Laulība un šķiršanās

Marriage And Divorce
Datums: 65-0221M | Ilgums: 2 stundas 28 minūtes | Tulkojums: Rīga
Džefersonvila, Indiānas štats, ASV
E-1 Let us bow our heads now for a moment of prayer. Most Gracious Father, we thank Thee this morning for this privilege of being here in this auditorium, facing the outcome of the day. But we don't know what the day holds, but we know Who holds the day. So we pray that He Who holds today and tomorrow, and all Eternity, will bless us today as we have assembled together in His Name, that we might know better how to live to serve Him. This is our full intention, Father. God, Who knows our hearts, knows this is true. We commit ourselves to You, with the--the future part of the day, for Your service, in Jesus Christ's Name. Amen.
E-2 Sēdieties. (Paldies. Šeit ir vēl viens.)
E-2 You be seated. [Brother Branham speaks to someone on the platform--Ed.] (Thank you. Here is another one.)
E-3 Labrīt klausītājiem, kurus es šeit redzu, kā arī tiem, kurus neredzu it visur valstī, ar kuriem šorīt mēs esam savienojušies telefoniski. Tā man ir liela privilēģija, ka varu šeit ierasties un runāt šajā rītā par tik svarīgu jautājumu. Klausītājiem, kurus es redzu: tas ir nedaudz mulsinoši, jo tieši man priekšā ir aizkari, tāpēc man ir jārunā pa labi un pa kreisi; un tiem, kurus es neredzu: man pa labi ir auditorija, bet pa kreisi ir sporta zāle. Es esmu gaitenī, un man pa labi un pa kreisi ir atvērti aizkari. Un šajā rītā visas telpas ir pārpildītas; gan auditorija, gan ģimnāzija, gan arī draudze, draudze Astotās un Pennas ielas krustojumā. Un šajās pārpildītajās telpās...telefona sistēma to pārraida uz citām vietām.
E-3 Good morning, visible audience and also invisible audience across the nation where we're hooked up this morning. This gives me a great privilege to come here and to speak this morning on this vital subject. To the visible audience, it's indeed a little confusing, because there is just in front of me is curtains, then I have to speak to the right and to the left. And to the invisible audience, I have the auditorium to my right, and also the gymnasium to my left; and I am on the floor, with the curtains open between, making my right hand and left hand. And we've got overflow, this morning, through the auditorium, also the gymnasium, and also the church, church down on Eighth and Penn Street. And in the overflow places, the telephone system is taking it down to the other places.
E-4 Mēs esam pavadījuši brīnišķīgu laiku Tai Kungā, un mēs ar lielām cerībām gaidām šo dievkalpojumu šajā rītā. Un tagad, šovakar, kad ir pēdējais dievkalpojums šajā četru dienu kampaņā, nu, mēs noteikti aicinām piedalīties visus, kas var. Mēs ticam, ka Tas Kungs šovakar mums dāvās varenu kulmināciju, darīdams kaut ko ļoti neierastu, tik ļoti, ka Viņš dziedinās visus slimos un darīs tās varenās lietas, ko Viņš parasti dara. Un mēs ļoti gaidām šo vakaru. Mēs sirsnīgi aicinām visus ļaudis, ikvienu, ikvienu draudzi no ikvienas konfesijas. Jums pat nav jābūt kristiešiem; mēs noteikti aicinām nākt arī grēciniekus piesēst mūsu vidū. Un mēs darīsim visu iespējamo, lai mācītu viņiem, kāds ir Tā Kunga ceļš, lai mēs varētu dzīvot.
E-4 We've had a tremendous time in the Lord, and we're under great anticipations for this service this morning. And now tonight being the closing time of this four days of campaign, why, we certainly invite all, that can, to be here. We're trusting that the Lord will give us a great climax tonight by doing something extremely extraordinary, insomuch that He would heal all the sick and do the great things that He usually does. And we're under great anticipation for the evening. The public is cordially invited, everybody, every church of every denomination. You don't even have to be a Christian; we certainly are calling for sinners to come in, set among us. And we do our very best to teach them what is the way of the Lord, that we might live.
E-5 Lūk, es ceru, ka klausītāji nebūs nervozi. Un es paļaujos uz Dievu, ka arī es nebūšu nervozs, jo man bija ļoti iespaidīga nakts, liela spriedze. Jo es apzinos, ka par lietām, kas man šorīt būs jāsaka, es atbildēšu par tām Tiesas Dienā. Un es nevarēju aizmigt, un es zinu, ka, ja es to nepateikšu, tas tiks uzrādīts pret mani Tiesas Dienā. Tādējādi tas ir smagi, to nevar izskaidrot.
E-5 Now I hope that the audience will not be nervous. And I trusting to God that I will not be nervous, for I've had a tremendous night, a lot of strain. For I realize that the things that I say this morning will be held against me in the Day of the Judgment, and I--I couldn't sleep, and I know if I don't say them it'll be held against me in the Day of Judgment. So it makes it hard, you can't explain it.
E-6 Un tā, šorīt mēs runāsim par šo nopietno tēmu, par Laulību un Šķiršanos. Es to runāšu kā svētdienas skolas nodarbību, lai mēs varētu pārrunāt to nesteidzīgi, nevis sludināt svētrunu par to. Tā ir mācība no Rakstiem.
E-6 And now this morning is that great subject we're to discuss on Marriage And Divorce. And the reason I made it Sunday school, so that we could talk about it and take our time, instead of preaching a sermon on it. It's a teaching from the Scripture.
E-7 Un es gribu pateikt, ka, ja kādam kalpotājam vai kalpotājiem, lai kur tas nebūtu, ja šī lenta nonāks viņu rokās, ja mēs šo lenti patiešām izlaidīsim... (Es nezinu, ko ar to darīs draudze). Es aicinu brāli Fredu pirms šīs lentas izplatīšanas tikties ar draudzes padomi. Un jūs, ļautiņi, kas visā valstī esat ieslēguši savus magnetofonus, lūdzu, neizplatiet šo lenti, kamēr brālis Sotmans jums par to nepateiks.
E-7 And I--I want to say that, if any minister or ministers, any place, should this tape ever fall into their hands, if we release this tape. I don't know what the church will do about it. I'm asking Brother Fred to see the church board before he releases this tape. And to you people out across the nation, that's got tape recorders setting, please don't let the tape out unless you hear from Brother Sothmann about it.
E-8 Lūk, un, ja tā tiks izlaista un kāds no maniem brāļiem kalpotājiem vai jebkurš kristietis nepiekritīs tam, ko es saku par šo tēmu, es ticu, ka jūs nekritizēsiet to. Ja jūs nesaprotat to tā, kā es to mācu, nu, jums ir uz to tiesības kā kalpotājam, kā draudzes ganam. Un es cienu visu, kam jūs ticat.
E-8 Now, and if it is let loose, and any of my minister brothers, or any Christian anywhere, that would disagree upon the things that I am saying about this subject, I--I trust that you will not criticize It. If you don't understand It the way that I teach It, well, you have a right to that, as a minister, as a shepherd. And I respect anything that you believe.
E-9 Par šo tēmu pastāv divi lieli novirzieni. Un, ja ir divi uzskati, tad, vai nu vienam no tiem ir jābūt pareizam, vai arī neviens no tiem nav pareizs. Tāpēc šorīt mēs mēģināsim vērsties pie Dieva Vārda, lai atrisinātu šo jautājumu. Manuprāt, ja šis ir Bībeles jautājums, tad Bībelē noteikti ir atbilde uz to.
E-9 And there is two great schools on this. And if there is two questions, there is either one of them got to be right, or neither one of them is right. So we're going to try to look to the Word of God, this morning, to settle this. To me, if it's a Bible question, the Bible surely has the answer to it.
E-10 Un tagad, pirms mēs to uzsākam, pirms mēs sāksim šo tēmu, vai drīzāk, pirms es lūgšos par Vārdu, es vēlos izteikt katram no jums, ka es...jo īpaši jums, kristieši, ka es vēlos...ka es gribu, lai jūs lūdzaties par mani šajā rītā. Un arī jūs, kas neesat šeit, bet šorīt klausāties, lūdzieties par mani, jo es vēlos būt godīgs un patiess.
E-10 And now just before we have these, start this subject, rather, before I pray over the Word, I want to express to each one of you, that I... you Christians especially, that I desire... I--I want you to pray for me this morning. And all out in the unseen audience that's listening in this morning, pray for me, because I want to be honest and truthful.
E-11 Lūk, kad mēs izsakām šādus apgalvojumus, mēs saprotam, ka kāds, varbūt tas ir tikai viens cilvēks, bet šis cilvēks pie tā turēsies tā, it kā tas būtu starp dzīvību un nāvi. Ir daudzi no jums, kas aizies no šejienes ticēdami. Protams, daudzi, iespējams, neticēs. Bet es apzinos, ka manā kalpošanā ir cilvēki, kas nāk klausīties mani un dzirdēt, kas man ir sakāms; viņi ir no, nu, šajā rītā tepat sēž...starptautiski, daudzi no Savienotajām Valstīm, Kanādas un no ārzemēm. Un jūs varat iztēloties, kādu spriedzi tas tev rada, zinot, ka cilvēka Mūžīgais galamērķis ir tavās rokās, jo viņš turēsies pie tā, ko tu saki. Tāpēc Dievs liks man par to atbildēt, un es vēlos pieiet tam tik patiesi, cik vien varu.
E-11 Now we realize, in making these statements, somebody, if it's only one person, will hang onto It like It was between life and death. There is many of you here will go away believing. Course, many of you, perhaps, won't. But I know, in my ministry, there is people who come to listen at me, and listen to what I've got to say; from, well, they're sitting right here this morning, internationally, from many of the United States, Canada, and across the seas. And you can imagine the strain that it puts you, to know that that man's Eternal destination lays in your hands, 'cause he is going to hold onto what you say. So God would make me answer for it, and I want to approach this just as sincerely as I can.
E-12 Tagad es jautāju mūsu māsām. Un es esmu izmainījis dažus manus vārdus, lai varētu par to visu runāt viņu priekšā. Billijam šorīt kabatā, tur ārā, ir dažas lietas, kuras nedrīkst runāt jauktas auditorijas priekšā. Bet ir citas lietas, kuras es droši vien pateikšu, jums tas ir jāsaprot. Pieņemiet to kā no sava brāļa, neko labāku es nezinu. Tu sēdētu ārsta kabinetā un uzklausītu viņu, viņš ar tevi runātu ļoti tieši un skaidri. Un daži no jums, jaunieši un jaunietes, es negribu, lai jums rastos nepareizs priekšstats, es gribu, lai jūs ticētu un vienkārši mierīgi pasēdētu. Atcerieties, patiesība ir jāizrunā kā patiesība.
E-12 Now I--I ask our sisters. And I altered some of my words so that I could speak it before them. Billy has in his pocket, this morning, out there, some things that could not be said out before a--a mixed audience. And some that I probably will say, you must understand. Take it as from--from your brother, to the best that I know. You would sit in a doctor's office and listen to him, he would have to say very plain words to you. And some of you young ladies and young man, I don't want you to get the wrong impression. I want you to believe, and just sit still. Remember, Truth has got to be stated Truth.
E-13 Un tā, neapšaubāmi, būs daudzi no jums, kas nepiekritīs tam, kas tiks pateikts, bet es gribu jums to pierādīt ar Bībeli. Un tad, es ticu, ja jūs vienkārši būsiet godbijīgi un klausīsieties, tad jums būs labāka izpratne un priekšstats par to, ko es esmu kalis jau no paša sākuma. Es ticu, ka tas to izskaidros, un es paļaujos, ka tā būs.
E-13 And, now, no doubt but there'll be many of you disagree with what is to be said, but I want to prove it to you by the Bible. And then I believe, if you'll just be reverent and listen, then you'll have a better understanding and conception of what I've been hammering at, all along. I believe this will explain it, and I trust that it will.
E-14 Iespējams, ka tam mums būs vajadzīgs mazliet vairāk laika, kāda pusotra stunda vai varbūt ilgāk. Es nezinu, cik ilgi tas aizņems.
E-14 Now we may be a little lengthy, an hour and a half, or maybe longer, on this. I don't know how long it will take.
E-15 Un es vēlreiz gribētu pateikt, ka šajā laikā, ka...zinot, ka cilvēki turas pie taviem vārdiem, viņi tā dara, pie sava draudzes gana vārdiem. Un, protams, es esmu bijis draudzes gans.
E-15 And now again, I'd like to say that, in this time, that, knowing that people holds to your words; they do, to their pastor. And, of course, I've been a pastor.
E-16 Un cilvēki turas pie draudzes gana vārdiem, it kā tas būtu starp dzīvību un nāvi. Viņi turas pie sava priestera vārdiem, it kā tā būtu dzīvība vai nāve. Un, protams, tas gans, varbūt ar visu to, ko viņš zina, māca savus ļaudis tieši tā, kā viņš tika apmācīts tajā seminārā; neapšaubāmi, ka arī priesteris...dažādās reliģijās, kurās ir priesteri. Protams, draudzes gans faktiski ir priesteris, viņš ir starpnieks. Tāpēc, ja priesteris ar visu to, ko viņš ir iemācījies savā...tajā seminārā un klosteros...tas cilvēks ar dziļu patiesumu atkārto tieši to, kas viņam ir mācīts.
E-16 And they hold to a pastor's words, just like it was between death and life. They hold to their priest's words, just like it was death and life. And of course, the pastor, perhaps with all that he knows how to do, he is teaching his people just exactly like he was taught in the seminary; no doubt but what the priest, also, in the different religions that have priests. Course, the pastor really is a priest; it's an intercessor. So, if the priest, in all that he is taught in his, in the seminary and the monasteries, the man with deep sincerity is telling just exactly what he is taught.
E-17 Nu, bet man nav nekādas semināra vai klostera pieredzes, un man nav pilnīgi nekas pret to, bet man ir bijusi ļoti neparasta dzīve.
E-17 Well, then, I don't have any seminary experience or monastery experience, and nothing against it at all, but I have a very peculiar life.
E-18 Es tiku aicināts, kad vēl biju mazs zēns. Kad man bija septiņi gadi, man tika dota redzama un dzirdama zīme – uguns stabs krūmā, tieši šeit, Jūtikpaikā. Mans tēvs strādāja pie O. H. Vatena, kurš tikko kā nomira. Jūs esat lasījuši grāmatu, jūs zināt šo stāstu. Un kopš tā laika... Tur uz upes, tad Tas parādījās redzamā veidā cilvēku priekšā. Un tagad tas ir nofotografēts, tas ir noticis daudzas reizes, un tā fotogrāfija stāv Vašingtonā, ar autortiesībām, Reliģiskās mākslas zālē, kā vienīgā pārdabiskā būtne, kas ir nofotografēta, un tas ir zinātniski pierādīts; tas pats Uguns stabs, tieši tāds pats pēc izskata un visādā ziņā kā tas, kas izveda Izraēlu no Ēģiptes. Es ticu, ka tas ir Jēzus Kristus Gara veidolā, kā Dieva Dēls.
E-18 I was called when I was just a little boy. And in this was a visible, audible sign given me, a--a Pillar of Fire hanging in a bush, at seven years old, right here on the Utica Pike. My father was working for Mr. O. H. Wathen that just recently died. And you've read the book, you know the story. And from that time... Down on the river then It appeared visibly before the people. And now It's had the picture taken, many times, and it hangs in Washington, D.C., as a copyright, in the Religious Hall of Art, as the only supernatural Being that was ever scientifically proven to be photographed; same Pillar of Fire, exactly in the same look and every way, that brought Israel out of Egypt. I believe It's Jesus Christ in Spirit form, in the Sonship of God. [Exodus 14:19-20], [Numbers 14:14], [Numbers 12:5], [Revelation 10:1], [Acts 9:8], [Acts 26:13-15]
E-19 Jo, kad Viņš nāca pirmo reizi, Viņš tika saukts par “Cilvēka Dēlu”; tagad Viņš tiek saukts par “Dieva Dēlu”; Tūkstošgadu Valstībā Viņš būs “Dāvida Dēls”. Viņš nāca kā Cilvēka Dēls, pravietis, kā par Viņu bija pateikts; tagad Viņš ir Dieva Dēls, iekš pārdabiskā; bet tajā varenajā Tūkstošgadu Valstībā, kas tuvojas, Viņš būs Dāvida Dēls, sēdēdams Dāvida tronī. Kā zina visi Bībeles lasītāji, tas ir dievišķs Dieva apsolījums Dāvidam, ka Viņš uzcels viņa Dēlu, lai tas sēdētu viņa tronī.
E-19 For He was called "Son of man" when He come first, now He is called "Son of God," in the Millennium He'll be "Son of David." He come Son of man, a prophet, as was spoke of Him; now He is Son of God, in supernatural; in the great Millennium that is to come, He'll be Son of David, setting on the throne of David. As all Bible readers know that that's a Divine promise with God, to David, He would raise up His Son to set on his throne. [Luke 17:30], [Luke 9:22], [John 5:27-28], [Mark 10:33], [John 3:18], [II Corinthians 1:19], [Matthew 1:1], [Matthew 21:9]
E-20 Bet šobrīd, šajā dīvainajā un savdabīgajā kalpošanā, es tieku saukts visvisādi – no “Dieva” līdz “velnam”. Un tas, šādi tas ir vienmēr.
E-20 And now in an odd, peculiar ministry, I have been called everything from "God" to "a devil." And that, just it always is that way.
E-21 Tieši to man tovakar sacīja tas Katoļu baznīcas arhibīskaps, kad mums tur bija diskusija, viņš sacīja: “Brāli Branham, Jānis Kristītājs skaidri identificēja sevi Rakstos, kā ir sacījis pravietis Jesaja.” Viņš sacīja: “Tava kalpošana ir skaidri identificēta draudzē.” Viņš sacīja: “Luterāņi ir redzami Bībelē”. Viņš sacīja: “Luterāņi pazina Luteru. Veslija sekotāji zina Vesliju, bet kā ir ar pentakostiem?” Sacīja: “Viņi klīst. Viņi nezina, kur iet.”
Un es sacīju: “Ser, visu cieņu.”
E-21 That's what this archbishop of the Catholic church said to me the other night down there, the discussion was, that he said, "Brother Branham, John the Baptist clearly identified himself in the Scriptures, as spoken by the prophet Isaiah." He said, "Your ministry is clearly identified in the Church." He said, "The Lutherans are in the Bible." He said, "Lutherans knowed Luther. Wesleys know Wesley. But what about the Pentecostals?" Said, "They're wandering. They don't know where to go."
And I said, "Sir, I appreciate that."
E-22 Tas bija tajā laikā, kad Svētais Gars nonāca uz tās kundzes; viņa nekad nebija mani redzējusi, viņa sieva...un runāja un apliecināja to pašu.
E-22 And it was that time the Spirit fell upon the lady, had never seen me, his wife... and spoke and identified the same things.
E-23 Lūk, ja godīgi, pirms šī vēstījuma, kuru es runāšu šajā rītā...es nezinu. Es pateicu viņam, es teicu: “Ser, es to nevarētu pateikt. Tā ir ļoti nopietna lieta, ko pateikt. Tā tas izskatās.”
E-23 Now, to be honest, before this Message I speak this morning, I don't know. I told him, I said, "Sir, I couldn't say that. That's a great big thing to say. It looks like it."
E-24 Es skaidri zinu vienu – proti, ka kaut kas ir noticis. Visas šīs lietas ir vienkārši zinātniski pierādītas, tas ir pierādīts it visur pasaulē. Tas nevar būt tikai kāds mīts. Tā ir patiesība. Kas tas ir? Ļaujiet man jums pateikt, pirms es runāšu jums šajā rītā – es atzīstos, ka es nezinu. Es neuzdrošinātos spert kādus soļus, pirms es neesmu to dzirdējis no Tā, kurš ir runājis ar mani pagātnē un pateicis man šīs lietas.
E-24 One thing that I know, that there is something has took place, definitely. All these things, just, it's scientifically proven, and proven around and around the world, it can't be just a myth. It's Truth. What is it? Let me say, confessionally, before I speak to you this morning, I don't know. And I would be daresn't to make any move until I heard from Him that has talked to me in the past and told me these things.
E-25 Atcerieties, ka mūsu Kungs Jēzus Kristus nekad neidentificēja Sevi kā Dieva Dēlu. Viņš teica: “Jūs sakāt, ka Es esmu; tādēļ Es esmu piedzimis,” un tā tālāk, bet Viņš nekad Sevi neidentificēja.
E-25 Remember, our Lord Jesus Christ never did identify Himself as the Son of God. He said, "You said I was; to this end I was born," and so forth, but He never identified Himself.
E-26 Un, lūk, tas bija tas uguns stabs, kas veda Israēla bērnus – tas bija Kungs Jēzus Kristus Gara veidā (vai jūs tam ticat?), tas Logos, kas iznāca no Dieva.
E-26 And, now, that was the Pillar of Fire that led the children of Israel, was the Lord Jesus Christ in Spirit form, (do you believe that?) the Logos that went out of God. [Congregation said, "Amen."--Ed.] [Acts 9:3-7]
E-27 Un tad, kad Viņš bija uz zemes, Viņš sacīja: “Es esmu nācis no Dieva un eju pie Dieva.” Mēs visi to zinām.
E-27 And then when He was on earth, He said, "I come from God, and I go to God." We all know that. [John 8:42]
E-28 Un pēc Viņa nāves, apbedīšanas un augšāmcelšanās. Sauls no Tarsas bija ceļā uz Damasku, lai vajātu kristiešus, jo viņi mācīja citādi, nekā bija mācīts viņiem. Un viņš bija ievērojams kareivis; Gamaliēla vadībā, kas bija viens no izcilākajiem tā laika skolotājiem viņu skolā, viņu klosterī; viņš bija liels vīrs un baznīcas amatpersona. Un notika tā: dienas vidū viņu pie zemes notrieca varena Gaisma, atkal tas Uguns Stabs. Un kāda Balss sacīja: “Saul, Saul, kāpēc tu Mani vajā?”
E-28 And after His death, burial, and resurrection. Saul of Tarsus was on his road down to Damascus, to persecute the--the Christians, because they were teaching things contrary to what they had been taught. And he was a great warrior; under Gamaliel, one of the outstanding teachers of the day, in their school, their monastery; and a great man, and an officer of the church. And it was there that a great Light, the Pillar of Fire again, struck him down, in the middle of the day. And a Voice said, "Saul, Saul, why persecutest thou Me?" [Acts 9:4]
E-29 Lūk, ja jūs ievērosiet, kad Pāvils, Sauls piecēlās, viņš sacīja: “Kungs, kas Tu esi?” Nu, tas puisis, būdams jūds, viņš noteikti neko nebūtu nosaucis par “Kungu”, ja vien tas kaut kādā veidā neatspoguļotu Dievu. Tātad tas bija tas pats uguns stabs.
E-29 Now if you notice when Paul, Saul, raised up, he said, "Lord, Who are You?" Now, that boy, being a Jew, he certainly wouldn't have called anything, unless it'd been something to symbol God, he wouldn't have called it "Lord." So, It was the same Pillar of Fire. [Acts 9:5]
E-30 Kā Jēzus teica: “Es aizeju pie Dieva. Es atnācu no Dieva un eju atpakaļ pie Dieva.”
E-30 As Jesus said, "I go to God. I came from God, and I return to God." [John 8:42]
E-31 Tur Viņš atkal bija uguns staba formā; Viņš sacīja: “Es esmu Jēzus, kuru tu vajā, un tev ir grūti pret dzenuli spārdīt.”
E-31 There He was, back in the form of a Pillar of Fire again; He said, "I am Jesus Whom thou persecutest; and it's hard for you to kick against the pricks." [Acts 9:5]
E-32 Un mēs saprotam, ka tad, kad apustulis Pēteris, kuram bija dotas atslēgas draudzes celšanai, atradās cietumā, tas pats uguns stabs iznāca cauri restēm, atvēra cietuma durvis un noslēpumainā veidā izveda Pēteri ārā, pat neiztraucējot sargus. Man tas ir Jēzus Kristus vakar, šodien un mūžīgi tas pats.
E-32 And we realize that when the Apostle Peter, to who the keys was given to build the Church, we find out that he was in prison, and this same Pillar of Fire came through the bars, opened the doors of the prison, and took Peter out, mysteriously, without even disturbing the guard. To me, It's Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. , [Acts 12:5-11]
E-33 Un vēl jūs vienmēr atpazīstat jebko pēc tā dabas. Jebko var atpazīt pēc tā dabas, pēc tā, kādus augļus tas nes. Un es aicinu jūs pavērot, kāda veida augļus nes tas, šī Gaisma, kas ir Dievs, jo tas vienmēr vēršas pie Dieva Vārda un pierāda Dieva Vārdu, sludina Dieva Vārdu, un Dievs pierāda šo Vārdu jūsu priekšā materiālā veidā. Aiz tā noteikti kaut kas stāv.
E-33 And then you'll always know anything by the nature of it. Anything is known by its nature, the fruit it bears. And I ask you to watch the kind of fruit It bears, this Light which is God, because It always goes back to the Word of God, and proves the Word of God, preaches the Word of God, and God proves that Word materially so before you. There has got to be something behind It.
E-34 Cilvēki mani ir saukuši par pravieti. Es sevi par nekādu pravieti nesaucu, jo es neuzdrošinātos tā teikt, bet man ir... Redz, es varu pateikt sekojošo: Tas Kungs man ir ļāvis paredzēt lietas, kas ir notikušas, kas notiks un kas notiek, un no šiem desmitiem tūkstošu gadījumu tas ne reizi nav bijis nepareizi. Viss, par ko Viņš ir pateicis, ka tas notiks, ir noticis. Mēs visi to zinām. Ja šorīt šeit klausītāju vidū vai jebkur citur ir kāds, kas var pateikt kaut vienu gadījumu, kad tas ir izgāzies, tad jums ir tiesības piecelties un pateikt to. Bet, ja jūs visi zināt, ka katru reizi no šiem tūkstošiem gadījumu tas ir bijis pilnīgi pareizi, tad sakiet “āmen”. [Draudze saka: “Āmen!” - red.] Redzat? Tāpat tas būtu it visur pasaulē.
E-34 People has called me a prophet. I don't call myself no prophet, because I would be daresn't to say that, but I have... Say, I can say this, that the Lord has let me foresee things, tell things that has happened, will happen, is happening, and not one time has it ever failed, in the tens of thousands of times. Everything that He said would happen, happened. We all know that. If there is a person in this visible audience this morning, or anywhere, can say one time it failed, you're at liberty to stand up and say so. But if everybody knows that every time, of the thousands of times, it's been perfectly right, say, "amen." [Congregation says, "Amen!"--Ed.] See? So that would be the same thing around the world.
E-35 Kaut kam teju teju ir jānotiek. Dievs nekad nesūta šādas lietas, ja vien tam nav kāda mērķa.
E-35 Something is just about to happen. God never sends these things without being a purpose behind it.
E-36 Es šeit tikko par to aizdomājos. Es to esmu atzīmējis šeit, vienā no savām piezīmēm, proti, ka šorīt man ir krekla aproču pogu pāris... Un daudzi no jums ir dzirdējuši par to kinozvaigzni Džeinu Raselu, un viņas māte ir pentakoste; un Denijs Henrijs ir viņas brālēns, viņas tiešais brālēns, mātes māsas bērns. Viņš bija baptists. Pirms diviem gadiem viņš piedalījās tajā sanāksmē, uzņēmēju sanāksmē Losandželosā, Kalifornijā.
E-36 I was just thinking here. I placed it here, one of my notes. That I'm wearing this morning, a set of cuff links... And many of you have heard of this movie star, Jane Russell, and her mother is a Pentecostal; and Danny Henry is her cousin, her first cousin, her mother's sister's child. He was Baptist. He was standing at the meeting, a Business Men's meeting in Los Angeles, California, two years ago.
E-37 Un es nupat biju izteicis tik svarīgus, stiprus, spēcīgus paziņojumus, ka pat tas uzraugs, viens no Dieva asambleju galvenajiem uzraugiem, nonāca lejā no balkona, kur viņš sēdēja, un atnāca pie platformas, un viņš sacīja: “Es neticu, ka brālis Branhams gribēja to pateikt šādi.”
E-37 And I had just got through speaking of a great, powerful, forceful statements; that even the overseer, one of the general overseers of the Assemblies of God, stepped down to the platform from up in the balcony where he was sitting, and he said, "I don't believe that Brother Branham meant that."
E-38 Es sacīju: “Ser, es to noteikti gribēju pateikt šādi. Tas ir TĀ SAKA TAS KUNGS.” Nu, tas attiecās uz draudzi šajā periodā.
E-38 I said, "I have to mean it, sir. It's THUS SAITH THE LORD." And, then, it was about the church in this age.
E-39 Aptuveni šajā laikā tas jaunais vīrietis, kurš ir uzņēmējs.... Viņa brālis ir pār...viņš torīt bija tur un filmēja televīzijai, vēl viens viņa brālis ir Kalifornijas ceļu inspektors. Un, kad dievkalpojums bija beidzies, Denijs Henrijs uznāca uz platformas, tādas kā šī, kur sēdēja visi šie vīri, pienāca pie manis un apskāva mani. Un viņš pateica šādus vārdus: “Brāli Branham, es ceru, ka tas neizklausīsies zaimojoši, bet šī varētu būt Atklāsmes grāmatas 23. nodaļa.” Lai gan Atklāsmes grāmatā ir tikai divdesmit divas nodaļas. Viņš sacīja: “Es ceru, ka tas neizklausās zaimojoši.” Tikko kā viņš bija to pateicis... Nu, šis jaunais vīrietis bija baptists un nezināja neko par pārdabiskām lietām. Turēdams mani ieskautu savās rokās, viņš sāka runāt svešā mēlē.
E-39 And about that time, this young man who is a businessman... His brother is over... he was there taking pictures for television that morning, his other brother is--is a state road supervisor of California. And Danny Henry walked forward after the meeting was closed, on the platform, like this, where the men were all seated, walked down to put his arms around me. And he said these words, "Brother Branham, I hope this don't sound sacrilegious, but," said, "that could be made the 23rd chapter of Revelation." Which, there is only twenty-two chapters in Revelation. He said, "I hope this don't sound sacrilegious." He had no more than said it... Now, the boy was a Baptist, and knowed nothing about the supernatural. With his arms around me, he started talking in an unknown language.
E-40 Kad viņš bija beidzis runāt svešās mēlēs, tur bija kāda drukna, tumšmataina sieviete, kas sēdēja man pretī, viņa piecēlās un teica: “Tam nav vajadzīgs nekāds tulkojums.” Viņa teica: “Es esmu no Šrīvportas, Luiziānas štatā, jeb no Batonrūžas, Luiziānas štatā.” Teica: “Tā ir tīra franču valoda.”
E-40 And when he got through speaking in an unknown language, there was a--a heavyset, dark woman setting right in front of me, she raised up, said, "That don't need any interpretation." She said, "I am from Shreveport, Louisiana; or Baton Rouge, Louisiana." Said, "That is clearly French."
E-41 Tur sēdēja arī Viktors Le Djuks, kurš ir francūzis, viņš teica: “Protams, es esmu francūzis, un tā bija nevainojama franču valoda.”
E-41 Victor Le Doux, which was a Frenchman, also setting up there, said, "Certainly, I'm a Frenchman, and that was perfectly French."
E-42 Es sacīju: “Brītiņu pagaidiet! Pirms jūs kaut ko sakāt, tu pieraksti, ko viņš teica, un tu pieraksti, ko viņš teica. Pierakstiet, ko jūs sakāt, un paskatīsimies uz jūsu pierakstīto.” Un tā viņi abi pierakstīja, un sakrita pat pieturzīmes.
E-42 I said, "Wait a minute. You write down what he said, and you write down what he said, before you say anything. Write down what you say, and let's see your notes." And so one wrote down, and the other wrote down, it was even the punctuation was the same.
E-43 Un aptuveni tajā laikā, kad viņi pienesa pierakstīto, no aizmugures pienāca patīkama izskata jauns vīrietis ar gaišiem matiem. Tur, kur viņš bija atradies, nebija vietas, kur apsēsties; viņš bija stāvējis tur aizmugurē. Viņš iznāca uz priekšu un teica: “Pagaidiet, arī es gribētu iedot pierakstu.” Viņš teica: “Es esmu franču valodas tulks no ANO, no Apvienoto Nāciju Organizācijas.” Viņš teica: “Es gribu atstāt savu pierakstu.”
E-43 And then just about that time, when they brought the notes up, a fine-looking, young blond-headed boy come walking from the back. Where, there was not enough room for him to set down; he was standing up in the back. He come walking forth, said, "Just a minute, I'd like to place a note, too." He said, "I am the French interpreter for the U.N., United Nations." He said, "I'd like to leave my note."
E-44 Un, lūk, visi trīs pieraksti franču valodā bija pilnīgi vienādi. Un šeit ir tas, kas bija rakstīts. Šis ir oriģinālais pieraksts, kas tika uzrakstīts turpat uz vietas. Tas ir paša Denija pieraksts; viņš nēsāja to kabatā. Protams, tas izplatījās starp kristīgajiem uzņēmējiem, un tā tālāk.
Tā kā tu esi izvēlējies šo šauro taku, šo grūtāko ceļu, tu esi gājis pēc savas izvēles, tu esi pieņēmis to pareizo un precīzo lēmumu, un tas ir Mans ceļš.
Šī nozīmīgā lēmuma dēļ tevi gaida liela Debesu daļa. Kādu lielisku lēmumu tu esi pieņēmis!
Tas pats par sevi ir tas, kas iedos un liks īstenoties milzīgajai uzvarai Dievišķajā mīlestībā.”
E-44 And, here, all three notes exactly the same, of French. And here is the way it reads. This is the original notes taken, note taken right off. This is Danny's note, hisself, he packed in his pocket. Course, it went in the Christian Business Men, and so forth.
Because thou hast chosen the narrow path, the harder way; thou hast walked in your own choosing.
Thou hast picked the correct and precise decision, and it is My Way.
Because of this momentous decision, a huge portion of Heaven will await thee.
What a glorious decision thou hast made!
This in itself is that which will give and make come to pass the tremendous victory in the love Divine.
E-45 Nu, tas cilvēks šeit ir uzrakstījis savu vārdu: “Iepriekš minētais apgalvojums ir pārtulkots no Denija Henrija pravietojuma par brāli Branhamu, to iedeva trīs liecinieki kafetērijā Losandželosā, Kalifornijā.”
E-45 Now, the man signed his name here. "The above statement was interpreted by, of Danny Henry prophesying over Brother Branham, given by three witnesses in the cafeteria in Los Angeles, California."
E-46 Tad tas pats jaunais cilvēks, kurš izteica šo pravietojumu, nezinādams, ko viņš saka, apmēram pirms mēneša bija Jeruzalemē. Viņam bija tā privilēģija aiziet un apgulties tajā kapā, kur bija apglabāts Jēzus, kad Viņš nomira. Un viņš teica, ka, tur guļot, viņš sācis domāt par mani, patiešām stipri, un viņš sācis raudāt. Sacījis: “Cik grūti ir bijis brālim Branhamam stāties pretī šai pasaulei un tām lietām, un visām draudzēm!”
E-46 Now, this same young man that give this prophecy, not knowing what he was saying, was in Jerusalem about a month ago. He had the privilege of going out and--and laying in the tomb where Jesus had died and was buried. And so while he was laying there, he said I come upon his mind real strong and he started weeping. Said, "How that it has been so hard for Brother Branham to stand against the world and these things, and all churches!"
E-47 Kā reiz kāds sacīja par Billiju Grēmu, sacīja: “Mēs redzam Billiju Grēmu, jo visas draudzes ir vienbalsīgi par viņu. Mēs redzam Oralu Robertsu, pentakostus. Bet kā lai mēs pieņemam kaut ko, ja tas ir pretrunā ar to, kas cilvēkiem ir mācīts?” Tas ir Dievs.
E-47 Like it--it was once said of one, of the Billy Graham part, said, "We can see Billy Graham, 'cause all churches are united together for him. We see Oral Roberts, the Pentecostals. But how do we ever have anything, when It's contrary to what people have been taught?" It's God.
E-48 Un Denijam, viņam ir hobijs, viņš apstrādā akmentiņus. Viņš devās uz to vietu, kur bija uzstādīts krusts, kur, kā viņi teica, tajā klintī bija uzstādīts krusts. Neviena tuvumā nebija, tāpēc viņš atlauza gabaliņu no tās klints un ielika to kabatā kā suvenīru, atgriezās mājās un izgatavoja no tā man aproču pogu pāri. Un, dīvaini, kad viņš tās uztaisīja, tās izskatījās it kā ar asiņainiem traipiem. Un caur katru no tām, viscaur, caur tām abām iet taisns, šaurs celiņš. Nu, tas varētu būt vienkārši... Redziet, kāds cits to varbūt nebūtu pamanījis, bet man tas iederas starp tām lietām, kam es ticu. Es ticu, ka visam ir sava nozīme.
E-48 And, Danny, what he does for a hobby, he makes little stones. He walked out to where the Cross had been put down, where they said the Cross set in the rock. No one was around, so he broke off a little piece of rock and he put it into his pocket for a souvenir, come home and made me a pair of cuff links out of it. And, strangely, when he made them, they looked to be bloodstained. And right through each one of them, in continuity, runs a straight, narrow path right through both of them. Now that might be just a... See, someone else might not notice it, but to me it's complimentary to the things I believe. I believe that everything has a meaning to it.
E-49 Un tā, šajā laikā, lai ko arī Tas Kungs ir... Ja tas nav tas, par ko Viņš ir pravietojis Maleahija 4.[3.] nodaļā un arī Lūkas 17. nodaļā, un daudzās citās Rakstu vietās, kam jānotiek šajā pēdējā dienā, tad nobeigumā es gribētu pateikt, ka tas ir licis pamatu tam cilvēkam, kad viņš nāks. Ja tas tā ir, tad es esmu ļoti pateicīgs, ka Visvarenais Dievs ir ļāvis man izdarīt kaut ko niecīgu, kaut arī esmu tik neizglītots, lai parādītu, cik ļoti es novērtēju Viņa mīlestību pret mani, manu mīlestību pret Viņu un mūsu mīlestību pret cilvēkiem.
E-49 And now, in this time, whatever the Lord has. If this isn't the thing that He prophesied of, of Malachi 4 and of also of Luke 17, and many other Scriptures that's to happen in this last day, may I say this in closing, it's laid the foundation for the man when he will come. So I am very thankful that God Almighty, if it be that way, has let me do a little something, in my uneducated condition, to show my appreciation of His love to me, my love to Him, and our love to the people. [Malachi 4:5-6], [Luke 17:30]
E-50 Tādējādi, ar šo patiesumu, es tagad pievēršos šai tēmai: Laulība un šķiršanās. Lai Dievs mums visiem ir žēlīgs.
E-50 Therefore, in sincerity, I approach this subject of Marriage And Divorce. May God have mercy on us all.
E-51 Un tagad klausieties uzmanīgi. Un, māsas, necelieties un neejiet ārā, bet kādu brītiņu pasēdiet mierīgi. Brāļi, dariet tāpat. Jūs, kas esat pieslēgti pārraidei, neizslēdziet savas ierīces. Nedariet to. Vienkārši pasēdiet mierīgi dažas minūtes, līdz tas beigsies. Klausieties uzmanīgi. Ja jūs nepiekrītat, pierakstiet tās Rakstu vietas, kuras es izmantoju, un pēc tam, pirms pieņemat lēmumu, izpētiet tās caur lūgšanu. Lai Dievs mums palīdz, kad mēs cenšamies izskatīt šo tēmu.
E-51 And now listen closely. And, sisters, don't get up and go out; sit still just a little while. Brothers, do the same. Don't turn off your sets out there, that's coming on this hookup. Don't do that. Just sit still for a few minutes, until it's over. Listen close. If you disagree, put down the Scriptures that I use, and then study them prayerfully before you make your decision.
God, help us as we try to approach this subject.
E-52 Un tā, tas varētu nedaudz ieilgt. Es nevēlos, lai jūs steigtos. Un vienkārši nesteigsimies, mēs visi, un izpētīsim Dieva Vārdu patiesi un pamatīgi, cik nu vien mēs to protam izpētīt.
E-52 Now, it may be a little lengthy. I don't want you to be in any hurry. And just take your time, all of us, and study the Word of God, truly and thoroughly, as we know how to study It.
E-53 Sāksim ar Mateja Evaņģēlija 19. nodaļu. Es domāju, ka sāksim ar 19. nodaļas 8. pantu; es gribētu sākt šeit. Es varētu sākt arī ar 1. pantu un lasīt līdz 8. pantam no 19. nodaļas.
E-53 Let's begin with Saint Matthew, the 19th chapter. And beginning, I think, with the 8th verse of the 19th chapter, I wish to start. I might start also with the 1st, and read down to the 8th verse of the 19th chapter.
E-54 Lūk, atcerieties, ka tam, ko es saku, ir jānāk no Dieva Vārda. Tas nevar būt mans viedoklis, jo mans viedoklis ir tikpat vērtīgs kā kāda cita viedoklis. Tam ir jābūt nepārtrauktībā ar Dieva Vārdu. Atcerieties, Dievs visu uztur nepārtrauktībā. Viņš nekad nemainās. Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Vai jūs tam ticat? [Sanāksme saka: “Āmen!”-Tulk.] Viņš ir tas pats.
E-54 Now, remember, these things that I say must come from the Word of God. It can't be my own opinion, 'cause my opinion is just like anybody else's. But it's got to be in continuity with the Word of God. Remember, God keeps everything in continuity. He never changes. He's the same yesterday, today, and forever. Do you believe that? [Congregation says, "Amen."--Ed.] He is the same. [Hebrews 13:8]
E-55 Tagad es izlasīšu no 19. nodaļas.
Un notika, kad Jēzus šos vārdus bija beidzis runāt, Viņš aizgāja no Galilejas un nonāca Jūdejas robežās viņpus Jordānas.
Un daudz ļaužu gāja Viņam pakaļ, un Viņš tos dziedināja.
Un arī farizeji nāca pie Viņa, Viņu kārdinādami...
E-55 Now I shall read from the 19th chapter.
And it came to pass, that when Jesus had finished these sayings, he departed from Galilee, and came into the coasts of Judaea beyond Jordan;
And great multitudes followed him; and he healed them...
The Pharisees also came unto him, tempting him,... [Matthew 19:1-8]
E-56 Es šeit apstājos, lai jūs pamanītu, kas bija tas, kas Viņu kārdināja.
...un sacīja Viņam: “Vai ir atļauts šķirties no savas sievas katra iemesla dēļ?”
Bet Viņš atbildēja un sacīja: “Vai neesat lasījuši, ka Radītājs iesākumā tos radījis kā vīrieti un sievieti,
un sacīja: tādēļ cilvēks atstās tēvu...māti un pieķersies pie savas sievas; un šie divi būs viena miesa
Tātad viņi nav vairs divi, bet viena miesa; ko nu Dievs savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt.
Tie saka Viņam: “Kā tad Mozus ir pavēlējis dot šķiršanās rakstu un šķirties?”
Viņš saka tiem: “Mozus jums atļāva šķirties no savām sievām jūsu cietsirdības dēļ, bet no iesākuma tas tā nebija.”
Un tā, lai Dievs mums palīdz.
E-56 I pause there so you can get the emphasis on who it was that was tempting Him.
... saying unto him, Is it lawful for a man to put away his wife for every cause?
And he answered and said unto them, Have you not read, that he which made them in the beginning made them male and female,
And said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife: and they twain shall be one flesh?
Therefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder.
They said unto him, Why did Moses then command to give a writing of divorcement, and... put her away?
And He said unto them, Moses because of the hardness of your hearts suffered you to put away your wives: but from the beginning it was not so.
Now, God, help us. [Matthew 19:3-8]
E-57 Šī ir Rakstu vieta, šis jautājums Jēzum tika uzdots pašā Viņa kalpošanas sākumā. Tāpat tas tika uzdots Mozum pašā viņa kalpošanas sākumā. Tas ir viens no jautājumiem, kas ticīgo sirdīs rodas pašā sākumā. Grēcinieku tas neuztrauc. Bet ticīgajam tas ir svarīgs, jo ticīgais cenšas darīt visu, ko viņš spēj izdarīt, lai dzīvotu pareizi Dieva priekšā. Tādēļ, ja rodas jautājums par reliģiju, tad rodas jautājums par laulību un šķiršanos. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir sākotnējā grēka iemesls. Tieši tur sākās grēks. Un tas ir iemesls, kāpēc katru reizi rodas šis jautājums, jo tas ir pats grēka sākums.
E-57 This Scripture, this question, confronted Jesus at the very beginning of His ministry. And it confronted Moses at the very beginning of his ministry. It's a foremost question in believers' hearts. The sinner doesn't care. But it's to believers, because the believer is trying to do all that he knows how to do to live right before God. Therefore it, any question comes up on religion, then the Marriage And Divorce case comes up, (why?) because it is the cause of the original sin. That's where sin started. And that's the reason it's brought up every time, because it is the very beginning of sin. [Genesis 3:1-21]
E-58 Šobrīd man nebūs laika, lai izskaidrotu visas šīs lietas, bet es labprāt atbildēšu uz jūsu vēstulēm un darīšu, ko varu. Mums šeit ir par to uzrakstītās grāmatas un daudzi jautājumi, un pat avīžu izgriezumi, un citas lietas, kas to pierāda; mēs zinām, ka tā bija Ieva (tas ābols, ko viņa it kā apēda, kaut arī tas pat neatbilst Rakstiem; tagad tiek apgalvots, ka tā bija aprikoze; tas nebija neviens no tiem), viņa pārkāpa laulību, un šādi piedzima pirmais bērns, kas bija Kains, paša sātana dēls, jo viņā atradās ļaunums. Tas neatnāca caur Ābelu. Sātana dēls bija Kains.
E-58 Now I won't have time to explain all these things, but I'll be glad to answer your letter or anything I can. Or, we got the books wrote on it, and many questions, and even cuttings out of newspapers and things here, to prove this, we know that it was Eve. The apple that she was supposed to eat, where it's not even Scriptural, now they claim it was an apricot; it was neither one. She committed adultery, that brought forth the first child, which was Cain, Satan's own son, for in him laid evil. It did not come through Abel. Satan's son was Cain. [I John 3:12], [Genesis 4:1-8]
E-59 Es zinu, kāds jums tagad ir jautājums: “Ieva teica: 'Es esmu ieguvusi cilvēku no Tā Kunga.'” Tas ir pilnīgi pareizi.
E-59 I know your question now, "Eve said, 'I have gotten a man from the Lord.'" That's exactly right. [Genesis 4:1]
E-60 Jūs varētu paņemt vissliktāko sievieti pilsētā, vissliktāko vīrieti, un, ja viņiem būs bērns, tas būs no Tā Kunga, jo Dievs ir noteicis šādus likumus. Un pēc šiem likumiem, tāpat kā saullēkts...iestādi dadzi labā laukā, tas izaugs. Un tam ir jāaug, jo tas ir Dieva likums. Kad sēkla ir iestādīta, tai ir jāaug. Un nekas nevar izaudzēt dzīvību, tikai Dievs, jo tas darbojas saskaņā ar Viņa likumiem. Tātad, kad Ievas klēpī tika iestādīta ļauna sēkla, tai bija jāizaug, jo tāds ir Dieva likums par vairošanos. Un tai neatlika nekas cits, kā vien izaugt, un tam bija jānāk no Dieva.
E-60 You could take the orneriest woman in the town, the worst man; if they had a baby, it would have to come from the Lord, because God has laws set together. And these laws, like the sun to raise; you put a cocklebur in a good field, it'll grow. And it has to grow, because it's God's law. When seed is planted, it must grow. And nothing can grow life but God, because it operates under His laws. Therefore when the evil seed was planted in the womb of--of Eve, it had to bring forth, because it's God's law of production. And it could do nothing else but bring it, and it had to come from God. [Genesis 1:24-25]
E-61 Šī iemesla dēļ cilvēki reizēm saka: “Mazuļi, kas nav dzimuši no kristīgiem vecākiem, ir pazuduši.”
E-61 That's the reason that people say, "Little babies," sometime, "that's not born with Christian parents, are lost."
E-62 Jēzus Kristus asinis izpērk to bērniņu, neatkarīgi no tā, kā viņš piedzima un cik slikts viņš piedzima. Viņš ir tas Dieva Jērs, kas paņem prom pasaules grēku. Tas mazais bērniņš nevar nožēlot grēkus, jo viņam nav nekā, ko nožēlot, un Kristus Asinis ir atņēmis šīs pasaules grēku. Mazuļi dodas uz debesīm.
E-62 Jesus Christ's Blood atones for the child, I don't care how much it was born and how evil it was born. He is the Lamb of God that takes away the sin of the world. The little child cannot repent, because it has nothing to repent for, and that was the sin of the world which was taken away by the Blood of Christ. Babies go to Heaven. [Mark 10:13-16], [Matthew 19:13-15], [Luke 18:15-17], [Matthew 18:10]
E-63 Tas ir sākotnējais grēks, un tāpēc rodas šāds jautājums. Kad Dievs izdara kaut ko ļoti neparastu, viena no pirmajām lietām ir: “Kā ir ar laulību un šķiršanos?” Lūk, kā jau vienmēr, šis jautājums joprojām ir aktuāls cilvēku vidū. Kā tas bija Jēzus laikā, kā tas bija Mozus laikā, tā tas ir bijis vienmēr, un līdz pat šai dienai cilvēkus joprojām uztrauc šis jautājums, jo cilvēki vēlas zināt, kas ir patiesība.
E-63 It's original sin, and that's the reason it's--it's questioned. When any great phenomena comes from God, about the first thing: "What about marriage and divorce?" Now, as ever, it still is a question amongst the people. As it was in the times of Jesus, as it was in the times of Moses, it's always been, and is till this day, a question among the people, because the people want to know what's the Truth. [Genesis 3:1-21], [Malachi 2:14-16]
E-64 Taču, ja ir jautājums, tad ir jābūt arī atbildei. Un, kā es esmu teicis iepriekš, šonedēļ, ja ir atbilde, ir jābūt pareizai atbildei. Un, ja mēs saņemam atbildi uz kaut ko, bet tā nav pareiza, tad mēs zinām, ka tā ir nepareiza. Bet, ja jūs vēlaties uzzināt patiesību, jūs turpināsiet jautāt, līdz saņemsiet pareizo atbildi uz šo jautājumu. Un, tā kā šis ir Bībeles jautājums, tad uz to ir jābūt Bībeles atbildei.
E-64 But where there is a question, there must also be an answer. And now being an answer, as I have said before, this week, there must be a correct answer. And if we get an answer to anything, and it--it isn't right, then we know that it was wrong. But there is, you would still ask until the true question is answered, if you want to know Truth. And being this is a Bible question, it should be a Bible answer.
E-65 Kā jau es esmu sacījis, ja es šorīt gribētu doties uz austrumiem, un labākais man zināmais veids ir tāds, ka man uz tā lauka būtu jāatrod kaut kas konkrēts, kas būtu precīzi austrumu virzienā, un es dodos uz austrumiem. Kāds sacītu: “Brāli Branham, tas ir uz austrumiem.” Potenciāli tur ir austrumi, tomēr tie ir ziemeļaustrumi. Es aizietu garām tam mērķim, kuru meklēju; man būtu jāatgriežas atpakaļ, ieraugot, ka tas bija nepareizi. Un tad, ja kāds sacītu: “Brāli Branham, ej šajā virzienā, pa labi.” Lūk, potenciāli arī tie austrumi, tomēr tie ir dienvidaustrumi. Es pazaudētu to mērķi, kuru meklēju, jo es izgāju ārpus precīzā un tiešā virziena robežām.
E-65 It's like I have said, if I wanted to go east this morning; and the best that I knowed this, I had to find a certain something in the field, and it was directly east, and I went east. Somebody said, "Brother Branham, this is east." It is east, potentially, but it's northeast. I would pass the very object I was looking for; I'd come back, knowing it was wrong. And then if somebody said, "Brother Branham, go this way, to your right." Now, that is potentially east, also, but it's southeast. I would lose the object that I was looking for, because I went beyond the boundaries of the perfect and direct way.
E-66 Un tā, ja tas tā ir, tad mums ir divi novirzieni laulības un šķiršanās jautājumā. Un tātad, vieni saka, ka “vīrietis var precēties tikai vienu reizi, kamēr viņa sieva ir dzīva”. Un tas ir viens no jautājumiem, taču, ja jūs tam sekosiet, tad būsiet aiz borta. Bet tie otri saka: “Ak, ja sieva vai vīrs, jebkurš no viņiem, ir pārkāpis laulību, jebkurš no viņiem var šķirties un apprecēties no jauna.” Un arī ar to jūs nonākat aiz borta.
E-66 Now, if that be so, we have two schools of thought on Marriage And Divorce. And that is, one of them says, that, "A man can only be married once, unless his wife is dead." And that's one of the questions, but, you go to following that, you go overboard. And then the next says, "Oh, if the wife or the husband, either one, has committed adultery, either one of them can be put away and married again." You find yourself overboard with that. [Deuteronomy 24:1-4], [Malachi 2:14-16], [Matthew 5:30-32], [Mark 10:2-12], [Matthew 19:1-12]
E-67 Tātad, redziet, tas nav ne dienvidaustrumu, ne ziemeļaustrumu virziens; mēs gribam doties tieši uz austrumiem. Jūs iziesiet no Rakstiem, ja iesiet šajā virzienā, tāpat kā jūs iziesiet no Rakstiem, ja iesiet tajā virzienā. Mēs gribam zināt, kur Raksti saiet kopā ar Rakstiem, un uzzināt patiesību par to. Katrs no tiem izvēlas citu virzienu un nesniedz mums pareizo atbildi; tomēr atbildei noteikti ir jābūt.
E-67 So, see, it's neither southeast or northeast; we want directly east. You'd run out of Scripture when you go this way, you run out of Scripture when you go that way. We want to know where Scripture meets Scripture, and know what's the Truth of it. Each takes a different way, and fail to bring up the correct answer, but there still must be an answer.
E-68 Tas ir tieši tāpat kā šodien – draudzē ir divi lieli mācības novirzieni; viens no tiem ir kalvinisms, bet otrs ir arminiānisms. Vieni no tiem uzsver likumu, otri uzsver žēlastību. Un mēs ieraugām, ka cilvēki, kas tic žēlastībai, kalvinisti, viņi saka: “Slava Dievam, man tas nekaitē, ka es smēķēju, man tas nekaitē, ka es dzeru. Es varu darīt šīs lietas, man ir garantēta mūžība.” Tad mēs ieraugām, ka tā otra puse, likuma piekritēji, saka: “Ak, es gribētu viņu izlamāt, pateikt viņam dažus pikantus vārdiņus, bet es esmu kristietis, man ir jānoklusē.” Saprotiet, jūs redzat, ka atrodaties uz diviem dažādiem ceļiem, un neviens no tiem nav pareizs. Lūk, ir smagi to teikt, taču tā ir patiesība.
E-68 It's just like, today, there is two great schools of doctrine in the church; one of them is Calvinism, the other one is Armin-... Arminianism. One of them is legalist, the other one is grace. And we come to find out that the people who believe in grace, the Calvinists, they say, "Bless God, it don't hurt me to smoke. It don't hurt me to drink. I can do these things, I've got Eternal security." Then we find the other side, on the legalist, said, "Oh, I would like to bawl him out, I would like to show him a piece of my mind, but, I'm a Christian, I have to keep still." See, you find yourself on two different roads, and neither one of them is right. Now, that's hard to say that, but it is the truth.
E-69 Mēs ieraugām, ka atrodamies uz diviem dažādiem ceļiem, viens iet vienā virzienā, otrs – citā. Tagad paskatīsimies, kas tad ir patiesība.
E-69 We find ourselves on two different roads; one going one way, one another. Now let's see what Truth is.
E-70 Tagad ieklausieties un paskatieties, vai tas jums skan saprātīgi. Piemēram, ja es gatavojos doties uz ārzemēm; es sapulcinātu savu ģimeni, es pasauktu savu sievu un es sacītu: “Mēs esam... Es dodos pāri okeānam, dārgā.” Lūk, kāda ir legālistu puse: “Tātad, mana sieva, es tagad noteikšu tev likumu! Ja tu, kamēr es būšu prom, sāksi flirtēt ar kādu vīrieti, tad, kad es atgriezīšos, es ar tevi šķiršos. Un es negribu, lai tu taisi actiņas, negribu, lai tu flirtē! Vai tu to saproti? Es esmu tavs vīrs! Ja tu to darīsi, es tevi pametīšu, kad es atgriezīšos.”
E-70 Now listen, and see if this sounds sensible to you. For instance, if I get ready to go overseas. And I'll take my own family. I'll call my wife up to me, and I will say, "We're go-... I'm going overseas, dear." Now here is the legalist's side, "Now, my wife, I'm going to lay the law down to you! If you flirt with any man while I'm gone, when I come back you're a divorced woman. And I don't want you making eyes, don't want you flirting! You understand that? I'm your husband! If you do it, I'm going to put you away when I come back."
E-71 Tad viņa izstieptu roku un satvertu mani aiz kaklasaites, un sacītu: “Mans labais vīrs, es gribu tev kaut ko pateikt, saproti, ja tu taisīsi actiņas uz kādu sievieti vai satiksies ar kādu sievieti, vai flirtēsi ar kādu sievieti, tiklīdz tu atgriezīsies, es ar tevi šķiršos.” Nu, vai tā būtu laimīga ģimene? Tādi ir legālisti. Tieši tā.
E-71 Then she reaches and gets me by the tie, and say, "My good man, I want to tell you something, see, see, that if you make eyes at any woman, or take any woman out, or flirt with any woman, you're going to be a divorced man when you come back." Now, wouldn't that be a happy home? That's legalists. All right.
E-72 Tagad no otras puses, ja es dotos uz ārzemēm un pieļautu kļūdu... Es aizietu un teiktu: “Nu, redz, es pavadīšu laiku ar šo sievieti. Ak, manai sievai nekas nav pretī, viņai tas nerūp.” Mana sieva teiktu: “Es pavadīšu laiku ar to vīrieti. Bilam nekas nav pretī, viņam tas nerūp.” Ja man tas nerūp, tad ar mani kaut kas nav kārtībā, es šo sievieti nemīlu kā nākas. Un, ja viņai ir vienalga, tad kaut kas nav kārtībā ar viņu. Viņa ir mana sieva, es nevēlos, lai ar viņu muļķojas kāds cits vīrietis. Viņa ir mana sieva.
E-72 Now, the other side is, that if I go overseas and I make a mistake... Go over and say, "Now, look, I'll take this woman out. Oh, it's all right with my wife, she don't care." My wife say, "I'll go out with this man. It's all right with Bill, he don't care." If I don't care, then there is something wrong with me; I don't love that woman right. And if she don't care, there is something wrong with her. She is my wife; I don't want other man fooling with her. She is my wife.
E-73 Un tā, lieta tāda, ka abām pusēm ir patiesība, taču ne precīza patiesība.
E-73 Now, the correct way of it, is, there is both of them has got a truth, but not the exact Truth.
E-74 Lūk, kad es dodos uz ārzemēm, lai izdarītu to pareizi, mana mazā ģimenīte sanāk kopā, un mēs kopā lūdzamies. Un es nododu viņus Dievam, un viņi nodod mani Dievam. Un, kad mēs to izdarām, mēs dodamies uz ārzemēm...es dodos uz ārzemēm. Lūk, es zinu, ka viņa mani mīl, es viņai uzticos. Un es viņu mīlu, un viņa uzticas man. Un, kamēr es viņu tā mīlu, viņai vispār nav jāuztraucas par to, ka es iešu ar kādu sievieti. Kamēr viņa mani mīl pareizā veidā, nu, man pat prātā nenāktu, ka viņa varētu doties ar kādu vīrieti, jo viņa ir mana sieva un es viņai uzticos.
E-74 Now when I go overseas, to make it right, my little family gathers around, and we pray with one another. And I commit them to God, and they commit me to God. And when we do, we go over sea, I go overseas. Now, I know she loves me; I have confidence in her. And I love her; she's got confidence in me. As long as I love her like that, she don't have any worry about me taking any other woman out. As long as she loves me right, why, there is no need of me thinking about any other man going out with her, because she is my wife and I believe her.
E-75 Es ticu, ja es patiešām izdarītu kaut ko nepareizu, pieļautu kļūdu un satiktos ar kādu sievieti, es atgrieztos un atzītos par to viņai, un sacītu viņai: “Meda, es negribēju tā darīt. Es vienkārši iekritu slazdā; šī sieviete vienkārši pieskrēja pie manis un sagrāba manu roku, un sāka to un to,” es ticu, ka viņa saprastu. Es ticu, ka viņa man to piedotu. Bet es to nedarītu, ne par ko, jo es viņu mīlu. Kaut arī viņa man piedotu, es to nedarītu. Es nekādā gadījumā viņu nesāpinātu. Kaut arī es zinu, ka viņa man to piedotu, es negribu viņu sāpināt.
E-75 I believe, if I would actually do something wrong, make a mistake and go out with some woman, and return back and would confess it to her, and tell her, "Meda, I didn't mean to do that. I just got caught in a trap; this woman just run right up to me and--and grabbed me by the arm, and started so-and-so," I believe she would be understanding. I believe she would forgive me for it. But I wouldn't do it, for nothing, because I love her. Though she would forgive me, I wouldn't do it. I wouldn't hurt her, for nothing. Though I know she would forgive me for it, I don't want to hurt her.
E-76 Un tāpat ir arī ar Dievu. Ja es... ja jau fileo mīlestība, kas ir cilvēciska mīlestība, brālības mīlestība, dod vīrietim šādas jūtas pret savu sievu, kā tad agape mīlestība, kas grieķiski nozīmē “Dieva mīlestība”, kā tas liks man izturēties pret Jēzu Kristu? Es, ja vien es esmu gatavs to darīt...to darīt ir manā sirdī! Kaut arī... Teiksim, tik ilgi, kamēr vēlme to darīt ir manā sirdī, es eju un daru to. Legālisms man to darīt neļaus, jo es zinātu, ka es par to tikšu sodīts. Bet īstenā patiesība par to ir šāda – Dieva mīlestība ienāk tavā sirdī tā, ka tu gribi to darīt. Tieši tāda ir patiesība par to. Ir divi novirzieni. Nevis legālisms vai tas otrs, vai kalvinisms, tie ir tie abi.
E-76 And that's the way it is with God. If I... if a phileo love, which is human love, fellowship love, can make a man feel that about his wife; what about agapao love, the Greek word meaning "the love of God," how would that make me do about Jesus Christ? I, as long as I want to go do it, it's in my heart to do it! Whether... I say, as long as it's in my heart to do it, I go do it. Legalism won't let me do it, is because that I knowed I'd get punished for doing it. But the real Truth of it is, is when the love of God comes into your heart till you want to do It. That's the Truth of it. There is the two schools. Not legalism or other, or the Calvinism, it's both. [I John 5:1-3]
E-77 Lūk, arī šodien mēs redzam, ka ir daudz dažādu konfesiju. Ir katoļu baznīca, protestantu baznīca. Katra no tām saka, ka viņi ir tas Ceļš, saprotiet: “Mums ir tas Ceļš, mēs esam tā patiesība.” Tur ir metodisti, kas saka: “Mums ir tā patiesība.” Baptisti saka: “Mums ir tā patiesība.”
E-77 Now we find out today, also, there is many different denominations. There is the Catholic church, the Protestant church. Each one of them says they're the Way, see, "We have the Way, we're the Truth." There is the Methodist, says, "We have the Truth." The Baptist says, "We have the Truth."
E-78 Nu, manuprāt, kamēr vien viņi uzskata šādi, tā tas nav, jo Jēzus sacīja: “Es esmu patiesība.”
E-78 Well, to me, as long as they feel that way, it's not so, because Jesus said, "I am the Truth." See? [John 14:6]
E-79 Tāpēc, kā bija teikts manā vakardienas svētrunā, ka Viņš ir tā vieta, kur Dievs ir ielicis Savu Vārdu, vienīgā pielūgsmes vieta. Tas, ka tu esi protestants, vēl nepadara tevi par kristieti. Tas, ka tu esi katolis, vēl nepadara tevi par kristieti. Tu neesi kristietis tāpēc vien, ka esi metodists, baptists vai pentakosts. Tu esi kristietis, jo esi kristīts Jēzū Kristū ar Svēto Garu, nevis ar ūdeni. “Ir viena ticība, viens Kungs, viena kristība.” Tā ir Svētā Gara kristība. Ūdens kristība ieved tevi sadraudzībā. Svētā Gara kristība ieved tevi Kristū. Lūk, kāda ir tā patiesība.
E-79 Therefore, as my sermon last night was, that He is the place where God put His Name, the only place to worship. You are not a Christian because you're a Protestant. You're not a Christian because you're Catholic. You're not a Christian because you're Methodist, Baptist, or Pentecostal. You are a Christian because you've been baptized into Jesus Christ, by the Holy Spirit, not by water. "There is one Faith; one Lord; one baptism," that's Holy Spirit baptism. Water baptism inducts you into a fellowship. The Holy Spirit baptism inducts you into Christ. There is the Truth. [Ephesians 4:3-6]
E-80 Mums ir arī divi uzskati par šo laulību un šķiršanos. Tagad, kad mūsu Kungs ir atklājis mums Sava Vārda septiņu zīmogu noslēpumu šajās pēdējās dienās... Lūk, daudzi no jums, varbūt daudziem no jums tā ir kā ķīniešu ābece, bet mana draudze to saprot. Kādā veidā? Un jūs esat dzirdējuši par vīzijām un visu, kas ir noticis. Un šis jautājums ir Bībeles jautājums, un mēs esam šeit ielūgti ticēt, ka ir jābūt īstai atbilde uz visu šo apslēpto noslēpumu, kas ir bijis apslēpts kopš pasaules radīšanas. Un Bībele pravieto un saka, ka šajā dienā šie noslēpumi tiks darīti zināmi. Atklāsmes 10. nodaļā ir teikts: “Kad skanēs septītā eņģeļa balss, Lāodikejas vēstnesis, Dieva noslēpumi tiks darīti zināmi.” Un šis ir tas pēdējais periods, Lāodikeja.
E-80 We have also two thoughts of this Marriage And Divorce. Now, that, our Lord has opened the Seven-Seal mystery of His Word to us, in this last days. Now, many of you, this might be Greek to you, but my church understands. By what? And you've heard of the visions and what taken place. And the question is a Bible question, we are invited here to believe there must be a true answer to the whole hidden secret that's been hid since the foundation of the world. And the Bible prophesies and says that in this day these secrets would be made known. Revelations 10, "And at the sounding of the seventh angel, the Laodicea messenger, the mysteries of God would be made known." And this is the last age, which is Laodicea. [Revelation 10:7]
E-81 Paskatieties uz visu šo atmodu, kas ilgst jau piecpadsmit vai vairāk gadu, bet no tās nav izveidojusies neviena konfesija. Luteram bija atmoda, un no tās radās konfesija; Veslijam – no tās radās konfesija; Aleksandrs Kempbels – radās vēl viena konfesija; visi tie pārējie dižie... Džons Smits un pārējie, Mūdijs, vienmēr bija konfesijas. Bet šeit ir bijusi tāda... Parasti atmoda ilgst tikai aptuveni trīs gadus. Bet šī ir turpinājusies jau piecpadsmit gadus, un no tās nav izveidojusies neviena konfesija, jo šis ir Sēklas laiks. Šeit vairs nav nekādu sēnalu; kad sēnala ir prom, tā ir Sēkla.
E-81 Look at all this revival has went on for fifteen years or more, and not one denomination come out of it. Luther had a revival, there went a denomination; Wesley, there went a denomination; Alexander Campbell, there went a denomination; all these other great... John Smith and so forth, denominations, Moody, all along. But here has been one... Usually a revival only lasts about three years. But this has been going for over fifteen years, and not one denomination has sprung up from it, for this is the Seed time. There is no more shuck; after the one shuck is gone, it's Seed.
E-82 Dievs ir gatavs; ja Viņš to vēl nedara tagad, tad Viņš aicinās draudzi uz pilnību caur Savu Vārdu, Jēzu Kristu. Ievērojiet, kaut kur ir jābūt atbildei, un, tā kā tas ir Dieva septiņu zīmogu noslēpums, septiņi zīmogi...
E-82 God is ready, if He isn't doing it now, He is going to call a Church to perfection by His Word, Jesus Christ. Notice, there must be an answer somewhere, and being That, the seven-sealed mystery of God, Seven Seals. [Revelation 10:1-7]
E-83 Cik daudzi no jums to saprot, paceliet roku. Paskatīsimies. Es domāju, ka lielākā daļa no viņiem ir mūsu sanāksme no apkaimes, paklausieties. Ja nesaprotat, tad jau drīzumā iznāks grāmatas par šo tēmu. Mums ir grāmatas, jau tagad ir dažas grāmatas par to.
E-83 How many understands that, raise up your hand. Let's see. I think most of them is our congregation from around, listen. If not, the books will be out pretty soon, upon the subject. We have books, some books on It now.
E-84 Šajā Rakstu vietā, kuru mēs aplūkojam, Jēzus aicina mūs atgriezties uz sākumu – lai saņemtu pareizu atbildi no Rakstiem.
E-84 Jesus, in our text, invites us to go back to the beginning, for the true Scriptural answer.
E-85 Kad Viņam tika uzdots šis jautājums, tad kļuva redzamas divas lietas. Priesteri Viņam jautāja: “Vai vīrs var šķirties no savas sievas jebkāda iemesla dēļ un apprecēt citu?”
Un Jēzus sacīja: “No iesākuma tā nebija.”
Tad viņi sacīja: “Mozus atļāva mums uzrakstīt šķiršanās rakstu un šķirties no viņas jebkura viņu gribētā iemesla dēļ.”
E-85 Now, when He was confronted with this, there was two things in view. The priests said to Him, "Can a man put away his wife, marry another, for any cause?"
And Jesus said, "It wasn't so from the beginning."
Then they said, "Moses suffered us a writing of divorcement, and to put her away for anything they wanted to." [Matthew 19:3], [Matthew 19:7-8]
E-86 Viņš sacīja: “Mozus to izdarīja, jo,” es pievēršu tam jūsu uzmanību, “jūsu cietsirdības dēļ, bet no iesākuma jeb iesākumā tas tā nebija.” Jautājums!
E-86 He said, "That, Moses did that because," I'm letting that string awhile, "because of the hardness of your hearts; but from, or at the beginning it wasn't so." The question! [Matthew 19:8]
E-87 Tāpat kā jautājums, kas mums ir šodien, par mieru pasaulē: “Vai tas tiks panākts caur politiku, caur valstu apvienību, apvienošanos?” Es jums saku: nē. Tas nekad nav izdevies un neizdosies. Tomēr joprojām ir kāda pareiza atbilde uz šo jautājumu: “Vai uz zemes būs miers?” Jā, kad zeme būs atbrīvota no grēka, tad tur būs miers. Bet līdz tam laikam nekāda miera nebūs; “tauta celsies pret tautu, valstība pret valstību”. Dievs ir devis līdzekli pret grēku. Tagad klausieties uzmanīgi. Dievs ir devis līdzekli, lai atbrīvotu zemi no grēka, bet šīs pasaules cilvēks Dieva līdzekli nepieņems.
E-87 The question today, like of world peace, "Is it coming by politics, union of nations, united?" I say to you, nay. It's always failed, and it will again. But there remains a true answer to the question, "Will there be peace upon the earth?" Yes, when sin is ridden off of the earth, there will be peace. But until that time, there will be no peace; "nation will rise against nation, and kingdom against kingdom." God gave a remedy for sin. Listen close now. God gave the remedy to rid sin off the earth, but man of the earth won't accept God's remedy. [Matthew 24:7]
E-88 Dievs deva mums līdzekli un veidu, kā precēt savas sievas un dzīvot kopā ar viņām, bet cilvēks nepieņems Dieva līdzekli, nepieņems Viņa Vārdu par to. To ir teicis Jēzus. Un tas mums atgādina Viņa Vārdus, zinot, ka Viņš teica: “Debesis un zeme zudīs, bet Mani Vārdi nezudīs.”
E-88 God gave us a remedy and a way to marry our wives and live with them, but man won't accept God's remedy, won't accept His Word on it. Jesus has said this. And this reminds us of--of His Words, knowing that He said, "Heavens and earth will fail, pass away, but Mine won't." [Matthew 24:35]
E-89 Šis jautājums, pareizā atbilde, pie kuras Jēzus vēlas, lai mēs atgrieztos, ir atgriezties uz iesākumu. Tātad tas būtu 1. Mozus grāmatā. Jo vārds 1. Mozus Grāmata [Genesis, izcelsme-Tulk.] ir sēklu grāmata katram jautājumam Bībelē. Un jums vienmēr ir jāatgriežas atpakaļ pie sēklas, lai jūs zinātu, kāda sēkla ir iesēta laukā, lai noskaidrotu, kāda raža jums būs. Un tā, kāda sēkla ir iesēta? Tā kā 1. Mozus grāmata ir sēklu grāmata, mēs dosimies atpakaļ uz 1. Mozus grāmatu. Jēzus norāda mums uz šiem Rakstiem: “Iesākumā.” Un atcerieties, tieši tad sākās laiks. Pirms tam bija Mūžība. Un tā, mūsu jautājums tur bija... ievērojiet, ja mēs atgriežamies sākumā...
E-89 The question, the true answer that Jesus want us to go back to, is to go back to the beginning. Then, that would be in Genesis, 'cause the word Genesis is the seed chapter to every question in the Bible. And you always have to go back to the seed to see what kind of a seed is in the field, to find out what your crops will be. Now, what kind of seed is sown? Genesis, being the seed chapter, we'd go back to Genesis. Jesus introduces us to that Scripture, "at the beginning." Now, remember, that's when time started to begin. Before that, it was Eternity. Now, our question there was, notice, if we go back to the beginning.
E-90 Tagad nepalaidiet to garām! Un tieši tāpēc es gribu runāt lēni, to cilvēku dēļ, kuri ir pievienojušies, un lai uz lentes tas būtu skaidri dzirdams.
E-90 Now don't fail this! And that's the reason I want to talk slow, so that the people out on the wires, and that the tape will say it clearly.
E-91 Ja jau Jēzus teica: “Atgriezieties pie sākuma,” tad uz zemes bija tikai pa vienam pārim no katras sugas. Bija viens Ādams un viena Ieva; viņus bija savienojis pats Dievs. Viena ķēve, viens ērzelis; viena papagaiļu mātīte, viens tēviņš. “Iesākumā,” kā Viņš mums teica atgriezties atpakaļ, tur bija tikai pa vienam pārim no jebkā. Vai tā ir taisnība? [Sanāksme saka: “Āmen.”Tulk.] Tātad mēs redzam, ka “iesākumā” viss darbojās pilnīgā kārtībā un saskaņā ar Dievu, bez jebkādām novirzēm.
E-91 If Jesus said, "Go back to the beginning," there was only one pair of anything on earth. There was one Adam, one Eve, they were joined by God alone. One female horse, one male; one female parrot, one male. "At the beginning," as He told us to go back, there was only one pair of anything. Is that true? [Congregation says, "Amen."--Ed.] Then, we find now that everything "in the beginning" was running in perfect order and harmony with God, nothing was out of cater. [Genesis 3:1-21]
E-92 Debesīs viss joprojām ir kārtībā, visas zvaigznes, galaktikas, Saules sistēma, viss ir pilnīgi kārtībā. Ja kaut kas no tās novirzītos, tas izjauktu visu programmu.
E-92 Everything in heaven is still in order; all the stars, the galaxies, the solar system, everything is perfectly in order. One of them move, it would interrupt the whole program.
E-93 Tagad paklausieties. Vai jūs saprotat? Viena iejaukšanās sabojā visu programmu! Tātad, kad cilvēki atradās vienotībā ar Dievu, viens vīrietis un viena sieviete, šī sieviete sagrēkoja, kas izraisīja visas zemes programmas atdalīšanu no vienotības ar Dievu. Tādēļ viens šai Grāmatai pievienots vārds vai viens no tās atņemts vārds atdala kristieti no vienotības ar Dievu, atdala draudzi no vienotības ar Dievu, atdala ģimeni no vienotības ar Dievu. Ikviens ticīgais var būt atdalīts, nepieņemdams katru Dieva Vārdu.
E-93 Now listen. Do you see? One interruption spoils the entire program! Now, when human beings was running in continuity with God, with one man and one woman, this woman sinned and it throwed the whole earthly program out of continuity with God. Therefore, one word added to this Book, or one Word taken from It; throws a Christian out of continuity with God, throws a church out of continuity with God, throws a family out of continuity with God. Every believer can be throwed out, by not accepting every Word of God. [Galatians 5:9-10]
E-94 Tātad tā bija sieviete, kas izraisīja šķelšanos šajā jaukajā namā. Ne jau kāds ķerubs atnesa uz zemes satraukumu. Ne jau Ādams bija tas, kurš atdalīja to namu. Tā bija nekas cits kā sieviete, Ieva, kas atdalīja to namu un atņēma visai radībai šo nepārtraukto vienotību. Un tieši tad šis “iesākums”, par kuru runāja Jēzus, tika pārrauts. Jēzus teica: “Iesākumā Dievs radīja vienu eksemplāru no katra vīrišķā un sievišķā dzimuma.” Tātad, kad šī sieviete... nevis ķēve, nevis kuce, bet sieviete, viņa sagrāva visu Dieva darbības nepārtrauktību uz zemes un iegrūda visu nāvē. Sieviete, nevis vīrietis, viņa lauza derību. Viņa lauza derību, jo (kāpēc?) viņa pārkāpa Dieva Vārda robežas. Un tā, ja viņa lauza savu derību ar savu vīru, viņa lauza derību ar Dievu; un, tā kā viņa lauza derību ar Dievu, viņa lauza to ar savu vīru.
E-94 Then, it was the woman that caused the separation of the lovely home. It was not a Cherubim that bothered the earth. It was not Adam that throwed the home out. It was not anything else that throwed the home out, and throwed the whole thing out of continuity, but a woman, Eve. And it is here that "the beginning," that Jesus spoke of, was broken. Jesus said, "At the beginning, God made one male, one female, of each kind." And now when this woman... not the female horse, not the female dog; but the woman, she broke the entire continuity of God's operation on the earth, and throwed everything into death. The woman, not the man, she broke the covenant. She broke the covenant, because (why?) she stepped across the borders of God's Word. Now, if she broke her covenant with her husband, she broke her covenant with God; then, because she broke the covenant with God, she broke it with her husband. [Matthew 19:4], [Genesis 3:1-21]
E-95 Un, kad jūs laužat savu solījumu un derību ar Dieva Vārdu, lūk, kas ir radījis tik daudzus ārlaulībā dzimušus draudzes locekļus, jo cilvēku grupa sanāca kopā pateica: “Nu, tas nenozīmē to,” un tas atdala visu šo organizāciju no nepārtrauktās vienotības ar Vārdu. “Mēs neticam Tam. Dr. Džonss teica, ka tas tā nav.” Bet, kamēr vien Dievs saka, ka tas tā ir, Viņš teica: “Katra cilvēka vārds lai ir meli, bet Mans ir Patiesība!” Lūk, kur sabrūk šī nepārtrauktā vienotība.
E-95 And when you break your promise and your covenant to God's Word, that's what caused so many illegitimate church members, 'cause a group of man got together and said, "Well, It didn't mean that," and it throws the whole organization out of continuity with the Word. "We don't believe That. Doctor Jones said It wasn't so." But as long as God said It's so, He said, "let every man's word be a lie, and Mine be the Truth!" There it breaks the continuity.
E-96 Un tā, mēs redzam: tā kā šī nepārtrauktība tika pārtraukta, tad tika pārrauta Dzīvības līnija, tika pārrauta arī laika līnija, tika lauzta derība, viss bija sagrauts! Kas to izraisīja? Sieviete. Lūk, kas lauza derību. Un tā, ja gribat to izlasīt, varat to izlasīt 1. Mozus 3.nodaļā.
E-96 Now we see, being that the continuity is broken, then the Life line was broken, also the time line was broken, the covenant was broken, everything shattered! What caused it? A woman. That's what broke the covenant. Now, if you want to read that, you can read it, Genesis 3. [Genesis 3:1-15]
E-97 Tieši tad vīrietim caur Dieva Vārdu tika dots valdīt pār sievieti. Viņa vairs nebija viņam vienlīdzīga. Jūs zināt, ka viņa bija bijusi vienlīdzīga pēc dabas, bet, kad viņa pārkāpa Dieva Vārdu, Dievs iecēla vīrieti valdīt pār viņu. 1.Mozus 3:16, ja jūs vēlaties to pierakstīt. Viņa vairs nebija vienlīdzīga vīrietim. Viņa bija Dieva Vārda pārkāpēja.
E-97 Now, it was then man was made to rule over the woman, by God's Word. She was no more co-equal with him. She was co-equal in nature, you know; but, when she broke God's Word, God made a man to be a ruler over her. Genesis 3:16, if you want to put it down. She was no more equal with the man. She was the breaker of God's Word. [Genesis 3:16]
E-98 Vai tad jūs neredzat, ka “viņa”, ka šeit viņa ir draudze? Dieva Vārda pārkāpēja, kas ir pilnībā atdalījis viņu no tās nepārtrauktās vienotības. Un tieši to draudze ir izdarījusi, apklājusi pilnīgi visu ar garīgo nāvi. Tagad jūs sapratīsiet, kāpēc es tā cenšos dauzīt pa to visu. Tā ir Patiesība! Tie ir Bībeles fakti.
E-98 Don't you see, "she," she, the church down here? The breaker of God's Word, that throwed her completely out of continuity. And that's what the church has done, and throwed spiritual death upon the whole thing. Now you'll understand why I hammer at these things like I do. It's Truth! This is Bible facts.
E-99 Ievērojiet, kāpēc gan viņa izdarīja kaut ko tādu? Kā šī jaukā, skaistā, nevainojamā sieviete varēja...
E-99 Notice, why did she do such a thing as this; how could that lovely, beautiful, perfect woman?
E-100 Reiz es redzēju kādu gleznu, šķiet, ka tas bija Grieķijā; kāds mākslinieks bija uzgleznojis Ievas attēlu. Viņa tur bija tik briesmīga, kādu jūs vēl neesat redzējuši. Tas parāda, kā to redz miesīgais prāts. Bet viņa nebija tāda, viņa bija brīnišķīga, jo viņa bija nevainojama sieviete, pilnīgi sievišķīga.
E-100 I seen a picture one time, I believe it was in Greece, of an artist that painted a picture of Eve. She was the most horrible-looking thing you ever seen. That shows what a carnal mind can look at. But, she wasn't; she was beautiful, 'cause she was perfect woman, all woman.
E-101 Ievērojiet, kāpēc viņa, būdama tik augstas kārtas, tā rīkojās? Viņai bija vienādas tiesības ar vīrieti, viņa bija vienlīdzīga ar viņu. Bet nu mēs visi zinām, ka viņa zaudēja savu vienlīdzību ar vīrieti, kad viņa sagrēkoja un Dievs teica: “Turpmāk vīrietis valdīs pār tevi.” Lūk, tie ir Raksti. Ja vēlaties, mēs varam to izlasīt.
E-101 Notice, why did she do such a thing, being in that high order? She was right with man, co-equal with him. But we all know now that she lost her co-equalness with man, when she sinned, and God said, "Man will be your ruler from here out." Now, that's the Scripture. If you want to, we could read it. [Genesis 3:16]
E-102 Es jums dodu šīs Rakstu vietas, lai ietaupītu laiku šim lielajam telefonlīnijas savienojumam pa visu valsti, lai jūs varētu izlasīt tās paši.
E-102 I'm giving you the Scriptures, so save time for this big hookup across the country, that you might read it yourself.
E-103 Paskatieties uz iemeslu, kāpēc viņa to darīja. Kā sātans vispār varēja tikt viņai klāt?
E-103 Notice the reason she did that. How did Satan ever get to her?
E-104 Vai jūs zinājāt, ka reiz sātans bija vienlīdzīgs ar Dievu? Protams, viņš bija viss, izņemot Radītāju; viņš bija viss, viņš stāvēja pie Dieva labās rokas debesīs, tas varenais galvenais ķerubs.
E-104 Did you know Satan was co-equal with God one day? Sure was, all but a creator; he was everything, stood at the right hand of God, in the Heavens, the great leading Cherubim.
E-105 Ievērojiet, iemesls, kāpēc viņa to darīja, bija tas, ka viņa nebija sākotnējā radīšanā. Sieviete nav Dieva oriģinālā radība; viņa ir blakusprodukts. Tādējādi “iesākumā”, kā uz to atsaucās Jēzus, viņa nebija Dieva oriģināli radīta būtne. Viņa ir vīrieša blakusprodukts – kad Jēzus atsaucās uz “iesākumu”.
E-105 Notice the reason that she did this, she was not in the original creation. She is not in God's original creation; she is a by-product. Therefore, "at the beginning," as Jesus referred to it, she was not original creative being of God. She is a by-product of a man, when Jesus referred to "the beginning."
E-106 Atcerieties, ka sākotnējā radīšanā Ādams bija gan vīrietis, gan sieviete, viens, bet tad viņš tika atdalīts caur ribu.
E-106 Remember, Adam was both masculine and feminish, in the original creation, one, but then he was separated by a rib.
E-107 Ievērojiet, bet blakusprodukts...un ievērojiet, ka tikai viņa, no visas Dieva radības, no visiem dzīvniekiem, no visa pārējā, sieviete bija vienīgā, kas bija šādi izveidota. Visas pārējās mātītes bija sākotnējā radīšanā. Visas pārējās sievietes bija daļa no sākotnējās radīšanas, bet Ieva nebija daļa no sākotnējās radīšanas. Redziet, tam bija jābūt izdarītam šādā veidā. Mēs pēc brītiņa to izskatīsim. Ievērojiet, šajā radīšanā, kur viņa parādījās...nevis kā oriģināls, bet gan blakusprodukts. Un šajā radīšanā ir...
E-107 Notice, but a by-product, and, notice, the only one of all God's creation, of every animal and anything else, she was the only one designed this way. Every other female was in the original creation. Every other female was in the original creation, but Eve was not in the original creation. See, that had to be made that way. We'll get to it after a while. Notice, in this creation that she was in, not in the original, but a by-product. And in this creation, there is...
E-108 Lūk, es nevēlos aizskart jūsu jūtas, bet es vēlos jums pateikt patiesību. Bet jūs tikai sēdiet mierīgi; jūs uzvedaties patiešām jauki.
E-108 Now I don't want to hurt your feelings, but I want to tell you the Truth. And you just sit still; you're doing nice.
E-109 Nekas nav izveidots tā, lai būtu tik maldinošs kā maldinoša sieviete. Neviens cits tāds nav; nekas cits nav radīts šādā veidā.
E-109 There is nothing designed to be so deceitful, as a woman that's deceitful. There cannot be nothing else; there is nothing made to be that way.
E-110 Un tāpat nav neviena, ko varētu pievilt tik vienkārši kā sievieti. Lūk, krišana pierāda, ka šis apgalvojums ir patiess, tā krišana sākumā.
E-110 Also, there is nothing that can be so easily deceived as a woman. Now, the fall proves this statement to be true, the fall in the beginning.
E-111 Viņas nebija sākotnējā oriģinālajā radīšanā. Viņa bija Ādamā, bet sākumā viņa nebija pati par sevi, kā sieviešu dzimums. Viņa tika uztaisīta kā blakusprodukts.
E-111 She was not in the original beginning creation. She was in Adam, but not in a female sex, herself, at the beginning. She was the by-product made.
E-112 Lūk, no visa radītā nekas nevar tik viegli maldināt un tikt maldināts kā sieviete. Nekas nav tā izveidots un nevar krist tik zemu kā sieviete. Aizdomājieties. Visā radībā nekas nav tā izveidots, kas varētu nokrist tik zemu kā sieviete. Viņa var salauzt vīrieša sirdi vieglāk kā jebkas cits pasaulē, viņa sieva. Lai tik tā jaukā sieviņa paskraida apkārt ar kādu citu vīrieti – paskatieties uz to puisi, kas sēž tur ar saviem bērniem, no viņa acīm līst asaras. Viņa ir šādi izveidota. Viņa ir izveidota, lai to darītu. Neviena cūka, neviens suns, neviens cits dzīvnieks nav izveidots tā kā viņa un nevar nokrist tik zemu, kā var nokrist viņa. Lūk, tā ir taisnība.
Ar visu cieņu pret māsām, es tikai gribu, lai jūs esat nomodā.
E-112 Now, there is nothing designed that can deceive, and be deceived, as easy as a woman. There is nothing designed or can stoop as low as a woman can. Think now. There is nothing designed, in all creation, that can stoop as low as a woman can. She can tear a man's heart to pieces easier than anything else there is in the world, is his wife. Let that nice little wife get to running around with some other man; look at that fellow sitting there with his children, the tears dropping out of his eyes. She is designed that way. She is designed to do this. There is no hog, no dog, or no other animal, designed like her or can stoop as low as she can stoop. Now, that is true.
With regards to my sisters, I just want you to watch.
E-113 Neviens dzīvnieks nevar būt amorāls. Jūs varat saukt suni par “kuci”, suņu mātīti, jūs varat saukt tēviņu par...cūku par “sušķi”, bet to morāle daudzkārt pārspēj daudzu Holivudas zvaigžņu morāli. Lūk, cik zemu viņa var nokrist, tā viņa ir izveidota. Viņa nevar... Vienkārši aizdomājieties par to. Nekas visā pasaulē, ko ir radījis Dievs, nevar būt tik amorāls, tik zemu krist.
E-113 No animal can be immoral. You call the dog a "slut," the female dog, you call the male... hog a "sow," but her morals is a million miles beyond many Hollywood star. That's how low she is designed to stoop. She can't... Just think of this now. There is nothing in the world, made in God's creation, that can be immoral, stoop that low.
E-114 Jūs sacīsiet: “Brītiņu uzgaidi – vīrietis!” Mēs līdz tam tiksim. Tieši sievietei ir jāpasaka “Jā”.
E-114 You say, "Wait a minute, 'man'!" We're going to get to that. The woman has to say "yes."
E-115 Ievērojiet, nekas nav izveidots tā, lai varētu krist tik zemu vai būt tik neķītrs, kā vien sieviete. Suns nevar tā rīkoties, cūka nevar tā rīkoties, putns nevar tā rīkoties. Neviens dzīvnieks nav netikumīgs, ne arī var tāds būt, jo tie nav veidoti, lai tādi būtu. Sivēnmāte nevar būt netikumīga, kuce nevar būt netikumīga, putns nevar būt netikumīgs. Sieviete ir vienīgā, kas var būt netikumīga.
E-115 Notice, there is nothing designed to stoop so low, or be filthy, but a woman. A dog can't do it, a hog can't do it, a bird can't do it. No animal is immoral, nor it can be, for it is not designed so it can be. A female hog can't be immoral, a female dog can't be immoral, a female bird can't be immoral. A woman is the only thing can do it.
E-116 Vai redzat, kur devās sātans? Saprotat? Tomēr viņai joprojām ir...viņa ir tā, kurai ir vara pateikt “jā” vai “nē”. Saprotiet, tas ir atkarīgs no tā, pie kā viņa grib turēties. Saprotat? Lūk, šeit mēs varam skaidri redzēt čūskas sēklu – kur tā ienāca. Ir tikai viena vieta, uz kurieni viņš varēja aiziet. Ja kādam tas to skaidri neparāda, tad viņš ir akls. Saprotat? Saprotiet, tam bija jānonāk līdz tam.
E-116 Now you see where Satan went? See? But still she has, she is the one that's got the power to say "yes" or "no." See, depends on where she wants to hold herself. See? Now here we can see plainly the serpent's seed, where it come in. There is only one place he could go to. If that wouldn't nail it down, somebody is blind. See? See, it had to go to that.
E-117 Ņemiet vērā, ka šie dzīvnieki, mātītes, to nevarēja izdarīt, jo tie bija sākotnējā radīšanā. Bet sieviete nebija tajā sākotnējā radīšanā. Tagad mēs atgriežamies atpakaļ, lai to izraktu, un tad mēs pārcelsimies atpakaļ uz mūsdienām, uz Jauno Derību.
E-117 Notice, the reason that animals couldn't do it, a female animal, they were in the original creation. But the woman was not in that original creation. Now we're going back to dig this up, then bring you right down to the modern day, in the Testament.
E-118 Tikai sieviete ir izveidota netiklībai un izvirtībai. Kuce nav tāda, tāpat kā neviena cita mātīte. Tāda var būt tikai sieviete. Kuce vai jebkurš cits dzīvnieks – vienreiz gadā, un tas ir viņas mazuļu dēļ; nevis seksuālai baudai, bet tikai viņas mazuļiem. Tā sivēnmāte, tā kucīte, reizi gadā, tikai viens brīdis, un tas ir viņas mazuļiem. Bet sieviete ir izveidota, lai darītu to jebkurā laikā, kad viņa to vēlas. Šeit es dažas lietas esmu izsvītrojis; pārējo jūs varat iedomāties. Kucīte nevar, sieviete var. Cerams, ka Svētais Gars jums atklās visu pārējo par to, ko es šeit esmu izsvītrojis.
E-118 She is designed, alone, for filth and unclean living. A dog can't, and no other female can. It's just the woman that can. A dog or any other animals, once a year, and that for her babies; not for sexual pleasure, but for her babies. The old sow hog, the old slut dog, once a year, one moment, that's for her babies. But a woman is designed for any time she desires. I've got some stuff crossed out here now; you can imagine the rest. A dog can't; woman can. I hope that the Holy Spirit reveals to you the rest of this I crossed out here.
E-119 Sieviete ir vienīgā suga, sieviešu dzimtas suga, kas ir izveidota skaistāka par tēviņu. Starp citām sugām nekā tāda nav. Visām citām Dieva radībām skaisti ir tēviņi, vai tie būtu dzīvnieki, putni un tā tālāk, skaists vienmēr ir tēviņš.
E-119 She is the only specie, specie of female, that is made prettier than the male. There is not another specie among anything. All other creatures of God is beautiful males, such as in animals, birds, and so forth, always the male is pretty.
E-120 Paskaties uz lielo brieža tēviņu ar lieliem, skaistiem ragiem, pamatīgs eksemplārs; un uz mazo, pieticīgo briežumāti. Paskaties uz lielo gaili, kas klāts ar krāšņām spalvām, un uz mazo, brūno vistiņu. Paskaties uz putniem: tēviņu un mātīti. Kāpēc? Kāpēc tas tā bija visās Dieva radībās? Ikvienā radībā tēviņš ir tas skaistākais. Starp aitām, starp cūkām, starp zirgiem, starp visu pārējo tēviņš vienmēr ir lielāks un skaistāks, un arī starp putniem.
E-120 Look at the big buck deer, big fine horns, great specie; and the little, humble doe. Look at the big rooster with all of his pretty feathers; and the little, brown hen. Look at the birds, the cock and the hen. Why, why was it such, of all the creatures of God? Every creature, in the male is the prettiest. Between the sheep, between the--the hogs, between the horses, between anything else, it's always the big male that's pretty, and in the birds.
E-121 Bet cilvēku rasē skaista ir tieši sieviete, nevis vīrietis; ja viņš ir skaistāks, tad kaut kas nav kārtībā, kaut kur ir sakrustota sēkla. Tā tas ir bijis no paša sākuma. Kāpēc? Kāpēc tā tika izdarīts? Lai ar to maldinātu? Viņas dizainers, sātans, vēl joprojām strādā pie viņas šajās pēdējās dienās.
E-121 But in the human race, it's the woman that's pretty, not the man; if he is, there is something wrong, there is crossed-up seed somewhere. Originally it's that way. Why, why was it done? To deceive by. Her designer, Satan, is still working on her, too, in these last days.
E-122 Atļaujiet man šeit uz brītiņu apstāties. “Skaistas!” Vai jūs zinājāt, ka pirmā starptautiskā pasaules iznīcināšana, tas ir, vispasaules iznīcināšana, notika skaisto sieviešu dēļ? “Kad Dieva dēli redzēja, ka cilvēku meitas ir skaistas, viņi ņēma tās par sievām.” Vai pareizi?
E-122 Let me stop here just for a moment. "Pretty!" Did you know, at the first destruction, internationally, of the world, or worldwide, was because of pretty women? "When the sons of God saw the daughters of man were fair, they taken unto them women." Is that right?
E-123 Vai esat pamanījuši, ka mūsdienās sievietes ir kļuvušas skaistākas? Es esmu redzējis Pērlas O'Braenas fotogrāfiju, kas savā laikā tika uzskatīta par skaistāko sievieti valstī. Mūsdienās jebkura skolniece pusaudze, runājot par skaistumu, viņu aizēnotu.
E-123 Have you noticed the increase of beauty of women in this day? I have seen the picture of Pearl O'Brien, which was supposed to be the prettiest woman in the nation, at one time. There isn't a teen-age girl in this school but what would out-shadow her, when it comes to beauty.
E-124 Sieviešu skaistuma pieaugums norāda, ka tas ir pievilšanas laiks. Kad vēl draudze ir izskatījusies skaistāka nekā šodien? Viss izskatās tik lieliski, lielas, skaistas ēkas un miljoniem tā, miljoniem šitā. Vai tad jūs neredzat, “viņa”, pievilšana!
E-124 The increase of the beauty of women is showing the time of deception. When did the church look any more prettier than it does today? Everything is featuring great, big fine buildings, and millions of this and millions of that. Don't you see, "she," the deception!
E-125 Un tā, nekas nevar nokrist tik zemu kā viņa, un viņa ir tā iekārtota, ka var būt maldinoša. Un sātans šodien, šajās pēdējās dienās, patiešām strādā pie viņas, jo viņš ir viņas dizainers. Es to varu tagad pierādīt. Atgriežoties pie paša iesākuma, kurš sāka pie viņas strādāt: Ādams vai sātans, Dievs vai sātans? Redziet, lūk, kas ir viņas dizainers. Tas ir viņas galvenais ierocis, lai ievestu vīrieti savā nešķīstībā; būdama skaista sieviete, viņa var iegrozīt vīrieti, kā vien vēlas. Brāli, ne jau pagrīdas dzertuve ir tas, kas piebeidz to vīrieti; tā ir tā skaistā sieviete, kas pastaigājas pa ielu grozīdamās, puskaila. Lūk, kas izraisa... Lūk, kur ir šis pavedinātājs. Un viņa tajā ir nāvējoša, absolūti nāvējoša. Jūs varat apšaubīt manu apgalvojumu, ka sātans ir viņas dizainers, bet tā ir patiesība. Sātans viņu projektēja. Viņš joprojām to dara.
E-125 Now, there is nothing can stoop like her, and she is designed so that she can be deceiving. And Satan is really working on her today, in these last days, because he is her designer. I can prove that now. To go right back at the beginning, who started to work on her, Adam or Satan, God or Satan? See, that's her designer. It's her chief weapon to throw man to her filth, being a pretty woman, she can sway a man any way she wants to. Brother, it ain't the bootleg joint down here that gets the man; it's the pretty woman walking down the street, twisting herself, half dressed. That's what takes... That's the deceiver right there. And she is deadly with it, absolutely deadly. You may question me about Satan being her designer, but that's the Truth. Satan designed her. He still does it.
E-126 Atļaujiet man parādīt jums kaut ko no Rakstiem. Man ir jāatved jūs atpakaļ pie Rakstiem, bet jūs paši izdariet secinājumus, skatoties uz to šodien.
E-126 Let me show you something in the Scripture. I got to take you back to Scripture, and you draw your opinion as you look at it today.
E-127 Tieši sātans ir tas, kurš piedāvā šāda veida skaistumu. Ja ievērosiet, viņš bija visskaistākais no visiem eņģeļiem debesīs. Vai pareizi? Un viņš vēlējās padarīt Debesis par skaistāku vietu, nekā bija Mihaela valstība. Vai pareizi? Un tas, ka Kains bija viņa dēls, ir redzams no tā, ka viņš pienesa skaistāku pielūgsmi, izrotāja savus altārus ar augļiem un ziediem, un tā tālāk. Vai pareizi? Skaisti! Grēks ir skaists, tas, ko mēs šodien uzskatām par skaistumu. Un grēks pieviļ caur skaistumu. Skatoties uz sievieti, kas iet pa ielu, jūs nevarat pateikt, kas ir viņas sirdī. Saprotat? Bet es gribēju pateikt šīs lietas, lai jūs ieraudzītu, kāpēc tieši sātans ir viņas dizainers. Tas ir pilnīgi pareizi, to pierādīja viņa paša dēls, Kains. Un tā, viņa ir skaista, un tāpēc viņa var maldināt.
E-127 Satan is the one who features that kind of beauty. If we'll notice, he was the most beautiful of all the Angels in Heaven. Is that right? And he desired to make Heaven a more beautiful place than the kingdom of Michael. Is that right? Also, to show that Cain was his son, he offered a more beautiful worship, decorated his altars with fruits and flowers, and so forth. Is that right? Beautiful! Sin is beautiful, what we call beauty today. And sin is deceiving, by beauty. You'd never look at a woman going down the street and tell what's in her heart. See? But I wanted to say these things so that you could see why that Satan is her designer. That's exactly right, his own son proved it, Cain. Now, she is beautiful so she can deceive.
E-128 Pasaule ir skaista, tāpēc tā var maldināt. Es ar to domāju kosmosu, pasaules kārtību. Tā ir skaista, tāpēc tā var pievilt, varenjaukas vietas un greznība.
E-128 The world is beautiful so it can deceive. I mean kosmos, the order of the world. It's beautiful so it can deceive, great fine places and luxury.
E-129 Atcerieties pravieti Amosu, kad viņš nonāca tur augšā un paskatījās lejup uz to pilsētu, un ieraudzīja to kā mūsdienu Holivudu; viņa vecās acis samiedzās zem tiem sirmajiem matiem, kas nokarājās uz viņa sejas. Un viņš devās uz turieni ar vēstījumu un izkliedza to tajā vietā. Viņš sacīja: “Tieši tas Dievs, kuram, kā jūs apgalvojat, jūs kalpojat, jūs iznīcinās!” Pareizi.
E-129 Remember the prophet, Amos, when he come up over and looked down into the city, and seen it like a modern Hollywood, his little old eyes got little, under that gray hair hanging in his face. He walked down there with a Message, and burst It out on that place. He said, "The very God that you claim to serve, will destroy you!" That's right.
E-130 Grēks ir skaists. Mūsdienās cilvēki Jūdu iedomājas kā dzērāju, kas guļ uz ielas, ar mušu pilnu muti, it kā tāds būtu bijis Jūda. Jūda bija izskatīgs, spēcīgs vīrs, viltnieks. Tas nav tas puisis, no kura jāuzmanās, tas nav tas puisis, tas zemnieks, kas nāk darba drēbēs, no kura jāuzmanās, kad viņš tuvojas sievai; tas ir tas švīts, viņš ir tas blēdis.
E-130 Sin is pretty. They picture Judas as some old drunken sot out here on the street somewhere, and mouth hanging with flies in it, and so forth, as Judas. Judas was handsome, strong, a deceiver. It ain't that guy to watch around you, it ain't a guy that (the old farmer) come in with a pair of overalls on, to watch around your wife; it's that slicker, he's the rascal.
E-131 Grēks ir skaists pasaules acīs, bet Dievs nav saskatāms tāda veida skaistumā. Vai jūs to zinājāt? Dievs ir saskatāms raksturā, skaistā raksturā.
E-131 Sin is beautiful to the eyes of the world, but God is not featured in that kind of beauty. Did you know that? God is featured in character, beautiful character.
E-132 Bībelē, Jesajas 53. nodaļā, ja gribat pierakstīt šo Rakstu vietu. Šeit malā ir vesela virkne ar Rakstu vietām par to, Jesajas 53. nodaļa. Bībele par mūsu Kungu Jēzu saka: “Tur nebija nekāda skaistuma, lai mēs Viņā būtu atraduši ko patīkamu. Kā tāds, no kura mēs apslēpām seju.” Vai pareizi? Mēs Viņu negribējām, jo Viņš nebija skaists. Varbūt Viņš bija neliela auguma puisis, sakņupušiem pleciem, ar sarkaniem vaigiem, un Viņš nebija pievilcīgs līderis. Viņš neizskatījās pēc līdera. Viņš runāja vienkāršā ielas valodā un tā tālāk, kā jau cilvēki, parastie cilvēki, tāpēc neizskatījās, ka Viņš būtu kāds liels zinātnieks, izglītots, elegants, glīti ģērbies un tā tālāk. Viņš bija vienkārši parasts cilvēks. “Tur nebija nekāda skaistuma, lai mēs Viņā būtu atraduši ko patīkamu.” Viņš staigāja turpat starp cilvēkiem, viņi pat nezināja, kas Viņš bija. Viņš neizskatījās kā kāds dievs, kas staigā apkārt, kāds, pēc mūsu domām, būtu dievs. Un tomēr tas bija Viņš!
E-132 In the Bible, Isaiah 53, if you want to put the Scripture down. It's got rows of Scripture wrote on the side here for it. Isaiah 53, the Bible said of our Lord Jesus, that, "There was no beauty that we should desire Him. And we hid as it was our faces from Him." Is that right? We didn't desire Him, because He wasn't pretty. He was probably a little fellow, stoop-shouldered, ruddy-looking, and He wasn't desirable to be a leader. He didn't look like a leader. Talked with common street-talk, and so forth, like the people does, the common people, so therefore He didn't look like He was any great scholar, educated, fine, all robed up, and everything. He was just an ordinary man. "There was no beauty of Him, that we should desire Him." He walked in and out of man, right along, they didn't even know Who He was. He didn't look like a god walking along, what we would think was a god. But, the same, He was! [Isaiah 53:2]
E-133 Vai esat pamanījuši, kad Tas Kungs Dievs sacīja Samuēlam: “Ej uz Isaja namu un svaidi vienu no viņa dēliem par ķēniņu Saula vietā.”
E-133 Did you notice when the Lord God said to--to Samuel, "Go up to the house of Jesse and anoint one of his sons, king, to take Saul's place"?
E-134 Lūk, cilvēki izvēlējās Saulu, lai gan Samuēls kategoriski pateica, lai viņi to nedara. Viņš sacīja: “Dievs negrib, lai jums būtu ķēniņš; Viņš ir jūsu ķēniņš.” Un sacīja: “Vai es jums esmu ko teicis Tā Kunga Vārdā, kas nebūtu piepildījies? Vai es kādreiz esmu lūdzis jums naudu vai ko citu dzīvošanai?”
E-134 Now, the people chose Saul, when Samuel absolutely told them not to do it. He said, "God don't want you to have a king; He is your King." And said, "Have I ever said anything to you, in the Name of the Lord, but what come to pass? Have I ever begged you for money or something, another, for my living?" [I Samuel 8:5]
E-135 Viņi sacīja: “Nē, tu nekad neesi prasījis mums naudu. Un viss, ko tu sacīji Tā Kunga Vārdā, tas tā arī notika. Bet mēs vienalga gribam ķēniņu.” Un viņi izvēlējās Saulu. Paskaties, ko ir izvēlējusies pasaule! Paskatieties, ko izvēlējās Israēls! Israēls, Dieva svaidīts, viņi izvēlējās cilvēku, kurš bija galvas un plecu tiesu pārāks par visiem citiem tajā valstī; varens, liels, skaists, izskatīgs puisis, un viņš vienmēr bija kā piliens darvas medus mucā.
E-135 They said, "No, you never begged us for money. And whatever you said, in the Name of the Lord, it come to pass. But we want the king, anyhow," so they chose Saul. Look what the world chose! Look what Israel chose! Israel, God's anointed, they chose a man that was head and shoulders above any man in the nation; great, big, fine, handsome-looking fellow, and he always was a fly in the ointment.
E-136 Bet Dievs sacīja: “Es izraudzīšos jums ķēniņu pēc Manas izvēles.” Tā viņš sacīja: “Samuēl, Es tev neteikšu, kurš tas ir, bet tu ej uz turieni. Tas ir viens no Isaja dēliem.”
E-136 But God said, "I'm going to choose you a king to My choosing." So He said, "Samuel, I ain't going to tell you who he is, but you go up there. He is one of Jesse's sons." [I Samuel 16:1]
E-137 Isajs, viņa sieva un visi pārējie, paskatījušies apkārt, sacīja: “Jā, mūsu vecākais dēls, viņš ir liels, garš, izskatīgs vīrs, viņš būtu īsti piemērots karaļa kronim. Viņš ir gudrs. Viņš ir izglītots. Viņš ir lielisks cilvēks. Es zinu, ka viņš būs tam piemērots. Viņam ir pareiza izruna.”
E-137 And Jesse, his wife, and all of them looked around, said, "Yes, our oldest son, he's a great, tall, handsome man, he'll look just right for the king's crown. He is smart. He is educated. He is a fine man. I know he'll be just right. He speaks his word proper." [I Samuel 16:6-7]
E-138 Kad viņi izveda viņu ārā, Samuēls paņēma eļļas krūku un devās viņam pretī. Viņš sacīja: “Nē, Tas Kungs viņu ir noraidījis.” Tā viņš piegāja pie visiem sešiem dēliem, bet Tas Kungs noraidīja ikvienu no tiem. Un viņš sacīja: “Vai nav vēl kāds?”
E-138 When they brought him out, Samuel took the cruse of oil and went towards him. He said, "No, the Lord refused him." So he went all the way down, to six sons, and the Lord refused every one of them. He said, "Isn't there another one?"
E-139 “Ak,” sacīja viņš, “jā, tur ir viens, viņš tur gana aitas. Viņš tur tikai sēž un visu laiku spēlē dziesmas, dzied tās un skaļi gavilē. Un viņš ir tāds puika ar sakņupušiem pleciem, sārtvaidzis, no viņa nekāds ķēniņš nesanāks.”
E-139 "Oh," he said, "yes, there is one, he is back out there herding the sheep. He just sets back there and plays songs, and sings it, and shouts, and goes on. But, he's a little old stoop-shouldered, ruddy-looking guy, he would never make a king."
E-140 Viņš sacīja: “Atvediet viņu!” Un, kad pravietis ieraudzīja Dāvidu, viņš pieskrēja tam klāt ar eļļu un izlēja to viņam uz galvas, sacīja: “Šis ir Dieva izredzētais.” Nevis skaistums, bet raksturs. Dievs skatās uz raksturu.
E-140 He said, "Go get him." And while David come in the sight of the prophet, the prophet run with the oil and poured it upon his head, said, "This is God's chosen." Not pretty; but character. God looks at character. [I Samuel 16:12]
E-141 Cilvēks skatās uz dabisko skaistumu. Tas ir maldinošs. Un tieši tāpēc sievietei tika dots šis skaistums, lai maldinātu, pievilšanai. Skaista sieviete, ja viņa izmanto to nepareizā veidā, tad tas viņai ir lāsts; cik nu man zināms, tas viņu aizsūtīs uz elli ātrāk nekā jebkas cits. Ja viņa vienkārši... Ja viņa ir skaista, protams, kamēr viņa ir kopā ar savu vīru un dara to, kas ir pareizi, tas ir jauki un lieliski. Bet viņa to pašu var izmantot un, ak, cik ļoti viņa var ar to pievilt, jo viņai ir dots to darīt.
E-141 Man looks at natural beauty. It's deceiving. And that's why a woman was given that beauty, for deception, to deceive. A beautiful woman, if she don't use it in the right way, it's a curse to her; that will send her to hell quicker than any thing else I know of. If she just... If she can be pretty, sure, as long as she stays with her husband and does what's right, and that--that's fine and dandy. But she can take that same thing and, my, how she can deceive with it, for it was give to her to do so.
E-142 Ievērojiet, ka Dievu ilustrē raksturs. “Tur nebija nekāda skaistuma, lai mēs vēlētos Jēzu,” bet uz zemes nekad nav bijis tāda rakstura, kāds bija Viņam.
E-142 Notice, now, but God is featured in character. "There was no beauty we should desire Jesus," but there never was a character like Him, on the earth. [Isaiah 53:2]
E-143 Lūk, šodien mēs redzam, ka draudzes raksturs... Sātans un viņa grupa meklē lielas, skaistas baznīcas, skaistas lietas. Lūk, uz ko šodien skatās pasaule. “Ak, tas mācītājs, tas ievērojamais tāds un tāds, tāds un tāds, tik dievbijīgs kā priesteris, savās garajās drēbēs un visā tajā!” Viņi to sauc par skaistumu.
E-143 Now we find out, today, that the--the church character, Satan and his group, look after big, beautiful churches, beautiful things. That's what the world looks at today. "Oh, it's the pastor, the great so-and-so time, so-and-so, so priestly and godly, walk out with his big robes, and things like that." They call that beauty.
E-144 Bet īstenie Dieva svētie meklē apstiprinātā Vārda raksturu.
E-144 But the real saints of God looks for the character of the vindicated Word.
E-145 Tieši to svētie darīja tajā dienā, kad viņi ieraudzīja Jēzu. Viņš nebija nekas īpašs, uz ko skatīties, bet viņi redzēja, ka Viņā ir Dievs. Viņi redzēja, ka Dievs bija ar Viņu.
E-145 That's what the saints did in that day, when they seen Jesus. He wasn't nothing to look at, but they seen God was in Him. They seen God was with Him.
E-146 Tieši tāpēc viņi, Joābs un tie personāži, bija kopā ar Dāvidu, ar to parasto puisi, bet viņi redzēja to vīru, kas bija viņā. Viņi redzēja, ka Dievs ir viņā, un viņi zināja, ka kādu dienu viņš nāks pie varas. Viņi... Viens no viņiem viens pats nogalināja pārējos piecus Goliāta brāļus. Cits nogalināja trīssimt vīrus uz lauka, kamēr sievietes vāca pupiņas pusdienām; karaspēks jau bija tālu, un viņš paņēma šķēpu un nogalināja trīssimt vīrus, filistiešus. Raksturs! Kāpēc? Viņi stāvēja cieši blakus Dāvidam. Viņi zināja, ka uz viņa ir svaidījums, un viņi zināja, ka viņš nāks pie varas.
E-146 That's how that those, Joab and those characters with David, a little old fellow, but they seen the--the man was in him. They seen that God was in him, and they knowed he was coming into power someday. They... One slew them other five brothers of Goliath, single-handed. One killed three hundred man; when some women was picking some beans for dinner, and the army had gone away, and he took a spear and killed three hundred man, Philistines. Character! Why? They stayed right by David. They knowed the anointing was upon him, and they knowed he was coming into power.
E-147 Tas skaidri attēlo šodienas draudzi, kas turēsies pie Vārda! Mēs zinām, ka Tas tiks apstiprināts. Mēs zinām, ka kādu dienu Tas nāks pie varas. Lai gan Sauls... Un Dāvids bija bēglis starp visām tautām, tomēr viņi zināja, ka viņš nāks pie varas. Mēs zinām, ka arī Viņš nāks pie varas, tāpēc mēs ņemam šo Vārdu un stāvam cieši ar to, lai ko tas arī maksātu. Pat tad, ja mums būtu jāsacērt filistieši vai jālec bedrē un jānokauj lauva, kā to izdarīja viens no viņiem, mēs tik un tā ejam, jo tas ir tas ceļš, kuru šādu ir iecerējis Dievs. Mēs meklējam raksturu.
E-147 A pure picture of the Church today that will stand by the Word! We know It's going to be made vindicated. We know It's coming into power someday. Although Saul... And he was a fugitive from the rest of the nations, but they knowed he was coming into power. We know He is coming into power, too, so we take that Word and stand right there, no matter what it costs. If we have to cut Philistines, or jump in a pit and kill a lion, as one did, we go anyhow, 'cause it's the... that's the way God designed it to be. We look for character.
E-148 Tagad jūs man jautāsiet: “Kāpēc Viņš pieļāva, ka viņa tika izveidota šāda?” Es negribu aizņemt pārāk daudz laika, jo man vēl ir daudz kas sakāms. “Kāpēc,” varētu rasties šis jautājums, “kāpēc Dievs uztaisīja sievieti šādu? Kāpēc Viņš pieļāva, ka viņa ir tāda?” Jo tas bija pēc Viņa labā prāta. Protams.
E-148 You may now ask me, "Why did He permit her to be designed thus?" I don't want to take too much time, 'cause I got a lot more to say here. "Why," the question might arise then, "why did God make this woman like this? Why did He permit her to be like that?" It was for His Own good pleasure. Sure.
E-149 Tagad, ja jūs vēlaties uz brītiņu atvērt savas Bībeles, ielūkosimies vēstulē Romiešiem 9. nodaļā, tikai uz brītiņu, un parādīsim jums, kā Dievs dara šīs lietas, ja jūs gribat to izlasīt. Un šeit mēs varam ieraudzīt, ko Dievs dara pēc Viņa labā prāta. Romiešiem 9:14.
Kas no sacītā izriet?
Vai Dieva rīcība ir netaisna?
E-149 Now if you want to turn in your Bible just a minute, let's turn to Romans 9, just a minute, and show you something, how God does these things, if you want to--to read it. And we can see here what God does for His Own good pleasure. Romans 9:14.
Then what shall we say then?
Is there unrighteousness before God?... [Romans 9:14]
E-150 Kad Viņš izvēlējās Ēsavu jeb, pareizāk sakot, izvēlējās Jēkabu un noraidīja Ēsavu, pirms abiem zēniem bija iespēja izvēlēties pašiem, nevienam no viņiem; pirms viņi piedzima, vēl mātes klēpī esot, Dievs pateica: “Ēsavu Es ienīstu, bet Jēkabu Es mīlu.” Saprotat? Kāpēc?
Jo uz Mozu Viņš saka: Es apžēlošu, ko Es apžēlošu, un būšu līdzcietīgs, pret kuru gribu.
Tātad ne no cilvēka gribēšanas vai skriešanas, bet no Dieva, kas parāda žēlastību.
Jo raksti saka uz faraonu: uz to Es tevi esmu nolicis, lai pie tevis parādītu Savu spēku un lai Mans Vārds tiktu daudzināts visā pasaulē.
Tātad, kuru Viņš (lūk, paskatieties uz šo)...to Viņš apžēlo un, kuram grib, tam apcietina sirdi.
Tu varbūt man iebildīsi: ko tad Viņš vēl pārmet? Kas tad spēj pretoties Viņa gribai?
Cilvēka bērns! Kas tu tāds esi, ka gribi ar Dievu tiesāties? Vai gan veidojums drīkst teikt savam veidotājam: kāpēc tu mani tādu esi radījis?
Jeb vai podniekam nav vara no tā paša māla darināt vienu trauku godam un otru negodam?
Un ko tu teiksi, ja Dievs, gribēdams parādīt Savu dusmību un zināmu darīt Savu varu, lielā lēnprātībā ir panesis pazušanai radītos dusmības traukus,
lai atklātu Savas godības bagātību pie žēlastības traukiem, ko Viņš iepriekš radījis godībai?
E-150 When He chose Esau, or chose Jacob and rejected Esau, before either boy could have a right to make a choice, himself, neither one of them; before they was born, still in the womb of the mother, God said, "I hate Esau, and I love Jacob." See? Why?
For he said unto Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion.
So then it is not... him that willeth, nor... him that runneth, but it's God that sheweth mercy.
For the scripture saith unto Pharaoh, Even for this same purpose have I raised thee up, that I might show my power in thee, and that my name might be declared throughout all the earth.
Therefore he... (now watch here)... for he... mercy on whom he will have mercy, and whom he will he hardeneth.
Thou will say... unto me, Why then does he... find fault? For who has resisted his will?
Nay but, O man, who art thou that rilest against God? Shall the thing formed say to him that formed it, Why hast thou made me this?
Has not the potter power over the clay, of the same lump to make one vessel to honour, and the other to dishonour?
What if God, willing to show his wrath, and to make his power known, endured... such long-suffering the vessel of wrath fitted to destruction:
... that he might make known the riches of his glory on the vessel of mercy, which he had afore prepared unto glory, [Romans 9:14-23]
E-151 Tagad pamēģiniet pastrīdēties ar šo. Dievs to izdarīja! Viņam tas bija jāizdara šādā veidā. Tam bija jābūt tur. Tagad paklausieties, lūk, kādas piecas minūtes, es vēlos pievērst kaut kam jūsu uzmanību.
E-151 Now argue with That a while. God did it! He had to make it this a way. It had to be there. Now listen now for about five minutes, I want to call your attention to something.
E-152 Kas ir Dievs? Dievs ir kas varens un Mūžīgs. Iesākumā, vēl pirms bija kāds sākums, Viņš pat nebija Dievs. Vai jūs to zinājāt? Dievs nozīmē “pielūgsmes objekts”, bet tur nebija nekā, kas Viņu pielūgtu. Viņš dzīvoja viens pats.
E-152 What is God? God is a great Eternal. At the beginning, way back before there was a beginning, He wasn't even God. Did you know that? God is an "object of worship," and there wasn't nothing to worship Him. He lived alone.
E-153 Un Viņā bija atribūti. Kas ir atribūts? Doma. Tagad jūs saņemsiet kaut ko, kas robežojas ar šī vakara tēmu. Ievērojiet, Viņš bija Viņa atribūti, kas bija Viņā. Lūk, Viņā bija īpašība būt Tēvam, Viņā bija īpašība būt Dievam, Viņā bija īpašība būt Dēlam, Viņā bija īpašība būt Glābējam, Viņā bija īpašība būt Dziedinātājam. Un visas šīs lietas šeit vienkārši dara redzamus Viņa atribūtus. Nekas nav ārpus kārtības. Vai jūs domājat, ka Dievs neredzēja beigas pirms sākuma? Protams, Viņš redzēja. Nekas nav ārpus kārtības, vienkārši tiek darīti redzami Viņa atribūti.
E-153 And in Him was attributes. What is an attribute? A thought. Now you'll get something that will border on the lesson for tonight. Notice, He was His attributes that was in Him. Now, it was in Him to be Father, it was in Him to be God, it was in Him to be Son, it was in Him to be Saviour, it was in Him to be Healer. And all these things here are just displaying His attributes. There is nothing out of order. You think God didn't see the end from the beginning? Certainly, He did. There's nothing out of order, it's just displaying His attributes.
E-154 Un tā, Viņš nevarēja būt taisnīgs un tajā pašā laikā likt cilvēkam krist. Viņam vajadzēja likt viņu uz vienlīdzīga brīvas gribas pamata, lai cilvēks pats izdarītu izvēli, kaut arī Viņš zināja, ka viņš kritīs.
E-154 Now, He could not be just and make a man to fall. He had to put him on equal basis, of free moral agency, to make his own choice, but knowing he would fall.
E-155 Viņš nevar būt Glābējs, ja kāds nav pazudis. Viņš nevar būt Ārsts, ja kāds nav slims. Šīm lietām bija jānotiek šādā veidā. Dievs to izdarīja šādi, lai varētu kļūt redzami Viņa varenie atribūti. Ja tas nebūtu noticis, Viņš nekad nebūtu bijis Glābējs. Bet mēs zinām, ka Viņš bija, pat pirms vēl bija laiks, Viņš bija Glābējs. Viņš bija Glābējs, tāpēc kādam bija jābūt pazudušam. Kā gan tas notiks?
E-155 Now, He can't be a Saviour unless something is lost. He can't be a Healer unless something is sick. These things had to be that way. God made them thus so that His great attributes could be displayed. If there wasn't that, He'd have never been a Saviour. But we know He was, even before there was a time, He was a Saviour. He was a Saviour, so there has to be something lost. How is it going to be?
E-156 Ja Viņš kaut ko paņemtu un pazaudētu tikai tādēļ, lai to glābtu, tad nebūtu taisnīguma Viņa spriedumā. Viņš nevarētu sūtīt cilvēku uz elli un būt taisnīgs. Viņš ir laipns, maigs, patiess, godīgs, un tajā pašā laikā Viņš ir liels Tiesnesis. Redziet, Viņš darbotos pret Sevi.
E-156 If He takes and loses it, just in order to save it, then it isn't justice to His judgment. He couldn't send a man to hell, and be just. He is kind, gentle, true, honest, and He is a great Judge. See, He would be working against Himself.
E-157 Tāpēc Viņam bija jāieliek cilvēks šeit un jādod viņam brīva griba, zinot, ka viņš kritīs; bet kā gan cilvēks, kas ir radīts pēc Viņa tēla, varēja krist? Vai tagad jūs redzat dienas gaismu? Tāpēc Viņam bija jāuztaisa šis blakusprodukts, kaut kas ārpus sākotnējās radīšanas. Tagad jūs to redzat. Saprotat? Te nu tas ir. Saprotat? Tas ir tas, kas krita. Viņš uztaisīja to, zinot, ka tas kritīs. Un tas tika ielikts sātana rokās kā trauks negodam. Kas šodien tiek godināts? Padomājiet par to. Paskatieties. Tagad ieklausieties.
E-157 So He had to put a man out here, and make him on free moral agency, so he would, knowing, would fall; and the man, in His Own image, how could he fall? Now you seeing day Light? So, He had to make a by-product, something out of the original creation. Now you see it. See? There you come. See? Then, that's what fell. He made it, knowing it would fall. And it's put over in the hands of Satan, for a vessel of dishonor. Where is honor bestowed today? You think on that. Notice closely now.
E-158 Un atkal, kāpēc viņa tika izveidota tieši tāda, nevis kā citas mātītes, kāpēc tieši sieviete tika izveidota šāda, bet nevis citas mātītes? Neviena no citām mātītēm netika izveidota šāda. Tās nav tādas šodien, tās nevar būt. Nebūdama uztaisīta tādā veidā, viņa nevar to izdarīt. Kāpēc toreiz Dievs šo mātīti, sievieti, neizveidoja tieši tādu kā pārējās mātītes, lai viņa būtu tāda pati un vienkārši audzinātu savus mazuļus? Tad viņai būtu viņas vīrs un viņa dzīvotu; un, kad pienāktu laiks dzemdēt bērnu, viņa dzemdētu bērnu. Kāpēc tad Viņš izveidoja viņu tādu?
E-158 Then again, why she was designed this way and not like other females, why was the woman designed so and not other females? None of the other females was designed like that. They're not, today. They can't. Not being made that way, she can't do it. Why did He not make this female then, a woman, just like other females, so she would just be the same way, could just raise her babies? Then she would have her husband, and live; and when it come time for her baby, she would have her baby. Why, why didn't He make her like this?
E-159 Es nevaru pateikt visus šos vārdus. Bet jūs visi saprotat, par ko es runāju, vai ne? Ja jūs saprotat, sakiet “āmen”. [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Jā. Saprotat? Redziet, šeit sēž daudzi jauni puiši un daudzas jaunas meitenes. Bet jūs zināt, ka dzīvniekam ir jāsagaida noteikts gadalaiks, un viņš sanāk kopā ar savu partneri, un viss. Bet ar sievieti tas var notikt jebkurā laikā. Tad kāpēc Dievs ir uztaisījis viņu tādu?
E-159 I can't say these words. And you understand what I'm talking about, don't you? If you can understand, say "amen." [Congregation says, "Amen."--Ed.] Yeah. See? There is young girls setting here, and young boys, see. But you know, the animal has to come to a certain time of the year, and her mate, then that's all. But, a woman, it's any time. And why did He make her like this?
E-160 Pavērojiet, kā atklājas Viņa varenā programma, kuru mēs šeit izskatām, tā ir vienkārši nevainojama! Es pats tikai nesen to uzzināju.
E-160 Now watch His great program unfold, as we go on through here now, just as perfect as perfect can be. I didn't know this till the other day.
E-161 Kāpēc Viņš sākumā neizveidoja viņu tādu pašu kā pārējās mātītes? Tāpēc, ka tas nebūtu bijis Viņam piedienīgi. Viņš ir visa šķīstuma Avots. Šī iemesla dēļ Viņam bija jāļauj sātanam sievieti satvert, ko viņš arī izdarīja tajā izkropļojumā. Tāda radība, kas oriģināli būtu izveidota šāda, būtu...nebūtu Viņam piedienīga.
E-161 Why didn't He make her like that in the beginning, like the rest of His females? Because it would be unbecoming to Him. He is the Fountain of all purity. That's the reason He had to let Satan get a hold of her, what he done in the perversion. Such a creature would be, would not be becoming to Him, originally designed for.
E-162 Visi Viņa darbi, kurus Viņš izstrādāja sākotnējā radīšanā, ir nepārtrauktībā. Visi Viņa oriģinālie darbi bija nepārtrauktībā. Suņu mātīte, suņu tēviņš; redziet, govs un bullis - viss ir nepārtrauktībā. Visa daba ir nepārtrauktībā. Sēkla nomirst, iekrīt zemē; gluži kā nāve, apbedīšana un augšāmcelšanās. Sula aiziet no koka, tas nomet lapas, bet nākamajā gadā atgriežas ar jaunu lapu augšāmcelšanos. Vai jūs mani saprotat? Viss, pat Dieva daba, ir nepārtrauktībā, vienotībā, bet šeit ir viens, kas ir izveidots ārpus Dieva nepārtrauktības. Daba ir iekārtota tā, ka tā nevar grēkot. Aizdomājieties! Dieva oriģinālā radība nevarēja grēkot.
E-162 All His works that He designed, in the original, is in continuity. All of His original works was in continuity. The female dog, the male dog; see, female cow, the male cow; everything in continuity. All nature is in continuity. Seed die, go in the ground; just like death, burial, resurrection. The sap goes down out of a tree, drops its leaf, comes back the next year with the resurrection of a new leaf. See what I mean? Everything, even nature, of God, is all in a continuity, in one; and here is one designed out of the continuity of God. Nature is so designed so it can't sin. Think! The original creation, of God, could not sin.
E-163 Ak, vai tagad jūs redzat šeit, šajā ainā, to draudzes izkropļojumu? Oriģināls ir Dieva Vārds! Dievā nav nekāda grēka! Vai jūs saprotat, ko es gribu pateikt? Tā ir radība, kas radās caur izkropļojumu. Dievam patiešām būs draudze, bet paskatieties uz šo izkropļoto lietu, kas viņiem ir tur.
E-163 Oh, don't you see it now, in this view here, the perversion of the church? The original is God's Word! There is no sin in God. See what I mean? Here is a creature that come into existence by a perversion. God is going to have a Church, but look at this perverted thing they got out here.
E-164 Dievam ir tēviņš un mātīte. Bet šī sieviete, redziet, jau paši tā simptomi norāda uz to, kas bija Dieva domās. Mēs varētu veltīt stundu vai divas un izskatīt šo jautājumu. Viņa ... radīja šo radību šādā veidā, Viņš radīja šo radību un pagrieza viņu tā, lai sātans varētu viņu satvert, un viņš to izdarīja. Viņa joprojām ir viņa rīcībā. Viņai būtu labāk paglābties pie krusta, tāpat arī vīrietim.
E-164 God has male and female. But, this woman, see, the very symptoms of it shows back what was in God's mind. We could take an hour, or two, and break that down. She, made this creature for that way, He made the creature and turned her so Satan could get a hold of her, and he did. He has still got her. She had better flee to the Cross, like man, too.
E-165 Ievērojiet, visa daba darbojas nepārtrauktībā. Ja Viņš būtu radījis sievieti tajā pašā sākotnējā radīšanā, tad grēka nebūtu, jo viņa nebūtu varējusi to izdarīt, viņa nebūtu varējusi to izdarīt. Viņa ir oriģinālās radīšanas izkropļojums.
E-165 Notice, all nature runs in continuity. If He'd have made the woman in the same original creation, there'd have been no sin, because she couldn't have done it, she couldn't have done it. She is a perversion of the original creation.
E-166 Tāpat arī viss grēks ir sākotnējās patiesības izkropļojums! Kas ir meli? Tā ir sagrozīta Patiesība. Kas ir laulības pārkāpšana? Tas ir pareizs akts, kas ir izkropļots. Tāpēc radība ir izkropļota, viss ir izkropļots. Un pilnīgi viss ir g-r-ē-k-s, un tur nu tas ir. Lūk, kāpēc šis jautājums ir tik svarīgs.
E-166 So is all sin a perversion of the original Truth! What is a lie? Is the Truth perverted. What is an adultery? Is the right act perverted. So there is the perverted creature, there is the perverted whole thing. And the whole thing is spelled s-i-n, laying right there. That's why the question is so great.
E-167 Tikai gabaliņš, daļiņa, kas tika izņemta no cilvēka, lai pēc tam viņu ar to maldinātu; Dievs to uztaisīja, tas ir šeit pierādīts. Tieši šim nolūkam viņa tika izveidota.
E-167 Only a piece, scrap, made of a man, to deceive him by; God made it, right here has proved it. That's what she was made for.
E-168 Netikumīga sieviete ir viszemākā lieta uz zemes, kādu vien var iedomāties. Atvainojiet šo izteicienu, jaunās lēdijas. Viņa nav nekas cits kā cilvēka atkritumu tvertne, seksa eksponāts. Tieši tas viņa ir, netikumīga sieviete, tā ir cilvēka seksuāla atkritumu tvertne, piesārņojums, jo viņa izplata nešķīstību, netīrību, zemisku izvirtību. Kāpēc viņa ir šādi izveidota? Lai pieviltu. Ikvienu grēku, kas jebkad ir bijis uz zemes, ir izraisījusi sieviete.
E-168 An immoral woman is the lowest thing that can be thought of, in the earth. Excuse this, young ladies. She is nothing but a human garbage can, a sex exposal. That's all she is, an immoral woman, is a human sexual garbage can, a pollution, where filthy, dirty, ornery, low-down filth is disposed by her. What is she made this way for? For deception. Every sin that ever was on the earth was caused by a woman.
E-169 Kāda analītiķe no Čikāgas, policiste, no policijas vadības, uzrakstīja to rakstu, ka viņi ir noskaidrojuši, ka Amerikas Savienotajās Valstīs, lielākajās Savienoto Valstu pilsētās, “Deviņdesmit astoņi procenti no visiem noziegumiem, kas jebkādā veidā jebkad ir izdarīti Amerikas Savienotajās Valstīs, bija tieši vai netieši saistīti ar sievieti”.
E-169 And an analyst just from Chicago, a--a woman wrote this article, the police force; that they chased down, in United States, metropolitan United States, that "Ninety-eight percent of every crime that was ever did in any form, in the United States, there was either a woman in it or behind it."
E-170 Es to visu saku, lai beigās nonāktu pie viena – lai jūs saprastu, kas ir kas.
E-170 Now I'm saying all this, to get to one thing here at the end, so that you can see what's the matter.
E-171 Viņa tika izveidota, lai maldinātu, tāpat kā sākumā viņa maldināja Ādamu, pateica viņam, ka augļi ir patīkami un tā tālāk – lai viņu maldinātu un aizvestu viņu prom no Dieva Vārda. Tieši tāpat šodien rīkojas draudze, tā pati lieta.
Bet tad, pēc notikušā, viņš kļuva par viņas pavēlnieku, lai valdītu pār viņu.
E-171 She was made to deceive, like she did Adam at the beginning, tell him that the fruit was pleasant, and so forth, to deceive him and take him away from the Word. That's the way the church does today, same thing.
But then, after that, he become her ruler, to rule over her.
E-172 Cik daudz kas ir mainījies šajās dienās, šajās koncepcijas dienās. Tā vietā, lai viņš būtu viņas pavēlnieks, viņa ir kļuvusi par viņa dievu. Protams, viņa valda pār viņu. Tagad jūs droši vien labi saprotat, ko es visu laiku esmu dauzījis. Ar savu skaistumu un seksuālo kontroli, ar savu ārējo izskatu, ko viņai ir piešķīris sātans, šis blakusprodukts, ko ir izstrādājis sātans, viņa ir sūtīta, lai pieviltu Dieva dēlus. Un viņa var tos nosūtīt uz elli vairāk nekā jebkurš cits sātana instruments. Pilnīgi pareizi.
E-172 Now what a difference in this day, in this day of conception. Instead of him being her ruler, she has become his god. Sure, she rules him. Now you can probably well understand what I've been hitting at. By her beauty and her sex control, her shape that was given to her by Satan, the by-product that Satan did, she is sent to deceive sons of God. And she can sway more of them to hell than any other instrument Satan has got. That's exactly right.
E-173 Tagad es runāju par amorālām sievietēm, nevis par jums, māsas. Pēc brīža mēs parādīsim, kāda ir jūsu vieta, pareizā vieta šeit, Dieva Vārdā. Tas bija Dieva plānā jau no paša sākuma.
E-173 I'm talking of the immoral now, not you sisters. We'll give you your place, right place, in a few minutes, in the Word of God here. It was in God's plan from begin--beginning.
E-174 Un tā, lai parādītu to šodien – kas ir Amerikas Savienoto Valstu dievs? Vai atceraties, kā es sludināju par to šajā dievnamā pirms vairākiem gadiem? Šī modernā laika dievs – tāda dāmīte, kas tur sēž ar kosmētiku uz sejas un ar kleitu, kas savilkta virs ceļgaliem, un tā tālāk. Es sacīju: “Lūk, jūsu dievs!” Un tā tas ir, viņa ir katrā reklāmā, puskaila. Tāda pati viņa ir arī uz ielas.
E-174 Now to do this today, what is the god of the United States? You remember in the tabernacle years ago, I preached on that? The god of this modern day, a little flapper sitting there with make-up on, and dress pulled up over her knees, and things like that. I said, "Behold your god!" And that's right, she is on every advertisement, half naked. She is on the street, the same way.
E-175 Tas ir sātana instruments “no paša sākuma”, saka Jēzus. Saprotat? Mēs redzam, ka tā tas ir tagad un “no paša sākuma”, kā par to saka Viņš.
E-175 It's an instrument of Satan, "from the beginning," Jesus says. See? We see that it's so now, and "from the beginning," and what He's talking about.
E-176 Lūk, pagāni mēdza viņu padarīt par dievu (vai jūs to zinājāt?), par dievieti. Protams, viņi to darīja. Viņi padarīja viņu par dievieti, jo viņas pielūgsmes laikā viņi darīja seksuālos aktus. Viņi apgalvoja, ka “viņa ir radītāja, savās miesās viņa nesa sēklu un radīja”. Tie ir meli. Ir tikai viens Radītājs, tas ir Dievs. Bet vai atceraties, kas tur notika ar Pāvilu? “Diāna no Efezas,” tā bija akmens statuja, viņi sacīja, “no debesīm nokritusī debesu dieviete.” Vai tad jūs neredzat, kāda ir pagāniskā pielūgsme?
E-176 Now, the heathens used to make her a god, (did you know that?) a goddess. Sure did. They make her a goddess, for they did have sex acts in their worship. They claimed that, "She was the creator. In her womb she carried the seed and created." That's a lie. There is only one Creator, that's God. But you remember Paul there? "Diana, of Ephesus," a image of a rock, said, "the goddess of Heaven, throwed down." Don't you see how heathen worship is?
E-177 Un mēs, paši to neapzinoties, pa taisno atgriežamies pie pagāniskās pielūgsmes, pielūdzot sievieti, zemāko radību uz zemes, pie sievietes pielūgšanas! Viņa ievirzīs vīrieti uz visu, ko vien vēlēsies. Un viņš nemaz nezinās, ka, neraugoties uz visu viņas ārējo skaistumu, viņas iekšienē ir elle. Salamans sacīja: “Viņas vārti ir vārti, kas ved uz elli.”
E-177 And we, not knowing it, turns right straight back to heathen worship again, to women, the very lowest creature on the earth, woman-worship! She will sway man any way she wants to. And not knowing, all that beauty on the outside, that hell is on the inside. Solomon said, "Her, her gates is the gates to hell."
E-178 Tagad mēs šeit skaidri redzam, par ko Jēzus runāja Atklāsmes grāmatas 2. nodaļas 15. pantā par nikolaītu mācību, kā dēļ draudze attālinājās no Dieva Vārda.
E-178 Now we see plainly here what Jesus spoke of in Revelation, the 2nd chapter and the 15th verse, of the Nicolaitane doctrine, the oncoming of that church pulling itself away from the Word.
E-179 Tāpat mēs varam šeit skaidri redzēt šīs vulgārās, bezdievīgās, neķītrās televīzijas programmas par Holivudas seksa karalienēm. Mēs varam redzēt šīs pilsētas nešķīstību, kad šie bērni, tās jaunās meitenītes staigā šeit pa ielām ļoti īsās un pieguļošās kleitiņās, grozīdamās apkārt, lai gan ir tik auksts, ka viņas varētu nosalt līdz nāvei. Viņi nezina, ka to dara velns. Viņas ir ļaunā gara apsēstas, un nezina to! Jūs taču neredzēsiet, ka kāda suņu kuce darītu ko šādu, vai ne? Jūs neredzēsiet nevienu citu mātīti tā darām, un labāk, lai neviens vīrietis viņai netuvojas.
E-179 Also we can see here, plainly, these vulgar, ungodly, filthy programs that we have on television, of Hollywood sex queens. We can see the filth of this city, as these kids, little old girls walking up-and-down the street here, with little bitty, tight clothes, twisting around, and it cold enough to freeze them to death. They don't know that that's the Devil doing that. They are possessed of an evil spirit, and don't know it! You don't see a female dog doing that, do you? You don't see any other female doing that, and no male better walk up to her, either.
E-180 Nu, vai tagad jūs redzat to kopainu? Ja Dievs dos, pēc dažiem mirkļiem mēs gribam jums kaut ko parādīt.
Un tā, jūs redzat nikolaītus, jūs redzat viņu mācību.
E-180 See, now you get the picture? We'll introduce something just in a moment, the Lord willing.
Now you see the Nicolaitanes, you see their doctrine.
E-181 Jūs varat redzēt uz ielas, kā tās karalienes pusaudzes, kā viņi tās sauc, rāda striptīzu. Agrāk, lai redzētu striptīzu, bija jāmeklē kāda nomaļa vulgāra izrāde. Bet tagad jums vienkārši ir jāatver acis un jāpaskatās uz ielas, tas ir viss, kas jums šodien jādara. Viss ir kļuvis par striptīzu. Protams. Kāpēc viņas to dara? Lai mocītu un kārdinātu, tas ir vienīgais iemesls, kāpēc viņa to dara. Viņa to dara tāpēc, ka ir nešķīsta. Viņa to dara tāpēc, ka viņa tā ir izveidota. Viņa neapzinās, ka viņa ir instruments sātana rokās, bet tieši tas viņa ir.
E-181 You see the teen-age queens, they call them, these stripteases out on the street. Used to have to go to some vulgar show on the side, to see a striptease. Just open your eyes, look out on the street, that's all you have to do now. The whole thing is a striptease. Sure. What do they do it for? To tantalize, tempt, that's the only thing she can do it for. She does it because she is filthy. She does it because she is made that way. She don't realize that she is an instrument in the hands of Satan, and that's what she is.
E-182 Šodien pat mūsu skolās viņiem tiek mācītas seksuālās darbības. Mūsu sapuvušā sieviešu pielūgsmes pasaule! Es zinu, ka viņi negrib tam ticēt. Nostājas un kādu dienu nodzied kaut kādu draudzes dziesmu un tā tālāk, bet tad visu nakti klaiņo apkārt ar sievietēm. Saprotat? Labi. Kaut arī Dieva, Vārda, acīs viņa ir viszemākais no visiem dzīvniekiem, ko Dievs ir nolicis uz zemes. Skatieties.
E-182 Even in our schools today, they're teaching sex acts. Our rotten world of woman-worship! I know they don't want to believe that. Stand and sing some kind of hymn, and so forth, on one day; and out with women, running around, all night long. See? All right. When, in God's sight, the Word, she is the lowest of all animals that God put on the earth. Watch.
E-183 Tieši tāpēc Dievs aizliedz viņai mācīt Viņa Vārdu. Tā tas ir. 1.Timotejam 2:9-15: “Taču mācīt es sievai nepieļauju, nedz arī kādā veidā valdīt.” Saprotat? Un arī Pirmajā Korintiešiem 14:34: “Lai jūsu sievietes draudzes sapulcēs cieš klusu, jo tām nav atļauts runāt, bet jābūt klusībā, kā arī bauslība nosaka.” Bet šodien, ko dara draudze? Viņi ieceļ sievietes par mācītājām, evaņģēlistēm, lai gan Bībele to kategoriski aizliedz. Un Bībele saka: “Kā arī bauslība saka,” parādot, ka tas turpinās nepārtrauktībā, pilnīgi viss.
E-183 That's why God forbids her to teach His Word. That's right. First Timothy 2:9-15, "I suffer not a woman to teach, or to have any authority." See? And also First Corinthians 14:34, "Let your women keep silent in the churches, for it's not permitted to them to speak, for they are commanded to be in silent; also saith the Law." But, today, what does the church do? They make her pastors, evangelists, when the Bible completely forbids it. And the Bible said, "as also saith the Law," making it run in continuity, the whole thing. [I Timothy 2:9-15], [I Corinthians 14:34]
E-184 Tieši tāpat, kā bija Jērs, vakar vakarā, vienīgā pielūgsmes vieta ir zem Jēra izlietajām asinīm. Tā ir vienīgā vieta šodien, Kristū. Vienīgais veids, kā to darīt, ir ienākt Viņā. Tā ir vienīgā pielūgsmes vieta. Tā tas ir bijis vienmēr. Vienīgā pielūgsmes vieta ir zem izlietajām Asinīm.
E-184 Just like the Lamb was, last night, the only place of worship, under the shed Blood of the Lamb. It's the only place today, in Christ. Only way you do is come into Him. That's the only place to worship. It always was that way. The only place to worship is under the shed Blood.
E-185 Tāpēc tagad mēs redzam, kā mūsu priekšā atklājas visa šī aina. Tur nu viņa ir. Tāpēc Dievs neļauj viņai mācīt, neļauj viņai darīt draudzē neko citu, kā vien klusi sēdēt ar aizklātu seju.
E-185 So now we see the whole picture of it unfolding to us. There she is. That's why God won't let her teach, won't let her do anything in the church but to sit still with a veiled face.
E-186 Vai tagad jūs saprotat, kāpēc es, brāļi un māsas, to visu zinot savā sirdī, esmu sacījis to un darījis to, ko es esmu darījis? Es zinu, māsas, es...jums ir jūsu vieta (tikai vienu brītiņu), un tas brīnišķīgais raksturs, ko Dievs var izveidot jūsos. Bet es tikai mēģinu izstāstīt to otru pusi, lai parādītu, no kurienes jūs faktiski esat izgājušas “no iesākuma”. Jēzus sacīja, lai mēs “atgrieztos pie sākuma” un noskaidrotu. Tieši to mēs arī darām.
E-186 Now can you see why I have said the things and done the things that I have done, knowing all this in my heart, brother, sisters? I know, sisters, I'm... you got your place (just in a moment), and the wonderful character that God can mold in you. But I'm just trying to speak on the other side, to show what you're actually from, "in the beginning." Jesus told us to "go back to the beginning," to find it. That's what we're doing.
E-187 Lūk, man bija jāpieskaras pašam galvenajam no tā visa, un es ceru, ka jūs to saprotat. Un jūs, kas klausīsieties šo lentu, es ceru, ka jūs to sapratīsiet. Vienkārši atgriezieties atpakaļ. Tas ir tikai tāpēc, lai parādītu, ka Jēzus teica: “Atgriezieties uz sākumu un noskaidrojiet.” Attiecībā uz visām lietām, atgriezieties atpakaļ sākumā. Jūs varat ieraudzīt, šodien.
E-187 Now I've had to hit the high points on a lot of this, and I hope you understand it. And you people who will be listening to this tape, I hope you understand. Just go back. It's only to show that Jesus said, "Go back, from the beginning, and find out." All things, go back to the beginning. You can see, today. [John 1:2]
E-188 Nu, cilvēki, viņi saka, ka es esmu sieviešu nīdējs. Tas ir tālu no patiesības. Es neesmu. Viņi saka: “Sieviešu nīdējs!” Atcerieties, viņi sauca Pāvilu par sieviešu nīdēju. Nesen kāda sieviete kalpotāja sacīja: “Ak, tu esi tāds pats kā vecais Pāvils, viņš to vien darīja, kā kritizēja mūs sievietes.”
E-188 Why, people, they say I'm a woman-hater. That's far from the Truth. I do not. They call, "A woman-hater!" Remember, they called Paul a woman-hater. A woman minister, not long ago, said, "Oh, you're like old Paul, all he had to do is pick on us women."
E-189 Dieva svētais, kuram bija ļauts uzrakstīt Bībeli, Jauno Derību, un apstrīdēt Viņa Vārdus? Viņš teica: “Ja kāds eņģelis no debesīm māca ko citu nekā to, ko esmu teicis es, lai viņš ir nolādēts.” Nemaz nerunājot par kaut kādu sievieti sludinātāju.
E-189 A saint of God, that was permitted to write the Bible, the New Testament, and dispute his Words? He said, "If an Angel from Heaven teaches any other thing than This that I have said, let him be accursed," let alone some woman preacher. [Galatians 1:8-9]
E-190 Viņi teica, ka Elija bija sieviešu nīdējs. Viņš nebija sieviešu nīdējs, īstu sieviešu nīdējs. Viņam vienkārši nepatika tās Izebeles.
E-190 They said Elijah was a woman-hater. He wasn't a woman-hater, of real women. He just didn't like them Jezebels.
E-191 Un, ja tas tā ir, tad arī Dievam ir jārīkojas tādā pašā veidā, jo Viņš ir Vārds, kas nāk pie praviešiem. Tātad tam ir jābūt Dievam, tādā pašā veidā, tā ka, saprotiet, Viņš zina sākotnējo radīšanu “no paša sākuma”. Viņš sacīja: “No iesākuma.” Viņi bija pravieši, pie kuriem nāca Vārds.
E-191 And if that be so, then must be God must be the same way, because He is the Word which come to the prophets. So it must be God, the same way, so, see, He knows the original creation, "from the beginning," He said, "from the beginning." They were prophets who the Word came to. [John 1:1]
E-192 Un Viņš radīja viņu vīrietim, nevis vīrieti viņai. Vai jūs zinājāt, ka “sieviete ir radīta vīrietim, nevis vīrietis sievietei”? Cik daudzi to zina? To māca Bībele. Tieši tā. Pirms grēkā krišanas viņai bija piešķirta vieta vīrietī, vienlīdzīga un virs visas radības. Bet “pēc” grēkā krišanas... Šeit mēs aktualizējam šo tēmu. Bet “pēc” grēkā krišanas viņš kļuva par viņas pavēlnieku, un tagad, kad beidzās šis oriģinālais sākums, viņai ir jābūt klusai visās lietās.
E-192 And He made her for man, and not man for her. Did you know that, that, "Woman was made for man, and not man for woman"? How many knows that? [Congregation says, "Amen."--Ed.] The Bible teaches that. All right. She was given a place in man, before the fall, equal over all creation. But "after" the fall, now here we bring the subject up. But "after" the fall, he was her ruler, she must keep silent in all matters, now after the original beginning is over. [Matthew 19:8]
E-193 Jēzus sacīja: “No sākuma tā nebija.” Tas ir, kad sākās laiks, kad Dievs to uztaisīja sākumā, Savā sākotnējā radīšanā. Visi, kas to saprot, vēlreiz sakiet “Āmen.” [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Sākumā Dievs radīja tikai vienu tēviņu un vienu mātīti. Bet sieviete tika radīta citādāk nekā dzīvnieki, nekā visi citi dzīvnieki – pievilšanai. Tagad skatieties: “No sākuma tā nebija.” Viņa tika izveidota...ja viņa būtu palikusi savā sākotnējā stāvoklī, viņa nebūtu kritusi. Bet viņa izraisīja grēkā krišanu un to, kas pārtrauca visu Dieva nepārtrauktību un atnesa uz zemi nāvi, bēdas un visu pārējo. Tā viņa bija izveidota.
E-193 Jesus said, "It wasn't so from the beginning." That's when time began, when God made it first in His original creation. All that understand, say "amen" again. [Congregation says, "Amen."--Ed.] In the beginning God created just one male and one female. But then the woman was made different from the animals, all other animals, for deception. Now watch now, "It wasn't so from the beginning." She was made, if she had stayed in original condition, she would have never been no fall. But she caused the fall and the interruption that broke the whole continuity of God, and throwed death, sorrow, and everything else, on the earth. She was made thus.
E-194 Un tā, ievērojiet. Lūk, pēc sākuma, kad beidzās sākums, pēc tam, kad sākās laiks; pirms tam bija Mūžība, tā beidzās. Ievērojiet, ka pēc grēkā krišanas, ko izraisīja Ieva, pēc grēkā krišanas bija nepieciešams noslēgt citu derību. Nu, tas jūs samulsinās, bet es iedošu jums Rakstus, lai pierādītu, ka tā ir patiesība. Ievērojiet, ka pēc grēkā krišanas Jēzus sacīja... Iesākumā Dievs radīja pa vienam no katras sugas, bet tagad, pēc grēkā krišanas, tagad esam ārpus tā. Tā derība bija vienāda abiem; bet tagad, pēc grēkā krišanas, tika noslēgta cita derība. Tagad viņa vairs nevaldīja kopā ar viņu; katram bija vajadzīga atsevišķa derība.
E-194 Now notice now "after" the beginning, after the beginning, after time began; back in that was Eternity, is over. Notice, after that fall was made by Eve, after the fall, there was need to be another covenant made. Now this is going to stumble you, but I'm going to give you the Scripture to prove that this is the Truth. Now notice after the fall, Jesus said... God, at the beginning, made one of a kind; but now, after the fall, now we're going beyond that. The covenant was co-equal; but now, after the fall, there is another covenant made. Now she was no longer ruler with him, each must have a separate covenant.
E-195 Tagad noskaidrosim, vai tas tā ir. Paņemsim 1. Mozus 3. nodaļu un noskaidrosim, vai tā ir taisnība, kamēr mēs izskatām šo jautājumu, jo mēs vēlamies būt pārliecināti par šīm lietām, lai tās tiktu mācītas un parādītas pilnīgi pareizi. Tātad, varbūt tieši tagad mums ir nedaudz laika, jo tagad vairs nav tik tālu līdz beigām, lai tiktu līdz šīs tēmas noslēguma daļai, lai parādītu kāpēc un kas par laulības šķiršanu un tā tālāk. Un tā, 1. Mozus grāmatas 3. nodaļa; un mēs tagad sāksim ar 3. nodaļu un 16. pantu. Sāksim ar 14. pantu.
Un Tas Kungs sacīja čūskai (lūk, Viņš tūlīt viņu nolādēs): Tādēļ ka tu to esi darījis, tu esi nolādēts visu lopu un lauku zvēru vidū! Uz sava vēdera tev būs līst un pīšļus ēst visas tavas mūža dienas.
Un Es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu sēklu un sievas sēklu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī. (Apsolījums par Mesiju, kas “nāk caur sievieti”, lai izpirktu.)
Sievai Viņš sacīja...
E-195 Now let's see if that's right. Let's take Genesis 3, and find out if this is right, now as we go along, 'cause we want to be positive of these things, they are taught out and brought out exactly true. So that maybe right here we have a little time, 'cause we're not too far from the end now, to get to the closing part of the subject, to show why and what about divorces, and so forth. Now in Genesis the 3rd chapter, and we will begin now with the 3rd, and the 16th verse. Let's begin at the 14th verse.
And the LORD... said unto the serpent, (now He is going to curse it), Because thou hast--thou hast done this, thou art cursed above all the cattle,... above every beast of the field; and upon thy belly thou shall go, and dust shall thou eat all the days of thy life:
And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and the woman's seed; and it shall bruise thy head, and thou shall bruise his heel. (The promising, "coming through the woman," the Messiah, to redeem.)
Unto the woman he said,... [Genesis 3:14]
E-196 Tagad skatieties, šeit ir tā derība ar čūsku. Iepriekš iesākumā jeb pirms iesākuma viņiem viss bija kārtībā.
Sievai Viņš sacīja: Vairodams Es vairošu tavas sāpes un tavas radību mokas; un sāpēs tev būs bērnus dzemdēt; un tev būs kārot pēc sava vīra, un viņam būs valdīt pār tevi. (Viņi vairs nebija vienlīdzīgi, it nemaz.)
E-196 Now look, now there is the covenant with the serpent. Which, they were all alright beforehand, at the beginning, or before the beginning.
Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrows and thy conception; and in sorrow shall thou bring forth children; and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee, not no more co-equal together at all.
E-197 Šodien viņa ir pilnībā mainījusies, un viņa ir tā valdītāja.
Un Ādamam Viņš sacīja: Tā kā tu esi klausījis savas sievas balsij un esi ēdis no šī koka, par kuru Es tev pavēlēju, sacīdams: tev nebūs no tā ēst, - lai zeme ir nolādēta (lūk, Ādams netika nolādēts)...lai zeme ir nolādēta tevis dēļ; tev, smagi strādājot, būs maizi ēst visas sava mūža dienas.
Ērkšķus un dadžus tā tev dos, no lauka augiem tev būs pārtikt.
Sava vaiga sviedros tev būs maizi ēst, līdz kamēr tu atkal atgriezīsies pie zemes, jo no tās tu esi ņemts: jo tu esi pīšļi, un pie pīšļiem tev atkal būs atgriezties.
E-197 Now she has turned right around, and she is the ruler.
And unto Adam he said, Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat... it: cursed be the ground (not cursed Adam, now) cursed be the ground for thy sake; in sorrow shall thou eat of it all the days of thy life;
Thorns... and thistles shall it bring forth to thee; and thou shalt eat the herbs of the field;
And in sweat of thy face shall thou eat bread, till thou returns to the ground; for out of it, out of it wast thou taken: for dust thou art, and unto dust shalt thou return. [Genesis 3:14-19]
E-198 Ir divas derības. Ar to noslēdzas “sākums”, par kuru Jēzus teica, ka “iesākumā tas tā nebija”. Tagad mums ir vēl viena derība. Ievērojiet, tā ir cita derība. Lūk, ir derība produktam un blakusproduktam. Ievērojiet, ka grēkā krišana atnesa postu un nāvi katrai radīšanas radībai, radot nesaskaņu visā dabā. Tagad pamaniet, ko Jēzus teica, ka: “No iesākuma tas tā nebija.” Tagad tas nav “no”, tagad tas ir “pēc” iesākuma. Lūk, pastāv dubulta derība.
E-198 Two covenants. Now that closes "the beginning," of what Jesus said, "It wasn't so at the beginning." We got another covenant now. Notice, it's another covenant. Now there is a covenant for the product, and the by-product. Notice, the fall brought trouble, death, to every creature of the creation, making a difference in all nature. Now let us notice what Jesus said about, "from the beginning it wasn't so." Now it is not so "from," it is now it is "after" the beginning. Now there is a double covenant. [Matthew 19:8]
E-199 Sākumā bija vienkārši derība, Ādams un Ieva bija vienlīdzīgi, viens vīrietis un viena sieviete. Lūk, sieviete sagrēkoja, un (ko viņa izdarīja?) tas viņus visus ieveda nāvē, un Dievs bija spiests noslēgt jaunu derību, citu derību. Tas ir rakstīts 1. Mozus 3:16, Viņš deva citu derību.
E-199 First was just a covenant, Adam and Eve was co-equal, one man and one woman. Now the woman sinned, and (what does she do?) that throwed them all to death, and God had to make a covenant by that, another covenant. Here it is right here in Genesis 3:16, He made another covenant.
E-200 Un tagad pasaule bija jāapdzīvo nevis caur Dieva sākotnējo radīšanu, kā tas bija “iesākumā”, bet gan caur seksuālo iekāri. Nu, tas noslēdz “to iesākumu”, vai ne? Iesākumā bija tikai viens vīrietis un viena sieviete, viens tēviņš un viena mātīte. Bet, kad viņa pārkāpa šo robežu un izraisīja šo grēku, tad pasaule atkal bija jāapdzīvo caur seksu, nevis caur radīšanu, caur seksu. Vai redzat, kur šobrīd ir sieviete? Bet tieši tā šodien tiek apdzīvota pasaule – caur sievietēm.
E-200 Now the world is to be repopulated, not by the original creation of God, like in the beginning, not by the original creation, but by sex desire. Now that takes care of "the beginning," doesn't it? In the beginning there was only one man and one woman, one male and one female; but when she crossed that line and brought this sin, now the world is to be repopulated again, by sex, not by creation; by sex. See where the woman is at now, now? But that's the way the world is populated today, through women.
E-201 Tāpēc Jēzum bija jānāk caur sievieti, lai atgrieztu visu atpakaļ tā sākotnējā stāvoklī, bez seksuālas iekāres. Viņš piedzima no jaunavas. Bet, aleluja, pienāks laiks, kad vairs nebūs seksa, bet Dievs izsauks Savus bērnus no zemes pīšļiem, kādi viņi bija oriģinālā, nevis caur kādu sievieti; bet Viņš tos veidos no māla un kosmiskās gaismas, un naftas, Viņš atkal radīs, kā Viņš radīja Ādamu sākumā. Jēzus padarīja to iespējamu, kad Dievs kļuva par cilvēku un atnāca uz šo pasauli, lai Viņš nomirtu, caur to sievieti. Tagad ir testēšanas laiks, caur grēku.
E-201 That's the reason Jesus had to come through the woman, to bring it back to its original beginning again, without sex desire. He is virgin born. But, hallelujah, there will come a time where it won't be no more sex, but God shall call His children from the dust of the earth, back like they was in the original, not through any woman; but through the molding of the clay and the cosmic lights, and the petroleum, He will create again like He did Adam at the first time. Jesus made this possible, by God making Himself a Man and come into the world so He could die, through this woman. Now is testing time, by sin.
E-202 Tagad jūs skaidri redzat, ka “pēc” iesākuma tika ieviests kaut kas cits. Tagad tas jūs nošokēs. Vai esat noguruši? [Sanāksme saka: “Nē.”-Tulk.] Vēl tikai brītiņu mierīgi pagaidiet.
E-202 Now you see then, "after" the beginning, it was something else was introduced. Now this is going to shock you. Are you tired? [Congregation says, "No."--Ed.] Just sit still just a little longer.
E-203 Tad, kad tika noslēgta dubultā derība ar vīrieti un sievieti, caur seksu, pilnīgi atsevišķa derība (nevis sākotnējā derība, bet cita derība), kas tad ar to tika ieviests? Poligāmija, it visā. Pēc tam, pēc iesākuma, tika ieviesta poligāmija cilvēkiem un dzīvniekiem, pēc iesākuma, pēc krišanas. Tagad Dievs, otro reizi, atkal ieviesa jaunu dabu caur seksu. Pirmo Dievs radīja bez seksa. Vai jūs tam ticat? Tagad tā ir cita derība ar dabu, Viņš ievieš citu kārtību, caur seksu. Otrā derība: viens tēviņš, daudzas mātītes; viens briedis un vesels briežumāšu harēms. Vai pareizi? Viens bullis un vesels ganāmpulks lopu, govju; viens gailis un pilns pagalms ar vistām. Vai pareizi? Viens Dāvids pēc Dieva sirds ar piecsimt sievām; ar simts bērniem, kas viņam piedzimst vienā gadā no dažādām sievām, vīrs pēc Dieva sirds. Viens Salamans ar tūkstoš sievām. Bet ievērojiet, iesākumā tas tā nebija, bet tagad tas ir “pēc” iesākuma. To izdarīja sieviete, tad viņa kļuva tāda, kāda viņa ir tagad. Saprotat?
E-203 Then when the double covenant was made by man and woman, through sex, another covenant altogether (not the original covenant, but another covenant), now what's introduced? Polygamy, in all. Then, after the beginning, polygamy was introduced both in man and in beasts; after the beginning, the fall. God now, secondarily, sets a new nature again, by sex. God created the first without sex. Do you believe that? [Congregation says, "Amen."--Ed.] Now it's another covenant with nature, He sets it in another order, by sex. Second covenant: one male, many females; one buck deer, a whole harem of does. Is that right? One bull, a whole herd of cattle, cows; one rooster, a yardful of hens. Is that right? One David, after His Own heart, with five hundred wives; with a hundred children born to him, in one year, of different women, a man after God's Own heart. One Solomon, with a thousand wives. But notice now, it wasn't so at the beginning, but now it's "after" the beginning. The woman has done this, then she just becomes what she is now. See?
E-204 Dāvids, ķēniņš, kas simbolizēja Kristu! Paturiet to prātā. Dāvids simbolizēja Kristu, vai jūs tam ticat? Kristus sēž...sēdēs savā tronī. Un šim Dāvidam, vīram pēc Dieva sirds, bija pieci simti sievu. Vai saprotat, ko es gribu pateikt? Dāvids ar savām piecsimt sievām un Salamans ar savām tūkstots. Un Salamans ir Dāvida dēls dabiskā veidā, bet tas simbolizē Jēzu Kristu, Dāvida Dēlu garīgā veidā. Bet tas ir dabiski, seksuālā dzīve. Tā būs garīga, radīta, nu, radīta. Saprotat? Tieši tā tas bija sākumā, bet ne tagad šajā dzīvē, kuru mēs dzīvojam šobrīd.
E-204 David, the king which represented Christ! Hold that in your mind. David represented Christ. Do you believe that? [Congregation says, "Amen."--Ed.] Christ is setting, going to sit on his throne. And this David, a man after God's Own heart, had five hundred wives. See what I mean? David with his five hundred wives, Solomon with his thousand. And Solomon is the son of David, in the natural; which represents Jesus Christ, the Son of David, in the spiritual. But that's natural, sex life. This is going to be spiritual, created. Why? Created. See, that's the way it was at the beginning, but not now in this life we live in now.
E-205 Ievērojiet, nepalaidiet to garām, pieņemiet to visu savā sirdī. Bet nevienai no šīm sievietēm vairs nevarēja būt vēl kāds vīrs. Viņš ir no sākotnējās radības, bet viņa nav. Nevienai no šīm sievietēm nevarētu būt vēl viens vīrs, bet tam vīram varēja būt tūkstots sievu. Tas ir TĀ SAKA TAS KUNGS. Tā ir Bībele. Tagad es esmu izgājis tam cauri, esmu nesteidzoties parādījis jums, kur sākās tas, ko teica Jēzus. Vai tagad jūs to skaidri redzat? Viņiem varēja būt tik daudzas...
E-205 Notice, don't fail this now, take it all down in your hearts. But not one of those women could even have one more husband. He is the original creation, not her. Not one of those women could have one more husband, but that one husband could have a thousand wives. That's THUS SAITH THE LORD. That's the Bible. Now I've went back, took my time and showed you back yonder where it started, what Jesus said. Now do you see it clearly? They could have as many...
E-206 “Ak,” jūs sacīsiet, “tas bija tikai Israēlam.” Vai tiešām?
E-206 "Oh," you say, "that was just for Israel." Is it?
E-207 Kad Ābrahāms aizveda Sāru uz filistiešu zemi, tur bija ķēniņš vārdā Abimelehs. Un Sāra bija teju vai simts gadus veca, bet viņa bija padarīta atkal par jaunu un skaistu sievieti. Vai jūs to zinājāt? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Ļoti labi. Un Abimelehs gribēja ņemt viņu par sievu. Vai atceraties manu vēstījumu par to? Abimelehs gribēja ņemt Sāru par sievu. Varbūt viņam jau bija harēms, bet viņš nevarēja viņu ņemt, ja viņa jau bija precējusies ar Ābrahāmu. Tādēļ Ābrahāms sacīja Sārai: “Saki, ka es esmu tavs brālis, citādi viņš mani nogalinās, lai tevi iegūtu.” Kāpēc ķēniņš vienkārši nepadzina Ābrahāmu no tās valsts un nepaņēma viņa sievu, un lieta darīta? Tas bija likums ne tikai starp ticīgajiem, bet arī visiem cilvēkiem radībā. Neatkarīgi no tā, vai tu esi svētais vai neticīgais, tu, vīrieti, esi atbildīgs par šīm darbībām. Tas bija pagānu ķēniņš. Cik daudzi zina, ka šis stāsts ir patiesība? [“Āmen.”] Tā ir Bībele, 1. Mozus grāmata, apmēram 16. nodaļa, man šķiet.
E-207 When Abraham took Sarah down into the Philistine country, there was a king down there named Abimelech. And Sarah was a hundred years old, right at it, but she had been changed back to a young woman and been made beautiful. Do you know that? [Congregation says, "Amen."--Ed.] All right. And Abimelech wanted her for a wife. You remember my Message on it? Abimelech wanted to take Sarah for a wife. Probably had a harem, but he could not take her if she was married to Abraham. So Abraham said to Sarah, "Say that you are, 'my brother,' because he'll kill me so that he can have you." Why didn't he just chase Abraham out of the country, and take his wife and go on? Not only a law was it with believers, but to all people in the creation. Sinner or a saint, you are responsible, man, for these acts. There was a heathen king. How many knows that story is true? ["Amen."] It's the Bible, Genesis, about the 16th chapter, I think. [Genesis 20:1-7]
E-208 Jūs pamanīsiet, ka Abimelehs būtu paņēmis viņu par sievu. Viņš jau gatavojās, lai iegūtu šo jauno ebreju meiteni. Viņš teica: “Šī ir mana...” Viņa teica: “Tas ir mans brālis.”
Viņš teica: “Tā ir mana māsa.”
E-208 You notice, Abimelech would have took her for a wife. He fixed hisself to have this new Hebrew girl. And he said, "This is my..." She said, "That's my brother."
He said, "That's my sister." [Genesis 20:2]
E-209 Un Abimelehs sacīja: “Tādā gadījumā es ņemšu viņu par sievu.” Vai varat iedomāties, ka vīrietis darītu kaut ko tādu? Bet viņš to izdarīja.
E-209 And Abimelech said, "I'll just take her for a wife then." Could you imagine a man doing a thing like that? But he did it. [Genesis 20:2]
E-210 Un tad tajā naktī, kamēr viņš gulēja, Tas Kungs parādījās viņam sapnī un sacīja: “Abimeleh, tev ir jāmirst.” Dievs sargāja to ebreju asins līniju, saprotiet. Viņš sacīja: “Tev ir jāmirst. Tu grasies precēties ar cita vīra sievu.”
E-210 And then that night, while he went to sleep, the Lord appeared to him in a dream, and said, "Abimelech, you're as good as a dead man." He was protecting that, that stream of Jewish blood there, you see. He said, "You're as good as a dead man. You've got another man's wife you're fixing to marry." [Genesis 20:5]
E-211 Viņš sacīja: “Kungs, Tu zini manas sirds patiesumu; vai tad viņa pati man neteica, ka tas ir viņas brālis? Un vai tad viņš man neteica: 'Tā ir mana māsa.'”
E-211 He said, "Lord, you knowed the integrity of my heart." Said, "Did not she tell me that was her 'brother'? Did not he himself say, 'That's my sister'?"
E-212 Un Dievs sacīja viņam: “Es zinu tavas sirds patiesumu, un tādēļ Es neļāvu tev grēkot pret Mani.” Vai pareizi? Sacīja: “Atdod viņam viņa sievu, jo tas vīrs ir Mans pravietis.” Un, ja tu viņam sievu neatdosi... Un lai viņš aizlūdz par tevi, nevis tavs priesteris. Ja viņš par tevi nepalūgs, tad ar visu tavu valsti ir cauri.” Āmen! Lūk, kur ir apbrīnojama žēlastība. Pareizi. “Ar visu tavu valsti būs cauri. Tā ir šī vīra sieva, un viņš ir Mans pravietis.” Āmen! Tas ir TĀ SAKA TAS KUNGS. Tie ir Raksti. Pareizi.
E-212 He said, "I know the integrity of your heart, that is the reason I wouldn't permit you to sin against Me." Is that right? Said, "Restore his wife, because that man is My prophet. And unless you take him back his wife... And let him pray for you, not your priest. If he don't pray for you, your whole nation is gone." Amen. There is amazing grace. Right. "Your whole nation is gone. That's that man's wife, and he is My prophet." Amen. That's THUS SAITH THE LORD. That's the Scripture. Right. [Genesis 20:6-7]
E-213 Un tā, mēs ieraugam, ka nāve tika izraisīta; nāvi izraisīja sievietes grēks, tā atnāca caur sievieti, nevis caur vīrieti. Visa nāve atnāk caur viņas dzīvesveidu un caur viņu. Tas veids, kā viņa dod dzīvību, ir nāve. Cik daudzi to zina? Ījaba 14. nodaļa, ja vēlaties pierakstīt Rakstu vietu.
E-213 Now we find out, death was caused. Death is cause of sin of the woman, come through the woman and not the man. By her way of living her life, and by her, all death comes. Her way of giving life is death. How many knows that? Job 14, if you want to put down the Scripture.
E-214 Man ir... Ja jums ir šaubas par to, man par to visu ir izrakstītas Rakstu vietas.
E-214 I got, if you question this, I got Scriptures wrote down for every bit of this.
E-215 Ja jūs vēlaties lasīt Ījaba 14. nodaļu, tur ir teikts: “Cilvēks, kas no sievas dzimis, dzīvo tikai īsu brīdi un ir pilns nemiera.” Vai pareizi? “Viņš uzaug kā puķe, tiek nocirsts, un pazūd,” un tā tālāk. Saprotat? Katrs no sievietes dzimis cilvēks piedzimst nāvē, tikko kā viņš parādās.
E-215 If you want to read Job 14 there, It says, "Man that is born of woman is of a few days, and full of trouble." Is that right? "He cometh up like the flower, he is cut down, and wastes away," and so forth. See? Every man that's born of a woman, is born in death as soon as he comes. [Job 14:1]
E-216 Bet, kad viņš piedzimst iekš Dieva radības, viņš nevar nomirt; viņš ir no tā otrā Koka, kas bija Ēdenes dārzā, Kristus. Mūžīgā Dzīvība nāk caur To Koku.
E-216 But when he is born into the creation of God, he cannot die; he is from that other Tree that was in the garden of Eden, Christ. Eternal Life come by the Tree.
E-217 “Ak,” jūs teiksiet, “vai viņa bija koks?” Protams. Nu, bija teikts: “No šī koka tev nebūs ēst.” Tā sacīja Dievs 1. Mozus grāmatā: “No šī koka tev nebūs ēst.”
E-217 "Oh," you say, "she was a tree?" Sure. "Well, they said, 'Thou shall not take of this tree.' God said, in Genesis back there, 'Thou shall not take of this tree.'"
E-218 Nu, sieviete ir koks, viņa ir tas augļu koks. Tu esi savas mātes auglis. Tu esi tā klēpja auglis. Tā tas ir. Un tad Dzīvības Koka auglis, kas bija Ēdenes dārzā, ir Kristus. Caur sievieti atnāca nāve, bet caur to Vīru, kas ir dzimis saskaņā ar oriģinālo radīšanu, atnāca Dzīvība. Dzimt no sievietes ir nāve, bet piedzimt no Kristus ir Dzīvība. Vai jūs to saprotat? Lūk, kur... Tagad jūs redzat, kā ir ar tām dievietēm, vai ne?
E-218 Why, the woman is the tree. She is the fruit tree. You're the fruit of your mother. The fruit of the womb is you. That's right. And then the fruit of the Tree of Life, that was in the garden of Eden, is Christ. Through the woman come death; through the Man, in the original creation, come Life. To be born of a woman is death; to be born of Christ is Life. Get the idea? That's where. Now you see where the goddesses went to, don't you?
E-219 Pirmais Ādams un Ieva attēloja otro Ādamu un Ievu, vai redzat pavairošanu? Ādama un Ievas pavairošana notika caur seksu, lai piepildītu zemi, bet iesākumā tā nebija. Dievs vienkārši izveidoja vīrišķo dzimumu un sievišķo dzimumu, gluži tāpat kā Viņš to darīja ar citām radībām, saprotiet, likumīgi, gluži kā draudzi.
E-219 First Adam and Eve typed the second Adam and Eve, see, the multiplication. Now the multiplication of Adam and Eve was through sex, to replenish the earth, but it wasn't so at the beginning. God just made a male and a female, like He did His other creatures, see, legal, just like the Church. [Genesis 2:16-17]
E-220 Tagad, ņemot vērā šīs apstiprinātās Dieva patiesības, izpētīsim to mazliet dziļāk, ja jums ir vēlēšanās. [Sanāksme saka: “Āmen”-Tulk.] Labi. Nu, tas var mazliet sāpēt, līdz mēs nonāksim līdz būtībai, bet es jums vienkārši parādīšu patiesību par to.
E-220 Now let us, in view of these vindicated Truths of God, search a little further, if you want to. [Congregation says, "Amen."--Ed.] All right. Now this may hurt just a little bit till we get down to the bottom of it, but I'm just going to show you the Truth of it.
E-221 Neviens kalpotājs nevar precēt atraitni. Vai jūs to zinājāt? Vai vēlaties to izlasīt? Labi, tas ir 3. Mozus 21:7 un Ecēhiēla 44:22. Tas parādīs jums, ka priesterība nedrīkstēja precēt sievieti, kurai bija pieskāries vīrietis. Tas simbolizē nevainīgo Jēzus Kristus Līgavu, jo viņi darbojās ar Dieva uguni, priesteri, Ārona dēli. Mums nav laika izlasīt to visu un pabeigt pirms pusdienlaika, mums ir vēl divdesmit minūtes. Un tie bija Ārona dēli, tie, kas darbojās ar Dieva uguni, un viņi nedrīkstēja precēt sievieti, kurai bija pieskāries cits vīrietis. Tā sacīja nemainīgais Dievs. Viņi nevarēja precēt citu sievieti un sievieti, kurai bija pieskāries kāds cits vīrietis, parādot šajā līdzībā, ja vēlaties to ieraudzīt, ka dzīvā Dieva draudze ir tīrs, nesagrozīts Dieva Vārds, nevis kāda konfesija, kuru ir apstrādājis kāds cilvēks.
E-221 There is no minister that can marry a widow. Did you know that? You want to read that? All right, you get in the Leviticals, Leviticus 21:7 and Ezekiel 44:22, and It'll show you that the priesthood was not to marry a woman that's been touched by man. This type is of the virgin Bride of Jesus Christ, because they handled the Fire of God, the priests did, Aaron's sons. We haven't got time to read It all, and get out by noon, we got twenty minutes yet. And them is Aaron's sons that handled the--the--the Fire of God, so they could not marry a woman that had been touched by another man. The unchanging God said so. They could not marry another woman, and a woman been touched by a man, showing in type here, if you want to see it, that the Church of the living God is purely, unadulterated, the Word of God, and not a denomination that's been handled by man. [Ezekiel 44:22], [Leviticus 21:7]
E-222 Ievērojiet, izlasīsim šo te. Es gribu jums to parādīt. Mateja 5. nodaļa, kur Jēzus runā par šo ļoti svarīgo jautājumu. Mēs gribam to apskatīt, Mateja 5. nodaļa. Es ierakstīju savā...
E-222 Note, let's read this here. I want to get this to you. Matthew 5, Jesus spoke here of something that's really of a vital importance. We want to see it, Matthew 5. I wrote on my...
E-223 Es biju atzīmējis dažas lietas, kuras es grasījos teikt tikai vīriešiem, un man bija diezgan maz laika runāt to mūsu māsu priekšā. Bet es vēlos aiziet no šejienes pirms...
E-223 I marked out some of the things I was going to say just to the man, so had quite a little time saying it just before our sisters. But I want to--to go out here now before...
E-224 Un tā, māsa, es vēlos tevi novietot tajā vietā, ko tev ir apsolījis Dieva Vārds, bet tu rūpējies, lai tu tajā vietā stāvētu.
E-224 Now, sister, I want to put you to the place where God's Word promised you, and you see then you stay in that place, too.
E-225 Mateja 5:32. Es vēlos, lai jūs pamanāt, ka šeit tiek atbalstīta tā pati doma par “vienu” un “daudziem”. Mateja trīsdesmit... Man šķiet, tas ir Mateja 5:32, sākot ar 31. pantu.
Ir arī sacīts: kas no savas sievas šķiras, tas lai tai dod šķiršanās rakstu.
E-225 Matthew 5:32. I want you to notice here, to support this same idea of "one" and "many." Matthew, thirty-... I think it's Matthew 5:32, 31 to begin with.
It has been said, Whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement: [Matthew 5:31-32]
E-226 To saka Jēzus, Tas, kurš pateica: “No iesākuma.” Un tā, skatieties.
Bet Es jums saku: ikviens, kas no savas sievas šķiras, izņemot netiklības gadījumu, tas spiež viņu laulību pārkāpt... Redziet, ikviens,kas no savas sievas šķiras, izņemot netiklības gadījumu, tas spiež viņu laulību pārkāpt (Kāpēc? Jo viņa atkal apprecēsies.) un, ja kas atšķirtu precē, tas pārkāpj laulību.
E-226 That's Jesus speaking, the One said, "from the beginning." Now watch.
But I say unto you, That whosoever shall put away his wife, saving... the cause of fornications, causes her to commit adultery; see, whosoever shall put away his wife, saving... the cause of fornication, causes her to commit adultery: (why? she'll marry again) and whosoever marrieth her that is divorced committed adultery.
E-227 Redziet, viņai ir dzīvs vīrs, tāpēc neviens nevar viņu apprecēt. Nav svarīgi, kas viņa ir un ko viņa dara, viņai joprojām ir dzīvs vīrs; viņai nav vispār nekāda pamatojuma. Tomēr viņam tas tā nav. Tas “spiež viņai”, nevis viņam. Vai sapratāt? Ir jāpanāk, lai Vārds virzās nepārtrauktībā. Redziet, nekas nav teikts par to, ka viņš nevarētu, bet viņa nevar. Redziet, “spiež viņai”, nevis viņam. Tieši to saka Bībele, “ “spiež viņai”. Tajā nav teikts, ka viņš nevar vēlreiz precēties, bet gan “viņa”. Kāpēc? Tā ir līdzība par Kristu.
E-227 See, she has got a living husband, so no man can marry her. Care what she does and who she is, she's got a living husband, there is no grounds for her at all. But, it's not, for him. "Causes her," not him. Get it? You have to make the Word run in continuity. See, nothing saying he couldn't, but she can't. See, "causes her," not him. That's exactly what the Bible says, "causes her." It is not stated against him to remarry, but "her." Why? Christ in the type. [Matthew 5:32]
E-228 Ievērojiet, ir pateikts, ka viņš nevar vēlreiz precēties, ja vien tas nav ar jaunavu. Viņš var apprecēties vēlreiz. Viņš var precēties vēlreiz, ja tas ir ar jaunavu, bet viņš nevar precēties ar kāda cita sievu. Nekādā gadījumā. Un, ja viņš apprecas ar šķirtu sievieti, viņš dzīvo laulības pārkāpšanā, lai kas viņš arī nebūtu. Bībelē ir teikts: “Kas apprecas ar šķirtu sievieti, tas dzīvo laulības pārkāpšanā.” Te nu tas ir, nekādu šķirteņu.
E-228 Notice, it is stated that he cannot remarry, only a virgin. He can remarry. He can, he can remarry again if it's a virgin, but he can't marry somebody else's wife. No indeedy. And if he does marry a divorced woman, he is living in adultery, I don't care who he is. The Bible said, "Whosoever marrieth her that is put away, liveth in adultery." There you are, not no divorcees.
E-229 Vai tagad redzat to oriģinālo “no iesākuma”? Atkārtoti precēties, tagad ievērojiet, viņš var, bet viņa nevar. Tāpat kā Dāvids, kā Salamans, tāpat kā secīgi viscaur Bībelē, kā Dāvids un visi pārējie.
E-229 See that original back there, "from the beginning," now? Remarrying, now notice, he can, but she can't. Like David, like Solomon, like the continuity of the whole Bible, now, same as David and the rest of them.
E-230 Lūk, ievērojiet 1. vēstulē Korintiešiem 7:10, ievērojiet, ka Pāvils pavēl sievai, kas šķiras no sava vīra, palikt vienai vai izlīgt, bet ne apprecēties vēlreiz. Viņai ir jāpaliek vienai vai atkal jāizlīgst ar vīru. Viņa nevar apprecēties no jauna, viņai ir jāpaliek vienai. Bet ievērojiet, ka viņš neko nesaka par vīrieti. Saprotiet, jūs nevarat likt Vārdam melot. “No iesākuma”, dzimuma likums, kas ir pamatots poligāmijā. Lūk, Dieva Vārds darbojas saskaņā ar Dieva dabu, darbojas nepārtrauktībā.
E-230 Now you notice in First Corinthians 7:10, notice, Paul commands the wife that is, that divorces her husband, to remain single or be reconciled, not to remarry. She must remain single, or to be reconciled back to her husband. She cannot remarry. She must remain single, but, notice, he never said about the man. See, you can't make the Word lie. "From the beginning," the sex law by polygamy. Now, the Word of God runs true with nature of God, runs in to continuity. [I Corinthians 7:10-11]
E-231 Vai redzat, kā šajā jautājumā viens novirziens ir devies uz austrumiem, bet otrs uz rietumiem? Jums ir jāatgriežas pie patiesības, lai noskaidrotu, kas tas ir.
E-231 See how there is one school went east, and the other one went west, on it? You got to come back to the Truth, to find out what it is.
E-232 Tā tas ir bijis vienmēr. Tā ir pastāvīgā derība ar Dievu jau no iesākuma. Pirmkārt, pirms iesākuma, tas ir, no iesākuma, bija viens un viena. Pēc grēka ienākšanas, tad jau bija viens vīrietis un vairākas sievietes; tā tas ir dabā ar katru dzīvnieku, un cilvēki dabiskajā miesā ir dzīvnieki. Mēs esam zīdītāji, mēs visi to zinām, mēs visi, un tā visa ir Dieva daba nepārtrauktībā.
E-232 It's always been that way, that's the regular covenant with God from the beginning. First, before the beginning, from the beginning there was just one and one. After the sin came in, then there was one man and a bunch of women; run that way in nature, every animal, and human beings and natural flesh is animal. We are mammal, we know that, all of us, see, and it's all God's nature in continuity.
E-233 Bet tagad, kad zīmogi ir atvērti, patiesības Gars vada mūs pie Vārda. Un tas izskaidro, kāpēc ir bijušas visas tās kļūdas visos periodos, jo nebija atvērti zīmogi. Tas nebija atklāts. Tā ir taisnība.
E-233 But now that the Seals are opened, the Spirit of Truth directs us to the Word. That explains why all the mistakes has been down through the ages, because the Seals was not opened, This was not revealed. It's true.
E-234 Ievērojiet, jūs nevarat izdarīt tā, ka ēna nesakrīt. Kā es sludināju jums vakar vakarā par ēnu uz grīdas, tai noteikti ir jāsakrīt. Kā gan var būt tā, ka uz grīdas ir redzama ziloņa ēna, bet izrādās, ka tā krīt no maziņa izstīdzējuša cilvēciņa vai arī otrādāk?
E-234 Notice, you, you can't make the shadows fail. As I preached to you last night about the shadow across the floor, it's got to come out right. How can there be a shadow of an elephant coming across the floor, and a little bitty, spindly man come out to be the elephant, or the elephant to a little, spindly man?
E-235 Un tā, jūs redzēsiet to pilnīgā līdzībā.
E-235 Now if you'll notice it in perfect type.
E-236 Lūk, ir uzticīga sieviete, uzticīga sieviete, jaunava, kas apprecas ar savu vīru un šādi dzīvo, viņa ir svētība tam vīrietim. Ja Dievs savam dēlam būtu varējis dot kaut ko labāku par sievu, Viņš būtu viņam to devis.
E-236 Now, there is a true woman, a true woman, virgin, that marries her husband, and lives, and she is a blessed thing to the man. If God could have give His son any better thing than a wife, He would have give that to him.
E-237 Bet viņa ir izveidota seksuālai darbībai, un tā nav izveidots neviens cits dzīvnieks, tā nav izveidota neviena cita radība uz zemes. Tieši tāpēc jūs redzat poligāmiju, šī iemesla dēļ. Tas ir tas, kas to izraisīja.
E-237 But she is designed to be a sex act, and no other animal is designed like that. No other creature on the earth is designed like that. That's the reason you see polygamy, because of that. That's what brought it in.
E-238 Un tā, skatieties, pēdējā analīze, skatieties, ir viens Jēzus Kristus (vai tas tā ir?), viens Vīrs, Dievs, Emanuēls. Vai jūs tam ticat? Bet Viņa Sievā ir daudz locekļu, redziet, tūkstošiem un tūkstošiem tūkstošu (vai tas tā ir?), Viņa Sievā, Līgavā, Draudzē. Vai tagad jūs saprotat?
E-238 Now look, in the final analysis, look, there is one Jesus Christ (is that right?), one Man, God, Immanuel. Do you believe that? [Congregation says, "Amen."--Ed.] But the members of His Wife are many, see, thousands times thousands of thousands (is that right?), His Wife, the Bride, the Church. You understand now? ["Amen."]
E-239 Tieši tāpēc Viņš pateica Ādamam, pirms sekss vēl bija izraisīts jeb ieviests: “Vairojieties, lai piepildītu zemi.” Tas bija sākumā, kad viņš vēl bija gan vīrietis, gan sieviete vienā. Un tas mums parāda, ka Līgavai ir jānāk no Vārda, caur garīgu vairošanos, vairošanos, saprotiet, lai piepildītu zemi.
E-239 That's why He said to Adam, before sex was ever induced or introduced, "Multiply, to replenish the earth," when he was yet in the beginning, when he was yet both male and female in himself. There, shows then that the Bride has got to come from the Word, by spiritual multiplication, multiplications, see, replenishing the earth. [Genesis 9:1]
E-240 Kad runa ir par seksu, redziet, šie novirzieni ir sajaukuši tās abas lietas. Tāpēc jūs to nevarat darīt, jums ir jāatgriežas pie tā, ko par to saka patiesība: “No iesākuma.”
E-240 Now in the sex act, see, the schools got those two things mixed up. Therefore you can't do it, you've got to bring it back to the Truth of it, "in the beginning."
E-241 Un beigās būs viens Kungs Jēzus un daudzi Viņa Līgavā (vienskaitlī). Vai jūs to saprotat? Bija viens Dāvids vienā tronī, viens ķēniņš (pēc paša Dieva sirds) ar piecsimt sievām. Jēzus sēž savā tronī (aleluja!) Tūkstošgadu valstībā kopā ar Sievu, kā tas bija sākumā, kura ir radīta no zemes ar Visvarenā Dieva roku augšāmcelšanā, sastāv no daudziem locekļiem. Te nu tas ir.
E-241 And at the end there will be one Lord Jesus, and His Bride many, singular. You get it? There was one David on one throne, one king (after God's Own heart) with five hundred wives. Jesus sitting on His Throne, hallelujah, in the Millennium, with a Wife; like it was at the beginning, created out of the earth, by the hand of Almighty God, in the resurrection, of many members. There you are.
E-242 Sievietes, pūlieties tādas būt; ieejiet Kristū, tad jūs nebūsiet tajā nešķīstajā zaņķī tur ārā. Bet, kamēr jūs esat tikai draudzes locekles, cenšoties pašas dzīvot tikumīgi un labi, jums tas nekad neizdosies. Tāpat tas neizdosies vīrietim, kurš nav Kristū. Kā tālāk šeit saka Pāvils: “Bet tur, Kristū, nav ne vīrieša, ne sievietes.” Viņi visi ir viens.
E-242 Women, struggle to be that, come into Christ, then you'll not be in that filthy mess out there. But as long as you're just a church member trying to live moral and good, yourself, you'll never make it. Neither can a man make it outside of Christ. As Paul went on to say, "But they're in Christ, there is neither male nor female." They're all one. [Galatians 3:28]
E-243 Bet, lai izprastu šo jautājumu par laulību un šķiršanos, lai jūs zinātu, kas ir pareizi un kas ir nepareizi... Šajās līdzībās Viņš skaidri parāda, ka ir viens Kristus un daudzi Viņa sievas locekļi. Ievērojiet, Viņš var šķirties no mums garīgas netiklības un viltus mācības dēļ, kad vien Viņš vēlas; bet kā jūs uzdrīkstaties mēģināt šķirties no Viņa un domāt, ka viss būs labi? Vīrietis var šķirties no savas sievas un apprecēt citu, bet sieva nevar šķirties no sava vīra un apprecēt citu. Vai redzat visas šīs ēnas un līdzības, kas ir nevainojamā līdzsvarā? Redziet, oriģinālā radība, bet nekur nav tā blakusprodukta. Nevis draudze, bet Līgava caur Vārdu. Ne sieviete, bet vīrietis, katru reizi. Tieši tāpēc tur nav teikts nekas, kas aizliedz to darīt vīrietim, bet vienmēr sievietei. Tieši tā.
E-243 But to get this Marriage And Divorce straightened out, so that you would know which was right and which was wrong, now He plainly shows here in these types. There is one Christ; and many members of that Wife. Notice, He can put us away for spiritual fornications and false doctrine, any time He wants to; but how dare you try to put Him away, and make it? The man can put away his wife and marry another one; but not the woman put away her husband and marry another one. See all the shadows and types there perfectly balanced up? See the original creation; not the by-product nowhere. Not the church; the Bride through the Word. Not the woman; the man, each time. That's why it never says anything against the man doing it; it's always the woman. That's exactly. [Romans 12:4-5]
E-244 Bet viņa var būt Kristus Līgava, būdama... Un atcerieties, ka viņa, būdama daļa no vīrieša, Bībele saka, ka viņa var tikai... “Bet mācīt es sievietei neļauju, nedz pārņemt jebkādu varu pār vīrieti, bet viņai jāturas klusībā. Jo Ādams ir pirmais radīts, un tad Ieva. Un Ādams netika pievilts, bet tika pievilts tas blakusprodukts. Tomēr viņa tiks izglābta, dzemdējot bērnus, ja paliks svētumā un atturībā un tā tālāk,” jo tad viņa kļūst par daļu no tā vīrieša. Lūk, kas atnes...
E-244 But she can be the Bride of Christ, by being... And remember, she being a part of a man, the Bible said she can on-... "Nevertheless I suffer not a woman to teach, or to usurp any authority, but to be in silence. For Adam was first formed, and then Eve. And Adam was not deceived, but the by-product was deceived. Notwithstanding she shall be saved if she continues in holiness and sobriety, and in childbearing, and all such," because then she becomes a part of this man. That's what bring... [I Timothy 2:12]
E-245 Kāpēc Ābrahāms... Kāpēc Dievs nenogalināja Sāru tajā pat brīdī, kad viņa sēdēja, noliedzot un melojot paša Dieva priekšā? Viņš tur sēdēja kā mirstīgs Cilvēks, ēda gaļu, ēda maizi un dzēra pienu, un Viņš jautāja: “Kāpēc Sāra tur aizmugurē smējās (aiz Viņa, teltī, Viņš vēl nebija viņu saticis) sacīdama: 'Kā gan tas ir iespējams?'”
E-245 Why didn't Abraham... Why didn't God kill Sarah sitting right there, denying, and lying right in the face of God? Sitting there as a mortal Man, eating flesh, eating bread, drinking milk, and He said, "Why did Sarah laugh back there in the back," behind Him, in the tent, He had never seen her, "saying this, 'How can these things be'?" [Genesis 18:13]
E-246 Viņa sacīja: “Es to neteicu.” Ak vai! Pateikt Dievam, ka Viņš ir melis, Viņam acīs? Bet Viņš nevarēja viņu nogalināt. Kāpēc? Tāpēc ka viņa bija daļa no Ābrahāma. Āmen. Viņš nevarēja nodarīt viņai pāri, nenodarot pāri arī Ābrahamam.
E-246 She said, "I never said it!" Uh-oh, my, tell God that He is a liar, to His face? But He couldn't take her. Why? She's a part of Abraham. Amen. He couldn't hurt her without hurting Abraham. [Genesis 18:15]
E-247 Sievietes, tagad jūs redzat, kur ir jūsu vieta. Un Bībelē ir teikts: “Sievietes, esiet kā Sāra, kas greznojās pieticīgās drēbēs, dzīvodama godīgi un uzticīgi pret savu vīru, mīlēdama viņu tik ļoti, ka sauca viņu par savu kungu,” par valdnieku, par īpašnieku.
E-247 Now you women see where you belong. And the Bible said, "You women be like Sarah was, which adorned herself in modest apparel, lived honest and true to her own husband, loving him so much that (he) she called him her 'lord,'" ruler, ownership. [I Timothy 2:9]
E-248 Un jūs, sievietes, dažas no jums, ģērbieties tajās neķītrajās drēbītēs, izejat uz ielas un izrādiet sevi vīriešiem. Jēzus sacīja: “Kas uzlūko sievieti un iekāro to, tas jau ir pārkāpis laulību ar viņu savā sirdī.” Kurš tad ir vainīgs – tas vīrietis vai tu? Viņš ir tēviņš, kas ir radīts tam, ka var veikt šādu aktu, saprotiet; bet tu esi sieviete, kurai nevajadzētu dot piekrišanu.
E-248 And you, some of the women, put on these nasty clothes and get out here to throw yourself before man. Jesus said, "Whosoever looketh upon a woman to lust after her has committed adultery with her already in his heart." Then who is guilty, the man or you? He is a male, made so he could take this act, see; and you're the female, that ought to refuse. [Matthew 5:28]
E-249 Bet kāpēc jūs sevi šādi pasniedzat? Tas nav tava komforta dēļ; tu taču zini, ka tā nevar būt, kad tu esi līdz pusei nosalusi tajos savos šortiņos. Redziet, tas nevar būt komforta dēļ. Tad kāda iemesla dēļ? Tas ir morālās netīrības dēļ! Jūs to neatzīstat, bet tā saka Bībele. Tā ir patiesība. Tas ir neķītrs gars, kas ir tevī. Tu negribi būt neķītra, bet tu to neapzinies, garīgi tu esi neķītra, jo tu pasniedz sevi kā neķītru.
E-249 And why do you put yourself out like that? It ain't for comfort, you know it can't be, when you're half froze to death with them shorts on. See, can't be for comfort. Then what is it? It's for filth! You won't admit it, but it's the Bible says so. It's the Truth. It's a filthy spirit that's in you. You don't want to be filthy; but you don't realize, spiritually you are filthy, because you're presenting yourself filthy.
E-250 Lūk, vīrietis ar saviem netīrajiem, kaulainajiem ceļgaliem, pat ja viņš ir teju vai bez drēbēm, tam nav nekādas nozīmes, viņa ķermenis nekārdina. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš bija sākotnējā radīšanā. Raksturs...tādam būtu jābūt, saprotiet. Bet tu esi blakusprodukts, lai caur to kārdinātu.
E-250 Now, a man, his old, dirty, knotty knees, and if he had on hardly any clothes at all, wouldn't make any difference, his body is not tempting. Why? He was in the original creation, character; should be, see. But, you're the by-product, to tempt by.
E-251 Dievs, esi žēlīgs! Ak, cik grēcīga ir pasaule! Es priecāšos, kad tas viss beigsies.
E-251 God, have mercy! Oh, my, this sinful world! I'll be glad when it's over.
E-252 Ievērojiet, Viņš var šķirties no savas sievas, kad Viņš vēlas, bet viņa nevar šķirties no Viņa. Viņš var mani... Viņš var iemest mani pīšļos, kad vien vēlas, bet, ak, brāli, labāk es nekad nemēģināšu to darīt ar Viņu! Tas būtu mans gals.
E-252 Notice, He can put away His wife any time He wants to, but she can't put Him away; He can make me, He can throw me in the dust any time He takes a notion to, but, oh, brother, I better never try to throw Him there, I am finished. [Matthew 19:7-8], [Mark 10:2-5], [Deuteronomy 24:1-4]
E-253 Salamans varēja apprecēt jebkuru sievieti, kas nebija precējusies, viņš varēja apprecēt jebkuru sievieti, kuru vien vēlējās. Priesteris varēja apprecēt tikai sievieti, kas bija jaunava. Salamans...
E-253 Solomon could marry any woman that wasn't married, he could marry any woman he wanted to. A priest could marry only a woman that was a virgin. Solomon... [I Kings 11:1-4]
E-254 Tāpat kā Dāvids, kurš apprecēja (kāds bija viņas vārds?) Abigailu, kas... Tur bija kāds vīrs, saukts par “neprātīgo”, un viņam bija skaista sieva, un viņš nomira. Un Abigaila apprecējās ar Dāvidu; viņš bija ķēniņš, nevis priesteris, redziet, tā ka viņš apprecējās.
E-254 Like David, he married (what was her name?) Abigail. Which, there was a man called a "fool," he had a nice wife, and he died. And Abigail was married to David; he was a king, not a priest, see, so he--he married. [I Samuel 25:39-42]
E-255 Bet priesteris to nevarēja darīt, jo viņš būtu pieskāries sievietei vai ņēmis par sievu sievieti, kas jau bija precējusies ar citu vīrieti. Šādi tas norāda uz Kunga Jēzus Kristus Draudzes jaunavīgumu, Līgavai būs jābūt neaptraipītai, Vārdam, kur netrūkst neviena Vārda. Protams. Vai jūs varat iedomāties atbilstošu līgavu, kurai trūkst vienas krūts un otra...un vēl kaut kas nebūtu kārtībā, saprotat? Kristus Līgava tāda nebūs. Viņa ir pilnīga. Viņa visa ir Vārds, it nekur netrūkst neviena Vārda. Nē.
E-255 But a priest could not do that, because he had touched or got a woman to be his wife that was already been some man's wife. So that shows the virgincy of the Church of the Lord Jesus Christ, the Bride will have to be unadulterated, the Word, not one Word missing nowhere. Certainly. Could you imagine a correct bride, one breast off, and, the other one, something another wrong, you know? That's not going to be the Bride of Christ. She is perfect. She is everything the Word, not one Word failing anywhere. No. [Leviticus 21:1, 7]
E-256 Ievērojiet, ka Viņš var šķirties no viņas, bet viņa nevar šķirties no Viņa. Viņš to izdarīja un pierādīja Lutera, Veslija un pentakostu laikā, kad viņi to noraidīja, lai kļūtu par tālāku Viņa daļu – lai būtu garīgās seksuālās attiecībās ar Viņu un paliktu stāvoklī ar tālāku Vārda daļu. Vai jūs to saprotat? Viņa to noraidīja. Luterāņu draudze atteicās no Kristus, un Viņš nespēja apmierināt savu vēlmi tajā; Luters to noraidīja. Un atļaujiet man to pateikt; tā vai citādi es kaut kā tikšu nosaukts; šodien tā ir ar katru no tām – tām neizdodas pieņemt to Vārdu, tās atsaka Kristum!
E-256 Notice, He can put her away, but she cannot put Him away. He did it, has proved it, in the days when Luther, Wesley, and Pentecost, when they refused to become the further part of Him by having spiritual sexual affair to become pregnated with further part of the Word. You understand? She refused. The Lutheran church refused for Christ to have any more desire with her; Luther refused it. And let me say this, going to call me something anyhow; so is it today with every one of them, they fail to take that Word, they refuse Christ! [Deuteronomy 24:1-4]
E-257 Ikvienai sievai, kas atsakās dzemdēt savam vīram bērnu, nav tiesību būt viņa sievai. Āmen. Vai atceraties no Bībeles, kad tas ķēniņš apprecēja Esteri? Tā kā tā ķēniņiene viņam atteica, viņš vienkārši paņēma citu. Un kad... Kas notika, kad viņa atteicās atnākt pie ķēniņa un viņam paklausīt? Tāpat ir ar sievieti, kas atsakās būt sieva savam vīram.
E-257 And any woman that refuses a man his child, has no right to be a wife to him. Amen. You remember, in the Bible, when the king married Esther? Because the queen refused, he just got him another one. And when the... What happened when she refused to come out with the king and obey him? The same thing it is with a woman that refuses to be wife to her husband. [Esther 1:11-12, 19]
E-258 Un tā tas ir arī ar draudzi, kas atsakās palikt stāvoklī šajā periodā, kurā mēs tagad dzīvojam, lai dzemdētu šī perioda bērnus. Mēs neesam luterāņi, mēs neesam veslijieši, ne arī pentakosti. Mums ir jābūt šī perioda bērniem, paliekot stāvoklī no Dieva Vārda, lai dzemdētu šī perioda Bērnu – tās Sēklas Bērnu. Āmen. Es ceru, ka jūs to saprotat. Nevarēja palikt stāvoklī, nē; ko tad Viņš izdarīja? Viņš atstāja viņu, šķīrās no viņas. Tā tas ir. Bet viņa neuzdrošinājās šķirties no Viņa. Viņš šķīrās no viņas.
E-258 And so is it with the church that refuses to become pregnated in the age that we now live in, to bring forth children of this age. We are not Lutherans, we're not Wesleys, neither are we Pentecostals! We've got to be the children of this age, through the pregnancy of the Word of God, to bring forth a Child of this age, the Seed Child. Amen. I hope you understand. Couldn't be pregnated, no, so what did He do? Put her away, in divorcement. That's right. But she daresn't put Him away. He put her away.
E-259 Viņš turpināja, atklādams Savu Vārdu šim Ķermenim un apstiprinādams Sevi kā tādu pašu. Viņa bērni sāka vairāk līdzināties Viņam, jo tas pilnībā nobriest jeb viņi kļūst par Vārda bērniem, nevis par draudzes bērniem. Vārda bērni! Un Līgava būs skaista Vārda lēdija, neaptraipīta, tai nebūs pieskārusies neviena cilvēciska organizācija, neviena cilvēciska teorija. Viņa būs tikai un vienīgi Vārda Līgava, neaptraipīta! Āmen un āmen! Es ceru, ka jūs dzirdat to caur savienojumu. Viņa būs Dieva meita stāvoklī.
E-259 He went right on revealing His Word to the Body, and vindicating Him, same, by Himself. His children begin to kind of look more like Him, because It's fully maturing, or, they become children of the Word, not children of the church. Children of the Word! And the Bride will be a lovely little Lady of the Word, unadulterated, not touched by any man's organization, any man-made theory. She'll be purely unadulterated, Bride of the Word! Amen and amen! I hope you get that, out on the air. She will be the pregnated daughter of God.
E-260 Vai redzat, kādu lielu godu var saņemt sieviete? Vai redzat, cik dižena var būt draudze, bet redzat, kur to ir novedusi nešķīstība? Vēl pamēģiniet salīdzināt šo draudzi tur ārā ar šo Draudzi šeit – jūs nevarat to izdarīt. Un pamēģiniet salīdzināt prostitūtu uz ielas ar dzīvā Dieva draudzi; jeb sievieti, pareizo sievieti ar ielasmeitu?
E-260 See what a great honor a woman can be? See what a great thing the church can be, but you see where filth has got her to? Then trying to compare that church out there with the Church here, you can't do it. And try to compare the street harlot with the Church of the living God; or the woman, the correct woman, with a harlot?
E-261 Kāpēc pastāv šādas lietas? Tas ir Dieva likums, kontrastu likums. Kā mēs zinātu, kā priecāties par dienas gaismu, ja nebūtu nakts? Kā mēs zinātu, kā priecāties par jauku dienu, ja nebūtu lietainas dienas? Kā mēs varētu priecāties un cienīt īstu sievieti, ja nebūtu neķītras sievietes?
E-261 Why is there such things as that? It's a law of God, the law of contrasts. How will we know how to enjoy the daylight if there wasn't a night? How will we know how to enjoy the dry weather if there wasn't rain? How would we know to enjoy and respect a real woman, if there wasn't a dirty one?
E-262 Viņš turpināja atklāt to, atklājot Savu Vārdu, bet lai tikai kāds no mums uzdrīkstas mēģināt šķirties no Viņa un apprecēties ar citu!
E-262 Went right on revealing It, revealing His Word, but dare any one of us to try to put away Him and marry another.
E-263 Un tā, tas ir pilnīgi skaidrs, kāpēc abas tās teorijas ir nepareizas. Nevar likt tam darboties šādā veidā, tas būs garām; ja liksim tam darboties tādā veidā, tas pilnībā paies garām apsolījumam. Tieši šeit ir tas apsolījums, šeit ir tā lieta. Vārds nav pretrunīgs. Tam ir jāpaliek nepārtrauktībā, lūk, tāpat kā Mateja 28:19 nav pretrunā ar Apustuļu darbiem 2:38.
E-263 Now surely it's plain why both theories are wrong. You can't make it run this way, it's gone; you make it run that, it'd run plumb past the promise. Here is the promise, here is the thing right here. The Word is not contradictory. It has to stay in continuity now, no more than Matthew 28:19 contradicts Acts 2:38. [Matthew 28:19], [Acts 2:38]
E-264 Lūk, dažas no jums, sievietes, daži no jums, vīrieši, es zinu, ka jūs tam nepiekrītat. Jo, ziniet, jūs to vairs nevarat tagad noslēpt. Jūs nevarat.
E-264 Now, some of you women, some of you man, I--I know you're--you're disagreeing with It. Cause, you know, you can't hide that right now. You can't.
E-265 Bet ļaujiet man jums kaut ko parādīt. Ja Mateja 28:19 ir teikts: “Ejiet un darait par mācekļiem visas tautas, kristīdami tās Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā”, bet viņi devās pretējā virzienā un ikvienu cilvēku, kas jebkad tika kristīts, viņi kristīja pretēji tam, kristīja Jēzus Kristus Vārdā, visā Bībeles laikā un trīs gadsimtus pēc Bībeles laika, līdz pat Nikejas padomei. Tad viņi tā vietā pieņēma dogmas. Kāda ir atšķirība, ja tas nav atklāts?
E-265 But let me just show you something. If Matthew 28:19 said, "Go ye therefore, teach all nations, baptizing them in the Name of the Father, and of the Son, and the Holy Ghost," and they turned around, and every person that was ever baptized was baptized contrary to that, baptized in the Name of Jesus Christ, for even all through the Bible age and for three hundred years after the Bible age, to the Nicaea Council. Then they adopted dogmas instead. What's the difference, if it isn't revealed? [Matthew 28:19]
E-266 Bet vai jūs zināt, ka visa šī Grāmata, visa Bībele, ir atklāsme? Tieši tā jums ir jāizšķir patiesība starp to un šito, jo tā ir atklāsme. Un tai atklāsmei ir jābūt precīzā saskaņā ar Vārdu, nevis pretrunā Vārdam. Jūs sakāt: “Nu, es...man tas atklājās.” Tādā gadījumā, ja tas ir pretrunā Vārdam, tad tas nekad nav nācis no Dieva. Tā tas ir.
E-266 And do you know the whole Book, the whole Bible, is a revelation? That's how you have to know the truth between this one and the other, it's because It's a revelation. And the revelation must be exactly with the Word, not contrary to the Word. You say, "Well, I, it was revealed to me." Then if it's contrary to the Word, it never come from God. That's right.
E-267 Nu, ja jūs gribat paņemt Mateja 16:18... Pats Jēzus sacīja, ka visa draudze, Viņa Draudze tiks celta uz Viņa, kas ir Vārds, garīgās atklāsmes: “Es tev saku: Tu esi Pēteris... Un miesa un asinis tev to nav atklājušas, bet Mans Tēvs, kas ir debesīs, tev to ir atklājis. Un uz šīs klints...”
E-267 Now if you want to take Mat-... Matthew 16:18. Jesus said, Himself, that the entire Church, His Church, would be built upon spiritual revelation of Himself, which is the Word. "I say unto thee, that thou art Peter... And flesh and blood never revealed this to you, but My Father which is in Heaven has revealed this to you. And upon this rock..." [Matthew 16:18]
E-268 Lūk, es zinu, ka mūsu katoļu draugi, jūs sakāt: “Tā tika uzcelta uz Pētera, un Pēteris ir apustulis, tātad, tāds un tāds apustuliskajā vienprātībā, pēctecībā.”
Protestanti saka: “Tā tika uzcelta uz Jēzus Kristus.”
E-268 Now, I know, our Catholic friends there, you say, "It was built upon Peter, and Peter the apostolic, so, So-and-so, in an apostolic consent, succession."
The Protestants said, "It was built upon Jesus Christ."
E-269 Ne jau tāpēc, lai atšķirtos, bet lai vienkārši pieņemtu to, ko Viņš teica! Viņš teica: “Ne miesa un asinis tev to ir atklājušas, bet Mans Tēvs, kas ir debesīs, tev to ir atklājis. Un uz šīs klints (uz garīgās atklāsmes, kas ir Vārds) Es celšu Savu draudzi, un elles vārti to nepārvarēs.” Viņa sieva netiks kārdināta ar citu vīrieti. “Es celšu Savu draudzi, un elles vārti to nepārvarēs.”
E-269 Not to be different, but take just what He said! He said, "Flesh and blood has not revealed this to you, but My Father which is in Heaven has revealed this to you. And upon this rock, spiritual revelation of what the Word is, I'll build My Church; and the gates of hell will never shake It down." His Wife will not be tempted with other man. "I'll build My Church, and the gates of hell can never shake It." [Matthew 16:15-19]
E-270 Ābels un Kains Ēdenes dārzā. Kains uzzīmēja pats savu koncepciju, viņš sacīja: “Nu, redz, Dievs ir labs Dievs. Viņš ir pār visu dabu, tāpēc es paņemšu pupas un kartupeļus, un es paņemšu puķes, un es Viņam uztaisīšu patiešām skaistu altāri.” Tā ir draudze. Viņš nometās ceļos. Viņš ticēja Dievam. Viņš pielūdza Dievu, pacēla savas rokas un pienesa šo upuri. Viņš izdarīja visu tikpat reliģiski kā Ābels.
E-270 And Abel and Cain, in the garden of Eden. Cain drawed his own conception, he said, "Now, look, God is a good God. He is over all nature, so I'll get the beans and potatoes, and I'll get the--the flowers, and I'll make Him a real pretty altar." That's a church. He knelt down. He believed God. He worshiped God, put up his hands, and offered this sacrifice. He done everything religious that Abel did. [Genesis 1:3-4]
E-271 Ābels uzcēla tādu pašu altāri. Bet, kad Ābels atnesa savu, viņš atnesa jēru. Lūk, Kains, taisīdams pretlīdzekli grēkam, iedomājās, ka viņa tēvs un māte droši vien bija ēduši augļus, kā viņi tika mācīti tajā dārzā. Bet Ābels caur dievišķo atklāsmi zināja, ka to bija izdarījušas asinis. Caur dievišķo atklāsmi! Un Bībelē ir teikts, vēstulē Ebrejiem 12. nodaļā...11. nodaļā, ka: “Ābels ticībā (caur atklāsmi) pienesa Dievam labāku upuri nekā Kains, un caur to Dievs apliecināja, ka viņš ir taisns.” Vai pareizi? Āmen! Brāli, māsa, man tas ir tik skaidrs, cik vien iespējams. Te nu tas viss ir.
E-271 Abel built the same kind of an altar. But when Abel brought his, he brought a lamb. Now, Cain thought that, making an antidote for sin, that his father and mother must have eat fruit, as they were taught in that garden. But Abel, by Divine revelation, knowed that it was the blood that did it. By Divine revelation! And the Bible said in Hebrews, the 12th chapter, 11th chapter, that, "Abel, by faith, revelation, offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which God testified that he was righteous." Is that right? [Congregation says, "Amen."--Ed.] Amen! Brother, sister, it's just as plain as anything can be, to me. There is the whole thing. [Hebrews 11:4]
E-272 Un tā, attiecībā uz laulību un šķiršanos, saprotiet, tam ir jābūt atklātam. Kamēr tas nav atklāts, jūs to nezināt. Bet Viņš apsolīja, ka šajās pēdējās dienās, šajā periodā visi Bībelē apslēptie noslēpumi tiks atklāti. Cik daudzi to zina? Atklāsmes grāmatas 10. nodaļa! Jēzus to apsolīja, ka visi šie apslēptie noslēpumi par laulību un šķiršanos, visi citi apslēptie noslēpumi tiks atklāti pēdējā laikā. Lūk, jūs atceraties, ka tā balss teica: “Dodies uz Tūsonu.” Vai atceraties to noslēpumaino gaismu debesīs; šo septīto eņģeli, kas tur stāvēja; atgriešanos un septiņu zīmogu atvēršanu? Pavērojiet, kas ir noticis. Tā ir taisnība.
E-272 Now on the Marriage And Divorce, see, it has to be revealed. Until it's revealed, you don't know it. But He promised in this last days, in this age, that every hidden mystery in the Bible would be revealed. How many knows that? Revelation, the 10th chapter! Jesus promised it, that all of these hidden mysteries on--on Marriage And Divorce, all these other hidden mysteries that's been, would be revealed in the end time. Now you remember, the Voice said, "Go to Tucson." Remember the mystic Light in the sky; the seventh Angel standing there; come back, and the opening of the Seven Seals? Watch what's taken place. That is true. [Revelation 10:7]
E-273 Tagad paiesim vēl nedaudz tālāk. Tātad klausieties! Es zinu, ka jums ir laiks iet pusdienot, bet man jau ir brīnišķīga maltīte!
E-273 Now just a little bit farther. But now hear, ye! I know it's getting time for you to go eat, but I'm just eating fine. [Congregation says, "Amen."--Ed.]
E-274 Ievērojiet, un tā, sievietei ir sava vieta, un viņa ir dārgakmens. Salamans, šis vīrs, kuram bija desmit tūkstoši sievu...vai drīzāk tūkstots sievu, viņš teica: “Vīrs, kurš ir atradis sievu, ir atradis labu lietu.” Viņš teica: “Laba sieva ir dārgakmens viņa kronī,” tas ir gods. “Bet netaisna sieva ir ūdens viņa asinīs,” viņa dzīvē. Viņš sacīja: “Varbūt atradīsies viens taisns vīrs no tūkstoša,” tā sacīja Salamans, “taču,” sacīja, “vienu taisnu sievieti no tūkstoša tu neatradīsi.” To sacīja Salamans, saprotiet. Un tā, ievērojiet, tieši tā tas ir.
E-274 Notice, now, the woman has got her place, and she is a jewel. Solomon, this man that had ten thousand wives... or had a thousand wives, rather, he said that, "A man that's found a wife, has found a good thing." He said, "A good woman is a jewel in his crown," that's an honor. "But an unrighteous one is water in his blood," that's his life. He said, "There might be one righteous man found in a thousand," Solomon said this, "but," said, "you wouldn't find one righteous woman in a thousand." Solomon said that, see. Now notice that, that how it is. [Ecclesiastes 7:28]
E-275 Bet redzi, sieviete, tu esi dārgakmens, ja tu vēlies būt dārgakmens, bet šai vēlmei ir jābūt tevī. Un tu saproti, kāpēc ir šī Laulība un Šķiršanās, uz ko jau tad norādīja Jēzus; tas ir tāpēc, ka grēku izraisīja viena no jums. Un tas ir iemesls, kāpēc tika ieviesta poligāmija un laulības šķiršana, un citas lietas. Iesākumā tas tā nebija, un tā nebūs arī tajā pasaulē.
E-275 But, you see, woman, you are--you are a jewel if you want to be a jewel, but the desire has to be by you. And you see why the Marriage And Divorce was, that Jesus pointed back yonder, it was because your kind was the cause of all sin. That's the reason polygamy and divorce, and things, was introduced. At the beginning it never was so, and it won't be so in the world over yonder.
E-276 Paskatieties uz Jēkabu, no kura ir cēlušies patriarhi. Viņam bija vismaz ducis sievu. Par sievām viņš bija paņēmis divas māsas, un turklāt viņam bija blakussievas, ārlaulības sievas, ar kurām viņš dzīvoja kopā. Un šie patriarhi piedzima no šīm blakussievām. Vai pareizi? Saprotiet, Vārdam ir jāsakrīt bez aizķeršanās.
E-276 Look at Jacob, out of whom come the patriarchs. He had at least a dozen wives. He married two sisters, and had concubine wives besides that, common-law women that he lived with. And those patriarchs was born right out of those concubine women. Is that right? [Congregation says, "Amen."--Ed.] See, you have to make the Word run smooth.
E-277 Ak, man ir veselas lappuses par to! Ja kāds garīdznieks par to šaubās, mēs varam satikties un parunāt to. Bet, protams, ja viņam ir kaut mazliet garīguma, viņš uzreiz sapratīs, ka tā ir Patiesība. Par to nav nekādu šaubu.
E-277 Oh, I got pages on them. If a clergyman ever questions me on it, and we would get together, we could talk it. But surely, if he's got any spirituality at all, he can see right here it's the Truth. There is no question to It.
E-278 Laba sieviete ir laba lieta. Es to zinu. Es to zinu no īstām sievietēm. Esmu saticis īstas, neviltotas sievietes, tikpat īstas kā jebkurš vīrietis.
E-278 A good woman is a good thing. I know that. I know it by real women. I have met real women that's genuine, just as real as any man that ever walked.
E-279 Viņa ir blakusprodukts un viņa daļa, un, kad notika krišana grēkā, viņš ieklausījās viņā. Viņš vienkārši... Viņa ir viņa daļa. Bet lēmums ir viņas ziņā, viņa ir tā uztaisīta, ka var būt neķītra, un viņai ir dotas tiesības atteikt vai pieņemt. Tas ir pretrunā sākotnējai oriģinālajai dabai, saprotiet, bet tā nu tas ir.
E-279 She is a by-product and a piece of him, and in the fall he listened to her. He just... She is part of him. But, it's up to her, she is made so she can be filthy, and she is given the right to refuse or to accept. That's contrary to the original nature at the beginning, see, but there you are. [Genesis 2:21-24]
E-280 Un tā, pulkstenis ir divpadsmit, tāpēc es vienkārši kaut ko uz dažām minūtēm izlaidīšu. Es vēlos jums kaut ko pajautāt.
E-280 Now it's twelve o'clock, so I'll just omit something here for a few minutes. I want to ask you something.
E-281 Un tā, atcerieties, es to saku tikai savai grupai. Un tiem, kas klausās caur pieslēgumu: es to saku tikai maniem sekotājiem. Tikai viņiem ir šis vēstījums un tas, ko es šeit gribu pateikt.
E-281 Now, remember, I say this to just my group only. And out in the air, I'm saying this to only my own followers. This Message is only to them, and what I'm going to say here.
E-282 Jebkurš kalpotājs, viņš...tas ir viņa...viņš ir tā ganāmpulka gans, lai viņš dara, kā vien vēlas. Tas ir starp viņu un Dievu. Jebkurš priesteris, jebkurš sludinātājs, tā ir tava darīšana, mans brāli.
E-282 Any minister, he, that's his, yeah, he's the shepherd of the flock, let him do whatever he wants to. That's up to him and God. Any priest, any preacher, that's up to you, my brother.
E-283 Es to saku tikai šeit, Džefersonvilā, vienīgajā vietā, kur es to sacītu, jo tas ir mans ganāmpulks. Tas ir tas ganāmpulks, kuru Svētais Gars man ir devis saprast un uzraudzīt, un man būs jāatbild par to Viņa priekšā. Un šie ir mani ļaudis, kas ir jaunpievērsti no visas valsts, kurus es esmu vedis pie Kristus. Un, bērniņi, es esmu šeit, lai jums palīdzētu, un es esmu jūsu draugs. Jums var šķist, ka es runāju pret jums, bet es to saku, saprotiet, jūsu labā. Es jūs mīlu. Un, ja tas tā nav, Dievs ir mans tiesnesis. Jūs zināt, ka es jūs mīlu.
E-283 I'm only speaking here in Jeffersonville, the only place I would speak this at, is because it's my own flock. It's the flock that the Holy Ghost give me to understand to be overseer over, and He will hold me responsible for it. And these people of mine has been converts here from across the land, that I've led to Christ. And, little children, I'm here to help you, and I am your friend. You might think I speak against you; I'm saying this, see, for your good. I love you. And if that isn't so, God is my Judge. You know I love you.
E-284 Tā ir šausmīgi stingra lieta, es nezināju, kā to izteikt. Ko es darīšu, ja manā draudzē sēž vīrieši un sievietes, no kuriem daži ir precējušies divas vai trīs reizes? Labi vīrieši un labas sievietes, viss juceklī! Kas pie tā vainojams? Nepareiza mācība, protams; nesagaidīja no Tā Kunga.
E-284 This is an awful strong thing, I didn't know how to bring it out. What will I do, when I got men and women sitting in my congregation, some of them has been married twice or three times? Good man and good women, all mixed up! What done it? False teaching, exactly, not waiting on the Lord.
E-285 “Ko Dievs ir savienojis, nevienam cilvēkam nebūs šķirt.” Tas nav tas, ko ir savienojis cilvēks, bet gan tas, ko ir savienojis Dievs! Kad tev ir tieša atklāsme no Dieva, ka tā ir tava sieva, tad viņa ir tava uz visu atlikušo dzīvi. Bet to, ko cilvēks savieno kopā, jebkurš var šķirt. Bet to, ko Dievs savieno, lai neviens labāk neuzdrošinās aizskart. Ir teikts: “Ko Dievs savieno, to nevienam cilvēkam nebūs šķirt.” Nevis to, ko ir savienojis kāds puspiedzēries tiesnesis vai vēl kāds, vai kāds atkritējs sludinātājs ar ticības mācību grāmatu, kas ļaus viņiem darīt visu, ko vien sagribas, kamēr Dieva Vārds stāvēs maliņā. Saprotat? Es runāju par to, ko ir savienojis kopā Dievs.
E-285 "What God has joined together, let no man put asunder." Not what man joined together; what "God" joined together! When you've got a direct revelation from God, that's your wife, and the same thing, that's yours, the rest of your life. See? But what man joins together, anybody can put apart. But what God joins together, no man better dare to touch it. "Whatsoever God joins together," He said, "let no man put asunder." Not what some half-drunk magistrate or something else put together, or some backslidden preacher with a bunch of creeds in a book, that would let them do anything in the world, and the Word of God laying right there. See? I'm talking about what God joined together. [Matthew 19:6]
E-286 Un tā, es jums to pateikšu. Es esmu ļoti uzmanīgs ar to, ko es jums saku. Mans nolūks nav būt asam pret jums, ļautiņi. Mans nolūks nav būt asam pret jums, mani brāļi mācītāji. Tāds nav mans nodoms. Bet es esmu atbildīgs, saprotot, ka tas ir ielikts manās rokās, un, ja... Es nevaru to aizturēt, un es nezinu, kā to nodot cilvēkiem, bet es zinu, ka šī lente... Ak vai, es vienkārši sagatavošos, birojs ir atvērts, jo nu tik sāksies. Saprotat?
E-286 Now I'm going to say this to you. I am very careful what I say to you. I don't mean to be rough with you people. I don't mean to be rough with you, my pastor brothers. I don't mean that. But I am responsible, realizing that this has been given into my hands. And if... I can't hold It. I don't know how to give It out, and I know that this tape will. Oh, my, I'll just get ready, the office open up, 'cause here it comes. See?
E-287 Tieši tāpat kā tas bija ar “čūskas sēklu”, bet ir absolūti pierādīts, ka tā ir taisnība. Man šeit ir avīzes, avīžu izgriezumi, kur sievietes nupat...un pat tajā lielajā... Dažās no tām lielajām diecēzēm ir oriģināli attēli, kuros redzama čūska, kas rāpo pa sievietes kāju un apvijas ap viņu; viņai ir visādas sajūtas un tā tālāk, ko viņā nevarētu izsaukt neviens vīrietis; šī lielā čūska, kas apvijas ap viņu, un tā tālāk. Tā ir visīstākā patiesība. Tas kļūst arvien sliktāk un sliktāk, un kļūs vēl sliktāk. Čūska, viņš nebija...viņam nebūtu varējušas būt seksuālas attiecības ar viņu, kad viņš bija čūska, bet atcerieties...
E-287 Just like it was on The Serpent's Seed, but it's absolutely proven to be right. I got papers right here, out of the paper, where women right now... and even in--in the great... Some of the great dioceses has got the pictures of the original, a snake crawling on a woman's leg, and just in how it goes around her; she has all kinds of sensations and things, something a man could never touch her with, with this huge snake wrapping around her, and so forth. That's exactly the truth. And it's going worse and worse, and will get worse. Serpent, which he was not, he could not have had the sex affair with her when he was a serpent, but remember...
E-288 Nesen man bija diskusija ar...nevis diskusija, bet vienkārši Dieva asambleju kalpotājs un viņa vietnieks sacīja: “Tu šajā jautājumā kļūdies.” Es sacīju: “Nu, varbūt. Es gribētu, lai jūs man to parādītu.”
E-288 I was having a debate the other day with a... not a debate, just an Assembly of God minister and associate, said, "You're wrong, on That."
I said, "Well, I may be. I'd like for you to tell me."
E-289 Tad viņš sacīja...viņš sāka par to runāt. Bet tad negaidot viņš tajā sapinās. Bet viena lieta, ko viņš pateica, viņš teica: “Brāli Branham, kur ir tā suga? Dievs teica: 'Katrs pēc savas sugas.' Un tā, kur tad ir tā suga, par kuru tu teici, ka tā ir starp cilvēku un dzīvnieku, ko zinātne šodien nevar atrast? Kur tā ir?” Sacīja: “Vai tā ir uz zemes? Vai tas bija šimpanze?”
E-289 He said then, went ahead and begin to talk about it. First thing you know, he got hisself lost. And one thing he said, he said, "Brother Branham, where is that specie? God said 'one of his kind.' Now where is that specie you said was between man and beast, that science can't find now? Where is he at?" Said, "Is he on the earth? Was he a chimpanzee?"
E-290 “Nē, jo šimpanzes asinis nevar sajaukties ar sievietes asinīm, un neviens cits dzīvnieks nevar ar viņu sajaukties. Nē, tas nenotiks; tāpat jūs nevarat sajaukt vīrieša spermu ar tās mātītes. Tas nav iespējams.”
E-290 "No, because a chimpanzee's blood won't mix with a woman, no other animal will mix with her. No, it won't, nor neither will a man's sperm mix with the--with the female. It won't do it."
E-291 “Kur ir tas konkrētais dzīvnieks? Lūk, Dievs sacīja: 'Katrs lai nes pēc savas kārtas.'”
E-291 "Then where is that certain animal? Now, God said, 'Let everything bring forth of its kind.'" [Genesis 1:11]
E-292 Es kādu mirklīti nogaidīju. Un Svētā Gara saldme sacīja: “Pasaki viņam: 'Tas ir šeit.'”
Nu, sākumā es pateicu: “Nu, varbūt tas ir izmiris.”
Viņš teica: “Bet, brāli Branham, mēs taču runājam par Vārdu, vai ne?”
E-292 I waited just a minute. And the sweetness of the Holy Spirit said, "Tell him, 'It's here.'"
Now, at first I said, "Well, it may have become distinct."
He said, "But, Brother Branham, that, we are talking about the Word, aren't we?"
E-293 Es atbildēju: “Tieši tā.” Un es teicu: “Viņi, protams, apgalvo, ka tās citas lietas, piemēram, dinozauri un mamuti, un tā tālāk...zīdītāji, precīzāk, mamuti, ka tie ir izmiruši, un tā tālāk.” Es sacīju: “Varbūt tieši tur slēpjas atbilde.”
E-293 I said, "Yes, sir." And I said, "They, course, claim that the other things, like dinosaurs and--and mammoth, and so forth, mammoths, mammoths, rather, they are distinct, and so forth." I said, "It could have been that."
E-294 Viņš teica: “Brāli Branham, mēs runājam par Vārda pierādījumiem. Ja šeit ir grēks, šis sākotnējais grēks, tad tam jābūt arī šeit.”
E-294 He said, "Brother Branham, we are talking about proof of the Word. If sin is here; then, the original sin, it ought to be here also."
E-295 Un es teicu: “Kungs Jēzu, Tu teici: 'Nedomājiet par to, ko jūs teiksiet, kad stāsieties cilvēku priekšā, jo tas jums tiks dots tajā stundā.' Kungs, ko lai es saku?” Viņš sacīja: “Pasaki viņam, ka tas ir šeit.” Tieši tāpat, kā es redzu vīzijas uz tribīnes.
E-295 And I said, "Lord Jesus, You said, 'Take no thought what you shall say when you come before man, because it'll be given to you in that hour.' Lord, what shall I say?" He said, "Tell him, 'It's here.'" Just the same as I see the visions on the platform.
E-296 Es sacīju: “Tas ir šeit,” nezinādams kur.
Viņš sacīja: “Kur?”
Un, pirms es spēju par to padomāt, Viņš sacīja: “Tā ir čūska.”
E-296 I said, "It's here," not knowing where.
He said, "Where?"
And before I could even think, He said, "It's the serpent." [Matthew 10:19]
E-297 Tas bija tieši tas, jo viņš vairs nav dzīvnieks. Viņš tika nolādēts un nolikts rāpot uz vēdera visas savas atlikušās dienas. Viņš ir šeit. Vai pareizi? Un tajā aktā, ko viņš izdarīja, joprojām ir tas pats grēks, kas darbojas ap sievieti, it kā tas būtu kāds tēviņš. Un viņai rodas tās sajūtas, kas tālu pārsniedz to, ko varētu izdarīt kāds vīrietis, ka viņai teju vai acis pārgriežas.
E-297 That's exactly what it was, for he is no longer a beast. He was cursed and put on his belly for the rest of his days. He is here. Is that right? [Congregation says, "Amen."--Ed.] And still in that act that he done, there is still the same sin works around a woman, like a male sex like that. There is where she has her walleyed conditions and things, when she has her sensations far beyond what any man could ever do.
E-298 Es šeit apstāšos, jo mēs esam starp abu dzimumu klausītājiem. Mēs tiksimies ar vīriešiem, es...mēs parunāsim par to vairāk. Man te ir visas šīs avīzes un pārējais, tepat pie rokas, un es šorīt grasījos jums tās iedot. Es grasījos tam veltīt visu dienu, bet tagad beigšu, pasakot sekojošo.
E-298 I'll stop there 'cause we're in a mixed crowd. I'll get some men, I'll... we'll talk more about it. Got all the papers and things laying right here, right at my hand right now, and I was going to bring it to you this morning. I was going to take the full day in this, but I'll close now in saying this.
E-299 Tas ir tikai manai draudzei, nevis manai draudzei... Tam mazajam ganāmpulkam, kas tic man un seko man, tas ir domāts viņiem.
E-299 This is to my church only. Not my church... The little flock that believes me and follows me, this is to them.
E-300 Todien, zinādams, ka tad, kad es jums kaut ko saku, tam ir jābūt TĀ SAKA TAS KUNGS; man bija šīs Rakstu vietas, jo Viņš bija man tās atklājis. Bet es sacīju: “Kungs Dievs, ko es varu sacīt šai sanāksmei? Tur būs šķiršanās. Vīrs apsēdīsies verandā, pagalmā vai kur citur: “Vai man viņa ir jāatstāj?” Un sieviete: “Vai man ir jāatstāj mans vīrs? Ko man darīt?'” Es teicu: “Kungs, ko es varu izdarīt?”
E-300 The other day, knowing that when I tell you anything, it must come THUS SAITH THE LORD, then I had the Scriptures as He revealed it to me. But, "Lord God, what can I say to that congregation? I'll have separations. Man will be sitting on the porch and out in the yard, and everywhere else, 'Shall I leave her?' Women, 'Shall I leave my husband?' 'What shall I do?'" I said, "Lord, what can I do?"
E-301 Kaut kas man pateica: “Ej tur augšā kalnā, un Es runāšu ar tevi.”
E-301 Something said to me, "Go up yonder in the mountain, and I'll talk to you."
E-302 Un kamēr es biju kalnā, nezinādams, ka tur Tūsonā viņi to novēroja. Bet skolotāji izsauca bērnu no...manu meitiņu un pārējos no klases un sacīja: “Paskatieties uz to kalnu! Tur ir ugunīgs dzintarkrāsas mākonis, kas paceļas augšup un atkal nolaižas, paceļas augšup un atkal nolaižas.” Slava Dievam!
E-302 And while I was up in the mountain, not knowing that down in Tucson they were seeing It. But even the teachers called the children from... my little girl and them, from the schoolroom, and said, "Look yonder in that mountain! There is a fiery-looking amber Cloud going up in the air and coming back down, going up in the air and coming back down."
E-303 Evansa kundze, jūs esat šeit? Ronij, vai tu esi šeit? Es nācu lejā un gāju garām degvielas uzpildes stacijai, tas puisis pie degvielas stacijas, Evansa degvielas stacijas; un pirms es sapratu, ko šis puisis grasījās teikt, viņš mani pārsteidza, viņš teica: “Brāli Branham, tu taču biji tur, uz tā kalna, vai ne?”
E-303 Mrs. Evans, are you here? Ronnie, you here? I come on back down by the station, this young boy by the filling station, the Evans' filling station there. And before I knowed what the boy was going to say, he took me on my feet, he said, "Brother Branham, you was up in that mountain over yonder, wasn't you?"
E-304 Es sacīju: “Ko tu ar to domā, Ronij? Ne...” saprotiet, lai redzētu, ko viņš darīs. Bieži daudz kas notiek, un es ne...tu to cilvēkiem nesaki. Tas kļūst... Lieta tāda, ka tu redzi tik daudz ko notiekam, ka tas tev kļūst par ierastu lietu. Saprotat? Es vienkārši cilvēkiem nesaku. Es sacīju: “Ronij, ko tu...”
E-304 I said, "What do you mean, Ronnie? No," see, to see what he was going to do. A lot of times things happen, I don't, you don't say it to people. It become... The thing of it is, you see so much happening, it becomes common to you. See? I just don't tell the people. I said, "Ronnie, what was you..."
E-305 Viņš sacīja: “Es tev uzreiz varu parādīt, kur tu biji.” Viņš teica: “Es pasaucu mammu, un mēs stāvējām šeit un vērojām, kā tas mākonis tur stāv gaisā, paceldamies un nolaizdamies. Es teicu: 'Tas noteikti ir brālis Branhams, viņš sēž tur kaut kur augšā. Tas ir Dievs, kas ar viņu runā.'”
E-305 He said, "I can show you right where you were at." Said, "I called mama, and we stood here and watched that Cloud hanging up in yonder, going up and down. I said, 'It's got to be Brother Branham sitting up in there somewhere. That's God talking to him.'"
E-306 Un uz to skatījās cilvēki no visas pilsētas. Tā bija skaidra diena, nekur nebija neviena mākoņa, bet tur karājās tas lielais dzintarkrāsas mākonis; tas laidās lejup kā piltuve un cēlās atkal augšup, izplezdamies.
E-306 And the whole city, people, looked at It. On a bright day with no clouds nowhere at all, with this big amber Cloud hanging there; coming down like a funnel, and going back and spreading out.
E-307 Draugi, es beidzu, un tad jūs varēsiet iet. Tieši tad man tika atklāts tas, ko es jums tūlīt pateikšu, tāpēc nepalaidiet to garām.
E-307 Friends, and then I'm closing, you can go from this. That's when This was being revealed to me, what I'm going to tell you right now, so don't miss It.
E-308 Tagad es runāju tikai mūsu sekotājiem, tikai tiem, kuri seko man un šim vēstījumam, nevis cilvēkiem no malas. Jūs esat mani liecinieki par to Dieva priekšā. Tas attiecas tikai uz šo grupu!
E-308 Now I'm speaking to our followers only, who is following me and this Message only, not the outside. Bear me record of this before God. Just to this group only!
E-309 Un tā, mēs esam nonākuši šādā juceklī nepareizi izskaidrotas teoloģijas dēļ. Vai pareizi? Tieši tāpēc jūs, sievietes, apprecējāties otrreiz, arī jūs, vīrieši – nepareizi izskaidrotas teoloģijas dēļ. Tagad es gribu parādīt jums kaut ko, ko man pateica Viņš.
E-309 Now we are found in this mess because of misinterpreted theology. Is that right? That's why you women married the second time, and you men, because misinterpreted theology. Now I want to show you something that He told me.
E-310 Un, ja Dievam, mūsu Radītājam, tika uzdots šis jautājums, kad Viņš bija šeit, uz zemes, Jēzum Kristum; un kad Viņa atbrīvotājs pravietis Mozus parādījās Ēģiptē, lai izvestu bērnus no Ēģiptes un ievestu apsolītajā zemē; un Jēzus šeit sacīja, ka Mozus, redzēdams šos cilvēkus tādā stāvoklī, atļāva viņiem rakstīt šķiršanās rakstu, jo tāda bija situācija. Mozus saskārās ar to, ka: “Ļaujiet viņam...” Dievs atļāva Mozum, šim pravietim, kas bija sūtīts pie tiem cilvēkiem, atļaut viņiem rakstīt to šķiršanās rakstu.
E-310 And if God, our Creator, was questioned the question when He was here on earth, Jesus Christ; and when His delivering prophet came forth, Moses, down in Egypt, to bring the children out of--of Egypt, to put them in the promised land; and Jesus said here that Moses seen the people in this condition, and he granted them a writing of divorcement, because the situation was what it was. Moses found such, as, "Let him suffer..." God permitted Moses, that prophet sent to the people, to grant this writing of divorcement to them.
E-311 Un 1. vēstulē Korintiešiem 7. nodaļā 12. un 15. pantā Jaunās Derības pravietis Pāvils, kurš saskārās ar to pašu lietu draudzē, sacīja sekojošo: “To saku es, nevis Tas Kungs.” Vai pareizi? Šķiršanās stāvokļa dēļ.
E-311 And in First Corinthians, the--the 7th chapter, the 12th and 15th verse, in the New Testament prophet, Paul, who met the same thing in the church, and spoke this, "This is I, not the Lord." That right? Because of the divorce condition. [I Corinthians 7:12]
E-312 “No iesākuma tā nebija.” Bet Mozum bija atļauts to darīt, un Dievs atzina to par taisnīgu. Arī Pāvils drīkstēja tā rīkoties, kad viņš atrada savu draudzi šādā stāvoklī.
E-312 "It wasn't so from the beginning." But Moses was permitted it, and God recognized it righteousness. And Paul also had a right, when he found his church in that condition. [Matthew 19:8]
E-313 Tagad ticiet, ka tā ir patiesība un ticiet, ka tas nāk no Dieva! Un vai Dievs, apliecinādams ar Savu mākoni un Savu vēstījumu, kas mani ir aizvedis līdz šai vietai, neļautu man uz šī kalna izdarīt to pašu – ļaut jums turpināt dzīvot tā, kādi jūs esat? Bet nekad vairs tā nedariet! Ejiet un dzīvojiet ar savām sievām mierā, jo ir jau vēls. Tā Kunga atnākšana ir tuvu. Mums nav laika šķetināt šīs lietas. Neuzdrošinieties to izdarīt vēlreiz! Es runāju tikai savai sanāksmei. Bet, ja jūs esat precējušies... Un Dievs liecināja man par to uz tā kalna, ka es varu to pateikt, pārdabisku atklāsmi, jo ir atvērti septiņi zīmogi, un šis ir jautājums, kas ir Dieva Vārdā. “Lai viņi dzīvo tādi, kādi viņi ir, bet lai vairs negrēko!”
E-313 Now you believe This to be true, and believe It to come from God! And by the vindication of His Cloud and His Message that's brought me this far, should not God upon the mountain permit me to do the same thing, to suffer you to go on the way you are, and do it no more! Go with your wives and live in peace, for the hour is late. The Coming of the Lord is at hand. We haven't got time to break these things up. Don't you dare try to do it again! I'm speaking only to my congregation. But if you are married... And God bore me witness of that, on the mountain, that I could say This, a supernatural revelation, because of the opening of the Seven Seals, and this is a question in God's Word. "Let them go on in as they are, and sin no more!"
E-314 “No iesākuma tas tā nebija”. Tā tas ir, tā nebija, un tā nebūs arī beigās. Bet mūsdienu apstākļu dēļ, kā Dieva kalps... Es nesauktu sevi par Viņa pravieti, bet es uzskatu, ka, ja es neesmu sūtīts šim nolūkam, tad, iespējams, es ielieku pamatus viņam, kad viņš patiešām atnāks. Tādēļ mūsdienu apstākļu dēļ es jums tagad pavēlu doties uz savām mājām kopā ar savu sievu! Ja tu esi ar viņu laimīgs, dzīvo kopā ar viņu, audzini savus bērnus Dieva pamācībā. Bet lai Dievs ir jums žēlīgs, ja jūs kādreiz to izdarīsiet vēlreiz! Māciet saviem bērniem, lai viņi nekad ko tādu nedara, audziniet viņus Dieva pamācībā. Un tagad, kad jūs esat tādi, kādi esat, šajā vēlajā vakara stundā, kurā mēs dzīvojam, iesim tagad uz priekšu un “dzīsimies pretim mērķim, uz augsto aicinājumu Kristū”, kur visas lietas būs iespējamas.
E-314 "It wasn't so from the beginning." That is right, it wasn't so, and it will not be at the end. But under modern conditions, as God's servant... I won't call myself His prophet; but I believe maybe, if I wouldn't be sent for that, I'm laying a ground for him when he does come. So under the modern conditions, I command you to go to your home, with your wife now. If you are happy with her, live with her, raise your children in the admonition of God. But God be merciful to you if you ever do that again! You teach your children to never do a thing like that, bring them up in the admonition of God. And now that you are as you are, let us go now, at the late evening hour that we're living in, and "press towards the mark of the high calling in Christ," where all things will be possible. [Matthew 19:8], [Mark 10:5-6]
E-315 Līdz mēs redzēsimies šovakar, lai Tas Kungs Dievs jūs svētī, kamēr mēs lūgsimies.
E-315 Until I see you tonight, the Lord God bless you, while we pray.
E-316 Kungs Dievs, mēs pateicamies Tev, mēs slavējam Tevi. Tu esi tas pats varenais Jehova, kas atļāva Mozum. Ko Mozus, šis kalps, varēja teikt savai tautai? Un, Dievs, Tu atļāvi viņam dot šķiršanās rakstu. Pāvils, tas lielais apustulis, kurš uzrakstīja Jauno Derību, tāpat kā Mozus uzrakstīja Veco Derību. Mozus uzrakstīja likumus un likumu iedalījumu. Daudzi pravieši, viņu teiktais ir tur ierakstīts, bet Mozus uzrakstīja likumus. Un Tu atļāvi viņam uzrakstīt, uzrakstīt viņiem šķiršanās rakstu viņu sirds cietības dēļ.
E-316 Lord God, we give You thanks. We give You praise. Thou art the same great Jehovah that suffered Moses. Moses, that servant, and what would he tell his people? And, God, You suffered him to give a writing of divorcement. Paul, the great apostle who was the writer of the New Testament, as Moses was of the Old. Moses wrote the Laws and a dispensation of laws. Many of the prophets, their words was injected into It, but Moses wrote the Laws. And You suffered him a writing, to write them a writing of divorcement, because of the hardness of their heart. [Deuteronomy 24:1-4], [Matthew 19:8]
E-317 Arī varenais svētais Pāvils, būdams Jaunās Derības uzrakstītājs, varēja izteikt šādu apgalvojumu, ka: “To es saku tagadējo apstākļu dēļ; es, nevis Tas Kungs.”
E-317 The great Saint Paul, being the writer of the New Testament, could also make such an assertion, that, "I speak under these conditions; I, not the Lord." [I Corinthians 7:10]
E-318 Tā tas ir arī šodien, Kungs Dievs, šīs pasaules beigās, kad mēs stāvam šeit Dieva žēlastībā, zinot, ka drīz mums būs jāsniedz atskaite Viņa klātbūtnē. Un Tu esi izdarījis tik daudz, Kungs, šo cilvēku priekšā, ka es esmu pārliecināts, ka viņi turēsies pie tā kā pie tāda, kas ir nācis no Tevis. Un, liecinot šodien daudziem šeit sēdošajiem, ka viņi pat redzēja to zīmi tur uz kalna, kur Tā Kunga eņģeļi atnāca virpulī, kur tas atnāca tajos septiņos eņģeļos, kur tika atvērta to septiņu noslēpumu atklāsme; un tas pats eņģelis tajā pašā virzienā, uz tā paša kalna, tajā dienā, kad tas tika atklāts!
E-318 So is it today, Lord God, at the end of the world, as we are here under the mercy of God, knowing that soon we are to answer in His Presence. And that You have did so much, Lord, I am sure, in the sight of these people, they'll hang onto This like It come from You. And to bear record here today, of many people sitting here that even saw that Sign up in the mountain, where the Angels of the Lord came in the whirlwind, where it came in the seven Angels, where the revealing of the Seven Mysteries was unfolded; and that same Angel, in the same direction, on the same mountain, the day that This was revealed!
E-319 Dievs, es lūdzu, lai šie cilvēki atgrieztos mājās, būdami pateicīgi, ka Dievs ir dāvājis viņiem šo žēlastību. Es to pateicu, Kungs, tikai ar atļauju. Un es sacīju to tikai ar atļauju, Kungs. Un lai šie cilvēki ir tik pateicīgi, ka viņi vairs nekad nemēģina izdarīt šo grēku! Un lai viņi vairs nekad nemēģina izdarīt jebkādu grēku, bet mīl Tevi no visas sirds. Kungs, padari šīs ģimenes laimīgas, un lai tās aug un audzina savus bērnus Dieva pamācībā.
E-319 God, I pray that the people will go home being thankful that God has granted this grace to them. I only spoke It, Lord, through permission. And I only say It through permission, Lord. And let the people be so grateful that they'll never try to do that sin again! And may they never try to do any sin, but love You with all their hearts. Lord, make these families happy, and may they grow and raise their children in the admonition of God.
E-320 Kungs, vēstījums, kas man bija uz sirds, ir izrunāts. Es esmu darījis visu, ko vien zināju. Un sātans cīnījās pret mani nedēļām un stundām ilgi bez atpūtas. Bet tagad es pavēlu to šiem cilvēkiem, Kungs, lai viņi to izpēta un iet, un dzīvo Tev. Dāvā to, Kungs. Nu tas ir noņemts no maniem pleciem. Viņi ir Tavās rokās. Es lūdzu, lai Tu viņus svētī.
E-320 For, my Message that was on my heart is delivered, Lord. I've done all I know how to do. And Satan has fought me for weeks, and hours without sleep. But now I command It, Lord, to these people, that they study It, and go and live for You. Grant it, Lord. It's off my shoulders now. They're in Your hands. I pray that You will bless them.
E-321 Kungs, svētī šos kabatlakatiņus, kas šeit ir nolikti slimajiem un nomocītajiem. Lai šis vakars ir viens no lielākajiem, varenākajiem vakariem, lai visi šie cilvēki tiktu dziedināti. Dāvā to, Kungs. Svētī mūs visus kopā.
E-321 Bless these handkerchiefs, Lord, that's just been set on here, for the sick and afflicted. May this night be one of the greatest, powerful nights, that all the people will be healed. Grant it, Lord. Bless us together.
E-322 Lai mēs ejam mierā, laimīgi, priecādamies, jo radīšanas Dievs ir parādījis mums “no iesākuma” un šajās pēdējās dienās, kad esam nonākuši tādā juceklī, Viņš mums atkal ir dāvājis Savu žēlastību. Ak, lielais un mūžīgais Dievs, cik pateicīgi mēs par to esam! Un lai mūsu sirdis ir tik laimīgas, ka mums vairs nekad nebūtu vēlēšanās grēkot pret Tevi. Jēzus vārdā. Āmen.
Viņu mīlu es (kāpēc lai tu Viņu nemīlētu?), Viņu mīlu es,
Jo Viņš pirmais mani mīlēja
Un glābšanu man Golgātā
Viņš nopirka...
E-322 May we go in peace, happy and rejoicing, because the God of creation has showed us "since the beginning," and has extended to us, in our mess that we're in, His grace again, in this last days. O Great and Eternal God, how we thank You for it! And may our hearts be so happy, that we'll never have another desire to sin against You. In Jesus' Name. Amen.
I love Him, (why shouldn't you love Him?) I love Him
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary's...
E-323 Tagad es to saku, lai saprastu kalpotāji. Tas attiecas tikai uz tiem, kas seko šim vēstījumam!
E-323 I say it now so the ministers will understand. This is to them that follows this Message only!
E-324 Ak, vai jūs visi esat laimīgi? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Es esmu pateicis jums patiesību, TĀ SAKA TAS KUNGS, no sākuma līdz galam. [“Āmen.”]
E-324 Oh, are you happy? [Congregation says, "Amen."--Ed.] I have told you the Truth, THUS SAITH THE LORD, all the way through! ["Amen!"]
E-325 Tagad piecelsimies un pacelsim mūsu rokas, kad mēs atkal dziedāsim: “Viņu mīlu es.” Es mīlu Viņu Viņa žēlastības dēļ. Es mīlu Viņu Viņa žēlsirdības dēļ. Es mīlu Viņu Viņa Vārda dēļ. “Un Tā Kunga Vārds nāca pie praviešiem!”
E-325 Now let us stand and raise our hands, as we sing it again, "I love Him." I love Him for His grace. I love Him for His mercy. I love Him for His Word. "And the Word of the Lord came to the prophets!"
I love Him.
E-326 Nāc, brāli. Aiziet.
E-326 Come on, brother. [Brother Branham has someone to come and dismiss the congregation--Ed.]

Наверх

Up