Tiatīras Draudzes Periods

The Thyatirean Church Age
Datums: 65-0005 | Ilgums: - | Tulkojums: Rīga
-
E-1 Atklāsmes Grāmata 2:18-29
Un Tiatīras draudzes eņģelim raksti: tā saka Dieva Dēls, kam acis kā uguns liesma, kam kājas līdzīgas mirdzošam varam:
Es zinu tavus darbus, tavu mīlestību, tavu ticību un tavu kalpošanu, un tavu pastāvību, un ka tavi pēdējie darbi ir lielāki nekā pirmie.
Bet Man ir pret tevi tas, ka tu ļauj vaļu sievietei Jezabelei, kas saucas par pravieti, mācīt un pievilt Manus kalpus, piekopt netiklību un ēst elku upurus.
Es devu viņai laiku atgriezties, bet viņa negrib atgriezties no savas netiklības.
Redzi, Es metīšu viņu slimības gultā un tos, kas ar viņu piekopuši netiklību, lielās bēdās, ja tie neatgriezīsies no viņas darbiem.
Viņas bērnus Es nonāvēšu. Visas draudzes atzīs, ka Es tas esmu, kas pārbauda īkstis un sirdis. Es došu jums katram pēc jūsu darbiem.
Bet Es saku jums visiem, kas esat Tiatīrā, kas neturas pie šīs mācības, kas nav atzinuši sātana dziļumus, kā viņi saka;
Es neuzvelšu jums nekādas citas nastas, bet, kas jums ir, to turiet, kamēr Es nākšu.
Un tam, kas uzvar, kas dara Manus darbus līdz galam, Es došu varu pār tautām.
Un viņš tās ganīs ar dzelzs zizli, kā māla traukus sadauza; kā arī Es esmu saņēmis varu no Mana Tēva.
Un Es došu viņam rīta zvaigzni.
Kam ausis, lai dzird, ko Gars saka draudzēm.
E-1 And unto the angel of the church in Thyatira write; These things saith the Son of God, Who hath His eyes like unto a flame of fire, and His feet are like fine brass;
I know thy works, and charity, and service, and faith, and thy patience, and thy works; and the last to be more than the first.
Notwithstanding I have a few things against thee, because thou sufferest that woman Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and to seduce My servants to commit fornication, and to eat things sacrificed unto idols.
And I gave her space to repent of her fornication; and she repented not.
Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulation, except they repent of their deeds.
And I will kill her children with death; and all the churches shall know that I am He Which searcheth the reins and hearts; and I will give unto every one of you according to your works.
But unto you I say, and unto the rest in Thyatira, as many as have not this doctrine and which have not known the depths of Satan, as they speak; I will put upon you none other burden.
But that which ye have already hold fast till I come.
And he that overcometh, and keepeth My works unto the end, to him will I give power over the nations:
And he shall rule them with a rod of iron; as the vessels of a potter shall they be broken to shivers: even as I received of My Father.
And I will give him the morning star.
He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches.
E-2 TIATĪRA
No visām septiņām Atklāsmes Grāmatā minētajām pilsētām Tiatīras pilsēta, vēsturiski skatoties, bija visneievērojamākā. Tā atradās uz Mizijas un Jonijas robežas, un to ieskāva daudzas upes, taču tās bija pilnas ar dēlēm. Šī pilsēta bija ievērojama ar finansiālo labklājību, kuru tai atnesa kolektīvās podnieku, ādmiņu, audēju, krāsotāju, šuvēju u.c. ģildes. Tieši no šīs pilsētas bija Lidija, purpura pārdevēja, kura bija pirmā Pāvila jaunatgrieztā Eiropā.
E-2 Thyatira
Historically, the city of Thyatira was the least noteworthy of all the seven cities of the Revelation. It was situated on the confines of Mysia and Ionia. It was surrounded by many rivers, but they were full of leeches. Its most commendable feature was that it was well off financially due to the corporate guilds of potters, tanners, weavers, dyers, robe makers, etc. It was from this city that Lydia, the seller of purple, came. She was Paul's first European convert.
E-3 Lūk, tieši Tiatīras pilsētas reliģijas dēļ Gars izvēlējās šo pilsētu kā tādu, kurā bija redzami šī ceturtā perioda garīgie elementi. Tiatīras galvenā reliģija bija Turimnajas Apolona pielūgsme, kas bija saistīta ar imperatora pielūgsmes kultu. Apolons bija saules dievs un varas ziņā viņš bija otrais pēc sava tēva Zeva. Viņš bija pazīstams kā “ļaunuma novērsējs”, un viņa pārziņā bija reliģiskie likumi un vainas izpirkšana (atlīdzinot, izlabojot ļaundarību vai vainu). Platons par viņu sacīja: “Papildus rituāliem, kas ir saistīti ar nāvi un pēcnāves dzīvi, viņš izskaidro cilvēkiem par tempļiem, upuriem un kalpošanu dieviem.” Savas zināšanas par “nākotni” un “sava tēva gribu” viņš cilvēkiem darīja zināmas caur praviešiem un orākuliem. Tiatīrā šo rituālu vadīja kāda praviete, kura sēdēja uz trijkāju krēsla un nodeva cilvēkiem šos vēstījumus, būdama transa stāvoklī.
E-3 Now the reason that the Spirit chose this city as the one already containing the spiritual elements for the fourth age was because of its religion. The major religion of Thyatira was the worship of Apollo Tyrimnaios which was joined with the emperor worship cult. Apollo was the sun god, and the next in power to his father, Zeus. He was known as the 'averter of evil'; he presided over religious law and expiation (means of atonement, making amends for wrongdoing or guilt). Plato said of him, "He explains to men the institution of temples, sacrifices and services to deities, besides rites connected with death and after life." He communicated his knowledge of 'the future' and his 'father's will' to men through the prophets and oracles. In Thyatira this ritual was conducted by a prophetess who sat on a tripod chair and delivered the messages while entranced.
E-4 Šai reliģijai bija ļoti ievērojama ietekme. Tās briesmīgais spēks bija ne tikai tajā, ka tur dominēja sakramenti, bet arī tajā, ka neviens nevarēja piederēt ģildēm, ja vien viņš nepiederēja šim templim, kurā pielūdza Apolonu; bet caur ģildēm viņi pelnīja iztiku. Katram, kurš atteicās piedalīties šajās elku pielūgsmes dzīrēs un amorālajās orģijās, bija liegta līdzdalība šajās pirmā gadsimta apvienībās. Lai cilvēks varētu piedalīties sabiedriskajā un komerciālajā dzīvē, viņam bija jāpraktizē pagānu elkdievība.
E-4 The hold of this religion was remarkable. Its formidable power did not lie exclusively in the realm of mystery, but lay in the fact no one could belong to the guilds which offered the people their living unless they belonged to the temple worship of Apollo. Anyone who refused to join in the idolatrous feasts and licentious orgies was barred from these first century unions. In order to be a part of the social and commercial life one had to be a practising pagan idolater.
E-5 Ir vērts atzīmēt, ka jau pats nosaukums “Tiatīra” nozīmē “sieviete, kas valda (dominē)”. Tādējādi šim periodam ir raksturīgs dominējošs spēks – spēks, kas nežēlīgi visu sagrābj, visu iekaro un despotiski kontrolē. Sieviete, kas valda – tas ir lielākais lāsts pasaulē. Salamans bija visgudrākais cilvēks, kādu pasaule jebkad ir redzējusi, un viņš teica: “Un atkal, un atkal, kad es tam piegriezos un centos savu prātu uz to virzīt, lai iegūtu īstu atziņu un pareizu spriedumu un savos meklējumos pēc gudrības nonāktu pie kāda gala slēdziena, un ieskatītu, ka bezdievība ir muļķība un muļķība ir neprāts, tad es atradu kaut ko, kas ir RŪGTĀKS NEKĀ NĀVE, un proti, SIEVU, kas līdzīga ķeramam tīklam, kuras sirds ir cilpas un kuras rokas ir važas. Tas, uz kuru Dievam ir labs prāts, izglābsies no viņas, bet, KAS GRĒKO, tiks viņas sagūstīts. "Redzi, to es esmu atradis," saka mācītājs, "pēc tam, kad es esmu licis pieredzes citu pie citas, lai iegūtu drošu gala spriedumu: bet, ko mana dvēsele arvien vēl meklē un ko es neesmu vēl atradis, tas ir: starp tūkstošiem es esmu atradis vismaz vienu īstu vīru, bet tādu pat sievu starp viņiem visiem es neesmu atradis nevienu."” Salamans mācītājs 7:25-28. Pāvils teica: “Taču mācīt es sievai nepieļauju, nedz VALDĪT pār vīru.” 1. Vēstule Timofejam 2:12. Kopš Ēdenes dārza laikiem sieviete vienmēr ir neatlaidīgi un sekmīgi centusies pārņemt kontroli pār vīrieti, un šodien šī ir sieviešu pasaule ar šo Amerikas dievieti – kailu sievieti. Tāpat kā no debesīm nokritušais sieviešu dzimtes elks (atsauciet atmiņā, ka Efezas periodā viņas rokas bija dzels stieņi), kas raksturoja pirmo jeb Efezas Periodu, tā arī šīs sievietes vara bija pieaugusi, sasniedzot absolūtu ietekmi, kuru viņa nelikumīgi piesavinājās, izmantojot savu dzelžaino attieksmi.
E-5 It is most worthy of note that the very name Thyatira means, "Dominating Female." Thus this age is characterized by a dominant force, a force that ruthlessly invades all, conquers all and despotically controls. Now a dominating female is the greatest curse in the world. The wisest man the world ever saw was Solomon, and he said,
"I applied my heart to know, and to search, and to seek out wisdom, and the reason of things and to know the wickedness of folly, even of foolishness and madness;
And I find more BITTER THAN DEATH THE WOMAN, whose heart is snares and nets, and her hands as bands: whoso pleaseth God shall escape from her; but the SINNER shall be taken by her.
Behold, this I have found, saith the preacher, counting one by one to find out the account;
Which yet my soul seeketh, but I find not. One man amongst a thousand have I found; but a woman among all those have I not found."
Ecclesiastes 7:25-28.
Paul said,
"I suffer not a woman to teach or to USURP authority."
From the Garden of Eden onward, woman has constantly and successfully tried to take control over the man, and right today it is a woman's world with the goddess of America being a naked female. As the female idol falling out of the skies (remember her arms were iron bars) characterized the first or Ephesian Age, so her power has grown until she has gained absolute authority, such authority being usurped by her iron disposition.
E-6 Lūk, sievietei nav paredzēts būt ar dzelžainu dabu, dzelžainu attieksmi. Saskaņā ar Svētajiem Rakstiem viņai ir jābūt pakļāvīgai vīram. Tas viņai ir bauslis. Sievietei, kura ir patiesi un pilnīgi sievišķīga, būs šāda attieksme. Ne jau būt par kājslauķi – neviens īsts vīrietis neliks sievietei būt par kājslauķi. Bet viņa vēlēsies pakļauties viņa autoritātei un nevis valdīt pār vīrieti, jo viņš ir ģimenes galva. Ja viņa pārkāpj šo priekšrakstu, kuru viņai izveidoja Dievs, viņa ir samaitāta. Ikviens vīrietis, kas ļauj sievietei sagrābt varu, arī ir pārkāpis šo priekšrakstu, un arī viņš ir samaitāts. Lūk, kāpēc sieviete NEVAR VALKĀT VĪRIEŠU DRĒBES VAI APGRIEZT SAVUS MATUS. Viņai nekad nevajag vilkt vīriešu drēbes vai griezt savus matus. Kad viņa to dara, viņa ielaužas vīrieša sfērā, pārņemot varu un sevi samaitājot. Un, kad sieviete sagrābj kanceli, kaut gan VIŅAI IR PAVĒLĒTS TO NEDARĪT, viņa ar to parāda, kāds gars ir viņā. Tādējādi dominējoša sieviete – tas ir antikrists, un viņā ir Romas Katoļu Baznīcas sēklas, kaut arī viņa to varbūt dedzīgi noliegs. Bet KAS ATTIECAS UZ DIEVA VĀRDU – tikai Dievs ir patiess, bet katrs cilvēka vārds ir meli (Vēstule Romiešiem 3:4). Āmen.
E-6 Now a woman is not meant to have an iron disposition. She is, according to the Holy Scripture, to be submissive to the male. That is commanded of her. Woman who is truly female, all female, will be of that disposition. Not a doormat. No real male makes a female a doormat. But she will want to be under authority and not rule over the male, for he is the head of the house. If she breaks that image that God made for her, she is perverted. Any male that lets the woman take authority has also broken that image and he is perverted. That is why a woman CANNOT WEAR THAT WHICH PERTAINETH TO A MAN OR CUT HER HAIR. She is never to wear garments that pertain to a male or cut her hair. When she does she is intruding into the male domain taking authority and perverting herself. And when a woman invades the pulpit which it is COMMANDED SHE MUST NOT DO, she shows what spirit she is of. Being a dominating female is antichrist and the seeds of the Roman Catholic Church are in her though she may deny this ever so vehemently. But when it COMES TO THE WORD, Let God be true and every man's word a lie. Amen.
E-7 Atgriezīsimies uz sākumu. Kā jau mēs to šodien zinām, sākotnējā radīšanā (fiziskajā) Dievs visu izveidoja pāros – tēviņš un mātīte. Visur bija divi: gailis un vista, govs un bullis, un tā uz priekšu. Taču, kad nonāca līdz cilvēkam – viņš bija viens pats, viņam nebija pāra. Ādams bija izveidots pēc Dieva tēla un līdzības. Viņš bija Dieva dēls. Būdams Dieva dēls, viņš nevarēja būt pakļauts kārdināšanai un rezultātā krist. Tas nebūtu iespējams. Tāpēc Dievs paņēma cilvēka blakusproduktu, lai pieļautu krišanu. Sieviete nenāca tieši no Dieva rokas, kā īstens Dieva darinājums; viņa bija izgatavota no vīrieša. Un, kad Dievs bija izdarījis, lai viņa uzrodas no vīrieša, viņa ļoti atšķīrās no citām mātītēm, kuras Viņš bija radījis. Viņa bija tāda, kuru bija iespējams pavest. No visām radībām neviena cita mātīte nevar būt netikumīga; taču cilvēka dzimtas mātītei var pieiet gandrīz jebkurā laikā. Un šī viņas vājība atļāva sātanam viņu pavest, izmantojot čūsku, un tas ir atvedis sievieti ļoti īpatnējā pozīcijā Dieva un Viņa Vārda priekšā. No vienas puses viņa simbolizē visu vulgāro, neķītro un pretīgo, bet no otras puses viņa simbolizē visu tīro, skaisto un svēto kā Dieva Gara un Dieva svētību trauks. No vienas puses viņa ir nosaukta par netikli, kura ir piedzērusies no savu netiklību vīna. No otras puses viņa ir nosaukta par Kristus Līgavu. No vienas puses viņa ir nosaukta par Noslēpumaino Bābeli, par negantību Dieva priekšā; bet no otras puses viņa ir nosaukta par Jauno Jeruzālemi, mūsu māti. No vienas puses viņa ir tik nekrietna, ļauna un neķītra, ka galu galā tiek iemesta uguns jūrā kā vienīgajā viņai piemērotajā vietā. Taču no otras puses viņa tiek pacelta debesīs, apsēžoties vienā tronī ar pašu Dievu, kā vienīgajā tādai ķēniņienei piemērotajā vietā.
E-7 Let us go back to the beginning. In the original physical creation as we know it today, God made everything in pairs, male and female. There were two chickens--rooster and hen. There were two cattle, the cow and the bull. And right down the line. But when it came to man, there was only one. They were not a pair. Adam had been made in the image of God. He was a son of God. As a son of God he could not be tempted and fall. That would be impossible. So God took a byproduct of man to cause the fall. Woman never stepped fresh from the hand of God as a true product of God. She was produced from man. And when God caused her to be brought forth from man she was vastly different from the other females He had created. She was able to be seduced. No other female in creation can be immoral; but the human female may be touched at almost any time.
And that weakness in her allowed Satan to seduce her by way of the serpent, and has brought the woman to a very peculiar position before God and His Word. She is the type of all things vulgar, foul and loathsome on the one hand, and on the other hand she is the type of all things clean and beautiful, and holy as the receptacle of the Spirit and blessings of God. On the one hand she is called the whore who is drunk with the wine of her fornications. On the other she is called the Bride of Christ. On one hand she is called Mystery Babylon, the abomination before God; and on the other hand she is called New Jerusalem, our mother. On the one hand she is so foul and wicked and lewd that she is summarily cast into the lake of fire as the only fit place for her; and on the other hand she is exalted to heaven, sharing the very throne of God as the only place befitting such a queen.
E-8 Bet šajā Tiatīras Draudzes periodā viņa ir SIEVIETE, kas VALDA. Viņa ir Noslēpumainā Bābele. Viņa ir lielā netikle. Viņa ir Jezabele un viltus praviete. KĀPĒC? Tāpēc ka patiesa sieviete pakļaujas Dievam, viņas galva ir Kristus – viņai nav cita vārda, kā vien Viņa Vārds, nav citu domu, kā vien Viņa domas, nav citas vadības, kā vien Viņa vadība. Bet kā tad ar šo draudzi? Viņa ir izsviedusi ārā Vārdu, iznīcinājusi Bībeles un vērtīgus dievbijīgo vīru apcerējumus. Viņa ir noslepkavojusi tos, kuri sludināja patiesību. Viņa ir sagrābusi varu pār karaļiem, prinčiem un tautām – viņa kontrolē armijas un uzstāj, ka tieši viņa ir patiesā Kristus Miesa un ka viņas pāvesti ir Kristus vikāri. Velns viņu ir pavedis visā pilnībā, un tagad jau savukārt viņa ir tā, kas paved citus. Viņa ir sātana līgava un ir dzemdējusi viņa ārlaulības bērnus – reliģijas.
E-8 And in this Thyatirean Church age she is a DOMINATING FEMALE. She is Mystery Babylon. She is the great whore. She is Jezebel the false prophetess. WHY? Because the true female is submissive to God. Christ is her head. She has no word but His, no thoughts but His, no leadership but His. But what about this church? She has cast out the Word, destroyed the Bibles and worthy essays of the godly. She has slain those who would preach the truth. She has taken over kings, princes and nations-- controls armies and insists that she is the true body of Christ and that her popes are the vicars of Christ. She is entirely seduced by the devil until she in turn has become the seducer of others. She is the bride of Satan and has produced his bastard-child religions.
E-9 Viņa valdīja visus Tumšos Viduslaikus. Vairāk nekā deviņsimt gadus viņa laupīja un iznīcināja; viņa iznīcināja mākslas, iznīcināja zinātnes un nesa tikai un vienīgi nāvi, līdz Patiesības gaisma bija teju teju pavisam izzudusi, un palicis bija tik vien kā vājš gaismas stariņš. Eļļa un vīns gandrīz bija pārstājuši tecēt. Tomēr, kaut arī viņa valdīja pār pasaules ķēniņvalstīm un pieprasīja, lai visi cilvēki pieņem viņas pilsonību, tomēr bija kāda neliela grupiņa, kas piederēja Dievam, un viņu pilsonība bija debesīs, tos iznīcināt viņa nespēja. Dievs sargāja savu mazo ganāmpulciņu; viņus neviens nevarēja iznīcināt. Šī Romas Baznīca bija tikpat pagāniska un neganta kā ķēniņiene Atalja, kura centās iznīcināt visu karalisko sēklu [pēcnācējus], un tas viņai gandrīz izdevās. Taču DIEVS VIENU PĒCNĀCĒJU SAGLABĀJA, un no viņa atkal cēlās tie, kuri bija uzticīgi. Tādā veidā Dievs šajā garajā un tumšajā naktī saglabāja mazu ganāmpulciņu, un no tās patiesības, kas viņiem bija, visbeidzot uzcēlās Luters.
E-9 All through the Dark Ages she has dominated. For over nine hundred years she plundered and destroyed. She killed the arts, destroyed the sciences, produced nothing but death until the light of the Truth was almost entirely gone and only the barest sliver of light remained. The oil and the wine had almost ceased to flow; but though she dominated the world kingdoms and demanded that all men find their citizenship in her, there was a little group who belonged to God and their citizenship was in heaven, and them she could not destroy. God kept His little flock; they could not be destroyed. This Church of Rome was as heathen and wicked as Queen Athalia who tried to destroy all the royal seed and almost succeeded, but GOD PRESERVED ONE, and of him there came more of the faithful. So God preserved a little flock in that long dark night and of their truth there finally arose a Luther.
E-10 Katrs, kurš vismaz kaut ko zina par Romas Katoļu Baznīcu un viņas pielūgsmes veidu, varēs jums pateikt, kāpēc Gars izvēlējās tieši Tiatīras pilsētu, lai attēlotu draudzi Tumšajos Viduslaikos. Te nu tas ir, tieši jūsu acu priekšā.
E-10 Anyone who knows anything at all about the Roman Catholic Church and its form of worship can tell why this city of Thyatira was chosen by the Spirit to represent the church in the Dark Ages. There it is, right before our eyes.
E-11 PERIODS
Tiatīras periods bija visgarākais no visiem Draudžu periodiem. Tas ilga apmēram 900 gadus – no 606. līdz 1520. gadam.
E-11 The Age
The Thyatirean Age lasted the longest of them all, about 900 years, from 606 to 1520.
E-12 VĒSTNESIS
Draudze jau ilgu laiku bija sašķēlusies divās grupās – austrumos un rietumos. Laiku pa laikam vienā vai abās grupās uzradās kāds reformators un uz īsu brīdi ieveda nelielu draudzes daļu ciešākās attiecībās ar Dievu. Rietumos tāds cilvēks bija Asīzes Francisks. Kādu laiku viņam patiesi sekmējās, taču galu galā viņa darbu neitralizēja Romas Hierarhija. Pēteris Valdo no Lionas, kāds tirgonis, kas atsacījās no laicīgās dzīves, ļoti aktīvi kalpoja Tam Kungam un daudzus atveda pie Dieva. Taču viņa darbam tika likti šķēršļi, un pāvests izslēdza viņu no Baznīcas. Skatoties Svēto Rakstu gaismā, ne austrumu, ne rietumu grupā nebija tāda vīra, kurš būtu varējis būt vēstnesis šim draudzes periodam. Un tomēr Britu Salās bija divi cilvēki, kuru kalpošana Vārdā un darbos varētu izturēt Patiesības pārbaudi. Tie bija Svētais Patriks un Svētais Kolumba. Būt par vēstnesi bija lemts būt tieši Kolumbam.
E-12 The Messenger
The church had long been split into two groups, Western and Eastern. Every now and then a reformer would arise in either or both divisions and for a while lead some segment of the church into a deeper relationship with God. Such a man in the West was Francis of Assisi. Truly successful for a time, his work was finally put under by the hierarchy of Rome. Peter Waldo of Lyons, a merchant who renounced his secular life, became very active in serving the Lord and drew many unto Him; but he was thwarted in his work and excommunicated by the pope. Neither the Western or the Eastern groups had within them a man who could possibly be the messenger to this age when examined in the light of Scripture. However, there were two men in the British Isles, whose ministry in Word and deed could stand the test of truth. They were Saint Patrick and Saint Columba. It was to Saint Columba that the lot of being the messenger fell.
E-13 Kaut arī vēstnesis Tiatīras Draudzes Periodam bija Svētais Kolumba, es gribu mazliet pakavēties pie Svētā Patrika dzīves, kas mums ir labs piemērs, kā arī, lai atspēkotu Romas melīgo apgalvojumu, ka Svētais Patriks esot piederējis viņai, tāpat kā viņai esot piederējusi Žanna d'Arka. Viņi Romai nepiederēja. Patrika māte bija Svētā Martina māsa, viņš piedzima nelielajā Bonavernas pilsētiņā, kura atradās Klaidas upes krastos. Reiz, kad viņš krastmalā rotaļājās ar savām abām māsām, atbrauca pirāti un visus trīs nolaupīja. Kas notika ar māsām, neviens nezina, taču Patriks (viņa vārds bija Sakets) tika pārdots kādam vadonim Ziemeļīrijā. Viņa pienākums bija rūpēties par cūkām, un šim nolūkam viņš apmācīja suņus. Viņa suņi bija tik labi izdresēti, ka pirkt tos brauca daudzi cilvēki gan no tuvienes, gan tālienes. Savā vientulībā viņš pievērsās Dievam un saņēma pestīšanu. Tad viņam radās šī karstā vēlēšanās izbēgt un atgriezties mājās pie saviem vecākiem. Viņš izstrādāja plānu, kurā lieti noderēja viņa dresētāja spējas. Viņš iemācīja šiem suņiem uzgulties viņam virsū, lai viņa ķermenis būtu rūpīgi nosegts, un nekustēties, kamēr netiks dota komanda. Un tā, reiz, kad viņa saimnieks bija pārdevis vairākus suņus, Patriks deva suņiem (izņemot bara līderi) komandu iekāpt kuģī. Bet bara līderis, kuram viņš bija devis slepenu signālu, skrēja prom un atteicās kāpt uz klāja. Kamēr saimnieks un pircējs centās šo suni dabūt rokā, Patriks iekāpa kuģī un lika suņiem sevi nosegt; pēc tam viņš ar svilpienu lika arī bara līderim iekāpt kuģī un uzgulties viņam virsū. Tā kā Patriku nekur neredzēja, pircējs uzvilka buras un devās jūrā. Pārliecinājies, ka kapteinis jau bija pārāk tālu jūrā, lai atgrieztos, Patriks deva suņiem citu signālu, liekot viņiem kļūt agresīviem. Tad viņš iznāca un pateica kapteinim, ka, ja tas neizsēdinās viņu krastā pie mājām, viņš pavēlēs suņiem turpināt plosīšanos un pats sagrābs kuģi. Taču izrādījās, ka šis kapteinis bija kristietis, un, kad viņš bija noklausījies zēna dzīvesstāstu, viņš ar prieku izsēdināja viņu krastā pie viņa mājām. Tur Patriks iestājās Bībeles skolā un atgriezās Īrijā, kur ar Vārdu un Dieva spēku, kas izpaudās daudzās zīmēs un brīnumos, viņš iemantoja Tam Kungam tūkstošiem cilvēku. Viņš ne reizi nebija Romā, tāpat ne reizi nebija Romas pilnvarots. Taču patiesība ir tāda, ka tad, kad Roma visbeidzot nostiprinājās uz šīs salas un kad viņi redzēja, ka ir pienācis piemērots brīdis – viņi nogalināja vairāk nekā 100 000 kristiešus, kuri šo gadu laikā bija izauguši no šīs sākotnējās grupas, kas bija atnākuši pie Kunga Svētā Patrika laikā.
E-13 Though the messenger to the Thyatirean Age was Saint Columba, I want to dwell a little on the life of Saint Patrick as an example to us and also to give the lie to Rome's claim that Saint Patrick was any more one of her than was Joan of Arc. Patrick was born to the sister of Saint Martin in the little town of Bonavern on the banks of the river Clyde.
One day while playing on the shoreline with his two sisters, pirates approached and kidnapped all three. Where the sisters went, no one knows, but Patrick (his name was Succat) was sold to a chieftain in Northern Ireland. His duty was to tend to the swine. To do this he trained dogs. So well trained were his dogs that many people came from far and near to buy them. In his loneliness he turned to God and was saved.
Then came the urgent desire to escape and return home to his parents. He formed a plan that put his ability as a trainer to great use. He taught the dogs to lie on him and cover his body carefully and not move until commanded. Thus one day when his owner sold several dogs, Patrick commanded the dogs, except the leader of the pack, to get into the boat. The leader of the pack to which he then gave a secret signal ran off and refused to come aboard. While the master and the buyer attempted to get the dog, Patrick got into the boat and signaled the dogs to cover him. Then with a whistle he brought the leader of the pack into the boat and on top of him. Since Patrick was nowhere to be seen the buyer put up sail and moved out to sea.
After making sure that the captain was too far out to turn back, Patrick gave another signal to the dogs which caused them to riot. Then he came forth and told the captain that unless he would put him ashore at his home he would command the dogs to keep rioting, and he would take over the ship.
However, the captain was a Christian, and when he heard the boy's story he gladly put him ashore at his home. There Patrick went to Bible school and returned to Ireland where by the Word and the power of God in many signs and wonders he won thousands to the Lord. At no time did he ever go to Rome nor at any time was he commissioned by Rome. The truth of the matter is that when Rome finally gained a foothold on the island and when they saw the time was opportune, they killed over 100,000 Christians who had over the years grown out of the original group that had come to the Lord under Saint Patrick.
E-14 Apmēram 60 gadus pēc Svētā Patrika nāves, Fergusu karaliskajā ģimenē Donegeilas Grāfistē, Ziemeļīrijā piedzima Kolumba. Viņš kļuva par izcilu, Dievam atdevušos mācītu vīru un zināja no galvas gandrīz visus Svētos Rakstus. Kļūt par misionāru Dievs viņu aicināja dzirdamā balsī. Kad viņš bija izdzirdējis Dieva balsi, nekas vairs nespēja viņu apturēt, un viņa apbrīnojamās kalpošanas dēļ daudzi vēsturnieki viņu ir pieskaitījuši apustuļiem. Tik varena bija šī kalpošana, kuru pavadīja pārdabiskas zīmes, ka daudzi (jo īpaši mācekļi Romā) uzskatīja šos stāstus par pārspīlētiem.
E-14 About 60 years after the death of Saint Patrick, Columba was born in County Donegal, North Ireland, to the royal family of Fergus. He became a brilliant, consecrated scholar, committing to memory most of the Scripture. God called him in an audible voice to be a missionary. After he had heard the voice of God, nothing could stop him, and his miraculous ministry has caused many historians to acclaim him next to the apostles. So great was his ministry with the supernatural signs following that some (especially students in Rome) have thought the accounts were exaggerated.
E-15 Vienā no saviem misionāra ceļojumiem, kad viņš tuvojās kādai ar mūri apjoztai pilsētai, vārti viņa priekšā izrādījās aizslēgti. Viņš paaugstināja savu balsi, lūdzot Dievam, vai Tas nevarētu iejaukties un ļaut nokļūt viņam pie šiem cilvēkiem sludināt. Taču, kad viņš tā lūdzās, galma burvji sāka viņam traucēt ar skaļiem trokšņiem. Tad Kolumba sāka dziedāt kādu psalmu. Viņam dziedot, Dievs tā pastiprināja viņa balsi, ka tā pilnīgi apslāpēja šo pagānu kliedzienus. Piepeši vārti atsprāga vaļā paši no sevis. Viņš iegāja pilsētā un sludināja Evaņģēliju, iemantojot daudzus Tam Kungam.
E-15 In one of his missionary journeys, as he approached a walled city, he found the gates barred against him. He lifted his voice in prayer that God might intervene and allow him access to the people in order to preach. But as he prayed the court magicians began to harass him with loud noises. He then began to sing a psalm. As he sang, God so increased the volume of his voice that he drowned out the cries of the heathen. Suddenly the gates burst open of their own accord. He entered in and preached the Gospel, winning many to the Lord.
E-16 Citā reizē, kad viņam neļāva ienākt kādā ciematā un viņš jau grasījās doties prom, pēkšņi ļoti smagi, uz miršanu, saslima vadoņa dēls. Viņi ātri uzmeklēja Kolumbu un aicināja viņu atnākt. Kad viņš palūdza ticības lūgšanu, zēns acumirklī tika dziedināts, un šis ciemats atvērās Labās Vēsts evaņģelizācijai.
E-16 On another occasion when he was also shut out from a village, as he turned away to depart, the son of the chief suddenly became violently ill, even unto death. Saint Columba was quickly sought after and recalled. When he prayed the prayer of faith the boy was instantly healed. The village was then opened to evangelization by the Gospel.
E-17 Šis tīrais Evaņģēlijs, kuru sludināja Kolumba un viņa ticības biedri, izplatījās pa visu Skotiju, pievēršot šo reģionu Dievam; kā vilnis tas pārvēlās pāri Īrijai un Ziemeļeiropai. Kolumbam bija viena Evaņģēlija izplatīšanas metode: varbūt kādi divpadsmit vīri līdera vadībā devās uz kādu jaunu apgabalu un burtiskā nozīmē sāka būvēt evaņģēliski orientētu pilsētu. Šo divpadsmit vīru vidū bija namdari, skolotāji, sludinātāji u.t.t., kuri visi apbrīnojami labi zināja Vārdu un dzīvoja svētu dzīvi. Šo nelielo koloniju viņi apjoza ar mūri. Ātri vien apkārt šim iežogojumam uzradās mācekļi un viņu ģimenes paši savos namos; viņi mācījās Vārdu un gatavojās doties kalpot Tam Kungam kā misionāri, līderi un sludinātāji. Šiem vīriem nebija liegts precēties, tomēr daudzi to nedarīja, lai vēl labāk varētu kalpot Dievam. Viņi palika neatkarīgi no valsts palīdzības un tādējādi izsargājās no politikas. Tā vietā, lai uzbruktu citām reliģijām, viņi mācīja patiesību, jo viņi ticēja, ka patiesība ir pietiekams ierocis, lai piepildītu tos mērķus, kurus Dievs bija paredzējis viņiem. Viņi bija pilnīgi neatkarīgi no Romas.
E-17 The pure Gospel that was preached by Columba and his fellow workers spread over the whole of Scotland, turning it to God. It also overflowed into Ireland and over Northern Europe. His means of spreading the Gospel was one wherein perhaps twelve men under a leader would go into a new area and literally build a Gospel-- centered town. Amongst these twelve men would be carpenters, teachers, preachers, etc., all wonderfully versed in the Word and holy living. This little colony was enclosed by a wall. Soon this enclosure would be surrounded by students and their families in their own homes, learning the Word and preparing to go out and serve the Lord as missionaries, leaders, and preachers. The men were free to marry though many did not, in order to serve God the better. They remained free from state help, and thereby steered clear of politics. Instead of ever attacking other religions they taught the truth for they believed that the truth was weapon enough to accomplish the ends that God had in mind for them. They were absolutely independent of Rome.
E-18 Svētais Kolumba bija lielas Bībeles skolas dibinātājs Hai salā (tagadējā Ionas sala, atrodas Skotijas dienvidrietumu piekrastē). Kad viņš tur ieradās, šī sala bija tik neauglīga un klinšaina, ka tā nespētu nodrošināt viņus ar pārtiku. Taču Kolumba ar vienu roku sēja sēklas, bet otru roku turēja paceltu lūgšanā. Šodien šī sala ir viena no visauglīgākajām pasaulē. No šīs bībeliski orientētās salas nāca vareni skoloti vīri, kuri bija apveltīti ar Dieva spēku un gudrību.
E-18 Saint Columba was the founder of a great Bible school on the island of Hy (off the S.W. coast of Scotland). When he went there the island was so barren and rocky that it could not bear enough food for them all. But Columba planted seed with one hand while he held the other aloft in prayer. Today the island is one of the most fertile in the world. From this Bible-centered island went forth mighty scholars endowed with wisdom and the power of God.
E-19 Kad es lasīju par šo vareno Dieva kalpu un par apbrīnojamo darbu, ko viņš paveica, mana sirds noskuma, konstatējot, ka pāvesta vara, kura alkst pakļaut visus cilvēkus sev, atnāca un ar laiku samaitāja šo misionāru darbības laukus un iznīdēja Kolumbas mācīto patiesību.
E-19 When I read the history of this great servant of God and the wonderful work he did, it saddened my heart to find that the papal power, lusting to bring all men into its grasp, came and eventually defiled these mission fields and destroyed the truth as it was taught by Columba.
E-20 SVEICIENS
Atklāsmes Grāmata 2:18: “Un Tiatīras draudzes eņģelim raksti: tā saka Dieva Dēls, kam acis kā uguns liesma, kam kājas līdzīgas tīrai bronzai.” [Latv. Bībelē: “...līdzīgas mirdzošam varam.”–Tulk.]
Dieva Personības atklāsme Tiatīras Periodam ir šāda – Jēzus ir Dieva Dēls. Reiz, Savās miesas dienās, Viņš bija pazīstams kā Cilvēka Dēls. Taču tagad mēs Viņu vairs nepazīstam pēc miesas. Viņš vairs nav Cilvēka Dēls, Varenais Pravietis, Kurš Pats Sevī apkopoja visus pravietojumus. Vienpiedzimušais jau ir atgriezies Tēva azotē. Tagad mēs viņu pazīstam pēc augšāmcelšanās spēka. Viņš ir augšāmcēlies un ir pieņēmis savu milzīgo varu, un ir pāri visam par slavu Pats Savai varenībai. Savā slavā Viņš ar citiem nedalīsies. Savu vadību pār draudzi Viņš nenodos neviena cilvēka rokās.
E-20 The Salutation
Revelation 2:18,
"These things saith the Son of God, Who hath His eyes like unto a flame of fire, and His feet are like fine brass."
The revelation of Godhead to the Thyatirean Age is that Jesus is the Son of God. Once in the days of His flesh He was known as the Son of Man. But henceforth we know Him no more after the flesh. He is no longer the Son of Man, the Great Prophet, Who in Himself gathered together all prophecies. The Only Begotten is back in the bosom of the Father. Now we know Him after the power of the resurrection. He is risen and has taken unto Himself His mighty power and is above all and over all to the praise of His own glory. His glory will He not share with another. His leadership over the church He will not surrender to any man.
E-21 Viņš skatās lejup uz Tiatīru un redz, ka šajā pilsētā un šajā ceturtajā periodā gods, kas pienākas tikai un vienīgi Viņam, ir atdots kādam citam. Viņa acīs liesmo dusmu un soda uguns, redzot, kā Apolons tiek godāts par Dieva Dēlu, kaut Viņš un vienīgi Viņš ir Tēva Vienpiedzimušais. Cik drausmīgam ir jābūt Viņa spriedumam par Tiatīras Perioda reliģiju, kurā draudzes locekļi, tāpat kā pagāniskie saules dēla (Apolona, Zeva dēla) pielūdzēji, paaugstina līdz dievināšanai cilvēku-valdnieku, būdami valsts varas atbalstīti. Jo tieši to Viņš ieraudzīja. Pilnībā iegrimusi elkdievībā, kas ir balstīta uz saules dieva (Apolona) rituāliem, Romas Katoļu Baznīca bija paaugstinājusi cilvēku (pāvestu) par īstu Dievību, paveicot to caur baznīcas un valsts savienošanu. Jo Akvīnas Toms un Albērijs Pelagijs to noformulēja šādi: “Tiem, kuri raugās uz pāvestu ar garīgajām acīm, viņš izskatās kā Dievs, nevis kā cilvēks. Viņa varai nav robežu. Viņš var pasludināt par pareizu, ko vien vēlas, un var jebkuram atņemt viņa tiesības, kā viņam šķiet piemēroti. Apšaubīt šo universālo varu – tas galarezultātā nozīmē būt atdalītam no pestīšanas. Baznīcas lielie ienaidnieki ir ķeceri (maldu mācību sekotāji), kuri atteiksies nest patiesās paklausības jūgu.”
E-21сHe looks down upon Thyatira, and here He sees in that city and in that fourth age the honor which belongs to Him alone, bestowed upon another. His eyes blaze with the fire of wrath and judgment as He sees Apollo revered as the Son of God, when He alone is the Only Begotten of the Father. How awful must be His judgment upon the religion of the Thyatirean Age wherein the church members like the pagan worshippers of the son of god (Apollo the son of Zeus), elevate a human ruler to adoration, backed by the power of the state. For that is exactly what He saw. The Roman Catholic Church, fully immersed in idol worship based upon the rites of the sun god (Apollo) had elevated a man to actual deity (pope) through the marriage of the church to the state. For Thomas Aquinas and Alverus Pelagius formulated and stated that: "The Pope seems to those who view him with the spiritual eye, to be, not a man but a God. There are no bounds to his authority. He can declare to be right what he will and can take away from any their rights as he sees fit. To doubt this universal power leads to being shut out from salvation. The great enemies of the church are the heretics who will not wear the yoke of true obedience."
E-22 “Jo ir viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem – cilvēks Kristus Jēzus (Dieva Dēls).” 1. Vēstule Timotejam 2:5. Taču Romas pāvests ir izmainījis šo Vārdu. Viņš ir panācis, lai tas skanētu lūk, šādi: “Ir viens starpnieks starp Dievu un cilvēku (nevis cilvēkiem).” Tāpēc tagad viņš ir starpnieks starp starpnieku un cilvēkiem. Taču nav neviena cita starpnieka, izņemot Dēlu. Pāvests sludina pestīšanu caur Romas baznīcu, taču nav nekādas citas pestīšanas, kā vienīgi caur Dieva Dēlu. Nav brīnums, ka Viņa acīs liesmo soda uguns. Nav brīnums, ka Viņa kājas ir kā tīra bronza, jo Viņš stāv gatavs samīt pīšļos un putekļos šīs pasaules ļaunās valstības. Paldies Dievam par šīm stiprajām bronzas kājām, kuras ir izcietušas Dieva sodu mūsu vietā! Tagad tās ir mūsu pamats, jo Viņa guvums pieder mums. Viņš ir mūsu identitāte – Dieva Dēls Jēzus.
E-22 "There is one mediator between God and men, the man Christ Jesus (the Son of God.)"I Timothy 2:5.
But the pope of Rome has changed the Word. He made it, "one mediator between God and man (not men)". So now he mediates between the mediator and men. But there is no other mediator save the Son. The pope pronounces salvation through the church of Rome. But there is no salvation except through the Son of God. No wonder the eyes blaze in fiery judgment. No wonder the feet are like fine brass as He stands ready to trample into powder and dust the wicked kingdoms of this world. Thank God for those strong feet of brass. They have passed through the judgment for us. They are now our foundation for what He gained is ours. We stand identified in Him, Jesus the Son of God.
E-23 Tieši šajā periodā mēs redzam parādāmies muhamedānismu, kas neatzina Dieva Dēlu un pieteica nāvi visiem, kas sauca sevi par kristiešiem.
E-23 It was in this age that we witness the rise of Mohammedanism that denied the Son of God and determined death upon all who called themselves Christians.
E-24 Tāpat šis bija periods, kad viltus draudze atmeta Visuvarenā Dieva pirmo bausli un dedzīgi nodevās otrā baušļa pārkāpšanai, jo tā ielika savu pāvestu Jēzus Kristus vietā, kā arī ieviesa un uzspieda elku pielūgšanu līdz tādai pakāpei, ka tos, kas atteicās baznīcā ievietot svētbildes, gaidīja nāve. Tikai imperatores Teodoras valdīšanas laikā vien, no 842. līdz 867. gadam, tika nogalināti vairāk nekā 100 000 svēto tāpēc, ka viņi uzskatīja šos attēlus par bezvērtīgiem.
E-24 It was also in this age that the false church defied the first commandment of Almighty God and launched swiftly into breaking the second commandment for it put its pope in the place of Jesus Christ and established and enforced idol worship to such an extent that it meant death to those who refused the icons a place within the church. Under Empress Theodora, alone, from 842 to 867 over 100,000 saints were killed because they reputed the images of no value.
E-25 Bez šaubām, vai nu šis periods nožēlos grēkus, vai arī zaudēs visu. Tur stāv šis godības Kungs, pats Dievs – Viņa Vārds ir nomests malā, Viņa personība ir noraidīta. Tomēr cilvēku rokas un cilvēku sirdis Viņu no troņa nogāzt nevar. Lai viņi noliedz Viņu, bet Viņš paliek uzticams. “Nebīsties, tu mazais ganāmais pulciņ, jo jūsu Tēvs ir nolēmis jums piešķirt Valstību! (Lūkas Evaņģēlijs 12:32). Un, kad Es atnākšu ar bronzas kājām un liesmojošām acīm, Es atlīdzināšu; spriedums pieder Man, Es atmaksāšu,” saka Tas Kungs.
E-25 Surely this age must repent or lose all. There stands the Lord of glory, God very God--His Word cast aside, His person rejected, but human hands and human hearts cannot depose Him. Let them deny Him, He remaineth faithful. "Fear not little flock; it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. And when I come with feet of brass and flaming eyes I will recompense; judgment is mine, I will repay," saith the Lord.
E-26 UZSLAVA
Atklāsmes Grāmata 2:19: “Es zinu tavus darbus, tavu mīlestību, tavu kalpošanu, tavu ticību un tavu pacietību [latv. Bībelē: “...tavu mīlestību, tavu ticību, tavu kalpošanu un tavu pastāvību”–Tulk.], un ka tavi pēdējie darbi ir lielāki nekā pirmie.”
E-26 The Eulogy
Revelation 2:19,
"I know thy works, and love, and service, and faith, and thy patience, and thy works; and the last to be more than the first."
E-27 Un atkal, šeit mēs redzam tos pašus ievadvārdus: “Es zinu tavus darbus.” Pats Dieva Dēls teica: “Ticiet Man šo darbu dēļ.” Jāņa Evaņģēlijs 10:38. Būdams uz zemes, Viņš lika uzsvaru uz Saviem darbiem. Šie darbi, kurus Viņš darīja, bija Dieva iepriekšnolemti, lai paceltu ticību uz Viņam, un tā bija svarīga Viņa kalpošanas daļa. Viņa Svētais Gars apustulī Pāvilā teica: “Jo mēs esam Viņa darbs, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu.” Vēstule Efeziešiem 2:10. Šie darbi bija, lai pieaugtu ticībā Viņam, jo tie parādīja šo saistību ar Viņu, kuru Pāvils aprakstīja kā “radīti Viņā”.
E-27 Here again we find the same introductory remarks, "I know thy works." The Son of God, Himself, said, "Believe Me for the very works' sake." He put an emphasis on His own works while on earth. The works that He did were ordained of God to inspire faith in Him. It was a great part of His ministry.
His Holy Spirit in the apostle Paul said,
"For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath ordained that we should walk in them."
Ephesians 2:10.
These works were to inspire faith in Him as they would show forth that relationship to Him that Paul described as "created in Him".
E-28 Lūk, kas attiecas uz mūsu pestīšanu, darbi nekad neaizvietos ticību Dievam. Taču darbi parādīs to ticību Viņam, kas mums jau ir. Labie darbi tevi neizglābs, taču tie plūdīs no pestītas dzīves kā augļi Tam Kungam. Es ticu labiem darbiem. Pat ja cilvēks nav glābts, viņam būtu jādara labus darbus un jādara, cik labi vien iespējams. Taču pretīgi Dieva acīs ir, kad cilvēki dara ļaunus darbus un pēc tam saka, ka viņi pilda Tā Kunga gribu. Tieši to darīja bīskapi un pāvesti, un Romas hierarhija. Viņi slepkavoja, sakropļoja un darīja visāda veida ļaundarības Tā Kunga Vārdā. Viņi dzīvoja pilnīgi pretēji tam, ko mācīja Dieva Vārds. Šajā ļaunajā laikā patiesie ticīgie mirdzēja kā gaisma tumšā vietā, atkal un atkal darot labu; uz lāstiem viņi atbildēja ar svētību un darīja taisnību, lai pagodinātu Dievu, kaut arī daudziem tādēļ bija jāatdod savas dzīvības.
E-28 Now works will never take the place of faith in God for our salvation. But works will show forth our faith already placed in Him. Good works won't save you, but they will come forth out of a saved life as fruit unto the Lord. I believe in good works. Even if a man is not saved, he ought to do good works and do the best he can. What is horrible in the sight of God is for men to do evil works and then say that they are doing the will of the Lord. That is what the bishops and popes and the hierarchy of Rome were doing. They were killing, maiming, and doing all manner of evil in the Name of the Lord. They lived out lives exactly opposite to what the Word teaches. In that evil day those true believers shone like a light in a dark place as they continually did good; for they returned cursing with blessing, and did the truth to honor God even though many died for it.
E-29 Šajā pantā Viņš uzslavē Savus Bērnus, jo viņi dzīvoja izmainītu dzīvi – viņu darbi liecināja, ka viņos bija jauns Gars. Cilvēki redzēja viņu labos darbus un slavēja Dievu. Jā, draugs, ja tu esi kristietis, tu darīsi to, kas ir pareizs. Tavi darbi parādīs, ka tava sirds ir pareiza. Un tā nebūs kaut kāda izlikšanās, jo tu pildīsi Viņa gribu arī tad, kad, izņemot Dievu, tevi neviens neredzēs, un tu pildīsi Viņa gribu pat tad, ja tas maksās tev dzīvību.
E-29 In this verse He is commending His children because they were living changed lives. Their works testified to a new Spirit within. Men saw their good works and glorified God. Yes sir, if you are a Christian you are going to do what is right. Your works will show that your heart is right. And it won't be something that you put on, for you will do His will when no one but God sees you, and you will do His will even if it costs you your life.
E-30 “Es zinu tavu mīlestību, tavu kalpošanu, tavu ticību, un tavu pacietību...” [latv. Bībelē: “...tavu mīlestību, tavu ticību, tavu kalpošanu un tavu pastāvību”–Tulk.] Pievērsiet uzmanību tam, ka “viņu mīlestība” atrodas starp “darbiem” un “kalpošanu”. Un tieši tā arī ir viņas vieta, jo bez mīlestības Dievs nepieņem ne mūsu darbus, ne kalpošanu. Vēršoties pie korintiešiem, Pāvils teica: “Bez mīlestības es neesmu nekas, un viss, lai ko arī es izdarītu, ir veltīgs, ja tas nav darīts ar mīlestību.” Lūk, tieši šeit ir redzams, ka šie ticīgie nebija tajā nikolaītu kategorijā, kuriem viņu darbi kalpoja vai nu kā līdzeklis dvēseles pestīšanai, vai arī tam, lai cilvēki viņus apbrīnotu. Viņi darīja savus darbus tās Dieva mīlestības dēļ, kas bija bagātīgi izlējusies viņu sirdīs caur Svēto Garu. Šī mīlestība viņu sirdīs bija Dieva mīlestība pret Saviem bērniem. Jēzus teica: “No tā visi pazīs, ka jūs esat MANI mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā.” (Jāņa Evanģēlijs 13:35.) Redzot, kā dzīvoja šie agrīnie kristieši, pagāni, sacīja: “Paskat, kā viņi mīl viens otru!” Jānis teica: “Katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis.” 1. Jāņa Vēstule 4:17.
E-30 "I know your love, service, faith and patience." You will note that their love is placed between 'works' and 'service.' And that is the right place for it, because without love our works are not accepted before God and neither is our service. Paul speaking to the Corinthians said, "Without love, I am nothing, and whatever I do is without profit unless it is done in love." Now you can see right here that these believers weren't in that Nicolaitane class that did works as a means of salvation or to be admired by men. They did their works out of the love of God that was shed abroad in their hearts by the Holy Ghost. That love in their hearts was God's love for His own. Jesus said, "By this shall all men know that you are MY disciples, that you have love one for another." The pagans who saw the lives of the early Christians said, "Behold how they love each other". John said
"Everyone that loveth is born of God."
I John 4:7.
E-31 Šeit es gribētu par kaut ko brīdināt. Runājot par beidzamajām dienām, Bībelē ir teikts, ka pieaugošās netaisnības dēļ daudzos atdzisīs mīlestība. Lāodikejas periodā, kas ir pēdējais periods, patmīlība un mīlestība pret materiālām lietām ieņems patiesās Dieva mīlestības vietu. Šajās beidzamajās dienās mums ir jāsargājas no grēka spēka. Tik daudzi tā nocietinās, jo viņi nav aptvēruši šī pēdējā laika gara iedarbību. Ir laiks cieši tuvoties Dievam un ļaut Viņam piepildīt mūsu dzīvi ar Savu mīlestību, citādi mēs sajutīsim šīs pēdējo dienu draudzes aukstumu un noraidīsim Dieva patiesību, vienīgo, kas mums var palīdzēt.
E-31 I want to give a warning right here. It says concerning the last days that because of abounding iniquity the love of many will wax cold. In the Laodicean, or last age, self love, and love for material things will take the place of the true love of God. We need to guard against the power of sin in these last days. So many are getting so hard because they haven't realized the effect of this last day spirit. It is time to draw nigh to God and let him fill our lives with His love, or we will feel the coldness of the last day church, and reject the truth of God which alone is able to help us.
E-32 Šajos tumšajos un briesmīgajos gados patiesais vīnogulājs saglabāja savu mīlestību uz Dievu un savu brāļu mīlestību. Dievs viņus par to uzslavēja.
E-32 In those dark and dreadful years the true vine held its love for God and love of the brethren. God commended them for it.
E-33 “Es zinu tavu kalpošanu.” Jēzus teica: “Bet lielākais jūsu starpā, lai ir visu kalps.” Reiz kāds gudrs cilvēks izteica savas domas par šo pantu, un, lūk, ko viņš teica: “Tikai vēsture pierādīs šī izteiciena patiesumu.” Šim vīram bija taisnība. Vēsture rāda, ka visi patiesi lielie vīri ir bijuši kalpi. Tie, kuri pieprasīja, lai viņiem kalpotu, kuri apspieda, kuri tiecās vienmēr būt priekšgalā – tiem visiem ir bijušas kaunpilnas beigas. Pat visbagātākie saņem Dieva nosodījumu, ja viņi savu bagātību nav izmantojuši pareizi. Taču paskatieties vēsturē, un jūs ieraudzīsiet, ka patiesi lielie cilvēki kalpoja citiem. Vēsture nevar slavēt tos, kuru labā daudz tika izdarīts, taču tā vienmēr cildinās tos, kuri daudz darījuši citu labā. Un tā, attiecināsim to uz sevi. Tāpat kā Cilvēka Dēls nebija nācis, lai Viņam kalpotu, bet ka Viņš Pats kalpotu, tā arī mums ir jāseko šim piemēram. Paskatieties uz Viņu, kā Viņš noliecas pie apustuļu kājām un mazgā viņu nogurušās un netīrās kājas. Viņš teica: “Tagad jūs nesaprotat, ko Es daru, bet jūs to sapratīsiet vēlāk. Bet, ko Es daru, arī jums pienākas tā darīt.” Viņš kļuva par kalpu, lai Dievs varētu paaugstināt Viņu augstāk par visiem. Un kādu dienu, kad tiks tiesāti svētie, mēs izdzirdēsim, kā Viņš saka: “Labi darīts, tu godīgais un uzticīgais KALPS, ieej Tā Kunga priekā.” Ir grūti vienmēr būt kalpam. Taču tie, kuri sevi nesaudzē un ir atdevuši sevi citu dēļ, reiz sēdīsies Viņa tronī kopā ar Viņu. Tad tas būs tā vērts. “Ļauj Tev kalpot, Kungs, ar mīlestību visiem palīdzot, kā no agra rīta, tā līdz saulrietam. Bet, kad zemes darbi galā būs, šo dzīvi beidzot man, stāšos debespulkā, balss, kur Tava skan.”
E-33 "I know your service." Jesus said, "He that is greatest of all is servant to all." A wise man commented on that saying. Here is what he said, "Only history will prove the truth of that dictum." That man was right. All the truly great men of history have been servants. They who demanded to be served; they who oppressed; they who sought to always be at the head, have gone down in shame. Even the very rich are condemned by God when they have not used their wealth right. But look into history and you will find that the truly great were those who served others. History can never acclaim those for whom much was done, but it will forever praise those who did much for others.
Now let us apply that to ourselves. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister, so we are to follow that example. See Him as He bows Himself over the feet of the apostles and washes their tired and dirty feet. He said, "You don't know now what I am doing, but you will know hereafter. But what you see me doing, you ought also to do." He became a servant in order that God could elevate Him to the highest heights. And one day in the judgment of the saints we are going to hear Him say, " Well done, good and faithful SERVANT, enter thou into the joy of the Lord." It is hard to be always a servant. But those who spend and are spent for others will one day be seated with Him in His throne. It will be worth it all, then. "Let us labor for the Master, from the dawn till setting sun, Let us talk of all His wondrous love and care, And when all of life is over and our work on earth is done, And the roll is called up yonder I'll be there."
E-34 “Es zinu tavu ticību.” Lūk, šeit Viņš nesaka tā, kā bija teicis draudzei Pergamā, ka “tu neesi noliedzis MANU ticību”. Tagad Viņš nerunā par Savu ticību, bet gan uzslavē viņus par viņu uzticību. Un, sakot to, Viņš piemin arī “viņu pacietību”. Lūk, uzticība un pacietība iet roku rokā. Faktiski pacietība ir uzticības iznākums, jo Jēkaba vēstulē 1:3 ir teikts: “Jūsu ticības pārbaudīšana rada pacietību.” [Latv. Bībelē: “...rada izturību.”–Tulk.] Tas ir vienīgais veids, kā sasniegt pacietību, nekāda cita ceļa nav. Tai ir jāatnāk caur mūsu ticības pārbaudījumiem. Vēstule Romiešiem 5:3, “...ciešanas rada pacietību.” Tas, cik augstu Dievs vērtē šo mūsu pacietības izstrādāšanu, ir redzams Jēkaba vēstulē 1:4 : “Bet pacietības [izturības] piepildījums, lai ir tas, ka jūs esat pilnīgi un nevainojami, bez jebkāda trūkuma.”[Jaunā latv. Bībele] Dieva griba attiecībā uz mums, – tā ir Pilnība. Un šī pilnība ir pacietība – kalpot Dievam un gaidīt Dievu. Tas ir rakstura veidošanas process. Cik augstu Dievs ir uzslavējis šos svētos no Tumšajiem Viduslaikiem! Pacietīgi kā jēri, kurus ved uz nokaušanu, ar mīlestību un ar uzticību viņi kalpoja Dievam. Tas bija viss, ko viņi vēlējās no šīs dzīves – tikai kalpot savam Kungam. Cik gan lielai jābūt viņu algai!
E-34 "I know your faith." Now he does not say here as He did to the church in Pergamos, "you hold MY faith". He is not talking about His faith now, but He is commending them for their faithfulness. And as He does He also mentions their 'patience.' Now faithfulness and patience go together.
In fact patience is the outcome of faithfulness, for it says in James 1:3,
"The trying of your faith worketh patience."
There is absolutely no other way in which to gain patience. It has to come by the trial of our faith.
Romans 5:3,
"Tribulation worketh patience."
How highly God regards this outworking of our patience is seen in James 1:4,
"But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire lacking nothing."
God's will for us is Perfection. And that perfection is patience--waiting on God and waiting for God. This is the process of character development. How highly God has commended these saints of the Dark Ages. Patient as lambs led to the slaughter, lovingly, faithfully they served God. That is all they wanted out of life, just service to their Lord. How great was to be their reward.
E-35 “Es zinu tavus darbus, un ka tavi pēdējie darbi ir lielāki nekā pirmie.” Tas tik tiešām ir apbrīnojami. Lai arī šī perioda tumsa sabiezēja, lai arī kaujā kritušo mocekļu sarakts katru dienu kļuva arvien garāks, tomēr viņi strādāja vēl cītīgāk, viņi kalpoja vēl vairāk, un viņu ticība pieauga. Cik traģiski bija tas, ka Efezas Periodā izsīka mīlestība. Un patiešām, nekas nav teikts par mīlestības darbu pieaugumu citos periodos; taču šinī periodā, vistumšākajā no visiem periodiem, viņi kalpoja Viņam vēl vairāk. Kāda tā ir pamācība! Šī žēlsirdīgās mīlestības kalpošana Tam Kungam nemitējās, bet, gluži otrādi, drīzāk pat pieauga. Tas ir šis noslēpums. Lai tikai ienaidnieks pamēģina traucēt mūsu kalpošanu Tam Kungam, un mūsu atbilde ir – kalpot vēl vairāk. Kad nevarīgie bailēs brēc, tieši tad ir īstais brīdis izziņot uzvaru.
E-35 "I know thy works; and the last to be more than the first."
This is certainly remarkable. As the darkness of the age increased; as the honor roll of the martyrs grew lengthier day by day, they worked all the harder, they served all the more, and their faith increased. How tragic it was that in the Ephesian Age love waned. And truly nothing is said of the increased labor of love in the other ages; but in this age, in the darkest of all ages, they served Him even more. What a lesson that is. There is no ceasing of this gracious service of love unto the Lord, but rather an increasing of it. That is the secret. Let the enemy attempt to thwart our service to the Lord--our reply is increased service. When the faint are crying in fear, that is the time to shout the victory.
E-36 “Es zinu tavus darbus, un ka tavi pēdējie darbi ir lielāki nekā pirmie.” Un tā, kā mēs jau teicām, šis periods tiek saukts par Tumšajiem Viduslaikiem, jo tas patiesi bija tumšākais laika posms visā vēsturē. Tas bija pāvesta Inocenta III periods, kurš paziņoja, ka viņš ir “Kristus vikārs – visaugstākais pavēlnieks pār draudzi un pasauli”. Viņš ieviesa INKVIZĪCIJU, kura viņa vadībā izlēja vairāk asiņu, nekā jebkurā citā laikā, ja neskaita Reformācijas laiku. Tas bija pornokrātijas jeb netiklu sieviešu valdīšanas periods. Sergijam III bija mīļākā, un viņš “piepildīja pāvesta kori ar mīļākajām un ārlaulības bērniem un pārvērta pāvesta pili par laupītāju midzeni”. Anastasiju III nosmacēja Marozija, kas bija Sergija mīļākā. Jānis XI bija Marozijas ārlaulības bērns. Jānis XII bija Marozijas mazdēls, un viņš “izvaroja atraitnes un jaunavas, un netiklības brīdī viņu nogalināja sievietes saniknotais vīrs”. Tas bija periods, kad pāvestība sašķēlās divās pāvestu līnijās (viens valdīja no Aviņonas, bet otrs no Romas), kuras savā starpā cīnījās un lādēja viena otru. Šie pāvesti bija vainojami ne tikai par amorālām seksuālajām darbībām (dzemdējot simtiem ārlaulības bērnu, piekopjot sodomiju u.t.t.), bet arī garīdznieku amatu pārdošanā tiem, kas maksāja vairāk.
E-36 "I know thy works, and the last to be more than the first."
Now as we have already said, this age is called the Dark Ages because it was indeed the darkest period of all history. It was the age of Pope Innocent III who claimed that he was the "vicar of Christ --supreme sovereign over the church and the world," who instituted the INQUISITION which under his direction shed more blood than at any other time except in the Reformation. It was the age of Pornocracy, the rule of harlots. Sagarius III had a mistress and "filled the papal choir with paramours and bastard sons and turned the papal palace into a den of robbers." Anastasius III was smothered to death by Marozia who was mistress to Sagarius. John XI was Marozia's illegitimate son. John XII was the grandson of Marozia and he "violated widows and virgins and was killed while in the act of adultery by the woman's enraged husband." It was the age of Papal Schism for two lines of popes (one ruling from Avignon and the other from Rome) cursed and fought each other. These popes were not only guilty of immoral sex acts (fathering scores of illegitimate children, committing sodomy etc.) but were guilty of selling priestly offices to the highest bidders.
E-37 Tas bija periods, kad šī gaisma vairs tikai vāji mirdzēja, un tomēr, pieaugot tumsai, šie daži ticīgie pūlējās vēl dedzīgāk, līdz šī perioda beigu daļā uzradās daudzi, kas centās uzsākt reformas. Viņu dedzīgās pūles nobruģēja ceļu gaidāmajai reformācijai. Tāpēc par šo periodu Vārds saka: “Tavi pēdējie (perioda beigas) darbi ir lielāki nekā pirmie.”
E-37 It was the age when the light glowed ever so faintly, yet the few believers labored more fervently as the darkness increased until toward the end of the age many arose attempting reforms. Their labors were so fervent that they paved the way for the oncoming reformation. Therefore as the Word says concerning that age, "your last (end of the age) works are more than the first".
E-38 Vārdam “Tiatīra” ir dažādas nozīmes, un viena no tām ir “nepārtraukts upuris”. Daudzi domā, ka tas ir pravietojums par mises ievērošanu, kas ir nemitīgs Kristus upura simbols. Tā ir teicama doma, taču tas varētu nozīmēt arī nemitīgo upurēšanos, kas bija patieso Tā Kunga ticīgo dzīvēs un darbos.
E-38 The word, Thyatira, has various meanings amongst which is "Continual Sacrifice". By many this is believed to be a prophecy concerning the use of the Mass which is a continual presentation of the sacrifice of Christ. That is an excellent thought, but it might also mean the continual sacrifice in lives and labors of the true believers of the Lord.
E-39 Šie Tiatīras svētie, protams, bija labākie no labākajiem, piepildīti ar Svēto Garu un ticību, radīti labiem darbiem, Viņam slavu nesdami, savu dzīvību nesaudzēdami, bet ar prieku sevi pilnīgi atdodami kā smaržīgu upuri Tam Kungam.
E-39 Surely these Thyatirean saints were the cream of the crop, full of the Holy Ghost and faith, created unto good works, showing forth His praise, holding not their lives dear unto themselves, but gladly giving their all as a sweet sacrifice unto the Lord.
E-40 PĀRMETUMS
Atklāsmes Grāmata 2:20: “Bet Man ir pret tevi tas, ka tu ļauj vaļu sievietei Jezabelei, kas saucas par pravieti, mācīt un pievilt Manus kalpus, piekopt netiklību un ēst elku upurus.”
E-40 The Rebuke
Revelation 2:20,
Notwithstanding I have a few things against thee, because thou sufferest (tolerate) that woman Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication, and to eat things sacrificed to idols."
E-41 Lūk, es vēlos, lai jūs ar šo pantu vērstos pie 23. panta, un jūs ieraudzīsiet pierādījumu šai svarīgajai patiesībai, kurai es visu laiku esmu centies pievērst jūsu uzmanību. “Viņas bērnus Es nonāvēšu. Visas draudzes zinās [latv. Bībelē:”atzīs”–Tulk.], ka Es tas esmu, kas pārbauda īkstis un sirdis.” Es visu laiku esmu sacījis, ka patiesībā ir divas draudzes, kaut arī Gars katrā periodā vēršas pie viņām abām tā, it kā būtu tikai viena draudze un nevis divas. Šajā pantā ir pilnīgi skaidri pateikts, ka tās ir “draudzes”, un tikpat skaidri ir pateikts, ka dažas no šīm draudzēm acīmredzami NEZINA, ka Viņš ir Tas, “Kurš pārbauda īkstis un sirdis”. Un Viņš pierādīs viņiem, ka tā tas ir. Un tā, kas tās par draudzēm, kas nezina šo patiesību? Tā, protams, ir šī viltus vīnogulāja grupa, jo īstie ticīgie bez šaubām zina, ka tiesa iesākas ar Dieva namu, un viņi, būdami dievbijīgi, tiesā paši sevi, lai netiktu tiesāti (1. Vēstule Korintiešiem 11:31 [jaunā latv. Bībele]).
E-41 Now with this verse I want you to drop down to verse 23 and see the proof of a great truth I have been bringing to your attention all along. "And I will kill her children with death; and all the churches shall know that I am He which searcheth the reins and hearts." I have been saying right along that there are actually two churches, though the Spirit speaks to both of them in each age, as though they were but one. Here it is plainly stated that there are churches, and it states just as plainly that some of those churches most evidently do NOT know that He is the One Who searcheth the reins and the hearts. He is going to prove to them that is so. Now then, what churches will be those that do not know this truth? Of course it is the false vine group because the true believers certainly know that judgment begins at the house of God, and they being God-fearing, judge themselves that they be not judged.
E-42 Un tā, kāpēc gan Dievs sauc šīs draudzes par Savām draudzēm, kaut arī tās ir šis viltus vīnogulājs? Tāpēc, ka viņi ir kristieši. Bet viņi nav kristieši pēc Gara. Viņi ir miesīgi kristieši. Viņi sauc sevi šajā Vārdā, kaut arī veltīgi. Marka Evaņģēlijs 7:7: “Bet tie Mani velti cienī, mācīdami tādas mācības, kas ir cilvēku pavēles.” Taču tie, protams, ir kristieši, jo kas gan vēl viņi varētu būt? Musulmanis ir musulmanis. Tā ir viņa reliģija, vienalga, kā viņš to dzīvo, jo teorētiski viņš piekrīt tam, ko māca Korāns. Tāpat arī kristietis ir kristietis, kamēr vien viņš piekrīt faktam, ka Jēzus ir Dieva Dēls, dzimis no jaunavas, tika sists kristā, nomira un augšāmcēlās; ka Viņš ir cilvēces Glābējs u.t.t. (Patiesībā, Lāodikejas Periodā būs tādi, kuri sauc sevi par kristiešiem, jo viņi piekrīt Jēzus jaukajām īpašībām, tanī pašā laikā saglabājot sev tiesības noliegt Viņa Dievišķumu. Kristīgie zinātnieki to jau ir izdarījuši, kā arī liels daudzums Sociālā Evaņģēlija sludinātāju.) Šis indivīds ir kristietis tikai nosaukuma pēc un pieder kādai draudzei, taču viņš nav ĪSTS jeb Garīgs ticīgais. Īsts ticīgais ir tas, kurš ir kristīts Kristus miesā un ir Viņa loceklis. Un tomēr tā ir Dieva kārtība, ka nezāles aug kopā ar kviešiem un netiek izrautas. Tā ir Dieva pavēle. To sasiešanas un sadedzināšanas diena tuvojas, bet vēl tā nav pienākusi.
E-42 Now why does God call these churches His churches even though they are the false vine? The truth of the matter is that they are Christians. But they are not Christians of the Spirit. They are Christians of the flesh. They are bearing the Name in vain. Mark 7:7, "Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men." But indeed they are Christians for what else could they be? A Mohammedan is a Mohammedan. That is his religion no matter how he lives it because he subscribes in theory to what the Koran teaches.
In the same way a Christian is a Christian as long as he subscribes to the fact that Jesus is the Son of God, born of a virgin, was crucified and died and rose again, that He is the Saviour of mankind, etc. (In fact, in the Laodicean Age there will be those who call themselves Christians because they subscribe to the fine qualities of Jesus, while reserving to themselves the right to deny His Deity. Christian Scientists have done that already as well as multitudes who preach a Social Gospel). He is a nominal Christian and belongs to the church. But He is not a TRUE or Spiritual believer. That kind of a believer is one who has been baptized into the body of Christ and is a member of Him. But nonetheless, it is in God's order that the tares grow up with the wheat and they are not to be uprooted. That is the command of God. Their day for binding and burning is coming; but not yet.
E-43 Tāpēc Gars vēršas pie šīs jauktās grupas. No vienas puses Viņš uzslavē, bet no otras puses Viņš pārmet. Viņš jau ir pateicis, kas patiesajam ticīgajam ir pareizi. Tagad Viņš brīdina, kas ir jādara viltus vīnogulājam, lai tas būtu attaisnots Tā Kunga priekšā.
E-43 So the Spirit is speaking to this mixed group. On the one hand He is praising, and on the other He is rebuking. He has told what is right with the true believer. Now He warns what the false vine must do if it is to stand justified before the Lord.
E-44 SIEVIETE JEZABELE
Apustulis Jēkabs mums rāda, kāds ir ceļš, pa kuru virzās grēks. Jēkaba Vēstule 1:14-15: “Bet katru kārdina viņa paša kārība, to vilinādama un valdzinādama. Pēc tam kārība, kad tā ieņēmusies, dzemdē grēku, bet padarīts grēks dzemdē nāvi.” Lūk, tas precīzi attēlo to, kas notiek šajos draudzes periodos. Tāpat kā grēks iesākās tikai ar kādu sajūtu, tāpat arī draudzes nāve iesākās ar vienkāršiem, neuzkrītošiem nikolaītu darbiem. No darbiem tā pārgāja uz mācību. No mācības tā pārgāja uz valsts varas izmantošanu un pagānisma ieviešanu. Bet šajā periodā tas ir nonācis līdz tam, ka viņiem ir sava praviete (skolotāja), un tas turpina iet tālāk un tālāk, līdz nonāks uguns jūrā, jo tieši tāds gals to visu arī sagaida – otrā nāve.
E-44 That Woman Jezebel
The apostle James showed us the course that sin takes.
James 1:14-15,
"But every man is tempted when he is drawn away of his own lust, and enticed.
Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin when it is finished, bringeth forth death."
Now that is a picture of exactly what is happening in the church ages. As sin started in nothing but a feeling, so the death to the church started with the simple, little noticed deeds of the Nicolaitanes. From the deeds it went to a doctrine. From the doctrine it embraced the power of the state and the introduction of paganism. Now in this age it goes to its own prophetess (teacher) and so it travels on until it will find itself in the lake of fire, for that is exactly where it is going to end up, in the second death.
E-45 Lūk, viss Dieva sauciens pret šo ceturto periodu ir tajā, ka Viņš nosoda šo pravieti Jezabeli. Un, lai precīzi saprastu, kāpēc Dievs viņu tā nosoda, mums būs jāapskata Bībelē viņas vēsture; kad mēs noskaidrosim, ko viņa izdarīja toreiz, tad mēs zināsim, kas notiek šajā laikā.
E-45 Now the whole cry of God against this fourth age is found in His denunciation of this prophetess, Jezebel. And to understand exactly why He denounces her so, we will have to look up her history in the Bible and when we find what she did back there, we will know what is going on at this time.
E-46 Pirmā un ļoti nozīmīgā lieta, ko mēs uzzinām par Jezabeli – viņa NEBIJA Ābrahāma meita, un arī viņas uzņemšana Israēla ciltīs nebija garīga rakstura, kā tas bija gadījumā ar moābieti Ruti. Nē, draugi. Šī sieviete bija Sidonas ķēniņa Etbaala meita (1. Ķēniņu grāmata 16:31), kurš bija dievietes Astartes priesteris. Viņš bija ieguvis troni, nogalinot savu priekšteci Filisu. Tādējādi mēs uzreiz ieraugām, ka viņa bija slepkavas meita (tas mums, protams, atsauc atmiņā Kainu). Un tā metode, ar kuru viņa kļuva par Israēla daļu, bija ārpus tiem garīgajiem kanāliem, kurus pagānu uzņemšanai bija noteicis Dievs; bet viņa ienāca caur LAULĪBĀM ar Ahabu, kurš bija ķēniņš pār desmit Israēla ciltīm. Lūk, kā mēs jau redzējām, šī savienība nebija Garīga; tā bija politiska. Un tāpēc šai sievietei, kas bija nodevusies elkdievībai, nebija ne mazākās vēlēšanās kļūt par tā Vienīgā patiesā Dieva pielūdzēju, bet drīzāk jau viņa atnāca ar atklātu nolūku novērst Israēlu no Tā Kunga. Lūk, Israēls (šīs desmit ciltis) jau bija iepazinis, ko nozīmē pielūgt zelta teļus, tomēr viņi vēl nebija pilnībā nodevušies elkdievībai, jo Dievs joprojām tika pielūgts un Mozus likums tika atzīts. Taču no Ahaba un Jezabeles laulību brīža elku pielūgšana progresēja briesmīgā veidā. Tieši tad, kad šī sieviete kļuva par priesterieni šajos tempļos, kurus viņa uzcēla Astartei (Venērai) un Baalam (saules dievam), Israēls nonāca viskritiskākajā savas pastāvēšanas punktā.
E-46 The first and very important thing that we learn about Jezebel is that she is NOT a daughter of Abraham, nor is her induction into the tribes of Israel one of spiritual admission as was that of Ruth, the Moabitess. No sir. This woman was the daughter of Ethbaal, king of Sidon (I Kings 16:31), who was the priest unto Astarte. He had gained the throne by murdering his predecessor, Pheles. So we see right away that she was the daughter of a murderer. (This certainly reminds us of Cain.) And the way she became a part of Israel was not through the spiritual channels that God had ordained for Gentile admission; but she came in by MARRIAGE to Ahab, the king of the ten tribes of Israel. Now this union as we have seen was not Spiritual; it was political. And so this woman who was steeped in idolatry did not have the least desire to become a worshipper of the One True God, but rather she came with the avowed intentions of turning Israel away from the Lord.
Now Israel (the ten tribes) had already known what it was to worship the golden calves, but as yet they were not sold out to idolatry, for God was worshipped and the law of Moses was acknowledged. But from the time of Ahab's marriage to Jezebel, idolatry progressed in a deadly fashion. It was when this woman became a priestess in the temples that she erected to Astarte (Venus) and Baal (sun god) that Israel came to the crisis point of her life.
E-47 Paturot to visu prātā, mēs tagad varam apskatīt, ko Dieva Gars izklāsta šajā Tiatīras Draudzes Periodā. Te nu tas ir.
Ahabs apprecēja Jezabeli, un tas bija viņa politiskais manevrs, lai nostiprinātu un nodrošinātu savu valdīšanu. Tieši to pašu izdarīja draudze, kad tā salaulājās Konstantīna laikā. Viņi abi apvienojās politisku apsvērumu dēļ, kaut arī pasniedza to kā kaut ko garīgu. Lūk, neviens nespēs mani pārliecināt, ka Konstantīns bija kristietis. Viņš bija pagāns ar tādiem kā kristieša rotājumiem. Viņš uzzīmēja baltus krustus uz kareivju vairogiem. Viņš bija “Kolumba Bruņinieku” iniciators. Viņš uzstādīja krustu Svētās Sofijas katedrāles smailē un ar to aizsāka šādu tradīciju.
E-47 With this in mind we can now begin to see what the Spirit of God is setting forth in this Thyatirean Age. Here it is.
Ahab married Jezebel and he did it as a political maneuver to strengthen his kingdom and secure it. That is exactly what the church did when it married under Constantine. They both got together for political reasons, though they put a spiritual air to it. Now no one can convince me that Constantine was a Christian. He was a pagan with what looked like Christian trappings. He painted white crosses on the soldiers' shields. He was the originator of the Knights of Columbus. He put a cross on the steeple of Saint Sophia's thereby starting a tradition.
E-48 Tā bija Konstantīna ideja sapulcināt visus vienkopus: pagānus, formālos kristiešus un īstos kristiešus. Un kādu brīdi izskatījās, ka viņam ir panākumi, jo īstie ticīgie atnāca, lai mēģinātu atvest atpakaļ uz ceļa tos, kuri bija aizgājuši prom no Vārda. Kad viņi redzēja, ka nespēj atvest viņus patiesībā, viņi bija spiesti atdalīties no šīs politiskās organizācijas. Bet, kad viņi tā izdarīja, viņus nosauca par ķeceriem (maldu mācības sekotājiem) un sāka vajāt.
E-48 It was Constantine's idea to get everyone together, the pagans, nominal Christians and true Christians. And for a while it looked as if he would succeed for the real believers came along to see if they could bring back the ones that had drifted away from the Word. When they saw that they couldn't bring them back into the truth, they were forced to break away from the body political. Then when they did, they were called heretics and persecuted.
E-49 Ļaujiet man šeit piebilst, ka tieši tas pats notiek tagad. Visi apvienojas. Viņi raksta tādu Bībeli, kas būs piemērota visiem – vai tas būtu ebrejs, katolis vai protestants. Viņiem ir pašiem sava Nikejas Padome, tikai viņi to sauc par Ekumēnisko Padomi. Un vai jūs zināt, pret ko cīnās visas šīs organizācijas? Tās cīnās pret īsto Vasarsvētku draudzi. Es ar to nedomāju šīs organizācijas, kas saucas par vasarsvētku draudzēm. Es domāju tos, kuriem ir Vasarsvētku dienas pārdzīvojums, kuri ir piepildīti ar Svēto Garu un kuru vidū ir zīmes un izpaužas dāvanas, jo viņi staigā patiesībā.
E-49 Let me say right here that we have the very same thing going on right now. The people are all coming together. They are writing a Bible that will suit everyone whether it be a Jew, Catholic or Protestant. They have their own Nicene Council but they call it the Ecumenical Council. And do you know whom all these organizations fight? They fight the true Pentecostals. I don't mean the organization called Pentecostal. I mean the ones who are Pentecostal because they are filled with the Holy Ghost and have the signs and gifts in their midst because they walk in truth.
E-50 Un tā, kad Ahabs politisku apsvērumu dēļ apprecēja Jezabeli, viņš pārdeva savu pirmdzimtību. Kad tu pievienojies kādai organizācijai, tu pārdod savu pirmdzimtību, brāli, vai nu tu tam gribi ticēt, vai nē. Ikviena protestantu grupa, kura bija izgājusi, bet atgriezās atpakaļ, – tā ir pārdevusi savu pirmdzimtību; un, kad jūs pārdodat savu pirmdzimtību, jūs esat tādi paši kā Ēsavs – jūs varat raudāt un nožēlot, cik vien gribat, taču tas jums neko nelīdzēs. Ir tikai viena lieta, ko jūs varat izdarīt, un tas ir: “Izeita no viņas, Mana tauta un neņemiet dalību viņas grēkos!” (Atklāsmes Grāmata 18:4.) Lūk, ja jūs domājat, ka tā nav taisnība, tad vienkārši atbildiet uz šo vienu jautājumu: “Vai kāds var man nosaukt kādu draudzi vai kādu Dievišķo kustību, kurai būtu bijusi garīga atmoda un kura būtu atgriezusies pēc tam, kad tā organizējās un kļuva par kādu konfesiju? Palasiet vēsturi. Jūs neatradīsiet it nevienu.
E-50 When Ahab married Jezebel for political reasons he sold his birthright. You join up with an organization and you sell your birthright, brother, whether you want to believe it or not. Every Protestant group that ever came out and then went back sold their birthright, and when you sell your birthright, you're just like Esau--you can cry and repent all you want, but it won't do you any good. There is only one thing you can do and that is, "Come out of her, my people, and stop partaking of her sins!" Now if you don't think I am right, just answer this one question. Can any man living tell me what church or what move of God ever had revival and came back after she went into organization and became a denomination? Read your histories. You can't find one--not even one.
E-51 Tā bija pusnakts stunda, kad Israēls savienojās ar pasauli un atstāja Garīgo politiskā dēļ. Tā bija pusnakts stunda, kad draudze Nikejā izdarīja tieši to pašu. Tā ir pusnakts stunda tieši tagad, kad notiek draudžu sanākšana vienkopus.
E-51 It was the midnight hour for Israel when she joined with the world and left the Spiritual for the political. It was the midnight hour at Nicaea when the church did the same thing. It is the midnight hour now that the churches are coming together.
E-52 Lūk, kad Ahabs apprecēja Jezabeli, viņš atļāva viņai paņemt valsts naudu un uzcelt divus milzīgus pielūgsmes namus Astartei un Baalam. Tas, kurš bija uzcelts Baalam, bija pietiekami liels, lai tajā varētu nākt un pielūgt viss Israēls. Un, kad Konstantīns apprecējās ar baznīcu, viņš baznīcai uzdāvināja celtnes, uzstādīja altārus un skulptūras un organizēja hierarhiju, kura tolaik jau veidojās.
E-52 Now when Ahab married Jezebel he allowed her to take the state money and erect two huge houses of worship of Astarte and Baal. The one that was erected for Baal was big enough for all Israel to come and worship thereat. And when Constantine and the church married he gave the church buildings, and set up altars and images, and organized the hierarchy that had already been shaping up.
E-53 Kad Jezabele ieguva valsts varas atbalstu, viņa uzspieda cilvēkiem savu reliģiju un nogalināja Dieva praviešus un priesterus. Situācija kļuva tik slikta, ka Elija, vēstnesis tam laikam, nodomāja, ka viņš ir vienīgais izdzīvojušais, taču Dievam bija vēl septiņi tūkstoši, kuri nebija locījušu ceļus Baala priekšā. Un arī šodien, starp šīm baptistu, metodistu, prezbiteriešu un citām konfesijām, ir daži, kas iznāks un atgriezīsies pie Dieva. Es vēlos, lai jūs zinātu: es neesmu un nekad neesmu bijis pret šiem cilvēkiem. Es esmu pret konfesiju – šo organizēto sistēmu. Man ir jābūt pret to, jo Dievs to ienīst.
E-53 When Jezebel got the power of the state behind her she forced her religion on the people and killed the prophets and priests of God. It got so bad that Elijah, the messenger to his day, thought he was the only one left; but God had 7000 more that hadn't bowed the knee to Baal. And right now out there amongst those denominations of Baptists, Methodists, Presbyterians, etc., there are some that will come out and come back to God. I want you to know I am not, now, and never have been against the people. It is the denomination--the system of organization that I am against. I have to be against it for God hates it.
E-54 Un tā, apstāsimies šeit uz kādu brītiņu un atkārtosim, ko mēs esam atklājuši par to pielūgsmi, kas bija Tiatīrā. Es teicu, ka viņi pielūdza Apolonu (kurš bija saules dievs) un arī imperatoru. Šis Apolons tika saukts par “ļaunuma novērsēju”, viņš novērsa no cilvēkiem ļaunumu. Viņš svētīja cilvēkus un bija viņiem īsts dievs. Viņš šķietami viņus mācīja. Viņš izskaidroja viņiem pielūgsmi un tempļa rituālus, kalpošanu dieviem, upurēšanu un nāvi, un par pēcnāves dzīvi. Viņš to visu darīja caur kādu sievieti-pravieti, kura sēdēja uz trijkāju krēsla, būdama transa stāvoklī. Ak! Vai jūs to redzat! Lūk, šī sieviete tiek saukta par Jezabeli, un viņa māca šo tautu! Un viņas mācība pavedina Dieva kalpus un liek viņiem piekopt netiklību jeb ārlaulības sakarus. Redziet, “netiklība” nozīmē “elku pielūgsmi” – tieši tāda ir tās garīgā nozīme. Tā ir nelikumīga savienība. Abas šīs savienības – gan Ahaba, gan Konstantīna, – tās abas bija nelikumīgas. Viņi abi piekopa garīgu netiklību, un ikviens netiklis galu galā nonāks uguns jūrā. Tā teica Dievs.
E-54 Now just let us stop a minute here and rehearse what we brought out about the worship in Thyatira. I said that they worshipped Apollo (who was the sun god) along with the emperor. Now this Apollo was called the 'averter of evil.' He turned evil away from people. He blessed them and was a real god to them. He was supposed to teach the people. He explained about worship, and temple rites, services to gods, about sacrifices and death and life after death. The way he did this was through a prophetess who sat entranced upon a tripod chair. My! Do you see it? Here is that prophetess called Jezebel and she is teaching the people. And her teaching is seducing the servants of God and causing them to commit fornication. Now fornication means 'idol worship.' That is what its spiritual meaning is. It is an illegal union. Ahab's union and Constantine's union were both illegal. Both committed spiritual fornication. Every fornicator will wind up in the lake of fire. God said so.
E-55 Un tā, šī katoļu baznīcas mācība (“baznīca” jeb “draudze” ir sieviešu dzimtes vārds – tā ir sieviete) noliedz Dieva Vārdu. Romas pāvests, kurš burtiski ir mūsdienu Apolona versija, ir iemācījis cilvēkus pievienoties elkiem. Romas baznīca šobrīd ir kļuvusi par viltus pravieti, jo viņa ir aizvākusi no cilvēkiem Tā Kunga Vārdu un iedevusi viņiem savas idejas, piemēram, kādā veidā tiek panākta grēka piedošana un kā iegūt Dieva svētības; bet priesteri jau ir aizgājuši pat tik tālu, ka kategoriski paziņo, ka viņiem ir vara ne tikai dzīvē, bet arī nāvē. Viņi apgalvo, ka pastāv šķīstītava, taču Vārdā nekas par to nav teikts. Viņi māca, ka lūgšanas, mises un nauda var izvilkt tevi no šīs šķīstītavas uz debesīm. Visa sistēma, kas balstās uz šo mācību, ir maldi. Tā nestāv uz tā drošā pamata, kas ir Dieva atklāsme Viņa Vārdā, bet tā ir uzcelta uz viņas pašas velnišķīgo melu plūstošajām, grimstošajām smiltīm.
E-55 Now then, the teaching of the Catholic Church (the church is female, it is a woman) denies the Word of God. The pope who is literally Apollo in a modern version has taught the people to join themselves to idols. The Roman Church has now become a false prophetess to the people because she has taken away the Word of the Lord from the people and given her own ideas as to what constitutes forgiveness of sins, what brings the blessings of God; and the priests have gone so far as to state categorically that they have power not only in life but in death. They teach on their own that there is a purgatory, but you can't find that in the Word. They teach that prayers and masses and money will get you out of purgatory and into heaven. The whole system that is based upon its teaching is false. It does not lie on the sure foundation of the revelation of God in His Word but lies on the shifting, sinking, sands of its own diabolical untruths.
E-56 No organizācijas draudze pa taisno pārgāja uz konfesiju, bet no konfesijas – uz viltus mācību. Tā ir taisnība. Romas katoļi netic, ka Dievs ir Savā Vārdā. Nē, draugi. Ja viņi tam ticētu, viņi būtu nožēlojuši un atgriezušies, taču viņi saka, ka Dievs ir Savā draudzē. Tādā veidā viņi padara Bībeli par katoļu baznīcas vēsturi, bet tā tas nav. Paskatieties, ko viņi izdarīja ar ūdens kristībām vien – no kristīgām kristībām viņi tās pārveidoja uz pagāniskām, kristot titulos. Atļaujiet izstāstīt jums par sarunu, kura man bija ar kādu katoļu priesteri. Reiz es nokristīju kādu meiteni, kura vēlāk kļuva par katolieti, tāpēc šis priesteris gribēja mani par viņu izjautāt. Viņš uzprasīja, kādā viedā viņa tika kristīta. Es atbildēju, ka es kristīju viņu ar kristiešu kristību, kāda, cik man zināms, ir tikai viena vienīga. Es biju iegremdējis viņu ūdenī Kunga Jēzus Kristus Vārdā. Šis priesteris izteica piezīmi, ka tā kādreiz ir darījusi arī katoļu baznīca. Es tūdaļ pajautāju viņam, kad tad katoļu baznīca to darīja, jo es biju lasījis viņu vēsturi un nebiju atradis to, ko viņš sacīja. Viņš man pateica, ka tas atrodas Bībelē un ka katoļu baznīcu bija izveidojis Jēzus. Es viņam pajautāju, vai viņš patiešām domā, ka Pēteris bija pirmais Romas pāvests. Viņš pārliecināti atbildēja, ka tas bija Pēteris. Es jautāju viņam, vai tiešām mises tika runātas latīņu valodā tāpēc, lai garantētu to precizitāti un to, lai tās neizmanās. Viņš atbildēja, ka tā tas ir. Es viņam pateicu, ka uzskatu, ka viņi ir aizklīduši tālu prom no tā, kas viņiem bija sākumā. Es viņam pateicu, ka, ja katoļu baznīca patiešām ticēja Apustuļu Darbu grāmatai, tad es esmu tāds kā šie pirmie katoļi. Viņš pateica man, ka Bībele ir katoļu baznīcas vēstures pārskats un ka Dievs ir draudzē. Es viņam nepiekritu, jo Dievs ir Savā Vārdā. “Jo Dievs ir patiess, bet ikviens cilvēks melkulis.” (Vēstule Romiešiem 3:4.) Ja jūs kaut ko atņemsiet vai pieliksiet šai Grāmatai, tad Dievs ir apsolījis, ka Viņš uzliks mocības tiem, kuri kaut ko pieliks, un atņems viņu daļu no Dzīvības Grāmatas [latv. Bībelē: “...no Dzīvības Koka”–Tulk.], ja viņi uzdrošināsies no tās atņemt. Atklāsmes Grāmata 22:18-19.
E-56 The church went right from organization to denomination and hence to false teaching. That is right. The Roman Catholics don't believe that God is in His Word. No sir. If they did they would have to repent and back up, but they say God is in His church. That would make the Bible the history of the Catholic Church. That isn't so. Look what they did to water baptism alone. They took it away from being Christian Baptism and made it a pagan one of titles.
Let me tell you about an experience I had with a Catholic priest. A girl that I had baptized at one time turned Catholic, so the priest wanted to interview me about her. He asked what kind of baptism she had. I told him I baptized her in Christian Baptism which is the only kind there was to my knowledge. I had buried her in water in the Name of the Lord Jesus Christ. The priest remarked to me that at one time the Catholic Church did that. Right away I asked him when the Catholic Church did that, for I have read their histories and I could not find what he said. He told me that it was found in the Bible, and that Jesus had organized the Catholic Church. I asked him if he thought Peter was really the first pope. He emphatically said that Peter was. I asked him if the masses were said in Latin in order to ensure that they were correct and would never change. He said that was true. I told him that I thought they had wandered a long way from what they had in the beginning, I let him know that if the Catholic Church really believed the Book of Acts, then I was an old fashioned Catholic. He told me that the Bible was the record of the Catholic Church and that God was in the church. I disagreed with him for God is in His Word.
Let God be true but every man a liar. If you take away or add to that Book, God has promised that He will add plagues to those who add and take away their part from the Book of Life if they dare to subtract from it. Revelation 22:18, 19.
E-57 Vienkārši atļaujiet parādīt, kā Romas Katoļu Baznīca tic tam, ka Dievs ir draudzē un nevis Vārdā. Lūk, izraksts no pāvesta Jāņa XXIII dienasgrāmatas: “Mana pieredze šajos trijos gados esot par pāvestu, no tā brīža, kad "ar bailēm un drebēšanu" es pieņēmu šo kalpošanu pilnīgā paklausībā TĀ KUNGA GRIBAI, KURA MAN TIKA PAZIŅOTA CAUR SVĒTO KARDINĀLU KOLĒĢIJU KONKLĀVĀ, apliecina šo principu, un ir aizkustinošs un noturīgs iemesls tam, lai es būtu tam uzticīgs; absolūta paļaušanās uz Dievu visā, kas attiecas uz tagadni, un pilnīgs miers attiecībā uz nākotni.” Šis pāvests apgalvo, ka Dievs runāja caur draudzi, lai atklātu Savu gribu. Kādi maldi! Dievs ir Savā Vārdā un Savu gribu Viņš atklāj, runājot caur Savu Vārdu. Viņš arī sacīja, ka ir pilnīgi paļāvies uz cilvēku teikto un tādējādi mierīgi tam pakļāvies. Tas izklausās tik brīnišķīgi, taču tie ir maldi. Tieši tāpat kā aplamība Ēdenes dārzā.
E-57 Let me just show how the Roman Catholic Church believes that God is in the church instead of the Word. Here is an excerpt from the diary of Pope John the 23rd. "My experience during these three years as Pope, since 'in fear and trembling' I accepted this service in pure obedience to the Lord's Will, conveyed to me through the Sacred College of Cardinals in conclave, bears witness to this maxim and is a moving and lasting reason for me to be true to it; absolute trust in God, in all that concerns the present, and perfect tranquillity as regards the future." This pope states that God spoke through the church revealing His will. How false. God is in His Word and speaks by the Word revealing His will. He also stated that he placed absolute trust in the word of men and thereby obeyed it with tranquillity. It sounds so beautiful but it is so false. Just like the perversion in the Garden of Eden.
E-58 Un tā, tagad pievērsīsimies Atklāsmes Grāmatas 17. nodaļai un apskatīsim šo sievieti – šo draudzi, kura pārtiek no viltus pravietojumiem, nevis no Dieva Vārda. Pirmajā pantā Dievs nosauc viņu par “lielo netikli”. Kāpēc viņa ir netikle? Tāpēc ka viņa ir elkdievībā, un viņa tajā ir iepinusi arī cilvēkus. Kādas zāles ārstē no elkdievības? Dieva Vārds. Tātad šī sieviete ir netikle, jo viņa ir atstājusi Dieva Vārdu. Tur viņa sēž uz lielajiem ūdeņiem [latv. Bībelē: “...pie lielajiem ūdeņiem”–Tulk.], kas nozīmē lielu daudzumu cilvēku. Tai pavisam noteikti ir jābūt šai viltus draudzei, jo Dieva draudze ir neliela “un maz ir to, kas to atrod” (Mateja Evaņģēlijs 7:14).
E-58 Now let us get over here in Revelation 17 and see this woman, the church, who is living on false prophecies and not the Word of God. In verse 1 God calls her the great whore. Why is she a whore? Because she is in idolatry. She has caught the people up into the same thing. What's the cure for idolatry? The Word of God. So this woman is a whore because she has left the Word. There she is sitting upon many waters, which means multitudes of people. This surely has to be the false church because the church of God is small--few there be that find it.
E-59 Pievērsiet uzmanību tam, kāda viņa ir Dieva acīs. Vienalga, cik brīnišķīga viņa izskatās cilvēku acīs un cik filozofiski viņa izklausās – viņa ir neķītri piedzērusies no savām netiklībām. Viņa ir piedzērusies no mocekļu asinīm. Tieši tāpat kā Jezabele, kura nogalināja praviešus un priesterus un iznīcināja Dieva ļaudis, kuri nezemojās, lai pielūgtu Baalu. Un tieši to izdarīja katoļu baznīca. Viņa nogalināja tos, kuri nezemojās pāvesta varas priekšā. Tie, kuri vēlējās Dieva Vārdu un nevis cilvēku teikto, tika nogalināti un parasti ar nežēlīgām metodēm. Taču šī draudze, kas nesa nāvi, pati bija mirusi un to nezināja. Viņā nebija dzīvības, un viņai nekad nesekoja zīmes.
E-59 Notice what she is like in the eyes of God, no matter how wonderful she looks to people and how philosophical she sounds. She is filthy drunk on her fornications. Now she was drunk with the blood of the martyrs. Just like Jezebel who killed the prophets and priests and destroyed the people of God who would not bow down and worship Baal. And that is exactly what the Catholic Church did. They killed those that would not bow down to the popish rule. Those who wanted the Word of God instead of the words of men were put to death, usually by cruel methods. But this church that dealt in death was dead herself and didn't know it. There was no life in her and no signs ever followed her.
E-60 LAIKS NOŽĒLOT GRĒKUS
Atklāsmes Grāmata 2:21: “Es devu viņai laiku atgriezties, bet viņa negrib atgriezties no savas netiklības.” Vai jūs zināt, ka patiesībā šī draudze bija vēl negantāka par ķēniņu Ahabu? Vai jūs zināt, ka viņš uz kādu laiku bija nožēlojis savus grēkus un pazemīgi staigāja Dieva priekšā? Par Romas Katoļu Baznīcu jūs to pateikt nevarēsiet. Nē, draugi. Viņa nekad vēl nav nožēlojusi grēkus, bet ir stūrgalvīgi iznīcinājusi ikvienu un visus, kas centās viņai palīdzēt atgriezties. Tā saka vēsture. Lūk, Dievs ne tikai turpināja sūtīt šos vēstnešus katram periodam, bet Viņš šiem vēstnešiem sūtīja arī dažus brīnišķīgus palīgus. Katram periodam Viņš dāvāja dažus brīnišķīgus Dieva vīrus, un viņi izdarīja visu iespējamo, lai atvestu draudzi atpakaļ pie Dieva. Dievs pavisam noteikti dāvāja viņai iespēju un palīdzību, lai viņa atgrieztos. Bet vai viņa kādreiz ir nožēlojusi un parādījusi ar saviem augļiem, ka tā ir īsta nožēla? Nē, draugi. Viņa nekad to nav izdarījusi un nekad neizdarīs. Viņa ir piedzērusies un ir zaudējusi saprātu garīgās lietās.
Tikai neapjūciet un nedomājiet, ka Romas baznīca ir nožēlojusi svēto noslepkavošanu, tāpēc vien, ka tagad viņa cenšas apvienoties ar protestantiem, pielāgojot savas pārliecības protestantu ticības mācībām. Ne reizi viņa vēl nav atvainojusies, pasakot, ka viņa maldījās, kad īstenoja šīs masveida slepkavošanas. Un arī neatvainosies. Un nav svarīgi, cik labsirdīga un jauka viņa šobrīd izskatās – viņa vēl celsies, lai nogalinātu, jo tieši tas guļ viņas ļaunajā sirdī, kas nav atgriezusies no grēkiem.
E-60 Space To Repent
Revelation 2:21;
"And I gave her space to repent of her fornications; and she repented not."
Do you know that this church was actually more wicked than Ahab? Do you know that he repented for a while and walked softly before God? You can't say that of the Roman Catholic Church. No sir. She has never repented but has stubbornly destroyed any and all who tried to help her repent. That is history. Now God kept raising up not only the messengers to each age but He raised up some wonderful helpers for those messengers. He gave every age some wonderful men of God and they did everything they could to bring the church back to God. God certainly gave her opportunity and help to repent. Did she ever repent and show she did by her fruits? No sir. She never has and she never will. She is drunk. She has lost her senses in spiritual things.
Now don't be confused and start thinking that the Church of Rome has repented of her slaughter of the saints because she is attempting to unite with the Protestants by making her creeds to line up with Protestant Creeds. Not once has she ever apologized and said she was wrong for her mass murders. And she won't either. And no matter how mellow and sweet she appears at this particular time, she will yet rise up to kill, for murder lies in her evil and unrepentant heart.
E-61 SPRIEDUMS NETIKLEI – PASLUDINĀTS
Atklāsmes Grāmata 2:22-23: “Redzi, Es metīšu viņu slimības gultā un tos, kas ar viņu piekopuši netiklību, lielās bēdās, ja tie neatgriezīsies no viņas darbiem. Viņas bērnus Es nonāvēšu. Visas draudzes atzīs, ka Es tas esmu, kas pārbauda īkstis un sirdis. Es došu jums katram pēc jūsu darbiem.”
E-61 Sentence Against The Harlot Passed
Revelation 2:22-23,
"Behold I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulation, except they repent of their deeds.
And I will kill her children with death; and all the churches shall know that I am He Which searcheth the reins and hearts, and I will give unto every one of you according to your works."
E-62 Kā? Vai tad šai sievietei ir bērni? Un viņa ir netikle? Ja viņai ir bērni no ārlaulības sakariem, tad saskaņā ar Dieva Vārdā teikto viņa ir jāsadedzina ar uguni. Tieši tā tas ir. Tāds ir viņas gals, jo viņa tiks sadedzināta ugunī. Viņas gals ir uguns jūra. Taču apstāsimies un uz brītiņu aizdomāsimies par šiem “bērniem”. Sieviete ir tā, kura dzemdē bērnus. Ir pilnīgi skaidrs, ka šajā pantā minētajai sievietei bija bērni, kurus viņa bija dzemdējusi, un viņi izdarīja tieši to pašu, ko izdarīja viņa. Parādiet man kaut vienu draudzi, kas būtu izgājusi no organizācijas un nebūtu atkal tajā atgriezusies. Nav nevienas. Nevienas. Luterāņi no tās izgāja, taču tūliņ atkal organizējās, un šodien viņi iet roku rokā ar šo ekumēnisko kustību. Metodisti izgāja, taču tūliņ pat organizējās. Vasarsvētku draudzes izgāja, taču arī viņi uzreiz organizējās. Un būs vēl viena iziešana, taču, slava Dievam, viņi neorganizēsies, jo viņi zina patiesību. Šī grupa būs pēdējo dienu līgava.
E-62 What? This woman has children? And she a whore? If that is the case that she had children by her whoredoms then she must be burnt with fire as the Word has said. That is exactly true. That is her end for she will burn with fire. Her end is the lake of fire. But stop and think about these children for a moment. A woman is the one out of whom the children come. It is evident that this woman had children that came out of her but they did the same thing she did. Show me one church that ever came out of organization that didn't go right back into it. There isn't one. Not one. The Lutherans came out and then organized right back and today they are hand in glove with this ecumenical move. The Methodists came out and they organized right back. The Pentecostals came out and they organized right back. There is going to be another coming out, and praise God they won't organize back because they know the truth. That group will be the bride of the last day.
E-63 Lūk, šeit ir teikts, ka šai netiklei bija bērni. Kas gan viņi tādi bija? Tās bija meitas, jo tās bija draudzes, tādas pašas kā viņa. Lūk, šeit ir kāds ļoti interesants moments. Jezabelei un Ahabam bija meita. Šī meita apprecējās ar Jorāmu, Jošafata dēlu, bet 2. Ķēniņu grāmatā 8:18 ir teikts, ka “Jorāms staigāja sava sievastēva ceļus”. Caur šīm precībām viņš pa taisno iegāja elkdievībā un ieveda tajā arī Jūdu, kas bija dievbijīgs un kalpoja Dievam. Tieši to ir izdarījušas visas šīs meitas (draudzes), kā jau es jums to norādīju. Viņas sāk patiesībā, bet ieprecas organizācijā un atstāj Vārdu tradīciju, ticības mācību u.t.t. dēļ. Un tā, ļaujiet man to izskaidrot. Vēstulē Ebrejiem 13:7 ir teikts: “Paklausiet [latv. Bībelē: “Pieminiet”–Tulk.] savus vadītājus, kas jums Dieva vārdu runājuši...” Pār mums valda Vārds, un nevis cilvēki. Redziet, vīrietis kā vīrs ir sievietes galva. Viņš valda pār viņu. Taču draudze arī ir sieviete, un viņas valdnieks ir Vārds. Jēzus ir šis Vārds. Ja viņa noraida Vārdu un pieņem kādu citu vadību, viņa ir laulības pārkāpēja. Nu, nosauciet man kaut vienu draudzi, kura nav atstājusi Vārdu savu tradīciju un ticības mācību dēļ. Viņas visas ir laulības pārkāpējas – kāda māte, tādas meitas.
E-63 Now it said here that this whore had children. Now what were they? They were daughters, for they were churches just like her. Now here is a very interesting point. Jezebel and Ahab had a daughter. That daughter married Jehoram the son of Jehoshaphat and in II Kings 8:16 it says that
"Jehoram walked in the ways of his father-in-law."
He went right into idolatry by this marriage. He brought God-fearing and God-worshipping Judah into idolatry. That is exactly what all these daughter churches have done, even as I have pointed out to you. They start in the truth and marry into organization and leave the Word for tradition, creeds etc. Now let me get this across.
In Hebrews 13:7 it says,
"Obey them which have the rule over you who have spoken unto you the Word of God."
It is the Word that rules us, not men. Now a man as a husband is head of the woman. He rules her. But the church is a woman, too, and her ruler is the Word. Jesus is the Word. If she rejects the Word and takes any other headship she is an adulteress. Now you name me one church that hasn't given up the Word for traditions and creeds. They are all adulteresses--like mother, like daughter.
E-64 Kāds sods gaida šo netikli un viņas meitas? Nu, tas ir divkāršs. Pirmkārt, Viņš teica: “Es metīšu viņu slimības gultā.” Saskaņā ar 22. panta beidzamo daļu tā ir bēdu gulta jeb lielo bēdu laiks. Tieši par to Mateja Evaņģēlijā 25:1-13 teica Jēzus. Tur bija desmit jaunavas. Piecas bija gudras, un piecas bija nesaprātīgas. Piecām gudrajām bija eļļa (Svētais Gars), bet pārējām piecām eļļas nebija. Kad atskanēja sauciens: “Redzi, Līgavainis nāk!”, piecām ģeķīgajām nācās aizskriet eļļas meklējumos, kamēr piecas gudrās jaunavas iegāja kāzās. Tās piecas, kuras palika ārpusē, palika uz lielo bēdu laiku. Tieši tas notiks ar visiem, kuri neaizies aizraušanā. Tieši tas nāks pār šo netikli un viņas meitām. Otrkārt, ir teikts, ka Viņš tās nonāvēs jeb, kā tas skan burtiskā tulkojumā, – “lai viņas tiek sodītas uz nāvi ar nāvi”. Tas ir dīvains izteiciens. Mēs varētu pateikt: “Lai cilvēks tiek sodīts uz nāvi pakarot vai uz elektriskā krēsla, vai vēl kādā citā veidā.” Taču šeit ir teikts: “Lai viņas tiek sodītas uz nāvi ar nāvi.” Viņu nāves iemesls ir pati nāve. Lūk, es vēlos, lai jūs to skaidri ieraudzītu, tāpēc es atkal izmantošu mūsu ilustrāciju ar Jezabeles meitu, kas ieprecējās Jūdas namā un tādējādi ieveda viņus taisni, kas izraisīja Dieva dusmas, un Viņš nodeva Jūdu nāvei. Tieši to izdarīja arī Bileāms. Un tā, tur bija Jezabele ar savu pagānismu. Bet otrā pusē bija Jūda, kurš pareizi pielūdza Dievu un dzīvoja saskaņā ar Vārdu. Tad Jezabele apprecināja savu meitu ar Jorāmu. Tieši tajā brīdī, kad tas notika, Jorāms izraisīja tautas ieiešanu elkdievībā. Tieši tajā brīdī, kad notika šīs laulības, Jūda nomira; ienāca garīgā nāve. Tieši tajā brīdī, kad Pirmā Romas Draudze organizējās, tā nomira. Tieši tajā brīdī, kad luterāņi noorganizējās, ienāca nāve, un viņi nomira. Visbeidzot atnāca vasarsvētku draudzes, un arī viņas organizējās. Gars no viņu vidus aizgāja, kaut arī viņi tā nedomā. Taču Viņš aizgāja. Šīs precības atnesa nāvi. Tad atnāca gaisma, atklājot, ka Dievs ir viena Persona – bet arī viņi organizējās un nomira. Tad, pēc tam, kad 1933. gadā uz Ohaio upes nonāca Dieva Uguns, pār visu pasauli aiztraucās dziedināšanas atmoda, taču tā neatnāca caur kādu no organizācijām. Dievs darbojās ārpus vasarsvētku draudžu grupām, ārpus organizācijām. Un arī tas, ko Viņš darīs nākotnē, būs ārpus organizācijas. Dievs nevar darboties caur mirušajiem, Viņš var darboties tikai caur DZĪVAJIEM locekļiem. Šie dzīvie locekļi atrodas ārpus Bābeles.
E-64 What will be the punishment of the harlot and her children? Well, it is going to be twofold. First He said, "I will cast her into a bed." According to the last part of verse 22 it will be a bed of tribulation, or the great tribulation. That is exactly what Jesus said in Matthew 25:1-13. There were ten virgins. Five were wise and five were foolish. The five wise had oil (the Holy Spirit) but the other five did not. When the cry went up, "Behold the Bridegroom cometh," the five foolish had to run seeking oil while the five wise virgins went in to the marriage. The five that remained outside were left to the great tribulation. That is what will happen to all who do not go up in the rapture. That is what will come upon the harlot and her daughters. Secondly, it says that he will kill them with death or as a literal translation says, "Let them be put to death with death." This is a strange saying. We might say, "let a man be put to death by hanging, or by electrocution or some other way." But this says, "Let them be put to death by death." Death itself is the cause of their death.
Now I want you to see this clearly so I will take our illustration again of the daughter of Jezebel marrying into the house of Judah and thereby bringing it right into idolatry and causing God to deliver Judah to death. That is what Balaam did, too. So here was Jezebel with her paganism. Over there is Judah properly worshipping God and living under the Word. So Jezebel marries her daughter to Jehoram. The minute that happens, Jehoram causes the people to become idolaters. The minute that marriage took place Judah was dead. Spiritual death came in. The minute the first church of Rome organized, it died. The minute that the Lutherans organized, death came in and they died. The Pentecostals came along last and they organized. The Spirit left, though they don't believe it. But He did. That marriage brought death. Then the light of Oneness of the Godhead came. They organized and they died too. Then after the fire of God fell on the Ohio River in 1933 a healing revival swept the world, but it never came through any organization. God went outside the Pentecostal groups, outside of organization, and what He is going to do in the future is going to be outside organization, too. God can't work through the dead. He can only work through the LIVING members. Those living members are outside of Babylon.
E-65 Un tā, jūs redzat, ka atnāca “nāve” jeb “organizācija” un draudze nomira jeb, lai padarītu to saprotamāku, – nāve iemājoja tur, kur pavisam nesen valdīja tikai DZĪVĪBA. Tāpat kā pirmā Ieva atnesa cilvēcei nāvi, tā tagad nāvi atnesa organizācija, jo organizācija ir tas, kas ir radies no divkāršas samaitāšanas, nikolaītisma un balaamisma, kurus izplatīja praviete Jezabele. Lūk, Ievai būtu bijis jābūt sadedzinātai līdz ar čūsku par viņu drausmīgo rīcību, taču iejaucās Ādams, ātri paņemot viņu pie sevis, lai Ievu izglābtu. Taču, kad šī sātaniskā reliģija būs veikusi pilno šo periodu ciklu, nebūs neviena, kas iejauktos, un viņa tiks sadedzināta līdz ar viņas pavedēju, jo šī netikle un viņas bērni, un antikrists, un sātans – viņi visi atradīs savu vietu uguns jūrā.
E-65 So you see, "Death" or "Organization" came, and the church died, or to make it plainer death became a resident wherein shortly before only LIFE reigned. As the original Eve brought death to mankind so now organization has brought death, for organization is the product of the double corrupters, Nicolaitanism and Balaamism, propagated by the prophetess Jezebel. Now Eve should have been burned along with the serpent for their awful deed. But Adam intervened, taking her quickly to himself so that she was saved. But when this Satanic religion has gone the full course of the ages, there will be no one to intervene, and she will be burned with her seducer, for the whore and her children and the antichrist and Satan will all find their places in the lake of fire.
E-66 Šajā vietā es nedaudz aizskriešu sev priekšā. Varbūt man vajadzētu to pataupīt, līdz runāšu par pēdējo periodu, taču tā vien šķiet, ka pareizi būs to pateikt tagad, jo tas ļoti skaidri atklāj organizāciju un to, kas caur to īstenosies. Un es vēlos jūs brīdināt.
Atklāsmes Grāmata 13:1-18: “Es redzēju izkāpjam no jūras zvēru, kam bija septiņas galvas un desmit ragi, un uz viņa ragiem desmit ķēniņa kroņi, un uz viņa galvām zaimu vārdi. Šis zvērs, ko es redzēju, bija līdzīgs leopardam; viņa kājas bija kā lāča kājas un viņa mute kā lauvas mute. Pūķis deva tam savu spēku, savu troni un lielu varu. Viena no viņa galvām bija kā uz nāvi ievainota, bet tā nāves brūce atkal tika dziedināta. Visa zeme noraudzījās uz zvēru ar izbrīnu. Un viņi pielūdza pūķi, tādēļ ka tas zvēram devis varu; arī zvēru tie pielūdza, sacīdami: "Kas līdzinās zvēram, un kas var ar to karot?" Tam tika dota mute runāt lielas lietas un zaimus un vara to darīt četrdesmit divi mēnešus ilgi. Tad tas atvēra savu muti Dieva zaimošanai, lai zaimotu Viņa Vārdu un Viņa mājokli, un tos, kas mājo debesīs. Tam tika dots karot ar svētajiem un tos uzvarēt, un dota vara pār visām ciltīm un ļaudīm un valodām un tautām. Un to pielūgs visi, kas dzīvo virs zemes, kuru vārdi nav rakstīti kopš pasaules radīšanas nokautā Jēra Dzīvības Grāmatā. Kam ir ausis, tas lai dzird! Kas ņem gūstā, aizies pats gūstā; kas nokauj ar zobenu, to nokaus pašu ar zobenu. Šeit parādās svēto izturība un ticība. Tad es redzēju citu zvēru izkāpjam no zemes: tam bija divi ragi, tādi kā jēram, bet tas runāja kā pūķis. Tam bija pirmā zvēra vara visā pilnībā viņa priekšā, un tas piespieda zemi un tās iedzīvotājus pielūgt pirmo zvēru, kura nāves brūce bija dziedināta. Tas dara lielas brīnuma zīmes, uz viņa pavēli pat uguns krīt no debesīm uz zemi cilvēku acu priekšā. Tas pieviļ zemes iedzīvotājus ar brīnuma zīmēm, kas viņam bija dots darīt zvēra priekšā; tas aicina zemes iedzīvotājus celt tēlu zvēram, kam ir zobena brūce un kas tomēr palicis dzīvs. Tam bija dotas spējas iedot dzīvības garu zvēra tēlam, lai zvēra tēls varētu runāt un panāktu to, ka visi, kas nepielūgtu zvēra tēlu, tiktu nokauti. Un viņš dara, ka visi, lielie un mazie, bagātie un nabagie, brīvie un vergi, uzspiež zīmi uz savas labās rokas vai uz pieres, lai neviens nevarētu ne pirkt, ne pārdot, kam nav šīs zīmes – zvēra vārda vai viņa vārda skaitļa. Šeit slēpjas gudrība. Kam ir saprašana, lai izdibina zvēra skaitli, jo tas ir cilvēka skaitlis; un viņa skaitlis ir seši simti sešdesmit seši.”
E-66 Right here I will be getting ahead of myself and maybe I ought to reserve this for the message on the last age, but it seems just right to put it in now because it deals so clearly with organization and what is going to happen through it. And I want to warn you.
Revelation 13:1-18,
"And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having seven heads and ten horns, and upon his horns ten crowns, and upon his heads the name of blasphemy.
And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion; and the dragon gave him his power, and his seat and great authority.
And I saw one of his heads as it were wounded to death; and his deadly wound was healed: and all the world wondered after the beast.
And they worshipped the dragon which gave power unto the beast: and they worshipped the beast, saying, Who is like unto the beast? who is able to make war with him?
And there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies; and power was given unto him to continue forty and two months.
And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme His name, and His tabernacle, and them that dwell in heaven.
And it was given unto him to make war with the saints, and to overcome them: and power was given him over all kindreds, and tongues, and nations.
And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the Book of Life of the Lamb slain from the foundation of the world.
If any man have an ear, let him hear.
He that leadeth into captivity shall go into captivity: he that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints.
And I beheld another beast coming up out of the earth; and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon.
And he exerciseth all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed.
And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men.
And he deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast; saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, which had the wound by a sword, and did live.
And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed.
And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand, or in their foreheads:
And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name.
Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number is six hundred three score and six."
E-67 Šī Atklāsmes Grāmatas nodaļa parāda Romas Katoļu Baznīcas varu un to, ko viņa darīs caur organizāciju. Neaizmirstiet, ka tas ir šis viltus vīnogulājs. Lai arī viņa saucas Tā Kunga Vārdā, taču tas ir tikai apmāns. Viņas vadība ir no sātana un nevis no Tā Kunga. Viņa galu galā kļūs pilnīgi identiska ar šo zvēru. Šī netikle jāj uz sarkanā zvēra, un tas skaidri parāda, ka viņas spēks ir vardarbības dievs (sātans) un nevis mūsu Dievs, Kungs Jēzus Kristus.
E-67 This chapter shows the power of the Roman Catholic Church and what she will do through organization. Remember this is the false vine. Let it name the Name of the Lord, it does so only in a lie. Its headship is not of the Lord but of Satan. It finally ends up completely identified with the beast. The whore riding on the scarlet beast distinctly shows her power is the god of force (Satan) and not our God, the Lord Jesus Christ.
E-68 17. pants neapšaubāmi parāda, ka viņa iegūs absolūtu kontroli pār pasaules tirdzniecību, jo neviens nevar ne pirkt, ne pārdot neatkarīgi no viņas. Tas apstiprinās Atklāsmes Grāmatas 18:9-17, kur ir parādīti viņas sakari ar valdniekiem, prinčiem, tirgoņiem, kuri visi ir saistīti ar Romu un tirdzniecību.
E-68 In verse 17, it emphatically shows that she will gain absolute control of the commerce of the earth, for no man can buy or sell apart from her. This is borne out in Revelation 18:9-17 which shows her involvement with kings, princes, merchants, all of whom have to do with Rome and commerce.
E-69 Atklāsmes Grāmatā 13:14 mēs uzzinām, ka šis zvērs izpleš savu ietekmi, izmantojot tēlu, kurš bija uzcelts viņam. Šis uzceltais tēls ir vispasaules ekumēniskā padome, kurā visas organizētās draudzes sanāks kopā ar Romas katoļiem (viņi to dara jau šobrīd). Pilnīgi iespējams, ka šī savienība celsies, lai apturētu komunisma spēku. Tomēr, tā kā komunisms, tāpat kā Nebukadnēcars, ir radīts ar mērķi sadedzināt šīs netikles miesas, Roma tiks uzvarēta un iznīcināta. Ievērojiet – lai kur arī nedevās Romas baznīca, viņai sekoja komunisms. Tieši tā tam ir jābūt. Un atļaujiet man jūs brīdināt – tikai neiedomājieties, ka komunisms ir jūsu vienīgais ienaidnieks. Nepavisam nē. Tā ir arī Katoļu Baznīca, viņa pat vēl vairāk.
E-69 In Revelation 13:14, we learn that the beast spreads his influence through the image which was built for him. The image that is made is a world-wide ecumenical council, wherein all the organized churches will get together with the Roman Catholics (they are doing it even now.) It is quite possible this union will come in order to stop the power of communism. But since communism like Nebuchadnezzar has been raised up to burn the flesh of the harlot, Rome will be overcome and destroyed. Take note that everywhere the Romish church went, communism followed. It has to be that way. And let me warn you now, don't get thinking communism is your only enemy. No sir. It is the Catholic Church also, and even more so.
E-70 Tagad izlasīsim Atklāsmes Grāmatu 13:1-4 un salīdzināsim to ar Atklāsmes Grāmatu 12:1-5. Atklāsmes Grāmata 13:1-4: “Es redzēju izkāpjam no jūras zvēru, kam bija septiņas galvas un desmit ragi, un uz viņa ragiem desmit ķēniņa kroņi, un uz viņa galvām zaimu vārdi. Šis zvērs, ko es redzēju, bija līdzīgs leopardam; viņa kājas bija kā lāča kājas un viņa mute kā lauvas mute. Pūķis deva tam savu spēku, savu troni un lielu varu. Viena no viņa galvām bija kā uz nāvi ievainota, bet tā nāves brūce atkal tika dziedināta. Visa zeme noraudzījās uz zvēru ar izbrīnu. Un viņi pielūdza pūķi, tādēļ ka tas zvēram devis varu; arī zvēru tie pielūdza, sacīdami: "Kas līdzinās zvēram, un kas var ar to karot?"” Atklāsmes Grāmata 12:1-5: “Pie debesīm parādījās liela zīme: sieva, saulē tērpta, mēness apakš viņas kājām un viņai galvā divpadsmit zvaigžņu vainags. Tā bija grūta un brēca dzemdēšanas sāpēs un mokās. Vēl cita zīme parādījās pie debesīm: redzi, liels pūķis, ugunīgi sarkans; tam bija septiņas galvas un desmit ragi, un uz viņa galvām septiņi ķēniņa kroņi. Viņa aste noslaucīja trešo daļu zvaigžņu no debesīm un nometa tās uz zemi. Pūķis stāvēja sievas priekšā, kurai bija jādzemdē, lai aprītu viņas bērnu, kad viņa būs dzemdējusi. Viņai piedzima bērns, dēls, kam bija ganīt visas tautas ar dzelzs zizli; un viņas bērns tika aizrauts pie Dieva un pie Viņa troņa.” Šajos abos zvēros ir sātans un viņa sātaniskā reliģija. 13. nodaļā šis zvērs, kas bija ievainots uz nāvi, taču atdzīvojās – tā ir imperiālā pagāniskā Roma, kura sabruka pagānu straujā uzbrukuma rezultātā un tādējādi zaudēja savu laicīgo varu. Taču viņa šo varu atguva “pāvesta Romā”. Vai jūs to redzat? Šī valsts, kura valdīja, satriecot visus pārējos, un kura kļuva par visstiprāko impēriju, kāda vien bija bijusi, galu galā tika ievainota uz nāvi. Tās fiziskā vara, kā piemēram, kontrole, kuru tā īstenoja ar armiju, bija zudusi. Taču Konstantīna valdīšanas laikā viņa atdzīvojās, jo Romas pāvestu impērija ir iefiltrējusies visā pasaulē, un viņas vara ir neierobežota. Viņa izmanto karaļus un tirgoņus un, izmantojot savu nāvējošo reliģisko un finansiālo spēku, viņa valda kā šī laikmeta dieviete. Viņa ir arī šis pūķis, kurš gaidot stāvēja, lai aprītu puisēnu. Hērods mēģināja nogalināt Kungu Jēzu, taču nesekmīgi. Vēlāk Jēzu sita krustā romiešu kareivji, taču tagad Viņš ir uz troņa.
E-70 Now let us read Revelation 13:1-4, and compare this with Revelation 12:1-5.
Revelation 13:1-4,
"And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having seven heads and ten horns, and upon his horns ten crowns, and upon his heads the name of blasphemy.
And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion; and the dragon gave him his power, and his seat and great authority.
And I saw one of his heads as it were wounded to death; and his deadly wound was healed: and all the world wondered after the beast.
And they worshipped the dragon which gave power unto the beast: and they worshipped the beast, saying, Who is like unto the beast? Who is able to make war with him?"
Revelation 12:1-5,
"And there appeared a great wonder in heaven; a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and upon her head a crown of twelve stars:
And she being with child cried, travailing in birth, and pained to be delivered.
And there appeared another wonder in heaven; and behold a great red dragon, having seven heads and ten horns, and seven crowns upon his heads.
And his tail drew the third part of the stars of heaven, and it cast them to the earth: and the dragon stood before the woman which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born.
And she brought forth a man child, who was to rule all nations with a rod of iron: and her child was caught up unto God, and to His throne."
Satan and his Satanic religion are in both of these beasts. In Revelation 14, the beast that was wounded unto death but lived again is imperial pagan Rome that fell to the onslaught of the barbarians and thereby lost her temporal power. But she regained it in papal Rome. Do you see it? The nation that ruled by crushing all and which became the strongest empire ever known, was finally wounded to death. Her power was gone physically as to control by armies etc. But under Constantine she came back to life, for papal Rome has infiltrated the whole world, and her power is absolute. She uses kings and merchants and in her deadly religious and financial strength she is governing as the goddess of this present age. She is also the dragon that stood waiting to devour the man child. Herod tried to kill the Lord Jesus and failed. Later Jesus was crucified by Roman soldiers, but now is caught up to the throne.
E-71 Tagad, paturot prātā visu to, ko es jums tikko izstāstīju, atsauciet atmiņā vīziju, kuru redzēja Daniēls. Šī tēla pēdējā daļa – pēdējā pasaules lielvara – bija kājas. Tās bija no dzelzs un no māla. Redziet, dzelzs ir Romas Impērija, taču tagad tā vairs nav tīra dzelzs, bet tajā ir iemaisīts māls. Un tomēr viņa tur ir un virza pasaules notikumus gan demokrātiskajās, gan arī despotiskajās valstīs. Romas Baznīca ir katrā valstī. Tā ir iejaukta pilnīgi visā.
E-71 Now along with what I have just said, recall the vision of Daniel. The last part of the image, the last world power was in the feet. That was iron and clay. See the iron is the Roman Empire. But now it is no longer solid iron. Clay is mixed in it. Yet it is there and running world affairs in both the democratic nations and the more despotic ones. The Romish church is in every nation. It is mixed up in it all.
E-72 Atļaujiet man jums parādīt kaut ko par dzelzi un māliem. Vai jūs atceraties, kā Apvienoto Nāciju Organizācijā Hruščovs ar savu kurpi dauzīja pa tribīni? Toreiz tur bija piecas austrumu un piecas rietumu valstis. Hruščovs runāja austrumu valstu vārdā, bet prezidents Eizenhauers rietumu valstu vārdā. Krievu valodā Hruščovs nozīmē “māli”, bet Eizenhauers vācu valodā nozīmē “dzelzs”. Šie divi lielākie pasaules līderi, šie divi lielie kājās pirksti no dzelzs un no māla – viņi abi atradās plecu pie pleca. Mēs esam visa beigās.
E-72 Let me give you a little something on the iron and clay. Remember when Khrushchev beat his shoe on the desk at the U.N.? Well, there were five eastern nations there and five western. Khrushchev spoke for the East and President Eisenhower for the West. In Russian, Khrushchev is clay and Eisenhower means iron. The two main leaders of the world, the two big toes of the feet of iron and clay, were side by side. We are in the end of it all.
E-73 Ceturtajā pantā ir uzdots jautājums: “Kurš ir spējīgs karot ar šo zvēru?” Šobrīd pasaulē ir dažas lielas personības, ir dažas varenas nācijas, taču visu nosaka Roma. Pāvests sēž šofera krēslā, un viņa vara vēl pieaugs. Neviens nav spējīgs pret viņu karot.
E-73 In verse 4 it asks,
"Who is able to make war with the beast?"
Now there are at present some great names in the world. There are some mighty nations, but right now Rome is calling the tune. The pope is in the driver's seat. And his power is going to increase. No one can war against him.
E-74 Sestais pants: “Tad tas atvēra savu muti Dieva zaimošanai...” (Mācīdami tādas mācības, kas ir cilvēku pavēles; pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu, izrādīdami ārēju svētbijību, bet tās spēku noliegdami.) Viņš zaimoja Dieva Vārdu – aizstādams šo Vārdu ar tituliem un atsakoties rīkoties citādi.
E-74 Verse 6
"And he opened his mouth in blasphemy."
(Teaching for doctrine the commandments of men, heady, high minded, lovers of pleasure, having a form of godliness and denying the power thereof.) He blasphemed the Name of God--changing that Name to titles and refusing to do otherwise.
E-75 Septītais pants: “Tam tika dots karot ar svētajiem...” Vajāšanas, nāve patiesajam ticīgajam, un tas viss tika darīts Tā Kunga Vārdā, lai panāktu, ka tiek zaimots Dieva Vārds, kā tas ir pat Krievijā, kā rezultāts tam, ko tur izdarīja katoļu reliģija.
E-75 Verse 7
"And it was given unto him to make war with the saints."
Persecution--death to the true believer and all in the Name of the Lord in order that the Name of God be blasphemed, even as it is in Russia, because of what the Catholic religion did there.
E-76 Astotais pants: “Un to pielūgs visi, kas dzīvo virs zemes, kuru vārdi nav rakstīti kopš pasaules radīšanas nokautā Jēra Dzīvības Grāmatā.”
E-76 Verse 8,
"And all that dwell upon the earth (all whose names are not written in the Book of Life of the Lamb slain from the foundation of the world) shall worship him."
E-77 Paldies Dievam, ka avis šo zvēru nepielūgs! Tiks pievilti visi, izņemot izredzētos; viņus neviens nepievils, jo viņi dzird Gana balsi un viņi seko Viņam.
E-77 Thank God the sheep will not worship him. Everyone but the very elect will be deceived. But they will not be deceived. For they hear the Shepherd's voice and they follow Him.
E-78 Un tā, ieraugiet to, ko mēs jums cenšamies parādīt: šī nāves sēkla, šī organizācijas sēkla, kas iesākās pirmajā periodā, visbeidzot ir izaugusi par koku, kura zaros mitinās ikviens nešķīsts putns. Kaut arī viņa apgalvo, ka ir dzīvības devēja, patiesībā viņa dāvā nāvi. Viņas auglis ir NĀVE. Tie, kas ņem no viņas, ir miruši. Šī varenā pasaules reliģiskā sistēma, kas maldina šo pasauli, sakot, ka iekš viņas ir fiziskā un garīgā glābšana, pieviļ un iznīcina veselas masas. Taču viņa ir ne tikai nāves iemiesojums, bet arī pats šis nedzīvais un atbaidošais radījums tiks nonāvēts ar nāvi, kas ir uguns jūra. Ak, kaut šie cilvēki saprastu, kāds gals viņus gaida, paliekot viņā! “Izejiet no viņas, jo kālab jums mirt!?”
E-78 Now then, see this, what we have been trying to show you. This seed of death that started in the first age--this seed of organization, has finally grown into the tree in which every foul bird is lodged. In spite of her claims that she is the giver of life, she is the giver of death. Her fruit is DEATH. They that partake of her are dead. This mighty world church system that fools the world that in her is physical and spiritual salvation deceives and destroys the multitudes. But not only is she death personified, but this dead carrion creature will be itself put to death with death which is the lake of fire. Oh, that men would perceive what their end will be by remaining in her. "Come out of her, for why will ye die?"
E-79 PĒDĒJAIS BRĪDINĀJUMS
Atklāsmes Grāmata 2:23: “Viņas bērnus Es nonāvēšu. Visas draudzes atzīs, ka Es tas esmu, kas pārbauda īkstis un sirdis. Es došu jums katram pēc jūsu darbiem.”
E-79 A Final Warning
Revelation 2:23.
"And I will kill her children with death; and all the churches shall know that I am He Which searcheth the reins and hearts: and I will give unto every one of you according to your works."
E-80 Dievs uzlūko cilvēka sirdi – tas nekad nav mainījies, un tas nekad nemainīsies. Šeit, tāpat kā visos citos periodos, ir divas grupas, un abas apgalvo, ka viņām ir atklāsme no Dieva un radniecība ar Dievu. “Taču stiprais Dieva pamats pastāv ar šādu zīmogu: Tas Kungs pazīst savējos.” 2.Vēstule Timotejam 2:19. “Tas Kungs pārbauda īkstis.” Vārds “pārbaudīt” šeit nozīmē “izsekot” jeb “sekot līdzi”. Dievs seko līdzi mūsu domām (mūsu iekšienei, īkstīm); Viņš zina, kas atrodas mūsu sirdīs. Viņš redz mūsu darbus, kuri skaidri parāda to, kas ir mūsos. Tieši no sirds iziet vai nu taisnīgums, vai ļaunums. Viņam ir zināmi visi mūsu vadmotīvi un mūsu nolūki, jo Viņš redz ikvienu darbību. Un ikviena darbība, ikviens vārds tiks iesniegti tiesā, kad tiks uzrādīta atskaite par mūsu dzīvi. Viltus vīnogulājam nebija nekādas bijības Dieva priekšā, un tas viņiem dārgi maksās. Lai visi, kuri apliecina Viņa Vārdu, dzīvo tā, kā svētajiem pieklājas! Varbūt mēs piemānīsim cilvēkus, taču mums nekad neizdosies piemānīt To Kungu.
E-80 God looketh on the heart. That has never changed. Neither will it ever change. Here, as through all the ages there are two groups, both proclaiming their revelation from God and their relationship to God.
"Nevertheless the foundation of God standeth sure, having this seal, The Lord knoweth them which are His."
II Timothy 2:19.
"The Lord searcheth the reins."
The word 'search' means to 'track' or 'follow up.' God tracks down our thoughts (reins); He knows what is in our hearts. He sees our works which are a definite manifestation of what lies within us. It is out of the heart that proceeds either righteousness or wickedness. Our motives, our purposes--all are known unto Him as He watches every action. And every action, every word shall be brought into judgment when the accounting for our lives is given. There was no fear of God before the false vine and dearly shall they pay. Let all who name His Name, so live as becometh saints. We might fool the people but we will never fool the Lord.
E-81 APSOLĪJUMS TAJĀS TUMŠAJĀS DIENĀS
Atklāsmes Grāmata 2:24-25: “Bet Es saku jums visiem, kas esat Tiatīrā, kas neturas pie šīs mācības, kas nav atzinuši sātana dziļumus, kā viņi saka: Es neuzvelšu jums nekādas citas nastas, bet, kas jums ir, to turiet, kamēr Es nākšu.” Lūk, pirms mēs izskatīsim apsolījumu šim periodam, atļaujiet vēlreiz parādīt, ka draudze (kā par viņu šajā grāmatā stāsta Gars) sastāv no diviem vīnogulājiem, kuru zari ir savijušies kopā. “Bet Es saku jums visiem, kas esat Tiatīrā, kas neturas pie šīs mācības...” Lūk, lūdzu. Viņš vēršas pie divām grupām – vienai šī mācība ir, bet otrai tās nav. Te nu viņi ir – izkaisīti starp tautām, un viņu mācības ir opozīcijā viena otrai. Vieni ir no Dieva, un viņi zina Viņa dziļumus; tie otrie ir no sātana, un viņi ir atzinuši sātana dziļumus.
E-81 The Promise In Those Dark Days
Revelation 2:24-25.
"But unto you I say, and unto the rest in Thyatira, as many as have not this doctrine, and which have not known the depth of Satan, as they speak; I will put upon you none other burden.
But that which ye have already hold fast till I come."
Now before we go into the promise let me show again that the church as spoken of by the Spirit in this book has two vines whose inter-winding branches compose it.
"But I say unto you, and unto the rest in Thyatira as many as have not this doctrine."
There it is. He is speaking to the two groups. One has the doctrine, another has not. There they are, scattered abroad across the nations with each one's doctrine opposing the other. One is of God, knowing His depths, the other of Satan, knowing the depths of Satan.
E-82 “Es neuzvelšu jums nekādas citas nastas.” Vārds “nasta” nozīmē “smagums” jeb “spiediens”. Tumšo Viduslaiku spiediens bija: ja nenolieksies, tiksi salauzts; ja nepaklanīsies, mirsi. Tā bija inkvizīcija, impērijas vara, kas nostiprināja sātanisko pielūgsmi. Organizējies vai maksāsi ar savu dzīvību. Katram periodam bija savi spiedieni. Piemēram, pēdējā periodā liela nasta ir bagātības, vieglas dzīves un nervu spriedzes spiediens sarežģītā laikmetā, kurā mēs, šķiet, neiederamies. Bet šī ceturtā perioda nasta, izskatās, bija skaidri iezīmēta – nepakļauties Romai un sargāt Vārdu, pat līdz nāvei.
E-82 "I will put upon you none other burden."
The word for burden is weight or pressure. The pressure of the Dark Ages was either bend, or be broken. Bow or die. It was the inquisition, the power of the empire backing up Satanic worship. Be organized or pay with your life. Each age had its pressures. For example a great burden of the last age is the pressure of riches, soft living and nervous tensions in a complex age that we seem unfitted to live in. This fourth age seems to have had a clear cut burden. It was to defy Rome, stand up for the Word even unto death.
E-83 “Tie, kas nav atzinuši sātana dziļumus.” Izskatās, ka komentētāji šo pantu ir izlaiduši, jo viņi nav varējuši izprast, par kādu gan mācību vai kādu praksi runā šī frāze. Patiesībā uzzināt šī izteiciena nozīmi nav grūti. Iesākumā uzzināsim, kas tad ir Dieva dziļumi, un pretējais tam tad būs sātana dziļumi. Vēstulē Efeziešiem 3:16-19 ir teikts: “Lai Viņš Savā godības bagātībā jums dotu Savu Garu un darītu stipru jūsu iekšējo cilvēku un lai Kristus, jums ticību turot, mājotu jūsu sirdīs, un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu, un, ar to piepildīti, iegūtu visu Dieva pilnību.” Lūk, saskaņā ar šiem pantiem, kad cilvēks savā dzīvē piedzīvo Dieva dziļumu, tas ir reāls personisks pārdzīvojums par to, kā viņā iemājo Dieva Gars, un cilvēka prāts caur Vārdu ir Dieva zināšanu un gudrības apgaismots. Bet sātana dziļumi būs tas, ka viņš centīsies to iznīcināt. Viņš, kā jau vienmēr, centīsies iedot kādu aizstājēju šīs Dieva realitātes vietā. Kā viņš to izdarīs? Viņš aizvāks zināšanas par Dieva patiesību un iznīcinās Vārdu, piedāvājot pats savējo (“Vai tad tiešām Dievs ir teicis...?”). Pēc tam viņš mūsu garos aizstās personīgo Kristu. Sātans to izdarīs, tāpat kā Viņš panāca, lai to izdara Israēls, kad viņi prasīja, lai Dieva vietā pār viņiem kā ķēniņš valdītu cilvēks. Piedzimšanas no augšas pārdzīvojums tiks atmests, aizstājot to ar pievienošanos draudzei. Sātana dziļumi jau bija ienākuši, tas notika šajā periodā. Un tad no šiem sātana dziļumiem ienācās augļi – meli, slepkavības un šausmīgi noziegumi.
E-83 "They have not known the depths of Satan."
It seems that this verse has been left out by the commentators for they were not able to figure out what doctrine or what experiences are meant by this phrase. Actually it is simple to know what is meant. Let us first know what the depth of God is, and the opposite will be true for the depth of Satan.
In Ephesians 3:16.
"That He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man;
That Christ may dwell in your hearts by faith; that ye, being rooted and grounded in love,
May be able to comprehend with all saints what is the breadth, and length, and depth, and height;
And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fulness of God."
Now according to these verses, when a man experiences the depth of God in his life, it is an actual personal experience of the Spirit of God indwelling him, and his mind is illuminated by the wisdom and knowledge of God through the Word. But the depth of Satan will be in that he will attempt to destroy this. He will as always attempt to make a substitute for this reality of God. How will he do it? He will take away the knowledge of the truth of God--destroy the Word by putting forth his own, "Yea hath God said?" He will then substitute the personal Christ in our spirits. He will do it, as he caused Israel to do the same; by a human being reigning as king instead of God. The born-again experience will be rejected in favor of church joining. The depths of Satan had been entered into in that age. And the fruit of that depth of Satan which are lies, murders and horrible crimes came forth from it.
E-84 ATLĪDZĪBA
Atklāsmes Grāmata 2:26-29: “Un tam, kas uzvar, kas dara Manus darbus līdz galam, Es došu varu pār tautām. Un viņš tās ganīs ar dzelzs zizli, kā māla traukus sadauza; kā arī Es esmu saņēmis varu no Mana Tēva. Un Es došu viņam rīta zvaigzni. Kam ausis, lai dzird, ko Gars saka draudzēm.”
E-84 The Rewards
Revelation 2:26-29.
"And he that overcometh, and keepeth My works unto the end, to him will I give power over the nations:
And he shall rule them with a rod of iron; as the vessels of a potter shall they be broken to shivers: even as I received of My Father.
And I will give him the morning star.
He that hath an ear let him hear what the Spirit saith unto the churches."
E-85 “Tam, kas uzvar un kas dara Manus darbus līdz galam.” No šiem Gara izteikumiem par “darbiem”, ir pilnīgi acīmredzams, ka Kungs cenšas izdarīt tā, lai Viņa ļaudis ieraudzītu, kāds ir Viņa viedoklis par taisnīgiem darbiem. Darbus Viņš piemin četras reizes. Un tagad Viņš saka, ka tam, kurš uzticīgi turpinās darīt Viņa darbus līdz galam, tiks dota vara pār tautām, un viņš būs stiprs, spējīgs un nelokāms valdnieks, kurš tik pārliecinoši tiks galā ar jebkuru situāciju, ka vajadzības gadījumā tiks salauzts pat visbriesmīgākais ienaidnieks. Viņa vara izpaudīsies spēkā, līdzīgi kā pašam Dēlam. Tas ir ļoti apbrīnojami! Taču palūkosimies uz šo apsolījumu tā konkrētā perioda gaismā. Varenā Roma ar valsts atbalstu, algojot karaļus un armijas, un likumdevējus, salauž un samaļ visu savā priekšā. Viņa ir nonāvējusi miljonus un alkst vēl nonāvēt miljoniem to, kuri neklanīsies viņas priekšā. Viņa neiecietīgi, kur vien var, ieceļ vai gāž karaļus. Jā, īstenībā viņas iejaukšanās rezultātā ir kritušas veselas valstis, jo viņa ir apņēmusies iznīcināt Dieva izredzētos. Viņas darbi ir paša velna darbi, jo viņa slepkavo un melo tāpat kā viņš. Taču jau tuvojas diena, kad Tas Kungs sacīs: “Atvediet tos manus ienaidniekus un nokaujiet Manā priekšā.” Tad taisnie būs kopā ar savu Kungu, kad Viņa taisnīgais sašutums gāzīsies pār Dieva zaimotājiem. Taisnie, kuri nāks kopā ar Viņu godībā, iznīcinās tos, kuri izpostīja zemi un iznīcināja Dieva svētos. Šis bija periods, kad tika pagriezts otrs vaigs, drausmīgu ciešanu laiks; taču nāk diena, kad taisnība gūs virsroku, un kurš gan spēs nostāvēt tās ugunī un izglābties? Tikai tie, kurus Tas Kungs ir izpircis.
E-85 "He that overcometh and keepeth My works to the end."
It is very evident from the remarks of the Spirit on works that the Lord is trying to get His own to see His opinion of righteous works. Four times He mentions works. And now He says, that he who keeps doing His works faithfully until the end will be given power over nations, and will be a strong, capable, unbending ruler who can cope so powerfully with any situation, that even the most desperate enemy will be broken if need be. His demonstration of rule by power will be like unto the very Son's. This is very amazing.
But let us look at this promise in the light of the age. Powerful Rome with state backing, employing kings and armies and legislators, breaks and grinds all before it. She has killed millions and hungers to kill millions more who will not bow to her. She intolerantly sets up kings or brings them low whenever she can. Yea, her interference has actually caused nations to fall because she has determined to destroy the elect of God. Her works are the works of the devil, for she murders and lies as did he. But there is coming a day wherein the Lord is going to say, "Bring these Mine enemies before Me and slay them." Then shall the righteous be with their Lord when His righteous indignation will fall upon the blasphemers. The righteous coming with Him in glory, shall destroy those who destroyed the earth and made havoc of the saints of God. This was the age of turning the cheek, of terrible distress; but a day is coming when truth shall prevail and who shall stand in its fire and be safe? Only the redeemed of the Lord.
E-86 “Un Es došu viņam Rīta Zvaigzni.” Saskaņā ar Atklāsmes Grāmatu 22:16 un 2. Pētera Vēstuli 1:19 šī Rīta Zvaigzne ir Jēzus. “Es esmu Dāvida sakne un dzimums, spožā Rīta Zvaigzne.” “...līdz kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzlēks jūsu sirdīs.” Tādējādi Gara apsolījums ir Viņš Pats šiem izredzētajiem, kas dzīvoja Tumšajos Viduslaikos, kā arī nākošajos periodos.
E-86 "And I will give him the morning star."
According to Revelation 22:16, and II Peter 1:19, Jesus is the Morning Star.
"I am the root and offspring of David, the bright and morning star."
"Until the day dawn, and the day star arise in your hearts."
The Spirit is, therefore, making a promise to the elect of the Dark Ages relative to Himself and then in the ages to come.
E-87 Kā mēs jau teicām, Jēzus identificējas ar katra perioda vēstnesi. Šie vēstneši saņem no Viņa atklāsmi par Vārdu katram periodam. Šī Vārda atklāsme izved Dieva izredzētos no pasaules un atved viņus pilnīgā savienībā ar Jēzu Kristu. Šie vēstneši tiek saukti par zvaigznēm, jo viņi mirdz ne jau ar savu gaismu, bet gan atstaro Dēla, Jēzus, gaismu. Par zvaigznēm viņi ir nosaukti arī tāpēc, ka viņi ir “gaismas nesēji” naktī. Šajā grēka tumsā viņi nes Dieva gaismu Viņa ļaudīm.
E-87 As we have already stated, Jesus identifies Himself with the messengers of each age. They receive from Him the revelation on the Word for each period. This Word revelation brings the elect of God out of the world and into full union with Jesus Christ. These messengers are called stars because they shine with a borrowed or reflected light of the Son, even Jesus. They are also called stars because they are 'holders of light' at night. Thus in the darkness of sin, they bring the light of God to His people.
E-88 Šie ir Tumšie Viduslaiki. Ir īpaši tumšs, jo Tā Kunga Vārds ir gandrīz pilnībā noslēpts no cilvēkiem. Ir gandrīz izzudusi Viņa, Visaugstākā, iepazīšana. Nāve ir nopļāvusi milzīgu skaitu ticīgo, tā ka viņu rindas ir kļuvušas ļoti retas. Dieva lietas atradās savā viszemākajā punktā, kāds līdz šim bija bijis, un izskatījās, ka sātans noteikti uzvarēs Dieva ļaudis.
E-88 This is the Dark Ages. It is especially dark for the Word of the Lord is almost entirely hidden from the people. Knowledge of the Most High has almost ceased. Death has overcome vast numbers of the believers until their ranks are decimated. The things of God are at the lowest ebb to this date, and it seemed that Satan would surely conquer God's people.
E-89 Jā kādam kādreiz arī ir bijis vajadzīgs apsolījums par zemi, kurā nebūs nakts, tad tie bija šie ļaudis Tumšajos Viduslaikos. Lūk, kāpēc Gars sola viņiem šo rīta zvaigzni. Viņš stāsta viņiem, ka šī Galvenā Zvaigzne, Jēzus, kas dzīvo cilvēkam nepieejamā gaismā, apspīdēs viņus ar Viņa personīgo klātbūtni tajā valstībā, kas nāks. Tur Viņš jau vairs neizmantos šīs zvaigznes (vēstnešus), lai tumsā dāvātu gaismu. Tas būs pats Jēzus, un Viņš runās ar viņiem aci pret aci, jo Viņš dalās ar viņiem Savā valstībā.
E-89 If ever a people needed a promise embracing the land where there is no night, it was the people of the Dark Ages. And that is why the Spirit is promising them the morning star. He is telling them that the Chief Star, even Jesus, Who dwelleth in Light unto which no man can approach, will in the future kingdom illuminate them by His own personal presence. He will not be using the stars (messengers) to give light in darkness any longer. It will be Jesus, Himself, speaking to them face to face as He shares His kingdom with them.
E-90 Tieši rīta zvaigzne ir tā, kas ir redzama tajā brīdī, kad sāk spīdēt saules gaisma. Kad atnāks mūsu saule (Jēzus), vēstneši vairs nebūs vajadzīgi; Viņš Pats mums atnesīs Savu uzmundrinošo vēstījumu. Un, tā kā Viņš valda Savā valstībā un mēs dzīvojam Viņa klātbūtnē, tad šī Vārda gaisma kļūs arvien spožāka un spožāka mūsu pilnības laikā.
E-90 It is the morning star that is visible when the light of the sun commences to shine. When our Sun, (Jesus) comes, there will be no further need of messengers; He will bring us His message of cheer Himself; and as He rules His kingdom, and we live in His presence, the light of the Word will become brighter and brighter in our perfect day.
E-91 Ko gan vēl mēs varētu vēlēties vairāk nekā Pašu Jēzu? Vai tad Viņš nav viss, Pati Pilnība?
E-91 What else could we desire above Jesus Himself? Is He not everything, even Perfect Everything?
E-92 Kam ausis, tas lai dzird, ko Gars saka draudzēm. Āmen. Tiešām, Kungs Dievs, ar Tava Gara palīdzību ļauj mums dzirdēt Tavu patiesību!
E-92 He that hath an ear let him hear what the Spirit saith to the churches. Amen. Even so, Lord God, by Thy Spirit, let us hear Thy truth.

Наверх

Up