Svaidītie pēdējā laikā

The Anointed Ones At The End Time
Datums: 65-0725M | Ilgums: 3 stundas 8 minūtes | Tulkojums: Rīga
Džefersonvila, Indiānas štats, ASV
E-1 Labrīt, klausītāji. Tagad parunāsim ar mūsu Kungu.
Varenais Dievs, debesu un zemes Radītāj, Kurš Dievišķā veidā ir nozīmējis mums šo laiku šajā rītā, lai mēs pielūgtu Tevi. Un ļauj mums, Kungs, mūsu sirdīs ļauties Tavai Dievišķajai gribai un Svētā Gara darbībai mūsos, lai izteiktu to, ko Tu gribētu, lai mēs zinām. Mūsu vēlme ir būt labākiem kristiešiem un labākiem Taviem pārstāvjiem. Lūdzu dāvā to mums šajā rītā, jo mēs gaidām uz Tevi, Jēzus Kristus Vārdā. Āmen.
Sēdieties. [Kāds jautā: “Vai paņemt malā lūgšanu audumus?”–Tulk.] Jā.
E-1 Good morning, audience. Let us speak to our Lord now. Great God, Creator of heavens and earth, Who has divinely appointed us this time this morning of worship to You... And may we, Lord, in our hearts surrender ourselves completely to Your Divine will and the working of the Holy Spirit in us to bring forth that which You would have us to know. Our desire is to be better Christians and better representatives of You. Will You grant this to us this morning as we wait upon Thee. In Jesus Christ's Name. Amen. (Be seated.)
E-2 Mēs ļoti priecājamies, ka šorīt atkal varam būt šeit, tā varenā Ķēniņa kalpošanā. Un mēs atkal atvainojamies par to, ka mēs...ka mums nav vietas cilvēkiem, bet mums vienkārši... Mēs pacentīsimies izdarīt visu iespējamo tādos apstākļos.
E-2 Yes... We are very happy to be here this morning again in--in the service of the great King. And we're sorry we--again that we don't have the room for the people, but we have just... We'll try and make out the best we can under the circumstances.
E-3 Un tā, daudzi ir nolikuši šeit lakatiņus un lūgumus, par kuriem aizlūgt. Un es vienkārši nolikšu tos malā; es tos nepavisam neignorēju, taču es lūdzos par tiem pēc tam...man pārsvarā patīk...un šovakar, es to izdarīšu šorīt un tad atkal vakarā, kad...tad es lūgšos un gaidīšu uz Svēto Garu dziedināšanai. Lūk, kad man patīk lūgties par lakatiņiem un pārējo.
E-3 Now, many has handkerchiefs and requests laying up here to be prayed over, and I'm just laying them to one side; not that I'm ignoring them, but I pray for them after I--mainly, like--and tonight. I will this morning and then tonight again, when... Then I'll pray and wait upon the Spirit of God for healing, and that's when I like to pray over the--the handkerchiefs and things.
E-4 Un par īpašajiem lūgumiem – Billjs man tos iedeva, tos visus. Tur ir apmēram trīs simti, un es tikai tikko kā iznācu no kabineta. Saprotiet, es tos izskatu, cik ātri vien varu, un katru, ko vien pagūstu. Un es mēģināšu tikt līdz tiem, cik ātri vien varēšu. Visus es izskatīt nespēšu. Vienkārši izstiepju roku, ņemu vienu, saku: “Kungs, varbūt šis, bet varbūt šis?” Tieši tādā veidā, jo tās visas ir vajadzības, īsti lūgumi; tas, bez šaubām, ir kaut kas, ko mums vajadzētu apspriest kopā. Un es... Ja vien, ziniet, Svētais Gars reizēm var nosaukt kādu konkrētu no tiem, ko es izlasu, kas iekrīt man sirdī; es atkal pie tā atgriežos un meklēju tur, līdz atrodu. Vai arī vienkārši ņemu tos kā pagadās.
E-4 And on the special requests, Billy gave them every one to me. There's about three hundred, and I'm just left the rooms then. You see, I'm getting them just as fast and every one that I can get to. And I'll get to them just as quick as I possibly can. I won't be able to get them all, just reach in and have to get one and say, "Lord, will it be this one, be this one?" just like that; because they're every one needy, real requests, something, no doubt, that we should talk together about. And I--I... 'Less, you know, sometimes the Holy Spirit may say... A certain one that I read, that keeps on my heart; I go back to that again and hunt through there till I find it; otherwise I just casually take them.
E-5 Un tā, gribētos arī pateikt šajā rītā un pasveicināt tos, kas atrodas citās valsts daļās. Gribētos šorīt pasveicināt caur šo telefona pieslēgumu draugus no Ņujorkas, Bomontas, Teksasas štatā; Preskotas, Arizonas štatā; Toskānas, Arizonas štatā, Sanhosē, Kalifornijas štatā; Konektikutas; Geinsvilas, Džordžijas štatā un Ņuolbanī, Indiānas štatā, it visur valstī. Mēs sveicinām jūs Kunga Jēzus Vārdā.
E-5 Now, we also want to say this morning, and greet those who are out in the other parts of the country. We want to greet the folks this morning by the way of this telephone hookup to New York City; Beaumont, Texas; Prescott, Arizona; Tucson, Arizona; San Jose, California; Connecticut; Gainesville, Georgia; and New Albany, Indiana; across the nation. We're greeting you in the Name of the Lord Jesus.
E-6 Indiānā šorīt ir skaidrs rīts. Naktī bija lietus, kurš atnesa vēsumu. Un mēs... Dievnams ir pārpildīts, un visi ir gaidās, nepacietīgi gaida svētdienas skolas nodarbību. Un es ticu, ka bagātīgās Dieva svētības būs uz jums, kas atrodaties tur visur.
E-6 This morning in Indiana it is a fair morning. We had a rain last night which cooled the weather. And we're... The Tabernacle's packed out, and everybody's waiting with great anticipations for the Sunday school lesson. And I trust that the riches of God's blessings will be upon you out there.
E-7 Un mēs ceram, cik drīz vien iespējams, atrast veidu, lai mēs varētu...lai mēs visi varētu sanāktu kopā, varbūt zem kādas lielas telts, jo es jūtu acīmredzamu vadību sludināt par tiem pēdējiem Septiņiem Kausiem Bībelē.
E-7 And we're hoping soon as possible to make a--a way that we can have--where we can bring all of us together, maybe under a big tent, where I'm feeling real definitely led to preach on the Seven Last Vials in the Bible.
E-8 Un tā, tagad, lai šī rīta svarīgā nodarbība pārāk neievilktos... Es meklēju To Kungu, pārdomādams: “Ko es varētu pateikt,” apzinoties, ka šis taču varētu būt mūsu pēdējais dievkalpojums. Tā Kunga Atnākšana jau ir tik tuvu!
E-8 So now, so that we won't be too long on a great lesson this morning... I have sought the Lord, thinking, "What could I say?" knowing that this may be our last service that we'll ever have; the coming of the Lord is so close at hand.
E-9 Es redzu, ka pēc tā paredzējuma, kas bija izteikts Kalifornijā, mājas un vietas tur iegrimst par septiņdesmit centimetriem stundā, baļķi plaisā un lūzt. Un viņi nezina, kas to izraisa. Hm-hm. Mēs esam beigās. Iegrimst mājas, kas ir vērtas simts tūkstošus dolāru. Man ir lieli avīžu virsraksti, fotogrāfijas, kuras es grasos atnest šovakar, jo es gribu nedaudz parunāt par to šodien vakarā.
E-9 I see, after that prediction made in California, there's houses out there and places sinking at the rate of thirty inches a hour: timbers cracking and breaking in. They don't know what's doing it. We are at the end. Hundred thousand dollar homes, sinking... I got big headlines in the paper, pictures, that I hope to bring tonight, as I want to speak on something on that tonight.
E-10 Un vēl, šovakar mēs lūgsimies par slimajiem. Nāciet šodien pēcpusdienā pulksten piecos, sešos vai kad nu tas būs. Droši vien mēs sāksim laicīgāk, lai cilvēki varētu laicīgāk aizbraukt un saņemtu jūsu lūgšanu kartiņas. Un šovakar mēs lūgsim par slimajiem, ja Kungs ļaus.
E-10 And then, tonight we have prayer for the sick. Come in this afternoon, five, six o'clock, or whenever it is (We're going to start early, I suppose, so the people can get away early.), and receive your prayer cards. And we'll be praying for the sick tonight, the Lord willing.
E-11 Un tā, pēc tam, kad lūdzot pārdomāju: “Ko man darīt?” apzinoties, ka kaut kad man būs jāatbild par to, ko es šeit runāju... Un es biju nolēmis jeb sajutis Svētā Gara vadību runāt šajā rītā par pravietojumu, lai mēs, tā teikt, būtu informēti. Saprotat? Tas ir tas, kas mums...ja mēs neesam informēti, bet kaut kas starp citu notiek, mums par to būtu jāzina. Svētais Gars ir mums to devis, lai brīdinātu cilvēkus par to, kas tuvojas. Ziniet, Bībelē ir teikts, ka “Dievs neko nedara, pirms sākumā to neparādīs Saviem kalpiem, praviešiem”. Un...un tā Jēzus brīdināja cilvēkus par to, kas notiks; tā arī pravieši brīdināja cilvēkus par to, kas notiks. Un tagad, šajā svarīgajā stundā, kurā mēs dzīvojam, mums ir pienākums ieraudzīt, kādā periodā mēs dzīvojam un kas notiek...kas notiks šajā periodā. Tāpēc man sirdī atnāca parunāt ar cilvēkiem šajā rītā par vienu no tām neskaidrajām tēmām, par ko mēs, droši vien, esam daudzas reizes lasījuši.
E-11 Now, after prayerfully thinking, "What must I do?" knowing that someday I must answer for what I say here... And I have decided, or felt led by the Holy Spirit to speak this morning on prophecy to kinda inform us. See? It's something that we... If we're not informed and anything happens just casually, we should know about this. The Holy Spirit has give it to us to warn the people of the comings. You know, the Bible said that God will do nothing except first He shows His servants the prophets; and--and how that Jesus warned the people what would take place, how the prophets warned the people that would take place. And it behooves us now in the great hour that we're living to see what age we're living in, what's happening--what's going to happen in this age.
So one of these strange subjects that perhaps we've read many times, it fell upon my heart to--to speak to the people about it this morning.
E-12 Tagad atvērsim Bībelēs Mateja 24. nodaļu un izlasīsim Vārda fragmentu. [Brālis Branhams noklepojas–Tulk.] Atvainojiet. Lai šādi iegūtu pamatu mūsu tematam un jautājumam.
E-12 Now, let us turn over in our Bibles to Matthew the 24th chapter and read a portion of the Word (Pardon me. [Brother Branham clears his throat--Ed.]), as a way of--of getting a context for our text and subject.
E-13 Un tā, atcerieties, mēs to mācīsim kā Bībeles stundu, lēnām. Paņemiet savus zīmuļus un papīru. Man šeit ir pierakstītas daudzas Rakstu vietas, lai...lai jūs varētu tās pierakstīt. Pēc tam ejiet mājās un izpētiet to, jo tas ir tieši kā svētdienas skolas nodarbībā, lai mēs zinātu un būtu brīdināti, un sagatavoti tai stundai, kurā mēs dzīvojam.
E-13 Now remember, we're going to teach this as a Bible class, slow. Get your pencils and paper (I've got many Scriptures written down here.), that--that you might be able to put these down, then go home and study them (for this is just like a Sunday school class), that we might know, and be warned, and prepared for the hours that we're living in.
E-14 Svētā Mateja Evaņģēlijs. [Brālis Branhams noklepojas–Tulk.] Atvainojiet. 24. pants...tas ir, 24. nodaļa, sākot no 15. panta, es gribu izlasīt Viņa Vārda fragmentu.
Un, kad nu jūs redzēsit izpostīšanas negantību stāvam svētā vietā, par ko pravietis Daniēls sacījis (kas to lasa, lai uzmana):
lai tad tie, kas ir Jūdejā, bēg kalnos.
Un, kas ir uz jumta, lai nekāpj zemē iznest mantas no sava nama.
Un, kas ir uz lauka, lai neatgriežas mājās paņemt savas drēbes.
Bet vai grūtajām un zīdītājām tanī laikā!
Bet lūdziet Dievu, lai jūsu bēgšana nenotiek ziemas laikā vai sabata dienā.
Jo tad būs tādas lielas bēdas, kādas nav bijušas no pasaules iesākuma līdz šim laikam un kādas arī vairs nebūs.
Un, ja šīs dienas netiktu saīsinātas, tad neviens cilvēks neizglābtos; bet izredzēto dēļ šīs dienas tiks saīsinātas.
Ja tad kas jums sacīs: redzi, še ir Kristus vai tur, – tad neticiet.
Jo uzstāsies viltus kristi un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja vien būtu iespējams, arī izredzētos.
Redzi, Es jums to esmu teicis jau iepriekš.
Tāpēc, kad tie jums sacīs: redzi, Viņš ir tuksnesī, – tad neizeita ārā; redzi, Viņš ir kambaros, – tad neticiet.
Jo, kā zibens izšaujas no rīta puses un atspīd līdz vakara pusei, tā būs arī Cilvēka Dēla atnākšana.
Jo, kur svaiga gaļa, tur salasās ērgļi...
E-14 In the Book of St. Matthew [Brother Branham clears his throat--Ed.] (Pardon me.), 24th verse--24th chapter, rather, beginning with the 15th verse, I wish to read a portion of His Word.
And when ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place, (whoso readeth, let him understand:)
Then let them which are in Judaea flee into the mountains:
Let him which is on the housetop--housetop not come down to take any thing out of his house:
Neither let him which is in the field return back to take his clothes.
And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days!
But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day:
For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be.
And except those days should be shortened, there'd be no flesh... saved: but for the elect's sake those days shall be shortened.
Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not.
For there shall rise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elected.
Behold, I have told you before.
Wherefore if they shall say unto you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, he is in the secret chamber; believe it not.
For as the lightning cometh out of the east, and shineth even into the west; so shall also the coming of the Son of man be.
For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered...
E-15 Un tā, kā tēmu es gribētu paņemt 24. pantu, lai liktu uzsvaru uz šo pantu mūsu šī rīta svētdienas skolas nodarbībā. Un klausieties uzmanīgi, kad es to vēlreiz izlasīšu.
Jo uzstāsies viltus kristi un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja vien būtu iespējams, arī izredzētos.
E-15 Now, for a subject I would like to take the 24th verse to emphasize on this verse for our Sunday school lesson this morning. And listen close while I reread this again.
For there shall rise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elected.
E-16 Un tā, šorīt es gribētu paņemt tādu jautājumu...tas ir, tēmu: “Svaidītie pēdējā laikā.” Lūk par kādu jautājumu jeb tēmu es gribu runāt: “Svaidītie pēdējā laikā.”
E-16 Now, for a subject this morning, or a text, rather, I want to take, "The Anointed Ones at the End Time." That's the subject that I wish to speak on, or the text: "The Anointed Ones at the End Time."
E-17 Es ticu, ka mēs dzīvojam pēdējā laikā. Es domāju, ka gandrīz ikviens, kurš... Rakstu lasītājs vai pat parasts ticīgais zina, ka šobrīd mēs atrodamies pasaules vēstures beigās. To vairs nebūs jēgas pierakstīt, jo nebūs neviena, kas to lasītu. Tā ir laika beigās. Kad tieši, es nezinu. Cik laika vēl atlicis, pat Debesu eņģeļi nezina ne minūti, ne stundu. Taču Kungs Jēzus mums pateica, ka tad, kad tas viss, ko mēs šobrīd redzam, sāks piepildīties, lai mēs paceļam savas galvas, jo mūsu izpirkšana tuvojas. Un tā, ko nozīmē “tuvojas”? Es nezinu. Iespējams, nozīmē...
E-17 I believe that we are living in the end time. I think most anyone that... The Scripture reader or even a--a believer knows that we are now at the end of the history of the world. There will be no use of writing it, because there won't be anybody to read it. It's at the end of the time. Just when, I do not know. Just how long it will be, not even the Angels of heaven knows that minute or hour. But we been told by the Lord Jesus that when these things that we see now begin to come to pass, then to lift up our heads for our redemption is drawing nigh.
E-18 Kā nesen televīzijā pateica tie zinātnieki, runādami par to lielo tūkstošiem jūdžu garo plaisu zemē, kura iegrims. Viņam uzdeva jautājumu: “Vai tas var tur iegrimt?” Tas ir Losandželosa, rietumu piekraste. Un daudzi no jums redzēja, kā viņi izpētīja to ar radaru un aizgāja līdz...lūzums bija zem Sanhosē, aizgāja līdz pašai Aļaskai, caur Aleutu salām, apmēram divsimt jūdzes jūrā, un atgriezās uz Sandiego, apgāja apkārt Losandželosai un aizgāja uz augšu, tāda liela kabata.
Un visas tās zemestrīces, kas mums notiek, tie ir vulkāniskie grūdieni tajā it kā tādā milzīgajā kausā. Es nevaru atcerēties nosaukumu, kā viņi...viņi to dēvēja. Lai kā nu tur nebūtu, kad tas kratās, tieši tas izraisa tās zemestrīces, kas mums notiek rietumu piekrastē jau daudzus gadus. Tagad no visām tā pusēm jau ir parādījušās plaisas. Un zinātnieki sacīja, ka viens...
E-18 Now, what drawing nigh means, I do not know. May mean, as the scientist said the other day on the television, speaking of the great thousands-of-miles break in the earth that's going to sink... He was asked the question, "It could sink there (that's Los Angeles, the west coast)?" And many of you seen how they followed it with radar, and went up through--broke in below San Jose, went across over into Alaska, out through the Aleutian Islands, about two hundred miles out into the sea, and come back down into San Diego, went around in behind Los Angeles, and come up there, a great pocket. And all these earthquakes we've been having is the volcanic hitting this great hollow dipper like, in there. I can't call the name that they--they called it. However, when that shakes, that gives these earthquakes we been having for years on the west coast. Now, it's cracked all the way around.
E-19 Tas vīrs sacīja otram: “Vai tas varētu iekrist?”
Tas atbildēja: “Nevis 'varētu', bet tas iekritīs.”
Sacīja: “Bet droši vien ne jau mūsu paaudzē?”
Atbildēja: “Nākamajās piecās minūtēs vai nākamajos piecos gados. Mēs nezinām, kad tieši.”
E-19 And the scientist said... One--the man said to the other, "That could fall in?"
He said, "Not could, but it will."
Said, "But not in our generation, perhaps?"
Said, "In the next five minutes or the next five years. We don't know just when."
E-20 Šonedēļ man atsūtīja avīžu virsrakstus par to, ka lielas mājas simtu tūkstošu dolāru vērtībā plaisā un lūzt, cilvēki brauc prom. Un viņi nezina, kā to apturēt. To nevar apturēt. Redziet, Dievs var darīt visu, ko vien grib, un neviens nevar Viņam norādīt, kā to izdarīt.
E-20 And this week was sent me a--headlines in the paper of big hundred thousand dollar homes cricking and cracking, the people moving away. And they don't know how to stop it; there's no way to stop it. See, God can do whatever He wants to, and there's nobody can tell Him how to do it.
E-21 Jūs ceļat mājas, jūs kaut ko darāt zinātniski, bet Dievs ir zinātnes radītājs. Kā gan jūs Viņu apturēsiet?Viņš var šorīt pat iznīcināt zemi ar blusām, ja Viņš sagribēs. Vai aptverat, ka Viņš varētu runāt un parādītos blusas, un pusstundas laikā tās izveidotu sešdesmit kilometru biezu slāni, saprotiet, nekādi...un tās aprītu cilvēkus no zemes virsas. Viņš ir Dievs. Viņš vienkārši dara, kā grib. Viņš pats par Sevi ir suverēns.
E-21 You build homes; you can make scientific things; and God is a Creator of science. How are you going to stop Him? He can destroy the earth this morning by fleas if He wants to. Do you realize He could speak fleas into existence, and they'd be forty miles deep in a half hour's time. See? There's no... They'd eat people right off the ground. He's God. He just does as He will. He's sovereign in Himself.
E-22 Un tā, redzot tik daudzus pierādījumus par to stundu, kurā mēs dzīvojam, es uzskatu, ka ir lietderīgi atkārtot tās lietas un izskaidrot tās (no Zīmogu atvēršanas laika), un uzzināt taisnību par to visu, jo Dievs pret mums ir bijis tik uzticīgs ar Savu žēlastību un ir to visu mums parādījis.
E-22 Now, seeing all this accumulation of evidence that the hour that we now live in, I think it's a good thing to rehearse these things and to draw them out, since the Seals has been opened, and find out the truth of these things, as God has been so loyal to us with His grace to show us these things.
E-23 Es gribu, lai jūs šeit pievēršat uzmanību Mateja 24. nodaļai, Jēzus izmantoja terminu “kristi”, k-r-i-s-t-i, “kristi”. Nevis Kristus, bet “kristi”, daudzskaitlis nevis vienskaitlis. “Kristi.” Tādējādi vārds Kristus nozīmē “Svaidītais”. Un tādējādi, ja tas nozīmē “svaidītais”, tad nebūs tikai viens, bet daudzi svaidītie, “svaidītie”. Saprotat?
E-23 I want you to notice here in Matthew 24, Jesus used the term of christs: c-h-r-i-s-t-s, christs, not Christ, but christs, plural, not singular: christs. Therefore the word "Christ" means "the anointed one." And then, if it's anointed, there will be not only one, but many anointed: the anointed ones. See?
E-24 Citiem vārdiem, ja Viņš gribētu to izskaidrot, lai tas kļūtu mums daudzmaz labāk saprotams, Viņš pateiktu: “Pēdējās dienās celsies viltus svaidītie.” Lūk, tā vien šķiet, ka tas faktiski nav iespējams, saprotiet, pats termins “svaidītie”, taču pievērsiet uzmanību nākamajiem vārdiem: “...un viltus pravieši,” p-r-a-v-i-e-š-i, daudzskaitlis.
E-24 And otherwise, if He wanted to break it down so we would more-or-less understand it better, He'd say, "In the last days there shall rise false anointed ones." Now, that seems almost impossible. See? The terms of anointed... But notice the very next words, "and false prophets": p-r-o-p-h-e-t-s, plural.
E-25 Un tā, svaidītais ir “tas, kuram ir vēstījums”. Un vienīgais veids, kā vēstījums var tikt atnests, ir caur kādu, kurš ir svaidīts, un tas būtu pravietis, svaidīts, “celsies svaidīti viltus mācītāji”. Pravietis māca savu vēstījumu. Svaidīti mācītāji, bet svaidīti cilvēki ar viltus mācību, svaidītie. “Kristi”, daudzskaitlis; “pravieši”, daudzskaitlis. Un, ja jau ir Kristus (vienskaitlī), tad tie “svaidītie” būs tādi, ka atšķirība būs tajā pravietojumā, ko viņi māca, jo viņi ir svaidītie, svaidīti.
E-25 Now, anointed one is "one with a message." And the only way the message can be brought out is by one that's anointed; and that would be a prophet--anointed. "There shall rise false anointed teachers." A prophet teaches what his message is: anointed teachers, but anointed people with false teaching, anointed ones: christs, plural; prophets, plural. And if there is such a thing as a Christ, singular, then these would have to be anointed ones that their prophecy of what they were teaching would be the difference, because they are anointed ones, anointed.
E-26 Lūk, šī ir svētdienas skolas nodarbība, gribētos pamēģināt to tā patiešām skaidri parādīt caur Rakstiem; nevis caur to, ko par to ir teicis kāds cits, bet tikai lasot Rakstus.
Varbūt jūs sacīsiet: “Kā tas ir iespējams? Vai tad svaidītie...? Kas tie tādi bija?”
E-26 Now, it's a Sunday school lesson; we want to--to try to bring this to a real showdown by the Scriptures, not by what someone else has said about it, but just reading the Scriptures.
E-27 “Kristi”, k-r-i-s-t-i. “Svaidītie kristi un viltus pravieši.” Svaidīti, taču viltus pravieši!
Jēzus sacīja, ka “lietus līst uz taisniem un netaisniem”.
E-27 You may say, "How can this be? Would the anointed ones... What were they?" Christs: c-h-r-i-s-t-s, anointed christs and false prophets: anointed ones, but false prophets.
E-28 Lūk, kāds varbūt man sacīs: “Vai tu uzskati, ka tas svaidījums, kas ir uz tiem cilvēkiem, nozīmē, ka tas ir Svētā Gara svaidījums?” Tieši tā, uz tiem cilvēkiem ir īstens Dieva Svētais Gars, un tomēr viņi ir viltus.
Tagad klausieties uzmanīgi un ieraugiet, ko Viņš sacīja: “Un viņi parādīs tādas zīmes un brīnumus, ka tas pieviltu, ja būtu iespējams, pašus Izredzētos.” Un viņi ir svaidīti ar īstenu Svēto Garu. Es zinu, ka tas izklausās ļoti muļķīgi, taču mēs veltīsim tam laiku un izskaidrosim to ar Vārdu, ka tas ir absolūti TĀ SAKA TAS KUNGS, Patiesība.
E-28 Jesus said that the rain falls on the just and the unjust. Now, someone might say to me, "Do you believe that that anointing on those people means that it's anointing of the Holy Spirit?" Yes, sir, the genuine Holy Spirit of God upon a person, and yet they are false. Now, listen close and see what He said: "And they shall show signs and wonders, insomuch that it would deceive the very elected if it were possible." And they are anointed with the genuine Holy Spirit. I know this sounds very foolish, but we're going to take time and explain it by the Word that that's absolutely THUS SAITH THE LORD, the Truth.
E-29 Tagad atvērsim mūsu Bībeles, vienu brītiņu, Mateja 5. nodaļu un sāksim ar 45. pantu, un paskatīsimies, kad nedaudz palasīsim šīs Rakstu vietas. Un tad, kad mēs līdz tam tiksim, nu, mēs jums dosim... Šādi jūs, ja mums nesanāks izlasīt visas vietas, tad paņemiet savas Bībeles; un...un tāpat jūs varat izlasīt to pēc tam, kad mēs aiziesim un jūs pārnāksiet mājās, un...un jūs izlasīsiet, kas par to ir sacīts Bībelē.
E-29 Now, let's turn in our Bibles just a minute to Matthew the 5th chapter and begin with the--the 45th verse and see now as we read for a few moments on these Scriptures. And then, after we get to here, why we'll give you... So you, if we fail to read all of them, then you get your Bible, and--and also you can read them after we leave here and you go home and--and you read what the Bible says about it.
E-30 Un tā, nesteigsimies, lai tas būtu ļoti pamatoti, jo es šeit izsaku tādu apgalvojumu, kas ir pārsteidzošs. Kā gan Svētais Gars var svaidīt viltus mācītāju? Tomēr Jēzus sacīja, ka tieši tā notiks.
Un tā, Mateja 5. nodaļa, 45. pants, tagad to izlasīsim. Paņemsim, sāksim nedaudz iepriekš, 44. pants.
Bet Es jums saku: mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā,
ka jūs topat sava Debesu Tēva bērni, jo Viņš liek Savai saulei uzlēkt pār ļauniem un labiem un liek lietum līt pār taisniem un netaisniem. (Lietus līst pār ļaunajiem tāpat kā pār labajiem.)
E-30 Now, to take our time to get a--a basic fact, because I'm making a statement here that's astounding... How can the Holy Spirit anoint a false teacher? But that's what Jesus said would happen.
Now, Matthew the 5th chapter, the 45th verse, let's read now. Let's get--begin a--a little behind it, the 44th:
But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you,... pray for them that despitefully use you, and persecute you;
That ye may be the children of your Father which is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and... the good, and sendeth rain on the just and... the unjust. (The rain comes upon the evil as same as the good.)
E-31 Un tā, turpinot šo domu ar citu pravietojumu, kas ir ar to saistīts, lūdzu, atvērsim vēstuli Ebrejiem 6. nodaļu, to pantu, kur turpinās šī doma, kur Pāvils atgādina par to pašu, ko sacīja Jēzus. Tagad runā Pāvils. Kamēr jūs meklējat... un jūs, kas klausāties translāciju, turiet pa rokai Bībeli un kādu papīru, un tagad to sameklējiet. Ebrejiem 6. nodaļa, Pāvils raksta ebrejiem, rādīdams viņiem ēnas un līdzības, izvezdams viņus no jūdaisma ietekmes uz kristietību, rādīdams viņiem, kā viss bijušais tikai stāstīja par to, kam bija jānāk. Šeit runā Pāvils, Ebrejiem 6. nodaļa.
Tāpēc, atstājuši Kristus (K-r-i-s-t-u-s, vienskaitlis) mācības sākumu, dosimies pretim pilnībai, nelikdami atkal pamatu ar atgriešanos...no nedzīviem darbiem un ticību Dievam,
ar mācību par kristībām, roku uzlikšanu, miroņu augšāmcelšanos un mūžīgo tiesu.
Arī to mēs darīsim, ja Dievs atļaus.
Jo ir neiespējami tos, kas reiz apgaismoti un baudījuši debesu dāvanu, un kļuvuši Svētā Gara dalībnieki,
Es tikai uz brītiņu gribu pievērst jūsu uzmanību. Vai ievērojāt, ka tur ir “dāvanu” un nevis “dāvanas”? Nevis “debesu dāvanu” bet “debesu dāvanas” dalībnieki, vienskaitlis; “Kristus”, vienskaitlis, “dāvana”, vienskaitlis.
...debesu dāvanu, un kļuvuši Svētā Gara dalībnieki,
un baudījuši labo Dieva Vārdu... (ko baudījuši?)... labo Dieva Vārdu un nākamā laika spēkus
un krituši, atkal vest pie atgriešanās, jo tie sev Dieva Dēlu sit krustā un liek smieklā.
Jo (paklausieties) zeme...kas uzsūkusi bieži līstošo lietu, lai audzētu augus, derīgus tiem, kuri to apstrādā, saņem svētību no Dieva,
bet, kas ērkšķus un dadžus audzē, ir nederīga un lāstam tuvu, tās gals ir ugunī.
E-31 Now, to follow this up to another prophecy pertaining to this, may we turn now to Hebrews the 6th chapter for the next follow-up verse on this, where Paul bringing back to mind the same thing that Jesus said... Paul, speaking now... While you're hunting it... And you out in the broadcast, get your Bibles near you and a piece of paper, and look up this now: Hebrews the 6th chapter, Paul writing to the Hebrews, showing them the shadows and the types, bringing them from under Judaism into Christianity, showing them that how all the old things just foreshadowed the things that was to come. Paul speaking now, Hebrews 6...
Therefore leaving the principles of the doctrine of Christ,... (C-h-r-i-s-t, singular)... let us go on to perfection; not laying again the foundation of repentance... dead works, and of faith towards God.
Of... doctrine of baptisms, and of laying on of hands, and of resurrection of the dead, and of eternal judgment.
And this will we do, if God permits.
For it is impossible for those who were once enlightened, and have tasted of the heavenly gift, and were made partakers of the Holy Spirit,... (I want to call your attention just a minute. Did you notice that's gift, and not gifts, partakers of the heavenly gifts, but the heavenly "gift," singular. Christ, singular, gift, singular.)... heavenly gift, and... made partakers of the Holy Spirit,
And have tasted of the... word of God,... (Tasted of what? The Word of God.)... and the power of the world to come,
If they shall fall away, to renew themselves again unto repentance; seeing they crucify to themselves the Son of God afresh, and put him to an open shame.
For... (Listen.)... the earth... drinketh in the rain that cometh oft upon it, to bring forth herbs meet for them by whom it is dressed, receiveth blessings from God:
But that which beareth thorns... briers is rejected, and is nigh unto cursing; whose end is to be burned.
E-32 Tagad vēlreiz salīdziniet to ar Mateja 5:24. Ievērojiet, Jēzus sacīja, ka lietus un saule nāk uz zemi, ka Dievs sūta to, lai apgādātu šīs zemes cilvēkus ar barību un pārējo. Un lietus tiek sūtīts barībai, zālei. Taču nezāles, nezāles, kas atrodas uz lauka, saņem to pašu. Tas pats lietus, no kura aug kvieši, ir tas pats lietus, no kura aug nezāles.
E-32 Now, compare that with Matthew 5:24 again. Notice, Jesus said the rain and the sun comes upon the earth, that God sends it to prepare the food and the things for the peoples of the earth. And the rain is sent for the food, the herbs. But the tares, weeds, being in the field, receive the same thing. The same rain that makes the wheat grow is the same rain that makes the weeds grow.
E-33 Reiz es saņēmu tādu pamācību, kad pirmo reizi satikos ar pentakostu ļaudīm! Un tā man bija svarīga pamācība. Es redzēju divus vīriešus, viens... Līdz tam es vēl nekad nebiju dzirdējis runāšanu mēlēs. Viens no tiem runāja mēlēs, bet otrs tās pārtulkoja un otrādi. Un viņi runāja taisnību, sacīja, ka “šodien daudziem šeit ir jānožēlo grēki. Gan sievietēm, gan vīriešiem”. Un cilvēki cēlās un gāja pie altāra.
Es nodomāju: “Cik brīnišķīgi!”
E-33 How I had such a lesson on that one time when I first met the Pentecostal people. And it was a great lesson to me. I seen two men, one... Never heard speaking in tongues before. One spoke in tongues; other one interpreted, vice versa. And would tell the truth; say that, "There's many in here should repent tonight. There's women and men both." And people would raise up and go to the altar.
E-34 Un pēc tam, ar to nelielo Svētā Gara dāvanu, es parunāju ar tiem vīriem, nu, jūs zināt kādā veidā, ar atpazīšanu, tas ir veids, kā to noskaidrot. Un viens no viņiem bija neviltots kristietis un viņš bija īsts Kristus kalps, bet tas otrs bija liekulis. Un viens no viņiem (tas, kurš bija liekulis) dzīvoja kopā ar melnmatainu sievieti, bet bija attiecībās ar kādu blondīni, un viņam bija no tās bērni. Nu, tā bija parādīts tur vīzijā; to nevarēja noliegt. Un es par to ar viņu runāju. Viņš paskatījās uz mani un aizgāja prom pa otru ēkas pusi.
E-34 I thought, "How glorious." And then, with the little gift of the Holy Spirit, I talked to those men, just you know how--and in discernment, just a little way to find out. And one of them was a genuine Christian. And he was a real servant of Christ. And the other one was a hypocrite. And one of them, the one that was a hypocrite, was living with a black-headed woman, running around with a blond, and had children by her. Well, it was right there in a vision, couldn't be denied. And I spoke to him about it. He looked at me and walked around the building.
E-35 Lūk, es, protams, biju ļoti apmulsis. Es biju domājis, ka esmu atnācis pie eņģeļiem, bet pēc tam aizdomājos, vai tik neesmu nokļuvis starp ļaunajiem gariem. Kā tas varēja būt? Es nevarēju to saprast. Un daudzus gadus es tajā neiedziļinājos, līdz reiz, kur...
Džordžs Smits, tas puisis, kas satiekas ar manu meitu, vakar mēs devāmies uz vecajām dzirnavām, to vietu, kur es eju lūgties.
Un, kad es biju pabijis tur dažas dienas, Svētais Gars atkal atgādināja man šo Rakstu vietu: “Jo lietus bieži līst uz zemes, lai to sagatavotu augiem, bet ērkšķi un dadži dzīvo, pateicoties tieši tam pašam lietum, bet viņu gals ir sadedzināšana.” Dzīvo, pateicoties tam pašam dzīvību dodošajam Dieva resursam. Tad es sapratu, ka pēc... Jēzus sacīja: “Viņus pazīst pēc viņu augļiem.”
E-35 Now, I was confused sure enough. I thought I'd come into angels, then I wondered if I wasn't among devils. How could this be? I could not understand it. And for years I kept my hands off of it, till one day... (Where George Smith, the boy that goes with my daughter... We went yesterday up to the old mill place where I go to pray.) And after being in there a couple of days, the Holy Spirit brought this Scripture back to me: "For the rain cometh oft upon the earth to dress it with herbs, but thorns and thistles live by that same rain, and whose end is to be burned." Living by the same life giving resource of God... Then I understood that by... Jesus said, "By their fruits they are known."
E-36 Un tā, tāpēc lietus, kas līst uz dabisko zemes augu valsti, ir prototips Garīgajam lietum, kas dod Mūžīgo Dzīvību, līstot pār Draudzi, tāpēc ka... Mēs to saucam par agro lietu un vēlo lietu. Un tas ir lietus, Dieva Gara izliešanās pār Viņa Draudzi.
E-36 Now, therefore, the rain dropping down upon the natural vegetation of the earth is a type of the Spiritual rain which gives Eternal Life, dropping down upon the church; for we call it the former rain and the latter rain. And it's a rain, pouring out of God's Spirit upon His church.
E-37 Ievērojiet, tā ir ļoti neparasta lieta. Saprotat? Kad tās sēklas iekrita zemē, lai kā arī tās tur nokļuva, tie jau no paša sākuma bija ērkšķi. Bet kvieši, kas iekrita zemē, un augi bija tādi jau no paša sākuma. Un katrs augs, atražodams sevi, parāda, kas tas bija oriģinālajā sākumā.
E-37 Notice, it's a very strange thing here. See? When them seed went in the ground, however they got there, they were thorns to begin with. But there the wheat that went in the ground... And the herbs were herbs to begin with. And each herb producing itself over again, showed that it was in the original beginning.
E-38 “Un viņi pieviltu Izredzētos, ja vien tas būtu iespējams,” jo viņi saņem to pašu lietu, tās pašas svētības, rāda tās pašas zīmes, tos pašus brīnumus. Saprotat? “Viņi pievils jeb pieviltu Izredzētos, ja tas būtu iespējams.” Un tā, ērkšķis neko nevar darīt ar to, ka viņš ir ērkšķis, un tāpat arī kviesis nevar nebūt kviesis; tā jau sākumā nolēma ikviena Radītājs. Lūk, kas ir Izredzētie. Tas pats lietus!
E-38 "And they will deceive the Elected if it were possible," 'cause they're getting the same rain, same blessing, showing the same signs, same wonders. See? "They will deceive, or shall deceive the Elected if it were possible." Now, a thorn cannot help being a thorn, and neither can wheat help being a wheat; it's what the Creator of each one determined at the beginning. That's the Elected.
E-39 Saule uzaust no rīta un apspīd zemi, kā tā pāriet pāri zemei šajā dienā, kurā mēs dzīvojam. Un saule...tā pati saule, kura uzaust austrumos, tā pati saule noriet rietumos. Un šī saule tiek sūtīta, lai nogatavinātu graudus uz zemes, no kuras ir veidoti mūsu ķermeņi.
E-39 The same rain... The sun rises of a morning and spreads across the earth, as it had this urban day that we live. And the sun--same sun that rises in the east is the same sun that sets in the west. And that sun is sent to ripen the grain upon the earth, which our bodies are made from.
E-40 Un mēs dzīvojam, pateicoties kaut kam mirušam. Citādākā veidā tu dzīvot nevari. Un, ja katru dienu kaut kam ir jāmirst, lai jūs dzīvotu fiziski, vai tad tā nav patiesība, ka, ja jūsu...jūsu ķermenim ir jādzīvo, pateicoties kaut kam mirušam, lai dzīvotu fiziski, tātad Kaut Kam ir jāmirst garīgi, lai izglābtu tavu garīgo dzīvību. Un Dievs materializējās, kļuva par miesu un nomira, lai mēs varētu dzīvot. Nekāda draudze, nekas cits pasaulē nespēs jūs izglābt, tikai Dievs. Viņi dzīvo, pateicoties tikai un vienīgi tam.
E-40 We are living by dead substance, that's the only way you can live. And if something has to die every day so you live natural, then isn't it true that if your--your body has to live by dead substance for natural life, then you've got to have something die spiritually to save your spiritual life. And God became material, flesh, and died that we might live. There's no church, no other thing in the world can save you but God. That's the only thing that they live by.
E-41 Tagad pasekojiet Rakstiem. Jēzus ir Vārds. “Iesākumā bija Vārds. Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva. Un Vārds kļuva par miesu, un...kas dzīvoja, mājoja starp mums.” “Un cilvēks nedzīvos no maizes vien,” fiziski, “bet no katra Vārda, kas nāk no Dieva mutes.” Tātad, redziet, mēs dzīvojam no Vārda, un tas ir Dievs.
E-41 Now, run the Scriptures. Jesus is the Word. "In the beginning was the Word... And the Word was made flesh and dwelled among us. In the beginning was the Word... and the Word was with God. And the Word was made flesh and dwelled among us." "And man shall not live by bread alone (for the physical), but by every Word that proceedeth out of the mouth of God." Then you see, we live by the Word, and that is God.
E-42 Un tā, saule virzās un nogatavina graudu. Lūk, tā nevar nogatavināt to uzreiz. Tam turpinoties, nobriestot, tas pastāvīgi nogatavojas, līdz tā ir visa vārpa.
Tieši tas pats šodien ir ar Draudzi. Tā piedzima agrā bērnībā, toreiz tumšajos viduslaikos, kur tā atradās zem zemes. Tagad tā ir izaugusi līdz briedumam. Mēs skaidri varam redzēt, kā Dievs caur dabu vienmēr...
E-42 Now, the sun comes across and ripens the grain. Now, it cannot ripen it all at once. As it goes on maturing, it constantly ripens until it comes to a full ear. So is it today with the church. It started in it's infancy back in the dark age where it was under the ground. It's growed now into maturity. And we can see it perfectly, how that God through nature always...
E-43 Dabu izjaukt nedrīkst! Tieši tas notiek šodien. Mēs metam bumbas tur okeānā, ārdām to un spridzinām tajā atombumbas. Jūs šādi visu laiku atdaliet arvien vairāk augsnes, tā tur iekrīt. Jūs cērtat kokus, jums atnāks vētras. Aizsprostojat upes, tās pārplūdīs.
Jums ir jānoskaidro, kādā veidā visu dara Dievs, un pie tā jāturas. Mēs esam konfesionalizējuši cilvēkus baznīcās un organizācijās; paskatieties, kas no tā ir sanācis! Turieties pie Dieva paredzētā ceļa.
E-43 You cannot disturb nature. That's what's the matter today. We're flying bombs and out there in that ocean, breaking it and busting it around with atomic bombs. You're just breaking more of that dirt off all the time, dropping into it. You cut down the trees, storms will take you. Dam up the river, it'll overflow. You've got to find God's way of doing things and stay in it. We've denominated people in the churches and organizations; look what we got. Stay in God's provided way of it.
E-44 Taču, redziet, “Viņš liek līt lietum,” atgriežoties pie mūsu tēmas, “pār taisniem un netaisniem.” Jēzus jums šeit saka Mateja 24. nodaļā, ka tā būs zīme beidzamajā laikā.
Un tā, ja šai zīmei ir jāizpaužas tikai laika beigās, tātad tam ir jānotiek pēc to Zīmogu atvēršanas. Saprotat? Tā ir beigu zīme. Tas būs...kad tas viss notiks, tas notiks pēdējā laikā. Un tā būs zīme, lūk, lai Izredzētie tajā visā neapjūk. Vai saprotat? Tātad tam ir jātiek atklātam, atmaskotam.
E-44 But you see, He sends the rain (back to our subject) on the just and the unjust. Jesus tells you here now in Matthew 24 it would be a sign at the end time. Now, if this sign is only to be known at the end time, then it'll have to be after the opening of those Seals. See? It's a sign of the end. That would be, when these things happens it'll be at the end time. And it'll be a sign, now, so the Elected will not be confused in these things. You see it? Then it's got to be revealed, exposed.
E-45 Ievērojiet, gan kvieši, gan nezāles dzīvo no tā paša Svaidījuma no Debesīm. Gan vieni, gan otri par To priecājas.
Es atceros to, atgriežoties pie tā gadījuma todien Grīnsmilā. Es...es ieraudzīju, kā atnāca tā vīzija. Tur bija liela zemeslode, un tā visa bija uzarta. Un pirmais izgāja Sējējs. Es gribu, lai jūs to neaizmirstu. Pievērsiet uzmanību, kas iet pirmais, bet kas seko pēc tam. Un, kad pār zemei pārgāja tas Cilvēks baltā, sēdams sēklas, pēc Viņa parādījās cilvēks tumšā apģērbā, izskatījās ļoti aizdomīgs, zagās aiz Viņa, sēdams nezāles. Un, kad tas notika, tad es ieraudzīju, kā uzdīga abas sējas. Un, kad tās uzdīga, vieni izrādījās kvieši, bet otras izrādījās nezāles.
Un atnāca sausums, kad gan vieni, gan otri, izskatījās, nokāra galviņas un vienkārši sauca pēc lietus. Tad virs zemes atnāca liels mākonis un sāka līt lietus. Un kvieši izslējās un sacīja: “Slava Tam Kungam! Slava Tam Kungam!” Un nezāles izslējās un bļāva: “Slava Tam Kungam! Slava Tam Kungam!” Tas pats rezultāts. Gan vieni, gan otri iet bojā, un gan vieni, gan otri izkalst. Un, lūk, kvieši izaug un slāpst pēc ūdens. Un tā kā viņi bija uz tā paša lauka, tai pat dārzā, tai pat vietā, zem tās pašas lejkannas, tad, pateicoties vienai un tai pašai lietai, izauga kvieši un izauga nezāles. Pievērsiet uzmanību, tas pats svaidījuma ūdens, kas izaudzē kviešus, izaudzē arī nezāles.
E-45 Notice. Both the wheat and the weeds live by the same anointing from heaven. Both of them rejoice over it. I remember this referring back to this instance up there that day at the Green's Mill. I--I seen that vision come up, and there was a great earth, and it'd been all disced up. And there went a Sower forth first. I want to keep that before you. Watch what goes forth first, then what follows it. And as this Man with white on came forth around the earth sowing seed... Then behind Him come a man, dark clothes on, looked very sneaking, slipping along behind Him sowing weeds. And as this taken place... Then I seen both crops come up. And as they come up, one was wheat and the other was weeds. And there come a drought, that when--looked like both of them had their heads down just crying for rain. Then there come a great cloud over the earth, and it rained. And the wheat raised up and said, "Praise the Lord. Praise the Lord." And the weeds raised up and hollered, "Praise the Lord. Praise the Lord." Same results, both of them perishing, both of them going away. And then the wheat comes up and gets thirsty. And because it was in the same field, the same garden, the same place, under the same spout, there come up wheat and there come up tares by the very same thing.
E-46 Tas pats Svētais Gars, kas svaida Draudzi, kas dod viņiem vēlēšanos glābt dvēseles, kas dod viņiem spēku darīt brīnumus, Tas nolīst pār netaisnajiem tāpat, kā pār taisnajiem. Tieši tas pats Gars! Lūk, jums nesanāks pagriezt to citādāk un tad izskaidrot Mateja 24:24. Viņš sacīja: “Celsies viltus kristi,” viltus svaidītie. Viņi ir svaidīti ar to Neviltoto, bet viņi pravieto To nepatiesi, māca par To nepatiesi.
Kas gan liek cilvēkam gribēt mācīt viltu par to, kas ir Patiesība? Lūk, pēc dažām minūtēm mēs tiksim līdz zvēra zīmei, un jūs ieraudzīsiet, ka tā ir konfesija. Saprotat? Viltus mācītāji; viltus svaidītie. Svaidīti kristi, bet viltus mācītāji. Nekā citādāk to neizskaidrosiet.
E-46 Notice. The same anointing water brings forth the wheat, brings forth the weed. The same Holy Spirit that anoints the church, that gives them desire to save souls, that gives them power to perform miracles, It falls on the unjust the same as the just: the very same Spirit. Now, you can't make it another way and understand Matthew 24:24. He said, "There shall rise false christs," false anointed ones, anointed with the genuine thing, but be false prophets of it, false teachers of it. What would make a man want to be a false teacher of something that's Truth? Now, and we'll get down to the mark of the beast in a few minutes, you'll see it's denomination. See, see? False teachers, false anointed, anointed christs, but false teachers. It's the only way you can see it.
E-47 Kā es to esmu pieminējis pirms kāda laika. Es to droši vien izstāstīšu, jo caur pieslēgumu mūs klausās visa valsts. Reiz es runājos ar savu draugu tur, kur to klausās šajā rītā, Arizonā. Un viņam bija citrusaugļu plantācija. Un viņam tur bija koks, apelsīnkoks, uz kura auga greipfrūti, citroni, mandarīni, tangelo. Un es neatceros, cik daudz dažādu augļu bija uz tā viena koka. Un es pateicu tam vīram, es sacīju: “Kā tas ir? Kas tas tāds par koku?”
Viņš atbildēja: “Pats tas koks ir apelsīnkoks.”
Es sacīju: “Tad kāpēc uz tā aug greipfrūti? Kāpēc uz tā ir citroni?”
Viņš atbildēja: “Tie ir uzpotēti uz tā.”
Es sacīju: “Saprotu. Nu, tātad,” es sacīju, “nu, nākamajā gadā, kad uz šī koka izaugs kārtējā augļu raža,” (un tie visi nogatavojas aptuveni vienā laikā), es sacīju, “tad uz tā izaugs tikai apelsīni. Ja tas ir navel šķirnes apelsīnkoks, tad tas nesīs navel apelsīnus, vai ne, ser?
Viņš atbildēja: “Nē, ser. Katrs uzpotētais zars nesīs pēc savas kārtas.”
Es pajautāju: “Vai tu gribi pateikt, ka citrona zars uz tā apelsīnkoka atnesīs citronu?”
Viņš atbildēja: “Tieši tā.”
“Vai tad greipfrūts uz šī apelsīnkoka atnesīs greipfrūtu?”
Viņš sacīja: “Tieši tā. Tāda ir tam uzpotētā zara daba.”
Es sacīju: “Slavēts lai ir Dievs!”
Viņš pajautāja: “Ko tu gribi pateikt?”
Es sacīju: “Vēl viens jautājums. Bet, vai uz šī apelsīnkoka vēl kādreiz izaugs apelsīni?”
Viņš atbildēja: “Tad, kad tas izdzīs vēl kādu zaru,” kad tas izdzīs vēl kādu zaru, nevis tad, kad tas tiks tam uzpotēts. Un tomēr tie visi ir citrusaugļi, un tie dzīvo pateicoties citrusa dzīvībai, kas atrodas tajā citrusa kokā.
E-47 Just like here some time ago. I've quoted this... I might quote it because we're hooked up across the nation. One day I was talking to a friend of mine (where this is coming in this morning in Arizona). And he had a--a citrus farm. And he had a--a tree there which was an orange tree that was bearing grapefruits, and lemons, tangerines, tangelos, and I forget how many different fruits there was on that one tree. And I said to the--the--the man; I said, "How is it? What kind of a tree is that?"
He said, "The tree itself is an orange tree."
I said, "What has it got grapefruits on it? Why has it got lemons on it?"
He said, "They're grafted into it."
I said, "I see. Well now," I said, "now, next year when that tree comes forth with another crop of fruit (which they all ripen about the same time)," I said, "then it will bring forth altogether oranges. If it's a navel orange tree, it'll bring forth the navel oranges, won't it, sir?"
He said, "No, sir. Every grafted branch will bring forth of its kind."
I said, "You mean that lemon vine will bring forth a lemon out of that orange tree?"
He said, "Yes, sir."
"Will the grapefruit bring forth a grapefruit out of that orange tree?"
He said, "Yes, sir. That's the nature of the branch that's grafted into it."
I said, "Praise be to God."
He said, "What do you mean?"
I said, "One more question. Now, will that orange tree ever bring forth oranges again?"
He said, "When it puts forth another branch." When it puts forth another branch, not when one's grafted into it. But they're all citrus fruit, and they live off of the citrus life that's in the citrus tree.
E-48 Es sacīju: “Te nu tas ir! Metodisti katrreiz dzemdinās metodistus. Baptists katrreiz dzemdinās baptistu. Katolis katrreiz dzemdinās katoli. Taču dzīvā Dieva Draudze katrreiz no tās saknes dzemdēs Kristu, Vārdu, ja vien tas izdzīs vēl kādu Savu zaru.
E-48 I said, "There you are. The Methodists will bring forth Methodists every time. The Baptist will bring forth Baptists every time. The Catholic will bring forth Catholic every time. But the church of the living God will produce Christ from the roots, the Word every time, if it ever puts forth another vine of it's own."
E-49 Lūk, jūs varat to tur uzpotēt, saprotiet. Jebkurš greipfrūts, citrons, tangelo, mandarīns, lai kādi citrusaugļi tie arī nebūti, tie visi var dzīvot uz tā koka; taču tie dod viltus liecību par to koku, dzīvodami pateicoties tam kokam. Vai jūs saprotat? [Sanāksme saka: “Āmen.”–Tulk.] Viņi dzīvo un kuplo, pateicoties tai neviltotajai dzīvībai, kura ir tajā kokā.
Lūk, jums Mateja 24:24, dzīvo uz tās pašas Dzīvības rēķina, taču paši jau no paša sākuma nav tādi. Viņi dod viltus liecību par to Koku! Tas ir apelsīnkoks, tas tomēr ir citrusa koks. Un viņi saka: “Šī draudze, šī konfesija liecina par Kristu.” Bet pašiem ir viltus kristība, viltus liecība par Vārdu, mēģina pateikt, ka Dieva spēks bija tikai mācekļiem?
Pats Jēzus sacīja: “Ejiet pa visu pasauli un sludiniet Evaņģēliju katram zariņam, kas...katram kokam, kas izaudzēs...katram zariņam, kas būs uz koka. Un neviltotajiem zariņiem ies līdzi šādas zīmes.” Kur? Kamēr vien tas Koks ir, kamēr vien Tas izdzen zarus, līdz pasaules galam. “Manā Vārdā viņi izdzīs ļaunos garus, runās jaunās mēlēs, ņems rokās čūskas, dzers nāvējošo; uzliks rokas uz slimajiem, un tie kļūs veseli.” Vai redzat, kādā stundā mēs dzīvojam? Vai redzat, ko pateica Jēzus?
E-49 Now, you can graft it in there. You see? Every grapefruit, lemon, tangelo, tangerine, whatever the citrus fruits they are, every one of them can live in that tree, but bearing false witness of the tree, living by the tree. You see it? They are living and thriving on the genuine life that's in that tree. Now, there's Matthew 24:24. Living by the same life, but they wasn't right at the beginning. They're bearing false witness of that tree. It's an orange tree. Yet it's a citrus tree.
And they say, "This church, this denomination is bearing record of Christ." And got a false baptism, false witness of the Word, trying to say that the power of God was only for the disciples?
Jesus Himself said, "Go ye into all the world and preach the Gospel to every branch that'll ever--tree that'll ever bring forth, ever branch that'll be in the tree. And these signs shall follow the genuine branches." Where? As long as it's a tree, as long as it's putting forth branches, to the end of the world. "In My Name they shall cast out devils, speak with new tongues, take up serpents, drink deadly things, lay hands on the sick, and they shall recover." See the hour we're living? See what Jesus said?
E-50 Atcerieties, tas ir laika beigās, nevis Veslija laikā vai tajos laikos. Lūk, tam ir jānotiek laika beigās.
Tagad ieskatieties Rakstos; lai Tie apliecina! Jēzus sacīja: “Izpētiet Rakstus, jo Tajos jūs domājat jeb ticat, ka jums ir Mūžīgā Dzīvība, taču tieši Tie liecina par Mani.” Citiem vārdiem, ja uz šī koka kādreiz izaugs zars... “Es esmu Vīnakoks, Koks, jūs esat zari. Kas Man tic, darbus, ko Es daru, arī viņš darīs,” svētā Jāņa 14:12.
E-50 Remember this was at the end time, not back under Wesley and back there. Now at the end time this was to take place. Now, watch the Scriptures; let Them testify. Jesus said, "Search the Scriptures, for in them you think (or believe) that you have Eternal Life, and They are the One's that testify of Me." In other words, "If this tree ever brings forth a branch..." "I am the--the Vine, the Tree; ye are the branches; he that believeth in Me, the works that I do shall he do also." St. John 14:12.
E-51 Lūk: “Kas Manī paliek, tas, kas...tas, kas bija Manā saknē jau no paša sākuma.”
Lūk, kāpēc Jēzus bija gan Dāvida Sakne, gan Atvase. Viņš bija pirms Dāvida, Dāvidā un pēc Dāvida, gan Dāvida Sakne, gan Atvase; Rīta Zvaigzne, Šāronas Roze, Ielejas Lilija, Alfa un Omega; Tēvs, Dēls un Svētais Gars. “Viņā mājo Dieva Personas pilnība miesā.” Gan Dāvida Sakne, gan Atvase!
“Tas, kurš ir izredzētā Dzīvība, iepriekšnolemtā Dzīvība, kas ir Manī,” un Viņš ir Vārds, “jau no sākuma; kad viņš izaugs, viņš nesīs Manus augļus,” svētā Jāņa 14:12.
Taču citi dzīvos uz tā paša rēķina, saukdamies par kristiešiem un ticīgajiem. “Ne visi, kas saka: 'Kungs, Kungs,' ienāks.”
Lūk, tam ir jānotiek un jāizpaužas pēdējās dienās, “kad ir jāpiepildās Dieva noslēpumiem”, ko mēs izskatīsim nedaudz vēlāk.
E-51 Now, "He that abideth in Me, he that, him that was in My Root at the beginning..." That's the reason Jesus was both the Root and Offspring of David. He was before David, in David, and after David, both Root and Offspring of David, the Morning Star, the Rose of Sharon, and the Lily of the Valley, Alpha and Omega, Father, Son, and Holy Ghost. In Him dwells the Fullness of the Godhead bodily, both Root and Offspring of David. "He that is the elected Life, the predestinated Life that's in Me (and He is the Word from the beginning), when he comes forth he will bear My fruits." St. John 14:12. But others will live by the same thing, call themselves Christians and believers. Not all that saith, "Lord, Lord," will enter in.
Now, this is to take place and be manifested in the last days when the mysteries of God should be finished (as we'll get to a little later).
E-52 Šie koki, patiesais vīnogulājs un viltotais vīnogulājs! Jūs dzirdējāt, kā es to sludinu kopš...jau daudzus gadus, kā viņi ir auguši kopā. Norādīju uz tiem cilvēkos un parādīju to, sākot ar Kainu un Ābelu, tos divus vīnogulājus, kuri satikās pie altāra; tie abi ir reliģiozi, abi svaidīti, abi alkst dzīvības un pielūdz vienu un to pašu Dievu. Un viens tika atgrūsts, bet otrs tika pieņemts.
Un tas, kurš tika pieņemts, varēja izdarīt ko citādāku nekā viņa brālis, tikai viena iemesla dēļ – tas viņam tika atklāts. Jo Bībelē ir teikts: “Ticībā...” 11. nodaļa Ebrejiem: “Ticībā Ābels pienesa Dievam labāku upuri nekā Kains, ar ko Dievs apliecināja, ka viņš bija taisns.”
Jēzus pateica garīgo atklāsmi par to, kas Viņš bija! “Par ko cilvēki Mani, Cilvēka Dēlu, uzskata?”
Viņš sacīja, Pēteris sacīja: “Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls.”
“Svētīts tu esi Sīmani...Sīmani Jonas dēls; miesa un asinis tev to neatklāja. Mans Tēvs, kas ir Debesīs, tev atklāja to. Uz šīs klints Es būvēšu Savu Draudzi.” Uz kā? Uz īstenās Vārda atklāsmes. Lūk, kur atkal ir patiesais Vīnogulājs. “Ābels, ticībā!”
Jūs sacīsiet: “Tā nebija nekāda atklāsme.”
E-52 These trees--the true vine and false vine... You've heard me preach on that since--from years ago, how they growed up together. Brought them in individuals and showed that from Cain and Abel, the two vines that met at an altar, both of them religious, both of them anointed, both of them desiring life and worshipping the same God, and one was rejected and the other received. And the only way that the one that was received could've done anything different from his brother, it was revealed to him, for the Bible said, "By faith (Hebrews 11th chapter)--by faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than that of Cain, which God testified that he was righteous."
Jesus said (the spiritual revelation of Who He was), "Who does man say I, the Son of man am?"
He said--Peter said, "Thou art the Christ, the Son of the living God."
"Blessed art thou, Simon son of Jonas; flesh and blood never revealed this to you; My Father which is in heaven has revealed it. Upon this rock I'll build My church." What? The true revelation of the Word. There's the True Vine again. "Abel, by faith..."
E-53 Kas ir ticība? Ticība ir kaut kas, kas tev ir atklāts; tā vēl nav, taču tu tici, ka tas būs. Ticība ir Dieva gribas atklāsme. Tādējādi, caur atklāsmi!
E-53 You said, "It wasn't a revelation." What is faith? Faith is something that's revealed to you, that is not yet, but you believe it will be. Faith is a revelation of the will of God. So by revelation...
E-54 Bet šodien draudzes pat netic garīgai atklāsmei. Viņi tic kaut kādas sistēmas dogmatiskajām mācībām. “Caur atklāsmi Ābels pienesa Dievam labāku upuri nekā Kains, un to Dievs apliecināja, ka viņš bija taisns.” Āmen. Es ceru, ka jūs to saprotat. Vai redzat, kur mēs dzīvojam? Vai redzat, kādā stundā?
Nesen es runāju ar vienu džentelmeni, viņš ir skolots kristietis un džentelmenis. Viņš sacīja: “Mister Branham, mēs noraidām visas atklāsmes.”
E-54 And the churches today don't even believe in spiritual revelation. They believe in a dogmatic teaching of some system. "By revelation Abel offered unto God a more excellent sacrifice than that of Cain, which God testified he was righteous." Amen. I hope you see that. See where we're living, see the hour?
I was talking to a--a gentleman not long ago, a Christian scholar and gentleman. He said, "Mr. Branham, we refuse all revelations."
E-55 Es sacīju: “Tad jums ir jānoraida Jēzus Kristus, jo Viņš ir Dieva atklāsme, Dievs, atklāts cilvēciskā miesā.” Ja jūs to neredzat, jūs esat pazuduši.
Jēzus sacīja: “Ja nenoticēsiet, ka tas esmu Es, tad nomirsiet savos grēkos.” Tieši Viņš ir Dieva atklāsme, Dieva Gars atklājies cilvēka veidolā. Ja jūs nevarat tam noticēt, jūs esat pazuduši. Ja jūs taisāt no Viņa trešo personu, otro personu vai vēl kādu personu un nevis Dievu, tad jūs esat pazuduši. “Ja nenoticēsiet, ka tas esmu Es, tad mirsiet savos grēkos.” Atklāsme!
E-55 I said, "Then you have to refuse Jesus Christ, for He is the revelation of God, God revealed in human flesh." Unless you see it, you're lost.
Jesus said, "Except you believe that I am He, you'll die in your sins." He is the revelation of God, the Spirit of God revealed in human form. If you can't believe that, you're lost. If you put Him a third person, second person, or any other person besides God, you're lost. "Except you believe that I'm He, you'll die in your sins." A revelation.
E-56 Nav nekāds brīnums, ka viņi nevarēja Viņu ieraudzīt. “Neviens nevar atnākt pie Manis, ja Tēvs viņu nepievilks. Un visi, kurus Tēvs ir Man devis,” iekš saknēm, “atnāks pie Manis.” Saprotat? Vai jūs saprotat? Ak, kā mums būtu jāmīl Viņš, jāapjūsmo Viņš, jāslavē Viņš, redzot Gara augļus pēdējās dienās, un kā Līgavas Koks nobriest laika galotnē!
E-56 No wonder they couldn't see Him. "No man could come to Me except My Father draws him. And all the Father has given to Me (in the roots), will come to Me." See? You get it? Oh, how we should love Him, adore Him, praise Him, to see the fruit of the Spirit in the last days in a Bride Tree ripening in the top of the time.
E-57 Īstenais vīnogulājs un viltus vīnogulājs – tiem abiem bija tas pats svaidījums. Tos abus laistīja ūdens. Nav brīnums, ka Viņš brīdināja mūs, ka “tas pieviltu pat pašus Izredzētos, ja tas būtu iespējams.”
E-57 The true vine and the false vine both had the same anointing. The water fell on both of them. No wonder He warned us it would deceive the very elected if it was possible.
E-58 Ievērojiet, viņi izskatās vienādi. Viņi ir svaidīti vienādi. Taču ievērojiet: “Pēc viņu augļiem...” Kā lai to noskaidro?
Kā tu zini, ka tas nav apelsīns? Tāpēc ka uz tā aug greipfrūts. Ar to zariņu viss ir kārtībā, tas dzīvo uz koka, taču uz tā aug greipfrūts. Tas nav tāds kā tas pirmais.
Un, ja draudze saka, ka viņi “tic, ka Jēzus Kristus ir tas pats vakar šodien un mūžīgi,” bet noliedz Viņa Spēku, noliedz Viņa darbus, noliedz Viņa Vārdu; ja...ja Draudze, kas tic Jēzum Kristum, darīs Jēzus Kristus darbus, tad tai būs Jēzus Kristus Dzīvība. Bet, ja tā nav, tad nav svarīgi, ka tajā ieplūst Dzīvība; ja tā nav iepriekšnolemta jau no saknēm, tad tā vienmēr nesīs greipfrūtus vai kaut ko citu. Taču, ja saknēs atrodas tā iepriekšnolemtā Dzīvība, tad tas nesīs Jēzu Kristu, kurš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi, ja tas ir Vārds, kas paceļas no Saknes. Bet Viņš ir tā Sakne, laika sākums.
E-58 Notice. They looked the same; they're anointed the same. But notice, "By their fruit..." How do you knowed it--how do you know that isn't an orange? Because it's bearing a grapefruit. That vine's all right; it's living in the tree; but it's bearing a grapefruit. It isn't like the first one. And if a church says they believe Jesus Christ the same yesterday, today, and forever, and deny His power, deny His works, deny His Word... If--if... The church that believes in Jesus Christ will do the works of Jesus Christ; it'll have the Life of Jesus Christ. And if it isn't... No matter if the life is pouring into it, if it isn't predestinated from the roots, it'll bear grapefruit every time or something different. But if it's the predestinated Life in the Roots, it'll bear Jesus Christ the same yesterday, today, and forever, if it's the Word coming up through the Root, which He is the Root, the beginning of time.
E-59 Pievērsiet uzmanību, taču atšķirība ir redzama tieši tajā, ko viņi nes. “Pēc viņu augļiem,” sacīja Jēzus, “jūs viņus pazīsiet.” No dadžiem vīnogas neievāksi, kaut arī tie dadži augtu pašā vīnogulājā. Tas varētu būt iespējams, taču augļi visu parādīs.
Bet kas ir augļi? Vārds tam...augļi tam konkrētajam laikam. Lūk, kas tas ir, viņu mācība. Kāda mācība? Mācība konkrētajam laikam: tagadējam laikam. Cilvēciska mācība, konfesionāla mācība un...vai arī Dieva Vārds konkrētajam laikam?
Un tā, laiks iet tik ātri, ka... Mēs varētu ilgi pie tā pakavēties. Taču es esmu pārliecināts, ka šeit klātesošie, un esmu pārliecināts, ka klausītāji it visur valstī saprot, ko es cenšos jums pateikt, jo mums vairs nav pārāk daudz laika, lai pie tā pakavētos.
E-59 Notice. But it's what they produce that tells you the difference. "By their fruit," Jesus said, "you shall know them." Man does not gather grapes off of a thistle even though the thistle be right in the grapevine. That could be possible, but the fruit will tell it. What is the fruit? The Word for the--fruit for the season; that's what it is, their teaching. The teaching of what? The teaching of the seasons, what time it is--man's doctrine, denominational doctrine, but--or God's Word for the season.
Now... The time gets away so quick, that... We could bear on that a long time, but I'm sure that you here present, and I'm sure you across the nation, can see what I'm trying to tell you, for we don't have too much longer to stay on it.
E-60 Taču jūs varat ieraudzīt, ka svaidījums nonāk uz netaisnajiem, viltus mācītājiem, un liek viņiem darīt tieši to, ko Dievs pateica viņiem nedarīt; taču viņi vienalga to dara. Kāpēc? Viņi neko nevar ar to izdarīt. Kā gan dadzis var būt kaut kas cits, nevis dadzis? Nav nozīmes, cik bieži labs lietus to ir apslacījis, tas noteikti būs dadzis. Tieši tāpēc Jēzus sacīja: “Viņi būs tik tuvi, ka tas pieviltu pašus Izredzētos,” kuri atrodas saknēs, “ja vien tas būtu iespējams,” taču tas nav iespējams. Kviesis var nest tikai kviesi; neko citu tas nenesīs.
E-60 But you might see that the anointing gets on the unjust, the false teachers, and causes them to do exactly what God told them not to do; but they'll do it anyhow. Why? They cannot help it. How can a thistle be anything else but a thistle? No matter how much good rain's sprinkled on it, it's got to be a thistle. That's the reason Jesus said they'll be so close it would deceive the very elected (which is in the roots), if it were possible. But it ain't possible. A wheat can do nothing but bear wheat; that's all it can bear.
E-61 Ievērojiet. Atcerieties, Dievs nav organizācijas autors. Velns ir organizācijas autors. Es esmu pierādījis to ar Vārdu, krustām šķērsām, atkal un atkal; Mēs tajā neiedziļināsimies šajā rītā. Mēs zinām, ka Dievs nekad neorganizēja cilvēkus tādā veidā, netaisīja kādu organizāciju. Pirmā organizācija parādījās tikai vairākus simtus gadus pēc pēdējā mācekļa nāves. Tā vienmēr ir cietusi neveiksmi. Ja tā tas nav, tad kāpēc šodien mēs neesam kopā mīlestībā: metodisti, baptisti, prezbiterieši, katoļi un visi? Kāpēc tad mums neseko Dieva darbi, katra draudze nestāv uz tā paša, uz Vārda? Tieši šīs lietas sašķeļ cilvēkus, brālību... Mēs esam tālāk no Dieva kā nekad agrāk, runājot par draudzēm.
E-61 Notice. Remember, God is not the author of organization. The devil is the author of organization. I've proved that by the Word back and forth and over and over, won't have to go into that this morning. We know that God never did organize people together like that, make a organization. Hundreds of years after the death of the last disciple 'fore they ever had the first organization. It's always proved a failure. If it isn't, why ain't we together in love today, Methodist, Baptist, Presbyterian, Catholic and all? Why ain't the works of God following us, and every church on the same thing, the Word? Those things that separate men, brotherhood... We're farther from God than we ever was--the churches, speaking of.
E-62 Un tā, mums ir teikts, ka “viss agrāk notikušais bija dots mums piemēram, mūsu iemācīšanai, izlabošanai, pamācīšanai”. Ka viss agrāk notikušais Vecajā Derībā notika kā ēna, lai parādītu, kas būs Jaunajā Derībā, mūsu laikā.
Tieši tāpat, ja tu nekad nebūtu redzējis savu roku, un tu paskatītos un ieraudzītu ēnu uz sienas, kuru, apspīdot gaismai, mestu mana roka. Ja ēnai (negatīvam) ir pieci pirksti, bet tu tuvini roku (kā pozitīvu) pie...pie...pie negatīva, tad tie pieci pirksti noteikti sakritīs.
Kā mums ir pateikts Bībelē, ka “Vecā Derība ir ēna, līdzība jaunajam jeb gaidāmajam; nevis pati tā lieta, bet tā ir ēna, prototips tam, kam ir jānāk.”
E-62 Now, we're told that all the old things happened for examples, for our teaching, reproofs, admonitions; that all the old things of the Old Testament happened, foreshadowed to see what would be in the New Testament in our days. Just like, if you'd never seen your hand and you looked up and you seen a shadow on the wall (as my hand would be from the light), if it's got five fingers here in a shadow, when the negative--and you move your hands towards being the positive--towards the--towards the negative, it's got to come to five fingers. As the Bible tells us, that the Old Testament being a shadow, type, of the new things, or the things that was to come, not the very things that is, but it is a shadow, a type of the things that is to come.
E-63 Atgriezīsimies pagātnē un paskatīsimies, vai kaut kas tāds ir noticis kādā citā laikā. Vai jūs gribētu? [Sanāksme saka: “Āmen.”–Tulk.] Lai mēs zinātu, pierādīt to krustām šķērsām, ar Vārdu; nevis ar kaut kādām cilvēciskām idejām, ar kaut kādu teoriju.
Man ir vienalga, kas viņš tāds, kāds cits cilvēks, es pats vai vēl kāds: “Ja viņš nerunā saskaņā ar likumu un praviešiem, tad viņā nav Gaismas.” Saprotat? Tā ir teikts Bībelē. “Lai katra cilvēka vārdi ir meli, bet Mani patiesība,” lai kas viņš nebūtu.
E-63 Let us go back and see if this thing ever was in any other age (are you willing?) so we'll know to prove this back and forth by the Word, not by some man's idea, some theory. I don't care who he is, any other man, myself, or anybody else, if he speaks not according to the Law and the Prophets there's no Light in him. See? That's what the Bible said: "Let every man's word be a lie and Mine be true," regardless who it is.
E-64 Un tā, atgriezīsimies pagātnē un noskaidrosim, vai kaut kas tāds ir noticis agrāk, lai parādītu mums piemēru.
Mēs varētu atkal pievērsties 2. Mozus grāmatai un parunāt par vienu personāžu vārdā Mozus, kurš bija svaidīts pravietis, Dieva sūtīts, ar Dieva Vārdu un Dieva gribu viņa paaudzei. Tā kā Dieva Vārds vienmēr virzās noteiktā sakarībā, Viņš pateica: “Viņš nedarīja neko, pirms Viņš atklāja to Saviem praviešiem.” Tad Viņš to darīja. Jā-jā.
Lūk, Viņš nevar samelot. Viņš nevar melot un būt Dievs. It nekādi. Viņam ir jābūt un jāpaliek patiesam. Viņā nav nekādu melu. Viņš ir...
Un Viņš nevar to izmanīt. Ja Viņš to izmaina, tad Viņš nav Dievs, tad Viņš ir izdarījis kļūdu. Viņam ir jābūt bezgalīgam. Un bezgalīgais nevar izdarīt kļūdu. Saprotat? Tāpēc tas, ko saka Dievs, ir Mūžīga taisnība. Saprotat? Un Viņš to apsolīja. Tāpēc, skatieties, Bībelē pilnīgi viss notiek nepārtrauktā sakarībā.
E-64 Now, let's go back and find out if this ever happened to show us an example. We could go back over now in the Book of Exodus and speak of a character named Moses, who was an anointed prophet, sent of God with the Word of God and the will of God for his generation. As God's Word always runs in continuity, He said He did nothing until He revealed it to His prophets first. Then He done it.
Now, He cannot lie. He can't lie and be God. No, sir. He's got to remain true. There's not a lie in Him. He's... And He cannot change it. If He does, then He's not God; He made a mistake. He's got to be infinite. And infinite cannot make a mistake. See? So what God ever says, that's eternally right. See? And He promised that. So watch. There's nowhere in the Bible, 'less it follows continuity right to it.
E-65 Lūk, Dievs bija apsolījis Ābrahāmam, ka viņa dzimums četri simti gadus būs svešinieks svešā zemē, un pēc tam Viņš to izvedīs ar lielu spēka un varenības roku, parādīs Savas zīmes un brīnumus to cilvēku vidū, ar kuriem kopā tie dzīvoja. Apsolījuma laiks pietuvojās. Cilvēki bija to aizmirsuši. Viņiem bija farizeji un saduķeji, un tā tālāk, konfesijas. Bet tad negaidot atnāca Dievs un iznāca no...nomaļus no tiem visiem.
Dievs nekad, nekādās dienās jeb nekādā laikā nav aicinājis pravieti no kādas konfesijas. It nekādi. Viņam būtu tik sagrozīta domāšana, ka viņš vienkārši nevarētu to izdarīt, viņam būtu jāpaliek ar to konfesiju.
E-65 Now, God had promised Abraham that his seed would be a stranger in a--in a strange land for four hundred years; then He'd bring him out with a great hand of might and power, show His signs and wonders amongst the people that they dwelt with. The time of the promise drew nigh. People had forgot about it. They had Pharisees and Sadducees and so forth, denominations; but all of a sudden there come God along and drawed from--out away from any of them. God never in any day or at any time ever called a prophet out of a denomination (No, sir.); he's so twisted up. He couldn't do it. He'd have to stay with that denomination.
E-66 Mozus, Dieva sūtīts vīrs ar Dieva Vārdu un būdams ceļā, vezdams Israēlu uz apsolīto zemi, precīzi turēdamies pie Dieva pavēlēm, viņš satika citu pravieti, citu svaidīto, kuram bija neviltots svaidījums no tā paša Svētā Gara, kas bija uz Mozus. Tā tas ir. Viņš bija pravietis. Uz tā vīra bija Svētais Gars. Viņa vārds bija Bileāms. Mēs visi viņu pazīstam. Nu, tieši tās lietas, kas...viss...viss, ko pateica tas vīrs, joprojām notiek, bet tas bija pirms aptuveni divi tūkstoši astoņsimt gadiem. “Tu esi kā vienradzis, ak, Israēl! Kas tevi svētīs, būs svētīts. Kas tevi nolādēs, būs nolādēts. Tu es spēcīgs un varens, cik taisnīgas ir tavas teltis, ak, Jēkab!” Redziet, viņš neko nevarēja izdarīt. Viņš tur atnāca, sirdī apņēmies nolādēt to tautu.
E-66 Moses, a man sent from God with the Word of God... And on his journey taking Israel into the promised land, strictly with the commandment of God, he met another prophet, another anointed one that had a genuine anointing of the same Holy Spirit that was upon Moses. That's right. He was a prophet. The Holy Spirit was upon this man. His name was Balaam. We're all acquainted with him. Well, the very things--the same--the things--the things that the man said is still taking place--about twenty-eight hundred years ago--"Thou art like a unicorn, oh Israel. Whoever blesses you will be blessed; whoever curses you will be cursed. You're strength, and mighty. How righteous are thy tents oh Jacob." See, he couldn't help himself. He come there purposing in his heart to curse the people.
E-67 Ak, jūs, viltus mācītāji, kuri visus šos gadus klausāties šīs lentes un redziet, kā Dievs precīzi apstiprina to, ko Viņš ir pateicis, bet jūs sēžat savā kabinetā un zināt, ka tā ir Patiesība; taču savas konfesijas atšķirību dēļ jūs apstrīdat to un sakāt saviem ļaudīm, ka tā tas nav. Bēdas jums! Jūsu laiks ir ļoti tuvu.
E-67 Oh, you false teachers, listen at these tapes all these years and seen God confirm exactly what He said, and you set in your study and know it's the Truth, and because of your denominational differences, you dispute them and tell your people they're not so. Woe unto you. Your time is close at hand.
E-68 Bileāms, svaidīts ar to pašu Garu, kas biju uz Mozus. Kāda bija atšķirība? Mozus mācība bija pilnīga. Šeit Bībelē, otrajā Pētera vēstulē ir teikts, ka Israēls pieņēma “Bileāma mācību”, un tieši to Dievs nepiedeva. Nepiedodams grēks! Neviens no viņiem neizglābās, kaut arī viņi izgāja, saņemdami Dieva svētības, un redzēja Dieva roku, kas darbojās caur to vareno pravieti, un redzēja, kā Dievs to precīzi apstiprina. Un tā kā parādījās vēl viens pravietis ar pretēju mācību un apstrīdēja Mozu, un centās pierādīt cilvēkiem, ka Mozus kļūdās. Un Datans un Korahs, un daudzi no viņiem piekrita viņam un mācīja Israēla bērniem iet ārlaulībā, sekot viņa organizācijai, ka: “Mēs visi esam vienādi.”
“Lai mēs būtu metodisti, baptisti, prezbiterieši vai pentakosti un kas nu vēl, mēs visi esam vienādi.”
Mēs neesam vienādi! Jūs esat nošķirta tauta, svēti Tam Kungam, veltīti Vārdam un Dieva Garam, lai nestu šī Viņa apsolījuma laika augļus. Un jūs neesat no viņiem! Es zinu, ka tas ir ārkārtīgi stingri, bet vienalga tā ir Patiesība. Veltīti kalpošanai šajās pēdējās dienās! “Izejat no tā vidus.”
E-68 Balaam, anointed with the same Spirit that was upon Moses... What was the difference? The teaching of Moses was perfect. The Bible said here in II Peter that it was the teaching of Balaam that Israel received that God never did forgive: unpardonable sin. Not a one of them got saved. Though they had come out under the blessings of God and seen the hand of God moving by this mighty prophet and seen it exactly vindicated by God, and because another prophet come in with a teaching contrary, and disputed with Moses, and tried to prove to the people that Moses was wrong... And Dathan, Korah, and many of them agreed with him and taught the children of Israel to commit fornications, to go after his organization that we're all the same, "Whether we're E-69 Methodist, Baptist, Presbyterian, or Pentecostals, and whatmore, we're all the same." We're not the same. Ye are a separated people, holy unto the Lord, dedicated to the Word and the Spirit of God to bear fruit of His promise of this day. And you're not of them.
I know that's awful strong, but that's the truth just the same. Dedicated to a service in this last days... Come out from amongst it.
E-70 Lūk, “Bileāma mācība”. Nevis Bileāma pravietojums, ar to viss bija kārtībā, tas bija no Dieva. Kurš no jums tam tic? Bileāma pravietojums bija pilnīgi pareizs, jo neko citu viņš pateikt nevarēja. Dieva svaidījums neko citu nebūtu izteicis, un Dievs to apstiprināja, pierādot, ka tā ir Patiesība. Taču vaina bija “Bileāma mācībā”.
E-70 Now, the teaching of Balaam... Not the prophecy of Balaam, that was all right; that was God. How many believes that? The prophecy of Balaam was exactly right, 'cause He couldn't speak nothing else. The anointing of God wouldn't speak nothing else. And God vindicated it by proving it was the truth. But it was the teaching of Balaam. Now, compare that with Matthew 24:24.
E-71 Tagad salīdziniet to ar Mateja 24:24. Svaidītie, bet viņu mācība ir maldīga. Trīsvienības un viss kaut kas tāds; nepareizi, antikrists!
Es ceru, ka tas neaizskar jūsu jūtas. Un neslēdziet to ārā, tos telefonus. Un nevajag celties kājās un iet ārā. Vienkārši pasēdiet mierīgi un paskatīsimies, vai Svētais Gars mums to atklās un mums to apstiprinās. Sacīsiet: “Bet tas...” Vienkārši, lai kam arī tu ticētu, vienkārši mierīgi pasēdi un paklausies. Un paprasi, lai Dievs atver tavu sirdi, tad tu uzzināsi, vai esi ērkšķis vai dadzis, vai uz kā tu stāvi. Saprotat?
E-71 Anointed ones, but their teaching is false, the trinities and all things like that. Wrong, antichrist. I hope your feelings don't get hurt and don't turn that--the--them phones off, and don't get up and go out. Just set still, and let's see if the Holy Spirit won't reveal it to us and prove it to us. You say, "But I..." Just whatever you believe, just set still and listen, and ask God to open your heart, then you'll find out whether you're a briar, or a thistle, or wherever you're standing. See?
E-72 Un tā, pat Jūda, “būdams iepriekšnolemts nosodījumam, kāds viņš arī bija”, sēdēja Jēzus priekšā. Un Jēzus pateica viņam: “Tas esi tu. Visi, ko tu grasies darīt un kas tev ir jādara, ej, dari to ātri.” Viņš taču zināja, ko viņš dara, bet to trīsdesmit sudraba gabalu un popularitātes dēļ viņš pārdeva Kungu Jēzu Kristu. Viens no Viņa mācekļiem, drauzes mantzinis, Jēzus sauca viņu par Savu “draugu”. Saprotat? Bībele saka: “Viņš bija dzimis kā pazušanas dēls,” tieši tāpat kā Jēzus bija dzimis kā Dieva Dēls. “Pieviltu pat Izredzētos, ja tas būtu iespējams.”
E-72 Now, even Judas, foreordained to the condemnation he was, set there before Jesus, and Jesus told him, "You are the one. Whatever you're going to do and whatever you've got to do, go do it quickly." Him knowing what he was doing, but for them thirty pieces of silver and popularity sold the Lord Jesus Christ: one of His disciples, the treasurer of the church, Jesus called him His friend. See? The Bible said he was borned the son of perdition, just the same as Jesus was born the Son of God. "Deceive the very elected if it were possible."
E-73 Klausieties uzmanīgi, mēs turpinām iedziļināties. Paņemsim citu gadījumu no Ķēniņu grāmatas. Tur bija viens pravietis, un viņa vārds bija Miha. Viņš bija Imlas dēls un viņš bija pravietis. Tā tas ir.
Un tur bija vēl viens pravietis, praviešu, svaidīto, organizācijas vadītājs. Bībelē ir teikts, ka tie bija “pravieši” tieši tāpat, kā Viņš pateica, ka Bileāms bija pravietis, svaidītais.
Un tur bija viens no viņiem, kuru sauca Miha, kurš bija Dieva svaidīts un Dieva sūtīts, viņam bija Dieva Vārds.
Tur bija cits, Cedekija, kurš uzskatīja, ka ir Dieva sūtīts. Viņš bija Dieva svaidīts, taču viņa mācība bija pretrunā Dieva Vārdam. “Celsies viltus kristi, rādīs varenas zīmes; pieviltu pat Izredzētos, ja tas būtu iespējams.”
E-73 Notice closely as we study along. We'll take another instance over in the Book of Kings. There was a--a prophet, and his name was Micaiah. He was the son of Imlah, and he was a prophet. He was. And there was another prophet, the head of a organization of prophets: anointed ones. The Bible said they were prophets, just the same as It said Balaam was a prophet: anointed ones. And there was one of them by the name of Micaiah who was anointed with God and sent by God with the Word of God. There was one, Zedekiah, who thought he was sent by God. He was anointed of God, but his teaching was contrary to the Word of God. "Rise false christs, show great signs, would deceive the elected if possible."
E-74 Ievērojiet, viņi abi, viņi abi bija svaidīti. Nu, kā gan varēja noteikt, kuram ir taisnība, bet kuram nav? Paskatieties, kas Vārdā bija apsolīts Ahabam? Tas pravietis, kurš bija pirms viņa, tas bija Ēlija, viens no lielākajiem tā laika praviešiem, tas bija apstiprināts pravietis. Tas apstiprinātais pravietis bija pateicis, ka “tā kā Ahabs ir izdarījis tādu ļaunumu, suņi laizīs viņa asinis; bija nogalinājis Nabotu. Un ka suņi apēdīs Jezabeli un viņas...viņas ķermenis būs mēslojums uz lauka”. Nu, kā var svētīt to, ko Dievs ir nolādējis? Vai kā var nolādēt, kā pateica Bileāms, to, ko Dievs ir svētījis? Saprotat?
Taču tie pravieši bija patiesi. Nav nekādu šaubu, ka tie bija labi cilvēki, godājami cilvēki. Jo, lai būtu par pravieti Izraēlā, tev ir jābūt godājamam, vai lai būtu kaut vai izraēlietim. Citādāk tu tiktu nomētāts ar akmeņiem. Tie bija godājami vīri. Tie bija gudri vīri. Tie bija izglītoti vīri. Viņus bija izraudzījis Ahabs no visas valsts. (Vai redzi, māsa Raita?) Izraudzīti no visas valsts, pilnīgi atbilda, lai...
E-74 Notice both of them, both of them anointed. Now, how could you tell which was right and wrong? Watch what the Word promised to Ahab. The prophet which was before him, which was Elijah, one of the greatest prophets of the age, that was a vindicated prophet, that vindicated prophet said that because Ahab had done this evil, that the dogs would lick his blood (took Naboth's life), and that the dogs would eat Jezebel and the--her body would be dung upon the fields. Now, how can you bless what God has cursed? Or how can you curse, as Balaam said, what God has blessed? See? But these prophets were sincere. There were no doubt but what they were good men, honorable men, for to be a prophet in Israel you must be honorable, or to even be an Israelite. You was stoned if not. They were honorable men. They were smart men. They were educated men. They were the selected of Ahab of the nation (see that, Sister Wright?)--the selected of the nation, well fitted for the...?...
E-75 Un tā, kad Miha ieraudzīja savu vīziju, viņš savā sirdī zināja, kas bija pateikts Vārdā, taču viņš gribēja paskatīties, ko pateiks tas Gars, kas bija viņā.
Un tā, viņi pateica viņam, viņi pateica: “Atkārto to pašu, ko saka pārējie pravieši. Un, ja tu to izdarīsi, tad tu būsi...mēs pavisam noteikti atkal pieņemsim tevi sadraudzībā. Saproti? Mēs padarīsim tevi par vienu no mums. Mēs atkal pieņemsim tevi mūsu konfesijā. Tu esi... Mēs zinām, ka tu esi pravietis, taču tu vienmēr runā lāstus. Tu vienmēr nolādi Ahabu. Un tā, Cedekija, galvenais, pāvests jeb...” lai kas viņš arī nebūtu. “Lūk, viņš ir svētījis Ahabu un pateicis: 'Ej un dari to'. Tagad tu pasaki to pašu, Imlaieti. Nu, tu taču esi nabadzīgs zēns. Tev nav teju vai nekādas sanāksmes. Bet tiem puišiem ir miljoni. Par viņiem stāv visa valsts. Tagad tu pasaki to pašu, ko viņi, un redzēsi, kas tev būs...tev būs – tu baudīsi no zemes bagātības.” Viņam trāpījās neīstais vīrs!
E-75 And now, when Micaiah saw his vision, he knowed in his heart what the Word had said, but he wanted to see what the Spirit was in him would say. So they told him; they said, "You say the same thing these other prophets say. And when you do, why, you'll be--we'll take you into the fellowship no doubt again." See? "We'll make you one of us. We'll take you back into the denomination of us. You're... We know you're a prophet, but you're always saying cursing things. You're always cursing Ahab. Now, Zedekiah, the chief man (the pope or the--whatever he was), now he's blessed Ahab, and said, 'Go do it.' Now, you say the same thing Imlah. Why, you're just a poor guy; you ain't got no congregation hardly at all, and these guys got millions. The whole nation's for them. Now, you say the same as they do. See what you'll do, you'll--you eat the rich of the land." He's talking to the wrong man then.
E-76 Kā būtu, ja būtu pajautājuši: “Vai tu redzi Cedekijā kādus trūkumus, Miha?”
“Nē.”
“Vai tu kādreiz esi pieķēris viņu grēkojam?”
“Nē.”
“Vai tu kādreiz esi dzirdējis viņu ar kādu lamājamies?”
“Nē.”
“Vai tu kādreiz esi pieķēris viņu dzērumā?”
“Nē.”
“Vai tu apšaubi viņa izglītību?”
“Nē.”
“Vai tu uzskati, ka viņa doktora grāds ir neīsts?”
“Nē.”
“Vai tu uzskati, ka ar viņa...ar viņa filosofijas doktora diplomu viss ir kārtībā?”
“Protams. No sinedrija padomes, man šķiet, tas viss...padome, es domāju, ka ar to viss ir kārtībā.”
“Nu, tad kāpēc tu viņam nepievienojies?”
“Tāpēc ka viņš ir aizgājis no Vārda!”
E-76 What if it'd been said, "Can you find any fault in Zedekiah, Micaiah?"
"No."
"Did you ever catch him in sin?"
"Nope."
"Did you ever hear him cuss anybody?"
"Nope."
"Did you ever catch him drunk?"
"Nope."
"Can you dispute his education?"
"Nope."
"You believe his doctor's degree is false?"
"Nope."
"You believe his--his Ph.D.'s all right?"
"Sure, by the Sanhedrin council, I guess it's--council, I guess it's all right."
"Well then, why won't you join with him?"
"Because he's off of the Word."
"Well, we'll have a showdown of it then."
E-77 Nu ko, tad mums būs tā visa atrisinājums, kā tas iepriekš bija pravietim Ēlijam. Un, ja tu esi Dieva bērns, tad tu turēsies pie šīs Bībeles pravieša. Tas ir Vārds. Ievērojiet to stundu, laiku.
E-77 Like Elijah the prophet before that... And if you're a child of God, you'll stay with the Prophet of this Bible. It's the Word.
E-78 Nu, kā būtu, ja Cedekija pateiktu: “Ak, es zinu, ka pravietis to pateica, bet tas ir citai paaudzei nākotnē. Tas būs kaut kad tālu nākotnē!”
Viņš sacīja: “Pagaidiet, līdz es ieraudzīšu vīziju no Dieva, un tad es jums pateikšu.”
Sacīja: “Vai tad tu pateiksi to pašu?”
Viņš atbildēja: “Es pateikšu tieši to, ko pateiks Dievs; neko citu, neko vairāk. Es nevaru Tam pielikt kaut vienu vārdu vai atņemt no Tā kaut vienu Vārdu.”
Un tā, tajā naktī lūgšanā Tas Kungs atnāca pie viņa vīzijā. Nākamajā rītā viņš iznāca, viņš sacīja...
Lūk, divi pravieši!
E-78 Notice the hour, the season. Well, what if Zedekiah'd say, "Oh, I know the prophet said that, but that's for a future generation; that's for a long time from now."
"He said, "Wait till I see a vision from God, and then I'll tell you."
Said, "Then you say the same thing?"
He said, "I'll say just what God says, nothing else, nothing more. I can't add one word to it or take one word from it." So that night in prayer the Lord came to him in a vision. He went out the next morning; he said, "There's..."
E-79 Varenākais cilvēks valstī, militārajā un nacionālajā ziņā, bija Cedekija. Viņš bija galvenais pravietis pie ķēniņa. Viņš bija visu pārējo praviešu galva tajā organizācijā. Viņa organizācija ielika viņu par viņu visu priekšnieku; droši vien visgudrākais, vislabāk izglītotais, vispiemērotākais tam darbam. Un Viņš bija svaidīts ar Svēto Garu, jo viņš tika saukts par “pravieti”. Protams, nevis vienkārši kāds parasts pravietis, bet viņš bija ebreju pravietis. Tagad pavērojiet viņu.
E-79 Two prophets... The greatest man in the nation, in the military and national sight was Zedekiah. He's the head prophet by the king. He was the head of all the other prophets by organization. He was made by his organization the head of all of them, probably the best read, the best educated, more eligible for the job. And he was anointed with the Holy Spirit, for he's called a prophet. Sure. Not just an ordinary prophet, he was a Hebrew prophet. Now, watch him.
E-80 Cedekija sacīja: “Tas Kungs runāja uz mani: 'Uztaisi Man tos divus ragus no dzelzs,' simbolu.” Pravietis parasti parāda caur simboliem. “Viņš sacīja: 'Uztaisi tos dzelzs ragus.' Svētais Gars pateica man: 'Paņem tos,' svaidījums, kas mani svētīja.” Neskatieties uz to, kā uz [zaimošanu], taču es gribu uzsvērt šo domu. “Svētais Gars, kas runā caur mani mēlēs, Tas, Kurš mani apstiprināja, Viņš sacīja: 'Paņem tos ragus un šādi parādi ķēniņam, ka viņš pilnībā padzīs Sīriju no valsts. Un Es atdošu atpakaļ viņam to zemi, kura likumīgi pieder Israēlam, draudzei.”
Brāli, tas ir diezgan fundamentāli, tieši tā, kā toreiz bija Bileāmam. Bileāms runāja tikpat fundamentāli kā Mozus. Mozus... Pareizs Dieva skaitlis ir septiņi. Un Bileāms sacīja: “Uztaisiet man septiņus altārus, septiņus šķīstus upurus, vēršus, un septiņus aunus.” Tas stāsta par Dieva Dēla atnākšanu. Būtībā viņš bija tikpat pareizs, kā visi pārējie.
E-80 Zedekiah said, "The Lord spoke to me, 'Make Me these two horns of iron,'" a symbol, a prophet usually gives symbols. "He said, 'Make these horns of iron.' The Holy Spirit said to me, 'Take these...'The anointing that blessed me (Don't think it is a--sacrificial, but to get in a point.)--the Holy Spirit that speaks in tongues through me, the One that's vindicated me, He said, "Take these horns, and by this tell the king that he will push Syria plumb out of the country. And I will give him back the land that rightly belongs to Israel, the church.'" Brother, that's pretty fundamental, just about like Balaam was up here.
Balaam was just as fundamentally speaking as Moses was. Moses... The correct number of God is seven. And Balaam said, "Build me seven altars--seven clean sacrifices, oxes, and seven rams." That's speaking of the coming of the Son of God. Fundamentally he was just as right as any of them.
E-81 Un, lūk, Cedekija, tieši tikpat fundamentāli pareizs: “Tā zeme taču pieder mums. Nu, tie sīrieši un filistieši, viņu bērni un pārējie, mūsu ienaidnieki, piebāž sev vēderus ar ēdienu, kura trūkst mūsu bērniem! Bet to zemi mums taču iedeva Dievs!”
Brāli, tas ir labs arguments. Droši vien viņš izkliedza to Israēla priekšā, bet viņi bļāva, kā vien varēja. Lūk, es tagad runāju par šodienu. Es ceru, ka jūs sekojat manai domai. Visi bļauj, auro!
E-81 And here's Zedekiah just as fundamentally right. "For this land belongs to us. Why, them Syrians and Philistines over there filling their bellies of their children and so forth, our enemy, with the food that our children does without, when God gave us this land." Brother, that's a good argument. I guess he could scream that out before Israel, and they could shout as hard as they could. Now, I'm talking about today now, I hope you're following me. All the screaming and hollering...
E-82 Vai atceraties Dāvidu pagājušajā svētdienā? Saprotat? Tie, kuri klausās caur radio vai klausās caur šo telefona savienojumu; ja jūs neesat dzirdējuši pagājušās svētdienas svētrunu, tad noteikti dabūjiet to. “Necenties pakalpot Dievam, ja tu neesi tam nozīmēts”, nav nozīmes, cik patiesi, cik labi – Dievs to vispār nepieņem. Saprotat?
Lūk, Cedekija uzskatīja, ka viņam ir taisnība.
E-82 You remember David last Sunday? See? You out there in radio land, or the land of this telephone hookup, if you didn't get last Sunday's message, be sure to get it. "Trying To Do God a Service Without Being Ordained To Do It." No matter how sincere, good; it's absolutely not received by God. See?
E-83 Miha sacīja: “Atļaujiet man pajautāt Dievam.” Un tā, nākamajā rītā viņš atnāca ar TĀ SAKA TAS KUNGS. Viņš salīdzināja savu vīziju ar Vārdu.
E-83 Now, here was Zedekiah thinking he's right. Micaiah said, "Let me ask God." So he come down the next morning with THUS SAITH THE LORD. He checked his vision with the Word.
E-84 Lūk, ja viņš būtu pateicis Cedekijam: “Vai tu zini, ko pravietis šeit Bībelē paredzēja par šo cilvēku?”
E-84 Now, if he would've said to Zedekiah, "Do you know what the prophet of the Bible here said would happen to this guy?"...
E-85 “Bet ne jau šajā reizē, jo šis cilvēks ir godājams cilvēks. Viņš cenšas!” Nepalaidiet to garām. “Viņš cenšas atgūt atpakaļ draudzei to, kas pieder draudzei. Viņš cenšas atgūt tās īpašumu,” nevis Garīgās lietas; pretējā gadījumā viņš būtu sapurinājis visu to valsti kā Ēlija. Taču viņš centās iedot viņiem materiālās lietas: “Mums ir īpašums. Mēs esam varena organizācija. Mēs tai piederam. Mēs visi....jums visiem, ļaudis, jums, protestanti, ir jāpievienojas mums.” Ha-hā.
Mēs pēc brītiņa to izskatīsim. “Tie visi tik un tā ir brāļi un māsas.” Tā tas nav! Tā nekad nav bijis un nekad nebūs attiecībā pret īsteno, neviltoto Dieva Draudzi. Tas nevar būt!
E-85 "But not at this time, because this man is a honorable man." He's trying (Don't fail to get this.)--he's trying to give back to the church the things that belongs to the church. He's trying to give its property back. Not the Spiritual things; if it would, he'd have shook that whole nation like Elijah did, but trying to give them the material things: "We own property. We're a great organization. We belong to it. We all--all you people, you Protestants should all join with us." We're coming to that in a little bit. "It's all brothers and sisters anyhow." It isn't. Never was and never will be with the real genuine church of God. Can't be.
E-86 Ievērojiet, viņš redzēja vīziju. Un tāpēc viņš sacīja: “Dievs uz mani runāja.” Lūk, paskatieties, tas cilvēks bija patiess. Viņš sacīja: “Viņš pateica: 'Uztaisi tos ragus un ej tur, nostājies ķēniņa priekšā un badi uz rietumiem,'” vai arī kurā tur virzienā atradās tā zeme no tās vietas, kur viņi stāvēja. “'Badi, un tas būs TĀ SAKA TAS KUNGS, ka viņš uzvarēs un atgriezīsies, tā būs uzvara draudzei. Izdzīs viņus ārā!'” Tas bija ļoti līdzīgi, vai ne? Kas tur bija par lietu?
Lūk, atnāk Miha. Sacīja: “Tagad tu izsaki savu pravietojumu.”
E-86 Notice, he saw the vision. And so He said, "God spoke to me." Now, look, the man was sincere. He said, "He said, 'Make these horns, and go up there before the king and push westward (or which--wherever the way the land laid from where they were standing)... Push and that'll be THUS SAITH THE LORD that he's going to win the victory and come back, a victory for the church,' going to drive them out." That's pretty close, isn't it? What was the matter? Here come Micaiah down. Said, "Now, you give your prophecy."
E-87 Sacīja: “Dodies! Taču es redzēju Israēlu kā izklīdinātas avis, kam nav gana.” Ak! Pilnīgi pretēji.
E-87 Said, "Go on up. But I seen Israel like sheep, scattered, having no shepherd." Whew. Exactly vice versa.
E-88 Un tā, jūs esat sanāksme. Kuram no viņiem ir taisnība? Tie abi ir pravieši. Ir tikai viens veids, kā noteikt atšķirību starp viņiem – pārbaudīt pēc Vārda.
Jautāja: “No kurienes tu to ņēmi?”
Viņš atbildēja: “Es redzēju Dievu sēžam uz Troņa.” Sacīja: “Es redzēju visu padomi sēžam Viņam apkārt.”
E-88 Now, you're the congregation. Now, which one's right, both of them prophets? The only way you can tell the difference in them is check it by the Word.
Said, "How do you get this?"
He said, "I saw God setting upon a throne." Said, "I saw all the council around Him."
E-89 Un tā, atcerieties, Cedekija tikko kā pateica, ka arī viņš redzēja Dievu tajā pašā Garā. “Es redzēju Dievu. Viņš pateica man, lai uztaisu tos ragus no...no dzelzs. Dodies turp un padzen no šejienes tās tautas, jo tas pieder mums. Citiem uz to nav nekādu tiesību.” Tā tas būtu, ja viņi būtu turējušies cieši pie Dieva. Tā būtu viņiem piederējusi, taču viņi atkāpās no Dieva.
Tieši tā ir ar organizāciju, ar draudzi. Tai ir tiesības uz tām lietām, taču jūs esat izmānīti ārā no tā, jo jūs esat atkāpušies no Dieva Vārda un Dieva Gara, svaidījuma, kas apstiprina Vārdu konkrētajam laikam. Noteikti nepalaidiet garām šo svētrunu.
E-89 Now, remember, Zedekiah just said he saw God too in the same Spirit. "I saw God. He told me to make these horns out of--out of iron. Go out there and push the nations out of here, for this belongs to us. The others ain't got no right into it." They would if they'd stayed right with God, they would have that, but they got away from God. That's the way the organization is, the church. It's got a right to these things, but you've been cheated out of it, because you got away from God's Word and God's Spirit, Anointing, to vindicate the Word of the season. Don't you fail to get this message.
E-90 Paskatieties, kas tagad notika. Viņš sacīja: “Es redzēju Dievu,” sacīja Miha, “sēžam uz Troņa Debesīs. Viņam apkārt bija sapulcējusies Viņa padome. Viņš sacīja: 'Ko mums nosūtīt lejā, lai pieviltu Ahabu, lai īstenotos vārdi, ko sacīja Ēlija, Mans pravietis, ko Es biju apstiprinājis? Es biju sacījis, ka viņš nāks. Un Ēlijam bija Mans Vārds. Un debesis un zeme zudīs, bet Mani Vārdi nezudīs. Man ir vienalga, cik moderni viņi kļūst vai cik labi viņi kļūst, vai cik gudri viņi kļūst, vai cik izglītoti viņi kļūst, vai cik lieli viņi ir, Mani Vārdi nekad nezudīs.'
“Un pacēlās melīgs gars no elles, nometās ceļos un sacīja: 'Ja vien Tu atļausi man, es varu iedot viņiem manu svaidījumu, likt viņiem darīt visvisādas zīmes un brīnumus, lai tikai es dabūtu viņus prom no Vārda. Viņš pat nezinās, ka Tas ir Tavs Vārds. Viņš to ignorēs popularitātes dēļ.'” Brāli, laiki nav mainījušies. Brāli Nevil, tā ir taisnība. Atcerieties, ka tā ir taisnība. “'Es nonākšu pār viņu, panākšu, lai viņš dara tās lietas, ko dara tie visi pārējie. Es likšu viņam pravietot, bet runāt melus.'” Kā tie varēja būt meli? Tāpēc ka tas bija pretrunā Vārdam.
E-90 Notice what taken place now. He said, "I saw God" Micaiah did, "setting upon a throne in heaven. His council was gathered around Him. He said, 'Who can we get to go down and deceive Ahab to make Elijah's words come true, My prophet that was vindicated. I spoke that he'd come. And Elijah had My Word. And heavens and earth will pass away, but My Word will not fail. I don't care how modern they get, or how good they get, or how educated they get, or how big they are, My Words will never fail.' And a lying spirit come up out of hell, fell down upon his knees, and said, 'If you'll just permit me, I can give them my anointing, make them do any kind of a sign or wonder, just long as I get them off the Word. He won't even know that that is Your Word. He will ignore It for popularity. (Brother, times hasn't changed. Brother Neville, that's true. You remember, that's true.) I'll get upon him, make him do the same things that the rest of them does. I'll make him prophesy and tell a lie.'" How could it be a lie? Because it was contrary to the Word.
E-91 Paņemiet jebkuru no tām viltus kristībām, viltus to un to, un to: man nav svarīgi, cik reāli tas izklausās, cik ļoti viņi cenšas atdarināt – tie ir meli, ja tas ir pretrunā Dieva Vārdam šai stundai. Tieši tā.
Jūs sacīsiet: “Nu, mūsu...nu, mēs taču izdarījām to un mēs izdarījām šito, un mūsu draudze ir tāda un šitāda.”
Man ir vienalga, kas tas ir. Ja tas ir pretrunā rakstītajam Vārdam šim laikam, tad tie ir meli. Dievam nebūs ar to nekāda sakara, nav nozīmes, cik patiesi, cik izglītoti, cik gudri, cik patiesi tas izklausās, cik prātīgi tas izklausās, ja tas ir pretrunā šīs stundas Vārdam. Pēc dažām minūtēm mēs iedziļināsimies tajā nedaudz vairāk, ja vien laiks mums ļaus. Ja nē, tad mēs turpināsim to vakarā.
E-91 You take any of these false baptisms, false so-and-so-and-so's, I don't care how real it sounds, how much they try to impersonate, it's a lie if it's contrary to God's Word of this hour. That's exactly. You say, "Well, our's... Well, we did this, and we did this; and our church is this way, and..." I don't care what it is; if it's contrary to the written Word for his hour, it's a lie. God will have nothing to do with it. No matter how sincere, how educated, how smart, how true it sounds, how reasonable it sounds, if it's contrary to the Word of this hour... We'll get into that a little deeper in a few minutes, time permits us. If we don't, we'll take it up again tonight.
E-92 Ievērojiet, viņš bija patiess, labs cilvēks, šaubu nav. Un viņš pateica... Pēc tam, citiem vārdiem, Miha pateica viņam, ne tieši viņam sejā, bet ar citiem vārdiem: “Tu esi svaidīts ar melīgu garu.” Nu, pateikt kaut ko tādu bīskapam! Taču viņš tā izdarīja.
E-92 Notice. He was sincere, good man, no doubt. And he said... Then otherwise, Micaiah said to him (not right out to his face, but in other words), "You're anointed with a lying spirit." Wouldn't that be something to tell a bishop? But he done it.
E-93 Un tā, tas bīskaps pienāca un sacīja: “Tev vairs nekad nebūs nekādas sadraudzības,” un iesita viņam pa seju. Sacīja: “Tu zini, ka es esmu apstiprināts vīrs. Mana draudze iecēla mani šeit par galveno, pār to visu. Mani par tādu padarīja vēlētāju, Dieva ļaužu balsojums. Mani par to padarīja mana organizācija. Un Dievs iedeva mums to zemi, un Viņš ir paredzējis, ka tā pieder mums. Un man ir TĀ SAKA TAS KUNGS.” Iesita viņam un pateica: “Kurp tad aizgāja Dieva Gars, kad Tas mani atstāja?”
E-93 And so this bishop walked up and said, "You'll never have fellowship no more," and smacked him in the face; said, "You know that I'm a vindicated man. My church made me the head of it, this thing. The popular vote of God's people made me this. My organization made me this. And God gave us this land, and He intends for it to belong to us. And I have THUS SAITH THE LORD." Smacked him and said, "Which way did the Spirit of God go when It left me?"
E-94 Miha sacīja: “Reiz tu to uzzināsi,” kad Kalifornija nogrims tur jūrā, un visas tās lietas. Saprotat? “Tu ieraudzīsi, kur Tas aizgāja, kad sēdēsi iekšējos cietumos.”
E-94Micaiah said, "You'll find out one of these days when California's beneath the sea out yonder," and a lot of these same things. See? "You'll see which a-way It went when you're setting in the inner prisons."
E-95 Un tā, Ahab, ko nu tu sacīsi? “Es ticu manam pravietim,” sacīja viņš. Kā būtu, ja viņš vienkārši izpētītu Vārdu? Redziet, viņš negribēja redzēt, ka viņš ir nolādēts. Ieklausieties manī! Viņš negribēja redzēt, ka viņš ir nolādēts. To negrib neviens.
Un mans organizā...brāli no organizācijas, lūk, kas notiek ar tevi! Tev gribas uzskatīt, ka tev ir taisnība, kaut arī sirdī tu zini, ka tad, kad tu kristī, izmantodams “Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdu”, tu melo. Tu zini, ka tad, kad tu paredz...runā par visām tām lietām un pieņem “sākotnējo pierādījumu” un visu ko tādu, ka tev nav taisnība. Kā gan sākotnējais pierādījums var būt runāšana mēlēs, un tad runāt pretrunā kādam Dieva apsolījumam šajā stundā? Kā gan tas var būt? Tu taču negribi lāstu, vai ne? Taču Šeit tas ir rakstīts, ka tā tas būs. Tā ir zvēra zīme, tik līdzīgi, ka tiktu pievilti pat Izredzētie, ja tas būtu iespējams.
E-95 Now, Ahab, what are you going to say? "I believe my prophet," he said. What if he just searched the Word? See, he didn't want to see himself cursed. Hear me. He didn't want to see himself cursed; no man does. And my organizational brother, that's what's the matter with you. You want to think that you're right, when you know in your heart when you baptize using the name of Father, Son, Holy Ghost you're a-lying. You know when you predict--say those things that you're doing, and take initial evidences, and all things like that, you're wrong. How can the initial evidence be speaking in tongues and then talk contrary to a promise of God in this hour? How can it be? You don't want the curse, do you? But here it's written; so shall it be. That's the mark of the beast, so close it would deceive the elected if it were possible.
E-96 Visas zīmes, visi brīnumi, svaidīti cilvēki, pravietojumi, viskautkas notiek; visvisādas zīmes, visvisādi brīnumi; kā lai nosaka atšķirību? Skatieties uz Vārdu šim laikam. Lūk, kā jūs varēsiet...
E-96 Every sign, every wonder, anointed men, prophecy, all kind of things going forth, all kinds of signs, all kings of wonders, how you going to tell the difference? Watch the Word for this hour. That's how you take...
E-97 Paskatieties uz Mozu, kā viņš būtu varējis atbildēt Bileāmam. Paskatieties šeit uz Mihu, kā gan mēs zinām, ka viņam bija taisnība? Vēl pirms viņa Vārds to jau bija pravietojis par Ahabu.
Un vēl pirms mums Vārds ir pravietojis, ka šajā dienā būs šīs organizācijas, šo lāstu uz tām. Un tās lietas, kas notiks ar Viņa patiešām svaidīto Draudzi, ka būs Vārds, Līgava-Vārds. Te nu tas ir. Te nu tas ir šodien, tieši tā, kā bija toreiz.
E-97 Watch Moses, how he could've told Balaam; watch Micaiah here how do we know he was right? The Word before him had prophesied that for Ahab. And the Word before has prophesied these organizations for this day and this curse upon them, and the things that would take place by His truly anointed church--will have the Word, a Word Bride. Here we are. Here it is today just as it was then.
E-98 Bībelē ir teikts: “Katrs vārds lai pamatojas uz liecību no divu vai triju liecinieku mutes.” Es runāju par Bileāmu, es runāju par Bileāmu un Mozu. Un šobrīd es runāju par Mihu un Cedekiju. Tagad es parādīšu vēl vienu. Nu, tādu ir simtiem, bet vēl vienu, lai būtu trīs liecinieki. Man šeit ir pierakstīts vesels saraksts ar viņiem; taču ietaupīsim laiku.
E-98 The Bible said, "In the mouth of two or three witnesses let every word be established." I spoke of Balaam. I spoke of Balaam and of Moses. And I've spoke now of Micaiah and Zedekiah. Now, I'm going to give one more, which there's hundreds of them, but one more to make three witnesses. I got a whole string of them wrote down here. But to preserve time...
E-99 Jeremija bija apstiprināts, izraidīts, taču apstiprināts Dieva pravietis. Viņi to vīru ienīda. Viņu apmētāja ar...ar pārgataviem augļiem un visu ko tādu. Un viņš uzlika tiem lāstu. Un viņš darīja noteiktas lietas un gulēja tur te uz viena sāna, te uz otra, un tā tālāk, un rādīja zīmes, ka Israēlam nebija taisnība.
Katrs pravietis, īstens pravietis, kas parādījās šai pasaulē, nolādēja tās konfesionālās draudzes organizācijas. Kā gan nemainīgais Dievs varētu to izmainīt?
E-99 Jeremiah who was a vindicated, outcast, but a vindicated prophet of God, they hated the man. They throwed unripe--overripe fruit at him and every thing else, and he put the curse upon them. And the things that he done... And laid out there on his sides and things, and give signs that Israel was wrong. Every prophet, true prophet that ever raised in the world cursed those denomination organizations of the church. How could it change by the unchanging God?
E-100 Šīs stundas Pravietis ir Svētais Gars; Viņš apstiprina Savu Vārdu, pierāda To. Svētais Gars bija tas Pravietis Mozus stundā. Svētais Gars bija tas Pravietis Mihas stundā. Svētais Gars, kas ir uzrakstījis Vārdu, atnāk un apstiprina Vārdu.
E-100 The Holy Spirit is the Prophet of this hour. He's vindicating His Word, proving It. The Holy Spirit was the Prophet of Moses' hour. The Holy Spirit was a Prophet of Micaiah's hour. The Holy Spirit which wrote the Word comes and confirms the Word.
E-101 Un tā, kas notika Mihas laikā? Ahabs tika nogalināts, un suņi laizīja viņa asinis saskaņā ar Dieva Vārdu.
Ak, jūs, viltus mācītāji, tā saka Dievs, ka reiz jūs nopļausiet to, ko sējat, jūs aklie aklo vadoņi! Es neesmu dusmīgs. Es vienkārši saku jums Patiesību. Un es nebūtu to pateicis, ja vien tur, tajā istabā, ja Svētais Gars nebūtu pateicis: “Pasaki to šādā veidā.” Vai es kādreiz esmu pateicis jums kaut ko nepareizu, vai tad ne tikai to, ko Dievs ir apstiprinājis kā pareizu? [Sanāksme saka: “Āmen.”–Tulk.] Pamostieties, mani brāļi, pirms ir par vēlu!
E-101 Now, what happened in the time of Micaiah? Ahab was killed, and the dogs licked his blood according to the Word of God. "Oh, you false teachers, so saith God, someday you'll reap what you're sowing, you blind leaders of the blind." I'm not angry; I'm just telling you a Truth. And I wouldn't have said this if up there in that room if the Holy Spirit didn't say, "Say it in that manner." Have I ever told you anything wrong, but what God proved it to be right? Wake up, my brethren, before it's too late.
E-102 Taču atļaujiet man pateikt, lūk, ko. Kā gan ērkšķis varētu pamosties un būt dadzis – viņš taču ir tam iepriekšnolemts. Kā gan Izredzētie varētu to neieraudzīt? Tāpēc ka jūs esat izredzēti to ieraudzīt. “Visi, kurus Tēvs Man ir devis, atnāks,” sacīja Jēzus, “bet neviens no viņiem nevar atnākt, ja Viņš nav devis viņu Man pirms pasaules radīšanas, kad viņu vārdi tika ierakstīti Jēra Dzīvības Grāmatā,” nevis draudzes žurnālā, bet tajā Grāmatā, Jēra Dzīvības Grāmatā.
E-102 But let me say this. How could've thorn wake up and be a thistle, when it was predestinated to that? How could the elected keep from seeing it? Because they're elected to see it. "All the Father has given Me will come," said Jesus, "but none of them can come unless He's give it to Me from before the foundation of the world, when their names was put on the Lamb's Book of Life," not on a church record, but on the Book, Lamb's Book of Life.
E-103 Pievērsiet uzmanību, uzcēlās Jeremija, viņš bija apstiprināts cilvēku priekšā, tomēr viņi ienīda viņu.
E-103 Notice. Jeremiah stood up, vindicated before the people, yet they hated him.
And so they went out and made a yoke, he did, and put it upon his neck, and went before the people. They said, "Oh, we are the great people of God. Why, we're Israel. We are so sincere to our synagogue; we attend every Sunday; we--we offer sacrifices. And we pay in our money. How can Nebuchadnezzar ever hold the holy things of God?" Huh. Your sins had done it.
E-104 Un tā, viņi devās un uztaisīja jūgu (viņš uztaisīja), un viņš uzlika to sev uz kakla, un nostājās tautas priekšā. Viņi sacīja: “Ak, mēs esam tā varenā Dieva tauta. Nu, mēs taču esam Israēls. Mēs esam tik patiesi mūsu sinagogā! Mēs nākam katru svētdienu, mēs...mēs pienesam upurus un iemaksājam mūsu naudu. Kā gan Nebukadnēcars varētu sagrābt Dieva svētumus?” Ha! Tas ir jūsu grēku dēļ.
Dievs pateica: “Ja jūs ievērosiet Manus baušļus, tad Es to nedarīšu. Taču, ja nē, tad tas nāks pār jums.” Pilnīgi pareizi. Tas pats ir tagad. Ievērojiet Viņa baušļus, Viņa Vārdu šai stundai, ko Viņš ir apsolījis.
E-104 God said, "If you'll keep My commandments, I won't do this; but if you don't, it's coming to you." That's exactly right. Still the same. Keep His commandments, His Word for the hour, what He promised.
E-105 Un tā, ievērojiet. Lūk, Jeremija, caur Dieva gribu apstiprināts pravietis, kaut arī ienīsts... Ikviens no viņiem bija ienīsts viņu laikā. Viņi darīja tik savādas lietas, kas bija pretrunā tās dienas konfesijai, viņu ienīda visi, pat ķēniņi un visi pārējie. Un tā, viņš uzvilka jūgu uz kakla un pateica: “TĀ SAKA TAS KUNGS. Viņi tur atradīsies septiņdesmit gadus,” jo viņam bija izpratne no Dieva Vārda. “Septiņdesmit gadus!”
E-105 Now, notice. Now, Jeremiah by the will of God, vindicated prophet, though hated... Every one of them was hated in their days. They done such strange things contrary to the denomination of that day, every one hated him, even kings and everything else. So He put a--a yoke on his neck and said, "THUS SAITH THE LORD, they're going to be down there for seventy years." 'Cause he had a understanding from the Word of God: seventy years.
E-106 Tad Hananja...Hananja, man šķiet, ka to izrunā šādi, Ha-nan-ja. Hananja (pravietis no tautas) pienāca, noņēma no Jeremijas kakla jūgu un to salauza. Un pateica... Viņš bija liela personība starp ļaudīm, saprotiet, kaut arī runāja pretrunā Dieva Vārdam. Un viņš sacīja: “Pēc diviem gadiem viņi atgriezīsies. TĀ SAKA TAS KUNGS.”
Divi svaidīti pravieši. Ar ko viņi atšķīrās? Viens runāja Vārdu, bet otrs nē. Jeremija sacīja: “Āmen.”
E-106 Then Hananiah, Hananiah, I guess you pronounce it--H-a-n-a-n-i-a-h. Hananiah, a prophet amongst the people, come up, took the yoke off of Jeremiah's neck, broke it, and said... Be a big-shot amongst the people (see?) when it was speaking contrary to the Word of God... And he said, "Two years they'll be back, thus saith the Lord." Two anointed prophets. How was the difference in them? One had the--speaking the Word and the other one didn't.
Jeremiah said, "Amen," before the--all the elders, and the congregation, and all Israel.
E-107 Visu to vecaju un sanāksmes priekšā, visa Israēla priekšā, redziet, viņš gribēja parādīt, ka viņš varēja būt tikpat liels kā Jeremija. “Zini, tu viņiem tik un tā nepatīc. Tāpēc arī es esmu pravietis. Es esmu par tevi lielāks pravietis, jo tu pravieto melus. Vai tu man saki, ka Dieva tauta būs zem tādiem un tādiem spaidiem?
Tieši to viņi saka šodien, taču kā draudze jūs tik un tā tur nonāksiet. Jūs esat nolādēti ar lāstu. Jūs, visas draudzes, konfesijas, kas turas pie savām cilvēciskajām tradīcijām Dieva Vārda vietā, jūs esat Dieva nolādētas.
E-107 See, he wanted to show he could be just as big as Jeremiah. "You know they don't like you anyhow, so I'm a prophet also. I'm more of a prophet than you are, because you're prophesying a lie. You tell me God's people is going to be under such-and-such a thing." That's what they say today, but you'll be there just the same as a church. You're accursed with a curse. All you churches, denominations that's holding to the tradition of man instead of the Word of God, you're cursed by God.
E-108 Un tā, ievērojiet, lūk, viņš nāk. Hananja norauj to jūgu no viņa kakla, Dieva simbolu, salauž to un saka: “TĀ SAKA TAS KUNGS. Pēc diviem gadiem viņi atgriezīsies.” Vienkārši, lai izrādītos: “Es esmu tāds un tāds!” Tāpēc ka viņam bija labs stāvoklis, viņš bija organizācijas pravietis.
E-108 Now, notice, here he comes, Hananiah jerks this yoke off of his neck, a symbol of God, broke it, and said, "Thus saith the Lord, two years they'll be back." Just a--for a showoff. "I'm So-and-so." Because he stood in, he was an organizational prophet.
E-109 Jeremija bija cilvēks no mežonīgām vietām, kurš dzīvoja vientulībā. Viņš visu laiku pravietoja viņiem ļaunu, jo viņi bija ļauni.
Bet tas vīrs viņiem sacīja: “Ak, ar jums viss ir kārtībā, kamēr jūs piederat pie... kamēr vien jūs esat Israēls, tad nekas vairāk nav vajadzīgs. Saprotiet, jūs...mēs... Dievs neko tādu nedarīs. Es zinu, ka šeit ir noticis neliels pārpratums, taču neuztraucieties, nebaidieties.”
Ak, brāli, tādi dzīvo arī šodien. “Neuztraucieties, viss ir kārtībā. Mēs visu kontrolējam. Mēs esam tā Draudze.” Nemaz nedomājiet! Jā.
E-109 Jeremiah was a wilderness man that lived by himself. He prophesied evil against them all the time, 'cause they were evil. And this man was telling them, "Oh, you're all right as long as you belong... As long as you're Israel, that's all that's necessary. (See?) You're... God ain't going to do that. I know there's a little something happened here, but don't be alarmed; don't be scared." Oh, brother, they still live today. "Don't worry, everything's all right. We got everything under control. We're the church." Don't you think that. Yeah.
E-110 Un tā, viņš sacīja: “Viss ir kārtībā. Viņi atgriezīsies pēc diviem gadiem. Nekas īpašs nav noticis. Tas nav nekas neparasts. Mums tā mēdz notikt. Vienkārši šeit ir atnācis Nebukadnēcars, bet mūsu Dievs par to visu parūpēsies.”
Taču Vārds pateica, ka viņi tur atradīsies septiņdesmit gadus; līdz izzudīs tā paaudze, un vēl viena paaudze. Četrdesmit gadi ir paaudze. “Jūs tur pavadīsiet teju vai divas paaudzes.” Un Jeremija pateica to saskaņā ar Dieva Vārdu.
E-110 So he said, "Everything's all right. They'll be back in two years. There's a little thing's happened; it's nothing unusual; we have that. Just Nebuchadnezzar come up here, but our God will take care of all this." But the Word said that they'd be there seventy years, till that generation had faded away and another generation... Forty years was a generation.
E-111 Hananja to salauza! Jeremija sacīja: “Labi. Āmen. Bet, Hananja, atcerēsimies, ka mēs abi esam pravieši. Mēs esam kalpotāji.”
Un es saku to tev, mans brāli. Atcerēsimies, ka pirms mums ir bijuši pravieši un viņi pravietoja pret ķēniņvalstīm, un viņi pravietoja pret noteiktām lietām. Taču, atceries, kad pravietis kaut ko saka, viņam ir jāpravieto saskaņā ar Vārdu. Kā Miha un Mozus, un visi tie pārējie. Tam ir jābūt saskaņā ar Vārdu. Ja tas nav, tad atceries, kas notika.
E-111 "This is almost two generations you're going to be down yonder," and Jeremiah said it according to the Word of God. Hananiah broke that... Jeremiah said, "All right, amen. But Hananiah, let us remember this; we're both prophets; we're ministers. And I say this to you, my brother: Let us remember there's been prophets before us, and they prophesied against kingdoms; and they prophesied against certain things. But remember, when the prophet said anything, he must prophesy according to the Word, like Micaiah, and Moses, and all the rest of them. It must be according to the Word. If it isn't, then remember what happens."
E-112 Tad Hananjam uznāca taisns sašutums. “Es esmu Hananja,” bez šaubām, “Tā Kunga pravietis, un es saku: 'Divi gadi.'” Citiem vārdiem: “Man ir vienalga, ko saka Vārds.” Viņa svaidījums: “Es saku: 'Divi gadi, un viņi atgriezīsies.'”
E-112 Then Hananiah, his righteous indignation raised up, "I'm Hananiah (no doubt), the prophet of the Lord, and I say two years." In other words, "I don't care what the Word says," his anointing. "I say, two years they'll be back."
E-113 Jeremija aizgāja no viņa prom, izgāja ārā, sacīja: “Kungs, man ir vienalga, ko viņš pateica, es joprojām ticu un zinu, ka tā saka tas Vārds. Es palikšu Tev uzticīgs. Viņš mani nepievils.”
E-113 Jeremiah walked out from before him, went out and said, "Lord, I don't care what he said; I still believe and know that that Word says so, I'll stay true to You. I'll not be deceived by him."
E-114 Dievs sacīja: “Ej pasaki Hananjam: 'To nākamo jūgu Es uztaisīšu no dzelzs.'” Par šo nodarījumu viņš tika paņemts no zemes virsas, Hananja, tajā pašā gadā.
Lūk, kur ir mūsu piemēri, abi pravieši. Vēl tik daudz ko tagad varētu pateikt un pārrunāt.
E-114 God said, "Go tell Hananiah, I'll make it out of iron, the next yoke." Because he did that, he was taken from the face of the earth, Hananiah was, that same year. There's our examples: both prophets. So many more could be said and talked of at this time.
E-115 Taču paskatieties. Jēzus sacīja, ka šajā pēdējā laikā tie divi gari būt tik ļoti tuvu viens otram. Vai pareizi? [Sanāksme saka: “Āmen.”–Tulk.] Tagad paskatieties. Tie būs tuvāk nekā toreiz. Ir jau laika beigas. Ak, bērniņi! Dievs, esi mums žēlīgs! Jo, “tas taču būs tik reāli, ka tas pieviltu pat pašus Izredzētos, ja tas būtu iespējams”. Nu, kā gan jūs varēsiet...kā mēs varējām noteikt to tajos laikos? Kā jūs nosakāt to šodien? Tādā pat veidā – turieties pie Vārda: “Jēzus Kristus tas pats šodien, vakar un mūžīgi.”
Lūk, ņemiet vērā visu šo Vēstījumu. Un, kad jūs klausīsieties šo lenti (varbūt es viendien jau būšu prom, kad Tas Kungs būs beidzis ar mani šeit uz zemes), jūs meklējiet tajā. Ieklausieties manā balsī, ko es jums saku. Ja Viņš paņems mani pirms Viņa atnākšanas, vienkārši atcerieties, es esmu runājis jums Tā Kunga Vārdā caur Tā Kunga Vārdu. Jā.
E-115 But watch. Jesus said that in this end time again the two spirits would be real close together again. Is that right? Now, notice. It will be closer than that was; this is the end time. Oh, children. God have mercy upon us. Till it would even be so real till it would deceive the very elected if possible. Now, how you going--how did we tell it in them days? How you going to tell it today? The same way, stay with the Word: Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Now, care all this Message. And when you listen to the tape--even maybe I'll be gone someday when the Lord's finished with me here on the earth--you'll refer back to this. Listen to my voice, what I'm telling you. If He takes me before His coming, just remember, I've spoke to you in the Name of the Lord by the Word of the Lord. Yes.
E-116 Ievērojiet: “Būs tik tuvu viens otram, ka pieviltu pat Izredzētos, ja tas būtu iespējams,” darīs tās pašas zīmes, tos pašus brīnumus caur to pašu Garu. Vai pareizi? [Sanāksme saka: “Āmen.”–Tulk.] Tieši tā, kā tas bija tiem praviešiem, par kuriem mēs tikko kā runājām, praviešiem. Un tā, tāpat ir rakstīts...
E-116 Notice. Be so close together that would deceive the elected if it were possible, would do the same signs, the same miracles by the same Spirit. Is that right? Just like the prophets was that we just talked about--prophets.
E-117 Atšķirsim to vietu, šai domai, ja gribat, Otrā Timotejam 3. nodaļa. Neizlaidīsim šo vietu. Un es negribu...
E-117 Now, also it is written, let's turn to it in this one if you want to, II Timothy 3. Let's not leave this one. And I don't want to... I look at the clock up there, and I--I want to omit a lot of it, and I don't think we should do it now. See?
E-118 Es skatos uz to pulksteni, un es...es gribu daudz ko izlaist, taču es nedomāju, ka šobrīd mums tā būtu jādara. Saprotat? Ievērojiet. Vienkārši... Ja es šeit stāvu, šādi svīzdams, saprotiet, taču es esmu laimīgs. Un es zinu, ka tā ir taisnība. Otrā Timotejam 3:8.
E-118 Notice, just... If I'm standing here perspiring like I am... See? But I'm happy. And I know that this is true.
E-119 Pāvils, tas cilvēks, kas pateica: “Ja atnāks eņģelis no Debesīm un runās jums kādu citādāku vārdu, nekā es esmu sacījis, lai viņš ir nolādēts,” ja eņģelis nonāks! Tā ir otrā Tesaloniķiešiem... Ak, piedodiet!
E-119 II Timothy 3:8. Paul the man who said, "If a angel comes from heaven and speaks any other word to you than that what I said, let him be cursed." Now, a angel come down. That's II Thessalonians. Oh, I'm sorry.
Notice in the II Timothy 3:8, watch Paul speaking now. Let's begin with about... Let's begin at the first of the verse and listen now real close. You that have your Bible, read with me; you that don't have your Bible, listen close.
E-120 Pievērsiet uzmanību, Otrā vēstule Timotejam 3:8. Skatieties, šeit runā Pāvils. Sāksim apmēram... Sāksim ar pirmo pantu, un tagad klausieties ļoti uzmanīgi. Tie, kuriem ir Bībele, lasiet kopā ar mani. Tie, kuriem nav Bībeles, klausieties uzmanīgi.
Bet zini to, ka pēdējās dienās...
Pasvītrojiet, ka “pēdējās dienās”. Lūk, kad tas notiks.
...iestāsies bīstami laiki. (Tas ir tagad.)
Jo cilvēki būs patmīlīgi, mantas kārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, nešķīsti,
E-120 The--this know also, that in the last days... (Underline that "last day." That's when it's going to happen.)... perilous times shall come. (We're in it.)
For men shall be lovers of their own selves, coveters, boasters, proud, blasphemous, disobedient to parents, unthankful, unholy.
E-121 Paskatieties uz to šodienas baru, samaitājušies. Pat vīriešiem uz ielas, jauniem vīriešiem uz pieres nokarājās mati, ar tādu frizūru kā sievietēm. Perversija! Sodomieši!
E-121 Look at this bunch that we got today. Rotten, even in men out on the street, young men, pulling their hair down on their forehead like--with bangs like a woman. Perversion--Sodomites...
E-122 Vai lasījāt šī gada...šī mēneša laikrakstu “Reader's Digest”? Sacīja: “Amerikas ļaudis vecumā,” man šķiet, “no divdesmit līdz divdesmit pieciem gadiem jau atrodas pusmūža vecuma stāvoklī.” Ar viņiem ir cauri! Viņi ir sapuvuši! Tā saka zinātne, ka vīrietis un sieviete jau dzīvo pusmūža vecumu, kad viņiem ir tikai nedaudz pāri divdesmit. Viņu ķermenis ir tik sabojāts un nodots izvirtībai.
E-122 Did you read in this year--this months "Readers Digest"? Said the American people at the age--which I think it was between twenty and twenty-five years old--is already in their middle age condition. They're finished. They're rotten. Science says that, that a man's in his middle age, and a woman, when they're yet in their early twenties. Their body's so rotten and given over to filth.
E-123 Ak, Amerika, cik bieži Dievs lidinājās virs tevis, taču tagad tava stunda ir pienākusi! Tu esi pasaules līdere izvirtībā.
...zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, nešķīsti, bez dabiskām jūtām...
Nav īstas mīlestības pat vienam pret otru, vīrietim pret sievieti, sievietei pret vīrieti. “Nav pat dabisku jūtu.” Seksuālā izvirtība!
nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labo nicinātāji,
Citiem vārdiem, saka: “Jūs, sektantu bars.” Kāds nesen interesējās, gribēja atnākt šeit uz draudzi. Sacīja: “Neej tur. Nekā tur nav, kā vien trokšņošana un viss kas tāds.”
Redziet, “nicina tādus”.
nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu,
Jūs sacīsiet: “Brāli Branham, tie ir komunisti.” Bet kas ir teikts nākamajā pantā?
izrādīdami ārēju svētbijību, bet (ko?) tās spēku noliegdami; (Vārdu, Jēzu Kristu tādu pašu vakar, šodien un mūžīgi, izpaustu, apsolījumu konkrētajam laikam)...
Tieši kā Hananja, tieši kā Cedekija, tieši tā Bileāms un tā tālāk, citi viltus pravieši.
Izrādīdami ārēju svētbijību... (Svaidīti. Saprotat?)
Izrādīdami... (Svaidīti, ordinēti kalpotāji.)
Izrādīdami ārēju svētbijību, bet noliegdami, ka Viņš ir tas pats vakar, šodien un...noliegdami Viņa Vārdu!
Kā viņi noliedza Jēzu tajā laikā? Ko viņi noliedza, kad viņi noliedza Jēzu? Vārdu. Viņi bija reliģiski. Viņi mācīja no savām Bībelēm, taču noliedza konkrētās dienas Vārdu.
Kas viņi ir šodien? Tādi paši, svaidīti, sludina Vasarsvētku dienas Evaņģēliju, taču noliedz, ka tiek apstiprināts šīsdienas apsolījuma Vārds: “Jēzus Kristus tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Vai jūs saprotat? [Sanāksme saka: “Āmen.”–Tulk.]
Tie ir tādi, kas ielavās mājās un savaņģo negudras sievas, kas ir grēku pilnas un padodas dažādām iekārēm
“Mūsu šūšanas viesības un mūsu tas un tas.” Kāds uzrodas, mēģinādams nepareizi izskaidrot Vārdu, un saka šādi: “Tie ir sīkumi, māsa, ja tu apgriez matus. Nepievērs uzmanību tam muļķim. Saproti? Vai, ja tu...tu nēsā to un to, ne jau tas cilvēku apgāna, bet 'tas, kas nāk no cilvēka sirds.'” Saprotat? Bet vai jūs saprotat, ka jūs esat svaidīti ar ļaunu, iekāres pilnu, neķītru garu? Varbūt tu dziedi korī ar apgrieztiem matiem, bet tev ir ļauns gars. Tas ir pretrunā Vārdam. Pareizi. Tā ir teikts Bībelē. Bet jūs sacīsiet: “Nu, es nēsāju šortus. Es nejūtu nekādu nosodījumu.”
“Jebkurš...ja sieviete uzvelk vīrieša drēbes, tā ir negantība Dieva acīs.” Tā pateica nemainīgais Dievs.
E-123 "Oh, America, how oft God would've hovered you, but now your hour is come. You lead the world in filth."
... blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy,
Without natural affections,... (No true love even for one another, man to woman, woman to man, not even natural affections: filth sexually.)... truce-breakers, false accusers, incontinent, fierce, and despisers of those that are good, (In other words, say "You bunch of holy rollers." Someone asked the other day about coming up here to the church, said, "Don't go up there; all it is is a big bunch of noise and carrying on." See? Despisers of those.)
Traitors, heady, highminded, lovers of pleasure more than lovers of God; (You say, "Brother Branham, that's Communists. What's the next verse say?)
Having a form of godliness,... (But what?)... denying the power thereof:... (The Word, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever manifested a promise for the day... Just exactly like Hananiah, just exactly like Zedekiah, just exactly like Balaam, on back, other false prophets... )... Having a form of godliness,... (Anointed. See? Having a form, anointed, ordained ministers)... having a form of godliness, but denying...
That He's the same yesterday, today, and... denying His Word. How did they deny Jesus in that day? Who did they deny when they denied Jesus? The Word. They were religious. They taught from their Bible but denied the present day Word. What are they today? Same thing, anointed, preaching the Gospel of Pentecost, but denying the present day promise of the Word being vindicated: Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Do you see it?
For this is the sort are they which creep into houses, and lead... silly women laden with sin, led away by divers lusts,...
"Our sewing parties and our so-and-so's." Somebody come around trying to misinterpret the Word, and saying this, "It's all right, sister, for you to have short hair. Don't pay any attention to that nitwit." See? "Aw, if you--you wear this... It's not that, it's what comes out of a man's heart that defiles him." See? And do you realize that you are anointed with an evil, lustful, dirty spirit?... care, you might sing in a choir with short hair, but you got an evil spirit. That's contrary to the Word. That's right. It's what the Bible says. And you say, "Well, I wear shorts, it don't condemn..." Whosoever... If a woman puts on a garment that pertains to a man it's an abomination in the sight of God. The unchanging God said that.
E-124 Ak, tik daudzas lietas, kā lai mēs to visu izskatām? Mums nepietiktu laika. Taču jūs zināt pietiekami, lai atšķirtu pareizo no nepareizā. Bet kā gan es varu piespiest viņus to darīt? Kā gan es varu to izdarīt? Saka: “Nu, ko tad tu kliedz?” Es esmu liecinieks pret jums. Jā. Reiz Tiesas Dienā jūs nevarēsiet atrast stūri, kur noslēpties.
E-124 Oh, so many things, how could we just go through it, our time would be away. But you know enough to know what's right and wrong. And how can I make them do it? How can I do it? You say, "Well, what you hollering about?" I'm a witness against you. Someday in the day of the judgment you'll have not a corner to go into.
E-125 Kā Miha varēja to apstādināt? Kā varēja Mozus, kliegdams, mēģinādams to apturēt? Un Jozua un pārējie, skraidīdami starp cilvēkiem? Bet Levijs izvilka savu zobenu un pat nokāva tādus. Viņi vienalga to turpināja.
Ir paredzēts, ka viņi tā darīs. Un viņi tā darīs, jo tas ir TĀ SAKA TAS KUNGS, ka viņi tā darīs. Vai jūs domājat, ka šīs konfesijas izjuks, ka viņu konfesija atgriezīsies pie Vārda? TĀ SAKA TAS KUNGS, viņi neatgriezīsies! Vai viņi ieies antikristā? Noteikti. Tas ir TĀ SAKA TAS KUNGS, viņi to izdarīs! “Tad kāpēc tu par to runā?” Man ir jābūt par liecinieku, tāpat arī jums, visiem ticīgajiem. Skatieties.
...negudras sievas, kas pilnas ar...dažādām iekārēm.
E-125 How could Micaiah stop that? How can Moses screaming, trying to stop it, and Joshua and them running among the people; and Levi pulled his sword and slayed them even? They went on just the same. It's predicted that they're going to do it, and they're going to do it; for it's THUS SAITH THE LORD they're going to do it. You think them denominations will ever break up their denomination and come back to the Word? It's THUS SAITH THE LORD they won't. Will they go into the antichrist? Exactly, it's THUS SAITH THE LORD they will. So what are you saying about? I have to be a witness and so do you. All believers.
E-126 “Nu, visas citas sievietes taču dara.” Viltus pravieši! Tagad paklausieties. Es runāju par viltus praviešiem. Un tā, ko tad viņi darīs pēdējā dienā?
...gūsta negudras sievas...kuras dažādas kārības vada,
“Nu, es zinu, ka visas citas sievietes...” Labi, tā vien turpini.
E-126 Watch. "Silly women laden with divers lust..." "Oh, all the rest of the women do." False prophets. Now, listen. False prophets I'm speaking of. Now, what will they do in the last day? Lead silly women, led away with divers lusts. "Well, I know all the rest the women..." All right, go ahead.
E-127 Ko es pateicu pirms tā lielā notikuma tur Kalifornijā? “Jūs, Losandželosas iedzīvotāji, katru gadu, kad es atkal atbraucu, sieviešu ar īsiem matiem un mīkstčaulīgu vīriešu šeit ir vēl vairāk, nekā bija sākumā, arvien vairāk sludinātāju ieiet organizācijā. Jums nav attaisnojuma! Ja tie brīnumi, kas tika izdarīti pie jums, būtu izdarīti Sodomā un Gomorā, tad tās stāvētu vēl šodien. Ak, Kapernauma, kas saucas eņģeļu vārdā, Losandželosa!” Vai redzat, kas notiek? Tā nogrims jūras dibenā. Kad? Es nezinu, kad tā nogrims, taču tā nogrims. Jūs, jaunie cilvēki, ja es to neredzēšu manā laikā, tad jūs vērojiet. Tai ir beigas!
Kas vienmēr mācās...bet nekad nevar nonākt pie patiesības atziņas.
Un tā, lūk, kas ir šokējoši, lūk, kur ir tā šokējošā daļa. Paklausieties šo.
Bet, tāpat kā Janne un Jambre uzstājās pret Mozu, tā arī šie pretojas patiesībai: ļaudis, kas pavisam samaitāti savā prātā un izvirtuļi attiecībā uz ticību [Latv. Bībele: “Nav pastāvējuši ticībā–Tulk.], kas reiz tika nodota svētajiem, protams.
“Izvirtuļi attiecībā uz Ticību”. “Un viņš vērsīs tēvu...jeb bērnu Ticību atpakaļ pie tēviem.”
E-127 What'd I say just before this big happening here in--in California? "You people here in Los Angeles, ever year when I come back there's more bobbed haired women and sissified men than there was the first place, more preachers going into organization. You're not without excuse. If the mighty works had been done in Sodom and Gomorrah was done in you, it'd be standing today. Oh, Capernaum, thou who callest yourself by the name of the angels, Los Angeles..." See what's happening? She's going right on to the bottom of the sea. When? I don't know when it's going, but it's going. You young people, if I don't see it in my day you watch; she's gone.
E-128 “Izvirtuļi attiecībā uz Ticību.” Ak! Vai zināt, ko nozīmē izvirtulis? Ja jums ir Skoufīlda Bībele, tur ir burts “i”. Tur augšā ir paskaidrots, ir teikts: “Atkāpšanās”. Atkāpšanās, lūk, kas tas ir.
E-128 Ever learning,... never able to come to the knowledge of the truth.
(Now, here's the shocking--here's the shocking part. Listen to this.) Now, as Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth: men of corrupt minds, reprobates concerning the faith...
(That was once delivered to the saints, of course.)... concerning the faith. ("And he shall turn the faith of the fathers--or the children back to the fathers.")
Reprobate concerning the faith... You know what reprobate means? If you got a Scofield Bible there's a "h" there. Right up there says, "Apostasy" an apostasy. That's what it is.
E-129 Un tā, tikai vienu brītiņu. Es gribu šeit kaut ko atrast. Man šķiet, ka es to pierakstīju pareizi. Neesmu pārliecināts, bet es gribu to pateikt, taču paskatīties pirms es...es to pasaku. Un tā, tikai mazu brītiņu. [Pārtraukums lentas ierakstā–Tulk.] “Izvirtuļi attiecībā uz patiesību, attiecībā uz Ticību. Uz “to Ticību”, ir tikai viena Ticība. Tā tas ir. “Attiecībā uz to Ticību, izvirtuļi!”
Tagad es gribu izlasīt Lūkas 18. nodaļu. Pavisam ātri. Jūs ne...jūs varat to nolikt; jums nav jālasa.
Vēl Viņš tiem stāstīja līdzību par to, ka tiem aizvien būs lūgt Dievu un nebūs pagurt,
Sacīdams...sacīdams: Kādā pilsētā dzīvoja tiesnesis, kas Dieva nebijās un no cilvēkiem nekaunējās.
Bet tai pašā pilsētā bija atraitne, tā nāca pie viņa un sacīja: izlem manu lietu pret manu pretinieku.
Tas ilgu laiku negribēja...negribēja. Bet tad viņš sāka spriest sevī: lai gan es Dieva nebīstos un no cilvēkiem nekaunos,
tomēr, lai viņa mani nemocītu, es gribu viņas lietu izlemt, citādi viņa vēl beigās nāks un man sitīs vaigā.
Un Tas Kungs sacīja: vai dzirdējāt, ko netaisnais tiesnesis saka?
Un Dievs lai nedotu tiesu Saviem izredzētiem, kas dienu un nakti viņu piesauc, kaut gan Viņš vilcinās?
Es jums saku: Viņš viņu lietu izlems visai drīz. Bet vai Cilvēka Dēls, kad Tas nāks, atradīs ticību virs zemes?
E-129 Now, just a minute. I want to look up something here. I think I wrote this down right. I'm not sure, but I want to say it, and look it up before I--I say it. Now, just one minute. [Blank.spot.on.tape--Ed.] Reprobates concerning the Truth, concerning the faith, the faith. There's only one faith (That's right.), concerning the faith, reprobates.
Now, I want to read Luke 18. Just a minute. You don't need to put it down; you don't have to read it.
And he spake a parable unto them unto this end, that men ought to always pray, and not... faint;
Saying--saying, There was in a city a judge, which feared not God, and regardeth not man:
And there was a widow in the same city; and she came unto him, saying, Avenge me of my adversary.
And he would--and he would not for a while: but afterwards he said within himself, Though I fear not God, nor regard man;
Yet because this widow trouble me, I will avenge her, lest by... coming she weary me.
And the Lord said, Hear what the unjust judge said.
And shall not God avenge his... elect, which crieth unto him--day and night unto him, though he bear long with them?
I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless when the Son of man cometh, shall he find faith on the earth?
E-130 Lūk, tāds ir tas jautājums. Lūk, pie kā es gribēju nonākt: Atklāsmes 10. nodaļā (mēs tiksim līdz tam pēc dažām minūtēm, pie vēl viena panta no Rakstiem) Viņš pateica: “Septītā eņģeļa Vēstījuma dienās ir jāpiepildās Dieva noslēpumam.” Lūk, kāds ir tas jautājums, turpinot šo domu par šo stundu: vai tas būs piepildījies? “Vai Es atradīšu ticību?” Vai šajā laikā tiks piepildīta Maleahijas 4.[3.] nodaļa: “Atjaunos bērnu ticību atkal pie tēvu ticības, pie oriģināla, pie Vārda.” Saprotat?
E-130 Now, that's the question. Here's where I want to get to. In Revelation 10, we will get to it in a few minutes to another Scripture verse, he said, "In the days of the message of the seventh Angel, the mystery of God ought to be finished." Here's--the question is, if you follow in that line in this hour: Will it be finished? "Will I find the faith?" Will Malachi 4 be fulfilled in this time: restore the faith of the children back to the faith of the fathers, the original, the Word? See?
E-131 “Izvirtuļi, Janne un Jambre, tāpat kā viņi pretojās.” Lūk, turklāt... Paklausieties, Otrā Timotejam 3:8: “Kā Jan...pretojās Mozum, tā arī pēdējās dienās parādīsies tādi paši izvirtuļi,” vai tagad saprotat, kur tas saka, “izrādīdami ārēju svētbijību,” svaidītie. Tagad vienkārši... Atgriezieties pie tā un...un izlasiet, kad pārnāksiet mājās, lai es šorīt varētu to pabeigt, ja izdosies. “Izvirtuļi, attiecībā uz...” Nevis izvirtuļi dzīvē; tie ir jauki, kulturāli cilvēki.
E-131 Reprobates, Jambres and Jannes, as they withstood... Now, also listen. II Timothy 3:8: "As Jannes withstood Moses, also in the last days these same reprobates would come (Now, see where it says here?) having a form of godliness, anointed ones...
Now, let's just--you go back and--and read it when you get home, so that I can finish out this this morning if I can.
E-132 Un tā, pievērsiet uzmanību, kad Mozus devās uz Ēģipti ar vēstījumu TĀ SAKA TAS KUNGS un tika apstiprināts; viņš sauca uz Israēlu, kas bija tauta, nevis draudze. Israēls bija tauta, viņi nekad nebija draudze. Tāpēc ka vārds draudze nozīmē “izsauktie”. Viņi bija Dieva tauta. Pēc tam, kad viņi kļuva svaidīti, būdami zem Vārda, un bija izsaukti, viņi kļuva par Dieva draudzi. Taču pēc tam viņi atkrita, jo viņi nenoticēja Dieva Vārdam un paklausīja viltus pravieti. Es ceru, ka tas jūsos dziļi ieiet.
Israēls, būdami Dieva tauta, iznāca, būdami zem Dieva rokas, svaidīti ar Vārdu...ar Dieva Spēku, redzēja Dieva zīmes un brīnumus. Un tad, kad Dievs virzījās līdz ar viņiem, ienāca viltus pravietis, svaidīts, un iemācīja kaut ko pretēju oriģinālajam Dieva Vārdam, kuru viņi bija dzirdējuši; un viņi visi aizgāja bojā tuksnesī, izņemot trīs cilvēkus. Lūk, neaizmirstiet to.
E-132 Reprobates concerning--not reprobates in--in--in living, they're fine, cultured men. Now, notice, when Moses went down to Egypt with a message of THUS SAITH THE LORD, and was vindicated, called on Israel, which was a people, not a church... Israel was a people; they never was a church, 'cause the word "church" means "called out ones." They were the people of God. Then when they become anointed under the Word and called out, they become the church of God, and then backslid, because they believed not the Word of God and listened to a false prophet. I hope that sinks in. Israel being a people of God, come out under the hand of God, anointed with the Word--with the power of God, seeing the signs and wonders of God; and then when God was moving on with them, a false prophet come in, anointed, and taught something contrary to the original Word of God, that they heard; and every one of them perished in the wilderness besides three people. Now, hold it.
E-133 “Kā bija Noas dienās, kad astoņas dvēseles izglābās no ūdens, tā būs, kad atnāks Cilvēka Dēls.” “Kā bija Lata dienās, kad trīs izgāja no Sodomas, tā būs tai laikā, kad atklāsies Cilvēka Dēls.” Es tikai citēju Rakstus, Tā Kunga Vārdu, bet: “Debesis un zeme zudīs...” Tas būs mazākums!
E-133 "As it was in the days of Noah, wherein eight souls were saved by water, so shall it be in the coming of the Son of man. As it was in the days of Lot, where three came out of Sodom, so shall it be in the time when the Son of man shall be revealed." I'm only quoting Scripture, the Lord's Word; which heavens and earth will pass away... It'll be a minority.
E-134 Paskatieties. Lūk, Mozus nokāpj pie Ārona. Mozum bija jābūt Dievam. Dievs pateica, lai viņš ir Dievs, sacīja: “Tu būsi Dievs, bet Ārons, tavs brālis, lai ir tavs pravietis. Tu liec vārdus viņa mutē, ja nemāki labi runāt.” Sacīja: “Kas gan ir padarījis cilvēku mēmu? Kas ir devis cilvēkam runāt?” Tas Kungs ir devis.
Un viņš devās uz turieni. Ko viņš izdarīja? Viņš izdarīja īstenu un patiesu brīnumu, kuru Dievs bija licis viņam izdarīt. Dievs pateica viņam: “Ņem un nomet savu nūju.” Viņš pacēla to, un tā bija čūska. Viņš pacēla to, un tas pārvērtās atpakaļ par nūju. Sacīja: “Ej, izdari to faraona priekšā un saki: 'TĀ SAKA TAS KUNGS.'”
E-134 Notice here Moses goes down to Aaron. Moses was to be God. God told him to be God. Said, "You be God, and let Aaron your brother be your prophet. You put the words in his mouth if you can't speak well." Said, "But who made man dumb? Who made man to speak?" The Lord did. And he walked down there. What did he do? He performed a true and just miracle that God told him to do. God told him to, "Go cast your rod down." Picked it up, and it was a serpent. He picked it up, and turned back to a rod. Said, "Go, do that before Pharaoh, and say THUS SAITH THE LORD."
E-135 Un, kad faraons to ieraudzīja, mēs pateiktu: “Nu, tas taču ir lēts burvju triks.” Sacīja: “Nekā īpaša tur nav. Tā ir mentālā telepātija vai kaut kas tāds, ziniet. Mūsu organizācijā ir puiši, kuri var izdarīt to pašu. Atnāc šurp, bīskap Tāds un tāds, un arī tu, tu, atnāciet šurp. Mūsējie var izdarīt to pašu.” Tas bija sātans, kas runāja caur faraonu.
Bet Dievs runāja caur Mozu.
E-135 And when Pharaoh saw this, he say, "Why, what a cheap magician trick." Said, "There's nothing to it; it's mental telepathy or something," you know. "We got guys in our organization can do the same thing. Come here, Bishop So-and-so; and you, come out here. We got them can do the same thing." That was Satan talking through Pharaoh. That was God talking through Moses.
E-136 Taču paskatieties, kā iznāk tas puisis. Janne un Jambre iznāca Mozus priekšā un publiski, cilvēku priekšā, izdarīja tos pašus brīnumus, ko varēja izdarīt Mozus. “Viņi pieviltu pat Izredzētos, ja tas būtu iespējams.” Vai pareizi? [Sanāksme saka: “Āmen.”–Tulk.] Darīja to pašu, ko darīja Mozus. Vai jūs to sapratāt? Lūk, atcerieties, tas ir TĀ SAKA RAKSTI, ka tas atkal atkārtosies pēdējās dienās.
Kāda bija atšķirība starp Mozu un Jambri?
Mozus sacīja: “Lai ūdenī parādās asinis.”
Un šie viltus pravieši sacīja: “Protams, arī mēs ieliesim ūdenī asinis.” Tā arī notika.
E-136 But watch this fellow come out. Jannes and Jambres walked out before Moses, and publicly before the people, and performed every miracle that Moses could do. They will deceive the very elected if it's possible. Is that right? Performed the same thing that Moses did. You get it? Now, remember, it's THUS SAITH THE SCRIPTURE, that it'll repeat again in the last days. What was the difference between Moses and Jambres?
Moses said, "Let blood come in the water."
And these false prophets said, "Sure, we put blood in the water too." And it happened.
E-137 Un tā, Mozus sacīja: “Lai parādās blusas.” No kurienes viņš to ņēma? Pa tiešo no Dieva. Saprotat?
Un ko izdarīja viņš? Viņš sacīja: “Nu, protams, arī mēs varam uzsūtīt blusas.” Un viņi to izdarīja. Jebkuru brīnumu, ko darīja Mozus, varēja izdarīt arī viņi!”
Atcerieties, paturiet to prātā, mēs izskatīsim to nedaudz vēlāk. Viņi var izdarīt visu, ko dara visi pārējie, taču viņi nevar turēties pie Vārda. Viņi nevar turēties pie Vārda.
E-137 So Moses said, "Let there come fleas." What was he getting it? Straight from God. See?
And what did he do? He said, "Why sure, we can bring fleas too." They did it. Any miracle that Moses could do, they could do to. Remember, keep that in mind, we're coming to it after while. They can do anything the rest of them can do, but they can't stay with the Word. They can't stay with the Word.
E-138 Lūk, ievērojiet, viņi to darīja. Taču Mozus, īstens Dieva sūtīts pravietis, Dieva pilnvarots, viņš ar tiem vispār nestrīdējās, neteica: “Ei, jūs nevarat to darīt! Jūs nevarat!” Viņš vienkārši lika viņus mierā, ļāva viņiem turpināt. Tie ir organizācijas pravieši, lai tik turpina.
Mozus vienkārši turpināja, klausīja Dievu. Lai ko arī Dievs sacīja: “Tagad izdari, lūk, to,” Mozus gāja un to darīja. Viņš darīja kaut ko jaunu. Kad viņi to darīja, viņam katram bija kaut kāda sajūta vai kaut kas tamlīdzīgs, un tik aiziet. Arī viņi to darīja tieši tāpat, kā darīja Mozus.
E-138 Now, notice. They did it. But Moses the true sent prophet from God, commissioned by God, he never fussed with them, said, "Here, you can't do that. You can't..." He just let them alone, just let them go on. They're organizational prophets, but go ahead. Moses just went right on, listened to God. Whatever God said, "Now, you do this," Moses went and done it. He done a new thing. When they did, each one of them had a sensation or something; here they come. They did it too, just exactly like Moses did.
E-139 Un tā, paskatieties. Tie puiši parādījās... Ak, ļaudis, nepalaidiet to garām! Šie krāpnieki, atdarinātāji parādījās pēc tam, kad jau bija parādījies tas īstenais. Saprotat? Viņi atnāca, lai atdarinātu. Saprotiet, tā tam ir jābūt. Velns neko radīt nevar; viņš tikai izkropļo oriģinālu.
Un kas tad ir grēks? Tas ir izkropļots taisnīgums. Kas ir laulības pārkāpšana? Tā ir izkropļota pareiza darbība. Kas ir meli? Tā ir sagrozīta patiesība. Izkropļojums!
Paskatieties uz Hananju – oriģinālā Vārda izkropļošana. Paskatieties uz Bileāmu – oriģinālā Vārda izkropļošana. Paskatieties uz Cedekiju – oriģinālā Vārda izkropļošana.
Un Bībele saka, ka tie tipi parādīsies, kad izkropļotais...tas ir, lai izkropļotu oriģinālo Vārdu, kurš ir apstiprināts un pierādīts kā Patiesība.
E-139 Now, notice. These fellows appeared... Oh, you people, don't you miss this. These impostors, impersonators, appeared after the true one had went first. See? They come to impersonate. See, they have to. The devil cannot create anything; he just is a perverter of the original. And what is sin? It's righteousness perverted. What is adultery? The right act perverted. What is a lie? The truth misrepresented: a perversion. Look at Hananiah, a perversion of the original Word. Look at Balaam, a perversion of the original Word. Look at Zedekiah, the perversion of the original Word. And the Bible said that these guy's would come out after the pervert--or to pervert the original Word, vindicated and proved to be the Truth.
E-140 “Dari evaņģēlista darbu,” tur tajā ēkas stūrī, “izpildi savu kalpošanu līdz galam. Jo pienāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā nu ausis niez; tad iet un dara visu, ko sagribas, un: 'Viss kārtībā, mums ir tādas pašas zīmes un brīnumi.' un novērsīsies no Patiesības, bet piegriezīsies pasakām, dogmām.”
E-140 "Do the work of an evangelist (that corner yonder); make full proof of your ministry, for the time will come when they'll not endure sound doctrine, but after their own lust shall heap for themselves teachers, having itching ears." They'd go ahead and do anything you want to; and it's all right, "We got the same signs and wonders." "And shall be turned from the Truth and be brought into fables": dogmas.
E-141 Ak, Svētā Gara apziņa, tā godbijība, kas pārņem cilvēka dvēseli, kad viņš apstājas, lai aizdomātos, cik gan reāls un skaidri redzams tas ir mūsu priekšā! Izrociet tur to stūrakmeni un izlasiet to papīra lapiņu, kas tur tika ielikta pirms trīsdesmit trīs gadiem. Paskatieties, ko Viņš tur pateica uz...uz Septītās ielas, torīt, kad tika ielikts tas stūrakmens. Tagad paskatieties uz šo. Skatieties, šeit uz upes, kad Dieva eņģelis nonāca Uguns Staba veidā, simtiem draudžu...tas ir, cilvēku no draudzēm stāvēja tai krastā – vai piepildījās tas, ko Viņš pateica? Paskatieties, kas notika.
Tas ir ļoti stingri. Es zinu, ka jums tas šķiet stingri, brāļi. Taču tas... Bībelē ir teikts, pats Jēzus sacīja: Tas pieviltu pat Izredzētos, ja tas būtu iespējams.” To nekādi nevar apiet. Viņi nekad nespēs To ieraudzīt. Ja tas būtu iespējams, tad tas pieviltu pat pašus Izredzētos.
E-141 Oh, the awareness of the Holy Spirit, the awe that strikes a man's soul when he stops to think how real and plain it's right before us. Dig up that cornerstone out here and read a piece of paper that's put in there thirty-three years ago. See what He said over yonder on--on Seventh Street that morning when this cornerstone was laid. Now, watch it. Watch down here on the river when the Angel of the Lord came down in a form of a Pillar of Fire, hundreds of the churches--or peoples of the church standing around on the bank, what He said; see if it's come to pass. See what's happened. It's so hard. I know it looks hard, brethren out there, but it's... The Bible said... Jesus said Himself it would deceive the very elected if it was possible. No way around it, they'll never be able to see it. If it was possible, the very elected would be deceived by it.
E-142 Pievērsiet uzmanību, ka tie puiši parādījās pēc tam, kad bija sūtīts īstenais Dieva Svaidītais, Viņa īstenais pravietis Mozus. Un, kad Mozus kaut ko darīja, viņi to atdarināja.
E-142 Notice, these fellows appeared after God's true anointed was sent, by His true prophet Moses. And when Moses would do anything, they would impersonate it.
E-143 Lūk, brāli, māsa, es...šī ir mana paša draudze. Man ir tiesības sludināt to, ko es gribu, kamēr vien tas ir no Dieva Vārda. Un es nenosodu jūs, taču paņemsim un izpētīsim to tā laika un tās stundas dēļ, kurā mēs šobrīd dzīvojam.
Sveicieni brālim Radelam, Junioram Džeksonam un pārējiem, mūsu brāļu draudzēm. Tad es tad par viņiem biju piemirsis. Es domāju, ka arī viņi ir šorīt pieslēgušies, jo dievnamā nav...nav vietas.
E-143 Now, brother, sister, I--this is my own church. I got a right to preach what I want to as long as it's out of God's Word. And I ain't condemning you people, but let's just search that for the time and the hour that we're now living.
Greetings to Brother Ruddell, to Junior Jackson, and them out here, our brother churches, I forgot them awhile ago. I think they're hooked in this morning too because of no--no room in the church.
E-144 Tagad vienkārši padomāsim par to, tikai uz brītiņu. Viņi darīja tos pašus brīnumus, ko darīja Mozus. Mozus izsauca blusas; viņi to atdarināja un izsauca blusas. Redzat?
Dievs sacīja: “Tai dienā, kad tu ēdīsi no tā, tajā dienā tu mirsi.”
E-144 Just think of it now, just for a minute. They did the same miracles that Moses did. Moses brought fleas; they impersonated it and brought fleas. See God said, "The day you eat thereof, that day you die."
E-145 Sātans atnāca un pateica: “Protams, jūs nemirsiet. Jūs vienkārši kļūsiet gudrāki. Jums būs labāka organizācija, labāka...” Jūs saprotat. “Ziniet, jums viss būs labāk, būs vairāk Gaismas.” Saprotiet, īsts izkropļojums. Vajadzētu...
Un atcerieties, TĀ SAKA TAS KUNGS: saskaņā ar Otro Timotejam 3:18, ka “pēdējās dienās uz zemes būs šie Janne un Jambre”. Lūk, es gribu, lai jūs ievērojat, ka viņi ir divi, saprotiet, atdarinātāji.
E-145 Satan come around and said, "Surely, you'll not die; you'd just be wiser. You'll have a better organization, a better... (You know, you know.) Everything would be better for you, have more light." See? Just a perversion... And remember, THUS SAITH THE LORD, according to II Timothy 3:18, that in the last days that this Jannes and Jambres would be on the earth. Now, I want you to notice there's two of them (See?): Impersonators.
E-146 Lūk, pēc kāda brītiņa mēs atgriezīsimies pie Sodomas, pie tiem trim, apskatīsim tos trīs eņģeļus, kas nonāca, un ieraudzīsim atdarināšanu un citas lietas, saprotiet, ieraudzīsim, kur ir pareizi un kur nepareizi. Saprotat? Saprotat?
E-146 Now, we're going to get back to Sodom after while, them three, find them three Angels that came down and see the impersonation and so forth (See?), see which is right and wrong. See, see?
E-147 Ievērojiet, viņi darīja tos pašus brīnumus. Taču, ievērojiet, viņi to atdarināja pēc tam, kad īstenais Vārds bija svaidīts ar to īsteno, kuru bija sūtījis Dievs; viņi nāca pēc tam.
Vai mēs nevarētu kādu brītiņu par to aizdomāties? Es ņēmu cilvēkus pie rokas (nesen, apmēram pirms divdesmit gadiem) un parādījās zīme. Ak, it visur parādījās daudzas zīmes, un visi... Vienam tas bija labajā rokā, citam tas bija kreisajā rokā, trešais to saoda. Saprotiet, visādi... Un interesanti... Šobrīd Dievs man neļaus izstāstīt jums, kas patiesībā notika, taču reiz jūs to uzzināsiet. Tas bija tikai tāpēc, lai kļūtu redzams viņu neprāts. Tas jau no paša sākuma bija nepareizi. Kādreiz es jums to izstāstīšu, ja Tas Kungs atļaus.
E-147 Notice. They did the same miracles. But notice, they impersonated after the true Word had been anointed by the true one that God had sent: followed secondarily. I wonder if we could think for a minute. Taking the people by the hand not long ago, about twenty years ago, and a sign showed. Boy, there was more signs all over things than... And everybody, one's got it in his right hand; one's got it in his left hand; the other one smells it. See? All kinds of... And I wonder... God won't let me tell you at this time what was really the truth, but one day you're going to find out. That was just to make their folly manifested. That wasn't right at the beginning. I'll tell you one day if the Lord permits.
E-148 Ievērojiet, viņi darīja tādus pašus brīnumus, taču viņi ne... Ievērojiet, viņi darīja to tikai pēc tam, kad jau bija izskanējis oriģinālais Vārds. Tieši šādi sātans rīkojās Ēdenes dārzā. Tieši šādi viņš ir rīkojies vienmēr. Kurš pravietoja pirmais? Mozus. Kurš uz skatuves parādījās pirmais, Mozus vai Bileāms? Mozus. Kurš uz skatuves parādījās pirmais, Jeremija vai Hananja? Vai saprotat, ko es gribu pateikt? [Sanāksme saka: “Āmen.”–Tulk.]
E-148 Notice, they did the same miracles, but they didn't, notice, they didn't do it till after the original Word went forth first. That's the way Satan done in the garden of Eden; that's way he done all the time. Who prophesied first? Moses. Who come on the scene first, Moses or Balaam? Moses. Who come on the scene first, Jeremiah or Hananiah? You see what I mean?
E-149 Ievērojiet, viņi kopēja. Miesīgi atdarinātāji, būdami patiesi, uzskatīdami, ka “pakalpo Dievam”, kā izdarīja Dāvids (iepriekšējā nedēļā), taču tā ir miesīga atdarināšana. Es gribu nedaudz pagaidīt. Es gribu, lai šajās pauzēs jūs pārdomātu. Ja es to neizteikšu, tad, protams, Svētais Gars to atklās, jo īpaši Izredzētajiem. Saprotat?
E-149 Notice. They copied. Carnal impersonators, sincere, thinking they were doing God a service as David did (last week), but carnal impersonations. I'm just waiting a minute. I want you to think between these places. If I don't say it, surely the Holy Spirit will reveal it to--especially to the elected.
E-150 Faraona konfesija sacīja: “Mums ir cilvēks, kas var izdarīt to pašu,” un viņi to izdarīja. Saprotat? Kāpēc faraons to izdarīja? Kāpēc Dievs to pieļāva? Kāpēc gan Dievs turp sūtīja īstenu, svaidītu pravieti, lai darītu zīmi faraona priekšā, bet tad atļāva kaut kādiem konfesionālajiem kopētājiem atnākt un nokopēt to cilvēku priekšā? Kāpēc gan Viņš atļāva uzrasties kādam atdarinātājam, lai tas to izdarītu, un izdarītu precīzi to pašu, ko bija izdarījis neviltotais Dieva Gars? Saprotiet, Rakstiem ir jāpiepildās.
E-150 Pharaoh's denomination says, "We have men that can do that same thing." And they did it. See? Why did Pharaoh do this? Why did God permit it? Why would God send a true, anointed prophet down there to perform a sign before Pharaoh, and then let a denominational copy come around and copy it before the people? Why would He let an impersonator rise up to do it and do the same thing exactly the genuine Spirit of God done? See, the Scripture must be fulfilled.
E-151 Ievērojiet, Viņš izdarīja to šādi, lai nocietinātu faraona un ēģiptiešu sirdis, lai pierādītu, ka Mozus nebija vienīgais, kam bija Vārds. Viņi varēja izdarīt visu tieši tāpat kā Mozus.
Un kāpēc gan Dievs ir atļāvis tam notikt pēdējās dienās? Lūk, tas pats, kā tas melīgais gars sacīja Cedekijam: “Kā lai mēs dabūjam Ahabu uz turieni, lai tas viss piepildītos?” Kā gan Viņš dabūs tos cilvēkus, kuri uzticas savām draudzēm, dabūs viņus tur, lai piepildītos tas, ko Viņš ir paredzējis. Viņus, šajā Lāodikejas Draudzes Periodā: “Tā kā tu saki, ka 'esi bagāts un tev nav nekādas vajadzības. Es sēžu kā ķēniņiene, man nav nekādas...' Vai tad tu nezini, ka esi nelaimīgs, nožēlojams, akls? Un Es dodu tev padomu atnākt un nopirkt no Manis,” sacīja Viņš, “eļļu un zeltu.” Kāpēc Viņš to izdarīja?
E-151 Notice. He did this so that He would harden the heart of Pharaoh and the Egyptians to prove that Moses wasn't the only one that had the Word; they could do everything just the same as Moses could do. And why did God let this thing happen in the last days? So the same thing as the lying spirit said to Zedekiah. "How we going to get Ahab out there to make these things come to pass?" How is He going to get these people trusting in their churches to get out here to let this thing come to pass that He predicted that--in this Laodicean church age? "Because thou saith thou art rich and have need of nothing. 'I set as a queen'--have nothing..."
E-152 Kāpēc Viņš pieļāva, ka parādās šī atdarināšana šajās pēdējās dienās, kad tas viss piepildās saskaņā ar īsteno Dieva Vārdu; un ir pieļāvis, lai parādās atdarinātāji un dara to pašu, bet noliedz īsteno Dieva Vārdu? Viņš izdarīja to Mozum. Bet faraons izdarīja to pret Mozu; un tie Janne un Jambre izdarīja to pret Mozu. Un Bībele saka, ka tas atkal atkārtosies pēdējās dienās. Lūk, lūdzu. Nu, ja tie nav piepildījušies Raksti, tad kur tas ir?
E-152 "Knowest thou not that you're miserable, wretched, blind...? And I counsel to come buy of Me," He said, "oil and gold." Why did He do it? Why'd He let this impersonation rise up in this last days when these things are coming to pass by the true Word of God, and let impersonators come up and do the same thing and deny the true Word of God? He did it, for Moses--and Pharaoh did it against Moses and those--Jannes and Jambres did it against Moses... And the Bible said that it'll repeat again in the last days. Here we are. Now, if that ain't Scripture fulfilled, where is it at?
E-153 Vai tad Mozus ar viņiem strīdējās un sacīja: “Ei! Ei! Jūs nedrīkstat to darīt. Tikai es esmu norīkots to darīt. Ei! Tūlīt pat pārtrauciet to!” Viņš vienkārši lika viņus mierā.
Lieciet viņus mierā. Atcerieties, Bībelē ir teikts: “Kā kļuva redzams viņu neprāts, tā tas kļūs redzams arī šiem pēdējās dienās,” kad Līgava tiks aizrauta un paņemta debesīs. Ievērojiet.
E-153 Did Moses fuss at them and say, "Here, here, you can't do that. I'm the only one's been ordained to do that. Here, you stop that right now." He just let them go, let them go on. Remember, the Bible said, "As their folly was made manifest, so will these in the last day be made manifest," when the Bride is raptured and taken into the sky.
E-154 Mozus, patiesais izpaustais Vārds, neteica pilnīgi neko, vienkārši lika viņus mierā. Taču Viņš izdarīja to, lai nocietinātu faraona sirdi, maldinātu faraonu.
Viņš izdarīja tieši to pašu, lai maldinātu Ahabu. Un tas necilais puisis, kas tur stāvēja viens pats, tas Miha, sacīdams viņiem: “TĀ SAKA TAS KUNGS.” Un tur stāvēja cits, svaidītais: “TĀ SAKA TAS KUNGS.” Un tie bija pretrunā viens otram.
E-154 Notice. Moses, the true, manifested Word, never said nothing, just let it go. But He did that so He could harden the heart of Pharaoh, deceive Pharaoh. He did that very same thing so He could deceive Ahab. And that one little guy standing there by himself, little Micaiah, telling them THUS SAITH THE LORD... Here stood another one anointed, "Thus saith the Lord." And contrary one to another.
E-155 Šodien mēs stāvam ar TĀ SAKA TAS KUNGS, ka ūdens kristībai šajās pēdējās dienās ir jābūt Jēzus Kristus Vārdā. Bet kāds cits stāv un dara brīnumus, un tic trīsvienībai.
Parādiet man Bībelē vārdu trīsvienība. Parādiet man, kur tur ir trīs Dievi. Parādiet man, kur tur ir kaut kas tāds. Dieva Vārdā tā nav. Tur nav nekas tāds, kur kāds kādreiz būtu kristīts “Tēva, Dēla, Svētā Gara” vārdā, pielietojot šos titulus. Visas tās lietas: “Ak, viss kārtībā, māsas. Viss ir kārtībā, vienkārši atstājiet...grieziet savus matus. Ar to viss ir kārtībā, jums nav jādara tas, šitas vai vēl kaut kas. Ak, tās ir blēņas, kaut kāda sena dīvainība.”
Taču tā saka Bībele! Un Viņš ir apsolījis, ka “pēdējās dienās Viņš atsūtīs Ēlijas Garu un izsauks ļaudis, Dieva bērnus, atgriezties pie oriģinālās Ticības, kāda tā bija sākumā, no Vārda”. Tas Vārds bija apstiprināts, Cilvēka Dēls pēdējās dienās, tāpat, kā tas bija Sodomā; vakar šodien un mūžīgi. Viņš apsolīja to izdarīt. Tas ir Dieva apsolījums. Tas ir TĀ SAKA TAS KUNGS.
E-155 We stand today with THUS SAITH THE LORD that the water baptism in the last days is to be in the Name of Jesus Christ, and another man stand and perform miracles and a trinitarian. Show me the word "trinity" in the Bible. Show me where there's three gods. Show me where there's such things as that. It's not in the Word of God. There's no such a thing as anybody ever baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost, using those titles. All these things, "Oh, it's all right, sisters, that's all right, just go have long--your short hair. That's all right, you don't have to do this, that, or the other. Oh, that's nonsense, some old fogy." But the Bible said, and He promised in the last days He would send the spirit of Elijah, and would call the people, the children of God, back to the original faith like it was in the beginning of the Word. That Word was confirmed the Son of man in the last days, the same as it was at Sodom--yesterday, today, and forever. He promised to do it. It's God's promise; it's THUS SAITH THE LORD.
E-156 Ievērojiet, viņi atkārtoja to pašu, tieši kā Mozus, līdz Dievam bija gana.
Tagad atcerieties, tas ir TAS IR TĀ SAKA TAS KUNGS, tas īstenosies šajā dienā. Lūk, varat pārmeklēt visu pasauli; paskatieties uz jebkuru kultu, uz jebkuru klanu, uz jebkuru cilvēku, uz jebkuru draudzi! Es pieprasu jums Jēzus Kristus Vārdā, lai jūs to izdarāt, jūs, sludinātāji. Es pieprasu, lai jūs palasāt avīzes vai ņemat to vērā, lai kur arī jūs dotos, un paskatāties, vai tieši šobrīd tas nenotiek uz zemes. Saprotat?
Tātad, Mateja 24:24, pilnīgi pareizi. “Viltus svaidītie celsies pēdējās dienās, un būs viltus pravieši un daudzus pievils.” Tagad paskatieties uz to līdzībās, kā tas šobrīd nāk, saprotiet. “Pievils daudzus.” “Pravieši”, daudzskaitlis; “Kristi”, svaidītie, daudzskaitlis; daudzi un dažādi, metodisti, ziniet, un baptisti un pentakosti, un tā tālāk. Saprotat?
Taču ir viens neviltotais Svētais Gars, un tas ir Vārds tapis par miesu, kā Viņš apsolīja to izdarīt.
Tagad mēs iesim tikai nedaudz tālāk, vēl dažas Rakstu vietas.
E-156 Notice. They did the same thing, just as Moses did, until God got enough of it. Now, remember, it's THUS SAITH THE LORD; it'll come to pass in this day. Now, search over the world; take every cult, take every clan, take every man, take every church... I charge you in Christ's Name to do this, you preachers. I charge you to read the newspapers or take consideration anywhere you want to go, and see if it isn't on the earth right now. Then Matthew 24:24 is exactly right. False anointed ones will rise in the last days and will be false prophets, and shall deceive many. Watch it in the types now as it comes now. See? Shall deceive many... Prophets plural, christ, anointeds, plural, many different ones: one's a Methodist anointed, Baptists, and the Pentecostal, and so forth. See? But there's one genuine Christ Spirit, and that's the Word made flesh as He promised to do it.
E-157 Līdz Dievam bija gana, tad ar to bija cauri. Viņu neprāts kļuva redzams.
E-157 Now, we'll move on just a little further to some more Scriptures.
Until God got enough of it, then it was over. Their folly was made manifest.
E-158 Pievērsiet uzmanību. Atcerieties, grauda miziņa izskatās tieši tāda kā pats kviešu grauds. Saprotat? Lūk, toreiz luterāņu periodā nevarēja pateikt, ka “stiebrs ir tas kviesis”, kaut arī tajā bija Dzīvība. Ar stiebru viss ir kārtībā, ar Dzīvību tajā stiebrā viss bija kārtībā, taču neaizmirstiet, Dzīvība virzījās tālāk; virzījās no Elīsas uz Ēliju. Dzīvība visu laiku virzās uz priekšu. Taču, atcerieties, Tā ir citā stadijā. Viņa nevar palikt tajā stadijā. Mēs nevaram baroties no kāda cita perioda maitas. Mēs nevaram baroties no pentakostu, metodistu vai baptistu maitas. Saprotiet, tas kļuva par maitu. Mums ir svaiga Barība, šīs stundas Vārds, un pārējās lietas.
E-158 Notice. Remember, the shuck looks exactly like the wheat grains. See? Now, you couldn't say back there in the Lutheran age the stalk was the wheat, yet it's got the Life in it. Stalk is all right. The Life in the stalk was all right; but remember, the Life advanced on, advanced from Elisha to Elijah. The Life keeps advancing on. But remember, it's in another stage. It can't remain in that stage. We can't eat the carrion of some other age. We can't eat Pentecostal carrion, Methodist's, or Baptist's. See, it's become carrion. We have fresh Food, the Word of this hour, so forth.
E-159 Atcerieties, ārējā miziņa izskatās tieši kā kviešu grauds. Jūs nevarat... Tas neizskatījās tam līdzīgs stiebrā, tas neizskatījās tam līdzīgs vārpas slotiņā, taču ārējā miziņa tik tiešām bija tam līdzīga. Neizskatījās līdzīgs...Jēzus Kristus tas pats vakar Lutera laikā; nebija līdzīgs Veslija laikā; taču pentakostu laikā tas patiešām ir līdzīgs, jo “pieviltu pat Izredzētos, ja tas būtu iespējams”. Saprotat? Lūk, kur ir tie periodi.
E-159 Remember, the shuck is exactly like the grain of wheat's...?... It didn't look like it in the blade. It didn't look like it in the tassel, but it sure did in the shuck. Didn't look like in the--Jesus Christ the same yesterday, in Luther. Didn't look like it in Wesley, but it sure does in Pentecost. To deceive the very Elected if it was possible. See?
E-160 Taču atcerieties, tā pentakostu draudze pēdējās dienās ir Lāodikeja, bet Kristus tika noraidīts, pats Grauds, Kviesis. Kad Viņš mēģināja... Atcerieties, kad Viņš mēģināja izpausties draudzē, Viņš tika izdzīts. Tā joprojām bija draudze, kā viņa apgalvo; svaidīta.
Taču šeit ir tas Vārds, Pats Kristus, tas ir svaidītais Vārds, kas atnāks pēc pārējā Viņa Ķermeņa, Līgavas. Svaidīti; tas pats ūdens, kas aplēja kviešus (kā mēs runājām), aplej arī nezāles, tos svaidītos. Tikai Izredzētie jeb iepriekšnolemtie būs spējīgi ieraudzīt atšķirību starp tiem. Lūk, tā ir pateikts Efeziešiem 5:1 un par to, kā tas bija.
E-160 There's your ages. But remember, that Pentecostal church in the last days was the Laodicean, and Christ was turned out, the Kernel, the Wheat Itself. When He tried... Remember, when He tried to manifest Hisself in the church, He was taken out. It was still a church, claimed to be, anointed. But here's the Word, Christ Himself; that's the anointed Word which shall come for the rest of His Body, the Bride. The anointed of the same water that watered the wheat, as we talked about, also waters the tares--anointed ones. Only the elected or predestinated will be able to detect the difference between them. Now, Ephesians 5:1 tells you so, and about how it was. They are anointed ones.
E-161 Tie ir tie svaidītie. Visi saka: “Slava Dievam! Mums šeit ir brīvība. Aleluja! Mēs... O-o, Aleluja! Mēs runājam mēlēs un lēkājam. Mums ir brīvība sievietēm; bet jūs tikai cenšaties pakļaut viņas visām tām lietām.” Saprotat? Turpiniet vien. Tur neko nevar izdarīt. Saka: “Nu, mēs runājam mēlēs. Mēs skaļi gavilējam. Mēs dejojam Garā. Mēs sludinām Vārdu.” Neapšaubāmi. Pilnīgi nekas pret to. Tāpat arī šie vīri šeit, Bībelē.
Jēzus sacīja: “Tas pieviltu pat Izredzētos, ja tas būtu iespējams, pašus Izredzētos.”
E-161 Everybody say, "Glory to God. We got freedom down here. Hallelujah...?... Oh, hallelujah, we speak in tongues and jump... We got freedom of the women. You people try to put them under all these kinds of things." See? Go ahead. There ain't nothing you can do. Say, "Well, we speak in tongues. We shout; we dance in the Spirit; we preach the Word." Absolutely. Not a thing to say against it. So did these men back here in the Bible. Jesus said it'd deceive the very elected if it was possible, the very elected.
E-162 Un tā, paskatieties, ārējā miziņa... No oriģinālā Grauda... Tas Grauds, kas iekrita zemē, tā nebija nekāda organizācija. Tas bija tikai viens pats Grauds. Taču, kad tas uzdīga, tas nebija Grauds, tā bija organizācija, saprotiet – lapiņas, labība.
Tad tas pārgāja citā stadijā, kas bija vārpas slotiņa. Joprojām tas nebija tāds kā sākumā. Tā bija organizācija.
Tas pārgāja uz grauda miziņu, daudzas lapiņas, pentakosti, nu jau gandrīz noformējies. Paskatieties uz to. Tas pastāvīgi formējas, gandrīz pilnīgi tam līdzīgs, izskatās tieši kā kviešu Grauds, ja skatāmies uz to apvalciņu.
Taču visbeidzot Tas tiek izpausts – un nekādas organizācijas. Vairs nav nekādu nesēju. Organizācija ir tikai nesējs. Vairs nav nesēju; stiebram ir jāatmirst, grauda apvalciņam ir jāatmirst, visam pārējam ir jāatmirst, bet kviesis turpina dzīvot. Tas ir tas augšāmcelšanās ķermenis, nonāk lejā un paņem viņus augšā. “Tie pēdējie būs tie pirmie, un tie pirmie būs tie pēdējie.” Saprotiet, paņem viņus augšā augšāmcelšanā. Vai jūs sekojat domai? [Sanāksme saka: “Āmen.”–Tulk.] Labi. Ievērojiet, tas grauds ir...
E-162 Now, notice. The shuck from the original grain, grain, that went in the ground, it was not no organization. It was one grain in itself. But when it come up it was not a grain; it was an organization (See?), leaves, corn. Then it went into another stage, which was a tassel. Still it wasn't like the beginning. It was an organization. It went into the shuck, many leaves, Pentecost, almost shaped out now. Look at it; it's taking shape all the time, almost exactly like the same. Looks exactly like a grain of wheat when you see that little hull there. But finally it's manifested and no organization. There's no more carriers. Organization is just a carrier. No more carriers, the stalk must die; the shuck must die, the--everything else must die. But the wheat lives on. That's the body of the resurrection comes right down and picks them up. They which are last would be first, and they which are first would be last (See?), picks them right up in the resurrection. Are you following this? All right.
E-163 Grauda miziņa izskatās tieši kā grauds. Un vīrs, kas audzē fermā kviešus vai vēl kaut ko, paskatītos un sacītu: “Slava Dievam, man ir kviešu raža,” kaut arī viņam nav pat kripatiņas kviešu. Hm? Tas izskatās tieši kā kviesis, bet tā ir miziņa.
E-163 Notice, the grain is... The shuck looks exactly like the grain. And a man raising a wheat farm, or something another, would look and say, "Praise God, I got a crop of wheat," when he ain't got one speck of wheat. See? It's looks just exactly like the wheat, but it's a shuck.
E-164 Un tā, draugi, kopīgi atcerēsimies pagājušos laikus. Kur atnāca pirmā atmoda (pēc nāves) pēc tām dienām, kad kviešu graudam bija jānokrīt zemē, Tam Ķermenim, Kristus Līgavai? Vai Kristus organizēja Savu Līgavu, vai pareizi, Savu Draudzi? Viņš nekad To neorganizēja; Viņš tikai ielika Draudzē apustuļus, praviešus un tā tālāk, lai uzturētu Viņu tīrībā. Taču Nikejā, Romā, pēc trīssimt sešiem gadiem viņi To organizēja un izveidoja no tās organizāciju. Vai pareizi? Un Tā nomira. Visi, kas nepiekrita tai baznīcai, tika nodoti nāvei. Un daudzus simtus gadus Viņa nekustīgi gulēja zemē.
Taču pēc kāda laika Viņa atnāca Luterā. Uzdīga pirmie grauda asniņi. Otrkārt, no turienes tas sāka attīstīties. Viņi devās tālāk, bija Cvinglijs un pārējie, un citas organizācijas un tā tālāk. Tad, pēc kāda laiciņa, parādījās anglikāņi.
Un kas notika tad? Lūk, parādās Veslijs ar jaunu atmodu: vārpas slotiņa, kura jau nedaudz vairāk līdzinās Kviesim. Kas ar to notika pēc tam? Arī tas organizējās, izkalta un atmira.
Dzīvība pārgāja uz grauda miziņu, un izauga miziņa, kura izskatās teju vai īsts Kviesis. Taču galu galā tās neprāts kļuva redzams pēdējo astoņu vai desmit gadu laikā, jo īpaši pēdējos trīs gados. Ko tas dara tagad? Atdalās no Kvieša.
E-164 Now, friends, go back with me. Where is the first revival come after the dead--the days when the grain of wheat had to fall into the ground, the Body, the Bride of Christ? Christ organized His Bride (Is that right?) His church. He never organized it; He just set apostles, prophets, and so forth in the church to keep it clean. But at Nicaea, Rome, 306 years later they organized it and made a organization out of it. Is that right? And it died. Everything that didn't agree with that church was put to death. And it laid still for hundreds of years in the dirt, but after while, up she come in Luther. The first little sprigs of corn come up. The second, it budded out from there. They went on, had Zwingli and so forth, and the other organizations and so forth. Then after while come the Anglican along, and then what happened? Here come Wesley along with a new revival, the tassel. That looks a little more like the wheat. Then what happened to that? It organized, and dried up, and died. The Life went right into a shuck. And the shuck come forth almost perfectly like the wheat. But finally its folly was made manifest in the last eight or ten years, especially in the last three years. Now, what does it do? Pull away from the wheat.
E-165 Nu, kāpēc gan pēdējos divdesmit šīs varenās atmodas gados nav parādījusies nekāda organizācija; ir svaidītie pravieši, svaidītie skolotāji un tā tālāk, taču kāpēc tādas nav? Pēc Grauda vairs nekas neseko. Saprotiet, Tas ir atgriezies bez kādas organizācijas. Ak, pat aklais to ieraudzītu! Tas nevar organizēties; Tas ir kategoriski pret to. Tas ir Pats kviešu Grauds. Cilvēka Dēls tiks izpausts. Kviešu Grauds atkal būs tāds Pats, Cilvēka Dēls pēdējās dienās.
“Pēdējās dienās parādīsies Tā viltus atdarinātāji, kuri teju vai pievils pašus Izredzētos, ja būtu iespējams.” Paskatieties, kā viņu organizāciju miziņa tagad atdalās.
E-165 Now, why hasn't there been an organization start up in these last twenty years of this great revival? It's anointed prophets, anointed teachers, so forth, but why ain't there? There's nothing beyond the grain. See? It's back without an organization. Oh, my, a blind man could see that. It cannot organize; it's so firmly against it. It's a grain of wheat itself. The Son of man will be made manifest. The grain of Wheat will come back to itself again, the Son of man in the last days. "And there will come false impersonations of it in the last days that'll almost deceive the elected if possible." Look at their organizational shucks pulling away now. It only lets the Wheat be known to the elected, which are part of it.
E-166 Tā tikai padara Izredzētajiem redzamu Kviesi, Kura daļa viņi ir. Ievērojiet, cik brīnišķīgi tas tagad šeit iezīmējas. Tikai... Ievērojiet, svaidītie var... Patiešām izredzētie, iepriekšnolemtie (Efeziešiem 5:1...tas ir, 1:5) būs nozīmēti, izredzēti. Viņi ir vienīgie, kurus tas nepievils.
Ievērojiet, svaidītie pravieši būs kļūdaini, bet starp viņiem būs patiesie svaidītie. Kā gan to varēs noteikt? Pēc Vārda. Kā mēs redzam to ēnās. Vai jūs saprotat? Sakiet: “Āmen.” [Sanāksme saka: “Āmen.”–Tulk.] Saprotat?
E-166 Notice how beautiful this is brought in here now. Only... Notice, the anointed ones... be able... the true elected, predestinated, Ephesians 5:1--or 1:5, rather, will be... Ordained, elected, they are the only ones that it will not deceive. Notice. The anointed prophets will be false. And there among there will be true anointed. How you going to tell it? By the Word. Like we have in shadow. Do you see it? Say, "Amen." [Congregation replies, "Amen."--Ed.] See?
E-167 Ievērojiet, svaidītie, tikai Vārds viņus atšķirs, nevis zīmes. O-o, nē. Viņi darīs tādas pašas zīmes, bet tieši Vārds viņus atšķirs. Protams. Viņi visi pravietoja. Viņi visi darīja to, šito un vēl to, protams, tieši to pašu. Jēzus sacīja, ka viņi darīs to pašu. Taču viņus atšķirs tieši Vārds, ievērojiet, nevis zīmes.
E-167 Notice. The anointed ones, only the Word will separate them, not the signs. Oh, no. They'll do the same signs. But the Word's what separated them. Sure. They all prophesied; they all done this, that, and the other, sure, just the same. Jesus said they'd do the same thing. But the Word's what separated them, notice, not signs.
E-168 Vai jūs pievērsāt uzmanību? Jēzus sacīja šeit Mateja 24. nodaļā... Viņš neteica: “Pēdējās dienās celsies viltus Jēzi.”O-o, nē, viņi neko tādu nepieļautu. Nē! Atrodiet tādu pentakostu, īstu pentakostu, kurš sacītu par sevi, ka viņš ir “Jēzus”. Saprotat? Atrodiet tādu viltus metodistu vai baptistu, vai kaut ko tādu, vai kādu organizāciju, kas sacītu: “Mēs esam Jēzus!” Viņi nav tik negudri. Viņi neko tādu nedarīs. Taču Bībelē ir teikts, ka būs “viltus kristi”, nevis Jēzi, bet “viltus Kristi”. Viņi nestādītos priekšā ar vārdiem: “Es esmu Jēzus.” O-o, nē.
E-168 Did you notice, Jesus said here in Matthew 24... He didn't say, "There shall rise false Jesuses in the last days." Oh, no, they'd never stand still for that. No. You get a Pentecostal that's a real Pentecostal say hisself he's Jesus. See? You get a false Methodist, or a Baptist, or somebody like that, or one of the organizations say, "We're Jesus." They know better than that. They ain't going to do that. But the Bible said they'd be false christs, not Jesuses, but false christs.
E-169 Taču viņi ir “viltus kristi” un nezina to, jo viņi ir pretrunā Vārdam. Un Dievs to apstiprina. Un tā, tagad es vienkārši tuvojos kopsavilkumam, jo jūs esat ieraudzījuši, ka tie cilvēki dara to pašu, ko dara tie īstenie. Un tā sacīja Jēzus.
E-169 They wouldn't have recognized, say, "I'm Jesus." Oh, no. But they're false christs and don't know it, because they're contrary to the Word. And God vindicates the same. Now, I'm just bringing this right down to a showdown now, 'cause you've seen the same thing done by these people that's been done in the real. And Jesus said so.
E-170 Un tā, kā es jau sacīju, lūk, jūs, kas klausāties tur pa telefonu, es...es nenosodu jūs, taču šī ir mana draudze un...un mana grupa, pār kuru mani ir ielicis Svētais Gars, un man ir jārunā viņiem Patiesība. Kļūst jau vēls.
E-170 w, as I've said, now to you people out on--in the telephone land there, I--I'm not condemning you, but this is my church, and--and my group that the Holy Spirit set me over, and I've got to tell them the Truth. The hour's getting late.
E-171 Un tā, viņi neko tādu nedarītu, taču “viltus kristi”, viltus svaidītie, gandrīz vai ar katru zīmi un katru Vārda burtu.
“Vai viņi tic kristībai ar Svēto Garu?”
“Absolūti.”
“Vai viņi tic tam visam?”
“Jā.”
“Tic runāšanai mēlēs?”
“Jā.”
“Tic, ka seko zīmes un brīnumi, ka viņiem sekos zīmes?”
“Jā.”
Tie nav metodisti, tie nav baptisti. Nē, nē. Tie ir pentakosti. Saprotiet, šīs ir pēdējās dienas.
Lūk, pirmajā draudzes periodā to vispār nepamanīja. Metodistu draudzes periodā to vispār nepamanīja; baptistu draudzes periodā viņi to vispār nepamanīja, prezbiteriešu draudzes periodā to vispār nepamanīja. Taču pentakosti ir tik ļoti līdzīgi tam Īstajam! Lūk, kur tas Kviesis...miziņa ir teju vai kā Kviesis. Tie nekad to nepamanītu. Saprotat? Viņi nepamanītu. Taču šīs ir pēdējās dienas, šodien. Tieši tā.
E-171 Now, they would not stand for that, but false christs, false anointed ones, almost with every sign and every letter of the Word. "They believe baptism of the Holy Ghost?" Absolutely. "Believe in all this?" Yep. "Believe in speaking in tongues?" Yep. "Believe signs and wonders follow--signs will follow them?" Yep. That's not Methodists. That's not Baptists. No, no. That's Pentecostals. This is the last days. Now, the first church age would never noticed that. Methodist church age never noticed it. Baptist church age, they never noticed it. Presbyterian church age, they never noticed it, but the Pentecostal, so close like the real thing... That's where the wheat--the shuck is almost like the wheat. They'd never notice it. See? They wouldn't. But at the last days, this day... Yes, sir.
E-172 Ievērojiet, tieši tā, kā bija sākumā, tā būs arī beigās. Kā Ieva nepareizi izskaidroja tikai vienu Vārdu, sātans izskaidroja Ievai, bet viņa tam noticēja. Viņa, nevis viņš; draudze, nevis Viņš. Saprotat? Draudze bija tā, kas pieņēma viltus vārdu. Saprotat? Nevis Ādams, bet Ieva. Nevis Kristus, bet draudze, līgava, it kā svaidīta, kas sauc sevi par Līgavu, saprotiet, viņa pieņēma viltus vārdu.
Vai tad jūs to neredzat? Nu, tas taču sasienas kopā kā kurpju auklas, kā skropstas uz jūsu acs. Nu, pilnīgi viss, kur vien ieskatīsieties Bībelē, Tas viss pilnībā sasienas kopā. Ieva, nevis Ādams; Ieva tam noticēja, nevis Ādams. Šodienas līgava, tā sauktā, noticēja tam; ne jau Kristus. Tai līgavai ir visvisādi... (tā saucamajai līgavai) ...tās pašas zīmes, tie paši brīnumi, viss tieši tas pats, taču tā nav tā Īstā. Saprotat? “Pieviltu Izredzētos, ja tas būtu iespējams.”
Tagad ātri; ja mums izdosies to pabeigt piecpadsmit minūtēs, tad mēs iekļausimies laikā. Tagad esiet ļoti uzmanīgi, lai jums ne...lai jums nerastos nekādi pārpratumi.
E-172 Notice. Just like it was at the beginning, so will it be at the end. As Eve just misinterpreted one word, Satan did to Eve, and she believed it: She, not he: the church, not Him. See? The church was the one that got the false word. See? Not Adam, Eve; not the Christ, the church, the bride, the anointed, supposed to be, calls herself the bride... See? She got the false word. Can't you see that? Why, it laces together like a shoestring, like the lashes on your eyes. Why, everything you turn to the Bible, It just lashes it right together. Eve, not Adam: Eve believed it, not Adam. The bride today, so-called, believed it, not the Christ. The bride has all kinds, so-called bride, same signs, same wonders, same everything, but not the real one. See? Deceive the elected if it was possible.
Now, quickly, if we can get this finished in fifteen minutes, we'll be on time. Notice real close now, so you won't--you won't be misunderstanding to you.
E-173 Un tā, nē, viņi nekad neļautos saukties par “viltus Jēziem”. Viņi neļautos būt, saukties par “Jēzu”. Protams, nē. Tas ir pārāk atklāti. To saprastu jebkurš. Jebkurš saprastu, ka viņi nav Jēzus. Pat ja viņiem būtu eļļa uz muguras un asinis uz rokām, un tā tecētu no acīm, cilvēki tik un tā zinātu, ka tas... Jebkurš veselīgi domājošs cilvēks saprastu, ka tas nav Jēzus. Saprotat? Viņi neko tādu neuzdrīkstētos. Taču viņi sauc sevi par “svaidītajiem”. Un viņi dara zīmes un brīnumus, lai “gandrīz pieviltu Izredzētos”. “Taču celsies viltus kristi, svaidītie, celsies un pieviltu Izredzētos, ja tas būtu iespējams.”
E-173 Now. No, they wouldn't stand to be called false Jesus. They wouldn't be--stand to call Jesus; certainly not. That's too plain. Anybody would know that. Anyone would know they wasn't Jesus. I don't care if they had oil on their back, and blood on the hands, and up-and-down their eyes, they still know. Anybody that's got good sense knowed it wasn't Jesus. See? They wouldn't stand for that. But they call themself the anointed, and they do signs and wonders almost to deceive the elected. But false christs, anointed ones, shall arise and shall deceive the elected if it were possible."
E-174 Tagad skatieties uzmanīgi. Nepalaidiet garām šo apgalvojumu, jo ir vērts tajā ieklausīties.
(Viņš vienkārši aizlīmē ar lentu šo mikrofonu, lai tas stāv vietā. Es esmu nosvīdis, tas pil uz lentas, saprotiet.)
E-174 Now, watch closely; don't miss this statement, because it's worthy to listen. (He's just putting some tape on this microphone here to keep it from flying up. I've been perspiring, dropped on the tape. You see?)
E-175 Un tāpēc tas būs ļoti līdzīgs Tam, tā ir teikts Bībelē. Saprotat?
E-175 And so it'll be just like it--the Bible said it would be. See?
E-176 Ievērojiet, nevis viltus Jēzi. “Viltus kristi!” Viņi uzskata, ka viņi ir svaidīti, taču viņi zina, ka viņi nav Jēzus. Saprotiet, tas ir pārāk saprotami. Ja šodien pieceltos kāds cilvēks un sacītu: “Paskatieties uz rētām uz manas rokas. Paskatieties uz manu pieri. Es esmu Jēzus.” Nu, mēs taču zinām, ka tā nav taisnība. Un, atcerieties, Jēzus neteica, ka parādīsies tādi tipi. Viņš sacīja, ka parādīsies “viltus kristi”. “Kristi”, daudzskaitlis, konfesijas un tā tālāk, svaidītie; svaidīti ar konfesionālu garu, nevis ar Vārdu. Vai saprotat? [Sanāksme saka: “Āmen.”–Tulk.] Nevis viltus Jēzus. “Viltus kristi”, viltus svaidītie. Saprotat? Ak, tik skaidri! Kā mēs... Nekādā gadījumā nepalaidiet to garām!
E-176 Notice, not false Jesuses, false christs. They believe they're anointed, but they know they're not Jesus. See? That's too plain. If men went up and said today, "Look at the scars in my hand. Look at on my brow, I am Jesus"; well now, we know that that's wrong. And remember, Jesus never said that them guy's would appear. He said there'd appear false christs: christs, plural, denominations and so forth, anointed ones, anointed with a denominational spirit and not the Word. You follow it? Not false Jesus, false christs, false anointed ones. See? Oh, how plainly, how we... Surely you won't miss it.
E-177 Un tā, atcerieties, es vienmēr esmu jums sacījis, ka pastāv trīs cilvēku kategorijas. Ir trīs cilvēku rases: Hams, Šems un Jafets, trīs rases. Trīs kategorijas, un es sacīju, ka tie ir: ticīgais, liekulis un neticīgais. Tā vienmēr ir bijis, vienmēr būs. Saprotat? Tur bija Mozus – ticīgais; tur bija Janne un Jambre – neticīgie. Saprotat? Tur bija Bileāms, Mozus... Vienmēr tās trīs cilvēku kategorijas, trīs kategorijas; ticīgais, liekulis un neticīgais.
E-177 Now, remember, I've always told you there's three classes of people. There's three races of people: Ham, Shem, and Japheth: three races, three classes. And I said, that is the believer, make-believer, and unbeliever. It's always been, always will be. See? There was Moses the believer; there was Jannes and Jambres the unbelievers. See? There was Balaam, Moses, always that three classes of people. Three classes: believer, make-believer, and unbeliever.
E-178 Lūk, atcerieties, neticīgais, konfesionālā draudze, netic vispār nekādām zīmēm; auksta, formāla, ceremoniāla draudze pasaulē, konfesija. Taču liekulis ir tā grauda miziņa. Tas ir tas puisis, kas izliekas, ka tic. Un vēl tur ir īstens ticīgais, kurš patiešām tic. Un tā, tagad uz brītiņu pavērojiet viņus tālāk.
E-178 Now, remember the unbeliever, the denominational church, don't believe in any signs at all: cold, formal, starchy, the church in the world, the denomination. But the make-believer is that shuck. That's the guy that makes-believe. And then there is a real believer that's really true. Now, watch them as they go along now, just for a minute.
E-179 Un ievērojiet, cik nekaunīgi ir šie neticīgie...tas ir, šie liekuļi un neticīgie. Ak! Viņi ir nekaunīgi, skatieties, pat tad, kad sātans stāvēja pašā patiesā Vārda Klātbūtnē un sacīja: “Ir rakstīts!” Vai pareizi?
Kāpēc sātans to izdarīja? Tāpēc ka viņš nezināja Vārdu tam... Viņš zināja, ka bija Vārds tai stundai, taču viņš šaubījās par to, ka tas pazemīgais cilvēks bija tas Vārds. “Ja Tu esi Dieva dēls... Es zinu, ka atnāks Cilvēka Dēls, jo ir sacīts, ka Viņš to darīs. Un ir rakstīts: 'Saviem eņģeļiem Viņš ir pavēlējis par Tevi.' (Redzat?) Pierādi to man! Uztaisi brīnumu! Parādi man, kā Tu to dari.” Saprotat? Saprotat?
Redziet, neticīgais, liekulis, atdarinātājs. Paskatieties, Jūda taču bija starp viņiem, bet tajā pašā laikā bija liekulis! Saprotat? Ievērojiet, un tur bija patiesais Vārds.
E-179 And notice how bold these unbelievers are--or these make-believers and unbelievers. My, they're bold. Look, even as Satan stood right up in the presence of the true Word and said, "It's written." Is that right? Why did Satan do that? It's because he didn't know the Word for that... He knew the Word was for that hour, but he doubted this humble little Man being that Word. "If thou be the Son of God. I know the Son of God's coming, 'cause it said He would do that. And it's written, 'He will give His Angels charge over thee.'" See? "Prove it to me. Do a miracle. Let me see you do it." See, see? See the unbeliever, make-believer, impersonator? Look at Judas right among them the same time: make-believer. See? Notice. And there was the true Word.
E-180 Viņi ir tik bezkaunīgi! “Nu, nepievērsiet uzmanību tām blēņām. Tur nekā īpaša nav. Neejiet tur. Tā ir tikai trokšņošana. Tur nekā tāda nav. Tas viss ir izdomājums. Tās ir tavas iedomas.” Saprotat? Vai saprotat, ko es gribu pateikt? Stāv pašā Vārda Klātbūtnē un šādi runā.
E-180 How bold they are. "Now, don't pay any attention to that nonsense; there's nothing to it. Don't go up there; it's just a bunch of noise. There's nothing to that; that's just all fiction; that's in your mind." See? See what I mean? Stand right in the presence of the Word and say it.
E-181 Sātans braši ienāca... Kā ir teikts šeit Bībelē, Jūdas vēstulē: “Pat ercenģelis, strīdēdamies ar sātanu, sacīja: 'Lai Tas Kungs tevi norāj'.” Pret pašu Vārdu!
Un, lūk, antikrists, svaidītais, stāvēdams šeit pret īsteno konkrētās dienas Vārdu, Jēzu Kristu, sacīja: “Ir rakstīts.”
E-181 Satan walked right in... As the Bible said over here in Jude, even the Archangel when disputing with Satan said, "The Lord rebuke you." Against the Word Itself. And here is the antichrist, the anointed, standing right here against the genuine Word of the day, Jesus Christ, and said, "It's written."
E-182 Paskatieties uz pēdējām dienām. “Tas būs tik līdzīgi, ka pieviltu pat pašus Izredzētos, ja tas būtu iespējams.” Ak vai! Vai jūs zināt, kāds ir iemesls, kāpēc Izredzētie netiks pievilti? Tāpēc ka viņi ir Vārds. Saprotat? Tāpat kā tā Dzīvība, kas ir saknē, kā es pirms brītiņa sacīju, Tā nevar noliegt pati Sevi. Saprotiet, tas ir Vārds un konkrētajā Vārda laikā. Tā tas ir.
E-182 Look at the last days, it'd be so close it'd deceive the very elected if it was possible. Oh, my. The reason the elected won't be deceived, you know why? Is because they are the Word. See? Just like the Life that's in the root (I said awhile ago), it can't deny itself. See? It is the Word and in the season of the Word. That's right.
E-183 Tieši kā Jeremija, viņš zināja. Nebija svarīgi, ko sacīja Hananja, viņš zināja, uz kā viņš stāv. Un tieši tā rīkojās Mozus un...un visi pārējie. Tas ir, viņš zināja, lai ko arī runāja tas viltus pravietis, tas bija Dieva Vārds. Tas bija uzrakstīts.
Lūk, kāpēc Miha varēja pateikt: “Labi, vienkārši pagaidiet un redzēsiet.”
Ahabs sacīja: “Es ticu saviem praviešiem. Manai organizācijai ir taisnība. Kad es atgriezīšos mierā... Ielieciet to puisi tur cietumā. Es tikšu ar viņu galā! Neko vairāk par maizi viņam nedodiet. Izslēdziet viņu, lai jums nav ar viņu nekādas sadraudzības. Kad es atgriezīšos mierā, mēs tiksim ar to puisi galā.”
E-183 Just like Jeremiah, he knew. No matter what Hananiah said, he knowed where he was at. That's exactly like Moses did, and--and the rest of them. That's... He knowed, no matter what the false prophet said, there was the Word of God that was written. That's the reason that Micaiah could say, "All right, you just wait and see."
Ahab said, "I believe my prophets. My organization's right. When I come back in peace... Put that fellow back yonder into prison, I'll take care of him. Give him bread of sorrow. Turn him out; don't have no fellowship with him at all. When I return in peace, we'll take care of that guy."
E-184 Miha sacīja: “Ja tu vispār atgriezīsies, tad Tas Kungs uz mani nav runājis.” Viņš zināja, ka viņam bija TĀ SAKA TAS KUNGS, un viņa vīzija bija pilnīgā saskaņā ar TĀ SAKA TAS KUNGS; nevis kādam citam laikam, bet tieši tam laikam. Āmen! Aleluja! Konkrētajam laikam!
E-184 Micaiah said, "If you return at all, the Lord hasn't spoke to me." He knowed he had THUS SAITH THE LORD, and his vision was exactly with THUS SAITH THE LORD, not for some other season, but for that season. Amen. Hallelujah. The season...
E-185 Nekaunīgi, uzceļas un strīdas ar ercenģeli! Ir teikts, ka “muļķi bradā ar naglotiem zābakiem tur, kur eņģeļi bīstas staigāt”. Tā tas ir.
E-185 Bold, stand up and dispute with a Archangel... It's been said that fool's will trod with hobnail shoes where Angels fear to walk. That's right.
E-186 Izredzētie netiks pievilti, sacīja Jēzus, tāpēc ka viņi ir tas Vārds. Viņi nevar būt nekas cits. Viņi neko citu nedzird. Viņi neko citu nezina. Tā tas ir.
Atcerieties, Mozu neietekmēja visi viņu atdarinājumi. Vai pareizi? Vai tad Mozus sacīja: “Nu, brītiņu pagaidi, faraon. Vai zini ko? Tas Kungs man pateica to izdarīt, taču, slava Dievam, es redzu, ka tavi puiši var izdarīt to pašu. Tāpēc zini, ko es darīšu? Es pievienošos jums!” Ha! Kaut kā neizskatās pēc Dieva pravieša. It nemaz! Viņš bija nelokāms. Viņš konkrēti zināja, ka Dievs kaut kādā veidā tiks ar to galā, jo Viņš to bija apsolījis. “Es būšu ar tevi. Es neatstāšu tevi.”
E-186 The reason the elected, Jesus said, won't be deceived, because they are that Word. They can't be nothing else. They can't hear nothing else. They don't know nothing else. That's right. Remember, Moses wasn't carried away with all their impersonations. Was he? Moses... said, "Now, wait a minute Pharaoh, you know what, the Lord told me to do this. But glory to God, I see that your boys can do the same thing, so tell what I'll do: I'll join up with you." Huh. That don't sound like a prophet of God. No indeed. He stood just as firm as he could stand. He knowed exactly God would take care of it somehow, 'cause He promised to. "I'll be with you. I'll not leave you."
E-187 Viņš zināja, tāpēc viņš tiem nepievienojās. Ak nē! Viņš nelokāmi stāvēja. Viņš negribēja nekādas viņus konfesijas. Viņš palika cieši pie Dieva. Viņu neietekmēja tas viss, ko varēja izdarīt viņi. Kad viņi darīja ko vienu... Viņš uzsūtīja utis – viņi uzsūtīja utis. Viņš izsauca asinis – viņi izsauca asinis. Lai ko arī viņš neizsauca, viņi pastāvīgi visā atdarināja viņu. Viņš neuztraucās. Viņš precīzi zināja, ka Dievs dara Savu darbu.
Vai tagad jūs saprotat? [Sanāksme saka: “Āmen.”–Tulk.] Jūs saskaitījāt divi plus divi, jums sanāca četri? [“Āmen.”] Negribas runāt pārāk asi. Tāpēc...tāpēc jūs...jūs saprotat. Vai ne?
E-187 He knowed. So he didn't join up with them; oh, no, he stayed right with them. He didn't want none of their denominations. He stayed right with God. He wasn't a-carried away by all the things they could do. When they did one thing... And he brought lice, and they brought lice. He brought blood; they brought blood. He brought everything; they impersonated him every way right along. He just stood still. He knowed exactly what--God was on the job. You understand now? You take two and two and make four? You don't want to scorch too hard. So--so you--you understand. See?
E-188 Kāpēc? Viņi netiks ar to pievilti, īstenie ticīgie, viņi ir iepriekšnolemtā Sēkla, kurai ir jānostāv konkrētajā laikā.
E-188 Why, they won't be deceived by it, the real believer; they are predestinated seed that should stand in the day.
E-189 Vienkārši, Jēzus sacīja arī tā: “Tajā dienā daudzi atnāks Manā Vārdā un sacīs: 'Kungs, vai tad es neizdzinu ļaunos garus Tavā Vārdā?'” Jēzus sacīja: “Pēdējās dienās, kad laiks būs pavisam beidzies un iestāsies varenā augšāmcelšanās, daudzi nāks un apsēdīsies Valstībā.” Dieva Valstība ir jūsos.
Daudzi, nezāles atnāks un apsēdīsies tieši blakus Kviešiem, sacīs: “Nu, brītiņu uzgaidi, Kungs! Es taču runāju mēlēs. Es taču skaļi gavilēju. Es taču dejoju Garā. Es taču izdzinu ļaunos garus. Es taču runāju mēlēs. Es visu to darīju.”
Ko tad teiks Viņš? Pievērsiet uzmanību. “Jūs, netaisnības darītāji, Es nekad neesmu jūs pazinis.”
E-189 Just also... Jesus said this: "Many will come in that day in My Name, and say, 'Lord, have not I cast out devil's in Thy Name?'" Jesus said at the end days when the time is all over and the great resurrection come, that many will come and set down in the Kingdom. The Kingdom of God's within you. Many... The weeds will come and set right down with the wheat, say, "Now, wait a minute, Lord, I spoke in tongues. I shouted. I danced in the Spirit. I cast out devils. I spoke with tongues. I done all these things."
What'd He say? Notice. "You workers of iniquity, I never even knew you."
E-190 Kas ir netaisnība? Pajautājiet kādam. Tas ir “kad tu zini, ka tev kaut kas ir jādara, bet tu to nedari”. Viņi zina šo Vārdu. Viņi To dzird. Jūs klausāties šo lentu. Jūs klausāties šo Vēstījumu. Jūs redzat, ka Tas Kungs Dievs tā saka; jūs redzat, kā Viņš to apstiprina, piepilda. Un jūs zināt To tik skaidri kā tur ārā spīd saule, taču tu turēsies pie savas konfesijas, turēsies pie tiem viltojumiem; tu, netaisnības darītāj!
“O-o, jā, man bija varenas kampaņas. Es taču darīju to. Es taču darīju šito.”
Sacīja: “Atkāpies no Manis, netaisnības darītāj, Es nekad neesmu tevi pazinis.”
E-190 What is iniquity? Ask somebody. It's something that you know you ought to do and you won't do it. They know that Word; they hear it. You're listening to this tape; you're listening to this message. You see the Lord God say so; you see Him confirm it, make it true. And you know this just as plain as the sun shining outside. But you that'll hold on to your denomination, hold on to those false things, you worker of iniquity...
"Oh, yes, I had great campaigns. I done this; I done that."
Said, "You depart from me, you worker of iniquity, I never knew you."
E-191 “Nu, pār mani taču nonāca Svētais Gars.” Es par to nemaz nešaubos. “Es runāju mēlēs. Es dziedāju Garā. Es darīju...” Es par to it nemaz nešaubos. Par to nav nekādu šaubu. Ak, brāli, māsa, kāds stāvoklis!
Šis ir ļoti nopietns laiks. Kur mēs atrodamies? Šis Vārds tagad atdzīvojas. Ievērojiet.
E-191 "Well, the Holy Ghost fell on me." I don't doubt that a bit. "I spoke in tongues. I sang in the Spirit. I done..." I don't doubt that a bit. No question to that. Oh, brother, sister, what kind of a condition? This is a trembling time. Where we at? This Word is coming to Life now.
E-192 Jā, Viņš pateica, ka viņi to darīs. Pievērsiet uzmanību: “Jūs, netaisnības darītāji.” Man šeit ir pierakstīta Rakstu vieta. Es nezinu, kur tieši tas ir. Esmu aizņēmis jau tik daudz laika. Es to ātri sameklēšu un paskatīšos, kas tas bija. Man...man ir pierakstīts Mateja 7:21. Es...es vienkārši nezinu, kur... Es... Reizēm es kaut ko nepierakstu, nu, es...es, šādi sludinot, es...es aizmirstu, uz kādu Rakstu vietu atsaukties. Mateja 7:21.
Ne katrs, kas uz Mani saka: Kungs, Kungs, ieies Debesu valstībā, bet tas, kas dara Mana Debesu Tēva prātu.
Daudzi uz Mani sacīs tanī dienā: Kungs, Kungs, vai mēs Tavā Vārdā neesam pravietojuši...
Pravieši, svaidītie! Vai pareizi? [Sanāksme saka: “Āmen.”–Tulk.] “Vai tad mēs nebijām pravieši? Vai tad mēs nebijām svaidīti, tie svaidītie? Vai tad es nepravietoju Tavā Vārdā? Vai tad Tavā Vārdā es neizdzinu ļaunos garus?” Kā var to visu darīt un atteikties kristīties Jēzus Vārdā? Saprotat? Ak vai! Vai redzat, cik mānīgi? Aiziet līdz tam punktam un tad atkāpjas. Viņi aiziet līdz pašam Vārdam un tad atkāpjas. Tagad paskatieties uz šo te. Mēs par to parunāsim, acumirkli.
Daudzi uz Mani sacīs...Kungs, Kungs, vai mēs neesam sludinājuši, neesam bijuši pravieši?
Jā, es runāju par to Mateja 24:24.
...un vai mēs Tavā Vārdā neesam velnus izdzinuši? vai mēs Tavā Vārdā neesam daudz brīnumu...darbus darījuši?
“Kad tas bija tieši jūsu acu priekšā, un jūs esat redzējuši To un redzējuši To darbībā, redzējāt, ka Tas ir Vārds; taču savas konfesijas dēļ jūs turējāties pie tās. Es pat zinājis jūs nekad neesmu. Man ir vienalga, cik daudzus ļaunos garus jūs esat izdzinuši, cik daudz jūs esat darījuši to un šito – Es neko par jums nezināju.”
Bileāms sacīja: “Es pravietoju pareizi Tavā Vārdā. Tas piepildījās.”
E-192 Notice. Yeah, He said they'd do that. Notice. "You workers of iniquity..." I got a Scripture written down here; I don't know just where it was. I've took so much time. I'm going to look it up just in a minute and see just what it was. I got--I got Matthew 7:21. I--I just don't know where... I... Sometimes I don't jot something down with it, well, I--I--preaching like this, I--I forget what I was referring to on the Scripture. Matthew 7:21.
Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven.
Many shall say unto me in that day, Lord, Lord, have not we prophesied... (Prophets, anointed ones. That's right. "Wasn't we a prophet? Wasn't we anointed, anointed one? Have not I prophesied in Thy Name? And in Thy Name have not I cast out devils?" How can you do that and refuse to be baptized in Jesus Name? Oh, my. See how deceiving? Right up to that very point, then drop back. They go right up to the Word, then drop back. Now, watch this. We get this out, just a minute.)
Many will say unto me... Lord, Lord have not we prophesied... ("We been prophets." Yeah, I spoke of that in Matthew 24:24.)... and in thy name... cast out devils? and in thy name done many--many... works?
And then will I confess unto them, I never knew you: depart from me, you that work iniquity. ("When it was put right before you, and you seen it, and seen it moving, seen it was the Word, and for your denominational sake you just held into it. I never even knew you. I don't care how many devils you cast out, how many you did this and that, I knew nothing about you.")
Balaam said, "I prophesied right in Your Name; and it come to pass."
E-193 “Tā tas patiešām ir, taču, kad lieta nonāca līdz Vārdam, tu noraidīji To.”
Ak, brāli, vai redzi, kur ir tā maldinošā daļa? Ne tieši ar “pravieti”, bet ar Vārdu, patieso Vārdu, apstiprināto un izpausto Vārdu. “Jūs, netaisnības darītāji!”
E-193 "That's exactly right, but when it come to the Word you refused it." Oh, brother. See the deceiving part? Not prophet exactly, but with the Word, true Word, vindicated Word made manifest. "You workers of iniquity..."
E-194 Mēģinājis...visos periodos sātans ir mēģinājis atdarināt patieso Vārdu. Mēs to zinām, vai ne?
E-194 Try... Satan has tried in all ages to impersonate the true Word. We know that don't we?
E-195 Ievērojiet, pienāk pie robežlīnijas un apstājas. Paskatieties, lūk, viņš pateica vēstulē Ebrejiem 6. nodaļā (lūk, mēs to nesen lasījām, es jums sacīju, ka “mēs uz to atsauksimies”, un mēs to uz pāris minūtēm izdarīsim), viņš sacīja:
...bet ērkšķus un dzelkšņus...kas ir gandrīz nederīga; tās gals ir ugunī. (Robežlīnija!)
...jūs, kas esat baudījuši debesu dāvanu...
“Baudījuši”, citiem vārdiem, jūs esat To redzējuši! Jūs nevarat [Brālis Branhams čāpstina lūpas–Tulk.] nogaršot To ar savu muti. Taču jūs To redzējāt, un jūs zinājāt, ka Tā ir Patiesība. Jūs zinājāt, ka Tā ir Patiesība. “Baudījuši Debesu dāvanu.”
...un kļuvuši Svētā Gara dalībnieki, kad Tas nonāca pār tevi,
...baudījuši labo Dieva vārdu...
“Baudījuši”, jūs redzējāt, ka Tā ir taisnība. “Un Svētais Gars nāca pār jums,” nezāles uz lauka.
...un tad atkrituši...
“Noliegdami to pašu Kristu, kas jūs darīja svētu un jūs aicināja, un sūtīja to svaidījumu uz jums.
...neatliek vairs upuris par grēku, (par ko tādu)...
Tas ir nepiedodami! “Viņiem nav iespējams nonākt pie Patiesības iepazīšanas.”
Jo ir neiespējami tos, kas bija...kļuva Svētā Gara dalībnieki...
Tas izlija uz nezālēm, saprotiet, “sāka ar Jēzu un: 'Kungs, es iešu līdz galam,'” taču, kad jūs atduraties pret Vārdu, jūs griežaties atpakaļ. “Kļuvuši Svētā Gara dalībnieki un pat baudījuši jeb redzējuši paša Vārda izpaušanos.” Bet tad novēršas no Tā, “tādiem vispār nav iespējams kādreiz To ieraudzīt vai pie Tā atnākt”.
Tas ir TĀ SAKA RAKSTI. Lūk, jūs... “Debesis un zeme zudīs, bet Tas nezudīs.” Vai jūs saprotat? “Pilnīgi neiespējami.” Tā ir teikts Bībelē, un par to liecina Gars.
E-195 Notice. Come up to the borderline and quit. Looky here, He said in Hebrews the 6th chapter, now, we was reading awhile ago. I told you to refer back to it, and we will for the next couple minutes. He said, "But thorns and thistles which is nigh unto rejection, whose end is to be burned..." Borderline. "Ye who have tasted the heavenly gift... (Tasted, other words, you seen it. You can't just taste it with your mouth; but you seen it, and you knew it was the Truth. You knowed it was the truth.)--tasted the heavenly gift, and made partakers of the Holy Spirit as It fell upon you, tasted of the good Word of God (tasted, you seen it was right. And the Holy Ghost falling upon you, the weed in the field), and then turn away, denying the very Christ that sanctified you, and called you, and put that anointing upon you; there remaineth no more sacrifice for sin for that." It's unpardonable. It's impossible for them to ever come to the knowledge of the truth. "For it is impossible for those who were made partakers of the Holy Spirit (fell upon the weeds... See? Started in with Jesus, and 'Lord, I'm going through,' but when you hit the Word, you turn back)--made partakers of the Holy Spirit, and even tasted (or seen the Word Itself manifested), and then turn away from It; it's totally impossible, for them to ever see It or come to It. That's THUS SAITH THE SCRIPTURE. Now, you--heavens and earth will pass away but It won't. You see it? Totally impossible, the Bible said so. And the Spirit bears record of it.
E-196 Ievērojiet, es gribu iedot jums nelielu piemēru. Paskatieties uz tiem cilvēkiem, kas iznāca Mozus pravietojuma laikā, iznāca no tās organizācijas un iznāca no visa, pravietojuma laikā, redzēja varenus darbus un brīnumus, un visu ko tādu un nonāca pie robežlīnijas, lai ieietu.
Un tā, Lī, lūk, kur tev “vārds tajā Grāmatā”. Redzi? Lūk, kur tev labojums. [Brālis Lī Veils saka: “Izlaboju.”–Tulk.] Bet tiem, kuri nav šeit un kas ir...uz telefona sakariem, šeit sēž doktors Lī Veils. Viņš kārto gramatiku tajā grāmatā “Septiņi Draudzes Periodi”. Un parādījās problēma jeb jautājums par to, kā tavs “vārds tiek izdzēsts no Jēra Dzīvības Grāmatas”. Saprotiet, tas ir apmulsinājis daudzus sludinātājus. Taču pagaidiet, kad dabūsiet to grāmatu, jūs to sapratīsiet, ja jūsos ir kaut nedaudz Gaismas. Saprotat?
E-196 Notice. Let me give you a little example. Look at those people who come out under Moses' prophecy, come out of that organization, and come out of everything under the prophecy, saw the great works, and wonders, and things like that, and come up to the borderline of going in. Now, Lee, there comes your name on the Book. See? You've got it fixed out. You got it. And you that's not here and out in the--on the hook-ups. Doctor Lee Vayle setting here, he--he's grammarizing this book of the Seven Church Ages, and the problem come up, the question about your name taken off the Lamb's Book of Life. See, it's puzzled a lot of ministers, but wait till you get the book; you'll understand it if you just got any Light in you.
E-197 Ievērojiet, nu, jūs aizgriezīsiet galvu un pat nepaskatīsieties uz To, ja negribēsiet To ieraudzīt. Kā mēdza sacīt mana māte: “No rāceņa asinis neizspiedīsi, jo tajā nav asiņu.”
E-197 Notice. Now, you'll turn your head and won't even look at it if you don't want to see it. Like my mother used to say, "You can't get blood from a turnip, 'cause there's no blood in it."
E-198 Ievērojiet, Gaismai ir jāatnāk; tas nav tumsā. Gaisma atnāk tumsā, bet tumsa To neuzņem. Un tā, pievērsiet uzmanību, svaidītie šajā laikā.
Kā Mozus izveda tos Israēla bērnus; bet viņi ieklausījās un pavisam apjuka ar to tur vareno tautu. Lūk, Israēls bija starpkonfesionāls. Tam nebija zemes, tam nebija mājas. Tas bija ceļā uz mājām.
Mums nav draudzes. Mēs neesam... Mēs...mēs esam ceļā uz Draudzi, uz Pirmdzimto Draudzi, to Draudzi, kas ir Godībā; nevis uz to draudzi, kas ir uz zemes, no cilvēka. Uz to Draudzi, kas ir Godībā, tie izsauktie, iepriekšnolemtie Mūžīgajai Dzīvībai, saprotiet, dodamies uz savām Mājām.
Un, kad viņi nonāca līdz tai vietai, lai pārietu otrā krastā, viņi sāka šaubīties par Vārdu un atgriezās. Pēc tam, kad Jozua un Kālebs, un pārējie bija aizgājuši un atnesuši vīnogu ķekaru, lai pierādītu viņiem, ka tā zeme tur bija, Dieva apsolījuma Vārds: “Tā ir laba zeme, piens un medus.” Un atnesa to uz šo krastu, lai pierādītu to viņiem. Un viņi to nogaršoja un pateica: “Ak vai, tomēr mēs nevaram to izdarīt.”
Kas notika? Viņi aizgāja bojā tuksnesī. Viņi palika tur uz vietas un organizējās, un nomira, ikviens no viņiem, izņemot tos, kuri pārgāja un atgriezās – Jozua un Kālebs; Mozus tika pārnests. Tas Draudzei ir prototips gaidīšanai; un Vecās Derības un Jaunās Derības Augšāmcelšanai; un aizrautajam Ķermenim. Vai redzat šo trijnieku? Tiem trijniekiem ir jāpievērš uzmanība, saprotiet, lūk, ticīgajiem un neticīgajiem. Saprotat?
E-198 Notice. The Light has to come; it's not in darkness. The Light comes to the darkness, and the darkness perceives it not. Notice now, the anointed ones in this day. As Moses brought out those children of Israel, and they listened, and got all confused with that great nation up there... Now, Israel was interdenominational. It had no land, had no home; it was going to a home. We have no church; we're no--we're--we're going to a church, the church of the Firstborn, the church that's in glory, not the church that's on earth by a man, the church that's in glory, the called-out ones, predestinated to Eternal Life. See?
Going to their home, and when they come up to the place to cross over, they doubted the Word. And come back after Joshua and Caleb, and them had went over and brought back a bunch of grapes to prove to them the land was there, the Word of God's promise, "It's a good land, milk and honey." And brought it back on this side to prove it to them, and they tasted of it, and said, "Oh, oh, we can't do it though." What happened? They perished in the wilderness. They stayed right there and organized themselves, and died, every one of them, but the ones that went over and brought the--back, Joshua and Caleb. Moses was translated, a type of the waiting for the church, and the resurrection of the Old Testament, New Testament, and the raptured Body. See the three there? Have to keep them threes in line (See?) so--in the believer and unbeliever.
E-199 Ievērojiet, tas taču bija pilnīgi... Atcerieties, Dievs nekad nepiedeva to grēku. Nu, kā gan viņi grasās ieiet? Ja tie jau no sākuma ir ērkšķi, tad tie ir ērkšķi arī beigās. To ieraudzīs tikai iepriekšnolemtie.
E-199 Notice how it was totally... Remember, God never did forgive that sin. Now, how they going to come in? If it's thorns to begin with, it's thorns at the end. Only the predestinated will see it.
E-200 Tagad klausieties uzmanīgi. Tieši tāpat kā svētā Martina dienās tieši pirms Tumšajiem Viduslaikiem; dievbijīgs cilvēks. Kurš no jums ir lasījis svētā Martina rakstīto? Daudzi no jums. Mēs atnācām pēc svētā Martina pierakstiem; priesteris sacīja: “Viņš taču nebija kanonizēts.” Hm-hm! Protams, nebija; viņi to neizdarīja, bet Dievs to izdarīja. Svētais Gars pateica mums ielikt viņu tur, tajā trešajā draudzes periodā. Saprotat?
E-200 Notice closely now, just like in the days of Saint Martin right before the Dark Ages, a godly little man. How many ever read the writings of Saint Martin? Many of you have. I went down to get the writings of Saint Martin, the priest said, "But he wasn't canonized." Sure, he wasn't: not by them, but he was by God. The Holy Spirit told us to put him there on that third church age.
E-201 Paskatieties, cik tas bija godbijīgs bija vīrs; izsaukts, iepriekšnolemts. Viņa vecāki bija pagāni. Viņa tētis bija zaldāts. Viņam bija jāiet pa to pašu ceļu, jākļūst par zaldātu. Un, kad viņš tā darīja...bet viņš vienmēr ticēja, ka kaut kur ir Dievs; mežu cilvēks, viņš mācēja redzēt Dievu. Viendien viņš gāja garām kādai pilsētai, un tur gulēja vecs klaidonis, mira, lūgdams kādu... Tonakt viņam bija auksti. “Ak,” sacīja, “iedodiet man ar kaut ko apsegties; es šonakt nomiršu.”
E-201 And look what a godly little man he was: called, predestinated, his parents heathen, his daddy a soldier. He had to follow his line to be a soldier. And when he did... He always believed that there was a God somewhere, a man of the woods, and could see God. One day he passed by a city, and there was an old bum laying there dying, asking somebody... It was cold that night; old one said, "Give me something to cover me up; I'll die tonight."
E-202 Neviens viņam nepalīdzēja. Bet Martins apstājās malā un kādu laiku viņu vēroja. Neviens nepalīdzēja. Viņam bija tikai viens mētelis. Viņš pats nosaltu, ja viņš...ja viņš iedotu viņam to mēteli, viņš pildīja dienesta pienākumus. Tāpēc viņš nodomāja: “Mums abiem būs izredzes izdzīvot, ja es padalīšos ar viņu.” Tāpēc viņš novilka savu mēteli un pārgrieza to uz pusēm ar savu zobenu, un ietina tajā veco klaidoni. Arī viņš ietinās savā mētelī.
Visi sacīja: “Skat, cik smieklīgs sargkareivis. Skat, cik smieklīgs zaldāts, aptinies ar pusi no mēteļa!”
E-202 Nobody'd do it. And Martin stayed off to one side and watched him for a while. Nobody'd do it. He only had one coat; he'd freeze himself--he was on duty--if he'd--he'd give him that coat. So he thought. "Both of us have a chance to live if I'll divide with him." So he took his own coat, and split it in two with his saber, and wrapped the old bum in it. He wrapped his own coat around.
Everybody said, "Look what a funny-looking sentry; look what a funny-looking soldier, half a coat wrapped around him."
E-203 Nākamajā naktī, kad viņš atpūtās no dežūras un gulēja gultā, viņš tika uzmodināts. Paskatījās, stāvēdams tur istabā...tur stāvēja Jēzus Kristus, ietinies tajā drānas gabalā, kurā viņš to bija ietinis. Tad viņš uzreiz saprata: “Ko jūs darāt Maniem mazajiem, to jūs esat izdarījuši Man, Manam svaidītajam,” kas tur gulēja.
Viņš bija varens Dieva kalps. Draudze par viņu smējās, vajāja viņu, dzina viņu ārā un visu ko tādu, taču viņš bija Dieva pravietis. Tas, ko viņš sacīja, piepildījās. Tajā periodā bija arī daudzi, kuri viņam ticēja.
E-203 The next night when he was off of duty and laying in his bed, he's woke up, looked, standing there in the room, and there stood Jesus Christ wrapped in that old piece of garment that he put around him. He knowed right then, "What you do unto My little ones, that you have done unto Me, to My anointed," laying there. He was a great servant of God. The church made fun of him, persecuted him, kicked him out, and everything else, but he was a prophet of God. What he said come to pass. There's many believed him in that age too.
E-204 Es gribu parādīt jums, cik velns ir viltīgs. Reiz viņš sēdēja savā kabinetā. Un pēkšņi parādījās varens eņģelis ar kroni uz galvas, zelta apavos, ar zelta izšuvumiem uz apģērba, un saka: “Martin, vai tu mani pazīsti?” Viņš sacīja: “Es esmu tavs Kungs un Glābējs. Es esmu tas, kurš tevi izglāba. Pielūdz mani, Martin.” Taču tas pravietis, zinādams, ka tur kaut kas nebija īsti kārtībā, viņš turpināja uz viņu skatīties. Tas sacīja: “Martin, es esmu tavs Glābējs, Jēzus Kristus. Pielūdz mani! Vai tad tu nepazīsti mani, Martin?”
E-204 I want to show you how deceiving the devil is. One day he was setting in his study. Up come a mighty angel, crown on his head, golden shoes on, lace around his garments of gold, and said, "Martin, do you know me?" He said, "I am your Lord and saviour. I'm the one that saved you. Worship me, Martin." But that prophet, knowing there was a little something strange there, he kept looking at him. He said, "Martin, I am your saviour, Jesus Christ; worship me. Don't you know me, Martin?"
E-205 Martins turpināja uz viņu skatīties, Rakstu vietas joņoja caur viņa galvu. Viņš sacīja: “Sātan, atkāpies no manis.” Viņš sacīja: “Tev uz galvas ir kronis. Bet Dieva Vārds saka, ka Viņu kronēs Viņa svētie laika beigās.”
Vai tad pentakosti uz tā neuzķertos? Hm-hm. Saprotat? Skaties uz šo Vārdu, brāli. Lūk, ko ir vērts darīt.
E-205 Martin kept looking at him, the Scripture running through his mind, he said, "Satan, get away from me." He said, "You got a crown on your head, and the Word of God says His saints will crown Him at the end of the age." Wouldn't that have been Pentecostal bait? Watch that Word, brother. That's where it pays.
E-206 Viendien, atkal, tur klosterī bija viens padzīvojis svēts vīrs, grupiņa ar jauniem mūkiem. Viens no tiem bija tāds kā ātri aizkaitināms. Ieklausieties tajā, tā ir laba...laba līdzība šodienai. Viņš gribēja būt augstāks par tiem pārējiem. Viņš gribēja sevi parādīt kā autoritāti, kā kaut ko lielāku, kaut ko labāku, ļoti izcilu, ziniet, būt tas lielais un varenais. Viņam gribējās būt ievērojamam. Nekad negribēja, lai citi brāļi... Ziniet, viņam gribējās izcelties. Saprotat? Viņš... Lai kā tur arī nebūtu, viņš bija ļoti iedomīgs. Viņš bija pasaules naba. Neviens nedrīkstēja viņu aizskart. Un tā, paskatieties, kas notika. Viņam vajadzēja kaut ko grandiozu. Viņam vajadzēja pielīdzināties augstākajai sabiedrībai. Vai jūs sekojat domai? [Sanāksme saka: “Āmen.”–Tulk.] Un tā, viņš pateica...viņš pravietoja. Viņš sacīja: “Tas Kungs arī mani padarīja par pravieti. Es esmu pravietis.”
Lūk, tai valstī jau bija viens apstiprinātais pravietis, tas bija svētais Martins; viņš piedzima par pravieti.
E-206 One day again in the monastery, they had an old saint down there, bunch of young monks. There was one of them kinda irritable. Watch this; here's a good--a good parable today. He wanted to be something above the rest of them; he wanted to show hisself--authority, bigger something, something better, all class, you know, and great big something. He had to be classical. Always wanted the other brethren not... You know, he had to be different. See? He--no matter what it was, he was very arrogant. He was the only pebble on the beach; there was nobody could touch him. Now, watch what happened. He had to have something big; he had to compare with the--the big societies. You follow me? See? So he said--he prophesied; he said, "The Lord's made me a prophet also. I'm a prophet." Now, there was one identified prophet in the land, and that was Saint Martin. He was borned a prophet.
E-207 Taču tas jaunietis sacīja, jaunais puisis sacīja, jaunais mūks, aptuveni divdesmit piecus gadus vecs, sacīja: “Tas Kungs ir padarījis mani par pravieti, un es jums to pierādīšu.” Sacīja: “Šovakar Tas Kungs iedos man svarīgas, smalkas drēbes, man tās uzģērbs, baltas drēbes, un noliks starp jums. Tad jums visiem būs jānāk pie manis, saprotiet, un jūs saņemsiet no manis rīkojumus.”
E-207 But this kid said--young fellow said--young monk about twenty-five years old--he said. "The Lord has made me a prophet, and I'm going to prove it to you." Said, "Tonight the Lord's going to give me a big, fine robe, put it upon me, a white robe, and set among you. Then all of you shall come up to me (See?), and you'll take orders from me."
E-208 Tagad salīdziniet to ar šodienu, redziet: “Es būšu šīs organizācijas vadītājs. Es par jums parūpēšos, par jums, pārējiem mūkiem.”
Un, protams: “Tovakar tajā ēkā parādījās uguņi,” tā ir rakstīts svētā Martina pierakstos. Palasiet to. Un tas ir autentiski. Tā ir vēsture. Un parādījās uguņi, bet visi pārējie vēroja, un, lūk, parādījās... Viņš nostājās viņu priekšā baltās drēbēs. Viņš sacīja: “Redzat, ko es jums sacīju?” Taču tas bija pretrunā Vārdam.
E-208 Now, compare that today. See? "I'll be the head of the organization. I'll take care of you--rest of you monks." And sure enough that night the lights come on in the building, so the writing of Saint Martin says. Read it. And it's authentic; it's history. And the lights come on, and all the rest watched, and here come... He had on a white robe standing among them. He said, "See what I told you." But that's contrary to the Word.
E-209 Un, kad viņš aizgāja pie gados vecā koledžas dekāna, tas, nedaudz pastaigājis šurpu turpu, sacīja: “Dēliņ, te kaut kas nav labi.” Viņš sacīja: “Ir tikai viens veids.” Lūk, kāds! “Mēs varam to uzzināt tikai vienā veidā. Izskatījās tas, protams, pārdabiski.” Ak, pentakosti pa galvu pa kaklu bez mazākajām šaubām pie tā būtu pieķērušies! Viņš sacīja: “Brīnums varbūt arī ir noticis, taču šķiet, ka tas nesaskan ar Vārdu. Nu, mums ir tāds cilvēks, svaidīts pravietis vārdā Martins. Aizej, nostājies viņa priekšā.”
Tas puisis sacīja: “Nē, nē! Martinam ar to nav nekāda sakara.”
E-209 And when they went and got the old dean of the college, he walked up and down a little bit, said, "Son, that don't sound right." He said, "There's only one way (Here it is.)--there's only one way for us to know. It looks supernatural." Boy, Pentecost would've grabbed that root, sinker, line, hook, and everything else. He said, "The miracle may seem all right, but it don't seem right to the Word. Now, we have such a person, an anointed prophet by the name of Martin. Come, go up before him."
The guy said, "No, no, Martin ain't got nothing to do with this."
E-210 Tas sacīja: “Tu tik un tā iesi!” Un viņi satvēra viņu aiz rokām, aizveda un nostādīja Martina priekšā, un tās drēbes izzuda.
E-210 He said, "You're going anyhow." And they grabbed him by the arm to take him before Martin, and the robe left him. See? Deceive the elected if it were possible. See? They know.
E-211 Saprotiet, “pieviltu pat Izredzētos, ja tas būtu iespējams”. Saprotiet, viņi tos pazīst. Jēzus sacīja: “Manas aitas pazīst Manu Vārdu.”
“O-o,” jūs sacīsiet, “dzird Manu Balsi.”
Tas ir Viņa Vārds. “Cilvēks nedzīvos no maizes vien, bet no katra Vārda.” Saprotat? Iepriekšnolemtais to zina. “Svešam vārdam jeb svešai balsij viņi nesekos.”
Tas pats toreiz bija ar tiem puišiem, viņi nesekoja. Viņi zināja, ka tur bija Martins, tā perioda pravietis, Dieva apstiprināts caur Vārdu, zināja Vārdu. Bet tas cilvēks negribēja stāties viņa priekšā.
E-211 Jesus said, "My sheep know My Word."
"Oh," you say, "hear My Voice." That's His Word. "Man shall not live by bread alone, but by every Word." See? The predestinated knows this. A strange word or strange voice, they won't follow. That's the way with those fellows back there; they wouldn't follow. They knowed that Martin was there, a prophet of that age, identified by God through the Word, knowed the Word. And that man wouldn't stand before him.
E-212 Viņš pateica arī: “Kur svaiga Gaļa,” jeb Vārds, “tur attiecīgajā laikā sapulcēsies ērgļi.” Lūk, tas ir Mat... Ja gribat to pierakstīt, tas ir Mateja 24:28. Nedaudz augstāk ir Mateja 24:24; četrus pantiņus zemāk, redziet, ja gribat to atzīmēt. “Kur ir svaiga Gaļa,” Manna, Vārds, “tur salasīsies ērgļi.”
E-212 He also said, "Where the Carcase is (or the Word), there, in season, the eagles will be gathered." Now, that's... If you want to put that down, that's Matthew 24:28, just a little bit before Matthew 24:24, four verses below it (See?) if you want to get it. "Where the Carcase is (the Manna is, the Word is), there the eagles will be gathered."
E-213 Un tā, man ir jāpasteidzas. Es pacēlu acis un ieraudzīju, cik laika... Ir...ir septiņas vai astoņas minūtes pāri divpadsmitiem. Es tā ātri pasteigšos, vai arī mēs varam pabeigt to šovakar – kā gribat, tā arī darīsim. Šajā rītā vai šovakar? Hm? Cik daudziem ir jādodas mājās šodien pēc kalpošanas, paceliet savu roku, labi? Ak vai, labāk turpināt!
Piedodiet, ka es tik ilgi šādi aizturu tos cilvēkus uz telefona līnijas, bet es pasteigšos. Tas ir vērtīgāk par jūsu naudu. Tā es uzskatu, priekš manis, saprotiet. Jūsu nauda pazudīs. Bet šis nepazudīs, tas ir Vārds. Saprotat?
E-213 Now, I must hurry. I looked up there and seen what time... It's--it's seven minutes, or eight minutes after 12:00. I'll hurry real quick, or we can finish it up tonight, either one you want to do it, this morning or tonight. Huh? How many has to go home today after the service? Let's see your hands. See? Oh, my. Better keep on. I'm sorry to hold them people on them phones out there like that, but I'll hurry. It's worth more than your money. I believe it is to me. See? Your money will perish. This won't; It's the Word. See?
E-214 “Kur ir Gaļa, tur savāksies ērgļi.” Kur ir Gaļa, kur ir laupījums, tur savāksies ērgļi. Kur ir svaiga Gaļa, Vārds konkrētajam laikam, tieši tur savāksies ērgļi.
Taču, kad tā sabojāsies, tad pie tās sadrūzmēsies maitasputni. Jā. Vai saprotat, ko es gribu pateikt? Kad ir nogalināts laupījums, ērgļi ir klāt; taču, kad tas tur gulēs un sabojāsies, tad uzreiz parādās maitasputni. Ērglim tur vairs nebūs ko darīt. Saprotat?
Jēzus sacīja: “Kur svaiga Gaļa,” kur nokrita Manna, vakarā, kad krīt svaiga Manna, “tur pēc Tās salidos ērgļi.” Tā ir Manna tai dienai. Saprotat? Pievērsiet uzmanību.
E-214 "Where the Carcase is there the eagles will be gathered. Where the Carcase, where the--the--the killing is, there the eagles will be gathered. Where the fresh Meat is, the Word of the season, there the eagles will gather." But after it's rottened, then the vultures will swarm to it. See? See what I mean? When a kill's made, here comes the eagles, but after it lays there and rotten, then here comes the vultures. The eagle won't have nothing to do with it. See? Jesus said, "Where the Carcase is, where the Manna fell, the night the Manna falls fresh, there the eagles will gather for It." That's the Manna for the day. See?
E-215 Taču, kad tā sabojājas, tajā iemetas tārpi, tad maitasputni ir klāt. Viņi nevar to saost, kamēr tā nesabojāsies. Nav brīnums, ka Jēzus tur stāvēja un sacīja: “Jeruzaleme, tu, kas nomētā ar akmeņiem katru pravieti!” Pievērsiet uzmanību tam personas vietniekvārdam, redziet, “Jeruzaleme, Jeruzaleme, cik reižu Es gribēju...” Kas Viņš tāds bija? “Cik bieži Es gribēju sapulcināt tevi, kā vista sapulcina savus cālīšus, tevi, kas nomētāji ar akmeņiem katru pravieti, ko Es tev sūtīju,” tā lielā draudze, Jeruzaleme.
E-215 Notice. But after it gets rotten, maggots get in it, then here comes the vultures. They can't smell it till it gets rotten. No wonder Jesus stood up there and said, "Jerusalem, you that stoned every prophet... Notice that personal pronoun. See? "Jerusalem, Jerusalem, how oft would I (Who was He?)--how oft would I have gathered you as a hen would her brood, you that stoned every prophet I ever sent to you..."
E-216 Tā Jeruzaleme, kas nav šeit uz zemes, “bet mēs esam no tās Augšējās Jeruzalemes”, no kuras nāk Vārds, no iepriekšnolemtības, saprotiet. Nevis vecā iznīkstošā Jeruzaleme, bet Jaunā Jeruzaleme, kas nevar iznīkt. Nevis vecā Jeruzaleme, ko uzcēla cilvēki; bet Jaunā Jeruzaleme, ko ir uzcēlis Dievs, saprotiet, tur, kur šobrīd izpaužas Vārds. “Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Es iešu un sataisīšu tos jums,” Radītājs taisa zelta ielas un tā tālāk. Lūk, Tā ir tā, kas neiznīks.
E-216 That great church Jerusalem, the Jerusalem and which not here on earth, but we are of the Jerusalem of above where the Word come from, from predestination (See?); not old Jerusalem that perishes, the New Jerusalem that can't perish; not the old Jerusalem built by man, but the New Jerusalem's built by God (See?); the Word up there now being made manifest. "In My Father's house are many mansions; I'll go and prepare them for you," the Creator making the streets of gold and so forth. That's the one that doesn't perish.
E-217 Jeruzaleme, Jeruzaleme, cik bieži gribēju Es,” no laika sākuma; nevis trešā persona, nevis kāds cits, bet, “Es gribēju sapulcināt tevi, kā vista sapulcina savus cālīšus, bet tu negribēji. Taču tagad tava stunda ir pienākusi.” Saprotat?
“Kur ir svaiga Gaļa, tur sapulcēsies ērgļi.” Bet, kad tā gaļa ir sabojājusies, tad savācas maitasputni. Saprotat?
E-217 "Jerusalem, Jerusalem, how oft would I (from the beginning of time, not a third person, somebody else, but)--I would've hovered you, as a hen did her brood, but you would not. But now your hour is come." See? Where the Carcase is the eagles will gather. But after the carcase is rotten then the buzzards gather. See?
E-218 Ievērojiet. Mozus, viņš nekad nedeva Dieva bērniem... Mozus bija ērglis, un viņš nekad nedeva Dieva bērniem Noas ēdiena atliekas. Saprotat? Viņam bija svaigs Dieva Vārds. “Tas Kungs Dievs satika mani tuksnesī un apstiprināja Savu Vārdu, un atsūtīja mani šurp, lai jūs izsauktu.” Pēc tam tur visapkārt uzradās atdarinātāji, kas to atdarināja. Saprotat? Taču viņam bija tā laika Vārds.
Jo Dievs bija pateicis Ābrahāmam, tam, kuram bija apsolījums: “Tavs dzimums būs piedzīvotāji svešā zemē četrsimt gadus, taču Es viņus piemeklēšu un izvedīšu ar stipru roku.”
E-218 Notice. Moses, he never give the children of God... Moses was an eagle, and He never give the children of God Noah's leftovers; he had the fresh Word of God. "The Lord God met me in the wilderness, and confirmed His Word, and sent me down here to call you out." Then there come impersonators around, impersonating it. See? But he had the Word of the hour, 'cause God said to Abraham, the one who had the promise, "Your seed shall sojourn in a strange land four hundred years, but I'll visit them and take them out with a mighty hand."
E-219 Mozus sacīja: “Lūk, Tas Kungs Dievs runās uz mani un rādīs, un Viņš ir pateicis man, kas ir jādara, un es pateikšu jums.” Sacīja: “Mani sūtīja ES ESMU.”
“ES ESMU!” Nevis “Es biju” vai “būšu”. “ES ESMU,” tagadne, Vārds šobrīd. Nevis Vārds, kas bija, Vārds, kas atnāks; bet Vārds, kas ir tagad. Saprotat? Vai sapratāt? “ES ESMU!” “ES ESMU” ir Vārds. “Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva.” Vai pareizi? “ES ESMU.” “Dievs sūtīja mani kā pravieti, lai apstiprinātu, ka tā ir taisnība. Es esmu tā atbilde uz šo Vārdu, pateica man atnākt šurp un to izdarīt.”
E-219 Moses said, "Now, the Lord God will speak to me, and show me, and has told me what to do, and I'll tell you." Said, "I AM sent me." I AM, not I was, or will be, I AM, present tense, the Word now. Not the Word that was, the Word that will come, the Word that's now. See? You get it? "I AM..." I AM is the Word. "In the beginning was the Word, and the Word was with God." Is that right? "I AM..."
"God sent me as His prophet to vindicate this to be true: 'I AM the answer to this Word.' Told me to come down here and do this."
E-220 Un, kad viņš to izdarīja, faraons sacīja: “Nu, mūsu grupā ir pilns ar tādiem puišiem, kuri arī var to izdarīt,” atdarinātāji.
Jēzus sacīja: “Lūk, tas atkal atkārtosies pēdējās dienās,” saprotiet, pretendē uz to pašu. Paskatieties, kurš atnāca pirmais. Paskatieties, kurš palika ar Vārdu. Tieši tā. Lūk, kā to atpazīst. Tāpēc jūs redzat...
E-220 And when he did it, Pharaoh said, "Well, we got plenty of boys in our group can do that too": impersonators.
Jesus said, "Now, that's going to repeat again in the last days (see?), claiming the same thing..." Watch who come down first. Watch who stayed with the Word. See? That's it. That's how it's known.
E-221 Mēs redzam, ka Mozus nedeva viņiem to, kas bija Noas laikā: “Mēs tagad būvēsim šķirstu, jo, ziniet, tas ir Vārds. Reiz Noa uzbūvēja šķirstu.” Nē, no tā barojās maitasputni. Nē. Nē.
E-221 So you see... We notice Moses never give them what was Noah's time. "We'll build an ark now, 'cause that's the Word. You know, Noah built an ark one day." No, vultures was eating on that. No, no. This was a promised Word.
E-222 Tas ir apsolīts Vārds. Ievērojiet, kas attiecas uz viņa vēstījumu, ko viņš saņēma no Dieva, tad viņam bija īstens iepriekšnolemts Dieva Vārds tai stundai.
Arī Jēzus nebaroja cilvēkus ar Mozus ēdiena atliekām. Mozum bija Vārds tai stundai, taču Mozus bija pravietis. Bet šeit pats Dievs, saprotiet, Viņš nebaroja cilvēkus ar Mozus...Mozus ēdiena atliekām.
Bet vienkārši paskatieties uz tiem maitasputniem tur tajā organizācijā, kas rija to pilnām mutēm. “Mēs zinām! Mums ir Mozus! Mums Tu neesi vajadzīgs!”
E-222 Notice. For his message he had from God, he had the genuine predestinated Word of God for that hour. Neither did Jesus serve them Moses' leftover. Moses had the Word for that hour, but Moses was a prophet. Here's God Himself. See? He never served them Moses' leftover.
But just look at the vultures there in that organization, was glutting over it. "We know. We got Moses; we don't have to have you."
E-223 Viņš sacīja: “Ja jūs pazītu Mozu, tad jūs atpazītu Mani, jo Mozus runāja par Mani.” Saprotat?
“Kur svaiga Gaļa, tur savāksies ērgļi.” Ērgļi! Svaigi kauta Vārda gaļa, Vārds, kas ir izaudzēts un nobarots, un ticis izpausts, un atdots bērniem par Barību.
Lūk, veca gaļa, kas ir gulējusi tur simtiem gadu, tur tā arī paliks.
Tas pats šodien! Luteram bija grēku nožēlas vēstījums, taču jūs esat luterāņu maitasputnu bars! Baptistiem bija vēstījums, bet jūs esat baptistu maitasputni! Saprotat? Pentakostiem bija vēstījums, nu tik būs, pentakostu maitasputni!
“Bet kur ir svaiga Gaļa, tur sapulcēsies ērgļi.”
E-223 He said, "If you'd have knowed Moses, you'd know Me, because Moses spoke of Me." Oh, my. See? Where the Carcase is the eagles will gather: eagles. The fresh kill of the Word, the Word that's raised up and fattened, and been made manifest, and give out to the Food for the children, not of the old carcase that's laid there for hundreds of years; there'll it'll be. Same now. Luther had a message of repentance, but you bunch of Lutheran buzzards... Baptists had a message, but you Baptist buzzards. See? The Pentecost had a message (coming home now), Pentecostal buzzards. But "Where the Carcase is there the eagles will gather."
E-224 Atcerieties, tajos laikos nebija iespējams iebarot luterāņiem (tagad jau var) katolicisma maitu. It nekādi. Viņam bija svaiga gaļa. Tas bija tāds draudzes periods.
Nebija iespējams iebarot metodistiem luterāņu vēstījumu. Ak nē, viņiem nebija vajadzīga tāda maita. Tā bija sabojājusies. Saprotiet, Dzīvība no turienes jau bija izgājusi un pārgājusi kaut kur citur. Tas stiebrs tur jau bija atmiris. Dzīvība virzās tālāk.
Tāpat jūs nevarēsiet Kristus Līgavai iebarot pentakostismu. Nekādā gadījumā! Pārtārpojušās organizācijas; nekā tamlīdzīga! Nē, nē!
Jo apsolījums saka: “Un pirms nāks tā lielā un briesmīgā diena, Es sūtīšu jums Ēliju pravieti. Viņš atkal pievērsīs bērnu sirdis tēvu ticībai.” “Visus tos solījumus, kas ir doti Bībelē, Es tos piepildīšu, un tur sapulcēsies ērgļi.” “Visi, kurus Tēvs Man ir devis, atnāks pie Manis.” Saprotat?
E-224 Remember, you couldn't feed a Lutheran back in them days (you can now) Catholic carrion. No, sir. He had fresh meat. That was that church age. You couldn't feed Methodists, Lutheran message. Oh, no. He didn't want that carrion; it's rotten. See the Life had done left it and went into something else. That's the old stalk that's dead back there. The Life's moving on. Neither can you feed the Bride of Jesus Christ Pentecostalism. No, indeedy. Maggot blowed organizations, nothing doing... No, no. For the promise is, "And before that great and terrible day shall come, I'll send unto you Elijah the prophet. He will restore the hearts of the children back to the faith of the fathers again." All these promises have been made in the Bible, "I will do it," and there the eagles will gather. "All that the Father has given to Me will come to Me." See?
E-225 Jēzus to nemēģināja. Taču, kad Jēzus atnāca, Viņš ieraudzīja veselus maitasputnu barus: “Mums ir Mozus likums.” Saprotat? Nu, tā barība derēja tam laikam, kad tā tika nokauta un iedota viņiem. Saprotiet, toreiz tas derēja.
Bet tas ir tas, kas bija paredzēts pašam Mozum, kas nokāva to upuri, sacīja: “Tas Kungs, jūsu Dievs, cels jūsu vidū, no jūsu pašu brāļiem, Pravieti. Notiks tā, ka ikviens, kas nebūs uzticīgs tam Pravietim un tam, ko Viņš saka, tiks izdeldēts no tautas vidus.” Tā arī notika.
E-225 Jesus never tried that. But when Jesus come He found them--swarms of vultures. "We got Moses and the law." See? Well, that was good eating way back yonder when it was killed and give to them. See? That was all right then, but this is what was predicted to Moses himself that killed the sacrifice; said "The Lord your God shall raise up among you of your own brethren a Prophet. And it'll come to pass that every one will not cling to that Prophet and what He says, will be cut off from amongst the people." And it was.
E-226 Paskatieties, kā piepildījās aptuveni sešsimt dažādi pravietojumi no Vecās Derības tur Jēzū Kristū. “Viņi caurdūra Manas rokas un Manas kājas.” Aptuveni... Es aizmirsu, cik daudzi piepildījās Viņa dzīves pēdējās septiņās vai astoņās stundās, viss, ko bija sacījuši pravieši, precīzi!
E-226 Look how about six hundred different prophecies fulfilled right there of the Old Testament to Jesus Christ. "They pierced My hands and My feet." About... I forget how many there was fulfilled in the last seven or eight hours of His life, all them prophets said, perfectly.
E-227 Ja šodien es pravietotu, ka kaut kas konkrēts notiks tieši pēc gada no šī brīža, tad man...man, iespējams, būtu divdesmit procentu iespēja, ka tas notiks, vai nu tas ir pareizi vai nē. Bet, ja es pravietotu, ka tas notiks, bet nepateiktu kad, tad man būtu mazāks procents. Ja es paredzētu, kad tas notiks, tad vēl mazāka iespējamība. Ja es paredzētu, kādā vietā tas notiks, tad paliek vēl mazāka iespējamība. Ja es paredzētu to...kurā cilvēkā tas notiks, tad man būtu jau aptuveni viena simttūkstošā daļa iespējamības, ka tas vispār notiks, ja tā nebūtu taisnība.
Bet katrs Vārds, aleluja, kas bija uzrakstīts par šo Mesiju, piepildījās līdz pēdējam sīkumam! Pat tā, ka reiz, lasīdams Rakstus, Viņš apstājās pašā teikuma vidū un pateica: “Dieva Gars ir uz Manis, lai sludinātu Evaņģēliju un atbrīvotu...” Un apstājās tieši tur, teikuma vidū, jo pārējais notiks Viņa otrajā Atnākšanā. Āmen! Debesis un zeme zudīs, Mani Vārdi nezudīs.” Saprotat?
E-227 If I prophesied today that a certain thing would happen in a year from now, maybe I got--I got twenty percent chance for it to happen, whether it's right or wrong. And if I predicted that that would happen and didn't say when, I got a smaller percent. If I predicted when it would happen, gives me a smaller margin. If I predicted a place it happened, it gives it still a smaller margin. If I predicted the--who it would be on, then I still got about one hundred thousandth of a margin it ever coming to pass, if it's not true. And every word (Hallelujah.) that was wrote of that Messiah was fulfilled to the letter. Even till one day reading the Scriptures, He stopped right in the middle of the sentence, said, "The Spirit of God is upon Me to preach the Gospel and deliver the..." And stopped right there in the middle of the sentence, because the rest of it's at His second coming. Amen. "Heavens and earth will pass away; My Word shall not." See?
E-228 Toreiz Viņš bija Vārds, Kas baroja cilvēkus tajā laikā. Mozus pateica viņiem Patiesību, taču, redziet, viņi vienmēr uztaisa no tā konfesiju, lai maitasputni...
Tur vēl kaut kas no Tā paliek, kad ērgļi paēd un aizlido mājās. Tad viņi gaida vēl kaut ko. “Vārds,” viņi saka, “lūk, Tam ir jāatnāk. Vakar mums bija briedis; rīt mums būs aita.” Vai saprotat, ko es gribu pateikt? “Tur guļ veca brieža maita, kas tiek aprīta, bet mums šodien būs aita. Kur tā ir?” Vai saprotat, ko es gribu pateikt? Eņģeļu Barība! Tie cilvēki, kas viendien ēda mannu, ja viņi mēģināja saglabāt to uz nākošo dienu, tā sabojājās. Vai jūs redzat visas šīs līdzības, tik nevainojamas? Tas pats ir tagad!
E-228 He was the Word then that was feeding them then. Moses told them the Truth. But you see, they always make a denomination out of it for the vultures to... There's some of it left after eagles has done eat and gone home. Then they're waiting to see something else. The Word, they say, "Here it's supposed to come. We had caribou yesterday. We have sheep tomorrow." See what I mean? "There's old caribou carcase down there gloating, but we got sheep coming today. Where's it at?" See what I mean? Angel's food. The people that eat manna one day, if they tried to keep it over for the next day, it got contaminated. Don't you see all the types, how perfect?
E-229 Ievērojiet, Jēzus laika maitasputni arī dzina ārā ļaunos garus; svaidītie, no vecas maitas. Vai pareizi? Viņi dzina ārā ļaunos garus. Tā sacīja Jēzus.
Un atcerieties, tajā laikā viņiem bija pravieši. Kajafa, virspriesteris, pravietoja. Cik daudzi to zina? Kajafa pravietoja. Pievērsiet uzmanību, kāds ir nezāles stāvoklis uz lauka, tā tiek laistīta ar to pašu svaidījumu. Kāpēc Bībelē ir teikts, ka viņš pravietoja? “Tāpēc ka tajā gadā viņš bija virspriesteris.” Pretīgs maitasputns, nezāle un dzelksnis, kas auga Kviešu vidū; taču uz viņa bija Gars, neviltots Svētais Dieva Gars. Dieva Svētais Gars bija uz viņa sludinādams, pravietodams un paredzēdams, ka tas notiks; bet pats noraidīja un sita krustā apstiprināto tās stundas Vārdu.
Ak, lai Dievs ir žēlīgs, brāli! Cik ilgi vēl mums ir tas viss jāsaka, cik daudz vēl jārāda Rakstos? Es pasteigšos. Man šeit ir aptuveni desmit lapas ar Rakstu vietām, kas to visu pierāda. “Saule pār taisnajiem un netaisnajiem, vienādi.”
E-229 Same now. Notice, the vultures of Jesus day was also casting out devils: anointed ones, on the old carcase. Is that right? They were casting out devils. Jesus said so. And remember, they had prophets in those days. Caiaphas the high priest prophesied. How many knows that? Caiaphas prophesied. The... Notice the position of the weed in the field. It's watered by the same anointing. Why did the Bible say he prophesied? Because he was high priest that year, a rotten scavenger, a weed and a thistle setting among the wheat; but the Spirit was upon him, the genuine Holy Spirit of God. The Holy Spirit of God was upon Him to preach, prophesy, and foretell it to come to pass, and denied and crucified the very vindicated Word of the hour. Oh, mercy, brother. How much longer do we have to say these things (See?), how much more through the Scripture?
I'll hurry. I got about ten pages here of Scriptures, how--proving all things.
E-230 Jēzus pateica, lai to apstiprinātu: “Ja Es izdzenu ļaunos garus ar Dieva pirkstu, tad kā tos izdzen jūsu bērni?” Lūk, viņi dzina ārā ļaunos garus. Viņi pravietoja. Vai pareizi? Taču viņi neatpazina, ka Viņš ir Vārds tai stundai (kāpēc?), tāpēc ka Viņš nebija pievienojies viņiem.
Tagad paņemiet Mateja 24:24: “Viltus kristi,” svaidītie, “celsies un viltus pravieši to pravietos,” redziet, “un pieviltu pat Izredzētos, ja tas būtu iespējams.” Vai tagad saprotat?
E-230 The sun on the just and the unjust the same. Jesus said to prove this. "If I cast out devils by the finger of God, by who does your children cast them out?" Now, they were casting out devils. They were prophesying. Is that right? But did not recognize Him being the Word of the hour. Why? Because He wasn't associated with them. Now, take Matthew 24:24: "False christs, anointed ones will rise. And they'll be false prophets, prophesying (See?), and will deceive the very elected if it was possible." You got it now?
E-231 Pievērsiet uzmanību, bērni. “Ar ko bērni... Ja Es izdzenu ļaunos garus ar Dieva Vārdu,” un Viņš bija Dieva Vārds, “tad ar ko tos izdzen jūsu konfesionālie bērni?” Lūk, un ļauno garu izdzīt var tikai Dievs, mēs to zinām, tikai Dievs. Jo stipram cilvēkam ir taču jābūt stiprākam nekā tam, kas ir viņa namā. Viņiem bija vara to darīt.
Jūs zināt, ka tur Atklāsmes grāmatā ir teikts, ka viņš...ka antikrists, kas cēlās pēdējās dienās, “darīja tādas zīmes un brīnumus, ka pievīla visus, kas dzīvoja uz zemes virsas, un pievīla ikvienu, kristiešus un visus, kuru vārdi nebija ierakstīti Jēra Dzīvības Grāmatā”, atbilde uz Mateja 24:24, “kuru vārdi nebija ierakstīti Jēra Dzīvības Grāmatā pirms pasaules radīšanas.”
Tā Dzīvība, kura bija tā...tā īstenā apelsīnkoka saknēs, pacēlās cauri visiem tiem citrusiem un visam pārējam, aizgāja tālāk un nesa augļus tā koka galotnē, augstāk par visiem konfesionālajiem piepotējumiem un zariem. Vai jūs sapratāt? Es pasteigšos. Stiprais cilvēks...
E-231 Notice the children. "Who does the children... If I cast out devils by the Word of God (which He was the Word of God), who does your denominational children cast them out by?" Now... And God alone can cast out a devil; we know that: God alone, for the strong man has to be stronger than the one in his house. They had power to do it. You know the Revelation there said he--that antichrist that raised in the last days done signs and wonders that even deceived those that dwelled upon the face of the earth, and deceived every one of them, Christians and all, whose names were not written in the Lambs Book of Life--answering to Matthew 24:24--whose names were not written in the Lambs Book of Life from the foundation of the world. That Life that was in the root of that--of that genuine orange tree, that come up through all those citrus and everything else, and passed on and put the fruit in the top of the tree, above all the denominational grass and branches... You got it? I'll hurry.
E-232 Tagad atcerieties Dāvidu, viņš bija godīgs, patiess, centās izdarīt darbu Dievam, taču nebija norīkots to darīt.
Viņi ir svaidītie, bet Jēzus sacīja: “Viņi māca kā mācību cilvēciskus Rakstu skaidrojumus,” saprotiet, nevis Dieva Vārdu, nevis Viņa apstiprināto Vārdu; māca vēsturisku Kristu, saprotiet, kaut ko, kas ir bijis.
Bet Bībelē ir teikts: “Viņš ir.” “ES ESMU”, nevis “Es biju vai būšu. “ES ESMU tieši tagad.” Viņš ir tas joprojām dzīvais Vārds.
Viņš bija... Sākumā Viņš bija... Viņš bija stiebriņos; Viņš bija vārpas slotiņā; Viņš bija miziņā; taču tagad Viņš ir Graudā.
E-232 The strong man... Remember David now, he was honest and sincere trying to do God a work and wasn't ordained to do it. They, the anointed ones... But Jesus said, "They're teaching for doctrine the interpretation of the Scriptures of man (See?), not the Word of God, not His vindicated Word. Teaching a historical Christ (See?), something that was. And the Bible said He is: "I am not I was, or will be, I am right now." He's that Word that lives through here. He was... In the beginning He was in the--He was in the--the blades; He was in the tassel; He was in the shuck; but now He's in the grain.
E-233 Nu, pamēģini atgriezties un dzīvot no jauna. Kā būtu, ja tā Dzīvība atkal nolaistos lejup... Vai domājat, ka paliktu...ka šī Dzīvība spētu runāt...atgriezties atpakaļ, kad tā vecā miziņa jau ir izkaltusi, atgriezties atpakaļ un atkal dzīvot tajā? Tā nenotiek. “Jo ir neiespējami tos, kas reiz apgaismoti,” bet negāja tālāk kopā ar Vārdu, kad Tas īstenojās... Viņi ir miruši, zuduši; un dzelkšņi un ērkšķi, kuri ir tuvu noraidījumam, kuru gals ir ugunī. Vai pareizi?
Tagad pasteigšos, cik ātri vien varēšu.
E-233 Now, you go back and try to live again... What if that life took back down... You think that Life would ever talk--go back after that old shuck's dried up, ever go back and live in it again? It never does. "For it is impossible for those which were once enlightened and didn't move on with the Word as it come to pass..." They're dead, gone. "And the thorns and thistles which is nigh unto rejection, whose end is to be burned..." Is that right? Now, hurrying just as quick as I can.
E-234 Tagad pievērsiet uzmanību Rakstiem. Māca vēsturisku Dievu, saprotiet, gluži kā mēģina dzīvot pagātnē, piemēram: “Nu, Veslijs sacīja to un to. Vai arī: “Tāds un tāds sacīja to un to.” Jūs noraidāt konkrētās dienas apsolīto Vārdu, to Mannu, kas ir skaidri identificēta konkrētajam laikam. Viņi cenšas ieliet savu veco luterāņu, baptistu, pentakostu vīnu mūsu jaunajos traukos. Nekas nesanāks. Un mūsu jauno Vīnu viņu vecajos traukos, nekas nesanāks. Ja viņi mēģinās ieliet šo jauno Vīnu savā konfesijā, tad viņu neprāts kļūs skaidri redzams. Nekas viņiem nesanāks. Tas sarauj to gabalos.
E-234 Notice, the Scripture now. Teaching a historical God (See?), just like they're trying to live in the past, like, "Well, Wesley said so-and-so; So-and-so said so-and-so," refusing the promised Word of the day, the Manna that's clearly identified of the day. They try to put their old Lutheran, Baptist, Pentecostal wines in our new bottles. It don't work. And our new wine in their old bottles won't work. If they try to put this new wine in the denomination, their folly is made manifest. They can't do it; it blows her up. "Now, brother, I seen the Word of God perfectly by the Word..."
E-235 “Klau, brāli, es ieraudzīju Dieva Vārdu, precīzi pēc Vārda!”
“Nu, paklau, doktor, ja... Mēs...mēs nevaram To pieņemt.” Ned, man šķiet, ka nesen tu ko tādu piedzīvoji. “Mēs...mēs šobrīd nevaram To šeit pieņemt. Es...es domāju, ka varbūt tev labāk būtu jāaiziet.” Jūs zināt. Saprotiet, nekas tur nesanāks. Tas sarauj to gabalos.
“Jūs neliekat jauna auduma ielāpu uz veca auduma, jo tas viss saplīsīs.” Saprotat? Vai tad Jēzus tā neteica? Nevar liet jaunu vīnu vecos traukos. Tie pārplīsīs. Jaunajā vīnā ir dzīvība. Labi.
E-235 "Now, look here Doctor, if... We--we can't have that." Ned, I think you've had some of that lately. "We--we just can't have that here; now, I--I would rather that you maybe just go on..." You know. See, it won't work. It blows up. You don't put a new piece of garment in an old garment, 'cause you make it all a rent. See? Didn't Jesus say that? You can't put new wine in old bottles; it blows them up. The new wine's got life in it. All right.
E-236 Pievērsiet šeit kaut kam uzmanību, tagad patiešām ātri, mēs jau beidzam mūsu runāšanu. Pievērsiet uzmanību Atklāsmes grāmatai 16:13-14, ja gribat to pierakstīt. Varbūt man nebūs laika pie tā vērsties. Es gribu, lai jūs noteikti to ieraugāt. Un tā, ievērojiet, tas skan starp Sesto un Septīto Kausu.
E-236 Notice here something real quick now while we're ending the--our talk. Notice Revelation 16:13-14. If you want to put that down, I won't have time maybe to go to it. I want you to be sure to see it.
E-237 Un tā, mēs...mēs beigsim pēc brītiņa, pacietieties vēl tikai dažas minūtes. Mēs jau beidzam.
E-237 Now, notice, this is the sounding between the Sixth and Seventh Vial. Now, we're--we'll close out just in a minute, if you can just bear a few minutes longer. Closing out now, notice.
E-238 Ievērojiet, Atklāsmes grāmata 16:13-14, starp Sesto un Septīto Kausu: “Trīs nešķīsti gari, līdzīgi vardēm” (vai jūs to ievērojāt?) “iznāca no kāda mutes.” Tagad ātri paskatieties. Vai esat gatavi? Sakiet: “Āmen.” [Sanāksme saka: “Āmen.”–Tulk.] Garu trīsvienība!
E-238 Revelation 16:13-14, between the Sixth and Seventh Vial, three unclean spirits like frogs (Did you notice that?) went out of the mouth of someone. Now, notice, quickly, are you ready, say, "Amen." [Congregation replies, "Amen."--Ed.] A trinity of spirits...
E-239 Lūk, konfesionālais brāli, tikai brītiņu pasēdi mierīgi. Nevajag celties kājās un iet ārā no istabas tur pie tā radioaparāta, pie telefona līnijas pieslēguma. Neslēdz ārā savu magnetafonu. Tikai brītiņu pasēdi mierīgi un paklausies. Ja tu esi dzimis no Dieva, tu tā izdarīsi.
E-239 Now, denominational brother, set still just a minute. Don't get up and walk out of the room, back out there on this radio--telephone hook-up. Don't turn your tape recorder off; set still just a minute and listen. If you're borned of God you will.
E-240 Varžu trīsvienība! Varde ir tāds dzīvnieks, kas vienmēr skatās atpakaļ. Tā nekad neskatās tur, kur viņa iet; tā skatās, no kurienes ir nākusi. Saprotat? Vai tad jūs neredzat? Kur piedzima trīsvienības ideja? Atcerieties, “trīs nešķīsti gari”, atsevišķi gari. [Brālis Branhams kādu laiku klusē–Tulk.]Vai jūs to saprotat? [Sanāksme saka: “Āmen.”–Tulk.]
E-240 A trinity of frogs... A frog is an animal that always looks backward. He never looks where he's going; he looks where he's come from. See? Don't you see? Where was trinitarism borned at? Remember, three unclean spirits, individual spirits... Are you getting it?
E-241 Ievērojiet, viņi skatās atpakaļ uz Nikejas Padomi, kur piedzima tā trīsvienības mācība; nevis uz Bībeli, tur nekā tāda nav. Viņi skatās atpakaļ uz Nikejas Padomi Nikejā, Romā, kur tika dzemdēta trīsvienība.
Pievērsiet uzmanību, no kurienes tās iznāca. Ievērojiet. Šī varžu trīsvienība iznāca no vecās trīsvienības, viņu māte piedzemdēja jaunu trīsvienību. No kurienes tā iznāca? No trīsvienības: “pūķis”, redziet, “zvērs” un “viltus pravietis”. Trīsvienība, jauna... Kad tās vardes iznāca? Kad tas bija? Ievērojiet, tās bija tur visu laiku, taču tās nebija redzamas līdz Sestajam un Septītajam Kausam, tieši pirms Zīmogu atvēršanās (Hm?), lai to atklātu.
“Jo septītā eņģeļa Vēstījuma dienās kļūs zināmi Dieva noslēpumi”, visām tām trīsvienības lietām un neīstajām kristībām, un visam tam bija jātiek parādītam. Lai Dievs palīdz mums ieraudzīt, kas ir Patiesība! Un nedomājiet, ka kāds mēģina kaut ko pateikt, lai...
E-241 Notice. They look back to the Nicaea Council where the trinity doctrine was borned at. Not in the Bible, there's no such a thing. They look back to the Nicaea Council at Nicaea, Rome, where the trinity was born at. Notice where they come from. Notice, in the trinity of frogs came out of an old trinity, give birth to a new trinity, their mother. What'd it come out of? A trinity, the dragon (See?), the beast, and the false prophet, a trinity new for the... When would these frogs come out? When did it? Notice. They was there all the time, but it wasn't manifested until between the Sixth and Seventh Vial, just before the Seals opened to reveal it. For in the Message of the seventh angel the mysteries of God would be known, all these trinitarian things, and false baptisms, and everything was to be made manifest. God help us to see what's Truth.
E-242 Es jūtu, kā tas gars Tam pretojas, saprotiet. Es nerunāju no sevis, brāli. Es runāju no Dieva Eņģeļa, Kurš ir nometnē. Pilnīgi pareizi.
E-242 And not think it's somebody trying to say something to--to... I feel that spirit resenting that. You see? I'm not speaking of myself, brother; I'm speaking of the Angel of the Lord that's in the camp. That's exactly right. Uh-huh.
E-243 Ievērojiet, trīsvienība! “Pūķis”, cik daudzi zina, kas bija pūķis? Tā bija Roma. “Un pūķis stāvēja sievas priekšā, lai aprītu viņas bērnu, kad tas piedzims.” Vai pareizi? Ko Bībelē nozīmē “zvērs”? Spēku. Labi. “Viltus pravietis”, viltus pravietis, viltus svaidītais. Saprotat?
E-243 Notice. A trinity, the dragon... How many knows what the dragon was? It was Rome. And the dragon stood before the woman to devour her child as soon as it was born. Is that right? What does beast mean in the Bible? "Power." All right.
E-244 Kur tas sākās? Tur ir “viltus pravietis”, vienskaitlis. “Viltus pravietis”, pirmais pāvests; un no turienes iznāca lielā ielasmeita un netikļu māte, viss pārējais.
Cēlās viltus trīsvienība; nevis agrīnajās dienās, tas nekļuva redzams agrīnajās dienās, kad tas netraucēti virzījās uz priekšu. Taču, kad atnāca Septiņu Zīmogu laiks un atvēra tos noslēpumus, un atklāja tos, lūk, kad “šīs vardes, trīs nešķīstie vardēm līdzīgie gari iznāca, lai sevi parādītu”, trīsvienības mācība pret Patiesību. Saprotat? Hm!
Vai redzat, no kurienes tas iznāca? Vai redzat, kur tas atgriežas? Uz Ekumēnisko Padomi. Viņi visi vienalga ir brāļi, tie paši gari, tas pats.
Un paskatieties. Tik maldinoši, dara brīnumus! Un tie ir ļaunie gari, kas ir izgājuši pie visiem zemes dieviem, dara brīnumus, lai pieviltu tos, kas dzīvo pēdējā dienā, un viņiem tas izdosies. Ko par to ļauno garu sacīja Dievs?
Sacīja: “Es noiešu lejā un ielīdīšu to praviešu mutēs, un izdarīšu tā, ka tie pravietos melus, lai liktu Ahabam no turienes aiziet un tikt iznīcinātam.”
E-244 False prophet, a false prophet, a false anointed one... See? Started where? This is false prophet singular: false prophet, the first pope. And from there come up the--the whore and the mother of harlots, the whole thing. A false trinity was rising, not in the early days, wouldn't be made manifest in the early days, it went right on through with it. But when the Seven Seals be come and opened those mysteries and revealed them, that's when the frogs, three unclean spirits like frogs come out to manifest themselves, a trinity doctrine against the Truth. See where it come from? See where it's going back to? Ecumenical Council. They're all brothers anyhow, same spirits, same thing.
And watch. So deceiving, performing miracles. And these are devils that go forth to all the gods of the earth, working miracles to deceive them in the last day; and will succeed in doing it. What did God say about... That evil spirit said, "I'll go down and get in the mouth of those prophets and cause them to prophesy a lie, to cause Ahab to come out there to be destroyed."
E-245 Dievs sacīja: “Ej. Tev izdosies. Tu liksi viņiem tam noticēt. Viņi jau no paša sākuma nestāv uz šī Vārda.” Saprotat? “Ej, jo tu viņu pārliecināsi. To izdarīsi tieši tu, kad ieiesi tajos viltus praviešos, jo viņš paļaujas tieši uz viņiem. Un viņš neko nezina par Vārdu, bet viņš arī necentīsies uzzināt par To. Viņš nevar to izdarīt, jo viņš jau no sākuma ir dzelksnis. Saprotat? Saprotat? “Tev izdosies.”
E-245 God said, "Go, you will succeed. You'll get them to believe it. They're not on that Word to begin with. (See?) Go, for you will persuade him. You'll be the one will do it when you get in them false prophets, 'cause he's relying right on them. And he don't know nothing about the Word; neither will he try to learn about it. He can't do it, because he's a thistle to begin with." See, see? "You'll succeed."
E-246 Paskatieties uz tām melīgajām vardēm, kas skatās atpakaļ: “Nu, vai tu zini, ko viņi toreiz pateica Nikejā?”
Man ir vienalga, ko viņi runāja tur Nikejā. Es saku, ko viņi pateica šeit pie Dieva Troņa; kas būs, nevis, kas bija; kas būs, jo Viņš ir “ES ESMU”. Saprotat?
“Viltus”. Vienkārši paskatieties. Hm! Ievērojiet, no kurienes tās iznāca.
E-246 Look here at these false frogs, looking back. "Why, you know what they said back there at Nicaea." I don't care what they said about there at Nicaea; I'm saying what they said up here at the throne of God, what would be, not what was, what will be, for He's I AM. See?
False. Look at that. Notice where they come from.
E-247 Tagad (klausieties uzmanīgi) mēs skaidri to redzam pēc Septiņu Zīmogu atvēršanas. Lūk, kam ir jāatver šis noslēpums: Kas tā par trīsvienību? Saprotat? Kur to vispār nosauca par trīsvienību? Saprotat? Kur Bībelē kaut vai ir pieminēts vārds “trīsvienība”? Kā var būt trīs Dievi, ka mēs pielūgtu trīs Dievus un nebūtu pagāni?
Kā viņus var atdalīt, ja Viņš pateica: “Es un Mans Tēvs esam viens?” “Ja nenoticēsiet, ka Es esmu Viņš, tad mirsiet savos grēkos, saprotiet, savā neticībā.” Grēks ir neticība. “Jūs aiziesiet bojā savā neticībā.”
Ak, kas tavuprāt Es esmu un no kurienes nāku,
Ak, vai Tēvu Manu tu zini, vai Viņa Vārdu nosaukt vari?
ES ESMU Šāronas Roze un Spožā Rīta Zvaigzne.
Vai varat man pateikt, kas Viņš ir?
ES ESMU, kas runāja uz Mozu degošajā uguns krūmā,
ES ESMU tas Ābrahāma Dievs, Spožā Rīta Zvaigzne.
ES ESMU Šaronas Roze, ak, no kurienes, tavuprāt, nāku Es;
Ak, vai Tēvu Manu tu zini, vai Viņa Vārdu nosaukt vari?
(Āmen!)
ES ESMU Alfa, Omega, Sākums no Beigām;
ES ESMU visa radīšana, un Jēzus ir Viņa Vārds.
E-247 Now, listen closely, we see plainly after the Seven Seals has been opened; that's to reveal that mystery. What is that trinity? See? Where was it ever called trinity? Where in the Bible did It even speak the word "trinity"? Where could there be three gods, that we worship three gods and not be heathens? How can they be separate when He said, "I and My Father are One. Except you believe that I'm He, you'll perish in your sins (See?), your unbelief." Sin is unbelief. You'll perish in your unbelief.
Oh, Who do you say that I am?
From whence did you say that I came?
Oh, do you know My Father,
Or can you tell His Name?
I am the Rose of Sharon,
The Bright and Morning Star. (Can you tell me Who He is?)
I AM that spoke to Moses
In a burning bush of fire.
I am the God of Abraham,
The Bright and Morning Star.
I am the Rose of Sharon.
Oh, whence did you say that I came?
Oh, do you know My Father,
Or can you tell His Name? (Amen.)
I'm Alpha, Omega, the beginning from the end.
I am the whole creation,
And Jesus is His Name.
E-248 Tā tas ir. Nekādas trīsvienības! It nekādas. Tas ir kaut kas melīgs.
Septiņi Zīmogi, kas atver tos noslēpumus, “kuriem ir jāpiepildās”, parāda. Atvērts Zīmogs atbrīvo, parāda, padara saprotamas apslēptās Patiesības, kas visus šos gadus bija apslēptas zem Zīmogiem, visu to draudžu un konfesiju laikā.
“Lielā netikle” no Atklāsmes grāmatas septiņ... Kas tā tāda? Taču, turklāt viņa ir arī NETIKĻU MĀTE. Saprotat?
E-248 That's right. No trinity... No, sir. That's a false thing. Seven Seals, opening those mysteries that it should be finished, shows up. Seal opened, disposes, shows up, makes plain the hidden Truths that the Seals had hid all these years, through all those churches and denominations. The great whore of Revelation 7, who was she? But she was the mother of harlots also. See?
E-249 Lūk, jūs sacīsiet: “Brāli Branham, nu, tu nosauci viņus par maitasputniem.” Tā tas ir.
Taču atcerieties, maitasputns ir putns. Arī viņš ir svaidīts, lai lidotu. “Tie divi gari būs tik līdzīgi, ka pieviltu pat Izredzētos...” Maitasputns ir tikpat liels kā...kā ērglis. Viņš var lidot kā ērglis; un ir svaidīts lidot jeb sludināt, jeb pravietot, ievērojiet, tāpat kā ērglis. Taču viņš nevar sekot ērglim augstumos. Nē, nē. Ja viņš mēģinās lidot pakaļ ērglim, tad viņa neprāts kļūs redzams. Tieši tā. Viņš nespēj lidot pakaļ ērglim.
Ak, viņš var pateikt: “Es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls. Es ticu Dievam Tēvam, Visuvarenajam, debesu un zemes Radītājam; Viņa Dēlam Jēzum Kristum,” un tā tālāk. Ak, protams, šādi viņi var. Taču kā ar to, ka Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi? Saprotat?
E-249 Now, "You call them vultures," you say, "Brother Branham." That's right. But remember, a vulture is a bird. He is anointed to fly also. The two spirits be so close it'd deceive the elected. A vulture is as big as a--as an eagle. He could fly like the eagle, and is anointed to fly, or to preach, or to prophesy (Notice.) as same as the eagles, but he can't follow the eagle in height. No, no. If he tries to follow the eagle, his follies will be made manifested. Yes, sir. He can't follow the eagle. "Oh," you say, "I believe in Jesus Christ being the Son of God. I believe God the Father, Almighty, Creator of heavens and earth, Jesus Christ His Son, and so forth." Oh, sure they do that. But what about Him being the same yesterday, today, and forever? See?
E-250 Ērglis ir īpaši veidots putns. Uz zemes nav neviena viņam līdzīga. Saprotat? Viņš...viņš... Ja kāds maitasputns vai kāds cits putns mēģinātu viņam sekot, tas izjuks gabalos. Viņa neprāts kļūs redzams, noteikti. Viņš pārsprāgs, ja viņš mēģinās ieliet jauno Vīnu vecā traukā. Saprotiet, viņš pārsprāgs. Viņš izjuks gabalos. Viņš nav radīts...viņš nav... Viņam nav tāda miesas uzbūve, lai uzturētos tādā augstumā. Kad viņš paceļas tajās varenajās sfērās tur augšā, ja viņš nav tā radīts, tā nozīmēts, iepriekšnolemts, nav dzimis kā ērglis, tas viņu saraus gabalos. Saprotat? No viņa spārniem izkritīs spalvas, un viņš nokritīs uz zemes. Neapšaubāmi. Viņš nevar sekot ērglim augstumos. Ja viņš to pamēģinās, tad viņa neprāts kļūs redzams. Tā tas ir. Nevarēs.
E-250 A eagle is a special built bird. There's nothing like him on the earth. See? He--he... If a buzzard try to follow him, or any other bird, he'd disintegrate. His follies would be made manifest, sure enough. He'd blow up when you try to put the new wine in an old bottle. See? He would blow up. He'd disintegrate. He ain't made, he ain't... His--his body isn't put together with the structure to hold him up there. When he gets in them great spheres up yonder, if he wasn't made, ordained, predestinated, borned eagle, he will bust to pieces. See? The feathers would fly out of his wings, and he'd fall to the earth. Sure. He can't follow the eagle in height. If he tries to, his folly will be made manifest. That's right. You can't.
E-251 Kāpēc? Viņš neredz tā, kā redz ērglis. Kāda jēga ir censties uzlēkt ļoti augstu, ja tur augšā tu neredzi, kur tu atrodies? Un, ja viņš pamēģinātu, kaut vai pamēģinātu atdarināt to ērgli augstumos, tad viņš paliks tik akls, ka nesapratīs, ko viņš te vispār lidinās. Tā tas ir. Viņš bļaustās, skaļi gavilē un trokšņo; taču atliek pateikt viņam Vārdu, ak, viņa neprāts uzreiz kļūst redzams.
Parunā ar viņu par kristību Jēzus Kristus Vārdā vai par to, ka Viņš vakar, šodien un mūžīgi ir tas pats un visu...visu ko tādu, un pasaki viņam. “Nu, o-o, brītiņu uzgaidi!” Saprotat? Ak, jā, šeit viņa spalvas izkrīt. Saprotiet, viņš palecas un sāk pravietot, un izdzen ļaunos garus, un runā mēlēs, un skaļi gavilē, un trokšņo, skraida šurpu turpu pa ēku. Taču lai nemaz nemēģina lidot viņam pakaļ Tur augstumos; nu, viņš pavisam noteikti tiks atpazīts.
Un tomēr viņš ir ordinēts. Viņš ir svaidīts. Viņš prot lidot. Viņš var noturēt līdzsvaru, uzlidot tur, taču ne...tikai līdz noteiktam augstumam. Saprotiet, viņš var ēst maitu, bet viņš nevar ēst svaigu Gaļu, kas nāk no Troņa.
Viņš ir akls. Viņš jūtas ļoti stimulēts, bet viņš nezina, kāpēc viņš ir tik stimulēts. Redziet, pār viņu ir nonācis tas pats Gars kā lietus, lai padarītu viņu par kviesi; bet viņš jau no sākuma nav kviesis. Viņu tas pārplēš. “Ak, es nevaru iet, jo... Ak, nu nekādi! Es zinu, ka doktors Džons pateica...” Labi, turpini vien. Saprotat? Turpini vien, ja vien gribi.
E-251 Why? He can't see like the eagle. What good does it do to try jump real high and can't see where you're at when you're up there? And if he should try, even try to impersonate this eagle in heights, he becomes so blind he don't know what he's worked up to. That's right. He's screaming, and shouting, and carrying on, but just speak the Word to him, boy, there his folly's made known. Talk to him about the baptism in the Name of Jesus Christ, or Him being the same yesterday, today, and ever--all--all like that, and tell him... Why... "Oh, now wait just a minute." See? There his feathers are dropping. See, he's all jumped up and prophesying, casting out devils, and speaking in tongues, and shouting, and carrying on, running up-and-down the floor. But don't try to follow up there though, boy, he will sure be made known. Yet he's ordained; he's anointed. He can fly. He can balance hisself and get up there, but not--just so far. See, he can eat carrion, but he can't eat the fresh Meat that comes from the throne. See? He's blind. He's all worked up, but he don't know what he's worked up about. See, that same Spirit that fell upon him like the rain to make him a wheat, he's not a wheat to begin with. He blows up. "Oh, I can't go over... Oh, no sir. I know Doctor Jones..." Well, go ahead; go ahead if you want to.
E-252 Nē, ievērojiet, viņš nav dzimis jeb veidots, jeb iepriekšnolemts būt par tāda veida putnu. Viņš var... Viņš ir...varbūt viņš ir citrons, kas aug uz apelsīnkoka, taču viņš nav nācis no tām saknēm. Viņš ir kaut kas, kas ir ticis pievienots. Un, kad viņi paceļas tik augstu savās konfesijās, kad viņi nevar ieraudzīt, kā tiek apstiprināts iepriekšnolemtais Dieva Vārds, tad viņu neprāts kļūst redzams. “Ak, tās muļķības, tas oreols ap galvu, un pārējais, ak, tās ir blēņas.” Saprotat? Kļūst redzams.
E-252 No, notice, he is not born, or built, or predestinated to be that kind of a bird. He can--he's might be a lemon growing on an orange tree, but he never come from the roots. He's something that's been added. And when they get so high in their denominations that they can't see the predestinated Word of God vindicated, then their folly's made known. "Oh, that stuff, halo over head, and all... Oh, it's nonsense." See? Yes, sir. Made known...
E-253 Viņš nav veidots, lai tik tālu redzētu. Viņš redz tikai tik tālu, cik tālu ļaus redzēt viņa konfesionālās brilles. Taču tālāk par to viņš ir akls kā sikspārnis. Lūk, kad viņa neprāts kļūst redzams. Saprotat? Lūk, kur apsēžas īstenais ērglis, lai paēstu. Tieši tā. Lūk, kad tie īstenie, izredzētie ērgļi ierauga, kas viņš ir. Kad viņš nevar pieņemt to Vārdu, tad viņi uzreiz saprot, ka viņš ir konfesionālais maitasputns.
E-253 He's not built to see that far. He can only see as far as his denominational glasses will let him look. But after that, he's as blind as a bat. It's then his folly's made known. See? That's where the true eagle sets down to eat. Yes, sir. That's where the true elected eagles sees what he is. When he can't take that Word, they know right then he's a denominational vulture. See?
E-254 Kāpēc, kāpēc viņš nevar lidot? Jo paskatieties, no kā viņš barojas. Viņš barojas no sapuvušās konfesionālās maitas. Tā...tā neapgaros [[[negarīgos??? spiritualize]]] viņa ķermeni, citiem vārdiem, nedos viņam fizisko sagatavotību, lai paceltu viņu augstāk par konfesionālajām nesaskaņām. Saprotat? Saprotiet, viņš vienkārši barojas ar kaut ko sapuvušu; no tā sastāv viņa ķermenis. Viņš nespēj pacelties tur, kur tā svaigā Gaļa ļauj pacelties ērglim. Viņš vienkārši to nespēj. Saprotat?
E-254 Why? Why can't he fly? 'Cause look what he's been eating on. He's been eating on rotten denominational carrion that won't--that won't spiritualize his body, won't put him in spiritual fitness, in other words, to carry him up above the denominational differences. See? See, he's just fed on rotten stuff; his body's made out of that. He can't go up there where that fresh Meat carries that eagle. He just can't do it. See?
E-255 Šādi piepildās Mateja 24:24. Viņš lido, lēkā augšup, vicina spārnus, taču viņš vienkārši nespēj pacelties pietiekami augstu. Saprotat? Tā tas ir. Saprotiet, viņš nevar paņemt...viņš nevar sasniegt tādu augstumu, lai iegūtu to svaigo Mannu. Viņš var ēst veco mannu, kura ir lejā uz zemes, vecus beigtus zaķus, kuri tika sabraukti pirms nedēļas vai mēneša, vai pirms četrdesmit gadiem, samaitājušies. Viņš var to ēst un vienkārši dzīrot par to, čiepstēt un bļaustīties, un trokšņot, lēkāt un lidot kā jebkurš ērglis. Viņš ir svaidīts, tāpat kā citi putni.
Un maitasputns ir viens no ērgļa paveidiem. Mēs to zinām. Tas, protams, tā ir, taču viņš nespēj lidot pakaļ īstenam ērglim. Saprotat? Viņš vienkārši nav spējīgs. It nekādi. Viņa ķermenis nav tā veidots, viņš ir barojies no kaut kā cita, no maitas, saprotiet, bet tas nav...tas nav...tā nav svaiga Gaļa, svaiga Manna. Tas ir kaut kas, ko pateica Luters, pateica Veslijs vai arī ko pateica Tāds un tāds doktors. Tas nav tas, ko Jēzus pateica šai stundai.
[[[MIZIŅA – VARBŪT “ČAULĪTE VAI KĀ CITĀDĀK]]]] “grauda apvalks”
E-255 That fulfills Matthew 24:24. He's flying, jumping up in the air, flopping his wings, but he just can't get high enough. See? That's right. See, he can't go... He can't reach high enough to get that fresh Manna. He can eat the old manna that's down here on the ground, the old dead rabbits that's been run over a week ago, and a month ago, or forty years ago, contamination. He can eat that, and just gloat over it, and squawk, and holler, and carry on, jump up and fly like another eagle, he's anointed like another bird. And he is a type of an eagle, a buzzard is. We know that. He sure is. But he can't follow that genuine eagle. See? He just can't do it. No, sir. His body isn't built; he's been eating on different carrion. See? And it won't be--it won't--it won't be the fresh Meat, the fresh Manna; it'd be something that Luther said, Wesley said, or Doctor So-and-so said. It won't be on what Jesus said for this hour.
E-256 Tagad noslēgumā. Svaidītie, “kristi” (pēdējās dienās) bet “viltus mācītāji un viltus pravieši”. Paskatieties, cik pārsteidzoši! Lūk, es gribu, lai jūs to salīdziniet (mums nav laika to izlasīt): Mateja 24:24 ar Otro vēstuli Timotejam 3:8.
Mateja 24:24 ir teikts, ka pēdējās dienās, redziet: “Parādīsies viltus kristi,” viltus svaidītie, “viltus pravieši un parādīs zīmes un brīnumus,” tieši tāpat kā Tas īstais...Īstais, “un...un gandrīz pievils pašus Izredzētos”. Lūk, pievērsiet uzmanību, to sacīja Jēzus.
E-256 Let's go now, close. Anointed ones, christs in the last days, but the false teachers as false prophets... Notice how striking. Now, I want you to compare this (We haven't got time to read it out.), Matthew 24:24 with II Timothy 3:8. Matthew 24:24 said in the last days (See?) there'll come false christs, false anointed ones, false prophets, and shall show signs and wonders exactly like the real one--real one and shall--and shall almost deceive the very elected.
E-257 Uzreiz pēc Viņa parādās Pāvils un saka: “Lūk, pēdējās dienās parādīsies reliģiozi cilvēki, redziet, kuriem būs ārēja dievbijība. Un vedīs gūstā sievietes, kuras vada visvisādas pasaulīgās iekāres.
Bet cilvēki brīnās, jautā: “Kāpēc tu piekasies tām sievietēm?” Ak, ir nu gan... Viņi vienkārši To pat neredz.
“Vedīs negudras sievietes, kuras ir apkautas ar iekārēm,” prom no tādām lietām kā...par... Redziet, “kā Janne un Jambre...”
Mateja 24:24, “viltus Kristi,” viltus svaidītie, dara zīmes un brīnumus, lai pieviltu Izredzētos.
“Lūk, kā Janne un Jambre pretojās Mozum, tā šie samaitātie; samaitāti savā prātā attiecībā uz ticību.” Nevis uz kaut kādu “ticību”. “Uz to Ticību!”
“Viena ticība, viens Kungs, viena kris...” Jums nevar būt “viena ticība”, ja jūs neticat “vienam Kungam”. Nevar būt divas kristības; nevis viena Tēvam un Dēlam, Svētajam Garam. “Viena ticība,” Jēzū Kristū. Tā tas ir. Redziet, viltus kristība!
E-257 Now, notice. That was Jesus speaking. Here come Paul right behind Him and said, "Now, in the last days there will come religious people (See?), having a form of godliness, and lead silly women, led away with all kinds of worldly lust (Then they wonder, say, "Why do you pick on them women?" Oh, for goodness... They just don't even see it.)--lead silly women, laden with divers lust (away from things like--that's of the...?... See?)... And as Jannes and Jambres (Matthew 24:24, false christs, false anointed, doing signs and wonders to deceive the elected)--now as Jannes and Jambres withstood Moses, so will these reprobates..." Reprobate mind concerning the faith, not a faith, the Faith. One faith, one Lord, one...?... You can't have one faith without believing in one Lord. You can't have two baptisms, not one for the Father, and Son, and Holy Ghost. There's one baptism, Jesus Christ. That's right. See? False baptism...
E-258 Pievērsiet uzmanību, salīdziniet šīs vietas, kad pārnāksiet mājās. Ievērojiet, Mateja 24:24, runā Jēzus; otrā vēstule Timotejam 3:8, Pāvils; daudzas citas. Un tagad salīdziniet to.
E-258 Notice, compare them together now when you get home. Notice, Matthew 24:24, Jesus speaking, Paul, II Timothy 3:8, many others.
E-259 Un vēl pierakstiet no Rakstiem Lūkas 17:30, Maleahijas 4[3].
“Kā Jannne un Jambre pretojās Mozum,” tā laika svaidītajam Vārdam, “tā arī šie cilvēki,” nevis cilvēks, bet cilvēki, tie svaidītie, “pretojas Patiesībai.”
E-259 And now compare that, and then put another Scripture, Luke 17:30, Malachi 4: As Jannes and Jambres withstood Moses, the anointed Word of the hour, so will these men, not man, men, anointed ones, resist the Truth.
E-260 “Tieši tajā dienā, kad atklāsies Cilvēka Dēls.” Atklāsmes 10:1-7, izlasiet to, kad pārnāksiet mājās, “septītā eņģeļa Vēstījums atver Zīmogus”. Kas tas ir? Pats eņģelis nav Cilvēka Dēls, taču vēstnesis atklāj Cilvēka Dēlu. Vai tagad jūs jau redzat atšķirību? [Sanāksme saka: “Āmen.”–Tulk.] Šķiet, ka tieši to jums ir ļoti grūti saprast, saprotiet. Nevis pats Cilvēka Dēls, bet septītais eņģelis, septītais vēstnesis atklāj sabiedrībai Cilvēka Dēlu, jo Tas ir iznācis ārā no grauda apvalka. Viņš nevar to organizēt. Tas atkal ir Pats Grauds.
“Un tajā dienā Janne un Jambre pretosies,” tie svaidītie (liekulīgie ticīgie un neticīgie, formālā draudze un pentakosti) uzstāsies pret patieso Graudu, “taču lieciet viņus mierā; viņu neprāts kļūs redzams, kā arī ar tiem notika.” Saprotat? Vai tagad jūs saprotat? [Sanāksme saka: “Āmen.”–Tulk.]
E-260 In the very day that the Son of man is revealed, Revelations 10:1-7, read it when you get home... The seventh angel's Message, opening up the Seals... What is it? Not the angel is the Son of man, but the messenger is revealing the Son of man. Can you get it separated now? That's where it seems to be so hard for you. You see? Not the Son of man Himself, but the seventh angel, the seventh messenger, is revealing to the public the Son of man, because it's left the shuck. He can't organize it; it's the Grain itself again. "And in that day Jannes and Jambres will withstand--anointed ones, make-believers, and unbelievers, the church formal and the Pentecostals--stand up against the true Grain. But let them alone; their folly will be made manifest as theirs was." You understand now?
E-261 Atklāsmes grāmatas 10. nodaļā ir teikts: “Tajās dienās, kad skanēs septītā eņģeļa balss.” Lūk, atcerieties, septītais, Lāodikejas Draudzes Periods. Kad runās tas eņģelis,” kad tas periods būs jau konfesionalizējies un kļuvis par draudzes periodu, kad tas ir noticis tā [perioda] pentakostu organizācijā; kad vēstnesis tam...
Kas bija katrs vēstnesis? Kas bija Mārtiņš Luters? Pārmetums katoļiem. Kas bija Veslijs? Pārmetums tiem luterāņiem. Kas bija pentakosti? Pārmetums tiem pārējiem. Uz kurieni tagad ir aizgājusi Dzīvība? Prom no organizācijas. Vairs nekādu pelavu; tas ir Grauds. Kas tas ir? Pārmetums pentakostiem, saprotiet, lai piepildītos šī laika Raksti. Saprotat?
E-261 Revelations 10 said, "In the days of the sounding of the seventh angel..." Now, remember, seventh, Laodicea Church Age, the sounding of that angel, when that church age is done denominated, and become a church age, when it's done in it's Pentecostal organization, when the messenger to that... What was each messenger? What was Martin Luther? A rebuke to the Catholic. What was Wesley? A rebuke to them Lutherans. What was the Pentecostal? Rebuke to them others. Where's the Life gone now? Away from an organization. No more shuck, it's Grain. What is it? A rebuke to the Pentecost (See?) to fulfill the Scripture of this hour. See?
E-262 Pievērsiet uzmanību, tieši tajā laikā, kad šis vēstnesis... Nevis tad, kad viņš sāk, bet tad, kad viņš sāk izziņot savu Vēstījumu. Saprotat? Pirmais Rāviens, dziedināšana; Otrais Rāviens, pravietošana; Trešais Rāviens, Vārda atvēršana, atklāti noslēpumi. Nav lielāka...Vārda atvēršanai nav augstākas pakāpes par praviešiem. Taču vienīgais veids, kā pravietis var tikt apstiprināts, ir caur Vārdu. Un atcerieties, Trešais Rāviens bija to Septiņu Zīmogu atvēršana, lai atklātu apslēpto Patiesību, kas bija aizzīmogota Vārdā. Vai saprotat? [Sanāksme saka: “Āmen.”–Tulk.]
Tieši tad, tajā laikā, kad tam ir jānotiek, atkal parādīsies Janne un Jambre, atdarinātāji. Tieši tā, kā viņi izdarīja, kad uzradās Mozus ar oriģinālo Vārdu, lai To izteiktu, viņi uzrodas, lai to atdarinātu. Pilnīgi pareizi. Vai tagad jūs saprotat, ko nozīmē Mateja 24:24? Saprotiet, svaidītie!
E-262 Notice the very day when this messenger, not when he starts on the, but when he begins to declare his Message. See? The First Pull, healing; Second Pull, prophesying; Third Pull, the opening of the Word, the mysteries revealed. No more... There's no more higher order to reveal the Word than prophets. But the only way the prophet can be a-vindicated is by the Word. And remember the Third Pull was the opening of them Seven Seals to reveal the hidden Truth that's been sealed in the Word. Do you see it? It is then, in that day when this thing is to take place that Jannes and Jambres, the impersonators, will appear again, just like they did when Moses appeared with the original Word to say it; they appear to impersonate it. Just exactly right. Now, you see what Matthew 24:24 is? See? Anointed ones.
E-263 Lūk, ir trīs lietas, ko mēs pateiksim nobeigumā. Lūk, kas tas ir. Es gribu, lai tagad jūs klausāties ļoti uzmanīgi, mēs beidzam. Trīs lietas, atcerieties, ir piepildījušās trīs lietas. Tieši šobrīd jūsu acu priekšā ir trīs lietas.
E-263 Now, there's three things we're going to say before we close. This is it. I want you to listen real close now as we close. Three things, remember, three things have been fulfilled. Three things lays before you right now.
E-264 Pirmā. Pasaule ir Sodomas stāvoklī. Jēzus sacīja, ka tā būs. Paskatieties uz to perversiju; mūsu sievietes mēģina uzvesties kā vīrieši; mūsu vīrieši mēģina uzvesties kā sievietes, memmesdēliņi; sapuvuši, neķītri, nolaidušies, velna apsēsti un nezina to. Bībelē ir teikts, ka tas notiks, un tieši tas ir noticis.
E-264 First: The world is in a Sodom condition. Jesus said it would happen. Look at the perversion: Our women trying to act like men, our men trying to act like women: sissified, rotten, filthy, lowdown, devil possessed and don't know it. The Bible said that would happen, and that's where it's at.
E-265 Otrkārt. Tieši tajā stundā, saskaņā ar šo te Rakstu vietu, parādās Janne un Jambre. Otrkārt.
E-265 Secondly: It's in that hour according to the Scripture here that Jannes and Jambres appears. Secondly...
E-266 Treškārt. Tieši tajā stundā ir jātiek atklātam Cilvēka Dēlam.
E-266 Thirdly: It's at that same hour that the Son of man is to be revealed.
E-267 Lūk, jums ticīgais, neīstais ticīgais un neticīgais. Lūk, ir atklāti skatāms neviltots Vārds, apstiprināts; neīstais ticīgais To atdarina, bet neticīgais noliedz pilnīgi visu.
Taču būs Gaisma vakara laikā,
Lai ceļu uz Godību atrastu tu. (Vai pareizi? [Sanāksme saka: “Āmen.”–Tulk.])
Valstis šķeļas, un Israēls mostas,
Tās zīmes, kas teiktas mums Bībelē;
Pagānu Dienas ir skaitītas (Sodoma),
Tautas, šausmu pārņemtas,
Ak, atgriezieties, izklīdušie, pie savējiem.
Izpirkšanas diena ir tuvu jau,
Cilvēku sirdis dreb bailēs;
Ar Dieva Garu piepildīts esi,
Lai lukturis tavs apgriezts un tīrs (lai tu varētu redzēt šī laika Vārdu),
Lai skats tev uz augšu, izpirkšana ir tuvu jau.
Viltus pravieši melo (ir teikts, ka tādi būs, svaidītie), Dieva Patiesību tie noliedz,
ka Jēzus Kristus ir mūsu Dievs.
Tā ir, viņi Tam netic. Tur Bībelē ir teikts, ka tā tas notiks. Te nu tas ir!
Bet mēs iesim pa taku, kur apustuļi gāja. (Tā pati Gaisma! “Un atjaunos tēvu Ticību bērniem.”)
Izpirkšanas diena ir tuvu jau, tik tuvu,
Cilvēku sirdis dreb bailēs (zeme iebrūk);
Ak, ar Dieva Garu piepildīts esi,
lai lukturis tavs apgriezts un tīrs
Lai skats tev uz augšu, izpirkšana tuvu ir jau.
Vai jūs tam ticat? [Sanāksme saka: “Āmen.”–Tulk.] Tad nolieksim mūsu galvas.
E-267 There is your believer, your make-believer, and your unbeliever. There is a genuine Word standing out, vindicated; there is the make-believer impersonating It; and there is the unbeliever rejecting the whole thing.
But it shall be Light about the evening time;
The way to glory you will surely find. (That's right?)
Nations are breaking;
Israel's awakening;
The signs that our Bible foretold,
And the Gentile days numbered, (Sodom.)
With horrors encumbered;
Return, O dispersed, to your own.
The day of redemption is near,
Man's hearts are failing in this fear.
Be filled with God's Spirit,
Have your lamps trimmed and clear. (So you can see the Word of the hour.)
Look up, your redemption is near.
False prophets are lying, (They said they'd be here: anointed ones.)
God's Truth they're denying.
That Jesus the Christ is our God. (That's... They don't believe it. The Bible said there'd be that thing here. Here it is.)
But we'll walk where the apostles have trod. (Same Light... And restore the faith of the fathers to the children.)
The day of redemption is near, (So near.)
Man's hearts are failing for fear. (The earth's dropping in.)
Oh, be filled with God's Spirit,
Have your lamps trimmed and clear.
Look up, your redemption is near.
You believe that? Let us bow our heads then.
E-268 Tajās vietās, uz kurieni dodas šis Vēstījums, no austrumu piekrastes līdz rietumiem, no Kalifornijas līdz Ņujorkai, tur dienvidos, tur ziemeļos, misionāru darba laukos, lai kur tas nedotos, un šajā dievnamā. Mēs esam nabadzīgi. Mums nav to vareno, lielo, krāšņo lietu un televīzijas pārraižu. Mēs vienkārši cenšamies darīt visu, kas ir mūsu spēkos. “Taču visi, kurus Tēvs Man ir devis, atnāks.”
E-268 Out into the land where this message is going from the east coast to the west, from California to New York, down into the south, up into the north, out into the missions, and wherever it's going, and in this tabernacle, we are poor, we don't have these great, big, flowerly things, and television cast, we're just trying to do the best we can. "But all that the Father has given Me will come."
E-269 Lūk, es gribu, lai jūs zinātu, ka tā tas patiešām ir, arī jūs, kas klausāties šo lenti. Varbūt jūs šodien domājāt, ka es centos to pateikt par sevi, it kā es būtu pasniedzis šo Vēstījumu. Man ar To nav pilnīgi nekāda sakara, tik vien kā balss. Un mana balss, pat tas ir pret maniem paša uzskatiem; es gribēju būt mednieks. Taču tā ir mana Tēva griba, ko es esmu pasludinājis darīt, un apņēmies darīt.
Tas nebiju es, kas parādījās tur uz upes; es tik vien tur stāvēju, kad Viņš parādījās. Es neesmu Tas, kas īsteno visas tās lietas un paredz visas tās lietas, kas īstenojas tik nevainojami; es tikai atrodos blakus, kad Viņš to dara. Es biju tikai balss, kuru Viņš lietoja, lai To pateiktu. Tas nebija tas, ko es zināju; es vienkārši Viņam ļāvos, lai Viņš runā caur mani. Tas neesmu es, tas nebija septītais eņģelis, ak nē, tā bija Cilvēka Dēla izpausme. Tas nebija tas eņģelis, viņa Vēstījums; tas bija noslēpums, kuru atklāja Dievs. Tas nav cilvēks, tas ir Dievs. Tas eņģelis nebija pats Cilvēka Dēls, viņš bija vēstnesis no Cilvēka Dēla. Cilvēka Dēls ir Kristus, tieši no Viņa jūs barojaties. Jūs nebarojaties no cilvēka; cilvēks, viņa vārdi pievils. Taču jūs barojaties no nemainīgā Cilvēka Dēla Ķermeņa-Vārda.
E-269 Now, I want you to know this is sure. And you that listen to this tape, you might have thought today that I was trying to say that about myself, being that I was packing this Message. I have no more to do with it than nothing, no more than just a voice. And my voice, even against my better judgment... I wanted to be a trapper. But it's the will of my Father that I declare to do, and determined to do. I wasn't the One that appeared down on the river; I was only standing there when He appeared. I'm not the One that performs these things and foretells these things that happens as perfect as they are; I'm only one that's near when He does it. I was only a voice that He used to say it. It wasn't what I knew; it's what I just surrendered myself to, that He spoke through. It isn't me. It wasn't the seventh angel, oh, no; it was a manifestation of the Son of man. It wasn't the angel, his Message; it was the mystery that God unfolded. It's not a man; it's God. The angel was not the Son of man; he was a messenger from the Son of man. The Son of man is Christ. He's the One that you're feeding on. You're not feeding on a man. A man, his words will fail, but you're feeding on the unfailing Body-Word of the Son of man.
E-270 Ja jūs neesat barojušies no pilnīgi katra Vārda, lai iegūtu spēkus un uzlidotu virs visām tām konfesijām un pasaulīgajām lietām, vai jūs izdarīsiet to tagad, kad mēs lūgsim?
E-270 If you haven't fed fully on every Word to give yourself strength to fly above all these denominations and things of the world, will you at this time do it, while we pray?
E-271 Dārgais Tēvs, tas ir smagi. Mirstīgajam to izdarīt nav viegli. Tu zini visu. Un es lūdzu Tevi, dārgais Dievs, lai tas netiek pārprasts. Taču, lai cilvēki staigā Tava Vārda Gaismā.
E-271 Dear Father, this is a hard saying. It is not easy for a mortal to do it. Thou knowest all things. And I pray Thee, dear God, that it will not be misunderstood, but in the Light of Your Word, may the people walk.
E-272 Un, Tēvs Dievs, es nezinu, kurš ir izredzēts; Tu zini. Es nezinu, kad būs Tava Atnākšana. Bet es tikai zinu, ka Tu pateici, ka tad, kad tas notiks,
šie viltus svaidītie... Nevis uzreiz, kad viņi parādīsies.
Mozus vienkārši lika viņus mierā, jo neko vairāk viņš nevarēja izdarīt. Viņš tikai varēja pateikt to, ko runāji Tu. Tu pateici viņam izsaukt blusas; pēc tam tās izsauca viņi. Tu pateici viņam pārvērst ūdeni par asinīm; pēc tam to izdarīja viņi. Mozus vienkārši turpināja Vārdu pēc Vārda, kā Tu teici, bet pēc tam Tu biji Tas, Kurš lika tam neprātam kļūt redzamam.
E-272 And, Father God, I don't know who the elected is; Thou knowest. I don't know when Your coming is, but I only know that You said when this takes place, these false anointed ones... Not right when they started... Moses just let them alone, for he could do no more about it. He could only say what You were saying. You told him to call fleas; then they called them. You told him to turn the water to blood; then they did it. Moses only carried out Word by Word as You said. But then, You was the One Who made the folly manifested.
E-273 Tēvs, Tu joprojām esi Dievs. Tas pats Vārds pateica, ka tas notiks pēdējās dienās. Daudzi godīgi cilvēki – kā mēs runājām pagājušajā svētdienā – pielikdami savu roku pie tā Šķirsta, kas stāv uz jauniem ratiem, nevis uz levītu pleciem, ir nokrituši beigti, “miruši grēkā un pārkāpumos”, strīdas paši ar savu sirdsapziņu.
E-273 Now, Father, You're God yet. This same Word said that this would happen in the last days. Many honest person (as we said last Sunday) putting their hand to that Ark upon a new cart and not the shoulders of the Levites, has fell dead, dead in sin and trespasses, argue against their own conscience.
E-274 Daudzi kalpotāji sēž savā kabinetā un lasa to Vārdu, un ātri pāršķir lappusi, lai nedabūtu brāzienu, zinot, ka viņi zaudēs savu sabiedrisko stāvokli starp cilvēkiem, savā draudzē un savā konfesijā. Lai Dievs mums palīdz nekad šādi nedarīt!
E-274 Many ministers setting in his study, read that Word and change the page quick to keep from having to blast out, to know he will lose his social standing with the public, with his church, and with his denomination. God help us to never do that.
E-275 Attīri mūsu sirdis, Kungs, no visas pasaulīgās netīrības. Kungs, es stāvu gatavs šķīstīšanai. Es stāvu gatavībā līdz ar šo draudzi un ar visiem klausītājiem, un ar tiem, kas klausīsies šo lenti. Es stāvu, Kungs, un lūdzu attīrīšanu. Kungs, aizved mani uz podnieka namu un salauz mani, izveido no manis Tev tīkamu kalpu.
Jo, Kungs Jēzu: “Es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām,” kā iesaucās Jesaja, “dzīvoju starp cilvēkiem ar nešķīstām lūpām; un bēdas man, jo es redzu, kā kļūst redzama Dieva atklāsme,” kad Jesaja redzēja eņģeļus templī. Es redzu pēdējo laiku, Kungs, un bēdas man un manai ģimenei; bēdas man un maniem ļaudīm. Ak, Mūžīgais Dievs, esi mums žēlīgs. Es lūdzos par sevi un par cilvēkiem. Neļauj mums aiziet pazušanā līdz ar tiem, kuri netic, bet ļauj mums dzīvot kopā ar ticīgajiem.
E-275 Cleanse our heart, Lord, from all filth of the world. Lord, I stand ready for cleansing. I stand ready with this church, and with all that's listening in, and whoever will listen to this tape. I stand, Lord, and ask for cleansing. Lord, take me to the potter's house, break me up. Mold me a servant that You'd want, for Lord Jesus, I'm a man of unclean lips, as Isaiah cried, dwelling with people of unclean lips; and woe is me for I see the revelation of God being made manifest, as Isaiah saw the Angels in the Temple. I see the end time, Lord, and woe is me and my family. Woe is me and my people. O eternal God, have mercy upon us. I plead for myself and the people. Let us not perish with those who believe not, but may we live with the believers.
E-276 Katra konfesija, Kungs, katrs vīrietis vai sieviete...Es nevaru lūgt Tevi svētīt kādu konfesiju, jo es zinu, ka Tu esi pret to. Bet es varu vien pateikt, Kungs: ja tur starp viņiem ir kāda Tava aitiņa, lai viņi dzird šo lenti. Lai viņi dzird To, Kungs, un saprot To ar to izpratni, ko Tu iedosi viņiem, un lai viņi iziet ārā un pieņem Tevi. Lai viņi nav pievilti ar šīs dienas aklumu un tradīciju. Lai viņi nemēģina baroties no kaut kā, kas bija svaiga gaļa citā laikā. Lai viņi pieņem Vārdu.
Tieši tādā veidā farizeji sita krustā Tevi, Kungs. Viņi ēda Mozus laika gaļu un centās par to tīksmināties; kaut arī Tu jau tuksnesī biji parādījis līdzību par svaigu mannu ik vakaru, kas simbolizēja katru paaudzi. Lūk, kur viņi cieta neveiksmi. Tas saindēja viņus. Tas viņus nogalināja, tās samaitātās barības ēšana.
Un garīgā ziņā šodien notiek tas pats; tas viņus nogalina, garīgi, līdz ar konfesiju.
Palīdzi mums, dārgais Dievs. Tagad tas viss ir Tavās rokās. Jēzus Kristus Vārdā.
E-276 Every denomination, Lord, every man or woman... I can't ask You to bless a denomination when I know You're against it. But I can only say, Lord, if You have any of Your sheep out among them, may they hear this tape. May they hear it, Lord, and understand it with the understanding You'll give them, and may they come out and receive You. May they not be deceived by the blindness and tradition of this day. May they not to--try to eat as something in a--was a carcase in another day. May they take the Word. That's the way the Pharisees crucified You, Lord. They were taking the carcase of Moses' day and trying to gloat over it after You'd given the type in the wilderness of fresh manna each night, meaning each generation. That's where they failed. It poisoned them. It killed them to eat that contaminated food. And spiritually it does the same thing today, kill them spiritually with a denomination. Help us, dear God. It's all in Your hands now. In Jesus Christ's Name.
E-277 Ar noliektām galvām mēs dziedāsim, kamēr jūs pieņemat savu lēmumu. Vai jūs iesiet visu ceļu līdz galam?
Dzirdu es, sauc mans Glā...(un Viņš ir Vārds)...bējs, dzirdu es...
“Ak, es jau ilgi esmu klīdis, taču šobrīd es patiešām Viņu dzirdu: 'Nāciet pie Manis, jūs visi, kas esat meklējumos.' Dzirdu: 'Ņem savu krustu, seko Man katru dienu.' 'Jā, kaut arī es ietu caur ēnu un nāves ieleju, es ļauna nebīšos; caur tām ēnainajām, zaļajām ganībām un gar klusajiem ūdeņiem.'”
Un lai kur Viņš mani vestu, es...
“Kungs, es redzu to trīsvienības neprātu. Es redzu, kā ar to ir apsēta visa pasaule; it visur aug nezāles. Taču, kad Tu tagad mani vedīsi, Kungs, es būšu kā tie no Apustuļu darbu 19. nodaļas: 'Kad viņi To izdzirdēja, viņi pārkristījās Jēzus Kristus Vārdā.'”
...sekošu (“Es esmu nogājis kādu ceļa gabalu, Kungs, pietiekami, lai pieņemtu Tevi.”)
Tagad iešu ar Viņu līdz galam es.
[Brālis Branhams sāk dungot “Lai kur Viņš mani vestu”–Tulk.]
E-277 With our heads bowed, we're going to sing that while you make your decision. Will you go all the way?
I can hear my Saviour (And He is the Word.) calling,
I can hear (Oh, I've wandered a long time, but really, right now I hear Him, "Come unto Me all ye that's groping along.")
I can hear ("Take up your cross and follow Me daily." "Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I'll fear no evil, down through the shady green pastures and by the still waters.")
And where He leads me I (Lord, I see that trinitarian folly. I see the whole world sowed in it, weeds growing everywhere. But where You lead me now, Lord, I'll be like those in Acts 19. When they heard this, they were rebaptized in the Name of Jesus Christ.)
... follow, (I've went part of the way, Lord, enough to receive You, now... )
I'll go with Him all the way.
E-278 Dārgais Dievs, es ticu, ka tas nāk man no sirds. Es ticu, ka tas nāk no sirds katram, kas šobrīd to dzied; varbūt daudziem, kas klausīsies šo lenti, kuri šobrīd neatrodas šeit vai arī šobrīd to nedzird. Ļauj mums būt gribošiem, Kungs, lai ko tas arī maksātu. Ir teikts: “Kā cilvēks, kas grasījās iet pretim citai armijai, kareivis, ķēniņš: sākumā viņš apsēdīsies un aprēķinās, vai viņš ir spējīgs to izdarīt, vai viņš var atteikties no šīs pasaules lietām.” Vai jūs varat atteikties un nostāties rakstītā Dieva Vārda armijas ierindā, maršēt kopā ar Viņa kareivjiem, lidot ar Viņa ērgļiem? Dāvā to, Kungs, Jēzus Vārdā.
E-278 [Brother Branham starts humming--Ed.] Dear God, I trust that that come from my heart. I trust that it come from every one's heart that's a-singing that at this time, maybe many who will hear this tape that's not present or not hearing it now. May we be willing Lord, regardless of the price... Said like a man going to meet another army, a soldier, a king, first he sets down and counts is he able to do it, can he give up the things of the world... Can you give up, join up in the army of God's written Word, march with His soldiers, fly with His eagles? Grant it, Lord, in Jesus' Name.
E-279 Vai jūs ticat? [Sanāksme saka: “Āmen.”–Tulk.] Vai jūs viņu pieņemat? [“Āmen.”] Labi. Mēs atkal redzēsimies šeit šovakar, ja Kungs ļaus. Vai ticat, ka tā ir Patiesība? [“Āmen.”] Vai tas ir pietiekami skaidrs? [“Āmen.]
Jēzus dārgo Vārdu tagad
Paņem cieši, sāpju bērns,
Nes to līdzi zemē plašā,
Viņš dos mieru...
Tagad paspiediet roku kādam, kas ir jums blakus.
Dārgais Vārds, salds ir man!
Prieks līdz Debesīm lai skan;
Dārgais Vārds, salds ir man!
Prieks līdz Debesīm lai skan.
Jēzus Vārda priekšā galvas lieksim,
Un pie kājām kritīsim,
Un par ķēniņu Ķēniņu Debesīs to kronēsim...
(tādad Viņš ir Dievs)
Kad mūsu ceļu noslēgsim.
Dārgais Vārds, dārgais Vārds, salds ir man! Salds ir man!
Prieks līdz Debesīm lai skan;
Dārgais Vārds, salds ir man!
Prieks līdz Debesīm lai skan.
E-279 Do you believe? You accept Him? All right. We will see you here again tonight, the Lord willing. You believe that to be the Truth? Is it plain enough? Then...
Take the Name of Jesus with you.
Child of sorrow and of woe;
It will joy and comfort give you,
Take it everywhere (Now, shake hands with somebody by you now.)
Precious Name, O how sweet!
Hope of earth (The hope of earth, joy of heaven.)
Precious Name, O how sweet!
Hope of earth and joy of heaven.
At the Name of Jesus bowing,
Falling prostrate at His feet,
Kings of kings in heaven we'll crown (He's God then.)
When our journey is complete.
Precious Name, (Precious Name,) O how sweet! (O how sweet.)
Hope of earth and joy of heaven.
Precious Name, O how sweet!
Hope of earth and joy of heaven.
E-280 Man šķiet, ka šorīt visi kalpotāji tika iepazīstināti, atpazīti.
Kad cilvēks visu nedēļu ir bijis lūgšanā, bijis pārdomās, skatot šīs Rakstu vietas, kad tās ir tev acu priekšā: “Un bēdas man,” sacīja Pāvils, “ja es nesludinu Evanģēliju.” Šī ceļa beigās viņš pateica: “Jo es neesmu vairījies jums pavēstīt Dieva prātu pilnībā, kā Tas man bija iedots.”
E-280 I suppose that all the ministers was made known this morning, recognized. When a man has prayed all week wondering what... seeing these Scriptures, them standing right out before you... "Woe unto me," said Paul, "if I preach not the Gospel." At the end of his road he said, "I have not shunned to declare to you the whole counsel of God as it was given to me."
E-281 Reizēm es aizmirstu atzīt, stādīt priekšā...veltīt mazuļus.
Billijs sacīja, ka nesen atnāca viens vīrs, sacīja: “Es braucu šurp divus gadus, lai veltītu manu mazuli.”
Billijs sacīja: “Nedomā ļaunu. Manam bērniņam jau ir gads, bet viņu vēl...vēl nav veltījuši. Tāpēc es, droši vien, vienkārši pagaidīšu, līdz viņš vēl pieaugs, lai pats varētu tur aiziet.”
E-281 I forget sometimes to recognize things, forget even to dedicate the babies. Billy said the other day a man come, said, "I've been coming here for two years to get my baby dedicated."
Billy said, "Don't think bad about that. I've got a baby a year old and he ain't been dedicated yet--yet. So I'm just going to wait till he gets old enough to walk up there himself, I guess."
E-282 Tāpēc mēs redzam, brāli, māsa, ka tas nav...tas nav, saprotiet, es... Tas nu ir skaidrs, mums ir jāveltī mūsu bērni.
Mums ir jākrista visi. Tur ir baseins, tur ir ūdens. Ja tu neesi kristījies, tad kas tev traucē? Tur ir ūdens. Nāc tieši tagad. Negaidi līdz vakaram, nāc tieši tagad. Tur ir cilvēks, kurš nokristīs ikvienu, kurš būs atgriezies un atzinies grēkos. Ja tu esi kristīts neskaitāmas reizes, tad tu tiksi kristīts Jēzus Kristus Vārdā grēku piedošanai. Saprotat? Mēs darām šādi.
E-282 So we find brother, sister, it's not--it's not... See? Now, one thing, we should dedicate our children. We should baptize every one. There's the pool; here's water. If you haven't been, what hinders thee? Here's water. Come right now. Don't wait till tonight, come right now. There's men standing here will baptize anybody that's repented and made confessions. If you've been baptized a dozen times, they'll baptize you in the Name of Jesus Christ for remission of sin. See...?... But, see, the Message is on my heart.
E-283 Taču, saprotiet, šis Vēstījums man ir uz sirds. Man ir Tas jāizsaka. Tas ir mans vienīgais mērķis, neskatoties uz to, ko saka mana sieva, mani bērni, mans draudzes gans, lai kas viņš arī nebūtu. Tas ir mans Kungs. Man ir Tas jāizsaka. Tas ir mans vienīgais mērķis.
E-283 I must get it out. That's my sole purpose, regardless of what my wife says, my children says, my pastor says, my whatever says; It's my Lord. I must get that out; that's my sole purpose.
E-284 Un, lūk, es ļoti bieži aizmirstu pasveicināt kalpotājus. Es domāju, ka varbūt...mūsu brālis, brālis Nevils, dārgs cilvēks. Tie citi brāļi šeit, mēs priecājamies, ka jūs mums esat.
E-284 And now, many time I forget to recognize the ministers. I guess maybe our brother Brother Neville, a precious man, these other brethren here, we're happy to have you.
E-285 Ne jau tas, ka mēs nepiekrītam jums, brāļi, lai būtu citādāki. Daudzi no jums šeit, iespējams, ir trīsvienības sludinātāji. Mums nav vēlēšanās uz jums dusmoties. Mēs jūs mīlam. Ja mēs nemīlētu...ja es tā nedomātu, es neietu prom no šī dievnama, līdz nenomestos tur ceļos un nepateiktu: “Dievs, izlabo mani.”
Es negribu, lai tas augstprātīgais, egoistiskais gars samaisās ar manējo. Es gribu, lai mans gars ir šķīsts un tīrs, brāļu mīlestību, svētu ar Svēto Garu. Lūk, ja kāds izdara man kaut ko ļaunu, tas nekas. Kaut arī man varbūt ir tiesības viņiem atdarīt, es to savā dzīvē negribu. Nē, es...es gribu, lai man ir mīlestība. Es gribu būt gatavs izlabot ar mīlestību, ar mīlestību, kura tur pilnībā atbild par to.
E-285 Not that we disagree with you, brother, to be different. Many of you here might be trinitarian preachers. We don't want to be angry with you. We love you. And if we didn't--I didn't believe that, I'd never leave this church till I got down there on my knees and said, "God, make me right. I don't want that arrogant, selfish spirit mixed up with mine. I want my spirit to be pure and clean, brotherly love, holy with the Holy Spirit." Now, if someone does anything wrong to me, "That's all right." Though I might have the right to get back at them, I don't want that in my life. No, I--I want to have love. I want to be ready to correct with love, with love that absolutely answers out yonder for us.
E-286 Man nav vēlēšanās izcelties. Metodisti, baptisti, katoļi, prezbiterieši, lai kas arī tu nebūtu, es nesaku to visu, lai tik vien kā izceltos, būtu pret jums augstprātīgs. Ja tas ir tā, tad es esmu liekulis un man būtu šeit jānometas ceļos pie šī altāra, laužoties lūgšanā pie Dieva.
Bet es saku to mīlestības dēļ, un es redzu, kurp jūs dodaties. Es nerunāju to no sevis un nesaku, ka tie ir mani pieņēmumi. Es saku jums TĀ SAKA TAS KUNGS. Tā ir tā Patiesība. Un es mīlu jūs tā visa dēļ. Lai Dievs jūs svētī.
E-286 I don't mean to be different. Methodists, Baptist, Catholic, Presbyterian, whoever you are, I don't say these things to be different, to be arrogant with you. If I did, I'm a hypocrite and should be down here at this altar praying through to God. But I say it, it's because of love that I see where you're going. Now, I don't say this in myself and saying I'm presuming, I give you THUS SAITH THE LORD, that it's Truth. And I love you for those things. God bless you.
E-287 Un tā, kad mēs dziedāsim vēl vienu šīs dziesmas pantiņu, pirms dosimies prom... Gribētos, lai jūs atnākat šurp šovakar, ja varēsiet. Ja nevarēsiet, tad lai Dievs ir ar jums, līdz mēs tiksimies. Mēs vienkārši lūdzam, lai Dievs jūs svētī un dāvā jums Savas zemes vislabāko daļu, saprotiet.
Paņem Jēzus...
E-287 Now, as we sing another verse of this song, let's... Before we go... We want you to be here tonight if you can. If you can't, God be with you till we meet. We just pray that God will--will bless you and give you the best of His land. See?
Take the Name of Jesus with you.

Наверх

Up