Līgavas izvēle

The Choosing Of A Bride
Datums: 65-0429E | Ilgums: 1 stunda 41 minūte | Tulkojums: Rīga
Losandželosa, Kalifornija, ASV
E-1 ...daudz slimu cilvēku, un es nevaru tikt pie visiem uzreiz.
E-1 Lots of sick people. I can't get to all of them at once. But, listen.
E-2 Es noteikti esmu laimīgs, ka varu šovakar atkal būt šeit, šajā brīnišķīgajā auditorijā un šīs brīnišķīgās cilvēku grupas vidū. Un pirms dažām minūtēm mēs nācām iekšā no turienes... Cilvēki, kuri stāv tur, uz ielas, sacīja, ka nevarot tikt iekšā. Un es teicu: “Nu ko, varbūt es spēšu izgādāt jums nedaudz vietas.” Tomēr viņiem neļāva ienākt. Man ir ļoti žēl, ka mums nav pietiekami vietas priekš šiem cilvēkiem. Viņi teica, ka arī pagraba telpas esot piepildītas. Un tā, mums žēl, ka tā iznācis. Tomēr mēs esam laimīgi, ka varam būt šeit un laimīgi, redzot šeit visus šos brīnišķīgos kalpotājus, uzņēmējus un visus jūs – delegācijas no dažādām valsts malām.
E-2 I'm certainly happy to be here again, tonight, in this beautiful auditorium, amongst this wonderful group of people. And we was coming in, out there, a few moments ago, the people standing out on the street said they couldn't get in. And I said, "Well, maybe I can get you some room." And they wouldn't let them come down. So I'm sorry we don't have enough room for them. They said the basement was full, also. And so we are sorry about that. But we're happy to be here, and happy to see all this fine group of ministers, the businessmen here, and all you delegations from different parts of the country.
E-3 Man bija šī lieliskā privilēģija šorīt runāt brokastīs, un es, protams, uzskatu par godu runāt tik lielisku cilvēku priekšā. Un es runāju par tēmu “Sēkla nemantos kopā ar pelavām”. Man neizdevās to pabeigt. Un tā nebija...nebija brāļa vaina. Viņš centās panākt, lai administrācija ļautu mums palikt nedaudz ilgāk, taču viņam tas neizdevās. Un es to, protams, augsti vērtēju, brāli Demos. Tas bija ļoti, ļoti jauki. Es, protams, esmu pateicīgs par jūsu laipnību, katram no jums. Taču viņi vienkārši neļāva mums to izdarīt, tāpēc mums nācās pārtraukt. Es pie tā atgriezīšos kādu citu reizi, lai šo tēmu pabeigtu: “Sēkla nemantos kopā ar pelavām”. Vai jūs to izpratāt, jūs, kas bijāt šeit? [Sapulce saka: “Amen.” – Red.] Es ceru, ka bija pateikts pietiekoši, lai to saprastu.
E-3 I had the grand privilege of speaking this morning at the breakfast, which I certainly cherish to be an honor to speak before such fine people. I was on a subject of: The Shuck Won't Be Heir With The Wheat. I didn't get to finish it. And it was not the--the brother's fault. He tried to get the management to let us stay a little longer, but he just wouldn't do it. I certainly appreciate that, Brother Demos. That's very, very nice. I certainly thank you for your kindness, each and every one. But they just wouldn't let us do it. So we just had to--had to close off. I'll pick that up, some other time, to finish that up: The Shuck Will Not Be Heir With The Wheat. Did you understand it, you that were here? [Congregation says, "Amen."--Ed.] I hope there was enough that it would be understood.
E-4 Un tā, es zinu, ka šovakar būs arī diskusija [Brālis Branhams atsaucas uz jautājumu un atbilžu diskusiju par Svētā Gara Kristību, kuru finansēja Pilnā Evaņģēlija uzņēmēji un kura tika rādīta televīzijā Losandželosā tajā dienā, kad tika sludināta šī svētruna–Tulk.], tāpēc es negribu jūs aizkavēt pārāk ilgi, lai jūs to nepalaistu garām, jo es domāju, ka tas bija ļoti vērtīgi Vasarsvētku draudžu ļaudīm – tā diskusija, kuru mēs redzējām citvakar. Tik lieliski cilvēki, un tik lieliskas atbildes – tiešas. Man bija ļoti patīkami to redzēt. Es ticu, ka Kungs svētīs to arī šajā vakarā. Un katrs, kas to skatīsies – lai viņi tic. Tā ir mana patiesā lūgšana.
E-4 Now, I know, tonight, there's a panel, also, so I don't want to keep you here long enough that you'd miss that. Because, I do think that was certainly an asset to--to the Pentecostal-believing people, that panel we saw the other night. Such a fine bunch of men, such wonderful answers, straight. It made me feel real good, to see that. I trust that the Lord will bless it, tonight. And ever who that looks, may they believe. That would be my sincere prayer.
E-5 Un tik daudz paziņojumu šodien pienāk pa pastu un pa telefonu no daudziem, kuri šajā sanāksmē bija dziedināti. Es par to ļoti priecājos. Redzēt slimus cilvēkus...tāda ir ir mana kalpošana.
E-5 And so many reports coming in, today, from in the mail and by calls, of so many being healed in this meeting. I was so glad of that. That, that's, to see people sick, that's kind of my ministry.
E-6 Es...es iznāku te priekšā, lai sludinātu. Es...jūs jau ziniet, es neesmu sludinātājs. Bet es...ar šo savu kentukieša gramatiku un visiem šiem vārdiem ar kentukiešu akcentu, tāpēc es nevaru sevi saukt par (kā mēs sakām) mūsdienīgu sludinātāju. Es nevarētu ieņemt šo vietu, tāpēc, ka man...man nav izglītības.
E-6 I--I get up here to preach. I, you know, I'm not a preacher. But I, with this, my Kentucky grammar, "his, hain't" and--and all those words, so I--I can't say as what we call a modern preacher of today. I--I couldn't take that place, because I--I have no education.
E-7 Taču man patīk stāstīt citiem, ko es zinu par To jeb ko es uzskatu, ka zinu par To – ko es esmu apguvis, kāds Viņš ir pret mani. Viņš ir visa mana dzīve, viss, kas jelkad cerēju būt, un tik daudz vairāk nekā es jelkad biju domājis...kad es biju mazs puika, es šaubījos, vai man šeit uz zemes būs kāds draugs. Taču pavisam noteikti...šodien es esmu pateicīgs par brīnišķīgiem draugiem.
E-7 But I do like to express what I know about It, to others, or what I feel that I know about It, to others, how I've learned It, how He is to me. He's all my life, all that I could ever expect to be, and so much more than I ever thought, that I'd ever have a friend, hardly, on the earth, when I was a little boy. But I certainly am thankful for great friends today.
E-8 Es...[Notiek neliela saruna attiecībā uz audio mikrofonu – Red.]
E-8 [A brother says, "Having a little trouble hearing back there, Brother Branham. Get in closer."--Ed.] Oh, I'm sorry. I--I'm kind of out of focus here, somewhere, he said.
E-9 Un tā, atgriežoties pie dievkalpojuma, izlasīsim dažas Svēto Rakstu vietas. Man vienmēr ir paticis lasīt Bībeli, jo Tas ir Dieva Vārds. Es tam ticu, un es ticu, ka Tas ir nekļūdīgs Dieva Vārds. Un tā, man šeit ir pierakstītas dažas Rakstu vietas un dažas piezīmes, uz kurām es vēlos atsaukties, tas aizņems kādu brītiņu, varbūt kādas četrdesmit piecas minūtes.
E-9 Now, to get right straight into the service, let's turn for some Scripture readings. I--I always like to read the Bible, because It's the Word of God. I believe that. And I believe It to be God's infallible Word. And now I have a few Scriptures written down here, and some notes that I'd like to refer to, for a few moments, maybe for forty-five minutes.
E-10 Un tad mēs beigsim laicīgi, lai vēlreiz paskatītos šo brīnišķīgo diskusiju. Un es ticu, ka Dievs turpinās jūs svētīt. Un es zinu, kas jums ir jādara, un man vēl šovakar jābrauc uz Tusonu, redziet, tā ka jūs varat iedomāties. Tas ir desmit stundu brauciens.
E-10 And then we'll get out in time to go see this wonderful panel again tonight. And I trust that God will continue to bless you right on through. And I know what you got to do. And I'm supposed to drive to Tucson, yet, tonight, see, so you can imagine. That's ten-hours drive.
E-11 Un es braucu uz ārzemēm, tāpēc man no rīta ir jāsaņem vakcīna pret dzelteno drudzi, pārbaudei valdībā. Tāpēc...tāpēc man ir jādodas uz turieni. Vienreiz es jau to atliku, un tagad viņi vairs nepieņems nekādus “nē”. Un vēl man ir jāsaņem vakcīnas pret stinguma krampjiem un tīfu, un arī otrreizējās injekcijas.
E-11 And I'm leaving for overseas, and I've got to get a yellow fever shot on test in the morning at the government. So I--I got to get over there. I had the postponement, the other day, and they're not going to take no "no" for an answer again now. And I got one more tetanus and typhus to take, and my boosters.
E-12 Tāpēc es esmu tik pateicīgs par šo iespēju un...un šo brīnišķīgo sanākšanu kopā, kura mums bija pirms šīs sapulces. Tā patiešām saviļņoja manu sirdi. Jūs esiet lieliski cilvēki, un es ticu, ka Dievs jūs svētīs.
E-12 So, I so thankful for this opportunity, and--and this fine meeting we had prior the convention. It certainly did thrill my heart. You're a fine bunch of people. I trust that God will bless you.
E-13 Kad reiz šī lielā stunda... Šis guļošais milzu briesmonis, kurš pirms dažām dienām Aļaskā apgriezās otrādi, šorīt atkal pameta gaisā savu asti, kaut kur netālu no Vašingtonas. Viņš pavisam mierīgi varētu doties šurp. Un, ja Svētais Gars kādreiz pilnīgi noteikti man saka...
E-13 When the great hour ever... That great monster laying up yonder, that flipped hisself over in Alaska, a few days ago, threw its tail up again this morning, along about, down around in Washington. He could head this way, mighty easy. And if the Holy Spirit ever tells me definitely...
E-14 Kāds man pateica...vaicāja: “Vai tas notiks šajā vietā, brāli Branham?” Lūk, es to nezinu. Es vienkārši nezinu, un kamēr es zināšu... Tā ir patiesība.
E-14 Someone has been answer... asking me that, "Is it going to happen here, Brother Branham?" No, I don't know that. I just don't know, until I do know. That's the truth.
E-15 Es gribu būt ar jums godīgs. Es netaisos vienkārši kaut ko izdomāt, ņemt kaut kādas idejas, savus uzskatus vai ko tamlīdzīgu. Ja es jums kaut ko pateikšu, tas notiks. Redziet, vispirms Viņam tas ir jāpasaka man, un pēc tam es pateikšu jums. Es zinu, ka visa pasaule ir satricinājuma stāvoklī. Mēs esam laiku beigās. Bet vienā lietā es centos būt...
E-15 I always want to be honest with you. I just not going to presume, take any ideas, or some, what I believe, or something like that. When I tell you, it's going to be. Well, He's got to tell me, first, and then I'll tell you. I--I know the whole world is in a shaking condition. We're at the end time. But one thing I've tried to be...
E-16 Kā Brālis Šakarjans šorīt stāstīja par to, kā viņš bija gājis cauri lūgšanu rindām un ņēmis šīs lūgšanu kartiņas pirms vēl cilvēki bija uznākuši, lai par viņiem aizlūgtu, un skatījās tajās, un sekoja vai...vai es cilvēkiem pateikšu to, ko viņi tur ir uzrakstījuši. Jūs zināt, ka viņi uz savām lūgšanu kartiņām raksta visādas lietas, un viņš vienkārši gribēja redzēt, vai tas bija pareizi. Viņš teica, ka no tiem simtiem, kuras viņš pārbaudīja, ne reizi nebija kļūdas. [Brālis Šakarjans saka: “Nebija nevienas kļūdas”–Tulk.] Nekad nebūs nevienas kļūdas, redziet, tāpēc, ka... līdz tam brīdim, kamēr tas ir Dievs. Ja es kādreiz tajā ielikšu sevi, tad jau no paša sākuma tas būs nepareizi.
E-16 Brother Shakarian was saying this morning, how he used to go through the prayer lines, and reach down there and get those cards before the people would come up, and look at them, and see whether--whether I told them what they had wrote out there. They write all kinds of stuff on their prayer cards, you know, and he just wanted to see if it was right. He said, out of the hundreds that he had checked, there had never been one wrong. [Brother Shakarian says, "Never one wrong."--Ed.] There never will be one wrong, see, because, as--as long as it's God. If I ever project myself into it, then it's wrong right there to begin with.
E-17 Ne pārāk sen pie manis pienāca kāda meitenīte, kuras tēvs pašreiz sēž un manī klausās. Viņa redzēja sapni. Viņa teica: “Brāli Branham, ko šis sapnis nozīmē?”
Es teicu: “Es nezinu, māsiņ. Man ir jāuzzina, ja Kungs man to pastāstīs.” Un tā, es devos un mēģināju jautāt Kungam, taču Viņš man nepastāstīja. Meitenīte atnāca vēlreiz. Viņa teica: “Kur tad ir mana sapņa izskaidrojums?”
E-17 Little girl whose father is setting, listening at me now, come to me, not long ago. She had a dream. She said, "Brother Branham, what does this dream mean?"
I said, "I don't know, sister. I'll have to find out, if the Lord will tell me." So I went on and tried to ask the Lord, and He never did tell me.
The little girl come back again. She said, "Well, now where is the interpretation of my dream?"
E-18 Es sacīju: “Panāc šurp, mazā, un apsēdies.” Es sacīju: “Tavs tēvs un māte man ir ļoti labi draugi. Redzi, un viņi ir atbraukuši no Kanādas, aizgājuši pensijā un kādu laiku dzīvo šeit kopā ar mani. Viņi tic tam, ko es cenšos pavēstīt. Un es nekad mūžā nevienam speciāli neesmu teicis kaut ko nepareizu. Ja es... Es domāju, ka es zinu, ko nozīmē šis sapnis. Taču kamēr es pats neredzēšu šo sapni, un kamēr Viņš pēc tam nepateiks man, ko tas nozīmē, es nevaru tev sacīt. Redzi, ja es vienkārši kaut ko izdomāšu, varbūt pienāks laiks, kad es būšu tev vajadzīgs uz dzīvību vai nāvi, un tad tu nezināsi vai ticēt man, vai nē.”
E-18 I said, "Come here, honey, sit down." I said, "Your father and mother are very good friends of mine. See? And they've come all the way from Canada, retired, and sojourned here with me. They believe this, what I'm trying to say. And I've never said anything wrong to anybody, willfully, in my life. If I... I think I know what the dream means. But until I see that dream myself, and then He tells me what it means, I can't tell you. See, if I just make up something, there might be a time where you needed me between life and death, and then you wouldn't know whether to believe me or not."
E-19 Ja es jums kaut ko saku tā Kunga Vārdā, tad tas patiesi tā arī ir, tad tas ir Viņš, kas man to pateica. Un līdz šim laikam, visus šos gadus pa visu pasauli un apkārt zemeslodei, Tas ne reizi nav bijis kļūdaini. Tāpēc... Un jūs zināt, ka cilvēciska būtne nevar būt tik nekļūdīga. Lai kaut ko tādu izdarītu, ir vajadzīgs Dieva Gars.
E-19 If I tell you anything in the Name of the Lord, it's truly that. That's Who told me that. And so far, of all these years, throughout the world, and around the world, It's never been wrong one time. Cause... And, now, you know a human being can't be that infallible. It takes the Spirit of God to do that.
E-20 Un tagad man ir Vēstījums, par kuru es esmu atbildīgs. Un bieži vien cilvēki mani uzskata par...nu, varbūt kāds, kurš nepiesēdās uz mirklīti apdomāties...ka es esmu tāds, ak, šausmīgs cilvēks un ka man nepatīk cilvēki, un ka es vienmēr viņus ievainoju. Bet tas tā nav, es mīlu cilvēkus, taču, saprotiet, mīlestība izlabo, koriģē.
E-20 And now I have a Message that I'm responsible for. And many times I've been considered, amongst the people, well, maybe someone who just didn't sit down and think a minute, that I was a--a, oh, an awful person, I didn't like people, and I was always cutting them. And that's not so. That isn't so. I love people. But, you know, love is corrective.
E-21 Ja jūsu puika sēdētu tur uz ielas, un jūs teiktu: “Dārgo dēliņ, es negribu, lai tu esi tur ārā, bet...” Un automašīnas trauktos viņam garām, un jūs ievestu viņu mājās, bet viņš atkal aizmuktu. Nu, jums taču vajadzētu viņu izlabot. Ja jūs viņu mīlat, jūs to izdarīsiet. Jums tas ir jādara.
E-21 If your little boy was sitting in the street out there, and you said, "Junior, dear, I don't want you out there, but..." And cars buzzing by him, and you brought him in. He run back out again. Why, you should correct him. If you love him, you will. You have to.
E-22 Ja jūs ieraudzītu, kā cilvēks nelielā laiviņā peld pa straumi uz ūdenskritumu, un zinātu, ka, nonākot līdz ūdenskritumam, laiva nogrims, vai tad jūs sacītu: “Džon, varbūt tev vajadzētu mazliet apdomāties, varbūt tu to nevarēsi izdarīt?” Ja es zinātu, ka viņš pats nespēs izķepuroties, tad es teju vai raušus izrautu viņu no tās laivas, ja vien varētu, tāpēc, ka tā ir mīlestība, kas tā rīkojas.
E-22 If you seen a man floating down a river, towards a falls, in a little boat, that you knowed that boat was going to sink when he hit the falls, would you say, "John, you, maybe you ought to think a while, maybe you might not make it"? If I know he's not going to make it, I'm going to almost jerk him out of the boat, if I can, because it's love that does that.
E-23 Un tā, šajos sprediķos, kurus es runāju, es nekad necenšos ienest kādu mācību vai ko tamlīdzīgu. To es...es daru savā draudzē. Taču šeit, starp vīriešiem un sievietēm, kuri ir no dažādām konfesijām un kuriem ir dažādi priekšstati, es vienkārši mēģinu parādīt to vieglākā veidā un izskaidrot; taču, ja jūs esat dzimuši no Dieva Gara, tad es domāju, ka ar to pietiks, lai jūs, kristieši, saprastu, ko es ar to gribu pateikt, metodisti, baptisti, prezbiterieši un pārējie.
E-23 And now, in these Messages that I speak, I never try to bring in any doctrine, or so forth. I--I do that in my own church. But out here amongst men and women who are different denominations with different ideas, I just try to take in a mild form, explain; but enough to where if you're born of the Spirit of God, I believe you'll understand what I mean, among Christian men, Methodist, Baptist, Presbyterian, whatmore.
E-24 Un tā, šovakar es gribu vērsties pie Pirmās Mozus Grāmatas 24. nodaļas. Es gribu lasīt...sākot no Pirmās Mozus grāmatas 24. nodaļas 12. panta, Pirmajā Mozus.
“Un sacīja: "Kungs, mana kunga Ābrahāma Dievs, liec, lai man šodien veicas, un parādi žēlastību manam kungam Ābrahāmam.
Lūk, te es stāvu pie ūdens avota, un pilsētas iedzīvotāju meitas nāks smelt ūdeni.
Tad lai notiek, ka tā meita, kurai es teikšu: padod savu trauku, es gribu dzert, – un kura sacīs: dzer, un es padzirdīšu arī tavus kamieļus, – būtu tā, kuru Tu esi novēlējis Savam kalpam Īzākam, un pēc tā es zinātu, ka Tu esi žēlastību parādījis manam kungam.”
E-24 Now, tonight, I want to turn to Genesis, the 24th chapter. I want to read the... beginning with the 12th verse of the 24th chapter of Genesis.
And he said, O LORD God... my master Abraham, I pray thee, send me good speed this day, and shew kindness unto my master Abraham.
Behold, I stand here by the well of water; and the daughters of the men of the city come out to draw water:
And let it come to pass, that the damsel to whom I shall say, Let down the pitcher, I pray thee, that I may drink; and she shall say, Drink, and I will give thy camels drink also: let the same be she that thou has appointed for thy servant Isaac; and thereby shall I know that thou has showed me kindness to... unto my master. [Genesis 24:12-14]
E-25 Un vēl no Atklāsmes Grāmatas. Tā bija Pirmā Mozus grāmata, Bībeles sākums. Bet tagad no Bībeles beigām, es gribu izlasīt 9. pantu no Atklāsmes Grāmatas 21. nodaļas.
E-25 And then in the Book of Revelation. That's the first of the Bible, Genesis. Now, in the last of the Bible, I want to read in the 21st chapter of Revelation, and the 9th verse.
E-26 Mēs zinām, ko šī ir Rakstu vieta no Pirmās Mozus...izlasiet visu nodaļu, ja vēlaties. Tur Dievs sūta Ēliēzeru...tas ir, piedodiet, Ābrahāms sūta Ēliēzeru, lai izraudzītos Īzākam līgavu. Un iznāca daiļā Rebeka, un tā bija pilnīga atbilde uz to, ko Ēliēzers, Ābrahāma kalps, tikko bija palūdzis. Un tā, Atklāsmes Grāmatas 21. nodaļas 9. pants:
“Tad atnāca viens no septiņiem Eņģeļiem, kuriem bija septiņi kausi,
pildīti ar septiņām pēdējām mocībām, runāja ar mani un sacīja: “Nāc,
es tev rādīšu līgavu, Jēra sievu.”
E-26 We know what this Scripture of Genesis here... You read the whole chapter, if you wish to. It's God sending out Eliezer. Or, Abraham sending out Eliezer, pardon me, to select a bride for Isaac. And the beautiful Rebekah came out, and in perfect answer to the prayer that--that Eliezer, the servant of Abraham, had just prayed.
Now in the 9th verse of the 21st chapter of Revelations.
And there came unto me one of the seven angels which had the seven vials full of the seven last plagues, and talked with me, saying, Come hither, and I will shew thee the bride, the Lamb's wife. [Revelation 21:9]
E-27 Un tā, šovakar es gribu runāt par tēmu: “Līgavas izraudzīšana”. Un tas ir...ja mans brālis, kas ieraksta to šeit ieraksta lentē... Šo magnetofona ierakstu jūs varēsiet ņemt un izplatīt.
E-27 Now I want to take for a subject, tonight, for that: The Choosing Of A Bride. And this is, if my brother that records here will, this is the tape that you can go ahead and let out.
E-28 Lūk, tas nenozīmē, ka es to saku tikai šiem klātesošajiem sapulces dalībniekiem, jo šīs magnetofona lentes iet pa visu pasauli. Tās, praktiski, tiek tulkotas, ak, diezgan daudzās valodās, pat pagānu zemēs visā pasaulē. Mēs šīs lentes izsūtām viņiem bez maksas caur kādu draudzes biedrību. Un tās ir tulkotas. Un šīs magnetofona lentes dodas cauri Āfrikas džungļiem un uz Indiju, un pa visu pasauli. Un tā, Līgavas izvēle.
E-28 Now, in this, it doesn't exactly mean that I'm speaking this to this congregation present, but these tapes go around the world. They're translated in, practically, oh, a great deal of the languages, even into the heathen lands around the world. We send them tapes, free, on a society of the church. And they're translated. And all out through the jungles of Africa, and to India, and around the world, goes these tapes.
Now, choosing a Bride!
E-29 Daudzās dzīves lietās mums tiek dota izvēle. Jau pats dzīves veids – tā ir izvēle. Mums ir tiesības iet pašiem savu ceļu, izvēlēties pašiem savu ceļu, kā mēs gribam dzīvot.
E-29 In many things of life we are given a choice. The way of life, itself, is a choice. We have a right to make our own way, choose our own way that we want to live.
E-30 Izglītība – tā ir izvēle. Mēs varam izvēlēties, vai mēs būsim izglītoti, vai arī mēs nebūsim izglītoti. Tā ir mūsu izvēle.
E-30 Education is a choice. We can choose whether we're going to be educated, or whether we are not going to be educated. That's a choice that we have.
E-31 Pareizais un nepareizais – tā ir izvēle. Katram vīrietim, katrai sievietei, puisim un meitenei ir jāizvēlas, vai viņi centīsies dzīvot pareizi, vai arī dzīvot nepareizi. Tā ir izvēle.
Izvēle ir svarīga lieta.
E-31 Right and wrong is a choice. Every man, every woman, boy and girl, has to choose whether they are going to try to live right or not live right. It's a choice.
Choice is a great thing.
E-32 Vieta, kur tu pavadīsi mūžību – tā ir izvēle. Un varbūt šovakar, pirms šis dievkalpojums beigsies, daži no jums izdarīs izvēli, kur jūs pavadīsiet Mūžību. Ja tu jau daudzas reizes esi atraidījis Dievu, reiz pienāks tas mirklis, kad tu atraidīsi Viņu pēdējo reizi. Starp žēlastību un tiesu ir robeža. Un tas ir bīstami, vīrietim vai sievietei, puisim vai meitenei, šķērsot šo robežu, jo, kad jūs esiet pārkāpuši šo nāves robežu, atpakaļceļa vairs nav. Un tā, šovakar, iespējams, ir tā reize, kad daudzi pieņems savu...savu lēmumu, kur viņi pavadīs bezgalīgo Mūžību.
E-32 Your Eternal destination is a choice. And maybe, tonight, some of you will make that--that choice, of where you'll spend Eternity, before this service ends tonight. There'll be one time, that, if you turned God down many time, there'll be one time you'll turn Him down the last time. There is a line between mercy and judgment. And it's a dangerous thing for a man or a woman, boy or girl, to step across that line, for there's no return when you step across that deadline. So, tonight, it might be the time that many will make their--their decision, where they will spend the endless Eternity.
E-33 Ir vēl kāda izvēle, kura mums ir dzīvē, un tā ir dzīvesbiedra izvēle. Puisim un meitenei, uzsākot dzīvi, ir...ir dotas izvēles tiesības. Izvēlas puisis. Jaunajai meitenei ir tiesības viņu pieņemt vai atraidīt, bet tā joprojām ir abu pušu izvēle; gan vīrietim, gan sievietei, viņiem abiem ir izvēles tiesības.
Arī jums ir izvēle, kā Kristiešiem.
E-33 There's another choice that we have in life, that's, a life's companion. A young man or young woman, stepping out on life, has--has been given a right to make a choice. The young man chooses. The young woman has a right to accept or reject it. But it's still a choice, on both sides. Both man and woman, they have a right to choice.
Also, you have a choice, as a Christian.
E-34 Šeit, Amerikā (līdz šim) jums ir iespēja izvēlēties draudzi, uz kuru jūs varat iet. Tā ir jūsu paša amerikāņu privilēģija izvēlēties jebkuru draudzi, kurai jūs gribat piederēt. Tā ir izvēle. Jūs varat neiet ne uz vienu no tām, ja jūs negribat. Taču, ja jūs gribat pāriet no Metodistiem pie Baptistiem vai Katoļiem, vai Protestantiem, un tā tālāk, neviens jums nevar ko teikt vai piespiest apmeklēt kādu noteiktu draudzi. Tā ir mūsu brīvība. Lūk, tāda ir mūsu demokrātija. Katrs cilvēks var izvēlēties pats priekš sevis. Reliģiskā brīvība, un tā ir lieliska lieta. Lai Dievs palīdz mums to saglabāt, cik ilgi vien iespējams.
E-34 You have a choice of the church, here in America, so far, that you can go to. That's your own American privilege, to choose any church that you want to belong to. That's a choice. You don't have to go to any of them, if you don't want to. But if you want to change from the Methodist to the Baptist, or the Catholic to a Protestant, or so forth, there's nobody can tell you or make you come to any certain church. That's our--that's our freedom. That's what our democracy is. Every man can choose for himself. Freedom of religion, and that's a--a great thing. God help us to keep it as long as we can.
E-35 Arī jums ir izvēle. Kad jūs izvēlaties šo draudzi, jūs varat izvēlēties, vai jūs šajā draudzē...vai jūs izvēlēsities draudzi, kura aizvedīs jūs uz turieni, kur jūs pavadīsiet mūžību. Jūs varat izvēlēties draudzi, kurai ir noteikta ticības mācība, uz jums varbūt šķiet, ka tā ir tieši tā mācība, kura jums ir vajadzīga. Vai arī citu draudzi, kurai ir sava mācība.
E-35 You have also a choice. Whether... When you choose this church, you can choose whether you, in this church, whether you will choose a church that will guide you to your Eternal destination. You can choose a church that has a certain creed, that you might think that creed is just what you want. Or, the other church has their creed.
E-36 Un turklāt ir vēl viena izvēlē, tas ir Dieva Vārds. Jums ir jāizdara sava izvēle. Mūsu vidū pastāv nerakstīts likums, tas ir izvēles likums.
E-36 And then there is the Word of God, you have choice of. You have to make the choice.
There's an unwritten law among us, of choosing.
E-37 Man šķiet, ka tas bija Elija, reiz Karmela kalnā pēc atrisinājuma, kas atnāca lielas krīzes brīdī, kurā mēs jau tūlīt būsim nonākuši. Un iespējams, ka šovakar tas varētu būt tu vai es, kas izdarīs šo izvēli, tāpat kā tas reiz notika Karmela kalnā. Atklāti runājot, es domāju, ka tas šobrīd notiek visā pasauli. Bet drīzumā pienāks laiks, kad tev nāksies izdarīt izvēli.
E-37 I believe it was Elijah, one time, up on Mount Carmel, after the showdown, in a great hour of the crisis that we're just about to come to right now. Perhaps, it may be to you or I, tonight, that we make this choice, like the Mount Carmel experience. Frankly, I think it's going on, worldwide, now. But there will soon be a time where that you'll have to make a choice. [I Kings 18:20-40]
E-38 Un jūs, kuri šeit esat no savām konfesionālajām draudzēm, vienkārši noticiet, ka tagad ir pienākusi stunda, kad jums būs jāizvēlas. Vai nu jūs iekļausieties Pasaules Draudžu Padomē, vai arī jūs nekad vairs nebūsiet konfesija. Jums nāksies to izdarīt, un drīz pienāks laiks izvēlēties.
E-38 And you men here, of your denominational churches, just believe this, that the hour is right on you, when you're going to make a choice. You're either going to go into the World Council, or you're not going to be a denomination anymore. You're going to have to do that, and that choice is coming soon.
E-39 Un patiešām ir bīstami gaidīt līdz tam pēdējam brīdim, jo jūs varat pieņemt kaut ko, no kā vairs nespēsiet izķepuroties. Ziniet, ir laiks, kad tu vari tikt brīdināts – pēc tam, ja tu pārkāpsi šo brīdinājuma robežu, tu jau būsi iezīmēts otrajā pusē, iezīmēts.
E-39 And it's a dangerous thing to wait till that last hour, too, because you might take on something that you could never shake out of it. You know, there is a time when you can be warned, then, if you step across that line of warning, then you're already marked on the other side, branded.
E-40 Atcerieties, kad pienāca jubilejas [gaviļu] gads, priesteris auļoja ar savu tauri, saucot, ka ikkatrs vergs var iet prom brīvs. Bet, ja viņi atteicās pieņemt savu brīvību, tad viņus vajadzēja vest uz templi pie staba, kur ar īlenu tiem caurdūra ausi, un tad viņš uz visiem laikiem palika kalpot savam saimniekam. Un tas tika darīts viņa ausij kā simbols dzirdēšanai. “Ticība nāk no dzirdēšanas”. Viņš dzirdēja šo tauri, taču viņš negribēja tajā ieklausīties.
E-40 Remember, when the jubilee year come, and the--the priest rode with his trumpet sounding, that every slave could go free. But if they refused to accept their freedom, then he had to be taken to the temple, to a post, and an awl bore him through the ear, and then he served his master alway. It was put on his ear as a type, of hearing. "Faith cometh by hearing." He heard that trumpet, but he didn't want to listen to it. [Leviticus 25:10], [Romans 10:17]
E-41 Un bieži vīrieši un sievietes klausās Dieva Patiesību, un redz šo Patiesību apstiprinātu un pierādītu, bet tik un tā viņi negrib To dzirdēt. Tam ir kāds iemesls. Viņiem ir kāda cita izvēle tā vietā, lai satiktos ar Patiesību un faktiem, un tāpēc viņu ausis var tikt aizvērtas Evaņģēlijam. Viņi To nekad vairs nesadzirdēs. Mans padoms jums – kad Dievs runā uz tavu sirdi, rīkojies uzreiz.
E-41 And many time, men and women hear God's Truth, and see It vindicated and proven, Truth, but yet they don't want to hear It. There's some other reason. There's some other choosing that they have, than to face up to Truth and fact, therefore their ears can be closed to the Gospel. They'll never hear It again. My advice to you, when God speaks to your heart, you act right then.
E-42 Elija viņiem deva izvēli, tā bija šāda: “Izvēlieties šajā dienā, kam jūs kalposiet. Ja Dievs ir Dievs, kalpojiet Viņam; bet ja Baāls ir Dievs, tad kalpojiet viņam”.
E-42 Elijah gave them a choice which they should. "Choose you this day whom you shall serve. If God be God, serve Him. But if Baal be God, serve him." [I Kings 18:21]
E-43 Lūk, tā kā mēs saprotam, ka viss dabiskais ir Garīgā simbols, par ko mēs šorīt jau runājām mūsu nodarbībā, piemēram, saule un tās būtība. Tā bija mana pirmā Bībele. Pirms es izlasīju pirmo lappusi Bībelē, es jau pazinu Dievu. Tāpēc ka Bībele ir ierakstīta visur dabā, un tā vienkārši atbilst Dieva Vārdam: kā nāve, apbedīšana, dabas atdzimšana; un saules uzaušana, tās ceļš, norietēšana, miršana, uzlēkšana no jauna. Ir tik daudzas lietas par Dieva atveidu dabā, kas mums ir jāizlaiž, lai norunātu šo svētrunu.
E-43 Now, as we see that all of the natural thing is a type of the spiritual things, as we went through in our lesson this morning, as the sun and his nature. That was my first Bible. Before I ever read a page in the Bible, I knew God. Because, the Bible is written everywhere in nature, and it just corresponds with the Word of God: how the death, burial, resurrection of the nature; and the sun rising, crossing, setting, dying, rising again. There's so many things that we could type, God in nature, that we have to bypass, for this Message.
E-44 Un tā, ja jau garīgais... tas ir, ja dabiskais ir Garīgā simbols, tad dabiskā līgavas izvēle atspoguļo garīgo Līgavas izvēli.
E-44 Now, if the spiritual or... The natural is a type of the spiritual. Then, the choosing of a bride, in the natural, is a type of choosing a Bride, the Bride, in the spiritual.
E-45 Ziniet, tas ir ļoti nopietni, kad mēs gatavojamies sev izvēlēties sievu, vīrietis...jo tiek dots solījums: “līdz nāve mūs šķirs”. Lūk, kā mums tas būtu jāievēro. Un tu šo zvērestu dod Dieva priekšā, ka tikai nāve jūs šķirs. Un es domāju, ka mums vajag... pareizi domājošam vīrietim, kurš domā par nākotni, sievu ir jāizvēlas ļoti nopietni. Esiet uzmanīgi ar to, ko jūs darāt. Un sievietei, izvēloties vīru, tas ir, pieņemot vīra izvēli, ir jābūt ļoti uzmanīgai ar to, ko viņa dara, un īpaši jau šajās dienās. Vīrietim ir jāpārdomā un jālūdz pirms viņš izvēlas sievu.
E-45 Now, it's a serious thing when we go to choose a wife, a man, for the vows here is until death do we part. That's how we should keep it. And you take that vow before God, that only death will separate you. And I think we should. A man in his right mind, that's planning a future, that he should choose that wife very careful. Be careful what you're doing. And a woman choosing a husband, or accepting the choice of a husband, should be real careful what she's doing, and especially in these days. A man should think and pray before he chooses a wife.
E-46 Es domāju par to, kāpēc šodien ir tik daudz šķiršanos, ka mēs Amerikā šķiršanās ziņā esam pirmajā vietā pasaulē; mēs tajā esam visas pasaules priekšgalā. Šeit ir vairāk šķiršanos nekā jebkur citur, šajā valstī, kurai būtu jābūt, un kuru uzskata par kristīgu valsti. Mūsu šķiršanās lietu tiesas prāvas – kāds tas ir apkaunojums! Es domāju, ka tas ir tāpēc, ka vīrieši ir aizgājuši no Dieva, un arī sievietes ir aizgājušas no Dieva.
E-46 I think, today, what's got so many divorce cases now, that we lead the world in America, in divorce cases. We lead the rest of the world. There's more divorces here than anywhere else, this nation, and supposed to be, and thought of, a Christian nation. What a reproach, our divorce court! I think, the reason of it, is because that men has got away from God, and women has got away from God.
E-47 Un mēs konstatējam, ka, ja vīrietis un sieviete būtu lūguši par šo lietu, nevis vienkārši lūkojušies uz skaistām actiņām vai uz platiem, stipriem pleciem vai kaut ko tādu, vai uz kādu citu pasaulīgu pieķeršanos, bet vispirms lūkotos uz Dievu un sacītu: “Dievs, vai tas ir Tavs plāns?”
E-47 And we find, that, if a man prayed and a woman prayed over the matter; not just look at a pretty set of eyes, or big strong shoulders, or such as that, or some other worldly affection; but would look first to God, and say, "God, is this Your plan?"
E-48 Es domāju, ka šodien ir tik daudz krāpšanās, gluži kā skolā. Kad...kad rītos iet garām bērni, daudzi no apkārtnē dzīvojošiem bērniem, kas ir mani draugi...ja viņi pienāktu un teiktu: “Brāli Branham, vai jūs palūgsiet par mums? Mums šodien būs kontroldarbs. Es visu pagājušo nakti mācījos, un man nešķiet, ka es varēšu to uzrakstīt. Palūdziet par mani!” Es domāju, ka jebkurš skolas bērns, ja...un vecāki no rīta pie galda, ja jūs sacītu: “Mam, Džonam šodien ir kontroldarbs, palūgsim tagad par viņu.” Es domāju, ka tas būtu daudz labāk, nekā viss cits, ko tu jebkad varētu izdarīt jebkurā citā veidā, vai skatīties pāri plecam cita burtnīcā un krāpties. Es domāju, ja tu vienkārši iznāktu un palūgtu par to problēmu...
E-48 I think, today, there's so much cheating, just like in school. When--when the kids come by, of a morning, many of the kids in the neighborhood, that--that friends of mine, will come by and say, "Brother Branham, will you pray for us? We're having a--a test today. I--I worked all night, and I don't seem I can--can get it settled. Pray for me." I think that any school kid, if you would, if... And the parents at the table of a morning, you could. Say, "Mother, John has got a test today. Let's pray for him now." I think it would beat all that you could ever do in any other way, or looking over on somebody else's paper and cheating. I think if you just come out and pray over the matter.
E-49 Un, ja mēs varētu izpētīt, ko mēs darām, kad mēs gatavojamies precēties, kad mēs izvēlamies savu sievu vai vīru...ja vien mēs varētu to kārtīgi izpētīt! Vīrietim vajadzētu nopietni lūgt, jo viņš var sabojāt visu savu dzīvi. Atcerieties, solījums ir: “Līdz nāve mūs šķirs.” Un viņš var izpostīt savu dzīvi, izdarot nepareizu izvēli. Bet, ja viņš zina, ka viņš izdara nepareizo izvēli un precas ar sievieti, kura neder viņam par sievu, un tomēr viņš vienalga to dara, tad tā ir viņa vaina. Ja sieviete iziet pie vīra, zinot, ka viņš viņai par vīru neder, tad tā ir viņas pašas vaina, pēc tam, kad tu jau zināji, kas ir pareizi un kas ir nepareizi. Un tā, jums to nevajadzētu darīt, kamēr lūgšanā pilnīgi nepārliecināsities.
E-49 And if we would study what we're doing when we're going to get married, when we choose our wife, our husband, if we'd study it over! A man should pray earnestly, for he could ruin his entire life. Remember, the vow is "until death do we part," and he could ruin his life by making the wrong choice. But if he knows what, he making the wrong choice and is marrying a woman that isn't fit to be his wife, and he does it anyhow, then it's his fault. If the woman takes a husband and knows that he's not fit to be a husband to you, then that's your own fault, after you know what's right and wrong. So, you shouldn't do it until you thoroughly pray through. [Mark 10:9]
E-50 Tas pats attiecas arī uz draudzes izvēli. Redziet, jums ir jālūdz par draudzi, kurai jūs piederat. Atcerieties, ka draudzēm ir savs gars.
E-50 The same applies by choosing a church. Now, you must pray over the church that you are fellowshiping in. Remember, churches carry spirit.
E-51 Lūk, es negribu būt kritisks. Bet es apzinos, ka esmu vecs vīrs, un reiz man būs no šejienes jāaiziet. Un Tiesas Dienā man būs jāatbild par to, ko es saku šovakar vai jebkurā citā laikā. Un es...tāpēc man ir jābūt pilnīgi godīgam un patiesi pārliecinātam.
E-51 Now, I don't want to be critical. But I realize that I'm an old man, and I got to leave here, one of these days. I've got to answer at the Day of the Judgment for what I say tonight or any other time. And I, therefore, I got to be dead earnest and truly convicted.
E-52 Bet aizejiet uz kādu draudzi, un, ja jūs pavērosiet šīs draudzes uzvedību, brīdi pavērojiet mācītāju, un parasti var redzēt, ka draudze uzvedas tāpat kā viņu gans. Dažreiz man rodas jautājums, vai tik mēs nepieņemam cits cita garu Svētā Gara vietā? Aizejiet uz draudzi, kur mācītājs ir ļoti radikāls un arī uzvedas tā, un jūs redzēsiet, ka draudze ir tieši tāda pati. Es biju vienā draudzē, kur es redzēju, kā mācītājs stāv, šurpu turpu kratīdams galvu. Skaties uz sapulci, viņi dara to pašu. Atrodiet mācītāju, vienkārši ievērojiet kaut ko, parasti draudze darīs to pašu. Un tā, ja es meklētu draudzi, tad es izvēlētos patiesu, fundamentālu, pilna Evaņģēlija, Bībeles draudzi, tādu es izvēlētos, uz kurieni vest savu ģimeni. Izvēle...es palūkojos...
E-52 But, you go into a church, and if you'll watch the behavior of that church, you just watch the pastor awhile, and you'll usually find that the church acts like the pastor. Sometime, I wonder if we just don't get one another's spirit in the stead of the Holy Spirit. You get to a place where a pastor is real radical and carrying on, you'll find out the congregation is the same way. I'll bring you to a church where I see the pastor stand, jerk their heads back and forth. You watch the congregation, they do the same thing. You take a pastor, just gulp down anything, usually the church will do the same thing. So, if I was choosing a church, I'd choose a genuine, fundamental, Full Gospel, Bible church, I was choosing one to put my family in. Choose. I looked...
E-53 Vienu dienu puiši, brāļa Šakarjana dēls un viņa znots, atveda mani šurp, lai palūgtu par jaunu zēnu, dziedātāju, lielisku puisi. Tikko bija atgriezies...viņa vārds bija Freds Barkers, un viņš tikko bija atgriezies no ceļojuma. Un viņi piezvanīja man, sakot, ka Freds mirst. Un pirms es paguvu ienākt mājā, atnāca vēl viena vēsts: “Šobrīd viņš, iespējams, jau ir miris.” Un teica, ka viņam bija asiņošana smadzenēs, un viņš bija paralizēts, un viņš mira, bet viņa sieva vēlējās, lai es palūdzu par viņu.
E-53 The boys, the other day, Brother Shakarian's son and his son-in-law, taken me up here to pray for a young fellow, singer, dandy boy. Just come back... Fred Barker, that was his name, just come back from a trip. And they called me, that, "Fred was dying." And then, 'fore I could get in the house, another message come, "He may be dead right now." And he said he had had a--a hemorrhage in the brain, and he was paralyzed, and--and he was dying, and his wife wanted me to pray for him.
E-54 Un es nodomāju: “Ja es mēģināšu lidot ar lidmašīnu, viņš var nomirt pirms es turp nokļūstu, un varbūt viņš jau ir miris.” Un tā, es ātri piezvanīju, un klausuli pacēla jaunā lēdija. Un mēs mēs pielikām telefona klausuli pie Freda auss. Viņš nevarēja neko norīt. Viņam veica mākslīgu norīšanu. Un, kad mēs par viņu palūdzām, viņš teica...parādīja viņiem ar žestiem, lai to izvelk no viņa rīkles. Viņš atkal varēja norīt. Ārsti tam neticēja. Viņi to izvilka no rīkles, un viņš varēja norīt. Un nākošajā dienā viņš jau sēdēja.
Draudze; draudzes izvēle.
E-54 And I thought, "Oh, if I try to fly, he'd be dead 'fore I get there, and may be dead now." So, I called quickly and got the little lady on the phone. And--and we got the phone hooked up, and to Fred's ear. He couldn't swallow. They was giving him artificial swallowing. And when we prayed for him, he said, motioned, take it out of his throat. He could swallow. The doctors didn't believe it. They took it out, and he could swallow. He was setting up, the other day.
A church; choosing a church.
E-55 Nesen pienāca telefona zvans, pirms neilga laika. Šorīt...manas draudzes locekle, kura patiesībā ir no baptistiem, no Luisvillas, nomira šorīt agri no rīta. Un mana draudze, tur mājās, patiesi Dievam veltījušos cilvēku grupa, sanāca kopā un devās uz turieni pirms apbedīšanas biroja darbinieks bija viņu iebalzamējis, apstāja viņu un lūdza, kamēr viņā atgriezās dzīvība. Un šovakar viņa ir dzīva – manas draudzes vecajie. Kāpēc? Viņi ir iemācīti ticēt, ka visas lietas ir iespējamas, nākot pie Dieva neliekuļoti.
Un tā, tev ir jāizdara pareizā izvēle.
E-55 Phone call just come in, a while ago. This morning, a member of my church, which is really a Baptist woman out of Louisville, she died early this morning. And my church at home, a real group of consecrated men, assembled themselves together and went down, before the undertaker embalmed her, stood over her, prayed until life come back in her. And she is living, tonight. The elders of my church, why, they been taught to believe that all things are possible, come to God sincerely.
So, you must make the right choice. [Matthew 19:26]
E-56 Un atkal – tas, kādu sievieti vīrietis izvēlēsies, atspoguļos viņa mērķus un raksturu. Ja vīrietis izvēlas nepareizu sievieti, tas atspoguļo viņa raksturu. Un tas, ar ko viņš sevi sasaista, parāda, kas viņā ir patiesībā. Sieviete atspoguļo, kas ir vīrietī, kad viņš viņu izvēlas sev par sievu. Tas parāda, kas ir viņa dziļumos. Nav svarīgi, ko viņš runā ārēji, pavēro, ko viņš apprec.
E-56 Again, the kind of woman that a man would choose, will reflect his ambition and his character. If a man chooses the wrong woman, it reflects his character. And what he ties himself to, shows truly what's in him. A woman reflects what's in the man when he chooses her for wife. It shows what's down in him. No matter what he says outside, watch what he married.
E-57 Es iegriežos viena cilvēka ofisā, un viņš apgalvo, ka ir Kristietis: pie visām sienām attēli ar skaistulītēm, skan šī bugi-vugi mūzika. Man ir vienalga, ko viņš saka. Es neticu viņa liecībai, jo viņa gars barojas ar šīm pasaulīgajām lietām. Kas būtu, teiksim, ja viņš apprecētu baletdejotāju vai arī, kas būtu, ja viņš apprecētu seksa karalieni, vai arī vienkārši modernu skaistuli? Tas atspoguļo...tas parāda, kādu viņš iztēlojas savu namu nākotnē, jo viņš ir apprecējis viņu, lai viņa audzinātu viņa bērnus. Un lai kāda viņa nebūtu, tieši tādus viņa izaudzinās arī bērnus. Lūk, tas atspoguļo, kas ir cilvēkā. Vīrietis, kurš apņem tādu sievieti, vienkārši parāda, ko viņš domā par nākotni.
E-57 I go to a man's office, and he says he's a Christian; pin-ups all around on the walls, that old boogie-woogie music going on. I don't care what he says. I don't believe his testimony, because his spirit is feeding on them things of the world. What, say, if he would marry a chorus girl, or what if he would marry a sex queen, or just a pretty, modern ricketta? It reflects. It shows what he has in his mind, of what his future home is going to be, because he's took her to raise his children by. And whatever she is, that's the way she'll raise those children. So, it reflects what's in the man. A man that takes a woman like that, shows just what he's thinking of the future.
E-58 Vai varat iztēloties tā rīkojamies Kristieti? Nē, draugi, es nevaru. Patiess Kristietis nemeklēs tādas skaistuma karalienes, dejotājas un seksa karalienes. Viņš meklēs kristīgu raksturu.
E-58 Could you imagine a Christian doing a thing like that? No, sir. I could not. A true Christian will not look for such beauty queens, and chorus girls, and sex queens. He'll look for Christian character.
E-59 Lūk, tev nevar būt viss uzreiz. Viena meitene varbūt ir ļoti skaista, bet cita meitene, viņa varbūt...viņai ir labāka figūra, nekā tai otrai. Un varbūt tev no kaut kā būs jāatsakās kaut kā cita dēļ. Bet, ja viņa neizskatās pēc lēdijas, pēc sievietes, un viņa... Man vienalga, vai viņa ir skaista vai nav. Tu labāk skaties uz viņas raksturu; vienalga, vai viņa ir skaista vai nē.
E-59 Now, you can't have all things. There might be one girl that's real pretty. And the other girl, maybe she's a... her statue looks better than this one. And you might have to sacrifice one for the other, but, if she's not the statue of a lady, of a woman. And, she, I didn't care whether she's pretty or not. You better look at her character, whether she's pretty or not pretty.
E-60 Lūk, piedienas, ka, ja kristietis izvēlas sievu, viņam vajadzētu izraudzīties patiesi piedzimušu no augšienes sievieti. Sievieti veido tas, kas viņa ir, neskatoties uz to kā viņa izskatās. Un tad, atkal jau, tas atspoguļo paša vīra dievbijīgo raksturu un atspoguļo to, kas ir viņa galvā, un to, kas notiks nākotnē, jo viņa ģimeni audzinās šāda sieviete, kas īstenos vīra nākotnes plānus par viņa namu.
E-60 Now, for, it is becoming, if a Christian would choose a wife, he ought to choose a genuine, born-again woman, regardless of what she looks like. It's what she is, what makes her. And then, again, that reflects his own godly character, and reflects what's in his mind and what's going to be in the future, for his family will be raised by such a woman, for the future plans for his home.
E-61 Ja viņš apprecas ar vienu no šīm mūsdienīgajām “riketēm”, seksa karalienēm, ko gan viņš sagaida? Kādu gan ģimenes pavardu cer sagaidīt šis vīrietis? Ja viņš precas ar meiteni, kurai trūkst tikumības, lai paliktu mājās un rūpētos par savu namu, bet grib strādāt pie kāda ofisā, kāda gan mājas saimniece no viņas iznāks? Tev būs aukles un viss kas tamlīdzīgs. Tā ir patiesība.
E-61 If he marries one of these little modern rickettas, sex queens, what could he expect? What kind of a home could a man expect to have? If he marries a girl that ain't got enough moral about her to stay home and take care of a house, and wants to work out in somebody's office, what kind of a housekeeper will she be? You'll have baby-sitters and everything else. True.
E-62 Redziet, es neesmu šīs modernās gaumes piekritējs par strādājošu sievieti. Kad es ieraudzīju šīs sievietes, ieģērbtas uniformās, braukājam pa pilsētu ar motocikliem, kā policistus – tas ir apkaunojums jebkurai pilsētai, kurā sievietēm atļauj to darīt. Redzat? Saprotat? Kaut arī tik daudz vīriešu ir bez darba, tas parāda mūsu pilsētas mūsdienīgo domāšanu. Tas parāda degradāciju. Mums nav vajadzīgs, lai sievietes darītu tādu darbu. Viņām vispār nekas tāds nav jādara.
E-62 Now, I'm not much of this modernistic taste, of women working. When I seen these women with these uniforms on, riding around in this city, on motorcycles, as police, it's a disgrace to any city that will let a woman do that. See? See? As many men that's without work, it shows the modern thinking of our city. It shows the degrading. We don't have to have them women out there like that. They ain't got no business out there like that.
E-63 Kad Dievs iedeva vīrietim sievu, Viņš iedeva viņam vislabāko, ko vien varēja iedot, neskaitot glābšanu. Taču, kad viņa mēģina ieņemt vīrieša vietu, tad viņa ir gandrīz vai vissliktākais, ko vien viņš varēja saņemt. Jā, tā tas ir. Saprotat?
Tagad mēs redzam, kā tas ir pielietojams attiecībā uz garīgo sfēru.
E-63 When God gave a man a wife, He gave him the best thing He could give him, outside of salvation. But when one goes to trying to take a man's place, then she's about the worse thing that he could get a hold of. Now, that's right. See?
Now we can see the spiritual application. [Proverbs 31:10-31]
E-64 Es zinu, ka tas ir slikti. Jūs domājat, ka tas ir slikti, bet tā ir Patiesība. Mums nav svarīgi, cik slikti tas ir, mums ir jāskatās acīs realitātei. Tieši to māca Bībele. Redzat?
E-64 I--I know that's bad, you think it's bad, but it's the Truth. We don't care how bad it is, we got to face up to the fact. That's what the Bible teaches. See?
E-65 Lūk, šeit mēs skaidri redzam garīgo plānu, tagad atklājas tas, kā Dievs plāno Savu nākotnes Namu ar Savu nākamo Līgavu.
E-65 Now, we here see plainly the spiritual plan, of God's planning for His future Home with His future Bride, comes into view now.
E-66 Ja vīrietis precas ar seksa karalieni, jūs redzat, ko viņš gaida no nākotnes. Ja vīrietis precas ar sievieti, kura mājās nespēs nosēdēt, jūs redzat, ko viņš gaida bo nākotnes. Un es reiz...
E-66 If a man marries a sex queen, you see what he's looking for for the future. If a man marries a woman that won't stay home, you see what he's looking for in the future. And I one time...
E-67 Tas izklausās šausmīgi. Es vienkārši jūtu, ka man tas ir jāpasaka, un es... Parasti, ja es jūtu, ka man kaut kas ir jāpasaka, tad man tas ir jāsaka, un parasti Dievs dara tieši tā.
E-67 This sounds awful. I just feel to say it. And I--I, usually, if I feel to say the thing, I ought to say it. And it's usually God's way.
E-68 Es...es mēdzu doties izbraukumos kopā ar fermeri, ar kuru kopā es strādāju, lai iepirktu lopus. Un es ievēroju, ka pirms tirgošanās šis vīrs vienmēr skatījās telei sejā. Pēc tam viņš pagrieza viņas galvu un skatījās gan šur, gan tur. Es gāju kopā ar viņu, vēroju viņu, bet viņš aplūkoja to no augšas līdz apakšai. Un, ja viņa bija labi noaugusi, tad viņš to pagrieza un skatījās viņai purnā, un dažkārt viņš pakratīja savu galvu un gāja prom.
Es sacīju: “Džef, es gribu tev kaut ko pajautāt.”
Viņš teica: “Runā, Bil.”
E-68 I--I used to go with a rancher that I worked with, to buy cattle. And I noticed the old fellow always looking right in the face of a heifer before he went to bidding. Then he turned her head, and looked back and forth. I followed him along, watched him. And he looked her up and down, if she looked all right, the statue. Then he turned and looked her in the face, and sometime he'd shake his head and walk away.
I said, "Jeff, I want to ask you something."
He said, "Say on, Bill."
E-69 Un es vaicāju: “Redzi, kāpēc tu vienmēr skaties govij purnā,” es teicu, “viņa taču tik labi izskatās – laba branga govs?”
E-69 And I said, "Why you always look that cow in the face?" I said, "She looks all right, a good--good heavy cow."
E-70 Viņš teica: “Tev, puisīt, vēl daudz ko vajag iemācīties.” Un, kad viņš man izstāstīja, es...es sapratu. Teica: “Man nav svarīgi kāda ir viņas āriene; varbūt viena vienīga gaļa līdz pat nagiem, bet, ja viņas acīs ir šis mežonīgais ciešais skatiens, tad tādu nekad nepērc.”
Es sacīju: “Kāpēc gan tā, Džef?”
E-70 Said, "I want to tell you, boy, you got a lot to learn." And I--I realized it after he told me. Said, "I don't care how she's made up. She might be beef, plumb to the hoof. But if she's got that wild stare in her face, don't you never buy her."
Said, "Why so, Jeff?"
E-71 “Redzi,”viņš sacīja, “pirmkārt, viņa nekad nestāvēs uz vietas.” Un piebilda: “Un tad vēl, viņa nekad nebūs māte savam telēnam.” Un vēl teica: “Šobrīd viņi to ir turējuši nožogojumā, lūk, kāpēc viņa ir trekna. Tu tikai palaid viņu vaļā ar šo mežonīgo skatienu, viņa nodzīs sevi līdz nāvei.”
E-71 "Well," said, "the first thing is," said, "she'll never stay put." And he said, "The next thing is, she'll never be a mammy to her calf." And said, "They put her in a pen now, the reason she's fat. You turn her loose, with that wild stare, she'd run herself to death."
E-72 Un es sacīju: “Zini, kaut ko būšu iemācījies. Es domāju, ka to var pielietot arī attiecībā uz sievietēm.”
E-72 I said, "You know, I kind of learned something. I believe that applies to women, too." Right. Right.
E-73 Šis mežonīgais, ciešais “riketes” skatiens...labāk turies no viņas pa gabalu, puis, viss tas zilais draņķis viņai virs acīm, un es ne... Es neko tādu negribētu. Es nedomāju, ka tas piedienas Kristiešiem. Mani neinteresē, cik ļoti televīzija un avīzes stāsta, ka tas ir pievilcīgi. Tas ir visšausmīgākais, vispretīgākais skats, kādu es vispār savā dzīvē esmu redzējis.
E-73 That wild, starey, ricketta look, better stay away from her, boy, all that there blue stuff over top her eyes. And I didn't... I wouldn't want that. I don't think that's becoming to a Christian. I don't care how much the television and paper says it's pretty. It's the most horrible-looking, hideous sight that I ever seen in my life.
E-74 Kad es to ieraudzīju pirmo reizi, kādā rītā brokastojot “Kliftona” kafetērijā... Es redzēju, kā ienāca vairākas jaunas sievietes. Mēs ar brāli Arganbraitu bijām tur tikko iegājuši. Un viņš bija nokāpis lejasstāvā. Un es paskatījos, un ienāca šī meitene. Un es nodomāju: “Nu, es...es....es nesaprotu.” Es nekad agrāk nekā tāda nebiju redzējis. Tas bija kaut kas tāds, kā... Ak, izskatījās tā it kā viņai būtu čūlas, ziniet, vienkārši viņa tik savādi izskatījās... Es to nesaku joka pēc. Es to nesaku, lai... Jūs ziniet, es esmu redzējis spitālību. Es esmu misionārs. Es esmu redzējis visdažādākās kroplības, ziniet, kā slimības... Un es gribēju pieiet pie jaunās lēdijas un pateikt viņai: “Es...es esmu kalpotājs; es lūdzu par slimajiem. Vai...vai jūs nevēlaties, lai es palūdzu par jums?” Es kaut ko tādu vēl nekad nebiju redzējis. Un, lūk, ienāca vēl divas vai trīs, un es nedaudz saminstinājos un pagaidīju.
E-74 When I first seen that, here at Clifton's Cafeteria, one morning, at a breakfast. I seen some, them young ladies come up. Brother Arganbright had just come in, and I. And he had went downstairs. I looked, and that girl come in. I thought, "Well, I--I--I--I don't know." I never seen it before. It was some kind. Oh, it looked like she was cankered, you know, just kind of funny-looking. I'm not saying that to be funny. I'm--I'm saying it. You know, I've seen leprosy. I'm a missionary. I seen all kinds of freaks, you know, of how diseases. And I was going to walk up to the young lady and tell her, "I--I--I'm a minister. I--I pray for the sick. Would--would you like for me to pray for you?" And I had never seen anything like that. And then, here come two or three more, in. I kind of stepped back then and waited.
E-75 Un pienāca brālis Arganbraits. Es teicu: “Brāli Arganbrait,” (varbūt viņš tagad atrodas šeit), “kas noticis ar to sievieti?” Saprotat?
Viņš teica: “Tā...tā ir krāsa.”
E-75 And Brother Arganbright come by, so I said, "Brother Arganbright?" He may be here. I said, "What's the matter with that woman?" See?
And he said, "That, that's paint."
E-76 Es teicu: “Nu, tas ir kaut kas!” Man ienāca prātā, ka viņu vajag turēt kādā infekciju slimnīcā, ziniet, lai tas neizplatās uz visām pārējām sievietēm.
E-76 I said, "Well, my, my!" See? I thought they ought to have her in a pesthouse somewhere, you know, keep it from breaking out all over other women.
E-77 Un ziniet, kad jūs izdarāt izvēli, jums vajag plānot, skatīties un lūgt. Jo caur šo apsolījuma Vārdu mēs redzam, ka viņa, līgava, kuru izvēlēsies vīrietis, atspoguļos viņa raksturu. Tas atspoguļo to, kas ir vīrietī.
E-77 But, you know, you have to plan, look, pray, when you're choosing. For, we see, by this, the Word of promise. She, the bride that a man would choose, is going to reflect his character. It reflects what's in him.
E-78 Un tā, vai jūs varat iedomāties, ka Svētā Gara piepildīts vīrietis ņem sev par sievu kaut ko tamlīdzīgu? [Sapulce saka: “Nē.” – Tulk.] Es...es to vienkārši nevaru saprast, brāli. Nu, varbūt es vienkārši esmu vecs savādnieks, taču es to vienkārši nevaru saprast. Ievērojiet, jo tas atspoguļos to, kas atrodas vīrietī. Viņa palīdzēs viņam veidot nākotnes namu.
E-78 Now, could you imagine a man, filled with the Holy Ghost, take something like that to be a wife? [Congregation says, "No."--Ed.] I--I--I just don't see it, brother. Now, maybe I'm just an old crank. But, you know, I--I just can't understand that, see, notice, for it's going to reflect what's in him. She is going to help him make his future home.
E-79 Un tā, tagad mēs uz mirklīti pievērsīsimies garīgajai pusei. Un, kad tu redzi draudzi, kura ir pasaulīga, rīkojas kā pasaule, priecājas pasaulē, piedalās pasaules lietās, pret Dieva Baušļiem izturoties tā, it kā Viņš tos vispār nebūtu uzrakstījis, tad tev...tev patiešām kļūst skaidrs, ka Kristus netaisās ņemt Sev tādu Līgavu. Vai varat iztēloties, ka mūsdienu modernā draudze varētu būt Līgava? Tikai ne manam Kungam! Es ne...es par to ļoti šaubos. Nē. Atcerieties, ka vīrietis un viņa sieva ir viens vesels. Vai tu savienotos ar tādu personu? Ja tomēr tu to izdarītu, tad tas pavisam noteikti iedragātu manu uzticību tev.
E-79 Now, then, when we change back now for a moment, to the spiritual side. And when you see a church that's in the world, acts like the world, anticipating in the world, partaking of the world, counting God's Commandments as if He never had wrote Them, then you--you can just imagine Christ ain't going to take a Bride like that. Could you imagine taking the modern church today for a Bride? Not my Lord. I don't... I could hardly see that. No. Remember, now, a man and his wife are one. Would you join yourself to a person like that? If you would, it would certainly kind of disappoint my faith in you.
E-80 Kā tādā gadījumā Dievs var savienot Sevi ar kaut ko tamlīdzīgu, ar parastu kofesionālo prostitūtu? Vai jūs domājat, ka Viņš to izdarīs, “Ārēji svētbijīgi, bet Viņa spēku noliedzoši”? Viņš nekad to nedarītu. Viņai iekšā ir jābūt Viņa raksturam. Īstai, patiesi no augšienes piedzimušai Draudzei ir jābūt tādam raksturam, kāds bija Kristū, tāpēc, ka vīrs un sieva ir viens. Un, ja Jēzus darīja tikai to, ko gribēja Dievs (ievēroja Viņa Vārdu un darīja redzamu Viņa Vārdu), tad Viņa Līgavai ir jābūt tādam pašam raksturam. Viņa nekādā veidā nevarētu būt kāda konfesija, jo tad (neatkarīgi no tā, cik ļoti tev gribētos teikt “nē”) viņa no kaut kurienes tiek kontrolēta caur kādu padomi, kura viņai saka, ko darīt, un ko viņa nevar darīt, un bieži vien tas ir tūkstošiem jūdžu no patiesā Vārda.
E-80 And, then, how about God joining Himself to something like that, a regular denominational prostitute? You think He would do it, "Having a form of godliness but denying the power thereof"? He would never do it. She must have His character in her. The real, true born-again Church must have the--the character that was in Christ, because the husband and wife are one. And if Jesus did only that which pleased God, kept His Word and manifested His Word, His Bride will have to be of the same kind of character. She could not, by no means, be a denomination. Because, then, no matter how much you want to say, "no," she is controlled by a board somewhere, that tells her what to do and what she can't do, and, many times, a million miles off of the true Word. [II Timothy 3:5], [Mark 10:8]
E-81 Ļoti slikti, ka mēs esam atkāpušies no īstā Līdera, Kuru mums ir atstājis Dievs, lai Tas vadītu Draudzi. Viņš nekad nav sūtījis valsts presvīterus. Viņš nekad nav sūtījis ne bīskapus, ne kardinālus, ne priesterus, ne pāvestus. Savai Draudzei Viņš sūtīja Svēto Garu, lai Tas vadītu Draudzi. “Kad nāks Viņš, Svētais Gars, Tas jums mācīs visu Patiesību, atklās jums to, ko Es jums esmu sacījis, atgādinās jums to, un parādīs nākamās lietas.” Tas bija jādara Svētajam Garam. Bet mūsdienu baznīca To ienīst! Viņai Tas nepatīk, tātad, kā gan viņa var būt Kristus Līgava? Šodienas cilvēki izvēlas modernu konfesiju; tas tikai atspoguļo viņu trūcīgo Dieva Vārda izpratni.
E-81 It's too bad that we ever got away from the real Leader that God left us to lead the Church. He never sent state presbyters. He never sent a bishops, cardinals, priests, popes. He sent the Holy Ghost for the Church, to lead the Church. "When He the Holy Ghost is come, He will lead you into all Truth, reveal these things to you, that I have told you, bring them to your remembrance, and will show you things that is to come." The Holy Spirit was to do that. Now, the modern church hates That. They don't like It, so how could she be the Bride of Christ? The people of today is choosing a modern denomination. What it does, it only reflects their poor understanding of the Word. [John 14:26]
E-82 Man nolūks nav aizvainot, bet es gribu, lai tas iespiežas tik dziļi, ka jūs par to aizdomātos.
E-82 I don't mean to hurt, but I mean to let it go deep enough till you'll look at it.
E-83 Es esmu salaulājis daudzus pārus, taču tas vienmēr atgādina man par Kristu un Viņa Līgavu. Viena salaulāšana, kuru es šeit jau kādu laiciņu atpakaļ izpildīju, manā dzīvē bija kaut kas ļoti īpašs. Tas notika pirms vairākiem gadiem, kad es vēl biju tikai jauns kalpotājs.
E-83 I've married many couples, but it always reminds me of Christ and His Bride. One of the weddings that I performed here, some time ago, it--it was quite an outstanding thing in my life. It's been several years ago, when I was just a young minister.
E-84 Mans brālis strādāja Darba Projektu Administrācijā. Es nezinu, vai kāds to vēl atceras vai nē, kāds, kurš ir mans vienaudzis. Valdībai bija kāds projekts, un mans brālis pie tā strādāja, apmēram trīsdesmit jūdžu attālumā. Viņi raka kaut kādus ezerus, tas bija kāds dabas aizsardzības projekts.
E-84 My brother was working on the--the P.W.A. I don't know whether anybody ever remembers that, yet, or not, anybody as old as me. And that was a--a project that the government had. And my brother worked up, about thirty miles. They were digging out some lakes, a project for the conservation.
E-85 Un tur kopā ar manu brāli strādāja kāds puisis no Indianapolisas, tas bija kaut kur simts jūdžu uz ziemeļiem no Džefersonvilas, kur es...es toreiz dzīvoju. Un tur bija... Vienu dienu viņš sacīja manam brālim, viņš sacīja: “Dok, es gribu...es taisos precēties, ja vien dabūšu pietiekami naudas, ko samaksāt kādam mācītājam.” Viņš teica: “Man...man pietiek naudas, lai samaksātu par vadītāja apliecību, bet”, sacīja, “man nepietiek naudas, lai samaksātu mācītājam.”
E-85 And there was a boy worked up there, with him, from Indianapolis, about, oh, about a hundred miles above Jeffersonville where I--I live, or lived. And there was a... He said to my brother, one day. He said, "Doc," he said, "I--I want... I'm going to get married, if I just had enough money to pay the preacher." He said, "I--I got enough money to get my license, but," said, "I haven't got enough money to pay the preacher."
E-86 Doks sacīja: “Nu, mans brālis ir mācītājs, un...un viņš varētu jūs salaulāt.” Viņš teica: “Viņš nekad par to no cilvēkiem naudu neņem.”
Viņš teica: “Vai tu pajautāsi viņam, vai viņš mani salaulās?”
E-86 Doc said, "Well, my brother is a preacher, and--and he--he may marry you." He said, "He never charges people for things like that."
He said, "Will you ask him if he'll marry me?"
E-87 Un tā, tovakar mans brālis man paprasīja. Un es sacīju: “Ja tikai viņš jau iepriekš nav bijis laulāts, jebkurš no viņiem, un viņi...ja viss ir kārtībā”. Brālis teica: “Labi, es viņam pajautāšu.” Un es sacīju: “Ja viss ir kārtībā, tad saki viņam, lai viņš atbrauc.”
E-87 Well, that night my brother asked me. I said, "If he's never been married before, either one of them, and their everything is all right." He said, "Well, yeah, I'll ask him." And I said, "If it is, tell him, come on down."
E-88 Un tā, kad pienāca sestdiena un tas zēns atbrauca... Tas man ir kaut kas ļoti īpašs, ka vienmēr varu atsaukt to atmiņā. Bija lietains dienas vidus, piebrauca vecs Ševrolets ar lukturiem, kas bija piestiprināti ar drāti. Tas bija neilgi pēc tam, kad es biju zaudējis sievu, un dzīvoju kā vecpuisis divās mazās istabiņās. Un..un Doks bija tur ar mani, viņus gaidīdams.
E-88 So, when Saturday come along and the boy came down. Been a great thing for me, to always look back upon this. I'd... Rainy afternoon, and an old Chevrolet car, with the headlights wired on with a baling wire, that drove up, out front. Just a while after I had lost my wife, and I was bach'ing, two little rooms. And--and Doc was up there with me, waiting for them.
E-89 Un...un no mašīnas izkāpa kāds puisis, un, manuprāt, viņš nepavisam neizskatījās pēc līgavaiņa, un domāju neizskatītos arī nevienam citam. Pat es varēju par pusotru dolāru nopirkt tīri labu kurpju pāri, bet viņam kājās bija ļoti novalkātas kurpes, un viņa bikses tik tiešām izskatījās pēc maisa. Un mugurā viņam bija viena no šīm vecajām kurmjādas žaketēm. Bez šaubām, daži no jums, gados vecākajiem, tās atceras. Izskatījās it kā to būtu izlaiduši caur veļas mašīnu neizskalojot, un tā bija sarāvusies un, lūk, šādi uzspīlēta, un stūri atlocīti.
E-89 And--and a boy got out of the car, and he certainly didn't look like a groom, to me, or would to anybody, I guess. Yeah. I could bare... buy a pretty good pair of shoes, for a dollar and a half. And he had on a pair, was run over. And his trousers was real baggy. And he had on one of these old moleskin jackets. I don't guess some of you older people would remember. It looked like it had run through a washing machine without being rinsed, and it was streaked, tied up like this, and the corner up.
E-90 Un no mašīnas izkāpa maza lēdija tādā, ak, vienā no tām rūtainajām kleitām...
E-90 And a--a little lady got out on the side, with a little, oh, some of them little checkered-look dress.
E-91 Es nezinu. Reiz es jau kļūdījos, nosaukdams šī auduma vārdu. Man šķiet, ka to sauc par “džingemu”. Un tātad tas bija...[sanāksme smejas–Red.] Es atkal to pateicu nepareizi. Man...man vienmēr tā sanāk. Un es sacīju...
E-91 I don't know. I made a mistake on calling that kind of goods, one time. Gingham, I believed it's called. And so it was a... I said it wrong again. I--I'm always doing it. And I said...
E-92 Viņa izkāpa no mašīnas, un viņi uznāca augšā pa kāpnēm. Un, kad viņi ienāca iekšā, nabadzīte, viņa... Man šķiet, ka viņai...viņai mugurā tik vien arī bija kā svārki. Diezin vai viņai bija kādas kurpes. Viņa ar autostopiem bija atbraukusi no Indianapolisas. Mati nokarājās no pakauša tādās kā garās bizēs uz muguras, viņa izskatījās ļoti jauniņa.
Un es jautāju viņai: “Vai tu esi pietiekami veca, lai precētos?”
E-92 She got out of the car, and they come up the steps. And--and when they walked in, the poor little thing, she... I guess, she, just about all she had on was a skirt. And she didn't have no shoes, hardly, on. She had hitchhiked from Indianapolis, down. Had a little hair hanging down, back, in long, kind of a plaits down her back. Looked very young.
And I said to her, "Are you old enough to get married?"
E-93 Viņa teica: “Jā, ser.” Un vēl viņa sacīja: “Man ir rakstiska atļauja no mana tēva un mātes.” Un piebilda: “Man vajadzēja to parādīt tiesā, lai saņemtu atļauju.”
E-93 She said, "Yes, sir." And she said, "I have my written permission from my father and mother." She said, "I had to show it to--to the court here, to get my license."
E-94 Es teicu: “Labi.” Un vēl teicu: “Pirms salaulāšanas, es gribētu ar jums nedaudz parunāt”. Viņi apsēdās. Puisis visu laiku pētīja istabu, viņam nebūtu nācis par ļaunu apgriezt matus. Viņš turpināja aplūkot istabu. Viņš manī neklausījās. Un es sacīju: “Dēls, es gribētu, lai tu paklausies, ko es teikšu.”
Teica: “Jā, ser.”
Un es jautāju: “Vai tu mīli šo meiteni?”
Viņš teica: “Jā, ser, es mīlu.”
Es jautāju viņai: “Un tu viņu mīli?”
“Jā, ser, mīlu.”
E-94 I said, "All right." I said, "I'd like to talk to you a little bit before we perform this wedding." They set down. The boy kept looking around the room; needed a haircut real bad. And he kept looking around the room. He wasn't listening to me. I said, "Son, I want you to listen to what I'm saying."
Said, "Yes, sir."
And I said, "You love this girl?"
He said, "Yes, sir. I do."
I said, "You love him?"
"Yes, sir. I do."
E-95 Es vaicāju: “Un tā, pēc tam, kad jūs būsiet apprecējušies, vai tev ir vieta, uz kurieni viņu aizvest?”
Teica: “Jā, ser.”
E-95 I said, "Now, have you got a place to take her after you marry?"
Said, "Yes, sir."
E-96 Un es sacīju: “Labi, un tā”, es sacīju, “es tev gribu ko pavaicāt. Es saprotu, ka tu strādā Darba Projektu Administrācijā.”
Viņš teica: “Jā, ser.” Tie bija apmēram divpadsmit dolāri nedēļā.
Un es jautāju: “Vai tu domā, ka spēsi nopelnīt viņai iztikšanu?”
Viņš teica: “Es darīšu visu, kas ir manos spēkos.”
E-96 I said, "All right. Now," I said, "I want to ask you something. I understand, you're working up here on this P.W.A."
And he said, "Yes, sir." That's about twelve dollars a week.
I said, "You think you can make a living for her?"
He said, "I'll do all I can do."
E-97 Un es sacīju: “Nu ko, labi.” Es pajautāju viņai: “Un tā, kas būs, ja viņš paliks... Kas būs, ja viņš pazaudēs darbu, māsa? Ko tu darīsi? Skriesi atpakaļ uz mājām pie mammas un tēta?”
Viņa teica: “Nē, ser. Es palikšu kopā ar viņu.”
E-97 And I said, "Well, that's all right." And I said, "Now, what if he gets out of... What if he loses this job, sister? What are you going to do, going to run back up home, to mama, papa?"
She said, "No, sir. I'm going to stay with him."
E-98 Es vaicāju viņam: “Kas notiks, ja jums būs trīs vai četri bērni un nebūs ar ko viņus barot, un tev nebūs darba, ko tu darīsi? Šķirsies no viņas?”
E-98 And I said, "What, sir, if you have three or four children, nothing to feed them, and you haven't got any work. What are you going to do, send her away?"
E-99 Viņš teica: “Nē, ser, es turpināšu cīnīties. Gan jau mēs kaut kā izgrozīsimies.”
E-99 Said, "No, sir. I'll struggle right on. We'll make it, some way."
E-100 Es biju aizkustināts, es redzēju, ka viņš patiesi viņu mīl, un ka viņi mīl viens otru. Es viņus salaulāju.
E-100 I felt little. And I seen that he really loved her, and they loved one another. I married them.
E-101 Pēc tam man radās interese par to, uz kurieni tad viņš viņu ir aizvedis dzīvot. Vairākas dienas vēlāk es vaicāju savam brālim Dokam: “Kur tas ir?” Viņš teica: “Brauc uz Ņjū-Olbanī”, tā ir neliela pilsētiņa uz dienvidiem no mums.
E-101 Then I wondered where he taken her. A few days, I asked my brother, Doc, where it is. He said, "Go down to New Albany," a little city below us.
E-102 Un tur pie upes, kur gulēja kaut kāds skārda gabals, kurp es gāju katru dienu, kad strādāju par elektrolīniju montieri, un, kad pārējie puiši sasēdās aplī un stāstīja jokus un visu ko tamlīdzīgu, es sēdos mašīnā un traucos uz upmalu, un biju lūgšanā līdz... Un lasīju savu Bībeli zem liela skārda gabala vietā, kur agrāk atradās metālapstrādes rūpnīca. Un tur atrodas vairāki vilciena preču vagoni.
E-102 And down on the river, where I had some tin laying up, where I went every day when I--I was a lineman. So when the rest the fellows, they all sit around, told jokes and things, I'd get in the truck and run down on the river and pray during that!...?... And read my Bible, under a big piece of tin where an old iron works used to be. There's a bunch of old boxcars setting down there.
E-103 Un šis puisis bija devies turp un vienā no vagoniem izzāģējis durvis, Un paņēmis avīzi un piespraužamos...
E-103 And this fellow had went down there and got one of them boxcars and sawed him a door in it. And had taken a newspaper and tacky buttons.
E-104 Kurš no jums zina, kas ir šie “piespraužamie”? Tad jau šeit nav kentukiešu! Vienkārši ņem gabalu kartona un iespraud tajā spraudīti vai nagliņu, un pēc tam piespraud to... Tas ir ‘piespraužamais’.
E-104 How many knows what a tacky button is? There's no Kentuckians here, then. It's, take a piece of cardboard, put a thumbtack in it, a little sprig. And then push it in the... That's a tacky button.
E-105 Tā arī viņi visu bija apspraudījuši. Un viņš devās uz metalurģisko rūpnīcu un sadabūja kaut ko piemērotu, un uztaisīja pakāpienus, lai iekāptu vagonā. Un viņš bija dabūjis kaut kādas vecas kastes un uztaisījis galdu. Un viendien es nodomāju: “Aizbraukšu un paskatīšos, kā viņi tur tiek galā.”
E-105 So, they had put it all over. And he had went up there to iron works and got him some stuff, and made a step, to come up. And got some old boxes, and had him a table. And I thought, one day, "I'll go down and see how they're getting along."
E-106 Apmēram sešus mēnešus pirms šī gadījuma es salaulāju E. V. Naita meitu ar E. T. Slaidera dēlu. E. V. Naits ir viens no visbagātākajiem cilvēkiem visas Ohaio upes piekrastē. Un viņam tur ir milzīgas fabrikas un tiek ražotas šīs saliekamās mājas un tā tālāk. Un Slaiders... E. T. Slaiders – tā ir smilšu un grants kompānija; miljonāru bērni. Un es viņus salaulāju.
E-106 About six months before that, I married E. V. Knight's daughter to E. T. Slider's son. E. V. Knight, one of the richest men there is on the Ohio River, and, oh, runs the great factories through there, making these prefab houses, and so forth. And--and Slider, E. T. Slider, is the sand and gravel company, millionaires' children. And I had married them.
E-107 Es aizbraucu tur uz to vietu un apmēram divas nedēļas mums bija mēģinājumi; viņi nāca caur stendu un metās ceļos uz spilvena, un visa tā greznība un viss pārējais, kam bija jāiziet cauri...nācās iet tam cauri, lai varētu salaulāt šo pāri. Un, kad viņi iznāca, ak, viņi bija... Tas otrs pāris vienkārši nostājās tanī istabiņā, kur mums bija neliela kušete un saliekamā gulta, bet gan vieni, gan otri tika salaulāti ar vienu un to pašu ceremoniju.
E-107 And I went back in a place, practiced it for about two weeks, and going back in a booth and kneeling on a pillow. And all the pomp and everything I ever went through, nearly, had to go through, to marry that couple! And when they come out, why, they was... This other little couple just stood there in a little old room where we had a little couch and a folded bed, but they both was married by the same ceremony.
E-108 Un tad kādu dienu es nodomāju, ka braukšu un apciemošu šo bagāto pāri. Viņiem nevajadzēja strādāt; viņu tēvi bija miljonāri un bija uzcēluši jaunajiem skaistu namu. Atklāti sakot, šis E. V. Naits dzīvo, lūk, šeit uz pakalna; viņa apaļajos durvju rokturos ir pa četrpadsmit karātiem zelta, viņa milzīgajā pilī, tāpēc, variet iedomāties, kādā namā viņi dzīvoja. Viņiem nevajadzēja strādāt. Katru gadu viņiem deva jaunu skaistu Kadiljaku. Vienkārši viņi bija “vienīgie bērni” ģimenē, un viņiem bija viss, ko vien viņi vēlējās. Kad es vienu dienu devos turp...
E-108 And then, one day, I thought I'd go down and visit this rich couple. They didn't have to work, their fathers were millionaires, had built them a nice home. Frankly, this E. V. Knight, up, here on the hill, his doorknobs are fourteen carat on his big palace, so you can imagine what kind of home they live in. They didn't have to work. They had a nice Cadillac give to them every year. And just, only children, and they had just everything they wanted. When I walked up one day...
E-109 Lūk, kā es ar viņiem iepazinos: viens no viņu draugiem man bija labs draugs, un mēs visi kaut kā iedraudzējāmies. Un tieši tā es iepazinos, un tāpēc viņi gribēja, lai es viņus salaulāju.
E-109 Now, how I got acquainted with them, one of their friends was a good friend of mine. We all kind of chummed together. And that's how I got acquainted, when they wanted me to marry them.
E-110 Un tā, es aizbraucu uz turieni, lai viņus apciemotu. Un es izkāpu no sava vecā Forda un uzkāpu pa pakāpieniem. Es piegāju nedaudz par tuvu, un es viņus sadzirdēju. Viņi pamatīgi ķīvējās. Viņi viens uz otru bija greizsirdīgi. Viņi bija bijuši uz kaut kādām dejām. Viņa bija ļoti skaista meitene, viņa bija viena no šīm skaistuma karalienēm. Viņa tur bija ieguvusi daudz balvu, un vinnējusi vairākas mašīnas un vēl visu ko, tāpēc ka viņa bija skaistuma karaliene. Un es skatījos uz viņiem: viens sēdēja vienā stūrī, bet otrs – otrā. Strīdējās par kaut kādu puisi, ar kuru viņa bija dejojusi, vai arī par meiteni, vai kaut kā tā.
E-110 So I went up to visit them. I got outside my old Ford, outside, and walked up the steps. And--and I got up, a little bit too close, and I heard them. And they were really fussing. They were jealous of one another. They had been to a dance. She was a very pretty girl. And she was kind of one of these beauty queens. She took many prizes around there, and won some cars and things, for being beauty queen. And I looked at them, and one was setting in one corner and one the other, fussing about some boy she had danced with, or some girl, something.
E-111 Kad es ienācu, viņi žigli pielēca kājās un apskāvās, sadevās rokās, un nāca durvju virzienā. Teica: “Ā-ā! Sveicināti, brāli Branham! Kā jums klājas?”
Es sacīju: “Viss kārtībā. Kā jums šeit klājas?”
E-111 When I come up, they jumped up real quick and grabbed one another across, floor, and their--their hands, across the floor, come walking over towards the door. Said, "Why, hello there, Brother Branham! How you getting along?"
Said, "All right. How you all getting along?"
E-112 “O-o,” viņš teica, “es...mēs esam ļoti laimīgi, vai ne, dārgā?”
Un viņa sacīja: “Jā, dārgais.” Redzat?
E-112 And, "Oh," he said, "I--I... We're very happy. Aren't we, honey?"
And she said, "Yes, dear." See?
E-113 Lūk, redziet, jūs tēlojat kaut ko, kā nemaz nav. Pie uzzīmētas uguns nesasildīsies, kā dažas no šīm draudzēm mēģina uzzīmēt Vasarsvētku dienu no tā, kas notika pirms tūkstošs vai diviem tūkstošiem gadu. Tu nesasildīsies pie uzzīmētas uguns. Vasarsvētku diena šodien ir tikpat reāla, kā bija toreiz. Redzat? Uguns vēl joprojām nonāk. Tā nav uzzīmēta uguns. Tā ir īsta Uguns.
E-113 Now, you see, you're putting on something that isn't real. Now, you can't get warm by a painted fire, like some of these churches trying to paint pentecost, of something that happened a thousand years ago or two thousand years ago. You can't get warm by a painted fire. Pentecost is just as real today as it was then. See? Yeah. The Fire is still falling. It ain't a painted fire. It's a real Fire.
E-114 Lūk, tā tas bija pie viņiem, redziet. Es...es negribētu tā dzīvot.
E-114 So, they, just there they was. See? I--I wouldn't want to live like that.
E-115 “Nu ko,” es nodomāju, “zini, tepat aiz klints lejā pie upes dzīvo tas otrs pāris.” Es nodomāju, ka reiz kādā sestdienā nokāpšu tur lejā un paskatīšos, kā klājas viņiem.
E-115 "Oh," I thought, "you know, just down over the cliff there and over on the river, there's where this other couple wound up." I thought, "One Saturday afternoon I'd slip down there and see how they was getting along."
E-116 Toreiz man bija netīra seja un kombinezons, un man līdzi bija mani darbarīki. Es domāju: “es viņus pārsteigšu.” Es gāju it kā meklēdams izolatorus, kuros būtu iespēris zibens vai kaut kas tamlīdzīgs, un turpināju virzīties uz to pusi, iedams gar telefona līniju...gar elektrības kabeļiem gar upes krastu. Un tur priekšā stāvēja vecais “Ševrolets”. Bija pagājis apmēram gads, kopš es viņus salaulāju, un tur bija... Durvis bija vaļā, un es dzirdēju, kā viņi sarunājās. Tas izskatās pēc liekulības, taču es piegāju tik tuvu, lai varētu dzirdēt un saprast, par ko viņi runāja; stāvēju tur un vienkārši gribēju zināt pats priekš sevis.
E-116 So I, dirty on the face, and dirty overalls on, my tools on. I thought, "I'll slip up on them." I slipped on, like I was watching for insulators being cracked by the lightning or something, and as I walked alongside the telephone wire, the electric cables along the river. And there's the old Chevrolet, was setting out front. About a year later, after I had married them. And there was a--a... The door was open, and I could hear them talking. So this sounds like a hypocrite, but I walked up close enough till I could listen, see what they was saying. Stood there. And I just want to know, for myself.
E-117 Man patīk uzzināt un būt pārliecinātam, ka zinu, par ko runāju. Tā es daru ar Dieva Vārdu. Vai Tā ir Patiesība, vai Tā nav Patiesība? Vai Viņš turēs Savu Vārdu, vai Viņš neturēs Savu Vārdu? Ja Viņš Savu Vārdu neturēs, tad tas nav Dievs, redziet. Ja Viņš tur Savu Vārdu, tad Viņš ir Dievs.
E-117 I like to find out and be sure I know what I'm talking about. That's the way I do about God's Word. Is It the Truth, or isn't It the Truth? Will He keep His Word, or doesn't He keep His Word? He doesn't keep His Word, then He's not God. See? He does keep His Word, He's God. See? [Romans 3:4], [Luke 21:33]
E-118 Un tā es gribēju redzēt, kā viņiem klājas. Un es lēnām zagos gar sienu, ļoti uzmanīgi. Un es izdzirdēju, kā viņš teica: “Ak, mīļā, es ļoti gribēju tev to nopirkt.”
E-118 And so I want to see how they was getting along. And I slipped along the side, real easy. I heard him say, "Oh, honey, I wanted to get that for you, so bad."
E-119 Viņa sacīja: “Bet, mīļais, paskaties,” viņa teica, “šī kleita vēl ir laba.” Viņa teica: “Nu, tā ir vienkārši brīnišķīga.” Sacīja: “Es to augsti vērtēju, taču zini...”
E-119 She said, "Now, look, sweetheart." She said, "This dress is all right." She said, "Why, this is just fine." Said, "I appreciate that. But you see..."
E-120 Es pielīdu, lai redzētu caur spraugu, kur vagonā bija izzāģētas durvis. Un tur nu viņš sēdēja, bet viņa bija viņam klēpī, un viņa rokas bija ap viņu, un viņas rokas – ap viņu. Un viņam bija tāda filca cepure, kurā viņš bija izveidojis padziļinājumu, bet no augšas saplacinājis, un viņš bija ielicis tajā savu algas čeku. Viņš to bija izlicis uz galda. Viņš teica: “Tik daudz – produktiem, tik – par apdrošināšanu, tik – mašīnai,” un viņi nevarēja savilkt kopā galus. Izrādījās, ka viņš bija vitrīnā redzējis kleitiņu (viņš bija uz to skatījies jau pāris nedēļu), kura maksāja nedaudz vairāk par dolāru. Viņš gribēja to nopirkt. Viņš teica: “Nu, mīļā, tu tajā tik labi izskatītos.”
E-120 I slipped around, so I could look in through the crack, where the door been shoved open there in the boxcar. And there he was, setting in there, and her on his lap; and his arm around her, and her arm around him. And he had one of these old slouch hats, and had put a little hole, mashed it down, the top, and pulled out his pay check, in that. He--he was laying it out on the table. Said, "So much for groceries. So much for insurance. And so much on the car." And they couldn't make their ends meet. Come to find out, he had seen a little dress up there in a window, been looking at it for a couple weeks, that cost a dollar and something. He wanted to get it. Said, "Well, honey, you'd look so pretty in it." And he said...
E-121 Un viņa sacīja: “Bet, mīļais, man...man jau ir kleita. Man...man tā nemaz tik ļoti nav vajadzīga.” Redzat? Un šī mazā princese...
E-121 She said, "But, honey, I--I got a dress. I--I don't really need it." See? And that little queen...
E-122 Un pagāju maliņā un atskatījos. Es redzēju tās otras mājas jumta torņa smaili, stāvēju tur un vairākas minūtes skatījos. Es nodomāju: “Kurš tad te ir tas bagātais?” Es nodomāju: “Ja vien... Bil Branham, ja tu gribētu apmainīties vietām ar kādu no viņiem, uz kurieni tu ietu?” Es izvēlētos nevis visu to greznumu, kas atradās pakalna virsotnē, bet es ņemtu šo raksturu, kas bija šeit lejā, kurš patiesi rada mājīgumu, kādu, kurš mīlētu un paliktu ar mani, kādu, kurš rūpētos par ģimenes pavarda siltumu, neizspiežot naudu grezniem tērpiem, to, kurš būtu kopā ar tevi, būtu daļa no tevis.
E-122 I backed off, and looked up. I could see the--the steeple on top of the other house. I stood there and looked, a few minutes. I thought, "Who is the rich man?" I thought, "If, Bill Branham, if you want to take which place, where would you go?" For me, I'd take not that pretty thing up on top the hill. I'd take this character down here, as a real homemaker, somebody that loved me and stayed with me, somebody tried to make a home; and not bleeding you for everything, for fineries; and somebody that was with you, part of you.
E-123 Tas, kā tas notika, ir palicis man atmiņā uz visiem laikiem. Viens izvēlējās skaistu meiteni, otrs izvēlējās raksturu. Redziet, tas ir vienīgais veids kā izvēlēties. Pirmkārt, meklē raksturu, un tad – vai tu viņi mīli. Labi.
E-123 That's always stuck with me, of how that was. One chose a beautiful girl, the other one chose character. Now, that's the only way you could choose. First, look for character and, then, if you love her. Fine.
E-124 Pievērsiet uzmanību, Dieva pirmais Ādams nevarēja izvēlēties savu sievu. Viņam netika dota izvēle. Dievs vienkārši viņam viņu izveidoja, un viņam viņa nebija jāizvēlas. Un tā, mēs zinām, ka viņa viņu aizveda prom no Dieva Vārda. Viņam nenācās lūgt Dievu par šo jautājumu. Viņš...viņš nebija tāds pats, kā tu un es. Viņam nebija dota izvēle. Un atkal, darot to, viņa aizveda viņu prom no Dieva dēla pozīcijas, kas viņam pienācās. Un viņa to izdarīja, parādīdama viņam mūsdienīgāku dzīves veidu – kaut ko tādu, kas viņiem nekādā ziņā nebija jādara. Bet viņas raksturs rādīja, ka viņai nav taisnība. Viņas nolūki un mērķi vienkārši bija nepareizi. Pārliecināja viņu ar saviem prātojumiem, ka jaunā, modernā gaisma, kuru viņa bija atradusi, un kura bija pret Dieva Vārdu, bija labāks dzīves veids.
E-124 Notice, God's first Adam didn't have any choice, for his wife. He didn't get a choice. God just made him one, and he didn't get to choose her. So we find out that she led him astray from God's Word. He didn't get to pray over the matter. He--he--he isn't like you and I. He didn't get a choice. And again, by doing that, she led him from his rightly position as being a son of God. And she did it by showing him a more modern way of living, something that they really shouldn't have done. But the character of her showed that she was wrong. Her motives and objectives were simply wrong. And persuaded him, by her reasoning, that the modern new light that she had found, which was contrary to God's Word, was a better way to live. [Genesis 2:21-22], [Genesis 3:6]
E-125 Un cik daudz šodien ir sieviešu, un otrādi, arī vīriešu, kuri var aizvest prom no Dieva labu sievieti, vai aizvest prom no Dieva labu vīrieti, cenšoties pastāstīt viņam: “Šī reliģija, jūs, vasarsvētku puiši...šī reliģija,” viņi saka, “ak, tas ir tik vecmodīgi, tā taču ir atpalicība. Neticiet tam.” Tu labāk kārtīgi palūdz, pirms precies ar to meiteni. Mani neinteresē, cik ļoti skaista viņa ir. Tas pats attiecas arī uz vīrieti.
E-125 And how many women today, and vice versa, men, that could pull a good woman away from God, or pull a good man away from God, by trying to tell him, "This religion, you pentecostal boy! That religion," they say, "oh, That's old-fashion. It's old fogy. Don't you believe That." You better pray hard before you marry that girl. I don't care how pretty she is. Same thing to a man.
E-126 Viņa pārliecināja viņu atkāpties no Dieva gribas un piespieda viņu izdarīt to, kas viņam nebija jādara, un, izdarītais kļuva par iemeslu visa cilvēku dzimuma nāvei. Lūk, kāpēc Bībele aizliedz viņai mācīt vai sludināt, vai arī jebkādā veidā aiztikt Dieva Vārdu.
E-126 She persuaded him out of the will of God and caused him to do something that he should not have done, and, by it, caused death to the whole human race. That's why the Bible forbids her to teach, or to preach, or to handle God's Word, in any manner. [I Kings 16:30-31], [Ezra 10:1-3], [Nehemiah 13:23-27]
E-127 Es zinu, māsa, daudzas no jums saka: “Kungs mani ir aicinājis sludināt.” Es netaisos ar jums strīdēties. Bet es jums teikšu, ka Vārds saka, lai jūs to nedarāt. “Taču mācīt es sievai nepieļauju, nedz valdīt pār vīru, bet viņai jāturas klusībā.”
“Nu,” jūs teiksiet, “man to lika darīt Tas Kungs.”
E-127 I know, sister, many of you say, "The Lord called me to preach."
I'm not going to argue with you. But I'm going to tell you, the Word says you not to do it. "She shall not teach, or usurp any authority, but to be in silence."
"Well," you say, "the Lord told me to do it." [I Corinthians 14:34]
E-128 Es to it nemaz neapšaubu. Vai jūs dzirdējāt, kā tovakar es sludināju par Bileāmu? Sākumā Bileāms saņēma no Dieva tiešu un skarbu atbildi: “Nedari to.” Bet viņš turpināja muļķoties, kamēr Dievs viņam beidzot teica iet un darīt to.
E-128 I don't doubt that one bit. Did you hear my Message the other night about Baalam? Balaam got the first, straight-cut decision of God, "Don't do it." But he kept on fooling around till finally God told him to go do it. [Numbers 22:1-22]
E-129 Varbūt Dievs jums atļāva sludināt. Es nesaku, ka Viņš to nav darījis. Taču tas nav saskaņā ar Viņa sākotnējo Vārdu un plānu, jo “viņai ir jābūt paklausībā, kā ir arī bauslībā teikts”. Tā ir patiesība. Tāpēc viņai to neklājas darīt.
E-129 God might permit you to preach. I don't say He didn't. But it's not according to His original Word and plan. "For she is to be under obedience, as also saith the law." It's true. Therefore, she's not supposed to do it. [I Timothy 2:11-15]
E-130 Un tā, vēlreiz paskatieties, kā dabiskā līgava ir garīgās līgavas prototips. Vārds saka, ka “viņa tika izveidota priekš vīrieša, bet nevis vīrietis – priekš viņas”.
E-130 Now, notice again how the natural bride types the spiritual. The Word says, that, "She was made for man, and not man made for her." [I Corinthians 11:9]
E-131 Tagad es runāšu par to, kāpēc...pēc dažām minūtēm, par Kristus Līgavu, taču es cenšos parādīt jums šī jautājuma pamatus.
E-131 Now I'm going to speak, and why, in a few minutes, on the Bride of Christ, but I'm trying to show you the background of it.
E-132 Sieviete tika izveidota vīrietim, bet nevis vīrietis sievietei. Lūk, kāpēc senie likumi atļāva daudzsievību. Paskatieties uz Dāvidu, kuram bija pieci simti sievu. Un Bībele saka, ka viņš bija vīrs pēc Dieva sirdprāta, ar piecsimt sievām, un Salamans ar tūkstoti, taču nevienai no šīm sievietēm nevarēja būt cits vīrs.
E-132 "Woman was made for man, and not man for woman." That's the reason, under the old laws, that polygamy was legal. Look at David setting down there with five hundred wives, and the Bible said, "He was a man after God's own heart." With five hundred wives, and Solomon with a thousand, but not one of them women could have another husband. [I Timothy 2:9-15], [Acts 13:22]
E-133 Paņemiet manu lenti par tēmu “Laulība un šķiršanās”. Es pavisam nesen par šo jautājumu lūdzu Dievu kalna virsotnē Tuskonā, es biju tur augšā, lūdzu par to. Skolās tika pārtrauktas nodarbības, lai paskatītos uz Uguns Stabu, kurš griezās ap kalnu, nolaizdamies piltuves veidā, šurpu un turpu, augšup un lejup. Tie, kuri ir no turienes, zina to, viņi To redzēja, un tas...kad Viņš man pateica Patiesību par šiem laulības un šķiršanās jautājumiem. Ja kāda daļa iet šajā virzienā, bet kāda cita tajā virzienā, tad kaut kur ir jābūt Patiesībai. Un pēc tiem Septiņiem Zīmogiem Viņš parādīja man Patiesību par to.
E-133 You get my tape on Marriage And Divorce. That, up on top the mountain at Tucson, here not long ago, I was up there praying about it. They dismissed the schools, to watch that Pillar of Fire circle the mountain and go in a funnel, back and forth, up and down. People around here knows it, there and saw It; and it when He told me the Truth of this marriage and divorce, questioned. If there's one side going this way, and one going that way, there's got to be a Truth somewhere. After those Seven Seals, He showed what was the Truth of it.
E-134 Tagad paskatieties, viņai varēja būt tikai viens vīrs, jo sieviete ir izveidota vīrietim, bet nevis vīrietis sievietei. Visas šīs piecsimt sievietes bija tikai Dāvida sievas, un tā bija līdzība: kad Kristus sēdēs tronī Tūkstošgadu valstībā, Viņa Līgava nebūs tikai viens cilvēks, bet gan desmitiem tūkstošu, šī Līgava, visi iekš Viena. Un arī Dāvidam bija daudz sievu, kā indivīdu, bet tikai visas kopā ņemtas viņas bija viņa sieva. Tāpat kā visu ticīgo kopums (miesa) – tā ir Kristus Līgava. Jo tā ir viņa, sieviete, bet Viņš bija Vīrietis. Lūk, mēs tikām izveidoti Kristum; nevis Kristus tika izveidots mums.
E-134 Notice, now, she could not have but one husband, because, "Woman was made for man, and not man for woman." That whole five hundred women was just David's wife, and it was a type. When Christ sets on the Throne in the Millennium, His Bride will be not one person, but it'll be tens of thousands, the Bride, all in One. And David had many wives, as individuals, but only all of them together was his wife. Like the whole Body of believers is the Bride of Christ, 'cause It's She, the woman. He was the Man. Now, we were made for Christ. Christ wasn't made for us. [Ephesians 5:23]
E-135 Tieši to mēs šodien cenšamies izdarīt mūsu mācību grāmatās – mēs cenšamies panākt, lai Vārds (kas ir Kristus) atbilstu mums, tā vietā, lai censtos panākt, lai mēs paši atbilstu Vārdam. Lūk, kur ir tā atšķirība.
E-135 That's what we try to do today in our textbooks, is try to make the Word (which is Christ) suit us, instead of us trying to make ourself to suit the Word. That's the different.
E-136 Kad vīrietis izvēlas no kādas ģimenes noteiktu meiteni, viņš nedrīkst paļauties uz skaistumu, jo skaistums ir mānīgs. Un skaistums, mūsdienu pasaulīgais skaistums, ir no velna.
O-o, es jau dzirdu, kādu sakām: “Ar šīm lietām, sludinātāj, esi piesardzīgāks!”
E-136 When a man chooses a certain girl out of a family, he must not rely upon beauty, for beauty is deceiving. And beauty, modern worldly beauty, is of the Devil.
"Oh," I hear someone say out there, "be careful here, preacher!"
E-137 Es saku, ka tās lietas šajā pasaulē, kuras tiek sauktas par skaistām, pilnīgi noteikti ir no velna. Es jums to pierādīšu. Tad nu šīs piezīmes gaismā aicinu izpētīt svēto Dieva Vārdu, lai redzētu, vai tā ir taisnība vai nav. Un daudzas no jums, sievietes, grib būt tik skaistas! Skatieties, no kurienes tas nāk. Mēs redzam sākumā, ka sātans bija tik skaists, ka viņš pievīla pat eņģeļus. Un viņš bija pats skaistākais no eņģeļiem. Ir redzams, ka tas ir ielikts velnā. Salamana pamācībās ir teikts... Salamans teica, ka “skaistums ir iznīkstošs”. Tā ir. Grēks ir skaists. Protams. Tas ir valdzinošs.
E-137 I say that these things on this earth, that's called beautiful, is absolutely of the Devil. I'll prove it to you. Then, in the light of this remark, let's search God's holy Word, to see if it's right or not. And some of you women wants to be so pretty! See where it comes from. In the beginning, we find that Satan was so beautiful till he deceived Angels. And he was the most beautiful Angel of all of them. Showed, it lays in the Devil. Proverbs said, Solomon said, "Beauty is vain." That's right. Sin is beautiful. Certainly, it is. It's attractive. [Proverbs 31:30]
E-138 Es tagad gribu jums ko pajautāt un kaut ko jums pateikt. Es gribu, lai jūs uz pāris minūtēm pievērstu uzmanību. Mēs redzam, ka starp visām sugām pasaulē (putniem, dzīvniekiem), visur, izņemot cilvēku, skaists ir tēviņš, nevis mātīte. Kāpēc tā? Paskatieties uz briedi – liels, skaists briedis ar saviem ragiem un neliela mātīte bez ragiem. Palūkojieties uz vistu – maza raiba vistiņa un liels, skaists, spalvām izrotāts gailis. Paskatieties uz sieviešu kārtas un vīriešu kārtas putniem. Paskatieties uz meža pīli un pīļu mātīti. Redzat? Bet nav tādas sugas pasaulē, kura varētu tā piekrāpt un tik ļoti pazemoties, kā sieviete.
E-138 I want to ask you, and say something here to you. I want you to notice, a few minute. Of all of the species in the world, birds, animals, we find that on the animal life, all besides human, it's the male that's pretty, and not the female. Why that? Look at the... Look at the deer, the--the beautiful big buck with his horns, and the little muley doe. Look at the--the hen, the little, speckled hen, and the big beautiful-feathered rooster. Look at the male bird and the female bird. Look at the mallard duck and the female. See? And there isn't one specie in the world, that's made, that can deceive and stoop as low as a woman.
E-139 Lūk, māsa, nelec kājās un neskrien ārā. Vienkārši pagaidi, noklausies līdz beigām.
E-139 Now, sister, don't get up and go out. Just wait till we hear the end of This. See? See?
E-140 Nav neviena cita, nevienas mātītes, izņemot sievieti, kura varētu būt netikumīga. Jūs varat nosaukt suni par “vazaņķi”; jūs varat nosaukt cūku par “sivēnmāti”, taču attiecībā uz tikumību viņiem tās ir vairāk, nekā pusei kinozvaigžņu šeit. Šie dzīvnieki vienkārši nevar būt netikumīgi.
E-140 There is nothing, no female besides a woman, could be immoral. You call a dog "a slut," you call a hog "a--a sow," but, morally, they got more morals than half the movie stars there is out here. They cannot be nothing else but moral.
E-141 Un tieši sieviete tika izmainīta...perversitātes dēļ. Tā tas ir. Vai redzat, kurp viņu ved skaistums? Tieši tāpēc mēs redzam, ka sieviešu skaistums mūsdienās pieaug. Piemēram, Perla O’Braiena, vai jūs kādreiz esiet redzējuši viņas fotogrāfiju? Viņu uzskatīja par Amerikas skaistuma karalieni. Tagad viņu pārspētu jebkura skolas meitene. Vai jūs zināt, ka tam tā ir jābūt? Vai jūs zināt, ka Bībele saka, ka tieši tā arī būs?
E-141 And the woman was the one that was changed over, for the perversion. That's right. See where the beauty takes her to? Now, that's why that, today, we find that women is on the increase of beauty. You take Pearl O'Brien, you ever see her picture? Supposed to be American's great beauty. There isn't a school kid out of any school but what would have her in a--a back row. Did you know it's supposed to be that way? Did you know the Bible speaks that that's the way it's going to be?
E-142 Vai jūs zināt, ka pašā sākumā krišana atnāca caur sievieti? Un krišana...tieši tāpat būs arī beigās: sievietes nāks pie varas un valdīs pār vīriešiem, un tā tālāk. Vai jūs zināt, ka to saka Raksti? [Sanāksme saka: “Āmen!”–Red.] Vai zināt, ka tanī dienā, kad viņa uzvelk vīriešu drēbes un apgriež matus, ka visas šīs lietas ir pretrunā Dieva Vārdam. Un vai jūs zināt, ka viņa simbolizē draudzi? [Sanāksme saka: “Āmen!”] Kad jūs pavērosiet, ko dara sievietes, jūs ieraudzīsiet, ko dara draudze. Tas ir tieši tā. Lūk, tas ir tikpat patiesi, cik patiess ir Dieva Vārds.
E-142 Do you know the fall came by women at the beginning? And fall... The end is going to wind up the same way, women coming into authority and ruling over men, and so forth. You know the Scripture says that? [Congregation says, "Amen."--Ed.] You know, the day that she puts on man's clothes, and bobbed her hair, all those things are contrary to God's Word. And you know she represents the church? ["Yes."] When you watch what women are doing, you'll see what the church is doing. That's exactly right. Now, now, that's just as true as the Word of God is true. [I Timothy 2:14], [I Corinthians 11:5-6, 9-10]
E-143 Nevienas sugas mātīte nevar tā pazemoties kā sieviete. Un tomēr, caur to...būdama veidota...
E-143 No other female is made that can stoop like a woman can. And yet, through that, being made an off-...
E-144 Viņa nebija daļa no oriģinālās jeb sākotnējās radības. Visas pārējās mātītes ir daļa no sākotnējās radības: putnu tēviņš un mātīte, dzīvnieku tēviņš un mātīte, bet, attiecībā uz cilvēku, Dievs izveidoja tikai vīrieti. Un Viņš paņēma no viņa, un sieviete ir vīrieša blakusprodukts, jo sākotnēji Dievs to nebija radījis. Izpētiet Rakstus. Tas ir tieši tā. Dievs...nē draugi, starp oriģinālajām radībām viņas nebija. Viņa tika ielikta.
E-144 She was not in the original creation. All other females is in the original creation: bird, male and female; animals, male and female. But, in human life, God only made a man, and He took from him. And a woman is the by-product of a man, because God did not institute such a thing. Search the Scripture. Exactly right. God, no, sir, in His original creation. She was put out there. [Genesis 2:22]
E-145 Taču, ja viņa spēs noturēties pareizā stāvoklī, tad cik gan lielāka, salīdzinot ar vīrieti, būs viņas alga! Viņa tiek pārbaudīta. Caur viņu atnāca nāve. Viņa ir vainīga visā nāvē. Taču pēc tam Dievs apgriezās un izmantoja sievieti, lai no jauna atgrieztu Dzīvību, izmantojot sievieti Viņš mums deva Savu Dēlu, caur paklausīgu sievieti. Bet nelādzīga sieviete – tas ir visļaunākais, kas vien var būt. Neviens nevar krist tik zemu.
E-145 But if she can hold herself right, what a greater reward she has than man. She's put on a testing ground. Through her come death. She's guilty of all death. But then God turned around and used one to bring Life back again; brought His Son through the woman, an obedient one. But a bad one is the--the worst there is; there's nothing can be as low. [Galatians 4:4]
E-146 Kains, sātana dēls, domāja, ka Dievs pieņems skaistumu. Viņš tā domā arī šodien. Kains bija sātana dēls. “Nu bet...,” jūs sacīsiet. Mēs neiedziļināsimies detaļās, bet vienkārši ļaujiet man jums to apskaidrot. Bībelē ir teikts, viņš “bija no tā ļaunā”, tā ka tas visu izskaidro. Labi. Un tā, viņš bija sātana dēls, un viņš domāja, Dievs novērtēs to, ka viņš uzcels altāri un jauki to izrotās pielūgsmei.
E-146 Cain, Satan's son, thought that God accepted beauty. He does today. Cain was Satan's son. "Oh, now!" you say. We won't go into details on that, but just let me settle it for you. The Bible said that he "was of that evil one." So, that settles it. All right. Now, he was Satan's son. And he thought that, bringing in an altar and making it real pretty for worship, that's what God would respect. [I John 3:12]
E-147 Viņi domā...to pašu viņi domā arī šodien. Pavisam noteikti. “Mēs ceļam varenu ēku; mums būs varenas konfesijas; mēs uzbūvēsim vislielāko ēku, mums būs vislabāk ģērbtie cilvēki, viskulturālākā garīdzniecība.” Reizēm Dievs atrodas desmit miljonu jūdžu no tā. Tā tas ir. Un tomēr, tā ir draudze.
E-147 They think, think the same thing today. Certainly. This, "We build a great building. We'll have great denominations. We'll make the biggest building and the finest-dressed people, the most cultured clergymen." Sometimes God is ten million miles from it. That's right. Yet, it's a church.
E-148 Tāpēc, ja jau Dievs respektē tikai pielūgsmi, patiesumu un upuri, tad Kains būtu tikpat taisnots kā Ābels. Taču tieši caur atklāsmi Ābels saprata, ka ne jau ābolus apēda viņa vecāki.
E-148 So, if God just respects worship, sincerity, sacrifice, Cain was just as just as Abel. But it was by revelation, that he understood that it was not apples that his parents eat. [Hebrews 11:4]
E-149 Es šeit pateikšu kaut ko, kas no kalpotāja mutes varbūt ne visai labi izklausīsies, taču es vienalga to pateikšu. Es dzirdu, kā citi runā visu ko, stāsta jociņus... Tāds nav mans mērķis. Un tomēr es pateikšu: “Ja jau tas, ka viņi apēda ābolus, lika sievietēm apzināties savu kailumu, tad mums no āboliem būtu jāturas pēc iespējas tālāk.” Saprotat? Hm... Piedodiet man, bet tikai...lai izmainītos... Labi, mēs te esam iestrēguši, runājam par sievietēm un visu pārējo; Es vēlos, lai jūs nedaudz atpūšaties pirms tā, kas vēl priekšā. Un tā, atcerieties, tie nebija āboli. Mēs to zinām.
E-149 I'm going to say something here that don't sound good for a minister, but I'm going to say it, anyhow. I hear these other ones saying things, so saying little jokes. I don't mean it. I said this, though, "If eating apples caused the women to realize they were naked, we had better pass the apples again." See? See? Uh-huh. Forgive me for that, but just so that it'll change. I've got you tied up here, and talking about the women, and so forth. I--I--I want to relax you a minute, for what next is to come. Now, notice, you. It was not apples. We know that.
E-150 Ar saviem sasniegumiem draudze šajās pēdējās dienās ir kļuvusi tāda pati, kā visi pārējie cilvēka rokām radītie sasniegumi; tā kļūst zinātniska. Viņi cenšas izveidot zinātnisku draudzi ar pievilcīgām gleznām un milzīgām torņu smailēm. Un ir ļoti slikti, ka Vasarsvētku draudzes ir uzķērušās uz šīs makšķeres. Jūs būtu labākā stāvoklī ar tamburīnu, tur uz stūra, un Dieva Garu visapkārt jums, taču jūs mēģināt līdzināties visiem pārējiem, jo jūs esat kļuvuši konfesionāli. Tieši tāpēc tas arī notika, saprotat? Draudzes cenšas būt zinātniskas.
E-150 The church has become in these days, with its achievement, like all other man-made achievement, is becoming scientific. They're trying to make a scientific church, by the attraction of pictures and great steeples. And it's too bad that the Pentecostal got into that rut. You'd be better off with a tambourine, down on the corner, and the Spirit of God around you. But you're trying to compare with the rest of them, because you denominated. That's what did it. See? Churches is trying to be scientifically.
E-151 Un, atcerieties, līdzko cilvēks sasniedz progresu ar zinātnes palīdzību, tā viņš katru dienu sevi iznīcina. Kad izgudroja šaujampulveri, paskatieties, ko tas nodarīja. Kad cilvēks izgudroja automobili, izrādījās, ka tas nogalina vēl vairāk, nekā šaujampulveris. Tagad viņam jau ir ūdeņraža bumba. Interesanti, ko viņš ar to darīs? Pareizi.
E-151 And remember, as man achieves progress by science, he's killing hisself every day. When he invented gun powder, look what it done. When he invented an automobile, it killed more than the gun powder does. Now he's got hisself a hydrogen bomb. Wonder what he's going to do with that? Right.
E-152 Tāpat arī draudze. Kad viņa mēģina kaut ko sasniegt ar zinātnes palīdzību, ar cilvēciskām shēmām, tas aizved tevi vēl tālāk no Dieva un ved nāvē vēl straujāk, nekā tas bija sākumā. Tā ir. Neizvēlies savu draudzi tādā pat veidā, kā tu izvēlējies savu sievu. Tas, ko viņai izdarīja zinātne, ir vienkārši brīnums, bet attiecībā uz draudzi tu labāk nekā tāda nedari. Viņš ir izdomājis kosmētiku, pūderi un tās visas pārējās lietas. Izvēlies Viņa Vārda raksturu!
E-152 And so is the church, as it tries to achieve by science, by man-made scheme, it's taking you farther away from God, and into death, more than it was at the first place. That's right. Don't choose your church the same way you did your wife. See? What science did for her was a marvel, but you better keep away from your church on that; he made paints, powders, and all these other things. Choose by character of His Word.
E-153 Tagad salīdzināsim šodienas dabisko līgavu ar mūsdienu tā saucamo draudzi-līgavu. Salīdzināsim sievieti, kas šodien gatavojas iziet pie vīra.
E-153 Now let us compare the natural bride of today with the so-called church bride of today. Compare a woman, going to get married today.
E-154 Tikai paskatieties, ko viņas labā ir paveikusi zinātne! Sākumā viņa iznāk ar apšņakātiem matiem, ar vienu no tām Žaklīnas Kenedijas frizūrām, redziet, vai kaut ko tamlīdzīgu. Bet vai jūs zināt, ko saka Bībele? Bībele patiesībā dod vīrietim tiesības, ja viņš vēlas, šķirties no viņas, ja viņa dara šādas lietas. Sieviete, kas apgriež savus matus, ir negodā kritusi sieviete. Tā saka Bībele. Tā ir. Vai tad jūs to nezinājāt, hm? O-o, jā, Kalifornijā es esmu pārāk daudz sludinājis, lai jūs to nezinātu. Tā ir. Kāds man no tā labums? Viņas to vienalga dara. Nevari paņemt sivēnu un mainīt viņa...pataisīt viņu par jēru. Ievērojiet...
E-154 Now, just look what science has done for her. She comes out, first, with her hair chopped off, with one of these Jacqueline Kennedy hairdo's, see, or something like that. And you know what the Bible said? The Bible actually gives a man, if he wants to, the right to put her away in divorcement, if she does that. "She's a dishonorable woman, that'll cut her hair." The Bible said so. Right. Didn't know that? Huh? Oh, yeah! I preach too much in California for you not to know that. That's right. Oh, yeah! What good does it do me? They do it, anyhow. You can't take the pig and change his name, make him a lamb. Notice. [I Corinthians 11:5-6, 15]
E-155 Jūs mani pēc tam neieredzēsiet, taču jūs uzzināsiet Patiesību.
E-155 You're going to hate me after this, but you're going to know the Truth. See?
E-156 Salīdzināsim. Lūk, viņa iznāk ar pamatīgu krāsas kārtu, tāda, kāda viņa patiesībā nemaz nav, moderna līgava. Nomazgā viņai seju, un viņš varbūt no viņas aizbēgs. Varbūt pārbiedēs līdz nāvei, ja viņai notīrīs visu to draņķi. Un tāda pati ir arī draudze ar lielu krāsainu fasādi, pilnveidotu teoloģisko “Max Factor” [Kosmētikas ražošanas kompānija – Red.]. Tām abām ir nedabīgi skaista seja – cilvēka un nevis Dieva radīts skaistums. Gan vienai, gan otrai trūkst rakstura.
E-156 Look. Let's compare it. Here she comes up with a whole lot of paint, something that she's not, a modern bride. Wash her face, he'd run from her, maybe. Scare you to death, take all that stuff off of her. And so is the church with a big, painted front, a complete theological Max Factor. Uh-huh. Both has a--a beautiful, false face on them, man-made beauty and not God-made beauty. Not much character in either one.
E-157 Paskatieties, tieši kā sātans, pietiekami, lai pieviltu. Salīdziniet tagad mūsdienu līgavu ar...valkā šortus, krāsojas, cērp matus, nēsā tādu apģērbu, ka izskatās pēc vīrieša un klausa mācītāju, kurš viņai pateica, ka ar to viss ir kārtībā. Viņš ir krāpnieks. Viņš dabūs ciest par to aizkapa valstībā. Pareizi. Dara to, lai pieviltu, lai viņa būtu tas, kas viņa nav.
E-157 Notice, just like Satan, enough to deceive by, compare the modern bride now with her: wears shorts, wears paints, cuts off her hair, wears clothes that look like men, and listen to a pastor that told her that was all right. He's a deceiver. He'll suffer for it in the regions beyond. That's right. Doing that to deceive, to be something that she's not.
E-158 Tieši tāpat dara arī draudze. Viņi iegūst augstas izglītības pakāpes: teoloģijas Doktora, filozofijas Doktora pakāpes, teoloģijas licences, lai cilvēki varētu pateikt: “Mūsu mācītājs ir tas, tas un vēl šitas”, varbūt zinot par Dievu ne vairāk, kā Āfrikas mežonis zina par Ēģiptes naktīm. Tā ir. Kaut kāda semināra teoloģiskā pieredze, bet par Dievu zina ne vairāk kā neko.
E-158 That's the way the church does, gets big DD., Ph.D., LL.D. So you say, "Our pastor is this, that, and the other," maybe know no more about God than a Hottentot knows about Egyptian night. That's right. Right. Some theological seminary experience out there, and knows no more about God than nothing.
E-159 Mūsdienīgā draudze un viņas teoloģiskā kosmētika, visām sievietēm ir noskūts viņu gods, pateicoties viņu...kādam modernam mācītājam, kurš tur viņiem ir. Kā tādai Jezabelei, ja tāda vispār ir bijusi. Mati zēngalviņā, šorti, kosmētika un viss nostrādāts teoloģiskā gaumē, lūk kāda šobrīd ir draudzes stāja. Pareizi. Bet viņas garīgais raksturs ir tālu no tā, kurš rada mājīgumu, kuru pieņemt nāk Jēzus Kristus.
E-159 Modern church and their theological paint, have their women all with their glory shaved off, by their some ricky and a pastor that they got, like a Jezebel if there ever was one. Bobbed hair, shorts, paints, all fixed up in a theological taste, that's the way the church stand. Right. But her spiritual character is far from that being the homemaker that Jesus Christ is coming to receive. [II Kings 9:30-35]
E-160 Ja kāds kristietis apprecētos ar tādu sievieti, tas norādītu, ka viņš ir atkritis no žēlastības. Viņa izpratne par Dievu un viņa izpratne par ģimenes pavardu, kādam jābūt ģimenes pavardam, ir ļoti tālu no patiesā, kad viņš izvēlas tādu sievieti. Nē, draugi, viņa noteikti neatbilstu kristieša gaumei. Viņas garīgais raksturs ir pilnīgi sabojāts, miris konfesionālajā skaistumā un pasaules iekārēs.
E-160 If any Christian would marry a woman like that, it shows he's fallen from grace. His taste of God and his taste of a home, what a home ought to be, is far, when he choose a woman like that. No, sir. She sure wouldn't fit a Christian's taste. Her spiritual character is the lowest ebb, dead, in denominational beauty and lust of the world.
E-161 Tieši šādā stāvoklī šodien atrodas draudze – par cilvēka radītu zinātnisku reliģiju viņa ir pārdevusi sātanam savu raksturu, kuru dod Dieva Vārds. Kad viņai kā Dieva draudzei bija tiesības stāvēt ar Dieva Vārdu, un Svētais Gars darbotos viņu vidū, saliedējot Ķermeni ar Vārdu un Dieva mīlestību. Tā vietā viņa kā Ēsavs ir pārdevusi savu pirmdzimtību un pieņēmusi konfesiju, kura viņai atļauj darīt visu, ko vien viņa grib. Pareizi. Vienkārši, lai kļūtu populāra, tieši tāpat, kā izdarīja viņas māte Nikejā, Romā. Dieva Vārds.
E-161 That's exactly where the church stands today, sold her Word-given character to Satan, for a scientific man-made religion. When, she had the right, as a church of God, to stay with the Word of God and have the Holy Spirit working among, welding the Body together with the Word and love of God. Instead of that, she sold out her birthrights, like Esau, and took a denomination, let her do it, anything she wanted to, right, just to be popular like her mother did at Nicaea Rome. God's Word!
E-162 Ak, tas ir ienācis mūsu Vasarsvētku draudžu vidē! Ļoti žēl, taču tā tas ir.
E-162 Oh, how it's entered into our Pentecostal realm! It's too bad, but it did it.
E-163 Uz mirklīti apskatīsim Katoļu Baznīcas mūķeni. Šī sieviete, lai kļūtu par mūķeni, pilnībā nodod sevi šai baznīcai. Viņas dvēsele, miesa un gars ir šīs baznīcas īpašums. Viņai nav savu uzskatu. Viņai to nevar būt, kad viņa aizklājas kā mūķene. Nav savu uzskatu, nav savu vēlmju. Redziet, kā sātans šeit uztaisa savus viltojumus, kuri ir līdzīgi īstajam.
E-163 Notice, just a minute, a nun in a Catholic church. That woman, to become a nun, and takes that last veil, she is absolutely sold out to that church. She is (soul, body, and spirit) property of that church. She has no mind of her own. She can't have, when she takes that last veil, no mind of her own, no will of her own. See out here, that Satan makes them his bogus, like the true.
E-164 Īstā Kristus Draudze, Līgava, ir tik ļoti nodevusies Viņam un Viņa apsolījuma Vārdam, ka tas pats saprāts, kas ir Kristū, ir tevī. Vai redzat atšķirību?!
E-164 The true Church of Christ, the Bride, is so sold out to Him and His promised Word, till the very mind that's in Christ is in you. What a different!
E-165 Un šodien mēs redzam, ka modernā draudze, mūsdienu pasaulīgā draudze... ka mūsdienu pasaulīgā draudze, un tāpat arī šī Garīgā Draudze – abas ir stāvoklī, lai dzemdētu dēlus.
E-165 And we find today, that, the modern church, a modern world church. The modern world church and also that the spiritual Church are both pregnated, to give birth to sons.
E-166 Vienas no šīm dzemdībām, konfesionālās dzemdības, vienā no no šīm dienām notiks Pasaules Draudžu Padomē, un pasaulei caur konfesiju tiks dzemdēts antikrists. Tā ir neapšaubāma Patiesība. Es varbūt nenodzīvošu tik ilgi, lai to redzētu. Es domāju, ka redzēšu. Taču jūs, jaunie cilvēki, atcerieties, ka dzirdējāt, kā kalpotājs to sacīja; kā galu galā tas notiks. Un tā ir Zvēra Zīme, kad tā izveidos Pasaules Draudžu Padomi un piedzemdēs savu dēlu, antikristu.
E-166 One of them, a denominational birth, is going to be give, one day to these days, at the World Council of Churches, which will produce to the world the antichrist, through a denomination. That's exactly the Truth. I may not live to see it. I believe I will. But, you young people, remember that you heard a minister say that. That'll finally wind up. And that is the mark of the beast, when she forms that World Council of Churches. And she'll give birth to her son, the antichrist.
E-167 Tā otrā draudze ir stāvoklī no Dieva Vārda un dzemdēs Ķermeni – pilnīgo Jēzus Kristus Miesu, kas ir Līgava. Kristus Ķermenis vēl nav gatavs. Cik daudzi no jums to zina? Vīrietis un sieviete ir viens. Un Kristus ir Miesa, Vārds. Līgavai būs jābūt šī ķermeņa pārējai daļai, un tie abi kopā atkal izveidos vienu miesu, kā no iesākuma bija Ādamam: vīrietis un viņa sieva ir viens. Lūk, Viņa, patiesā Līgava, ir tik ļoti nodevusies Viņam, ka Viņa nelieto pati savu prātu. Viņa prāts, protams, ir Viņa griba, un Viņa griba ir Viņa Vārds.
E-167 The other is pregnated by the Word of God and will bring forth the Body, the finished Body of Jesus Christ, which is the Bride. The Body of Christ isn't finished yet. How many knows that? A man and woman is one. And Christ is one Body, the Word. The Bride will have to be the rest of that Body. And the two, together, makes the one Body again. Like Adam was at the beginning: man, his wife, are one. Now, She, the true Bride, so sold out to Him, that She use no mind of Her own. His mind, of course, is His will, and His will is His Word.
E-168 Tagad paskatieties uz tā saucamo līgavu, kuru ir izraudzījies cilvēks, un salīdziniet Garīgo ar dabisko mūsu dienās: moderna Jezabele, sava Ahaba savaldzināta, “Max Faktor” skaistulītes un viss pārējais. Paskatieties uz draudzi, tā pati lieta, nekas cits kā prostitūta attiecībā pret dzīvā Dieva Vārdu: lielas konfesijas, lielas ēkas, liela nauda, lielas algas, viss pārdots. Cilvēks stāv aiz katedras un apstiprina, ka ar to viss ir kārtībā, un atļauj viņiem turpināt tādā pašā garā. Vienkārši maldi, tas arī viss. Patiesi, aklais Lāodikejas Draudzes Periods, ir noticis tieši tā, kā teikts Bībelē. “Tu saki: “Es esmu bagāta, es sēžu kā ķēniņiene, man nav nekāda trūkuma; un nezini, ka esi nabadze, nožēlojama, niecība, akla un kaila, un nezini to!” Ja tas nav “TĀ SAKA TAS KUNGS” no Atklāsmes Grāmatas 3. nodaļas, tad es to nekad neesmu lasījis. Lūk, kas viņa ir, un nezina to! Aizdomājieties par to!
E-168 Now look at the so-called bride chosen by man, and compare the spiritual to the natural of today, a modern Jezebel bewitched by her Ahab, Max Factor beauties, everything. Look at the church, the same way, but a prostitute to the Word of the living God; big denominations, big buildings, big money, big salary, all sold out. Men standing in the pulpit endorsing that that's all right, and let them get by with it. Just deceit, that's all. Truly a blind Laodicea Church Age, just exactly what the Bible said would be. "Said, 'I am rich. I set as a queen. I have need of nothing.' And knowest thou not that you're poor, miserable, blind, wretched, naked: and don't know it." If that isn't THUS SAITH THE LORD, Revelations 3, I've never read It. That's what she is, and don't know it! Think of it. [Revelation 3:17]
E-169 Ja kādam vīrietim vai sievietei uz ielas, kuri būtu pilnīgi kaili, tu pateiktu, ka viņi ir kaili, bet viņi sacītu: “Nebāz savu degunu, kur nevajag!” Tie taču būtu plānprātiņi; kaut kas nebūtu kārtībā ar viņu veselo saprātu.
E-169 If you'd tell a man or a woman, on the street, that was stark naked, and tell them they were naked, and they say, "Tend to your own business," why, there's a mental deficiency there somewhere. There is something went wrong with their mind.
E-170 Un, kad tu vari izlasīt Dieva Vārdu un zināt, kā ir jārīkojas cilvēkiem, un šī Svētā Gara Kristība, kura mums ir šodien, bet cilvēki...nu, viņi skatās uz tevi kā uz vājprātīgo. Saki viņiem, ka viņiem ir jāpiedzimst no augšienes; ka viņiem ir jātic Bībelei.
E-170 And when you can read the Word of God, how that people should do, and this baptism of the Holy Ghost that we have today, and, people, why, they look at you as if you were crazy. You tell them, "You've got... They got to be born again. They got to believe the Bible."
E-171 Viņi sacīs: “Tā taču ir ebreju pasaka no senajiem laikiem. Mūsu draudzei ir īstais ceļš!” Nelaimīga, nožēlojama, kaila un akla, un pat nezina to. Kas par... Un Bībele saka, ka viņi nonāks šādā stāvoklī.
Kā gan patiess pravietis varētu to nepamanīt? Es nezinu.
E-171 They say, "That was a Jewish fable, for years ago. Our church has the way." Wretched, miserable, blind, naked, and don't even know it. What a... And the Bible said that that's the condition they get into.
How could a true prophet ever miss seeing it? I don't know. [Revelation 3:17]
E-172 Tas ienāk visās mūsu draudzēs, it visur. Vienkārši pavērojiet to. Tāda ir mūsdienu tendence. Senā netikle un viņas meitas no Atklāsmes Grāmatas 17. nodaļas dod “aklajiem, nabagiem un nožēlojamajiem” cilvēkiem savu teoloģisko mācību, kura ir pretrunā Dieva Vārdam. Un viņā atradās vergu, vīriešu un sieviešu dvēseles no...no visurienes. Tā vietā, lai pievilktu cilvēkus...
E-172 Drifting right into all of our churches, everywhere. Just look at it, just in the modern trend. "The old whore and daughters," of Revelations 17, giving to the "poor, blind, miserable" people her doctrine of theology contrary to the Word of God. "And they found in her the souls of slaves, and men and women of--of everywhere." Instead of attracting the people... [Revelation 17:4-6]
E-173 Kristus apstiprina Savu Vārdu, un tas pievelk cilvēkus. Viņš nepievelk cilvēkus no draudzēm, kurus valdzina lielas konfesijas un lieli darbi, un svarīgas un nozīmīgas nodarbes, un smalkas lietas. Bet Kristus Līgavu pievelk Dieva Vārds.
E-173 Christ does vindicates His Word, which attracts the people. He don't attract the people at churches that are attracted by big denominations and big doings, and great big carry-on's and fancy things. But the Word of God attracts the Bride of Christ.
E-174 Tagad paskatieties. Ir interesanti pavērot, kā draudze cenšas pievērst cilvēku uzmanību ar skaistām drēbēm un krāšņi apģērbtiem koriem, un apcirptām sievietēm, un izkrāsotām sejām. Un viņi domā...un dzied kā eņģeļi. Melo kā pats velns, visu nakti skraida pa dejām, kā... un pat neaizdomājas. Un viņi domā, ka ar to viss ir kārtībā. Ka tas ir brīnišķīgi. Taču, redziet, tas ir viltojums! Tas nav Dieva Vārds.
E-174 Now notice. It's interesting to--to notice how that--that the church tries to attract the attention of the people by fine robes and dressed choirs, and bobbed-haired women and painted faces. And they think... And it sang like an Angel. Lie like a devil, run around all night to a dance like, think nothing about it. And that's what they think, "It's all right. That's beautiful." But, you see, that's false-made. That's not the Word of God.
E-175 Laikā kad patiesā Līgava piesaista Dieva uzmanību, ievērodama Viņa Vārdu. Tagad paskatieties...tagad pievērsīsim uzmanību Kristum.
E-175 While, the true Bride attracts the attention of God, by keeping His Word. Now notice. Now let us notice Christ.
E-176 Tu teiksi: “Nu, pagaidi mirklīti, kā ir ar to skaistumu, par kuru tu runā?”
E-176 You say, "Well, now, wait a minute, what about this beauty you're talking about?"
E-177 Jesajas grāmatā 53:2 Bībele saka, ka, kad Jēzus atnāca, “Viņā nebija nekāda skaistuma, lai mēs to ar labpatiku uzlūkotu.” Tā ir? [Sanāksme saka: “Āmen.”–Red.] Tajā nav skaistuma. Ja Viņš būtu atnācis pasaulīgā skaistumā, kā šodien sātans, tad cilvēki skraidītu Viņam apkārt, un pieņemtu Viņu tāpat, kā viņi šodien pieņem draudzi. Viņi Viņam ticētu un pieņemtu Viņu, kā šodien pieņem sātanu. Protams, ka viņi pieņemtu. Bet Viņš neatnāca tādā skaistumā, jo Viņš vienmēr atnāk rakstura skaistumā. Kristus nebija skaists, liels, stiprs, labi noaudzis vīrietis. Dievs izvēlas citādākus.
E-177 The Bible said, in Isaiah 53:2, that, when Jesus come, "There was no beauty of Him, that we should desire Him." That right? [Congregation says, "Amen."--Ed.] There's no beauty. If He would have come in the worldly beauty, as Satan is today, the people would have run around Him and accept Him the way they do the church today. They would have believed Him, received Him, as they do Satan today. Certainly, they would. But He didn't come in that kind of a beauty, but He always comes in the beauty of character. There, Christ wasn't a beautiful, great, strong, stout Man. God doesn't choose that kind. [Isaiah 53:2]
E-178 Es atceros, kā pravietis reiz gāja, lai izvēlētos ķēniņu, lai paņemtu ķēniņu no Isaja dēliem, lai tas ieņemtu cita ķēniņa, Saula, vietu. Un tā, Isajs izveda savu stalto, lielo, jauko dēlu un teica: “Viņam kronis būs tieši laikā.”
E-178 I remember one time a prophet went up to--to take a king, to make a king out of Jesse's son, to take another king's place, Saul. And so Jesse brought him out, his great, big, fine boy. He said, "The crown will look right, on his head."
E-179 Un pravietis jau gatavojās izliet uz viņa eļļu, bet pateica: “Dievs viņu ir noraidījis.” Un Viņš noraidīja viņus visus, kamēr viņš nepienāca pie sakumpuša, nosarkuša zēna, šauriem pleciņiem, un viņš izlēja savu eļļu uz viņa, un viņš teica: “Dievs ir izvēlējies viņu.” Redziet, mēs izvēlamies ar acīm. Bet Dievs izvēlas pēc rakstura.
E-179 The prophet went to pour the oil on him. He said, "God has refused him." And He refused every one of them, till he come to a little, old stoop-shouldered, ruddy-looking fellow. And he poured the oil upon him, and he said, "God chose him." See? We choose by sight. God choose by character. [I Samuel 16:7, 12]
E-180 Raksturs. Nekad nav bijis tāda rakstura kā Jēzum Kristum. Tas dzīvo tevī un dara redzamu Viņu. Mēs redzam, ka tā ir patiesība. Viņa Līgavu nepiesaista Viņa pasaulīgais skaistums. Tas ir Viņa raksturs, Jēzus meklē draudzes raksturu; ne jau lielas ēkas, lielas konfesijas, lielu draudzes locekļu skaitu. Viņš apsolīja satikties, kur sanāks kopā divi vai trīs, tik tiešām. Lūk, uz kā balstās patiesi ticīgā cerības, uz Dieva Vārda, kurš ir apstiprināts patiesībā, un Vārds ir Patiesība. Viņš izvēlas pēc Sava Vārda. Ne jau kādu grupu, kas mīl pasaulīgo. Viņi to neieredz.
E-180 Character, there never was a character like Jesus Christ. It lives in you and manifests Him. We see it's true. It's not worldly beauty of Him that attracts His Bride. It is His character, the character of the Church, that Jesus looks for; not where it's big buildings, where it's great denominations, where it's big membership. He promised to meet with wherever two or three are gathered together. Truly. That's where the true believer rests his hopes, is upon that Word of God being vindicated in Truth, what is. Choose by His Word, not a worldly-loving group. They hate that.
E-181 Nav brīnums, ka viņa ir šķīrusies no Viņa, jo viņa ir palaidusi garām Viņa atklāsmi, un viņai tās nav. Viņam šī pasaulīgā draudze neinteresē, tas kā viņa uzvedas un rīkojas, un cik daudz viņai ir šo pasaulīgo krāmu.
E-181 No wonder she is divorced from Him, because she's missed His revelation, and she don't have it. He cares not for her, the way she acts and does, and how much of this worldly stuff she has.
E-182 Viņš meklē draudzes raksturu, un tas ir Kristus raksturs. Lūk, vienu mirklīti, te nu tas ir: Viņš izvēlas Līgavu, lai viņa atspoguļotu Viņa raksturu, un šī iemesla dēļ mūsdienu draudzes pavisam noteikti nespēj ieraudzīt Viņa...Viņa programmu šim laikam, jo viņas noliedz, ka tā ir Patiesība. Kā gan tas ir iespējams? Lūk, Viņš gaida to dienu, kad būs gatava šī Līgava (Vēstule Ebrejiem 13:8), tieši tāda pati kāds bija...kāds bija Viņš. Tai ir jābūt Viņa paša miesai, Viņa paša kauliem, Viņa paša Garam, visam tam pašam, pilnīgi precīzi izveidotam, un tad šie divi kļūst viens. Kamēr draudze tāda nekļūs, viņi nav viens. Viņa raksturam, Vārdam šim laika periodam, tam noteikti ir jābūt izveidotam. Viņai ir jābūt izveidotai tādai pašai, kāds ir Viņš.
E-182 He's looking for her character, the character of Christ. Now, just a moment now. That's it. He chooses a Bride to reflect His character, to which the modern churches of today certainly misses His--His program here, a million miles, 'cause they deny This to be the Truth. So how could it be? Now, He's looking for the day for that Bride to be formed, Hebrews 13:8, just exactly like It was, like He was. It's got to be His same flesh, same bones, same Spirit, same everything, just exactly built up, and them two then become one. Until the church becomes that, they're not one. The character of Him, the Word, for this age, must be molded. She must be molded like He is. [Hebrews 13:8]
E-183 Tagad, nobeigumā, es gribu pateikt, kāpēc es to visu sacīju, un tad es...es beigšu. Reiz naktī, ap trijiem no rīta, es tiku pamodināts.
E-183 Now, in closing, I want to say the reason that I said these things, and I'll--I'll close. The other night, about three o'clock in the morning, I was awakened up.
E-184 Es lūdzu, lai jūs visi man atbildat uz, lūk, ko: vai es jums kādreiz tā Kunga Vārdā esmu sacījis kaut ko, kas nav bijusi taisnība? Tas vienmēr ir bijis pareizi. [Sanāksme saka: “Āmen.”–Tulk.] Lai Dievs man palīdz, Viņš zina, ka tā ir patiesība. No visiem šiem tūkstošiem gadījumu, visā pasaulē, nav bijis tā, ka Viņš nepiepildītu kaut vienu Vārdu no pateiktā. Tas vienmēr precīzi piepildījās.
E-184 I take any of you to answer this. Have I ever told you anything in the Name of the Lord but what it was right? It's always been right. [Congregation says, "Amen."--Ed.] So help me, God knows that's true. There is no one, nowhere in the world, of the thousands of things that's been told, that He has ever missed one word of it. Always been perfectly come to pass.
E-185 Pat tad, kad es reiz biju Fīniksā (apmēram pirms kāda gada), un runāju jums par... šo svētrunu “Cik ir laiks, kungi?” Un es jums teicu, ka tur gaidīs septiņi eņģeļi un notiks šo Zīmogu atvēršana, un ka... Un žurnāls “Life” publicēja rakstu par to, par šo milzu Liesmu, kas pacēlās gaisā, 30 jūdžu augstumā un 27 jūdžu platumā. Viņi teica, ka nespēj saprast, kas tas bija; līdz pat šim brīdim to nezina. Un cilvēki, kuri šovakar atrodas šajā ēkā, stāvēja tur ar mani, kad tas notika – tieši tā, kā Tas bija pateikts. Viņš izstāstīja man par to, kam bija jānotiek, un tieši tā arī notika. Kā atvērās katrs no šiem Zīmogiem un atklāja noslēpumus, kuri bija apslēpti visos šajos reformatoru laikos un tā tālāk, pilnīgi precīzi.
E-185 Even to when I was at Phoenix, the other day, or about a year ago it was, and told you about that Message on--on What Time Is It, Sirs? And told you, "Seven Angels would meet out there," and be the opening of these Seals, and what. And there the--the Life magazine packed the article of it, this great Flame going up in the air, thirty miles high, twenty-seven miles across. They said they couldn't make out what it was; don't know yet. And men setting right here in this building tonight, was standing right there with me when it happened, just exactly what It said. He told me the things was coming to pass, and happened just exactly. How each of those Seals opened, and told the mysteries that had been hid down through them ages of the reformers and so forth, just perfectly.
E-186 Kā es stāvēju pakalna virsotnē...trīs vai četri no šiem vīriem šobrīd atrodas šeit, jā, pat vairāk. Es kāpu nelielā pakalnā, Svētais Gars sacīja: “Pacel šo akmeni.” Mēs bijām medībās. Viņš sacīja: “Uzmet to gaisā un saki: TĀ SAKA TAS KUNGS.” Es tā arī izdarīju. No turienes lejup nonāca tāda kā neliela vēja piltuve. Un es teicu: “Nepaies 24 stundas, kad jūs redzēsiet Dieva roku.” Šie vīri šobrīd atrodas šeit.
E-186 How, standing up on top the hill, men, three or four of them standing right here present now, yes, more than that. Going up the hill, the Holy Spirit said, "Pick up that rock." We were hunting. He said, "Throw it up in the air, and say, 'THUS SAITH THE LORD.'" I did. Down from there come a little funnel of wind. I said, "Within twenty-four hours, you'll see the hand of God." Men setting right here present now.
E-187 Nākamajā dienā, apmēram pulksten desmitos, tur stāvēdams es sacīju: “Sagatavojieties, palieniet tur zem mašīnas”, vecā modeļa. Es teicu: “Kaut kam ir jānotiek.” Bija skaidras debesis, mēs bijām lielā kanjonā. Lūk, šādi atsizdamies pret kanjona sienām, gaudojot cik skaļi vien iespējams, no debesīm nonāca uguns virpulis. Es...es stāvēju tieši tam apakšā. Es noņēmu savu cepuri un pacēlu galvu. Tas pārgāja kādu metru virs manis, un izraka tajā sienā, lūk, šādu tranšeju, un uzsprāga. Un atkal uzlaidās augšup, un no jauna sāka riņķot apkārt, un trīs reizes nonāca lejup, tas pat bija nopļāvis meskītu krūmu galotnes kādu simts metru rādiusā. Vai dzirdat, kā tie puiši saka: “Āmen”? Viņi bija tur, kad tas notika un izraisīja trīs sprādzienus.
E-187 The next day, about ten o'clock, standing there, I said, "Get ready. Get under the car there," a veteran. I said, "Something is fixing to happen." It was a clear sky, right up in a big canyon. Down come a whirling Fire from Heaven, just as hard as It could scream, hit the walls like that. I--I was standing right under It. I took off my hat, held my head. It come about three feet or four feet above me, and cut a ditch plumb around that wall like that, and blasted. And went back up in the air, and whirled around again, and come down, three times, even had cut the tops of mesquite bushes out, for two hundred yards. Hear them fellows saying, "Amen"? They were there when it happened, see, and made three blasts.
E-188 Kad viņi izlīda no mašīnu apakšas, un pienāca pie manis, viņi sacīja: “Ja tas būtu trāpījis tev, tad pat slapjas vietas pāri nepaliktu.”
E-188 When they got out from under the cars and everything, come back over, said, "That would hit you, there wouldn't been a greasy spot."
E-189 Es sacīju: “Tas bija...tas bija Viņš. Viņš runāja ar mani.” Dievs runā caur viesuli. Un tur bija tas pats Uguns Stabs, kuru jūs redziet fotogrāfijās, kuras stāv, lūk, tur.
Un, kad tas bija pacēlies augšup, viņi jautāja: “Kas tas bija?”
Es teicu: “Dieva sods nāk uz Rietumu Piekrasti.”
E-189 I said, "It was--It was Him. He was talking to me." God speaks by a whirlwind. See? And there was that same Pillar of Fire that you see on the picture, standing there.
And when It went up, they said, "What is it?"
I said, "Judgment is striking the West Coast."
E-190 Nākamajā dienā gandrīz vai nogrima Aļaska. Redziet, vienreiz tas trāpīja tur, pirmais sitiens, kur...
E-190 Second day from there, Alaska like to sunk. See? It struck once, there, the first blow.
E-191 Kādam kaut kas ir jāizdara, lai attēlotu to simbolos, piemēram, viens vīrs iebēra krūzē sāli un sacīja: “TĀ SAKA TAS KUNGS, lai ūdens kļūst salds.” Un vēl, Jēzus pasmēla ūdeni un ielēja to krūkā un...un tad pārvērta vīnā.
E-191 Where, you have to do something, to symbolize it. Like a man put some salt in a cruse, and throwed it in the water, and said, "THUS SAITH THE LORD, let there be sweet water." And another one, Jesus picked up water and poured it into a jug, and--and made wine out of it.
E-192 Tev kaut ko vajag, lai parādītu to simbolā. Tieši tas arī bija tas, kas pacēlās gaisā un nolaidās. Tas iesāka šo nelielo virpuli. Nepagāja ne 24 stundas, kad tas tā satricināja šo kalnu, ka tam nogruva klinšu smailes.
E-192 You have to have something, to symbolize. That's what that was, that went up in the air and come down. That started that little whirlwind. Within twenty-four hours, It had shook that mountain till it cut a ridge around it.
E-193 Godājamais Blēra kungs atrodas šeit, es šobrīd skatos uz viņu, viņš bija tur, un viņš paņēma dažus tās gabaliņus utt.. Šeit ir Terijs Sotmans, un pārējie stāv kaut kur šeit, un Bilijs Pols, un brāļi...šeit sēd daudzi no tiem pārējiem, kas bija tur un redzēja, kā tas notika, kad Tas plosījās.
E-193 Rev. Mr. Blair sitting here, I'm looking right at him now, he was up there and picked up some of the pieces of it, and so forth. Here is Terry Sothmann, them, and standing here, and Billy Paul. And brothers, some of many of these others setting in here, that was right there to see it happen when It tore it out.
E-194 Tas nav izdomājums, tā ir Patiesība. Tas nebija Bībeles dienās; tas notika tagad, saprotat? [Sapulce saka: “Āmen.”–Tulk.] Tas pats Dievs, Kurš vienmēr man ir rādījis šīs lietas, un tās vienmēr it piepildījušās, precīzi, burts burtā. Ne reizi tas nav bijis nepareizi; es tagad lielos ar Viņu.
E-194 That's not fiction. That's the truth. That wasn't back in the Bible days. That's now. See? [Congregation says, "Amen."--Ed.] That same God that's always showed me these things, and they've come to pass, exactly to the letter. Never have they failed one time. Now I'm bragging on Him.
E-195 Pirms vairākām nedēļām es atrados vīzijā, un es stāvēju kādā augstā vietā, un es gatavojos skatīties Draudzes priekšskatījuma parādi. Un es ievēroju, ka nāk... Es stāvēju tā kā vairāk, lūk, šajā pusē, ar seju uz rietumiem. Un no šīs puses nāca piemīlīgu sieviešu grupa, viņām bija ļoti jaukas drēbes, gari mati, skaisti sasprausti mugurpusē, piedurknes, akurāti svārki. Un viņas gāja marša melodijā, tādā kā “Kristus kareivji, uz priekšu maršējiet, Jēzus krustu cīņā, lai priekšā tur ikviens”. Un, kad viņas pagāja garām, es stāvēju, un tur bija Kāds, kāds Gars, Dievs, un Viņš sacīja: “Tā ir Līgava.” Un es skatījos, un mana sirds bija laimes pilna. Un Viņa apgāja apkārt, lūk, šādi, un aizgāja kaut kur man aiz muguras.
E-195 A few weeks ago, I was in a vision. And I was standing up on a--a high place, and I was to see the preview of the Church. And I noticed, coming from my... I was standing more like this way, facing the West. And coming this way was the lovely bunch of women, real nice dress, long hair fixed nice in the back, sleeves, and skirts down neatly. And they were all in a marching tune, like, "Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before." And as they passed by, I stood, and there was Something there, some Spirit, was God, and said, "There is the Bride." And I looked, and my heart was happy. And She went around this way, and passed around behind me.
E-196 Pēc kāda laiciņa, kad Viņa no jauna nāca, lūk, no šejienes, Tas sacīja: “Tagad parādē iznāks mūsdienu draudze.” Un, lūk, uznāca Āzijas draudze. Es vēl nekad nebiju redzējis tik izvirtušu baru!
E-196 After while, when she come back this way, It said, "Now the modern church will come into preview." And here come the Asian church up. I never seen such a filthy bunch.
E-197 Lūk, iznāca arī citas draudzes no dažādām tautām. Viņas izskatījās šausmīgi!
E-197 Here come the other churches up, of the different nation. They looked horrible.
E-198 Un es...es to saku, jo mans pienākums Dieva priekšā ir teikt Patiesību. Un, kad Viņš pateica, ka “Tagad skatē iznāk Amerikas draudze”... Ja es arī esmu redzējis dēmonu baru, tad tie bija viņi. Šīs sievietes bija pilnīgi kailas, viņām bija kaut kāda pelēka lietiņa, tādā kā ziloņa ādas krāsā, un viņas to turēja sev priekšā, un augšējā daļa viņām vispār nebija aizsegta. Un viņas gorījās kaut kā tā, kā šīs...šīs dejas, ko šeit dejo šie jaunieši, tas tvists un pārējās muļķības, un skanēja tāda mūzika. Un, kad es ieraudzīju, kā uznāk Mis ASV, es gandrīz zaudēju samaņu.
E-198 And I--I say this because I'm duty bound to tell the truth, before God. And when He said, "Here comes the church of America now, to be previewed." If I ever seen a bunch of devils, it was that. Them women were stripped naked, with an old gray-looking thing, like a color of an elephant's hide. And they was holding it in front of them, with no upper part on it at all. And they were doing this kind of stuff, that, these--these dances that these kids do out here, that twist and stuff, and that kind of music going on. And when I seen Miss U.S.A. come up, I almost fainted.
E-199 Redziet, tas ir TĀ SAKA TAS KUNGS. Ja jūs ticat, ka es esmu Viņa kalps, tad noticiet man tagad. Es ne par ko pasaulē nebūtu to sacījis; nepietiktu ar visas pasaules naudu, lai piespiestu mani to pateikt, ja tā nebūtu patiesība.
E-199 Now, this is THUS SAITH THE LORD. You believe me to be His servant. You believe me now. I wouldn't say that for nothing in the world. There's not enough money in all the world to get me to say that if it wasn't true.
E-200 Un, kad viņa pagāja garām, tas bija visvulgārākais, ko vien es esmu redzējis. Es nodomāju: “Ak, Dievs, cik daudz ir strādājuši kalpotāji un brāļi, lai varētu sagādāt Tev Līgavu, un tas ir labākais, ko mēs esam varējuši paveikt!” Viņa grozījās, turēdama to sev priekšā, kā vienu šīm Havajiešu deju svārkiem, turēdama to priekšā saviem orgāniem, lejasdaļā, lūk, šādi, dejodama un griezdamās, kā šie jaunieši savos...savos vulgārajos šovos...grozīdamās. Tā bija Mis Amerikas Kristietība.
E-200 And when she come by, that was the filthiest-looking thing I ever seen. I thought, "God, as hard as preachers and we brethren have labored to get You a Bride, and that's the best we could do." She was twisting, holding this in front of her, like one of these hula skirts of a thing, holding it in front of her parts, her lower part, like this, dancing and twisting like these kids do out here on the... on these vulgar shows that they have, twisting. That was Miss Christianity of America.
E-201 Dievs ir man liecinieks, lūk, kā tas izskatās Viņa acīs. Es...es gandrīz vai noģību. Es nodomāju: “Visa šī cenšanās un sludināšana, un pārliecināšana...” Viņām visām mati bija apcirpti zēngalviņā, un viņas tā arī turpināja locīties, turot to lietiņu sev priekšā. Viņas apgāja apkārt vietai, kur stāvēju es ar šo Pārdabisko Būtni. Es Viņu nevarēju redzēt. Es dzirdēju, kā Viņš ar mani runā; Viņš bija man visapkārt. Bet, kad viņas pagriezās, lūk, šajā virzienā šurp, viņas turēja to...un tikai grozījās un smējās un turpināja tā uzvesties, turēdamas sev priekšā to lietiņu.
E-201 So help me, by the help of God, that's what it looks like in His face. I--I just... I start... I could have fainted. I thought, "All the trying, and the preaching, and the persuading?" Every one of them with bobbed hair, and they were twisting and carrying on, holding this in front. They come around, where I was standing there with this supernatural Being. I couldn't see Him. I'd hear Him talking to me; was right around me. But when they turned this way, they hold this. And just twisting and laughing and going on, carrying on like that, holding this in front of them.
E-202 Un tā, es tur stāvēju Viņa Klātbūtnē, Viņa kalps. Es nodomāju: “Vai no visa, ko esmu centies panākt, šis ir labākais, ko varēju izdarīt? Ak Dievs, kāds no visa tā ir labums? Kāds no tā labums? No visas raudāšanas, lūgšanām un saukšanas uz Dievu, un pārliecināšanas, un varenajām zīmēm un brīnumiem, kurus Tu rādīji. Un kā es tur stāvēju, un pēc tam, kad biju viņiem sludinājis, gāju mājās un raudāju utt., un kāds no tā visa bija labums? Un pēc tam man būs jāved Tavā priekšā kaut kas tamlīdzīgs, lai tā būtu Tava Līgava?”
E-202 Now, me standing in His Presence there, and His servant. "And of all I tried, that's the best I could do?" I thought, "God, what good did it do me? What good did it do? All the crying, and begging, and persuading, and the great signs and wonders and miracles that You showed. And how I stood there, and go home and cry after preaching to them and things, and what good did it do me? And then I have to present something like that for You, for a Bride?"
E-203 Un, kad es tur skatīdamies stāvēju, viņa pagāja man garām. Vai jūs varat iedomāties: no mugurpuses viņa bija pilnīgi kaila, turēja sev priekšā to lietiņu, šitā kratīdamās tanī tvistā, uz visām pusēm mētādama savas rokas un kājas. Ak, cik vulgāri viņa uzvedās, kā viņa gāja, un viņas ķermenis tā viscaur kratījās! Tagad es...
E-203 And as I stood there, looking, she passed on by. And you can imagine the back part of her, with nothing on, holding this in front of her as she went shimmying by, like that, to this twist, throwing her limbs out like that. And, her, oh, it was vulgar, how she was carrying on, her body shaking around like that. Now I...
E-204 Jūs teiksiet: “Ko tas nozīmē, brāli Branham?” Es nezinu. Es vienkārši stāstu jums to, ko es redzēju.
E-204 You say, "What does it mean, Brother Branham?" I don't know. I'm just telling you what I seen.
E-205 Un, kad viņa šādi nogāja garām, es paskatījos uz viņu, ak, man tik tiešām sāka ļodzīties kājas. Un es aizgriezos. Es nodomāju: “Ak Dievs, es...es esmu pilnīgi nederīgs. Nav nekādas vajadzības censties. Es tikpat labi varu tam visam mest mieru.”
E-205 And when she passed by like that, I looked at her. Oh, I just got real faint. I just turned around. I thought, "God, I'm condemned. There--there's no need of me trying any now. Just might as well quit."
E-206 Karla Viljamsa kundze, ja jūs sēžat šeit – tas sapnis, par kuru jūs man nesen stāstījāt, kuru jūs kādu nakti nosapņojāt, kurš jūs satrauca, lūk, te nu tas ir. Stūresrats ir izņemts no manām rokām.
E-206 Mrs. Carl Williams, if you're setting here, and that dream that you told me about, a while ago, that you had the other night, that's been bothering you, there it is. The steering wheel is taken from my hand.
E-207 Un tad es vienkārši nodomāju, ka es...es vienkārši varu tam mest mieru, te vairs neko nevarēja darīt.
E-207 Then, I just thought, "I--I just might as well forget it." I was gone.
E-208 Tad pēkšņi es izdzirdēju, kā tas atkal atsākas. Un, ejot no šīs puses, nāca tā pati Līgava, kura bija aizgājusi, lūk, uz šo pusi. Atkal nāca šīs lēdijas, un ikviena no viņām bija apģērbta savā nacionālajā tērpā, atkarībā no savas izcelsmes vietas, piemēram, Šveice, Vācija utt., viņām visām bija tāda veida apģērbs, visas bija gariem matiem, tieši tādas kā tās pirmās. Un te nu viņas tuvojās, soļojot: “Kristus kareivji, uz priekšu maršējiet...” Un, kad viņas pagāja garām parādes skates vietai, kur stāvējām mēs, pēkšņi visas palūkojās turp, un pēc tam viņas pagriezās atpakaļ un turpināja maršēt.
E-208 Then, all at once, I heard It coming again. And coming up on this side come the same Bride that went around this a way. Here come them little ladies again, and each one of them was dressed in their national garb from where they come from, like Switzerland, Germany, and so forth, each one wearing that kind of garb, all long hair, just exactly like the one at the first. And here they was coming, walking. "Onward, Christian soldiers, marching as to war." And when they passed by the preview stand where we were standing, just all at once, every eye went that way. And then they turned back, and on they went, marching, and just as they started to going right up into the sky.
E-209 Un tajā brīdī, kad viņas sāka iet augšup tieši debesīs, tās otras pienāca pie nogāzes malas un devās lejup, lūk, šādi.
E-209 This other one went up to a brink of a hill and went down, like that.
E-210 Bet šīs sāka soļot taisni uz debesīm. Un, kad tās sāka soļot, es ievēroju pāris meitenes aizmugurē, izskatījās, ka viņas ir kaut kur no ārzemēm, piemēram, Šveices vai Zviedrijas, vai citurienes. Viņas sāka skatīties apkārt un... Es teicu: “Nedariet to! Nezaudējiet soli!” Un, kad es tā iekliedzos, tad es izgāju no vīzijas un stāvēju tur ar, lūk, šādi izstieptu roku. Es nodomāju: “Nu...”
E-210 These started marching right up into the sky. And when they went to marching, I noticed a couple of little girls in the back, looked like they might be of some foreign girl, like Sweden or Switzerland, or somewhere. They started to look around, and got... I said, "Don't do that! Don't get out of that step!" And as I screamed like that, I come to, in the vision, standing there with my hand out like that. I thought, "Well..."
E-211 Lūk, kāpēc es šovakar to visu pateicu. Es gribu jums uzdot jautājumu: Vai nav jau vēlāks, nekā mēs domājam? Vai Viņa nevarētu būt jau aicināta, izraudzīta un apzīmogota? Ziniet, neviena lieka cilvēka tur nebūs. Vai tas ir iespējams? O, jā. O, jā.
E-211 That's the reason I said what I have, tonight. I want to ask you a question. Is it later that we think? Could She already be called and chosen, sealed away? There won't be one extra one, you know. Could it be possible? Oh, yeah. Oh, yeah.
E-212 Atcerieties, ko es reiz teicu tajās brokastīs. Apaugļošanās brīdī, tēviņa un mātītes pārošanās brīdī, izdalās miljons aizmetņu, izdalās miljons dzimumšūnu. Bet tikai viens no viņiem izdzīvo, kaut arī viņi visi ir vienādi, viens no miljona. Tie visi ir viena veida aizmetņi un dzimumšūnas. Viens no viņiem izdzīvo. Pārējie nomirst.
E-212 Remember what I said, other day at the breakfast. In the pollen of breeding male and female, there's a million germs goes forth, million eggs goes forth. But there's only one of them live, and, yet, they're every one just alike: one out of a million. Every one of them, the same egg and the same kind of germ. One of them lives. The rest of them die.
E-213 Neviens nevar pateikt, kura ir tā nobriedusī olšūna un, ak, kāpēc tieši tā. Tas ir jāizlemj Dievam. Vai tas būs zēns vai meitene, vai gaišiem, vai brūniem matiem, lai arī kāds viņš nebūtu, to izlemj Dievs. Nevis tas, kurš pirmais sasniedz mērķi, bet pirmais, kuru ir izvēlējies Dievs. Viens varbūt atnāks šur, otrs tur... Ja jūs esat vērojuši mēģenē...kā viņi pulcējas kopā. Es to esmu redzējis. Tas ir jāizlemj Dievam. Ikviens...viņi visi pilnīgi vienādi, taču tas notiek caur izredzētību. Dabiskā piedzimšana notiek caur izredzētību. Dievs izvēlas vienu no miljona.
E-213 No one can tell which is the one that's a ripe egg, and, oh, what about it. God has to decide that, whether it's going to be a boy or girl, blond or brunette, or whatever it's going to be. God decides that. Not the first one meets, but the first one God has decide. Maybe one come up here, and one... If you ever noticed, in the test tube, to see them come together. I've watched it. God has to decide that. One, every one of them, just alike, but by election. The natural birth is by election. God takes one out of the million.
E-214 Kad Israēls izgāja no Ēģiptes, ejot uz apsolīto zemi, tur bija apmēram divi miljoni cilvēku. Ikviens no viņiem bija zem tā paša upura jēra, jo citādi viņi nebūtu izdzīvojuši. Ikviens no viņiem klausīja Mozu, pravieti. Ikviens no viņiem bija kristīts ar viņu, Sarkanajā jūrā. Viņi visi dejoja, sievas ar Mirjamu, šurpu turpu pa piekrasti, kad Dievs bija iznīcinājis ienaidnieku. Visi viņi stāvēja ar Mozu, un viņi dzirdēja, kā viņš dziedāja Garā. Ikviens no viņiem tuksnesī ēda mannu, kura krita no Debesīm. Jauna manna, katru vakaru, kura simbolizē Vēstījumu, to bija ēdis ikviens no viņiem. Taču no šiem diviem miljoniem, cik daudziem tas izdevās? Diviem. Viens no miljona!
E-214 When Israel left Egypt, on their road to the promised land, they were approximately two million people. Every one of them was under the same sacrificial lamb, or they wouldn't have lived. Every one of them listened to Moses, the prophet. Every one of them was baptized to him, in the Red Sea. Every one of them danced, the women with Miriam, up-and-down the side of (when) the seashore, when God destroyed the enemy. Every one of them stood with Moses, and heard him sing in the Spirit. They, every one, eat manna out of the wilderness, that dropped down from Heaven. New manna, every night, which is a type of the Message, every one of them eat from it. But, out of the two million, how many made it? Two. One out of a million.
E-215 Šobrīd pasaulē ir apmēram pieci simti miljonu Kristiešu, ieskaitot katoļus un visus pārējos. Piecsimt miljonu tā saucamo ticīgo pa visu pasauli. Ja šodien notiktu Aizraušana, tas nozīmētu...ja skaita vienu no miljona. Es nesaku, ka tas tā ir. Bet, ja tā būtu, tad nākamajās divdesmit četrās stundās pazustu pieci simti cilvēku. Tu nekad par to pat nedzirdētu. Jebkurā gadījumā, pazudušo būs tikai tik daudz, ka neviens neko nesapratīs.
E-215 There's approximately five hundred million Christians in the world tonight, counting Catholic and all. Five hundred million so-called believers in the world. If the Rapture come tonight, that would mean... if one out of a million was the count. I don't say it is. But if it was, five hundred people, in the next twenty-four hours, would be missing. You'd never even hear of it. There'll be that many missing, anyhow, can't even be counted for.
E-216 Tad var būt tā...draugi, ar mums var notikt tāpat, kā notika, kad atnāca Jānis Kristītājs. Pat mācekļi sacīja: “Kāpēc Rakstos ir teikts, kāpēc apustuļi jeb pravieši saka...kāpēc ir teikts, ka vispirms ir jāatnāk Elijam, lai visu atjaunotu?”
E-216 Then it could be, happen to us, friend, like it did when John the Baptist came. Even the disciples said, "Why did the Scriptures say, why do the--the apostles or the prophets say, why does it say that Elias must first come and restore all things?" [Matthew 17:10]
E-217 Viņš atbildēja: “Es jums saku, ka Elija jau ir bijis, bet jūs to nezinājāt.”
E-217 He said, "I say unto you that Elias has already come, and you didn't know it." [Matthew 17:12]
E-218 Kādā jaukā dienā mēs varētu būt atstāti atstāti šeit. “Bet kā tad ar Aizraušanu, pirms Lielo Bēdu laika sākuma?”
“Tā jau bija, bet jūs to nezinājāt.”
E-218 One of these days we could be left setting here, "What about the Rapture before the tribulation sets in?"
"It's already come and you didn't know it."
E-219 “Visa Miesa jeb Ķermenis ir aizzīmogots, atlicis tikai iet vienā kopsolī ar to.” Es nesaku, ka tā ir; es ceru, ka nav. Bet, draugs, kad tas...
E-219 All the Body, sealed in, just keeping It in step. I ain't saying it's that way. I hope it isn't that way. But, friend, when it lets...
E-220 Ja šovakar mēs mūsu sirdīs jūtam, ka mums ir jāsakārto savas dzīves un to, ko mēs esam izdarījuši, atļaujiet man, kā jūsu brālim kalpotājam, dot jums padomu. Es to vēl nekad neesmu teicis no kanceles. Šodien es pateicu par To vairāk, nekā jebkad esmu publiski pateicis par jebko citu, jo šajās sapulcēs man bija liela brīvība. Ja jūs ticat, ka es esmu Dieva pravietis, jūs klausīsit tam, ko es teicu. Ja tu jūti, ka tava sirds klusiņām atsaucas, tad ej pie Dieva tieši tagad. Dari to.
E-220 If we got a feel in our heart, tonight, that we should straighten up our lives, and the things that we have done, let me advise you, as a minister brother. I'm going to say this for my first time, over the pulpit. I've stretched out farther tonight, on This, than I have on anything else, any time, anyhow, before the public, because I've had a great freedom in these meetings. If you believe me to be God's prophet, you listen to what I've told you. If there's one little tinkle of feeling in your heart, you go to God right now. You do it.
E-221 Apstājies uz mirklīti, cilvēk. Palūkojies uz savām...savām ticības mācībām, kurām tu kalpo. Ieskaties savā draudzē. Vai tiešām tas precīzi saskan ar Dieva Vārdu? Vai tu atbilsti visām prasībām? Tu teiksi: “Es esmu labs cilvēks.” Tāds bija arī Nikodēms, tādi bija arī visi pārējie. Viņi...viņi bija jauki. Redzi? Tam ar To nav nekāda sakara.
E-221 Stop just a minute, men. Look at your--your creeds that you serve. Look in your churches. Is it just exactly with the Word of God? Have you met every qualification? Say, "I'm a good man." So was Nicodemus, and so was all the rest. They--they were fine. See? That don't have nothing to do with It.
E-222 Un, sievietes, es vēlos, lai jūs paskatieties spogulī, un paskatieties, ko Dievs prasa no sievietes. Un skatieties Dieva spogulī – ne jau savas draudzes spogulī, bet Dieva spogulī, un paskaties, vai savā dzīvē tu varētu kvalificēties kā Jēzus Kristus Garīgā Līgava.
E-222 And, women, I want you to look in the mirror, and look what God requires a woman to do. And see in God's mirror, not in your church mirror now, in God's mirror; and see if you could qualify, in your life, the spiritual Bride of Jesus Christ.
E-223 Kalpotāji, aizdomājieties par to arī jūs. Vai tu centies apiet asos stūrus, lai neaizskartu kāda jūtas? Vai tu to darītu, ja nebūtu...ja tevi izmestu no draudzes? Ja tāds ir tavs stāvoklis, manu dārgo brāli, tad atļauj man tevi brīdināt Jēzus Kristus Vārdā, bēdz no tā tūliņ pat.
E-223 Ministers, think the same. Do you cut corners here, to save somebody's feelings over yonder? Would you do this if it wasn't... and they'll put you out of the church? If you are feeling that way, my dear brother, let me warn you, in the Name of Jesus Christ, flee from that right now.
E-224 Un, kundze, ja tu neatbilsti Kristietes prasībām, ne jau kā formāla kristiete, bet savā sirdī, un vai tava dzīve atbilst tām prasībām, kuras ir izvirzītas šajā Dieva laulības apliecībā?
E-224 And, lady, if you can't measure up to the qualification of a Christian, not as a nominal Christian; but in your heart, and your life is patterned exactly like God's marriage certificate here says it has to be.
E-225 Un, tu, draudzes locekli, ja tava draudze nav tāda, kas atbilst Dieva Vārdā izvirzītajām prasībām, izej ārā no tās un ieej Kristū.
E-225 And, church member, if your church isn't like that, can measure up to God's qualification of His Word, get out of it and get into Christ.
E-226 Tas ir nopietns brīdinājums. Mēs nezinām, kad tas notiks. Un arī jūs nezināt, kad pienāks tā stunda, kad šī pilsēta gulēs šī okeāna dzīlēs.
E-226 That is solemn warning. We don't know what time, and you don't know what time, that this city one day is going to be laying out here in the bottom of this ocean.
E-227 “Ak, Kapernauma,” teica Jēzus, “kas līdz Debesīm esi sevi paaugstinājusi, tu tiksi nogāzta līdz ellei. Jo, ja Sodomā un Gomorā būtu darīti tādi vareni brīnumi, kādi notika tevī, tad tās stāvētu vēl šodien.” Bet Sodoma un Gomora guļ Nāves jūras dibenā, un arī Kapernauma ir jūras dzīlēs.
E-227 "Oh, Capernaum," said Jesus, "thou who exalted into heaven, will be brought down into hell. For, if the mighty works had been done in Sodom and Gomorrah, it'd have been standing to this day." And Sodom, Gomorrah lays in the bottom of the Dead Sea. And Capernaum is in the bottom of the sea. [Matthew 11:23]
E-228 Tu, pilsēta, kura saucies par Eņģeļu pilsētu [“Los Angeles” spāņu valodā nozīmē “eņģeļi”–Tulk.], tu esi paaugstinājusies līdz Debesīm un izplati visādas neķītras modes lietas un pārējo tā, ka šurp brauc pat citas valstis, lai paņemtu un sūtītu tālāk šīs mūsu izvirtības; ar savām brīnišķīgajām baznīcām un torņu smailēm, un pārējo, kā jau tu dari. Atceries, reiz tu gulēsi šīs jūras dibenā! Zem tevis jau ir milzīgs tukšums. Tieši zem tevis atrodas Dieva Dusmu izvirdums. Cik ilgi Viņš vēl noturēs šo smilšu aizsprostu, kas atrodas virs tā, kad šis okeāns jūdzes dziļumā aizies līdz pat līdz Solton-Sī ezeram [ezers, kas atrodas pašos Kalifornijas Dienvidaustrumos–Tulk.] Būs ļaunāk nekā Pompejas pēdējā dienā. Nožēlo savus grēkus, Losandželosa!
E-228 Thou city, who claims to be the city of the Angels, who has exalted yourself into heaven, and sent all the dirty, filthy things of fashions and things, till even the foreign countries come here to pick up our filth and send it away, to your fine churches and steeples, and so forth, the way you do. Remember, one day you'll be laying in the bottom of the sea, your great honeycomb under you right now. The wrath of God is belching right beneath you. How much longer He will hold this sandbar hanging out over that? When, that ocean out yonder, a mile deep, will slide in there, plumb back to the Salton Sea. It'll be worse than the last day of Pompeii. Repent, Los Angeles.
E-229 Arī jūs, visi visi pārējie, nožēlojiet grēkus un vērsieties pie Dieva! Viņa dusmu stunda jau nāk pār šo zemi. Glābieties, kamēr vēl ir laiks glābties, un ieejiet Kristū. Lūgsim Dievu.
E-229 Repent, the rest of you, and turn to God. The hour of His wrath is upon the earth. Flee while there's time to flee, and come into Christ.
Let us pray.
E-230 Dārgais Dievs, kad mans gars trīc, mana sirds lej brīdinājuma asaras, dāvā, ak, Dievs, lai to, ko es sacīju, cilvēki neuzņemtu kā joku, un, lai cilvēki draudzēs to neuztvertu kā kaut ko uz aizspriedumiem balstītu, vai vērstu pret viņiem. Lai viņi ierauga, Kungs, ka tas ir ar mīlestību.
E-230 Dear God, when, in my spirit, is shaking, my heart is dropping teardrops of warning. Grant, O God, that men and women will not think of what I've said as a joke, and the church people will not think of it as something that was prejudice or against them. May they see, Lord, it's in love.
E-231 Tu esi mans liecinieks, Visuvarenais Dievs, ka gadu no gada es esmu braukājis augšup un lejup pa šo piekrasti, sludinādams Tavu Vārdu. Esi mans liecinieks, ak, Dievs, ka, ja tas notiktu šovakar, es esmu runājis Patiesību. Tu zini, ka šī vīzija par Līgavu ir Patiesība. Es paņēmu Tavu Vārdu un teicu, ka tas ir TĀ SAKA TAS KUNGS. Un es jūtu, ka es apzinos, ko es daru, Kungs.
E-231 Thou barest me record, Almighty God, that up-and-down this coast I've went, year after year, proclaiming Your Word. Bear me record, O God, if it would happen tonight, I've told the Truth. Thou knowest this vision of the Bride is the Truth. I've took Your Name by it, Lord, and said it was THUS SAITH THE LORD. And I feel that I'm conscious, Lord, of what I'm doing.
E-232 Tāpēc es lūdzu Tevi, Kungs, Jēzus Vārdā, lai cilvēki šovakar sapurinās un bēg no nenovēršamajām dusmām, jo uz durvju stenderēm uz tautām vīd uzraksts “Ihabods”. Virs tā ir melna zīme, Dieva Gars ir aizgājis sarūgtināts, un viņi ir nosvērti uz svariem un atrasti par viegliem. Atkal ir atkārtojušās ķēniņa Nebukadnēcara dzīres ar piedzeršanos, un puskailām sievietēm, kuras sauc sevi par kristietēm.
E-232 So I pray Thee, Lord, in Jesus' Name, let people shake themselves, tonight, and flee from the wrath that is to come, for Ichabod is wrote over the doors and over the nations. A black check mark has come across it. The Spirit of God is grieved away from it, and they're weighed in the balances and found wanting. The feast of King Nebuchadnezzar has repeated again, with drunken parties and half-dressed women, calling themselves Christians. [Daniel 5:27]
E-233 Ak, Debesu Dievs, apžēlojies par grēcīgo pasauli un grēcīgo tautu, Kungs, tādiem, kādi šovakar esam mēs. Dievs, es cenšos nostāvēt lūzuma punktā, un lūdzu Dievišķo žēlastību, lai Tu šovakar runātu uz visiem sanākušajiem, un aicinātu Savu Līgavu pievērst uzmanību, Kungs, lai maršētu nevis saskaņā ar kaut kādas ticības mācības izkārtnēm, bet Kunga Jēzus Evaņģēlija skaņas ritmā. Dāvā to, ak, Dievs. Lai šovakar top zināms, ka Tu esi Dievs un ka Tavs Vārds ir Patiesība, kad šo cilvēku priekšā mēs visā nopietnībā aicinām viņus pievērst uzmanību Tavam Vārdam.
E-233 O God of Heaven, have mercy upon a sinful world and a sinful people, Lord, as we are tonight. God, I'm trying to stand in the breach and ask for Divine mercy, that You'll speak into this crowd tonight and call Your Bride to attention, Lord, to march not by the sign of any creed, but by the sound of the Gospel of the Lord Jesus Christ. Grant it, O God. Let it be known, this night, that Thou art God, and Thy Word is Truth. While, solemnly, in the face of this people, we call them to attention of Thy Word.
E-234 Kungs, es lūdzu par viņiem Jēzus Kristus Vārdā. Viņi ir redzējuši, bez šaubu ēnas, kā Tu virzies šī pūļa vidū, pasakot viņiem to, kas ir viņu sirdīs. Un Tu zini, Kungs, kas notiek tieši tagad. Tu zini, ka tā ir Patiesība, ak, Dievs. Un es Tevi lūdzu Jēzus Vārdā, lai Svētais Gars atkal ir kā aizbildnis, Kungs, un izsauc no šiem klātesošajiem, Kungs, tos, kuri ir ierakstīti Jēra Dzīvības Grāmatā. Dāvā to, ak, Dievs, es lūdzu par to no visas sirds.
E-234 In the Name of Jesus Christ, I pray for them, Lord. They have seen You, beyond any shadow of doubt, move across their crowds and tell them what's in their heart. And Thou knowest, Lord, that, right now, what's going on. Thou knowest that to be Truth, O God. And I pray Thee, in Jesus' Name, let the Holy Spirit intercede again, Lord, and pull from this audience, Lord, those who are written in the Lamb's Book of Life. Grant it, O God. I pray with all my heart.
E-235 Šie cilvēki, Kungs, bez šaubām, man atdotu savu pēdējo centu, lai atbalstītu šo Vēstījumu. Viņi darītu visu, ko vien spētu. Bet, ak, Dievs, kad lieta nonāk tik tālu, lai sekotu Tam, ieietu Tajā, es lūdzu, Dievs, lai tieši šajā vakarā Tu viņiem atlīdzinātu un izlietu Savu Svēto Garu pār šeit sanākušajiem. Un, lai tur nav jautrošanās un lēkāšana, bet gan raudāšana un vaimanas, un grēku nožēla, turoties pie altāra malām, kad mēs redzam, kā tiesa šodien rēc zem mums! Dāvā to, Kungs. Es lūdzu tik patiesi, cik vien spēju, Jēzus Kristus Vārdā.
E-235 These people, naturally, Lord, would give me the last penny they had, to support the Message. They'd do anything that they could. But, O God, when it comes to coping with It, and coming into It, I pray, God, that this will be the night that You'll reward them and pour down Your Holy Spirit upon this convention. And may there not be a frolic or jumping around, but a weeping and a crying, and a repenting, holding onto the horns of the altar, while we see judgments roaring beneath us, tonight. Grant it, God. I pray as sincerely as I know how, in the Name of Jesus Christ.
E-236 Mans brāli, māsa, es...es nezinu, ko lai vēl pasaku. Ja Dieva Spēkā es esmu iemantojis labvēlību jūsu acīs; ja jūs ticat, ka es esmu Viņa pravietis... Pirmo reiz es to saku atklāti, taču es jūtu kaut kādu dīvainu brīdinājumu. Man nav noslieces uz to. Jūs zināt, ka man nav noslieces. Es tā nerīkojos. Es vilcinājos runāt jums šo svētrunu un sacīt tās lietas. Es mēģināju to apiet un visu ko citu, lai no tā atturētos. Bet nu Tas ir pateikts, un Tas stāvēs Tiesas dienā kā liecība, ka es pateicu Patiesību. Tas ir TĀ SAKA TAS KUNGS DIEVS!
E-236 My brother, sister, I--I don't know what more to say, if I found grace in your sight, by the power of God, if you believe me to be His prophet. This is the first time in public I've ever said that. But I feel a strange warning of some sort. I'm not prone to this. You know I'm not. I don't act like this. I hesitated to speak that Message and say those things. I run sideways and everything else, to keep from doing it. But It's been said, and It'll stand at the Day of the Judgment, as a witness that I've told the Truth. That's THUS SAITH THE LORD GOD!...?...
E-237 Ak, Vasarsvētku draudzes, glābiet savu dzīvību! Steidzieties pie altāra un sauciet, pirms vēl nav par vēlu, jo pienāks tā stunda, kad tu sauksi, bet tas vairs neko nedos. Tāpat kā Ēzavs tiecās atrast savas pirmdzimtības vietu, un nevarēja atrast. Es uzticu jūs, ak, Kalifornija, ak, Pilnā Evaņģēlija Biznesmeņu konvencija, kurus es mīlu, kurus es esmu atstājis, kaut arī esmu pieķēries jums ar visu savu sirdi, es uzticu jūs šinī vakarā Jēzum Kristum! Steidzieties pie Viņa! Neļaujiet velnam jūs atvēsināt pret To. Stāviet tieši ar To, kamēr katrs no jums piepildīsies ar Svēto Garu tik lielā mērā, ka tas liks jums atgriezties pie Viņa Vārda, ka tas liks jums, sievietes, izlabot sevi, ka tas liks jums, vīrieši, izlabot sevi. Ja jūs sakāt, ka jums ir Svētais Gars, taču jūs neesat saskaņā ar Vārdu, tad jūsos ir cits gars. Dieva Gars ir Viņa Vārdā, Mesiāniskajā, svaidītajā Vārdā. Līgavai ir jābūt “Mesijas Kundzei”, svaidītajam Vārdam.
E-237 Oh, Pentecost, run for your life. Flee to the horns of the altar and cry out, before it's too late, for an hour will come when you can cry and it'll do no good. For Esau sought to find a place, of his birthright, and couldn't find it. I commit you, oh, California. Oh, convention of the Full Gospel Business Men, who I love, who I've left and strung to, with all my heart, I commit you to Jesus Christ, tonight. Flee to Him! Don't let the Devil ever cool you off from This. Stay right with It until you're, every one, filled with the Holy Ghost, insomuch, that will make you come to this Word, that will make you women straighten up, that will make you men straighten up. If you'd say you've got the Holy Ghost, and won't cope with the Word, it's another spirit in you. God's Spirit is on His Word, the Messianic, the anointed Word. The Bride must be a Messiah-ette, the anointed Word.
E-238 Piecelsimies kājās Kunga Jēzus Kristus Vārdā. Ja jūs vairs nekad nedzirdēsiet manu balsi... Bet, ja tā ir Dieva griba, tad pēc dažām stundām es došos ceļā uz Āfriku. Varbūt es nekad neatgriezīšos. Es nezinu. Bet es saku jums no visas sirds, ka es jums teicu Patiesību. Es nevairījos jums darīt zināmu visu to, ko Dievs man lika pateikt. Un es To pateicu Tā Kunga Vārdā.
E-238 Let us stand to our feet, in the Name of the Lord Jesus Christ. If you never hear my voice again... But, God willing, I'm setting to Africa, in a few hours. I may never return. I don't know. But I tell you, with all my heart, I've told you the Truth. I haven't shunned to declare to you everything that God has told me to say. And I've said It in the Name of the Lord. [Acts 20:27]
E-239 Šis ir nopietns brīdis. Es nezinu kā to izteikt. Trīs vai četras reizes es esmu mēģinājis aiziet prom no kanceles, bet es nevarēju. Šī ir nopietna stunda. Nekad neaizmirstiet to! Iespējams tieši šobrīd Dievs aicina pēdējo reizi. Es nezinu. Reiz Viņš aicinās pēdējo reizi. Kad? Es nezinu. Bet saku jums, ka saskaņā ar to vīziju, izskatās, ka šī Līgava ir jau gandrīz gatava!
Paskatieties, kā uzrodas ārēji formālas draudzes. Kad guļošās jaunavas atnāca pēc eļļas, viņas to nedabūja. Līgava iegāja, notika Aizraušana. “Kamēr viņas gāja pirkt eļļu, atnāca Līgavainis.”
E-239 It's a solemn moment. I don't know how to express it. I've tried to leave the pulpit three or four times, and I can't do it. This is a solemn hour. Don't you never forget it. This is the time that, maybe, God may be making His last call. I don't know. He'll make His last call, some day. When? I don't know. But I'm telling you, according to that vision, it looks like that that Bride is about finished.
Look at the nominal churches coming in. When the sleeping virgin come for Oil, she failed to get It. The Bride went in. The Rapture went up. "While they went to buy Oil, the Bridegroom come." [Matthew 25:12]
E-240 Vai jūs esat aizmiguši? Mostieties, ātri, atjēdzaties! Un tagad katrs lūgsim tā, it kā mēs šobrīd mirtu, Tā Kunga Vārdā. Lai katrs lūdz kā vēlas.
E-240 Are you asleep? Wake up, quickly, and come to yourself. And let us pray, each one, like we were dying at this minute, in the Name of the Lord. Let's, each one, pray in your own way. [Matthew 25:6, 10]
E-241 Visuvarenais Dievs, apžēlojies par mums, Kungs. Apžēlojies par mani. Apžēlojies par mums visiem. Kāds no tā labums, vienalga, ko mēs darām, ja mēs izgāžamies šajās lietās? Es stāvu un lūdzu par žēlastību, ak, Dievs, pirms šī varenā pilsēta nogrims jūrā, un Dieva sodi noslaucīs šo piekrasti. Es lūdzos, Dievs, lai Tu izsauktu Savu Līgavu. Es tagad uzticu viņus Tev, Jēzus Kristus Vārdā. Āmen.
E-241 God Almighty, have mercy upon us. Lord, have mercy on me. Have mercy upon us all. What good does it do, no matter what we do, if we fail in these things? I stand and ask for mercy, O God, before this great city sinks beneath the sea and judgments of God sweep this coast. I pray, God, that You'll call Your Bride. I commit them to You now, in the Name of Jesus Christ. Amen.

Наверх

Up