Kādu namu jūs Man uzcelsiet?

What House Will You Build Me?
Datums: 65-1121 | Ilgums: 27 minūtes | Tulkojums: Rīga
Toskāna, Arizonas štats, ASV

Paldies tev, brāli Grīn. Tā ir privilēģija. Sveicinu brāli un māsu Grīnus, un visus, kas šorīt atrodas šeit. Un es uzskatu, ka man ir dāvāta privilēģija – atnākt uz šo pielūgsmes vietu, lai izteiktu dažus paziņojumus.
E-1 Thank you, Brother Green, it's a privilege. A greeting to Brother and Sister Green, and all that's here this morning. And it is a privilege that I feel I have given to me to come to this place of worship to make a few announcements.
E-2 Es šeit negribu aizņemt brāļa Grīna laiku, jo es vairākas reizes esmu dzirdējis brāļa Grīna runu, un, protams, mani iespaidoja tas, kā viņš mums pasniedza Tā Kunga Vārdu, un turklāt tik pazemīgi. Vakar viņš sacīja: “Man nav Vārda no Tā Kunga, kā tas varbūt atnāktu atklāsmes veidā, jo tas jau ir atsūtīts, taču,” sacīja, “es gribētu akcentēt to, kas jau ir pateikts.” Viņš sacīja: “Līdzīgi, kā Pāvils reiz kaut ko uzrakstīja Bībelē, bet es iznāku šeit, lai akcentētu to, ko viņš pateica.” Sacīja: “Man nav nekāda vēstījuma, es varu tikai akcentēt to, ko Tas Kungs jau ir pateicis.” Lūk, tas patiešām ir vērā ņemami – tāds jauns puisis, un izdzirdēt no viņa tādu piezīmi.
Tagad vienkārši kopā palūgsim.
E-2 I don't want to take Brother Green's time here, because I heard Brother Green several times speak, and I certainly was influenced...?... as he brought the Word of the Lord to us, and so humble about it. Yesterday he said, "I don't get the Word from the Lord as maybe It would come in revelation, as--as It's been sent," but said, "I like to--to stress upon what has been said." He said, "Like when Paul wrote something in the Bible, I come here to stress upon what he said." Said, "I have no message, only just to stress on what's already been said from the Lord." Thought that was really remarkable that a young fellow like that would say--make a remark like that.
E-3 Dārgais Dievs, es teju vai nezinu, kā lai iesāk, jo es jūtu, ka Tu šodien esi šeit, un Tavā Klātbūtnē mēs vienmēr jūtamies tik maziņi. Un es pateicos Tev par šo privilēģiju, lūk, Kungs, ka Tu esi dāvājis mums šo vietu. Mēs lūdzam, lai Tu satiecies ar mums katru reizi, kad mēs satiksimies šeit. Un lai Tavs varenais Gars virzās virs šīs pilsētas! Lai mēs esam spējīgi nest šo Evaņģēlija vēstījumu, kas mums ir dots un ielikts mūsu rokās šajās pēdējās dienās; lai tas tiek piepildīts un lai Tu iegūsti ikvienu dvēseli no Toskānas un apkārtnes, kurus Tu esi iepriekšnolēmis Dzīvībai. Dāvā šīs lietas, Tēvs, Jēzus Kristus Vārdā. Āmen.
E-3 Now, let's just have a word of prayer together. Dear God, I hardly know how to start, for I feel that You are here today, and in Your Presence we always feel so little. And I--I thank You for this privilege. Now, Lord, that Thou has granted this place to us, we pray that You'll meet with us every time that we meet here. And may Your great Spirit move over this city. May we be able to bring this Gospel Message that has been given to us and presented to our hands in this last days, may It be fulfilled, and You get every soul out of Tucson and around about, that You've ordained to Life. Grant these things, Father, in the Name of Jesus Christ. Amen.
E-4 Šorīt es šeit gribu izlasīt nelielu Rakstu vietu, pirms es izteikšu tos vārdus, kurus es vēlos izteikt. Tas atrodas Apustuļu darbos, 7. Apustuļu darbu nodaļa. Un, kamēr jūs to atšķirat, mēs sāksim no 44. panta.
E-4 I think I want to read a little verse of Scripture here this morning, just before I say these words that I wish to say. It's found over in Acts, the 7th chapter of the Book of Acts. And while you're turning to that, we'll begin at the 44th verse.
E-5 Un tā, šonedēļ mēs dosimies uz Šrīvportu, šajā nākamajā nedēļā, lai novadītu vairākas kalpošanas, lūk, mēs centīsimies, ja būs Tā Kunga griba. Brālis Mors, brālis Džeks Mors, ļoti labs mans un brāļa Perija draugs, un mēs mīlam brāli Džeku. Manuprāt, Vēstījums ir viņu tā kā nedaudz samulsinājis, jo īpaši dažas lietas, kuras mums ir dārgas un kam mēs ticam, ka tas ir atnācis mums caur Septiņu Zīmogu atklāšanos, kā mēs tam ticam, tādas kā “čūskas dzimums” un “ticīgo Mūžīgā drošība”, un tā tālāk, daži no tiem Vēstījumiem. Nu, varbūt citiem... Mēs neuzskatām, ka tas ir sarežģīti, bet tas...ir jāatver sirds Patiesībai. Mēs ticam, ka mēs dzīvojam pēdējā laikā. Tas mums ir tik ļoti reāli, ka mēs vienkārši esam ceļa galā.
E-5 Now, we're going to Shreveport this week, this coming week, for a series of services; and now, we're going to try, if the Lord willing... Brother Moore, Brother Jack Moore, a very good friend of both Brother Pearry and I, and we love Brother Jack. The Message, I think, kinda baffled him a little, especially on some of the things that we hold dear and believe, that--that It came to us through the opening of the Seven Seals, as we believe it, such as, "serpent's seed," and "eternal security of the believers," and--and so forth, some of those messages. That, maybe to others... We don't think this is hard, but it--if--you've got to open your heart to Truth. We believe that we're living in the--the end time. That's just so real to us, that we're just at the end of the road.
E-6 Un runāt kāda cita cilvēka draudzē, nu, tu gribi cienīt tā cilvēka viesmīlību, ka viņš ir devis tev iespēju atnākt uz viņa draudzi. Un es, protams, zinādams, ka viņi Tam netic, es izrādu viņiem pietiekamu cieņu, lai... Es varu tur runāt par daudz ko citu, izņemot To; ja nu vienīgi gadās, ka Svētais Gars to nedaudz pagrūdīs, ziniet, tad es noteikti pateikšu tā, kā pateiks Viņš. Un es zinu, ka man ir šādi jārīkojas, un es ceru, ka es nekad neiemācīšos rīkoties citādāk. Saprotat? Vienkārši sacīsim to tā, kā to saka Viņš.
E-6 And to speak in some other man's church, well, you want to honor that man's hospitality of--of giving you that opportunity to come into his church. And I, certainly, knowing that they don't believe in that, and I would honor them enough to... There is plenty more that I can speak on there, besides bringing that in; unless it's just the Holy Spirit happen to push it a little (You see?), then I would certainly say as He said. And I don't know no better than to do that, and I hope I never learn any better than to do it, just--just to say it the way He said it.
E-7 Un tā, izlasīsim šeit tikai pantiņu vai divus no 7. Apustuļu darbu nodaļas, sākot ar 44. pantu.
Mūsu tēviem bija tuksnesī liecības telts, kā Tas, kas ar Mozu runājis, bija pavēlējis, lai viņš to celtu pēc redzētā parauga.
To pārņēmuši, mūsu tēvi ar Jozuu arī ienesa to pagānu zemē, ko Dievs izdzina mūsu tēvu acu priekšā līdz Dāvida dienām;
tas iemantoja Dieva priekšā žēlastību un lūdza, kaut viņš atļautu viņam gādāt mājokli Jēkaba Dievam.
Salamans uzcēla Viņam namu.
Bet Visuaugstākais nedzīvo rokām darinātos namos, kā pravietis saka:
debesis ir Mans goda krēsls, zeme Manu kāju pamesls; kādu namu jūs Man uzcelsiet, saka Tas Kungs, vai kur ir Mana dusas vieta?
Vai Mana roka nav to visu darinājusi?
E-7 Now, let us read just a--a verse or two here out of the--the 7th chapter of the Book of Acts, beginning with the 44th verse.
Our fathers had the tabernacle of witness in the wilderness, as he has appointed, speaking unto Moses, that he should make it according to the fashion that he had seen.
Which also our father that came after brought in with Jesus unto the possession of the Gentiles, whom God drave out before the face of our fathers, unto the days of David;
Who found favour before God, and desired to find a tabernacle for the God of Jacob.
But Solomon built him a house.
Howbeit the most High dwelleth not in temples made with hands; as saith the prophet,
Heaven is my throne,... earth is my footstool: what house will you build me: saith the Lord: or what is the place of my rest?
Has not my hands made all these things?
E-8 Balstoties uz šīs izlasītās Rakstu vietas, es gribu pateikt dažus vārdus, kurus es gribētu pateikt, pirms brālis Perijs sludinās mums rīta vēstījumu.
E-8 Upon this, the reading of this Scripture, I want to say the few words that I want to say before Brother Pearry brings the morning message.
E-9 Es to uzskatu par ļoti svarīgu notikumu manā Toskānas apmeklējuma laikā. Es atbraucu šurp, jo es tiku vadīts braukt uz šejieni. Es atbraucu šurp, jo mani šurp atsūtīja Svētais Gars caur vīziju. Es zinu, ka tas, iespējams, var šķist dīvaini. Taču Viņš, cik nu es zinu, viss, ko es zinu par Dievu – es caur vīziju tiku atsūtīts uz Toskānu. Es esmu brīnījies, kā es vispār varēju būt atsūtīts uz šo tuksnesīgo vietu. Un turklāt šurp, kur...
E-9 I find this one of the great moments of my visit to Tucson. I come here because that I was led to come here. I come here because that the Holy Spirit, through a vision, sent me here. I know that might seem strange, maybe. But He, as far as I know, anything that I know of God, I was sent by a vision to Tucson. I've wondered how I ever was sent to this desert place. And then here where there is...
E-10 Garīgi runājot par šo pilsētu, es nezinu nevienu citu vietu, kas būtu tik garīgi mirusi kā šī Toskānas pilsēta. Šeit notiek karš starp draudzēm. Šeit ir strīdi starp ticīgo sanāksmēm. Šeit nav nekādas vienotības, un ikviens grābj un nelaiž vaļā, un apspiež, un mēģina dabūt šo te, un pievērst savai ticībai. Tas ir tuksnesis arī garīgajā ziņā.
E-10 Spiritually speaking, over the city, I don't know of any place that's any more spiritual dead than in the city of Tucson. There is war between the churches. There is fusses between the congregations. There's no unity, and everyone grabbing, and holding, and squeezing, and trying to get this one, and proselyting. It is a desert, spiritually speaking, also.
E-11 Bet tad es lasu Bībelē, ka Dievs aizsauca Mozu prom no viņa tuviniekiem un no visa, kas viņam bija dārgs, un aizsūtīja viņu tuksnesī, lai uzrakstītu Bībeles Likumus. Tā bija Vecā Derība, pirmās četras grāmatas, pirmā, otrā, trešā, ceturtā Mozus grāmata. Viņš...Es nenosaucu tās pēc kārtas, taču tās ir četras grāmatas. Tā patiešām ir Vecā Derība, tāpēc ka viss pārējais no tā bija tas, ko sacīja pravieši, Dāvida psalmi un tā tālāk, izņemot ķēniņu hronikas. Taču tās bija Vecās Derības pamati. Mozus to uzrakstīja pēc tam, kad viņš tika izsaukts no savas dzimtenes, kur viņš bija dzimis un uzaudzis starp saviem ļaudīm, bet tika aizsūtīts tuksnesī, lai uzrakstītu šo Vecās Derības grāmatu.
E-11 But then I read in the Bible, that where God called Moses away from his loved ones and all that was dear to him, and sent him into the wilderness, to write the laws of the Bible. That was the Old Testament the first four Books, Genesis, Leviticus, and Deuteronomy, and Exodus. See, but I never said them just in routine, but that's four Books. That really is the Old Testament. Because the rest of It was what the prophets said, in the Psalms of David, and so forth, but the Chronicles of the kings. But this was the fundamentals of the Old Testament. Was Moses wrote them after he was called from his homeland, where he had been born and brought up among his people, and was sent into the desert to write this Book of the Old Testament.
E-12 Turklāt es to ieraugu Jaunās Derības grāmatā, kur Pāvils, kas ir autors, tas ir, nevis autors, bet Jaunās Derības uzrakstītājs. Arī viņu Gars aizsūtīja prom no viņa ļaudīm uz Arābiju, kur viņš sabija trīsarpus gadus, lai atrastu iedvesmu. Un Pāvils ir galvenais Jaunās Derības rakstītājs. Lūk, ir arī Matejs, Marks, Lūka un Jānis, taču viņi bija pierakstītāji, kas vienkārši aprakstīja to, ko runāja Jēzus, kad viņi bija ar Viņu. Taču paskatieties uz vēstuli Timotejam un Romiešiem, un Ebrejiem, un tā tālāk, Pāvils bija saņēmis iedvesmu Jaunās Derības uzrakstīšanai; ņēma visu Veco Derību kā ēnu un salika visu pa vietām. Un Dievs to atzina un padarīja to par Jauno Derību.
E-12 Then I find that in the Book of the New Testament, where Paul, which is the author--or not the author, but the writer of the New Testament. He also was drove out from among his people, and, by the Spirit, into the--Arabia, where he was three and a half years, to find the inspiration. And Paul is the chief writer of the New Testament. Now, there is Matthew, Mark, Luke, and John, but they were scribes that just wrote what Jesus said as they followed Him along. And, but, you take the Book to Timothy, and to the Romans, and to the Hebrews, and so forth, Paul received inspiration to write the New Testament; taking all the Old Testament as a shadow, and setting it in order. And God honored it, and made it the New Testament.
E-13 Un tā, ja jau Vecajai Derībai bija jāaiziet no...rakstītājam bija jāaiziet no saviem ļaudīm uz tuksnesīgu vietu, lai saņemtu iedvesmu Vecās Derības uzrakstīšanai. Un arī Jaunajā Derībā tas Autors aizveda rakstītāju uz tuksnesīgu vietu, lai saņemtu iedvesmu Jaunās Derības uzrakstīšanai. Un šīs Grāmatas ir aizzīmogotas ar Septiņiem Zīmogiem; es uzskatu, ka ir vajadzīgs tas pats, lai atvērtu tos Septiņus Zīmogus šajās dienās. Atstāt to, kas tev ir dārgs, kas tev ir mīļš, un mājiņu, ko man bija uzdāvinājuši cilvēki, un manus tuviniekus un draugus, un plaukstošu draudzi, kur visa bija gana; bet atstāt to, aiziet prom no turienes un aizbraukt prom uz tuksnesi, kur tu nevienu nepazīsti un kur viss ir pret tevi.
E-13 And now, if the Old Testament had to be drove from the--the writer had to be drove from his people into the wilderness to get inspiration to write the Old Testament. And in the New Testament the writer was drove by the Author into a desert place to get the inspiration to write the New Testament. And the Books are sealed with Seven Seals; it would also require the same, I believe, in these days, to open those Seven Seals. To leave what you hold dear, to what you cherish, and a little home that was given me by the people, and amongst all my people and friends, and a church that was flourishing, and had nothing to--lacking; and to--to leave that, pull right away from it, and move away out into a desert where you knew nobody, and everything against you.
E-14 Taču ir kaut kas tāds attiecībā uz Dievu, ka Viņš vada cilvēku izdarīt to, kas vispār ir ārpus viņa paša saprašanas, lai tas būtu Dieva slavai un godam. Un es uzskatu, nevis sava goda dēļ, taču es uzskatu, ka tā ir privilēģija, ka man bija jāatstāj viss, kas man bija dārgs, nokļūt šeit, šajās tuksnesīgajās vietās un ciest tā, kā es vēl nekad savā dzīvē neesmu cietis, šeit, šajās mežonīgajās vietās jeb šajā tuksnesī. Taču es ticu, ka izdarot to un pakļaujoties tam, ko lika darīt Dievs, Dievs atvēra mums šīs pēdējās dienas noslēpumus. Un te nu mēs esam ar šo Vēstījumu.
E-14 But there's something about God, that He drives a man to do things that's beyond any thinking of his own, so it can be to the glory and honor of God. And--and I feel that, not self honor, but I--I feel it a privilege that it was to leave everything that was called dear to me to get here into this wilderness and suffer like I have never suffered in my life, here in this wilderness, or this desert. But I believe that in doing that and obeying what God commanded to be done, God has opened to us the mysteries of this last day. And we are here with this Message.
E-15 Lūk, daudzi cilvēki man sekoja, un tajā nav nekā neparasta. Parasti cilvēks, ko mēs... Cilvēki mīl viens otru, un tas, mīlestība, liek cilvēkam darīt tādas lietas, kuras viņš nemaz nedomāja darīt. Un daudzi no jums ir atstājuši savas mājas, jūs esat atstājuši visu, lai tikai aizbrauktu, atbrauktu šurp uz tuksnesi.
E-15 Now, there was many people who followed me, and that's not unusual. Usually a person we... The people love one another, and it--love will drive you to do things you don't think you would do. And many of you left your homes; you left all just to go--come out here in the desert.
E-16 Daudzi man ir zvanījuši, daudzi man ir jautājuši: “Vai mums būtu jābrauc uz Arizonu? Vai mums tā būs laba vieta?” Nu, kā tas bija pateikts par Mozu un pārējiem, tā nebija auglīga vieta, tā nebija vieta, kur aug granātāboli.
E-16 Many has called me, many has asked me, "Shall we come to Arizona? Would it be a good place for us?" Well, as it was said about Moses and them, it was no place of fruit, no place of pomegranate.
E-17 Šeit ir grūti atrast darbu, bet dzīvošana ir dārga, ikdienas izdevumi ir lieli. Patiešām, šajā vietā ir grūti dzīvot, Toskānā, Arizonas štatā; algas ir mazas, bet pārtika un īre ir dārga. Tā ir skarba vieta dzīvošanai, tādā ziņā. Taču veselībai šeit ir labi, šeit ir sauss. Un reizēm mēs... Mūsu prātam nav jāpielīdzinās šai pasaulei.
E-17 Here there's not much work to do, and the living is high, and the cost of living is high. It's really a rough place to live, is Tucson, Arizona; wages are poor, and--and food is high, and rent. It's--it's a horrible place to live in that manner. But it's healthy; it's dry. And we sometimes... We mustn't get our minds fashioned on things of this earth.
E-18 Mums ir jāskatās uz Svētā Gara vadību. Taču viena lieta mani uztrauca, kad es devos uz šejieni un sacīju cilvēkiem: “Nu, tev nevajadzētu braukt,” vai arī, “tev vajadzētu braukt,” to es atstāju katram individuāli, kā nu Dievs vada to cilvēku rīkoties. Es domāju, ka tā būtu jādara katram no mums – jābūt Gara vadītam tajā, kas ir jādara.
E-18 We must look to a leading of the Holy Spirit. But one thing that troubled me in coming here and telling people, well, "you should not come" or "you should come," that I leave up to each individual, the way God leads that individual to do. I think every one of us should do that: be led by the Spirit on what to do.
E-19 Un daudzi no jums šeit ir no Džefersonvilas apkārtnes un no tās sanāksmes, un jūs esat atbraukuši šurp. Un tā, tas, kas mani uztrauca, bija pielūgsmes vieta.
E-19 And many of you here are from around Jeffersonville, and of the congregation there, and you have come out here. Now, the thing that bothered me was a place of worship.
E-20 Un es saprotu, kad lasu šeit Rakstos par Stefanu un viņa pirmsnāves runu; jo viņu uzreiz pēc tam nomētāja ar akmeņiem par viņa vēstījumu. Kad viņš runāja, viņš sacīja: “Mūsu tēvi,” runādams par ebrejiem agrīnajās dienās, kā tie centās atrast labvēlību Dieva priekšā, uzcelt pielūgsmes namu. Viņš sacīja, ka “Sālamans uzcēla Viņam māju” jeb celtni. Mēs zinām to stāstu.
E-20 And I realize, as I read in the Scripture here, of Stephen and his address just before his death; for they stoned him immediately afterwards for his message. As he was speaking, he said, "Our fathers," talking of the Hebrews in the early day, how that they tried to find favor before God to build a place for worship. He said that Solomon built Him a house, or a building. We're acquainted with the story.
E-21 Taču man patīk viņa nākošie vārdi: “Taču Visaugstākais nedzīvo rokām darinātos namos.” Vēl citā vietā, Jesajas grāmatā, viņš sacīja: “Ķermeni Tu esi Man sagatavojis”; saprotiet, nevis upuri un pienesumus, un ēkas, un tā tālāk, bet “ķermeni Tu esi Man sagatavojis”. Nu, mēs saprotam, ka toreiz viņš runāja par to ķermeni, kurā dzīvoja Dievs, Kristū.
E-21 But I like his next words, "Howbeit the most High dwelleth not in houses that's made with hands," and another place over in Isaiah... He said, "A body has thou prepared Me (See?), sacrifice and offerings, and buildings, and so forth, but a body has Thou prepared Me." Well, we realize that he was speaking then of the body where God tabernacled in Christ.
E-22 Taču šodien es ticu, ka šī iedvesma, kas atnāca brālim Grīnam, pārvākties uz šejieni, viņam un māsai Grīnai, atstājot savu vietu tur tālu austrumos, lai...tur Teksasā, lai atbrauktu uz šejieni ar...lai sāktu no nulles; vienkārši sekojot iedvesmai, jūtot, ka viņiem tas ir jāizdara. Es augstu vērtēju cilvēkus, kuri seko Kristus vadībai, neskatoties uz to cenu, kas viņiem būs jāsamaksā.
E-22 But I believe today, that the inspiration that's come to--to Brother Green to move here, him and Sister Green, giving up their place back in the east also to--or back in Texas, to come here with--to start with nothing, just simply by an inspiration, feeling that they should do it. I appreciate men that will follow the leading of Christ, regardless of the cost it costs them.
E-23 Kaut arī visa pasaule, varbūt tavi vislabākie draugi uzskata, ka tu rīkojies nepareizi, taču tev tas ir pareizi. Kamēr vien tu jūti, ka kaut kas aiz tā stāv, tas ir Dievs, kas tevi virza; tas vienmēr ir pareizi, un tas vienmēr izdosies.
E-23 Though the whole world, maybe your very best friends, think that you're wrong, but it isn't wrong to you. As long as you feel there's something behind it, it's God moving you; it's never wrong, and it'll always pan out right.
E-24 Redziet šo jauno pāri, talantīgs jauns cilvēks. Es nesaku to tāpēc vien, ka viņš sēž šeit. Un šī jaunā lēdija ar saviem mazuļiem, ar savu ģimeni, kas ir jāizaudzina, bet viņam bija jāpamet savs darbs un viss pārējais, lai pārbrauktu uz šejieni.
E-24 And this young couple, a talented young man. I ain't saying this because he's setting here. And this young lady with her babies, with his family to raise, and he's quit his job and everything to move here.
E-25 Es atceros, kā pirms daudziem gadiem es tiku aicināts kalpošanai. Es nekad nebiju veiksmīgs draudzes gans, jo man ir klejotāja, klaiņotāja gars. Es nekur neesmu apmierināts. Vienkārši, kur virzās Gars, man ir jāvirzās ar Viņu, jo man ir Vēstījums. Jēzus sacīja: “Man ir jāsludina arī tajā citā pilsētā.”
E-25 I realize that years ago I was called in the ministry. I've never made a successful pastor, because I got a roaming, rambling spirit. I can't be satisfied anywhere. Just wherever the Spirit moves, I've just got to move with It, because I have a Message. Jesus said, "I must preach in this other town also."
E-26 Taču ir tie, kas ir gani, kas pieskata ganāmpulku. Es esmu ļoti pateicīgs, ka brālis Perijs sekoja Svētā Gara vadībai un šodien mums ir dievnams. Tas ir mazs. Taču sākumam pietiek, lai paskatītos, ko Svētais Gars... Nezinādami, vienkārši virzīsimies soli pa solim. Lūk, es ticu, ja Dievs pateica brālim un māsai Grīniem atbraukt uz šejieni un ir devis vietu, kur mūsu bērni var atnākt uz svētdienas skolu pielūgsmei, tā vietā, lai trauktos ar velosipēdiem, būtu uz ielām un turpu šurpu skraidītu; tāpat arī mēs tā vietā, lai sēdētu un klausītos tur kaut ko pa radio, kaut arī tas ir normāli.
E-26 But there are those who are shepherds that watch the flock. I'm so grateful that Brother Pearry followed the leading of the Holy Spirit, and today we have a tabernacle. It's a small one. That's just good enough to start with to see what the Holy Spirit... Not knowing, let's just move step by step. Now, I believe if God has spoke to Brother and Sister Green to come here, and has opened up a place where our children; instead of on Sunday morning riding their bicycles, and on the streets and running around, to have a place to come to worship, instead of us sitting around and listening to something that we've heard on radio, which is all right...
E-27 Taču mēs kā šī cilvēku grupa, mums ir Vēstījums šim laikam. Mēs ticam, ka Dievs ir devis mums Vēstījumu. Un brālis Grīns ir...es negribu saukt viņu par savu palīgu, jo mēs... Lai gan, tā tas ir, viņš ir mans palīgs, mēs esam kopā šajā Vēstījumā. Brālis Grīns sludina to pašu un Vēstījumu, kuram ticu es. Viņš ir atstājis savas mājas, viņš ir atstājis savus tuviniekus, viņš ir atstājis savu draudzi. Viņš, manuprāt, bija apgabala uzraugs vai kaut kas tāds vienā organizācijā, bet visu atstāja, kad viņš izdzirdēja Šo. Viņš atstāja visu, kas viņam bija dārgs, lai arī atbrauktu uz tuksnesi, lai vienkārši atbalstītu to, ko Dievs mums tagad dod.
E-27 But we, as this group of people, we have a Message for this day. We--we believe that God has given us a Message. And Brother Green is... I don't want to call him my associate, because we are... Well, it is also my associate; we are together in this Message. Brother Green preaches the same thing and Message that I believe in. He's left his home; he's left his people; he's left his church. He was, I believe, he was a district superintendent or something of one of the organizations, and give the whole thing up when he heard This. He left everything that was dear to him also to come to the desert, just to support what God is giving to us now.
E-28 Es saku, ka ticu, ka tam būtu jābūt ne tikai mūsu sirdīs, bet tam būtu jābūt mūsu pienākumam – atbalstīt viņu, kā vien varam, apmeklēt dievkalpojumus, nākt uz šejieni pielūgsmei un padarīt šo par vietu, kur Dievs var atklāt mums tās lietas, kuras Viņam ir priekš mums. Un kā viņš sacīja: “Šis Vēstījums nenāk pie manis caur iedvesmu, kā tas varbūt notiek ar kādiem no mums, taču,” sacīja viņš, “es esmu šeit, lai atbalstītu to, ko Dievs jau ir devis.” Kāds apgalvojums! Un es ticu, ka, ja mēs visi sadarbosimies, mēs ieliksim tajā mūsu sirdis.
E-28 I say, I believe it's not only should be in our hearts; it should be our duty to back him up, everything that we can: to attend the services, to come here to worship, and to make this a place where God can reveal to us the things that He has for us to reveal. And as his word said, "The Message doesn't come to me through the giving of the inspiration, as it does to maybe to some of us," but he said, "I am here to back up what God has given." What a statement. And I believe, if we will all cooperate together, we'll put our hearts to it.
E-29 Es zinu, ka katrs no jums, ja jūs domājat tā, kā domāju es, bet es tik ļoti alkstu redzēt Dieva Garu kustībā, ka es teju vai nevaru to izturēt. Daži pārdzīvojumi, kas mani bija tur kalnos, vienkārši sajust to vēlreiz, To kaut ko, kad tas bija tik godpilni manā sirdī, kad reiz es saņēmu glābšanu! Un mēs varam kaut kur atnākt, mēs varam pasēdēt, un mēs redzam to mūsu vidū, ka mēs izkalstam. Kad mēs atrodamies šeit tuksnesī, es atrodos starp maniem brāļiem, viņi runā ar mani, un es runāju ar viņiem; vienmēr, tā nedaudz pavērojot, sajūtot to ar Garu, kā tas mēdz būt, vienkārši ieraudzīt, kādā stāvoklī ir brālis, ieraudzīt, kas nav kārtībā. Es sāku manīt, kā mēs visi nosliecamies, atkāpjamies no Gara. Tas kļūst mums kaut kas pārāk parasts. Mums ir jāpielūdz Garā, kur Dieva Gars... Mūsu Vēstījumam ir jābūt ne tikai šī laika liesmai, bet tai ir jābūt liesmai arī mūsu sirdīs. Saprotat? Tam ir jābūt mūsu sirdīs, citādāk mēs nevarēsim...mēs nevarēsim To pasniegt cilvēkiem pareizi. Ir vajadzīgs, lai Vēstījumu nes Pats Gars. Un es paļaujos un ticu, ka ikviens no jums ir īsts kristietis.
E-29 I know that each one of you, if you feel like I do, I am so hungry to see the Spirit of God moving, I just can't hardly stand it. Some experiences I just had up in the mountain, just to feel that once again, that Something that when I was first saved that was so glorious to my heart. And we can come into a place; we can set and we see it among us, that we are drying. As we sit here in the desert, I get among my brethren; they talk with me and I talk with them; always, in a little way of watching, feeling out there with the Spirit, as it was, to see just the condition of that brother, to see what's wrong. I begin to feel it's all reclining, getting away from the Spirit. It's become too natural a thing to us. We must worship in the Spirit, where the Spirit of God... Not only our Message should be the flame of the hour, it should be the flame in our hearts. See? It's got to be in our hearts, or we can't--we can't rightly present it to the people. The Spirit has to pack the Message Itself. And I'm trusting and believing in every one of you to be a real Christian.
E-30 Tagad viņiem ir vajadzīgi svētdienas skolas skolotāji. Viņiem būs vajadzīgs personāls. Un es gribu to pateikt, lai jūs to pilnībā saprastu. Šī ir mana draudze.
E-30 Now, they--they need Sunday school teachers. They're going to need a staff. And I want to say this so that you'll thoroughly understand. This is my church.
E-31 Es esmu šeit bijis trīs gadus. Un man atvērās vienas durvis, tas bija brālis Maks, kas ielūdza mani sludināt. Lai Dievs viņu svētī. Neviens cits cilvēks mani nav aicinājis; nekas pret viņiem, viss kārtībā. Brālis Broks, mans labs draugs, brālis Gilmors, daudzi no šiem vietējiem brāļiem pentakostiem ir ļoti, ļoti īsteni un labi mani draugi. Es viņus mīlu; man nav nekas pret viņiem. Es saprotu viņu stāvokli. Viņi nevar ielūgt mani uz turieni un palikt savā organizācijā. Saprotiet, viņi nevar to izdarīt. Tāpēc ka, ja viņi to izdarīs, tad viņus izdzīs. Tāpēc jūs saprotat viņu stāvokli. Man ar to bija jāsastopas. Taču, ak, lai tas vienmēr ir: “Vispirms meklējiet Dieva Valstību,” Dieva gribu.
E-31 I've been here three years. And I've had one door open to me; that was Brother Mack; he asked me to come preach. God bless him. I haven't been invited by any other people; not nothing against them, they're all right. Brother Brock, a good friend of mine, Brother Gilmore, many of these Pentecostal brethren here, are very, very deep good friends of mine. I love them; nothing against them. I understand their position. They can't invite me in there, and then remain in their organization. See, they can't do it. Because if they do, they're kicked out. So you see their position. I had the same thing to face. But now may it always be, "Seek ye first the Kingdom of God," the will of God.
E-32 Un tā, lūk, brālis Grīns, Dievs atsūtīja viņu uz šejieni un atvēra mums draudzi ar tādu pašu dārgu Ticību, kā ticam mēs; mums ir jābūt ļoti pateicīgiem Dievam un jānāk uz katru dievkalpojumu, jāpiepilda visas iespējamās vietas. Un, ja mums ir paprasījuši, pasaukuši palūgt, pameklēt, izdarīt, tad būsim tādi kareivji...ar lielu vēlmi to darīt. Saprotat?
E-32 And now that Brother Green, God has sent him in here and opened us up a church of like precious faith that we believe in, we ought to be very grateful to God, and attend every service, take every place that we can. And if we're asked and called on, to pray, to seek, to do, let's be soldiers right at the--just anxious to do it. See?
E-33 Saglabājiet šī Vēstījuma reputāciju, dzīvojiet pareizu dzīvi. Nepieļaujiet, lai Tam pielīp kaut kādi netīrumi. Mēs dzīvojam pārāk vēlā laikā. Ir jau ir ļoti vēla stunda. Dzīvosim To tīri. Jā, manai dzīvei, jūsu dzīvei, visām mūsu dzīvēm ir jābūt sakārtotām Dieva priekšā.
E-33 Keep the Message honorable; live the right kind of life. Don't let no smut come upon it. We're living too late now; and we're--we're too late in the hour. Let's live It clean. On my life, your life, all of our lives needs to be picked up before God.
E-34 Mūsu jaunatne mētājas no vienas vietas uz otru, no pasākuma uz pasākumu, un viņi arvien vairāk attālinās no Dieva. Tā tas ir. Jā, tā ir taisnība. Es redzu to savos bērnos, un es redzu, kā es pats nonāku līdz tam, ka... Jums, jums ir jāsanāk kopā, lai pielūgtu Dievu; tā ir teikts Bībelē: “Kad mēs redzam tās dienas tuvošanos, vēl jo vairāk sanāciet kopā.” Ja šeit būs tikai divi cilvēki, esi viens no viņiem. Lūk, tas... Un, ja mēs sanākam kopā un kopā pielūdzam, tad mēs vienkārši...tas ir kaut kas cits, Jēzus sacīja: “Kur divi vai trīs ir sapulcināti Manā Vārdā, tur Es būšu viņu vidū.”
E-34 Our young people just ride around from place to place, from show to show, and drifting further and further away from God. That's right. Now, that's the truth. I see it in my children, and I see myself getting to a place where not... You, you've got to assemble ourselves together to worship God; the Bible said so, "When we see this day approaching, that much more come together." If there's only two people here, you be one of them. Now, that's... And if we come together and worship together, then we just, something another about it, Jesus said, "Where two or three are gathered in My Name, there I am in their midst."
E-35 Lūk, kā es jau minēju, brālis Grīns man sacīja, un viņš to pateica... Mana sieva atnāca un izstāstīja man, ko viņš pateica, kad es biju prom. Un šorīt viņš pateica: “Šī kancele ir pieejama jebkurā laikā”. Lūk, parasti... Tas ir, pieejama, lai es varētu runāt.
E-35 Now, as I've said before, Brother Green told me, and he said it. My wife come, told me what he said when I was away. That, and he said this morning, that, "The pulpit was open at any time." Now, usually... That's open for me to speak.
E-36 Lūk, parasti man bija jābrauc līdz pat Džefersonvilai Indiānā, lai izteiktu Vēstījumu, kuru man deva Dievs, lai nestu to cilvēkiem; jābrauc līdz pašai Džefersonvilai Indiānā, un jūs visi braucāt cauri visai valstij un klausījāties pa telefona pieslēgumu un tā tālāk, lai dzirdētu Vēstījumu, jo, pateicoties tam, mēs dzīvojam. Saprotiet, lūk, kāpēc mēs esam šeit. Nu ko, tā darīt mums vairs nevajadzēs.
E-36 Now, usually, I had to drive all the way to Jeffersonville, Indiana, to give a Message that God gave me, to bring it to the people; go all the way to Jeffersonville, Indiana, and each one of you stringing across the country, and hooking up the wires and things to get the Message, because that's what we're living on. See, that's what we're here for. Well, we don't have to do that no more.
E-37 Ja Dievs dod man Vēstījumu, es varu atnākt šurp pie šīs kanceles un sludināt to, un justies brīvi, to darot. Jā. Un es ticu, ka caur to visuvarenais Dievs jūs svētīs, ja jūs tagad turēsieties pie šīs draudzes, pie šīs cilvēku grupas. Ne tikai tas, bet iziesim un paskatīsimies, vai mēs varēsim ievest arī citus. Saprotiet, it visur runāsim ar citiem, runājiet ar viņiem par mūsu draudzi un ko tas nozīmē. Ka mūsu draudze... Mēs esam šeit. Mēs gribam, lai jūs nākat, atvedat svešiniekus, un es esmu pārliecināts, ka tas nāks par labu mums visiem. Saprotat? Mums ir ēka, par ko mēs esam pateicīgi. Mēs esam pateicīgi par šo vietu, kur sanākt kopā.
E-37 God gives me a Message, I can walk right here to the pulpit and preach it, and feel free to do it. See? And I believe, by that, that God Almighty will bless you if you will just stand by this church now, this group of people. Not only that, but let's go out and see if we can't get others to come in. See? Let's speak to others everywhere, speak to them about our church and what it means. What our church... We're here. We want you to come; bring in strangers, and I'm sure it'll be good for all of us. See? We have a building, which we're thankful for. We're thankful for this place, to gather together.
E-38 Taču “Visuaugstākais nedzīvo ar rokām celtos namos”, saprotiet, “jo debesis ir Mans goda krēsls un zeme Manu kāju pamesls; un kur ir Mana dusas vieta? Bet ķermeni Tu esi Man sagatavojis.”
E-38 But, "Howbeit the most High dwelleth not in temples made with hands (See?) 'For heaven is My throne, and earth is My footstool; and where is the place of My rest? But a body has Thou prepared Me.'"
E-39 Un Kristus Ķermenis esam mēs. Tāpēc, kad mēs šādi dodamies no vienas ēkas uz nākošo ēku, manuprāt, izsakot mūsu Vēstījumus un...mēs brauksim un novadīsim dziedināšanas dievkalpojumus. Un visu, ko Tas Kungs atklās mums darīt, mēs darīsim šeit, šajā draudzē, līdz tā izaugs tik ļoti, ka jums būs jāpārvācas vēl kaut kur un vēl kaut kur, līdz atnāks Jēzus. Lai Dievs jūs svētī.
E-39 And we are a Body of Christ. So as we move from one building to another building, I believe, in bringing our Messages, and we'll come down and have healing services. And anything the Lord reveals to us to do, we'll have it right here in the church, until it swells out so big you'll have to take it somewhere else, and somewhere else, until Jesus comes. God bless you.
E-40 Brālis Perijs Grīns sniedz komentārus un pēc tam lūdz brāli Branhamu iesvētīt viņu kalpošanai–Tulk.]
Nolieksim mūsu galvas.
E-40 [Brother Pearry Green comments, and then asks for Brother Branham to ordain him--Ed.] Bow our heads.
E-41 Dārgais Dievs, kad mēs stāvam šeit, uz šīs platformas, kas simbolizē...tieši šeit virs altāra...mēs saprotam, ka mēs esam izmirstoša cilvēku rase, kas attiecas uz šo zemi. Mēs skatāmies uz to, kas ir uz ielām, un redzam, ka grēks ir it visur un ka Dieva Godība strauji atkāpjas. Un mēs zinām, ka tad, kad Dieva Godība pacelsies augšup, tad kopā ar To aizies arī Draudze. Dievs, mēs vēlamies būt tur.
E-41 Dear God, as we stand here on this platform, which represents, right over the altar here, we realize that we are--are a dying race of people, as far as this earth is concerned. We look out upon the streets and see sin wrote everywhere, and that the Glory of the Lord is swiftly departing. And we know, when the Glory of the Lord goes up, so will the church go with It. God, we want to be there.
E-42 Pirms dažām dienām es stāvēju šeit uz ielas stūra, tieši pāri ceļam, vērodams, kā pa ielu virzās tā parāde; un redzēju, kā pa priekšu brauc tie vecie Pirmā Pasaules Kara tanki; pēc tam aizbrauca lielais, smagais Šermana tanks, pēc tam brauca citi un citi, un citi, pēc tam mātes ar zelta zvaigznēm; salauztas ģimenes ar raudošu sievu un mazs dēliņš vecās drēbītēs, pazaudējis savu tēti; un veca māte, pazaudējusi dēlu. Es nodomāju, cik skumji ir stāvēt uz ielas un vērot, kā garām iet kaut kas tāds! Pēc tam es ievēroju, ka tieši tad, kad viņi gāja garām šai ēkai, izmainījās mūzika un sāka skanēt “Kristus kareivji, uz priekšu!” Pirms tam spēlēja savus maršus, taču tad, kad viņi gāja garām šai vietai!
E-42 Just a few days ago, standing here on the street corner, just across the street, watching that parade go down the street; and seeing those old First War tanks leading the way, then come the big heavy Sherman tank, behind that followed on and on and on, then the gold-star mothers; the little broke-up family, with a crying wife, and a little ragged boy lost his daddy, an old mother had lost a son. I thought, "How sad to stand on the street corner and--and watch something like that pass." Then noticing, just as they passed this building, the music changed to "Onward Christian Soldiers," playing their marches behind; but when they passed this spot...
E-43 Dārgais Dievs, es aizdomājos par cita varena laika iestāšanos, un tā būs augšāmcelšanās, kad pirmie iznāks veterāni, svētie, patriarhi. “Jo mēs, kas būsim šeit dzīvi, nepabrīdināsim jeb nepatraucēsim tos, kas ir aizmiguši; jo Dieva bazūnei atskanot, mirušie Kristū uzcelsies pirmie.” Tad, kad mēs ieraudzīsim to vareno...kā tie cilvēki dosies, maršējot cauri debesīm; bet mēs stāvēsim, gaidīdami savu pārmainīšanos, zinādami, ka arī mēs nostāsimies ierindā. Dievs, padari mūs par uzticamiem kareivjiem.
E-43 Dear God, I'm thinking of another great time coming, and that'll be the resurrection, when the old-timers will come forth first, saints, the patriarchs. "For we which are alive and remain shall not prevent or hinder those which are asleep; for the trumpet of God shall sound, and the dead in Christ shall rise first." Then when we see that great, just those people going, marching up through the skies; and we'd be standing, waiting for our change, knowing that we'll fall in line also, God, make us faithful soldiers.
E-44 Tikai tie, kas patiešām ir piedalījušies un bijuši karā, zina, ko patiešām nozīmē redzēt tos garām braucošos tankus. Un Dievs, mēs domājam, ka tie, kas ir bijuši cīņā par dzīvību, sapratīs, ko tas nozīmē, kad mēs gaidām savu kārtu, lai ieņemtu pozīciju un vietu iekš augšāmcelšanās, lai paceltos augšā.
E-44 Only those who have really associated and been in the war would know what that really meant to see those tanks rolling by. And, God, we think that those who've been in the battle of life will know what it means when we're waiting our turn to fall in position and place in the resurrection, to go up.
E-45 Un šis mans jaunais brālis stāv šeit, labi trenēts, gatavs, apgādāts, gaida, lai padzīvojis vīrs uzliktu viņam rokas, tāds vecs veterāns, kas ir pabijis tur frontes līnijās, zina, ka arī viņam ir jādodas kaujā. Dārgais Dievs, es uzlieku šim brālim savas necienīgās rokas, kas simbolizē Tavējās. Svētī brāli Grīnu, dārgais Dievs, es viņu svētu Jēzus Vārdā. Lai viņš nes šo Vēstījumu, Kungs, šajā pilsētā un it visur, kur Tu viņu aicināsi. Lai viņš ir uzticīgs, ar Garu piepildīts, dzīvo nevainojamu dzīvi. Dievs, lai viņam pieder cilvēku sirdis, lai viņš varētu viņus mācīt un viņus vest, un norādīt viņiem uz taku, pa kuru mēs visi gribam iet. Dāvā to, Kungs.
E-45 As this, mighty young brother, standing here, well trained, ready, dressed, waiting for an old man to lay hands upon him, one who's an old veteran from up there in the front line, knowing that he must join the battle too. Dear God, with these unworthy hands I lay upon my brother in representation of Yours. Bless Brother Green, dear God, who I bless in Jesus' Name. May he carry this Message, Lord, into this city and wherever You'll call him. May he be loyal, filled with the Spirit, living a life above reproach. God, let him have the hearts of the people, and that he might teach them and lead them and direct them in the path that we all desire to walk. Grant it, Lord.
E-46 Svētī viņa uzticīgo sievu, viņa mazos bērniņus. Svētī mūsu kā brāļu kristiešu kopīgos pūliņus šeit uz zemes, lai mēs varētu aiznest šo Evaņģēliju līdz pasaules galam. Lai pār viņu nonāk Tavs Svētais Gars, Dievs. Mēs lūdzam Jēzus Kristus Vārdā un atdodam viņu Tev. Āmen.
Lai Dievs tevi svētī, brāli Perij. Nes Dieva Vārdu!
E-46 Bless his faithful wife, his little children. Bless our efforts here together, as Christian brothers here on earth, that we would carry this Gospel to the ends of the world. Send Your Spirit upon him, God. We pray in Jesus Christ's Name, as we give him to You. Amen.
God bless you, Brother Pearry. Carry the Word of God.

Наверх

Up