Kristus ir Dieva atklātais noslēpums

Christ Is The Mystery Of God Revealed
Datums: 63-0728 | Ilgums: 3 stundas 59 minūtes | Tulkojums: Rīga
Džefersonvila, Indiānas štats, ASV
E-1 Thank you, Brother Neville. The Lord bless you. Just remain standing a moment while we bow our heads for prayer.
E-2 Žēlsirdīgais Debesu Tēvs, šorīt mēs atkal vēršamies pie Tevis, lūdzot žēlastību un Svētā Gara vadību šodienai, kura mums ir uzaususi, lai mēs, šorīt sapulcējušies, mācītu Tavu Vārdu un lai mēs zinātu, kā dzīvot tieši šodien un kādā diennakts laikā mēs dzīvojam. Mēs šodien prasām Tavu svēto vadību mūsu domām, mūsu sirdīm, lai Tu mūs vadītu pie katra Vārda, kuru mums ir jāzina; lai Tu netraucēti atvērtu mūsu mutes un arī mūsu sirdis, lai mēs pieņemtu to, ko Tu mums teiksi, un aizvērtu mūsu muti tām lietām, kas ir nepareizas; zinādami, ka tikai Tu vari atklāt Dieva Vārdu.
E-2 Gracious Heavenly Father, we're approaching Thee again this morning for mercy and for guidance of the Holy Spirit today, as it's dawned upon us, that we should meet together this morning and to teach Thy Word, and that we might know how to live in this present day, and what is the time of day that we're living. We would ask Thy holy guidance to our thoughts, our hearts today, that You would direct us to every Word that is necessary for us to know; that You would open our mouths freely, and our hearts, also, to receive, and that which You would speak to us, and would close our mouths to the things that are not right, knowing that only You can reveal the Word of God.
E-3 Un tagad, tā kā man drīz būs jāatstāj šī mazā draudzīte, lai dotos uz citām pasaules malām, es uzticu viņus Tev, Kungs. Jo viņi ir sirdī...tā teikt, man ļoti tuvi. Viņi ir tie, kas ir dzimuši Tev caur Garu un caur patiesības Vārdu. Un es lūdzu, lai Tu svētī viņus, Kungs, un saglabā tos cieši vienotus ar Kristus mīlestības saitēm.
E-3 And now as I have to leave the little church right away now for the other parts of the world, I'm committing them to Thee, Lord. Which, they are a part, the apple of my heart, as to say. They are the—the ones that's been begotten to You, by the Spirit and by the Word of Truth. And I pray that You will bless them, Lord, and keep them closely knitted together by the bonds of the love of Christ.
E-4 Svētī mūsu dārgo, mīļoto mācītāju, draudzes ganu. Mēs lūdzam, lai Tu svaidi viņu ar Sava Vārda Svēto Garu un atklāj viņiem, un baro ganāmpulku.
E-4 Bless our dear beloved pastor, the shepherd. We pray that You'll anoint him with the Holy Spirit, of Thy Word, and reveal to them and feed the flock.
E-5 Un reiz, ne pārāk sen, kad Tu parādīji to vīziju, šo nelielo dievnamu, ka ir jāuzkrāj pārtikas krājumi, ka pienāks laiks, kad tas viss būs vajadzīgs. Kad mēs redzējām, ka brālis Sotmans un brālis Vuds bija gatavi doties uz citu valsti, lai... Bet Tu teici: “Uzkrājiet to pārtiku šeit tam laikam.” Kungs, es esmu centies to godbijīgi darīt.
E-5 And once, just a while ago, when You showed the vision, the little tabernacle here, about to store up the Food, that there would come a time when this would all be needed. When we seen Brother Sothmann and Brother Woods ready to cross over into another country, to… But You said, "Store up this Food here for the time." Lord, reverently I've tried to do that.
E-6 Un tagad, šajā rītā, šajā mācību stundā, kuru mēs esam iecerējuši, es lūdzu, Kungs, lai Tu pabeidz un vainago to visu, lai parādītu, ka Tu esi Dievs un ka tas ir Tavs Vārds un Tava patiesība. Dāvā to, Kungs, lai šie ļaudis barotos no tā un nobarotos, tā teikt, Dieva žēlastībā, lai viņi redzētu, ka tā ir lielā Dieva žēlastība pret mums šajā dienā. Svētī visus klātesošos, kā arī tos, kuri gribētu būt šeit, Tēvs. Un lai Tev ir slava, jo mēs to lūdzam Jēzus Vārdā. Āmen.
Lai Tas Kungs tagad svētī ikvienu no jums.
E-6 And now, this morning, in this lesson that we have thought of, I pray that You will cap it all off, Lord, to show that You're God, and this is Your Word and Your Truth. Grant it, Lord, that the people might feed thereon and grow fat, as it was, in the grace of God, that they would see that it's God's great mercy to us in this day. Bless all that's present and those who would like to be present, Father. And get glory to Thyself, for we ask it in Jesus' Name. Amen.
The Lord bless each and every one of you now.
E-7 Un, pirms mēs sāksim, man šķiet, ka mums šeit ir kāds mazulis, viens Kolinss. Es tikko kā satiku tēvu, pirms kāda brīža, un viņam bija mazulis, kuru viņš gribēja veltīt. Un mēs to vēlamies izdarīt tagad; lai brālis vai māsa Kolinsa, kāds no viņiem, atnes šurp mazuli, lai mēs varētu veltīt šo mazo draudziņu.
E-7 And I believe, just before we start, we have a little baby here, a Collins. I met the father just a few moments ago, and—and he had a little baby he wanted dedicated. And we want to do that now, if Brother or Sister Collins, one, will bring the little one forward so we can have the dedicational service for this little fellow.
E-8 Aizbraukšana, jūs zināt, nu, tas izraisa...jo tie ir lojāli Kristus ķermeņa locekļi. Jūs pamanījāt, ka es nekad nesaku “šī dievnama”, bet gan “Kristus ķermeņa” locekļi, tā ķermeņa šeit, Viņa ķermeņa daļa.
E-8 Leaving, you know, why, it causes… as these are loyal members or… of the Body of Christ. You notice, I never said "of the tabernacle." "Of the bodies of Christ," the… this body here, a part of His Body.
E-9 Un viņiem šeit ir mazs draudziņš, kuru viņi vēlas veltīt. Un šis nu ir tas darbs, par kuru, manuprāt, mana sieva vienmēr mani apskauž – turēt rokās tos mazuļus. Un, brāli Nevil, vai tu varētu iziet priekšā, lūdzu.
E-9 And they got a little fellow here they want dedicated. And—and this is always a job I think my—my wife envies me of, to hold the babies. Uh-huh. And Brother Neville, if you'll come forward, if you will.
E-10 Kāds ir tavs vārds, brāli? [Tēvs saka: “Klaids”-Tulk.] Tas ir brālis Klaids Kolinss un viņa sieva; viņš ir mūsu dārgā brāļa, godājamā Kolinsa Vilarda brālis. Un es redzu, ka viņiem šeit ir Kolinsu skaita pieaugums, un tas ir ļoti jauks mazulītis.
E-10 What is your first name, brother? [The father says, "Clyde."—Ed.] This is Brother and Sister Clyde Collins, is the brother to our precious brother here, Reverend Collins, Wilbur. And they've had an increase to the number of Collinses here, I see, and a very cute little fellow.
E-11 Cik vecs viņš ir, māsa Kolinsa? [Māte saka: “Gandrīz četri mēneši.”-Tulk.] Gandrīz četri mēneši. Un kā viņu sauc? [“Marks Dāvids.”] Marks Dāvids. Tas ir ļoti labs vārds. Izskatās, ka tas ir ļoti jauks puika. Paklau, viņš ir arī diezgan liels zēns.
E-11 How old is he, Sister Collins? [The mother says, "Almost four months."—Ed.] Almost four months. And what's his name? ["Mark David Collins."] Mark David. That's a very fine name. He looks like a very fine boy. Say, he's kind of a big boy, too.
E-12 Es zinu, ka mammas šeit spēs novērtēt šo mazo draudziņu. Vai tad tas nav skaistulītis?
Labi, tagad nolieksim mūsu galvas.
E-12 Now I know the mothers here can appreciate this little fellow here. Isn't that a doll? [Brother Branham holds Mark David up before the congregation—Ed.]
All right, as we bow our heads now.
E-13 Debesu Tēvs, šie jaunie tēvs un māte nāk ar šo dārgo cilvēka miesas gabaliņu, kas ir dots viņu laulībai, nodots viņu rokās, lai rūpētos par viņu Kungam Dievam. Viņi godbijīgi atnes šo mazo Marku Dāvidu šeit, lai veltītu viņu Visvarenajam, kurš viņu aprūpē ir devis šo dārgo zēnu, labu zēnu, ar labu veselību, lai viņš tiktu audzināts Dieva godam.
E-13 Heavenly Father, as this young father and mother comes with this little, precious lump of human flesh that's been given to their union, placed into their hands for a keeping for the Lord God. They reverently bring this little Mark David here for dedication to the Almighty, Who has give this precious little boy, fine health and a fine boy, into their care, to be raised for the glory of God.
E-14 Kungs, svētī tēvu un māti. Lai tā tīne mājās nekad nav tukša un tā krūze nekad neizsīkst. Lai tēvs ir vesels, Kungs, un spējīgs strādāt un sagādāt ēdienu šim mazajam draudziņam; lai māte ir vesela un spējīga to pagatavot; un lai viņu sirdis ir gatavas, Kungs, mācīt šo mazuli, audzināt viņu Dieva pamācībā. Dāvā to, Kungs.
E-14 Lord, bless the father and mother. May the barrel never be empty, at the house, or the cruse never run dry. May the father be well and able, Lord, to work and to make food for the little fellow; may the mother be well and able to prepare it; and their hearts prepared, Lord, to teach the little fellow, to raise him in the admonition of God. Grant it, Lord.
E-15 Lūk, no viņu rokām manējās ir nodots šis jaukais bērns, mazais Marks Dāvids. Un es dāvāju viņu Tev, kopā ar šīs draudzes vecāko, Jēzus Kristus Vārdā, kalpošanas dzīvei. Dāvā to, Kungs. Esi pagodināts viņa dzīvē. Lai viņš dzīvo ilgu mūžu līdz pat Kunga Jēzus atnākšanai, ja Tev tā labpatīk. Un, ja tā, tad lai viņš nes Tā Kunga Dieva vēstījumu nākamajā paaudzē. Dāvā to. Uzturi viņu veselu, laimīgu, un lai viņa sirds vienmēr ir noskaņota darīt to, kas ir pareizs Dieva priekšā. Jēzus Kristus Vārdā mēs pienesam šo bērnu, veltot viņu Tev. Āmen.
E-15 Now from their arms, to mine, comes this lovely child, little Mark David. And I present him, with the elder of the church here, to You, in the Name of Jesus Christ, for a life of service. Grant it, Lord. Get glory out of his life. May he live a long life, even to this Coming of the Lord Jesus, if that be pleasing to You. And, if so, may he come to pack the Message of the Lord God, in the age that is to come. Grant it. Keep him healthy, happy, and may his heart always be set on doing the things which is right, before God. In the Name of Jesus Christ, we offer the child to You, in dedication. Amen.
E-16 Lai Dievs jūs svētī. Dievs svētī tevi, māsa Kolinsa, un šo jauko zēnu, un tevi, brāli Kolinss. Lai Dievs ir ar jums.
Ievediet viņus, mēs visi kopā.
Ievediet viņus, ievediet viņus,
Atvediet viņus no grēka laukiem;
Ievediet viņus, ievediet viņus,
Vediet tos maziņos pie Jēzus.
E-16 God bless you. God bless you, Sister Collins, and this fine boy, and you Brother Collins. God be with you.
Bring Them In, all of us together.
Bring them in, bring them in,
Bring them in from the fields of sin;
Bring them in, bring them in,
Bring the little ones to Jesus.
E-17 Man tas patīk. Redziet, atvediet viņus pie Kristus, pirms velnam vispār rodas iespēja. Tad viņi jau ir nodoti Viņam kalpošanas dzīvei.
E-17 I like that. See, bring them to Christ before the devil even has a chance. They're already presented to Him then for a life of service.
E-18 Vai kāds no jums zina, vai Dauhu ģimene, kāds no viņiem, šodien ieradās vai nē? Māsa Dauha? Brāli Braun, vai tu esi šeit, brāli Braun? Jā, es priecājos. Un... Vai brālis Dauhs joprojām ir ar mums? Brīnišķīgi! [Brālis Toms Brauns apraksta brāļa Viljama Dauha stāvokli-Tulk.] Brālis Dauhs mūs gandrīz pameta. Saprotiet, mēs nevaram pārāk daudz teikt vai pārāk daudz prasīt; viņš ir nodzīvojis jau divdesmit vienu gadu virs viņam Dieva noteiktā dzīves laika, tas ir, virs parastā dzīves ilguma, virs tā laika, ko Dievs noteica, ka viņš var dzīvot.
E-18 Does anybody know whether the Dauch family, any of them, got down today, or not, Sister Dauch? Brother Brown, are you here, Brother Brown? Yes, I'm glad. And the… Brother Dauch is still with us? Wonderful! [Brother Tom Brown comments about Brother William Dauch's condition—Ed.] Brother Dauch almost left us. See, we can't say too much or ask too much, he's already twenty-one years past the time that God told him to live. That's a ordinary lifetime, past the time that God told him he could live.
E-19 Bet kādu dienu mēs saņēmām zvanu, ka viņš mirst, un mēs steidzāmies uz turieni. Un Tas Kungs Dievs bija patiešām labs pret viņu, atļāva viņam dzīvot ilgāk. Vienkārši es domāju, ka viņš ir gatavs un vienkārši gaida Tā Kunga atnākšanu. Bet, kā jūs zināt, mēs visi turamies viens pie otra. Mēs vienkārši... Tas vecais zēns man šeit ir gluži kā tētis.
E-19 But we had a call the other morning, that he was—he was dying, and we rushed up there. And the Lord God was really good to him, has spared him. Just, I think he—he's ready and just waiting the Coming of the Lord. But, you know, we all hold on to one another. We just… The old fellow is like a—like a dad to me here.
E-20 Es atceros, kā viņš sēdēja tepat, vecajā dievnamā, vecajā daļā, kad viņš...tā gaisma apspīdēja kristību ūdenī Jēzus Kristus Vārdā, viņš nekavējoties atnāca. Un apmēram astoņdesmit septiņu vai astoņdesmit astoņu gadu vecumā, balstoties uz spieķa, viņš uzreiz uzkāpa šeit augšā un teica: “Es gribu uzreiz iet tur un kristīties.” Kāds aizgāja un atnesa viņam drēbes. Viņš nespēja gaidīt līdz nākamajai reizei, viņam bija jānāk tieši tajā brīdī, tieši tad. Tā ka man...man tas patīk.
E-20 I remember him sitting right down here in the old tabernacle, the old part, when he… that Light flashed across, on that water baptism in the Name of Jesus Christ, right out of there he come. And about eighty-seven or eighty-eight years old, on a stick, come right up here and said, "I want to go right in there and be baptized." Somebody went and got him some clothes. He couldn't wait till the next time; he had to come right then, right then. So I—I like that.
E-21 Nesen viņš teica (es ar viņu runāju), viņš teica: “Kā tu domā, vai tagad ar mani viss ir kārtībā, brāli Branham?”
E-21 He said, the other day, I was talking to him; he said, "Do you think I'm all right now, Brother Branham?"
E-22 Es teicu: “Vai tu kādreiz esi bijis pie ārsta, lai veiktu veselības pārbaudi?”
Viņš teica: “Protams.”
E-22 I said, "Did you ever go to a doctor for a physical checkup?"
He said, "Yes, sir."
E-23 Es teicu: “Ārsts ieliks sev ausīs stereoskopu un uzliks to uz tavas sirds, lai pārbaudītu, vai tava sirds strādā pareizi, un arī elektrokardiogrammu, un tad asinsspiedienu, urīna analīzes un tā tālāk, ar instrumentiem, lai pārbaudītu tavu fizisko stāvokli. Un, lūk, kā viņš to dara: viņš tur ieskatās grāmatā, kurā eksperti ir rakstījuši par šīm dažādajām tēmām: “Ja notiek šādi, tad nav kārtībā tas.”
E-23 I said, "The doctor will put stethoscopes in his ears, and put them on your heart, see if your heart is beating right; and an electrical cardiogram, and then blood pressure, urine test, and so forth, instruments, to find out where your physical being. Now, the way he does that, he looks back on a—a book here, where specialists on these different subjects writes down, 'If this takes place, this is what's wrong.'"
E-24 Un es teicu: “Nu, vienīgais stereoskops, kas man ir, ir Bībele, saproti, dvēselei.” Un es teicu: “Tagad es tevi pārbaudīšu.” Es teicu: “Jāņa Evaņģēlijā 5:24 ir teikts: 'Kas Manus vārdus dzird.'” Es teicu: “Tas nav tikai sēdēt un klausīties to. Tas nozīmē pieņemt to, saproti, pieņemt to; tu tici tam. Kaut kas tevī saka, ka tas ir pareizi. Tu esi to pieņēmis, tici tam, tas ir tavs. 'Kas dzird,” tas jau ir tavs, 'Manus vārdus un tic Tam, kas Mani sūtījis...' Vai tu tam tici?”
Viņš teica: “Jā.”
E-24 And I said, "Now, the only stethoscope that I have is the Bible, see, for the soul." And I said, "I'm going to give you the test." I said, "Saint John 5:24, said, 'He that heareth My Words.'" I said, "That isn't just sit and listening to It. That's receiving It, see, receiving It; you believe It. Something inside of you tells you It's right. You've accepted It, you believe It, It's yours. 'He that heareth,' It's already yours, 'My Words, and believeth on Him that sent Me.' You believe that?"
He said, "I do."
E-25 Es teicu: “Tad es pateikšu tev, ko teica galvenais Ārsts: 'Viņš ir pārgājis no nāves dzīvībā un vairs nenāks nosodījumā jeb tiesā.'” Es sacīju: “Cik man zināms, saskaņā ar grāmatām tu esi izturējis pārbaudi.”
E-25 I said, "Then I'll tell you what the Chief Doctor said, 'He is passed from death unto Life, and shall no more come into condemnation or judgment.'" I said, "As far as I know, according to the Books, you've passed the examination."
E-26 Tas vecais vīrs, gandrīz simts gadus vecs, vispār nebūdams baznīcēns; bet pirmo reizi, kad uz viņa takas atspīdēja tā gaisma, viņš to pieņēma. Vai redzat to iepriekšnolemto sēklu, kas tur gulēja? Tieši tā. Hm-hm. Redziet, tiklīdz Gaisma to apspīd, tā nekavējoties atdzīvojas.
E-26 That old man, of nearly a hundred years old, not a churchman at all; but just the first time that Light flashed across his path, he received It. See that predestinated seed laying there? Uh-huh. Yes, sir. See, as soon as the Light strikes it, it comes to Life right quick.
E-27 Lūk, es zinu, šodien ir karsta diena, un es izskatos kā...man nav viegli aicināt jūs, ļautiņi, uz sapulci, kad jums ir jāsēž tik saspiesti. Un tomēr es nodomāju, ka ar Dieva žēlastību man būtu jānovada vēl viens dievkalpojums, pirms man būs jūs visi jāatstāj; es ceru, ka tas nebūs uz ilgu laiku.
E-27 Now, I know it's hot today, and I look like it's hard for me to call you people together for a service where you set jammed in like this. But yet I—I thought, by the grace of God, that I'd would have another service before I had to leave you all; for a short season, I trust.
E-28 Un rīt vakarā man ir jādodas uz Čikāgu, lai sāktu trešdien. Es nodomāju, ka es ieradīšos tur nedaudz agrāk, ja iespējams, un nedaudz atpūtīšos, pirms sākšu dievkalpojumu sēriju. Un es domāju, ka viņiem tas būs... Lūk, es to ieraudzīju tieši šeit. Te ir tas sludinājums. Tā saucas Maringo... [Kāds saka: “Merigold.”-Tulk.]...laukumā, jā, Merigold, Merigold, jā, laukumā, arēnā. Tas notiks Merigold Arēnā, sākot no trešdienas vakara un līdz pat svētdienai. Un sestdienas rītā ir arī Pilnā Evaņģēlija uzņēmēju brokastis. Bet es nezinu, kur tieši viņi ir to paziņojuši. Nē. Tātad sestdienas vakarā tas ir Lein-Tehā. Es redzu, ka tas ir paziņots šeit.
E-28 And I've got to go now tomorrow night, to Chicago, to begin Wednesday. I thought I would get there a little early, if possible, and rest up a little before beginning a series of service. And I believe they've got it… Here, I was looking at it right here. It's—it's advertised up there. It's called the Marengo… [Someone says, "Marigold."—Ed.]… area, yeah, Marigold, Marigold, yeah, area arena. Marigold Arena is where it to be held, beginning Wednesday night, through Sunday. And the Full Gospel Business Men has a breakfast, also, on—on Saturday morning. And I don't know just exactly where they got that advertised, where. No. Then Saturday evening is at the Lane Tech. I see here it's—it's advertised.
E-29 Tātad, ja jūs atradīsieties kaut kur tajā rajonā vai tieši tajā vietā, tas būs parasts, tikai parasts evaņģelizācijas dievkalpojums, kā mēs to darām vienmēr. Lielākā daļa vēstījumu būs galvenokārt par to, kas jau ir mācīts šeit, jo tieši šeit mēs ierakstām mūsu lentes, saprotiet. Tur viņi var celt traci. Bet, ja viņi saņem šeit ierakstītās lentes, tā jau ir viņu darīšana, vai viņi gribēs kādu lentu noklausīties. Tās tiek sūtītas tieši no šejienes. Šī ir mūsu pašu kancele.
E-29 Now, if you're around in that area, or up there, it's be a regular, just a regular evangelistic service like we have at any time. Most of the Messages will be primarily on something that's been taught here, 'cause here is where we make our tapes, you see. Out there they can fuss. But if they get tapes made from here, that's up to them if they want to listen to any tape. It comes right from here. This is our own pulpit.
E-30 Tāpēc pie viņiem es parasti cenšos pieskarties kaut kam ne pārāk dziļam, jo daudziem no viņiem ir seklas zināšanas, un tas, kas notiek... Bet šeit es jūtu, ka man ir tiesības teikt jebko, ko Dievs liek man sirdī, lai pateiktu to tieši no šejienes. Tāpēc visas mūsu lentas tiek ierakstītas tieši no šejienes. Saprotat? Un šobrīd viņi ir tieši tajā telpā, jūs varat redzēt viņu galvas tur virs tā matētā stikla, kur viņi sēž ar saviem magnetofoniem.
E-30 So out there, usually I try to pick around on something not very deep, because many of them are shallow in experience and what comes in. But here I feel I have a right to say whatever God puts upon my heart, to say it from right here. So our tapes are all made from right here. See? And they're right in the room there now, you can see their heads up over the clouded glass in there, where they're sitting with their recorders.
E-31 Tātad... Un, ja jūs gribat atnākt uz sanāksmi, mēs par to ļoti priecāsimies. Vienkārši, ja jūs tur nokļūsiet un nezināsiet, uz kurieni tieši doties, nu, vienkārši sazinieties ar jebkuru no Pilnā Evaņģēlija ļaudīm vai ar brāli Karlsonu, un viņš...viņš pateiks jums, kas... Viņš var norādīt jums, vai arī Filadelfijas draudze, vai kāds no viņiem, viņi var jums pateikt, kā tieši nokļūt uz to vietu.
E-31 Now, and if you want to come to the meeting, we'd be most happily to have you. Just, if you get there, don't know just where to go, why, just contact any of the Full Gospel people, or—or Brother Carlson, and he'll—he'll tell you that's… He can advise you, or the Philadelphia Church, or any of them, they can tell you right how to get to the place.
E-32 Pēc tam es atgriezīšos nākamās pirmdienas vakarā, kaut kad pēcpusdienā vai vakarā. Un otrdien mēs dodamies atpakaļ uz Arizonu, lai palaistu bērnus skolā un tā tālāk. Un tad es nezinu, kad tieši es atkal atgriezīšos, jo Tas Kungs... Es gribu, lai Viņš mani vada, ko tieši darīt.
E-32 Then I come back next Monday evening, sometime, afternoon or evening. And Tuesday we go back to Arizona for—for put the children in school, and so forth. And then I don't know just exactly when to be back again, because, the Lord, I want Him to lead me just on what to do.
E-33 Notika ļoti interesanta lieta. Varbūt es varētu... Es zinu, ka tas tiek ierakstīts, un varbūt es varētu to pateikt šeit. Un kamēr notiek vīzijas un Svētā Gara vadība, es negribu palaist to garām, kamēr tas virzās. Tas ir... Lūk, pagājušais gads ir bijis viens no...droši vien viens no pilnākajiem ar vīzijām, kāds vien man ir bijis visā manā kalpošanā (šis pēdējais gads), par to, kas ir noticis; un jūs zināt, ka tas tika pareģots, pirms tas notika, un tas notika tieši tā, kā bija pateikts.
E-33 A very strange thing happened. I might as well… I know this is taped, and I might as well place it on here. And right while visions and leadings of the Holy Spirit is moving, I like to strike just exactly while It's moving. That's… Now, in the last year it's been one, right along with one of the most highest time for visions that I've ever had, in all my ministry, has been this last year, of things that has taken place, that you people know that it's foretold before it happens, and it happened just the way it—it said.
E-34 Un tā, mēs atkal atbraucām uz šejieni un...lai apciemotu. Man pavisam noteikti nepatīk šīs vietas klimats, jo es...kad es šeit nokļūstu, tas vienkārši mani sagrauj. Un es vienkārši... Tiklīdz es pārbraucu pāri tiem pakalniem un nobraucu šajā ielejā, man jau pēc desmit minūtēm parādās nātrene, nelaba dūša (laikapstākļi), galvas reibonis, un viss izskatās spokains un drūms, un man vienkārši ir jātiek no šejienes prom. Saprotat? Un viendien es runāju ar sievu...
E-34 Now, we come back here, and—and to visit. The climate in this place, I certainly don't like, 'cause I'm… just breaks me down as soon as I get here. And I just… I can cross the top of the knobs up there and come down in this valley, and I'm here about ten minutes and I got hives, get sick. Weather, swimmy-headed, everything looks spooky, dark, and I—I just have to get out of it. See? And the other day I was talking to the wife…
E-35 Bet tas, kas mani piesaista...pirmkārt, kas mani atved uz šejieni, tie esat jūs, cilvēki, saprotiet, šī draudze. Es jums saku, ka no visām vietām, kur esmu bijis savā dzīvē, tieši šeit man visvairāk patīk atnākt un sludināt Evaņģēliju. Un izskatās, ka šeit mēs varam izveidot desmit reizes labāku ierakstu nekā jebkurā citā vietā. Saprotat? Redziet, tieši tāpēc es saku: “K ur Dievs kaut ko dara, pie tā arī turies.” Un, manuprāt, lūk, kur bija tā lielā kļūda – ka es nedevos prom, kad Viņš pirmoreiz mani aicināja, un tāpēc Viņš padara to kaut kā smagu, kad es ierodos. Paklausība ir labāka nekā upuris.
E-35 But what brings me in, first, what brings me in here, is you people, see, this church. I tell you, of all the places I ever went in my life, this is my favorite place to come preach the Gospel. And looks like that we can make a tape from here that's ten times better than anywhere else. See? See, that's the reason I say, "Where God is doing something, then stay right with that." But I think, where the great thing is, that was me failing to go out at the first time when He called me, and therefore He makes it kind of rough on me when I come in. Obedience is better than sacrifice.
E-36 Un tātad es visu laiku braukšu turp un atpakaļ, sludinādams dievnamā. Un tie cilvēki, kuri nav no šīs pilsētas – jūs tiksiet informēti. Billijs Pols būs šeit, tepat birojā, un ar viņu jūs varat sazināties jebkurā laikā. Un mēs brauksim šurp, lai novadītu... Un tad uzreiz būs septiņas Bazūnes, ja Tas Kungs gribēs, septiņas pēdējās Mocības un Kausi, un tā tālāk, kā nu mums sanāks; varbūt laiks būs mazliet vēsāks vai kā citādi, kā nu Tas Kungs vadīs.
E-36 And then I'll be coming back and forth, all the time, preaching in the tabernacle. And you people that's from out of town, you'll be notified. Billy Paul will be here, right in the office, and—and can be reached at any time, through him. And we'll be coming back here, hold… And then the Seven Trumpets is coming up right away, the Lord willing, Seven Last Plagues, and the Vials, and so forth, just as we can, get a little cooler weather, maybe, or something, however the Lord leads.
E-37 Un tā, viendien, kad ierados...tur pacēlās jautājums par kaut ko...par to, ka kāds man bija iedevis čeku, un uz tā bija rakstīts: “Personīgi,” tieši man un vienīgi man, ar norādi, “nodokļi samaksāti, bez maksas,” un viss pārējais. Nu, mēs aizgājām, un Billijs zināja, ka man bija tāda kā vajadzība pēc tā čeka. Un tā...
E-37 And now, the other day, coming in, there was a question brought up about something, about someone had given me a—a check, and it said "personally," exactly just to me, and me only, "tax paid, free," everything else. Well, we went, and Billy knew that I kind of had need of that check, now.
E-38 Viņš aizgāja un jautāja juristiem, vai mēs varam to izņemt naudā. Viņš teica: “Nu, viņš ir Amerikas pilsonis, kāpēc lai viņš nevarētu to saņemt skaidrā naudā? Redziet, te ir teikts, ka 'nodokļi ir samaksāti' un viss pārējais, 'bez maksas'. To var darīt jebkurš pilsonis.”
E-38 He went and asked the attorneys if we could cash it. He said, "Why, he's an American citizen. Why can't he cash it? See, says, 'tax paid,' and everything else, 'free.' Any citizen can do that."
E-39 Taču tas viņu (Billiju) neapmierināja, tāpēc viņš devās pie valsts grāmatveža. Tas sacīja: “Nu, protams, viņš var saņemt naudu.” Teica: “Viņš ir Savienoto Valstu pilsonis.”
E-39 So then he couldn't be satisfied with that, Billy, so he goes to the public accountant. He said, "Why, certainly, he can cash that." Said, "He's a citizen of the United States."
E-40 Nu, viņam nepietika arī ar to, tāpēc viņš piezvanīja Merlam Milleram, kas ir nodokļu asociācijas vadītājs tur Indianapolisā, viņi bija mūsu advokāti, un tāpēc... Aiss un Millers. Tātad: "Protams, viss ir kārtībā. (Redzi?) Protams, viņš var saņemt to čeku. Tas ir...tas ir izrakstīts viņam, 'to var parakstīt tikai viņš'.” Es biju vienīgais, kas varēja to parakstīt un tā tālāk, un to nevarēja apzīmogot ar mūsu...
E-40 So, well, he couldn't think good about that, so he called Merle Miller, that's the head of the—the tax association at—at Indianapolis there, was our attorneys, and so Ice and Miller. So, "Sure, it's all right. See? Sure, he can have that check. It's—it's—it's made out to him, 'endorsee only.'" I can, only one can endorse it, so forth, and it couldn't be stamped with our…
E-41 Redziet, es nekad neizņemu skaidru naudu par čekiem. Tieši par to mani savulaik apsūdzēja. Kāds atnes čeku kaudzi un saka: “Šeit, brāli Branham,” un tas notiek sanāksmē. Es parakstu: “Viljams Branhams, Viljams Branhams....” Nu, valdība visu laiku par to interesējās. Un es tos parakstīju uz sava vārda un maksāju par tiem parādus, bet viņi pateica, ka es vienalga esmu parādā nesamaksātos nodokļus no tā visa, 300 tūkstošus dolāru. Lūk, kur radās visa tā jezga.
E-41 See, I don't cash no checks. That's what they got me for the other time. Somebody bring in a bunch of checks, and say, "Here, Brother Branham," at the meeting. I'd say, "William Branham, William Branham…" Well, the government was taking care of all that, all the time. And I was signing them to myself and was paying the debts out there, but they said I owed delinquent taxes on all of it, anyhow, three hundred thousand dollars. So—so then that's where the fuss came.
E-42 Tātad, tiklīdz es iesniedzu čeku, ak, uzreiz uzradās tas aģents, teica: “Mēs atkal atsāksim to viņa lietu.” Tā ka tas padarīja to tādu kā asu.
E-42 So then as soon as I put this check in, whammy, here come the agent right back, said, "We'll reopen the case for him now." So it made it kind of rough.
E-43 Un brālis Lī Veils, kurš sēž šeit, (man šķiet, ka es varu to pateikt) mēs vienkārši... Viņš bija atnācis, un šis jaukais, skolotais baptists šeit... Nesen es kristīju viņu šeit baseinā Jēzus Kristus Vārdā, brāli Lī Veilu. Un viņš ir patiešām jauks cilvēks, brālis Kristū. Viņš jau iepriekš ir sludinājis mums šeit, un viņš ir ļoti intelektuāli izglītots un turklāt vēl Gara vadīts vīrs. Kad tā gaisma atspīdēja pār viņu, viņš teica, ka esot mēģinājis tikt prom, bet vienkārši nav spējis to izdarīt, tā ka kādu rītu es kristīju viņu tieši šeit. Nevarēja to vairs izturēt, tāpēc mēs vienkārši nācām šurp, uzvilkām drēbes un ienācām iekšā, un viņš tika kristīts Jēzus Kristus Vārdā.
E-43 And Brother Lee Vayle sitting here, I guess it's all right to say it, we just… He had come down, and this fine scholared Baptist here had… I baptized him in the Name of Jesus Christ, here in the pool the other day, Brother Lee Vayle. And so he's really a fine man, a brother in Christ. He's preached for us here before, and highly intellectually educated, and, besides that, a Spirit-led man. When the Light flashed across him, he said he tried to get away, but just couldn't do it, so I baptized him right here the other morning. Couldn't stand it any longer, so we just come down here and put on our clothes and went in, and was baptized in the Name of Jesus Christ.
E-44 Nu, es nodomāju, ka, tā kā viņš bija uzņēmis šo brīnišķīgo garīgo ēdienu, varbūt, lai nedaudz parunātos, mēs varētu paēst arī fizisko ēdienu. Tā nu mēs devāmies uz “Zilo Vepri” un apsēdāmies, runājāmies, un uzradās jautājums: “Kā tu ļauj cilvēkiem par sevi šādi runāt?”
E-44 Well, I thought, being that he had taken that fine spiritual food, maybe to talk a little bit we would take some natural food. So we goes over to the Blue Boar, and sets down, was talking, and the subject come up, "How do you let people talk about you like that?"
E-45 Lūk, brālis Veils ir viens no jaukākajiem cilvēkiem, kādus es pazīstu, bet, ziniet, es viņam vienmēr esmu teicis, ka viņš “ir nedaudz par daudz impulsīvs”. Un tā viņš...tā es teicu... Es ceru, ka tu neiebildīsi, brāli Veil. Tāpēc viņš...es teicu: “Nerīkojies pārāk sasteigti. Sēdi mierīgi. Tieši Dievs ir tas, kurš to dara.”
E-45 Now, Brother Vayle is one of the finest man I ever knowed, but he's "just a little too quick on the trigger," I always told him, you know. And so, he, so I said… I hope that's all right, Brother Vayle. So he… I said, "Don't fly loose all at once. Sit still. God is the One that's doing it."
E-46 Viņš teica: “Jā, varbūt tev tas liekas normāli,” viņš teica...viņš teica... Bet, nu, viņš...viņš... Es domāju, ka viņš ir tik gudrs, ka tie, ar ko viņš satiekas, tie gudrie, inteliģentie cilvēki, viņš vienkārši zina, kā to visu pateikt, un viņiem nav no kā atsperties. Tas arī viss.
E-46 He said, "Ah, it might be all right for you," he said, he said. But, well, he—he… I believe he—he is so smart till that's what he's been meeting, those smart intellectual people; so he just knows how to pour it in there, and they ain't got no place to stand. That's all.
E-47 Tāpēc es teicu: “Paklausies, brāli Veil.” Mēs sēdējām “Zilajā Veprī”. Es teicu: “Kādu dienu Dāvids, pēc tam, kad viņu no troņa bija gāzis viņa paša dēls, viņš aizbēga no troņa; sacelšanās, Israēls sašķelts; un Dāvidu no troņa gāza viņa paša dēls, un viņš raudādams gāja ārā no pilsētas. Un kāds puisis, kuram nepatika viņa pēdējās-dienas vēstījums, ziniet, viņam viņš nerūpēja; tāds večuks, nedaudz kropls, gāja tur līdzās, uzjautrinājās par viņu, un viņš spļāva virsū Dāvidam. Un tas sargs izvilka to zobenu un sacīja: “Vai tad es atstāšu galvu uz šī suņa, kas apspļauda manu ķēniņu?” Dāvids sacīja: “Liec viņu mierā. Tas Kungs viņam pateica to darīt.' Redzi? Apspļaudīja viņu, smējās par viņu un vēl apspļaudīja viņu! Teica: 'Tas Kungs pateica viņam to darīt.'” Nu, mēs zinām to stāstu, kā tas atgriezās atpakaļ. Brālis Veils domāja, ka, lai izdarītu kaut ko tādu, bija vajadzīgs ļoti daudz žēlastības.
E-47 So I said, "Look, Brother Vayle." We was sitting at the Blue Boar. I said, "David, one day, after being throwed from the throne by his own son, run off the throne, mutiny, Israel divided, and David took off the throne by his own son, and was going out of the city, weeping. And a guy that didn't like his last-day message, you know; he didn't care for him; little old fellow, kind of crippled up, going along there, making fun of him, and he spit on David. And that guard drew that sword, said, 'I'll let the head of that dog stay on him, that spit on my king?' David said, 'Let him alone. The Lord told him to do that.' See? Spit on him, making fun of him, and then spit on him. Said, 'The Lord told him to do that.'" Well, we know the story, how it returned back. Brother Vayle thought that took a whole lot of grace to do that.
E-48 Tiklīdz mēs bijām atgriezušies un iegājuši birojā, valsts grāmatvedis piezvanīja Billijam Polam un pateica par to viņam. Un tā brālis Veils devās mājās kopā ar ar mani. Kad es ienācu, es pateicu sievai... Tas bija kaut kad vēlā pēcpusdienā. Mēs iegājām istabā. Es teicu: “Man kaut kas ir tev jāpastāsta, dārgā.”
E-48 So no more than coming back and entering the office, the public accountant called Billy Paul and told him about this. So Brother Vayle went up the house with me. When I walked in, I said to the wife… Long about sometime in the afternoon. We went in a room. I said, "I got something to tell you, Honey."
E-49 Mēs bijām runājuši tieši pirms manas aiziešanas. Viņa teica: “Bil, es zinu, ka Dievs tevi tur sūtīja, mēs visi to zinām, bet Viņš nekad neteica tev atgriezties. Viņš teica... Lūk, kas mani uztrauc.”
E-49 We just been talking before I left. She said, "Bill, I know that God sent you out there; we all know that, but He never told you come back. He said… Now, that's where I'm worried about."
E-50 Es teicu: “Es domāju, ka tas ir tevis un bērnu dēļ.” Man tas nav svarīgi. Es kalpošu Viņam, ja Tas Kungs gribēs, lai kur es arī dotos.” Un tā nu es atnācu atpakaļ un šādi viņai par to pateicu. Es vienkārši pagriezos, noliku savu cepuri.
E-50 I said, "Well, I think it's for you and the children. Don't matter for me. I'm going to serve Him, Lord willing, wherever I go." And so walked back, and I told her about it like that. So I just turned around, laid my hat up.
E-51 Un kāds pateica kaut ko aptuveni šādu: “Ak, tas nodokļu iekasētājs! Mums vajadzētu iziet...” Vienkārši izspļāva kaut ko tādu.
E-51 And somebody said something, about, "Oh, this tax collector! We ought to go out…" Just kind of raided out something like that.
E-52 Nedomādams par to, ko es biju sacījis brālim Veilam, es teicu: “Liec viņu mierā. Varbūt Tas Kungs lika viņam to darīt.”
E-52 Not thinking of what I had told of Brother Vayle, I said, "Let him alone. Maybe the Lord told him to do that."
E-53 Tiklīdz es biju to pateicis, uz sienas uzzibsnīja gaisma un uzrakstīja uz tās (tur sēdēja brālis Veils un mana sieva): “Brauc atpakaļ uz Arizonu.” Uzrakstīja uz sienas ar burtiem: “Brauc atpakaļ uz Arizonu.” Tā tas ir. Tā ka es dodos, āmen, atpakaļ uz Arizonu.
E-53 I no more than said that, till a Light flashed on the wall and wrote across there, Brother Vayle and my wife sitting there, "Come on back to Arizona." With letters wrote across the wall, "Come on back to Arizona." That's right. So here I go, amen, back to Arizona.
E-54 Un tā, šī nedēļa ir bijusi lielu svētību nedēļa. Šonedēļ mums bija personīgas pārrunas ar cilvēkiem, kuri bija gaidījuši kopš Septiņiem Zīmogiem. Un es nešaubos, ka daži, protams, bija pasaukti no citām pilsētām, no visas valsts. Un tajā rītā, pirms sākās tās pārrunas, kad es sēdēju tai istabā, Svētais Gars ļāva pierakstīt man precīzi visu, ko viņi zināja, visu, ko viņi gribēja jautāt; salikt jautājumus tieši tādā secībā, kādā viņi gribēja, un izstāstīt viņiem viņu sapņus un skaidrojumus, pirms viņi man to pateica.
E-54 Now, this week has been a week of great blessings. We had private interviews this week, of people who had been waiting since the Seven Seals. And I don't doubt but some of them, course, was called in from out of the town, across the nation. But the morning before the interviews started, sitting in the room, the Holy Spirit let me write out exactly everything they knew, everything they wanted to ask, rotate the questions just the way they wanted to, and tell them their dreams and interpretation before they ever told me.
E-55 Lūk, tie cilvēki, kas bija šeit, tajā telpā. Un es ļāvu viņiem runāt. Viņi teica: “Nu, brāli Branham, es atnācu tāpēc un tāpēc.”
E-55 Now, the people are in the room here, there. And I'd go ahead and let them talk. They'd say, "Well, Brother Branham, I come such-and-such."
E-56 Es teicu: “Lūk, atcerieties, ka mēs neesam sapulcējušies šeit, lai būtu sadraudzībā. Mēs neesam ieradušies šeit, lai būdu sadraudzībā viens ar otru. Tavā prātā ir kāds jautājums, tavā sirdī, uz kura tu esi paklupis, un tu nezini, kas tas ir. Un varbūt ar Dieva palīdzību es varēšu uz to atbildēt.”
E-56 I said, "Now, remember, we have assembled here not for fellowship. We haven't come here to fellowship with one another. There is a question in your mind, in your heart, that—that you've stumbled into and you don't know what it is. And maybe I'll be able, by the help of God, to do it."
E-57 Es sacīju: “Atceries, ka arī dienvidu ķēniņienei bija daži jautājumi, kad viņa ieradās pie Salamana. Un Bībelē ir teikts, ka nebija nekā atklāta vai apslēpta, uz ko Salamans nevarētu atbildēt.” Un es teicu: “Te ir kas lielāks par Salamanu. (Saprotat? Tā tas ir.) Kungs Jēzus apsolīja: 'Kur vien divi vai trīs ir sapulcināti Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū. Un visu, ko viņi var iedomāties vai vēlēties un to paprasīs, tas viņiem tiks dots'.Un tagad tev ir jautājums, kaut kas, ko tu nezini; kaut kas, kam tu nezini kā pieiet; kaut kas, par ko tu nezini, ko ar to darīt.”
E-57 I said, "Remember, the queen of the South had some questions, too, when she came to Solomon. And the Bible said there was nothing revealed or held back to what Solomon couldn't answer for." And I said, "A greater than Solomon is here. See? That's right. The Lord Jesus promised, 'Wherever two or three are gathered in My Name, there I am in the midst of them. And whatsoever thing they can think of, or desire, and—and shall ask, it shall be given to them.' And now your question is something you don't know about, something you don't know how to approach about, something you don't know what to do about."
E-58 Un es teicu: “Vēl Raksti saka, ka 'Dieva eņģeļi ir sapulcējušies ap tiem, kas Viņu bīstas,' tā tas ir tajā otrā pasaulē, ko šīs piecas maņas neuzrāda.”
E-58 And I said, "Again, the Scripture said this, that, 'the Angels of God are encamped about those who fear Him,' so in another world where the five senses does not declare."
E-59 Šīs piecas maņas sazinās tikai ar šo pasauli. Ja tev nebūtu taustes, tu neko nejustu. Tad taustes sajūta tev neko nenozīmētu, tā būtu cita pasaule. Ja tev nebūtu redzes, tad tas, uz ko tu skatītos, tev būtu sveša pasaule, tu par to neko nezinātu. Tātad šīs piecas maņas ir vienīgās, ko Dievs ir devis mūsu rīcībā.
E-59 The five senses only contacts this world. If you had no feeling, you couldn't feel nothing. Feeling wouldn't be nothing to you; that would be another world. If you had no sight, what you look at would be another world, you know nothing about it. So these five senses is the only thing that God let us loose to.
E-60 Lūk, ir vēl viena, ko sauc par ticību. Un ar ticību tu kāp augšā pa kāpnēm, līdz galu galā tu vari uzkāpt tik augstu, ka tu ielauzies citā pasaulē, kas ir vīzija. Tur tu vari redzēt.
E-60 Now there is another one called faith. But by faith you walk up a ladder, and finally you can get so high until you break into another world, which is vision. There you can see.
E-61 Tieši tāpat kā tad, ja tu nezinātu, kam tieši tu pieskaries ar taustes sajūtu, nekad nebūtu to redzējis, bet tad tavas acis atvērtos un tu to ieraudzītu. Tas viss būtu noslēpums tam cilvēkam, kurš nekad nav redzējis. Viņam tas būtu noslēpums, un tomēr tā tas ir.
E-61 Just like if you never knowed what this was you was feeling with your sense of feeling, never seen it; then your eyes come open, you could see it. It'd be all a mystery to that person who never could see. It'd be a mystery to him, but yet that's it.
E-62 Un tur Tas Kungs... Pirms mēs ieradāmies šeit pie cilvēkiem, kuri ir no visas valsts, no visurienes, no ziemeļiem, dienvidiem, rietumiem, atbraukuši uz šīm pārrunām... Un tiklīdz viņi beidza savu sakāmo (tieši tos jautājumus, kurus viņi gribēja uzdot, to, ko viņi gribēja jautāt), es teicu: “Paskatieties uz šo,” es pacēlu un parādīju viņiem papīra lapu ar visiem jautājumiem, kas bija sakārtoti tieši tādā secībā, kā viņi tos uzdeva, grasījās tos uzdot, atbilde uz viņu jautājumu bija pierakstīta tieši tā, kā tā tika dota. Tas Kungs ir liels. Viņš zina visu. Un tomēr man bija vajadzīgas trīs dienas, lai atgūtos no tās pēcpusdienas – tas bija tik ļoti nogurdinoši. Un tā, tomēr es nolēmu tik ar to galā pirms mūsu aizbraukšanas.
E-62 And in there, the Lord… Before we got here, to people from across the country, everywhere, from north, south, west, come in for these interviews. And as soon as they'd get through talking, just exactly the questions they would ask, the thing that they would ask about, I would say, "Watch here," raise over, and there was a piece of paper with every question, and rotate just exactly the way they asked it, was going to ask it, their answer down here to the question just the way it was answered out. The Lord is great. He knows all things. But, yet, take me about three days to come out of that afternoon, what it was, such a tear-down. And now I thought to get it, though, before we left.
E-63 Un tas ir pareizais veids, īstais veids, kā rīkoties ar indivīdiem. Lūk, ir lietas, ko var teikt.
E-63 And there is the proper way, the real way of, to individuals. Now, there is things can be said.
E-64 Un, ja šeit ir cilvēki, kas zina tos sirds noslēpumus, kas tika atklāti, tas būtu pilnīgi...tas būtu briesmīgi, tas izraisītu noziegumus, tas novestu pie tā, ka kāds tiktu nošauts vai notiktu vēl kas, ja tas šādi tiktu atklāts tieši šeit uz platformas, publiski, cilvēku priekšā. Tas novestu līdz cietumsodiem un visa pārējā, kas...
E-64 And if the people is here, that knows that secrets of hearts that was revealed, that would absolutely… It would be horrible; it would cause crime, it'd cause somebody to shoot another, or something, if that would be revealed right here at the platform like this, in a public, in before the public. It would cause penitentiary offenses, and everything else, that would.
E-65 Bet, kad tu sēdi kopā ar to otru, tikai jūs divi, Svētais Gars... Un mēs saprotam, ka tas, ko viņi man jautā, ir privāti. Es par to neko nesaku. Un tas, ko es viņiem saku, ir viņu ziņā, vai viņi to grib pateikt vai nē. Saprotat? Un to pārrunu saturs ir zināms tikai mums diviem. Tas nozīmē ņemt cilvēkus pa vienam un sēdēt tur, līdz viss ir pilnīgi nokārtots, saprotiet; Svētais Gars.
E-65 But when you're sitting together like that, the Holy Spirit, just two of you together. But we understand this, that what they asked me is private. I say nothing about it. And what I say to them, it's up to them whether they want to say it or not. See? But it's to be known between us, the interview. That's taking the person, one by a time, and sitting there until everything is completely settled, see, the Holy Spirit.
E-66 Un tikai aizdomājieties par to žēlastību – Svētais Gars pastāsta man visu par to, ikvienam (tur bija vesela rinda), vēl pirms viņi tur ieradās; atbraukuši no visas valsts, cilvēki, kurus es nekad dzīvē nebiju redzējis. Un es visu pierakstīju, lai viņi zinātu, jautājumus tieši tādā secībā, to, kā tie tiks atbildēti.
E-66 And then to think of the grace, the Holy Spirit telling me all about it, to each one, a whole line of them, before they ever even got here; across the country, coming, people I never seen in life. And write it out so that they would know, just a routine according to the questions the way they would answer it.
E-67 Vienam brālim bija jautājumi par čūskas sēklu, kas netika pilnībā atbildēti, jo viņu īsā pusstunda bija beigusies. Es ceru, ka viņš jau ir saņēmis atbildes uz to no tā papīra. Es... Viņš bija to pierakstījis, un viņš nesaņēma visas savas atbildes, tāpēc es viņam atbildēju rakstiski, atbildēdams uz papīra. Ja viņš to nav saņēmis, tas ir pie Billija Pola. Es zinu, ka šis vīrs sēž šeit, es pirms brītiņa uz viņu paskatījos. Tāpēc, ja viņš...ja viņš grib to noskaidrot, tas ir pierakstīts uz papīra lapas, atbildes uz taviem jautājumiem.
E-67 One brother had questions on the serpent's seed, that I didn't get to answer just exactly, 'cause their little half hour was up. I hope that he got it all right, the answers to it, on the paper. I… He had it wrote out, and he didn't get to all of his answers, so I just give him the writing back, the answers on the paper. If he hasn't, Billy Paul has it. I know the man is sitting here; I just looked at him just a few moments ago. So if he—if he wants to find that, it's wrote out on a piece of paper, your answers to your question.
E-68 Un tā, ak, Tas Kungs ir tik labs! Es ceru, ka visi jūtas labi. Hm-hm.
E-68 Now, oh, how good the Lord is! I hope everybody is feeling good. Uh-huh.
E-69 Un tagad atcerēsimies...un tagad, kad es lūgšos par šiem kabatlakatiņiem, atcerēsimies brāli Dauhu. Tas ir dārgs brālis, un mēs gribam atcerēties viņu lūgšanā.
E-69 And now let's us remember, and now when I pray for these handkerchiefs, to remember Brother Dauch. He is a precious brother, and we want to remember him in prayer.
E-70 Un es redzu brāli Angrenu, bet es nekur neredzu māsu Angrenu, vai ar viņu tagad viss ir kārtībā? Jā, viņa sēž tieši blakus viņam. Protams. Jā. Es priecājos. Jo mēs vienvakar saņēmām zvanu...vienkārši par viņu un viņas meitu, māsu...es... Dauningu, Dauningu. Viņi nobrauca no ceļa, un, ja nebūtu Dieva žēlastības, viņas abas būtu sadragātas uz vietas. Un viņas devās pa taisno uz draudzi – iekāpa vilcienā un atbrauca.
E-70 And I—I see Brother Ungren, but I—I can't see Sister Ungren anywhere, whether she is all right now. Yes, sitting right out from him. Sure. Yeah. I'm glad. Cause we was called out the other night, in a… just a emergency case of her and her daughter, Sister… I… Downing, Downing. Run off the road, and just the grace of God, or they would both have been crushed to pieces right there. And here they come right on to church, got on a train and come on.
E-71 Es jūs visus nekad neaizmirsīšu. Es jūs mīlu. Dievs to zina. Es jūs mīlu. Brauc pāri visai valstij tik sliktos laikapstākļos!
E-71 I'll never forget you all. I love you. God knows that. I—I love you. How, across the country, through slick weather!
E-72 Kad es skatos šeit uz dažiem brāļiem no Džordžijas un Alabamas, un dažādām vietām, un Tenesī, un no visurienes, viņi brauc mašīnā pa apledojušu, slidenu ceļu turp un atpakaļ, lai ierastos šeit uz vienu dievkalpojumu.
E-72 When I look at some brother here from Georgia, and Alabama, and different places, and Tennessee, and around, where they ride their car down the road, where the ice, sliding, and back and forth like that, to come here for one service.
E-73 Kad es nesen saņēmu steidzamu zvanu par brāli Dauhu, es nenojautu, ka Lima, Ohaio, atrodas tik tālu. Vienkārši... es domāju, ka tas ir pavisam netālu. Bet, ak, es izbraucu no šejienes ļoti agri no rīta, bet nokļuvu tur tikai pulksten vienos pēcpusdienā; braukdams visu...tik ātri, cik vien ļāva ceļa zīmes, un pa divu joslu šoseju. Un es aizdomājos, cik tas ir tuvu, salīdzinot ar tiem tālajiem dienvidiem, no kurienes brauc tie citi cilvēki; no tālajiem ziemeļiem un rietumiem, no kurienes viņi ierodas.
E-73 When I had that emergency call to Brother Dauch the other day, I didn't realize that Lima, Ohio, was so far away. Just… I thought that was a little skip, hop, and a jump. But, my, I left here real early that morning, never got there till one o'clock that afternoon, driving every—everything the speed limit would allow, and on dual highway. And I think how close that is, to way down in the South where these other people come from, way out in the North and West, where they come.
E-74 Es jūs mīlu, un tieši tāpēc es cenšos šeit būt ārkārtīgi patiess.
E-74 I love you, and that's the reason I try to be deadly sincere here.
E-75 Un šie veterāni! Es redzu brāli Krīču un pārējos, kas tagad sēž turpat aizmugurē, un tos, kas ir bijuši kopā ar mani visus šos gadus, un visas tās lietas, un kā mēs kopā uzaugām. Es aplūkoju Marijas Džo fotogrāfiju, šķiet, tas bija pirms pāris dienām. Kad mēs pirmo reizi satikāmies, viņa bija vēl pavisam mazulīte, bet tagad, man šķiet, viņa ir precējusies, un viņai ir bērni. Brālis Krīčs un māsa Krīča bija jauni, tumšmataini, un Meda un es, bet tagad mēs esam sirmi un sakumpuši. Redziet, tādos cilvēkos ir kaut kas, kas tevi piesaista. Saprotiet, tev...tev gribas būt viņiem blakus. Saprotat? Ir šis un tas, kas vienmēr atsauc tev atmiņas. Es vienkārši pieminu viņus kā piemērus par citiem, kas atrodas šeit. Jauni un veci, mēs gaidām Tā Kunga atnākšanu.
E-75 And the old-timers! I see Brother Creech and them sitting back there now, and ones that's been with me all these years and things, and how we come up together. I was looking at Mary Jo's picture, I believe it was a couple nights ago. Just a little bitty tiny thing when we first met, and now she's married, I guess, and got children. Brother Creech and Sister Creech, young, black-headed, and Meda and I, and here we are gray and stooped over. See, there is something about people like that, that—that grips you. See, you—you—you want to stay with them. See? There is something another that—that always makes your mind pull back. Just giving them for examples to others that's here, young and old. We look forward for the Coming of the Lord.
E-76 Tāpēc šorīt es esmu licis...es ticu, ka Dievs lika man sirdī šorīt mācīt šeit svētdienas skolas nodarbību, ja Dievs gribēs, un tas būs ilgi. Es... Un, tā kā šī būs mana pēdējā kalpošana uz kādu laiku, cik nu es zinu...
E-76 So this morning I have put it… God, I believe, put it in my heart to teach a Sunday school lesson here this morning, God willing, for a lengthy time. I… And now, this being my last service for a little while, as far as I know, the…
E-77 Un es gribu, lai jūs atceraties, ka brālis Nevils paliek šeit, draudzē, un ir atbildīgs par šo dievnamu Svētā Gara vadībā; ka viņš paliek šeit un viņš tic šim vēstījumam, un māca to tieši tāpat, kā daru es. Pareizi. Un jebkurā laikā, kad vien jūs vēlēsieties, ja uzskatīsiet par vajadzīgu atnākt un klausīties brāli Nevilu, tas noteikti jums nāks par labu, es esmu pārliecināts. Viņš ir liels Jēzus Kristus kalpotājs.
E-77 And I want you to remember that Brother Neville here, left in the church, in the charge of this tabernacle, under the Holy Spirit, that he is left here, and he believes this Message and—and teaches It just the same as I do. Right. And any time that you'd want to, you can see fit to come to hear Brother Neville, he certainly would do you good, I'm sure. He's a great servant of Jesus Christ.
E-78 Es pazīstu Ormanu Nevilu kopš pašas bērnības, un viņš nav mainījies ne par mata tiesu, tikai ticis tuvāk Dievam. Atceros, kad es redzēju viņu pirmo reizi pie... Es biju uzaicināts uz viņa metodistu platformu. Un, kad es atgriezos šeit uz dievnamu, es teicu: “Viendien es kristīšu viņu Jēzus Kristus Vārdā.” Un te nu viņš ir tagad, ar vēstījumu, virzās uz priekšu, īsteni brašs kalpotājs.
E-78 I've knowed Orman Neville since I was a little boy, and he hasn't changed one speck, only got closer to God. I remember when I first saw him on a… I was invited to his Methodist platform. And when I come back here to the tabernacle, I said, "Someday, I'll baptize him in the Name of Jesus Christ." And here he is with the Message now, going on, a real gallant servant.
E-79 Un brālis Nevils iet cauri lielai spriedzei un ciešanām, ko viņš šeit dievnamā neizrāda. Bet, tā kā Tas Kungs ļauj man nedaudz ieskatīties cilvēku dzīvēs, es zinu, ko viņš pārdzīvo; ļoti daudz ko, saprotiet. Un viņš pavisam noteikti pārdzīvo lielu piepūli un spriedzi, un pārējo. Un jūs, šejienieši, atbalstiet viņu tāpat kā Jozua un Kālebs pieturēja Mozus rokas, kad viņš nesa Vārdu.
E-79 And Brother Neville goes through many strains and heartaches, that he doesn't show it here at the tabernacle. But being that the Lord lets me have a little sight into people's life, I know what he goes through; a whole lot of it, see. And he certainly goes under a lot of labor and strains, and things. And you, you people here, hold him up like Joshua and Caleb held up the hands of Moses, as he's bringing the Word.
E-80 Vairāk par visu – mīliet viens otru. Mīliet viens otru. Nevajag... Nav svarīgi, ko mēģina pateikt velns! Tagad jūs visi esat viena liela, jauka grupa. Bet atcerieties manu brīdinājumu, saprotiet, sātans neļaus tam tā palikt. Nekādā gadījumā! Viņš izšaus visu iespējamo, ja viņam izdosies ievest kādu, lai īstenotu savu mērķi. Viņš atvedīs kādu kritiķi vai neticīgo un apsēdinās viņu, un ļaus viņam būt sadraudzībā ar jums, neuzkrītoši un tā tālāk, un tad viņš ielaidīs tajā cilvēkā kaut ko indīgu un tas sāks izplatīt to pa visu draudzi. Neatbalstiet to. Lai jums nav nekā kopēja ar to visu. Tāpat turpiniet būt viens pret otru mīloši, jauki un laipni. Lūdzieties par to vīru, lai arī viņš tiktu glābts, vai par to sievieti, lai kas viņš nebūtu, vienkārši lūdzieties par viņiem. Un turieties stipri kopā.
E-80 Love one another, above everything. Love one another. Don't… No matter what the devil tries to say! Now you're all one great big sweet group now, but remember my warning, see, Satan won't let that stay that way. No, sir. He'll shoot everything, if he has to bring somebody in to make his target. He'll bring some critic or unbeliever in, and sit him down, and cause him to fellowship with you under the quietness and things, and then he'll shoot that guy with some kind of a poison stuff, and he'll start through the church with it. Don't you take sides with it. Don't you have nothing to do with anything else. You stay right loving and sweet and kind to one another. Pray for that man, that he'll be saved too, or that woman, or ever who it is, just pray for them. And stick one with another.
E-81 Un stāviet ar savu draudzes ganu. Saprotiet, viņš ir gans, un izrādiet viņam cieņu. Viņš vedīs jūs uz priekšu un...jo viņš ir Dieva iecelts, lai to darītu.
E-81 And stay with your pastor. See, he's the shepherd, and you give him respects. He'll lead you through, and, 'cause he's ordained of God to do so.
E-82 Un tā, vai jūs atcerēsieties? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Ienaidnieks atnāks. Un, kad viņš nāks, saliedējieties tik stipri, cik spējat. Un tas, ko velns izmantos kā ienaidnieku, vai nu iznāks, vai ienāks un kļūs par vienu no jums. Tas arī viss.
E-82 Now do you remember that? [Congregation says, "Amen."—Ed.] The enemy will come. And when he does, just cling that much closer together. And the one that the devil is using for an enemy will either get out or come in and be one of you. That's all.
E-83 Nekad neveidojiet savā starpā klanus vai runājat...noslēdzaties savā lokā. Mēs esam viens. Es nevarētu teikt: “Kreisā roka, es esmu dusmīgs uz tevi, es tikšu no tevis vaļā, jo tu neesi mana labā roka.” Viņš ir mana kreisā roka. Es gribu, lai viņš tur arī paliek. Pat mana pirksta galiņš, es gribu, lai tas paliek tieši tur, es gribu, lai katra mana ķermeņa daļiņa paliek tieši tur. Un Dievs vēlas, lai mēs kā ticīgo ķermenis cieši turamies viens pie otra, cieši klāt viens otram.
E-83 Don't never clan among one, or—or talk and make yourself clannish. We are one. I couldn't say, "Left hand, I'm—I'm mad at you, I'm going to take you away 'cause you're not a right hand." He's my left hand. I want him to stay there. Even the little tip of my finger, I want to stay right there, every little part of my body stay right there. And God wants us, as a body of believers, to stay right exactly with one another, right at with one another.
E-84 Un tā, jums ir magnetafona lentes par to. Jums ir lentes par to, kam mēs ticam. Jums ir lentes par disciplīnu draudzē, kā mēs uzvedamies Dieva draudzē, kā mums ir jāsanāk kopā šeit un jāsēž kopā Debesu vietās. Nepalieciet mājās. Ja Dievs ir tavā sirdī, tu degsi nepacietībā, kad tās durvis atvērsies, lai ieietu šeit, lai būtu sadraudzība ar saviem brāļiem. Ja tu šādi nejūties, tad es tev saku: tev ir laiks sākt lūgties.
E-84 And now you've got tapes on that. You've got tapes on what we believe. You've got tapes on discipline in the church, how we behave ourself in the church of God, how we got to come here together and sit together in Heavenly places. Don't stay home. If God is in your heart, you can't hardly wait for them doors to open out yonder, to get in here to fellowship with your brothers. If you don't, don't feel that way, then I tell you, it's time you got to praying.
E-85 Jo mēs dzīvojam pēdējās dienās, kad Bībele paceļ, tas ir, mudina mūs “vēl vairāk, kad mēs redzam tuvojamies to dienu”, mīlēt vienam otru ar kristīgu mīlestību un dievišķu mīlestību, “pulcēties kopā Debesu vietās un...un Kristū Jēzū” un mīlēt vienam otru. “Tā visi pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība vienam pret otru.” Tā tas ir. Turieties cieši kopā.
E-85 Cause, we're in the last days, where the Bible exalted… or exhorted us to—to, "Much more as we see that day approaching," to love one another with Christian love and Divine love, "to assemble ourselves together in Heavenly places and—and—and Christ Jesus," and love one another. "This will all man know you are My disciples, when you have love one for the other." That's right. Stay right together.
E-86 Ja tev šķiet, ka tas brālis vai māsa mazliet kļūdās, saki: “Kungs, neļauj, lai manī parādās tā rūgtuma sakne, jo tas slikti ietekmēs viņu un aizvāks Kristu no manas dzīves.” Tās indīgās ļaunuma, skaudības un naida skābes, tās uzreiz aizvāks Svēto Garu no tevis. Tās izdzīs Viņu no šī dievnama. Tās nonāvēs Dieva Garu jeb padzīs to no šejienes, ievainos jūsu draudzes ganu. Tās izdarīs visdažādākās lietas. Saprotat? Nedariet to.
E-86 If the brother, you think he's a little wrong, or the sister, say, "Lord, don't let me never have the root of bitterness spring up, 'cause it'll—it'll affect him, and it'll take the Christ right out of my life." That poison acids of malice, and jealousy, and hatred, that will just take the Holy Spirit right away from you. It will run Him from the tabernacle here. It'll kill the Spirit of God, or drive It away from here, hurt you pastor. It'll do everything. See? Don't you do that.
E-87 Vienkārši sakļaujieties kopā vēl ciešāk. Savelciet... Paņemiet to jostas sprādzi, kā vienvakar šeit liecināja tas brālis kalpotājs par jostas sprādzi, ko viņš bija redzējis vīzijā. Vienkārši... Tās sprādzes uz “visiem Dieva ieročiem”. Vienkārši uzvelciet to, savelciet, pietuvinieties viens pie otra. Tik un tā mīliet viens otru! Runājiet labu viens par otru, stāstiet viens par otru labas lietas, un tad Dievs jūs svētīs.
E-87 You just wax that much closer together. Draw up the… Take the buckle, as the brother testified, a minister here the other night, about having a buckle, seeing it in a vision. Just… That buckles on the whole armor of God. Just pull her on, tighten up, move right up close to one another. Love one another, anyhow. Talk nice about one another, say nice things about one another, and then God will bless you.
E-88 Un tā, šorīt, ja Tas Kungs gribēs, ar Viņa palīdzību un žēlastību, man šeit ir diezgan daudz jautājumu jeb, pareizāk sakot, Rakstu vietu. Un tagad, pirms mēs tam pieķersimies... Man šķiet, ka es dzirdēju, kā tur noklikšķ magnetofoni. Caur Viņa žēlastību mēs tagad runāsim vēstījumu.
Sākumā palūgsim.
E-88 Now this morning, the Lord willing, by His help and grace, I got quite a bunch of questions here, of Scriptures, rather. And now before we approach It… I think I heard the recorders click on in there. We are going to bring the Message now, by God's grace.
First, a word of prayer.
E-89 Kungs Jēzu, es runāju šim draudzes ķermenim, ka viņiem ir jāturas pie nemainīgās Dieva rokas, pie viņu absolūta, Vārda; brīdinādams viņus, kā Pāvils brīdināja savu ganāmpulku, ka “ienāks vilki”. Tu esi tāds pats Dievs šodien, kāds Tu biji toreiz, un arī ienaidnieks ir tas pats. Lai šī sadraudzība un mīlestības saites vienmēr ir starp šiem cilvēkiem Jēzū Kristū.
E-89 Lord Jesus, speaking to this body of the Church, that they should hold together with God's unchanging hand, their absolute, the Word; warning them, as Paul warned his flock, that, "there would be wolves enter in." You're the same God today as You were then, and that enemy is the same. May this fellowship and bonds of love always exist amongst these people, in Christ Jesus.
E-90 Palīdzi šajā rītā, Kungs, kad mēs lasām Vārdu. Lai Svētais Gars atklāj to mums, lai draudze tiktu pilnībā nostiprināta “ticībā, kas reiz tika nodota svētajiem”, lai viņus noturētu. Un lai, kā Tu parādīji vīzijā pirms kādiem diviem gadiem, “uzkrāt pārtiku”, labus, veselīga izskata dārzeņus, ko es redzēju vīzijā, kas tika uzkrāti šeit, šajā dievnamā, lai šodien mēs saņemam veselu mucu ar to (dāvā to, Kungs) vai daudz daudz lentes: lai tas atklātu mums Jēzu Kristu tajā stundā, kurā mēs dzīvojam; lai dotu mums uzturošo spēku, garīgu stiprumu tam uzdevumam, kas ir priekšā. Dāvā to, Tēvs.
E-90 Help, this morning, Lord, as we read the Word. May the Holy Spirit reveal It to us, that the Church might be fully established in "the Faith that was once delivered to the saints," to hold them. And may, as You gave the vision some two years ago, "to store up the Food," fine, healthy-looking vegetables that I saw in the vision, being stored here in this tabernacle, may we today receive a whole barrel full of That (Grant it, Lord.), or, a tape load: that It might reveal Jesus Christ to us in the hour that we live, to give us sustaining strength, the spiritual strength for the task that lays ahead. Grant it, Father.
E-91 Svētī viņus, Tavus bērnus. Šajā rītā viņi ir ieradušies šeit no dažādām šīs valsts vietām. Šis ir karsts un mitrs rīts, un tomēr mēs tajā visā jūtam Svētā Gara klātbūtni.
E-91 Bless these, Thy children. They're in here this morning from many different parts of the nation. A hot, sticky morning, but yet we feel the Presence of the Holy Spirit, in all this.
E-92 Mēs aizdomājamies par Džonu Vesliju un Kalvinu, un Senkiju, un Noksu, Finniju un daudziem citiem, kad cilvēki sēdēja zālēs pat bez elektriskā ventilatora un sviedri tecēja pa viņu sejām. Labi un skaisti ģērbtas sievietes sēdēja auditorijās un tik ļoti svīda, ka viņu drēbes bija pilnībā izmirkušas, klausoties Dieva Vārdu, kas baroja viņu dvēseles. Lūk, mēs nojaušam, Kungs, ka viņi kaut kur tur atpūšas, gaidīdami Tā Kunga atnākšanu.
E-92 We think of John Wesley, and Calvin, and Sankey, and Knox, Finney, and many of those, even without electric fan, where people sat in halls, and perspiration running down their faces. The women, well covered and dressed, sat in the audiences and perspired till their clothing was soaking wet, listening to the Word of God, feeding their souls. Now, we feel, Lord, that they are at rest somewhere yonder, waiting the Coming of the Lord.
E-93 Turi mūs kopā, Tēvs. Lai Svētais Gars mūs vada un virza. Dāvā mums garu kalpošanas mūžu Tev. Dāvā šajā rītā mums šo vareno vēstījumu, ko mēs gaidām no Tava Vārda, lai tas sasniegtu ikvienu sirdi. Lai lūpas, kas runā, Kungs, runā Patiesību. Lai sirdis, kas klausās, ir auglīgas uzņemt patiesību un lai tā izaug un kļūst par vareniem Mūžīgās Dzīvības kokiem, lai būtu spožas gaismas un visiem cilvēkiem lasāmas vēstules; lai viņi zinātu, ka Jēzus Kristus ir augšāmcēlies no mirušajiem un dzīvo mūsu vidū. Piepildi mūs ar mīlestību un Gara augļiem tik ļoti, lai citi vīrieši un sievietes, zēni un meitenes redzētu Kristus Dzīves rezultātus, kas turpina dzīvot mūsos divus tūkstošus gadu pēc tā lielā notikuma. Dāvā to, Tēvs, Tavam godam. Mēs prasām Jēzus Kristus Vārdā. Āmen.
E-93 Keep us together, Father. Let the Holy Spirit guide us and direct us. Give us long life of service for You. Give us this great Message this morning that we're expecting out of Thy Word, that It might go to each heart. Make the lips that speak, Lord, speak Truth. Make the heart that hears be fertile to receive Truth, and may It grow into great trees of Eternal Life, to be shining lights and read epistles of all men; they might know that Jesus Christ has raised from the dead and lives among us. Make us so full of love and the fruit of the Spirit until other men and women, boys and girls can see the results of the Life of Christ still living in us, after two thousand years from the great event. Grant it, Father, to honor Thee. We ask in Jesus Christ's Name. Amen.
E-94 Un tā, es gribu izlasīt kaut ko no Rakstiem. Un es ceru, ka jums ir sagatavoti zīmuļi, papīrs un viss pārējais.
E-94 Now I want to read some out of the Scriptures. And I trust now that you've got your pencils and papers, and everything, ready.
E-95 Brāli Nevil, tu necelies. Es vienkārši novilkšu savu žaketi, lai... [Brālis Nevils saka: “Viss kārtībā. Āmen.”-Tulk.] Tas ir... Es atvainojos, ka novelku žaketi, bet šeit augšā ir ļoti karsts.
E-95 And, Brother Neville, you're sitting still. I'm just going to take my coat off. That's… [Brother Neville says, "That's right."—Ed.] It's a… Excuse me for taking off my coat, but this—this is awfully warm up here.
E-96 Tagad es vēlos, lai jūs atvērtu vēstuli Kolosiešiem, 1. nodaļu no Kolosiešiem. Un tad, kamēr mēs to lasīsim, sākot ar... Es vēlos, lai jūs izlasītu visu šo Kolosiešu nodaļu, kad pārnāksiet mājās. Bet es vēlos, lai šorīt jūs kopā ar mani izlasītu no 15. līdz 29. pantam ieskaitot.
E-96 Now I want you to turn to the Book of Colossians, the 1st chapter of Colossians. And then while we read this, beginning with… I want you, when you go home, to read the entire chapter of these Colossians. But I want you to read this morning, with me, from the 15th verse, 29th, inclusive.
E-97 Un tagad vienkārši esiet tik pacietīgi, cik vien iespējams, jo es jūtu, ka, ja Dievs man palīdzēs, tieši tas jums atklās un atgādinās visas tās pārējās lietas, par ko es esmu runājis visās šī dievnama pastāvēšanas dienās; kāpēc es teicu to, ko teicu, un kāpēc es darīju to, ko darīju. Lūk, kāpēc.
E-97 And now just be as patient as you can, for I feel that in this here, if God will help me, will reveal and bring into your mind all these other things that I have talked on all through the days of the tabernacle; why I have said what I've said, and why I have done what I have done. This is why.
E-98 Un tā, no 15. panta.
Jo Viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais;
Viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās...neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Viss ir radīts caur Viņu un uz Viņu,
bet Viņš pats ir pirms visa, un viss pastāv Viņā.
Un Viņš ir Savas miesas, proti, draudzes, galva, sākums, pirmdzimtais starp mirušiem, lai visā būtu pats pirmais.
Jo Tēvam labpatika, lai Viņā mājotu visa pilnība...mājotu visa pilnība.
E-98 Now from the 15th verse.
Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature:
For by him were all things created, that are in heaven, and that are in the earth, visible… invisible, whether they be thrones,… dominions,… principalities,… powers: all things were created by him, and for him:
And he is before all things, and by him all things consist.
And he is the head of the body, the church: who is the beginning, the firstborn from the dead; that in all things he might have the preeminences.
For it pleased the Father that in him should be all fulness dwelt—should all fulness dwell;
E-99 Atļaujiet man vēlreiz nedaudz uzsvērt šo 19. pantu:
Jo Tēvam labpatika, lai Viņā mājotu visa pilnība,
lai caur Viņu un uz Viņu salīdzinātu visu, nodibinot ar Viņa krusta asinīm visu starpā mieru – gan debesīs, gan virs zemes.
Paskatieties, uz ko attiecās šī salīdzināšana.
Arī jūs, kas kādreiz bijāt atsvešinājušies un ienaidā ar Dievu sava sirdsprāta un ļauno darbu dēļ, Viņš tagad salīdzinājis,
Savā miesas ķermenī izciezdams nāvi, lai jūs svēti, bez kļūdām un nevainojami varētu stāties Viņa priekšā,
ja tikai paliksit savā ticībā stipri un nesatricināti un nenovērsīsities no cerības, kas ir dota evaņģēlijā, kuru jūs esat dzirdējuši un kurš ir sludināts visai radībai apakš debesīm; un tam arī es, Pāvils, kalpoju.
Tad nu es esmu līksms savās ciešanās, kuras nesu jūsu labā, piepildīdams to, kas vēl trūkst no Kristus ciešanām, savā miesā par labu draudzei, kas ir Viņa ķermenis.
Viņas kalps es esmu kļuvis pēc tām amata pilnvarām, ko Dievs man devis, lai pie jums tiktu piepildīts Dieva vārds,
tas noslēpums, kas ļaužu paaudzēm bija apslēpts no mūžīgiem laikiem, bet tagad ir skaidri parādīts Viņa svētajiem.
E-99 Let me put a little emphasis on that again, this 19th verse.
For it pleased the Father that in him should all fulness dwell;
And, having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself; by him, I say, whether they be things in earth, or things in heaven.
Watch where that reconciliation went.
And you, that were sometimes alienated and enemies in your mind by wicked works, you now has he reconciled.
In the body of his flesh through death, to present you holy… unblameable… approvable in his sight:
If you continue in the faith grounded and settled, and not be moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven; whereof I Paul am made a minister;
Who now rejoice in my sufferings for you, and fill up that which is bound… behind of the affections of Christ in… flesh for his body's sake, which is the church:
Whereof I am made a minister, according to the dispensation of God which is given to me for you, to fulfil the word of God;
Even the mystery which has been hidden from age and from generations, but now is made manifest to his saints:
E-100 Un es gribu vēlreiz izlasīt šo pantu.
Tas noslēpums, kas ļaužu paaudzēm bija apslēpts no mūžīgiem laikiem, bet tagad ir skaidri parādīts Viņa svētajiem.
Viņiem Dievs gribējis darīt zināmu, cik varen liela ir šī noslēpuma godība pagānu starpā, proti, Kristus jūsos, godības cerība.
Viņu mēs sludinām, paskubinādami ikvienu cilvēku un mācīdami ikvienu cilvēku visā gudrībā, lai ikvienu cilvēku nostādītu pilnīgu Kristū Jēzū.
Par to arī es darbojos, cīnīdamies pēc Viņa spēcības, kas manī darbojas ar spēku.
E-100 And I want to read that verse again.
Even the mystery which has been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints:
To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles; which is Christ in you, the hope of glory:
Whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom; that we might present every man perfect in Christ Jesus:
Whereunto I also labour, striving according to the working, which worketh in me mightily.
E-101 Un tā, kā tēmu... Es gribu paņemt no šejienes šo kā tēmu, pamatojot to uz visu Bībeli, bet es gribu nosaukt to šādi: “Kristus ir Dieva atklātais noslēpums.” Kristus ir Dieva atklātais noslēpums! Un tā, es pasniegšu to kā svētdienas skolas nodarbību, lai mēs visi varētu lasīt kopā un mums būtu šī kopējā sadraudzība.
E-101 Now for a text I want to take out of there, this for a text, basing it upon the entire Bible, but I want us title this: Christ Is The Mystery Of God Revealed. Christ being the mystery of God revealed! Now, I took it in order as a Sunday school lesson, so we could all read together and—and have this fellowship together.
E-102 Un tā, Dievam bija apslēpts noslēpums, kas Viņam bija pirms pasaules sākuma. Lūk, dziļi Dieva prāta dzīlēs bija kaut kas, ko Viņš centās un grasījās īstenot, un, to darot, Viņam bija kāds vadmotīvs, proti, izpaust pašam Sevi. Jo tolaik sākumā vēl nebija pat mēness, ne zvaigznes, ne atoma, ne molekulas, ne kā cita. Viņš bija Dievs. Taču tolaik Viņš vēl nebija gluži Dievs, jo Dievs ir “pielūgsmes objekts”, un tolaik nebija nekā, kas Viņu pielūgtu.
E-102 Now, God's secret mystery, He had before the world began. Now, back in the back part of God's mind, there was something that He was trying and was going to achieve, and He had a motive in doing it, in order to let Himself be expressed. Because, first, there wasn't even a moon, star, atom, molecule, or anything. He was God. But He exactly wasn't God at that time, because God is an object of worship, and there wasn't nothing to worship Him.
E-103 Tāpēc Viņa varenajā prātā bija vēlme izpaust šos atribūtus. Un Viņā bija mīlestība, Viņā bija būt Tēvam, Viņā bija būt Dēlam, Viņā bija būt Glābējam, Viņā bija būt Dziedinātājam. Un visi šie diženie atribūti, kurus mēs redzam jau izpaustus, tie bija Dievā.
E-103 So, in His great mind, He wanted these attributes to be expressed. And in Him was love; in Him was to be Father; in Him was to be Son; in Him was to be a Saviour; in Him was to be a Healer. And all these great attributes that we see already expressed, they were in God.
E-104 Tāpēc, manuprāt, kā pirmos Viņš radīja eņģeļus. Un tad viņi pielūdza Viņu, un tas padarīja Viņu par “Dievu”. Un ar to Viņš sāka, kā es to mēģināju izskaidrot iepriekšējos vēstījumos, salikt pa plauktiņiem. Un tā, kad eņģeļi sāka Viņu pielūgt, toreiz vēl nebija pat neviena molekula uz zemes. Tur nebija nekā. Tā visa bija tumsa. Nebija ne saules, ne mēness, ne zvaigžņu, nekā, tad Viņš bija Dievs. Kā Viņš jautāja Ījabam: “Kur tu biji, kad Es liku zemes pamatus (saprotat?), kad rīta zvaigznes dziedāja kopā, Dieva dēli no prieka gavilēja? (Saprotat?) Nu, kur tu biji?” Saprotat? Tas bija ilgi pirms zemes radīšanas.
E-104 So, my opinion, the first thing that He made was Angels. And then they worshiped Him, and that made Him God. And He started from there. As in previous Messages I have tried to explain it, break it down. And now, then, when Angels began to worship Him, that was before there was even a molecule in the earth. There was nothing. It was all darkness. There wasn't no sun, nor no moon, no stars, no nothing, then He was God. As He asked Job, "Where was you when I laid the foundations of the world, see, when the morning stars sang together, the sons of God shouted for joy? See, now, where were you?" See? That was way back before the earth.
E-105 Tātad Dievam bija mērķis un apslēpts noslēpums. Un tieši par to es šodien vēlos runāt draudzei - par Dieva apslēpto noslēpumu, kas bija Viņa prātā pirms pasaules pirmsākumiem, un par to, kā tas ir atklājies līdz pat šim laikam, kurā mēs dzīvojam. Saprotat? Es ticu, ka tad jūs skaidri sapratīsiet, kas ir noticis.
E-105 Now, God had a purpose and a hidden mystery. And that's what I want to speak on to the Church this morning, the hidden mystery of God that He had in His mind before the world ever began, and how that it's unfolded itself right down to this present hour that we're living. See? Then you will understand clearly then, you see, on, I believe, what is being done.
E-106 Dieva lielais noslēpums par to, kā... Tas ir noslēpums. Viņš glabāja to noslēpumā. Neviens par to neko nezināja. Pat eņģeļi to nesaprata. Saprotiet, Viņš to neatklāja. Tieši tādēļ zem mūsu septītā noslēpuma, kad tika atvērts septītais zīmogs, tur bija klusums. Jēzus, kad Viņš bija uz zemes (viņi gribēja zināt, kad Viņš nāks), Viņš sacīja: “Tas nav... Pat pats Dēls nezina, kad tas notiks.” Redziet, Dievs to visu patur pie Sevis. Tas ir noslēpums. Un tieši tādēļ debesīs bija pusstundu ilgs klusums, un septiņi pērkoni runāja ar savām balsīm, un Jānim pat bija aizliegts to pierakstīt, saprotiet, Tā Kunga atnākšanu. Tā ir tā lieta, ko Viņš vēl nav atklājis – kā Viņš nāks un kad Viņš nāks. Un tas ir labi, ka Viņš to nedara. Jā.
E-106 God's great mystery of how, it's a secret. He kept it a secret. Nobody knowed nothing about it. Even the Angels didn't understand it. See, He didn't reveal it. That's the reason, under our seventh mystery, when the seventh seal was opened, there was silence. Jesus, when He was on earth, they wanted to know when He would come. He said, "It's not… Even the Son Himself don't know when it's going to happen." See, God has this all to Himself. It's a secret. And that's the reason there was silence in Heaven for a space of a half hour, and seven thunders utter their voices, and John was even forbidden to write it, see, the Coming of the Lord. That's one thing He hasn't revealed yet, of how He will come, and when He will come. It's a good thing that He doesn't. No.
E-107 Viņš ir to parādījis jeb atklājis visos Bībelē atrodamajos prototipos. Tādējādi visa Bībele ir Dieva noslēpuma Kristū atklāsme. Hm! Visa Bībele ir tā viena mērķa, kas bija Dievam, izteikšana, tā viena nodoma, ko Viņš vēlējās sasniegt visā Bībelē. Un visas ticīgo darbības Bībelē ir bijušas līdzībā, izpaužot to, kas ir Dieva lielais mērķis, un tagad, šajā pēdējā dienā, Viņš ir to atklājis un rāda to. Un ar Dieva palīdzību mēs ieraudzīsim to šeit šajā rītā – kas vienmēr ir bijis Tā Kunga domās un kā Viņš to ir izteicis.
E-107 He has showed or revealed it in every type that's in the Bible. Therefore, the entire Bible is the revelation of God's mystery in Christ. Hum! The entire Bible is an expression of one goal that God had, one purpose He wanted to achieve in the entire Bible. And all the acts of the—of the believers in the Bible has been in type, and expressing what God's great goal is, and now in this last day He has revealed it and shows it. And God's help, well, you'll see it right here this morning, what the Lord has had in His mind all along, and has expressed it.
E-108 Tādējādi jūs redzat, cik svarīgi bija par to uzzināt un pēc tam censties darīt to zināmu cilvēkiem. Saprotat? Un tad jūs ne... Es neesmu iedziļinājies detaļās, lai mēģinātu izskaidrot to, kā Dievs man to ir atklājis.
E-108 Therefore, you can see the great meaning of what it's been to know this, and then try to bring it to the people. See? And then you don't… I haven't went into details to try to explain It as God has revealed it to me.
E-109 Lūk, ja jūs vēlaties to atzīmēt... Man ir tik daudz vietu, no kurām es gribu izlasīt! Un tā, Lūkas grāmatā, Lūkas Evaņģēlija 24. nodaļā, mēs redzam, ka tie ir tie divi apustuļi ceļā uz Emavu. Un Jēzus iznāca tur ārā, tas bija pēc Viņa augšāmcelšanās, un viņi bija ceļā uz Emavu, gāja pa ceļu, domādami un sarunādamies, un sērodami par Viņa nāvi un kā viņi bija redzējuši Viņu ciešam par to, kam pēc viņu domām nebija vispār nekādas vērtības; viņu Kungs bija paņemts un piesists krustā. Un tur nu viņi gāja raudādami.
E-109 Now, if you want to mark this down. I got so many places I want to read from. And now in—in the Book of Saint Luke, the 24th chapter of Saint Luke, we find out it's… It is the two of the apostles on the road to Emmaus. And Jesus stepped out, after His resurrection, and they were on their—their road to over to Emmaus, going along the road, thinking and talking, and weeping, on account of His—His death, and how they seen Him suffer for what they had thought was of no value at all; they took their Lord and crucified Him. And—and they were going along there, weeping.
E-110 Un Viņš iznāca no ceļa malas un sāka runāt ar viņiem par Kristu. Viņš sacīja: “Ak, nesaprašas un lēnie uz saprašanu! Vai tad jūs nezināt, ka visi pravieši un Psalmi...” Redzat? Ko Viņš darīja? Apliecināja Sevi šiem apustuļiem, ka visi pravieši un visi Psalmi, un viss pārējais bija izteiktais Viņš. Saprotat?
E-110 And He stepped out from the roadside and begin to talk to them about Christ. He said, "Oh, fools and slow to understand. Don't you know that all the prophets and the Psalms…" See, what was He doing? Identifying Himself to these apostles, that all of the prophets, and all of the Psalms, and everything, was Him, expressed. See?
E-111 Un tieši tāpēc es šorīt nolēmu nesludināt, jo nodomāju, ka mēs to labāk sapratīsim mācot, nekā tikai paņemot kādu tēmu un to ātri pārskatot. Mēs to vienkārši mācīsim.
E-111 And now the reason I never took to preach this morning, was because, I thought, in teaching, we would understand it better than just to take a text and skip over it. We would just teach it.
E-112 Un tā, Viņš teica, ka visi Psalmi un visi pravieši runāja par Viņu. Nu, tādējādi tas parāda, ka visa Vecā Derība, visa Jaunā Derība un visi Psalmi, dziedājumi, dziesmas, kas tika dziedātas, tika dziedātas par Viņu.
E-112 Now, He was saying that all the Psalms and all the prophets spoke of Him. Well, there, therefore, that shows that all of the Old Testament, all of the New Testament, and all of the Psalms, the singing, the songs that were sung, were sung of Him.
E-113 Paņemiet 22. psalmu un nodziediet to, un salīdziniet to ar krustā sišanas rītu. Redziet, “Mans Dievs, Mans Dievs, kāpēc Tu esi mani atstājis? Visi mani kauli...tie skatās uz mani. Tie caurdūra Manas kājas un Manas rokas,” un visas tās lietas; viņi tur templī dziedāja šo psalmu, bet sita krustā tieši to Personu. Saprotat? Saprotiet, šie lielie reliģiskie līderi, šie lielie vīri, šie lielie skolotāji, un tomēr tik akli, ka, lasīdami praviešus un dziedādami tās dziesmas, darīja to noziegumu, ko tas viss sacīja, ka viņi darīs.
Tas pats notiek šajā rītā!
E-113 Take the 22nd Psalm, and sing it, and compare it with the morning of the crucifixion. See, "My God, My God, why has Thou forsaken Me? All My bones, they stare at Me. They pierced My feet and My hands." Yet, all those things there, them singing that Psalm down there in the temple, and crucifying the very One. See? See, those great religious leaders, those great men, those great teachers, and yet so blinded, that was reading the prophets and was singing the songs, and doing the crime that they said they would do.
The same thing is taking place this morning!
E-114 Tagad klausieties uzmanīgi, jo... Lūk, es pat nepievērsīšu uzmanību tam, ko saka tas pulkstenis. Es gribu, lai jūs to saprotat. Saprotat? Es gribu, lai jūs to saprotat. Labi? [Sanāksme priecājas un saka: “Āmen.”-Tulk.]
E-114 Now listen close, 'cause… Now I ain't going to even pay any attention to what that clock says. I want you to get this. See? I don't care. See? [Congregation rejoices and says, "Amen."—Ed.]
E-115 Tā ka šeit jūs varat redzēt, ka būtībā pašā sākumā, jau pati doma, kas bija Dieva prātā, Viņš apslēpa to no visiem tiem izglītotajiem. Un tikai noteikts skaits, izvēlēts, iepriekšnolemts skaits, iepriekšnolemti cilvēki, tie bija vienīgie, kas to sadzirdēja. Un izpētiet Rakstus par visiem praviešu laikiem un paskatieties, vai tas nebija tieši tas pats. Saprotat?
E-115 So you can see here, basically, in the beginning, the very thought that God had in His mind, He hid it from all of those scholars. And the… Just a number, a selected predestinated number, a predestinated people, was the only ones that heard it. And now search back the Scripture down through the age of the prophets, and see if it wasn't the same thing. See?
E-116 Lūk, un šeit Jēzus norādīja viņiem uz praviešiem un Psalmiem. Viņš teica, ka tie visi runā par Viņu. Redzat? Un tā šie ebreju skolotāji, rabīni, bauslības doktori, profesori bija izdarījuši tieši to pašu, ko viņi bija darījuši iepriekš.
E-116 Now, and Jesus here referring them to the prophets and the Psalms, He said they all spoke of Him. See? And here these Jewish teachers, rabbis, doctors of the law, professors, had did exactly like they had done before.
E-117 Lūk, vēl ievērojiet, Viņš teica: “Izpētiet Rakstus, jo tieši tie liecina par Mani.” Izpētiet Rakstus, Rakstus, visus Rakstus. Ko es cenšos darīt? Parādīt jums, ka šī Bībele ir tas, kas ir pareizs.
E-117 Now notice, again, He said, "Search the Scriptures, for They are They that testify of Me." Search the Scriptures, the Scriptures, the entire Scriptures. What am I trying to do? To show you that this Bible is the thing that's right.
E-118 Nesen es stāvēju slimnīcas istabā, sarunājos; kāda māsa bija lūgusi mani paskaidrot par konfesijām – kāpēc mēs esam pret konfesijām, klātesot dažiem cilvēkiem no konfesijas.
E-118 The other day, standing in a hospital room, talking, a sister had asked me to explain about denominations, why we was—was against denominations, with some denominational people.
E-119 Saprotiet, tam ir jāatgriežas pie Vārda, jo Vārds ir Dievs. Saprotat? Un Jēzus šeit paziņo to pašu, ka Vārds ir Viņš. Jūs nevarat likt Rakstiem nonākt pretrunā pašiem ar sevi. “Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. Un Vārds tapa miesa!” Saprotat?
E-119 You see, it's got to come back to the Word, because the Word is God. See? And Jesus declaring the same here, that the Word is Him. You can't make the Scripture contradict Itself. "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And, the Word, made flesh!" See?
E-120 Un tā, šeit Viņš saka: “Izpētiet Rakstus, tie liecina par Mani. Tajos jūs domājat, ka jums ir Mūžīgā dzīvība,” un tā ir taisnība, “bet tieši tie liecina par Mani. Un Es liecinu par tiem. Un, ja Es nedaru tos darbus, kas ir apsolīti, ka Es tos darīšu, tad neklausiet Mani. Bet, ja Es daru tos darbus un jūs nevarat Man noticēt, tad ticiet tiem darbiem, jo tie liecina, ka Viņš ir Vārds.” Ak, šķiet, ka vēl skaidrāk nebūtu iespējams! Saprotat? Labi. Un tā, “Izpētiet Rakstus”. Viņš teica, ka Mozus un visi likumi, un tā tālāk, un pravieši, un psalmi runāja par Viņu, un atkal Viņš sacīja, ka Raksti liecina par Viņu.
E-120 Now here He says, "Search the Scriptures, They testify of Me. In Them you think you have Eternal Life," and that's true, "and They are the One that bear record of Me. And I'm bearing record of Them. And if I do not the works that's promised that I would do, then don't hear Me. But if I do the works, and you can't believe Me, believe the works, because they testify that He is the Word." Oh, it looks like it couldn't be any plainer. See? All right. Now, "Search the Scriptures." He said Moses and all the laws, and so forth, and the prophets, and Psalms, spoke of Him. And, again, He said the Scriptures testify of Him.
E-121 Viņš ir visas Bībeles galvenā tēma. Ja jūs lasāt Bībeli un neredzat Kristu katrā tās pantā, tad atgriezieties un izlasiet to vēlreiz. Saprotat? Ja jūs neredzat Kristu katrā Bībeles pantā, tad izlasiet to vēlreiz, jo jūs kaut ko palaidāt garām. Bībele ir Kristus. Viņš ir Vārds. Kad jūs lasāt: “Iesākumā Dievs radīja,” tur ir Kristus. Saprotat? Katrs... No šīs vietas līdz pat vārdam “Āmen” Atklāsmes grāmatā, katrs vārds liecina par Jēzu Kristu.
E-121 He is the principle theme of the entire Bible. If you read the Bible, and don't see Christ in every verse of It, go back and read It again. See? If you can't see Christ in every verse of the Bible, then you read It again, because you've missed something. The Bible is Christ. He is the Word. When you read, "In the beginning God created," there is Christ. See? Every… From that, to the "Amen" in Revelations, is every Word testifying of Jesus Christ.
E-122 Tieši tāpēc šīs pievienotās grāmatas, kas tiek sauktas par “Daniēla otro grāmatu” un “Makabeju grāmatu”, pievieno šķīstītavu un tamlīdzīgas lietas, saprotiet, Rakstos par to nekas nav teikts. Saprotat? Tas nesaskan ar to visu pārējo. Tur nav vietas, kur varētu ielikt šķīstītavu. Tur nav vietas, kur varētu ielikt svēto starpniecību un pārējo. Tur nav tam vietas. Tur nav vietas kādai konfesijai. Tur nav vietas ticības mācībām, kas iziet ārpus Bībeles. Saprotat? Tādējādi, kad jūs redzat šādas lietas, tās vienkārši neiederas tajā ainā. Un tieši tāpēc cilvēki, kas to visu ir pievienojuši, ir pilnībā sajaukuši savu puzles attēlu. Saprotat? Viņi nespēj salikt to kopā pareizi, “tādu pašu vakar, šodien un mūžīgi”.
E-122 That's why these added books that they call "the Second Book of Daniel, and the—the Book of the Maccabees, and Agges Purgatory," and stuff like that, see, it's not spoke of in the Scripture. See? It doesn't theme up with the rest of It. There's no place to place purgatory in there. There is no place to place intersection of saints, and things. There is no place in there for that. There is no place for a denomination. There is no place for—for a creeds outside of It, of the Bible. See? So when you see those things, they—they just don't come into the picture. And that's why people has added those, and got their—their—their jigsaw puzzle all mixed up. See? They can't make it right, "same yesterday, today, and forever!"
E-123 Bet, ja tas ir salikts kopā pareizi, tad kļūst redzama pilnīga krišanas un atdzimšanas aina, visa radīšanas aina un viss Dieva plāns, atklāts tieši Jēzū Kristū. Āmen! Tas ir pilnībā salikts attēls ar visiem līkumiem un stūriem. Tas ir gluži kā... Lūk, es negribu būt zaimojošs, sacīdams to, bet tā ir kā puzles attēla salikšana.
E-123 But, if the thing is put together right, there is the entire picture of the fall and regeneration. The whole picture of creation, and God's whole plan revealed right in Jesus Christ. Amen! That's the whole picture set together, every little crook and corner. It's just like… Now, I don't mean to be sacrilegious by this, but it's just like putting a jigsaw puzzle together.
E-124 Tieši tāpēc šodien mums ir attēli, kas izskatās briesmīgi. Saka: “Mēs esam ticīgie,” bet govs ēd zāli koka virsotnē. Tas nedarbojas. Tā notiek, kad viņi saka: “Jā, Viņš ir tas pats visā, bet tikai...Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi, izņemot kādu konkrētu lietu.” Saprotat? Šādi jūs sabojājat savu attēlu.
E-124 That's why we got pictures today that looks horrible. Say, "We are believers," and the cow picking grass up in top of the tree. Don't work. That's when they say, "Yeah, He's every way, but just of a certain… He's the same yesterday, today, and forever, all but a certain thing." See? Then you ruin your picture.
E-125 Bībele saka, ka Viņš ir tas pats! Jāņa Evaņģēlija 5. nodaļā...tas ir, Jāņa Evaņģēlijā 14:12 Viņš teica: “Kas,” jebkurš cilvēks, “kas Man tic, tos darbus, ko Es daru, arī viņš tos darīs.”
“Nu, tas bija citam laikam.”
E-125 The Bible said He is the same! Saint John 5, or Saint John 14:12, He said, "he," he, anybody. "He that believeth on Me, the works that I do shall he do also."
"Well, that was for another age."
E-126 Te nu jūsu attēls atkal ir salikts nepareizi. Jums ir cilvēks, kas makšķerē zivis tuksnesī, karstu smilšu kaudzē, kur nav nevienas zivs. Saprotat? Redziet, jums ir jānoliek viņš atpakaļ tur, kur viņš zvejoja, Galilejā, kur zivju ir daudz, saprotiet. Saprotat?
E-126 There you got your picture wrong again. You got a man fishing out in the desert, for fish, in a bunch of hot sand where there is no fish at. See? See, you've got to bring him back to where he's fishing, at Galilee, where there's plenty of fish, you see. See?
E-127 Jums ir jāpanāk, lai tas attēls izskatās pareizi. Tas ir Dieva lielais attēls. Un ir tikai viens veids, kā jūs to ieraudzīsiet – kad jūs redzēsiet Jēzu Kristu. Tur ir visa Bībele. Viņš ir Bībeles galvenā tēma.
E-127 You—you got to make the picture look right. It's God's great picture. And there is only one way you'll see it, that when you see Jesus Christ. There is the entire Bible. He's the principle theme of the Bible.
E-128 Lūk, jūs saprotat, ka no jebkuras vietas šeit var paņemt kādu tēmu, un sludinātājam ir ļoti grūti paklusēt. Tā vien gribas turpināt un turpināt šo domu, taču ir jāatgriežas pie tā, par ko mēs mācām.
E-128 Now you realize that any of these places here you could take a text, and it's just hard for a preacher to hold his peace. He look like he want to keep going with it, but you got to get back to what we're teaching on.
E-129 Viņš ir Bībeles galvenā tēma. Viņš bija praviešos. Viņš bija Psalmos. Viņš bija Bībeles vēsturē. Bībele ir pravietiska grāmata. Tā ir vēsturiska grāmata. Tā ir mīlestības grāmata. Tā ir dziesmu grāmata. Tā ir Dzīvības grāmata. Un tajā jūs atrodat Kristu. Viņš bija praviešos. Viņš bija psalmos. Viņš bija vēsturē, un Viņš ir arī tās lietas Bībelē, kas nāks. Tātad Viņš bija iepriekš un būs pēc tam. Kas tādā gadījumā Viņš ir? “Tas pats vakar, šodien un mūžīgi.”
E-129 He is the principle theme of the Bible. He was in the prophets. He was in the Psalms. He was in the history of the Bible. The Bible is a prophetic Book. It's a historical Book. It's a Book of love. It's a Book of—of songs. It's a Book of Life. And in there you find Christ. He was in the prophets. He was in the Psalms. He was in the history. And He also, in the Bible, is the things that is to come. So, He was before and till after. What does that make Him then? "The same yesterday, today, and forever."
E-130 Bet, ja tu injicēsi tur kaut ko tādu, kas nepadara Viņu par “to pašu vakar, šodien un mūžīgi”, brāli Lī, tad pie kā tu nonāksi? Tad tu tur iegūsi drausmīgu attēlu. Jo Viņš bija vēsture, saprotiet, un Viņš ir tas Pravietis. Viņš ir Psalmi. Viņš ir viss. Un, ja jūs nevarat padarīt Viņu par visu un tādu pašu, tad kur...kāds izskatās jūsu attēls? Vai jūs to saprotat? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Labi.
E-130 And you inject something in There, that doesn't make Him "the same yesterday, today, and forever," Brother Lee, where do you go to? You got an awful picture there. For, He was the history, see, and He is the Prophet. He is the Psalms. He is everything. And if you can't make Him everything, and the same, where, what's your picture look like? Do you see it? [Congregation says, "Amen."—Ed.] All right.
E-131 Viņš ir tieši tas! Viņš bija tie pravieši. Viņš bija viņos. Viņš bija Psalmos. Viņš bija vēsturē, un Viņš ir tās lietas, kas būs, “tas pats vakar, šodien un mūžīgi”. (Ebrejiem 13:8, ja jūs to pierakstāt). Tad Viņam būtu jābūt... Viņam būtu jābūt galvenajam... Ja Viņš tāds ir. Un mēs tam ticam, vai ne? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Tātad, ja Viņš tāds ir, tad Viņam ir jābūt mūsu sarunu, mūsu domu, mūsu dziedāšanas, mūsu staigāšanas galvenajai tēmai. Viņam būtu jābūt mūsu dzīves galvenajai tēmai. Ja Viņš ir Bībeles galvenā tēma un Bībele ir mūsos, tad Viņam būtu jābūt galvenajai tēmai visā, ko mēs darām, sakām vai domājam; tam būtu jābūt Kristum. Vai pareizi? [“Āmen.”] Labi.
E-131 He is the thing! He was the prophets. He was in them. He was in the Psalms. He was in the history, and He is the things to come, "the same yesterday, today, and forever." Hebrews 13:8, if you're writing it down. He should be, then, He should be the principle, if that's what He is. And we believe it, don't we? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Then, if He is that, then He should be the principle theme of our talking, of our thinking, of our singing, of our walks. ["Amen."] He should be the principle theme of our life. If He's the principle theme of the Bible, and the Bible is in us, then He should be the principle theme of everything that we do, say, or think; should be Christ. Is that right? ["Amen."] All right.
E-132 Tā kā mēs tā domājam, tā kā Viņš ir veidots par “visu lietu” Galvu priekš mums (tā ir teikts vēstulē Kolosiešiem)... Viņš ir “visu lietu” Galva priekš mums. Jo Viņš tika veidots mums, kas tiekam uzskatīti par “visām lietām”. Jūs teiksiet: “Bet kā ar grēcinieku?” Viņš tika veidots, lai būtu grēcinieka Tiesnesis, ja viņš to nepieņem. Viņš tika veidots kā godība ticīgajam, kurš to pieņem. Tāpēc tur tas... “Visas lietas bija Viņa veidotas un priekš Viņa.”
E-132 Since, we think this, since He has been made—made the Head of "all things," to us. The Colossians said so here. He is the Head of "all things," to us. For He was made… For us, which we are considered "all things." You say, "What about the sinner?" He was made to be the Judge of the sinner if he don't accept It. He was made the glory for the believer who does accept It. So there, thing, "all things was made by Him, and for Him."
E-133 Un ir vajadzīga nakts, lai izteiktu dienas krāšņumu. Ir vajadzīgs negoda trauks, lai izpaustos mīlestība un rūpes par trauku godam. Ir vajadzīga netikla sieviete, kas valkās amorālas drēbes un pārdos savu tikumību, lai izpaustu īstas, piedienīgas lēdijas tikumu. Saprotat? Kādam ir jābūt krāpniekam un zaglim, lai izpaustos īstena ticīgā, īstena kristieša neviltotība. Ir vajadzīgs liekulis, lai parādītu ticīgo, to, kas viņš ir.
E-133 And it takes the night, to express the glory of the day. It takes the vessel of dishonor, to express the—the love and care for the vessel of the honored. It takes an evil woman, that would wear immoral clothes and—and sell her morals, to express the virtue of a decent genuine lady. See? It takes a crook and a thief, in a man, to express the genuineness of a real believer, a real Christian. It takes the hypocrite, to show up the believer, what he is.
E-134 Tādējādi “visas lietas ir Viņa veidotas”. Un, tā kā Viņš ir kļuvis “viss” mums, katram no mums, visas lietas Viņa veidotas un Viņam. Tādējādi, tā kā tā ir patiesība, mums būtu jābūt identificētiem (tā vajadzētu būt) ar Viņu. Mums būtu jāidentificē sevi ar Viņu, jo Viņš ir identificējis Sevi ar mums. Mums vajadzētu identificēt sevi ar Viņu. Kā? Dzīvojot Viņam, ne tikai mutiski apliecinot to.
E-134 So, "All things was made by Him." And since He was made all things… made, for all of us, all things was made for, by Him. Then, since that is true, we should make our identification (should be) with Him. We should be identified, ourselves, with Him, because He has identified Himselves with us. We should be identified with Him. How? By living for Him; not just a confession.
E-135 Tik daudzi cilvēki mutiski apliecina, piemēram... Es teikšu... Tas ir aizgājis tik tālu: “Vai tu esi kristietis?” “Es esmu metodists.” Nu, tas ir ļoti tālu no tā, lai būtu...lai darītu sevi zināmu kā kristieti. Nu, paskatieties, ko dara metodisti. “Es esmu baptists.” Nu, paskatieties, ko dara baptisti. “Es esmu katolis.” Paskatieties, ko dara viņi. Saprotat?
E-135 So many people take a confession, say… I say it's got to this place now. Are you a Christian? "I'm Methodist." Well, that's a long ways from being, making yourself known as a Christian. Well, look what the Methodists does. "I'm Baptist." Well, look what the Baptists does. "I'm Catholic." Look what they do. See?
E-136 Taču vienīgais veids, kā tu patiešām vari būt kristietis, ir, kad Kristus apliecina Sevi tevī. Šis kādam iedzels! Es ceru, ka ikviens, kas klausās šo lenti, arī to sapratīs. Saprotat? Saprotat? Saprotat?
Tu teiksi: “Es esmu pentakosts.” Tas neko nenozīmē.
E-136 But the only way that you can actually be a Christian is for Christ to identify Himself in you. How we got some, a stinger there! I hope everybody on the tape gets that, too. See? See? See?
You say, "I'm Pentecostal." That don't mean a thing.
E-137 Tas ir tevī identificēts Kristus. Lūk, kad Viņš ir tevi atzinis.
Tu teiksi: “Es runāju mēlēs.” To dara arī dēmoni.
E-137 It's Christ identified in you. That's when He has recognized you.
Say, "I spoke with tongues." Devils does, too.
E-138 “Es esmu skaļi gavilējis.” Arī muhamedāņi, budisti un citi skaļi gavilē. Indieši kliedz čūskas dejā. Saprotat? Protams. To dara viņi visi. Kultos, klanos un visur citur, viņi kliedz un bļaustās. Cilvēki kliedz un auro beisbola spēlē.
E-138 "I shouted." The Mohammedans, Buddhas, and everything shouts. The Indians scream at the snake dance. See? Sure. They all do. Cults, clans, and everything else, scream and holler. They holler and shout at a baseball game.
E-139 Bet, kad Kristus ir identificēts tevī, apliecinādams Sevi, tad tu esi līdzīgs Kristum. Un vārds kristietis nozīmē “līdzīgs Kristum”. Lūk, kāda ir tava identifikācija. Labi. Lūk, un tā kā Viņš ir mūsu identifikācija, tad mums vajadzētu identificēties ar Viņu, dzīvojot Viņam.
E-139 But when Christ is identified in you, identifying Hisself, then you are Christ-like. Which, the word Christian means to be "Christ-like." There is your identification. All right. Now, and since He is our identification, then we should be identified with Him, by living for Him.
E-140 Ievērojiet, šajā lielajā, apslēptajā noslēpumā Dievam bija trīskāršs mērķis. Dievam Viņa lielajā apslēptajā noslēpumā, kas Viņam bija pirms pasaules sākuma, Viņam tajā ir trīskāršs mērķis. Un tieši to mēs šorīt gribētu noskaidrot: kāds ir šis trīskāršais mērķis? Saprotat? Lūk, es ticu, ka ar Dieva palīdzību, kurš ir šeit un...ka Viņš mums to parādīs. Un tā, ja Viņam bija šis trīskāršais mērķis, mēs gribam noskaidrot, kāds šis trīskāršais mērķis ir.
E-140 Notice, God has had a threefold purpose in this great mystery secret. God, in His great mystery secret that He had before the world began, He has got a threefold purpose in it. And now what we want to go upon, this morning, is, what is that threefold purpose? See? Now, I believe, by the help of the… of God, Who is present, and He—He'll show it to us. Now, if He had this threefold purpose, we want to find out what is this threefold purpose.
E-141 Pirmā lieta bija tā, ka Dievs gribēja atklāt Sevi cilvēkiem.
E-141 The first thing was, that, God wanted to reveal Himself to the people.
E-142 Viņš to nevarēja izdarīt kā varenais Jehova Dievs, kas ietvēra visu telpu, laiku un Mūžību. Viņš nevarēja. Viņš ir pārāk varens, lai atklātu Sevi cilvēkiem, jo tas būtu pārāk noslēpumaini. Kā gan varētu tā varenā Būtne, kas nekad nesākās... pat tad, ja jūs izietu ārpus simtiem miljardu, triljonu un triljonu gaismas gadu cikla, līdz pat bezgalībai, līdz Mūžībai un... Tāds varens Radījums, kas bija tas viss un joprojām ir!
E-142 He couldn't do it as a great Jehovah God Who covered all space, time, and Eternity. He could not. He is too great to ever be revealed to people, because it would be too mysterious. How could that great Being that never did begin… that after you went beyond the cycle of a hundreds of billions and trillions and trillions of years of light-space, and on out into the infinite, into the Eternity, and a great Creature that was all that, and still is.
E-143 Bet Viņš gribēja izdarīt, lūk, ko: Viņš mīlēja tēva lomu, jo Viņš bija Tēvs. Un vienīgais veids, kā Viņš varēja to izpaust, bija kļūt par Cilvēka Dēlu. Tieši tāpēc Jēzus nemitīgi atkārtoja: “Cilvēka Dēls.” Saprotiet, viņi nezināja, par ko Viņš runā, daudzi no viņiem. Bet vai tagad jūs saprotat? [Sanāksme saka: “Āmen.” -Tulk.] Saprotat? Viņš gribēja izpaust Sevi. Tas bija Viņa...viens no Viņa trim lielajiem mērķiem bija izpaust Sevi, identificēt Sevi ar cilvēkiem, atklāt Sevi Kristū.
E-143 But what He wanted to do, He loved fatherhood, for He was a Father. And the only way that He could express it was to become a Son of man. That's the reason Jesus kept saying, "The Son of man." See, they didn't know what He was talking about, many of them. But now you get it? [Congregation says, "Amen."—Ed.] See? He wanted to express Hisself. That was His, one of His great threefold purposes, was to express Himself, identify Himself with human beings, to reveal Hisself in Christ.
E-144 Otrkārt, būt pirmajā vietā Viņa ticīgo ķermenī, tas ir, Viņa līgavā, lai Viņš varētu dzīvot cilvēkos.
E-144 Secondly, to have the preeminence in His Body of believers, that is, His Bride, that He might live in people.
E-145 Lūk, Viņš varēja to darīt Ādamā un Ievā, bet viņus nošķīra grēks, tāpēc bija jābūt kādam veidam, lai to atkal atgūtu. Ak vai! Ak, kad es... Tas...tas man ir tik dziļi, kaut vai domāt par to! Saprotat? Vai redzat, kāds bija Dieva mērķis? Nu, kāpēc Viņš vienkārši nepaturēja Ādamu un Ievu tādā stāvoklī? Tad Viņš nekad nebūtu varējis izpaust Savu pilnību, visus Savus atribūtus. Jo Viņš varēja tur būt Tēvs, tas ir tiesa, bet Viņš ir arī Glābējs. Jūs teiksiet: “Kā tu zini, ka Viņš tāds bija?” Viņš ir, jo es esmu to piedzīvojis. Saprotat? Saprotat? Viņš ir Glābējs, un Viņam tas bija jāizpauž. Un kā Viņš varēja to izdarīt? Tikai caur Kristu. Kā Viņš varēja būt Dēls? Tikai caur Kristu. Kā Viņš varēja būt Dziedinātājs? Tikai caur Kristu. Redziet, tās visas lietas ir ietvertas tajā vienā Personā, Jēzū Kristū. Ak vai! Kad es...
E-145 Now, He could do that in Adam and Eve, but sin separated them, so now there had to be some way to get it back again. Oh, my! Oh, when I… This, this is rich, to me, just to even think of it. See? See what God's purpose was? Now why didn't He just keep Adam and Eve like that? Then He would never been able to express His fullness, His full attribute. Because, He could have been a Father there, that's true, but also He's a Saviour. You say, "How do you know He was?" He is, 'cause I've had the experience. See? See? He is a Saviour, and He had to express that. And how could He do it? Only through Christ. How could He be a Son? Only through Christ. How could He be a Healer? Only through Christ. See, all things are wound up in that one Person, Jesus Christ. Oh, my! When I—when I…
E-146 Kad es par to domāju, es redzu, ka konfesijas vienkārši pazūd no redzesloka un vienkārši aiziet arī viss pārējais, saprotiet, kad es redzu Dieva lielo mērķi, atklājot Sevi, un būt... Pirmkārt, atklāt Sevi Kristū, “Dieva pilnība miesā”. Un tad atnest šo “Dieva pilnību miesā” cilvēkos, lai Viņam varētu būt pirmā vieta, pārraudzība, vadība.
E-146 When I think of it, I—I just see denominations pass off the scene, and everything else just going, see, when I see God's great purpose, revealing Himself. And having, first, to reveal Hisself in Christ, "the fullness of the Godhead bodily." And, then, to bring that "fullness of Godhead bodily" into a people, that He could have the preeminences, the oversight, the leading.
E-147 Nesen vakarā... Ja jūs neesat dabūjuši to lenti, es te vienu vakaru sludināju par tēmu “Jēzus Kristus gūsteknis”. Pāvils, gūsteknis! Saprotat? Kad Dievs padara tevi par Savu gūstekni, tad tu nevari darīt neko citu, kā vien to, ko tev saka Gars. Pāvils, ar visu savu lielo intelektu, viņš mācīja...viņš mācījās pie Gamaliēla, lai kādu dienu kļūtu par izcilu priesteri vai rabīnu. Un viņam bija lielas ambīcijas. Intelektuāli viņš bija liels cilvēks, liela autoritāte, liels cilvēks valstī. Bet viņam vajadzēja upurēt visu līdz pēdējam, saprotiet, lai kļūtu par daļu no Vārda, lai izpaustu Jēzu Kristu. Viņš zināja, ko nozīmē pateikt...
E-147 Another one, the night, if you didn't get the tape, I preached here one night, on "A prisoner of Jesus Christ." Paul, a prisoner! See? When God gets you to be His prisoner, then you can't do nothing but what the Spirit says do. Paul, with all of his great intellects, he taught… he was taught by Gamaliel to be a great priest or rabbi, someday. And he had high ambitions. He was intellectually a great man, great authority, great man in the nation. But he had to sacrifice every bit of it, see, to become part of the Word, to express Jesus Christ. He knowed what it was to say…
E-148 Viņš grasījās kaut kur doties, viņu bija aicinājuši kaut kādi brāļi, bet Gars aizliedza viņam darīt pašam savu gribu. Ak, ja pa pusei garīgi ļaudis spētu to uztvert! Saprotat? Viņam bija aizliegts darīt pašam savu gribu. Viņš varēja darīt tikai... “Gars man aizliedza.” Saprotat? Viņš bija Kristus gūsteknis.
E-148 He had a notion to go over some place, some brethren had called him, but he was forbidden by the Spirit to do his own will. Oh, if—if people half spiritual can pick that up! See? He was forbidden to do his own will. He only could do… "The Spirit forbid me." See? He was a prisoner to Christ.
E-149 Tad kādu dienu tā zīlniece, kura... Viņš zināja, Pāvils zināja, ka viņam ir vara izdzīt to dēmonu, bet viņš varēja darīt tikai tā, kā gribēja Dievs. Viņa sekoja viņam dienu no dienas, kliegdama viņam aiz muguras, bet kādu dienu Gars deva viņam atļauju. Tad viņš apsauca viņu, to garu, kas bija viņā. Saprotat? Viņš zināja, ko nozīmē būt gūsteknim.
E-149 Then, this little fortuneteller one day, who he knowed, Paul knowed he had power to cast that devil out, but he could only do it as God willed it. Day after day she followed him, crying out after him, but one day the Spirit give him permission. Then he rebuked her, the spirit that was in her. See? He knowed what it was to be a prisoner.
E-150 Mozus; viņam vajadzēja tikt vaļā no savām prāta spējām, lai atrastu Kristu, lai kļūtu par gūstekni. Kad Dievs bija izsitis no viņa visu pasauli un visu to vareno vīru, kas viņš bija, un todien nostādījis viņu uguns staba klātbūtnē, viņš vairs neko nevarēja pateikt. Viņš pat nevarēja, viņš teica, pat nespēja parunāt. Tad Dievam bija gūsteknis. Saprotat? Tu vairs nemēģināsi darīt ar saviem spēkiem. Tad Dievam bija jāapvelta šis cilvēks...tas ir, jādāvā viņam pietiekami daudz spēka, lai viņš varētu doties uz turieni.
E-150 Moses, his intellectuals, he had to lose them in order to find Christ, to be a prisoner. Then when God got all the world beat out of him, and all of his mighty man that he was, and stand in the Presence of that Pillar of Fire that day, he was found just speechless. He didn't even, couldn't even talk, he said. God had a prisoner then. See? You won't try after your own searching. Then God had to endue this man, endow him with power enough that he could go down there.
E-151 Un viņš sacīja: “Kungs, es pateicu faraonam to, ko Tu teici, bet viņš to nedara.”
E-151 And he said, "Lord, I told Pharaoh what You said, and he wouldn't do it."
E-152 Viņš teica: “Tad paņem šo savu nūju,” Dievs runā, tas ir Dieva Vārds, “ej uz turieni un vērs to uz austrumiem, un izsauc mušas.” Un mušas tika radītas, jo Viņam bija gūsteknis, kuru faraons it nekādi nespēja uzpirkt. Neviens cits nevarēja novērst viņu no ceļa. Viņš bija pilnīgs gūsteknis Dieva Vārda važās, piesaistīts tikai pie TĀ SAKA TAS KUNGS.
E-152 He said, "Then take this, thy rod," God speaking, that's God's Word, "go out there and point it towards the East, and call for flies." And flies come into creation, because He had a prisoner that Pharaoh couldn't pay off with nothing. Nobody else could turn him no way. He was a complete prisoner in the chains of God's Word, bound up only to THUS SAITH THE LORD.
E-153 Ak, ja Dievs var iegūt sev šādus gūstekņus! Tieši tad Viņš var izpaust Savu pārākumu, saprotiet. Viņš tik ļoti ir ieguvis to vīru jeb to cilvēku, ka tas nezina neko citu, kā vien Kristu. Vai jūs saprotat, ko es domāju? Labi. Tas bija otrkārt.
E-153 Oh, if God can get Him prisoners like that! Now, that's when He can express the preeminences, you see. He, He's got the man, or the person, so that he knows nothing but Christ. You get what I mean? [Congregation says, "Amen."—Ed.] All right. That's secondly.
E-154 Pirmkārt, pilnībā izpaust Sevi – Dievs Kristū.
E-154 First, to express Hisself completely, God in Christ.
E-155 Otrkārt, lai caur to ieņemtu pirmo vietu Savā draudzē, kas ir Viņa ķermenis, līgava; līdz Viņš spēs ieņemt pirmo vietu, lai izpaustu Sevi caur viņiem. Labi.
E-155 Second, to have the preeminences, by this, in His Church, which is His Body, the Bride, till He could have the preeminence to express Himself through them. All right.
E-156 Un, treškārt, lai atjaunotu Valstību, kas krita caur grēku, caur pirmo Ādamu, tās pareizajā stāvoklī; lai atjaunotu to stāvokli, kad Viņš pastaigājās vakara vēsumā kopā ar Saviem ļaudīm, runāja ar tiem, bija sadraudzībā ar tiem.
E-156 And, thirdly, to restore the Kingdom to its rightly position, that fell by sin by the first Adam, back to where He walked in the cool of the evening, with His people, talked with them, fellowshipped with them.
E-157 Bet, lūk, grēks un nāve bija nošķīruši viņus no Viņa klātbūtnes un no visas Viņa izpausmes. Vai jūs saprotat? Pirms pasaules radīšanas; lai izpaustu visus Savus...Savus atribūtus, to, kas Viņš bija.
E-157 And now sin and death had separated them from His Presence and His entire expression. Do you read it? Before the foundation of the world, to express all of His—His—His attributes, what He was.
E-158 Tāpēc, ja kāds trīsvienības piekritējs, kas ir šeit, tikai uz brītiņu atraisītos, jūs ieraudzītu, ka Tēvs, Dēls un Svētais Gars nav trīs dievi. Tie ir viena Dieva trīs atribūti. Saprotiet, tā ir izpausme. Tēvs, Viņš bija...gribēja būt Tēvs. Viņš bija Tēvs, Viņš bija Dēls, un Viņš ir Svētais Gars. Un Tēvs un Svētais Gars ir viens un tas pats Gars. Vai tad jūs to neredzat? Vai jūs saprotat? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Nevis trīs dievi. Velns ir stāstījis jums šādas lietas, lai padarītu jūs par elku pielūdzējiem. Saprotat? Tas ir viens Dievs, izpausts trīs atribūtos; būt Tēvam, būt Glābējam, būt Dēlam, būt Dziedinātājam, saprotiet, Tās ir Viņa izpausmes.
E-158 Therefore, if any Trinitarian here would just let yourself loose a minute, you can see that Father, Son, and Holy Ghost is not three Gods. It's three attributes of the same God. See, it's expression. Father, He was, wanted to be a Father. He was a Father, He was a Son, and He is the Holy Ghost. And the Father and the Holy Ghost is the same Spirit. Don't you see? You get it? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Not three gods. The devil has told you them things, to make an idolater out of you. See? It's one God expressed in three attributes. To be Father, to be Saviour, to be Son, to be Healer, see, is His expressions.
E-159 Es gribu uzkavēties pie tā nedaudz ilgāk, lai arī cilvēki, kas klausās šo ierakstu, varētu saprast šo domu, ieraudzīt to. Lai aplūkotu katru no šīm tēmām, man būtu vajadzīgas daudzas, daudzas stundas. Taču es ceru, ka es izskaidroju to pietiekami skaidri, lai jūs saprastu, ko es gribu pateikt. Saprotat?
E-159 I want to coast just a little bit so that even people listening to the tape will get the idea, that can see. It would take me around, around that clock, just each one of those subjects. But I hope I'm making it clear enough that you can see what I'm coming to. See?
E-160 Dievs, izpausts Jēzū Kristū, kurš bija gan Tēvs, gan Dēls, gan Svētais Gars, “Dieva pilnība miesā”.
E-160 God, expressed in Jesus Christ, Who was both Father, Son, and Holy Ghost, "the fullness of the Godhead bodily."
E-161 Tagad “visa Dieva pilnība miesā” mājo Viņa draudzē, pārākumā. Visu, kas bija Dievs, Viņš ielēja Kristū, un viss, kas bija Kristus, tika ieliets draudzē, ticīgajos.
E-161 Now "the complete fullness of the Godhead bodily" dwells in His Church, the preeminences. All that God was, He poured into Christ; and all Christ was, was poured into the Church, the believers.
E-162 Nevis konfesijā! Mēs izskatīsim to pēc dažām minūtēm, un tas uz visiem laikiem tiks aizvākts no tavas galvas, saprotiet; ar Dieva palīdzību es parādīšu jums, kāds ir tas iemesls, ja vien Viņš mums to ļaus.
E-162 Not denomination! We'll get to that in a few minutes, and it'll take it out of your mind forever, see; show you what causes that, by the help of God, if He'll just permit it to us.
E-163 Kāds ir Viņa mērķis tagad? Izpaust sevi kā Dēlu, saprotiet, lūk, lai Viņā mājotu “Dieva pilnība miesā”. Es... Man te ir atvērta vēstule Kolosiešiem, tieši man priekšā. Redzat? Tas...tieši tāds viscaur Rakstos bija Dieva nodoms. Tātad, lai caur šī Dēla dzīvību, caur Viņa krustu (“ar Viņa krusta asinīm”, kā šeit ir teikts) Viņš varētu samierināt ar Sevi ķermeni, līgavu, kas ir Ieva, otrā Ieva. Un Dievs to parādīja prototipā, tāpat kā Viņš izdarīja ar Mozu un visiem pārējiem. To pašu Viņš izdarīja Ādamā un Ievā, parādīdams prototipu, ka viņi bija Kristus un līgava: Viņš ir otrais Ādams; draudze ir otrā Ieva.
E-163 What's His purpose now? Express Himself as a Son, see, and, now, that in Him might dwell "the fullness of the Godhead bodily." I'm, I've got Colossians laying here, right before me. See? That, all through the Scripture, that's what God purpose was. Then, through this Life of this Son, His cross, "the Blood," it says here, "of His cross," that He might reconcile to Himself a Body, a Bride; which is Eve, second Eve. And God give it in a type, like He did Moses and all of them. The same thing He did in Adam and Eve, giving a type, that they were Christ and the Bride. He is the second Adam; the Church is the second Eve.
E-164 Un, kamēr vien otrā Ieva ir kompromisā ar Vārdu, vai tad viņa nedara tieši to, ko izdarīja pirmā Ieva? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Viņi mēģina teikt: “Nu, tas bija kādam citam laikam.” Un pēc dažām minūtēm mēs pie tā tiksim, vai Viņš teica, ka tas bija citam laikam, vai nē. Kā gan tas varētu būt citam laikam, ja Viņš ir “tas pats vakar, šodien un mūžīgi”?
E-164 And as long as the second Eve compromises against the Word, isn't she doing the same thing the first Eve did? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Trying to say, "Well, it was for some other age." And we'll get to that in a few minutes, whether He said that it was for another age. How can it be another age, when He is "the same yesterday, today, and forever"?
E-165 Bet Dievs bija tā nolēmis un “apslēpis to no gudro un saprātīgo acīm, un atklājis to iepriekšnolemtajiem mazuļiem”, kuri bija iepriekšnolemti to saņemt.
E-165 But God has purposed that and "hid it from the eyes of the prudent and wise, and revealed it to the predestinated babes" who were predestinated to receive it.
E-166 Tieši tāpēc (paskatieties uz visiem laikiem) vienmēr, kad tā gaisma kādu apspīdēja, viņi to atraidīja un noraidīja. Un tur stāvēja lieli intelektuāļi un tie lielie priesteri, tur bija autoritātes un rabīni no lielo skolotāju vidus, visvisādi, piemēram, Nikodēms un pārējie; cilvēks ar izcilu izglītību, bet viņš pat saprast to nespēja.
E-166 That's the reason, watch down through the age, whenever that Light hit some, they'd turn It away, and flashed It away. And great intellectuals and them great priests standing there, there was rabbis from great teachers and authority, like different ones, like Nicodemus and them, the man polished in scholarship, and he couldn't even understand It.
E-167 Un tur stāvēja tie lielie priesteri un rabīni, kas bija apmācīti tajā Vārdā. Ak, viņi zināja to, intelektuāli! Bet Viņš sacīja: “Jūs esat no sava tēva velna, un viņa darbus jūs darīsit.” Aizdomājieties par to, svēti vīri, viņu dzīvēm jūs it nekur nevarētu piekasīties vai viņu tēva dzīvei, vai viņu vectēva dzīvei, vai viņu vec-vec-vec-vec-vec-vectēva dzīvei. Ja kaut kas nebūtu kārtībā, tad viņi būtu miruši kaunā, viņi būtu nomētāti ar akmeņiem. Bet šeit stāv Jēzus un nosauc šo grupu par “ļauno garu baru”, reliģiskus cilvēkus.
E-167 And there was those great priests stood out there, and rabbis who were taught in that Word. My, they knowed it, intellectually! And He said, "You are of your father, the devil, and his works you'll do." Think of it, holy men, you couldn't put your finger nowhere on their life, or their father's life, or their grandfather's life, or their great-great-great-great-great-grandfather's life. If they did, they died in shame, they was stoned to death. But here stands Jesus, calling that group, "a bunch of devils," religious people.
E-168 Ak, kāda liela atklāsme! Lūk, lai atkal atjaunotu Savu radniecību, lai atvestu atpakaļ... Lūk, Viņam vajadzēja ļaut viņiem aiziet pazušanā. Vai jūs to saprotat? Viņam vajadzēja ļaut viņiem grēkot, dot viņiem brīvas gribas izvēli... Viņš nevarēja likt viņiem grēkot, paliekot Dievs, bet pēc tam sodīt viņus par to, ko Viņš lika viņiem darīt.
E-168 Now, oh, the great revelation now! Now to restore back His kinship, to bring back, now, He had to let them get lost. You understand it? He had to let them sin, put them on free moral… He, He could not make them sin, and remain God, and then punish them for something He made them do.
E-169 Bet, dāvājot cilvēkam partnerattiecības ar Viņu, Viņš šādi ļāva cilvēkam rīkoties saskaņā ar brīvas gribas izvēli, saprotiet, tieši tā, kā Viņš ir devis tev šodien. Saprotat? Saprotat? Tu vari rīkoties, kā vien gribi, tev ir brīvas gribas izvēle. Un tā, tādējādi, ja Viņš šādus nosacījumus deva pirmajam, tad Viņam šādi nosacījumi ir jādod arī otrajam, Viņam šādi nosacījumi ir jādod ikvienam, citādi Viņš jau pašā sākumā ir rīkojies nepareizi. Saprotat? Bet ikviens ir uz tā paša pamata.
E-169 But when He put man on partnership with Him, then let man act as a free moral agent, see, the same thing He's got you on today. See? See? You act any way you want to; you're a free moral agent. So, therefore, if He put the first like that, He has to put the second like that, He has to put everyone like that, or He acted wrong in the first place. See? But everybody is on that same basis.
E-170 Lūk, redzot... Atgriežot to atpakaļ un ļaujot tam cilvēkam to darīt, un zinot, ka viņš to izdarīs... Viņš zināja, ka viņš to izdarīs. Bet ko tas paveica? Tas darīja redzamu Viņa kā Glābēja atribūtu. Un tad viss mērķis paliek Jēzū Kristū, lai kļūtu...lai Dievs pats uzņemtos Sava likuma sodu (nāvi), lai nomirtu, lai izpirktu sievu, kura, Viņu noraidot, bija aizgājusi pazušanā.
E-170 Now noticing, in bringing that back; and letting that man do that, and knowing that he would do it, knowed he would do it. But what did it do? It displayed His attribute as Saviour. And the whole purpose then is left in Jesus Christ, to become… God Himself to take the penalty of His Own law, death, to die, to redeem the wife that was lost by rejecting Him.
E-171 Kad Ieva aizgāja no Vārda, viņa aizgāja no sava dzīvesbiedra. Un, kad draudze aiziet prom no Vārda uz konfesiju, viņa noraida un ir netiklībā ar cilvēciskās gudrības pasauli, noraida Dieva Vārda autoritāti. Vai tas ir skaidrs? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Bībelē ir teikts: “Dara garīgu netiklību.” Jebkurš noraidīts Bībeles Vārds vai jebkura tai pievienota interpretācija ir pilnīga noraidīšana un laulības pārkāpšana attiecībā pret Dievu, kurš ir tavs Vīrs. Un laulības pārkāpēja nekad neieies Debesu Valstībā, mēs to zinām. Saprotat? Un tā, redziet, tieši to pašā sākumā darīja Ieva.
E-171 When Eve went away from the Word, she went away from her mate. And when the church goes away from the Word, to a denomination, she rejects and commits fornications with the world of man's wisdom, rejecting the authority of God's Word. That sound clear? [Congregation says, "Amen."—Ed.] The Bible said, "Committing spiritual fornications." Any Word in the Bible, that's rejected, or if any self-interpretation put to It, it's absolutely rejecting and committing adultery against the God that is your Husband. An adulteress never enters the Kingdom of Heaven, we know that. See? Now, see, that's what Eve done at the first place.
E-172 Un tā, tagad vēlreiz paskatieties, kāds ir Viņa trīskāršais mērķis. Izpaust Sevi Jēzū Kristū; ieiet tajā ķermenī caur Jēzu Kristu, lai iegūtu pārākumu, lai (kāpēc?) atkal atjaunotu Ēdeni, lai atvestu atpakaļ to, kas bija pazaudēts. Tas bija vienīgais, kas nebija kārtībā. Visas pārējās Viņa lietas bija kārtībā.
E-172 Now notice again, now, what's His threefold purpose? Manifest Hisself in Jesus Christ; to come into the Body, by Jesus Christ, to have the preeminences; to (what?) restore back Eden, bring back that which lost. That was the only thing out of order. All the rest of His things was in order.
E-173 Bet Viņam vajadzēja ļaut...dot cilvēkam brīvas gribas izvēli, lai tas kristu, lai Viņš varētu būt Glābējs, lai darītu redzamu to, kas ir Viņā, saprotiet, Savu Glābēja atribūtu. Kādam bija jābūt pazudušam. Un tieši tāpēc, ka cilvēks krita un bija pazudis, Viņš kļuva par viņa Glābēju, piemērojot Savu likumu. Un Viņš nevarēja to izdarīt kā tas varenais Jehova, kas ietvēra visu telpu, laiku; saprotiet, Viņš nevarēja to izdarīt. Viņam bija jākļūst par Cilvēku. Un Viņš kļuva radinieks cilvēkam, kas bija pazudis, āmen, un kļuva par Cilvēku – Dievs, kļuvis miesa!
E-173 But He had to let, put man on free moral agency, to fall, so that He might be a Saviour, to display what's in Him, see, His attribute of Saviour. Something had to be lost. And the very thing, that man fell and become lost, He become the Saviour of that, taking His Own law. And He could not do it as that great Jehovah that covered all space, time; see, He couldn't do it. And He had to become a Man. And He took kinship with the man that was lost, amen, and become a Man: God, made flesh!
E-174 Aleluja! Jūs domājat, ka esmu uzvilcies, bet tā nav. Kaut kas iekšienē!
E-174 Hallelujah! Think I'm excited; but I'm not. Something inside!
E-175 Dievs no Dieva kļuva par mani, lai uzņemtu uz Sevi manu grēku, lai Viņš varētu padarīt mani par Sevi, āmen, saskaņā ar Savu lielo nodomu par Dieva dēliem un meitām, jo Viņš ir mūžīgais Tēvs. Šis atribūts bija Viņā, tādēļ tam bija jātiek darītam redzamam.
E-175 God became, from God, to become me, to take my sin upon Him, that He might make me Him, amen, back to His great purpose of sons and daughters of God, for He is the Eternal Father. That attribute was in Him, see, so that had to be displayed.
E-176 Vai tagad redzat šo pilnīgo trīskāršo mērķi? Saprotiet, lai izpaustu Sevi, Viņš vēlas kļūt... Tātad, pasaule ir pazudusi, un tagad Viņam ir jāizpauž Sevi Cilvēkā, lai kļūtu par Glābēju caur samierināšanu ar Asinīm no Viņa krusta. Lūk, Viņam bija jākļūst par to, lai nomirtu, lai izglābtu un ievestu Sevi atpakaļ draudzē, lai Viņam būtu pirmā vieta Savā draudzē.
E-176 Now see the whole threefold purpose? See, to express Himself, He wants to become… Now, the—the world is lost, now He has to express Himself in a Man, to become a Saviour, through the reconciliation of the Blood from His cross. Now, He had to become that, to die, in order to save and to bring Hisself back into the Church, to have the preeminences in His Church.
E-177 Un tā, atcerieties, ka tā nevar būt un nekad nav bijusi, un nebūs konfesija! Viņam ir jābūt pirmajā vietā, un Viņš ir Vārds. Āmen! Kā tad tajā var injicēt kādu ticības mācību? Tas ir...tas padara draudzi par prostitūtu, ja tiek pieņemti jebkādi cilvēciski vārdi no kādas ticības mācības vai konfesijas. Tā nekavējoties tiks iezīmēta (Atklāsmes grāmatas 17. nodaļā) kā netikle un ielasmeitas, kur Romas katoļu baznīca ir netikle, bet protestanti ir ielasmeitas. Tas ir pilnīgi skaidrs ikvienam, kas spēj lasīt. Mēs esam izskatījuši draudzes periodus, un jūs varat noklausīties to tajās lentēs, ja vēlaties. Tieši tā. Tātad jebkas, kas savienojas ar kādu ticības mācību, kas ir ārpus Bībeles, Dieva acīs ir ielasmeita. Un viņi izdarīja to pašu, ko izdarīja Ieva, aizgāja prom no Vārda, kas ir Kristus. Ak vai! Labi.
E-177 Now remember, it cannot, and will not, and never will be, and never has been, a denomination! He has to have the preeminences, and He is the Word. Amen! How can any creed be injected in There? It's a… it turns the church into a prostitute, to take any man's words of any creed or any denomination. It be quickly is marked, in Revelation 17, as a whore and harlots; the Roman Catholic Church being the whore, and the Protestants being the harlots. It's exactly as clear as any person could read it. We've come through the Church Ages, and you can see that in those—those tapes if you desire it. Exactly. Then, anything that joins itself with a creed outside of the Bible, is a whore in the sight of God. And done the same thing Eve did; got away from the Word, which is Christ. Oh, my! All right.
E-178 Un tā, mēs redzam Viņa noslēpumu, ko Viņš bija apslēpis savā prātā pirms pasaules radīšanas. Un tā, vai jūs gribētu par to mazliet izlasīt? Vienkārši izlasīsim to. Vai jums ir daudz laika? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Mēs...mēs to izlasīsim. Tagad mēs visi vienkārši atvērsim (vismaz vienu vietu mēs izlasīsim) vēstuli Efeziešiem un sāksim lasīt no 1. nodaļas Efeziešiem. Un tā, turpinot svētdienas skolas nodarbību, lūk, par šo trīskāršo Kristus izpausmi, izlasīsim.
Pāvils, pēc Dieva prāta Jēzus Kristus apustulis...
E-178 Now we see His mystery He had hid in His mind before the foundation of the world. Now would you just like to read a little of this? Let's just read it. Have you got plenty of time? [Congregation says, "Amen."—Ed.] We'll—we'll read it. Now let's just all turn, just for one reading, anyhow, to the Book of Ephesians, and let's begin at the—the 1st chapter of the Ephesians, to read. And now as the Sunday school lesson goes on now, in this threefold manifestation of Christ, let's read.
Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God,…
E-179 Lūk, skatieties, tas nav adresēts pasaulei, bet:
...svētajiem un Kristū Jēzū uzticīgajiem, kas ir Efezā.
E-179 Now watch, it's not addressed to the world, but:
… to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus:
E-180 Kā jūs ieejat Jēzū Kristū? Pievienojoties draudzei? [Sanāksme saka: “Nē.”-Tulk.] Caur piedzimšanu! “Ar vienu Garu,” 1. Korintiešiem 12. nodaļa, “mēs visi esam kristīti vienā ķermenī.” Redzat?
E-180 How do you get into Christ Jesus? By joining church? [Congregation says, "No."—Ed.] By a Birth! "By one Spirit," First Corinthians 12, "we are all baptized into one Body." See?
E-181 Labi, tieši pie tiem viņš vēršas. Tas nav adresēts ārējai pasaulei. Mēs nevaram par to runāt ar grēcinieku, jo viņš par to neko nezina. Pāvils nevērsās ar to pie grēciniekiem. Viņš sacīja: “Tas attiecas uz to...to grupu, kas ir Kristū Jēzū.”
Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus.
Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs Kristū ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs.
E-181 All right, that's the ones he's talking to. That ain't addressed to the outside world. We can't talk to the sinner on this, 'cause he knows nothing about it. Paul didn't address it to no sinners. He said, "This is to that—that—that Group there that's in Christ Jesus."
Grace be unto you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings (whereabouts?) in heavenly places in Christ:
E-182 “Debesīs.” Ak, kā gribētos, lai man būtu laiks! Es to esmu šeit atzīmējis, savā Bībelē, par Debesīm, kas ir tās vietas Debesīs. Tikai uz mirklīti, Debesis ir “ticīgā cilvēka pozīcija Kristū”, saprotiet, “tā vieta, kur ticīgais stāv Kristū”, Debesīs.
Viņā Tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis...(ieklausieties)...izredzējis mūs Viņā pirms pasaules radīšanas...
E-182 "Heavenly places." Oh, how I wish I had time! Here I've got it marked right here in my Bible, about Heavenly places, what is Heavenly places. Heavenly places, just for a moment, is "the believer's position in Christ," see, "where the believer stands in Christ," in Heavenly places.
According as he has chosen us… (listen close)… chosen us in him before the foundation of the world,…
E-183 Kad Viņš mūs izredzēja? “Pirms pasaules radīšanas”, kad Viņa lielais apslēptais noslēpums, Viņa lielais noslēpums...
...Viņā Tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami Viņa priekšā (kā?) mīlestībā.
Pēc Savas gribas labā nodoma Viņš (ko?) jau iepriekš nolēmis, ka mums būs Viņa dēliem būt caur Jēzu Kristu.
E-183 When did He choose us? "Before the foundation of the world," when His great hidden mystery, His great secret.
… He chose us in Christ before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in (what?) love:
Having (what?) predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will,
E-184 “Iepriekš nolēma!” Lūk, kur ir tas noslēpums. Viņš... Pirms Kristus vai jebkas cits bija uz zemes, vai redzat Viņa lielo noslēpumu, ka Viņš izredzēja līgavu? Zinot, ka Ieva kritīs neticēdama Vārdam; zinot, ka viņa kritīs; bet Viņš izraudzīs līgavu, kas nekritīs, kas turēsies pie šī Vārda, neatkarīgi no tā, ko par to saka pārējā pasaule. Viņi turēsies pie šī Vārda! Viņi ir iepriekšnolemti stāvēt tur, “bērnu iecelšanai dēlu stāvoklī caur Jēzu Kristu”; iepriekšnolēmis draudzi šai varenajai, godības pilnajai pozīcijai!
E-184 "Predestinated!" There's the mystery. He, before Christ or anything else was ever on earth, you see His great mystery, that He chose the Bride. Knowing Eve would fall, from disbelieving the Word, knowing that she would fall; but He would choose a Bride that would not fall, that would hold to that Word regardless of what all the rest of the world had to say about It. They would hold to that Word! They are predestinated to stand there, "the adoption of children by Jesus Christ," predestinated the Church to that great, glorious stand!
E-185 Vai tagad jūs redzat Viņa noslēpumu? Kādam nolūkam? Lai atjaunotu kritušo Ievu, jo viņa bija draudzes prototips. Un tā, ievērojiet: tāpat kā Dievs atvēra Ādama sānu un izņēma Ievu, no viņa paša miesas un asinīm, un sadalīja viņa garu, atdalīdams sievišķo daļu no vīrišķā, un ielika to Ievā. Izņēma no Ādama sāna ribu un izveidoja no tās Ievu. Tieši tāpat Dievs rīkojās, izņemot no Kristus sāna Asinis un ūdeni, bet Kristus ir Vārds. Viņš paņēma šo Vārdu un izveidoja Savu draudzi, Ievu. Redzat? Viņš izpirka to atpakaļ Sev ar Asinīm, kas iznāca no Viņa ķermeņa. Vai tagad jūs redzat? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.]
E-185 Now you see His secret? What to? To restore fallen Eve, as she was a prefigure of the Church. And now notice, as God opened up the side of Adam and took out Eve, by his own flesh and blood; and divided his spirit from masculine and feminish, to feminish, and put it in Eve. Took the rib from under his side, and made Eve out of it; so God did the same thing, taking out of the side of Christ, the Blood and the water. And Christ is the Word, and taking the Word and making up His Church, Eve; see, back to Himself again, redeemed by the Blood that was come from His Body. You see it now? [Congregation says, "Amen."—Ed.]
E-186 Šobrīd atklājas lielais Dieva noslēpums, kas ir bijis apslēpts kopš pasaules radīšanas, bet vienmēr ir bijis redzams prototipos. Tagad skatieties, mēs redzam, ka Viņš...ka Viņš to izdarīja. Un šeit, vēstulē Efeziešiem un daudzās citās vietās... Bet ar to jums pietiks, lai... Lūk, cauri visiem tiem laikiem Viņš ir lēnām vēris vaļā šo noslēpumu. Vai tagad jūs redzat? Lūk, laika gaitā... Kā gan Viņš...
E-186 God's great mystery now being unfolded, that's been hid since the foundation of the world, but prefigured it all the way down through. Now watch, we find that, that He—that He did that. And here in Ephesians, and many other places, but that will give you enough to… Now, down through the ages, He has been slowly unfolding this mystery. Can you see now? Now, down through the…
E-187 Kas tad ir redzams šajā prototipā? Viņš atvēra Ādama sānu un paņēma daļu no viņa miesas, kas piederēja Ādamam, lai uztaisītu Ievu. Līgavai ir jābūt Vārdam, jo Viņš ir Vārds. Viņa nevar stāvēt uz ticības mācībām. Viņa nevar balstīties uz konfesijas. Viņa nevar balstīties uz labu uzvedību. Viņai jāstāv tikai uz Vārda, jo viņa ir daļa no tā. Viņa tika paņemta no Kristus. Saprotat?
E-187 How did He? What happened in the prefigure now? He opened Adam's side and took part of his flesh, which was Adam, to make Eve. The Bride has to be the Word, for He is the Word. She cannot stand on creeds. She cannot stand on denomination. She cannot stand on good behavior. She has to stand alone on the Word, because She is part of It. She was taken from Christ. See?
E-188 Un lai būtu pārliecināti, ka visa Aizraušana... Lūk, Luters bija daļa, Veslijs bija daļa, pravieši bija daļa. Ja viņi nav daļa... Vienkārši tajā atklāsmē, kurā viņi bija, veidodami to ķermeni (kājas, kāju pirkstus, rokas un tā tālāk) līdz pat Galvai (pie kā mēs nonāksim pēc dažām minūtēm), saprotiet, tas veido visu Aizraušanu! Tas ir Vārda ķermenis, kas ir Kristus. Āmen!
E-188 And to be sure, that, the whole Rapture now; Luther was a part, Wesley was a part, the prophets was a part. If they're—aren't a part… Just in the revelation that they was making up, the body, feet, toes, arms, and so forth, until the Head (which we get to that in a few minutes), see, that makes the entire Rapture. It's the Body of the Word, which is Christ. Amen!
E-189 Ārpus tā jūs esat pazuduši. Man ir vienalga, cik labs tu esi vai kādas tev ir attiecības, vai kāda tev ir sadraudzība, vai kāda ir tava organizācija – tu esi pazudis, ja šis Vārds nav tevī.
E-189 Outside of That, you're lost. I don't care how good you are, or what your relationship is, or what your fellowship is, or what your organization is, you're lost, outside of that Word being in you.
E-190 “Ja jūs paliksiet Manī (Vārdā), Mans Vārds paliks jūsos, tad prasiet, ko vien gribat,” jo jūs un Vārds esat viens un tas pats. Viņš ir pirmajā vietā. Viņam ir pārvalde. Tu... tu esi Viņa gūsteknis. Pasaule ir mirusi. Tev vairs nav nekā... Tu redzi, ka citi cilvēki dzīvo tā, kā viņi dzīvo, bet tu tomēr to nedari. Tu esi gūsteknis. Tu esi iejūgts kopā ar Viņu. “Mans jūgs ir patīkams.” Iejūgts ar Kristu, ar Viņa Vārdu. “Es daru tikai to, kas patīk Tēvam. Un, ja jūs nevarat ticēt, ka Es esmu Viņš, tad ticiet Vārdam.” Tik nevainojami! Ievērojiet.
E-190 "If ye abide in Me, the Word, My Word abide in you, then you ask what you will," because you and the Word are the same. He has the preeminences. He's got the rulership. You're a… you're a prisoner to Him. The world is dead. You have nothing more… You see the rest of the people living the way they do, but yet you do not do it. You're a prisoner. You're yoked with Him. "My yoke is easy." Yoked with Christ, with His Word. "I do that only which the… pleases the Father. And if you can't believe that I am He, then believe the Word." So perfect! Notice.
E-191 Tagad paskatieties, cauri visiem tiem gadsimtiem Viņš pakāpeniski darīja to zināmu, lēnām atvērdams šo noslēpumu caur praviešiem un caur prototipiem (lūk, mēs varam to paturpināt un...) izpauzdams Sevi.
E-191 Notice now, down through the ages, He has been gradually letting this out, slowly unfolding the mystery, through the prophets and through the types. Now we can just go on to that, and, expressing Himself.
E-192 Viņš izpauda Sevi Mozū. Paskatieties uz Mozu: viņš piedzima bērnu vajāšanas laikā. Viņš piedzima, lai būtu atbrīvotājs. Viņš tika paslēpts meldros, tāpat kā Jēzus tika aizvests uz Ēģipti. Viņš iznāca ārā. Viņš uzkāpa kalnā un atgriezās ar baušļiem.
E-192 He expressed Hisself in Moses. Look at Moses. Born in the time of persecution of the children. He was born to be a deliverer. He was hid in the bulrushes, just like Jesus was taken down into Egypt. He came out. He went up on the mountain, come back with the commandments.
E-193 Jēzus uzkāpa kalnā (Viņa pirmā svētruna, kalna sprediķis) un nokāpa lejā ar baušļiem. “Jūs esat dzirdējuši, kā senajos laikos ir teikuši: 'Tev nebūs laulību pārkāpt.' Es jums saku: kas paskatās uz sievieti ar iekāri, tas jau ir pārkāpis laulību.” Likumdevējs, Priesteris, Ķēniņš, Līderis, tieši tā!
E-193 Jesus went up to the mountain, His first sermon, sermon on the mount, come back down with the commandments. "You heard them say, them of old times, 'Thou shalt not commit adultery.' I say to you, whoever look upon a woman, to lust after her, has committed adultery." Law-Giver, Priest, King, Leader, just exactly!
E-194 Viņš izpauda Sevi Jāzepā: piedzima starp konfesijām, saviem brāļiem. Viņi ienīda viņu bez iemesla, jo viņš bija garīgs. Viņš redzēja vīzijas. Dievs bija ar viņu. Viņš varēja iztulkot sapņus. Un viņa brāļi viņu ienīda. Viņa brāļi viņu pārdeva par gandrīz trīsdesmit sudraba gabaliem. Tieši tāpat kā Jūda Iskariots, viens no Viņa brāļiem, pārdeva Viņu par trīsdesmit sudraba gabaliem. Viņš tika iemests bedrē un uzskatīts par mirušu. Tā tas ir. Viņa tēvam un pārējiem tika pateikts, ka viņš ir miris. Un Viņš tika iemests tajā bedrē, paņemts augšā un kļuva par faraona labo roku.
E-194 He expressed Hisself in Joseph, born amongst denomination, his brethren. They hated him, without a cause, because he was spiritual. He saw visions. God was with him. He could interpret dreams. And his brothers hated him. He was sold for al-… by his brethren, by almost thirty pieces of silver. Just exactly like He was sold by Judas Iscariot, one of His brethren, by thirty pieces of silver. He was throwed into a ditch and supposed to been dead. That's right. The father and them was told that he was dead. That he's throwed into this ditch; taken up, and went to the right hand of Pharaoh.
E-195 Tajā cietumā – kā viņš tur cieta! Un tur divi tika izglābti... Dzērienu devējs un maizes cepējs, tas ir, viens no tiem aizgāja bojā, bet otrs tika izglābts. Un tas dzērienu devējs... Viens no viņiem aizgāja pazušanā, bet otrs tika izglābts. Tieši tāpat kā uz krusta, kad Viņš bija Savā cietumā – piesists pie krusta par mūsu grēkiem, kļuvis par gūstekni; viens zaglis aizgāja bojā, bet otrs tika izglābts. Redziet, pilnīgi precīzi!
E-195 In the dungeon, how he suffered there! And—and there was two saved… The butler and the baker, one of them lost and one was saved, rather. And the—the butler… One of them was lost and the other one saved. Just as on the cross, when He was in His prison house, of tacked to the cross for our sins, become a prisoner, one thief was lost and one was saved. See, just exactly.
E-196 Pēc tam viņš kļuva par faraona, tā ķēniņa, labo roku, kā viņš bija sapņojis, redzējis vīzijā, ka sēdēs pie ķēniņa kājām un ka viņam tiks iedota visa vara Ēģiptē. Viņa vīzijai bija jāpiepildās. Droši vien viņš bija to daudzkārt pārdomājis, kamēr atradās tajā cietumā; viņa bārda auga aizvien garāka un garāka, un tā tālāk, bet viņš to pārdomāja. Viendien viņa vīzijai bija jāpiepildās.
E-196 Then he become at the right hand of Pharaoh, the king that he dreamed, that had the vision that he would set at the king's feet, and all authority in Egypt was given to him. His vision had to come to pass. He might have studied of it, many times, while he was in—in that prison down there. His whiskers growing out, and so forth, but he studied it. Someday his vision had to come to pass.
E-197 Kaut arī tas ievelkas, tam ir jānotiek! Kā es teicu vakar vai aizvakar...trešdienas vakarā šeit dievkalpojumā. Saprotiet, tam ir jānotiek. Kad Dievs tā saka, tam ir jānotiek. Tas ir apstiprināts pravietis, un tam ir jānotiek, jo tas ir Dieva Vārds.
E-197 Though it linger, it's got to happen! As I spoke last night, or night before, Wednesday night here at the service. See, it has to happen. When God says so, it's got to happen. It's a vindicated prophet, and it has to come to pass, 'cause it's God's Word.
E-198 Un Vārds nāk tikai pie pravieša. Vārds pravietis nozīmē “rakstītā dievišķā Vārda atklājējs”, gluži tāpat kā pareģis, saprotiet, vai redzētājs. Ievērojiet. Un redzētājs, ziniet, tas, kas runā uz priekšu, viņš ir dievišķi apstiprināts, kad viņš paredz un tas piepildās. “Ja kāds, kas ir pravietis, runās uz jums un sacīs, ka kaut kas notiks, bet, ja tas nenotiks, tad neklausiet viņu. Bet, ja tas notiek, tad Es esmu ar viņu. Labāk bīstieties no viņa, jo Es esmu ar viņu.” Saprotat? Pilnīgi precīzi. Lūk, kāds ir apliecinājums, tā jūs varat zināt, vai tā ir Patiesība, vai nē.
E-198 And the Word comes only to the prophet. The word prophet means "a revealer of the Divine written Word," the same as it does a forth-teller, see, or seer. Notice. And the seer, how, the one you know is telling forth, he is Divinely vindicated by foreseeing, and it comes to pass. "If there be one who is prophet, will speak to you and tell you certain things are going to happen. And if it don't happen, don't listen to him. But if it does happen, then I'm with him. You better fear him, because I am with him, you see." That's exactly. There is the vindication, there where you know whether it's the Truth or whether it isn't.
E-199 Dievs runā uz Saviem ļaudīm caur Savu Vārdu caur cilvēkiem. Saprotiet, Dievs runā tikai caur cilvēku. “Es esmu vīnakoks, un jūs esat zari.” Vīnakoks nenes augļus. Zari runā...nes vīnakoka augļus. Ievērojiet, tā tas ir bijis vienmēr.
E-199 God is speaking back through His Word, to His people, by people. See, God only speaks through man. "I am the Vine, ye are the branches." The Vine doesn't bear fruit. The branches talk, bears the fruit of the Vine. Notice, it's always been that way.
E-200 Un tā, mēs redzam, ka Jāzeps... Neviens nevarēja būt kontaktā jeb atnākt pie faraona, pirms tam nesatiekoties ar Jāzepu. “Neviens nevar atnākt pie Tēva kā vien caur Dēlu.” Un, kad Jāzeps gāja prom no troņa, tika pūstas bazūnes: “Visi uz ceļiem! Jāzeps nāk!”
E-200 Now we find Joseph, then, that when no man could touch or come to Pharaoh without first seeing Joseph. "No man can come to the Father, only by the Son." And when Joseph left the throne, they sounded trumpets, "Every knee bowed! Joseph is coming forth!"
E-201 Slava! Un kādu dienu ikviens celis lieksies un ikviena mēle atzīsies, kad Viņš celsies no sava Tēva troņa, saprotiet, lai iznāktu. Ikviens apliecinās, ka Viņš ir Dieva Dēls. Vai nu jūs... Tad jau būs par vēlu. Dariet to tagad.
E-201 Glory! And someday every knee will bow, and every tongue will confess, when He leaves the Throne of His Father, see, to come forth. Everybody will bear witness that He is the Son of God. You either… It's too late then. Do it now.
E-202 Lūk, mēs redzam, ka caur prototipiem... Mēs pat varētu paņemt Dāvidu, par kuru es pirms brītiņa runāju; viņš atstāja savu troni, savu ļaužu atstumts, kāpdams tajā pašā kalnā, Eļļas kalnā, kad viņš bija ceļā uz savu ieslodzījumu. Viņš bija ceļā uz savu cietumu, jo viņu bija noraidījuši viņa brāļi un viņa paša ļaudis. Viņš gāja augšup raudādams. Tas bija Kristus Gars viņā, kuram bija jātiek noraidītam, kad viņš skatījās uz Jeruzalemi un raudāja, un sacīja: “Jeruzāleme, cik bieži es...” Noraidīts ķēniņš. Pēc astoņsimt gadiem Dāvida Dēls stāvēja virs Jeruzālemes, tur augšā virs Jeruzālemes, noraidīts, un raudāja par Jeruzalemi un sacīja: “Tagad ir pienākusi tava stunda.” Tā tas ir. Saprotat?
E-202 Now we notice that through the types. We could take even David, as I spoke of a while ago, going off his throne, rejected by his own people; going up the same mountain, Mount of Olives, as he's going over to his prison. He was going to his prison house because he was rejected of his brethren and of his own people. He went up, weeping. That was the Spirit of Christ in him, to be rejected as he looked up over Jerusalem and wept, and said, "Jerusalem, how oft would I…" A rejected king. Eight hundred years later, the Son of David stood on Jerusalem, up there above Jerusalem, and rejected, and wept over Jerusalem, and said, "Now your hour has come." That's right. See?
E-203 Tas viss simbolizēja Viņu vienkārši prototipā, un tomēr tas noslēpums bija apslēpts. Tie cilvēki nezināja, ko viņi dara. Viņi zināja tikai to, ka dara to, būdami Gara vadīti. Lūk, tas tika aizturēts pēdējām dienām tai lielajai atklāsmei. Bet izpauda to...izpauda Sevi Mozū un Dāvidā, un Jāzepā, un Elijā un tā tālāk. Jūs... Mēs varētu paņemt ikvienu no šiem praviešiem, apskatīt viņu dzīves un parādīt, kā tās perfekti, precīzi izpauda Jēzu Kristu. Lai gan Viņa noslēpums tā arī netika pilnībā atklāts, gaidot, kad tas tiks darīts zināms pēdējās dienās, kā Viņš bija apsolījis; gaidot, kad tiks pilnībā saprasts, saprotat, lai Viņš varētu to izpaust. Ja Viņš būtu pateicis visu...
E-203 All those things typed Him, just in type, but yet the mystery was hid. Them men didn't know what they were doing. They only knew that they were led by the Spirit to do some. Now, holding it back in the last days, for the great revelation. But, expressing it, express Himself in Moses, and David, and Joseph, and Elijah, and on down through. You… we could take each one of those prophets, and bring their lives out and show it expressed Jesus Christ perfectly, exactly, yet never giving His secret in full; waiting for to make it known in the last days as He promised, waiting for it to be fully comprehended, see, before He could express it, if He told the whole thing.
E-204 Jo Bībele ir uzrakstīta noslēpumos. Jēzus pateicās Tēvam par to, saprotiet, ka tā ir sarakstīta noslēpumos.
E-204 Because, the Bible is written in mysteries. Jesus thanked the Father for it, see, that It was wrote in mysteries.
E-205 Lūk, Tā Kunga atnākšana ir noslēpums. Mēs nezinām, kad Viņš nāks, kā Viņš nāks, bet mēs zinām, ka Viņš nāks. Saprotat? Un tādēļ visi Dieva noslēpumi gaidīja šo pēdējo dienu. Pēc tam, kad tas būs pabeigts, tad Viņš atklās un parādīs, ko Viņš ir paveicis. Ak vai! Viņš nekad nav pilnībā atklājis Savu noslēpumu.
E-205 Now, the Coming of the Lord is in mystery. We don't know when He's coming, how He's coming, but we know He is coming. See? And so was all the mysteries of God waiting for this last day. After He's already been completed, then He reveals and shows what He's done. Oh, my! Never gave His mystery in full.
E-206 Tas ir tieši tas pats, salīdzinot ar septiņiem zīmogiem. Un tā, kad Dievs izmantoja Mārtiņu Luteru, lai veiktu iziešanu tai pirmajai draudzei jeb tam draudzes periodam, un kad Viņš izmantoja Džonu Vesliju, un Viņš izveda viņus pakāpeniski un atklāja viņos to draudzes periodu. Kad mēs...kad tas tagad ir redzams Bībelē un noskaidrot... Bet pēdējās dienās tas bija kaut kas tik ārkārtīgs, jo Viņš pateica to šeit un parādīja šos septiņus pērkonus. Un žurnāli “Look” un “Life”...
E-206 It's just like this, comparing the Seven Seals. Now, when God used Martin Luther for the coming out for that first church or that church age, and when He used John Wesley, and He gradually brought them out, and was revealing in them that church age, when we… when it goes back through the Bible now and find out. But in the last days, the reason that was such a tremendous thing, that He spoke of it here and showed those Seven Thunders. And Look and Life ma-…
E-207 Žurnāls “Life” publicēja to mākoņa un gaismas apli, ko viņi nevarēja saprast un joprojām to nezina. Bet šeit teica: “Dodies uz turieni un gaidi, kad tiks atklāti šie noslēpumi,” šeit, dažus mēnešus pirms tā notikšanas, un tad tas notika tieši tā, kā Viņš par to teica. Vai jūs pamanījāt tajā fotogrāfijā? Pat tas eņģelis labajā pusē, kad Viņš materializējās, laizdamies lejā ar atpakaļ vērstiem spārniem un uz sāniem pagrieztu galvu? Re, kur tas ir, turpat fotogrāfijā, pilnīgi precīzi. Vairākus mēnešus pirms tā notikšanas pateica šeit, ka “Viņš sapulcinās kopā ticīgo Ķermeni, lai atklātu, savāktu tos pazaudētos galus.”
E-207 Life magazine then packed that Circle of a Cloud and Light there that they could not understand, and don't know it yet. But here telling, "Go there and wait for these mysteries to be revealed," and here months before it happened, and then it happened at exactly the way He said it would do. Did you notice in that picture? Even that Angel on the right, when He was being materialized, coming down, with His wings back and His head setting sideways, there it is right there in the picture, just exactly. Months before it happened, told here, that, "He's going to bring the Body of believers together; to reveal, take up them lost ends."
E-208 Lūk, nāca Luters, viņš sludināja tikai taisnošanu, viņš bombardēja tikai tajā periodā. Viņš nezināja, kas tas bija par periodu. Tad atnāca Veslijs, un viņš bombardēja savā periodā. Saprotat? Un no tā izauga daudzi citi, izveidojās citas draudzes. Tad nāca pentakosti, bombardēdami, bet viņi organizējās un atkal atgriezās pa taisno “nāvē” (kā mēs pēc brītiņa to izskatīsim), pa taisno atpakaļ “nāvē”.
E-208 Here come Luther through, he only preached justification, just pounded away in that age. He didn't know what the age was. Here come Wesley through, and he pounded his age through. See? A lot of outfalls come from it, the other churches raising up. Then here come Pentecost, pounding away, and they organized and went right back into death again; as we'll get to it in a few minutes, right back into "death."
E-209 Un tad atnāk tā noslēpuma atklāsme, lai atklātu, kas tas viss ir bijis. Un ir redzams, kā šīs mācībiņas...piemēram, Luters iznesa no turienes katehismu un visu pārējo, un Veslijs iznesa to un to, un šito, un tās pārējās lietas; un pēc tam pentakosti tieši tādā pat veidā iznesa no turienes organizāciju un “Tēvs, Dēls, Svētais Gars” kristību, un visu pārējo; neko labāku nezinot, jo... Tad tas atgriežas pēdējās dienās un paņem visus šos noslēpumus, un skaidri izskaidro tos, atklāj tos. Kāpēc? Jo tieši pēdējās dienās tiek atklāts šis lielais noslēpums, kas Dievam bija Viņa sirdī.
E-209 And then comes the revelation of the mystery, to reveal what it's all been about. Where, these little doctrines, like Luther brought out catechism and everything else; and Wesley brought this, that, and the other, and these other things; and then Pentecost brought organization just the same, and "Father, Son, Holy Ghost" baptism, and things; not knowing any different, 'cause… Then come back in the last days and pick up all these mysteries and clearly explain it, reveal it. Why? It's all the last days when this great mystery that God had in His heart is being revealed.
E-210 Vai jūs saprotat? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Ja nē, tad vēlreiz noklausieties šo lenti. Es nezinu, cik ilgi es vēl būšu ar jums. Atcerieties, ka tā ir patiesība, TĀ SAKA TAS KUNGS. Tā ir patiesība. Tie ir Raksti.
E-210 Do you get it? [Congregation says, "Amen."—Ed.] If you fail, come back to this tape again. I don't know how much longer I'll be with you. Remember, this is the Truth, of THUS SAITH THE LORD. It's the Truth. It's the Scripture.
E-211 Tāpat kā septiņi pēdējo septiņu zīmogu noslēpumi, to noslēpumi. Šie zīmogi jau bija norauti, un visi periodi bija pagājuši, bet viņi tur bija atstājuši daudz ko izmētātu. Un Dievs, negribēdams, lai tas ir izmētāts, Viņš atkal atgriežas un to visu savāc, tās mācības, ko viņi uzsāka, un iznesa to gaismā, un to visu atklāja. Tieši to Viņš dara tagad, atklādams Kristus noslēpumu, ka Viņš ir Dieva trīskāršais mērķis draudzei! Ak vai! Dara Viņu redzamu. Atklāj!
E-211 Like the seven mysteries of the seven last Seals, the mysteries of them. The Seals had done been broke, and every age had come down, and there they had left a lot of scattering. And God, not willing that It should be scattered, He comes back and picks up those things, those doctrines they started, and brought it on out and revealed the whole thing. Same thing He's doing now in revealing the mystery of Christ, how He was God's threefold purpose for the Church! Oh, my! Letting Him out; reveal!
E-212 Vebsters saka, ka atklāt nozīmē: “Darīt zināmu. Darīt zināmu, un jo īpaši,” saka Vebsters, “dievišķo patiesību,” lūk, ko nozīmē atklāsme. Atklāsme ir veids, kādā Kristus dara Sevi zināmu Savai draudzei.
E-212 Reveal, Webster says, is to "Make known. Make known, and, especially," Webster says, "in Divine Truth," that revelation means. The revelation, it is Christ's way of making Himself known to His Church.
E-213 Tagad kāds varētu pateikt: “Nu, brāli Branham, tu tā tikai saki.” Nē, mēs to nesakām vienkārši tāpat.
E-213 Now we're going to say, "Now, Brother Branham, you're just saying this." Now, we won't say, just say this.
E-214 Lūk, ievērojiet, Viņš darīja Sevi zināmu Pēterim. Lūk, ja jūs gribat to atzīmēt, un mēs...ja jūs gribat to izlasīt, mēs...mēs to izlasīsim, ja vēlaties, no Mateja Evaņģēlija 16:15 un 17. Es to nocitēšu. Kad viņi nokāpa no Pārveidošanas kalna, Viņš saka: “Ko ļaudis saka par Cilvēka Dēlu, kas Viņš esot?”
E-214 Now notice, He made Hisself known to Peter. Now if you want to mark this down, and we… If you want to read it, we'll… We'll read it, if you want to, in Saint Matthew 16:15 and 17. I'll quote it. When they come from the Mount Transfiguration, He says, "Who does man say I the Son of man am?"
E-215 “Daži saka, ak, viņi domā, ka Tu esi Elija, bet citi saka, ka Tu esi viens no praviešiem, Jeremija vai kāds no viņiem.” Bet ne jau to Viņš jautāja.
E-215 "Some says, oh, they think You're 'Elijah,' and some says You're 'one of the prophets,' 'Jeremiah,' or some of them." But that wasn't what He asked.
E-216 Viņš sacīja: “Ko jūs domājat, kas Es tagad esmu?” Lūk, šeit Viņš vēršas pie draudzes. Saprotat?
“Ko cilvēki domā, kas Es esmu?”
E-216 He said, "Who do you think that I am now?" Now there is the Church He is talking to. See?
"What does man think I am?"
E-217 Šodien: “Viņš bija filozofs; tā ir sociāla reliģija. Viņš bija labs cilvēks. Mēs ticam, ka Viņa mācība ir pareiza. Tas ir piemērs, pēc kura vajadzētu dzīvot. Es domāju, ka tas mūs visus padarītu labākus, ja mēs tā darītu. Mums būtu vajadzīgas mūsu baznīcas un mūsu...un tā tālāk.” Tas ir ziemassvētku vecītis, kā pasaka par ziemassvētku vecīti.
E-217 Today, "He's a philosopher; this social religion. He was a good Man. We believe His teaching is right. It's a subject to be lived by. I think it'd make us all better, if we did. We ought to have our churches, our—our so forth." That's a Santa Claus, like a Santa Claus story.
E-218 Tie nav kādas baznīcas izteicieni, it kā mums būtu kaut kas jāizsaka. Tā ir Dzīve, kuru nedzīvo tu pats, bet Viņš ienāk tevī un dzīvo, un tu kļūsti par gūstekni attiecībā uz jebkuru cilvēka intelektuālo būtību. Tevi vada Gars. Bet kā tu zini?
E-218 It's not expressions of some church that we should express something. It's a life that you don't live yourself, but He comes in you and lives by Hisself, and you become a prisoner; to any human intellectual being at all. You're led by the Spirit. And how do you know?
E-219 Lūk, jūs teiksiet: “Varētu domāt, ka es zaudēju prātu. Varbūt tā rīkojas cilvēks, kurš zaudē prātu.”
E-219 Now, you say, "I might know I was losing my mind. Maybe a man that loses his mind does that."
E-220 Bet, ja tev ir Kristus prāts, Kristus izpauž Sevi caur tevi, parādot, ka tas ir Viņš, nevis...tu neesi zaudējis prātu.
E-220 But if you have the mind of Christ, Christ expresses Himself through you, shows that it's Him and not… you've not lost your mind.
E-221 Daži cilvēki ilūziju ietekmē iziet no sevis un kļūst garīgi slimi. Nu, mēs zinām, ka tas ir nepareizi. Tas ir velns, kas mēģina atdarināt to īsteno, pirms tas ir atnācis, saprotiet, vienmēr ir kāds viltojums. Saprotat?
E-221 Some people, under illusions of things, goes out and becomes insane. Well, that, we know that's wrong. That's the devil trying to impersonate the real thing before it gets here. See? They're always a bogus. See?
E-222 Bet īstens cilvēks zaudē savas domas un savu paša domāšanu! Ne jau tas, ka viņš nāk akli. It nemaz. Tu nāc ar savu veselo saprātu, un Kristus pārņem kontroli pār tevi un izpauž Sevi. Un tad pasaulei tu esi vājprātīgs cilvēks.
E-222 But a real man, and to lose his own thoughts and his own thinking! Not come up blindly like that. No, sir. You come up with your right senses, and Christ takes you over and expresses Hisself. And now, to the world, you're an insane person.
E-223 Lūk, ja tu esi garīgi slims, tu patiešām esi garīgi slims, tad nekas... Velns var pārņemt pilnīgu kontroli pār tevi. Viņš liks tev darīt visu, kas ir pretrunā šim Vārdam.
E-223 Now, if you're insane, you're actually insane, then there's nothing, the devil can't take you in complete control. He'll make you do everything contrary to this Word.
E-224 Bet, kad tevi pārņem Kristus, Viņš izpaudīs caur tevi šo Vārdu, jo tas ir Viņš. Viņš ir tas Vārds! Saprotat? Un tad jūs varēsiet redzēt Kristus izpausmi. Nevis kaut kāda veida ilūziju, bet īstenu, neviltotu Kristu, kas izpauž Sevi caur tevi. Cik brīnišķīgi!
E-224 But when Christ takes you over, He'll express that Word right through you, because it's Him. He is the Word! See? And then you can see the expression of Christ. Not some illusion of some sort, but a real genuine Christ expressing Himself right through you. How beautiful!
E-225 Tagad skatieties. Viņš teica: “Ko jūs sakāt, kas Es esmu?” Viņš jautā draudzei, Saviem divpadsmit. No tiem miljoniem, kas bija tajā laikā, Viņš jautāja tiem divpadsmit, Savai draudzei.
No tiem miljoniem, kas dzīvoja Noasa laikā, Viņš paprasīja astoņiem. Hm-hm. Saprotat?
E-225 Now watch. He said, "Who do you say I am?" He is asking the Church, His twelve. Out of the millions of that day, He asked twelve, His Church.
In the millions in the days of Noah, He asked eight. Uh-huh. See?
E-226 Un Viņš sacīja: “Kā bija Noasa dienās, tā būs Cilvēka Dēla atnākšanas laikā (redzat?), kad tika izglābtas astoņas dvēseles.”
E-226 And He said, "As it was in the days of Noah, so will it be in the coming of the Son of man, see, where eight souls were saved."
E-227 Es nesaku, ka tiks izglābtas astoņas tagad. Lūk, nepārprotiet to visu. Es neko tādu neteicu. Es nezinu, cik daudzi būs...tiks izglābti tajā...tajā pēdējā brīdī, lai aizrautu to mazo grupiņu. Tā būs neliela grupa, to nu es jums saku. “Jo šauri ir tie vārti, un šaurs ir tas ceļš, un tikai nedaudzi tos atradīs.”
E-227 I don't say there going to be eight saved now. Now don't get that all wrong. I never said that. I don't know how many is be, going to be saved in that, that that's the… that last moment to—to Rapture that little group. It'll be a small group, I'll tell you that. "For strait is the gate, and narrow is the way, but few there'll be that'll find it."
E-228 Bet, kad celsies tas lielais, izpirktais Ķermenis no visiem periodiem, tad tur būs liels tronis...! Tas ir izteikts Atklāsmes 7. nodaļā: “Liels pulks, ko neviens cilvēks nevarēja saskaitīt,” no visiem laikiem celsies tie, kas staigāja Bībeles gaismā, cik nu daudz tā viņiem bija atklāta. Un tagad mēs zinām, ka Veslijam bija vairāk Gaismas nekā Luteram. Mēs zinām, ka pentakosti pārspēja spožumā Vesliju. Saprotat? Protams, tā tas ir.
E-228 But when the great ransomed Body through all ages comes up, then that's going to be a great throne there! Revelation 7 express it, "Great number, which no man could number," through all the ages has come up, them that's walked in the Light of the Bible as far as It was revealed to them. And now we know that Wesley had more Light then Luther did. We know Pentecost outshined Wesley. See? Certainly, it does.
E-229 Jo tas tika atraisīts pakāpeniski, kā tas notika caur praviešiem un tā tālāk, līdz tas tika darīts zināms pilnībā – “Dievs miesā iekš Kristus”.
E-229 Because, it just gradually let loose, as it did down through the prophets, and so forth, till it was perfectly made known, "the Godhead bodily in Christ."
E-230 Bet tagad Kristus tiek darīts zināms draudzē. Tā visa ir Dieva atklāsme, lai atkal ievestu Ievu viņas pareizajā pozīcijā ar viņas Vīru. Un ievērojiet, draudzes Vīrs ir Dievs, un draudze ir Viņa līgava.
E-230 And now the Christ in the Church is just being made known. The whole thing is the revelation of God, to take Eve back to her right position again with her Husband. Notice, and God is the Husband of the Church, and the Church is His Bride.
E-231 Lūk, Pēteris, jautāts, sacīja: “Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls.”
E-231 Now, Peter, when he called, said, "Thou art the Christ, the Son of the living God."
E-232 Tagad skaties. “Svētīts tu esi, Sīmani Bar-Jona,” kas nozīmē “Jonas dēls”. Saprotat? “Svētīts tu esi, jo ne miesa un asinis tev to atklāja. Tu to neesi iemācījies kādā skolā. Bet mans Tēvs, kas ir Debesīs, ir tev to atklājis.” Ievērojiet, ko Viņš pateica viņam: “Uz šīs klints...” Tas ir Pēteris, Dieva iepriekšnolemtā Sēkla, kas bija pieņēmis šo Gaismu un kuram tika dotas Valstības atslēgas. “Uz šīs atklāsmes klints – atklāsmes, kas ir Jēzus Kristus,” ka Viņš ir pilnīgs, izpausts Dievs. “Uz šīs klints...” Nevis Tēvs, Dēls un Svētais Gars, kur Viņš ir otrā persona. “Uz šīs klints Es celšu Savu draudzi, un elles vārti to nekad nesagraus, nekad to neuzvarēs.” Saprotat? “Uz šīs klints Es celšu Savu draudzi,” uz Jēzus Kristus atklāsmes.
E-232 Now watch. "Blessed art thou, Simon Barjona," says, which means, "son of Jona." See? "Blessed art thou, for flesh and blood never revealed this to you. You never learned It from some school. But My Father which is in Heaven has revealed It to you." Notice what He said to him, "Upon this rock…" That's Peter, the predestinated Seed of God that had received this Light, and given the keys to the Kingdom. "Upon this rock of revelation of Who Jesus Christ is," He is the full, manifested God. "Upon this rock…" Not a Father, Son, and Holy Ghost; and Him being the second Person. "Upon this rock I'll build My Church, and the gates of hell will never shake It down, never prevail against It." See? "I'll build My Church upon this rock," a revelation of Jesus Christ.
E-233 Redziet, Kristus tevī – tas padara Viņu par šīs atklāsmes dzīvības centru. Saprotat? Kristus dzīvība tevī padara Viņu par šīs atklāsmes centru. Kristus Bībelē padara Bībeli par pilnīgu Kristus atklāsmi. Kristus tevī padara tevi par pilnīgu tā visa atklāsmi, saprotiet, ko Dievs cenšas izdarīt.
E-233 Look, Christ in you makes Him the center of Life of the revelation. See? Christ's Life in you makes Him the center of the revelation. Christ, in the Bible, makes the Bible the complete revelation of Christ. Christ in you makes you the complete revelation of the whole thing, see, what God is trying to do.
E-234 Kas tādā gadījumā ir piedzimšana no augšas? Jūs teiktu: “Nu, brāli Branham, kas ir tā dzimšana no augšas? Tā ir Jēzus Kristus atklāsme personīgi tev. Āmen! Saprotat? Nevis tas, ka tu pievienojies kādai draudzei, ka tu paspied roku, ka tu izdari vēl kaut ko, ka tu izteici kādu ticības apliecinājumu, ka tu apsolīji dzīvot saskaņā ar kādu noteikumu kodeksu. Bet Kristus, Bībele, Viņš ir tas Vārds, kas ir tev atklāts. Un nav svarīgi, ko saka kāds cits vai kas notiek – tas ir Kristus; pat tad, ja to saka mācītājs, priesteris, lai kas tas būtu. Tas ir Kristus tevī, tā ir tā atklāsme, uz kuras ir uzcelta draudze.
E-234 What is the new Birth then? You'd say, "Well, Brother Branham, what is the new Birth?" It is the revelation of Jesus Christ personally to you. Amen! See? Not you joined a church, you shook a hand, you done something different, you said a creed, you promised to live by a—a code of rules. But Christ, the Bible, He is the Word that was revealed to you. And no matter what anybody says, what takes place, it's Christ; pastor, priest, whatever it might be. It's Christ in you, that is the revelation that the Church was built upon.
E-235 Jūs teiksiet: “Es esmu luterānis. Es esmu baptists. Es esmu prezbiterietis.” Tas nenozīmē pat...nenozīmē Dievam pat šito [brālis Branhams uzsit gaisā knipi - Tulk.], vispār neko, pat ne knipi gaisā.
E-235 You say, "Well, I'm a Lutheran. I'm a Baptist. I'm Presbyterian." That don't mean one, don't mean [Brother Branham snaps his finger—Ed.] that to God, not a thing, not a snap of your finger.
E-236 Un kas tas ir? Tas ir Kristus, kas atklājas, un Viņš ir Vārds. Un, kad Vārds ir atklāts, tas Sevi izpauž. Saprotat? Tāds bija Dieva mērķis Jēzum Kristum – izpaust Sevi, paņemt Savus likumus un dzīvot pēc Saviem likumiem, un piepildīt Savu likumu caur nāvi. Un Kristus, Dievs, nomira miesā, lai nosodītu grēku miesā, lai Viņš varētu atvest pie Sevis brīnišķīgu Līgavu, izpirktu atpakaļ, kas ticēs vienīgi Dieva Vārdam; nevis apmainīs to pret cilvēka intelektuālajiem priekšstatiem, kā to izdarīja Ieva. Vai jūs saprotat? Tāds ir Kristus nodoms. Tāds ir Dieva nodoms. Piedzimšana no augšas to atklāj.
E-236 What is it? It's Christ being revealed, and He is the Word. And when the Word is revealed, It expresses Itself. See? That's God's purpose for Jesus Christ, was to express Himself, to take His Own laws and live by His laws, con-… and fulfill His law, by death. And Christ, God, died in flesh, in order to condemn sin in the flesh, that He might bring to Himself a glorious Bride, redeemed back, that will believe only in the Word of God; and not swap It, like Eve did, for intellectual conceptions of man. You see it? That's Christ's idea. That's God's idea. The new Birth reveals this.
E-237 Un, ja kāds cilvēks saka, ka viņš ir dzimis no augšas, bet mēģina šos Kristus apsolījumus par šīm pēdējām dienām attiecināt uz kādu citu laiku, padarot Viņu par Kristu “vakar”, bet ne “šodien”, tad šo vīru jeb šo cilvēku ir apmānījis sātans. Un, ja tas cilvēks saka, ka tam tic, bet tas caur viņu neizpaužas...
E-237 And if a man says he is born again, and try to place these promises of Christ, in this last days, to some other age, making Him Christ yesterday but not today, then that man or that person has been in a—a delusion by Satan. And if that man says that he believes That, and it doesn't manifest itself through him?
E-238 Marka 16. nodaļā Jēzus teica: “Šīs zīmes ies līdzi ticīgiem pa visu pasauli un visos laikos.” Ļauno garu izdzīšana un runāšana mēlēs, un visas šīs lielās dāvanu izpausmes, kas tiem sekos. “Tās ies līdzi!” Nevis: “Tās varbūt...tām vajadzētu...” “Tās sekos!” Un debesis un zeme zudīs, bet Viņa Vārds nezudīs.
E-238 Jesus said, in Mark 16, "These signs shall follow them that believe; into all the world, and to every age." Casting out devils, and speaking with tongues, and—and all these great manifestations of gifts that would follow, that, "they shall!" Not, "they may be; they ought to." "They will!" And heavens and earth will pass away, but His Word won't.
E-239 Tāpēc tas ir Kristus, kas izpauž Sevi indivīdā, neatkarīgi no tā, vai šis cilvēks ir intelektuāls, vai vispār neprot alfabētu. Puse no apustuļiem to nezināja, tā tas ir, bet viņi zināja Kristu. Ne jau tāpēc viņi ieklausījās Pēterī un Jānī, ka viņi bija pabeiguši kādu semināru. Viņi sacīja: “Viņi ieklausījās un ievēroja, ka viņi bija bijuši kopā ar Kristu,” kad viņi dziedināja to klibo vīru, saprotiet, pie vārtiem. Viņi zināja, ka tie bija bijuši kopā ar Kristu.
E-239 So it's Christ expressing Himself in the individual, whether he's intellectual or whether he's—he don't know his ABC's. Half the apostles didn't know it, see, but they knowed Christ. They never taken heed to Peter and John, knowing that they had been out of some seminary. They said, "They taken heed and noticed that they had been with Christ," when they healed the lame man, see, at the gate. They knowed they—they had been with Christ.
E-240 Dzimšana no augšas ir Kristus, tā ir atklāsme. Dievs ir atklājis tev šo lielo noslēpumu, un tā ir dzimšana no augšas. Nu, kas tad notiks, kad jūs apvienosiet visu to grupu, kur atklāsme ir pilnīgā harmonijā un Dievs izpauž to caur Savu Vārdu ar tādām pašām darbībām, caur to pašu, ko Viņš darīja, izpauzdams Savu Vārdu? Ak, ja vien draudze zinātu savu pozīciju! Viendien viņa to zinās. Tad notiks aizraušana, kad viņa zinās, kas tas ir. Un tā, ievērojiet.
E-240 The new Birth is Christ, is a revelation. God has revealed to you this great mystery, and that's a new Birth. Now what are you going to do when you get all that group together, where the revelation is perfectly in harmony, and God expressing it through His Word by the same actions, the same things that He did, making the Word manifest! Oh, if the Church only knew its position! It will, one day. Then, the Rapture will go when it knows what it is. Now notice.
E-241 Jūs teiksiet: “Brāli Branham, bet tas nav...” O-o jā, ir arī tas! Tā ir patiesība.
E-241 You say, "Brother Branham, but that—that ain't…" Oh, yes, it is, too. It is the Truth.
E-242 Vai esat ievērojuši? Pāvils nepazina Jēzu fiziski. Pāvils Viņu nepazina. Vienīgais veids, kā Pāvils Viņu pazina, bija caur atklāsmi, caur vīziju. Vai pareizi? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Pāvils pazina Jēzu tikai caur atklāsmi, tieši tāpat kā Pēteris.
E-242 Did you notice? Paul never knew Jesus, physically. Paul never knew Him. The only way that Paul knew Him was by a revelation, by a vision. Is that right? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Paul only knew Jesus by the revelation, just like Peter did.
E-243 Pēteris bija redzējis Viņu miesā, bet viņš nepazina Viņu pēc miesas, jo tā teica Jēzus. “Miesa un asinis tev to neatklāja. Pat Mana paša dzīve tev to neatklāja. Bet tev to ir atklājis Mans Tēvs, kas ir Debesīs,” ka Viņš ir Dieva Vārds, “un uz šīs klints Es celšu Savu draudzi.” Pēteris nepazina Viņu pēc miesas. Cilvēki staigāja un saskārās ar Viņu, un tā tālāk.
E-243 Peter had seen Him in flesh, but he didn't know Him by flesh, 'cause Jesus said so. "Flesh and blood didn't reveal it to you. Even My Own life didn't reveal it to you. But My Father which is in Heaven has revealed the thing to you, that He is the Word of God, and upon this rock I'll build My Church." Peter didn't know Him by flesh. Man walked, and handled Him, and everything else.
E-244 Pāvilam bija kaut kas lielāks nekā citiem apustuļiem. Saprotat?
E-244 Paul had something greater than any of the apostles did. See?
E-245 Viņi teica: “Nu, man...man ir vairāk atklāsmes nekā tev, Pāvil, jo, zini, es staigāju kopā ar Viņu. Reiz es kopā ar Viņu zvejoju. Es dzirdēju Viņu runājam. Viņš sēdēja kopā ar mani laivā un, īstenībā, pateica man: 'Dosimies turp un zvejosim tajā vietā, un mēs noķersim vairāk zivju.' Un tā arī notika.” Saprotat? Saprotat? “Mēs redzējām, kā Viņš visu to darīja.”
E-245 They said, "Well, I—I've got more of a revelation than you, Paul, because, you know, I walked with Him. I went fishing with Him, one day. I heard Him talk. He sat in a boat with me, and actually told me, 'Let's go over here and fish in this place, and we'll get more fish.' And we did it." See? See? "We seen Him do things."
E-246 Bet Pāvils redzēja Viņu pēc tam, kad Viņš bija miris, apglabāts, augšāmcēlies un izpaudis Sevi uguns stabā, kas veda Israēla bērnus. Zinādams... Pāvils, būdams ebrejs, nekad nebūtu nosaucis to par “Kungu”, ja nebūtu redzējis šo izpausmi, ka Viņš atkal ir vakar, šodien un mūžīgi tas pats. Viņš sacīja: “Pāvil,” citiem vārdiem sakot, “Es šodien esmu tas pats Dievs, kas Es biju vakar. Te nu Es esmu tajā pašā gaismā, uguns stabā, ar kuru degošajā krūmā runāja Mozus.” Nav brīnums, ka vēstulē Ebrejiem viņš varēja nošķirt bauslību no žēlastības; viņš sastapa to pašu Uguns stabu. Viņš sacīja: “Es esmu Jēzus, kuru tu vajā.”
E-246 But Paul saw Him after He was dead, buried, rose again, and expressed Hisself in the Pillar of Fire that led the children of Israel. Knowing… Paul, being a Jew, would have never called that "Lord" unless he had seen the expression, He was back, the same yesterday and forever. He said, "Paul," in other words, "I'm the same God today that I was yesterday. Here I am, in the same Light, the Pillar of Fire that Moses talked to, in the burning bush." No wonder he could separate the law from grace, over in the Book of Hebrews; he met that same Pillar of Fire. He said, "I am Jesus, Whom you persecute."
E-247 Un šodien Viņš ir šeit tādā pašā veidā, caur to pašu uguns stabu, izpaužot Sevi un apliecinot, ka Viņš ir tas pats, atklājot Dieva noslēpumu, kas ir bijis apslēpts kopš pasaules radīšanas. Vai saprotat?
E-247 And here He is today, in the same manner, by the same Pillar of Fire, expressing Himself and vindicating Himself the same, revealing the mystery of God that's been hid since the foundation of the world. See it?
E-248 Pāvils pazina Viņu...pazina Viņu tikai caur atklāsmi. Pēteris pazina Viņu caur atklāsmi.
E-248 Paul only knewed Him by—knew Him by revelation. Peter knew Him by revelation.
E-249 Viņš staigāja kopā ar Viņu, runāja ar Viņu. Tātad, jūs varat nostiprināties šajā Vārdā... Lūk, es tikko teicu, ka Viņš bija Vārds. Lūk, mācīts cilvēks var apsēsties un izlasīt šo Vārdu tā, ka tas vienkārši sasies jūsu prātu visos iespējamos veidos, saprotiet, ja viņš to gribēs, jo viņš ir gudrs, izcils. Paņemiet katoļu priesteri vai ne tik daudz to, kā patiešām labu, izglītotu Bībeles teologu, brāli...kādu baptistu vai prezbiterieti, vai vēl kaut ko; viņš tev liks domāt, ka tu vispār neko nezini, saprotiet, kad sāksies saruna. Kāpēc? Redziet, tāpēc, ka viņš ir iepazinis Viņu miesā, Vārdu. [Brālis Branhams plikšķina pa savu Bībeli-Tulk.]
E-249 He walked with Him, talked with Him. Therefore, you can set in this Word. Now, I've just said that He was the Word. Now, a scholar can sit down and read that Word till he can just tie your mind up in any way, see, if he wants to do it, 'cause he's smart, brilliant. Get a Catholic priest, or, not so much as that, as a real good trained theologian in the Bible. Brother, a Baptist, or a Presbyterian, or something, he'll make you think that you don't know nothing, see, when it comes to talk. What? See, because that he has knowed Him in the flesh, the Word. [Brother Branham pats his Bible—Ed.]
E-250 Bet vienīgais veids, kā tu tiec glābts, ir zināt Viņu caur atklāsmi!
E-250 But the only way you're saved is by know Him by revelation!
E-251 Ja es paņemtu... Es varu paņemt prezbiteriešu mācību un sasaistīt jūs, pentakosti, tā, ka jūs nekur neliksieties. Es varu paņemt baptistu mācību un parādīt jums, pentakosti, miljonu lietu, par kurām jūs nekā nezināt. Tā tas ir, bet tas nav tas. Tā nav Viņa draudze. Tā nav Viņa draudze.
E-251 If I can take, I can take the Presbyterian doctrine and tie you Pentecostal till you won't know. I can take the Baptist doctrine and show you Pentecostals a million things that you know nothing of. That's right, but that's not it. That's not His Church. That's not His Church.
E-252 Viņa draudze ir Viņš pats, atklājies (Āmen! Vai jūs to saprotat?) un izpausts caur pašu Vārdu, ka Viņš ir Dievs. Saprotat?
E-252 His Church is Himself revealed, (Amen! Do you see it?) and expressed by the Word Itself, that He is God. See?
E-253 Kā tādā gadījumā jūs varat sacīt: “Tēvs, Dēls un Svētais Gars” un būt kristīti tajā? Pagāni! Pareizi! Kā jūs varat teikt, ka pazīstat Jēzu Kristu, ka Viņš ir Vārds, ja Bībelē nav nevienas Rakstu vietas, nevienas vietas, kur kāds kādreiz būtu kristīts “Tēva, Dēla, Svētā Gara” vārdā?
E-253 How can you say, "Father, Son, and Holy Ghost," then, and be baptized in it? Heathens! Right! How can you say you know Jesus Christ, He is the Word, when, there's not a Scripture in the Bible, there's not a place where anybody was ever baptized in the name of "Father, Son, Holy Ghost"?
E-254 Un jūs, “Tikai Jēzus” sekotāji, kas kristībās lietojat tikai vārdu “Jēzus”! Es pats personīgi pazīstu četrus vai piecus cilvēkus ar vārdu Jēzus. Tātad, vai jūs redzat, uz kurieni jūs ved jūsu konfesijas? Tā ir tā tumsa, Kaina izpausme, kurš atnesa augļus asins vietā. Saprotat?
E-254 And you—and you Jesus-only people, just using the name "Jesus" for baptism! I'm personally acquainted with four or five Jesuses, myself. So you see what your denominations lead you into? That's the darkness, the expression of Cain, who brought fruits in the stead of blood. See?
E-255 Bet atklāsme nāk caur Asinīm, saprotiet, caur Jēzu Kristu, kurš ir Dieva Asinis, Marijas klēpī radītās Asinis. Un Pāvils pazina Viņu caur atklāsmi. Tieši tā mēs pazīstam Viņu šodien – tas un tikai tas ir vienīgais veids, lai Viņu iepazītu. Nevis teikt: “Es esmu metodists.” Tas neko nenozīmē. “Es esmu baptists.” Tas neko nenozīmē. “Es esmu katolis.” Tas neko nenozīmē. Bet caur atklāsmi, ka Dievs ir atklājis tev Vārdu! Viņš ir Vārds. Un Vārds... Tu zini, ka tas ir atklāts, jo tas dzīvo pats par sevi un izpauž Sevi caur tevi. Ak!
E-255 But the revelation come through the Blood, see, through Jesus Christ, Who is the Blood of God, creative Blood in the womb of Mary. And Paul knew Him by revelation. That's how we know Him today, is only the only way you could know Him. Not say, "I'm Methodist." That means nothing. "I'm Baptist." That means nothing. "I'm Catholic." That means nothing. But by the revelation, that God has revealed the Word to you! He is the Word. And the Word, how you know It's revealed, It lives Itself and expresses Hisself through you. Oh!
E-256 Draudzes jau sen ir aizmirsušas šo lielo atklāsmi. Tā tas ir. Patiesības atklāsme, tās ir to aizmirsušas. Tās ir aizgājušas uz...
E-256 Churches has long forgotten that great revelation. That's right. Revelation of the Truth, they have forgotten it. They went to…
E-257 Lūk, kad parādījās Luters, viņš bija liels vīrs. Viņam bija atklāsme tam laikam. Bet kas notika? Ienāca bariņš Rikiju ar savām pieplacinātajām frizūrām (kā mēs tās sauktu mūsdienās) un Riketes, un tie visi pārējie; viņi tur sanāca. Un...un negaidot tur jau bija...
E-257 Now, when Luther raised up, he was a great man. He had the revelation of that day. But what happened? A bunch of rickies got in, flat-top's haircuts, as we'd call it today, and rickettas, and all of them, they got around there. And—and—and, the first thing you know, it's there.
E-258 Tas izteiciens... Ja vien jūs zinātu Bībeles numeroloģiju un zinātu, ko Rakstos nozīmē vārdi Elviss vai Rikijs! Hm-hm. Tieši kā... Kāpēc Jēzus... Jūs teiksiet: “Kāds tam sakars ar tavu vārdu?” Vai tiešām? Šāds vārds varēja parādīties tikai šajās pēdējās dienās šiem pēdējo dienu cilvēkiem.
E-258 That expression. If you only—only knew the numerology of the Bible, and know what Elvis or—or Ricky means, to the Scripture! Uh-huh. Just like, why did Jesus… You say, "There is nothing to that, your name." There isn't? That name could only come in this last days, for this last-days people.
E-259 Tad kāpēc Jēzus nomainīja vārdu “Ābrams” uz “Ābrahāms”, “Sāraja” uz “Sāra”? Kāpēc Viņš nomainīja vārdu “Sauls” uz “Pāvils”? Kāpēc Viņš nomainīja “Sīmanis” uz “Pēteris” un tā tālāk? Redziet, protams, tam ir kaut kāda nozīme.
E-259 Why did Jesus change Abram's name to Abraham, then, Sarai to Sarah? Why did He change Saul to Paul? Why did He change Simon to Peter, and so forth? You see, certainly it means something.
E-260 Šāds vārds nevarēja būt izskanējis pirms mūsu laikiem. Tieši tāpēc mums šodien uz zemes notiek tādas ellišķīgas lietas – šādu lietu dēļ. Visa cilvēce ir samaitāta. Ar to ir cauri, saprotiet, un tieši tāpēc tas notiek.
E-260 That name could not be spoken till this day. That's the reason we got this hellish thing we got in the earth today, because of such things. The whole human race is corrupted. It's—it's gone, see, and that's why it is.
E-261 Un tā, paskatieties, ar viņu viss bija kārtībā, viņš dzīvoja savā laikā (Luters) un viņam bija atklāsme; bet, tikko kā viņš aizgāja, paskatieties, ko viņi izdarīja. Veslijam bija vēstījums; paskatieties, ko tas izdarīja. Tiem senajiem, agrīnajiem pentakostiem bija vēstījums; paskatieties, ko viņi izdarīja. Viņi savāca kopā cilvēku grupu, tieši tāpat kā...
E-261 Notice now, he was all right, he was in his days, Luther, and he had the revelation; but as soon as he left, look what they did. Wesley had a message; look what it did. The old early Pentecostals had a message; look what they did. They got a bunch of men together, just like exactly the same thing that…
E-262 Dievs caur žēlastību sūtīja Israēlam uguns stabu, pravieti, upuri un parādīja Sevi viņu vidū, un caur Sarkano jūru izveda viņus no Ēģiptes. Un viņi sagribēja likumu, lai viņiem būtu ievērojami vīri, lai viņi paši varētu kaut ko tajā izdarīt. Un kas ar viņiem notika? Viņi tika atstāti klaiņot tuksnesī četrdesmit gadus, un neviena no šīm organizācijām neiegāja.
E-262 God, by grace, sent Israel a Pillar of Fire, a prophet, a sacrifice, and showed Hisself among them, and brought them out of Egypt, across the Red Seas. And they wanted a law, so they could have great dignitaries, they could have something to do into it. And what did they do? They was left in the wilderness for forty years, to wander, and not one of that organization ever went over.
E-263 Kālebs un Jozua bija tie vienīgie divi, kas iebilda un sacīja: “Mēs esam spējīgi to ieņemt,” skatoties uz Dieva Vārdu.
E-263 Caleb and Joshua, the only two that stood out and said, "We're able to take it, to look at the Word of God."
E-264 Viņi visi kā viens nomira tuksnesī. Un Jēzus teica, ka viņi ir mūžīgi miruši, pareizi, pēc tam, kad Viņš bija parādījis Savu svētību un spēku viņu laikā; kā Luters, Veslijs un tā tālāk. Vai pareizi?
Sacīja: “Mūsu tēvi ēda mannu tuksnesī.”
E-264 Every one of them died in the wilderness. And Jesus said they were Eternally gone, right, after He had showed His blessings and power in their ages; like Luther, Wesley, and so forth. Did He?
Said, "Our fathers eat manna in the wilderness."
E-265 Viņš sacīja: “Un visi ir miruši.” Tas ir, mūžīgi atdalīti no Dieva. Viņu līķi izzuda tuksnesī. Saprotat? “Viņi ir miruši. Bet Es esmu dzīvības maize, kas nāk no Dieva no debesīm.” Viņi nespēja to ieraudzīt. Viņi vienkārši nespēja to ieraudzīt.
E-265 He said, "And they're, every one, dead." That's, Eternal separated from God. Their carcasses perished in the wilderness. See? "They are dead. But I'm the Bread of Life that come from God out of Heaven." They couldn't see it. They just couldn't see it.
E-266 Nu, labi, draudze jau sen ir to aizmirsusi. Viņi pieņēma intelektuālu vēstījumu, intelektuāļus, piederību, zināšanas – Vārda patiesības atklāsmes vietā.
E-266 All right, church has long forgotten it. They accepted intellectual message, intellectuals, membership, knowledge, instead of the revelation of the Truth of the Word.
E-267 Un tā, paklausieties, šodien viņi saka... Vai jūs ticat, ka Dievs mums ir pavēlējis iet pa visu pasauli un dziedināt slimos, un sludināt Evaņģēliju, un izdzīt ļaunos garus? “Ak, nu, jā, es domāju, ka tas ir pareizi, bet...” Vai saprotat?
E-267 Now look here, they say today. Do you believe that God commissioned us to go into all the world, and heal the sick, and preach the Gospel, and cast out devils? "Oh, oh, yes, I suppose that right, but…" You see?
E-268 Nesen ar mani runāja kāda kundze, viņa teica: “Galu galā, visas draudzes ir harmonijā.”
E-268 A lady, talking to me the other day, she said, "Well, all the churches are in harmony."
E-269 Es teicu: “Nav nevienas, kas būtu harmonijā ar to otru.” Tur stāvēja katoļi. Es teicu: “Kā ar jums? Tu esi metodiste, un viņi ir katoļi, vai jūs esat harmonijā viens ar otru?” Es teicu: “Šis pāvests apvienos viņus kopā, visiem tāda veida cilvēkiem tas šķiet kaut kas labs.”
E-269 I said, "There isn't one of them in harmony with the other." There's Catholics standing there. I said, "How about you? You're a Methodist and that's a Catholic, are you in harmony with one another?" I said, "This pope come to unite them together, that's a good thing for all that kind of people."
E-270 Bet Dieva draudzei ar to nav nekā kopēja, pilnīgi nekā. Viņa ir ārpus tā visa bara. Hm-hm. Pareizi. Tieši tā.
E-270 But the Church of God has nothing to do with it, not a thing. It's out from the whole bunch. Uh-huh. Right. Yes, sir.
E-271 Jūs gribat to visu apvienot?! Viens tic tam, bet tas otrs... Metodists pieņem apslacīšanu, baptists pieņem iegremdēšanu, un tie abi noliedz Svēto Garu tā spēka pilnībā. Viņi saka: “Mēs saņēmām Svēto Garu, kad noticējām.”
E-271 You want to unite that together, and one believes in something and the other; Methodist takes sprinkling, the Baptist take immersion, and both of them denying the Holy Ghost in Its fullness of the power. They said, "We received the Holy Ghost when we believed."
E-272 Bībelē ir teikts: “Vai jūs esat saņēmuši Svēto Garu kopš jūs noticējāt?” Lūk, kur ir tā atšķirība. Saprotat? Tā tas ir. Saprotat?
E-272 The Bible said, "Have you received the Holy Ghost since you believed?" There is the difference. See? That's right. See?
E-273 Bet viņi saka: “Mēs esam katoļu baznīca. Mēs bijām pirmie. Mēs izdarījām to.” Metodisti saka: “Mēs balstāmies uz Bībeli.”
E-273 And they say, "We're the Catholic church. We started early. We did this." The Methodists say, "We are based upon the Bible."
E-274 Jēzus sacīja: “Šīs zīmes sekos ticīgajiem.” Nu, kur tas ir? Hm-hm. Saprotat? Jā. “Darbus, ko Es daru, arī jūs darīsiet,” katra radība, katrs cilvēks, kas tic Viņam. Nu, kur tas ir? Tie ir Viņa Vārdi. “Debesis un zeme zudīs, bet Mans Vārds nekad nezudīs.” Nu, kur tas ir? Saprotat? Ak, tas vienkārši parāda!
E-274 Jesus said, "These signs shall follow them that believe." Now where is it at? Uh-huh. See? Yeah. "Works that I do shall you do also," every creature, every person that believes in Him. Now where is it at? That's His Words. "Heavens and earth will pass away, but My Word shall never fail." Now where is it at? See? Oh, it just shows!
E-275 Kas tas ir? Tas ir hibrīda stāvoklis. Skatieties, paņemiet lielu, skaistu kukurūzas graudu, kas ir hibrīds, paņemiet šo sakrustoto graudu – tas ir skaists grauds. Bet iestādiet to, un ko jūs iegūsiet? Tas nelielais stiebriņš izaugs aptuveni tik liels, kļūs dzeltens un novītīs. Tieši tā tas ir ar katru konfesiju, jo tā ir hibrīds: cilvēku vārdi samaisīti ar Dieva Vārdiem. Tā izaugs līdz zīmēm un brīnumiem, un tam, ko Jēzus teica par ticību Vārdam, un kļūs dzeltena un teiks: “Mēs to nevaram pieņemt,” un dosies atpakaļ.
E-275 What is it? It's a hybrid condition. Look here, you take a big fine grain of corn that's hybrid, and you take that hybrid corn, it's a pretty corn. But you plant it, what do you get? A little stalk comes up like this, and turns yellow and wilts down. That's the way every denomination is, when it's hybrid, with man's words mixed with God's Words. It'll come up to the signs and wonders, and what Jesus said about believing the Word, and it turns yellow, and say, "We can't accept It," and go back.
E-276 Tieši tāpat kā tie visi pārējie izlūki, kas pārstaigāja un apskatīja Kānaānu. Viņi tur atnāca un teica: “Ak, viņu priekšā mēs izskatāmies kā siseņi! Mēs nevaram viņus iekarot! Tie amalekieši, tie visi, ko tik viņi nevar izdarīt!” Un viņi devās atpakaļ.
E-276 Just like all them other spies did that went over and looked at Canaan. They come over there and said, "Oh, we look like grasshoppers aside of them! We can't take them! The Amalekites will, all these, what they're going to do!" And they went back.
E-277 Bet Kālebs un Jozua, būdami tīrasiņu, āmen, saskaņā ar Dieva vārdu, zināja, ka Dievs sacīja: “Es dodu jums to zemi.” Un viņi sacīja: “Mēs esam vairāk nekā spējīgi to ieņemt!”
E-277 And Caleb and Joshua, being thoroughbreds, amen, by the Word of God, knowed God said, "I give you that land." They said, "We are more than able to take it!"
E-278 Tas ir atkarīgs no tā, no kā tu esi dzimis. Ja tu esi dzimis no Dieva Vārda, tad Dieva Vārds ir pirmajā vietā Viņa draudzē. Tieši par to Viņš nomira. Tas ir Viņa mērķis, lai Viņš būtu spējīgs sasniegt...lai Viņa draudzē Viņš būtu pirmajā vietā. Pirmkārt, lai Dieva Vārds mirdz neatkarīgi no tā, kā izskatās jebkas cits. Man vienalga, ja intelektuāļi saka to, šito un vēl kaut ko, tam ar to nav nekāda sakara. Tā pateica Dieva Vārds, un mēs esam vairāk nekā spējīgi to ieņemt!
E-278 It depends on where you're born from. If you're born of the Word of God, God's Word has the preeminences in His Church. That's what He died for. That's His purpose, that He might be able to achieve, to have His preeminence working in His Church. Let the Word of God shine forth, first, no matter what anything else looks like. I don't care if the intellectuals says this, that, the other, it has nothing to do with It. God's Word said so, and we are more than able to take it!
E-279 Kāds kalpotājs man teica: “Ja es sludinātu to savā draudzē, es sludinātu četriem baznīcas stabiem.”
E-279 "If I preached that in my church," a minister told me, said, "I'd be preaching to four posts in the church."
E-280 Es teicu: “Es tiem sludinātu.” Tieši tā. Tā ir teikts Dieva Vārdā. Mēs varam to izdarīt. Dievs pateica to darīt. Āmen!
E-280 I said, "I'd preach to that." Yes, sir. God's Word said so. We can do it. God said do it. Amen!
E-281 Ak, jā, viņi sevi ar to attaisno! Saprotat? Tieši tāpēc viņi ir akli pret pēdējā laika, šo pēdējo dienu vēstījumu, kad Dievs Sevi pierāda. Viņi mēģina to klasificēt kā kaut kādu spiritismu vai kaut ko, ak, (kā lai es to nosaucu) kā kaut kādu garīgu ilūziju vai ko tamlīdzīgu. Redziet, viņi cenšas padarīt to par kaut ko tādu, kas tas nav.
E-281 Oh, yeah, they excuse themselves by this. See? That's why they're blind to the Message, of the end time, this last days when God is proving Himself. They try to class It as some kind of a spiritist, or some, oh, (what would I call it?) some mental, an illusion, or something on that order. See, they—they try to make It something that It isn't.
E-282 Tieši tāpat, kā viņi darīja, kad Viņš bija šeit, kad Jēzus bija šeit – viņi Viņu sauca par Belcebulu, par zīlnieku; tagad viņi saka, ka tā ir sava veida mentāla telepātija. Saprotat? Kaut arī viņi zina, ka Viņš stāvēja tur, skatījās uz tiem cilvēkiem un izšķīra tieši tās domas, kas bija viņu sirdīs. Tā saka Bībele.
E-282 Just like they did when He was here, when Jesus was here, they called Him "Beelzebub; a fortuneteller," now they say it's kind of like a mental telepathy. See? When, they know that He could stand there and look upon the people and discern the very thoughts that's in their heart. The Bible said so.
E-283 Nu, vai tad Ebrejiem 4. nodaļā nav teikts: “Dieva Vārds ir dzīvāks un asāks par abās pusēs griezīgu zobenu un spēj izšķirt prāta domas.” Un Viņš bija tas Vārds. Un, kad šim Vārdam ir pirmā vieta cilvēkā, atkal notiek tas pats, jo tas ir Vārds! Āmen! Es nesaprotu, kā gan jūs vēl varētu uz tā paklupt? Tas taču ir tik pilnīgi skaidrs. Saprotat? Labi.
E-283 Well, does not Hebrews the 4th chapter, says, "The Word of God is quicker and sharper than a two-edged sword, and can discern the very thoughts of the mind"? And He was that Word. And when that Word is preeminence in the man, the same thing takes place again, for it is the Word! Amen!… see how you can stumble over this from now on. There it's so perfectly plain. See? All right.
E-284 Tieši tāpēc viņi ir akli, tieši tāpat kā tajās dienās, kad Kristus bija uz zemes. Ak vai! Viņi joprojām grīļojas. Viņi teica: “Viņš ir Belcebuls. Bel...” Viņi redzēja, ka Viņš to dara, tāpēc viņi teica: “Viņš ir tikai...Viņš piedzima kā ārlaulības bērns, un Viņš ir tāds kā dīvainis. Viņu vienkārši ir apsēdis kāds dēmons. Viņš ir...Viņš ir kaut kāds samarietis, un viņā ir dēmons. Lūk, kā Viņš to dara.”
E-284 That's why they're blind, same as it was in the days Christ was on earth. Oh, my! They stagger the same way. They said, "He is Beelzebub. Beel-…" They seen He could do it, so they said, "He's just a… He was born an illegitimate child, and kind of a odd fellow. He's just got possessed with some devil. He's a—He's a Samaritan over there, and He's got a devil in Him. That's how He does that."
E-285 Jēzus sacīja: “Es jums to piedošu,” saprotiet, to, ka viņi sauca Dieva Vārdu, Dieva darbus par ļauno garu. Viņš sacīja: “Es jums to piedošu. Bet kādu dienu nāks Svētais Gars, un pat viens vārds pret Viņu netiks piedots ne šajā, ne nākamajā pasaulē (vai tajā lielajā dienā). Tas netiks piedots.” Tātad jūs redzat, ka tas ir skaidri rakstīts Rakstos.
E-285 Jesus said, "I'll forgive you for that," see, calling the Word of God, the works of God, an evil spirit. He said, "I'll forgive you for that. But someday the Holy Ghost will come, and one word against It will never be forgiven, neither in this world or the world that is to come, or that great Day. It will not be forgiven." So, you see, that's written plain in the Scripture.
E-286 Tāpēc, kad cilvēki atnāks tajā dienā, neatkarīgi no tā, cik viņi ir intelektuāli un cik lielai konfesijai viņi pieder, tas tiks nosodīts. Tā tam ir jābūt! Viņi ir zaimojuši Svēto Garu, saukdami to par “sektantu” vai vēl kādā citā nepatīkamā vārdā, vai kaut kā tamlīdzīgi. Un Dieva draudzei tas bija jāpacieš visu to laiku.
E-286 So when people come to that Day, no matter how intellectual, and how big a denomination they belong to, it's condemned. They have to be! They've blasphemed the Holy Ghost, calling It "holy-roller" and something another that had an untasty name, or something like that. And God's Church had to bear it all the time.
E-287 Pat Pāvils Agripas priekšā sacīja: “Tādā veidā, kas tiek saukts sauc par ķecerību,” kas nozīmē neprātu, “tieši tā es pielūdzu mūsu tēvu Dievu.” Tam varenajam, intelektuālajam, mācītajam vīram bija jānonāk līdz šādam stāvoklim; “tādā veidā, kas tiek saukts par ķecerību”.
E-287 Even Paul, before Agrippa, said, "In the way that's called 'heresy,'" which means crazy, "that's the way I worship the God of our fathers." That great intellectual scholar had to come to that place, "in the way that's called 'heresy.'"
E-288 Kāpēc? Viņam tas bija atklāts. Tas uguns stabs, kas nostājās viņa priekšā, sacīja: “Es esmu Jēzus, tas lielais Dievs, kas bija tur tuksnesī kopā ar Mozu. Es esmu Viņš, un tev ir grūti pret dzenuli spārdīt.”
E-288 Why? It was revealed to him. That Pillar of Fire hanging before him, said, "I am Jesus, the great God that was in the wilderness yonder with Moses. I am He, and it's hard for you to kick against the pricks."
E-289 Tad Pāvils, tur stāvēdams un zinādams, ka uz spēles ir likta viņa dzīvība, viņš sacīja: “Tādā veidā, kas tiek saukts par ķecerību, tieši tādā veidā es pielūdzu mūsu tēvu Dievu.” Tā tas tika saukts. Jo viņam bija atklāts, kas ir tā lielā Kristus patiesība.
Bet šodien cilvēki saka: “Tā ir konfesija.”
E-289 Then Paul standing there, know that the life was laying at stake, he said, "The way that's called 'heresy,' that's the way I worship the God of our fathers." It was called that because it was revealed to him what the great Truth of Christ was.
And today, people say, "It's a denomination."
E-290 Tas ir Jēzus Kristus, jauna dzimšana, kas ir atklājies tevī, lai Viņam būtu pirmā vieta, lai Viņš varētu izpaust Savus Vārdus. Un visu, ko Viņš ir apsolījis šajās pēdējās dienās, Viņš var piepildīt caur Savu Ķermeni, kad Viņš darbojas. Āmen! Tas nav nekas cits kā izpausts Dieva Vārds.
Pievērsiet uzmanību. Labi.
E-290 It's Jesus Christ, the new Birth, revealed in you, that He has the preeminences, that He might express His Words. And anything that He's promised in this last days, He can bring it to pass, through His Body as He's working. Amen! It's just exactly the Word of God made manifest. Notice. All right.
E-291 Tieši tāpat kā Kristus dienās, atslēga uz šo Kristus atklāsmi ir paša Dieva rokās. Vai jūs tam ticat? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Teoloģiskās skolas to nekad nevar atrast. Tā teica Jēzus. Ja gribat to izlasīt tagad, tas ir Mateja Evaņģēlijā 11:25 un 27. “Es pateicos Tev, Tēvs, debesu un zemes Dievs, ka Tu to esi apslēpis no gudro un prātīgo acīm un atklājis to zīdaiņiem, kas grib mācīties.” Saprotat? Saprotat? Nav svarīgi...
E-291 Same as in the days of Christ, God holds the key to this revelation of Christ, Himself. You believe that? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Schools of theology can never find It. Jesus said so. If you want to read it now, in Saint Matthew 11:25 and 27. "I thank Thee, O Father, God of heavens and earth, that Thou hast hid this from the eyes of the wise and prudent, and revealed it to babes such as would learn." See? See? I don't care…
E-292 Paskatieties uz tā laika izglītotajiem vīriem, uz tiem ebrejiem, ļoti jaukiem cilvēkiem, uz viņu organizācijām: farizejiem, saduķejiem un herodiešiem, lai kas viņi nebūtu. Saprotat? Uz visām viņu lielajām organizācijām, bet Jēzus teica: “Jūs esat akli, jūs vedat aklos. Jesaja par jums labi pateica: 'Jums ir ausis, bet jūs nedzirdat, jums ir acis, bet jūs neredzat.' Jo Jesaja sacīja to Garā, tādējādi Debesu Dievs ir apžilbinājis jūsu acis. Jūs darāt kā Ieva, pieņemot intelektuālo pusi, bet neko nezināt par Dieva Garu. Vai tādējādi viņi visi neiekritīs bedrē: gan vadonis, gan arī aklais?” Vadonis iekritīs kopā ar aklo, jo arī viņš ir akls. Vadonis krīt...tas ir aklais, kas ved aklo, viņi abi iekritīs bedrē.
E-292 Look at them scholars of that day, those Jews, very fine men, their organizations of Pharisees, Sadducees, and Herodians, and whatever they might be. See? All their great organizations, and Jesus said, "You are blind; you lead the blind. Well did Isaiah speak of you, 'You have ears, and can't hear; and eyes, that you can't see.' Cause, Isaiah said this in the Spirit, therefore the God of Heaven has blinded your eyes. You're doing like Eve did, accepting the intellectual side, and know nothing of the Spirit of God. Therefore, won't they all fall in the ditch, both the leader and the blind, too?" The leader will fall with the blind, 'cause he's blind also. The leader fall, that's blind, leading the blind, they both fall in the ditch.
E-293 Un tikai Dieva rokās ir šī atslēga! To pašu Viņš izteica tur iepriekšējā Rakstu vietā, kuru es pirms brītiņa izlasīju, kad Viņš teica: “Ko ļaudis saka, kas Es, Cilvēka Dēls, esmu?”
E-293 And God alone holds this key! He expressed the same thing in a previous Scripture there a while ago when I read it, when He said, "Who does man say I the Son of man am?"
E-294 Un Pēteris sacīja: “Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls.”
E-294 And Peter said, "Thou art the Christ, the Son of the living God."
E-295 Viņš teica: “Svētīts tu esi, Sīmani, Jonas dēls. Miesa un asinis tev to neatklāja, bet Mans Tēvs, kas ir debesīs! Tikai un vienīgi uz šīs atklāsmes Es celšu Savu draudzi. Elles vārti to nekad neuzvarēs.” Saprotat? Vai tagad jūs saprotat?
E-295 He said, "Blessed art thou Simon, a son of Jonas. Flesh and blood never revealed this to you. My Father which is in Heaven! Upon this revelation here, alone, I'll build My Church. The gates of hell will never prevail against it." See? Now you see?
E-296 Tādējādi nav nevienas skolas, neviena teologa, nevienas Bībeles mācības skolā, kas zina kaut ko par to. Viņi neko nevar zināt par to. Viņiem ir neiespējami kaut ko zināt par to. Dievs ir apslēpis spēju to saprast no vislabākajiem skolotājiem un visiem pārējiem.
E-296 So therefore there is no school, no theologians, no teachings of the Bible among any school, that knows anything about It. They cannot know nothing about It. It's impossible for them to know anything about it. God has hid the senses, of knowing It, from the very elected teachers and everything else.
E-297 Kristus atklāšanās ir personisks, individuāls notikums ar konkrēto cilvēku.
E-297 It's a personal, individual affair with the person, that Christ is revealed to them.
E-298 Un, ja tu saki: “Viņš man ir atklājies,” bet pēc tam dzīvība, ko Kristus uzrādīja šeit, Bībelē, tā pati dzīvība, kas ir Viņā, neuzrāda sevi tevī, tad tu esi saņēmis nepareizu atklāsmi.
E-298 And if you say, "He's been revealed to me," and then the Life that Christ produced here in the Bible, that same Life is in Him, does not produce Itself in you, then you've got the wrong revelation.
E-299 Ja es ieliktu ķirbja dzīvību bumbierkoka dzīvībā, tad tas dotu ķirbjus. “Pēc viņu augļiem jūs viņus pazīsiet.” Pilnīgi pareizi. Un, ja pirmais... Ja jūs iestādītu koku, vīnakoku, tas dos vīnogu ķekaru; ja pirmais dzinums, kas uz tā izaug, dod vīnogas, nākamais dod citronus, bet nākamais dod bumbierus, nākamais dod ābolus, tad tur kaut kas ir iepotēts, kas dzemdina pats savu dzīvību. Katra konfesija dzemdinās pati savu dzīvību. Bet, ja šis sākotnējais vīnogulājs izdzīs vēl vienu dzinumu, tas dos vīnogas, tāpat kā tas darīja pirmajā reizē.
E-299 If I put a life of a pumpkin into the life of a pear tree, it would bear pumpkins. "By their fruits you shall know them." Exactly right. And if the first, you put out a tree, a grapevine, and it put out a bunch of grapes; the first shoot it put out, brought grapes, the next one brought out lemons, and the next one brought out pears, the next one brought out apples, there is some kind of a grafted affair in there, that's bearing its own life. Every denomination will bear life of itself. But if that original vine ever puts out another shoot, it will bear grapes like it did the first time.
E-300 Un, ja dzīvība...ja Jēzus Kristus dzīvība radīs vēl kādu ticīgo grupu, tad tā dos tādus augļus, kādus deva tā pirmā grupa. Tā rezultātā viņi uzrakstīs Apustuļu darbu grāmatu, jo tā būs tā pati, tā pati dzīvība. Vai saprotat, ko es gribu pateikt? Tas ir vienkārši neizbēgami. Tā ir Kristus dzīvība jūsos, ko tevī ir injicējis pats Svētais Gars, kas dzīvo Savu dzīvi caur tevi.
E-300 And if the Life—the Life of Jesus Christ ever puts out another body of believers, it'll bear the fruit that the first one did. They'll write a Book of Acts behind it, 'cause It'll be the same, same Life. See what I mean? You just can't get away from it. It's the Life of Christ in you, been injected in you, by the Holy Spirit Itself living Its Life through you.
E-301 “Aklie aklo vadoņi!” Ievērojiet, ka šī atslēga ir tikai Dieva rokās. To nevar jums pateikt neviens teologs, tas nav zināms. Tas no viņiem ir apslēpts. Viņi par to neko nezina; tāpat arī skolas.
E-301 "Blind leaders of the blind!" Notice, God holds this key, alone. No theologian can tell you; It's not known. It's hid from them. They know nothing about It.
E-302 Kad tu saki: “Man ir tāds un tāds doktora grāds,” tu tikai padari... Manuprāt, un, es ticu, arī Dievam un ikvienam patiešām īstenam ticīgajam tas nozīmē, ka tieši par tādu tiesu tu esi attālinājies, tu vienkārši esi atkāpies. Dievu nevar iepazīt caur izglītību. Viņu nevar iepazīt caur izskaidrošanu.
E-302 So the schools, when you say, "I got a Ph., LL.D.," you only make… To me, and, I believe, and to God and to any real true believer, that means you're just that much farther away, you just backed off. God is not known by education. He is not known by how to explain It.
E-303 Dievs tiek iepazīts caur vienkāršību un Jēzus Kristus atklāsmi visneizglītotākajam cilvēkam. Saprotat? Nevis tava teoloģija. Tā ir Jēzus Kristus atklāsme. “Uz šīs klints Es celšu Savu draudzi.” Neviena cita klints netiek pieņemta, nekas cits netiek pieņemts, neviena cita katoļu klints, neviena cita protestantu klints, neviena cita skola, pilnīgi nekas cits; bet tieši uz Jēzus Kristus atklāsmes caur dzimšanu no augšas. Viņš piedzimst tur iekšienē, un Viņš injicē pats Savu dzīvību, un tavas dzīves vairs nav. Un Kristus dzīvība projicē Sevi caur tevi, būdama pirmajā vietā, cilvēku priekšā, un viņi redz to pašu dzīvi un darbus, un zīmes, un brīnumus, ko darīja Viņš, ka tas pats tiek darīts caur tevi. Ārpus tā viss pārējais pat netiek ņemts vērā, it nemaz. Pavērojiet, kā atveras Dieva lielā atklāsme!
E-303 God is known by simplicity and of revelation of Jesus Christ to the most illiterate person. See? Not your theology. It's a revelation of Jesus Christ. "Upon this rock I'll build My Church." No other rocks accepted, no other things accepted, no other Roman rock, no other Protestant rock, no other school, no other nothing, but on exactly the revelation of Jesus Christ through the new Birth. He borns in there, and He injects His Own Life, and your life is gone. And the Life of Christ is projecting Itself through you, with the preeminences, to the people; that they see the very Life, and works, and signs, and wonders, that He did, is doing the same thing through you. Outside of that, the rest of it's not even called to, at all. Watch God's great revelation unfolding!
E-304 Tieši šīs atklāsmes trūkuma dēļ mūsu vidū ir tik daudz dažādu šķelšanos un tik daudz izsmiekla. Mūsu vidū ir tik daudz nevienprātību, jo cilvēkiem trūkst šīs atklāsmes. Saprotiet, viņiem trūkst šīs atklāsmes, skolotājiem.
E-304 By lack of this revelation is why we have so many different divisions among us, and so much mockery. So much division among us, is because the people lack that revelation. See, they lack that revelation, the teachers.
E-305 Pāvils pēc savas lielās atklāsmes par Kristu pateica 1. Korintiešiem 2. nodaļā... Noteikti to izlasiet, kad to pierakstīsiet. Paskaties! Ak! Viņš teica: “Es nenācu pie jums ar gudrību.” Paskatieties uz to vīru, kuram patiešām bija gudrība, tas ir, paskatieties uz vīru, kuram bija zināšanas. “Es nenācu pie jums ar tāda veida vārdiem.” 1. Korintiešiem, 2. nodaļa no pirmās Korintiešiem. Ak, kaut es...
E-305 Paul, after his great revelation of Christ, said, in First Corinthians, the 2nd chapter. Be sure to read that as you write it down. Watch! Oh! He said, "I never come to you with wisdom." Look at that man who did have the wisdom, but look at that man who had the scholarship, "I never come to you with them kind of a words." First Corinthians, the 2nd chapter of First Corinthians. Oh, I wish…
E-306 Nu, vienkārši izlasīsim to. Kā... Vai jūs varat nedaudz paciesties, tikai uz brītiņu, un mēs izlasīsim tikai kādu pantu vai divus? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Es vienkārši gribētu to izlasīt, lai jūs nebūtu... Tas liks pat cilvēkiem, kas klausās šo lenti, pievērsties tam, jebkurā gadījumā, dos viņiem iespēju.
E-306 Well, let's just read it. How… Can you stand a minute and let's read just a verse or two? [Congregation says, "Amen."—Ed.] I'd just like to read it so you—you wouldn't be con-… It'd get even the people on the tape to turn back to it, anyhow, give them a chance.
E-307 1. Korintiešiem 2. nodaļa. Ieklausieties šajā lielajā apustulī Pāvilā, intleliģentajā Dieva kalpā. Apskatīsim to.
...es, Pāvils, pie jums nākdams, nenācu ar augstu valodu vai gudrību, nesdams jums Dieva liecību. Es nekad neteicu, ka es esmu tāds un tāds doktors. Saprotat?
Jo es jūsu starpā negribēju neko citu zināt kā vien Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu.
Un es ierados pie jums nespēkā, bailēs un lielā nedrošībā.
...mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos cilvēka gudrības vārdos, bet Gara un spēka...spēka demonstrācijā.
E-307 First Corinthians, the 2nd chapter. Listen to this great apostle here, Paul, the intellectual servant of God. Let's look at here.
… I, Paul, when I come to you, came not with excellency of speech… of wisdom, declaring to you the testimony of God. I never said I—I'm Doctor So-and-so. See?
For I am determined not to know any thing among you, save Jesus Christ, and him crucified.
And I was with you in weakness, and in fear, and in much trembling.
… my speech and—and my beseeching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and power… of the power.
E-308 Lūk, redziet, tas ir Evaņģēlijs. Saprotat? Jēzus teica: “Ejiet pa visu pasauli un sludiniet Evaņģēliju.” Viņš neteica: “Ejiet, māciet.” Viņš teica: “Ejiet, sludiniet.” Citiem vārdiem sakot: “Demonstrējiet spēku, un šīs zīmes viņiem sekos.” Mācīšana vien to neizdarīs. Ir vajadzīgs pats Gars, kurš demonstrē tās zīmes. Saprotat? Ieklausieties šajā.
Lai jūsu ticība nebalstītos cilvēku gudrībā, bet gan Dieva spēkā.
E-308 There, see, there is the Gospel. See? Jesus said, "Go ye in all the world and preach the Gospel." Didn't say, "Go teach." He said, "Go preach." In other words, "Demonstrate the power, and these signs shall follow them." Just teaching doesn't do it. It takes the actual Spirit Itself demonstrating these signs. See? Listen to this.
That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God.
E-309 Ak vai! Saprotiet, lai izmainītu cilvēku! Ne jau tas, ko es varu izskaidrot un sagrozīt, un sacīt, ka “Viņš nav tāds pats”, kaut arī Viņš ir tāds pats. Ja es to daru, tas man parāda, ka tas... Protams, cilvēks, kas man tā saka, parāda, ka viņam nav atklāsmes, trīskāršās Dieva atklāsmes. Saprotat? Lūk, un...
Tomēr nespēkā...starp pilnīgajiem, ne šīs pasaules gudrību, ne arī šīs pasaules valdnieku gudrību, kas lemti iznīcībai,
bet mēs sludinām Dieva gudrību noslēpumā (redziet, trīskāršo Dieva noslēpumu), apslēpto gudrību, ko Dievs paredzējis no mūžības laikiem mūsu godībai.
To nav atzinis neviens šīs pasaules valdnieks; Neviens priesteris, rebīns...rabīns (atvainojiet) vai vēl kāds, jo, ja tie to būtu atzinuši, tad tie nebūtu krustā situši godības Kungu.
E-309 Oh, my! See, to change the man! Not in what I can explain away, and say, "He's not the same," when He is the same. If I do that, it shows, to me, it—it… Surely, a man tell me that, would show to me he don't have the revelation, the threefold revelation of God. See? Now, and…
Howbeit in weakness… among you that are perfect: yet not with the wisdom of the world, but of the princes of this world, that come to nought:
But we speak the wisdom of God in… mystery, (see, the threefold mystery of God) even the hidden wisdom, which God ordained before the world unto our glory:
Which none of the princes of this world knew: none of the priests, rebbi—rabbis… (pardon me)… or anything, knew anything about it; for had they known it, they would have not crucified the Lord of glory.
E-310 Jūs teiksiet: “Nu, par rabīniem un sludinātājiem tu gan kļūdies.” Kas Viņu piesita krustā? Hm-hm.
E-310 You said, "You're wrong about rabbis and preachers there." Who crucified Him? Uh-huh.
E-311 Ak, mēs varētu vēl un vēl, un vēl turpināt par to. Izlasiet to, saprotiet, ietaupīsim laiku, jo mums ir tikai... Vēl ir laiks, bet mums šeit ir tik daudz ko pateikt, ja Tas Kungs mums palīdzēs. Lūk, tā trūkums, lūk...
E-311 Oh, on and on and on, we could go. Read it, see, on, save time, 'cause we got just… Not getting late yet, but we just got plenty here to say if the Lord will help us now. Lack of this now…
E-312 Un Pāvils, šis lielais intelektuālais cilvēks, nekad necentās izteikties cilvēku priekšā ar sarežģītiem teoloģiskiem terminiem. Viņš pazemīgi pieņēma Tā Kunga Vārdu, un viņš dzīvoja Vārdu tā, ka tas izpaudās caur viņu. Viņš dzīvoja tik...tik dievbijīgi, ka cilvēki redzēja viņā Jēzu Kristu, tik ļoti, ka viņi gribēja viņa kabatlakatiņu, lai paņemtu un uzliktu to slimajiem. Lūk, kur ir Kristus dzīve.
E-312 And Paul, this great intellectual man, never tried to express his great theological terms upon the people. He humbly accepted the Word of the Lord, and he lived the Word so that It expressed through him. He lived so—so godly until they seen Jesus Christ in him, so much, till they wanted his handkerchief, to take it and lay it upon the sick. There is the Life of Christ.
E-313 Lūk, paskatieties, daži saka: “Ak, nu, redziet, Ēlija to darīja jau sen (lika virsū savu nūju), bet, ak, tas bija Ēlijas laikā.” Lūk, tā domāja pasaule. Tā domāja tā laika intelektuālie priesteri un pārējie, un tā laika draudzes.
E-313 Now watch some say, "Oh, well, you see, Elijah done that, a long time ago, laid his stick; but, oh, that was the days of Elijah." Now, the world thought that. The intellectual priests and things, and churches of that day, thought that.
E-314 Bet tie ticīgie zināja, kas ir kas. Viņi redzēja, ka Kristus atklāsme, kas bija Ēlijā, bija arī Pāvilā, izpaužot to pašu dzīvību, jo viņš bija pravietis. Saprotat? Viņš pareģoja to, kas notika tieši tā, kā bija pateikts, un viņi zināja, ka šādā veidā Dievs apliecina pravieti. Un viņi zināja, ka viņš bija Dieva pravietis. Viņus vispār nebija iespējams tajā izšaubīt. Kad viņi redzēja, ka Pēteris pareģo tās lietas un viss piepildās, viņi pat sacīja: “Lai tikai viņa ēna pārslīd man pāri!” Āmen! Lūk, kas ir draudze! Tie ir tie, kas tam tic. Tieši tā. Tas tika atklāts caur...
E-314 But to them believers, they knowed different. They seen the revelation of Christ that was in Elijah, same thing was in Paul, expressing the same kind of Life, 'cause he was a prophet. See? He foretold things that happened exactly the way it was, and they knowed that was God's identification of a prophet. And they knowed that he was God's prophet. You couldn't shake them from it, at all. Even when they seen Peter foretell those things that come to pass, they said, "Just let his shadow pass over me." Amen! That's the Church. That's the ones that believe it. Yes, sir. It was revealed by…
E-315 Vai tad Pāvils sacīja: “Viņi man tic, jo man ir tādi un tādi doktora grādi un tā tālāk? Nē, viņš sacīja: “Es esmu aizmirsis visas šīs lietas. Cilvēciskajai gudrībai,” viņš sacīja, “bija jāmirst, un es pazīstu Viņu Viņa augšāmcelšanās spēkā. Tas ir tas, ar ko es nāku pie jums – ar Dieva spēka demonstrāciju.”
E-315 Why, did Paul say, "Because I—I got a Ph., LL.D., so forth, they believe me"? No. He said, "I forgot all those things, the wisdom of man." Said, "Had to die, and I know Him in the power of His resurrection. That's what I come to you at, with a demonstration of God's power."
E-316 Kas tas bija? Tas padarīja Jēzu Kristu tādu pašu vakar, šodien un mūžīgi. Tos pašus darbus, ko darīja Jēzus, darīja arī Pāvils. Un viņi redzēja, ka Dievs, lielais Tēvs, kas bija demonstrējis Sevi degošajā krūmā, bija demonstrējis to Pāvilam, un te nu tas atkal tika demonstrēts.
E-316 What was it? Making Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. The same works that Jesus did, Paul did the same. And they seen God, the great Father that had demonstrated in the burning bush, had demonstrated It to Paul, and here It was being demonstrated.
E-317 Un Viņš ir tāds pats katrā periodā. Dieva trīskāršais veids: “Vakar, šodien un mūžīgi.” Kas? Izpircējs, Savā draudzē, pirmajā vietā tai Valstībā, kas nāk. Āmen! Vai jūs to saprotat? Vēl pilnīgāk nav iespējams!
E-317 And He's the same in every age. God's threefold manner, "yesterday, today, and forever." What? Redeemer; in His Church; preeminences in the coming Kingdom. Amen! You see it? Just as perfect as it can be!
E-318 Ak, paskatieties! Svētais Gars ir vienīgais Kristus dievišķās atklāsmes atklājējs. To nevar izdarīt neviena skola. To nevar izdarīt neviens mācīts cilvēks. Neviens cilvēks, lai cik izglītots, dievbijīgs vai kāds nu vēl, neviens cilvēks to nevar izdarīt.
E-318 Oh, notice! The Holy Ghost is the only Revealer of the Divine revelation of Christ. There is no school can do it. No scholar can do it. No man, how well educated, how godly, or anything else, there is no man can do it.
E-319 Šeit es varētu stipri iedzelt. Cik daudzi ir kristieši, dzimuši no augšas, paceliet rokas, piepildīti ar Svēto Garu? Labi. Tad nu iesim tālāk. Labi. Ievērojiet.
E-319 I could sting hard here. How many is Christians, born again; raise up your hands, filled with the Holy Ghost? All right. Here we go then. All right. Notice.
E-320 Un Viņš to darīs tikai iepriekšnolemtajiem. Tieši tā. “Visi, ko Tēvs Man ir devis, atnāks, un neviens nevar atnākt, ja Tēvs Man viņu sākumā nav devis.” Saprotat?
E-320 And He will only do it to the predestinated. That's exactly. "All the Father has given Me will come, and no man can come except the Father has give him to Me first." See?
E-321 Paskatieties uz tiem priesteriem, kas teica: “Tas cilvēks ir Belcebuls. Viņš ir zīlnieks. Viņš ir velns.”
E-321 Look at them priests, saying, "This Man is Beelzebub. He's a fortuneteller. He's a devil."
E-322 Bet tā sieviete, kas tur atnāca, kas dzīvoja ar sešiem vīriem; viņa dzīvoja ar pieciem, un pēc tam viņai bija sestais. Un Jēzus sacīja: “Ej, pasauc savu vīru, nāc šurp!”
Viņa sacīja: “Man nav vīra.”
E-322 And that little old woman walking around there, living with six husbands; she was living with five, and had the sixth one then. And Jesus said, "Go get your husband, come here."
She said, "I have no husband."
E-323 Viņš teica: “Jā, tev ir bijuši seši. Tev ir bijuši pieci, un tas, ar kuru tu dzīvo tagad, nav tavs vīrs.”
Viņa sacīja: “Cienītais!” Kas? Tā Gaisma apspīdēja to sēklu.
E-323 Said, "Yes, you've got six. You've had five, and the one you're living with now is not your husband."
She said, "Sir!" What? That Light struck that Seed.
E-324 Kad tā atspīdēja uz tiem priesteriem, tie sacīja: “Tas vīrs ir zīlnieks.” Redziet, tur nebija dzīvības, hibrīds, kas izauga līdz organizācijai, bet tad uzreiz nomira.
E-324 When it struck them priests, they said, "This Man is a fortuneteller." See, no Life there. A hybrid, to come up as far as organization, but died from there on.
E-325 Taču šī sieviete nebija hibrīds. Viņa teica: “Ser, es saprotu!” Es redzu, kā viņas lielās, skaistās acis iemirdzas, pa vaigiem līst asaras. Sacīja: “Es saprotu, ka Tu esi pravietis. Es gaidu Mesiju. Un, kad tas Mesija nāks, Viņš darīs tieši to. Viņš mums to visu izstāstīs.”
Viņš sacīja: “Tas esmu Es.”
E-325 But this woman was not a hybrid. Said, "Sir, I perceive!" I can see her big pretty eyes shine up like that, tears running down her cheeks. Said, "Sir, I perceive that You're a prophet. I'm looking for a Messiah. And when that Messiah comes, He'll do this very same thing. He'll tell us these things."
He said, "I am He."
E-326 Ak, Kungs! Viņa atstāja savu trauku. “Tur Viņš ir! Nāciet, paskatieties uz Cilvēku, kas man to visu pastāstīja.” Kas tas bija? Tā gaisma apspīdēja to sēklu. Tur bija tā dzīvība. Tā izdīga.
Tas pats arī šodien!
E-326 O Lord! She left her pot. "Here He is! Come, see a Man who has told me the things." What was it? That Light struck that Seed. That Life was there. It come forth.
Same thing today!
E-327 Bet tas teologs sacīs: “Nu, brītiņu pagaidiet! Es pārbaudīšu, ko teica tāds un tāds, mācītājs Mūdijs, vai...”
E-327 But the theologian will say, "Now wait just a minute. I'll find out if So-and-so, Pastor Moody said, or…"
E-328 Kāds sakars mācītājam Mūdijam ir ar to, ar šo laiku? Mācītājs Mūdijs dzīvoja savā laikā, nevis tagad. Protams. Luters dzīvoja savā laikā, nevis Veslija laikā. Veslijs dzīvoja savā laikā, nevis pentakostu laikā. Pentakosti dzīvoja savā laikā, bet šajā stundā viņi jau ir ļoti tālu no tā. Mēs dzīvojam pēdējā stundā. Protams.
E-328 What's Pastor Moody got to do with this, this day? Pastor Moody lived in his day, but not now. Certainly. Luther lived in his day, but not in the day of Wesley. Wesley lived in his day, not in the day of Pentecost. Pentecost lived in their day, but they're a long ways from This in this hour. We're in the last hour. Sure.
E-329 Viņu organizācijas un sajukumi pierāda, ka tur tā nav. Vārds nekad nav bijis pareizi apstiprināts; tikai tā spēkā... Sēklas, konfesijas... Un viņi izveidoja konfesiju, un tad iestādīja tur velnābolu sēklas kopā ar īstajiem kviešiem, tas uzreiz nomira. Tā kļuva par velnābolu ražu, pareizi, par smilaksi un nātrēm, hm-hm, saprotiet, atkal kļuva par to. Tas uzreiz izmira. Tad viņi atkal uzara tīrumu un sāka visu no jauna, iesēja dažas īstas sēklas, un, kad dažas no tām izdīga, tās tika apslāpētas.
E-329 Their organizations, and scruples up, proves that It's not there. The Word has never been correctly vindicated; just only in its strength, seeds, denominations. And they'd make denomination, then put them old jimson weed seeds in with that genuine wheat; died right out. Crop went to jimson weed, right, greenbriers and nettles, uh-huh, see, went on back to that. It died right out. Then they broke the field up and started over again, planted some real Seeds, and some of them come up, it choked It out.
E-330 Bet tad Dievs pateica, ka šajās pēdējās dienās Viņš izvedīs Savās Asinīs nomazgātus ļaudis, un viņi bija iepriekšnolemti atrasties tur. Viņi noteikti tur būs. Tā teica Dievs. Un tas atklās... Un jau pati zīme: “Es sūtī...” Maleahijas 4. [3.] nodaļa, un ko viņš darīs - atkal atjaunos, atkal pievērsīs pēdējās dienās; šīs lielās lietas, ko Viņš apsolīja, tas atnesīs atklāsmi. Kas ir... Kas ir jādara viņam no Maleahija 4.[3.] nodaļas? Jāatnes atpakaļ bērniem tēvu ticība. Saprotat? Tā tas ir, jāatnes atpakaļ tā pati lieta, tas pats uguns stabs uz skatuves; tās pašas zīmes, tie paši brīnumi, tas pats Jēzus, padarot Viņu tādu pašu, sludinot Viņu tādu pašu, apliecinot Viņu tādu pašu vakar, šodien un mūžīgi.
E-330 But then, God said, in this last days He would bring out a people washed in His Blood, and they were predestinated to be there. They've got to be there. God said so. And It would reveal… And the very sign, "I will se-…" Malachi 4, and what he would do, "restore back again," bring back, in the last days, these great things that He promised, it'd bring the revelation. What is to… What's he to do, Malachi 4? Was to bring back the Faith of the fathers, to the children. See? That's right, to bring that same thing, the same Pillar of Fire, in on the scene; the same signs, the same wonders, the same Jesus; making Him the same, preaching Him the same, vindicating Him the same yesterday, today, and forever.
E-331 “Es atjaunošu,” saka Tas Kungs, “visus tos gadus, kad metodistu tārps un kāpurs, un baptistu, un katoļu, un visi tie tārpi noēda to Ticību,” līdz tā pārvērtās par kaut kādu konfesionālu celmu, kurā vairs nebija nevienas sēklas. “Bet Es atkal atjaunošu,” saka Tas Kungs, “visus šos gadus.” Ko? “Visas zīmes un brīnumus, ko viņi atstāja, Es atkal atvedīšu to atpakaļ uz to oriģinālo koku, un Es to atjaunošu,” saka Tas Kungs. Tas pravietis bija apstiprināts pravietis. Viņa vārdiem ir jāpiepildās. Āmen.
E-331 "I will restore," saith the Lord, "all the years that the Methodist worm, and the caterpillar worm, and the Baptist, and the Catholic; and all them worms eat that, that Faith down, till it become a denominational stump where there's no seeds left in there. "But I will restore again," saith the Lord, "all the years." What? "All the signs and wonders that they've forsaken. I'll take it right back to that original Tree again, and I will restore It," saith the Lord. That prophet was a vindicated prophet. His words has to come to pass. Amen.
E-332 Tikai Svētais Gars ir Kristus dievišķās atklāsmes atklājējs, un tā tas ir bijis visos laikos. Atcerieties... Visos laikos! Pie kā nāca Tā Kunga Vārds? Tikai pie pravieša. Tā tas ir. Vai tas ir pareizi? Un tam pravietim vispirms bija jābūt apstiprinātam. Ne tas, ka viņš teica, ka viņš ir pravietis; bet tāpēc, ka viņš bija piedzimis kā pravietis un pierādīts kā pravietis; un viss, ko viņš teica, bija precīzi saskaņā ar Vārdu un piepildījās; tad visu pārējo izmetiet no galvas. Saprotat? Tas bija... Tā Kunga Vārds nāca tikai caur Svēto Garu. Bībelē ir teikts: “Vīri senatnē, kas bija Svētā Gara vadīti (redzat?), uzrakstīja Vārdu.”
E-332 The Holy Ghost, alone, is the Revealer of the Divine revelation of Christ, and has been in all ages. Remember, all ages! Who did the Word of the Lord come to? Prophet, alone. That's right. Is that right? And the prophet had to be vindicated, first. Not 'cause he said he was a prophet; because he was born a prophet, and proved to be a prophet, and everything he said was exactly on the Word and come to pass, then everything else let go. See? It was, the Word of the Lord came only by the Holy Ghost. The Bible said, "The men of old, moved by the Holy Ghost, see, wrote the Word."
E-333 Paskaties. Jānis Kristītājs nekad nebūtu atpazinis Jēzu, ja Svētais Gars nebūtu uz Viņu norādījis. Vai pareizi? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.]
E-333 Look. John the Baptist would never had known Jesus if it hadn't have been for the Holy Ghost pointing Him out. That right? [Congregation says, "Amen."—Ed.]
E-334 Jānis Kristītājs, tas lielais pravietis, kurš nāca un sacīja: “Viņš šobrīd stāv starp jums. Kaut kur šeit stāv parasts Cilvēks, un tas ir Dieva Jērs.” Tad Jānis sacīja: “Es esmu liecinieks. Es liecinu. Es redzēju Dieva Garu, Svēto Garu kā balodi nolaižamies no debesīm, un tas nolaidās uz Viņa. Un balss sacīja: 'Tas ir Mans mīļotais Dēls, kurā Man labpatīk mājot.'”
Kas tas bija? Svētais Gars pateica: “Es norādīšu uz Viņu.”
E-334 John the Baptist, that great prophet that come forth, and said, "There is One standing among you right now. And an ordinary Man standing here somewhere, that's the Lamb of God." John said, "Then I bore record. I bare record. I saw the Spirit of God, the Holy Ghost, descending from Heaven like a dove, and It went upon Him. And a Voice said, 'This is My beloved Son in Whom I'm pleased.'"
What was it? The Holy Ghost said, "I'll point Him out."
E-335 Tas ir vienīgais veids, kā jūs atpazīsiet Viņu arī šodien, vienīgais veids, kā jūs saņemsiet trīskāršo Dieva atklāsmi, tas notiek caur Svēto Garu. Un vienīgais veids, kā tas var notikt, ir tāds, ka tu esi iepriekšnolemts to ieraudzīt. Ja tas tā nav, tu nekad to neieraudzīsi. Ja tu neesi iepriekšnolemts to ieraudzīt, tad tu nekad to neieraudzīsi; jo tā gaisma var atspīdēt, bet tu aiziesi prom un uzjautrināsies par to, un izskaidrosi to ačgārni caur kaut kādu intelektuālu saprašanu. Kaut arī pats Dievs izpauž Sevi un pierāda to, saprotiet, bet, ja tev nav dots to redzēt, tu to neredzēsi.
E-335 That's the only way you'll know Him today, only way you'll get the threefold revelation of God, is for the Holy Ghost. And the only way it can ever be, is you're predestinated to see it. If it don't, you'll never see it. If you're not predestinated to see it, you'll never see it; 'cause that Light can flash and you'll go away and make fun of it, and explain it away, by some intellectual conception. When the very God, Himself, manifesting Himself and proving it, see, but, if it ain't upon you to see it, you won't see it.
E-336 Dievs nevis vienkārši pateica: “Es izvēlēšos šo, Es izvēlēšos šito,” bet Viņš zināja caur Savu... Viņš varēja iepriekšnolemt, jo Viņš ir bezgalīgs un Viņš zina ikvienu... Viņš ir bezgalīgs, tāpēc Viņš zināja visu. Viņš zināja beigas un varēja noteikt beigas jau no paša sākuma. Viņš ir Dievs. Ja Viņš to nevar, tad Viņš nav Dievs. Tieši tā. Viņš ir bezgalīgs. Labi.
E-336 God never just said, "I'll choose this one, choose that one," but He knew by His… Reason He could predestinate, because He's infinite, and He—He knows every… He's infinite, so therefore He knowed everything. He knowed the end, and could tell the end from the beginning. He's God. If He can't do that, He's not God. Yes, sir. He's infinite. All right.
E-337 Jānis nekad nebūtu Viņu atpazinis, it nekādi, ja Svētais Gars nebūtu viņam norādījis. Vai redzat, kā Dievs apslēpj Savu noslēpumu no augsti izglītotajiem un pārējiem? Paskatieties, katrs no šiem vīriem sacīja... Vienkāršībā atklāj to tam, kam Viņš ir iepriekšnolēmis to redzēt. Paskatieties! Tie citi stāvēja blakus un vispār neredzēja to balodi, viņi nedzirdēja nekādu balsi, jo tā bija sūtīta tikai tai iepriekšnolemtajai sēklai. Iepriekšnolemtajai! Protams, viņš bija iepriekšnolemts!
E-337 John would have never know Him, no, sir, had the Holy Ghost not pointed out. See how God hides His mystery to the high, educated and everything? Look, every one of them people…?… And simplicity reveals it to whom He has predestinated to see it. Look here! Others standing by and never even seen the dove, they never heard no Voice, for it was only sent to that predestinated Seed. Predestinated! Certainly, was predestinated!
E-338 Jo septiņsimt divpadsmit gadus pirms viņa dzimšanas Jesaja pacēlās Garā, pāri šīm cilvēciskajām maņām, un sacīja: “Lūk, saucēja balss tuksnesī: 'Sagatavojiet ceļu Tam Kungam un sataisiet Viņa...'”
E-338 Why, Isaiah, seven hundred and twelve years before he was born, in the Spirit, raised up out of these human senses, and said, "There's a voice of one crying in the wilderness, 'Prepare the way of the Lord, and make His… '"
E-339 Tātad, ja Jesaja varēja to saskatīt, vai to pašu nevarēja saskatīt arī Maleahija, pēdējais iepriekšnolemtais pravietis, visu Vecās Derības praviešu zīmogs, tas galvenais...tas lielais pravietis, stāvēdams tur perioda beigās? Saprotat? Viņš sacīja, ka viņš bija iepriekšnolemts! Protams, viņš bija. Arī Maleahija viņu redzēja.
E-339 Then, if Isaiah could see it, couldn't Malachi see the same thing for a predestinated last prophet, the sealing off all the prophets of the Old Testament, that main… that great prophet standing there at the end of the age? See? He's saying it's predestinated! Certainly, he was. Malachi saw him, too.
E-340 Jēzus sacīja: “Ja jūs varat to pieņemt, tad viņš ir tas, par kuru bija sacīts: 'Es sūtu Savu vēstnesi Sev pa priekšu,' Maleahijas 3. nodaļa, 'lai sagatavotu ceļu Man priekšā.'” Saprotat? Protams, viņš bija iepriekšnolemts redzēt to vēstījumu. Nav brīnums, ka viņš varēja paskatīties tur tālumā un ieraudzīt to balodi nolaižamies, to gaismu, kas bija tuksnesī kopā ar Israēlu, nonākam, virzāmies lejup.
E-340 Jesus said, "If you can receive it, this is he who was spoken of, 'I send My messenger before My face,' Malachi 3, 'to prepare the way before Me.'" See? Sure, he was predestinated to see that message. No wonder he could look yonder and see that dove coming down, that Light that was in the wilderness with Israel, coming, moving down.
E-341 Pats Dievs sacīja: “Šis ir Mans mīļotais Dēls, kurā Man labpatīk mājot.” Dievs un cilvēks kļūst par vienu.
E-341 The God Himself, saying, "This is My beloved Son in Whom I'm pleased to dwell in." God and man becoming One.
E-342 “Es apliecinu,” sacīja Jānis, “Es redzēju Viņu, Tēva vienpiedzimušo. Es esmu liecinieks tam.” Āmen!
E-342 "I bare witness," John said, "I beheld Him, the only begotten of the Father. I'm a witness of it." Amen!
E-343 Te nu tas ir. Vienkāršība! Kaut arī viņa tēvs bija vecs sludinātājs; viņa tēvs bija, ziniet, liels teologs, viņš bija beidzis skolu. Šķita, ka viņam būtu bijis jāiet atpakaļ uz sava tēva konfesiju. Tas nebūtu bijis saskaņā ar Dieva gribu.
E-343 There you are. Simplicity! With an old preacher, his father; his father was a great theologian, you know, he come out of a school. Look like he'd have went back to his father's denomination. That wouldn't have been the will of God.
E-344 Kad Dievs pieskārās viņam toreiz pirms viņa piedzimšanas, un viņš saņēma Svēto Garu trīs mēnešus pirms savas dzimšanas. Tieši tā. Kad Marija devās uz turieni, un mazais Jānis bija sešus mēnešus vecs, vēl savas mātes miesās, un vēl nebija... Šie mazie muskuļi vēl nekad nebija kustējušies. Un Marija baidījās... Tie mazie muskulīši auga, bet viņa nejuta nekādu dzīvību...tas ir, Elizabete, viņa māte. Un, kad Marija atnāca un satvēra viņu, un apskāva viņu, aplika viņai savas rokas, uzlika tās viņai... Saprotat? Un sacīja: “Dievs ir mani uzrunājis, un arī man būs bērns.”
“Vai tu un Jāzeps esat precējušies?”
“Nē.”
“Marija, kā tas ir iespējams?”
E-344 When God touched him at his birth back there, and he received the Holy Ghost three months before he was born. Yes, sir. When Mary went up there, and little John was six months old, in his mother's womb, and had never… Them little muscles had never moved yet. And Mary was afraid… The little muscles were growing, but she couldn't feel no life, Elisabeth, his mother, rather. And when Mary come up and grabbed her, and hugged her, put her arms, laid hands on her. See? And said, "God has spoke to me, and I'm going to have a baby, too."
"Are you and Joseph married?"
"No"
"Mary, how can this be?"
E-345 “Svētais Gars mani apēnos, un tas tiks manī radīts. Un es nosaukšu Viņu par Jēzu. Viņš būs Dieva Dēls.”
E-345 "The Holy Ghost shall overshadow me, and there will be created in me. And I shall call His Name 'Jesus.' He'll be the Son of God."
E-346 Un, tiklīdz tika izrunāts tas vārds “Jēzus”, mazais Jānis sāka dauzīties un gavilēt, un lēkāt savas mātes miesās.
E-346 And as soon as that word 'Jesus' spoke, little John begin to leap, and shout, and jump around in his mother's womb.
E-347 Viņa sacīja: “Slavēts lai ir Tas Kungs Dievs! No kurienes tas, ka ir atnākusi mana Kunga māte?” Mana Kunga māte! Ak vai! “No kurienes tas, ka ir atnākusi mana Kunga māte?” “Jo tiklīdz tavs sveiciens atskanēja manās ausīs, mans mazulis manās miesās no prieka sāka lēkāt.”
E-347 She said, "Blessed be the Lord God! For whence comes the mother of my Lord? The mother of my Lord!" Oh, my! "Whence comes the mother of my Lord? For, as soon as your salutation come into my ears, my baby leaped in the womb, for joy."
E-348 Nav brīnums, ka viņam nebija vajadzīgs nekāds garīgais seminārs, vēl kaut kas, kas iedvestu viņam vēl kaut ko. Viņam bija svarīgs darbs. Viņš bija tuksneša vīrs, viņš devās tuksnesī un gaidīja. Dievs tur uzrunāja viņu, pateica...lūk, un atklāja viņam. Ak, te atkal ir atklāsme! “Un Es tev pateikšu, kas Viņš ir. Tu esi pravietis. Vārds iet pie tevis. Tu zini, kas tu esi. Tev ir jānāk.” Tas atbild uz jautājumu no pagājušās svētdienas. Saprotat? “Tu zini, kas tu esi, Jāni. Esi mierīgs, neko nesaki. Ej vien uz turieni. Un, kad tu ieraudzīsi Viņu, tur no debesīm nonāks zīme, kā gaisma nolaidīsies balodis. Tas būs Viņš, kad tu Viņu ieraudzīsi.”
E-348 No wonder he didn't want no seminary, something to indoctrinate him with something, another. He had an important job. He was a man of the wilderness, went out into the wilderness and waited. God told him out there, said, now, and reveal to him. Oh, there is your revelation again! "And I'll tell you Who He is. You're a prophet. The Word is to you. You know who you are. You've got to come." That answers a question from last Sunday. See? "You know who you are, John. Keep yourself quiet; don't say nothing. Go on out there. And when you see this One, there'll be a sign coming from Heaven, like a Light, a dove will come down. That'll be Him when you see Him."
E-349 Tieši tāpēc, kad Jēzus iznāca no ūdens, Jānis pacēla acis un ieraudzīja nolaižamies to balodi, viņš teica: “Lūk, Dieva Jērs! Lūk, kur Viņš ir! Tas ir Viņš, kas paņems prom pasaules grēku.”
E-349 That's the reason, when Jesus walked out in the water, John looked over and he seen that dove coming down, he said, "Behold the Lamb of God! There He is! He's the One that will take away the sin of the world."
E-350 Jēzus iegāja pa taisno ūdenī un pienāca pie viņa. Jāņa acis satikās ar Jēzus acīm (viņi bija otrās pakāpes brālēni pēc miesas. Marija un Elizabete bija pirmās pakāpes māsīcas). Viņu acis satikās. Tur stāvēja Dievs un Viņa pravietis. Āmen!
E-350 Jesus walked right straight out in the water, to him. Them two eyes of John met them two eyes of Jesus. They were second cousins, by flesh. Mary and Elisabeth were first cousins. Their eyes met one another. There was God and His prophet, amen, standing there.
E-351 Jānis sacīja: “Man ir jābūt Tevis kristītam. Kāpēc Tu nāc pie manis?”
E-351 John said, "I have need to be baptized of Thee. Why come Thou to me?"
E-352 Jēzus sacīja: “Tagad atļauj tam notikt šādi, bet atceries, ka šādi mums pienākas piepildīt visu taisnību.”
E-352 Jesus said, "Suffer it to be so now, but, remember, thus it behooveth us to fulfill all righteousness."
E-353 Kāpēc Jānis to izdarīja? Tāpēc, ka Viņš bija tas Upuris. Jānis bija pravietis, viņš to zināja, un, pirms upuris tika pienests, tas bija jānomazgā. Ak! Un viņš atļāva Viņam un kristīja Viņu.
E-353 Why did John do it? Because He was the Sacrifice. John was a prophet, he knowed; and the Sacrifice has got to be washed before It's presented. Oh! Oh! And he suffered Him, and he baptized Him.
E-354 Un, kad viņš to izdarīja, lūk, debesis atvērās, ak vai, un tas balodis nolaidās uz Viņa, un balss sacīja: “Tas ir Mans mīļotais Dēls, kurā ir Mana labpatika.” Karaļa Jēkaba Bībelē ir teikts: “Kurā Man labpatīk mājot.” Tātad, lai arī kā jūs to pagrieztu, tas ir viens un tas pats, “labpatīk mājot” vai... “Šis ir Mans mīļotais Dēls, kurā ir Mana labpatika” vai “labpatīk mājot”, lai arī kā jūs to teiktu, tas ir tas pats. Labi.
E-354 And when he did, lo, the Heavens opened, oh, my, and that dove come down upon Him, and a Voice said, "This is My beloved Son in Whom I'm pleased to dwell in." King James puts it, "in Whom I'm pleased to dwell." So it's just any way you want to turn it around, same thing, "dwell in," or… "This is My beloved Son in Whom I am pleased to dwell," or, "to dwell in," either one you want to put it, same thing. All right.
E-355 Tātad mēs redzam, ka tas bija viņam atklāts. Pārējie, kas tur stāvēja, vispār neko no tā nedzirdēja. To atklāj tikai Svētais Gars.
E-355 We see then it was revealed to him. Others standing there didn't hear nothing about it. The Holy Ghost, alone, reveals it.
E-356 Tāpat arī tad, kad Viņš atklāja Sevi Pāvilam, citai iepriekšnolemtajai sēklai.
E-356 Same when He reveals Himself to Paul, another predestinated Seed.
E-357 Tur bija Pāvils, kurš grasījās...varbūt viņš sacīja: “Ja vien es satveršu to baru, es viņus saplosīšu gabalos, jo es esmu Doktors Sauls. Es esmu audzis pie Gamaliēla. Es esmu no Mūdija Bībeles...” vai kādas citas, ziniet. “Es... es esmu izglītots cilvēks. Es zinu, par ko es runāju. Es saplosīšu to sektantu baru gabalos. Un es saku jums, lielais svētais tēvs, tikai iedodiet man atļauju doties uz turieni, un es arestēšu tur ikvienu no tiem trokšņotājiem. Mēs apturēsim visas tās blēņas par dievišķo dziedināšanu.”
Viņš iebāza to kabatā un sacīja: “Es dodos ceļā.”
E-357 There was Paul going around, he might have said, "If I get a hold of that bunch, I'll tear them to pieces, because I'm Doctor Saul. I come up under Gamaliel. I come from the Moody Bible…" or some other one, see. "I, I'm a scholar. I know what I'm talking about. I'll tear that bunch of holy rollers to pieces. And I tell you, great holy father, you just give me the permission to go down there, and I'll arrest every one of them noisemakers down there. All this Divine healing stuff, we'll stop it."
Put it in his pocket, said, "I'm on my road down."
E-358 Un tajā dienā, ak, ap pulksten vienpadsmitiem dienā viņa sejā iespīdēja gaisma, un viņš nokrita uz zemes.
E-358 And that day, my, about eleven o'clock in the day, a—a Light shone in his face, and he fell to the earth.
E-359 Kāpēc? Viņš bija iepriekš nolemta sēkla. Dievs teica: “Es esmu viņu izredzējis. (Jā!) Un Es parādīšu viņam, cik daudz viņš cietīs Mana Vārda dēļ. Es sūtīšu Viņu pie pagāniem, un Viņš tiks pazemots visos iespējamos veidos, tomēr Viņš nesīs Manu Vārdu.”
E-359 Why? He was a predestinated Seed. God said, "I have chose him. Yeah. And I'm going to show him what great things he'll suffer for My Name's sake. I'll send him to the Gentiles, and disgrace him in every way that they can be—be disgraced, but yet he'll bare My Name."
E-360 Tad Pāvils devās dziļi tuksnesī. Tur viņš palika trīsarpus gadus, tur, Arābijā, līdz kamēr viņš tika vaļā no visām savām garīdzniecības zināšanām, līdz viņš iemācījās Vārdu un tas Vārds kļuva par viņu. Un viņš kļuva par gūstekni; tur nu viņš atgriezās atpakaļ mīlestības važās. “Visa mana semināros gūtā pieredze ir zudusi! Es esmu Jēzus Kristus gūsteknis. Āmen! Filemon, mans brāli, es esmu Jēzus Kristus gūsteknis. Es varu runāt un pateikt tikai to, ko man saka Viņš.”
E-360 Paul went down, then, till he got all of his ecclesiastical stuff cut off of him, down at the backside of the desert, for three years and a half. Down there in Arabia, until he learned the Word, and the Word become he. And he become a prisoner; here he come back in chains of love! "All my seminary experience is gone! I'm a prisoner to Jesus Christ. Amen! Philemon, my brother, I'm a prisoner of Jesus Christ. I only can speak and say what He tells me."
E-361 Dievam šodien ir vajadzīgi gūstekņi, kas kļūs par Viņa gribas, Viņa Vārda gūstekņiem.
E-361 God needs prisoners today that will prison yourself to His will, to His Word.
E-362 Tieši tāds bija Pāvils. Neatkarīgi no tā, cik daudz viņš bija iemācījies intelektuāli, viņš bija iepazinis Dievu caur atklāsmi. Tieši tā. Tad intelektuālais vispār pazuda no redzesloka, kad nāca atklāsme, uz kuras klints ir uzcelta draudze. Tieši tā. Ievērojiet, viņš bija iepriekš nolemta sēkla.
E-362 That's what Paul was. No matter how much intellectual he had learned, he had knowed God by revelation. Yes, sir. The intellectual went all the way out of the business then, when the revelation come; which, upon the rock the Church is built. Yes, sir. Notice, he was a predestinated Seed.
E-363 Tikai Svētais Gars parāda jums, kas Viņš ir. Neviens cilvēks...viņi uztaisīs no tā “Tēvu, Dēlu un Svēto Garu” un visu pārējo. Saprotat? Bet Svētais Gars atklās Viņu kā izpausto Debesu Kungu Dievu, ak, ka tas ir Viņš!
E-363 The Holy Ghost, alone, shows you Who He is. There is no man; they'll make you "Father, Son, and Holy Ghost," and everything else, out of it. See? But the Holy Ghost will reveal Him as the Lord God of Heaven made manifest, that that is, oh, Him!
E-364 Lūk, ievērojiet. Ne pravieši, ne ķēniņi, neviens cits, bet, lūk, tā bija pirmā reize, Dievs bija atklājies Kristū, Dieva pilnībā ķermenī, cilvēka miesā. Tā ir tā atklāsme. Ak vai! Es jums tagad nodziedāšu kādu pantiņu.
Valstis šķeļas, Israēls mostas, (vai tas tā ir?)
Tās zīmes, kas teiktas mums Bībelē;
Pagānu (draudze konfesijā) dienas ir skaitītas.
Tautas, šausmu pārņemtas,
Ak, atgriezieties, izklīdušie, pie savējiem (jūs, kas esat no tām izdzīti).
Izpirkšanas diena ir tuvu jau,
Cilvēku sirdis dreb bailēs;
E-364 Now notice. Not prophets, not kings, not nothing else; but here, for the first time, God was revealed in Christ, in the fullness of the Godhead bodily, in human flesh. That's the revelation. Oh, my! Going to sing you a verse now.
Nations are breaking, Israel is awakening, (are they?)
The signs that the prophets foretold;
The Gentile church in a denomination, their days are numbered, with horrors encumbered;
"Return, O dispersed, to your own." You're kicked out of them.
The day of redemption is near,
Men's hearts are failing for fear;
E-365 Visi viņu Holivudas jociņi nespēj to apklāt. Kā mazs zēns, kas svilpo, naktī iedams cauri kapsētai. Saprotat?
Ar Garu piepildīts esi,
Lai lukturis tavs apgriezts un tīrs,
Lai skats tev uz augšu, izpirkšana ir tuvu jau.
Viltus pravieši melo, Dieva Vārdu tie noliedz,
Ka Jēzus Kristus ir mūsu Dievs (tā tas ir).
Šī paaudze Dieva atklāsmi noliedz,
Bet mēs ejam pa taku, kur apustuļi gāja.
Izpirkšanas diena ir tuvu jau,
Cilvēku sirdis dreb bailēs;
Ar Garu piepildīts esi,
Lai lukturis tavs apgriezts un tīrs,
Lai skats tev uz augšu, izpirkšana ir tuvu jau.
E-365 All their Hollywood jokes ain't covering it up. Like a little boy whistling, going by the graveyard at night. See?
Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear,
Look up, your redemption is near!
False prophets are lying, God's Word they're denying,
That Jesus the Christ is our God; (that's right)
This generation spurns God's revelation,
But we're walking where the apostles have trod.
The day of redemption is near,
Men's hearts are failing for fear;
Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear,
Look up, your redemption is near!
E-366 Saņem to atklāsmi, brāli. Šī paaudze Dieva atklāsmi noliedz! Saprotat? To dara viltus pravieši. “Pēc viņu augļiem jūs tos pazīsit.” Viņi ir...viņi ir hibrīds. Viņi ir samaisījušies ar organizāciju, nevis ar Dieva Vārdu, ar Dieva atklāsmi, kas atklāj Sevi caur Kristu, kurš ir Vārds. Ak vai!
E-366 Get the revelation, brother. This generation, spurning God's revelation! See? False prophets are doing that. "By their fruits you shall know them." They are—they are hybrid. They are bred into a organization; instead of the Word of God, the revelation of God revealing Himself through Christ, Who is the Word. Oh, my!
E-367 Šeit mēs varētu apstāties, bet, ja...mēs turpināsim, kad es atkal atbraukšu, ja vēlaties. Un tā, tur... Vai gribat turpināt, tas ir jūsu ziņā. [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Labi. Tikai nedaudz... Es pasteigšos, lai... Bet veltīsim pietiekami daudz laika, lai jūs... Pēc tam jums būs laiks atpūsties. Labi.
Tas pats, ievērojiet, tā iepriekšnolemtā sēkla!
E-367 We could stop here, but if… get again when I come back, if you want to. Now there's… You want to go ahead, that's up to you. [Congregation says, "Amen."—Ed.] All right. Just a little… I'll hurry, so, but take time enough that you'll… You got some time to rest, after this. All right.
Same, notice, that predestinated Seed!
E-368 Tikai Svētais Gars parāda tev, kas Viņš ir; nevis pravieši vai Viņa ķēniņi. Un šeit Dievs ir izpausts miesā. Lūk, kur ir tā pilnība. Viņš ir pilnībā atklāts un darīts zināms pasaulei. Ak vai!
E-368 The Holy Ghost, alone, shows you Who He is; no prophets or His kings. And here God is manifested in flesh. Here is the fullness. He is completely revealed and made known to the world. Oh, my!
E-369 Paskatieties uz Pārveidošanas kalnu, kad pats Dievs apliecināja: “Šis ir Mans mīļotais Dēls. Klausiet Viņu!” Tur stāvēja Mozus, kas simbolizēja likumu. Tur stāvēja Elija, kas simbolizēja praviešus. Bet Viņš... Viņi pazuda, un Viņš teica: “Šis ir mans mīļotais Dēls. Klausiet Viņu!” Tur bija pārstāvēti trīs: likums, pravieši un Mo...un Kristus. Un Viņš sacīja: “Tas ir Viņš.” Dievs nebija pilnībā atklājies praviešos, nebija atklājies caur likumu, bet atklājās Kristū, kas Viņš ir.
E-369 Look on Mount Transfiguration, when the testimony of God Himself, "This is My beloved Son. Hear ye Him!" There stood Moses representing the law. There stood Elijah representing the prophets. But He… They passed away, and He said, "This is My beloved Son. Hear Him!" There was three represented there; the law, the prophets, and Mo-… and Christ. And He said, "This is Him." God, fully; not manifested in prophets, not manifested by law; but manifested in Christ, He is.
E-370 Kristus ir žēlīgs. Likums ielika tevi cietumā, un tas nevarēja tevi atbrīvot. Pravieši ir Dieva tiesiskums, lai tevi nosodītu un nonāvētu par to. Tā tas ir. Bet Jēzus bija Dieva mīlestība un atklāsme, lai ļautu iepriekšnolemtajai sēklai uzzināt, ka Viņš tevi ir aicinājis. “Tas ir Viņš. Klausiet Viņu!”
E-370 Christ has mercy. The law put you in jail, but couldn't get you out. The prophets is God's justice, to condemn you and kill you for it. That's right. But Jesus was God's love and revelation, to let know, to a predestinated Seed, that He had called you. "This is Him. Hear Him!"
E-371 Zināma! Dieva pilnība darīta zināma. Šis noslēpuma noslēpums tagad ir atklāts, ka Dievs ir izpausts. Dievs un cilvēks kļūst par vienu; svaidītais Cilvēks, Kristus! Ko nozīmē vārds “Kristus”? “Tas, kurš ir “svaidīts”, tas Svaidītais, kurš tika svaidīts ar Dieva pilnību miesā. Ak vai! Kā cilvēki var par to šaubīties?
E-371 Know! The fullness of Godhead is made known. This secret of mystery is now revealed, that God is manifested. God and man become One, the anointed Man, Christ! What does Christ mean? "The anointed One," the Anointed that was anointed with the fullness of the Godhead bodily. Oh, my! How can people doubt it?
E-372 Reiz Mozum Viņš bija daļēji, Dāvidam Viņš bija daļēji, ak vai, bet šeit Viņš ir izpaudies visā pilnībā – pati Dievība stāv uz zemes. Dievs Savā pilnībā, lai mirtu par cilvēku grēkiem, lai Viņš varētu iedot Savai draudzei svētu dzīvi, lai Viņam būtu pirmā vieta Savā draudzē, izpaustu katru apsolījumu šajās pēdējās dienās, ko Viņš bija apsolījis šīm pēdējām dienām. Saprotat? Kas bija...
E-372 Where once, partly, Moses had Him; partly, David had Him; oh, my, but here He is manifested in the fullness, Deity Himself standing on earth. God, in His fullness, to die for the sin of the people, that He might bring to His Church a sanctified Life; that He might have the preeminence, in fullness, in His Church, to manifest every promise in these last days, that He promised for the last days. See? What was…
E-373 Tagad paklausieties. Labi? Nu, tagad nedaudz sev iekniebiet. Ieklausieties.
E-373 Listen now. Are you? Now just pinch yourself a little now. See? Watch.
E-374 Kāpēc Jēzus tika izpausts? Lai parādītu Dievu. Viņš bija Dievs. Viņam bija jābūt – neviens cilvēks nevarēja nomirt, neviens pravietis nevarēja nomirt. Viņš bija Dievs. Viņš bija praviešu Dievs. Viņš bija tie pravieši. Viņš bija tie ķēniņi. Viņš bija tā vēsture. Viņš bija tas, kuram bija jānāk. Tas, kurš bija, Tas, kurš ir, un Tas, kuram ir jābūt šajā dienā; tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Viņš bija izpausts šim mērķim.
E-374 What was Jesus manifested for? To show God. He was God. He had to be; no man could die, no prophet could die. He was God. He was the God of the prophets. He was the prophets. He was the kings. He was the history. He was He that was to come. He that was, He that is, and He that's to be in this day; the same yesterday, today, and forever. He was manifested for that purpose.
E-375 Un caur šo mērķi Viņš ieguva draudzi, lai Viņš, Dieva pilnība, varētu piepildīt visus Dieva apsolījumus šajās pēdējās dienās, kad Viņš ieņem galveno vietu, galveno vietu draudzē, pozīciju, Savu vietu draudzē. Jēzus teica: “Kas Man tic, tos darbus, ko Es daru, arī viņš darīs; un pat vairāk par to darīs, jo Es aizeju pie Sava Tēva.” Redziet, tāds bija Viņa mērķis. Tā bija tā izpausme. Un tagad, šodien, Viņš grib atrast kādu, kas tik labi to redzēs, lai viņi ļautu Vārdam...
E-375 And through that purpose He achieved a Church, that He, the fullness of God, might bring to pass every promised Word of God in these last days; when He gets the preeminences, preeminence in the Church, the position, His place in the Church. Jesus said, "He that believeth on Me, the works that I do shall he also; even more than this shall he do, for I go to My Father." See, that was His purpose. There was the manifestation. And now, today, He wants to get somebody that can so see it, that they can let the Word…
E-376 Saprotiet, Jēzus redzēja to tik...bija tik perfekti piedzimis tam laikam, ka Dievs izpaudās ikvienā Viņa kustībā. Viņš bija Dieva atklāsme, atklāts Dievs.
E-376 See, Jesus so seen it so, was so perfectly born for the day, until God expressed every move that He made. He was God's revelation; God, revealed.
E-377 Un tā, ar Savu Garu un Asinīm Viņš darīja svētu draudzi, lai Viņš varētu atklāt visus šīs pēdējās dienas apsolījumus. Lūk, saprotiet, Viņš spēja atgriezties pēdējās dienās un savākt to, ko visi tie pārējie vīri ir šeit atstājuši, un caur Savu Svēto Garu atklāt visu septiņu zīmogu noslēpumu. Saprotiet, Viņš izpauž Sevi. Tāds ir Viņa mērķis. Tieši tādēļ Viņš nomira. Tā ir Viņa trīskāršās izpausmes otrā daļa. Pirmkārt, izpaust Sevi Kristū, pēc tam izpaust Sevi caur draudzi. Un tas ir tas pats, Kristus bija Vārds, un draudze kļūst par Vārdu, kad tā ļauj Vārdam plūst caur viņiem.
E-377 Now He sanctified, with His Spirit and Blood, a Church, that He might make every promise in this last day be revealed. Now, see, He could go back and pick up what these other fellows has left off here, in the last days, and by His Holy Spirit reveal all the mystery of the Seven Seals. See, He is expressing Himself. That's His purpose. That's why He died. That's the second fold of His threefold manifestation. First, to express Hisself in Christ, then express Hisself through the Church. And the same thing, Christ was the Word, and the Church becomes the Word when it lets the Word go through them.
E-378 Bet, ja viņi pieņem hibrīda konfesiju, kā gan Vārds var plūst caur to? Tā ir iezemēta, un tad rodas īssavienojums, un drošinātājs pārdeg. Saprotat?
E-378 But when they accept a hybrid denomination, how can the Word go through it? It's grounded, then it causes a short and blows a fuse. See?
E-379 Bet, kad strāva plūst brīvi, Dieva Vārds, tas izpauž Sevi. “Darbus, ko Es daru, arī jūs dariet.” Un pēdējās dienās būs: “Redzi, Es sūtu jums pravieti Eliju, un viņš piegriezīs bērnu sirdis atkal pie tēvu ticības.”
E-379 But when the current is flowing freely, the Word of God, It expresses Itself. "The works that I do shall ye be also." And in the last days it shall come to pass. "Behold I send to you Elijah the prophet, and he shall turn the hearts of the—of the children back to the Faith of the fathers."
E-380 Un tad pienāks tāds laiks, kad Viņš varēs izpaust Sevi Savas Dievišķības pilnībā, Dievišķumā, caur Savu draudzi, un ieņemt pirmo vietu šajā draudzē. Ak vai! Kas? Svaidītais Cilvēks, bet tagad – svaidītie cilvēki; ak vai, lai atkal būtu svaidītie Līgava un Līgavainis. Ar ko viņa tiks svaidīta? Ar to, ka viņa pieņems to, ko Ieva un Ādams noraidīja; atgriežoties ar Vārda svaidījumu, jo Viņš teica: “Mans Vārds ir Gars.” Redziet, svaidīts ar Vārdu. Viņš atgriežas, un to, ko Ieva noraidīja, mēs pieņemam.
E-380 And in there, there would be a time come forth when He could express Himself in fullness of His Godhead, Deity, through His Church, have the preeminences in this Church. Oh, my! What? The anointed Man; now the anointed people; oh, my, to bring back the anointed Bride and the Bridegroom. Anointed by (why?) accepting what Eve turned down, and Adam; coming back with the anointing of the Word, because He said, "My Word is Spirit." See, anointed with the Word. What Eve turned down, He comes back and we accept.
E-381 Vai redzat atkal šo hibrīda stāvokli? Tieši tas pats, ko viņš izdarīja ar Ievu.
E-381 See how that hybrid condition, again, just exactly what he done Eve.
E-382 Viņš teica Ievai: “Nedari to un nedari šito; un tu vari darīt to un šito.”
E-382 He told Eve, "Don't you do this, and don't you do that; and you can do this, and that."
E-383 Bet sātans sacīja: “Ak! Zini ko...” Un viņa pagriezās un ieklausījās viņā.
E-383 And Satan said, "Oh! You know…" But she turned around and listened to him.
E-384 Bet šī pēdējās dienas Ieva to nedarīs, jo viņa ir iepriekš nolemta to nedarīt. Tieši tā. Dievs to izdarīs. Viņš zina. Viņam būs... Viņš teica, ka Viņa...ka “draudze tur būs bez traipa un bez krunkas”. Viņa tur nostāsies Viņa krāšņumā, Viņa izpaustais Vārds.
E-384 But the Eve in the last day is not going to do it, because She predestinated not to do it. Yes, sir. God's going to do it. He knows. He'll have it. He said His, spot… "Church would be there without spot or a wrinkle." She is going to stand there in the splendor of Him, His Word made manifest.
E-385 Viņa būs zīme šai pasaulei. Viņa būs... Viņa būs pasaulei kaut kas tāds, lai pasaule paskatītos un teiktu... nu, visa pārējā pasaule teiktu: “Ak, viņa ir sektante. Viņa ir otrās pakāpes māsīca. Viņa nepieder pie mūsu grupas.” Es zinu. Un tā ir viena laba lieta, ziniet. Viņa pieder tai grupai tur augšā.
E-385 She'll be a token to the world. She'll be an ex-… She'll be something to the world that the world can look and say, well, the rest of the world say, "Ah, She's a holy-roller. She's the second cousin. She don't belong to our group." I know. That's a good thing, see. She, She belongs to this Group up here.
E-386 Nesen kāds vīrietis man sacīja, kad mēs stāvējām un runājāmies, viņš sacīja: “Nu, pie kādas konfesijas tu piederi?”
Es sacīju: “Ne pie vienas.”
“Kā?”
“Ne pie vienas.” Es sacīju: “Es piederu kādai Valstībai.”
“Nu, kā pie tās var pievienoties?”
“Pie tās tu nepievienojies, tu tajā piedzimsti.” Hm-hm.
“Kas tā par valstību?”
Es sacīju: “Noslēpumainais Jēzus Kristus ķermenis.”
E-386 A man said the other day, to me, standing and talking, he said, "Well, what denomination do you belong to?"
I said, "None."
"What?"
"None." I said, "I belong to a Kingdom."
"Well, how do you join that?"
"You don't join it. You are born in it." Uh-huh.
"What Kingdom is that?"
I said, "The mystical Body of Jesus Christ."
E-387 “Ar vienu Garu mēs esam kristīti šajā ķermenī,” dzimuši no Viņa Gara, tad mēs piederam Valstībai. Un dzīvē mēs neesam amerikāņi, mēs neesam vācieši, mēs neesam kaut kas tāds, mēs esam kristieši. Mēs esam novietoti un staigājam Garā, esam mīlestības vergi, nošķirti no pasaules lietām. Un savas tiesības uz šo pasauli mēs esam pārdevuši un nopirkuši šo ļoti dārgo Pērli, un mēs dzīvojam un ļaujam Svētajam Garam izpausties. Lūk, kāda ir Viņa īstenā draudze. Lūk, kas esi tu, kas esmu es, ja mēs ļausim aiziet mūsu “es” un kalposim Dievam; un saskaņā ar Viņa Vārdu, nevis saskaņā ar to, ko saka kāda ticības mācība.
E-387 "By one Spirit we are baptized into this Body," born of His Spirit, then we belong to a Kingdom. And our lives are not Americans, we're not Germans, we're not nothing; we are Christians. We are settled, and walk in the Spirit, a love-slave, from the things of the world. And our rights to the world, we've sold out and bought this Pearl of Great Price, and walk and letting the Holy Spirit manifest Itself. That's what His real Church is. That's what you are, or what I am, if we'll let ourself go and serve God, and by His Word, and not by what some creed says.
E-388 Ievērojiet, svaidītais Cilvēks, pats Kristus šeit, ak, Dievs tiek darīts zināms. Bet tagad, paskatieties, bet tagad (ak!) Viņam ir galvenā vieta. Pilnībā izpausts Dievs, Jēzū Kristū, Dieva atklāsmes lielais noslēpums.
E-388 Notice, the anointed Man, the Christ Himself here, O God, is made known. But now… Look! But, but now (why?) He has the preeminences. God fully manifested, in Jesus Christ, God's great secret of His revelation.
E-389 Šī lielā atklāsmes gaisma vienmēr ir apžilbinājusi šīs pasaules gudrību.
E-389 This great Light of revelation has always blinded the wisdom of this world.
E-390 Jēzus Kristus laikā, kad Viņš bija šeit uz zemes, viņi bija apžilbināti. Viņi sacīja: “Nu, Tu taču padari Sevi par Dievu! Tu pielīdzini Sevi Dievam!” Viņš bija ne tikai vienāds ar Dievu, Viņš bija pats Dievs. Redziet, viņi to nesaprot. Un, starp citu, daži no jums varbūt...
E-390 In the days of Jesus Christ, when He was here on earth, they—they had blinded them. They said, "Why, you even make yourself God! You make yourself equal with God!" He was not only equal with God; He was God Himself. See, they don't get it. And by the way, some of you might…
E-391 Reiz es dzirdēju, kā ateisti teica, ka Jēzus nekad nav teicis, ka Viņš bija Dieva Dēls. Protams, ka Viņš to teica. Pavisam noteikti. Jūs vienkārši nezināt savu Bībeli. Ko Viņš teica tai sievietei pie akas? Saprotat? Ko Viņš viņai pateica?
E-391 I've heard infidels one time told me that Jesus never did say He was the Son of God. He sure did. He certainly did. You just don't know your Bible. What did He say to the woman at the well? See? What did He tell her?
E-392 “Es zinu, ka Mesija nāk. Un, kad Viņš atnāks, Viņš darīs šīs lietas.”
Viņš teica: “Tas esmu Es, kas runā ar tevi.”
Un arī Pāvilam un dažādiem citiem.
Ievērojiet. Bet tagad Viņam ir galvenā vieta draudzē.
E-392 "I know Messiah cometh. And when He comes, He'll do these things."
He said, "I am He, and speaks to you."
And to Paul, also, and different ones.
Notice. But now the Church has the preeminence.
E-393 Dieva lielais noslēpums vienmēr ir apžilbinājis šīs pasaules gudrību. Viņi to nespēj saprast. Viņi to vienkārši nesaprot. Sātans to nesaprot. To nesaprot arī visi tie pārējie, bet tikai tie, kuriem ir iepriekš nolemts to saprast, kā Dievs un Kristus ir viens. Viņi katru reizi uztaisīs no Viņa trīs. Saprotat? Protams.
E-393 God's great secret has always blinded the wisdom of the world. They can't get it. They just don't understand it. Satan don't understand it. None of the rest of them understands it, but just those who are predestinated to understand it, how God and Christ are One. They'll make Him three every time. See? They certainly will.
E-394 Ievērojiet, nākošais, otrkārt – Kristus izpausts jūsos, apskaidrošanas cerība. Tas lielais Dievs izpausts Kristū; tagad – Kristus izpausts jūsos.
Mēs pasteigsimies.
E-394 Notice, next, secondly, the manifested Christ in you, the hope of glory. That great, manifested God in Christ; now Christ manifested in you.
We'll hurry.
E-395 Paskatieties! Tas, kas kādreiz bija Dieva lielais noslēpums, lielais noslēpumainais noslēpums Viņa prātā, tagad ir ielikts ticīgā sirdī, proti, Kristus ķermenī. Tas, kas kādreiz bija Dieva lielais noslēpums Viņa prātā pirms pasaules radīšanas, tagad ir tapis izpausts. Aizdomājies par to, draugs! Ak, ak, es...
E-395 Look! What was once God's great secret, great mysterious secret in His mind, is now put in the hearts of the believer, that is, the Body of Christ. What was God's once great secret in His mind, before the foundation of the world, is now made manifest. Think of it! See? Oh, my! Oh, I'm…
E-296 Es esmu pārliecināts, ka mēs...mēs to nesaprotam. Nu, es nespēju to ieraudzīt tā, kā man vajadzētu, un esmu pārliecināts, ka arī jūs tāpat. Saprotat?
E-396 I'm sure we don't, we don't get it. Well, I—I can't see it the way I ought to, and—and I'm sure you don't. See?
E-297 Bet Dieva lielais noslēpums, kas mūžīgajam Dievam bija kā noslēpums, tagad ir atvērts Jēzū Kristū un tad uzreiz nodots Viņa draudzei. Tas, kas reiz bija Dieva prātā, tagad ir Kristus ķermenī. Jēzus izpauž mīlestību draudzei, Savai līgavai, čukstēdams viņai noslēpumus.
E-397 But God's great mystery, what the Eternal God had as a mystery, has now been unfolded in Jesus Christ, then given right down to His Church. What was once in God's mind is now in the Body of Christ. Jesus making love to the Church, His Bride, whispering secrets to Her.
E-398 Tu zini, kā tu kaut ko stāsti savai sievai, saprotiet, tai meitenei, kuru tu gatavojies precēt. Tu viņu tik ļoti mīli, tu vienkārši stāsti viņai noslēpumus un apsēdini viņu sev blakus un “es tevi mīlu” un visu ko tādu. Jūs zināt, kā tas ir.
E-398 You know how you tell your wife things, you know, the little girl you're going to marry. You love her so much, you just tell her the secrets, and get her up next to you, and love you and everything. You know how it is.
E-399 Tieši to Dievs, Kristus, dara draudzei. Saprotat? Viņš ļauj viņai zināt tos noslēpumus, tikai noslēpumus. Ne šīm koķetēm, es runāju par Viņa sievu (Saprotat? Labi, tagad skatieties), kas zina, jo viņiem ir darīta zināma Viņa noslēpuma atklāsme caur Viņa žēlastību! Kāda Dieva žēlastība! Ļautiņi, es zinu, ka...es ceru, ka jūs nedomājat, ka tas ir adresēts personīgi kādai cilvēku grupai vai tam, vai šitam; bet Dievs dalās šajā noslēpumā ar visu draudzi, ja vien viņi to pieņems. Saprotat? Tas neattiecas tikai uz mani vai tikai uz jums. Tas attiecas uz draudzi, kurā Viņš cenšas ienākt.
E-399 That's what God, Christ, is doing to the Church. See? He is letting Her know the secrets, just the secrets. Not these flirters; I mean His Wife (See? All right, now look.) knows, by having the revelation of His secret made known to them, by His grace! How the grace of God! People, I know it… I hope you don't think this sounds personal, to a—a bunch of people, or this, that; but the secret that God is sharing with the whole Church, if they would just receive it. See? It doesn't mean just me or just you. It means the Church, that He—He is trying to get into it.
E-400 Un jūs teiksiet: “Nu, kāpēc viņi to nepieņem?” Viņi nevar to pieņemt. Vēl Viņš pateica...Viņš par to pateica. “Kā tas var būt?” Jo Jesaja teica, ka viņi nespēj to ieraudzīt. Saprotat? Un Viņš vienmēr ir teicis...
E-400 And you say, "Well, why don't they receive it?" They can't receive it. He said, again, He said these things. "And how could they?" Because Isaiah said they can't see it. See? And He's always said…
E-401 Pravietis Pāvils teica: “Pēdējās dienās cilvēki būs pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēs baudas vairāk nekā Dievu, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi un labo nīdēji; pārsteidzīgi, uzpūtīgi, saprotiet, izrādīdami ārēju svētbijību, bet tās spēku noliegdami; no tādiem izvairies. Jo tādi ir tie, kas iet no mājas uz māju un ved negudras sievietes, ko dažādas kārības vada,” šortos, ar īsi apgrieztiem matiem un visu ko citu. “Ko dažādas kārības vada, un saka: 'Viss ir labi. Ak, tie tur ir sajukuši prātā. Nepievērsiet nekādu...' Redziet? “Nekad nespēj nonākt pie patiesības atziņas. Un šie ļaudis saceļas pret to, kā Jambre un Janne sacēlās pret Mozu,” var izveidot kādu draudzi, izveidot kādu cilvēku grupu. Tieši tā.
E-401 The prophet Paul said, "In the last days the people would be heady, highminded, lovers of pleasure more than lovers of God, trucebreakers, false accusers, incontinent, and despisers of those that are good; heady, highminded, see; having a form of godliness, but denying the Power thereof; from such turn away. For this is the kind that goes from house to house, and leads silly women, led away with divers lusts," with shorts, and bobbed hair, and everything else. "Led away with divers lust, and saying, 'It's all right. Oh, they're crazy out there. Don't pay no… '" See? "Never able to come to the knowledge of the Truth. And these men resisted It, as Jambres and Jannes withstood Moses," able to produce a church, and produce a group of people. Yes, sir.
E-402 “Bet viņu neprāts kļūs skaidri redzams,” kad Jēzus paņems Savu līgavu, nostādīs viņu tur un sacīs: “Tā ir Viņa!” Un Viņš dosies prom kopā ar viņu. Tā tas ir. Bet viņu neprāts tiks darīts zināms.
E-402 "But their folly will be made manifest," when Jesus takes His Bride and sets Her up here, and said, "This is Her," and away He goes with Her. That's right. And their folly will be made known.
E-403 Paskatieties, viņiem ir darīta zināma šī noslēpuma atklāsme caur Viņa žēlastību! Skatieties! Kad tev ir darīta zināma šī varenā atklāsme, atklātais noslēpums, tad tu atsakies no visām šīs pasaules lietām.
E-403 Look at having the revelation of this secret made known to them by His grace! Look! When this great revelation, revealed mystery, is made known to you, then you denounce all the things of the world.
E-404 Tagad es atkārtošu to vēlreiz. Es labāk to pateikšu (es norādu uz to), šī ieraksta dēļ un tiem, kas iedziļināsies šajā lentē, kas ies pa visu pasauli. Saprotat?
E-404 Now I'm going to come back once again. I just might as well say it. I'm pointing to it. The tape's sake, and those that are going across. This tape goes across the world. See?
E-405 Sievietes, jūs apgalvojat, ka esat saņēmušas Svētā Gara kristību, bet jums nav pat drosmes ļaut augt saviem matiem, kaut arī Bībele to nosoda un saka, ka sievietei...ka vīrietim ir tiesības šķirties no savas sievas, ja viņa apgriež savus matus. Un Dievs šādu rīcību pieņems. Bībelē ir teikts, ka, ja viņa apgriež savus matus, viņa apkauno savu galvu. Un tas ir vispārpieņemts...ziniet, tas jau ir kļuvis par parastu ieradumu, ka sieviete ar īsiem matiem pat piedalās lūgšanā. Saprotat?
E-405 You women that claim you've got the baptism of the Holy Ghost, and not the audacity to let your hair grow out; when the Bible condemns it and said a woman's… a man has got a right to put away his wife in divorce if she bobs her hair. Honored before God, to do so. The Bible said, if she cuts her hair, she dishonors her head. And it's a common; just, you know, what any old common thing is, for a woman to even pray with bobbed hair. See?
E-406 Valkā šortus un tās bikses, un to pārējo! Bībelē ir teikts: “Ikviena sieviete, kas... (ak, jūs teiksiet...) ...kas uzvelk vīrieša drēbes, ir negantība Dieva acīs,” nešķīsta, netīra, kā tāda veca, smirdoša tualete. Saprotat? Ak vai! Smirdoņa Dieva nāsīs! Un jūs vēl cenšaties lūgt jeb pienest lūgšanas tādā izskatā? Dievs to noraida un novēršas no tā. Tā tas ir.
E-406 Wearing shorts, and these slacks, and things! The Bible said, "Any woman that will," (oh, you say…) "that put on a garment that pertains to a man, it's an abomination to God," filthy, dirty, like an old stinking bathroom somewhere. See? Oh, my! The filth in God's nostrils! And then you try to pray or offer up prayers in such a thing as that? God refuses it, turns it away. That's right.
E-407 “Nu,” jūs teiksiet, “brītiņu uzgaidi brāli Branham, tu runā par Veco Derību.”
E-407 "Well," you say, "now wait a minute, Brother Branham, you are talking about the Old Testament."
E-408 Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Tā ir pilnā Dieva atklāsme. Ja Dievs kādreiz kaut ko saka, Viņš nekad nevar to mainīt. Viņš vienmēr to pastiprina, nevis maina. Likums tika pastiprināts, nevis izmainīts. Pastiprināts!
E-408 He is the same yesterday, today, and forever. It's the full revelation of God. God ever says anything, He can never change it. He always magnifies it, not change it. The law was magnified, not changed. Magnified!
E-409 “Ikviens, kas pārkāps laulību, ir pelnījis nāvi”; bet “ikviens,” lūk, tas ir pastiprināts, “kas paskatās uz sievieti ar iekāri...!” Viņš it nemaz neizmainīja to bausli. Viņš pastiprināja to.
E-409 "'Whosoever commits adultery shall be guilty of death,' but whosoever," now magnified, "looketh upon a woman to lust after her!" He never changed the commandment. He magnified it.
E-410 “Atceries sabata dienu, svētī to,” vienu dienu nedēļā; tagad Viņš to ir pastiprinājis, “atdusa” nāk no Dieva Gara glabāšanas. “Pavēle uz pavēles, rindiņa uz rindiņas, maķenīt šeit, maķenīt tur! Turieties pie tā, kas ir labs. Tāpēc ar lūpām, kas stostās, un ar svešu mēli Es runāšu uz šiem ļaudīm. Un tā ir tā 'atdusa'. Tā ir tā miera vieta, kas nāk no Tā Kunga klātbūtnes.”
E-410 "'Remember the sabbath day; keep it holy,'" one day in the week; now He magnified it, the "rest" comes from keeping the Spirit of God. "Precept upon precept, and line upon line; here a little, and there a little. Hold fast that what's good. For with stammering lips and other tongues will I speak to this people. And that is the rest. That's the refreshing from the Presence of the Lord."
E-411 Un tomēr viņi negribēja to dzirdēt un pakratīja savas galvas un aizgāja prom uz savām konfesijām. Hm-hm. “Tā ir tā miera vieta,” saprotiet, pastiprina sabata dienu; tas ir jums, sabata ievērotāji, un pārējiem. Ak vai! Viņš neizmaina, Viņš pastiprina to. Elle ir izpletusi savus vārtus, lai viņus uzņemtu.
E-411 And yet they would not hear It, and wagged their heads and walked away, for their denominations. Uh-huh. "This is the refreshening," see, magnifying the sabbath day; to you Sabbatarians, and so forth. Oh, my! He don't change. He magnifies it. "Hell has spread her gates to receive them."
E-412 Lūk, tagad jūs redzat pēdējā laika vēstījumu, kāpēc tas tiek noraidīts. Vai redzat? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Tātad, nevis konfesija, bet Viņa noslēpuma atklāsme. Saprotiet, nevis konfesija. Atklāsme! Dievs netiek iepazīts caur konfesiju. Viņš tiek iepazīts caur atklāsmi.
E-412 Now, you can see now, the end-time Message, why It's rejected. Can you? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Now, no denomination, but the revelation of His mystery. See, no denomination. The revelation! God is not known by denomination. He is known by revelation.
E-413 Paskaties! Dievs savā ķermenī, Kristū, un Kristus savā ķermenī, līgavā. O-o, ak vai! Dievs izpausts Kristū, Kristus izpausts līgavā! Un tāpat kā Dievs paņēma no Ādama ķermeņa sievieti, un viņa krita; tad Dievs paņēma no Kristus Ķermeņa, no Viņa miesas, no Viņa Ķermeņa, kas ir Viņa Vārds, un veido līgavu, kas nekritīs caur konfesiju vai ticības mācību. Nekādā gadījumā! Bet viņa atgriežas ar tīru, nevainojamu Dieva Vārdu, kas ir izpaudies.
E-413 Look! God in His Body, Christ; and Christ in His Body, the Bride. Oh-oh-oh, my! God made manifest in Christ; Christ made manifest in the Bride! And as God took from the body of Adam, the woman, and she fell; then God has took from the Body of Christ, His flesh, His Body, which is His Word, and is bringing a Bride out that won't fall by denomination or creed. No, sir. But She is coming back with the pure, unadulterated Word of God being manifested.
E-414 Es ceru, ka ikviens vīrietis un sieviete, kas klausās šo lenti, to sapratīs. Saprotat?
E-414 I hope every man that hears this tape, and every woman, will understand that. See?
E-415 Viņa ir otrā Ieva, bet viņa nesabojā un neaptraipa savas šķīstības un svētuma drēbes, tās ir viņas Vīram. Viņa turēsies pie Viņa Vārda neatkarīgi no tā, ko saka citi. Jums var būt visādas ekumēniskās kustības un visādas piederības, kādas vien vēlaties.
E-415 She is the second Eve, but She is not breaking and—and spoiling Her skirts of purity and holiness, to Her Husband. She'll stay with His Word regardless of what anybody says; you can have all the ecumenical moves you want to, and all the affiliations.
E-416 Un pavisam drīz viņi sāks vajāšanas un sāks slēgt visas draudzes. Jūs to redzat. Un tādas draudzes kā šī, kas nepieder nevienai konfesijai, tiks izmantotas kā noliktavas, jebkas. Un ja kāds, kas nepieder tai ekumeniskajai kustībai, lūgsies par citu, viņš tiks nošauts uz vietas. Tas jau ir sagatavots. Tā pateica tas luterāņu kalpotājs, tā visa vadītājs. Un tas ir tieši šeit, jūs varat izlasīt to tepat, jūsu laikrakstā. Pareizi.
E-416 And they're going to bring a persecution on, pretty soon, and shut up all the churches. You see that. And churches like this, who is not denomination, they'll use them for a storehouse, anything. And if any man goes and offer a prayer for anybody else that don't belong to the economical movement, will be shot on the spot. It's already. That Lutheran minister, the head of it, said so. And it's right here, You can read it right here in your magazine. Right.
E-417 Nav nekādas nozīmes, ko viņi saka, tā draudze paliks uzticīga tajā cīņā. Viņa to ir pierādījusi jau toreiz, un, neskatoties ne uz ko, viņa tāda būs arī turpmāk. Tas ir Dieva Vārds. Un visas ekumeniskās kustības un viss pārējais izzudīs. Viņa būs tur bez traipa vai krunkas. Tā tas ir. Viņa tur stāvēs.
E-417 Don't make any difference what they say, that Church will stand true in this Light. She's already proved it back yonder, and She'll do it again in the face of everything. It's the Word of God. And they, all ecumenical movements and everything else, will be gone. She is going to be There without spot or wrinkle. That's right. She'll stand there.
E-418 Ievērojiet, Dievs izpauda Sevi Savā ķermenī, Kristū. Nu, vai jūs redzat šo trīskāršo skaistumu?
E-418 Notice, God manifested Himself in His body, Christ. Now you see the threefold, beautiful thing?
E-419 Kristus Savā ķermenī, draudzē, apstiprina Savu apsolīto Vārdu, kā Dievs to darīja caur Kristu.
E-419 Christ in His Body, the Church, vindicating His promised Word, like God did through Christ.
E-420 “Kas var Mani apsūdzēt grēkā? Ja Es nedaru Tēva darbus....un kur Es esmu izgāzies? Nu, jūs, puiši, sakāt, ka jūs, jūsu konfesija, to tagad darāt, nu, parādiet Man. Jā. Parādiet Man, kur Es neatbilstu tam, lai būtu Mesija. Parādiet Man, kur es neesmu izpildījis kaut vienu zīmi, par kuru Dievs teica, ka Mesija to darīs, bet es neesmu izpildījis,” Viņš teica. Saprotat? Dievs Savā ķermenī.
E-420 "Who can condemn Me of sin? If I do not the works of the Father, then where have I—where have I failed? Now you fellows say that you are doing it, you denomination now, now show Me. Yeah. Show Me where I fail to be the Messiah. Show where I failed of, on one sign that God said the Messiah would do, that I haven't fulfilled it," He said. See? God in His body.
E-421 Un tā, Kristus (“Darbus, ko Es daru, arī jūs darīsiet.” Redziet, redziet, tas pats Dievs. Saprotat? “Darbus, ko Es daru, arī jūs darīsiet; vairāk par to, jo Es aizeju pie Sava Tēva,” draudze būs gaismā vēl nedaudz ilgāk, saprotiet) apstiprina Viņa apsolīto Vārdu. Tāpat kā Dievs piepildīja Savus apsolījumus Kristus ķermenī, tā Kristus dara tos pašus Viņa darbus Kristus ķermenī, draudzē, saprotiet, lūk, darot zināmu Savu noslēpumu Savam līgavas kokam pēdējā dienā, nesot tos augļus, kas bija uz tā koka sākumā.
E-421 Now Christ, "The works that I do shall you do also." See, see, the same God. See? "The works that I do shall you do also; more than this, for I go unto My Father," the Church will be a little longer in Light, see, vindicating His promised Word. As God did His promises in Christ's body, so is Christ doing His same works in Christ's Body, the Church, see, now making His mystery known to His Bride Tree in the last day, bringing forth the fruits that was in the Tree at the beginning.
E-422 Skatieties, tas koks izdzina zaru, luterāņus. Ko tas izdarīja? Kad koks sāka augt, līdz ar to izauga arī augļi. Kas notika? Viņi izveidoja no tā konfesiju. Tad atnāca apgriezējs (Tēvs, Dārznieks) un nogrieza to, sacīdams: “Tas ir miris.”
E-422 Watch, the tree puts forth a branch, a Lutheran. What did it do? When the tree started coming up, here come the fruit coming up with it. What happened? They denominate it. So the pruner come by, the Father, Husbandman, and cut the…?… "It's dead."
E-423 Tad nāca veslijieši; tur bija laba augšana. Kas notika? Tas auglis atkal atgriezās kokā, tāpēc Viņš nogrieza arī šo zaru, tas bija miris.
E-423 Up come the Wesleyan; it done fine coming up. What did it do? The fruit went right back into the tree again, so He cut the vine off, it dead.
E-424 Parādiet man kaut vienu, kaut vienu draudzi... Es gribu zināt. Man ir draudzes vēsture par trīsdesmit trīs gadiem. Parādiet man kaut vienu gadījumu, kaut vienu vietu, kur kāda draudze, kas tika organizēta, nebūtu uz vietas nomirusi. Parādiet man kaut vienu vietu, kur tās būtu atkal uzcēlušās, neskaitot skaitlisku pieaugumu un tamlīdzīgas lietas, bet atmodas nav bijis. Saprotat? Nekā tāda tur nav. It nemaz. Viņa ir pilnīgi mirusi.
E-424 Show me one, one church… I want to know. I've got thirty-three years of church history. Show me one time, one place, where any church ever organized that didn't die on the spot. Show me one place they ever rose again, outside of just numbers and things, not a revival. See? It's not there. No, sir. She's all gone.
E-425 Tātad, ko izdarīja tas Dārznieks? Atnāca un apgrieza to. Saprotat? Tas nesa konfesionālus augļus, citronus uz apelsīnkoka, tāpēc Viņš to apgrieza, saprotiet, izaudzēja to, rūpējās...
E-425 So what did her Husbandman do? Come by and pruned it. See? It brought forth denominational fruit; lemons on an orange tree, so He pruned it off, see. Brought it forth, kept up.
E-426 Bet kur ir tā koka sirds? Pašā vidū. Un Viņš tos visus nogrieza, kamēr pašā augšā...
E-426 But where is the heart of the tree? Right in the middle. And He's pruned them all down, till right in the top…
E-427 Lūk, šeit saknē Viņam ir sēkla. Kā koks, kas iestādīts pie ūdens upēm, ir tas, kurš savā sirdī pieņem Dieva likumus un mīlestību. “Un viņš būs kā koks,” 1. Psalms, “kas iestādīts pie ūdens upēm; viņa lapas nenovītīs, viņš nesīs augļus savā laikā.” Un te nu tas ir tieši...
E-427 He's got a Seed down here in the root. Like a tree that's planted by the rivers of water, he that takes God's laws and love in his heart. "And he shall be like a tree," Psalms 1, "planted by the rivers of water; his leaves shall not wither; in his season he'll bear his fruit." And here it is right…
E-428 Un kur augļi nogatavojas visātrāk? Koka virsotnē. Kāpēc? Jo tos apspīd gaisma. Āmen! Tā tas ir. Un pašā tā koka virsotnē šajās pēdējās dienās Viņš audzē līgavas koku.
E-428 And where does the fruit ripen at quickly? In top of the tree. Why? The light's on it. Amen! That's right. And right in the top of the tree, in this last days, He's bringing forth a Bride Tree.
E-429 Lūk, atcerieties, Viņš ir tas dzīvības koks, pretstatā “čūskas sēklai” [dzimumam], saprotiet. Viņš ir tā sēkla, sievas sēkla [dzimums], tas dzīvības koks tajā dārzā. “Ka tie neizstiepj savas rokas un nekustina to Koku, neēd no tā Koka, un nedzīvo mūžīgi!” Un Viņš ir vienīgais koks, no kura ēdot, tu vari dzīvot mūžīgi. Viņa Vārds ir dzīvība. Un tādā gadījumā tam ir jābūt Vārdam, Dieva Vārdam, ko Ieva noraidīja Ēdenes dārzā; tādā gadījumā šeit ir Kristus, Vārds, kas ir izpaudies.
E-429 Now remember, He is that Tree of Life, contrary to "the serpent's seed," you see. He's that Seed, "the woman's Seed," the Tree of Life in the garden. "And lest they put forth their hands and move this Tree, they'd eat that Tree and live forever." And He's the only Tree that can be taken, that you can live forever. His Word is Life. And that be the Word then, the Word of God which Eve turned down in the garden of Eden; then here is Christ, the Word, made manifest.
E-430 Un, kad Viņš nāca uz zemes, Viņš bija tas dzīvības koks. Vai jūs tam ticat? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Un Roma, ko viņi izdarīja? Viņam bija jātiek nocirstam. Un Viņš tika pakārts pie kauna koka, “nolādēts ir tas, kas karājas pie koka,” kļuva par lāstu cilvēces dēļ.
E-430 And when He come on earth, He was the Tree of Life. Do you believe that? [Congregation says, "Amen."—Ed.] And Rome, what did they do? He had to be chopped down. And He was put on a tree of disgrace, "cursed is he that hang on a tree," become a curse for the human race.
E-431 Un tagad caur to Viņš audzē līgavas koku, kas būs tas dzīvības koks, atkal atjaunots Viņam, kā Vīrs un sieva Ēdenes dārzā (ak, slava Dievam!) caur to pašu Vārdu un tas pats Dievs, kas ir izpausts Vīrā un Sievā, atkal tas pats līgavas koks.
E-431 And now through that, He brings forth a Bride Tree, which will be the Tree of Life restored back to Him, as Husband and Wife in the garden of Eden, (oh, glory to God) by the same Word and the same God made manifest in Husband and Wife, the same Bride Tree back again.
E-432 Ievērojiet, dara to zināmu! Kā... Ak, šeit ir tik daudz visa kā, ka mēs varētu runāt un runāt. Ievērojiet, šis Kristus ķermeņa koks dārzā dara...tagad dara zināmu Savu noslēpumu šim līgavas kokam.
E-432 Notice, making it known! How, my, there's just so much here, we could just keep on going. Notice, the Tree of Christ's Body in the garden, making… now making His mystery known to this Bride Tree.
E-433 Skatieties, izpirkta caur Kristu, otro Ādamu! Vai jūs ticat, ka tas bija Viņš? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Atgriežas mājās uz Ēdeni, kopā ar Savu kritušo sievu, kura ir izpirkta, lai atgrieztos mājās! Šodien tas ir Kristus draudzē; atved atpakaļ Savu sievu. Vai tagad redzat šo trīskāršo noslēpumu? [“Āmen.”] Dievs izpausts Kristū, Kristus izpausts draudzē, viss kopā, lai atkal atvestu atpakaļ oriģinālo Ādamu un Ievu, vīrieti un sievieti, kas ir viens, izveidoti no vienām Asinīm un viena Gara, un visa pārējā.
E-433 Watch, redeemed by Christ, the second Adam! You believe He was? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Going back Home, to Eden, with His fallen wife redeemed back Home again. That's Christ in the Church today, taking His Wife back. See the threefold mystery now? ["Amen."] God manifested in Christ; Christ manifested in the Church; all together, to bring back the original Adam and Eve again, man and woman, which are one, made out of the same Blood and same Spirit, and everything else.
E-434 Draudze ir Kristus Asinis caur Garu, jo dzīvība ir Asinīs. Tā ir Svētā Gara kristība, kas kristī mūs Viņa ķermenī, kas atzīst tikai Viņa ķermeni, Viņa miesu, Viņa Vārdu. [Brālis Branhams plaukšķina par savu Bībeli-Tulk.]
E-434 The Church is the Blood of Christ, by the Spirit, because the—the Life is in the Blood. That's the baptism of the Holy Ghost that baptizes us into His Body, that recognizes only His Body, His flesh, His Word. [Brother Branham pats his Bible—Ed.]
E-435 Konfesija nekad to nesasniegs. Tā ir atklāsme. Viņa to zina. To zināja arī Ieva, bet viņa krita; bet šī to zina un nekritīs. Viņai tas ir nolemts! Aleluja! Ak! Viņai ir nolemts nekrist. Viņa nekritīs. Viņa tam ir iepriekšnolemta. “Svētīgs ir cilvēks, kuram Dievs nepielīdzinās grēku.” Jūs, kalpotāji, zināt, par ko es runāju, jo šeit sēž pāris desmiti no jums. Saprotat? “Svētīgs ir cilvēks, kuram Dievs nepielīdzinās grēku,” Dāvids.
E-435 Denomination won't, never touch that. It's a revelation. She knows it. So did Eve know it, but she fell; but this one knows it, and won't fall. She is ordained! Hallelujah! Whew! She is ordained to not fall. She won't fail. She is predestinated to it. "Blessed is the man who God will not impute sin." You ministers know what I'm speaking of, when there's a couple dozen of you sitting here. See? "Blessed is the man who God will not impute sin," David.
E-436 Ievērojiet, atgriežas izpirkta, iedama mājās kopā ar Viņu; atpakaļ mūžīgajā dzīvē cilvēciskā ķermenī, ēdot, dzerot, dzīvojot mūžīgi. Jesaja sacīja, ka “tie cels namus un dzīvos tajos, tie stādīs vīna dārzus un ēdīs augļus. Viņi necels, lai kāds cits tos paņemtu”. Bērni tos neņems, bet viņi būs tur kopā ar saviem pēcnācējiem. Viņš to uzcels un tur paliks. Āmen. Nebūs tā, ka viņš cels, un cits ēdīs, bet viņš pats cels un ēdīs. Āmen! Kas tas ir? Viņa līgava, kas atgriežas kopā ar Viņu, izpirkta atpakaļ, lai būtu kā sākotnējais Ādams un Ieva, jo nāve ir atstāta aiz muguras. Viņi skatās atpakaļ uz krustu un redz, ka par nāvi jau ir samaksāts.
E-436 Notice, redeeming back, with Him, going Home; back to Eternal Life in a human body, eating, drinking, living forever. Isaiah said, "They would build houses and inhabit them, plant vineyards and eat the fruit. They'll not build and another take it." The children won't take it, but they'll be there with their offsprings. He'll build it and stay there. Amen. "He don't build, and another eat; he builds and eats, himself." Amen! What is it? His Bride going back with Him, redeemed back to the original Adam and Eve again, for death is left behind. They look back at the cross and see the death has been paid.
E-437 Un tagad ticībā mēs esam augšāmcelti līdz ar Viņu, tieši tagad sēžam Debesu vietās, atskatoties uz to, kas mūs izpirka; gaidot Vīra atnākšanu, lai kopā ar Viņu maršētu mājās.
E-437 And now, by faith, we are resurrected with Him, sitting in Heavenly places right now, looking back to what redeemed us; waiting for the Husband to come, to march on Home with Him.
E-438 Dieva trīskāršais mērķis, izpausts Ādamā un Ievā, un ikvienā pravietī un visos laikmetos; un Viņš, kuram ir jānāk, Viņš, kas bija, Viņš, kas ir, un Viņš, kuram ir jānāk, visa izpausme kopumā, Dieva Vārda atklāsme, Ādams un Ieva atkal atgriežas mājās, izpirkti, Dievs dara Sevi zināmu!
E-438 Threefold purpose of God, manifested in Adam and Eve, and every prophet, and down through the ages, and He that is to come; He that was, He which is, and He—He which is to come. The whole manifestation, the revelation of the Word of God, Adam and Eve going back Home again, redeemed, God making Hisself known!
E-439 Tur nu Viņš sēdēs Dāvida tronī (vai pareizi?) un pats valdīs pār visām tautām ar dzelzs zizli. Tur būs koks katrā pusē, un katrai tautai, kas ienāks, šī dziedināšana būs par...šīs lapas būs par dziedināšanu tautām. Ķēniņi nesīs uz turieni savu godu. Tur nebūs nekā, kas varētu apgānīt, un nekas tāds tur neieies. Un uz Ciānas kalna būs gaisma dienu un nakti, un izpirktie staigās tajā gaismā. Ak, aleluja!
E-439 There He'll sit upon the Throne of David, that right, and shall own, rule all nations with a rod of iron. There will be a—a tree on each side. And each nation that comes in, this healing will be for. These leaves will be for the healing of the nations. The kings shall bring their honor into it. There will be nothing that can defile, or anything ever enter in. And Mount Zion will have a Light on her, all day and night, and the redeemed shall walk in that Light. Oh, hallelujah!
E-440 Ja tā padomā, tas nav kāds izdomāts stāsts, tā nav kaut kāda teoloģiska ideja. Tā ir Jēzus Kristus atklāsme caur Viņa Vārdu, kas ir pārāka par visu, ir bijusi patiesa visos laikmetos. Un tā ir patiesa arī šajā periodā! Tā ir patiesa šeit tagad. Tā ir patiesība man, tā ir patiesība jums un ikvienam vīrietim un sievietei, kam ir šī atklāsme. Āmen.
E-440 To think, it's not a mythical story, it's not some theological conception. It's a revelation of Jesus Christ, by His Word, which is outshining. It's been true in all ages, and it's true in this age. It's true here now. It's true with me, it's true with you, and every man and woman that holds this revelation. Amen.
E-441 Un redzēt, kā pats Dievs dara Sevi zināmu un pulsē caur tavu dzīvi tā, ka tagad tu esi Viņa gūsteknis. Tu esi Viņa mīlestības gūsteknis. Pasaule var smieties, uzjautrināties par viņiem, teikt: “Labi, beidz taču!” Tu varētu beigt, bet tu esi gūsteknis. Saprotat? Citas sievietes var rīkoties kā Holivuda, bet ne tu. Tu esi gūstekne. Āmen. Saprotiet, tu esi Kristus gūstekne. Citi vīrieši var smēķēt un dzert, un ballēties, ja viņiem sagribas, un saukt sevi par kristiešiem, diakoniem un pat par sludinātājiem, bet ne tu. Tu esi gūsteknis, Vārda gūsteknis. Tieši tā. Tieši tā.
E-441 And see God Himself making Himself known, and pulsating Himself through the life, that you're a prisoner to Him now. You are His love-prisoner. The world can laugh, make fun of them, say, "Come on out." You could go, but you're a prisoner. See? The other women can act Hollywood, but not you. You're a prisoner. Amen. See, you're a prisoner to Christ. Other men can smoke and drink and carry on, if they want to, and call themselves Christians, deacons, and even preachers, but not you. You're a prisoner, a prisoner to the Word. Yes, sir. Yes, sir.
E-442 Viņš dara zināmu Savu noslēpumu Savam līgavas kokam, kuru ir izpircis Kristus, otrais Ādams; atgriežas mājās, lai tiktu atjaunota sākotnējā Ēdenē; brīva no nāves, slimībām, bēdām, kauna, atgriežas ar mūžīgo dzīvību.
E-442 Making His mystery known to His Bride Tree; redeemed by Christ, the second Adam; going back Home, to be restored back to the original Eden, free from death, sickness, sorrow, shame, going back with Eternal Life.
E-443 Turklāt, paklausieties, tik daudziem cilvēkiem ir nepareizs priekšstats. Pievērst cilvēkus kristietībai un tās valdīšanai– ne jau tāda ir Dieva doma, it nemaz. Jūs sakāt: “Mēs pievēršam cilvēkus kristietībai caur Viņa valdīšanu.” Tas nav tas. “Nu, viņiem nevajadzētu dzert. Viņiem nevajadzētu melot.” Vai jūs zināt, ka muhamedāņi var jūs aizēnot? Ziniet, pagāniem Āfrikā, tiem melnajiem cilvēkiem, viņu cilšu starpā ir tādi likumi, kas aizēno visu, ko jūs varat izveidot kristietībā?
E-443 Then, listen, so many people has got the wrong conception. The—the… To convert people to Christianity, and to its government, is not God's thought at all. You say, "We made converts to Christianity by His government." That's not it. "Well, they're not supposed to drink. They're not supposed to lie." Do you know the Mohammedans can outshine you. You know the heathens in Africa, them black men, and they got laws among their tribes that outshine anything you can produce in Christianity.
E-444 Nu, es esmu bijis tur tajā Šanganas ciltī. Ja jauna meitene līdz noteiktam vecumam neapprecas, viņai ir jāpamet...jāpamet cilts, jānodzēš savs cilts krāsojums. Viņa dodas uz pilsētu, kļūst par vienkāršu strādnieci. Un, ja viņa... Pirms laulībām viņa tiek pārbaudīta, vai ir nevainīga. Ja viņa tiek atzīta par vainīgu laulības pārkāpšanā ar kādu vīrieti, viņam...viņai ir jāpasaka, kas tas ir, un viņi tiek nogalināti, abi kopā. Hm-hm. Ak, viņi var...viņi var aizēnot to, ko tie tā saucamie...
E-444 Why I've went to that tribe of Shangaan there. If a young girl isn't married by a certain age, she has to leave the—leave the tribe, take off her tribal paint. She goes into the city; she's just a roustabout. And if she… Before she's married, she has to be tested for her virgincy. She be found guilty of committing adultery with some man, he, she has to tell who it is, and they're both killed, together. Uh-huh. Oh, they can—they can outshine what these so-called…
E-445 Kā būtu, ja tā izdarītu tā saukto kristiešu vidū? Deviņdesmit deviņi procenti no viņiem būtu miruši pirms rītausmas. Tā ir taisnība. Pareizi, gan vīrieši, gan sievietes. Jūs zināt, ka tā ir taisnība.
“Ko?” Jūs teiksiet: “Nu, es esmu šķīsts!”
E-445 What if you did that in so-called Christians? Ninety-nine percent of them would die before daylight. That's right. That's right, both men and women. You know that's right.
"What?" You say, "Well, I'm pure!"
E-446 “Ikviens, kas skatās uz sievieti, to iekārodams, tas ar viņu laulību jau ir pārkāpis savā sirdī.” Nu, kā tad ar šo? Kā tad ar tevi, māsa, kad tu pasniedz sevi šādi vīrieša priekšā? Tu esi tikpat vainīga, it kā pati to būtu izdarījusi. Saprotat?
E-446 "Whosoever looketh upon a woman to lust after her has committed adultery with her in his heart already." Now what about that? What about you, sister, that presented yourself to that man like that? You're just as guilty as if you did it. See?
E-447 “Ak, ar to viss ir kārtībā.” Mācītājs baidās to pateikt, kāpēc? Viņa konfesijas vadība viņu izmetīs ārā, ja viņš pateiks to tā, kā tas ir. Viņi ir hibrīdi; viņi neuzņem Vārdu. Vārds saka, ka tā ir taisnība. Jēzus saka, ka tā ir taisnība, un Viņš ir tā Galva.
E-447 "Oh, but it's all right." Pastor is afraid to say that, 'cause why? His denominational headquarters will kick him out if he gets straight on that. They're hybrid. They don't take the Word. The Word said that's true. Jesus said it's true, and He's the Head.
E-448 Ievērojiet, ka Dievs dara Sevi zināmu. Nevis... Mums nav jāpievērš cilvēki kristietībai caur valdīšanu, bet gan caur atklāsmi, ka Kristus ir jūsos, tāpat kā Dievs bija Kristū. Kā Dievs bija Kristū, tā Kristus ir jūsos! Ko Dievs darīja Kristū, to Kristus dara tevī! Kādas zīmes Dievs darīja Kristū, tādas Kristus dara tevī! Ak, vai tas nav brīnišķīgi? Ak! Ak vai! Man tas patīk.
E-448 Now notice, God making Hisself known. Not, we're not suppose to make converts to Christianity by a government; but by the revelation, the Christ in you, as God was in Christ. As God was in Christ, Christ in you! When, what God did in Christ, Christ does in you! What signs did God in Christ, Christ does in you! Oh, isn't that beautiful? Uh! Oh, my! I like that.
E-449 Jēzus sacīja: “Tajā dienā,” tā ir šī diena. “Tajā dienā,” kad šī atklāsme būs darīta zināma, “jūs zināsiet, ka Es esmu Tēvā un Tēvs Manī, Es jūsos un jūs Manī.” Kad šī atklāsme izpaudīsies, “tajā dienā jūs zināsiet, ka Es un Tēvs esam Viens; ka Es esmu Tēvā un Tēvs ir Manī.” Tad, kad atnāk šī atklāsme, tad tas ir: “Es jūsos, un jūs Manī.” Te nu tas ir. Redziet, daudzkārtējais, trīskāršais... Kādēļ? Lai atvestu atpakaļ. Mums ir jābūt... Tāpat kā Jēzus bija Dieva Vārds, Viņš pierādīja to pašu...
E-449 Jesus said, "At that day," that's this day. "At that day," when this revelation is made known, "you will know that I am in the Father, and the Father in Me; I in you, and you in Me." When the revelation is made manifest, "At that day ye shall know that I and the Father are One; I am in the Father, and the Father is in Me." Then when the revelation comes forth, then it's, "I in you, and you in Me." There you are. See the manifold, threefold mani-… What for? To bring it back. We've got to be.
As Jesus was the Word of God. He vindicated the same, if He—if He wasn't Word.
E-450 Ja Viņš...ja Viņš nebūtu bijis Vārds, tad Viņš nebūtu izpaudis Vārdu, Viņš būtu bijis kāds liels teologs. Tad tas būtu tas “īstais” mesija, kuru gaidīja pasaule. Saprotat? Tieši tā, tas būtu bijis viņš.
E-450 He wouldn't have made manifest the Word, He'd have been some great theologian. That would have been the real messiah the world was looking for. See? Yes, sir, that would have been him.
E-451 Tieši to viņi meklē šodien, kādu... kādu, kas varēs pārspēt Billiju Grēmu, vai kādu, kas varēs pārvarēt ar savu organizāciju, iznākt un parādīt tiem baptistiem, ka tie nezina, uz kā tie stāv. Protams. Viņi to meklē. Bet draudze meklē pazemību un dzīvā Dieva, Kristus, zīmes.
E-451 That's what they're looking for today, some—some—somebody can exceed Billy Graham, or somebody can smother down with their organization, come up and show them Baptists they don't know where they're standing. Sure. They're looking for that. But the Church is looking for the humility and the signs of the living God, Christ. See?
E-452 Jēzus nebija liels teologs. Viņš bija vienkāršs zemnieks, saukts par galdnieka dēlu. Saprotat? Viņš gāja visur, bet Dievs... Viņš teica: “Kāds no jums, parādiet Man, ko no tā, kas par Mani ir rakstīts Bībelē, Es neesmu izpaudis.”
E-452 Jesus wasn't a great theologian. He was a common peasant, a carpenter's son, so-called. See? He walked around, but God… He said, "Some of you show Me what the Bible says that I will do, that I haven't manifest."
E-453 Tāpēc draudze to pašu var darīt arī šodien. To, ko darīja Kristus, tagad dara draudze. “Tanī dienā jūs zināsiet, ka Es esmu Tēvā un Tēvs ir Manī; Es jūsos un jūs Manī.” Saprotat? Lūk, lūdzu, jūs maršējat uz Ciānu (uz kurieni?), uz Valstību! “Tajā dienā jūs zināsiet, ka Es esmu jūsos.”
E-453 So the Church can do the same thing today. What Christ did, so does the Church do now. "That day you'll know that I am in the Father, and the Father is in Me; I in you, and you in Me." Yeah? There you go, marching on to Zion, to (where?) the Kingdom! "At that day you will know that I am in you."
E-454 Un pievērsiet uzmanību šim! Lūk, tas ir brīnišķīgi. Es negribu, lai jūs palaižat to garām. Tagad visi, arī jūs, kas klausāties lenti tur džungļos un visur, kur jūs to klausāties, tagad ieklausieties.
E-454 And watch here! Here, it's beautiful. I don't want you to miss this. Now everybody, and you people on tape, out in the jungles and wherever you hear It, now listen.
E-455 “Un kā Tēvs ir sūtījis Mani, tā Es sūtu jūs,” sacīja Jēzus. Saprotat? Tagad skatieties. Tēvs, kas Viņu sūtīja, ienāca Viņā, lai apliecinātu, ka Viņam ir taisnība, jo Viņš bija Vārds. Un tas pats Jēzus, kas sūta jūs, iet ar jums un jūsos, lai apliecinātu to pašu Dievu. “Kā Tēvs ir sūtījis Mani un Es dzīvoju no Tēva, tā Es sūtīšu jūs, un jūs dzīvosiet no Manis.” Kas Viņš ir? Viņš ir Vārds. Jūs dzīvojat no Vārda. Ak, es tā gribētu paņemt šo tēmu un sludināt par to tagad kādas pāris stundas, saprotiet, par to, kā Viņš bija...par to! Ievērojiet, ievērojiet. “Un Tēvs, kas Mani sūtīja,” gāja ar Viņu. Tēvs, kas sūta... Jēzus, kas sūta mūs, ieiet...
E-455 "And as the Father has sent Me, so send I you," Jesus said. See? Now watch. The Father that sent Him went in Him, to vindicate Himself right, for He was the Word. And the same Jesus that sends you, goes with you and in you, to vindicate the same God. "As the Father has sent Me, and I live by the Father; so I'll send you, and you live by Me." What is He? He's the Word. You live by the Word. Oh, how I'd like to take a text on that, and preach now for about a couple hours on it, see, on that, how he was… on that. Notice, notice, "And the Father that sent Me," went with Him, the Father that sends.
E-456 “Vēl nedaudz un pasaule Mani vairs neredzēs, bet jūs Mani redzēsiet, jo Es,” personas vietniekvārds, “Es”, Persona, Jēzus, “būšu ar jums, pat jūsos, līdz pasaules galam. Darbus, ko Es daru, arī jūs darīsiet.” Tagad atgriezieties pagātnē un paskatieties, ko Viņš darīja, tad paskatieties, ko darāt jūs, un tad paši salīdziniet.
E-456 The Jesus, that sends us, goes in. "A little while and the world won't see Me no more, yet ye shall see Me, for I," personal pronoun, "I," the Person, Jesus, "will be with you, even in you, to the end of the world. The works that I do shall you do also." Now go back and see what He done, then see what you do, then compare yourself.
E-457 “Un, kā tas bija Noasa dienās, tā būs tad, kad atnāks Cilvēka Dēls. Un kā Lata dienās,” kad mūsdienu Billijs Grēms un Orals Roberts devās uz Sodomu un sludināja tiem sodomiešiem, un apžilbināja viņu acis, saprotiet, ar Evaņģēliju. Viens eņģelis, vēstnesis, palika kopā ar Ābrahāmu un to izredzēto grupu, un kādu zīmi Viņš rādīja? Saprotat? Un kā Ābrahāms Viņu nosauca? Elohims – miesā izpaudies Dievs. Jēzus rādīja, ka Viņš pats, Dievs Viņā, izpaudīsies Viņa līgavā pēdējās dienās! Ak, vai, vai! Tam vienkārši nav gala, tikai Dieva atklāsme! Tā ir mūžīga, vienkārši virzās tālāk un tālāk, un tālāk.
E-457 "And as it was in the days of Noah, so shall it be in the coming of the Son of man. And as the days of Lot," when a modern Billy Graham, Oral Roberts went down into Sodom and preached to them Sodomites, and blinded their eyes, see, with the Gospel. One Angel stayed back, a Messenger with Abraham and the Elected group, and what kind of a sign did He do? See? And what did Abraham call Him? Elohim, God manifested in flesh. Jesus showing that He Himself, God in Him, will be manifested in His Bride in the last days! Oh, my, my! Just no end to it; just a revelation of God! It's Eternal, just keeps moving on and on and on.
E-458 Ievērojiet, toreiz Viens kā pirmais Ādams un Ieva, pirms grēks bija nošķīris viņus nāvē; tagad Kristus, otrais Ādams caur Dzīvību izpērk Savu līgavu no nāves; un tagad Viņš ir atpakaļceļā uz sākotnējo Ēdeni, atjaunojot Savu līgavu atpakaļ sadraudzībā ar Dievu, kā Vīrs un sieva, Ēdenes dārzā – Kristus un Viņa līgava.
E-458 Notice, then, One like the first Adam and Eve, before sin separated them in death; now Christ, the second Adam, in Life, redeems His Bride from death; and now on His way back to the original Eden, restoring back His Bride in fellowship, back with God, as Husband and Wife, in the garden of Eden, Christ and His Bride.
E-459 Un tajā dienā Dievs... “Valstība tiks nodota Tēvam, lai Viņš varētu būt viss visā.” “Viņš vēl runās, bet Es jau dzirdēšu.” Dāvids, Kristus, Dāvids sēdēs tronī, Ķēniņš pār visu cilvēci. “Un kamēr viņi vēl domās, Es jau zināšu, ko viņi domā. Pirms viņi vēl runās, Es viņiem atbildēšu. Vilks un jērs ganīsies kopā. Lauva ēdīs salmus kā vērsis, un viņi ganīsies un gulēs kopā. Viņi nesāpinās un neiznīcinās visā Manā svētajā kalnā,” atkal tieši tā pati Ēdene, tik droši, cik vien iespējams!
E-459 And God, at that day, "The Kingdom be given over to the Father; He might be all-and-all." "While he's yet speaking, I'll hear." David, Christ, David sitting on the Throne, the King over the whole human race. "And while they're yet thinking, I'll know what they're thinking about. Before they speak, I'll answer them. The wolf and the lamb shall feed together. The lion shall eat straw like a bullock, and they shall feed together and lay down. They shall not hurt nor destroy in all My holy Mountain," right back exactly to Eden again, as hard as it can go!
E-460 Lūk, kāds ir Viņa trīskāršs mērķis. Ak, Dievs, palīdzi mums to iepazīt! Palīdzi mums to iepazīt!
E-460 There is His threefold purpose. O God, help us to know it! Help us to know it!
E-461 Tagad atkal klausieties uzmanīgi, mēs turpinām: atgriešanās sākotnējā Ēdenē.
E-461 Listen closely now again as we go on, going back to the original Eden.
E-462 Tad, kad mēs piedzimstam no Viņa, mēs tiekam piepildīti ar Viņu. Saprotiet, tava dzīve... Viņa dzīvība ir tevī. Tad visām mūsu darbībām vajadzētu runāt par Viņu.
E-462 Then when we are born of Him, we are filled with Him. See, your life, His Life is in you. Then, all our actions should declare Him.
E-463 Tāpat kā paņemt...paņemt dzīvību no viena koka un ielikt to citā. Paņemiet dzīvību no bumbieres un ielieciet to ābelē – tā nesīs bumbierus. Tai ir tie jānes, jo sula, dzīvība tajā, tas dīglis ir no bumbiera. Labi.
Tātad visām mūsu darbībām būtu jārunā par Viņu.
E-463 Like taking—taking life out of one tree and putting it into another. Take a life out of a pear tree and put in an apple tree, it'll bear pears. It's got to, 'cause the sap, the life in it, the germ is pear tree. All right.
Then, all of our actions should declare Him.
E-464 Mēs saucamies Viņa Vārdā. Vai pareizi? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Mums būtu jānes Viņa Vārds.
E-464 We have His Name. Is that right? [Congregation says, "Amen."—Ed.] We should bear His Name.
E-465 Un atcerieties, ka tagad mēs kā Viņa līgava esam stāvoklī ar Viņa Garu. Ak vai! Draudze, kas dzemdē bērnus, saprotiet, stāvoklī no Viņa Gara, ar Viņa Vārdu; nes Viņa Vārdu, nes Viņa dzīvību, izpauzdama Viņa dzīvības pazīmes, skaidri redzamas (Viņam esot pašam pirmajam); Viņa augšāmcelšanās pierādījums, parādot, ka Viņš nav miris, bet ir dzīvs mūžīgi. Tā ir Mūžīgā Dzīvība un pierādīta...pierāda šai pasaulei, ka mēs esam dzīvi Viņā. Ak!
E-465 And remember, we are now, as His Bride, pregnated with His Spirit. Oh, my! The Church, bearing children, see, pregnated by His Spirit with His Name; bearing His Name, bearing His Life; bringing forth the signs of His Life, evident with the preeminences, evidence of His resurrection; showing that He is not dead, but alive forevermore. This is Eternal Life, and vindicated, vindicates to the world that we are alive in Him. Whew!
E-466 Kā tu to zini? Vai tāpēc, ka esi draudzes loceklis? Tāpēc ka Kristus dzīvo caur tevi, tik ļoti stāvoklī ar Viņa Garu, ka tu esi gūsteknis attiecībā pret visu pārējo. Tu esi pieķēdēts, ak, pie Evaņģēlija, pieķēdēts pie Vārda, un visi bērni, kas tev var piedzimt, ir tieši tādi, jo tu esi gūsteknis.
E-466 How do you know, 'cause you're a church member? Because, Christ is living through you, so pregnated with His Spirit that you—you're a prisoner to anything else. You're confined, oh, my, to the Gospel, confined to the Word, and all the children that you can bring forth is that, 'cause you're a prisoner.
E-467 Tu nevari pārkāpt laulību, tu jau esi stāvoklī. Slava! Viņš nevar pārņemt kontroli. Dzīvības dzemde visam citam ir aizvērusies. Tu jau esi Viņa īpašums, caur iepriekšnolemtību. Šī sēkla ir atdzīvojusies, tur nevar ienākt nekāda pasaule. Ak! Ak, kā mēs gribētu uzkavēties pie tā apmēram stundu! Esmu pārliecināts, ka jūs saprotat. Saprotat? Kristus un tikai no Viņa, viss jau ir pabeigts. Sēkla bija tur. Sēkla jau bija... Kad tā tur tika ielikta? “Pirms pasaules radīšanas iepriekšnolēma mūs mūžīgajai dzīvībai.” Un tiklīdz dzīvību dodošā straume, kad tā sēkla tur gulēja... Citas sēklas, kas tur ienāca, nespēja tur noturēties, vienkārši nespēja to šādi izdarīt. Bet, kad ienāca tā sēkla, dzemde uzreiz aizvērās, visas pārējās sēklas tika izstumtas, saprotiet, šādā veidā.
E-467 You can't commit adultery; you're already pregnated. Glory! He can't take a hold. The womb of life is closed to anything else. You're already His, by predestination. That Seed has come to Life; no world can get in. Oh! Oh, how we'd like to stay on this for about an hour! I'm sure you understand. See? Christ, and His alone, already finished. The Seed was there. The Seed was, already. When was it put there? "Before the foundation of the world, has predestinated us unto Eternal Life." And as soon as the Life-giving flow, that Seed laying there… Other seeds that just would come in, wouldn't take hold, just couldn't do it, like. But when that Seed come in, quickly it stopped up the womb; all the rest of the seed was drove out, see, like that.
E-468 Un tu kļūsti par gūstekni, ieskautu Kristū. Kristus tevī, Viņa dzīvība dzemdina Viņa pierādījumu, Viņa zīmes. Ak vai, vai, vai! Paskatieties, atnes Savas dzīvības zīmes kā Savas augšāmcelšanās pierādījumu, pierādot pasaulei šo mūžīgo dzīvību; apliecina pasaulei, ka mēs esam dzīvi Viņā. Un aizdomājieties par to, dzīvi līdz ar Dievu, mūsu Izpircēju, kas mūs ir radījis tieši šim mērķim, draudzi, un Viņa radošā dzīvība mūsos!
E-468 And you become a prisoner, surrounded, in Christ. Christ in you, His Life bringing forth His evidence, His signs. Oh, my, my, my! Look, bringing His signs of Life as a evident of His resurrection, proving to the world that Eternal Life, vindicates to the world that we're alive in Him. And think of it, alive with God, our Redeemer, Who created us for the very same purpose, the Church, and His creative Life in us.
E-469 Tas ir, Mozus varēja pateikt saskaņā ar Dieva Vārdu: “Lai parādās,” un parādījās mušas. Dievs, kas var radīt mušas, var radīt arī vāveres. Saprotat?
E-469 That is, Moses could said, by the Word of God, "Let there come," and there come flies. A God can make flies can make squirrels. See?
E-470 Viņš var darīt visu, ko vien vēlas. Viņš var radīt. Viņš var darīt jebko. Viņš ir Dievs. Tas pats Dievs, tā radošā dzīvība, kas ir tevī, var... Tu esi gūsteknis, tu nevari to izteikt, kamēr Viņš nepateiks to izteikt. Bet, kad tu to pateici, tas ir Dieva Vārds. Viņš ir apstiprinājis, ka tas tā ir. Viss pārējais ir pareizi, un Viņš zina, ka tad, kad tas ir izteikts, tā tam ir jābūt. Saprotat?
E-470 So He can do whatever He wants to. He can create. He can do anything. He's God. The very same God, that creative Life, you see, that's in you, can… You're a prisoner; you can't speak it till He says speak it. But, when you spoke, it's God's Word. He's vindicated it to be so. Everything else is right, and He knows, when that's spoke, it's got to be so. See?
E-471 Mozus paņēma savu nūju un sacīja: “Lai atnāk vardes,” jo Dievs pateica: “Lai atnāk vardes.” Viņš to vienkārši pārraidīja caur sevi. Tā tas ir. Un vardes bija it visur, visur bija vardes. No kurienes tās uzradās? Neviens nezina. Agrāk to tur nebija. Bet Radītājs, Dievs, darbojoties caur cilvēku, to visu radīja, dzīvas radības.
E-471 Moses took his rod, and said, "Let there come frogs," 'cause God said, "Let there come frogs." He just transmitted it on out. That's right. And frogs was in everything, everywhere was frogs. Where did they come from? Nobody knows. They wasn't there before. But the Creator, God, working through a man, created things, a living species.
E-472 Tas pats Dievs, kas radīja pirmo vardi, var radīt arī otro vardi. Viņš rada visas vardes. Ak vai! Vai saprotat, par ko es runāju? Radīja pirmo vāveri, rada otro vāveri, rada ikvienu vāveri; var radīt vāveres tur, kur vāveru nav. Viņš var darīt visu, ko vien vēlas! Viņš ir Dievs! Viņš ir Dievs! Viņš ir dzīvība! Ak vai! Kad es par to aizdomājos, mani pārņem drebuļi! Hm-hm.
E-472 The very God that made the first frog can make the second frog. He makes all frogs. Oh, my! You see what I mean? Made the first squirrel, makes the second squirrel, make any squirrel; can make squirrels where there is no squirrels. He can do anything He wants to! He is God! He is God! His Life! Oh, my! When I think of it, makes me shiver! Uh-huh.
E-473 Ak, dzīvot kopā ar Viņu, ejot mājās kopā ar Viņu, lai dzīvotu kopā ar Viņu! Ejot mājās kopā ar Viņu, lai dzīvotu kopā ar Viņu vienmēr, ar mūžīgo dzīvību!
E-473 Oh, to live with Him, going Home with Him, to live with Him! Going Home with Him to live with Him forever, having Eternal Life!
E-474 Šis ir Dieva lielais mīlestības noslēpums, kas ir izpaudies, ka Dievs un cilvēks ir kļuvuši par vienu. Saprotat? Tā visa lieta ir, ka Dievs un cilvēks ir viens. Dievs un cilvēks bija viens tur; un Dievs un cilvēks ir viens šeit. Saprotat? Kas tas ir? Esot piepildītam ar Viņa Garu, Viņam esot pirmajā vietā. To Dievs gribēja sasniegt, Dieva mērķis bija to izdarīt: lai Viņš būtu Kristū un Kristus būtu mūsos, un mēs visi kopā – viens. Svētais Gars, tas pats; tas atklāja to Kristum, atklāj to šeit: pārdabiskais radošais spēks. Ak vai!
E-474 This is God's great mystery of love expressed, that God and man became one. See? The whole thing is God and man, one. God and man was one, there; and God and man is one, here. See? What is it? Being filled with His Spirit, Him having the preeminences. That was God's achievement, that's God purpose to do that: that He might be in Christ; and Christ in us; and all of us together, one. The Holy Spirit, same thing; It revealed it to Christ, reveals it here; the supernatural creative Power. Oh, my!
E-475 Tas pats Dievs, kas varēja...kas varēja pateikt to visu caur Mozu: “Lai atnāk vardes,” Tas pats varēja tur nostāties, sakot: “Lai šis ūdens pārvēršas vīnā.” Saprotat? Āmen. Vai pareizi? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Viņš ir tas pats Dievs, tas pats.
E-475 The same God that could—that could say that to Moses, "Let there come frogs," the same One could stand up there, "Let this water be turned to wine." See? Amen. Is that right? [Congregation says, "Amen."—Ed.] He's the same God, the same One.
E-476 Viņš vienkārši nemainās. Tas ir Dievs cilvēkā. Tā ir Viņa izpausme. Tas ir tas, ko Viņš atklāj. Tas ir tas, ko Viņš cenšas darīt. Un pats Dieva Vārds atklāj to; parāda, ka cilvēks nevar radīt, radītājs ir Dievs. Un tas vairs nav cilvēks, tas ir Dievs Radītājs cilvēkā, kas tagad ir Viņa draudze. Āmen!
E-476 He just don't change. It's God in man. That's His manifestation. That's what He's revealing. That's what He's trying to do, and God's Own Word revealing It. Shows that man cannot create; God is the Creator. And it ain't man no more; it's God the Creator, in man, which is His Church now. Amen!
E-477 Dodamies mājās uz debesīm, lai dzīvotu kopā ar Viņu vienmēr. Dievs izrāda mūžīgo mīlestību pret draudzi.
E-477 Going Home to Heaven, live with Him, ever. God expresses Eternal love to the Church.
E-478 Paklausieties, tagad paklausieties uzmanīgi. Es gribu, lai jūs nepalaistu to garām. Neviena cita draudze, neviena cita zīme, neviena cita sadraudzība, neviena cita pārvalde, neviena cita liecība, neviena cita ticības mācība, neviena cita konfesija ārpus tā netiek pieņemta. Dievs pieņem tikai un vienīgi šo: “Kristus jūsos, apskaidrošanas cerība,” tā ir vienīgā lieta, ko Dievs atzīst; nekādu sadraudzību, nekādu draudzi, nekādu ticības mācību, nekādu konfesiju, neko; viss pārējais ir miris. Tie ir fragmenti, kuriem ir jātiek nogrieztiem, nocirptiem no tā visa, lai Kristus varētu dzīvot jūsos kā galvenais.
E-478 Listen, listen close now. I want you not to fail to get this. No other church, no other sign, no other fellowship, no other government, no other testimony, no other creed, no denomination, is accepted outside of This. God accepts nothing else but that, "Christ in you, the hope of Glory," the only thing that God recognizes. No fellowship, no church, no creed, no denomination, no nothing; everything else is dead. It's fragments that has to be cut off, pruned off away from the thing, that Christ might live with preeminences in you.
E-479 Nevis atcerēties pagātni! Man šeit ir... Viens zars saka: “Šī ir mana organizācija.” Arī tas ir jānogriež. “Man šeit ir tas un tas, tas saka to. Mana māte man teiks, ka es esmu sektants.” Arī tas ir jānogriež. Saprotat? “Nu, es zinu, ka mans vīrs grib, lai es nēsāju šos šortus.” Arī tas ir jānogriež. Saprotat? Tas ir jānogriež un jāapcērp, līdz paliksi tikai tu un Kristus. Saprotat? Hm!
E-479 Not referring back! I got one limb here, that says, "It's my organization." That's got to be cut off, too. "I got my so-and-so here. This says this. My mother will tell me I'm a holy roller." That's got to be cut off, too. See? "Well, I know my husband wants me to wear these shorts." That's got to be cut off, too. See? It's got to be cut off and pruned till there's just you and Christ, alone. See? Uh!
E-480 Padomājiet! Ar dzīvo dzīvā Kristus klātbūtni, ar dzīvo Vārdu; ak, dzīvais Kristus, dzīvā klātbūtne, dzīvais Vārds! Skatieties! Ar Savu personīgo, personīgo apstiprinājumu pierāda Savu draudzi.
E-480 Think! By the living Presence of the living Christ by the living Word; oh, living Christ, living Presence, living Word! Watch! By His Own personal, personal vindication proves His Church.
E-481 Nevis būt loceklim! Viņš to nedarīja Mozus laikā. Viņš to nedarīja nevienā citā laikā, ne pasaules beigās, kad tā nonāca līdz tam, ka notika iznīcināšana. Arī Lata laikā runa nebija par piederību. Tas bija personisks apstiprinājums, Dievs miesā, saprotiet, personisks apstiprinājums!
E-481 Not members! He never done it in the days of Moses. He never done it in the days of anybody else at the end of the world, when it come to the place where it was the destruction. The days of Lot, it wasn't membership. It was personal vindication, God in flesh, see, personal vindication.
E-482 Atcerieties! Aizdomājieties par to, ka cilvēki ir dzimuši no Viņa Gara šādā laikā, šajā lielajā konfesionālajā periodā, kurā mēs dzīvojam, un dzīvais Dievs ņem Savu dzīvo Vārdu un apstiprina to personīgi, tā dzīvība, kas ir Vārdā, tas dīglis, kas ir sēklā! Un Vārds ir sēkla, ko devās sēt sējējs. Un tā dzīvība ir Kristus Vārdā, personīgi tevī, apstiprinot kaut ko, ko tu nevari izdarīt; apstiprinot Sevi, ka tas neesi tu, bet Viņš. Un tu esi kļuvis par vienu...par Viņa mīlestības vergu, lai būtu Līgava.
E-482 Remember! Think of it, that, people born of His Spirit, in a day like this, in this great denominational age that we live, and the living God takes His living Word and—and vindicates it, personally, this Life that's in the Word, the germ that's in the Seed! And the Word is a Seed that a sower went forth to sow. And the Life is Christ, in the Word, personally in you; vindicating something that you cannot do, proving Hisself that it's not you, but it's Him. And you've become one, a—a—a love-slave to Him, to be a Bride.
E-483 Pateicība dzīvajam Dievam, kas radīja debesis un zemi, un visu, kas ir tajā! Nav brīnums, ka “Viņš ir Alfa un Omega, sākums un gals, Viņš, kas bija, kas ir un kas nāks, Dāvida sakne un pēcnācējs, spožā rīta zvaigzne”. Viņš ir viss visā.
E-483 Thanks be to the living God Who created the heavens and the earth and all that's in the midst! No wonder, "He is Alpha and Omega, the Beginning and the Ending; He that was, which is, and shall come; the Root, and Offspring of David; the Bright and the Morning Star." He is all-in-all.
E-484 Viņa Klātbūtne indivīdā, personīgi apstiprinot Sevi, izpaužot Sevi, dzīvais Vārds, kas ir apsolīts šim laikam, izpauž Sevi caur tevi, Dieva lielās atklāsmes apstiprinājums. Skatieties, tikai indivīdā, nevis kādā grupā! Indivīdā, nevis kādā grupā! Viņš identificē Sevi ar atsevišķu cilvēku. Vai jūs to saprotat? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Nevis ar metodistiem, nevis ar baptistiem, nevis prezbiteriešiem, nevis luterāņiem, nevis pentakostiem, bet ar atsevišķu cilvēku!
E-484 His Presence, in the individual, with a personal vindication of Himself expressing Himself, the living Word that's promised for the day, expressing Itself through you, a vindication of the great revelation of God. Look, only in an individual, never in a group! An individual; not in a group! His identification is with an individual. You get that? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Not with the Methodist, not with the Baptist, not the Presbyterian, not the Lutheran, not the Pentecostals, but as an individual!
E-485 “Vienu Es paņemšu, bet otru atstāšu; Es viņus atdalīšu.” Tā tas ir. “Divi būs uz lauka; vienu Es paņemšu, bet otru atstāšu. Divi būs gultā, un vienu Es paņemšu, bet otru atstāšu.”
E-485 "I'll take one, and leave one; I'll separate them." That's right. "There'll be two in the field; I'll take one and leave one. There'll be two in bed, and I'll take one and leave one."
E-486 Tā nav kāda grupa. Tas ir personisks grūsnā Dieva bērna apstiprinājums, kurš ir piepildīts ar Svēto Garu, tik ļoti atdevies Dievam, ka viņš neraizējas ne par ko citu. Un Svētais Gars dzīvo Savu dzīvi, kas pulsē caur viņu, pats parādot personisku Vārda apstiprinājumu, izpaužot Sevi cilvēkiem un pasaulei.
E-486 It's not a group. It is a personal vindication of a pregnated child of God, filled with the Holy Ghost, so surrendered to God that he don't care about anything else. And the Holy Spirit living Its Life, pulsating through him, showing the personal—personal vindication of the Word, Itself, expressing Itself to the people and to the world.
E-487 Kā pasaule var akli paiet garām kaut kam tādam? Tieši tāpat kā katoļi pagāja garām svētajam Patrikam un neatpazina viņu, kamēr viņš nebija miris. To pašu viņi izdarīja ar svēto Martinu, neatpazina to. Tāpat viņi ir darījuši visos laikos.
E-487 How can the world blindly walk by something like that? Just as the same as the Catholics walked by Saint Patrick and didn't recognize him till after he was dead. Same thing they done by Saint Martin, didn't recognize it. Same thing they've done in all ages.
E-488 To pašu viņi izdarīja arī ar Žannu d'Arku. Katoļu baznīca viņu sadedzināja kā raganu, jo viņa bija garīga. Aptuveni simt piecdesmit gadus vēlāk viņi izraka to priesteru ķermeņus un izmeta tos ārā grēka izpirkšanai.
E-488 The same thing they done to Joan of Arc. The Catholic church burnt her, for a witch, because she was spiritual. About a hundred and fifty years later, dug up the body of those priests and throwed them in, to do penance.
E-489 Tas notiek viņiem tieši blakus, bet viņi to neatpazīst, kamēr tas nav beidzies. To uztver tikai iepriekšnolemtā sēkla, ko Dievs iepriekšnolēma pirms zemes radīšanas. Tas pats notika Noasa laikā, tas pats notika Mozus laikā, Ēlijas laikā, praviešu laikā, Jēzus laikā un tā tālāk līdz pat šai stundai! No Dieva sēklas grūsnais cilvēks, no Vārda, kas tajā izpauž Sevi, tik ļoti nodots Dieva gribai, ka Vārds un tikai Vārds izpauž Sevi tajā cilvēkā, tajā gūsteknī, indivīdam.
E-489 It goes right by them, and they don't recognize it till it's gone. It only picks up the predestinated Seed that God predestinated before the foundation of the earth. The same thing come through in the days of Noah, same thing come through in the days of Moses, days of Elijah, days of the prophets, days of Jesus, on down through and to this very hour. The pregnated person with the Seed of God, the Word in there manifesting Itself, so surrendered to the will of God that the Word, and the Word alone, manifests Itself in this person, the prisoner, to an individual.
E-490 Nevis teikt: “Mana draudze...” Lūk, “manai draudzei” ar to nav nekāda sakara.
E-490 Not say, "My church…" Now, "my church" has nothing to do with it.
E-491 Tas ir indivīds, viens cilvēks! Visa elle ir pret šo mācību. Visa elle ir pret šo patiesību, taču tā ir patiesība.
E-491 It's an individual, one person! All hell is against this Teaching. All hell is against this Truth, but it is the Truth.
E-492 Jēzus neteica: “Tātad, Pēteri, tu un Jānis, un visi pārējie ļautiņi, jūs esat saņēmuši atklāsmi, tagad visa draudze ir glābta.” Nē.
E-492 Jesus never said, "Now, Peter, you and John, and all the rest the people, you've got the revelation, now the whole church is saved." No.
E-493 Tas bija viņam personīgi. “Es saku tev,” tev, nevis viņiem, “tev, tu esi Pēteris, uz šīs klints Es celšu Savu draudzi.” Un vārds Pēteris nozīmē “akmens”. Akmens nozīmē “tas, kurš ir atzinies” jeb “tas, kurš ir atdalīts”.
E-493 It was to him, personally. "I say unto thee, thee," not to them, "to thee, thou art Peter; upon this rock I'll build My Church." And the word Peter, means "a stone." Stone means "the confessed one," or, "the separated one."
E-494 Uz konkrēta akmens, uz kaut kā konkrēta, saprotiet; izsauktā persona, izsauktā draudze; uz šī akmens, uz šīs “atklāsmes”. “Miesa un asinis tev to neatklāja. Bet uz šīs atklāsmes (izsauktā grupa) Es uzcelšu Savu draudzi viņos. Un visi elles vārti nekad nespēs nostāvēt pret to.”
E-494 Upon a certain stone, upon a certain thing; see, a called-out, the Church called out; upon this stone, upon this "revelation." "Flesh and blood never revealed it to you. But upon this revelation, called-out group, I'll build My Church in them. And all the gates of hell will never be able to withstand it."
E-495 “Ne mats no tavas galvas nepazudīs. Tu esi Mans! Es augšāmcelšu tevi pēdējā dienā; dāvāšu viņam mūžīgo dzīvību un augšāmcelšu viņu pēdējās dienās.” Te nu tas ir, atklāsme. Nevis viņiem, bet “viņam”, indivīdam! Nevis grupa, atsevišķs cilvēks! Visa elle ir pret to.
E-495 "Not one hair of your head shall perish. You are Mine! I'll raise you up in the last day, give unto him Eternal Life, and raise him up at the last days." There it is, the revelation. Not them; but "him," an individual! Not a group; an individual! All hell is against it.
E-496 Bet Viņa noslēpums ir atklāts tikai Viņa mīļotajai līgavai. Viņa ir vienīgā, kas var to ieraudzīt.
E-496 But His mystery is only revealed to His beloved Bride. That's the only one could see it.
E-497 Viņš teica: “Labi par jums sacīja Jesaja, jūs, liekuļi, jūs, čūskas zālē. Jūs nākat šurp un sakāt: 'O-o, lielie, svētie pravieši! Mēs pieminam viņu kapus. Mēs tos uzpošam.'” Viņš sacīja: “Jūs esat tie, kas viņus tur iedzina.” Vai Viņš tā teica?
E-497 He said, "Well did Isaiah speak of you, you hypocrites, you snake in the grass. You go out here and say, 'Oh, the great holy prophets! We mark their tombs. We polish them.'" He said, "You are the one that put them in there." Did He say it?
E-498 To pašu Viņš pateiktu katoļu baznīcām viņu laikā, kad pie viņiem tika sūtīti Vecās Derības pravieši, pirms viņiem vēl bija Nikeja, tur Romā un ievēlēja... Tie senie pravieši nāca no turienes, ēdot tārpus un pārējo no zemes, pat bez apģērba, ietinušies aitādā, un mēģināja stāvēt par to Bībeles patiesību. Taču Katoļu baznīca gribēja viņu intelektuālo saprašanu. Tad viņi iznesa... Tad nāca svētais Irenejs, Polikarps, Martins, visi pārējie. Un ko viņi darīja? Viņi iedzina viņus kapā, Žannu d'Arku, svēto Patriku un visus pārējos. Viņi iedzina viņus tur, bet tagad atgriežas un balina sienas, kā viņi izdarīja ar Žannu d'Arku. Ko viņi izdarīja? Viņi iedzina viņus tur!
E-498 Same thing He would say to the Catholic churches in their days, when they were sent the prophets of the old—the old testament before they had Nicaea, Rome up there, and elect. Them old prophets come out of there eating grubs and things out of the ground, with not even clothes on, with sheepskin wrapped around them, and tried to stand for that Truth of the Bible. But the Catholic church wanted their intellectual conception. Then they brought out… There come Saint Irenaeus, Polycarp, Martin, all the rest of them. And what did they do? They put them in the tomb, Joan of Arc, Saint Patrick, and the rest of them. They put them in there, now come back and whiten the walls like they did Joan of Arc. What did they do? They put them in there!
E-499 Teikšu arī es, jo Viņa Gars sauc uz jums: “Nobalsinātās sienas! Liekuļi, jūs sevi saucat par kaut ko, bet jūs pieņemat cilvēka intelektuālo saprašanu un atstājat Vārdu. Tā vietā, lai kļūtu stāvoklī no Dieva sēklas, Vārda jūsos, jūs esat pieņēmuši ikvienu citu hibrīdu.” Nav brīnums, ka viņa sēž kā “netikle”, jo viņa “piekopj garīgu netiklību”, mācīdama cilvēkiem nevis Dieva lietas, bet cilvēka lietas.
E-499 Then I say, as His Spirit calls onto you, "Whited walls! You hypocrites, calling yourself something, when you take the intellectual conception of man, and leave the Word go. Instead of come pregnated with the Seed of God, the Word in you, you've taken every other hybrid." No wonder she set as a "whore," because she "commits spiritual fornications," teaching the people things of man and not things of the God.
E-500 Bet Viņš sacīja: “Nebīsties, tu, mazais ganāmais pulciņ, jo jūsu Tēvs ir nolēmis jums piešķirt Valstību!” Pareizi. Protams. Tā tas ir.
E-500 But He said, "Fear not, little flock, it's your Father's good will to give you the Kingdom." That's right. Certainly. There we have it.
E-501 Bībelē, Atklāsmes grāmatā ir teikts: “Šī lielā pilsēta valda pār visiem zemes ķēniņiem.” Ir teikts, ka tā bija “netikle”. Kas tā ir? Sieviete, kas uzdodas par krietnu sievieti, bet piekopj ārlaulības sakarus. “Viņai rokā bija kauss,” lai saskandinātu ar šo pasauli, “piepildīts ar viņas negantību netiklības netīrumiem.” Un viņai bija meitas, protestantu draudzes, kuras visas kā viena iznāca no viņas ar tām pašām viņas viltus mācībām, ar tām pašām kristībām un rokasspiedienu Svētā Gara kristības vietā; un ar savu viltus mācību par “Tēvu, Dēlu, Svēto Garu” un visu pārējo, nevis pieņemot Līgavaiņa Vārdu un tā tālāk.
Jūs teiksiet: “Tam nav nekādas nozīmes.” Tam ir nozīme.
E-501 The Bible, in Revelation, said, "This great city reigned over all the kings of the earth." Said she was a "whore." What is that? A woman that claims to be a lady and commits fornication. "She had a cup in her hand," of toast, to the world, "of the… filled with the filthiness of the abominations of her fornications." And she had daughters, the Protestant churches, that every one come out of her with her same false doctrines, same baptisms, and by shaking hands, instead of the baptism of the Holy Ghost; and their false doctrine of "Father, Son, Holy Ghost," and all that, instead of taking the Name of the Bride—Bridegroom, and so forth.
You say, "It don't make any difference." It does.
E-502 Ja es uz čeka sava vārda vietā uzrakstītu “sludinātājs”, “kalpotājs” vai tamlīdzīgi, tad nekāda nauda netiktu izsniegta. Tā tas ir. Neko tādu bankā nepieņems. Hm-hm. Ievērojiet. Labi.
E-502 If I put my name on a check, and say, "the reverend," to "minister," or so forth, that won't cash nothing. That's right. It's turned down at the bank. Uh-huh. Notice. All right.
E-503 Taču, kā Viņš apsolīja, viss šis noslēpums ir atklāts tikai Viņa līgavai. Elle ir pret šī noslēpuma atklāsmes patiesību. Bet Līgava stāv uz tā. Tā ir viņas pozīcija.
E-503 But all this mystery is revealed only, as He promised, to His Bride. Hell is against this Truth, of the revelation of this mystery. But the Bride is standing on it. That's Her stand.
E-504 Kāpēc tu esi izsalkusi, draudze, kāpēc tev slāpst? Tas ir Tēvs, kas cenšas atklāt tev šo apslēpto noslēpumu. Bet tu ļauj tik daudzām lietām tev to atņemt. Tu ļauj, lai tavs darbs, tu ļauj, lai tava sieva, tu ļauj, lai tavs vīrs, tu ļauj, lai tavi bērni, tu ļauj, lai pasaules rūpes, tu ļauj, lai kāds mācītājs, tu ļauj, lai kāds cits tev to atņem, lai gan tu zini, ka dziļi sirdī tu esi izslāpis, izsalcis. Tas ir Dievs, kas cenšas tev to atklāt, saprotiet, atklāsmi. Pēdējā diena jau ir klāt! Ņemiet to vērā!
E-504 Why do you hunger, Church, why do you thirst? It's the Father trying to reveal this hidden secret to you. But you let so many things get it out of you. You let your job, you let your wife, you let your husband, you let your children, you let the cares of the world, you let some pastor, you let somebody else get that out of you, when you know that way down in your heart you're thirsting, hungry. It's God trying to reveal it to you, see, the revelation. The last day is here. Notice now.
E-505 Atskatīsimies vēl vienu reizi. Es nevaru to visu apiet. Saprotat? Es tikai gribu, lai jūs tagad uz mirkli paskatāties šurp, un pēc dažām minūtēm mēs beigsim. Jūs būsiet... Tikai uz brītiņu dāvājiet man savu nedalītu uzmanību.
E-505 Let's look back again. I can't pass all this. See? I just want you look here just a minute now, and we'll close just in a few minutes. You'll be… Just give me your undivided attention for a minute.
E-506 Paklausieties, lūk, Kolosiešiem 18. pants. Vēstule Kolosiešiem 18. pants.
Un tā, Viņš ir draudzes, proti, ķermeņa galva, sākums, pirmdzimtais no mirušiem, lai visā būtu pats pirmais.
E-506 Notice, Colossians, the 18th verse here. In the Book of Colossians, 18th verse.
Now he is the head of the church, the body: who is the beginning, the firstborn from the dead; that in—that in all things he might have the preeminences.
E-507 “Viņš ir draudzes, kas ir Viņa ķermenis, galva, un Viņš vēlas būt pirmajā vietā.” Tagad ieklausieties, klausieties uzmanīgi, kad mēs turpināsim. Kas? Viņam ir jābūt Galvai tam ķermenim, Viņa līgavas ķermenim, kas ir paņemta no Viņa, miesa un kauls, kā no Ādama, saprotiet, līgava.
E-507 "He is the Head of the Church, which is His Body, and He wants the preeminences." Listen now, listen close while we're going. What? He is to be the Head of the Body, His Bride's Body, which is taken from Him; flesh and bone, like in Adam, see, Bride.
E-508 “Dzimis no mirušajiem,” tas ir, dzimis no mirušajiem, no neticības grēka.
E-508 "Born from the dead," see, that's, born from the dead, sin of unbelief.
E-509 Kas nogalināja Ievu? Neticība. Vai pareizi? Neticība kam? Caur...vai neticība Dievam? Nē. Viņai bija ticība Dievam. Protams. Vai tad viņa teica: “Nekāda Dieva nav.” It nemaz. Viņa nebija bezdieve. Nu, vai viņa teica: “Ziniet, es vispār neticu Viņa Vārdam.” Ak, nē! Viņa ticēja visam, izņemot to vienu “sīkumu”. Saprotat?
E-509 What killed Eve? Unbelief. Is that right? Their unbelief in what? By, for the un-… the unbelief in God? No. She had faith in God. Sure. Did she say, "There is no God"? No, sir. She wasn't an infidel. "Well," she said, "you know, I don't believe His Word at all"? Oh, no. She believed all but one little thing. See?
E-510 Vai Bībelē, Atklāsmes grāmatā, nav teikts, ka Jēzus pats teica: “Es, Jēzus, esmu sūtījis Savu eņģeli, lai liecinātu jums par šīm lietām.” “Kas no tā atņems kaut vienu vārdu vai pieliks tam kaut vienu vārdu...” Un, ja visām šīm ciešanām un bēdām bija jānāk tāpēc, ka kāda sieviete apšaubīja vienu Dieva Vārdu, vai tad Viņš ļaus jums atgriezties atpakaļ, apšaubot kaut vienu Vārdu? Viņš būtu netaisnīgs. Hm-hm. Saprotat? Redziet, tas būtu nepareizi. Nosodīja...
E-510 Now didn't the Bible say, over in the Book of Revelation, Jesus said Himself, "I—I Jesus have sent My angel to testify of these things unto you"? "Whosoever shall take one Word from It, or add one word to It." And if all this heartache and sorrow had to come because a woman doubted one Word of God, will He let you back doubting one Word? He would be unjust. Uh-huh. See? See, that wouldn't be right. Condemned…
E-511 Lūk, stāv kāds cilvēks – viņš ir izraisījis visas šīs ciešanas, jo viņš apšaubīja vienu Vārdu; tad viņš dzīvo tālāk; un tam ir vajadzīga daudzu gadu pieredze un viss pārējais (un tas ir aprakstīs Bībelē), un tā tālāk, un citi, kas atdeva par to savas dzīvības; bet tad pateikt: “Ak, varat mierīgi to ēst. Viss ir kārtībā, Es tik un tā ļaušu atnākt jums atpakaļ.” Ak! Dievs neuzlūko cilvēka vaigu, bet... Saprotat? Saprotat? Dievs neuzlūko cilvēka vaigu. Un tā, ievērojiet.
E-511 Here is one man standing, and he caused all this heartache because of one word doubted; then he goes ahead and takes years of experience and everything, and the Bible and so forth, and others who have give their lives for it; then say, "Oh, you can go ahead and eat it. That's all right, I'll let you back, anyhow"? Oh! God is no respect of person, but…?… See? See? God is no respecter of person. Now notice.
E-512 Tagad paskatieties. “Viņš ir galva tam ķermenim”, kas ir dzimis no neticības grēka Dieva Vārdam. Tas izslēdz jebkuru konfesiju, jebkuru ticības mācību, saprotiet. Neticība tam Vārdam, kas ir Viņš pats, Dzīvības Vārds. Saprotat? Tikai Vārdam ir dzīvība. Jebkurš cits vārds ir hibrīds. Lai cik ļoti tas līdzinātos Tam, tas nav Vārds.
E-512 Notice now. "He is the Head of the Body" that's born from the sin, of unbelief in God's Word. That exc-… that excuses every denomination, every creed, see. Unbelief in the Word; which is Himself, the Word of Life. See? The Word, only, has Life. Any other word is a hybrid. No matter how much it looks like It, it isn't the Word.
E-513 Vārds rada pats Savu dzīvību, ko Ieva iemainīja pret personīgām zināšanām. Vai redzat, kā draudze šodien to ir izdarījusi caur kaut kāda cilvēka izpratni? Mozum bija varena izpratne par Dievu līdz brīdim, kad viņš sastapa degošo krūmu, un tad viņš ieraudzīja savu izgāšanos. Degošajam krūmam bija tas, kā Mozum trūka. Vārdam ir tas, kā trūkst konfesijai.
“Viņš ir tā Galva, augšāmcelšanās pirmaugļi.”
E-513 The Word produces Its Own Life, that Eve swapped for personal knowledge. See how the church has, today, through some man's understanding? Moses had a great understanding of God till he met the burning bush, then he saw his failure. The burning bush had what Moses lacked. The Word has got what the denomination lacks.
"He, the Head, is the first fruits of the resurrection."
E-514 Mēs beigsim ar šo “atklāsmi”, vēl tikai mazu brītiņu, ja vēlaties. [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Labi. Labi, pareizi, vēl tikai mazu brītiņu.
E-514 We'll go off this, "revelation"; just a little while longer, if you say so. [Congregation says, "Amen."—Ed.] All right. All right, right, just a little bit now.
E-515 “Viņš ir augšāmcelšanās pirmaugļi.” Vai pareizi? [Draudze saka: "Āmen." -Red.] Skatieties. Kas tad Viņš ir? “Viņš ir galva tam ķermenim, kas ir Viņa draudze, līgava.” Hm-hm.
E-515 "He is the first fruits of the resurrection." Is that right? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Watch. Then, what is He? "He is the Head of the Body, which is His Church, Bride." Uh-huh.
E-516 Tādā gadījumā līgavai-ķermenim ir jāseko Galvai, jo tā ir daļa no Viņa augšāmcelšanās un daļa no tā noslēpuma. Nav iespējams, ka viņa neietu. Ak vai! Viņa ir daļa no Dieva noslēpuma, kā Dievs atklāja Sevi šeit un tika uzcelts augšā ar Vārdu, tā Viņš atklāj Savu draudzi un uzceļ to augšā ar to pašu Vārdu. Tā ir daļa no Viņa trīskāršā noslēpuma.
E-516 Then, the Bride-Body must follow the Head, for it is part of His resurrection and part of the mystery. It's impossible for it not to go. Oh, my! It's part of God's mystery, how God revealed Himself here and raised it up by the Word, so He reveals His Church and raising it up by the same Word. It's a part of His threefold mystery.
E-517 Tāpat kā Galva tika uzcelta no kapa, tāpat arī ķermenim ir jāseko Viņam atpakaļ uz Ēdeni. Kur ir ģimenes galva, Vīrietis, Līgavainis, tur ir jāseko arī līgavai, kas ir Līgavaiņa ķermenis, jo Viņš ir galva. Un tā galva ir atklāta un atgriezusies ar Mūžīgo dzīvību, un ķermenim ir jāseko tai, jo tas atkal ir Vīrs un Sieva. Āmen! Un, kamēr jūs esat stāvoklī ar to pašu Vārdu, kas ir Viņa ķermenis, jūs esat uzņēmuši Viņa ķermeni, kļuvuši par Viņu, kad jūs uzņēmāt Vārdu. Ne ticības mācību, bet Vārdu! Ak vai!
E-517 As the Head was took from the grave, so must the Body follow Him back to Eden. Where, the Head of the family, the Man, the Bridegroom; the Bride being the Body of the Bridegroom, must follow, the Bride, because that's the Head. And the Head is revealed, and come back with Eternal Life; and the Body must follow that, because it is Husband and Wife again. Amen! And as long as you're pregnated with the same Word, which is His Body; you've took His Body, become in Him, when you took the Word. Not the creed; the Word! Oh, my!
E-518 Vai no tā nesanāktu tēmas turpinājums šai pēcpusdienai? Hm? Ak, vai tas nebūtu brīnišķīgi? Saprotat? Vienkārši aizdomājieties par to, kas tas ir.
E-518 Wouldn't that make a text for this afternoon, to go on? Huh? My, wouldn't that be wonderful? See? Just think of it now, what it is.
E-519 Tāpēc Ķermenis nevar atzīt... Nepalaidiet to garām. Tāpēc tas ķermenis nevar atzīt nevienu citu virsvadību, izņemot Vārdu. Jo galva ir savienota ar ķermeni, un tā galva ir Vārds, un tas ir tas pats Vārds, viena virsvadība! Tādējādi konfesijas un svētie tēvi, un viss pārējais ir tukšas blēņas. Ir tikai viena virsvadība, tas ir Kristus. Tas ķermenis atzīst tikai vienu – Vārdu!
E-519 Therefore, the Body cannot recognize… Don't you fail this. The Body, therefore, cannot recognize any other headship but the Word. Cause, the—the Head is connected with the Body, and the Head is the Word, and it's the same Word, one Headship! Therefore, denominations, and holy fathers, and everything else, is dead dung. There is one Headship, that's Christ. The Body only recognizes one thing, the Word!
E-520 Nu, parādiet man, kur kāds no šī ķermeņa bija kristīts “Tēva, Dēla, Svētā Gara” vārdā? Un ko atzīstat jūs? Redziet, es saprotu, ka runāju tūkstošiem uz lentes, ziniet, un mums ir lentu kalpošana pa visu pasauli. Kādā vārdā esi kristīts tu? “Jo nav cita vārda, kas dots zem debesīm,” saka Vārds, “kurā cilvēks varētu glābties.” Ja tu esi kristīts, lai parādītu savu ticību Kristum, bet tad pieņem kaut kādas ticības mācības vārdu, tad tu esi hibrīds. Ja tu neesi tieši tāds kā tā draudze un tieši tāds kā viņu mācība...
E-520 Now show me where somebody was baptized, in the Body, in the name of "Father, Son, Holy Ghost"? And what you recognizing? See, I realize I'm talking to thousands, on tape, you know, and we got a tape ministry around the world. What name are you baptized in? "For there's not another name given under Heaven," said the Word, "whereby man can be saved." If you're baptized, to show your belief in Christ, and then take on a creed name, then you're a hybrid. If you're not exactly like that church and exactly like their teaching…
E-521 Tādējādi jūs, katoļi, saprotiet, kā jūs tagad varat būt pakļauti pāvestam, sakot, ka viņš ir tas pēctecis caur apustulisko pēctecību, sākot no Kri...no Pētera, ja šis pāvests un šī baznīca māca tik pretēji šim pirmajam Vārdam, kuru Dievs caur zīmēm un brīnumiem atzina kā Savu pirmo draudzi? Un, redzot, ka šodien tas pats Vārds tiek atnests tā tīrībā, parādot to pašu augšāmcelšanos, kas bija Viņam toreiz, ka Dievs dzīvo starp Saviem ļaudīm, darīdams tās pašas lietas, kā tad jūs varat atzīt Romas virsvadību?
E-521 Then, you Catholic people, see, how can you go under the jurisdiction of a pope now, saying that he is the successor by apostolic succession, from Chri-… from Peter, and this pope and this church teaches so contrary to this first Word which God recognized, by signs and wonders, to be His Church? And to see that same Word being brought forth today in its purity, showing the same resurrection that He had there, God living among His people, doing the same things, then you can recognize a headship in Rome?
E-522 Mūsu virsvadība ir debesīs. Es nedodos uz Romu, es dodos uz debesīm, kad es nomiršu. Saprotat? Saprotat? Tā virsvadība ir debesīs.
E-522 Our Headship is in Heaven. I'm not going to Rome; I'm going to Heaven when I die. See? See? The Headship is in Heaven.
E-523 Un ķermenim ir jāseko galvai, tāpat kā sieva seko vīram. Tā kā Ādams netika pievilts, viņš izgāja kopā ar Ievu... Ieva tika pievilta, viņa bija izdarījusi pārkāpumu, citādāk Kunga Jēzus dienā, kad Viņš iznāca no kapa, būtu notikusi pilnīga visa ķermeņa augšāmcelšanās. Bet Viņam vajadzēja izpirkt viņu, kas ir Viņa ķermenis. Viņai bija jābūt izpirktai, lai varētu atnākt pie Viņa. Vai jūs to saprotat? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Ak vai! Saprotiet, tas nevarēja notikt toreiz. Izpirkšana ir procesā.
E-523 And the Body must follow the Head, as the wife follows the husband. Being that Adam was not deceived, he walked out with Eve. Eve was deceived, she was in the transgression, or the entire resurrection of the whole Body would have come forth at the day of the Lord Jesus when He come forth from the grave. But He had to redeem Her, which is His Body. She has to be redeemed in order to come to Him. Do you see it? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Oh my! See, it couldn't have happened then. The redemption is going on.
E-524 Vai tagad jūs redzat šos zīmogus? Tajā laikā Viņš darbojas kā starpnieks un veic izpirkšanu. Bet kādu dienu Viņš iznāks, lai paņemtu to grāmatu, kuru Viņš ir izpircis. Un visi, kas būs tajā grāmatā, būs Viņš, jo vārdi, kas ir šajā grāmatā, ir tie ticīgie, un Viņš ir šis Vārds un viss, kas ir tajā. Viņš iznāk, lai paņemtu šo izpirkšanas grāmatu, kuras vārdi bija ierakstīti tajā grāmatā pirms pasaules radīšanas, kad Viņš tika nokauts kā Jērs.
E-524 Now you see the Seals? When He was in His mediatorial work back there, redeeming, but someday He comes forth to get this Book that He's redeemed. And all that's in this Book would be Him, for that's the believer, the words in the Book, and the Word is Him. And all that's in that, He come forth for this Book of Redemption, whose names are written on the Book before the foundation of the world, when He was slain as a Lamb.
E-525 Un te nu Viņš ir šodien, Savā Vārdā, izpaužot to pašu, ko Viņš darīja tur. Viņa nevar atzīt nekādu citu vadību. It nemaz. Nekādu bīskapu, neko. Viņa atzīst tikai vienu virsvadību, tas ir Kristus, un Kristus ir Vārds. Ak vai! Ak! Man tas patīk. Hm! Tieši tā.
E-525 And here He is today, in His Word, manifesting the same thing He did there. She can't recognize another headship. No, sir. There's no bishop, no nothing. She recognizes one Headship, that's Christ, and Christ is the Word. Oh, my! Whew! I love that. Uh! Yes, sir.
E-526 Tāpat kā galva tika uzcelta no kapa, tā arī Viņa ķermenim ir jāseko Viņam uz Ēdeni. Tādēļ ķermenis nevar atzīt nevienu citu virsvadību kā vien Vārda virsvadību.
E-526 As the Head was took up from the grave, so must His Body follow Him into Eden. Therefore, the Body cannot recognize any other headship, but the Headship of the Word.
E-527 Neviena konfesija nevar tam neko pievienot. “Jo ikviens, kas atņems no tā kaut vienu vārdu vai pievienos tam kaut vienu vārdu (viņi ir atņēmuši no tā), uzreiz kļūs par mirušu hibrīdu.” Viņa ir atgriezusies ar šo liecību savās rokās, ar “savas netiklības netīrumiem”, veicot garīgu laulības pārkāpšanu pret to Vārdu, kuram, kā viņa apgalvo, viņa tic. Saprotat?
E-527 No denomination can put anything to It. "For whosoever shall take one Word away from It, or add one word to It, it took away from It." You're dead, hybrid, right there. She's back here, this testimony in her hands, "the filthiness of her fornications, committing in spiritual adultery," against the very Word that she claims to believe. See?
E-528 Tādējādi, tas ir vai nu Vārds, vai nekas. Tā tas ir. Viņš ir Vārds! Kā jūs zināt, ka tas ir pareizs? Viņš, Vārds, ir apstiprināts. Saprotat? Viņš – pienācīgi apstiprinātais Vārds, ir tā virsvadība, draudzes galva. Viņš ir tas Vārds, virsvadība. Viņš ir pienācīgi identificēt...identificēts, apstiprināts ar Viņa paša Garu, personīgi būdams draudzē, parādot Sevi šajā apstiprinājumā – tas ir tiešs pierādījums visam ķermenim. Tad jums vairs nav vajadzīgas ticības mācības. Konfesiju vairs nav. Bet šī virsvadība, kad tā tiek atpazīta tajā ķermenī caur personīgu identifikāciju, saprotiet, identificē Sevi, pierāda šo virsvadību ķermenim. Tad mēs esam vienoti zem vienas apstiprinātas virsvadības, kas ir Kristus, Dieva Vārds [Pārtraukums lentas ierakstā-Tulk.], nevis zem kādas draudzes.
E-528 Therefore, it's the Word, or nothing. That's right. He, the Word! How do you know it's right? He, the Word, is vindicated. See? He, the Word, properly vindicated, is the Headship, the Head of the Church. He is the Word, the Headship. He is properly identificate, identified, vindicated, by His Own Spirit being in the Church Itself, the person. Showing forth Himself, in vindication, is the direct proof to the entire Body. You don't need creeds, then. Denominations has perished. But the Headship Itself, recognized in the Body by personal identifications, see, identifying Himself, proves the Headship to the Body. Then, we are united under One vindicated Headship, that is, Christ, the Word of God [Blank.spot.on.tape—Ed.] not under any church.
E-529 Tātad mūsu virsvadība ir Valstība. “Dieva Valstība ir jūsos,” saka Bībele, Jēzus. Valstība! Mēs neesam konfesija. Mēs piederam Valstībai, un šī Valstība ir Dieva Vārds, kas ir kļuvis par Garu un dzīvību mūsu dzīvēs, piepildot ikvienu apsolījumu šajā laikā, kā tas darīja tajā laikā, kad Vārds un Dievs bija viens. Un Vārds un Dievs šodien ir viens Viņa draudzē. Tas padara Viņu par virsvadību pār ķermeni, kas ir izpirkts, lai nestu vēstījumu šajā pēdējā dienā un tiktu uzcelts no miroņiem augšāmcelšanā, lai atgrieztos atpakaļ un tiktu atjaunots kā Ādams un Ieva sākumā Ēdenes dārzā. Trīskāršais Dieva noslēpums, Viņa ķermenis! Ak vai!
Tagad klausieties uzmanīgi, kā senatnē Israēls līdzībās... [Pārtraukums lentas ierakstā-Tulk.]
E-529 Then, our Headship is a Kingdom. "The Kingdom of God is within you," said the Bible, Jesus. The Kingdom! We are not a denomination. We belong to a Kingdom, and the Kingdom is the Word of God made Spirit and Life in our own life, bringing to pass every promise in this day, as it did in that day when the Word and God was one. And the Word and God is one in His Church today, making It the Headship of the Body that is redeemed, to bring the Message in the last day; and be taken up from the dead, in the resurrection, to go back and restore again, as Adam and Eve, in the beginning in the garden of Eden. The threefold mystery of God, His Body! Oh, my!
Notice closely now, like in types, Israel of old. [Blank.spot.on.tape—Ed.]
E-530 Vai es veltu tam pārāk daudz laika? [Sanāksme saka: “Nē.”-Tulk.] Neļaujiet man, neļaujiet man ieiet pārāk... Nu, paklausieties. Mums ir atlikušas vēl tikai aptuveni divdesmit lapas. Saprotat? Saprotat? Bet nu es... Vēl tikai nedaudz, un tad...tad es jūs visus atlaidīšu līdz nākamajai vasarai vai uz kādu laiku, ja Tas Kungs gribēs. Saprotat?
E-530 Am I taking too much time on it? [Congregation says, "No."—Ed.] Don't let me, don't let me go too… Now listen. Now we ain't got but about twenty more pages. See? See? But now I… Just a little bit now, and then—then I'll leave you all go till next summer, or sometime, if the Lord willing. See?
E-531 Tagad skatieties. Ievērojiet, apvienoti zem vienas virsvadības tāpat kā Israēls senajos laikos. Vai jūs to saprotat? Kā Israēls senajos laikos; viens Dievs, ko apstiprināja uguns stabs un kas atklāja Sevi caur pravieti kā Vārds. Tas pats Dievs, tas pats uguns stabs, tādā pašā veidā; Viņš nevar mainīt Savus ceļus. Jo tas... Vēl pilnīgāk nav iespējams, vai ne? Saprotat? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.]
E-531 Now look. Notice now, united together under one Headship, in a like manner, type of Israel of old. Now you getting it? Like Israel of old; one God, vindicated by a Pillar of Fire, and revealed Hisself through a prophet, to be the Word. The same God, same Pillar of Fire, same way; He cannot change His ways. Is that… Just perfect as it can be. Isn't it? See? [Congregation says, "Amen."—Ed.]
E-532 Viens Dievs! Cik daudz dievu bija Israēlam? [Sanāksme saka: “Viens.”-Tulk.] Cik daudzi ir līgavai? [“Viens.”] Cik daudz to vispār ir? [“Viens.”] Protams. Protams.
E-532 One God! How many Gods did Israel have? [Congregation says, "One."—Ed.] How many has the Bride got? ["One."] How many will there ever be? ["One."] Sure. Sure.
E-533 Redziet, Svētā Gara vadībā, kurš bija tas uguns stabs tā lielā pravieša Mozus laikā. Viņu vadīja uguns stabs... (vai pareizi? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Labi.) ...ceļā uz apsolīto zemi.
E-533 See, under the leadership of the Holy Spirit, which was the Pillar of Fire in the days of Moses, the great prophet. He was directed by a Pillar of Fire. Is that right? [Congregation says, "Amen."—Ed.] All right. Going to a promised land.
E-534 Un kristietības periodā bija viens Dievs, kas parādījās uguns staba veidā pravietim, vārdā Pāvils, kurš tika aizsūtīts pie pagāniem, lai izvestu ļaudis Viņa Vārda dēļ. Vai pareizi? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.]
E-534 And in the Christian age, there was one God which appeared in a form of a Pillar of Fire, to a prophet called Paul, who was sent to the Gentiles, to take a people out for His Name's sake. Is that right? [Congregation says, "Amen."—Ed.]
E-535 Un pēdējās dienās Viņš ir nonācis līdzīgā veidā, apliecinādams sevi, saprotiet, tajā pašā zīmē, ar tiem pašiem brīnumiem, to pašu uguns stabu, to pašu Evaņģēliju, to pašu Vārdu, to pašu izpausmi.
E-535 And in the last days, has come down in like manner, vindicating Himself, see, in the same sign, same wonder, same Pillar of Fire, same Gospel, same Word, same manifestation.
E-536 Viņa ķermenis darīs tos darbus, kurus Viņš bija apsolījis, kā Marka 16. nodaļā un citur. Viņa ķermenis netika paturēts kapā, bet tas tika atzīts kopā ar Viņu augšāmcelšanā. Vai jūs to saprotat? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Tātad tas ķermenis, kas sastāv no Viņa ticīgajiem bērniem, netiks noturēts kapā, kad Viņš nāks, bet tiks atzīts līdz ar Viņu, jo Viņš nomira ar mērķi augšāmcelt Savu līgavu, ķermeni. Tiks atzīts, jo tas ir Viņa ķermenis, jo tas ir Vārds. Tas ir tik pilnīgi nodots Viņam, nošķirts no visām konfesionālajām lietām, un Viņš ir Vārds. Saprotat? Un tas tiek atzīts līdz ar Viņu, jo tagad mums ir mūsu augšāmcelšanās pirmaugļi, kad mēs zinām, ka esam pārgājuši no nāves dzīvībā, kļuvuši par Viņa gūstekņiem. Un Dievs pierāda mums caur Savu personīgo virsvadību, ka Viņš ir tas pats vakar un mūžīgi, darīdams caur draudzi tās pašas lietas, ko Viņš darīja toreiz: “Viņš ir Manī, un Es Viņā, jūsos,” jūs zināt, un tā tālāk. Tā tas ir.
E-536 His Body will do the works that He promised, like in Mark 16, and so forth. His body was not held in the grave, but was recognized with Him in the resurrection. Do you get it? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Then, the Body of His believing children will not be held in the grave when He comes, but will be recognized with Him, because He died for the purpose to resurrect His Bride, the Body. Recognized, because it is His Body, because it's the Word. It's so completely yielded from denomination things, to Him, and He is the Word. See? And it's recognized with Him because now we have the first fruit of our resurrection, by know that we've passed from death unto Life, become prisoners of His. And God, proving to us by His personal Headship that He is the same yesterday and forever, by doing the same things through the Church that He did then, "He in me, and I in Him, in you," you know, so forth. That's right.
E-537 Viņa ķermenis netika paturēts kapā, bet tika atzīts līdz ar Viņu augšāmcelšanā, tāpat kā Viņš ir tagad, paklausieties, kas nozīmē sekojošo: Viņa Vārds, kas ir Viņš, ir sācis celties. Vārds, kas bija viscaur Lutera, Veslija periodā, saprotiet, ir sācis celties augšā savā spēkā; tur tas sāka kustēties, tad tas sakustējās nedaudz vairāk, tagad tas tuvojas identifikācijai. Saprotat? Skatieties. Lūk, dzīvība, kas ir ķermenī, ir apliecinājums tam, ka aizraušana ir pavisam tuvu. Kad jūs redzat, kā galva un ķermenis kļūst par vienu un Viņa izpausmes mēra pilnību, tas parāda, ka ķermenis teju teju būs gatavs, lai virsvadība to pieņemtu.
Valstis šķeļas, Israēls mostas...
E-537 His body was not held in the grave. Recognized with Him in the resurrection, same as He is now, listen, which means this: His Word, which He is, has been begin to be risen. The Word, that down through the age of Luther, Wesley, see, has begin to raise up to Its power; there It begin to move, then It moved a little more, now It's coming up to identification. See? Watch. Now, to the Life in the Body, is a vindication of the Rapture is at hand. When you see the Headship and the Body becoming One, and the fullness of the measure of His manifestation, shows that the Body is about ready to be received to the Headship.
Nations are breaking. Israel is awakening.
E-538 Vai saprotat, par ko es runāju? Viņš ir sācis dot dzīvību Savam ķermenim (kāpēc?), tam, ko Viņš ir izpircis. Starpniecības darbs ir izdarīts, Viņš dod savu dzīvību ķermenim kā apstiprinājumu aizraušanai. Atcerieties, lūk, pēdējā dienā...
E-538 See what I mean? He has begin to give Life unto His Body, (why?) the One that He has redeemed. The mediatorial work is done, He's bringing His Life to Body, in a vindication for the Rapture. Remember, now, in the last day…
E-539 Es... Ja jūs ļausiet...vienkārši izturēsiet mani vēl tikai brītiņu, nu, tas būtu ļoti labi. Es negribu, lai jūs to palaistu garām. Es...un man ir...man šī lente tagad ir jāpabeidz, ja jau esmu ticis tik tālu. Es gribu izteikt vēl vienu svarīgu piezīmi, ja jau man par to ir vēl nedaudz jāparunā.
E-539 I—I, if you'll let, just bear me on this just a little bit now, now, it'll be all right. I don't want you to miss it. I—I, and I got… I got to take this tape now, being I started this far. One more great remark I want to make, if I have to move over a little of it.
E-540 Un tā, ievērojiet. Paklausieties šo! Lūk, kur ir tā svarīgā lieta. Lūk, kam mēs gribam pievērst uzmanību. Atcerieties, pēdējās dienās tas precīzi atgriezīsies un apstiprinās to pirmo dienu, saprotiet, Ādams un Ieva, vīrs un sieva, nekāda grēka, dzīve; pēc tam grēkā krišana. Ieklausieties, uzmanīgi ieklausieties.
[Brālis Branhams kādam saka: “Pagrieziet to. Jā.”-Tulk.]
E-540 Now notice. Listen to this. Now is the great thing. Now is where we want to watch. Remember, in the last days, will exactly go back and vindicate the first day; see, Adam and Eve, husband and wife, no sin, Life; then the fall. Notice, notice closely.
Twist her up. Uh-huh.
E-541 Ievērojiet. Kas to izraisīja? Lucifers! Šobrīd Lucifers dara to pašu, ko viņš darīja pirmajā reizē.
E-541 Notice what caused it. Lucifer! Lucifer is doing now as he did at the first time.
E-542 Tieši tāpat, kad ķēniņa Nebukadnēcara laikā sākās pagānu valstība, pagānu rasi apstiprināja pravietis, kurš spēja izskaidrot nezināmas mēles, vīzijas, sapņus. Un tā virzījās uz priekšu caur pagāniem, bez jebkā, mēdieši-persieši un dzelzs, un tā tālāk, un kāju pēdās tā atkal beidzas, šī pagānu valstība.
E-542 Just as the kingdom of the Gentiles was brought in, with King Nebuchadnezzar, vindicated the Gentile race by a prophet who could interpret unknown tongues, visions, dreams. And it's come down through the Gentiles, without anything, just Medo-Persians, and iron and so forth, and in the feet it goes out the same way again, the Gentile kingdom.
E-543 Ievērojiet, ka Lucifers pēdējās dienās dara to pašu, ko viņš darīja sākumā. Ko Lucifers darīja? Pirmā lieta, ko Lucifers darīja, lai pārtrauktu Dieva un cilvēka sadraudzību, viņš gribēja uzcelt sev vienotu valstību, krāšņāku un šķietami kulturālāku; valstību, kas būtu lielāka nekā bija Mihaelam, Kristum.
E-543 Notice Lucifer, in the last days, is doing as he did at first. What did Lucifer do? The first thing that Lucifer done to separate the fellowship of God and man, he wanted to build him a united kingdom, a greater splendor and seemingly more cultured, a greater kingdom than Michael, Christ had.
E-544 Vai sapratāt? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Nu, ja jūs palaidāt to garām, vienkārši paceliet savu roku, un es to atkārtošu, saprotiet. Saprotat?
E-544 You got it? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Now, now if you miss it, just hold up your hand, I'll say it again, you see. See?
E-545 Sākumā Lucifers, viņam sirdī bija mērķis sasniegt debesīs kaut ko spožāku un lielāku, nekā bija Kristum. Vai pareizi? It kā kulturālāku, skaistāku, krāšņāku nekā Kristus Valstība. Vai jūs domājat, ka Tūkstošgadu valstībā mums būs automašīnas un lidmašīnas? Saprotat? Vai redzat, ko dara Lucifers?
E-545 Lucifer, at the beginning, his purpose in heart was to achieve a brighter and greater thing in Heaven than Christ had, is that right, by seemingly a more cultured, more beautiful, more splendor, than the Kingdom of Christ. Do you think we'll have automobiles in the Millennium, and airplanes? See? See what Lucifer is doing?
E-546 Lūk, tās lielās, smalkās, intelektuālās konfesijas dara tieši to pašu – apvienojas kopā, lai darītu tieši to pašu. Saprotat? Tās sanāk kopā un konfesionalizējas, ikviena cenšas pārspēt to otro. Un tagad tās ir sasniegušas tādu greznumu, ka vairs nezina, ko darīt, kā vien apvienoties ar Katoļu baznīcu. Saprotat? Lucifers atkal veido lielāku valstību, lai izstumtu ārā cilvēkus, kas netic konfesijām, un pat atņemtu viņiem draudžu ēkas un uztaisītu tās par noliktavām, bet to mācītājiem nebūs vispār nekādu tiesību.
E-546 Now, the big fancy intellectual denominations are doing the very same thing, gathering themselves together to do the same thing. See? They are gathering and a denominating themselves, each one trying to beat the other one. And now they got so much splendor, they don't know what to do but to unite it with the Catholic church. See? Lucifer again building a bigger kingdom, to push out people that don't believe in denominations; and even take their church buildings and make storerooms, and the pastors of such has no rights at all.
E-547 Un Dieva sūtīts vīrs nekad nepaliktu konfesijā, ja būtu dzirdējis to vai redzējis to, ja...ja viņam pietiktu drosmes doties un paskatīties uz to. Protams. Saprotat? Es to nesaku kā kritiku, es to saku patiesi, saprotiet, lai redzētu to atklātu.
E-547 And a man that is a God-sent man would never stay in a denomination after hearing This or seeing It, if he—if he's got enough to go out and look at It. Certainly. See? I don't say that critically; I say that truthfully, see, to see that revealed.
E-548 Ievērojiet, ka šajās pēdējās dienās Lucifers dara to pašu. Vai jūs to redzat? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Velns dara to pašu, viņš ceļ hibrīda draudzi, hibrīdu caur hibrīda locekļiem, hibrīdu caur zināšanām Vārda vietā, caur intelektuāliem cilvēkiem, nevis no augšas dzimušiem cilvēkiem, ceļ intelektuālu valstību, kas spožumā pārspēs to mazo Kristus ganāmpulciņu. Saprotat? Kas ir tas, kas to izdarīja? Kritušie eņģeļi.
E-548 Notice, in this last days, Lucifer is doing the same thing. Can you see it? [Congregation says, "Amen."—Ed.] The devil doing the same thing, building up a hybrid church, a hybrid by hybrid members, hybrid by knowledge instead of the Word, by intellectual men instead of born-again men, building an intellectual kingdom that will outshine Christ's little bitty flock. See? What is it that did that? Fallen angels.
E-549 Bībele saka, ka tie bija kritušie eņģeļi, kas paklausīja Luciferam, nevis Kristum, kuram viņi reiz piederēja. Vai pareizi? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.]
E-549 The Bible said it was fallen angels who listened to Lucifer instead of Christ, Who they once belonged to. Is that right? [Congregation says, "Amen."—Ed.]
E-550 Tagad klausieties uzmanīgi. “Kritušie eņģeļi.” Kas tie par eņģeļiem? Luters, Veslijs, katoļi, pentakosti, kuri, tāpat kā tie eņģeļi, nesaglabāja savu sākotnējo stāvokli un krita organizācijā kā Lucifera galvenajā mītnē Nikejā. Un ko viņi izdarīja? Viņi organizēja lielu ekumenisku kalpotāju apvienību, lai izveidotu “tēlu zvēram”, kā ir teikts Bībelē. Un izveidotu kristīgu sistēmu, kas aizvērs šīs un tai līdzīgu draudžu durvis. Vai jūs redzat Luciferu viņa darbā?
E-550 Now listen close, "fallen angels." What kind of angels? Luther, Wesley, Catholic, Pentecostals, who kept not their first estate like the Angels did, and has fell into organization, like Lucifer's main hold at Nicaea. And what have they done? Organized a great ecumenical association of ministers, to make "an image unto the beast," as the Bible said. And building a Christian economy that'll close the doors of this church and others like it. See Lucifer at his work?
E-551 Es cenšos jums izklāstīt trīskāršo atklāsmi jeb Dieva noslēpumu.
E-551 I'm trying to bring you the threefold revelation, or mystery of God.
E-552 Ko viņi izdarīja? Viņi pārdevās gudrības un izglītības prātojumiem, tāpat kā izdarīja Ieva, kā izdarīja kritušie eņģeļi. Veslijs bija Dieva vīrs, bet kas sekoja pēc viņa? Tajā ienāca kritušie eņģeļi. Kas bija tie eņģeļi sākumā? Dieva radītas būtnes, kas krita Lucifera gudrības dēļ, uzķērās uz Lucifera gudrības. Un vai jūs redzat, par ko viņi kļuva? Kritušie eņģeļi. Un organizācijas, kas nāca no Dieva cilvēkiem, kuri bija izgājuši, lai iedibinātu uz zemes patiesības; pirms tā patiesība varēja doties tālāk un pasludināt, un nonākt līdz īstenai Kristus atklāsmei, ienāca kritušie eņģeļi un pārņēma kontroli, un izveidoja no tā konfesijas.
E-552 What did they do? Sold out to reasonings of wisdom and education, like Eve did, fallen angels did. Wesley was a man of God; but what followed him? Fallen angels got into it. What was the angels, first? Creative beings of God, but fell for Lucifer's wisdom, fell for Lucifer—Lucifer's wisdom. And you see what they become? Fallen angels. And organizations, from men of God who has went forth to establish Truths in the earth; before that Truth could go on and proclamate and get on to the real revelation of Christ, fallen angels come in and took it over and made denominations out of it.
E-553 Tieši tāpēc bija jātiek atvērtai septiņu zīmogu noslēpuma atklāsmei.
E-553 That's the reason the revelation of the Seven-Seal mystery had to be unfolded.
E-554 Vai tagad jūs to saprotat? Tas, ko viņi atstāja... Ja Luters būtu devies tālāk, viņš būtu nonācis šeit. Ja Veslijs būtu devies tālāk, ja pentakosti būtu devušies tālāk, ko viņi būtu izdarījuši?
E-554 Now you see it? What they left off! If Luther would have went on, it'd have been here. If Wesley would have went on, if Pentecost would have went on, what would they'd done?
E-555 Tagad var notikt tikai viena lieta. Ir jābūt vēstījumam pēdējā laikā, kad vairs nekas cits nevarēs sekot pēc tā. Un tagad ekumeniskā pasaule ir iedibinājusi tādu režīmu, ka pēc tā nevar sekot nekāda konfesija vai kas cits; vai nu tu esi tajā, vai arī neesi tajā. Auglis ir tā koka virsotnē, un gaisma apspīd to iepriekšnolemto augli. Un viņa nogatavojas, kļūdama par Kristum līdzīgu augli, atnesdama tādu pašu briedumu un piemīlīgumu, un tādu pašu Garu, kāds bija Viņā. Es ceru, ka jūs to redzat! Saprotat?
E-555 Now there is only one thing can happen. There has to be a Message at the end time, when there is nothing else can follow It. And now the ecumenical world has set up such a regime that there can be no denomination and no not nothing else follow it; you're either in it or you're not in it. The fruit is in the top of the tree, and the Light is shining on that predestinated fruit. And she is ripening into Christ-like fruit, bringing forth the same mellowness and sweetness, and the same Spirit that He had in Him. Hope you see it! See?
E-556 Es cenšos dot pārāk daudz vienā dienā. Es jūs nogurdinu. [Sanāksme saka: “Nē.”-Tulk.]
E-556 I—I try to put too much in one day. I wear you out. [Congregation says, "No."—Ed.]
E-557 Tā ka, paskatieties, viņi ir pārdevušies prātojumiem, pārdevušies konfesijas prātojumiem. “Ja vien es varētu piederēt pie šiem! Pats mērs iet uz to baznīcu.” Saprotat? “Ja vien es varētu būt metodists vai prezbiterietis.” Vienkārši paskatieties, kur viņi ir nonākuši. Lūk es tikko paskaidroju, ka tie zari ir nogriezti. Tie ir miruši. Tie vairs nav saistīti ar Kristu, citādi tie būtu nesuši to pašu dzīvību. Tie nav saistīti ar to.
E-557 So, look, they sold out to reasonings, sold out to reasonings of denomination. "If I can just belong to this! The—the mayor goes to this church." See? "If I can be a Methodist, or a Presbyterian." Just look where they've gone. Now, I've just explained, them limbs are pruned off. They're dead. They're not connected with Christ any more; they'd be bringing the same Life. They're not connected with It.
E-558 Bet viņi ir...viņi ir kā citrusaugļi. Jebkurš citrusauglis augs uz citruskoka, bet tas nesīs pats savus augļus. Uzpotējiet greipfrūtu uz apelsīnkoka, tas augs pateicoties apelsīnkokam, bet tas dos greipfrūtus. Uzpotējiet uz tā citronu (tas ir citrusauglis), tas nesīs to pašu skābo citronu, bet tas dzīvos uz tās dzīvības rēķina. Un tieši to dara konfesijas, saukdamās par draudzi.
E-558 But they're—they're like a citrus fruit. Any citrus fruit will live on a citrus tree, but it'll bring its own fruit. You put a grapefruit in a—in a orange tree, it'll live by the orange tree, but it'll bring forth grapefruit. You put a lemon in there, it's a citrus fruit, it'll bring forth an old sour lemon, but it's living off of the life. And that's what denominations are doing, by under the name of the church.
E-559 Tieši līgava ir tas oriģinālais koks, oriģinālais Gars. Atklāsme nāk no Kristus, nevis no konfesijas. No Kristus! Ievērojiet.
E-559 It's the Bride that's the original Tree, the original Spirit. The revelation comes from Christ, not the denomination. Christ! Notice.
E-560 Ko tad cenšas darīt konfesija? Tās paaugstina sevi, kā Lucifers. Tās sauc sevi par “draudzi, līgavu”. Un tādas viņas patiešām ir, par viņām ir teikts Atklāsmes 17. nodaļā - “viltus līgava”. Pār mazo Kristus ganāmpulku, Līgavu, Lucifers uzskata un paaugstina sevi pār šo pazemīgo Dieva Vārda patiesību ar savām atklāsmes zināšanām un ir ieņēmis sev vietu ar semināra izglītību un teoloģiju, tā ka viņi ir sevi novietojuši augšā. Un, ja tu nepiederi viņu grupai, tu viņiem esi kā samazgas.
E-560 What's the denomination trying to do? Exalt itself, like Lucifer. They so-call themselves "the Church, the Bride." Which, they are in Revelation 17, as is spoke of, the false bride. Above Christ's little flock, the Bride; Lucifer thinks and exalts himself above the humble Word of God's Truth by the knowledge of the revelation, and has placed himself by a seminary education and theology until they have got themselves up. And if you don't belong in their group, then you are a out-wash.
E-561 Tāpat kā Lucifers darīja sākumā, stāstot cilvēkiem tieši to pašu, ko Lucifers teica Ievai: “Protams, Dievs mūs pieņems! Mēs barojam nabagus.” Tas ir labi. “Protams, Viņš mūs pieņems. Mēs esam liela konfesija. Mums ir skaista baznīca. Nu, paskatieties uz mūsu varenajām ēkām! Paskatieties uz mūsu lielo draudzes locekļu skaitu. Mūsu ir miljoniem. Protams, Dievs neatraidīs to grupu.”
E-561 Like Lucifer did in the beginning, say to the people just exactly what Lucifer said to Eve, "Surely God will receive us! We feed the poor." That's good. "Surely He will receive us. We are a great denominational. We are a beautiful church. Why, look at our great buildings! Look at our great membership. We stand in the millions. Surely God will not turn that group down."
E-562 Tā pati lieta, ko darīja Kains – viņš atnesa skaistus augļus no zemes, kuru bija smagi un cītīgi apstrādājis, un atnesa tos augļus, bet pazemīgās jēra asinis viņš noraidīja.
E-562 The same thing that Cain did, brought in the pretty fruits from the ground that he had tilled, and toiled, and worked, and brought in the fruits, and rejected the humble blood of the lamb.
E-563 Dievs apžēlojies, lai vīrieši un sievietes nedomā, ka es to saku, lai paaugstinātu kaut ko vai kādu personīgu atklāsmi, vai ko tamlīdzīgu. Es tikai saku jums patiesību. Vai tad jūs neredzat, ko viņi dara? Redzat? Es to saku skaļi un skarbi, bet nagla ir jāiedzen līdz galam, lai no tās būtu labums, saprotiet, līdz jūs to ieraudzīsiet. Saprotat?
E-563 God have mercy, that men and women will not think I'm saying this to exalt something, or some personal revelation or something. I'm only telling you the Truth. Can't you see what they're doing? See? I speak it loud and harsh, but you got to drive a nail till it clinches, if it's going to do any good, see, till you'll see it. See?
E-564 Lūk, saka cilvēkiem: “Protams! Tu gribi man pateikt, ka mūsu varenā Katoļu baznīca, kas ir pastāvējusi visu šo laiku, mūsu lielā metodistu un visas... Paskaties uz mūsu priekštečiem!” Saprotat? Bet viņi pārkāpa Tā Kunga Vārdu. Un Ieva bija Dieva...viena no Viņa... Un viņš...viņa bija Ādama blakusprodukts. Un, kad viņa apšaubīja vienu Vārdu no Dieva Vārda, ar to pietika.
E-564 Now, saying to the people, "Surely! You mean to tell me that our great Catholic church, that stood all this time, our great Methodist, and all? Look at our forefathers!" See? But they broke the Word of the Lord. And Eve was God's, one of His, and he… she was a by-product of Adam; and because she doubted one Word of God's Word, it did it.
E-565 Un, lūk, šodien Lucifers atkal ir savā darbā. Un atcerieties, antikrists nav komunisms. Antikrists ir tik tuvu tam īstenajam, ka, “ja iespējams, tas pieviltu pat izredzētos,” teica Jēzus Mateja 24. nodaļā. “Pat izredzētos, ja tas būtu iespējams.” Lucifers atkal... Lucifers atkal izjauc Dieva vienotību cilvēkā ar to, ka ierobežo Dieva Vārdu līdz savu prātojumu līmenim; ar to, ko viņš uzskata par pareizu, un ar savu domāšanu, viņš pārkāpj Dieva Vārdu.
E-565 And here is Lucifer at his job again, today. And, remember, the antichrist is not communism. The antichrist is so close like the real thing, till, "It'd deceive the very Elected if it was possible," Jesus said, Matthew 24, "the Elected if it was possible." Lucifer, again, Lucifer again is breaking God's unity in man, by his—his limiting the Word of God to his reasonings. What he thinks that's right, and what he thinks, he breaks the Word of God.
E-566 Un to pašu viņš darīja arī Jēzus laikā. Un Jēzus sacīja: “Jūs ar savām tradīcijām esat padarījuši Dieva Vārdu neefektīvu.”
E-566 And the same thing he did in the days of Jesus. And Jesus said, "You, by your traditions, has made the Word of God of no effect."
E-567 Un konfesijas caur savu organizēto intelektuālo prātošanu ir padarījušas cilvēkiem Dieva Vārdu neefektīvu. Tā tas ir. Viņi vienkārši nespēj to ieraudzīt. Un tad viņi saka: “Kur ir tas Bībeles Dievs?” Viņš ir tieši šeit. Viņš ir Bībele, lūk, kas Viņš ir.
E-567 And the denominations, by their organized intellectual reasonings, has made God's Word of no effect upon the people. That's right. They just can't see It. Then they say, "Where is the God of the Bible?" He's right here. He's the Bible, that's what He is.
E-568 Paskatieties, lūk, Lucifers nāk ar viltību un izjauc Dieva vienotību ar cilvēku tieši tāpat, kā viņš izdarīja Ēdenē, caur lielu kārdinājumu, apsolot personīgu varu un paaugstināšanu. “Nu, tu varētu kļūt par bīskapu, ja vien tu paliksi ar mums. Tu varētu kļūt par apgabala prezbiteri. Kāpēc tev jāiet uz kaut ko tādu?” Redziet, tie ir pentakosti, katoļi un tā tālāk; saprotiet, dod cilvēkam lielu viltus apsolījumu – iegūt varu ārpus Vārda un Dieva apsolījuma. Tu saņem Spēku, kad Svētais Gars nonāk uz tevis, nevis tad, kad tu kļūsti par bīskapu, diakonu vai ko nu vēl. Saprotat? Bet Lucifers atkal ir savā darbā.
E-568 Notice, now, Lucifer comes in the cunningness, and breaks the unity of God to man, just like he did in Eden, by great temptations of promises of self-power and exaltations. "Why, you might become a bishop if you'll just stay with us. You might come a district presbyter. Why would you go to something like That?" See, that's Pentecostal, the Catholic, and so forth; see, a great false promise, to men, to receive power outside the Word and promise of God. You receive Power when the Holy Ghost is come upon you, not when you become a bishop, or a deacon, or whatever he was. See? But Lucifer is at his job again.
E-569 Vai šī draudze to saprot? Paceliet roku, lai es varu redzēt. [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Labi, tad es vairs pie tā nekavēšos.
Pārkāpj, atdalās no Dieva Vārda! Saprotat?
E-569 Does this church understand that? Raise your hand so I'll see that. [Congregation says, "Amen."—Ed.] All right, I won't stay with it any longer, then.
Breaking from, apart from the Word of God! See?
E-570 To pašu viņš izdarīja Nikejā, Romā. Vai jūs zināt, ko Konstantīns viņiem iedeva? Jūs skatījāt draudzes periodus. Viņš iedeva... Viņiem nebija nekā, kā vien Kristus. Un viņi sēdēja mazās, vecās ēkās, kur vien varēja, uz cietām akmens grīdām. Jūs to zināt, ja esat lasījuši Nikejas padomi un Pirms-Nikejas padomi, un Nikejas tēvus un tā tālāk, un draudzes vēsturi. Viņiem nebija nekā. Bet, kad viņi sasauca to padomi un ienesa kristietībā kaut ko no romiešu pagānisma, un ielika svētos vīrus un bīskapus, un tā tālāk, pāvestus un visas tās muļķības, ko tad Konstantīns viņiem iedeva? Es prasu jebkuram teologam atbildēt man. Viņš iedeva viņiem īpašumu. Viņš deva viņiem brīvību un visu, ko viņi gribēja.
E-570 He did the same at Nicaea, Rome. You know what Constantine give them? You went through the Church Ages. He give… They didn't have nothing, but just Christ. And they set in little old buildings anywhere they could, on hard rock floor. You know that, if you've took the Nicaea Council and the Pre-Nicaea Council and Nicaea Fathers, and so forth, and the history of the church. They had nothing. But when they had this council and inducted some of the Roman paganism into Christianity, and put holy men and bishops, and so forth, and popes, and all this kind of nonsense, what did Constantine give them? I ask any theologian to tell me. He gave them property. He give them freedom and all that they wanted.
E-571 Un viņi iemainīja Dieva Vārdu pret cilvēcisko gudrību un kultūru! Un toreiz Lucifers izdarīja tieši to, ko viņš bija izdarījis Ēdenes dārzā, un viņi uzreiz nomira. Vasarsvētku draudze nomira Nikejā, Romā, bet tai ir jātiek augšāmceltai pēdējās dienās līgavas kokā.
E-571 And they swapped the Word of God for the wisdom and culture of man! And that's the same thing Lucifer did then, he did in the garden of Eden, and they died right there. The pentecostal Church died at Nicaea, Rome, but to be resurrected in the Bride Tree in the last days.
E-572 Ievērojiet, Lucifers nāk ar viltību, tāpat kā viņš darīja toreiz, un ar kārdinājumiem un viltus apsolījumiem par varu ārā no...ārpus Dieva Vārda. To pašu viņš izdarīja Nikejā, Romā. To pašu viņš dara šodien pasaules ekumenisko draudžu padomē.
E-572 Notice, Lucifer comes in, cunning, like he did then, and by temptations and false promises, of power outside, apart from the Word of God. He did the same at Nicaea, Rome. He's doing the same today at the World Council of Ecumenical churches.
E-573 “Apvienojamies visi kopā,” saka pāvests, “es vēlos, lai visi mani ekumeniskie brāļi apvienojas ar mani. Mēs esam viens.” Pareizi, organizācijās jūs esat viens. Bet tam nav nekā kopēja ar Kristus līgavu, pilnīgi nekā, brāli. Jūs nekad neievilksiet viņu tamlīdzīgā lietā.
E-573 "Let's all unite together," the pope says. "I want all my ecumenical brethren out there to unite with me. We are one." That's right, in organizations you are one. But that has nothing to do with the Bride of Christ; not a thing, brother. You'll never wash Her in anything like that.
E-574 Un tā, pēdējās dienās ir apsolīts, ka oriģinālā ticība tam pašam...tiks atjaunota Dieva bērniem līgavas koka laikā. Maleahijas 4.[3.] nodaļā Dievs sacīja: “Pirms pasaule sadegs ugunī, redzi, Es sūtu jums pravieti Eliju, un viņš atjaunos bērnu ticību.” Lūk, tas nebija tas pirmais Elija, kas atnāca. Nē, nē.
E-574 Now it is promised, in the last days, that the original Faith in the same, to be restored to the children of God at the time of the Bride Tree. Malachi 4, God said, "Before the world burns up with fire, behold I send to you Elijah the prophet, and he will restore the Faith of the children." Now, that wasn't the first Elijah that come. No, no.
E-575 Lūk, mēs šeit nemācām par Elijas apmetni un par Elijas segām, un par visu ko tādu. Mēs vienkārši mācām Dieva Vārdu. Saprotat? Tas ir tas, ko Viņš teica. Redziet, mums ir visādas lietas: Elija tas un Elija šitas, tās visas ir muļķības. Tas ir... Mēs to zinām. Tas ir... Ne jau par to es runāju, un garīgi domājošie to saprot. Saprotiet, ir vēls...laiks jau ir vēls, un, protams, es nevaru to visu ietilpināt šajā lentē.
Un tā, apsolījums pēdējās dienās. Nu, ja...
E-575 Now, we don't teach here Elijah's mantel and Elijah's blankets, and all those things like that. We just teach the Word of God. See? That's what He said. See, we got all kind of a Elijah this and Elijah that, which is nonsense. That's—that's… We know that. That's, I'm not talking about that, and you that's spiritual-minded understand. See, as the late, hour is getting late, and can't put it all on this tape, of course.
Now, the promise in the last days. Now if…
E-576 Jēzus teica, manuprāt, Mateja 11. nodaļā vai 6. nodaļā un vienpadsmitajā... Nē, tā ir 11. nodaļa un apmēram 6. pants. Kad Jānis sūtīja tur savus mācekļus, lai noskaidrotu, vai Viņš tiešām ir tas īstais, Jēzus teica: “Ko jūs gājāt skatīt? Vai vēju... niedri, ko vēji šūpo? Vai jūs gājāt skatīt tādu un tādu?” Viņš sacīja: “Vai arī jūs gājāt skatīt pravieti?” Viņš sacīja: “Vairāk nekā pravieti.” Jānis bija vairāk nekā pravietis, viņš bija derības vēstnesis. Un Viņš sacīja: “Ja jūs varat to pieņemt, tad viņš ir tas, par kuru runāja pravieši: 'Es sūtīšu Savu vēstnesi Savā priekšā.'”
E-576 Jesus said, in—in Matthew, I believe, the 11th chapter or the 6th chapter, and the 11th… No, it's the 11th chapter and about the 6th verse. When John sent his disciples over there to see if He really was the One, Jesus said, "Who did you go out to see? A—a—a wind… a reed that's shaken by the winds? Did you go out to see such-and-such?" He said, "Or did you go to see a prophet?" He said, "More than a prophet." John was more than a prophet; he was the messenger of the Covenant. And He said, "If you can receive it, this is he which is spoke of by the prophets, 'I'll send My messenger before My face.'"
E-577 Lūk, tas ir Maleahijas 3., nevis Maleahijas 4. nodaļā. Jo, kad Elija atnāks Maleahija 4. [3:23] nodaļā, zemei ir jātiek sadedzinātai ar kvēlu karstumu, un taisnajiem Tūkstošgadu valstībā ir jāiznāk pa bezdievīgo pīšļiem. Saprotat? Tātad tas nav tas. Saprotat?
E-577 Now, that's in Malachi 3, not Malachi 4. Cause, the Elisha that was to come in Malachi 4, the earth was to be burnt with a fervent heat, and the righteous was to walk out in the Millennium upon the ashes of the wicked. See? So it is not that one. See?
E-578 Lūk, mēs redzam apsolījuma piepildījumu. Kristus, patiesā virsvadība, atnāk Savā Līgavā, darīdams tos pašus darbus, ko Viņš darīja sākumā, un sagatavo un piepilda Savu Vārdu, kā Viņš to darīja sākumā, Jāņa 14:12: “Kas Man tic, tos darbus, ko Es daru, arī viņš darīs.” Tad Galva un ķermenis kļūst par vienu darbos, zīmēs un dzīvē, ko apstiprina pats Dievs caur Savu pēdējām dienām apsolīto Vārdu. Viņš ir apsolījis to pēdējās dienās. Lūk, ja jūs esat garīgi, jūs to sapratīsiet.
E-578 Now we see the promise being fulfilled. Christ, the true Headship going in, coming in His Bride, doing the same works that He did at the beginning, and making ready and fulfilling His Word as He did, at first, in John 14:12, "He that believeth on Me the works that I do shall he do also." Then, the Head and the Body are becoming One, in works and in sign and in Life, vindicated by God Hisself through His promised Word for the last days. He promised this in the last days. Now, if you're spiritual, you'll catch it.
E-579 Tad mēs redzam, ka tas kāzu mielasts ir pavisam tuvu. Lūk, ja es jūs vairs nekad neredzēšu, atcerieties, ka kāzu mielasts ir pavisam tuvu. Un tad saskaņā ar apsolījumu drīzumā tiks iedibināta valstība, tā varenā Tūkstošgadu valstība, draudzes paņemšana augšā un bezdievīgo iznīcināšana. Un zemei sestā zīmoga laikā ir jātiek attīrītai caur vulkāniem, lai aizvāktu no pasaules visu samaitātību un grēku, un atkal izveidotu to un ieviestu gaišu, jaunu Tūkstošgadu valstību tam laikam, kuram ir jāpienāk.
E-579 Then, we can see that the Marriage Supper is at hand. Now, if I never see you again, remember, the Marriage Supper is at hand. And then the Kingdom according to the promise is ready to be issued in, the great Millennium, the taking up of the Church, and the destroying of the wicked. And the world, under the Sixth Seal, to be purified by volcanic, to take all the corruption and sin of the world and to mold her out again, and bring forth a bright new Millennium for the age that is to come.
E-580 Kad mēs redzam visu šo vareno trīskāršo atklāsmi: Dievs Kristū, Kristus draudzē, nākamā valstība. Ādams un Ieva atpirkti atpakaļ Ēdenes dārzā, simbolizējot Kristu un Viņa līgavu; un tad saskaņā ar Viņa apsolījumu tiks atjaunota valstība. Slava Dievam! Lūk, caur trīskāršā noslēpuma, mistērijas atklāsmi un caur Viņa sākotnējās virsvadības personīgi apstiprināto Vārdu!
E-580 When, we see all these, great threefold revelation: God in Christ; Christ in the Church; the Kingdom coming. Adam and Eve redeemed back to the garden of Eden, in the representation of Christ and His Bride, and then the Kingdom is going to be restored according to His promise. Praise be to God! Now, by the revelation of the threefold mystery, the secret, and by the personal vindicated Word by His original Headship!
E-581 Nevis sacīt: “Nu, slava Dievam, mēs skaļi gavilējam; aleluja, mēs dziedam.” Tas, tas nav tas. Es esmu misionārs. Faktiski, es esmu apceļojis pasauli septiņas reizes. Saprotat? Es esmu redzējis pagānus, ļaunos garus un visus pārējos, kas dejo un gavilē. Esmu redzējis visvisādas miesīgas izpausmes. Tas ir miesīgi.
E-581 Not say, "Well, glory to God, we shout; hallelujah, we sing." That, that ain't it. I'm a missionary. I've been seven times, practically, over the world. See? I've seen heathens, devils, and everything else, dance and shout. I've seen all kinds of fleshly manifestations. That's carnal.
E-582 Bet es runāju par Kristus virsvadību. Paskatieties, kad mūs personīgi identificē tā oriģinālā virsvadība, mums ir atbilde uz velna jautājumu. Āmen! Slava! Mums ir atbilde uz velna jautājumu. Viņš, Kristus, ir augšāmcēlies un ir samaksājis cenu, un Viņš ceļ augšā Galvu...tas ir, ķermeni.
E-582 But I'm talking about the Headship of Christ. Notice, being personally identified by the original Headship, we have the answer to the devil's question. Amen! Glory! We have the answer to the devil's question. He, Christ, is risen and has paid the price, and raising up the Head… or the Body.
E-583 Velns nevar to izturēt. Tieši tāpēc tiek veidotas tās ekumeniskās valstības. Tieši tāpēc viņi visi ieiet tajā, ko viņi šobrīd dara. Velns, tieši tāpēc viņš šobrīd tā kauc. Viņa ļaunums ir...viņa intrigas ir atmaskotas, to ir izdarījis uzceltais, augšāmceltais Kristus, būdams virsvadībā pār Savu ķermeni. Slava!
E-583 The devil can't stand it. That's the reason these ecumenical kingdoms are setting up. That's the reason they're all coming into what they're doing now. The devil, that's the reason he's howling the way he is. His wickedness has been… his scheme has been uncovered by the risen, resurrected Christ in the Headship over His Body. Glory!
E-584 Jums var šķist, ka es esmu ārkārtīgi satraukts? Es neesmu. Mums ir atbilde velnam. “Ne jau es dzīvoju, bet gan Kristus, Vārds, dzīvo manī.” Tā nav mana doma, tas ir Viņa spēks. Nevis mana doma, tas ir Viņa Vārds. Viņš to apsolīja, un šeit tas ir. Viņš teica, ka tas būs šeit, un šeit tas ir. Mums ir atbilde viņam.
E-584 You think I'm beside myself? I'm not. We've got the devil's answer. "Not me that liveth, but Christ the Word living in me." It's not my idea; it's His Power. Not my idea; it's His Word. He promised it; here it is. He said it would be here, and here it is. We got his answer.
E-585 Kristus ir augšāmcēlies un ir samaksājis cenu par mūsu izpirkšanu. Ko Dievs izpauda Kristū? Viņš deva to miesu un tās Asinis, lai caur Asinīm atnāktu dzīvība, un miesa tiktu izpirkta, lai Dievs šajā izpirktajā miesā varētu izpaust Savu Vārdu šodienai, kā Viņš to izdarīja toreiz! Ak! Slava!
E-585 Christ is risen and has paid the price for our redemption. What God in Christ manifested, He gave that flesh, that and Blood; that in the Blood might come the Life, and the flesh be redeemed, that—that God in this redeemed flesh could manifest His Word for the day as He did in that day. Whew! Glory!
E-586 Vai jūs to saprotat? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Ak, vai! Kad lai es apstājos? Pievērsiet uzmanību. [“Turpini!”]
E-586 You see it? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Oh, my! When can I stop? Notice it. ["Go on!"]
E-587 Tātad mēs stāvam taisnoti Dieva klātbūtnē. Tāpat kā tintes piliens, kas ir iepilināts vannā ar balinātāju, jūs vairs nekad neatradīsiet to tintes traipu. Tas ir kaut kur pazudis. Tas vairs nekad neparādīsies. Un tad, kad cilvēks ir patiesi izpirkts (tā iepriekš nolemtā sēkla, kas redz to un pieņem to), viņa grēki ir pilnībā iznīcināti. Tie ir pazuduši. Tie ir nošķirti. Tie ir iekrituši Jēzus Kristus Asins tintē, un tie vairs nekad netiks pieminēti. Dievs tos aizmirst. Un viņš stāv Dieva klātbūtnē kā Dieva dēls un meita. Āmen un āmen! “Mēs esam Dieva dēli tagad.” Nevis mēs būsim; mēs jau esam! Lūk, mēs esam izpirkti.
E-587 Then, we stand justified in the Presence of God. As a drop of ink dropping into a—a—a tub full of bleach, you'll never find the stain of the ink no more. It went somewhere. It'll never come back again. And when man is truly redeemed, that predestinated Seed that sees It and accepts It, his sins are demolished. It's gone. It's separated. It's dropped into the ink of the—of the Blood of Jesus Christ, and it's never to be remembered. God forgets it. And he stands as a son and daughter of God, in the Presence of God. Amen and amen! "Now we are the sons of God." Not we will be; we are! Now we are redeemed.
E-588 Mums ir atbilde sātanam. Dievs ir Sevi apstiprinājis. Dievs ir pierādījis Sevi attiecībā uz Savu apsolījumu šajā dienā. Aleluja! Virsvadība ir šeit. Āmen! Kristus, augšāmceltais Kungs, ir šeit tajā pašā Savas augšāmcelšanās spēkā, kādā Viņš vienmēr ir bijis, izpauž Sevi. Lūk, kur ir atbilde velnam.
E-588 We have Satan's answer. God has vindicated Himself. God proves Himself, to His promise in this day. Hallelujah! The Headship is here. Amen! Christ, the risen Lord, is here in the same Power of His resurrection that He ever was, manifesting Himself. There's the devil's answer.
E-589 Lūk, kāpēc, kad nesen šeit sēdēja tas cilvēks, kas nokrita miris, sēdēdams šeit, mēs varējām pateikt: “Atgriezies, dzīvība!” Jo tā pateica Svētais Gars.
E-589 That's the reason when this man sitting here, dropped dead the other day, sitting here, we could say, "Come back, life!" Cause, the Holy Spirit said so.
E-590 Lūk, kāpēc to varēja izdarīt tam mazulītim Meksikā, kurš bija miris apmēram piecpadsmit stundas, kad parādījās vīzija un pateica: “Atsauc viņu atpakaļ dzīvībā.” Un es sacīju: “Lai tas mazulis dzīvo.” Un bērns, kuram ārsti izrakstīja izziņu, bija nomiris deviņos no rīta, bet vienpadsmitos vakarā viņš atdzīvojās, un ir dzīvs vēl šodien.
E-590 That's why it could do to that little baby yonder in Mexico, had been dead for about fifteen hours, when the vision come and said, "Call it back to," death, "life." And said, "Let the little baby live." And the baby that the doctors wrote a statement, died at nine o'clock that morning, and eleven o'clock that night come back to life; is living today.
E-591 Kas tas ir? Ne jau tie cilvēki. Galva un ķermenis ir kļuvuši par vienu veselu. Tas ir Dievs, izpausts Savos ļaudīs. Tieši tāpēc vīrs un sieva vairs nav divi, viņi ir viens. Dievs un Viņa draudze ir viens, “Kristus jūsos”, Dieva lielā atklāsme. Slava Dievam! Pat nesam Viņa Vārdu; Viņa Vārds ir Jēzus, Svaidītais. Viņš tiek saukts par Jēzu, jo Viņš ir tas Svaidītais. Tas ir Kristus svaidītais ķermenis, kas pierāda, izpauž Dievu, kā darīja tas ķermenis. Un tas ķermenis izpirka ikvienu no šiem, šos ķermeņus, un caur tiem Dievs īsteno Savu trīskāršo izpausmi, dodoties uz Valstību. Uzcēlies, samaksājis cenu! Mēs esam izpirkti. Dievs ir pierādījis to, apstiprinājis to. Saprotat?
E-591 What is it? Not them people. The Headship and the Body has become one unit. It's God manifested in His people. That's the reason the husband and wife is no longer twain; they're one. God and His Church is one, "Christ in you," God's great revelation. Glory to God! Even bearing His Name; His Name is Jesus, the Anointed. The reason He is called Jesus, He is the Anointed. It's the anointed Body of Christ, proving, manifested God like That body did. And That body redeemed every of this, these bodies, and through there God works His threefold manifestation, going to the Kingdom. Risen, paid the price! We're redeemed. God has proved it, vindicated it. See?
E-592 Un mēs stāvam Viņa priekšā, taisnoti Kristū. Jo Viņš nevar notiesāt, jo Viņš jau ir notiesājis to ķermeni, kura daļa esmu es. Kas...kā es esmu daļa no tā? Te tas ir, tas ir manī. “Ja Mans...jūs paliksiet Manī un Mani Vārdi jūsos, tad tas, ko jūs teiksit... Prasiet Tēvam jebko Manā Vārdā, tas tiks izdarīts, jo tas ir tur.” Taisnoti! Slava Dievam!
E-592 And we stand justified in Christ, before Him. Because, He cannot pass judgment, for He's already judged that Body, in which I am a part of. What, how am I a part of it? Here It is; It's in me. "If My… ye abide in Me, and My Words in you, then what you say… Ask the Father anything in My Name, it'll be done, because It's there." Justified! Glory to God!
E-593 Ak, ja vien es varētu panākt, lai pasaule to ierauga! Kāpēc? Te nu tas ir. Tas ir dzīvs Kristus ķermenis, kas stāv izpirkts! Izpirkts! Ak vai!
E-593 Oh, if I could get the world to see that! Why? There you are. There is the Body of Christ living, standing redeemed. Redeemed! Oh, my!
E-594 Taisnoti Viņa acīs! Kāpēc mēs esam attaisnoti? Mēs esam Viņa uzvara. Draudze ir Viņa uzvara. Mēs iznākam šajās pēdējās dienās ar šo godpilno Evaņģēliju, parādot Viņa uzvaru. Viņš nomira šī mērķa dēļ, un mēs esam Viņa uzvaras pierādījums. Āmen! Kad mēs redzam, ka Viņš nonāk un dzīvo draudzes vidū, tā ir Viņa uzvara. Tas parāda, ka viņš nevarēja noturēt Viņu kapā, tāpat viņi nespēj paturēt mūs. Tā tas ir. Mēs... Un mēs jau esam (potenciāli) augšāmcelti, jo mēs esam augšāmcelti no mirušajiem, no neticības Viņa Vārdam, no konfesiju ticības mācībām pie Mūžīgā Dieva Mūžīgā Vārda, kas ir Viņš pats, kas darbojas caur mums, izpauzdams Sevi, ka Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi.
E-594 Justified in His sight! Why are we justified? We are His victory. The Church is His victory. We come forth in this last days with this glorious Gospel, showing His victory. He died for this purpose, and we are proof of His victory. Amen! When we see Him coming down and living among the Church, that's His victory. Shows that he couldn't keep Him in the grave, neither can they keep us. That's right. We're bound to rise. And we're already, potentially, arised, because we've raised from dead, unbelief in His Word, from denomination creeds, to an Eternal Word of the Eternal God; which is Him, Hisself, working through us, manifesting Himself that He is the same yesterday, today, and forever.
E-595 Un tad no Galvas Vārds virzās lejup ķermenī. Kas tas ir? Tas pats Vārds. Tam nevar neko ne pielikt, ne atņemt. Tātad, tuvojoties tai dienai, tas pats Vārds virzās no Galvas lejup ķermenī, apstiprinot, ka viņi ir viens. Viņi ir vīrs un sieva. Viņi ir miesa no Viņa miesas, Vārds no Viņa Vārda, dzīvība no Viņa dzīvības, Gars no Viņa Gara. Saprotat? Āmen! Kā jūs to zināt? Tas dod to pašu liecību, to pašu augli, to pašu Vārdu. Saprotat? Izpauž Kristu, to pašu dzīvību, to pašu Dievu, to pašu Garu, to pašu Vārdu, to pašu Grāmatu! Āmen! Tās pašas zīmes: “To, ko Es daru, arī jūs darīsit.” Ak, aleluja! Ak, vai!
E-595 And then the Word moves on down into the Body, from the Head. What is it? This same Word. Nothing can be added or taken from It. So that same Word moves from the Head, as the Day comes close, down into the Body, down into the Body, vindicating that they are One. They are Husband and Wife. They're flesh of His flesh, Word of His Word; Life of His Life, Spirit of His Spirit. See? Amen! How do you know it? Bears the same record, same fruit, same Word. See, manifests Christ; same Life, same God, same Spirit, same Word, same Book! Amen! Same signs, "Things that I do shall you also." Oh, hallelujah! My!
E-596 Ievērojiet, tieši apstiprinātais Vārds Viņa ķermenī ir Viņa uzvara un Viņa nāves iemesls. Saprotiet, ne jau nāve Garā; kad Viņš nomira, Viņš nomira tikai miesā. Viņa Gars devās uz elli un sludināja dvēselēm cietumā. Vai pareizi? Nomira tikai Viņa miesa, pēc tam Viņš to atkal augšāmcēla un atdzīvināja. Atdzīvināt nozīmē “darīt dzīvu”, Savu miesu, kas bija Viņa ķermenis. Un tas ir Vārds. Daudzus gadus tas bija gulējis miris, bet reformācijas laikā tas pakāpeniski sāka celties, un tagad viņa stāv uz savām kājām!
E-596 Notice, the vindicated Word in His Body is His very victory and the reason of His death. See, the death, not in the Spirit; when He died, He only died in the flesh. His Spirit went to hell and preached to the souls in prison. That right? His flesh, only, died, then He raised it up again and quickened it. Quicken means "made alive," His flesh, which was His body. And that's the Word. It's been laying dead for years, but It gradually begin to come in the reformation, and now She is standing upon Her feet!
E-597 Ak, kaut man būtu laiks atgriezties pie Ecēhiēla un paņemt tos “izkaltušos kaulus,” un parādīt jums. Viņš teica: “Vai šie kauli var kļūt atkal dzīvi?”
Viņš sacīja: “Pravieto!”
E-597 Oh, how I wish I had time to go back into Ezekiel, and pull out them "dry bones," and show you. He said, "Can these bones live again?"
He said, "Prophesy!"
E-598 Kā var atnākt pravietojums? Tikai caur pravieti. Tas ir Tā Kunga Vārds. “Klausieties, izkaltušie kauli, Tā Kunga Vārdu!” Un tiem uzauga cīpslas un āda, un viņi uzcēlās, varena armija, un sāka maršēt uz Ciānu. Slava Dievam! Tas ir Viņš. Tas ir Viņš, uzvara.
Tā Kunga izpirktie uz Ciānu ar prieku nāks,
Uz visa Viņa svētā kalna nekas nekaitēs un nenīdēs.
E-598 How can prophecy come? Only through the prophet. It's the Word of the Lord. "Hear ye, dry bones, the Word of the Lord!" And sinews, skin come upon them, and they stood up a mighty army, and begin to march towards Zion. Glory to God! That's Him. That's Him, the victory.
The ransomed of the Lord shall come to Zion then with joy,
All His holy mountains, nothing hurt or shall destroy. Yeah.
E-599 Viņš pierāda Savu augšāmcelšanās dzīvību tad, kad Viņš apstiprina Sevi. Viņa, Līgava, ir neatkarīga no visiem citiem. Viņa ir neatkarīgā sieviete, lielais aptraipītais putns, kas atšķiras no visiem citiem. Jūs atceraties, kā Bībelē ir teikts: “Lielais raibais putns.” Bet viņai bija Viņa Vārds, viņai bija Viņa dzīvība. Jo...
E-599 He proves His resurrection Life then as He a vindicates Himself. She, the Bride, is independent from all others. She's an independent Woman, a great speckled bird that's different from all others. You remember the Bible on that, "The great speckled bird." But, She had His Name, She had His Life. For the…
E-600 Kā viņi to putnu aptraipīja? Tie abi bija balti, un tad viņi vienam no tiem norāva galvu un izlēja tās asinis uz otra putna. Un tas otrs putns bija notraipīts ar sarkanajām asinīm, un tas šādi vicināja savus spārnus, un asinis brēca: “Svēts, svēts, svēts,” izlīdamas uz zemes.
E-600 How did they speckle the bird? They were both white, and then they pulled the head off of one bird and drained the blood out upon the other bird. And the other bird was speckled with the red blood, and it flopped its wings like this, and the blood cried, "holy, holy, holy," as it bathed the ground.
E-601 Tāpēc Kristus, šis mirušais Dzīvesbiedrs, ielika Savas Asinis (Savas Asinis no Savas dzīvības) mūsos. Mēs nesam Viņa asinis, un tās kliedz: “Svēts, svēts, svēts Tam Kungam!” Tas ir neparasta izskata putns. Protams. Bet viņa, Līgava, ir Viņa apliecināta, un viņa ir neatkarīga no visiem citiem. “Turies tikai pie viņas, kamēr vien jūs abi dzīvosiet. Turies tikai pie Viņa, pie Vārda,” nekādas, nekādas laulības pārkāpšanas, nekādas konfesijas pazīmes, nekādas ticības mācības pazīmes, vispār nekāda laulības pārkāpšana. Vārds un tikai Viņš!
E-601 So Christ, the dead Mate, put His Blood, His Blood from His Life, into us; sprink-… carrying His Blood, crying, "Holy, holy, holy, unto the Lord!" It's an odd-looking bird. Sure, it is. But She, the Bride, is—is identified by Him, and She is independent from all others. "Keep thee only unto her as long as you both live. Keep thee only to Him, the Word," no, no adultery, not one sign of denomination, not one sign of creed, no adultery at all. The Word, and Him alone!
E-602 “Ir Kristus mana stiprā klints, viss pamats cits ir tikai smilts,” sacīja Edijs Peronets. Hm-hm.
E-602 "On Christ the solid rock I stand, all other grounds is sinking sands," said Eddie Perronet. Uh-huh.
E-603 Tas ir Kristus, Vārds. Viņš bija Vārds, Viņš ir Vārds. Un draudze kļūst par Vārdu caur Viņu, jo Viņš ir padarījis viņu par daļu no Sevis, un tas atkal ir Vārds. Personīgi identificēta ar Viņu, tikai Viņa īpašums! Tikai Viņa īpašums! Viņa ir izpirkta caur Viņu un Viņam, un tikai Viņam! Tā tas ir! Tāpēc iemesls, kāpēc velns tā kauc, ir tas, ka tas tiek atklāts.
E-603 That's it, Christ, the Word! He was the Word; He is the Word. And the Church becomes the Word, by Him making Her a part of Him, and that's the Word again. Personally identified by Him, His property alone! His property alone! She is redeemed by Him, through Him, for Him, and for Him alone. That's right. Then, what the devil is howling about, that it's being revealed.
E-604 Mēs dzīvojam bīstamā laikā. Atcerieties, Raksti saka, ka tad, kad visas šīs lietas sāks notikt, “laika vairs nebūs.” Tas izzūd, un mēs redzam to izpausmi.
E-604 We're in a dangerous time. Remember, the Scripture says, when these things begin to happen, "time is no more." She is fading away, when we see the manifestation.
E-605 “Zemestrīces.” Vai redzējāt tos tūkstošus, kas nesen aizgāja bojā? “Zemestrīces dažādās vietās.”
E-605 "Earthquakes." You see them thousand killed the other day? "Earthquakes in divers places."
E-606 Ir teikts: “Šausmīgas parādības debesīs, uguns stabi,” piemēram, lidinās apkārt kā lidojošie šķīvīši. Viņi nezina, kas tas ir. Saprotat? Viņiem nav ne jausmas.
E-606 Said, "Fearful sights in the skies, pillars of fire," like, floating around like flying saucers. They don't know what it is. See? They don't have any idea.
E-607 Vai esat ievērojuši tos eņģeļus, kas nonāca, izpētīja Sodomu, pirms Sodomas iznīcināšanas? Vai jūs to atceraties? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Tur viņi nonāca grupā, trīs gabali. Viens no viņiem palika pie Ābrahāma. Vai jūs to atceraties? [“Āmen.”] Tās bija gaismas no debesīm, kas nonāca, lai veiktu tiesas izmeklēšanu. Viens...
E-607 Did you notice the Angels that come down, investigated Sodom before Sodom was destroyed? You remember that? [Congregation says, "Amen."—Ed.] There was a bunch of them come down, three of them. One of them stayed with Abraham. You remember that? ["Amen."] They were Lights from Heaven, that came down in the investigating judgment. One's…
E-608 Paskatieties, kur tie visi tiek atklāti. Viņi tos atklāj pie Pentagona un tamlīdzīgi. Tā ir tiesa pār pasauli, Sodomu. Bet ir kāds, kas ir pārstāvēts...būs pārstāvēts starp draudzēm, tas būs pats Kristus, apstiprinot Sevi. Saprotat? “Parādības augšā debesīs un zīmes apakšā uz zemes.” Protams.
E-608 Look where they're all found. Around the Pentagon, and things, they find them. That's the world judgment, Sodom. And there is One represented, will be represented amongst the churches, will be Christ Himself, vindicating Himself. See? "Sights on the… in heavens above, and signs in the earth below." Certainly.
E-609 Identificēta! Ak, velns kauc par to – Vārda apsolījuma patiesība izpaužas tikai līgavā.
E-609 Identified! Oh, the devil is howling about this: the manifested Truth of the promise of the Word in Her alone.
E-610 Viņiem nav atbildes. Kad Jēzus atnāca, kāpēc tie farizeji...? Viņš sacīja: “Ja Es izdzenu ļaunos garus ar Dieva pirkstu, tad ar ko tos izdzenat jūs?” Saprotat? Viņš stāvēja viens.
E-610 They don't have the answer. When Jesus come, why didn't those Pharisees? He said, "If I cast out devils by the finger of God, who do you cast them out by?" See? He stood alone.
E-611 Un Viņa draudze stāv viena pati. Viņa nav ne ar ko saistīta. Bet Viņš bija Dieva identificēts kā ķermenis, kurā mājoja Dievs; un draudzi identificē Viņa ķermenis, darīdams tās pašas lietas. Viņa ir Viņa ķermenis, Viņa apsolītā Vārda izpaustā patiesība pēdējām dienām. Un viņa un tikai viņa stāv ar to. Lūk, kādēļ kauc velns, šīs lielās organizācijas, tās kaut ko gatavo, lai varētu viņu aizslēgt. Viņi nekad to neizdarīs. Viņa tiks paņemta augšā, nevis aizslēgta. Šobrīd viņa ir uzcēlusies caur apstiprinātā Vārda spēku, kas viņai ir apsolīts. Āmen!
E-611 And His Church stands alone. She is not hooked with nothing. But He was identified by God, being the body that God dwelt in; and the Church is identified by His Body, doing the same thing. She is His Body, the manifested Truth of His promised Word for the last days. And She, and She alone, stands by It. That's why the devil is howling, these great organizations, to set up something to close Her up. They'll never do it. She'll be taken up, not closed up. She is now risen, and by the power of the vindicated Word promised to Her. Amen!
E-612 Kā līgava turas pie šī solījuma! “Viņš pateica man, ka Viņš atgriezīsies pēc manis. Es ticēšu tam.” Hm-hm. Saprotat? Tieši tā. Lai satiktu savu Galvu, savu Izpircēju, savu Vīru, savu Ķēniņu, savu Kungu, savu Mīļoto, savu Glābēju paredzētajā tikšanās vietā!
E-612 How a Bride holds that promise! "He told me He would return after me. I'll believe it." Uh-huh. See? Yes, sir. To meet Her Headship, Her Redeemer, Her Husband, Her King, Her Lord, Her Lover, Her Saviour, in the provided meeting place!
E-613 Viņam ir vieta, kur tikties ar viņiem. Ziniet, Viņš... Līgavainis neko nepalaiž garām. Viņam ir gredzens, identifikācija. Viņam ir kleita, kas viņai ir jāuzvelk, viņas kleita. Saprotat? Un Viņam ir paredzēta vieta, kur satikties ar viņu, tas ir, gaisā. Ir sagādāts pilnīgi viss. Viņš jau ir sagatavojis kāzu mielastu, viesi jau ir uzaicināti, jau ir izvēlēti. Visi eņģeļi stāv apkārt, Viņa kalpi, miera stājā. Vai, vai, vai, vai, vai!
Ak, tikšanās tur gaisā būs
Jau visai, visai drīz;
Tur satikšu es tevi, sveikšu tur,
Tais mājās viņpus debesīm.
Tādu dziedāšanu vēl mirstīgais nav dzirdējis,
Tas godpilni būs, tiešām zinu es!
Un paša Dievs Dēls, Viņš būs tas vadonis (pilna Dieva izpausme),
Kad gaisā satiksimies mēs. (Ak vai!)
E-613 He's got a place to meet Them. You know, He… Yeah, the Bridegroom, don't leave out nothing. He's got the ring, the identification. He's got the robe that She wears, Her clothing. See? And He's got the provided place to meet Her, that's in the air. Everything has been all provided. He's got the Wedding Supper already set; guests already invited, already chosen. All the Angels are standing around, His servants, at attention. Oh-oh-oh-oh-oh!
Oh, there is going to be a meeting in the air,
In that sweet, sweet by and by;
I'm going to meet you, going to meet you over There
In that Home beyond the sky;
Such singing ever heard, ever heard by mortal ears,
It'll be glorious, I do declare!
And God's Own Son, He will be the leading One, (full manifestation of God,)
At that meeting in the air. Oh, my!
E-614 Tagad paskatieties, kā Viņš apliecina.
Tu esi dzirdējis par mazo Mozu niedrēs
Un bezbailīgo Dāvidu ar lingu to;
Tāpat par Jāzepu un viņa sapņiem,
Par Daniēlu un tām lauvām bieži dziedam mēs.
Ak, ir tik daudzi, daudzi citi, kurus apliecina Bībele,
Cik ļoti ilgojos es satikt viņus visus.
Jau visai drīz Tas Kungs mums ļaus tam notikt,
Kad gaisā satiksimies mēs.
Jo tikšanās tur gaisā būs
Jau visai, visai drīz;
Tur satikšu es tevi, sveikšu tur,
Tais mājās viņpus debesīm.
Tādu dziedāšanu vēl mirstīgais nav dzirdējis,
Tas godpilni būs, tiešām zinu es!
Un paša Dievs Dēls, Viņš būs tas vadonis,
Kad gaisā satiksimies mēs. (Ak vai!)
E-614 Watch His vindications now.
You've heard the—heard the story told of Moses in the bulrush,
You have heard of fearless David and his sling;
You heard the story told of dreaming Joseph,
Of Daniel and the lions we often sing.
Oh, there's many, many others vindicated in the Bible,
How I long to meet them all, I do declare!
By and by the Lord will let us meet them,
At that meeting in the air.
For there's going to be a meeting in the air,
In that sweet, sweet by and by;
And I'm going to meet you, greet you over There
In that Home beyond the sky.
Such singing ever heard, has been heard by mortal ears,
It'll be glorious, I do declare!
And God's Own Son will be that leading One
At that meeting in the air. Oh, my!
E-615 Vai tad jūs to nemīlat? Un tā, Viņa lielā atklāsmes noslēpuma trīskāršais mērķis ir atklāts. Viņš ir Tas galvenais. Tieši Viņš. Ak vai! Nodziedāsim to. Es vienkārši vairs nevaru sludināt. Es jūtos tik labi, saprotiet.
Ak, tikšanās tur gaisā būs
Jau visai, visai drīz;
Tur satikšu es tevi, sveikšu tur,
Tais mājās viņpus debesīm.
Tādu dziedāšanu vēl mirstīgais nav dzirdējis,
Tas godpilni būs, tiešām zinu es!
Un paša Dievs Dēls, Viņš būs tas vadonis,
Kad gaisā satiksimies mēs.
E-615 Don't you love that? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Now the threefold purpose of His great mystery of revelation has been revealed. He is the main One. That's the One. Oh, my! Let's sing it. I just can't preach no more. I feel so good, see.
Oh, there's going to be a meeting in the air,
In the sweet, sweet by and by;
And I'm going to meet you, greet you over There
In that Home beyond the sky;
Such singing ever heard, has been heard by mortal ear,
It'll be glorious, I do declare!
And God's Own Son, He'll be the leading One
At that meeting in the air.
E-616 Vai jūs dodaties? Āmen! Caur Dieva žēlastību, caur Dieva žēlastību! Saprotat? Ak vai!
Tu esi dzirdējis par mazo Mozu niedrēs
Un bezbailīgo Dāvidu ar lingu to; (Tās visas ir līdzības.)
Tāpat par Jāzepu un viņa sapņiem,
Par Daniēlu un tām lauvām bieži dziedam mēs.
Ak, ir tik daudzi, daudzi citi Bībelē (kas ir Viņš),
Cik ļoti ilgojos es satikt viņus visus.
Jau visai drīz Tas Kungs mums ļaus tam notikt,
Kad gaisā satiksimies mēs.
E-616 Are you going? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Amen! By the grace of God, by the grace of God! See? Oh, my!
You have heard of little Moses in the bulrush,
You have heard of fearless David and his sling; (them is all types)
You have heard the story told of dreaming Joseph,
And of Daniel and the lions we often sing.
Oh, there's many, many others in the Bible (which is Him),
And I long to meet them all, I do declare!
By and by the Lord will let us meet them
At that meeting in…
E-617 Bet ir tas Viens galvenais!
Ak, tikšanās tur gaisā būs
Jau visai, visai drīz;
Tur satikšu es tevi, sveikšu tur,
Tais mājās viņpus debesīm.
Tādu dziedāšanu vēl mirstīgais nav dzirdējis
Tas godpilni būs, tiešām zinu es!
Un paša Dievs Dēls, Viņš būs tas vadonis
Kad gaisā satiksimies mēs.
E-617 But there is one main One!
Oh, there's going to be a meeting in the air,
In the sweet, sweet by and by;
I'm going to meet you, a greet you over There
In that Home beyond the sky;
Such singing ever heard, has been heard by mortal ears,
It'll be glorious, I do declare!
And God's Own Son, He'll be that leading One
At that meeting in the air.
E-618 Nu, mēs satiksim viens otru tur. Tagad visi, metodisti un baptisti, un lai kas jūs nebūtu, kuri esat piedzimuši no augšas, no Dieva Gara, paspiediet viens otram roku, kamēr mēs dziedāsim to.
Ak, tikšanās tur gaisā būs
Jau visai, visai drīz;
Tur satikšu es tevi, sveikšu tur,
Tais mājās viņpus debesīm.
Tādu dziedāšanu vēl mirstīgais nav dzirdējis,
Tas godpilni būs, tiešām zinu es!
Un paša Dievs Dēls, Viņš būs tas vadonis,
Kad gaisā satiksimies mēs.
E-618 Now, we're going to meet one another over There. Let's all, the Methodists, and Baptists, and whatever you are, that's born again of the Spirit of God, shake one another's hands as we sing it.
Oh, there's going to be a meeting in the air,
In that sweet, sweet by and by;
I'm going to meet you, and greet you over There
In that Home beyond the sky;
Such singing every heard, has been heard by mortal ears,
It'll be glorious, I do declare!
For God's Own Son will be the leading One
At that meeting in the air.
E-619 Ak, ak, ak! Ak, tas ir brīnišķīgi, saprotiet! Vai saprotat, kāds Viņš būs? Lūk, paklausieties.
E-619 Oh-oh-oh! Oh, that's wonderful, see, see what He will be. Now look.
E-620 Mums vienkārši ir jābeidz, draugi. Ir jau gandrīz divi, saprotiet, citādāk mēs...mēs šeit būsim līdz vakariņām. Man ir vēl daudz, daudz lapu par šo tēmu, redziet, tāpēc mums nāksies pabeigt ar šo. Tam nav gala.
E-620 We just got to close, friends. It's nearly two o'clock, see, and we'll—we'll be here at supper. I just got page after page of this yet, see, so we're just going to have to close on this. There is no end to it.
E-621 Tā ir atklāsme. Tā ir mūžīga, tāpat kā Dieva Vārds ir mūžīgs. Skatieties, bet Dieva lielā noslēpuma trīskāršais mērķis ir atklāts! Dievs izpaudās Kristū; Kristus izpaudās draudzē, lai izpirktu un atjaunotu pazudušo Ievu atpakaļ uz sākotnējo stāvokli Ēdenes dārzā. Ak vai!
E-621 It's a revelation. It's as Eternal as God's Word is Eternal. Look, but the threefold purpose of God's great mystery is revealed! God manifested in Christ; Christ manifested in the Church; in order to redeem the lost Eve back to the original condition in the garden of Eden. Oh, my!
E-622 Ak, tajā dienā būs kaut kas tik lielisks! Jā. Tas būs drīz. Mēs tam ticam. Vai tad jūs tam neticat? Katru reizi, kad es par to domāju, es vienkārši atceros šo dziesmu.
E-622 Oh, there is going to be some great times on that Day! Yeah. It's right away. We believe it. Don't you believe it? [Congregation says, "Amen."—Ed.] I just think of that song every time I think about it.
E-623 Viņš apstiprināja Sevi Daniēlā un Mozū, un Jeremijā. Kas viņi bija? Pravieši, pie kuriem nāca Vārds, saprotiet, tie varenie vīri. Redziet, jūs esat dzirdējuši par sapņotāju Jāzepu, saprotat, un par Daniēlu lauvu bedrē, un par visiem tiem pārējiem, jūs zināt. Tiem, kas... Kas viņi bija? Pravieši. Saprotat? Bet Tas galvenais... Dievs tikai uz laiku bija atainots viņos kā prototipos.
E-623 He vindicated Himself in Daniel, and in Moses, and in Jeremiah. What were they? The prophets which the Word came to, see, them great men. See, you've heard the story told of dreaming Joseph, you see, and Daniel in the lions' den, and all these other ones, you know. Them, that, what were they? Prophets. See? But the main One… God was just, temporarily, typing in them.
E-624 Viņš atainoja Sevi Ādamā, kurš zināja, kas ir pareizi, bet izgāja, lai izpirktu savu sievu, jo viņa bija vainīga. Kristum nebija jākļūst par grēku, bet Viņš izgāja un uzņēmās grēku, lai izpirktu Savu pazudušo bērnu. Redzat? Redzat? Viņš parādīja Sevi līdzībā.
...par mazo Mozu niedrēs
Un bezbailīgo Dāvidu ar lingu to;
Tāpat par Jāzepu un viņa sapņiem (pravietis),
Par Daniēlu un tām lauvām bieži dziedam mēs.
Ak, ir tik daudzi, daudzi citi Bībelē,
Un es...
E-624 He typed Himself in Adam, knowing what was right, but walked out to redeem his wife, because she was wrong. Christ didn't have to be sin, but He walked out and took sin, to redeem His lost child. See? See? He typed Hisself.
And Moses in the bulrush,
And you've heard of fearless David and his sling;
You've heard the story told of dreaming Joseph, (the prophet,)
And of Daniel and the lions we often sing.
Oh, there's many, many others in the Bible,
And I…
E-625 Viņi, viņi ir tā Bībele.
Un es...
Tomēr viņi visi tika izpausti Viņā. Saprotat? Bez Viņa ar viņiem ir cauri. Saprotat? Un man ir jākļūst par daļu no tā, lai es būtu Viņš. Āmen! Saprotat?
Cik ļoti ilgojos es satikt viņus visus. (Tā tas ir.)
Bet paša Dievs Dēls, Viņš būs tas vadonis,
Kad gaisā satiksimies mēs.
E-625 They, they are the Bible. "And I…" They was all manifested in Him, though. See? Without Him, they're all gone. See? And I have to become part of That, to be Him. Amen! See?
And I long to meet them all, I do declare. That's right.
But God's Own Son, He'll be that leading One
At the meeting in the air.
E-626 Ebrejiem 11. nodaļā ir teikts: “Bez mums viņi nevarētu būt pilnīgi.” Rokas un kājas nevar būt pilnīgas bez smadzenēm, zināšanām, galvas un visa pārējā. Saprotat? Un mēs visi kļūstam pilnīgi Viņā: “Tāpēc vienā Garā mēs visi esam kristīti vienā ķermenī,” brīvi no tiesas, pārgājuši no grēka... uz nāvi... Āmen! “Pats Dieva Dēls būs Tas, kurš vedīs, kad tikšanās tā gaisā būs.” Vai jūs Viņu mīlat?
Viņu mīlu es, Viņu mīlu es,
Jo...
E-626 Hebrews 11, said, "They could not be perfect without us." Hands and feet cannot be perfect without the brains, the knowledge, the head, and so forth. See? And we're all perfected in Him, "So by one Spirit we're all baptized into one Body," free from Judgment; passed from sin, unto death… Amen! God's Own Son will be the leading One at that meeting in the air. Do you love Him? [Congregation says, "Amen."—Ed.]
I love Him, I love Him
Because…
E-627 Kungs Jēzu, lai Svētā Gara svaidījums nonāk uz šiem kabatlakatiņiem, Kungs, un dziedina slimos. Lai tā notiek, kad tie tiks viņiem uzlikti. Es lūdzu, lai Tu to izdari, Jēzus vārdā. Āmen.
...Viņš nopirka.
E-627 Lord Jesus, the anointing of the Holy Spirit come upon these handkerchiefs, Lord, and heal the sick. May it be so, as they set it upon it. I pray that You'd make it so, in Jesus' Name. Amen.
… calvary's tree
[Brother Branham begins humming I Love Him—Ed.]
E-628 Tikai padomājiet, Kristus, atklāts tieši tagad mūsos, mūsos tieši tagad. Kā Viņš...kā Viņš atklājās? Jo Viņš pirmais mani mīlēja. Ko Viņš izdarīja?
Un glābšanu man Golgātā
Viņš...
E-628 Just think, "Christ, revealed," right in us now, right now in us. How did He, how was He revealed? Because He first loved me. What did He do?
And purchased my salvation
On…
E-629 Slava! Tas varenais derības eņģelis, Tas, kurš bija kopā ar Mozu tuksnesī, Tas, kurš atnāca pie Pāvila ceļā uz Damasku; Tas pats, kurš ļāva uzņemt pie mums Viņa fotogrāfiju; Tas pats, kurš nesen bija redzams fotogrāfijā žurnālā “Life”; tas pats Vārds no tā paša Dieva, caur tiem pašiem kanāliem, pa to pašu ceļu, caur to pašu apsolījumu! “Kur divi vai trīs ir sapulcēti Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū.” Tātad Viņš ir šeit. “Dieva eņģeļi pulcējas ap tiem, kas Viņu bīstas,” kuri turas tikai pie Viņa Vārda. Neviens cilvēks nevar cienīt šo Vārdu, ja viņš nebīstas Dieva. Saprotat? Tātad, šorīt Viņš ir šeit, kopā ar mums, kad mēs pielūdzam Viņu Garā.
E-629 Glory! That great Angel of the Covenant, that One Who was with Moses in the wilderness, that One Who come to Paul on the road to Damascus, that same One permitted His picture to be taken with us; the same One that was in the picture in the Life magazine the other day; the same Word, by the same God, through the same channels, by the same way, by the same promise! "Wherever two or three are gathered in My Name, I am there in their midst." Then He is here. "The Angels of God are encamped about those who fear Him," that hangs only to His Word. No man can respect that Word without fearing God. See? Then, here He is in here this morning, with us, as we worship Him in the Spirit.
E-630 Ak, pēc tāda smaga vēstījuma, es domāju, ka mums kādu brītiņu vajadzētu pielūgt Viņu Garā. Saprotiet, vienkārši aizveriet acis un vēlreiz nodziedāsim to Viņam: “Viņu mīlu es, Viņu mīlu es,” vienkārši, kamēr jūs...jūs paceļat savas rokas pretim Viņam.
Viņu mīlu es, Viņu mīlu es,
Jo Viņš pirmais mani mīlēja
Un glābšanu man Golgātā
Viņš nopirka.
Ak vai, kā mēs Viņu mīlam!
Ticība Tēvam, ticība Dēlam,
Ticība Svētajam Garam, šie trīs ir Viens.
Dēmoni drebēs un grēcnieki modīsies,
Ticība Jehovam satricina visu.
E-630 Oh, since a hard Message like this, I think we just ought to worship Him a little bit in the Spirit. See, just close your eyes and let's sing that to Him again, "I love Him, I love Him," just as you—you raise your hands, like, to Him.
I love Him, I love Him
Because… first loved me
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
Oh, my, how we love Him!
Faith in the Father, faith in the Son,
Faith in the Holy Ghost, these three are One;
Demons will tremble, and sinners awake;
Faith in Jehovah makes anything shake.
E-631 Āmen! Slava Dievam! Kā mēs Viņu mīlam! Tagad vienkārši pielūdziet Viņu savā sirdī, vienkārši dieviniet Viņu, vienkārši aizdomājieties, cik brīnišķīgi Viņš ir darījis. Paskatieties, ko Viņš ir izdarījis mūsu labā. Visi šie gadi ar vīzijām, tās nekad nav bijušas nepareizas. Viss, ko Viņš teica, ir īstenojies tieši tā, kā Viņš teica.
E-631 Amen! Glory to God! How we love Him! Just worship Him in your heart now, just adore Him, just—just think how beautiful He's done. Look what He's done for us. All these years of the visions, not one has ever failed. Everything that He said would come to pass, come just exactly the way He said it.
E-632 Es mīlu jūs. Bērniņi, neaizmirstiet jums dotos Dieva baušļus: “Mīliet viens otru.” Mīliet ikvienu, pareizo vai nepareizo, grēcinieku vai svēto, tik un tā mīliet viņus. Ja jums tā nav, tad lūdziet, lai Dievs jums palīdz, jo Dievs mīlēja grēcinieku. Un Dieva daba ir jūsos. Ja cilvēks kļūdās, tik un tā mīliet viņu. Neesiet līdzdalībnieki viņa grēkos. Saprotat? Neesiet līdzdalībnieki viņa grēkos. Bet ar mīlīgumu, nevis ar saīgumu vai pārmetumu, bet ar mīlīgumu pastāstiet viņam par dzīvības cerību, kas ir jūsos caur Jēzu Kristu, kuru jums ir atklājis Svētais Gars.
Jēzus dārgo Vārdu tagad
Paņem cieši, sāpju bērns...
Ņem to (neaizmirsti to!) līdzi zemē plašā,
Viņš dos prieku dvēselei.
Ak, dārgais... (Tas Vārds!)...
E-632 I love you. Don't forget the commandments of God to you, little children, "Love one another." Love everybody. Right or wrong, sinner or saint, love them, anyhow. If you don't, then pray God to help you, 'cause God loved the sinner. And the nature of God is in you. If the man is wrong, love him, anyhow. Don't partake of his sins. See? Don't partake of his sins. But in sweetness, not in sourness and rebuke, in sweetness tell him of the hope of Life that rests within you, through Jesus Christ being revealed to you by the Holy Ghost.
Take the Name of Jesus with you,
Child of sorrow and of woe;
It will joy and comfort give you,
Oh, take It, (don't forget now,) everywhere you go.
E-633 Mums ir Viņa Vārds. Mēs esam nosaukti Viņa Vārdā.
Prieks līdz debesīm lai skan.
Dārgais Vārds salds ir man,
Prieks līdz debesīm lai skan.
E-633 Oh, precious, that Name! Oh, we have His Name. We are called by His Name.
Hope of earth and joy of Heaven;
Precious Name, O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven.
E-634 Tagad es atklāšu jums nelielu noslēpumu, līdz es jūs atkal ieraudzīšu, atceries to; piecelsimies kājās, atcerieties to.
Jēzus Vārda priekšā galvas lieksim
Un pie Viņa kājām kritīsim,
Un par ķēniņu Ķēniņu Debesīs to kronēsim (mēs Viņu kronēsim!),
Kad mūsu ceļu noslēgsim.
Dārgais Vārds (dārgais Vārds) salds ir man!
Prieks līdz...
E-634 Now I'm going to give you a little secret, till I meet you again. Remember this, as we stand. Remember this.
At the Name of Jesus bowing,
Falling prostrate at His feet,
King of kings in Heaven we'll crown Him, we'll crown Him,
When our journey is complete.
Precious Name, precious Name, O how sweet!
The hope of…
E-635 Kas? Trīskāršā atklāsme! Debesu cerība un prieks, kas atklājas Viņā.
Dārgais Vārds (dārgais Vārds) salds ir man!
Prieks līdz debesīm lai...
E-635 What? The threefold revelation! Hope and joy of Heaven, revealed in Him.
Precious Name, precious Name, O how sweet!
Hope of earth and joy of…
E-636 Kas? Zemes cerība un debesu prieks, viss ir izpaudies Kristū. Dievs, draudze, viss pārējais ir izpaudies Kristū. Bībele ir Kristus. Bībele ir rakstītais Vārds. Un Viņš ir Vārds, kura izpausme ir pierādījums tam, ka dzīvība ieiet Vārda miesā, lai izpaustu to. Ak, vai tas nav brīnišķīgi!
Paņem Jēzus dārgo Vārdu,
Un tā, tagad klausieties uzmanīgi.
Lai tas tevi sargātu (neaizmirstiet to tagad),
Un, kad naidnieks ceļā stāsies (kas jums ir jādara?),
Lūdzot izsaki to Vārdu tu.
Dārgais Vārds (dārgais Vārds) salds ir man! (salds ir man!)
Prieks līdz debesīm lai skan.
Dārgais Vārds (dārgais Vārds) salds ir man!
Prieks līdz debesīm lai skan.
E-636 What? The hope of earth and joy of Heaven, everything is manifested in Christ. God, the Church, everything else, is manifested in Christ. The Bible is Christ. The Bible is the written Word. Which, He is the Word. Its manifestation is the evidence of the Life coming into the flesh of the Word, to manifest It. Oh, isn't it wonderful!
Take the Name of Jesus with…
Now listen close now.
As a shield (don't forget that now)… every snare;
When temptations round you gath-…
What must you do?
Just breathe that holy Name in prayer.
Precious Name, precious Name, O how sweet! O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven;
Precious Name, precious Name, O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven.
E-637 Nezinādams.. Protams, būdams garīgs, tu novēro garīgas lietas. Es nezināju to; Dievs to zina. Bet, ja jūs pagriezīsieties un paskatīsieties uz pulksteni, tad tagad ir tieši divi – otrā rāviena beigas. Trešais rāviens ir pavisam tuvu! Saprotat?
Jēzus Vārda priekšā galvas lieksim
Un pie Viņa kājām kritīsim,
Un par ķēniņu Ķēniņu Debesīs to kronēsim,
Kad mūsu ceļu noslēgsim.
Dārgais Vārds...
Otrais rāviens ir ticis izpausts!
Prieks līdz debesīm lai skan.
Dārgais Vārds salds ir man!
Prieks līdz debesīm lai skan.
E-637 Not knowing… Of course, being spiritual, you watch spiritual things. Not knowing this; God knows it. But if you'll turn and look at the clock, it's on the dot, two o'clock, the end of the Second Pull. The Third Pull is at hand! See?
At the Name of Jesus bowing,
Falling prostrate at His feet,
King of kings in Heaven we'll crown Him,
When our journey is complete.
Precious Name…
Second Pull has been made manifested!
Hope of earth and joy of Heaven;
Precious Name, O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven.
E-638 Vai pamanījāt, kā Gars paņēma to pašu dziesmu un pacēla to par oktāvu augstāk, tādā veidā? Nākamais rāviens ir pavisam tuvu! Āmen! Hm-hm.
Jēzus dārgo Vārdu tagad
Ir vēlāks, nekā jūs domājat!
Paņem cieši, sāpju bērns,
Nes to līdzi zemē plašā,
Viņš dos mieru dvēselei.
Dārgais Vārds (dārgais Vārds) salds ir man!
Prieks līdz Debesīm lai skan;
Dārgais Vārds salds ir man!
Prieks līdz Debesīm lai...
Nu, ja nāks pārbaudījumi, ko jūs darīsiet?
Paņem Jēzus dārgo Vārdu,
Lai tas tevi sargātu,
Un, kad naidnieks ceļā stāsies (kaut kas, lai liktu tev tagad neticēt,
vienkārši atceries),
Lūdzot izsaki to Vārdu tu.
Dārgais Vārds salds ir man!
Prieks līdz debesīm lai skan.
Dārgais Vārds (dārgais Vārds) salds ir man!
Prieks līdz debesīm lai skan.
E-638 Did you notice the Spirit take the same song and picking it up an octave higher like that? The next Pull is at hand! Amen! Uh-huh.
Take the Name of Jesus with you,
It's later than you think!
… sorrow and of woe;
It will joy and comfort give you,
Oh, take It everywhere you go.
Precious Name, precious Name, O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven;
Precious Name, O how sweet!
Hope of earth and joy…
Now if temptations come, what do you do?
Take the Name of Jesus with you,
As a shield from every snare;
When temptations (something to make you disbelieve now) gather,
Just remember, breathe that holy Name in prayer.
Precious Name, O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven;
Precious Name, precious Name, O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven.
E-639 Tagad visi nolieksim mūsu galvas godbijībā. Paklausieties.
Jēzus Vārda priekšā galvas lieksim...
E-639 Let us bow our heads now, everybody, reverently. Look now.
At the Name of Jesus bowing…
E-640 [Kāds runā svešās mēlēs un tiek dots izskaidrojums-Tulk.] Lūk, ja jūs saprotat, Tā Kunga Gars nonāca sanāksmē ar nezināmām valodām, runājot nezinošam cilvēkam, lai izskaidrotu to caur citu nezinošu cilvēku. Tā Kunga Vārds! Vai atceraties, kad tuvojās ienaidnieks un viņi nezināja, ko viņiem darīt? Tā Kunga Gars nonāca pār kādu vīru un atklāja, kas ir jādara. Ak vai!
E-640 [Brother Branham hums another line of Take The Name of Jesus With You. A brother speaks in another tongue. Another brother gives an interpretation—Ed.]
E-641 Tagad vienkārši pazemībā nolieksim mūsu galvas. Lai Dievs jūs svētī.
Līdz mēs tiksimies! Līdz mēs tiksimies!
Līdz mēs tiksimies pie Jēzus kājām;
Līdz mēs tiksimies.
Labi, mācītāj.
E-641 Now if you understand, the Spirit of the Lord dropped in the meeting, upon unknown languages, speaking it to a man not knowing; to interpret it by another man not knowing. The Word of the Lord! You remember when the enemy was coming up and they didn't know what they would do? The Spirit of the Lord fell upon a man, and revealed what was to be done. Oh, my!

Наверх

Up