Dieva izraudzītā pielūgsmes vieta

God's Provided Place Of Worship
Datums: 65-0425 | Ilgums: 1 stunda 43 minūtes | Tulkojums: Rīga
Losandželosa, Kalifornijas štats, ASV
E-1 [Sanāksme dzied: "Tici, tikai tici, Dievam viss ir iespējams..."—Red.] Uz brītiņu nolieksim savas galvas. Dārgais debesu Tēvs, katrā ziņā mēs uzskatām to par privilēģiju šodien atrasties šajā Losandželosas pilsētā un starp šiem ticīgajiem, kas...šiem izredzētajiem, kuri ir izsaukti no pasaules, atdalītajiem Dieva bērniem, šajā īpašajā stundā, kurā mēs dzīvojam, saspringti gaidot, ka kuru katru brīdi parādīsies mūsu Iemīļotais — Kungs Jēzus. Mēs Tev pateicamies par to, kas ir mūsu sirdīs, ka mēs ticam, ka Viņš atnāks mūsu paaudzē. Mēs gaidām Viņu šodien. Ja šodien Viņa šeit nebūs un mēs būsim šeit rītdien, mēs gaidīsim Viņu rītdien.
E-1 Let us bow our heads just a moment. Dear Heavenly Father, we certainly deem this a privilege to be here today in this city of Los Angeles, and amongst these, the believers that... the Elected that's been called out of the world, separated children of God, in this great hour that we're living, under this great expectation of the appearing of our Lover, the Lord Jesus, at any time. We thank Thee for this in our heart, that we believe that He will come in our generation. We're looking for Him today. If He isn't here today, and we're here tomorrow, we'll be looking for Him tomorrow.
E-2 Dārgais Dievs, mēs lūdzam, lai šī sanāksme būtu patiešām īpaša sanāksme. Lai tas ir laiks, kas atstās ierakstu par Draudzes progresu Tavās Grāmatās Mūžībā. Svētī visus vārgos pūliņus, kurus mēs pieliekam, Tēvs. Mēs apzināmies, ka bez Tevis tā ir pilnīga izgāšanās, tāpēc mums esi vajadzīgs Tu, ja...lai mēs varētu turpināt. Un mēs negribam to savai slavai. Mēs vēlamies to Tavai slavai. Jo tāda ir mūsu sirds vēlēšanās — redzēt Jēzu pagodinātu Viņa ļaudīs. Lai stiprinātu viņu ticību, Kungs, šajā laikā, kad cīņa ir tik grūta, mēs esam atnākuši pēc šīs atmodas mūsu vidū un patvēruma, un atspirdzinājuma. Mēs lūdzam, lai Tu mums to visu dāvātu, jo mēs lūdzam to Jēzus Vārdā. Āmen.
Varat apsēsties.
E-2 Dear God, we pray that this meeting will be just a--a special meeting. May it be a time that it'll make a--a record for the Church advancement, that'll be on Your Books in the Eternity. Bless every feeble effort that we put forth, Father. We realize that we're a total failure without You, so therefore we must have You, Lord, if it can we continue. And we do not want this for our own glory. We want this for Your glory. For that's our heart's desire, is to see Jesus glorified in His people. To strengthen the faith of those, Lord, in this day when the battle is so hard, we've come in for this revival among us, and a retreat, a refreshment. We pray that You will grant all these things to us, for we ask it in Jesus' Name. Amen. (You be seated.) [I Peter 4:11]
E-3 Brāli Šakarian, Māsa Vjeta un mūsu Kunga Jēzus Kristus draugi, es patiešām augstu vērtēju šo iespēju atkal būt Losandželosā, lai sludinātu par šo brīnišķīgo Jēzu, kura dēļ šodien mēs visi esam šeit, lai vairāk par Viņu uzzinātu. Ja vien mūsu pūliņi...
E-3 Brother Shakarian, Sister Wyatt, and to the friends of our Lord Jesus Christ, I certainly appreciative of this opportunity to be in Los Angeles again, to preach of this glorious Jesus that we're all out here to learn more about today. If our efforts...
E-4 [Kāds runā ar brāli Branhamu saistībā ar mikrofonu.—Red.] Tieši tā [Pārtraukums lentas ierakstā.—Red.]...šāda veida. [Sanāksme un brālis Branhams smejas.—Red.] Tā ir diezgan sarežģīta padarīšana. Tā teikt, šī lietiņa negrib sadarboties. [Klātesošie dod padomus, kā pielāgot mikrofonu.—Red.] Nu, šādi tas nedarbosies. [Pārtraukums lentas ierakstā.—Red]...brāli Šakarian. Tagad tas skan nedaudz labāk. [Kāds saka: "Jā."—Red.]
E-4 [Someone speaks to Brother Branham concerning the microphone--Ed.] Yes, sir. [Blank.spot.on.tape]... this kind. This is quite a complicated affair. Say, this thing doesn't like to cooperate. [Others suggest how to adjust microphone.] Well, it isn't going to work like that. [Blank.spot.on.tape]... Brother Shakarian. Now that sounds a little better.
E-5 Pats esmu tāds maziņš, balss man ir vāja, toties liels, varens vēstījums no Kunga. [Sanāksme un brālis Branhams smejas.—Red.] Liela pretošanās no sātana puses, lai neļautu To izteikt, taču mēs tik un tā līdz tam tiksim, hm. Mēs ceram, ka šī visiem mums būs īpaša nedēļa.
E-5 I'm kind of small, got a small voice, and but a great big Message from the Lord. A lot of opposition from Satan, to keep from bringing It, but we'll get here anyhow. We're trusting this will be a great week for all of us.
E-6 Es sēdēju aizdomājies par to, cik bieži šis mūsu dārgais mirušais brālis Tomass Vjets, bez šaubām, bija runājis no šīs pašas kanceles, varens kalps Kristum.
E-6 I was sitting there thinking of how many times that our dear deceased Brother Thomas Wyatt, no doubt, had spoke from this same pulpit, a great servant to Christ.
E-7 Es pazinu brāli Vjetu. Viņš vienmēr mani iedvesmoja, kad es ar viņu satikos un ar viņu runāju. Atceros, būdams pavisam jauns sludinātājs, ka viņš vienmēr... Viņa grāmata, kuras nosaukums ir "Dziedināšanas spārni"... Man patīk šis nosaukums — "Dziedināšanas spārni".
E-7 I knew Brother Wyatt. He was always a great inspiration to me when I would meet him and talk with him. I remember, just as a boy preacher, he would always... his book, called, Wings Of Healing. I like that title, Wings Of Healing.
E-8 Un mēs priecājamies, ka esam šeit, šajā templī, kas ir veltīs Kristus kalpošanai. Lai Dievs svētī viņa atraitni un jūs visus, kas... Protams, es zinu, ka arī jums viņa trūkst. Man trūkst viņa programmas. Kad es dzirdēju par viņa nāvi, es... Man patika klausīties viņa balsī. Viņš jau sāka nedaudz novecot, taču viņam joprojām bija laba, spēcīga balss un...un vēstījums no Dieva. Un viņa dzīve šeit turpina dzīvot jūsos. Un tur, misionāru kaujaslaukos, uz kurieni viņš sūtīja visas šīs vienības un pārējo, evaņģēlijs turpina virzīties uz priekšu, pateicoties Tomasam Vjetam. Lai viņa dvēsele atdusas mierā līdz laikam, kad mēs viņu satiksim tajā brīnišķīgajā Zemē, kur nav nāves un vecuma. [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.] Mēs tagad esam šeit, lai turpinātu līdz pienāks mūsu laiks vai kopējā augšāmcelšanās, kad nāks Jēzus, lai mūs visus paņemtu.
E-8 And we're glad to be here in this temple that's been dedicated for service of Christ. God bless his widow, and all of you people who... Sure, I know you miss him, too. I missed his program. When I heard that he was gone, I--I could hear that voice. He was getting a little aged, but he still carried a good strong voice, and--and had a message from God. And his life still lives on here in you people. And over in the mission fields where he sent all those units, and so forth, the Gospel still moves on because of Thomas Wyatt. May his soul rest in peace until the time we meet him in that glorious Land where there is no death or old age. We're here to carry on now until our time is called or the great general resurrection when Jesus comes to get us all.
E-9 Un tā, es zinu, ka jums šeit ir paredzēta kalpošana, man liekas, šovakar. Un man pirms brīža pateica, ka...ka šovakar šeit būs dievkalpojums, tāpēc es pasteigšos cik ātri vien iespējams.
E-9 Now I know you have service here, I think, tonight. And I was told, a few moments ago, that--that you had service here tonight, so I will hurry up as quick as possible.
E-10 Jo man šonedēļ vēl ir pirmdienas vakars, otrdienas vakars, trešdienas vakars un tā tālāk, tāpēc es ticu, ka Kungs mūs svētīs. Mēs lūgsim par slimajiem. Mēs sludināsim Kristu, ja Viņš...ja tā būs Viņa griba, visā Viņa augšāmcelšanās spēkā, kādā Viņš mums to atļaus darīt. Un, lai ko arī Viņš dotu darīt, mēs gribam to darīt no visas sirds. Un es...es zinu, ka Viņš mūs svētīs, ja vien mēs Viņam ticēsim.
E-10 Because, I've got Monday night, Tuesday night, Wednesday night, so forth, this week, so I'm trusting that the Lord will bless us. We're going to pray for the sick. We're going to preach Christ, if He will, if it be His will, in all the power of His resurrection that He will permit us to do. And whatever He gives to do, that we want to do with all our heart. And I--I know that He'll bless us if we'll just believe Him.
E-11 Un tagad, pirms mēs atveram Vārdu, lai To izlasītu, es atkal vēlos runāt ar Viņu, tajā laikā, kad mēs noliecam mūsu galvas un nomierināmies, un ticot, ka juceklis ir beidzies. Mēs saprotam, visi kristieši zina, ka ienaidnieks, mūsu ienaidnieks, darbojas pilnīgi visur. Taču, redziet, kad šādas lietas notiek, vienkārši saglabājiet mieru. Dievs zina, kas notiek, saprotat? Vienkārši sēdi mierīgi. Viņš, iespējams, dara kaut ko tādu, par ko tev šobrīd varbūt nav ne jausmas. Parunāsim ar Viņu.
E-11 And now just before we open the Word, to read It, I want to speak to Him again, while we bow our heads and get quiet now, and trusting the confusion is over. We realize, all Christians know, that the enemy, our enemy, works on every hand. But, see, when things like that happen, just hold quiet. God knows what it's all about. See, just sit still, He might have been doing something you might not know nothing about right now. Let's speak to Him.
E-12 Tēvs, mēs tagad lūdzam, lai Tu nomierini jūru, lai varenais Kungs Jēzus tagad atnāk, ieejot Savā Vārdā, ievadot mūs jaunās sfērās un Viņa spēkā, un izpausmēs. Mēs lūdzam, lasot Viņa Vārdu, lai Tas šodien atdzīvojas mūsu sirdīs, lai mēs varētu Viņu pazīt Viņa augšāmcelšanās spēkā. Jo mēs lūdzam to Jēzus Vārdā. Āmen.
E-12 Father, we pray now that You'll calm the sea, the mighty Lord Jesus come walking in on His Word now, introducing to us, in a new spheres, and His power and manifestations. We ask this, as we read His Word, may It be quickened to our hearts today, that we might know Him, in the power of His resurrection. For we ask it in Jesus' Name. Amen. , [Philippians 3:9-10]
E-13 Tagad pievērsieties Piektajai Mozus Grāmatai. Es vēlos izlasīt vienu vai divus pantus no Piektās Mozus Grāmatas, 16. nodaļa no Piektās Mozus.
Ievēro abība mēnesi (kurš nozīmē aprīli) un svini Kunga, tava Dieva, Pashu, jo abība mēnesī Kungs, tavs Dievs, tevi naktī izveda no Ēģiptes.
Upurē Kungam, savam Dievam, avis un vēršus Pashai vietā, ko Kungs noliks...(piedodiet man) būs izvēlējies, lai liktu tur mājot Savam Vārdam.
Neēd tos ar raudzētu maizi! Septiņas dienas ēd tos ar neraudzētu maizi, bēdu maizi, jo steigā tu izgāji no Ēģiptes zemes! Atceries dienu, kad izgāji no Ēģiptes zemes, visas savas dzīves dienas.
Lai visas septiņas dienas pie tevis nemana ieraugu tavās robežās, un lai līdz rītam nepaliek pāri nekas no tās gaļas, ko tu upurēji pirmās dienas vakarā.
Tu nedrīksti upurēt Pashai kādos vārtos, [Latv. Bībelē: "pilsētā"—Tulk.] ko Kungs, tavs Dievs, tev dod.
Bet tev ir jādodas uz vietu, ko Kungs, tavs Dievs, izvēlēsies, lai tur liktu mājot Savam Vārdam, – tur tu upurē Pashai vakarā, kad riet saule, laikā, kad tu iznāci no Ēģiptes.
E-13 Now if you'll turn in the Book of Deuteronomy. I want to read a verse, or two, out of the Book of Deuteronomy, the 16th chapter of Deuteronomy.
Observe the month of Abib, which means April, and keep the passover unto the LORD thy God: for in the month of Abib the LORD thy God brought thee... out of Egypt by night.
Thou shalt therefore sacrifice the passover of the LORD thy God, of the flocks and of the herd, in the place where the LORD shall place... (pardon me)... in the place which the LORD shall choose to place his name therein.
Thou shall not eat no leavened bread with it; seven days shall thou eat unleavened bread therein, and the bread of affliction; for thou comest forth out of the land of Egypt in haste:... thou mayest remember the day that thou comest... out of the land of Egypt all the days of thy life.
And there shall be no leavened bread seen in thee, all the coast, all thy coast seven days; neither shall there be any... flesh, which thou sacrificedst the first day at the evening, remain at all until morning.
Thou mayest not sacrifice the passover within any gate... which the LORD thy God giveth thee:
But at the place which the LORD thy God shall choose to place his name in, there thou shall sacrifice the passover at evening, and the going down of the sun, at the season that thou comest forth out of Egypt. [Deuteronomy 16:1-6]
E-14 [Zālē sāk raudāt kāds mazulis.—Red.] Izskatās, ka mums atkal ir kāda problēma. [Sanāksme smejas.—Red.] Domāju, ka man izdosies viņu pārbļaut, hm.
E-14 [A baby now cries out, in the congregation--Ed.] Like we got some trouble again. I believe I can holler louder than that kind of a thing, see. See?
E-15 Tā ir ļoti savāda tēma, par kuru es šo pēcpusdien vēlos nedaudz parunāt, tā ir: "Dieva izraudzītā pielūgsmes vieta".
E-15 It's a very strange text I wish to speak a little while on, this afternoon, is on: God's Provided Place Of Worship.
E-16 Lūk, tas ir neparasti. Taču kā es jau daudzas reizes esmu teicis, ka Dievs parasti mājo neparastajā, neparastās vietās, dara neparastas lietas, jo Viņš ir neparasts. [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.] Ikviens, kurš Viņam tic, rīkojas neparasti. Ir daudz, daudz visa kā, ko mums gribētos pateikt par Viņa neparastumu. Taču es zinu, ka visi, kuri ar Viņu ir pazīstami, zina, ka Viņš ir neparasts, dara neparastas lietas, dažas dažreiz neparastā laikā. Un tā, mēs ticam, ka šodien Dievs svētīs šos...šo Vārda lasījumu un tematu, kuru esmu izvēlējies, lai ar jums par to parunātu.
E-16 Now, this is unusual. But as I've said, many times before, that God usually dwells in unusual manners, unusual places, does unusual things, because He is unusual. Ever who believes on Him, acts unusual. There is many, many things that we would like to say about His unusualness. But I know that all, who are acquainted with Him, knows that He is unusual, does the unusual things, some sometimes at the unusual time. So we are trusting today that God will bless these, this reading of the Word, and the text that I have chosen to talk to you about.
E-17 Lūk, manuprāt, mūsu sarežģījumu iemesls šeit ir tas, kas viņi tur pievienoja tos magnetafonus, un vienkārši atvienoja no mikrofona strāvu. Un tā, ja viņi to nesalabos, nu, tik un tā jūs mani dzirdēsiet. Dievs noskaņos mūsu ausis, lai mēs varētu dzirdēt, hm. [Sanāksme aplaudē.—Red.]
E-17 Now, what I think that caused our trouble here, was, they cut them tape recorders in over there, and just pulled the current right out of the microphone. So, if they don't fix it, why, you'll hear me anyhow. God will fix our ears so that we can hear.
E-18 Iemesls, kāpēc es vēlos runāt par šo tēmu... Un tagad ir piemērots brīdis to darīt — pilnā evaņģēlija uzņēmēju sanāksmē, tāpēc ka visas draudzes jeb daudzas no tām ir pārstāvētas šajā grupā, visdažādākās konfesijas.
E-18 The reason I want to speak on this text, and it's a good time to do it, at the Full Gospel Business Men's meeting, is because all of the churches, or many of them, are represented in this group, all different denomination.
E-19 Un esmu ievērojis, ka bieži cilvēki, kad satieku viņus uz ielas, uz lielceļiem un lidmašīnās, vilcienos, autobusos... Es viņiem prasu: "Vai tu esi kristietis?"
E-19 And I find, many times, that people, meeting them on the street, in the highways, and on planes, trains, buses, I'll say to them, "Are you a Christian?"
E-20 Kāds atbild: "Nu, es esmu metodists. Esmu baptists. Esmu prezbiterietis. Esmu luterānis, pentakosts," vai vēl kaut kā tamlīdzīgi. Un visi...[Atskan skaļš, metālisks troksnis. Sanākušie smejas.—Red.]
E-20 One of them will say, "Well, I'm Methodist. I'm Baptist. I'm Presbyterian. I'm Lutheran. Pentecostal," or something on that manner. And all... [Microphone system squeals--Ed.]
E-21 Ikvienam ir kāda konfesija, kuru viņš vēlas pārstāvēt. Un ar to viss ir pilnīgā kārtībā, būt kādas konfesijas pārstāvētam, un tomēr sliktā puse tajā ir, ka ikviens domā, ka tieši šī konkrētā grupa ir tā...tā vienīgā, kas dosies debesīs, un ka tā un tikai tā ir vienīgā, kurā...kurā ir pārstāvēts Dievs — kāda konkrēta grupa. Man ienāca prātā, ka šī pēcpusdiena būtu piemērots laiks, lai tiktu ar to skaidrībā. [Sanāksme applaudē.—Red.] Un tas, iespējams, ir iemesls, kāpēc sātans joprojām ņemas ap šo mikrofonu. [Brālis Branhams un sanāksme smejas.—Red.] Ziniet, viss ko dara cilvēks, saplīsīs, bet tas, ko dara Dievs, nesaplīsīs. [Brālis Branhams smejas.—Red.] Lūk, tā kā šis ir piemērots brīdis, piemērota vieta, un tā, lai Dievs mums palīdz, lai Viņa žēlastībā mēs censtos izdarīt visu, kas mūsu spēkos, lai par to parunātu.
E-21 Everyone has got a denomination that he wishes to represent. And that's perfectly all right to be represented by a denomination, but, still, the bad part of it, that each one thinks that this certain group is the only group that--that's going to go to Heaven, and it's the only one that--that God is represented in, at all, is somebody's certain group. I thought this afternoon would be a good time to settle that. [Congregation applauds--Ed.] And perhaps that's why Satan keeps working on this microphone. You know, anything that man makes will go wrong, but what God makes doesn't go wrong. So being a good time to do it, a good place to do it, so, God help us that, by His grace, we will try to do our best to talk about it.
E-22 Lūk, šis temats izriet no Mozus piektās grāmatas. Es saprotu, ka piektā Mozus... Man šeit ir izrakstītas dažas rakstu vietas un vēl šis tas.
E-22 Now this text, coming out of the Book of Deuteronomy. I understand that Deuteronomy... as I have some Scriptures and things written down here.
E-23 Bija laiks, kad mana galva strādāja patiešām ātri, taču, kopš man palika divdesmit pieci, jau otru reizi, [Sanāksme smejas.—Red.] man kļūst nedaudz grūti to visu atcerēties. Un tā, es eju uz istabu un lūdzu, un kad Viņš iedod man rakstu vietas, es tās īsi pierakstu un reizēm varbūt arī kādu piezīmi, it kā cenšoties saglabāt tādu domāšanu, kāda tā bija, kad Viņš man to iedeva.
E-23 It used to be I could think of them real fast, but since I passed twenty-five, the second time, it comes a little hard for me to remember it all. So, I go into the room and pray. And as He gives me the Scriptures, I jot them down, and maybe a note now and then, with it, kind of keep my mind running the way it was when He gave it to me.
E-24 Deuteronomium, [Piektās Mozus grāmatas grieķiskais nosaukums.—Tulk.] kas ir grieķu vārds, nozīmē "divi likumi", vārds deuteronomium. Un Dievam ir divi likumi.
E-24 Deuteronomy being a Greek word meaning "two laws," the word Deuteronomy. And God has two laws.
E-25 Un viens no tiem ir nāves likums — tiem, kas nepakļaujas Viņa Vārdam. Mēs redzam, ka tad, kad Ieva nepaklausīja Viņa Vārdam, tas atnesa nāvi. Tas ir viens no Viņa likumiem. "Dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi."
E-25 And one of them is the law of death, to disobedient to His Word. We find that, when Eve disobeyed His Word, it brought death. That's one of His laws, "The day you eat thereof, that day you die." , [Genesis 2:17]
E-26 Un vēl Viņam ir cits likums, kas ir Dzīvības likums paklausībai. Ja tu nedari ko tādu... Nu, ievērojot Viņa Vārdu, tu dzīvosi.
E-26 And then He has another law, which is the law of Life, to obedience, if you don't do such a things. Why, keeping His Word, you'll live. [Romans 8:2]
E-27 Pēc manām domām, tas noved pie divām lietām, tas ir, vai nu Viņa Vārda ievērošanas, vai arī nepaklausības Viņa Vārdam.
E-27 It boils down to two things, to my way of thinking, that's, either keeping His Word or disobeying His Word. , [I John 2:5]
E-28 Viens no šiem likumiem tika dots Sinaja kalnā, bet otrs tika... Tas bija nāves likums. Otrs likums tika dots Golgātas kalnā, kur tika dots Dzīvības likums caur Kristu Jēzu.
Viņam ir arī divas derības.
E-28 One of these laws was given at Mount Sinai. And the other was... That's the law of death. The other law was give at Mount Calvary, where the law of Life was given, through Christ Jesus.
He also has two covenants. [Exodus 31:18], [Exodus 34:29-32], [John 3:16]
E-29 Viņam bija derība ar Ādamu, pirmo cilvēku uz zemes. Un šī derība bija ar nosacījumiem: "Ja tu darīsi tā un tā, tad Es darīšu tā un tā." Ādamam bija kaut kas jādara, lai Dieva acīs šī derība būtu spēkā. Viņam bija jāstaigā Dieva ceļus, ievērojot katru Viņa Vārdu, nepārkāpjot nevienu Vārdu.
E-29 He had a covenant with Adam, the first man on earth. And that covenant was on conditions, "If you do so-and-so, I'll do so-and-so." Adam would had something to do in order to keep this covenant alive before God. He had to walk in God's ways, keeping all of His Word, not breaking one Word. [Genesis 2:16-17]
E-30 Taču pēc tam Viņš noslēdza vēl vienu derību, un tā bija ar Ābrahāmu. Šī derība nebija ar nosacījumiem, tā bija bez nosacījumiem. Dievs deva Ābrahāmam derību bez jebkādiem apakšpunktiem. Bez nosacījumiem! Nevis: "Es darīšu," bet, "Es izdarīju! Es jau Esmu izdarījis!"
E-30 But then He made another covenant, and that was with Abraham. This covenant was not on conditions, but was unconditionally. God gave the covenant to Abraham, no strings tied to it, at all. Unconditional! Not, "I will." "I have! I've already done it." [Genesis 17:2-8]
E-31 Un šis ir likums, pēc kura kristiešiem ir jādzīvo. Ne jau tas, ko darām mēs paši, bet tas, ko mūsu dēļ ir izdarījis Viņš. [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.] Kristus jau ir upurēts. Nevis "Viņš tiks upurēts", bet Viņš jau ir upurēts! Tas ir pabeigts...iznākums. Viņš dzīvoja, nomira, augšāmcēlās, uzkāpa debesīs un ir atgriezies Svētā Gara veidā. Un tā, tas...tas jau ir nokārtots ar Dievu. Kristus, nepazīstot grēku, kļuva par manu grēku; lai es varētu nostāties Viņa vietā, Viņš nostājās manā vietā. Es biju Viņā Golgātā, kad Viņš nomira. Tur man ar Viņu ir jānomirst, lai dzīvotu. Tā kā grēka un nāves likums ir ķermenī, tev ir jāmirst, lai saņemtu izlīgumu ar Viņu.
E-31 And that's the law that Christians must live by. Is not what we do ourself, but what He has done for us. Christ has already been sacrificed. Not, "He will be." He has been! It's a finished product. He lived, died, rose again, ascended into Heaven, has come back in the form of the Holy Ghost. So, it's a finished work, with God. Christ, knowing no sin, became my sin; that I might stand in His place, He took my place. I was in Him, at Calvary, when He died. There I must die with Him, to live. Because the law of sin and death is in the body, you have to die, to be reconciled to Him. , [Romans 8:2-3], [II Corinthians 5:21]
E-32 Taču tagad... Mēs ņemam visus šos vārdus, kurus varētu pielietot, šīs daudzās lieliskās tēmas, kuras mēs zinām, un izcilās Rakstu līdzības. Taču šo pēcpusdien mēs saduramies ar, lūk, ko: neskatoties uz visu to, Viņš tomēr saka, ka ir tikai viena vieta, kur Viņš ar tevi satiksies, par spīti visām mūsu atšķirīgajām teorijām. Mums ir bijis jūdaisms. Mums ir bijis muhamedānisms. Mums ir bijis... Mums ir visvisādas ticības mācības un konfesijas, draudzes un tā tālāk. Taču, neskatoties uz to, Dievs teica, ka ir tikai viena vieta, kur Viņš ar tevi satiksies. Visas šīs vietas... Katrs saka: "Viņu var satikt manā draudzē. Un ja tu nepiederi pie manas draudzes, Viņš...Viņš tevi nepamanīs. Tev...tev vienkārši ir jābūt šajā grupā vai arī Viņš...vai Viņš vienkārši tevi nepamanīs. Jeb, precīzāk sakot, Viņš tev atbildēs tikai tur."
E-32 But now we get all these words that we could use, these great texts, which we're all familiar with many of them, and the great types of the Scripture. But, this afternoon, we're confronted with this, that, in the face of all this, He still says there is only one place that He'll meet you, in the face of all of our different theories. We've had Judaism. We've had Mohammedanism. We've had... We got all kinds of creeds and denomination, churches, and so forth, but yet God said there is just one place that He'll meet you. All those places, each one says that, "He meets in my church. And if you don't belong to my church, He--He won't meet you. You, you just got to be in this group or He--or He just won't meet you there. Or, He won't meet you nowhere else but there, rather."
E-33 Un tad mēs ieraugam, ka Viņam šāda viena vieta ir, tikai un vienīgi viena vieta. "Upurē upuri vietā, ko Kungs, Tavs Dievs būs izvēlējies." Lūk, Viņam ir izraudzīta vieta, kurā Viņš satiekas ar bērniem, kas Viņu pielūdz. Un viņiem bija jāupurē tikai un vienīgi tajā vienā vietā. Nevienā citā vietā tas nenostrādātu. Viņam bija viena konkrēta vieta, kur Viņš ar viņiem satiktos. Un ir tikai viena vienīga vieta, kur Viņš satiekas ar pielūdzēju.
E-33 And then we find out here that He does have one place, just one place only. "Thou shall sacrifice the sacrifice in the place that the Lord thy God shall choose." Now He's got a chosen place that He meets the worshiping children, and they were not to sacrifice anywhere else but in that one place. Any other place would not work. He had one certain place that He would meet them. And one place, alone, is where He meets the worshiper. [Deuteronomy 16:2, 6]
E-34 Un tā, ja tā ir taisnība, labāk mums būt ļoti uzmanīgiem, lai šo vietu atrastu. [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.] Uzskatu, ka tas uzliek mums par pienākumu, ka...kā cilvēkiem, kuri zina, ka viņi mirst un dzīvo izmirstošā rasē, dzīvo mirstošā laikmetā, dzīvo izmirstošā nācijā zem nāves karoga.
E-34 And then, if that be true, we better be very careful that we find that place. I think it's very behooving to us, that, as people who know that we are dying, and living in a dying race, living in a dying age, living in a dying nation, under the banner of death.
E-35 Un šai pasaulei drīzumā ir jāpienāk galam. [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.] Tas nevar ilgi turpināties. Grēks ir pārāk ielaists. Vairs nav cerības. Pasaulei vairs nav cerības. Tā ir palaista garām.
E-35 And this world must soon come to an end. It can't go much longer. Sin is too deep. It's beyond hope. There is no more hope for the world. It's past that.
E-36 Es ticu, ka Svētais Gars uzlasa tīrumā atstātos, atrodot šeit kādu un tur kādu, jo ir jau pārāk vēls. Evaņģēlijs jau ir pasludināts visām tautām. Tam ir sekojuši "ismi" un pārējais, taču, neskatoties uz to, Evaņģēlijs tāpat ir virzījies uz priekšu.
E-36 I believe the Holy Spirit is gleaning in the fields, finding this one and that one, for the hour is far spent. The Gospel has been preached to every nation. Ism's and things has followed It, but yet the Gospel has went on just the same.
E-37 Un tagad, noslēdzošajā laikā, mēs redzam, kā notiek tas, kas notiek; Dieva izredzēto ļaužu vidū skan svarīgs brīdinājums atrast to, kas ir pareizs. Un tas uzliek mums par pienākumu to noskaidrot. Lūk, nevis kāda teoriju, bet noskaidrot, kas ir Patiesība, ko Bībele sauc par Patiesību. [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.] Tāpēc ka vienā jaukā dienā mums būs jau pārāk vēlu, un šī varētu būt tā diena. Tāpēc patiešām ņemsim vērā to, ko ir teicis Dievs.
E-37 And now, at the end time, we see the things happening the way they are, there's a great warning amongst the elected people of God, to find what is right. And it behooves us to know that. Now, not somebody's theory, but to know what is Truth, what the Bible says is the Truth. Because, it'll be too late one of these days, for us, and this may be the day, so let's take real consideration of what God has said.
E-38 Atcerieties, kad Dievs runā Vārdu, Viņš nekad nevar to atsaukt. Viņam arvien ir jābūt tādam, kāds Viņš ir. Viņš nevar kaut ko pateikt un vēlāk teikt: "Nu, Es...Es gluži tā nedomāju." Saprotat? Viņš ir bezgalīgs. Pirmkārt jau, Viņš zina vislabāko. Mēs sakām to, kas mūsuprāt ir labākais, un tad, pēc brītiņa, mēs ņemam savus vārdus atpakaļ. Taču Dievs nevar tā darīt un palikt Dievs. Un tā, ja Viņš ir bezgalīgs, Viņš...Viņš tā nedara, jo katrā Vārdā Viņš ir perfekts. Viņš nekad neizsaka pat vienu Vārdu, ja vien tas nav Mūžīgs. Viss Viņa mūžīgais bija ar Viņu jau pašā sākumā — Viņa domas, Viņa atribūti, bet tagad tie kļūst redzami pasaulē.
E-38 Remember, when God speaks a Word, He can never take it back. He has to ever remain the same. He can never say something, and then say, "Well, I--I didn't exactly mean that." See, He is infinite. He knows the best, to begin with. We say things that we think is best, then after a while we take it back. But God can't do that, and remain God. So if He is infinite, He--He does not do that, because He is perfect in every Word. He never utters a Word unless it's Eternal. All of His Eternal's was with Him at the beginning, His thoughts, His attributes, and they're only expressing themselves in the world today. [Ecclesiastes 3:14]
E-39 Lūk, atcerieties. Viņam ir paredzēta vieta, viena vienīga vieta, kur Viņš satiksies ar ticīgajiem bērniem. Nekas cits nenostrādās.
E-39 Now, remember, He has a provided place, one place alone where He'll meet the believing children. Anywhere else won't work.
E-40 Atcerieties, Jēzus teica, kad Viņš bija šeit uz zemes, runājot ar cilvēku grupu, kuri bija ļoti reliģiozi, ļoti jauki, ļoti kulturāli, ļoti dedzīgi pēc Dieva cilvēki, taču Jēzus viņiem teica: "Velti jūs Mani pielūdzat," [Latv. Bībelē: "Bet velti tie Mani godā..."—Tulk.] pasniedzot viņu cilvēciskās tradīcijas kā patieso Mācību. Atcerieties, cik dievbijīgi bija šie cilvēki un cik dedzīgi pēc Dieva. Es domāju, ka, ja mēs ņemtu un aprēķinātu, kuri cilvēki bija dedzīgāki, mūsdienās vai tanī laikā, viņi būtu daudz dedzīgāki par mums. Daudz vairāk! Kas attiecās uz tradīciju ievērošanu un likumiem, un pārējo — tā bija viņu dzīve. Viņi bija ļoti dedzīgi pēc Dieva, un viņi ticēja Dievam. Taču Jēzus, Dievs tapis par miesu mūsu vidū, teica: "Velti jūs Mani pielūdzat." Lūk, Viņš neteica, ka viņi Viņu nepielūdz. Viņi pielūdza Viņu, taču velti. [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.]
E-40 Remember, Jesus said, when He was here on earth, talking to a bunch of people who was very religious, very fine, very cultured, a very zealous people, of God, but Jesus said to them, "In vain you worship Me," teaching for Doctrine their traditions of man. Remember how pious those people was, and how zealous of God. I believe if we were counting the people who were more zealous, of today or that day, they would be more zealous than we are. Far more! When it come to keeping the traditions and laws, and things, they lived by those. And they were very zealous of God, and they believed God. But Jesus, God made flesh among us, said, "In vain do you worship Me." Now, He didn't say they didn't worship Him. They was worshiping Him, but in vain. [Matthew 15:9], [Mark 7:7-9]
E-41 Tātad viss veltīgais neko...no tā nav labuma, tas neko nedod. Jums to nekad nevajadzētu darīt, jo jūs vienkārši izniekojat savu laiku. Jūs izniekojat savus elpas vilcienus. Jūs izniekojat savus pūliņus, līdz mēs apjaušam, ko mēs īsti darām.
E-41 So anything in vain is of non-, no avail, doesn't do no good. You should never do it, because you're just wasting your time. You're wasting your breath, you're wasting your efforts, until we come to know what we're doing.
E-42 Protams, ja jau Dievs pieprasa, lai cilvēki būtu pilnīgi, kā teica Jēzus: "Tāpēc esiet pilnīgi kā jūsu Debesu Tēvs ir pilnīgs," tad kaut kādā vietā ir jābūt atbilstošai sagatavošanai. Un Viņš teica: "Es izvēlēšos vietu, kur cilvēki Mani pielūgs. Nevienā citā vietā Es ar viņiem netikšos." Un, lūk, tā arī būs īstā vieta, un mums tā ir jāsameklē, jāatrod, kur tā atrodas, un tad jādodas uz turieni. [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.] Domāju, ka tad, kad mēs šo vietu atklāsim, mums vajadzētu žigli doties uz turieni, atstājot visu pārējo.
E-42 Surely, if God expects people to be perfect, as Jesus said, "Be ye therefore perfect even as your Father in Heaven is perfect," there must be some preparation somewhere. And He said, "I'll choose the place that the people will worship Me. No other place will I meet them." And, now, that's got to be that place, and we ought to seek it out. Find out where it's at, and then go there. And I think we should turn there, quickly, when we find the place, leaving other things alone. [Matthew 5:48]
E-43 Un tā, atcerieties, tieši tajos Rakstos, kurus es citēju, Jēzus teica, ka cilvēka tradīcijas tādā gadījumā ir veltīgas. Mums nekad nevajadzētu ar to muļķoties. Kaut kur ir jābūt kādai vietai, kur Viņš ir paredzējis mums vietu, uz kurieni mēs atnāktu un pielūgsme tiktu pieņemta. Lūk, atcerieties, ārpus šīs īpašās vietas, lai arī cik patiess tu nebūtu, lai cik fundamentāls tu nebūtu, tik un tā tava pielūgsme būs veltīga.
E-43 Now, remember, Jesus said in this same Scripture here that I'm quoting. Man's tradition then is in vain. We should never fool with it. There needs be, somewhere, some place that He has provided a place for us, that we could come and the worship would be received. Now, remember, outside of that chosen place, no matter how sincere you are, how fundamental you are, you are still worshiping in vain. [Deuteronomy 16:2]
E-44 Es zinu, ka tas skan aizskaroši. Taču celtne ir gandrīz pabeigta, mēs negribam, lai tā šķobās. Nostiprināsim to ar Evaņģēliju, lai tad, kad jūs satiek cilvēki uz ielas vai arī, lai kur jūs neatrastos (jūs, kristieši), lai jums ir atbilde viņiem.
E-44 I know that sounds rude. But, the building is about finished, we don't want it shaking. Let's bolt it down with the Gospel, so that when people meets you on the street, or wherever you are, you Christians, that you'll have an answer for them.
E-45 Laikā, kad cilvēki saka: "O-o, tas arī ir Tas īstais. Un esmu redzējis, ka tie dara to un to, bet tas dara to un to." Bez šaubām, tam visam tā ir jānotiek. Taču ir vieta, kuru ir noteicis vienīgi Dievs, un tā ir vienīgā vieta, kur Dievs satiekas ar pielūdzēju.
E-45 In the hour when they're saying, "Oh, this is That. And I seen these do this, and that do that." Certainly, all these things has got to happen. But there is a place that's provided by God alone, and that's the place that God meets the worshiper, alone. [Deuteronomy 16:2, 6]
E-46 Pievērsiet uzmanību otrajam pantam: "Pielūdz vietā, kuru Es esmu izvēlējies." Ko izvēlējies? Šeit ir redzams, ka Viņam ir vieta, kurā pielūdz visi cilvēki. Visas citas vietas ir veltīgas. "Un tieši šajā vietā," Viņš teica, "esmu izvēlējies ielikt arī Savu Vārdu šajā vietā. Es izvēlēšos vietu, un Es tajā ielikšu Savu Vārdu — šajā vietā, kur viņš pielūgs."
E-46 Notice the 2nd verse, "Worship in the place that I have chosen." Chosen what? In this place shows' that He has a place where all people worship. Other places are in vain. "And in this same place," He said, "I have chosen also to put My Name in this place. I'll choose a place, and I'll put My Name in it, in this place that he's going to worship." [Deuteronomy 16:2]
E-47 Lūk, tas rāda, ka ir kāda vieta, tikai viena. Tai ir jābūt Dieva izvēlei; tā nevar būt mūsējā. Mēs nestāvam izvēles priekšā; Viņš to jau ir izvēlējies. Lūk, tas, ko izvēlas Dievs, ir pareizi. Es varu kļūdīties izvēlē, jūs varat kļūdīties izvēlē, taču Dievs nevar. Pareiza izvēle...galu galā tas ir... Viņš ir tas, kuru pielūdz. Un Viņam ir vieta, kurā pēc Viņa vēlmes ir jātiekas Viņa pielūdzējiem, un mums ir jātiekas ar Viņu tur. Tā ir vienīgā vieta, kurā Viņš uzturas; vienīgā vieta, no kuras Viņš tevi uzklausīs.
E-47 Now, this shows that there is one place, just one. It must be God's choosing; it can't be ours. We have no choice coming; He's already chose it. Now, what God chooses is right. I can choose wrong, you can choose wrong, but God cannot. Choose right. After all, it's, He's the one that's being worshiped. And He's got the place where He wants His worshipers to meet there, and we must meet Him there. That's the only place that He stays; only place that He'll hear you from. [Deuteronomy 16:2, 6]
E-48 Paskatīsimies arī šeit: "Vietā, kuru Es esmu izvēlējies, lai Mani tur pielūgtu, Es ielikšu šajā vietā Savu Vārdu."
E-48 Let us notice here, also, "The place I've chosen to worship Me in, I'll put My Name in that place." [Deuteronomy 16:2]
E-49 O-o, tagad izpētīsim, ko saka raksti, par to vietu, kurā ir Viņa Vārds. Lūk, mums ir ēnas un pirmtēli, viscaur Bībelei. Mēs zinām, ka ir visādas vietas, kurās Viņš tikās ar cilvēkiem, tomēr tā nav tā vieta, kur Viņš tiksies ar viņiem šodien. Jo tās vienīgi par kaut ko liecināja, līdz šīs īstās Vietas atnākšanai, kurā Viņš tiksies ar cilvēkiem — vieta, draudze, kurā Viņš satiksies. Un ir vieta, ir draudze, kurā Dievs apsolīja tikties ar cilvēkiem, un atbildēt uz viņu lūgšanām, ja vien viņi atnāks uz šo vietu un Viņu pielūgs.
E-49 Oh, now let us search the Scriptures for that place that He has His Name in. Now we have shadows and types, all through the Bible, we know that, of different places where He met the people, but that's not the place that He'll meet them today. Because they were only foreshadowing something, coming up to the real place where He's to meet the people, the place, the Church that He is to meet in. And there is a place, there is a Church, that God promised to meet the people in this place and answer their prayers, if they would just come to this place and worship Him.
E-50 Lūk, mēs redzam, ka daudzi apgalvo, ka...ka viņiem ir šī vieta, ka Dieva Vārds ir viņu vietā. Taču, redziet, Dieva Vārdu tur ieliek viņi paši. [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.] Ir liela atšķirība starp to, vai Dievs tur ieliek Savu Vārdu un to, vai kāds tur ieliek, ieliek Viņa Vārdu. ["Āmen!"] saprotat? Mums ir jāatceras, ka Dievs teica, ka Viņš ieliks. "Es esmu ielicis Savu Vārdu. Es ielikšu Savu Vārdu šajā vietā. Un tā ir vieta, kuru Es izvēlos un esmu izvēlējies, kurā cilvēki pielūgs."
E-50 Now we find out that there is many claim that--that they have the place, God's Name is in their place. But, you see, they put God's Name in there. There is a lot of difference between God putting His Name there, and somebody putting there, His Name there. See? We must remember that God said, He would put. "I have put My Name. I will put My Name in this place. And that's the place that I choose, and have chosen, that people should worship." [Deuteronomy 16:2]
E-51 Tas, atklājot mūsu skatienam šīs laiku ēnas, atklāj mūsu skatienam Kristu. Visa Vecā Derība liecināja par Jēzu. Tonakt Ēģiptē, kad bija jātiek nogalinātam pashā jēram, lai aizsargātu tautu, mēs aptveram, ka Dievam bija viena vieta, viens nosacījums. Nebija svarīgi, cik jauns, cik vecs, priesteris, garīdznieks, lai kas arī tu nebiji, tev bija jāatrodas tajā konkrētajā vietā! Ārpus šīs vietas visi gāja bojā! Tev ir jāatrodas šajā vienā vietā, vietā, kuru Viņš ir paredzējis.
E-51 This, bringing us now in view of these shadows of time, brings us Christ in view. All the Old Testament foreshadowed Jesus. In Egypt, that night when there was to be a--a passover lamb killed for the protection of the people, we realize that God had one place, one condition. No matter how young, how old a priest, a clergyman, whatever you was, you must be in this certain place. All outside that place, perished. You must be in this one place, a place that He provided.
E-52 Lūk, šo pēcpusdien mēs varētu pavadīt daudz laika, izskaidrojot to, kas vienkārši būtu pārskats par to, ko mēs jau zinām — kā pirmtēli vēstīja par Kristu, upura Jēru; kā tas ir jāuztur, tēviņš, bez vainas, un kā vecajiem tas ir jānokauj, un kā ar šīm asinīm ir jāapslaka durvis. Tas viss vēstīja par Kristus atnākšanu. Un zem šīm izlietajām asinīm bija šī vieta, kur Dievs satikās ar pielūdzēju, kad zemi pārstaigāja nāves eņģelis.
E-52 Now, we could spend much time, this afternoon, in explaining that, which would be just reviewing what we already know, that how Christ foreshadowed in the types. The sacrificial Lamb, how it must be kept up, a male without blemish, and how it must be killed by the elders, and how that the blood must be sprinkled on the door, all foreshadowing the coming of Christ. And under this shed blood was the place that God met the worshiper, when the Death angel passed through the land. [Exodus 12:5-7, 12-13]
E-53 Es ticu, ka mēs esam gatavi kuru katru dienu iziet no Ēģiptes un ieiet šajā apsolītajā Zemē. ["Āmen!"] Un ir jau laiks mums nokļūt pareizajā vietā un atstāt visu šo ķildošanos ar: "Es esmu prezbiterietis. Esmu metodists. Esmu baptists. Esmu tāds vai šitāds, vai vēl kāds." [Sanāksme aplaudē.—Red.] Atmest to visu un atrast, kur ir tā vieta, jo visur citur ārpus Viņa izvēlētās vietas ir nāve. Nāve atnāks, tas ir skaidrs kā diena, ja mēs nebūsim Viņa izvēlētajā vietā. Taču tur, kur Viņš izvēlas, nāve nevar atnākt!
E-53 I believe that we're ready to go out of Egypt, one of these days, and go into this promised Land. And it's time that we got in the right place, and quit this here fussing around, "I'm Presbyterian. I'm Methodist. I'm Baptist. I'm this. I'm that or the other." Get out of it, and find where this place is, because there is death everywhere besides His chosen place. Death will strike just as sure as the world, if we're not in His chosen place. But where He chooses, death cannot come.
E-54 Ja pievērsīsiet uzmanību upurēšanas jēram — nāve tur jau bija pabijusi. Nāve bija atnākusi uz šo vietu, jo jērs bija nomiris. Nāve tur jau pabija. Un tā, tur, kur bija atnākusi nāve, Dievs apsolīja, ka tā būs Viņa vieta. Tādējādi, redzot Viņu, mēs tagad saprotam, kas bija šis upura jērs — kāda tanī laikā bija dzīvības vieta.
E-54 If you notice in the sacrificial lamb, death had already visit there. Death had come to this place because the lamb had died. Death had already visit. And so where death had visit, then God promised that would be His place. Then, Him in view, we see now what the sacrificial lamb was, what the place of life was at that time.
E-55 Lūk, manuprāt, tas atspēko visus citus argumentus. Ņemot vērā Kristu kā upura Jēru, tas atspēko visas konfesijas, visas ticības mācības, visas dogmas, visu baznīciskumu. Tas atspēko pilnīgi visu. Pareizi, jo mēs konstatējam šeit, redzot Viņu, ka Viņš ir nevainojams un tīrs Dieva Vārds. Svētā Jāņa pirmajā nodaļā ir teikts: "Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū." Tādēļ Viņš ir Dieva tīrais Vārds, tapis par miesu, izpaudies.
E-55 Now, to me, this denounces all arguments. With Christ being in view, being the sacrificial Lamb, then that denounces all denominations, all creeds, all dogmas, all church-anity. It denounces the whole thing. That's right, for we find, here, Him in view, for He is the pure unadulterated Word of God. Saint John 1, said, "In the beginning was the Word, the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us." Therefore He is God's unadulterated Word made flesh, made manifest. [John 1:1, 14]
E-56 Un, ņemot to vērā, šodien mēs nevarētu to pielikt nevienai draudzei, nevienai konfesijai. Nevienai šādai vietai mēs nevarētu to pielikt, jo tas nav tas. Mēs piestiprinām Kristus Vārdu uz kādas ēkas, saucam tās par "Kristus" un tādām, šādām un citādām draudzēm. Šādi tās par to nekļūst. Tas neko nemaina, ne pavisam. Taču, kad Dievs kaut kur ieliek Savu Vārdu, tas, lūk, nostrādās.
E-56 And this in view, we could not attach that to any church in the world today, any denomination. Any place like that, we could not attach it, because it isn't so. We put Christ's Name upon a building, call it the churches of "Christ," and this, that, or the other. That doesn't make it so. That doesn't do it, at all. But when God puts His Name in something, that's what does it. [Deuteronomy 16:2]
E-57 Lūk, Bībelē nav it nekā, kas raksturotu šīs mūsdienu organizācijas, izņemot Bābeli. Tā ir vienīgais modernās organizācijas, organizētās reliģijas pirmtēls Bībelē, jo to dibināja Nimrods un piespiedu vienotība reliģisku cilvēku vidū. Un tieši to šodien dara ticības mācības un mūsu konfesijas, uzspiež vienotību: "Vai nu tu piederi "tam" vai arī tu esi uz ielas." Un šobrīd mēs tuvojamies tam, kā jau tas ir redzams, lai visi piespiedu kārtā būtu vienā lielā vienotībā. Taču tas ir cilvēka mehāniski radīts priekšlikums, un tas nevar nostāvēt. Tā nav Dieva griba! Tā nav Dieva programma, nav svarīgi, kā cilvēki cenšas stāstīt, ka tā ir. Tā nav. Tā nevar būt! Vienkārši neiespējami, lai tā būtu. Dievs neliktu Savu Vārdu [Angļu val.: "Name"; Krievu val.: "Имя"—Tulk.] tādā vietā, kas noliedz Viņa Rakstus! [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.] Kā gan Dievs var dzīvot tajā, kas noliedz Viņa Paša Vārdu? Tas nav iespējams.
E-57 Now, there is nothing in the Bible that would type our modern organizations, except Babylon. That's the only type in the Bible of our modern organization, organized religion, because it was founded by Nimrod and a forced unity amongst religious people. And that's what the creeds and our denominations do today, force unity, "You either belong to this or you're out!" And we're coming now, as we can see, to a forcing all into one great unity of it. But that is a mechanical made advice by a man, and it cannot stand. It is not God's will. It is not God's program, no matter how people try to say it is. It is not. It can't be. It's just impossible, for it to be. God wouldn't put His Name in such a thing as that that denys His Word. How can God live in something that denys His Own Word? You cannot do that. [Genesis 10:8-10]
E-58 Un tā, mēs konstatējam, ka to nevar attiecināt ne uz vienu draudzi — metodistiem, baptistiem, prezbiteriešiem, vasarsvētku draudzēm, katoļiem, grieķu pareizticīgajiem, lai kāda arī tā nebūtu. Dieva pielūgsmes vieta tā tomēr nav! [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.]
E-58 So we find out, it doesn't attach to any church, Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, Catholic, Greek Orthodox, whatever it may be. It's not God's place of worship, yet.
E-59 "Lai tagad Dievs, Kurš deva šo solījumu, atklājas un pierāda, ka tā ir taisnība!" Tā tas ir jādara. Ja Viņš joprojām ir Dievs, Viņš joprojām ir Dievs. Ja Viņš kādreiz ir bijis Dievs, Viņš joprojām ir Dievs. ["Āmen!"]
E-59 Now let God, Who made this promise, come forth and prove it, that it's right. That's the way to do it. If He is still God, He is still God! If He ever was God, He remains God!
E-60 Un tā, mēs redzam šo piespiedu reliģiju, tieši mūsu acu priekšā, lai atvestu visas mazās grupiņas "vienā lielā vienotībā", kā viņi to sauc. Daži no viņiem tic tam, bet citi tic šitam; un daži neatzīst šito, bet citi neatzīst to. Bībele saka: "Kā var divi ceļot kopā, ja iepriekš nav norunājuši?" [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.] Nekas nesanāks.
E-60 And now we see this forced religion, right in view now, to bring all the little groups into "one great unity," they call it. Some of them believe in this, and some believe in that; and some deny this, and some deny that. The Bible said, "How can two walk together except they be agreed?" It'll never work. [Amos 3:3]
E-61 Mums ir jābūt saskaņā. Un kādā saskaņā, ar ko? Ne tik daudz saskaņā vienam ar otru, cik mums ir jābūt saskaņā ar Vārdu, ar Dievu. Lūk, ar ko ir jābūt saskaņā.
E-61 We've got to be in an agreement. And what in agreement with what? Not in agreement with one another, as much as we've got to be in agreement with the Word, with God. That's what it's got to be in the agreement with.
E-62 Un tā, mēs redzam, ka piespiedu vienotību pārstāvēja cilvēku grupējumi Bābelē. Dievs nevar ielikt Savu Vārdu tamlīdzīgās vietās. Viņš nekad to nedarīja un nekad to nedarīs. Lai arī viņi to mēģināja, viņi ielika tajā savu vārdu...ielika tajā Viņa Vārdu, taču tur tā nav.
E-62 Now we find out, and a forced unity was represented by groups of people at Babylon. God cannot put His Name in such a thing as that. He never did and He never will. Though they tried it, they put their name into it, put His Name into it, but it's not so.
E-63 Taču mums ir jānoskaidro, kur tad Viņš ir ielicis Savu Vārdu, jo tā ir vieta un vienīgā vieta, kuru Viņš ir izraudzījis kristiešiem un ticīgajiem bērniem, lai viņi nāktu un šajā vietā Viņu pielūgtu. Kas gan tā būtu par vietu?
E-63 But we must find where He put His Name, for it is the place and the only place that He has provided for the Christians to come, and believing children, and worship Him in this place. What would this place be?
E-64 Lūk, lai atrastu apstiprinājumu... Mēs varētu caurskatīt visu Bībeli, lai atrastu apstiprinājumu tam, ko es sacīšu. Jo vieta, kuru Viņš izvēlējās, ir Kristū, Jēzū Kristū. [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.] Tā ir Viņā, Viņa Dēlā, Dieva Dēlā, Jēzū Kristū.
E-64 Now to back it up, we could take the entire Bible to back up what I'm going to say. For, the place that He chose is in Christ, in Jesus Christ. It is in Him, His Son; God's Son, Jesus Christ.
E-65 "Nu," tu teiksi, "es domāju, ka Raksti šeit saka, ka Viņš teica, ka Viņš izvēlēsies vietu, un ka Viņš turklāt šajā vietā ieliks Savu Vārdu."
E-65 "Well," you said, "I thought the Scripture reads here that He said He would choose the place, and He would also put His 'Name' in that place." [Deuteronomy 16:2]
E-66 Nu, dēls vienmēr pārņem tēva vārdu. Mani sauc Branhams tāpēc, ka mans tēvs bija Branhams.
E-66 Well, the son always takes the father's name. My name is Branham because my father was Branham.
E-67 Un Jēzus teica, ka Viņš ir nācis Sava Tēva Vārdā. [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.] Svētā Jāņa 5:43, "Es esmu nācis Sava Tēva Vārdā, bet jūs Mani nepieņemat". Tādējādi, lūk, kur Dievs ielika Savu Vārdu — zem Sava Dēla upura! ["Āmen!"] Tā ir vienīgā Dieva izvēlētā vieta. Tieši tur cilvēki var satikt Dievu, iekš Kristus. Tā ir Viņa izraudzītā vieta. Nekādā konfesijā, ne ticības mācībā, nekur citur Dievs nav solījis satikties. Viņš satiksies vienīgi Jēzū, jo tā ir vienīgā vieta, kur ir Viņa Vārds.
E-67 And Jesus said that He came in His Father's Name. Saint John 5:43, "I come in My Father's Name and you receive Me not," therefore there is where God placed His Name, under the sacrifice of His Own Son! That's God's only provided place. There is where people can meet God, is in Christ. That is His provided place. No denomination, no creed, no nothing else, God has promised to meet. Only in Jesus will He meet, for that's the only place His Name is. [John 5:43], [John 10:25]
E-68 Mēs arī dzirdam, kā Jēzus (turpinot sekot Rakstu vietām) Jāņa...Jāņa piektajā nodaļā 43. pantā, Viņš teica: "Cits nāks, un nāks savā vārdā, un viņu jūs pieņemsiet." Var pievienoties "citam", kādai ticības mācībai. Var pievienoties kādai konfesijai, jūs viņu pieņemsiet; taču, kad jūs pieņemat Jēzu, tas ir citādi! [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.] "Cits nāks... Es teiktu, ka esmu metodists, esmu baptists, esmu prezbiterietis, jūs to, bez šaubām, pieņemsiet. Taču Es nāku Sava Tēva Vārdā, darot to, ko Tēvs teica, ka Es darīšu, un jūs Mani nepieņemat." Viņš teica: "Jānis atnāca, un viņam bija liela liecība. Taču man ir lielāka liecība Dievā...Dievā, nekā bija Jānim. Jo Es daru to, ko Tēvs Man ir devis darīt," to, kas par Viņu bija rakstīts, kādam Viņam ir jābūt tanī laikā, jo Viņš bija...
E-68 We also hear Jesus, as I follow the Scripture out, in John, John the 5th chapter and 43rd verse, He said, "Another will come, and come in his name, and him you will receive." We can join a creed, "another," we can join a denomination, you'll receive him; but when you receive Jesus, it's different. "Another will come, 'I'll say I'm Methodist, I'm Baptist, I'm Presbyterian,' you'll receive that all right. But I come in My Father's Name, doing that what the Father said I would do, and you receive Me not." He said, "John came, and he had a great witness, but I have a greater witness in God--in God than what John did. For what the Father has given Me to do, that I do," the Words that was written of Him, what He must be in that day. For He was... [John 5:33, 36, 43], [John 17:4], [John 10:25]
E-69 Viņa Vārds bija Dievs. Dievam ir daudz nosaukumu. Dievs (šis vārds pats par sevi ir tituls) tika saukts par Jahve-jire, Jehovah-rapha, Jehovah-manasseh. Viņu sauca par Šaronas Rozi [Latv. Bībelē: "Šaronas Narcise".—Tulk.], Ielejas Liliju, Rīta Zvaigzni; Alfu, Omegu, Sākumu un Galu; tad vēl Tēvs, Dēls, Svētais Gars; visi šie ir tituli.
E-69 His Name was God. God has many titles. God is a title, Itself, was called Jehovah-jireh, Jehovah-rapha, Jehovah-manasseh. He was called the Rose of Sharon, Lily of the Valley, Morning Star; Alpha, Omega, Beginning and End; then Father, Son, Holy Ghost; all these titles. , [Song of Solomon 2:1], [Revelation 22:13, 16], [Matthew 28:19]
E-70 Bet Viņa Vārds, Dieva Vārds ir "Jēzus Kristus", Svaidītais. [Sanāksme priecājas.—Red.] Tas ir Viņa Vārds. Viņam bija daudz nosaukumu, taču viens Vārds, tikai viens. "Jo nav neviens cits Vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana." Mēs redzam, ka tā ir taisnība.
E-70 But His Name, God's Name is "Jesus Christ," the Anointed One. That is His Name. He had many titles, but one Name, the only, "Not another Name under Heaven given among man, whereby you must be saved." We find that that's true.
E-71 Piedevām ir brīdinājums, ka tad, kad atnāks šis cits, viņš atnāks savā vārdā — metodists, baptists, prezbiterietis, pentakosts un tā tālāk — jūs viņu uzņemsiet. Jūs ar viņu apvienosieties. Bet Kristus ir atraidīts. Viņi To noraida.
E-71 Also this warning, that, "When this other one comes, that he come in his own name, 'Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal,' so forth, you'll receive him. You'll join up with him." But Christ is turned down. They turn That down. [John 5:43]
E-72 Pravietis teica... Nedaudz pasekosim Viņa vārdam. Pravietis teica: "Un dos Viņam Vārdu Imanuēls." Lūk, Jesaja to pateica aptuveni 7. nodaļā. Un arī Mateja 1:23, ir teikts: "Bet tas viss ir noticis, lai piepildītos, ko Kungs caur pravieti ir runājis: "Redzi, jaunava taps grūta un dzemdēs Dēlu, un Viņu sauks Vārdā Imanuēls, tulkojumā: Dievs ir ar mums.""
E-72 The prophet said! Let's trace his name a little bit. The prophet said, "His Name would be called 'Emmanuel.'" Now, Isaiah said that, about the 7th chapter. And also in Matthew 1:23, said, "This was all done, that it fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, 'His Name shall be called Emmanuel, which is by interpretation, "God with us."'" [Matthew 1:23], [Isaiah 7:14]
E-73 Imanuēls, un Viņa Vārds bija Jēzus, Dievs ar mums, ar Viņa Tēva Vārdu. Viņš atnāca Sava Tēva Vārdā. Tā ir tā vieta, kur Dievs ielika Savu Vārdu — Savā Dēlā. Tā ir vienīgā vieta, kur tu vari Viņu pielūgt. Vienīgā vieta, kur Dievs jebkad ar tevi satiksies, ir šajā Dēlā, kura pirmtēls bija upura jērs. Un viscaur Vecajā Derībā, visi pirmtēli norādīja uz vienu — ka Dievs satikās tikai tajā vietā, tikai zem upura asinīm. Vienīgā vieta, kur Viņš satikās, vienīgā vieta, kur Viņš šodien satiekas; ne jau kādas mācības vārdā vai kādas konfesijas vārdā, draudzes vārdā vai kādas grupas vārdā, vai kādas sabiedrības vārdā, bet gan "Jēzus Kristus" Vārdā! [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.]
E-73 Emmanuel, and His Name was Jesus, God with us, with His Father's Name. He came in His Father's Name. There is where God placed His Name, in His Son. That's the only place that you can worship Him. The only place God will ever meet you, is in that Son which was typed by the sacrificial lamb. And all down through the Old Testament, all brought types of that one thing, that that place alone, God, alone, met under the sacrificial blood. Only place He met, the only place is He meets today; it's not in the name of creed, or in a name of a denomination, name of a church, or name of a group, or name of a society, but in the Name of "Jesus Christ!" [Isaiah 7:14], [John 5:43]
E-74 Es to pārbaudīju, kad vēl biju jauns. Es bieži biju dzirdējis par spiritismu, par velnu, to, kā viņš dara. Un es zināju, ka, ja jau ir Dievs, tad ir jābūt arī velnam, jo Bībele teica, ka velns eksistē. Un viņš, es domāju... Es biju dzirdējis par tiem spiritistiem. Es aizgāju pie dažiem un pārliecinājos, ka tas bija viltojums, nekas īpašs, vienkārši pilnīga izlikšanās. Taču es atklāju, ka daži no viņiem bija īsti spiritisti.
E-74 I tested that when I was a young man. I had often heard of spiritualism, of the Devil, how he does things. And I knew if there was a God, there must be a Devil, because the Bible said there was a Devil. And he, I thought... heard about these spiritualists. I went to some of them, found out they were phonies, nothing to it, just a big bunch of make-belief. But I found out there were some of them were real spiritualists. [Revelation 12:9]
E-75 Reiz es biju kādā nometnē, kur es un kāds kalpotājs devāmies viņus apskatīt. Viņi bija pacēluši no grīdas gaisā galdu, un uz tā stāvēja viskija glāzes; un sagrābuši to galdu, grozīja to uz visām pusēm. Un ēkā pagaisu lidoja ģitāra, cilvēku drēbes...Turēja to gaisā tanī istabā, sacīja... Šis medijs sacīja: "Es metu izaicinājumu ikvienam, kas spēs dabūt to zemē."
E-75 And I was at a camp one time, where a minister and I went to see them in there. They had raised the table up from the floor, and had whisky glasses sitting over it; and taken that table, turned it back and forth. And a guitar flying through the building; people's clothes. Had had this up, in the room. Said, this medium said, "I challenge anybody to knock it down."
E-76 Divi vīri teica: "Mēs to dabūsim zemē." Viņi satvēra to aiz kājām, lūk tā, un centās to noturēt. Nekas nesanāca. Nu, tas galds aizlidināja viņus taisni uz grīdas.
E-76 Two man said, "I'll get it down." They grabbed it around the legs like that, and tried to hold it. It wouldn't. Why, that table throwed them plumb across the floor.
E-77 Tikai nesēdiet dīkā! Ja tu neesi bijis misionārs un bijis praksē, tev ir tikai priekšstats par velnu. Ja jūs paskatīsieties uz dažiem šiem cilvēkiem, kas staigā pa ielām, jūs varat viņu redzēt. [Āmen!] Velns taču eksistē! Noteikti eksistē.
E-77 Don't you just sit around. If you've never been a missionary and been on fields, only thing you know is just the thought of a Devil. If you look out here on some of these people walking around the streets, you can see him. But there is a Devil! Certainly is.
E-78 Un cilvēki pielūdz velnu un pat nesaprot, ko viņi dara. Viņi pielūdz velnu draudzēs, "pasniedzot kā Mācību cilvēku baušļus: ticības mācības...mācības un tradīcijas." Es teicu...
E-78 And people worship the Devil, don't even know what they're doing. They worship the Devil in churches, "Teaching for Doctrine the commandments of man, creeds--creeds and traditions." I said... [Matthew 15:9], [Mark 7:7]
E-79 Šī sieviete man uzbļāva un teica: "Saka, ka tu esot sludinātājs."
Es teicu: "Jā, esmu."
Viņa teica: "Tad jau, ja tu..." Sacīja: "Ko tu par to domā?"
Es teicu: "Tas ir velns."
Un viņa teica: "Nu, tad... Ja jau tev ir tik daudz spēka, dabū to lejā."
Es teicu: "Man nav vispār nekāda spēka. Man nav spēka, taču es šeit Kādu pārstāvu." [Sanāksme priecājas.—Red.]
E-79 This woman hollered over to me, and said, "They tell me you're a preacher."
I said, "I am."
She said, "Then if you don't..." Said, "What do you think about this?"
I said, "It's the Devil."
And she said, "Well, then, if you've got so much power, knock it down."
I said, "I don't have any power, at all. I have no power, but I'm here representing One."
E-80 Es teicu: "Kungs Jēzu, Tu teici Svētā Marka 16. nodaļā, "Manā Vārdā tie izdzīs dēmonus."" [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.] Es teicu: "Tagad, lai Tavs kalps to zinātu, laikā, kad man ir jādodas cīņā!"
E-80 I said, "Lord Jesus, You said, in Saint Mark the 16th chapter, 'In My Name they shall cast out devils.'" I said, "Now, that Your servant may know, as the battle lays before me!" [Mark 16:17]
E-81 Es teicu: "Es pavēlu šim galdam nokrist "svētās draudzes" vārdā!" Taču tas palika uz vietas, hm. Es sacīju: "Es pavēlu šim galdam nokrist lejā Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā!" Tas palika uz vietas, hm. Es teicu: "Es pavēlu šim galdam nokrist Jēzus Kristus Vārdā," un likās, ka visas četras kājas atlūzīs, tam triecoties pret grīdu! [Sanāksme priecājas.—Red.]
E-81 I said, "I command that table to fall down, in the name of the 'holy Church,'" and it stayed right there. I said, "I command that table to fall down there, in the name of the 'Father, Son, and Holy Ghost,'" it stayed right there. I said, "I command that table to fall down, in the Name of 'Jesus Christ,'" and like to a-broke all four legs off, hitting the floor!
E-82 Manā Vārdā tie izdzīs dēmonus!" [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.] Tas ir Tēva Vārds, hm. Viņš ielika Savu Vārdu Jēzū Kristū. Un tur Viņš satiekas pielūgsmei! Viņā Viņš satiekas, lai izdzītu dēmonus! Viņā Viņš satiekas, lai dziedinātu slimos! Viņā Viņš satiekas, lai izglābtu! Viņā Viņš satiekas, lai izglābtu, piepildītu ar Svēto Garu! [Sanāksme priecājas.—Red.] Tā ir vienīgā Dieva vieta, lai satiktos ar cilvēkiem pielūgsmei. Lūk, mēs noskaidrojam, ka Jēzus arī teica, ka vārds... Vārds "Jēzus" nozīmē "Jehova-Glābējs”, Jehova glābējs.
E-82 "In My Name they shall cast out devils!" That's the Name of the Father. He put His Name in Jesus Christ. And in Him He meets, to worship. In Him He meets, to cast out devils. In Him He meets, to heal the sick. In Him He meets, to save. In Him He meets, to save, fill with the Holy Ghost. That's God's only place to meet people for worship. Now we find out that Jesus said also that... The word, Name Jesus, means "Jehovah-Saviour," Jehovah the Saviour. [Mark 16:17-18]
E-83 Atcerieties: "Tev nebūs pielūgt To Kungu..." Kāpēc? Piektais pants: "Tev nebūs pielūgt To Kungu nevienos vārtos, ko Kungs, tavs Dievs, tev dod, nevienos vārtos. Tev nebūs Viņu tur pielūgt," teica Dievs piektajā pantā, šeit, Piektā Mozus 16. "Tev nebūs Viņu pielūgt nevienos vārtos, ko Kungs, tavs Dievs tev dod." Viņš jums to dod kārdināšanai. Šonedēļ mēs tajā iedziļināsimies, ja Kunga griba, redzēsim, vai Dievs atsakās no Sava Vārda vai nē. Ievērojiet, Viņš dod jums tos vārtus, taču nepielūdziet Kungu nevienā no tiem vārtiem, jo Tas Kungs tavs Dievs ar tevi tur netiksies!
E-83 Remember, "You shall not worship the Lord..." Why? Verse 5, "You shall not worship the Lord in any gates, that the Lord God giveth thee. Any gates, you shall not worship Him there," God said, in 5th verse here, of Deuteronomy 16. "Thou shall not worship Him in any gates, that the Lord God giveth thee. He give you these things for temptations." We're going to get into that, this week, the Lord willing, see whether God takes His Word back, or not. Notice, He give you them gates, but don't worship the Lord in any of those gates, because the Lord thy God ain't going to meet you there. [Deuteronomy 16:5]
E-84 Taču šos vārtus ir izraudzījies Tas Kungs Dievs. Viņš ir izraudzījis durvis. Jēzus teica, Svētā Jāņa 10. nodaļā: "Es esmu durvis avīm. [Sanāksme priecājas.—Red.] Es esmu šīs durvis." Viņš ir Jehova-Glābējs.
E-84 But the Lord God has chosen the gate. He has chosen the door. Jesus said, in Saint John the 10th chapter, "I am the door to the sheepfold. I am that door." He is Jehovah-Saviour. [John 10:7]
E-85 Lūk, mēs varētu stundām par to runāt, izskaidrojot to. Bet esmu pārliecināts, ka jūs to saprotat, skatoties uz jūsu aktivitāti, to, kā jūs...jūs reaģējat uz Patiesību un uz Vārdu. Tādēļ mēs neturpināsim; jūs varat to piemērot visam, kam vien vēlaties. Viss, pie kā jūs nonāksiet, ja vien tā ir Patiesība, noteikti atbildīs visam pārējam Vārdam. Nevar likt Bībelei vienā vietā teikt vienu, bet citviet kaut ko citu, pretrunā tam, ko Viņš jau teica. Tam vienmēr ir jābūt tam pašam.
E-85 Now we could go on here for hours, explaining that. But I'm sure you understand it, by your action, that you--you respond to the Truth and to the Word. So we'll not go any further, you can take it anywhere you wish to. Everywhere you come, if it's the Truth, it'll fall right back in line with the rest of the Word. You can't make the Bible say one thing one place, and something else another, it's contrary to what He said first. It must be the same all the time.
E-86 Es izlaižu daudzas rakstu vietas, jo redzu, ka ir jau vēls. Un mūsu māsai un viņiem šovakar šeit ir kalpošana, un mēs gribam lūgt par slimajiem, tas ir... Un noskaidro, Billij, vai viņiem ir iedotas lūgšanu kartītes.
E-86 I'm omitting a lot of Scripture here on this, just because I see it's getting late. And our sister and them is having service here tonight, and we want to pray for the sick. That is, and find out, Billy, if they got some prayer cards.
E-87 [Kāds saka, ka vakarā kalpošanas nebūs.—Red.] Nebūs kalpošanas, labi. Labi, labi. Ļoti labi.[Sanāksme aplaudē.—Red.] Nu, redzēsim. Ļoti labi. Mēs ticam, ka Tas Kungs svētīs šo dāmu par to, ka viņa ļauj mums izmantot šo vietu, atvēlot mums šo laiku.
E-87 [Someone says, "No service tonight."--Ed.] No service. Good. Good, good. All right. Now let's find it. All right. All right. [Congregation applauds] We trust that the Lord will bless this lady for this, letting us have this place, giving us this time.
E-88 Ir tik daudz drošu pierādījumu tam, ka Jēzus ir šī vieta. Viņš ir šie vārti, Viņš ir šis Vārds un vienīgais izraudzītais ceļš, ko Dievs ir devis cilvēkam, lai satiktos pielūgsmē. Viņš ir Ceļš, Patiesība, Dzīvība; šie Vārti, Durvis; Alfa un Omega, Sākums un Gals; Šaronas Roze, Ielejas Lillija, Rīta Zvaigzne; Alfa un Omega. Viņš ir viss, viss kopā! [Sanāksme skaļi priecājas.—Red.] Viņš ir gan Dāvida Sakne gan Atvase, Mirdzošā Rīta Zvaigzne. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā, kurā mēs esam Dieva dēli un meitas, Dieva...Dievišķumā. Jā, kā dēli un kā meitas mēs esam ģimenē, ja vien jūs tajā esat.
E-88 There is so many infallible proofs that Jesus is the place. He is the gate, He is the Name, and the only provided way that God has for man to meet in worship. He is the Way, the Truth, the Life; the Gate, the Door; the Alpha, Omega, the Beginning and the Ending; Rose of Sharon, the Lily of the Valley, the Morning Star; the Alpha, Omega. He is all, the whole thing put together. He is both Root and Offspring of David, the Bright and Morning Star. In Him dwells the fulness of the Godhead, bodily, where we in there are sons and daughters to God, in God's Godhead. Yes. As sons and daughters, we're in the family, if you're in there. [John 14:6], [John 10:7], [Revelation 1:8, 11], [Revelation 22:13, 16], [Song of Solomon 2:1], [Colossians 2:9], [Romans 8:17]
E-89 Lūk, kā gan mēs ieejam šajā brīnišķīgajā pielūgsmes vietā? Tas ir nākošais jautājums. Kā mēs iekļūstam šajā Vietā, ja jau Jēzus ir šī vieta? Viņš ir šis Dieva Vārds, Viņš ir šī Dieva pielūgsmes vieta, un Viņš ir vienīgās aitu aploka durvis. Un mēs vēlamies noskaidrot, kā tad mēs Viņā ieejam.
E-89 Now how do we get into this great place to worship? That's the next question. How do we get into this place, if Jesus is the place? He is the Name of God. He is the place of God's worship. And He is the only door to the sheephold. And we want to find out how we get into Him then. [John 10:7]
E-90 Lūk, ja tu ienāc pa durvīm, tu, protams, ienāc kā ģimenes loceklis, par ko mēs jau viņdien runājām...vai arī tas bija brokastīs — par to mazo aitiņu, ka Dievs neaizvērs durvis, līdz nebūs atradis un ievedis to pēdējo aitiņu. Ja tu esi ienācis, tad tu kļūsti ģimenes loceklis. Tu esi Dieva ģimene, kad tu esi ienācis Dievā. Taču tu nevari būt Dieva ģimenes loceklis un būt prezbiterietis, metodists, baptists un pentakosts. Tas neies cauri. Tev ir jāienāk Jēzu Kristū!
E-90 Now, if you're into the door, of course, you come in like the family, as we was talking the other day about, the... or at the breakfast, about the little sheep, that God would not close the door until He found that last little sheep and brought him in. If you've come in, then you become a family. You're a family of God when you've come into God. But you can't be a family of God and be Presbyterian, Methodist, Baptist, and Pentecostal. You can't do it. You have to come into Jesus Christ. [Luke 15:4], [Matthew 18:12-14]
E-91 "Nu," jūs teiksit, "mēs to izdarījām." Nu, mēs paskatīsimies, vai tas tā ir. Tūlīt noskaidrosim, ko saka Bībele. Mēs atrodam, ka pirmajā Korintiešiem 12. nodaļā Bībele saka: "Mēs visi esam vienā Garā kristīti par vienu Miesu." Mēs esam kristīti Kristus Miesā vienā Svētajā Garā. Mēs neieejam ar rokas spiedienu, mēs neieejam pievienojoties, mēs neieejam kristoties ūdenī. Jēzus Kristus miesā Mēs ieejam kristīti ar Svēto Garu! [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.]
E-91 "Well," you say, "we did it." We'll see if you did it.
Let's find out what the Bible says now. We find, in First Corinthians, the 12th chapter, the Bible said, "By one Spirit are we all baptized into one Body." We're baptized into the Body of Christ, by one Holy Spirit. We're not shook in, we're not joined in, we're not baptized with water in. We are baptized with the Holy Ghost, into the Body of Jesus Christ. [I Corinthians 12:12-13]
E-92 Kad tu esi Tur ienācis, cik ilgi tas turpinās? Līdz tu...tu sāksi slikti uzvesties? Efeziešiem 4:30 ir teikts: "Un neapbēdiniet Dieva Svēto Garu, ar ko jūs esat apzīmogoti izpirkšanas dienai." ["Aleluja!"] Strīdieties ar Viņu, nevis mani. Tieši tā ir rakstīts, es tikai lasu, tieši tā. "Jūs esat apzīmogoti līdz izpirkšanas dienai," līdz dienai, kad Jēzus nāks pēc jums. Tādā gadījumā aizdomājieties par to!
E-92 How long does it last when you get in There, until you misbehave yourself? Ephesians 4:30 says, "Grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed until the day of your redemption." Argue with Him, not me. That's what It says. I'm reading It. All right. "You're sealed until the day of your redemption," until the day that Jesus comes for you. Then think of it! [Ephesians 4:30]
E-93 Tad tu neesi tu pats, tu esi jauns radījums, jo grieķiski šī rakstu vieta nozīmē "jauna radīšana." Tu esi no jauna radīts. Dieva spēks nonāk pār tevi, un tu tiec radīts, jauns radījums; tas visu fizisko būtni, garīgo būtni un visu pārējo atved paklausībā Dieva Vārdam. [Sanāksme priecājas.—Red.] Nē, cita ceļa nav!
E-93 You are then not yourself, you are a new creature, for the Greek there means "a new creation." You've been re-created again. The power of God comes upon you, and you become created, a new creature; which brings the whole physical being, spiritual being and everything, in subject to the Word of God. Not no other way! [II Corinthians 5:17]
E-94 Kā gan tu vari apgalvot, ka tu esi kristietis un kaut kur nebūt paklausībā Viņa Vārdam? Ikviens, kurš neklausīja likumam kaut vienā...vienā Tā daļā, bija vainīgs visā. Ikviens! Jēzus teica: "Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikviena Vārda, kas nāk no Dieva mutes." Nevis tikai kādas Vārdu daļas, ikviena Vārda! To Viņš teica Atklāsmes grāmatas 22. nodaļā: "Ikviens, kurš atņems kaut Vārdu no šīs Grāmatas vai arī pievienos tai kaut Vārdu, viņa...viņa daļa tiks atņemta no Dzīvības Grāmatas." Nevajag no Bībeles atņemt vai Tai pievienot. Vienkārši sakiet to, ko Tā saka.
E-94 How can you say that you're a Christian, and disobey His Word in one thing? Whosoever disobeyed the law in one--one part of It, was guilty of all of It. Whosoever! Jesus said, "Man shall not live by bread alone, but by every Word that proceeds out of the mouth of God." Not just part of the Words; every Word! That He said in Revelation the 22nd chapter, "Whosoever shall take one Word out of this Book, or add one word to It, his--his part will be taken out of the Book of Life." We are not to take away from the Bible, or add to It. Just say what It says. , [Matthew 4:4], [Revelation 22:18-19]
E-95 Un pirmajā korintiešiem 12 Tā saka: "Mēs visi esam vienā Garā kristīti par vienu Miesu."
E-95 And in First Corinthians 12, It said, "By one Spirit we are all baptized into one Body." [I Corinthians 12:13]
E-96 Lūk, pēc tam, kad tu ieej Viņa Miesā, Romiešiem 8:1 saka: "Tad nu tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav nekāda nosodījuma [Latv. Bībelē: "pazudināšanas"—Tulk.] tiem, kas nedzīvo vairs miesai, bet Garam!" [Sanāksme priecājas.—Red.] Lūk kur ir tā vieta, kur nav nosodījuma! Vai nu tu ej uz metodistu, baptistu, prezbiteriešu draudzi, lai kur arī tas nebūtu; ja tu esi Kristū, tu esi jauns radījums un tevī nav nosodījuma, pilnīgi nekāda! Tieši tā ir Dieva satikšanās vieta. Tieši tur Dievs satiekas ar pielūdzēju. Tieši tur ir vieta, kur tu skaities jauns radījums, jo viņi ir miruši šīs pasaules lietām. Viņi ir dzīvi Viņā. Dzīvā Dieva Klātbūtne ir ar viņiem dienu no dienas.
E-96 Now after you're in this Body, Romans 8:1 said, "There is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus, that walk not after the flesh, but after the Spirit." There is the place where there is no condemnation. Whether you go to a Methodist, Baptist, Presbyterian church, wherever it is; if you are in Christ, you are a new creature, and there is no condemnation in you, no where at all. That's God's meeting place. That's where God meets the worshiper. There is where you are accounted a new creature, for they're dead to the things of the world. They're alive in Him. The living Presence of God is with them, day by day. [Romans 8:1]
E-97 Viņš dzīvo viņos cauri katram laikmetam. Visos aizgājušajos laikmetos, pilnīgi visā Bībelē, kad cilvēks izpilda Dieva prasības, ierodas tajā vietā, kuru Viņš ir izraudzījis Savā uzrakstītajā Vārdā tam laikam, Dievs padara šo personu par jaunu radījumu, un viņam nav nekāda nosodījuma. Paskatieties uz Ījabu.
E-97 He lives in them, through every age. Every age that's come along, down through the Bible, when man meet God's requirement, comes into the place to where He provided in His written Word for that day, God makes that person to be a new creature, and he has no condemnation. Look at Job.
E-98 Vai es jūs apdullinu, tā darot ar šiem mikrofoniem? Lūdzu piedodiet. Es saprotu, ka tas ir atskaņas dēļ. Es to dzirdu šeit — pats sevi.
E-98 Am I deafening you, the way I'm in these mikes? I'm sorry about it. I know it's the rebound in here. I hear it here, myself.
E-99 Taču, paskatieties, Ījabs, neskatoties uz to, cik daudzi cilvēki mēģināja viņu nosodīt, cik daudzi apgalvoja, ka viņš kļūdās, viņš ievēroja Dieva bausli caur šo dedzināmo upuri. Viņš zināja, ka bija attaisnots, jo viņš ievēroja Dieva baušļus. Tieši tā viņš arī bija attaisnots, jo viņš darīja to, ko Dievs gribēja, lai viņš dara.
E-99 But, look. Job, regardless of how many people try to condemn him, how many said he was wrong, he was keeping the commandment of God, by that burnt-offering. He knowed he was justified, because he was keeping the commandments of God. That's how he was justified, because he was doing the things that God wanted him to do. [Job 1:5]
E-100 Dieva dzīvā Klātbūtne ik dienas atnes dienas gaismu, no nāves, kas ir ticību mācībās, uz Dzīvību un pie Vārda šai dienai. Lūk, ir lietas, ko dara Dievs.
E-100 The living Presence of God lights up the day, every day, from death of creeds, and to Life and to the Word of the day. Now, God has things that He does.
E-101 Kā maza puķīte, kā es stāstīju torīt brokastīs... Kad sēkla nokļūst gaismā, tā sāk augt. Tā dzer no Dieva ūdens avota un stiepjas augšup un augšup, līdz tā tiek līdz pumpuram, tiek līdz ziedam, līdz ziedēšanai.
E-101 As a--a little flower, like I said the other morning at the breakfast. When a seed comes to light, he starts growing. It drinks from God's fountain, keeps pushing up till it gets to the bud part, gets up into the flower, up into the blossom.
E-102 Lūk, mēs konstatējam, ka tad, kad mēs sākam Kristū, mēs augam tieši tāpat, jo mēs augam žēlastībā un Dieva pamācībā.
E-102 Now we find out, that when we start with Christ, we grow the same way, because we grow in grace and in admonition of God. [II Peter 3:18]
E-103 Vienīgais Dieva izraudzītais plāns jebkuram laikmetam ir Viņa Vārds. Viņa Dēls atnāca un pierādīja katru apsolījumu, kas bija apsolīts Viņa periodam. Visi pravieši atnāca tieši vajadzīgajā laikā, viņi bija Dieva Vārds, kas dzīvoja uz zemes. Viņi bija Vārds. Jēzus teica, ka viņi bija "dievi". Jēzus sauca šos praviešus par "dieviem".
E-103 God's only provided plan, for any age, is His Word. His Son came and manifested every promise that was promised for His age. All the prophets came just exactly on time, they was God's Word living on earth. They was the Word. Jesus said that they were "gods." Jesus called those prophets, "gods." , [John 10:34-35]
E-104 Manā iepriekšējā sanāksmē pie manis pienāca kāds vīrs, viņš teica: "Tu esi vājš teologs."
E-104 A man met me in the last meeting I had, he said, "You're a poor theologian."
E-105 Un es teicu: "Hm, es uz to nepretendēju." Es teicu: " Pie teologa Vārds nenāk; teoloģija nāk." Vārds nāk pie [Brālis Branhams iesmejas.—Red.]... Saprotat? Es teicu: "Pie teologa nāk tikai teoloģija, taču," es teicu, "šeit runa ir par ko citu."
E-105 And I said, "I don't claim to be one." I said, "The Word don't come to a theologian; theology does." The Word comes... See? I said, "Just theology comes to a theologian. But," I said, "we're talking about something else." [Amos 3:7]
E-106 Un tā, mēs redzam to katrā laikmetā — kad Dievs runāja kaut ko konkrētu, kam ir jānotiek, lūk, atnāca tas vīrs un to parādīja, un, lūk, atnāca tie cilvēki un tā dzīvoja. Tas bija pats Dievs, kas dzīvoja cilvēkos, jo tā bija Viņa Vārda atbilde.
E-106 Now we find that, in each age, when God said a certain, thing would happen, here come that man along and manifested that, here come their people along and lived that. That was God Himself living in the people, because it was an answering of His Word. [Romans 1:19], [Romans 8:19]
E-107 Lūk, šodien vienīgais Dieva izraudzītais ceļš un vienīgais izraudzītais plāns ir Viņa Dēls caur Viņa Vārdu šim laikmetam, kas ir atdzīvināts caur Viņa dzīvības Garu, atdzīvināts.
E-107 Now, God's only provided and only provided plan, today, is His Son, through His Word for this age, quickened by the Spirit of His life, quickened.
E-108 Un tā, mums ir varenas teoloģijas skolas. Un visai bieži, kad to darām... Nekas pret to, noteikti nē. Taču, redziet, kad tev ir teoloģijas skola...
E-108 Now we have great schools of theology. And many times when we do that... Nothing against it, certainly not. But, you see, when you got a school of theology...
E-109 Jēzus teica, Svētā Jāņa 4: "Bet nāk stunda, un tā ir jau tagad, kad Dievs, kurš ir Gars, tiks pielūgts Garā un Patiesībā." Lūk, dažiem cilvēkiem ir Gars, nav Patiesības. Citiem ir Patiesība, nav Gara.
E-109 Jesus said, in Saint John 4, "The time is coming, and now is, when God, being a Spirit, will be worshiped in Spirit and in Truth." Now some people have Spirit, no Truth. Others has Truth, no Spirit. [John 4:23-24]
E-110 Un tā, tas ir līdzīgi, ja mums būtu lepna mašīna, ja mēs kaut kur dotos kadiljakā. Un abi kadiljaki būtu uztaisīti pilnīgi vienādi, un mēs tos izstumtu un mēs...pie benzīntanka, un uzpildītu abus ar benzīnu. Un tu visādi centies vienu no tiem piedarbināt. Nu, tu paskaties ārā pa logu un saki: "Sēdeklis ir ļoti labs. Stūre ir lieliska, tajā ir briljantu kniedes. Un plīša sēdekļi, ļoti ērti sēdēt." Un tu atlaidies un aizmiedz. Un, ak, tu varētu izdarīt daudz ko, tajos abos. Taču, redziet, viens no tiem...Tiem abiem ir pareiza mehānika, taču vienam no tiem ir dinamika. Redziet, jūs varat izprast mehāniku, taču ir vajadzīga dinamika, lai iedarbinātu mehāniku, lai liktu tai darboties.
E-110 So it's just like if we had a big car, we were going somewhere in a Cadillac. And both Cadillacs was made just alike, and we pushed them out here and we... up to the tanks, and we filled them both up with gasoline. And you crank and crank on one. Well, you look out, say, "The seat is all right. The steering wheel is pretty, it's got diamond studs in it. And plush, sit... sets pretty. And you sit back and go to sleep. And, oh, a lot of things you could do, each one, but, you see, one of them... All of them has the right mechanics, but one of them has the dynamics. You see, you might know the mechanics, but it takes the dynamics to start off the mechanics, to make them work.
E-111 Un tieši tas šodien notiek ar draudzi. Mēs esam pilni ar teoloģiju, taču tajā vispār nav dinamikas. Tas ir tiesa. Saprotat?
E-111 And that's what's the matter with the church today. We're full of theology, without any dynamics in it. That's right. See?
E-112 Citiem vārdiem sakot, benzīnam ir vajadzīga dzirkstele vai arī benzīns nebūs vairāk kā... Pat ūdens būs labāks par to, kamēr vien nebūs dzirksteles, kura to aizdedzinās. Tā nu tas ir.
E-112 In other words, you've got to have the spark to the gasoline, or the gasoline is no more than... It's not even as good as water, as long as it hasn't got the spark to fire it. So, that's the way.
E-113 Nav svarīgi, cik labi mēs esam iemācīti, cik labi mēs ticēsim un cik daudz mēs teiksim, ka Bībele ir patiesa, ka mēs ticam, ka Tā ir nekļūdīga. Tam ir jābūt... Ir jābūt dinamikai, dzirkstelei, kas aizdedzinās to Vārdu, lai tas sāktu ripot! [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.] Bez tā nevar. Ja tā nav, draudze stāv uz vietas, mašīna stāv uz vietas, tu stāvēsi uz vietas. Un nav svarīgi, cik daudz tu saki: "Es piekrītu. Es ticu katram Tās Vārdam." Ir jābūt kaut kam, kas dos dzirksteli, lai tie simts oktāni aizdegtos un lielā Dieva Draudze sāktu kustēties! Dinamikai ir jābūt kopā ar mehāniku! Nav nekā slikta mehānikā, taču trūkst dinamikas!
E-113 No matter how well we're taught, how well we'll believe, and how much of the Bible that we say is true, and we believe it all true, it's got to be the--the dynamics has got to be there, the spark, to set that Word afire and make it start rolling. It's got to have that. If you don't, the church sits still, the car sits still, you'll sit still. But no matter how much you say, "I sympathize. I believe every Word of That." You've got to have something to spark that off, to make that one hundred octane go to firing, and the big Church of God go to moving on. It's got to take the dynamics with the mechanics. Nothing wrong with the mechanics, but lacking dynamics.
E-114 Un es domāju, ka tieši tā šodien ir draudzes problēma — mums trūkst šī dinamiskā spēka, lai uzspiestu uz šī Vārda un padarītu To dzīvu šim laikam!
E-114 And I think that's what's the matter with the church today, we're lacking that dynamical power, to press this Word and make It live for this day.
E-115 Mārtiņam Luteram bija mehānika un dinamika, viņa laikā. Džonam Veslijam tās bija, viņa laikā. Vasarsvētku draudzēm tās bija, viņu laikā.
E-115 Martin Luther had the mechanics and dynamics, of his day. John Wesley had them, of his day. Pentecostal had them, with their day.
E-116 Kā ir ar šo dienu!? [Sanāksme priecājas.—Red.] Tagad ir cits laiks! Tagad Draudzei vajadzētu būt pilnībā pieaugušai, gatavai satikt Kristu, demonstrējot katru apsolījumu, kuru Viņš ir apsolījis Bībelē; darbojoties šajā varenajā Miesā, kurā Viņš apsolīja satikt cilvēkus, lai Viņu pielūgtu! Šajā Viņa varenajā Draudzē.
E-116 What about our day? This is another time! The Church should be fully grown now, ready to go meet Christ, with the manifestation of every blessing that He promised in the Bible, operating in that one great Body where He promised that He would meet the people and be worshiped, in this great Church of His.
E-117 Taču, redziet, mēs sūtam savus bērnus skolā, mēs mācāmies lasīt, rakstīt, aritmētiku, visu praviešu vēsturi un visu ko citu. Ar to viss ir kārtībā, ja vien aiz tā stāv vēl kaut kas!
E-117 But, you see, we send our kids away to school, we learn reading, writing, arithmetic, all the history of the prophets and everything. That's alright, but unless you got something behind that!
E-118 "O-o," tu teiksi, "nu, es...es gavilēju. Es runāju mēlēs." Tas ir labi, arī es tam ticu. Un tomēr tas nav tas, par ko es runāju. Redziet, tu...tu... Tas rīstīsies. Tu sacīsi: "Pam-pam, bum-bum," kā veca mašīna, kuru cenšas iedarbināt. Tu sacīsi: "Nu jā, es ticu šim. Es ticu arī tam." Taču, kad lieta nonāk līdz tam — šim laikam — tad: "O-o, nē, nē!"
E-118 "Oh," you say, "well, I--I shouted. I spoke with tongues." That's good. I believe that, too. But that's not what I'm talking about yet. See, you'll--you'll... it'll splutter. You say, "Plank-plank, boomp-boomp," like an old car trying to start. You say, "Yeah, I believe this. I believe that, too. But, but when it comes to this, them days, oh, no. No!"
E-119 Tas ir simtais benzīns, brāli, un piedevām vēl riktīgs ģenerators, tas aizdedzinās katru Dieva Vārda apsolījumu! [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.] Tā ir tiesa!
E-119 She's a hundred octane, brother, with a right kind of a generator behind her, it'll fire every Word of God to Its promise. That's right.
E-120 Tieši tā ir mūsu problēma šodien, mēs esam gandrīz apstājušies. Mēs gribam ticēt tā, ticēt šitā.
E-120 That's what's the matter with us today, we almost come to a stop. We want to believe this, believe that.
E-121 Es ieminos par To, atbild: "Nu, es īsti nezinu..." Taču tā saka Bībele! Tas visam pieliek punktu! Ja Dievs to teica, tam ir jābūt izdarītam! Ja mēs... Ja tas ir tas, ko liek darīt Dievs, mums tas ir jādara. Vienkārši gaidi, kamēr Dievs to aizdedzinās, un tad nekavējoties tu atkal sāksi kustēties, saprotat? Ja to nedarīsi, aizķeps, hm, visas sveces. [Brālis Branhams iesmejas.—Red.] Un tāpēc mums ir vajadzīgs kaut kas cits, mums ir vajadzīgs kaut kas, kas mūs aizdedzinās.
E-121 I say something, about This. "Well, I don't know." Well, the Bible said so! That settles it. If God said so, it's there to be done. If we... If that's what God said do, we've got to do that. Just stay there till God fires it off, and directly you start running then again, you see. If you don't, you get the plugs all smutted up. And so we need something different, we need something to fire us off.
E-122 Turklāt, ievērojiet. Viņš ienāk caur Svēto Garu ne tikai ar Viņa Vārda zināšanām, Viņš piedevām arī izpauž šo Vārdu! Tagad atcerieties, pravieši tic Vārdam. Viņi saņem Dieva Vārdu. Un Dievs, Svētais Gars nāca viņos un atraisīja šos apsolījumus, un lika tiem īstenoties. Tas tik ir! Kurš gan tam nepiekritīs?
E-122 Then notice, not only does He come in by the Holy Spirit, with the learning of His Word, He manifests that Word. Now remember, the prophets believe the Word. They receive the Word of God. And God the Holy Spirit came into them and fired that promise out, and made it come to pass. Oh, my! Who is going to condemn that? , [John 6:63]
E-123 Jēzus teica: "Kurš var Mani apsūdzēt grēkā?" Grēks ir neticība. " Es esmu atbilde visam, ko uzrakstījis Dievs, un visam, ko ir runājuši pravieši. Es daru to, ko viņi teica, ka Es darīšu." Viņš atnāca kā pravietis, Cilvēka Dēls. Tieši tas Viņš bija un tieši to Viņš apstiprināja. Viņš bija. Kāpēc? Tur bija dinamika, lai iedarbinātu mehāniku. Viņš bija mehānika, pats Dēls, bet Tēvs bija dinamika. "Tas neesmu Es, kas dara darbus, bet Tēvs, kas vienmēr ir Manī. Viņš iedarbina...[Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.] iedarbina dinamiku un liek tam kustēties! Viņš to īsteno!"
E-123 Jesus said, "Who can condemn Me of sin? Sin is 'unbelief.' Whatever God wrote and whatever the prophets said, I'm the Answer. What they said I'd do, I do." He came as a prophet, the Son of man. That's exactly what He was, and what He proved to be. He was. Why? The dynamics was there to fire off the mechanics. He was the mechanics, the Son Himself, and the Father was the dynamics. "It's not Me that doeth the works, it's My Father that dwelleth in Me. He splatters forth the--the--the dynamics and makes the thing move on. He brings it to pass." [John 8:46], [John 14:10]
E-124 Kad gan es esmu teicis kaut ko... Kā ļaudīm reiz teica Samuēls: "Vai es jums kādreiz esmu ko teicis Tā Kunga Vārdā, kas nebūtu piepildījies?" Redzat? "Kad gan es teicu, un tas nebūtu piepildījies?"
E-124 "When did I ever say anything..." Like Samuel said one time to the people, "Have I ever told you anything, in the Name of the Lord, but what come to pass?" See? "When did I ever say it, and when did it not happen to come to pass?" [I Samuel 12:3-4]
E-125 "O-o, tu...tas, ko tu teici, piepildījās, bet tik un tā mēs gribam ķēniņu."
E-125 "Oh, you, what you told us come to pass, but we want the king anyhow." [I Samuel 8:19-20]
E-126 Tieši tas notiek šodien. Cilvēki grib turēties pie savām lētajām idejām. Viņi grib turēties pie savām ticības mācībām. Viņi grib pie tā turēties. Viņi vēl runā par atmodu mūsdienās... Kā gan lai atnāk atmoda, kad viss ir tādā juceklī? [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.] Benzīnā ir ūdens un viss pārējais, hm, tajā ir iejaukti visādi tur attīrītāji un visas tās modernās lietas.
E-126 That's the way it is today. People want to hold onto their petty ideas. They want to hold onto their creeds. They want to hold onto it. Then talking about a revival in our day, how can we have a revival when it's all messed up the way it is? Watered gasoline and everything else in it, all kinds of detergents and all these modernistic things mixed into it.
E-127 Reiz es kaut kur braucu, un tur stāstīja, ka ir kaut kāds moderns tīrīšanas līdzeklis, teica: "Tev vairs nevajag mazgāt traukus. Vienīgais, kas tev jādara, ir tie tajā jāiemērc un jāizvelk."
E-127 I was coming down the road one day, and it said, some kind of modern detergent, said, "You don't have to wash the dishes, the only thing you have to do is dip them in there and dip them out."
E-128 Es nodomāju: "Savās mājās es būšu varonis. Iešu un dabūšu sev kādu kasti tās mantas." Un es pateicu sievai: "Atpūties, dārgumiņ, ļauj man nomazgāt traukus." [Sanāksme smejas.—Red.]
E-128 I thought, "I'm going to be a hero in my house." I go and get me a box of this stuff.
And I said to the wife, "Go on in, honey, let me wash the dishes."
E-129 Es nodomāju: "Vecīt, tie puiši zina, par ko viņi runā, tie zinātnieki. Es viņai parādīšu, kā. Es...viņa... Pirms viņa sapratīs, ko es daru. Vienkārši tos iemērkt un izvilkt, tas ir viss, kas ir jādara."
E-129 I thought, "Boy, them guys know what they're talking about, them scientists. I'll show her how. I'll, she'll... till she catches onto this, what I'm doing. Just dip it in and sit it out, that's all you have to do."
E-130 Bērni brokastīs bija ēduši olas. Un es tur ielēju šo tīrīšanas līdzekli un to iemērcu, un izvilku un iemērcu, un izvilku. Olas joprojām bija uz tā. [Sanāksme smejas.—Red.] Tieši tā. Es vairāk neticu nekam, ko es dzirdu televīzijā. It nemaz. Nē, nē. Patiešām nē.
E-130 The kids had eat eggs for breakfast. And I poured this detergent in there, and dipped it in, dipped it out, and dipped it in and dipped it out. It was still eggy. Yes, sir. I don't believe anything I hear on television, no more. No, sir. No, no. No, indeed.
E-131 Tieši tāpēc es neticu, ka kāda cilvēciska sistēma varēs nostāvēt! Dievam ir viens izraudzīts ceļš! Tas nav metodists, baptists, prezbiterietis, bet gan Jēzus Kristus, caur jaunu dzimšanu, ticot šai Bībelei! [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.] Tas ir Dieva izraudzītais ceļš, un vienīgais Viņa ceļš ir Jēzū Kristū, Viņa Dēlā. Un Savā Dēlā Viņš ielika Savu Vārdu. Viņa... Dieva Vārds ir Jēzus, jo Viņš nāca Sava Tēva Vārdā. Un tāpēc tam ir jābūt Dieva Vārdam, jo Viņš bija Dievs.
E-131 That's the reason I don't believe any man-made system can stand. God has got one provided way. It isn't Methodist, Baptist, Presbyterian; but it's Jesus Christ, by the new Birth, believing that Bible. That's God's provided way, and the only way that He has, is in Jesus Christ, His Son. And, in His Son, He placed His Name. His! God's Name is Jesus, 'cause He came in His Father's Name. And so that would be God's Name, because He was God. [John 5:43]
E-132 Tagad ievērojiet. Kad šis varenais Dieva kustības spēks ienāk Dieva dēlā, tas viņu atdzīvina, viņā ienāk Dzīvības Gars. Ko tādā gadījumā tas dara? Tas sēdina viņus Debesīs — tieši tagad. Nevis kaut kad nākotnē, tieši tagad. Mēs jau tagad esam augšāmcelti, dinamika un mehānika ir iedarbojušās, mūs atdzīvinājušas, un mēs esam atdzīvināti, lai atrastos Dieva Klātbūtnē, kur atrodas Viņa Gars. Un šobrīd mēs esam kopā sēdināti Debesīs Kristū Jēzū. [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.] Iekš Kristus Jēzus, sēdināti iekš Tā — šajā varenajā Sēdvietā, kas jau ir aizdedzināta, augšāmcelta no miroņiem. Mēs esam Tā daļa. Tu esi, ja vien tu esi Līgavas daļa, jo Līgava, ziniet, ir Līgavaiņa daļa. Un tā mēs konstatējam, ka tas ir viens un tas pats, un Viņa darīs tieši to, kas ir iepriekšnoteikts par Viņu šai dienai. Viņa nebūs Lāodikeja, neparko nebūs remdena. Bet degs dēļ Dieva, virzīsies Dieva Garā.
E-132 Now notice, when this great moving power of God comes into a son of God, it quickens him, the Spirit of Life enters into him. Then what does it do? It seats them in Heavenly places, right now. Not they "will be." We are now. Now we've already resurrected, the dynamics and the mechanics is gone to work, quickened us, and we're quickened up into the Presence of God, where His Spirit is. And now we are seated together in Heavenly places, in Christ Jesus; in Christ Jesus, sitting in there, that great seat that's already fired up, been raised from the dead. We're a part of it. If you're a part of the Bride, you are, because the Bride is part of the Groom, you know. So we find out that it's the same thing, and She'll do just exactly what's predicted for Her to do in this day. She won't be a Laodicea, not by no means a lukewarm. But She'll be on fire for God, She'll be moving on in the Spirit of God. , [John 6:63], [Ephesians 2:1, 5-6], [Colossians 2:13]
E-133 Un tā, mēs tagad šeit ieskatāmies, lai izdibinātu. Lūk, būtu labi tagad, laikā, kad tas notiek, kad tas mūs skar un... Kad mēs reiz miruši grēkā un pārkāpdami, tas ir, pārkāpumos, Viņš... Mēs kopā esam atdzīvināti Viņa Vārdam priekš šī laika.
E-133 Now we're looking here now to find out. Now let us, now at this same time that it does, that this strikes us; and, when, we're once dead in sin and trespassing, trespasses, rather, he... we been quickened together unto His Word of this age. [Ephesians 2:1, 5]
E-134 Tagad apskatīsim to, kā bija tajos senajos laikos — kādu no tiem, kurus atdzīvināja šis Vārds; taisni pirms dziedināšanas dievkalpojuma. Apskatīsim dažus personāžus, pavērojiet viņu īpašības.
E-134 Now let us think about way back in the old times, of somebody that was quickened by this Word; just before we have the prayer service for the sick. Let's take a few characters, watch their characteristic.
E-135 Apskatīsim šo vīru, kas ievēroja visu Dieva Vārdu Vecās Derības laikā, kura vārds bija Ēnohs. Dieva Vārds viņu atdzīvināja tādā mērā, ka viņam bija liecība, ka "viņš Dievam bijis tīkams". Nebija nekā tāda, ko Dievs pavēlēja un Ēnohs nebūtu izdarījis.
E-135 Let's take a man here that kept all the Word of God, back in the Old Testament, by the name of Enoch. He was so quickened by the Word of God, that he had a testimony, that, "He pleased God." There wasn't one thing that God commanded Enoch to do but what he did it. [Hebrews 11:5]
E-136 Es vēlētos zināt, cik daudz Ēnohu šovakar atrodas šeit, kas...ja jūs zināt, ka tas ir Dieva Vārdā? Cik daudzas no jums, sievietes ar zēngalviņām, varētu nosaukt sevi par "Ēnohistēm" (vai saprotat, ja?) zinot, ka Dievs to nosoda? Cik daudzi no jums, vīrieši, kas atļauj šīm sievietēm to darīt, varētu nosaukt sevi par Ēnohu? [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.] Ak, vai! Tā ir tikai viena lieta, kā tad ar tiem tūkstošiem? Taču mēs to apslāpējam, sakām: "Es piederu pie šiem un es piederu pie tiem." Tu vari tur piederēt, taču...līdz tu ienāc Dieva izraudzītajā vietā! Taču tu nevari tur nokļūt, kamēr tu nekļūsti par šī Vārda daļu! Un, esot Tā daļa, tu kļūsti par To visu, pakļauts visam! Ievērojiet, mums šeit ir tas, ko Bībele sauc par "Dieva Vārdu," kas arī ir Dieva Vārds.
E-136 I wonder how many Enoch's would be here this afternoon, that, if you know it's in the Word of God? How many of you bobbed-haired women could call yourself an Enochist, see, see, and know that God condemns that? How many of you man, that let's them women do that, could call yourself an Enoch? Oh, my! That's just one thing, how about the thousands? And we smother down, say, "I belong to this, and I belong to that." You may belong to that, but... till you come into God's provided place! And you can't get in there unless you become part of that Word. And, being part of It, you become all of It, subject to all. Notice, we have this here that the Bible calls "the Word of God," and, which, it is the Word of God. [Hebrews 11:5]
E-137 Lūk, mēs konstatējam, ka Ēnohs bija uz Dieva izraudzītā ceļa, ar Viņa Vārdu, un staigāja pieci simti gadus un Viņam izpatika. Un mēs konstatējam, ka mehānika viņā bija tik nevainojama, ka tad, kad dzinējā sāka darboties dinamika, Tas vienkārši pacēla viņu no zemes. Viņš, tā sakot, iesēdās pirmajā lidmašīnas reisā uz Debesīm. Dieva mehānikai un dinamikai strādājot kopā, "viņa vairs nebija", jo Dievs paņēma viņu no zemes bez nāves. Tas nav apstrīdams. Viņš staigāja pa Dieva izraudzīto ceļu.
E-137 Now we find out that Enoch come into God's provided way, with His Word, and walked five hundred years, and pleased Him. And we find out that the mechanics was so perfect in Him, that when the dynamics got to working in the engine, It just took him off the earth. He took the first airplane flight, like, to Heaven. Working on God's mechanics and dynamics, together, "he was not," because God took him out of the earth, without death. That's exactly right. He was walking in God's provided way. [Genesis 5:23-24]
E-138 To pašu mēs redzam Elijā. Vecais Elija jau tā bija izkliedzies pret šīm izkrāsotajām Izebelēm un frizūrām, un visu pārējo, ko viņas tajā laikā pielietoja. Vecais vīrs bija izlietojis savu dzīvi, vien nosodot grēku starp šīm sievietēm, jo tur bija kāda sieviete, Izebele, kas noteica toni.
E-138 The same thing we find out on Elijah. Old Elijah had bawled out so many of those painted-face Jezebel's, and haircuts, and so forth, that they were using of that day, the old man had spent his life just condemning sin amongst them women, because they had a woman, Jezebel, there to set a pace. [II Kings 9:30-37]
E-139 Gandrīz kā jūsu Holivuda šeit, un ir ievilkuši tajā visas māsas. Taču Izebele joprojām ir dzīva, varat vienkārši paskatīties apkārt un redzēsiet, ka viņa dzīvo. Un viņai joprojām ir arī liela vara.
E-139 Just about like your Hollywood here has, and got all the sisters all wound up into it out there. And, the Jezebel still lives, you can just look around and you can see she does. And she is still in great power, too.
E-140 Un tā, mēs konstatējam, ka šis vecais zēns, būdams pravietis un nolādējis to un visu pārējo, pilnīgi palika Dieva gribā. Laikā, kad visi pārējie sludinātāji piekāpās, viņš nemainīgi palika ar To.
E-140 Now we find out, the old fellow being a prophet, he had cursed that thing and everything, stayed perfectly in the will of God. When all the rest of the preachers weakened off, he stayed right there with It.
E-141 Un kādu dienu viņš jau bija tik noguris, ka Dievs atsūtīja no debesīm ratus un uguns zirgus un paņēma viņu augšā. Viņš bija tā piepildīts ar šo atdzīvinošo spēku! Tikai iedomājieties, ar Dieva Vārdu viņa sirdī viņš tik ļoti piepildījās ar šo atdzīvinošo spēku, kas viņu atdzīvināja!
E-141 And one day he got so tired, that, God sent a chariot down from Heaven, and horses of fire, and took him up. He was so full of that quickening power! Just think, with the Word of God in his heart, he become so full of that quickening power that quickened him! , [II Kings 2:11]
E-142 "Ja Dieva Gars...Viņš..." Domāju, tas ir Romiešiem 11 vai 1:11. "Ja," ir teikts, "ja Gars..." Tas ir, Romiešiem 8:11. "Ja jūsos mājo Tā Gars, kas Jēzu augšāmcēlis no mirušajiem, Tas arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīvas." Ja Tā Gars, kas augšāmcēla Jēzu no miroņiem, ja vien, ja vien Tas mājo jūsos, Tas arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīvas.
E-142 "If the Spirit of God, He..." I believe we find in Romans, 11, or one, 11... "If," it says, "if the Spirit..." Romans 8:11, it is. "If the Spirit that raised up Jesus from the dead be in you, it will also quicken your mortal bodies. If the Spirit that raised up Jesus from the dead, if--if It be in you, It'll also quicken your mortal bodies." [Romans 8:11]
E-143 To atdzīvināja! Ko nozīmē vārds atdzīvināt? Grieķiskā vārda nozīme ir "atdzīvināt pēc nāves"! Aleluja! Lūk, kur ir vārti pielūgsmei! Pielūdzot Garā un Patiesībā, mehānika kopā ar dinamiku. Vai jūs saprotat, ko es ar to domāju?
E-143 Quickened it! What does the word quick mean? The Greek word means, "to be brought to life after death." Hallelujah. There's the gate of worship. Worshiping in the Spirit and in Truth, mechanics and dynamics, together. You see what I mean?
E-144 Ja jūsos mājo Tā Gars, kas augšāmcēla Jēzu no miroņiem, Tas atdzīvinās, padarīs dzīvas jūsu mirstīgās miesas, jo Viņš arī ir Dzīvība! Un, kad Tas ienāk tavā ķermenī, tas Sev pakļauj visu tavu miesu. Kam pakļauj? Dieva Vārdam! "Ja Tas mājo jūsos!"
E-144 "If the Spirit that raised up Jesus from the dead dwells in you, It will quicken, make alive, your mortal bodies, because It's already Life." And when It comes into your body, It brings your whole body subject to It. Subject to what? The Word of God. "If it's in you." [Romans 8:11], [Ephesians 2:1, 5-6], [Colossians 2:13]
E-145 Lūk, ja tevī mājo kaut kas, kas tev stāsta: "Nu, tie bija citi laiki, un Marka 16. nodaļa nav tiesa, un arī tas vasarsvētku priekšstats par Svētā Gara kristību..." Tas nav Dieva Gars tevī. Man vienalga, cik labi tu esi apmācīts, tu... Tas nav Dieva Gars. Tu saki: "Nu, mana māte piederēja pie tiem, arī mans tēvs, daudzus gadus, arī mans brālis." Lai ko arī tev negribētos stāstīt par saviem radiniekiem un visiem pārējiem, priekš viņiem tas, iespējams, arī bija labi, taču ne priekš tevis, saproti? Šodien tev noteikti ir jāienāk Kristū Jēzū šinī periodā un apsolījumā, kas ir domāts šim laikam.
E-145 Now if it's something in you, telling you, "Well, that was the days past. And Mark 16 is not true, and that Pentecostal idea of the baptism of the Holy Ghost." That ain't the Spirit of God in you. I don't care how well you're trained, you, that's not the Spirit of God. You say, "Well, my mother belonged to this, and my father, through years, and my brother." Whatever you want to say about your relatives, and so forth, that might have been all right with them; but it ain't for you, see, you've got to this day come into Christ Jesus, for this age and the promise that's meant for this age.
E-146 Ievērojiet, mēs noskaidrojām, ka šis varenais atdzīvinošais spēks nonāca uz Ēnohu. Tas viņu atdzīvināja, un viņš devās Mājās nenomirstot.
E-146 Notice, we find out that this great quickening power struck Enoch, it quickened him and he went Home without dying. [Genesis 5:24]
E-147 Tas nonāca uz Eliju, atdzīvināja viņu tādā mērā, ka viņš devās Mājās nenomirstot. Mēs redzam, ka viņa pēctecis bija Elīsa, kas šajā gadījumā ir Kristus un Draudzes pirmtēls — Elīsa. Elija izdarīja četrus brīnumus, bet Elīsa izdarīja astoņus brīnumus. Viņam bija divkāršā daļa, līdzīgi, kā tas tika izliets pār Draudzi...[Pārtraukums ierakstā.—Red.]...vēlāk viņiem bija kāds mironis, iemeta to uz viņa kauliem, un viņš atdzīvojās. Šis atdzīvinošais spēks bija kopā ar viņu kapā. Jūs nevarat...
E-147 It struck Elijah, quickened him till he went Home without dying.
We find out his successor was Elisha, which is a type there of Christ and the Church, Elisha. Elijah done four miracles, and Elisha done eight miracles. He had a double portion, like was poured out upon the Church. [Blank.spot.on.tape--Ed.] Later they had a dead man, throwed it over on his bones, and he come to life. That quickening power was in the grave with him. You can't... , [II Kings 13:21]
E-148 Tas vienmēr ir ar tevi, kad tu dabū šo atdzīvinošo Dieva spēku, būdams līdz ar Viņu atdzīvināts jau tagad.
E-148 It's always there, when you get that quickening power of God, being quickened up with Him now. , [Ephesians 2:1, 5], [Colossians 2:13]
E-149 Lūk, atcerieties, ka iekš Kristus mēs esam miesa no Viņa miesas, kauls no Viņa kauliem. Kad Dievs ievainoja Kristu Golgātā, Viņš tika ievainots manis un tevis dēļ. Mēs esam miesa no Viņa miesas un kauls no Viņa kaula, ķermenis no Viņa ķermeņa, Vārds no Viņa Vārda, Viņa Līgava. Saprotat? Mēs esam Viņā, mēs esam Viņa miesa un Viņa kauli.
E-149 Now remember, in Christ, we are flesh of His flesh, bone of His bones. When God wounded Christ at Calvary, He was wounded for me and you. We are flesh of His flesh, and bone of His bone, body of His body, Name of His Name, Bride of Him. See, we are in Him, we are His flesh and His bones. [Isaiah 53:5], [Ephesians 5:30]
E-150 Un Dievs mūs jau ir potenciāli augšāmcēlis. Šis atdzīvinošais spēks, kas augšāmcēla mūs no grēcīgās dzīves un izmainīja mūsu būtību, potenciāli mūs ir augšāmcēlis Kristū Jēzū, kas (šī augšāmcelšanās) vedīs mūs līdz pilnam briedumam.
E-150 And God has already raised us up, potentially. The quickening power that raised us from a life of sin, and changed our being, it has potentially raised us up in Christ Jesus, which, the resurrection will bring us forth in the fully maturity.
E-151 Un tā, atcerieties, mēs nomirām ar savu vārdu, tikām apglabāti un augšāmcēlāmies Viņa Vārdā. Redziet, mēs vairs nepiederam sev. Tas, kurš... Tas varenais Jēzus Kristus Vārds, par kuru šeit runā Bībele Efeziešiem 1:21, ka abas ģimenes gan debesīs, gan uz zemes ir nosauktas šajā Vārdā. Tieši tur Dievs ielika Savu Vārdu. Tas ir šīs ģimenes Vārds Debesīs. Tas ir šīs ģimenes Vārds uz zemes.
E-151 Now remember, we died in our own name, was buried, and raised in His. See, we're no more of our own. Of which, that great Name of "Jesus Christ" which the Bible said over here in Ephesians 1:21, that, "Both families, in Heaven and earth, is named after that Name." That's where God put His Name. That's the family's Name in Heaven. That's the family's Name on earth. [Ephesians 1:21]
E-152 Un mēs atrodamies Jēzū Kristū caur garīgu kristību, nevis caur ūdeni; Garā mēs esam kristīti vienā Miesā, kas ir Kristus — šī pielūgsmes vieta. Un tad, atrodoties tajā, mēs esam uz šī zemes gabala. Tas ir līdzīgi kā ar zemesgrāmatu.
E-152 And we're in Jesus Christ, by spiritual baptism, not by water; by Spirit, we are baptized into one Body, which is Christ, the worshiping place. Then, being in there, we are being on this ground, it's like the abstract deed. [I Corinthians 12:13], [Colossians 2:12]
E-153 Tu saki: "Es nopirku zemes gabalu." Tas nav tavs, līdz tu nedabūsi zemesgrāmatu. Taču, ja tev ir zemesgrāmata, tas parāda, ka visas iespējamās pretenzijas uz šo zemes gabalu ir anulētas.
E-153 You say, "I bought a piece of ground." It isn't yours yet until you got an abstract. But if you got an abstract, it shows that everything was ever against that piece of ground has been stricken off.
E-154 Un tad, kad tu kļūsti par kristieti un pieņem Kristu kā savu Glābēju, un tad, kad Dievs nosūta lejā zemesgrāmatu, tas parāda, ka nav svarīgi, ko darīja tavs tēvs, darīja tava māte vai vēl kāds cits darīja; tava māte, tētis, iespējams, bija dzērāji, prostitūtas; lai kas tas arī nebūtu — ikviens grēks ir anulēts! Tev pieder zemesgrāmatas īpašumtiesības! Nekas nevar likt tev no turienes aiziet! Un, skat, tev pieder viss, kas atrodas uz tās zemes! Āmen! Un, kad tu esi iekš Kristus Jēzus, caur Svētā Gara kristību, katra Dieva dāvana pieder Draudzei! [Sanāksme priecājas.—Red.] Tās ir zemesgrāmatas īpašumtiesības! Tu... Tas ir tavs, tas pieder tev. Tas atdzīvina jūsu mirstīgās miesas. O-o, tas tik ir! Ja vien mēs aizdomātos!
E-154 And then when you've become a Christian and accept Christ as your Saviour, then, when God sends down the abstract, it shows that no matter what your father did, your mother did, what anybody else did; your mother, daddy might have been drunkards, prostitutes; whatever it was, every sin is stricken off! You've got an abstract title. There is nothing can put you off of it. And, look, everything that's on that ground belongs to you! Amen. And when you're in Christ Jesus, by the baptism of the Holy Ghost, every gift of God belongs in the Church. Amen. It's an abstract title deed. You, it's yours, it belongs to you. It quickens your mortal bodies. Oh, my, if we'd think of it! [Acts 2:38], [Ephesians 1:14], [II Corinthians 1:22]
E-155 Paskatīsimies uz tiem uzticīgajiem Vasarsvētku dienā. Viņi visi atradās tanī augšistabā un viņi visi bija nobijušies. Viņiem bija... Ar īpašumtiesībām viņiem viss bija kārtībā, taču viņi bija nobijušies. "Un piepeši no debesīm nāca skaņa (viņiem tika nosūtīta zemesgrāmata), it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja." Un Tas viņus tā atdzīvināja, ka visa viņu mazdūšība, kuru viņi... Kāds no viņiem bija tā nobijies, ka pat noliedza, ka viņš vairs nav farizejs vai ka viņš vairs nav saduķejs. Taču, kad nonāca Svētais Gars un kristīja viņu iekš Jēzus Kristus, viņš kļuva miesa no Viņa miesas, kauls no Viņa kaula, Vārds no Viņa Vārda. Viņš bija jauns radījums. Viņš bija jauns cilvēks. Tas atdzīvināja viņa ķermeni.
E-155 Let us take a look at those faithful ones at Pentecost. They were all in the upper room there, and they was all scared. They had, they had the--the title, alright, but they were afraid. "And all at once there came a sound from Heaven," the abstract sent down to them, "like a rushing mighty wind, filled all the house where they were sitting." And they were so quickened by That, till all their cowardliness they were... One of them was even afraid, they even denied he wasn't a Pharisee yet, or he wasn't a Sadducee yet. But when that Holy Ghost fell and baptized him into Jesus Christ, he became flesh of His flesh, bone of His bone, Word of His Word. He was a new creation. He was a new person. It quickened his body. [Acts 2:1-3]
E-156 Paskatieties, ko Tas izdarīja; ko Tas izdara ar tevi, kad Tas ienāk. Tas neliek tev iziet uz ielas un teikt: "Es esmu metodists. Es esmu baptists. Ak, es saprotu, ka man nevajadzētu smēķēt. Man nevajadzētu to. Man nevajadzētu nēsāt šādas drēbes. Man nevajadzētu darīt šo, man nevajadzētu darīt to." Tas tevi tā atdzīvina, ka tu gluži vienkārši nevari tā turpināt! [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.] Tas atdzīvina jūsu mirstīgos ķermeņus.
E-156 Look what It did, what It does to you when It comes in. It don't make you go out and say, "I'm Methodist. I'm Baptist. Oh, I know I oughtn't to smoke. I oughtn't to have this. I oughtn't to wear these kind of clothes. I oughtn't to do this. I oughtn't to do that." It so quickens you till you have to do it. It quickens your mortal bodies.
E-157 Paskatieties, Tas atdzīvināja viņu ķermeņus tādā mērā, ka viņi pietuvojās Debesīm tik tuvu, ka... Tas atdzīvināja viņu ķermeņus, lai runātu valodā, kuru viņi nekad iepriekš nebija dzirdējuši! Tas atdzīvināja viņu ķermeņus — viņi runāja jaunā Debesu valodā! Viņi bija atdzīvināti, lai atrastos Dieva Klātbūtnē caur kristību ar Svēto Garu. Viņus iekš tā kristīja Dieva atdzīvinošais spēks — beidzot viņi bija īstajā pielūgsmes vietā. Viņi bija tur, kur viņi varēja pielūgt. Viņus vairāk neuztrauca ne sinedrijs, ne kaut kas cits, jo viņi bija atdzīvināti. Viņi bija jauni cilvēki. Tas bija pēc tam, kad viņi bija kristīti.
E-157 Look, It quickened their bodies, until they flew so close to Heaven till It quickened their body to speak in a language they never heard of before. It quickened their bodies, they spoke in new Heavenly language. They were quickened into the Presence of God, by the baptism of the Holy Ghost. God's quickening power baptized them into that. They were in the place of worship then. They were where they could worship. The Sanhedrin or nothing else ever could bother them, because they were quickened. They were new people. That's after they was baptized. [Acts 2:4], [Romans 8:11], [Ephesians 2:1, 5], [Colossians 2:13]
E-158 Paskatieties uz nelielo Stefanu. Viņš ienāca pa Dieva izraudzīto ceļu, tika atdzīvināts Dieva spēkā; ienāca vārtos pa Dieva izraudzīto ceļu. Un pat tad, kad viņi grasījās viņu nogalināt, nomētāt ar akmeņiem līdz nāvei, viņš teica: "Es redzu debesis atvērtas, Jēzu stāvam pie Dieva labās rokas." Tas ir atdzīvinošais spēks. Viņš bija atdzīvināts uz Viņa krūtīm.
E-158 Look at little Stephen. He come into God's provided way, was quickened by the power of God; come into the gate, God's provided way. And even when they went to kill him, stone him to death, he said, "I see Heavens opened, Jesus standing at the right hand of God." That's quickening power. He was quickened up into His bosom. [Acts 7:55]
E-159 Tur bija Filips, vēl viens ar atdzīvinošo spēku piepildītais. Mēs atrodam viņu Samarijā, organizējot kādu lielu atmodu. Šis varenais atdzīvinošais spēks (kad viņš jau bija Kristū) atnāca uz turieni, kur tūkstošiem cilvēku klausījās viņā. Un Viņš teica: "Tagad ej no šejienes prom, Filip. Es gribu, lai tu dodies uz Gazas tuksnesi, lūk tur. Man tur ir cilvēks, Es gribu, lai tu viņu satiec." Un nekādu jautājumu, vispār nekādu jautājumu, viņš bija piepildīts ar šo atdzīvinošo spēku. Viņš bija Kristū, viņš bija šajā izraudzītajā vietā, kur Dievs varēja ar viņu runāt. Dievs viņam runāja. Jautājumu nebija.
E-159 There was Philip, another one full of the quickening power. We find him down there at Samaria, holding a great revival. This great quickening power, after he was in Christ, come where he had thousands of people listening at him. And He said, "Now leave here, Philip, I want you to go out into this desert, Gaza, here. I got a man out there, want you to meet." And no question, no question at all, he was full of that quickening power. He was in Christ, he was in the provided place where God could talk to him. God spoke to him. There was no question. [Acts 8:5, 26]
E-160 Teiksiet: "Nu, Viņš uz mani runāja un teica, ka es tikšu dziedināts, taču es īsti nezinu, šodien es jūtos šausmīgi slikti." Vai,vai...[Sanāksme smejas.—Red.] "Nu, Viņš man teica, ka man ir Svētais Gars, taču reizēm es par to stipri šaubos." Hm...
E-160 Say, "Well, He spoke to me and told me I was going to be healed, but, I don't know now, I feel awful bad today." Oh, my! "Well, He told me I had the Holy Ghost, and sometimes I sure doubt it."
E-161 Filips nekļūdīgi zināja Dieva Balsi, jo viņš bija nācis pa Dieva izraudzīto ceļu. Viņš Dievam neuzdeva tādus jautājumus, kā: "Nu, Dievs, man šeit ir tik daudz visa kā, man ir jāapstājas. Man ir jāsatiekas ar reģiona presvīteri pirms es to varu darīt. Man vajag aiziet un parunāt ar bīskapu." Nekā tamlīdzīga nebija. Viņš klausīja Dievu, devās taisni uz tuksnesi!
E-161 Philip knowed exactly the Voice of God, 'cause he had come God's provided way. He didn't question God, about, "Well, God, I got so many here, I have to stand. I have to see the state presbyter before I can do it. I have to go talk to the bishop," wasn't nothing about it. He minded God, right out into the desert he went! [Acts 8:26-27]
E-162 Viņš sastapa kādu vīru, kādu einuhu, etiopieti, melnādaino, kas brauca, lasot Rakstus no Jesajas. Un viņš teica: "Vai tu saproti, ko tu lasi?"
Teica: "Kā gan to varētu, ja neviens mani nepamāca."
Filips iekāpa ratos un sāka stāstīt viņam par Kungu.
Viņš teica, "Redz, kur ūdens! Kas gan kavē mani, lai es tiktu kristīts?"
Viņš teica: "Ja tu tici no visas sirds, ar visu dvēseli un prātu, stiprumu..." Izkāpa no ratiem un viņu kristīja.
E-162 He found one man, a eunuch, an Ethiopian, a colored man coming down, reading the Scripture in Isaiah. And he said, "Do you understand what you're reading?"
Said, "How can I unless someone would teach me?" [Acts 8:26-29]
Philip got up on the chariot and begin to talk to him about the Lord.
He said, "Here is water, what hinders me from being baptized?" [Acts 8:36]
He said, "If thou believest with all thy heart, all thy soul and mind, strength." Got off the chariot and baptized him. [Acts 8:37]
E-163 Filips bija tā piepildīts ar šo atdzīvinošo spēku, ka Viņš aizrāva viņu prom no viņa redzesloka. Aizdomājieties! Viņa mirstīgajā ķermenī! Viņa fiziskā būtne tika aizrauta prom no einuha redzesloka! Es ticu, ka tā ir taisnība! [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.] Dievs varēja viņu nogādāt kaut kur citur, kur viņš Viņam bija nepieciešams. Viņš tika aizrauts.
E-163 And Philip was so full of that quickening power, till, He caught him out of his sight. Think! In his mortal body, his physical being was caught up, out of the sight of the eunuch. I believe that to be the truth. God could take him somewhere else, where He had need of him. He was caught up. [Acts 8:39]
E-164 Ziniet, pat nāve nevar jums to atņemt, kad jūs esat Kristū, iekš Dieva vietas.
E-164 You know, death can't even take that thing away from you, when you're in Christ, in God's place. [I Corinthians 15:55-56], [II Corinthians 4:14]
E-165 Paskatieties, tieši tā bija ar Mozu. Viņš bija pravietis, pie kura nāca Tā Kunga Vārds. Ne daudzi... Cik gan daudzi Korahi sacēlās un teica: "Mums ir vajadzīga liela organizācija. Lūk, bet tu centies būt it kā vienīgais svētais vīrs." Dievs teica: "Atdalieties, Es vienkārši viņu aprīšu." Arī Dātāns un pārējie viņu neuztrauca, viņš turpināja iet uz priekšu.
E-165 Look here, Moses had it. He was a prophet that the Word of the Lord came to. No many... how many Korah's raised up and said, "We need a great organization. Now you try to take the place of being the only holy man." God said, "Separate yourself, I'll just swallow him up." And the Dathan's, and so forth, didn't bother him, he went right on. , [Numbers 16:21]
E-166 Un, kad Mozus nomira un eņģeļi viņu apglabāja, šis atdzīvinošais spēks viņu nepameta. Jo astoņi simti gadus vēlāk, redz, viņš atrodas apsolītajā zemē un sarunājas ar Jēzu. Šis atdzīvinošais spēks joprojām bija uz viņa. [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.] Tā arī ir tā Dieva pielūgsmes vieta.
E-166 And when Moses died and was buried, by the Angels, that quickening power stayed on him. For, eight hundred years later, here he is over in the promised land, talking to Jesus. That quickening power was still on him. That's God's place of worship. [Deuteronomy 34:5-6], [Matthew 17:1-3]
E-167 "Ko tu saki? Kā tu to zini?" Viņš bija pravietis. Vārds nāca pie pravieša! Un viņš bija izpaustais Dieva Vārds viņa laikam! Āmen.
E-167 "What say? How did you know?" He was a prophet. The Word came to the prophet. And he was the manifested Word of God for his age. Amen. [Amos 3:7]
E-168 Redz, tu nevari nomirt, tu esi atdzīvināts! O-o, kaut jel draudze to saprastu! Tas nav tas, kas tu kļūsi — tu jau esi! Tas ir sātans, kas cenšas jums to nolaupīt.
E-168 See, you can't die, you're done quickened. Oh, if the church could only see that, that it's not what you're going to be, you already are! It's the Devil trying to rob you from that.
E-169 "Nu," tu teiksi, "es taču saku, ka es piederu tiem." Nav nozīmes, kam tu piederi!
E-169 "Well," say, "now I'll tell you. I belong to this." Don't care what you belong to.
E-170 Tev ir jāpiedzimst, jāatjaunojas, jābūt kristītam ar Svēto Garu Jēzū Kristū, atdzīvinātam priekš katra Dieva Vārda! Tavs Gars, kas ir tevī, teiks "āmen" uz katru Vārdu Bībelē. [Sanāksme priecājas—Red.] Ārpus tā, ja tas...ja tas purina galvu pret kaut vienu no tiem, tiec vaļā no tā gara. Tas nav Dieva Gars, kas apstrīd Dieva Vārdu. Tas ievēros Dieva Vārdu. Tas ne tikai Tam tic, bet arī To atdzīvina! Tas manifestē Dieva Vārdu. Tieši tā.
E-170 You've got to be borned, regenerated, baptized with the Holy Ghost, into Jesus Christ, quickened to every Word. Your Spirit, in you, will punctuate "amen" to every Word of the Bible. Outside of that, if it--if it shakes its head on one, you get rid of that spirit. It's not the Spirit of God that would dispute the Word of God. It'll keep the Word of God. Not only does it believe It, but It makes It live. It manifests the Word of God. Yes, sir. [John 3:3]
E-171 Pievērsiet uzmanību arī šiem svētajiem no Vecās derības. Potenciāli — zem iepriekšējā upura — viņi gaidīja atnākam šo jauno upuri, viņu sirdsapziņas attiecībā uz Dievu bija tīras. Tas ir teiks Mateja 27, kad Jēzus augšāmcēlās un iznāca no kapa... Mēs to nupat kā pirms pāris nedēļām nosvinējām, Lieldienas. Bībelē ir teikts, ka daudzi svētie, kas dusēja zemes pīšļos, augšāmcēlās Viņa augšāmcelšanās brīdī un nāca pilsētā, un daudziem parādījās! Kas viņi bija? Viņi bija Dieva apsolītā Vārda manifestācija. Vienīgā vieta, kur satiekas Dievs — zem šī upura.
E-171 Notice also them saints of the Old Testament. Potentially, under the old sacrifice, they were waiting for this new one to come, had a good conscience towards God. In Matthew 27, we're told that, when Jesus raised and come out of the grave. Which, we just celebrated a few weeks ago, Easter. The Bible said that, "Many of the saints that was sleeping in the dust of the earth, raised up at His resurrection, and come into the city and appeared to many." What were they? They were manifestations of God's promised Word. The only place that God meets, under that sacrifice. [Matthew 27:52-53]
E-172 Lūk, pirmajā Tesaloniķiešiem 4:16 Bībele saka, ka arī Jaunās Derības svētie iznāks kopā ar Viņu, kad Viņš atkal atnāks — tie, kas ir atdzīvināti iekš Viņa tagad. Kā tu nokļūsti Viņā? Caur garīgu kristību, Dieva spēku, caur vietu, kurā Viņš satiekas — Jēzū. Lūk, Jēzus ir Dieva izraudzītais ceļš.
E-172 Now in First Thessalonians 4:16, the Bible said, also, that the New Testament saints would come forth with Him when He comes again, them that's quickened into Him now. How do you get into Him? By spiritual baptism, the power of God, the place that He meets, in Jesus. Now Jesus is God's provided way. [I Thessalonians 4:16]
E-173 Lūk, ievērojiet. Jēzus nešaubīgi zināja, kas Viņš bija. Viņš zināja, ka Viņš bija Dieva Dēls. Viņš zināja, ka bija dzimis no jaunavas. Viņš zināja, ka visi Raksti skaidri izpaudās tieši caur Viņu. Viņš par to bija tik pārliecināts, ka todien Viņš pateica tiem tempļa celtniekiem, Viņš teica: "Sagraujiet šo templi, un trijās dienās Es to atkal uzcelšu." Aizdomājieties par to. Sagraujiet to, un trijās dienās Es to atkal uzcelšu." Kāpēc? Tas bija par Viņu rakstītais Vārds.
E-173 Now notice, Jesus was so sure what He was! He knowed He was the Son of God. He knowed He was virgin born. He knowed that every Scripture manifested Itself right through Him. He knowed it so perfectly, till He said to them builders of the temple, that day, He said, "You destroy this temple, and I'll raise it up in three days." Think of that. "Destroy it, and I'll raise it up in three days." Why? It was a written Word of Him. [John 2:19]
E-174 Dāvids teica: "Es neatstāšu ellē Savu Svēto... Neatstāsi ellē Viņa dvēseli, nedz Savam Svētajam liksi redzēt trūdēšanu." [Latv. Bībelē: "iznīcību".—Tulk.]
E-174 David said, "I'll not leave My Holy One in hell, not leave His soul in hell, neither will I suffer My Holy One to see corruption." [Psalms 16:10]
E-175 Lūk, Jēzus zināja, ka tas bija par Viņu. Viņa prātā nebija nekādu šaubu. Un Viņš zināja, ka ķermenis sāk trūdēt pēc 72 stundām — kaut kad šo 72 stundu laikā Viņam bija atkal jāatdzīvojas. Tāpēc Viņš teica: "Sagraujiet šo templi, un trijās dienās Es to atkal uzcelšu." Kāpēc? Šis Vārds bija rakstīts par Viņu! Tas bija rakstīts par Viņu, jo viņš bija Dieva rakstītā Vārda tam laikam manifestācija!
E-175 Now, Jesus knowed that that was He. No question in His mind. And He knowed that, seventy-two hours, the body corrupts, sometime within that seventy-two hours He was going to come back to life again, so He said, "You destroy this temple, I'll raise it up again in three days." Why? The Word was written of Him. It was written of Him, because He was the manifestation of God's written Word for that day. [John 2:19]
E-176 Patiesi, kaut kur ir jābūt... Aleluja, ir jābūt, brāli, ["Āmen!Aleluja!"] Dieva Vārda manifestācijai arī šodien! Un tas ir tas pats. Jo Viņš runāja par šo laiku un Viņš teica, kas notiks šajās dienās. Viņš mums jau ir pateicis. Mēs zinām, kam ir jānotiek. Un mēs redzam, ka tas ir skaidri saskatāms tevī — tad tu esi Dieva Draudzē. Ārpus tās tu vari saukt sevi par metodistu, baptistu vai vienalga ko. Tas nekad nenostrādās. Bija tikai viena satikšanās vieta, tā ir Kristū Jēzū. Ak, šodien... Ak, kā gan es šodien gribētu, lai visi to ieraudzītu, ieraudzītu, kā tur ienākt, caur kristību! Līgava ir daļa no viņas Līgavaiņa. Draudze ir daļa no Vārda, no izpausmes.
E-176 Well, there's got to be, hallelujah, there's got to be, brother, there somewhere, God's manifested Word of God today. And that's the same thing, for He spoke of these days and He said what would take place in these days. He has already told us. We know what's going to take place. And we see it being manifested in you, then you're in God's Church. Outside of that, you could call yourself, "Methodist, Baptist," or anything else, it'll never work. There was only one meeting place, that's in Christ Jesus. Oh, today, oh, how today that I would that everybody would see that, see how to get in, being baptized. The Bride is part of her Husband. The Church is a part of the Word, the manifestation.
E-177 Un tā, kādā draudzē esi tu? Vai tu esi kādā konfesijā? Ja tas ir tā, es šobrīd ar noteiktību varu pateikt, ka tu esi Lāodikejā. Taču, ja tu esi Kristū, tu esi jauns radījums un atrodies dzīvā Dieva Draudzē, ar tieši tām pašām izpausmēm, kas Viņam bija Viņa laikā. Tas pie mums atgriezīsies šajā laikā, darot tieši to, ko Viņš teica, ka Tas darīs. [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.] Tādā gadījumā — tā ir patiesā Draudze. Tajā tu ieej caur garīgu kristību, nevis pievienojoties, ne kaut kā vēl, bet gan būdams kristīts Viņa Miesā caur Svēto Garu. Labi. Tā ir vienīgā Dieva izraudzītā metode, ko Viņš ir licis mums darīt — tikt kristītiem Viņa Miesā caur Viņa Garu.
E-177 Now what church are you in? Are you in a denomination? If you are, I'll strictly tell you now, you're in Laodicea. But if you're in Christ, you're a new creature, and you're in the Church of the living God, with the manifestation of the very same things that He did in His day will be coming back here in this day, doing the same thing that He said It would do. Then, that is the real Church. You get into It by spiritual baptism, not by joining, not by some more, but by being baptized by the Holy Ghost into His Body. All right. It's God's only provided way that He has left for us to do, is to be baptized into His Body, by His Spirit. [Acts 2:38]
E-178 Jēzus teica Svētā Jāņa 14:12: "Tas, kurš tic, būdams iekš Manis..." [Latv. Bībelē: "Tas, kurš tic Man..."—Tulk.] Nav brīnums, ka cilvēki saka, ka brīnumu laiks ir beidzies, nemaz neizbrīna, ka viņi tā runā. "Tas, kurš tic iekš Manis (nevis "tic Man", bet tic Manī), tas darīs tos darbus, ko Es daru." Kāpēc? Tā ir Viņa Dzīvība. Tā ir Viņa dinamika iekš Viņa mehānikas, tas ir tevī, un tas visu iedarbina, liek tam strādāt un darīt darbus, kas ir apsolīti. Jeb arī, mana dzīve Viņā caur Viņa Garu mani ir atdzīvinājusi, lai liktu Vārdam (kas ir mehānika) darboties, pateicoties Viņa dinamikai. Ebrejiem 13:8: "Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžos!"
E-178 Jesus said, in Saint John 14:12, "He that believeth, while he is in Me!" No wonder people say the days of miracles is passed, no wonder they say these things. "He that believeth in Me, not believe on Me, but believe in Me, the works that I do shall he do also." Why? It's His Life. It's His dynamics in His mechanics, that's in you, that fires it off, makes it go and do the works that it promised do. Or, my life in Him, has quickened me by His Spirit, to make His Word, which is the mechanics, work by His dynamics. Hebrews 13:8, "Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever." [John 14:12], [Hebrews 13:8], [Ephesians 2:1]
E-179 Lūk, arī Marka 17. nodaļa 30. pants, no Svētā Marka. Klausieties uzmanīgi. Jēzus apsolīja šīs lietas pēdējās dienās — ka Viņš ir "tas pats vakar un mūžos". Viņš apsolīja Maleahijas 4. nodaļā [Latv. Bībelē 3. nodaļā.—Tulk.], ka pēdējās dienās Viņš pievērsīs cilvēku sirdis Tēvu ticībai. Viņš to apsolīja. Tik daudzās vietās Bībelē Viņš apsolīja lietas, ko Viņš darīs. "Vēl mazliet, un pasaule Mani vairs neredzēs, bet jūs Mani redzēsiet; Es būšu ar jums, jūsos vienmēr, līdz pat pasaules galam." Un, bez tam, pievērsiet uzmanību, Svētā Lūkas 17:30: "Kā bija Sodomas dienās..."
E-179 Now also in Mark the 17th chapter, the 30th verse, of Saint Mark. Listen close. Jesus promised these things in the last day, that He's "the same yesterday and forever." He promised, in Malachi 4, that He would "turn the hearts of the people, in the last days, back to the Faith of the fathers." He promised that. He promised, so many places in the Bible, the things that He would do. "Yet a little while and the world seeth Me no more, yet you will see Me; I'll be with you, in you always, even to the end of the world." And notice in Saint Luke again, 17:30, "As it was in the days of Sodom!" [Luke 17:29-30], [Malachi 4:5-6], [Hebrews 13:8], [Matthew 28:20], [John 14:19]
E-180 Vai zināt, kas notika Sodomā? Paskatieties uz Kaliforniju; ne tikai uz Kaliforniju, uz Savienotajām Valstīm; ne tikai uz Savienotajām Valstīm, bet uz pasauli.
E-180 You know what happened in Sodom? Look at California; not only California, the United States; not only in the United States, but the world.
E-181 Paskatieties uz šo pusaudžu neprātu. Nu, mums bija... Es jums nesen stāstīju, ka tika veikta psihoanalīze skolās Arizonā, kur es dzīvoju, un astoņdesmit procenti skolas bērnu bija garīgi atpalikuši. Kādi būs viņu bērni? Mums nevar būt vēl vienas paaudzes! Mēs esam pie beigām. Jēzus teica, ka tas notiks.
E-181 Look at this teen-age insane! Why, we had a... I told you the other day, they was taking an analysis there of the schools in Arizona where I live, and eighty percent of the children in school is mentally retarded. What will their children be? We can't have another generation. We're at the end. Jesus said these things would come.
E-182 Paskatieties uz visām šīm televīzijām un pārējo, kas taisa visus tos izdomājumus. Es paredzu, ka pienāks laiks, kad cilvēki būs pilnīgi un galīgi vājprātīgi, tāda būs pasaule. Bībele runā par šādiem pretīgiem skatiem, kurus šodien rāda filmās — par kaut kāda aizvēsturiska dzīvnieka olām, kas ir gulējušas zemē daudzus tūkstošus un miljonus gadu, izšķiļas un izlien, lai... Tas ir sīkums, salīdzinot ar to, kas notiks. Kad atvērsies elle un izlīdīs velns ar visām savām mistiskajām lietām, ar sievietēm, tas ir, siseņiem ar matiem kā sievietei un zobiem kā lauvam. Jā, pasaule būs pilnīgi un galīgi vājprātīga! Šodien tas ir tikai vienu grādu no tā!
E-182 Look at all the televisions and things getting these fictitious things in order. It'll come a time, I predict, that people will be completely, totally insane, the world will be. The Bible speaks of such hideous sights as they show in movies today of some prehistoric creature's age, that's lived in the earth for so many thousands and millions of years, hatch and come forth to some... That's just a minor thing, to what's going to happen. When hell is opened and the Devil comes out with all of his mysterious things, of women... or locust with hair like women, and teeth like lions. Why, the world will be completely, totally insane. It's not but just about one degree from it now. [Revelation 9:8]
E-183 O-o, šī Dieva godība! Šī Kunga Jēzus atnākšana! [Sanāksme priecājas—Tulk.] Šis Svētais Gars! Šī sapratne! Šī dzīvā Dieva dzīvā klātbūtne!
E-183 Oh, for the glory of God, for the Coming of the Lord Jesus, for the Holy Ghost, for the know-so, for the living Presence of the living God! , [James 5:7-8]
E-184 Tur, Svētā Marka Evanģēlijā, Jēzus teica: "Tajās dienās atklāsies Cilvēka Dēls." Lūk, iegaumējiet, ne Dieva Dēls. Kā dēls Viņš atnāca trīs vārdos: Cilvēka Dēls, Dieva Dēls un Dāvida Dēls. Kad Viņš bija uz zemes, Viņš atnāca kā Cilvēka Dēls, Viņš bija pravietis. Cilvēka Dēls nozīmē pravietis. Pats Jehova sauca praviešus, Jeremiju un pārējos: "Cilvēka Dēls, ko tu redzi?" Jēzus atnāca (jo Viņam bija jāatnāk saskaņā ar rakstiem) kā Cilvēka Dēls. Mozus teica: "Kungs, tavs Dievs, tev dos tādu Pravieti kā es." Un Viņam vajadzēja būt pravietim, Cilvēka Dēlam.
E-184 Jesus said, in Saint Mark there, He said, "In that day the Son of man will be revealed." Now, remember, not Son of God. He came in three sons' names: Son of man, Son of God, Son of David. When He was on earth, He come as Son of man, He was a prophet. Son of man is a prophet. Jehovah Himself called the prophets, Jeremiah and them, "Son of man, what seest thou?" Jesus come, because He had to come according to the Scripture, as Son of man. Moses said, "The Lord your God shall raise up a Prophet, likened unto me." And He had to be a prophet, Son of man. , [Luke 17:30], [Acts 3:22]
E-185 Taču pēc Viņa nāves, apbedīšanas un augšāmcelšanās, tagad Viņš ir Dieva Dēls, pārdabiskais, Svētais Gars.
E-185 But after His death, burial, and resurrection, now He has been Son of God, the supernatural, the Holy Ghost. , [Acts 2:33]
E-186 Taču Viņš apsolīja, ka tieši pirms pēdējām dienām pasaule kļūs tāda, kāda tā bija Sodomā, kad viens Vīrs nonāca cilvēciskajā veidolā; viņi bija trijatā, divi eņģeļi un Pats Dievs. Tas bija Dievs, Bībele saka, ka tas bija Viņš. Lūk, Viņš nonāca un Viņš tur Sevi apstiprināja, pagriežot muguru pret telti, kurā atradās Sāra, un pasakot Ābrahāmam, par ko Sāra teltī domāja. Pareizi? [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.] Lūk, Pats Jēzus teica: "Tajā dienā, kad parādīsies Cilvēka Dēls..." Citiem vārdiem — Cilvēka Dēls, paša Jēzus Kristus kalpošana.
E-186 But He promised, just before the coming of the end time, the world would get like it was in Sodom, when a Man came down in human form; three of them, two Angels and God Himself. That was God. The Bible said it was. Now He came down and He manifested Himself there, by turning His back to the--the tent where Sarah was, and told Abraham what Sarah was thinking in the tent. That right? [Congregation says, "Amen."--Ed.] Now, Jesus Himself said, "At the day when the Son of man is being revealed," in other words, "the Son of man, the ministry of Jesus Christ Hisself." [Genesis 18:2, 13], [Luke 17:30]
E-187 Draudze izies caur attaisnošanu, caur Luteru; caur svēttapšanu, caur Vesliju; caur Svētā Gara kristību un vasarsvētku kustību; un turpinās iet taisni uz Cilvēka Dēla pilnību, kad Vīrs un Sieva kļūs par vienu personu. Dievs tādā mērā izpaudīsies Viņa Līgavā, Viņa Draudzē, līdz viņi abi kļūs viens. Viņi ir viens. Tagad jūs redzat, kur mēs esam.
E-187 The church will come through justification, through Luther; through sanctification, through Wesley; through the baptism of the Holy Ghost, or the Pentecostals; and go right on into the perfection of the Son of man, that when Husband and Wife will be the same-self persons. God will be so manifested into His Bride, His Church, till they will both be the same. They are one. Now you see where we're at. [Matthew 5:48], [Ephesians 4:13], [Ephesians 5:25-27, 30-32]
E-188 Neturieties pie šīm tradīcijām un ticības mācībām. Viņu laikā tas derēja, taču šobrīd puķe ir izaugusi līdz ziedam. Tas ir sēklas laiks. Tieši tā.
E-188 Don't hold to them traditions and creeds. They were alright in their day, but the flower has bloomed to a blossom now. It's seed time. That's right.
E-189 Jēzus to visu apsolīja. Lūk, kad mēs redzam, kā Dievs atdzīvina mūsu priekšā Savu apsolījumu, un redzam, ka tas ir mūsos un Viņa Gars dzīvo mūsos — tas arī ir vienīgais pielūgsmes veids, vienīgā pielūgsmes vieta, vienīgais patiesais ceļš, lai tu varētu pielūgt, "jo nav vairs nekādas pazudināšanas tiem, kas ir Kristū Jēzū". Dievs apsolīja. Jēzus teica: "Tās lietas, ko Es daru, arī jūs darīsiet," un arī to, ko Viņš darīs pēdējā laikā — kā tas būs šajā laikmetā: ne īsti gaisma, ne diena, būs kā...kā tumšā laikā, taču ir teikts: "Vakarā būs vēl gaisma."
E-189 Jesus promised these things. Now when we see God make His promise live before us, and see that it's in us, and His Spirit is living in us; that is the only way of worship, only place of worship, the only true way you can worship, "For there is no condemnation to them which are in Christ Jesus." God made the promise. Jesus said, "The things that I do, you'll do also," and what He would do in the last day. How it come through this age, neither light nor day, would be the--the like a darkened time, but said, "The evening time, it shall be Light." [Zechariah 14:6-7], [John 14:12], [Romans 8:1]
E-190 Saule uzlec austrumos un noriet rietumos. Tā pati saule, kas uzlec austrumos, noriet rietumos; civilizācija ir virzījusies kopā ar to. Tā ir virzījusies pāri trim ūdens masīviem, trīs kristību veidi. O-o, jā, no Āzijas uz Eiropu; no Eiropas uz Angliju; un no Anglijas uz Savienotajām Valstīm.
E-190 The sun rises in the east and sets in the west. The same sun rises in the east sets in the west, civilization has traveled with it. It traveled over three bodies of water, three forms of baptism. Oh, yes, from Asia, over into Europe; from Europe, over into England; and from England, over into the United States.
E-191 Un tagad mēs atkal esam atgriezušies un šajā pēcpusdienā esam rietumu piekrastē, kur ir uzbērta visu tumsas spēku grēka barjera. Šīs filmas un televīzijas pārraides, kur vīrieši skūpsta sievietes un saindē mazu meiteņu prātus.
E-191 And now we've come right straight back again, and here we sit this afternoon, on the West Coast, where the sin barrier of all the powers of darkness heaps in here. These movies and television casts, and man kissing women on there, and poisoning the minds of little girls.
E-192 Vai zinājāt, ka ikviena vīrieša, kas noskūpsta sievieti, morālais pienākums ir viņu apprecēt? [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.] Potenciāli, tas ir dzimumakts. Protams, ir! Tieši tā! Kas tas ir? Tie ir vīrišķie dziedzeri un sievišķie dziedzeri uz vīrieša lūpām. Kad vīrišķie un sievišķie dziedzeri satiekas — tas ir sekss.
E-192 Did you know any man that kisses a woman is morally obligated to marry her? Potentially it's a sex act. Sure, it is. Yes, sir. What is it? It's the male glands in a man's lip, and the female glands. When male and female glands comes together, it's sex.
E-193 Paskatieties uz Holivudu, paskatieties uz šīm meitenītēm, kas tur izlaižas parkos, un puišiem, kas grozās ap šīm meitenēm, un uz visu pārējo, un vēl dzied draudzes korī un... Šie Elvisi Presliji un pārējie, kas mums šodien ir, tas ir apkaunojums Amerikas vārdam, par kuru cīnījās un izlēja asinis, un mira mūsu priekšteči.
E-193 Look on Hollywood, look at the little girls laying out here in the parks, and the boys wallowing around over these girls, and things like that, and even singing in choirs. And these Elvis Presley's, and so forth, that we have today, it's a disgrace to the name of America, to what our forefathers fought and bled and died for.
E-194 Taču ir pienākusi tā stunda, kad ikvienai valstībai ir jāatkāpjas, jo ir atnākusi Dieva Valstība, kura ir nodibināta cilvēka sirdī caur Svētā Gara kristību un Jēzus Kristus Klātbūtni! [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.] Un Kristus atnāks pie Savas Līgavas un izveidos Valstību šeit uz zemes, kura nekad nezaudēs spēku. Kā lai ienāk šajā Valstībā? Tu tajā piedzimsti. Kā tu to zināsi? Tu vienkārši ievēro... Kā gan tu vari piederēt karalistei un nepiekrist karalim? Redzi, tu būtu... Bet Karalis ir Vārds. "Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Tas pats vakar, šodien un mūžos."
E-194 But the hour is come that every kingdom has to give away, because there is a Kingdom of God that's established in the human heart, by the baptism of the Holy Spirit and the Presence of Jesus Christ. And Christ will come to His Bride and will set up a Kingdom here on earth, that will never be diminished. How do you get into this Kingdom? You are borned into it. How do you know it? You just keep... How would you belong into a kingdom and disagree with the king? See, you would be... And the King is the Word. "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelled among us. The same yesterday, today, and forever." [John 1:1, 14]
E-195 Kā gan viņi zināja, ka Viņš bija Cilvēka Dēls? Viņš skatījās uz auditoriju un uztvēra, par ko viņi domāja. Mēs zinām, ka tā ir taisnība. Šodien Viņš ir tāds pats. Vai jūs tam ticat? [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.]
E-195 How did they know He was the Son of man? He'd look out there upon the audience and perceive what they were thinking about. We know that's true. He is the same today. Do you believe that? [Congregation says, "Amen."--Ed.] [John 4:18-19]
E-196 Vai Billijs izdalīja lūgšanu kartītes? Es viņam aizmirsu to pateikt. Vai viņš izdalīja lūgšanu kartītes? [Sanāksme saka: "Jā."—Red.] Vai viņš izdalīja lūgšanu kartītes? Ļoti labi.
E-196 Did Billy give out any prayer cards? That's one I forgot to ask him. Did he give out prayer cards? [Congregation says, "Yes."--Ed.] Did he give out prayer cards? All right.
E-197 Es jums teikšu, lūk, ko. Ja jums pietiek ticības, man pietiek ticības, lai ticētu, ka Dievs, Kurš deva solījumu, taisni šeit var pierādīt, ka Viņš ir Dievs [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.], nevienam pat neiznākot pie tribīnes. Man gribas pārņemt iniciatīvu, balstoties uz dzīvā Dieva Vārda apsolījumu. Paskatieties šurp, ļaujiet man kaut ko jums parādīt. Šis atdzīvinošais spēks... Mēs to pielietosim. Ļaujiet man jums parādīt. Cik daudzi no jums tic, ka jums ir šis atdzīvinošais spēks? ["Āmen!"] Labi, bet kā tad ar jūsu roku uzlikšanu slimajiem, hm?
E-197 I'll tell you. If you've got faith enough, I've got faith to believe that God, Who made the promise, can prove Hisself to be God right here, without any person coming to this platform. I feel to take the initiative, on account of the promise of the Word of the living God. Look at here, let me show you something. This quickening power, we're going to exercise It. Let me show you. How many believes you got that quickening power? [Congregation says, "Amen."--Ed.] Well, what's the matter with your hands upon the sick?
E-198 Kad Vasarsvētku dienā atdzīvinošais spēks nonāca pār tiem mācekļiem, ko viņi tad darīja? Viņi devās ārā un uzlika rokas slimajiem, un viņi tapa veseli. Jēzus teica Marka 16: "Tas turpināsies līdz pat pasaules galam." Cik ilgi, vai līdz apustuļu laika beigām? "Ejiet pa visu pasauli un sludiniet Evaņģēliju visai radībai. Šīs zīmes ies līdzi tiem, kas tic; ja viņi uzliks savas rokas slimajiem, viņi atlabs." Tas ir tāds pats atdzīvinošais spēks, kāds bija uz Ēlijas kauliem...Elīsas kauliem. Un tāds pats atdzīvinošais spēks ir uz svētajiem — tas pats, kas viņus augšāmcēla. Ja šis atdzīvinošais spēks ir mūsos, uzlieciet savas rokas slimajiem, un viņi taps veseli.
E-198 When them disciples received quickening power upon them, on the Day of Pentecost, what did they do? They went out and layed hands on the sick, and they recovered. Jesus said, in Mark 16, "It'll continue on to the end of the world." How long, to the apostles' age? "Go ye into all the world, preach the Gospel to every creature. These signs will follow them that believe; if they lay their hands upon the sick, they shall recover." That's the quickening power like was on Elijah's bones, Elisha's bones. And the same quickening power is upon the saints that raised them up. If that same quickening power is in us, lay your hands on the sick, they shall recover. [Mark 16:17-18], [Acts 2:1-4], [Romans 8:11]
E-199 Esmu ievērojis; es gandrīz vairs neizmantoju atpazīšanas dāvanu — vienkārši uzlieku rokas slimajiem. Es ievēroju, ka...o-o, es pat nekad... Citādāk es nevarēju tikt pat pie trešdaļas cilvēku. Šādi es iespēju tik daudz, cik nekad agrāk. Un es atklāju, ka rezultāti ir labāki — vienkārši atdodu sevi Dieva rokās un saku: "Kungs Dievs, Tu to apsolīji. Tas ir Tavs apsolījums; tas nav manējais, tas ir Tavs, un Tu apsolīji to izdarīt! Un es esmu redzējis, kā Tu to dari! Un es ticēšu, ka Tu to izdarīsi, jo es esmu kristīts Tavā Miesā un Tavs Gars ir šeit, lai apliecinātu, ka tā ir Patiesība." Āmen. Tieši tā ir pielūgsmes vieta. Tad tu nokļūsti tur, kur viss ir iespējams! Tad tu nokļūsti tur, kur tavi...kur tavi motīvi un mērķi (priekš taviem sasniegumiem) ir precīzi Dieva gribā. Un, kad tu tad uzliec savas rokas un tam tici, tas notiks. Vai jūs tam ticat? [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.]
E-199 I've noticed here, I've almost quit having discernment, anymore, just lay my hands on the sick. I've been noticing when, my, things I never... I didn't get to one-third of the people, otherwise. This way, I get to more than I ever did get to. And I find out a better results, by just getting myself into God's arms, and saying, "Lord God, You promised it. It's Your promise; it's not mine, it's Yours, and You promised You would do it. And I've seen You do it. And I'm going to believe You're going to do it, because I've been baptized into Your Body, and Your Spirit here to identify that that's the Truth." Amen. That's the place of worship. Then you get into a place, "all things are possible." Then you get into a place that your--that your motives and objectives, for your achievements, is just exactly in the will of God. And when you lay your hands there and believe it, it's going to happen. Do you believe that? [Congregation says, "Amen."--Ed.] [Romans 9:23], [Matthew 19:26]
E-200 Es ticu, ka pirms vispār tiks nosaukts kāds lūgšanu numuriņš vai vēl kaut kas, ka Visuvarenais Dievs var man pateikt, kas jums ir un ko jums vajadzētu izdarīt, un ko jums nevajadzēja darīt. Tā ir iniciatīvas pārņemšana, tā ir, es zinu, ka tā tas ir. Taču tieši to no mums vēlas Dievs. Vai jūs tam ticat? [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.] Cik daudzi tam noticēs, ja Dievs to paveiks? ["Āmen!"]
E-200 I believe, before one prayer card is called, or anything else, that God Almighty can tell me what you've got out there, and what you ought to do, and what you ought not have done. That's taking the initiative, right, I know that's right, but that's exactly what God would have us to do. Do you believe that? [Congregation says, "Amen."--Ed.] How many would believe it if God would do it? ["Amen!"]
E-201 Es nepazīstu nevienu no tiem, kas sēž man priekšā, cik vien varu atcerēties, un neredzu nevienu, kuru es tiešām pazītu. Cik daudzi šeit zina, ka mēs esam pilnīgi svešinieki — paceliet rokas; zina, ka es par par jums neko nezinu, paceliet savas rokas. Viscaur auditorijā — tie, kas zina, ka es par jums neko nezinu. Izskatās, ka visur, jo īpaši tur augšpusē. Lūk, iespējams pārējie cilvēki vienkārši... Es viņus nepazīstu. Viņi vienkārši nepacēla rokas, taču es...es viņus tik un tā nepazīstu. Man liekas, es redzu Ričardu Blēru, kurš sēž, lūk, šeit. Domāju, ka tas ir viņš. Es varu... Tur ir tumšs. Gaismas spīd uz šo pusi. Es neredzu.
E-201 There is not a person sitting in front of me that I know, that I can think of, or see anybody that I really know. How many knows, out here, we're all strangers, raise your hands. Know that I don't know nothing about you, raise up your hands. Anywhere in the audience, knows I know nothing about you. I guess it's everywhere, especially up in here. Now maybe the other people just... I don't know them. They just didn't raise their hands, but I--I--I don't know them, anyhow. I believe I do see Richard Blair sitting right here. I believe that's right. I can... It's dark down there. There is lights this way. I don't see.
E-202 Taču paskatieties šurp, es cenšos jums pateikt, ka tad, kad šis atdzīvinošais spēks ienāk jūsos — tas ir Jēzus Kristus. Kad Jēzus uzlika Savas rokas slimajiem, viņi kļuva veseli.
E-202 But look at here, I'm trying to tell you, that, when that quickening power comes into you, it's Jesus Christ. When Jesus layed His hands on the sick, they got well.
E-203 Kad Jēzum bija atdzīvinošais spēks, lai Viņu atdzīvinātu kā Cilvēku, Viņš varēja uzmest skatienu un izstāstīt domas, kas bija cilvēkos, pateikt viņiem, par ko viņi domāja, ko viņi bija izdarījuši. Būt ar muguru pret viņiem un tik un tā pasacīt: "Kādēļ jūs prātojat savās sirdīs?" Viņa apģērbam pieskārās sieviete; Viņš sacīja: "Kas man pieskārās?" Viņš pavērās apkārt un ieraudzīja viņu, un sacīja: "Es jutu spēku izejam no Sevis. Tava ticība tevi ir dziedinājusi." Tas ir Jēzus Kristus. Tas pierāda, kur ir draudze un ko cilvēciskai būtnei izdara īstenais Dieva atdzīvinošais spēks. Vai jūs tam ticat? [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.]
Uz brītiņu nolieksim savas galvas.
E-203 When Jesus had quickening power to quicken Him, as a Man, He could look out and tell the thoughts that was upon the people, tell them what they were thinking about, what they done. Have His back turned to them, tell them the same thing, "Why do you reason in your hearts?" The woman touched His garment, He said, "Who touched Me?" He looked around and found her, and said, "I perceive virtue has gone out of Me. Your faith has made you whole." That's Jesus Christ. That proves that where the church is, and what the real quickening power of God does to the human being. Do you believe that? [Congregation says, "Amen."--Ed.]
Let's bow our heads just a moment. [Matthew 16:8], [Mark 2:8], [Mark 8:17], [Luke 5:22], [Luke 8:46]
E-204 Dārgais Dievs, šopēcpusdien mums bija cīņa ar sātanu par šiem mikrofoniem. Saprotot, ka cilvēki, iespējams, nedzirdēja pat pusi no visa... Visapkārt atskaņas uz...tādā ēkā kā šī. Taču es lūdzu, Dievs, lai Svētais Gars ņem to, ko es gribēju pateikt, Kungs, lai cilvēki ieraudzītu, ka mēs neesam kaut kāda bezjēdzīga "mēs tā ticam" grupiņa. Dievs, mēs tagad esam dzīvi, atdzīvināti ar Kristus augšāmcelšanās spēku. Jēzus Kristus dzīvo mūsos. Mēs tam ticam, Kungs.
E-204 Dear God, we've had a fight with Satan this afternoon, on these microphones, knowing them people probably didn't get half of it, the bounding around on the... in the building like that. But I pray, God, that the Holy Spirit will take that which was meant to be, Lord, to let the people see that we're not some dead dragging bunch of hope-so's. God, we are alive now, quickened by the power of the resurrection of Christ. Jesus Christ lives in us. We believe that, Lord. , [Ephesians 2:1, 5], [Colossians 2:13]
E-205 Mēs nepieprasām slavu sev. Līdzīgi kā Pārvērtību Kalnā, kur simboliski ir redzams ikviens no mums; tur bija Mozus – tāds, kurš nomira un augšāmcēlās; tur bija Ēlija — atdzīvinātie svētie, kuri tiks parauti debesīs pēdējā dienā. O-o, viņi toreiz ieraudzīja... Kad viņi atskatījās, viņi redzēja tikai Jēzu. Mēs zinām, Kungs, ka mēs negribam, lai cilvēki redzētu mūs. Ne tāpēc mēs esam šeit. Pat ne tuvu tam.
E-205 We claim no glory of our own. Like on Mount of Transfiguration, where every one of us is represented there; there was Moses, the one that died and raised again; there was Elijah, the quickening saints that'll be caught up at the last day. Oh, they seen then, when they looked back, they seen Jesus only. We know, Lord, we don't want people to see us. We're not here for that purpose. Far be it!
E-206 Taču, Kungs, mūsu sirdis piepildās ar prieku, kad mēs redzam Jēzu pagodinātu mūsu vidū; kad mēs redzam Viņu pagodinātu, kad mēs redzam Viņa Vārdu, jo Viņš ir Vārds; kad mēs redzam, ka varam to izlasīt šeit, Bībelē, kur Viņš deva solījumu, ka Viņš to izdarīs. Un tad redzēt, kā Viņš to dara taisni mūsos. Ak, Dievs, cik tas mūs padara pazemīgus, kad mēs saprotam, ka Viņa dzīvā Klātbūtne...
E-206 But, Lord, it does delight our hearts when we see Jesus glorified among us; when we see Him glorified, when we see His Word, which He is the Word; when we see we can read it here in the Bible, where He promised He would do it, then see Him work it right in us, O God, how it makes us feel humble, that we know that His living Presence...
E-207 Mēs nevienam neesam pievienojušies vai ar kādu par kaut ko vienojušies. Mēs vienkārši ticam, Kungs, uz Mūžīgo Dzīvību. Un Tu aizzīmogoji mūs Tajā caur Svētā Gara kristību un atdzīvināji mūsu miesas, un atdzīvināji mūsu garus, un atdzīvināji mūs redzēt vīzijas un pravietot, un runāt mēlēs, redzēt, kā notiek lielas zīmes un brīnumi. Jā, tas ir dzīvais Dievs. Mēs esam tajā Miesā. Laikā, kad pasaulei tā ir muļķība – tiem, kas iet pazušanā; taču mums, kas tic, tas ir Dieva spēks Mūžīgai Dzīvei. Mēs Tev pateicamies par to, Tēvs.
E-207 We haven't joined nothing or bargained for nothing. We just believe, Lord, unto Eternal Life. And you sealed us in there by the baptism of the Holy Ghost, and quickened our bodies, and quickened our spirits, and quickened us then to see visions, and prophesy, and speak in tongues, see great signs and wonders take place. Why, it's the living God. We're into that Body. When, to the world, is foolishness to them that perish; but to we who believe, it's the power of God, unto Eternal Life. We thank Thee for it, Father. [Ephesians 2:1, 5], [Colossians 2:13], [I Corinthians 1:18]
E-208 Un tā, lai šodien top zināms, Kungs, ka Tu esi Dievs, ka Tu nekad neesi izmainījis Savas domas pat par vienu Vārdu, kuru Tu esi pateicis. Un Tu esi tas pats vakar, šodien un mūžos un vienīgais....vienīgais Ceļš, kuru Dievs ir izraudzījis. Vienīgais Cilvēks, kurā Dievs ir ielicis Savu Vārdu, bija Viņa paša Dēls, kurš nesa Viņa Vārdu — Jēzus; Dievs, Jehova, Glābējs, Imanuēls, Durvis aitām; Viņš, kas Bija, kas Ir un kas Nāk; Sakne un Atvase, gan Dāvida Sakne, gan atvase; Rīta Zvaigzne, Ielejas Lilija. Ak, Dievs, cik brīnišķīgi! Ne velti Jesaja teica: "Padomdevējs, Miera Princis, Varenais Dievs, Mūžīgais Tēvs." Ak, mums nav cita tēva, kā vien Tu, Kungs! Tu esi mūsu Tēvs. Tu esi mūsu Māte. Tu esi viss, kas mēs esam, viss, kas vien mēs varam būt. Mēs negribam redzēt neko citu, kā vien Jēzu pagodinātu!
E-208 Now let it be known this day, Lord, that You are God, that You have never changed Your mind about one Word that You ever said. And You're the same yesterday, today, and forever, and the one--the one and only way that God has provided. The only Man that God ever put His Name in, was His Own Son Who carried His Name, Jesus; God, Jehovah, Saviour, Emmanuel, the Door to the sheepfold; He that Was, Which Is, and Shall Come; the Root and the Offspring, both Root and Offspring of David; the Morning Star, the Lily of the Valley. O God, how wonderful! No wonder Isaiah said, "Counsellor, Prince of Peace, The mighty God, Everlasting Father." Oh, we have no other Father but You, Lord. You are our Father. You are our Mother. You are all that we are, all that we could ever be. We won't see nothing else but Jesus glorified! [Isaiah 9:6], [Hebrews 13:8], [John 10:1, 7]
E-209 Tēvs, varbūt mana uzstāšanās šopēcpusdien bija nesekmīga, taču paņem tās domas, kas ir manā sirdī, un uzklausi mani, dārgais Dievs. Lai šodien izskan vārdi, ka Jēzus Kristus tika pagodināts šeit, šajā templī. Dāvā to, Tēvs, jo mēs lūdzam to Viņa Vārdā, tai laikā, kad es un šie klausītāji pazemīgi gaidām, lai redzētu Tevi kustībā caur Tavu Garu. Āmen.
E-209 Father, I might have made a poor out of this, this afternoon, but take the semblance of my heart, and hear me, Dear God. And let it be said, this day, that Jesus Christ was glorified right here in this temple. Grant it, Father, for we ask it in His Name, and as I humbly wait with this audience, to see You move by Your Spirit. Amen.
E-210 Tagad es gribu jums palūgt, lūk, ko. Es gribu uzdot jums vienu nopietnu jautājumu. Es gribu, lai jūs man atbildētu tā, it kā tā būtu pēdējā reize jūsu mūžā, kad jūs kādam atbildat. Vai jūs ticat, ka tā ir Patiesība? [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.] Vai jūs ticat, ka nav tādas draudzes vai konfesijas, kas tiktu atzīta Dieva Klātbūtnē? Vai jūs tam ticat? ["Āmen!"] Nav nevienas. Tikai tie, kas ir dzimuši Jēzū Kristū, pārņēmuši Viņa Vārdu. [Ar nozīmi kā "uzvārdam" jeb angļu valodā: "Name".—Tulk] Pareizi.
E-210 Now I want you to do this one thing for me. I want to ask you one solemn question. I want you to answer me as if it was the last time that you would ever answer anybody in your life. Do you believe it's the Truth? [Congregation says, "Amen."--Ed.] Do you believe there is not a church or a denomination could be recognized in the Presence of God? Do you believe that? ["Amen."] There is not a one. Only those that are borned into Jesus Christ, take on His Name! That's right.
E-211 Tu pārņem Viņa Vārdu tad, kad tu tur piedzimsti, nevis caur ūdens kristību. Lai arī tevi var kristīt Viņa Vārdā, tomēr tā Viņa Vārds netiek pārņemts. Tu pārņem Viņa Vārdu caur piedzimšanu, nevis caur ūdeni. Redzi, tu esi kristīts Jēzus Kristus Vārdā, tā ir, lai būtu sadraudzībā; taču iekš Jēzus Kristus tu tiec kristīts ar Svēto Garu. Tāpēc tevi var kristīt kaut simts reizes un tādā veidā, kā vien tu vēlies un vēl kaut kā — nekas nemainīsies. Taču tad, kad tu reiz esi kristīts ar Svēto Garu iekš Kristus Miesas, tu kļūsti par Dieva dēlu vai meitu, un "Katrs Vārds ir patiesība!" Un Viņš to izdarīja šim mērķim.
E-211 You take on His Name when you are borned in there, not by water baptism. Although you can be baptized in His Name, but that don't take on His Name. You take on His Name by birth, not by water. See, you're baptized into the Name of Jesus Christ, yes, sir, into fellowship; but you are baptized by the Holy Ghost, into Jesus Christ. So you can be baptized a hundred times, any way you wanted to, the other way, it'd make no difference. But when you're once baptized by the Holy Ghost, into the Body of Christ, you become a son or a daughter of God, and, "Every Word is true!" And, then, He did that for that purpose. [Acts 2:38], [Romans 6:3], [Galatians 3:27]
E-212 Kā es viņdien stāstīju, kad Dievs sāka rīkoties un lika saulei spīdēt pār zemi, Viņš zināja, ka tur zem zemes gulēja šie palmu koki un viss pārējais. Viņš... Tajā laikā tie bija daļa no zemes; tieši tāpat arī jūs.
E-212 As I said the other day, when God moved and struck the sun across the earth, He knowed them palm trees and everything was laying down under that earth. He... They were part of the earth at that time, so were you.
E-213 Un, kad Viņš Lieldienu rītā augšāmcēla Dieva Dēlu un izsūtīja Svēto Garu, tas bija, lai atdzīvinātu arī to Mūžīgās Dzīvības sēklu, par kuru Viņš bija zinājis vēl pirms pasaules radīšanas — ka tā būs šeit. Viņš zināja, ka šovakar šis mikrofons šādi uzvedīsies. Viņš zināja, kāda būs jūsu nostāja. Viņš ir bezgalīgs. Ar savu prātu jūs to nevarat iztēloties, jums tas vienkārši ir jāpieņem. Taču ļaujiet man pateikt, lūk, ko: šopēcpusdien tas pats Dievs atrodas šeit, Savos ļaudīs! [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.]
E-213 And when He raised up the Son of God, on Easter morning, and sent forth the Holy Spirit, it was to quicken, also, that seed of Eternal Life, that He foreknew before the foundation of the world, that would be here. He knew this microphone would act like this this evening. He knew that you would have the attitude you've got. He's infinite. You can't imagine it with your mind, you've just got to accept it. But, let me say this one thing, that same God stands here, this afternoon, in His people.
E-214 Vai nu tu būtu metodists, baptists, pentakosts, lai kas tu arī nebūtu — nepaļaujies ne uz vienu organizāciju, jo tā nevar būt organizācija...Tā ir izveidota no pārāk daudzām atšķirīgām mācībām. Tas ir sakopots no... Tev attiecībā uz Dievu ir jābūt indivīdam. Tev ir jābūt indivīdam. Ne jau tavā draudzē Dievam ir attiecības ar tevi. Tev ir jādzīvo pareiza dzīve draudzē vai sanāksmē, kurā tu atrodies pielūgsmei; ir pareizi dzīvot tādu dzīvi, kāda ir jādzīvo. Taču, redziet, viņi sataisa ticības mācības un tā tālāk, līdz nav iespējams ienākt pa viņu durvīm, ja tam netici. Un kā gan lai tur ienāk Dievs, kad Viņa Vārds turpina atkal un atkal atklāties.
E-214 Whether you're a Methodist, Baptist, Pentecostal, whatever you might be, don't you trust in some organization. Cause, they cannot be an organization... It's made up of too many different doctrines. It's made up of among... You have to be an individual, to God. You have to be an individual. God deals with you, not in your church. You are to live a right kind of a life in your church or congregation where you're worshiping at, you should live that kind of life that you should be. But you see, they draw creeds, and so forth, that you can't even enter their doors if you don't believe that. So how can God ever come in there, when His Word constantly is being manifested?
E-215 Kā gan Luters varēja zināt par šīm kristībām un...un Gara atjaunošanu, kad viņš dzīvoja tajā laikā? Stāds vēl tik tālu nebija izaudzis. To nezināja arī Veslijs. Un arī vasarsvētku draudzes nezina to, kas notiek šodien. Tieši tāpat, tas jūs pāraug. Pareizi. Tā ir bijis katrā laikmetā, un tā būs vienmēr.
E-215 How did Luther know about these baptism and--and restoration of the Spirit, when he was back in that day? The plant hadn't growed like that. Neither did Wesley know it. And neither does the Pentecostal know what's going on today. Same thing, grows right away from you. That's right. It has in every age, and it always will.
E-216 Un es varu pierādīt pēc Bībeles, ka šis ir kviešu periods. Atcerieties, pēc šīs lielās atmodas... Kopš vasarsvētku draudzēm vairs nav uzradušās citas organizācijas. Tās nevar. Tas virzās no čaulas uz kviesi, un paliek tikai un vienīgi grauds. Tieši tas ir iemesls. Piecpadsmit gadi... Parasti: trīs gadi — un organizācija, no jebkuras atmodas. Pajautājiet jebkuram vēsturniekam. Taču Šis nav kļuvis par organizāciju. Bija mēģinājums izveidot "Pēdējo Dienu Lietu", taču jūs redzat, kas ar to notika. Tas nav iespējams. Tagad tas ir kviesis. Tieši tā. Vairāk nekādu nesēju. Tas ir īstenais grauds. Kristus ir starp Saviem ļaudīm. Vai jūs tam ticat? [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.]
E-216 And I can prove, by the Bible, this is the wheat age. Remember, after this great revival... There has never been another organization rise since Pentecost. They can't be. It goes from the shuck to the wheat, and there is nothing else but the grain. That's the reason. Fifteen years... Usually, three years, and they got an organization of any revival. Ask any historian. But there is no organization after This. They tried to raise up a Latter-day Rain, but you see what happened to it. It can't. It's wheat now. Yes, sir. There is no more carriers. It's the real grain. Christ is among His people. Do you believe it? [Congregation says, "Amen."--Ed.]
E-217 Sāksim, lūk, no šejienes, no sēdvietām zemajās rindās. Es tur nevaru atšķirt, redzot, ka jūsu ir tik daudz. Kurš tic, ka es esmu Viņa kalps? [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.] Ticiet uz Dievu. Kurš, lūk šeit, arī tam tic? Sakiet: "Es tam ticu no visas sirds." [Brālis Branhams kādu brīdi klusē.—Red.] Un tā, lai Kungs Dievs dāvā to, lai mēs ieraugam šo atdzīvinošo spēku. Tas ir kaut kas...ļoti svarīgs pierādījums, kas pierāda.
E-217 Let's start from over here, on the bottom floor. I can't pick out in there, seeing there is so many of you. How many believe me to be His servant? [Congregation says, "Amen."--Ed.] Have faith in God! How many over here believe that the same way, say, "I believe it with all my heart"? ["Amen."] Now may the Lord God grant this to us, that you might see the quickening power. It's something, vital evidence, that proves it.
E-218 Jā, kāds var pateikt: "Nu, tas ir tas, šis, vēl kaut kas." Taču, lai tas parāda sevi darbībā.
E-218 Yes, somebody can say, "Oh, this is That, this, that." But let it act.
E-219 Lūk, ir pilnīgi neiespējami man kaut ko zināt par jums. Jūs to ziniet. Es pazīstu tikai vienu cilvēku, cik vien varu saskatīt, un tas ir cienījamais Blērs, kurš sēž, lūk, tur, no pašiem austrumiem, man liekas, no Arkanzasas vai kaut kur no tā gala. Viņš auditorijā ir vienīgais man pazīstamais, ko es redzu. Un Dievs zina, ka tā ir taisnība. Tāpēc tam ir jābūt kaut kam, kas...
E-219 Now, it's totally impossible for me to know anything about you. You know that. I don't know but one person, I could look at, and that's Reverend Blair sitting out there, from way back east, I believe Arkansas or somewhere back in there. That's the only one in the audience, that I do see that I know. And God knows that's true. So it'd have to be something that...
E-220 Tikko ieraudzīju, lūk tur, šī nelielā kundze, kas sēž aizmugurē. Tev ir garīga problēma, par kuru tu tagad lūdz. Vai tu tici, ka Dievs atrisinās šo tavu garīgo problēmu, visu izlabos? Ļoti labi, saņem to.
E-220 I just happen to see over here, this little lady sitting at the end there, has got a spiritual problem you are praying about. Do you believe that God will straighten out that spiritual problem for you, and make it right? All right, you can have it.
E-221 Uzliec savas rokas uz kundzes, kas sēž tev blakus, jo viņai ir problēma ar kuņģi, par kuru viņa lūdzas. Jā. Vai tā ir taisnība, māsa? Pacel savas rokas, ja tā ir patiesība. Es tevi nepazīstu, nekad dzīvē neesmu redzējis. Divas melnādainas meitenes.
E-221 Put your hand over on the other lady sitting to you, 'cause she's got stomach trouble she is praying for, too. Yeah. That right, sister? Raise your hands up if that's true. I don't know you, never seen you in my life. Two colored girls.
E-222 Lūk, kas tas ir? Vai ne tieši tas, ko Viņš apsolīja darīt? [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.] Tieši tas.
E-222 Now, what's that? Isn't that just exactly like what He said He would do? [Congregation says, "Amen."--Ed.] Just exactly.
E-223 Lūk, tur sēž kundze, kas skatās šajā virzienā; viņa sēž, skatās uz mani. Viņai ir sirds problēma. Vai tu tici, ka Dievs dziedinās šo sirds problēmu? Tu sēdēji un lūdzies: "Kaut es varētu tur nokļūt." Vai tā ir taisnība? Pamāj ar roku, lūk šādi, pareizi. Kā gan es varēju zināt, par ko tu runāji savā lūgšanā?
Redziet, vienkārši ticiet. Tas ir viss, kas jums ir jādara — jātic.
E-223 Here is a lady sitting, looking right down through here; sitting, looking at me. She has got heart trouble. Do you believe that God will heal the heart trouble? You was sitting there praying, "I wish I could get there." Is that right? Wave your hand like this, it's right. How did I know what you were saying in your prayer?
See, just believe. That's all you have to do, is believe.
E-224 Šeit sēž kundze, lūk tur, kura tūlīt nomirs, ja netiks dziedināta. Viņai ir vēzis. Vai tu tici, ka Dievs dziedinās no vēža? Jā. Vai tu tam tici? Tu... Redz, savu roku tu pacēli it kā neizlēmīgi. Vai tu tici, ka Dievs var man pateikt, kas tu esi? Ganna jaunkundze. Lūk, ja tā ir taisnība, pamāj ar savu roku, lūk šādi. Redzi? Ļoti labi. Ej mājās, Jēzus Kristus darīs tevi veselu.
"Kas tic, tam viss ir iespējams."
E-224 Here sits a lady right here that'll die right away if she isn't healed. She's got cancer. Do you believe that God will heal the cancer? Yes. You believe it? You, being that you was kind of slow putting up your hand, do you believe God can tell me who you are? Ms. Gunn. Now, if that's right, wave your hand like that, see. All right. Go home, Jesus Christ will make you well.
"If thou canst believe, all things are possible."
E-225 Tas aizskāra to kundzi, kas sēž, lūk tur, ar melno cepuri galvā, viņa skatās uz mani. Arī viņai ir vēzis. Vai tu tici, ka Dievs tevi dziedinās? Vai tu tam tici no visas sirds? Es runāju ar Millera kundzi. Vai tu tam tici? Es nepazīstu šo sievieti, nekad dzīvē neesmu redzējis, un Dievs debesīs zina, ka tā ir taisnība. Āmen.
"Ja vari ticēt..."
E-225 That struck this lady sitting there with the dark hat on, looking at me. She also has cancer. Do you believe God will heal you? Do you believe it with all your heart? I'm speaking to Mrs. Miller. Do you believe that? I don't know the woman, never seen her in my life, and God in Heaven knows that's right. Amen.
"If thou canst believe!" [Mark 9:23]
E-226 Šeit ir melnādaina sieviete, kas sēž, lūk, tieši tur beigās, viņas galva ir noliekta. Viņa bija norūpējusies, viņa ir norūpējusies par kādu, kas viņai ir mīļš, par kuru viņa lūdzas. Viņa ir atnākusi, īstenībā, lai lūgtu...lai par šo cilvēku tiktu palūgts. Nē, viņa šeit nav, tas ir viņas vīrs. Pareizi. Viņa...Viņa šeit nav. Viņš ir mājās. Viņam bija operācija, vai ne? Pareizi. Viņam bija problēmas ar sinusu un tām lietām. Tā ir taisnība, vai ne? Ar viņu viss būs kārtībā. Tava ticība tam bija gana stipra. Vai tu tici, ka tā ir taisnība? Āmen.
E-226 Here is a colored woman sitting right over here on the end, had her head down. She was studying, she is studying about a loved one, somebody she is praying for. She come, actually, to pray... have him prayed for. No he isn't here, it's her husband. That's right. She... He's not here. He's at home. He's had an operation, hasn't he? That's right. He was bothered with sinus trouble, and so forth. That's true, isn't it? He's going to be all right. Your faith was strong for it. Do you believe that that's to be true? Amen.
E-227 Vai tad jūs neredzat, ka Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžos? Pajautājiet tiem cilvēkiem! Tas pārgāja pāri visai auditorijai. Vai jūs ticat, ka Viņš ir šeit? Vai jūs jūtat sevī šo atdzīvinošo spēku? Nu, tas taču ir Dievs, kas jūs dziedina, draugi! Vai jūs tam ticat? [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.]
E-227 Can't you see that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever? Ask those people. It's went plumb across the audience. Do you believe that He's here? Do you feel that quickening power in you? Well, that's the God that makes you well, friends. Do you believe it? [Congregation says, "Amen."--Ed.] [Hebrews 13:8], [Ephesians 2:1, 5], [Colossians 2:13]
E-228 Lūk, vai es jums varu kaut ko palūgt? Jo... Cik daudz šeit ir slimo? Paskatīsimies uz jūsu paceltajām rokām. Lūk, pulkstenis jau tuvojas pieciem. Uzlieciet rokas viens uz otra, un tikai... Tagad nerunājiet, tikai uzlieciet savas rokas viens...viens uz otra. Es gribu, lai jūs kaut ko izdariet.
E-228 Now will you do one thing for me? For, how many in here is sick, let's see you raise your hand. Now it's going on five o'clock. Lay your hands over on each other, and let's just... Don't say a word now, just lay your hands on one--one another. I want you to do something.
E-229 Re, vīrietim, kas sēž, lūk tur, aizmugurē, uz muguras ir audzējs. Vai tu tici, ka Dievs aizvāks šo audzēju no tavas muguras, ser? Vai tu tici, ka Dievs tevi dziedinās? Jauns puisis, kas skatās man virsū un domāja, ka viņu neievēros. Pacel savas rokas, ser. Pareizi. Tici tam no visas sirds, Dievs no tevis to aizvāks.
E-229 Say, the man sitting right back here, has got that growth on his back. Do you believe that God will take that growth off your back, sir? Do you believe that God will make you well? Young fellow, looking at me, and thought he was going to get passed by. Raise your hand up, sir. That's right. You believe with all your heart, God will take it off for you.
E-230 Aleluja! Es izaicinu visu šo auditoriju Jēzus Kristus Vārdā! Ja jūs varētu, ja... Jūsu apziņa, neļaujiet tai nocietināties neticībā! Neļaujiet tai viļņoties! Vai tad jūs neredziet Cilvēka Dēlu, Cilvēka Dēlu pravietiska Vēstījuma veidā, kas atkal atgriežas Viņa Draudzē pravietojumā, atklājot Jēzu Kristu tādu pašu vakar, šodien un mūžos? Tas nebija īstenots jau daudzus laikmetus — līdz pat šim laikam! Saprotat? Lūk, šeit ir pierādījums tam.
E-230 Hallelujah! I challenge this whole audience, in the Name of Jesus Christ! If you could, if... Your conscience, don't let it be seared with unbelief, don't let it be flustrated. Can't you see the Son of man, the Son of man in the form of prophetic Message, returning back again in His Church, in prophecy, revealing Jesus Christ the same yesterday, today, and forever? It's never been done through the age, till this time. See? There is the proof of it. [Hebrews 13:8]
E-231 Kas ir Draudze? Kā tu Tajā ienāc? Kad tu esi tur, viss, kas bija Jēzus Kristus, esi tu, pat Dieva dēls un meita! Viņš kļuva par tevi, lai tu varētu kļūt par Viņu.
E-231 What is the Church? How do you get into It? When you're in there, everything that Jesus Christ was, you are, even to be a son and daughter of God. He become you that you might become Him.
E-232 Lieta tāda, ka tu baidies to pielietot vai arī tu nesadarbojies ar Viņa Vārdu. Lūk, tas nu nemaz nenāks par labu, un es... Man vienalga, ko tu dari. Ja tu pilnībā neienāc tajā Vārdā, tas nekad nenostrādās. Kurš mani var apsūdzēt tajā, ko Viņš teica un apsolīja šajā laikā, kas nebūtu noticis? Nu, tad nemetiet man virsū savu konfesiju, jo tas neko nedos.
E-232 The thing of it is, you are scared to use it, or either you're not cooperating with His Word. Now, that won't do a bit of good, and I--I don't care what you do. If you don't come fully into that Word, it'll never work. Who can accuse me of something He said and promised in this day, and it didn't happen? Then don't throw your denomination at me, 'cause it won't work.
E-233 Aleluja! Es jūtu... Es zinu, ka Viņš ir šeit! [Sanāksme saka: "Āmen!"—Red.] Esmu pārliecināts, ka Viņš ir šeit! Es zinu, ka tieši šobrīd draudzē ir pietiekami daudz atdzīvinošā spēka, lai dziedinātu katru, kas šeit atrodas! Vai jūs varat tam ticēt? Nu, tad...varēsiet?
E-233 Hallelujah! I feel, I know He's here. I'm positive He's here. I know that now there is quickening power enough in the Church to heal every person that's sitting here. Can you believe it? Well, then, will you? [Ephesians 2:1, 5], [Colossians 2:13]
E-234 Vai jūs ticat aizlūgšanai par slimajiem? Vai jūs ticat, ka Jēzus teica: "Viņi uzliks rokas slimajiem, un tie kļūs veseli?" Ļoti labi. Uzlieciet tagad savas rokas viens uz otra. Nelūdziet par sevi. Lūdziet par to, kas ir līdzās. Viņi lūdz par jums. Tagad klusi un godbijīgi. [Sanāksme lūdzas.—Red.]
E-234 Do you believe in praying for the sick? Do you believe Jesus said, "They lay hands on the sick, and they shall recover"? All right, put your hands over on each other now. Don't pray for yourself. Pray for the next person. They are praying for you. Now quietly and reverently. [Mark 16:18]
E-235 Kungs, cik es esmu Tev pateicīgs, ka varu stāvēt pie šīs tribīnes un...un sludināt Vārdu, kas ir tik pretrunīgs tam, kā šodien domā cilvēki, ka viņi sauc To par ķecerību, sauc To par spiritismu, sauc To par "ļaunajiem gariem", līdzīgi kā sauca toreiz — par Belcebulu. Taču redzēt, kā šīs lielās auditorijas vidū šajā pēcpusdienā Tu atnāc un apstiprini, un pierādi tieši to, kas tika sludināts, ka Tā ir Patiesība!
E-235 Lord, how I thank You, can stand here at this platform and--and preach a Word that's so contrary to the people's thinking today, till they would call It "heresy," they would call It "spiritualism," they would call It "evil spirits," like they did, when, "Beelzebub." But to see You right in the midst of this grand audience, this afternoon, turn right around and confirm and prove exactly what's been preached, that It is the Truth.
E-236 Dievs, šī ir Tava tauta. Sātans centās sabojāt mikrofonus, viņš centās sajaukt cilvēku prātus, viņš lika viņiem šķēršļus, lai viņi To nesaprastu. Taču es ticu, ka vienalga viņi To sapratīs, Kungs. Es lūdzu, lai viņi To saprastu. Es lūdzu, lai viņi To pieņemtu. Dāvā, Kungs, šiem ticīgajiem, kuriem ir atdzīvinošais spēks, ka tad, kad viņi... Ja viņi nenodzīvos, lai redzētu Tavu Atnākšanu, šis atdzīvinošais spēks augšāmcels viņus pēdējās dienās.
E-236 God, these are Your people. The--the Devil has tried to mess up the microphones, he's tried to mess up the people's thoughts, he's tried to keep them from getting This. But I believe they'll get It, anyhow, Lord. I ask for them to get It. I ask for them to receive It. Grant it, Lord, these believers with quickening power, that when they... if they don't live to see Your Coming, that quickening power will raise them up at the last days. [Ephesians 2:1, 5], [Colossians 2:13]
E-237 Dāvā tieši tagad, lai...lai šis atdzīvinošais spēks atdzīvinātu viņu ticību, Kungs, tam, ko viņi dara. Tur ticīgie ir uzlikuši rokas ticīgajiem, ķermenis pie ķermeņa, spēks pie spēka. Un tas ir Dieva spēks, caur Dieva dēlu un Dieva meitu, caur Dieva Dēlu! Ak, Dievs, lai sātans atlaiž šos cilvēkus! Lai viņi šodien tiek dziedināti caur augšāmcelšanās atdzīvinošo spēku no Jēzus Kristus atpazītās Klātbūtnes! Jēzus Kristus Vārdā, lai notiek tā!
E-237 Grant just now that that quickening power will quicken their faith, Lord, to what they are doing. There is a believer got a hands on a believer, a body to a body, a power to a power. And it's the power of God, by a son of God or a daughter of God, by the Son of God. O God, may Satan turn this people loose! May they be healed this afternoon, by the resurrecting, quickening power of the Presence identified, Jesus Christ. In the Name of Jesus Christ, may it be so! [Ephesians 2:1, 5], [Colossians 2:13]
E-238 Jūsu rokās, kas ir uzliktas cilvēkiem, ir atdzīvinošais spēks, ja vien jūs esat atdzīvināti. Vai tu esi atdzīvojies? Vai Kristus tev ir kļuvis reāls? Vai Dieva spēks ir izpaudies? Vai tu esi tajā Draudzē — Dieva izraudzītajā Draudzē? Kā tieši tu Tur nokļuvi? Kā gan tu zini, ka esi iekš Tās atdzīvināts? Visas tavas domas, visa tava būtība tagad ir Kristū. Un Kristus ir Savā tautā, pierādot, ka Viņš ir dzīvs, pierādot, ka Viņš ir šeit šajās Sodomas dienās.
E-238 Your hands on the people has got quickening power in them, if you've been quickened. Have you come to Life? Has Christ become real to you? Has the power of God been manifested? Are you in that Church, God's provided Church? How are you in It, how do you know you've been quickened in It? Your whole thoughts, your whole being, is in Christ now. And Christ is in the midst of the people, proving Himself alive, proving that He is here at the days of Sodom.
E-239 Kamēr uz cilvēkiem ir to rokas, kuru dzīves ir izmainījušās no staigulēm, no dzērājiem, no ielas prostitūtām uz patiesiem Dieva svētajiem, atdzīvinātiem. Viņu rokas ir uz jums. Viņi ir Draudzē caur Svētā Gara kristību. Tas pats spēks bija uz Elijas kauliem. Tas pats spēks ir uzlikts uz tava pleca, uz jūsu rokām, uz jūsu galvām — tas pats atdzīvinošais spēks; un Viņš ir šeit un pierāda, ka Viņš ir augšāmcēlies no miroņiem; rāda, ka Viņš ir dzīvs un šeit, darot tās pašas lietas, ko Viņš darīja, kad Viņš bija...?...Āmen!
E-239 With them hands of those people, that their lives have been changed from streetwalkers, from drunkards, from prostitutes on the street, to a genuine saints of God, quickened. Their hands is laying upon you. They're in the Church, by Holy Ghost baptism, the same power was upon Elijah's bones. That same power is laying upon your shoulder, upon your hands, upon your heads, that same quickening power; with Him standing here proving that He's alive from the dead, show Himself that He's alive, here now doing the very same things that He did when He was...?... Amen! [II Kings 13:21], [Ephesians 2:1, 5], [Colossians 2:13]
E-240 Vai tagad jūs Viņam varat noticēt? Vai jūs varat noticēt, ka šīs rokas, kas jums ir uzliktas, ir svētas rokas? Vai jūs varat noticēt šim Garam, kas mūs tagad atdzīvina, liekot mums uzvesties neprātīgi pasaules acīs? Vai jūs ticat, ka tas ir Viņa atdzīvinošais spēks? Vai jūs ticat, ka esat Viņa Draudzē? Tādā gadījumā, ja jūs esat un ticat, ka šīs rokas, kas jums ir uzliktas, ir svētas rokas, Dieva kontrolētas; tad es pavēlu jums Jēzus Kristus Vārdā piecelties kājās un saņemt jūsu dziedināšanu, ikviens, kurš ir slims! [Brālis Branhams kādu brīdi klusē. Cilvēki lūdz un slavē Dievu.—Red.]
E-240 Can you believe Him now? Can you believe that them hands layed upon you are godly hands, can you believe that Spirit that's quickening us now, making us act crazy to the world, do you believe that's His quickening power? Do you believe you're in His Church? Then, if you are, and believe that those hands that are laying on you are holy hands, commanded by God; then I command you, in the Name of Jesus Christ, to stand to your feet and accept your healing, everybody that's been sick.
Oh, Christian, you realize what's taken place?
E-241 O-o, kristieti, vai tu spēj aptvert, kas šeit notiek? Vai tu aptver, ka tur uz ielas ir miljoniem cilvēku, kuri šodien staigā pa ielām un šajā pasaulē ir tikai barība atombumbām? Vai tu aptver, ka šie cilvēki ir miruši grēkā un pārkāpumos un viņu dzīves ir bezcerīgas visur draudzēs, jo klausās kaut kādas lekcijas vai vēl kaut ko par tēmu: "kā kaut ko vajag ievērot"? Un sauc to par reliģiju?
E-241 Do you realize, out in that street yonder is millions of people walking these streets, today, that's nothing in the world but atomic fodder? Do you realize them people are dead in sin and trespasses, and lives are black; in churches all over, for a few little lectures or something on some kind of a keeping of a certain thing, and call it religion.
E-242 Vai tu aptver, ka esi augšāmcelts no nāves Dzīvībā un esi kristīts iekš dzīvā Dieva Miesas, kas ir atdzīvinājis jūsu ķermeņus, lai runātu mēlēs un izskaidrotu mēles, redzot Jēzu Kristu izpaužoties starp mums? [Sanāksme vētraini priecājas.—Red.] Jā, tādā, lūk, grupā slimība nevar nostāvēt! Lai tava ticība iet pie Viņa! Saki: "Kungs Dievs, es ticu no visas sirds," un tu tiksi dziedināts.
E-242 Did you realize that you have been raised from death unto Life, and has been baptized into the Body of the living God that's quickened your body, where there is speaking in tongues and interpreting tongues, seeing Jesus Christ manifested among us? Why, sickness could not stand in such a group as this. Let your faith go to Him, believe Him! Say, "Lord God, I believe with all my heart," and you will be made well. [John 5:24]
E-243 Vai šeit ir grēcinieki, kas gribētu ienākt šajā Miesā? Paceliet savas rokas un sakiet: "Es nekad neesmu Tajā ienācis, es nekad neesmu bijis piepildīts ar Svēto Garu, taču, brāli Branham, es noteikti vēlos To šodien. Vai tu aizlūgsi par mani?" Paceliet savas rokas. Pārstājiet kaunēties, jūs esat Viņa Klātbūtnē! Tikai paskatieties uz šīm rokām! Paskatieties uz šīm rokām!
E-243 Is there sinners here that would like to come into that Body? Raise your hands, and say, "I have never come into It, I've never been filled with the Holy Ghost, but, Brother Branham, I certainly desire It this afternoon. Will you pray for me?" Raise your hands. Don't be ashamed, you're in His Presence. Just look at the hands! Look at the hands!
E-244 Un tā, visi, kuri grib kristību ar Svēto Garu, paceliet savas rokas, lai kur jūs arī nebūtu; tie, kuri vēlas.
E-244 Now everybody that wants the baptism of the Holy Ghost, raise up your hands, wherever you are, that want It.
E-245 Tagad jūs, kuriem ir Svētais Gars, kas stāvat blakus viņiem, uzlieciet viņiem savas svētās, Dievam veltītās rokas. "Ja Svētais Gars, kas augšāmcēla Jēzu no miroņiem, mājo jūsos, tas atdzīvinās arī jūsu mirstīgās miesas no nāves Dzīvībā." Tas visu ķermeni pakļauj Garam. Lūk, nolieksim galvas un katrs lai lūdz par tiem cilvēkiem, kas vēlas kristību ar Svēto Garu. Un es ticu, ka Dievs tieši tagad piepildīs ikvienu no jums ar Svēto Garu.
E-245 Now you that's got the Holy Ghost, who is standing near them, lay your holy, consecrated hands upon them. "If the Holy Spirit, that raised up Jesus from the dead, dwells in you, it quickens your mortal bodies, from death to Life." It brings the whole body into the subjection to the Spirit. Now let's bow our heads, and everyone pray for those people that wants the baptism of the Holy Ghost. And I do believe that God will fill each one of you, right now, with the Holy Ghost. [Romans 8:11]
E-246 Ko mēs vēl gaidām, draugi!? Vienā no šīm dienām jūs vilcināsieties pārāk ilgi! Tagad ir īstais laiks! Gana vilcināties! Tu esi šeit, šajā templī, un tev ir visa nakts, lai paliktu un lūgtu.
E-246 Why do we wait, friends? You're going to wait too, long, one of these days. This is the hour. Don't wait any longer. You're right here in this temple where you got all night to stay and pray.
E-247 Dārgais Dievs, es lūdzu, lai Tu vēlreiz atsūti Svēto Garu kā stipra vēja brāzmu, piepildi visu šo ēku, pēc šī pilnīgā apstiprinājuma šajā pēcpusdienā, ka Tu esi dzīvs un esi ar cilvēkiem. Jēzus Kristus Vārdā. Āmen.
E-247 Dear God, I pray that You'll send the Holy Ghost again, like as a rushing mighty wind, fill all the house, after the perfect identification here, this afternoon, that You're living and with the people. In Jesus' Name. Amen. [Acts 2:2]

Наверх

Up