Šedevrs

The Masterpiece
Datums: 64-0705 | Ilgums: 2 stundas 18 minūtes | Tulkojums: Rīga
Džefersonvila, Indiānas štats, ASV
E-1 Tagad nolieksim mūsu galvas lūgšanā. Kamēr mūsu galvas un sirdis ir noliektas Dieva priekšā, es...es gribu pajautāt, cik daudziem šeit ir kāds lūgums, kuru jūs gribētu atgādināt Dievam, vienkārši paceļot augšup savas rokas? Labi, tagad turiet šo lūgumu savā sirdī, kamēr mēs lūgsim.
E-1 Let's bow our heads now for prayer. While our heads and hearts are bowed before God, I--I wonder how many in here has a request that they'd like God to remember, by just lifting up your hands? Now, hold your request in your heart now as we pray.
E-2 Kungs Jēzu, Tu esi Avots, neizsmeļams Dzīvības Avots, plūsti caur mums šodien, Kungs, un attīri mūs no visas neticības un no visa grēka, lai mēs tagad varētu stāvēt Tavā Klātbūtnē, zinot, ka mūsu vidū ir vajadzība, kas... Mēs zinām, ka mēs esam grēcinieki un neesam pelnījuši nekādu svētību. Taču tad, kad mēs domājam par Viņu, Kurš atnāca un paņēma mūsu grēkus, tad, kad tur ir Viņa asinis, tie vairs neesam...neesam mēs – tad Dieva Klātbūtnē atrodas Viņš. Tā ir vienkārši mūsu balss caur Viņa Asinīm. Viņa Asinis runā. Ak, Dievs, tad attīri mūsu sirdis no grēka un neticības.
E-2 Lord Jesus, Thou the--the Fountain, inexhaustible Fountain of Life, flow through us today, Lord, and cleanse us from all unbelief and all sin, that we might stand in Thy Presence now, knowing that there is need among us, that we know that we are sinners and not--not worthy of any blessing. But then when we think of Him Who came and took our sins! Then, when His Blood is there, it's not--it's not us in the Presence of God, it's Him. It's just our voice through His Blood. His Blood is speaking. O God, then cleanse our hearts from sin and unbelief.
E-3 Dāvā mums mūsu sirds vēlmes, jo, patiešām, mums šīs vēlmes ir, lai kalpotu Tev. Šajos nogurdinošajos apstākļos un ciešanās, un šīs pasaules lietās, kas reizēm ir mums uzliktas, lai mūs pilnveidotu... Mēs dzirdējām, kā Viņš sacīja: “Nebrīnieties, kad nāk šie pārbaudījumi.” Tie mums nāk tikai par labu, lai mūs pilnveidotu un lai novestu mūs līdz turienei. Šie lielie pārdzīvojumu tuksneši, kuros taisnie vīri tiek pārveidoti svētajos. Mēs... Mēs pateicamies Tev par šiem pārdzīvojumiem, Kungs. Mēs it nekādā veidā negribētu...negribētu rīkoties kaut kā pret Tavu gribu; taču mēs lūdzam, Tēvs, lai mēs tajā pietuvojamies Tev.
E-3 Give to us the desires of our heart, for we truly have these desires to serve You. In these weakening conditions and afflictions, and things of the world that's put upon us sometime, to perfect us; we've been told that. Then He said, "Think it not strange that these trials come." They're only working out for our good and to perfect us, and bring us into that place. These great deserts of experience, where righteous man are molded into saints, we--we thank Thee for these experiences, Lord. We would no mean, no wise want to do anything contrary to Your will. But we pray, Father, that in this we'll be brought closer to You.
E-4 Un, kad nastas kļūst tik smagas, ka mēs vairs nespējam iet uz priekšu, tad mēs paceļam savas rokas un skaļi saucam uz mūsu Tēvu. Tad sadzirdi no Debesīm, Kungs. Dziedini mūs, padari mūs veselus Dieva Valstības dēļ.
Svētī Savu Vārdu šajā rītā, Kungs. Tavs Vārds ir Patiesība.
E-4 And when the burdens are so heavy we can't go no farther, then we raise our hands and scream to our Father. Then hear from Heaven, Lord.
Heal us, make us well, for the Kingdom of God's sake.
Bless Thy Word this morning, Lord. Thy Word is the Truth.
E-5 Un tagad mēs esam šeit sapulcējušies šajā draudzes namā. Mēs lūdzam par brāli Nevilu un par brālu Kepu, un brāli Kolinsu, un par visiem pārējiem kalpotājiem, un par pilnvarotajiem, diakoniem, un par visiem draudzes locekļiem, un par svešiniekiem mūsu vārtos. Lai šī ir diena, kuru mēs vēl ilgi atcerēsimies Tavas Klātbūtnes dēļ.
E-5 And we've assembled here now in the church. We pray for Brother Neville, and for Brother Capps, and Brother Collins, and all the rest of the ministers, and the--and the trustees, deacons, and all the laity, and the strangers in our gates. May this be a day that we'll long remember, because of Your Presence.
E-6 Mēs šajā rītā esam lielās gaidās, Kungs. Mēs pēkšņi tikām sasaukti sapulcēties kopā. Mēs jūtam, ka tas ir ar kādu mērķi. Lai Tavs mērķis tiek sasniegts, Kungs. Jo mēs lūdzam to Jēzus Vārdā un pakļaujamies. Āmen.
E-6 We're here under great expectation this morning, Lord. Just momentarily noticed, called together. We feel that it's for a purpose. May Your purpose be achieved, Lord. For we ask it in Jesus' Name, as we submit ourselves. Amen.
E-7 Cik lieliski ir atrasties šeit un sapulcēties kopā ar šo draudzi, pilnu ar cilvēkiem. Es gaidīju, ka šorīt te gandrīz neviena nebūs, jo es pats īsti nezināju, ka būšu šeit.
E-7 It's grand to be here and to be assembled with this church full of people. I wasn't expecting to be hardly anyone here this morning, because I didn't hardly know, myself, I was going to be here.
E-8 Mēs tikko kā atbraucām no Filadelfijas. Un tāpēc es atbraucu, domādams, ka man uzreiz būs ātri jābrauc uz Arizonu, lai novadītu izvadīšanu vienam manam draugam Kapteinim Džimam Mozlijam, ļoti dārgs, dievbijīgs puisis, kuru es nesen atvedu pie Kristus. Trīs brāļi Mozliji... Un viens no viņiem tajā dienā nokrita, viņš bija lidmašīnā, un acumirklī bija miris. Desmit stundas nogulēja ugunī, pirms tie viņam tika klāt. Tāpēc atstāja... Divdesmit astoņus gadus vecs, viņa sievai ir divdesmit seši, un...un palika trīs mazi bērni, vecākajam ir septiņi gadi. Ļoti skumji. Un viņi... Kad viņam tika klāt, viņu bija jāapglabā nākamajā dienā. Tāpēc es vienkārši... Man nesanāca aizbraukt. Un es vienkārši uzrakstīju, tas ir, nosūtīju ar telegrammu, ko es grasījos pateikt jeb ko es būtu sacījis brāļa Mozlija bērēs. Dažas lietas mēs nevaram saprast, bet tomēr Viņš izdara tā, ka viss notiek pilnīgi pareizi.
E-8 We just got in from Philadelphia. And so I come in, thinking I was going to have to go to Arizona right quick, for have a funeral service for a friend of mine, Captain Jim Moseley, a very precious, godly boy I led to Christ not long ago, the three Moseley brothers. And one of them fell, and was in the plane the other day, and was killed instantly. Laid in the fire for ten hours 'fore they got to him. So Lee is twenty-eight years old, his wife twenty-six, and--and leave three little children; the oldest, seven. Very sad. And they... When they got him in, then they had to bury him the next day. So I just... I didn't get to go. And I just wrote out, or sent by telegram, what I was going to say, or what I would have said at Brother Moseley's funeral. Some of these things we can't understand, but yet He makes everything work just right.
E-9 Šorīt mēs šeit esam Tā Kunga kalpošanā, zinādami, ka...ka mēs ticam Dievam, ka mēs ticam, ka Viņš izdarīs visu tieši tā, kā vajag. Neskatoties uz to, kas tas ir un kā tas īstenojas, mēs zinām, ka tam noteikti ir “jānāk par labu”. Viņš to ir apsolījis. Tam vienkārši tieši tā ir jānotiek. Reizēm mēs to nevaram saprast, reizēm tas kļūst ļoti sarežģīti, un tomēr mēs zinām, ka tā ir Patiesība, jo Bībele saka, ka tā ir Patiesība. Bet Bībele mums ir Dievs rakstītā veidā.
E-9 We're here in service of the Lord, this morning, knowing that--that--that we believe God, that we believe that He'll make everything just exactly right. Regardless of what it is, and how it works out, we know it's got to "work for good." He promised that. It's just got to be that way. Sometimes we can't understand that, gets very complicated at times, but yet we know that it's the Truth, 'cause the Bible says it's the Truth. And the Bible, to us, is God in letter form.
E-10 Lūk, ir jābūt kaut kam, uz kā mēs balstām savu ticību. Un ja...ja es vai jebkurš no mums dzīvē mēģinātu gūt panākumus un kļūtu par daudzkārtēju multimiljonāru... Bet ko gan mēs ar to darītu? Mēs noteikti nonāksim šī ceļa galā, un kāds...kāds mums no tā labums būs tad? Saprotat? Nauda ir dokuments, tā ir valūta, bet jūs nevarat iemainīt to pret dzīvību. Tikai Dievam ir Dzīvība.
E-10 Now, we've got to place our faith somewhere. And if--if I or any of us, in life, tried to make a success in life and become, many times, a multimillionaire, but what are we going to do with that? We got to come down to the end of the road, and what--what good is it to us then? See? And money is a--a scrip, it's an exchange, but you can't exchange it for Life. Only God has Life.
E-11 Tāpēc mēs...mēs aptveram, ka mēs esam šeit kā [foto] negatīvs. Un, ja eksistē negatīvs, tad ir jābūt arī pozitīvam. Nevar būt negatīvs bez pozitīva, saprotiet, jo... Tieši no pozitīva tiek uztaisīts negatīvs. Līdzīgi, kā jums būtu kāda objekta fotogrāfijas negatīvs. Kaut kur ir jābūt kādam objektam vai...lai uzspīdētu...lai gaisma uzspīdētu uz tās foto lēcas – pretējā gadījumā nekāda negatīva nebūtu. Tāpēc tad, kad mēs redzam, ka mūsu dzīve šeit ir negatīvs, zinot, ka mēs esam esam kādas dzīves (kas atrodas kaut kur) atblāzma, tad mēs zinām, ka kaut kur ir pozitīvs, uz kura ir uzspīdējusi gaisma, un tas ir kaut kā atspoguļojies šeit uz zemes. Un mēs esam tikai tas atspulgs, ēna – īstais objekts atrodas kaut kur citur. Ja tas nav tā, tad es esmu vispieviltākais cilvēks pasaulē; es savu dzīvi esmu pavadījis velti. Taču es zinu, bez mazākās šaubu ēnas, ka tas tur ir. Saprotat? Tieši tāpēc mēs esam šeit. Saprotat?
E-11 So we--we realize that we're here in a negative form. And as long as there is a negative, there has to be a positive. There cannot be a negative without a positive, see, because it's because of the positive that makes the negative. Like you had a negative picture of some object. There has to be an object somewhere, or to strike, the light strike that lens, or there wouldn't be any--any negative. So when we see that our life here is in the negative, and knowing that we're in the image of some life somewhere, then we know that there is a positive somewhere that the light has struck, and it's reflected something here on earth. And we are only that reflection. The genuine object is somewhere. If that isn't, I'm the worst deceived man in the world; I've spent my life in vain. But I know, beyond a shadow of doubt, that it's there. See? That's why we're here. See?
E-12 Kad es redzu, kā jūs, ļaudis, braucat no visas valsts, lai tikai mazu brītiņu paklausītos, un reizēm jūs esat pārliecināti... Tad tas liek man justies patiešām maziņam, kad es atnāku uz šādu sanāksmi, aizdomājoties, ka es zinu, ka šie cilvēki ir braukuši simtiem jūdžu, lai tikai pabūtu šeit dažu kalpošanas minūšu dēļ, lai tikai šeit pasēdētu.
E-12 When I see you people come across the country, on a few-moments notice, and sometime presuming, then it makes me feel real little when I come into a meeting like this; to think that I know people here has traveled for hundreds of miles, just to be here for a few minutes of service, just to set here.
E-13 Kāda sieviete tikko kā pateica, viendien atnāca un pateica: “Parādiet man, kur tas vīrs ir gājis, un ļaujiet man iet pa viņa pēdām uz tās zemes,” sacīja, “es kļūšu vesela.” Lūk, ja cilvēki tev šādi tic, un tu esi Kristus pārstāvis, ko tad mums vajadzētu darīt? – Mums būtu jābūt ļoti piesardzīgiem, jo ar nepareizo tu sagrausi ne tikai sevi, bet tu sagrausi pārējos, kas tev seko.
E-13 Some woman just made a remark, come in the other day and said, "Show me where the man has walked, and let me walk behind him, upon the ground," said, "I'll get well." Now, the people believes you like that, and you're a representative of Christ, then what should we do? We should be very careful, because you're not only destroying yourself with wrong, you're destroying others who are following you.
E-14 Un tā, es nezinu nevienu konfesiju un neko citu, kur jūs aizvest. Ir tikai viena lieta, uz ko es paļaujos (ja jūs ticat man, tad sekojiet tam, ko es saku, jo es ticu Bībelei) – tas ir Dieva Vārds. Viss pārējais cietīs neveiksmi. Es vienkārši... Viņš ir Dzīvība. Viņš ir Vārds.
E-14 So, I know no denomination or nothing to take you to. There's only one thing I have my faith in. If you believe me, follow what I tell you. Because, I believe the Bible, that's the Word of God. Other things fail. I'm just... He is Life. He is the Word.
E-15 Un tā, es zinu, ka jūs... Kad es šeit iznāku, es jūs ilgi aizturu. Es lūdzu Dievu, kad es sajutu, ka šodien gribu šeit iznākt. Man bija tik daudz pārrunu un zvanu, un tā tālāk; šorīt man bija jāsatiekas ar dažiem no viņiem. Un es sacīju: “Nu, brālis Nevils noteikti prasīs, lai es runāju.” Tas bija piektdien. Un es sacīju: “Brālis Nevils droši vien palūgs mani runāt, un, kad es runāšu, es lūdzu, Dievs...” Tagad ir tik karsts, bija tik ļoti karsts. Bet Viņš bija labs un atsūtīja mums lietu, un pārtrauca šo patiešām ārkārtējo karstumu, un iedeva mums šo labo rītu. Es lūdzos, lai Viņa žēlastība izlīst pār katru no jums, lai jūs vienmēr atcerētos, kā jūs šorīt atradāties šeit. Lai Viņa žēlastība un svētības ir uz jums!
E-15 Now, I know that you... When I come here, I keep you long. I prayed to God, when I felt like I wanted to come here today. I've had so many interviews and calls, and so forth. I had to meet some of them this morning. And I said, "Well, Brother Neville no doubt ask me to speak." That was Friday. And I said, "Brother Neville will probably ask me to speak. And when I do, then I pray, God..." It's so hot, been so hot. And He was good to send us a rain and break the real extreme heat, and give us a good morning this morning. I pray that His goodness will shower each one of you all, that you'll ever remember being here this morning. May His grace and blessings be upon you!
E-16 Vakar vakarā es apciemoju slimu draugu, brāli Bilu Dauhu. Šorīt es viņu šeit neredzu. Kaut kā... Es neredzu. Ak, lūk, kur viņš ir. Jā. Un es aizdomājos: “Vecs vīrs, deviņdesmit vienu gadu vecs, un joprojām traucas pāri visai valstij, cauri tuksnešiem, pāri sniegotajiem kalniem un pa slidenajiem ceļiem. Viņam tas nav noteikti jādara. Dievs ir bijis pret viņu labs, viņam tas nav jādara. Viņš varētu sēdēt mājās, un kalpi vēdinātu viņu ar vēdekļiem, ja vien viņš to gribētu.” Taču ar Bilu Dauhu kaut kas notika, viņš piedzima no augšas. Un, kad tas notika, viņa sirdī kaut kas uzradās – ka viņš dzīvo tikai tam, lai apmeklētu šīs kalpošanas. Un tādā gadījumā, ja man ir sanācis būt par Dieva mikrofonu, vai tad es maldināšu savu draugu? Labāk es nomiršu. Lai tad es saku viņam tieši to, kas ir Patiesība no šīs Bībeles. Tad tas ir Dieva Vārds. Es vienkārši atkārtoju to, ko ir pateicis Viņš.
Tagad es gribu izlasīt kaut ko no Bībeles.
E-16 Last night I visit a friend that's sick, Brother Bill Dauch. I don't see him here this morning. Somehow, I don't. Oh, here he is. He's... Yeah. And I was thinking, "An old man of ninety-one years old, and still storming across the--the country, through the deserts, and over the snowy mountains and the slick roads. He don't have to do that. God has been good to him; he don't have to do that. He could sit home and have servants a-fanning him, if he wanted to." But, something happened to Bill Dauch, he was borned again. And when it was, something come into his heart, that all he lives for is to attend these services. And then if I'm to be the mouthpiece of God, would I deceive a friend? I'd rather die. Then let me tell him exactly what's the Truth out of this Bible. Then, that's God's Word. I'm just repeating what He said.
Now I want to read some out of the Bible.
E-17 Pirms mēs lasīsim, es gribētu pateikt, ka, manuprāt, šovakar būs vakarēdiens. Un jūs, kuri esat no šīs apkaimes... (tāpēc ka pārējie cilvēki droši vien brauks atpakaļ uz mājām, jo viņiem ir jādodas uz darbu)... visi vietējie, kuri ir šajā sapulcē, atcerieties, ka šovakar brāļi pasniegs vakarēdienu.
E-17 Before we read, I'd like to--to say that I believe tonight is the communion night. And you who are here locally... Course, the other people probably will be going back to their homes, 'cause they have to go to work. You who are locally here in the assembly, remember, the brethren will be giving communion tonight.
E-18 Lūk, es gaidu noslēdzošo zvanu par Āfriku. Viņi neļāva...neļaus man iebraukt kā misionāram. Tāpēc vienīgais veids, kā es varu tur iekļūt... Es dodos uz Keniju, Ugandu un...un Tanganjiku. Un vienīgais veids, kā es varu iekļūt... Pirmkārt, tev neļaus iekļūt baznīcas, jo tās grib, lai es sludinātu kaut ko no šīs puses un tās puses, tur Āfrikā. Un šādi es nebraukšu. Es nebūšu tāds liekulis, lai ko tādu darītu. Tāpēc es katram no viņiem saku: “Nē, ser, es sludināšu tikai to, ko Dievs ieliks manā sirdī, tas arī viss.” Saprotat? Un es esmu pārliecināts, ka tas nebūs tas, ko viņi mēģina panākt, lai es mācītu. Lūk, trīsvienības kristības un visu ko tādu, un strīdēties ar viņiem. Nē!
E-18 Now, I'm waiting for the final call for Africa. They wouldn't, won't let me in as a missionary. So the only way I can go in, down... I'm going to Kenya, Uganda, and--and Tanganyika. And the only way I can go in... First, the churches won't let you in, 'cause they want me to preach something on this side and that side, down in Africa. And I won't go in like that. I wouldn't be hypocrite enough to do that. So I either tell them, "No, sir, I'll just preach just what God puts on my heart, and that's all." See? And I'm sure it won't be what they're trying to get me to teach. So, triune baptisms, and so forth like that, and fussing with them. No.
E-19 Taču brālis Bozē ieaicināja mani uz lielu konferenci; vienkārši viņam nedaudz sāk atvērties tā gaisma, kā ticam mēs. Un tāpēc es esmu ielūgts atbraukt, it kā es brauktu medību braucienā. Ja viņi ļaus man iebraukt, it kā dodoties medībās... Ja es varu dabūt kādu, kas pateiks, ka viņi ved mani medībās, tad es tur iekļūšu. Ārsts... Ārsts tur vēstniecībā ir mans personīgs draugs no Čikāgas. Un tikko es tur iebraukšu, viņš pateiks: “Nu ko, brālis Branhams ir šeit. Novadīsim sanāksmi.” Jo tad, kad es tur jau būšu, vēstniecība nevarēs man atteikt. Ja viņi... Un tā, viņi cenšas to nokārtot. Tāpēc es domāju, ka... Ja tā ir Dieva griba, viss tā arī sanāks. Saprotat? Tas... Tas vienkārši ir atdots Viņa rokās. Ja nē, tad es jums paziņošu.
E-19 But I've been asked to a big convention, by Brother Boze. He's just on the verge of coming to seeing some daylight of what we believe. And so I've asked to come in like I was going on a hunting trip. If they let me in, like going in hunting... If I can get somebody to say they'd take me hunting, then when I get in there, the doctor--the doctor is there at the embassy, is a personal friend of mine, out of Chicago. And as soon as I get in there, he say, "Well, here is Brother Branham over here. Let's have a meeting." So, after I'm there, the embassy can't turn me down. If they... So they're trying to work it through now. So I trust that it... If it's God's will, it'll work out that way. See? It--it's just committed to Him. If not, then I'll notify you. I won't...
E-20 Es gribu... Ja tā būs Dieva griba, tad es gribu runāt par Septiņām Bazūnēm. Un tā būs apmēram astoņu dienu kalpošana. Un, iespējams, mēs nebūsim šajā draudzes ēkā, mēs pamēģināsim noīrēt kādu auditoriju.
E-20 If it be the will of God, then, I want to speak on the Seven Trumpets. And that'll be about a eight-day service, and we won't be here at the tabernacle, perhaps. We try to get an auditorium here.
E-21 Lūk, es nekad nebiju aizdomājies par šo jauno ēku, kuru šeit tikko kā uzcēla. Tā ir tieši tajā vietā, kur es pirmoreiz vīzijā redzēju Jēzu (lūk, šī ēka ir uzcelta tieši tajā vietā. Es reiz biju aizgājis tur paskatīties), kad es pavēros un ieraudzīju, kā Viņš skatās uz austrumiem (jūs atceraties, dzirdējāt, kā es to stāstīju), kad es atrados tur, lūdzoties par savu tēvu, puika, vienkārši puika sludinātājs. Lūk, kur es Viņu redzēju, pienācu, paskatījos uz Viņu. Viņš bija aizgriezis savu galvu sāniski prom no manis. Es turpināju virzīties, ieklepojos, irbuleņu un grīšļu laukā. Es turpināju vērot, bet Viņš nepagriezās. Tad es nosaucu Viņa Vārdu: “Jēzus.” Un Viņš apgriezās, izstiepa Savas rokas, un tas bija viss, ko es atcerējos, līdz uzausa diena. Un tā es atgriezos no tā lauka neilgi pirms rītausmas.
Tāpēc varbūt Tas Kungs ļaus man tur sludināt tās Bazūnes. Lai kur tas nebūtu, lai notiek Dieva prāts.
E-21 Now I never thought, of this new auditorium just being built up here, it's exactly where I saw Jesus the first time in vision. Now it's built, auditorium built right over the same spot. I went right there the other day, to look. When I looked and seen Him looking towards the east, you remember hearing me tell it, when I was out there praying for my father; a--a little boy, just a boy preacher. That's where I saw Him. Step, looking at Him; He's had His head turned sideways from me. I kept walking around, clearing my throat, in a broom sedge field. And I kept watching, and He never did turn. Then I called His Name, "Jesus." And He turned around, held His arms out, and that's all I remembered until daylight. And so I come back out of the field, along towards daylight.
So maybe the Lord will let me preach those Trumpets there. Wherever it is, God's will be done.
E-22 Tagad atšķiriet savās Bībelēs Jesajas grāmatas piecdesmito... 53. nodaļu Jesajas grāmatā.
Un tā, mēs paļaujamies, ka Dievs svētīs mūsu niecīgos pūliņus, kurus mēs pielikām, sanākot kopā šajā rītā. Mēs tikko kā atgriezāmies no Filadelfijas, kur es biju Pilnā Evaņģēlija Uzņēmēju saietā un klausījos tur viņu dažādās liecības un pārējo.
E-22 Turn in your Bibles now, to Isaiah the fifty-... 53rd chapter of Isaiah.
Now, we trust that God will bless our feeble efforts of coming together this morning. We just come down from Philadelphia, where I was at the Full Gospel Business Men's convention, and listening to their different testimonies and so forth, up there.
E-23 Pēc tam es... Atceļā es biju... Billijs Pols un es, un Rebeka, un mazā Kolinsu meita, Betija Kolinsa... Un Billijs ir ļoti labs gulētājs, bet Bekija ir vēl labāka, un tāpēc es... Betija un es sarunājāmies. Viņa sēdēja aizmugurē ar Bekiju, aizmugurējā sēdeklī. Un es ieraudzīju, ka uz ceļa kaut kas notiek. Un, kad es to ieraudzīju, man kaut kas ienāca prātā. Un Betija (ja viņa ir šeit), viņa ievēroja, ka es beidzu runāt un sāku kaut ko pierakstīt. Tieši tur es dabūju tēmu šim rītam.
E-23 Then I, on the road down, I was... Billy Paul and I, and Rebekah and little Collins girl, little Betty Collins. And Billy is a very good sleeper, and Becky is better, and so I... Betty and I talked. And she was setting back with Becky, in the back seat. And I seen something on the road, happen; and, when I did, something struck me. And Betty, if she is here, she noticed I quit talking and started writing something down. That's where I got this text for this morning.
E-24 Tagad piecelsimies kājās. Ja mēs... Lūk, mēs stāvam, pagodinot Dieva Vārdu, kad es lasīšu Jesajas grāmatas 53. nodaļu.
Kas tad nu tic mūsu sludināšanai, un kam ir atklājies Tā Kunga elkonis?
Pievērsiet uzmanību, jau pašā sākumā tas ir jautājums.
Viņš, Tā Kunga kalps, uzauga neticīgā pūļa priekšā kā atvase un kā saknes atzarojums izkaltušā zemē. Viņam nebija nekāda izskata, nedz arī kāda skaistuma, lai mēs to ar labpatiku uzlūkotu; tur nebija arī nekā ārēji redzama, lai mēs viņā būtu atraduši ko patīkamu.
Taisni otrādi, viņš bija nicināts, labāki ļaudis no viņa vairījās, vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās, tāds, kura priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs viņu ne par ko neturējām.
Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kurpretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu.
Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti.
Mēs visi maldījāmies kā avis, ikviens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet Tas Kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam.
Kad viņš tika sodīts un spīdzināts, viņš padevās un neatdarīja savu muti kā jērs, ko ved nokaušanai, un kā avs, kas paliek klusa savu cirpēju priekšā; tā viņš apklusa un neatdarīja savu muti.
No smagiem pārdzīvojumiem un tiesas spaidiem viņš gan dzīvē bija atsvabināts. Bet kas gan no viņa laikabiedriem izprata viņa dzīves gaitu un padomāja par to, ka viņš jau bija aizrauts no dzīvo pasaules, ka manas tautas pārkāpumu dēļ viņam bija uzlikts sods?
Kapu viņam ierādīja ar bezdievjiem, bet savā nāvē viņš bija ar bagāto, kaut gan nekādu netaisnību viņš nebija darījis un viltības nebija viņa mutē.
Bet Tas Kungs bija lēmis viņu satriekt ar ciešanām. Kad viņš nodos savu dvēseli par salīdzinājuma upuri, viņš redzēs izaugam jaunu dzimumu un dzīvos ilgi, un Tā Kunga gribas piepildīšana svētīgi sekmēsies ar viņa rokas darba palīdzību.
No dvēseles ciešanām viņam radīsies panākumu papilnam; ar savu atziņu mans taisnīgais kalps palīdzēs daudziem iegūt taisnību, uzņemdamies uz sevi viņu noziegumus.
Tādēļ Es viņam piešķiršu viņa daļu starp daudzajiem lielajiem viņam pašam par ieguvumu, un stiprie lai dalās ar viņu laupījumā atlīdzībai viņam par to, ka viņš nodeva savu dzīvību nāvē un tika pieskaitīts ļaundariem, kaut gan viņš nesa daudzu grēkus un aizlūdza par ļaundariem.
E-24 Now let us stand to our feet. If we... Now we stand in honor of God's Word, as I read Isaiah the 53rd chapter.
Who has believed our report? and to whom is the arm of the LORD revealed?
Notice, it's a question, to begin with.
For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of... dry ground: he has no form nor comeliness; and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him.
He is despised and rejected of man; a man of sorrow,... acquainted with grief: and we hid as it were our faces from him; he was despised, and we esteemed him not.
Surely he has borne our grief, and has carried our sorrows: yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted.
But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities: the chastisement of our peace was upon him; and with his stripes we were healed.
All we like sheep have gone astray; we have turned every one to his own way; and the LORD has laid upon him the iniquity of us all.
He was oppressed, and... was afflicted, yet he opened not his mouth: he was brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers... dumb, so he opened not his mouth.
He was taken from prison and from judgment: and who shall declare his generation? for he was cut off out of the land of the living: for the transgressions of my people he was stricken.
And he made his grave with the wicked, and with the rich in his death; because he has done no violence, neither was there deceit in his mouth.
Yet it pleased the LORD to bruise him; he... put him to grief: when thou shall make his soul an offering for sin, he shall see his seed, and he shall prolong his days, and the pleasure of the LORD shall prosper in his hand.
And he shall see of the travail of his soul, and shall be satisfied: by his knowledge shall many righteous servants be justified... many; for he shall bear their iniquity.
Therefore I will divide him a portion with the great, and... shall divide the spoils with the strong; because he has poured out his soul unto death: and was numbered with the transgressors; and he bare the sins of many, and made intercessions for the transgressors.
E-25 Tēvs Dievs, Tavs Vārds ir Lukturis, tā Gaisma, kas izgaismo katra ticīgā taku uz Dieva Klātbūtni, kad tas ved mūs kā laterna mūsu rokās. Tu neesi mums devis tik daudz, ka mēs jau sākumā varētu redzēt beigas un...taču es eju ar ticību. Bet kā cilvēks, kas naktī iet caur tumšu mežu (un tieši tādā mēs atrodamies), gaisma, kuru viņš tur rokā, nodrošina tikai soli pēc soļa. Bet taka, kaut arī tā iet augšup... Vienkārši ej līdz ar Gaismu. Un lai šodien Gaisma apspīd Vārdu, lai aizvestu mūs vienu soli tuvāk Dieva Valstībai. Jo mēs lūdzam to Jēzus Vārdā. Āmen. Apsēdieties.
E-25 Father God, Thy Word is a Lamp, the Light that lights the path of every believer into the Presence of God, as It carries us like a lantern in our hand. You have not provided enough that we should see the end from the beginning, and, but I walk with faith. But as a man would travel through a dark forest at night, and that's where we are; the light that he holds, only provides step by step. But the path, though leading upward, just walk with the Light. And may the Light shine today upon the Word, to lead us one step farther to the Kingdom of God. For we ask it in Jesus' Name. Amen.
Be seated.
E-26 Šodien sanāksmē es gribu runāt par tēmu: Šedevrs.
Varbūt izskatās diezgan neparasti paņemt...lasīt šādu Rakstu vietu par...par vienu no mokošākajām un nežēlīgākajām Bībeles ainām, kad Bībele saka, ka šis pilnīgais Kalps, kurš tika pazemots un mocīts, un caurdurts, taču, neskatoties uz to, paņemt tādu tēmu kā Šedevrs. Ļoti neparasti. Taču es...
E-26 The subject that I feel to speak to the congregation today is: The Masterpiece.
It may seem rather strange to take a--a Scripture reading like this, of--of one of the most bruised and murderous pictures of the Bible, that when the Bible says, that, "This perfect Servant that was afflicted, and bruised, and torn," and yet take a text from that, as, Masterpiece. Very strange. But I'm...
E-27 Šorīt es savās pārdomās atceros to, kā mēs ceļojām (es ceļoju) pirms vairākiem gadiem. Es biju ielūgts uz Forest-Lonu, Kalifornijā, virs Losandželosas. Mana brauciena galvenais mērķis bija apmeklēt Eimijas Semplas Makfersones, kustības “Forskvērs” izveidotājas, kapavietu. Un es aizgāju pie viņas...viņas kapa. Un es... Kaut arī es nepiekrītu sievietēm kā kalpotājām, tomēr es...savā sirdī es apbrīnoju un cienu to, par ko viņa stāvēja tajā laikā, un par vajāšanām un visu pārējo, ko viņai bija jāpārdzīvo tai laikā, kad viņa bija uz zemes. Un vēl par viņas...viņas iemīļoto dēlu, kurš ir mans tuvs draugs, Rolfs Makfersons.
E-27 My mind is thinking, this morning, as we journey back, I do, for a few years. I was invited up to Forest Lawn, in--in California, up above Los Angeles. My first purpose for going up there was to visit the--the grave of--of Aimee Semple McPherson, the founder of the Foursquare movement. And I went to her--her tomb. And although I--I different with the woman, as a minister, but, yet, in my heart, I give admiration and a respect for--for what she stood for, in the--the hour, and the persecution and things she had to go through with, and in time of her being here on the earth. And then for her--her beloved son, which is a bosom friend of mine, Rolf McPherson.
E-28 Un kalpotāju grupa...mēs devāmies uz turieni. Un viņi... Mums nebija laika, lai ieietu...ieietu tajā vietā, kur tiek veikta kremēšana, un viņi ieliek ķermeņus mazā kastītē sienā.
E-28 And a group of ministers, we went up there. And they... we didn't have time to go into the--the... into the--the place where they have the cremation, and put the--the bodies in a--a little box on the side of the wall.
E-29 Un tur ir dažas izcilas lietas, tādas kā Pēdējais Vakarēdiens. Un tā tiek izgaismota ar īsto saules gaismu. Un viņiem...viņiem tur ir slēģis, kas ļauj viņiem... Kad cilvēki ienāk iekšā, ir gaišs, bet, kad viņi sāk runāt, tas sāk kļūt tumšs. Un pēc kāda brīža tas pilnībā satumst, un tad cilvēki dodas ārā.
E-29 And in there they have some outstanding things, such as the Last Supper. And it's lighted by the actual light of the sun. And they--they have a shutter that it gives them... When they go in, it's light; and then as--as they begin to speak, it darkens up. And after a while it all becomes dark, and then the people go out. And they have all the Supper.
E-30 Un viņiem ir viss Vakarēdiens... Un tā sieviete, kura glabāja noslēpumā to, kā sasmalcināt stiklu līdz tādam stāvoklim, lai taisītu tās gleznas... Tas tika nodots caur to ģimeni jau kopš seniem laikiem. Un šis amats tika nodots tikai bērniem, un pēdējā bija sieviete. Un viņi taisīja to gleznu. Un, kad viņi sāka veidot un karsēt to stiklu, apdedzināt to, kas bija domāts Jūdam Iskariotam, tas saplīsa. Tad viņi mēģināja vēlreiz, un tas atkal saplīsa. Un viņa sacīja: “Varbūt mūsu Kungs negrib, ka Viņam blakus ir attēlots Viņa ienaidnieks.” Un sacīja: “Ja tas vēlreiz saplīsīs, tad mēs gleznu nepabeigsim.” Taču šoreiz tas izturēja. Pēc tam... Protams, tas bija pārsteidzoši, ka kaut kas tāds notika.
E-30 And the woman that held the secret of how to beat this glass into this place, why, make these pictures, why, it--it come through a family, for many years back. And the art was just given to the children, and the last one was a woman. And they was fixing this picture. And when they went to mold and burn the--the glass, bake it, of Judas Iscariot, it busted. So then they tried it again, and it busted again. And she said, "Maybe our Lord doesn't want His enemy picture by His side." And said, "If it bursts again, we'll not complete the picture." But it held that time. Then, course, that was a striking thing, and how that such things would happen.
E-31 Tad vēl, viena no galvenajām lietām, kas mani interesēja Forest-Lonā, ievērojamā Mikelandželo skulptūra, Mozus monuments. Tur tā, protams, bija reprodukcija. Tas nebija oriģināls. Bet tas bija tik...tik liels šedevrs. Un, kad es tur stāvēju un uz to skatījos, man...man tas iepatikās, tajā kaut kas ir....tas kaut ko simbolizē.
E-31 But, then, one of the main things that interest me in Forest Lawn, was Michelangelo's, the great sculpture, the--the monument of Moses. It's a--a reproduction there, of course. It isn't the original, but it was such a--a great masterpiece. And as I stood and looked at it, I--I liked that, something that looks like it's (represents) got something to it.
E-32 Man patīk māksla, ļoti patīk. Es ticu, ka mākslā ir Dievs. Es ticu, ka mūzikā ir Dievs. Es ticu, ka dabā ir Dievs. Dievs ir visur. Un viss, kas ir pretrunā oriģinālam, ir izkropļojums. Dievs ir dejošanā, bet nevis tādā dejošanā, kādu tur darāt jūs. Taču, kad Dieva dēli un meitas ir Dieva Garā, redziet, lūk, kas ir dejošana. Bet tādi, ar kādiem mums bija jācīnās līdz diviem rītā, tur uz ielas, tas ir izkropļojums.
E-32 I like art, real well. I believe God is in art. I believe God is in music. I believe God is in nature. God is everywhere. And anything that's contrary to the original is a perversion. God is in dancing; not the kind of dancing you do here. But when the sons and daughters of God are in the Spirit of God, see, that's dancing. But like we had to contend with till two o'clock this morning, up there in the lane, that's the perversion of it.
E-33 Taču šis... Un tas meistardarbs, kuru Mikelandželo bija...bija uztaisījis, viņam tā uztaisīšana kaut ko maksāja. Viņš bija ievērojams cilvēks, un tas prasīja lielu viņa dzīves daļu, jo viņš tā izkalšanai veltīja daudzus, daudzus gadus. Vienkārši paņēma akmeni no...marmoru un kala, un kala to. Un, redziet, tikai tā cilvēka, paša skulptora, prātā ir tas, ko viņš cenšas izdarīt. Tas ir tikai un vienīgi viņam. Tu vari tur atnākt un pajautāt viņam: “Kāpēc tu skrubini to akmens bluķi?” Cilvēkam no malas, kas nezina, kas ir skulptora sirdī, tās ir muļķības. Bet tam vīram, pašam skulptoram, viņam...viņam prātā ir redzējums, ko viņš cenšas īstenot, un viņš cenšas atveidot to, kas viņa prātā ir kā skulptūra. Tieši tāpēc viņš to kaļ no akmeņiem.
E-33 But, this, and the masterpiece that Michelangelo had--had made, it--it cost him something to do that--that. He was a great man, and it cost a big part of his life, because he was many, many years in carving out. Just take a rock and of--of marble, and keep carving it. And, see, only the man, the sculptor himself, has in his mind what he's trying to do. He, he is the one. You might walk up and say to him, "What are you pecking on that rock for?" To the outsider, who doesn't know what's in his heart, it's nonsense. But to the man, the sculptor himself, he--he's got a--a vision in his mind, what he's trying to make, and he's trying to reproduce what he has on his mind in the form of a--of a monument. That's the reason he's digging it out of the rocks.
E-34 Un, lai to izdarītu, ir jāsāk pareizi jau no paša sākuma, un ir jāseko paraugam. Saprotat? Tu nevari sākt ar to, ka nošķelsi kādu gabalu: “Nu, es to izdarīšu šādi; nē, man šķiet...” Nē, ir jābūt konkrētam paraugam. Un viņa prātā tas paraugs ir. Un viņš nevar novirzīties no tā parauga. Lūk, lai to paveiktu, viņam bija jāiztēlojas savā prātā (jo nav nevienas īstas Mozus bildes)...bet viņam prātā bija jāizveido bilde, kāds tieši Mozus izskatījās.
E-34 And this, to do, you have to start off right, at the beginning, and you have to follow the pattern. See? You can't get a little piece, to start off, "We'll make it this way; no, I believe..." No, he's got to have a exact pattern. And in his mind he's got that pattern. And he cannot vary from that pattern. Now, in order to do this, he had to draw in his mind, because we have no real pictures of Moses, but he had to get a mental picture in his mind, of exactly what Moses was.
E-35 Un tā, īsts skulptors ir iedvesmots, tāpat arī īsts dzejnieks vai jebkurš īsts dziedātājs, mūziķis, lai kas viņš arī nebūtu. Visam īstajam ir jāatnāk caur iedvesmu. Mikelandželo droši vien bija iedvesma par to, kāds īstenībā izskatījās Mozus, un viņš savā prātā bija uztvēris to, kāds droši vien izskatījās Mozus. Un tā, viņš ķērās klāt šim lielajam marmora gabalam, lai izcirstu to paraugu: skaldīja, slīpēja, līdz ieguva to reālo attēlu, kāds tas droši vien bija viņa galvā.
E-35 Now, a genuine sculptor is inspired, like a genuine poet, or any genuine singer, musician, whatever it might be. All real has to come by inspiration. Michelangelo must have had the inspiration of what Moses really looked like. And he caught it in his mind, what Moses must have been. So he set forth on this great piece of marble, the cutting to the pattern, and bringing down, and honing down, until he got to the real picture of what it must have been in his mind.
E-36 Un tad, kad viņš to bija tik ļoti pilnveidojis – katrs stūrītis bija noslīpēts, katra vietiņa noberzta un acis pilnīgi pabeigtas, katrs matiņš un bārda, pilnīgi viss tieši tāds kā iecerēts – viņš atkāpās un paskatījās uz to. Es...es aizdomājos par...par tiem daudzajiem, daudzajiem pūliņu gadiem, un kā viņam savā prātā visu laiku vajadzēja noturēt to pašu redzējumu par to, ko viņš grasījās darīt. Vienkārši aizdomājieties: tik daudzus gadus tas redzējums bija viņa prātā, lai liktu tam izskatīties tieši tādam, kāds tas bija! Sākumā viņš uztvēra redzējumu, un kā gan viņam vajadzēja strādāt, lai īstenotu to redzējumu, atšķeļot un slīpējot! Un, kad viņš bija to novedis līdz pilnībai, līdz tam, kad tas patiešām bija pilnīgs, viņš nostājās ar āmuru rokā un paskatījās uz to, tajā rītā, kad viņš to pabeidza.
Un, kad viņš uz to paskatījās, viņš bija tik iedvesmots, jo redzējums, kas bija viņa prātā, stāvēja reāls viņa priekšā. Tas, ko viņš redzēja, viņa izpratne par to, kāds bija Mozus, lūk, viņa priekšā bija attēlots tas, kas visus šos gadus atradās viņa sirdī. Nogurdinošais darbs, bēdu brīži un ciešanas, un kritika, un viss pārējais – taču viņš tik un tā bija stāvējis ar šo redzējumu, līdz tas tika pabeigts.
E-36 And then when he got it all so perfect, every corner off, and every place rubbed, and the eyes just right, every hair, and beard, all just the way it was, he stood off and looked at it. I--I think of--of many, many hard years of labor, and how he had to hold that same vision all the time, in his mind, of what he was going to do. And just think, that vision on his mind for so many years, to make it look just exactly to what it was! He caught the vision first, and how he had to work to that vision, cutting off and making down! And when he got it to where he perfected it, till it really got perfect; he stood and looked at it when he finished up that morning, with a hammer in his hand.
And he was so inspired when he looked at it, because the vision of his mind was standing before him, in reality. What he had seen, and the... his conception of what Moses was, there it was figured before him, what he had had in his heart all these years. And toils, and hours of sorrow and distress, and critics, and everything else, but yet he stayed right with the vision until it was completed.
E-37 Un pēc tam, kad tas bija pabeigts, viņš atkāpās, viņam rokā bija āmurs (skulptora āmurs), un viņš paskatījās uz šo monumentu. Un iedvesma no tā redzējuma, kuru viņš bija redzējis, kā to darīt, viņu tik ļoti iedvesmoja, ka viņš... Pār viņu nonāca tāda iedvesma, kas viņu tā saviļņoja, ka viņš iezvēla tam pa celi un sacīja: “Runā!”
E-37 And then when it was completed, he stood back with the hammer, or sculptor's hammer, in his hand, and he looked at that monument. And the inspiration of the vision that he had seen, of how to do it, inspired him so much till he... The inspiration struck him till he got beside hisself, and struck it across the knee, and said, "Speak!"
E-38 Tagad uz tās lielās skulptūras ir robs, uz ceļgala, labā ceļgala. Tieši virs ceļgala, apmēram 15 centimetri virs tā, tur ir iedobe (es tai uzliku savu roku), apmēram tik dziļa.
E-38 Now there's a flaw on that great image, on the knee, on the right knee. Just above the knee, about six inches, is a place (I've put my hand on it) about that deep.
E-39 Pēc tam, kad viņš bija veltījis tam visu to laiku, daudzus gadus, lai to izveidotu; tad, apreibis no tā, ka redzēja piepildītu to, ko viņš bija redzējis savā sirdī un savā redzējumā un bija vēlējies redzēt, tas bija pabeigts. Un, kad tas bija pabeigts, tas viņu tik ļoti iedvesmoja, ka viņš nodomāja, ka viņa meistardarbam būtu ar viņu jārunā. Un viņš iesita tam pa kāju un iebļāvās: “Runā!” Un uz tās parādījās robs, no tās skulptūras tika izsists robs.
E-39 After he had spent all that time, for years and years, to make this; then under the--the influence of seeing fulfilled what he had seen in his heart and in his vision, and desired to see, it was completed. And when it was completed, he was so inspired by it till he thought his own masterpiece should speak back to him. And he struck it across the leg, and holler, "Speak!" And it made a flaw on it. It put a flaw on the image.
E-40 Manās acīs par šedevru to padarīja tieši šis robs. Lūk, iespējams, kāds domā citādāk, un jums šķiet, ka bija bojājums. Nē, manuprāt, tas...tas padarīja to par to, kas tas bija. Tas...tas... Jo pēc tik daudziem rūpīga darba, pūliņu un iedvesmas, un citu lietu gadiem, kas tika veltīti tā uztaisīšanai, pierādījās, ka viņa pūliņi nebija velti. Tas bija nevainojams, un tieši tāpēc viņš iekliedzās: “Runā!” Jo viņš ieraudzīja savā priekšā to, ko viņam bija izdevies sasniegt, īstenot to redzējumu, kas bija viņa prātā. Un tādējādi, būdams iedvesmots, viņš izdarīja kaut ko nesaprātīgu, neparastu. Viņš tam iezvēla un iebļāvās: “Runā!” Redziet, viņš nebūtu to izdarījis, ja viņš būtu domājis. Taču viņš nedomāja. Tā bija iedvesma no tā, ka viņš redzēja – kas bija bijis viņa prātā, visā pilnībā stāvēja viņa priekšā.
E-40 To me, the flaw was what made it the masterpiece. Now, maybe to the--the mind that might think different, you think that spoiled it. No, to me, it--it made it what it was. It--it... Because of after so many years of careful work and toils, and inspiration, and so forth, of making it, his toil had proved not in vain. It was perfect, and that's why he cried out, "Speak!" Because, he had seen before him that he (was) had been able to achieve, to bring to pass the vision that was in his mind. And therefore, under inspiration, he done something out of the reason, out of the ordinary. He struck it, and hollered, "Speak!" See, he wouldn't have done that if he had thought. But he didn't think. It was inspiration of seeing what he had in his mind setting there perfectly before him.
E-41 Viņa pūliņi un nogurumi, un garās naktis, veselām dienām noslēdzoties no apkārtējās pasaules... Un varbūt apēda sviestmaizi un...un paslīpēja, un atkāpās, un: “Nē, tas nav tieši, kā tas bija. Nē, šeit ir jābūt noslīpētam šādi,” un slīpēja to. Pēc tam, kad viņš to ieraudzīja, vienkārši nevainojamu, tad viņš ieraudzīja to realitātē. Negatīva attēls, kas bija atradies viņa prātā, bija kļuvis reāls, bija kļuvis par pozitīvu, tāpēc tas izlauzās no viņa lūpām. Tas bija tik reāls, ka viņš droši vien iekliedzās: “Runā!”
E-41 His toils, and wearies, and long nights, and housed away from the world for days, and maybe eat a sandwich. And--and rub on it, and get back, and, "No, that's just not the way it was. Now it's got to come down to this," and rubbing it. Then when he saw it, just perfect, then he saw in reality. The negative of the what was in his mind had become real, it become positive, therefore it sprung into him. And it was so real that he must cry out, "Speak!"
E-42 Manuprāt, tas bija atspoguļojums. Tas bija...tas bija kompliments viņa darbam, ka viņa paša darbs viņu tik ļoti iedvesmoja, ka viņš tā saviļņojās, ka ieblieza tam un sacīja: “Runā!”
E-42 To me, it was a reflection. It was--it was a compliment to his work, that his own work so inspired him, that he would become beside himself to smite it and to say, "Speak!"
E-43 Es tur stāvēju un skatījos uz šo monumentu. Es aizdomājos par tām stundām, kuras tas cilvēks veltīja, lai to uztaisītu. Viņi pateica, cik daudz gadu tam aizgāja. Taču viņam tas...tas bija atspoguļojums, jo tas bija devums viņa...viņa izcilajam amatam, viņa izcilajam darbam, ko viņš darīja. Kad viņam visbeidzot izdevās to sasniegt, tas bija tik apbrīnojami.
E-43 I stood there and looked at the monument. I thought of the hours that the man must have put, in making that. They said how many years it was. But it--it was a reflection to him, because it was a contribution to his--to his great art, his great work of what he was doing. And when he finally was able to achieve it, it was so great.
E-44 Tagad aizšķirsim Mikelandželo lappusi un aizvērsim grāmatu.
Un atvērsim citu Grāmatu un izlasīsim par to izcilo Skulptoru, Visuvareno, kurš... Pirms vēl bija šī pasaule, pirms vēl bija ielikti pamati, Viņa domās bija tas, ko Viņš gribēja, un Viņš gribēja uztaisīt cilvēku pēc Sava tēla. Viņš gribēja uztaisīt realitātē kaut ko, kas bija Viņa redzējumā, kas bija Viņa domās.
E-44 Now let us turn the page, of Michelangelo, and close the book.
And let's open another Book and read of the great Sculptor, the Almighty. Who, before there was a world, and before the foundations was laid, He had in His mind what He wanted, and He wanted to make man in His Own image. He wanted to make something in--in reality of what was a vision to Him, what was in His thinking.
E-45 Lūk, tas bija Mikelandželo domas atribūts. Un Dievs gribēja uztaisīt cilvēku pēc Sava tēla, šis varenais Skulptors, un Viņš sāka pie viņa strādāt. Un mēs redzam, kā Viņš izveidoja no materiāliem...pirmās varbūt bija zivis un tad putni, un...un tad rāpuļi uz zemes, un...un Viņš izveidoja daudz ko citu. Taču visbeidzot, kad Viņš plānoja, būdams Radītājs, Viņam bija... Viņš nebija kā cilvēks, lūk, kā skulptors, kuram ir jāpaņem kaut kas jau radīts, lai izcirstu tēlu. Viņš bija Mūžīgo lietu Skulptors. Viņš bija Skulptors, kas var radīt un padarīt esošu to, ko Viņš bija nolēmis darīt Savā prātā; citiem vārdiem sakot, Viņš var materializēt to, ko vēlas Viņa atribūti.
E-45 Now, to Michelangelo, that was an attribute of his thought.
And God wanted to make a man after His image, the great Sculptor, and He went to work on him. And we notice as He brought up from the materials. The first perhaps was fishes, and then the birds, and--and then the creeping things upon the earth, and--and many things that He brought. But, finally, as He brood, of being Creator, He had... He wasn't like a man, now, a sculptor that has to take something that's been created, to hew an image. He was the Sculptor of Eternal things. He was the Sculptor that could create and bring into existence that which He has in His mind to do. Or, otherwise, He can make material what His attributes desired.
E-46 Un, kad Viņš sāka strādāt pie rāpuļiem, kā...pie mazajiem dzīvniekiem uz zemes. Un pēc tam Viņš sāka tos pārveidot no tā uz kaut ko citu, augstāku. Pēc tam, visbeidzot Viņš to izstrādāja līdz lielajiem dzīvniekiem, tādiem kā lauva, tīģeris, lācis. Pēc tam Viņš to izstrādāja līdz, iespējams, pērtiķu un orangutānu, un visvisādai dzīvībai. Lūk, nevis evolūcija, kad mēs iedomājamies, ka viens cēlās no... Tā bija pilnīga radīšana, Dievs strādāja pēc parauga.
E-46 And as He begin to work upon creeping things, like upon the--the--the little animals upon the earth. And then He began to bring it from that into something else, higher. Then finally He brought it into the larger animals, such as the lion, tiger, bear. Then He brought it into the--the--the life of maybe of--of monkeys and apes, and so forth. Now, not an evolution, as we think that one came from a e-... That was a complete creation; God working in a pattern.
E-47 Taču galu galā uz zemes uzradās pilnība, un tas bija cilvēks. Un tad Viņš tajā cilvēkā varēja redzēt, ka tas izskatījās kā Viņš. Tāpēc tagad, kad Viņš uz to paskatījās, viņš bija atspoguļojums tam, kas bija viņa Radītājs. Dievs bija spējis sasniegt to, ko Viņš bija gribējis – cilvēku pēc Sava tēla.
E-47 But finally there came forth upon the earth, a perfection, and that was a man. And then He could see in that man, that it looked like Him. So now when He looked upon him, he was a reflection of what his Creator was. God had now been able to achieve the thing that He wanted, a man in His own image.
E-48 Un vēl es varētu pateikt: kad Viņš uztaisīja šo cilvēku, tajā tomēr bija kaut kas, kas neizskatījās pilnīgi pareizi, jo tas... Viņš...viņš bija pats par sevi. Un tieši tāds bija bijis Dievs – pats par Sevi. Viņš bija Tas Mūžīgais. Un tagad cilvēks pēc Dieva tēla arī pastāvēja uz zemes pats par sevi. Tāpēc Viņš droši vien vieglītēm iesita pa viņa kreiso sānu un paņēma no turienes gabalu, kas no tā nošķēlās, un uztaisīja viņam palīgu, sievu, un tad viņš vairs nebija pats par sevi. Viņš bija...viņam kāds bija līdzās. Un tieši tāds bija Viņa izcilais darbs.
E-48 And then I might say, to this, that, when He made this man, there was something about him yet that didn't look just right, because that he--he was by himself. And that's how God had been, by Himself; He was the Eternal. And the man now, in the image of God, also existed on the earth by himself. So He must have struck a little blow over on his left side, and from there He took the piece that struck off of it and made him a helpmate, a wife, then he wasn't by himself. He was--he was, he had somebody with him. And that's His great work.
E-49 Un Viņš...kā jau katrs izcils skulptors paņemtu savu...savu meistardarbu... Lūk, pirmkārt, Viņam bija Viņa Paša šedevrs. Taču Viņš ieraudzīja, ka šis šedevrs bija vientuļš, tāpat kā Viņš, tāpēc Viņš sadalīja šo šedevru, iesizdams tam pa sānu, un izveidoja palīgu.
E-49 And, He, as any great sculptor would take his--his--his masterpiece...
Now, first, He had a masterpiece of Himself. But now He seen that the masterpiece was lonesome, like He was, so He divided the masterpiece by striking it in the side and brought forth a helpmate.
E-50 Un tagad, lai padarītu tos divus par vienu, Viņš ielika viņus (kā kā jebkurš izcils skulptors) vietā, kas...kas bija skaista.
Skulptors netaisa izcilu meistardarbu, lai pēc tam ieliktu to kaut kādā šaurā ieliņā vai noslēptu aiz ēkām. Kā mums pateica mūsu Kungs: “Cilvēks iedegtu sveci neliek zem pūra.” Kad mēs kļūstam par Dieva Šedevru, mēs netiekam noslēpti kaut kādā šaurā ieliņā. Mums...mums ir jāspīd.
E-50 And now, to make the two one, He put them, like any great sculptor, in a place that--that's beautiful.
A--a sculptor wouldn't make a great masterpiece, and then take it and set it in an alley somewhere, or hide it behind buildings. As our Lord told us, "A man doesn't light a candle and put it under a bushel." When we become God's masterpieces, we're not hid in a alley somewhere. We--we must give Light.
E-51 Tāpēc mēs redzam, ka Viņš... Pēc tam, kad Viņš bija uztaisījis savu šedevru, Viņš nolika to šeit uz zemes un ielika to visskaistākajā vietā, Ēdenes dārzā. Viņš novietoja savu meistardarbu (divus, kuri bija viens) Ēdenes dārzā. Cik ļoti tas droši vien Viņam patika, kad Viņš redzēja, ka Viņa Šedevrs bija labs. Viņš... Pēc tam mēs redzam, ka Viņš atpūtās. Viņš bija tik ļoti apmierināts ar Savu darbu.
E-51 So we see that--that He, after He had made this masterpiece, He placed it up here on the earth, and put it in the most beautiful place there was, in the garden of Eden. He placed His masterpiece, the two being one, in the garden of Eden. How it must have pleased Him, that He saw this masterpiece was well. He, after that, we find out that He rested; He was so well pleased with His work.
E-52 Lūk, neaizmirstiet, manuprāt, par šedevru to pataisīja tas sitiens, kas iebojāja Mozus monumentu, San Andželo meistardarbu.
Un tieši sitiens nošķēla Viņa šedevra gabaliņu, no tā radās līgava. Un tagad mēs redzam viņus kā šedevru-ģimeni Ēdenes dārzā. Tas bija tik brīnišķīgi! Un Viņš bija tik ļoti gandarīts, ka Viņš...Viņš tad atpūtās. Viņš sacīja: “Es..es atpūtīšos.”
E-52 Now remember that, my opinion, the masterpiece is the stroke that marred Saint Angelo's Moses masterpiece in the monument.
And it was the stroke that cut the side of His masterpiece, that brought out the bride. And now we see them as a masterpiece family in the garden of Eden. How beautiful it was! And it so pleased Him, till He--He took rest then. He said, "I, I'll rest."
E-53 Taču, kamēr Viņš atdusējās un uzticējās Savam šedevram, ienāca Viņa ienaidnieks un atrada šo izcilo šedevru. Un ar viltu viņš...viņš ielīda zem dārza sienām un tad viņš...viņš sabojāja šo brīnišķīgo šedevru. Viņš...viņš to sabojāja, un tāpēc tas krita.
E-53 But while He was resting and trusting to His masterpiece, His enemy come in and found this great masterpiece. And he, by deceit, he--he crawls under the--the garden walls, and then he--he marred this beautiful masterpiece. He--he marred it, so that it--it fell.
E-54 Lūk, es cenšos skatīties uz to pulksteni. Un es palūdzu Maikam, manam brāļadēlam, lai viņš pazvana to zvaniņu pēc trīsdesmit minūtēm, taču es...viņš to neizdarīja, un es jau runāju trīsdesmit minūtes, bet tas... Mēs vēl nedaudz paturpināsim. Labi? Lūk, es negribu pārkāpt šos noteikumus. Es...es pats uztaisīju šos noteikumus, un es...es... un te nu es pārkāpju pats savus noteikumus.
E-54 Now I'm trying to watch that clock. And I asked Mike, my nephew, to ring that bell in thirty minutes, but I... He's not done it, and I've already been thirty minutes. But, it's, we continue on a little bit. See? Now, I don't want to--to break these rules. I--I made these rules, see, and I--I... and here is breaking your own rule.
E-55 Tagad skatieties. Tātad, šis šedevrs...kad sātans tika tam klāt, krāpnieks, salauza mūri un...un sabojāja šo meistardarbu. Tas, kā viņš to izdarīja... Kā viņš to izdarīja? Es to izskatīšu sīkāk. Tas, kā viņš to izdarīja, bija... Šim šedevram apkārt bija Vārda mūris, Dieva Vārda. Un pats ģimenes šedevrs bija nostiprināts ar šo Vārdu. Taču atlauztā daļa (kas bija atlauzta no oriģināla) izgāja ārpus šiem mūriem, un tas deva sātanam iespēju to sabojāt. Un tagad... (Jūs zināt, kā es tam visam ticu, tāpēc man tas nebūs jāstāsta.) Taču šedevrs tika salauzts.
E-55 Now notice, then, this masterpiece. When Satan got a hold of it, the deceiver, broke through the walls, and--and he marred this masterpiece. Because that the way he did it, what... How did he do it? I'll go more in detail of it. How he done it, was... This masterpiece was walled by the Word, God's Word. And the masterpiece, itself, of the family, was fortified by this Word. But the broken part, that was broke off of the original, went out beyond that wall, it gives Satan a chance to mar it. And now as you know what I believe on those things, so I won't have to say that. But the masterpiece was broke.
E-56 Taču varenais Skulptors, kad Viņš ieraudzīja Savas ģimenes, šedevra, krišanu, Viņš negribēja vienkārši atstāt to tur guļam ar seju uz leju, sagrautu. Viņš uzreiz ķērās pie darba, lai atkal to atjaunotu. Viņš negribēja, lai tas aizietu bojā, uz visiem laikiem tur šādi gulētu, jo Viņš ir Dievs, un Viņu nevar uzvarēt. Un tā, Viņš uzreiz ķērās pie darba, un atkal sāka veidot cilvēku pēc Sava tēla.
E-56 But, the great Sculptor, when He seen the fall of His family, the masterpiece, He wasn't willing just to leave it lay there, face down, and ruin. He went to work, immediately, to build it up again. He wasn't willing that it should perish, lay there like that all the time. Because, He is God, and He will not be defeated. So, He went to work immediately and begin to build, again, unto His Own image, a man.
E-57 Lūk, mēs redzam, ka izveidojās pirms plūdu pasaule, un viss tika iznīcināts, jo noslēgtās derības bija noslēgtas ar nosacījumiem: “Ja jūs nedarīsiet to vai ja jūs darīsiet šito...” Dievs, šis varenais Skulptors, redzēja, ka cilvēks nespēja...nespēja ievērot derību. Viņš to vienkārši nespēja. Tas nekādi nav iespējams.
Pirms neliela brīža man tur istabā bija pārrunas, es runāju ar vienu sievieti, viņa tagad ir šeit. Viņa sacīja: “Bet, brāli Branham, man ir tik daudz visa, par ko es...es zinu, ka tas ir nepareizi,” un tā ir dievbijīga sieviete.
E-57 Now, we find that the antediluvian world come along and destroyed the whole thing, because the covenants that was made, was made conditionally, "If you will not do this, or if you will do that." God, the great Sculptor, seen that man could not--could not keep a covenant. He just can't do it. There is just no way at all.
On the interview a few moments ago I was speaking to a person in the room, that's present now. Said, "But, Brother Branham, I have so many things that I--I know that's wrong," and a--a godly little woman.
E-58 Es sacīju: “Bet, paklausies, māsa, neskaties uz sevi. Svarīgi ir tas, kāda ir tava vēlēšanās un ko tu mēģini darīt. Un, ja tu patiešām mīli To Kungu, tu centies kalpot Viņam no visas tavas sirds, tad tavas kļūdas ir apslēptas Kunga Jēzus Asinīs.” Saprotat? Viņš ir uztaisījis ceļu.
E-58 I said, "But--but, look, sister, you don't look at yourself. It's just what your desire is and what you try to do. And if you really love the Lord, you try to serve Him with all your heart, and then all your mistakes is hid in the Blood of the Lord Jesus." See? See, He made a way.
E-59 Tāpēc tagad Viņš sāka vest cilvēku prom no Viņa derībām, kas sacīja: “Ja tu darīsi, tad Es darīšu.” Un Viņš to sāka ar vīru, vārdā Ābrahāms, un iedeva Ābrahāmam beznosacījuma derību. Katru reizi, kad Viņš uzsāka šedevru, sātans tika tam klāt, jo Vārds... Taču, kad Viņš sāka ar Ābrahāmu, Viņš pateica: “Es to jau esmu izdarījis.” Lūk, tas ir beznosacījuma, nevis ka...ka “ja tu darīsi, tad Es darīšu,” bet gan “Es to jau esmu izdarījis”. Un tā, Viņš, Skulptors, bija apņēmies, ka Viņam būs šis šedevrs.
E-59 So He begin now, taking man from His covenants, of--of saying that, "If you will, I will." And He begin with the man called Abraham, and give to Abraham a covenant, unconditionally. Every time He would start a masterpiece, Satan would get it, because the Word... But when He started with Abraham, He said, "I have already done it. Now this is unconditionally, not what... that--that, 'If you will, I will,' but I've already done it." Now He, the--the Sculptor, is determined to have this masterpiece.
E-60 Pēc tam no Ābrahāma atnāca patriarhi. Un patriarhi patiesībā... Un tā, ko dara Dievs? Viņš pārbūvē šo šedevru, kas bija kritis. Tātad, starp patriarhiem, mēs redzam, ka pirmais bija Ābrahāms.
E-60 Then, from Abraham, come the patriarchs. And the patriarchs really... Now what's God doing? He is rebuilding this masterpiece that had fallen. So, in the patriarchs, the first we find was Abraham.
E-61 Tagad skatieties uzmanīgi. Katrs šedevrs, skulptūra, tiek uzlikts uz fundamenta, pamata. Mikelandželo Mozus monuments stāv uz trīs vai četru pēdu bieza marmora gabala. Tam ir pamats. Tāpēc Dievs, gatavodams šo šedevru, Viņš uzlika to uz patriarhu pamata. Un patriarhu pamats...pirmais bija Ābrahāms, tad Īzāks, tad Jēkabs, tad Jāzeps, četri stūri.
E-61 Now watch, every masterpiece is put on a foundation, a sculpture. Angelo's monument of Moses is on a three- or four-foot piece of marble. It's got a foundation. So, God, in preparing this masterpiece, He put it on a foundation of the patriarchs. And the patriarch foundation, first, was Abraham, then Isaac, then Jacob, then Joseph, the four corners.
E-62 Un tā, Ābrahāms bija ticības pamats. Ziniet, teiksim, ka tam bija četri pamati. Ticības pamats bija Ābrahāms. Mīlestības pamats bija Īzāks. Žēlastības pamats bija Jēkabs (Dieva žēlastība pret Jēkabu, to zina visi.) Bet Jāzepā bija pilnība, lūk, kur Viņš varēja novietot Savu monumentu – nevis uz pirmā pamata, otrā pamata vai trešā pamata, bet uz ceturtā pamata.
E-62 And, now, Abraham was the foundation of faith. Let's say it had four foundations. The foundation of faith was Abraham. The foundation of love was Isaac. The foundation of grace was Jacob, God's grace to Jacob; anyone knows that. But in Joseph was perfection, there is where He could set the monument; upon not the first foundation, the second foundation, the third foundation, but on the fourth foundation.
E-63 Ābrahāms, protams, attēloja Kristu, tāpat arī Īzāks, mīlestībā. Ābrahāms to attēloja ticībā. Īzāks to attēloja mīlestībā. Jēkabs to izdarīja caur Viņa žēlastību, jo Jēkabs nozīmē “krāpnieks”, un tieši tas viņš bija, taču Dieva žēlastība bija ar viņu. Taču, kad lieta nonāca līdz Jāzepam, pret viņu nebija nekā, tikai viena skrambiņa (jo arī pamatam ir jābūt šedevram), kad viņš pateica savam tēvam pravietim: “Pasaki faraonam, ka tava tauta ir...ir lopkopji nevis aitu gani, jo aitu gani ēģiptiešiem ir nicināmi.”
E-63 Abraham portrayed Christ, of course; so did Isaac, in love. Abraham did, in faith; Isaac did, in love; Jacob did, by His grace. Because, Jacob means "deceiver," and that's what he was, but God's grace was with him. But when it come to Joseph, there is nothing against him, just one little scratch, for the foundation must also be a masterpiece. When he told his father, the prophet, "Say to Pharaoh that your people are--are cattle raisers and not shepherds, because a shepherd is an abomination to the Egyptian."
E-64 Taču, kad šis vecais pravietis nostājās faraona priekšā, viņš sacīja: “Tavi kalpi ir gani.” Tāpēc tas to ieskrambāja. Saprotat? Lūk, kāpēc tas tomēr padarīja to par šedevru.
E-64 But when the old prophet got before Pharaoh, he said, "Your servants are herdsmen." So it scratched it, see, that's why it still makes it the masterpiece.
E-65 Un tā, pamati tika ielikti caur ticību, mīlestību, žēlastību līdz pilnībai, caur patriarhiem.
E-65 Now the foundations is laid, through faith, love, grace, and to perfection, through the patriarchs.
E-66 Lūk, šī izcilā šedevra karkass bija pravieši, kas bija Vārds (es ceru, ka jūs to saprotat). Pravieši, nevis likumi, pravieši. Tāpēc ka pravieši bija apstiprinātais Vārds, kas veido ķermeni, nevis patriarhi, pravieši. Viņi bija Vārds.
E-66 Now the body work that come on to this great masterpiece was the prophets, which was the Word. I hope you can read it. See? The prophets; not the laws! The prophets, for the prophets was the vindicated Word which makes the body; not the patriarchs. The prophets, they were the Word.
E-67 Visbeidzot, kā Viņš iesāka toreiz Mozus dienās un izgāja cauri pilnīgi visiem praviešiem, un visbeidzot...būvējot ķermeni, visu laiku pietuvodamies. Un vislielākais no viņiem visiem bija Jānis. Tā saka Bībele. Tā sacīja Jēzus. “Neviens no sievas dzimušais nav tik liels kā Jānis Kristītājs,” jo viņš bija tas, kas varēja stādīt priekšā Vārdu. Un pēc tam, visbeidzot, atnāca varenā Galva, tā visa Galva. Viss pārējais ķermenis tikai stāstīja par To.
E-67 Finally, as He started way back in the days of Moses and come down through the prophets, to each one. And, finally, building up the body, coming closer all the time. And the greatest of all of them was John. The Bible said so. Jesus said it. "There is not a man, ever born of a woman, as great as John the Baptist," for he was the one that could introduce the Word.
E-68 Pamatu bija ielikuši patriarhi, bet ķermenis tika uzbūvēts caur Vārdu, kas bija pravieši; bet, lūk, atnāca tā visa Galva, uz skatuves parādījās Jēzus. Kad uz tā visa tika uzlikta šī Galva, Viņā mēs redzam pilnīgu Dieva roku darbu. Viņā mēs redzam pilnīgu Vārda atspoguļojumu, jo Viņš bija Vārds, Vārda pilnība. Tagad Dievam atkal bija pilnīgs Šedevrs, kā sacīja Jesaja: “Redzi, tas ir Mans kalps, Mans Šedevrs, kuru Es esmu attēlojis cauri visiem laikmetiem, šīs pilnīgās Personas atnākšanā. Un te nu Viņš stāv Manā priekšā, nevainojams!” Lūk, pēc Viņa tēla, atspoguļodams Dievu! Tāpēc ka Viņš sacīja Jāņa Evaņģēlijā 14. nodaļā: “Kad jūs redzat mani, jūs redzat Tēvu.”
E-68 And then come, finally, the great Head, the Head of all of it. The rest of the body just spoke of It. The foundation was laid by the patriarch; but the body was built by the Word, which was the prophets; and here comes the Head of all of it, Jesus came on the scene. There, when this Head piece was put upon it, we find in Him the entire handiwork of God. We find in Him the perfect reflection of the Word, for He was the Word, the fullness of the Word. Now, again, God has the perfect Masterpiece again.
As Isaiah said, "Behold My Servant, My Masterpiece, that I have portrayed through all the ages of this perfect One coming. And here He stands right before Me, a perfect!" There, in His Own image, reflecting God! For He said, in Saint John 14, "When you see Me, you see the Father."
E-69 Un vēl: “Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva,” un Vārds tika noslīpēts un atspoguļoja to, kas Vārds bija iesākumā – Viņu. Vārds, atspoguļots tajā Šedevrā pēc Viņa līdzības, Dievs atkal pēc Savas līdzības, Vārda apveids bija atspoguļots cilvēka tēlā, Šedevrā.
E-69 And, then, "In the beginning was the Word, and the Word was with God," and the Word was hewed out and reflected what the Word was at the beginning. Him, the Word, reflected in the Masterpiece in His Own likeness, God back again in His Own likeness, the Word form being reflected in the image of a man, the Masterpiece.
E-70 Visiem praviešiem bija defekti, viņi visi bija kāda daļa no tā. Taču, lūk, visbeidzot, caur to visu atnāk šis Šedevrs, šī pilnīgā Persona, Viņā nav nekāda defekta, tik pilnīgs paša Būvētāja atspulgs, Viņa paša tēls bija atspoguļots Viņa darbā. “Dievs un Kristus bija Viens,” tik ļoti, ka Viņš ielika Viņā Savu Garu, un tad tēls un Būvētājs kļūst Viens. Dievs un Viņa izveidotā Skulptūra, Viņa Šedevrs! Bet Mozus...Mozus bija...San Andželo...tas ir, Mikelandželo darbā viņš bija skulptūra, kas nebija dzīva, jo tā bija uztaisīta no akmens. Taču šeit Galvenais Būvnieks, kad Viņš bija pilnveidojis Savu roku darbu, Viņš tajā iegāja.
E-70 All the prophets had flaws; all the ones was a portion. But here, at last, coming up through that, finally comes the Masterpiece, the perfect One, no fault in Him at all, so perfect reflected of the Builder Himself, His Own image was reflected in His work. "God and Christ were One," insomuch until He put His Own Spirit into Him, and then even the image and the Builder became One. God and His sculpture work, His Masterpiece! Where Mose--Moses was, in the work of Saint Angelo, was a... or Michelangelo, rather; was a--a sculpture work that was dead, because it been made out of stone. But here, the Master Builder, when He got His handiwork perfected, He stepped into It.
E-71 Cilvēka Izpircējs bija tik pilnīgs, tik dievlīdzīgs (kaut arī tur nebija nekāda skaistuma, lai mēs Viņu ar labpatiku uzlūkotu), kad šis no jaunavas dzimušais dzīvā Dieva Dēls kļuva tik ļoti pilnīgs un pazemīgs, un līdzīgs Dieva tēlam, šis Meistars, Kurš bija izveidojis Viņa Dzīvi caur praviešiem (bet Viņš bija visu praviešu piepildījums)... Viņš bija tik pilnīgs, ka Dievs, to redzēdams, satrieca Viņu un iesaucās: “Runā!” tāpat kā to izdarīja Mikelandželo. “Runā!”
Tu sacīsi: “Vai tad tas ir tā?”
E-71 So perfected a Redeemer of man, so perfect, so godly; yet, there was no beauty we should desire Him. When this virgin-born Son of the living God become so perfect, and humble, and in the image of God, until the great Master Who had brought His Life up through the prophets... And He was the fulfilling of all the prophets. He was so perfect, until, God seeing this, He smote Him and has cried out, "Speak!" as Michelangelo did. "Speak!"
You say, "Is that so?"
E-72 Marka Evaņģēlijā 9:7 mēs atrodam, ka uz apskaidrošanas kalna, kad tur stāvēja Mozus – likums, tur stāvēja Ēlija – pravieši. Pilnīgi visi, sākot no patriarhiem, tēvi, likums, pravieši, tur stāvēja viņi visi. “Mēs dzirdējām Balsi, kas atskanēja no mākoņa: 'Šis ir Mans mīļotais Dēls, klausiet Viņu!'” Un ja viņi klausīsies, tad Viņš noteikti runās. Tas notika tikai dažas dienas pirms tam, kad Viņš tika satriekts. “Šis ir Mans Dēls, kurā Man labpatīk mājot. Es esmu Viņu izveidojis. Četri tūkstoši gadu Es Viņu pilnveidoju. Un tagad Viņš ir tik pilnīgs, Man Viņam ir jāiesit, lai Viņš varētu runāt. Klausiet Viņu! Viņš ir Tas Pilnveidotais. Viņš ir tas Šedevrs.”
E-72 Saint Mark 9:7, we find, upon the Mount Transfiguration, when there stood Moses, the law, there stood Elijah, the prophets. All the way back from the patriarchs, the fathers, the law, the prophets, and all of them standing there. We hear a Voice coming down from the cloud, and said, "This is My beloved Son; hear ye Him!" And if they're going to hear, He's got to speak. It was just a few days before He was smitten. "This is My Son, Who I'm pleased to dwell in. I have molded Him. I've been four thousand years bringing Him to this. And now, He is so perfect, I've got to smite Him so He can speak. Hear ye Him! He is the perfected One. He, He is the Masterpiece."
E-73 Neaizmirstiet, viscaur Vecajai Derībai vienmēr bija attēlots Viņš. Mēs redzam, ka Viņš bija tā Klints tuksnesī, kas tika satriekta. Klints Tuksnesī. “Es esmu tā Klints, kas bija tuksnesī.” Taču tas bija akmens, kas vēl nebija nonācis līdz savai pilnībai. Taču kā līdzība tā sekoja draudzei, lai izvilktu no tās tos, ko Viņš varēja pievilkt, iedotu Dzīvību tiem, kuriem Viņš varēja Dzīvību iedot. Taču Viņš bija tā Klints tuksnesī. Viņš vēl nebija izveidots kā cilvēks, Viņš bija tikai kā līdzība.
E-73 Remember, He was portrayed all times, back through the Old Testament.
We find Him being the Rock in the wilderness, that was smitten, Rock in the wilderness. "I am that Rock that was in the wilderness." But that was a stone that had not come to its perfection yet. But in type form It followed the church, to draw from It that that He could draw, give Life to those Who He could give Life to. But He was that Rock in the wilderness. He had not been made man yet. He was only in type.
E-74 Mozus redzēja Viņu stāvam uz tās klints. Viņš redzēja, kā Tas pagāja garām, un viņš sacīja: “Tas ir cilvēks no mugurpuses.” Redziet, tas Skulptors rādīja Mozum (kurš bija potenciāla Kristus līdzība), kāds izskatīsies tas varenais Šedevrs, kad Tas tiks pilnveidots. Viņš pasniedza... Viņš Mozum kā uz ekrāna projicēja redzējumu, kāds izskatīsies šis Šedevrs. Tā bija cilvēka mugurpuse, kad Tas pagāja garām tur tuksnesī.
E-74 Moses saw Him standing on this Rock. He saw Him pass by, and he said, "It's the back part of a man." You see, the Sculptor was presenting to Moses, which was a potential image of Christ, what the great Masterpiece would look like when It was perfected. He passed His... He injected, or--or projected to Moses the vision of what the Masterpiece was going to look like. It was the back part of a man, when It passed by in the wilderness.
E-75 Atcerieties, Andželo varēja vien iekliegties un iesist tēlam, un pateikt: “Runā!” Bet Dievam, varenajam Skulptoram, tas bija pavisam citādāk. Kad Viņš izveidoja cilvēku pēc Sava tēla, tik pilnīgu, ka tas atspoguļoja Viņu, un Dievs runāja caur šo cilvēka tēlu, rādot, ko Viņš grasījās darīt. Viņš runāja caur praviešiem, kad viņi bija savā potenciālajā tēlā, kamēr Viņš to pilnveidoja līdz Galvai. Taču, kad Viņš atnāca būdams Galvā, Viņš bija viss Dieva tēls. Viņš attēloja, portretēja Pats Sevi. Pēc tam, satriekts mūsu dēļ, tagad Viņš ir mums Šedevrs, Dieva dāvana, Jēzus Kristus, Mūžīgā Dzīvība. Es ceru, ka mēs nekad to neaizmirsīsim.
E-75 Remember, Angelo could only cry out and smite the image, and say, "Speak!"
But how different it was to God, the great Sculptor. When He made a man in His Own image, so perfect that It reflected Him, God spoke through the image of man, showing what He would do. He spoke through the prophets as they were in their potential image, as He was bringing it up to the Head. But when He come in the Head, He was all the image of God; He was portraying Himself. Then, smitten for us, now He is the Masterpiece to us, the Gift of God, Jesus Christ, Eternal Life. I hope we never forget that.
E-76 Kad mēs redzam, kā dienas kļūst tumšākas, kad mēs redzam, kā atnāk ēnas! Kad... Es paredzu, ka ir palikuši tikai daži saules lēkti, ar šo valsti būs cauri. Vai jūs zināt... Vakardien, ceturtajā jūlijā Tomass Džefersons reiz parakstīja neatkarības deklarāciju, viņš un tā padome, kas bija ar viņu, atskanēja Brīvības Zvans, un mums kā valstij tika paziņota neatkarība. Saskaņā ar vēsturi neviena demokrātija nekad nav pastāvējusi ilgāk par divsimt gadiem. Un tas bija 1776. gada 4. jūlijā. Mums ir atlikuši vēl vienpadsmit gadi. Vai tā turpināsies ilgāk? Nē! Tas nav iespējams! Vienpadsmit gadi, bet, ja tā turpināsies, tas izmainīs visu vēsturi.
E-76 As we see the days darkening, as we see the shadows falling! When, I predict, "It's just a few more turns of the sun. This nation is gone." Do you know...
Yesterday, fourth of July. Thomas Jefferson had signed the declaration of independence, him and the other board that was with him, and the Liberty Bell rang, and we was declared an independence, as a nation. According to history, there has never been a democracy at any time last over two hundred years. And that was 1776, July the fourth. And we're just eleven years left. Will it make it? No, can't, see. Eleven years. And, if it does, it'll break all history.
E-77 Un mēs redzam, kāds ir šī laika stāvoklis. Mēs redzam, kāds ir cilvēku stāvoklis. Mēs redzam, kāds ir politikas stāvoklis. Mēs redzam, kāds ir pasaules stāvoklis. Tā nevar pastāvēt! Tā noteikti nogrims kā Titāniks. Tai ir jānogrimst. Tāpēc ka... Viena valsts dod vietu citai valstij, kad tā krīt. Un šai valstībai ir jākrīt, un arī visām citām valstībām, lai atdotu vietu tai Valstībai, kas tuvojas un kura nevar krist. “Jo mēs saņemam Valstību, ko nevar satricināt,” caur šo pilnīgo Dieva tēlu, Šedevru.
E-77 And we see the condition of time. We see the condition of the people. We see the condition of politics. We see the condition of the world. It can't stand. It's got to sink, like the Titanic. It must go down, for theirs give room. One nation gives room to another, as it falls. And this kingdom must fall, and every other kingdom, to give room to that Kingdom that's coming, which cannot fall. "For we receive a Kingdom that cannot be moved," through this perfect image of God, the Masterpiece.
E-78 Dievs, kad Viņš uz To paskatījās, Viņš bija tik iedvesmots, Viņš bija tik...redzot, kāds Viņš izskatījās un redzot Viņa apveidu. Viņš bija tik iedvesmots, ka tas būs pilnīgs Izpircēja Meistardarbs – Izpircējs Jēzus. Tāpēc Dievs, lai tiktu satriekts... Viņš pats, lai samaksātu Savu sodu, Dievs un Kristus kļuva Viens, tāpēc Dievs varēja tikt satriekts tajā Tēlā, Viņš varēja tikt ievainots. Lūk, kāpēc Jesaja sacīja: “Mēs taču Viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu. Tomēr Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts Viņam mums par atpestīšanu, ar Viņa brūcēm mēs esam dziedināti.”
E-78 God, when He looked upon Him, He was so inspired! He was so... to see Him the way He looked, and to see the--the form of Him, He was so inspired that it would be the perfect Masterpiece of a Redeemer, Jesus the Redeemer. So, God, in order to be smitten, Himself; because, to pay His Own penalty, God and Christ became One, so God could be smote in the Image, He could be scarred. And that's why Isaiah said, "We did esteem Him smitten and afflicted of God. Yet He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquity; the chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we were healed."
E-79 Pilnīgs Tēls, Dievs-Cilvēks! Dievs en morfe,[grieķu vārds, kas nozīmē: “mainīt savu ārējo formu bet ne būtību.”–Tulk.] Viņš no Pārdabiskā bija kļuvis par redzējumu, un šis redzējums tika atspoguļots Tēlā. Un šis Tēls tika satriekts, lai tas Pārdabiskais varētu sajust nāvi, Dieva pilnīgais Šedevrs.
Viņš nevarēja izdarīt to Mozū. Viņš nevarēja izdarīt to praviešos; Jesajā, kurš tika sazāģēts ar zāģiem, sazāģēts gabalos. Viņš nevarēja izdarīt to praviešos, kuri tika nomētāti ar akmeņiem. Viņš nevarēja to izdarīt, jo Viņš nevarēja to sajust, tur bija tikai daļa no Viņa.
Taču šajā pilnīgajā Meistardarbā Viņš bija Dieva Personas pilnība ķermenī. Viņš varēja atspoguļot ne tikai Mozu; šajā Personā Viņš varēja atspoguļot Visu Savu būtību un piedzīvot nāvi par visu cilvēci. Dieva pilnīgais Šedevrs! Dievs, redzot To, tik ļoti iedvesmots, Viņš kļuva par visu periodu Izpircēju, lai stāvētu par tiem, kas dzīvoja iepriekš un tagad.
E-79 The perfect Image, the God-Man! God, in en morphe, had changed from Supernatural to the vision, and the vision was projected into the Image. And the Image was smitten so that the Supernatural could taste the feeling of death, God's perfect Masterpiece.
He could not do it in Moses. He could not do it in the prophets; Isaiah, who was sawed with saws till he was sawed to pieces. He could not do it in the prophets that were stoned. He could not do it, because He couldn't feel it; there was just a portion of Him.
But in this perfect Masterpiece, He was the fullness of the Godhead bodily. He could not only project Moses; He could project His entire Being into this Person, and taste death for the whole human race. God's perfect Masterpiece! God, so inspired by seeing It, He become the Redeemer of all ages; to speak for those in the backgrounds, who had been before, and now.
E-80 Viņā piepildījās visi apsolījumi. Viņš bija pilnības pilnība. Viņā piepildījās visas līdzības: mūsu Radinieks Izpircējs Rutē un Boasā; mūsu Likumdevējs no Sinaja kalna; mūsu Pravietis no tuksneša, kad Viņš nonāca no kalna, kad Viņš atnāca no tuksneša, kad Viņš atnāca no Mūžības un kļuva par Cilvēku, pilnīgs Tēls!
E-80 All promises was met in Him. He was the Perfection of the perfection. All types was fulfilled in Him; our Kinsman Redeemer, in Ruth and Boaz; our Law-giver, from Mount Sinai; our Prophet, from the wilderness, as He come from the mountain, as He come from the wilderness; as He come from Eternity and become man, the perfect Image!
E-81 Dievs to izstrādāja cauri gadsimtiem, sākot ar patriarhiem, un izveidoja Savu platformu, un izveda viņus cauri dažādām lietām, uz kā Viņš uzlika šo fundamentu jeb pamatu. Un tā Viņš sāka būvēt Savu Vārdu (praviešus), un visbeidzot uz skatuves parādījās pilnīgais Pravietis, pilnīgais Pamats, pilnīgais redzējums, kas bija Dievam.
E-81 God, down through the age, hewing away, by the patriarchs, and made His platform, and brought them up from the different things that He would lay this foundation upon. Upon this He begin to build His Word, the prophets. And then, finally, come out to the perfect Prophet, the perfect Foundation, the perfect vision God had.
E-82 Un tagad, lai tas sāktu runāt (Viņš ir Vārds) un...lai Vārds sāktu runāt, Viņam ir jāieiet tajā Tēlā. Un tad, lai Tēls sāktu runāt, tas ir jāsatriec. Viņš iegāja šajā tēlā. Un pēc tam, lai runātu, pilnīgais Izpircējs... Viņā piepildījās visas Vecās Derības līdzības.
E-82 And now, in order for this to speak, He is the Word. And for the Word to speak, He must come into the Image. And then for the Image to speak, it's got to be smitten. He comes into the Image, and then in order to speak, the perfect Redeemer.
E-83 Kā es nesen sacīju: Vecās Derības Jehova ir Jaunās Derības Jēzus. Jā.
E-83 All the types of the Old Testament was met in Him. As I said the other day, Jehovah of the Old Testament is Jesus of the New. Yes.
E-84 Tāpat kā daudzi no jums, mana vecuma vīrieši, sievietes...kādreiz it visur šajā valstī bija daudzas ķīniešu veļas mazgātavas. Kad ķīnieši tikko ienāca, viņi ieradās no rietumu piekrastes, virzījās austrumu virzienā, ierazdamies no austrumu zemes, virzoties, lūk, šurp. Un, kad viņi ieradās, viņu tauta nezināja mūsu valodu un mūsu ieražas, taču viņi bija labi veļas mazgātāji. Un viņi neprata izrakstīt kvīti, lai tu varētu saņemt atpakaļ tieši savas drēbes.
Taču ķīnietis, viņš bija dabūjis sev kaudzi nelielu pilnīgi tukšu kartiņu. Un tā, kad tu atnesi savu veļu, viņš paņēma to kartiņu un pārplēsa to noteiktā veidā, un iedeva tev vienu daļu, bet otru daļu paturēja sev. Un, lūk, tas ir nedaudz labāk par to, kas mums ir tagad, jo, kad tu tur atnāci pieprasīt to, kas piederēja tev, tām divām daļām bija precīzi jāsavienojas kopā. Tu nevarētu to atdarināt, ja gribētu. Tas nav iespējams. Tu vari atdarināt burtus, taču tu nevari atdarināt to pārplēsumu. Tam bija precīzi jāsader ar to otru gabaliņu. Tādējādi savas netīrās drēbes, kuras tu atnesi, tu varēji izpirkt tās ar to kvīti, jo tā atbilda tai kvītij, kas bija izsniegta.
E-84 Like many of you, man, women, my age; we used to have, around the country, a lot of Chinese laundries. When the Chinese first started in, they come from the West Coast, moving eastward, coming over from the Eastern country, moving this way. And as they did, they were a people who were not acquainted with our language and our ways, but they were fine laundrymen. And they couldn't write the ticket so you could get your right laundry back.
But, the Chinaman, he got himself a bunch of little cards with nothing on it at all. So when you come for your laundry, he would take this card and tear it in a certain way; and hand you one piece, and he kept the other piece. And, now, it's a little better than what we have now, because when you come back to claim what was your own, those two pieces must dovetail. You couldn't impersonate it if you had to. There's no way of doing it. You can make copies of letters, but you can't impersonate that tear. It's got to fit exactly with the other piece. Therefore, your dirty clothes that you brought in, you could redeem them by this ticket, because it matched the ticket that was turned in.
E-85 Un kad Dievs caur praviešiem un likuma laikā nosodīja mūs, lai grēks... Likumam nav žēlastības, tas tikai saka tev, ka tu esi grēcinieks. Taču, kad uz skatuves parādījās Jēzus, Viņš bija piepildījums, Viņš bija piepildījums tam visam, ko bija solījis Dievs. Viņš bija pilnīgs, identisks apsolījuma atspoguļojums, tēls. Tādējādi visi Vecās Derības apsolījumi bija piepildīti Jēzū Kristū. Tie nevarēja piepildīties Mozū, tie nevarēja piepildīties nevienā no praviešiem, bet tie tika piepildīti tajā Šedevrā. Tas atbilda visam, kā Tas bija teicis, kā būs.
Tāpēc arī Draudzei būs pilnībā jāatbilst visam, ko Dievs ir apsolījis! Tai ir jābūt tam gabaliņam, kas bija nošķelts no Viņa. Tāpēc, ja oriģināls ir Vārds, tad arī pakļautie, kuri bija no Viņa paņemti, būs Vārds, lai atbilstu Viņa pusei.
E-85 And when God, by the prophets, and under the law, condemned us to sin; and the law has no grace, it's only tells you you are a sinner. But when Jesus came on the scene, He was the fulfillment, He was the--the fulfillment of everything God had promised. He was the perfect, identical image of the promise. Therefore, all promises of the Old Testament was met in Jesus Christ. It couldn't be met in Moses, it couldn't be met in any of the prophets, but it was met in the Masterpiece. It matched all that It said It was going to be.
So will the Church have to be a match to everything God has promised. It must be the piece that's smitten off of It. So if the original is the Word, so will the subjects that's been taken from It be the Word, to match Its side.
E-86 Tādējādi ķīnietis...tu varēji pieprasīt... Tur, kur likums tevi nosoda un sacīja, ka tu biji netīrs, tu biji vainīgs, un tevi varēja ielikt cietumā; taču, kad atnāca Viņš, Viņš bija tas atbilstošais gabals, kas varēja tevi izņemt un atnest tevi atpakaļ, lai tā atkal būtu pilna kvīts, izpirkums, ko Dievs bija apsolījis toreiz Ēdenes dārzā. “Tava Sēkla [Dzimums] sadragās čūskas galvu, bet... Viņa papēdis sadragās...sadragās tās galvu.”
E-86 Therefore, the Chinaman, you could claim... Where, the law condemns you and said you were dirty, and you were guilty, and could put you in the prison. But when He came, He was the Match-piece for it, that could take you out; and bring you back, to--to be the complete ticket, the redemption that God had promised back in the garden of Eden. "Thy Seed shall bruise the serpent's head. But, His heel shall bruise--bruise its head."
E-87 Lūk, mēs redzam šo Šedevru, ko Dievs bija pabeidzis. Un tā, mēs redzam, ka Viņš bija viss, kas bija apsolīts. Viņš ir visi apsolījumi, visi pravietojumi, viss, ko vien Dievs bija apsolījis. “Tavs Dzimums sadragās čūskas galvu.” Lūk, Viņš nevarēja to sadragāt ar likumu, Viņš nevarēja to sadragāt ar praviešiem, taču Viņš to izdarīja, kad sievas Dzimums [Sēkla] kļuva par Šedevru, Kristu. Viņš bija tas Akmens, ko Daniēls redzēja nošķeltu no kalna. Viņš bija Tas, kurš varēja satriekt. Viņš ir Tas, kurš varēja sadragāt...sadragāt čūskas galvu.
E-87 Now we find this perfect Masterpiece that God had completed. Now, we notice that He was all that it was promised to be. He's all the promises, all of the prophecies, everything that God had made a promise of. "Thy Seed shall bruise the serpent's head." Now, He could not bruise it with the law, He could not bruise it with the prophets, but He did do it when the woman's Seed became the Masterpiece, Christ. He was the Stone that Daniel saw hewed out of the mountain. He was the One could smite. He is the One that could bruise, bruise the serpent's head.
E-88 Viņa dzīve pilnībā atbilda Mozus dzīvei. Viņa dzīve atbilda Dāvidam. Nu, paskatīsimies, vai Viņš ir atbilstošais [kvīts] gabaliņš.
E-88 His life matched, exactly, the life of Moses. His life matched David. Let's see if it was, if He's the Matching-piece.
E-89 Paskatieties uz Dāvidu, ķēniņu, ko noraidīja viņa tauta. Viņš bija... Reiz, kad viņš... Pret viņu sacelšanos uzrīkoja viņa paša dēls, un viņš sadalīja un atdalīja Israēla armijas. Un viņš tika...Dāvids tika dzīts jeb viņu patrieca no troņa viņa paša tauta. Un, kad viņš devās prom, tur bija viens vīrs, kas viņu ienīda, un viņš tur gāja garām, spļaudams virsū Dāvidam. Sardzesvīrs izvilka zobenu un sacīja: “Vai tad es nenocirtīšu tā suņa galvu, kas spļauj virsū manam ķēniņam?”
Dāvids sacīja: “Neaiztiec viņu. Dievs lika viņam to darīt.”
E-89 Notice David, a rejected king, over his own people. He was... One day while he was... His own son rose up in mutiny against him, and he separated and divided the armies of Israel. And he was, David, was drove, or driven by his own people, from his throne.
And on his road out, there was a man who hated him, and he's walking along there, spitting on David. That guard pulled his sword, said, "I'll let that dog's head stay on him, spit on my king?"
David said, "Let him alone. God told him to do it."
E-90 Vai tad jūs neredzat? Vīrs, kam nebija svešas sāpes un ciešanas. Viņš stāv kā aita savu cirpēju priekšā, mēms.” Viņi... Viņš tā sacīja. Droši vien Dāvids nesaprata, ko viņš runāja. Taču pēc apmēram pieciem, sešiem simtiem gadu vai nedaudz vēlāk pa tām pašām ielām gāja Dāvida Dēls, un Viņš tika apspļauts. Taču pievērsiet uzmanību, kas notika, kad Dāvids no sava...kad viņš kļuva bēglis un... Kad viņš atgriezās no savas trimdas, tas vīrs lūdzās pēc pēc miera un žēlastības. Pat tie, kuri Viņu sita, viendien Viņu redzēs, kad Viņš atgriezīsies.
E-90 Don't you see? "A man of sorrow, acquainted with grief. He stands like a Sheep, before shearers, dumb." They... He said that. Perhaps David didn't know what he was saying.
But about five, six hundred years afterwards, or a little more, the Son of David was going through them same streets, and He was spit upon. But notice what happened when, David, out of his--out of his... when he became a fugitive; and out of his exile, when he--when he came back, that man begged for peace and mercy. Even those who smote Him will see Him one day when He returns.
E-91 Un vēl mēs ieraugām Jāzepā, ka... Jāzeps piedzima kā neparasts zēns, pēdējā, augšējā daļa pamatam, uz kura bija jātiek uzbūvētam Šedevram. Tas pārgāja no ticības uz mīlestību, uz žēlastību, un aizgāja līdz pilnībai. Un šādi tas pārgāja no kājām sākumā un aizgāja līdz pilnībai Kristū.
E-91 And we find out then, in Joseph, that Joseph was a peculiar-born boy, the last, the top part of the foundation, where the masterpiece was to be built upon. It come from faith, and to love, and to grace, it come to perfection. And so did it, from the feet of the beginning, come forth unto perfection in Christ. Notice how that He was portrayed in Joseph, the top of the foundation, the most perfect of all of them.
E-92 Paskatieties, kā Viņš bija atspoguļots Jāzepā, fundamenta augšējā daļā, vispilnīgākajā no viņiem visiem. Mēs redzam, ka Jāzeps piedzima savā ģimenē, un viņš piedzima no likumīgas sievas, kas patiesībā bija Jēkaba sieva. Un vēl pievērsiet uzmanību, ka tad, kad viņš piedzima, viņa tēvs viņu iemīlēja, bet brāļi bez iemesla viņu ienīda. Kāpēc viņi neieredzēja viņu? Tāpēc ka viņš bija Vārds.
Vai redzat pašus pamatus, fundamentu? Vai redzat, kā nonāca fundamenta galva? Tagad paskatieties, kā nonāk tā ķermeņa Galva. Lūk, pavērojiet, kā nonāk Līgavas Galva. Viņš bija Vārds.
Un viņi ienīda viņu, jo viņš bija redzētājs. Viņš kaut ko paredzēja un viņiem to izstāstīja. Tas īstenojās; nav svarīgi, cik ilgi tas aizkavējās, tas tik un tā notika. Un tieši tā dēļ, ka viņš bija garīgs, viņš tika izslēgts no saviem brāļiem. Viņiem būtu vajadzējis viņu iemīlēt. Taču viņi ienīda viņu, jo viņš bija pravietis un bija garīgs. Un viņi neieredzēja viņu.
E-92 We find that Joseph was born to his family. And he was by the legal woman, actually, which was Jacob's wife. And notice, also, that when he was born, his father loved him; and his brothers hated him, without a cause. Why did they hate him? Because he was the Word.
See the very foundation? See how the head of the foundation come? Now, look at the Head of the body, comes. Now watch the Head of the Bride come. He was the Word.
And they hated him because he was a seer. He foresaw things, and told them. They happened. No matter how long it lingered, it happened just the same. And by being spiritual, he was excommunicated from his brethren. They ought to have loved him. But they hated him, because he was a prophet and he was spiritual. And they hated him.
E-93 Pievērsiet uzmanību, ka viņu pārdeva par gandrīz trīsdesmit sudraba gabaliem, iemeta grāvī un uzskatīja par mirušu, taču viņš tika paņemts augšā no tā grāvja. Un viņa kārdināšanas laikā cietumā, dzērienu devējs un maizes cepējs... Mēs zinām, ka dzērienu devējs tika glābts, bet maizes cepējs aizgāja pazušanā. Un Kristus cietuma vietā uz krusta viens izglābās, bet otrs aizgāja bojā – divi zagļi, divi pārkāpēji.
E-93 Notice, he was sold for almost thirty pieces of silver; throwed into a ditch, and supposedly be dead, but was took up from the ditch. And in his time of temptation, in the prison; the butler and the--the baker, we know that the butler was saved and the baker was lost. And in Christ's prison house, on the cross, one was saved and the other one was lost; two thieves, two wrongdoers.
E-94 Un redzam, ka pēc cietuma viņš tika nosēdināts pie faraona labās rokas, un neviens nevarēja vērsties pie faraona, kā tikai caur Jāzepu. Un, kad Jāzeps mēdza atstāt šo faraona troni, visā Ēģiptē skanēja bazūne, bija dzirdama šī skaņa un tika paziņots: “Visi metieties ceļos, Jāzeps nāk!”
E-94 And we notice he was taken from his prison, to the right hand of Pharaoh; that no man could speak to Pharaoh, only through Joseph. And when Joseph left that throne of Pharaoh, and the trumpet sounded throughout Egypt, the blast went forth and said, "Bow the knee, everybody, Joseph is coming forth!"
E-95 Tieši tā būs ar Jēzu. Kā Viņu iemīlēja Tēvs, un bez iemesla ienīda šie brāļi no konfesijām. Viņš tika pārdots par trīsdesmit sudraba gabaliem (tāpat kā toreiz) un Viņu iemeta grāvī, uzskatot Viņu par mirušu. Uz krusta: viens pazušanā, otrs izglābts. Un Viņš tika augšāmcelts no krusta un sēž pie Dieva labās rokas Majestātē, tas varenais Gars, kurš bija Viņā atspoguļots. Un neviens nevar vērsties pie Dieva, kā tikai caur Jēzu Kristu. Aizdomājieties par to! Un, kad Viņš atstāj šo troni, sāk iziet, skanēs bazūne, un visi ceļi nolieksies un katra mēle apliecinās...
E-95 So will it be with Jesus. How He was loved of the Father, and hated of them denominational brethren, without a cause. He was sold for thirty pieces of silver, as it was; and put into the ditch, supposingly to be dead. On the cross; one lost and the other one saved. And was lifted up from the cross; and sets at the right hand of God, in the Majesty, the great Spirit which had been reflected in Him. And no man can speak to God, only through Jesus Christ. Think of it! And when He leaves that Throne, starts forth, "The trumpet will sound, and every knee shall bow and every tongue shall confess."
E-96 Atcerieties, viņš bija labklājības, veiksmes dēls. Viss, ko viņš darīja, izdevās. Vai nu tas bija cietumā, lai kur tas arī nebūtu, tas viss izdevās. Un vai tad Viņš nav apsolījis Saviem bērniem, ka Viņš izdarīs tā, ka viss nāks par labu, vai nu tā būtu slimība, cietums, nāve, bēdas, lai kas tas arī nebūtu, tas nāk par labu tiem, kas Viņu mīl? Viņš to apsolīja, un tā tam ir jābūt. Tā tam ir jābūt. Viņā tas runāja uz mums līdzībā. Viņš bija tas pilnīgais Dieva Tēls.
E-96 Remember, he was the son of prosperity. Everything that he did prospered. Whether it was prison, or wherever it was, it come out right.
And hasn't He promised for His children that He'd make everything work together for the good. Whether it was sickness, prison house, death, sorrows, whatever it was, that it would work for the good to them that loved Him. He promised it, and it must be so. It's got to be there. It's figurative, spoke to us in Him. He was that perfect Image of God. Now we see here, also, that when He comes again...
E-97 Vēl mēs šeit redzam, ka tad, kad Viņš atkal atnāks... Atcerieties, Jāzeps caur atklāsmi izglāba pasauli, caur savu vareno pravietojumu. Pasaule būtu izmirusi, ja nebūtu bijis Jāzepa. Un pasaule būtu mirusi, ja nebūtu Jēzus: “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, ka atdeva Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu.” Dievs saglabā Dzīvību.
E-97 Remember, Joseph by revelation saved the world, by his great prophecy. The world would have died if it hadn't have been for Joseph.
And the world would--would been dead if it hadn't a-been for Jesus. "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish." God is reserving Life.
E-98 Mēs varētu turpināt vēl un vēl! Tāpēc ka Viņš gluži vienkārši bija tas atbilstošais gabaliņš Dāvidam, Mozum, Elijam. Viņš bija atbilstošais gabaliņš Jāzepam. Viss, ko Viņš bija attēlojis vai paredzējis Vecajā Derībā, pilnībā tam atbilda. Kas tas ir? Tas parādīja pilnīgu Izpircēju. Ka mēs varējām aiznest mūsu vecās un netīrās drēbes uz veļas mazgātavu, atkal atnākt un tās pieprasīt. Tās tika mazgātas Jēra Asinīs. Mēs varam pieprasīt to, kas mums pieder. Mēs varam pieprasīt visu, kā dēļ Viņš nomira. Lūk, Viņš bija pilnīgais Vārds, attēlots.
E-98 On and on we could go! Because, He was simply the match of David. He was the match of Moses. He was the match of Elijah. He was the match of Joseph. Everything is a portrayed or foretold by Him in the Old Testament, matched right into that, (what is it?) showing a perfect Redeemer. That, we could put our old dirty clothes into the laundry, go claim it again. It's been washed in the Blood of the Lamb. We can claim what's our own. And everything that He died for, we can claim it. So, He was the perfect Word, portrayed.
E-99 Dievam, varenajam Skulptoram labpatika Viņu satriekt un izdarīt to šādā veidā. Mēs redzam Viņu šeit Jesajas grāmatā, kā es lasīju: “Mēs visi viņu uzskatījām, mēs aizgriezām no Viņa savu vaigu. Viņā nebija nekāda skaistuma, lai mēs to ar labpatiku uzlūkotu.” (Visi par Viņu runā, uzjautrinās par Viņu. Es šobrīd runāju par Viņu, šodien, visi par Viņu uzjautrinās. Saprotat?) “Mēs Viņu uzskatījām, mēs Viņu redzējām.” (Uzskatīt nozīmē “skatīties uz”.) “Mēs uzskatījām Viņu par Dieva satriektu un nomocītu.” Un tomēr Viņš... Kamdēļ Viņš to darīja? – “Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu nelikumību dēļ satriekts.”
E-99 It pleased God, the great Sculptor, to smite Him, and to do it this way. We see Him in Isaiah here, as I read, "We all did esteem Him, we turned our face from Him. There is no beauty that we should desire Him," everybody talking about Him, make fun of Him. I'm talking about Him now in this day, everybody making fun of Him. See? "We did esteem Him, we saw Him." Esteem means to "look at." "We did esteem Him smitten and afflicted of God." Yet, He, what did He do this for? "He was wounded for our transgressions; He was bruised for our iniquity."
E-100 Un tā, mēs varētu par to turpināt un turpināt, taču es ticu, ka jums jau ir priekšstats par to, ko es gribu pateikt, lūk, Dievs atjauno Savu Šedevru.
E-100 Now, we could go on and on with that, but I believe you have the picture of what I mean now, God building back His Masterpiece.
E-101 Tomēr neaizmirsīsim, ka pašā sākumā, kad Viņš satrieca Ādama sānu, Viņš kaut ko no viņa sāna paņēma.
Lūk, arī Kristus tika satriekts ar mērķi, lai Viņš varētu paņemt no Viņa to, kas būs ģimene, Līgava; lai Viņš varētu paņemt Viņam Līgavu. Tātad, kad Viņa Šedevrs bija pilnveidots, tad Viņam bija Tas jāsatriec, lai paņemtu no Viņa (nevis kādu citu gabalu, nevis kādu citu radību), no tās pašas radības.
E-101 But let us not forget that in the beginning when He smote the side of Adam, He took something from his side.
Now, the smiting of Christ was for a cause, that He might take from Him, one, to be a family, the Bride; He might take Him a Bride. So when His Masterpiece was perfected, then He had to smite It, to take from Him; not another piece, not another creation, but of the same creation.
E-102 Mans brāli, nedomā par to kaut ko sliktu, bet uz brītiņu aizdomājies. Ja Viņš paņēma no Viņa, no oriģinālās radības, lai uztaisītu Viņam Līgavu... Viņš neveica vēl vienu radīšanu. Viņš paņēma daļu no oriģinālās radības. Tādā gadījumā, ja Viņš bija Vārds, kam tad ir jābūt Līgavai? – Tai ir jābūt oriģinālajam Vārdam, dzīvajam Dievam iekš Vārda.
E-102 My brother, don't think bad at this, but think a minute. If He took from Him, the original creation, to make the Bride for Him, He never made another creation. He took a part of the original creation. Then, if He was the Word, what must the Bride be? It's got to be the original Word, living God in the Word.
E-103 Kimberlija, Dienvidāfrika. Reiz es skatījos uz dimantiem, kā tos iegūst no zemes. Un es redzēju, kā tie tur gulēja... Un ražotnes jeb raktuves pārvaldnieks bija viens no maniem palīgiem lūgšanu rindā. Un es ievēroju kaudzi ar dimantiem, kuru vērtība bija desmitiem tūkstoši dolāru, bet tie nedzirkstīja pat tad, kad uz tiem spīdēja gaisma. Un es jautāju raktuvju pārvaldniekam, sacīju: “Kāpēc tie nedzirkst?”
E-103 Kimberley, South Africa. Once I was looking at diamonds, how they was brought up out of the ground. And I seen them laying there. As, well, the--the superintendent of the plant, or the mine, was one of my ushers in the prayer line. And I noticed the diamonds, valued at tens of thousands of dollars, piled together, but they didn't sparkle even under the light. And I said to the superintendent of the mines, I said, "Why don't they sparkle?"
E-104 Viņš sacīja: “Ser, tie vēl ir jānoslīpē. Tie ir jānoslīpē. Tad, kad tie ir noslīpēti jeb nošķelti, tad tie atspoguļos gaismu.” Lūk, lūdzu.
E-104 He said, "Sir, they haven't been cut yet. They must be cut. Then, when they are cut, then they reflect the light." There you are.
E-105 Šedevram ir jātiek noslīpētam. Pievērsiet uzmanību, kādam mērķim noslīpētam? Vai nošķeltais gabaliņš tiek noslīpēts uz izmests? Nē, nē. No noslīpētā gabaliņa tiek uztaisīta plašu atskaņotāja adata, un šī adata tiek uzlikta uz plates, kurā atrodas pasaulei neredzama mūzika. Un tieši adata ir tā, kas padara to redzamu, padara redzamu patieso Vārda skaidrojumu.
E-105 The Masterpiece must be cut. Notice, cut for what? Is the piece cut off? No, no. The piece that's cut off, it's made a victrola needle, and the victrola needle is put upon a--a--a record that's unseen music to the world. But the needle is what brings it out, brings out the true interpretation of the Word.
E-106 Viņa dzīve atbilda viņiem visiem. Dievam labpatika Viņu satriekt. Un tā, kāpēc Viņš satrieca Viņu? – Tā paša iemesla dēļ, kāpēc Viņš satrieca Ādamu.
E-106 His life matched all the peoples. It pleased God to smite Him. And, now, why did He smite Him? For the same cause He had to smite Adam.
E-107 Lūk, mēs redzam Viņu sodītu, Dieva satriektu un nomocītu, pilnīgais Jērs, nokauts par grēciniekiem, pilnīgs Šedevrs.
E-107 Now we see Him stricken, smitten of God and afflicted, the perfect Lamb for sinner--sinners slain, a perfect Masterpiece.
E-108 Lūk, jau gandrīz divus tūkstošus gadus Dievs Sev atkal taisa Šedevru. Jo Viņš satrieca Ādamu, lai atdalītu no viņa gabaliņu, daļu no viņa, ribu, lai uztaisītu viņam sievu. Bet, lūk, šis pilnīgais Šedevrs, kuru Viņš satrieca Golgātā, Viņš atdalīja arī no Viņa gabaliņu. Tā vienkārši ir Jaunā Derība, tas arī viss. Viņš piepildīja Veco Derību. Tagad tā ir Jaunā Derība, vēl viens gabaliņš, kam ir jāpiepildās. Redziet, Jaunā un Vecā ir vīrs un sieva. Saprotat? Un bija vajadzīga Jaunā...Vecā, lai darītu zināmu Jauno; atnāca Kristus, šis Šedevrs, lai to piepildītu. Tagad Viņa Līgava piepildīs visu, kas ir Jaunajā Derībā. Tiek veidots vēl viens Šedevrs.
E-108 Now, for nearly two thousand years, God has been again making Him a Masterpiece. Because, He struck Adam to get a ma-... a piece off of him, part of him, a rib to make a wife for him. And now that perfect Masterpiece that He struck at Calvary, He got a piece off of Him. It's just the New Testament, that's all. He fulfilled the Old Testament. Now it's the New Testament, another piece to be fulfilled. See, the New and Old is husband and wife. See? And it taken the New to fore-... The Old to foreshow the New; Christ come, the Masterpiece, to fulfill that. Now His Bride will fulfill everything that's in the New Testament. Another Masterpiece is in making.
E-109 Kā Viņam bija vajadzīgi četri tūkstoši gadi, lai uztaisītu to Šedevru, tagad Viņš jau gandrīz divus tūkstošus gadus taisa vēl vienu Šedevru, Kristus Līgavu, vēl vienu Šedevru. Un šādi darot, Viņš to dara ar Savu nemainīgo metodi, tieši tāpat, kā Viņš jau taisīja Šedevru – ar Savu Vārdu. Lūk, kā Viņš taisa Savus Šedevrus, jo Tas var būt pilnīgs Meistardarbs tikai tad, kad Tas ir pilnīgs Vārds.
Visi netīrumi, atkritumi, injekcijas, tas viss salūzīs, pat debesis un zeme zudīs, bet šis Vārds nekad nesalūzīs. Atcerieties, lai noslīpētu dimantu, šim darbam ir vajadzīgs pilnīgs darbarīks, to nevarēs izdarīt ar ko pagadās. Es redzēju, kā tās tonnām smagās dzirnas to visu pārmaļ un atdala tur daudzas tonnas, bet dimants iziet tam cauri neskarts. Nē, dimantu tas nesalauž, tam ir jātiek noslīpētam.
E-109 As it taken Him four thousand years to make this Masterpiece; now He's been, for nearly two thousand years making another Masterpiece, a Bride for Christ, another Masterpiece. In so doing it, He does it by His never-changing method, the same way He made the Masterpiece; His Word. That's the way He makes His Masterpieces, because He can only be a perfect Masterpiece when It's the perfect Word.
Any dirt, trash, injections, it'll break. "But the heavens and earth will pass away, but that Word will never break." You remember, in cutting a diamond, that you have to have a perfect tool to do it with, not just any piece will do it. I've seen tons of them big grinders crash right through it, and move them big tons over, pass that diamond right on through. No, it don't break the diamond. It has to be cut.
E-110 Lūk, tieši to Viņš dara Savā nekad nemainīgajā metodē. Mēs redzam, ka Maleahijas grāmatas 3. nodaļā Viņš pateica: “Es esmu Dievs, un Es nemainos.” Viņš nevar izmainīt Savu metodi.
E-110 Now He's doing the same thing in His never-changing method. We find out, in Malachi 3, He said, "I'm God, and I change not." He cannot change His method.
E-111 Un tā, kā Viņš sāka Ābrahāmā... Pēc tam, kad bija kritis pirmais šedevrs, Viņš sāka Ābrahāmā, uz pamata, lai uzbūvētu vēl vienu šedevru. Viņš sāka Vasarsvētku dienā, lai uzbūvētu vēl vienu Šedevru, oriģinālo sēklu, Vārdu. Viņš sāka pirmajā Draudzē. Kas tā bija? Sēkla, Vārds, izpaudies Vārds, dotais apsolījums. Joēls sacīja: “Tas notiks pēdējās dienās, saka Dievs, Es izliešu no Sava Gara pār visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos, jūsu sirmgalvji sapņos sapņus, jūsu jaunekļi redzēs parādības.” Tas, ko Viņš dara pēdējās dienās, divās, pēdējos divus tūkstošos gadus.
E-111 Now, as He started in Abraham. After the fall of the first masterpiece, He started in Abraham, on a foundation, to build another masterpiece.
He started on the Day of Pentecost, to build another Masterpiece, the original Seed, Word. Started in the first Church. What was it? The Seed, Word, the Word manifested, the promise that had been given. Joel said, "It shall come to pass in the last days, saith God, I'll pour out My Spirit upon all flesh; your sons and daughters shall prophesy, your old man shall dream dreams, your young man shall see visions." What He would do in the last days, two, last two thousand years.
E-112 Paskatieties, un tas sākās kā oriģināls. Kā sacīja Jēzus: “Dieva Vārds ir Sēkla, ko iesēja sējējs.” Un Viņš bija tas Sējējs. Sēkla bija Vārds. Un, ievērojiet, jebkura sēkla, kas paliek viena, nekad neko nedod. Tai ir jākrīt zemē, lai no jauna nestu savus augļus. Un šī Sēkla, šī pilnīgā Draudze, nokrita zemē Nikejā, Romā, kad viņa kļuva par konfesiju.
E-112 Notice, and it started out as the original. As Jesus said, "The Word of God is a Seed that a sower sowed." And He was the Sower. The Seed was the Word. And, notice, any seed that abides alone never does nothing. It's got to fall into the ground to bring forth its production again. And this Seed, that perfect Church, fell to the ground at Nicaea, Rome, when she become a denomination.
E-113 Lūk, vēsturnieki, atcerieties to. Un arī jūs, kas dzirdēsiet šo ierakstu, izpētiet to un pārbaudiet, vai tā tas nav. Draudze nomira Nikejā, Romā, kad oriģinālā Vārda vietā viņa pieņēma dogmas un mācības. Kas tas bija? Dievs bija parādījis, caur to pirmo Draudzi, ka Viņš bija Dievs. Viņam bija Draudze, kas bija pilnīga. Taču Draudzei, kā jebkurai citai sēklai, ir jānokrīt zemē un jānomirst. Un tā, viņa nokrita zemē un nomira, un iznīka.
E-113 Now, historians, remember. And you that's going to hear this tape, check it up and find out if that's not right. The church died at Nicaea, Rome, when she took dogmas and creeds, in the stead of the original Word. What was it? God had showed, by that first Church, that He was God. He had a Church perfected; but the Church, like all other seeds, must fall into the ground and die. Now, it fell into the ground, and die, and wasted away.
E-114 Ziniet, es te nesen izlasīju vienu grāmatu. Kāds uzrakstīja grāmatu un nosauca to “Klusējošais Dievs”. Varbūt jūs esat to lasījuši. Es aizmirsu...manuprāt, Brambaks... Nē, es nezinu, es neesmu pārliecināts, kurš tieši to sarakstīja, bet... Es nevaru atcerēties. Man tā ir bibliotēkā, Klusējošais Dievs. Sacīja: “Dievs tūkstoš tumšo viduslaiku gadus mierīgi sēdēja un pat nepakustināja ar roku, un vēroja, kā uzticīgie mocekļi dodas uz lauvu bedri un kā tos dedzina romieši, visvisādas slepkavības; sievietēm norāva viņu drēbes, ar darvu aizdedzināja viņu garos matus, un viņas sadedzināja.” Atcerieties, ka īsie mati pirmoreiz parādījās tieši Romā. Bet kristiešu sievietēm bija gari mati, tāpēc viņi iemērca tos darvā un aizdedzināja, un viņas sadedzināja, kailas; izbaroja viņus lauvām. Un šis rakstnieks turpina, lai pateiktu: “Kur tad ir tas Dievs?”
Ak, cik akli reizēm ir cilvēki! Vai tad jūs nezināt, ka tai Sēklai bija jānomirst! Viņš nemēģināja viņus atbrīvot. Viņi aizgāja ar uzvaru! Viņi aizgāja asiņojot un mirstot, atdodot savas dzīvības. Kāpēc? Tā bija Sēkla, tai bija jākrīt zemē, kā mums ir pateikts pirmajā...Jāņa Evaņģēlija 12. nodaļā: “Kviešu graudam ir jākrīt zemē un tur jāmirst,” un ne tikai jāmirst, bet jāsapūst. Taču tā konfesija it nemaz nezināja, ka tā Dzīvība joprojām bija tur.
E-114 You know, I read a book, here not long ago. Someone wrote a--a book, and said, The Silent God. You might have read it. I forget, I--I think Brumback... No, I don't, I'm not sure who it was wrote it. But I can't remember. I got it in my study. The Silent God, said, "God, through thousand years of dark ages, set still and never moved a hand, and watched faithful martyrs go to the lions' pit; and be burnt by the Romans; assassination of all kinds; women stripped of their clothes, set fire to their long hair, with tar, and burn them." Remember, short hair first begin in Rome. And the women of Christians had long hair, so they--they dipped it in tar and set them afire, and burned them, and them naked; fed them to the lions. And this writer goes to say, "Where is that God?"
Oh, the blindness of man, sometime! Do you not know that that Seed had to die? He never tried to deliver them. They went down in victory. They went down, bleeding and dying, giving their lives. Why? It was a Seed. It had to fall into the ground, as, first, John 12 tells us. "The corn of wheat, it's got to fall into the ground and there die; and not only die, but rot." But little did that denomination know that that Life was still in there. Though the church in itself...
E-115 Kaut arī pati draudze tajā Nikejas Padomē, kur piecpadsmit dienas notika asiņainas politiskas debates, kad ienāca tie aristokrāti un gribēja injicēt draudzē tās augstās amatpersonas... Un no tā tuksneša nāca pravieši, kas barojās no augiem un bija ietinušies dzīvnieku ādās, īsti pravieši, bet tie izmeta viņus ārā. Kāpēc? Sēklai ir jānokrīt zemē. Tai ir jānomirst.
E-115 At that Nicaea Council, of fifteen days of bloody politician debate, when them aristocrats come in and wanted to inject these big dignitaries into the church. And prophets come out of that wilderness there, eating herbs and wrapped in animal skins, genuine prophets, and they throwed them out. Why? The Seed has got to fall into the ground. It's got to die.
E-116 Tā nomira tumšajos viduslaikos, dziļi zem tumšajiem dubļiem. Viņi domāja, ka tās vairs nav. Jūs zināt, ka Jāņa Evaņģēlija 12:24 Jēzus sacīja: “Ja kviešu grauds nekritīs zemē, tas paliks viens.” Un pirmā Draudze bija tā kopija, tā Līgava, tā Sēkla, tas izpaustais Vārds, kas nokrita zemē Nikejā, Romā.
E-116 It died in the dark ages, down beneath the dark dirt. They thought it was gone. You know, Saint John 12:24, Jesus said, "Except a corn of wheat falls into the ground, it abides alone." And the first Church was that reproduction, that Bride, that Seed, that Word made manifest, that fell into the ground at Nicaea, Rome.
E-117 Paklausieties, Draudze, visās valstīs, kas to dzirdēs. Lūk, kur ir tie dubļi: tās ir tās konfesijas! Tieši tur Vārds tika sists krustā, un viņi pieņēma dogmas. Un daudzus simtus tumšo viduslaiku gadus Vārda spēks un izpausme bija apslēpts pasaulei. Valdīja tikai katolicisms. To zinām mēs visi, ja lasām vēsturi. Valdīja tikai un vienīgi katolicisms.
E-117 Listen, Church, throughout the nations that'll hear this. There is your dirt, is them denominations. There is where the Word was crucified, and they accepted dogma. And for hundreds and hundreds of years of dark ages, the Power and manifestation of the Word was hid from the world. Only Catholicism ruled. We all know that, as reading history. Only Catholicism rule.
E-118 Taču nav...nav iespējams noslēpt sēklu, kurā ir dīglis. Tā noteikti izdīgs. Kāpēc? – Tāpēc ka varenais Skulptors strādā. Viņš uzcels no jauna. Tāpēc Viņš... Sēkla nokrita, Vārds.
E-118 But, you--you can't hide a germitized Seed, It's got to come forth because (why?) the great Sculptor is on the job. He's going to build again. So He...
The Seed went down, the Word.
E-119 Kad mēs redzam svēto Pāvilu, Pēteri, Jēkabu, Jāni, visus tos, kas uzrakstīja Vārdu... Un viņi uzrakstīja... Vārds, ko viņi uzrakstīja, kļuva dzīvs un dzīvoja, un...Tas dzīvoja. Un mēs atrodam, ka pēc tam, kad tas sāka nobriest, Jānis sāka rakstīt vēstules. Viņš tika izmests uz Patmas salas pēc tam, kad viņu bija diennakti dedzinājuši eļļā. Taču Vārdam ir jāizaug, tam ir jātiek uzrakstītam. Viņi nevarēja ar eļļu izvārīt no viņa ārā Svēto Garu, tāpēc viņam nekas nenotika. Viņa darbs nebija pabeigts. Viņš nomira dabīgā nāvē.
E-119 When we see Saint Paul, Peter, James, John, all those who wrote the Word. And they wrote, the Word they wrote become alive, and lived, and It lived. And when we find, after it begin to get ripe, John begin to write in epistles, he was throwed on the Isle of Patmos after being burnt in oil for twenty-four hours. But the Word must come forth. It's got to be wrote. They couldn't boil the Holy Ghost out of him, with oil, so he come forth. His work wasn't finished. He died a natural death.
E-120 Polikarps, kas bija Jāņa māceklis, turpināja nest Vārdu. Bet no Polikarpa nāca Irenejs. Un Irenejs bija liels Dieva vīrs, kurš ticēja tieši tam pašam Evaņģēlijam, kādam ticam mēs. “Vārds ir nobriedis.” Draudze centās to izspiest ārā.
E-120 Polycarp, which was a disciple of John, carried the Word on. And from Polycarp came Irenaeus. And Irenaeus, the great man of God who believed the very same Gospel that we believe, "The Word is right." The church trying to squeeze It out.
E-121 Visbeidzot tas nonāca līdz Nikejas Padomei Romā, un tur viņa krita zemē (pēc svētā Martina), un tika nogalināta. Svētais Martins ticēja tieši tam, kam ticam mēs. Viņš stāvēja par to pašu: par kristību ar Svēto Garu, par kristību Jēzus Vārdā. Viņš stāvēja tieši tur, kur stāvam mēs. Un viņš bija pravietis un ticēja pilnam Dieva Vārdam. Un galu galā viņi tika sisti krustā un iemīcīti zemē, un gulēja tur simtiem gadu, līdz tā no ārpuses sapuva, Sēkla. Vecie ķermeņi sapuva. (Es biju San-Andželo katakombās un es redzēju, kur viņi nomira, un viņu salauztos kaulus un pārējo.) Galu galā viņi sapuva, un viņu kauli izzuda, bet Dzīvība joprojām bija tur.
E-121 Finally it come to Nicaea, Rome, and there she fell into the ground, after Saint Martin, and was murdered. Saint Martin believed the same thing we believe. He stood the same thing; the baptism of the Holy Ghost, the baptism in water in Jesus' Name. He stood in the very same thing that we do. And he was a prophet, and believed the full Word of God. And finally they were crucified, and mashed into the ground, and laid there for hundreds of years, until it rotted the outside, Seed. The old bodies has rotted away. I've been in Saint Angelo, in the catacombs, and see where they died, and their broken bones and everything. They finally rotted till their bones were gone, but the Life was still there.
E-122 Tas kviešu grauds, kas nokrita zemē Nikejas Padomē, sāka dzīt asniņu Mārtiņa Lutera laikā. Tāpat kā sāk augt jebkurš grauds vai kviešu grauds, kad sēkla ir sapuvusi, parādās dzīvība. Un tā sāka parādīties Mārtiņā Luterā. Kas bija pirmais, ko viņš izdarīja? – Noraidīja katoļu konfesiju, protestējot, ka tai nav taisnība. Jo viņš sacīja: “Taisnais no ticības dzīvos.” Kas tas bija? – Maza, vārga Dzīvība, kas izdzina pāris mazus asniņus. Tie bija luterāņi. Protams, tas neizskatās kā tas kviešu grauds, kas nokrita zemē, taču Dzīvība šeit jau sāk līst ārā.
E-122 The corn of wheat that fell into the ground on... at the Nicaea Council, begin to sprout again, in Martin Luther. Like any corn coming up, or wheat; after the seeds rot, the life springs forth. And it begin to bring forth in Martin Luther. What did he do, the first thing? Reject the denomination of Catholicism, protested that it was wrong. For, he said, "The just shall live by faith." What was it? A little weak Life that put up a couple little shoots. That was the Luthers. It sure don't look like the grain that went in the ground, but the Life is coming out now.
E-123 Pēc tam tas turpinājās stiebrā. Kas notika pēc tam, Džona Veslija laikā? Ko viņš izdarīja, atnesot svēttapšanu? – Viņš palika ar Vārdu, un kas notika? Luterāņi bija organizējuši un izveidojuši organizāciju, tāpēc bija pienācis laiks, kad kaut kam bija jānotiek. Tiek veidots šedevrs. Ko viņš izdarīja? Ko viņš izdarīja? Viņš protestēja pret Anglikāņu baznīcu, iznāca reformācijā, kā sarenīte, vārpa. Kas tas ir? Sēkla atdzīvojas, aug.
E-123 Then it went on to a stalk. Then what happened? In the days of John Wesley, what did he do when he brought out sanctification? He stayed with the Word. And what did it do? The Lutherans had organized and made an organization, so it was time for something to happen. The masterpiece is being built now. What did he do? What did he do? He protested that Anglican church, came out in the reformation as a tassel. What is it? The seed is a-coming to Life, growing now.
E-124 Lūk, stiebrs neizskatās pēc sēklas, tāpat arī vārpa.
E-124 Now, the stalk doesn't look like the seed, neither does the tassel.
E-125 Un tā, pentakostu brāļi visās zemēs, es gribu, lai jūs ieklausāties, mani brāļi. Ja šis ir pēdējais vēstījums, kuru es sludinu, šis ir mans šedevrs. Vai jūs esat ievērojuši, kad kvieša...kvieša grauds, kas iekrīt zemē, kad tas sāk veidoties par graudu?
E-125 Now, Pentecostal brethren throughout the nations, I want you to listen, my brother. If this is the last Message I'll ever preach, This is my masterpiece. Do you notice when the wheat's... the corn of wheat that falls into the ground, when it begins to form back to its--its grain again?
E-126 Pavērojiet dabu. Daba ir Dievs, precīzi. Dievs darbojas dabā, tas ir viss, ko Viņš var... Taču no pentakostu atmodas, kas pēc viņu domām bija tā Sēkla... Tā nebija. Tagad skatieties! Taču notika kaut kas ļoti līdzīgs Sēklai. Paskatieties, ko Jēzus sacīja Mateja Evaņģēlijā 24:24, ka “pēdējās dienās tie divi gari būs tik cieši kopā, ka tas pieviltu pat Izredzētos, ja vien būtu iespējams.”
E-126 Watch nature. Nature, exactly, is God. God working in nature, it's all He can. But from the Pentecostal revival, as they think, was the Seed; it wasn't. Now watch. But something come forth just like the Seed. Now watch what Jesus said, in Saint Matthew 24:24, that, "The two spirits at the last days would be so close together it would deceive the Elected if possible."
E-127 Un tā, tas stiebrs it nemaz neizskatījās pēc sēklas, tāpat arī sarenīte, vārpiņa neizskatījās pēc sēklas. Taču pievērsiet uzmanību, lūk: nevis Lutera dienās, bet pēdējā dienā.
E-127 Now, that stalk don't look nothing like a seed; neither does the tassel look like a seed. But notice now, not in Luther's day, but in the last day.
E-128 Pats pirmais... (Šeit sēž zemnieki, kas ņemas ar kviešiem)... Pats pirmais, kas parādās no kviešu sēklas, tev teju vai šķitīs, ka tas ir grauds, taču, kas tas ir? – Tā ir sēnala. Tas veido to, kas ir apkārt graudam, lai tajā atrastos sēkla. Tas veido šo miziņu, apvalku. Taču sēnala nav sēkla, tāpat kā nebija stiebrs un vārpiņa. Tādējādi tas ir tikai dzīvības, kvieša grauda, nesējs. Redziet, Jēzus par to runā Jāņa Evaņģēlija 12. nodaļā.
E-128 The first thing. There is wheat farmers setting here. The first thing that comes forth on a wheat seed, you would almost think it was a seed, but (what is it?) it's the husk. It forms a little outside thing, like, to hold the seed. It forms a husk. But the husk is not the seed, no more than the tassel or the stalk was. It's only a carrier of the life, the corn of wheat, then. Saint John 12, you see, Jesus speaking.
E-129 Kviesis pēc vārpiņas (pēc Veslija) izdzen sēnalu, kurš vairāk nekā viss pārējais izskatās pēc grauda. Sēnala visvairāk izskatās pēc grauda. Tas vienmēr izskatās ļoti līdzīgs tam graudam, kas nokrita zemē. Kad izaug stiebrs, tajā ir Dzīvība, taču, protams, tas nav grauds. Izaug vārpiņa, ziedputekšņi, tas joprojām nav grauds. Un pēc tam izaug sēnala, un tai ir tieši tāda forma kā kviesim, tieši tāda kā kviešu graudam, tomēr tas nav kviesis. Tieši tāda paša forma, pilnīgi.
E-129 The wheat, after the tassel (after Wesley), puts forth the husk, which is the foremost like the grain of anything else. The husk is more like the grain. It's coming more like the grain all the time, the one that went in the ground. And when it comes forth, the stalk, it's got Life in it, but it sure isn't the grain. Comes forth the tassel, the pollen, it still isn't the grain. And then it comes forth the husk, and it's just in the shape of the wheat, just exactly like the grain of wheat, but yet it isn't the wheat. Just exactly in the same shape, perfectly.
E-130 Pentakosti iznāca tieši tāpat, kā būtu iznākuši kvieši. Katrs iznāk no otra, iznāk no iepriekšējā, bet viņi ir tikai nesēji, viņi iegāja konfesijā. Lūk, ko izdarīja pentakosti, viņi iegāja konfesijā. Ko izdarīja vasarsvētku draudzes, kad tie iznāca nu gluži kā grauds? Viņi uzreiz pagriezās atpakaļ un kļuva par vienu no māsām konfesijām, gluži kā Atklāsmes grāmatas 17. nodaļā. Tieši tā. Tieši to sacīja Jēzus.
E-130 The Pentecostals come out just like the wheat would. Each one comes out from the other, coming out from the other, but they're only a carrier. They go to denomination. And that's what Pentecost did, went to denomination. And what did Pentecostal do when it come out just like the grain? It went right back, like in Revelation 17, to one of the sister denominations. That's exactly what. That's what Jesus said.
E-131 Tagad skatieties. Evaņģēlijs izies caur Luteru, caur Vesliju, uz vasarsvētku draudzēm, un pēdējās dienās tiktu pievilti pat paši Izredzētie, ja tas būtu iespējams. Izredzētie! Ak, pentakostu brāļi, vai tad jūs neredzat?
E-131 Now watch. The Gospel is going to come out through Luther, through Wesley, into Pentecost, and at the last days it'll deceive the very Elected if it's possible. The Elected! Oh, Pentecostal brethren, can't you see?
E-132 Kviesis, kad tas sāk veidoties, ir tieši kā sēkla, tas sāk veidoties kā sēkla, taču tā ir sēnala. Tas kļuva par konfesiju, notika tieši tas pats, kas tika izdarīts Lutera laikā. Tieši to, attiecībā uz draudzēm, pierāda Atklāsmes grāmatas 17. nodaļa.
E-132 The wheat in its first beginning is just like the seed, when it begins to form like the seed, but it's the husk. It denominated, exactly done the same thing they did down here in Luther. In Revelations 17, it proves the same thing, of the churches.
E-133 Un tā oriģinālās sēklas grauds nokrita Nikejā, jo tā bija pirmā konfesija.
E-133 Now, the grain Seed, in the original, fell at Nicaea, for it was the first denomination.
E-134 Paskatieties, lūk, tā Dzīvība, kas bija stiebrā, vārpiņā, tā visa noslēdzas Sēklā. Tā Dzīvība, kas iznāk no oriģinālās Sēklas, iziet cauri dažādiem procesiem (trīs dažādiem procesiem) un pēc tam atgriežas atpakaļ, līdz tā nonāk līdz Tās sākotnējam, oriģinālajam stāvoklim. Aleluja! Ak vai! Es esmu vislaimīgākais cilvēks pasaulē, jo Dievs man ir ļāvis to ieraudzīt!
E-134 Notice here, the Life that was in the stalk, tassel, all now ends up in the Seed. The Life that come out of the original Seed, come up through different processes (three different processes), and then turns back till Its original condition. Hallelujah! Oh, my! I'm the happiest person in the world, that God has let me see This. Watch how perfect the Word and these (nature) works together.
E-135 Paskatieties, cik pilnīgi saskan Vārds un tie...un daba. Tieši tāpat, kā mēs pierādām augšāmcelšanos: saullēkts, saule noriet, atkal uzlec. Lapa nokrīt no koka, sula nolaižas saknēs un atkal atgriežas, un...un līdz ar to atkal parādās lapas. Tās nokrīt uz zemes, koka dzīvība tās atkal uzsūc, kalciju un kāliju, un atkal to nogādā līdz citai lapiņai.
Redzat? Visa daba, pilnīgi viss darbojas saskaņā ar...ar Dieva Vārdu. Un te nu tas ir, precīzi, nevainojami šajos Draudzes Periodos. Lūk, kāpēc nonāca Svētais Gars un to visu uzzīmēja, un padarīja mums to redzamu tā, kā Viņš to izdarīja. Tieši tā.
E-135 Just like we prove the resurrection; rise, the sun; setting of the sun; rising again.
The leaf going out of the tree, down in, the sap into the root; and comes back up, and--and the leaf comes back up with it again. It falls on the ground; the life of the tree sucks it right back, the calcium and potash, and brings it right up to another leaf again.
See, all nature, everything works right with--with the Word of God. And here it is, exactly, perfectly in these Church Ages. That's the reason the Holy Ghost came down and drawed those things, and made them out for us the way He has. That's exactly.
E-136 Ievērojiet, lūk, tā Dzīvība, kas bija sēnalā...stiebrā, vārpā un sēnalā, tā visa savācas Sēklā. Un tā Dzīvība, kas bija stiebrā, aizgāja... Viens aizgāja, lai izveidotu citu. Taisnošana sagatavoja ceļu svēttapšanai. Svēttapšana sagatavoja ceļu kristībai ar Svēto Garu. Kristība ar Svēto Garu sagatavoja ceļu pašam Svētajam Garam, lai Tas nonāktu visā pilnībā, atkal atpakaļ pie Vārda, lai darītu Sevi redzamu.
E-136 Notice, here, the Life that was in the husk. In the stalk, and in the tassel, in the husk, all gathers in the Seed. And the Life that was in the stalk, went, one went to make the other. Justification, made a way for sanctification; sanctification, made a way for the baptism of the Holy Ghost; the baptism of the Holy Ghost, made a way for the Holy Ghost Itself to come right down in perfection, back to the Word again, to manifest Itself.
E-137 Taču tas, kas pārtop konfesijā, tas mirst. Līdzīgi kā Dzīvība Luterā radīja Vesliju. Un...un no Veslija Tā aizgāja uz vasarsvētku draudzēm. Un no pentakostiem, lai izveidotu oriģinālo jeb sākotnējo Sēklu, līdz pašam... Pentakosti izgāja no Veslija, līdz pat šim laikam. Lūk, kāpēc pentakosti izgāja no Veslija: viņi (pentakosti) nebija konfesija. Pēc tam pentakosti sāka kļūt par konfesiju, un (kas tad notika?) tas palika par sēnalu. Bet izskatījās, ka tas ir Tas īstais.
E-137 But, what denominated, dies. Like Life, in Luther, went to make Wesley; and--and, from Wesley, It went to Pentecost; and, from Pentecost, to make the original Seed. On to Pentecost, comes out of the Wesley, until that time. The reason that Pentecost come out of Wesley, because it was no denomination, Pentecost was. Then Pentecost went to denominate, and (what did it do?) it turned to the husk. It looked like the real Thing.
E-138 Vai kāds... Cik daudzi ir redzējuši, kā sāk augt sēkla, kviešu sēkla? Kas tur ir sākumā? Tā izskatās tieši kā sēkla, taču tā ir sēnala. Vai redzat trīs stadijas? Stiebrs, vārpa jeb putekšņi un tad sēnala. Un pēc tam no sēnalas iznāk oriģinālā sēkla. Saprotat? Nevis kaut kāda sēkla, bet tās pašas sēklas dzīvība izauga cauri tam visam, lai nonāktu tajā sēklā. Āmen, āmen! Vai jūs to saprotat? Kas tas ir? Augšāmcelšanās, atgriešanās atpakaļ pie Šedevra, līdzīga tam, kāds iekrita zemē.
E-138 And, anybody, how many ever seen a seed--a seed of wheat start to grow? What's the first little thing? It's just exactly like the seed, but it's the husk.
See the three stages? Stalk; tassel, or the pollen; then the husk; and then, out of the husk, comes the original Seed. See? Not a Seed; it was the Life of the Seed, growing through this, to come to the Seed. Amen, amen! Do you see it? What is it? A resurrection, coming back to a Masterpiece again, like the One that went in.
E-139 Vasarsvētku draudzes iznāca no Veslija, jo Veslijs bija organizācija. Vasarsvētku draudzes iznāca, nebūdami organizācija, bet pēc tam par tādu palika. Tam bija jānotiek, lai izveidotu sēnalu. Patiesais Dzīvības Vārds, kas bija uz tās, bija ceļā uz oriģinālo Graudu cauri trim stadijām: cauri stiebram, pēc tam ziedputekšņos, tad vārpiņas sēnalā, bet no sēnalas izveidojās Sēkla. Ne... Stiebrs, vārpiņa, sēnala!
E-139 Pentecost came out of the Wesley, because Wesley was an organization. Pentecost came out, as no organization, and then turned to one. It had to, to make the husk. The true Word of Life on it, was on its way then to the original Grain, through these stages. Through the stalk, then into the pollen; from the pollen, into the husk; and from the husk, It made Seed.
E-140 Būdami dzīvi, savā agrīnajā atmodā viņi spēja saturēt noteiktu daļu no Dzīvības Sēklas, taču, kad viņi organizējās, Dzīvība no tā aizgāja. To pierāda visa vēsture. Neviena organizācija nekad neko nav izdarījusi pēc tam, kad tā organizējās. Tā bija mirusi. Pareizi.
E-140 No, stalk, tassel, husk, living, they produced (in their early revival) a holder of a certain portion of the Seed Life; but, when they organized, the Life moved out of it. That's proved by all history. Never an organization ever done a thing after it organized. It was dead. That's right.
E-141 Pavērojiet, dzīvība tagad neapstājas. Tā virzās tālāk.
E-141 Watch, the Life is traveling on now. It's moving on.
E-142 Paskatieties. Tas, ko viņi bija izdarījuši, viņi visi, ir pierādīts ar vēsturi, tieši tā ir gājusi draudze, lai vairs nekad nebūtu Viņam noderīga. Organizācija tiek nolikta uz plauktiņa. Visā vēsturē nav bijusi tāda draudze, kura nebūtu mirusi pēc tam, kad tā organizējās. Organizācija mira un vairs nekad neuzcēlās. Vai tad jūs to neredzat? Aklais cilvēk, atver savas acis! Daba un Vārds pilnīgi saskan un uzreiz pierāda, ka tā ir Patiesība. Ka tā ir Patiesība. Ka dzīvība aiziet no stiebra, lai veidotu vārpiņu; no vārpiņas tā izveido sēnalu; un no sēnalas tā atkal ienāk oriģinālā. Ievērojiet: nekad vairs nebija Viņam noderīga.
E-142 Notice, what they have done, all these have done, is proved by history just exactly the way the church has come, never to be useful to Him again. Organization is laid on the shelf. There never has been, in all the history, a church, after it organized, but what it died. And the organization died and never did raise again. Can't you see it? Man who are blind, open your eyes! Nature and the Word co-ordinating together and proving it right here that This is the Truth, that it is the Truth. That Life leaves the stalk, to make the tassel; from the tassel, It makes the husk; and from the husk, It goes into the Original again. Notice, never again to be useful to Him.
E-143 Tas, kā šī dzīvība virzās kviešu graudā, ir vairāk ievērības cienīgi, nekā tas notiek kokā. Dievs pielīdzina Savus ļaudis kokiem. Saprotat? Kokā dzīvība nolaižas lejup un atkal paceļas augšā; nolaižas lejā un paceļas augšā. Saprotat? Tā noiet lejā un atkal paceļas augšā. Taču kviešu graudā tā dodas augšup no sākotnējā stiebra...caur stiebru, vārpiņu un sēnalu, un tas, caur ko tā iziet cauri, nomirst, tas ir, tā vairs nevar pa to atgriezties. Kas tas ir? – Tas vairs nekam nav derīgs. Tā dodas uz priekšu pretim savai pilnībai.
Āmen! Vai tad jūs neredzat, kāpēc Viņš nekad nav izmantojis kādu organizāciju? Viņš nevar tajā vēlreiz atgriezties. Tā ir mirusi! Bet Dzīvība iet uz priekšu, no viena uz nākošo. Saprotiet, viņi ievieš ticības mācības un injicē... “Kas vienu vārdu pieliks vai vienu vārdu atņems...” Redzat? Viņš ir no tās nobloķēts. Dzīvības Sēklai ir jāvirzās uz priekšu.
E-143 How noticeable this life is, in its travel in the corn of wheat, than it is in the tree. God called His people like a tree; see, the life goes down, in a tree, and comes back up again; goes down and comes back up; see, it goes down and comes back up. But, in the corn of wheat, it goes up from the original stalk... through the stalk, tassel, and husk; and the thing that it passed through, dies, so it can't get back through it again. What is it? It's no use any more. It goes on to its perfection.
Amen! Don't you see why He never used an organization? He can't get back in it again. It's dead. But the Life passes on, from one to the other. See, they put creeds, and inject. "Whosoever shall add one word, or take one Word out," see, he is blocked off from It. It must be the Life Seed traveling on.
E-144 Es to šeit izmantoju kā līdzību par Līgavu, par Šedevru, kas parādās uz skatuves. Kā tas Šedevrs krita, tā ir Šedevrs, kas ceļas. Tas Šedevrs krita Nikejā, Romā, Nikejā. Pēc Nikejas, Romas, Viņa iziet cauri noteiktam procesam, taču Viņa no jauna atgriežas pie tā Šedevra, pilnveidota, jo Viņa ir daļa no tā Vārda, ko Viņš izteica: “Viņam būs Draudze bez traipa un bez krunkas”. Tā it nekādā veidā nebūs saistīta ar jebkādu organizāciju vai konfesiju (ar to, kas ir nolādēts). Tā ir izgājusi cauri tam visam, taču tur tā nekad neatradīsies.
E-144 I'm using this in a parable now, of the Bride, the Masterpiece that's coming forth. As the Masterpiece fell, there is a Masterpiece rising. The Masterpiece fell at Pente-... at Nicaea, Rome, at Nicaea. After Nicaea, Rome, She's come through a process, but She is coming right back again to that Masterpiece, perfected, 'cause She's a part of that Word that was spoken by Him. He'll have "a Church without spot or a wrinkle." It'll not be connected any way with any kind of an organization or a denomination, the cursed thing. It's passed through those things, but it will never be there.
E-145 Paskatieties, sēkla pieaug, tā Dzīvība iet uz augšu, nevis atgriežas atpakaļ. Pēc tam vairs nekādas augšāmcelšanās nebūs. Dzīvība dodas augšup, lai virzītos uz tās pilnību, uz augšāmcelšanos.
Ievērojiet, sēnala izdzen... Skatieties, sēnala izstumj no sevis oriģinālo sēklu. Mēs to redzam Atklāsmes grāmatas 3. nodaļā.
E-145 Notice, the seed is coming up, that Life is coming up, not going back. There'll be no more resurrection after this. The Life is coming up, to go to its perfection, a resurrection.
Notice, the husk put forth the--the... Notice, the husk puts the original Seed out of itself. In Revelations, the 3rd chapter, we find this.
E-146 Lūk, neaizmirstiet, no nevienas citas draudzes (Bībelē, no septiņiem draudzes periodiem) Viņš netika izstumts ārā. Cik daudzi to atceras? Viņš iziet cauri Draudzes Periodam, lai dotos tālāk un izdarītu kaut ko vēl. Bet... Lūk, lūdzu. Vairāk nekā nav. Skulptors atkal ir atgriezies pie pilnības, Vārds. Saprotat? Neiet atpakaļ. Kā tas atšķiras! Jā!
E-146 Now remember, no other church was He put out of, in the Bible, of the Seven Church Ages. How many remembers it? He passed through the Church Age, to go on to make something else. But, this is It. There is nothing else. But the--the Sculptor has got back to perfection again, the Word. See? Don't go back. How different It is. Yes. Oh!
E-147 Ak, paskatieties. Pēc tam sēnala, kad tā izaug, izskatās tieši kā grauds. Taču, kad grauda Dzīvība sāk atstāt sēnalu (lai ieietu iekšā, izveidotu Graudu, Līgavu), sēnala atveras un padzen Graudu. Vai tad dabā tā nav? Tieši to viņa izdarīja.
E-147 And notice then, the husk, when it comes forth, looks just like the Grain. But when the Grain Life begins to leave the husk, to go in to make the Grain (the Bride), the husk opens up and excommunicates the Grain. Is that right? Nature, that's exactly what she did.
E-148 Atklāsmes grāmatas 3. nodaļā mēs uzzinām, ka Lāodikejas Draudzes Periods izlika Viņu ārā. Lūk, skatieties, tas nenotika citos periodos, jo bija jātiek izveidotam vēl kaut kam. Vienkārši izgāja cauri un pienāca pie vēl viena. Es visu laiku esmu jums teicis, ka konfesijas vairs nebūs. Mēs esam beigās. Un kāpēc viņi izlika Viņu ārā? Viņš...Viņš atkal ir Vārds. Viņš ir tieši tāds, kā Tas, kas tur nokrita. Viņš ir tā pati Mācība, kāda atnāca no sākuma.
E-148 In--in Revelation 3, we find out the Laodicea Church Age put Him out. Now, see, it didn't, back in the other ages, because there was something else yet to be made. It just passed through and went on to another. I've told you, all along, there is no more denominations coming. We're at the end. And they put Him out because (why?) He--He--He's the Word, again. He's like the One that fell down there. He's the same Doctrine that come forth from the beginning.
E-149 Kad Vārda Sēkla sāk augt, sēnala To no sevis atgrūž. Dzīvība atstāj visu, lai sekotu Viņam. Lūk, tie ir īsti ticīgie, viņi seko Dzīvībai, lai kur Tā arī neietu.
E-149 And when the Seed Word begins to grow forth, the husk puts It from itself. The Life leaves all the others, to follow It. That's the true believers, they follow the Life wherever the Life goes.
E-150 Tāpat kā Israēlā, pilnīga līdzība. (Ja vien mums ir laiks... Man ir atlikušas tikai dažas minūtes.) Taču pilnīgā līdzībā sākumā, it visur, kurp devās Uguns Stabs, bija Dzīvība. Dievs bija tā Gaisma. Un nav svarīgi, vai bija pusnakts vai arī viņi atradās labi izvēlētā vietā: kad tas Uguns Stabs kustējās, skanēja bazūne, un Israēls kustējās kopā ar To.
Aleluja! Un, kad atskanēja bazūne, Mārtiņš Luters izgāja ārā kopā ar To. Bet viņš organizēja, izpostīja...nevis viņš pats, bet cilvēki pēc viņa. Un tad Dievs paņēma no tā Dzīvību, nesa to tālāk, bet to guldīja kapā.
E-150 Like in Israel, a perfect type, if we had time; I just got a few minutes left. But in a perfect type, in the beginning, everywhere that Pillar of Fire went was Life. God was that Light. And I don't care if it was midnight, or whether they was in a good selected place; when that Pillar of Fire moved, the trumpet sounded and Israel moved with It.
Hallelujah! And when the trumpet sounded, Martin Luther moved out with It. And he organized, killed... not he hisself; the man after him. And then God took the Life out of that, brought It on, laid it down in the grave.
E-151 Pēc tam iznāca Veslijs. Viņš ieraudzīja to lielo organizāciju, tāpēc viņš sāka pūst svēttapšanas bazūni, vairāk Vārda. Saprotat? Kad viņš to izdarīja, viņi izgāja, uzreiz, no Lutera uz metodistiem.
E-151 Then out come Wesley. He saw that big organization, so he sounded a trumpet, of sanctification, more of the Word. See? When he did, out they moved, right out of--right out of Luther, right into Methodist.
E-152 Un, kad to ieraudzīja pentakosti, viņi sāka pūst bazūni, bija laiks atgriezties dāvanām. Vai redzat, ko viņi izdarīja? Viņi pūta bazūni un uzreiz izgāja. Pēc tam viņi organizējās.
Taču atcerieties, pēc sēnalas (mēs zinām tās trīs stadijas) neatliek nekas cits, kā vien Grauds. Ak, Dievs! Un tad grauds tiek izlikts no tā visa ārā. Āmen un āmen! Sēklas Vārds sāk veidoties, Dzīvība tiek paņemta no... Lūk, skatieties, ja Līgavainis sākumā...pirmais Līgavainis... Tur parādās Līgava.
E-152 And when Pentecost saw It, they sounded a--a trumpet, it's time for the return of the gifts. See what they did? They sounded a trumpet, and out they come. Then they organized.
But, remember, after the husk, that's three stages we know of, there is nothing else left but the Grain. O God! And then the Grain is put out of all of it. Amen and amen! Seed Words begins to form Itself, Life is brought forth out of... Now notice, if the Bridegroom, the beginning, the first, Bridegroom... This is the Bride coming forth.
E-153 Atcerieties, Draudze sākās Vasarsvētku dienā un Tā krita Nikejā. Tā izdzina asnu, nevis kā īsts Grauds, nē, tur bija kaut kas no tās Dzīvības, taču tā izdzina asnu, lai uztaisītu organizāciju. Un viņa izgāja cauri tai organizācijai. Un ko viņa izdarīja pēc tam? Pēc tam viņa aizgāja no tās organizācijas, tā aizgāja uz citu organizāciju, iegāja vēl vienā Vārda stadijā: taisnošana, svēttapšana, kristība ar Svēto Garu. Redzat? Un, kad tā izgāja caur to stiebru un procesu, tā turpināja vēl vairāk augt.
E-153 Remember, the Church begin at Pentecost, and It fell at Nicaea. It sprouted, not like the real Grain, no; it was some of the Life in there, but it sprouted in order to make an organization. And He pulled through that organization. And then what did It do? Then It went, from that organization, It went into another organization, went into another stage of the Word; justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost. See? And as It went through this stalk and process, It kept coming on more.
E-154 Atcerieties, ka ziedputekšņi ir vairāk...ka vārpiņa ir līdzīgāka sēklai nekā stiebrs. Un sēnala ir līdzīgāka sēklai, nekā bija vārpiņa. Taču pati sēkla ir ārpus tā visa. Saprotat? Tā vienkārši izmantoja to kā transportlīdzekli, lai izvestu sevi tam visam cauri.
E-154 Remember, the little pollen is more, the tassel is more like the Seed than the stalk is. And the husk is more like the Seed than the tassel was. But the Seed Itself is beyond that. See? It just used that for transportation, to take Itself through.
E-155 Paskatieties, Līgava... Ja jau iesākumā Līgava...gribēju teikt, Līgavainis bija Vārds; un tādā gadījumā, ja Līgava ir paņemta no Līgavaiņa, tātad arī Viņai ir jābūt Vārdam.
E-155 Notice, the Bride. If the Bride, in the beginning, was the Word, or the Bridegroom; and then if the Bride is taken from the Bridegroom, It must be the Word also. Notice, the Bride must be.
E-156 Ievērojiet, Līgavai ir jābūt... Nu, kāpēc gan Līgavainim ir jābūt izpaustam, skaidri redzamam Vārdam? – Tāpēc ka Līgava un Līgavainis ir Viens. Viņa vienkārši ir gabaliņš, kas ir atšķelts no Viņa. Tas ir Šedevrs. Viņš tika satriekts...
E-156 Why, why must the Bridegroom be the Word manifested, made plain? Is because the Bride and the Bridegroom are One. She is just a smitten piece off of Him. There is the Masterpiece. It was smitten. Say...
E-157 Mikelandželo nevarēja to atkal reproducēt, viņš nevarēja ielikt to atpakaļ vietā. Taču Dievs to izdarīs. Viņš atvedīs šo mazo atšķelto Līgavu atpakaļ oriģinālā Vārda sānā. Un te nu Viņš ir; lūk, kur ir tas Šedevrs, ģimene atkal ir Ēdenes dārzā.
E-157 Michelangelo could not reproduce that again. He could not put it back.
But God is going to do it. He is going to bring this little Bride, that's smitten, right back to the side of the original Word. And there He is, there is the Masterpiece, the family back again in garden of Eden.
E-158 Kā gan šī Līgava to izdarīs? Kā gan šis Kviesis to izdarīs? – Maleahija 3. nodaļā ir teikts, ka pēdējās dienās tas tiks atjaunots. Kas? – Atjaunots tā, kā bija sākumā, paņems viņu atpakaļ. “Es atjaunošu,” [Latviešu Bībelē: “Es vērsīšu par labu...”–Tulk.] saka Tas Kungs, “visus tos gadus, ko noēda tārpi un kāpuri, un tie visi pārējie. Es to atkal atjaunošu.” Maleahijas 3. nodaļā ir teikts, ka Viņš atkal atjaunos cilvēku sirdis un cilvēku ticību, kāda bija sākotnējiem tēviem. Saprotat? Mēs redzam to tieši mūsu priekšā, Draudze. Kur mēs atrodamies?
E-158 How is this Bride going to do this? How is this Wheat going to do this? Malachi 4 said, in the last days, it would be restored back, (what?) restored back like the beginning; take it back! "I will restore," saith the Lord, "all the years the palmerworm, and cankerworm, and all these other things has eaten. I will restore again." Malachi 4 said, "He will restore the hearts of the people, and the Faith of the people, back to the original fathers again." See? We see this right before us, Church. Where are we at?
E-159 Un tā, es beigšu pēc dažām minūtēm. Es gribu, lai jūs patiešām ievērojat kaut ko, kas tikko kā notika.
Maleahijas 3. nodaļa ir, lai atvestu atpakaļ, atpakaļ pie oriģināla.
E-159 Now, closing in a few minutes. I want you to notice real close of something that just happened.
Malachi 4 is to bring back, back to the original.
E-160 Viņa ir atšķelta no draudzes, no draudzes ķermeņa, viņu ir atšķēlis [satriecis] viņas Meistars ar to pašu mērķi (Viņa ir Vārds), tieši tāpat kā Jāzeps tika atšķelts no saviem brāļiem, jo viņš bija Vārds. Un Jēzus tika atšķelts no Saviem brāļiem, jo Viņš bija Vārds. Draudze ir atšķelta... Līgava ir atšķelta no draudzes, jo Viņa ir Vārds. Lūk, kur atkal ir tās stadijas: viena, otra, trešā. Redzat? Pilnīgi precīzi.
E-160 She is smitten from the church, from the church body; smitten with Her Master, for the same purpose. She is the Word. Just the same as Joseph was smitten from his brethren, because he was the Word. And Jesus was smitten from His brethren, because He was the Word. The church is smitten... The Bride is smitten from the church, because She is the Word. There is your stages again; one, two, three, see, just exactly.
E-161 Vārds, dzīvs un darbībā, Bībeles Līgava, nevis kaut kāda cilvēku izveidota līgava, bet Bībeles Līgava, Dieva satriekta [atšķelta] un nomocīta. “Viņā nebija nekā, lai mēs Viņā būtu atraduši ko patīkamu, bet mēs uzskatījām Viņu par Dieva satriektu un nomocītu.” Pareizi. Viņa stāv savrup. Viņa ir atšķelta no visām konfesijām, saskaņā ar Atklāsmes 3. nodaļu. Viņa ir atšķelta un atrodas ārpus Lāodikejas Draudzes Perioda, kurā Viņa izauga. Saprotat? Šī Draudze izauga Lāodikejas Drauzes Periodā. Tā ir sēnala. Taču, ja tās pārējās devās...
E-161 The Word, living and in action, the Bible Bride, not some man-made bride; the Bible Bride, smitten and afflicted of God. "No beauty we should desire Her, but yet we did esteem Her smitten and afflicted of God." That's right. She stands alone. She is smitten from all the denominations, according to Revelations 3. She is smitten out of the Laodicean Church Age that She was raised up in. See? This Church was raised up in the Laodicea Church Age; that's the husk. But if them others went...
E-162 Vai tad jūs pentakostu ļaudis to neredzat, ka viss pārējais bija sēnala un nomira? Ja tam pārējam (stiebram) bija jānomirst, ja vārpiņai bija jānomirst, tad arī sēnalai ir jānomirst; organizācijas trīs stadijas.
E-162 Can't you Pentecostal man see that, if that other was husk and died? If that other (stalk) had to die, if the tassel had to die, so must the husk die; the three stages of organizations.
E-163 Un jūs atceraties... jūs sakāt: “Nu, tur karājās ļoti daudz vārpiņas, daudz tā visa.” Jā! Bija metodisti, baptisti, prezbiterieši, luterāņi, Kristus draudze, visas tās daļiņas, kas uz tā sakrita, lapas un viss pārējais, kas bija pie tā karājies, taču oriģināls bija reformācija. Vai tagad saprotat?
E-163 And remember, you said, "Well, now, there was a lot of tassels hanging on. There's a lot of this." Yeah. There had been Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, church of Christ, all these other little things that fell onto it, leaves and everything else had hung onto it, but the original was the reformations, now, see.
E-164 Viņa stāv viena, tāpat kā Līgavainis, “cilvēku atgrūsts, draudžu nicināts un atgrūsts”. Šādi stāv Līgava. Kas tas ir? Tas ir Viņa Šedevrs, saprotiet, tas ir Vārds, caur kuru Viņš var darboties, to izpaust. Noraidīts!
E-164 Stands alone, like the Bridegroom, "rejected of man, despised and rejected of the churches." The Bride stands that way. What is it? It's His Masterpiece, see, it's the Word that He can work through, make manifest. Rejecting!
E-165 Un tā, stiebrs, vārpiņa un sēnala nekad nekļūst par Sēklu (nē!), taču visu laiku kļūst aizvien līdzīgāki Sēklai.
E-165 So, the stalk, the tassel, and husk, never become Seed, no, but are all the time becoming more like the Seed.
E-166 Lūk, ražas laikā Sēkla ir atgriezusies savā oriģinālajā Dzīvībā, atpakaļ pie Bībeles. Maleahijas 3. nodaļa saka, ka tas tiks īstenots tādā veidā. Ak vai! Ir vajadzīgs viss... Lai tas šādi notiktu, ir vajadzīgs viss Vārds. Vai Pareizi? [Sanāksme saka: “Āmen.”–Tulk.]
E-166 Now at the harvest time, the Seed is back to its original Life, back to the Bible. Malachi 4 said it would be brought that way. Oh, oh, my! Must have all! To be this way, It must have all of the Word. Is that right? [Congregation says, "Amen."--Ed.]
E-167 Un tā, ko Viņš pateica Atklāsmes grāmatas 10. nodaļā, kas notiks? Kāpēc bija tas brauciens uz Tūsonu? Lai atvērtu Draudzei... Tā vēstneša, septītā eņģeļa...septītā eņģeļa vēstījuma dienās pilnīgi viss Dieva Vārds būs izpausts. Aizzīmogotais, viss, ko bija atstājis stiebrs, visi “kāpēc” un viss par to tiks skaidri parādīts, izpausts tajā laikā.
Vai tad tā nav teikts Vārdā? [Sanāksme saka: “Āmen.”–Tulk.] Tādā gadījumā mēs to redzam. Tad kur mēs atrodamies, saprotiet, kur mēs atrodamies? Ir tikai viena lieta. Ir pienācis pļaujas laiks. Viņa ir pilnībā nobriedusi. Viņa tagad ir gatava atnākšanai.
E-167 Now what did He say, in Revelations 10, that would take place? Why was the trip to Tucson? To open to the Church. "In the days of the messenger, of the seventh angel, the seventh angel Message, the whole Word of God would be made manifest. The Seal, that what all the stalk has left off, of why and all about It, would be made manifest in this time."
Is that what the Word said? [Congregation says, "Amen."--Ed.] Then, we see it. Then where are we at, see, where are we at? There is only one thing, the harvest is here. She is dead ripe. She is ready now for the Coming. Notice.
E-168 Paskatieties. Nē, tas nekad nebūs... Ražas novākšanas laikā Sēkla ir atgriezusies savā oriģinālajā stāvoklī, un tai ir vajadzīgs viss Vārds, lai tā būtu tā Sēkla. Lūk, nevar būt tikai puse no sēklas, tā neaugs. Saprotat? Tai ir jābūt pilnai Sēklai. Tai nav jāizpauž, piemēram: “Es ticu kristībai ar Svēto Garu. Aleluja! Es ticu runāšanai mēlēs.” Tā ir tikai daļa no Sēklas, bet tagad tam ir kaut kas pievienots. Aleluja! Saprotat? Dzīvība, nevis dāvanas, dāvanu Dzīvība. Vai saprotat, ko es gribu pateikt? Mēs esam beigu laikā, brāļi.
E-168 No, it'll never be It. At the harvest time, the Seed is back to its original condition, and must have all of the Word, in order to be the Seed. Now, you can't have a half a Seed; it won't grow. See? It's got to be the whole Seed. It's got to not manifest... Say, "I believe in the baptism of the Holy Ghost. Hallelujah! I believe in speaking in tongues." That's just part of the Seed, uh-huh, but now there is added to that. Hallelujah! See? The Life, not the gifts; the Life of the gifts. See, see what I mean? We're at the end time, brethren.
E-169 Stiebrs, vārpiņa un sēnala jau ir miruši un izkaltuši. Ir tikai viena lieta, kas ar to visu notiks: tiem ir jāsapulcējas Pasaules Draudžu Padomē, lai tie tiktu sadedzināti.
E-169 Stalk, tassel, husk, is dead and dry now. There is only one thing that has to happen to that, is to be gathered in the World Council of Churches for its burning.
E-170 Vārds ir kļuvis par miesu, tieši kā Viņš apsolīja Lūkas 17, Maleahijas 3 un citur, redziet, tā tas ir. Atklāsme.
E-170 The Word has become flesh, exactly like He promised in Luke 17, Malachi 4, and all, see, that's right, Revelations.
E-171 Visa patiesā Dzīvība, kas atradās stiebrā, vārpiņā un sēnalā, tagad savācas Sēklā, gatava augšāmcelšanai, gatava ražas novākšanai. Alfa ir kļuvusi par Omegu. Pirmā kļuva par pēdējo, un pēdējā ir pirmā. Tā Sēkla, kas iegāja zemē, ir izgājusi cauri procesam un atkal ir kļuvusi par Sēklu.
Tā sēkla, kas krita Ēdenes dārzā un tur nomira. Atgriezās... (no tās nepilnīgās sēklas, kas tur nomira) ...atgriezās uz pilnīgu Sēklu – otro Ādamu.
E-171 All true Life that was in the stalk, tassel, and husk, is now gathering in the Seed, ready for the resurrection, ready for the harvest. The Alpha has become Omega. Amen. The first come last, and the last is the first. The Seed, that went in, has come through a process and become the Seed again.
The seed, that fell in the garden of Eden, and died there, come back. From that imperfect seed that died there, come back to the perfect Seed, the Second Adam.
E-172 Pirmā Ieva, kas krita un tika izmantota otrajā reformācijā...otrajā atnākšanā, lai dzemdētu bērnu, tagad atkal ir kļuvusi par īstu Līgavu, Sēklu, atkal kopā ar oriģinālo Vārdu. Alfa un Omega ir viens un tas pats. Viņš sacīja: “Es esmu Alfa un Omega.” Viņš nesaka neko starpā. “Es esmu Alfa un Omega, Pirmais un Pēdējais.” Tieši tā!
E-172 The first Eve that fell, and was used in the second reformation... second coming, as bringing forth a child, now has become the true Bride again, the Seed, right back with original Word again.
The Alpha and Omega is the same. He said, "I am Alpha and Omega," He never said anything in between. Uh-huh. "I am Alpha and Omega, the First and the Last." Yes, sir.
E-173 Pirmā kalpošana un pēdējā kalpošana ir viens un tas pats. Pirmais Vēstījums un otrais (pēdējais) Vēstījums ir viens un tas pats. “Es...es biju Alfā; Es esmu Omegā.” “Būs diena, kad nebūs ne dienas, ne nakts, bet vakarā būs vēl Gaisma.” Redziet, Alfa un Omega, tas ir kļuvis par pirmo un pēdējo. Ak vai, brāļi, par to mēs varētu runāt stundām.
E-173 The first ministry and the last ministry is the same. The first Message and the (second) last Message is the same thing. "I'm, I was in Alpha; I'm in Omega." "There'll be a day that won't be called day nor night, but in the evening time it shall be Light." See, Alpha and Omega, it's become the first and the last. Oh, my, brethren, we could stay hours on that.
E-174 Šis varenais ģimenes Šedevrs, Otrais Ādams un Otrā Ieva jau ir gatavi dārzam, Tūkstošgadu valstībai, āmen, atpakaļ uz zemes. Aleluja! Tas varenais Skulptors neatstāja viņus tur guļam. Viņš tam veltīja laiku, tāpat kā Viņš miljoniem gadu veidoja pirmo pilnīgo pāri. Un viņi krita. Tagad tam tika veltīti tūkstoši gadu; Viņš atkal veidoja, un, lūk, tagad viņi ir gatavi.
E-174 The great masterpiece of a family, the Second Adam and the Second Eve, now ready for the garden, the Millennium, amen, back on the earth. Hallelujah! The great Sculptor didn't leave them lay there. He took time, as He did through the millions of years, molding the first perfect couple; and they fell. Now it's been through thousands of years, He's molded again, and now here they are ready.
E-175 Atnāca Šedevrs, un Viņš tika satriekts. No Viņa sāna iznāca palīdze. Un Viņa tika uzaudzināta caur to pašu procesu. Lūk, tagad Viņa atkal ir atgriezusies, ar visu būtību, Bībeli, un viss pārējais parāda, ka ir pienācis laiks.
Valstis šķeļas, un Israēls mostas,
Tās zīmes, kas teiktas mums Bībelē.
Pagānu Dienas ir skaitītas.
(Paskatieties uz visiem tiem mēsliem!)
Tautas, šausmu pārņemtas,
Ak, atgriezieties, izklīdušie, pie savējiem.
Tā tas ir. Labāk ienāciet tur ātri, ja arī jūs dodaties.
Es gatavojos beigt, vēl tikai apmēram piecas, desmit minūtes.
E-175 The Masterpiece was come and struck down; from His side come forth the helpmate.
And She is brought up in the same process. Now here She is back again; with all nature, the Bible, and everything else, showing here we are.
Nations are breaking, Israel is awakening,
The signs that the Bible foretold;
Gentile days numbered, (look at this bunch of trash we got), with harrows encumbered,
Return, O dispersed, to your own.
That's right. You better get in there quick, if you're going.
I'm fixing to close just in about five minutes, ten.
E-176 Paskatieties, šis izcilais ģimenes Šedevrs. Vīrs un sieva nevar būt īstena ģimene, ja viņi nav viens. Viņiem tādiem jābūt. Ja viņi nav, tad viņi nav laba ģimene; sieva velk vienā virzienā, bet vīrs citā. No tā sanāks šausmīga ģimene. Taču, kad ir saprašanās, mīlestība vienam pret otru, lūk, kas ir ģimene. Un šeit tas bija Dieva Šedevrs, un ikviena patiesa ģimene šeit to attēlo. Saprotat? Un tagad ģimene-Šedervs atkal ir atnākusi, Kristus un Viņa Līgava, gatavi ierasties. Otrais Ādams, Otrā Ieva tagad ir gatavi atgriezties Savās Mājās. Un visa šī aina bija izpirkšana, atgriezta atpakaļ tieši tur, kur tas bija. Saprotat? Pilnīgi precīzi. Atved to atkal atpakaļ. Vēlāk...
E-176 Notice the great masterpiece, of the family. The husband and wife cannot be truly a family unless they are one. They have to be. If they're not, they're not a good family; wife pulling one way, and the husband another. That would make an awful family. But in agreement, with love one to the other, that's a family. And now that was God's masterpiece, and now all the true family here portrays that. See?
And now the Masterpiece family has come again, Christ and His Bride, ready to come. The Second Adam, Second Eve, ready now to return back to their Home. And the whole picture has been redemption. From where it was, bringing it back, see, just exactly bringing it back again. After...
E-177 Reiz, kad es atrados tur pie Kristīgajiem uzņēmējiem... Manuprāt, tur bija daudzi no jums. Kad es izdzirdēju to luterāņu priesteri (jeb, šķietami, sludinātāju), kas tur nostājās un pateica to jociņu, un uzjautrinājās par to, kam ticam mēs. Un viņš bija tur pie tiem Pilnā Evaņģēlija uzņēmējiem un runāja tādas lietas. Viņam bija uzvilkta tā apkaklīte. Tagad daudzi no viņiem tā dara. Un viņš sacīja: “Nu, cilvēki man jautā, kāpēc es velku sev to apkaklīti, sak, kā lai tevi atšķir no katoļu priestera.” Sacīja: “Tur nav nekādas atšķirības, un tādai nevajadzētu būt.” Viņš sacīja: “Mēs visi esam Dieva bērni.” Viņš sacīja: “Es zinu vienu katoļu priesteri, kas ir visuresošs, saprotiet, viņš var būt klātesošs it visur.”
E-177 The other day, standing up here at the Christian Business Men. Many of you, I guess, was there. When I heard that Lutheran priest, or preacher, or supposed to be, stand up there and say that ridiculous thing, and make fun of what we believe in. And them Full Gospel Business Men having that man there, and saying that. He wore his collar turned around. Lots of them do now. And he said, "Now, people ask me why I turn my collar around, said, 'How can they tell you from a Catholic priest.'" Said, "There is no difference, and there shouldn't be." He said, "We're all God's children." He said, "I know a Catholic priest that's omnipresent, see, that could be present everywhere."
E-178 Lūk, tu nevari būt visuresošs, ja neesi viszinošs. Pat Dievs nav visuresošs, Dievs ir viszinošs. Visu zinošs, kas padara Viņu visuresošu (Viņš zina pilnīgi visu). Taču, lai būtu būtne, Viņam ir jābūt vienā būtnē. Būdams viszinošs, Viņš var būt visuresošs. Tāpēc ka Viņš zina visu un zināja to pirms... Pirms pasaule sākās, Viņš zināja, cik daudz būs mušu, utu, cik daudz būs blusu un cik reizes tās pamirkšķinās savas acis, un it visu par to, saprotiet, jo Viņš ir visuresošs. Tu nevari būt viszinošs...viszinošs, ja tu neesi bezgalīgs. Un ir tikai viena lieta, kas ir bezgalīga: Dievs. Āmen! Un tad mēs...
E-178 Now you cannot be omnipresent without being omniscient. God is not even omnipresent; God is omniscient. Omniscient, which makes Him omnipresent, He knows all things. But, in order to be a Being, He has to be in one Being. By being omniscient--omniscient, He can be omnipresent. Cause, He knows all thing, and knowed it before the... He knowed, before the world begin, how many fleas, lice, how many bugs, and how many times they'd bat their eyes, and everything about it, see, 'cause He's omnipresent. You can't be omniscient--omniscient without being infinite. And there's only one thing infinite; God. Amen! And then we...
E-179 Kas tas ir? Tas ir velns, kas ved viņus pa tiešo uz to kautuvi. Tajā ieiet viņi visi, tieši tā, kā saka Bībele. Un te nu tas ir, redziet, ienāk tieši vasarsvētku draudžu vidū, un uzreiz aizvilka viņus uz turieni, tieši kā... Kāds tas ir laiks!
E-179 What is it? Its the Devil, taking them right straight to that slaughter. Every one of them a-going in, exactly what the Bible said. And here it is, see, come right in amongst the Pentecostals, and just pull them right straight just as... What a time!
E-180 Ak, pēc tās liecības kāds man pateica... Es... Labi, ka es pārāk daudz nepateicu, jo viņi, droši vien, būtu ielikuši mani tur cietumā; taču es vienkārši nodomāju: “Te nu tas ir.”
Cilvēki, kuri ir apmācīti, kuri zina. “Gudrie atpazīs savu Dievu tajā dienā,” ir teikts Daniēla grāmatā. Tieši tā. Redziet, “gudrie pazīs savu Dievu”. Viņi to visu vēro.
E-180 Oh, after that testimony, someone said to me... I--I... It was a good thing I didn't say very much, 'cause they'd probably have me in jail up there. But I just thought, "There it is."
The--the people who is taught, knows. "The wise shall know their God, in that day," it said in Daniel. Yes, sir. See, "The wise will know their God." They're watching for these things.
E-181 Taču, kad es redzu to notiekam, un tie pentakosti tur stāv kopā ar viņu! Pat Orals Roberts šādi paskatījās uz mani. Es sacīju: “Ak vai! Hm!” Bet stāv tur ar izglītību, nopulēti, ziniet, un viss kas tāds.
E-181 But when I seen that happen, and them Pentecostals stand there with him! Even Oral Roberts looked at me like that. I said, "Oh, my!" Uh! But, standing up there with a education, polished, you know, and so forth.
E-182 Ne jau šādi Dievs pulē savējos. Viņš nepulē savējos ar izglītību; Viņš pulē pazemībā, Viņa izpaustā Vārda spēkā, parādot Grauda aprises, no kā tie iznāca.
E-182 That's not the way God polishes His. He don't polish His with education. He polishes in humility, in--in power of His manifested Word, showing of the shape of the Grain that It went from.
E-183 Un tā, kāds man pateica, sacīja: “Brāli Branham,” sacīja, “ir viena lieta, kas man par tevi nav skaidra.”
Es sacīju: “Kas tas ir?”
E-183 Now, someone said to me, said, "Brother Branham," said, "there's one thing I can't understand about you."
I said, "What's that?"
E-184 Mēs stāvējām tur zālē...man šķiet, māsa Dauha un pārējie, pēc tam, kad es biju sarokojies ar Bilu un mēs visi stāvējām un...aizgājām aiz stūra, visi kopā. Un viens kalpotājs izspraucās cauri, apkaklīte ap kaklu, viņš sacīja: “Kāpēc jūs vienmēr kliedzat uz cilvēkiem?” Viņš sacīja: “Tie cilvēki tic, ka jūs esat Dieva kalps, esiet maigs un jauks pret viņiem,” un tā tālāk. Sacīja: “Katru reizi, kad es dzirdu jūs iznākam, jūs kliedzat uz sievietēm, ka viņām ir īsi mati, un par šortu nēsāšanu un kosmētikas lietošanu, un visas tās pārējās lietas. Un klaigājat uz cilvēkiem un stāstāt viņiem, cik viņi ir auksti un formāli, un vienaldzīgi.” Sacīja: “Kāpēc jūs to darāt?” Sacīja: “Tie cilvēki mīl jūs. Kā gan jūs varat būt mīlošs Dieva dēls un darīt kaut ko tādu?”
Es nodomāju: “Kungs, ļauj man atbildēt šim gudrajam vīram. Vienkārši ļauj man atbildēt viņam kaut kā tā, lai viņš pakārtos pats savā cilpā.” Jā.
Es es sacīju: “Labi, ser, vai jūs kādreiz esat lasījis par ievērojamo mūzikas producentu vārdā...ievērojamo komponistu vārdā Bēthovens?”
Viņš sacīja: “Ak, protams, es esmu lasījis par Bēthovenu.”
E-184 Standing out there in a hall... I guess, Sister Dauch and them, after I shook hands with Bill, and standing there; and all went around the corner, and the whole bunch of people. A minister pressed his way in, collar turned around, he said, "Why is it that you're always bawling the people out?" He said, "Them people believe you to be a servant of God, and be gentle and sweet to them, and everything." Said, "Every time I hear you get up, you're bawling women out, about having short hair, and about wearing shorts, and wearing makeup, and all this other stuff; and bawling the people out, and tell them how cold and formal and indifferent they are." Said, "Why do you do that?" Said, "Them people love you. How can you be a loving son of God and do a thing like that?"
I thought, "Lord, let me answer this smart man. See? You just let me answer him, somewhere, that'll hang him on his own rope." Yeah.
I said, "Well," I said, "sir, did you ever read of the great producer of music called... the great composer called Beethoven?"
He said, "Oh, sure, I read of Beethoven."
E-185 Es sacīju: “Droši vien viņš izmeta veselus papīrgrozus ar saplēstiem melnrakstiem, bet pasaulei viņš iedeva šedevrus.” Viņš klusēja un vairs ne vārda nepateica. Es sacīju: “Kad viņš sēdēja savā studijā, būdams zem iedvesmas, viņš kaut ko pierakstīja; viņš gāja uz savu studiju un spēlēja; tas nebija labi, viņš to saplēsa un izmeta papīrgrozā. Taču, kad viņš bija to pabeidzis, visu iedvesmu, pasaulei bija šedevrs.” Ak, kā Vārds cērt, taču Tas rada šedevrus, ak, atdala visu sēnalu un stiebru. Tas rada Šedevru.
E-185 I said, "He probably tore up wastebasket-fulls of scrap paper, but he give the world masterpieces." He never opened his mouth and said another word. I said, "When he was setting in his study under the inspiration, he would write something down. He'd go into his study and pray. It wasn't right, he'd scrap it up and throw it in the wastebasket. But when he got through, in all inspiration, the world had a masterpiece."
Oh, how the Word cuts, but It produces masterpieces; uh-huh, takes all the husk and stalk away. It brings forth Masterpiece.
E-186 Man ir palikušas septiņas minūtes, lai izstāstītu jums, kas notika aizvakar, lai mēs varētu laicīgi aiziet. Trešajā jūlijā es sēdēju tur centrā (tirdzniecības centrā, pavisam netālu no mums). Es esmu bijis Pigalē Romā, Francijā, un es esmu bijis Ņujorkā, Losandželosā. Taču visizvirtušākās sievietes, kādas vien savā dzīvē esmu redzējis, ir Džefersonvilā, Indiānas štatā. Savā dzīvē es neesmu redzējis tik daudz nepieklājības un neķītrības, kā es redzu starp šiem cilvēkiem. Es tur sēdēju, un mana sirds tā sāpēja, un Tas Kungs iedeva man vīziju.
Tagad es izstāstīšu to vīziju. Es nezinu, vai es varu to izskaidrot, taču tā ir pirmā reize, kad es...es stāstu to vīziju.
E-186 I got seven minutes to tell you something that happened day before yesterday, to get out on time. July the third, I was over here setting in the... this center over here, shopping center right out from us here. I've been in Pigalle, in Rome, in France, and I've been in New York City, Los Angeles. But the filthiest bunch of women I ever seen in my life is Jeffersonville, Indiana. I never seen so much gaum and filth in my life as I see amongst them people. I set there till my heart ached, and the Lord had gave me a vision.
Now I'm going to tell the vision. I don't know that I can interpret it, but I--I'm going to tell the vision for my first time.
E-187 Es iekritu transā. Un, kad tas notika, tur ar mani Kāds bija. Es neredzēju cilvēku, tā bija tikai balss. Un es...es paskatījos. Un, kad es paskatījos tajā virzienā, viņš sacīja: “Būs redzams Līgavas priekšskatījums.” Un es paskatījos, pie manis nāca...un es redzēju viss...visskaistākās sievietes šķīstā apģērbā, kādas vien savā dzīvē esmu redzējis. Taču izskatījās, ka katra no viņām bija apģērbta citādāk. Viņām visām bija gari mati. Un viņām bija garas piedurknes un svārki, un tā tālāk. Jaunas sievietes, viņas izskatījās, es teiktu, apmēram divdesmit gadus vecas.
E-187 I fell into a trance. And, when I did, there was somebody with me. I didn't see the person. It was just a Voice. And I--I looked. And as I--I looked this way, He said, "The Bride will come in view for preview."
And I looked, coming to me, and I seen the most--the most prettiest bunch of clean-dressed women I ever seen in my life. But each one of them, looked like, was dressed different. They all had long hair. And they were longer sleeves and skirts, and so forth. Young women, they looked kind of, I'd say, about maybe twenty.
E-188 Lūk, šeit manā priekšā stāv atvērta Bībele. Saprotat? Es varu pateikt tikai to, ko es redzēju. Ja jūs teiksiet: “Uz ko tu skaties?” Es skatos uz pulksteni. “Ko tu pētī?” Es meklēju cilvēkus...skatos uz cilvēkiem. “Uz ko tu skaties?” Es skatos uz Bībeli. Lūk, ko... Es stāstu Patiesību. Lūk, ko es redzu. Un es varu pateikt tikai to, ko es redzēju. Es...es nezinu, ko tas...visu par to. Man vienkārši ir jums jāizstāsta.
E-188 Now I have the Bible open here before me. See? I can only say what I seen.
If you say, "What are you looking at?" I'm looking at a clock. "What you looking for?" I'm looking for people, looking at people. "What are you looking at?" I'm looking at the Bible. That's what. I'm telling the Truth. That's what I see. And I can only say what I seen. I don't--I don't know what it... all about it. I just have to tell you.
E-189 Taču, kad šī Līgava... Viņa skatījās tieši uz... (Tas, kas ar mani runāja, un es, mēs stāvējām kopā) Viņas acis... Viņa bija visšķīstākā, pēc izskata visjaukākie ļaudis, kādus es savā dzīvē esmu redzējis. Šķita, ka viņu tur bija kāds ducis vai vairāk, vienkārši... Es nezinu, cik daudz bija katrā rindā, bet tur vienkārši bija tāda grupiņa. Un viņa pagāja garām, tā mīļi un patīkami. Kad Viņa gāja garām, Viņas acis skatījās augšup. Ak, Viņa bija skaista! Es skatījos uz Viņu un...kad Viņa gāja garām. Viņš sacīja: “Tagad mēs apskatīsim...” Sacīja: “Tā ir Līgava. Tagad mēs apskatīsim draudzes.” Un viņas nāca. Es ievēroju, kā viņas uznāca. Un, kad viņas uznāca, katra no tām izskatījās...kļuva sliktāk. Es nekad dzīvē nebiju redzējis tik neķītru baru. Un, kad viņš sacīja: “Nākošā,” es izdzirdēju troksni. Un viņš sacīja: “Nākošā,” sacīja, “lūk, nāk Amerikas grupa.”
E-189 But, when this Bride, She was looking right at... The one was talking to me, and I, standing together. Her eyes, She was the cleanest, sweetest-looking people I ever seen in my life. Look like it could have been a dozen, or more, just... I don't know how many was abreast, but there just in a group of them. And She passed by, sweetly, with a air. And Her eyes up, watching, as She passed by. Oh, She was beautiful! I looked at Her, and as She passed by. He said, "Now we shall review..." Said, "That's the Bride."
"Now we will review the churches." And they come. I noticed them coming up. And when they come up, each one, look like, got worse. I never seen such a filthy bunch in my life.
And when He said, "Next," I heard a noise. And It said, "Next," said, "here comes the American group."
E-190 Lūk, es esmu amerikānis, taču no...no tā man kļuva nelabi. Es neesmu tik daiļrunīgs, lai pastāstītu jauktas auditorijas priekšā to, kas tur notika. Es...es... Jums būs jālasa starp rindām. Taču, kad nāca tās sievietes, viņu līdere bija ragana. Viņai bija liels, garš deguns un milzīga mute. Un viņas visas bija apģērbtas tādā kā apakšveļā, šeit lejā, bet augšdaļā bija tikai lentīte, kura...neliela, apmēram centimetru plata, kura gāja augšup un, lūk šādi, viņām apkārt. Un katrai sievietei bija kaut kas līdzīgs... Daudzi no jums pirms daudziem gadiem taisīja... Vai atceraties, kad mēs griezām papīru, ziniet, avīzi, lai uztaisītu tādu “plīvojošo asti”?
E-190 Now, I am an American, but this--this made me sick. I am not eloquent enough to, in a mixed audience, to say what was taking place. I--I--I... And you'll have to read between the lines. But when the women were coming, the leader of them was a witch. She had a great long nose and a great big mouth. And all of them was dressed with some kind of lower clothes down here; but the top just had a strap, that, just a little, about a half-inch strap that moved up and went around them like this. And each women had something on a order...
E-191 Kurš no jums atceras? Jūs zināt. Manuprāt, to izmantoja karnevālos, ziniet. Lūk šādi, nokarājās, bārkstainais papīrs, sasiets papīrs. Un viņas kaut ko turēja sev lejā, lūk šādi, turēja lejā. Bet visa šī daļa bija kaila. Un katrai bija ļoti īsi mati, un visur, lūk, šādas sprogainas lietiņas, ļoti īsi mati un ļoti daudz kosmētikas. Pilnīgi neatšķīrās no ielas prostitūtām. Un viņas gāja ar to papīru un... Ak, cik vulgāri! Lūk, to papīru viņas turēja sev priekšā; taču, kad viņas aizgāja garām apskates vietai, viņām aizmugurē... Un redzēt, kā viņas gāja garām pirmajās rindās un aizmugurē, un kā viņas uzvedās! Es sacīju : “Vai tā ir draudze?”
E-191 Many of you, years ago, used to remember when we used to cut that paper, you know, newspaper, and make an old fly-bush? How many remembers it? You know. Why, I think they use it in carnivals, you know. Hanging down like that, fringed paper, lace paper.
They had something holding below them, like this, holding below them. All this part was exposed.
And each one had hair cut up real short, and frizzy-looking things all over it like that, real short-cut hair; and full of makeup. Absolutely nothing but looked like street prostitutes.
And they were walking with this paper, and, the vulgarity! Now, the paper was what was holding in front of them. But when they passed the review stand, in the back of them... And to see the way they were going on, in their foremost and their back part, and how they were acting!
I said, "Is that the Church?"
E-192 Un viņa aizgāja. Un viņas dziedāja tās tvista un rokenrola dziesmas, ziniet, vai kā nu tās sauc, ejot lejup, dziedādamas to un iedamas garām. Es sacīju: “Vai tā ir Draudze?” Un es tur stāvēju, un savā sirdī es raudāju.
Un tā ragana... Es uzskatu, ka tas nav nekas cits, bet... Viņa ir...viņa ir Pasaules Draudžu Padome, ved viņas taisni lejā pa to ceļu, kur viņa gāja. Viņas aizgāja prom uz kreiso pusi un izzuda haosā, joprojām spēlēdamas to mūziku un izdvesdamas tās dīvainās skaņas, un kratīdamas savus ķermeņus te uz vienu, te uz otru pusi. Un pēc tam...tādā veidā, tā tik turpināja soļodamas.
E-192 And there she went. And they were singing this here twist-and-roll songs, you know, or ever what you call, going down, singing that and going by.
I said, "Is that the Church?" And I was standing there, and in my heart I was crying.
And, this witch, to my notion it's nothing else in the world but she's a... She is that World Council of Churches, leading them right straight down the road where she was going. They went off to the left, and disappeared in chaos; still beating this music and making real funny sounds, and shaking their bodies, one side and then the other side. And then, like that, carrying on like that, walking.
E-193 Un es jau sāku nolaist savu galvu, bet viņš sacīja: “Uzgaidi, atkal ir jānāk Līgavai.” Un es paskatījos, un, lūk, tur atkal nāca viņas. Un viņas gāja garām, mīlīga izskata lēdijas. Iedamas garām, viņas visas skatījās uz mani. Un es ievēroju, ka katra no tām bija apģērbta citādāk. Un vienai, kas atradās aizmugurē, nokarājās gari mati, un tie bija savīti, lūk, šādi, varbūt tā bija Vācija vai tamlīdzīgi. Un es viņas vēroju. Un tad, kad viņas sāka iet projām, divas vai trīs no viņām tur aizmugurē it kā pazaudēja soli. Un es grasījos viņām uzkliegt. Un viņas centās atkal iekļauties kopsolī. Es uz viņām skatījos, un tieši tad vīzija izgaisa un beidzās.
E-193 And I just started to bow my head, and He said, "Wait, the Bride must come again."
And I looked, and here they come again. And they passed by, a sweet-looking little ladies. They was all looking right at me, as they passed by. And I noticed each one was dressed different. And one in the back had kind of long hair hanging down, and had it rolled around like this; might have been German or something like that. And I watched them.
And then as they started leaving, two or three of them, in the back, kinda get out of step, and I was going to holler at them. And they was trying to get back in step again. And I seen them, just the vision just fade out and change, from me.
E-194 Un tā. Lūk, kur ir tās izskaidrojums: tādēļ... Tagad neaizmirstiet. Es tikko kā pierakstīju... Es vēl neesmu pabeidzis, es vēl neesmu pierakstījis tās piezīmes. Taču, šorīt sludinādams, es aptvēru, ka tas bija tieši manā svētrunā. Vai jūs ievērojāt, ka draudze iznāca apskatei tikai... Lūk, tā ir patiesība, draugi. Debesu Tēvs, kas uzrakstīja Vārdu, zina, ka es runāju patiesību. Saprotat? Es zinu... Es vienkārši runāju patiesību. Vēl pirms pāris minūtēm es to, manuprāt, nezināju, vai arī pavisam nesen... Saprotat? Vai jūs ievērojāt, ka Līgava parādījās divas reizes? Pirmā Sēkla un otrā Sēkla, tās abas ir pilnībā viens un tas pats. Bet kāpēc viņas bija apģērbtas atšķirīgās drēbēs: Viņa nāks no visām tautām, tas izveidos Līgavu. Katrai viņai bija gari mati un nebija kosmētikas, patiešām skaistas meitenes. Un viņas mani vēroja. Tas simbolizē Līgavu, kas iznāk no visām tautām. Saprotat? Viņa... Katra pārstāvēja kādu tautu, kad viņas soļoja pilnīgā saskaņā ar Vārdu. Saprotat?
E-194 Now here is the interpretation thereof. The reason... Now, remember, I had just got through writing... I hadn't finished, I hadn't wrote these notes yet. But in preaching, this morning, I caught what it was, right in my sermon. Did you notice, the church only came in view...
Now, that's the Truth, friends. The Heavenly Father, Who writes the Word, knows that I tell the Truth. See? I know I just say the Truth.
And not knowing it till just a few minutes ago, looked like, or just recently, see. Did you notice? The Bride come in view twice; the first Seed and the second Seed, both of them exactly the same One. And the reason they were dr'iff... dressed in different parts, She'll come from all nations, it'll make up the Bride. Each one had long hair, and no makeup, and real pretty girls. And they were watching me. That represented the Bride coming out of all nations. See? She, each one represented a nation, as they marched perfectly in line with the Word. See?
E-195 Un vēl, man bija jābūt par Viņu nomodā. Ja es nebūšu nomodā, viņa pazaudēs šī Vārda soli, kad viņa ies garām, ja vien viņa ies. Iespējams, tad pienāks mans laiks, kad es pabeigšu, saprotiet, kad es būšu izpildījis, vai lai kā tur arī nebūtu.
E-195 And, then, I have to watch Her. She'll get out of step with that Word if I don't watch, when She is passing by, if She gets by. Maybe it'll be my time, when I'm over, see, when I'm finished, or whatever it is.
E-196 Skatieties! Viņas atgriezās, darot visu iespējamo (viņas atkal nāca), lai nostātos ierindā, jo viņas bija skatījušās kaut kur citur uz āru, vērojušas to draudzi, kura tikko kā aizgāja haosā. Tikai divas, pārējās priekšējās to nedarīja. Tās aizmugurējās, tikai divas vai trīs no viņām, bija it kā nedaudz izgājušas ārpus ierindas labajā pusē, un izskatījās, ka viņas centās tikt atpakaļ ierindā, kad gāja garām. Viņas tikko kā bija pagājušas man garām, ak, blakus, tik tālu, kā no manis līdz sienai. Un es tur stāvēju. Un pēc tam es vienkārši redzēju, kā tas viss aiziet un pazūd.
Taču, ievērojiet, draudze parādījās apskatei tikai vienu reizi, katra tauta, draudze. Taču Līgava nāca divas reizes. Redzat? Vai saprotat, kas tas bija? Lūk, es to nezināju, taču paskatieties uz to kopā ar manu šī rīta vēstījumu. Es to nezināju. Saprotat?
E-196 What? They was getting back. Trying their best, and was getting back, just get in line; 'cause, they--they was looking out somewhere else, watching about that church that just went out into chaos. But two... The front ones, never. The back ones, just two or three of them, was kind of stepped out a little bit to the right-hand side, and looked like was trying to get back in line as they went by. They was just past me, oh, far as here to the wall, past me. And I was standing there. And then I just seen it all move out and leave.
But, you notice, the church only came into view once, each nation, the church. But the Bride come in twice. See, see what it was? Now, not knowing it, but look at it with my Message this morning. Not knowing that. See?
E-197 Sēkla nokrita zemē Nikejā. Tā bija oriģinālā Sēkla. Un Viņa izgāja cauri šo konfesiju procesam, kuras uzrodas un eksistē tikai vienreiz. Taču Līgava atgriežas atkal pēdējās dienās: “Es atjaunošu.” Redzat? Ir radīts Šedevrs. Lūk, kāpēc Viņa parādījās, tika apskatīta otrreiz. Viņa tika apskatīta pirmo reizi, pēc tam Viņa tika apskatīta otru reizi. Un otrajā reizē Viņa bija pilnīgi tāda pati, kāda Viņa bija pirmajā reizē. Ak Dievs, esi žēlīgs! Ātri, ātri, pasteidzieties! Dzīvība, ātri ieej Graudā! Saprotat?
E-197 The Seed fell in the ground at Nicaea. That was the original Seed. And She's come through the process of these denominations, which only comes in existence once. But the Bride returns back again in the last days. "I will restore." See, the Masterpiece is brought up. That's the reason She was in view, reviewed, the second time. She was reviewed the first time, then she was reviewed the second time. And She was perfectly, the second time, like She was the first time. O God, have mercy! Hurry, hurry, hurry, Life, get in the Grain, right quick! Uh-huh.
E-198 Visas pārējās vairs neparādījās. Viņas aizgāja, lai vairs nekad neatgrieztos. Taču Līgava atgriezās, jo Viņa ir Alfa un Omega. Dievs, varenais Skulptors, bija uztaisījis Sev Šedevru, jo Tā ir daļa no Viņa pirmā Šedevra. Tāpat kā Viņš to uztaisīja Ēdenes dārzā un paņēma gabaliņu no tā, un uztaisīja vēl vienu gabaliņu, bet tas tika sabojāts un krita. Tagad visu šo laiku Viņš ir nodarbojies ar tā atjaunošanu. Un Viņš radīja šo Šedevru, un Tā tika satriekta, lai varētu... (tā daļa, kas bija atšķelta) ...lai atkal varētu radīt to Šedevru.
E-198 All others never appeared no more. They went out, never to come back again.
But the Bride came back, 'cause She was Alpha and Omega. God, the great Sculptor, has made Him a Masterpiece, for It is a piece of His first Masterpiece. Like He made in the garden of Eden, and took a piece from, and made another piece and that was marred and fell, now He's been all this time building it up again. And He brought forth this Masterpiece, and was smitten, in order... That part that was smitten, was in order to bring back again that Masterpiece, again.
E-199 Tāpēc Šedevrs un Dieva Dēls... Šedevrs un Līgava, un... Tā ir daļa no Viņa, kurai ir jābūt Vārda piepildījumam. Vārds ir ticis piepildīts, un mēs esam gatavi Tā Kunga Atnākšanai.
E-199 So, the Masterpiece and the Son of God, the Masterpiece and the Bride, and It's a piece of Him, which must be the fulfilling of the Word. The Word has been fulfilled, and we're ready for the Coming of the Lord.
E-200 Ak, dzīvā Dieva Draudze, nolieciet jūsu sirdis un savu...zemojieties Dieva priekšā! Tas viss ir patiesība. Es zinu, ka tas...tas izklausās tā: ja jau šī ir tik svarīga lieta, tad tā tiktu izplatīta pa visām zemēm. Tā nekad nav bijis. Viņš nemaina Savu metodi. Vienkārši esiet pateicīgi, Draudze, esiet pateicīgi, ka šodien esat tur, kur jūs esat, ja jūs esat Kristū. Tāpēc ka, redziet, lūk... Un kad tas...
E-200 O Church of the living God, bow your hearts and your--yourselves before God. These things are true. I know that it sounds like that, as such a great a thing as that would be, would be so spread out over the nations. It never was. He doesn't change His way. Just be thankful, Church, be thankful that you are where you are today if you're in Christ. Because, you see, now, and when that...
E-201 Atcerieties, visa tā Dzīvība tiks savākta tieši Graudā, lai aizietu Augšāmcelšanā, bet stiebram ir jātiek sadedzinātam, visam pārējam. Sēnalai un visam pārējam ir jātiek iznīcinātam, un tas tiks iznīcināts. Neuzticieties savai...tām konfesijām. Palieciet Vārdā. Dzīvībā, Dievā un Viņa Šedevrā.
E-201 Remember, all that Life will be gathered right into the Grain, for the resurrection, but the stalk must be burned. The rest of it; the husk and all, must be destroyed, and it will be. Don't trust in your, them denominations. You stay in the Word, the Life, God and His Masterpiece.
E-202 Kas tad būs Tūkstošgadu Valstībā? Kristus un Viņa Līgava, atgriezušies Tūkstošgadu Valstības dārzā. Āmen!
Viņu mīlu es, Viņu mīlu es,
Jo Viņš pirmais mani mīlēja.
Un glābšanu man Golgātā
Viņš nopirka.
E-202 Then what is it in the Millennium? Christ and His Bride, back in the garden of the Millennium. Amen!
I love Him, I love Him
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
E-203 Tieši tur Viņš tika satriekts. “Mēs Viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu. Bet Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu nelikumību dēļ satriekts.”
E-203 There's where He was smitten. "We esteemed Him stricken, smitten of God, and afflicted. But He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquity."
E-204 Vai šeit ir kāds, kas šorīt neatrodas šajā Graudā? Un... Jo Dzīvība šobrīd izvelk savu pēdējo daļiņu no sēnalas, jo sēnala izkalst. Cik daudzi zina, ka Vasarsvētku draudze izkalst? [Sanāksme saka: “Āmen.”–Tulk.] Kas tas ir? – Dzīvība iet no tās prom. Patiesībā, tā ir aizgājusi. Un, ja šī Līgava ir jau priekšskatījumā, tad man rodas jautājums, vai tādā gadījumā Līgava jau nav savākta?
Viņu mīlu es, Viņu mīlu es,
Jo Viņš pirmais mani mīlēja.
Un glābšanu man Golgātā
Viņš nopirka.
E-204 Is there any here, this morning, who isn't in that Grain this morning? And as the Life is now pulling its last piece from the husk, for the husk is drying. How many knows that Pentecostal church is drying? [Congregation says, "Amen."--Ed.] What is it? Life is leaving it. Frankly, it's left. And if that Bride is already in preview, I wonder if the Bride isn't already made up, then. [Brother Branham begins humming, I Love Him.]
... love Him, I love Him
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
E-205 Tagad ar noliektām galvām. Vai šeit ir kāds, kurš grib, lai viņu piemin? Ja tu jūti, ka tu neesi...
Draugi, tas jau ir pārāk saprotami. Man nekad dzīvē nav bijušas vīzijas, pēc kurām kaut kas nenotiktu, nesekotu. Es saku Patiesību. Visas pārējās reizes, ja es sacīju Patiesību, Dievs to pierādīja. Tādā gadījumā arī šoreiz es saku Patiesību.
E-205 With our heads bowed now. Is there some here that would like to be remembered? If you feel that you're not...
Friends, it's too plain. I've never had a vision in my life, 'less something happened, followed. I tell the Truth. All these other times, if I've told the Truth, God has proved it. Then, I tell the Truth this time.
E-206 Es nezinu, kādā dienā mēs dzīvojam, bet es zinu, ka nekas vairs nav atlicis. Nevar uzrasties kāds politiķis, kurš varētu to visu savest kārtībā. Politikai, valstij ir beigas. Ak, Dievs! Vai jūs...vai tad jūs nevarat pietiekami iedziļināties, lai...lai to sajustu? Ar valsti ir cauri, nevis ar valsti, bet ar valstīm. Šī ir vislabākā no visām, un tai ir beigas. Ja ar valstīm ir cauri, tad ar šo pasauli ir cauri. Un draudzes... Manuprāt, pentakosti bija vislabākie, bet ar tiem ir cauri.
Ak, Dievs, esi mums žēlīgs!
E-206 I don't know what day we're living in, but I know there's nothing left. There couldn't be a politician rise that could straighten this thing out. Politics, the nation is gone. O God! Can you, can you get down deep enough to--to--to feel that. The nation is gone; not nation, but nations. This is the best of the bunch, and it's gone. Then, if the nations are gone, the world is gone. And the churches, to my opinion, Pentecost was the best they've had, but it's gone.
O God, be merciful to us!
E-207 Ja tu Viņu nepazīti, lūdzu, steidzies, steidzies! Ja tu jūtu Dzīvību, izej ārā...izej ārā no sava grēka, izej ārā no visa tā, kur tu atrodies, ieej Graudā, nekavējies. Tu nomirsi stiebrā vai sēnalā. Lūdziet, kamēr mēs tagad dziedāsim.
Viņu mīlu es...
Tagad jums ir jāizvēlas. Mums nav konfesijas, nav nekā; mums ir tikai Kristus. Jūs esat gaidīti, lai pielūgtu kopā ar Viņu, ar mums, līdz Viņš nāks. Mēs nevaram ierakstīt tavu vārdu kādā grāmatā, mums nav grāmatu. Mēs gribam, lai tavs vārds ir Dzīvības Grāmatā. Tu vari to izdarīt tikai caur piedzimšanu. Vai tu negribi to izdarīt tieši tagad? Lūdziet Kristum jaunu Dzīvību, ievest jūs iekšā, ierakstīt jūsu vārdu Viņa Grāmatā, ja tā tur nav. Pēc tam jūs varat būt sadraudzībā ar mums. Mēs ar prieku jūs gaidām.
Viņu mīlu es...
E-207 If you don't know Him, please hurry, hurry. If you feel Life, get out of the... get out of your sin, get out of the thing that you're in. Get to the Grain, right quick. You'll die in the stalk, or in the husk.
Pray, while we sing now. "I love Him."
It's up to you now. We have no denomination, no nothing. We only have Christ. You're welcome to worship with Him, with us, till He comes. We can't put your name on book; we have no books. We want your name in the Book of Life. You can only do that through Birth. Won't you do it right now? Ask Christ for new Life, bring you in, put your name on His Book, if it's not. Then, you can fellowship with us, we'd love to have you. "I..."
E-208 Dārgais Dievs, palīdzi tagad katram cilvēkam sevi pārskatīt, pārbaudīt, vai mēs esam Viņā. Tu mūs iemīlēji. Tu biji satriekts mūsu dēļ, bet mēs uzskatījām Tevi par Dieva satriektu un nomocītu. Es lūdzu, Dievs, lai tu izsauc ikvienu. Kungs, runā uz maniem bērniem, uz maniem tuviniekiem, maniem draugiem. Dāvā to, Kungs, tieši tagad, caur Jēzus Kristus Vārdu.
E-208 Dear God, help each person now to take inventory, see if we're in Him. You loved us. You were smitten for us, and we did esteem You smitten and afflicted of God. I pray, God, that You'll call each one. Lord, speak to my children, my loved ones, my friends. Grant it, Lord, just now, through Jesus Christ's Name.
E-209 Neļauj, Kungs, lai kāds gaidītu pārāk ilgi. Izskatās, ka tas ir ārkārtīgi tuvu. Raža ir patiešām nobriedusi. Vienā no šīm dienām varenais Dieva kombains pārtrauksies pāri zemei, salmi aizlidos uz visām pusēm, bet Kvieši tiks savākti glabātuvē, paņemti augšup, jo tajos ir Dzīvība. Dāvā, Kungs, lai uz katru lūgumu tiek saņemta atbilde, lai katra lūgšana būtu redzama Tavā priekšā.
E-209 Don't let anybody wait too long, Lord. Looks awful close. The harvest is truly ripe. The great combine of God will sweep through the land one of these days, straws will fly every way; but the Wheat shall be gathered to the garner, taken up, for in It is Life. Grant, Lord, each request to be answered, each prayer to be made manifest before You.
E-210 Es lūdzu par viņiem, Kungs. Es lūdzu, lai Tu neļauj nevienam, kas atrodas šeit, aiziet pazušanā. Viņi...viņi ir grūtos... Viņi...viņi brauc simtiem kilometru. Lai kāda arī nebūtu mūsu vajadzība, dāvā mums to, Kungs, visu, kas mums nāks par labu, Kungs; nevis to, kas ir labs mūsu acīs, bet kas ir labs Tavās acīs. Mēs gribam stāvēt kā šķīsta Līgava, kas ir Dieva šķīstīta, pārmācīta, lai mēs varētu būt attīrīti no mūsu grēkiem. Un es pienesu savu lūgšanu par viņiem, Kungs.
E-210 I pray for them, Lord. I pray that You won't let any that's here be lost, Lord. They--they--they set under difficult; they--they--they drive for hundreds of miles. And whatever that we have need of, give it to us, Lord, whatever is good for us, Lord; not what's good in our sight, but what's good in Your sight. We want to stand as a chaste virgin that's been chastened, rebuked of God, that we might be purged from our sins. And I offer my prayer for them, Lord.
E-211 Es...es nezinu, kā lūgties. Mēs...mēs runājam ar Vareno Dievu, un kas tad ir cilvēks, kāds gan mirstīgais varētu izveidot pareizu lūgšanu dzīvā Dieva priekšā? Taču, Kungs, mani nepareizi izrunātie vārdi, un...un mani nepareizi lietotie lietvārdi un vietniekvārdi... Bet, ja Tu viendien vari atlasīt “a-b-c” mazam puisītim un...un uztaisīt teikumu, tad Tu...Tu vari neievērot manus lietvārdus un vietniekvārdus un vienkārši skatīties uz to, kam es ticu, Kungs.
Es ticu Tev. Es ticu šim Vārdam. Un es ticu par katru, kas atrodas šeit. Un es...es nesu viņus pie tā Altāra, Kungs, ticībā, kur starp mums un Vareno Jehovu ir Viņa Dēla Jēzus Asinis. Un Asinis runās mums par labu. Kad Tu satrieci Viņu Golgātā, Tu sacīji: “Runā! Viņu klausiet!” Un Bībele saka, ka šīs Asinis runā spēcīgāk nekā jēra asinis Vecajā Derībā; jo Kristus Asinis runā spēcīgāk nekā Ābela asinis, spēcīgāk. Un runā, Kungs, mums izpirkšanu, kamēr mēs saucam caur Asinīm.
E-211 I--I--I don't know how to pray. We--we're talking to the Mighty God. And what human being is there, what mortal could make the right type of prayer before the living God? But, Lord, my mispronounced words, and my--and my nouns and pronouns in--in the wrong place; if You could pick out the ABC's for a little boy one day, and--and make a sentence, You--You can omit my nouns and pronouns and just look to what I believe, Lord.
I believe You. I believe this Word. And I'm believing for each one here. And I--I'm bringing them to that Altar, Lord, by faith, where between us and Great Jehovah is the Blood of His Son, Jesus. And the Blood shall speak for us. When You smote Him on Calvary, You said, "Speak!" "Hear Him!" "And the Blood," the Bible said, "speaks greater things than the blood of the lamb in the Old Testament, for the Blood of Christ speaks greater than the blood of Abel; greater things." And speak, Lord, redemption for us, as we call through the Blood.
E-212 Varenais Dzīvības Tēvs, pieskaiti mūs, Kungs. Ja mēs...ja mēs esam grēkojuši, paņem to prom no mums. Mēs...mēs negribam būt tādi, Kungs. Mums nav tādu nolūku. Un mēs aptveram, ka mēs dzīvojam šādā briesmīgā un tumšā dienā. Kā mēs sacījām sākumā, mēs kāpjam augšā kalnā pa nelīdzenām vietām. Taka ir slikti saskatāma, taču mēs nesam Gaismu. Tagad ejot, lai mēs ieraugam soli pēc soļa, līdz mēs tiksimies, kā stāstā “Piligrima ceļojums”, līdz mēs sasniegsim kalna virsotni. Vadi mūs. Ak, Gans! Varenais Jehova, ved mūs ar Savu Garu.
E-212 Great Father of Life, include us, Lord. If we--if we've sinned, take it away from us. We, we don't want to be that way, Lord. It's not our intention.
And we realize we're living in such a horrible, dark way. As we said at the beginning, we're walking up a mountain, through rugged places. Dim is the trail, but we're packing the Light. May we see, step by step, as we go now; until we meet, like Pilgrim's Progress, till we finally catch the top of the Hill. Guide us, O Shepherd. Great Jehovah, lead us by Thy Spirit.
E-213 Un mēs zinām, ka mums ir tālu līdz šedevram, taču mēs skatāmies uz to, no kā mēs tikām atšķelti, uz īsto Šedevru, un mēs Viņam uzticamies. Tikai aizved mūs pie Viņa, Kungs. Dāvā to, Kungs.
E-213 And we know that we're far from a masterpiece; but we're looking where we were hewed from, the real Masterpiece, and in Him we trust. Just take us to Him, Lord. Grant it, Lord.
E-214 Dziedini visus slimos, kas atrodas šeit, Kungs. “Mēs uzskatījām Viņu par satriektu un nomocītu. Bet Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ.” Dieva Šedevrs bija satriekts. “Un Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ; ar Viņa brūcēm mēs esam dziedināti.” Dziedini slimos tagad, Kungs, Tavā Dievišķajā Klātbūtnē, kamēr mēs zinām, ka Tu esi šeit.
E-214 Heal all the sick people here, Lord. "We did esteem Him smitten and afflicted. But He was wounded for our transgressions." God's Masterpiece was smitten. "And He was wounded for our transgressions; with His stripes we were healed." Heal the sick, Lord, in Your Divine Presence now, while we know that You're here.
E-215 Attīri mūsu dvēseles, mūsu sirdis no visa ļaunuma, no visām sliktām domām, no visām ļaunajām sarunām, no visa tā, kas ir nepareizi. Attīri mūs. Un mēs lūdzam, Tēvs, lai tu dziedini mūsu slimības un ļauj mums aiziet no šejienes ar sajūtu, ka mēs esam Tavi šķīstie bērni. Un Asinis ir pār mums, mēs runājam caur Asinīm, Vārdu. Dāvā to, Kungs. Mēs lūdzam Jēzus Kristus Vārdā. Āmen.
E-215 Cleanse our souls, our hearts, from all evil, all bad thoughts, all evil communications, all things that's wrong. Cleanse us. And we pray, Father, that You'll heal our sickness, and let us leave here feeling that we are Your sanctified children. And with the Blood over us, we speak through the Blood, the Word. Grant it, Lord. We ask in Jesus Christ's Name. Amen.
E-216 Tēvs Dievs, uz šiem lakatiņiem, svaidi tos ar Savu Klātbūtni, Kungs. Lai Tava Klātbūtne ir ar tiem, lai kur tie arī nedotos. Lai kam arī tie tiks uzlikti, uz jebkura slima ķermeņa, lai viņi tiek dziedināti. Lai kas tas arī nebūtu, ja kaut kur ir sagrauta ģimene, salabo to, Kungs, Varenais Skulptor. Dāvā to, Kungs.
E-216 Father God, upon these handkerchiefs, anoint them with Thy Presence, Lord. May Thy Presence be with them wherever they go. Whatever they're laid upon, on any sick body, may they be healed. And whatever, if there's a broken home somewhere, mend it, Lord, the great Sculptor. Grant it, Lord.
E-217 Pārveido mūs un padari mūs par Dieva dēliem un meitām. Mēs ticam, ka Līgava iet cauri pēdējai noslīpēšanai. Tā pilnībā tiks atšķelta no jebkādas organizācijas, un tad šeit sāksies lielā ražas novākšana. Līdz tam laikam, Kungs, dari viņus veselus un laimīgus, lai viņi kalpotu Tev. Jēzus Vārdā, āmen.
Viņu mīlu es...
(Vai jūs patiešām Viņu mīlat?)
Jo Viņš pirmais mani mīlēja.
Un glābšanu man Golgātā,
Viņš...
E-217 Mold us, and make us sons and daughters of God. We believe the Bride is getting its last polishing down. It'll be smitten from the complete organization, altogether, and then the great harvest will be here. Until then, Lord, make them healthy and happy, to serve You. In Jesus' Name. Amen.
I love Him, I... (Do you really love Him?)
Because He first loved me
And purchased my salvation
On...
E-218 Vai tagad jūs saprotat, kāpēc es jūs norāju? Tas nav tāpēc, ka es jūs mīlu...nav tāpēc, ka es jūs nemīlu. Es patiešām jūs mīlu. Es gribu, lai Meistaram ir Meistardarbs, Šedevrs. Varbūt man kaut kas būs jāsaplēš un jāizmet ārā, bet pienāks diena, kad man būs Šedevrs, ja vien es cieši turēšos pie šī Vārda. Pareizi.
E-218 Now do you understand why I scold you? That ain't because I love you... not because I don't love you. I do love you. I want a Masterpiece for the Master. I might have to tear a few out like this, but I'll have a Masterpiece, some of these days, if I keep it right on this Word. Right.
E-219 Un tā, Jēzus sacīja: “No tā visi cilvēki zinās, ka jūs esat Mani mācekļi, kad jums būs mīlestība vienam pret otru.” Mums būtu tik ļoti jāmīl vienam otru!
Svētīta lai ir tā saite,
Kas mūsu sirdis Kristus mīlestībā sien;
Šī vienprātīgā sadraudzība
Ir īstās Debesis, nudien.
Sadosimies visi rokās.
Kad tiekam viens no otra nošķirti,
Tad jūtam sāpes iekšēji.
Bet mūsu sirdīs mēs joprojām būsim vienoti,
Ticot, ka tas nebūs ilgstoši.
Jēzus Kristus Vārdu tagad
Paņem cieši, sāpju bērns,
Nes to līdzi zemē plašā,
Viņš dos mieru dvēselei.
Jēzus Vārds salds ir man,
Prieks līdz Debesīm lai skan!
Jēzus Vārds salds ir man!
Prieks līdz debesīm lai skan.
Tikai neaizmirstiet savā ceļojumā:
Paņem Viņa svēto Vārdu,
Lai Tas tevi sargātu;
Dzirdot ienaidnieka draudus,
(Ko tad jūs darīsiet?)
Lūdzot atkārto šo Vārdu tu.
Jēzus Vārds salds ir man,
Prieks līdz Debesīm lai skan!
Jēzus Vārds salds ir man!
Prieks līdz debesīm lai skan.
Līdz mēs tiksimies...
Nolieksim mūsu galvas. Ak, man patīk dziedāt!
Līdz mēs tiksimies pie Jēzus kājām.
Līdz mēs tiksimies, līdz mēs tiksimies!
Lai Dievs ir ar tevi...
E-219 Now Jesus said, "This will all man know that you're My disciples, when you have love one for the other." We should be so in love with one another!
Blest be the tie that binds
Our hearts in Christian love;
The fellowship of kindred mind
Is like to that Above.
Let's take one another's hands.
When we asunder part,
It give us inward pain;
But we shall still be joined in heart,
And hope to meet again.
Take the Name of Jesus with you,
Child of sorrow and of woe;
It will joy and comfort give you,
Take it everywhere you go.
Precious Name, O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven;
Precious Name, O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven.
Now remember, in your journey:
Take the Name of Jesus with you,
As a shield from every care;
When temptations round you ga-... (What do you do then?)... -ther,
Just breathe that holy Name in prayer.
O Precious Name, O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven;
Precious Name, O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven.
Till we meet!
Let's bow our heads. Oh, I love to sing!
Till we meet at Jesus' feet;
Till we meet! till we meet!
God be with you!

Наверх

Up