Emavas, soļoja pa ceļu, un Tu iznāci no krūmiem un sāki ar viņiem runāt, tas bija pēc augšāmcelšanās, sludināji viņiem. Nu, Viņš sacīja: “Nesaprātīgi, sirdī lēnie. Vai tad jūs nezināt, ka Kristum vajadzēja to visu izciest un tad ieiet Savā godībā?” Bet viņi joprojām to neatpazina. Visu dienu viņi gāja kopā ar Tevi, bet joprojām Tevi neatpazina. Bet kādu vakaru...
Pienāca vakars, un viņi piespieda Tevi ieiet. Kad viņi iegāja tajā mazajā viesnīciņā un aizvēra durvis, tad Tu izdarīji kaut ko tieši tā, kā Tu biji darījis pirms krustā sišanas, un viņi atpazina, ka tas ir augšāmceltais Kristus. Pēc dažiem mirkļiem Tu aizgāji aiz priekškara un pazudi. Viņi ātri aizskrēja un sacīja mācekļiem: “Tas Kungs patiesi ir augšāmcēlies!”
E-165 I pray, tonight, God, just one more time. Tomorrow we're scheduled to be... to go to Tucson. Other parts of the world, other cities we must preach in. But, Dear God, there might be strangers here tonight that never has... They've heard Words preached, but never seen It made manifest.As I asked You at the beginning. When those disciples, Cleopas and his friend, coming from Emmaus, was walking along the road, and You stepped out of the bush and begin to talk to them, after the resurrection, preached to them. Why, He said, "Fools, slow of heart. Don't you know that Christ should suffer these things, then enter into His glory?" But still they never recognized it. All day long they walked with You, and still didn't know You. But one night...Night come, they constrained You to come in. When they went into the little inn and closed the doors, then You did something just the way You did it before Your crucifixion, and they recognized it was the risen Christ. In a few moments You was behind the curtains and gone. Quickly they run and told the disciples, "The Lord is risen indeed!" [Luke 24:18, 45]
E-166 Tēvs, Dievs, es ticu, ka Tu joprojām esi dzīvs. Es zinu, ka Tu esi. Un Tu esi pierādījis to mums tik daudzas reizes. Kungs, vai Tu varētu izdarīt to vēl vienu reizi mūsu dēļ? Ja mēs esam atraduši labvēlību Tavās acīs, ļauj, lai tas notiek atkal. Es esmu Tavs kalps; viņi šeit ir Tavi kalpi. Kungs, viss, ko es esmu teicis, nebūtu nozīmējis... Tikai viens vārds no Tevis nozīmētu vairāk nekā tas, ko es esmu pateicis šajos piecos vakaros jeb piecos vēstījumos. Tas nozīmētu vairāk – tikai viens vārds no Tevis. Kungs, lūdzu runā, lai cilvēki zinātu, ka es esmu sacījis viņiem patiesību. Dāvā to, Kungs. Es lūdzu to Jēzus Vārdā, vēl tikai šo reizi. Āmen.
E-166 Father, God, I believe that You're still alive. I know You are. And You've proved it to us so many time. Could You just do it once more for us, Lord? If we found grace in Your sight, let it happen once more. I am Your servant; these are Your servants in here. Lord, all that I've said wouldn't mount to... Just one word from You would be more than I've said in these five nights, or five messages. It would be more, just one word from You. Won't You speak, Lord, that the people might know that I've told them the Truth? Grant it, God. I ask it in Jesus' Name, this once more. Amen.
E-167 Un tā, es jūs nepazīstu. Es pazīstu dažus cilvēkus. Es pazīstu šo puisi, kas sēž šeit. Es pazīstu Bilu Dauhu, kas sēž tur. Es gribu... Tur ir brālis Blērs, Rodnijs Kokss. Tur ir grūti ko saskatīt.
Šajā pusē es tagad faktiski neredzu nevienu, ko es pazīstu.
E-167 Now, I don't know you. I know some people. I know this boy setting here. I know Bill Dauch setting right there. I want to... Here is Brother Blair, Rodney Cox. It's hard to see out there.
On this side, right at the present time I can't see nobody, actually, that I know.
E-168 Cik daudzi no jums šeit zina, ka esmu jums svešs? Paceliet rokas, kas zina, ka es par jums neko nezinu, paceliet rokas abās pusēs.
Cik daudziem no jums šeit ir kādas problēmas vai arī kaut kas, ko jūs zināt, ka es par to neko nezinu? Lūdzu, paceliet rokas.
Tātad man būtu pilnīgi, absolūti, pilnīgi neiespējami kaut ko par jums uzzināt. Tātad, tam būtu jānāk citādā veidā, no Gara atklāsmes.
Un kā es visus šos vakarus un šovakar esmu jums sacījis, ka Viņš nav miris, ka Viņš ir šeit un ir apsolījis darīt to pašu; un apsolījis, ka pēdējās dienās pienāks laiks, saskaņā ar Maleahijas 4. nodaļu un saskaņā ar Lūkas Evaņģēliju, kad Viņš atkal parādīsies cilvēka veidolā Savu ļaužu vidū un darīs to pašu, un atklās to pašu, to pašu Mesijas zīmi. Kurš no jums, kas lasa Bībeli, to zina, zina, ka tā ir Patiesība? Sakiet: “Āmen.” [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Izskatās, ka visi lasa Bībeli.
E-168 Now how many in here that knows that I am a stranger to you? Raise up your hands, knows that I know nothing about you, raise up your hands on both sides.How many in here that has something wrong, or something that you know that I know nothing about? Would you raise up your hands.Now, it would be totally, absolutely totally impossible for me to know anything about you. Otherwise, then, it'd have to come from some revelation of Spirit.And being that I've told you all these nights, and tonight, that He is not dead; He is here, and promised to do the same thing. And promised that there would come a time in the last days, according to Malachi 4 and according to Saint Luke, that He would appear again in human form among His people and do the same things, and reveal the same thing, the same Messianic sign. How many knows that, you Bible readers, knows that's the Truth? Say, "Amen." [Congregation says, "Amen."--Ed.] Must all be Bible readers. [Malachi 4:5], [Luke 17:30]
E-169 Lūk, es zinu, ka šodien cilvēkiem tas ir svešs, bet tā joprojām ir patiesība. Tieši tāpēc viņi neatpazina Jēzu no Nācaretes. Viņi zināja savas draudzes ticības mācības, bet Viņu viņi nezināja. Bet Viņš nāca tieši tā, kā teica Bībele, nevis kāds teologs, nevis kāds priesteris. Viņš nāca kā Pravietis, bet savējie Viņu nepieņēma.
E-169 Now, I know it's foreign to the people today, but still it's the Truth. That's the reason they didn't know Jesus of Nazareth. They knowed their church creeds, but they didn't know Him. But He come just the way the Bible said; not a theologian, not a priest. He come as a Prophet, and His Own received Him not.
E-170 Tātad, ja Dievs tur Savu Vārdu un ja man sanāks...ja gadīsies, ka tas būs kāds, ko es pazīstu, tad es...es paņemšu kādu citu. Saprotiet, es gribu kādu, ko es nepazīstu. Un es gribu, lai jūs lūdzaties.
E-170 Now, if God will keep His Word, and if I happen to... it happens to fall on someone that I know, then I'll--I'll get someone else. See, I want somebody that I don't know. And I want you to pray.
E-171 Un tā, paskatieties, reiz kādai sievietei bija kāda kaite. Viņa bija iztērējusi savu naudu ārstiem, bet tie nespēja viņai palīdzēt. Un viņa sacīja savā sirdī: “Ja vien es pieskaršos tā Cilvēka drēbēm, es kļūšu vesela.” Vai jūs atceraties to stāstu? Un viņi visi mēģināja viņu aizturēt, bet viņa spiedās cauri, līdz viņa pieskārās Viņa drēbēm, atkāpās un apsēdās.
E-171 Now, look, there was a little woman one time had an infirmity. She had spent her money for the doctors; they could do her no good. And she said within her heart, "If I can touch that Man's garments, I'll be made well." You remember the story? And so all of them tried to get her to stay back, but she pressed through until she touched His garment, went back and set down. [Matthew 9:20]
E-172 Tagad klausieties uzmanīgi. Un kad Viņš to izdarīja...kad viņa to izdarīja, Jēzus pagriezās un sacīja: “Kas Man pieskārās?”
E-172 Now listen close. And then when He did that, when she did that, Jesus turned around and said, "Who touched Me?"
E-173 Nu, apustulis Pēteris Viņam pārmeta. Viņš, iespējams, sacīja apmēram šādi: “Kungs, nesaki neko tādu. Cilvēki domās, ka ar Tevi kaut kas nav kārtībā. Jo, kad Tu pateici, ka viņiem ir jāēd Tava miesa un jādzer Tavas Asinis, viņi jau domā, ka kaut kas nav kārtībā. Un nu Tu saki: 'Kas Man pieskārās?' Tev taču pieskaras tas viss pūlis.”
E-173 Why, Peter the apostle rebuked Him. He might have said something like, "Lord, don't say a thing like that. The people will believe there is something wrong with You. Because, when You asked them to eat Your flesh and drink Your Blood, they already think there is something wrong. And You say, 'Who touched Me?' Why, the whole crowd is a-touching You." [Luke 8:45]
E-174 Viņš sacīja: “Jā, bet es jutu, ka no Manis izgāja spēks.” Tas bija citādāka veida pieskāriens. Lūk, visi zina, ka stiprums ir “spēks”. “Es kļuvu vājš, spēks izgāja no Manis.”
Un viņš paskatījās uz apkārtējiem, līdz Viņš atrada to sievieti un pateica viņai par viņas asiņošanu. Un viņa sajuta savā ķermenī, ka tā asiņošana ir apstājusies. Vai pareizi? Un Viņš teica: “Tava ticība tevi ir izglābusi.”
Lūk, tas ir grieķu vārds sozo, kas burtiski nozīmē “izglābts”, fiziski vai garīgi”, tas ir viens un tas pats. Viņš “izglāba”. Viņš ir jūsu Glābējs.
E-174 He said, "Yes, but I perceive that virtue went out of Me." That was a different kind of touch. Now, anybody knows that virtue is "strength." "I got weak; virtue left Me."And He looked around on the audience until He found the little woman, and told her about her blood issue. And she felt in her body that that blood issue had stopped. Is that right? And He said, "Thy faith has saved thee."Now, the Greek word there is sozo, which absolutely means "saved," physically or spiritual, just the same. He "saved." He is--He is your Saviour. [Luke 7:50]
E-175 Tātad, ja tas bija Viņš vakar, un Viņš rīkojās šādi, lai pierādītu, ka Viņš ir starp cilvēkiem, apsolītais Mesija; un šādi Viņš Sevi identificēja un apsolīja Bībelē, ka Viņš darīs to pašu arī tagad; vai tad Viņam...vai Viņam nebūtu jādara tas pats?
E-175 Now, if that was Him yesterday, and the way He acted, to prove that He was among the people, the Messiah promised; and that's the way He identified Himself, and promise by the Bible, He would do the same thing now; wouldn't He, wouldn't He have to do the same thing?
E-176 Jūs teiksiet: “Vai Viņš runāja par slimo dziedināšanu?” Jā!
Vēstulē Ebrejiem, no kuras es tikko lasīju Bībelē, ir teikts, ka “šobrīd Jēzus Kristus ir mūsu augstais priesteris, kurš jūt līdzi mūsu vājībām”. Cik daudzi zina, ka tā ir taisnība? Tā saka Bībele. “Tagad Viņš ir augstais priesteris, kuru mēs varam aizskart ar mūsu vājībām.” Tātad, ja Viņš ir tāds pats augstais priesteris, kāds Viņš bija toreiz, kā tad Viņš rīkosies tagad? Ja Viņš ir tas pats augstais priesteris, tad Viņam būs jārīkojas tāpat kā toreiz. Lūk, jūs varat...
Es neesmu jūsu augstais priesteris. Jūs varētu man pieskarties, un tas būtu tāpat kā pieskarties jūsu vīram vai brālim, vai jebkuram citam cilvēkam.
E-176 You say, "Did He say about healing the sick?" Yeah!The Hebrews, the Bible that I just read from, said that, "Jesus Christ now is our High Priest that can be touched by the feeling of our infirmities." How many knows that true? [Congregation says, "Amen."--Ed.] The Bible said that. "He's the High Priest now that can be touched by the feeling of our infirmities." Then if He's the same High Priest that He was then, how would He act now? He would have to act the same way He did then, if He's the same High Priest. Now, you might...I'm not your High Priest. You might touch me, and it'd be just like touching your husband, or your brother, or whatmore, a man. [Hebrews 4:15]
E-177 Bet lai jūsu ticība pieskaras Viņam, un redzēsiet, kas notiks. Un tā, ja es esmu Dieva kalps un esmu sacījis jums patiesību, tad Dievs apliecinās, ka tā ir patiesība. Un tas pierādīs, ka Jēzus Kristus ir dzīvs šovakar un stāv šeit. Vai pareizi?
Un tā, ticiet (vispirms tikai viena puse, viena puse). Ticiet tur. (Es labāk palikšu šeit, pie mikrofona, jo viņi mani nedzirdēs.)
E-177 But you let your faith touch Him, and watch what happens. Now, if I be God's servant and have told you the Truth, God will vindicate that to be the Truth. And that would prove that Jesus Christ is a living tonight, standing here. Is that right? [Congregation says, "Amen."--Ed.]
Now, you have faith, just one side at a time, one side. You have faith out there. I better stay at the microphone here, because they can't hear me.
E-178 Ikviens, vienkārši paskaties uz Dievu un saki: “Dievs, tas cilvēks mani nepazīst. Viņš neko par mani nezina. Es viņam esmu pilnīgi svešs. Bet lai mana ticība pieskaras Tev, Kungs. Un Tu zini, kas man kaiš, Kungs. Tu zini par mani visu. Tu zini, kas es esmu, tāpat kā Tu zināji, kas ir Pēteris, tāpat kā Tu zināji Nātānaēlu, tāpat kā Tu zināji, kāda vaina bija tai sievietei ar asiņošanu. Un šis cilvēks saka man, ka Tu esi 'tas pats vakar, šodien un mūžīgi'. Tādā gadījumā, Kungs, lai mana ticība pieskaras Tev.”
Un, ja Viņš to izdarīs un nekļūdīgi apliecinās Sevi šeit, cik daudzi no jums ticēs Viņam no visas sirds; ja Viņš izdarīs to vismaz vienam, diviem vai trim cilvēkiem kā liecību? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Lai Dievs jūs svētī.
E-178 Somebody just look up to God, and say, "God, that man don't know me. He knows nothing about me. I'm a perfect stranger to him. But let my faith touch You, Lord. And You know what's the matter with me, Lord. You know all about me. You know who I am, the same as You knowed who Peter was, same as You knowed Nathanael, as You knowed what was wrong with the woman with the blood issue. And this man tells me that You're 'the same yesterday, today, and forever.' Then, Lord, let my faith touch You."
And if He'll do that, and infallibly prove Himself here, how many of you will believe Him with all your heart; if He'll do it at least one, or two, or three people, for a--for a witness? [Congregation says, "Amen."--Ed.] God bless you. [Hebrews 13:8]
E-179 Un tā, Tēvs Dievs, tas ir pilnīgi ārpus jebkura cilvēka spēkiem. Tam būtu jābūt kaut kam pārdabiskam. Tāpēc es lūdzu, Kungs, lai Tu man tagad palīdzi. Es esmu Tavās rokās. Rīkojies ar mani tā, kā Tu uzskati par piemērotu. Jēzus Vārdā. Āmen.
E-179 Now, Father God, this is totally out of the hands of any man. It would have to be supernatural phenomena. So I pray that You'll help me now, Lord. I'm in Your hands. Do with me as You see fit. In Jesus' Name. Amen.
E-180 Un tā, neuztraucieties. Vienkārši pazemīgi, godbijīgi sakiet: “Kungs, es kalpošu Tev. Un tā būs patiesība, ka, ja es pieskaršos Tavām drēbēm, tad Tu atbildēsi caur šo cilvēku. Tas pierādīs man, ka tas, ko viņš sacīja, ir patiesība.” Vai pareizi?
E-180 Now, don't be nervous. Just humbly, reverently say, "Lord, I'll serve You. And that'll be a truth, that, if I can touch Your garment, then You speak back through that man. That will prove to me that what he said is the Truth." That right?
E-181 Cik daudzi ir redzējuši tās Gaismas fotogrāfiju? Tā ir pa visu valsti, it visur. Zinātnieki to paņēma un rūpīgi izpētīja. Lūk, šobrīd Viņš ir tieši šeit; Tas pats, kas runāja par “Laulību un Šķiršanos”, Tas pats, kas bija uz tā kalna, satricināja tur tos pakalnus, Tas pats, kas bija šeit uz upes trīsdesmit trešajā gadā, Tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Viņš ir tas pats.
E-181 How many ever seen the picture of that Light? It's all over the country, everywhere. Science has took it and examined it, and everywhere. Now, He is right here now; same One that said about Marriage And Divorce, same One was on the mountain, shook the hills back there, same One that's down here at the river in '33, the same yesterday, today, and forever. He's the same.
E-182 Lūk, šeit ir sieviete, un šobrīd viņa apzinās, ka kaut kas ir noticis. Tā gaisma atrodas tieši virs viņas. Viņa sēž tur, zaļā džemperī vai kaut kā tā. Es šo sievieti nepazīstu. Es domāju, ka mēs viens otru nepazīstam. Tā tas ir. Vai tu tici, ka Dievs... Tev ir kaut kāda vajadzība, un vai tu tici, ka Dievs var atklāt man, kāda ir tava problēma? Un, ja Viņš to izdarīs, tad tu zināsi, ka tam ir jābūt kādam pārdabiskam spēkam, jo es tevi nepazīstu. Un tam ir jāatnāk pārdabiskā veidā.
Viss ir atkarīgs no tā, ko jūs par to domājat. Jūs varat nostāties priesteru pusē un nosaukt to par “velnu”, vai arī jūs varat nostāties ticīgo pusē un nosaukt to par “Dievu”. Lai kam jūs ticētu, tieši no turienes nāks jūsu atlīdzība.
E-182 Now, there is a woman, and she recognizes now that something has happened. That Light is hanging right over her. She is setting right here, green sweater on, or something. I don't know the woman. I suppose we are strangers to one another. That is right. Do you believe that God... You're--you're in need of something, and you believe that God can reveal to me what your trouble is? And if He does, then you know it'll have to be a supernatural power, because I don't know you. And it'll have to come through supernatural.
Depends upon what you think it is. You can take your side with the priests, call it "the devil," or you can take the side with the believer and call it "God." Ever which you believe, that's where your reward will come from.
E-183 Ja Dievs man atklās tavu problēmu, vai tu pieņemsi Viņu kā savu...savu izpirkšanu no tās problēmas? Es nezinu, kāda ir tā problēma. Bet es zinu, un tu zini, ka kaut kas notiek.
E-183 If God will reveal to me your trouble, will you accept Him as your--your atonement for that trouble? I don't know what the trouble is. But I know, and you know, that something is going on.
E-184 Un tā, vienkārši atļauj man pateikt tev, ko tu jūti, un tad tu zināsi: patiešām silta, patīkama, omulīga sajūta. Es skatos tieši uz to, tā ir tā gaisma, dzintara krāsas gaisma, kas atrodas virs tās sievietes.
Un tā kundze cieš no kuņģa problēmām. Viņas vēderā ir kaut kādi audzēji. Viņa nav no šejienes. Nē. Tu esi no tālienes, vai ne? Tā tas ir. Tu esi no Viskonsinas. Vai pareizi? Protams. Tagad tu esi dziedināta. Tava ticība ir darījusi tevi veselu.
E-184 Now, now just let me tell you how you're feeling, and then you'll know; a real warm, sweet, comfortable feeling. I'm looking right straight at It. It's that Light, amber Light hanging from the woman.
And the lady is suffering with a trouble in her stomach. It's a kind of a growths, like, in her stomach. She is not from here. [The sister says, "Right."] No. You're from away from here aren't you? That's right. You're from Wisconsin. Is that right? Sure. Now you are healed. Your faith has made you whole.
E-185 Tagad pasakiet man, kam šī sieviete pieskārās? Es esmu divdesmit piecu metru attālumā no viņas. Viņa pieskārās Jēzum Kristum, Augstajam Priesterim. Vai jūs tam ticat?
E-185 Now tell me Who the woman touched? I'm twenty-five yards from her. She touched Jesus Christ, the High Priest. Do you believe that? [Congregation says, "Amen."--Ed.]
E-186 Es skatos uz sievieti, ar kuru es runāju. Šī sieviete... Es skatos tieši uz viņu, jo viņa ļoti lūdzas par kādu vīrieti. Viņa izstāstīja man, ka viņai bija kāds vīrietis...viņa man neko par to nestāstīja.
Bet viņas vārds ir Valdropa kundze. Viņa ir no Fīniksas. Viņa tika augšāmcelta no miroņiem, un viņas ārsts atnāca ar rentgenu un parādīja vēzi viņas sirdī. Viņa nomira lūgšanu rindā. Pirms cik ilga lika tas notika, Valdropa kundze? Pirms astoņpadsmit gadiem, un šodien viņa sēž šeit, dzīva liecība. Viņas ārsts ir atnācis uz sanāksmi, atveda...sacīja: “Kā šī sieviete var dzīvot?” Bet viņa ir šeit, no tā vairs nav ne miņas.
E-186 I'm looking at a woman that I talked to. This woman, I'm looking right at her, 'cause she is praying so hard for a man. She told me she had a man... She never told me nothing about it.
But her name is Mrs. Waldrop. She comes from Phoenix. She was raised from the dead, and her doctor come with the x-rays and showed cancer in the heart. She died in the prayer line. How long ago has that been, Mrs. Waldrop? Eighteen years ago, and there she sets tonight, a living testimony. Her doctor has come to the meeting, brought the... Said, "How can the woman live?" But there she is, and no sign of it.
E-187 Viņa ir kādu atvedusi, un viņa lūdzas par viņu. Lūk, viņš mirst no diabēta. Nu, es to zināju. Bet tā kā tu lūdzies... Tu zini, ka es nezinu, kas viņš ir, Valdropas kundze.
E-187 She has brought someone, and she is praying for him. Now, he is dying, with diabetes. Now, that I knew. But being that you are praying... You know I don't know who he is, Mrs. Waldrop.
E-188 Viņš ir no Misūri, un viņa vārds ir misters Kūpers. Pareizi. Lūk, tici, tu vari atgriezties mājās un būt vesels, ser. Tas ir atkarīgs no tevis, ja tu tam ticēsi.
E-188 He is from Missouri, and his name is Mr. Cooper. That is right. Now, you believe, you can go back home and be well, sir. It's up to you, if you'll believe it.
E-189 Šeit ir kāda sieviete, un viņa cieš no astmas, no komplikācijām. Viņa nav no šejienes. Viņa sēž tur pūlī, lūk, tur. Es ceru, ka viņa... Viņa nav no šejienes. Viņa ir no Džordžijas. Makkinnija kundze. Vai tu tici no visas sirds, tici, ka Dievs darīs tevi veselu? Piecelies kājās, ja tu mani nepazīsti un ja tā ir taisnība. Jēzus Kristus tevi dziedina. Vai jūs ticat?
E-189 Here is a woman, and she is suffering with a asthmatic condition, complications. She is not from here. She is setting out there in the crowd, right out there. I hope she gets... She is not from here. She is from Georgia. Miss McKenny. Do you believe with all your heart, and believe that God will make you well? Stand up on your feet, if you're a stranger to me and that is true. Jesus Christ heals you. Do you believe?
[Brother Branham has his back to the congregation--Ed.]
E-190 Man aiz muguras, aiz manis sēž vīrietis. Viņš sarunājas ar Dievu. Un, lūk, ko viņš vēlas: viņam ir mazulis, kuram ir sirds slimība. Un šim mazulim ir trokšņi sirdī, tā teica ārsts. Un tā vīrieša vārds ir misters Kokss. Piecelies, mister Kokss. “Un Viņš pateica Sārai, ko viņa domāja Viņam aiz muguras.”
E-190 To my back, there is a man setting behind me. He is contacting God. And what he's wanting; he has got a baby that's got heart trouble. And that baby has got a murmur in his heart, so the doctor said. And that man's name is Mr. Cox. Stand up, Mr. Cox. "And He told Sarah what she was thinking, behind Him."
[Brother Branham continues to keep his back to the congregation--Ed.]
E-191 Viņam iepretim, ailes otrā pusē, nedaudz tālāk, ir vīrietis, kurš nav no šejienes, bet no Ņūmeksikas. Es nekad dzīvē neesmu viņu redzējis. Šobrīd es skatos tieši uz viņu, bet viņš ir man aiz muguras. Viņš ir no Ņūmeksikas. Un tam vīrietim ir meita, par kuru viņš ir uztraucies, un šai meitai kaut kas nav kārtībā ar muti. Tas ir... Viņai ir problēma ar aukslējām mutē. Un tā vīrieša vārds ir misters Vests. Lūdzu, piecelies, ser. Es viņam esmu pilnīgi svešs, bet Tas Kungs Dievs dziedinās viņa bērnu.
E-191 Right across the aisle from him, back a little farther, is a man who comes not from here, but from New Mexico. I never seen him, in my life. I'm looking right at him now, and he is behind me. He is from New Mexico. And the man has a girl that he is interested in, and the girl has got something wrong with her mouth. It's a... The palate in her mouth is what's wrong. And the man's name is Mr. West. Would you stand up, sir. I'm a total stranger to him, but the Lord God will heal his child.
E-192 Vai tagad jūs ticat no visas sirds? Cik daudzi no jums tagad tic no visas sirds? Nu, vai tad Jēzus Kristus nav tas pats vakar, šodien un mūžīgi? Vai tagad jūs pieņemat Viņu par savu Glābēju? Paceliet rokas. Vai jūs ticat Viņam kā savam dziedinātājam?
E-192 Do you believe now with all your heart? [Congregation says, "Amen."--Ed.] How many of you believe now with all your heart? ["Amen."] Now, isn't Jesus Christ the same yesterday, today, and forever? ["Amen."] Do you accept Him now as your Saviour? Raise your hand. ["Amen."] Do you believe in Him as your Healer? ["Amen."]
E-193 Lūk, šeit ir kāds cilvēks, viņš ir sakropļots vai kaut kas tāds, viņš guļ uz saliekamās gultas.
Vai tu dzirdi mani caur šo mikrofonu? Es tevi nepazīstu. Tu vienkārši esi tur guļoša sieviete. Ja es varētu tevi dziedināt, es to izdarītu. Es nevaru tevi dziedināt.
Viss ir kārtībā. Tas vienkārši ir vīrietis, kas priecājas. Viņa bērns tika dziedināts.
Es tevi nepazīstu. Tu esi sieviete, un es esmu vīrietis. Es domāju, ka šī ir mūsu pirmā tikšanās reize dzīvē. Šie cilvēki...?...kas tevi atnesa. Patiesībā, tu esi šeit pirmo reizi, viņi tikko tevi atnesa. Tu atbrauci no tālienes. Tu esi nāves ēnā. Tev ir vēzis, tas nav sakropļojums, tas ir vēzis. Ārsti vairs nevar tev palīdzēt. Tā ir taisnība. Un tu noteikti mirsi, tie ārsti vairs nekādi nevar tev palīdzēt.
E-193 Here, here is a person setting here, crippled or something, laying on a cot.
Can you hear me through this mike? [Brother Branham takes a microphone and walks toward the edge of the platform and talks to the woman on the cot--Ed.] I don't know you. You're just a woman laying there. If I could heal you, I would do it. I can't heal you.
[A man begins weeping--Ed.] All right. It's just a man who is rejoicing. His child was healed.
I don't know you. You're a woman, and I'm a man. This is the first time we've met in life, I suppose. These people...?... that brought you. Frankly, this is your first time here; just brought you in. You come from a long way. You are shadowed to death. You have cancer. It's not cripple. It's a cancer. The doctors can't do no more for you. It's true. And you're sure to die; those doctors can do no more for you.
E-194 Reiz trīs spitālīgie sēdēja pie Samarijas vārtiem. Un tie spitālīgie sacīja: “Kādēļ mums šeit sēdēt, līdz mēs nomirsim?” Jo tur bija visvisādas slimības, cilvēki mira bada nāvē un ēda cits cita bērnus. Viņi sacīja: “Ja mēs iesim uz ienaidnieku nometni, pie sīriešiem...ja viņi mūs nogalinās, mēs tik un tā nomirtu. Bet, ja viņi mūs saudzēs, mēs dzīvosim.” Un viņi riskēja. Un caur to ticību viņi izglāba ne tikai sevi, bet arī visu to grupu.
E-194 One time there was three lepers set at the gate of Samaria. And them lepers said, "Why do we set here till we die?" Because, all the sickness, starving to death, and eating one another's children. They said, "If we go down to the enemy's camp, the Syrians; if they kill us, we're going to die, anyhow. And if they save us, we'll live." And they took that chance. And, by that faith, they not only saved theirself but the whole group. [II Kings 7:3]
E-195 Un tā, tu nomirsi, ja tu gulēsi tur. Un neviens neprasa tev doties uz ienaidnieka nometni. Bet tu esi ielūgta uz Tēva namu, lai dzīvotu.
E-195 Now, you're going to die if you lay there. But you're not asked to go to the camp that they did. But you're invited to the house of the Father,...?...
E-196 Tu mirsti no vēža. Tu nevari dzīvot ārpus Dieva. Tu neesi no šīs pilsētas. Tu neesi no šīs apkaimes. Tu esi atbraukusi no tālienes. Tu esi no Milvoki. Tā ir taisnība. Pareizi. Es redzēju to pilsētu, es to zinu. Pareizi.
Vai tu tici? Vai tagad tu pieņemsi Dievu kā savu Dziedinātāju? Ja tā, tad, lai cik vāja tu būtu, lai cik saistīta pie gultas tu būtu, es ticu, ka tavā gadījumā es celtos Jēzus Kristus Vārdā. Un paņem to gultu un dodies mājās, un dzīvo Dieva godam! Vai tu paklausīsi man kā Dieva pravietim? Tad celies un ej. Esi vesela! Nebaidies. Celies no tās gultas, Dievs darīs tevi veselu. Saproti?
E-196 You are dying with cancer. You can't live outside of God. You're not from this city. You're not from around here. You've come a long way. You're from Milwaukee. That's true. That's right. I seen the city. I know it. That's right.
Do you believe? Will you accept God now as your healer? If you will, no matter how weak you are, how bedfast you are, I believe, in your case, I would rise up in the Name of Jesus Christ. And take that cot and go home, and live to the glory of God. Will you obey me, as God's prophet? Then rise up and go, and be well. Be well! Don't be scared. Get up off the cot; God will make you well. See?
E-197 Pieturiet viņu kāds, lai viņa var piecelties un iegūt spēkus. Vai jūs ticat Dievam? Vienkārši ļaujiet viņai nedaudz atgūt spēkus; ar viņu viss būs kārtībā. Tieši tā, māsa. Tur nu viņa ir, Kunga Jēzus Vārdā!
Piecelsimies kājās un slavēsim Dievu. Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi!
Ej, un lai Kungs Jēzus Kristus tevi svētī. Esi vesela.
E-197 Somebody hold her so she can get up and get strength. Do you believe God? Just let her get a little strength; she'll be all right. That's it, sister. There she is, in the Name of the Lord Jesus! [Congregation rejoices as the sister is now standing.]
Let us stand and give praise to God. He is the same yesterday, today, and forever! [Congregation is greatly rejoicing and praising God--Ed.]
Go, and the Lord Jesus Christ bless you. [Congregation continues to greatly rejoice and praise God--Ed.]

Наверх

Up